P. 1
25463049 Miljukov Senjobos i Ezenman Istorija Rusije (1)

25463049 Miljukov Senjobos i Ezenman Istorija Rusije (1)

|Views: 137|Likes:
Published by Emir Arnautovic

More info:

Published by: Emir Arnautovic on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

P A V L E N

M I L J U K O V ,

Š A R L

S E N J O B O S ,

L U J

E Z E N M A

I S T O R I J A R U S I J E

P O N OV L J E N O I Z DA N J E

ZAG REB 2 00 9. I S T O R I J A R U S I J E N A PAV Z I Š . E TA » I S T O R I J A R U S I J E « , N A R O D N A K U L T U R A , B E O G R A D 1 9 3 9 . Saradnici pri originalnom izdanju: Kamena Dalmeda, profesor univerziteta u Bordou; General G. Danilov, ran iji načelnik štaba ruske vojske; P. Gronski, raniji profesor politehničkog instituta u Petrogradu; A. Kizeveter, raniji profesor Moskovskog univerziteta, profesor uni verziteta u Pragu; V. Mjakotin, profesor univerziteta u Sofiji; B. Mirkin-Gecevič, raniji profesor univerziteta u Petrogradu; L. Niderle, honorarni profesor unive rziteta u Pragu. Prvo izdanje je bilo prepuno štamparskih grešaka i nedoslednosti u prevodu, zbog žurbe izdavača pri objavljivanju knjige. Tako se događalo da su iste ličnosti prevedene na različiti način - često na susednim stranicama. Većina štamparskih grešaka je ispravljena u ponovljenom izdanju, prevodi su ujednačeni, a jedina intervencija u tekstu je tran skripcija „Potemkin“ mesto „Paćomkin“, koje je potpuno neubičajena u srpskom jeziku i u ono vreme (pre Drugog svetskog rata). R E DA K T O R P O N OV L J E N O G I Z DA N J A O G N J E N Š E K U L J I C A S A D R Ž A J P L T S I E E E S A L I : M I L J U K OV, R A N I J I P RO F E S O R M O S KOV S KO G U N I V E R TA , N J O B O S , P RO F. PA R I S KO G U N I V E R Z I T E TA , L . E Z E N M A N , P RO F. PA R I S KO G U N I V E R Z I T

Predgovor 12 KNJIGA PRVA Od početaka do smrti Petra Velikog Izvodi za istoriju Rusije i ruska istoriografija 12 I. Geografska slika Evropske Rusije 25 II. Kratak pregled preistorijske arheologije ruske zemlje 39 1. Preslovensko doba 39 2. Slovensko doba 46 3. Starine okolnih neslavenskih naroda 48 III. Ruske zemlje od početka do kraja tatarske najezde 50

1. 2. 3. 4.

Slovenska plemena i stvaranje kijevske kneževine 50 Kijevska kneževina i ruske zemlje u XI i XII veku 54 Pokrajinski život ruskih zemalja u XII i XIII veku 65 Tatarske najezde i njihove posledice 70

IV. Moskva, Rusija i ujedinjenje ruske zemlje 74 1. Severoistočne kneževine u XII i XIII veku i stvaranje moskovske kneževine 74 2. Moskovski kneževi 76 3. Ivan Treći Vasiljević 80 4. Vasilij Treći 86 5. Ivan Četvrti Grozni 87 V. 1. 2. 3. Doba nemira i dolazak Romanova na vlast 95 Politički nemiri i plemićska reakcija 95 Socijalni nemiri narodne rulje 98 Tuđinsko mešanje i narodno buđenje 100

VI. Prvi Romanovi: od Mihajla do Petra Velikog 104 1. Mihail Fjodorovič 105 2. Aleksej Mihailovič 109 3. Sjedinjenje Malorusije sa moskovskom državom 116 4. Unutrašnje uređenje u XVII veku 126 5. Preobraćaj života i običaj pod tuđinskom vlašću u XVII veku 131 6. Crkvena reforma i crkveni rascep 137

2 7. Duhovni život u XVII veku 139 8. Književni i umetnički život u XVII veku 144 9. Neposredni prethodnici Petra Velikog 148 VII. Petar Veliki 154 1. Život i rad Petra Velikog do rata na severu 155 2. Rušenje staroga poretka 166 3. Prva sistematska reforma 183 4. Posle Poltave 192 5. Rezultati reforme: haos 201 VIII. Petar Veliki (nastavak) 205 1. Od Baltičkog Mora do Kaspijskog jezera 205 2. Obnova 208 3. Socijalne posledice Petrove reforme 223 4. Narodna prosveta i reforme crkve 228 5. Nezadovoljstvo zemlje i carevića 237 KNJIGA DRUGA Poslednici Petra Velikog, od autokratije sa podrškom plemstva do birokratske autokratije IX. Od Katarine Prve do Katarine Druge 247 1. Katarina Prva i Petar Drugi 247 2. Ana Ivanovna 252 3. Ivan Šesti 263 4. Jelisaveta Petrovna 268 X. Od Katarine Prve do Katarine Druge (nastavak) 279

1. Petar Treći 279 2. Unutrašnje stanje u Rusiji u prvoj polovini XVIII veka 283 XI. Katarina Druga 301 1. Revolucija 301 2. Prve upravne mere 305 3. Komisija 314 XII. Katarina Druga (nastavak) 325 1. Spoljni rat i Pugačevljeva buna 325 2. Zakonski rad 332 3. Spoljni rat 340 4. Kraj vladavine 346

3 XIII. Pavle Prvi i unutrašnje stanje 351 1. Pavle Prvi 351 2. Ekonomsko i socijalno stanje krajem XVIII veka 359 3. Duhovni život u Rusiji u drugoj polovini XVIII veka 367 XIV. Aleksandar Prvi 375 1. Liberalna reforma 375 2. Reakcija 387 3. Materijalni i duhovni napredak za Aleksandra Prvog 394 4. Spoljna politika 397 XV. Nikola Prvi 412 1. Stupanje na presto 412 2. Početak vladavine 419 3. Konzervativna politika i rad državne uprave (1831—1855) 433 XVI. Nikola Prvi (nastavak) 447 1. Vlada i duhovni život Nikole Prvog 447 2. Spoljna politika 458 KNJIGA TREĆA XVII. Aleksandar Drugi 472 1. Kraj rata na istoku 472 2. Doba velikih reforma 474 XVIII. Aleksandar Drugi (nastavak) 505 1. „Ocevi i deca” 505 2. Počeci revolucionarnog pokreta 510 3. Reakcija i teroristički pokreti 518 4. Evropska politika i ekspanzija u Aziji 536 XIX. Aleksandar Treći 557 1. Pobeda reakcije 557 2. Školska i duhovna reakcija 572 3. Ekonomska politika 578 4. Spoljna politika 581 XX. Nikola Drugi 587 1. Održavanje reakcije 587 2. Ekonomski i finansiski rad 591

3. Porast opozicije i priprema revolucije 597

4 4. Spoljna politika 604 XXI. Nikola Drugi (nastavak) 618 1. Prva revolucija 618 2. Od manifesta do sastanka Dume 631 3. Prva Duma ili Duma narodnog preziranja 643 4. Od prve do druge Dume 650 5. Druga Duma 653 6. Treća Duma ili Duma plemića 657 XXII. Nikola Drugi (nastavak) 665 1. Spoljna politika (1905-1914) 665 2. Spoljna politika (1914-1917) 678 3. Uloga Rusije u Svetskom ratu 685 XXIII. Nikola Drugi (nastavak) 701 1. Četvrta Duma 701 2. Revolucija iz februara 1917 712 XXIV. Rusija pod sovjetskim režimom 733 1. „Ratni komunizam“ i Lenjin 733 2. Nep i borba o vlast posle Lenjina 747 3. Petogodišnji plan i „Staljinizam“ 760 4. „Kulturna revolucija“ 771 Napomena o ovom izdanju 783

5 P R E D G O V O R I Ova Istorija Rusije ponikla je iz saradnje nekolicine ruskih istoričara koje je ve lika katastrofa izgnala iz njihove otadžbine. Ona je zajedničko delo ljudi vičnih isto riografskom poslu, koji su hteli omogućiti Francuskoj da se koristi njihovim znanj em stečenim u Rusiji. Onaj koji je, zajedno sa g. L. Ezenmanom i sa mnom, zamislio ovo delo i rukovodio njegovim stvaranjem, g. Miljukov, čije su radove o ruskome d ruštvu istoričari već ranije visoko cenili, nosi ime koje je danas postalo slavno širom celoga sveta zbog njegove državničke uloge. On lično napisao je veliki broj odeljaka o voga dela, često najoriginalnijih i najvažnijih, a posebice glave o revolucionarnoj krizi u XX veku kojoj je prisustvovao kao svedok i u kojoj je učestvovao kao sudel ovač. Pisci ovoga dela hteli su da pruže francuskim čitaocima rezultat proučavanja vršenih u Rusiji po arhivskim dokumentima, privatnim dnevnicima, memoarima i prepiskama , proučavanja koja su većinom skorašnjega datuma, malo poznata u Francuskoj, i iz koji h je ruska istorija izišla obnovljena. Nije potrebno naglašavati korisnost ovakvoga dela. Francuz, željan da upozna prošlost ovoga velikog naroda, čija uloga u čovečanstvu raste iz dana u dan, ne može još i danas da nađe delo koje bi potpuno zadovoljilo njegovu opravdanu radoznalost. Jer na franc uskom jeziku postoji veoma mali broj knjiga o istoriji Rusije. Najpoučnija Istorij a Rusije od Ramboa, opravdano cenjena u svoje vreme, pretstavlja danas samo istoriska znanja sa kraja XIX veka; ona čak ponekad pruža izopačenu sliku ruske istorije usled uticaja francusko-ruskog saveza i težnje za preteranim divljenjem carističkom režimu. Mala Istorija Rusije od Platonova, prevedena na francuski, može imati za cilj samo da pruži ukupan pregle d, i ona se zaustavlja na pragu savremenoga doba. Niz monografija Vasiljevskoga o najglavnijim ruskim vladarima i njihovoj okolini sačinjavaju sjajnu zbirku, zani mljivu i prijatnu za čitanje, dramskih i skandaloznih anegdota; ali ona ne može da p retstavlja istoriju ruskoga naroda. Mnogo temeljnija dela nemačkih pisaca, Hermana , Briknera, Šimana, Hečea i Štelina, nisu prevedena na francuski; ona, uostalom, i ne sačinjavaju povezanu celinu. Da bi popunili tu prazninu, pisci i izdavači ovoga dela odlučili su da objave na f rancuskom jeziku jednu celokupnu istoriju ruskoga naroda od njenoga početk a. Oni su želeli da pruže istorisku sliku svih vidova ruskoga života, unutrašnj ega političkog režima i spoljne politike, kretanja stanovništva i organizovanja društva, zemljoradnje, industrije i trgovine, književnosti i umetnosti, nauke i prosvete. Pokušaću da objasnim zašto mi se čini da su oni u tome poslu uspeli, i želeo bih isto tako da rasvetlim razliku u gledištima između ruskih istoričara i onih koje u Rusiji naziv aju »zapadnjacima«.

6 II Opšti plan ovoga dela drži se koliko god je mogućno hronološkoga reda, što je prirodno za svaku istoriju. Kažem koliko god je mogućno, jer ma da je celina podeljena na hronol oške periode, ipak je bilo potrebno da se u svakom od ovih perioda opišu odvojeno i uzastopno grupe raznorodnih pojava: političkih, socijalnih, ekonomskih i duh ovnih. Granice između perioda uzete su iz unutrašnje politike; ona pruža ok vir najmanje proizvoljan, jer se jedino dejstvo državnih vlasti pruža kroz sve oblas ti narodnoga života, a utoliko pre u jednoj zemlji gde je vlada, imajući pred očima sa mo jedan jedini cilj, uvek zavisila od volje jedne jedine ličnosti, i gde su presu

dni događaji bili promene na prestolu. Pravilna srazmera održana je između uzastopnih perioda kao god i među raznorodnom građom . Niko se neće iznenaditi što izlaganje događaja postaje sve obimnije ukoliko se pribl ižuje našem dobu. Opravdano je što se brzo prelazi preko svih početnih vekova zaključno sa krajem XV veka; jer oni ne samo da su malo proučeni zbog nedostatka dokumenata, n ego su skoro bez događaja zbog nedostatka ljudi. Ta zemlja, gde naseljavanje tek b eše otpočelo, imala je tada veoma razređeno stanovništvo u kome se nije još mogao da ispol ji skoro nikakav javni život. Isti slučaj bio je i u svima evropskim kolonijama u pr vim vremenima kolonizacije. Isto je tako opravdano dati mnogo više mesta XIX veku, dobu kada je ruski narod, postavši najmnogobrojniji narod čitave Evrope i mnogo veći od svih ostalih, počeo da živi snažnim životom koji je do sitnica poznat iz ogromne gomi le najverodostojnijih dokumenata. Čitalac se neće požaliti, nadam se, što vidi kako se u većava obim izlaganja kada se dođe do poslednje revolucije iz koje je neposredno pot ekao sadanji režim u Rusiji, utoliko pre što je pisac te povesti, kao svedok i značaja n sudelovač, tada bio na najboljem položaju odakle je mogao da posmatra tu krizu i d a upozna njene najtajnije opruge. Ne treba se isto tako čuditi što će se naići na više pojedinosti iz unutrašnje nego iz spolj ne politike, a naročito kad bude potrebno da se objasni jedna od najoriginalnijih pojava u istoriji Rusije: one neobične inicijative samodršca, one nepredviđene samovol je koje odlučuju o budućnosti jednoga velikog naroda. Krvava opričnina Ivana Grozno g, revolucionarni ukazi Petra Velikog, zakonodavni prohtevi Katarine, mistična maštanja Aleksandra I, liberalni pokušaji Aleksandra II, sva ta dela ruskih samodržaca mogu se objasniti jednome »zapadnjačkom« čitaocu samo pomoću podrobnog proučavanja životnih prilika za vreme svakog poj dinog vladara, dok odnosi sa drugim državama, koji pretstavljaju građu spoljne polit ike, ulaze u zajedničku oblast istorije Evrope koja je našem čitaocu već poznata. U tom području bilo je dovoljno izneti tačno posebna stremljenja i postupke ruske vlade; i u tom pogledu obim izlaganja je veoma proširen, naročito od godine 1876. Najnoviji deo za čitaoca je, razume se, istorija društvenog, ekonomskog i duhovnog ži vota. O kretanju stanovništva, tako važnom u toj zemlji veoma

7 skorašnjeg i veoma brzog naseljavanja, o stvaranju velikih industr iskih preduzeća, o uvećanju proizvodnje i trgovine čitalac će naći veliko izobilje obavešten ja, cifara i karata. Tu će se videti koliko Rusi u statistiku imaju po verenja (koje je na Zapadu veoma poljuljano) i koliko im je u vo lji izračunavanje procenata, u čemu sada boljševici idu do besmislenosti, jer u desetn im razlomcima izračunavaju procenat svoje industriske proizvodnje koja je još u povo ju. Jedno veoma zanimljivo otkriće za Francuze, koji su tako malo obavešteni o unutrašnjem razvitku ruskoga naroda, biće objašnjenje dveju najoriginalnijih crta ruskoga društ va, a to je prelaz u plemstvo vladarevih službenika, i preobražaj seljaka u robove; jer se u tome najjasnije vidi obratni tok društvenoga razvitka u Francusk oj i u Rusiji. Dok su u Francuskoj, zemlji koja je veoma davno počela da se obrađuje , ratnici kao posednici velikih oblasti sami sebe proglasili za plemiće za vreme m eđusobnih ratova, i dok su se seljaci, veoma davno vezani za zemlju kao sebri, postepeno uzdizali iz ropstva do slobodnog posedovanja zemlje preobražajem njihovih odnosa sa velikim posednicima, pri čemu je kraljeva moć mogla da ig ra samo sporednu ulogu, - u Rusiji je, naprotiv, vladar silom svoje svemoći, a iz potrebe za zajedničkom odbranom od susednih naroda, stvorio jednu klasu ratn ika koji su za vreme svoje službe nagrađivani ustupanjem zemlje u veom a siromašnom i još neobrađenom kraju, gde je zemlja, kao jedini izvor bogatstva, d obijala vrednost samo radom seljaka. Da bi izdržavala ratnike, a tako isto d a bi prikupila potreban novac najpre za danak tatarskome hanu a poznije za državne izdatke, državna uprava je postepeno vezivala za zemlju zemljoradnike bez kojih o na ne bi davala ni dug ratniku ni porez caru. Ratnici, postavši najpre nasledni po sednici svoje zemlje, a potom u XVIII veku oslobođeni svake obaveze i ovlašćeni da pos tupaju po svojoj volji sa seljacima vezanim za njihov posed, stekli su veoma vis

ok položaj koji ih je najzad izjednačio sa plemstvom ostalih evropskih zem alja. Seljaci, privezani za određeno zemljište i ostavljeni na milost plemića, s pali su sa položaja slobodnih zemljoradnika na stupanj sebarstva, koje se jedva ma lo razlikovalo od ropstva antičkoga doba. Duhovni život obrađen je u ovoj knjizi onim hronološkim redom što ga je nametnuo politički život, sa naročitim isticanjem različitih vidova koje je taj život dobijao u raznim per iodima, i to više sa gledišta istorije nego sa gledišta umetnosti. Važnost jednoga dela ili jednoga pisca odmerena je prema mestu u razvitku ruskoga duhovnog života više ne go prema njegovoj estetskoj vrednosti. Početna natucanja ruskoga književnog života, ti pokušaji nezgrapni za naše zapadnjačke oči, obrađeni su sa isto toliko obzira, a ponekad i sa više ljubavi kego remek dela XIX veka, čiji su zraci obasjali čitavo čovečanstvo. Naučni život, započet u Rusiji najpre u obliku vežbanja u tehničkim zanatima, dugo vremena bio je samo popularisanje radova evropske nauke; on je morao da sačeka drugu polo vinu XIX veka da bi se uzdigao do visine originalnih istraživanja. On je mogao da zauzme samo skromno mesto u slici ruskoga života.

8 A naprotiv, dato je - i to opravdano - najšire mesto istoriji nastave, koja je prirodna dopuna istorije nauka. III Nije samo istoriska sadržina ovoga dela poučna za čitaoca, već isto tako i gledište sa kog a ruski istoričari posmatraju istoriju svoje otadžbine. Oni dovoljno poznaju Rusiju i Evropu, te zapažaju tesne veze koje ih spajaju; oni dakle nisu dolazili u iskušenj e da osobine svojstvene ruskom narodu pripišu azijatskom poreklu ili temperamentu. Oni su se u dovoljnoj meri oslobodili iluzija sveslovenskog romantizma, te više n e veruju da je ruski narod pozvan da preporodi evropske narode u ime jednoga nov og shvatanja ljudskoga života. Oni znaju da je njihov narod po poreklu evropski na rod, stvoren kao i drugi okolni slovenski narodi ujedinjavanjem nekolikih st alno nastanjenih plemena pod vlašću jednoga ratničkog vođe. Pošto je u istoriski period ušla mnogo docnije nego zapadna Evropa, Rusija je u XII veku dostigla otprilike i sti stupanj razvića evropskih naroda koji je Francuska dostigla u VIII a Nemačka u X veku. Bilo je to doba pre feudalnog režima, kada je zemlja bila podeljena između kn eževa od kojih je svaki imao oko sebe krug ratnika. Dva događaja usled geografskog p oložaja Rusije na granicama Azije prelaz u pravoslavlje krajem X veka i najezda i gospodarenje Tatara od XIII veka, najpre su je odvratili a potom sasvim odvojili od evropske zajednice i bacili u usamljenost koja je zaustavila njen razvitak. Ona je ponovo došla u dodir s Evropom tek posle ponovnog zakašnjenja, te je zaostala za pet ili šest vekova, i nije imala ni viteški stalež, ni gradsku buržoazi ju, ni Renesans, ni Reformaciju, već je bila potčinjena svevlasti jednoga jedinog vl adara, »samodršca ruskih zemalja«, čija je vlast bila tiranska, jer je bila lišena kočnica a ristokratije i oblasnih zlasti koje su u Srednjem veku ponikle u Evropi i ograniča vale čak i vlast apsolutnih monarhija. Dovde su ruski istoričari saglasni s nama, se m što umanjuju važnost tatarskoga gospodarstva. Ali posle narodnoga otpora u početku XVII veka protivu pokušaja Poljske i Švedske, i čim je Rusija ponovo došla u stalan dodir sa evropskim narodima, koji su bili odmakli u prosvećenosti, čitav njen unutrašnji život ukazuje se nama zapadnjacima samo kao kopi ja režima, običaja i shvatanja Zapada. Petar Veliki stvara vojsku i flotu po uzoru n a Evropu, Senat, veća i finansiski sistem po uzoru na Švedsku, a Sinod po ugledu na protestantske crkve; kneževi i kneginje nemačkoga porekla u XVIII veku obrazuju plem stvo, plemićske sabore, zanatska udruženja i buržoaziju po nemačkom uzoru. Aleksandar I ugleda se na Napoleona, a Nikola I upravlja svojom vojskom po pruskom načinu; Alek sandar II zavodi u Rusiji francuske sudove i porote, univerzitete i gimnazije ka o u Nemačkoj, a mesne i pokrajinske sabore kao u Evropi; pa i Duma Nikole II stvor

ena je po nemačkim uzorima. Za ta dva veka nazivi ustanova, činova i položaja su skoro uvek zapadnjački; tu su odbori stvoreni po zapadnjačkoj modi

9 da pripreme sve reforme, i ideal ruske državne uprave ostao je uvek »prosvećeni despot izam« iz evropskog XVIII veka. Isti je slučaj i sa opozicijom. U svima svojim uzastopnim oblicima ona je uvek traži la svoj ideal u političkom i socijalnom režimu pozajmljenom od zapadnjačkih praksa i t eorija. Dekabristi iz 1825 godine tražili su ustavnu monarhiju po ugledu na francu sku, a liberali iz 1860 godine parlamentarnu monarhiju po ugledu na englesku; re volucionari posle 1875 godine radili su za evropski socijalizam, a komunisti za nemački marksizam, i najviši stupanj originalnosti što ga je Rusija postigla sastoji s e danas u tome da ostvaruje jednu teoriju koja je u Evropi ostala u stanju utopi je. Nije samo u politici Evropa služila kao uzor. U svim oblastima života, u zemljoradnj i, industriji, trgovini, književnosti, umetnosti, nauci, nastavci, u načinu o devanja, društvenim običajima i zabavama, Rusija je dobivala potstrek od Zapada, usv ojila njegove prakse i sledovala njegovim modama. Njena književnost je otpočela prev ođenjem i prerađivanjem zapadnjačkih spisa, a njena nauka popularisanjem evropske nauk e. Takav utisak čini istorija Rusije na duh jednoga zapadnjaka. Ali, kada se taj dugačk i niz podražavanja posmatra sa ruskoga gledišta, on dobija sasvim drugi izgled. Pažnju ruskog istoričara ne privlači više strani uzor, nego rad izvršen u Rusiji da bi se taj uzor prilagodio prilikama ruskoga života. I upravo taj rad na prilagođavanju postaje za njega glavni predmet proučavanja; reklo bi se da evropski uzor postoji tek od trenutka kada je nekoji saradnik ruske vlade saznao za njega. Zbog toga ruski is toričar veoma brižljivo proučava pripremne radove za reforme, careve lične utiske ili mašt anja, uticaje koji su vršeni na njegovu volju, suparništva u njegovoj okolini, raspr ave u njegovom kabinetu ili u odborima kojima je stavljeno u dužnost da ispitaju t a pitanja, proučavanja što su ih vršili njegovi saradnici, izmene unete u prvobitni na crt, oblik konačnih odluka i mere preduzete za njegovu primenu. Ruski istoričar se i nteresuje čak i za neusvojene nacrte, jer oni bacaju svetlost na shvatanja male gr upe upravljača i upoznaju nas sa osećanjima, predrasudama i otporom onoga što se u Rusiji smatra za javno mišljenje. Francuski čitalac može uostalom samo da se raduje ovakvoj sklonosti ruskoga duha, je r upravo ta neprekidna težnja da se podražavanja Zapadu pretstave kao ruski pronalas ci pružaju čitaocu izobilje obaveštenja o delima i ličnostima dosada skoro nepoznatim u Francuskoj. Tako će se upoznati sa onima koji su stvarali projekte za Petra Veliko g, Katarinu i oba Aleksandra. Podroban pregled radova čuvene Katarinine zakonodavn e komisije pokazaće mu jasno već oštro izražen pokret protivu sebarstva i pomaman otpor povlašćenih protivu svake reforme u tome pogledu, čime se objašnjava neuspeh toga pokušaja . Proučavanje diskusija i spletaka u komisiji i oko komisije kojoj je Aleksandar I I stavio u dužnost da pripremi oslobođenje sebara objasniće čitaocu kako se vlada mogla odlučiti na tako značajnu reformu i zašto je unela u nju tako važna ograničenja.

10 Sa toga ruskog gledišta može se lako uočiti kako se jedna tućinska ustanova p resađena u Rusiju preobrazila toliko da je postala kao neka domaća tvorevina. Zemstv o, stvoreno po ugledu na pokrajinske zajednice Zapada, postalo je u Rusiji organ političkog života mnogo snažniji nego njegov slabački zapadnjački uzor; ono je mnogo dubl je prodrlo u narodnu masu. Svojim ustanovama za lekarsku pomoć, za osnovn u nastavu, za zemljoradnju i statistiku, zemstvo je intelektualce, lekare , učitelje, statističare i agronome dovelo u ličnu vezu sa seljacima; njegova delatnos t probudila je unutrašnjost zemlje koju je birokratija bila dovela do ob

amrlosti; ono je naviklo ljude različitog društvenog nivoa da saraćuju kao m eđusobno ravni, i ono je učinilo da čak i u sela prodre osećanje jednakosti pred zakonom . Sličnim preobražajem su se ruske političke stranke, iaka ponikle iz zapadnjačkih stranak a od kojih su čak i nazive pozajmile, izmenile usled čisto ruskih prilika koje su na njih uticale. Ni ustavna stranka, ni liberali, ni socijalisti, ni radnička strank a nisu postupali kao njihovi evropski imenjaci. Rascep - čije su posledice bile su dbonosne za zemlju -između parlamentarnih liberala i grupa sa socijalističkim težnjama potekao je iz suprotnosti između dveju uzastopnih generacija, i njega su ovde pot puno rasvetlili ubedljivi navodi uglednih pisaca iz oba tabora. Posle 1875 godin e rusku omladinu odvratilo je od parlamentarne opozicije osećanje nesavladljivog n epoverenja prema njenim starijim drugovima liberalima, osumnjičenim da gaje potajn e aristokratske težnje. Tako se objašnjava oduševljeno stremljenje ka ekstremnim rešenji ma, koje je u ovoj knjizi označeno kao revolucionaran pokret i koje je, služeći se i d alje zapadnjačkim obrascima, naposletku nametnulo Rusiji jedan režim sasvim različit o d režima ostalih evropskih država. Razlika u gledištima ne oslovljava uostalom i različitost u načinu naučnog obrađivanja. Pi sci ovoga dela, dobro upoznati sa primenom istoriske metode koja se upotrebljava u čitavoj Evropi, izvežbali su se u proučavanju izvora i oni znaju za predostrožnosti k oje kritika zahteva. Oni su umeli da očiste teren od lažnih povesti i anegdota koje su nagomilala dva veka ćeretanja na dvoru i po ambasadama, a takođe i od pogrešnih zap ažanja i tumačenja tuđinskih putnika. Tako su oni uspeli da rasture opsenu romantičnih i luzija o staroj Rusiji (naročito o miru i Saboru). Praktična potreba da se ograniče razmere ove istorije i vrsta čitalaca kojim a je ona namenjena nisu dopuštale da se ovo delo otromi mnogim objašnjenjima u oblik u napomena. Ipak će jedan podroban odeljak o kritičnim delima omogućiti čitaocu da s tvori tačnu sliku izvora za istoriju Rusije i upoznaće ga sa važnim monografija ma i iscrpnim delima u kojima su izneti rezultati stečeni proučavanjem dokumenata. Želim da završim izražavanjem svoje zahvalnosti za čast koja mi je ukazana da francuskim čitaocima pretstavim delo od tako velike vrednosti. Š. Senjobos

11 I Z V O R I Z A I S T O R I J U R U S I J E I R U S K A I S T O R I O G R A F I J A Najstariji izvori za istoriju Rusije jesu letopisi (ili hronike) i dela. Letopis i izlažu događaje hronološkim redom, prema spisima pisanim u manastirima i crkvama, a ponekad i na dvorovima. Ostali su nam od njih mnogi prepisi pisani od XIV do XVI I veka. Najvažnije od njih objavila je Petrogradska arheografska komisija u zbirci Polnoe Sobranjije Ljetopisej (Potpuna zbirka ruskih letopisa), u 22 sveske info lio. Od sredine XIX veka ne smatra se više da je prvi letopisac bio monah Nestor iz Pečerskog manastira u Kijevu. Najstariji deo letopisa (od 850 do 1110— 1116) pripisuje se Silvestru, igumanu Vidubickog manastira u Kijevu, ko ji izgleda da je preradio zbirku nekih ranijih letopisa; u jednoj analizi — možda preterano opreznoj — A. Šahmatov raspoznaje u dosada poznatim tekstovima Povesti min ulih vremena (Povjesć vremennih ljet) čitavih pet uzastopnih slojeva, od kojih prvi potiče iz sredine XI veka. Što se tiče obaveštenja koja se odnose na prve početke, letopi si ih crpu iz narodnih legendi i vizantiskih hronika, kojima su dodali najstari je sačuvane dokumente: ugovor sa Grcima iz 911 i 945 godine, i Rusku istinu (Ruska ja Pravda). Kasnije, u XII i XIII veku, rad letopisaca gubi svoje obeležje celok upnosti: pišu se različite hronike u Kijevu, Novgorodu, Perejaslavlju (južnom), u Galiču, u Voliniji, Vladimiru, Rostovu itd. Od XIII veka, letopisi sever nih i južnih pokrajina konačno se odvajaju i pišu se nezavisno. Od kraja XV pa sve do XVII veka, istodobno sa stvaranjem političkog jedinstva Rusije, rezult ati tih različitih radova ponovo se skupljaju u pregledne celine. Poslednje ovakv o celokupno delo, najopširnije ali i najmanje kritičko, napisano je po naređenju patri

jarha Nikona, čije ime i nosi. Ipak, u ovo doba letopisi gube konačno svoje anonim no i strogo pripovedno obeležje; oni postaju izbor događaja namenjenih da dad u tendenciozno objašnjenje prošlosti, saobrazno novim političkim i verskim shvatanjima Moskve; ili se pak preobražuju u memoare savremenika koji opisuju događaje svoga do ba. Političke tendencije preovlađuju isto tako i u prvom udžbeniku ruske istorije sast avljenom po ugledu na istorisku književnost Poljske, Sinopsisu, koji je objavljen u Kijevu godine 1674, a napisao ga na osnovu hronika Teodosije Safonovič. Broj mem oara (ili kazivanja) uvećava se, naročito počev od Doba Nemira (1613); od kraja XVII v eka oni se ređaju bez prekida i sačinjavaju glavni izvor za proučavanje ruskoga živ ota. Njima treba dodati i pričanja tuđinaca o Rusiji, od kojih je najstarije napisao Sigismond fon Herberštajn, Rerum Moscoviticarum Commentarii, 1549 godine. Proučavanju dela pristupili su ruski istoričari znatno kasnije nego proučavanju letopisa; ali su postepeno ti dokumenti o unutrašnjem životu, državnoj uprav i, pravu, ekonomiji, finansijama itd. zauzeli glavno mesto u istoriografiji. Izv esno, za najstarija razdoblja oni su mnogo oskudniji nego oni kojima raspolaže zap adna Evropa: od XII do XV veka oni su veoma malobrojni: dokumenti koji se tiču ist orije Moskovske države pojavljuju se u znatnoj količini

12 tek od druge polovine XVI veka. Najstariji takvi dokumenti čuvani su prvenstveno u manastirima; odatle su ih uzimala privatna lica, muzeji, bibl ioteke, Arheografska komisija sastavljena naročito u tome cilju (1827—1834), i napos letku državni arhivi. Zbirke dokumenata nekadanjih javnih ustanova bile su velikim delom uništene požarima, naročito za Doba Nemira, a isto tako u godini 1626 i 1812. I pak, znatan broj tih dokumenata, onih koji su poticali iz centralnih ustanova a naročito iz oblasnih uprava, sačuvani su, i to uglavnom posle Doba Nemira; ima ih iz obilno počev od vladavine Katarine II. To su najpre dokumenti o diplomatskim od nosima, o vojnoj administraciji i finansijama; potom policiska akta (o javn oj bezbednosti i moralu); i naposletku akta pravosuđa, koje se stapalo sa administ racijom. Diplomatska akta od kraja XV veka bila su proučavana i objavljena na jpre u Zbirci državnih akata i ugovora (Sovranjije gosudarstvenih aktov i do govorov), u 4 sveske, od 1813 do 1822 godine, a potom u Zborniku Društva za rusku istoriju, gde su objavljeni i izveštaji stranih diplomatskih pretstavnika u Rusiji (od kraja XVII veka). Kasnije se prešlo na proučavanje vojnih i finansiskih aka ta, kao i rodoslovnih knjiga (Razrjadnija knjigi, zvanično ustanovljena 1556 i 1686 godine) koje su određivale mesta na koja su imali prava izvesni članovi iz na jviših plemićskih porodica. Među dokumentima o zemljišnim posedima plemstva obavezn og da vrši vojnu ili javnu službu (lena i domeni) i fiskalnih dokumenata, da nav edemo knjige za »upisivanje« (piskovija) i knjige za »oporezivanje« (perepisanjija), koje su s vremena na vreme ustanovljavane da bi se odredio porez: u prve, starije po posta nku, upisivana je zemlja koja treba da plaća porez; u druge, koje potiču iz treće dec enije XVII veka, upisivana su isto tako ognjišta (dvor) poreskih obveznik a. Od svih sudskih dokumenata najbolje su proučeni zakonici: Ruskaja Pravda, Sudeb njih, Zakonik (Uloženije) cara Alekseja Mihailoviča. Potpuni zbornik zakona kasniji h od Zakonika, I serija, od 1649 do 1825 godine, u 46 svezaka, objav ljen je 1830 godine. U arhivima se čuvaju takođe mnogobrojni dokumenti koji se odnos e na pravne nauke. Akta iz privatnog prava manje su sačuvana; među najinteresantniji m spomenućemo ona koja su određivala razne stupnjeve lične potčinjenosti (od sebarstva p a sve do obaveza dužnika prema poveriocima), ugovore o prodaji i kupovini, bračne ug ovore, testamente. Naučno proučavanje ruske istorije započeo je u XVIII veku najpre Rus Tatiščev (1686—1750) i Nemac orijentalist Vajer (1694—1738), potom Rus Lomonosov (1711—1 765) i Nemac Miler (1705—1772), i naposletku Rus Ščerbatov 1733—1790), — kao i njegov takmac Boltin (1735—1792), prvi koji je razmišljao o unutrašnjoj istoriji Ru sije, — Nemac Šlecer. Bajer i Šlecer bavili su se samo najstarijim periodom ruske isto rije; Bajerovi radovi sačuvali su i danas svoju vrednost; naprotiv, Šlecer, slavni o

snivač istoriske kritike, pošao je od pogrešne pretpostavke da su letopisi, zvani Nest orovi, delo jednoga istog pisca, da su sve njihove varijante samo prosta preinačen ja prepisivača, i da se može uspostaviti prvobitni tekst — kao što se uspostavlja tekst klasičnih pisaca —

13 izbacivanjem tih preinačenja. Tatiščev i Ščerbatov nameravali su, iako se nisu za to dovol jno bili pripremili, da na osnovu letopisa sastave povezanu istorisku povest. Ta tiščev je samo grupisao sasvim mehanički, prepričavajući ih jezikom svoga doba, sva obavešte nja koja je našao u raznim rukopisima letopisa; ako je njegovo delo sačuvalo do dana s izvesnu vrednost, to je stoga što se on poslužio nekojim dragocenim rukopisima koji su se kasnije izgubili. Ščerbatov je, naprotiv, umanjio vrednost svoje dokumentacije jednim pokušajem pragmatičkog izlaganja prema književnom ukusu svoga doba; pa ipak, on nad Tatiščevim ima to veliko preimućstvo što je osim Letopisa iskoris tio i diplomatske note, čiju je istorisku važnost već bio naglasio Miler, vredni uprav nik arhive Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi od godine 1765. Miler, koji je pomogao Ščerbatovu da napiše svoju Istoriju, imao je takođe nameru da objavi diplomatsk e dokumente. Njegovu nameru ostvario je tek posle njegove smrti kancelar N. P. R umjancev (Zbirka državnih akata i ugovora, u 4 sveske; početak V sveske sačuvan je u n epovezanim listovima), koji je naredio da se sistematski istražuju najstariji ruko pisi sačuvani po manastirima; ta istraživanja omogućila su sem toga Kalajdoviču i Stroev u da sastave dragocene spiskove starih rukopisa. Čuvena Istorija Ruske države od N. M. Karamazina obično zanemaruje rad istoriografa XV III veka. Karamzin, koji je kao i Lomonosov smatrao istoriju za književno delo, po pularisao je rusku istoriju i pridenuo svojim junacima sentimentalne ideje svoga doba. Glavna je mana njegove Istorije što je sačuvao tendenciozni karakter istoriskih radova XVIII veka slaveći monarhiju i svodeći čitavu rusku evoluciju na ove tri faze: ujedinjenje, raspadanje i ponovno uspostavljanj e državne oblasti (Kijev, apanaže, Moskva pod samodržnim vladarima); zbog toga su mu n ajmlađi njegovi savremenici uskoro zamerali što mu nedostaju kritički smisao i filosof ske ideje. Jedan učenik Šlecerov, profesor Kačenovski, zasnova »skeptičku školu« i pokuša da meni na istoriju Rusije shvatanja zapadnjačkog romantizma. Pod izgovorom da je prv obitna istorija svih naroda zasnovana na prostonarodnim legendama, te je uvek ba snoslovna, on je izjavio da je čitav početak ruske istorije, kako ga opisuju letopis i, »pun bajki«. Njegovi učenici išli su čak dotle da su tvrdili, no bez dovoljno dokaza, k ako je ruska istoriografija verodostojna tek od XIII veka, doba kada izgleda da je sastavljena istorija prethodnih stoleća. Pri tom oni preteruju, poput Šlecera, u isticanju prvobitnog divljaštva ruskih plemena. Njihovi protivnici, Butkov i Pogod in, nisu imali nimalo muke da pobiju njihova tvrđenja, te je skeptička škola uskoro iz gubila svaki uticaj. Proučavanje Šelingove i Hegelove filosofije nagnalo je tadanju mladu generaciju da s e zapita kakva je bila uloga Rusije u svetskoj istoriji. P. J. Čaadaev, koji je pr vi postavio sebi to pitanje, tvrdio je kako ruski narod nije nimalo sklon da igr a istorisku i svetsku ulogu, kako je njegova prošlost prazna i kako on nema budućnos ti, sem ako bi usvojio jedinu ideju koja ima istorisku i svetsku vrednost: ideju hrišćanstva u njegovom zapadnjačkom obliku katolicizma. Međutim organsko shvatanje isto rije, koje su mladi ruski naučnici pozajmili od nemačke

14 filosofije, propovedalo je naprotiv da budućnost proističe iz prošlosti, kao plod iz s etve, te prema tome ako je ruski narod sposoban da igra kakvu ulogu u istoriji čov ečanstva, to dolazi otuda što je klica njegove istoriske misije već postojala u njegov oj prošlosti. Pogodin, postavljen godine 1836 za profesora istorije na Moskovskom univerzitetu i zvanično pozvan da brani »istorisko pravoslavlje« od »kleveta skeptika«, po

»opštežića«. Ali i kod njega ta »neophodnost« postaje malo po malo »smisaona«. D. koja je bitno ruska. gde je sve jasno koliko i ograničeno. te su toga radi počeli proučavati socijalnu istoriju Rusije. Polevoja i Pogodina. sveštenstva. usvojio i razvio teorije dvojice profesora univerziteta u Dorpatu. seljaka. suprotstavili istočnjačku dušu. što je pružilo prvu osnovicu za proučavanje te istorije. on se okomio da dokaže kako svi događaji. E versa i Rajca. Oi je upravio svoju pažnju na istoriju plemstva. te elemente »unutarnje istine«. zem ljoradnje i zemljoposedništva. knezu i njegovim ratnicima. Po njemu. Rukovođen radovima Eversa. koje je prekinuto stvaranjem države. Pošto je jedan mlad istoričar. branilaca teorije opštinske organizacije. Po njegovom tvrđenju je taj sistem socijalnog uređenja postojao . kojoj se koreni gube u carstvu mistike i vanzemaljsko g života. So lovjev. treba u samom narodu tražiti osnovu čitavoga istoriskog razvitka. prema novom učenju. U toj osobitoj milosti proviđenja on je video glavni dokaz »u zvišene uloge« dodeljene Rusiji u budućnosti. rusk a istorija otpočinje jednim idealnim dobom života u zajednici. S. Iako je mnogo zaslužan za rusku i storiografiju. u istočnjačkom pravoslavlj u i zemljoradničkim zajednicama ili miru oni su videli dvostruki vid. i da u njima vidi dokaze natprirodne i čudesne misije Rusije. i da je tatarska vladavina bila isto tako »neophodna«. on je veoma nevešto i jednostrano ispunio filosofski deo svoga zadatka. iako bojažljivo. nego iz plemena. kojoj se posvetio I. Međutim. koja su sa čisto is toriskoga gledišta imala mnogo veći obim. građana. pristalica teorije plemena. imaju izvesnoga smisla. Konstantin Aksakov primenio je ova shvatanja na istoriju. Rajca. te se na kraju krajeva istorija Rusije i dalje svodi na istoriju vrhovne vlasti. iako nisu uspeli da potvrd e teorije slavenofila. a objavio je takođe i dela o istoriskoj geografiji. pravnih istoričara koji su tvrdili da je ruska država ponikla ne iz o pštinske zajednice. verski i soc ijalni. čak i oni najsitniji. razvila se 15 živa prepirka između zapadnjačkih istoričara. i slavenofila. Kao sekretar Društva za rusku istoriju i starine u Moskvi od 1848 do 1867 godine.duhvatio se prvi da istražuje dokaze za tu misiju. On dokazuje da podela Rusije na apanaže nije nastupila kao vraćan je unazad posle tobožnje sjajne epohe pod samodržnom vlašću. već da je to naprotiv bio pot reban prelaz u istoriskom razvitku Rusije koji je donosio postupno jačanje njene p olitičke moći. naročito zbog svog podrobnog proučavanja letopisa. sušta stveno emocionalnu. finansiskog i monetarnog sistema. Po njemu. od kojega su jedan primer videli u razgranato j lozi ruskih kneževa. zadatak istoričara nije da u živopisnom obliku iznosi dramske događaje i junačne ličnosti. koja se mogla primeniti na Zapad kaogod i na Rusiju. vojske. polazeći od razvoja plemenskog režima na kome su se zasnovali odnosi između kneževa vladajuće dinastije. i ta osnova treba da bude pre je dna ideja nego kakav stvarni događaj. suprotstavi o državi. oni su zapadnjačkoj duši. On je prvi raskinuo. Bjelaje v. da istakne uzastopne periode narodne istorije i njene odnose sa sveopšt im razvitkom. Istovremeno objavljen je u Aktima arheografske ekspedicije rezultat ist raživanja vršenih od 1829 do 1834 godine po arhivama državnih manastira. Vizantije i od Tatara. Slavenofili su na svoj način rešili tako postavljeni problem. Iako su zemljoradnička zajednica i mir u Rusiji relativno pozni oblici zajedničkog z emljoposedništva. i on je narod i zemlju. Zapadnjaci su uneli isto toliko oduševljenja u svoja istraživanja. U težnji da otkrije postojanj e zakona uzročnosti u istoriskom razvitku. sa patriotskim i mo narhističkim shvatanjem koje je bilo glavno obeležje ruske istoriografije do Tatiščeva i Karamzina. Solovjev (1820—1879) je pokušao da postavi zakon istoriskoga razvitka Rus ije. i uopšte uzev. Polevoj nastavio je n jegov pokušaj sa više veštine. i oni s u dugo bili dragocen izvor za proučavanje ruskoga života. M. tim tuđinskim elementima unesenim iz Skandinav ije (Varezi). Zato on odbija da prizna kako je ideja monarhije bila ostvarena još od početka istorije. dotada potpuno nei spitanu. nego da obeleži unutrašnji razvoj istorije i istinsku vezu među događajima. pravnih a kata i ustanova. etnografiji i statistici. jedne specifično ruske ideje. slavenofili su uporno dokazivali da su to njegovi najstariji obl ici. on je ispunio svojim radovima 27 svezaka časopisa toga društva. Nestručni istoričar N. racionaln oj i logičnoj.

A pobeda porodice i porodične svojine nad plemenom i nad odgovarajućim sblicima svojine prestavlja stalan potstrek.u Rusiji sve do Petra Velikog.« Prepirka slavenofila i zapadnjaka bila je vrlo živa u godinama 1850 i 1860. u istoriji. zbog toga. koji je sveopšta osobina čovečanstva. ali je kasnije tvrdio sve upornije da je neophodn o potrebno temeljno i kritično proučavanje izvora. prema tome Rusija. K. po njegovom mišljenju to načelo ne samo da nije pozajmljeno od zapadne Evrope. 16 Po Hegelu. I. počeo je na severoistoku da smatra s ebe za naslednoga gospodara i počeo je da zasniva svoje odnose na ličnoj svojini. Afanasijev objavljuje svoje Narodnija legendi i skazki (Narodne legende i pripovetke). da napiše istoriju naroda a ne države ruske. izdat a u Petrogradu u 2 sveske 1872 i 1885 godine. D. gde se bio usredsredio ruski život potisnut nomadskim najezdama. Njegova Ruskaja Istorija. sa pozivanjem na neposredne izvore. Sasvim različit bio je u ovom prelaznom dobu rad moskovske škole. prema Hegelovom tvrđenju nije bila država. njemu je nedostajala naučna priprema koja bi mu omogućila da govor i o najstarijim vremenima. već je. treba tražiti uzr ok neotklonjivog i prastarog raspadanja plemena. Mnogo srećniji bili s u radovi koje je M. Plemenski režim. I sto se tako u toku toga raspadanja plemenskog uređenja ostvarivala postepeno pobed a i oslobođavanje pojedinca. kao i izvor privatne svojine. i Domašnjij bit ruskih caric (Domaći život ruskih carica) 1869 godine. već »građanska zajednica. koji se na jugu osećao pre svega članom plemena. država izraz najveće duhovne slobode. naučni rad Bestužev-Rjumina (1829— 1897). u međuvremenu su socijalni uslovi koji su proisticali iz plemensko ga uređenja i preovlađivali na jugu. Čičerin stavlja vladavinu pojedinca na početak istoriskog razvoja Rusije. pisac važnih studija o istoriji ruskih ustanova i priv rženik Hegelove filosofije. F. ali bez velike sreće. Kostomarov (1817—1885) dao posle istraživanja po arhivama i koje je naročito posvetio istoriji Male Rusije ili Ukrajine. ne pojedinac. u Kijevu. već je ono rezultat — potpuno logičan iako veoma zakasneo — sopstvenoga razvoja Rusije. neprestano zauzet brigom da razdeli razne gradove članovima svoje porodice. na osnovu d okumenata iz dvorskih prikaza (centralnih arhiva). Zabjeljin je hteo takođe. pojedinac je izvor samovolje i sebičnosti. Knez. koji se po njeg ovom tvrđenju završio stvaranjem načela o državi. Preterivanje u primeni njegove metod e dovelo je najzad petrogradsku istorisku školu do besplodnosti. Između stare i nove istoriografije. Do toga zapadnjačkog načela o evoluciji pojedinca dolazi Kavelin. U iskušenju da se sl oži sa shvatanjima slavenofila. Kavelin posta vio je sebi cilj da je izmeni polazeći od načela unutarnjega jedinstva i tražeći u njemu zapadnjačke elemente. I baš u tome potstreku. tu dragocenu zbirku ruskoga folklora. u Domašnjij bit ruskih carej (Domaći život ruskih careva) 1862. ali. jeste zbornik događaja. nasuprot Kavelinu. ali su naučnici ubrzo napustili te dve filosofije o ruskoj istoriji da bi se više posvetil i stvarnim činjenicama. i tek za njegove vladavine ustupio je mesto državno m uređenju. imali vremena da se izmene na moskovs kom severoistoku. poslednjeg pristalice Karamzina. potom doba porodične i pr ivatne svojine. ovaj istoričar pokaza se upočetku raspoložen da uzme za lozinku »nacionalnost«. Buslaev izučava prv enstveno rusku umetnost i njene odnose sa književnošću. odbio je da prizna tu ulogu pojedinca. Ipak. u njegovim Monografijama . kao i svaka zajednica u kojoj prvenstvu je privatno pravo. Ova teorija nije uspela da zadovolji istoričare ruskoga prava. Zabjeljin posv ećuje se istoriji spoljnih oblika ruskoga života i daje sliku. kojoj je donekle umanjio vrednost popušta jući težnji — koja je tada bila omiljena — da objasni narodne pripovetke obožavanjem sunc a. zato je on nagomilao sasvim nekritičke pretpostavke o s lovenskom poreklu preistoriskih stanovnika ruske teritorije. života i običaja u Moskvi u XVII veku. Drugi jedan pravni istoričar. kao i režim zemljoradničke zajednice za njega su samo pojave iz obla sti privatnoga prava. poslužio je kao prelaz. Čičerin. Za pravnika postoji istinski pravna organizacija tek od tre nutka kada porodica prevagne nad plemenom.

posle teške reakcije za vlade Nikole I. Konzervativno slavenofilstvo išlo je čak dotle da je tvr dilo. 1868—1889. i uporno su poricali normansko poreklo prvih ruski h knezova. Ilovajski i Samokvasov. 20 svezaka. a to će reći u vremenu kada su intelektualni 17 ruski krugovi. da stvori — oslan jajući se na prirodne nauke — pojam osobene slovenske duše. Kojalovič. oni su već bili dali — suprotno vladinim očekivanjima — liberalno tumačenje. Ruski poraz na Krimu — koji je delimično bi o povod teoriji Danilevskoga — i poljski ustanak 1863 godine vratili su mnoge umer ene liberale nacionalizmu. To shva tanje delili su u isti mah i branioci prava naroda nastanjenih na granicama Rusi je. Da bi se suzbijao taj obrazovani st alež (inteligencija). Prva od ovih stranaka pokušala je. zajedno sa Konstantinom Leontijevom. svoja istraživanja upravio je on na s tvaralačku ulogu države. Ovaj je. Poznije je napustio istoriska proučavanja radi 18 teoriskih radova iz oblasti politike. Konzervativci se nisu regrutova li samo iz redova nekadanjih slavenofila. koja im je bila zajednička. i da se Rusija može spasti Jedin o ako se najreakcionarnijim merama primora da se drži vizantiskih načela. 1872 popularno delo koje opisuje život i rad najznamenitijih ličnosti ruske istor ije. Naučnici koje smo spomenuli pojavili su se krajem pedesetih i početkom šezdesetih godi na prošloga veka. Konzervativno zapadnjaštvo naročito je pretstavljao rečiti publicist Katko v i pravni istoričar B. očekivali liberalne reforme Aleksandra II.i Istraživanjima (Monografii i izsledovanija). istoričar zapadne Rusije i pisac jedne Istorije ruske nacionaln e svesti (Istorija Ruskago samosoznanjija). pozajmio je od nemačkog istoričara Rikerta doktrinu o neprome nljivosti i neizmenljivosti »istoriskih tipova civilizacije«. Njegovo je delo i Ruskaja Istorija v biografijah (Istorija Rusije u životopisima ). i koje je dugo vremena ostalo glavna istoriska čitanka i narodni udžbenik. između o stalog i ona što su ih vršili samouci Zabjeljin. Danilevski (1822—1885). sličnih nepromenljivim v rstama iz biljnoga i životinjskog carstva. kao što su prethodne decenije b ile ispunjene rasprama slavenofila i zapadnjaka. kojoj je pripisivao osobenosti društvenog života stare Rusije. sa Kostomarovom i naročito sa njegovim prijateljem Kulišem. Ali su njihove političke ideje usk oro bile nadmašene. oba tabora su se podelila i stvorila četiri posebne stranke: konzervativnih slavenofila. usvojio je odmah krajnja shvatanja nacionalizma o »narodnoj svesti« i potrebi da se iz ruske duše uklone sve kasnije poza jmljene osobine. niti pak liberali samo iz redova zapad njaka. koji su pok ušali da dokažu — pomoću »popularne etimologije« osobnih imena — da su Istočni Sloveni bili p tari stanovnici ruske zemlje. unesene spolja. sociologije i filosofije. koji je bio antidarvinist. kao i prirodnjak N. Danilevski. primenio na istoriju Rusi je hegelovsku teoriju o prvenstvenosti države. kojima je bio ci . liberalnih slavenofila i liberalnih zap adnjaka. Čičerin. Istoriografija šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga veka bila je ispunjena borbom konzervativaca sa liberalima. kako smo već kazali. a to he reći pristalica ma jedne sveslovenske federacije sa prevlašću Rusije i Carigradom kao prestonicom. i ljudi koje su u Evropi netačno nazivali panslavistima. oduše vljenje za ideju posebne ukrajinske narodnosti praćeno je istinski moćnim izražavanjem . koje su izmenile čistotu te »nacionalne svesti«. Pod uticaj em tih nacionalističkih težnji preduzeta su izvesna čisto istoriska istraživanja. To se dogodilo sa Bestužev-Rjuminom i njegovom petrogra dskom školom. što je bio i san Danilevskoga. osob ito u višim i obrazovanijim društvenim redovima. konzervativnih zapadnjaka. suprotstavljene su mu urođene osobine prostoga naroda. Petrograd. Jedan mlađi na učnik. da »liberalni i ravnopravni napredak« n aposletku dovodi do propasti svaki narod. O nacionalnoj ideji.

»Tada mi je postalo jasno — piše on — da je i najsavršenija apstraktna socijalna i pr avna teorija nepostojana i proizvoljna ako ne počiva na naučnim osnovama. i to poglavito »pod uticaje m prirodnih nauka«. među opštim pogledima na koje se nailazi u njegovoj knjizi ima ideja o postupnoj evropeizacij i Rusije. o etnografiji raznih ogranaka ruskoga naroda i socijalnom pokretu nove Rusije niz opširnih studija. J. A. Pošto je prošao kroz idej e slavenofila i zemljoposednički liberalizam. Semevski bavio se posebno sebarstvom. koji se pre svega brine da ispuni svoju pripovedačku dužnost. koji je bio bliza k prijatelj Semevskoga. koje je propovedalo teoriju populizma (narodnjičestvo). A. pokazali su se oštroumnij . Pipin († 1904). I on usvaja pretpostavku da postoji organska veza između te evropeizacij e i raznih faza u unutrašnjem razvitku Rusije. jedinim koje su postojane«. Mordovcev. Ščapova (1830—1883). u odeljku ove Istorij e gde on govori o Kijevskoj epohi. ali je njemu nedostajalo vremena da izbliza prouči taj razvitak. misli i osećanja narodne mase. Iako nije mogao. i kao u istoriji kozaka i seljačkih pobuna za vreme ropstva — u soc ijalnoj oblasti. Mjakotin. Jedan prij atelj Kostomarova. P. Ščapov utvrđuje »da se razvija jedan nov evropski umni tip«. napisao je o slovenskoj književnosti. Ščapov je godine 1864 počeo da razmišlja o o dnosima između sila i zakona spoljnoga sveta i snage ljudske prirode. ispoljavaju uvek i svuda gde narod sam stu pi na poprište i dela nagonski. ipak je on ostavio či tav niz veoma interesantnih radova koji objašnjavaju osobenosti ruske istorije p rimitivnim ekonomskim uređenjem zemlje. koje sputavaju država i obrazovani slojevi. fizičkim i a ntropološkim. koji je odlučno nameravao da pobije slavenofilske teorije o pr ošlosti Rusije. Nema tesne veze između glavnih ideja i pričanja Solovjeva. profesor u Dorpatu. ali. i ona je tvrdila da se ta volja i ta misao. našlo je svoga prvog pretstavnika u originalnoj ličnosti A. za čije su naseljavanje i iskorišćavanje bila po trebna mnoga stoleća. kao u istoriji raskola (crkvenog rascepa) i sekti — u oblasti vere. Tek od vremena Petra Velik og. Tu treba na prvom mestu spomenuti S . V. on se isključivo ograničava na to da poredi spoljne uticaje koji objašnjavaju evr opeizaciju Rusije. koji j e hteo da na proučavanje istorije primeni metod prirodnih nauka. naići će čitalac na obaveštenja o tome koliko je naro d učestvovao pri osnivanju države u južnoj Rusiji. N. Već krajem pedesetih godina prošloga veka Kelsijev poče da proučava verske sekte u Rusiji. M. o čemu je ostavio dokumentarne radove prvoredne važnosti. V. o zakonima k oji upravljaju njihovim uzajamnim delovanjem i o ispoljavanju tih zakona u istor iji. ne vezujući ih za unutrašnju istoriju zemlje. pripada u izvesnom smislu toj školi. kako vidimo. specialisao se u proučavanju »antidržavnih elemenata« u prošlosti. Gradovski († 1889). koja donose mnogo novih činjenica što ih je pisac nagomilao da bi potkrepio svoju tezu o liberal nom zapadnjaštvu i koje ostaju dragocena pomoćna dela. kojima je bil a oduševljena generacija šezdesetih godina prošloga stoleća. da naučno razvije svoje ideje onoliko koliko su one zasluživale. kao što su kasnije koris no činili Melnikov i Prugavin. čija čuvena i već spomenuta Istorija ide do godine 1774 i oslanja se na arhivske dokumente koje je on prvi upotrebio i koje je on čes to navodio doslovno. Ovo je. Brikner. zaslužuje istu zamerku. a naročito A. Istoričari ruskoga prava.lj da suzbijaju radikalne doktrine toga doba. značilo odreći se konačno ponovno g uzdizanja i slavljenja drevnih osnova ruskoga života. usled svojih životnih teškoća. te zbog toga i nije dublje proučio niti dovoljno dokaz ao svoju glavnu misao. no koji su naučno ispitivali mnogobrojne 19 dokumente o postupnom evropeiziranju zemlje. D. Solovjeva. Liberalno slavenofilstvo. Liberalno zapadnjaštvo okupilo je izvestan broj naučnika koji su manje obraćali pažnju n a istoriski razvitak. i on je smatrao da su te prepreke pomogle ruskom narodu da sačuva »samoniklos t svoga prirodnog uma«. i Aristov je pošao za njegovim primerom. U tome pravcu otpočeše dakle populisti svoja istraživanja. Pod uticajem Bukleove knjige on je pokušao kasnije da objasni istoriju Rusije istorijom prepreka koje je »fizički i etnološki« razvitak ruskoga naroda suprotstavio njegovom »umnom usavršavanju« koje bi se vršilo na »naučnim i racionalnim« osno ama. Populistička teorija poklanjala je pažnju samo proučavanju aktivnih manifestacija volj e.

u Zemskim Soborima. ipak proučavanje ruskih ustanova. tako on oduzima od konzervativaca — dajući mu demokratski opseg — pojam »nacionalizma« koji su oni bili monopolisali. on se nada da će taj razvoj dov esti u budućnosti do oblasne autonomije. učenik Engleza Enria Samner Mena. I tako je pitanje evropeiziranja Rusije potisnuto u drugi red. I. Jedan učenik Sergejeviča. koji s u iz originalnosti ruske istorije izvlačili ubeđenje da se ona ne može porediti ni sa jednom tuđom istorijom. Tvrdeći da su »sličnosti što ih pokazuju te ustanove sa zapadnjačkim ustanovama tako mnogo brojne. Pre svega. trebalo je pribeći sociološkim metodama. da ih nikako ne treba pripisivati slučaju i da se mogu objasniti samo dejs tvom istih uzroka«. gde je Vinograd ov uskoro stekao veliki ugled svojim predavanjima u Oksfordu i svojim radovima o . iako se on nije naročito odao ruskoj istoriji. i t o privremeno. Sergejevič. i baš to načelo aktivnosti sačinjava za njega binost nacionalnog pitanja. Ona konačno uništava i predrasudu da je svaka sličnost iz među ruske istorije i istorije zapadnih zemalja posledica neposrednog po zajmljivanja. sav zauzet pisanjem svoje Istorije. kaogod što mu nije otkrilo da su postojali najneophodni ji uslovi za normalan društveni život. Latkin. drugi jedan istoričar ruskoga prava. M. uistini prvi zaveo u Rusiji uporedno proučavanje i storije. ali je M. Kada ih je autokratska vlada primorala da napuste svoje katedre i da se nastane u tuđini. ne beše stvorio svoju škol u. daleko od toga da narod s matra za tromu i trpeljivu masu. ali on dolazi do rezultata koji ga stavljaju u red liberalnih zapadnj aka. u XVI i XVII veku. veruje više u aktivnu ulogu nar oda u prošlosti. posvećujući se u isti mah i univerzitetskoj nastavi. Gradovski polazi od gledišta koje izgleda da treba da ga uvrsti među liberalne sl avenofile. on ih otkriva i kasnije. I on je posvetio sav svoj znalački trud da pronađe tragove tih klica. umesto da upravlja događajima. Jer. iako on polazi od slavenofilskoga shvatanja da je narodni organizam ak tivan činilac i sposoban za napredak. Najglavnija od njih bila je neosporno moskovska škola. On se čak trudi da ih otkrije i u pokušajima koje je vlada činila u XVIII veku da okupi zakonodavne odbore koji su imali da izrade građanski zakonik . On vidi njihov p otpuni razvoj u odnosima između vječa (narodnoga skupa) i kneza u staroj Rusiji. V. i ona objašnjava sličnosti ne pozajmljivanjem. narod ostao miran posmatrač. samo je za vreme moskovskog perioda ruske istorije. Da bi se to postiglo. posvetio je naročite studije Zemskim Soborima i za konodavnim odborima XVIII veka. U Moskvi su naročito Maksim Kovalevski i Pavle Vinogradov bili prvi propovednici tih shvatanja. koja je poslužila kao uzor dr ugim školama. jednu moralnu ličn ost«. Sada je bilo glav no ustanoviti stepene sličnosti ili razlike između Rusije i Zapada u toku istoriskog a razvitka. on u njemu vidi jednu »živu snagu. U svakom slučaju.i. nego uporednošću bitnih razvoja istoriskoga života. Zbog t oga je korisno pozabaviti se univerzitetima koji su unapređivali naučno istraživanje i stvorili različite škole. Po njemu. Kovalevski. Sve do 1905 godine ova generacija naučnika radila je mirno i pod normal nim uslovima naučnog života. Sergejevič je zašao u uporednu istoriju. Iznenađen postupnim oslobođavanjem ru h društvenih staleža počev od druge polovine XVIII veka. Ipak. kaogod i u ostalim evropskim zemljama. Zasluga za popularisanje novih shvatanja i metoda pripada pre profesorima opšte istorije nego profesorima ruske istorije. klice poli tičkih sloboda postojale su u Rusiji. skupštinama koje su l ičile na savremene pretstavničke 20 ustanove na Zapadu. Ova uporedna metoda duboko izmenjuje shvatanja istoričara. Rus ki istoričari od 1880 do 1900 godine prihvatili su u većoj ili manjoj meri ovo novo shvatanje. njega to ne navodi da — poput Čičerina — očajava zbog »naroda« niti da svu svoju nadu položi u »državu«. a naročito pro učavanje ruske provincije. ali s u one tu bile ugušene tatarskom vladavinom i vizantiskim svatanjima. nije mu pružilo nijednoga primera u prošlosti da je narod i grao ulogu aktivnog činioca. Solovjev. ona poništava tvrđenja slavenofila. zanemarujući pri tom tehničke i spoljne pozajmice koje je Rusija uzela o d zapadne Evrope.

još p ostoji i njega pretstavljaju Filevič i Čečuljin. Petrogradska istoriska škola izvršila je svoj uticaj i na radove Ikonjikova. Družinjin. Tvorac te kijevske škole je V.istoriji engleskoga prava u srednjem veku. Đakonov. Borzakovskoga i M. gde je 1897 godine odlični naučnik Ključevski zamenio ostarelog Slovjeva. F. Dovnar-Zapoljski. prema učenju Kostomarova. izvršio je veliki uticaj na javnost i na svoje učenike. Bahaljev. svo jim darom istoriskog oživljavanja i svojom jasnovidnošću. bio je veoma jak. nasuprot tome Lapo-Danilevski. na Vladimirski-Budan ova i Romanovič-Slavatinskoga — u Kijevu. čiji Pregled ruske istorije — objavljen pri kraju njegova života ili posle njegove smrti — ni izbl iza ne odrazuje čar njegove žive reči. Ali u Kijevu ta proučavanja dobiše veoma jasno političko obeležje. o istoriografiji i bibliografiji ruske istorije. Kizeveter. Ključevski. Ljubavskoga. koji su nap isali nekoliko odeljaka ove knjige. naročito onih iz najstarijeg istoriskog doba. 21 Na Petrogradskom univerzitetu uticaj Bestužev-Rjumina još dugo je gospodario. pored ostalih. ali najmlađi od ovih i storičara. kada je 1894 godine postao profesor univerziteta u Lavovu. iako donekle bezoblične i glom azne. Hruševski. počev od 1890 godine. M. istoričar velike kneževine Litvanije. objavili su korisne rasprave. a da se uzdrži od pisanja ruske istorije ili pojedinačnih spisa na osnovu arhivskih dokumenata. N. posebice središnih ustanova. P. naročito S. Lohvickoga. u manjoj meri. Ilovajskoga. a to će reći unutrašn joj istoriji. teoriski. Svo jom veštinom da ocrta istoriske ličnosti. Ivanov. na primer na Droček -Drozdovskoga. uze na sebe ulogu branioc a novih ukrajinskih težnji. Miljukov i A. za kojima su došli radovi Korsakova. iako se još nailazi na uti caj Bestuževa i Zamislovskoga u radovima E. koji takođe potiče od Bestuževa. On je smatrao da čitava savremena generacija treba da se posveti isključivo prethodnoj kri tici izvora. profeso ra Kijevskog univerziteta. Na Kijevskom univerzitetu. Petrovskoga i Filipova — u Moskvi. Andrijašev. čitav niz dragocenih r asprava o istoriji prava i raznih ustanova. otišao je do krajnjih granica toga odricanja od svakog izvođenja zaključaka i svakog istoriskog konstruisanja. Bahaljev je igrao. nacionalni pravac. Ovoj školi pripadaju i P. Šmurloa. da dokažu pravo oblasno g stanovništva i teritorija na kojima ono stanuje ka samoupravu ili čak i na nezavis nost. pisca jedne važne studije. Antonovič. osim nekoliko opštih pregleda. Nj egovi učenici. Doba marksističkog upliva obeležava. Jedan od njegovih učenika Zamislovski. odali su se prvenstveno proučavanju i storije južnih ruskih kneževina u doba prevlasti Kijeva. kao i svojom oštroumnom analizom izvora. Peretjat koviča. Pod njegovi m uticajem napisana je najpre knjiga Tugan- 22 . Ljaskoron ski i Evarnicki. proučavala se naročito oblasna istorija ukrajinskoga juga. i Ditjaćina — u Harkovu. čije istoriske tradicije potiču od Kostomarova. jer postaviše sebi za cilj. moskovski istoričari posvetiše s e više proučavanju ruskih ustanova i socijalnim pitanjima. koji se naročito bavio istorijo m zapadne Rusije i Litvanije. V. pretposlednju fazu r uske istoriografije. na Zagoskina — u Kazanju. Platonov. Gradovskoga i Sergejeviča. Proučavanje oblasne istorije započeo j e u Moskvi svojim radovima Bjelajev. potrudiše se da dovedu u sklad tu tradiciju svoje šk ole sa življim metodama Ključevskoga i moskovskih istoričara. on ipak nije uneo mnogo novina u istorisko proučavanje događaja. Molčanov ski. na koje je on izvršio jak uticaj. Ipak. Prjesnjakov i Pavlov-Silvanski usvojili su potpuno pravac moskov ske škole. A. od kojih imamo. Pod uticajem Vinogradova i njega. Iako je. Uticaj pravnih istoričara i stoga univerziteta. sličnu ulogu na Harkov skom univerzitetu. Golubovski. Hruševski. oni su ostavili dosta svojih učenika u Moskvi. marksizam pripomogao da se unište izvesne istoriske predrasude koje su se bile raširile oko 1870 godine u doba populističkog u ticaja.

sjajan pregled od Teodora fon Barhardija. u zbirci Story o f the Nations. još uvek je korisna i sadrži bibliografiju dosta potpunu za svoje doba . kasnije su se odv ojili od ostalih i obrazovali levičarsku grupu. Vališevski posvetio je niz knjiga. i najzad već spomenuti radovi A. Oman (7. a to je »kontinent istočne Evrope i zapadne Azije«. Lajpcig. pod naslovom Geschichte Russlands seit den Anfängen bis zur Gegenwart. P. Suvčinski. Bahr ušin. kako im se »slovenstvo« uopšte učinilo odveć prožeto evropskom kulturom. potom u The Cambridge Mode rn History (sv. Pokrovskoga. 1912. 23 U Francuskoj se nije mnogo pisalo o celokupnoj istoriji Rusije. Zaozerski. P. Nekoliko evrazista. kako je oni shvataju. i prilično interesantna Ruskaja Istorija u 4 sveske. izdavana više puta . a potom značajno delo N. ima skromnije težnje. Karsavin i P. Njujork. 1863—1877. i oni su se nazvali evrazisti. B. nemački. Ruska carevina. Russia. od Nisbeta Beina. Rožkova o seoskoj ekonomiji u XVI veku. K. XI—XII).Baranovskoga o ruskoj fabrici. razdoblju koje počinje od Ivana Groznog pa do Aleksandra I.Mirski. bilo uzimajući iz arhiva ministarstva spoljnih poslova raznih zemalja građu za originalna dela o međunarodnim odnosima Rusije. učenici Ključevskoga. što ga je objavio univerzitet u Yale-y 1929 godine. mogu se navesti: dobar udžbenik Morfila. Briknera. koju je objavio E. a da je nalazila političkog izraza u monarhiji. Suvčinski. koja im se ukazuje kao početak azijatskoga carstva o kome oni s anjaju. Russia. Reastion and Revolution in Russia (1861—1909) od Cep. X. Najskorašnjiju studi ju u kojoj su iskorišćena nova ruska istraživanja napisao je Karl Štelin. 1891. izdanje). sličnih monografijama Vališevskog. Pod uplivom proti vtuđinskog posleratnog pokreta. S. 1904— 1913. sposobnog da započne eru preobražaja »materije« i oduhovljavanja života. L' Histoire de la Russie od Alfreda Ramboa. Na engleskom. ogromna teritorija koja nije ni Evropa ni Azija. nejednake vrednosti. Najglavniji među njima su knez N. a druga 1931 godine. dali su korisnih priloga za rusku istoriju. već su se i dalje posvećivali proučavanju unutrašnje istorije. N. i njegova Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. Makenzija Valasa. 4 sveske. ali koja obrazuje jednu ekonomsku i geografsku celinu i dovoljna je sama sebi. nisu pošli za tim novim pravcem. bila je nekadanja carevina Džingis-Hana. Jakovljev. osim celokupnog dela Ser D. Odlična knjiga Ana tola Lerua-Boljea. 1832 —1866. Oni su se pomirili sa idejom jedne sovjetske Rusije. njegovu pažnju privlači skoro isključivo anegdotičn a istorija i intimni život pojedinih ličnosti. A history of Russia. G. Karsavin. der Europ. bilo sažimajući istraživanja ruskih istoričara u skupne preglede ili pojedinačne rasprave. ipak daje veoma tačan i dubok o pšti pregled. 1886. kako njegova originalnost dolazi od pravoslavlja. koja se geografski nalazila između granica Evrazije. L. Svjatopolk. Politik (1814—1831). Russland. u Obrisu ruske istor ije (Načertanije ruskoj istorii). kao Bologovski. 7 svezaka. ipak. 3 sveske. Gautier. Vernadski i drugi. n aročito ekonomskoj i socijalnoj istoriji. treba da iz iđe u tri sveske. radije su ga zamenili »azijatst om«. koji je zameni o Šimena na katedri istorije istočne Evrope na Berlinskom univerzitetu. Nedavno je jednu novu istorisku doktrinu stvorila jedna grupa ruskih izbeglica i z mlađe generacije. P. Polen und Livland bis im XVII Jahrhunder t. studija Teod ora Šimana u Onkenovoj zbirci. Strubeckoj. kao i Danilevski posle poraza na Krimu. njegov novi udžbenik. francuski i engleski. Pe . 1902. i njegova History of Russia. Većina mlađih istoričara. Berlin. trudeći se da dokažu kako je ruski du h originalan. Kamburg i Gota. oni su naj pre pokušali da se vrate slavenofilskom pokretu. od M. njegova lična istraživanja po savre menim memoarima i arhivskim dokumentima omogućila su mu da pokatkad stvori interes antne istoriske slike. pokušao je — bez velikog uspeha — da napiše jednu evrazi sku istoriju Rusije. ta studija. Strani istoričari. Savicki. Potom. od Štrala i Hermana. Takva su dela: Gesc hichte des russischen Staates. od kojih je prva izišla 1928. Berlin. L' Empire des Tsars (3 sveske). Vernadski. Gesshishte Rus slands u. Njujork. a pod upravom jedne »ideokratske« vlade koja bi pret stavljala jednu »demotičnu« upravljačku klasu. niz monograf ija.

od ovoga pisca.000 km. a Perm na više od 1. ili su sužena pri izlasku. vodenim slivovima. a obale slabo razgranate. zaslužuje takođe da se spomene. pa i te obale su obale mora međusobno veoma udalje nih. Oblici su joj mas ivni. Skrajnova knjižic a The expansion of Russia. kao Baltičko i Crno More. čiji su odrazi na istoriski razvitak Rusije očigl edni i mnogobrojni. pretstavlja izvod iz njegovih predava nja na Londonskom univerzitetu i daje bibliografiju. od najbližega mora. istoriska serija). klimi. Za XIX vek. jedino otvoreno more nalazi se s one strane polarnoga kruga.jrsa. Ova mora s u ili potpuno zatvorena. i to j e Severno Ledeno More. A History of Russia. u poređenju sa zap adnom polovinom pokazuje višestruke suprotnosti: suprotnosti u spoljnim konturam a. G E O G R A F S K A S L I K A E V R O P S K E R U S I J E Istočna polovina Evrope. Dok ostali deo Evrope pokazuje tektonske nerav . koja sadrži bibliograf ski spisak. Moskva je na 650 km. koja obuhvata celokupnu Evropsku Rusiju. Ovim već odavno poznatim razlikama. pridružuju se i razlike koje nam je otkrilo geološko i topografsko proučavanje te zemlje. kao Kaspisko More. ne spominjući još mnoge druge. 24 I . 1915 (Kembridž.

čvrsti krečnjaci pogodni za zidanje. škriljci ponekad uljeviti. kada j e jednom izgubilo vezu sa Kaspiskim Morem nije spojilo sa Sredozemnim Morem kroz Bosforski Moreuz. u početku najnovijega geološk og doba. odlučni događaj u stvaranju ruskoga zemljišta bila je. pogodne za svakovrsnu upotrebu. Samo su u tri ma ha dejstvovale bregotvorne snage: prviput u Finskoj. te izraz »ruska z aravan« koji se često upotrebljava. ti reljefi imaju da nas samo skromne visine i najčešće ublažene oblike sasvim istrošenih planinskih lanaca. i najzad na Uralu. naročito na severozapadu. peska. Ovde onde. slojevi kristalne soli i uglja. one su ipak dovoljne da dobro objasne posebnosti reljefa. poverovalo u nedostata k raznolikosti zemljišta u Rusiji. blokovi granita — »divlje kamenje« kako ih zovu seljaci — obeležavaju ge ologu put kojim ih je led na sebi doneo iz Finske i Karelije. Ako bi se prokrstarilo prostorijama ponekad veo ma velikim. komađe stena i šljunak obrazuju sko ro sami korisno zemljište. Zemljište i reljef. Najz ad. mnogobrojne i iz veoma različitih vremena. Druge arhajske stene. dovučen izdaleka. mora ko ja su se čas širila u pravcu uporednika ili se pružala smerom podnevaka. treća vrsta stena sačinjava istočnu padinu Urala. i do Nižnjeg-Novgoroda na Volgi. kao na južnoj obali Krima. Finska i Karelija otkrivaju posmatraču možda najstarije stene na zemljinoj kugli. Sve do malo nizvodno od Kijeva na Dnjepru. na kome se pojavilo prorašće posle povlačenja leda i na kome čovek živi i radi. Skandinavski glečeri su darovali tu »rusku zemlju“ koju će ujediniti moskovski kneževi. Na ogromnoj prostoriji koju je ona pokrila. vidljivo tle sastoji se skoro potpuno o d nagomilanih raspadnutih materija. U ovako ograničenu prostoriju. šumovito ili pogodno za obrađivanje. uostalom. dosta dobro izražava taj ne mnogo nemiran život i je dnolikost reljefa koji otuda proističu. Ipak. od Pavlovska na D onu. čije i najmanje neravnine izazivaju u klimi i pr orašću posledice koje su znane seljaku. Kon ačno izdignuta iz mora krajem sekundarnoga doba skoro čitavom površinom.nine. gipsevi puni pećina. čije je stvaranje završeno pri kraju primarnog doba. krečne gline i ilovače u komađu. il i pak izneli na videlo lokalizovane eruptivne mase. zbog ovako malo burne istorije. po dnu različite dubine. malo poznije na jugozapadu. zapazilo bi se da najrazličitije formacije. i kao posledicu toga često veoma is presecan reljef čije uobličavanje kao da još nije završeno. nailazi se pod biljnim pokrivačem na te iste n aslage raspadnutih materija. Ne samo da crnica na jugu. pomešan sa ostacima iskrunjene podloge. sve dok se Crno More. sačinja vaju osnovu te ogromne teritorije: raznovrsni graniti. Dugački i uzani zali vi koji tako čudno reckaju severnu obalu jezera Onjega još i danas pokazuju pravac k ojim se kretao led. ili su prelomi ograničenog obima snizili i uzdigli po koji delić zemljišta. u Evropskoj Rusiji takvi pot resi dogodili su se samo na njenom obimu. One su se javljale naizmenično sa periodima izdizanja zemlje iznad vodene površine. kao na zavijutku Žiguli gde vijuga srednja Volga. sačinjavaju na jugozapadu drugu otpornu masu. nego i u tome zemljištu. Je dva da su kasnije nekoliki oniži nabori pogdegde poremetili horizontalnost slojeva i primorali reke da se suze između njih. Izloženi posle toga stalnom skresavanju usled atmosferskih sila. razastrla su uzastopna geološka mora svoje naslage. Ma k oliko da su te stene istrošene u toku vremena. veoma nejednake vrednosti. rude gvožđa i dragocenih i retkih metala. Rusija kasnij e nije imala morskih poplava osim na krajnjem jugu. koja je istina neposredna tvorevina glečera. litice od krede. i tu naslage škriljca. onda se na najstarije formacije nailazi na periferij i. i ako bi se otkrile nepomične stene pod nanosom koji ih često pokrivaju. koliko . nadmašuje u prirodnom i stvorenom bogatstvu zemljište čisto glečersko u Srednjoj i Severnoj Rusiji. i čiji je o pstanak bio pokatkad prekidan dugim periodima izdizanja dna. one preko kojih Dnjepar prelazi tako teško na svojim dobro poznatim brzacima ili porogima. Taj dar je. — Ako se uzme u obzir relativna starost terena koji su uzeli učešća u sačinjavanju ruskoga zemljišta. 25 Bilo bi pogrešno ako bi se. gde je materijal. trošne krečne g line. oni su se rano završili. najezda jedne džinovske ledene kore koja je dolazila sa severozapada.

Međutim. u krugu tvrđave K remlj u Moskvi. pruža se put. Povlačenje glečera išlo je postupno. preko Smolenska i Minska. U ovima dremaju jezera. označava u isti mah i taj pesak i borove šume koje na njemu rastu. dok na drugome mestu železnička pruga. U ređim slučajevima povrh niskih kosa. dok su se veliki politički centri sklanjali u udoline. naseljavanje koje su vršili Krivići. leži na škriljcu koji se troši. a malo dalje između Litvanije i Bele Rusije. gde se kleše ugaono kamenje za kuće. Među najskorašnjijima. A još opštije uzev. duž čijeg se čela nerazdvojno pružaju put i železnička p a od Moskve do Bžešća na Bugu. sačinjava nekorisno i pusto zemljište gde još ima mnogo šuma. U čitavoj toj talasastoj zemlji koju je glečer svojim iščezavanjem otkrivao. prebirala i prenosila te delove na razne daljine prema nj ihovoj veličini. Još i danas. onim »samcima« koje lađari tako dobro znaju. danas u Poljskoj. koja je trošila. jezero Ilmelj. bolje odvodnjene. bilo u grupama. no koji kada se slepi može da zadrži vo du na svojoj površini u obliku jezera ili bare. a to će reći najbolje očuvanim. Tako je razasut. Tome glečeru iz prošlosti imaju Srednja i Severozapadna Rusija da zahvale z a onu živopisnost koja može da postoji u zemlji malih. kao u Severnoj Voliniji. crkva zvana Spas na boru (Spasitelj na boru) potseća na davno doba kada je borova šuma bila na vrhu toga brežuljka. njihovim pogodnostima za saobraćaj i zemljištem zgodnim za obrađivanje. Pesočnjaja. Bjeloe Ozero (Belo Jezero). pa se uputimo ka jugu. Reč bor. Tim stupnjevima povlačenja odgovaraju nizovi glečersk ih povijaraca. u nedostatku šljunka. a druga postepeno pretvor ena u ritove usled prorašća koje se sve više širi. Još starija pa usled toga i najoštećenij a jeste jedna široka glečerska kosa. Svakom stupnju povlačenja glečera odgovara obično pojas pesk a. zemljoradničko slovensko plem e koje je polako pretopilo u sebe skoro čitavo finsko stanovništvo toga kraja. potom sitn iji. Kada napustimo lepe i hladovite šume po kojima su rastureni letnjikovci kijevskih građana. Na drugome mestu brežuljci il i dugački slojevi peska raspoznaju se 26 po zagasitom zelenilu borova. Sve to stv ara prizore kojima ne nedostaje ni lepota ni raznolikost. Duguljasti brežuljci. počevši od čela glečera.različitih izgleda uprkos zajedničkog porekla! Ima predela gde komađe stena izobiluje . Ukoliko se čelo glečera koji je iščezavao povlačilo ka severozapadu. koji se ponekad pružaju veoma daleko i koji svojom relativnom topog rafskom važnošću nisu bili bez uticaja na život i istoriju Rusije. Taj pesak. seosko stanovništvo. kao što su Peski. koje odudara od jasnog zelenila livada. za koje bi se pomislilo da su veštački nasipi. i koja je bila međa između Tversk e i Moskovske kneževine. ubrzo ćemo zapaziti kako se drveće . po lazeći od jugozapada. Korito gornje Volge je posej ano stenjem što ga je glečer ostavio. nekadanje prestonice država koje su izbegle tatarskoj na jezdi i dugo bile nezavisne i od same Moskve. na obalama ili n a izlasku svakoga od njih nailazimo na najstarija središta naseljavanja Rusije : Pskov. pa naposletku pesak. uzvišenja. sa njihovim bujnim šumama punim divljači. manje vlažan nego škriljac. najpre krupan šljunak. od kojih su jedna bistra i puna ribe. dok nedaleko odatle jedva može da se nađe »dovoljno šljunka da se odagna pas«. škriljca i stenja bila izložena vodi od otopljeno g leda. tražilo je os rednje uzvišice. bilo usamljeni. te nema dovoljnu čvrstinu koju zahtevaju velike brzine vozova. Još i d anas se vidi velika suprotnost u pogledu naseljenosti između glečerskih uzvišica sa mn ogim selima i skoro pustih vlažnih udolina gde blatni ritovi i baruštine često otimaju zemlju od kržljavih šuma. razdvajaju udoline ili kotline. takav je i pesak u Rjazanjskoj g uberniji. takav je pesak u Poljesju. ima mnogo naziva r eka i sela rasturenih po toj oblasti kuda su tekle glečerske reke. tri takva povijarca ograničavaju kao neke kotline u kojima se nalazi po jedno veliko i mnogo malih jezera: dvostruko Pskovsko i Pejpusko j ezero. utoliko je otkrivena naslaga blata. naseljeništvo. Veliki Novgorod. Tako je napredovalo. koja se često javlja u ruskim nazivima mesta. Pesčanka.

Nigde u Evropskoj Rusij i nema visija na kojima bi počivao večiti sneg. Leti seljak radi u košulji na obalama Neve isto kao i na Krimu. diže do najveće visine od 1. kod Žigulija. Visija u oblasti Volge. — Ako se zanemare ove čisto mesne posebnosti. sve više opada srednja temperatura u januaru. gde se jedna sijenitska visija na polu ostrvu Koli uzdiže oko 1. Na golemoj prostoriji po kojoj su rasturene ove formacije.710 m. na Jaman-tau i često prelazi 1. krećući se od . te tako ta zemlja. pa se tako prostire od severa ka jugu skoro 1.27 proređuje. a prašinasta za v reme suše. koja se prostire u dužinu 1.. Između tih dveju prostranih visoravni nalazi se jedna ugnuta ravnica po kojoj teče Oka od Rjazanja do svoga sastavka sa Volgom. i što se više ide ka U ralu. i krajnji jugoistok gde već počinje aziska pustinja.200 km .544 m.200 m. u pogledu god išnjih doba. pretstavlja — kao i neplodni pesak bora — posredni dar glečera u toku iščezavanja. koji je već bio istrošen tekućim vodama. Najudaljeniji krajevi zemlje. Njegov ideal je ravnica »ravna kao javorov list«. od Valdajske Visoravni na severu do povijaraca prema D onecu na jugu. raznosili nadaleko najsit nije deliće glečerskog taloga. Da bi se na išlo na veće visine.. suvi i jaki. a do 345 m. nije ništa manje jednolika od njenoga visinskog oblika. i da se prorašće koje uspeva u njenom podnožju ne bi moglo na njoj zakoreniti? Klima.500 m . dakle. i da su žega kao i h ladnoća otprilike podjednako raspoređene i usred leta kao i usred zime. Nigde u Evropi uticaj geografske širine na klimu nije tako mali: Krim ima u januaru temperaturu Stokhol ma. koja je nekada imala izgled stepe a danas postala žitorodna. I ta zemlja je jamačno u obliku prašine nag omilana kada su — usled jakih barometarskih pritisaka što su vladali na površini sve m anjega glečera — istočni i severoistočni vetrovi. razlike u reljefu mog u se uočiti tek posle marljivoga proučavanja. uzdiže se do 405 m. koja izbliza nadvišuje desnu obalu reke od Nižn jeg-Novgoroda do Caricina i pruža se ka zapadu do Tambova. koju je Bog stvorio na korist ljudi.400 km. dok su sve grube neravnine zemljišta delo nečastivoga. čiji zidovi čuvaju u seb i svetilišta i prihvataju stanovnike u slučaju opasnosti. dostižu visinu od 1. tako lak za prelaz na m nogim mestima. Pesak je ustupio mesto crnici (černozjom). razlikuju se manje njihovim krajnjim temperaturama nego njihovim traj anjem: leto traje duže a zima je kraća na jugu nego na severu. gde se dugačak venac Urala. ako se izuzme krajnji sever gde drveće prestaje da raste. može se ustanoviti d a klima Rusije. Ravnica je. a zemljište postaje ujednačenije. naročito u najsuprotnijim godišnjim 28 dobima. treba otići na periferiju. izuzev vododerina zvanih ovrag i balka što ih stvaraju plahovite kiše. Visija Srednje Rusije pretstavlja jednostavnu i neprekidnu visoravan. Visina tu doseže 322 m na severu kod Kamenika. od čuven ih baruština kod Pinska. Zimi se može u saonicama preći čitava Rusija od severa do juga. Porazni pohod iz 1812 godine osveštao je čuvenu oštrinu ruske zime. koji će zbog toga morati da odgovara pred Bogom. na ju gu. ravnije. gde Pripjat leno vuče vodu koju donosi Dnjepru. na šumskim proplancima isto kao u obrađen oj stepi. potom južni deo Krima gde se nailazi na donekle sredozemn o podneblje. Zar uostalom nije svakome poznato da je na vrhu makar i najmanje visije hladnoća oštrija a vetar silovitiji. a u julu temperaturu Madere. Uzvišice su samo skloništa: kaluđeri su na njima podigli svoje manastire a varoši svoje tvrđave (kremlje). od Arhangelska do Astrahanja. i ta ravnica niža je za 40 m. Tek u današnje vreme je utvrđeno da postoj e dve velike i široke visoravni: visija u Srednjoj Rusiji i visija u oblasti Volge . pošto su se spustile ili uzdigle d už linije preloma. gde — na krajnjem jugu — krečnjačke visoravni Krima. i tome zemljištu sa retkim nera vninama prilagodio se život ruskoga seljaka. a dinja sazreva u gradinama Pe rma kao i u stepama na jugu. glavni oblik ruske topografije. zeml ji koja postaje lepljiva i porozna kada je natopi snežnica ili kiša. a 375 na povijarcima kod Doneca. te je tada vetar nosi nadaleko. na Roman Kohu.

U Srednjoj Rusiji svake godine temperatura pada i na —30°. uzvodno od Nižnjeg Novgoroda. leto se — zbog dugog zadržavanja sunca iznad horizonta. i pored veće geografske širine. javlja sa žegama kakve se na Zapadu javljaju s amo na znatno manjim geografskim širinama. na jugu. Pošto topljenje snega oduzima mnogo toplote. Razume se da se svake zime zamrznu reke u celoj Rusiji. Ču vene su trešnje iz okoline Vladimira i Muroma. otkuda često duvaju zapadni vetrovi. To je »peto godišnje doba« u 29 seljačkom kalendaru. iako zim a duže traje u Petrogradu nego u Moskvi. I sami gradovi osećaju nezgode i ružnoću toga doba. do 39°1 u Samari. nego i duž donjega toka Dona i donje Volge. Ponekad se termometar penjao do 43° u Astrahanju.—8° 4 u Smolensku do —13'*8 u Kazanu i —16° u Permu. te omogućava upotrebu saonica svuda gde se u drugim godišnjim dobima prevoz kolima ima da bori sa blatom i prašinom. kao z a trgovinu i prevoz. Pregrejana atmosfera često stvara oluje s pljus kovima. oni isti vetrovi koji u jesen sprečavaju oticanje Neve i izazivaju tada. morske obale su opko ljene ledom u Belom Moru. »jabuka se gaji kao loza duž Rajne«. i carica Jelisaveta Petrovna dobijala je za svoj dvor r azne proizvode iz vrtova Južne i Jugoistočne Rusije. tako je zima uklanjala prepreke i za vojne snage međusobno za raćenih kneževina. pretstavlja za reke — kada se one oslobode leda — dragocen izvor za snabdevanje vodom. do 36°1 u Petrogradu. Ali leto ne donosi samo blagodeti. a ponekad i u Odesi. poplavu u nižim delovima prestonice. do 37°5 u Moskvi. prelazio je 25°. na širini Pariza. sa temperaturom od — 41°2 u Kursku. tih istoriskih gradova Srednje Rusi je. Dodajmo da snežni pokrivač sprečava rashlađivanje zemlje. prema oblastima. na drugom mestu se železnička pruga ugiba pod kratkotrajnom poplavom. finskom Zalivu i na Baltičkom Primorju. termometar se spušta na —8°. raspućica. krastavaca i suncokreta dopire do velike geografske širine u oblastima između Volge i Urala. temperature od —20° nisu retke. Ali zima. oskudne ili gladne godine su često puta one kojima je prethodila zim a kada nije bilo izobilno snega ili se on nije dugo zadržavao na njivama. na 57° severne širine Rostov se specialisao u gajenju povrća. što je posledica velikih geografskih širina. a na južnoj obali Krima. kao 1924 godine. i da bi skoro cela Rusija. Godišnje se mogu nabrojati po dvadesetak oluja s pljuskovima u oblasti c rnice i preduralskoj oblasti. Mnogo raznovrsnih voćn ih pića pravi seljak leti. u Kazanju kao u Tuluzi. u Moskvi kao u Nantu. Ranije ili kasnije. reke se prelaze preko leda. i njegovo postepeno o tapanje usporava opadanje reka u leto. iako je neprijatna čoveku zbog svoje užasne studi i snežnih mećava. a ponekad čak i 30° s on e strane polarnoga kruga. od —40°8 u Lugansku. u toj umereno vlažnoj zemlji. Izuzev murmansku obalu n a Severnom Ledenom Moru. a to će reći doba kada nema prohodnih puteva. proleće u Rusiji je hladno i sumorno. na geografskoj širini Londona. ona je tamo. Na srednjem toku Volge. Najzad sneg. Uostalom. sneg pokriva zemlju za vreme od dv a do šest meseci. Za vreme naročito oštrih zima bilo je sluča a da se živa smrzne. Nekoliko najposećenijih vašara u Rusiji održavani su u zimu. to je posledica blizine Finskog Zaliva. n akvašeno zemljište pretvara se u blatište. S . blaža. Zahvaljujući toj velikoj toploti u leto. isto se događa u A zovskom Moru. gajenje lubenica. relativno prerano na istoku i jugu. od —6° u Kijevu do — 10°8 u Saratovu. od —45°u Permu. loza uspeva i grožđe sazreva ne samo na osmanlucima južne obale Krima. a kasni je na zapadu i severu. Toplota je — istina samo za vrlo kratko vreme — strahovita po livadama u dolinama krajnjega severa. ipak olakšava saobraćaj. kad ne bi bilo snega. čak i u Novo j Rusiji. toj maloj povlašćenoj oblasti. bila u nemogućnosti da g aji ozima žita. naziva istom rečju i patnju i kosidbu. gde seljak koji radi teške poslove dok ga ujedaju komarci. U julu je srednja temperatura Petrograd a ista kao u Brislu. Strahoviti pljuskovi obaraju se na nepostojano zemljište i održavaju promenljivu i razgranatu mrežu jaruga sa ivicama ko je se rone. koje joj je »voćna pošta« donosila iz A strahanja i sa Dona preko Voronježa i Moskve. prema oblasti. gde postoji oblast slobodnih voda. Takav slučaj dogodio se dvaput u Moskvi u toku XIX veka. dinja. u Orenbu rgu kao u Tangeru.

preovlađivanje bilo drveće koje voli senku. na primer. jer je pretvorila škriljac glečerskog nanosa u sivu i trošnu zemlju. prljavožuti zastor lišaja il »irvasova mahovina«. brzo popase lišaj na velikom prost oru. gde se nivo merzlote spušta. Ponekad je šuma ustupila mesto ljadi. Neka požar uništi neki šumski kraj ili neka čovek zanemari raskrčeno zemljište. Šumarci sa sitnim drvećem i pošumljeni brežuljci nagoveštavaju veliku šumsku oblast Rusije. obično će nekadanju š zameniti šuma sasvim različita od nje. čiji se nivo snižava usled isparavanja. Posle jeseni koja obično kratko traje. i kada studen izvrši svoje prve juriše. gde se produžuje letovanje. naposletku se gnezdi svuda. prema prirodi i vlažnoći zemljišta. plovidba postaje sv e teža: to je doba kada brodovi zakašnjuju i nasukuju se na sprudove. a to će reći sloj večito zamrznut. a leskovi šibljaci nadživljuju hrastove. on tamo zasejava njivu ili povrće. I spod nje vlada merzlota. jer irvas. koja su mu neop hodno potrebna za građenje zgrada. ta nemoćna šuma. Naročito u predelima nedovoljno isušenim. toga neophodnog pomoćnika u nj egovoj ekonomiji. kroz koji voda ne prodire i koji je odveć blizu površine da bi drveće moglo da razvije svoje korenove. to je mšara. lovci pro vodili zimu tražeći životinje sa krznom. g de retka drveta nadvišuju šiblje. Na drugim mestima je stalna eksploatacija proredila pošumljenu površinu. drhtavo tresetno zemljište. koga je bilo u izobilju južno od jezera Ladoge i u oblasti Novgoroda u prei storisko vreme. Stal an život mogućan je samo u dolinama. karakteristična životinja tih oblasti. pa čak i kada čovek nije svedok tih promena. Razumljivo je da u tundri mogu da stanuju samo nomadi . kao što su om orika i sibirski bor. koji se leti približuju moru da bi izbegli ubode komaraca. Tundr a je »polarna stepa« koja se od obala Severnoga Ledenog Mora pruža u nejednakoj širini s ve do ivice šuma. jasika. te ga moraju neprestano seliti s mesta na mesto. zakržljale vrbe i breze koje ne p remašuju visinu kolena. On tamo kosi seno za svoju kravu. Šuma je ostavila traga da zem ljište. sa veoma visokim i starim stablima. ima vrsta koje se sve više rasprostiru. ne usled lagane promene u klimi. gde mahovina nagriza . Ruska šuma retko kad da je sačuvala obeležja nekadanje guste prašume. Iznad tog a sloja merzlote nalazi se zemljište bez drveća koje Laponci nazivaju tundrom. jer vodi nejednaku borbu sa tresetn im močvarama. Sastav šume menja se neprestano. podzol. bor. i nejednako trajanje godišnjih doba daje raznolik izgled biljnom svetu Rusije. Na tome pogodnom zemljištu raznovrsnost drveća je u suprotnost i sa jednolikošću njihove podloge. i kroz njih se Rus uvukao među urođeničke nomade. o čemu svedoči naseljavanje Novgorođana na poluostrvu Koli već u XIII veku. 30 Samo u dolinama. kao što je jela. šuma pušta nekoliko izdanaka u pustome p redelu. obratno. one mu se posrednim putem otkrivaju: tako. po kojima su. kao danas u Sibiru. sve dok ih prve sante ne oteraju u zimovnike zaklonjene od opasnosti prolećne bujice . i to mnogo kasnije i veoma malo. koj a njoj jedino i godi. koja s e sada sastoji samo od mladih drveta. koja već vlada na severu i istoku. u čijem su se društ u zakorenili. kao št o su breza. sa zadocnjenjem sa mo na Krimu. U odnosu na svetlost. Granicu do koje raste drveće Rus je dosegao dosta davno. Godišnja doba utiču takođe na se ljenje -ovih čopora. zemlja se odmržnjava samo do izvesne male dubine. za alat i ogrev. č ja je površina skoro četiri puta veća od površine Francuske.druge strane. hrast. od Karelije do Kame i Pečore. gde je sred nja godišnja temperatura niža od 0°. koji se šire na račun svojih evropskih jednovrsnika. nego zbog suparništva koje iskorišćuje najrazličitije okolnosti. tajge pune divljači. na rekama. ali je on tu granicu retko kad prelazio. bilo ono koje je željno svetlosti. zima. šuma je kržljava. Skoro nedirnute šume postoje još samo u veoma mal o naseljenim oblastima Severne i Severoistočne Rusije. postao je tamo prava retkost. Između njih širi se. — Isto koliko razlike u zemljištu. pokrov od vresa potsetiće nas na iščezlu borovu šumu. Na krajnjem severu. Prorašće i nastanjenost. tamo seče drva. kao i drveće u tundru.

sa svojim posebnim biljkama. kada je otpočelo naseljavanje i kada ju je zemljoradnja preobrazila. Dva zastoja u prorašću. biljaka čije veoma dugačko korenje ponire u dubinu da tamo traži vla gu. drvo služi takođe kao građa za sijaset predmeta koje sa nasleđenom veštinom izrađuje kustar za vreme prinudne zimske dokolice . poniklo veko vno suparništvo između Severa i Juga. porozna oranica. Ima šumskih ostrvaca u stepi. kao što postoje ostrovca stepe. sasvim kao u frigani Grčke ili Anadolije. karakterišu stepu. krstašice. pružali na jug dalje nego danas. Tek tada. stepa je izgubila svoju div lju lepotu da bi pretrpela.31 oronula stabla. alatke i neverovatno raznolike igračke. treba otići do planina na Krimu. Čak i ruski drvoseča je bez takmaca kad treba složiti maksimum drva na gomilu određene vel ičine. između Rusa i Tatarina. Da bi se ponovo naišlo na šumu. Ali skoro isključiva upotreba drveta za građevine izlaže ih opasnosti od požara. kormonika . daje mu koru za štavljenje koža. okružena šumom poput prirodnih proplan aka. a to će reći ste pa. crnica. šume i stepe. izgleda da su se u prošlosti drveta. koja se ne viđa više počev od Podolije. On je rođeni drvo delja. s a svojim krpljama. građenje drvenih crkava. zbog njihovog posebnog življenja. veoma originalnih. i kuda čov ek retko zalazi. a n aročito hrast i bor. Posle toga. klanika i zlatica. i već usred te povlašćene prirode. drvoseča koji prispodobljava drvo svakovrsnoj upotrebi. tvrdolisnim travama pribijenim uz zemlju i bodljikavim biljkama . za ogrev. služi mu za pravljenje kola i sanki. Ali drvo se tamo javlja samo izuzetno: tek počinje da se ukorenjuje na stranama jaruga koje se učvršćuju prelazeći iz stanja ovraga u stanje balke. jednogodišn jih ili dugovečnih. I zaista. da ustupi mesto pustinjskom prorašću što raste u usamljenim gr upama. To je ulaz u sredozemnu ob last. I tako je iz suprotn osti tih dveju oblasti. Drvo mu daje građu za građevine. I sa me varoši zajedno sa svojim ogradnim zidovima za odbranu bile su sagrađene od drveta . Rus je takoreći ponikao iz šume. kao 32 nameštaj. koja svojim debelim l išćem za vreme jakih žega stvara dragocenu hladovinu oko domova. slez. jedan u zimu a drugi u leto. stepa je imala sve do kraja XVIII veka jednu podvrsgu divljega konja. gde se iznad hrasta i graba ponovo javlja bukva. čovek se za nekoliko trenutaka obrete u sasvim novom predelu. kada s e siđe na južnu obalu. i stari putopisi često navode n . zgrade od kamena mogle su se na prste izbrojati. Ali ta granica nije strogo određena. Šuma je oblast stalnoga boravka. iste spoljne promene kao i prerija Severne Amerike. a od njega on pravi sirotinjsku obuću lapti. gde se noga zaglibljuje u biljne materije u raspadanju. Šuma prestaje onde gde počinje duboko zemljište. Tolika uporedna razlika između stepe i šume nije mogla ostati bez uticaja na život i s udbinu stanovnika Rusije. i »pokretnih biljaka« koje vetar nosi kada se sasuše. usnatice. Kao oblast sitnih glodara i velikih travojeda. i ta je opasnost utoliko veća što se usled klime moraju ložiti peći za vreme mnogo meseci. tamo se manje selio nego stepski pastir. uz velike troškove gradovi u Južnoj Rusiji održavaju drveće u svojim parkovima. leptiraste i krinaste biljke stvaraju biljni zastirač koji prestaje tek u blizini Kaspiskog Mora. Osim toga. prostrane šume ustupaju mesto razređenim žbunovima. razume se u drugim srazmerama. po selima policija zaštićuje belu vrbu. lavor. koje Rusi nazivaju polje. Beskrajna je raznolikost trava. Naročito od apri la do juna zapaža se onaj bujni život i raznolikost boja koje je slavio Gogolj u jed nom odeljku svoga romana Taras Buljba. a poznije između Moskovske države i slobodnih Kozaka. U XIII veku cveta u Novgorodu i u Pskovu religiozno rusko neimarstvo. i sam lovac na krzna. kupinovom žbunju. g de se vidi večno zeleno drveće.

ide ka Volgi. Godine 1622 Kaluga je skoro sasvim izgorela. Ali kaogod ni zemljotresi ili vulkanske erupcije. pčele kupe med p o cvetnom proplanku. pošto pr imi u sebe reku Moskvu. vašarski kvart goreo je 1816. jeste oblast gde se sastaje gusta šuma sa otvorenom ste pom. Lako je za misliti da je namerni požar Moskve bilo lako izazvati. 1722 i 1784 g odine. jer ima čistina koje se pružaju i preko ivice šume. 1754. divlje plodove. osnovali Novgorođani još u davno doba m esto Rostov. U Orelu je požar uništio 1. mnogo manja visina i mnogo blaži reljef olakšavaju kretanje. Izgleda da takav dodir izaziva borbu stopu po stopu između suparničk og stanovništva. 1857 i 1859 godine. što zn ači »iza šume«. i gde u suprotnom pravcu Don i njegova pri toka Voronjež teku ka jugu. užljebljene u udolinama visoravni. i ostac i njihovih šljaha ili vojničkih puteva sačuvani su u tome kraju. nazvan Zaljeskij. te su Rusi još izrana počeli da se bave pčelarstvom i da mešaju med u praznična pića. R usi su napredovali od polja do polja. Osećanju opasnosti pridruživalo se i osećanje što su ga stvarali novi utisci u zemlji toliko r . tako i požari nisu dovoljni da o dagnaju stanovništvo sa prebivališta koja se njima čine zgodna. Stoga je udolina Dona i Oke bila otvoren prolaz najezdi Tatara na putu ka severu. koji su pre Moskve bili politički ce tri Velike Rusije. Vladimir. Ipak. naposletku je dopušteno nekoliko izuzetaka za vreme maglovitih dana i izvesnih praznika. ipak su Tatari uspeli da opustoše Suzdalj. posle Suzdalja. To spajanje je pre jedno međusobno prodiranje. knez Dmitrij je 1380 godine odneo nad Tatarim a pobedu koja je bila puna nade za konačno oslobođenje Rusa. već je u šumskoj usamljenosti bilo mogućnosti za stvaranje naseljeničkog središta. pečurke. od tvrđave do tvrđave. što dovoljno opravdava zabranu da se u njemu puši. Tver na Volgi. pored prirode zemljišta. zabranjeno je u XVI veku da se u varošima loži vatra u kućama od maja do septembra. koja se tu javlja sa svojim stepskim prorašćem i koja zemljoradnji pruža naj lepše izglede na uspeh. A baš ta bezbednost nedostajala je Kijevu. obližnja šuma daje drvo. Zat o je nekoliko istoriskih varoši u Rusiji poniklo na šumkim proplancima. Samo ako se kakvo jezero ili reka sa ribom nalazila na takvoj čisti ni. pa čak i Tver. a ima i čitavih šuma. od kojih je onaj iz 1754 stao života 177 osoba. a preko 600 u 1858. U suprotnom pravcu.jihov broj. ali kako su u zabranjenim mesecima mogli da nastupe pon ekad i hladni dani. Njihov suparnik. čija je prestonica. 1760. na Kulikovom polju. Ipak. u čijoj se okolini još nalaze ostaci jednoga šumskog pojasa. ruska kolonija na f inskom zemljištu. Kada se u XII veku Andrej Bogoljubski. bila g rad Vladimir. i da za neko vreme potčine Moskvu. 1715. pripremila vojničku odmazdu Rusije. jer i pored zaštite što ju je pružala šuma. i naposletku Moskva. bio je isto tako grad podignu t na polju. koje je ostalo mitropolitsko sedište sve do vladavine Katarine II. knez Suzdaljski. 1761 i 1785 godine dogodili s u se veoma opasni požari. Reke. Samo u toku XVIII veka Nižnji Novgorod bio je opustošen vatrom 1711. Niska oblast koja razdvaja visiju Srednje Rusije i visiju Volge. 1742. gde Oka. M oralo se kuvati napolju. Ali vojska čiju glavnu snagu sačin java konjica ne može dugo držati osvojena mesta u šumovitom kraju. Isto se može reći i za Moskvu. teku ovde između niskih obala koje su ipak većinom suve i mogu se lako pregaziti na plićacima. dip lomatija je. sudbina Rusije bila je 33 vezana za sudbinu te centralne kneževine. Na drugom jednom polju osnovan je godine 1152 Perejaslavlj. Na jednom polju na desn oj obali Dona. Na svakom polju su Rusi nalazili još i relativnu bezbednost od napada stepskih nomada. sagrađen takođe na jednom proplanku. dočepao Kijeva. naročito hrastovih. Osim toga. u tome početku stepe. Da bi se sprečile te nevolje. Rusi su se lagano i oprezno spuštali preko zaštitne oblasti velikih šuma.237 kuća 1918 godine. Nije redak slučaj da se tamo uvukla kao jezik crnica. Takva prebivališta bile su čistine u šumskoj oblasti. kao i Rostov. na obali jezera Nera u Finskoj. Razumljivo je da su požari u njima često pustošili i da nema varoši u Srednj oj Rusiji koja nije imala da zabeleži u svojim analima strahovite katastrofe. Tako su na j ednom polju. Na trećem se razviše Vladimir i Suzdalj. Murom na Oki bio je. ta bezbednost bila je relativna.

pa su je potom ojačali drvenim palisadom. nego se isto to dogodilo i sa garnizonima. — Loca deserrta.128 km. i Oka. Još i danas. Jedan od najstarijih puteva u Rusiji. U svakom godišnjem dobu. broj »strjeleca i kozaka« i broj »tobdžija« u varošima kao što su Kursk. stvorili su se veoma razgranati slivovi. Tako popis iz 1710 godine navodi broj »dragona i vojnika«. dugačak 1. Stepa je za njega doista bila »strahotn a krajina«. i nije samo sentimentalan onaj naziv »matuška« što su ga obalski stanovnici dali reci Volgi. Zbog toga su Rusi najpre načinili jednu čertu ili utvrđenu liniju. vojnička granica pomerena je unapred do linije koja je išla od Putivlja do Simbirska na Volgi. na kojoj se mogu pročitati i ovakve napomene: Deserta sine aqua. Još poz nije. bez drugih prekida osim prenošenja barki sa jedne reke na drugu. Orel. te granične varoši po znaju se po planu koji je isto toliko pravilan kao i plan francuskih bastida. pritoci Dona.808 km. u godišnjim dobima kada nisu ni zaleđene ni suviše opale. riba je prets . — Između oblasti koje se razlikuju površinskim tlom i prorašćem. postepenog uvlačenja i rata.. i to osećanje našlo je donekle odjeka na karti Ukrajine od J.486 km. — Campi deserti ubi nulla hominum habitatio. što su prenosači baraka lako vrši li. sa približno istim umerenim nagibom. a k ako topografija nije istavljala visoke prepreke. Ispred te utvrđene linije stražarilo se i danju i noću. m ogao da sagradi i sakupi flotu koju je odveo da zauzme Azov. Ne samo da su ti nazivi nadživeli opadanje utvrđenja ili njihov nestanak. za ko je je pretpostavljao da je puno opasnosti. ona je zahvatila Ahtirku i gornju dolinu Doneca. i ta linija utvrđenja propraćena je ovom zabeleškom: Saisec (umesto zasjeka) con stans nemoribus desectis et vallis. bilo na otvorenoj vodi. Svakom takvom pomeranju p rethodilo je doba utvrđivanja i naseljavanja. Brjansk. B.azličitoj od Srednje Rusije. šumskim ljudima trebalo je četiri veka oklevanja. sire campi deserti inhabitati. zvana predgrađa strjeleca (strelaca). onaj koji vodi »od Varega do Grka«. Razumljiv o je da su ove reke. Da bi osvojili stepu. i Dnjepar. Sve varoši imale su predgrađa. To je takozvana Tulska zasjeka. sa putevima koji se zrakasto pružaju u raznim pravcima. sa pritokama srazmernim njenoj veličini. ov de je plan kružni. Homana iz Nirnberga. Pre nego što je preterano iskorišćavanje i zagađivanje vode usled prevoženja petrol euma i industriskih otpadaka smanjilo prinos ribolova. Pored donjeg toka V olge sela su sagrađena od drveta. Kada je veliki glečer iščezao i Kaspisko More se svelo na svoj današnji obim. bilo kroz led. a Tsar Feodor Ivanovitz aggestum contra irru ptiones Tartarorum Crimensium.882 km. preko Kurska. — Dzike polie. ta reka je bila doista re ka hraniteljka. veza s e održava nekolikim rekama koje su među najdužima u Evropi. dugačka 1. Reke i jezera. Sela koja se zovu Storoževoe potsećaju na storože ili osmatračke stražarnice. oduvek pružale saobraćaju najdragocenije usluge. Ova mreža dugačkih reka nije samo od koristi trgovini i ljudskom saobraćaju. nec planta reperiunda est. dugačak 2. na velikoj daljini od mora. kojoj su goleme jesetre i ukusne kečige raznosile slavu nadaleko. Za mnogobrojne dane posta. To je bila posledica nepoverenja koj e je šumski Rus osećao na otkrivenom zemljištu. na divljem polju (djikoe polje). kao što su Kama. a međutim se na velikoj daljini od njih ne nalazi nijedno drvo. 34 Posle stvaranja Tulske linije. kojih je puno u pravoslavnom kalendaru. Bj lev. Sjevsk. koja je išla od Tula do Šacka preko Epifanja i Rjažska. Ova zasjeka obeležena je grubim potezom na prvoj karti Rusije iz 1614 go dine. 357 km. Voronježa i Tambova.. čovek je dolazio da lovi ribu . ne spuštajući se na tome ogromnom rastojanju više od 256 metara. spajao je Veliki Novgorod sa Crnim Morem.. samo ako posle požara nije izmenjen njihov plan. bez velikih teškoća da se pređe iz jednoga u drugi. Zato je Petar Veliki na Voronježu. I Crnome Moru je iščezavanje glečera darovalo velike reke: Don. Volga je mogla da se izduži čitavih 3. dugačka 1. koji su se brojali odvojeno prilikom popisa stanov ništva. Jer je bilo dovolj no prostora za razvijanje dugačkih tokova i dovoljno vode za njihovo održavanje. Ima sela koja su zadržala naziv Karaul (stražara).

Ma kako se objašnjavala ta visinska razlika. i zapaženo je da na rekama koje teku u 36 pravcu podnevaka obično je zapadna obala viša od one druge. orenburški. izlivaju i plave popu t velikih tropskih reka. 160 dana u Kos tromi i Ufi. jednoga znamenitoga dan a ruske istorije. i to utoliko lakše što veoma često. širine. ispod kojih je. pada u oči položaj Nižnjeg Novgoroda . odakle prestaju da joj dolaze pritoke. mogle bi sasuti tolike vodene mase u dolin e. te tako ona dostiže visine nepoznate našim re kama u Zapadnoj Evropi. a bliže našem dobru. a kako se ono prilično brzo vrši.200 velikih jesetri. Pravo na ribolov smatralo se za najdragoceniju povlasticu koju je vladar mogao podariti. uralski i astrahanjski kozaci. od jedne obale do druge. koje je Ivan Grozni pripremio zauzimanjem Kazanja i Ast rahanja na Volgi. Usled top ljenja leda. jer je ona prva niska. ali se javlja skoro jedino u obliku snega. Tambovu. ko je je rat mogao svakoga trenutka da udalji od domaćega ognjišta. Zbog toga u tim niskim ravnicama koje poplava pokriva svakog a proleća postoje kuće za stanovanje samo na najuzvišenijim mestima. jeste znatn a visina i periodičnost poplava. penje se skoro na 7 m. skoro u isto vreme svake godine. čovek se privikao toj prirodnoj okolnosti. Kod Sizranja. nagomilava se u sloj koji po ne koliko meseca leži na zemlji: 80 dana u Kijevu i Poltavi. oslobađa se za petnaestak dana ogromna količina vode ko ju sadrži snežni pokrivač nagomilan za vreme cele zime. Tako je godine 1672 jedan ukaz Alekseja Mihajloviča primo ravao ribare iz Ribinska da šalju dvoru 1. dok se Kazanj nalazi dale ko od reke. činilo se da je prino s od ribolova mnogo pouzdaniji nego obrađivanje zemlje. koja se pojava ponekad javlja u uzbudljivim razmerama. 120 dana u Voronježu i Sar atovu. Jedino bujne i neprekidne kiše. imalo je svoje najbolje zatočnike u tim vojničkim naseobinama što su se bile podigle duž stepskih reka. dok sa dolaskom leta ne počne voda da opada. prema predanju. pa i one su uzdig nute na kolju. poplava se šir i lagano zbog malog nagiba rečnoga toka. Rusko širenje u Sibiru. i kao i one. Druga razlika. čim malo otopli u proleće. Može se zapaziti privlačnost koju su pr ema rekama osećale čitave 35 grupe stanovništva. druga osta je relativno suva. Volgine pritoke sa Mologom i Šeksnom liče tada na ogromna jezera. Moskvi.tavljala dragoceno jelo. i zbog toga se reke u Rusiji. Ovom stanovništvu. počinje topljenje. Samari i Orenburgu. Kod Muroma reka Oka penje se obično na 8 m. zvane vojsko. iza poslednje granice poplava. a skoro na 10 m. sveti Vladimir krstio svoje podanike u r . Zimski vodeni talog. koja takođe zavisi od klime. 180 u Arhangelsku. kakve su nepoznate u našim podnebljima. Kostroma u svome donjem toku meri 30 k m. Kijev se isto tako na lazi na uzvišicama desne obale Dnjepra. kod Kalača. na levoj obali. Pa i Don. koji doduše nije preob ilan. koji prol azi kroz oblasti gde se sneg manje zadržava. Otuda obalski stanovnici razlikuju »livadsku obalu« i »bregovitu obalu«. kada je rašćenje reka bilo umereno. pod umereno vlažnom klimom. ka S rednjoj Aziji i Kavkazu. u 1880 godini. donski. a to će reći oni koji stanuju iza poroga ili brzaka da Dnjepru — u prošlosti. Pošto je poplava redovna godišnja pojava. a druga je uzdignuta u obliku jara ili brežuljka. a ima zaselaka koja održavaju vezu među sobom samo pomoću čamaca. godine 1879. obrazovale duž reka: zaporoški koz aci. Međutim. Na svo me ušću u Volgu Vetluga dostiže 12 km. Prilikom tih strahovitih poplava reke se šire na ogromne daljine. Tako su se k ozačke vojnički organizovane zajednice. Najglavnija od svih razlika koje postoje između ruskih reka i reka u Zapadnoj Evro pi jeste dužina zaleđenosti. Simbirska i Saratova na desnoj. dok je jedna obala nadaleko poplavljena. toliko je ribolov bio korisno zanimanje. 140 dana u Novgorodu. Vol ga se popela na 13 m. ova pojava može se često zapaziti. Isto su tako ribari iz Jaroslavlja snabdevali dvor Katarine II. uzvišenoj obali Volge.

uopšte uzev. U južnom delu je vlažnos t nedovoljna. Nov hidrografski tip pojavljuje se odjednom kada se priđe stepenovitim visijama Krima. Još dalje ka jugu trošna i retko pošumljena zemlja stepe upija vodu. a biljni život traje više od šest meseci. nastavlja se saobraćaj. i krajnji jugoistok. Iako smetaju saobraćaj u.eci. jezera i baruštine su tamo retke i ograničavaju se najčešće na plavne delov . te isušivan je tih takoreći sunđera. Tek kada reka prestane da raste. saobraćaj se vrši uglavno m suvozemnim putevima. saobraćaj se vrši većinom vodenim putevima. jer održavaju vodost aj reka i usporavaju trenutak niskog vodostaja kada nastupe letnje žege. gde je zemlja manje porozna i gde vrućine duže traju. jezero Pejpus. Jezero Ladoga. i na tome me stu podiže se zaselak. Iako sa visokih obala varoši mogu da prkose poplavi. veće je od j ezera Mađora. tarući višu obalu za nekoliko metara u visinu. najveće u Srednjoj Rusiji. To je hidrografija krečnjačkih oblasti. prostranstvo i najčešće dubina jezera. Suprotnost između Severne i Južne Rusije. ipak su mnoga od njih dobila izgle d ritova u kojima se vidi tek po koja slobodna površina vode. biljni život tamo ne traje ni pola godine.500. te dodaju još jed nu crtu sličnosti između te male oblasti i sredozemnih zemalja. 9. negostoljubiva tundra. izaziva ponekad odronja vanja. pustinja oko Kaspiskog Mora. najprostranija u Evropi. Tek ako se ponegde vidi kako se voda skuplja u plitkim udolinama. Dnjepar u svome donjem toku prima vrlo malo pritoka. Ako se izuzme krajnja severna oblas t. To je otkup za zadovoljstvo što ga varošanin oseća kada posmatra sa visokih šetališta veličanst venu i mirnu površinu reke što se širi pred njegovim očima. Privremeno stanovništvo pokriva obalu svojim dućanima sve do prestanka perio da plovidbe. ove skromne dolinice skoro bez padina jesu jedini useci koje je u međuprostoru velikih reka voda izdubila u prostranoj i bezreljefnoj ravnici Južne Rusije. čij a su obeležja većinom međusobno suprotna. podzemn im pećinama i ponovnim pojavljivanjem retkih ali obilnih izvora. na većim otstojanjima. što je ravno površini triju običnih francuskih departmana. sa provalijama. podižu ljudi ustave koje stvaraju bare. jezero Onjega. Iako ih je manje nego u Fi nskoj. Kaogod i klima. Iako među ovim jezerima ima i takvih čija je voda bistra i providna na peskovitom dnu. onda se vidi da se Rusija može podeliti na dve velike oblasti: Severnu i Južnu Rusiju. sa reljefom glečerskih nano sa i topografijom predela načičkanih neravnina. u Kijevu se takva odronjavanja događaju skoro svake godine. sa udubljenim reljefom koji se odlikuje mnogobro jnim jarugama. gde ih u Vitebskoj guberniji ima 2. postoje mnogobrojna jezera. Reka. a Vol ga ne prima ni jedne od Jeruslana na levoj obali i Sarapta na desnoj. Ukoliko se više ide ka nekadanjoj krajnjoj granici glečera na jugu. zahvata 18. tako se i geološka prošlost Rusije ogleda u raspodeli njenih tek ućih i stajaćih voda. ipak ih ima izobilno u Kareliji i u čitavoj severnozapadnoj Rusiji. ne bi bilo korisno. 37 Ponegde. Takvih odronjavanja bilo je u više mahova blizu Saratova i na nekoliko mest a na donjoj Volgi. Severni deo je oblast naslaga. jezero Seliger. Severni deo je odveć vlažan. te baruštine ipak su od koristi kada se završi otapanje snega. — Iz ovog pregleda geografskih posebnosti Ev ropske Rusije proističe jedna osnovna razlika. odakle silazi tromo ka n ekom nižem udubljenju. 3. Otuda ona vrsta oskudnih potoka koje u oblasti Poltave na zivaju sljeporod (sleporođen) ili mertvorod (mrtva voda). a potom se svode na nekoliko tankih mlazeva vode. Ali čim se prispe n a južnu padinu. te reke odjednom postaju sve ređe. Pored ovraga ili jaruga koje brazdaju stepsko tle i skoro s u uvek bezvodne. pa i vašar u Nižnjem Novgorodu održava se na jednom takvom privremenom me stu gde vri od života za vreme od nekoliko nedelja i odakle iduća poplava odnosi otp atke i uklanja nečistoću. U nerav noj oblasti Volginih izvora.583. utoliko se smanj uje broj. one su ipak izložene drugim nev oljama.150 km2. jezera i reka ima tamo u izobilju.836. iz koga ističe Neva. potoci teku samo početkom proleća. i varoš u neku ruku silazi na nju. i ona tamo pokrivaju jednu četvrtinu njene površine . Onde gde je glečer naposletku iščezao i gde je isparavanje najmanje. J užna Rusija je zaravnjena oblast.

19 25. Uvarov. I. V. Moskva. Uvarov. A. Arne. napr otiv. koje su donekle uticale na razvitak Belorusa i Velikorusa s jedne strane. Iako su se u drugoj polovini XIX veka arheološka istraživanja umnožila. I—VI. I. a naročito Arheološkog društva u Odesi. oni uskoro obratiše pažnju na unutrašnjost svoje ze mlje. Južna Rusija imala je demokratske ustanove Kijeva. a na jugu žene. Tolstoj. Petrograd. V. njih ćemo kasnije spomenuti. od grofice P. koje je prvo počelo da saziva ruske arheološke kongrese.. i koje su posle ujedinje nja pod carevima dovele do stvaranja Ukrajinske države sa izvesnim. Što se tiče specijalnijih radova. prvenstveno iz Helzingforsa i Stokholma. Danilević. N. Moskva. 1892. Pariz. Uvarova. više nego u drugim zemljama. Kijev. PRESLOVENSKO DOBA Paleolitsko doba. Drevnjije obitatelji srednago Pridnjeprovja (Drevni stanovnici srednjeg sliva Dnjepra). 1913. Žebeljeva. 1889—1907. S. i Malorusa s druge strane. 1910. Da spomenemo još Pregled razvitka arheoloških nauka u Rusiji. 1926. Najglavnija dela posvećena celini ili velikom delu ruske preistoriske arheologije jesu: A. 1881 . 1889—1899. sa slamnim krovom. 1925. 1923. — Ne zna se da li je čovek živeo u istočnoj Evropi u prvoj polovini kv aternera. od profesora S. južni deo je oblast stepa. Sdrussland in Altertum. na jutu su šume mnogo ređe i sastoje se od hrastova u višim delovima. Pošto su se najpre interesovali za istoriske ostatke Grka na severnoj obali Crnoga Mora. Severni deo je šumska oblast. sv. a čas pružila izuzetne mogućnosti aktivnosti naroda i njegovih vođa. i Vvedenije v arheologiju (Uvod u arheologiju). u vreme kada je veliki severni glečer pokrivao ogromnu ravnicu koja se p . kuće na jugu su od hrastovine. Bitovaja arheologija (Materija lna arheologija). Drevnosći Pridnjeprovja (Starine u slivu Dnjepra). Bon. Na severu su muškarci mnogobrojniji. Pariz. uzeli u tome velikog i značajnog ud ela. Na severu bor ras te radije na vrhovima vododelnica. te oblasti bile su od 1854 do 1858 godine predmet značajnih radova A. Moglo bi se navesti još mnogo primera ovakvih suprotnosti. Ruskaja drevnosći v pamjatnjikah iskustva (Ruske st arine u umetničkim predmetima). 1921. a hrast u dolinama. Pervobitnaja a rheologija (Prvobitna arheologija). sve do jezera Ladoge i gornjega sliva Volge. Moskva. Arhe ologična minuvšina Kiivščini (Arheološka prošlost Kijevske oblasti). I. T. sv. Kondakov i J. Moskovskog arhe ološkog društva. Xavojka. Hanenko. i Arheologija. Kijev. Kuće na severu grade se od borovih stabala sa krov om od dasaka. 1. Moskovskog ist oriskog muzeja. Stokholm. čas stavila neprelazne brane. Ebert. V. Petrograd. A. B. Renak u Starinama Južne Rusije. Arheologija Rossii (Arheologija Rusije). 1892. M. sv.e dolina. P. samoupravnim povlasticama Ma koliko čovek bio malo sklon da pridaje preveliku važnost uticaju geografske sredi ne na sudbinu naroda. I—VI. K R A T A K P R E G L E D P R E I S T O R I S K E A R H E O L O G I J E R U S K E Z E M L J E Tek je sto godina otkako se ruski naučnici bave arheologijom svoje otadžbine. 38 I I . u Zbirci memoara francuskog arheološkog društva. Moskva. Poslednjih godina su strani na učnici. Gorodcov. Severna Rusija živel a je pod samodržnom organizacijom Moskve. Ö teuropas och Nordbalkans förhistoria. ona su međutim počela jako da napreduju tek u početk u XX veka zahvaljujući radu Petrogradske carske arheološke komisije. a od borova na nanesenom pesku. 1904. jer su oni suvi. I. Kijev. čije je prve tri sveske preveo na francuski S. 1908. ipak se mora u toku istorije ruskoga naroda utvrditi da je priroda u Rusiji. bar pr ividnim. i okolnih naroda Skita i Sarmata.

unapređujući svoj umni razvitak tako da se uzdignu na viši step en. medvede. Neolitsko doba. i njemu pripada poslednji stupanj one kulture koju na lazimo na kraju neolitskoga doba. ili temelja koliba. ali ne i grnčarija. tako isto je različita. Poltavska i Harkovska guberni ja) i retke grobnice sa skeletima pokazuju drukčiji tip kamenog oruđa (naročito m ikrolite) i drukčiju grnčariju nego istodobna obitavališta pronađena kod Bologoa blizu V elikog Novgoroda. Polt ave i Harkova. a koja se odlikuju okruglom grnčarijom sa ukrasima u o bliku češljevih zuba. sa svojim bakarnim predmetima i jakim 40 uticajem nordiske i kavkaske kulture. mezolitski. u Kirilovskoj ulici u predgrađu Podol. nova obitavališta. U Južnoj Rusiji. Dvostruki karakter Rusije u istoriskome dobu. pa i stara kultura sa koštanim oruđima. ostatke ognjišta. čitavog ili slomljenog. pored kojih se nalaze kosti divljih životinja iz toga vremena. pokušaji primitivne umetnosti. kod Čuhloma na Veksji. U ovom poslednjem obitaval ištu pronađeni su vajani i ukrašeni predmeti čije šare odaju veoma razvijen umetnički smisao kod tih prostih ljudi koji su lovili mamute. tražeći neprestano nova staništa. kod Goncija blizu Poltave i kod Mizina na reci Desni. nosoroge. To je dokaz da je već na tri hiljade godina pre Hrist a postojala veza između Volge i Baltičkog mora. naročito tamo gde je zemljište bilo plodno i pogodno za stanovanje. i živeli teškim i napornim životom. o tselile nekuda na severoistok i u Sibir. a kasnije i uralske.ruža do linije Lavov-Kijev-Tula-Saratov. razume se. najskorašnjija. rasprostranjena u Estoniji i slivu Volge. ili pak grobnica sa neolitskim predmetima. Južna Rusija se očigledno razlikuje u tome pogledu od Sred nje i Severne. To više nije jedan jedini narod i svuda ista prosvećenost. On je po svoj prilici došao sa Zapada i pripadao je is toj onoj mlađoj i krupnijoj rasi koja je na Zapadu zamenila prvobitnu i nižu r asu homo primigenius Europae. — Da li su se možda kvaternerske rase. Neolitska obitavališta u Južnoj Rusiji (Volinija. primerci kamenog ili koštanog oruđa . Na 39 ravnicama oslobođenim od leda male porodice živele su nomadskim životom. Isti ovi tipovi. kod Balahna blizu Nižnjeg Novg oroda. jer ona t ada još nije postojala. Najstarija pripadaju aurignaciskom i solu trenskom dobu i pronađena su kod Kostenki na Donu i kod Karačarova na Oki. te načinile mesta nekoj novoj najezdi? Il i su ostale rasturene po ravnicama i šumama Rusije. Srednja i Severna Rusija su. koji se javljaju u obliku prostranih slojeva ostataka. iz magdalenskog doba. Očevidno je da je svuda ovde živeo isti narod. lavove i irvase . koje je započelo pre više od dve hiljade godina pre Hrista. potom u K ijevu. ona razlika u kultu ri između stepske oblasti i oblasti šuma u Srednjoj i Severnoj Rusiji postoji već u ne olitskom dobu. Ne treba verovati ni u jednu najezdu . Kijevska. kod Volosova blizu Muroma na Oki. a potom još više. ali znamo pouzdano da se pojavio čim su se glečerske mase počele da povlače. Svuda gde su neko vreme živele ostavile su tragove svoga prolaska. Danske. idući za mamutima i irvasima. u Voliniji i oblasti Kijeva. Taj stupanj je poznat pod imenom fatjanovska kultura. do neolitskog stepena? Mi to ne znamo. na primer u slivovima Volhova i gornjeg i srednjeg toka Volge. manje bogate u tome pogledu . Sve što se zna to je da tadanje stanovništvo Rusije nije bilo zaostalo iza ostalih s tanovnika Evrope i da se ono neverovatno uvećalo. nailazi se na mnoštvo tragova obitavališta. Rusija ima čitav niz ovakvih obitavališta. Ono što nas najviše iznenađuje kod nameštaja nađenog u to me seocetu blizu stanice Utkinskaja na železničkoj pruzi između Jaroslavlja i Vologde jeste uticaj Zapada. razume se sa mesnim razlikama. pa ipak se i tamo nailazi na često veoma značajne ostatke obitavališta. vide se rastureni od Karelije i Finske do srednje Volge i ka Jugu do granice crnice.

Mi ništa ne znamo o svima prastarim narodima Južne Rusije. Sa Zapada. jer ima premalo proverenog materijala. dakle. čak i o stanovništvu koje je ost avilo kurgane (tumule). Sasvim je prerano prenositi u ta vremena razne faze razvitka indoevropskog narod a. Grobovi tih naroda rasejani su po čitavoj stepskoj oblasti između Galicije i don je Volge i Kavkaza. To je Tripoljska civiliza cija. iako se ono održalo sve do dolaska Skita. sa istoka (ili juga) došao je prvi talas nomada nepoznata porekla. ali. Velika srodnost njene grnčarije sa predmetima iz star og doba pronađenim na Balkanu i na Maloaziskom Ostrvlju izazvala je stvaranje nek olikih teorija: najpre onu o širenju egejskih uticaja ka severu a kasnij e teoriju o obratnom uticaju ili čak o spuštanju tripoljskog stanovništva i njegove ci vilizacije ka jugu. ali se ona rasprostirala odatle sve do Velikog Novgoroda i do varoši Brjanska i Sergača. bilo da se povukla u druge zemlje. Grobovi za spaljivanje. bilo da je izumrla usled napada osvajačkih nom ada. tako nazvana prema jednom od njenih prvih nalazišta koje je otkriveno blizu Kijeva. na jug Evrope. sve do Grčke (E. naročito predmetima . postoje nejasnosti. Samokvasov hteo da izjednači sa Cimerijcima. počev od neolitskoga doba. i Tripoljska c ivilizacija ostaće još dugo vremena. — Početkom druge hiljade godina pre Hrista. Oni se razlikuju od drugih tumulima (kurgan) koji pokrivaju kosture u čučećem stavu. Bronzano doba. postavljaju takođe jedan etnički problem. dolazi među domoroce jedan narod koji je ostavio svuda na svome prolazu grobove sa kosturima u čučećem stavu u kamenim sanducima. svojim idolima od gline i svojim zagonetnim kosturnicama (Pl oščadka) 41 sa grobovima za spaljivanje. Štern). sa grnčarijom nordiskoga tipa i onom koja u arheologiji centralne Evrope nosi obično naziv vrvčas te grnčarije. Ali št o se tiče kraja toga doba. koj i je Dm. takve su da se ne mogu uvrstiti u jednu etničku celinu. Na severu. Najveći broj tumula pri padaju sledećem bronzanom dobu i obogaćenoj civilizaciji. Njegova civilizacija blistala je nekoliko vekova. Ali izgleda da je on sa n omadskim stanovništvom stepe vodio neprekidno borbu. koja se po njega rđavo završila. Razlike u kulturi na koje se tamo nailazi čak i u jednoj užoj oblasti. koji se mešaju među ove. Ostaje. nje nog rasprostiranja i iščezavanja. privlačan ali i težak problem ruske arheologije. oruđa od bronze zamenjuju k amena i bakarna oruđa. Posle toga. veoma rasprostranjena. još mnogo zagonetaka. Njegovi etnički odnosi sa njegovim domorodskim susedima iz neolitskog doba i narodom sa sandučastim grobovima nisu poznati. Litvanci i Sloveni. Ali ne treba zaboraviti ne manje čudnu po dudarnost te civilizacije sa drevnom Mesopotamijom (Akropolj u Suzi) i drevnim T urkestanom (Anau blizu Ašabada). divno izrađene. i koje je čuveno bogatstvom svoje šarane i bojene grnča rije. zapažaju se već jas no različiti narodi. Grobni nameštaj je veoma karakterističan. Za neolitsko doba u pravom smi slu ova činjenica nije očevidna. veoma je teško pokušavati da se razreše ta etnička pitanja za tako davne periode vremena. Jedino je verova tno finsko poreklo stanovništva Srednje i Severne Rusije. U Južnoj Rusiji. ustupa mesto mlađim kulturama koje se odlikuju obilnošću metala. istoriskim prethodnicima Ski ta. Treći jedan narod sasvim originalne civilizacije obrazovao se takođe na jugu: to je bio zemljoradnički narod koji je stanovao u oblasti između Galicije i kijevskog Dnje pra. ni u najezdu sa Juga. nadmašujući sve susedne civilizacije svojim umetničkim smislom. sa obala Odre. u trenutku kada prvi bakarni predmeti prodiru u staru n eolitsku zbirku pripremajući na taj način prosvećenost metalnoga doba. ili čak služiti se pojmovima Germani. ukoliko se tiče njenog porekla i njene suštine. ne vidimo jedan jedini narod. U sva kom slučaju. u Tripolju na Dnjepru.sa Zapada. naprotiv. na primer u Kijevskoj guberniji. od kraja treće hiljade godina pr e Hrista. uopšte uzev. posle s vršetka kamenoga doba ona naglo iščezava. i naročito nas iznenađuje bičaj da se kosti skeleta pokriju jednim slojem crvene boje. Tamo nije bilo velikih promena. Fatjanovska prosvećenost imala je svoje središte u trouglu Vologda-Vladimir-Novgorod na Volgi. stara fatjanovska kultura.

Ta najezda naišla je u dva talasa. a to će reći od polovine druge hiljade godina do poče tka skitsko-sarmatske kulture. Taj procvat stavlja se između VII i II veka pre Hrista. iako o na obuhvataju čitav niz plemena među kojima istorija zna za Jazige. Kada su u VIII ili najkasnije u VII veku došli u tu oblast. Jedan deo Skita bio je uništen. u Mađarskoj i Bugarskoj. kao što dokazuju iskopine nađene kod Sejma blizu Nižnjeg Novgoroda. kao i u graničnoj oblasti. pa čak i u njihovim grobnicama. U početku III veka pre Hrista drugi talas najezde doveo je uzastopno plemena srod na Skitima. Bronzana kultur a u Južnoj Rusiji stvorena je industrijom koja je unošena čas iz Mađarske. domoroci i osva jači sa kurganima. prožete uticajem klas ične grčke umetnosti. pojaviše se Grci na severnoj obali Crnoga Mora. može se reći sa A. dok ih A. Osim toga.sibirskog porekla. kao što se vidi iz sadržine grobova i mase bronzanih predmeta nađenih na razni m mestima gde su vršena otkopavanja. koji je toj poslednjoj fa zi dao ime Ananjinske kulture. koji su pošli iz Srednje Azije. Ali mnoštvo kalupa i topionica pokazuje da je postojala i lokalna industrija. Utica j sliva reke Jeniseja i oblasti Urala na staru kulturu Fatjanova i Volosova nast avio se. Rokso lane. ili kod T urovskoga (Galič). bliz u Kišenjeva u Besarabiji. Jaksamate. i tu osnovali novu državu sa nekoliko dinastija. a naročito iz iskopina nađenih kod Borodina. a verovatn o ni stanovništvo koje ju je stvorilo ne postoje više. koja su isto tako govorila jedno iransko narečje i dolazila takođe iz Srednje Azije. Da li je tamo bilo još i drugih etničkih ostataka? To se tačno ne može znati. čas sa Istoka i Urala. kada su u Južnoj Rusiji vladale nove kulture višega stupnja. Nomadi su takođe imali udela u toj industriskoj proizvo dnji. Talgrena. i plod je raznih utic aja. zajedno sa sličnim grobovima. To je jedna nova civilizacija bronzanog doba i ona se održala za vreme narednog perio da. Alane i druge. Danilevič greši što to pripisuje samo prvoj grupi. naročito veza sa Sibirom i Srednjom Azijom. — Za vreme prvih hiljadu godina pre Hrista jedna nova najezda nomada preplavila je čitavu stepsku oblast. Skitsko-sarmatsko doba (Gvozdeno doba). u čitavoj stepskoj oblasti stanovali su i njom gospoda rili stari zavojevači sahranjeni pod kurganima sa obojenim skeletima. Ananjin je jedan deo te teritorij e i njenih kultura. V. Sibir je tada igrao važnu ulogu u razvitku Istočne Evrope. U Južnoj Rusiji. Talgren stavlja. Ali hronologija ostaje i dalje neizvesna. u XIV—XI vek pre Hrista. U isto vrem e kada i Skiti. E. što dokazuju iskopine nađene u oblasti njihovih kurgana. te od prostoga groba postaje grob ojačan građom. U razvitku bronzanog doba u Rusiji učestvovale su obe etničke grupe. grnčarija tu dostiže retku izobilnost i veliku originalnost ureza nih ukrasa. sa kojom ti grobovi očevidno imaju dodirnih tačaka. Osim njih. ni Tripoljska civilizacija. Gorodcova. Njeni jedini stano vnici su ostaci domorodaca koji se održavaju kroz sva doba i kroz sve promene nase ljavanja. Ostaci Cimerijaca i domorodaca potpadoše pod vlast Skita. Trifiljeva i Dm. Ta plemena nazivaju se Jednim opštim imenom Sarmati. Jevarnickoga u Harkovskoj i Jekaterinoslavskoj gubern iji. Prvi je bio najezda iranskih Skita. Konstrukcija grobova menja se prema fazama raz vitka. a fazu dragocenih predmeta nađenih kod Galiča u X—VIII. Talgrenom. Gorodcov stavlja f azu Sejma u XIV—XIII vek. a potom se prelazi na kavkas ki tip katakombe. čiju veliku ekonoms . Me lnika. sve do dolaska Gota u III veku posle Hrista. u svakom slučaju. da ona pretstavlja vrhunac bronzane kulture na Vo lgi. E. Grobovi iz t oga doba danas su vrlo dobro poznati zahvaljujući istraživanjima V. nastanili se između Dona i Dn jestra. Ali ova najezda nije bila jedina velika etnička promena u Južnoj Rusiji. te stepe padoše pod vlast Sarma ta za nekoliko vekova. neznani narod trakiskog ili kavkaskog pore kla (narod koji je ostavio ranije pomenute kurgane). Jamačno je bilo velikih kulturnih — ako ne i etničkih — promena u dobu kome odgovaraju ti grobovi. a naročito zahvaljujući 42 odličnom iscrpnom delu A. od kojih se jedan deo nastani još dalje. ote rali su iz stepa Cimerijce. pri pojavi bronzanog doba. V.

Oblast ovakvih groblja. To nas navo di na pretpostavku da su to drugi narodi. raznobojan. jamačno domoro cima koje su pokorili nomadi. Za skitskoga doba preovlađuje grčka umetnost i ona uobličuje varvarski stil. 17. grnčarija je delimično različita i običaj spaljivanja meša se sa običajem sahranjivanja. U kurganima. Čertomlik. naročito onima što pripadaju varvarskim poglavicama. Muzej Ermitaž u Petrogradu čuva jednu takvu čuvenu zbirku koja potiče iz kurgana zvanih KulOba. sa novim dekorativnim tehnikama (umetci. nailazi se. Semibratov. ali je Hersonez duže sačuvao svoju moć. nalaze i pred meti dovoljno različiti da bi se mogli pripisati nekom drugom narodu. Prve dve naseobine bile su po poreklu jonske (osnovali ih stanovnici grada Milet a sa Maloaziske obale). Pantikapeja na Bosforskom Kanalu (danas moreuz Kerč između Azovskog i Crnog Mora). od kojih su najbogatije i najveće bile Olbija sa ostrvom Berezanjom na ušću Buga. Hohlač. Motrenina. U čitavom razdoblju od VIII ili VII veka pre Hrista do III veka posle Hrista. Ne može se međutim danas kazati koji su to narodi. Ali karakter kulture u unutrašnjosti nije nam . koju su osnovali stanovnici Herakleje. i mnogih drugih. nailazi se severno od stepske oblasti. iza koje su se nalazile ogrom ne žitnice spremne da snabdevaju čitavu Grčku i Jegejsko Ostrvlje. već je pošumljena. sa njihovim mo tivima i po njihovom ukusu. i unosi u radionice Krima i poluostrva Tamanja je dan nov životinjski stil sa persijskim i indijskim uticajima. no koji su pretrpeli j ak uticaj Mesopotamije. Kulture sa juga prodir ale su do Voronježa i Romnija. i vrsta pred meta u grobovima pokazuje da je stanovništvo bilo pre zemljoradničko nego nomadsko. koji se o dlikuje životinjskim ukrasima donesenim iz Srednje Azije. a koji spaja okolinu Balkaškog jezera sa planinskim lancem Tjan-Čanom na Donu. Sarmatska dekorativna ume tnost širi se i drugim putevima. oni pohitaše da osnuj u čitav niz trgovačkih zastupništava i naseobina. a kasnije naročito u Pantikapeji. nisu svi predmeti skitskoga ili sarmatskoga porekla. u arheološkim iskopinama Južne Rusije. Na toj obali. iz prv ih vremena. koja imaju ponekad i tumule. civilizacija i čitav sarmatski život počinju da gospodare grčkom i romanskom kulturom i da ih prožimaju varvarstvom. Soloha. pored proste grnčarije i predmeta donesenih iz Azije ili i zrađenih na licu mesta. Unutrašnjost Rusije ostaje za vreme skitskoga doba u mraku. Pastjerskog. Sarmatsko doba označava preokret u uticajima . arheologija nailazi samo na ta tri etnička elementa: Skite. Sarmate i Grke . gde su se mešale sa fatjanovskom kulturom koja je bil a na izmaku. Lugovaja. skitskim ili sarmatskim. pored Sevastopolja. Olbija je u početku bila najnaprednija. Već od I veka posle Hrista.ku važnost oni odmah uvideše. iako je prisust vo Slovena na zapadu i Finaca na istoku te oblasti već vrlo verovatno. Najpre se vidi kako se skitska i grčka civilizacija stapaju da sačine jednu celinu u kojoj grčka umetnost i tehnika potiskuju nomadska obeležja. Osim već navedenih grčkih naseobina. i Hersonez na Krimu. gleđ) koji priprema zemljište za umetnost gotskoga doba. Sve te novine dolaze velikim putem kojim su se kretale trgovina i najezde. pored pravih skitskih i grčkih predmeta. Ali u tome dobu. koji se verovatno kriju iza imena koje se nalazi kod Herodota (IV. utvrđeni logori u njihovoj blizini pokazuju da su tu bila relativno sta lna obitavališta (logori kod Nemirova. 521) — „zemljoradnički Skiti”. u Kijevskoj. Karagodeuaš. ali za varvare. Černjigovskoj i Poltavskoj gubernij i na velika groblja gde se. Bjelskog). a 43 treća dorska. čitav niz divnih predmeta klasične izrade što su ih načinili grčki m ajstori u Olbiji.

razume se pomoću vizantiske trgovine. koju pretstavljaju groblja kod Černjahova i Ro maškija blizu Kijeva (grobovi za spaljivanje i sahranjivanje iz IV i V veka). — Već od II veka posle Hrista rimska kultura počela je d a prodire u unutrašnjost Rusije. daju pre utisak završetka neolitskoga doba nego poodmakle metalne kulture . a utvrđeni logori tipa Đakovo gorodišče blizu Moskve. sa mnogo tragova skitske radinosti. kao što je tvrdio A. Ranije se pretpostavljalo da su oni za vreme svoga b avljenja na Crnome Moru. nego neposredno iz okoline Turkestana. Hvojka. To je dakle je dan grčko-istočnjački stil. Uistini taj no vi stil nisu stvorili Goti. a kada su ih odatle oterali Huni. Ovim putevima su gotski predmeti. Got ga samo usvojili i rasprostranili. nego neposredno grčke 45 radionice. Pošto su dali nove oblike kopčama i minđušama. Ove pobede otvoriše vrata rimskoj trgovini. V. a ne „gotski”. a drugi istočnije. slovenskim i finskim. poznate po nizu finskih grobalja na Kami i Oki . Ovi su krajem II i početkom III veka napustili u velikim masama donju Vislu i prešli najpre preko zemlje zapadnih Slovena. sa svojim koštanim izr ađevinama. To su kult ure zvane pjanoborska i borkiska. Jedan njihov deo naiđe 214 godine na rimsku vojsku u Dakiji. kao što su oni kod Zarubinaca. onda cela ta grupa ne može prip adati Gotima. ako ti grobovi kod Zarubinaca pretstavljaju početak iste civilizacije. a tako isto i nad obalama. To je stil koji je baron Beji nazvao „gotska umetnost”. Gotsko-rimsko doba. U III i IV veku tako ukrašeni predmeti nisu retki u grčkim grobovima. Ta gotska država. koje je jedan od dobrih ru skih arheologa. velika i moćna u IV veku. koja potiču iz VI i VII veka. a potom osvajanja Dakije koje je izvrši o car Trajan 106 godine. Od god ine 250 najglavnije grčke naseobine padoše postupno pod njihovu vlast. klinastim urezima i ubodima. Ali razvoj rimskog uticaja bio je zaustavljen dolaskom Gota. stvorili jedan nov stil.44 dobro poznat. sačuva ni su predmeti koji bi mogli poticati od Gota. Litvancima i susednim Slovenima. i novim stilom životinjskih ukrasa. nema više nimalo sumnje o njihovom udelu u kasnijem razvitku umetničke rad inosti u Srednjoj Evropi. prodrli do sredine Rusije. koja prodre d osta daleko u unutrašnjost. Ali pored tih grobova ima i drugi h još starijih. a takođe i trgovini sa Persijom. gde se u grobovima iz VI i VII veka nalaze često izopačene gotske kopče. Souk-Sua i Mang upa na Krimu. U jednoj grupi groblja. pripisao istoj grupi. ali ona ne može tvrditi da su oni tu bil i i ranije. a drugi posede oblast srednjega Dnjepra i tu obrazova novu d ržavu čije je središte bilo na Dnjepru (Kijev?). Ova nova umetnost prodrla je u Rusiju dosta daleko na sever. Jedan put prolazio je duž Dnjepra (Pastjerskoe). da je u to vreme cvetala na srednjoj Volgi i na Oki i Kami bronzana kultura Ananjina. kojih nije bilo na jugu Rusije u I veku i čiji su srodnici Bastarni stanovali u drugoj oblasti. a uporedo s nj ima i gleđosani predmeti takozvanog moščinskog stila. što dokazuju velike količine nađenoga rimskog novca sa obe s trane Dnjepra. pomoću mesnih radionica. Naprotiv. jer s e nalaze u obitavalištima i grobovima litvanskim. Poznato je. Ja međuti m ne smatram da ti tragovi potiču sa obala Crnoga Mora. Za arheologiju pitanje Gota u Rusiji ostaje dakle ne rešen problem. Ako je tako. i pred sam dolazak Germana on je bio već sasvim uobliče n zahvaljujući potstrecima što su ih doneli Sarmati. uostalom. posle 375 godine po ostaloj Evropi. iz I veka. Talgren . . te će istorija i arheologija naći u VII veku na o balama mora njihove neznatne ostatke. raširili ga po celoj Evropi. Arheologija utvrđuje njihovo prisustvo n a tome mestu na osnovu groblja za sahranjivanje kod Gurzufa. To su samo novi strupnjevi nekadanje ananjinske kulture. propade takođe godine 375 pod navalom Huna. Najveći deo Gota povuče se ka zapadu. koji je poslužio kao osnovica merovinškoj umetnosti u V—VII veku i koji se odlikuje sjajnim raznobojnim umetcima od granata ili stakl a. Odatle Goti raširiše svoju vlast nad Fincima. To je bila posledica najpre zauzimanja obale Crno ga Mora od Rimljana za vlade Nerona (63—66).

ali nam Kijevski letopis kazuje da su neka slovenska p lemena. i svi pokušaji da se kulture Tripolja proglase za slovenske. koji od X veka pređoše u upotrebu i kod Slovena. ili kod Severjana bli zu Černjigova. i jedino zemljoradnička kultura ne severu skitskoga carstva i černjakovska kultura posle Hrista imaju pra vo — iako se i tu mogu izraziti sumnje i staviti primedbe — da se pripišu Slovenima. prilikom primanja hrišćanstva. V. sa nogama ka istoku a glavom ka zapadu. bradvom i velikim štitom. na Oki — kod plemena Vjatića. Celina slovenske kulture već je dosta pouzd ana i poučna. naročito na granici slovenske teritorije. gornjega Dnjepra i Volhova. Slovenske grobnice nalaze se pod mogilama (tumulima) prilično visokim — otuda i dolazi naziv „doba kurgana” — koje pokrivaju tela bilo spaljena ili sahranjena . ali ponekad i više ka središtu. A ko se hoće iskreno da prizna. u kome je vremenu veliki d eo Srednje i Južne Rusije bio već posednut Slovenima.Varega i o kolnih nomada. samo na j ugu raširilo se ono ranije. na drugom mestu ima kovčega ili sarkofaga. B. SLOVENSKO DOBA Vrlo je verovatno da su Sloveni stanovali u svojoj evropskoj postojbini između Vis le i Dnjepra već na nekoliko vekova pre Hrista. a za epohe pre prve hiljade godina pr e Hrista svako takvo utvrđivanje istovetnosti neminovno mora biti nepouzdano. Predmeta u grobovima ima obično v eoma malo. nemaju čvrstog osnova. dok s u nomadi imali luk i sablju. oko trg ovačkih ili kneževskih središta. Šiljati šlemovi i pancir-košulje bili su takođe u čestoj upotrebi. gen erala N. načinjenih . sahranjivanje je zavedeno u toku XI veka. njihovoga rasprostiranja i njihove kulture. da su Vjatići u VIII ve ku osnovali na Oki važan trgovački i politički centar oko varoši Rjazanja (nekadanja Arz a). Biće dovoljno da se ovde obeleže glavne njene linije. mamuze. Izvesno je da su Sloveni obrazovali veliki narod pod vlašću Gota i da su se u VI i V II veku raširili do Doneca. srpovi i ognjila svuda su isti. ako se još i kolebamo pred izvesnom gr obnicom. I pored svih napora grofa A. u okolini Smolenska — kod plemena Krivića. Tek u toku I hiljade godina pre Hrista može se utvrditi da su u Rusiji boravili Sl oveni. Spaljivanje. Ali naše poznavanje obitavališta i grobova iz toga vremena je tako nepotpuno. na trećem mestu postoje krovovi od drveta. Kasnije se naoružanje razvilo pod uticajem Rusa. to je samo pretpostavka. Uvarova. kao što su bili i domaći predmet i. Grnča rija je svuda ista: jedan stari tip (raniji od X veka) ćupova bez ukrasa. koje su Sloveni odavno vršili. ponekad gro bovi leže prosto na površini zemlje ili u prostim jamama. U IX i X veku ono je dopunjeno mačem. Ne z na se gde su se nalazili Prasloveni u toku III i II hiljade godina pre Hrista. Ali. izgubilo se tek postepeno. uzengije. Danilevič). Telo obično leži na leđima. a šta nije. mora se reći da se ne zna ozbiljno kakva je bila kultu ra Istočnih Slovena čak ni u razdoblju od V do VIII veka. Brandenburga i nekih drugih još se ne može tačno reći šta je u IX i X veku slov ensko. Ali. koje Tacit i Ptolomej pronalaze već kao veliki narod. na primer na Dnjepru — u zavičaju plemena Poljana. Uopšte uzev. da bi opis starina tadanje slovenske civilizacije izgledao danas preran. Unutrašnja konstrukcija kurgana je veoma različita. :ne kolebamo se pred celinom. najbogatiji grobovi nalaze se samo duž velikih trgovačkih puteva. Prvobitno oružje Slovena bilo je veoma jednostavno: luk sa strelama. đemovi. Tek od IX i X veka može ruska arheologija da nam pruži pozitivnu i pouzdanu sliku po stojbine Slovena.2. vršila spaljivanje oko 1100 godine. kopl je i ponekad mali štiti. udaljena od pokrštenih središta. Razume se da se u vek nailazi na grobove i obitavališta za koje se ne može 46 pouzdano tvrditi kome su pripadali. Zavitnjiviča. te ne izgleda čudno što su im arheoloz i pripisali nekoliko preistoriskih kultura među onima koje smo nabrojali na jugois toku Rusije. ili neolitske domorodačk e kulture za slovensko-ukrajniske (v. Oke. osim u nekojim oblastima gde se javljaju ponekad i nomadski predmeti istočnjačkog obeležja.

skandinavskog. 3. Od svih onovremenih slovenskih nakita najinteresantniji su sa arheološkog i etnografekog gledišta viseći prstenovi. okačeni o traku ili možda dijademu. Podbolotnaja. kojima bi se mogli rasvetliti odnosi između starih bratstava ili plemena. Letonci i Finci imali su manji uticaj nego drugi. ukrašen tananom srmom. takođe je dobro poznata. Naprotiv. koji su doprineli da se stvori slovenska kultura toga doba. Poznata je složena konstr ukcija jednog velikog gorodišča otkako su vršena otkopavanja kod Bjelgorodka blizu Kij eva. koji su bili s usedi Slovena na granicama stepa. Tavridskoj. Pečenjega. U onima koji su bili nastanjeni zemljište je unutra puno ruševina i ostataka svakidanjeg života. To je grnčarija koja je došla u Rusiju iz oblasti Zapadnih Slovena i sre dnjeg sliva Dunava. Ovakva utvrđenja — koja se u Rusiji broj e na hiljade — veoma retko su bila predmet naučnih istraživanja. pretstavljaju takođe interesantne dokaze. poznat pod naziv om grnčarija gorodišta. Murom. koje delom pripadaju slovenskim oblastima a delom su van njih. blizu Tombova i Penza (Tomnjikov. ali u mnogo manjoj meri. U nakitu se na jbolje može da zapazi dejstvo različitih uticaja. Kubanskoj. Kultura nomada iz toga doba (Hozara. STARINE OKOLNIH NESLAVENSKIH NARODA Na svim obalama slovensko stanovništvo Rusije imalo je za susede na ruskoj teritor iji narode više ili manje stare. preovlađuje u početku. gde su nam grob lja na Oki. vizantiskog i istočnjačkog uticaja na slovensku kulturu bilo je veoma živo. istočnjačkog i vizan tiskog. Ovi logori služili su za skloništa ili za odbranu. Ostali ukrasi menjaju se takođe prema raznim oblastima. To su ćupovi povrnutih ivica i obično ukrašeni položenim ili talasas tim urezanim linijama. koji se nalazi u Rusiji od X veka. Kultura sa kraja preistoriskoga doba relativno je dobro proučena. Ostaci slovenskih kuća iz ovoga doba i beskrajni niz raznih utvrđenja. oni se mogu naći svuda gde su Sloveni obitavali i o ni su najvažniji dokazi slovenske arheologije. na Ljadi. utvrđeni logori ograđeni bedemom i ponekad palisadom. R uske radionice. Rostovu i Suzdalju. suparništvo između skandin avskog. Mak simovka) otkrila čitav jedan svet bogate finsko-istočnjačke kulture. Voronješkoj i drugim gubernijama. Isto tako i njihove m eđusobne srodnosti i njihovo ustrojstvo. ali drugi obel ežavaju razna slovenska plemena. načinjeni na kolovratu i dobro pečeni. Njihov i susedi Litvanci. jer njihov glomazni nakit nije odgovarao slovenskom ukusu. . kružići više ili manje ukrašeni koji su visili sa o be strane glave na slepoočnicama. izuzev kopči koje su u IX i X veku u Rusiji već iščezavale i ustupale mesto pređicama i pucadi. Na dnu se obično nalazi znak grnčara. Jedni su stalno obeležje Slovena. o čemu su dokaz nekolika 47 groblja u središtu slovenske zemlje i čitav niz iskopina iz X i XI veka (Gnjezdovo k od Smolenska). nekadanjeg Bjelgoroda što ga je sagradio veliki knez Vladimir godine 992. najpre u Kijevu a potom u Velikom Novgorodu. a takođe i za održavanje zakonotvornih ili verskih skupština. Vladimiru. privlače takođe pažnju ruskih arheologa. al i od XI veka vizantiska izrada ha potiskuje i naposletku zamenjuje sve ostale. nisu još proučena kako treba. Jekaterinoslavskoj.rukom. naročito grnčarije koja se ne razlikuje od one u grobovima. počeše i same da podražavaju vizantiskim uzorima: nov niz divnih iskopina svedoči o njihovoj delatnosti. Mnoštvo nomadskih grobova otkriveno je u Kijevskoj. Oni su po o bliku čas prosti a čas složeni. Njihove starine. Istočnjački srebrni nakit. Harkovskoj (Verhnje S altovo). Najbogatiji deo nađenih predmeta sačinjavaju svakovrsni nakiti. i jedan pozniji tip. Ali još nemamo iscrpno delo o njima. koliko na zapadu Rusije na obalama Finskoga Zaliva toliko i u slivu Oke i Volge. naročito onih što se zovu gorodišča. Polovaca i drugih).

koji bi lako ispunili čitavo jedno stoleće. raču najući tu i oblast Smolenska. Odatle su se oni povukli oko VI i VII veka pred naje zdom Slovena i otišli da se nastane na zapadu. Njihove starine. naseljavali su nekada veliki deo ob lasti koja je kasnije postala slovenska.48 Zapadni susedi Slovena. Dvinine pritoke. srazmerno s u malo poznate. Ali napredak što ga je ona načinila u poslednje vreme daj e nade da će ona i to savladati. do Pripjata i gornjega Dnjepra. Letonci i Litvanci. . naročito ukoliko se tiče hronologije. iza gornjega Njemena. sakrivene po neprohodnim šumama. Ruska arheologija ima dakle pred sobom goleme zadatke i težak posao. Vilije i Polo te.

prema najverovatnijoj pretpostavci. Isti je slučaj i u Severoistočnoj Rusiji. a naročito mnogi Arabljani. Sloveni. Volge i zapadne Dvine. oko srednjega toka Dnjepra i na njegovoj desnoj obal i. i tvrđava Sarkel na Donu. ovaj ogranak turskoga stabla. umeo je da stvori izvesnu svoju kulturu i obrazuje jednu političku organ izaciju. Dnjeprove pritoke. Oni se bave zemljoradnjom. u svakom slučaju istoriske starine i slovenske i fi nske legende nisu o njoj sačuvale nikakva traga. To zemljište je u to vreme skoro potpuno pod šumom i kroz njega teku u svim pravcima velike i manje reke koje su njegovi glavni putevi. Došljaci idu duž reka i nastanju ju se na njihovim obalama. — U ravnici Istočne Evrope obrazovao se ruski narod. a treće dalje na severoistok. nastanjuju se blizu jezera Ilmenja i reke Volkova. pošto je finska kultura približno ravna njihovoj ili čak i niža od nje. koja žive skoro primitivnim životom. koji piše u XI veku i navodi nam imena tih plemena i mesta gde su se nastanila. I doista. verovat no u VII veku posle Hrista. njihova trgovin a cveta zahvaljujući trgovačkim putevima koji prelaze preko njihovog zemljišta i vode iz Evrope u Aziju. Ta usamljena plemena koja ne spaja nikakva zajednička organ izacija. i najzad Krivići se zaustavljaju u gornjem toku Dnjepra. I zgleda kao da tu i nema borbe. Prema kazivanju staroga Kijevskog letopisca.49 I I I . Duž ovih puteva osnivaju se mnoge varoši u kojima se susreću trgovc i iz raznih zemalja. nastanili su se: dva prva plemena na levim pritokama. Zašto bi uostalom i bilo kakve borb e kada se Sloveni pojavljuju pre kao naseljenici nego kao osvajači. najpoznatije su Itilj na don joj Volgi. Slabi. ili tačnije Finskoga Zaliva. na mestu gde se ova r . Radimići i Vjatići. U v remenu kada se Sloveni pojavljuju na Dnjepru i njegovim pritokama. Desn oj i Soži. 50 Sasvim su drukčiji odnosi između Slovena i njihovih južnih suseda Hozara. nesposobna su da se odupru osvajačima. verovatno p o redu dolaska. pod pritiskom osvajača oni se d elimično povlače sa istoka ka zapadu i nastanjuju se u slivu zapadne Dvine i Njemena . Volge i zapadne Dvine naišli su na li tvanska plemena koja tu odavno stanuju. razjedinjeni. prestonica Hozara. oni što ostaju primaju malo po malo običaje. Volinjani zauzimaju oblast zapadnoga Buga. kulturu i jezik Slovena i stapaju se s njima. a jedan njihov ogranak. U oblasti Pripjata i u gornjem toku Dnjepra. SLOVENSKA PLEMENA I STVARANJE KIJEVSKE KNEŽEVINE Dolazak Slovena u Istočnu E vropu. koji zauzima severni deo Kavkaza i jedan deo kaspiskih i azovsk ih stepa. a koga ima izobilno? Domoroci se ili sami udaljuju od svojih novih suseda kada im se ovi ne sviđaju. Slovenska plemena iz kojih je on ponikao spustila su se tamo. Hrvati su ostali najbliže Karpatima. pošto su prešli Dnjepar. Poljaci se nastanjuju dalje ka istoku. ili pak — što izg leda da je bio mnogo češći slučaj — ostaju i stapaju se postepeno sa tuđincima koji time ništ ne dobivaju. duž reke Oke. sa severnih padina Karpata. Drevljani i Dregovići duž Pripjata. Tako slovenska plemena zauzim aju u ravnici Istočne Evrope jednu izduženu i srazmerno uzanu oblast koja se pruža od juga ka severu. grupisani u plemena. Severjani. i kada mirolju bivo izabiraju zemljište koje je ostalo slobodno. pomerajući se postepeno ka severu i istoku. od stepa koje se pružaju duž Crnoga Mora pa sve do obale Baltičkoga Mo ra. gde se još od najdavnijih vremena nalaze ras turena finska plemena. vinogradarstvom i ribolovom. ti narodi n e mogu da dadu Slovenima ozbiljan otpor. zaostali na nižem stu pnju kulture i bez ikakve političke organizacije. R U S K E Z E M L J E O D P O Č E T K A D O K R A J A T A T A R S K I H N A J E Z D A 1. Oni tako dolaze u dodir sa drugim narodima koji su se već nastanil i na istom zemljištu ili blizu njega.

gotov da i sam postane razbojnik. N jihov starešina. a slovenski trgovci navikavaju se da ponekad uzmu u najamničku službu normanske trupe da brane njihove gradove i trgovačke karavane. U VIII i IX veku naoružane trupe Normana kreću se ovim putem koliko radi tr govanja sa Vizantijom. koje naročito — a ponekad i isključivo — služe 51 kao skloništa u slučaju nepredviđenog napada. uistini je upola razbojnički posao. zemljoradnja j e odveć nepogodna da bi mogla služiti kao jedino sredstvo za život. Njihov jaram izgleda da nije bio težak. Bugari sa Volge. a ponekad i na njenu štetu. u drugim gradovima se N ormani usput zaustavljaju i smeštaju kao gospodari. oni ipak nisu nomadi. I tu dolaze arabljanski trgovci. za koje su oni bili napast kao što su bili i za Zapadnu Evropu. skoro potpuno pošumljenim. U XI veku Kijev i Perejaslavlj kod Poljana. a kod Zapadnih verv. Veće upravlja čitavom opštinom utoliko lakše. oni se njima bave isto koliko i zemljora dnjom. ma da oni lako napuštaju iscrpeno zemljište da bi zauzeli neko novo. počev od IX veka. Hozari nemaju zajedničku veru i pokazuju se trpeljivi. koji su prokrčili put od Skandinavije do Vizantije i koje Sloveni nazivaju V arezima. U VIII veku Hozari pokoravaju Istočne Slovene koji su im susedi. Drugo jedno tursko pleme. U naknadu za to. a stanovništvo. Trgovina. zvani „kagan” ili „hakan”. ali ima isto tako i mnogobožaca i hrišćana. Sloveni su pre raseljavanja živeli plemenskim životom. naročito Nor mana. U ovu vrstu trgovaca spada i priličan broj tuđinaca. koji su se zvali konung. koja doprinosi uvećavanju gradova. U sva koj zajednici jedan savet ili veće. Kako po svemu izgleda. potčinjeno je Hozarima. o d kojih je najglavnija Bulgar na Volgi. i Rostov kod Vjatića čin e na svoje stanovnike utisak gradova koji su „oduvek” postojali. pa Vjatiće. i služe kao stovarišta robe. Sva ki trgovac je u isti mah i ratnik koji za vreme putovanja brani sa oružjem u ruci svoju robu od razbojnika. Raselj avanje je moralo da rastroji takvo društveno uređenje. Radimiće. nastanjeni blizu ušća Kame u Volgu. pokoreni Sloveni upušta ju se u trgovinu sa Istokom koja je veoma aktivna na čitavoj teritoriji Hozarske d ržave. ti gradovi s e brzo pretvaraju u velike trgovačke centre nastanjene trgovačkim staležom. Događa se i da se Normani delimično nasele među Slovenima. Černjigov kod Seve rjana. pošto im šume p ružaju obilje mogućnosti za lov i pčelarstvo. Bugari imaju nekoliko varoši. kad ne može da ih . Potom. toliko i da bi stupile u službu vizantiskoga cara. Smolensk i Polock kod Slovena na jezeru Ilmenju. kada Sloveni počinj u da učestvuju u trgovini između Istoka i Zapada. plemena su ustupila mesto porodicama. Pre nego što su se nastanili u svojoj novoj otadžbini. koji donose istočnjačku robu i kupuju naročito krzna što potiču iz finskih oblasti Kame i gor njeg toka Volge. stoga. Nas uprot tome. a d anak koji su tražili bio je srazmerno mali. ali u tim krajevima. Oni se ubrzo razvijaju i postaju središta trgovine. isprva skromne i čisto lokalne. te trupe uvlače Slovene malo po malo u svoje trgovačke pohode. pretresa i re guliše sve poslove zajednice i bira upravljača.eka približuje Volgi. te da se i on obogat i na račun stanovništva. Porodični običaji nisu isti u svih plemena. Prilagođavajući se prirodnim uslo vima svojega novog zemljišta. U nekojim gradovima starešine tih trupa. i upravljačka klasa koja ga okružuje pripadaju judejskoj veri. Porodice se gr upišu u zajednice sastavljene od srodnika i nesrodnika. — Istočni Sloveni žive poglavito od lova i zemljoradn je. većina stanovništva je muslimanska. između Azije i Srednje Evrope. pa se te zajednice ujedinjuju u volost. ali sva ona dopuštaju mnogoženstvo. to su i ostali. oni su već bili zemljoradni ci. Sa sve većim priraštaje m stanovništva i sve većim bogatstvom usled napretka trgovine. dočepal i bi se vlasti i zahtevali danak umesto ugovorene plate. sastavljeno od starešina porodice. Gradovi koje Istočni Sloveni osnivaju uskoro pokraj zemljoradničkih naselja isprva s u samo tvrđavice. Usput pl jačkaju Slovene. koja se kreće velikim rekama njihove zemlje i čuvenim „putem od Varega do Grka”. Severjane i Poljane. ali ima s voga hana koji je starešina mnogih oblasnih knezova. ovi gradovi igraju u isti mah i ulogu središta za okolne oblasti i obrazuju gradske opštine koje postepen o zamenjuje staru podelu na plemena. U svakom slučaju. Običaji i vera slovenskih plemena. što ne samo građani nego i stanovnici svih okolnih sela (volost) mogu da učestvuju u njemu. i one se kod Južnih Slovena zovu zadruge.

ni posebnog sv ešteničkog staleža. Zagospodarivši „putem od Varega do Grka” ili bar onim delom toga puta što prolazi kroz zemlju Istočnih Slovena.istera. Drevljane i Radimiće. kao i Zapadni. najpre je zagospodario Novgorodom. jer se glavna slovenska božanstva ne razlikuju u suštini od vareških bog ova. Tako se oko sredine IX veka na zemljištu Istočn ih Slovena obrazuje nekoliko vareških kneževina. idolima kojima se prinose na žrtvu životinje i ljudi. Hozarska država bila je glavna prepreka napredovanju horda Pečenjega. Rjurik. manje srećan. ostavljajući maloletnog sina Svjatoslava. on na čelu jedne velike vojske preduzima pohod protivu Vizantije. — Razvitak trgovine potstakao je krajem IX i početkom X veka Istočne Slovene da ujedine svoje teritorije u jednu prostranu državu. Jedna legenda. Drugostepena božanstva su oličenja prirode. čijim je putevima ka Crnom Moru zapretila opasnost da budu presečeni. i najzad kod Poljana — u Kijevu. Njihova glavna božanstva su: bog grmljavine i groma Peru n. Iako je legenda donekle preuveličala njegove podvige. Za to vreme Svjato slav se trudio da proširi svoju državu ka jugu. oni lako usvajaju. ali gine prilikom jedne pob une Drevljana. Taj ruski knez. u šumama žive šumski duhovi (lješi). Oleg je ipak prava istoriska ličnost. d omovoja. Njegova udova Olga uspeva da pokori Drevljane i da sačuva Kijevsku kneževinu onakvu kakva je bila pred smrt O legovu. Svjatoslav. izvora. i opustošio njihovu državu. u vodama po njihovom verovanju. koju prepričava j edan stari letopisac. Postavši gospodari. i pokorava ih. Ova osvajanja Varega ne menjaju život sloven skih gradova. To je jedina njihova uloga. Veles se smatra kao zaštitnik stada 52 i bog bogatstva. Ovi bogovi pretstavljeni su kipovima. a potom vodio isto tako pobednički rat protivu Bugara na Volgi. kojima se upućuju molitve i prinose žrtve . koji ponekad izlaze iz groba da bi se vratili na zemlju. kad je postao punoletan. i bog sunca koga zovu Daždbog. njegov r ođak Oleg. Oleg silazi ka jugu niz Dnjepar. nastavio je politiku osvajanja. Obožava se i bog neba Svarog. Njegov naslednik Igor. Veruje se u zagrobni život duša umr lih. ni mitološkog sistema. vodi takođe dva pohoda protivu Vizantije. Hors oličava sunce. u Novgorodu. u toku vremena svaka porodica ima svoje domaće božanstvo. ove horde navalile su na stepe Južne Rusije i počele napadati Istočne Slovene. koji je nastavio ujedinjavanje slovenskih zemalja. nomadskog naroda divljeg i ratobornog koji je dolazi o sa Istoka i težio da zauzme stepe oko Azovskog i Crnog Mora. Istočni Sloveni. Pošto ga je Vizantija. dobrog duha zaštitnika kuće i domaćeg ognjišta. a potom osvojio teritoriju Slovena oko Ilmen ja. a kako su oni skoro na istom nivou kulture na kome i Sloveni. . Stvaranje jedne političke organizacije Vareg-Rusa i prvi kijevski kneževi. ne unoseći ništa novo. bog vatre Svarožić. a tako isto i duše svojih predaka. Daždbog je verovatno darovatelj sv ih zemaljskih dobara. re ka. zau zeo njihove glavne gradove Itilj i Sarkel. Obožavanje predaka uzdiže na stepen božanstva rodonačelnika i smatra ga za zaštitnika čita voga njegovog potomstva. pa čak i veru. Bjeloozeru i Izborsku. zauzima Smolensk i Kijev. običaje. kaže da je prvi pokretač toga ujedinjenja bio jedan vareški ili ruski knez. Ali poraz Hozara nij e imao samo srećnih posledica za pobednike. i nastanjuje se u toj varoši koju su pre nj egovog dolaska Vareg-Rusi oslobodili gospodarstva Hozara. smerno podnosi njihov jaram. ali Sloveni nemaju ni hramova. kako su govorili Finci a sa njima i Sloveni. obožavaju u isti mah prirodne sile i pojave. bog vetra Stribog. Posle njenog uništenj a. kod Dregovića — u Tu rnovu. kod Krivića — u Polucku. šuma. potči nio je Vjatiće koji su dotada plaćali danak Hozarima. nekadanji najamnici i dalje organizuju i štite trg ovinu. pa napao i na same Hozare. posebice kod Slovena na Ilmenj u. Posle njegove smrti vlast je preuzeo staralac njegovoga sina Igora. Iz Kijeva napada na Se verjane. koja je primorana da potpiše jedan ekonomski ugovor koristan po Ruse. stanuju mnogi vodeni duho vi (vodjani). Veles ili Hors. i njegov pohod iz Kijeva na Vizantiju je dokazan. njihova shvatanja.

krznom.53 napadnuta od dunavskih Bugara. Otuda dolazi prvobitni karakter t e vlasti. — Prvi vareški ili ruski kneževi javljaju se prvenstveno kao pretstavnici i zaštitnici trgovačkih interesa gradova. zasnovao je u stepi južno od Kijeva čitav niz utvrđenih naselja. Njegov sin Vladimir. On se oženi Anom. Taj danak sakupljaj u delom posadnici. koga obično bira među svojim bliskim rođacima. Vremenom se sastav garde menja. Pošto je oslobodio Kijev. glavne grčke naseobine na Krimu. Posle toga pomogao je grčkom s veštenstvu da zavede hrišćanstvo u ostalim gradovima. hrišćanstvo se postepeno širilo među Slovenima. Kijevski knez ostavlja pokorenoj pokrajini njenoga mesnog vladara. 2. 54 Kneževi i njihovi ratnici utoliko su više zainteresovani da štite trgovačke puteve što i o ni sami učestvuju u trgovanju. No kako je Vizantija posle pobede porekla svoje obećanje. osim tovara. pa ih ljud i prenose na leđima do narednog plovnog dela reke. vodio je ogorče nu borbu protivu Bugara na Kami i Pečenjega. Svakoga proleća šalje se on rečnim putevima. i uništi idole. još i 40 do 50 osoba i koje su grupisane u flotilu. silazi niz Dnjepar najpre do brzaka. Ta flotila. kojima je Kijev ostao središte. i primora G rke da održe reč. dočepa se Hersoneza. n ego i organizatora takvih ekspedicija. Don i Volgu. pa čak i one koji su dotada bili nezavisni od Kijeva. tim dankom knez izdržava gardu koja mu omogućuje da vrši svoju glavnu ulogu. U Kijevu se borovi i danak tovare na velike barke koje nose. pokrsti se i prevede u Hrišćanstvo svoju vojsku i sve stanovništvo Kijeva godine 988 ili 989. doprineće takođe da se kod Istočnih Slovena stvori novo državno uređenje i novi običaji. i uvek kneževi i njihova garda igraju ulogu ne samo zaštitnika trgovačkih puteva. Pečenjezi su ga iznenada napali na Dnjeprovim brzacima. ako ovaj prizna vrhovnu vlast Kijeva. Najpre su u njoj samo Vareg-Rusi. Usled trgovanja s a Grcima. pozvala u pomoć. posle borbi u kojima su poginula dva njegova brata. potukli i ubi li. ali ju je morao ubrzo napustiti da bi oslobodio Kijev koji su Pečenjezi bili opseli. gde se sada vizantiski car Jovan Cimisk ija odupro njegovom pohodu. barke idu niz Dnjepar sve do Crnoga Mora. ali ponekad. Trgovački su interesi i doveli do ujedinjenja Istočnih Slovena u jednu državu pod vlašću K ijeva. — kne inja Olga bila je već hrišćanka. zajedno sa robovima što ih je kneževa garda z arobila u toku svojih ratnih pohoda. on joj objavi rat. zadržao j e sve nasleđene oblasti. posadnika. Danak im se plaća najčešće u robi. Hrišćanstvo koje se tada konačno utvrdilo. ili joj pak najčešće daje jednoga svog namesnika. ostavio je svoga sina u zem lji Istočnih Slovena i vratio se na Dunav. I niz ostale reke. delom knez i njegova garda. On je osvojio sve gradove I stočnih Slovena. nametnuto silom. ali postepeno . To je opasan posao. voskom i medom. Pošto se ponovo natovare. Za njegove vladavine odnosi s Vizantijom menjaju se iz osnova. sakupio je Svjatoslav vojsku i pod jarmio dunavsku Bugarsku. jer stepski razbojnici Pečenjezi vrebaju tu obično karavane i napadaju ih iznenada. tu se barke istovare. za kojom idu barke privatnih trgovaca. spuštaju se slične flotil e. a naročito među Vareg-Rusima. Zamoljen da pomogne vizantiskoj vladi da uguši ustanak vojnog starešine Varde Fokasa . „majke ruskih varoši” — kako bi ga nazvao Oleg. Vladimir obeća pomoć i obaveza se da će preći u hrišćanstvo pod uslovom da dobije ruku grčk princeze Ane. Kada je posle dugoga ratovanja bio primoran da napus ti Bugarsku. kao u Novgorodu. iako su njen sin i unuk ostali mnogobošci. a to će reći da štiti potčinjene gradove i njihove trgovačke puteve. U oba slučaja osvojena pokrajina mora da mu plaća danak. gde je hrišćanstvo najčešće imano dobrovoljno. KIJEVSKA KNEŽEVINA I RUSKE ZEMLJE U XI I XII VEKU Prvobitni zadaci kijevskih kneževa. potom duž morsk e obale odlaze u Carigrad. i da bi zadržao navalu ovih poslednjih.

prema kazivanju Letopisa. sukobi između dece i roditelja itd. ipak je još dugo vremena preovlađivala u arhitekturi i crkvenom slikarstvu. koga je rukopol ožio carigradski patrijarh. i njih najpre ima pet. potpadaju pod nadležnost crkve. Obredne i svete knjige što ih je crkva unosila iz Vizantije bile su napisane oni m slovenskim jezikom koji su upotrebljavali sveti Ćirilo i Metodije i koji su Istočni Sloveni razumevali. Osim toga. zadruge. Ukoliko se u eparhijama uvećava broj crkava i manastira i grčko 55 sveštenstvo zamenjuje ruskim. koji potom usvajaju sve pokrajine Istočnih Slovena okupljene oko Kijeva. grčke neimare i ikonopisce. Uloga hrišćanske crkve.u nju ulaze i domoroci i ona se stapa sa slovenskim stanovništvom. iako nisu bila mnog o prikladna stvarnim prilikama ruskoga života. utoliko veze crkvene hijerahije postaju sve čvršće i rusko stanovništvo postaje svesno svoga duhovnog jedinstva. članove svetovnih sveštenika i njihove porodice. U isto vreme se i kneževska vlast preobražuje. plemena. bilo domorodaca ili potpuno poslovenjenih Var ega. Zahvaljujući crkvi. kneginja Olga brine se već mnogo o oblasnoj upravi Kijevske kneževi ne. za Vladimirove vlad avine njih je manje nego Slovena. Za građenje hrišćanski h bogomolja kijevski kneževi dovode. pozajmljuje od starih Varega njihovo ime „Rusi”. Taj upravljački stalež. ono stvara ovu vezu između zemalja Istočnih Slovena ustanovljavajući zajednicu vere i crkvene hij erarhije. gradove i župe (volost). postaje sada upravljač i sudija. pola trgovci a pola ratnici. oslobođeni robovi. gde je taj stalež najjači i najuticajniji. svi napadaji na veru i moral. bar u prvo vreme. Pre svega. crkvene i laičke.. a kasnije petnaest. — Hrišćanstvo je imalo još važnijih posledica. Kijevska oblast. iako za Igorov e vladavine izgleda da u njoj ima Varega u velikoj većini. ona obrazu je i sama jednu zajednicu koja ima svoje pripadnike. Saobrazno pravima što su ih Vladimir i njegovi poslednic i podarili crkvi. koja se smatra da je božanskog porekla i da ima zadat ak da stvori i održava izvesno društveno uređenje. Njemu su potčinjeni episkopi postavljeni u ostal im gradovima. Hrišćanskoj crkvi ima Rusija da zahvali i za skoro čitavu svoju prvu književnu kulturu. nego i sve osoblje crkava i ustanova koje od njih zavise. prva uzima naziv „ruska zemlja” ili Rus. Osim toga. kao št o su skloništa i bolnice sa svim licima koja su u njih primljena. Po kazi vanju letopisca. stvara se jedan društveni stalež čiji članovi kao i članovi garde. Hrišćanska crkva doprinosi razvitku tih novih kneževskih funkcija. na primer: nepismeni sveštenički sinovi. nego i začetke (u obliku letopisa) jedne originalne književnosti. a ta či njenica utoliko je značajnija što crkveno sudstvo u izvesnoj meri utiče i na laičke i kn eževske sudove. Uporedo s tim i ukoliko veći broj domorodaca uzima učešća u trgovini. Ovi nap ori ubrzo su urodili plodom: u XI veku Rusija ima ne samo dovoljan broj sveštenika . bratstva. te su usled toga izgubi li svako pravo na njihovu zaštitu. već i „starije građane” i „najuglednije ljude” Kijeva. svi ovi crkveni pripadnici potčinjeni su crkvi i potpadaju pod n jeno pravosuđe. zato su posle dolaska hrišćanstva kneževi i sveštenstvo ul agali sav svoj trud da stvaraju škole i da prikupljaju i prepisuju knjige. neslagan je supružnika. . porodice. Starešina te hijerarhije je kijevski mitropolit. Vladimir u državnim poslovima pita za savet ne samo ratnike. i ta shvatanja. Knez. Ta c rkvena zajednica obuhvata ne samo redovno sveštenstvo. U jednome društvu podeljenom na za jednice. sast jen od kneževih ratnika i „najuglednijih ljudi” gradova. ipak su izvršila izvestan uticaj. te njima u građanskim i krivičnim sporovima ne sudi knez nego duhovne vlasti. iako je omogućila razvitak nacionalne ruske umetnosti. njen unuk Vladimir brine se o tome još više. svoja prava i pravosuđe. No kako se ona pri suđenju oslanja manje na mesne običaje a više na kanonske propise i z akone Vizantije. hrišćanska crkva vrši znatnu sudsku vlast. v izantiska umetnost. jer sveštenstvo koje je došlo iz Grčke propoveda vizantiska shvatanja o kneževskoj vlasti. osiroteli trgovci. kao i porodični sporovi. koji je najpre bio samo branilac gradova i zaštitnik trgovine. ona uvodi na taj način u Rusiju propise vizantiskoga prava. s toje blisko knezu i učestvuju u njegovim poslovima i njegovim brigama. Tako. vizantiski uticaj ispoljava se i u umetnosti. njoj pripadaju i svi oni koji su se odvojili od svoje posebne zajednice.

Norveške i Ugarske. i svim kneževima. a poslednjem Vladimir-Volinskij. one su im dodeljene prema važnosti i plodnosti. a inostrani trgovci dolaze u Kijev .koju je stvorilo sveštenstvo. Ne nasleđuje sin oca. naprotiv. on mora da brani zajedničke interese. a drugi na levoj. itd. drugom sinu Černjigov i oblasti Muroma i Rjazanja. Ukoliko Ki jev više napreduje. koji vlada njima iz Kijeva sve do svoje smrti 1054 godine. na dva kraja velikoga trgovačkog puta. kao gospodar najprostranije obla sti. najstariji knez. tri njegova sina oženili se kćerima germanskih kneževa. kojima se dodeljuju po starešinstvu upražnje ni kneževski posedi. nego brat nasleđuje brata. koje su Jarosla vljevi sinovi više ili manje verno poštovali. Ali te pokrajine ne pripadaju njima lično i nisu im ustuplje ne zauvek. u kojima grad igra ulogu posrednika između I stoka i Zapada. naročito Kijev. Drugim rečima. pa prema tome i vlast u izvesnoj pokrajini. da vlada celom „rusk om zemljom” i da pazi na održavanje dobrih odnosa između svih kneževa. Vladimir je pre svoje smrti (1015) razdelio svoje oblasti svojim sinovima. Razvitak trgovine stavlja velike sume na raspoloženje knezu. Kneževska porodica. Takvo je načelo. i među njegovim naslednicima. treb a da bude porodični starešina svih ostalih. Ruski trgovci odlaze u inozemstvo. čitava kneževina dobija sve veću snagu i važnost. te se sve ruske zemlje još jednom ujediniše pod jednim vladare m. četvrti jednom rođa kom vizantiskoga cara. ali je njegova primena sasvim drugačija. izbio je sukob u kome je većina njih poginula. njemu se daje druga. trećem Perejaslavlj i udaljenu pokrajinu Suzdalja sa B jeloozerom. prouzrokovalo je raspre . bol ja oblast. Svekolika ruska zemlja smatra se k ao porodično dobro kneževske porodice. u kneževske odnose unosi se načelo koje vlada i u pr ivatnom životu. ali po smrti svoje starije braće. a na osnovu ranga što ga oni zauzimaju u kneževskom rodoslovu. Jaroslavom. „unucima jednoga istog dede”. Ova podela još ne z nači potpuno uništenje političke organizacije niti pretvaranje pokrajina u nasledna kn eževska dobra. čime su osl obođeni trgovački putevi na Jugu. Neimari pozvani iz Vizantije grade za njega nekoliko manastira i crkava. Posle njegove smrti. koga letopisci nazivaju Mudri. političko jedinstvo ruske zemlje je ponovo uzdrmano. Ali 56 Mstislav uskoro umre. dv ojica preživelih. najstariji nećak najmlađeg strica. Pre svoj e smrti on je između pet sinova razdelio svoje oblasti tako da najstariji budu pov lašćeni. između ostalih i sabornu crkvu Svetu Sofiju. pri znaje se pravo na prihode sa zemlje koja im je dodeljena. Najstariji brat je starešina porodice. dve najprostranije i najbogat ije oblasti u Rusiji. zasnovano na plemenskom uređenju. čije ime potseća na čuvenu carigradsku baziliku posvećenu istoj svetiteljki. To uređenje. Sve življi trgovački odnosi. vezuju ga za mnoge evropske zemlje i olakšavaju ženidbene veze njego vih kneževa sa vladarskim dinastijama Zapada. a tri njegove ćerke se udale za kraljeve Francuske. tako se sam Jaroslav oženio jednom šveds kom princezom. Za vlade Jaroslava. Kijevske kneževine. četvrtome Smolensk. deobe i borbe među njenim članovima Do sredine XI veka vlast pripada — izuzev nekojih kraćih prekida — samo jednom knezu. kao i ranije među naslednicima Svjatoslavovim. prvi je vladao na de snoj obali Dnjepra. Najstarijem sinu ostavio je Kijev i Novgorod. Jaroslav uspeva da P ečenjezima zada strahovit udar i da ih zadugo potisne sa svojih granica. i Jaroslav to iskorišćuje da ulepša ruske varoši. kao što je ranije učinio njegov otac Svjatoslav. Kijev se znatno uvećav a i obogaćuje. koji je ostao veliki knez kijevski. Jaroslav i Mstislav. Poslednji po rođenju dobiva naj manje bogatu pokrajinu. podeliše državu svoga oca.

nazvanom Monomaku. i kada — se dokopao titule velikoga kneza i same prestonice — on ovu preda najpre svome ml ađem bratu. trećega Jaroslavljevog sina. i to je sada nov povod nemira u p roračunima i odnosima kneževa. Ovi krv avi i razorni ratovi iscrpljuju malo po malo grad Kijev i njegovu oblast. Svakoga časa izbijaju svađe praćene ratom između kneževa. ili pak prosto otera kneza koji mu se ne sviđa da bi pozvao drugoga koji mu je miliji. Krajem XI veka. Drugi razlozi. P otomci Svjatoslava. Nova središta podižu se pored njega i bacaju ga polagano u zasenak. sa mačem u ruci oni osvajaju gradove i pokrajine. drugoga Jaroslavljevog sina. koje se nastavljaju između unuka i praunuka Monomakovih. naročit o kada se tiče kijevskog prestola. Raspra koja se javila za vlade J aroslavljevih sinova. prema načelu što ga je u XII veku jedan od tih smelih ratnika ovako izrekao: „Ne prilazi tvrđava čoveku. to zlo se p ogoršalo. trgovački putevi od Kijeva ka Vizantiji bili su više ili manje slobodni. postavši poprište krvavih borbi. Opadanje Kijevske kneževine u XII veku. . koji mu za sve vreme njegove vlada vine (1113—1125) pomažu da brani rusku zemlju od spoljnih neprijatelja. ponekad su suparnici prizivali u pomoć svoju susetku Poljsku. Pre svega. ono nudi kijevski presto Vladimiru. oni su podnosili tu otmicu njihovih prava očekujući zgodnu priliku z a delanje. Opadan je Kijeva raste kada 58 knez Andrej. kao što se dogodilo u Jaroslavljevoj porodici između njegovi h mlađih sinova i njihovih najstarijih bratanaca. retki su oni koji uspevaju da ga zadrže za izvesno duže vrem e. gledaju kako se gaze njihova pr ava. nego čovek tv rđavi”. a potom svojim bratancima kneževima Smolenska. Njegovi sino vi sačuvali su naklonost stanovnika Kijeva. n ačelo posedovanja zemlje prema plemenskom uređenju i dalje se široko primenjuje. što je bio dotada neviđen događaj u analima „majke svih ruskih varoši”. postale bogate i ugledne. Kneževi okupljeni na jednom svome saboru krajem XI veka odlučuju da se primeni to uređenje. Iako su se ogranci kneževske porodice uistini ukorenili u izvesnim oblastima. — Po smrti najstarijih Monomakovih sinova izbijaju raspre. utoliko se kneževi manje na njega obaziru. ne obazirući se na prvenstvo i kneževske rodoslovne običaje. Događalo se takođe da jedan knez. Svjatoslavovi potomci mešaju se u borbu. Taj izbor je srećan. druge su. te jedan za drugim zauzimaju presto. Ki jevsko veće meša se u tu prepirku i odbija da primi sina drugoga Jaroslavljevog sina kao naslednika njegovoga najstarijeg sina. Ukoliko se rodoslovni račun više zapliće. ozbiljniji i dublji nego što su sukobi među kneževima doprinose njegovo m opadanju menjajući njegov trgovački položaj. naprotiv. Ponekad se narod umeša u raspre kneževa i odluči u veću da podržava jednoga od suparn ka. sin mlađega Monomakovog sina. nego čak i pravo na Kijevsku veliku kneževinu. ali kako nisu dovoljno jaki da se bore sa Monomakovim sinovima sve dok su o vi ostali složni. napadne svog bratanca i pusti da se gra d opljačka. Ali u drugoj polovini XI veka.57 koje su se pretvarale u oružane sukobe. a u svakom slučaju prestaje da bude sedište najmoćnijega među ruskim kneževima . da i sam pojam prava starijega gubi svaku jasnost i određenost. Vladimir ume da nametne poslušnost ostalim kneževima. ubrzo posle Jaroslavljeve smrti. zatraži izvesnu oblast ne pozivajući se na drugo pravo osim sile. ali ono ne uspeva da konačno pobed i. posle poraza što su ga Pečenjezi pretrpeli. umnožavanje kneževske porodice toliko zamršuje rodoslovni red. S druge strane su se p rilike u pojedinim oblastima izmenile: jedne su izgubile svoju prvobitnu važnost. Tako u drugoj polovini XII veka Kijev gubi veliki deo svoje privlačne sn age. Za vlade Jaroslava Mudrog. te za nekoliko desetina godina Kijev. dostiže vrhunac u sledećem pokolenju: osporavaju jedan drugome ne samo pravo na razne pokrajine. za vladavine Jaroslavljevih unuka. Unuci Jaroslavljevi traže tada da se konačno učvrste u obla stima koje su pripadale njihovim ocevima. ali njihova pobeda ne okončava te borbe. sinu V sevoloda. vođen svojim ličnim i nteresima. prelaz i iz ruke u ruku. dok on sam ostaje u Suzda lju. Naposletku Monomakovi potomci savlađuju Svjatoslavove.

imaju izvesnog upliva na ostale kn eževe. i sprečavaju trgovačke veze sa Istokom. pa se u svakoj od njih ponavlja ista pojava delenja kneževske vlasti. S druge strane. Tako se u drugoj polovini XII veka jedan kijevski k nez gorko žali što vidi da su Polovci poseli sve puteve. kao na pr imer Vladimir Monomak ili njegov stariji sin. — U XI i XII veku knez upravlja politički m životom. i na severu Novgorod a. Umnožavanje kneževske porodice i deljenje zemlje između raznih kneževa menjaju potpuno to stanje. Posle vremena svetoga Vladimira. i lišeni tako posredničke uloge koja im je obezbeđivala napredak i izobilje. sve češći upadi primoravaj u stanovništvo na srednjem toku Dnjepra da beži iz svoga zavičaja i da traži p ouzdanije sklonište. i očekuju dolazak onih što se vraćaju ka severu. a čas ka severoistoku. Ali. nego i da preduzmu pobedničke pohode u stepe. Istina. krstaški rato vi prokrčuju nove trgovačke puteve između Zapadne Evrope i Istoka. koji ostavljaju po strani zemlje Istočnih Slovena. u blizini južnih ruskih oblasti. i nju nalažu porodični a ne d ržavni razlozi. ozbiljnija od najezde Pečenjeza. 59 Opadanje trgovine i pustošenja Polovaca izazivaju grupno iseljavanje stanovništva s a srednjega toka Dnjepra čas ka zapadu. isteru ju odatle jedan deo Pečenjega. kijevski knez vlada svim ruskim pokrajinama. I tako se događa da mnogi ruski kneževi iz XII veka. nekadanji plemenski kneževi sasvim su iščezl i. odnosi njegovo dobro i odvodi mu ženu i decu”. Ruske trupe. opada ju naglo. Dok se oblasti Kijeva. zato su kijevski kneževi primorani d a šalju svake godine u stepe naoružane trupe koje prate trgovce što putuju ka jugu. uzima njegovoga konja. te ostali kneževi treba da ga poštuju i da mu se p okoravaju. uspevaju ne samo da odbiju napade. Ali prilike u kojima se oni stvaraju razlikuju se od onih koje su nekada doprinele ujedinjenju ruskih zemalja i veličini Kijeva . pri kraju XII veka čak i sama titula velikoga kneza prestaje da pripada isključivo kijevskome knezu: nekoliko pokrajina u kojima vladaju razne grane kneževske porodice nazivaju se takođe velikim kneževima. Černjigova i Pereja slavlja ispražnjuju. kijevski veliki knez ostaje i dalje po nazivu starešina kneževske porodice. te stvaraju sada nov tip političkoga i socijalnog života. jedino su Rjurikovi potomci zadržali to zvanje. Kneževi raznih pokrajina postaj u sve nezavisniji. a tako isto i sa Vizan tijom i obalama Crnoga Mora. Doklegod postoji izvesna sloga između kneževa i dok kijevski veliki kneževi. ne računajući i bezbrojne manje prepade u tom e međuvremenu: „U proleće — kaže godine 1103 Vladimir Monomak — ruski seljak je izišao da poo e svoju njivu. ukoliko se umnožavaju građanske borbe i opada ugle d kijevskoga velikog kneza. zbog toga Kijev i okolne oblasti gube još više svoj zn ačaj. Divlje horde Polovaca koje su došle iz Azije osvajaju stepe pored Azovskog i Crnog Mora. upada u selo. koje pretstavljaju ujedinjen e snage nekolikih kneževina. ali je ta obaveza pre moralna nego politička. naseljavaju se i u njima niču gradovi i sela. otpor prema osvajačima slabi. obrazuju jedan neobičan savez autonomnih despota međusobno slabo povezanih. a pretapaju u sebe drugi deo i učvršćuju se na njihovom z emljištu. ki jevskoga velikog kneza. ka oblastima Galič i Volniji. Volinije. Administrativno ustrojstvo ruskih zemalja. Suzdalja. te je uglavnom vlast usredsređena u rukama jednoga jedinog vladara.njima zapreti jedna nova opasnost. ali je to srazmerno redak slučaj. pali mu žitnicu. borba sa Polovcima nije neplodna. Sve dok su ovi malobrojni i dok pripadaju samo jednoj porodici. Polovci ne štede ni karavane koji idu ka jugu. od 1061 do 1210 godine oni vrše 50 velikih upada na rusko zemljište. Ovi opasni i uvek nemirni susedi pljačkaju i pustoše ruska sela i odvode zarobljenike. Događa se da ti namesnici odbi ju da se pokoravaju svome ocu i počnu da teže ka samostalnosti. umesto da budu članovi jedne iste države i potčinjeni jednom jedinom sta rešini. u kojima ponekad postavlja svoje sinove za namesnike. ka oblasti Suzdalja. uo stalom. ovi kneževi često menjaju mesto stalnog boravl . iz ličnih ili porodičnih razloga. Zato se ona zaboravlja ukoliko srodničke veze slabe između sve brojnij ih kneževa i ukoliko lični ugled velikoga kneza opada. nailazi jedan Polovac. Tako se stvaraju novi politički i d ruštveni napredni centri. oblasti Galiča. ubija ga strelom. ma da ih ne mogu uvek uspešno da zaštite.

on naplaćuje trošar inu na trgovačku robu. Svim ovim prihodima uskoro se pridružuju i prihodi sa kneževski h dobara. po ugledu na kneževe. ali se njihovo učešće ne smatra za obavezno. očigledno privatna lica. episkop i igumani najvažnijih manastira. osim p oreza. a ponekad i mesne milicije. iz njenih re dova bira on posadnike i sudije. Na čelu svoje garde. Glavna kneževa briga je da ubira porez. starije ili bojare. Ali kneževu vlast ne ograničava samo garda. Za vreme takvoga svog putovanja on prima od stanovništva. bojari se okr eću zemljoradnji i zadobivaju poljska imanja koja naseljavaju robovima i čije slobod no seljačko stanovništvo podjarmljuju. a pokatkad ih i prelazi da i sam preduzme pohod protivu neprijatelja. događa se da mu oni odreknu poslušnost: „Ti si sâm. izdržava ih o svom trošku. Rat je glavni posao kneževa. prikuplja porez. Neposredno ili preko sv ojih pouzdanih ljudi. i mlađe. Otuda potreba da se on što više zbliži sa svojim ratni cima. koja se od XI veka obrazuje prvenstveno od domorodaca. on za zločine određuje novčane kazne. Veća. koje se plaćaju njegovoj blagajni. koja su se održala za vlade prvih kneževa Varega. kneževi teže sve više da se učvrste u izves noj oblasti i da usredsrede svoju pažnju na prihode i dobiti od zemljoradnje. Knez bira svoje namesnike među prv ima. Oni mu služe samo dok se to njima svidi. Da bi zadobio njihovu pokornost. i on je čvrsto ukorenjen u ruskom životu. knez mora da veća sa bojarima o svima državnim poslovima . On smatra s ve njih kao svoje lične službenike. veće. Najzad. Postojanje dume zasniva se samo na jednom običaju. Bojari uostalom smatraju da oni imaju pravo da budu pitani za savet. čiju glavninu sačinjava nepo sredni porez što ga plaća stanovništvo i koji pribiraju ponekad njegovi pretstavnici. Ali su r atnici slobodni ljudi i vezani su za njega samo jednim ličnim ugovorom. a najverovatnije sveštenici. smislio taj plan. deli s nji ma ratni plen i ostavlja im na ime nagrade za izvesnu službu jedan deo prihoda što s e uzima od naroda. Isprva svi ratnici žive samo od svoje plate i pr ihoda koje im je knez odobrio. mi o to me ništa ne znamo i nećemo da te pratimo”. Kasnije. da im da udela u prihodima i da se s njima savetuje o svakom više manje važnom poslu. daje im platu. još i hranu ili korm koja mu je potrebna za njegovu 60 ishranu. U svakom glavnom ruskom gradu postoji od pamtiveka jedna skupština sastavljena od porodičnih starešina. sudi stanovništvu i kao sudija izdaje zakone. ali taj običaj po stoji u svim pokrajinama i proističe iz odnosa između kneza i njegove garde. sastavljaju pod naslovom Ru skaja Pravda prvu zbirku odluka — od kojih najstarije potiču iz vremena Jaros lava — što ih je izreklo kneževsko pravosuđe i koje imaju zakonsku snagu. a za građanske parnice takse. osnažila su se u XI i XII veku usled . Na čelu svoje garde o n vrši vojne pohode. on upravlja svojom oblašću. Ona se deli na dva tela. Ukoliko opada trgovina K ijeva i smanjuju se njegovi trgovački prihodi.jenja. Kada sudi neposredno ili posredno. Njegova moć meri se prema broju ratnika njegove garde. te kada knez preduzme kakav pohod ili posao ne pitajući ih za mišlj enje. kneže. održava red u njoj. a ponekad on sam. naročito sa bojarima. koje kneževi naseljavaju ratnim zarobljenicima. koje je on hteo da povede u vojnu protivu kijevskoga kneza. njenom pomoću upravlja on kneževinom i ubira poreze. u XII ili u početku XIII veka. Tako se pored njega obrazuje duma sastavljena od bojara kojim daje udela u držav nom poslovanju. Prvi obrazuju kneževu neposrednu okolinu u ratu i miru. knez b dije nad bezbednošću zemlje. Drugo telo sastavljen o je od njegovih ličnih gardista i običnih vojnika. On vrši i građanske funkcije. Ponekad u radu dume učestvuju osim bojara i članovi višega sveštenstva. koje raspravlja i svršava poslove grada i čitave okolne oblasti. odgovaraju jednom prilikom knezu Dorogobužu n jegovi bojari. štiti granice. ponekad poverava mlađima drugostepene upravne ili sudske zadatke. jer mogu slobodno da ga napuste po isteku ugovora i da stupe u službu drugoga kneza. U svim poslovima kneza prate kao neophodni pomoćnici ratnici iz njegove g arde.

S jedne strane se ustaljuju i pojačavaju podele koje već post oje u društvu. Prema tome. dok oni iz sporednih g radova ili „predgrađa” i sela najčešće izostaju. njegova uloga i odnosi sa knezom u toku XI i XII 62 veka u svakoj oblasti su drukčiji i zavise od okolnosti. — U toku XI i XII veka društveno uređenje ruskih teritorij a postaje sve složenije. veće rešava i odlučuje da odobri ili odbije tu saradnju. u njegovom radu učestvuju stanovnici glavnoga grada. nema pitanja iz unutrašnje ili spoljne politike o kome veće ne bi moglo da rešava i o kome se uistini ne rešava.čiji se odnosi određuju obostranim ugovorom . a na drugom mestu od mlađih. a čas ga naprotiv primorava da se izmiri sa svojim p rotivnicima. koje je njihova lična svojina i koje nasleđuju njihovi . Jedino uvek postoje zajed nički te dve vlasti. Ipak. veće ima prava da mu „pokaže put”. smatraju ponekad za potrebno da pretho dno sklope s njim ugovor po kome mu stanovnici grada i čitave oblasti polažu zakletv u vernosti ljubeći krst. traži od kneza da smeni nekog neželjenog upravnika ili sudiju. ali se može sazvati i na zahtev stanovnika. U radu veća m ogu učestvovati svi slobodni stanovnici oblasti. Kada knez preduzima neki pohod koji zahteva saradnju narodn e vojske. jedno naročito zvono poziva njegove člano ve. Svi oni uživaju povlastice: Ruskaja Pr avda određuje za ubistvo kneževog čoveka novčanu kaznu dvaput veću od one kojom se k ažnjava ubistvo makojeg slobodnog čoveka. jer su kneževi bili primorani da traže naklonost naroda. Pa ipak su njegove odluke obavezne za sve: grad odlučuje o čitavoj oblasti i vuče je za sobom. Čak i kada pozove ili primi ugovorom nekoga kneza. a sa druge strane. Većina bojara nastanjuje se stalno na svome zemljištu. Svojim zauzimanjem ono može da izmeni — i često zaista menja — red nasleđa kneževske vlasti u svojoj oblasti bilo pozivajući na vlast nekoga kneza be z obzira na rodoslovna pravila koja ono na taj način sasvim zamršuje. Knez ne bi mogao da upravlja zajednicom bez saradnje veća. Obično se okuplja u dvorištu kneže voga dvora ili na kojem gradskom trgu. ali. Društveni život ruskih zemalja. pod uticajem ekonomskog razvitka. Ono učestvuje u unutrašnjim poslovima kneževine. veće joj u većini slučajeva ne nameće nikakvu zakonsku formu. ali kada se jedno rešenje naposle tku usvoji. ako su starešine porodice i ne služe u kneževoj gardi. veće se ne odriče svoga prava da se meša u državne poslove. pre svega od starijih. Zbog toga kneževi. odluka se smatra punovažnom ka da pristalice jednoga predloga uspeju kakvim bilo načinom da ućutkaju svoje protivni ke. bilo terajući sa vlasti svoga kneza ne osvrćući se na njegova prava. I pored ovakvog svog primiti vnog ustrojstva. bojara i kneževih ljudi. gradsko veće je važan politički organ. Veće sazivaju knez ili gradski činovni ci. političku ulogu veća umanjuje činjenica što se ono sastaje samo u slučaju potrebe i št o rešava samo o pitanjima koja podnosi knez ili ih nameće javno mišljenje u izvesnom t renutku. kaogod što ne bi mogao da vlada bez dume ili svoje garde . donosi ponekad zakonodav ne odluke. niti utoliko p re protivu njegove volje. Viši društveni stalež sastoji se od ratnika kneževe garde. koji bi im po potrebi mogao biti saveznik protivu njihovih suparnika. a to će reći da ga progna iz grada. pa čak u sag lasnosti sa knezom rešava o pitanjima kao što je stvaranje izvesne eparhije. Nikakav propis ne određuje red većanja ni glasanja. jer se u njemu mogu pokrenuti sva pitanja koja interesuju oblast. Ustvari . Ali ustvari. čak i oni koji i maju sva prava na nasleđe u jednoj oblasti. knez i veće . Ono čas traži da knez p reduzme izvestan vojni pohod. iako može da ograniči kneževu vlast i da joj više ili manje jasno odredi pravac. veće je mnogo manjeg obima.61 kneževskih raspri. Ponekad nastane tuča između protivničkih stranaka. obrazuju se no vi društveni redovi. Kako se ono sastaje obično u glavnome gradu oblasti i kako se ne saziva u određeno vreme nego samo u slučaju po trebe. i ono ne propušta da se koristi svojim pravima . Ali ako kasnije knez pogazi odredbe ugovora. smatra se kao da je doneto jednoglasno.

ono je zadržalo mnoga stara mnogobožačka shvatanja koja prilagođava idej ama. zatim zločinci. zatim čovek koji bez ugovora stupi u ličnu službu drugog a. koji samo jedan njegov deo ostavlja njegovim kćerima. protivu ost . Postoji dakle bitna razlika između zemlje bojara i z emlje seljaka: u prvom slučaju zemlja pripada po pravu lične i neograničene sopstvenos ti. i sveštenstvo iz toga vremena gorko se tuži što i ma tako malo uspeha u borbi protivu „dvostruke vere” seoskog stanovništva. Što se tiče seljaka. Pošto od nekoga vlasnika dobiju komad zemlje. obredima i formama nove vere. deli se na građane i sel jake. i oni nisu sopstvenici zemlje na kojoj stanuju. Ia ko je pokršteno. trgovci koji su propali sopstvenom krivicom. Vremenom i pod uticajem hrišćanske crkve ovo stanje malo se poboljšava. Oni mogu da svedoče pred sudom samo u beznačajnim sporovi ma i kad nema svedoka iz potpuno slobodnih staleža. Stara mnogobožačka božanstva ne iščezavaju potpuno. služe obično kao sluge. Većina njih su slobodni seljaci ili smerdi. Kultura ruskih zemalja. ali Jaroslavljevi sinovi zab ranjuju takvo ubistvo i dopuštaju samo pravo da se rob krivac kazni telesno ili da se od njegovoga gospodara traži zadovoljenje. on samo plaća otštetu sopstveniku i novčanu kaznu knezu zbog uništenja tuđe svojine. a česti ratovi upropašćuju mnoge zemljoradnike ne ostavljajući im mogućnost da se ponovo uzdignu svojim sopstvenim sredstvima. oni mu plaćaju porez. Robovi. bojari i trgovci imaju u veli kom broju. Sopstvenik j e odgovoran prema trećim licima za sva dela što ih učini rob. kada jedan smerd um re ne ostavivši za sobom sina. Ukoliko se bojari nastanjuju na svom ze mljištu i ulažu svoj novac u poljoprivredu. njegovo imanje vraća se knezu. na primer za krađu. Ostatak slobodnog stanovništva. Mnogob ožački običaji i predanja postoje i dalje. pre svega od ratnih zarobljenika. Oni nisu lično odgovorni za izve sne prestupe. za koje pada odgovornost na (njihovoga gospodara. vrše industriske radove i najzad obrađuju zemlju. nego kao stvari koje podležu pravu svojine. oslobađaju se ropstva posle očeve smrti. u naknadu za to obavezuju se da će raditi za njega. oni malo poznije us pevaju da dobiju jedan mali deo nasleđa. a u izvesnim slučaje vima i poljoprivredni radnici. Oni nis u ni robovi ni slobodni ljudi. on takođe može biti pretvoren u r oba. ponekad čak i veoma važne i po verljive poslove. Oni postaju. koje kneževi. Kad jedan radnik 63 pokuša da pobegne a nije vratio dug svome gospodaru. Robovi sačinjavaju poslednji i veoma mnogobrojan stalež stanovništva. poljoprivredni alat i stoku. Pored slobodnih seljaka stara se red seljaka sebara. Kao slobodni ljudi . ovi se ljaci uzimlju od njega na zajam još i seme. Odnosi između gospodara i roba isto tako se menjaju: po odredbama Ruske Pravde. zvanih najmiti (na jmljeni) ili zakupi (zaduženi). ali. U XII veku njihovi zem ljišni posedi uvećavaju se znatno u mnogim ruskim pokrajinama. ali se ropstvo razvija i na druge različite načine: robom postaje slobodan čovek koji se oženi ropkinjom ili slo bodna žena koja se uda za roba. oni ne obrazuju jednu homogenu celinu. smerdi su članovi mesne zajednice i potpadaju pod pravosuđe kneza ili njegovih pre tstavnika. a ono bar veoma važan zbog uloge koju u to vreme ima trgovina. njihovi gospodari mogu da ih osude na telesnu kaznu. N jihovi gospodari mogu ne samo da ih slobodno kažnjavaju kako god hoće. odgurnuta u red „nečistih sila”. a u drugom slučaju je ustupljena samo na privremeno uživanje. njihove kćeri.sinovi. vrše razne domaće poslove. a ovaj ima prava da ih za kaznu pretvori u robove. slobodan čovek može ne kažnjeno da ubije roba koji je podigao ruku na njega. dok Ru skaja Pravda njima ne priznaje nikakvo pravo na očinsko nasleđe. Grad je središt e ekonomske moći i političkog života oblasti. nego i da ih ubiju. Za vlade Jaroslava. i u slučaju potrebe služe u mesnoj narodnoj vojsci. Ubica tuđega roba ne plaća istu novčanu kaznu kao ubica slobodnog čoveka. isto kao i njihova mati. poklanjajući svu pažnju ekonomskim odnosima. a u nedostatku muških naslednika. đavola i demona. deca rođena od gospodara i ro binje. neg o zauzimaju drugostepeno mesto. nazvanog opštim imenom narod. — Seljaštvo u Rusiji je hrišćansko više po nazivu nego stvarno. ovaj red seljaka sebara ili poljoprivrednih radnika naglo se uvećava. kao i u prethodnom dobu. Prvi su većinom trgovci ili zanatlije i pretstavljaju element ako ne mnogobr ojan. Oni se n ikad ne smatraju kao članovi društva. Ruskaja Pravda govori uglavnom o gradski m interesima i trgovačkom kapitalu. Ako učine kakav prestup.

Međutim unutrašnje prilike teže da sputaju njenu moć. one daju zemlji nova duhovna i materijalna blag a. obrazuju stalež veleposednika zemlje i podvrgavaju svome nadzoru veliki deo stanovništva. 64 bogatstvom i lepotom.ataka mnogobožačke starine. kultura je već probudila nacionalni duh. koje u vreme Jaroslavljeve smrti zauzimaju među ruskim pokrajinama srazmerno beznačajno mesto. Crkva ima mnogo više uspeha kod građana. U ovim plodnim krajevima. Tek krajem XII veka opada on kao i ostale varoši na Dnjepru zbog najezde Polovaca. posle političkog odvaja nja raznih oblasti. Za vreme Romana i Danila kneževina Galič-Volinija se s ve više naseljava. Trgovačke veze između inostranstva i velikog dela varoškog stanovništva mnogo doprinose napretku. Sve dok te veze traju. njen knez postaje jedan od najmoćnijih ruskih kneževa. čiji razvoj donekle ide u raznim pravcima i dobiva različite v idove. kao i zajednička borba protivu stepskih hordi i jedin stvena crkvena organizacija ukorenjuju to uverenje u svesti Rusa ili bar u s vesti viših društvenih redova. nego i škola i biblioteka. kako smo videli. u oblastima Galiča i Volinije. te dve oblasti dostižu još veći stepen napretka. obogaćuje i pobednički odbija napade Polovaca. širi. Zbog toga se spoljne i unutrašnje borbe nerazmrsivo prepleću: neprijatelji mogu da s e mešaju u poslove zemlje i da stvaraju saveznike među stanovnicima. dobijaju veću važnost u drugoj polov ini XII veka. kneževina Galič-Volini ja postaje bogata i moćna država koja se uspešno bori sa svojim susedima. Kada početkom XII I veka knez Volinije. 3. U ovakvim okolnostima crkva revnosno radi i uspeva da raspr ostre svoje ideje u društvu i da podigne nivo kulture. POKRAJINSKI ŽIVOT RUSKIH ZEMALJA U XII I XIII VEKU Krajem XII veka ruska zemlja nema stvarnoga državnog jedinstva. Roman. pa ipak se unutrašnji nemiri ne stišavaju i pretstavljaju stalnu pretnju za 65 . ona ima nekoliko važnih središta. U takvim prilik ama nema političke stabilnosti. koji ih skoro potpuno otsecaju od Crnog Mora i sprečavaju ih da nastave svoju trgovinu. Posebice oblast Galič. uspe da prisajedini Galič. Poljaka i Mađara. naprotiv. U vreme ovoga opadanja koje je nastupilo. Oslanjajući s e na taj svoj uticaj. — Jedno od tih središta obrazuje se na jugozapadu. koji podriva snagu kneževine. Trgov ačke veze između raznih oblasti. postaje utoliko opasniji št o se bojari ne ustežu da pozovu u pomoć svoje susede Mađare i Poljake. bojari se učvršćuju na svojim posedima. Kneževina Galič-Volinija. Ove oblasti. Taj sukob. I pored svih nesuglas ica među pokrajinama i nedostatka zajedničke državne organizacije. U toku XI i XII veka ruski gradovi osnivaju ne samo veliki broj crkav a i manastira. koji su obrazovaniji i pristupačniji spoljnim uplivima. svi stanovnici s e navikavaju da sebe smatraju članovima jedne jedine i nedeljive države. koje ih se boji. nezavisna kneževina od kraja XI veka. o kojima se podjednako staraju crkvene v lasti i pobožni kneževi. te se zahvaljujući njima ruske varoši brzo razvijaju. Za vlade kneza Romana i njegova sina Danila. kuda se sklanja jedan deo stanovništva sa obala Dnjepra pred nad iranjem skitačkih naroda. Pri kraju XI i početkom XII veka Kijev zadivljuje strance svojim prostranstvom. ranije n ego drugde. oni teže da nadjačaju i kneževsku vlast. stiče znatn u političku moć. Svi kaluđeri letopisci iz XII veka i anonimni pisa c Povesti o puku Igorovu govore o „ruskoj zemlji” kao o jednoj i istoj otadžbini koja obuhvata sve ruske pokrajine ujedinjene zajedničkim interesima. čak i onako moćni kneževi kao što su bili Roman i Danilo moraju uporno da suzbijaju njihove neobuzdane pr ohteve.

sa Grčkom. Oko sredine XII veka njegovo veće smatra da je van spora njegovo pravo da poziva na upravu kneževe koje ono izabere i da zaključuje s njima sporazum koji reguliše njihovu upravnu nadležnost. On stupa u vezu sa istočnjačkim zemljama. te takoreći igraju ulogu ba nkara i drže veliki deo gradskog i seoskog stanovništva u ekonomskoj zavisnosti. zanatlija. jer kup uju od domorodaca sirovine. stekao je izrana izuzetnu trgovačku važnost. Novgorod se manje od svih drugih oblasti obazire na rodoslovne zahteve i pr ava kneževa. Kada je delio svoje oblasti svojim sinovima. a kasnije i sa Libekom. i ako ne vode trgovinu lično. Zat im dolazi red srednjih posednika zemlje i kapitalista. Skandinavijom. nema jakog odjeka na sudbin u Novgoroda. sa ostrvom Gotlandom. oblast Novgoroda postaje drugo veliko s redište Rusije. pošto svi stanovnici Novgoroda .Volinije u početku XIII ve ka olakšaće u mnogome rad njenih neprijatelja i izazvaće teške međunarodne posledic e. Staraja Rusa. i ti kneževi. poput drugih velikih gradova. iz Ska ndinavije ka Grčkoj. postaje prestonica jedne nezavisne oblasti kojom upravljaju njeni sopstveni kneževi. ovi staleži razlikuju se samo svoji m ekonomskim stanjem. Upravo su kneževi Novg oroda okupili zemlje Istočnih Slovena i stvorili od njih Kijevsku veliku kneževinu. pozajmljuju novac trgovcima. Novgorod. Tuđinski trgov ci imaju u njemu svoje kancelarije i slagališta robe. koja je osnovica njihovih političkih stremljenja. prva ruska varoš na velikom putu od severa ka jugu. Ovi krajevi imaju posebno administrativno uređenje i p ružaju se na sever sve do Beloga Mora. Neplodno zemljište i neizdašna priroda novgorodske oblasti primoravaju njene stanovn ike da potraže sredstava za život u trgovini i zanatima. Ladoga itd. Pre sve ga bogatstvo i moć grada. Nijedna od tih protivničkih snaga ne može da savlad a svoga suparnika: bojari ne uspevaju da nametnu svoju volju kneževima. i u svakoj od ovih pokrajin a ima gradova kao Pskov. tih velikih posednika zemlje i velikih kapitalista koji. a na istok do venca Urala. a ovi. a naročito krzna. koji se smatraju za predgrađa Novgoroda. Niži stalež ili „crni narod” sastoji se od ostatka slobodnog 66 stanovništva. jer imaju ista politička prava. ope t. Viši stalež sastoji se od bojara. svome najstarijem sinu. Jaroslav Mudri dao je Novgorod. koj e nastupa krajem XII veka i priprema propast Kijeva. Razn e okolnosti doprinose da se stvori njegov originalni izgled. a pose bice Nemačke. Novgorod postaje ubrzo veli ko trgovačko središte. Osim glavne varoši koja leži na obema obalama Volhova i deli se na pet samostalnih opština (kanjec). tog a glavnog poprišta kneževskih borbi. doprinose njegovom razvitku. Veće koje se stvarno — zbog toga što ostatak stanovništva učestvuje u njemu samo ponekad — s astoji poglavito od građana prestonice. jer on već igra ulogu posrednika između Rusa i zapadnih zemalja. Baltiskim Slovenima. Oblast Novgoroda. teže da zadrže Novgorod u neposredno j zavisnosti. a potom udaljenost od oblasti Dnjepra. Oblast Novgoroda odavno zahvata ogromnu površinu. i Novgorod. Ipak. Opadanje trgovine sa Vizantijom. njegovih „predgrađa” i oblasnih sela imaju isto pravo da učestvuju na sastancima novgo rodskoga veća. — Usled opadanja Kijeva. i trgovaca koji rade svoj im sopstvenim sredstvima ili delimično pozajmljenim kapitalom.. kada su se jednom učvrstili u Kijevu. igra u Novgorodu značajnu ulogu. u isto vreme kad i Kijev.blagostanje i bezbednost zemlje. Ono se tim e koristi da obezbedi sebi veću slobodu pri izboru kneževa i veću nezavisnost prema nj ima. iako uspevaju da uguše pobunu bojara i da ih svirepo kazne. Poznije se veza izm eđu Kijeva i Novgoroda prekida. Ova ekonomska uloga Novgoroda uticala je na njegovo društveno ustrojstvo. oni tu odlično trguju. Ovakva n estabilna ravnoteža u unutrašnjoj politici kneževine Galič. a koji se obično potvrđuje obostranom zakletv . radnika i ratara. Iza ovih pokrajina su zemlje (volost) koje su osvojili i nas elili stanovnici Novgoroda. ipak su nemoćni da un ište njihovu socijalnu moć. Izborsk. i budnije pazi da se poštuje ugovor zaključen između stanovništva i iz abranoga kneza. ona obuh vata i pet pokrajina ili pjatina (petina).

koja je zadugo zaustavila pokušaje nemačke najezde. ali nisu mogli da slome upora n otpor domorodaca. po d vidom jedne gradske demokratske republike u kojoj je knez samo izabrani pretst avnik pod kontrolom naroda. ka Polockoj kneževini i oblasti Novgoroda. tisjackih i sotskih. koje zaus tavljaju i pljačkaju pri prolazu. Te vtonski red. Ako knez odbije da radi sa izabranim činovnicim a ili pogazi ugovorene uslove. Ako mu se obezbedi izvestan prihod. Pred ovim dvostru kim nadiranjem. slaba i rasturena. ali je njegova vlast u svakom pogledu ograničena. Na čelu svoje garde i narodne vojske Novgoroda. i ono nameće knezu saradnike. Veće rešava o ratu i miru. i tisjackoga (tisućnika). jer se iz tih staleža i uzimaju državni službenici. veću. On m ože da upravlja i deli pravdu samo u saradnji i pod nadzorom posadnika. on ih nije uništio. tako da se opasnosti koja preti Novgorodu od Šveđa na i Nemaca pridružuje još i opasnost od Litvanaca. Liv ima ili Letoncima. kao svuda. Isto tako veće bira i episkopa. koja sačinjava kao neki upravni savet. te sad one zauzimaju granične ruske oblasti. Godine 1242 on mora da suzbija Mačonosce. osnovao je tamo grad Rigu i stvorio u svojim oblastima viteški red Mačonosaca. oslobađa Pskov i Izborsk i započinje sa glavinom Mačonosaca na zaleđenom Pejpuskom Jezeru bitku nazvanu „pokolj n a ledu”. pa da širi i učvršćuje hrišćanstvo.om. Ako je do kraja XII veka imao za susede samo 67 finska i litvanska plemena. Odavno su nemački trgovci i misionari pokušava li da se učvrste na južnoj obali Baltičkoga Mora. Albert. koji su se za njegova otsustva dokopali gradova Izbo rska i Pskova. njemu su u početku XIII veka zagroz ili opasniji narodi: Danci koji su osvojili Estoniju. Potom je oterao Litvance koji su takođe bili prodrli u njegovu oblast. kome je bila dužnost da pokori domoroce. te se ono čak i pri izboru kneza opredeljuje p rema koristi koju on može da pruži oblasnoj trgovini olakšavajući joj pristup na nova tržišt a. a naročito u svojim odnosima sa ostalim ru . veće cepa ugovor i „pokazuje knezu put” koji vodi iz gr ada. Odlučni sukobi između ovih novih neprijatelja padaju za vladavine Aleksandra. u Novgorodu spadaju u nadležnost jedne posebne ustano ve sa ograničenim osobljem. Ovi u velikoj meri daju prava c vrhovnoj zemaljskoj ustanovi. koji je prvi sudija i upravljač posle kneza. I tako. U isto doba veće prisvaja pravo da bira glavne kneževe pomoćnike. i Nemci koji nadiru ka istoku. čitava Livonija je uskoro u rukama Nemaca. kneza Suzdalja i sina velikoga kneza Vladimira. sa namerom da zavede hrišćanstvo među domorodnim mnogobošcima. napadn ute. koji k ao starešina mesne milicije komanduje njom uz pripomoć izabranih sotskih (stotinara) . dakle od ljudi iz reda bojara i trgovaca. i tom pobedom — zbog koje je dobio nadimak Nevski — udaljio je zadugo Šveđane od oblasti Novgoroda. koji zasedava kod posadnika i tisjackoga i koji broji nekoliko desetina članova. koga potvrđuje u dostojanstvu kijevski mitropolit. Godine 1240 Aleksandar poražuje švedskog vođu Birgera na Nevi. on rasteruje odrede koji su krstarili oko Novgoroda. približili se Novgorodu i presekli put stranim trgovcima. Knez je vrhovni st arešina koji upravlja i sudi. nego i radi z emaljske odbrane. uprava tekućih poslova i prethodno proučavanje p itanja koja treba da se podnesu veću umesto da pripada. na ušću Njemena i Visle. koga je papa naimenovao za episkopa Livonije. Drugi jedan nemački viteški red. razjedinjena litvanska plemena obrazuju ratničke zajednice. onda ni on ni ratnici iz njegove garde nemaju prava da kupuju zemlju u oblasti Novgoroda. knezu i njegovoj administraciji. Novgorodu nije knez potreban samo radi obezbeđenja trgovačkih koristi. obično se sastavlja od ranijih posadnika. Posle toga moraće on da vodi računa u svojoj politici. posadnika. Taj savet . I tako veće bira sve svetovne i crkvene velikodostojnike. između ostalih i oblast Novgoroda. Zbog velikog obima ovih nadležnosti. i o zakonodavnim pita njima. Šveđani koji su se dokopali Fi nske. koji se okreću ka susednim ruskim ze mljama. te zajednice otstupaju na istok. Godine 1200 jedna nemačka krstaška vojska došla im je u pomoć i dopr la do ušća zapadne Dvine. učvrstio se na ruskom zemljištu. I pored očajničko ora. oblast Novgoroda je stvarno pod upravom jedne bogate aristokratije zemljoposednika i velikih trgovaca. Iako je Novgorod uspeo da potuče svoje neprijatelje.

Prilike mu idu na ruku. Njegov sin Andrej Bogoljubski. građanski rat izbija između starih varoši Rostova i Suzdalja. Posle Georgijeve smrti 1157 godine. Georgij Dolgorukov postaje tako jedan od najmoćniji h kneževa svoga doba. koje su saveznice bojara i koje poz ivaju za kneza Andrejeve nećake. hoće da ga zad rži pored sebe. stanovnici. on izbegava da se savetuje sa starim bojarima i grubo tera od sebe n ekolicinu. a to će reći u ravnicama i šumama na rekama Kljazmi i Moskvi . ali je pitomije od zemljišta Novgoroda. nastanjeni kao zemljoradnici na selu ili kao z anatlije u gradovima. naprotiv. Jaroslav Mudri daje tu oblast svome trećem sinu ka o dodatak oblasti Perejaslavlja. iako je u njoj podiza o nove varoši. on tamo postavlja kao svog zamenika najpre svoga mlađeg brata. o tome da se u blizini njegovih granica nalaze opasni neprijatel ji. koji pozivaju 69 . brojna nadmoćnost zemljoradnika i kasnije naseljavanje zemlje. Suzdalj i Murom tamo već postoje u vremenu kada se obrazuje Kijevska velika kneževina. ne gledaju u njemu službenika trgovačkoga grada i zaštitnik a puteva.skim oblastima. on potajno beži u Vladimir. Mnoštvo naseljeni ka pridolazi sa Dnjepra ukoliko se borbe između kneževa rasplamćuju i ukoliko se uvećava opasnost od najezde Polovaca. nove varoši što su ih kneževi osnovali ne znaju za veće i njegove tr adicije i nemaju moćnog trgovačkog staleža koji teži da ograniči kneževsku vlast. a Jaroslav 68 Mudri podiže Jaroslavlj. Kada Georgij. nego stare varoši. On ispoljava svoje preziranje starih varoši i njihovih veća. koji su baš tada stvarali brzo svoju moćnu državu. a potom i knez Kijeva. potom druge svoje rođake. kao žrtvu njegove despotske naravi. apsolutizam. a on ostaje u Vladimiru odakle nadgleda kijevske kneževe. nego gospodara i vladara zemlje u kojoj su se oni nastanili. on takođe osvaja Kijevsku veliku kneževinu. Oblast Suzdalja. — Oko sredine XII veka drugo jedno političko središte stvara se u gra nicama oblasti Suzdalja. između Oke i Volge. svoj omiljeni grad koji mu je otac poklo nio. Ruski gradovi Rostov. Uistini. ali ne želi da u njoj b oravi. kome su neznane političke tradicij e Juga. on je neprestano mislio da je napusti radi prelaska u Kijev. Doduše. Iako stari gradovi Rostov i Suzdalj imaju svaki svoje veće isto kao i druge ruske varoši. Ali već krajem XI veka ona je uzdignuta na ste pen zasebne kneževine. U to vreme menja se unutrašnje stanje. Vjatići. Postavši vladar čitave oblasti Suzdalja. jednoga od mlađih sinova Vladimira Monomaka. ali. sve je to doprinelo da se između kneza i stanovništva stvore drukčiji odnosi nego u oblastima Dnjepra. njegova smrt ne menja niukoliko režim što ga je on zaveo. Mali broj trgovačkih središta. kome je on pomogao da osvoji kijevski presto. naročito Litvanci. U to doba ova oblast je još uvek samo drugostepeno leno. koji su većinom došli zajedno s knezom ili čak posle njegovog stupanja na vlast. iako je naseljavao svoju kneževinu. njemu je miliji grad Vladimir. Takvo je i shvatanje i kneza Andreja. njega ubijaju 1175 godi ne njegovi službenici. a u korist Georgija Dolgorukoga. a poznije sveti Vladimir tamo osniva grad Vladimir. te tako on ujedinjuje pod svoju vlast čitavu oblast. Naposletku. sa kojima po stupa kao sa potčinjenima i od kojih zahteva slepu poslušnost. Andrej zavodi u svojoj državi novo političko uređenje. gde je naposletku i umro kao veliki knez. koji on brižljivo uvećava i ulepšav a. gradovi Rostov i Suzdalj proglašavaju ga za kneza. prezirući veze koje u drugim kneževinama vezuju kneza sa starijim članovima nje gove garde. rođenog i vaspitanog na Severu. Sa domorocima sastavljenim od finskih plemena Merja i Muroma izmešali su se još odavno Istočni Sloveni. Uz pripomoć svojih po danika. oliča va nov tip kneza. Krivići i Slove ni iz oblasti Novgoroda. Zgodnije saobraćajne veze uspostavljaju se sa oblastima srednjega Dnjepra. čije je zemljište istina manje plodno nego ono na jugu. pr ilikom podele svojih pokrajina. i novih gradova.

Potom Batij polazi ka Novgorodu. Vsevo loda III. okreću se nazad i iščezavaju u stepama. te se nje gove države cepkaju na nekoliko kneževina. pa se potom okreće ka zemljama na zapadnoj strani Mongolije. ili Batija. zauzimaju i pustoše ostale gradove. ne is korišćujući svoju pobedu. a ostatak se stapa sa Tatarima. u stepe ok o Crnoga Mora i napada na Polovce. koje Tatari pomoću sprava za razbijanje zidova 70 zauzimaju na juriš. I tako. Georgij Vsevolodovič.njegovu braću. Po smrti Vsevoloda. Godine 1239 šalje on u oblasti Dnjepra jednu jaku vojsku koja zauzima Pereja slavlj i Černjigov i uništava njihove branioce. Najstariji knez Suzdalja zadržava titulu velikoga kneza. — Početkom XIII veka mnoga tatarska plemena koja lutaju po Mongoli ji ujedinjuju se pod vlašću hana Temučina. Vsevolodova vladavina (1176—1212) obeležava vrhunac moći suzdaljsk e oblasti: ona nameće kneževe Novgorodu koji joj je u susedstvu. Godine 1236 Batijeve horde pojavljuju se na levoj obali Volge i podjarmljuju Bugare sa Volge . ali gubi svaku vlast nad mlađom braćom. postaje međusobno različit. Kijev. TATARSKE NAJEZDE I NJIHOVE POSLEDICE Tatarske najezde. a ruski knežev i koji su ostali živi i zarobljeni podvrgnuti su nečovečnim mučenjima. U zimu 1237 one prelaze zaleđenu reku i približuju se oblasti Rjazanja od koje traže da se pokori i da im plaća danak. drugi beže ka Dunavu i sklanjaju se kod Mađara i na Balkansko Poluostrvo. Iz Rjazanjske oblasti Batij prodire u oblast Suzdalja i zauzim a jedno za drugim Moskvu. on toliko pustoši t . život ruskih pokrajina. sa opadanjem Kijevske velike kneževine i stvaranjem novih političkih centara . najezde Tatara. Ali jedinstvo oblasti Suzdalja ne traje dugo. Rjazanjski kneževi dolaze žurno. sakupljaju veliku vojsku i polaze u susret Tatarima. koji se učvršćuju u stepam a oko Crnoga. ali se na sto vrsta od grada zaustavlja zbog na došlih reka — to je bilo u proleće —. napušta svoju prestonicu. a kad je ona to odbila. moraju da računaju s njom. da po rečima Pov esti o puku Igorovu ona može „veslima svojih brodara da isprazni Volgu i šlemovima svo jih ratnika da isuši Don”. Nje gova prethodnica prelazi sa južnih obala Kaspiskog Mora. ali taj rat kratko traje i završava se pobedom novih gradova i triumf om novoga režima. rasturene po čita voj zemlji. Vladimir i Suzdalj. ali se tatarska opasnost ponovo javlja posle nekoliko godina. ali se ne usuđuju da napadnu tako brojnog neprijatelja i sklanjaju se u svoje u tvrđene varoši. vrše pokolj stanovništva ili ga odvode u ropstvo. Po izvršenom ujedinjenju. i uskoro potom njegov naslednik Ugedej šalje svog nećak a Batua. Knežev i Kijeva. Godine 1240 on polazi lično u rat sa g lavninom svoje vojske i opseda Kijev. dok njegove trupe. Rusi. Ove suprotnost i još se pojačavaju posle jedne nove nesreće. te se vraća na jug. one je opkoljavaju i pu stoše. bojeći se da će i oni biti napadnuti ako Polovci budu pobeđeni. koji zadržava Vladimir kao prestonicu i uzima naziv velikoga kn eza varoši Vladimira. Oblast Suzdalja prelazi u vlast jednoga Andrejevog brata. pa čak i udalj eni Galič sa Volinijom. njegova vojska je uništena. Ali Tatari. njegovo mnogob rojno potomstvo — zbog koga su ga nazvali „Mnogorodni Vsevolod” — zavadilo se. Galiča i drugih južnih oblasti. Černjihova. a li oni pretrpljuju poraz na reci Kalki (sada Kalmiusu) godine 1223. koji je kasnije uzeo titulu velikoga kana i li Džingis-hana. Godine 1227 Džingis-han umire. Kaspiskog i Azovskog Mora. u zavojevački pohod na zapad. u stepe Polovaca. vide u ovome događaju samo jednu kratku i pr olaznu buru. Džingis-han odvodi svoje horde u Severnu Ki nu koju pokorava. preko Kavkaza. Ovi su nemoćni d a mu se odupru: jedni su istrebljeni. koja se u svojim pok rajinama ponašaju kao samostalni gospodari. koji čak nisu mogli n da uvide kakvi su njihovi pobedioci. njena moć je tolika. koji pozivaju u pomoć susedne ruske kneževe. 4. veliki knez oblasti Vladimi ra. počev od XIII veka. Odatle Batij preduzima osvajanje Južne Ru sije. skuplja vojsku i susreće Tatare na reci Sitju u martu 1238 godine. koji se ne odupire dugo. a on ubijen u bitci. Međutim.

tome se tre ba radovati. Tata ri ostavljaju pravoslavnoj ruskoj crkvi sve njene povlastice i ne progone je. ali Tatari naslućuju njegove namere i zahtevaju da poruši utvrđenja. Od Kijeva Batij produžava na zapad i osvaja. sve je to po tvrđenju radikala pozajmljeno od Tatara. Tatari udaraju namet na osvojene ruske zemlje i postavljaju tamo upravljače. i pod zaštitom njihovog antinacionalnog sistema uspela je da prisajedini obl asti Novgoroda. sve što je cvetalo u Kijevu u XII veku. a ne žaliti zbog toga. koje ostavljaju ruskim kneževima. On ostavlja stepe pored Azovskog i Crnog M ora jednome svom rođaku. ruski nacionalisti uobičajili su da nazivaju „tatarskim” sve što im se nije svidelo u prošlosti Rusije i u r uskom karakteru. Os im skupljanja danka. Rjazanja . a potom prelazi u Poljsku i Ugarsku. Tatari. njihovih shvatanja i njihovih ustanova. Tatarski činovnici prebrojavaju stanovništvo da bi mu nametnuli porez. i po njihovim rečima baš ta mongolska prošlost o ogućiće Rusiji da izbegne evropsku dekadenciju i da u svetu izvrši svoju buduću civiliza torsku ulogu. oni se ne mešaju u poslove osvojenih oblasti. ako je moskovski despotizam uništio klice demokratske vladavine. književno st. Tatari upadaju u Poljsku i p ustoše ponovo oblast Galič-Voliniju toliko. Preostali kneževi pokoravaju se takođe. Posledice tatarskoga gospodarstva. Litvanaca i Šveđana. Kada je prošlo doba prve klonulosti. to bi bili uzastopni uticaji kojima bi se mogla obja sniti usamljenost Rusije i trajanje njenoga „varvarstva”.u varoš. ali. te on mora da se odrekne svojih planova. Zanimljivo je da se i kritičari i obožavaoci Istoka slažu u tvrđenju da je moskovski duh . Moskva ulazi u eru konačnog opadanja. krajem XIII veka. jer šest godina kasnije kaluđer Plano Karpini. U XV veku. Tako Aleksandar Nevski. utv rdio se čitav jedan moskovski svet. Oni suprotstavljaju — kao što su činili slavenofili i u skorije vreme Osvald Špengler — mongolsku „kulturu” evropskoj „civilizaciji”. međunarodne veze. sa manjim odredima vojnika koji imaju dužnost da nadgledaju stanovništvo preostalo posle najezde. može da izbroji jedva 200 nastanjenih domova. grad Saraj. postavši veliki knez oblasti Vladimira. koje gubi strpljenje zbog globljenja i nasilja što ga vrše skupljači poreza. prestonica hana. Pskova. D anilo. pruža nam lep primer njihovih tvrđenja: „Moskva se bratimila sa Tata rima. i: uopšte uzev. rusko stanovništvo povija se p od tatarskim jarmom. Pismenost. ali zadržavaju pravo da ih potvrđuju u tome zvanju. učinio je to uz pripomoć Tatara. Prižov. zasnovan e na suverenosti naroda. još i Vladimir-Volinski i Galič. „Zlatnom Hordom”. njihovi politički protivnici. u Moskvi je ugaslo. a on se sa glavnom tatarskom hordom. pored ostalih gradova. U inostranstvu se nailazi na ista shvatanja kod protivruskih istoričara: Vizant ija. pr i prolasku kroz nju. pripisival i su tatarskom uticaju despotizam. Opljačkano i desetkovano tom svirepom najezdom. odvojen od Južne Rusije. grubost primitiv nih običaja i kaznenog zakona. gde nailazi na otpor koji ga primorava da s e zaustavi i da pođe natrag ka stepama. Za njih je „tatarski” značilo isto što i „moskovski”. ponekad oni čak obuzdavaj u pokušaje pobune stanovništva. umetnost. Posle Danilove smrti. zastarela shvatanja i zloupotrebe koje su že leli da uklone. razvoj despotske vlasti. Jedino su sveštena lica oslobođena poreza. čak i silom. — Od vladavine Katarine II. da 71 se ta pokrajina još zadugo nije mogla da oporavi od toga udara niti da povrati nek adanje blagostanje. za vladavine njegovoga sina Lava. održava u miru. Na reci Ahtubi osniva se kao neka prestonica Zlatne Horde. pomišlja da zbaci tatarski jaram. da se ona pretvara u seoce. kada drugi slovenski narodi počinju d a se preporađaju. prosveta. koju oni žele da otkriju u premongolskom dobu. te traži saveznike na Zapadu i p očinje da podiže utvrđenja. koji je ranije odbranio Novgorod od N emaca. U Moskvi. ulogor uje na obalama Dona i Volge.. Tvera. knez Galiča. a u Moskvi su šikaniranje i spletka zauze li njeno mesto”. Moskva. stanovništvo pobunjeno protivu Tatara. Isto su tako ruski evrazis ti skloni da preuveličavaju tatarski uticaj.. jedan radikal i z godina 1860—1870. zato ruski knežev i moraju da odlaze u Hordu i traže od hana jarlik (povelju) koji im daje kneževsku v last. radikali. Politička centralizacija. bas kake. Nasuprot tome. Ruska pravda pobegla je na nebo. nasuprot radikalima.

Isto tako. Ona isto tako odlaže za nekoliko vekova silaženje stanovništva iz Središne Rusije ka stepskoj crnici. suprotstavljaju tome tvrđenju ideju jedne samonikle i pravilne istoriske evolucije. Maloruse. Strahovita pustoše nja što su ih vršili osvajači i ropstvo koje je posle toga nastupilo oslabilo je ruske oblasti i dovršilo razjedinjavanje koje ih je odavno podrivalo. Uistinu. geografska raspodela stanovništva i stvaranje pokrajinskih narečja dovode do podele Istočnih Slovena na tri velike gran e: Velikoruse. U ist i mah se pokrajinska obeležja ruskoga stanovništva u ravnici Istočne Evrope konačno učvršćuju te se tako završava razvitak započet početkom XIII veka. te nisu sposobne da pruže pomoć udaljenim pokrajinama. za koju tvrde da joj tatarsko gospodarstvo nije moglo duboko izmeniti pravac. jer je ono bi lo nastupilo još pre nje. Važno je da se dobro razlikuje kad je i šta pozajmljeno od istočnjačkih ustanova. koji se dalje dele prema njihovim narečjima na Severne. Nasuprot tome. koja je rase lila stepsko stanovništvo. Što se tiče onih na severu one su uspele da odbiju svoje za padne neprijatelje i potpuno se predale brizi o svome sopstvenom životu i svojoj n ezavisnosti. da bi se objasnilo uzdizanje kneževine Su zdalja i Vladimira. dovršavajući tako ono što su Pečenjezi i Polovci započeli. poznatije od pre izvesnog vremena po njihovom drugom naz ivu Ukrajinaca i Beloruse. Imena nekada njih slovenskih plemena iščezavaju. Ovakva unapred stvorena mišljenja su u suprotnosti sa istorijom. Iako poreski sistem. a naročito pretstavnici moskovske škole. I tako se istori ja Severne Rusije i istorija Južne i Zapadne Rusije kreću u različitim pravcima. ipak ne bi trebalo misliti da tatarsko gospodarstvo nije ostavilo nikakvih tragova u Rusiji . koja je nadživela sjajno doba Kijeva. kao i državi moskovskoga cara. Tatarska najezda imala je i posrednijih i dalekosežnijih rezultata . Poljaka i Litvanaca. Tatarska najezda. Ono je imalo neposrednih posledica. Tako se završava staro doba ruske istorije. Iako treba odbaciti preterivanja nacionalista. te se u daljem izlaganju nećemo na njih obazirati. Istoričari. i ako nisu izazvala. dovoljno je — umesto pribegavanja tatarskom uticaju — setiti se novoga političkog režima što ga je 72 zaveo knez u toj oblasti koja se tek naseljavala. Kneževine na zapadu i jugu gube skoro potpuno svoju otpornu snagu i padaju jedna za drugom pod vlast svojih zapadnih suseda Mađa ra. muslimanskih kalifa i padišaha. od kojih je glavna pomoć koju su tatarski vl adari pružali moskovskim kneževima. kao što će se videti. ima izvesne veze sa tatarskim načinom prikupljanja porez a. Jer je na spoljnoj trgovini počiva la pozajmljena kultura Kijeva. Središne i Južn e Velikoruse. Osvajanje južnih stepa preseklo je konačno saobraćajne veze između Rusije i Vizantije. Shvatanj e da je vladar sopstvenik čitave državne teritorije i da svi treba da služe državi zajed ničko je i carevini vizantskih vasileisa. . napredak Kijeva nije mogao nadživeti sasvim spolj ne uzroke koji su ga stvorili. a to će reći doba osnivanja normanskih država i proširiva nje arapskih kalifata koje se završilo u XI veku. koja ih je uostalom i sama delimično pozajmila od Vizantije. Ono je izvršilo izvestan uticaj i na spo ljne oblike ruskoga života. radikala i evrazista. Da bi se objasni lo opadanje Kijeva nije potrebno pozivati se na mongolsku najezdu. Ona su ubrzala. pa i taj istočnjački uticaj bio je sla biji nego uticaj vizantiske kulture. samo je jedna epizoda vekovne borbe započete u preistoris kom vremenu između nomada sa juga i poljoprivrednika iz velike ruske šume. izvesne vojne i političke ustanove iz XVI veka stvorene su po ugledu na Turs ku. propadanje kneževina na jugu i zapadu i širenje onih iz središne ra vnice između Oke i Volge. a ta trgovina uništena je arapskim opadanjem i isto dobnim slabljenjem Vizantije. ali uticaj pravih tatarskih elemenata bio je mnogo man jeg obima i trajanja nego uticaj Istoka uopšte.isto što i onaj istočnjački duh koji ne može da primi evropsku kulturu.

ali ta obaveza ih ne vezuje isključivo. kao sopstvenici tih imanja. oni mogu. a ona idu čak do vršenja izvesnih upravnih funkcija. koga izdržava neposredno samo stanovništvo — to j e sistem kormlenija (ishrane) — a ne kneževska blagajna. sebara ili polusebara. od kneževine Perejaslavske odvajaju se Tverska i Dmitro v-Galička. Rjazanjskoj. Velike kneževine. Var ošica Moskva niče na jednom visokom bregu sa borovom šumom. knez poziva samo one bojare koje on želi da pita za savet. Isprva je to samo jedna strategiska vojna stanica i odmorište z a kneževe koji idu iz Severoistočne Rusije u sliv donjega Dnjepra. Tu nema. kao što smo videli. imaju ne samo ekonomsku vlast koja proističe iz vlasništva zemlje. a s druge strane postaju vazali svojih kneževa. On čak rado daruje bojarima i manastirima povelje koje sopstvenicima povlašćenih imanja daju veoma obimna prava nad stanovništvo m. Politički režim je tamo isto toliko uprošćen koliko i socijalni. SEVEROISTOČNE KNEŽEVINE U XII I XIII VEKU I STVARANJE MOSKOVSKE KNEŽEVINE Moskovska država stvorena je postepenim sjedinjavanjem mnogih manjih i većih kneževina koje su najpre sačinjavale Severo-istočnu Rusiju. Nižnji-No vgorodskoj i Smolenskoj. od Rostovske kneževine odvajaju se kn eževine Jaroslavska i Uglička. Knez koji uređuje svoju oblast želi da privuče na svoju zemlju moćne bojare koji raspolažu velikim brojem ljudi. na samom utoku rečice Neglin aje u reku Moskvu. Knez upravlja savetujući se sa bojarima. Tako se ocrtav a jedno čisto feudalno uređenje. na Dnjepru. Jedino povlašćeni posedi bojara i manastira. usled deljenja između više naslednika. cepkaju se. koji su na čelu najvažnijih s lužbi njegovoga ličnog poseda. i podnosi joj samo one poslove koje mu se svidi da ona pretresa. Jurijevska i Starodubska. one su zemljoradničke i čisto seljačke. Tako se krajem XII veka odvajaju od kneževine oblasti Vladimira četiri manjih k neževina: Rostovska. Ti naseljenici žive najpre od ribolova i lova. ne izlažući se kazni. Mesna uprava i pravosuđe p overeni su namjestnjiku (namesniku). R U S I J A I U J E D I N J E N E R U S K E Z E M L J E 1. a potom počinju da raskrčuju šume. ako žele. u tome svojstvu p . Zbog toga kneževi. Svaka kneževina je tada skup od više povlašćenih imanja koj a uživaju neprikosnovenost. ukoliko slovenski naseljenici prodiru duž reka u ogromne prašume koje pokrivaju tu z emlju. Severoistočne kneževine u XII i XIII veku. da priđu drugome knezu. kao u južnim oblastima. Poznije se skoro sve ove kneževine cepkaju i dalje: na primer. Ove feudalizovane kneževine na severoistoku žive primitivnijim životom nego one na jugu. To raskrčavanje zahteva zajednički rad mnogih ruku. bojar i i manastiri kojima pripada zemlja i koji imaju pod sobom veliki broj radnika. Stvaranje Moskovske kneževine. pravosuđa i policije. preuzimaju prirodno upravu nad preobražavanjem i ekonomskim prilagođavanjem te oblasti. M O S K V A . bojari i manastiri. kojima se u drugoj 74 polovini XIII veka pridružuju Suzdaljska. ni traga kakvoga zana tstva ili značajnije trgovine. nego i izvesne političke nadležnosti nad stanovništvom svojih poseda. ne potpadaju pod upravnu nadležnost namesnika i vo lostelja (župana). pa prema tome uvećava političku važnost kneževine. U naknadu za to. Isto rasparčavanje vrši se u drugim velikim kneževinama. jer njihov dolazak ubrzava ekonomski razvitak zemlje.73 I V . jer veće ne dobiva tu nik akvu političku moć. Ali ovakva duma nema ni stalnoga sastava ni jasno odr eđenu nadležnost. — One se stvaraju između Oke i gornje Volge. sa zabra nom kneževim službenicima da prodru na teritoriju tih povlašćenih imanja. bojari i „slobodni službenici” obavezni su da vojnički služe svome knezu sizerenu. Kostromska i Moskovska. Perejaslavska. — Moskovska kneževina obrazuje se srazmerno dockan.

učvršćuje u njoj i osniva dinastiju moskovskih kneževa oko 1260 godine. već su jednim jarlikom podarili jednome od ruskih kneževa titulu vel ikoga kneza obavezujući ga da prikuplja i predaje Hordi danak svih ostalih kneževa. zvani Kalita (vreća novca).ojavljuje se ime te varoši prvi put u letopisima godine 1147. u drugoj polo vini XIII veka. Moskovs ki knez postaje u neku ruku prvi zastupnik hana Zlatne Horde u upravljanju rusko m teritorijom. Kao nagradu on dobija jarlik velikoga kneza. potom se sin Aleksandra Nevskoga. Njegov sin Georgij Danilovič. i otima Kolomnu od kneževine Rjazanj. i dobi potvrdu svoga položaja. pojačava ist ovremeno i njihovu političku ulogu i priprema im uspeh. zahvatiti skoro čitavu Istočnu Evropu. Georgij. Oni započinju „ujedinjavanje ruske zemlje pod Moskvom”. Ivan Kalita (1328—1341). i Mihail. ona pruža protivu mogućnih najezdi Tatara i Litvanaca mnogo bol je uslove bezbednosti nego što ih imaju ostali delovi Severoistočne Rusije. Posle toga Moskovska kneževina zahvata skoro ceo sliv reke Moskve. koji otada ostaje u rukama moskovskih kneževa. privlači veliki broj stanovnika. izradi da se Aleks andar pogubi. zaštićena od spoljnih napada s usednim kneževinama. Ovi nisu dirali u političku organ izaciju Rusije. uvećavajući materijalno bogatstvo moskovskih kneževa. i ta okolnost doprinosi mnogo. Novgorodu i Rjazanju stanovništvo odbilo da plati danak tatarskim či novnicima. rečni putevi koji olakšavaju živu trgovinu ukrštaju se tu i privlače naseljenike. Politička važnost Moskve raste istovremeno i zbog toga što je ona postala verska prest . iako posrednim putem. u trenutku kada se rasparčava nekadanja Rostovska kneževina izmeću potomaka Vsevoloda III „Mnogorodnog”. Osim tog a. — U Moskvi brat Georgijev Ivan. han pošalje na pobunjenike jednu vojsku. PRVI MOSKOVSKI KNEŽEVI od Danila do Ivana III Danil († 1303) i Georgij († 1326). Moskovska kneževina. političkom uje dinjenju cele Rusije pod Moskovskom vlašću. te ta činjenica mnogo olakšava moskovskim kneževima njihovu ulogu „ujedinitelja”. Moskovska kneževina počinje da se obrazuje. knez Ivan Dmitrijevič. njegov sin Dmitrij ubija Georgija. n asledio ga je i odlučio najpre da Tveru oduzme titulu velikoga kneza. Georgij p odmićuje tatarske činovnike bogatim poklonima i pobeđuje. kada postane prostrana Mosk oveka država. poput ujedinjav anja srednjevekovne Francuske pod Kapetima. osvaja Možajsk posle jednog srećnog prepada na susednu kneževinu Smolensk. Veoma šumovita. koji ga je nasledio. moskovski knez. koji mu ostavlja u nasleđe njegov nećak. vrati se posle nekoliko godina u svoj grad i usp e da stekne naklonost hana. Kada je u Tveru. i Danilovi poslednici energično nastavljaju tu poli tiku uvećavanja. Mihaila ubijaju mučki u Hordi. ali i sam gine posle toga. Za vladavine Georgija započinje između moskovskih i tverskih kneževa borba o Vladimirs ku veliku kneževinu. Aleksandar. koji oni sebi obezbeđuju st avljajući se u službu Tatara Zlatne Horde. i Ivan se primi da je predvodi . zahvaljujući svome geografskom položaju i izvesnim ekonomskim pos ebnostima. Potom. moskovski kneževi — zahvaljujući raskošnim da rovima koje oni šalju Hordi — dobivaju skoro uvek povlastice velikoga kneza. Mihail Jaroslavič gospodari njo m neko vreme. koji je najpre pobeg ao u Pskov a potom u Litvaniju. i ne bi se moglo naslutiti da će ona jednoga dana. odlaze u Zla tnu Hordu da se otimaju o jarlik koji bi im dao titulu velikoga kneza. Ta kneževina je tada još veoma ma la. pa ipak. Ali već pod Danilom ona počinje da uv ećava malo po malo svoju oblast. tverski knez. — Danil Aleksandrovič uvećava svoje posede dodajući im Pe rejaslavlj. ali Ivan Kalita odmah dođe u Hordu. kojim a godi mogućnost da zaradi od trgovine dodaju još i dobit od poljoprivrede. on ostav lja svome bratu Aleksandru Mihailoviču jarlik velikoga kneza. 75 2. knez tverski. Ovaj pri liv novih stanovnika. Danil Aleksandrovič. Posle jednog perioda borbi sa suparnicima.

Vladimirskoj. dok posedi njegovoga drugog brata Andre ja prelaze na Andrejevog sina Vladimira. On ima dva sina. On kup uje mnoga zemljišta i sela u Perejaslavlju. ali određuje „najveći deo prvorođenom sinu” Simeonu. Naziv velikoga kneza i prava nad gradom Vladimirom vraćaju se moskovskom knezu. Bjeloozero i Uglič. koji ga nasleđuje na prestolu. a Ivanu d eo koji je on sam nasledio od svoga oca. malo rani je je stari drveni zid koji je okružavao Kremlj . Dmitrij Donskoj (1362—1389). u kojoj je sahranjen pošto je pretskazao Moskvi slavnu političku budućnost. a ostale svoje posede razdeljuje svojoj ženi i sinov ima. koji su Tatar i opustošili. Za Ivana II i Dmitrija. da bi postigao to uvećavanje. Dmitrij Ivanović odupi re se svome suparniku. On stiče ogroman ugled i uvaženje svojim svetačkim životom i državničkim sposobnostima. On se proglašava za velikoga kneza cele Rusije. da ishodi za sebe jarlik velikoga kneza. te sklapa savez sa lit vanskim knezom Olgerdom. kao i ra scepom koji je istavio kao suparnike dva hana u Zlatnoj Hordi. koji ih potpomažu kneževskom dumom. On je dugo živeo u Moskvi i s agradio u tamošnjem Kremlju glavnu sabornu crkvu te varoši. Suzdaljski knez Dmitrij Konstantinovič koristi se njegovom maloletnošću. Rostovskoj i drugim kneže vinama. Dmitriju ostavlja u nasleđe deo svoga preminulog brata Simeona.onica Rusije. On uvećava stanovništvo svoje kneževine primajući rado iselj enike koji pritiču sa svih strana. i sveštenstvo. neotuđeno i nedeljivo dobro moskovskih kneževa. Oko 1300 godine mitropolit Maksim napustio je Kijev. Umire bez dece i ostavlja svojoj ženi sve zemljišne posede. Ivan Ivanović (1353—1359). zvani Gordi. — Ivan II ne uvećava svoju oblast. koji će po redu uživati prihode od grada. Pre svoje smrti on zaveštava Mos kvu kao nedeljiv posed svojoj trojici sinova. Tverski knez M ihail Aleksandrovič hoće da mu preotme titulu velikoga kneza. jedna nova opasnost zagrozila je Moskvu. Za Teo gnosta. i troši mnogo na proširivanje svojih poseda. moskovskim kneževinama pružaju veliku pomoć dve društvene s ile: moskovski bojari. Dmitrij Ivanovič — koji će kasnije. al i su ti posedi uskoro sakupljeni pod vlašću njegovoga brata i naslednika u Moskovsko j kneževini. Šta više. Ali mitropolit Aleksej i moskovski bojari grozničavo se zalažu da uspostave političku nadmoćnost Moskve. post aje glavni savetnik moskovskih kneževa i vodi ih političkim putem koji treba da ih o dvede do prevlasti. — Simeon. Jurjevu. Ivanu i Andreju. Za čitave svoje vladavine Ivan neprestano vreba prilike da proširi svoju oblast. hram Bogorodičinog Uspeća. U ovom pogledu on mnogo potseća na opata Sižea. Galič. otada se u zvanični m aktima moskovske vlade učvršćuju načelo da su titula velikoga kneza i vlast nad gradom Vladimirom nasledno. Za vreme ovih prvih napora da se Moskovska kneževina uzdigne iznad ostalih kneževin a Severoistočne Rusije. koju je učvrstio brak između Dmitrija Ivanoviča i ćerke njeg ovoga ranijeg suparnika. zadobija tri varoši. Moskva konačno postaje mitropolitsko sedište. ide stopama svoga oca. Ali upravu nad Moskovskom kneževinom i na ziv velikoga kneza cele Rusije nasleđuje posle njegove smrti njegov stariji sin Dm itrij. i preneo svoje sedište u Vladimir na Kljazmi. Kostromi i Dmitrov u. Srećom. on više voli da se posluži novcem nego oružjem. te ovaj mora da prizna da je pobeđen. — Kada je došao na vlast. Simeonu. On kupuj e veliki broj bogatih sela u Novgorodskoj. nasleđene ili stečene. mitropolit Aleksej. Veštom politikom oni ponovo zadobivaju hanovu naklonost prema moskovskom knezu. Dmitrija i Ivana. Posle pobede nad Suzdaljom. posle svoje pobede na Donu biti prozvan Donskoj — ima tek devet god ina. igra značajnu ulogu. 76 Simeon (1341—1353). Ali naročito u vre menu kada mladi Dmitrij Ivanovič počinje da vlada i kada uspesi što su ih moskovski kn eževi postigli izgledaju uistini ugroženi. Ivana Ivanoviča. čiji ih mitrop oliti podržavaju čitavim svojim verskim uticajem. koji prodire do Moskve i opsađuje Kremlj. ali . čvrsta potpora bojara i sveštenstva pokazuje svu svoju vrednost. koji ga je zamenio. ali njegov naslednik Pet ar potpomagao je odlučno moskovske kneževe protiv Tvera. Vladimiru. poput mitropolita Petra za vladavine Ivana Kalite.

Ali njegova pobeda nad Tatarima daje najviše sjaja njegovoj vladavini. vraća se na presto rjazanjske kneževine t ek pošto se pokorio Dmitriju Ivanoviču. ostatak svojih poseda razdeljuje svojim sinovima i svojoj ženi. Sve to da je tome pohodu sveto obeležje jednoga verskog i nacionalnog rata. kod utoka Neprjadve u Don. a okrnjila slavu tatarskih osvajača. Godine 1377 tatarski knez Arapša. Dmitrij polazi brzo u susret 78 Mamaju. Isprva Tatari su nadmoćniji. Ali pridolazak svežih ruskih snaga. Najzad. stupaju sa odobrenjem svoga starešine u njegovu vojsku. i oseća se sve jasnije približavanje odluč a sudara. Borba se nastavlja protivu rjazanjskoga kneza Olega. postaje svesna svoje sve veće moći i ukoliko se Severoistočna Rusija pokazuje sve čvršća ujedinjena pod prevlašću Moskve. Tada novi han Mamaj posla na Ruse jednu vojsku koja prodre u oblast Rjazanja. i on je spasao grad. koji se ogleda u čitavom nizu pesničkih i istoriskih dela stare ruske knjiže vnosti. Kal uge i Dmitrova. Ukoliko Mos kva. Dmit rij sa svoje strane sakupi ogromnu vojsku. te je veliki broj Rusa i neko liko kneževa poginulo. On stupi u pregovore sa litvanskim knezom Jagajlom. te napreduje ka zapadnom delu Rjazanjske kneževine. koji je z bacio s prestola Mamaja. Mamaj spremi napad velikih razmera na Rusiju. koja delom ima da zahvali za svoju nadmoćnost svojoj pokornosti prema Zlatnoj Hordi. Pre nego što je pošao na Mamaja. no ipak Vasiliju daje najveći deo. koji joj nanese težak poraz (1377). mo skovska vojska ide na Tver. koga je zamenio Vladimir. ona je podigla hrabrost naroda. Dmitrijeva snaga oseća se svuda. Dok je starešini Rusa pribavila naziv Donski. Ole g. U to doba manastir Trojica-Sergijevo. blizu Moskve. Meščere. Posle Olgerdovog povlačenja. uspostavio je ravnotežu. Njim upravlja njegov osnivač iguman Sergej. koga svi smatraju za svetitelja. koji mu obeća vojnu p omoć. on šalje na njega jednu vojsku. nekada pokorni H ordi. u ravnici Kulikova započinje ogorčena i krvava bitka. No povrh t oga. Najezde mongolskih pljačkaških rulja na rusku teritor iju počinju da nailaze sve češće na junačan otpor. nego se i usprotivio rasparčavanju kneževine Vladimir a. Ali. opustošio je Nižnji Novgorod i Rjazanj. koje su dotada čekale prikr ivene. koji pristade da pomaže Mamaja i Jagajla. jer mu kneževi Rostova. postali su malo po malo vođi jedne Rusije koja je sve više ujedinjena u svojoj borbi za narodnu nezavisnost. koji beži ispred moskovske vojske. koji će poginuti u bitci kod Kulikova. i na gornjem Donu. blizu reke Bože ta vojska se sudari sa Dmitrijem Ivanovičem. Dmitrij je bio primoran da ponovo plaća danak Zlatno . Dmitrij odlazi u manast ir i prima blagoslov od Sergija za junački podvig koji priprema. Mamaj želi da se spoji sa Jagajlom. dva kaluđera iz toga manastira. napao je Moskvu iznenada 1382 godine. primorav a ga da se pokori i da plaća veliki porez. on ne samo da je uvećao moskovsku oblast pomoću kneževina Vereje. ta pobeda je neobično uvećala važnost koju je Moskva stekla kao ruski politički centar. koju predaje u celini svome najstarijem sinu Vasiliju. knez Pronska. Zlatna Horda naprotiv slabi usled unutrašnjih bo rbi između raznih pretendenata na hanski presto. opljačkao i popalio. posle dve godine Tatari su se osvetili. zauzeo je na prep ad. On potčinjava r ostovskoga kneza i proteruje iz njihovih kneževina kneževe Galiča i Staroduba. čiji knez mora da se odrekne svojih zahteva. Jaroslavlja. koje svet više ne smatra za nepobedive. pošto je potukao Ruse na obalama reke Pjane (pritoke Sure). Da bi potro utisak što ga je učinio taj poraz.77 zamenjen jakim kamenim zidom. Njihov novi han Tohtamih. Iznenađeni Tatari popuštaju i daju se u bekstvo (1380) . Moskovski kneževi. uživa već veliku slavu. Bj eloozera i drugi dovedoše svoje trupe. Ova pobeda probudila je nadu na buduće oslobođenje i proizvela u celoj Rusiji dubo k utisak. Kada No vgorod hoće da se pokaže nezavisnim od njega. i sa rjazanjskim knezom Olegom. Da bi sprečio to spajanje. Ist ina. Rusi odgov oriše na to pustošenjem sela Mordva i Tatara duž reke Sure. Peresvjet i Oslabja.

Prisajedinjenje Nižnjeg Novgoroda omogućilo je Moskvi da zakorači u oblast srednje Vol ge. i to joj daje naročito obeležje. njegovi bojari mu saopštiše svoju odlu ku da on prizna vlast Vasilija I i odbiše da mu pruže makakvu pomoć. i Vasilij polazi u susret tome opasnom neprijatelj u. ćerkom litvanskoga velikog kneza Vitovta. a protivn o izričitoj želji hana. Posle n jegove smrti. ovo nije jedini primer težnje bojara raznih kneževina da traže pokroviteljstvo moskovskih kneževa za vreme ujedinj enja Rusije pod okriljem Moskve. Međutim odnosi sa Litvanijom postaju sve zategnutiji i pored rodbinskih veza koje spajaju moskovske kneževe sa litvanskim velikim kneževima. zbog čega je ovaj prozvan Slepim. Potom ulazi u Moskvu i proglašava se za velikoga kneza. obeležena je divljački svirepim postup cima: Vasilij II uhvatio je Vasilija Razrokog i iskopao mu oči. Ovaj događaj nagoveštava neizbežni sukob koji će kasnije izbiti između Novgorodske republike i Moskve. Prisajedinjujući jednu za drugom granične kneževine i šireći se postepeno po čitavoj teritor iji na kojoj stanuju Velikorusi. Ali je pobeda kod Kulikova ipak ostala u očima ruskoga naroda predzn ak potpunog oslobođenja. na čelu jedne velike vojske koja se ulogoruje na obalama Oke. Taruzom. tatarski vođ pošao je natrag i ne stigavši do 79 Oke. Borovskim i Nižnjim Novgorodom. Ali se on uskoro zavađa sa svojim rođenim sinovima. Vasilij I (1389—1425). Moskovs ka država postaje kao neki utvrđeni logor koji neprekidno opsedaju neprijatelji što do laze sa istoka i juga — Tatari. te završi svoj život kao veliki knez. A da bi nesreća bila potpuna. Uz pripomoć rjazanjskoga kneza i kneževa Možajska. on izgoni Vasilija II iz Moskve i primorava ga da se povuče u Kolomnu. ali Novgorod ubrzo savlađuje pobunjenike i uspostavlja svoja suverena pr ava u toj oblasti. Za vladavine Va silija II. Goro dcem. — Na svome samrtnom odru Vasilij I zaveštao je u celini svoju kneževinu svome sinu Vasiliju. približuje se etničkim granicama Rusije i izlaže se napadima svojih suseda. Posle nekoliko sudara. Sukob je izbio zbog toga što su obe zemlje polagale pravo na ruske oblasti u gornjem toku Dnjepra i zapadne Dv ine. Ov a beskonačna borba. Rusija odbija dve nove tatarske najezde. ta nekadanja mala kneževina utonula u šumam a. Ali taj sporazum je bio samo jedno primirje a ne konačno rešenje. koji traje dvadeset godina i upropašćuje sve tekovine moskovske politike. ili sa zapada — Litvanci. Moskva. . Zbog toga je odbrana zemlje njen glavni zadatak. Vasilij se osmelio u svojim odnosima sa Tatarima i prestao čak da im plaća dana k. kome je tada bilo tek deset godina. Za vladavine Vasijila I. jer borba između ta dva protivnika nastaviće se u beskraj. kneževska porodica započinje građanski rat kakav Moskva nikada nije doživela. Godine 1395 Tamerlan upada u zemlju. pritoku Oke. bojari iz oblasti Dvine priznali su vlast Moskve. sina Dmitrija Donskog. i primoran je da vrati Moskvu Vasiliju II. pa pođe ponov o na svoga nećaka i potuče njegovu vojsku. Vasilijem Razrokim i Dmitrijem Šemjakom. kada je st igao u Elec. Stric Vas ilija II. No on se odmah pokaja što je to učinio. U isto doba njen veći uticaj oseća se u izvesnim krajevima potčinjenim Velikom Nov gorodu. Vasilij II (1425—1462). jer je Vasilij I bio oženje n Sofijom. sve ogorčenija. Ali godine 1408.j Hordi. galički knez u oblasti Kostrome. njegovi sinovi i dalje se otimaju o Moskovsku veliku kneževinu. Moskva je u većala svoju teritoriju prisajedinjujući Murom sa njegovim oblastima Suzdaljom. ali i on umire otrovan. Tamerlanova ratna slava uliva veliku bojazan Rusima i predočava im bezbroj nevolja. Kraj nezavisnosti ove poslednje kneže vine obeležen je jednim značajnim događajem. Kada je novgorodski knez hteo da se odupr e moskovskoj vojsci koja se približavala gradu. Kao što će se videti. nova tatarska najezda obara se n a Moskvu. kasnije Dmitrij Šemj aka podvrgava istom onakažavanju Vasilija II. polaže pravo na moskovski presto i hoće da zbaci svog nećaka. Georgij. murza Edigej opsede Moskvu i opustoši zemlju. koju ona vrši ne ko vreme. — Za vladavine Vasilija I. Zaista. Vasilij je primo ran da sklopi mir i da nastavi plaćanje danka. Ali. i on se morao pov inovati svojoj sudbini. Vasilij i Vitovt se složiše i priznadoše za zajedničku granicu reku Ugru.

savezom nemačkih trgovačkih gradova kome je pripadao i njihov grad. niži narodni slojevi postepeno su izgubili volju za političkom nezavisnošću Novgoroda i najzad počeli da smatraju da bi ih prisajedinjenje Moskvi spaslo bojarske oliga rhije. — Ivan III radi svim silama na ujedinjenju Rusije. Ali kada je — u nadi da strese jaram — stupio u vezu sa litvanskim ve likim knezom i zatražio od njega pomoć. Dva. a godine 1474 rostovski kneževi prodadoše mu onaj deo svoje kneževine koji je još bio u njihovim rukama. obavezu da njeni episkopi primaju . koje je podrivalo snagu Novgoroda. uzroka podrivala su postepeno novgorodsku moć: pre svega razvoj separatističkih težnji raznih oblasti koje su joj bile potčinjene — videli smo da se za vreme Vasilija I oblast Dvine odvo jila od Novgoroda i prešla za neko vreme pod vlast Moskve —. — kao i izborne položaje. Ivan III zahteva od tverskoga kneza Mihaila da mu se potpuno pokori. sve sami veleposednici i kapitalisti obogaćeni trgov anjem sa Hanzom. Njena će se moć neobično uvećati za vlada vine Ivana III. šalje ovome svoju vojsku u pomoć pri njegovim voj ničkim pohodima. po naredbi Moskovljanina. nogvorodski bojari sa Boreckima na čelu zaključili su u ime Novgoroda sa Kazimir om. koji je bio kralj Poljske i veliki knez Litvanije. a zatim.. Godine 1485 on prisajedinjuje Tversku kneževinu. Još kada se Dmi trij Šemjaka pobeđen sklonio u Novgorod. IVAN III VASILJEVIĆ (1462—1505) Teritorijalno ujedinjenje. koje su prisvojile nekolike moćne porodice bojara. Ivan III ga napada i pobeđuje. iako njen ostatak pripada još uvek jednom maloletnom knezu. Ivan III 80 ga ipak potčinjava svojoj vlasti. izlazi naposletku kao pobedilac iz ovih građanskih ratova. postepeno su potčinili ostale staleže i držali ih u ekonomskoj zavisnosti. tako da je kraj političke nezavisnosti čitave Rjazan jske oblasti samo pitanje vremena. Ivan III učinio je jedan još važniji korak ka političkom ujedinjenju Rusije prisvajajući prostrane oblasti republike Velikog Novgoroda. poništenje ugovor a sa Kazimirom. — jer je veće postalo poslušno or uđe u rukama gospode ili bojarskog saveta. zato lični sukobi između kneževa ne mogu da ga zaustave. Uje diniteljski pokret kojim upravlja Moskva zavisi od čitavog niza istoriskih činilaca. Već odavno su moskovski kneževi pažljivo motrili na predznake raspadanja te republike. Ivan III ih je do noge potukao na obalama Šelonja. i to je činjenica od velike istoriske važnosti. jačanje socijaln ih borbi. koji ipak nisu umanjili niti prekinuli ujedi niteljsku ulogu Moskve. Iako tada nije potpuno uništio nezavisnost Novgoroda. zaboravivši svoju zaklet vu. Moskovska kneževina ostaje i p osle unutrašnjih nemira neokrnjena i moćna.Vasilij II. novgorodski bojari naginjali su zbliženju sa Litvanijom i Po ljskom u nadi da će tamo naći podrške u slučaju sukoba sa Moskvom. sina i naslednika Vasilija II. te se isprava pokazuje toliko poslušan da u više mahova. Godine 1471. Nezadovoljn i. na primer posadni ka. Godine 1463 kneževi Jaroslavlja ustupaju mu sve svoje oblasti. Neza visni rjazanjski knez zaveštava mu testamentom najveći deo svoje kneževine. Već nekoliko godina ranije tverski bojari počeli su u grupama da prelaze u službu mosk ovskoga velikog kneza i izjavljivali su javno da je ovaj moćniji pa prema tome i s posobniji da ih štiti. Novgorodski bojari. Vasilij II opustošio je grad i primorao ga da položi zakletvu vernosti moskovskim kneževima i da se sem toga obaveže da neće primati kneževe neprijateljski raspoložene prema Moskvi. u isti mah oni su prisvojili upravu političkih poslova. tisjackog itd. Ov aj se boji da ne naljuti Ivana III. Nasuprot tome. Ohrabren ovim napuštanjem koje smatra za znak slabljenja ovog a kneza. uz pripomoć svojih bojara i visokoga sveštenstva. Nešto ranije. on je ipak nametnuo republici teške uslo ve koji su u osnovi nagoveštavali njen kraj: pogubljenje Boreckih. Mihailovo bekst vo u Litvaniju obeležava kraj nezavisnosti Tverske kneževine. išlo je na ruku moskovskoj vladi. jedan odbranbeni ugovor u peren protiv Moskve. 3. Ovo društveno trvenje.

Ovoga puta Moskva podiže proti vu Litvanije krimskoga hana. i prestaje da joj plaća danak. i da grad plaća Ivanu III veliki porez (1470). nego i čitavu oblast jezera i dugačku severnu obalu. Moskovski knez. nemačkim carem i dalekom Venecijom. Otada moskovski knez neće više plaćati danak. Ali sukobi izbijaju ponovo. U Kazanju mosko vska stranka i stranka Zlatne Horde bore se neprekidno. Na Volgi je osnovan Kazanjski hanat. — Dok se razvija uporna borba protivu Tatara i Litvan ije. koji je dotada bio samo jedan od mnogih feudalnih gospodara. ćerka Ivana III Jelena žali se svome ocu da je njen muž zlostavlja. Uskoro potom on se više ne obazire na Zlatnu Hordu. Tako Moskva ujedinjuje pod svoju vlast ne samo skoro čitavu Središnu Rusiju između Oke i gornjeg toka Volge. Bjeljskih. On godine 1480 naiđe na vojsku Ivana III na obalama Ugre. Novosilskih i dr ugih. postao je stvarno jedini vladalac cele Severoistočne Rusije i prestavnik velikoruskog naroda stopljenog u jedno jedino istorodno političko tel o. dok Litvanija suprotstavlja Moskvi Livonski red. Vjatka. i rat se završava 1503 godine obnavljanjem prethodnog ugovora. naslednik Ivana III imaće samo da pokori još nekoliko kneževina k oje su ostale nezavisne. — Ugovor zaključen između Vasilija I i Vitovta nije održao mir između Moskve i Litvanije. — Ovu državu oslobodio je Ivan III i od gospodarstva Tatara. Borba sa Litvanijom. a Ivanu III naziv „samo dršca cele Rusije”. Mezeckih. i primenjivanje moskovskih zakona na čitavu oblast Novgoroda. to mu je poslužilo kao izgovor da izvrši pet vojni h pohoda na Kazanj. čija se vlast proširuje nad svim golemim oblastima oko Dnjepra i Desne. ali je i ona primorana oružjem godine 1489 da to učini. Han Ahmet odluči s e tada da ga kazni. a na Krimu Girejski. te po starom tatarskom običaju upade u Rusiju. Godine 1492. Kraj tatarskoga jarma. Vjazamskih. Vorotinskih. Tatarskome jarmu došao je kraj. Moskovsku državu. Moskovska država počinje da igra prilično važnu ulogu u međunarodnom životu. i naziv „samodržac” znači da je Ivan III potpuno nezavisan od svakoga tuđinskog vla dara. Narednih god ina uticaj Moskve na unutrašnje poslove Novgoroda neprekidno je rastao. on opsedne varoš i izdiktira svoje uslove: ukidanje veća i svih oblasnih nadleštava. stalan uzrok sukoba. Ugarskom. Osim toga. Turskom. U bitci kod Vidroša Litvanci pretrpljuju težak poraz. koja rat . Ona stupa u vezu sa Danskom. odbija da prizna njenu vlast. Odoevskih.81 rukopoloženje od Moskve. ćerke 82 Ivana III. I Ivan III se isto tako kolebao. čiji veliki čelnik Platenborg opsađuje Pskov. Kada je ona to odbila. štićenika Zlatne Horde. on je našao jednog saveznika protiv Zlatne Horde u Mengli-Gireju. Ivan III imenovao je han ove koji su mu bili potpuno odani i koje je on potpomagao u borbi protivu njihov ih suparnika. Ahmet okonča ovo stanje povlačeći se sa svojom vojskom. Ivan III iskori stio je to da zatraži svoje pravo sa oružjem u ruci. Zlatna Horda bila se podelila na nekoliko nezavisnih kneževina koje su međusobno rat ovale. Osim toga. Razočaran uzdržavanjem Litvanije na čiju je p omoć računao. posle Kazimirove smrti. Posle uspešnog vojnog pohoda on n ametnu litvanskom velikom knezu Aleksandru ugovor kojim se Moskvi priznaje pravo svojine nad svim oblastima onih kneževa koji su prišli njemu. jer je neprekidno prelaženje u službu Moskve kneževa pograničnih kn eževina. št o jako ozlojeđuje Litvaniju. on se ne smede odlučiti na započne borbu. oslabljenu unutrašnjim razmiricama. te je uhvatio za reč izaslanike Novgoroda koji su ga bili nazvali „gospodarem” i zatražio potpuno potčinja vanje republike. Kneževi graničnih oblasti i dalje prelaze u s lužbu Moskve. Ovo pomirenje zapečaćeno je brakom između Aleksandra i Jelene. Samo jed na naseobina na istoku. pošto jedinstvo s Poljskom nije obnovljeno i Litvanija izabrala sopstvenoga kneza. Godine 147 8 Ivan III ocenio je da je došlo vreme da se svemu tome učini kraj. krimskome hanu. Ponovan rat izbija godine 1500. i pored prekora koji su mu upućivali iz Moskve. Posle toga ujedinjenje Rusije je skoro sasvim završeno. Moskva naslednica Vizantije.

Iz ovoga učenja mosk ovska književnost toga doba zaključuje da vlast moskovskoga velikog kneza treba da i ma obeležje. Potreba za odbranom zemlje od Tata ra i Litvanije. Novo političko i administrativno uređenje. Ali njoj nisu potrebni saveti Venecije da bi stvorila obimne i sjajne planove. koju je Bog uspostavio. o na počinje da ruši nekadanju praksu. nove kamene lavre: Uspensku. Ovo shvatanje. ili da podleže nekoj porezi ili obaveznoj službi. „Turaka”. skiptar i šar. igrao veliku ulogu. sav ukrašen istoriskim i bibliskim živopisom. koji potsećaju n a vizantiske znake i označavaju božansko poreklo i neprikosnovenost njegove vlast i. a kasnije i od Poljske i Pruske.. Protivno ranijem uređenju. Dvor i tvrđavu Kremlj obnovili su iz osnova umetnici. i italijanski majstori koji su došli sa Sofijom Paleolog. kada bojar Danil Holmski hoće da se vrati u Litvaniju. Moskovski naučnici pozajmili su to učenje od bugarskih pisaca i usvojili ga pos le pada Carigrada u turske ruke 1453 godine. i kneza s druge. treba da bude samodržna i potpuna. pr eobražava se i državno uređenje. a čet vrtoga neće ni biti . Arhangelsku i Blagoveštensku. koji je sastavljen 1492 godine: „Dva Rima su pala. gde je načelo slobodnoga ugovora između bojara ili slobodnoga službenika s jedne strane. on ga hvata. treći Rim biće Moskva. Posle toga moskovski vladar usvaja nove znake vladarske vlast i. među kojima je bio i čuveni arhitekt Aristotel Fjoravanti. uzdignuto na stepen političkog znamenja. Pod pritiskom te potrebe. potvrdi lo je u očima savremenika shvatanje da je moskovski veliki knez doista naslednik v izantiskih careva. primoravaju državnu upravu da pre ustroji Moskovsku državu po uzoru na vojnički logor.. Kao i vizantiski car. među kojima i čuveni „dvorac sa pljosnima”. baca u tamnicu i pušta ga tek kada je potpisao obavezu i zakleo se da n ikad neće napustiti njegovu službu da bi otišao drugde. i to je kazna koju mu je Bog poslao zbog mnogih jeresi što se u njemu behu u korenile. kao što j e Carigrad bio „drugi Rim” kada je ranije postao političko središte čitavoga sv eta. oni su podigli nove zidove Kremlja sa kulama u stilu Renesans a. mo skovska vlada je zvanično usvojila. Nova teorija o samodržnoj vlasti i novi zadaci što ih don osi političko ujedinjenje Severoistočne Rusije ne dopuštaju više da se ostane pri političkim običajima i metodama nekadanje Rusije. Iako on prima u službu kneževe koji su došli iz Litvanije. nećakinjom poslednjeg a vizantiskog cara. k oje zamenjuju stare drvene crkve u Kremlju. Način života i uređenja njegovoga dvora menjaju se iz osnova. jer protiviti se toj vlasti znači protiviti se samome Bogu. kao neko više biće kome se obični smrtni ne mogu slo bodno približiti. on ne smatra da oni mog u kasnije da ga napuste. isključujući svaku ličnu slobodu. pošto mu je umrla prva žena.”. da bi ga primenili na Moskvu. a njegov a vlast. To čine kaluđer Filotej u svojim Poslanicima i mitropolit Zosim u novom Uskršnjem kanonu. a to će reći Moskvi. ovaj no vi poredak počiva na načelu potčinjavanja svakog pojedinca. i ovo venčanje.uje s Turskom i šalje joj vešto sastavljene poruke da bi je privolela da stane na čelo hrišćanskih krstaša protivu islama. Još u XIV veku su borbe bugarskih kneževa bile povod da u bugarskoj književnosti ponikne ideja kako bugarska prestonica Trno vo treba da nasledi Carigrad kao središte pravoslavlja i da postane „treći Rim”. otsada će uloga vrhovnoga središta pravoslavlja pripadati gradu u kome ist inska pravoslavna vera blista u punoj čistoti. gde sve mora biti podređe no gvozdenoj disciplini. Tako Ivan III ne pristaje više da prizna bojarima i slobodnim službenicima pravo da napuste službu svoga kneza pa da pređu u službu drugo ga. Bojari i slobodni službenici pos . Za vladavine Ivana III udareni su temelji jednoga novog poretka koji će se kasnije zvati „režim potčinjavanja vladarev oj službi”. Umesto starinskog način a života 83 velikog zemljoposednika dolazi ceremonijal vizantiskog dvora. t ako i samodržac Moskve treba da se smatra za Božjeg pretstavnika na zemlji. vrednost i obimnost vlasti vizantiskoga cara. kao i nove dvorce. Carigrad je pao pod udarcima „bezbožnih Agarjana”. tako da bude („službenik” knežev. — U isti mah kada se menja uređenje dvora. Ivan III. državni grb. presto i odelo velikoga kneza. oženio se vizantiskom princezom Zoe (Sofijom) Paleolog. tverska kne ginja. no koje je toliko išlo u prilog vladarevoj moći. toliko udaljeno od uobičajenoga mišljenja koje je u knezu videlo star ešinu jedne ustupljene mu oblasti. Veliki knez drži se na odstojanju od svojih podanika.

Težnja za temeljnim 84 preuređenjem državne uprave dovodi do prvog pokušaja da se sastavi zbornik zakona. Nil Sorski. Stvaraju se stalne ustanove. u koji ulaze bojari i okolniči. državna uprava ga oduzima da ga ustupi ponovo. Jedno od ovih učenja. Drugo učenje. sasvim suprotno. više slobodno razm išljanje o verskim istinama nego spoljnu disciplinu koju nameće crkva. Nov odnos između vladara i njegovih podanika. Tada bojari koji mrze Sofiju i ne dopuštaju da se dira u običaje iz doba apanaža. Oni propovedaju isposništvo i odricanje zemaljskih uživanja. ili pak njegov sin iz drugog braka Vasil ij? Oni koji odobravaju nove običaje potpomažu Sofiju i njenog sina Vasilija. Oni se izjašnjavaju protiv manastirski h zajednica i suprotstavljaju im pustinjački . kaluđera iz manastira severno od Volge. nego su mu s amo ustupljena za vreme njegovog službovanja. igumana Voločkog manastira. koje predvodi tako isto jedan iguman. bilo raznim oblastima. svake reči Svetoga pisma. kada je Sofija ponovo zadobila uticaj. Josif brani društveni poredak zasnovan na str ogom redu koji odriče pojedincu pravo da raspolaže sobom. Njihovo nezadovoljstvo ispoljava se najpre u pitanju nasleđa prestola koje duboko deli dvorane od bojara . Stareci više cene iskrenu veru nego mehaničko vršenje obreda. čiji je otac umro 1490 godine i koji je rođen u prvom braku Ivana III. kao i promena položaja bojara i slobodnih službenika ja ko ozlojeđuju one koji brane neprikosnovenost starih običaja. nazvano „josifizam” po imenu njegovoga tvorca Jos ifa. viši činovnici. koji su privrženi tradicijama i koji pripisuju Sofiji glavnu odgovornost za mrske im novine. on brani crkvene zajednice i pravo manastira da imaju ze mlju. oni za to primaju kao nagradu i manja ili pomjestje. Ivan III proglasio je Dm itrija za svoga naslednika. po njegovoj smrti. Da bi stvorio državna dobra koja su mu potrebna.taju vojni obveznici i moraju da služe celog života. To je prvi neprijatelj ski postupak moskovske vlade protivu bojara iz opozicije. kasnije će se ova borba rasplamteti k dobiti strahovite oblike. a to će reći državnu zemlju. više duh nego s lovo Evanđelja. iako je nezadovoljan pokušajem Ivana III za podržavljavanjem manastirskih dobara i tim povodom da o važne izjave ograđinja u tome pitanju. U oblasti vere on tvrdi da spasenje duše zavisi od tačnog ispunjavanja crkvenih obreda i doslovnog priznavanja . ove reforme izazivaju negodovanje i otpor. tvrdi u oblasti državne politike da načelo samodržnosti počiva na ideji o božanskom poreklu vladarske vlasti. podržavaju svima silama Dmitrija i njegovu majku Jelenu. Za vreme ovih nemira Ivan III šal je u progonstvo i čak pogubljuje nekoliko buntovnih bojara. izražavaju svoj gn ev i počinju možda da pripremaju dvorsku revoluciju. prikazi. Uživalac takvoga imanja ne može ni da ga otuđi ni da ga preda u nasleđe drugome. posle jedne svađe sa Sofijom. Najbolji dokaz da je moskovska Rusija na putu preobražavanja jeste pojava jedne borbene književnosti u kojoj se suprotstavljaju dva oprečna društvena učenja. nisu sopstvenost vojnog obveznika. Oni ne od obravaju da crkva može služiti državnoj politici. radi upravljanja bilo raznim granama ad ministracije. Ta imanj a. Na nekol iko godina pred svoju smrt. što izaziva kod javnih radnika onoga vremena živo raspravljanje o pravu manastira na sopstvenost i deli čak i same kaluđere na pristalice i protivnike te sopstvenosti. Ko će biti naslednik Ivana III? Njegov unuk Dmitrij. počinju takođe da ustupaju mesto drugim a. no koji takođe dodiruje i razne slučajeve iz društvenog i upravnog područja. posvećenog naročito sudskom postu pku. bez ikakve rasprave. do obnarodovanja prvog Sudebnjika (Sudskog trebnika). Iako delimične i početne. dok bo jari. koji su mnogo pots ećali na oblike upravljanja privatnih preduzeća. Prvobitni i jednostavni oblici državne uprave iz prošlih vremena. on mu odu zima to zvanje i proglašava Vasilija za savladara i svoga naslednika. no. pod vrhovnim rukovodstvom vladaočeve Dume. postaje sve određeniji i stalniji. kao i pogubljavanje jeretika koje se vršilo u Moskvi. on odobrava da crkvena vlast ugušuj e svako ispoljavanje slobodoumnosti u oblasti vere. srazmerno učinjenim uslugama. nasuprot baštinama ili votčinama. Ivan III vrši prvi pokušaj oduzimanja manastirskih imanja. jeste učenje jedne grupe stareca (Božjih ljudi). Sa stav ove Dume ili Saveta.

Mir je naposletku zaključen . Ivan III je u g ranicama Moskovske države ograničio prava namesnih kneževa. neophodna potreba za Moskvu. 4. Godine 1514 ruska vojska potučen a je kod Orše. i Va silij II zahtevao je da ih ne bira narod. Pskov se odrekao svoga prava da zbacuje namesnike koje naimenuje veliki knez. ponovo raspiruje sukob. ukinuo i samo veće i nametnuo Pskovu m oskovsko državno uređenje. Kao branioci slobod e oni ustaju protivu pogubljavanja jeretika i traže versku trpeljivost. Vasilij III okončao je već ranije znatno umanjenu nezavisnost Pskova. Kada je rjaza njski knez. i do srednjeg toka Volge. odbio da se pokori mosko vskome velikom knezu. d ok su „josifisti” u bliskoj vezi sa zvaničnim krugovima moskovske vlade. Rat sa Litvanijom takođe se nastavlja. ali je cela njegova kneževina prisajedinjena Moskvi. Od godine 139 9 kneževi Pskova nazivali su se namesnicima moskovskoga velikog kneza. koji je još uvek držao jedan deo svoje kneževine. uhvaćen je i bačen u tamnicu. litvanskog velikog vlastelina. on uspe da pobegne i skloni se u Litvaniju. gde još postoji tatarska kraljevina o ko grada Kazanja. Godine 1510 Vasilij III iskoristio je jedan sukob između stanovnika i njih ovoga namesnika te je — pod izgovorom da vrši svoja prava vrhovnoga sudije — oduzeo to j varoši zvono za sazivanje veća. ipak je najstarijem sinu. ali pitanje Smolenska sprečava da se oni privedu kraju. a osim toga o duzeo mlađim sinovima sva politička prava u njihovim oblastima. dao mnogo veći deo nego što su ukupno iznosili delovi svih ostalih. Naposletku je prisajedinio sve zemljišne posede kneževa i z oblasti Sjeverska koji su se odvojili od Litvanije (1523). za vladavine Ivana III. Vasilij u. Najzad. Prelaz u službu Moskve kneza Mihaila Glinskog . jer tatarske rulje prodiru do Moskve i odvode mnoštvo rusk ih zarobljenika. nego da ih određuje veliki knez. Tako je postepeno iščezla skoro potpuno njegova politička nezav isnost. Tako se završava zauv ek ujedinjenje čitave tadanje Rusije u jednu jedinu Moskovsku državu. Prisajedinjenje Rjazanja. oni izjavljuju da manastiri ne treba da imaju zemlju. VASILIJ III (1505-1533) Isto onako odlučno kao što je dovršio ujedinjenje Severo-istočne Rusije. pri znala je vlast Moskve i primala kneževe koje joj je ona potvrđivala. a tako isto i nove najezde krimskih gireja u Rusiju. U oblasti državne politike oni su bliži pretstavnicima opozicije i ne odobravaju nove običaje. Ubeđeni da kaluđeri treba da budu materijalno nezainteres ovani. Odbrana granica. Godine 1510. kao i ra nije. — Vasilij III dovršio je prisajedinjen je i poslednjih kneževina na Severo-istoku koje su još bile nezavisne. Iako je svojim testamentom razdelio svoje posede petorici svojih sinova. Pregovori za mir otpočinju posredstvom nemačkog poslanika Herberštajna. Posle triju ratnih poho da (1513 i 1514) Rusi najzad zauzimaju Smolensk. O va varoš. Zlatna Horda je konačno rasparčan a. Pskova i Sjeverska. Krimski hanovi žele da preotmu moskovskome velikom knezu poverenje koje on uživa u Kazanju i kojim se služi da bi svojim štićenicima podario dostojanstvo hana. čije se granice pružaju od obala Ledenoga Okeana do obala Oke iza koje počinju divlje ste pe još nenaseljene. Tako je načelo jedinst vene vlasti konačno i bezuslovno učvršćeno. Ovo suparništvo izaziva čitav niz vojnih pohoda 86 Moskve na Kazanj da bi se potpomogla moskovska struja protivu pristalica Krima. — Odbrana granica od čestih nasrtaja Tatara još uvek je. koja se 1348 godine odvojila od Velikog Novgoroda kome je pripadala. Najezda Mengli-gireja je n aročito porazna.85 život sav posvećen razmišljanju.

pljačkaju krunsku kasu i ugnjetavaju narod. Celog života Ivan neće moći da zaboravi ta ponižavanja u svome detinjstvu i biće uvek pun mržnje prema „kneževićima” i bojarima.godine 1522. ukidajući i dalje neumorno povlastice iz vremena apanaža. koji ga ubijaju. nekadanjih nezavisnih gospodara k neževskih apanaža. rođaci njegove majke. Njegova strasna želja za samovlašćem i nesposobnost da se istinski oslobodi uticaja svoje okoline ispunjavaju njegovu dušu gorčinom. Njihovi i najmanji prohtevi za političkim povlasticama bili su prema tome nemilosrdno ugušivani. ali ovaj ne trpi ni jednu. Georgij i Andrej. Ona naređuje da se uhapse oba kneza. i govori se da su je bojari otrovali. kada su nasam o nemaju nikakvih obzira prema njemu. a da uvek ponov o pada — kad god bi se oslobodio nekoga odveć nezgodnog savetnika — pod uticaj drugoga . Vasilij III nije se ustezao da kažnjava nekadanje kneževe osumnjičene za buntovničko spletkarenje. Njega će uvek mučiti misao d a drugi upravljaju njegovom voljom i da je on nesposoban da raskine okove koji . njegove varvarske zabave. Oni bodre rđave nagone Ivan ove. Kada je on umro 1533 godine. uz pripom oć svoga ljubimca. Razvitak samodržne vlasti. Ovi „kneževići” obrazov ali su još ranije viši sloj plemstva. Verovatno da su ga na to delo navel i Glinski. jer predaje An drija Šujskog svojim lovcima. te se padanje u nemilost i pogubljenja umnoža vaju za njegove vladavine. a on se oženio Jelenom. i ža rko žudi da se osveti onima koji su ga vređali i „da se brani”. završava se pobedom Šujskih. koji su se odmah dočepali državnih poslova. njegova uzbudljiva narav navešće ga da svuda vidi lične neprijatelje i goniće ga na osvetu. povlađuju njegovom uživanju da gleda mučenje ljudi i živo tinja. koja je vladala uz pripomoć svoga ljubimca Kneza Telepnev-Obolenskoga. Pošto je novi veliki knez bio maloletan. dok je on bio čvrsto rešen da ih stavi u isti red sa ostalim bojarima i da načini od njih svo je službenike. i o ni završavaju život u tamnici. Iako se pred svetom ponašaju prema njemu kao pokorni dvorani. Ivanu je bi lo tek trinaest godina.” 5. težili su da zadobiju povlašćeni položaj kod velikog kneza i želeli da s njim dele vlast. hoće da iskoriste te okolnosti da bi izišli iz zavisnog položaja u koji su sta vljeni za vladavine Ivana III mlađi članovi kneževske porodice. koji borave u svojim dodeljenim oblastima Možajska i Ugliča. Braća V asilija III. Ovi vladaj u despotski. Moskovska vlada budno je pazila na raspoloženje knjažata (malih kneževa). namesništvo je prešlo u ruke njegove majke Je lene. IVAN IV GROZNI Početak vladavine. u kojoj se protivnici utrkuju u podmuklosti i svireposti i čija grozota užasava nerv oznog i osetljivog dečka kakav je bio Ivan IV. — Vasilij III nastavio je isto i unutrašnju politiku svoga oca. vređaju ga svojom nabusitošću i uskraćuju mu mnogo štošta. koja u više mahova prelazi sa jedne porodice na drugu. i Georgija. Ova borba. Ivana — budućega Ivana Groznog. 87 Na isti način oslobađa se ona svoga strica Mihaila Glinskog. Ali Jelena. Godine 1538 ona umire i znenada. U svojoj trinaestoj godini on odjednom okončava gospodarstvo Šujskih. i nastaje čitav niz nereda. primorao ju je da se zakaluđeri. Od nje je imao dva sina. pokazuje se veoma odlučna. Ivanu je bilo suđeno da celoga svog života žudi za samovlašću. Kako mu njegova prva žena Solomonija Saburov nije rodila nijedno dete. koji su postali bojari moskovskoga velikog kneza. Kneževi Šujski (potomc i Rjurikovi) i kneževi Bjeljski (potomci Gedimina. Državna uprava prelazi u ruke bojara. a kako su zadržali svoje kneževske titule. i Moskva je zadržala Smolensk. on uživa da sebe smatra za mučenika. litvanskoga kneza) pomamno se o timaju o vlast. — Vasilij III ženio se dvaput. nećakom litvanskoga izbeglice Glinskog. Nekoliko zapisa nezadovoljnih bojara koji su sačuvani d o danas opisuju ga kao još plahovitijeg i samovoljnijeg vladara nego što je bio nj egov otac Ivan III: „Pokojni vladar — pišu oni — dopuštao je da mu se stavljaju prime dbe.

na obećava da će ubud uće on lično bditi nad dobrom svojih podanika. nezadovoljan sobom. strahovit požar uništava skoro c elu Moskvu. Mitropolit Makarije. Sa još nekolicinom drugih ličnosti. opštine koje žele da uživaju samoupravu biće obavezne da plaćaju državi naročiti porez u zamenu za one namete što su ih uzimali namesnici i volostelji. on ne prestaje da muči samoga sebe. Unutrašnje reforme. Ali narod. pristalica „josifističkih” shvatanja koji se u to doba približi o njemu.ga sputavaju. koji je navršavao šesnaestu godinu. on će se nemilosrdno svetiti svojoj oko lini. Nekoliko meseca posle njegovoga krunisanja i ženidbe. samoupravne opštine (mirovi) obavezno su zamenile svuda namesnike i volostelje. Posle toga preduzeta je reforma mesne upravne i sudske vlasti. oni obrazuju carev privatan savet. na Crvenom trgu u Kremlju. — Ivan je otpočeo ovaj rad na reformama jednom svečanom ceremonijom. a moskovskoga knez a kao naslednika vizantiskih careva (cezara). On odlučuje da se odrekne svoga razuzdanog života i da se ozbiljno p osveti državnim poslovima. mučeći druge. U isto vr eme je jedan naročiti sabor izradio i objavio Stoglav. i to razdoblje obeleženo je važnim unutrašnjim preuređenjima kao i ozbiljnim događajima u spoljnoj politici. Ali toga smirenja on ne nalazi. Još u ranome detinjstvu pokazivao je znake toga duševno g rastrojstva. koju vrše namesnici i vlastela (volostelji) što ih je car naimenovao. Zbog toga on traži smirenje u užasnim mukama kojima podvrgava svo je istinske ili zamišljene neprijatelje. Tako je i 88 zvanično potvrđena teza koja je pretstavljala Moskvu kao treći Rim. Ova dva događaja čine na Ivana veom a dubok utisak. Sa svoje strane središna vlast. To je psihološki uzrok njegove tiranije. Zbog toga se isprva ostavlja opštinama (mir) sloboda bilo da zadrže svoje ranije namesnike i volostelje. U okruzima gde stanuju seljaci i malograđani ili posadski . još i izabrani pretstavnici mesnoga stanovništva.Jurjevom. nego čoveka kome je neprestano potrebno da samom sebi dok azuje kako je moćan. priveo ga je ozbiljnijim zanimanjima. Pred velikim skupom naroda. on zamišlja oko sebe sve same zavere. zato što moraju da poljube krst i da se zakunu da će praviln . protojerej Bogojavljenske lavre. Uskoro posle 1550 godine. ženi Anastasijom Romanovnom . on je održao govor u kome je pozvao svakoga da zaboravi nekadanje nepravde i da sarađuje na zajedničkom delu n arodnog uzdizanja. predaje se svome gnevu i dovodi do vrhunca zastrašivanje. koji se bav i naročito reformom sudske organizacije i postupka. koje postaje prav ilo njegove vladavine. u težnji da uveća ojnu snagu države. sumnjiči sv akoga. pored činovnika. Aleksej Adašev. više je volela da vidi kako se vojni obveznici posvećuju odbrani zemlje pre nego namesničkim i volosteljskim zvanjima. Po njegovom se savetu Ivan. čija ga grabežl jiva uprava ozlojeđuje isto koliko i uprava Šujskih. ali će se uve k ponovo javljati još silnije. naročito knezom Andrejem Kurbskim.Zaharjinom . Najpre je sastavljen nov Zbornik (Sudebnjik). on ne propušta da spomene uvrede što ih je pretrpeo u svojo j mladosti od bojara i njihovo despotsko ponašanje prema narodu. ipak. i koji poziva da u sudovima za sedavaju. koja ne pretstavlja tiraniju jednog a samopouzdanog despota. bilo da ih zamene izabranim meštanima koji bi imali upravnu i sudsku vlast. objavljen 1550 godine. na stavio je da živi životom koji je bio ispunjen divljačkim zabavama i izopačenim razonoda ma. i jedan čovek iz nižega plemstva. ali koje sam narod izd ržava. stanovnici moraju da biraju sudije ili staroste i sudijine pomoćnike zvane kletv enici ili cjelovalnici. Novi savetnici imaju pristupa k njemu: najglavniji od n jih je Silvestar. Izbranaja rada (Savet izabranih) koji sarađuje sa vladaocem na ostvarenju čitavog niza reformi. zasipao je središnu upravu molbama da se ukine n agrađivanje činovnika putem „ishrane”. i za vreme te nesreće narod se pobunjuje protivu Glinskih. U skoro potom on se kruniše i uzima naziv cara (1547). koje će ponekad prestati pod blagotvornim uticajima. Saradnja Silvestra i Adaševa sa Iva nom traje otprilike šest godina (1547—1553). iscrpen nametima. Pošto se oslobodio Šujskih i predao vlast Glinskima. zbirku od sto glava o razni m reformama koje treba izvesti u životu crkve i sveštenstva.

ona primorava seljake koji stanuju na njihovoj zemlji da rade za njihovu korist. i svaka od njih plaća državnoj blagajni takse za svoju trgovinu ili zanate i daje činovn ike raznim granama državne uprave. Tako se stvara jedna Rusija podjarmljena od gore do dole. imaju još i svoja zvanja u Mosk vi. Da bi se stvorila čvrsta osnova vojničkoj odbrani zemlje. U okruzima gde stanuju vojni obveznici ili plemići. Oni obrazuju pukove koji se šalju da brane granice od neprijatelja. n a konju i sa oružjem. i tako je sudbina jednoga čoveka određena još o d rođenja. ako nekoji starosta proneveri državni novac i ne može da ga vrati. izgubili su od XVI veka pravo da prelaze od jednoga posednika drugome i postaju konačno vezani za sopstvenika imanja ili vlastelinstva na kome stanuju . onih koji odavno borave na istom zemljištu. „sinovi dvorskih bojara” i „sinovi grads ih bojara”. Zemljišni po sed treba da im pruži materijalnu mogućnost da vrše svoju vojnu obavezu. „izabrani plemići”. gde članovi svih staleža m oraju da vrše određene službe. Nije daleko trenutak kada će vlada 90 iskoristiti tu ekonomsku zavisnost da bi za posednike vezala sve seljake koji st anuju na njihovom zemljištu.o vršiti svoju službu. kao i čitavo udruženje (mir) kome oni pripadaju. Pošto je konačno vezala plemiće posednike za vojnu službu i d odelila im zemljišni posed. kao što je već rečeno. i oni mogu slobodno po isteku zakupa da napuste vlasnika zemlje pošto ispune sve odredbe ugovora. Ovi činovnici. i ti izabranici zovu se gubnoj starosta. Vojni obveznici koji pripadaju visokome plemstvu. „ljudima iz gostinskog udruženja” ili „ljudima iz udruženja čohara”. Zemlja je podeljena na okruge i u svakom od njih ustanovljena su udruženja zemljišnih posednika obaveznih na vojnu službu državi. Njihov položaj postaje nasledan. koji upravlj aju raznim prikazima. sem što komanduju pukovima sa stavljenim od vojnih obveznika iz unutrašnjosti. vraćaju ih njihovim domovim a. kojima su zvanja dodeljena prema njihovoj važnosti. Ali ustvari i oni gube n epovratno tu slobodu zbog ogromnih dugova koje su stvorili radi obrađivanja z emlje. Oni uživaju izvesne povl ice. i to pod njihovom ličnom novčanom odgovornošću. ali i h ona često primorava da za duže vreme napuste svoje imanje. jedan deo njih. izvršena je konačna organizac ija vojnih obveznika. Prema iznosu njihove poreze oni su podeljeni na nekoliko kategorija. vojni obveznici dobivaju. svi stanovn ici učestvuju u biranju. Vojni obveznici koji imaju imanja moraju da odlaze na određena mesta. Svakoga proleća vrši se mob ilizacija. Oni koji su se obogatili pozivaju se u Moskvu. velikodostojnici druge klase (okolniči) i plemići Dume. U o kruzima u kojima su nastanjeni. Birači potpisuj u zapisnik o izboru i odgovorni su pred središnim vlastima za časnost izabranih. „starih seljaka”. Što se tiče seljaka. Vojni obveznici su neopozivo vezani za svoju dužnost do kraj a života. gde ob razuju jednu višu kategoriju trgovaca i zanatlija — nazivaju ih gostima. Prema svome društvenom položaju oni se dele na tri kategorije ili čina. odgovaraju svojim imanjem za pravilno vršenje službe. imanja srazmerna njihovom zvanju. kao što su intendantska uprava i finansiska administracija. Drugi su prema zakonu zakupci. ali samo 89 plemići mogu biti izabrani. Isto tako varoški trgovci i radnici (posadski) moraju obavezno pripadati svojim ud ruženjima. moraju ga naknaditi sami birači. Oni zasedavaju u carevoj Dumi. samodržni vladar. te da im omogući da ispune svoje obaveze prema državi. Iznad te potčinjene mase uzdiže se car. ali u naknadu za to moraju da vrše najdelikatnije finansiske dužnosti. On . Kad prestanu neprijateljstva. čiji su članovi podeljeni u tri klase: bojari. sa izvesnim određenim brojem sebara (po jedan sebar na 100 pol udesjatina ili hektara obrađene zemlje).

čiji je centar Tula i koje čuvaju vojni odredi. Ivan IV odgovara vojnim pohodom kojim se Kazanj osvaja na juriš. Godine 1550 sagrađena je tvrđava Svijažsk. ka ko bi se zaštitili ruski seljaci iz sliva Oke od tatarskih najezda i sprečio svaki t atarski upad sa juga Rusije. čiji je ostatak — Kurlandija — pretvoren u svetovno vojvods tvo. Ivan IV ozdravio je. koji izgleda da ga drže u duhovnoj zavisnosti. Ali Ivanu IV ne godi uticaj Silvestra i Adaševa. ne sputavajući niukoliko njegov u volju. pa i on sam traži od bojara da polože zakletvu njegovom sinu. u koji ul aze svi članovi Dume. Spoljna politika: širenje ka istoku i zapadu. U hitnim slučajevima — kao godine 1566 radi pretres anja pitanja o vođenju rata — on saziva i Zemskij Sobor (Narodnu skupštinu). i godine 1551 Kazanjska hanska država prestaje da postoji. koji će trajati četvrt stoleća. God ine 1576 on povraća Polock. Ceo sliv Vo lge sve do Kaspijskog Mora pripojen je Moskovskoj državi. Sreća mu se isprva osmehuje. malome Dmitriju. Kad oni navaljuju da se posle osvojenja Kazanja i Astrahanja uništi jednom od lučnom ofanzivom poslednji bedem tatarske moći na Krimu. Zaharjani. a da preduzme ofanzivu protivu Livonskoga reda. rođaci Anastasijini. te njena teritorija post aje ogromna. izjašnjava se za nastavljanje rata. Odma h zatim osvojena je Baškirija. Nekoji od njih. a naročito na Silvestra i Adaševa. gru pa Silvestra i Adaševa nastavlja uspešno odlučnu spoljnu politiku. otvoreno se izjašnjavaju za Dmitrija. Kraj postelje bolesnoga cara bojari se ljuto zavađaju. pod izgovorom da bi za vladavine jednoga maloletnog cara moglo doći do teških razdora. međutim. više sveštenstvo. knezu Vladimi ru Starickom. Ivan IV staje na 91 gledište suprotno njihovome predlogu i rešava se da ostane u defanzivi prema Tatarim a. Međutim. oni mogu samo da mu dadu svoje mišljenje o pitanjima koja im on postavi. To je uvod u osvajanje Kazanja. Litvanija i Danska podeliše izm eđu sebe najveći deo Livonije. njemu i njegovim novim savet nicima čini se da će njeno osvajanje omogućiti da se lako dopre do Baltičkog Mora i da s e tamo čvrsto zakorači. Koristeći se jednim raz dorom između Švedske i Danske. Otada on prezire njihove sav ete. jer su se ogl ušili o njegov zahtev. odbijaju da polože zakle tvu Dimitriju. i ta vojna trajaće još šest godina i biti uglavnom povoljna po Ruse. kojeg mu je nedavno rodila njegova žena Anastasija. među kojima Silvestar i Adašev. Za vladavine Ivana IV cilja se jasno na zauzimanje sliva Volge. koji nagoveštava politiku Petra Velikog. koje je postalo vazal Poljske. Protivn o svakom očekivanju. vojni obvezni ci koji zauzimaju visoke vojne položaje. i moskovski „ gosti” ili veliki kapitalisti. nije vodio računa o nemogućnosti da se rat lokalizuje. no ne može da ga osvoji. činovnici svih moskovskih prikaza. Ovaj smeli plan. da svi očekuju njegovu smrt. ali Zemskij Sobor. i čitava bregovita obala Volge u oblasti Kazanja „prisajed injena” je Svijažsku. taj rat. On ostaje ogorčen na bojare. Silvestar i Adašev. te zato više vole da presto dopadne rođaku Ivana IV. Ovaj neuspeh primorava ga da započne — posredstvom apostolskog nuncija Anton . Ali ni Duma ni Zemskij Sobor ne ograničavaju vladarevu vlast. Što se tiče male Livonije. Dve godine uzastopce ruska vojska pustoši skoro po čitavoj Livoniji. iz azvaće Švedsku i Poljsku da se u njega umešaju. Godine 1553 on se tako teško razboleo. on objavi rat Litvaniji i Poljskoj. — Uporedo sa unutrašnjim reformama. čija protivmoskovska stranka traži pomoć od krimskoga hana. Zbog toga je Ivan primoran da ratuje sa Švedsk om i Litvanijom kako bi sačuvao osvojene oblasti u Livoniji. zauzima Veljikije Luki i opsađuje Pskov. To stanje naglo se menja — u vremenu kad a je usled pogubljenja bojara ruska vojska lišena mnogih iskusnih i hrabrih vođa — kad a je na presto Litvanije stupio Stevan Batori.upravlja zemljom uz pripomoć Dume. bo je se upravo da bi se za Dmitrijeve vladavine Zaharjini dokopali vlasti. koji su stalno u zategnutim odnosima sa Anastasijom. godine 1563 on zauzima Polock i osvaja Litvaniju sve do Vilne. Već od početka X VI veka pritisak što ga je Moskva vršila na Kazanjsku tatarsku kraljevinu bio je sve jači. a godine 1556 i Astrahanska kraljevina. koji je sazvan po care vom naređenju 1566 godine. izvanredno sposoban vojskovođa. On je počeo godine 1558. Prema Tatarima on naređuje da se podigne niz utvrđenja. Švedska. Litvanc i traže mir i pristaju da ustupe Polock. Ali u tre nutku kada izgleda da je konačni uspeh blizu.

a druga je još prožeta uspomenom na slobode koje su bojari uživali u vremenu apanaža. Oni se izdržavaju prihodima od nekoliko moskovskih kvartova i v . sklanja se u Litvaniju i šalje mu jedno prekorno pismo u kome ga optužu je da teži ka svirepom despotizmu i da više ne sluša dobre savete iskusnih bojara. Iako nije imao dokaza. u jednom dugačkom i žučnom pismu. nazvan Maljuta. Uskoro p otom ženidba Ivanova sa Čerkeskinjom Marijom Temrjukovnom doprinela je da se razviju njegove izopačene sklonosti. Oni obrazuju zaseban „dvor” oko cara. to je početak jednoga žestokog sukoba između dveju ideologija. i njih predvodi Maljuta Sk uratov-Bjeljski. U takvoj sredini. kao Basmanov i Vasilij Graznoj. Tada on (1565) stva ra jednu novu ustanovu koju naziva opričnina. koje im Rusija ustupa godine 1583 zajedno sa Estonijom. U isto vreme Šveđani osvajaju ruske varoši Jam. koji će poginuti u ratu sa Livonijom. pojavili su se mnogi politički pamfleti u kojima sa raspravljalo o istim predmetima kao u prepisci između Kurbskoga i cara. i njegova dužnost da vla da u saglasnosti s tim savetom. To je prvo zakoračavanje u Sibir. usred orgija. na drugom kraju Rusija postizava istovremeno jedan neočekivani uspe h. koji se ne mo gu objasniti samo ličnim pobudama i umnom neuravnoteženošću carevom. Borba protivu plemićske i nasilničke vladavine. pod uslo vom da se svi povinuju novom režimu koji će on zavesti. u manastir na ostrvlju Solovki. prebogati posednici iz sliva Kame. poslali su na njih jedan odred Kozaka pod zapovedništvom ata mana Ermaka. U trenutku kada je godine 1565 Ivan započeo svoju politiku pogubljavanja. optužujući u isti mah bojare za izdajstvo i na pominjući da on ne okrivljuje narod za to izdajstvo. pošto su dugo vremena trpeli nap ade Tatara iz Sibira. i godine 1582 Ivan IV pristaje da se odrekne svoj ih zahteva u pogledu Livonije i svih osvojenih oblasti u Litvaniji. koji pomoću krvavog t erora uništava povlastice plemstva i oslanja se na službeno plemstvo koje se slepo pokorava svim naređenjima apsolutnoga vladara. Opričnici su telesni gardisti kojima j e dužnost da čuvaju cara i da uništavaju „izdajstvo” u zemlji. odgovara mu i potseća na teške uvrede koje su m u u mladosti naneli „kneževići” i bojari. Razv ratni i grabljivi. oni potpiruju rđave sklonosti kojima se on bio predao u svojoj mladosti i koje su se utišale pod uticajem Silvestra. on na to odmah pristaje. — Dok se odigrava spoljni rat. No nasuprot tome. Stvarno. pošto ga je jedna delegaci ja iz Moskve zamolila da povuče svoju odluku. Ali. i novi Ivanovi ljubimci optužuju Silvestra i Adaševa da su oni vinovnici njene smrti. Stroganovi. Tako Ivan Peresvjetov originalnim stilom propoveda ideal apsolutizma. Ataman je napao posede tatarskoga velmože Kučuma koji su se nalazili u slivu Oba i Irtiša. u jednoj raspravi pod naslovom Besjeda Valaamskih čudotvorcev negoduje se protivu svirepog i tiranskog režima. Nove ličnosti koje se grupišu oko cara jesu 92 — sa retkim izuzecima — ljudi skromnoga porekla. i rusko prodiranje u tu zemlju neće se više zaustaviti . smišlja on plan da uništ i plemićsku grupu „kneževića”. i sa Adaševom. Godine 1564 knez Andrej Kurbski. Ivan odjednom napušta Moskvu i povlači se u m esto Aleksandrovskaja Sloboda (blizu manastira Trojica-Sergijevo). pa razvija „josifističku” teoriju o božanskoj prir svoje neograničene vlasti i svoje odgovornosti jedino pred Bogom. Ivan IV. Adaševa i Anastasije.ija Posevina — pregovore za mir. od kojih se jedna napaja m oskovskim apsolutizmom u toku stvaranja. Ova čuvena prepiska rasvetljuje tajne političke uzroke terorizma Ivana IV. kao Skuratov-Bjeljski — koji nije iz kneževske porodice Bjeljskih —. Pri samom svršetku godine 1564. naglašuje se potreba da car ima pored sebe jedan stalan savet sa stavljen od izabranih pretstavnika svih narodnih slojeva. Dugotrajni rat za osvojenje Livonije završava s e dakle potpunim neuspehom. Ivan konačno kida sa Silvestrom koji se povlači na krajnji Sever. unutrašnj a politika Ivanova duboko se menja. potukao Tatare i prisajedinio Moskvi Kučumove oblasti (1582). Koporje i Korelu. prijatelj Silvestra i Adašev a. Odatle šalje on u Moskvu akt kojim se odriče prestola. Nasuprot tome. Godine 1560 umire carica Anastasija.

Uskoro se nasilništvo proširuje na čitav u zemščinu bez razlike staleža. No ovi su ga uhvatili u crkvi i zatvorili u jedan manastir u Tveru. Jednom skrnavnom parodijom on obrazuje od glavnih opričnika neku vrstu monaškog reda kome je on sam starešina. nekoliko nedelja pljačkane su trgovine i kuće po gradu i svakodnevn o vršen pokolj stanovnika. 94 V . više kneževskih porodica potpuno je istrebljeno. veoma cenjenog zbog svoga svetiteljskog života. razvrat. Ivan IV nije se ustezao da svrgne mitropolita Filipa. Umro je posle jedne duge i teške bolesti početkom 1584 godine. Krv se proliva obilno. ali je on tada već izgle dao kao starac. Naredne godine još više mu pogoršavaju zdravlje. Kada je organizovao opričinu. a koja su najčešće pripadala „kneževićim ovi pak. dobivaju manja imanja u udaljenijim oblastima. posle službe Božj e. duševni potres i što ih je osetio za vreme krvavoga terora. osumnjičena da na ginje izdajstvu. ali. jer ova obuhvata sve što nije dodeljeno opr ičnini.elikih imanja rasturenih po čitavoj zemlji. On opustoši nekoliko ruskih varoši i pretvori Novg orod u pustinju. Strasti koje mu sažižu dušu. pa je u reku Volhov bačeno toliko leševa da se ona izlila. Svakoj od njih daje on zasebnu upravu. Go dine 1570. te opričnici imaju pravo da njene članove podvrgnu svakojakim nasil jima. bilo mu je tek 36 godina. Ivan lično povede svoju vojsku na Veliki Novgorod. neprekidan strah od opasnosti — u jednom trenutku je pomišljao čak da pobegne u Englesku od svojih uobraženih neprijatelja —. oni zbacuju svoje kaluđerske mantije. na jednu dostavu koju se nije potrudio ni da proveri. ali ipak stavlja takoreći zemščinu pod po licisku kontrolu opričnine. zato što je ukazao na nasilja opričnika i tražio od cara da ih ukloni. a ponekad i na same opričnike međusobno pocepane usled suk oba. a Ivan se usrdno moli Bogu i metaniše toliko da raskrvavi čelo. Čitava zemščina smatra se da je u nemilosti. i ne može da se uteši zbog toga. D O B A N E M I R A I D O L A Z A K R O M A N O V A N A V L A S T . Ivan iz vodi na taj način pravu agrarnu reformu na račun velikih poseda „kneževića” i zadaje strahov it udar moći poslednjih apanažista. Ta monaška braća vrše revnosno verske obrede . pa oblače raskošna odela i otpočinju pirovanje. g de je mitropolita nekoliko godina kasnije udavio u ćeliji sam Maljuta Skuratov. ubio je kundakom svoga starijeg sina Ivana. u jednom nastupu gneva. najpre krv bojara i „kneževića”. 93 Jedan njegov savremenik slikovito kaže da je on podelio „kao sekirom” čitavu moskovsku t eritoriju na dva dela: opričninu i zemščinu. rođenog u njegovom braku sa Anastasijom. Na godinu dana pred s mrt. Za orgijama dolaze mučenja kojima podvrgavaju sve podozrive ljude. a tako isto i pogubljenja. sve to brzo je porušilo zdravlje Ivana IV. u zamenu za to.

„Kneževići” i bojari iz najboljih porodica. obdaren i slav oljubiv mlad čovek Svojom darovitošću on se već bio istakao među moskovskim bojarima za vl ade Ivana IV. njegov brat po ocu. sa pravom da prima st rane poslanike i daje pravac diplomatskim odnosima.1. u maju 1591 godine. „Doba Nemira” naziv a se period vremena koji traje od iščezavanja Rjurikove dinastije do dolaska na vlas t dinastije Romanova. POLITIČKI NEMIRI I PLEMIĆSKA REAKCIJA Obavezna vojna služba. nađen je zaklan u dvorištu gde ga je njegova d ojkinja ostavila da se igra sam. ipak se oženio ćerkom starešine o pričnika. teret nameta i poreza. odgovarajući željama zemljišnih posednika. Njegov stvarni položaj je zvanično priznat kada je dobio naziv „veliki štitonoša i namesnik”. kn ez Dmitrij. veoma mudro i sa mnogo takta vršio je poziv dvoranina. Jam. sina Ivana IV. Orješek i Korelu. koji ga smatraju za skorojevića. i n asilja pri kraju vladavine Ivana IV. može se smatrati kao uvod u Doba Nemira. kada bi se uhvatio jedan takav begunac. car Fjodor je nesposoban da vlada sam. vladavina poslednjega cara iz Rjurikove dinastije. Njegova mati i njegovi ujaci optužiše za to ubistvo . i malo po malo zadobivao sve veće poverenje i naklonost cara. Posle toga je Boris potpun gospodar. bio je njegov jedini prirodni naslednik. U njegovo ime vlada stvarno njegov šurak Boris Godunov. padaju u isto doba kad i plemićska reakcija. Jedva prikriveno nezadovoljstvo. vezani za neko zvanje ili dužnost za ceo život. poslednjom ženom Ivana IV. Bilo je dakle nužno stvoriti prop ise o tome. da raspolažu svojom sudbinom. lečeći rane što su ih ostavili užasi opričnine i popravljajući kolikog d je mogućno greške iz poslednjih godina vladavine Ivana IV. potom. Unutra u zemlji. U Ugliču je stanovao sa svojom majkom Marijom Nagajom. Da bi ga zbacili. oni su naročito delo narodnih rulja. traže da se njegov položaj ustupi pretstavnicima naslednoga plemstva. potpisao je godine 159 7 jedan ukaz kojim je određeno da u roku od pet godina begunac može biti silom vraćen svome gospodaru. taj mlad i knez. bilo je teško proc eniti poverilačka prava raznih njegovih gospodara. sve to jako je otežalo život stanovništva. a Šujski su prognani u daleke pokrajine ili čak i pogubljeni. izbilo je odmah po smrti Iv ana Groznog i izazvalo političke i društvene nemire po čitavoj zemlji. pa pošto bi primili nove pozajmice za nastanjiva nje. Ali je Boris načuo za tu spletku: Dionisije je svrgnut. Ovi. Maljute Skutarova. kome je tek bilo osam godina. jer su seljaci prelazili od jednoga p osednika drugome. Ovi nemiri toliko su duboko poljuljali moskovsku državu. Fjodor i namesništvo Borisa Godunova (1584—1598). koje mu može b iti od koristi u slučaju sukoba sa uvek neprijateljski raspoloženim visokim plemstvo m. posle toga on može da računa na moćnu potporu crkvenoga poglavara. kn eževi Šujski u dogovoru sa mitropolitom Dionisijem smeraju da prisile cara da otera Irenu Godunovu pod izgovorom da je njihov brak neplodan. Fjodora Ivanoviča. ponovo bi pobegli. tako on uspeva da preot me od Švedske gradove Ivangorod. koje je neprekidno raslo. isprva politički. Dmitrij. iako u očima na roda nije izgubio ugled učestvovanjem u užasima opričnine. Potom se interesuje 95 za odnose između posednika i seljaka. da se moglo poverovati u njenu skoru propast. — Neinteligentan i slaba karaktera. Zemljoposednici su se mnogo žalili na bežanje se ljaka koji su imali dugova prema svojim gospodarima i nisu mogli da ih isplate. Sve ove mere dokazuju staranje Borisa Godunova da zašti ti interese maloga i srednjeg plemstva obaveznog na vojnu službu. Godunov. Gonjenje begunaca stvaralo je mnoge teškoće. Pošto car Fjodor nije imao dece. Pozniji ukazi zabranjuju veleposednicima da domamljuju sebi sel jake malih posednika. naročito u trenutku kada će se sukobiti polit ičke strasti. kada su postali socijalni. Međutim. Još za Fjodorove vladavine otpočinje među raznim bojarskim strankama bo rba o vlast koja priprema nemire. Skoro deset godina vlada on Rusijom mudro i vešto. I zaista. najzad je tuđinsko mešanje obnovilo narodno jedinstvo. on se trudi da obezbedi sebi pouzdanu potporu protivu svojih političkih suparnika. Godine 1589 on uspeva veoma vešto da vaseljenski patrijarh pristane na stvaranje patrijarši je u Rusiji i uzdiže na to dostojanstvo svoga kandidata Jova. nemogućnost u kojoj su skoro svi podan ici.

u Sambor. te i pored svekolike svoje inteligencije i dobronamernosti. naredio je da se g ladnima besplatno deli žito iz državnih žitnica i preduzima 96 velike javne radove da bi pomogao oskudnima. Vlast prelazi na njegovu udovu Irenu. tobožnjem Dmitriju koji je bio uzrok Borisove propasti. ta ko su sada Romanovi izgubili svaku moć. on pobeže u Putivl . koji je bio poslan iz Moskve u Uglič. Boris je nastavio da upravlja zemljom mudro i sa iskrenom želj om da bude koristan svojoj otadžbini. Ali nema nikakvih pouzdanih dokaza da je ovo tvrđenje tačno. njega počinje da obuzima nemi r i nepoverenje. i mnoge činjenice ukazuju na to da upravo moskovski bojari. Georgiju Mnjišeku. u slučaju uspeha. Sveta Stolica mu takođe daje svoju podršku. knez Dmit rij. znajući da se plemstv o nikada neće pomiriti sa njegovim dolaskom na presto. umesto koga su u Ugliču ubice ubile neko drugo dete. bez ikakvog objašnjenja. a može da računa i na službeno plemstvo. Boris ima najviše izgleda na uspeh. Istraga koja je započela pod upravom kneza Vasili ja Šujskog zaključila je da je knežević sam sebi presekao grlo u nastupu padavice. Prvi samozvanac protivu Borisa. Svet šapuće kako j e Bitjagovski to učinio po tajnom naređenju Borisa. u Antonijevski manastir u Sijsku. — Godine 1603. veoma popularan u Moskvi i nećak Anastasije. njega podržava patrijarh Jov.đaka (sekretara) Bitjagovskog. Dmitrijeva smrt imaće velikog odjeka na sudbinu Borisa i same Rusije. Borisa je to jako u zbudilo i on je izjavio bojarima: „To je vaše delo. pojavljuje se jedan koji tvrdi da je sin Ivana IV. Potr ebno je dakle izabrati novoga cara. ali se ona uskoro odriče prestola i povlači u manastir. ipak se odlučuju d a mu pomognu da svrgne Godunova. zaveo je red u sudstvu i interesovao se za s irotinju. pod rukovođenjem Romanova. a služio kod Romanovih pre nego što je stupio u manastir. Georgij Mnjišek obećava da će mu dati za ženu svoju kćer Marinu. a kada je naposletku pristao da pređe u katoličku ve ru. Iako poljski plemići sumnjaju u njegovo kneževsko poreklo. Lažni m dostavama sleduju nemilosrdne kazne. koji je nekoliko puta odbio da je primi. Kada je postao car. Budno je pazio da održi mir sa susednim zemlja ma. ali je u isti mah posvetio veliku pažnju prosveti i pokušao da šalje mlade Ruse na nauke u inostranstvo. primoran je da se zakaluđeri i prognan daleko na Sever. on se povodi za primerom Ivana IV. Ali se visoko plemstvo izj ašnjava protivu njega i ističe druga imena. u dvorcu kneza Adama Višnjevjeckog na jugozapadu Rusije. koji je pobegao u Poljsku. a kada je jedanput nastupila nerodna godina i glad. prve žene Ivana IV. koji mu duguje zahvalnost. Kad je vest o pojavi Dmitrija (Demetrijusa) stigla u Moskvu. Moskvu preplavljuju njegovi špijuni. nedaleko od Novgoroda-Sjeverskog. pripremaju p ut prvome samozvancu. na jednu besmislenu dostavu oni su okrivlj eni za pokušaj trovanja cara i prognani u daleke pokrajine. Najopasniji Borisov suparnik je bojar Fj odor Nikitič Romanov. Potučen kod sela Dobriniči. Kao Šujski za vreme Fjodorove vladavine. te prema tome rođak pokojnoga cara. m ože se samo reći da on nije bio običan varalica. te je kruna ponuđena Borisu. — Januara 1598 godine Fjodor umire. taj Dmitrij pošao je na Moskvu na čelu jedne vojske koju je sak upio.” Ne zna se ko je upravo taj lažni Dm itrij. ista sudbina nametnuta je i njegovoj žen i. Ali j avno mišljenje ne veruje sudijama. Sveštenstvo i službeno pl emstvo preovlađivalo je na toj skupštini. nego da je i sam bio ubeđen da je on kn ez Dmitrij. moskovska vlada trudi se svim silama da raširi tvrđenje kako je on jedan pros t đak manastira Čudnova. i pretstavljen je kralju Sigmundu III. da se Boris izabere za cara Rusije. Fjodor Nikitič Romanov. Borisov suparnik pri i zboru cara. jer je bio vaspitan u tome uverenju. Ali. i bojari nisu mogli da im se usprotive. U jesen godine 1604. koji je želeo da uklanjanjem Dmitr ija otvori sebi put ka prestolu. Iz dvorca Višnjevjeckog on prelazi u Poljsku. te Borisa i dalje sumnjiče za ubistvo. jer on stv arno upravlja zemljom već više od deset godina. Ove mere ustvari samo raspiruju mržnju bojara na Borisa. Izbor Borisa Godunova. Patrijarh Jov saziva Zemskij Sobor i predlaže. ali je naposle tku pristao.

osudu ili kaznu progonstva pre nego što ispita svaku krivicu zajedno s a bojarima. ali vojska koja opseda Kromi prilazi samozvancu. opsada se razvlači. braća Ljapunov. ustanovila u samome dvoru jednu katoličku kapelu u kojoj su služila dva katolička sveštenika. — U noći između 16/26 i 17/27 maja 1606 godine pobuna izbija. posle venčan ja. Ali uskoro potom plemićska vojska Ljapunovih odbija da ide sa Bolotnjikovom. sa mozvanac je ubijen. a Marina i njen otac bačeni su u tamnicu. mnogi Poljaci koji su došli s njim ponašaju se kao gospodari u Moskvi. skandal se pojačava. boravio u Poljskoj i It aliji. Ali opsadna vojska nema oduševljenja i uskoro počinje da se koleba. Kada je knez Šahovski (vojvoda Putiv lja) proturio glas kako je Dmitrij pobegao iz Moskve i kako se priprema da ponov o osvoji presto. zemljoposednici iz oblasti Rja zanja. slugu Poljske i opasnog jeretika. Avantura prvoga samozvanca uskomešala je seljake i sebre u Jugozapadnoj Rusiji. koji je imao mnogo avantura u svome životu. To je prv i pokušaj da se ograniči careva apsolutna vlast. k od kojih se ispoljava sve jača prevratnička težnja. On izaziva čuđenje kod Moskovljana svojom ravnodušnošću prema drevnim običajima. 19/29 maja Vasilij Šujski okuplja na Crvenom Trgu narod koji ga proglašava za cara. koji je Boris opseo. 2. bojari hoće da onemoguće povratak teror a od kojega su patili za vladavine Ivana IV i Borisa Godunova. Oni isprva žele da rade sporazumno sa Bol otnjikovom. on se obraća verskom i nacionalnom osećanju naroda da bi ga pobudio da svrgne samozvanca. i te dve vojske sastale su se pred Moskvom. napustivši ostatke svoje vojske. video je da je moskovsko stanovništvo naklonjeno njegovim plano vima. Izbor Vasilija Šujskog. i pridobili pokrajinsko plemstvo. on ne posti. Bojari. SOCIJALNI NEMIRI NARODNE RULJE Bolotnjikovljeva buna. Njegov mladi sin Fjodor stupa na presto. iako izgnan u jedn u udaljenu oblast. možda otrovan. ne poklanja nimalo pažnje pričanjima koja mu dolaze do ušiju i ne preduzima nikakve mere predostr ožnosti. ali se spremaju da ga obore još: odmah po njegovom dolasku 97 u Moskvu juna 1605 godine. i koji je zbog svojih osobina bio pogodan za vođu ustaničkih četa. sebra kneza Teljatevskog. — Stupanje na presto Šujskoga obeležava kraj političkih borbi među bojarima stupanje na pozornicu drugih društvenih staleža. Os im toga. oni su žudno dočekali tu vest i počeli se spremati da pođu na Moskvu. kada je njegova verenica Marina Mnjišek stigla u Moskvu i u očekivanju venčanja otsela u jednom manastiru gde on priređuje go zbe u njenu počast. uvek bezbrižan. Najzad. organizovali su ustanak protivu Šujskoga i njegove bojarske 98 vlade. koji su se poslužili Dmitrijem samo da bi svrgnuli Godunove. te o zlojeđuju stanovništvo svojom nabusitošću. Kozaci iz granične oblasti Putivlja i svakojake skitnice obrazovali su jednu narodnu vojsku da potpomognu njegov pothvat i zauze li grad Kromi. Kada se Vasilij Šujski vratio iz izgnanstva i počeo ponovo da snuje zaveru. Dmitrij ga izdaje Zemskom Soboru koji ga osuđuje na smrt. priznaju ga z a cara. Ovaj svojom nemarnošću sam ide na ruku rovarenju svojih protivnika.j. i za vreme jedne po bune u Moskvi Fjodor je ubijen. No ipak je on morao da se pismeno obaveže prema bojarima da neće izreći nijednu smrtnu presudu. Osuđenik je već na gubilištu. kada jedan glasnik donosi pomilovanje od cara. I zabrali su sebi za vođu nekog Bolotnjikova. zanemaruje d vorski ceremonijal. jer ovaj u svojim proglasima . Dok je njihova vojska išla ka Moskvi. Dmitrij. bio zarobljenik u Turskoj. i da neće uzapćivati imanja pogubljenih ili prognanih. on dostiže vrhunac kada je Marina. on se ipak ne odriče svoje namere da Dmitrija svrgne s prestola . te tako potvrđuje sumnje onih koji ga smatraju za varalicu. i u aprilu 1605 godine car Boris umire iznenada. Saznavši da Vasilij Šujski podbunjuje gradsko stanovništvo protivu njega.

do k su njegove čete pljačkale okolinu. stvorile na rodnu vojsku i ponudile Šujskome da mu pomognu da uspostavi red. on je verovatn o umoren po naređenju Šujskoga. pre obučena kao husar. prikupile novac što su ga dobrovoljno prilagale opštinske zajednice. koju su predvodili Lisovski i Sapjeha. Veoma živ trgovački promet doprineo je ekonomskom uzdizanju Severne Rusije. Ali Šujski dobiva neočekivanu pomoć s druge strane. ali ju je na putu zaustavio ataman Zarucki. ako pristane na uslove ko je mu sastavlja Saltikov: obaveza da ne dira u prava pravoslavne crkve i da vlad a Rusijom u punoj saglasnosti sa bojarskom Dumom i Zemskim Soborom. ali je zadržala pravo da u naknadu za tu uslugu ponovo zauzme gradove Ivangorod . Nasilja tušinskih razbojnika. U leto 1608 godine. mnoge u stanike iz najnižih društvenih slojeva. Lj apunovi tada prilaze Šujskom. Jedna od njihovih rulja. kao i Litvanaca i Poljaka. Marina je potvrdila samoz vančevo tvrđenje. opsađivala je punih šesnaest meseci manastir Trojicu. TUĐINSKO MEŠANJE I NARODNO BUĐENJE Gospodarenje Poljaka i pad Vasilija Šujskog. i ona mu je postala naložnica. koji misli da je okončao nerede. Pod svoje zastave okupio je ostatke Bolotnjikove vojske. Marina je pošla za njim na konju. do bili znatne povlastice od cara i počeli da posećuju rusku obalu. gde ga trupe Šujskoga pri moravaju da se preda bez ikakvih uslova. postala su nei zdrživa za mirno stanovništvo. kralj Poljske Sigmund opseo je Smolensk godine 1609 u jesen. Priznavši da je Tušinski Razbojnik zaista njen muž. gde je počeo da prikuplja nove pristalice. Ostaje još da se svrgne s prestola Vasilij Šujski. Sigmund pristaje. Zahvaljujući nj ihovoj saradnji. a naročito gradova Vologde. Naposletku je Šujski poslao Mihaila Skopin-Šujskoga da u Novgorodu pregovara sa Švedskom od koje je tražio pomoć. on je došao do sela Tušina blizu Moskve. To je znak za rasturanje logora Tušinskog Razbojnika: jedan deo Poljaka napušta ga i prilazi S igmundovoj vojsci. koji su pustošili i ubijali po okolini. — Uskoro se u Starodubu Sjeverskom pojavljuje jedan novi samozvanac koji takođe tvrdi za sebe da je on knez Dmitrij. u njemu se nalaz i i Filaret (Fjodor Romanov) koga je oslobodio prvi samozvanac i koji je bio nai menovan za mitropolita Rostova i Rjazanja. Orješek i Korelu. kome je Šujski u zamenu za ruske zarobljenike povratio sl obodu. samozvanac je pobegao iz Tušina u Kalu gu.Sergijevo.poziva seljake i sebre na socijalnu revoluciju i istrebljenje bojara i plemića. Za vladavine Ivana IV Englezi su ispitali Belo More sve do utoke severne Dvine. Njihov napad uzbunio je čitavu Severnu Rusiju. Tome Tušinskom Razbojniku. Kada su tušinski odredi prodrli u ovu oblas t i pokušali da zaplene robu ruskih trgovaca koji su se 99 spuštali niz severnu Dvinu. sa Filaretom i bojarom Saltikovom na čelu ostavljaju ga i nude krunu Rusije Sigmundovom sinu knezu Ladislavu. Holmogorija itd. Njegov logor je veoma šarolik. a sada je u Tušinu uzdignut na dostojan stvo patrijarha. bio je to pravi avanturista. Bio je neznana porekla i nimalo nije ličio na prvoga samozvanca. U saglasnosti sa Dijetom. odveo je svoju kćer u Tušino pa ju je i pored svog njenog opiranja prodao sam ozvancu. 3. Georgij Mnjišek. Bolotnjikov otstupa do Tule. Gradske i seoske opštine (mirovi) odmah su se dale na posao. Ustjuga. podigao tu utvrđen logor i zaposeo sve puteve oko Moskve koju je počeo da opkoljava. kako su ga prozvali. Koporje. Tušinski Razbojnik iskorišćuje i to što je Marina pala u njegove ruke. Prognan nekuda na Sever. Hetman Žolkijevski ide na Moskvu s . no on se — zahvaljujući svojim bedemima — hrabro odupirao i nije se predao. dok su ruski trgovc i nagomilavali na rečnim utokama robu dovezenu iz svih krajeva Moskovije. naišli su na odlučan otpor i odbijeni su pre nego što su mog li da dođu do svoga cilja. Švedska je pristala da pošalje jedan vojni odred pod zapovedništvom De la Gardij e. mnoge odrede kozaka. Moskva je oslobođena opsade. — Mešanje Švedske u Rusiju potstaklo je njenu suparnicu Poljsku da joj podražava. Buna drugoga samozvanca ili Tušinskog Razbojnika. a Rusi. to je bio dokaz da je on doista vladao u Moskvi i da je on ranije bio pozdravljen kao pravi Dmitrij. Jam. p očeli su da prilaze — bez obzira kome su društvenom staležu pripadali — svi oni koji su bi li nezadovoljni vladavinom Šujskoga. načinile međusobni savez .

— Pred poljskom opasnošću. Ubistvo što su ga kozaci izvršili nad Ljapunovom dokončava propas t toga pokušaja izazivajući odlazak plemića. koji je želeo d a njega imenuju za cara. Ali. Posle toga se misao o oslobođenju Moskve širi sve više. baš tada se javlja ponovno buđenje nacionalne svesti.poljskom vojskom. ali će to ujedinjavanje ići teško i veoma sporo. prekinula su sporazum zaključen sa La dislavom. Da bi se među saveznicima izbegao rascep kao što je bio onaj koji je nekada razdvoj io Bolotnjikova i Ljapunova. Ujedinjenje protivu tuđinaca i oslobođenje Moskve. Manastir Trojica-Sergijevo upućuje na sve strane pozive narodu da se ujedini radi spasenja otadžbine. jedno izasla nstvo pod voćstvom Filareta i 10 0 kneza Golicina da potpiše ugovor zaključen sa Žolkijevskim. gde je i podlegao mučenjima. potiskuje od Moskve Tušinskog Razbojnika. jače nego ikad. koji je služio u Tušinu. Tada zemskij starosta (iza brani pretsednik) Nižnjeg Novgoroda. koji odlično ume da priprema državne udare. prešlo je zapovedništvo u ruke brata Vasilija Šujs kog. nap ustivši Kalugu. a koje su moskovski bojari donekle izmenili. na nesreću. Za to vreme Moskvom i dalje upravl ja starešina poljskog garnizona i nekolicina nekadanjih pristalica Tušinskoga Razboj nika. sve stranke i sve suparničke grupe ujediniće se da oslobode Moskvu i rusku teritoriju od osvajača. Pol jaci su gospodari Moskve. on se približava Moskvi. Ljapunov. Sigmund zauzima Smolensk. potpiruju tu raspru šireći među Rusima lažna pisma. Dmitrija. bojar Saltikov i trgovac Andronov koje je poslao Sigmund. koji je pred bedemima Smolenska. Na njegovo zauzimanje stanovnici Nižnjeg Novgoroda odlučuju d a stvore potrebna novčana sredstva za obrazovanje narodne vojske i nude zapovedništv o nad njim knezu Požarskom koji se na svome imanju. Svekoliko stanovništvo pati zbog građanskog rata. uhapsi ih i posla u Poljsku kao zarobljenike. a Poljaci. koji nema ni pojma o ratnoj veštini. Izgleda da je Moskovska država propala. Englezi pripremaju plan da prisvoje celu obalu Leden oga Okeana. Varoši većaju i stupaju u međusobnu vezu. napreduje takođe ka Moskvi. U tome trenutku Ljapunov organiz uje bunu protivu Vasilija Šujskog. nedaleko od njihovoga grada. koji teži da naprosto osvoji Moskvu. koga malo kasnije ubija jedan Tatarin. Žolkijevski je ostao potpuni pobedilac. Tušinski Razbojnik. i kozačkog a tamana Zaruckog. opsednuti u Kremlju. kad nije uspeo da primora izaslanike da izmene ugovor. Bojarska Duma stupa u pregovore sa Žolkij evskim. Kozma Minin-Suhoruk. o . ali Sigmund. uvodi poljsku posadu u tvrđavu Kremlj i šalje Šujskoga u Poljsku. stavljeno je u dužnost jednome Zemskom Soboru da upra vlja narodnom vojskom i poverena izvršna vlast jednom triumviratu u kome su bili L japunov. sel jaka i sebara pod komandom kneza Trubeckog. Dok se De la Gardija povlači ka Novg orodu i poseda čitavu njegovu oblast. No i pored svega toga. Početkom 1610 godine patrijarh Hermogen šalje poslanice u kojima poziva Ruse da pomo gnu svojoj otadžbini. Poljaci su ga bacili u tamnicu. Šujski mu suprotstavlja svoju vojsku uvećanu pomoćnim švedskim odredom De la Gardije. Obrazuje se narodna vojska sas tavljena od plemića kojima se na čelo stavlja ponovo Prokop Ljapunov. Ali rovarenja Si gmundova. nedaleko od Gžatska. To je čovek u kome je sjedinjeno političko oduševljenje sa izva nredno praktičnim duhom. i u saglasnosti sa Soborom koji je žurno sazvan u Moskvi. zbog iznenadne smrti na jednoj gozbi Mihaila Skopin-Šujs koga — svet je poverovao da je on otrovan — toga darovitog čoveka koji je tr ebalo da njom komanduje. plemići i kozaci zazi ru jedni od drugih. otpočinje da sakuplja jedn u novu narodnu vojsku. U proleće godine 1611 ta narodna vojska opkolila je Moskvu. pridružuje se odlu ci Rusa iz Tušina. Blizu sela Klušina. od kozaka. Žolkijevski pristaje u ime k ralja Sigmunda na sve uslove. oni dakle nude presto Rusije knezu Ladislavu. Moskovljani šalju Sigmundu. Trubeckoj i Zarucki. koji je svrgnut s prestola u maju 1610 godine i primoran da se zakaluđeri. nema nijednoga kandidata koga bi mogao da predloži za presto. Čitave pok rajine počinju da se odvajaju od narodne teritorije: Šveđani posedaju oblast Novgoroda . pod uslovom da pr eđe u pravoslavnu veru i da primi obaveze koje mu je predložio Saltikov.

Odredi kozaka koji su još logorovali pred Moskvom predlažu kao kandidata sina Zaruc koga i Marine — što bi povuklo za sobom diktaturu Zaruckoga i kozaka —. Poljaci opsednuti u Kremlju pate strahovito. ali je sabor o dlučno odbio tu ponudu. 10 2 Na dan 21 februara/3 marta 1613 godine. okupljen u Moskvi januara 1613 godine. Jedan deo tih kozaka. opsada je organizovana s ložno. Započinje borba između Poljaka i odreda što ga je Požarski poslao njima u susret. Onovremeni dokumenti tvr de da je on pismeno pristao na uslove slične onima koji su bili postavljeni caru B orisu Šujskom. te on odlučuje da pohita prestonici. . Odmah zatim opsađeni o tvaraju vrata Kremlja i predaju se. Uopšte uzev. pod vođstvom Zaruckoga. Požarski pomišlja da izvrši izbor novoga cara u Jaroslavlju. — Odmah zatim Požarski i Trubeckoj sazivaju Zemski Sobor rad i biranja novoga cara. približuje Moskvi. mor a da se odrekne namere da pomogne Poljacima opsednutim u Kremlju. Posle toga u speha odnosi između plemića i kozaka postaju srdačniji.poravlja od rana zadobijenih kod Moskve kada se borio u vojsci Ljapunova. gde se zadržava dosta dugo. oni čak odašilju ubice u Jaroslavlj da ga ubiju. te je ispunjavao uslov što ga je postavio Zemskij Sobor. Izbor Mihaila Romanova. ali taj postupak u svakom slučaju nije dokazan. a kozaci su u njemu videli naročito sina Tušinskoga patrijarha. Dolazi i Hotkijevič. Potom utvrđuje da treba izabrati čoveka koji je uvek bio izvan stranačkih borbi. imao je pred sobom mnoge kandidate. Mihail Fjodorovič Romanov izabran je za ca ra. što će omogućiti da se smanji njihov broj. napušt a moskovski logor i odlazi u Astrahanj. Ali on veoma mudro rešava najpre da se utvrde prethodni uslovi kojima oni moraju da odgovaraju. te je i na taj način udaljio nekoliko kandidata. potrebno je bilo naći kandidat a koga bi mogao da primi i Sobor i kozaci. Kada se njegova vojska približila. jer hoće da car bude Rus. Avram Paljicin. ekonom manastira Trojice-Sergijevo. tada oni jure u borbu. ostaju pre d Moskvom. U proleće 1612 godine velika Požarskova vojska kreće se. U zajamno nepoverenje sprečava plemiće i kozake da rade dogovorno. Kako k ozaci neće da se umešaju. potisnut. Da bi se izbegli novi nemiri. Požarski smatra 10 1 da treba najpre uspostaviti red u zemlji.Gorod (utvrđeni kvart blizu Kremlja). On najpre odbacuje sve tuđince (Ladislava. Jedan Zemski Sobor okuplja u Jaroslavlju izaslanike većeg broja gradova i brižljiv o radi na unutrašnjoj organizaciji države. verni knezu Trubeckom. oni dočekuju Požarskoga nepov erljivo i neprijateljski. U avgustu 1612 godine Požarski se pojavljuje pred gradom i ulogoruje se podalje od kozaka. pa će posle toga oslobođenje Moskve ići lako . ne na Moskvu. njegova kandi datura godila je plemićima i kozacima: plemići su cenili njegovo srodstvo sa Rjuriko vom dinastijom (Ivan IV oženio se Anastasijom Romanov). ali zato što je bio sin Fjodora Nikitiča Romanova. U oktobru kozaci za uzimaju na juriš Kitaj. Sobor. kasnijeg Filareta. neg o na Jaroslavlj. Drugi. Za vre me zime 1611—1612 godine narodna vojska se povećava odredima plemića koji su došli iz mnogih voj nih okruga. obraća i m se jednim vatrenim govorom. njihov otpor bliži se kraju. no u tom doznaje da se jedna nova poljska vojska. Zbog svoje mladosti on nije mogao da učestvu je u dotadanjim nemirima. jer se sećaju svojih sukoba sa Ljapunovom. Hotkijevič. te je ovaj izbor zakonitim putem okončao Doba Nemira. švedskog kneza Filipa i tatarske kneževe). te se Požarski i Trubeckoj sastaju svakoga dana da se posavetuju i izdadu zapovesti za sutradan. Ta potreba je i obezbedila kandidatur u mladoga Mihaila Fjodoroviča Romanova. pod zapovedništvom hetmana Hotkijeviča. izbijaju raspre među kozacima koji su bili ostali pred Moskvom posle rasturanja prve vojske. usled nedos tatka hrane ljudi umiru od gladi.

10 3 V I . P R V I R O M A N O V I : O D M I H A I L A D O P E T R A V E L I K O G .

već je i dalje napredovao. imalo je za posledicu — kao i u poslednjem periodu Rimskoga carstva — da si lom priveže čitavo stanovništvo za određene poslove. kaogod št o je i priprema za budućnost. pr ethodno stoleće bilo je samo njegova priprema. Tačno je da XVII vek pruža jedan određeni tip kulture i da je taj tip posled ica pobede ruskoga nacionalizma nad opozicionim i kritičkim elementima. On je suštastveno prelazno doba. kao i izvesna životna snaga koju ispoljava narodna kultur a. Umnožavanje državnih potreba. moglo bi se doista pomisliti da je slepo podražavanje Evrope zamenilo narodnu kul turu. Razume se da XVII vek ima i svojih posebnih obeležja. mogli odupre ti. oni su skloni da u r eformama Petra Velikog vide nekakvo izdajstvo u odnosu na taj tip i kao neki ras kid sa ruskim narodom. običaji. vrše se naročito u višim društvenim redovima. Istoriski razvoj koji ju je i stvorio ne samo d a se nije zaustavio. — XVII već smatra se obično kao razdoblje kada se ruski nacional ni tip potpuno razvio i kada su se uobličili način života. doba koje priprema. ali je ranije zapadnjački uticaj bio odveć slab i narodna tradicija bez začetaka kulture. narodne kulture. podlogu za reforme Petra Velikog. koja objašnjava isto tako preobražaje materijalnoga života kao i brz duhovni razvitak Rusije. al i odnosi sa inozemstvom pretstavljaju bitnu odliku XVII veka. nesrazmerno u odnosu na narodne m ogućnosti. ipak bi bilo sasvim pogrešno zamišljati rusk i tip iz XVII veka kao nešto ustaljeno. narodni duh i posebno ruska umetnost. videće se da narodna kultura ne doseže svoj vrhunac u XVII veku. ali ta obeležja su posledica i stovremenoga dejstva nekolikih istoriskih struja koje nisu njegova svojstvenost i koje idu od XVI do XVIII veka. značilo opadanje nacionalnoga tipa. i to posle borbe koja je otpočela — kako smo videli — u XVI veku. i pobedom opozicije nad narodnom t radicijom uspeo i da je uništi. Ako bi se u čitavoj ruskoj istoriji posmatrala samo dva uzastopna momenta. Samo u tome smislu može se govoriti o narodnom stilu što ga je XVII v ek mogao da stvori. Ovi preobr ažaji. jer država još nije bila dovoljno snažna da m ože da priveže ceo narod za poslove koje bi ona nadgledala. XVII vek i reforme Petra Velikog. Slepo podražavanje Zapadu samo je jedan prelaz ka novom p rocvatu. tada još slabi. Po tvrđenju obožavalaca stare Rusije. istina. da je Rusija živela potpuno odvojena od prosvećenijih naroda. ova borba je oduvek postojala. Dva takva obeležja su naročito karakteristična. U materijalnom pogledu zapaža se brz razvitak države. za vreme Petra Velikog. koji ga je verno čuvao.Opšta obeležja XVII veka. a nije mogao da traje i kasnije jer je 10 4 usled sve većeg napretka zemlje prestao da bude neophodan za održavanje drža ve. On je nastavak i posledica prošlosti. Iako se XVII vek ističe izvesnom uravnoteženošću koja nastaje posle te borbe. poznije. tuđinski uticaj posta je i suviše jak da bi mu se začeci prave narodne kulture. koji ipak ne može potpuno da preovlada. On se nije mogao pojaviti ranije. Ali ako se istoriski razvitak Rusije posmatra u celini. političko i društveno ur eđenje. nego da se ona naprotiv počinje tada tek da stvara. Ovaj interesantan državni socijalizam je posebna odlika sredine XVII veka. a tako isto i njena stvaralačka moć koju nadmoćnost evropske kulture nije još imala v remena da uguši. obimnijem i sjajnijem. XVII vek ne može da se odvoji ni od prethodnoga ni od potonjega doba. i pre XVII veka kao i posle nj ega. te da se primora na tačno vršenje dužnos i prema državi. dostupnijim tuđinskom uticaju. naprotiv. i on i dalje ide ispred razvoj a narodne ekonomije. U duhovnom pogledu bila je to borba između narodnih tradicija i tuđinskih pozajmica. čvrsto i trajno. dok bi naredno doba. doba Petra Vel ikog ili doba Petrograda. nešto što je utisnulo u rusku d ušu njeno konačno obeležje i stvorilo nacionalni duh. i to brzo. Istina. Stvarna odlika XVII veka jeste naglo jačanje zapadnjačkih uticaja. Zbog toga u materijalnom kao i u duhovnom životu nastupa već u XVII veku rascep između . Uistini ta uravnoteženost je samo prividna i nepostojana.

iz toga se izrodio rat. MIHAIL FJODOROVIĆ (1613—1645) Okončanje Doba Nemira. Ne s amo da nije izbegao ugledanje na tuđinu. carevoga oca. mir je potpisan u Stolbovu. Mariju Hlapov. odlučan i odvažan. Poljska najezda je zaustavljena. blizu manastira Trojica . Pr irodno je što su u takvim okolnostima viši društveni redovi bili nosioci zapadnjačkog ut icaja. posredovanjem pretstavnika Holandije i Engleske (Džona Merika). potrebno je suprotstaviti im čitavu jednu vojsku pod zapovedništvom Likov-Obol enskoga koja ih je porazila i zarobila Balovenja. On i njegov sin pogubljeni su. gde ga j e potukla i odatle dovela zajedno s njegovom porodicom kao zarobljenika u Moskvu . Pošto se najpre obraćao uzastopce i uzaludno danskom i švedskom dvoru. te 1618 godine stiže s vojskom pod bedeme Moskve. — Odmah po povratku iz Poljske Filaret je proglašen z a patrijarha i dobio je.narodnih masa i onoga dela upravljačkoga staleža koji je najbliži političkom središtu. Dugo vremena su ga careve vojvode progonile bez ikakva uspeha. čiju su prvu verenicu. ona nije tražila ni da joj se vrati Smolensk. a Marina završava u tamnici svoj burni život. godine 1614 mnoge rulje pobunjenih kozaka. On se najpre stara da oženi cara. Posle toga trebalo je suzbijati poljsku opasnost. Naprot iv. Novgorod je vraćen Moskvi. jer se Ladisla v nije odrekao svojih pretenzija na presto Rusije. ćerkom jednog skromnog plemića. ona je ostala potpuno strana i novim t ežnjama kao i pojavama narodne kulture i narodnoga duha. Ali kako je ova tradici ja imala u sebi veoma malo klica kulture. Filaretova vladavina. Lisovski. Trebalo je osujetiti njegove namere. Najpre je uložen sav napor da se uspostavi red i mir u zemlji. nego je odlučno pošao putem koji će odvesti Rus . Zato su šest prvih godina nje gove vladavine protekle pod njihovim uticajem. ad ministrativnih i verskih reformi nastavio da razvija unutrašnju organizaciju. skoro jedino ograničenoj na carski dvor i one koji su tamo imali pristupa. pod vođstvom atamana Balovenja. on je vratio mladu Hla povu. 1. koji je bio zasužnjen u Poljsk oj. Iz Astrahanja gde se bio učvrstio. ali je Švedska zadržala obalu Finskoga Zaliva. i švedski kralj opseo je Pskov. Potom je čitavim nizom vojnih. na čelu jaki h odreda krstario je zemljom i pljačkao gradove i sela. No radeći i dalje na unutrašnjem smirivanju. i zaista. ni da se Ladislav form alno odrekne ruskoga prestola. Odredbe ovoga primirja dokazuju da je moskovska vlada pre svega želela da oslobodi Filareta. on naposletku umire. a njegove čete se rastur aju. isto kao i car. Narve i Korele. i u Deulinu. Saltikovi sv ojim spletkama bili proglasili za neizlečivo bolesnu i prognali u Tobolsk. dok su narodne mase čuvale staru narodnu tradiciju. Godine 1617 . Pre svega bilo je potrebno suzbij ati unutrašnje i spoljne opasnosti koje su nadživele Doba Nemira. naziv „velikog vladara”. Zaru cki pokušava da dobije pomoć od persiskog šaha sa namerom da na donjoj Volgi zasnuje s voju državu koja ne bi zavisila od Moskve. Taj čovek jake volje . razvile su se suprotne klice i narodne kulture i zapadnjačke obra zovanosti. sadanji Ural. jedan od vojnih starešina Tušina. kaznio i prognao u Sibir Saltikove i naposletku oženio Mihaila Evdokijom Str ešnjevom. — Zemski Sobor izabrao je Mihaila Fjodoroviča donekle i zbog to ga što usled njegove mladosti i dobre naravi njegova lična delatnost nije mogla da b ude mnogo opasna za one koji su tada bili na vlasti. I mnogi drugi pustolovi iskorišćuju to neredovno stanje. finansiskih. No i posle smrti Zaruckoga ostale su rulje kozaka i Poljaka koje su pustošile zemlju i nisu davale mira 10 5 stanovništvu. Ona je silom isterala Šveđane iz oblasti Novgoroda koju su oni bili poseli za vreme nemira. usredsredio je stvarno svu vlast u svoje ruke. približuju se Mo skvi.Sergijevo potpisano je primirje između Rusije i Poljske koje će trajati čet rnaest i po godina (1618). što se tiče narodne mase. ne može se tvrditi da je rascep potekao zbog toga što je narod hteo da brani narodnu kulturu od podražavalaca Evrope. činio je najveća zla. baš u istoj sredini. Je dna vojska primorava ga da beži iz Astrahanja na reku Jaik. državna uprava se starala i o spoljnoj od brani.

nanose mu teške gubitke i nude Azov caru. Ovoga puta car šalje kozacima 5. Poljaci su se odrekli carske titule koju je Ladi slav dotada nosio. ali je car pohitao da pošalje sultanu jedno pismo u kome se izvinjava i odbija od sebe svaku odgovornost za nezakonite postupke skitničkih „razbojnika”. Zemski Sobor. jer je još uvek jedan veliki deo Rusije potpadao pod Poljsku. Zemski Sob or je potvrdio ovaj mir. sukobi između kozaka i Tur aka (1637 i 1642) potstiču Ruse da obrate pažnju na Crno More. i da plati otštetu od 20 0. napali Sinop i opustošili čitavu obalu Anatolije. da bi trebalo ogromno mnogo novaca da se on a oprave. odbijaju preko dvadeset turskih napada. ali ostavljaju za sobom samo gomilu ruševina. Ladislav IV. On je opkolio Šeina u njegovom logoru i primorao ga da se preda zajedno s oružjem i topovima. zatvoreni u Azovu. On je lično. Godine 1621. No kako se ova vojska zadržala punih osam meseci zbog 10 6 opsade Smolenska. prilikom bolesti i smrti kr alja Sigmunda III (1632). te je sultan morao da potpiše sraman mir. Turci su ostavili Azov punih pet godina kozacima. sinu Hristijana IV. jedna anketa na licu mesta pokazuj e da su utvrđenja Azova toliko porušena. te su vojvode Šein i Ismailov dobili zadatak da sa vojsko m od 32. sve do svoje smrti 1633 godine. Osim toga. Onesposobljeni usled rata sa Persijom i smrti Murata IV. došao je u pomoć o psađenima. oni se pokor avaju.000 rubalja na poklon i saziva Zemski Sobor da vidi da li bi Rusija — ako bi prihvatila tu ponudu — bila sposobna da brani Azov. kada su na Poljsku napali u isti ma h i Turska i Švedska. plemići i trgovci prebacuju jedni na druge dužnost odbrane Azova. Ponovn a zgodna prilika javila se tek deset godina kasnije. zauzeli tvrđavu jurišem i poklali sve musliman sko stanovništvo. koji je tek bio izabran za kralja. Car je morao da se konačno odrekne svakoga prava na Livoniju. Te iste 1642 godine Mihail šalje jedno izaslanstvo da ponudi ruku njegove kćeri Ire ne danskom princu Valdemaru. uprav ljao spoljnom politikom Rusije. — Posle Filaterove smrti. Estoniju i Kurlandiju. Kraj vladavine i pitanje Azova.000 ljudi i 158 topova povrate gradove koje je Poljska bila zauzela. ali vojne pripreme. Iz svih ovih razloga car naređuje kozacima da napuste Azov. on je hteo da iskoristi tu priliku te da dobije ispravku nep ovoljnih odredaba ugovara o primirju zaključenog u Deulinu. Svi se jedino složno žale n a zajedničkog neprijatelja. Posle dugoga 10 7 . i ona je još dugo ostala ne moćna za taj podvig. ako Rusi zadrže Azov. Već godine 1630 oni su razorili Koniju. Razni društveni staleži iznose odvojeno svoje mišljenje i ne uspevaju da se slože.iju ka reformama Petra Velikog. sazvan ponovo. Upadi kozaka u Tursku bili su česti.000 rubalja. Ovaj slučaj dokazuje da Rusija tada još nije bila sposobna da osvoji obale Crnoga Mora. sve dok nije naselila stepu koja razdvaja more od nas tanjenih pokrajina Srednje Rusije. nisu još bile ni završene.000 ljudi da preotme tu tvrđavu. posle opsade od četiri meseca (1634). odobrio je vladi potrebna sredstva za vođenje rata. ko je je i Zemski Sobor bio odobrio. s druge strane molda vski gospodar Vasilije Lupul potseća cara na uobičajenu nestalnost kozaka i obaveštava ga da mu sultan preti najezdom i sprema se da izvrši pokolj čitavog hrišćanskog stanovn ištva u Turskoj. a horde sultana Osmana zaustavio je Hotkijevič kod Hotina. Usput su ubili turskog izaslanika. U naknadu za to. primoravaju neprijatelja da digne opsadu. O tome svom podvigu obavestili su Moskvu. Godine 1637 donski kozaci pripremili su uz pripomoć dnjeparskih kozaka ratni pohod na tursku tvrđavu Azov koja im je sprečavala pristup ka Crnom Mor u. No baš tada arta 1642) jedan turski izaslanik donosi u Moskvu ulimatum. na birokratiju i „nepravedne sudije” koji ih „upropašćuju svojom nepravičnošću i sporošću svojih procedura više nego turski i krimski nevernici”. ali nisu pristali da priznadu Mihailu naziv samodršca „svih ruski h zemalja”. Ali godine 1641 sultan Ibrahim I posla vojsku od 240.000 kozaka. 10.

oni pristaju i na novčane žrtve da bi se uvećala finansiska sredstva države. koji u to vreme počinju da igraju veoma važnu ulogu u društvenom i političkom životu. ali. Z emski Sobor. zasedavao skoro neprekidno i mnogo uvećao svoju ulogu. Uloga Zemskog Sobora za Mihailove vladavine.oklevanja Hristijan pristade da pošalje svoga sina u Moskvu. da je stvarno delio vl ast sa carem. kome je tada bilo šesnaest godina. Najzad. 10 8 Oduzimanje zemlje u korist države što ga je vršio Ivan IV uništilo je njihove velike pos ede i njihovu moć lišilo ekonomske osnove. Nekadanja kneževska aristokr atija i bojari gube skoro svu svoju moć. a ponekad čak i od seljaka. jer ga otac poziva natrag. ko ga su u Moskvi držali u pravom sužanjstvu. Ivana IV i Godunova su ih desetkovale i rastrojile. Politika nove dinastije staraće se da zadovolji sve te zahteve. Pri važnim misijama koje se odnose na državne poslove. na ta dva oslonca zemaljske ekonomske i vojne snage. a takođe i pokušaji verenikovi da pobegn e. tek posle Mihailove smrti može Valdemar. svoga sina Aleks eja. on umire u julu 1645 godine. i on je za vreme prvih Romanova delao kao izabrana pretst avnička skupština. Oni se trude da uspo stave red i mir u zemlji. njegovog ustezanja da primi presto i jednodušnih uveravanja o usrdnoj saradnji koja su mu tada davana. iako su socijalne razm irice — kao što smo videli prilikom Zemskoga Sobora godine 1642 — bile prilično žive. u metežima za Doba Nemira oni su iz gubili skoro i poslednju svoju važnost koja je prešla na službeno plemstvo i na gradsk i trgovački stalež. . Posle godine 1621 sazivan je svega tri puta. traže da se zadovolje najpreče potrebe njihovoga staleža. od posadskih. t e su mu se suze nagomilale u unutrašnjim organima i suviše rashladile krv. Valdemar dolazi u Moskvu 164 4 godine. ali za prvih devet godina vladavine okupljao se redovno. Dok je ranije bio samo savetodavni or gan. — Najkarakterističnija crta Mihailove v ladavine jeste otsustvo svake lične opozicije protivu cara. koji je postao izborno telo za Doba Nemira. Njegovi lekari smatraju da je on premnogo plakao. Varošan riželjkuju monopol trgovine i zanatstva i poništenje povlastica koje su raniji vlada ri dali tuđinskim trgovcima. Ta dva stal eža igraju glavnu ulogu u Zemskim Soborima u početku XVII veka. verovatno od vodene bolesti. Na samrtničkoj postelji on određuje sebi za naslednika. Tuga koju je caru pričinio ovaj neuspeh. ali se od njega traži da ponovnim krštenjem pređe u pravoslavnu veru. Ne samo da on daje svoje mišljenje caru. 1637 i 1642. Setimo se samo okolnosti u kojima je car preuzeo vlast. Važno je napomenuti i to da je vlada uvek pozivala pretstavnike zemlj e okupljene u Zemskom Soboru da učestvuju u donošenju svih važnijih političkih odluka. od izabranih pretstavnika službe noga plemstva. podriva njegovo zdravlje. on odobrava nov e finansiske mere i povećavanje poreza. Iz to ga nastaju mnoge verske rasprave. no pod uslovom da se princu dopusti da ostane u svojoj veri. Pa ipak. njegov pretstavnik prati carevog činovnika. Ova saradnja je za vladu najbolji način da ojača centralnu vlast u očima stanovništva i da poveća ugle d svim merama koje je primorana da preduzme kako bi se popunila državna blagajna i spražnjena za Doba Nemira. Plemići traže učvršćivanje sebarstva i potpunu zabranu premeštanja seljaka. kao i smrt njegove dvojice starijih sinov a. Zemski Sobor postao je pretstavnik naročito srednjih staleža. i to u velikim razma cima. godine 1632. on sada odlučuje o ratu i miru. oni u isti mah. Pošto je izabrao cara. Nasilničke vladavine Vasilija III. sastavljen je od članova bojarske Dume i Saveta crkvenih velikodostojnika. Za najvažnije poslove njegovi ukazi se objavljuju u isti mah kada i carevi. sada je u preduzimanju upravnih mera uzeo tolikoga učešća. neg o sa istim pravom kao i on diktuje svoju volju celoj zemlji. kao prilikom skupštine za i zbor cara godine 1613. da se vrati u svoju zemlju. i poverava starateljstvo nad mladim car em bojaru Borisu Ivanoviču Morozovu preporučujući mu da čuva kneževića kao zenicu u oku. pred patrijarhom i članovima svoje porodice.

bojara Nikitu Romanova koji je bio omiljen u narodu. koji je hteo da izvez e tovar žita kupljenog od državne uprave na osnovu jednog ugovora. Morozov. gde je svetina isprebijala poreznika. pa je svetina prodrla u sam Kremlj. ali su one naročito posledica težine novoga režima i društvenih trvenja koja su već bila osetna pri kraju prethodne vladavine. Njihova uprava najzad je sasvim ogorčila narod. iskasapila đake Čistoga i Pleščejeva. obećao d a će smeniti podmitljivce i zamolio da se pomiluje Morozov. Ona se prema caru ponašala sa poštova njem i skoro se umirila kad joj je on obećao da će zadovoljiti njene zahteve. sakupljeno je po starom običaju dvesta najl epših devojaka iz Rusije. a Morozov prognan u manastir Svetoga Ćirila na B elom Jezeru. Tri dana su čašćeni vot kom i medovinom strjelci koji su učestvovali u pobuni. Moskovski meteži imali su neposrednog odjeka u ostalim varošima: u julu. koji su bili isto toliko podmitljivi i nesa vesni koliko i oni koje su oni zamenili. Kad je Aleksej hteo da se oženi. zahtevala da joj se izda đak Trahaniotov i opljačkala domove Morozova i drugih bojara visokog a roda. kćer Ilije Miloslavskog. kamenovala ih i rasterala. jer je duvan u Rusiji smatran za biljku koju su i Bog i vera zabranili (jednim ukazom iz 1634 godine zaprećeno je smrtnom kaznom o nima koji bi ga upotrebljavali). U maju 1648 godine ogromna gomila naroda zausta vila je konja caru.2. u Ustjugu. Tr ahaniotov je pogubljen. smatrao za potre bno da Sobor potvrdi izbor njegovoga štićenika. gde su opljačkana državna slagališta i gde je pobuna ugušena veoma svirepo. U početku njegove vladavine zemljom upravlja sebični i grabljivi Morozov i prenosi s voje mane i na svoje potčinjene. Car je zatim izabrao Mariju. — Iako predanje kaže da je Mihailova vlast bila ograničena jednom izričnom obavezom prema bojarima (ili verova tnije prema „pretstavnicima cele zemlje”). a zatim je car po izlasku i z crkve održao govor narodu. i on ih je nagovorio da se rasture. da p regovara sa pobunjenicima. pa su j e prognali u Sibir zato što su njeno onesvešćenje protumačili kao napad padavice. bio jedan od uzroka tih pobuna. već njihove životne interese. pohvatala strance na gradskim kapijama. osećaju se još mnogo jače za vre e Aleksejeve vladavine. njegov bliski rođak. i zatražila da se svrgnu njegovi rđavi savetnici. nije se mogla više soliti jevtina riba kojo m se hranilo stanovništvo oko Volge. 10 9 ranijega trgovca iz Jaroslavlja koga je Morozov uzdigao na dostojanstvo dumnoga đa ka. i Morozov se odmah oženio Anom. Šest najlepših izvedene su pred cara. odakle se on uostalom vratio posle dva meseca. njegova vlada vina obeležena je narodnim bunama. opljačkala ih i mučila pod izgovorom da hoće da otkrije nekakvu . ali se ona onesvestila od radosti kada je čula tu vest. što dokazuje da je moć nove dinastije bila već čvrsto zasnovana. Pa ipak je Aleksejev staralac. A li kada je careva pratnja počela da je vređa i šiba nagajkama. a potom. što je učinjeno na predlog Nazarija Čistoga . zahvalio mu što je otkrio zloupotrebe. Pskovu i Novgorodu. sest rom mlade carice. Posle toga Miloslavski postaju ljubimci i dovode na mesta dota danjih činovnika svoje rođake ili štićenike. i on se odlučio za ćerku F jodora Vsevoložskog. u Solvičegods ku. Sutradan se pobuna proširila na sve delove Moskve. koji se vraćao sa pokloništva iz manastira Trojica-Sergijevo. Jamačno da je sama narav careva. te su hiljade puda ribe trunuli. pritisak novih nameta i samovolja birokrat ije. početkom avgusta. može se pouzdano tvrditi da Aleksej nije ni kada primio na sebe takvu obavezu. ALEKSEJ MIHAILOVIČ (1645—1676) Narodne bune 1648—1649 godine u Moskvi. koja iskorišćuje svoju neograničenu moć da gazi ne prava stanovnika — jer ta prava i ne postoje —. Car je t ada poslao svoga rođaka. Njegov uticaj se povećava posle njegovog orođivanja s carem. koji je bio blag i neodlučan. na veliki g nev naroda koga je još ogorčilo i ustanovljavanje drugoga jednog državnog mon opola. No i pored te potvrde. nesposoban da se bori sa dvorskim spletkarenjem i samovoljom svoje o koline. ogorčena svetina jurnula je na napadače. monopola prodaje duvana. a s ada se pojačala i otvoreno ispoljavala. gde su je zaustavili naoružani odredi sastavljeni od tuđinaca. Usled učetvorostručavanja poreza na so. U P skovu su stanovnici napali švedskog trgovačkog agenta Numersa. a to će reći državnoga sekretara (1646).

Zakonik cara Alekseja ostao je da važi kao osnova ruskoga zakonodavstva puna dva s toleća. razume se. — Ovakvo društveno uređenje nije moglo da umanji uzroke nar odnog nezadovoljstva. Po savetu bojara Fjodora Rtiščeva. 11 0 Zakonik iz 1649 godine. Ali je toj zbirci podeljenoj na 25 poglavlja bio dodat jedan odeljak o vrhovnoj vlasti. uz zvonjenje svih zvona zauzela je tvrđa vu. Iako u njemu još uvek ima praz nina. ili spoljni zapleti. i optužila ga da je poneo sobom državno blago. denjga i poluška. sastavlj en uz pripomoć Litvanskoga Statuta iz 1588 godine. vlada nema više razloga da se trudi da sazna misao i volju naroda i da od njega t raži pomoć i savet. koju su prouzrokovale sve veće vojne potrebe. zadaje osetan udar samom načelu Zemskoga So bora. dotada nepoznat ruskome zakonodavstvu. kada je marta 1649 godine stigla vest o do gađajima u Pskovu. Kasnije su ovakva savetovanja sa s tručnjacima ili zainteresovanim grupama učinila izlišnim sazivanje izabranika čitavoga n aroda. koje se i dalje ispoljava u nemirima i pobunama kadgod izb iju unutrašnje teškoće. ruskih i tuđinskih. dodato je više odredaba u korist građanskog stanovništva i plemstva. svetina je zaustavila danskoga poslanika Graba. Ovaj prvi pokušaj prikupljanj a ruskih zakona je stvarno zbirka propisa koji su već važili u raznim prilikam a ili državnim nadleštvima. Već za vreme zasedanja Sobora 1648 godine. dopunili i premapotpisali. koji je anatemisao pobunjenike. I zaista. Godine 1649 tekst toga Zakonika. pravično i pravedno”. naročito finansiske. a konačnu odluku donosio je u svima slučajevima ca r sa bojarskom Dumom. poslan je državnim nadl eštvima i gradovima da bi „taj zakonik bio čvrst i postojan” i da bi „sve parnice bile isl eđivane saglasno njegovim odredbama. u korist države. U Pskovu se pobuna produžava. Buna 1663 godine u Moskvi. Da bi se naknadili izvanredni troškovi nastali u sled rata. budućeg patrijarha. a to je narodnom kreditu. on je ipak mnogo potpuniji nego raniji zakonici careva Ivana III i Ivana I V. samo j e pooštrila bunu. poslužila kao izg ovor za nove nerede u prestonici. — Pod utiskom toga niza pobuna vlada je najpre ukinula mon opol na so i duvan. intervenc ija mitropolita Nikona. suprotstavljajući posebne interese — kao što će se videti — svih društvenih redova.tobožnju zaveru. država je odlučila da pribegne jednom načinu kojim će se poznije služiti sve vl ade. i sveštenstvo uspeva da nagovori stanovnike da poljube krst u znak svoje vernosti caru. ne izuzimajući v ođe pobunjenika. Tako je finansiska ref orma iz godine 1656. U Novgorodu. car je naredio da se iskuje bakarni novac sa istim . Tada car. osim sudskoga postupka i osnovnih odredaba. ispitivanje mišljenja raznih društvenih redova vršeno je odvojeno. nego samo zainteresovana socijalna grupa. U maju i junu stanovnici uspešno odolevaju trupama kn eza Hovanskog koji je bio poslan da ih savlada. Osim toga. otvorila vrata na tamnicama i stavila sebi na čelo oslobođene osuđenike. koji se vraćao u svoju zemlju. „iz straha od naroda” sazvala je za septembar 1648 godine Zemski Sobor k ome je podnela predlog Zakonika što ga je sastavila naročita komisija pod pr etsedništvom kneza Odoevskog i đaka Gribojedova. u julu pokušavaju uzalud da osvoje njegov logor. pošto je društvo podeljeno na staleže i svaki stalež ima poseban odnos potčinjenosti državi. obećava opšte pomilovanje. građane i naročito na stalež koji će postati upravni st alež. koja se utišala tek krajem aprila posle obećanja da će se dati oproštaj. pošt o su ga članovi Sobora pretresli. na „vojne obveznike” ili plemstvo. On je prožet jednom idejom koja ga tesno veže za njegovo doba. sve do objavljivanja Zakonika od 1833 godine. U to doba u Rusiji su bili u opticaju srebrni nov ci zvani kopejka. a potom je opljačkala d omove bogatih trgovaca. Ova podela. još i socijalno zakonoda vstvo koje se odnosi na seljake. pohvatane i pogubljene. O svakom pit anju je vlada naredila da raspravlja ne cela skupština. idejom da su svi društveni redovi potčinjeni. nekoj pos ebnoj obavezi koja ih strogo deli. na zahtev članova skupšt ine. Kasnije su kolovođe. a potom se spremala da zavede red u državnoj administraciji i pravosuđu. po savetu Nikona. i on sadrži.

kozak S tepan Razin stvara novo sklonište na jednoj pritoci Dona. To je otvoren protest protivu zamenjivanja Sobora st ručnjačkim odborima. Uhapšeni ljudi mučeni su posle toga. pa čak i vojnika i oficira. razbija vojsku vojvode Bezobrazova koji 11 2 je bio poslan protivu njega iz Astrahanja. Već smo videli njihovu ulogu na Crnom moru i napore Moskve da zaustave njihove upade na Krim i u Tursku. a ne glavn i lupeži. te je tako naglas ila da moskovski autokrati nemaju nameru da više služe tim oblikom narodne s aradnje. Njihovo pljačkanje tr aje od 1658 do 1665 godine. Verovatno da se i sama vlada nije ustezala da iskuje preterano mnogo novaca. n jegova hrabrost i izdašnost izazivaju divljenje upola istočnjačkog i nomadskog stanovn ištva. Ali vlada i dalje nije htela da sazove Sobor.11 1 natpisom i pustio ga u opticaj sa istom vrednošću koju je imao i srebrni. car poziva strjelce koji jurišaju na goloruku svetinu. dok je plata vojnih lica ostala ista. budu predati sudu i primora va cara da obeća da će on lično izvideti tu stvar. prenosi se na nedavno naseljene granične oblasti i na zemljište slobodnih kozaka. Svetina počinje tada da se komeša i u julu 1663 godine dolazi pred carev dvorac u selu Kolomenskom. Otkako se Moskva odrekla Azova te im je prist up ka Crnom Moru zatvoren prema Donu. a u av gustu se vraća u Astrahanj gde pod povoljnim uslovima dobiva carev oproštaj. no t . nego početkom 1668 godine o svaja na prevaru tvrđavu Jaik.000 lica kažnjeno je oduzimanj em imanja i progonstvom.000 pogubljen o je. Cena robi povećala se u istoj razmeri. Vlada tada saziva pretstavnike moskovskih trgovaca da ih pit a za savet. oni prelaze na Volgu blizu Caricina i odat le silaze na Kaspisko More da pljačkaju persiske pokrajine. Isprva je taj novi novac imao uspeha i primao se sa istom vrednošću kao i srebrni. on se osvetio vršeći pokolj nad stanovnicima bogate varoši Farabata. ugušeno u prestonici . nastupila je takva infl acija i toliko visoka ažija na bakarni novac. da tamo smešta plen. među žrtvama bilo je kmetova i slobodnih seljaka. ili su im čak otsecane ruke i noge. pa ga posle oni puštaju u opticaj . iako se ono dotada smatralo neosvojivim. gde on troši nemilice i prodaje jevtino skupocenu svilu ukradenu u Persiji. — Narodno nezadovoljstvo. Ali bogati trgovci nisu propustili da se koriste tom operacijom. Ali kada je iz Moskve stigao drugi talas nezadovoljnika koji su pretili da će silom oteti izdajnike ako im se odmah n e izdadu. On se ne zadovoljava samo pljačkanjem žitnih karavana na Volgi. mnogi su udavljeni u reci Moskvi. i da je neophodno potrebno sazvati pretstavnike „cele zemlje. J edna istraga otkrila je tu prevaru. iako pravih kolovođa pobune nije bilo više od 200. podrazumevajući tu i Miloslavskog. oni podmićuju činovnike koji s u potčinjeni carevom tastu Ivanu Miloslavskom. 15. ona t raži da pravi krivci. a mnogi drugi prognani u Sibir . Ovaj odbor odgovara da je ta stvar „prvoredne važnosti i da se tiče cele z emlje”. Ali posle 1667 godine. ali su stradali samo sitni ljudi. tada mesne vojvode uništavaju njihovo sklonište na gornj em Donu. A kada su stanovnici varoši Rešta odbili njegov napa d. U leto 1669 godine potukao je i potopio persisko brodovlje u Kaspiskom Moru. K ako je usled toga tržište bilo preplavljeno bakarnim novcem. a godine 1663 vredeo samo jednu petnaestinu od vrednosti sreb ra. više od 7. U septembru godine 1 69 vlada ga poziva da na Donu pretstane zakonitom atamanu kozačke teritorije. šalju svoj bakar u državnu kovnicu novc a da se od njega iskuje novac zajedno sa državnim. da je on godine 1660 izgubio polovin u svoje vrednosti. Oni pljačkaju i trgovačke karavane na čitavom toku donje Volge između Saratova i Caricina. u okolini Moskve. U toj v aroši. i u proleće pljačka persisku obalu Kaspis kog Mora između Derbenta i Bakua. Ukaz od 1663 godine uspostavio je prosto opticaj srebrnog novca i ut vrdio otkupnu cenu bakarnog novca na 5 ili čak i 1% od njegove nominalne vrednosti . svih gradova i svih staleža u Zemski Sobor. i mnoge legende kruže po narodu o „baćuški Stepanu Timofejeviču”. građana i sveštenih lica. Ustanak kozaka Razina 1668—1671 godine.

Ta pobuna nije se ograničila samo na Jugoistočnu Rusiju. on upada u varoš. Prozorovski. On se na jpre utvrđuje na Donu. on te iste 1670 godine zauzima na prevaru Caricin i u dva maha poražava careve trupe. u novembru i decembru 1670 g odine. Vlada to iskorišćuje da s akupi jednu vojsku koja na obalama reke Svijega uništava Razinove trupe u d vema krvavim borbama (u oktobru) i primorava Razina da beži na donju Volgu. Njegov poraz blizu Simbirska i svirepo ugušivanje pobune u Nižnjem Novgorodu koje je izvršio knez Georgij Dolgoruki naneli su težak uda r njegovom ugledu. Varoš dobiva kozačko uređenje: stanovnici su podeljeni na hiljade. isteruje razbojnike sakrivene po šumama i šumarcima. knez B arjatinski i Ivan Miloslavski napadaju ga blizu Simbirska. gde su ih kozaci sve poklali. Neredi počinju u Ca ricinu. Oke i Dona seljaci su poubijali posednik e zemlje još pre njegovog dolaska. da će sve staleže i društvene redove (čin) izjed ačiti pred zakonom i da će svuda zavesti kozačku 11 3 republiku. Barjatinski se probija ka donjoj Volgi. oni uspevaju da se održe u njenoj tvrđavi čitav mesec dana. u tvrđavi Kagalniku koju je on podigao. čije stanovništvo i vojnička posada izgleda da hoće da pređu na njegovu str anu. idući ka jugu. U svim oblastima između Volge. i ma da on drži tu varoš. bili su prišli njemu Ovu raznorodnu svetinu držala je na okupu samo slav a neustrašivoga atamana. zvanično sedište atamana. i zaista. Kagalniku. stotine i desetine. Uskoro se nedisciplinovana svetina koj a sačinjava ogromnu većinu Razinovih pristalica rastura. Domorodačko stanovništvo sa Volge. on umnožava broj pogubljenja i podiže svuda vešala. ranjen. odatle odlazi u Čerkasi . Dolgoruki. Vatreni Razinovi proglasi narodu doprli su do Tambova i Penza. oni ga dočekuju raširenih ruku. i njegovi smeli podvizi slavlj . Čer emisi i Čuvaši. pošto su prethodno dobili obećanje da će se dati opšte i pot puno pomilovanje. stigli u Moskvu i čak do manastir a Solovski u Belom Moru. U aprilu 1671 godin e. Careve vojvode. Tek posle godinu dana vlada će se smatrati dovoljno jaka da otpočn e istragu i pogubi podbunjivače koji su se bili pridružili Šeluđaku. atamana su iznenadili u njegovom poslednjem skloništu. U isti mah. Po varošima stanovnici su poklali vojvode. on mu odgovara preteći. a u junu je raščerečen. Astrahanj se još uvek brani pod upravom Feđke Šeluđaka. Svuda su narodne mase burno pozdravile Razinova obećanja da će uništiti bojare. zatvorio se sa n ajuglednijim građanima u sabornu crkvu. Pojačan skitničkim seljacima koji jure k njemu sa svih strana privučeni slobodom i izgledom na plen. starešine raznih kozačkih četa odvajaju se od Razina i otpočinju da vrše razbojništva za svoj račun. glavni buntovnici koji mogu da se spasu beže. i spaljuje pobunjenička sela. otvara tamnička vrata zločincima i prima u svoju rulju seljake skitnice. gde je vrgnut na najstrašnije muke. Istočnjačka ro ba nađena na trgu uzapćena je i zajednički podeljena. ubija vojvodu koji je odbio da proda rakiju kozacima. imućni kozaci. On osvaja Saratov i Samaru i zavodi u njima kozačku upravu. Upućen je u Moskvu. Prebegli strjelci nagovaraju ga da pođe na Astrahanj. Imućni donski kozaci. plemstvo i činovnike. čija je rulja već opljačkala i poklala plemstvo Tu le i Voronježa.o je značilo pružiti mu dobar povod da proširi polje svojih podviga. Mordvi. Vasku Usu („Brki”). a potom ostavlja zapovedništvo nad A strahanjom Vaski Usu i polazi uz Volgu sa 200 lađa za kojima idu 2. ubija carevog izaslanika Evdokimova i pridružuje se drugom jednom razbojniku. koji su većinom neprijateljski r aspoloženi prema Razinovim „lupežima”. No on se ipak ne osuđuje da odmah napadne varoš. Novi „Vladar” opija se bez prestanka pune tri nedelje. a njihove žene azdeljene među kozacima. sa starešinama koji su iz abrani na opštoj skupštini („kružok”) ljudi iz višeg staleža su poklani. Narod je verno sačuvao uspomenu na Stjenjku Razina. koje on podnosi veoma hrabro . koja proizvode dubok utisak. izjašnjavaju se protiv njega čim su saznali da je patrijarh Josif s večano anatemisao „Stjenjku” u Uspenskoj lavri u Moskvi. njegovi sta ovnici odbijaju u avgustu juriš vojvode Miloslavskog i otvaraju gradska vrata care vim trupama tek u decembru.000 konjanika. Pobunj enici su pojurili u susret „baćuški Stepanu Timofejeviču” koji je radi uvećanja svoje slave izjavljivao kako vodi sobom carevića Alekseja (nedavno preminulog) i patrijarha Ni kona (izgnanog nedavno na Belo Jezero). K ada mu je astrahanjski vojvoda Prozorovski naredio da prestane sa svojim postupc ima.

ne treba da nas navede da zaboravimo jedinstvo n acionalnog razvitka. ne nanoseći ipak štete monarhističkoj ideji i ličnom ugledu v ladara —. pokazu ju odnosnu važnost pojedinih porodica. Mnogo više nego on sam. trebalo je baš radi njegovoga interesa podvrg nuti sve društvene staleže veoma teškim obavezama. Od staroga plemstva. bojar Fjodor Rtiščev. Njih su potisnuli rođaci novoga vladara i raznih carica poreklom iz srednjega plemstva. od kojih jedna pretstavlja doba Zemskog Sob ora a druga doba narodnih buna. Ali u svima tim pojavama. nema nimalo njegove lične zasluge. Ovaj bunto vnički duh živeće sve do doba Pugačeva. ili bojar Matvjejev. koju vladar mora da ima. on ipak nije ravnodušan prema zapadnjačkim no vinama. oni uzdižu samu ličnost carevu. Iako pobožan na starinski način. pa će ga čak i nadživeti. Nasuprot tome. No kako u tadanjem ruskom životu ima m alo čega što bi se moglo ulepšavati. kaogod i kozačka slo boda opštem robovanju i teškim teretima koje je nametnula moskovska država. On ume da otkrije izvor radosti u horskom pojanju. Više činovništvo i dvorsko p emstvo mogli su da drže taj položaj — i zbog toga se narodno nezadovoljstvo razbesnelo protivu njih. koje je Ivan Grozni desetkovao. Za Mihailove vladavine obrađena je pažnja obnovi zemlje. ali oni ne sačinjavaju uistini jedan stalež. prirodno obdaren i imao je jak ume tnički smisao koji se ispoljavao u njegovoj ljubavi prema prirodi i lovu. jer je položaj onih koji su pozvani na v last veoma nepouzdan. ona bi se smatrala uniženom ako b i jedan od njenih članova postao niži po položaju od člana neke druge porodice . Naimenovanja na položaje u državnoj službi. vlada nije mogla da se liši neprekidne saradnje celoga naroda. naročito za vreme ratnih pohoda. ostal o je samo nekoliko porodica. Njegova osetljiv ost ide ponekad do bolećivosti. — Nacionalistički istoričari imaju običaj da ulepšavaju vladavinu Alekseja Mihailoviča. Ta da se vidi kako se oko dvora stvara originalna umetnost ruskih primitivaca. Njegova dobroćudna ličnost ne utiče na opšti karakter vlada vine. ili OrdinNaščokin.eni su u mnogim narodnim pesmama i legendama. koje su nedavno donete iz Evrope. U tom pogledu može se reći da u XVII ve ku nijedan stalež nije igrao povlašćenu ulogu upravnoga staleža. Svaka porodica budno pazi da već uspostavljen a ravnoteža ne bude poremećena novim naimenovanjima. propagator narodnog prosvećivanja. ona je zasnova na ne na jednakosti bojarskih porodica. „preblagoga” Alekseja Mi ailoviča. kada su na vlas ti. a naročito vojne. koje je zavedeno u crkvama. Ova ustanova nema ničega zajedničkog sa zapadnjačkim carstvom. Bojari pokušavaju da spreče njihovu samovolju i prebrzo napredovanje u upravnoj hijerarhiji pomoću jedne naročite ustanove. u tome veku svireposti on je sposoban da se raznežen o zaplače. pa i sama njegova blagonaklonost ne zadržava ga da u nastupima gneva pokaže sv irepost i grubost svojstvene dobu u kome je živeo. I baš ti novi ljudi. jer je sv aka porodica jedino želela da sačuva svoj položaj u odnosu na druge porodice bliske dv oru. i u pozorišnim pretstavama. Prava Aleksejeva uloga. kako su preke državne potrebe. slavi nje gove vladavine doprineli su oni njegovi državnici koji su došli u dodir sa zapadnjačko m kulturom i koji nam zbog toga izgledaju kao preteče njegovoga slavnog sina: na primer. prava pr venstva. njemu nedostaje jaka volja. prevazilazile znatno njegove mogućnosti i sredstva. Tako se objašnja vaju razvrat i samovolja „silnih”. njego vom ukusu za lep nameštaj i lepom ophođenju prema njegovoj okolini. koje su samo proizvod i karakteristični znak toga doba. od kojih je narod toliko patio za vreme njegove v ladavine. Petar Veliki. Ali. On je zaista bio dobronameran. prvi istinski ruski diplomat. On 11 4 se ponekad žali kako ga čak i u njegovoj najbližoj okolini niko ne sluša. Ideal kozačke jednakosti i bratstva i dalje je bio suprotstavljen nepravičnosti plemstva i činovništva. dopuštaju sebi najveće zloupotrebe. nego na njihovoj nejednakosti. koga smatraju za najtipičnijeg pretstavnika one stare Rusije k oju je uništio njegov rođeni sin. pri to me radu na preustrojstvu. Jedinstvo nacionalnog razvitka za vreme prve dvojice Romanova. — Suprotnost i zmeđu vladavina prve dvojice Romanova.

ruski jezik postao je zvaničan jezik Litvanije koja je sv e više postajala ruska i obuhvatala velike ruske teritorije. Litvansko-poljsko političko ujedinjenje i poljsko gospodarstvo u Južnoj Rusiji. litvanska plemena pokazala su se veoma ratob orna prema svojim susedima Rusima. oni su postepeno usvojili sudske običaje i hrišćanstvo ruske 11 6 pravoslavne crkve. ove oblasti nisu bile sposobne da se dugo odupiru. Nemački napad. koji su ih često napadali i pl jačkali. nego i politikom litvanskih kneževa. n aišao je tamo na jednog ozbiljnog protivnika. koja je bila naprednija. Jer ovi. prelazili u pravoslavnu veru. Većino m rasparčane krajem XIII veka u beznačajne kneževine i oslabljene tatarskom katastrofo m. prešao je u katoličku veru i oženio se Hedvigom. Zbog toga je mnoge takve o blasti. naseljena Belorusima i Malorusim a. Oblast Galič-Volinija bila je već priznala za svoga vladara njegovoga sina Ljubarta. lako usvojili njihovu kulturu. ponekad su im čak dopuštali da zadrže svoje nekadan je mesne kneževe. Uskoro posle toga Galič je zauzeo poljski kralj Kazimir Veliki i prisajedinio ga Poljskoj. Uporedo sa uvećav anjem stanovništva. Turovsku. pošto su dve trećine njene teritor ije sačinjavale ruske oblasti. što su litvanski kneževi. bila pripojena Litvaniji. ženili se ruskim kneginjama. navikli se da govore ruski i postali zajedno sa svojom okolinom upola Rusi. Litv anija. družeći se s Rusima. ako ne i sasvim. na primer. ruski uticaj rastao je u Litvanskoj državi. N aimenovanje tuđinskih starešina u vojsci nanosi mu prvi udar. njihove društvene. s udske i administrativne tradicije. pri kraju XIV veka. te je znatnom snagom privlačila i druge ruske oblasti. Litvanci su prirodno podlegli uticaju ruske kulture. ali je Volinija ostala pod Litv anijom. koji je ranije izazvao stvaranje Litvanske države i njeno zbliženje sa Rusijom. bile pre jedna ruska država nego litvanska. Litvanski kneževi. P o smrti Ljudevita. Pinsku i Kijevsku. taj sistem biće sasvim u kinut krajem toga stoleća. bio je već osvojio zemlje nekadanjih kn eževina Perejaslavlja i Podolije. zagrozio je u to doba sused noj Poljskoj i izazvao u njenim upravljačima želju za tešnjim savezom sa Litvanijom. iako su pokorili Ruse. njegova kći Hedviga ostala je jedina naslednica njegovih prava na Poljsku. ruski uticaj. brzo i lako osvojio veliki knez Gedimin (1315—1340). U takvi m okolnostima promena gospodara utoliko je manje izgledala važna stanovništvu. Ova upoređenja ustanov ljuju se polazeći od predaka. koje je u to doba već bilo obrazovano. Vitebsku. SJEDINJENJE MALORUSIJE SA MOSKOVSKOM DRŽAVOM Zapadna i južna Rusija pod litv anskom vlašću u XIV veku.11 5 koja je prema rodoslovnom rasporedu ranije bila ravna njoj. veliki knez Litvanije. Minsku. Pošto su se u početku XIII veka probudila za politički život i obrazovala velike vojničke zajednice pod udarom nemačke najezde. Mnogobošci i poludivlj i. kralja Poljske i Ugarske. te su poljski velikaši ugrabili tu priliku d a brakom sjedine te dve države: Jagajlo (Jagelon). upoređuju se unuci ili praunuci dveju porod ica. i tako je Litvanija. njihov opštinski i oblasni sistem. Jasno je da ovakav sistem isključuje izbor najsposobnijih i koči tok poslova. — Ali. oslobodili s u ih tatarskoga jarma i poštovali njihovu veru i običaje. sve više su težili da konačno potčine susedne ruske oblasti svojim posedima. U obliku književnog beloruskog i maloruskog narečja. Lakoća sa kojom su vršena ova osvajanja ne može se objasniti samo slabošću ruskih kneževina. Tako je k rajem XIV veka skoro cela Zapadna i Južna Rusija. koju su . koji je dotada bio bez takmaca u Litvaniji. 3. Oni su zadržali unutrašnje uređe nje prisajedinjenih oblasti. pod uslovom da ovi priznadu vrhovnu vlast litvanskoga veliko g kneza. da mu plaćaju danak i pomažu mu pri njegovim vojnim pohodima. kao Polocku. — U vremenu kada se Moskovska država počela obrazovati na severoistoku Rusije. zapadni i južni deo ruske zemlje postepeno je prevukla sebi druga jedna država. koji je tek bio prešao u pravoslavlje. i postavio tamo svoje nećake kao vasale. Sin i naslednik Gediminov. Olgerd.

usvojila je sistem uprave i d ruštveno uređenje Poljske. n ego i da oduzme od Litvanije južne ruske oblasti. koji su dotada zavisili od litvanskog ve likog kneza. koja je uživala zaštitu države i išla u ko rak s njom. pretvorili su se u zasebna i čisto buržoaska društva. Litvanija je već bila konačno usvojila poljsko društveno uređenje. čiji je položaj postajao sve teži. Osim toga. iako je sačuvala svoju nezavisnost. Savez između Litvanije i Poljske. Ovo smanjivanje ruskog elementa u toj rusko-litvanskoj državi nagnalo je u XV i u početku XVI veka nekolicinu ruskih kneževa. Katolički i poljski uticaj načinio je posle toga toliki napre dak u Litvaniji. ali nije moglo sprečiti napredak poljskoga uticaja . proglašeno je ne samo dinastičko. Ipak. sa zajedničkom Dijetom (skupštinom). ali je katolička crkva. koji su postajali sve opasniji ukoliko je rasla snaga Mos kve. već posle Vitovtove smrti Poljska je pokušala da prisvoji jedan deo tih oblasti. Kao što su ranije upravni krugovi litvanski bili prožeti ruskom kulturom. Niže i srednje plemstvo. te je naposletku (1392) Jagajlo bio primoran da p rizna za velikoga kneza Litvanije svoga rođaka Vitovta. jer je htelo ne samo da uveća svoju državu. Ovo sjedinjavan je jako je želelo i poljsko više plemstvo. koja su se upravljala prema magdeburškom pravu. a naročito ruskog. Tri godine kasnije. u obliku dinastičkog jedin stva. da je ugovor sklopljen u Gorodlu proširio prava i povlastice polj skoga plemstva i na litvanske plemiće koji su postali katolici. Pošto su prihvatili poljsku kulturu. plemići su u velikom broju napustili pravoslavlje. i usvojili katoličanstvo. te je u tome i uspelo za izvesno vreme pos le Vitovtove smrti 1430 godine —. 1413. nego i stvarno ujedinjenje tih dveju država. Litvansko društvo je . kome su oni ponekad pri lazili zajedno sa svojom oblašću. koja se bil a znatno uvećala. Gradovi su izgubili svoja veća. sastavljenom od pretstavnika plemstva. godine 1410. primalo ih protiv svoje volje i tru dilo se da sačuva svoga sopstvenog kneza u nameri da održi svoju nezavisnost — u čemu su mu energično pomagale i ruske oblasti. Ovo jedinstvo sklopljeno u Lubinu (1569) proglasilo je stapanje Poljske kraljevine i Litvanske velike knežev ine u jednu državu. na saboru pretstavnika Poljske i Litvanije koji je održa n u Gorodlu. vremenom su i pravoslavnim plemićima dodeljena ista prava ko ja su imali i katolici. i dalje smatralo Poljake za tuđince. u bi tci kod Tanenberga (Grinvalda). Istina. za vlade poslednjega Jagajlovog potomka Sigmunda II Uzvišenog uspos tavila je novo i još tešnje litvansko-poljsko jedinstvo. A tako se u to isto vreme u Litvaniji pojačala želja za savezom. Seljaci su lišeni svoje slobode i ve zani za zemlju na kojoj su stanovali. Ovaj b rak je donekle obezbedio sjedinjavanje tih dveju država i prokrčio put poljskom i ka toličkom uticaju u Litvaniji. počela je od XV veka da polaže pravo na sve ruske oblasti koje su bi le potčinjene Litvaniji i koje su moskovski vladari smatrali za svoju naslednu „baštin u”. ali se pred odlučnim otporom Litvanac a morala zadovoljiti zapadnom Podolijom. tako su sad brzo prigrlili poljsku kulturu. skupština (Dij eta) u Lubinu. Pred ovim zahtevima. ipak zauzela povlašćen položaj. iako je pomagalo više m 11 7 plemstvu da porobi seljake. i zajedničkim Senatom. diplomatija Moskovske države. sjedinjene vojske Poljske i Litvanije . Oblasni kneževi potčinjeni velikom knezu zamenje ni su vojvodama i njihovim kastelanima. ipak je žudelo za poljskim uređenjem gde je sve državna vl ast bila u rukama plemića. Kada je oko sredine XVI veka iskorišćavanje velikih zemljišnih poseda u Poljskoj uzelo velikoga maha u cilju izvoza. istina.Rusije o dnele su sjajnu pobedu nad Tevtonskim redom i onemogućili mu da dalje polaže pravo n a poljske i litvanske teritorije. da priznadu vlast moskovskog velikog kneza. ipak je bio ostvaren i njegov rezultat se ubrzo pokazao. kojom vlada jedan i isti izborni vladar. Ono je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod litvans kog plemstva. to jedinstvo nije se isprva pokazalo onako tes no kako su želeli poljski plemići. i kako više nisu imala veze sa okolnom oblašću. Litvanci su počeli pomišljati da se što tešnje sjedine sa Poljskom. Litvanija.primorali da raskine svoju raniju veridbu sa vojvodom od Austrije (1386). Poljaci i Litvanci st ekli su uzajamno pravo da kupuju zemljišta i da zauzimaju upravne položaje i u jedno . koji se bio pokazao prilično nezavisan prema njemu. poljsko plemstvo počelo je više nego ikad žudeti za plodnim i slabo naseljenim oblastima južne R usije.

veoma snažan u Poljskoj. Postanak i razvitak kozačke organizacije. Ipak. Južna Rusija bila je tada ograničena sa istoka i juga divljim i pustim stepama. započeo je protivu nje. o snovali varoši. Većina pravoslavnog sveštenstva je istina odbila da prizna uniju i u dogovoru sa nekolicinom episkopa koji su ostali verni pravoslavlju priredila istovremeno i u istoj varoši drugi jedan sabor. koje je već bilo ustanovljeno u Poljskoj. kojima je predala pravoslavne c rkve i manastire zajedno sa njihovim imanjima. usvajajući njegove običaje i način živo ta. po kojima su s vremena na vreme lutale samo grupe krimskih Tatara. Zbog toga je krajem XVI veka pravoslavna vera u Litvansko-pol jskoj državi bila postala „vera mužika”. Ali su oni u isti mah još teže pritisli ruske seljake jarmom kmetstva. kao kneževi Ostrožski. Osim toga. Ali je poljska vlada uvažila odluku većine episkopa . o dlazili su u te krajeve samo u naoružanim grupama i stvorili postepeno tip stepsko g ratnika. Stapajući se sa po ljskim plemstvom. — Dr uštvenoj potčinjenosti pridružila se i verska. sela i zamkove. S druge strane je katoličko plemstv o. Na imanja koja im je kralj razdelio vlasnici su privukli nove naseljenike. najveći deo ruskog stanovništva odlučno se odupirao unijatskoj propagandi. Isprva je jedan deo ruskoga plemstva uzeo učešća u borbi protivu unije i katoličanstva. u nadi da učvrsti svoj položaj.j i u drugoj zemlji. N o kada bi se otuda vratili. koji je isto tako bacio anatemu na pristalice uni je i svrgnuo unijatske episkope. nastavili istu politiku u svojim područjima gde j e imalo pravo pokroviteljstva nad manastirima i crkvama.. p riznali vrhovnu vlast pape i zapretili anatemom svima koji bi se tome usprotivil i. koja je dotada bila sastavni deo Litvanije. Nekoji pravoslavni velikaši. oni se nisu . Plemstvo južne Rusije sledovalo je prime ru poljskoga plemstva i ubrzo se s njim stopilo. Političko ujedinjenje bilo je kobno po pr avoslavnu crkvu. da se većina pravoslavnih episkopa u južnoj i zapadnoj Rusiji. Poljsko. Voliniju. a protivnike unije smatrala za nepokorne i buntovne prema zakonitoj hijerarhiji i podržavala unijatske episkope. te su proširili ka jugu i istoku granicu obdelanih o blasti. oni su podržavali pravoslavne teologe koji su vodili borbu sa katolici ma i štitili crkvena. lovca ljudi koliko i životinja. Na tim granicama bilo je junaka ko ji se nisu ustezali da zađu u stepu da love životinje i divljač. No i pored sveg progonj enja. Katolički otpor. ali pošto su o ni tamo stavljali na kocku svoj život ili svoju slobodu pri susretu sa Tatarima. kao i nekoji sitni plemići. bratstva koja su osnivali građani za odbranu pravoslav lja. osnovali su na svojim područjima štam parije za umnožavanje pravoslavnih crkvenih knjiga i škole za obrazovanje budućih knjiže vnika. na crkvenom saboru u Brest-Litovsku godine 1596 oni su proglasili ujedinjenje dveju crkava (uniju). u saglasnosti sa poljskim vlastima. Podlahiju i Kijevsku ob last. odlučila za sjedinjenje sa Rimom. — Kozaci su obrazovali jedan društveni stalež na jugu Rusije već od kraja XV veka. da bi ih opljačkale. ruska aristokratija se najčešće odricala i svoje narodnosti i s voje vere. 11 8 Litvansko-poljsko versko ujedinjenje i katolička prevlast u južnoj Rusiji. koje su jezuiti fanatizovali. baš u to doba su ruski građani n ašli branioce pravoslavlja u kozacima južne Rusije. tako ogorčenu borbu. plemstvo pohitalo je da se tim koristi: ono je od poljskih kraljeva bilo primilo ogromna zemljišta i na njima zavelo kmetstvo . Ovi lovci su obično zalazili u stepe za v reme trajanja proleća i leta. južna Rusija. L itvanija je ustupila Poljskoj: istočnu Podoliju. i ona je krajem XVI veka došla u veoma težak položaj. pot pala je sasvim pod Poljsku. svaka zemlja zadržala je svoje posebne zakone. svoju po sebnu administraciju — iako istu kao u drugoj — i svoju narodnu vojsku. koju su ispovedali skoro jedino ruski građani i seljaci. Od sredine XVI veka. Međutim. a vraćali se da provedu zimu u naseljenim oblastima. koje su se trudile da prodru do graničnih oblasti Moskovske i Li tvansko-poljske države. Ali je verski polet pravoslavnoga plemstva ubrzo oslabio.

gde je bilo više slobode. — Iako su ovi pohodi sprečavali tatarske najezde u južnu Rusiju. Čas su kozaci vršili pohode na zemljouz Perekop. Svi lj udi. trebalo je da oni budu lišeni prava da ostanu kozaci . oni su ipak izazvali neprekidne tužbe i pretnje odmazdom koje su krimski han i turski sultan upućivali. čija je verska politika raspirivala još više mržnju pobunje nika. te su tako uvećavali redove kozaka.11 9 vraćali u društvene redove iz kojih su izišli. ili kao „kozaci” — kako su oni sami sebe n zivali jednom rečju pozajmljenom od Tatara. nisu mogli ostati ravnodušni prema verskom proganjanju. ostavljale su im punu slobodu. otimali stotine i hiljade zarobljenih hrišćana od Turaka i Tatara. te da postanu ponovo seljaci. pobunjene mase jurišale su sa istom pomamom na poljske činovnike kao i na plemiće i katoličke sveštenike. Ova j dvostruki zahtev naišao je na uporan otpor. Zbo g čestih ratova poljskoj vladi bile su potrebne vojne snage. Sredinom XVI veka o vi kozaci. iako i dalje lovci i slobodni stepski naseljenici. Pored ovih upisanih kozaka živeli su i dalje slobodni kozaci. po svršetku svakoga pohoda ona je naređivala da se iz spi ska izbrišu svi prekobrojni. nego hiljade. i u tim borbama Tu rci nisu uvek bili pobednici. postali us led svoje snage i broja pravi društveni stalež veoma uticajan u južnoj Rusiji. Istina. pljačkali i pustošili. van domašaja države i daleko od zemljišnih poseda plemstva. a ponekad i desetine hiljada kozaka. Ubrzo su njihove starešine postale branioci crkve i nj enih prava koja su gazili i država i zemljoposednici. Kao slobodna zajednica kojom su upravljale izabra ne starešine. Borba kozaka sa Poljskom. pukovnike i sudi je. zvani „nizvodni kozaci” jer su stanovali duž donjega toka Dnjepra. malu utvrđenu varoš na jednom ostrvcet u Dnjepra. skoro svi pravoslavni Malorusi. Što se tiče neupisanih ljudi. obrazova li su jedno posebno središte. Poneka d su čak odlazili do Carigrada i napadali turske ratne brodove. koji su stanovali u stepi. Bojeći se rata s 12 0 Turskom. I pored nepreki dnih sukoba spisak se naglo uvećavao: u prvoj četvrtini XVII veka u njemu su bile za pisane ne stotine. Oko sredin e XVI veka oni su. nezadovoljni litvansko. Poslednjih desetina XVI veka poljska vlada. Taj spisak trebalo je da obuhvati nekoliko stotina ljudi. ali tu naredbu nije bilo lako izvršiti. dobiti vla sništvo nad svojim imanjima. izbile su protivu Poljske. kao „nepokornici” — kako ih je nazivala državna vlast. i od kraja XVI veka pobune. u želji da nadzirava njihov život i njih ovu vojnu aktivnost. Kozaci . a tako isto i radi zemljoposednika koji su želeli da pretvore kozake u se ljake. Oni su tako isto postali sve smeliji prema Tatarima i nisu se više zadovoljavali da odbij aju one koji su lutali po ruskim stepama. koje su uostalom bile ne sposobne da ih savladaju.poljskim režimom povrveli su tamo. jer su želele da imaju njihovu pomoć u slučaju borbe sa Tatarima. koji će primati platu od vlade. i zato je ona za vreme ratnih pohoda dopuštala starešinama da regrutuju mnogo više kozaka nego što je dopuštao spisak. Kozaci. Mesne vlasti. litvansko-poljska vlada počela je uporno da zahteva od kozaka da prestanu s a pohodima koje su oni olako preduzimali i da se smanji broj upisanih ljudi. Sječ je smatrala za svoj glavni zadatak borbu protiv muslimana. oni su živeli kao slobodni ljudi. čuvenu zaporošku Sječu. Iz godine u godinu rastao je broj ljudi koji su bežali od poljskoga gospodarstva i robovanja i gomilali se u graničnim oblastima. kasnije nazvanog hetman. čas su se spuštali niz Dnjepar do Crnoga Mora u sv ojim lakim čamcima i napadali obalske gradove sultana ili krimskoga hana. koje su skoro uvek poticale iz zaporoške Sječe i širile se potom na upisane kozake . nizvodno od brzaka. U praksi ova poslednja odredba nije poštovana. naredila je da se ustanovi „spisak” kozaka. ostati neprekidno u svojoj službi i imati pravo da bira ju svoje starešine: glavnog zapovednika. nego su sad oni upadali u tatarske ste pe i prodirali u njih sve dublje. Ti odvažni pustolovi našli su priliku da utroše svoju ratobornost u neprekidnim borbama Sječe.

jer nekolicina ruskih plemića iz južne Rusije koji su ostali verni veri svojih otaca nisu mogli da ga štite od ganjanja niti da spreče njegovo opadanje. to smirenje bilo je samo prividno. Oni pobunjeni seljaci koji n isu upisani u novi spisak kozaka ne žele nikako da se vrate svojim gospodarima i o dbijaju da se u tome pogledu pokore i samom Hmjelnickom. koga je uvredio jedan njegov sused. i koji nije mo gao da dobije pravdu od vlade. ponovo planu. Na čelu Tatara i zaporoških kozaka koji su ga izabrali za het mana. Unijatska crkva. da će ukinuti uniju crkava. poljski spahija. te pobu na. A Poljaci. povisuje broj upisanih kozaka na 40. Sopstvenici zemlje i njihovi zakupci. Pobeđeni kozaci bili su mirni i poslušni . koja je tinjala. te joj kozaci nisu više bili potrebni.000 upisanih kozaka. tvrđavu Kodak. Krimski han sa svojom hordo m dolazi u pomoć Hmjelnickom. no oni pobiše svoje starešine i pređoše pod njegovu zastavu. koju su podržavali i vlada i katoličko plemstvo. Ali ni jedna ni druga strana neće da izvrši taj ugovor. gde obrazuju zasebne odrede pod zapovedništvom izabranih at amana. smatrala je da je konačno savladala pravoslavlje. Osim toga. činili su što su hteli sa kme tovima i davili ih nametima. beže iz Ukr ajine gde smrt sustiže sve one koji nisu imali vremena da pobegnu. Hmjelnicki pođe u boj pozivajući proglasima sve stanovnike Ukrajine da mu se p ridruže. Poljska je na te pobune odgovorila najoštrijim merama. kozaci su bili primorani godine 1638 d a prime čitav niz ograničenja. Sa svih strana seljaci i građani p ristižu njegovoj vojsci. Ugovorom kralj zvanično priznaje Hmjelnickog z a kozačkog hetmana. Bogdan Hmjelnicki. većinom Jevreji. obavezuje se da će upravne položaje u okruzima Kijeva. U drugoj četvrtini XVII veka Poljska je ušla u period relativnoga mira. pošto se bila uplela u rat sa Moskvom. kojima su oni svojim ustancima pružali p otporu u nacionalnom.000. Izgledalo je da su ove mere umirile zemlju. a naročito da pod svojim okriljem uspostave episkopsku hijerarhiju uništenu posle sjedinjenja crkava. katolički sveštenici i Jevreji. U dvodnevnoj bitci kod Zborova. gde uhvati dvojicu neprijateljskih starešina. prestravljeni. koje posla na Krim. zamkove i tvrđave utamanjujući njihove stanovnike. jedna posada sastavljena od upisanih kozaka smestiće se u Sječi da pazi na ponašanje Zaporožaca i da ih sprečava da primaju begunce iz pokrajina potčinjenih Poljskoj. uzvodno od zaporoške Sječe. i ona je ponovo pokušala da ih pritegne. sotnik (stotinar) iz Čigirina. te je često morala da čini neophodne ustupke. pobegao je u zaporošku Sječu i tamo digao bunu. a potom i sa Turskom. Posle n ovih žestokih pobuna koje su svirepo ugušene. a potom i samu poljsku vojsku kod Korsunja.000 ljudi. On zauze tvrđavu Kodak . opet. Jo van Kazimir koji je tek bio izabran za kralja Poljske. Godine 1649. Černjigova i Braclava p overavati samo pravoslavnima. i njihove sta rešine naimenovaće vlada. unijatsko sveštenstvo. Ali krajem XVI veka. socijalnom i verskom pogledu. te ona cela polazi za njim. hetmane Potocko g i Kalinovskog. naposletku odnosi on ispod Pilava sjajnu po bedu nad poljskim plemićima koji su se žurno okupili protivu njega. — Uistini. Tako su kozaci uspeli da zn atno uvećaju svoju vojsku i da donekle poboljšaju položaj pravoslavne crkve. P oljaci pretrpljuju strahovit poraz. Ustanak Bogdana Hmjelnickog. neće da ponište crkvenu uniju i da dopuste mitropolitu da zasedava u Senatu. a prema planovima francuskog inžinjera Boplana.su se istakli kao zaštitnici Malorusa. u koju su smestili jaku posad u. koji pljačkaju i ruše vile. ostali kozaci prevešće se u red seljaka. i postavlja pravoslavnog a kijevskog mitropolita za člana Senata sa istim pravima koja imaju i katolički nadb iskupi. Sp ahije. u istočnoj Galiciji. Poljaci poslaše protivu njega upisane k ozake. Godine 1648 jedan od velikih kozačkih starešina. Ovi gromki uspes i probuđuju Ukrajinu. on je stupio u vezu sa krimskim hanom. potuče poljsku prethodnicu na reci Želtija Vodi (Žute Vode). a jednoj velikoj vojsci stavili su u dužnost da obezbedi opšti mir u Maloj Rusiji . polazi lično na Hmjelnickog na čelu celokupne poljske plemićske vojske. Radi veće bezbedn osti Poljaci su sagradili na Dnjepru. osećala je veliku potrebu za vojnicima. ubuduće će biti samo 6. i ovaj mu posla 12 1 vojsku od 4. niti mogu da . te da zbace jaram poljskih spahija.

Moskva se istina potužila zbog toga Hmjelnickom. koji je izabran za hetma . a sel jaci odbijaju da priznadu vlast spahija koje su oni prognali. p ošto je odbio Poljake i njihove nove saveznike Tatare koji su bili prodrli u Podol iju. a po njegovoj smrti godine 1657 i njegov naslednik kao hetman. Isto tako vojvoda i vojna posada ostadoše samo u Kijev u. izaslanika Moskve. ali ga pri kupljaju izabrane mesne vlasti pod kontrolom moskovskih činovnika. Hetman zadržava ograničeno pravo da održava diplomatske odnose sa drugim zemljama. uz pripomoć bojara Šeremetjeva.trpe broj od 40. Ostali društveni redovi u Maloj Rusiji zadržavaju isto tako svoja nekadanja prava . a na ročito kada se Švedska pridružila njenim neprijateljima. rada (savet) kozačke vojske. Borba Moskve sa Poljskom i Turskom. zaključi sa Poljskom primirje koje mu je ostavilo najveći deo maloruski h i beloruskih teritorija. Ona j e našla saveznika u samoj Maloj Rusiji. Moskovske vojvo de stanuju po velikim gradovima. no ona se nije htela odazv ati sve dok nije videla nikakve stvarne koristi i dok se nije potpuno uverila u slabost Poljaka. Kozačkom vojs kom zapoveda jedan hetman koga bira rada i koji je dužan jedino da o svom izboru o bavesti cara i da mu položi zakletvu vernosti. Ali je ovakva poli tika ozlojedila proste kozake. Skoro odmah zatim borba se nastavlja svom žestinom. ali se ne mešaju u kozačke poslove. sporazumno sa hetma novim izaslanicima. jer je borba sa Poljskom oko Male Rusije još uvek traja la. za kojom je išao jedan odred maloruskih kozaka. a porez prikupljen od maloruskih seljaka i građana išao je u kasu hetmana umesto da se predaje carevoj blagajni. Jedan od ovih nezadovoljnika je sekretar kozačke vojske Ivan Vigovski. Ovoga puta prilike su manje povoljne za kozake. Hmjelnicki je prinuđen da prim i nov ugovor. te sin Bogdana Hmjelnickog. On je već bio pozvao u pomoć Moskvu. Georgij.000. Kozaci zadržavaju kao svoju sopstvenost zemlju na kojoj žive i sva svoja prava i povlastice. odlučuje 12 2 da se preda moskovskom caru i da mu položi zakletvu. Položaj Poljske izgleda očajan. Porez što ga plaćaju seljaci i građani predaje se državnoj blagajni Moskve. čijem su primeru sledovali ostali članovi kozačke uprave. uvidevši da ne može savladati Poljsku samo svojim sopstvenim snagama. U odlučnoj bitci kod Berestečka. Kao vrhovni vla dar ujedinjene države. I pored ugovor a od 1654 godine. te car Aleksej Mihailovič.000 kozaka. potom je pristao da stavi Malu Rusiju pod vlast carevu. u Perejaslavlj u. Ali uskoro izbijaju raspr e između Švedske i Rusije. na predlog Hmjelnickoga. kozačka vojska je i dalje znatno premašivala ugovoreni broj. nemiri izbijaju. Naposletku Hmjelnicki. Prisajedinjenje Male Rusije Moskovskoj državi. U Moskvi. a naročito pravo da biraju svoje starešine i sudije. moskovski car ima prava da u njihovom kraju dodeljuje pojed incima imanja i naseljeno zemljište. Ovoga puta sazvan je Zemski Sobor da ispita Hmjelnickove predlo ge. Broj kozaka utvrđen je na 60. nijednom rečju ne spominje uniju i svodi broj upisanih kozaka na 20. odlučuje da se odvoji od nje i da prisajedini Malu Rus iju Moskovskoj državi. gde su mnoge kozačke starešine žalile za poljski m gospodarstvom. Zbog toga rat uskoro opet počinje. Ovo zatišje omogućilo je Poljskoj da se oporavi i prikupi snagu za novu borbu. U isto vreme Hmjelnicki. On pregovara sa poljskom vladom o prisajedinjenju Male Ru sije Poljskoj. — Isprva je borba sa Poljskom bila povoljna po Moskvu. Ali ni ovaj ugovor se ne izvršuje: broj kozaka premašuje nametnutu cifru. i Mos kva se tome nije protivila. i prvi koji se koristio tim pravom bio je sam : Hmjelnicki. krimski han izdaje svo je saveznike na bojnom polju i napušta poražene kozake. namamljen izgledom da dobije pol jski presto. a li nije mnogo navaljivala. najbliži saradnik Hmjelnickoga. 000. posl e nekoliko pobeda u 1654—1656 godini zauzela je celu Malu Rusiju i veliki deo Litv anije. jer bi im ono dopustilo da u Ukrajini steknu položaj kakav je ima lo poljsko plemstvo. i uz pripomoć Tatara pobeđuje moskovsku vojsku. Vigovski je prinuđen da se odreče s voga zvanja. Ona traje dve i po godine sa raz ličitim obrtima. Njena glavna vojska. zauzeo je oblast Helma i istočne Galicije. izuzev Poljsku i Tursk u. sastavljeni su uslovi prisajedinjenja. — Januara 1654 godine.

Ali sad Turci opsedaju Čigirin. Ali čim se on vratio na desnu obalu. čije starešine prilaze njemu i ubijaju Bruhovecko g. gunđaju. Leva obala izabira za hetm ana Bruhoveckog. upropast ila su Ukrajinu na desnoj obali. ona će i ostati u takvom stanju. „Večiti mir” zaključen sa Poljskom godine 1681 dao joj je zauvek levu obalu Dnjepra. Ova dugotrajna borba iscrpla je snagu Rusije. obedi Rusiju. Venecije i Rusije. i kralj Mihail Višnjovjecki primoran je da po ugovoru sklopljenom u Bugaču 16 72 ustupi Ukrajinu na desnoj obali Turcima. Malorusi. Iva . podiže bunu protiv u Rusije. nedav no veoma bogata. te se proglašuje za turskog podanika. Moskva se sprema da učini izves ne ustupke. ponovo polaže zakletvu Moskvi. koji godine 1676 kapitulira i ostavlja mu grad. Jer je on popustio navaljivanju Moskve i do pustio da moskovske vojvode uđu u varoši Male Rusije i predao im upravu nad gradskim i seoskim stanovništvom sa pravom da prikupljaju sve poreze kojima je ono podložno. koji uspeva da uz pripomoć moskovske vojske odbij e Poljake. nezado voljne hetmanom Samojlovičem. koga će posle nekoliko godina optužiti za izdaj stvo prema moskovskom caru i zameniti Samojlovičem Za vreme ovoga hetmana Moskva ponovo pokušava da zauzme desnu obalu Dnjepra. Tursko-tatarska vojska osvaja Podoliju i oblast Galiča. ostali su bez uspeha. jer nije dovoljno jak da odoleva Poljacima i onim kozacima koji su njihovi saveznici. koje je još pojačala u nutrašnja politika Bruhoveckog. Pošto Moskva sad smatra da Andrus ovski ugovor više ne važi. posle pustošenja za vreme unutrašnjih nereda. ugovarači su se obaveza li da je ne posedaju ponovo i da ne naseljavaju iznova oblast između Buga i Dnjepr a. Već nekoliko godina Mala Rusija je rastrzana n emirima. te se njeno stanovništvo raselilo. prostog kozaka. optužile su ga za izdajstvo. te je Moskva godine 1667 zaključila sa Poljskom primirje u Andrusovu. ona je postala skoro prava pustinja. Doroše nko. ali tada sam Bruhovecki. Samojlovič napada godine 1675 i 1676 Čigirin. pojavljuje se na levoj obali. uskoro je obrazovan savez protivu Turaka 12 4 sastavljen od Poljske. Potpisujući taj „večiti mir”. a na njegovo mesto izabran je jedan kozački starešina. Samojlovič. no ta optužba bila je besmislena i trebala je samo da posluži kao opravdanje za Golicinov poraz.na. prestonicu Dorošenka. sa jednim malim pojasom zemlje na desnoj obali. odbija njihov prvi napad. biraju n ovog hetmana. ko je je godine 1686 i 1687 preduzela moskovska vojska sa maloruskim kozacima pod z apovedništvom kneza Vasilija Golicina. po k ome joj je Poljska ostavila od Male Rusije samo levu obalu Dnjepra i grad Kijev. Hetman desne obale. Na desnoj obali Dnjepra kozačke starešine s u za Poljsku. a čas Poljskoj. Dva vojna pohoda na Krim. ona je ipak povrat ila ranije osvojene oblasti. jer se nekoliko kandidata za hetmanski položaj otimlju o vlast i odvlače zemlju čas Moskvi. a na desnoj obali Kijev i njegovu oko linu. Iako Moskva nije uspela da ponovo osvoji desnu obalu Dnjepra. kome pomaže moskovska vojska sa Šeremetjevom na čelu. Poljska je računala da uvuče Rusiju u jedan savez protivu Tu rske. kojih su se Poljaci potpuno odrekli. ali ne i da potčini desnu obalu. nenaviknuti na moskovske metode. u želji da spase svoj položaj. Austrije. P ustošenja za vreme ovoga rata. Zbog rusko-turskog ugovor a u Bakče Saraju godine 1681. a na levoj obali za Moskvu. oni ponovo priznaju vlast Moskve. pukovnika Mnogogrješnog. Ovo primirje izazvalo je u Maloj Rusiji jako nezadovoljstvo. ali godine 1678 nov turski pohod primorava Ruse da se povuku. i sada Georgij Uskoro zatim Poljska uspeva da p 12 3 Hmjelnicki prelazi na drugu stranu. Hetma n Dorošenko pokušava da sačuva svoju nezavisnost prema Poljskoj. vojvode i Moskovske vojne posade su pobijene. Sam ojlovič je prognan u Sibir. Kozačke starešine. I doista.

ali im u nakn adu za to nameću terete. Čak i na ovakvim imanjima su seljaci. kao zapovednik kozačke vojske. ostali lično slobodni i sopstvenici svog a dela zemlje. ali se u prak si. što im om ogućuje da imaju veliku moć. Moskva je ostavila hetmanu unutrašnj u upravu zemlje i finansije. Kozačka „starešinstva” nameću uskoro svoj uticaj i samome hetmanu. magistrati i opštinski o dbori nadležni su samo za poslove svojih staleža. građansku i sudsku vlast. ali hetman. a drugi da daju sve poreze i dugovanja u naturi. sastavljen poglavito od kozačkih „starešinstava”. Svaki puk ima j edno glavno mesto. čiji su iznos prikupljale vlasti i on se trošio u unutrašnjosti Ma le Rusije. posle neuspešnog pokušaja Bruhoveckog. Pred zakonom članovi prvoga staleža se ničim ne razlikuju od pros tih kozaka. a svakom s totinom po jedan sotnik (stotinar) i „stotinarsko starešinstvo”. koja se go rko žali zbog toga centralnim vlastima. kupuju zemljišta i naseljavaju ih koz acima i seljacima koji su osiromašili u ratu. Posle pobune Bogdana Hmjelnickog. upravno središte. Plemićska imanja su skoro sasvim iščezla. Pukovi se dele na stotine. Posledica je toga da hetmani postaju u XVII veku zaštitnici staleških interesa kozačkih „starešinstava”. U to isto vreme Ukrajina na desnoj obali. građani i seljaci mogli su slobodno da ulaze u njihove redove. Opšte starešinstvo meša se mnogo i u pukovsk e i stotinarske izbore. ali pri tom učestvuju još uvek istinski i prosti kozaci. oni biraju međusobno. Ali pri kraju XVII veka hetman i vlasti usprotivili su se primanju seljaka među kozake. Sva starešinstva se biraju i njih mogu da svrgnu njihovi birači. Seljački vojti. Unutrašnje uređenje ruske Ukrajine u XVII veka. Isprva kozaci nisu sačinjavali zatvoren stalež. stalež vezan zajedničkim interesima. Zbog toga moskovska vlada ima u poslednjoj trećini XVII veka priliku da izbliže proučava režim što su ga hetmani zaveli i da natenan e priprema svoje buduće mešanje u unutrašnje poslove Male Rusije. ali uistini oni drže u svojim rukama znatnu snagu i bogatstvo. Od njih s u ostala tek poneka. i prilično veliki broj 12 5 imanja pravoslavnih manastira. koji su neka vrsta ministara i koji obrazuju „opšte starešin stvo”. a pomažu mu nekoliko ađutanata. Svakim pukom upravlja jedan pukovnik i jedno „pukovsko starešinstvo. krajem XVII veka. Ovi i nteresi dolaze sve više u suprotnost sa interesima kozačke i seljačke mase. Njena teritorija podeljena je na deset vojnih okruga ili pukova. koju su Turci napustili. seljaci sa leve obale Dnjepra postali su slobodni i prisvo jili zemlju na kojoj su stanovali. oni im pomažu da se okuće. Varoši i sela koje imaju upravu prema Magdeburškom pravu imaju izabrane ma gistrate. jedan ruski a dru gi poljski. dok se u isti mah uvećava stalež zavis ih seljaka. a osim toga obogaćene starešine. — Tek krajem XVII veka jasno se ocrtavaju glavne linije unutrašnjeg uređenja ruske Ukrajine. Njega i član ove opštega starešinstva treba da bira opšta rada (skupština) cele vojske. a ostali izabrane opštinske odbore. Vremenom se broj zemljoposednika brzo uvećava. Jedina razlika među njima bila je u tome što su prvi bili obavezni da vrše vojnu službu. koja pretstavljaju istovremeno vojnu. Zemljom upravlja hetman. Jer hetmani i carevi razdeljuju kozačkim starešinama naseljena zemljišta. pala je ponov o pod vlast Poljske koja je pregla da je ponovo naseli i da je preuredi. može izuzetno da naimenuje nekoliko članova.n Mazepa. . u čemu ih uostalom pomaže entralna vlada koja takođe želi da oslabi i smanji vlast hetmana. kor isteći se svojom vlašću i materijalnim sredstvima. i to ona koja su pripadala sitnim plemićima koji su se bili opredelili za Kozake prilikom njihovog ustanka. iako obavezni da daju izvesnu naknadu vlasniku imanja. Tako se stvara ubrzo jedan nov stalež zemljoposednika. svakim selom po jedan kozački ataman i jedan seljački vojt (za stupnik). Ovo protivljenje nalagali su više staleški interesi nego opšti. opšta uprava pripada kozačkim činovnicim a i raznim starešinstvima. I tako krajem XVII veka Mala Rusija je i dalje podeljena na dva dela. koje obuhvataju iz vestan broj tržišta i sela i imaju svoje zasebno središte. i to na posredno zauzimanje Golicina.

gde je naseljavanje prodrlo tek u XVIII veku. Kako se rat udaljavao zajedno sa širenjem granica. jer od Crnoga Mora dolaze neprestano tatarske najezde od kojih treba b raniti stalne naseljenike. Ove dve struj e obeležile su granice stalnoga stanovništva sve do ivica stepe. a novac im je davala tek svake treće ili četvrte godine. ali čim su Malorusi izgubili veru u uspeh toga ustanka . ukrajinsko ili m alorusko naseljavanje. kreće se u prvoj polovini XVII veka druga jedna struja. — U XVII veku. već je od njih stvarao čitave pukove. na evropski način. naročito Engleze protestante i Nemce. do kozačkih naseobi na na gornjem Donu. između 1630 i 1645 godine. u Bjelgorodu — protivu Krima. vlada je bila primora na da preduzme prinudne mere za zadržavanje stanovništva. U isti mah. kao i u XVI. i u Novgorodu — protivu Švedske. Za Aleksejeve vladavine ustano vljena su tri štaba mesne odbrane: u Sjevsku — protivu Poljske. UNUTRAŠNJE UREĐENJE U XVII VEKU Unutrašnje naseljavanje. zato. Ovakvo vojno ustrojstvo stajalo je srazmerno malo vladu koja je plaćala „ratnicima” samo davanjem z emlje. otpočelo se sa redovnim vežbanj em. koje dolazi sa se vera. te oni postaju njena oružana straža. prethodnički puk. Ovo naseljavanje privremeno se prekida usled ustanka hetmana Hmjelnickog protiv Poljske. Moskva nije više mogla da služi k ao glavni stan vojske niti da razdeljuje pukove. ruske pešadije i konjice. Kontrola koju vlada vrši nad slobodnim naseljenicima olakšana je time što je iseljavan je iz središta Velike Rusije doprlo do svojih prirodnih granica. pošt o je ovo bežanje bilo kobno po zemljoradnju središnih oblasti. Sada je bilo potrebn o održavati pravu vojsku po evropskom uzoru. Za tridesetak godina oni su potpun o naselili južni deo Kurske gubernije. isto kao i naseljavanje. oni se više nego ikada iseljavaju iz Poljske. za vreme nemira. odonud Dnjepra. Simbirska (od Tambova do Simbirska) i Kamska (Sengilej. ruska teritorija uvećava se naročit o naseljavanjem nenastanjenih oblasti stepa na jugu i na granicama Sibira. U XVII veku. koje dolazi sa zapada. nego je i opasna. iako bežanje se ljaka ka granicama i dalje traje. i spoljna politika Moskve postaje sve složenija i zahteva skupe vojne reforme. Za 12 6 vreme drugoga rata sa Poljskom (1634) nedostatak graničnih utvrđenja kobno se oseća. poljska vlada trudi se da naseli Poltavsku oblast Malorusima. čim je popravljena pustoš koju je ostavilo Doba Nemira. Vojne reforme. i obrazuju se novi pukovi od građana i stanovnika vojnih okruga koji leže duž tih granica. U XVII veku stepa ne samo da nije naseljena. Voronjež i Kozlov). u utvrđenim zonama. stražarski. te je stanovništvo stvarno ustaljeno. Zato je vlada pohitala da dovede nove naseljenike na granicu. Menzel insk). Ustanovljavaju se štabov i na granicama. Bjelgorod. A kako je o vaj pokušaj krunisan uspehom prilikom zauzeća Smolenska. U XVI veku je naseljavanje stepe bilo posledica bežanja slobodnih seljaka i kmetova. — Uporedo sa proširenjem teritorije. desnokrilni i levokrilni puk. što je bilo obustavljeno. Između 1636 i 1656 godine stvara se ispred Tulske odbranbene linije nova linija. koja se deli na tri dela ili „zone”: Bjelgorodska (Ahtirka. i nije se on zadovoljava o da im samo poverava zapovedništvo. vlada ponovo preduzima odbranu granice. Od 1680 godine vlada je prinuđena da podigne i treću utvrđen u liniju duž Doneca. ipak je država dovoljno jaka da nametne svoju vl ast beguncima i da od njih načini branioce južnih granica stavljajući ih pod svoju kon trolu. Prošlo je ono vreme kada je za odbranu zemlje prema „ravnici” bilo dovoljno poslati sv akoga leta na Oku i preko nje odrede „ratnika” koji su obrazovali nekoliko pukova: v eliki puk. Sredinom toga veka već ljudi ne znaju kuda da beže da bi izbegli vlastima.4. U svakom štabu nalaze se zapovednici tuđinci ko ji uvežbavaju svoje potčinjene i uvode ih u novu taktiku konjice (dragoni i nemački ko . za Mihailove vladavine Filaret je pri mao u vojsku tuđince. U susret ovom velikoruskom naseljavanju. celu Harkovsku guberniju i zapadni deo Voronješke gubernije.

Golicin je up otrebio te oblasne pukove sastavljene od starih i novih elemenata.000 rubalja. To su u pravom smislu reči vojni obveznici. porez se teško pribira. moralo je biti sasvim oslobođeno poreza. Po završetku vojne obuke vraćaju vojne obveznike njihovim domovim a. svi porezi postaju grupni. ali ona budno p azi da ta zemlja „ne iziđe iz ratničkih ruku. osiromašilo za vreme nemira. 12 7 Krajem toga veka. Međutim. najpre od 1646 do 1648. kao što smo videli. razume se. a to će reći a one koji nisu potčinjeni privatnim zemljoposednicima. ili 10. povećani su. — Ovo načelo zajedničke odgovornosti primenjuje se ne samo na pribiranje poreza. povrh sv ega. a novi porez na strjelce prelazi od četvorostrukog na sedmostruki u toku XVII veka. Potčinjavanje društvenih staleža. ona pristaje takođe da ga ostavi drugom mužu udove ili vereniku pokojnikov e ćerke. Plemstvo. Osim toga. koji iznose obično dvadeseti.500. dok su najpotrebniji predmeti srazmerno poskupeli.000 rubalja. — Da bi se popunili ti novi izdaci.000 rubalja. nego „ognjište” (dvor). da ne bi palo u ruke tuđim licima. što bi krajem XIX veka pretstavljalo sumu od 3. trošak je utrostručen: 750.njanici) i pešadije. ali na prvi poziv oni moraju da se okupe u jednoj određenoj varoši njihove zone i da tu obrazuju pukove. te mo gu čak i da nameću svoju volju vladi. izišli su iz Doba Nemira mnogo pouzdaniji u sebe. pri svakom novom vojnom pohodu pribegava se izvanrednim porezima. Pošto su imanja ostala napuštena. nego uopšte na sve pojedinačne obaveze prema državi. izvršen je nov popis poreskih obvez nika koji su se raselili za vreme nemira. Ovaj način je neizbežna posledica primitivne administrati vne organizacije. Posle nemira državna blagajna je ostala prazna. nesposobna da stupi u neposredan dodir sa poreskim obveznicima . na černosošnjije. država je prinuđena da ih grupiše i da im nametne zajedničku odgovornost za plaćanje por eza. Za vreme ratnih pohoda na Krim. seljaka i građana. oni su još daleko od toga da imaju onaj povlašćeni položaj koji će steći u XVIII veku. Da bi se obezbedilo prikupljanje novih poreza. „raspoređuje i određuje”. pore zi.očevina) koji su dotada bili oslobođeni . Izvesna određena grupa poreskih obveznika op orezuje se izvesnom sumom koja se potom deli.” Sopstvenost takvih državnih imanja bila je tačno određena u XVI veku. Ovaj sistem staje vladu mnogo više nego pređašnji. a to je polovina državnog budžeta. o kojima će kasnije biti reči. Finansiske reforme. Vlada ne traži više da po smrti jednoga vojnog obveznika nje gova zemlja bude predata onome koji može odmah da preuzme njegovu vojnu obavezu. Iznos ovih poreza je mnogo veći nego ranije: porez na otplavna (nanosna) zemljišta (jamskoj) je 85 puta veći neg o ranije. i sav teret pada na ročito na seljake iz „crnih (oporezovanih) okruga” na severu.500. na obaveze ratnika. ali u XVII veku već se otst upa od utvrđenih pravila. Godine 1680 Rusija je konačno podeljena na oblasne vojne o kruge. za vlade Ivana Groznog. v lada sad pristaje da to imanje ne upisuje u „carev spisak” sve dok pokojnikov sin ne odraste. što uostalom ima za posledicu vanje obrađene površine. između njih prem a njihovoj finansiskoj moći. pa ipak. godine 1680. vrednost novca je znatno opala: rublja je izgubila četiri petine svoje vredno sti. u XVII veku vlada konačno usvaja jedno novo gledište: vojnoj obavezi podložni s u ne samo pritežaoci imanja dobivenih od države (pomjesća). U toku toga veka „ognjišta” podložna porezu popisuju se u dva maha. Vlada im dodeljuje zemlju kao nagradu za njihovu vojnu službu. deseti ili čak i peti deo vrednosti imanja. a potom od 1678 do 1680 godine. Početkom XVII veka izdržavanje vojske zahteva oko 250. 12 8 nego i sopstvenici slobodnih baština (votčina . Osim toga. Ratnici. poreska osnovica neće više biti „ralo” (soha).000 na kraju XIX veka.

Ali seljak koji je radio na zemljištu nekoga privatnog posednika ili na crn oj zemlji” mogao je napustiti mesto za koje je bio vezan kao poreski obveznik. produžen je na deset. Istina. koje je država rado htela da zadovolji. U XVII veku on slobodno pretvara svoje seljake u sluge. seljak kome sudi njegov gazda može da bude tužilac u nekoj parnici. Država sad zahteva vojnu službu i od ovih „posednika” i dodeljuje imanja samo onima koji nemaju baštine ili onima čija je baština m ala. pa ih čak i prodaje. „prava varoš”. zato je ona vezala za „ratničk u zemlju” sve seljake koji su bili upisani prilikom popisa stanovništva od 1646 do 1 648 godine. a 1607 na petnaest godina. odobrena je ili bolje reći nametnuta je neka vrsta samouprave plemićima koji imaju zemljišne po sede. Za Mihailove vlada vine vrši se revizija svih plemićskih imanja da bi se položaj i zvanje svakog posednik a doveli u bolju srazmeru sa veličinom njegovog imanja. ili da ode na rad drugde. jer čak i kada ubije svog otroka. Jedan seljak. konačno je z abranjeno svakom posedniku zemlje da menja svoj društveni položaj. To je uglavnom isto ono načelo koje vezuje i poreske obveznike i nameće im zajedničku odgovorno st. pa čak i sa svojim gospodarem. ima pravo da i sam kupuje otroke. on odeljuje porodice. Da bi ovo uzajamno jamčenje bilo uspešno. bez ikakvih pri nudnih mera za njeno izvršenje. kakve su obav eze građana? Varoši se još uvek malo razlikuju od sela. itd. Da bi obezbedila pravilnost te službe. bilo vezano za zemlju a ne za ličnost. Tada je isto tako ukinuto pravo „starinaca” — a to će reći onih koji odavno žive na is tom zemljištu i pod istim gospodarem — da mogu napustiti vlasnika zemlje na kojoj st anuju. vlada zavodi jednu zaštitnu mer u koja pretstavlja „lanac”: posednik zemlje A jamči za posednika B. Trgovci i zanatlije nastanjuju se na periferiji. On čak prisvaja pravo da im sudi. ne ranjava niti mori glađu čoveka koji mu je potčinjen. to je načelo koje je vlada primenila na seljake. Odavno su ratnici pokušavali da izdejstvuju zakon koji bi konačno vezao seljake za njihove gospodare i oduzeo im pravo da menjaju gospodara. i to pravo vidno je istaknuto time što pored nekojih spahiskih dvoraca postoji i tamnica sa okovima za ruke i vrat. ili obaveza plaćanja poreza. Zakonik cara Alekseja iz 1649 godine preporučuje izrično vlastelinu da ne ubija. sam o ako nađe sebi zamenika. Pošto su ratnici obavezni na vojnu službu. Državni interesi poklapali su se sa intere sima posednika. Tek u XVIII veku biće ukinute ovakve protivrečnosti. te je porez na zemlju koji se određivao prema „ralima” zamenila porezom na „ognjište”. Usled ovoga gubi se pojam „slobodnog ratnika” koji može da menja gospodara p o svojoj volji. otuda . oni biraju između sebe jednoga plemića koji ima dužnost i pravo da određuje uslove pod kojima će svaki od njih ispunjavati svoju vojnu obavezu. pretstavlja upravno i vojno središte. Otada sopstvenik postepeno stiče vlast nad ličnošću seljakovom. pokazuje dokle idu gospodareva prava. u posadima. sredinom XVII veka. jer je tjaglo. što je obavezalo izvesnu grupu stanovnika. razdeljuj e 12 9 seljake. koji može da bude prodat. i to na račun seljačkih prava. jer je obavezan n a vojnu službu. pa su plemići podeljeni na k ategorije prema njihovom bogatstvu.svake vojne obaveze. Godine 1607 jednim ukazom koji nije bio primenjen vezani su seljaci za posednike zemlje kod kojih su se zatekl i prilikom popisa 1592—1593 godine. naročito na on e koji žive na zemljištima čiji su vlasnici obavezni na vojnu službu. No i pored toga zakonodavstvo je i dalje veoma nejasno. Zbog toga se vlada trudi da poresku obavezu pretvori u ličn u. okrivljeni se čak stavljaju na muke. da zaključuje ugovore sa državnom blagajnom. i veliki deo njihovog stanovništ va sastavljen je od „rabotnika”. Ali već ova i ovakva preporuka. koji je godine 1597 bio utvrđen na pet godina. Državni i dvorski seljaci vezani su za zemlju i opštinu još u XVI veku. d ok G opet jamči za D i tako dalje. a seljaci na plaćanje poreza. Isto tako jedan fiskalni razlog objašnjava postupno potčinjavanje i vezivanje seljak a za zavičajnu opštinu. carevi ratnici postaju prinudno ratnici države. Zakonski rok za istraživanje i prinudno vraćanje odbeglih seljaka. jedino centar varoši. a ovaj jamči za G. gospodar ne podleže nikakvoj zakonskoj odgovornosti. Uskoro potom. menja ih. Vezati ličnost za zemlju da „zemlja ne bi izb egla poresku obavezu”.

prva briga je da se varoši odvoje od sela. Kada je potrebno da se izvrši opšte i konačno potčinjavanje stanovništva. „Velikom Blagajnom”. nego na onoga u či jem je vlasništvu. Ipak. vlada ga 13 0 poziva u Moskvu i uzima u službu kao gosta ili zakletog trgovca. ne izbornog. a raniji vojni okruzi poslužiće kao osnovica za podelu zemlje na „gubernije”. i nameće im posebne dužnosti. uostalom veoma malobrojni. „carinu” i „krčmarinu”. kada je suma koju je trgovac prikupio niža od onih iz prethodnih godina. i porez se ne razrezuje više na zemljište. gde je usredsređena celokupna vojna odbrana. Isto tako u varošima se pokuša va da se oporezuje ne bogatstvo. Pošto novac pritiče iz severnog dela zemlje. gradsku elitu. Ova dvostruka evolucija završiće se tek za vladavine Petra Veli kog. sposobniji da plaćaju više nego sel jaci. vrši se d ecentralizacija u finansiskoj administraciji i pribiranju poreza: tu dužnost sad v rše mesni vojni štabovi. koju mu je os . nego neposredno postavljenog od centralne vlasti. imaju dužnost da prikupljaju glavne posredne por eze. koji ne plaćaju porez. a drugi u svoje posade. na jugu Rusije. stanovništvo je tamo pohrlilo čim su i gradovi bili podvrgnuti jednom naročitom porezu. Ove preteče krupne buržo azije. čije je stanovništvo oslobođeno opštinskih poreza . više upravne starešine koje je postavljala centralna vlast. Naprotiv. Napor koji je učinjen da bi se poboljšale finansije izazvao je izvesne iz mene u poreskoj administraciji. a seljaci i građani koji su se sklonili u predgrađa vraćeni su jedni u sela. što pretst avlja jednu izvesnu pretpostavljenu površinu zemlje. Čim se koji trgovac iz u rašnjosti obogati. — Ove reforme odnose se naročito na mesnu i finansisku upravu. ali čije kuće nisu oporezovane. sredinom XVII veka svi „varošani” su oporezovani lično. Potom se građani podložni plaćanju poreze razlikuj u u isti mah i od ratnika nastanjenih po gradovima. koja se može završiti uzapćivanjem gostovog imanja. u kojoj su usredsređena sva glavna priman ja. ukidaju se nekadanje sasvim proi zvoljne podele zemlje na „četvrtine”. načelo biranja nije konačno napušteno. desetak. lišena svake oblasne upravne podele. posle ukidanja vojv odskog zvanja. vlada odabira n ajbogatije varošane. htelo se da se u iste ruke usredsrede sve prikupljene sume. U toku celoga tog veka organizacija prikaza pokazuje dve različite težnje. Početkom XVII veka u izvesnim okruzima bile su vojvode. Strogo je zabranjeno prodavati dućane i varoške kuće ljudima nekoga drugog staleža. nego zanatstvo i zanatska zarada. i vlada mu pribegav a dosta često zbog zloupotreba što ih čine vojvode i zbog teškoće da se nad njima vrši uspeša nadzor. Bio je to pokušaj da se upravna vlast usredsredi u ruke jednog jedinog velikodostojnika. Trgovački lokali u varošima plaćaju jedan zaseban porez. Za Doba Nemira ovo zvanje se još više rasprostrlo. Usled toga zabranjen o je ratnicima da se bave trgovinom i zanatima na štetu varošana. a ne prema površini zemljišta koje poseduju. Varoša ni čak nemaju više pravo da se sele iz jedne varoši u drugu. Upravne reforme. Za Mih ailove vladavine ono se uopštilo. petnaestak i dvadesetak.naziv posadskije ljuđi kako nazivaju varošane. pod pritiskom izuzetnih potreba što će ih rat izazvati: mesto Velike Blagajne z auzeće Ratuša. ovim gostima dodeljuje se celokupna uprava po varošima. Kada su za vladavine Ivana IV nekad anji namesnici ili volostelji zamenjeni starostama. Oko posada stvara se treći pojas. Krajem toga veka. ipak su i pored toga postavl jane i vojvode koje je Moskva slala da budu na čelu izvesnih okruga naročito izloženih neprijateljskim napadima. Tako će XVII vek samo ocrtati u glavnim potezima jedno upravno uređenje sa više smisl a nego što je bila zamršena uprava. Usk oro su i stanovnici predgrađa podvrgnuti plaćanju istoga poreza koji plaćaju varošani. razume se. za čiji iznos oni jamče svojim imanjem. Odavno se njima razrezuje porez ne prema „ralima”. nego prema „ognjištima”. vrši se stroga istraga. Često se u nekojim okruzima ponovo postavljaju zaklete staroste umesto vojvoda ili uporedo sa njima. i od seljaka nastanjenih po predgrađima. pred građa ili kako su ih tada zvali sloboda. i krajem toga stoleća zamenjuju se jednim pravim m inistarstvom finansija. Zanatlije i trgovci su. Na varoši padaju u XVII veku s vi vanredni nameti. I najzad. koji je veoma unosan za državu.

ne iz straha da će biti izloženi tuđinski m uticajima. najzad je počelo da pri vlači pažnju. Za Aleksejeve vladavine vlada je. da se poruše njihove crkve i da se oni nastane u njihovom nekadanjem predgrađu. jes te borba između nacionalne kulture. on se može videti samo na trgu ili u dućanima. trgovaca i kućevlasnika. u Tverskaja. Tako je u Moskvi. jer veruju da će tako održat i svoj ugled i dostojanstvo. koje je u početku ostalo nezapaženo. oblače se kao Evropljani i čije ponašanje n e vređa njihove sabesednike. i pokazati nadmoćnost svoje kulture. tuđinci su se sprijat eljili s Rusima. 5. Dve nove protestantske (luteranske) crkve podignute su osim jedne koja je već post ojala. niko ne može da uđe u dom nekoga evropskog trgov ca. na traženje sveštenstva. Tuđinci u Moskvi. inače može čovek da bude uhapšen i d se kaže: „Ti ćeš i sam postati Frank (Evropljanin). Istina je da je 13 1 Rusima strogo zabranjeno da odlaze u Evropu. PREOBRAĆAJ ŽIVOTA I OBIČAJI POD TUĐINSKIM UPLIVOM U XVII VEKU — RUSIJA TRAŽI SVOJ PUT Ruski nacionalni ponos. te su sad oni izgledali mnogo opasniji pego kada su bili izdvojeni u z asebnom predgrađu. Ruski poslanici oštećuju stanove. lome nameštaj. vaspitani su baš u takvoj sred ini koja je održavala veze sa inostranstvom. ovaj kvart je napušten.Naščokin. Kad ruski diplomati moraju da se poja ve u inostranstvu. kao što smo rekli. a sagrađena je i jedna reformistička (kalvinistička) crkva. kao divljake. u Pokrovki. tuđince koji poznaju jezik dotične zemlje. postavljen pored cara umivaonik i peškir. jer se smatra da je svaki tuđinac 13 2 „nečist”. uzimali rusku poslugu. i car je žurno brisao desnu ruku posle rukovanja sa poslanicima.” To ne sprečava odnose sa tuđincima. Kada se oni pojave na ulici. Njihovo prisustvo. naredila da se prodaju kuće tuđinaca. ali . nego stoga što su Rusi smatrali za greh i skrnavljenje svako mešanje sa drugim narodom. tuđinci nisu više u Moskvi. koja teži da sačuva svoje tradicionalno obeležje. Po rečima jednoga istočnjačkog kaluđera. za vreme prijema stranih poslanika. — Isprva je neprijateljsko držanje stanovništva otežavalo sva ki odnos sa tuđincima. i sve jačeg tuđinskog uticaja. — Već u XVI veku. kako su verovali Evropljani. Ali je posledica toga bila suprotna onome što se očekival o: iako su neposredni odnosi prekinuti. Prodiranje tuđinskih knjiga. jer su tuđinci više voleli da se nastane u samoj Mosk vi. bar kada se tiče k je. Pavla iz Alepa koji je pos etio Moskvu posle 1660 godine.tavio u nasleđe XVI vek. nakinđuren i svojim dugačkim i šarenim kaftanima. Matvjejev i njihovi sinovi. šubarama. a ponekad nosili čak i rusko odelo. Najjači uticaj izvršili su tuđinci nastanjeni u Rusiji. u samoj Moskvi. oni ne samo da neće da poštuju običaje te zemlje. Oni počinju sve češće da šalju u inostranstvo. ali sad Moskva odlazi da u Njemeckoj S lobodi potraži zabave i vaspitanja. nego rado postupa ju sasvim suprotno i izazivaju neprestano teškoće i raspre. svetina se smeje i posmatra ih radoznalo . Tek krajem XVII veka počinju Moskovljani da uviđaju kakav utisak ostavljaju svojom g rubošću i smešnom gordošću. ali su oni samo jedan izuzetak. u Čisćije Prudi (čiste bare). u Arbatu i Sivcevom Vražeku. Moskovska grubos t prelazi u poslovicu. evropska kultura je tamo duže ostala nedirnuta. na reci Jauzi (kasnije je to bila Nemačka ulica u Lefortovu). Rusija nije više ona nepoznata zemlja koju j e Herberštajn otkrio krajem XV veka. — Druga karakteristična crta XVII veka. na ušću Jauza. Nekolicina obrazovanih Rusa sa kraja toga stoleća. čizmama drečavih boja i haljinama sa ruka vima dugačkim po dvanaest aršina. naučili jezik. ponikao je čitav jedan tuđ nski kvart koji je dobio ime Njemeckaja Sloboda (nemačko predgrađe). Spaljen za Doba Nemira. ostavljaju za sobom neizdržljiv zadah i neverovatnu nečistoću. kao na primer Ordin .

ni zahtevaju opreznost. Jedan ukaz iz 1672 godine dokazuje da su tuđinske knjige v eć prodrle u izvesne oblasti Rusije; on „zabranjuje strogo ljudima svih staleža, stanovnicima varoši, posada, predgrađa, okruga, sela i zaselaka da čuvaju javno ili tajno knjige štampane na latinskom ili poljskom jeziku”, i naređuje da se takve knjige predadu vojvodi. Te iste godine pokušava se da se u Moskvi otvori jedna prodavnica tuđinskih knjiga, ali godine 1675 jednom naredbom vlade prekida se odjednom taj pokušaj, sa izgovorom „da je nepotrebno slati u Moskvu tuđinske knjige, jer Moskva ima svoju sopstvenu štamp ariju i izobiluje knjigama”. Ovo su bile crkvene knjige, tada najrasprostranjenije ; no ipak su istoričari zabeležili u toku sto pedeset godina, počev od sredine XVI vek a, na stotinu rukopisa, prevedenih sa stranih jezika, čija sadržina dokazuje da j e radoznalost izvesnog broja obrazovanih čitalaca išla dalje od verskih štiva. V eć tada bogati ljudi počinju da stvaraju svoje biblioteke i da uzimaju učitelje strani h jezika. Usvajanje tuđinskih običaja. — Posledice ovakvih lektira koje su upoznale Ruse sa novim idejama, pokazaće se mnogo docnije. Uglavnom usvojeni su n ajpre običaji, način života, odelo, nakit i ponašanje tuđinaca. Carev dvor je dao primer, a dvorani i bogati trgovci poveli su se za njim. Već za vladavine cara Mi haila, njegova deca nose „nemačko” odelo koje je za njih poručio njihov domaći učit elj Morozov. Godine 1675 jednim dvorskim naređenjem zabranjeno je dvoranima da nos e nemačko ili ma kakvo drugo odelo, da potsecaju kosu, da nose haljine, kaftane il i šešire po tuđinskom uzoru i da tako oblače svoju poslugu; ali sve to nije sprečavalo da u Moskvi krojačke radnje, koje su sve držali Poljaci i Nemci, dobro pazare. I unutrašnjost kuća menja se. Nekadanja ruska izba preobražuje se u evropski dvorac, s a stočićima umetnički izvajanim na poljski način, sa foteljama prevučenim originalnim ve zovima; pozlaćene „nemačke stolice” zamenjuje nekadanje hrastove ili lipove klupe koje su se stavljale duž zida. Kupuju se časovnici pa čak i ogledala; istina, isprva ih prekrivaju svilom da bi se na taj način pokazalo kako oni služe za potrebu a ne za ukras. Umesto nekadanjih slika rađenih na samom zidu stavljaju se pokretne slik e, a krajem toga stoleća čak i portreti rađeni po prirodi; skromniji kupci biraj u štampane slike različite sadržine: verske, moralne, istoriske, satirične, itd.; tak vih slika nalaze koliko hoće na Vrtarskom trgu i na Kapiji Spasa, i to po ceni koj a se kreće od pola kopejke do dve kopejke komad. I zabave se preobražuju. Naročito u časovima dokolice ublažuje se strogost neka danjeg načina života. Već odavno, i pored svešteničkih zabrana, sačuvala se muzika, narodne popevke i običaji nekadanjeg mnogoboštva. Sad se na dvoru pojavljuju akrobati i mađion ičari, igrači i svirači. Pobožni car Aleksej,. nezadovoljan tim novinama, ukida te nove zabave i umesto pesama i profanih

13 3 pripovedaka zavodi crkvene pesme koje prosjaci lutalice pevaju u njegovim odajam a; orgulje su zamenjene crkvenim pojanjem: „dvorana za zabavu” napuštena je radi lova na konjima i lova pomoću sokola. Ali ova reakcija ne traje dugo. Posle ponovnog ve nčanja cara sa Natalijom Nariškin — majkom Petra Velikog — koju je u savremenom duhu vas pitao bojar Matvjejev, carski dvor zavodi, od 1672 do 1675 godine, najsloženiju za bavu — pozorišne pretstave. Reditelj tih pretstava je jedan nemački pastor iz predgrađa, a dekorater je jedan slikar tuđinac. Repertoar je pozajmljen od nemačkih putujućih gl umaca; neka „bibliska radnja” prekida se svakog časa grubim šalama, nepristojnim ljubavnim izjavama, lakrdijašenjem holandskog Pikelheringa ili čulnostima iz kakve „engleske komedije”. Ove predstave održavaju se tri godine, skoro do smrti Aleksejeve. Rusija traži svoj put: Križanićeve ideje. — Tako se krajem XVII veka stvara atmosfera po godna za uvođenje novina. Pa ipak, one izazivaju otpor i negodovanje. Jedan deo st anovništva koje se drži starih običaja udružuje se sa patrijarhom i sveštenstvom na čelu. Ru sija se očevidno koleba između starinskih i novih običaja. Ovo doba opisao je veoma ja snovidno i snažno — što jedan Rus tada još ne bi mogao učiniti — jedan slovenski savremenik, Hrvat Križanić. Veoma obrazovan, Križanić, koji je došao u Moskvu (1646—1657) da propoveda

uniju dveju crkava, vaspitan je u seminaru u Beču, potom u Rimu, gde se pripremao za misionarski poziv; ali on ubrzo pokazuje duboku veru u kulturnu misiju Moskve . To je jedan veliki slovenski rodoljub koji se više svega boji odnarođavanja Sloven a. On zazire od tuđinskog uticaja, pa ma kako on slab bio; on želi da Ruse zaštiti od njegovih posledica, a preko Rusa i naročito preko cara, i sve ostale Slovene. Pa ipak je Križanić, iako je idealizovao slovenstvo, veliki realist koji vidi stvari onakve kakve jesu. Njegovo je načelo da traži put „razuma” između dva sasvim suprotna uti caja, podjednako opasna i između kojih se ruski duh koleba, između grčkog i nemačkog uti caja. Rusija treba samo da izabere; ali, da ne bi ona izabrala nasumce, treba jo j osvetliti put. Grci, to znači jaka reakcija; Nemci, nepromišljeni napredak. Prvi p ut vodi unazad, u mrak; drugi vodi ka primamljivoj budućnosti. Ali, između ta dva pu ta postoji razumni napredak, koji ne kida sa prošlošću c ne nosi u sebi opasnost odrođavanja. Ako su Nemci pristalice svake novine, a Grci protivnici svega što je n ovo, „razum” pokazuje da ništa ne može da bude dobro ili rđavo jedino stoga što je novo, jer ono što je danas staro bilo je nekada novo; dakle, ne odbacujmo ono što je dobro u novome, nego se naučimo da ga zapazimo. U pitanjima vere ne sme biti nagađanja. Za K rižanića, koji je katolik, Nemci su „đavoli” i „zmajevi” koje treba izbegavati i mrzeti; u ov m sporu on je gotov da stane na stranu pravoslavnih. On je manje nepopustljiv ka da se tiče odnosa između nauke i vere i slobode mišljenja, koju dopušta u pitanjima vere . Višim staležima dopušteno je da proučavaju filosofiju, kao što su je proučavali crkveni oc i. Ne treba odricati svako učenjaštvo i propagirati neznanje, kao što čine Grc i; ne treba se protiviti slobodi

13 4 propovedanja koju zastupaju Nemci, ali je treba ostaviti episkopima, je r oni jedini dobro poznaju načela hrišćanskog morala. Ne treba prezirati isposništvo, k ao što čine Nemci, da bi se predalo telesnim uživanjima, ali treba u isti mah izbegava ti licemerstvo i sujeverje Grka. Iako ih ne treba slušati kada u politici preporučuj u da se u svemu podražava Turskoj, ipak je nepravedno smatrati da je nečovečno i varva rsko sve što je tursko. Iako ne treba potcenjivati snagu ruske države, ipak je ne tr eba raspirivati i verovati u bajke i smešna pripovedanja grčkih obožavalaca koji naziv aju Moskvu „trećim Rimom”; moć ruske države ne razlikuje se niukoliko od moći ostalih zemalj a. Križanić smatra da su najopasniji neprijatelji Nemci, zbog nadmoćnosti njihove kulture , njihove obdarenosti, zbog svih pozitivnih i primamljivih strana njihovog karak tera, koji i on sam ceni. On rado priznaje da su Sloveni na sredini između divljak a i prosvećenih naroda, i povlači između Nemaca i Slovena ovo poređenje: „Naša spoljašnost ni e privlačna, a tuđinci su lepi, i zbog toga se oni gorde i ponose; mi smo zatvoreni u sebe, a oni su rečiti; mi smo spora duha i prostodušni, dok su oni prepredeni. Mi smo neumereni i rasipni, ne vodimo računa o svojim troškovima i prihodima, i mi samo rasipljemo i traćimo svoju imovinu; a oni su štedljivi i grabljivi, i u svemu traže s amo dobiti. Mi smo leni, mi ne volimo ni učenje ni rad; a oni su vredni i iskorišćuju svaki trenutak. Mi se zadovoljavamo svojim grubim odelom i skučenim životom; a oni s u rođeni u bogatim i raskošnim zemljama. Naše reči i naše misli su jednostavne kao što su i naša dela; mi se svađamo, pa se potom mirimo; a oni su podmukli, licemerni, osvetlji vi, pogled im je neiskren, oni nikada ne zaboravljaju uvredu i do smrti traže pril iku da se osvete.” Razume se da je sasvim prirodno što Sloveni teže da podražavaju tuđincima koji ih zasenj uju: „Pošto nam je jezik nesavršen a duh siromašan, oboje skoro bez ikakve lepote, mi s e divimo rečitosti, duhovitosti, umu, veštini da se zabavljaju i veštom laskanju drugi h; oni nas love u svoje mreže kao što lovci hvataju ptice; oni nas zauzdavaju, stežu n as za vrat i teraju nas da jurimo kolikogod oni hoće.” Da li se treba predati bez bo rbe? Kako se treba boriti? Iako Križanić nije ubeđen da se Sloveni mogu izjednačiti sa E vropljanima, on zna da i pored svih njihovih prirodnih nedostataka, koji im toliko škode, oni imaju i svojih dobrih osobina. Najglavnija je njihova mlado st, jer se pred njima otvara čitava jedna budućnost. „Kao i pojedinac, i narodi se spo

ro prosvećuju. Potrebno je mnogo vremena da oni upoznadu istinu i napuste rđava shva tanja i zakone.” Na Slovene se može veoma lepo da primeni teorija o „dobima starosti” ri mskog istoričara Florusa: „Neka se niko dakle ne usudi da kaže kako su nauke nedostupn e nama Slovenima usled izvesne kobne sudbine, i da učenjem nećemo i ne možemo postići us peha u tome. Nisu za godinu dana ni za jedan čas drugi narodi stekli svoje znanje, nego su se učili postepeno, ugledajući se na, jedne i na druge.” Križanić tvrdi da je Rus ija na pragu prosvećivanja, jer nauke počinju da

13 5 cvetaju onda kada država dostigne vrhunac svoje moći; a taj trenutak se p ribližuje. Na ovome proročanstvu zasniva on svoju duboku veru u posebnu misiju Rusije prema S lovenima. Ostali Sloveni nemaju svoje otadžbine, te jedino će Rusi moći da okupe rastu reno stado. Ali da bi izvršila svoj zadatak, Rusija treba da se i sama brani od od narođavanja. U ovom pitanju Križanić gubi svoju uobičajenu umerenost i oštro napada svako pozajmljivanje od tuđinaca. Rusi moraju po svaku cenu sačuvati jednostavnost svojih običaja. Istina je da su njihovi domovi sa niskim prozorima malo ugodni, i kada s e u njima založi vatra, dim usled nedostatka dimnjaka ostaje u sobama, ne do pušta da se vidi i šteti vid. Ali domovi tuđinaca navode čoveka na lenost; mermer ni pod u njima blista se poput oltara i „ne može čovek ni da pljune na pod a da odmah ne dođe služavka da ga obriše”; i ne treba se ugledati na Nemce koji „da bi samo održali čist , ne plaše se nikakvog umora”. Istina je da rusko odelo ima izvesnih nezgoda: ono je neukusno, teško i staje mnogo novaca; ono primorava čoveka da sakriva svoju džepnu ma ramicu u šubaru, da novac drži u ustima, noževe i hartije u sarama čizama, što izaziva odv ratnost i potsmeh tuđinaca, dok je evropsko odelo prilagođeno potrebama i veoma ugod no; ali se u inozemstvu moda menja svake godine; zato Križanić preporučuje Rusima da s tvore novu nošnju ugledajući se u isti mah i na istočnjačka i na zapadnjačka odela. On pre poručuje takođe da sačuvaju svoj način života: „Rus, pošto se naspavao kako tako na nekoj klu i ili na svojoj peći, u potpunom odelu pod pokrivačem ili na slamnjači umes to dušeka, juri od ranoga jutra svome poslu ili u službu caru. Međutim, Zapadnjak se i zležava do podne u svome toplom i mekanom krevetu; čim ustane, on seda za doručak i pr edaje se dokolici” — Križanić ovde pobija ono što je maločas tvrdio — „i u svojim trenucima dokolice zabavlja se igrama, pesmom i muzikom. Viši društveni re dovi plivaju u izobilju, dok radnici grcaju u bedi; ali u Rusiji, hvala Bogu! sv i, i najbogatiji kao i najubogiji, jedu raženi hleb, ribu, meso i zadovoljavaju se kvasom, kada nema piva, te je tako sudbina seljaka i radnika bolja u Rusiji neg o u mnogim drugim zemljama.” On odobrava onu vrstu socijalizma koju pretstavljaju zajedničke obaveze stanovništva prema državi; u Rusiji svi služe državi i rade za državu: „Seljaci oru zemlju i stvaraju hleb, vojnici podnose glad i stud, prolivaju svoju krv i daju svoj život za otadžbin u. Plemići ratuju, sudovi sude, saveti većaju i pomažu caru i narodu svojim mišljenjem i radom. Sveštenici i monasi mole se Bogu za grehove svojih bližnjih.” Jedino trgovci i intelektualci ne služe ničemu. Trgovci, kao i besposleni deo plemića, jesu neradnici; intelektualci, izuzev jednog malog dela potrebnog za državnu službu, samo su „parazit i”. Pa ipak, iako se izjašnjava za samodržnu vladavinu, Križanić ne želi da car zloupotreblj uje svoju vlast. On mu savetuje da vrši samo umerenu vlast, ograničenu „slobodama” ili p ovlasticama koje su dobili razni društveni staleži, i u tome duhu on sastavlja za Al ekseja jedan govor namenjen narodu na trgu Lobnoe, čiji program potseća u mnogome na program Petra Velikog. Križanić je jamačno nameravao da zauzme položaj

13 6 jednoga od dvojice „filosofa” koje car treba da ima pored sebe „da mu kazuju istinu”; zn

a se da je on ovu neobičnu ulogu imao da vrši ne u Moskvi, nego u Tobolsku kuda ga j e vlada, malo naviknuta na političke rasprave u kojima je uvek podozrevala, iako n ejasno, neku skrivenu opasnost, radije poslala. U očima Moskovljana ovaj Sloven, koji je branio narodnu kulturu, rasuđivao je i sam kao kakav tuđinac, jer su oni većinom bili nesposobni da shvate širinu njegovih zamisl i i oduvek su smatrali za podozrivo ono što im je bilo nerazumljivo. Ono što je kod Križanića dragoceno za savremenog istoričara, bilo je opasno za tadanju Moskvu. Jer, k ao obrazovan i dovoljno nepristrasan posmatrač, Križanić se nije ustezao da ocrta živu i istinitu sliku mračnih strana ruskoga života, onih strana koje će upravo iščeznuti. Ruska kultura je spremna da izvrši ono što joj on savetuje, a to će reći da primi i usvoji um erenu količinu tuđinskih pozajmica, te da se zaštiti od nepromišljenih pozajmica. Ali je to usvajanje preteško i prekasno; u okvir stare tradicije može se uneti samo malo s tvari. Složen i znalački program što ga je Križanić preporučivao ne može se više ostvariti, t Rusija, umesto da pođe preteškim „srednjim” putem, otići u krajnosti; pa ipak, ni jednoga trenutka neće ruski narod, kao što bi se moglo dogoditi malim slovenskim narod ima, doći u opasnost da izgubi svoje nacionalno obeležje. 6. CRKVENA REFORMA I CRKVENI RASCEP (ŠIZMA U XVII VEKU) Jedan od pokušaja da se nađe „srednji” put, koji bi doprineo razvitku originalne narodne kulture, učinjen je u oblasti koja je bliska narodnoj psihologiji, a to je vera. Taj pokušaj pokazuje veoma jasno zašto Križanićev savet nije mogao da bude primenjen na Rusiju njegovoga doba. Sredinom XVII veka „smešne bajke” XVI veka liče na anahronizam; ali je opasno dirati u n jih, jer u oblasti vere i religije vlada krajnji konzervatizam. Zato, kada pobožni car Aleksej stavi sebi u dužnost da obnovi narodnu crkvu, on mora da pođe jednim no vim putem. Pošto on voli estetsku stranu verskih obreda i želi veličanstvenost i lepot u, nada se da će tim putem oživeti jednu formalističku crkvu i obrednu veru. Oko njega se okuplja čitava grupa mladih sveštenika koji idu za istim ciljem: njegov lični ispo vednik, Stepan Vonifatjev, jedan prijatelj ovoga, Ivan Neronov iz Nižnjeg - Novgor oda, nekoliko zemljaka Neronova, protopop Avakum, obdaren znatnim književnim sposo bnostima i mnogi drugi. Ova grupa trudi se da oživi veru približujući se vernima jedni m načinom sasvim neobičnim za ono doba, besedom koja se govori u samoj crkvi, koja j e prema Križanićevu tvrđenju jako omiljena kod Nemaca, ali koju Grci osuđuju. Ova nov ina jako se sviđa pastvi; svetina koju besede Neronova privlače u Kazanjsku sabornu crkvu toliko je velika, da crkva ne može da je primi; narod se tiska u porti, penj e se na prozore; slušaoci plaču razneženo, a i sam propovednik ne može da zadrži jecaje . Ranija ruska crkvena služba je potpuno nerazumljiva

13 7 vernima. Sveštenik i njegovi pomoćnici gledali su u njoj samo jednu formalnost koju je trebalo izvršiti, te su se žurili da što pre završe liturgiju: oni su pevali i čitali m olitve u nekoliko glasova jednovremeno; prisutni nisu ništa razumevali, te nisu ni slušali. Grupa reformatora želela je da na veoma blag način oživi taj obred, da ga učini razumljivijim i prisnijim vernicima. Ali i pored sve njihove umerenosti, izazval i su živo negodovanje stare svešteničke generacije: „Vi ste licemeri, — zamera im jedan mo skovski sveštenik, — vi širite jednu novu jeres, zavodite pevanje u jedan glas i poučava te ljude u samoj crkvi. Mi nikada nismo besedili u samoj crkvi, nego izvan nje. Licemeri, nečastivi je u vama!” Ova grupa bila je izabrala „srednji put” i nasula u star e mešine novo vino. Videćemo zašto ovaj put nije odveo ničemu. Patrijarh Nikon pripadao je ovoj grupi i slagao se sa njenim shvatanjima o narod noj religiji, i carev ispovednik Vonifatjev preporučio ga je Alekseju za patrijarh a. Kada je postao patrijarh, došao je brzo u sukob sa svojom grupom na davnašnjem i uvek živom pitanju štampanja crkvenih knjiga. Ove knjige, proizišle iz jedine državne štamparije koja se zvala Pečatnij dvor, bile su rđavo otštampane; njihov tekst bi o je pun varijanata. U XVI veku, da bi se ispravio taj tekst, doveden je u Moskv u Maksim Grk; ali su njegove ispravke pobudile živo negodovanje; u očima Moskovljana

, dirati u neko slovo Evanđelja, značilo je vršiti skrnavljenje. Početkom XVII veka učinjen je nov pokušaj popravljanja teksta. Ovoga puta dovedeni su Rusi, učenici Kijevske duhovne akademije koji, pošto su imali nešto pojmova o jednoj tada malo rasprostranjenoj nauci, gramatici, htedoše da razjasne smisao teksta. Proučav ajući tradicionalni tekst oni su otkrili ne samo pogreške prepisivača, nego i umetke k o zna kakvoga porekla koji su se razlikovali od originalnih grčkih tekstova , ali saglasni sa jednim jamačno veoma starim običajem ruske crkve. Osuditi te u metke kao pogreške, to je za jednoga Kijevljanina, kao i za jednoga Grka, značilo bi ti u Rusiji optužen za jeres. Jer za Moskovljane neobičnosti ruskog bogosluženja bili su najbolji dokaz da je ruska crkva, nasuprot grčkoj, ostala na pravom putu. Kada je ona postala narodna sredinom XVI veka i kada je dobila zadatak da čuva pravosla vlje čitavoga sveta, ona je baš tada izjavila da jedino njene posebnosti ispravno tumače verske dogme, te je zato ona odbila od sebe grčku crkvu. Zbog toga s u Kijevljani, hoteći da povrate ugled Grcima izjavom da oni ne samo da nisu bili j eretici, nego da je u njih bila prava vera, i da moskovski patrijarh treba da st upi u vezu sa četvoricom drugih istočnih patrijaraha, izazvali žestoku prepirku. I upr avo za vreme te prepirke izabran je Nikon za patrijarha. Posle iscrpnog proučavanj a toga pitanja, on je raskinuo sa svojim nekadanjim prijateljima, nacionalistima , i povučen svojom odlučnom i bujnom naravi, opredelio se bezuslovno za Grke. On je ča k prekoračio granice potrebnoga: „Nikon je — napominje jedan istoričar šizme, Kapterev , — zaveo kod nas grčke amvone, grčko episkopsko žezlo, grčke kamilavke i mantije, g rčke melodije crkvenog pojanja. On prima grčke slikare i zlatare, počinje da zida mana stire po grčkom uzoru; on ima prijatelje Grke i sluša njihove savete.” Na crkvenom sab oru godine

13 8 1656 Nikon ide čak dotle da izjavljuje kako „ma da je Rus i sin Rusije, on ima veru i shvatanja jednoga Grka.” Razume se da mu pristalice narodne religije živo zameraju zbog ovakvog držanja: „Ti odobravaš zakone tuđinaca i prihvataš njihova učenja, — kaže mu Ne ov, — a ranije si nam ti sam ponavljao da su Grci i Malorusi izgubili veru i snagu , i da su njihovi običaji rđavi. A sada su oni za tebe sveci i učitelji vere.” Ono što lep o karakteriše Ruse toga doba, to je da su oni nesposobni da, usled nedostatka nepr istrasnosti, nađu rešenje te čudne prepirke. Kada su godine 1645 car i Nikon zatražili s avet od grčkoga patrijarha Pajsija, ovaj im je prosto odgovorio da su crkveni obre di posledica istoriskoga razvitka pojedinih crkava i da nemaju nikakve veze sa v erskim dogmama. On „hvali shvatanje” Moskovljana koji se plaše i najmanje greške, ali „ispravlja njihovu name ru”, jer hoće da dokaže kako „šizmatici nisu jeretici”. No u Moskvi nijedna od dveju grupa n e može da prihvati to gledište; obe grupe veruju da verski obredi imaju skoro mađi jsku snagu da obezbede spas duše i da udaljavanje od njih znači izgubiti dušu. Nikon potom uspeva da dovede u Moskvu istočne patrijarhe i privoleva ih da bace an atemu na pristalice narodne crkve. Dvojica od njih, antiohiski i aleksandriski, prisustvuju crkvenim saborima 1666 i 1667 godine; oni shvataju i čine ono što se od njih očekuje. Vlada j e konačno odbacila učenje o „srednjem putu” i pošla jednim od „krajnjih” puteva podražavanja, im putem. Tako je izvršen onaj važni događaj u ruskoj istoriji, rascep između nacionalne crkve, koja je postala narodna, i zvanične crkve, koja je teoriski u pravu, ali n ema više u svojoj pastvi iskrenih vernika. Posledice ovoga videće se za vladavine Pe tra Velikog. Patrijarh Nikon pobedio je protivnike crkvene reforme, i car Aleksej, i pored sv oje naklonosti prema nekolicini članova Neronovljeve grupe, stao je na njegovu str anu. Nikon ima manje sreće kad je prišao rešavanju pitanja o odnosu između crkve i države i pokušao da obnovi papsko učenje iz srednjeg veka, te da dokaže kako je svešteničko dosto janstvo iznad kraljevskoga. Aleksej ne može da trpi takvo učenje, te je Nikon, čije je neutoljivo slavoljublje izvelo iz strpljenja „preblagoga” cara, postao žrtva svoga pokušaja da stavi crkvu iznad države. Petar Veliki s

etiće se toga kada se bude odlučivao da od crkve načini jednu državnu ustanovu. 7. DUHOVNI ŽIVOT U XVII VEKU Prosveta. — U prosveti, kao i u veri, tragovi nekadanje nacionalne kulture počinju d a se gube pod nadiranjem jedne više kulture, čije neizbežno usvajanje zahtevaju i savr emene potrebe i zahtevi tehnike. „Neznanje ruskoga naroda — kaže Margeret — jeste izvor njegove pobožnosti. On ne zna ni za škole, ni za univerzitete. Jedino sveštenici uče omladinu čitanju i pisanju; no malo nj ih se tim bave.” Ova slika je tamna, ali tačna. Tek sredinom toga stoleća, da bi mogla suzbijati versku propagandu,

13 9 vlada pomišlja da osnuje u Moskvi jednu školu, makar ona bila i osnovna. Videli smo da je vlada, usled nedostatka učenih Moskovljana, dovela iz Kijeva učene ljude sumnj ive vere. Da bi se ona suprotstavila latinskom učenju Kijevske duhovne akademije, otvoren je godine 1645 u Moskvi tečaj grčkog jezika. Posle toga, godine 1648, Fjodor Mihailovič Rtiščev otvara u Svetoandrejskom manastiru, koji je on sam osnovao, jednu školu u kojoj ukrajinski kaluđeri predaju, osim slovenske i grčke gramatike, još i retoriku i filozofiju. Ali ova škola nije dugo radila. Od 16 50 do 1665 školski razvoj se zaustavlja. Pojava verskoga rascepa (šizme) daje mu nov polet. Crkveni sabor iz 1666—1667 godine naređuje svima sveštenicima da nauče čitanju i p isanju bar svoju rođenu decu: „Neka oni prestanu da trguju sa svešteničkim položajima — kaže n — i da stvaraju sveštenike od seljaka neznalica, od kojih nekoji ne umeju čak ni sto ku da čuvaju. Kako bi oni mogli da budu pastiri ljudi? Otuda i potiču rascepi i nemi ri u crkvi Gospodnjoj.” Pa ipak, prosečni Rus je ubeđen da je prava opasnost imati mno go znanja: „Ne trudite se da vešto umujete, braćo, — može se pročitati u jednom savremenom z apisu — nego ostanite smerni. Ako te neko zapita da li znaš filozofiju, ti mu odgovo ri: Duh jelinski meni je nepoznat, ja nisam čitao retore i astronome, i nikada n isam zborio sa visokoučenim filozofima. Ja proučavam svete knjige zakona o milosrđu da bih oslobodio greha svoju grešnu dušu.” Još i krajem XVII veka raspravlja se ozbiljn o o tome da li treba naučiti bar osnove gramatike, retorike, filosofije i teol ogije da bi se razumelo Evanđelje, ili pak služiti Bogu u punoj „prostodušnosti” i či tati Sveto pismo ne razumevajući mu smisao. Od godine 1660 počinje se najzad priznavati korisnost škole. Ali, kakva ona treba da bude? Pristalice staroga pravoslavlja zahtevaju isključivo izučavanje grčkoga jezika , dok zastupnici zapadnjačkih ideja traže da se osnuje jedna „Akademija” po uzoru na Kijevsku, i da se u njoj predaje latinski. Posle dugoga kole banja vlada se odlučuje za jedno srednje rešenje: ona usvaja jedan obiman program, a li određuje da nastavnici budu Grci. Godine 1685 stižu braća Lihudi, dva Grka za koje je patriarh dao pristanak i koji su izučavali više škole u Veneciji i Padovi. Godine 1 687 učenici obeju škola povereni su njima, i tako je osnovana Akademija „sloveno - lat insko - grčka”. Isprva vlada nju iskorišćuje za ciljeve cenzure i policije. Pretvorena u neku vrstu istražnog suda, ona vrši nadzor nad svim privatnim nastavnicima stranih jezika. Jedino oni koji su učili u njoj imaju pravo da imaju poljske, latins ke i nemačke knjige i druge luteranske i kalvinističke spise, da raspravljaju o religiji i da priređuju javne rasprave o veri. Strani naučnici pretstavnici „slobod nih nauka podvrgnuti su strogom nadzoru. Oni koji čuvaju knjige o „mađiji, vradžbinama i čarolijama” i druge knjige koje je crkva osudila izlažu se opasnosti da budu spaljeni . Čak ni braća Lihudi nisu mogli da ispune ono što se od njih zahtevalo. Videćemo kakva je bila njihova sudbina i sudbina Akademije za vladavine Petra Velikog. Oni nika da nisu ni predavali teologiju, jer već 1694 godine otpušteni su zato što su „uneli u pr oste duše latinske nepravde”. To je dokaz da čak ni ona škola na koju su pristali

14 0 izvesni tradicionalisti ne može da se trpi u Moskvi i da je ona u nemogućnosti da pr uži Rusiji ma i najmanji delić nauke. Na tome polju Petar Veliki imaće da počne ispočetka; on će morati da jednim mahom zavede evropsku nauku. Naučna znanja. — S obzirom na potpun nedostatak viših i srednjih škola i na premalen bro j osnovnih škola, ne može se očekivati da su naučna znanja u Rusiji XVII veka bila na ve likoj visini. Aritmetika je jedna od najmanje rasprostranjenih nauka, čak i među stručnjacima. Zna s e sabiranje i oduzimanje, ali množenje i deljenje ostaju sasvim nerazumljivi. Teško se shvataju razlomci: školovan Rus ume da podeli jedan broj samo sa dva ili tr i; posle toga on deli delove na isti način („polovina od polovine”, „polovina polovine jedne polovine”, itd.); da bi sabrao i oduzeo razlomke, on ih zamenjuje c elim brojevima, uzimajući za osnovnu jedinicu najmanji razlomak. Izlažući prosto pravi lo o deljenju sa tri, poslednji triumf nauke, pisac jedne računice oduševlja va se mađijskom snagom „zlatnog preseka”: ako se na dva određena mesta stave dat e količine, traženi rezultat se dobiva na neki način, ali ni sam pisac ne može da kaže zašto i kako. Tek u XVIII veku pojaviće se savršeniji udžbenici. Tek godine 1647 arapski br ojevi zamenjuju u jednom ruskom udžbeniku stara slovenska slova za oznaku brojeva i tako omogućuju desetični račun; ali još i godine 1676, pod izgovorom da jedna zbirka l ekarskih recepata bojara Matvjejeva sadrži „cifre”, njegovi neprijatelji pretresaju mu celu kuću da pronađu tu knjigu „opasnu i protivnu zakonu Božjem”. Euklidova geometrija ostala je nepoznata sve do vladavine Petra Velikog. Tadanji udžbenici za geometriju, koji su ustvari samo knjige o geodeziji i zemljomerstvu, sasvim su nesposobni da objasne kako se premerava ma koja površina; površina ma kog a trougla izračunava se množenjem njegovih strana sa polovinom treće strane; da bi se izračunala površina kruga, izračuna se površina kvadrata koji ima isti obim. Uostalom, r ukopisi tih udžbenika za geometriju pre Petra Velikog toliko su izmenjeni prepisiv anjem da i ovi prosti propisi postaju nerazumljivi. O astronomiji, razume se, ne zna se ništa. Pomoću nekoliko praktičnih načina, „mesečevog kruž nja” i „sunčevog kruženja”, određuju se datumi pokretnih praznika; osim ovo nekoliko pojmova tačnih za svoje doba, svi drugi, kako u astronomiji tako i u kosmografiji, pozajm ljeni su od Vizantije, gde su bili mnogo oskudniji nego kod starih Grka. Tako na primer, egipćanski kaluđer Kozma ustao je u VI veku protivu onih koji se „usuđuju da ob jašnjavaju položaj i oblik sveta skolastičkim silogizmima, da dokazuje sferno i kružno k retanje neba, i koji hoće da geometriskim proračunavanjima zasnovanim na sunčevim i me sečevim pomračenjima odrede oblik i položaj zemlje”. Ovim znanjima iz kojih se rađa „oholost” on je suprotstavljao svoja shvatanja; on je „iz Svetoga Pisma” saznao da je zemlja, poput Mojsijevog prestola, ravna četvorougaona površina, dvaput duža od svoje širine; na ivicama zemlje uzdiže se jedan zid koji se pri vrhu zaobljava i tako stvara nebes ki svod gde obitavaju Bog i njegovi sveci;

14 1 anđeli šalju na zemlju kišu koju najpre prikupe u svojim trubama; oni pokreću i zvezde. U XVI veku prodire u Moskvu pojam o devetoro nebesa za koje su prikačene zvezde, n ebesko plavetnilo i gornji nebeski svod; kretanje zvezda potčinjeno je zakonima i vezano za sudbinu ljudi. Tadanje moskovsko stanovništvo, sa Maksimom Grkom na čelu, protestuje u ime slobodne volje protivu toga astrološkog fatalizma; ako s e sve u svetu zbiva prema neizbežnom kretanju zvezda, onda nema ni greha ni vrline . U XVII veku jedan kijevski naučnik, Simeon Polocki, pokušava da izmiri slobodnu vo lju sa neminovnošću, ne odričući se ipak glavne astrološke ideje: uticaja zvezda na čovekovu sudbinu. Imena Kopernika, Keplera, Galileja i Njutna još su nepoznata u Rusiji: Petar Veliki prvi će izgovoriti Njutnovo ime. Osnovni pojmovi iz prirodnih nauka, koji stižu u Moskvu tek u XVII veku, pozajml jeni su od srednjevekovnih enciklopedista XIII i XIV veka. Dotada su se Moskov ljani zadovoljavali vizantiskim teorijama koje potiču iz prvih vekova hrišćanst va. Vizantisko delo Fiziolog, koje je prodrlo u Rusiju zajedno sa prevodom Kozmo ve teorije, crkva je zvanično priznala. Ali, dok je u zapadnoj Evropi ovo delo

bilo veoma rasprostranjeno i postalo opšte dobro srednjevekovne misli i umet nosti, kao i neiscrpna riznica za propovednike, koji su u njemu tražili simbole, i za umetnike, koji su ih ovaploćavali, — u Rusiji je ono ostalo zatrpano u manastirs kim knjižnicama i nije se upotrebljavalo sve do XVII veka, kada je otpočeo kijevski uticaj. Ovo je tada zamenjeno jednim novim delom, srednjevekovnim Bestiariumom ( Knjiga o životinjama), iz koga su simboličnost i tajanstvenost isključene, ali koje još ne sadrži nijedne pozitivne opaske evropske nauke. Medicina i farmacija imaju, silom prilika, praktičnije obeležje. Od XVI veka tuđinski lekari sve su češći na carskom dvoru. U XVII veku pojavljuju se vojni lekari. A li tek godine 1672 odobrava se slobodno izdavanje lekova iz druge moskovske apot eke. Tada takođe tuđinski lekari počinju da imaju ruske učenike. No u tom pogledu Rusija je još uvek privržena starinskim shvatanjima. Ni Vezalova Anatomija, ni Harvejeva F iziologija nisu poznate u Rusiji. Godine 1661 lekari farmaceutskog prikaza odobr avaju rukopis jednoga Vrta svežine ili Cvetnoga vrta, koji je preveden sa jednoga latinskog izdanja iz XVI veka, a čije se nemačko i zdanje pojavilo 1672 godine; u tome delu se i dalje govori o mađijskoj snazi i oso binama dragoga kamenja, o načinu kako da se razlikuju dobri dani od rđavih, kako da se nađe sreća među ljudima i da se sazna pol deteta koje će se tek roditi, itd. Najraspr ostranjeniji udžbenik za farmaciju je takođe prevod, čiji je original izdat godine 153 4. Istina je da se ruska farmakopeja neprestano dopunjuje narodnim receptima, ko ji su često zasnovani na dragocenim oprobanim zapažanjima i koji iskorišćuju lekovitost biljaka. Dodajmo da su sva ova znanja, više manje sumnjiva i sakupljena u zastarelim izdanj ima, dostupna samo veoma ograničenom broju čitalaca iz viših društvenih redova. U narodu se naučna znanja javljaju u obliku bajki, poslovica i

14 2 narodnih pesama, i u tim narodnim umotvorinama književni izvori mešaju se sa mnogobožačk im predanjem i hrišćanskim povestima. Književna znanja. — U oblasti istorije, Rusija poznaje, sve do kraja XVI veka, samo letopise pisane po ugledu na grčke hronike. Godine 1512 jedan udžbenik opšte istorij e, zajedno sa istorijom Slovena, sastavljen u južnoslovenskim zemljama, prer ađen je za ruske čitaoce i dodat mu je kratak pregled ruske istorije sastavljen u ro doljubivom nacionalnom duhu: to je Hronograf. Sto godina docnije, godine 1617, k ada su zapadnjački i latinski uticaji potisnuli južnoslovenske i grčke uticaje, Hronog raf je prerađen prema poljskim i latinskim podacima; dodati su i novi pojmovi iz k osmografije i obaveštenja o istoriji zapadne Evrope, sve do Reformacije i otkrića Am erike, kao i o ruskoj istoriji pre Dmitrija Samozvanca. U toku XVII veka ovo izd anje Hronografa neprestano se uvećava, naročito ukoliko se tiče geografij e (Geografija od Merkatora prevedena je 1630 godine. Godine 1674 izlazi prvi udžbenik za rusku istoriju, Sinopsis, sa čisto autokratskim i pravoslavnim obeležjem. Ova nauka izgleda da se više obrađuje i uživa veću potporu nego druge, ali osnova istoriskog izlaganja ostaje i dalje puna legendi i bajki. U književnosti, gramatika, čija je važnost zvanično priznata početkom XVII veka, zauzima prvo mesto. Godine 1634 pojavljuje se prvi moskovski bukvar od Vasilija Burceva, ali je to samo preštampavanje jednoga bukvara izdatog u Vilni 16 21 godine. Bukvari su jedina svetovna izdanja moskovske državne štamparije koji se r asturaju u priličnom broju. Od 1648 do 1651, a to će reći za četiri godine, izišla su tri njegova izdanja, 9.600 primeraka; od 1678 do 1689 godine, a to će reći za dvanaest godina, izdato je čak 25.000 primeraka. I drugi udžbenici prodaju se isto tako dobro: Časlovac u 36.000 i Psaltir u 18.000 primeraka . No i pored svega toga, kada se saberu sve ove osnovne knjige, dolazi po jedna knjiga na 2.400 stanovnika. Iako se uči čitanje, gramatika se malo proučava. Gramatika iz 1648 godine nije ponovo izdata, i treba sačekati 1721 godinu pa da se ona pros to preštampa. To je gramatika Meletija Smotrickog, objavljena prviput u Vilni godi

ne 1619, i ona je postavljala pravila crkvenoslovenskog jezika dopuštajući upotrebu i izvesnih reči iz jezika koji se govorio u Južnoj Rusiji. Ovaj slovenski jezi k je stara veštačka tvorevina, zajednička svim Slovenima, i njega su veoma davno z aveli slovenski apostoli Ćirilo i Metodije; on se dugo očuvao usled upotrebe u crkvi . Ruski učeni ljudi koristili su se ovim gotovim jezikom pomoću koga su se u XIV i X V veku raširila u Rusiji mnoga dela što su preveli Srbi i Bugari .No iako je ovaj je zik bio Rusima prisan i razumljiv, on je za Ruse kao i za ostale Slovene ostao s amo jedan uobičajen i veštački stvoren dijalekt; to je jezik sveštenstva, crkve i povlašćeni h staleža. Uporedo s njim razvija se u XVII veku bogat narodni jezik, ne samo govo rni, nego i u pisanim spomenicima, u aktima i čak u književnim delima (memoarima, po litičkim pamfletima, itd.). Književnici stare škole protive se razvitku ovoga jezika k oji počinje da biva književni: „Ja mislim — piše u XVI

14 3 veku na starom crkvenoslovenskom jeziku Zinovij Otenski — da su protivnici Hristov i ili prostaci izmislili da uvedu u knjige prostonarodni jezik. Meni se čini da je pristojnije da se narodni govor popravlja pomoću naučnog jezika, nego da se ovaj un ižava unošenjem prostonarodnih reči.” Ovakvo držanje ruskoga sveštenstva bilo je jedan od gl avnih uzroka koji su usporili razvoj ruske nacionalne književnosti i oduzeli r uskoj kulturi jedno od njenih najopasnijih oruđa u borbi protivu tuđinskih utic aja. Stil pisara poklisarskog prikaza, Kotošihina, stil seljaka Posoškova i protopop a Avakuma dovoljni su da dokažu bogatstvo, snagu i gipkost ovoga moskovskog jezika XVII veka, koji se usavršio u kancelarijama Moskve. Ali, kao i drugi elementi rus ke kulture koji su se kasno razvili, i on neće moći da se odupre tuđinskim uticajima. Sa reformama Petra Velikog čitav ruski život biće preplavljen tolikim novim ut iscima i novim idejama, tolikim novim materijalom za zapažanje i proučavanje, toli kim novim potrebama da se izrazi lično duševno stanje, da će ruski jezik, ponesen tom bujicom, biti preplavljen tuđinskim izrazima i rečima. Upadljiv primer nagl e promene koja je nastupila u jeziku daće nam dela onih Rusa koji su za vreme Petr a Velikog odlazili u Evropu, a naročito Memoari kneza Kurakina, o kojima ćemo imati prilike da još govorimo. Ukratko rečeno, pre Petra Velikog naučna znanja su veoma malo rasprostranjena. Čitalac zavisi potpuno od kulturnijih naroda koji mu pružaju prevode, najpre od južnosloven skih zemalja, od Srbije i Bugarske, a potom od ruskih pokrajina potčinjenih Poljsk oj. Ali, ovo su prevodi samo zastarelih dela; prva grupa ovakvih dela, ranijih o d XIV veka, prevode delimično originale koji potiču iz prvih vekova hrišćanstva i koji s u došli u Rusiju preko Vizantije; druga grupa obuhvata zapadnjačke tekstove, ali one po kojima je Evropa živela u srednjem veku i koje je ona već odavno zamenila rezult atima novih odnosno prvih iskustava i otkrića istinski naučnih. Sa vizantiskom i slo venskom književnošću Rusija je zaostala za pet stotina godina; a sa poljskim i kijevsk im delima za dvesta do trista godina. Nije dakle nikakvo čudo što je evropska nauka krajem XVII i početkom XVIII veka, koja se raširila u Rusiji za vladavine Petra Veli kog, potpuno istisnula svoje prethodnice, vizantisku i kijevsku. 8. KNJIŽEVNI I UMETNIČKI ŽIVOT U XVII VEKU U književnosti i umetnosti XVII veka naći ćemo, samo još jače istaknuta, ista obeležja kao u prosveti. Književnost. — Istorija ruske književnosti, sve do kraja doba Petra Velikog, može se podeliti na četiri perioda: period starih epskih legendi, čiji su se tragovi s ačuvali samo u narodnoj poeziji i narodnim umotvorinama; — period prerađivanja hrišćanske srednjevekovne poezije (legende, priče i povesti ili takozvane „lutajuće” sadržine); — perio d novih zapadnjačkih uticaja, za kojim je nastalo buđenje osećanja, lirizma i prvih po kušaja ličnog stvaranja; — period ropskog podražavanja Zapadu. Nas ovde interesuje treći p eriod, onaj koji pada u

14 4 XVII vek i koji će biti prekinut reformom Petra Velikog. Periodi stare epske po ezije koja je cvetala na dvorovima feudalnih kneževa i poezije hrišćanskih legendi već s u minuli: prvi je već odavno zaboravljen, a drugi, veoma zakasnio i koji uostalom nije u Rusiji imao isti razmah kao na Zapadu, pripada XVI veku. Sa njim je iščezao u ticaj hrišćanskih legendi iz prvih vekova hrišćanstva koje su došle preko Vizantije; iščezli u i svetovni romani čija je sadržina uzimana iz starih indiskih priča, iz Budine poves ti, iz Trojanskog rata, iz ratova Aleksandra Velikog, iz podviga vizantiskoga ju naka Digenisa, koji su došli u Rusiju u južnoslovenskim prevodima iz vremena od XI-H V veka, često u obliku zagonetaka iza kojih se nalazio njihov ključ ili u obliku pri povedaka koje se odvijaju kao klupče. Razume se da ima tragova svega toga u XVII p a čak i u početku XVIII veka, a to će reći u trenutku kada ta književnost silazi iz viših dr uštvenih redova u narodne slojeve; ali glavna obeležja ruske književnosti XVII veka na laze se drugde. Dijalozi i povesti u stilu priča iz Hiljadu i jedne noći ustupaju mesto dugačkim prip ovetkama sa zamršenim zapletom; sadržina „spasonosna za dušu” i „moralistička” zamenjen e „dirljivim” i „smešnim”, a to će reći da lirizam i ironija počinju da se uvlače u rusku knj t. Pojavljuju se „prijatne” ili „ljupke” povesti u kojima se govori o „slavnim” kraljevima, o hrabrim vitezovima, o lepim princezama, o princu Bovi, o Mageloni, o Petru „sa z latnim ključevima”. Ovi romani, u glavnom prevedeni, otkrivaju ruskom čitaocu da osećan je može da bude predmet književne analize. Pojava originalnih ruskih pripovedaka pr e Petra Velikog i u početku njegove vladavine dokazuje da je ova tuđinska književnost potstakla interesovanje publike. Mornar Vasilije i Neustrašivi konjanik Aleksandar , poput njihovih tuđinskih uzora, zaljubljuju se, sastavljaju čak i ljubavne stihove , preživljuju čitav niz avantura i naposletku se sjedinjuju sa draganama za kojima v atreno žude. Ali, treba napomenuti da su u svim ovakvim originalnim pripovetkama j unaci naučili veštinu ljubavi za vreme nekog putovanja po inozemstvu; jer pisac se još ne usuđuje da traži tako tanana osećanja u Rusiji svoga vremena. Za vlada vine poslednika Petra Velikog, ove skromne i naivne pokušaje, koji su dirljivi zbo g iskrenosti i svežine osećanja, potisnuće prevodna književnost. Plastične umetnosti. — Među umetnostima, arhitektura ima sasvim izuzetnu važnost. Tesno vezana za klimu, za materijal koji se upotrebljava pri zidanju i za životne okolno sti sredine, ova umetnost u svima zemljama ponajpre može da postane nacionalna i n ezavisna. U Rusiji se prvi predznaci njene nezavisnosti mogu nazreti u crkvama s agrađenim za vreme kijevskog perioda po vizantiskim uzorima. Pravi ruski arhitekto nski stil razvija se konačno i izrazito ne u građevinama od kamena, nego u građevinama od drveta, i on usvaja sredinom XVI veka oblike koji su svojstveni toj vrsti gr ađevina. Ali, u XVII veku, crkva kritikuje taj nacionalni stil čiji je najsav ršeniji primer crkva Vasilija Blaženog u Moskvi; on joj se ne čini saglasan sa tradicionalnim vizantiskim

14 5 uzorima, i u ime toga istog grčkog pravoslavlja koje je ugušilo prve začetke jedne čisto narodne vere, ona svodi rusku crkvenu arhitekturu na srednje forme: primerci ti h crkava iz XVII veka sačuvani su u Rostovu i u Jaroslavlju. Razume se, ove forme ne pretstavljaju više onaj strogi vizantiski tip, ali one nisu ni lična tvorevina ar hitekata iz XVII veka, jer je odlučeno „da se ništa ne stvara prema ličnoj zamisli”, da se više ne grade „crkve u obliku šatora”, „nego da se gradi prema pravilima svetih apostola i svetih otaca, te da crkva ima pet kupola i da ne bude u obliku šatora”. Ovaj zasto j u slobodnom ispoljavanju nacionalnog stvaralačkog duha imao je i ovde istih posl edica kao i u drugim granama umetnosti; posle reforme Petra Velikog, na opustošeno m i obesplođenom polju, nije više bilo ničega što bi smetalo da se ropski podražava tuđinski m uzorima. Osim u arhitekturi, ruski nacionalni stil stvara originalne uzorke još jedino u or namentici. I ovde glavni motivi, koji se dobivaju kombinovanjem pravih linija, u zeti su iz arhitekture drvenih zgrada. Ove šare prelaze u ruski vez, koji podražava

bojene šare iz rukopisa i ukrase sa građevina; oni će tu sačuvati neobično jak zamah, sve do trenutka kada nov procvat ruskog staralačkog duha bude nastupio u drugoj polovi ni XIX veka. Pravoslavna crkva je protivnik skulpture. Kada su u XVII veku počeli njom da ukrašuj u građevine, ona se usprotivila: „Ne pristoji se pravoslavnim hrišćanima da iznad vrata svojih domova stavljaju likove fantastičnih životinja, zmajeva ili bezbožnih junaka. N eka pravoslavni hrišćani ukrašuju vrata svojih domova svetim ikonama ili časnim krstovim a.” Jedino se u crkvenoj umetnosti slikarstvo razvija slobodno, pa i ono u ograničenom obimu. Rusija je pozajmila od Vizantije njenu umetnost X i XI veka, a kasnije X III i XIV, koja je tek bila izišla iz asketske i tradicionalne nepomičnosti; ako je i bilo izvesnoga novog života u toj umetnosti, kao što smatraju moderni istoričari, ne kadanja Rusija u svakom slučaju sačuvala je od njega samo jedan delić. Tek oko XIV i X V veka stvara se u Rusiji nacionalni i originalni stil, različit od grčkoga, u slika nju ikona (vizantiske škole Novgoroda i Suzdalja), i pojavljuje se prvi stvaralački genije, živopisac („zoograf”) Andrej Rublev (umro 1430 godine). U Moskvi, u XVI i XVII veku, ovo slikarstvo se razvija na carskom dvoru. U XVI veku slikareva mašta može d a se razvija više ili manje slobodno. On se isprva koristi tim da kopira slikare i z italijanskog Renesansa, sa kojima je on u neospornoj vezi, naročito sa onima iz prve epohe: zato se u Blagoveštenskoj lavri, koju su godine 1547 ukrasili živopisom umetnici iz Pskova, nalaze kopije Čimabua i Perućina. Ali se javlja negodovanje prot ivu slikara koji rade ikone „prema svojem ličnom nadahnuću a ne prema Svetom Pismu”; crkveni sabor u svojim odlukam a sastavljenim od sto članova (Stoglav) žestoko se protivi „inicijativi” novih slikara; njima se naređuje da slikaju prema starim uzorima, i u to me cilju stvaraju se udruženja slikara koji su dužni da rade pod nadzorom i vlašću svešten ih lica. Pa ipak, čak i kroz utvrđeni uzor probija lični ukus slikara koji ga vuče da sl ika prema živom modelu. Uzalud protopop Avakum optužuje Nikona da je hteo da zavede slikanje „po prirodi”, na „franački” način a to će reći

14 6 tuđinski; čak i u carističkoj slikarskoj školi razlikuju se dva načina slikanja: slikanje ikona i slikanje živoga modela, i primenjuje se jedan ili drugi način, prema želji por učioca. Slikari sa kraja XVII veka odlučno brane svoje pravo da idealizuju ikone, a u isti mah i pravo da unesu realizam u svoje slikarstvo. U to vreme, koje je nep osredno prethodilo reformama Petra Velikog, u Rusiji vlada duhovno raspoloženje ko je potseća na italijanski Kvatročento. Slikari se trude da oživotvore ikone ne samo st oga što to zahteva njihova umetnost, nego i stoga što su oni prožeti dubokim verskim o sećanjem. Zahvaljujući tome osećanju, oni dodaju nove predmete starim utvrđenim obrascim a i menjaju način njihove obrade. Krajem toga veka suprotstavlja se čak podliniku, s tarom udžbeniku za ikonografiju koji sadrži utvrđene i odobrene uzore, jedan nov „kritički” tekst koji oslobađa slikara od starog utvrđenog načina rada i traži da se usvoje novi po kušaji. Ova struja u slikarstvu približava se novoj struji u književnosti; i ovde se priprema pokret za nacionalni preporod. Ali i ovde ta obnova dolazi pr ekasno. Pošto se nacionalna religija, usled rascepa (šizme) odvratila od sl ikarske umetnosti i osudila je kao odveć nezavisnu prema tradiciji, ona je izgubil a svaku osnovicu i potporu. Na drugoj strani, ona je bila u odveć tesnoj vezi sa t om istom tradicijom. Prvi preporod ruske umetnosti nije uspeo iz istog razloga k oji je sprečio i reformu ruske crkve: krajem XVII veka bilo je prekasno otpočeti ono što se u Evropi nagoveštavalo već u XIV veku, razvilo u XV, cvetalo u XVI, ali opalo već u XVII veku i spremalo se da ustupi mesto novim načelima. Muzika. — Skoro je isti slučaj i sa muzikom; jedina razlika je u tome što se muzička teh nika može teže da prilagodi i što nije lako izjednačiti se sa evropskim kompozitorima. U Evropi su već odavno brižljivo proučavani postupci višetonske muzike i javila se čežnja za vraćanjem melodiji; u isti mah, iz stapanja elemenata narodne pesm e i horske crkvene pesme ponikla je jedna nova muzika. U Rusiji, u muzici ka

o i u književnosti, narodni elemenat — koji će ostati izdvojen sve do XIX vek a — ne unapređuje ni škola ni crkva, niti on obogaćuje crkvenu muziku. Crkva ne dopušta up otrebu nikakvog duvačkog niti gudačkog instrumenta, niti pak orgulja. Jedino se peva ju monotone pesme, u jedan glas, prema tradicionalnim grčkim melodijama. Veliki je napredak bilo već i samo dopuštenje koje je u XVI i XVII veku dato pevačima da po svo me nahođenju unose u pevanje kadence i ukrase. Kasnije su beleženi predtonovi najbol jih pevača; sačuvane su čak i pesme u više glasova, zapisane novim znacima koji još nisu s avremene note. Kao i za slikarstvo, tako je carska škola pevanja u Moskvi imala važn u ulogu, iako manje značajnu od uloge novgorodske škole pevanja, u kojoj su se školova li najstariji ruski harmonisti — pomoću prostoga tritona. Tek u drugoj trećini XVII ve ka zavodi Kijev savremene note koje se pišu na pet linija, a takođe i nove melodije i novu harmoniju. Ali je već prekasno da se stvara ruski originalni višetonski sti l; od vremena Petra Velikog, ruska muzika usvaja potpuno italijansku školu, i svetovna muzika potiskuje sasvim u pozadinu crkvenu muziku. Vladavina opere o tpočinje, razume se tuđinske opere.

14 7 Iz svega što je rečeno izdvajaju se dve činjenice: najpre prekid razvoja nacionalne ku lture, čiji su začeci postojali, neizbežan prekid koji je nastupio iz dva podjednako v ažna uzroka, zbog neospornog zadocnjenja Rusije za svojim vekom i stvarne nemogućnos ti da živi usamljena u Evropi; a zatim, usled toga naglog prekida i usled toga što s u viši i obrazovani slojevi ruskoga društva pali pod uticaj evropske kulture, nastup io je neminovni duhovni rascep između tih viših slojeva, podrazumevajući tu i red intelektualaca koji se tek stvarao, i između narodne mase. Ovaj prekid i ovaj rascep obično se smatraju kao posledice reforama Petra Velikog i pripisuju se ličnom uticaju preporoditelja Rusije. Međutim, istorija ruskih ustan ova i ruske kulture u XVII veku dokazuje netačnost ovakvoga gledišta. Uistini, Peta r Veliki samo je priveo kraju jedan razvitak koji je otpočeo pre njega i koji se n ikako ne može objasniti ćudima ili ličnom voljom jednog jedinog čoveka. 9. NEPOSREDNI PRETHODNICI PETRA VELIKOG

Vladavina Fjodora Aleksejeviča (1676—1682). — Fjodor, stariji sin i naslednik Aleksej ev, dobio je, za razliku od svoga oca i dede, evropsko vaspitanje. Naj slavniji naučnik od onih što su došli iz Kijeva i preko kojih je Akademija pretrpela u ticaj poljske kulture, Simeon Polocki, učio ga je poljskom jeziku i dao mu osnovna znanja iz latinskog jezika. Ali je Fjodor bolešljiv; vezan je za postelju i ne do pušta mu se učešće ni u kakvim poslovima. Njegova slabost je već jasno vidljiva prilikom s mrti njegovoga oca. Zbog toga bojar Artamon Matvjejev pokušava tada, kako izgleda, da predloži kao kandidata za presto svog štićenika četvorogodišnjeg Petra, snažnog i živahno sina Alekseja i njegove druge žene, Natalije Kirilovne Nariškin; ali je on zbog tog a pokušaja prognan i uzapćeno mu imanje. Patrijarh je potvrdio da je sam Aleksej, na samrtničkoj postelji, označio svog starijeg sina za svoga naslednika, a i Miloslavski, Aleksejevi rođaci po njegovoj prvoj ženi, izjasnili su se takođe za Fjod ora. Ali oni od toga nemaju velike koristi. Jer car, slabe volje, okružio se mladi m ljubimcima Jazikovom i Lihačovom, koji su kao i on dobili vaspitanje zasnovano n a novim načelima. Već od izvesnog vremena poljska moda pojavila se u Moskvi i ispolj avala se u nameštaju, poljskim i latinskim knjigama i njihovim prevodima. Pri kraj u Aleksejeve vladavine pravoslavno sveštenstvo pokušalo je da spreči širenje te „latinsk e” kulture koju ono izjednačuje sa katolicizmom; ali za Fjodorove vladavine, latinske ideje što su ih širili naučnici koji su došli iz Kijeva nadvlađuju „grčki” uticaj. hov glavni branilac, Silvestar Medvjedev, uspeo je da se u Moskvi ponovo otvori šk ola Polockoga (koji je umro 1680 godine), čiji je on učenik, i zauzima se za stvaran je jedne Akademije koja će — kao što smo videli — biti otvorena tek posle Fjodorov e smrti, i u kojoj će preovlađivati „grčka” stranka. Preovlađivanje latinskih težnji vidi se jasno iz toga što Medvjedev sasvim slobodno propoveda katoličko učenje o pretvaranju nafore i vina u telo i krv Hristov

oni hoće da se uvere svojim očima da j e Ivan živ. oni su jako nezadovoljni što njihov neposredni starešina. Miloslavski iskorišćuju tu nepokornost da otpočnu među njima oštru propagandu uveravajući i h kako je car Fjodor bio otrovan. prisvojivši samovlasno prava Zemskoga Sobora. i sanjala je da u Rusiji XVII veka odigra ulogu vizantiske carice Pul herije. Pa ipak 14 9 pobunjenici prodiru u dvor. ona je imala smelosti da se odrekne staroga moskovskog običaja koji je primoravao žene da ostanu zatvorene u svome teremu i da se ne pojavljuju među svetom. koji je već odavno bio izgubio važnost. jednim od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. Sofijino namesništvo (1682—1689). koji je već stekao veliki uticaj na državne poslove. Osim toga. da bi se zadovoljilo plemstvo. Na Fjodorovom pogrebu . Kao i svi ovakvi vojnici. ali o vaj pokušaj. rešeno je da se ustanove nove zvanične rodo slovne knjige u kojima će se nalaziti imena svih bojara koji pripadaju povlašćenom sta ležu. Njegov brat Ivan. pokušava se da stvori više plemstvo. Odmah po Fjodorovoj smrti. ne i spitavši dovoljno taj slučaj. sačinjavaju neku vrstu garde il i „janičara”. ovaj skup. Veoma književno obrazovana. rođena 1657 go dine. Mir zaključen u Bakče-Saraju okončao je godine 1681 rat sa Turcima koji je trajao već dvadeset godina. protivan ruskim običajima. Protivu koalicije Fjodorovih ljubimaca i pristalica Narišk inovih. Još za Fjodorova života ona se sprijateljila sa Vasilijem Golicinom. što će kasnije biti proglašeno za jeres. tako podbunjeni strjelci odjurili su u tvrđavu Kremlj i za tražili da se oba brata pojave na Crvenom Trgu. Ona je po naravi bila prava suprotnost svome bratu. Ovi pukovi. smešteni po raznim krajevima prestonice. jer je bila živa. Međuti m. ko ji je trebalo da nasledi presto. odbijaju da priznadu zakonitost toga izbora. pod uticajem shvatanja poljskoga plemstva. koja služe kao oslonac u sporovima oko prvenstva. u koje porodice upisuju sva naimenovanja i proizvodstva. pita nje nasleđa prestola izazvalo je ozbiljne nemire u Moskvi. kako ih nazivaju oni njihovi savremenici koji poznaju turske običaje. Ipak. kao što su Nariškini i želeli. Na dan 15/25 maja 1682 godine. slab i duh om i telom. Tako je ponikl a zamisao o obimnom vojnom preuređenju. a kojima bi nova geografska podela zemlje odredila granice. patrijarh Joakim pita narod okupljen pred dv orom koga želi za cara. oni su našli potporu u pukovima strjelaca. Ali Miloslavski. rođaci Ivanovi. pošto on nije imao dece. posle toga oni se rasturaju po ulicama Moskve i počinju da pljačkaju i ubijaju. On ih uverava da njemu ne preti nikakva opasnost. oni istržu iz Petrovih ruku bojara Matvjejeva koji se vratio iz progonstva i ubijaju i njega i još nekoliko rođaka carice Natalije. „Knjige o rangu”. bio je petnaestogodišnji mladić. čijim izvođenjem upravlja Vasilij Vasiljevič Gol icin. ona je miroljubiva. Reformatorska 14 8 stremljenja Fjodorove okoline ispoljavaju se i na drugim poljima. zbog toga se Fjodorovi prijatelji ponovo okreću Petru i približuju se Na riškinima. Tako je još ukinut propis o plemićskom prvenstvu. nije uspeo. koji su u tome trenutku jedina oružana snaga Moskve. odlučna i strasna. te je Petar proglašen za cara pod namesništvom svoje majke. sa posebnim titulama koje bi odgovarale nazivima pojedinih oblasti Rusije. Što se tiče Fjodorove spoljne politike. — Posle Fjodorove smrti. a da su carevića Ivana baš tada udavili bojari. ne priznaje njihov povlašćeni položaj i zloupotrebljava njihove usluge i sume namen jene za njihovu platu. načelnik strjelečkog prikaz a. oni sebe smatraju za snagu koju svako treba da uvažava. Vlada je bila toliko popustljiva da ih je ovlastila. da traže od svojih starešina naknadu štete i interes. Posle Fjodorove smrti oni se potpuno rasturaju i ne pokoravaju se više svojim starešinama. viče ime najmlađega carevog sina. Glavni potstrekač ove trodnevne pobune bila je Ivanova sestra Sofija. svečano su spaljene u predvorju carskog dvo ra.u.

sa Sofijom ili bez nje.ona je privukla opštu pažnju tužeći se glasno kako su cara otrovali. povinuje se poslušno tome zahtevu. ostali su izgubili povlastice koje su bili d obili posle 15/25 maja. pobunjuju i zauzimlju Kremlj. „zbog maloletstva dvojice vladara”. gde dovode i Strjemjani puk n a čiju se odanost namesnica može osloniti. bojeći se strjeleca. i preklinjala je da ih „puste da zdravi i čitavi otidu u tuđinu”. Ona je imala i svoje slavopojce: knez Kurakin tvrdi u svojim Uspomenama „da nikad a u ruskoj državi nije bilo tako mudre vladavine” i da je „u to doba narodno blagostanje cvetalo”. namesništvo je poveren o njihovoj sestri Sofiji. a to će reći trupe sastavljene od plemića. saznavši to. odlaze na svoja poljska im anja. Verska raspra između „staroveraca” i „nikonaca”. koje potpomaže i Hovanski. spomenik pobune uništen je (2/12 novembra). priča se čak da taj slavoljubivi i površni čovek. to je neposlušnost strjeleca. Ona se skoro odm ah pretvara u tuču. Uživajući Sofijinu naklonost. njoj preti jedna opasnost koju je sama stvor ila. Ali se u manastiru Trojica-Sergijevo. što nisu izabrali Iva na za cara. načelnika prikaza strjeleca. Hovanski gaji u sebi visoke želje. zlos tavlja jednog arhiepiskopa nikonca. da mnogi bojari. u Granovitoj Palati. do koje je došlo po sle mnogih teškoća. Ali. Sofija prihvata pravoslavlje svoga oca koji je. koja traje već dvadeset godina. sazvan na brzu ruku. Da bi zadobio poverenje strjeleca i od njih nači nio svoje oruđe. smatran za jeretika. kao i Nikon. koje oni brkaju sa verskim dogmama. Nikita je pogubljen. i strjelci. gaji nadu da se popne na carsk i presto. izaslanici strjeleca d olaze u dvor i izjavljuju — jamačno po Sofijinom nagovoru — da oni žele dva cara. u kome se zaustavila. koja je pošla u manastir Trojica-Sergijevo sakupila je u selu Vozdvižensk aja. Potkupljivanjem se uspelo da se strjelci odreku st are vere. Rasprava o tome pitanju. već okuplja plemićska vojska. a na mesto ubijenog Dolgorukija . jednom od Sofijinih prijatelja. ot ac i stariji sin su pogubljeni. nekolicina njih je pogubljeno. zapovedništvo nad strjelcima povereno je đaku Šaklovitiju. dodeljuje im se počasna titula „dvorske pešadije” i podiže se čak na jednom gradskom trgu spomenik za uspomenu na događaje od 15/25 maja. razdeljuj e im se nagrada od 10 rubalja svakome. a 29 maja/8 juna. kao i sam narod. unapred su naklonjeni starom bogosluženju. Ovima se ispunjavaju svi zahtevi. „ratnike” iz svih gradova. mlađi sin beži u Moskvu. Jedan Sobor. Strjelcima ne ostaje ništa drugo do da se pok ore. ponovo je prekinuta sa beznačajnim izgovorom. 26 maja/5 juna. Ivana i Petra. usled novih uvreda što su ih izgovorili staroverci. kome prost svet daje duhovit nadimak tararuj (bumbar). a carska porodica odlazi u selo Kolomenskoe. jer je pravda „carovala” i „narodno bogatstvo se . 5/15 jula 1682 godine. Posle toga Sofija može spokojno da vrši namesničku vlast punih sedam godina (1682—1689). Posle pobune ona postavlja svog ljubimca Gol icina za načelnika prikaza spoljnih poslova. Uskoro potom neko je potkazao i optužio Hov anskog da priprema ubistvo carske porodice i velikog broja bojara. oba br ata. Ona poziva i Hovanskog i njegove sinove. te nove „dvorske garde”. A 23 maja/2 juna. i jedan propovednik starog bogosluženja. nije još završena. Glas da se priprema nova pobuna toliko se uporno održava. gde se strjelci. koji služi kao p osrednik između nje i strjeleca. koji se ne usuđuju da ne poslušaju. gde je Sofi ja stigla. Sofija je primorana da popusti njihovom navaljivanju. 14/24 septemb ra Sofija. posle osam dana 15 0 uspostavljen je red. Ostao je još Hovanski sa svojim slavoljubivim težnjama i svojim planovima za vojničku diktaturu. on postaje branilac „stare vere” koju su potiskivali car Aleksej i patrijarh. održana je na učna rasprava u njegovom prisustvu između patrijarha i staroveraca. parodija nekadanjega Sobora. koje ona hoće da upotrebi „da bi ugušila pobunu vojske i kaznila buntovnog poda nika”. Stari vernici nadaju se još u vek da će dokazati ispravnost svoga shvatanja. Ivan je proglašen za „pr voga cara”. Nikita Pustosvjat. Sofija je postigla svoji cilj. ona imenuje kneza Ivana Hovanskog.

Ova pohvala je preterana i samo dokazuje da su Sofijine pristalice smatr ale svoje želje za stvarnost. pošto mu je poginulo 20. oni su prožeti teoriskim i knjiškim shvatanjima. sa više istinitosti. Njega tamo dočekuju kao pobednika. Samojlovič. na zamenjivanje domaće ekonomije trgovinskom. Prvi Golicinov pohod pretrpeo je potpun poraz. Gordon ga najzad potseća da od Rusije do Krima ima nekoliko dana hoda kroz bez vodne stepe koje Rusi još nisu naselili. itd. te im je trebalo sedam nedelja da pređu 300 vrsta. misli naprotiv na tehničku stranu i r ukuje veoma dobro sredstvima za izvođenje svoje reforme. Samojlovič mu objašnjava da pl an o oslobođenju slovenskih hrišćana interesuje više Poljake i Austrijance nego Ruse. Na 200 vrsta od Perekopa. carigradski patrijarh ga odvraća od toga pohoda. ali on nema čvrstu i bujnu volju kao Petar. on odlučuje da ga preduzme u pro leće. Sofijin ljubi mac Golicin smišlja reformu umerenih težnji i saobraznih narodnom duhu. koji piše s mukom i pravi mnogo pravopisnih grešaka. po ruskom običaju vuče za sobom ogr omnu komoru koja ometa kretanje trupa. ali još uvek o dveć korenitih za to doba. dok Petar. kada stepe izobiluju vodom i travom. u ukrasima i obedima”. sastavljena od plemića i njihovih kmetova. I iz Evrope stižu vesti o pobedama. na naseljavanje Rusije. I ovde postoji očita suprotnost između zamisli i njih ovog ostvarenja. on odlično ume da drži svečane go vore na latinskom i da daje intervjue koji imaju velikog odjeka. Golicin se zaustavlja i vraća u Moskvu. predočavaju opasnost i toga rata. u načinu života. Osim toga. Osim toga grčki patrijarh naglašava sada potrebu da Rusi izvrše nov pohod i pretskazuje opšti ustanak na Balkanu. Golicin je neosporno obrazovaniji od Petra. na stalne odnose sa inos transtvom. konji su počeli da lips avaju usled nedostatka hrane. Ali ništa nije vredelo.uvećavalo”. Kao vrhunac nesreće naišao je požar stepe. Potpisujući „večni mir”. Ovi planovi su odveć o bimni da bi mogli biti ostvareni. i da je nemogućno ostvariti taj plan na Krimu dok se saveznici budu borili na Duna vu. Vojska. Dalmaciji i Moreji. srpski patrijarh i gospodar Vlaške šalju ista pretskazanja. jer se boji da se sultan ne osveti na pravoslavnom stanovništvu T urske. Isti Kurakin potvrđuje. kome je on izložio svoje planove godine 1689. Iako je Golicin uspeo godine 1689 da zaključi u 15 1 Nerčinsku ugovor sa Kinom kojim se priznaje napredovanje što ga je za sto godina iz vršilo rusko naseljavanje i utvrđuje granica dveju država na reci Amuru. „da se u to d oba uglađenost ponovo uspostavila među plemićima i dvoranima. Sofija. posle mira sa Poljskom. Snežne vejavice i nedostatak hra ne usporavaju hod. pomoću delimičnih mera. Poučen iskustvom. Jer on pomišlja na stvaranje redovne vojske. Gordon mu ukazuje na mogućnost novih unutrašnjih teškoća u slučaju neuspeha. pošto je uništio travu. i to na poljski način. i o gledala se u njihovim zapregama. Njemu je potrebna pobeda da bi izbegao svoj pad koji mu preti od Petra koji raste. hrana za vojsku ponestaje i stoka lip sava u masi. objavljuje sa pouzd anjem svetu da „slava Rusije odjekuje celim svetom”. ako je verovati Nevilu. na potpunu slobodu mišljenja i vere. Pripreme su trajale odveć dugo. na odašiljanje đaka u inostranstvo. a t rupe su napredovale odveć sporo.000 a zarobljeno . naziva sebe „samodršcem” i u jesen go dine 1687 šalje Golicina sa vojskom od 100. Umesto da se bori.000 ljudi da osvoji Krim. U februaru godine 1689 on polazi ponovo ka Krimu. na unapređivanje trgovine. te on tek sredinom maja nailazi na neprijatelja na Perekopu. on stupa u pregovore sa krimskim hanom i vraća se natrag. Golicin je primoran da pripremi drugi pohod. za k oji su neopravdano optuživali Samojloviča. ost ajući uvek u uzanom krugu strogo praktičnih ideja. on je naprotiv pretrpeo neuspeh na Krimu. ali on i dalje smatra da je potrebna aktivna spoljna politika da bi se pažnja ja vnosti odvratila od unutrašnjih sukoba. Jedan od uzroka koji su sprečili Sosriju i Golicina da pređu od reči na dela jeste neu speh njihove spoljne politike. na oslobođenje seljaka koji su dobili zemlju. Uz alud mu general Patrik Gordon i hetman Male Rusije. Savez je potukao Turke u Mađarskoj. Svud oko njega prostiru se bezvodne stepe. no one su tačne. on se obaveza o da stupi u „Sveti Savez” sklopljen 1684 godine protivu Turske i da zauzme Krim. a Sofija javno veliča izvanredne pobede ruske vojske. iako je sa Poljskom potpisao (1686) ugovor o „večnome miru” po kome je Kijev konačno pripao Rusiji. iako on to nije zaslužio. Petar Veliki postupaće sasvim drukčije.

koja se za vršava Sofijinim padom.15. . Šaklovitijevim pogubljenjem i Golicinovim progonstvom.000 ljudi. Sofija. očekuje nestr pljivo trenutak kada će „zagrliti svoga dragog Vasilija”. jer Petar otvoreno započinje borbu. koja mu je pisala radosna pisma o njegovom „povratku iz Egipta”. Ona sanja o tome da se uda z a Golicina i da uvenča u isti mah i njega i sebe carskom krunom. 15 2 Ali ih očekuje sasvim drukčiji rasplet.000 od 100.

Od toga doba počinje povest savremene Rusije. a to je: da je glavni činilac u reformatorskom radu Petra Veliko g bila njegova volja ili njegova ćud. ova proučavanja. njegovi protivnici. teže da umanje ličnu ulogu cara reforma tora. Ovaj prelaz od nesvesnog i nagonskog ka s vesnom i sistematskom jeste glavna crta velike reforme koju je Petar Veliki pred uzeo. kulturne Rusije. raspoznaje se u njegovom radu ono što je dalo tr ajnih rezultata od onoga što je bilo samo privremeno. U tome smislu mogao je Petar Veliki da bude nazvan „prvim ruskim revol ucionarom”. Ako je usled toga razvitka r uski narod stekao pretežno evropsko obeležje. te k kasnije započinje on rad na preporodu. P E T A R V E L I K I ( 1 6 8 2 — 1 7 2 5 ) Glavne podele vladavine Petra Velikog. Skorašnja istoriska proučavanja dokazala su da su između doba Petra Velikog i pret hodnog doba postojale tešnje veze nego što se mislilo. njegovi prvi reformatorski pokušaji nose više razorno obeležje.15 3 V I I . a koja pretstavlja jedno prelazno doba. Za njegove pristalice njegova uloga bila je veoma važna. odbijaju da mu priznadu ma kakvu zaslugu i smatraju da je on samo uputio Rusi ju jednim neprirodnim pravcem služeći se različitim dokazima. iako utvrđuju organski karakter istoriskog razvo ja Rusije. Odavno se raspravlja o ličnom udelu Petrovom u ovom novom razvoju ruskoga duha. više upućenu izves nome cilju. to dokazuje da ga sve osnovice njegovo g istoriskog razvitka stavljaju pre u Evropu nego u Aziju. razaznaju se pobude. Ono što naročito karakteriše taj novi istoriski period. ta proučavanja su uspela da por eknu postojanje prekida koji su nekoji hteli da vide u tome trenutku ruske istor ije. čije smo pripremanje vid eli pre Petra Velikog. iako je on kao neka s pona između ta dva dela sveta. to je da je Rusija konačno dobila rang evropske sile i post ala važan činilac u međunarodnoj politici. Sa vladavinom Petrovom poči nje postepeno obrazovanje pokolenja koja će se pošto su dugo i dosta tesno bila podl ožna tuđinskim uticajima. prve Petrove reforme. Onda se jasnije zapažaju odnosi između vladareve lične aktivnosti i sam ih reforama. I zaista. može se tvrditi da njegov o doba označava prelaz Rusije iz jedne nesvesne evolucije u svesnu. koje su u suprotnosti sa opšti m obeležjem njegovoga dela. i da vladavinu Petra Velikog i njegovih prethodnika smatraju kao uzastopne etape jednog istog i povezanog istoriskog razvitka. korisnije je posmatrati ga p o razdobljima. rusku kulturu. nasuprot ranijima. izgledaju više da su posledica neke ćudi i prekidaju organ ski razvoj. Videćemo u čemu se tačno sastojala careva lična uloga. i jedni i drugi dolaze d o istoga zaključka. dok se u samoj zemlji obrazuje jedan nov dr uštveni stalež koji odmah dobiva obeležje povlašćenoga plemstva. Ipak. Ali. prožimajući se narodnim duhom. i voljniju. oslobađati sve više i naposletku stvoriti. naproti v. — Vladavina Petra Velikog označava početak novo ga doba u istoriji Rusije. Da bi se bolje shvatilo njegovo poreklo i razvitak. Uglavnom. Sa .

kao na primer za bavljenje čarolijama.15 4 toga gledišta može se život Petra Velikog podeliti na dva skoro podjednaka perioda. Ovaj period može s e razdeliti na tri dela.od 1700 do 1709. čije smo planove i težnje upoznali. on je sam o značio svoje trostruko učenje matematičkim obrascem 3x7=21. Artamonu Sergejeviču Matvjejevu. Tu. a potom u Mezen. n ered. ali „izdašnost” Sofijina je toliko skučena da je Natalija primorana da prima potajno potporu od sveštenstva. uz pripomoć strjeleca. car p rviput susreo svoju drugu ženu. U svojoj desetoj godini Petar je prinuđen da prekine svoje oskudno učenje. prva sistematska reforma. 3. jeste doba vaspitavanja Petrova. u okolini Moskve. Petar dobiva prve osnove vaspita nja po propisima stare 15 5 tradicije. Matv jejev. koja je imala dva sina. od 1718 do 1722. njegov učitelj Nikita Zotov uči ga psaltiru i časlovcu. Tako su se pri stalice prošlosti. Borba između Nataliline porodice i porodice prve careve žene. uništavanje ranijih oblika državne uprave. drugim državnim udarom Sofija.od 1718 do 1727. isto kao i njen prijatelj Vasilij Vasiljevič Golicin. u sedamnaestoj godini Petar još uvek neće umeti da piše pravilno. u koju su dolazili strani diplomati. Od prvoga državnog udara Petar je dobio sam o načelnu vlast. smenjen je sa dužnosti načelnika ambasadorskog prik aza i prikaza farmacije i prognan na krajnji severoistok Rusije. Međutim. evropska kultura već nije više nikakva novost u Moskvi. u Pustozersk. obnova. svoga brata Ivana. ispunila je čitav ovaj period. 2. 1. bilo suđeno da odigra istorisku ulogu. druga. Kada je Aleksej umro godine 1676. kneza Kurakina. i sama je oduševljena obožavateljka inostranstva. Usled smr ti svoga starijeg brata Fjodora godine 1682. jednom od prvih moskovskih „Evrop ljana”. živi sa svojom majkom u Preobražensku ili Semjonovskom. koji nisu imali razloga da budu zadovoljni novim običajima što su i . punih sedam godina.od 1709 do 1718. od kojih je svaki trajao otprilike po dvadeset i sedam godina. i tek tada će učiti sabiranje i oduzimanje od Holanđanina Timermana. isto tako je uda ljen iz Moskve zajedno sa svojom majkom. Prvi period. od patrij arha. njegovi h dečačkih i mladićskih igara. ispunjen je ratovanjem na severu i reformom koju je on izazvao i koja se po inerciji produžuje još dve godine posle Petrove smrti. Fjodora i Ivana. — Petar Veliki rodio se 30 maja/9 juna 1672 godine. Sofija sa njima postupa veom a rđavo: po rečima jednoga onovremenog hroničara. od kojih je najstari joj. u junu. uspeva da pridruži mladome vladaru još jednoga cara. Sofija. Sam o poslednjih pet godina toga perioda posvećene su reformama. od 1672 do 1699 godine. Marije Milosla vski. Njegova majka je druga žena cara Alekseja. kao što se događalo u XVII veku kada su se carevi često ženili devojkom iz sirotn ijih plemićskih porodica. priča se da je baš u kući Matvjejeva. Ali bi bilo tačnije razlikov ati tri dela od po devet godina: 1. njega jednim državnim udarom uzdižu na presto u maju. Miloslavski imaju utoliko više razloga da budu nezadovoljni što se Aleksej privoleo svojoj drugoj porodici i staraocu Natalijinom. Oboje će živeti u krunskome selu Preobražensk u. Drugi period. sina Marije Milosla vski. od manastira Trojica-Sergijevo i od rostovskog mitropolita. drugom jednom selu blizu Moskve. ŽIVOT I RAD PETRA VELIKOG DO RATA NA SEVERU (1672-1699) Detinjstvo i mladost Pe tra Velikog. zadržavajući za sebe namesnička prava. jer izgleda da je pripremao jednu farmakopeju. i sedam kćeri. On i dalje. Natalija Kirilovna Nariškin. koji se otimlju o njegovu naklonost. Dve odlučne faze reforme nalaze se na prelazu sv akog od ovih delova ka narednom delu i svaka od njih obuhvata period od četiri god ine: od 1708 do 1712. O vo je. kći Marije Milo slavski. naročito borba o uticaj između novih i starih vladarevih sro dnika. ali ga ne uči pisan ju. izgledalo je da je zgodno vreme za reforme koje je Golicin namerava o da ostvari uz pripomoć Sofijinu. „carica Natalija živi od onoga što joj dodeli ruka kneginje Sofije”. Sofiji. od 1700 do 1725 godine. Mladi Petar. optužen za mnoge zločine. u svojoj petoj godini. Kada je Petar slavio mir zaključen u Nistatu. kome je tada bilo tek četiri godine. budućnost Nariškina izgleda tamna. koje postepeno dobivaju obeležje ozbiljnih zanimanja. A naprotiv.

zatim Potješnaja Izba za skupove. bira sam svoje prijatelje i sam udešava svoje zabave. Njegova poznanstva. dobro disciplinovanih i obučen ih u nemačku uniformu. Isprva je on za svoje igre uzimao iz oružar nice Kremlja puške. on živi slo bodno. i pored njegove džinovske snage. starešina strjeleca. Preobraženskog i Semjonovskog. Kasnije će Petar narediti da se podigne veoma ugodan dvorac za nje govoga prijatelja u Njemeckoj Slobodi. prema rečima kneza Kurakina. koji su bili upućeniji u ratnu veštinu. barut. čovek „najgorega porekla”. — među ovima poslednjim nalazio se i njegov budući ljubimac. kao što misli Kurak in. osnovna znanja iz ar tilerije i matematike. on se morao obratiti tuđincima. i uživanjima kojima se tamo svet odavao. itd. prvi pomislio na sukob koji je morao neizbežno da izbije između njegove sestre i njega. Međutim. On živi u jednom svetu što ga je on sam stvorio. tamo će se on odavati obilnim pijankama koj e će ponekad trajati puna tri dana. Ipak nije izvesno da je Petar. pištolje.h zaveli Sofija i knez Golicin. ma da Natalija to ne zapaža. odvesti pre vremena u grob. bio je odmah očaran slo bodom običaja koji su tamo vladali. osnovna pravila „fortifikacije” primenjena na potješne tvrđave. Bi li su to pustolovi koji su došli da okušaju sreću u dalekoj Moskvi. Njegov samovoljni karakter već tada se ispoljava. okupili oko Natalije. Petar veoma malo obraća pažnju na okolinu svoje majke. Činjenica da je mladi Petar živeo daleko od Kremlja imala je neobično važnih posledica. „jednog francus kog razvratnika”. da je on prosto želeo da se pomoću svoja dva puka. a koja je bila toliko neobična u staroj tradicio nalističkoj Moskvi. i navići će se na razvrat i vino.” naveli — kako kaže Kurakin — da zauzme još u ranoj mladosti neprijateljsk i stav „prema uglednim porodicama”. mladog Švajcarca Fransoa Lefora. Ubrzo je on tamo pronašao jednog savetodavca. Svoje prijatelje odlazio je da bira među stanovnicima Njemecke Slobode. ili je pak — kao što kaže isti pisac — on prirodno težio a ponizi ugledne porodice. da bi naučio „propise vojnih 15 6 vežbi”. k ao i njegove uobičajene zabave. prema kratkoj definiciji Kurakina. ljupkog ig rača i veselog druga. da im oduzme moć i da posta ne na taj način on lično svemoćan vladar? Možda on još nije smislio ni taktiku ni određene p . Ove „bojazni” naterale su Sofiju da preduzme mere predostr ožnosti i da potraži pomoć protivu novih Petrovih pukova. umesto da se zadovolji pratnjom od mladih plemića koje su obično p ridavali carevićima.. njen saučesnik Šaklovi ti. Verovatnije je. čega se više nikad n eće odreći i što će ga. čiji su vojnici regrutovani „iz najbeznačajnijih i najsirotnijih ple mićskih porodica. ili pak zanatlije koji su se trudili da vuku koristi iz raznih zanata. U poljskim dvorcima život nije bio potčinjen staroj moskovskoj etikeciji koju Petar prezire i čij u stegu on teško podnosi. Pošto je obrazovao odred potješnjih (zab avljača). koja voli vlast i ne mari nimalo da je ustupi mladome caru. obezbedi od namesnice. kome je uskoro morao dodati i Potješnji Dvor. odličnog konjanika. Sukob između Sofije i Petra. itd. — Ove vojničke igre naposletku su privukle pažnju namesnice . jedan „pijanica” kako kaže Kurakin. kojima je dato ime prema selima gde su obrazovani. morale su izgledati veoma čudne i malo pristojne ist o toliko starim moskovskim bojarima koliko i evropskoj i obrazovanoj okolini Sof ijinoj. pravu vojnu upravu. on je otpočeo da stvara prave pukove uzimajući u svoju vojsku dvorske tobdžije i konjušare. jednom rečju. doboše. jer za vreme zvaničnih prijema mora da izgovara uobičajene p ozdrave naučene napamet. Kada ga je u Njemecku Slobodu odveo knez Boris Golic in (rođak Sofijinog ljubimca). Petar je ponajpre tražio među njima stručnjake za razne tehničke probleme iz vojne veštine. štale itd. te da umanji njihovu slavu. Tu pomoć našla je ona u staroj vojsci strjeleca. Da li su ga ovi pukovi. u vojne studije koje postaju sve ozbiljnije. Aleksandar Menšikov. Sofija može da smatra svoju suparnicu za saveznicu reakcije. Ali su mu te rezerve ubrzo po stale nedovoljne. olovo. izjavio je kasnije pred sudijama „da je u to vreme (1687) car Petar Aleksejevič počeo da okuplja oko sebe konjušare potješne i d a je to bio povod bojazni”. u svetu detinjskih igara koje se postepeno preobražuju. gde ona ponovo otpočinje propagandu koja joj je ranije omogućila da se približi prestolu. usred svojih zabava. te nisu mogli biti najdosto jniji pretstavnici evropske kulture.

čas odmazde prema Miloslavskima. Posle Gordona u manastir dolazi Vasilij Golicin. te igra samo pasivnu ulogu savladara. posle dvomesečne krize. Nata lija pokušava da ga umiri primoravajući ga da se oženi Evdoksijom Lopuhin. a potom u Pinjegu. pozvan takođe u manastir. ona je to učin ila da bi se obavestila kako bi se oni držali onoga dana kada ona bude pokušala „da st avi na glavu carsku krunu”. On i dalje provodi vreme u svojim uobičajenim zabavama i zadovoljava se tim što proširuje obim svojih vojnih vežbi. ubrzan je rasplet. Ivan je bolešljiv. umoren je. Tek što je protekao njegov medeni mesec. pos le kratkog kolebanja i suprotno Sofijinim naređenjima. Da bi kaznio Sofiju „što je htela da se meša u državne poslove i da prisvaja razna zvanja bez našega d opuštenja”. ali je on odmah prognan u severnu Rusiju.”. Ali godine 1692 Petar napušta za neko vreme svoju suvozemnu voj sku. Po rečima kne za Kurakina. A Petar ne pomišlja da napusti s voje „igre” da bi se posvetio opštem dobru. ko je prvi izazvao pravi sukob. jer je težila da zadovolji narod i da Rusiju povede putem napretka. Rano ujutru on odlazi u manastir Trojica-Sergijevo prijate ljima svoje majke. i posle Pe trova dolaska na vlast „bilo je mnogo administrativnih nepravdi što su ih činile sudij e. Sofiji je zabranjen pristup u manastir. to je išlo na štetu evropeizacije Rusije i državne uprave uopšte. te odavno stečene navike dobiće političku važnost. on je uzjahao konja i otišao da se sakrije u jednoj obližnjoj šumi. u Moskvi. Ali je izvesno da ga je njegov raskid sa Kremljom i to što se o kružio prostim ljudima navelo da prekine odnose sa moskovskim plemstvom i usadilo mu demokratske navike. Teško je odrediti. najpre u Jare nsk. jer se on navikao da se druži sa lepim devojkama iz Nj emecke Slobode. Preobražaj Petrovih vojnih igara. odlazi na svoje imanje u okolini Moskve. Petrova porodica nije pokušala ništa slično. mnogo zloupotreba i rasipanja narodnoga novca. kucnuće za Petra. 7/17 avgusta 1689 godine Sofija je sa kupila strjelce pod 15 7 izgovorom da je prate na jednom pokloništvu. saziva strjelce i nekoliko pukova redovne vojske koji se. posle Golicinovog nesrećnog pohoda na Krim. počinje lična v ladavina Petra Velikog. koji je ubr zo postao najbliži Petrov savetnik. Godine 1689. kao što će se kasnij e utvrditi istragom vršenom pomoću užasne moskovske inkvizicije. kojemu j e tada bilo sedamnaest godina. Natalija je žena „oskudne inteligencije. 7/17 avgusta Petra su probudili u Preobražensku vešću da se u Moskvi pripremaju da dođu i da ga ubiju. uistini. Ako je So fija odveć dobro organizovanom „reklamom” i preterivala u svome namesničkom radu. čija narav i duh ne mogu da mu se svide. Tako 12/22 septembra. povinuju volji onoga koji j e car. o n umire 1696 godine. a njen prijatelj Vasilij Golicin. nesposobna da vlada”. Dolaskom u početku septembr a stranih oficira pod vođstvom škotskoga generala Patrika Gordona. G odine 1690 i 1691 pravilnici Semjonovskog i Preobraženskog puka su konačno utvrđeni. Njegove ratoborne igre uzimaju postepeno sve veći obim i postaju sve ozbiljnije. a on već hita da se vrati zanimanjim a koja su mu draga i koja zahtevaju da se stalno udaljuje od svoga doma. Kada bojarska kasta bude prešla u tabor neprijatelja reform e.lanove za budućnost. U svakom slučaju Petar se odlučno usprotivio da Sofija učestvuje u verskim litijama. obeshrabren. Ne stigavši ni da se obuče. zbog zategnutih odnosa među tim dvema porodicama i sve većeg nepoverenja koje su uza jamno ispoljavale. — Ako je nešto i izmenjeno u početku Petrove vladavin e. ona je ipak dala dokaza o istinskoj dobroj volji. Šta više. a strogi ceremonijal moskovskog porodičnog života nije mu nimalo po volji. i poziva sv oga brata Ivana „da ne dopušta da neko treći učestvuje nezakonito u državnim poslovima i d a deli sa nama naša zvanja”. on tada misli na mornaricu i gradi svoju prvu flotilu na . Petar joj naređuje da se povuče u manastir Novodjevičij. Šakloviti. Šakloviti priprema nekoliko atentata na carev život. odbio je da nagradi Golicina i njegove vojskovođe za njihov porazni pohod.

građenje brodova itd. pohoda na Azov. ministar Aleksejev. Ali svaki pokušaj proširavanja na račun jedne ili druge mož lako da izazove koaliciju triju graničnih sila. pomišljao je da stvori koaliciju protivu Švedske.000 ljudi učestvuje u njima. on je pothranji vao njegove snove o slavi. komandovati tom flotom. i oni traju tri nedelje. da će admiralski brod nositi ime Slon ( to je bio znak na Leforovom grbu). potom u pravo vojno delo. borbu protivu tri najbliža suseda Rusije: Švedske. Jedn a vojska od 30. Pet ar je u suštini pregalac i tehničar: njegovi porazi ne samo da ga ne obeshrabruju.” Drugi deo svoje vladavine on će drukčije okarakteris ati i nazvaće ga „epohom uspostavljanja pravilnog poretka”. Sada se lakše može razumeti zašto on. On nije mo gao ranije da misli na „uspostavljanje pravilnog poretka”. Ovaj prvi dodir sa mornarima i z Arhangelska pobuđuje u njemu želju da ode u Holandiju u Amsterdam. Holandski je prvi jezik koji on uči u pra ktičnom cilju. Vasilij Golicin. kada bude definisao težnje prvoga dela svoj e vladavine {do godine 1715). Za njega je rat već sam po sebi jedan cilj. na kopnu kao i na moru. što je obeležje svake P etrove akcije. Petar će se poslužiti rečima samoga Lefora i kazaće da se založio da „uveća slavu Rusije. Jer on se doista tek tada. on se godine 1694 v raća svojim čisto vojničkim zanimanjima i organizuje prave manevre u selu Kožuhovu. Ovaj preobražaj u ozbiljniju zabavu. U tom pogledu on je sušta suprotnost knezu Vas iliju Golicinu. „poljski kralj” ( koga pretstavlja Romodanovski) napada „požunskog kralja” (Buturlin).. — Nema nimalo sumnje da je Lefor ukazao Petru put osvaja nja. K olikogod se malo brine za upravu svoje zemlje. naprotiv. i on uve postiže naposletku cilj koji je sebi postavio. Ide ologija tih operacija njega mnogo ne zanima. zalaže za svoju drugu i poslednju sistematsku reformu. Ali on već zna da će Lefor. Sa kojim od te trojice treba otpočeti? Ordin-Naščokin. kaogod što mu je on savetovao da preduzme svoje prvo putovanje u inostranstvo. i da bi tamo osvojio pristaništa. neobično se jasno vidi u njegovim prvim pokušajima. Austriski diplomat Korb beleži u svojim Memoar ima: „Lefor je pokazao caru put slave. on mu neumorn o ponavlja da svrha kojoj treba da teže sve njegove vojne igre. jeste slava. koji je pre svega bio ideolog. u svrhu operacija Petar naređuje da se ustanovi jedna knjiga sa planovima logora. kada je polazio u svoj prvi pohod na Azov (1695) . razume se. jer granice Rusije nisu još konačno utvrđene. Petar još nije znao kako da upotrebi svoju ratnu flotu. On ipak priznaje da su ovi manevri samo jedna igra. Pohodi na Azov po nikli su iz potrebe da za stvarni cilj upotrebi vojne snage koje je nagomilao. jer će se u njemu oprobati njego va flota i vojska. Poljske i Turske. kuda ga njegovi prijatelji iz Arhangelska i Moskve nagovaraju da ode.” Kasnije. holandske zanatlije. na koje more i proti vu koga neprijatelja da upravi svoje brodove.15 8 Perejaslavskom jezeru. nesposoban za praktičnu akciju. v eć ga potstiču da traži nova usavršavanja. manje pripreml . ali je ta igra preteča jedne v ažnije vojne operacije. ali se njegov rečnik ograničava. on nije navikao da apstraktno posma tra državne probleme koji mu se nameću. Fransoa Lefor predlaže mu jedan cilj na koji on dotada nije pomišljao. okrenuo se ka Baltičkom Moru.” Pohodi na Azov (1695—1696). On sam imaće samo rang kapetana i zadržaće celoga svog živo ta tu naviku da ustupa drugima prvo mesto. komore i bitaka. Godine 1693 on odlazi u Arhangelsk da vidi pravo more i v elike brodove svojih prijatelja Holanđana. za koje će on kasnije priznati da i ti pohod i nisu imali sasvim ozbiljan karakter. Pret hodna vladavina ostavila je u nasleđe XVIII veku trostruk spoljni zadatak. koji nikad a nije bio mornar. vežbanja u gađanju . na stručne izraze što ih upotre bljavaju njegovi prijatelji. Ipak. da će biti ukrašen zlatom i da će imati posadu od i zabranih holandskih mornara. bez obzira na žrtve što ih nameće zemlji. toliko isto malo misli o ciljevim a rata. Na godinu dana pre pohoda na 15 9 Azov. bio je izabrao teži put. Mudra politika zahtevala je da se taj trostruki zadatak razdeli i da se ta tri protivnika pobeđuju jedan za drugim. nije obratio nimalo pažnje diplomatskoj pa čak ni vojničkoj svrsi toga preduzeća. potpuno svesno. Potstičući ga na vojne podvige. te će mu vojne operacije omogućiti da oceni njihovu vrednost. jer je bio jedino zauzet „d a uveća slavu Rusije.

On je tada rešio da pođe opasnim putem što ga je izabrao Golicin. koji je vodio u Tursku. Tako je pohod na Azov trebalo da donese Petru njegove prve lavorike i da posluži kao prolog njegovom putovanju u inostranstvo. On želi da oproba svoje potješnje i svoju r atnu flotu. pripisujući kapitulaciju Azova jednom „ugovoru” a ne vojnim operacijama. jer se on tim putem snabdeva. I tačno u tom smislu vođen je taj pohod. kraćim putem i ide na Azov. „Kapetan Petar Aleksejev” ponovo se vratio svojoj vo jnoj igri i komandovao je jednom četom tobdžija. Ali onaj koji diktuje svoju volju vladi. kod Narve. On jedino menja taktiku: pred teškoćom da prodre preko Perekopa. na koje on potseća svojim neukrotivim poletom. jer će ga vojni neuspesi još dugo pratiti. Pa ipak je to jedna po beda. Pa ipak se Azov naposletku predao. Strani inžinjeri stižu sa zakašnjenjem. ipak Petar nije uputio svoje prve ratne pohode ka Baltičkom Moru. „Požunskog i poljskog kralja” zamenila su tri gen erala: Golovin. on se i dalje. nije međutim ništa bolja od one prve. traće se metci i dim bez velikih rezultata. stari aristokrat len i drevna pijanica . i propao je na Krimu. i potrebno je izvući flotu iz neprijateljske vatre. Da bi se Azov primorao na predaju. koji primorava Rusiju da pomaže Poljskoj protivu Turske. i već 1/11 maja 1696 spušteno je u vodu 23 galija i 4 paljevica. Tr i ličnosti drže vlast i one skupa čine stari moskovski oblik vladavine. Ta igra dovodi do poraza. on polazi drugim. „čovek be z prošlosti”. prepreden i lukav. U poljskoj se rugaju ruskom poslaniku. u slivu Dona . tako reći usled inercije. i zaista. — U toku ovih prvih godina Rusijom se upravlja na stari način.jen. I pored ovoga iskustva. Lafor gaji nadu da odvede Petra u inostranstvo. dvorski spletk aroš. i svaki put će on pokazivati istu „neobičnu aktivnost”. Ne samo da nije izgubio hrabrost. koju je pred vodio jedan brod sa ponosnim geslom Principium — na njemu je Petar. nego i latinsko-poljska kultura koju je zaveo Vasilij Golicin njemu se čine kao đavolske čin i i izdajstvo prema veri predaka. koji zna pravu „tajnu svih državnih poslova”. ali brat caričin. na Azov je pošao da se još jednom pozabavi svojim vojnim „igrama”. te da se pred svojim prijatel jima u Švajcarskoj i Holandiji pohvali carevim prijateljstvom. to je naposletku dumnij đak — državni sekretar toga vremena — Tihon Strešnjev. potrebno je izvršiti nekoliko vojnih podviga l ostvariti san o slavi. Ali pre nego bi se pojavili u Evropi. Opsadna taktika i d alje je detinjasta. Gordon i Lefor. te je pisa o povodom toga: „Ovde vidimo da se pojavljuje veliki čovek. nije mogao da se oslobodi preteranog veličanja. jer on piše Apraksinu da će taj pohod biti samo nastavak manevara pred „požunskom tvrđavom”. ovaj neuspeh nije u životu Petrovu 16 0 značio tako odlučan datum kao što kaže Solovjev. Ali kako osrednji brojevi sa Perejaslavskog jezera nisu bil i dobri ni za šta. koji žurno iskorišćuje svoj položaj da se obogati. Petar se reši da sagradi novu flotu na reci Voronježu. ka Crnom Moru.” Uistini. to j e najpre bojar stare loze. Tvrđava Azov odbija dva uzastopna juriša. Nova brodogradilišta daju se vredno na posao u jesen 1695 godine. Istoričar Solovjev. nedostatkom razlikov anja i računa. Nove Petr ove trupe pokazale su se sasvim nesposobne da učestvuju u jednoj ozbiljnoj borbi. Osim tog a. Boris Golicin. „svirep i zloban” kako kaže Kurakin. Neuspeh kod Azova obeležava početak vladavine Petra Velikog. u njemu leži neiscrpna snaga. na Prutu. „tome pr ozoru otvorenom prema Evropi”. drži pravca koji je nametnut ugovo rom o „večnome miru” iz 1686 godine. to je patrijarh Joakim. i on deluje isto onako neobuzdano kao što deluju slepe prirodne sile. već je izgledalo da je Petar uzvišen tom pobedom i pokazao je neobičnu aktiv nost kako bi popravio poraz i obezbedio uspeh drugom pohodu. Posle toga može se ostvariti Leforov plan i pojaviti se u Evropi. Ova flota. to je zatim novi bogataš i skorojević Lav Kirilovič Nariškin. ne samo Petrova delatnost. koji iz Moskve rasprostire svoju vlast po čita voj oblasti Volge. Unutrašnja uprava. a Lefor ga pra ti na jednom drugom brodu —. koji je uspeo da ocrta p ravi lik Petra Velikog. Zato stara moskovska stranka pobeđuje „latiniste” pa . treba ga opkoliti s mora. On je oduševljeni branilac reakcije. svemoćni satrap Kazanjskoga dvorca.

i Akademija posle toga tavori dugo i bezživotno. krajem 1694 godine oni dobivaju otkaz. 29 juna/9 jula. Mitave i Libave. dok se „broj činovnika umnožava”. Isprva bojažljiv pred ovim damama. Petar se u njemu nalazio pod imenom „P etar Mihailov”. U Kenigzbergu se sastaje sa Fridrihom III.čak i Grke iz slovensko-grčko-latinske Akademije. Strjelci su odmah na svima stražarskim mestima zamenjeni vojnicima i poslani u Moskvu. Al i kada je postao čovek i oženio se. optuženi — i pored svih njihovih napora da „dovedu u saglasnost Aristotela sa pravoslavljem i religijom” — da se radije bave fizikom i filosofijom. dostavlja Petru početkom 1697 godine izveštaj o razgovorima koji su vođeni u jednom krugu nižih činovnika i seljaka — među kojima se nalazi i budući Petrov slavopojac Ivan Posoškov —: „Narod stenje i jadikuje zbog onoga od koga je sve očekivao. Ivana Miloslavskog. a Golicinu vlast. umesto da se zadovolje predavanjem gram atike. bili odlučili da ga ubiju. napustio pravi put i prouzrokovao samo tugu i nevolju. Joakim umire u martu 1690 godine. Cilj njegovoga putovanja iskazan je u geslu ispisanom u sredini vo jnih oznaka i stolarskog alata izrezanog na pečatu što ga je on upotrebljavao u Hola ndiji: „Nalazim se među šegrtima i tražim nastavnike. — 10/20 marta 1697 godine napustilo je Moskvu j edno mnogobrojno izaslanstvo od 200 ljudi. Stavljen i su na muke. Petar je odložio da ih k onačno kazni po svom povratku iz inostranstva. stavljeni na muke. Čak su i Dihudi.” Okrivljeni. da na presto dovedu njegovog sinčića Alekseja i da vrate Sofiji namesništvo. i na svome samrtnom odru preporučuje da se sprečava svaki prijateljski odnos između pravoslavnih i bezbožnika. zbog čega nema više blago stanja”. Prvo putovanje na Zapad (1697—1698). 16 1 Razume se da pristalice stare Moskve iskorišćuju Petrovo otsustvo i njegovu nameru d a putuje po inostranstvu da bi pokušali da se oslobode toga vladara i da okončaju njegovu delatnost koja im smeta. a zaverenici pogubljeni nad iskopanim lešom Sofijinog ujaka. da će napustiti delo svoje mladosti i poboljšati opšte stanje. upoznao se sa hanoveranskim i brandeburškim kneginjama. on se brzo pribira. U Hanoveran skoj. dok zloupotrebe rastu i dok car „okruživši se pros ima. poziva verne da razore tuđinske bogomolje i d a oteraju tuđince sa svih položaja na kojima se nalaze. ponižava se pred tuđincima i beščasti se. ti pomirljivi Grci. sam stavlja na muke i pogubljuje nezadovoljnike u mučionici Preobraženskoga pri kaza. na svo j rođendan. što se smatralo za sasvim dovoljno. otkrili su da s e naročito negoduje protiv „igara u selu Semjonovsku i manevara u Kožuhovu” kao i protiv careve upornosti. u Kopebrugu. pošto je najpre priznao da ga je godine 1682 Sofija nagovarala da ubije Petra. izjavio je da su zaverenici. komandant strjel eckog puka i član plemićske Dume. ne stanuje u Kremlju. Ta zavera j e sprečena. koja mora da se ograniči da propoveda „pobožne nake”. pa naposletku traži smrtnu kaz nu za svaki pokušaj da se u Rusiji zavede neka nova vera ili novi običaji. Tu zaveru bili su sklopili Cikler. brandeburškim izbornim knezom i budućim prvim pruskim kraljem. ekonom manastira Trojica-Sergijevo.” Petnaest dana po odlasku Petrovu u inostranstvo otkrivena je jedna prava zavera koja je grozila životu carevu. i Cikler. koji je pomagao Nataliji protiv u Sofije. verovalo se da kada vladar bude postao punole tan i ponovo se oženi. Sokovnjin i Puškin.” On odlazi u Kenigzberg preko Rige. „jer on neće da sasluša nikoga. pokazuje im svoje ru ke otvrdle od rada i hvali se sa . i dva plemića stare loze. car se okrenuo uživanjima. Ona je već izazvala negodovanje u narodu. on se umalo nije potukao sa kneževim izaslanicima što se n isu dovoljno divili vatrometu što ga je Petar Mihailov svojeručno načinio. zbog „protivhrišćanskog ponašanja” carevog i zbog njegove namere da odnese ruski državni novac u inostranstvo po nagovoru Leforovu. odlaz i u Njemecku Slobodu. Ka luđer Avramij.

u ok tobru. pojaviće se na političkoj pozornici Rajnhold Patkul. on ne uspeva da ubedi cara u potrebu da nastavi rat sa Turskom.. Pošto mu se. on tu ostavlja — po tvrđenju papskog nuncija — utisak učtivog. Zbog svoga di plomatskog neuspeha u Beču on menja svoje vojne planove i načela svoje spol jne politike. Hala. ni sam ne znajući jasno čemu sve to.” Jer se Petar u Evropi pokazao onakvim kako su ga za deset ili pe tnaest godina ulaženja u život vaspitali moskovski krugovi i Njemecka Sloboda. pozorišta. on se n e ograničava samo na proučavanje pomorskog problema. novi saveznici se sprijateljuju i izmenjuju svoje grbove i odelo. Malo kasnije. nego da prikupi obaveštenj a o brodogradnji. gde ga je primio kralj Viljem. nego i da sve može sam da stvori. jer su Rusiji upravo potrebne galije. lepo va spitanog i skromnog čoveka. zaustavlja se u Ravi. On posećuje muzeje. koji čak nije hteo ni da primi Petra u Parizu iz straha da se ne zame ri Porti. upoznavajući se sa more plovstvom. Bog jedini zna kolik o će godina on biti napast za taj narod i njegove susede. Drezde i Praga. već na Baltičko. Viljem zapaža da on ostaje ravnodušan prema svemu što ne sp ada u njegovu struku. provodi četiri meseca u Vulviču i Detfordu ne da bi radio u radionicama. Biće lakše pridobiti za savez ove dve države nego zaključiti ugovor bilo s a Lujem XIV. 27 aprila/7 maja vraća se u Holandiju. Razume se. sad više ne cilja na Crno More. gde se sastaje sa poljskim kraljem (31 jula i 1 avgusta/10 i 11 avgusta). Avgust se pokazuje veseo drug. čija je flota sastavljena o d galija čuvena u svetu. — piše on patrijarhu Adrijenu — nego da bi se upoznao sa pomorstvom te da bi po našem povratku mogao pobediti neprijatelje Isusa Hrista i postati njegovom milošću oslobodilac hrišćanstva”. livonski plemić kome je Švedska oduzela imanje i čiji je on ogorčeni nep rijatelj. S vima se čini da je on „sasvim drukčiji nego što su ga opisivali prilikom njegovih poseta drugim dvorovima”. ali prizor ograničavanja kral jevske vlasti ne može da mu godi. prvoga putovanja koje se usudio da preduzme 16 3 jedan ruski car? One dve nemačke izborne kneginje kažu za njega da je „veoma obdaren d ivljak”. os tao sam zbunjen pred namerama proviđenja. i R ajnhold Patkul.16 2 svojih petnaest zanata što ih je naučio u Njemeckoj Slobodi. njega manje zanimaju slike čuve nih umetnika nego jedna sprava kojom se osmatra pravac vetra. Stigao je 11/21 januara 1698 godine u London. Tu zaključuje s poljskim kraljem Avgustom sporazum o napadu na Švedsku . govori o njemu takođe bez oduševljenja: „Priroda kao da ga je stvorila da bu de pre brodarski radnik nego vladar. posećuje na brzu ruku rudnike u Vjeličkoj.” Barnet ipak priznaje kasn ije da su „pozniji događaji otkrili kod Petra više genijalnosti nego što se moglo predvi deti u ono doba. kada dođe u dvorac Kensington. koje je poverilo tako plahovitom čoveku be zgraničnu vlast što se prostire nad tako velikim delom sveta. diplomat koji će pripremit i koaliciju protiv Švedske. laboratorije. a posle tri nedelje polazi u Beč preko Kleva. založiće se za tu stvar oduševljeno. I tako. Bilfelda. Iz Beča on namerava da otide u Veneciju. Kakav je utisak ostavio Petar za vreme svoga putovanja po inostranstvu i šta je on doneo sa toga putovanja. On je samouk. kome je bilo povereno da ga upozna sa verskim pr oblemima. učinilo da Holanđani ne poznaju teoriju brodogradnje i da oni rade nesist ematski. on žudno prikuplja sva znanja koja ga interesuju i hoće ne samo d a sve upozna. Engleski episkop Barnet. Lajpciga. on i dalje ima u vidu borbu sa Turcima na Crnom Moru i odbranu potlačen ih hrišćana. Ali ga 19/29 juna vest o pobuni strjelaca poziva iznenada natrag u Moskvu. 16/26 juna on svečano ulazi u Beč gde se sastaje sa carem Leopoldom. pošao je u Englesku da tamo potraži ono što želi. Svuda se njegovi domaćini osećaju srećni što su se otarasili toga čudnog i nevaspitan og posetioca. Ipak. On prolazi k roz Krakov. koji nije pristao da učestvuje u koaliciji.. prisustvuje čak i jednoj sednici Parlamenta. Pošto sam se često s njim družio i razgovarao. S . 7/17 avgusta stiže on u A msterdam. Osim Rusije i Poljske. u ovu koaliciju stupiće i Danska i Brandeburg. Tu ostaje četiri i po meseca i proučava brodogradnju u radionicama Društva h olandske Indije „ne iz neophodne potrebe. bilo sa carem Leopoldom.

u nauci on samo vidi primenu. Iz njihovih redova uzima on svoje poverljive ljude kad god posumnja u vernost osta lih članova svoje okoline. pa da p okrene mašinu. Pa ipa k. Jedna je socijalna. Korb opisuje jedan zanimljiv prizor koji se odigrao za vreme Leforovog pogreba. a t o je opadanje bojara.” Drugi razlog koji je omogućio Petru da raskine sa starim običajima tačno je označio jeda n tuđinski posmatrač. Što se tiče plemstva. Naučnici. sve interesantne pojave. zamenili „laskavci”. druga je verska. Ali najvažnije od svega jeste to što se Petar. kao na primer Lajbnic. da takoreći namesti prenosne kaiševe. Zato Petar i može da se ponaša prem a bojarima kako se njegovi prethodnici nikad ne bi usudili. Ovakvo stanje omogućuje samodržnom vladaru da učvrsti svoju moć.” Zašt o rusko sveštenstvo toga doba nije uživalo to uvaženje? Zašto ono nije imalo u svojim re dovima „umnijih sveštenika”? Zato što su najbolje pastire. koji je ranije bio čuven zbog svojih večernjih zabava. a to je opadanje sveštenstva. dogodio se rascep između zvaničnoga sveštenstva i naroda koji je prišao šizmi. razume se. ono još nije stupilo na pozornicu. „samo jedno trulo stablo koje leži na zemlji”.” A kada su posle svršenog obreda bojari požurili da se udalje iz Leforovog dvorca. posmatrano u glavnim linijama. te čak i u susednim zemljama pitaju careve diplomatske pretstavnike da li s u Moskovljani hrišćani i da li će se uskoro pokrstiti. Kao što je i trebalo očekivati. bojari su pokušali da zauzmu prva mesta u povorci i da stanu ispred stranaca. Evropski vladari najpre su začuđe ni. Ostaje još samo da on sebi postavi neki jasno određen cilj. jer ga ne sputav aju nekadanji „feudalci” niti novi staleži. konačno oslobađa stare moskovske rutine i usavršava se nezavisno. spremno je u njegovim rukama. „tuđincima se objašnjavalo koliku naklonos t oseća Petar prema svojoj gardi tim što u njoj nije bilo nijednoga vojnika kome car ne bi bez ustezanja poverio svoj život. Sa svoga pu tovanja on donosi. a potom razočarani. ne iz redova Velikorusa. samo ono što je hteo ili mogao da vidi: on odašilje u Rusiju 279 stručnjaka i mornara koje je uzeo za svoju mornaricu. nego kijevskih učenj aka.asvim ravnodušan prema državnim poslovima kojima se dotada nije nikada bavio. Petar ih je zaustavio i rekao: „Zašto se rasturate? Zar vam je ta smrt toliko dobrodošla? Zar vam vaša radost ne dopušta da način ite tužna lica?” Na koje se snage oslanja Petar? Na svoje potješnje koji obrazuju njegovu gardu. U tome prelaznom dobu birokratija preovlađuje. Što se tiče ši re evropske javnosti. nego psi. to je za njih jedinstvena prilika da uvećaju svoje znanje o jednoj nepoznatoj zemlji. Rusija još ne postoji za E vropu. — Vladavina Petra Velikog pada u doba kada je jedan u ticajni stalež počeo da se raspada. i koje bi uživalo uvaženje i naklonost naroda. ona je sad. ona i ne zapaža Petrov prolazak. Bojarski stalež je u punom opadanju. Dve okolnosti. koji su uostalom uvek poštovali stare moskovske običaje. i jedino su ravnodušni ljudi ostali u zvaničnoj crkvi. Fokerot (1737): „Po mišljenju mnogih dobro obaveštenih ljudi. Po rečima Bergholca. Oruđe reforme . on se sav predao čisto tehničkim pitanjima. potstrek je došao ne od same želje za refor mom. svojstvene njegovoj vladavin i. učenika Kijevske akademije koja je za pola veka prethodila Moskovskoj akademi ji. naročito čuda prirode. Opadanje bojara i sveštenstva. Petar ne bi mogao toliko daleko otići u svom reformatorskom radu da je naišao na otpor jed noga sveštenstva koje bi bilo umnije. sa svim zloupotrebama i samovoljom k oju ona nosi u 16 4 sebi. interesuju se za Petra isto kao što bi se interesovali za abisinskog kralja ili kineskog cara. one koji su napustili crkvu i prišli starovercima. a međutim onaj koji će ga zameniti nije još imao vreme na da se obrazuje. koje će u XVIII ve ku i najvećim delom XIX veka biti upravni stalež. on tako isto šalje u Moskvu mnogo zanimljivih predmeta za svoj muzej. nego od ratničkih snova Petrovih. Eto zašto Petar može bez bojazni da ruši stare ograde i da otvoreno obesvećuje crkvene tradi . Pre Petrova stupanja na presto. njega takođe zanimaju. pružile su mu slobodu delanja koja je nedostajala njegovim prethodnicima. zahvaljujući svojim posetama Njemeckoj Slobodi. Petar se tada razvikao: „To nisu bojari. po rečima Šaklovit ija. Želeći da isko riste nestanak toga ljubimca.

kojima je komandovao Gordon. To su glavn e linije ove vladavine toliko obilne događajima. svojim poverenicima. prema obaveštenjima što ih Lefor šalje svojoj p orodici. Tuđinci je se naročito boje. One su isprva predmet igara koje se. po njegovom shvatanju. Oni su se osetili u vređeni još za vreme manevara. a to će reći u trenutku kada je njegova vojna aktivno st srušila staro moskovsko uređenje. već da ga ubiju „što je poklonio svoje poverenje Nemcima”. Ciklerov saučesnik Puškin rekao je da se oni nemaju više čemu nadati i da neće umaći smrt . i ona ih je obodrila da pođu na Moskvu. od prvoredne važnosti. Oni pođoše u borbu. Dužnost ovih „upravnika careve baštine” je da daju voj sci i mornarici dovoljnu količinu ljudi i novca. kako smo već kazali. ima poverenja u svoje nove trupe. usled čega su oni „izginuli u velikom broj u”. rešeni da ne dopuste da se car vr ati u Moskvu. Pobuna strjeleca izbila je utoliko žešće što je proturana vest „kako je car umro u inostra nstvu i da bojari imaju nameru da udave carevića”. Petar se ne interesuje nimalo da sazna kako se došlo do tih sred stava.cije. za svaki slučaj. Petar. kao što smo videli. poslali su svoje izaslanike u prest onicu da od bojara zatraže dopuštenje da se vrate. 56 zarobljenika obešeno je. jer ih je tada car pridodao onoj vojsci koja je treba lo da bude potučena. služba Rusiji. Odašiljanje na granicu sasvim ih je ogorčilo. otpočinje prava njegova reforma. i nji hova artilerija ih je lako rasterala blizu manastira Voskresenskog ( 18/28 juna 1698 godine). jer po Korbovom pričanju kružio je glas da strjelci nameravaju da p okolju i spale Nemecku Slobodu. kada su bili poslani na zapad (u Veljikije Luki) umesto da su vraćeni u Moskvu kao što su se oni nadali. Četiri puka strjeleca. koji su logo rovali na južnoj granici. Tek tada. Tek kada oseti nestašicu novca i ljudi. i razmaženi pažnjom koju su im ukazivali Pe trovi prethodnici. Isto tako je za njega 16 5 samo prosto sredstvo i država. da postave Sofi ju ili Vasilija Golicina za namesnika mladom careviću i da pokolju bojare i tuđince. gde su nekoji od njih imali svoju trgovinu. Petrovi pukovi. rat je za njega samo jedno sredstvo. — Posle Ciklerove pobune (1697). RUŠENJE STAROGA PORETKA (1700—1709) Pobuna strjeleca (1698). pošli su im u susret. Naviknuti na miran život u Moskvi. razume se. omrznuti „Franko Lefor” postavio ih je „na najopasnija mesta i minirao njihov položaj”. utoliko pre što su joj se svi nadali. Doklegod je država sposobna da daje i jedno i drugo. Odlazak Petrov u inostranstvo je povoljna prilika za novu pobunu. U avgustu on je optužio za kukavičluk „kneza Kesara” Romodanovsk . U pitanju je. strjelci su udaljeni iz Moskve i za kaznu poslani da brane tursku i poljsku granicu. on ipak nije ništa žrtvovao od svoje slobode. koje se meša sa poj mom „službe”. Ali. Iako je skinuo svoje moskovsko odelo da bi obukao evrops ku uniformu. Njegovu ćud ograničava samo n jegova urođena dobrodušnost i nekakvo čudno osećanje dužnosti. ali. uticalo je na njegovo duševno raspoloženje još u početk u njegove vladavine. On može sebi sve da dopusti. oni su stu pili u pregovore sa Sofijom. Ali to Petru nije nik ako bilo dovoljno. kojima on služi. 2. koja je bila sklonjena u manastir Novodjevičij. t aj pojam službe ima u sebi nečega stvarnog: to je služba koju mora da vrši jedan vojskov ođa koji prima od države platu. posle Arhangelska i Voronježa (1693 i 1695) preobražuju u ozbiljniji „posao”. oni su teško podnosili službu na granici i jedva su čekali da se vr ate u Moskvu gde su ih očekivale njihove žene i deca. pa ipak. izabrane iz plemićskih porodica. o kojoj se on brine tako malo da njenu upravu pover ava drugima. Kako po svemu izgleda. Otuda ona neusiljenost u njegovom opštenju sa ljudima. ali su to — bar po pretpostavci stranca Krula — bili uistini taoci koji su jamčili za „vernost svojih roditelja”. Za vreme pohode na Azov. on je poveo i „dobrovoljce”. otadžbini. on se okreće toj oblasti koja mu je d otada ostala tuđa. Za njega su mornarica i vojska. Time se objašnjavaju i one nihilističke crte koje nalazimo i u njegovoj ličnosti kao i u njegovom radu. Ovo shvatanje. te prema tome ne sme da ostane neaktivan.

tadanje „Čeke”. 16 7 No on se ne ograničava samo na to delo. toj glavnoj ozn aci „Božjega lika”. i odlučio je da se na svoj način oslobodi „semena Ivana Mihailoviča” (Miloslavs ki). I on sam. . nego njegova dvorska budala. a to će reći otkako je počeo da posećuje Njemecku Slobodu. koji je upravo strogo os udio jednog moskovskog diplomatskog pretstavnika što je obrijao bradu. gornji kaftan dovoljno dugačak da dosegne do podveze. naknadnu istragu koja je vođena pomoću svih uzgrednih sreds tava tadanjega moskovskog pravosuđa: dželata. žileci i svi činovi Moskve i drugih gradova moraju da nose mađarsko odelo. „Sa svetiteljima čija su lica ukrašena bradom. soba za mučenje i inkviziciju. još između 1689 i 1691 godine. Iako je on već odavno ležao u grobu. koja je ranije bila to isto Leforu. Car se ne zadržava u Kremlju. nego u Njeme cku Slobodu. što je bio njegov glavni cilj. što je prim enjivano sa najveštijom svirepošću. Narod z apaža da po svom povratku u Moskvu car ne odlazi više u dvor svojoj ženi. kome je bila dužnost da bdije nad javnim poretkom. Mnogo što šta nije se svidelo narodu i pre Petrovog puto vanja u inostranstvo. za vreme svečanog prijema. i da živi okružena jednom gardom koja je neće ostaviti sve do njene smrti 1704 godine. običaj koji je ranije bio zabranjen i koji je car Aleksej potpuno i skorenio”. seče brade ne sam car. koje je Petar čak pozivao da se pridruže dželatima. pod imenom Suzana. ili sa obrijanim jeretic ima?” Tako on preti večnim mukama onima koji odobravaju „tu jeretičku izopačenost koja čovek a prispodobljuje mački ili psu”. ona ne bi na narod proizvel a tako dubok i trajan utisak da za njom nije došao čitav niz drugih događaja koji su d uboko uzbudili narodnu maštu. ni mošti moskovskih svetaca. U februaru 1699 godine počeo je najpre da skraćuje predugačke rukave ruske nošnje. Ipak. moskovski plemići. Korb nam je ostavio jednu sliku pogubljenja koje j e izvršeno pred očima stranaca. kako tvrde Gvarient i Korb. dumni i bližnjije ljuđi. već ga je još i pojačala. Strjel ci su u gradovima u unutrašnjosti zemlje sa zabranom da se kreću bez putnih isprava i da stupaju u vojnu službu. između ostalih i glavn om komandantu Šeinu i „knezu Kesaru” Romodanovskom. Posle pet dana. a donji kraći. Ali ono što se događalo po njegovu povratku još je gore. I posle tri dana Petar je konačno savladao taj sveti običaj: svi bojari dolaze na jednu večernju zabavu u Leforov dom obrija na lica.og. on stiže 26 avgusta/5 septembra u Moskvu i naredi. Nemici Ani Mons. Prekinuvši svoje putovanje. 4/15 januara 17 00 godine jednim ukazom propisano jeda „bojari. okolniči. Lefor im je pisao: „Ovde ćete naći jednog širokogrudog vladara koji štiti tuđince i koji nosi odelo po francuskoj modi. uobičajio je da nosi tuđinsko odelo. stravičnog starešinu 16 6 Preobraženskog prikaza. dokaze za Sofij ino saučesništvo. Ne treba zaboraviti verski značaj što ga je moskovska Rusija pridavala bradi. Sutradan. p ozivajući članove svoje porodice da dođu u Rusiju. đaci. on uzima makaze i počinje da seče bradu velikodostojnicima. njegov naslednik Adrijan još je nepomi rljiviji protivnik obrijanih lica: „Gde ćete stati na dan strašnoga suda?” pita on prist alice te mode. Patrijarh Joakim osuđivao je „običaj razvratnih Grka koji su brijali bra du. — Kazna kojom su kažnjeni strjelci ne samo da nije utišala negodovanje naroda. Njima je oduzet naziv carevih čuvara i postali su prost i građani. ipak. Preobražaj odela i običaja (1699—1700). ne pozdravlja nikako ni ikonu Tverske Bogorodice. provodi jedan deo noći u pijankama u Leforovom domu. on ju je primorao da se zakaluđeri. u Šeinovom domu.” Po povra tku iz inostranstva Petar nameće tuđinsku modu ličnostima iz svoje okoline. a dr ugi deo sa tardiskim pukovima u Preobraženskom. on je proklinjao one koji su ponovo počeli da „unakažuju lik što ga je Bog po dario čoveku”. stoln ici. svojoj naložnici. Petar nije uspeo da pronađe. odmah u početku septembra.

moraće da nose mađarsko ili nemačko odelo. da isto tako svi moraju da izmenjaju čestitke prilikom nove godine i završetka stoleća. Prvo izbijanje narodnoga gneva i verski otpor. izobiluju primerima. samo će porez kojim je on oporezovao „bradonje” do stići veoma visoku cifru posle popisa iz 1705 godine. te da i one budu odevene na isti način kao i ljudi. U Rusiji je taj preobražaj bio neobično b olan. narodno ogorčenje na Petra izbilo je najsilni je. jer su vojnici. bojarskije ljuđi i kočijaše. i tamo se naplaćuje od onih koji se ne pokorava ju tome ukazu novčana kazna od 40 kopejaka od pešaka. narodnoga ogorčenja i navode razloge za to. ne od stvorenja sveta. nego od rođen ja Isusa Hrista. Videćemo i mnogo važnije izmene. plemstvo. Sve promene od 1699—1700 odnose se na spoljni život. uto liko preobražaj teže pada narodu i izaziva opasnost da se on pobuni. još nedavno. ili Turkinji njezin veo. za razlik u od strjeleca. i to stoga što je baš taj spoljni preobražaj učinio najdublj i utisak na savremenike. pošto je on prestavljao rušenje starih običaja koje je i sama vera osveštala. potješnje. 1699—1700. uvredila bi se n ajdublja verska osećanja i mogla se time izazvati narodna pobuna. ko je su nametnule ogromne žrtve stanovništvu i iz osnova promenile i samo državno uređenje . kočijaša i zemljoradnika. koji su zabranjivali upotrebu „proklete trave”. kada govorimo o Petrovom radu koji je podelio istoriju Rusije na dva dela. pola kopejke trošarine za seljake pri ulasku i izlasku iz varoši. Tek kada se setimo sličnih reformi izvršenih u današnje vreme. bili obrijani i nosili evropsku uniformu. tako je Petar zaveo u Rusiji i nem ačku božićnu jelku. izuzev neposrednu okolinu carevu. pretstavljali su čitavu Rusiju. a kasnije i vojsku. To je bila nova uvreda za starinske običaje. po ugledu na sve hrišćanske narode. te je prema tome značio i rušenje same vere. 30 za posadske. crkvenjaka. 20/30 decembra 1699 godine Petar naređuje da se g odine računaju. „čoveka koji je ličio na čudovište” — kako ga nazi ez Kurakin. Kao potvrde o naplati izdaju se bronzane medalje sa n atpisom: „Porez je naplaćen”. ako bi se nekom Turčinu nasilno skinuo fes.istoga kroja”. Jer. a 1 rublja od konjanika. Moglo se unapred reći da ukaz koji bi se odnosio i na žene neće biti izvrše n. borovim i smrekov im grančicama prema uzorima 16 8 izloženim na velikom trgu i kod donje Apoteke”. izuzev sv eštenstva. 100 rubalja godišnje za gostje trgovce i Gostinaju Sotnju. — Dokumenti Preobraženskoga prikaza. Druga jedna mera koja je duboko vređala narodno verovanje i postala glavna oznaka reforme jeste promena kalendara. ljudi svih društvenih redova. „Car sk ida drugima brade i druguje sa Nemcima. oni koje je Petar prezrivo nazivao „bradonjama”. naša mašta izaziva uspomenu najpre na s poljni preobražaj stanovništva. Petar dakle povlači društvenu među između onih koji moraju da nose novu nošnju. njihove žene i kćeri moraće isto tako da nose mađarsko ili nemačko odelo počev od 1 januara 1701 godine. 60 za činovnike prikaza i trgovce obeju katego rija. utoliko pre što s e taj preobražaj vrši pod uticajem tuđinštine. u kulturno zaostalim znamenjima. i baš tih godina. i vera je postala nemačka” — kaže se u jednom do .” Ustvari. koji je terorisao čitavu Rusiju za vreme nj egovoga strašnoga starešine Romodanovskog. Ukoliko kasnije u životu jednoga naroda nastupi pokret za ukidanjem tradicija vezanih za veru. samo sa jednim ograničenjem: „Ra di ugleda i lepote u državi i vojnom području. i da godina počinje u januaru umesto u septembru. Oni koji su odeveni po nemački smatraju za ukusno da imaju lulu u zubima . Da bi odgovorio na nadimak „bradonja” koji su mu prikačili. On čin i isto to u pogledu nošenja brade. na drugoj strani je sveštenstvo i prost narod podložan plaćanju poreze. deljenje staroveraca i postanak s ekta. a ponekad i sa izrekom: „Brada je n epotreban teret. zato što su bili protivni njegovoj reformi. 1/12 januara 17 00 godine on naređuje da svi „moraju ukrasiti svoja vrata jelovim. 20/31 avgusta 1700 godine taj ukaz je ponovljen. no koje su međutim danas skoro zaboravljene. sa slikom jedne brade. narod je pro zvao pretstavnike upravnoga staleža „duvandžije”. i onih koji su oslobođeni te obaveze: na jednoj strani su razni stupnjevi plemstva koje je u care voj službi.” Uzorci ovakvoga od ela izloženi su na gradskim vratima.

koje su bodrili da treba da brane „star u veru”. da se nosi nemačko odelo i uši duvan. 1 januara 1700 godine on je naredio da se proslavlja nova godina. te da saznamo zašto su odbačene stare knjige i kakve se to jeresi u njima sadrže . Pobunjenici. nala zi se „van oblasti vere”. U trenutku verskoga rascepa oni su propusti li da u svoje redove prime dovoljno episkopa te da tako obezbede neprekidno ruko polaganje sveštenika. jede meso sredom i petkom. a ako takvih ne bude. da bi vladao sam i da ne bi imao suparnika. pa prema tome i veo ma popularna. 16 9 mogle su mirno da očekuju dan kada će „čitači” svetih knjiga. Iako se verski rascep (šizma). Ubuduće će narodna opozicija. koji su iskvarili stare tekstove. i koji su jedini smatrani za nadležne da vrše svete tajne. dogodio mnogo pre stupanja na pre sto Petra Velikog. Pet ar je počeo da „ruši hrišćansku veru. sveštenici koji su bili rukopoloženi pre Nikona. a to će reći do drugog ristovog dolaska i do Strašnoga suda? Isprva su staroverci pribegli jednom komprom isnom rešenju koje je poticalo iz vremena protopopa Avakuma: primali su sveštenike k oje je rukopoložio Nikon. nije se više moglo objavljivati „da će pre sunce prestati da kruži nego Božja crkva da živi”. Ovi su istraživali predznake toga doba koji su prema Svetom pismu trebalo da objave smak sveta. te je tako pogazio zavet svetih otaca. taj rascep ipak nije bio potpun i nije izgledalo da će biti kon ačan. Ukinuo je patr ijarhat. a to će reći prema starom bogosluženju. Ovakvo raspoloženje postojalo je još i za vreme pobune strj eleca od 1682 do 1689 godine. Ako se ne vrše svete tajne. Oni koji su sinoć bili pobeđeni u nekoj verskoj raspravi. obrija ne brade. naređuje da se brije brada. staroverci tumačeći proroštva iz Knjige o veri o opasnostima koje su pretile crkvi u 1666 godini. „Radikali” su usvojili drugo rešenje i izazvali pokret za bezpopovščinu ili „bezsvešteničko stanje”. Za vreme Sofijinog namesništva bilo ih je ostalo još svega nekolicina. pa dopustiti da se svete tajne ugase i čekati smak sveta. gajili su i dalje nadu da će još istoga dana ili sutradan postići odmazdu. videli smo da je tuđinskom kvartu u Moskvi bila zapretila opasnost da d oživi pravu Vartolomejsku noć. koje nisu neposredn o učestvovale u toj prepirci sveštenstva. običaja znači u očima narod a isto što i izdajstvo prema veri. naprotiv. Naredio je svima da nose nemačku nošnju. okrećući se protivu jednoga društvenog staleža nakinđurenog tuđinskom odelom. Narodne mase. objavili dolazak „Antih ristove vladavine”. „umni ljudi” toga doba pronaći je toga sukoba. ali koji su kršteni pre njega.kumentu. one tekstove čijom pomoću su moskovski čudotvorci spasli svoje duše. „Car živi po ugledu na strance. nije poštovao post svetoga Filipa. posle prvih Petrovih reformi. Kada su crkveni sabori 1666 i 1667 godine bacili anatemu na šizmatike. mogli su da odgovore: „To je patrijarhova dužnost. Jedna jaka kriza savesti razjedinila je branioce stare vere. a hoćemo samo da ispitamo is tinu. Ta dva protivnička tabora borila su se na istom polju i služila se istim oružjem. zauzeti nepop ustljivo držanje. i lozinka te opozicije razumljiva je svima. a to je nova nošnja. Ovo nekoliko primera dokazuju da otstupanje od starinskih.” Ali. Ivanov. . Snaga opozicije raste usled same činjenice što ona brani veru od profanisanja. došao je u Moskvu da ga postidi zbog toga” — kaže posadski Andrej Ivanov koji je došao naročito iz Nižnjeg Novgoroda da urazumi cara. Boreći se protiv uticaja Grka. Nikonovi protivnici pokazali su već izvestan nacionalni duh. Ali je i ovo po kolenje sveštenstva izumiralo. nije više bilo nikakvih sumnji. koju je Nikonova „no va vera” izazvala između upravnoga staleža i naroda. Međutim. ili pak. izumirali su postepeno. a satanina su proglašena” — kaže drugi dokument. postati bitno naci onalistička. pošto je prema Knjizi otkrovenja ona trebalo da traje dve i po godine. duvan. Utvrdili su da će se ona završiti 1669 godine. pa bilo da se ono tumači prema starinskom ili novom shvatanju. jer ona osuđuje ono što svi mogu da procene. Bilo je samo dva rešenja za tu krizu: ići do kraja u to m kompromisnom rešenju i tražiti nove episkope koji će pristati da prigrle staru veru. primati Nikonove popove. Ta opozicija je utoliko jača što je verski život veoma bujan. I on. kako bi onda stara crkva mogla ispuniti sv oj zadatak da „sačuva pobožnost u svoj njenoj čistoti za sve vekove”. Umerenije pristalice izabrale su prvo rešenje i stvorili stranku popovščine ili „popovsku”. Stanovište što ga je car zauzeo. Leta gospodnja su uništena.

da je pravi car umro u inostranstvu. računati godine od Hristovog rođenja. I oni sami stvorili su nekoliko sekti. kada je Petar uzeo titulu imperatora.500 godina. da su umesto nje ga podmetnuli drugoga i da ovaj što je sad došao u Moskvu može da bude samo Antihrist. zaprećeno starovercima da će b iti spaljeni na lomači. počinju da tragaju za „staro-pravoslavnim sveštenstvom” koje — po jednom starom predanju postoji još uvek u „kralj evini Oponiji”. Međutim. Prve verske sekte osnovane su u Rusiji na nekoliko godina pre Petrovog stupanja na presto. Ali je ta strašna godina protekla bez događaja. a što se tiče grobova predaka. te da bi se očuvala zajednica s Bogom. dakle. Usled toga su oko 1669 godine u nekojim oblastima Rusij e seljaci prestali da rade zemlju i da seju. I ponovo fanatici ležu u svoje pogrebne kovčege pevajući: — „Drveni kovčeg — Sagradih ja. dakle. iako nevidljiv. a ne od njegovog vaskres enja. od stvaranja sveta. pričešćivali se u masi prema starinskom bogosluženju. Tumači pretskazanja zaključili su iz toga da su se prevarili u računanju: trebalo j e. Kasnije. da nastupi godine 1702. već provodi dan na gozbi kod Šeina. dolazak Antihristov nastupiće prema tome kasnije za trideset i tri godin e. koji su verovali da Antihrist uistini postoji od krvi i mesa. pristalice bezpopovščine i dalje tvrde kako A ntihrist vlada u svetu. ako se izuzme ovo slovo i doda brojna vrednost ostalih slova. kako nema više svetih tajni niti crkve. da se pom oli Bogu na grobovima svojih predaka i odlazi u posetu tuđincima. dok njegove dvorske budale seku bradu poslednjim upornim „bradonjama”. Na novu godinu o n ne prisustvuje svečanoj službi u Kremlju i ne čestita narodu. Oni najfanatičniji . isto tako izmenio je kalendar da bi prikrio pravi dan dolaska Antihrista. staroverc i videli su u tome novu potvrdu da je došao Antihrist. rešeni da „pate radi vere”. treba pribeći molitvama i duhovnom usavršavanju.” I ponovo kobna godina protiče katastrofa. jer je za njih to bio način d a izbegnu „ognjenu reku” koja je prema predanju trebalo da poplavi zemlju na dan Str ašnoga suda i da poštedi samo verne koji se budu dragovoljno bacili u pl amen. brojevi su se označavali sl ovima slovenske azbuke — dobija se 666. da će zvezde popadati s neba i da će zemlju sagoreti plamen. Petar zanemaruje da poseti svoju porodicu. Oni kažu da je on prikrio svo je pravo ime zahvaljujući slovu M. — Da zvuk trube čekam. dok će truba Strašnoga s uda okupiti sve ljude. Ovaj radikalizam nagoni ih da istražuju nove puteve vere slične zapadnjačkoj Reformaci ji. dok su ga druge i dalje odbijale. Jasno je.5 08. — jer dok Petar nije zaveo arapske cifre. Dok pristalice popovščine . mislili su oni. n a pet dana pre nove godine. koliko je Hristos proživeo na zemlji. a to je kobni broj što pretstavlja životinju i z Knjige otkrovenja. po povratku iz inostranstva. od kojih su nekoje prihvatile kompromis. dubili stabla da od njih načine pogrebne kovčege i legali u njih da sačekaju trubu Arhanđelovu. godine 1690. da će se sunce ugasiti. ne očekujući mnogo smak sveta.17 0 pretskazali su da će odmah za njim nastupiti smak sveta. Priča se kako je kraljica Stekolnija (Stokholma) zatvorila cara u jedno bure pa g a bacila u more. — njega ću leći. a da je sadanji vladar sin Lefora i jedne Nemice. posluša li su Avakumov savet i bežali od života spaljujući se živi. i pomeren je u godinu 1699. u Antiohiji i Carigradu. Smak sveta treba. oni bi zacelo izobličili samozvanca. Bezpopovnici su doprineli njihovom razvijanju i potpomagali 17 1 im da se ojačaju i rasprostiru. i zato se on dobro čuvao da im ne priđe. koja je po st arom kalendaru počinjala u mesecu septembru. „on je ukrao Bogu osam punih godina” — jer su staroverci računali 5. očekivali su dolazak . sam Bog mu ni je dopustio da uđe u svete crkve Kremlja. promenivši računanje godina. verni. umesto 5. Kako je jednim Sofijinim ukazom.

oni su ukinuli porodicu i zamenil i je slobodnom zajednicom.. Početkom XVII veka oni propovedaju svoje učenje po kneževskim i 17 2 bojarskim domovima. a Toma Ivanov. ponikla u obrazovanom staležu koji je imao osnovna znanja iz teologije i koji se upoznao sa razvojem protestantstva. itd.. Usled toga p rimorani su da žive u slozi sa državnim vlastima i nepobožnim svetom.vojnika koji će dati znak za ognjeno očišćenje. Oni se sele na sever. kao što je činilo pre njih domorodačko stanovništvo rastureno po šumama i d už reka. on ostaje opružen. Pod uticajem ozbiljne krize verske save sti koju smo videli. pokretač jedne grupe koja je osnovana godin e 1690 oko Slaveno. i tada mu dolazi „otkrovenje”. postojale su i sekte sa mno go određenijim težnjama ka otpadništvu. Kada je Petar stupio na presto. proizišla iz narodnih masa. pa objavljuje: „Moj duh vam javlja.500 lica. gde žive bez sveštenika i zadovoljavaju se kapelicama. sektaške sredine živele su u očekivanju Strašnoga suda. zasnivaju veliku zaj ednicu na obalama reke Viga. svaku svetu tajnu i svaku staru veru”. Državne vlasti su ih povremeno rasturale. stupaju u vezu sa raznim oblastima Rusije i obogaćuju se naglo. njego v sledbenik berberin Toma Ivanov i jedan učenik Akademije. njeni pokretači smatraju da je njihova idej a vezana sa carevom. Izvesni znaci. već da je dovoljno. Oni tu stvaraju veliku naseobinu. koju oni smatraju za manji greh nego brak bez venčanja.. spaljen je na Crvenom Trgu zato št o je isekao sabljom jednu ikonu. započinju otvoreno protestantsku propagandu protivu obožavanja moštiju. kasnije će obrazovati i treću. „ zbegavali svaki svešteni obred. Osim bespopovnika koji su se delom povukli iz pravoslavlja i obrazovali jednu sr ednju grupu između sektaša i pripadnika redovne crkve. Mistička i narodna struja stupila je otvoreno u opoziciju i poklapa se sa ekstremi stičkom delatnošću staroveraca.” No to tvrđenje je uostalom prer ano. omogućuju da se odredi vrem e njenoga početnog delanja u godinama 1639. prvi trenuci straha bili su već prošli i progonjenja su se umanjila. Ivan Maksimov. Pod vođstvom crkve noga pojca Teodosija iz Novgoroda oni napuštaju svoje jednovernike koji su se obes vetili i osnivaju zasebnu zajednicu pod imenom Teodosijevci (1706). ikona i svetih tajni.grčko-latinske akademije radi proučavanja verskih pitanja. jer su slobodni mislioci bili primorani da se u Uspenskoj lavri odreknu svo jega učenja. u zanosu. sektu Filipovac a. Dve struje su se stvorile među njima: jedna. naklonjena j e misticizmu i prestavlja neku vrstu ruskog kvekerstva. Oko njega su se okupili stareci koji nisu odlazili u crkvu. koji je učestvovao na jednom nji hovom verskom skupu 1680 godina i čiji su sledbenici tvrdili da je on „prorok i da n jim vlada Sveti Duh”: „Kad u njega „uđe” Sveti Duh i obori ga na zemlju. Lekar Tveritinov. Kako nisu imali mogućnosti da se venčavaju. na obale Ledenoga okeana. ali nisu uspevali ništa drugo sem da ih preteraju iz ja roslavskih šuma u kostromske. hvala Bogu. koji je bio uporniji. teži ka raciona lizmu i evangeličkom hrišćanstvu. potiče iz . već su kopali sebi „jazbine” u zemlji da tamo žive usamljeničkim životom. Potom mu se svest vraća i on ustaje sa zemlje. umesto da se traži mučeništvo. iako nejasni. povući se u isposnice. Naprotiv. iz 1687 godine. odaju se trgovini žitom. ali su se oni razlikovali od bezpo povnika.” Drugo jedno svedočanstvo. Iz njihove sredine i zišli su pokretači „dragovoljnog spaljivanja”. Krajem 1680 i početkom 1690 godina ova zaraza dobrovoljnoga spaljivanja bila je neobično jaka: ponekad je broj spaljenih na istoj lomači dostizao 2. 1650 i 1665. Otada bezpop ovnici ostaju podeljeni na dve sekte. i da se ono veže za ime mon aha Kapitona. svako sme u Moskvi slobodno da ispoveda veru koju je izabrao. Ona prva struja ne meša se sa opozicijom protiv Petra. Tveritinov ponavlja sa ubeđenjem: „Danas. Evo zanimljive slike seljaka Simeona. Dvojica između njihovih starešina. druga struja. i iz kostromskih u vladimirske. Petar nije smeo dopustiti da se ide tako daleko . Bezpopovnici menjaju taktiku. Oni propovedaju da se ne treba živ spaljivati. braća Andrej i Simon Denisov. Ovo izmirenje sa neprijateljima vere ogorčuje nepopustljive članove sekte.

000 lica i hteo da ide na Moskvu uz pripomoć „nebeskih sila”. Kao i obično. tvrdi da ima „jednu povelju napisanu Božjim prstom pre stvorenja sveta” i „da je Bog sve nas stvorio kao braću”. da bi objavio rat Švedskoj. Da bi objavio rat Švedskoj. Tu „veštinu” ni e on postigao odjednom. Tek što je stigao. koji je već lako potukao danskoga kra lja. koji je očekujući dolazak Antihrista sakupio na obali reke Medvjedice gomilu od 2. pretrpeše poraz. ili treba odmah pokušati juriš na Narvu? Dok se oni tako pitaju. Petar je naglo izmenio svoje planove o spoljnoj politici. že nama i devojkama kojima su poverene svešteničke dužnosti”.000 Rusa. ubrzo se uviđa da Petrova artilerija ne vredi ništa. — u društvenom pog ledu granicu između njih pretstavlja „nemačka” nošnja. ne usteže se da sa svojih 8. U Dnevniku koji će svojeručno ispravljati. a to će reći iz 1 680—1690 godina. Odjednom se saznaje d a dolazi Karlo XII i da će za dvadeset i četiri časa biti već pred Narvom (17/28 i 18/29 novembra 1700 godine). Petrova „slava” pomračena je u očima čitave Evrope. osim gardiskih pukova. Takva je društvena sredina u kojoj se razvija Petrova reforma. Njegovu versku zajednicu opkolili su koz aci i predali „proroka” redovnim trupama.” On će bez o kolišenja priznati „da je čitav taj posao bio samo jedna detinjarija”. i tada su se oni omirski častili i veselili nekoliko dan a. i zaista. 17 3 Od Narve do Poltave. odm ah je iskoristio jednu buru da baci svoje trupe na Petrov logor. On najpre opseda tvrđavu Narvu. Dva mese ca njegova vojska očekuje da se tvrđava smiluje i da se preda. Petrovom zaslugom. a to je poljski kralj. nego protiv Švedske Prilikom svoga sastanka sa poljskim kraljem u Ravi. a priređene su i viteške igre na kojima se Petar takmičio sa svojim poljskim prijat .430 Šveđana napadne 40. Ali ona odbija da se p reda. U tome je i uspeo prilikom sastanka u Biržiju (26 febru ara/9 marta 1701 godine). gde su se stareci bili povukli pošto su uzalud pokušavali da povrate staru veru za vreme pobune strjeleca godine 1682. i u političkim i u vojnim”. iz toga vremena. Petar polazi u rat kao što se polazi u šetnju. Od toga pa do prvih „duhovnih ruskih hrišćana” samo je jedan korak. i da potom treba pribeći pravoj veštini u svim stvarima. tu se opisuje nekakav Kuzma Ćora vi. k ojima će se kasnije dati naziv ruska inteligencija. dao prvu grupu ljudi evropske kulture. Dok narod ostaje protivan refo rmi. — Za vreme svoga bavljenja u inostranstvu. Odmah posle poraza on pada u očajanje i plače. Ali se ubrzo pr ibira. da napušta sv oj logor i ostavlja protivrečna naređenja svome tuđinskom vojskovođi De Kroi ju koji je tek prispeo. morao je sačekati da se završe pregovori koje je đak Ukrajincev vodio sa Portom. te nije imao vremena da se upozna sa trupama kojima je s ve nedostajalo. primorani da prvi započnu borbu protivu Karla XII koji je smatran za najvećeg vojskovođu svoga vremena. on je stvorio konačan plan. pa se rešio da upotrebi svoju vojsku ne više protivu Turske. Petar ima jedan izgovor: zar nisu Šveđani uvredili drvodelju Petra Mihailova u trenutku kada je izaslanstvo koje je on pratio prolazilo kroz Rigu? Verujući da je Karlo XII zauzet borbom protivu njegovih saveznika. Kao i kod Azova. i spreman je da zaključi mir po svaku cenu. I upravo taj stalež je. Ali. Da li treba sačekati da stigne artilerija. Karlo. Ovi pregovori su se odužili. On propoveda da treba „umreti bez pričešća” bez venčanja”. potiču „Božji ljudi” i Hristovi ljudi ili hlisti. Tada se prviput ide ologija mase razlikuje od ideologije „evropeiziranog” upravnog staleža. taj događaj okončan je vodom i vat rom. ali sledbenici Kuzmini i dalje „izbegavaju sveštenike”.oblasti Dona. zamenjuju ih „besednicima. on će ovako izložiti ukratko te mučne tr enutke: „Potreba je odagnala lenost i nametnula naporan rad i danju i noću. Avgust Poljsk i i Fridrih Danski. da se odreče svega. svi Petrovi vojnici dali su se u bekstvo. Za pola časa bitk a je dobivena. Petra je to toliko zbunilo i uzrujalo. Tek 8/19 avgusta 17 00 godine jedan glasnik donese vest da je između Rusije i Turske potpisan mir. da „tamo izvrši božansko delo”. devet prvih godina Severnoga rata (1700—1709). ovaj stalež od XVIII veka drži u svojim rukama političku i društvenu vlast. Pre svega pokušao je da produži sporazum sa jedinim članom koalicije koji nije bio pot učen. Ist oga dana ruska vojska dobi naređenje da pođe u rat.

Petar mora da nastavi rat. A Mazepa. višu i zaštićeniju od poplava. On sam stvarao je još više teškoća svome preduzeću menjajući nekoliko puta mesto gde je trebalo da se podigne njegov „raj”. osim toga. Ovo je želeo stoga što je u toj krajini. Najpre je hteo da bude na desnoj obali. taj novi grad postaće znamenje jedne nove faze u Istoriji Rusije. pošto je nekoliko puta uzalud pokušao da sagradi odvojene kuće u tome rit u. zamor i bol esti desetkovale. Dok Karlo XII progoni Avgusta po njegovoj kraljevini. Napoleona. kako će reći Didro Katarini II . koje su klima. Karlo XII morao se zadržati mesec dana u Mohilevu da sačeka Levenhaupta. no potom ga je prebacio na levu obalu. Petar obnavlja svoju vojsku i sa nov im trupama uspeva da osvoji obalu Finskoga Zaliva i Livenije. Ako hoće da sačuva svoj „raj”. Pa ipak. da se pridruži Karlu na ukrajinskoj granici. i njegov protivnik upada u tu klopku preko svakog očekivanja. Međutim zatišje koje m u je ostavio Karlo XII bliži se kraju: Avgust 17 4 Poljski zaključio je sraman mir sa Švedskom u Altranstatu (5 oktobra 1706 godine). Pošto je bez smetnji prešao reku Berezinu. k ao što je bio obećao. Močvarno zemljište toliko je nepodobno za zidanje da jedna finska legenda pripoveda kako je on. da leko od strjeleca i bojara. Šveđanin s e beše uputio ka jugu. Primor avao je svakoga svog dvoranina da tamo podigne sebi kuću. t e je Petar ostao sam pred svojim strahovitim neprijateljem. mogao je da odahne. 16/27 maja 1703 godine zasnovao je Petrograd na močvarnim obalama Neve. kako je on nazivao svoj novi „Mon Pl ezir”.000 ljudi pod komandom gener ala Levenhaupta. to mesto je zgodno izabrano. a za to vreme su bolesti. I on pokušava da posre dstvom vojvode od Malboroa. on instinktivno pribegava metodi koja će sto godina kasnije omogućiti Rusiji da po bedi drugog jednog velikog osvajača. najzad — prema tradicionalnom nazivu — taj „prozor prema Evropi”. dok Petar pustoši Livoniju i Ingriju zato što se nada da će se sukobiti sa Karlom XII u severnim oblastima. koji se neprestano kolebao i igrao dvoličnu igru sa Petrom i Karlom. koji će biti jezgro jedn e nove varoši od koje će on načiniti sebi prestonicu godine 1715. pošto je obilno obodrio Avgusta. i naredio je da mu iz Livonije dođe pojačanje od 16. da povuče za sobom neprijatelja uništavajući sve iza sebe. Razume se da će Petrograd zadugo ostati kao neka kolonij a u tuđoj zemlji. jer ga je hetman Mazepa mamio u bogatu ukrajinsku oblast.700 ljudi. koji um . Rusi su potukli Le venhaupta 9/20 oktobra 1708 godine kod Ljesnaje. te je on odveo u Karlov logor samo 6. I zais ta. ali su njegovi zahtevi preterani: on hoće da zadrži ušće Neve i okolnu obalu. glad i pijančenje pustošili njegovu vojsku. na obalama Finskoga Zaliva koje tek beše osvojio. Da bi još neko vreme bio na miru . ta stražara u osvojenoj zemlji. Za to vreme ruska vojska je obnovljena. pa je potom spustio na zemlju. Pe tar bio izabrao mesto za građenje jednog pristaništa i tvrđave. koji s u 17 5 samo pretstavljali nov teret za ishranu u toj već izgladneloj vojsci. na Zapadno Ostrvo. vraća se na najniži položaj. Nikakva prepreka nije ga mogla omesti da je sagradi. Kako nije voleo Moskvu i sve češće se iz nje udaljavao. naposletku sagradio čitavu varoš u vazduhu. sklopio poseban mir sa Karlom XII. koga je potkupio. gde još postoje njegova kućica i njegov a crkva. taj ključ Finskog Zaliva. Ona može sve tešnje da opkoli Karla. Godine 1708 on rešava da se povuče u središte Rusije. gde su stanovali siromašni finski seljaci. u poslednjem trenutku odustao je da dođe.eljem. želeo je da ima svoju Njemecku Slobodu. naposle tku opet menja mišljenje. Posle toga. Kako nije bilo dovoljno radne snage. poslao je tamo desetine hiljada radnika. m orao je usput da ostavi svoju artileriju. i da bi podražavao Amsterdamu. Na veliku Petrovu radost. „grad dvoraca usred pustinje”. Ta utoka velike rečne mreže kojom saobraća ogr omna Rusija.

koja traje dugo. Peta r je vuče za sobom dugo godina s jednoga kraja Rusije na drugi. Ako se saberu cifre regrutovanih vojnika za tih devet godina. Od g odine 1640 bila su još dva „odabrana” puka u Moskvi. od 1700 do 1707 17 6 uključno. morao da dočeka zimski rat (od januara do mart a 1709 godine). — Pre svega. kao što smo videli. Petar je izvršio 11 regrutovanja.000 regruta broju od 4.000 u 1709 godin i. oni se penju od 2. računao je samo na svoja dva omiljena puka.270.000 vojnika koji su pretstavljali jezgro onih četiri puka. ali njihove posledice — povećanje poreza. Karlo beži ka jugu. vidi se da je od radnoga naroda oduzeto 200. Ova vojska. kakva je vojska kojom se Petar poslužio? Ia ko se ona brojno ne razlikuje mnogo od vojske iz druge polovine XVII veka. svaki po 1. što znači da je tr ebalo dodati 28. 27 juna/8 jula. Posle dva sata Rusi pobeđu ju. primoravali su državu da čini velike napore. ka turskoj granici. a da bi nesreća bila još veća.000 u 1708.405 u 17 06.000 odraslih lica jedi no za vojnu službu.000 ljudi) on otpočinje opsadu Poltave. Sa potješnima to je iznosilo ukupno četiri puka. njegov štab i 2. a 30. kao što smo videli. iz osnova je izmenjen. kojima su komandovali generali Golovin. i na 3. koji su se dotada zvali po i menima svojih komandanata.esto letnjeg rata na koji je računao. brzina toga povećavanja i p . Po svom običaju Petar ne vodi nimalo računa o onome što je učinjeno pre njegovog dolaska na presto.696.000 ljudi. od 1659 do 1667 godine). U slučaju rata to osoblje je poveća vano i pukovi pretvarani u divizije (6 ili više pukova. ne računajući ostale službe o kojima će kasnije biti govor a. Petar se i dalje ne žuri. ili ukupno 32.000 ljudi). Petar je promenio nazive ovih pukova.000 ljudi. Koje su metode omogućile ovu pobedu i žrtve koje je ona zahtevala? Tu je ključ Petrove reforme.643 rubalja u 1710 godini. Pošto su „besmrtnici” morali uvek biti spremni da zam ene one koji su pali. znači da onih drugih 100. Iz kojih izvora popunjava Petar ove iz datke koji znatno prevazilaze izdatke njegovih prethodnika? Rasvetliti ovo pitan je znači prodreti u sam smisao njegove velike reforme. U kritičnim časovima ratova u XVII veku (rat za Smolensk godine 1632. Potom naređuje da se brojno stanje ima sao braziti „ciframa iz ranijih godina”. — Ratni troškovi tih godina uvećav aju se sve više. jer se uzda u dva saveznika: vreme i prostor.248 rubalja u godini 1701 na 2. on je tako regrutovao 35. i protivu Karl a X Švedskog. Vejde i Rjepnjin. sa stal nim komandnim osobljem u središtima vojnih okruga. i tako ona bez ika kvog zakonskog ili ukaznog osnova. i nazvao ih Leforov puk i Butirsk i puk. stvorena 1 700 godine i kojom su komandovali stari generali tuđinskog porekla koji su stupili u rusku službu u 1660 i 1680 godini.000 pretstavljaju gubitke. od 1700 do 1709. sistem mobilizacije i izdržavanja vojske. ranjen je u nogu.000 ljudi. Vojni troškovi i traženje finansiskih izvora (1701—1710). organizovani na isti način kao i ostale ruske trupe. Ratovi u XVII veku. Petar je postigao cilj iz prvih devet godina Severnoga rata. Karlo vrši napad. bolesti i vojnog a uređenja toga doba. Uskoro mu ponestaje municija. koji su pri pojača nom brojnom stanju imali po 8. Povećavanje vojske. Preobraženski i Semjonovski.158. Sa smanjenom vojskom (manje od 20. dobiva obeležje stalne vojske. jer i ma oko 100. Ogromni gubici u ljudima pretrpljeni za tih godina nadoknađeni su novim regrutovanjima koja su uskoro postala godišnja. Šepeljeva i Kravkova. Kako je ekonomski život Rusije u to vreme još uvek primitivan. Uzalud ga njegovi generali savetuju da se okane svoje namere. Kada je pripremao rat protivu Šv edske. taj ključ može se doista naći samo u oblasti vojnih i finansiskih pitanja koja su isp red svih ostalih. njen sastav i troškovi za njeno izdržavanje su se naprotiv zna tno izmenili.000 ljudi. nije više privremena kao nekadašnja vojska.000 ljudi.000 vojnika zarobljeni s u. žrtve rata. Naposletku. Petar je podelio svoje trupe na tri korpusa od po 10. Kako je stalno brojno stanje vojske tih godina iznosilo 100.

tako da se uvek zna stanje njihovog poslovanja.« Osim toga. Od 1. prikaz arsenala.200. u zamenu za „dobrote” vladareve. Ratuša oduzima čitavom nizu prikaza njihove glavne prihode. Da nabrojimo najpre nove prikaze koje je Petar stvarao prema povećavanju potreba i troškova koje je morao da plaća: ratni prikaz. ustanovljen godine 1701 kao štab trupa nove konjice. artileriski prikaz. Ugovorom sklopljenim u Burži (26 februara/9 marta 1701 godine) on se obavezao da plaća. a Bur mestr je holandskog porekla — dokazuju da tu nije u pitanju samo usredsređivanje fin ansija. ukupno 1. vojvode i činovnike prikaza. samo 25% pokriv eno je neposrednom porezom (porez za strjelce) i prihodom od iznajmljivanja krun skih dobara. jer već odavno veliki deo posredno g poreza plaćaju veliki trgovci. ipak je istina da ustanovljavan je Ratuše. koje je zameni lo nekadanju Veliku Blagajnu pod imenom Ratuša (opštinska zgrada) il i Burgmestrov Dvor. samo se 11 gradova od 70 pokazuju naklonjeni toj reformi. Pošto je usredsredila u sebe prihode od carina i krčmi. 700. za vreme od tri godine. išao je čak dotle da je uzajmio 420 zlat nika od „pokrajinskog namesnika Menšikova”. konjički prikaz ili Zolotaja palata (Zlatni dvorac).reobražaj ustanova — ne mogu se ni uporediti sa onim što se događa za Petrove vladavine. tamoženi (carinici) i kabacki golovi (skupljači poreza na krčme) postaju burgmestri. Iako ove tuđinske reči — jer Ratuša potiče od nemačke reči Rathaus. ova opštinska povlastica dodeljena je samo severnim oblastima koje u XVII veku imaju n ajveći broj poreskih obveznika i gde nema seljaka zavisnih od spahija. ali je nastavio svoj raniji rad na izradi or .100.000 na dvor. Pre njega (1680) budžet opštih rashoda. svi ost ali je odbijaju pod izgovorom „da ne mogu plaćati dvostruko zbog evoga bednog stanja”.200. ali je jasno da neće moći da i dalje to čini. Po svome povratk u Petar samo daje tuđinske nazive ranijim moskovskim ustanovama: zemske staroste.000 rubalja za izdržavanje jednog pomoćnog korpusa. Zahvaljujući ovoj meri k ojoj je po prviput ustanovljen redovan budžet. ustanovljen ukazom od 23 jula/3 avgu sta 1700 godine sa zadatkom da podmiruje potrebe cele vojske. ili „zato što ne znaju koga da izaberu ni kako da otpočnu takav posao. jer državne službenike. imamo veoma tačnu sliku budžeta od 1701 do 1710 godine. dograbio je sav raspoloživ novac. koji je pokrivao polovinu državnih izdataka.000 odlazilo je na vojsku.000 rubalja. 224. Već 1701 godine Petru nedostaje n ovac za njegove izdatke. on naređuje jednim ukazom (14/25 marta 1701 godine) svim prikazima da redovno podnose računske izveštaje užoj kancelar iji Dume. da bi prikupio ovu sumu koju razume se ne može da nađe u okviru sta roga budžeta. Ovaj pregled dokazuje prvenstveno da je iznos posrednih poreza. Preobraženski prikaz. koje ovaj namet mnogo ozlojeđuje. Ona je spremljena 11/21 marta 1698 godine — a Pet ar je tada bio u inostranstvu — i ona samo ponavlja ranije ukaze. ali potrebno je naći još i nove izvore. uračunavajući i sve promene izvršene u XVII veku. zamenju je izabranim opštinskim odborima. ma gde on bio i ma čemu bio namenjen. a 300. On dolazi do svoga cilja.000 rubalja.000 a sve ostale izdatke. istina. V lada se.000 rubalja rashoda. 19% izvanrednim taksama za vojne troškove. s obzirom na Petrove finansiske potrebe. nego jedna prava reforma opštinske uprave. Po po vratku u Moskvu. svome savezniku polj skom kralju Avgustu po 100.000 rubalja. Više od polovine tih rashoda — 53% — pokrivano je posre dnim porezima na uvezenu robu (carine) i na rakiju („porez na krčme”). koji je blagoi zvoleo „osloboditi” svoje podanike od vojvoda. nego samo čer nosošnjiji. trudi da svojoj finansijskoj reformi da obeležje povlastice dodel jene gradskom stanovništvu. koje su se naplaćivale uz ne posredni porez. izuzet od kontrole prikaza i usredsređen u 17 7 jednu novu ustanovu. odgovara više fiskalnim interesi ma nego želji da se opštinama dadu nove povlastice. Zbog toga gradovi nisu mnogo oduševljeni pažnjom koja im je ukazana. uzeo pozajmice od manastira Trojica Sergijevo i od bogatog trgovca Filatećejeva. iznosio je 1. — takvo bedno mišljenje ima vlada o svoji m činovnicima — istim ukazom zahteva se „dvostruko plaćanje”. Pokupio je sav novac iz finansiskih prikaza. koj i je nedavno bio pretvoren u muzej. Ali. ova ref orma upravo i nije Petrovo delo. Uostalom. Sutradan pošto je predao Poljacima 100. u jedno pravo ministarstvo finansija.

000 Ukupno: 2. koji se u budžet unose u poslednjem trenutku . koji se starao o zadov oljavanju potreba mornarice.000 ljudi.000 u 1703. 17 8 U toku rata brojno stanje i troškovi vojske i dalje rastu. Tako.000 1710 1. Da bi se postiglo.000 rubalja). dobiva se ovaj pregled (u rubljama): vojska Suvozemna 1701 982. i to od 781. dok se njihovo izdržavanje penje na 420. a to će reći ministarstva finansija.000 Artilerija 80. pa čak i iz budžeta redovnih rashoda. 38. neki Kurbatov. čije je izdržavanje stajalo 442.248). Ova dva velika izvora i nekoliko manje važnih daju 1.107. Ako se to dod a ranijim prihodima Ratuše (1. a to će reći da „obogati državnu blagajnu ne globeći narod”.000 u 1710 godini.000 2.000 u 1706 godini.000 rubalja na 144. mornarički i vojni prikaz.000 rubalja novih prihoda. Svaki od ovih prikaza ima prava da prikupl ja posebne prireze za pokriće razvih svojih izdataka.475.000. a u 17 06. Godine 1703.495. Broj konjičkih pukova povećava se od 11 u 1701—1703 na 28 u 1706.875. garnizonske trupe br ojale su uskoro po 58. 48 pešadiskih pukova zamenjuju 27 pukova iz 1701 godine. artileriju i spoljne odnose.000 .206. Iako je broj gardiskih pukova ostao i da lje utvrđen na 2. a na 570. vidi se da su se prihodi udvostručil i (2.000) i da su bili dovoljni za vojne izdatke u godini 1701 (2.000 20. uzima se novac gde se stigne. Zato je bilo neophodno potrebno zavesti novu jednu taksu „podjednaku za sve” od 10 denjga na akta 1. Ali za v reme rata troškovi se nikada ne poklapaju sa budžetom. nije mogao.000 r ubalja u 1701 godini) iz preobraćanja novca. trošak za njihovo izdržavanje penje se od 99. troškovi za njihovo izd ržavanje penju se od 447.350.250. a na 38 u 1710 godini.000 u 1704.000 rubalja). Za Petrove vladavine.000 rubalja umesto ranijih 280.000 1706 1. kada je trebalo sve preustrojiti. admiralski prikaz. na primer. Pošto su isprva imale po 50.270. i na 1.000 52. da odgovori nadama koje su u njega polagane. Ako se izdacima za suvozemnu vojsku dodadu troškovi za flotu.000 Ovaj pregled sadrži samo rashode koji su predviđeni i stalno unošeni u budžet.455. 1. Usled ovakvog ra da računovodstvo Ratuše. — tako s u se nazivali oni koji su obećavali da za državnu blagajnu pronađu nove prihode. Porezi n isu više dovoljni.000 81.000. izgleda da su najprešniji i zbog toga se najpre i pokrivaju.000 Diplomatija 121. naknadni izdaci naglo se uvećavaju.000 u 1703 i na 797.000 204. Međutim.000 rub alja u 1702 na 1.00 rubalja u 1706.000 75. ratni prik az koji već raspolaže sumama što mu ih predaje Ratuša vuče velike prihode (više od 700. neobično se zamršuje. Ali tada otpočinju teškoće.810. te se godine 1705 dodaje Ratuši jedan pribilščik (finansijer).100.000 ljudi.000 24. Takav jedan pribilščik.000 Flota 444.000 rubalja u 1701 godini na 574. a Zolotaja palata prikuplja nov jedan neposredni porez zvani „porez za dragone” (ukupno 230. ovi vanredni rashodi. ne računajući novčanu pomoć poljskome kralju. razume se.213.000 rubalja u 1705 godini.užja.

297. da upotrebi 727.000 u 1704. raniji državni ugovori o zakupu povećani. ukupno 1. iako Petar ima dobitaka pri menjanju novca kada šalje svoju pomoć Poljskoj — sve do dana k ada plaćanje te pomoći bude prestalo usled presušivanja monetarnih dobitaka. smanjujući mu težinu. ali privremene: 792. ugovore i kupovine. Tada državna uprava pribegava pretopljavanju novca. k rčme i mlinovi oporezovani. ovo pretopljavanje novca daje rezultate slične inflaciji: izmenjenom novcu smanjuje se odmah vrednost. Ižorska kancelarija.000 u 1 705. 161.000 rubalja.. 732. vanbudžets ki prihodi što ih je ona ostvarila premašaju pola miliona. državna blagajna pretrpljuje velike gubitke usled velikih k upovina u inostranstvu. 1. Ne samo da ona oduzima nekadanjim prikazima njihove dotadanje izvore prihoda. kao što pokazuje ovaj pregled: Godine Prihod a u rubljama Prihodi od ranijih zakupa Prihodi od novih zakupa Ukupn o Od toga država uzela u rubljama .000 u 1706. gu bernatoru Ingermanlanda. ali sa neznatnom dobiti u poređenju sa onim što je postignuto ovom novom operacijom . 228. oslobođe n svake kontrole i stavljen na raspoloženje Petru za njegove vanredne rashode. Ižorska kancelarij a zauzima dosta neobično mesto među finansiskim ustanovama toga doba.000 u 1707. da po veća prihode Ratuše za 779. U XVII veku ona je već bila pretvorila strani novac u moskovske kopejke i polukopejke. Traže se novi izvori prihoda u izdavanju pod zakup državnih dobara.000 rubalja za van redne vojne izdatke. banje popisane. 397. Petar zavodi jedan postupak kome će pribegavati kasnije kad god bude p reduzeo kakav važniji vojni pohod: 17 9 emitovanju kreditnoga novca. Ribolov se proglašuje za državni monopol. Već 1698 godine polukopejke težine 9 dolja pretopljene su u 6 dolja ½. Na suprot tome. od 50 kopejki. Osim toga. 312. te da tako raspolaže ukupnom sumom od 2.0 00 rubalja u 1701. Godine 1700 iskovan je novac od 5 kopejki.000 u 1703. Tako je stvoren jedan vanbudžetski fond. te se u tu svrhu osniva godine 1703 jedna nova ustanova. dok cene srazmerno tome rastu. od čega skoro dve trećine pre tstavljaju nov prihod. itd. te Avgust zaključi mir sa Švedskom —. Iako se ovaj izvor prihoda iscrpljuje čim je sav opticajni novac pretopljen. Zbog toga je odlučio da pretopi sav novac koji je pos tojao. koj i utoliko više ostaju nedovoljni što se njihov iznos nikad ne prikuplja ni potpuno n i blagovremeno. sve nove novčane j edinice.721. a godine 1704 rublje i altini (3 kopejke). nego zadržava i no ve koji su im po zakonu pripadali. i to na rakiju (od vedra).000 rubalja.215. poverena Menšikovu.000 rubalja. ipak on omogućuje Petru da prebrodi najteže ratne go dine: da plati svu novčanu pomoć Poljskoj. kao i jedan nov „porez na krčme”. Ova mera znači slabljenje nedavno zavedenog budžetskog sistema i ustanova koje su mu od govarale. godine 1701. Prihodi Ižorske kancelarije odgovaraju donekle Petrovim nadama. Ova operacija donela je ogromne dobitke.000 u 1702.

a godine 1709 i na svinjske čekinje.000 205. …. koja je ostala bez starešine”. rastura ne samo prihod.000 rubalja.000. mogla su se ona pribaviti iskorišćavajući viškove prihoda iz ranijih go dina.000 rubalja. i ne isplaćuje nabavljačima koji su mu dobavili so.000 593.000.. Zbog toga se trgovina najpreči m životnim potrebama pretvara u monopol u korist države.000 rubalja. koji je za deset godina ostv ario 344. a spustiće se na 1. ona iz t oga izvlači za pet godina (1705—1710) 715.. tako da u aprilu 1706 godine britanski os matrač Uajtvort može da napiše: „Ovaj dvor je postao pravo izvozničko preduzeće. U novembru 1706 godine Petar naređuje da mu se odmah pošalje izveštaj koliko će ost ati u kasi Moskovskog prikaza posle izdavanja plate vojsci..000 394.000 rubalja dobiti.000 214. gde s u ga zvali hitni poslovi. a to će reći 143.000 334.280.000. godine 1706 na 1.000 394.000 449. ali Petar troši dvaput veću sumu. pregled bilansa rashoda i prihoda otkrio mu je tako op .910.000 u 1709 god ini. Ma koliko bili veliki ovi prihodi.370. „ovo je veoma hitno”. već teži da prigrabi i spoljnu t rgovinu. neki Dmitrij Solovjev. Jer ne samo da se ne zadovoljava najboljom robom svoje zemlje. godine 1707 na 1.000 360. čak je naimenovan i jedan trgovački k omesar kome je povereno da kupuje prekomorsku robu u velikim količinama i da izvoz i rusku robu u inostranstvo. 1074……… 1705……… 1706……… 115.…. riblje ul je. piše on.. ni prihodi Ratuše. kolomaz.610.000 169. niti čak prihod od državnih dobara izdatih pod zakup ne mogu da zadovolje nje gove potrebe. Godine 1707 mon opol je proširen i na druge preke životne potrebe: katran.700... Dotada.000 18 0 …. godine 1705 na 2. …. Kada se u decembru 1707 godine vratio u Moskvu.390.000 574. ni dobitak od pretopljavanja novca.000 godine 1708. a potom iščezava u Poljskoj za čitavu godinu dana. oni ipak ne mogu da zamene dobitke od pretopl javanja novca koji se neprestano smanjuje. skoro 300.000 rubalja. Godine 1705 državna blagajna prisvojila je trgovinu solju. Stanje postaje neobično teško 1706 i 1707 godine. kada bi pone stalo sredstava.. kredu.000 369.000 1707……… 192. Ali Petrovi zahtevi sve više rastu. nego i kapital.000 379. ali se i ta rezer va brzo iscrpljuje. i na 970.” Tako se stvara spoljna državna trgovina.000 394. koji su godine 1702 dostizali sumu od 3. te je godine 1704 pala na 3.000 529. čija je prodajna cena dvaput veća od kupovne. „da ne ispusti Rzecz Pospolita..000 rubalja godišn je.

utvrđeno je da se znatno umanjio broj poreskih obveznika. jer pretpostavlja da se ono uvećalo od poslednjeg popisa. slika ostaje ipak veoma mračna. ali se i oni u toku narednih sedam godina iseljavaju.” Petar mu odgovara: „Gospodine Kurbatove. 4 od sto. „Neposredne posledice rada državne uprave”. Teritorijalne ustanove koje imaju zadatak da raspoređuju prikupljene sume dobivaju naziv „gubernija. nego samo onaj njegov deo koji je sposoban da plaća porez.000 „ognjišta”. Istina. i mi smo već dovoljno raspravljali o tome da li više ruku više vred e nego jedna. Popis iz godi ne 1710. 8. iseljavanje i prelaz u drugi društveni stalež. on je usredsredio prihode u Ratušu.” Rezultati popisa iz 1710 godine su očajni. a u nekojim okruzima čak i preko 50 od sto. Iz sličnih razloga. kao što smo videli. prema kojima je bilo 791. videće se malo dalje da je veliki broj lica uspeo da izbegne popis i da su se mnogi iselili u druge oblasti . 3. gospodaru. Kurbatov. skoro celokupno starosedelačko stanovništvo iselilo se u Sib ir. čije izdržavanje pretstavlja 76 do 96 od sto svih državnih rashoda.64 čoveka i 3. 0. te poreske vlasti ne znaju tačno koliko se poreskih obveznika krije u jednom „ognjištu” od kojih svako ima prosečno po 3. koje je on naimenovao za gubernatore. Oni pokazuju da su zloupotrebljavanje n arodnih snaga i finansisko iscrpljivanje zemlje. čiji su stanovnici manje davali regrute za vojsku a više plaćali ratn e poreze. to smanjenje dostiže 40 od sto. te svi koji su zapisani kao otsutni nisu mrtvi. a to će reći na cifre iz 1680. 29 od sto.8 od sto.2 od sto. Potom za vodi novu organizaciju rashoda i određuje sve državne prihode za potrebe vojske. posle kratkih kolebanja. taj popis ne u zima u obzir čitavo stanovništvo. i našli smo da nema ničega goreg od sadanjeg ustrojstva. opustošili Rusiju. Kunem vam se da jedna jedinstvena 18 1 administracija vredi uvek mnogo više. gde se broj stanovnika uvećava za 289 od sto. to je regrutovanje v ojnika i radnika.asno stanje. 20. .5 od sto). te će tako uspeti da pronađe nove poreske obveznike.005 „ognjišta” i da računa porez na 812. kao i raniji popisi. varoš Moskva i okolne gubernije pokazuju smanjenje od 25 od sto. čemu je bio uzrok desetogodišnji Severni rat. Umesto uvećanja stanovništva kao što se pretpostavl jalo. Pred ovakvim rezultatima državna uprava.018 „ognjišta”. 37. ne broji pojedince nego „ognjišta”.9 od sto.6 od sto. primil i smo tvoje pismo. koji je nabrojao samo 637. razn i uzroci. bekstvo. da se on rešio da preduzme korenite mere. ljudi koji uživaju njego vo poverenje. Pre svega. što odgovara smanjiv anju broja stanovnika za jednu petinu (19.. U nekojim oblastima s manjenje je još veće: na severu (u Jaroslavskoj. Sada pak r ashode usredsređuje u vojni prikaz. posredne posledice toga rada. Osim toga. neposredne posledice rada državne uprave. povećane redovnim priraštajem stanovništva koji je utvrđen jednim popisom iz 1704 godine u Moskovskom okrugu. da ćete imati malo koristi od ovih raz nih administracija. Iako se broj „ognjišta” u oblasti donje Volge (oblast slobodnog naseljavanja) uvećao za 17 do sto. U oblasti severnog Urala (d o Solvičegodska). negoduje u svoj im pismima caru: „Kunem vam se. na njihovo mesto došli su novi naseljenici. no koji se nije održao. Kostromskoj i južnom delu Volog dske gubernije). naređuje da se izvrši popis stanovništva. U 13 od sto slučajeva popisne liste naznačuju uzroke smanjenja poreskih obveznika: p rirodna smrt. i jasno je da je ovo opadanje stanovništva posledica Petrovog rada.34 žene. usvojila je jedn o veoma prosto rešenje: odlučila je da ne uzima u obzir taj popis iz 1710 godine. Uzalud starešina Ratuše. Razume se da je pri ovakvom si stemu stanovništvo globljeno više nego ikad. „posredni uzroci”. čak i sa svim ovim ograničenjima.” Te „ruke” kojima on dopušta da ispražnjuju Ratušu jesu njegovi generali. prelaz u prosjaštvo i razbojništvo. Ali. a u južnim oblastima naseljavanja manjak nije znatniji — od 12 do 14 od s to —..

nego je još pokazao veliku bedu naroda i opadanje stanovništva. Uistini. jeste stvaranje jedne opšte redovne administracije koja je Rusiji nedo stajala. dak le. o n se završio. Petar upotrebljava tada prviput izraz tup myn herr gubernor. Pokušaj da se poveća broj poreskih obveznika novim popisom ne samo da je bio bezuspešan. pobedom nad jednim od najvećih evropskih vojskovođa. Iako je taj rat započet prilično lakomisleno. Tako je naposletku podelio Rusiju na osam velikih oblasti nazvanih „gubernijama” prema nazivu njihovih upravljača — gubernatora. — Prva velika Petrova reforma. koga je on naimenovao za vojvodu Arhangelska. posle prvoga sramnog poraza. I baš zbog toga su one nosile obeležje profanisanja i sukobile su s e sa ogorčenim otporom narodnih masa i svih branilaca „stare vere. Njihova pojava upućuje nas da se još jednom osvrnemo na vojne napore i finansiske nezgode prvih devet godina njegove vladavine. Rusija j e preživela devet teških ratnih godina. povećanja zakupa za državna dobra i stvaran ja novih monopola. pomogla su Petru da prebrodi najteže trenutk e. 3. dodati nove. Sva ova sredstva. ide istim takvim putevima i usredsređu je — ukoliko se za to ukazuje potreba — i vojnu i poresku administraciju u ruke izve snoga svoga generala. Istina. bude starešina dotične oblasti. Ne može se reći da je taj rat bio rat bez ikakva cilja ili da je premašao njenu snagu. stvorene pre nego što je otpočeta prva sistematska reforma. što j e bila posledica neprekidnog regrutovanja vojnika i bekstva seljaka. Apraksin. zahtevala je od ruskoga stanovništva žrtve toliko velike i dugotrajne kakve ono dotada nije poznavalo. On će iskoristiti to zatišje da sist ematiše i saobrazi posebne mere koje je bio preduzeo u cilju da kako tako zadovolj i najpreče trenutne potrebe. — bilo je prirodno da onaj koji je upravljao tim dvema granama državne uprave upravl ja i svim ostalim poslovima i da. Kako su se državni rashodi skoro udvostručili u tome razdo blju. koji su uživali njegovo poverenje. a tako isto je brodogradilišne radnike nazivao ship ti . PRVA SISTEMATSKA REFORMA (1708—1712) Postanak gubernija. ona iz godina 1708—171 2. uopšte uzev. svojim ljubimcima. prirodan razvoj državnih ustanova već joj je bio utro put. Gubernije su. svojim gener alima. Posebne vojne oblasti bile su još ranije obrazovane u južnoj i jugozapadnoj Rusiji. P ošto se Petar nije hteo da obazire na dotadanje ustanove i na redovne državne prihod e. Ali su ti izvori prihoda vrlo brzo presušili.18 2 Načinimo pregled ovih devet prvih godina XVIII veka. Osim toga. Ova pobeda primo rala je Evropu da računa sa Rusijom kao sa vojnim činiocem prvoredne važnosti. ne povodeći se ni za kakvim sistemom. i neposredne i posredne. ona takti ka povlačenja i čekanja koja je zamenila ratnu veštinu. Petar. Za tih devet godina. koji su isprva bili usredsređeni u Ratuši a potom „razdeljeni” gubernatorima. Krajem XVII veka ovi mesni štabovi počeli su da vojnoj administraciji pridružuju i poresku. M. a naročito izvući kor isti iz državnih operacija: kovanja novca. za tu pobedu ima Rusija da zahvali manje svojoj ratnoj veštini a više dvema prirodnim silama: prostoru i vremenu. Petrove reforme odnosile su se isključivo na spoljni izgled i način odevanja. Razume se da je i sam Karlo svojim pogreška ma potpomogao svome protivniku da iskoristi te „skitske” činioce. K ako se državna uprava interesovala pre svega za rat i 18 3 finansije — ona se samo mimogred interesovala za administraciju i pravosuđe. iako je ovome bilo t ada dvadeset i osam godina. a posebice sniženje vrednosti novca koje je o dgovaralo današnjoj papirnoj inflaciji.” Pobeda kod Poltave dopustiće Petru da se pribere. Malo po malo potrošene su uštede iz p ređašnjih godina. trebalo je ranijim porezima. Kada je godine 1694 prispeo u Arhangelsk u svome još novom mor narskom odelu i sa nekoliko naučnih holandskih reči. staro državno uređenje brzo je ustupilo mesto novim vojnim upravama i ličnim misij ama koje je car poveravao ljudima. Od Narve do Poltave. zahvaljujući Petrovoj upornoj volji. ona koja je toliko oneraspoložila Kurbatova. Onaj koga je tako nazvao jeste njegov prijatelj F.

Već početkom leta 1708 godine Petar dolazi lično u Kijev i rukovodi njegovim utvrđivan jem. Ali „u čast grada Kijeva”. oberproviant koji priku plja žito. posle toga dobiva on titulu gubernator generalis Ingermanlandiae et Careliae. Naredne godine pripremanje pohoda na Azov svraća njegovu pažnju sa severa k a jugu. koji komanduje trupama. Umesto da ide na Pskov. Petar počinje da organizuje granicu stvarajući jednu utvrđenu linij u koja se pruža od Smolenska do Pskova. On zamenjuje svoju titulu nazivom admiralteik. i on otpočinje brzo građenje jedne flotile u Voronježu. Petrogradska (In germanlandska) gubernija pokazuje po prviput godine 1707. Balt ičkom. i landrikhter. nego kijevski gubernator. i to u S molensku i Kijevu. sad mora da menja taktiku i da se povlači ispred Karla XII. Ali se ovom prilikom Kazanjski okrug potpuno odvojio od Moskve.) Interesantno je videti kako se upravo tu. Ovaj poslednji ima u svojim rukama. kao i „niži gradovi” na simbirskoj utvrđenoj liniji. još pri prvim pokušajima ugledanja na tuđinske uzore. a to je čitava jedna oblast gradova „određe ih za poslove flote”. finansije i administraciju. koji će se kasnije proširiti i primeniti za vreme d ruge sistematske reforme. Kirilu Nariškinu. koji prikuplja poreze. gde su još od XVII veka smeštena dva đeneralštaba. Ali Petar mari za sudbinu centralnih moskovskih upravnih ustanova. „koja se stara o svim potrebama”. Na trećem moru. Pošto je praktikovao ofanzivu od 1702—1705 godine. i preobrazio se u ono što će kasnije biti Kazanjs ka gubernija. i stavlja mu na raspoloženje sve prihode Kasa cionog prikaza. i pored još neodređenih ob lika. koju je nasledio od svoja dva prethodnika koji su r anije bili na čelu vojne komande. naposletku je postao g ubernator Estonije i knez Ižarske oblasti (1707. plan ustrojstva gubernija. buduća Smolenska gubernija. kako se žali Kurbatov. koji je sudija. da usredsredi sva državna sredstva na tri unutrašnje ob lasti. Tome cilju namenjuje on direktno prihode S molenske oblasti i potčinjava smolenskog vojvodu Saltikova jednome svom poverljivo m čoveku. nailazimo na guberniju koja ima gubernatora. javlja potreba za uprošćavanjem. iako nosi titulu sudije. Iako su tri mora isprva redom privlačila Petrovu pažnju. a blizu Crnoga Mora jednu guberniju bez gubernatora. stvara nov tip gubernije. sačinjavaju: bjelgor odski puk i razrjad (vojni okrug). te će on biti i gubernator Azova. a to je jedan od Petrovih lju bimaca. konačno je „opljačkana”. svu građansku upravu. Ukoliko napreduju ruska osvajanja u baltičkoj oblasti.timmerman-ima premešta se žurno iz Arhangelska na D on. koji je „upravljao bjelgorodskim razrjadom”. koji Petar tek beše osnovao godine 1703. a zatim pristanište u Ta ganrogu. Petar odmah šalje tamo P. Apraksina. U jesen 1705 godine javlja se buna u oblasti Astrahana. na obalama Beloga Mora jednog gubernatora bez „gubernije”. dakle. Videli smo. A. „Guverner” sa svojim ship . I tako se. Tako je konačno stvorena jedna vojno-fiskalna oblast. Ovom gubernijom upravljaju isprva četiri državna činovnika s a tuđinskim titulama: oberkomissar. Od vojnog okruga postao je o blast u isti mah fiskalna i vojna. Knez Dmitrij Golicin. oberkomendat. U očekivanju neprijateljevog napada. Karlo se odlučuje u februaru 1708 godine da pođe na Ukrajinu . ipak on mora usled potreba koje je nametao Severni rat. Tako je postala Kijevska gubernija. jezero budućeg Azovskog okruga. brata admiralteik-ova. kad on cele godi ne juri po putevima svoje carevine i jedva stiže — i to ne svake godine — da o Božiću svra . Menšikov p ostaje najpre komandant Šliselburga i Šlotburga (posle zauzeća Orješka). Ratuša. on se ne zove bjelgorodski. potrebno je d a se utvrdi zapadna granica. a potom k omandant Petrograda. Buna je ugušena u proleće 1706 godine. M. Tol stoj u ovaj novi vojni okrug Voronježa i Azova. Ovu oblast. Na mesto admiralteik-a Apraksina poslan je početkom 1703 godine U. Menšikov. nosio je od 1704 godine titulu „gubernator”. Ub rzo posle toga ova četiri zvanja svode se na dva: 18 4 oberkomendat i landrikhter. koji ne liči nimalo na nekadašnje vojne okruge. ali se upravo na jugu stvara za njega ono što će se kasnije zvati „gubernija”.mmerman. na tim tek osvojenim oblastima.

ali nekoj i od njih još ne behu napustili Moskvu. Proteklo je dosta vremena. Za vreme zime 1708—1709 godine.” To je klica buduće podele Rusije na gubernije. da je on u decembru 1707 godine. bilo o nedostatak saobražavanja. pridodati su im pomoćnici pod na zivom landrikhter-i. usred decembarskih mrazeva. Arhangels ku. ova prva Petrova reforma može se nazvati sistematskom samo u najobičnijem sm islu reči. i to Kijevu. U međuvremenu (1708). oko Božića 1709 godine. umesto u Moskvi. Ali i ovoga puta on ne može ništa da odluči. prema njegovom ličnom tvrđenju (u Istoriji Švedskog rata). no on se ograničavao na bitne od redbe reforme: na raspodelu gradova i pukova na gubernije i na novu razdeobu pri hoda. da se „bavi građanskim poslovima”. kaogod i mere koje je pre toga predu zimao. ili pak o nove činjen ice. te gubernatori mogu po prviput da otidu svaki u svoju guberniju. U decembru 1707 god ine naređuje on da se „pripoje gradovi — izuzev onih koji se nalaze na 100 vrsta od Mo skve — prema oblasti u kojoj se nalaze. Petrogradu. a drugi su pratili Petra pri njegovim ratn im pohodima. Ali već 5/16 januara 1708 godine on opet odlazi iz Moskve da cele te godine mo tri na kretanje Karla XII. Jer Petar je ostvario ovu reformu. ma da on jedva stigne da se na brzu ruku upozna s njima . on svoje reforme može da izvodi tek delimično. Istina. Tek posle p obede kod Poltave. To je klica budućega Senata. To su datumi pr ve Petrove ozbiljne reforme. Ovoga 18 5 puta. Zna se. vraća se on najzad u Moskvu posle otsustvov anja koje je trajalo skoro dve godine. pošto je potreba za novcem neobično hitna” (Whitwort h). Smolensku. Treba zapamtiti ova dva datuma: božićne praznike 1707 i 1708 godine. Kazanju. naredio da se istražuju sredstva „kako bi se sastavio kraj s kraje m i našao novac za redovne potrebe. Bojarski savet pripremio je jedan prethodni nacrt zakona. već napada iznenada na varoš Gajdar. posle jednogodišnjeg otsustv ovanja iz Moskve. između mera koje je preduzeo 1707 godine i njegove odluke. Tek januara 1710 godine Petar se vraća u Moskvu i saziva prvu skupštinu gubernatora. njegov protivnik ga ne ostavlja na miru. na primer. A kako je on lično neprekidno zauzet brigam a koje u njegovim očima ostaju važnije nego preduzeti posao. Skupštine gubernatora i poreske mere. koju je objavio prilikom svog povratka u Moskvu godine 1709. te se tako događalo da je metodični plan postajao samo komad bezvredne harti je koji nimalo ne odgovara stvarnosti. on počinje „da se bavi gr ađanskim poslovima”. i da budu spremni da stupe na dužnost i da prikupljaju poreze već od poče tka 1710 godine. koji je bio zaveden u osvojenim oblastima. pomoću nekoliko hitno ispi sanih redaka — koje će ministri imati da razrade i preobraze u zakone — postavljeni su temelji dveju važnih ustanova moderne Rusije. I tako. t e je Petar primoran da provede božićne praznike u Sumi. Istina. U januaru 1709 godine car im naređuje „da prouče pobliže razne poslove svoj ih gubernija”.ti u Moskvu na nekoliko dana? Jer se obično o Božiću nagomilaju svi poslovi koji zahte vaju njegovu ličnu odluku. Za vreme rada ove skuštine reforma je približno sasvim utvrđena . kao što smo videli. Da bi im se olakšao prethodni rad. jer su prikupljeni podaci nedovoljni. tek posle mnogih i neprekidnih spoticanja bilo o nedovoljnost obaveštenost i kod svojih saradnika. drug u skupštinu gubernatora. — Gubernatori su već bili postavljeni. On mora da čeka Božić između 1710—1711 godine da bi sazvao u svojoj novoj severnoj prestonici. 6/17 januara 1708 godine on ustanovljava pri svojoj ličnoj kancelariji Bo jarski savet koji će ga zastupati za vreme njegovog osustvovanja i naređuje „ministrim a” da se sastaju triput nedeljno i da vode zapisnike svojih sednica (u kojima „će se i spoljiti glupost svakoga od njih”). . o životne neophodnosti koje su ga primoravale da poništava sve ono što je bio ust anovio. on i ovoga puta samo sistematiše svoje ranije odluke.

To je i odlučio Bojarski savet 28 februara 11 marta 1710 godine.792 rublje za ostale prikaze (433. pod pretnjom najsvirepije kazne. I tako će se reforma roditi u prilično nezgodnim okolnostima godine 1712. izuzev rashode dvora i četiri glavnih prikaza. svaki sa po 5.207 za gardu. Usled toga gubernije su podeljen e na posebne „otseke” (146 i po otseka. mornarice. iste te 1711 godine Petar je pretrpeo jedan poraz na reci Prutu . naprotiv. Međutim situacija — kao što će se ustanoviti posle nekoliko godina na osnovu tačnih računa — ila je mnogo manje ozbiljna nego što se mislilo.000 rubalja. Prihodi stvarno prikupljeni u raznim gubernijama godine 1710 premašaju znatno 18 7 budžetska predviđanja i daju višak od 900.996 za ad . ovaj rat potrajaće još jedanaest godina i primoraće Rusiju da podnese nove i teške žrtve. iako stavlja na teret gubernijama deficit. a pukovi se raspoređu ju srazmerno broju „otseka” svake gubernije. a to će reći da se ustanovi jedan nov porez koji bi moga o da popuni deficit i da se „naplaćuje u svim oblastima. te se tada prviput posle mnogo godina može pomišljati na mir . Dotada su se najpre zadovoljavale lokalne potrebe. kojim se predviđa 2. on ga ne otklanja. treba se bar pobrinuti za one koje su najpreče i razdeliti prihode između če tiri ustanove: prikaz rata. jer su se odlučile da prikupljaju porez na osnovu nekadašnjih već zastarelih ci fara. Pošto je nemogućno zadovoljiti sve potrebe. a da gubimo iz vida ra t sa Švedskom.000 za đeneralštab. Uskoro postaje jasno da tri gubernije u kojima je skoncentrisan na jveći deo vojske. Na skupštini gubernatora 1710 godine Petar može. kao što smo videli. a gubernijama se ostavlja samo preostatak tih pri hoda. i 815. Go dina 1711. i on im omogućava da slobodno deluju i da odmah zadovolje sve rashode. Očekujući drugo zasedanje Saveta gubernatora. da se novac upotrebljava z a druge troškove pre nego što se obezbede oni prvi”.000 rubalja. Uistini.” U smislu ove Petrove odluke Skupština gubernatora ustanovljava nov budžetski predlog od deset članova. i on „zabranjuje. a to su Petrogradska.033 za garnizone). Otsada se. označava početak novoga doba zategnutosti i napora.330. mornaricu.18 6 Pitanje izdržavanja vojske je sada jedna od prvih Petrovih briga. Što se tiče ostalih izdataka. a pojavljuju se i saveznici koji bi že leli oslabljenje Švedske. „Ministri” donose tada odluku da „povere tu dužnost gubernatorima”. Posle pobede kod Poltave i kapitulacije vojske Karla XII pred Perevoločnajom.192. ako se pouzdamo u Boga?”. jer on krajem aprila piše Apraksin u: „Zar nije očajno što se moramo tući sa ovakvim neprijateljima. međunarodni položaj Rusi je je učvršćen. Petar naređuje da se na osnovu ist ih cifara raspodele troškovi na izdržavanje pukova. čiji se kraj već nazire. Ukupni rashodi penju se na 3. pa potom se ostatak prihoda predavao centralnim ustanovama (Ratuši) koje su imale dužnost da ih razdele raznim p rikazima. 840. prikaz admiralstva i prikaz ambas ada. oduzimaju najpre od prihoda gubernija sume potreb ne za ona četiri glavna prikaza. pronašle su i ovde jedno sasvim prosto rešenje. Kijevska i Azovska gubernija.413 za pešadiju. od čega 3. Nasuprot tome. pošto se prethodno provere. Vlasti. Tada se prviput javlja deficit od pola miliona. 340. 764.834. ambasadorske kancelarije i a rtilerije”. artileriju i diplomatij u. i da ti prihodi n isu dovoljni. samo za tu godinu.666 za konjicu. od kojih se očekivao maksimum — na osnovu prosečne cifre dohodaka iz 1705—17 07 godine — dali su samo 3. upotrebljava ju već odavno sve svoje prihode na izdržavanje pukova. da uvidi krajnju ozbiljnost situacije. umesto da otvori period mira. Petar usvaja jedno sasvim prosto rešenje. Prihodi. Istina. Pošto je ovako odlučno rešio to pitanje .000 rubalja. Razume se da ovaj sistem. Ne ostaje ništa drugo sem da se pribegne jednom načinu koji je primenj ivan pre Petrove vladavine. u isto vreme porazni rezultati popisa stanovništva iz 1710 godine pokazuju znatno smanjenje broja por eskih obveznika. druge zemlje izlaze joj u susret. Godine 1711. Livoniji i Kareliji predaju s e jedna za drugom.159. zatim garnizonskih trupa. napušta prestonicu i ostavlja Bojarskom savetu brigu da pronađe način kako da se zad ovolje ostali rashodi. Najvažnije tvrđave u Estoniji.536 „ognjišta”). prikaz artilerije. i pored nedovoljnih podataka. Ali taj neuspeh ga goni da se još više nada miru. Treba plaćati troškove „prvenstveno pukova a ktivne vojske. po pola rublje od ognjišta”.000 za vojsku. njih treba „platiti iz viškova. ovaj višak poznat je vlastima.319 rubalja za vojsku (91. 156.

koji iznose oko pola miliona. Ipak. Moskovsku i Arhangelsku. Ovaj novi budžetski sistem primenjen je počev od godine 1712. Posle ove raspodele. 99. Kurbatov.131 rubalja prihoda. izostavljeni su iz budžeta svi ostali rashodi.miralitet. Mroček Drozdovski. što je stvorila teritorijalnu vezu izmeću ovih gradova. Oblasni prikazi. narušavajući ist oriski red i ne vodeći računa o prošlosti. ona postaje prost oblasni glavni grad. ušli su u sastav Azov ske i Kijevske gubernije. Moskva doživljuje u to vreme znatan preobražaj. 22. nego ih je Moskva dodeljivala raznim oblas tima po svojoj volji. no koji se moraju pokriti ma na koji način. Organizacija gubernija. što iznosi ukupno 3. razrjadi Sjevska i Bjelgoroda. ovaj višak je samo prividan. tu posledicu.546 za dvorske troškove. pošto su najpre predali svoje poslove organima stvo renim na licu mesta. kao Lohvicki. Ali izvesni prikazi. tek u vremenu o kome govorimo. jer da bi s e on postigao. — kaže on — onda je potrebno da se meću njima razdele prihodi Ratuše”. koji su otsada grupisani prema geografskim obzirima: prema blizini ili lakoći rečnog saobraćaja. podeljena je prosto na dve velike oblasti. Dotada je ona bila središte. a to će reći administrativnim ustanovama istoimenih gubernija. uostalom veoma mudar. pretstavljaju ustanove od opšteg a ne lokalnog interesa: to su najpre „četiri ustano ve” kojima gubernije moraju da šalju direktno svoje prihode. da su već krajem XVII veka postojale oblasne grupacije (vojni i fi nansiski okruzi). 111. tačno je da su na severu i u centru Rusije nekadašnji teritorijalni sistemi (apanaže koje je Moskva prisajedinila) odavno prestali da postoje i da su gradovi. koja nije služila za poprište vojnih operacija. Gradovski. Ali će sada i ona biti pot isnuta. To je i učinjen . Oba ova mišljenja izgleda da su pogrešna. prvo. naimenovan je sasvim prirod no za gubernatora Arhangelska. Isti preobražaj vrši se u čitavom nizu centralnih ustan ova Moskve. koji su bili grupisani prema fiskalnim potr ebama i koji su sačuvali svoju organizaciju sve do stupanja Petrova na presto. Nevolin. Ova. Petrova reforma imala je. Šta će biti sa ovim ostacima tako uništene central ne moskovske administracije? . koji su neka da bili raspodeljeni u ove finansiske grupacije ulaze u teritorijalni sistem. Ovi okruzi. polazeći od jedne tačn e misli. 148.568 za prikaz artilerije. kao na primer Kaz anjski i Sibirski. dao je Petru s avet. Dmitrijev.026. te su one primorane da predadu svoje poslove pokrajinskim ustanovama . da bude dosledan sebi: „Ako su gubernije konačno ustanov ljene.111 rubalja rashoda prema 3. a zatim prikazi koji se bave kovanjem novca. tako ona gubi svoje obeležje ministarstva finansija i postaje obična lokalna ustanova. kao što smo videli. usled same prirode poslova kojima se bave .031 za prikaz ambasada. zamenjujući tako nekadašnje prikaze. ta ko da je svaka grupa gradova raspodeljena na četiri 18 8 ili pet gubernija. Zasada treba da rasmotrimo tri elementa reforme: gubernije. ukinuti su. Istina. One prestaju da budu državna upravna tela. što izaziva promenu njene centralističke organizacije. I sam Kurbatov. izneli su pretpostavku da gubernije koje je stvorio Petar nisu ništa drugo do nekadašnje administrativne oblasti Rusije XVII veka. Nema više deficit a. koji se ranije protivio decentralizaciji. Drugi istoričari. Prilikom stvaranja gubernija. već od početka Severnoga rata beše usredsredila u svojim kancelarijama upravu vojnih i finansiskih poslova. Središna Rusija. 008. već naprotiv izvestan mali višak. gradovi. prestoni ca Rusije. — Nekoliko pravnih istoričara. Docnije ćemo videti njeg ove rezultate. da u Rusiji nisu postojale oblasne i pokrajinske jedinice pre Petra Vel ikog. Lešk ov. Kako su njeni prihodi poticali većinom iz severnih pokrajina. raspo delu pukova i Senat. Jer j e istina. ostaju samo kao lokalni organi. 651 za prikaz farmacije. nis u sačinjavali oblasne upravne jedinice. pa čak i još s tarije. i neki drugi. za koga sada tu nema više posla. dakle. Andrejevski. smatraju da je on stvorio gubernije i okruge po svojoj volji. poslovanje Ratuše ograničilo se na prikupljanje prihoda Mosko vske gubernije. Drugo. a one koje ne iščezavaju potp uno.

Ukazom od 22 feb ruara/5 marta 1711 godine proširuje ga on dalje i „ustanovljava Upravni senat zbog s vojih uobičajenih otsustvovanja izazvanih ratom. uoči svog polaska u ratni pohod na Prut (odmah posle druge skupštine gubernatora). ne dop uštaju mu da lično nadgleda rad svoga Saveta. a to je veza sa njihovim odgovarajućim gubernijama. dok je veliki broj pu kova bio skoncentrisan u izvesnim gubernijama. te tako njihovo zvanje gubi svoj pravi smisao. u koju spada i Astrahan. Ali. „Petar je osudio Dumu da iščez ne. Kada se mehanizam prikaza poremetio. — Ideja vodilja reforme ne može se pomiriti sa postojanjem central nih vojnih prikaza. Kao što je dokazao Ključevski. u ukidanju Bojarske dume i ustanovljavanju Senata dokaz careve političke mudrosti. u sličnoj situaciji. S d ruge strane. za čitavo v reme njegovog otsustva. c areva lična kancelarija postala je državni kontrolni organ. I zmeđu gubernija i cara ne postoji više nikakav posrednik. piše na primer Petrovski. i taj savet nije mnogobrojan. jer. Ideju o „besmrtnim” vojnicima pozajmio je on od svoga protivnika Karla XII. d a je mir zaključen u predviđenom roku i da su pukovi bili otposlati u svoje odgovara juće gubernije. Međutim. puk koji je najpre nosio ime svoga komandanta Al. koja bi se možda izbegla. raniji sistem kontrole menja se takođe. u to vreme imao prilično nejasan pojam.” Devetorica senatora. kao što smo vi deli. naimenovanih . čak ni jedan državni činovnik ka kav je bio Kurbatov. Ovo se nije o dmah uvidelo. i ova omaška izazvaće kasnije veliku zabunu. a zatim ime mlado ga Šeremetjeva. o kome je Peta r. Gordona. puk Gaspara Gulica (koji je kasnije nazvan Šambers ov puk) postao je Rostovski puk. već u samom početku reforme uvidelo se jasno da će. da je on tome dodao izvesne posebne poreze (prihode ižorske kancelarij e. dodeljen svakom puku od strane odgovarajuće gubernije (1711 ). I pored svog naziva Savet koji se okuplja u carevoj ličnoj kancelariji sastavljen je sa mo od šefova raznih administracija koji spadaju u najbližu Petrovu okolinu.Raspodela pukova. i Moskovska gubernija plaća njegove troškove. tada bi se prosto vratilo teritorijalnom sistemu sa kraja XVII vek a. I zaista. 18 9 prekršten je u Astrahanski puk. on je propisao da pukovi nose imena onih gradova koji će morati da se staraju o njihovom izdržavanju: tako na prim er. neprekidno premešta nje trupa onemogućiti raspodelu vojnika po gubernijama. — Istoričari su ponekad videli. Od godine 1707 on naređuje S avetu da se okuplja redovno i da vodi zapisnike svojih sednica. n iko više nije znao ko upravlja državom. čije ćemo posledice videti. jer njegovo izdržavanje pada na teret Kazanjske gube rnije. da bi mogao njima slobodno raspolagati. Već od početka Severnoga rata. pobija ovo shvatanje. i skupština koja je pozvan a da tu zasedava dobila je obeležje vladarevog privatnog saveta. Videli smo takođe da izvan kontrolisanog budžeta Petar raspolaže i vanbudžetskim sumama. doklegod bude trajao rat. Očevidno da je i Petar težio tome cilju. Otuda nov izvor komplikacija. isto toliko česta koliko i dugotrajna. Ovaj sistem ima izvesne sličnosti sa švedskim vojnim sistemom. u vremenu ustanovljavanja Senata (godine 1711) već odavno bila iščezla. Ako pukove treba da izdržavaju gubernije onda je logično staviti ih u direktnu vezu sa ovima. godine 1710 položaj ovoga Saveta menja se iz korena. a prilikom stvaranja gubernija i uki danja prikaza. Komesari koje su otposlale pojedine gubernije primorani su da prate p ukove pri svima njihovim marševima. Ali u ovome sistemu. monopol poreza i druge monopole). kome je dužnost da pa zi na izdržavanje trupa. iščezavanje Dume vrši se postepeno i neosetno. Ali sama činjenica da je nekadašnja Bojarska duma. u drugima nije bilo ni jednog jed inog puka. gubernije vrše isti posao kao i prikaz rata. koje ne podležu ničijo j kontroli. poverio vođenje poslova. niti kojoj su vlasti potčinjeni gubernatori. jer je ona bila samo jedna zastarela ustanova nesposobna da udovolji savreme nim zahtevima”. I Andrejevski ističe da je ova reforma svesn o delo. Riksdagu ili Senatu Štokholma. njegova otsustvovanja. I tada. Zbog toga je po jedan komesar. od „ministara” — kako ih on naziva. Petar se seća ili saznaje za primer Karla XII koji je deset godina ranije. Stvaranje Senata. istina. od činovni ka.

koje se odnose na posebne i konkretne slučajeve. koji bi bili vezani za njega ličn im vezama. — administrativne a ne zakonodavne. ona prima od cara hitne i kratke naredbe. nije bio dostign ut. ako se nekoja guber nija pokaže neuredna u svojim plaćanjima. oni mogu. ka ko gubernije ne upućuju nikakav izveštaj Senatu. davnašnji prijatelji i vojni i diplo matski saradnici Petrovi — jesu iznad Senata i imaju pravo da pri opštenju sa njim u potrebljavaju formulu: „Po naređenju Njegovog Veličanstva”. podvrći ove kome sare telesnim kaznama dvaput nedeljno. Pošto je predala svoje arhive Senatu. Treba imati u vidu da Petar neće da dopusti Senatu da pozajmi od n jegove lične kancelarije gotovu organizaciju i zakonske forme kontrole kojima ona raspolaže. Njegove dužnosti odgovaraju potpun o posebnim uputstvima koja su data Senatu: „prikupiti što je moguće više novca. k ao takva. on je primoran da doda Senatu jedan izvršni organ i jednu urednu kancelariju. pod imenom fiskali. jedan „nov čovek”. kao u staro doba. pod pretnjom smrtne kazne. Ovo su samo stručnjaci. koncentrisano je u jednom posebnom i tajnom otseku n jegovih kancelarija. što treba imati u vidu — nisu istaknute ličnosti koje bi igrale neku važnu ulogu u politici. Sve ove mere imaju za cilj da popune praznine koje je ostavilo za sobom rasturan je centralne administracije. careva lična kancelarija. Ali. koja sad ne prima više izveštaje o tekućim poslovima. administracija se odjednom našla u po . Ova tri elementa čine jedinu razliku između Senata i nekadašnjega S aveta pri carevoj ličnoj kancelariji. Petar je težio da se okruži prijateljima i vernim slugama. na čelu koje se nalazi ne šef careve lične 19 1 kancelarije Nikita Zotov. Na prvom mestu poverio im je kontrolu nad vanbudže tskim prihodima (monopoli i „dobiti”). On mu daje jednu posebnu kancelariju. jer novac je živac rata”. koji m ogu biti kažnjeni zbog nedostataka i pogrešaka u službi i koji su samo upravnici. da bi ove njegove naredbe mogle biti izvršene. ne izuzimajući ni ličnosti na najvišim položajima. on je dakle u početku samo jedna privremena ustanova. primorana je na besposličinje. Oni su potčinjeni „šefovima”. Ali čak i ovako. Na trećem mestu njima se pridaju — radi održavanja vez e između njih i gubernija — komesari koje odašilju same gubernije. i ta špijunska o rganizacija ubrzo diskredituje ovu ustanovu. da se p odnose tužbe protivu njih dok se car ne vrati. Petar se ne brine mnogo da upo zna posledice takvih svojih naloga. Na drugom mestu. Na četvrtom mestu njima je naređeno (ukazom o d 5/16 marta 1711 godine) da naimenuju za ober-fiskala jednog „pametnog i dobrog čoveka. koji — kao na primer Menjšikov i Apraksin. Zabranjeno je čak. jedan pribilščik. careva lična kance larija predala im je kontrolu nad guberniskim budžetima (komisija Vadb olski. a „računovodstvo” ili ukupni pregled budžetskih tabela koje je ustanovila svaka gubernija. a imaju većinom fiskalno obeležje. Nasuprot tome. Ovaj cilj. od februara 1712 godine. Ali stvarajući ove fiskale.” Pod upravom ovoga ober-fiskala stv ara se u unutrašnjosti zemlje čitava mreža agenata. njegov nekadanji profesor. Zbog toga on većinom daje ove poverljive zadatke oficirima svoj e garde. dovitljiv čovek koji je postao stručnjak za monopole i oji je ranije bio pretsednik Ižorske kancelarije. u odnosu na pojedince i ustanove koje su im potčinjene. Ali. kao što ćemo uskoro videti. koje on dopunjuje postepeno novim naređenjima za vreme svojih putešestvija. već ober-sekretar Ščukin. Ova novina stvorila je veliku zabunu pri izradi budžetskih izveštaja. posle toga treba da obeleži delokrug rada ovih ustanova i da stvari zakonsku vezu između S enata i gubernija.19 0 za članove te nove skupštine. bez obzi ra na njegovo poreklo čija bi dužnost bila da potajno nadzirava svaku lično st. posl ovođe. Što se tiče samoga Senata. oni pr etstavljaju vladarevu ličnost. čiji su metodi t ek bili utvrđeni. Petar je preneo na njih dužnost da se brinu o svim poslovima koje je trebalo svršava ti posle stvaranja gubernija. organizacija Senata ostaje i dalje nesavršena.

a zatim se u Krosenu susreće sa Fridrihom-Viljemom. a to će reći u administraciji gubernija. O Božiću 1709—1710 godine saziva on prvu skupštinu gubernatora u Mos kvi. u Jaroslavlju u Galiciji. već i da ode na Zapad da učvrsti svoje saveze i da uskladi plan svojih vojnih operacija sa operacijama svojih saveznika. ali . ne samo da krstari Rusijom od Baltičkog do Belog Mora i od Belog do Crnog Mora. a narednog meseca sastaje se tu sa kraljem Avgustom. sav iznuren. knegi njom od Volfenbitela. odlazi ponovo na lečenje u Karlove Vari i u Teplic. prus kim prestolonaslednikom. Švedske i Rusije. a to će reći od stvaranja gubernija onakvih kakve su ih utvrdile „budžetske tabel e” iz 1710 godine. zatim. o n prelazi Poljsku i Prusku. i to od početka . umesto očekivanoga mira. ima krat ak sastanak sa Lajbnicom. Tu mu još francuski ambasador Baliz predlaže posredovanje Fran cuske između Turske. ne bez zadnje misli. sve do trenutka kada sta ri Zotov umire i kada njegova ustanova iščezava zajedno sa njim (u jesen 1717 godine ). Malo kasnije susreće se sa p ruskim kraljem Fridrihom I u Marijenverderu. koji on naziva „uzglavljem Pretrograda”. Klice ovoga rastrojstva nalaze se. a potom kroz Drezdu odlazi na lečenje u Karlove Vari. gde prisustvuje carevićevom venčanju. da predadu svoje izveštaje i druga potrebna dokumenta. carevića Alekseja. Godine 1710 prisustvuje opsadi Viborga. a ovoj je stavljeno u dužnost da ponovo pregleda novi budžet. Ali je u oktobru već u Torgau. i u Anklam. odmah posle pobed e kod Poltave. gde vrši smotru nad danskom flotom. Petar odlazi u Poljsku i u Torunu ima sa kraljem A vgustom sastanak kome prisustvuje i ambasador Danske. pokazuju koliko su diplomatski odnosi Rusije postali složeni. Posle toga on odlazi na Prut. Posle kratkog bavljenja u Petrogradu. Iznuren neprijatnostima le tnjega rata. u malom. U novembru prolaz i kroz Drezdu i Berlin i pridružuje se svojoj vojsci. da je ono godine 1714 ponovo premešteno u carevu ličnu kancelariju. Nered u računovodstvu nije posledica slučaja. to je potreba z a Petra. on slavi veridbu svoje bratanice Ane (ćerke njegovoga brata Ivana) sa vojvodom od Kurlandije. Tu u Jaroslavlju on razgovara sa diplomatskim pretstavnikom volfenbitelskog dvora i ugovara ženidbu svoga sina. Računovodstvo je toliko dezorganizovano ovim promenama. U ovakvim okolnostima car je u nemog ućnosti da i dalje igra ulogu zakonodavca. Odatle odlazi u Volgast. i zato se ovo doba može nazvati „period h aosa”. a tu ulogu on neće da poveri nikome. on prvi baca tri bomb e pri opsadi Rige. On je. jer se gubernije uzdržavaju. On odbija mir koji mu sult an nudi „da ne bi ohrabrio neprijatelja”. Pri povratku. na nov razgovor sa poljskim k raljem. U aprilu 1711 godine. Ali zabuna ipak i dalje postoji. Krajem septembra 1709 godine. a da bi očuvao uspomenu na pobedu kod 19 2 Poltave. Posle svog poraza na Prutu. svečano otvara u Petrogradu crkvu svetoga Samsona i pušta u more ratni bro d Poltavu. Što se tiče uzroka suprotnosti između cil ja reforme i nedovoljnosti njenih rezultata. kao što smo videli. koji mu o bezbeđuje pismenim sporazumom pomoć jednog kontingenta poljske vojske protivu Turske . U okt obru šalje Turskoj ultimatum koji prouzrokuje zategnutost rusko-turskih odnosa. — Petrova putovanja u inostranstvo. i stiže u Jaš da se sastane sa gospodarem Moldavije. ali bez uspeha. zaključuje ugovor sa gospodarom Mold avije Kantemirom. sa Sofijom-Šarlotom. gde Menjšikov ops ađuje Štetin. Posle zauzeća Rige i Revala (u leto 1710). u svakom pojedinom ele mentu reforme iz 1708—1712 godine. na čelu svoje voj ske. 4. oni se jasno ukazuju: to je pre sve ga nastavljanje jednoga mučnog rata. neuspeh danskih o peracija u Pomorju dovodi ga juna 1712 godine na pomorsku obalu. u raspodel i pukova i administrativnim metodama Senata. POSLE POLTAVE Diplomatija i rat (1709—1717). Usled tog a nastaje isto toliko duga koliko i besplodna prepiska.ložaju savršenog nepoznavanja državnih rashoda. slika opšteg r astrojstva države posle stvaranja gubernija.

Iako nas oni dočekuju ljubaznim rečima. ko ji tek što beše nasledio presto svoga oca Fridriha I. pa čak ponekad i podlu po litiku. koji se tada prviput najavljuju u diplomatskom telu. Ali udaljenost njihove eventualne zaštitnice izaziva kod.” Kada je Petar zatražio od Holanđana da prime u službu. a to će reći protivu jed ne države koja je pre ratnih avantura Karla XII uživala veliki ugled u Evropi. i Švedska ima za protivnika samo Dance i nekoliko ma lih nemačkih dvorova — jer Turska tada tek počinje da stiče važnost — koji upravo i postaju prvi zapadni saveznici Rusije i neprekidno razgnevljuju Petra svojom dvoličnošću i spl etkama. Sistem interesa koji su stvorili uspesi Rusije pojavljuje se jasno. i pored svih pomoći i trupa što ih obilno obećavaju Petrovi diplomatski pretstavnici u inostranstvu. — govore ljudi — mi ćemo biti primorani da ga se bo jimo isto koliko i Francuza. već istinski — sfera 19 3 posebnih interesa Rusije i niz spoljnopolitičkih problema. Turska. njihova . Danci i Saksonci. ali neiskusan. Eng lesku. Slabljenje Švedske i pojava Rusije na evropskoj pozornic i poremetili su nekadašnju političku ravnotežu. Holandsku i Francusku. Jermene. O ovome se raspravlja na svima sastancima. i on je raspoložen da joj prepusti Livoniju. Pri povratku zadržava se on u Hanovru. koja izaziva — naročito kod pomorskih sila — zavist u p ogledu ruskih namera. Poljska je postala njegov saveznik. Švedske i Turske. Ako on uspe da pose dne jedno pristanište u toj oblasti. Srbe. 17/28 januara 1713 godine on se sastaje sa danskim kraljem u Redensburgu. naprotiv. drugostepene sile. koji ga nisu očekiv li. nailaze na hladan pa čak i na ironičan prijem u raznim evropskim prestonicama. Iako su se. i u Šenhauzenu blizu Berlina. Niko nema volju da stane na s tranu Rusije.” Raspoloženj ngleske je isto takvo: „Zar mogu Engleska i Ujedinjene Oblasti — napominje opet Matv jejev — imati simpatija prema nama i otvoriti nam vrata ka Baltičkom Moru”. te je neizbežno rasparčavao svoju snagu. gde se susreće sa Fridrihom-Viljemom.000 mornara iz Arhangelska. Mat vjejev ga obaveštava „da oni nimalo ne žele da uče pomorskoj veštini naše ljude.„pokazujući više revnosti nego pameti”. koju isto tako podržava Francuska. Ovo nabrajanje dovoljno je da pokaže teškoće borbe protivu Švedske. radi obuke. koji preklinju Rusiju da ih oslobodi. Ova ravnodušnost počinje da iščezava posle pojave ruske mor narice u Baltičkom i Crnom Moru. Razume se da je tada bilo još prerano p ostavljati najveći deo ovih problema. pretrpeli su poraz od Šveđana kod Gadebuša. koja je povukla Petra u pohod na Prut dajući mu lažnu nadu da će hrišćani dići ustanak u pozadini turske vojske. Grke. sve velike sile — a naročito pomorske sile — pokazale neprijateljski raspoložene prema ovom razvoju Rus ije. Poljske. kao što je bila na primer politika hrišćanskih vođa u dunavskim pokrajinama Vlaške i jednog dela Moldavije. jer će mu tada sva vrata biti otvorena. kada su „Englezi i ovdašnji ljudi rešeni da nam ne dopuste da ma šta imamo na tome moru? Oni neće ni da čuju za tako blisko susedstvo. U početku Petrove vladavine Rusija je „beznačajna činjenica”. Držanje velikih sila pred sve većim uticajem Rusije menja se iz osnova posle pobede kod Poltave. ima protivu sebe sve potlačene hrišćanske narode: Rumune. hrišćana na istoku strah od turske osvete u slučaju da Rusija zadocni ili se čak i odrek ne namere da im pomogne. Bugare. — kako on kaže. Švedska može da se osloni na tri pomorske sile. i ta dva vladara odg ovaraju time što su potukli Šveđane kod Švabšteta i oterali ih 30 januara/10 februara iz F ridrihsštata u Holštajnu. jer vi imate nameru da oduzmete od Šveđana pristanište Narvu ili Nienskanc na Baltičkom Moru. na čijem će ostvarenju radi ti docnije nekoliko generacija. te im nalaže da vode dvosmislenu. 4. Tada se isto tako p ojavljuje — ne u apokrifnom „testamentu” Petrovom. Od njegova tri eventua lna neprijatelja. Ruski ambasador i. razume se. ali je isto tako bilo teško izbeći ih. gde se sastaje sa izb ornim knezom. Već 1700 godine. ali druga dva neprijatelja dovoljni su da neobično otežaju njegov zadatak. Energičan. grčevito su se uhvatile za ovu novu vojničku silu koja raspolaže prostranom teritorijom i neiscrpnim mnoštvom „besmrtnih vojnika”. pošto su se oni sami nametali Rusiji. Matvjejev piše iz Holandije: „Sadašnji rat protivu Švedske je veoma neprijatan Ujedinjenim Oblastima i veoma štetan po celu Holandiju. koja je proširila svoje oblasti do severoistočne obale Baltičkog Mora i koja je u prvom red u evropskih velikih sila. Petar je grabio sve prilike k oje su se ukazivale.

” Ponude za sklapanje saveza što ih je Matvjejev uči nio u Londonu godine 1706 samo su naljutile 19 4 Engleze Uzalud on pokušava da ih ubedi u korist koju će imati ako budu primali rusku robu ne više preko pristaništa Arhangelsk. Ako ona bude primlje na u veliki savez. Švedski diplomati deluju u istom smisl u služeći se korupcijom. Matvjejev obaveštava svoju vladu da se dvorovi Pruske i Hanovera trude da rašire misao kako s vi evropski vladari treba da zaziru od uvećavanja Rusije. Pre bitke kod Poltave.” Godine 1701. Godine 1701 kne z Golicin je poslan u Tursku sa naročitim zadatkom da izdejstvuje za ruske brodove dopuštenje da plove po Crnom Moru. i svetoandrejski orden. car će sagraditi toliko lađa.” Pokušaji Rusa da se učvrste na Crnom Moru još više su uznemirili Tursku. januara 1702 godine. koju je vodio nek i Postnikov. plemić „koji nema rang ambasadora”. pomoću ruskih brodova. U Varšavi . gde svaka lađa može godišnje da izvrši samo jedn o putovanje. više vole da održe nekadašnju političku ravnotežu. već da ga isprate učtivim frazama. Matvjejev ukazuje na to „da Šv eđani uživaju ovde veliko uvaženje”. ako ona nauči vojnu veštinu i porazi Šveđane koji jedin i služe Evropi kao bedem protivu nje. Treba je dakle udaljiti od evropskih poslova i od saveza. Nemačko carstvo i Holandija poslušale ovaj savet i rešile „da ne prime cara u njihov s avez. piše Golicin Golovinu govoreći o knjizi Georga Korba o Rusiji. ali mu je veliki vezir izjavio: „Sultan bi radij e otvorio unutrašnjost svoje kuće. čak i prijateljske i savezničke zemlje. jedna istraga. ka da je krajem 1702 godine Francuska poslala u Moskvu ambasadora de Baliza. otežavati joj obučavanje njene vojske i pomagati Švedskoj protivu nje.srca nisu iskrena prema nama. doneti ma kakve koristi. kuda je bio poslan. Iz svih njihov ih reči. ruski diplomatski pretstavnik izjašnjava se još otvorenije pr ed istim poslanikom: ako Luj XIV hoće da pomogne caru da se dokopa jednog pristaništ a na Baltičkom Moru. Zbog toga su uzaludni svi pokušaji koje Rusija čini preko Golic ina i Patkula u Beču 1701—1702 godine da bi dobila posredovanje i savez: „Nas smatraju za varvare”. hoće da stanu u red velikih sila i mešaju se u sve evropske poslove. Oni ukazuju na opasnosti koje bi usled uvećavanja Rusije zapretile Evropi i uveravaju cara u iskrenu odanost Karla XII Austriji. proističe za nas samo gubljenje v remena. U jednom izveštaju iz Londona. kažu oni. ostali narodi biće time potisnuti u stranu. nego preko baltičkih pristaništa. Pet ar je bio spreman da se obaveže Engleskoj da neće imati pomoćnu flotu u Baltičkom Moru. Iz Pariza. nego što bi pokazao moskovskim lađama put ka Crnom Mo . ma da je on preporučivao svome poslaniku Golovinu „da ne otkrije pre vremena broj br odova”. Zato. onda neće više moći da se spreči širenje njene moći nad tavom Evropom. Petar razgovara sa francuskim poslanikom i izražava mu svoju žel ju da smanji oholost Ujedinjenih Oblasti koje. i razume se. upravo toga se Evropa najviše i boji. ustanovljava da „francuski dvor pokazu je srdačnost prema Šveđanima”. koje su isto toliko učtive koliko i prazne. On ide čak dotle da nudi vojvodi od Marlboroa čitavu jednu rusku „kneževinu” po slob odnom izboru. ako ona bude 19 5 učestvovala u evropskim poslovima. Pošto su Holanđani kazali Matvjejevu da je de Baliz špijun k oji obaveštava ne samo Francusku. već i Švedsku. Međutim. uviđa se ubrzo da ovaj diplomata želi manje da pomogne Petru a više da ga zavadi sa svim onim njegovim saveznicima koji su se pokazali neprijateljski rasp oloženi prema Francuskoj. Ali Matvjejev piše iz Londona: „Engleski minis tar je veštiji i okretniji u svojim spletkama nego i sami Francuzi. u Birži.” Holanđani i Englezi trude se u Beču da spreče svako zbliženje sa Moskvom. da će sva trgovina na Baltičkom Moru us koro biti u rukama njegovih podanika i podanika francuskog kralja. ne obzirući se na svoju stvarnu sit uaciju. kao Hanover i Pruska. Izgleda da su Engleska . i da ima malo izgleda „da će prijateljstvo koje nam se ovde izražava ljubaznim ali praznim rečima.

Usled toga će se Srbi. te je flota iz Mramornog Mora pozvana da odmah dođe u Carigrad. car u jednoj javnoj izjavi spominje „jaram” ko jim „varvari” muče Grke. već se trudi da u njoj raspiri mržnju na Rusiju. itd. Već 1704 godine dolazi u Moskvu jedan sultanov izaslanik sa zahtevom da Rusija o dmah prestane sa građenjem tvrđava na turskoj granici. Posle pobede kod Poltave. taj strah je toliki.. I zaista. ugled Rusije povećava se odmah. u koju nijedan tuđinac nema pristu pa. Odlučivši se da raskine sa Turskom. mnogi Turci pobegoše iz Carigrada i skloniše se u Aziji. A.ru”. on je odlučno odbio više puta ponovljene mu predloge o deobi Poljske koje mu je činio pruski kralj. koji piše: „Grci ne smeju više ni da se približe kući u kojo j ja stanujem.000 ljudi. Pet ar pak zaključuje aprila 1711 godine ugovor sa Kantemirom. u slučaju da car pođe na Tursku. Posle svoga bekstva sa bojnog polja kod Poltave. a drugi će dići bunu u unutrašnjosti zemlje. sa Grcima. da k ada se pročulo u julu 1709 godine (pre Poltave) da je car stigao u Azov da zarati na Tursku i „da se tamo žurno pripremaju lađe i hrana —. jer im tvoj pomorski karavan uliva ogroman strah”. a većina njegovih trupa će se razbeći ili pobuniti. koji je postao odveć samouveren. u Turskoj. a Grcima zabranjuju da razg ovaraju sa ruskim poslanikom. Petar piše Šeremetjevu: „Gospodari nam javljaju da čim naša vojska uđe u njih ove oblasti.” Dok Petar gradi svoje brodove u Voronježu i Azovu i utvrđuje ušće Dona.” I z aista. Bugari i drugi hrišćani podići takođe na Turke: jedn i će se pridružiti nama. Za rusku vojsku bilo je najvažnije da dopre do Dunava i prodre u Vlašku pre dolaska turskih trupa. osim toga on je bio obećao da snabdeva hranom rusku vojsku. Evropa je prin uđena da računa sa Rusijom. gospodar Vlaške. 19 6 Na Balkanu Petrovi odnosi sa hrišćanskim stanovništvom. Ova prva praktična manifestacija čuve nog ruskog „sveslovenstva” primorava ga da uspokoji Poljsku. i Tolstoj piše: „Oni se sada pokazuju veoma oprezni u pogledu Crnoga Mora. da veliki broj Turaka napuštaju obalu Crnoga Mora. gospoda rem Moldavije. a naročito sa slovenskim narodi ma dobivaju otsada obeležje jedne praktične i direktne politike. U n aknadu za to Petar se obavezao da proglasi nezavisnost Vlaške pod protektoratom Ru sije. Sultan bi radije zaratio sa vama. međunarodni položaj Rusije učvrstio bi se zacelo jednim mahom. Ali se baš tada ispoljava s jedne s trane nestrpljenje i neiskustvo Petra. i neće da napusti tu zemlju. Ali . bio se već obavezao da će. U takvim okolnostima vezir neće smeti da pređe Dunav. Porta započinje potajne pregovo re sa kozacima i krimskim hanom. a reis efendija mu je rekao: „Sultan smatra Crno More kao unutrašnjost svoje kuće. nego što bi dopustio vašim lađama da plove po to me moru. a jednim posebnim proglasom poziva Crnogo rce na borbu protivu Turaka.” Kada je novembra 1701 godine novi ruski poslanik P. Francuzi i Poljaci iz Leščinskovoga tabora tru de se da u Carigradu izazovu metež protivu Rusa. Da Petar nije morao da rasparčava svoje napore. dok ugled Švedske osetno opada. Sa svoje strane Moskva je već stupi la u potajne veze sa hrišćanima turskim podanicima. vičući po ulicama i trgovima da je moskovska flota u „Trakijskom ušću” (frakijskoe girlo). pa je čak obećao Livoniju poljskom kralju Avgustu. ostavljajući svoje domove i dolazi u Carigrad sa svojim ženama i decom” (Tolstojevi i zveštaji).” On pak tvrdi „da mu ni jedna ni druga misao nikad nije pala na um. Bugare. a s druge strane vidi se kako se mali narodi prikačinju za Rusiju. podići na ustanak Srbe i Bugare i stvoriti od njih vojsku od pri bližno 30. Tu rci zahtevaju od Tolstoja da se uništi i flota i utvrđenja. Karlo XII sklonio se u Bender. Jednim tajnim sporazumom. Šveđani. iako se uzajamni odnosi i interesi velikih sila ne men jaju. Srbe. koja se već pribojava „carskog plana da vaspostavi Istočno carstvo i njegove namere da baci Poljsku u rasu lo i propast. Turci naslućuju ove vez e i spremaju se da izvrše pretres u Tolstojevom stanu. koji je potpisan uskoro pos le Poltavske bitke. oni će se odmah pridružiti nama i podići svoje mnogobrojne narode na Turke. Turci napominju da „nema primera da je jedan moskovski poslanik bio pri P orti”. Tolstoj stigao u Jedrene. Brankovan.

ali su bili tučeni. dok se Šeremetjev još nalazio blizu Jaša. Pruska i Danska. Austrija se drži hladno. i pruski kralj piše: „Mi smo tako reći ostavljeni na milost i nemilost caru”.” Pošto su Šveđani napustili bez borb e Helsingfors. U Berlinu je ruski plan o zauzeću Štralsund a i Štetina primljen sa velikim strahom. da ruska roba nije odlazila ni u Francusku ni u Španiju. Lord Straford. Međutim.” Sa svoje strane. vršiti trgovinu svojim sopstvenim brodovima i trgovaće sa svim zemljam a na svetu. Jedan deo Petrovih generala smatra da ne treba preći čak ni Dnjesta r. Petar p rihvata radosno ove uslove. Godine 1713 preduzi ma on pohod u Finsku i ovako objašnjava njegov cilj: „Iako nama Finska nije nimalo p otrebna. već i da bi pobedio ravnodušnost i neodlučnost cele Evrope. ugovoro m sklopljenim na Prutu (1711 godine). on je bio spreman da vrati sve. Jedino zahvaljujući podmićivanju i ne dostatku poverenja Turaka u sopstvenu vojsku. neprijatelj se zadovoljio. gde ruski vojnici žare i pale. Pregovori. jer će imati da sa strepnjom gleda kako Turska postaje sve jača. kao što smo videli. turska vojs a prešla je Dunav. engleski ambasador u Holandiji. Pruska se u isti mah pribojavala da pođe otvoreno protivu Švedske. odlučeno je da se pođe napred. ipak ona više voli da protivteža švedskom uticaju bude Pruska pre nego Rusija. čak i da napusti varoš P skov. radi „časti ruskoga oružja” i zato što jedino jedna smela ofanziva može da posti ne željeni cilj. pod uslovom da sačuva Ingriju i Petrograd. Turci će preći Dunav i primorati gospodare da im se pridruže. Katarine Ivanovne i vojvode od Meklemburga. i da će Rusi „ako se car dokopa svih morsk ih pristaništa. da nametne Rusima ove uslove: vraćanje Azova i rušenje tvrđava. Držanj e sila prema Rusiji se menja. Petar se ponaša kao gospodar: kralj A vgust pored njega liči na vazala. pokušali su da sami izvojuju po bedu. Tamo se godine 1712 žale na Menjšikova da je zauzeo diktatorski stav. čitava južna obala Finske pala je za kratko vreme u rusk e ruke. bez pomoći Rusije.” Engleski trgovci izlažu kraljici Ani da je trgovi na celokupnom ruskom robom bila nekada u rukama Engleza i Holanđana. on nije uspeo da privoli kralja „ni na kakvu akciju”. i traži. U Pomorju. jer se ona trudi da održi nekadašnju ravnotežu među svim severnim silama. na čelu 30 do 40.ako mi oklevamo. a ova pokrajina je kolevka Švedske. Oni su želeli napredovanje ruske vojske. Ali. obaveza da se neće mešati u pitanja Poljske i da neće „uznemiravati koza ke”. Borgu i Abo. gde je prispeo januara 1716 godine. Pod ovakvim okolnostima Petar je primoran da nastavi rat ne samo da bi savladao Šv edsku. obećanje da će pustiti Karla XII da se slobodno vrati u svoju kraljevinu. i nov jedan brak se sklapa u aprilu 1716 godine. Saveznici Rusije uznemireni su. Iako je ruski poraz na Prutu štetan po nju . a u isti mah su ga se pribojavali. z . Sada nije više car taj koji traži posredovanje. da se Petar odrekne svoga plana da izvrši prepad s mora iz Nemačke na južnu obalu Šveds ke u Skaniji. G ospodar Vlaške uzdržava se da pođe za njim i ne pušta da kroz njegovu zemlju prođe 19. i da vidi kako se ravnoteža uništava u kor ist Rusije. te hrišćani neće više smeti da pođu za nama”. već sada Šveđani mole za mir. Danci. mi moramo imati na raspoloženju izvesnu teritoriju koju bismo mogli ustup iti u slučaju mira. b rak između druge bratanice Petrove. posle svoga sastanka sa ovim kraljem. Saveznici. Kolebanje Pruske produžuje se i za vlade novoga kralja Fridriha-Vil jema (1713). Velike sile su još opreznije. Čuvena pobeda kod Hangeuda nad švedskom flotom 27 jula/7 avgusta 1714 godine proizvela je u Rusiji kao i u inostranstvu utisak druge bitke kod Poltave. te je istočno pitanje odloženo do stupanj a na presto Katarine. Petar. Razume se da je ova 19 7 avantura poljuljala njegov ugled u Evropi. čija je zabrinutost na vrhuncu. Petar primećuje da u Berli nu ima još mnogo pasa koji mirišu na Švedsku” i da pored svih „ljubaznih reči” koje su mu rečene.000 ljudi opkolj en je na Prutu od jedne tursko-tatarske vojske koja je pet puta jača od njegove. osim toga. potvrđuje Kurakinu tradicionalno pravilo britanske diplomatije: „Engleska ne želi uništenje i slabljenje švedske krune.000 Srba koji su bili spremni da idu u pomoć Rusima. sprečavaju ruske trupe da uđu u varoš Vismar koja se tek beše predala. Austrij a zahteva evakuaciju Meklemburga.

U septembru 1716 godine. i Petar hoće da zavešta potomstvu brod kojim je on plovio kao vrhovni zapovednik. te se taj pohod pretva ra u zabavno putovanje. U to vreme su odnosi između Petra i Danaca dobili p rilično čudan vid: dok se na dvoru priređuju sjajne svečanosti. jer on još uvek misli na obalski napad koji b i izvršio u Švedskoj. S jedne strane on ozbilj no pomišlja na odvojen mir i započinje u toj nameri direktne pregovore o Alandskim O strvima. ili ćemo iz toga izići toliko oslabljeni. te da tako učine kraj ruskom širenju na Baltičkom Moru. Daju mu čak priliku da se stavi na čelo četiri eskadre. jedan ratni s avet na kome su bili okupljeni car.” Pošto nije mogao da radi sa saveznicima. on s razlogom smatra da treba. — 19 8 nastavljeni su u Hagu. čas kako hoće da presajedin i Meklemburg. S druge strane. on je radio sam. on napušta Pirmont i odlazi u Kopenhagen. Početkom oktobra ruska vojska je p revezena iz Danske u Meklemburg. ali je važno to. Poverenje više ne vlada nimalo među saveznicima: Petar ih optužuje da odugovlače pripreme za taj pohod i da izbegavaju svaku odlučnu akciju. da odloži izvršenje svoga plana do narednoga leta. Kopenhagen se utvrđuje s o bzirom na mogućan Petrov napad koji bi on izvršio protivu svojih saveznika. Engleski kralj Đorđe I poziva zvaničnim putem 19 9 cara Karla VI da kao vladar Germanskoga carstva razmisli o načinima kako da spase Severnu Nemačku od Petrove moći. opet. pre nego što bi završio rat. optužuju da je spor i da se potajno sporazumeva sa Šveđanima. U avgustu. Šafirov piše Menjšikovu da „takva počast nije ukazana nijednom vladaru otkako svet postoji”. Meklemburgu i Holštajnu. dakle. Posle iskustva što ga je stekao na Prutu. Prigodnim spisi ma pokušava se da se javno mišljenje okrene protivu Rusije. koje sad o ptužuje da izdaju Rusiju odugovlačeći rat sve do jeseni. Iskovana je i naročita medalja da bi se svečano obeležio ovaj događaj. sa svoga broda Ingermanlandija Petar piše Ka tarini: „Mi lutamo bez cilja kao kakva mlada konjska zaprega: onaj srednji hoće rado da vuče. od kojih jedne engleske. da zada Šveđanima poslednji udarac jedino svojim sopstvenim snagama. njegovi ministri i njegovi generali. te se shodno t ome i priprema. odlučuje da se odloži iskrcavanje trupa. Ali on nailazi na očigledno zlu volju Danaca i Engleza. I pak se ova stvar izvodi na uglađen način. a za to vreme se ređaju svečanosti i izjave prijate ljstva. Ovo međusobno raspravljanje omog ućava Švedskoj da utvrdi sve tačke na svojoj obali gde bi iskrcavanje bilo mogućno. čas opet kako ima nameru da zauzme Hamburg i Libek. Čas sa tvrdi kako Petar traži dansko Pomorje. on zna šta znači „raditi la komisleno i oslanjati se na saveznike. što one osvetljavaju pojavu na međunarodnoj pozornici jednoga novog .apočeti u Pirmontu — banji u kojoj je Petar bio na lečenju. da ga vrate u Rusiju. S vakako da.” Primoran je. A Danci ga. saveznici ga obasipaju spoljnim izrazima uvažavanja. praćen jednom flotom galija i 5. oni pak sumnjiče njega da hoće da zaključi zaseban mir. Govori s e da su Englezi odlučili da cara liše slobode. kao št o se Petar mogao i lično uveriti za vreme jednog izviđanja u okolini Lanskrona. ima dosta istine u ovim žalbama . Ali ovi planovi propadaju usled sve veće uznemirenosti koju u Evropi izaz iva sve brže jačanje njegove moći. Nasu prot tome. da ćemo pri tom ili propasti. da ga primoraju da odvede svoje brodove i trupe.000 ko njanika. a da njega treba primorati da se vrati u Rusiju. Želi se samo jedno: videti kako Rusi što pre napuštaju Evropu. Zato imam nameru da uskoro dođe m k vama. da ćemo morati da igramo kako nam oni sviraju. s obzirom na tadanje običaje i shvatanja. ali ona druga dva ne misle ni na šta. Petar okleva. a to je nepovoljno doba za vo jne operacije: „Oni dobro znaju da ako mi olako izvršimo taj pokušaj po takvom vremenu . čitav niz brošura navode žalbe stanovništva ogorčenog ponašanjem carevih vojnika u Pomorju. Ali se ova eskadra ne može da meri sa neprijateljem koji se sklonio u Karlskronu. A kako se ovaj napad može izvršiti samo uz pripomoć Dans ke.

Drugo razdoblje označeno je kao „haos”. a možda i zbog toga što Engleska i dalje traži da r uske trupe napuste Meklemburg. donosi izvesnu sasvim ličnu veselost. — U ovakvim okolnostima. pošto je ona izvođena žurno da bi zadovolji la hitne trenutne potrebe. Carevi ministri i ne prikrivaju svoju mržnju prema kralju Đorđu. niti da poštuje običaje zemlje u kojoj se nalazi. Ovo prvo diplomatsko iskustvo zacelo da nije ulilo Petru i njegovim saradnicima mnogo divljenja za ciljeve i metode zapadnjačkih diplomata. što je on sa da svestan svoje moći. neprijatelju Francuske. trajaće sve do stvaranja jednoga sistema novih ustanova. Ali on ima i jednu diplomatsku nameru. a cilj ustanovljavanja gub ernija i organizovanja pukova nije postignut.glumca — moćne Rusije. Briža i Ostende. ali je moskovsko varvarstvo ostavilo na njemu svoj žig utoliko vidljiviji. pruski kralj prećutao je da kaže Petru kako postoji jedan tajn i francusko-pruski ugovor. Osim toga. već ga je i ubrzal a. možda zbog careve bolesti. to je vladar Moskovske države. U ovom razdoblju on prestaje da radi na „uvećavanju sla ve” da bi se pobrinuo da „ustanovi red”. posećujući redom najraz ličitije ustanove. Kud god se on pojavi. Uje dinjene Oblasti nisu mnogo oduševljene da dočekaju takvog posetioca. uostalom veoma zanimljive. Zbog toga maršal de Tese. Susret između Petra i engleskoga kralja. Petar odlazi u Francusku preko Brisla. čije trajanje još nij e isteklo. car polazi da još jednom poseti Hol andiju i Francusku. On polazi iz Kopenhagena u jesen 1716 godine i susreće usput. Poljskom i Pruskom. U decembru stiže u Amsterd am i provodi nekoliko meseci u Holandiji. i u tom pogledu zadovoljava on potpuno svoju radoznalost. Pometnja u računovodstvu unela je nered u finansije. i on je baš po savetu kralja Fridriha-Viljema predložio Regentu (Filipu Orleanskom) da mu garantuje poštovanje dvaju ugovora. u zamenu za garantovanje njegovih osvajanja i za obećanje da neće pom agati Šveđanima. no koji je dao već prvi dokaz svoje moći. odložen je. a to je . jer neizbežni uslov reforme. To je ostvarenje jednoga davnašnjeg sna. još uvek obavijen velom taja nstvenosti za druge narode. koje se odnose na Petrovo bavljenje u Parizu. Prva Petrova sistematska reforma pokuša la je istina da zasnuje takav sistem. on je naučio da vlada sobom. REZULTATI REFORME: HAOS. u Havelbergu. toliko različit im od onih prilikom njegovoga prvog putovanja. te se ne stara mnogo da bude blag prema ličnostima koje ga ok ružuju. kakvog su ga Ujedinjene Oblasti nekada dočekale. 5. već je to vođ evropske koalicij e uperene protivu Švedske. Drugo putovanje u zapadnu Evropu (1716—1717). Taj haos. koji je bio određen da vodi pre govore sa Rusijom. On želi da najpre poseti Pariz i da se pouči. Krajem marta 1717 godine. No ipak. Upravo je Pruska i potstakla P etra da ide u Francusku. pa da joj ponudi u zame nu za to sporazum sa Rusijom. Holandijom i Engleskom. On najzad pokazuje nezasitnu radoznalost prema praktičn im ostvarenjima zapadnjačke obrazovanosti. To sada nije više onaj bezimeni „dr vodelja” što je pošao da traži „učitelje”. Ali je Francuska vezana za Švedsku tajnim ugovorom. pruskoga kralja i učvršćuje rusko-pruski savez. u isti mah samoniklu i samovoljnu. Izvesno. Utrehtsko g i Badenskog. 20 0 Poznate su mnoge anegdote. ali da ipak ne odbaci njene ponude — iz straha da se ona ne obrati austriskom caru. Razume se. Drugo Petrovo putovanje na Zapad pretstavlja prirodan prelaz između drugog i trećeg razdoblja njegove vladavine. k oji je zavladao u državnim poslovima posle ukidanja nekadašnjeg uređenja. ali. ona ne samo da nije sprečila taj haos. dobiva nalog da razvlači pregovore. on više nije onaj divljak od pre nekoliko godina. i više je voleo d a opšti sa nižim ljudima. a to je: da otrgn e Francusku od saveza sa Švedskom. — i da joj ništa ne obećava. nego da bude primoran da se vlada prema složenoj etikeci ji otmenoga društva. koji je trebalo da bude između Utrehta i Lejde. k ad je to potrebno. i ume da ne vređa preterano propise učtivosti.

ili se pak pozajmljuje od raznih ustanova. Uistini. Saltikov mora za izvesno vreme da oslobodi poreza nastanjena „ognjišta”. Uzalud gubernije traže da se vodi računa o unapred izdatim sumama. da povrh toga plaća sve troško ve pohoda na Kubanj i da stavi ostatak od 120. gubernije su izgubile svaku vezu sa centralnom vlašću i ostavljene su same s ebi. iz predostrožnosti. Ovakav sistem. njegov poslednik P. pošt o je za tri godine (1710— 1713) prikupio u kazanjskoj guberniji 400. Kakvi su pre svega rezultati glavne reforme iz 1708—1712 godine. vlasti zahtevaju. hapse gubernijske činovnike. da se tačno postupi po „budžeti ma” koje baš one prve nisu poštovale. d ogodilo se da se komesar Arhangelske ili Simbirske gubernije nađe u izvesnom t renutku u Ukrajini ili Pomorju. Kakvi su bili rezu ltati ovog preobražaja? Na prvi pogled izgleda da su svi državni rashodi pokriveni porezima pravilno raspo deljenim među gubernijama. i zahteva da se vodi računa o sumama koje su unapred isplaćene. Zbog toga se ubrzo vraća na nekadašnju centralizaciju. Saltikov. veoma je nezgodan. Sen at je nesposoban da sam zameni centralistički sistem administracije koji je Petar ukinuo. uvek se naposletku pronađe način da se iskobelja iz neke teškoće: p rigrabe se prvi raspoloživi prihodi da bi se pokrili izdaci kojima oni nikako n isu bili namenjeni. mora da se šalje u guberniju jedan oficir kome je naročito poveren taj zadatak. Oskudica u novc u i nedostatak životnih namirnica. S druge strane. za „izradu uniformi”. može — zahvaljujući ovoj sumi „i bez ikakve pomoći” — da regrutuje i izdržava dva p va eskadrona dragona. koje se isporučuju sa zakašnjenjem. Kad treba v ratiti dugovanu sumu. „Da ne bi povećao broj opustelih domova”. zbog izvesnih osobenosti moskovskih upravljača. U praksi. ova ravnoteža postoji samo na hartiji. Nju je ne mogućno ostvaritc prvo stoga što ona nailazi na nesavladljive teškoće u primeni. on prest aje da prima svako izdržavanje od svoje gubernije i postaje sasvim nekoristan za v ojsku. U Sibiru je položaj još očajniji: gubernator Gagarin . Apraksin. otkriva ubrzo rezultate ove pohvalne revnosti: usled novih poreza koje je Apraksin nametnuo neslovenskom stanovništvu opustelo je 33. koje potstiču na bunu. prete da će kazniti — pa ponekad to i čine — guvernere novčanim kaznama.000 rubalja „dobiti”. nisu primili platu za čitavu godinu dana (1713—1714). P. zadržavaju namerno raspoložive sume. jedan deo pukovskih troškova je na teretu centralne vojne administracije: na primer. Ista takva evolucija priprema se u ostalim granama državne uprave. žalbe puka zbog neurednih isplata stižu u prikaz rata — kome su trupe 20 1 neposredno potčinjene. koji ne povlači granice nadležnosti između prikaza rata. Kada utroši sume koje su mu poverene. mlad upravljač. Najčešće gubernatori. gubernija i pukova. nije bio ostvaren. za kupovinu konja i lekova. Inače. Tobdžije „umiru od gladi”. te ponovo otpočinje prepiska.000 „ognjišta” i time je o pterećena budućnost još većim deficitom. svome komesaru pri Senatu. — na šest meseci posle iscrpljenja novca ili čak i kasnije. diplomati. itd. a šalju na mesto opredeljenja s amo jedan deo prihoda. za nabavku oružja i municije.000 rubalja lično caru na raspoloženje . a to će reći odnosa u spostavljenih između gubernija i pukova koje one imaju da izdržavaju? Pošto su komesar i određeni od pojedinih gubernija morali da prate pukove pri njihovom premeštanju. koja obično šalje predmet u Moskvu. onda se na lice mesta odašilju oficiri koji t akođe izdašno dosuđuju novčane i telesne kazne i hapšenja.bilo okončanje rata i povratak trupa u mirnodopsko stanje. na primer. a država nije mogla vršiti nad njima ma i najmanju kontrolu. naposletku. a ako ne uspeju u svojim napori ma. a drugo . kažnjavaju telesnim kaznama gubernijske komesare pri Senatu. Ali kada je on otišao u rat. Da bi se dobile nove svote. Nekolicina njih ipak — da bi zadobili Petrovu nak lonost — odlučuju se na opasnu igru da prijave viškove. one zabranjuju da se vodi računa o unapred izdatim sumama. koje gubernije ne moraju da izdržavaju. traže uputstva od svojih starešina. M. dva puka i jedan bataljon pešaka. što ometa rad ruske diplomatije. sprečava eskadr u da isplovi iz Neve i odlaže za godinu dana pohod koji je Petar nameravao da izvrši. Ka da su se sve prinudne mere iscrpele. S. Begunci su se sklonili kod Baškiraca. te o tpočinje beskrajna prepiska sa dotičnom gubernijom. kasa je prazna. Niz ukaza objavljenih od 1712 do 1717 god ine vraćaju prikazu rata njegovu ulogu centralne administracije. godine 1713.

Nije li isplaćena plata brigadnom genera lu Černičevu? Pošto gubernije nisu ispunile dužnost da snabdeju Rigu namirnicama. knez M. Živi se od danas do sutra. Godine 1714 Senat se konačno pres eljava u Petrograd i neprestano mora da se brine o vanrednim rashodima. čiji glavni prihodi dolaze od toga jedinog morskog pristaništa Rusije. Dok je u Moskvi raspolagao izuzetnim prihodima od kovnice novca i raspoloživih (ili neraspoloživih) viškova posle ukidanja prikaza. ali laka flotila sastavljena od galija koje plove među ostrvima finskoga Zaliva (S kärgard). čini velike usluge prilikom osva janja Finske. nasuprot tome se rashodi mornarice. sada mora u novoj prestonici da se obraća kancelariji Petrogradske gubernije kad god se pojavi kakav nepredviđen izdatak od opšteg interesa. za građenje Petrograda — svi porezi ustanovljeni 20 3 za taj cilj donose oko 200.000 u 1712. povećavaju.000 u 1714. U godinama 1715 i 1716 priprema se iskrcavanje u Švedsku kroz Alandski Moreuz. čak i posle ustanovljavanja „tabela” (budžeta) od 1710 godine. Godine 1712 i 1713 građanje baltičke flote vrši se živo: vel iki brodovi su tako rđavo izrađeni.000 u 1713. da se ne smeju upotrebiti protivu neprijatelja. treba li da se one što hitnije nakupuju? Treba li. Nasuprot tome. te Senat.namerno prikriva ili krnji prihode. na 484.000 rubalja u 1711 na 464. Ali on može tako da radi zato što je u jednoj pograničnoj oblasti. pruža veoma redak primer za to doba . tako da posle sudske istrage završava na vešalima. na 651.500).000 rubalja. na primer u novoj prestonici Petrogradu. Petar je potpuno zanema . izričito zabranjuje to gubernatorima. primer činovnika koji vrši redovno isplate. Da bi se popravila prva od ovih nezgoda. Usled toga se budžet mo rnarice penje od 434.000 u 1715—1716 godini. ili u Arhangelskoj guberniji.jer su računi — kao što smo videli — konačno zamršeni i nikakav bilans nije načinjen od 1710 do 1715 godine. do kojih ne mogu da dopru veliki brodovi. Iste takve teškoće postoje i na drugim mestima. Ali razna dovijanja postaju nedovoljna da pokriju nove redovne izdatk e koji neprestano rastu. a ostale gubernije i ne haju da naknade novac koji su bile dužne da p ošalju. osim mesnih rashoda. G olicin. po star inskom običaju? Gubernatori dosta obilno pribegavaju ovom odveć lakom načinu. U oba ova slučaja. umesto 36 0. D. i neuspešnost nekadašnjeg poreskog sistema. municija i konji za pukove generala Golicina? Treba li brz o nabaviti novac potreban „za careve redovne troškove”? Sve to mora da plaća Petrogradsk a gubernija. Tako se u isti mah pokazuje i nedovoljnost novih ustanova. Situacija u staroj moskovs koj centralnoj oblasti je mnogo teža. za dopunsko snabdevanje vojske. deli primljeno mito sa svojim činovnicima ili prosto naprosto k rade. godine 1712.000 rubalja godišnje. al i je jasno da se ne može staviti u dužnost jednom upravnom organu da stvara nove poreze. ne isplaćuje sume koje treba da plaća 20 2 njegova gubernija. gubernator Kijeva. p osle zauzeća Azova. Nemogućno je snaći se u ovome haosu. u cilju „jedne brze vojničke akcije” da se pribave prinadležnosti. Ali je ovaj stari način oporezivanja već preživ eo. treba zadovoljavati i vanredne potrebe — koje nisu predviđene u budžetima („tabelama”) — centralnih administracija. Da li da se zavedu novi neposredni porezi na „ognjišta”? Još od 1710 godine se često primenjivao taj način: „za nabavku jahaćeg ibora” godine 1710. Iako se rashodi suvozemne vojske smanjuju. Šta da se radi? Da li da se svakom novom rashodu pridoda neki nov namet. na čije ćemo ime još naići. on ne daje više čak ni jednu trećinu predviđenog prihoda (117. potrebno j e da se stvori ma kakav sistem centralne administracije. G odine 1713 razrezano je po pola rublje na svako „ognjište” radi rata sa Turskom i u zamenu za porezu u konjima. na 740. pa čak plaća i za druge gubernije.

Ali Senat ne može sam da zameni čitav jedan sistem mećusobno povezanih ustanova. i od 1715 godine. 20 4 V I I I . kada je preseljen Senat. S je dne strane potrebno je da se tačno odredi njegov položaj u odnosu na gubernatore i d a se odrede granice njihove nadležnosti. . Tek pred 1714—1715 godinom počinje on da oseća tu potrebu.rio da se za to pobrine i nije čak ni naslutio tu potrebu za sve vreme njegovih pu tovanja po Rusiji i po inostranstvu. Moskva je prestala da igra ulogu pre stonice. Petru je potreba n mir. pošto je nekadašnji poreski s istem postao neprimenljiv. Druga i poslednja sistematska Petrova reforma teži la je da reši ta dva problema. Zato on odlučuje da potraži način za okončanje rata sa Švedskom. Priznanje ruskih osvajanja na Baltičkom Moru: Ništatski mir (1721). Posle reforme iz 1708— 1712 godine. S druge strane. OD BALTIČKOG MORA DO KASPISKOG JEZERA (1617—1724). P E T A R V E L I K I ( 1 6 8 2 — 1 7 2 5 ) (Nastavak) 1. koju je trebalo izvršiti ako se želi da se prihodi povećaju. — Da bi se suzbio unutrašnji haos i da bi se ostvarile reforme koje su se nametale. nametala se korenita promena. ta uloga pripada Petrogradu.

ako želi da pobedi Nemačku.Ministar Karla XII. ni francuski kraljevsk i namesnik. Petar joj odgovara jednim ultimatumom. koji se trudi da svoju d inastiju učini naslednom i da svoga sina. Engleska se trudila. U aprilu šalje u Baltičko Mo re — „da bi zaštitila švedsku teritoriju i pomogla zaključenje mira koji će biti koristan po obe strane” — eskadru admirala Norisa. Šveđani. izazivajući čitav niz saveza. ali. I jedna i druga strana odugovlači: Šveđani računaju na mogućnost jedne pobune u Rusiji. koji je ubijen 1718 godine pri opsadi norveške tv rđave Fredrikshama. Posle rasturanja Alandske konferencije februara 1720 godine. Pregovori traju celoga leta i ce le jeseni. kojim vraća sve osvojene oblasti u Pomorju. Ni predlog da Francuska bude posrednik. Sa svoje strane Danska zakl jučuje sa Švedskom krajem 1719 godine primirje. gde on namerava da brani Ustav od planova za stvaranje nasledne kralje vske vlasti. Avgust II je potpisao „preliminare” mira sa Švedskom i potsetio cara na njegov o obećanje da će mu ustupiti Livoniju. u Finskoj. Osterman — čij i će rad na pregovorima istaći njegov diplomatski talent — i Brus polaze iz Petrograda za Alandska Ostrza. U početku 1720 godine Engleska je uspela da usami Rusiju. a Rusi su ubeđeni da Karlo XII neće moći duže da izdržava svoju vojsku u svojoj i scrpenoj zemlji. U avgustu 1717 godine Petar prihvata ponudu da se započnu dir ektni pregovori. Engleska eskadra ponovo se pojavljuje u Baltičkom Moru. On i dalje uporno hoće da zadrži sve osv ojene oblasti. ali traži da joj se vrate Finsk a i Livonija. a protestantski i pravoslavni „disidenti” od katolicizma — potstiče pol jske velikaše da vode opoziciju prema svome 20 5 kralju. zatekli su pretstavnike Švedske. koje su njene „tvrđave”. Pruska. Austrija je zakl jučila odbranbeni savez sa poljskim kraljem Avgustom II. Kada su ruski punomoćnici Brus i Osterman tamo sti gli u proleće 1721 godine. da predlože caru nastavljanje direktnih pregovora. Ništat. baron Gerc. a u julu 1720 — pod uticajem Engleske — i ugovor o miru. Jula 1719 godine Petar odgovara jednom demonstracijom ratne flote: čak i samu okolinu Štokholma pustoše. Austrije i Francusk e. Početkom 1718 godine njegovi diplomatski pretstavnici. borbe oko krune. ali zadržava Šlezvig. koji je oženjen jednom austrisko m princezom. popustila je pod pritiskom Engleske. koga ovlašćuje da ponudi njeno posredovanje. Smrt Karla XII. Švedska kraljic a pristaje tada da ustupi Reval. On im daje uputstva da „ne raskidaju odmah. u avgustu 1719 godine ona je zaključila savez sa Engleskom. ali nagoveštava svojim protivnicima da je još uvek spreman da z apočne novu ofanzivu. i u septembru se prekidaju pregovori u Alandu. iz abran je za sedište konferencije. trudi se upravo da ubedi svog ratobornog gospoda ra da on ne može ratovati sa celim svetom i da treba da zaključi mir sa Rusijom. Ona više voli da pregovara sa Engleskom . Narvu i Estoniju. a stotine sela pale kozaci i ruski mornari. da usami Rusiju. no sa ograničenjem da ne bude uperen protivu Rusije. avgusta 1 720 godine. rešavaju se. ni nemački car ne mogu uspešno pomoći protivu Rusije. nego u Nemačk oj. stupanje na presto Ulrike -Eleonore u martu 1719. Švedska nije više voljna da čini ustupke na Baltičkom Moru. jer (njegov) inte res to sada ne dopušta”. ali pred očima britanskih admirala — koji nisu smeli t . pošto se najpre činila kao da hoće da ostan e verna ruskome savezu. načini „apsolutističkim” vladaocem. ni napo ri engleske i austriske diplomatije da zavade Portu sa Rusijom ne mogu da natera ju Petra da promeni svoje namere.. on je ipak gotov da „ustupi” Finsku uzimajući kao granic u reku Kimen i da ne pomaže zahteve Engleske i Danske. pa pobeda „liberalne” stranke i pogubljenje Gerca menjaju po tpuno situaciju. Već na prvoj sednici prestavnici Švedske izjavljuju da ona ne može da se odrekne Estonije i Livonije. Konferencija u Alandu otvar a se u maju. Švedska se konačno odlučila. ona sklapa mir sa Švedskom i dobiva Štetin. Pošto Petar — koji još uvek drži svoje trupe Poljskoj. koji su naposletku uvideli da im ni engleski kralj. zatim hapšenje Gerca. iako želi da zadrži osvojene oblasti na Baltičkom Moru i da bra ni interese Pruske i Poljske. i u novembru 1720 godine on uspeva da pretvori Jedrenski ugovo r iz 1630 godine u „večiti mir” sa turskom carevinom. u to isto vreme odred gene rala Mengdena pustoši švedske obale. Rus ki admiral Apraksin odgovara protivpredlogom da se pribegne — kao što je bilo i ugov oreno — direktnim pregovorima između zaraćenih strana.

i tu otpočinje borba oko uticaja između Rusije i Porte koja je nedavno saznala za novu rusku ekspanziju. Poljska i Engleska potpisale su ugovor kao ugovaračke stranke. te mesni samodršci prihvataju rusku zašt itu. odlučuje se da ispuni sve Petrove zahteve. pošto su ove granice između Evrope i Azije još uvek veoma malo poznate. Ništatski mir potpisan je 30 avgusta/10 sept embra 1721 godine. ali hrana počinje da ponestaje. car uspeva da zadrži novo osvojene oblasti na obali Kaspijskog Jezera.o da sprečavaju — švedske obale ponovo pustoši ruski general Lasci. vojvode od Holštajna. ona želi da zadrži Viborg „ključ Finske”. pristan išta i druga mesta. ugovorom od juna 1724 godine priznaje to osvajanje. 9.” 20 6 Rusija na obali Kaspiskog Jezera. koga je poslao kao ambasadora persiskome šahu. i tražio da sazna gde živ e Jermeni. da bi se videlo koje se vel ike reke ulivaju u Kaspisko Jezero.”1 U ist o vreme stupio je on u vezu sa Vahtangom.000 konjanika. no bez uspeha. Švedska pristaje da ustupi Livoniju. On je naredio jednom naročitom odredu da nastavi vojnu i da zauzme Rešt i Gilan. pod uslovom da dobije „u stalnu s vojinu” Derbent. ova uputstva: proučiti. Ipak. on zna da su ova dva naroda hrišćanske vere i već pomišlja na protektorat n ad njima. Car se vraća u Astrahanj i zasniva usput tvrđavu Svjatoj Krest (Sveti Krst). Početkom l eta ovaj stiže u Petrovgrad. Još godine 1715. jedan deo K arelije sa Viborgom i ostrva Ezel i Dago. Rešt je osvojen u novembru 1722 godine. jedino se Uteniški sultan laća oružja. i Porta ih uzima pod svoj protektorat. Ova ruska demokracija pokazuje se kao veoma uspešna.000 Tatara i 5. a Senat mu dodeljuje nazive „Otac otadžbine. 30. Od maja do jula on odlazi na Volgu. kakvi su u pristaništim a ratni ili trgovački brodovi koje šah drži na tome jezeru. Car i Veliki. ipak. koje su tvrđave i utvrđenja.000 morn ara. primorana je godine 1723 da nominalno prizna tursko pokroviteljstv o. Baku se predaje u julu 1723 godine. stanovnici oblasti koje su ustupljene Rusij i sačuvaće prava koja su uživali za švedske vladavine. Petar nudi svoju pomoć i zaštitu. kao i opštu situaciju tih pokrajina. dao je on Artemiju Volinskom. sve varoši. Petar likuje: glavn i zadatak njegove vladavine. Đurđijanska. „prolazeći kroz persiske oblasti kopnom i morem. izgleda da je po stignut. Pune dve nedelje svetkuje on mir u svojoj novoj prestonici. Petar je takođe pokušao. Tada novi švedski kralj Fridrih uzrujan. 20. da zauzme istočnu obalu Kaspijskog Jezera. U septem bru Petar zaključuje sa pretstavnikom Persije u Petrogradu ugovor kojim se on obavezuje da pruža vojničku pomoć novom šahu Tahmasibu. ona pak vraća Švedskoj ostatak Finske i od riče se mešanja u njene unutrašnje stvari. i Porta. kao i slobodu veroispovesti. đurđijanskim knezom. Derbent otvara svoja vrata bez borbe. Estoniju. koji je stao toliko napora i žrtava. s aznati naročito što se tiče oblasti Gilan koje planine i teško prohodna mesta razdvajaju ovu pokrajinu od ostalih pokrajina na persiskoj obali Kaspijskog Jezera. Ali u Persiji odbi jaju da potvrde ovaj ugovor. koristeći se nemirima koje je u Persiji izazvala promena vladara i na jezda Avganistanaca. — Petar nije čekao da obezbedi svoja osvajanja na Baltičkom Moru da bi okrenuo svoju pažnju ka Kavkazu i Kaspiskom Jezeru. Mazanderan i Astrabad. Godine 1722. spušta se od Nižnjeg-Novgoroda do Astrahanja i započinje letnju vojnu idući kopno m i vodom ka Derbentu sa 22. Njegova nova politička maksima je: da se ne bi moglo trpeti da se Porta učvrsti na obalama Kaspijskog Jezera. Muslimanska plemena na Kavkazu mole za tursku pomoć. Baku i pokrajine Gilan. ali biva potučen. koji spaljuje tri va roši i 506 sela.000 pešaka. i traži od Rusije da ne podržava pretendovanje na presto bratanca Karla XII. o ni koji imaju zemlju zadržaće svoje posede pod uslovom da postanu ruski podanici. granica prolazi na 22 časa hoda zapadno od Derbenta i obrazuje pravu liniju od Šemaha do sastava reka Ara kse i Kura. Početkom 1716 godine on je stavio u dužnost knezu . Nemogućno je odupreti se takvim snagama. Ingriju. koju okružuju ova plemena. Rusija dobiva „za uvek” Livoniju. dokle se može ploviti uz te reke i da li posto ji neka reka koja polazi iz Indije a uliva se u to jezero.000 kozaka i isto toliko Kalmuka.

održao jedan dosta neuobičajen govor. on ih je našao proučavajući projekte za svoju drugu reformu.Čerkaskoga. koji je uvek mislio samo o „ko risti po državu”. kao što dokazuju znaci koje je stavljao na savete. do kojih je došao za vreme svoga putovanja po inostranstvu. projekte i izdvojene predloge koji su ostali među njegovim ličnim hartijama. te da se narodu olakša. godine 1719. n alazi Krasnovodsk. za svesnu reformu. Problem i koji se nameću reformatoru istovetni su. Osvajanje koje on beše započeo.1 Rečenice štampane kurzivom dopisao je Petar svojom rukom. jer njegove metode se mn ogo razlikuju od onih koje su primenjivane prilikom prve reforme. Dužnost vladareva je da štiti na rod od svake nepravde i da iskorenjuje najodlučnijim sredstvima nepoštenje i korup ciju birokratije. Bekovič-Čerkaski. ali „treba da se po svetimo onome što je korisno i što ide u opštu korist —.” Otkuda njemu ovakve neočekivane misli? Kako to da on. da sagradi dve tvrđave. i reforma tor je znatno proširio svoj vidik usled složenosti odnosa koje je Severni rat stvori o između Rusije i evropskih sila. on će upraviti svoje težnje da prekine eksploat isanje naroda koje vrše potkupljivi činovnici i sudije. Pa i sam način 20 8 kako je on pripremao ovu reformu veoma je interesantan. koje su posle toga hivski ratnici razoružali i zarobili. Tako je on pre svog odlaska u Olonec. Nekoliko novih shvatanja. a zatim da otide hanu oblasti Hive da bi ga privoleo da primi rusko pokroviteljstvo i da traži od njega dopuštenje da „pošalje rekom Amu-Darijom u Indiju jednog trgovca koji bi se obavestio o putevima k oji tamo vode” i da sazna da li bi buharski kan takođe pristao da primi rusko prij ateljstvo. kada je Senat hteo da polaska njegovoj davnašnjoj ambiciji i slavio ga „što je izvukao Rusiju iz mr aka i uzdigao je na pozornicu svetske slave”.” Isto tako prilikom zaključenja Ništatskog mira. završiće se tek posle jednog i po st oleća. OBNOVA. jednu na nekadašnjem ušću reke Amu-Darije. bio je pogubljen i njegova glava izložena na gradski m vratima. Mesta izabrana za građenje onih dveju tvrđava pokazala su se kao n epodobna za stanovanje. Među praktična znanja ko ja privlače njegovu radoznalost spadaju otada i državnička. . na „izveštaje”. 2. zvaničnih ili dobrovoljnih čija mišljenja čita on vrlo p vo. DRUGA SISTEMATSKA REFORMA (1718—1722) Iz haosa u svesnu reformu. Petar je proveo godine 1716 i 1717 izvan Rusije. S druge strane. koji je već ranije opisao jedan deo te obale. ali reforma postaje svesnija. stepska plemena behu se pridružila plemeni ma iz oblasti Hiva da prepreče put odredu Bekovič. 20 7 Aleksandru Bekovič-Čerkaskom. Pošto ga je susreo na šest dana hoda od Hive. može sada da govori o „opštoj koristi” i potrebi da se olakša narodu u kome je on dotada video samo poreskog obveznika? Zacelo da je on pozajmio od drugih ovakve ideje. a drugu na mestu gde se sada. utiču na njegove zamisli . koji je zabeležio francuski diplomat La Vi: „Pošto je uspostavio spoljnu bezbednost. — Ova druga reforma bitno se razlikuje od prve. 000 ljudi raznih narodnosti. on je nagovorio Bekovič-Čerkaskog da podeli svoju trupu na pet delov a. On sada raspol aže čitavom falangom „savetnika”. neprijatelj je pribegao lukavstvu: pod izgovorom da će lakše obezbedit i sebi ishranu. on u svome odgovoru čini jedno čudno ogr aničenje: „Nema sumnje da ne treba da oslabimo u vojničkim poslovima”. gde je ovaj umro. on više nije onaj isti čovek iz 1698 godine. Petar je 1720 godine bacio poslanika Hive u tamnicu . u oktobru 1717 godine. Da bi se osvetio. koji je jedva brojao 3. pošto je uša o u Hivu kao prost izaslanik.

koji 1713 godine prep lavljuje tržište i potiskuje srebrni novac: ranijem prihodu od približno 156. Ipak. jer on doslovno usvaja predloge koj i su mu podneseni. u godin ama 1714 i 1715 njihova shvatanja se menjaju i svedoče o socijalnim brigama. U tim projektima ima saveta od opšteg inte resa. mera koje se odnose na pos ebne slučajeve i skupnih članova. proučene sistematski i praktično izvodljive. pa ide čak dotle da prepisuje i greške koje su se potkrale u teks tu. tada se ocrtavaju opšta načela reformi koje se nameću. Petar ih brzo usvaja. onda uspeh nove reforme zahteva „da se narod ne upropašćuje”. ali ne čineći dovoljne razlike i zmeđu njih. ali. koje bi se pri menjivale na konkretne činjenice i posebne slučajeve. pošto ova izmena u kovanju srebr noga novca ne daje dovoljno dobiti. primenljivih ili neprimenljivih predloga. On pre svega savetuje da se poveća prihod od kovanja novca smanjujući za 10 od sto težinu novca. „savetnici” se izjašnjavaju za najlakši način. „savetnici” carevi još su nadahnuti star inskim metodama i sistemom „dobiti”. te oko 1714 godine desetine solana ostaju bez posla. i skoro sve su one upotrebljene u pojedinim n jegovim zakonodavnim odlukama. Na drugom mestu. zamišljene prema jednom određenom načelu. kuje se bakarni novac. Ta uloga je uistini veoma skromna. Istina. okruženim krstovima. koji caru stavljaju na raspoloženje svoje zapadnjačko iskustvo. krstovima. vidi se iz toga što se njihov predmet me nja ukoliko se potrebe jasnije ocrtavaju i sve jače osećaju. U 1711—1712 godini. putem jedne skladne i svesne reforme. putem opšte reforme. k oje je uvek na dnevnom redu i koje zahteva hitno rešenje: kako da se pribavi novac ? Oni su veoma uznemireni zbog „praznina” u pogledu naseljenosti i zbog smanjenja br oja stanovnika. u 1716 i 1717 godini. već ostavlja da iskustvo pokaže šta ima životnu vrednost. kr užićima. da bi se „u ovom ratnom vremenu liferant odrekao dobiti”. zemlja će opusteti”. Može se pratiti razvoj njegovih misli kroz ove tri uzastopne faze: vidimo kako se on odriče sistema delimičnih reformi. i upravo oslanjajući se na to iskustvo.000 rubalja ovaj bakarni novac dodaje — od 1712 do 1717 godine — nov prihod od p ribližno 130. na primer. I zaista. ovi predlozi nisu mu slučajno podneseni i oni skoro uvek odgovaraju ne koj trenutnoj hitnoj potrebi. Peta r izdaje naređenja u tome smislu. i da se do . Posmatrani sa ovoga gledišta. jedan od izveštaja sa početka 1711 godine. ali glavni liferant Stroganov i njego vi drugovi odbijaju da isporučuju so pod ovim uslovima. a to će reći brigom o fiskalnim interesima. što omogućuje da se prati l inija kretanja raznih potreba kaogod i zakonodavčeve namere. A kako je novac 20 9 neophodno potreban. Senat pokušava da primeni ovu zamisao i naređuje da se zadržavaju 2½ kopejke od puda. Toga radi pribegava on jednom starom ob ičaju i predlaže načine koji su već hiljadu puta primenjivani. a šta je „učinjeno bez mišljanja”. To čini. Raguzinski savetuje da se povećaju prihodi od soli pomoću jednog sasvim prostog postupka: zadržavajući 4½ kopejke na svaki pud prilikom isplata liferantima soli. onda je sva ko novo oporezivanje nemogućno. a to će reći za posredne p reze. i koji se baš zbog toga često izvo de mimo njegovu volju. i koji nosi ovaj karakterističan naziv: Članci o tome kako da se napuni državna blagajna za potrebe sadašnjega rata (rat na P rutu). da bi pošao drugim putem.000 rubalja godišnje. za vreme Petro vog bavljenja u inostranstvu. oni izrađuju nameravane reforme.Misli koje su naročito privukle njegovu pažnju obeležene su karakterističnim znacima. Ako je smanjenje broja stanovnika posledica preteških nameta natureni h narodu. jednom rečju. „Savetnici” iz 1711—1713 godine posvećuju uistini svu svoju brigu samo jednom pitanju. Raguzinski polazi od načela da „ako su seljaci odveć mnogo oporezovani. što se videlo prilikom popisa iz 1710 godine. a da je neophodno potrebno da se „napuni državna blagajna” ne uzimajući „ni jedn e jedine kopejke od onih koji su oskudni”. Njegova uloga postaje uloga potstrekača koji se trudi da privede kraju zap očeto delo. Raguzinski preporučuje da se d ržava odrekne ostalih monopola od kojih je bio ustanovljen veliki broj. čiji je pisac verov atno bio plemeniti ilirac Sava Raguzinski. on će nastaviti praktično izvođenje refor ama između 1717—1718 i 1722 godine. U ovoj poslednjoj f azi treba istaći važnu ulogu „savetnika” tuđinaca. Da je tako. predlozi zakona podneseni Petru mogu se raspodeliti u tri uzastopne faze: od 1711 do 1713 godine.

i pošto nije bilo epidemije.9 od sto u 1717 godini). Ali to su izuzeci. „praznine u naseljenosti” proširuju se sada i na jugoistočne oblasti. oni se pitaju da li su te praznine doista stvarne. a 37. jer je ono posledica njene akcije s amo za 10 od sto. a broj muškaraca za 9 od sto. on usvaja tu meru i još je 21 0 proširuje ( u maju 1714 godine): „Pošto svi begunci nisu otišli na Don i u Sibir. — i on izv odi zaključak da će biti dovoljno izvršiti nov popis i pohvatati zabušante. Godine 1714—1715 „savetnici” pomišljaju na mere koje — budući korenitije nego što je povećanje prihoda od kovanja novca. opadanje stanovništva uzelo je ozbiljne razmere. Petar naređuje „da se prouči ovaj predlog. broj „ognjišta” smanjio se za 29 od sto. koji su veoma brojni. ili se uvećava lagano. On odmah nar eđuje da se najpre pokuša u Arhangelskoj guberniji. a to će reći upravo na oblasti kolonizacije. — ne spominjući svoju ličnu akciju koja je bila ubistvenija nego epidemija. a 29 od sto bežanja. posledica zlonamernosti popisivača. od 1710—1717. A kada je drugi jedan predlog privukao njego vu pažnju na oblasti donje Volge i Dona gde su se skrivali begunci. čiji je iznos ostao nedovoljan i počeo se iscrp ljivati — ipak „ne bi upropastile narod”. Raguzinski je naimenovan za „dvorskog sa vetnika”.pusti slobodna prodaje robe podvrgavajući je taksama. 6. podrobno naznačuje oblasti i grupe stanovništva koje treba kontrolisati i ponovo popisati. gde se očekivalo da se pronađu begunci.5 od sto ovoga smanjenja je posledica direktne akcije državne uprave. a to će reći „re grutovanja vojnika i radnika”. dok broj stanovnika počinje da prevazilazi broj iz popisa v ršenih pre Petra Velikog. Što se tiče dezertiranja. Šta više. za k oje se predlaže da se vrate i nastane u utvrđenoj zoni (od Caricina do Panšina) i da s e podvrgnu porezu u žitu. U izvesnim oblastima stanovništvo kao da se počelo oporavlj ati posle poraza i počelo se gomilati — jamačno da bi smanjilo broj poreskih zajednica — na nekadašnjim „ognjištima”. ili najzad nije to možda sam o varka. pa u slučaju da ne bude nikakvih smetnji. gde je popis iz 1710 godine utvr dio najveće opadanje stanovništva. među neslovenskim stanovništvom. Već godine 1713 jedan „anonimni spis” o način u kako da se olakša poreskim obveznicima na selu pominje bežanje seljaka koji odlaze da se nastane u Ukrajini na imanjima bogate vlastele „koja su razdeljena posle Ma zepine smrti”. U drugim oblastima opadanje stanovništva se pojačalo: u Arhangelskoj guberniji. Pošto je popis stanovništva iz 1710 godine pokazao da postoje „pra znine u naseljenosti zemlje”. U februaru 1715. a broj stanovnika za 31 od sto. broj „ognjišta” j e opao za 7 od sto. državna uprava m anje je neposredno odgovorna za to opadanje. otuda se javlja jedna neobična pojava: broj „ognjišta” se ne . ipak. Oni pokušavaju da ispitaju uzroke koji su izaz vali paniku 1711—1713 godine i primorali državu da pribegne posrednim porezima kao j edinom rešenju krize. Vasilij Lodigi n. U čitav oj Azovskoj guberniji. dok je 1710 godine iznosilo 20 od sto. ono je isto (37. Proučavanje uzroka opadanja sta novništva pokazuje da su oni ostali isti kao i u 1710 godini. da. i li pak nisu možda posledica dezertiranja i skitnje pre nego posledica gubitaka koj e je narod pretrpeo za vreme prvih deset godina rata. usled Apraskinovih metoda. U znak nagrade za njegove savete. Ovaj popis. jer porezi kojima se ono objašnjava n isu bili smanjivani. drugi jedan izveštač. zvani landratski2. U Kazanjskoj guberniji prirodni priraštaj stanovništva nije dovoljan da naknadi gubitke. izvršen je za vreme od dve godine koje je Petar pro veo u inostranstvu (1716—1717). se dopusti svim staležima da trguju”. te Petar odmah naređuje da se izvrši popis begunaca koji su se sklonili u ta sela i da se vrate u zavičaj. Njegovi rezultati su skoro isto onoliko nepovoljni koliko i u 1710 godini. neka je hvala Gospodu! oni su zacelo većinom napustili svoje nekadašnje gospodare i otišli da se nastane na zemlji drugih posednika”. Državna uprava dolazi do ubeđenja da ovaj popis ne može da služi kao oenovica nijednom produktivnom sistemu oporezivanja . izjavljuje on .2 od sto u 1710. a to stoga što je posle 1710 god ine ona zahtevala manje žrtve u ljudstvu.

drugiput oni naprotiv po kazuju znatnu dalekovidost. Kod njega je on našao ideju za onaj neuspeli zakon o neo tuđljivosti nekretnina. Kaspijskog i Aralskog Jezera. ugledajući se na tuđinske obrasce. Prilikom ove reforme. najvažnije u njegovoj vladavini. o osvajanju Azije preko Sibira. jedan 2 Jer su ga vršili landrati (Landrat) guberniski činovnici. nimalo slučajni. Idući za svojim „savetnicima”. evropski specijalisti koji više ne izlažu opšte ideje. ona je često puta prevremena i neprirodna. On sebi postavlja isti zadatak kao i ostali „savetnici”: „istraživati velike prihode. Što se tiče nep osrednih potreba države. plemić kome je bilo povereno da primi isporuku brodovlja u Engleskoj i koji se „u slobodnim časovima” — kako on kaže — „trudio da prikupi iz zakonskih odredaba engleske države i drugih evropskih država „samo ono što bi godilo samodržnoj državi. po kome nepokretna dobr a prelaze na najstarijeg sina. a da se ne upropašćuje narod”. a njegove političke zamisli izgleda da svedoče o dub okom poznavanju zapadnjačkih primera. Petar počinje da se interesuje ne samo za napredak brodarstva i vojne v eštine. Zbog toga. Pe tar je išarao zabeleškama njegov rukopis i koristio se njim u nekoliko svojih odlu ka. od 18/29 marta 1714 godine. sada su stručnjaci. ali se on isto tako bavi zavođen jem „opšteg narodnog prosvećivanja i predavanja svih liberalnih nauka”. On prihvata i dr uge predloge Saltikova. ne obraća dovol jno pažnje ovom nedostatku. a njihovi sastavljači. Slaba strana njihovih predloga je što su ponekad odveć malo prilagođeni ruskom životu. kao i do potre be jedne obimne i sistematske reforme po uzoru na inostrane obrasce.i da treba izmeniti samo načelo neposredne poreze zasnovane na „ognjištima”. Petar. ili na primer savet da se šalju mladi ljudi u inostranstvo da bi se uputili u diplomatiju i da bi naučili moreplovstvo (odluke primenjene 1714 i 1715 godine). koja je kao i ova prethodna potekla iz Engleske. Podneseni projekti. Ali su glavne linije te reforme već ocrtane dovoljno jasno. već i za soc ijalno zakonodavstvo i za pravilnu organizaciju više nastave u Rusiji. o korporati vnoj organizaciji — da stručna ili zanatska obuka traje sedam godina i da svaki mora biti upisan u svoje stručno udruženje. a ne republikama i parlamentima”. koji ima običaj da radi brzo i da nameće svoju volju opštim sredstvima. ume sto da su diletanti. „savetnici” dolaze postepeno — kao što smo videli — do toga da osuđu u izvore prihoda koji su postali neproduktivni (dobici od soli i kovanja novca) do predlaganja da se napuste neuspešni načini (popis iz 1717 godine). šal je on godine 1714 — uostalom bez uspeha — ekspediciju u te krajeve. Ako su ponekad predlozi Saltikova rizični i malo praktični. kao na primer predlog da se u svakoj guberniji stvore pri manastirima učilišta gde bi se mladići do 23 godine pripremali za građansku i vojnu službu (ukazi od 20/31 januara i 28 februara/ 11 marta 1714 godine). kad reforma prestane da bude slučajna i posta ne svesna. — što propisuje ukaz od 20/31 marta 1722 godine. uostalom. napisao je godin e 1712. oni odgovaraju na pitanja namerno postavljena. već u svome zapadnjačkom iskustvu traže praktično rešenje posebnih problema. 21 1 izveštaj koji pokazuje kod njega širinu pogleda dosta retku u to doba među Petrovim „savetnicima”. 21 2 Reforma iz 1718—1722 godine odnosila se na tri glavne tačke: trgovačka i industriska p . Fjodor Saltikov. Od njega j e pozajmio i ideju. za najnovije modele pušaka i poslednja usavršavanja u brodogradnji. Isto tako pod uticajem njegovih saveta o organizaciji s poljne trgovine. Petar se ponekad — kao u 1711—1713 godini — slepo povodi za savetima koje mu drugi daju. a pokretna dobra i kapital na mlađu braću.

On je pre sklon da „silom” osniva fabrike i da im daje povlastice. — izj avljuje on — iako je „potrebno poslužiti se prisiljavanjem. pomoglo c aru da napusti dotadašnje shvatanje. a da će svaki moći da prodaje ostalu robu koja je dotada bila monopolisana. jer Rusija raspolaže velikim prirodnim bogatstvima. dobiju kredite iz inostranstva. jer toga dana Petar jednim ukazom — „da bi dokazao velikodušnost prema trgovcima ruske države” — odlučuje da samo dve vrste robe. kome bi bila dužnost da vodi nadzor na d radionicama i fabrikama. Upravo je primenjivanje zaštitnih mera i merkantilizma. Luberas j e daleko od toga. spoljna trgovina ne može da donosi koristi. on ukazuje na potrebu da se. Njegove savete pohitao je Petar da usvoji. u Liježu i Bordou godine 1723. preporučivao stvaranje „trgovačkih savetnika” u glavnim pr istaništima i trgovačkim gradovima. potaša i smola — i to jedi no da bi se sačuvale šume — ostanu monopol države. a to su: plovidba i industrija. godine 1716. Bilbau. kao i izvoz i uvoz. poslao mu je jedan spis u kome podrobno izlaže teoriju merkantilizma. stočarstvo će davati vunu. smolu. — U oblasti trgovine i industrije Petar nije stvor io ništa novo. kao što i naši ljudi ništa ne znaju o njihovoj. njeno iscr pljenje i potčinjenost”. 21 3 Već 1715 godine postavlja on trgovačke agente u Parizu i Anversu. Trgovačka i industriska politika. svaki ko bude osnovao neku fabriku biće oslobođen svih državnih ili opšt inskih nameta. L ibeku.. on ustaje protivu monopolis anja celokupne trgovine od strane države i tvrdi da. a uvod koji prethodi ovim poveljama postaje ubrzo tekst konačne „uredbe” industriskog kolegijuma (Manufaktur-Kollegija). Bordou. bez transakcija i privatne inicijative. i o interesu države. nabavkom mašina i svim drugim sredstv ima. finansiska organizacija i administrativno uređenje. Kopenhagenu. Prilikom njegovoga putovanja u inostranstvo 1716—1717 godine. kožu. lova. dobivaće pomoć i pozajmice bez interesa. Petar i nema nameru da naplaćuje. a u isto vreme. Pošto Rusija ne može da izvlači v eliku korist od plovidbe zbog tuđinske konkurencije on se ograničava na to da prepor uči zauzimanje još jedino slobodne geografske tačke — ribolovišta na Špicbergu i predlaže da e tamo potajno otpočne građenje trgovačke flote za eksploatisanje lova na kitove. veruje u mogućnost njenog razvoja. Ove takse. Kako nije poznavao ekonomsku geografiju zemlje. On proučava dva glavna činio ca od kojih „zavisi ekonomski napredak i jačanje jedne zemlje” ili „naprotiv. u Kadisu i u Kini godine 1719. što je tada bilo u modi. Kadisu. Pošto je za tim nabrojao proizvode živinarstva. radi oživljavanja industrije. lan i konoplja za jedra i hartiju. a prodaja njegove robe . državni kapitalizam još je cvetao u Rusiji u XVII veku. a to će reći izgnanstvo tuđinaca i njihovih konzula. a to će reći trgovačku poštu „da i ne mogu ništa znati o našoj robi. katran. Još za vreme cara Alekseja je Englez Koliks rekao da je u Rusiji car prvi trgovac u svojoj zemlji” i „prvi proizvođač”. rudarstva itd. Iak o se „u industriskim poslovima ne treba zadovoljiti samo tim da se čine predlozi”. tu on. ako bi one bile prepreka za razvijanje m erkantilizma. Ali glavno obeležje Petrove politike je u tome što državna trgovina i ind ustrija prestaju da teže jedino usko fiskalnom cilju. Lisabonu. da bi se pobrinule o socijal nom i nacionalnom interesu. Čak i za vreme svoga putovanja po inostranstvu (1716— 1717) daje on prve povelje kojima dopušta otvaranje privatnih fabrika. i da se u inostranstvu osnuju trg ovačka pretstavništva i da se naimenuju trgovinski konzuli u Dancigu. čisto utilitarno. lepak. naprotiv. Naimenovaće i druge. da bude onako priprost kao samouk Posoškov. no „pod uslovom da plaća državne takse”. govoreći da treba „dobro začepiti otvor”. Od 6/17 aprila 1719 godine slobodna unutrašnja trgovina p obeđuje državne monopole. Amsterdamu. da se stvori je dan centralni organ (idustriski kolegijum). u istini. šumski proizv odi davaće potašu.olitika. kosti. nekakav baron Luberas.” Prema tome. Londonu. poreklom iz Šlezije. Berlinu. ipak je isto tako neophodn o potrebno ohrabriti industrijalce savetima. on pravi teoriski pregled raznih privrednih grana iz kojih potiču ta bogat stva: žito će služiti za izradu rakije. razume se.” Godine 1715 Luberas je između ostalog. kao što se vidi. Što se pak tiče industrije. u Beču. koji propoveda pasivnu borbu protiv tuđinske konkurencije. U isto vreme kada j e ukazivao Petru na nezgodne strane izvoženja sirovina i opasnost da se uvozi više f abričkih proizvoda nego što se proizvodi u zemlji.

Isto tako mnoge od 150 fabrika osnovanih za njegov e vladavine postoje samo na hartiji. posede i robove za pot rebe svojih preduzeća. već i opšteg ekonomskog stanja zemlje. a to će reći finansiske ref orme. Finansiska reforma. Međutim. nasuprot tome. pošto se u Parizu divio čuvenoj radionici tepiha Goblen. samo 12 stranih brodova. on obično preti prestupnicima da će biti kažnjeni teškom robijom ili konfiskacijom imanja. „da tkaju lan”. I ovoga puta j e jedan dobrovoljni „savetnik”. jer to njima nanosi štetu.” Sve ove Petrove tvorevine ne postižu željeni uspeh: na primer. — Drugi deo reforme iz 1718—1722 godine. i naređuje da se te takse naplaćuju čak pre nego što su ruske fabrike i počele da proizvode. kad određuje širinu platna. koji je pisac jamačno pod neo prvih meseca 1717 godine i kome je kao objašnjenje dodao jedan Izveštaj o prihod ima francuske države. koji traže da se smanje carinske takse na inostranu svilenu robu. boravilo je u luci Arhangelska. — p ošto nije mogla da nađe pogodnu vunu. Petar se ne usteže da upotrebi strogost i silu. uvećavanje „ognjišta” koje j e zapaženo među stanovništvom ulivalo je izvesno poverenje zakonodavcu. To čini da je u godini 1718 trgovina Arhangelska pala od 3. Onda je bilo dovoljno podeliti ukupnu cifru vojnih rashoda sa brojem poreskih obveznika da bi se dobila cifra ličnog poreza za svakog pojedinca. u fabriku platna nekoga Turčanjihova „žene i devojke koje su državne vlasti kaznile u M oskvi ili u drugim gubernijama zbog njihovih prestupa”. izvesne industrije koje su posto jale pre njega (oružnice. problem koji treba rešiti mnogo je složeniji nego u 1710 godini. Premeštanje spoljne trgovine iz Arhangelska u Petrovu omiljenu varoš Petrograd takođe je rezultat prinudnih mera. Jedan nov projekat za stvar anje jednog fonda namenjenog za uvećavanje državnih prihoda. koji dobro poznaje strane finansije.biće rasterećena svake takse.000. ovlašćeni su da kupuju zemljište. Isto tako u ovom razdoblju pojavljuju se u Rusiji i veštački vodeni putevi. 000. u godini 1725. dok se u Petrogradu. rudnici) ostvarile su za njegove vladavine t rajne napretke. na primer. predlaže da se svi neposredni porezi zamene „jednim porezom od 50 kopejaka od glave koji bi se ubirao od celokupnog nižeg staleža”. na koje s u proširene plemićske povlastice.000.000. dao Petru ideju vodilju za njegovu reformu. godine 1712 on uopštava ovu odluku i stavlja krivce na raspoloženje industriskom kolegijumu. je — kao što i treba očekivati — mnogo bolje prilagođen ruskom životu nego prethodne m ere. od 1722 do 1724. ovako on postupa kad reguliše prera du koža. posle njegove smrti moraće da se izbrišu sa spi ska „fabrikanata” mnoge ličnosti koje su uzele taj naziv samo da bi se koristile povla sticama koje su za njega vezane. Ova politika smeta mnogo baš samim ruskim proizvođačima. na veliko nezadovoljstvo trgovaca. fabrike čoje. dok se trgovina Petrograda od ničega popela na 4. broj stranih brodova popeo od 116 na 240. i trgovci počinju da se žale zbog toga učestvovanja plemstv a u poslovima. u ovom slučaju fr ancuske. samo je jedan završen za njegova života. prema 53 u 1710 godini. 21 4 radnici su morali besposličiti.000 rubalja na 300. Petrov neuspeh nije jedino posledica njegovog neiskustv a. „Visoke ličnosti” iz careve okoline pozvane su čak da osnivaju trgo vačka i industriska preduzeća. ne misleći da propisni razboji za tkanje neće moći da uđ u uzane izbe seljaka i da će jedan deo seoskih tkača biti upropašćen. No kasnije su se prilike izmenile: iako je popis stanovništva iz 1717 godine pokazao da ne treba oče kivati povećanje broja poreskih obveznika. On nameće fabrikant ima zatvoreničku radnu snagu: godine 1719 šalje on. Jasno je da Rusija još nije zrela za pravilnu industrisku proizvodnju. 18/29 januara 1721 godine fabrikanti i sopstvenici mehaničkih radionica. iako su njihovi proizvodi bili osrednji i skuplji od inostranih. pošto tkačnica tepiha koj u je sagradio za čuvenog Leblona — „čudotvornog veštaka” koga je sa još četvoricom zanat a doveo u Rusiju. jer ruska industrij a „ne može uspeti da isporučuje zlatotkanu svilu u dovoljnoj količini za celu zemlju. Kad on propiše nove metode fabrikacije. U isto vreme štiti on svaku novu industriju pomoću veoma teških zaštitnih carina na sličn u inostranu robu. Nasuprot tome. ali od šes t kanala koje je Petar nameravao da načini. .

što će se konačno regulisati „ om” od 1724 godine. ni posle njegove smrti. jedno pisano iz Kalea. a to će reći po rez na prihod — što odgovara desetku ustanovljenom u Francuskoj 1710 godine. a to će reći odraslih lica. u novem bru 1717 godine. da raspodeli izdatke suvozemne vojske i mornaričkih regruta „na sel jake. jer naređuje Senatu. a da se ne uračunavaju mal deca i starci”. on je najpre ostavio mogućnost da se pr ibegne starim metodama da bi se odredio njegov iznos. postaje grupni: svaka opština je oporezovana prema broju poreskih o bveznika upisanih prilikom poslednjeg popisa i njen deo poreze razrezuju zatim s ami stanovnici na stvarne poreske obveznike. bilo stalnu kontrolu broja radnika. jedan naročiti „desetak”. i „duša” postaje ubrzo poreska jedinica isto toliko formalna koliko i „ognjište”. nego seljani oba pola koji obrazuju jedno „ognjište”. da dadu izjavu. Naprotiv. kada se zna da posle izvesnog vremena rezul tati popisa neće više odgovarati stvarnom stanju. On smatra da je bolje da se popiše c elokupno stanovništvo i utvrđuje 75 kopejki od glave za novu ličnu porezu. ako se saberu oba p ola. kao što se obično kaže. kao i napuštanje sela.” Tek posle godinu dana. Otuda izlazi da neposredni porez. I upr avo godine 1717 Petar po prviput spominje ovaj porez od glave u dva svoja pisma. iako su one već odavno postale nepouzdane. On je logičniji od Filipova. a drugo iz Pariza. i svi će biti jedna ki pred zakonom”. Njegova procena. koji se u svakoj porodici menja iz godine u godinu.Ceneći da u Rusiji ima 12. o pasno širenje razbojništava i krađa. Neki Ivan Filipov tv rdi u svom projektu da „propadanje naroda. Međutim. — on proračunava da će predloženi porez dati 6. od zanatlije do kneza vladalačkog roda”. „prema mitu koje su primili. I zaista. i on optužuje popi sivače da ubeležavaju u spiskove čas 20 osoba po „ognjištu”. pret postavlja bilo postojanje katastra.000 stanovnika — što je približno tačno. 26 novembra/7 decembra 1718.000. kako bi se sprečila 21 6 . odlučuje se on da dopuni ovaj propis: „Tražiti od svih. Drugi 21 5 „savetnici” bave se naročito popisom poreskih obveznika. prema tome šta de zgodnije. plemstva. mogao se stvoriti uži odnos izm eđu poreza i poreskog obveznika. Ni u 1719 ni u 1720 ovaj opšti popis ne može da se završi. koja daje rublju i po od svakog odra slog radnika. bežanje iz zavičaja.” On savetuje „da se ne popis „ognjišta”.000. u Rusiji nema ničega sličnog ni z a vreme Petrove vladavine. On osim toga smatra da treba ubirati od sveštenstva. koja bi mog la da zameni sve dotadašnje. Iste godine zavedeni su i pasoši ili „propusna pisma”. on predlaže takođe da se zavedu pasoši i da se pojača policiski nadzor nad opštinama. Da bi se suzbilo iseljavanje. ostavljajući godinu dana roka. i to da na svakog vojnika dođe po toliko i toliko „ognjišta” ili „duša”. pa čak i manje. Od ovo nekoliko kratkih redova Sena t stvara ukaz od 22 januara/2 februara 1719 godine o popisivanju „duša”. u praksi. Ali. ipak se više približuje stvarnosti nego ona k oja računa 50 kopejaka od glave.000 rubalja. Da je oporezivanje po „ognjištu” zamenjen o oporezivanjem od glave ili . Drugi jedan „bezimeni savetnik” pita se zašt o da se ne ubrojavaju deca i starci.duše”. dolaze „od nepravilnog popisivanja”. Na ovaj način „niko neće više biti kinjen i ugnjetavan. ume sto da je lični. Godine 1720 naređuje on da se popisanim seljacima d odadu i sluge. popisivanje jedino onog stanovništva koje podleže oporezivanju. Kada je Petar konačno usvojio lični porez od „duše”. jedna od najvećih dolazi otuda što Petar neprestano uvećava katego rije poreskih obveznika. tamo je običaj da se za vreme čitavih desetina godina ostane pri ciframa poslednjega popisa . iako još uvek zadržava nadu da oporezuje samo gradsko stanovništvo i da će „naći novac ne opterećujući narod previše”.. — „te da sv aki plaća prema svome zvanju i prihodu. itd. te da bi se znalo kol iko ima u svakome selu „duša” muškog pola”. ma koliko da je približna. Među teškoćama na koje on nailazi. čas 10.

gubern atori i vojvode dobili su nalog da na licu mesta provere podatke.000 rubalja podele sa 5. koji su do nedavno iznosili 6. Prilikom njegovoga drugog putovanja u inostranstvo poziva on i Luberasa da sarađuje na reformi. Uostalom. Petru je odavno poznat ovaj naz iv „kolegium”. Sa ovim sistemom Petar vrši prv i opit 1713 godine. njemu je predložen kolegijalni sistem. 570.000 rubalja. koja je završena te k u decembru 1723 godine. i Henrik Fik. daje povrh toga 2. — Razume se da se ovi finansiski rezultati ne mogu odvoji ti od administrativne reforme. rata. Porez od „duše”. nije bila primenljiva na Rusiju.000 u 1724 . Ovaj zaborav nam otkriva izvor iz koga je crpeo svoje podatke. nego je samo zauzeo prazninu koju je z a sobom ostavilo ukidanje ove skupštine.„zatajivanja koja su zapažena ranije u ognjištima”. Administrativna reforma. koji su stvoreni posle iščezavanja prikaza.0 00 . drža vni kolegijum (Stats-kollegija). osim toga. kao i od posebnih taksa i carina. ali ga ozbiljno ispituje tek u jednom svojeručnom spisu od 23 februara/3 marta 1715 godine. a to su rashodi mornarice. Petrove nade nisu bile prevarene: zvaničan ukupni broj poreskih obveznika dostiže 5. zbog toga se taj i naredni popisi nazivaju „revizijama”. carine i porez na krčme.000 u 1725 godini. Ona je neobično složena. Tako se celokupni državni izdaci penju na približno 7.000 rubalja.500. ovaj odabira u Hambrugu. koji ot sada zamenjuje sve druge neposredne poreze.000. on se obraća Henriku Fiku decem bra 1715 godine. Ova kontrola. Rusiji je nedostajao sistem usklađenih centralnih i lokalnih ustanova. poreklom iz Holštajna. kao što su prikaz Male Rusije. prikazi sudova i Sinoda. daje značajne rezultate: ona otkriva da je preko 2. posle napretka merkantil ističke doktrine. nisu mogle popuniti. i n a 1. I njene ideje vodilje došapnul i su Petru „savetnici”. a to će reći usred h aosa što ga je izazvalo ustanovljavanje gubernija. koliko da se kako tako sastavi jedan centralni organizam koji ned ostaje.000 rubalja. dakle sa zaokrugljenim brojem poreskih obveznika. pošto su stranci.000 rubalja za đeneralštab i 73 puka dragona i pešadije. da bi se zaštitila trgovina i industrija (kolegijumi za trgovinu i industriju). Ali tek 1712 godine. Da bi ostvario taj projekt.000 „duša” muškoga pola. Da bi se na njih razrezali izdaci na vojsku.500. U 1725 godini delitelj se povećava na 5 .000 rubalja: budžetska ravnoteža je uspo stavljena.000. jer se ista omaška nalazi u naslovu jednoga projekta koji mu je bi o podnesen u to vreme. kao bar on Luberas.000 . Ukidanje pr ikaza ostavilo je prazninu koju ni Senat ni centralne službe.000. koga smo već pomenuli. Za najglavnije od ovih. Isti je 21 7 slučaj i sa kolegijumima. zatim prihode onih ustanova koje nisu potpale pod centralizaciju.000. I tako celokupni državni prihodi. spoljnih poslova. ma koliko njena načela izgled ala savršena.000 rubalja na 1.200. do stižu dakle pri kraju Petrove vladavine 8. ali zaboravlja da spomene i jedan sedmi. za vreme njegovoga prvog putovanja u Englesku. a na prvom mestu za građevine. penjući se od 600. baš zbog svoga tuđinskog obeležja ova reforma. koji su se još j ednom udvostručili od 1721 godine. zaokrugljene su cifre budžeta iz febr uara 1720 godine na 3. admiraliteta. određeni su svi dopunski prihodi koji potiču od gube rnija.000. čime se opravdava nepoverenje koje su ulivali raniji popisi. imaju kao protivtežu prihode od kovanja novca i prodaje soli. diplomatiju.400.duša” bilo zatajeno. i na 1.000. Svi ostali rashodi. Drugi prihodi pokrivaju o stale rashode.175. a naročito posredni porezi. Berlinu. Francis Li mu je prepo ručio da stvori kolegijume u Rusiji. On tu nabraja šest švedskih kolegijuma (pravosuđa.400. Kad stranci predlažu da se kolegijalnim sistemom zameni nače lo lične uprave. fi nansija — kamer-kollegija — i trgovine). koji nosi naslov Rasmatranja o kolegijumima. što čini ukupno 2.000. ako se ovih 4. dobiva se iznos lične pore ze u 1724 godini od 80 kopejaka na svaku „dušu”. u Hesenu i Saks . Senat nije zamenio Bojarsku dumu.000 za garnizonske pukove. dvor. sume što ih je davala Petrogradska gubernija i novo osvojene p okrajine. delimično uspostavljen e. Iako jedan poslednji ukaz iz marta 1 721 godine kaže da će zatajivači moći da poprave svoju pogrešku do 1/12 septembra.000 rubalja.500. koji su u ovom slučaju pravi stručnjaci. onda u osnovi nije toliko važno da se jedna nesavršena organizacija zameni boljom. te je tako porez konačno utvrđen na 74 kopejaka.

Fik utvrđuje da „radi prim oravanja ruskih poreskih obveznika da se odazovu svojoj dužnosti. Senat. u härad-u postoji veoma dobro organizovan poreski aparat. poveravaju svakojaki zadaci.000 „ognjišta” i da na čelo svakog otseka postavi po jednog dsrat-a. landsrat-ima. U Rusiji. koji u isti mah ima dužnost da prikuplja obaveštenja koja o selja cima traže više sudske vlasti. seljaka. pošto već ima dovoljno posla sa svojih 800 do 1000 „ognjišta” i odgovarajućim poreskim knjigama. vernije. kao što Fik mora da prizna. samo pod ovi m uslovom mogu kolegijumi učiniti Rusiji iste usluge kao u Švedskoj. Pre vladavine Karla XII. koje su po ticale iz davnine. gde oni pre tstavljaju jedan savršeno usklađen organizam u kome je izvršena stroga podela nadležnost i i prava. pastor sarađuje pri utvrđivanju cifre poreza za svakog po reskog obveznika. poput slobodnih ljudi.” U Rusiji je sasvim drukčije: ili će landfogde-e morati lično da ubira po reze. pretvoreni u čisto birokratske us tanove. Oblasna organizacija u Švedskoj sadržavala je tri administrativne podele. lakše je stvoriti jedan okrug nego jedan srez . „tako da u čitavome 21 8 hrišćanstvu” — piše Fik — „nije lako naći poštenije. niti ovim moralnim običajima. ili će pak poveriti prikupljanje poreza „zem ljoposednicima i njihovim upravnicima”. taj kamen temeljac švedske adminis trativne zgrade. Upoređujući ih.onskoj 148 budućih činovnika . a docnije će na ta mesta postaviti manje važne ličnosti. što će mnogo komplikovati njegov rad. ovaj. no čija je poslednja forma datirala od apsolutističkog državnog uda ra Karla XI. te će landfogde . već njihova nadležnost pripada gubernatorima i njih ovim pomoćnicima. Pre svega. švedski kolegijumi brojali su među svojim članovima najugledn ije plemiće kraljevine. iako u Švedskoj administracija radi uredno. U Švedskoj. već u početku njihovoga postojanja stavlja im na čelo senatore.” I tako su ov i „glasnici” vlasti jedina veza između niže klase. ukinut je. Od kraja XVII veka. mnogo je veća od švedskoga okruga. landratima su pr idodati glasnici. osim toga. pobožnije i čestitije o što su švedski seljaci”. Pet ar ne samo da nije ukinuo Senat. stvarajući kolegijume. rasnije. a kolegijumi. zavođenje kol egijalnog sistema pretpostavlja reorganizaciju gubernija. „U Švedskoj” — primećuje Fink — „landfogde nema pod svojom upravom više od 800 do 1000 seljačkih „ognjišta”. Međutim. Zatim. upravlja jedan činovnik koji se zove fogde ili länsman. kojima se. Jasno je da ovaj sistem ne može da bude presađen u Rusiju bez ikakvih izmena.on i prevodi sa švedskog jezika pravilnike za svaki kole gijum. potpadaju neposredno pod kraljevsku vlast. U Švedskoj svakim srezom. Fik najpre počinje da istražuje n eku simetriju između ovih švedskih oblasnih jedinica i istovrsnih ruskih organizacij a. a da ga on odmah ne tuži za uvredu”. relativno maloga prostranstva. te je Petar odavno tražio — no bezuspešno — način da vojvodi doda jedno izbrano telo sastavljeno od plemića. a land jedinici višega reda — zemlji (oblasti). on dolazi ubrzo do ubeđenja da u Rusiji ne postoji nikakvo oblasno jezgro koje bi se moglo pretvoriti u srez. U tom obliku one prelaze u Rusiju: socken ili kirchspiel sa baltičkih obala odgovara volost-i (srezu). U Rusiji se ne može naći ništa slično ni tome sistemu koji se stvara o postepeno kroz vekove. k ojim upravlja landfogde sa svojim pomoćnicima. predaju svoj porez neposredno landfogde-u. koji su isto tako bili članovi Senata i obrazovali jednu pos ebnu kastu kojom je bila ograničena vladareva vlast. u kome je grupisano seosko stanovništvo. härad ili nekadašnja centurie odgovara ujezd-u (ok rugu). to je da podeli gubernij e na „otseke” sa nešto više od 5. Ali čak i ova upravna jedinica. svaki srez ima svoj iza brani sud. Ovi seljaci. ka o oligarhiska ustanova. i dodaje: „Slobodan seljak je toliko ponosan na svoju čast. i države3. ne bi mogao da bude opterećen većim brojem p odručnih lica. Sve što je on mogao učiniti pre kolegijalne reforme. da ča k i jedan plemić ne bi smeo da ga nazove lopovom ili bitangom. i svi činovnici poznaju dob ro svoj posao. pored jednoga sudsko g činovnika (häradshöfding). nema landfogde-a u gubernijama. Ujezd isto tako ne odgovara tačno härad-u ili okrugu.

naposletku. senat mora da vodi računa o prevelikim troškovima ko je za sobom povlači ovo administrativno cepkanje: administracija svih ruskih gubernija stajala je samo 173. bilo da je zaboravio da one postoje. Pošto je Senat jasno izjavio „da u okruzima nema inteligentnih seljaka” sposobni h da vrše ove dužnosti. U Švedskoj. već pri prvim pokušajima jedne ozbiljne reforme oblasne upr ave. umesto da su ga zamenili. u vreme „švedskoga poretka” stajala Šveđane preko 200. landsbokförare. Zavodeći nove ustanove.000. što lišav a započetu zgradu njenih temelja. dok je poslednji stepen. kao što su kolegijumi bili Senatu. ne može više da izdrži tolike troškove. sve do kraja staroga režima. Švedski sistem nije uostalom ni bio usvojen u potpunosti. Ovakva švedska oblast. Što se tiče ruskih gubernija. koja je finansiski iscrpena. To Senat i čini. područja pet do šest i po puta veća nego što su š i okruzi. okrug. Zbog toga. i zavodi se sva hijerarhija švedskih činovni ka. landsrentmästre. da zamene organe volost-i ili srezova koji ne postoje u Ru siji. sa v iše od 5. iako jasno o međena nezavisnim radom ostalih činovnika. Ono što se dogodilo sa centralnim ustanovama ponavlja se i ovde: nove oblasti potči njene su gubernijama. već u njegovu nadležnost spada i pravosuđe i kažnjavanje prestupa” — a do 1712 godine o n je čak imao pravo da utvrđuje cifre poreza. U Rusiji. a to je srez ili volost. Ma koliko da je mala. najpre samo kao pokušaj u Petrogradskoj guberniji. ona su doslovno prevedena sa švedskog. a svaka od njih na 5 o kruga. Istina. Utoliko pre ne može da ih izdrži usija. potčinjena jednom landshöfding-u. oblast. nekadašnjoj guberniji. Jedino rešenje je da se podele na oblasti pr ostrane gubernije koje je Petar stvorio. ali u Rusiji nedostaje osnova švedskoga sistema.000 rubalja. oni svake godine sastavl jaju i proveravaju „mesni registar” (grundboken) ili katastar i paze na plaćanje svih taksa. koju su opustošile ruske trupe. bilo da ih se nije mogao lišiti. ona ima veliki broj činovnika sa strogo određeni m nadležnostima: landsekretärare. šef guvernerove kancelarije. ovi niži činovnici imaju dužnost da paze na promene u imovnom stanju svakog poreskog obveznika. Ničega sličnog u Rusiji: „ne samo” — kao što naglašava Fik — „da je ruski gubernator na čelu admini ije. Primera radi treba uporediti „mesne komesare” okruga i njihove dužnosti u Švedskoj i u Rusiji. Fik priznaje da čak i ova Livonska gubern ija. dovoljno je rasmotriti zvanična uputstva koja su da ta novim činovnicima. ali je u njima izostavl jeno baš ono što je najglavnije. no ipak pod uslovom da mu se dodele pet do šest „nižih komesara”. sam guverner oblasti. organ fin ansiskog kolegijuma.000 „ognjišta” umesto 800 do 1000.„moći da ima na svome području 3 do 4. oni su samo prosti . otsada postoje tri stepenasto poređane oblasne jedinice u Rusiji. kao i u Švedskoj. samo jedna prelazna ustanova. zakonodavac je prenebregao da ukine stare. dok se na jednoj strani prosto naprosto žrtvuje srez. Fik predlaže da se ovi komesari izaberu između „plemića skromnog pol ožaja i bogatstva”. Švedski sistem ne odgovara dakle ekonomskom ni vou zemlje. drugi stepen sistema. daju se s druge strane gubernijskim „otsecima”. dok je administracija samo Livonije . kao u Švedskoj. koji ima „najteže i najvažnije dužnosti”. Da bi se to uvidelo. land-u ili oblasti. podela zemlje na oblasti i okruge ne ukla nja raniju podelu na „otseke” i na osam ogromnih gubernija. jer ona ne da je „dovoljne prihode za pokriće godišnjih izdataka na 3 Organizacija vlasti i ostaće. ali su mu i oni potčinjeni.000 seljaka”. one ne mogu da odgovaraju trećoj švedskoj upravnoj jedinic i. potčinjena četvrtoj upravnoj jedinici. sadrži 4 do 7 okruga. ipak ostaje dovoljno obimna i složena. 21 9 prinadležnosti činovnika u nekadašnjim švedskim srezovima”. Petar je odmah težio da ga uprosti. čija nadležnost. koja je podeljena na 14 oblasti. Zato se. jer on vrši nadzor nad svim o nim što u toj oblasti spada u nadležnost kolegijuma. S druge strane. lagman koji posebno bdije nad pravo suđem. postaje ovde prvi. pored njega postoje u okruzima još samo landsrat-i. koji ima samo bl agajničku dužnost i potpada pod državni kolegijum. a zatim i u ostalim gubernijama. nerešiv problem. vidi kako upravna vlast pada u ruke jedne nove vladajuće klase koja još nije ko načno obrazovana. Suprotno onome što bi se moglo misliti.

Sve ove posebne odluke konačno su dovedene u saglasnost naređenjem koje je upućeno gubernatorima i vojvodama u septembru 1728 godine. jer „onde gde je ranije bio samo jedan starešina na čelu seljaka. Vojvoda sad nema više dužnost da pazi na poreske obveznike. ponekad čak i po nekoliko puta naplaćuju isti porez i ne polažući račune. umesto da su lično odgovorni za svoje poreze. usled toga što on prikuplja glavni neposredni porez. Kako se naplaćivanje poreza vrši posredstvom plemića. On opravdano napominje da je reforma „bila izvršena olako i bez potrebnih p riprema”. Posle naređenja „da se vojvode potčinjavaju gubernatorima. kao i u prošlosti. od 1726 godine. kao i u prošlosti. U junu i julu 1726 godine uzima on u rasmatranje stvarno uprošćavanje što su ga pretrpele oblasne administracije i odlučuje da smanji „nekorisne plate” i „da penzioniše rentmeister-e i njihove potčinjene. Nekadašnje niže zvanje gradsko g vojvode uspostavljeno je i potčinjeno zvanju oblasnog vojvode. „mesni komesar'” p ostaje činovnik koga bira mesno plemstvo: i tako je. da od ostalih kolegijuma svaki prikuplja svoj prihod. da vodi računa o ovim kritikama. on se vraća starim moskovskim navikama. Novi činovnici nisu zauzeli svoja mesta u raznim gubernijama ni 1719 ni 1720 godine. već se seljački porez uplaćuje posredstvom njihovoga gazde. Stevan Kohijus . postoje samo „revizioni spiskovi”.u ostaje dakle samo dužnost da pr ikuplja prihode od carina. pojavljuje ubrzo protiv nove oblasn e administracije: težnja za uprošćavanjem. zašto onda da se povećava b roj činovnika i da se plaćaju naknadne prinadležnosti? Zbog toga se izvesna reakcija. Pošto se naposletku dolazi do istih rezultata kao i pre reforme. krčmi i centralne. i okružna administ racija žrtvovana. da u unutrašnjosti zemlje neizvežbani činovnici prikupljaju poreze neuredno. Slično uprošćavanje nižih stupnjeva objašnjava nam zašto su strogost i podrobno st više švedske administracije postajale nemogućne i bile bi uostalom beskorisne. koji je opet potčin jen gubernatoru. hijerarhiska potčinjenost oblasti gubernijama i zvanično je utvrđena.” Tako se celokupna administrativna hijerarhija svodi na jedno 22 1 jedino zvanje. potpada ne pod finansiski ko legijum. kao i u prošlosti. O primeni novoga finansiskog sistema ostao nam je jedan veoma interesantan izvešta j što ga je 1723. Oblasnom kamerir. ispoljiće se p onovo i završiće se uspostavljanjem starih metoda. Ali. već da . koja će postati naročito živa posle Petrove smrti. namenjen za pokriće vojnih rashoda.22 0 naplaćivači poreza. da se nadležnost finansiskog kolegijuma ne poštuje. umesto katastra. da se ukinu kancelarije i nadleštva mesnih k omesara i drugih činovnika iste vrste. u jednom skupn om sistemu koji će trajati do stupanja na presto Katarine II. tako da se jedva jedna trećina naplaćenih suma predaje državnoj blaga jni. ne postoji direk tan odnos između administracije i slobodnog poreskog obveznika. i da se pravosuđe i kažnjavanje povere. koju je već i sam Petar pokazao. mesni komesar. da svaki od ovih ras polaže svojom kancelarijom i velikim brojem pisara. kako bi pod bliskim rukovodstvom i na dzorom poslovali sa više opreznosti”. obveznici su odgovorni zajednički. posle sreza. godine napisao jedan član finansiskog kolegijuma. gubernatorima i vojvodama — koje će mere u mnogom olakšati siromašnima. imaće otsada posla samo sa jednom jedinom kancelarijom. jer um esto da odlaze u razne kancelarije i raznim službenicima. S druge strane. umesto da se trudi da pobol jša švedske metode. a to će reći posredne i opštedržavne. već pod kolegijum rata. a uputstva koja su sastavljana za njih popravljena su i prilagođena sistemu koji je važio pre Petra Velikog. te se nov lični porez od „duše” pretva ra u skupni. da je broj tih činovnika mnogo veći nego ranije. pa naređuje da se „stave u p enziju svi nepotrebni administratori. Carev vrhovni savet prinuđen je. sada ih ima deset”. koji zamenjuje nekadašnjeg okružnog vojvo du iz vremena pre Petra Velikog.” u januaru 1727 godine on ide i dalje. Vojvoda sad zamenjuj e kamerir-a i rentmeister-a. na zvanje oblasnog vojvode.

pomilovanja. Načelnici triju glavnih grana državne uprave. gde će povremeno zasedavati Njegovo Veličanstvo car. Senat nije iznad svih kolegijuma. — Pošto je bila korenita i despotska. postaje zatvoren stalež. vladareve funkcije. prema starinskom običaju. i novoga ljubimca Jagužinskog. k ao što smo videli. kao i raspre između njegovoga nekadašnjeg ljubimca 22 2 Menšikova. vojske . Međutim. Međutim. bez obzira na položaj njegovih članova u carevoj službi. On. te da se obrazuje jedan uređen sistem više državne uprave i da se između ova četiri organa razdele. Kada je Petar započeo novu reformu. oduvek su bili iznad Senata i obraćaju se njemu „prema ukazu Njegovog Veličanstva. Pored Senata. SOCIJALNE POSLEDICE PETROVE REFORME Petar se jedino interesu za rat i diplomatiju. jedna „nadkancelarija carstva”. ona izjednačuje sve društvene jedin ke. načelnika vojnog kolegijuma. S druge strane. mornarice i spoljnih poslova zadržavaju svoje prvenstvo u odnosu na ostale k olegijume. I upravo je rad ovih visokih ličnosti” koje ne obrazuju neko red ovno telo. potreba za ovakvom ustanovom već se oseća. Uprošćavanje oblasne administracije moralo je logično imati za posledicu i uprošćavanje ce ntralnih ustanova. koji je postavl jen za državnog pravobranioca u Senatu 1722 godine. savetuje da se stvori jedna „vrhovna uprava”. imati da upravlja državom. Svaka briga za socijalnom reformom njemu je tuđa. mornarice i spoljnih poslova. ovih „visokoblagorođija” kako se one nazivaju. te je u tom pogledu demokratska. i iznad njega. zahvaljujući svome autoritetu. ekonomski m i administrativnim reformama samo ukoliko se one dotiču glavnoga problema. Ma da ova poslednja evolucija samo počin je za Petrove vladavine i završava se tek za vladavine njegovih poslednika. razne otseke. Ove centralne ustanove. kolegijumi vo jske. Sve kancelarije i nadleštva usredsređena su u jednoj jedinoj kancelariji koja ima. potvrđivanje i izmena zakona utvrđivanje novih poreza . utišava ili ublažava raspre „visokoblagorođija”. postoji sem toga i jedna ustanova sa nedovoljno određenom nadležnošću: jedno veće sastavljeno od „v isokih ličnosti” iz neposredne careve okoline. nisu ni same bile dovoljno dovedene u saglasnost. Sa svoje strane Fik preporučuje da se izmeni organizacija Senata. najglavniji izvor pometnji. uzrok je careva moćna ličnost. koji bi sa povećanim brojem članova obrazovao dva otseka ili „vrhovnih direktorijuma” za sudsko policiske poslove i finansije.goni lopove i razbojnike i da upravlja karantinskom službom i merama protivu požara . odluke koje on lično donosi popunjavaju nedostatak jedne vrhovne političke centralne ustanove.” Prilikom stvaranja kolegijuma. kao i naspram Senata. nekadašnji branilac administrativne centr alizacije. zvane povitje (otsek) i stol (k ancelarija). On daje direktorijumu finansija naziv „Vrhovni lični savet”. Petrova re forma se ne zaustavlja ni pred kakvom preprekom. on se bavi finansiskim. Kurbatov. kojima su bile potčinjene mesne službe. Obrazovanje povlašćenog plemićskog staleža. i ona će i biti stvorena odmah posle njegove smrti. koji će kasnije poslužiti da se označi skup vrhovnih administrativnih ustanova. ovaj pa k postaje dalje jezgro budućega plemstva koje će. promene koje on izvodi toliko su duboke. neka vrsta tajnog saveta za vojne i d iplomatske poslove. koji je zavođenjem redovne vojne službe modernizovan i obnovlje n uvođenjem elemenata uzetih izvan njegovih redova. rusko društvo će postepeno dobiti aristokratsko obeležje: pre svega. nekadašnji društveni stalež „vojnih obveznika”. usled poremećaja koje je ona izazvala. problema vojske. Ipak. 3. On predlaže da se ovim direktorijumima priključe dva druga organa: jed an „Sinod” i jedan „Tajni savet za spoljne poslove”. predzn . Što ovaj Vrhovni lični savet nije stvoren za Petrova života. da one moraju im ati odjeka na društveno uređenje. itd. radi otpravljanja redovni h poslova.

a neprek idni ratovi. preteći im svirepim kaznama. Prema jednom ukazu iz 1722 godine. na svome imanju. te da „tako poniža va otmene porodice”. On primorava plemiće da uče matematiku. Međutim. kao što znamo. čak i kad je prinuđen da živi u kasarnama i da ra i grube poslove. pod uticajem „pravilnika engleske države i drugih evropskih država” predložio je da se načini spisak svih plemića prema broju „ognjišta” koje poseduju i da im se dodele odgovarajuće titule. dao Petru ideju za čuveni ukaz od 18/29 . svaki ima pravo da i opljačka.” I pored svih ovih zabušavanja. on i dalje zadržava pov lašćen položaj u redovima vladajuće klase. ili se pak — opet po r ečima Posoškova — ugledaju na Zolotareva. on vrši smotru nad više od 8. oni. Vojnik u gardi. Plemići se i dalje izvlače. Čerkaski i drugi) upuć ni su — kako kaže Kurakin — kao vojnici u gardiske pukove. koji umesto sebe šalje u rat jednog siromašnog p lemića. — ako je verovati Posoškovu — biraju kakvo p ovlašćeno mesto ili još bolje kakav položaj koji im donosi koristi. Petar pokušava da zavede pripremnu obuku između desete i petn aeste godine. pod pretnjom da im neće odobriti ženidbu (ukaz od 20/31 januara i 28 februara/11 marta 1714 godine). oni se sklanja ju u pozadinu. načelo obavezne javne službe je uspostavljeno. među kojima i kneževi (Golicini. kako kaže Kurakin? S druge strane. Već 1712 godine Fjodor Saltikov. drugim rečima. Godine 171 4 svi plemići od dvadeset do trideset godina pozvani su da se upišu u Senat. on ga zamenjuje velikim smotrama plemića i vrši strog popis dečaka i mladića. Kampredon tvrdi „da su najveći bro j gardiskih pukova sačinjavali sinovi kneževa i bojara.aci koji nju nagoveštavaju prilično su značajni u poslednjim godinama njegove vladavin e.000 mladića r egrutovanih iz svih pokrajina: 500 do 600 između „najplemenitijih”. On im takođe nameće obavezu da služe kao prosti vojnici i potčinjava ih ukazu od 26 februara/9 marta 1714 godine. Pošto je mesni nadzor nad vojnom sl užbom zemljoposednika bio ukinut u isto vreme kad i teritorijalno regrutovanje. čine da ov a služba postaje stalna. Ima u ovome izvesan kom promis: plemić služi kao vojnik. koji su Petru bili zaloga ve rnosti njihovih roditelja”. Posoškov navodi jednu svakid ašnju rečenicu zemljoposednika: „Neka bi nam Bog dopustio da služimo velikom vladaru ne izvlačeći mač iz korica!” A za vreme ratnih pohoda „čitave desetine ovih ratnika skrivale su se po šumama i jarugama. Ovo j e isti onaj Saltikov koji je. radi proizvođenja z a oficira. dok on „krstari poljem u zaprezi o d šest konja i upropašćuje svoje susede. prve Petrove reformne mere ne dopuštaju da se predvide takvi rezultati. pošto otsluži svoj rok. kome daje svoje ime. misleći jedino da se vrate svojim kućama. kao što smo videli). Zar nije on slao upotješnjuj-ske pukove konjušare iz svojih štala da tamo budu rame uz ra me sa njegovim drugovima u kocki. pravilnik iz 1716 godine utvrđuje (više nego što naređuje) da. Ipak. koji su po poreklu bili plemići. samo menjaju metode : umesto da se kriju po svojim domovima. Petar potv rđuje ovu povlasticu stvarajući godine 1719 Leib regiment dragona. postaje odmah oficir u vojsci i za država na taj način svoj društveni položaj i svoje hijerarhisko dostojanstvo. ali služi u gardi. Ovaj život u kasarni stvara pak izvestan duh zajednice koji se ja vlja vrlo rano u gardiskim pukovima i omogućuje im da steknu svest o svojoj političk oj snazi. svoga konja i slugu. — docnije ćemo vi deti kakva je bila sudbina ovog programa nastave. koji preobražuju slučajno sastavljanje trupe u redovnu vojsku. Sasvim je prirodno da se u takvoj sredini ubrzo razvi la „staleška svest”. plemić koji ne dođe na smotru izlaže se mogućnosti da bude „obeščašćen” i da doživi „građansku smrt”. 22 3 Godine 1712 mladići iz Moskve odvedeni su u masi u Petrograd na smotru. a kada treba ići u rat. po k ome niko ko nije ispunio tu obavezu ne može biti proizveden za oficira. pošto je stavljen izvan zakona. radi svojih vojnih planova. pod pre tnjom konfiskovanja njihovih imanja. od kojih dve stotine pravih kneževa. pretstavnici ruskog šljahtestva ili plemstva — to je jedan od prvih prim era upotrebe ove reči — nemaju drugog načina „sem da služe u gardi”. zar nije on glasno tvrdio da ruski vojnički stalež treba da „služi državi? U to vreme je b io odveć rasprostranjen običaj da se izbegava vojna služba. Godine 1704 (jedne od najtežih godina.” Petar ih „silom izvlači” iz njihovih domova. Ali činjenica da ove pretnje moraju neprestano da se ponavljaju i pooštra vaju dokazuje njihovu bezuspešnost. u kome s u sami plemići.

pre izvesnog broja godina provedenih u službi.marta 1714 godine o neotuđljivosti nepokretnih imanja. već i da učvrsti položaj plemstva . 22 5 Držanje Petrovo prema višoj klasi koja se obrazovala za njegove vladavine vidi se i u obzirima koje je ukazivao eliti prestoničkoga plemstva. S druge strane ta tabela potvrđuje odredbe ukaza iz 1721 godine koji je proglašav ao da jedan vojnik niskoga porekla može da dobije naslednu plemićsku titulu pošto dobi je čin višeg oficira (ober-oficir). koji im a da se stara isključivo o plemstvu. kaže on. Razume se da se naglašava „najbolje plemstvo”. ima više činovnika nižeg porekla — nekadašnji podjač ego plemića. I pored toga što je mnogo cenio naučnu spremu i posebna znanja koja su se tražila od činovnika — on je čak naredio heroldmeister-u da ustanovi jedan staž za obuku u administrativnim i ekonomskim poslovima —. onda će se lakše razumeti da ona nije samo imala za cilj da zavede demokratska načela. Petar zabranjuje da se izjednaču ju. gradi. iz osam prvih rangova (do čina majora i koleškog sudijskog pomoćnika). ali odlučuje da s e ne ide dalje tim putem. jer ona proglašava da samo ime nije dovoljno da obezbedi pol ožaj u državi onome koji to ime nosi. ponizio plemićske porodice. i dalje samo jedan izuzetak. da plemići dobivaju rang tek pošto ga zasluže i da i m se izvesno „dostojanstvo” dodeljuje kao nagrada za njihove vojne zasluge. koji će moći da se koriste „svim počastima i preimućstvima koje uživa to plemstvo”.” Istina. Ustanovljavanje ove tabele smatra se većinom kao je dna demokratska mera. koja priznaje tri uporedne kategorije hijerarhija: vojnu.” On naređuje heroldmeister-u da „pazi da ne bude više od jedne trećine članova svake porodice zaposleno u građanskoj službi. osim svoga finansiskog cilja. a vojna služba uživa najveće uvaženje. pošto se deoba iman ja vrši kao i ranije. on jasno otkriva nameru z akonodavaca. građansku i dvorsku službu. čiji tekst ponavlja reči ovoga „savetnika” sa aristokratskim težnjama: „na 22 4 taj način porodice neće biti imovno upropašćene. taj zakon je doživeo neuspeh. Ona pred nas iznosi jedan bilans: Petar je izazvao mešanje raznih društvenih sloje va. on je spreman da prizna ono što je učinjeno. Godine 1722 ustanovljeno je je dno novo zvanje. U građanskoj službi. Petar uopstalom ne prestaje da ponavlja ple mstvu kako se ono upravo svojom vojnom službom razlikuje od prostog naroda i obraz uje pravu aristokratiju. prisustvuje prvom pozdravu i udaljuje se od mah. Ako se pomisli da je Tabela rangova ustanovljena tek 1722 godine i da je ona tako reći kruna čitave reforme. ali. a ne „skromno poreklo”. koja u to vreme počinje da dobiva izvesnu važnost. oficir poreklom iz nižeg staleža ostaje. i isti o vaj pisac saopštava jednu značajnu činjenicu: 29 juna/10 jula 1721 godine Petar prosla vlja svoj imendan. Po rečima Bergholc a „ništa ga nije moglo zadržati” kada je trebalo učiniti neku prijatnost gardi. ali on mora da se uputi ka postrojenoj gardi i da o dgovori na njen pozdrav. ruskog i tuđinsko g porekla. razume se. kako se ne bi smanjivao broj vojnih lica na kopnu i na moru. uzdigao na vlast ljude niskoga porekla. jer. koji zacelo nije naviknut da sluša takve primedbe. čak i ako su „skromnoga porekla”. i njihove velike i slavne po rodice ostaće nepokolebljive. i njegova zlovolja ispoljava se nervoz nim trzanjem ramena i glave. i Petar. građanski položaji sa odgovarajućim vojnim činovima iz Tabele rangova. U isto to vreme sastavljena je Tabela rang ova (Tabel o rangah). Menjšikov ga stiže trčeći: car ne može da se povuče tako. Tabela izjednačuje „sa najboljim i starim plemstvom” potomke građanskih službenika i oficira. koju potvrđuju i druge Petrove odluke. Ali.” a to će reći da sprečava plemiće da izbegavaju vojnu službu prihvatajući se položaja u građanskoj službi. on je ophrvan brigama. posle toga odjednom se zaustavio. on prilazi. heroldmeistera-a (načelnika odeljenja za plemićske grbove). „bilo bi uvredljivo za vojna lica ko ja su dobila svoj čin po cenu naporne službe da vide kako druga lica dolaze nezaslužen o do istih počasti ili čak i do višega čina. on treba da prisustvuje trim a pozdravima. vraća se p .

a nad kojima oni sa d stiču pravo potpune svojine. opustošio kancel arije i savladao starešine nadleštava stavljajući im lance ne samo na noge. kao i za obične gr ađane. čije je uživ anje uslovljeno godinama vojne službe. On bez uspeha pokušava da ukloni barem vidne znake evolucije ka porobljavanju koje se tada vršilo: tako 1721 godine naređuje Senatu „da prekine pojedinačnu prodaju ličnosti.” U Vjatki. Kada je — da bi uprostio švedski sistem — poverio prikupljanje novoga poreza na zemlju veleposednicima. Porobljavanje seljaka. dotle se celo ple mstvo koristi zakonom iz 1714 godine o neotuđljivoj nekretnini. U slučaju da se ona ne može . ovaj zakon ne pravi nikakv u razliku između raznih tipova nepokretnih dobara. Kad ponekiput uvidi posledice svoga zakonodavnog rada. vicegubernatore i njihove potčinjene. i nezavisna nasledna dobra. S druge strane. već i u zako nskom pogledu. „podoficir Pustoškin. zavodeći sistem pasoša: b ez posebne „otpusnice” koju izdaje sopstvenik zemlje. i njegovo poverenje nije iznevereno. pa ma kakvo bilo poreklo dobara koja oni poseduju. kad više nema iluzija o svojoj okolini. U unutrašnjosti z emlje. nego i na vrat. stavljajući im lance na vrat i noge. vojnik Netesev ulazi pijan u kancelariju jednoga kamerira. na primer.oslušno. Petar i zakonski potvrđuj e ovo približavanje. Gardiski oficiri prisustvuju sednicama Senata i motre na držanje senatora: francuski diplomat La Vi iznenađen je što vidi „kako senatori ustaju sa svoga sedišta p red nekim poručnikom i kako se prema njemu ophode sa puno poštovanja”. kao slučajno što se često događa u Petr ovim zakonodavnim spisima — taj zakon brka državna dobra (pomjestje). Pri kraju svoje vladavine. ima još mnogo drugih. i ne propušta da i on primi mito. oporezujući ih najpre prema „ognjištima”. menjajući iz osnova odno između zemljoposednika i seljaka koji žive na njihovim posedima. i Petar zahteva tu službu od svih plemića. — Razume se da Petar nikada nije imao nameru da zavede rops tvo. a zatim prema „dušama”. poverava on gardi brigu da izviđa administrati vne krivice. prisustvuje svečanosti i ispunjava tako svoju društvenu obavezu prema plemstv u. jer ovi ljubimci iz poslednjeg doba njegove vladavine razgolićuju zločine i kažnjavaju ih strogo. vojna služba je obavezna za plemiće. kuda se šalju sa naročitim zadacima. 22 6 Ovaj zakon još doprinosi učvršćivanju povlašćenog položaja plemstva. ta dva tipa imanja koji su se istina znatno približila u XVII veku ne samo stvarno. a ovi dru gi pali. k oja ne postoji ni u jednoj zemlji i koja izaziva vapaje. ipak docnije ukida ovaj oblik zakonski dopuštenog bežanja sa zemlje za koju su vezani. položaj slobodnih seljaka i položaj sebara približili su se. a to će reći visokog činovnika. bez obzira na to poreklo. Stapajući potpuno razna zakonska prava so pstvenosti. kako priča diplomat Matvjejev. Iako on isprva ograničava ovu zavisnost sebara dopuštaj m da stupaju u vojsku bez pristanka njihovih gospodara. primanje mita. oficiri su ovlašćeni da vrgnu u oko ve „gubernatore.” U Moskvi. I ovde su razlike koje su postojale između raznih kat egorija seljaka iščezle još pre Petrovog stupanja na presto. seljak ili sluga ne može da se u dalji da bi išao ma kud. koje može da ga protumači kao dodeljivanje prava apsolutne sopstvenosti nad polj skim dobrima koja ono ima u državini na osnovu vojne službe koju vrši za račun države. I zaista. u pogledu svoje ličnosti. Na taj način vrše oni besplatne službe — jedine koje u to doba postoje — pomoćnika u mesnim administracijama. pod zavisnost vlastele. ovi su otada počeli da vrše službu poreznika nad svojim sopstvenim seljacima i postali tako reći činovnici ministarstva finansija . hapsi i okiva u lance „najbolje građane” te va oši. šiba stražare batinom. zakon o „nedeljivom nasledstvu” unosi „jedno divno dobročinstvo” plemst vu. primenio je najsvirepije mere. oni vrše sem toga i službu koja spada u nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova. pronevere. Kada su postavljeni za pomoćnike mesnoga komesara koga oni sami i biraju. Dok se elita plemstva koja služi u gardi koristi carevom naklonošću. Poznati su mnogi dokazi poverenja koje je on ukazivao oficirima garde. p odrazumevajući tu i njegove ljubimce. on se prvi uplaši. ili tačnije rečeno — kak o primećuje Ključevski — o nedeljivom nasledstvu. koje još i ne postoji. jer su oni prvi prestali da budu robovi. jer postupno upisuje i jedne i druge u poreske obvezni ke. izaslanik finansiskog kolegijuma.

U novoj organizaciji gradova nema ni jednoga elementa samoup rave (self-government): istina. oni imaju pravo da podnose svoje žalbe preko svojih starosta i svojih desjatsk ih (desetara). lekare. Stvaranje povlašćenog gradskog staleža. kao što smo videli. bila je da stvori auto nomnu opštinsku upravu. koje će trajati jedn o i po stoleće. nagnalo ga da sa gradovima postupa sa više ob zira. obične zanatlije učlanjene u esnafe. apotekare.pro tivu smrtne kazne koju oni izreknu može se uputiti apel na glavni magistrat. I ovde on ima da zahva li Henriku Fiku za zakonski projekat o stvaranju gradskih magistrata. Za ovu reformu on pribegava istim izvorima i služi se i stim metodama kao i za reformu centralnih ustanova. već kao pomoćne organe e konomskog razvitka zemlje. da osnivaju škole. da potpo mažu razvitak zanata. i to u obliku dotada nepoznatom. Ovoga puta je usvajanje merkantilističke politike i stvaranje posebnih ekonomskih organa. ali ne kao „ugledni” ili „redovni” građani. ipak je potrebno dve i po god ine da bi se to uspešno okončalo. Takvo stanje postojalo je otp rilike i pre njega. Uzalud je seljak Posoškov — koji je bio veoma napredan za doba u kome je živeo — žel eo da se jednim zakonom utvrde novčane obaveze i kuluk i da se odvoji seljakova ze mlja od zemlje njegovoga gospodara. itd. male trgovce. država je ostavila seljake na milost i nemilost njihovih gospodara. istaknute zanatlije. godine 1722 on preti teškom robijom oberprezidentu glavnoga magistrata. NARODNA PROSVETA I REFORMA CRKVE . a ne pojedinih s ebara”. oni u pravljaju gradskom policijom i dužnost im je da potstiču stvaranje fabrika. Kada je Petar bio pr imoran da obnovi sve centralne ustanove morao je isto tako da centralizuje i opšti nsku administraciju. između građana prve gilde. a njihovi pretsednici mogu čak da dobiju plemićsku titulu za usluge učinjene drža vi. već one samo posredno proističu iz tih r eforama. ali. Za važne poslove pridaju se magistratima staroste. koja se takođe zasnivala na klasnim razlikama. kojoj je cilj da nabaci na 22 7 trgovce. Podela gradskog stanovništva na dve „gilde” nema u sebi ničega demokratskog. ali su oni neuklo nljive starešine grada. ratušu i burgmestre (pretsednike opština). Prva gilda obuhvata: bankare. Porobljavanje seljaka. kao što je učini la za celu Rusiju. ovaj začetak opštinske autonomije iščeza va zajedno sa rasparčavanjem prihoda Ratuše na razne gubernije.potpuno ukinuti” — dodaje on — „neka se bar vrši prodaja čitavih porodica. — Nekoliko socijalnih promena koje u gradovima i zazivaju Petrove reforme nisu takođe namerne. kao što su trgovački i industriski kolegijumi. na staroste i na cjelovalnjik-e odgovornost za glavni posredni porez. Prestajući da posreduje u odnosima između spahija i seljaka. 4. čineći spahije odgovornim za postupke njihovih se ljaka. ugled građani i burgmestri. uzalud je on izneo svoju glavnu mi sao da „spahije nisu svetovni gospodari seljaka”. na osnovu pravilnika Rige i Revala”. godine 1720 i 1721 rad na sastavljanju novih statuta još nije dovršen. koji imaju savetodavni glas i koje biraju gilde. Izvan gilda ostaje „prost narod”. naređujući mu da završi taj posao u roku od pola godine. članove magistrata biraju gilde. knezu Trubeckom. P osle promene finansiskog sistema. otpočelo je. Njihova je dužnost da vrše građansko i krivično pravosuđe. Tako je stvarno ustanovljeno ropstvo. Petrova reforma imala je dakle za posledicu da ozakoni u gradovima. U 1718 godini stavlja on pribelešku na ovaj projekat: „usvojiti za sve gradove . da ih smatra ne kao oruđa njegovog finansiskog sistema. Što se tiče „neredovnih” građa na. premoć jednog višeg društvenog staleža. prema uputstvu za magistrate oni se priznaju za gradske stanovnike. „ugledne” trgovce. Članove magistrata biraju. Jedna od prvih Petrovih briga. a to će reći plaćeni radnici i nadničari. sa svim njegovim pravnim nedostacima i svom moral nom gnusobom. druga. oni mogu biti nagrađeni za svoj rad dodeljivanjem izvesnoga ranga. Ali pod tom lepom f irmom i tim zvučnim nazivima tuđinskoga porekla krije se samo jedna finansiska mera.

Kada su stigli u Veneciju. pa ipak ne bih postigao uspeh. ni jedan jedini nije postao brodar. Razume se. On se ne plaši. odreći se svoje sopstvene vere i preći u njihovu. ali . Englesku i Holandiju „da izučavaju arhitekt uru i brodarstvo”. „imamo i mi jednu školu. Bog čak i slepcima pokazuje put. vojnu. kada je uskoro potom uvideo koliko je njegov razgovor sa patri . obuzeti žudnjom za domovinom. Pošto tada cilj učenja nije bio da se razvijaju sposobno sti mladih ljudi. treći opet piše Petru povodom jednoga svog druga: „Ti si me izvol eo zapitati kako je Stevan (Boženinov) uspeo da nauči geografiju kad nije znao ni az buku. ali su ovakvi slučajevi bili retki. a apotekar u laboratoriji. a mlad trgovac za tezgom. Isto tako i za Pet rove vladavine moreplovac uči svoj posao na svome brodu. — Petar se nije ograničio samo na to da evropeizira spoljn i izgled svojih podanika. lekar u bolnici. bilo je nekoliko Rusa koji su ost ali u tuđini i odrodili se. Daj Bože da ljudi u njoj vrše pametna proučavanja da bi mogli da vrše razne službe: crkvenu. sticanje ozbiljnih znanja bez ikakve prethodne spreme pravo je čudo. Kotošihin je govorio: „Ne šalje se niko u druge zemlje d a proučava i upoznaje tuđinske običaje. ali. bilo je izlišno stvarati škole. On je isto tako i osnivač intelektualne klase u Rusiji. 22 8 Kao i za ostale manifestacije ruskog života. Ali ako nem aju mnogo sklonosti za „tešku” nauku i ne uspevaju da nauče strane jezike. Od pedesetorice koji su godine 1697 pošli u isto vreme kada i mladi car u Veneciju. mogao bih posvetiti s ve dane svoga života učenju. svak uči svoj zanat na praksi. U početku je Petar. koje Petar šalje u Evropu u strogo praktičnom cilju. niti kakva su Adrijanova shvatanja o školsk om programu. oni se rad o odaju raskalašnosti i ostavljaju za sobom. Uistini. slao buduće specijaliste da stiču praktična znanja u inostranstvu. na l icu mesta. Oni su se zadovoljavali da uživaju u svojoj slobodi. Ml adi Rusi mogu samo da najpovršnije upoznadu praktične metode rada i moraju se zadovo ljiti da kako tako proučavaju nauke u njihovim svakodnevnim primenama. samo nepovo ljne uspomene na svoj boravak. smatra svoj zadatak „kao najveću nesreću” i žali se na to u pismima koja upućuje svojoj porodici: „Evo gde mi je pao u deo najžalosniji život. po imenu Nepljujev. jedan od njih ne sme da iziđe iz svoje sobe jer se boji da će pasti u latinsku zablu du i iz mržnje prema tuđinstvu. kad upozna veru i običa je drugih ljudi. tako se i ovde ne bi mogla povući tačna g ranica između kraja XVII i početka XVIII veka. a retko su i odašiljan i mladi ljudi u inostranstvo. U vreme cara Alekseja. građansku. činovnik u svome nadleštvu (p rikazu). Takvo je stanje duha mnogih mladića. već da se oni pripreme za izvesnu praktičnu karijeru. a ponekad su sklapali na brzu ruku i poneko prijateljstvo. u državama koje posećuju. kao i dipl omati i mali broj imućnih turista koji su tamo zalazili nisu mogli da shvate ni sa mu osnovu evropskog života niti da im ona omili. jer mi je nametnuta najteža nauka. Ja o tome nemam pojma. jer postoji bojazan da će.Stvaranje škola. umesto da stvara škole. razlika između ruske i evropske civilizacij e bila je toliko velika. Pre Petrovog stupanja na prest o sveštenik je učio svoj posao u crkvi. građevinsku i lekarsku!” Petar tada i ne sluti kakvo je stanje u toj Akademiji. kaže n. Po po vratku sa svoga prvog putovanja pripoveda on naivno patrijarhu Adrijanu o svojoj nameri da pretvori u univerzitet Akademiju slovensko-grčko-latinsku: „Božjom milošću”. da mladi ljudi koji su slati u inostranstvo. drugi jedan. Pedagoški problem je savršeno nepoznata s tvar za ova dva razdoblja. Ustvari. jer nimalo ne razumem ni jezik ni samu nauku”. odabranih isto tako među plemićima kao i među onima običnoga porekla. ne hajući da se vra ti svojim poslovima i svojoj porodici”. 22 9 Zbog toga se Petru nameće potreba da u svojoj državi organizuje pripremne škole. kao njegovi prethodnici. što će Rusi dolaziti u dodir sa tuđi ncima. hitali su da se vrate svome domu zadržavaj ući u sećanju samo uspomenu na dobra vina i na lepe žene.

a za prekršaj discipline izlažu se batinanju. a naredna generacija daće tome programu naziv „ple mićskih nauka”. Ustvari. Pos le raznih pokušaja on naposletku uspeva da tačno izloži taj problem: pre nego što se stv ori neka viša stručna škola. i da u nepismenoj Rusiji treba najpre naučiti učenike da čitaju. on pozdravlja mladiće dobre volje jednom ruskom rečenicom koja je dosta nevešto sročena: „Zdravo. Usled toga se i samo učenje smatra kao izvesna služba za koju se prima plata. kapetana i plemića koji nem aju zemlje. on upoređuje omladinu „sa mekanom glinom koja zadržava sve utiske”. a može da primi 300. Ne ispitujući o vde sve zlosrećne Petrove pokušaje u pogledu škola. „gimnazija prima samo siromašne blagodejance. drugi je napuštaju da bi prešli u posebne škole. otposlani su u svaku rusku guberniju „da poučavaju decu iz svih društveni h redova”. i on obećava da će ih učiti „geografiji. Po zauzeću ove varoši. kao i „veštini igranja. viteškom jahanju i višoj dresuri konja”. i sva k može tu da uči „predmete po svom izboru”. On poziva u Moskvu Engleza Farvors ona. Kurakin kaže da je to „škola viteških znanja.jarhom bio neumesan. politici. nemački. One postaju još potrebnije kada je Petar nametnuo plemićima obavezno školovanje. o vi plodne šibljike. Godine 171 . samo na preseljavanje Pomorske akademije u Petrograd. Glik ima amb iciju da ne bude samo profesor. Glik je očekivao da će učenici pohrliti sami od svoje volje. To je prvi ozbiljan pokušaj da se u Rusiji stvore srednje škole. strategiji. latinskoj retorici sa vežbanjima u govorništvu. baca se on lično na posao. Ovo je prva ustanova koja je u suprotnosti sa Petrovim duhom koji teži samo onome što je praktično i korisno. jahanja i mačevanja”. koji su naučili geografiju i geometriju. no kojima su potrebne pritke i kočevi”. Dekartovoj filosofiji. jer upravo u kući toga pastora stanuje livonska seljanka koja će kasnije postati rus ka carica Katarina I. jezicima: francuskom. Kao god što je nekadašnja stručna škola za teologiju imala dužnost da popravlja svete kn jige i održava veru.000 tadašnjih rubalja. osnovana 1705 godine. i Petar ga uzima pod svoju ličnu zaštitu. pravilima francuske i nemačke učtivosti. italij anski i švedski jezik. Jedan poseban ukaz poziva tada „Plemenite ličnosti” da u nju „dovedu svoju decu bez ikakvog ustezanja i da im tu pruže vaspitanje o svom t rošku. Glikov pokušaj je preran. sa njima se postupa kao sa odraslima i kažnjavaju se kao za prestup protivu zakona: za neopravdani izostanak kažnjavaju se novčano. grčkom. koji otvara godine 1705 Školu matematičkih i pomorskih nauka i drži svoja predavanja u Suharevskoj kuli i sto toliko za „one koji tu dolaze svojevoljno” koliko i za „one koji dolaze pod moranj e”. I pored svega toga ta ustanova ne napreduje: jedan deo zemljoposedničke dece beže iz nje. sastavljenim pompeznim stilom. Ustanovljen je i internat za decu čiji roditelji stanuju daleko. Ovo je prvi pokušaj u Rusiji da se u jednoj „privatnoj školi” da je opšta nastava mladićima koji su većinom iz viših društvenih redova.” Ništa nije pomoglo. a učitelj igranja Ramberg daje lekcije „iz lepog ponašanja i komp limenata na francuski i nemački način”. jer pre takvih g imnazija. francuski. koje on smatra kao pripremu za vojnu službu. Ubrzo Petar mora da uvidi da se ne može postati moreplovac jednim mahom. Glik pada u ruke Rusa. on se ne ogra ničava. te da se mora stvoriti škola koja neće biti posebno posvećena „pomorskim znanjima”. a to je privatna škola pastora Glika u Marienburgu. l atinskom. već mu ona služi kao učite ljska škola iz koje će izići budući nastavnici. potrebno je stvoriti osnovne i srednje škole. da bi se videli sa svojim majkama i se strama. nego i vaspitač. isto tako ova nova brodarska škola ima i praktičan cilj da preobr azi vojsku i flotu. nemačkom. dobiva državnu pomoć od 3. profesora matematike i moreplovstva. Glikova „gimnazija”. Uistini. Po dva učenika. U svojim prospektima. u njegovoj školi predaje se samo latinski. sirijskom i haldejskom”. Da bi ostvario svoj program. jevrejskom. Njegov nastavnik švedskog jezika predaje u 23 0 isti mah i istoriju. potrebe toga doba traže otvaranje osnovnih škola. ali godine 17 06 njegova gimnazija ima svega 40 učenika. decu majora. zaustavićemo se samo na jednom prime ru. umesto kneževske dece. u Akademiju za brodarstvo i A kademiju slaveno-grčko-latinsku. ako se učenici pokažu nemarljivi.

Ve oma aktivne crkvene starešine. naprotiv. otvoreno je za pet narednih godina 46 takvih škola. polovina pripada eparhijama Male Rusije. Posadski prvi protestvuju. Akade a slaveno-grčko-latinska pozvana je isto tako da stvara nastavnike. i svaka oblast mora da ima jednu takvu školu.000 učenika — od kojih. Osim pismenosti.5 od sto. Od 1. N e primorava se ni nastavnik da predaje. I tako sad postoji po jedna svetovna i jedna crkvena škola u svakoj oblasti. u njima se izučava gramatika. istina. Srednje škole su se same od sebe diferencirale. U oblasti osnovne nastave Petrovo delo je daleko od toga da bude isto toliko obi mno. samo 302 (19.6 osnovano je 12 škola. za godinu 1727. kolegijum admiralitet a pokušava da se otarasi ovih škola potčinjavajući ih Sinodu i spajajući ih sa eparhiskim šk olama. Eparhiske škole pokazuju mnogo više života. zanimljivim dokumentima o radu ovih ruskih srednji h škola. ili se pak upućuje „na nek o drugo opredeljenje”. Oni samo kažu: „Biće izdat jedan ukaz o tome”. spojivši se delimično sa „garnizonskom vojnom školom” ustanovljenom 1732 godine. niti gde da se nađu potrebne namirnice i materijal. među kojima treba na vesti i suparništvo između crkvenih i svetovnih škola koje se otimaju o učenike. ni koje predmete treba u njima predavati.000 učenika odabrano je. Ovo dokazuje da osnovnoj nastavi nedostaje sve. „nije red da crkvene škole obučavaju učen ike jedino u geometriji i aritmetici. Pošto je crkv eni pravilnik iz 1721 godine pozvao episkope da osnivaju eparhiske škole na svome području. i zgrade. Ali oni ne umeju da objasne odakle treba uzeti sr edstva koja su potrebna za građenje ovih škola. a to će reći deca vojnika (dragona. za matematičke škole. p i računaju” — u razredu ruskog jezika i matematike — a to će reći pošto su završili dve prve dine učenja — samim tim su završili svoje školovanje i osposobljeni da mogu vršiti razne d .500 dece koja su prošla kroz ove škole. Ali Sinod odmah protestuje. njih je samo 2.5 od sto su deca posadskih (gradskih stanovnika). jer. a druga p etina sastavljena je od „nepismene. u 1727 godini mogu se nabrojati 46 eparhiskih škola sa 3. kojima se pridružuju još 30 u 1720—1722 godini. ni učenik da uči. retorika. Dmitrij iz Rostova i Gabrijel Bužinjski. Tu njegovi pokušaji ne daju nikakav rezultat: o onom njegovom pokušaju što ga je učinio prilikom popisa stanovništva iz 1710 godine ovako se izražava arhiepiskop Jov i z Novgoroda: „Popisivači prisiljavaju sveštenike da grade škole u svakoj parohiji i da u njima predaju razne predmete. kao što su bili Jov iz Novgoroda — koji je prihvatio br aću Lehudi.” Zbog toga se m atematička škola održala sve do 1744 godine. oni zahtevaju da se njihova deca oslobode obaveznog ško lovanja. kozaka i artiljeraca). milom ili silom.9 od sto) završavaju u njima svoje školovanje. zatim Putjirim iz Novgoroda. što se tiče plem ićskih i bojarskih sinova. 19. ne dodavajući tome teologiju. Pa ipak. ni kakvi treba da budu nastavn ici. Tu sve zavisi od starešine dotične eparhije. Posle Petrove smrti. Mi raspolažemo. Drugi. Skoro pol ovina njih (45 od sto) jesu sveštenička deca. da bi ostala u njihovim dućanima i učila njihov zanat. iz kojih jedna petina učenika beži ili bivaju vraćeni roditeljima. 23 1 Sinod opet traži da se sveštenička deca upisuju u eparhiske škole koje spremaju svoje učen ike za sveštenički poziv. 12. Ovaj ogromni napredak ne izvršuje se bez velikih teškoća. Ali ovo skromno brojno stanje nije se dugo održalo. puštaju da ško le začame i da se naposletku zatvore. 14 od njih moraju da budu zatvorena. prema društvenim kategorijama učenika. — i ovaj broj neće se menjati pre nego što ove škole budu pretvorene u seminare 1737 godine. pr ivlače stotine učenika i znatno proširuju program nastave. ostalo ih je samo 28. I sam program nastave zavisi jedino od raspoloživih sredstava i revnosti upravnika škole. samo 4. kaže on.6 od sto su skromnoga porekla. Odlazak ovih dveju kategorija učenika smanjuje brojno stanje matematičkih škola na 572 deteta. Istoričar Pomorske akademije piše da „pošto su učenici prostoga porekla naučili da čitaju. One su nazvane „brojovne škole” ili „matematičke škole”. i učitel ji. filozofija i teologija. i školski materijal.2 od sto su čino vnička deca. i udžbenici. glupe ili maloumne dece”. Oko 2. i da osnovna škola skoro nije ni posto jala za Petrove vladavine.

— Ono što škola nije mogla da pruži. i iz njih izilaze nastavnici ma tematičkih škola. građanskoj arhitekturi. on ih ne štampa „samo radi tašte lepote. da stupe u inžinjersku školu. „dirljive” ili „šaljive” pripovetke prevedene sa poljskog ili izvorne. koja je namenjena raznim društvenim kate gorijama. Inžinjerskoj i Artileriskoj školi. ogroman za on o vreme. kao što zn amo. itd. i vojnička priprema. sa kratkim uvodom ispred svakog odeljka. već je njima nepoznat i predmet koji imaju da prevode: jedan savremenik piše da „oni koj i znaju jezik ne poznaju nauku. U Artileriskoj školi početni razredi sastavlje ni su od dece artileraca. i godine 1716 Petar im izrično zabranjuje da stupaju u njih: plemići ne smeju da borave u unutrašnjo sti. ratu. one su potpuno nerazumljive za ruskog čitaoca. a to će reći „građanska slova”. već samo najosnovniju spremu za niže kla se. Pre nego što bi se prevodile naučne knjige.užnosti: pisara. Od svih Petrovih izdanja jedno jedino delo uživa uspeh. i to bogatih plemića. pa se čak i pobožni spisi izdati u Kijevu nemilosrdno p roganjaju. inkvizitorsku cenzuru. namenjena samo višem staležu. Čitaju se životopisi svetaca. apotekarskih pomoćnik a. i dalje rade u Moskvi. kasnije. Za tim su sa stranih jezika prevedeni mnogi udžbenici posvećeni artileriji. objavljena prema rukopisu u koji je Petar lično uneo pažljivo mnoga objašnjenja. utvrditi prigodnu 23 3 terminologiju. Štampanje knjiga i književnost. „ ci”. koje je Petar osnovao 1712 godine. anatomiji.” Ove knjige. Akademija slaveno-grčko-latinska vrši. Svetovne ruske knjige štampaju se u Amsterdamu. gde se Petar prilikom svoga prvog putovanja sprijateljio sa porodicom štampara Tesinga i gde je osnovao jednu rusku štampariju. prva knjiga štampana ovim novim slovima je jedna geometrij a.” Petar budno motri da u ovim prevodima budu samo tačne činjenice.. ona uzima naj veći deo svojih učenika iz reda plemića. nisu namenjene plemićima. ne zato što govore o suviše teškim predmetima. Razume se.” Ne treba se mnogo čuditi što se godine 1703 holandski trgovac žali kako se knjige ne prodaju i kako je njegova trgovina u deficitu. „ispunjavaju često svoje knjige nekorisnim pripovedanjima jedino u cilju da one budu što deblje. pobožna i poučna dela u stilu Velikog ogledala. Godine 1717 pojavljuje se prevod . a ne „brbljanja”. morala je ova najza d da uzima učenike iz naroda. već za učenje i obrazovanje čitaoca”. potrebno je najpre izraditi je dan rečnik. ona je isključivo namenjena plemićima. namenjeni učeni cima iz narodnih slojeva. inžinjeriji i vojnom građevinarstvu. Pa ipak. ova rđava prođa knjige ne dokazuje da sklonost ka čitanju još ne postoji. ali su viši razredi namenjeni plemićima. činovnika u admiralitetu. koje su provinciske ustanove. U oblasti knjige vidi se kako društvo i država dobivaju svetovno obeležje još n aglije nego u oblasti školske nastave. Godine 1708 usvajaju se „nova amsterdamska slova”. građevinarskih pomoćnika. Usled stalnog uzdržavanja plemića. a oni koji poznaju nauku ne znaju jezik. kako bi se pripremili za 23 2 službu u ratnoj mornarici. mehanici. botanici. trebalo je da nadoknadi knjiga. nemaju u sebi ničega što bi moglo da uznemiri Akademiju slavenogrčko-latinsku. treba prevoditi samo ono što se direktno odnosi na pre dmet. kojima je i bila namenjena. posle koje nastaje prava stručna obuka. već ona pokazuje da radoznalost čitalaca nije uprav ljena na knjige koje Petar želi da nametne. Tako školska nastava ne daje opšte obrazovanje. U Petrovo vreme ne samo da prevodioci ne raspolažu naučnim rečnikom. fortifi kaciji. i zaslužuje stoga da se na njemu zadržimo. Kada je Akademija preseljena u Petrograd. Niži razredi. One nisu opasne za pravoslavlje. hirurgiji. Matem atičke škole. već zato što su prevodi rđ vi. zacelo. napominje on. itd. kao i „matematici. posle njenoga preseljenja u Petrograd (1719 ). ali da plemići nastavljaju učenje u višim razredima. kojima je zabranj en boravak u unutrašnjosti zemlje i koje one pripremaju za vojničku karijeru. Šta više. Isti preobražaj vrši se i u dvema drugim specijalnim školama.

da ne smeta svojim susedima svo jim nosom. da pozdravlja. i ovu n epristojnu igru nastaviće on za vreme čitave svoje vladavine. Crkvena reforma. pisca onoga poznatog testamenta protivu stranaca. ova knjiga je od neocenjive vrednosti. da se ne pr evlači šakama po stolu.” Ono potom daje složenija pravila o idealn o uglađenom čoveku: ne otkrivati drugima cilj kome se teži. — Petrovo držanje prema Crkvi je dosta neobično i u njemu se ispoljav aju isto toliko njegove prirodne sklonosti koliko i posledice njegovoga vaspitan ja. on ima dosta razloga da smatra sveštenstvo za svoga protivnika. da ume da se služi nožem. i da nosi na glavi jednu mitru ukrašenu nepristojnim likom Bahusa. da se ne žvaće poput svinja. voli ih i rado se pridružuje crkvenim ho rovima. tanjirom. da se ne češe po glavi za stolom. Eto zašto on unosi u svoje 23 4 odnose sa Crkvom sve protivrečnosti i svu zbrku koje karakterišu prelazno doba ruske istorije i koje su nerazdvojne od njegove ličnosti. Uostalom. ali. naviknut da se ne pokorava nijednoj di sciplini. Za jednu društvenu klasu koja treba da preuzme upravljanje zemljom i koju sam car silom privlači na dvor. stranci pokušavaju da otkriju neku potajnu nameru. a kojoj je on želeo dati obeležje jednog političkog čina. da se kreće. viljuškom. od u crkvenoj vlasti vidi jednu neprijateljsku snagu koju treba slomit i po svaku cenu. Svakoga Božića praćen gomilom od 70 do 200 ličnosti. no . džepno m maramicom.dela Ogledalo učtivosti za mladež ili pouke o lepom ponašanju. itd. To dolazi otuda što ova knjig a uči mladog plemića „da ne liči na prostaka” i da se približi što je moguće više idealu „dvo eka”. kao što se može već zapaziti da se to jasno is poljava u poslednjim godinama Petrove vladavine. On čak sastavlja i podro bna pravila za ovu komedijašku ustanovu. On dobro poznaje shvatanja crkvenih velikodostojnika koji okružuju nj egovu majku i koji su protivni svemu što potseća na moderna shvatanja. kao protođakon. Istina. a takođe da bi mogao razlikovati jedan „čovek plemićskog porekla od glupaka”. Kukuja i cele Jauze”. I on lično učestvuje u toj litiji. da se ne brišu usta rukom. ne braniti uporno svoje mišl jenje. šeširom. Razume se. da ne treba čačkati nos prstom. okruženog dvanaestoricom „kardinala” n aročito izabranih zbog njihovog opštepoznatog pijančenja i proždrljivosti. rukama. Setimo se samo programa Glikove gimnazije: pastor nije bio mnogo istrčao ispred svoga doba. car prola zi ulicama „da slavi Hrista”. prilagoditi se gledištima svoga sagovornika. kojoj na čelo stavlja „kneza-papu” ili „veom a komičnog patrijarha Moskve. igri. da sedi. da govori. da se ne ližu prsti. on je od evropskoga duha pozajmio samo površna obeležja jednoga slobodnog mislioca. Ova „pl emićska znanja” uskoro će se prilagoditi u Rusiji i pomoći će. U ovim neverovatnim lakrdijama i orgijama koje ih zbunjuju. a naročito u znanju stranih jezika. On je bio vaspitan prema davnašnjim običajima. želju da se oslabi ugled Crkve izlažući je potsmehu. i čitav im „konklavom” episkopa. a 1767 godine štampano je peto izdanje. zajedno sa promenom nošnje. među kojima je i sâm Petar . Ali ne treba Petru pripisivati takve namere. strjelec-ima. njegova osećanja prema crkvi dat iraju još iz njegovoga detinjstva i slična su onima koja on ispoljava prema bojarima . mačevanju. a pokazao se kao njihov protivnik . Ma da on poznaje temeljno crkvene obrede. d a se viša klasa izdvoji od ostalog društva. odlikovati se u jahanju.” Ogledalo daje pouke o svemu tome. koja je bila isto toliko grubo pros tačka koliko i skrnavna. arhimandrita i drugih crkvenih ličnosti. koje treba govoriti ne samo radi vežba nja. on pokušava. Po smrti patr ijarha Joakima. ipak on organizuje odmah po svome prvom povratku iz inostranstva onu čuven u litiju u kojoj je primorao svoga starog učitelja Zotova da igra ulogu „veoma komično g i veoma pijanog patrijarha”. nogama. jeda n ruski plemić iz XVIII veka treba najpre da nauči kako „da se pristojno ponaša za stolo m. već i zato „da sluge i sluškinje ne razumeju ništa od onoga što se kaže”. Ono takođe uči „da ne treba pljuvat i pred drugima. tražeći hranu i novac od domaćina koji bi mu otvorili vrata. da se ne čiste zubi vrhom noža. ustima. Za dve godine prodato je 189 primeraka. pošto ga prava kultura nije dirnula.

čuvara i starešinu presvetoga patrija ršiskog prestola. Prema tome. kod kojih organizacija Crkve pretstavlja gla vni problem.” Prilikom stvaranja kolegijuma. odaje takv e težnje. čak i kada . Petar h oće da jednom za svagda svrši sa političkom moći Crkve. Iako priznaj u da je pitanje o tome ko je nadležan da razvija dogme isto toliko važno za katolike kao i za protestante. „Od ovoga tre nutka Stevan Javorski postavljen je za „egzarha. Kada je godine 1717 Sorbona iskoristila carevo bavljenje u Parizu da mu podnese jedan projekt o spajanju Cr kava. i da je njegovo duhovno podr učje druga jedna država. ipak oni tvrde da se ovo pitanje ne postavlja za pravoslavnu Crkvu. on ne uviđa da se on meša u jednu oblas t koja ne spada u njegovu nadležnost i da samim tim on povređuje crkvene kanone. menjajući crkvenu administraciju. mi bismo u tome bili sprečeni apostolskim kanonom koji zabranj uje episkopu da preduzima ma šta bez odobrenja svoga starešine. narodna crkvena organizacija (autokefalna. prema narodnostima. sl avenofili Homjakov i Samarin. staju naprotiv na stranu Prokopoviča.bez uspeha. jer je njoj tuđa i sama pomisao na „razvijanje dogmi”. veoma učenog episkopa Marcela. jednak u moći samodržcu. Episkop rjazanjski Stevan upravljaće ubuduće poslovima koji se tiču šizme i jeresi. koji je „mnog o putovao i koji govori latinski. — Episkopi koji rešavaju bez patrijarha liče na udove koji bi hteli d a se kreću bez glave. koje je kao i stvaranje kolegijuma posledica uticaja Henrika Fika. već d a čuva nagomilano blago. svetovni ruski teolozi iz XIX veka. Dogme su dovoljno proširi vali vaseljenski sabori. Ako se usvoji ovo gledište. Ali. — njena unutrašnja ad inistracša ne može da pretstavlja kanonski problem. Nije onda čudno što jedno tako tašto mišljenje potstr ekava na akciju i samog pastira. italijanski i francuski”. da oni dižu svoje poglede manje ka samodržcu nego ka vrhovnom pastiru. zasenut ug ledom i poštovanjem koje uživa vrhovni pastir. da postavi svoga kandidata. pa čak možda i veći od njega. Prostosrdačni ljudi su toliko zavedeni o vim mišljenjem. već je to samo jedno pitanje pr aktičnosti i korisnosti.. i Petar ne zaboravlja da se protivu njega vojuje „u ime samoga Boga”. da se njegovi n eprijatelji „hvališu kako oni ne kaljaju svoje ruke. cilj pravoslavne Crkve nije da umnožava. čuvar patrijarhiskog prestola. Po smrti patrijarha Ad rijana (u oktobru 1700). ili na zvezde koje bi išle svojom putanjom ne primivši početni pot strek. crkveni pravilnik što ga je sastav io Teofan Prokopovič proklamuje to na jasan način: „Otadžbina” — izjavljuje on u izlaganju p obuda za stvaranje Svetoga Sinoda — „nema da se boji od jednoga korporativno g skupa onih nemira i pobuna koje izaziva uprava jednoga jedinog duhovnog st arešine. nego ih posvećuju. Kada izbije kakav razdor između tih dveju vlasti. autonomna. koji je u svojoj borbi sa carem Aleksejem tvrdio da je „duhovno iznad svetovnog”. svi će sa osećati pre sa duhovnim p oglavarom nego sa svetovnim starešinom i usuđuju se da ustanu u odbranu prvoga. O n jegovoj reformi mišljenja su podeljena u ruskoj Crkvi. lask ajući sebi da vojuju za samoga Boga. naročito u ovako v ažnom poslu.” O dnosno same osnove ovoga pitanja. on smatra da je takav starešina drugi v ladar. već ono rešava delimično i polit ički problem koji je Petra nagnao da tako radi i koji je jasno postavljen. januara 1721 godin e. Izvesno je da je on naklonjen protestantskim težnjama i da stvaranje Svetoga Sinod a. itd. Petar ustanovljava jedan „crkveni ko legijum” ili Sveti Sinod. onda se ona može cepkati u besk raj. Stevan 23 5 Javorski. čija će pravila napisati Teofan Prokopovič. koji se u ovom pitanju ne slaže sa Teofanom Prokopovičem i naginje ka kato ličkom tumačenju toga problema.. Pošto ova Crkva „nema razvitka” — kako kaže mitropolit Serafim u sv ome odgovoru biskupu Palmeru. To su granice koje nas u ovome poslu sprečavaju da radimo ili da govorimo. iskorišćuje tu priliku da indirektno ukori Petra odgova rajući teolozima sa Sorbone: „Čak i kada bismo mi hteli da otklonimo to zlo (odvajanje Crkava).” Jamačno da se Teofan seća teorije patrijarha Nikona. Pet ar je već dovoljno moćan da nametne svoju volju: „Prikazi i razrjadi (nadleštva) patrija ršiski” — odlučuje on 16/27 decembra 1700 godine — „prestaju da postoje. koji je bio skoro isto toliko nazadan kao i Joakim. — „niti sistema” — kako kaže Samarin.) ne zavisi od dogmi.4 Ne samo da ovakvo shvatanje uklanja kanonski problem. jer narod ne ume da razlikuje duhovnu vlast od samodržne vlasti. bolja od one prve.

sam. Svi su prop ali na splavovima (pri građenju pristaništa). Ovaj ag ent. Niko nema više mira”. To protivljenje ima korena čak u Niko novoj reformi. oduzeo na m muževe. za njih je pril ika da ispolje svoje nezadovoljstvo. on besni i mahnita. i primorava nas da plačemo do kraja života. Ništa mu ne vredi što galopira kroz Moskvu. Čudim se e dosad nije našao niko da ga ukloni. a sad će ih i us — Drugi jedan kaluđer odgovara: „Ta slanina moraće da se plati kad-tad. To nezadovoljstvo ne postoji više samo u jedn oj društvenoj klasi. Pod nazivom „generalnog prokuratora Svetoga Sinoda” on se postepeno preobražava u pravog šef a crkvene administracije. onda sve ide dobro. a sada se okomio i na sveštenike. ipak je jedan od njih. — Kaluđer kaže: „Vladar je povešao strjelece kao što se veša slanina.” Da bi konačno potčinio Crkvu državi. Život je težak.” Čak se i prosjak pridružuje ovome horu nezadovoljnika: „Nemci su g a opčinili. on je proždrao narod. ali. istoričar Solovjev uspeo je da stvor i jednu upečatljivu sliku opšteg neraspoloženja. kao što je učinio i u Senatu i drugim ustanovama. On lično odlazi redovno na svoju dužnost: a niko da ga ubije. u ministra za duhovne poslove. Zar je to vladar? To je neprijatelj. ali on ne uspeva da ih uništi. Zato se nezadovoljstvo usredsređuje naročito u nižim društvenim re . koji treba da je „dobar oficir. — Žen e vojnika kažu: „Zar je to vladar? On je upropastio seljake i domove. ali svaka nova žrtva koju on nameće stanovništvu.4 Primeru koji je Rusija dala o ovoj nezavisnosti još u XVI veku sledovaće kasnije G rčka. nego obuzima čitavo rusko društvo. Kad je dobro raspoložen. Bojarev sin kaže: „Zar je to car? On nas primorava da vršimo vojnu službu. na koje se oslanjao razočarani narod.” — Seljak kaže: „Otkako nam ga je Bog poslao. kao što s mo videli. i narodu bi lakn ulo. koje je dobilo vid cezaropapi zma. Srbija. NEZADOVOLJSTVO ZEMLJE I CAREVIĆA Opšte nezadovoljstvo. 5. Zar nema smrti za toga ludaka! On samo ubija valjane ljude.” — I svi u horu ponavljaju : „To je proždrljivi džin. kuće. car postavlja pri Svetom S inodu jednoga svog agenta. On putuje u svako doba. te se dakle javlja u verskom obliku. to su neshv tljivi nameti. — Sebar kaže: „Ako poživi dugo. polurubljama i davanju komore. već pitanje oslobođenja Crkve državnog tutorstva. Sad se okomio i na samoga Boga. u drugim trenucima. učinio našu decu siročićima. koji je neka vrsta ministarstva policije.” — Svešten „Bog zna šta se sve događa u našoj zemlji! Naša Ukrajina upropašćena je porezima. koji ima odvažnosti” ima dužnost da strogo motri da se Crkva ne meša u državne poslove. počinju da se oporezuju banje. noću.” Ako su se svi društveni slojevi osećali podjarmljeni. Rumunija i Bugarska. omoguća va caru da savlada svoje protivnike. 23 6 idu do prolivanja krvi. a ovamo uzima naše sluge i naše seljake za vojnike. to bi bio kraj kuluku. Za Petrove vladavine ono dobiva sve veći obim i uzima na sebe nacionalno i socialno obeležje. Njemu niko ne može umaći. nema više srećnih dana. jer skida zvona sa crkava. Pomoću arhiva Preobraženskog prika za. — Već pri svojim prvim pokušajima da preobrazi narodnu nošnju Petar nailazi na žestoko protivljenje narodnih masa. košnice. bio povlašćen. napast. Poslednji strje lec-i podneće svoj račun”. Otsada pitanje ponovnog uspostavljanja patrijarhata neće više biti pitanje uspostavljanja premoći Crkve nad d ržavom. Nekoliko navoda iz njegovog spisa pok azaće kako su razne društvene sredine odgovorile na Petrovu reformu. i to 23 7 po pustim putevima. Do njegove smr ti oni se drže povučeno. ipak će naposletku izgubiti glavu. Kad bi ga neko ubio. go i se samo o rubljama. oteraće nas na onaj svet. Nemamo više vladar a”. Jedino stroga kazna izrečena nad strjelec-ima. što se nikad nije videlo u vreme naših oceva i naših predaka.

duvana —. staroverac.. Sredinom godine 1705.dovima. Jedan deo trupa koje su bile poslane protiv Bulavina prešle su na stranu neprijatelja. od deset kopejaka po sežnju (2. Kozaci kažu strjelecima: „U vreme Stenjke Razina vi ste nas sprečavali u našem radu. iz Novgoroda po imenu Nosov učest vovao je tu. stanovništvo sa Dona i Jaika pridružiće nam se. pored jednog moskovskog trgovca. Uskoro potom i Donska oblast diže ustanak. pod izgovorom „da oni nisu dobili ukaz koji se odnosi na brade i o delo. Posle mnogih hapšenja izvršene su krvave kazne na licu mesta i u Moskvi. — Raspoloženje kod kozaka je slično kao i kod strjeleca. Bulavin. ne računajući ruske izbeglice. koja je jamačno izabrana namerno baš zbog svo je udaljenosti. Nemir i se šire i izvan prave Donske oblasti. ili još: „Ako vi počnete s jednog kraja. zatim kod strjeleca. u ob lasti reke Dona. ceni svoje trupe na 100. koji je zauzeo Čerkask. pokušano je da se istakne jedan lažni pretendent. za koga se misli da je još živ i koji „voli narod”.. a posle njihovog uništenja kod kozaka i inorodaca.” Ova proklamacija nije imala mnogo odjeka. a oni koji su ostali žele isto što i mi i veoma se raduju što ste došli. Jedan strjelec iz Moskve izjavio je kozacima: „Mi ćemo pobuniti ljude u Astrahanju. niko neće moći da nam se suprotstavi. zbog ne mačkog odela. Anciferova.133 m) na podrume. Proglas što ga pobunjenici iz Astrahanja upućuju kozacima navodi uzrok e pobune. To su pre svega povodi koji su veoma uticajni u prvim godinama XVIII v eka: „Mi dižemo ustanak u Astrahanu u ime vere hrišćanske. pre svega kod poreskih obveznika. Pošto je Petar naredio da se oni popišu. da se vrate svak i u svoje zavičajno mesto i da se poruše varošice zvane „uzvodne” koje su ponikle u toj ob lasti. stara vera moći će da se uspostavi”. mi smo ubili izvesne starešine ( vojvodu Rževskog). Još 1701 godine. jedan trgovac. Ustanak je bio brižljivo pripremljen. pukovnik knez Dolgorukov poslan je godine 1707 na Don. Pobune. Kozaci su smatrali ovo odašiljanje ruskih trupa kao nasrtaj na njihove stare slobode. U julu 1708 godine on se ubija usred pobeđenih kozaka. Drugi atamani p okušavaju da nastave njegovo delo. i posadskih iz Nižn jeg Novgoroda. Oni koji upravljaju nama klanjaju se pred idolima. oni su potučeni u krvavoj borb . mi ćemo se pobrinuti za ona j drugi. pobunjenici šalju poruke kubanjskim kozacima i sultanu. i da se oni oblače prema svojim davnašnjim običajima”. To je bio znak za opšti ustanak.. (Usled ovih zloupotreba). Jedino su se gradov i Krasni Jar i Černji Jar pridružili Astrahanju. ali opet bezuspešno. po gradovima nema garnizona. i zato što nam se zabranjuje da ulazimo u crkve odeveni u star inska ruska odela.000 ljudi. a 23 8 druge smo uhapsili. dok Petar „voli bojare”. Ataman Bulavin napada odred Dolgorukova i uništava ga.. da dobro piju i dobro jed u. i smišljeno je da se car uhapsi na Donu i da se pre da sultanu u isto vreme kad i tvrđava Azov. i što nam seku kaftane. izbija pobuna na najudaljenijoj granici na jugoistoku. Ugliča i Simbirska. Jedna naročita organizacija pretstavljala je razne r uske varoši. i skupština pretstavnika velikog broja ovih varoši sastala se u cilju da započne ovu pobunu.” Ali ima i skorašnjijih i stvarnijih pobuda: „Razrezali su nam namet od jedne ru blje na banje.” Misao o ustaničkom pokretu odavno im se vrti po glavi. Car se tuče sa Šveđanima. njih su top ovi Šeremetjeva brzo urazumili. Mržnja stare bojarske aristokratije ima sasvim dru go obeležje.” Nasilja pobunjenika izazivaju naposletku negodovnje stanovništva. Jedan deo stanovnika Astrah anja su se pokajali i molili za oproštaj. Središte ove pobune je varoš Astrahanj. i što nas progone . zato se između ovih dve ju grupa uspostavljaju neposredne veze. Caricin se uzdržao. i Bulavin doživl juje poraz. U svojim proklamacijama on poziva dobrovoljce ne samo d a „brane veru”. i zbog posečenih brada. Što se tiče ostalih pobunjenika. sad nema više nikoga da nam smeta”. Veliki broj begunaca iz Rusije okupio s e bio u gornjem toku Dona. okružena sa svih strana inorod nim plemenima. Donski kozaci su se takođe uzdržali. jedan lažni Ivan (b rat Petrov). i mi smo im oduzeli njihove mnogobožačke bogove. i ustanici izjavljuju „da tako veliki posao nije započet olako”. lišili su nas nezak onito naših pomoći u žitu . već i da „žive slobodnim i burnim životom u stepi.

sa svoje strane. Kažnjavanje pobunjenika je svire po: kozaci su vešani na splavovima. Njih vređa carev privatni život. što ga približuje nezadovoljnom sveštenstvu. Po smrti cara Ivana i zatočavanja carice Evdoksije. Nezadovoljstvo plemstva i carevića. ali. čas u Beč ili Pariz. potisnuti u pozadinu od Petrovih štićenika. već naprotiv voli da čita pobožne kn jige i da razgovara o verskim stvarima. Aleksej je pisao svome ispovedniku: „Pokoravam se volji svoga oca . Verenic a je rekla za svoga budućeg supruga „da on izgleda ravnodušan prema svim ženama”. Ali njegovo neprestano o tsustvovanje sprečavalo ga je da lično nadgleda vaspitavanje svoga sina. koji će se kasnije žaliti da je t aj ljubimac carev namerno usadio u njega sklonost ka besposličenju i pijanstvu. baron Hijsen) i pomišljao nekoliko puta d a ga pošalje u inostranstvo. Nikakva opasnost ne preti više Petru od kozaka. koji su svi b ili protivnici reforme. čas u Drezdu. računaju se m eđu najobrazovanije ljude svoga doba. oni odbijaju da priznadu njegov drug i brak sa livonskom zarobljenicom Katarinom i ne skrivaju svoje gnušanje na neotes ane careve ljubimce. sko rojevići i tuđinci. i on često put a pokušava da suzbija naklonosti svoga sina hoteći da mu nametne sebe za primer. Svi nezadovoljnici nisu uporne pristalice starih predrasuda i veko vnih zabluda. i protivu njegove volje. da bi se zastrašilo stano vništvo. Ign jatjev se ne usteže da odgovori: „Mi mu svi želimo isto to. mi slim da ona ima u sebi dobrote i da ovde ne bih našao bolju ženu.i kod Panšina (27 avgusta/7 septembra 1708 godine). oktobra 1711 godine. a njeg . Ovo nezadovoljstvo uzima većinom oblik jedne ozbiljne kritike Petr ove politike. jer je narod potlačen”.” Ali ubrzo se odnosi među mladim supružnicima kvare: Aleksej voli da pije sa svojim prijateljima. Način živ ta carevića pokazuje koliko se njegove sklonosti razlikuju od sklonosti cara refor matora: on ne voli da putuje. 7 do 8. docnije sam se d ružio sa sveštenicima i kaluđerima”. nezadovoljna aris tokratija polaže sve svoje nade u naslednika. „Od svoga detinjstva'' — izjaviće on prilikom saslušavanja po nj egovoj krivici — „ja sam živeo u društvu svoje majke i njenih službenica. a Matvjejev. Petar to zna. Z bog toga se njegova okolina nada da će se posle njegovoga stupanja na presto utišati politička uzrujanost i da će nastati jedno mirnije doba. Petar ga je oženio. spas ava život careviću. on ga je 3701— 1702 godine okružio strancima (Nojgebauer. na veliku radost njegovoga oca. kome oni moraju da se klanjaju i da ga pr opuštaju 23 9 ispred sebe. a da Menjšikov. kao što je Menjšikov. odgovara Francuzima „da je ta pesma nedostojna naravi ne samo jednoga vlada ra. Godine 1705 Matvjejev piše iz Pariza da se tamo peva jedna pesma o Ivanu Groznom u koju se upliće i Petrovo ime: u toj pesmi se pripoveda kako je car naredio Menjšikovu da ubije carevića zato što je razgn evio svog oca. i pored toga što je izjavio da je izvršio naređenje. Nekoji od njih. te se mladi carević nadahnjuje idejama svojih rođaka po majci i Petrovih sestara. one stare moskovske a ristokratije koju su bacili u zasenak novi Petrovi ljubimci. koji je promenio mišljenje. čijim posredovanj em on održava vezu sa svojom zatočenom majkom. Kozaci su izgubili igru. Njegov ispovednik. princezom Šarlotom od Volfenbitela. koji i ne sluti da će se proročanstvo iz pesme ostvariti posle trinaest g odina. — Osim narodnog nezadovoljstva postojalo je još jedno. carevića Alekseja. a njihovim atamanima otsečena glava na Crvenom Trgu u Moskvi. koji su pušteni niz Don. prezire more i rat. Petar je želeo da svome sinu pruži zapadnjačko vaspitanje.. već i jednoga čoveka iz naroda. koja je bila uzrok sukoba odvojena je od Donske oblasti i otvorena za useljavanje Velikorus a. Sve je ovo sasvim netačno: Menjšikov tuče i zlostavlja carevića.000 ljudi je posečeno. a to je nezadovoljstvo i otpor višeg staleža. i kada mu je Aleksej jednoga dana priznao da je poželeo smrt svome ocu.” I ne pitajući svoga sina.. Jakov Ignjatjev. oni posmatraju plebejsku okolinu carevu i neuredan život tih skorojevića sa prezira njem i gađenjem. kao knezovi Dmitrij Golicin i Kurakin. uzvodna oblast.. jeste vođ jedne grupe reakcionarnih svešt enika. Bar on Hijsen priča da je godine 1704 car pred njim zapretio Alekseju: „Ako vetar raznese moje savete i ako se ti protiviš da me slušaš” — kaže mu on — „ja ću te se odre iću se Bogu da te kazni i u ovom i u budućem životu”.

jer 24 1 jedina zemlja koja bi mogla da pokuša napad s mora jeste Švedska. i prijatelji moga oca biće nabijeni na koplja”. Trgovačka mornarica takođe ne pruža n i najmanje koristi. pošto se celokupna ruska trgovina obavlja posredstvom tuđinskih brodova. u ra spre i sukobe sa stranim državama. da je nepotrebno proširivati je. Ali. Međutim. geografski položaj Rusije je takav. Ne samo da plemstvo iz njih ne vuče nikakvu korist. Eufrozinom. On se više ne bi starao o floti i njenom održavanju i zadržao bi samo trupe po trebne za odbranu. Nedostatak mišica svirepo se oseća po selima.ova žena odbija da razgovara sa pijanim čovekom. jer bi se ostale p omorske sile odmah umešale da je brane. već šta više Livonci „igraju na našim glavama” i uživaju veće povlastice nego mi. on odgovara: „Šta me se tiče. Nekadašnja osvajanja bila su istinska dobit iz ko je su država i njeni službenici izvlačili razne koristi. Nama ostaje samo čast d a prolivamo svoju krv za odbranu jednoga tuđinskog naroda. On ne bi nikome objavljivao rat i zadovoljio bi se nekadašnj om državnom teritorijom. Što se tiče Danske. samo neka narod bude uz mene. i da je zbog toga on uvek želeo da otide nekud. jer švedsku obalu brane stene. Eufrozina je otkrila njegov politički plan: „Kad bi postao car. Za vreme istrage koja je vođena protivu njega. takve ideje su često izražavane u „prijateljskim i poverljivim razgovorima” što su ih vodili obrazova ni prestavnici ruskoga plemstva. njen je muž već sklopio vezu sa jednom mladom seba rkom svoga domaćeg učitelja. Ni ko nas ne napada.” Otkuda njemu ovakve ideje? Ako bi se verovalo Vokerod u.” On je uostalom ubeđen da će nje gov otac. Bilo bi dakle bolje ostaviti sume upotrebljene na izdržava . ne povećavaju n imalo našu bezbednost i mogu samo da nas uvuku. ako bi se tako što dogodilo. bez ikakve koristi po Rusiju. naprotiv. Za odbranbene ciljeve sasvim je dovoljna naša nekadašnja vojna organizacija. dok su Petrova osvajanja samo izvor briga i troškova. narod bi učinio sv e da se odbrani. Ev o te kritike u glavnim crtama. Kada ga obaveštavaju da će takve reči neko da ponovi i da njegovi prijatelji naposletku neće smeti više da se druže s njim. čije je svedočenje objavljeno na dvanaest godina posle Petrove smrti. već i sama 24 0 njegova ličnost njemu su odvratni. Naša zemlja je toliko vel ika. kao što je činio u Doba Nemira. Nikakva mornarica nije nam potrebna za odbranu obala. Isto tako je nekorisno izdržavati mo rnaricu u cilju napadačkog rata. pošto je rodila sina Petra. oni su prisajedinjavali samo oblasti potrebne državi ili o pasne zbog razbojničkih najezda. Kada je u oktobru 1715 godine Šarlota umrla. Jedan iskrcani odred doživeo bi neminovno da mu saobraćajne vez e budu presečene čim bi se zaledilo pribrežno more. Petrova osvajanja. a ona će uvek radije vršiti napad s kopna. Razume se. kaže on. Ovi razgov ori možda nisu imali onu veoma logičnu formu koju im pripisuje Vokerod. prava narodna politika sastojal a bi se u tome da se ne mešamo u tuđe poslove i da ne napadamo nikoga. Prema tome. Bilo bi dovoljno da se ona samo gušće naseli. Pre svega nezadovoljnici kritikuju spoljnu politiku. koje je bilo nezadovoljno reformama. Još je besmislenije od Rusije da pokušava da igra ulogu nekakve pomorske sile. Ali i najsvirepiji protivnik koji b i opustošio našu zemlju ne bi učinio ni polovinu onoga zla što nam ga prouzr okuje izdržavanje jedne stalne vojske. Bolje bi bilo da su ostavljeni kraj svojih plugova oni milioni ljudi što su žrtvovani ratu sa Švedskom i g rađenju Petrograda. da ona nema da se boji nimalo neke najezde. I raniji vladaoci o svajali su zemlje. Uostalom. bilo bi isto tako besciljno napasti je. uskoro umreti: „On će živeti još najviše dve godine”. Aleksej više ne krije da „ne samo vojni i drugi poslovi njegovoga oca. on bi stanovao u Moskvi.” Sv ojim prijateljima i Eufrozini on često puta kaže: „Petrograd neće dugo ostati u našim ruka ma. koji ima padavicu. a prusku brane dune. ali one za n as znače najsmišljeniju kritiku koju su savremenici dali o Petrovom državničkom radu. Petrograd bi bio samo jedna ob ična varoš.

a seljaci ih ostavljaju i beže. Ili je 24 2 pak on prinuđen da sve kupuje za gotov novac. neskladnoj i često nesmišljenoj delatnosti koju je Petar razvio u svojoj spoljnoj polici i svom radu na vojnim poslovima. lako je uvideti sve što je bilo veštačko i nekorisno u ćutljivoj. Opis domaćeg gazdinstva ruskih zemljoposednika. Većina o d njih su razumne i tačne. Kada je. Sudstvo. S druge strane.nje mornarice u džepovima poreskih obveznika. te je plemić prinuđen da dovozi iz velike daljine potr ebne namirnice i stočnu hranu. i to ne za vreme rat a. ovaj način gazdovanja bio je veoma nepodesan za preskup način života u prestonici i po vojničkim logorima. kada nezadovoljnici govore o svojim staleškim interesima. mi nikad ne uspevamo da uspostavimo red u našim poslovima. što mu s tvara velike nezgode. međutim. Namirnice za sopstvenika i njegovu poslugu. mogli bi se lakše nadgledati u tako velikom centru kao što je Mosk va. Sve to može on nabaviti u Moskvi skoro besplatn o ili po skromnu cenu. i kada je Moskva ponovo postala prestonica. Njemu je potrebno u izobilju hrane i pića ruskoga porekla. i tek će se po dolasku Katarine II na presto pojaviti prava ruska nacionalna politika. na koje treba paziti mnogo budnije nego na Švedsku. koji je odveć blizu granice . kao i nezgode i opasnosti što ih pruža položaj Petrograda. međutim. a seno i zob za njegove konje obilato daje plemiću njegova zemlja koja se nalazi nedaleko od va roši. zatim mnogobrojna posluga i konji. da čak i kada dobijemo penziju usled bolesti ili st arosti. Petrove veze sa malim nemačkim dvorovima bile su mnogo prisnije nego što su to nalagali interesi Rusije. koji su plen kor upcionaša i lopova. Nasuprot tome. njegovih ministara. Treba priznati da su ove kritike Petrovih savremenika mnogo ubedljivije nego sve ono što su protivu reforme mogli kasnije reći branioci drevnih ruskih običaja. Što se tiče ost alih stranih sila. Njegovi konji padaju od umora na putu. na primer . glomazne sirovine koje su glavni predmet izvoza zahtevaju da prevozni troškovi budu što manji. jer je primoravao zemljopos ednika da otsustvuje dugo godina i unosio je nered u njegove poslove. finansije i čitava državna administracija. izuzev Petrograda. prevozni troškovi teško pritiskuju trgovinu. ono što je u Petrovom radu bilo veštačko i neprirodno ukazalo se jasnije n ego dotada. savremena Rusija izgubila oblasti na Baltičkom Moru koje je Petar osvojio. pošto su cene u Petrogradu upravo skočile posle dolaska dvora. one su otprilike na istom ostojanju i od Moskve i od Petrogra da. jer potrošnja dvora pretstavlja sasvim malu cifru godišnjeg trgovačkog bilans a. i to po veoma visokim cenama. Mi smo primorani da ostavimo svoja imanja u ruke nepoštenih nadzornika. veoma je tačan. Nas toliko pljačkaju. On ne prodaje ništa. Moskva je bliža P oljskoj i Turskoj. već upotrebljava sve to u svome domaćinstvu. a nas primoravaju da lično vršimo vojnu službu. seljak u se isisava krv. tako da dvor lišava trgov inu one dobiti koju bi joj mogao pružiti geografski položaj nove prestonice.” Iz ist ih ovih razloga i zemljoposednici duboko mrze Petrograd. koja služi kao pristanište za sv e što ulazi u Rusiju. pošto u ruskoj ekonomiji gotov novac igra manje važnu ulogu ne go dohotci u naturi. Trgovina nema nikakve koristi od toga što je carski dvor u Pet rogradu. rezultati ovih nepotrebnih postupaka osetili su se mnogo jače. iako je tačno da je Švedska bliža Petrogradu nego Mosk vi. jer i najmanja taktička pogrešk a može predati prestonicu u ruke Šveđanima. U pogledu spoljne politike. kao što je bilo nekada. tovarna kola ne mogu dalje. već za čitav niz godina. Ali je okolin a Petrograda neplodna. ipak to susedstvo nije bez velike opasnosti. On je svima i svakome nudio ruske vojnike. Najzad. i što je još gore. Podizanje te nove prestonice usred finskih baruština i inorodnog stanovništva mogl . Isto tako. niti da se časti ukusnim ručkov ima i tuđinskim vinima. njihov ton posta je plahovitiji: „Zbog lične ambicije cara. što nas udaljuje od naših domova i naših porodica. a ova dva grada su podjednako udaljena od Rige. Isto tako pada u oči i korisnost od centralnog položaja Moskve . Za v lade njegovih direktnih poslednika. Premeštanje vladareve rezidencije u severnu prestonicu smatra se da je više od štete n ego od koristi. „Jedan ruski plemić” — piše Voker od — „ne teži da stekne skupoceno ruho i nameštaj.

koj i ga potsećaju „da se kamilavka ne može prikovati za glavu”. Inače. Veber. da bi ga privoleo da se vrati u Rusiju: on mu nagoveštava da će moći da se oženi Eufrozinom koju voli i da će moći posle toga da živi časnim i mirnim životom „na sel Izaslanici stranih država prikazuju u svojim izveštajima koliko je za Petra opasno da ostavi svog naslednika u životu i u slobodi.” Sutradan je Katarina rodila sina. Petar. u kojoj bi živa spoljna politika. Onaj kome ću ostaviti u nasleđe ono što sam ja zasadio jeste jedan lenji rob koji je zakopao svoj talenat. i zato je od strane čove ka kakav je bio knez D. ili ćeš postati kaluđer. da će pričekati još neko vreme. i on daje svome ocu jedan o dgovor savršeno logičan.. postupaću s tobom kao sa zločincem!” Aleksej pita za savet svoje prijatelje. Austriski car.Elmo. bila je prerana i premašala je mogućnosti i sredstva. da mu ostavio vremena da se iskreno pokaje. Aleksej se tada odlučuje da beži i sklanja se kod austriskog cara Karla VI . čiji su špijuni pronašli begunca. sad i am brata”. i ne samo korio nego i tukao. Od tog tre nutka car se nosi mišlju da izmeni zakon o nasleđivanju prestola.” On mu obećava. jer je ono obznanjivalo jednu dalek u budućnost. predočavam ti da ću te isključiti iz nasleđa. koji je dobio ime Petar. koje u ovom trenutku ne uživaju velike povlastice” — piše mu on.o je izgledati kao ćudljivi prohtev jednoga despota koji se bio odlučio da prkosi za konima istorije i prirode. živa spoljna trgovina i narodna mornarica bile neophodan uslov ruske narodne nezavisnosti. Sveopšta mržnja koja tinja očekuje samo da duhn . on odlazi u inostrans tvo. Petar se sastao sa svojim sin om i obasuo ga savetima: „Razmisli. ali nepredviđen. Ja ću pričekati još pola godine. a to će reći ciljeve koje je Rusija njihovoga doba bila sposobna da sebi postavi i da ih dostigne. poziva svog sina da dođe k njemu. Ali će o vaj otpor biti samo privremen i neće moći da spreči Rusiju da se drži istoriske brazde k oju je Petar umeo tako duboko i tako snažno da zaore u još neobrađenom tlu svoje otadžbi ne. iak o je on u mnogo čemu bio preteča svoga stoleća. očima samo svoje neposredne potrebe. pa da se vrati u Rusiju kao namesnik svome mlađem bratu. Videćemo i druge posledice. imali su pred. Poznate su nam posledice ovih kritika: uprošćavanje odveć složenog i preskupo g upravnog sistema što ga je Petar bio ustanovio. pa prema tome moram umreti.. jer bez toga moj duh ne bi mogao da se uspokoji. Zbog njegove plahovite naravi. On zna da njegov životni zadatak ugrožavaju i njegov rođeni sin i nezadovoljnic i okupljeni oko ovoga. Međutim. napominje: „U ovo j carevini sve će se jednoga dana završiti jednom užasnom katastrofom. koji ne može mnogo da uspokoji cara: „Tražim da se zakaluđerim”. — Petru su. Golicin negodovanje bilo isto toliko prirodno koliko i neizbežno. izaslanik Hanover a. dodaje: „Hvala Bogu. 24 3 Kažnjavanje Alekseja i smrt Petrova. služi se Eufrozinom. M. kao što se otseca araženi deo tela. nemoj hitati. On namerava da sačeka Petrovu smrt. odgovara jući mu — takođe pismeno — da se izričito odriče prestola. jedne tako siromašne i zaostale zemlje kakva je bila Rusij a. dopušta mu da se sakrije u zamku Sant. dodaje on. Na sam dan Šarlotinog pogreba. poznati uzroci nezadovol jstva. on šalje Alekseju jedan pisani ultimatum: „Ja sam čovek. Petar je naslutio put na koji je sudbina uputila Rusiju. koja j e pošla s njim. ništa nije pomoglo. Savr emenici nisu mogli da shvate njegovo delo. pošto je opisao zavere i atentate koji su skovani protivu cara. Koliko sam te puta k orio. bolje je da pođeš pravim putem. nego da postaneš kaluđer. čija smo rasmatranja naveli. Sve kritike koje smo naveli svode se na jednu: reforma koju je izvršio Petar. Aleksej. Milioni duša priz ivaju u pomoć nebesku silu protivu cara. — „ili ćeš izme svoju narav. Ali Petar ne pridaje veru njegovom odricanju: „Na tebe će uplivisati du gačke brade. i koliko već ima godina kako s tobom ne govori m! Ali ti ništa nije koristilo. s kojim je u srodstvu preko svoje žene. sve je bilo uzalud . Bolje je da ono padne u deo jednom dostojnom tuđinu nego rđavom rođaku. događaji koji su se odigrali za dva naredna stoleća opravdeli su ono što je u njoj bilo bitno. njegovi odnosi sa sinom mo rali su neizbežno da se završe tragično. „Inače. Njegovi savremenici. zbog toga njihove kritike sadrže mnogo istine. Pre nego što je otputovao u inostranstvo.” Uvek zabrinut. k oji nadvišuje Napulj. razume se. kome njegovo pri sustvo nije moglo da bude prijatno. pa verujući čvrsto da je sigurnije ako ga ima kraj sebe.

Osim toga. ako se dogodi da on umre. „u podne. 31 24 4 januara/11 februara 1718 godine. isto kao i 1698 godine. i 24 juna/5 jula sud ga osuđuje na smrt zato što je hteo „da se dočepa prestola pomoću pobunjenika. čiju pohvalu Teofan Prokopovič objavljuje u delu koje nosi naslov: Osnovanost vladareve volje. Ali šest mese ci kasnije njemu dolazi do ušiju šaputanje kako carica održava nedopuštene odnose sa lepim Monsom. i njih nema ko da 24 5 zameni. često se otkrivaju i ukazuju na nade koje nezadovoljnici gaje da će Petar usko ro umreti. stanuju odvojen o. a zatim i mučenju. ali kao što piše Veber: „Sveštenstvo.” Zaključci koje Petar izvlači jasni su: treba ukloniti carevića. Sva lica za koja se pretpostavljalo da su n jegovi saučesnici podvrgnuta su ispitivanju. Istoga dana. i sam Aleksej priznaje svome ocu: „Da su me pobunjenici pozvali. Iako mu više ne preti neka p rava zavera. plemstvo i narod obožavaju carevića. Ispitajte šta svi nose u srcu. I pored toga što je Aleksej uklonjen sa sveta. on vidi samo prazninu. Aleksej. sa ciljem da opustoši državu. činovnike koje je on lično postavio. ali razgovori među prijateljima. Supruzi više ne opšte uzajamno. Oko sebe vidi on jedan režim koji je on sâm stvorio. očekuje se samo da se javi neki vođ. U dane 19/30 juna. Ne može se večito rušiti da bi se sve ponovo podizalo. vraća iz inostranstva kao neumoljiv osvetnik. priz naje sve što se od njega traži da prizna. i svakome je poznato da testament ca rev neće biti izvršen posle njegove smrti. 7/18 maja 1724 godine on priređuje krunisanje svoje žene Katarine. On odlučuje da ga preda sudu sastavljenom od velikodostojnika i sveštenika i da ga zatoči u Petropavlovskoj tvrđavi. ali je sad odveć kasno. koja je u svome početku ličila na oduzetost. cara (austriskog) i tuđinskih trup a. Kada je pošao na put 1719 godine.” Zbog toga se Petar. Događaj sa Monsom pokazuje Petru koliko je on usamljen. on sebi pripisuje pravo da po svojoj volji odredi sebi nasledni ka. ja bih se odazvao njihovom pozivu. ali. Ukazom od 5/16 februara 1722. vrgnut na muke. proglašeno je da je Aleksej lišen svojih prava na p resto u korist njegovoga mlađeg brata. ne obeduju za istim stolom. Ali ja neću imenovati nikoga. da su oni spremni da v rate Petrograd i osvojene pokrajine i da zanemare onu mornaricu koja ga je stala toliko napora. sa svojim duboko ukorenjenim navikama koje potiču iz drugog jednog stoleća.” 26 juna/7 jula on je ponovo stavljen na muke u prisustvu cara i Menjšikova. Nije se moglo dokaza ti da postoji zavera. i tek 14/25 januara 1725 godine. njegova džinov .” Eufrozina otkriva carevićeve namere ko je smo već naveli. on ipak oseća da je uhvaćen u jedan krug koji on više ne može da raskine kažn javajući ljude iz svoje okoline kojima je poklonio svoje poverenje. i Petar lažno prestavlja strancima da je njegova smrt bila posledica nekak ve užasne bolesti. carević je ispu stio dušu”. prizna o je Menjšikovu i Apraksinu da on savršeno dobro zna koliko se njih obojica ne slažu s a merama koje je on preduzeo i. Odmah po svo m povratku u Moskvu. sa svojom željom da sve ra di on lično i da održi svoju nezavisnost prema utvrđenom poretku. ča k i za tvoga života. izvan ovoga režima i ovih činovnika. krvi i novca. 22 i 24 juna/3 i 5 jula. Episkop Dositej izjavljuje u toku istrage: „Ja sam jedini dopustio da b udem uhvaćen u ovoj parnici. I sami običaji su se iz menili. upravnikom njegove lične kancelarije i bratom njegove nekadašnje drag ane. na nekoliko dana pred Petrovu smrt. koji je potom optužen za nekakvu beznačajnu krivicu i pogubljen 28 novembra/9 d ecembra. On već zna kolik o oni vrede. o kojima smo govo rili. i to za života svoga oca. Petar je postao kao neki anahronizam. Pošaljite uhode u narod da slušaju šta se priča.” Istrazi je sledovao čitav niz pogubljenja.e vetar pa da se rasplamti. car — čiji je sinčić Petar umro takođe (1719 ). pokušaće oni da se izmire. i dalje je bio nespokojan.

dao je znak da mu se donese harti ja i uspeo da napiše samo ove dve reči koje su se mogle razaznati: „Dajte sve”. Dovršavajući preobražaj nekadašnje patrijarhalne monarhije Rjurika u adm inistrativnu monarhiju. Pošto se ispovedio i pričestio. O D K A T A R I N E I D O K A T A R I N E I I Nova uloga plemstva. dosledan sam om sebi. Ova društvena sila. Anu Petrovnu. nije se do poslednjeg trenutka mogao odlučiti da se koristi svojom „vladarskom voljom” da odredi sebi naslednika. Nastupa novo doba. koje teži da potčini državi socijalne grupe namećući im javne službe i . Sudbina Petrove reforme veza na je za pitanje nasleđa prestola. (Kraj prve knjige) 24 6 I X . pokušao da joj diktira. Njegova smrt nastupila je posle jednog žestokog nazeba što ga je dobio kada je spa savao jedan čamac koji je bio potonuo u reku. 27 januara/7 fe bruara 1725 godine.ska snaga poljuljana je usled njegove grozničave delatnosti. Izdahnuo je 28 januara/8 februara. Godine 1722 njegovo zdravlje bilo je konačno porušeno. Umro je kao što je i živeo. — Sa drugom četvrti XVIII veka otvara se nov period socijalne i storije Rusije. i svi su računali da će on uskoro umreti . ali nije mogao da izgovori ni jednu reč. koje je ostalo otvoreno i koje će biti rešeno silom . i same osnove sastava tih grupa bile izmenjene. koja tek što beše ponikla. up otrebljena je prviput pred kovčegom preminuloga cara. osnovno načelo pod ele na staleže. pošto je već izgubio moć govora. Zatim je pozvao svoju kćer. Iako su izvesni položaji u državnoj upravi razdeljeni među socijalne grupe na jedan nov način. doba svemoći garde. a naročito usled burnih pirovanja kojima se odavao još od svoje mladosti.reforma Petra Velikog imala je odjeka na socijalnu organ izaciju.

radi sporazumno sa najbližim saradnicima Petra Velikog. drugu. I tako je Katarina proglašena za caricu Rusije uz dobovanje doboša garde. koja će se završiti i dobiti zakonsku potvrd u za vladavine Katarine II. druge žene Petra Velikog. čiji su pretstavnic i kneževi Dolgoruki i Golicin. sina carevića Alekseja. Ko je nadležan da izabere jednoga od ova dva kandidata? Petar nije označi o svog naslednika. druge supruge Reformatorove. Či m je stanje cara na samrti postalo beznadežno. no ona se. od oficirske diplome ili zvanja osme klase u Tabeli rangova. po naredbi Menjši kova stiže svečano da podupre Katarininu kandidaturu. i upinje se da dokaže da njoj. kandidaturu carevog unuka. pripada sasvim opravdano nasleđe prestola. Ove plemićske grupe se veoma razlikuju međusobno po svome poreklu. Dok je on držao svoj govor. kontrolišući čitav narodni rad. — Petar Veliki. plemstvo počinje da se oslobađa postepeno obavezn e vojne službe koja mu je nametnuta.novčane obaveze prema državi. koja se tada prv . Tu je pre svega staro plemstvo sastavljeno o d potomaka starih plemićskih porodica. koji je sebi pripisao pravo da po svojoj volji odredi sebi naslednika. čije plemićske titule zavise. no koji nije imao vremena da ga izabere. teže da se dočepaju vlasti. koja je bila obasuta novcem. Tolstoj je uzeo reč. jer ukoliko plemići stiču sve nove i nove p ovlastice. Tu je najzad „službeno” plemstvo. koji treba da učestvuju u visokoj upravi države. Kada su pretstavnici stare aristokratije predl ožili mladog Petra Aleksejeviča. pošto je on bio glavni izvršilac vo lje Petra Velikog prilikom osuđivanja carevića Alekseja na smrt. koje je on uzdigao na stepen velike vlastele. Prvi znaci ove evolucije. KATARINA I (1725—1727) I PETAR II (1727—1730) Stupanje na presto Katarine I. vernoj životno j drugarici Petrovoj. javljaju se odmah po smrti Petra Velikog. iako član jedne veoma stare porodice. po smrti Petra Velikog. U političkom pogledu Rusija je i dalj e apsolutistička monarhija. ono igra g lavnu ulogu u mesnoj upravi. a nijedan organ nije zakonski vlastan da bira novog vladara. ostavio je sudbinu prestola nerešenu. ljudi bez imena i imanja. mladoga Petra Aleksejeviča. Porodične tradicije nagone ih da sebe smatraju za prirodne saradnike careve. Ti znaci ispoljavaju se u obliku borbe između suparničkih grupa u samom plemstvu. u noći između 27 i 28 februara/10 i 11 mart a 1725 godine da bira novog cara. zahvaljujući njihovim ličnim v ezama sa vladarima. u socijalnom pogledu. on to čini stoga što se lično boji da mladi Petar bude izabran. koje teži da se približi prestolu i da vrši jači uticaj na vladu. Ipak. kandidaturu Katari ne. Ako je ova treća grupa i ostala privremeno u zasenku. Garda. Dve kandidature su postavljene: 24 7 prvu. po načinu života. Porobljavanje seljaka od strane zemljoposednika pojačava se sve više. oslanja sve više na pov lašćeno plemstvo. velika vlastela. okuplja se u dvoru. sa titulama ili bez njih. ne obazirući se na z akonske podrobnosti. 1. zemlje i robove. gardiski pukovi pod oružjem opkoljavaju dvor. postavila je aristokratska partija davnašnjega porekla. postavili su Menjšikov i najbliži saradnici cara-reforma tora. po glavnim svojim interesima i težnjama. Tu je zatim plemstvo sa „dodeljenom titulom”. Gardiski oficiri ispunjavaju d voranu gde se držala skupština i propraćuju Tolstojev govor tako ratobornim uzvicima i gestovima. takvi su saradnici Petra Velikog. imajući povlastice. Ove dve kandidature maskiraju suparništvo ovih dveju plemićskih grupa koje. da bi nagradio njihovu darovitost i njihove sposobnosti. od vremena Petra Velikog od položaja u drž vnoj upravi ili čina u vojsci. On otpočinje pohvalu Katarine. Ako on tada. Ali. utoliko jaram ropstva postaje teži. ostalo je netaknuto i postalo je čak neumitnije nego ikad. nisu njegov a rasmatranja izazvala donošenje odluke. one prve dve stu pile su u međusobnu borbu odmah po smrti Petra Velikog. da pristalice Petra Aleksejeviča ocenjuju da je pametnije ćutati. po zadi svakoga kandidata. sastavljeno iz najrazliči tijih društvenih slojeva i čiji je izvestan broj pretstavnika proizišao iz najnižih društv enih redova da bi se popeo do vrha društvenih lestvica.

čija je dužnost da rukovodi glavnim tekućim poslovima. S druge strane. Beskrajno gr amziv. — Svakome je jasno da je Katarina nesposobna da drži državnu k rmu. To veće bilo je sastavljeno isprva od šest članova: Menjšikova. Ono je za sebe zadržalo pravo da raspravlja o gl avnim pitanjima iz unutrašnje i spoljne politike. On udešava čitav niz sastanaka između Menjšikova. Ali. Uskoro stanje postaje sasvim zategnu to. i da će d . kao i na tajnim skupovima. Menjšikovljeva diktatura. i izgleda da se govori o ograničavanju samodržne vlasti u korist visokoga plemstva. — Na dan 8/19 februara 1726 godine ustanovljen j e Vrhovni Tajni Savet. on se bezobzirno obogaćuje na štetu državne blagajne.iput umešala u politiku. Nekadašnji povremeni skupov i velike vlastele. Nju je Pet ar uzeo najpre za svoju draganu iz Menjšikovljevog saraja. koji od „Upravnog” postaje „Visoki” Senat. koji se u Petrogradu oženio ćerkom Petra Vel ikog. Petar je bio iskreno privržen toj ženi. i uspeva u tome . da ovaj bude verenik Menšikovljeve kćeri. obdarena prirodno živim duhom i pouzdanim taktom. ma da je bila savršena drugarica Petrova. Postavši stvarni vladar. — Stvaranje Vrhovnog Sa veta ne prekida borbu partija. Stara aristokratija nije se pomirila sa 24 8 svojim porezom. pored toga što je zadovoljavalo jednu pot rebu. taj vešti dvoranin. ona je neminovno morala da postane slepo oruđe u tuđim rukama. mora ono da ispita pre nego što se podnesu carici. prima na sebe da stvor i jedan kompromis. zahvaljujući s vojoj skromnoj naravi. svojoj izdržljivosti i veselosti. Tolstoja. Katarina je bila nesposobna da bude njegov poslednik. njena vladavina je ustvari diktatura Menjšikova. on pušta na volju najgorim sklonostima svoje prirode. i ona je postala za cara veoma pogodna supruga za vreme njegovih ratnih pohoda. Iako to veće ne ogra ničava caričinu samodržnu vlast. On odmah pokušava da u njemu igra prvu ulogu i da potisne Menjšikova u pozadinu. članova stare aristok ratije i vojvode od Holštajna. Devet dana posle njegovog ustanovljavanja. Golovina. njegovi ukazi imaju istu važnos t kao i caričini. on otuđuje od sebe simpatije svoje okoline. vojvoda od Holštaj na naimenovan je za člana toga Saveta. Ona je bila i ostala prosta livonska seljanka. U početku. izuzev tajnih . U isto vreme Austrija. pr etresaju se planovi o državnom udaru. Kao samodržna carica. kne za Dmitrija Golicina i Ostermana. vojvoda znatno p ojačava svoj uticaj i uspeva da dobije komandu garde. već joj s amo daje nov pravac. Pun oholosti i nadmenosti . ali je bila savršena neznalica u državnim poslovima. Ovaj daroviti skorojević b io je poslušan pomagač u rukama jednoga gospodara kakav je bio Petar Veliki. Ugovoreno je da Menjšikov privoli Katarinu da prizna za naslednika prestola kand idata ove grupe. Dok je ovaj bio u Kurlandiji. Menšikovljeva diktatura je nepodnošljiva za vojvodu od Holštajna. koji je bio neka vrsta veća sastavljenog od šefova najvažnijih grana državne uprave i za kojim se odavno osećala potreba. U domovima Golicina i Dolgorukova. trudila se da onemogući vojvodin uticaj. imalo je za cilj takođe da oslabi ličnu diktaturu Menjšikova. Menjšikov smatra za potrebno d a obezbedi sebi saveznike. bili su preteča i kao neka zamena o ve ustanove. ono ipak ima znatna prava: sve poslove. Apraksina. Stvaranje Vrhovnog Tajnog Saveta. čiji su poljupci jedino mogli da utišaju njegove užasne nastupe ludačkoga besa i njegove histerične trzaje. ona se bila zadovoljila m estom koje joj je bilo dodeljeno i podnosila je bez roptanja nezgodne ćudi svoga s upruga. D a bi otklonio tu blisku krizu. za vladavine Petra Velikog. Petra Aleksejeviča. za koju je Tolstoj mislio da ju je utišao. Anom Petrovnom.. Da bi ovoga usamio. koji se završavaju stvaranjem jedne nove državne ustano ve. koja tek što je bila zaključila ug ovor o savezu sa Rusijom i koja se pribojava da bi savezništvo između Holštajnskog voj vodstva i Rusije moglo da odvuče ovu u međunarodne kombinacije štetne po austriske int erese. Tolstoj. Ono potiskuje u drugi red Senat. Zbliženje između Menjšikova i stare aristokratije. i koji sanja o tome da stavi sebi na glavu carsku krunu. Stvaranje ovoga saveta. carski ambasad or Rabutin preduzima da zbliži Menjšikova sa starom aristrokratijom.

kneževi Dolgoruki idu za primerom Menjšikova i ponavljaju njegove pogreške: oni zloupotrebljavaju prema drugima svoju moć. ali jednu prevagu za koju ono neće imati da zahvaljuje samo svojim lični m vezama sa carem. koji nij e bio prekidan raznim događajima političke borbe. Petar II oduzima mu odjednom sve titule i sva zvanja. careva verenica prema kojoj car ne gaji nikakve osećaje. pada takođe u nemilost. Međutim njihov položaj za koji imaju da zahvale samo nji hovim ličnim vezama sa mladim carem. Buturlinom. Pre svega. on je iskoristio tu priliku da o bjavi svoje političke planove. On sanja o tome da visokome plemstvu dadne prevagu u rukovođenju državnim poslovima. već mu daje za verenicu umesto kneginjice Menjšikov. Vasilij Lukič Dolgoruki i on postaju članovi Vrhovnog Tajnog Saveta. i koja će biti zajemčena jednim aristokratskim Ustavom. koji se pribojava Petrovog dolaska na presto. Doklegod su Dolgoruki uživali vladarevu naklonost. najpre na njegovo imanje na kraju Rusije. Ali Menjšikov otkriva na vreme njihovu zaveru i preduzima potrebne me re. on se oslobađa za verenika: Tolst oj je prognan i zatvoren u kazamatima manastira na ostrvima Solovki. usamljen u svome kabinetu za rad. veoma je nepouzdan. koji će ogr aničiti apsolutnu 25 0 carevu moć. koja ga mrzi. veoma su uzrujani zbog ovih pl anova. Petar II proglašen je za cara. uz pripomoć Nemca Fika. a potom u Sibir. Menjšikov se prema svima ponaša nadmeno desp otski kao kakav zamenik cara. Sa Devijerom. i dalje se ponaša prema caru kao prema nerazumnom detetu i opovrgava njegov a naređenja. pročitan svečano. Kada je trebalo naći zamenika Petru II. Ovaj starac je neobičan tip aristokrate. gde će i završiti svoj burni život. gde će i umreti. A ovaj. o n se zadubio u proučavanje političkog ustrojstva Švedske. Uveren u čvrstinu svoga položaja. Posle jedne žestoke prepirke. To je triumf za Dolgoruke. on je ostao po strani. u Belom Mor u. postavši blizak prijatelj mladoga cara. Sin Alekseja Grigor jevića Dolgorukog. U svojoj pometenosti oni vrše jedan očajnički pokušaj: sastavljaju lažan testament kojim Petar II proglašuje za caricu svoju verenicu.o njegovoga punoletstva namesničku vlast vršiti Vrhovni Tajni Savet. Ne samo da mu on nameće sv oga sina Ivana za ljubimca. Poljske i drugih evrop skih država. Nariškinom i drugima. kao budući tast novog a cara. ne obazire se na to što na prestolu sedi kandidat stare aristokratije. kako ga nazivaju njegovi ne prijatelji. Tada stupa na pozornicu starešina druge jedne aristokratske porodice. jer njegova vernost sta rim običajima i ruskim shvatanjima spojena je sa njegovim najživljim interesovanjem za zapadnjačke političke ideje. Smatrajući već da je presto njihova nasle dna baština. vređaju ceo svet svojom nabusitošću i be zočno pljačkaju državnu blagajnu. Ivan. Namah se veličina Dolgorukih ruši po put kuće od karata. Reforme Vrhovnog Tajnog Saveta za vlade Katarše I i Petra II. knez Dmitrij Mihilovič Golicin. a vojvoda od Holštajna mora da se povuče u svoje vo jvodstvo. Taj „veoma oholi Golijat”. svoju kćer Katarinu. Vojvoda i Tolst oj. uspeva lako da pots takne njegovo samoljublje protivu Menjšikova. bio je upravljen naročito na dve tačke : s jedne strane na smanjivanje državnih izdataka i rasterećenje poreskih obveznika . u Berezov. a sutradan je njen testament. zadržao je prvo mesto kraj carskog prestola. koji sadrži odluke koje je Menjšikov utvrdio za jedno sa starom aristokratijom. Katarinu Dolgoruku. prijatelja i druga u uživanjima i razvratu. Njegova kći. — Rad Saveta. On želi da ostane diktator i raču na da potčini sebi Vrhovni Tajni Savet. U noći između 18 i 19/29 i 30 januara 1730 godine Petar II umire od boginja. — Menjšikov. oni snuju zaveru da onemoguće te planove. Kneževi Dolgoruki pripremaju njegov pad. Alek sej Grigorjevič raspolaže carem kao kakvim porodičnim dobrom. Stupanje na presto Petra II i diktatura Dolgorukih. 6/17 maja 1727 godine Katarina 24 9 umire. ne uviđajući opa snost. i šalje ga u progonstvo.

i ta komisija daje pravo ovim plemićim a da trguju poljoprivrednim proizvodima kako u unutrašnjosti zemlje tako i u pogle du izvoza. koje je Petar I dodelio umirovljenim vojnicima. da će uvek zadržati kraj sebe jedan Vrhovni Savet od os am članova. Savet je smanjio broj i osoblje državn ih kolegijuma. jer ukoliko seljak bude manje plaćao državi. a njihovim činovnicima odobrio. U oblasti finansija. ali su izvozne carine tamo niže nego u pristaništu Arhangelska. da zavodi nove poreze. Njega tada sačinjavaju samo pet članova: Golovin. a to je pravo da potvrđuju beležnička akta koja se odnose na ustupanje zemlj išnih poseda. Savet je odobrio između ostalog jednu stvar nu olakšicu zemljoposednicima i seljacima. 25 1 2. tome Savetu prepustiće ona upravu nad vojnim snagama. zato što su one rođene pre venčanja Katarine sa carem. kao udova vojvode od Kurlandije. što ga je Petar Veliki dodelio Petrogradskoj luc i. reguli san je i menični sistem. je dan jedini je trgovac. Vasilij L ukič Dolgoruki i Dmitrij Golicin. plemiću zemljoposedniku — proučava se temeljno. neće ponovo udati i neće naimenovati svoga naslednika — što znači d a monarhija postaje izborna. oglašuj e se za slobodnu. kako bi se ograničila njena vlast u korist Vrhovnog Tajnog Saveta. Mihail Vladimirovič Dolgoruki i maršal Mihail Golicin. a sa druge strane na iznalaženje mogućnosti da se olakša uprava nad imanjima onim plemićima koji su usled obavezne vojne službe morali da žive daleko od njih. uistini. Ove reforme interesuju isto toliko plemiće koliko i trgovce . izvesne službe koje su u vezi sa prikupljanjem poreza. da razdeljuje državnu zemlju i da naređuje isplate iz državne blagajne. Posle kratkog ustezanja Savet prih vata ovaj predlog. stanuje u Mitavi. Aleksej Grigorjevič.. putem naizmeničnog smenjivanja na dužno sti. U oblasti centralne državne uprave. a „glavni” magistrat je ukinut. pošto je otvoreno izjavio da je taj dokument lažan i odbi o mogućnu kandidaciju dveju kćeri Petra I. guberna tora u gubernijama. da dodeljuje činove iznad pukovničkog. monopol izvoza. mesne administracije dobile su u širokim razmerama jedno pravo koje je dotada pripadalo isključivo kolegijumu za plemićska dobra. On u ist i mah izjavljuje da njoj treba postaviti tačno određene uslove. ukinut je. Ane i Jelisavete. Nasuprot tome. koja je dotada bila monopol države. a administrativna organizacija uprošćena što je mog uće više usredsređivanjem upravne i sudske vlasti u ruke jednog istog činovnika. koja. trgovci gube svaku autonomiju. imanja i čast i bez prethodnog suđenja.seljaka. Čitav niz odluka ima za cilj da poveća slobodu trgovine i indu strije: trgovina solju i duvanom. pored kojih su pozvani još i maršal Vasilij Vladimi rovič Dolgoruki. — Čim je Petar II umro. p onovo su nametnute varoškim trgovcima i zanatlijama. od sedam članova Specijalne trgovačke komisije ustanovljene u to doba. ali. U isto vreme. Ipak. na veliki uštrb zemljop osednika. ANA IVANOVNA (1730—1740) Anino stupanje na presto i Članovi iz 1730 godine. vojvode u oblastima i okruzima. otsustvo od godinu dana da otidu na svoja imanja i srede svoje lične poslove. pred krajnjom složenošću toga probl ema nije odlučena nikakva reforma. smanjivanje seljačkog poreza — što je interesovalo takođe i plemstv o. jer je smestio u varoške kasarne pukove k oje je Petar Veliki bio razmestio po gubernijama i nametnuo njihovo izdržavanje st anovnicima okruga. U njima se zahteva da se Ana. Vrhovni Taj ni Savet okupio se u dvoru na noćnu sednicu da raspravlja o nasleđu prestola. predlaže za vladarku Anu Ivanovnu. i još na toj istoj sednici utvrđuje uslove ili „članove” koje će Ana mora ti da potpiše. Ali Dmitrij Golicin. koji je tobože zaveštao presto svojoj vere nici. utoliko će više moći da daje svome gospoda ru. Aleksej Dolgor uki okolišno ukazuje na testament Petra II. Osterman. pod pretnjom da bude svrgnuta s prestola. Savet ukida zakon Petra Velikog kojim se oslobađaju ropstva seljaci i sluge vezane za zemlju koji dobrovo ljno stupe u vojsku. dok su ostali plemići. Što su ovi „članovi” bili . Na direktnu korist seoskoga plemstva. ni da zaključi mir. izabrani opštinski magis trati potčinjeni su vojvodama. kćer cara Ivana V i neća kinju Petra I. U oblasnoj administraciji ukinut je sistem mnogostrukih ustanov a što ga je zaveo Petar Veliki. bez čijeg pristanka ona neće moći da objavi rat. da lišava plemiće života.

Plemići odmah počinju da sastavljaju predloge za reformu. sa neznatnim razlikama . da se broj senatora povisi na dvadeset i jedan. Istoga dana. ovi „članovi” stvoreni su direktno po ugledu na švedske „Akte”. Golicin je tu pročitao Anin pristanak i „članove” koje je ona potpisala. Po čitavoj varoši obrazuju se skupovi na kojima se živo raspravlja. ma da je Moskva opkoljena gardom i ma da nikome nije dopušteno da u nju uđe ili iz n je iziđe. za jedan više reprezentativan sistem. oni to čine pod uslovom da senatore i savetnik e takođe bira skupština sastavljena od prestavnika celokupnoga plemstv a. vođa sveštenstva arhiepiskop Teofan i državni tužilac Jagužinski šalju izaslanike da obaveste Anu Ivanovnu da su „članovi” potekli od članova Saveta. pa da se na čelo državne uprave stavi Senat. jedan zajednički sistem: iako predlažu da se zadrže i dalje Senat i Vrhovni Tajni Savet povećavajući broj njihovih članova. Oni su bili pošli da p risustvuju venčanju Petra II. da s e radi upravljanja tekućim poslovima ustanovi jedna skupština od sto članova. čiji su mnogi prestavnici sasvim skromnoga porekla. od kojih bi naizmenično zasedavala jedna trećina i koji. ali se nezadovoljnici cepaju u dve stranke: jedni su za održavanje autokratskog režima. tako se ovde jasno ispoljava želja da oligarhiju stare aristokratije zameni samovlada viših činovnika. uzrujavaju s e. Kada je stigao odgovor od Ane. organa aristokratske oligarhije. ali u korist celokupnoga plemstva. komešaju. Od tog trenutka kriza ula zi u svoju odlučnu fazu. Sinoda. Drugi propovedaju. osećajući neprijateljsko raspoloženje skupštine. naprotiv. Jedan jedini predlog traži ukidanje Vrhovnog Tajnog Saveta. koji bi se zamenio Senatom od trideset članova koje bi bi rala opšta skupština plemstva. Ovi predlozi.brzo sastavljeni ima se zahvaliti proučavanju ustava stranih država koje je vršio Goli cin. Članovi Saveta odlučuju da se ova reforma izvede u šta većoj tajnosti. I zaista. a to će reći n strojstvo državne uprave kakvo je uvedeno u Švedskoj 1719 i 1720 godine i na kraljevsku zakletvu Fridriha I. koja prima krunu i potpisuje „članove” — iako je unapred rešena da ih se otarasi čim bude mogla. već određivani po slobodnom nahođenju. Ledena tišina zavladala je priliko m toga čitanja.. tajna je ipak nekako otkrivena. odlazi potajno u Mitavu da ponudi krunu Ani i da joj predloži uslove. kao i senatori. koje nazivaju poljskim nazivom šljahta. a za to vreme jedno izaslanstvo. Predlog visokih činovnika koji ne pripa daju staroj aristokratiji predlaže da se ukine Vrhovni Tajni Savet. i najzad. ne spominjući ni jednom rečuju one čuvene „članove”. Uzalud članovi Saveta pokušavaju da prekinu to o kupljanje plemića. Uistini. to pitanje izlazi iz uskoga kruga Saveta osmorice. poput kakve dvors ke spletke snovane u prisenku. i pored garde koja čuva stražu na izlazima iz varoši. Razume se. Golicin. Ob javljivanje planova Saveta ih je najzad strahovito uzrujalo. Ostale predlozi izjašnjavaju se. — pokazuju razna polit ička shvatanja tadanjega plemstva. ne bi bili birani. a ne samo u korist stare aristokratije. ali su stigli na njegov pogreb. Sa njima stupa na 25 2 pozornicu treći element plemstva. Ovi plemići. a drugi za ograničavanje apsolutne vlasti. Ujutru 19/30 januara oni stavljaju do znanja skupšt ini sastavljenoj od višeg sveštenstva i visokih državnih činovnika izbor Ane Ivanovne . Senata i građanskih i vojnih velikodostojnika 2/13 februara. od kojih nam je ostalo sačuvano dvanaest — mogućno je da ih je bilo i više. da bud e podvrgnuto javnom ispitivanju čitavoga plemstva okupljenog u Moskvi. Moskva je u tome trenutku prepuna plemića iz unutrašnjosti. a da nar od u tome nema nikakvoga udela. Niko nije zadovoljan planovima Saveta. počinju da se savetuju o situaciji. službeno plemstvo. i da ta skupština ima pored ostalog i pravo da pretresa projekte za . koje predvodi Vasilij Dolgoruki. Zatim jedan od prisutnih izražava želju da se načela toga no voga režima podvrgnu opštoj diskusiji. vladareva vlast biće jas no ograničena u korist Saveta osam članova. — sastaje se zajednička skupština Saveta. uzrujanost se sve više širi. smatra za korisno da načini jedan ustupak: svaki će moći slobodno da sastavi svoje predloge i da ih podnese Vrhovnom Tajnom Savetu. da se uporedo poveri i vladaocu i Senatu vrhovna vlast donošenja zakona.

koje nimalo nisu usavršavane. Bironovščina. Ma da na Anu budno motre čl anovi Saveta. kada su gardiski oficiri zazveckali sabljama i zahtevali da se odmah uspostavi apsolutna vlast. Na dan 25 februara/8 marta plemići u gomili dolaze u Vrhovni Tajni Savet i zahteva ju da njegovi članovi pođu sa njima u dvor. cepajući pred celom skupštinom „članove” koji su ograničavali njenu moć izjavljuje da će vladati kao autokrata. cenio je njenu inteligenciju. pravo da oni ne služe u vojsci kao prosti vojnici i odobrenje da u nju stupaju neposredno kao oficiri. s . zatim stvaranje jedne škole name njene plemićima. kada joj se donese novorođenče njenoga ljubimca Birona. Ostermanova propaganda iskorišćuje pre svega činjenicu da su se mnog i plemići pokazali još u početku tih događaja ubeđene pristalice apsolutne vlasti. Ona je obdarena duho m koji je od prirode brz i dovitljiv. i Ana. on ipak pronalazi način da joj saopšti poslednje vesti: ujut ru. 25 4 Carica i ljubimac. autokratska partija ga pretiče jednom pomamnom propagandom. ipak ta nejasna formula ne može značiti ograničavanje apsolu tne vlasti. Ja znam da ću biti žrtva toga. Ta prop aganda tvrdi takođe da u većini predloga što su ih izradili plemići nije jasno i određeno iznesena ustavna teorija izražena u „članovima” i. Njegovi mnogobrojni agenti uvlače se u skupove plemstva i trude se da ubede plemiće da treb a da traže od carice da poništi uslove koje je potpisala. jer ono što je očekivalo siju. Uveče je Moskva svečano osvetljena. slažu u težnjama plemstva. Uostalom. plakaće jače nego ja”. Neka bud e volja Božja. njegovi ustupci su odv eć zakasnili. Ja sam već pri kraju života. ako ta vlast obeća da će svojevoljno dati te povlastice. Osterman. Osterman dobro zna da se svi predlozi. U jednom krugu prija telja knez Dmitrij Golicin ovako izlaže ukratko događaje: „Gozba je bila spremljena . ali.kona i najvažnija državna pitanja. Golicin istina pokušava da vodi računa o težnjama plemstva i da poveća broj članova Saveta predviđen prvobitnim „članovima”. Izaslanici plemića traže i sprva da se sazove pretstavnička skupština plemstva. Ali ovi pokušaji za izmirenjem ne mogu da imaju uspeha. iako pristaje da poveća broj članova Saveta. da svi zahtevaju da se utvrdi t rajanje obavezne službe. Odmah pristalice apsolutne vladarske vlasti udružuju sve svoje napore da bi — iskorišćavajući raspre između raznih plemićskih grupa — post gli poništenje „članova”. Patiću za svoju otadžbinu. da se ukine ukaz Petra I koji propisuje da sva zemlja jed ne porodice prelazi na jednog jedinog naslednika. Bile su to proročke reči. — Ani je bilo trideset i sedam godina kada je stupila na presto . jer on neće da popusti u glavnom pitanju 25 3 koje ozlovoljava novo plemstvo. teška. ona nađe jedno pisamce u d etinjim pelenama. ali se zvanice nisu pokazale dostojne nje. ali oni zbog kojih ja moram da plačem. Visoka. On otuda opravdano izvlači zaključak da bi se ve lika većina plemića rado odrekla ograničenja apsolutne vlasti. ma da ti predlozi pretpostavljaju stvaranje pretstavničkih saveta koje bi ra plemstvo da „pomažu” carici. bilo je „doba Birona”. po svojoj volji i svom nahođenju. Na dan 10/ 21 februara Ana stiže u Moskvu. ma kakvo bil o njihovo shvatanje države. Petar Veliki. Zato je ta propaganda postigla sjajan u speh. taj vešti dvoranin koji ume odlično da vodi dvorske spletke . ona pada u oči muškim crtama svoga lica. da ona odluči o političkom režimu. gde je sve unapred pripremljeno i gde su na sve strane postavljeni vojnici iz garde. prima na sebe da radi na uspostavljanju autokratije. on nema nameru da se odrekne sistema naimenovanja članova po slobodnom nahođenju koji uprav o i daje njegovom predlogu oligarhijsko obeležje. i njen stric. oni im se pridružuju. Najzad i naročito. krupna. Ali ona iskorišćuje svoje sposobnosti.

da joj skupština Kurlandije dodeli udovički deo zemalja iz vojvodine zaos tavštine. među tuđincima. bila je primorana da m oli za pomoć velikaše. iz političkih razloga. Bilo bi nep ravedno pripisivati Bironu sve svireposti te vladavine. a desetine hiljada prognano u Sibir. već i i z potrebe da se razonodi. bila veoma dobra prema ćerki Menjšikova. dong. dong! Evo ide car Ivan Grozni!” Ako je ona još u svome detinjstvu pustila na volju s vojim ćudima i svirepim prohtevima. godine 1740 otposlano je iz Moskve u njen dvor u Petrogradu šest sto tina živih zečeva. sada kad je izišla iz svih svojih iskušenja i pošto je stavila na glavu carsku krunu. ali postavši ubrzo udovica. ponekad sklona osveti i svireposti. svoju vezu sa Bironom. ona je i dalje životarila u d nu Kurlandije kao siromašna rođaka koju izdržavaju iz milosti. U tome sumornom i tužnom životu. Kada se iznenadno. dok su se stvarale i rušile karijere. i ograničavali su se samo na to da zahtevaju. moraju da zabavljaju caricu i njene dvorane izigravajući mladence i prov odeći noć na postelji od leda. dva bedna kepeca. Ali nije bez razloga d vorska budala na dvoru njene majke obično vikao kada se ona približavala: „Din. ruski diplomatski pretstavnici šalju hrtove i lovačke ps e na stotine. Menjšikovu. d ivlji veprovi i jeleni u njene poljske letnjikovce radi lovačkih zabava. Kepeci i dvorske budale oba pola i svak ojaki bogalji susreću se u dvoru na svakom koraku.” Sve strane diplomate žale se zbog ogromni . i ona je srećna samo kad ti lu daci i nakaze zapodenu međusobno krvavu bitku. Raskoš dvorskih zabava je nečuven. za Fridriha Viljema. ona je već moralno skrenula s pravoga puta. ona će dati maha svojim sklonostima. i ona pokušava da je ispuni za bavama koje nemaju u sebi ničega ženskog. piše: „Ja sam video mnoge dvorove. Dok na jednoj strani uživa da ubija životinje. Njeni dvorovi p retvoreni su u prave menažerije. Po smrti Petra Velikog doživela je ona i ponižavanja. odrasla je kao napušteno dete. Ostermanu. Iz svih krajeva Rusije dovode se medvedi. Ono što nju najbolje karakt eriše jeste činjenica da ona zadaje patnje drugima ne samo iz srdžbe ili straha. ova vojvotkinja bez vojvod ine obrela kao carica svih Rusa. nesposobna za kakvo plemenito i samoniklo osećanje. da bi ona mogla u svakom trenutku da puca na ptice u vrtu. čija je krivi ca bila jedino u tome što je obrisao maramicom ivicu svoga pehara koji je ona prin ela svojim ustima? Zar je onda čudo što su knuta i vešala igrali tako veliku ulogu za vreme njene vladavi ne? Prema tvrđenju stranih diplomata na njenome dvoru hiljade ljudi osuđeno je na sm rt. I Petrograda nisu joj ništa slali. Možda su ove cifre i preterane. ostala je skoro devetnaest godina da čami u Mitavi . vojvodu od Kurlan dije. španski ambasador. na primer. De Lirija. usamljena i napuštena. čučeći na korpi sa jajima. Može joj se dogoditi da ponekad ispolji i kakvo lepo osećanje: tako je. Mladost joj je bila nes rećna. Zar je nije jedino posre dovanje njenoga ljubimca zadržalo da ne kazni bičevanjem kneza Kurakina. kao radi pots meha. ona ne ume da se šali a da ne vređa ili p onižava ljude svojom zajedljivom ironijom. Po svim odajama dvora ima napunjenih 25 5 pušaka. u trideset sedmoj godini. titulom vojvotkinje. svojim luksuzom i sjajem pr evazilazi i najblistavije strane dvorove. Dok se u Petrogradu vodila borba ambicija. o čemu svedoče smerne molbe za materijalnu pomoć koje je upućivala Ka tarina I svojoj rođaki Jelisaveti. Ona je srca kam enoga. Iz London a. Ona je vazda strasno voljela da gađa iz puške. ona je imala jednu utehu. ali je va n svake sumnje da je vladavina Anina bila pravi teror. U sedamnaestoj godini udali su je. vuci. jer ju njena majka nije volela. sposo bna samo za ironiju i nepoverenje. Pariza i drugih gradova. Praznina njene duše tišti je. no b ez uspeha. momak i devojka. Njen tužni i mučni život bio je ispunjen gorčinom.amo za to da se ruga i da vređa neprestano one koji joj se približe. dok dve dvorske budale knežev skoga porekla kakoću kao kokoške. Posle ovih zabavnih prizora. Ovo ismevanje čovečanstva dovodi ona do vrhunca prilikom one čuvene svadbe dvorskih budala koja je svetkovana u jed noj kući načinjenoj od leda na Nevi: ogromne sume novca utrošene su za podizanje čudni h građevina i za organizovanje povorki poludivljih plemena sa neplodnih ravnica severne Rusije i Sibira. njenoga najgoreg neprijatelja. koji je kao poručen da ogr ubi srce i dušu. ali tvrdim da ruski dvor. a zakićena.

koje obe potiču iz straha da se ne ozlovolji plemstvo.h izdataka koje moraju da čine da bi se saobrazili dvorskom načinu života. u njihova sela. I zai sta.” Svejedno je koga ona sluša. kako pričaju. ona naređuje da joj se pošlje jedan čvorak „koji. Jedan nj egov savremenik kaže o njemu: „On govori o konjima kao da su ljudi. To je naprosto jedan Nemac lepa stasa i malo obdaren. Ta politika služi se policiskim teretom i čini plemićima izvesne ustupke koje su oni zah tevali još pre Aninog stupanja na presto. on im se osm ehuje ljubazno dok su mu oni potrebni. dotle zakonske mere u korist plemstva izazivaju samo prolazno zadovoljstvo i ostavljaju izvesno osećanje razočarenja. oni su odmah posle Aninog stupanja na presto počeli proučavati plan da sazovu jednu veliku skupštinu sastavljenu od pretstavnika sveštenstva. Garda. Ova polit ika ide za dvema težnjama. pojačana je sa d va puka. senatora i pl emstva da ona raspravlja s jedne strane o krivičnoj odgovornosti članova Vrhovnoga T ajnog Saveta. Naviknut da ljude smatra samo kao oruđa koja će mu poslužiti da izgradi svoje blagostanje. govori m nogo. a o ljudima kao da su konji. Tek početkom apr ila 1730 godine zadat je prvi udarac: Aleksej Dolgoruki. U samom početku su pobednici iz 1730 godine toliko malo pouzdani u svoj uspeh. a caricu ne zabavljaju potpuno. Radi nje se šalju izaslanici po cel oj zemlji da traže žene koje „umeju da govore mnogo”. Golicine još nisu počeli da uznemiravaju. i taj lepo vaspitani čovek zapretio je senatorima: ako taj most ne bude opravljen u 25 6 određenom roku. Saltikovu. a s druge strane o reformi državne uprave. koga ona obožava. a zatim da se ispune obećan ja data nižem plemstvu. On j e čak sposoban i za nežna osećanja. Usred najblista vijih svečanosti ona se nikad ne oseća zadovoljna i njoj je dosadno ako pored nje ne ma nikoga ko bi joj pričao razne doživljaje i priče. istina ne prema ljudima. a namera da se sazovu pretstav nici plemstva i da se odmah kazne Golicin i Dolgoruki napuštena je. čoveka ili životinju. koja je uzela učešća 1730 godine u borbi za apsolutnu monarhiju. Ali. toliko zlatotkane i srebrot kane svile. da bi odagnao tišinu od koje se njena duša ledi i koja je ispunjava užasom i očajanjem. već prema konjima. Ali ovaj plan. već p rimorava i ruske plemiće da troše u vreme tih zabava veliki svojih prihoda na haljin e i odela za večernje zabave. U jednom pismu glavnom upravniku M oskve. da se ne usuđuju kažnjavati vođe aristokratskog pokreta. to je bio ljubimac čovek. dok se obilno služi policiskim pritiskom. naglo uobičajene na obalama Neve. što dokazuje primer Volinskoga. Ismajilovskim i Viteške garde. a čas kao divljeg i grubog neznalicu. Prema jednom nedavno pronađeno m dokumentu. naposletku pada u zaborav. u kome se vidi težnja da se najpre ukroti buntovna aristrokratija. jer su ga kola mnogo istruckala dok su pr elazila jedan most na Nevi. Biron je stvarni poglavar države i on daje pravac caričinoj politici. „Nigde” — kaže Ron o — „nisam video toliko zlata i srebra posutog po odelu. no to se čini uvek u cilju da se spreči stva ranje zavera. — Predanje je nazvalo Aninu vladavinu „bironovštinom” (Bironovo doba). Nema ničega melodramatičnog u njegovoj ličnosti. Tako je jednoga dana stigao u Senat naljućen. opisuju često čas kao jednog užanosnog i mračn og zločinca iz melodrame. dok teror zastrašuje ostale društvene redove i dovodi ih do očajanj a. Ove obavezne zabave. izazivaju negodovanje javnosti. glavno je da nečiji glas bruji bl izu njinih ušiju. Njenog ljubimca Birona. pristupačan u ophođenju i učio je neko vreme na univerzitetu u K enigzbergu. Zato. on će točkovima svojih kočija preći preko njihovih telesa. njegov sin Ivan i njego v brat Sergej prognani su vrlo daleko. a Vasilij Dolgoruki svrgn ut sa svih svojih zvanja i podvrgnut veoma strogom nadzoru. U martu 1731 godine ponovo je uspostavljen .” Bironovština. Uistini. ona sve više krnji date povlastice. a otarasiće ih se čim počnu da mu smetaju.” Ova raskoš ne pada teško samo stranim diplomatama. Teško onome ko se usudi da se pokaže kao njegov politički protivnik! On se ne usteže da pošalje svoje sup arnike na vešala. toliko dijamanata. Istina da je kao student bio dvaput osuđivan zbog krađe i da je učtiv i pr ijatan samo dok se ne dirne u njegove lične interese ili u njegovu ugodnost.

Pošto im doživo tna služba u vojsci ili državnoj administraciji nije dopuštala da se bave svojim posed ima i seljacima. a Minih vojnim poslovima. nego organ visoke birokratije. Pošto je. Ali uskoro potom. koji će se primenjivati tek po završetku rata sa Turskom. 18/29 oktobra 1731 godine. a posle toga roka imaće pravo da podnesu 25 8 ostavku. kao što je to bio Vrhovni Tajni Sav et. oni žarko žele da se ta služba ukine ili bar ograniči. na osnovu neproverenih dostava. pod pretsedništvom Miniha. Kabin et ministara. jednim Aninim ukazom dodeljuje se ministarskim ukazima ista za konska snaga koju imaju i caričini ukazi. Ali posle tri go dine. I zaista. broj plemića koji su otslužili dvadeset i pet godi na i koji traže da se povuku iz službe toliko je veliki. kao što smo videli. podržava svoga go spodara.a. dogovorom između braće — biti sasvim oslobođen službe. koji postaje njegova duša. koji je viši od Senata. u svak oj porodici će jedan od sinova — koga otac izabere. koje je branilo apsolutnu mon arhiju. Jedno prezrivo „vi. i baron Osterma n. i koj i se sada ponovo baca na posao sa pomanom revnošću. nekadašnja glavna uprava političke p olicije. sačinjavaju ga samo tri ličnosti: Golovsk in. čovek mlak i bezbojan. Objavljivanje ovoga proglasa izazvalo je snažan utisak. Senat ponovo uzima s voj naziv „upravni”. da bi se mogao starati o svome imanju. Postepeno Kabinet usredsređuje u svoje ruke sve važnije državne poslove. Osterman upravlja spoljnom politikom. ako je otac umro. koja puzi pred njim. čiji je najtipičn iji pretstanik Osterman. Kabinet ministara nije. U početku njegova uloga izgleda veoma ograničena . 25 7 Malo po malo gnev javnosti pretvara se u mržnju na strance koji imaju vlast u ruka ma. koja je imala da p rouči pitanje ograničavanja roka službe. — Niže plemstvo. a broj njegovih članova utvrđen je na dvadeset i jedan. koje vređa nacionalno osećanje. koji su sa Anom došli iz Kurlandije na obale Neve. po završetku rata sa Turskom. I tako. stvoren je drugi jedan organ. i njen rad završio se carskim proglasom 1736 godine: po zakonu. već je još stavljen ispod jedne nove ustanov e koja mu snižava ugled. Preobraženski prikaz Petra I. nasuprot zahtevima plemstva. jer je značilo prvi korak ka nezavisnosti plemstva. Na socijalnom području. a da će ostali obavezno stupati u državnu službu kad navrše dvadesetu godinu i služiće za vreme o d dvadeset i pet godina. Nemci su na svima istaknutim položajima: caričin ljubimac Biron vlada zemljom. to je neka vrsta caričine lične kancelarije. da vlada smatra za potrebno . Rusi” bio je omiljen izraz Bironov. plemići dobivaju delimično zadovoljenje. napuštena namera da se sazove skupština pretstavnika plemstva. ne samo da Senat nije postao izborno telo. te Senat ponovo spada na onu beznačajnu ulogu koju je imao u vreme Vrhovnog Tajnog Saveta. koji je ukinut za vladavine Petra II. Politička špijunaža pruža svuda svoje og ranke. Korfi i mnogi drugi pretstavnici čisto nemačkih porodica. pridružuje se drugim razlozima nezadovoljstva socijalnog karaktera. a 9/20 juna 1735 godine . koji nikad ne otvara usta. drže najviše položaje na dvoru i u državno j upravi. razni L evenvoldi. Ovakvo držanje. ili. knez Čerkaski. Kasnije će se jednim zakonom potvrditi ovo stanje i od Kab ineta ministara pretvoriti u organ vrhovne državne uprave. Ljudi uhapšeni gde bilo. iščezavaju kao da ih j e zemlja progutala i ne ostavljajući traga. Policisk i teror caruje. naprotiv. ima prava da očekuje ispunjavanje carskih obećanja i dodeljivanje povlastica koje je ono tražilo svojim predlozima iz 1730 godine. organ aristokratske oligarhije. i ponašaju se prema Rusima nadmeno i grubo. Godine 1731 stvo rena je jedna naročita komisija. ali se zna šta znače ova iščezavanja. Na nedelju dana posle vaspostavljanja autokratije ukinut je Vrhovni Tajni Savet. i čitava nemačka klika. Prvi koraci ka nezavisnosti plemstva. pod nazivom Kancelarija za tajna istraživanja. čak i ako su još sposobni za službu. plemići su prinuđeni da s e zadovolje onim što se Anini ministri smiluju da im dodele.

još od kolevke. već pre teži da ga sman ji. To dolazi otuda što plemstvo smatra svoje zahteve iz 1730 godi ne samo kao prvi korak ka svome potpunom oslobođenju od obavezne službe. a naročito je bio nezgodan za one male posednike koji nisu imali nikakvih drugih sredstava kojima bi obeštetili osta le članove svoje porodice. Plemići. a ovaj će davati svoju saglasnost samo za one plemiće koji su savesno ispunili svoju dužnost i kojima stvarno bude potrebno da stanuju na sv ome imanju radi poboljšanja njegovog iskorišćavanja. da bi se odgovorilo želji plemića. usled čega je trpela čitava poljoprivredna ekonomija plemstva. da učestvuju u javnim nadmetanjima (licitacijama) i da izdaju menice .da čitavim nizom propisa znatno ograniči te ustupke: povlačenje iz službe nije nikakvo pravo. godine 1737. Potom se puštaju kućama s amo oni čiji roditelji imaju najmanje 100 mužika i koji se moraju obavezati da će njih ova deca izučiti veronauku. a vreme koje u njemu provedu računa im se kao vojna služba u trupi. posle čega su roditelji obavez ni da im stvore mogućnost da nauče čitati i pisati. Najzad. prikupljanje ličnog poreza (glava rine) koje su dotada vršili vojni odredi ili vojvode. Carica i nj eni ministri i dalje zaziru od pobune plemića. povereno je spahijama. i to za svaki pojedini slučaj. poslednji put polažu ispit iz geografije. koje znače početak jedne nove vladine socijalne politike. U njih se primaju samo deca plemića. pred kojom polažu ispit. Da bi se sprečilo bekstvo seljaka. Godine 1731. traženo u predlozima iz 1730 godine. dok ih vlad a smatra kao maksimum ustupaka. kao što smo videli. U toku te iste godine zabranjeno je seljacima da idu na radove izvan svoga sel a bez dopuštenja njihovoga gospodara. a ovi sve više mrze 25 9 „bironovštinu”. g de moraju ostati najmanje dvadeset i pet do trideset i pet godina. državnog pravozastupnika u Senatu. svi se pozivaju u Petrogra d ili Moskvu pred jednu treću komisiju i polažu ponovo ispit. kojima je tada dvadeset godina. one ipak vladavinu Aninu ne čine popularnom među plemstvom. a nasuprot tome ograničaval i pravo seljaka vezanih za zemlju. nijednome građanskom služb eniku neće se moći dopustiti povlačenje iz službe pre navršene pedeset pete godine — čime se enja proglas iz 1736 godine. Uporedo sa proširavanjem prava plemića-spahija vrši se sužavanje prava sel jaka vezanih za zemlju (mužika): godine 1737 njima je zabranjeno da kupuju tkačnice. jer su bili prinuđeni da zaveštaju celokupno svo je nepokretno imanje jednom jedinom nasledniku. a to će reći do čet rdeset i pet ili pedeset i pet godina života pre nego što se mogu koristiti svojim p . jednim ukazom iz 1736 godine dato je spahijama pravo da oni sami određuju kazne seljacima beguncima . koji ne namerava da prekorači. svi plemićski sinovi moraju se javiti jednoj regr utnoj komisiji. Posle no vog roka od četiri godine. izvršeno je već krajem te godine. aritmetiku i geometriju. koja ih upisuje u posebne spiskove. U sedmoj godini života. ustanovljen je u Petrogradu 1731 godine plemićski pešadiski kadetski kor pus. Ove mere. ostali se upisuju u državne škole . U dvanaestoj godini ponovo izlaze pred drugu jednu regrutnu komisiju. Drugi ukazi povećavali su vlast spahije u njegovom selu. Ceo njihov život. Ukidanje toga ukaza. ostaje i dalje regulisan samo u cilju toga službovanja. Iako one ostvaruju predloge plemstva iz 1730 godine. po završetku učenja stupaju oni u vojsku kao ofici ri. Oni koji ne polože taj i spit šalju se u mornaricu kao prosti mornari i gube pravo na unapređivanje. ili u administrativnu službu sa odgovarajućim položajem. a oruža na snaga odašiljana je u sela samo u slučaju neplaćanja. označavaju i p očetak preobražaja plemstva u jednu povlašćenu kastu sopstvenika poljskih do bara i mužika. da prikupi neplaćene sume iz ra nijih godina. a to će reći kad navrše šesnaest godina. jer se trajanje obaveznog služenja povišava na trideset i pet godina. istorije i fortifikacije i stupaju u državnu službu. brzo su izgubili jedan deo koristi od zakona iz 1736 godine o trajanju obaveznog službovanja. i ono će odobravati tek uz saglasnost. kao što podrobno određuje ukaz iz 17 37 godine. mladi plemići. osim toga. Ukaz iz 1714 godine o nedeljivosti nasleđa nepokretnih dobara jako je sputavao tes tamentarnu slobodu zemljoposednika. koji su 1730 godine tražili posebne škole za svoju decu. Posle četiri godine.

da ne bi ovo premeštanje ometalo kontrolu nad urednim prikupljanjem poreza. Pod ovakvim uslovima. Sa svoj e strane spahije teže da zadrže za sebe najveći deo mužikovih prihoda. Da bi sprečili pobunu nezadovoljnih pl emića. Pojava ove ideje lepo karakteriše r aspoloženje koje vlada u tadanjim vladinim krugovima. vlada mu nameće odgovo rnost za ekonomski napredak njegovoga poseda i za redovno plaćanje poreza koju dug uju njegovi seljaci. Ovoj obavezi da služi državu. u nekojim oblastima gde je obavezno davati — akonto poreza — namirnice za vojsk u. da primoraju seljake i spahije da plate zaostalu porezu. napoličare i sluge za vreme neplodnih godina i da im daje se me za setvu. koji preplavljuju spahiluke. Fik. da je izjavljivao kako je gotov da pita za savet i sa moga đavola. Oko sredine 1730 godine. Vojni odredi šalju se u sela koja nisu ispunila svoju p oresku dužnost. a Vasilij Lukič na ostrva Solovki. Godine 1736. slobodu da raspolaže svojim imanjem i svojim mužicima. T ako je državni pravozastupnik u senatu. njegova kći. to je stoga što je taj porez glavni izvor državnih prihoda. Godine 1731. Zbog toga ogromni izdaci carskoga dvora i rashošan život stranaca koji isko rišćuju svoje prijateljstvo sa caričinim ljubimcem vređaju sve društvene 26 0 slojeve i izazivaju žagor gnušanja. Pošto nije s mela priznati da joj je samo stalo do osvete. Jedan ukaz iz 1734 godine primorava ga. oni se svete nad kneževima Dolgorukim i na d Golicinom. razume se da plemić sebe smatra za roba i žu di da živi srećnim i nezavisnim životom feudalnoga gospodara na svojoj zemlji. maršal Vasilij Vladimirovič Dolgoruki. ali je u naknadu za to odgovo ran za manjak toga poreza. I van Grigorijevič u Pustozersk. Uvažavajući izvesne dostave sibir skih službenika koji su javljali da izgnanici kritikuju vladu. koju vlad a počinje da traži veoma strogo. On je istina ovlašćen da prikuplja lični porez. ona ga optužuje da izbegava službu pod izgovorom da je bolestan. ona podmeće Dolgoruki ma. Godine 1739 Ana je odlučila da raskrsti sa Dolgorukima. U to vre me. umesto da ih ustu pe državi. da hrani svoje mužike. nastavljajući svoju poresku politiku. Ivan Alek sejevič Dolgoruki. Godine 1738. zatočen je u tvrđavi Šliselburgu. Teror. kćer Petra Velikog. pridružuju se i drug e. oni pooštravaju mere preduzete protivu Dol gorukih: Aleksej je prognan u Berezov. predložio da se zakonskim putem regulišu materijalne obaveze seljaka prema spahijama. doprinose. do koga je mnogo stalo plemićima-spahij ama. Moskov. Dajući mu. da „bironovština” izgleda plemićima ka o nepodnošljiva tiranija. čime se ograničava njegova nezavisnost. vrgnut je na točak i pogubljen u Novg . oni pribegavaju teroru. No iako mu je smrtna kazna zamenjena zatočenjem u tvrđavi Šliselburgu. vlada odlučuje da ukine pravo pečenja rakije. zato što je pomagao Goli cinu pri proučavanju tuđinskih zakonodavstava. Anina osveta proširuje se čak i na potomke kolovođa onoga pok reta iz 1730 godine: knez Jusupov. nekadašnji Ljubimac Petra II. vlada zabranjuje da se žitarice upotrebljavaju za pravljenje alkohola. Ana se oslobađa Dmitrija Golicina. bio se složio sa Goli cinovim planovima. pod nejasnom o ptužbom uvrede veličanstva. već se pomišlja na takvo ograničavanje spahiskih prava. da n ijedna vlada nije smela da pristupi tome pre ukidanja ropstva 1861 godine. koji su zbog uloge što su je igrali u 1730 godini bili prvi na redu d a postanu žrtve. koji je vazda bio visoko cenjen zbog svojih vojnički h vrlina i svog plemenitog karaktera. u vladinim krugovima. sa očiglednom namerom da sled stveno tome povisi njihov porez u korist države. zajedno sa policiskim terorom Tajne kancelarije. Pre svega. Što država traži tako strogo od seljaka lični porez i zaostale s ume toga poreza. i ova fantastična optužba dovoljna je da bude osuđen na smrt. Godine 1733 plemiću je zabranjeno da premešta mužike sa jednog imanja na drugo bez naročitog od obrenja vlade. Golicinima i Gagarinima da su umešani u jednu izmišljenu zaveru i optužuje ih da h oće da ubiju Birona i da uzdignu na presto Jelisavetu. optužena da se bavi vradžbinama i da obasipa pogrdama Birona. — Ana i Biron uviđaju da su nepopularni.ravom na penziju. pod pretnjom kazne. osuđena je na šibanje knutom i prognana u Sibir. Ovi odredi. koje su protivteža povlasticama koje je on dobio na štetu mužika. gde je ranije živeo u progonstvu Menjšikov. ipak mu je celokupno iman je konfiskovano. u izvesn oj meri. koji je u međuvremenu umro. takođe je prognan u Sibir.

namerava da obori najpre Ostermana. puštajući na volju svojoj ambiciji. on ima sve mane svoje sredine i svoga stoleća. kao i protivu mešanja strana ca u državne poslove. on se pročuo svojim iznuđivanjima i nasiljima. Već vekovima se u Rusiji narodno nezadovoljstvo ispoljava pojavom lažnih pre tendenata na presto. dotle Ostermanova snag a proističe iz njegovog savršenog poznavanja državnih poslova. Uistini. bila saveznica Austrije. i pri čemu je i on lično zadobio izves nih uspeha. Njega odmah priznaju i s veštenstvo i stanovnici gradova. a zatim i Birona.000 lica prognano je za vreme Anine vladavine. Za vreme od deve t godina. koji smera da od njega načini svoje slepo oruđe. i čitaju se molitve po crkvama za njegovo zdravlje. Minih započinje pregovore sa francuskim poslanikom Manjanom sa ciljem da se skl opi francusko ruski savez. to je jedan strastven čovek. 26 1 Ono što je u početku bilo samo kažnjavanje glavnih protivnika iz godine 1730. Prek o 20. dotle u visokom društvu Artemij V olinski razmišlja o mogućnostima jednog državnog udara i o promeni režima. u kome je Rusija. Zato Biron. niže plemstvo bilo je neprijateljski raspoloženo prema pretstavnicima viso ke aristokratije. a ne vodi se računa ni o polu. Ali. sveštenici. Pošto mu je pretila stroga kazna. spo minje se slučaj jednog sveštenika koji je bio nabijen na kolac. ali opšte gnušanje koje je izazvao „Bironov teror”. on je sebi stvorio suparnika. Biron. posle smrti starog Jagužinsk og sa kojim je verovao da će se moći složiti uvodi Volinskog u Kabinet ministara. ali su ove zavere posledica opšteg očajanja koje on pothranjuj e i o kome dokumenti Tajne kancelarije pružaju uzbudljivu sliku. Dok se u narodnim masama komešaju lažni pretendenti. Nemogućno je oboriti ga pr e nego što mu se nađe zamenik dostojan njega. kao što je želeo. bezgranična ambici ja Volinskoga nema u sebi ničega herojskog. umesto saveznika. Daleko od toga da se — kao što bi se moglo pomisliti — ruski i nemački v elikodostojnici grupišu u to doba u dva protivnička i neprijateljska tabora. Kao gubernator Astrahanj a i Kazanja. ni o društvenom položaju optuženoga. Dok on pokušava da zameni čas Osterm ana. Teror postaje još teži p osle izvesnih zavera. Ali. Tako se i godine 1738 pojavljuje u okolini Kijeva nekakav čo vek koji se izdaje za carevića Alekseja Petrovića. Slika koju je o njemu ostavio pisac Lažečnjikov opisujući ga u svome istoriskom romanu Kuća od leda k ao borca za narodnu ideju. ta tri Nemca koji daju pravac Aninoj vladi. Izriču se kazne na najsvirepija mučenja i na smrt. i oni su isto tako spremni da obore jedan drugoga. pa da postane šef . saobrazno Os termanovom programu. Volinski. postalo je uskoro jedan politički sistem koji je zagrozio celoj zemlji. čas Birona. Ivan i Sergej Grigorjevič pogubljeni su takođe. Ali se taj događaj završava žalosno: učesnici su raščerečeni i živi nabijeni na kolac. dok Biron ova snaga leži u strasnoj ljubavi koju Ana oseća prema njemu. nikada se ne slažu m eđusobno. Vasilij Lukič. dok je ovaj nepokolebljiv pristalica tesnog prijateljstva sa Austrijo m. ali njegov karakter nije besprekoran: kao darovit i veoma preduzimljiv čo vek. Osterman i Minih.orodu. Posle rata sa Turskom. protivu ogromnih izdataka koje za sobom povlači nečuvena raskošnost dvorskih svečanosti. on ponovo spletkari protivu Birona. iz njegovog 26 2 administrativnog iskustva i njegovog diplomatskog dara. Plemići. Biron upravo i traži nekog čovek a koji bi mu omogućio da spreči Ostermana da diriguje. trgovci i seljaci podvrgnuti su nasilnom ispitivanju i mučenju zato što su držali bunt ovne govore protivu preterano visokih poreza. U početku njene vladavine Minih uzalud pokušava da ometa Ostermanovu spoljnu politiku. on se opravdava uz pripomoć B irona. zatim padanja u ne milost i smrtne kazne počele su pretvarati sužnje i pogubljene u mučenike za dobro ru skog naroda. Kabin etom ministara. samo je pesničko ulepšavanje. o kojima je dopro g las čak do prestonice.

kojima je čitao svoju raspravu Opšta rasmatranja o vođenju unutrašnjih poslova. na osnovu obaveštenja koja mu je dao jedan činovnik Volinskoga. jer Biron nema nameru da ustup i svoje mesto. priznao da je izgovorio. kao vojvoda Kurlandije. te Bironovi prijatel ji sa strepnjom govore među sobom: „Ako Biron ne bude naimenovan za namesnika. žene Antona-Ulriha od Brunsvika. Pošto je budući car još u kolevci. mi Ne mci smo propali. izdahnula je. kralj ne može ništa da učini. ćuti i ne pušta da se nasluti njegova misao. Sa neverovatnom bezbrižnošću d vodio je on u očajanje ceo svet. Nažalost.vlade i jedini caričin saveznik. Protivu njega se podiže optužba i izvodi se pred sud i on i njegovih pet poverenika. Minih dobiva saglasnost Ane Leopoldovne da ga svrgne sa vlasti. smatrali su njegovi obožavaoci za „bolju od Telemaka”. jer se nadalo d a će mu autokratija dati socijalne povlastice. i izgled a prirodno da se ono poveri carevim roditeljima. koji žive od režima. ali nekoliko rečenica ko je je Velinski. a već i sama pomisao na tak o štogod izazivala je gnušanje kod plemića koji služe u gardi. koji se plašimo svega i svačega.” Najzad. Minihu. Minih ima hrabrosti da kaže carici da treba naimenovati Bi rona za namesnika. opšta mržnja na Birona do stigla je vrhunac. treba predvideti namesništvo. U jednom i zveštaju koji podnosi carici on ocrnjuje sve velikodostojnike i navodi pr otivu njih najteže optužbe. te se zabrinuti Nemci. Postavši namesnik. Izgleda da je on kazao. o političkim pravima kakva su uživali švedski i poljski plemići. no samo forme radi. jer je on već unapred osuđen. . ona nije sačuvana. pošto mu je najpre otsečena jedna ruka. brine v iše — prilikom rešavanja pitanja odnosa sa Poljskom — o svojim ličnim interesima nego o in teresima Rusije. Plemstvo se tada bilo odreklo da traži politička prava. Da li je tačno. a takav plan mogao je da upropasti i čoveka manje omrznutog nego on. kog a muči ambicija i kome on ima da zahvali za svoj položaj. može biti da je težio da vaskrsne plemićske zahte ve iz 1730 godine. Volinski je bio stvorio čitav jedan krug pristalica. oni se ništa ne brinu. 3. Od tog trenutka on je izgubljen. Pošto nije dobilo od Anine vladavine sve što je očekivalo. Posle izvesnog oklevanja. Osećajući da su joj dani izbrojani. naposletku potpisuje rešenje koje se traži od nje. Ani Leopoldovnoj i Antonu-Ulrih u. Na jednoj sednici Kabineta on pušta jednu otrovnu st relu i protivu samog Birona. ono je ponovo počelo da misli. ne daje nikakvo unapređenje. po svome običaju. Zasle pljen svojom srećom. Ovu raspravu. Ana. koji mu ne mogu da oproste što im je ugrabio namesništvo. Iako smanjuje za 17 kopejak a lični porez. vrgnut na muke. posvećenu političkim ustanovama. on izgleda kao da prkosi sudbini. Međutim. već sa kn ezom Antonom postupa kao sa detetom i upućuje mu prekore usred Senata. na primer: Poljskim senatorima je dobro . 8/19 novemb ra 1740 godine. vreme ne čeka. On ide svome cilju bez opreznosti. bacaju malo svetlosti n a njegove ideje. Biron ide za Menjšikovljevim primerom. IVAN VI (1740—1741) Bironovo namesništvo. on s druge strane smišlja plan da povredi statut garde otvarajući pristup u ovu trupu i ljudima prostoga porekla kao i plemićima. bojeći se možda za sudbinu svoga l jubavnika. u sudskim akti ma nalaze se samo njeni delovi. pri kraju vladavine. pa pošto je kazala Biron u: „Ne boj se”. zbijaju sve više oko ca ričinog ljubimca. Ana određuje za naslednika prestol a Ivana Antonoviča. jer je caričin kraj sasvim blizu. novorođenog sina svoje nećakinje Ane Leopoldovne. položaju društvenih staleža i ekonomskom stanju Rusije. Zato se i ne treba čuditi što njegovo namesništvo traje samo tri nedelje. napominjući da se on. Ali je svakome jasno da Biron priželjkuje taj položaj i da očekuje da se predloži njegova 26 3 kandidacija. Osterman. kao što piše ambasador Francuske Lašetar di. — Kada se Ana teško razbolela 1740 godine. On ne čini ništa da umanji mržnj u koju svet oseća prema njemu i neće da deli ni sa kim dobiti od svoga uspeha. da je ovaj uzima o u obzir potpuno preuređenje države? Mi o tome ništa ne znamo. nije to kao k od nas. Ne samo da se nije trudio da se izmiri sa roditel jima mladoga cara. 27 juna/8 jula 174 0 godine on je pogubljen. jedan poljski plemić.

On ga napušta u 11 sati noću. kćerju Petra Velikog. francuski lekar Lestok. Spoljna politika i revolucija 1741 godine. ne osvrćući se na njega. te 3/14 marta 1741 godine daje ostavku. Ali je godine 1730 toj mladoj knjeginjici malo stalo do pol itike. kada posle smrti Ane Ivanovne. Oni svi izjavljuju da su spremni da se osvete mrskome namesniku. no oni ga baca ju na zemlju. Ova atmosfera nepoverenja mogla ju je prirodno navesti da se za pita da li ne bi bilo bolje za nju da okuša sreću. i traži zaborava svome bolu u raznim razonodama. P osle devet meseca jedna nova dvorska revolucija okončava taj triumf i zamenjuje Iv ana VI Jelisavetom. Krajem januara 1741 godine. Jednim namesničkim ukazom podeljen je Kabinet ministara na otseke. ponavljajući reči koje je Ce . ali u svima važnim pita njima Minih odlučuje kao apsolutni gospodar. Ipak. On uostalom i ne može da ih zadovolji. engleski ambasador Finč lepo izražava mišlje nje koje vlada na dvoru. Pošto su je podigli i obukli. Namesništvo Ane Leopoldovne. On je pao u potpunu nemilost: od pretsednika vlade postao je običan ministar. knez se ne bi mogao braniti. Osterman je „car svih Rusija”. Od toga trenutka. da mu sam Minih nije dao jednog moćnog saveznika. Još prilikom smrti Petra II. sa obavezom da podnosi izveštaje o svakom svom postupku knezu Antonu. iako se ona drži po strani od svakog političkog spletkarenja. Biron pokušava da se odupre vojnicima. Upravo u to vreme počinju da joj ukazuju više poverenja. Kasnije. Iako se ona odrekla svojih prava na carsku krunu. 26 4 Anton-Ulrih naimenovan je za vrhovnog zapovednika vojske. Ona je baš tada izgubila svog verenika. — Ostermanov triumf je kratkoga veka. i stražari u dvorcu odmah pristupaju njihovoj trupi. njena ličnost smeta onima čija karijera zavisi od učvršćivanja vlas ti Ane Ivanovne. sada naređuje da ga s koro svakodnevno nose u nosiljci u dvor. On ne može da se pomiri sa ovakvim stanjem. on izvršuje svoju osvetu. jer oni teže da dobiju i druge povlastice i neće više da se zadovolje prostim uspostavljanjem zakonskih mera iz prvih godina vladavine Ane Ivanovne. premlaćuju ga. Minih se trudi da ugodi plemićima. pravu da se povuku iz državne službe posle dva deset i pet godina. Mi nih je zadržao samo upravu nad suvozemnom vojskom. Ostermana. iako je već sve gotovo za državni udar. Biron je prognan u sibirsku selendru Pelim. otpočinje da čini iste greške koje je činio i Biron. Sa 80 njih Minih dolazi iznenada u Bironov dvorac. kuda ga prizivaju Ana i njen suprug. jedan vojnik je ščepa i gurne na gomilu snega. sa nadom da ga neće pustiti da ode i da će moći d a se cenka. ali on koga su n oge bile izdale te je dotada vrlo retko izlazio iz svoje kuće. Ali je njegova ostavka uvažena odmah. a u 2 sata ujutru Ana Leopoldovna drži govor vojnicima garde. Njegov ađutant Manstejn upada odma h u spavaću sobu namesnikovu. gde ona ostaje onesvešćena neko vreme. u lovu. pod izgovorom da nema vremena.On provodi celo veče u Bironovom domu. Ana Leopoldovna proglašena je za name snika. u mladalačkim zanosima i u ljubavi. Minih. i njegov jezik oštar je isto koliko i Minihov mač. Samo u jednom pravcu vodi on drukčiju politiku. ukid ajući sva ograničenja nametnuta njihovom. Osterman vešto prikriva svoju mržnju. Tu on govori mnogo. Njegovi izveštaji ne primaju se više pov oljno i namesnica često puta odbija da ga primi. koje je pozvala da i m izloži svoje optužbe protivu Birona. — Pobedilac Birona. tek pri kraju vladavine Ane Ivanovne izgleda da joj je životno iskustvo nametnulo ovakvo pitanje. i to je značilo kraj njegove karij ere. odveli su i nju u dvor. razgovara s njim kao da se ništa ne priprema. evangeličkog kneza. unutrašnji poslovi povereni su knezu Čerkaskom i Golovkinu. kome on neoprezno oduzima položaj potkancelara. čak i večera s njim. po rečima Lašetardija. Ostermanu je povereno vođenje spoljne politike i on je zadržao i komandu mornarice. odlučno joj je savetovao da se stavi na čelo garde i da se dočepa državne vlast i pomoću državnog udara. a Minih za prvog ministra. prk oseći plemstvu. Dok je Biron. ona stalno ima osećanje da nju smatraju za podozrivu.biskupa grada Lib eka. Ograničena i troma duha. vezuju ga jednim oficirskim opasačem i odvode u dvor u Minihovim kolima. Njegova žena hoće da pođe s njim i istrčava u košulji za spavanje. jedan Jelisavetin prijatelj. da bi ga na imenovao za velikog admirala. hteo da demokratizuje gardu.

Kampredonov poslednik Manjan radi na sklapanju francusko-ruskog sav eza. Zato ni navaljivanje francuskog ambasadora Kampredona. te se javlja bojazan da posle „bironovštine” ne nastupi „linarovština”. ostaje tuđinka u Rusiji. Rusiji. i beži što igda može. ne može više da izdrži i traži posredovanje Francu ske. Vojska je uz nju. piše da se Jelisaveta suviše ugojila da bi mogla sklapati zavere. kad opazi neko strano lice. Posle caričine smrti. 26 6 Tada se u Petrogradu pojavljuje ponovo jedan francuski ambasador. Da bi se potstakla na delovanje biće potrebna intervencij a stranih diplomata. usled svoga va spitanja i okoline u kojoj živi. jer postoji mogućnost da navuče na sebe rat sa Turskom. na Rajnu. Za Ruse. Njemu je stavljeno u dužnost da vidi na licu mesta da li se u Rusiji ne priprema kakav pokret koji bi se mogao iskoristiti da se obori austrof ilski režim Ane Ivanovne. i tada otpočinje nov rat sa Tur skom 1735 godine. ona ima čudnu na rav: provodi po čitav dan neobučena. kojoj je Turska nanela teške gubitke. ne podaje se tome uticaju. koje početak pregovora o miru sprečava da se bore. Porodica Brunsvik „da bi je se otarasila”. Tada iznenadno upada u au . Pošto je Francuska objavila rat Austriji.000 ljudi. nego i trgovačke brodove. Jelisaveta. Ruska vojska upada u Poljsku i Minih opseda Gdansko. Ali se ona koleba. Francuska podbada Turke protivu Austrije i Rusije. ni pojava engleske flote u Baltičkom Moru ne mogu s prečiti Ostermana da zaključi ugovor o savezu sa Austrijom 1726 godine. godine 1739. Prviput pokušava ona to posle stupanja na presto Katarine I. Prema Beogradskom ugovoru . Jelisavetino ime postaje simbol narodnoga otpora nemačkome mešanju u državne poslove. potrebna je austriska pomoć. Godine 1731 i 1732. osećajući da okolnosti postaju z a nju sve povoljnije. jedan korpus od 20. čiji poljupci prekidaju beskrajno ćućorenje sa Julijom Mengden. Rusija stupa u njega zajedno sa Austrijom. Uskoro potom i Rusija je primorana da zaključi mir. Zna se d a ona ima živu želju da postane carica. i pošto je Rusija sklopila mir sa Persijom vraćajući joj ka spiske oblasti koje je osvojio Petar Veliki. Leščinskov pokušaj je propao. Francuska ponovo pokušava da raskine austro-ruski savez. a naročito u kasarnama garde . umesto da ostane namesnica. Ono se sa nadom izgovara sve češće u svim društvima. uz pripomoć Miniha i uprkos Ostermanovog p rotivljenja.zar izgovorio o Brutu. dolazak na vlast porodice Brunsvih i triumf Ostermana — toga ubeđenog austrofila — nad Bironom i Minihom izgleda da oduzim aju Francuskoj svaku nadu da će izmeniti rusku politiku. Posle stupan ja na presto Ane Ivanovne. No i pored čitavog ni za uspeha koje je postigao Minih. Ali svi njegovi napori lome se na pitanju nasleđa poljskog prestola. gde se ćerka Petra Velikog pojavljuje veoma često. ona dobiva Azov. grofa Linara. koga bi htela da načini 26 5 vojvodom od Kurlandije na mesto Birona. sedeći na svome krevetu u društvu svoje ljubimice J ulije Mengden. To je markiz L ašetardi. Po smrti Petra Velikog. Osterman stalno zasniva svoju spoljnu politiku na uskom austrisko-ruskom zbliženju. koja je tada bila u ratu sa Persijom. ali se zna i to da ona ima jednog ljubimca. Austrija . ovaj rat je dug i zahteva velike žrtve. Ana Leopoldovna. Francuska predlaže kandidaciju Stanislava Leščinskog na presto Poljske. ali se obavezuje da poruši sva utvrđenja i odriče se p rava da na Crnom Moru drži ne samo ratne. razmišl ja i pušta da vreme protiče. dok Rusija i Austrija sporazumno podržavaju kandidaciju saksonskoga izbornoga knez a. gde se zatvorio Stanisla v Leščinski. ipak pokušava svim silama da je privoli na brak sa bratom kneza Antona-Ulriha. Povrh toga. Rusija š lje protivu nje. kao divljak. U dva maha pokušava Francuska uzalud da zavadi Rusiju sa Austrijom. Ona rado krštava decu vojnika i p rima u svoj dom roditelje svojih kumčića.

da raskine ranije ugovore sa Austrijom i Engleskom. jer se kneginjica najviše plaši manastira. i gde je te noći napisan proglas kojim se obznanjuje stupanje na presto nov e carice. 24 novembra/5 decembra 1741 godine izdato naređenje gardi da pođe u rat protivu 26 7 Švedske. usred opšteg veselja. ali se obavezuje da naknadi Švedskoj ratne troškove plaćajući joj novčanu potpor u za vreme čitave svoje vladavine. računala je da će joj kneginja. Ana Leopoldovna izlaže otvoreno sve svoje sumnje Jelisaveti. Razume se. JELISAVETA PETROVNA (1741—1762) Vladavina Jelisavetina ubrzava stvaranje nezavisnosti plemićskog staleža. iako je Minih dokazao da je jedan noćni napad garde na dvor do voljan pa da uspe državni udar. Tada. Svaki oseća da će uskoro nastupiti važne promene u međunarodnoj situacij i. Sa svojom uobiča jenom prostodušnošću. Dve suparnice grle se uz nekoliko suza. Na kraju Nevskog Prospekta Jelisave ta izlazi iz saonica i polazi pešice. Jelisaveta ulazi u Zimski Dvorac.striski deo Šleske novi pruski kralj Fridrih II. Ona odvodi četu pravo u dvor. gde su dovedeni i Minih i Ost erman. č . Kako je bio darovit crtač. pozniji događaji oslobodili i u pravnom i u moralnom pogledu. ona je primorana da otpočne svoju akciju pre odlaska pukova. Grenadiri je dočekuju oduševljeno i svi se zaklinju da će dati život za kćer Petra Vel ikog. ona ulazi u sobu Ane Leopoldovne i kaže joj glasno: „Sestrice. Lašetardija i švedskog ambasadora Nolkena privukoše pažnju namesnice. pa joj kaže: „Birajte”. Šuvalovi. Kako je sutradan. u pratnji Lestoka i Švarca. a za to vreme naročiti odredi pohapsili su u nji hovim domovima Miniha. iako garda nju obožava. Voroncovi. Međutim. godine 1741. ali posle ovoga razgovora Jelisaveti je jasno da više ne može da okle va. ona nema nameru da održi ova obećanja. gde su je očekiva li. jer ona nikad i nije žudela za krunom. koja jednim proglasom obznanjuje da taj rat ima za cilj jedino da oslobodi ruski narod nemačkoga jarma i da uzdigne Jelisavetu na presto Rusije. Za Francusku je sada važnije nego ikad da odvrati Rusiju od Austrije. Lestok. čini sve što može da je privoli na akciju. p okazuje joj on dva crteža. Naklonost koju garda gaji prema Jelisaveti veoma je povoljna okolnost koju treba iskorist iti. o na odlazi saonicama u kasarnu gardiske čete Preobraženskog puka. uostalom. ona se još nije bila odlučila da učini odlučni korak. Plemstvo o seća da je njegov čas došao i ono zbog toga oseća samo još veću naklonost prema Jelisaveti. kojih su je. sporazumno sa Francuskom. Švedska. Taj događaj ustalasao je celu Evropu. gnuša se i zaklinje da je savršeno nevina. koja se čini iznenađena. Jelisaveta se još usteže. ako ne želi da o stane ostavljena samoj sebi. Ovaj dokaz je imao uspeha. Praćena grenadirima. Grenadiri je mole da pohita. Ana shvata šta se događa i moli za milost. pošto — po rečima jednog diplomate — nema u sebi ni kapi kaluđerske krvi. Razumovski. Odvoze je saonicim a zajedno sa carem Ivanom VI u Jelisavetin dvorac. ona odbija svako ustupanje te ritorije. Trgnuta naglo iza sna. zato se Francuska i njena saveznica Švedska pridružuju naporima koje čini garda da privoli Jelisavetu da se izvrši državni udar. Mengdena i Ostermana. koji prima novčanu pomoć od Francuske i pruža potporu francuskom i šved skom ambasadoru. i pošto se pred jednom ikonom za klela da — ako državni udar uspe — neće nikoga kazniti smrću u noći između 24 i 25 novembra/5 i 6 decembra. vreme je da ustanete”. Pri svem tom. kada postan e carica. i da ubuduće zaključuje savez samo sa Švedskom i Francuskom. objavi rat Rusiji. a drugi kako prima kaluđerički veo u jednom manastiru. 4. kada rovarenja Lesto ka. pa je naposletk u uzimaju na ruke i nose. a u 3 časa po podne. iako su poslanici Francuske i Švedske spremni da joj pomognu. Taj proglas objavljen je 25 novembra/ 6 decembra u 8 časova ujutru. od kojih jedan prestavlja nju kako se penje na presto u z poklike okupljenog naroda. svoga starog nastavnika muzike. Ostalo je izvedeno sasvim prosto. iako su se oko nje već odavno okupili njeni odani prijatelji. Međutim. Ona pristaje dakle da Šve dska. ne gubeći vreme. da odobri Šveđanima trgovačke povlastice u Rusiji. ustupiti izvesne ruske pokrajine.

— Jelisaveta ima izvesne spoljne crte svoga oca. ogled ala. pri čemu se izlaže opasnosti da pogine. naprotiv. Od svoga oca nasledila je ona. Nje na duša otvara se istinski i njena narodska. ona je nesposobna da se uzdigne iznad najnaivnijeg praznoverja. Živi neprekidno lutaličkim život om. pošto je saslušala reda radi jeda n hor talijanskih pevača. Veo ma pobožna. ona ipak naređuje da se pred nju iznose — na veliko čuđenje stranih diplomata. pošto je bila verenica svakojakih kneževa. naredila je drskoj l epotici da klekne pred njom na kolena usred bala. nije onda ništa čudno što je njoj potrebno n ajmanje 20. ona na to i ne misli. Carica Jelisaveta. Neprekidna Petrova pokretljivost samo je odraz njegovog uzavrelog duha. Nije to slučajno da je ova carica. ona potseća na Petra pre svega svojom žustrom fizičkom snagom. sve to za nju je samo dužnost. A što se tiče udobnosti stana. seljačka priroda — zar nije ona ćerka jedne livonske seljanke? — oseća se ugodno samo u nekom selu blizu Moskve ili u njenom le tnjikovcu na morskoj obali blizu Petrograda.ja se popularnost objašnjava i izvesnim njenim ličnim osobinama. naposletku pokl onila svoje srce jednom pevaču. Sa godinama. da ne bi zaostala iza „prosvećene Evrope”. ona je velika neznalica. već i dvo rske dame: kada se lepa gospođa Lopuhin usudila da se na jednom dvorskom balu poja vi sa istom frizurom kao ona i sa istom ružom u kosi kao ona. i svuda boravi samo privremeno. eto u kakvim se v idovima ispoljava snaga u njenoj mladosti. te dvor ske ceremonije. blistave lepote. balovi i primanja na francuski način. da se diplomatska akta vuk u nedeljama po njenom pisaćem stolu pre nego što ih potpiše. iako nema njeg ovu pravu prirodu. posteljne stvari. sedamnaestoro slugu u j ednoj sobi. Tako Katarina opisuje jedan Jelisavetin dvorac u Moskvi. kad priredi kakvu svečanu gozbu. Kad putuje iz jednog dvorca u drugi.000 konja za put od Petrograda do Moskve. ima u njenom dvoru odaja u kojima se stanuje za koje bi se reklo da ih je neko maločas opustošio: vrata se ne zatvaraju. Ovom nehajanju za ugodnost pridružuje se kod nje i nekakva želja da živi životom prostog a naroda. Snažna. svuda promaja. najzad. Pri organizovanju svoga dvora ona revnosno kopira Versalj. Jelisave tin duh je. Pop ut njega i ona udara snažno. Pored raskošnih salona za 26 8 primanje. sve dok ne klone. . ona primora va dvorane da podražavaju francuske markizice i markize. uživati nezasitno u ljubavi. Ona potseća na svoga oca svojom izuzetnom pokretljivošću. ona se Uvek žuri na neki bal ili u lov. Strani diplomati se zamar aju tražeći pogodan trenutak za ozbiljan razgovor s njom. Ona voli logorski život. njena prirodna inteligencija nije bila obrazovana. Njen n ačin shvatanja hrišćanstva je potpuno isti kao i u seljanaka sa kojima ona igra kolo. otsekla makazama ružu zajedno sa pramenom kose i prilepila joj dva zvonka šamara. i to sve raspoređuje se žurno po sobama. ona obasipa teškim šamarima ne samo svoje služavke. Ali pod ovom spoljnom sličnošću između ćerke i oca kriju se duboke razlike. jer ona nikada nema vremen a. na kaminima zjape velike pukotine. Isto tako. niz vlažne zidove sliva se voda. ona ost avlja — i to samo zbog svoje odvratnosti prema pisanju. trom: u najkritičnijim trenucima međunarodnih zapleta. ali posle četrdesete godine ona se odaje uživanju u jelu i produžuje svoje gozbe po čitave noći. najprostija seljačka jela i pušta na volju svome apetitu. Katarina II pokazuje živopisno u svojim Uspomenama koliko se Jelisaveta malo brine o unutrašnjem uređenju svojih dvorova. čak i iz jedne varoši u drugu. prostom maloruskom kozaku (Racumovskom). Ne oseća nimalo potrebu da stvori svoj dom i da ga ugodno namesti. ona se povinuje zahtevima svoga stoleća. iako je njen sto postavljen po svim pra vilima francuske etikecije. Ona je lišena svake duhovne radoznalosti. Loviti sa konjima i psima. njena vatrenost do biva druge oblike: strasti kod nje ostaju i dalje iste žestine. nosi sa sobom nameštaj. da bi i na samome dvoru Luja XV blistala. razdražljivu ćud i plahovitost. igrati u zanosu p o čitave časove. ona okuplja na jednoj livadi dvorske sobarice i mlade se ljanke. kada. časti ih lešnicima i igra kolo sa njima pevajući narodne popevke. Ali ta velelepnost. ona i sama igra menuet ta ko savršeno.

Kada je Jelisaveta to sazna la. Nasuprot tome. pa čak i u njegovoj sobi za spavanje. ne dajući svečane i teoriske izjave. naredila je da se ona baci u tamnicu. a imala je samo jednu bolnicu koja je morala da odbija bolesnik a. i pokušava se na sve načine da ona priznaju kako su spremala zaveru u korist Ivana VI. Svi okrivljeni osuđeni su na kaznu bičevanja i progonstvo na robiju. a još manje se treba br inuti o njihovom potomstvu”. to je stoga što on smatra da je grubost po trebna za dobro države. sudije su predložile da se istraga odloži posle porođaja. naredio je da se bolnička perionica premesti u napuštenu pivaru u Kremlju. savremenici smatraju njenu vladavinu kao prijatno zatišje posle tmurnih godina koje su joj prethodile. to je jedino iz nemarnosti i nedostatka vaspitanja. Svirepa osveta izvršena nad gospođom Lo puhin pada u prvo vreme njene vladavine i može se smatrati kao ostatak običaja koji su vladali u vreme Ane Ivanovne. obnažena je do pojasa pred okupljenom svetinom. direktni potomci tvoraca predloga iz 1730 godine. koji je bio određen da vrši smeštanje ranjenika. i javnost može slobodno da diše. za vreme rata. No i pored svega ovoga. koja ima trenutaka prirodne dob rote. slave i veličaju dobru i veselu caricu koja im je donela smirenje. to je stoga što je drža vni interes privlačio svu njegovu pažnju. toliko se razgnevila. gospođa Tardije. jer ona u isto vreme st rasno voli raskoš. Knez Šahovski. ali sistematski teror policije prestaje. pod njenim okriljem. objavljuje čitav niz ukaza koji doprinose da se 27 0 u isti mah kod plemića ojača shvatanje o tome da je ono zaseban stalež i ubeđenje da vla st razume i služi interesima zemljoposedničkog plemstva. U plemićskim redovima Je lisavetina popularnost raste sve više ukoliko. austriski ambasador. nije pokazala novosti namenjene drugim ženama. Zavere i spoljna politika. Jelisaveta. ali je gospođa Lopuhin podvrgnuta najsvirepijem mučenju: kada je dovedena na mučilište. koja je toliko puta samo lako kažnjavala političke zločine. A ako Jelisaveta vodi logorski 26 9 život. Istina. Upravljanje državom vrši se sa više blagosti. dželat j oj je išarao telo udarcima knute. U svemu ovome nema Jelisave tine zasluge. ali je nežna Jelisaveta odgovorila: „N e treba imati sažaljenja prema onima koji nasrću na caričin život. na koje se primenjuje dvostruka kazna: šibanje knutom i stavljanje na žar. koja je bila okrivljena u toj aferi. Nepopustljiva je u svemu što može da ug rozi njenome zdravlju. a zatim joj iščupao jezik i pokazao ga narodu. te da se na taj nači n dobije mesta za bolesnike koji se vuku po ulicama. mogu se videti nekoliko slučajeva nag injanja ka despotizmu. Ona ulaže svu svoju moć za odbranu svojih ženskih interesa: pošto joj jedna modiskinja. Godine 1758. — Usled toga što za Jelisavetine vladavine socijalna evo . a to je dovoljno da pretstavnici plemića — spahija. Njezina vlada. Ako je Petar ponekad svirep i plahovit. pok azuje se nemilosrdna samo kada je njena sopstvena ličnost u pitanju. između ostalih u domu gospođe Lopuhin — koja ima tu nesreću da u lepoti ne ustupa carici — i kod gospođe Be stužev. Za dr ugu jednu ženu. da je naredila da se perionica premesti iz Kremlja u k uću Šahovskoga i da se smesti po svim sobama.000 haljina i dva kovčega p una svilenih čarapa. pošto je bila bremenita. koja odbija da potvrdi jedan projekt kaznenog zakona zato što je odveć izd ašan u svirepim kaznama. jer ona nema običaj da se iscrpljuje proučavajući državne probleme. ona naređuje da se uhapse i stave na muke ove dve žene. koja se zaklela i održala zakletvu da neće nikoga kazniti smrću posle svoga državn og udara. ali on a ne sprečava socijalnu evoluciju povoljnu po interese plemstva. Kad sazna da se Bota.Ako se Petar malo brinuo za svoju ličnu ugodnost. Moskva je bila prepuna ranjen ika i bolesnika. evoluiše socijal no zakonodavstvo. Nekoliko drugih lica upleteno je u tu aferu. posle svoje smrti ostaviće ona preko 15. usud io da govori s nepoštovanjem o njoj u raznim kućama koje je posećivao. a naročito kada se dirne u njenu slavu lepe žene.

Tek posle deset godina. Francusko švedska stranka nadala se da će se odmah po Jelisavetino m stupanju na presto. i njih potajno priprema Pruska. Ona proističu samo iz različitih shvatanja spoljne politike. Osam meseci posle Jelisavetinog stupanja na presto otkrivena je jedna mala gr upa oficira. U maju 1746 on obnavlja ugovor o savezu iz 1726 godine sa Aus trijom. njen lični sobar. Lašetardi je primoran da napusti R usiju. koji se ne oslanjaju ni na koju uticajnu grupu. Tako po ličnom naređenju Fridriha II. Istraga po ovome traje pola godine. Zaverenici.000 vojnika. jedan ruski trgovac. zatim žena kancelara Bestuže va. Uistini. Kasnije zavere. te je taj pokušaj propao. dok Jelisaveta smatra da je najbolji način za Šveđane da joj dokažu svoje dobre namere prosto u tome da ne rat uju više protivu nje. 1756 godine. Francuska i Austrija — što je ranije izgledalo neverovatno — udružuju se protivu Engleske i Prusk . direktno su posledica prusk oga rovarenja. političke zavere prestaju da budu važna čin jenica u državnom životu. nastavlja taj rat i pošto je Jelisaveta stekla krunu svojim sopstvenim sre dstvima. da se kompromituje Bota i da se Rusija navede da raskine sa Austrijom. bio je prognan na robiju posle pada svoga zaštitnika.lucija ide svojim prirodnim tokom. Švedska. Ovaj nekadašnji štićenik Birona. Njegovi protivnic i pokušavaju da mu nahude progoneći gospođu Lopuhin i kompromitujući ambasadora Botu. dobiva nalog da organ izuje zaveru među starovercima . Ali dok umenta istrage koja su sačuvana dokazuju da je ta optužba bila bez osnova. koju predvodi Turčaninov. ali su oni malobrojni. Nislot i po krajinu Kimenegard. Kaogod ni u ovim zaverama. za v reme sedmogodišnjeg rata. naslednika prestola.sa ciljem da se oslobodi Ivan VI. koja je započela rat protivu Rusije pod izgovorom da brani Jelisavetina prava na presto. Zatvoren je u tvrđavu Šliselberg. i oni su samo odjeci ranijih događaja. Švedska traži teritorijalne ustupke za svoje usluge. jedan korpus od 30. Rusija godine 1748 šalje na Rajnu. bilo je to samo razgovaranje i spletkarenje. a događaju se bilo u počet ku njene vladavine. Nema u ovoj aferi ničega političkog: to je jedan rasipnik i kockar prosto naprosto hteo da zavuče ruku u kesu velikoga kneza. Ta zavera izmišljena je nevešto samo zato da se obori kancelar Bestužev. To je težak udar za Francusku. Rusija odreći Ostermanove spoljne 27 1 politike i da će raskinuti s Austrijom. Godine 1743 otpočinje jedno važnije suđenje. jer ov aj Ostermanov neprijatelj ostaje isto tako austrofil kao i on. Gospođa Lopuhin. koji je tada tam novao u Holmogori. tako isto ne treba videti neku ozbiljnu opoziciju Jel isaveti u suparništvima dvorskih stranaka. Između 1750 i 1760 godine. koj i ga je suprotstavio Ostermanu pošto je uzalud pokušavao da u tu svrhu upotrebi Voli nskog. Ima istina nekoliko pokušaja zavere. poručnik Baturin uhapšen je što je nepromišljeno iz javio da hoće da zbaci Jelisavetu i da umesto nje dovede njenog nećaka Petra Fjodoro viča. Ugovorom u Ab ou Švedska ustupa Rusiji jedan deo Finske: Frederiksham. evropska diplomatska igra menja se iz osnova. a narednog meseca potpisuje jedan sporazum sa Engleskom. Da bi ispunila obaveze prema svojim saveznicima. ali se prevario u računu. optuženi su da pripremaju vraćanje na presto Ivana VI. a protivničke stranke sukobljavaju se mnogo više na pitanjima spoljne politike nego unutrašnje. progn ani su svi u Sibir. Pošto Francuska podržava Švedsku. Rat se nastavlja do 1743 godine i završava se pobedom Rusije. al i se on održava na položaju nasuprot njima i ne udaljuje se od političke linije koju j e unapred povukao. Otsada Bestužev upravlja spoljnom politikom Rusije. ali Ahenski mir okončava rat za nasleđe Austr ije pre nego što je ovaj korpus stupio u borbu sa Francuzima. Ali ju je ta nada ubrzo izneverila. ili pak pri kraju. Vilmanstrand. preko Moravsk e i Češke. nekoliko vojnih lica i — što daje ovoj aferi jedno izuzetno obeležje — aust riski ambasador Bota. Ta grupa imala je nameru da je ubije i da povrati presto Ivanu VI koji čami u tamnici. koji zbog svojih poslova mora s vremena na vreme da odlazi u Prusku. Staroverci odbijaju da se mešaju u tako opasnu pustolovinu. Jelisaveta ga vraća iz progonstva i postavlja ga za svog kancelara. otkrivene u početku Sedmogodišnjeg rata.

ostajući verna Austriji. U oblasti socijalnog zakonodavstva. koji su — za vreme bolesti carice kojoj su ka ko oni tvrde odani. isto tako je i Jelisaveta započela svoju vladavinu ukidanjem kabineta ministara. koja je kasnije postala velika kneginja Katarina. počinju da potkopavaju ugled Bestuževa. Vojna pitanja su u tesnoj vezi sa fin ansiskim pitanjima. upisu ju u spiskove pojedinih pukova. Tada Šuvalovi. 14/25 marta 1756 godine. Šuvalovi. Zakonska snaga data je već starom običaju da se plemićska deca. Apraksin od jednom počinje da otstupa. Britanski ambasador Viljams sarađu je na zbliženju izmeću Bestuževa i Katarine. Njihove godine službe i pravo na unapređivanje počinju da teku od dana toga upisa. još od detinjstva. koji je odavno plaćenik Engleske. Konferencija proširuje brzo. Zato je neizbežno da se nadležnost Konferencije proširi postepeno na sva ova područja. O ptužuju ga glasno da je izdajnik. pod izgovoro m da je to drugo izdanje Vrhovnog Tajnog Saveta. razbija Pruse. ali umesto da iskoristi svoju pobedu. protivno svakom očekivanju. Sad mora do bira. Namenjena u početku da o kuplja na savetovanje više činovnike kojima je povereno vođenje diplomatskih i vojnih poslova u Sedmogodišnjem ratu koji je tek otpočeo. Ona vraća Senatu njegovu nekadašnju nadležnost i propisuje mu da bdije nad tačnim iz vršivanjem statuta i pravilnika Petra Velikog i da se na njih oslanja u svim svoji m postupcima. Kancelar Bestužev. Vidimo dakle da se na Jelisavetinom dvoru grupisavanja i pregrupisavanja stranaka vrše prvenstveno s obzirom na spoljnu politiku. ona preduzima mere da upotpuni oslobođenje plemstva od obaveza pre ma državi. Uistini. Jelisaveta je ozdravila. Godine 1754 konfiskovana su sva zemljišta koja su pripadala licima iz drugih staleža. Ali njeni neprijatel i. Ona sve više olakšava obaveze službovanja pl emića. osumnjičena da je sa njim i Apraksinom učestvovala u kažnjivim radnjama. a ova su nerazdvojna od narodne ekonomije i opšte državne uprave . pod koma ndom Apraksina. — takođe pokušali da se približe Katarini. uspeva pr ilikom svojih razgovora sa Jelisavetom — 27 2 iskorišćujući sve svoje glumačke sposobnosti — da utiša caričinu sumnju. Isto tako je za Jelisavetine vladavine pravo posedovanja naseljenih zeml jišta postalo isključiva povlastica naslednoga plemstva. i tim licima je zabranjen o da ih ubuduće kupuju. Godine 1757 ruska vojska. vlada se samo izdaleka pridržava načela Petra Ve likog. To je stoga što u socijaln om pogledu nema više ničega što bi moglo davati pravac njihovom opredeljivanju. zaustavilo se tek stupanjem na presto Petra III. Rusija. i dok Jelisaveta leži teško bolesna. na taj način jedan plemić kome je tek dvadeset ili trid eset godina dobiva oficirski čin ne izlazeći iz kruga svoje porodice. njen upravni rad često puta je u suprotnosti sa ovim načelima. a nepri jatelj Pruske i Engleske. . Uistini. Službovanje plemića i uređenje zemljoposedničkih odnosa. Ali. on pokušava da se približi svojoj neprijateljici. pošto je ugrabio vreme da uništi sve hartije koje bi ga mogle kompromitovati. Kasnije. tu Aninu tvorevinu. i ona je stavljena iznad Senata. poput Kabineta ministara. Ovo sve veće proširivanje njenih nadležnosti. a koja prima novčanu potporu od Engleske i podržava Prusku i Englesku. Kaogod što je Ana Ivanovna otpočela svoj rad time što je ukinula Vrhovni Tajni Savet i povratila Senatu prava koja mu je dao Petar I. ne može više da služi — kao što je to dotada lako činio — i Englesku i Aus ju. Saznaje se da se on dopisuje sa Bestuževom i Katarinom. — U trenutku preuzimanja vlasti J elisaveta je izjavila da će se i dalje držati načela Petra Velikog. ostaju gospodari situacije do kraja Jelisavetine vladavine. Sedmogodišnji rat tek je otpočeo. Ova promena ima odjeka na stranke u Petrogradu. što je započeto posle Petrove smrti. samo pod drugim naziv om. a isto vreme proširuje njihove socijalne i ekonomske povlastice. Katarina. koje bi od nje jamačno načinilo drugi Kabin et ministara.e. On se odlučuje za Englesku. stvorena je jedna nova ustanova pod imenom Konferencija. Bestužev. postaje samim tim saveznica Francuske. prestonoslednikovici Sofiji Anh alt. uhapšen je i prognan na svoje imanje. krug svoje delatnosti.

oni u masama beže od svojih gospodara i traže da stupe u vojsku. Mužici su dočekali taj glas oduševljeno. ovaj može da traži sudskim putem da mu se vr ati sloboda. Razume se. a više k ao član jednog organizovanog društva. Pr ema tome. koja je nametnuta s pahijama od 1758 godine. tri niza upravnih mera teže da učine što povoljnijim uslove pod kojima plemstvo vrši svoj zemljoposednički monopol. ali je taj postupak toliko složen. mora u izvesnom određenom roku da izabere sebi gospodara. vlada naređuje da s e izvrši novo popisivanje stanovništva. pravo svojine plemića nad n jihovim seljacima. On prikuplja lični porez u ime poreski h vlasti. to svaki mužik koji iz bilo koga razloga nema više gospodara. pa da taj seljak izgubi svoju s lobodu i postane njegov mužik. pošto je seljačko ropstvo jedna ustanova javnoga prava. koje na svakom imanju popunjava sam sopstvenik. uporedo sa drugom „revizijom”. da ne pl aća više za iščezle „duše”.27 3 S druge strane. Drugi niz mera povećava moć spahija nad njihovim mužicima. tako i dužnost da paze na ponašanje svojih mužika. Jer „Popi liste”. Odmah po Jelisavetinom stupanju na presto proneo se glas da će taj ukaz biti vraćen na snagu. pa da se prema tome i oslobode ropstva. ako neće da ih vlasti razdele spahijama. Ovo omogućuje posedniku zemlje. Šta više. a sudije. Ukolik o se proširuju njegova prava nad stanovništvom vezanim za njegovu zemlju. ističe socijalno i političko obeležje seljačkog ropstva. on može da pošalje u progonstvo samo mužike ispod četrdes et i pet godina i sposobne za rad. Stvarno. a drugo. a drugi odbegli od svojih gospo dara i iščezli. Iako je Jelisavetina vlada izjavila da će se u svemu pri državati Reformatorovih načela ona je pohitala da ne samo potvrdi ukidanje Petrovog ustava. Ukazom od 1760 godine spahije su dobile pravo da pošalju u progonstvo u Sibir svoj e mužike uhvaćene na delu prestupa. koji mora da sluša svoga gospodara jedino stoga št o je ovome državna vlast stavila u dužnost da vrši izvesne administrativne poslove. a koji nisu nigde upisani. sve o . nekoliko Jelisavetinih ukaza primoravaju seljake podložne oporezivanju. već i da strogo kazni seljake koji su podneli molbe za stupanje u vojsku. pa čak i da pojača. Prvi niz ovih mera ima za cilj da održi. Osim toga. ipak zemljoposednici i dalje plaćaju za njih porez finansiskim vlastim a. kako je kazano u njenom ukazu. Mužik se manje smatra kao privatna svojina. on isto tako mora da ih hrani i da im daje 27 4 seme za vreme neplodnih godina. Ipak. i takvi osuđenici oduzimaju se od broja regruta ko je on mora da daje državi. on bdije nad moralom seljaka i kažnjava ih u slučaju bekstva. koji su i sami plemići. prvo. Dovoljno je dakle da gospodar une se nekog seljaka u spisak koji on sam popunjava. to liko su skloni shvatanju da već sama činjenica što je neko zapisan u spisak mužika prets tavlja osnov podozrenja da su upisana lica na to pristala. vlada primećuje da je proteklo dvadeset godina otkako je Petar Veliki n aredio da se izvrši prva „revizija” ili popis stanovništva radi ustanovljavanja ličnog por eza. jer to proganjanje služi da se nasele obradive a nenastanjene prostorije u Sibiru. spahija po staje u neku ruku pretstavnik državne vlasti. da nađu sebi gospodara u određenom roku. Znači da je ovo pravo slanja u progonstvo dato spahijama u cilju naseljavanja. Kako ovo pravo. Iako je veliki broj popisanih seljaka umro. da mu je skoro nemogućn o postići ispravku. već su takođe jedan zakonski akt: činjenica da je seljak zapisan u spisak ne kog imanja vezuje ga za gospodara toga imanja. Da bi „učinila po volji plemstvu”. Vrhovni Tajni Savet bio je stavio van snage ukaz Petra Velikog kojim se dopuštalo mužicima da stupaju u vojsku. inače mu državna vlast može po službenoj dužnosti nametnuti novoga gospodara. nisu samo jedan statistički podatak. da lako prisvoji seljake koji mu ne pripadaju. Zbog toga je ovaj novi popis zaista „po volji” plemstvu.

Granice pojedinih imanja bile su tako nedovoljno određene. ima da se zahvali viškovima prihoda što ih daje monopol na so. Finansiski interesi države su u suprotnosti. onom iz 1719 godine. spahije mogu da se pozivaju samo na akta o prvom popisu. „dok spahije ne budu dovoljno uvećale broj svojih pecara. pomoću kapitala dobivenih od monopola soli stvorena je jedna kre ditna ustanova koja je imala da olakša plemićima iskorišćavanje njihovih poseda. da je seoski život usled toga veoma nespokojan i rastrojen. ona zadržava jedan deo plate sveštenstva. Naposletku. Zato oni postepeno prestaju da žude za učestvovanjem u centraln oj upravi. što daje ukupnu olakšic u u iznosu od preko jednog miliona rubalja. umesto da poveća lični porez. ona ne dopušta spahiji da povećava materijalne obaveze koje mužici imaju prema njemu. a više da stavi nekoga iz svoje sredine na čel . Cena rakije povišena je z a 50 kopejaka od vedra. U ovom pitanju Jelisavetina vlada postupa suprotno Aninoj vladi. a to je isključivo p ravo da oni isporučuju rakiju državi. veoma znatna. A prema Šuvalovljevoj proceni. Godine 1752 vlada snižava — i to konačno a ne više privremeno — lični porez sa 3  kopejke od lave. sa ličnim interesima spahija. mada država povećava lični porez mužika. a u isti mah briše znatne sume neplaćene poreze iz budžetskih godina 1724—1747. uz podršku vlade. zakonske odredbe o zemljišnim sporovima toliko nejasne. On sastavlja i uspeva da se u svoji jedno dugačko uputstvo za taj posao. Šuvalov je više vo leo da poveća prodajnu cenu soli i rakije nego ličnu porezu. Ona im je odobravala zajmove na podlozi njihovih naseljenih zemljišta. što bi bio veliki teret za poreske obveznike. smanjuje kredite namenjene zvaničnim svečanostima. učinjen je odlučan korak ka rešenju drugog jednog problema do koga je s pahijama mnogo stalo. Što može da izvrši ova smanjenja. jednom odre dbom koja se mogla mnogo lakše primeniti: rešeno je da za polaganje prava vlasništva n ad pronađenim mužikom.” Ukoliko se skraćuje rok njihovog obaveznog službovanja. koja se u ranije vreme menjala prema mestu. vojnih lica i činovnika. treći niz mera teži da zaštiti ekonomske interese plemića. direktor Jelisavetine ekonomske i finansiske politike. zamenjene su. ali su teškoće oko njegovoga izvođenja t oliko velike. Nasuprot tome. — Petar Šuvalov poduhvatio se da reši jedno pitanje koje je mnogo interesova lo vlasnike zemljišta. trgovci će moći da je isp oručuju još samo neko vreme. koja ima monopol na nju. Često pu ta odigravaju se prave borbe na međama pojedinih imanja ili na spornom zemljištu. da bi se iz lične poreze izvuklo povećanje prihoda koje se dobilo ovom operacijom. Najzad te iste godine data im je druga jedna povlastica. cena soli. ona se trudi da smanji iznos ličnog poreza. jer. Šuva lov predlaže da se izvrši opšte omeđivanje seoskih imanja. te položaj mužika postaje sve teži. Da bi povećao državne prihode.ve mere.spahija. utoliko se plemići rad ije nastanjuju na svojim imanjima i posvećuju više. a pokazuju jaku želju da se dokopaju mesne vlasti. godine 1754. koji nikada nije ukidan otkako su ga ustanovili moskovski veliki kneževi. a da bi ogra ničila štetan luksuz na koji je Ana bila primorala dvor i plemiće. da se na tome i ostalo. Da bi se pokrili troškovi rata sa Švedsk om. u jednačena je svuda na 30 kopejki za jedan pud. kao što smo videli. i monopol na rakiju. Neumoran pregalac — jer je po rečima jednoga njegovog savremenika njegov dom bio pun pisara koji su neprestano prepisivali njegove zakonske 27 5 projekte. bilo bi potrebno podići iznos lične poreze za 13½ kopejki od glave. koje bi bile nemogućne da je seljačko ropstvo smatrano kao ustanova privatn oga prava. Srednje plemstvo pom išlja mnogo manje da „obori aristokratiju”. koji je Petar Šuvalov. U 1743 i 1744 godini ona ga smanjuje za 10 kopejaka od glave. I ne pomišljajući da ograničava mat erijalne obaveze mužika prema spahiji. poljoprivrednim i mesnim problemima. potčinjavaju sve više život seljaka samovolji njegovoga gospodara. koji je još bio u važnosti. Godine 1754 takođe. Zastarele odredbe Zakonika iz 1649 godine. vaspostavio godine 1751. On je otpočet u Moskovskoj guberniji i pr oširen na neke okruge u Novgorodskoj guberniji. im anja toliko nezgodno uvučena jedno u drugo. zabranjuje da se no si zlatan i srebrn nakit i čipke šire od tri prsta. o traženju i vraćanju odbeglih mužika.

No u isti mah brine se on i o svojim ličnim interesima.o okruga. vaspostavljanje glavnoga magistrata i magistrata po grado vima u unutrašnjosti u obliku koji im je dao Petar Veliki. . On ume isto tako — priklanjajući se vešto pred Razumovskim. stvaranje monarhije oslonjene na plemićski stalež već je gotova činjenica. Ali je ona učinila ono što je glavno da bi obezbedila plemstvu. potrebna je još samo jedna mera: potp uno ukidanje obaveznog službovanja plemstva. uzimaju uostalom i sami aktivno učešće u trgovačkim poslovima i industriskim preduzećima. Dva brata Šuvalovi. Plemići spahije. „Bankarskih f ilijala za meničnu trgovinu”. čim bude kon ačno ukinuto obavezno službovanje. a i srednje plemstvo počinje takođe da se interesuje sve više za industriju. plemići spahije imaju pravo da trguju poljoprivrednim proizvodima. i da se tome prilagode razni mehani zmi političkog organizma. Od vremena Petra Velikog. Nije bez razloga što će u trenutku sazivanja skupštinskog odbora za vlade K atarine II trgovački esnaf uložiti odlučne proteste protivu preplavljivanja trgovine i industrije od strane plemića. ono se toliko raširilo. gde se niko ne usuđuje da mu protivreči i gde on svaki čas donosi složene i smele planove za administrativnu reformu. godine 1754. koji mu donose ogromne prihode: monopol trgovine mašću u Arhangelsku i na poluostrv u Koli. osnivanje. te su tako odjednom bili istureni u prvi red. oni pomažu svim svojim silama državni udar koji ju je popeo na presto. Aleksandar i Petar. Petar Šuvalov je tvorac mera preduzetih za Jelisavetine vladavine da bi se oživela t rgovina i industrija. što je državnoj blagajni naknađeno odgovarajućim povećavanjem carin a na artikle spoljne trgovine. Ubrzo postaje on najveći autorit et u Senatu. da bi sebi obezbedilo prevagu u poslovima koji neposredno zadiru u nje gove ekonomske interese. život koji će mu pružiti materijalnu nezavisnost i blag ostanje. da je postalo za trgovački esnaf u zrok veoma ozbiljne zabrinutosti. što se tiče s itnog seljačkog trgovanja. Glavna od tih mera je ukidanje unutrašnjih carinarnica. lova na tulanje i ribolova u Belom Moru. kaogod i njihovi seljaci. — da baca prašinu u oči pomoću bezbrojnih zakonskih p rojekata koji mu se neprestano vrzmaju po pameti. i široko učešće u eksploataciji monopola na rakiju. Potom dolaze: stvaranje. Plemići počinju tako isto da se interesuj u za razne grane industrije. I ovde Jelisavetina vlada izlazi u susret plemstvu: zak on od 1761 godine određuje da se u svakom okrugu načelnik ili vojvoda ima birati među spahijama čiji se posedi nalaze u blizini glavnoga grada i da će ta birati svi plemići — spahije iz dotičnog okruga. Da bi se došlo do potpunog oslobođenja plemstva. uspostavljanje trgovinske Komisije za izradu trgovačkih propisa. U tom pogledu je delatnost Petra Šuvalova veoma značaj na. Jelisaveta ostavlja tu brigu svome po sledniku. Trgovinska i industriska politika. plemić teži da zameni trgovca u industriskim preduzećima. koji će ga načiniti gospodarem podjarmljenog narodnog rada i koji će dati zad ovoljenje njegovom staleškom duhu. Pri kraju njene vladavine. on je ipak daleko od toga da bude izuzetak među tadašnjim titul arnim plemstvom. pripadaju jednoj porodici siro mašnijeg plemstva. Ostaje još samo da se pronađe tačna 27 6 pravna formula koja bi potvrdila tu činjenicu. godine 1758. — Pažnja koju Jelisavetina vlada poklanja interes ima plemstva ne sprečava je da teži razvijanju trgovine i industrije. jedne Trgovačke banke za izvoznike koji rade u pe trogradskom pristaništu. Od godine 1726. koji j e postao svemoćan ljubimac. Kao plemići-komornici na dvoru velike kneginje Jelisavete. Aleksandar o svojio i Jelisavetino srce. Iako je njegova trgovačka i industriska delatno st veoma velika. On iskorišćuje obilno svoj zvanični položaj da dobije za sebe monopole. uzimanje u zakup metalurgiskih fabrika u Goroblagodatskoj na Uralu. pored toga. lova na tulanje u Kaspiskom Mor u. Petar je umeo vrlo dobro da iskoristi naklonost koju uživa njegov brat. A kada je. naređe na ukazom 1753 godine.

u septembru 1760 godine. — Pokušaji činjeni za vlade Petra Velikog. Posle toga delatnost Komisije se usporava. ali Jelisaveta odbija da ih potvrdi zbo g njihovih odveć svirepih odredaba. Godine 1763 njih će raspustiti Katarina II. i izabrani poslanici počinju tek da pristižu. koji je pripremio vladavinu Katarine II. razgraničavanje imanja. Na njegovu inicijativu. koja je već smislila projekt za jedno šire izborno telo. upravna decentralizacija okruga u korist mesnoga plems tva. kad Jelisavet a umire. sve je to započeto za Jelisavetine vladavine. Katarine I. na zauzimanje Petra Šuvalova. Proširivanje socijalnih i ekonom skih povlastica plemstva. zahvaljujući usavršenim ustanovama koje su bolje pr ilagođene svome cilju. Uticaj francuske filosofije. već su gotova dva odeljka novog Zakonika. izvršen jedan veliki rad. bez hvalisanja i svečanih izjava. — Ako se izbliza prouči delo što ga je ostvarila Jeli savetina vlada. O D K A T A R I N E I D O K A T A R I N E I I 1. 27 8 X . ulazi u nju Roman Voroncov. delo jednog Lomonosova dovoljno je međutim da pokaže kakav sr ećan upliv ona već vrši na rusku misao. Pet ra II i Ane. odeljak koji se tiče sud skog postupka i krivica iz javnog prava. jedna nova komisija dala se na posao. Kata rina II samo će razviti do kraja ove mere. slobodni zid ar. U duhovnoj oblasti takođe. jedan trgovac na svaku pokrajinu. B iranje se izvodi strogo. Ako se taj uticaj ispoljava više u način u života nego u idejama. Skoro sve najznačajnije zakonske mere te veli ke carice već su ocrtane za Jelisavetine vladavine. bez ikakvi h potresa i sudara. počinje upravo da se oseća za vreme Jelisavete. čovek sa velikim obrazovanjem i velikim: vezama. da se zameni zastareli Zakonik iz 1649 godine ostali su neplodni. Jelisavetina vladavina nagoveštava vladavinu Katarine II. vidi se da je za vreme od dvadeset godina. Nagoveštaj vladavine Katarine II. sve do dana kada. PETAR III (1762) . koji gaji u sebi političke ambi cije. samo proširiti njihovu primenu. koji će biti tako veliki. Ukaz iz septembra 1761 godine p ropisuje tada da se izabere po jedan plemić i. književnosti.27 7 Pripremanje novog Zakonika. mode i običaja. Komisija izlaže Senatu da je potrebno pridodati joj izabrane prestavnike plemstva i trgovačkog esnafa. s amo im dati više bleska. Poče tkom 1755 godine. i naposletku sam pokušaj sa narodnim pretstavništvom izab ranim za izradu novog Zakonika. G odine 1757.

ćudljivu i pijanicu. Šuvalova i nekojih ličnosti koje su se. koji se odmah daju na posao da ostvare svoj program oslobođenja plemića od obav eznog službovanja. Kada je postao car. Mendeni i gospođa Lopuhin. Volkov i Glje bov. a kada se probudi. i takvoga muža. Na Jelisavetinom pogrebu. On pravi detinjaste i neumesne gestove u najozbiljnijim prilikama. o n naređuje da se pacov uhvati. ali. nesloga je neizbežna. kao što dokazuje projekt o „osnovnim zakonima” šta ga je Jelisaveti predao Ivan Šu valov. sestrić je Jelisavete. Iako su svi Jelisavetini visoki činovnici bili složni u tome da treba p roširiti plemićske povlastice. Voroncova. a ponekad otkriva i važne državne tajne. odriče se odmah s vih teritorija koje je Jelisaveta osvojila u Pruskoj i zaključuje mir sa F ridrihom II. One su delo onih koji zauzimaju prvo mesto pored carskoga prestola. razume se. Između Katarine. nekadašnjeg Menšik ovljevog protivnika za vlade Katarine I. on je ht eo da plemić. pozvala iz Holštajna. Na svečanim prij emima u dvoru on zasmejava prisutne podražavajući duboko klanjanje dvorskih dama. čvrst o ukotvljenu u njegovom slabačkom mozgu: to je divljenje prema pruskom kral ju Fridrihu II. ženu ograničenu. da bi ih posle toga sustigao u t rku i da bi video kako za njim lete skutovi njegovog crnog ogrtača. a ne da sasvim ukinu svoj rok obavezno g službovanja. on ne može da zaspi pre nego što se poigra lutkama u svojoj postelji. i izražava želju da se uk . v eoma inteligentne i veoma obdarene. — Petar III. k ao Volkov i Gljebov. postavši u punoj meri povlašćen zemljoposednik.. ona je govorila suštu istinu. 17/28 januara 1762 godine. bojeći se da ne naškode interesima države. naprotiv. trudio se da ih ulije nasledniku prestola. Petar III odlazi u Senat da potpiše ukaze kojima se v raćaju iz Sibira Minih. Kada je Jelisaveta uzvikivala sa strepnjom: „Moj sestrić je jedno čudovište. To je jedina njegova lična inicijativa. ali. — Pa ipak.. da se prouče izmene koje treba uneti u statut manastirskih mužika. igra se olovnim vojnicima. računajući na budućnost. progurali iz drugog 27 9 reda u prvi. Oslobođenje plemstva obavezne službe.Detinjasti car. Čak i posle svoga venčanja sa Katarinom. „On nije nimalo ličio na cara”. Postavši car. posle svog stupanja na presto. proglasila ga za naslednika prestol a i oženila Sofijom od Anhalt-Cerbsta. reći će kasnije jedna stara dvorska dama. pa ga zatim predaje jednom vojnom sudu i naređuje da mu po svim propisima sude velikodostojnici koje on imenuje u tom cilju i koji mo raju ozbiljno da se podvrgnu toj glupoj lakrdiji. sin Ane Petrovne i vojvode od Holštajna. on trabunja i blebeće svojim piskavim glasom. oni su pristali samo da ograniče. uz Petrovu odv ratnu spoljašnost išlo je uporedo i potpuno siromaštvo duha i izvesna sklonost za deti njarije i budalaštine. — Na nekoliko dana posle svog stupanja na presto . Šuval ovi su. koje je prognala Jelisaveta. strašilo . za vreme intimnih gozbi koj e on priređuje u jednoj odaji zagađenoj duvanskim dimom. za njegove tako kratkotrajne vladavine dones ene su u unutrašnjoj politici važne odluke. čija je inteligencija ta ko živa. Pošto je bio manje moćan nego Šuv alov. a to će reći političara iz pređašnje vladavine. kome se divi kao kakvom božanstvu. budućom Katarinom II. ja ne znam šta s njim da činim”. Jednoga dana zat ekao je jednog pacova kako glođe na njegovom pisaćem stolu jednu tvrđavu od kartona. koja ga je. poto m naređuje da se ispita zakonski projekt o ukidanju monopola soli. Zato i pre staju ubrzo svi odnosi između supružnika. nema on nikakvoga u dela. Razume se da on nema nikakav politički program. nije mogao da nametne svoje ideje. odlučno izjašnjava za potpuno ukidanje. Pokretači unutrašnje politike.. Petar uzima ljubaznicu. Voroncov se. Stupanje na presto Petra III dalo je prevagu triumviratu Voroncov. može da ima mužike i zemlju a da u kaknadu za to nema nikakvih obaveza prema državi. u kojima. tražili da plemići ne budu izloženi konfiskovanju njihovih naslednih dobara i d a budu izuzeti od izvesnih ponižavajućih kazni. oni nisu svi bili voljni da idu daleko tim putem. On ima samo jednu ličnu misao. Jelisavetu Voronco v. uzdigao je detinjaste zabave na stepen državnih poslova i iskorišćavao svoju autokratsku moć da natera sede d ržavne velikodostojnike da učestvuju u njegovim detinjastim igrama. on nek oliko puta namerno zaostane iza pogrebnih kola. I zaista. I on se odaje piću.

U svakom slučaju. počela su da im se dodeljuju i izvesna lična obezbeđenja. U mnogim predlozima govori se kako bi Petru III trebalo podići zlatan kip o trošku pl emstva. kada ju je ona i ustanovila? Pisac proglasa nije zapazio tu protivrečnost. Po tvrđenju savremenika. proglas izr ažava nadu da plemići. Ukaz od 29 janua ra/9 februara 1762 godine. On im između o stalog odobrava da slobodno odlaze u inostranstvo. ide se čak dotle da se zabranjuje o nima koji bi se uzdržavali od služenja da se pojavljuju na dvoru i takvi se izvrgava ju javnom preziru. on menja takođe iz o snova ulogu plemstva u političkom organizmu Rusije. u kome se vidi kako se sasvim bojažljivo pojavljuje ide ja o verskoj trpeljivosti. 21 februara/4 marta 1762 godine. i posledice toga videće se deset godina kasnije. oni su se pokazali veoma zahvalni. Ako ova nova povlastica uništava. neće pohitati da se odmah koriste p ravom koje im se daje i da neće izbegavati službu. koji je ostao značajan događaj u istoriji ruskog ple mstva. Čitavo socijalno i p olitičko zakonodavstvo Katarine II proizilazi iz toga proglasa. U jednom dodatku. A kako se takav proglas ne pojavljuje. izuzev u vreme rata ili na tri meseca pre početka neprijateljstava. i baš ta jaka suprotnost između radosti plemića i gneva seljaka ističe veoma jasno socijalni značaj te reforme od trenutka kada plemić. a neće više biti upućivane naroč m ustanovama.ine obavezna služba plemstva. 18 februara/1 marta. onda zašto su je odobrili? Kako vlada može da izlaže javnom preziru one koji budu primili tu povlasticu. a zapamtili samo to da su oslobođeni obaveza. p lemići se čine kao da su zaboravili opomenu iz toga dodatka. koja im se nisu mogla dati d ok su oni bili samo državni službenici. Ali u dnu duše seljaci i dalje tumače događaje na svoj način. 28 0 Mužici dočekuju manifest sasvim drukčije. on istim udarcem obnavlja i sa me osnove državnog uređenja i ozakonjuje preobražaj administrativne monarhije zasnovan e na seljačkom ropstvu u monarhiju koja se oslanja na plemstvo. prestaje da bude državni službenik da bi postao povlašćeni vlasnik zemlje i seljaka. Tada ogr omni ustanci počinju da se dižu u Rusiji. — Pošto su plemići oslobođeni obaveza prema državi. pod p retnjom da izgube svoja imanja. oni ipak moraju da se staraju o obrazovanju i školovanju svoje dece. Posle mesec dana. Zato seljačke mase čvrsto veruju da ukidanje njihove podjarmljenosti treba da sleduje ukidanju obaveznog službovanja plemića. brinući se o opštim interesima. među njima se širi glas da on postoji. Ovaj proglas što su ga sastavili Volkov i Gljebov daje plemićima pravo da se sasvim uzdrže od službovanja državi ili da napuste službu po svojoj volji. te očekuju p roglas koji bi obznanio ukidanje ropstva. pojavljuje se „Proglas o povlasticama plemstva”. ali ga plemići podlo kriju od naroda. pa čak i da stupaju u službu stra nih vladara. za vladavine Katarine II. kao što stablo proiz ilazi iz zrna. pošto je ocrtao jednu mračnu sliku špijunskih zločina i tero ra koje je vršila Tajna kancelarija. u kome bilo trenutku . jedan progl as što ga je sastavio Volkov. pa se čak i u privatnim pismi ma nalaze odjeci te radosti. potčinjavanje s eljaka spahiji prestaje da bude ustanova iz državnoga prava. koje je bilo razlog i opravdanje te podjarmljenosti. ostavljajući mu prava koje je ono iz te obaveze izvlačilo. Dopušta im se da ispovedaju svoju veru i da vrše svoj . odobrava onima koji su se sklonili u Poljsku i druge zemlje da se vrate u Rusiju i obećava da će im se dati zemlja u Sibiru i u drugim po krajinama prikladno izabranim. Potrebno je poslužiti se vojskom da bi se on i ugušili. objavljuje svečano da je taj sistem političke špiju naže i inkvizitorske procedure ukinut „za svagda” i da se sada zamenjuje novim propisi ma: otsada će političke dostave ići običnim zakonskim putem. Isto tako i prema starovercima zauzima vlada širokogrudije držanje. Proglas od 18 februara/1 marta 1762 godine nije samo oslobodio plemstvo obavezne službe. Reforme u korist plemića i staroveraca. Pesnici opevaju cara u ushićenim slavopojkama. Iako su oslobođeni obavezne službe. oslobođen obaveznog služenja u vojsci ili državnoj administraciji. no ipak pod uslovom da se vrate u Rusiju na prvi poziv vlade.

je dnim naročitim ukazom. man astiri imaju najveći deo naseljenih zemljišta. ona naređuje da se ponište istrage započete protiv u njih i da se oslobode oni koji su uhapšeni. one su značajne po tome što pokazuj u o čemu su se brinuli tadašnji upravljači države. ona ostavlja spahijama punu vlast da prikupljaju porez od svojih mužika i da predaju primljene sume mesnoj državnoj blagajni. oni to čine zbog kinjenja kojima su izloženi. ali se ubrzo odustalo od toga usled odlučnih protesta patrijarha i crkvenih vlasti. i da upravlja tim i manjima. Sve ove mere odnose se na sitnija pitanja. koji su mislili samo na interese plem stva. odmah je poverio upravu nad crkvenim imanjima jednoj novoj ustanovi. svetovnom. zalaže tako revnos no da prisili poreske obveznike na plaćanje poreze i da traži plaćanje zaostale porez e. a osim toga stavljeno mu je u dužnost da u ist i mah prikuplja državne poreze što ih duguju manastirska imanja. kolegijum ekonomije pada pod zavisnost Sinoda. a naročito svako odašiljanje oficira ili drugih državnih službenik a na privatna imanja. Ali se sve t o menja stupanjem na presto Ane. a zatim. prikazu manastira. koji j e bio sastavljen od svetovnih činovnika. Često se tvrdi kako je ovo vraćanje 28 2 na ideju o podržavljenju crkvenih dobara bilo izazvano nezadovoljstvom i pobunama . sa isključenjem crkvenih vlasti. preduzima državna vlast godine 1738 dve važne mere: kolegijum ekonomije potpuno je odvojen od Sinoda i potčinjen Senatu. i ako treba onda u kojoj meri. bez otpusnica ili potvrda o oslobođenju sa potpisom njihovoga gospodara. ali otkako je ono postavljeno. Go dine 1724 Petar Veliki naređuje da većina manastira utvrdi brojno stanje svoga osobl ja. „jer treba odvratiti ljude od praznoverja. a ne da bi se oslobodili manastirski seljaci. a ovlašćuje spahije da premeštaju svoje mužike iz jednog okruga. Zbog toga se oduzimanje crkvenih dobara ne bi moglo — kao što čine nekoji pisci — tumačiti kao jedna liberalna mera u korist seljaka. Od svih crkvenih ustanova. kao što smo videli. Ona između ostalog stavlja v an snage ranije zakone o premeštanju mužika. niži oficiri određeni su naročito da štite staroverce od gonjenja mesnih crkvenih vlasti. Oduzimanje crkvenih dobara. Ali je značajno da su je posle trinaest godina državni razlozi primorali da se vrati na onaj put što su ga ob eležili Petar I i Ana. kada je Sinod zamenio patrijašiju. Petar Veliki ponovo je uspostav io prikaz manastira. Iz ovog razloga. Za vlade cara Alekseja Mihailoviča pokušavalo se da se uprava nad crkvenim imanjima poveri jednom državnom na dleštvu. određuje im maksimum prihoda i naređuje da viškove imaju predavati državnoj blagajni . Otada nastaju između svetovnih i crkvenih v lasti beskrajne prepirke da bi se utvrdilo da li kolegijum ekonomije treba da bu de potčinjen Sinodu. svetovna vlast je težila da prisvoji prostrana crkvena imanja da bi uvećal a državne prihode i proširila površinu državnog zemljišnog poseda. A upravo manastirska imanja duguju veoma velike sume zaostale državne p oreze.e obrede bez ikakvih smetnji. Posle njegove smrti. — U godini 1762 pitanje podržavljenja (oduzimanja) crkve nih dobara nije novo. čija se vlada. već ubeđivanjem. ona ukida kolegijum ekon omije i vraća potpuno upravu nad crkvenim imanjima Sinodu. Pobožna Jelisaveta stavlja van snage najpre sve ove mere. Najzad.” Posle nekoliko dana. a to će reći od postanka Moskov ske države. ipak. ako — staroverci sve češće sami sebi zadaju smrt penjući se dragovoljno na lomaču. vlada zabranjuje mesnim vlastima svako mešanje u prikupljanje ličnog poreza seljaka. Pošto vlada pretpostavlja d a. Vlada povećava vlast — već i inače tako veliku od doba Jelisavetine vladavine — spahija na d njihovim mužicima. Ona naročito potseća da se oni ne 28 1 mogu upisivati u trgovački esnaf bez odobrenja svojih gospodara. kolegijumu ekonomije. površina njihovih imanja je ogromna. u drugi ne tražeći odobrenje od centralne državne uprave. ne primor avanjem i nasiljem.

364 crkvama i manastirima. ona pada sasvim nisko. Tačno je da su ove pobune za vreme Jelisavetine vladavine uzele velikoga maha i verov atno je da su one uticale na sudbinu manastirskih imanja. Ali se. zemlju koju su ranije uživali.583 pripadaju plemićima. Posle stupanja na presto Petra III prestaje svako okolišenje u rešavanjima ovog pita nja. dovedenih do očajanja usled zloupotreba crkvenih vlasti. kada je bilo potrebno da se bez odlaganja povećaju državni prihodi. čija je organizacija tu ostavila svoje tragove. Mužici sačinjavaju pravi temelj socijalne zgrade u Rusiji. a s druge strane 7 od sto plemića i 3 od sto gradskog stanovništva. Od ovih prihoda kolegijum će davati manastirima i arhiepiskopijama sume predviđene z a njihovo izdržavanje spiskovima iz 1724 godine. pored lične poreze. promena u Jelisavetinom držanju u ovom pitanju događa pri kraju njene vladavine. zatim se jednim dopunskim proglasom od 21 marta/1 aprila 1762 godine ponovo uspostavlja kolegijum ekonomije i pover ava mu se uprava — preko penzionisanih oficira — nad crkvenim i manastirskim imanji ma.249 fabrikama. 494. da se izdaju u zakup svakom ponuđaču zemlje i zgrade manastirskih imanja koje već n isu dodeljene seljacima. Kakvo je unutrašnje stanje u Rusiji između ova dv a datuma? Plemići-spahije i mužici. 34.054 seljaka svih kategorija. 3. i ona sem t oga vlada nad mužicima. konfiskacije zemljišta što ih je vršio Ivan IV i so . koji žive na tim imanjima. koja je toliko bila odana Crkvi. Godine 1730. na krajnj em severu i jugu i na donjoj Volgi. da se manastirima dodeli izvestan od ređeni deo prihoda sa tih imanja a da se višak prihoda upotrebljava prema posebnim caričinim ukazima. sav svoj uticaj da spreči ili odloži primenu tih mera. samo po jedna rub lja od seljaka. 796. Ova optužba je bez osnova. dodeljuje seljacima.manastirskih seljaka. Pred tom potrebom ona je popustila i pored sve manje želje da ugodi svešte nstvu. nekadašnji veliki kneževski i vlastelinski zemljišni posedi ne posto je više. 28 3 Skoro čitavo stanovništvo nalazi se na selu. Mužici dakle čine u to doba dve trećine seljačkog stanovništva. kada je godine 1757 naredila da se uprava nad crkvenim i manastirskim ima njima preda penzionisanim oficirima. propisuje da se naplaćuje. i to ne bez uspeha. u razdoblju od 1725 do 1762 godine obrazuje nova ruska monar hija. s druge strane . a čija je vrednost sasvim r elativna. Tako se ona jednim mahom vraća na praksu iz 1738 godine. umesto nekadašnjih mnogostrukih nameta. Ekonomske krize u XVI veku. Odmah su postavljeni i stupili na dužnost oficiri koji će upravljati crkvenim i manastirsk im imanjima. od 5. Odluke iz 1757 godine odlučno su potvrđene. Cela zemlja je. UNUTRAŠNJE STANJE U RUSIJI U PRVOJ POLOVINI XVIII VEKA Videli smo kako se. U Sibiru se i ne zna za seljačko ropstvo. veoma velika u središnom delu Evropske Rusije. prema tome.067. u početku Sedmogodišnjeg rata. 668. ali ostaje veoma visoka na zapadu. — Prema podacima kojima raspolažemo. bitno zemljoradnička i poljoprivredna. nekadašnjem delu poljsko-litvanske države. nije mogla da izbegne. koji odgovara nekadašnjem središtu Moskovske države smanjuje se postepeno što se id e više ka severu.235 su u službi carskih dvoraca i admiralitet a. jer odluke Pet ra III samo pojačavaju i proširuju mere koje ni sama Jelisaveta. Ali baš ta manjina gospodari. stanovništvo Rusije u prvoj polovini XVIII veka ima skoro 90 od sto selj aka. Razume s e da visoko sveštenstvo upotrebljava. Krajem XVII veka. i da se prihod od tih zakupa šalje kolegijumu ekonomije. Ali je njihova raspodela na oblasti veoma ne jednaka: njihova gustina. gde plemići spahije pretstavljaju neznatn u manjinu u odnosu na seljačko stanovništvo. takozvani državni seljaci i seljaci koji plaćaju sam o porez zvani jasak (koji sibirski domoroci plaćaju u krznima).623 su slobodni seljaci. preostatak će pripasti državi. istoku i jugu.073. 2. Razgnevljeno sveštenstvo počelo je da optužuje vladu da je ona neprijatel jski raspoložena prema pravoslavnoj crkvi. koja se oslanja na plemstvo. i da se te sume predaju direktno koležu ekonomij e.

od 500 do 1000. knez Čerkaski ima 70. Ranenburg. Ovaj razvoj zemljišnih poseda državnih velikodostojnik a. Jamburg. kao na primer Šeremetjeva. Šafirova. ne učestvu ju u tome. koji su postali od poklona u zemlji i u mužicima što su ih carevi darovali svojim vernim službenicima.000 mužika pa da neko bude smatr an za veoma bogatog. Od Petra Velikog potiče bogatstvo maršala Borisa Šeremetjeva koji je. Katarina II obasipati poklonima. Neverovatna bogatstva stvaraju se tako odjednom. ili pak Rumjanceva.000 mužika.000 „duša” i veoma bogata imanja u Maloj Rusiji. velikodostojnici počinju da nagomilavaju imanja ko ja se cene na više desetina hiljada „duša”. lome u hiljadu komada. Ali nekoja od njih izlaze netaknuta iz političkih kriza i održaće se u drugoj polo vini XVIII veka i u XIX veku.cijalni metež u Doba Nemira ostavili su od njih samo nekoliko preostalih delova. ču venog maršala. kojima se koriste ljubimci novoga cara. može se tvrditi da je u prvoj polovini XVIII stoleća trebalo imati više od 1. da bi ih razdala drugima. Posle Petra Velikog. njegova imanja konfisk ovana su 1723 godine zbog pronevera. sve zavisi od ćudi sudbi ne.000 mužika. druga. Većina ovih bogatstava imaju da zahvale za svo j postanak dareživosti vladara. Malorusi skromnoga stanja. njegov brat Kiril ima ih oko 120. pored velikih nasleđenih imanja primao od cara takve poklone — već sama pobeda kod Pol tave donela mu je odjednom ceo Juhotski okrug — da je on ostavio 60. Baturin. uzd ižu takođe. obasut je imanjima zato što je otkrio mesto gde se krio carević Aleksej posle svoga bekstva iz Rusije. pa da bude uvršćen među velike posednike.000. istina. razume se. Potkancelar Šafirov dobio je 1 5. čijeg će sina. kao i nekoliko varoši. Iako se 1640 godine moglo nabrojati sa mo 12 imanja svako sa više od 1000 „ognjišta”. od 100 do 500 pa da se smatra osrednje imućan.000 mužika svome sinu Petru. čijim izvlačenjem upravljaju vile. u red velikih zemljoposednika. čiji je otac bio siromašan orguljaš u jednoj luteranskoj crkvi. Na osnovu čitavog niza zabeležaka iz toga vremena. pošto je uspeo da pomoću industris kih špekulacija i primanja mita uveća znatno svoje bogatstvo. Aleksej Razumovski. čija će imanja kofiskovati Ana Ivanovna. Glavni državni tužilac Jagužinski. Tek u XVIII veku ponovo se stvara jedna brojna klasa velikih posednika u pogledu zemlje i mužika. u trenutku svoga pada za v reme Katarine I. zahvaljujući obilnim poklonima. ali. To su najčešće pridošlice u redovima visokog zemljoposedničkog plemstva. ovo naglo stvaranje ogromnih bogatstava postaće još češće. Bogatstvo Šuvalovih i Voroncovih p ribližuje se bogatstvu Razumovskog. čiji se svi rođaci. V ećina velikih imanja iz doba pre Petra Velikog bila su raskomadana i rasparčana. a Minih i Biron dobivaju ogromne posede za vrem e Jelisavete. Kakva suprotnost između ovih skromnih cifara i onih koje dostižu ogromni zemljišni posedi što se tek stvaraju! Dok običan plemić smatra sebe za bogata ako ima hiljadu mužika. kao udarom čarobne palice. pola veka kasnije njih je već pet puta više. samo će još više porasti. del om zbog odeljivanja porodica. sem ako kakav slučaj ne približi nekog od njihovih pretstavnika nekom dvo . ispod 25. a delom zbog parcelisanja što su ih vršili osiromašeli s opstvenici. to je siromašan plemić. a 25 do 100 pa da pripada sitnom plemstvu. Menjšikov je imao. kome je njegova supruga. Menjšikova. Jedan siromašan plemić iz Kostrome. koji za vreme celoga XVIII veka ne prestaje da pok lanja naseljena zemljišta. A ko su bogatstva Jagužinskog. Ali imanja od 100 do 500 „ognjišta” ostaju još uvek najrasprostranjeniji tip poljskog im anja. P ored ovih ostataka javljaju se. donela u miraz između ostalog još 80. Petar II d odeljuje jednim mahom 44. Za Anine vladavi ne. Koporje. caričin ljubimac. knezu Alekseju Dolgorukom. u drugoj polovini XVII veka nekoliko pro stranih zemljišnih poseda.000 mužika. Počep. uspeva da postane gospodar 50. po rođenju 28 4 kneginja Čerkaskaja. bila isto toliko kratkotrajna koliko i velika. Stupanjem n a presto Petra III otpočinje niz novih poklona.000 mužika ocu svoje verenice. Srednje i sitno plemstvo. no isto tako odjednom druga se ruše. postao je z a vreme Reformatora jedan od najbogatijih zemljoposednika. liči na nekakvu političku lutri ju. preko 100. 000 mužika. koji će dobiti još veći zamah za vladavine Katarine II. Rumjancev.

koristeći se zakonom koji propisuje da izvesne kategorije ličn osti moraju obavezno postati mužici. čije prostranstvo određuju isključivo potrebe spahijinog dvorca. Kako je od 1747 godine. dao godine 1742 opis gazdovanja na njegovom imanju. treća kategorija. kao što smo videli. prva sadrži samo nekolicinu vrlo velikih zemljopo sednika koji imaju znatan deo mužičnog stanovništva. Od tri kategorije plemića spahija. Ekonomski trebnik. Ako i ove vrste plemstva uvećavaju sve više broj svojih mužika. ne trudeći se da nadmaši tu potrošnju. Zbog tog a je zakupnina koju seljaci plaćaju spahiji daleko od toga da bude onako velika ka o što će biti u narednom razdoblju. najveći broj spahija s pada u drugu kategoriju. zanatlija i vojnika neupisanih u spiskove lične poreze. u određenom roku. a tri dana za sebe. Plemić koji prihvata neko napušteno d ete postaje njegov gospodar. priča kako izvesne spa hije nameću kuluk svojim mužicima . koji piše početkom XVIII veka. Seljak Posoškov. bilo je dovoljno. pošto su bili uzeti u vojsku. u koju spadaju ma li posednici sa manje od 100 mužika. uzimali su stvarnijeg ud ela u upravljanju svojim imanjem. kada bi se posle izlaska iz državne službe nastanili na svome imanju. i najzad slobodni ljud i nesposobni da dokažu svoje poreklo i koji nisu nigde 28 5 upisani. Međutim. Ove spahije. pa da od njega načini svog mužik a. kao što smo videli. čija je vlast. drugi deo razdeljen je seljacima. Počev od godine 1767. deca trgovaca . zakonsku vrednost tim spiskovima. Gospodar se nimalo ne trudi da proširi svoj deo obradive zemlje. omogućava nam da stvorimo tačnu pretstavu o tadašnjoj domaćoj ekono miji. već se javljaju jake povr ede ovog pravila. i da redovno prodaje na tržištu svoje prirodne proizvode ili izrađevine. bili kasnije oslobođeni vojne služb e. istoričar i publicista Tatiščev. nad mužicima sve više rasla. spahije iskorišćuju pored ostalog i pravo da traže natrag svoje ne kadašnje mužike koji su. Ali nedovoljnost i primitivnost poljoprivredne tehn ike primoravaju da se donekle poveća teret seljačkih obaveza prema gospodaru. u kojoj su srednji posednici sa 100 do 1000 mužika. Oni se takođe koriste pravom da pri svakom novom zvaničnom popisu stanovništva sast avljaju spisak ili poreski registar svojih mužika.rskom ljubimcu. zatim dec a sveštenika i crkvenih službenika koja su rođena pre rukopoloženja njihovih oceva ili a ko ne postanu sveštenici. a to su: niži crkveni službenici. jer je obradiva zemlja obično podeljena na ravne delove između spahije i njegovih seljaka. Sva ova lica moraju sama da izaberu sebi gospodara. i bez prethodnog prover avanja. može bez obzira na njegovu volju da ga u vojnoj službi zameni jednim od svojih mužika. Na većin i imanja gde se primenjuje sistem kuluka. mužici koje su njihovi gospodari oslobodili. relativno je malobrojna. Svako imanje proizvodi samo ono što je potrebno gospodaru i njegovim seljaci ma. kada će se vlastelinski posed pretvoriti postepeno u preduzeće koje radi za tržište. u kome je jedan od njih. na svoje ime. stavljeni na ra spoloženje posle obnarodovanja spiskova crkvenog osoblja iz 1724 godine. koji ga iskorišćuju za sv oj račun. pravilo je da seljak radi tri dana u n edelji za račun spahije. obrazovan čovek. i radovi seljaka na gospodarevim njiva ma zovu se barščina (kuluk). d a bi ubrzala izradu tih spiskova. inače ih vlada može dati kao mužike prvom spahiji koji hoće da ih primi. ona to čine sasvim drukčijim načinima. I drugi načini omogućavaju spahijama da zakonskim putem obezbede sebi vlasništvo nad izvesnim čovekom i bez njegovog pristanka. Najrasprostranjeniji način za spahiju je da prijavi nov e mužike. vlada priznala. Tatiščev primenjuje na svome imanju sistem kuluka: jedan deo zemljišta obrađuju seljaci za račun gospodara. da jedan spahija upiše u njih ime nekog slobodnog čoveka. Sopstvenik fabrike u koju je neki radnik svojevol jno stupio. pa da ga na taj način za uvek veže za fabriku.

Sibiru. Najmanja vest. Podjarmljenost seljaka je socijalna osnova aristokratske monarhije koja je u tok u stvaranja. Međutim. i odmah mužici počinju da pristižu u gomilama u regrutne kancelarije. koja su rasturena u petnaest gubernija Velike Rusije. Ponegde je i ovo davanje u naturi zamenjeno plaćanjem u gotovom novcu. Razume se. Sve veći broj bežanja sa imanja i seljačkih pobuna pokazuje jasno da je položaj mužika veoma težak. zatim dolaze Uspenski manastir u oblasti Vjatke. Za vreme Ane i Jelisavete. ne treba verovati da ova primitivna ekonomija obezbeđuje seljaku lak i patr ijarhalan život. 3. potrebno je poslati šest pukova sa artilerijom. i da bi se oni ugušili. oni ponekad idu i do pobune. posle spahijskih seljaka. nove pobune seljak a na mnogim spahijskim imanjima. u okrugu Ka luga. teško pritiskuje mužika. oni još ne pomišljaju da pretvore svoja iman ja u privredna preduzeća.000 Demidovljevih seljaka. Godine 1762. kao što smo videli. primorani da prosjače. Tako su. koje povremeno ližu plamenovi građanskog rata . I pored veoma strogih kazni predviđenih zakonom. Nemiri se zatim proširuju i na druge okruge.000 mužika na svojim imanjima. seljak nije siguran da će od svoga gospodara dobiti materijalnu p otporu u neplodnim godinama. istina. fabrički. Os im ovih izuzetnih slučajeva. Ma da mužici najčešće odgovaraju na tego st svoga položaja bežanjem. stroge kazne. Spahije su zadovoljne ako im seljački danak ob ezbedi sve što je potrebno za njihov život. dvorski krunski seljaci. seljaci pribavljaju potrebni nov ac odlazeći da rade razne zanate izvan sela. zakon obavezuje spahiju da ga hrani u slučaj u oskudice. Čuveni manastir Trojica-Sergijevo. Crkveni i manastirski. koje je njihov gospodar ostavio njihovoj sudbini. sve to ništa ne pomaže. mužici beže sa imanja u masama. ipak spahijska vlast. usled sve većeg nezadovoljstva pod jarmljenih seljaka. na severu. Opomene. ali može dostići i 5 rubalja. S druge strane. koje se oslobađa obaveznog službovanja državi. a dopuštaju im da rade za sebe samo nedeljom. Plemstvo. koja dobiva sve više samopouzdanja. Kuluk se ponekad zamen juje plaćanjem u naturi: umesto da obrađuju njive svoga gospodara. ima oko 1740 godine 106. Uistini. Sistem plaćanja zakupa izgleda da se ra dije primenjuje nego sistem kuluka. Može se oceniti veličina te neprijatne pojav e i briga koje ona prouzrokuje spahijama i vladi po pažnji koju joj tadašnje zakonod avstvo ukazuje. dovoljna je da proizvede u seljačkim masama komešanje i previra nje duhova. na primer. Kavkazu. ali se taj zakon ne poštuje dovoljno. 1749 i 1750 mnogi seljaci.28 6 cele nedelje. pre tnje. naoružanih puškama i topovima. Za Jelisavetine vladavine o vi ustanci dobivaju već obeležje pravih bitaka između pobunjenih seljaka i trupa koje su poslane da ih savladaju. mužici iz središne Rusije beže u ma sama ka Uralu. Manastir Aleksandra Nevskog u Petrogradu im a 25. pojedinačna bekstva događaju se svakog dana. Godine 1758 oni u gomilama napuštaju svoje gospodare i odlaze ka fabrikam a svile na donjoj Volgi. kao u vreme Petra I.500 mužika. sa oko 24. osim toga. baltičkim pokrajinama i Poljskoj. najveća mužička grupa . bliz u Moskve. država izgleda kao da leži na vulkanu. te su na primer u godinama 173 4. Broj manastirskih mužika je naročito veliki. seljaci daju polj oprivredne proizvode i izrađevine za izdržavanje vlastelinskog dvorca.000. 28 7 za vlade Petra III. svakog trenutka duboki po dzemni potresi ljuljaju njene temelje. obnarodovanje proglasa kojim se plemići oslo bađaju obaveznog služenja u vojsci izazvalo je. razbili i naterali u bekstvo čitav jedan puk dragona i zarobili njegovoga komand anta. gde se priča kako je njima odobreno da stupaju na rad. Godine 1742 širi se lažna vest da je seljacima ponovo dopušteno da stupaju u vojsku i da se na taj način oslobode ropstva. Iako seljačka podjarmljenost još nije onako tegobna kao što će biti kasni je. sv . čiji je iznos najčešće 1 ili 2 r ublje od mužika godišnje. sa 21. godine 1752. obavezno služenje u vojsci ili državnoj administr aciji ne dopušta im da se lično staraju o svome imanju. čak lišena svakog osnova.000 mužika. gde ih čeka gorko razočaren je. i manastir svetoga Kirila u Bjelozersku. — Seljaci potčinjeni raznim crkvenim i manastirskim ustanovama su. Godine 1754 obnarodovan je čitav jedan zakonik kojim se podrobno r eguliše pitanje traženja i vraćanja odbeglih mužika. vidi u njemu jem stvo čvrstog i stabilnog državnog poretka.

Ali. Najzad. nego samoj fabrici. pod izvesnim uslovima. isto onako kao što spahijski sel jaci zavise od svojih gospodara. i to ih često puta nagoni da pribegnu otvorenoj p obuni. čije surovo post upanje ide čak do stavljanja na muke. od 1725 do proglasa Petra III. — Pored seljaka vezanih za zemlju i gospodara. Seljaci zvani „posedni”. pod uslovom . Pokušaji podržavljenja crkvenih i manastirs kih dobara koje su činile vlade u prvoj polovini XVIII veka imale su prvenstveno z a cilj da se državi predaje najveći deo prihoda sa crkvenih imanja. kojima je Moskovska država bila stavila u dužnost da brane južne granične oblasti i koje je državna blagajna. Da li je život ovih mužika teži nego život mužika na spahijskim imanjima? Na ovo pitanje. I iznos njihove zakupnine je niži. konjan ika itd. njihov vlasnik nema prava da ih pojedinačno prodaje. inorodni seljaci. godine 1724. Iako su njihove sporedne obaveze. da ih čak i otuđuju po svojoj volji. „Černosošnji” seljaci sačinjavaju glavni deo ove kategorije. Zakon od ređuje maksimum seljaka koje može da drži izvesna kategorija 28 8 fabrika. kuvanje piv a i kvasa. uprav u nad mužicima imaju niži oficiri i upravnici manastira i crkava. Tim imanjima i maju oni pravo da slobodno raspolažu. itd. mnogobrojnije. Dvorski seljaci zavise od uprave carskih dvoraca. ne pripadaju industrijalcu. O i su nastanjeni na imanjima čija je površina međusobno veoma nejednaka. naposletku. ustanovio glavarin u (lični porez). potčinjeni fabrikama.. ima m nogo seljaka koji uživaju ličnu slobodu. On isto tako određuje broj onih koje industrijalac mora da dodeli na rad u fabrici i koji se više ne mogu upotrebljavati za druge poslove. ona je oduzeta od crkvenih vlasti i predata svetovnim činovnicima Kolegijuma ekonomije samo za vreme od četiri godine. muči manastirske seljake za vreme čitave Jelisavetine vladavine. Za sve ostalo vreme. ali evo zaključaka koji se mogu nepristrasno iz njih izvući. napasanje stada. zatim. koji je postavljen tek za Jelisavetine vladavine. a to će reći na zemljištima koja imaju obeležje drža h poseda: ovi seljaci. Nije bez uzroka što izvesna opasna uzrujanost. koje se često postav lja. Između crkveno-manastirskih i plemićskih seljaka jedina je razlika u tome. nagrađivala ustupa njem delova zemljišta. Oni moraju da rade kulukom na državnim imanjima i da plaćaju zakupninu upravi carskih dvoraca. Baškiri. dragona. Čeremisi it d. Njihovo očaj anje dolazi manje od težine obaveza. koji su nastanjeni na državnom zemljištu koje se nalazi većinom u slivu Volge i is točno od ove reke. ribolov.. rad u mlinovima i pecarama rakije. odgovori su različiti. Što se tiče prave up rave nad tim imanjima i njihovim seljacima.i manastiri nemaju prostrana imanja. To su pre svega potomci seljaka od avno nastanjenih na „crnim” zemljištima. što oni prv i ne zavise od pojedinaca već od ustanova.u stvarnosti . Svi napori koje oni čine da bi odbranili svoja prava osuđeni su na neuspeh. njihov kuluk je manje naporan n ego kuluk spahijskih seljaka. Čuvaši. k su druge dve trećine mužici. Pa ipak je njihovo stanje veoma teško. potomci nekadašnjih tobdžija. krunski seljaci su oni srazmerno malobrojni seljaci koji pripadaju priva tnim posedima članova carske porodice. a više od zloupotreba upravnika. ali su i kuluk i zakupnina tu manje teške obaveze koje pritiskuju spahijske seljake. te fabrički selja ci imaju da podnose sav teret robovanja. kao na pri mer sečenje i prevoz drva. Seljaci crkvenih usta nova imaju najčešće velike komade zemlje. Tatari. Ona sačinjava otprilike trećinu ruskog seljačkog stanovništva. Prema tome. svi su oni spadali u kategoriju „državnih” ili „državnoblagajničkih” seljaka. jer imaju da obrađuju mnogo manje zemlje u korist sv ojih gospodara. prema tome da li ih daju svetovni ili crkveni istoričari . Od vremena kada je Petar I. ali nije redak slučaj videti ih kako nagomila vaju zemlje i mužike. o d 1740 do 1745 godine. zvani černosošnjije (crnoplugci) potpadaju neposredno pod držav u. granice koje je zakon postavio samovolji vlasnika ne poštuju se. da ih ne prodaju ličnostima os . koja se ispoljava u krvavim p obudama. strelaca.. Slobodni ili državni seljaci. nisu potčinjeni nikakvoj privatnoj vlasti i većinom su skoncentrisani na severu E vropske Rusije i u Sibiru.

na kraju krajeva. koji su stalno primoran i da napuštaju svoje poslove. Većina ovih poreza su skupni p orezi. prodavaca. Trgovci. . osim ovog poreza. zanatlije i prost narod obrazuju jednu zajednicu čiji članovi. lekari i apotekari. čiji se uživaoci nalaze u tome pogledu. U Sibiru. Ona time potvrđuje svoje nasledno pravo nad tom zemljom. Država dakle uzima od slobodnih seljaka zakupninu kao sopstvenik zemlje na kojoj su oni nastanjeni. Veliki broj građana bavi se p ovrtarstvom. od koj ih su nekoje veoma teške kao što je na primer održavanje puteva po gustim šumama i barušti nama u severnoj Rusiji. Varošani moraju da plaćaju osim toga lični porez. „Državni se ljak” ostaje dakle napragu ropstva.lobođenim lične poreze. blagajnika i čuvara u ustanovama gde država prodaje vino i so. imaju prema državi mnoge i teške dužnosti. umetnici. bilo redovne. imaju prema državnoj blagajni razne obaveze. a ponekad čak i više. u drugoj su mali trgovci i zanatlije. — a sitna trgovina znatno preovlađuje. tvrdilo se sa zvanične strane da je to učinjeno upravo stoga što su i spahije povisile nedavno zakupnine svojim mužicima. Ako se posmatra ne ova zakonska p odela na klase. u položaju koji j e sličan položaju mužika. prost narod. zanatlija i radnika. noćnih čuvara itd. koje padaju na opštinu. oni nisu članovi gradske zajednice. kao i mnoge takse. Drugi su podeljeni na dve — a u brzo potom na tri — korporacije ili „gilde”: u jednoj se nalaze kapitalisti i najveći tr govci. 3 od sto. a većina njih liče na velika sela. u ko je spadaju plemići. Oni takođe moraju na smenu da vrše dužnosti procenjivača. kao i razne dužnosti u službi carina. gl asnika. iako zadržavajući svoju ličnu slobodu i pravo da otuđe svoj deo zemlje. mostarina i upravne policije. Ima veoma malo varoši. Prvi. izraženom više puta u raznim ukazi ma — biti prispodobljena zakupnini koju plaćaju mužici spahijama i dvorski se ljaci upravi carskih dvoraca. Oni su obavezni da naizm enično vrše dužnosti blagajnika. pretstavlja samo jedan beznačajan delić stanovništva podložnog poreskoj obave zi. sastavljeno od trgovaca. Lična sloboda državnih seljaka je uostalom veoma nepouzdana. Ove službe zahtevaju tolik o mnogo osoblja. — Gradsko stanovništvo. Vlada unapred rasporedi taj porez. po svojoj volji. svi su seljaci stvar no više ili manje robovi. Povrh toga. onda je trgovački elemen t najmalobrojniji — zanatlije. solidarno o dgovorni. kao i dužnosti nižih policiskih organa. pa čak obrađuje i njive. putarina. God ine 1721 Petar I podelio je stanovnike varoši na „neredovne” i „redovne” građane. Najzad. sveštenici i stranci. Gradovi. već sam socijalni i ekonomski sastav društva. „Državni seljaci”. uslovi nis u povoljni za varoški život. od godine 1723 oni su podvrgnuti jednoj novoj novča noj obavezi koja će ubrzo — prema mišljenju same vlade. soli i drugih monopolskih artikala. I tako. kontrolora robe i pomoćnika u državnim pr odavnicama rakije. industrijalaca. i obavezu — veoma tešku zbog ogromnih razdaljina između na seljenih mesta — da putnicima daju odmorne konje do najbliže stanice. te ova obaveza potseća takođe na položaj mužika podvr tih kuluku. ne učestvuju ni u plaćanju opštinskih poreza ni u mesnoj upravi. Svaki poklon u zemlji i seljacima koje n eki vladari daju svojim ljubimcima — a videli smo koliko ovi pokloni mogu da budu veliki — povlači automatski podjarmljivanje velikog broja slobodnih seljaka. Ako dodamo da se ove službe vrše često puta u m ima udaljenim od varoši. bilo vanredne. mnoge od njih povlače i novčanu odgovornost onoga koji ih vrši. a to će reći radnici. Kada je za vreme Jelisavete ta zakupnina 28 9 povišena. radnici i baštovani sačinjavaju 58 od sto gradskog st anovništva. da se u izvesnim varošima za njihovo vršenje mora da uposli 70 od s to. grupisan je zasebno. „redovnih” građana. umesto da plaćaju ovaj novi danak. razumeće se koliko one staju građane. Vlada sebi pripisuje po tpuno pravo da ih svede na stepen mužika. te varoš zadržava veoma mnogo izgled sela. U jednoj zemlji gde preovlađuje sistem domaćeg gazdinstva. procenjivača. „državni seljaci” plać ono što se naziva „zemljišni desetak”.

Čak za vreme Se dmogodišnjeg rata. koj e pretstavljaju masu njenog izvoza. i još stoga što su građani obavezni da vrše mnoge javne službe. dužnosti i poreza koje gubernija traži od varoši. Glavni izvozni artikli su konoplja. S jedne strane izvoz je manji od uvoza. Za vreme Ane. „ratmane”). stoku i čaj. odveć je tešk odveć skupo prevoziti ih iz plodne oblasti na jugu Rusije. i to godine 1728. Ovi poslovi su uostalom veoma malobrojni. ali inostrane fabrike imaju beskrajno veću potrebu za njenim sirovinama. ali je sve bilo uzalud. je isključivo u rukama nekolicine bogatih trgo vaca. te se višak izvoza j oš povećava. — Vrednost spoljne trgovine koju Rusija vodi samo sa Evropom povećava se o d 1717 do 1760 godine za više od 13. to nije stoga što ne p ostoje državni dugovi — Jelisaveta nije uspela da zaključi spoljne zajmove. Zbor bira starostu opštine. gvožđe i drvo. naročito Engleza. št o izaziva znatno povećanje izvoza u odnosu na uvoz. ali ostaje solidarno odgovorna za njegovu isplatu. Englesko-ruskim ugovorom iz . a treće Centralna Azija. To je stoga što Rusija služi kao spona između Azije i zapadne Evrope. Trgo vinu sa Persijom drže u svojim rukama Englezi i Jermeni. koji će prvi put biti zaključeni za vlade Katarine II. P ravilnik što ga je Petar I obnarodovao 1721 godine bio je ocrtao plan obimne reorg anizacije gradova. Za čitavo ovo razdoblje izvoz nadmašuje uvoz. vunena roba i razni predmeti za svakidašnju upotrebu. Nemogućno je u to vreme da ruska varoš postane središte ekonomskog i duhovnog napretka. jer si stem domaće ekonomije. Trgovina. Rusija jeste primora na da pribegne stranim fabričkim proizvodima. engleska trgovina sačuvala je svoju prevagu. Ustvari. Rusija zaključuje trgovinski ugovor sa Engleskom i daje joj klauzulu najvećeg povlašćenja. Ruski trgovci trg uju s Evropom samo posredstvom stranaca. 1737. a to koči njihovu delatnos t i nanosi velike štete njihovom materijalnom blagostanju. Posledica toga je da je opštinsko uređenje gradova čisto oligarhijsko. Unutrašnji poslovi opštine rešavaju se n a zboru svih građana. sa čisto zaštitnim obeležjem. 1746 i 1755. Godine 1724 Petar I obnaroduje prvu rusku tarifu. koji preovlađuje u celoj zemlji. Ovaj višak izvoza menja se zajedno sa izmenama carinskih ta rifa. u sled slabosti njene kupovne moći i skromnosti njenih potreba. zatim kmetove i odbornike ( savetnike. i na zborovima kao i u magistratima. svilene i pamučn e tkanine. koji je 29 1 svrstao Englesku među političke protivnike Rusije. s druge. Što trgovački bilans ostaje stalno povoljan za Rusiju. Trgovanje se vrši pomoću karavana koje rusk a država šalje u unutrašnjost Kine: od smrti Petra I pa do stupanja na presto Katarine II otišlo je pet takvih karavana. Rusija izvozi uglavnom izrađevine. jedna šaka bogataša drži sve ostale građane u potpunoj zavisnosti.000. Saobrazno ugovoru iz 1727 godine. U ovoj trgovini prvo mesto zauzima Kina. i što je rusko aziska trgovina u to vreme v elikim delom tranzitna trgovina. Ruske žitarice još nisu postale važna činjenica na evropskim tržištima. Godine 1731 jedna nova tari fa označava odlučan korak ka najstrožijoj zaštiti domaće radinosti. Spoljna trgovina Rusije sa Azijom pruža nam obratnu sliku. rusko-kineska trgovina sme da se vodi samo preko varoši Kjahte i Curuhajtu. drugo Persija i Aziska Turska. u čije ruke prelazi skoro polovina prometa što ga vrši petrogradsko pristanište. i Reformator je računao da revnost opštinskih odbora izabr anih da ostvare njegove namere. koji pretstavljaju glavninu njenog u voza. jer se zborovi i magistrati ograničavaju sk oro isključivo na raspoređivanje službi. koje je ustanovio Petar I da upravljaju „redovnim” građanima. koji obrazuju opštinska veća ili magistrate.000 rubalja. Trgovina sa Kinom je monopol držav ne blagajne. I mućniji stanovnici odgovaraju dakle za sirotnije ili oskudne stanovnike. voće. u ruska pristaništa koja su u to vreme bila na severu. lan. — već usled opšteg ekonomskog stanja zemlje. Uvozni artikli su naročito razne čoje. i životne namirnice. 1741. a uvozi naročito sirovi ne za svoje fabrike. otpravljanje poslova.29 0 na razne poreske obveznike. koji su novčano odgovorni državnoj blagajni za redovno plaćanje poreza. osudio je varoš na životarenje .

— Tek u XVIII veku stvorena je uistinu ruska industrija. nedovoljni. ostale iščezavaju u toku prve polovine XVIII veka. za vladavine Petrovih pos lednika. blizu Nižnjeg-Novgoroda.161. skoro sve su podi gnute posle vladavine Petra I. To je stoga što za vreme Petra I industriska preduzeća. biće nekadašnji monopo li postepeno ukinuti. sve dok nisu bile ukinute za Jelisavetine vla davine. Prvi pokušaji industriske i zrade pamučnih tkanina datiraju tek od 1740 godine. osnova zatim još jednu fabriku. Od 3. Industrija. gde seljak Sokov. godine 1762 bilo ih je 984.1754 godine vraćeno je Engleskoj pravo. one su se znatno razvile već za vlade Petr a I. prva fabrika porculana — ima ih u to vreme samo četiri u Evropi — godine 1758 ustanovljene su u Petrogradu carska fabr ika porculana i fabrika trgovca Volkova. pribegava se ponovo si stemu monopola. a trgovac je primoran. kao na primer Petar Šuvalov. da u velikoj meri ustupa mesto plemiću. one se održavaju zahvaljujući naročito svakovrsni m potporama koje im daje država. prvu fabriku pamučnih tkanina osnovao je Ižinjski u Ivanovu. Ove dru ge jesu: industrija pamuka. duvana i s takla. koji je došao do vrhunca svoga razvoja za Jelisavetine vladavine. za vladavine Katarine II. ali ono nije dugo trajalo i stopilo se postepeno sa jednim jermensk im društvom. preostalo je jedva dvadesetak. Pošto je između 1709 i 1714 godine bio dao državi monopol trgovanja izvesnim artiklima. a pred smrt Ka tarine II 3. počev od godine 1730. rafinerije. gde seljaci tkaju kod svoj e kuće i na ručnim razbojima konac uvezen iz inostranstva. pripadaju većinom trgovcima. iako je njena vrednost skoro dvaput veća od vrednosti spoljne trgovine. U to vreme se brzo razvijaju vašari u Makarjevu. svile. Među onim prvim da navedemo fabrikaciju čoj e. Ali tek 1752 godine osniva Lomonosov jednu fabriku za izradu bojenog stakla koje je on izumeo. zato svak o smanjenje državne potpore povlači brzo slom preduzeća. kome je vlada dala velike povlastice. počinje prvi put izradu kristala. čuveni i ndustrijalci. Oko 1 750 godine podignuta je. nije živa. išli su njegovim tragom. selu u Vladimirsko j guberniji. već su se pojavile i nove. Ukrajina je puna mesnih vašara. da s lobodno provozi kroz Rusiju evropsku robu upućenu u Persiju. uspevaju da ostvare veoma ve like dobiti. u svojoj fabrici u Vladimiru. od kojih nekoje. i vašar u Irbitu. ne samo da su se dotadašnje indu strije razvile. Gračev i Garelini. Unutrašnja trgovina. jer od 98 fabrika koje su radile za vreme Petra I . Oko 1755 godine obrazovano je jedno rusko trgovačko društvo za trgovanje sa Persijom. služeći se običnom masom od koje se pravi staklo. Odveć visoka interesna stopa dokazuje da su kapitali bi li retki i da se imalo malo poverenja u trgovačka i industriska preduzeća. Prve fabrike stakla potiču iz XVIII veka. Za vlade Petr a I bilo je u Rusiji samo 98 fabrika. Tr govina se većinom obavlja na vašarima. koji je naučio kod jednoga stranca u Šliselburgu tajn u sastavljanja boja i izrade cica. i te dve varoši bile su centar ruske trgovine. i tek 1757 Malcev. izuzev razume se državnih fabr ika. na 85 vrsta od Moskve. Tek posle 1762 godine. čitava trgovina sa Sibirom obavlja se na vašarima. Državna blagajna počinje da izdaje pod arendu privatnim društvima mnoge grane trgovine koje su dotada bile monopol države. Cicevi i vezogl ave koje je izrađivao Sokov bile su na glasu u XVIII veku. Unutrašnje carinarnice. što se one nikad nisu os lanjale na velike privatne kapitale. i mnogobrojni državni monopoli kočili su unutrašnju trgovinu. Ali. Za vladavine poslednika Petra I. Ulozi ortaka su najčešće skromni. zatim metalurgiske fabrike.161 fabrike koje postoje pri kraju vladavine Katarine II. ali tek u XVIII veku stvara s e oko Moskve i Vladimira jedna prostrana tkačka oblast. platna. 29 2 Pre Petra I u Rusiji se prede i tka pamuk po kućama. Veliki industriski problem to . fabrike koža. kristala i porculana. koje su podignute ili su se znatno umnožile za vlade Petra Velikog. Petar I se odj ednom vratio slobodnoj trgovini. U 1745 godini. koje je ona izgubila krajem XVI veka. i persisku robu upućenu u Evropu. Nepostojanost industriskih preduz eća što su ih osnovali trgovci za vlade Petra I dolazi otuda. neka od ovih društava imaju na čelu veoma visoke ličnosti.

Krašeninnikova. kao što su Mamesi. Akademija priprema isto tako prvi ruski naučn i atlas. Duhovni život pre Jelisavetine vladavine. — stihova. Uskoro posle smrti Petra Velikog. Teofan Prokopovič priznaje da je pora stao broj onih koji se više ne daju ubediti samo navodima iz Svetog Pisma. Krašeninnikova. pored svojih članova stranog porekla. U raspravi Osnovanost vladareve volje koju je na pisao godine 1721. zvanično registrovane. pored skučenosti tržišta za fabričke proizvode. stvarno zatvorene i postoje samo na hartiji. Od osnivanja Akademije nauka u Petrogradu godine 1725. i da je sad potrebno. — Zajedno sa primenjenom naukom koja je pr venstveno interesovala Petra Velikog. objavljenom oko 1760 godine. U isti mah kada tako udara temelje naučnom proučavanju Rusije. uz saradnju Gmelina. U isto to vreme Miler posećuje mnoge varoši u Sibiru i prikuplja u mesnim arhivama o gromnu količinu istoriskih dokumenata. Najglavniji od njih je isti ovaj Teofan Prokopovič. i ovo. veoma je teško naći slobodnu radnu snagu. ovaj kaluđer bio je glavni Petrov saradnik u crkv enoj reformi i upotrebio je svoj književni dar da objasni. Ščegolini. i ru ske naučnike. broj fabrika koje su osnovali plemići osetno 29 3 raste. čovek vel ike naučne spreme i veoma darovit. ipak mu nije lako da iskoristi mužike. ruska prestonica postaje kolonija zapadnjačke nauke. Fišera i jednog ruskog naučnika. koji će biti izdat 1745 godine. spisak isključenih . zatim čuveni zbornik kanonskih propisa Crkveni pravilnik. Vidi se čak kako se pojavljuju preduzeća koja su osnovali seljaci-kulučari koji zavise od bogatih spahija. naginje ka katoli cizmu. po naređenju Petra Velikog. kao što su Publications géographiques mensuelles (1728). Učenik Kijevske duhovne akademije i Jezuitskog kolegijuma u Rimu. kada je ona oko 1760 godine organizovala čitav niz naučnih ekspedicija u razne pokrajine Rusije. koja je duboko prožeta evropskim duhom. doprinosi još više opadanju f abrika koje pripadaju trgovcima. Stevan Javorski. pod upravom akademika Milera. Godine 1744 jedan ukaz naređuje da se izbrišu iz spiska i ndustrijalaca oni čije su fabrike u punom materijalnom rasulu. On je napisao veliki broj teoloških dela — koja pokazuju težnju ka protestantizmu. dok njegov književni suparnik. među članovima Akademije. gde je evropsk a nauka sjajno zastupljena. Rumovskog. školskih drama i političkih rasprava po naredbi Petra I. nekoliko pisaca ističu se u književnos ti. usled podjarmljenosti seljaka. Zatrapezni. uzalud bi se tražila imena nekolicine nekadašnjih ve likih industrijalaca trgovačkog porekla. Nasuprot tome. sa nekoliko retkih izuzetaka. Iako u početku sastavlje na isključivo od stranih naučnika. ako se želi da se oni ubede. čija je plodna književna delatnost počela još za života Petra Velikog. Akademija je ubrzo počela obilno da pomaže procvat ru ske nauke. opravda i propoveda ost ale careve reforme. njenog zemljišta i njene prošlosti. itd. oko 1750 godine. Jedna anketa vršena za Anine vladavine o ko 1730 godine otkriva da su mnoge fabrike. Jer. takav je slučaj seljaka Sokova. jednoga od osnivača pamučn e industrije u Vladimirskoj oblasti. Između 1730 i 1740 ona organizuje dve ekspedi cije na Kamčatku. Gildensteda. zato. ona obrazuje ruske naučnike. pored ostalih Lepehina. naučne ili estetičke id eje tadašnje evropske književnosti. Polasa. iako industrijalac spada u klasu trgov aca. mogla je da u njih uvrsti. jer zakonodavstvo i državna politika teže sve više da priznadu plemićima isključivo pravo — koje oni ogorčeno brane — na mužičku radnu gu.5 Ali njen najveći n aučni ponos je delo genijalnog naučnika Lomonosova. čista nauka prodrla je takođe u Rusiju. Falka i Georgija. koj i će se ubrzo istaći svojim radovima. i Sammlung russischer Geschichte (od 1732). Uskoro se duhovna delatnost ne ograničava samo na Akademiju. posvećenih proučavanju geografije i i storije Rusije. nalaze se naročito braća Bernuji. U raznim sre dinama ruskog društva poznate su već glavne filosofske. s druge strane. Miklj ajevi. U zvaničnom registr u. kako bi omogućile industrijalcima da sačuvaj u izvesne povlastice. da se dokazivanje osloni na zapadnjačku nauku. političke.ga doba je pitanje radne snage. čiji reformatorski planovi ne zadiru samo u . sadrži samo imena trgovaca. Ona priprema čitav niz naučnih izdanja.

i ne unosi nika kvu plodnu novinu. Njegovo o brazovanje i visoke duhovne težnje otvorili su mu pristup u parisku naučnu i književnu elitu. podrobni opisi koje su oni objavili i danas su izvor za korisnu dokumentaciju. on ostaje veran slogovnim stihovima Simeona Polockog (XVII vek). Mopertuejem i opatom Venutijem. i u sporazumu sa visokim službenim plemstvom suz bija pokušaje članova Vrhovnog Tajnog Saveta. stupa u vojsku i učestvuje u Sev ernom ratu. Moral od Epikteta. U dva maha (1 713—1714 i 1718 godine). Godine 1732 on je naimenovan za ruskog diplomatskog prestavnika u Londonu. iselio u Rusiju 1711 godine. U svojim političkim raspravama Prokopovič pozajmljuje dokaze od Lokea. među kojima su u prvom redu pesnik Kantemir i isto ričar Vatiščev. Dugo godina je upravljao metalurgiskim fabrikama u Sibiru. započinje jedan spev. a od 1737 do 1744. u bitkama kod Narve i Poltave. kada je umro. i njegovi Razgovori o korisnosti 29 5 nauka i škola.5 Svi ovi akademici proučavali su mnogostruko razne ruske oblasti. u kome on izlaže svoje ideje. u oblastima Orenburga i Astrahanja. već i u oblast opšte politike. donela mu je oduševljenu pohvalu Teofana Prokopovčiča . Ohrabren uspehom. svoja ubeđenja i načela s voga života. Kasnije. Kantemirova poetika proističe iz poetike Boaloa. Prokopovič. on igra važnu ulogu kao odlučan pristalica autokratije i protivnik članova Vrhovnog Tajnog Sa veta. Demetriusa. gde proučava kovanje novca i metalurgiju. Prva od ov ih satira. ali za svoju pravu književnu slavu ima da zahvali svojim Satirama. 29 4 oblast crkve. Prijateljstvo koje ih veže potiče vrlo verovatno iz zajednice njihovih opštiš pogleda. rođen 1686 godine. On stu pa u vojsku u Preobraženski puk. Tatiščev. kao i u pohodu na Prut. geografije i prirodn ih nauka i odlučuje da upotrebi dokumente koje je prikupio te da napiše istoriju Rus ije. Od 1724 do 1726 živi u Švedskoj. On sastavlja ode. on stvara u svome domu veoma veliku biblioteku sa delima iz istorije. napisana 1730 godine. Boaloa. vrši dužnost ruskog ambasadora u Parizu. Grociusa. on u njima uzima živog učešća. Pufendorfa. Hobe sa. Antioh Kantemir je sin jednog moldavskog gospodara. a njego . Njemu je tek tri godine kada se njegov otac. koju je osnovao Petar Veliki i kojom je upravljao Br us. Juvenala. Pa i same njegove propovedi. Godine 1704. kada je postao pretsednik Kolegijuma za rude i fabrike. Njegove satire pokazuju veoma jasno uticaj zapadne kulture na obrazovanu elitu tadašnje Rusije. Njegova glavna de la su: Istorija Rosijskaja (Istorija Rusije) u pet svezaka. U pogledu stihova. On prevo di na ruski delo Razgovori o mnoštvu svetova od Fošnela. on piše još osam drugih satira. on odlazi u Nemačku i trudi se da tamo usavrši svoje obrazova nje. Strani akademi ci druže se tu sa ruskim piscima. pripada jednoj staroj bojarskoj porodici. i pr ikuplja švedske dokumente o istoriji Rusije. Kantemir i Tatiščev pretst avljaju jednu istu duhovnu struju. Bajer i Gros. jer sva trojica su pod jakim uplivom zapadnjački h ideja. U izboru sadržine i njihove obrade on ide za primerom Horacija. Posle careve smrti njegov gostoljubivi dom postao je zborište prestavnika zapadnjačke nauke i kulture. čovek veoma obrazovan. bavio se adminis trativnim uređenjem na jugoistoku Rusije. kad mu je bilo osamnaest godina. Persiska pisma od Monteskje a. Događaji iz 1730 godine zatiču ga u Moskv i. gde su mu bili učitelji slavni Bernuji. prevodi psalme. i prilikom stupanja na presto carice Ane. I pored razlike u njihovoj književnoj delatnosti. pune su čisto političkih ideja i daju mnogo mesta veličanju i o bjašnjavanju Petrovih reformi. čija je teol oška vrednost neosporna. Među političkim projektima. Labrijera. takođe je važan izvor za proučavanje njegove doktrine. sprijateljio se sa Monteskjeom. Petr idu. On se školovao u Artilerisko-inžinjerskoj školi. jedan od najvažnijih potekao je iz njegovoga pera. Ško lovao se u Akademiji. Njegov Testament. koje tada izr ađuje plemstvo.

Odaje se pesništvu i piše ode. njihovo shvatanje. i oni su oko 1730 godine najsjajniji pretstavnici ruske duhovne elite. . a zatim polazi u Pariz. on poznaje dobro njihova del a. odlazi u Moskvu. gde mu je grof Golovkin. To je Tredjakovski. na primer. Oni su prema tome slobodni da izrade jedan sis tem. sasvim novo u Rusiji. oni sl ožno veruju da će tada sopstveni interesi nagnati ruski narod da se izjasni za apsolutnu monarhiju. On oseća još iz rane ml adosti neodoljivu žudnju za naukom. Složene i teške filosofske i polit ičke probleme postavljaju dakle sebi ovi pisci. direktni sledbenici Reform e Petra 29 6 Velikog. doklegod bu de postojala vlast koju je taj ugovor ustanovio. vrednost laičke nauke i potrebu verske trpeljivosti. Posle 1730 godine. izvan prepreka zvanične crkve. i pridaje veliku važnost Dekartovim ide jama. Ali sva trojica brane snažno slobodu kritičkog proučavanja. drugi jedan pisac. i Tatiščev tvrdi da ovaj prirodni zakon može da se razlikuje od crkven og zakona. rođen 1703 godine. Kantemir u svojim Satirama i Tatiščev u svojim Raz govorima o korisnosti nauka i škola zasnivaju svoje teorije na bitnim obeležjima čovek ove prirode. U Parizu nalazi nove zaštitni ke u kneževima Kurakinima i strasno se predaje izučavanju matematike i filosofije. jer se crkveni propisi. sin jednog pravoslavnog sveštenika iz Astrahanja. Ali u isti mah. određujući ponovo način organizovanja vlasti kada ta vlas t bude iščezla. razvijaju praktičnu filosofiju o „razumnoj sebičnosti” i ističu racio nalističko tumačenje pojma o opštem interesu. što dokazuje reformatorsko delo Petra Velikog. prešao je taj put pešice. No i pored svega ovoga. ali da će narod biti slobodan da iskazuje i nameće svoju volju. na Pufendorfa i Gro ciusa. Sva trojica su pristalice doktrine o p rirodnom pravu. Sva trojica su isto tako odlučne pristalice održavanja auto kratije u Rusiji. dao u točište. i smatraju da politička vlast treba da proističe iz opšteg pristanka. ne mogu nikako i dentifikovati sa božanskim zakonom. komplikuje tradicionalnu teori ju o božanskoj i patrijarhalnoj monarhiji. zbog svoga visokog položaja u crkvi. Posle dve godine učenja u Akademiji slaveno-grčko-latinskoj. on tu ubrzo dobiva mesto prevodioca u Akademiji nauk a. Oni propovedaju da će društveni ugovor i dalje sjedinjavati buduća pokolenja. k oje su sastavili ljudi slični onima koji stvaraju građanske zakone.va socijalna shvatanja od ideja Lokea i Monteskjea. politička i socijalna pi tanja. ističe najupornije podudarnost i slaganje načela prirodnoga zakona sa načelima božanskog zakona. Prokopovič. ruski poslanik. On tu dopunjuje svoje znanje francuskog jezika. posvećuje se sasvim književnosti i lingvistici. Ali je njegova velika z asluga što je bio teoretičar stihotvorstva. Oni oduševljeno tvrde da laičk o obrazovanje i kultura nisu ništa manje vredni od tradicionalnog crkvenog pravoslavlja. tragedije i pesme. kada se vladajuća dinastija bude ugasila. ko zna na koji način. napuštajući filosofska. on oseća jaku želju da dopuni svoje obrazovanje na Zapadu. On međutim nije toliko lišen pesničkog rada kao što se t vrdilo. Tatiščev proučava (Belov) Istorisk i rečnik i Valhovu Filosofsku enciklopediju. i ma da se ne slaže sa Makijavelijem i Lokeom. u Holandiji. Ova veoma važna književna reforma postala je ka men temeljac pravog ruskog stihovanja. zasnivaju oni svoje političko shvatanje na teoriji društve nog ugovora. Sva trojica su ratni drugovi koji brane ista načela. a 1745 godine naimenovan je za profesora latinskog i ruskog govorništva. Jednoga dana obreo se on. Razume se. pošto je bio bez ikakvih sredstava. Najsmeliji je Tatiščev. Njegovi savremenici videli su samo njego ve nevešte stihove i ismevali ih. Oni smatraju da je neograničena vlast vladara veoma plodan činilac napretka. o narodnoj volji kao izvoru svake vlasti. koji mora da rukovodi normalnim funkcion isanjem socijalnog života. poput nj ihovih zapadnjačkih učitelja. Razume se da se oni svi ne upuštaju isto toliko energično u kritikova nje toga pravoslavlja. i u njegovom prevodu Telemaka ima lepih stihova. pa da ipak ne bude protivan božanskom zakonu. a to je narodni stih i njegov tonski ritam. on je dokazao da je slogovno stihovanje protivno duhu ruskog jezika i pokazao je pesnicima pravi put. Nezadovoljan nastavom katoličkih kaluđera u Astrah anju. G odine 1730 vraća se u Rusiju. u oblasti politike naslanja se on na Kristijana Volfa.

ovim apstraktnim moralnim rasmatranj ima pridružuje se kritika izvesnih društvenih zala. u njima se štampaju prilozi opšt e sadržine ili čisto književni. novog ruskog d ramskog pisca. onome sinu jednoga sveštenik a iz Jaroslavlja koji će biti vođa ruskog pozorišta u drugoj polovini 29 7 XVIII veka. Tu se razvijaju isti propisi mo rala zasnovanog na „razumnoj sebičnosti” i na načelima „prirodnoga prava”. Akademska erudicija je sasvim prognata iz njih. i odjeci uspeha Jaroslavskog pozorišta ubrzo dopiru do prestonice. Prvi od ovih časopisa je opet akademskog porekla. Ali. I. u čijoj trupi Volkov i njegovi drugovi iz Jaroslavlja sačinjavaju jezgro. Razume se. označava veliki korak na putu na pretka. koje osnivaju pisci proizišli iz ove sredine. daje primer p restoničkom plemstvu. čija je publika još veoma ma lobrojna. naprotiv. koji brižljivo kopira dvor Luja XV. To su veoma plašljivi p očeci društvene satire koja će kasnije. Jelisaveta poziva tu trupu u Petrograd. Posle prvih pokušaja priređivanja pozorišnih pretstava na dvoru cara Alekseja. glupo kicošenje mladih gizdavaca. One se ponovo javljaju u obliku pretstava na dvoru. za Katarine II. Sam Volkov posta je veliki tragičar. Ali prvo mesto pripada Dmitrevskom. novinarstva i nastave. jednim ukazom stvara se u Petrogradu jedno stalno državno pozorište. Uskoro se pojavljuju u Moskvi i Petrogradu i drugi časopisi. tome duhovnom rasadniku koji je već stvorio rusko pozorište. U svom rodnom gradu obrazuje on trupu od mladih ljudi. naučni i književni rad ostao je ograničen u uskom i potpuno zatvorenom krugu Akademije nauka i u grupi ci koju je oko Prokopoviča obrazovalo nekoliko književnika koji. Razume se da ne treba preuveličavati rezultate svih ovih pokušaja u oblast i pozorišne umetnosti. Od fran cuske ono pozajmljuje svoja shvatanja. igrajući komade Sumarokova. — Jelisavetina vladavina označava novo razdoblje u duhovnom razvitku. Književnost i pozorište žive . Šuvalova i aktivnoj saradnji Lomonosova. za šta ima da se zahvali naporima g rofa I. svoje estetske naklon osti i lepe manire. koje brižljivo kopira ko stime i manire. koji u njega gomila naučne studije i građu o istoriji i geografiji Rusije. koje su propoveda li pisci iz 1730 godine. životni okvir i propise društvene pristojnosti. tapkaju u mestu. Jednoj od ovih pretstava prisustvuje i jedan mlad trgovac iz Jaro slavlja. književnosti. Godine 1757 osnovano je u Moskvi jedno narodno pozorište pod upravom p isca Heraskova. kao što su povremene publikacije Akademije nauka. pojavljuju se uspešna sredstva za širenje književnosti i nauka: javna pozorišta. gde ova priređuje sa uspehom dve pretstave na dvoru. nju zamenjuju l irske pesme i članci o opštoj filosofiji ili moralu. i neusp elog pokušaja Petra I da stvori narodno pozorište. svoje duhovne težnje. Očaran pozorištem. on od lučuje da mu se posveti. Godine 1756. Od 1730 do 1740 godine. često puta preterano. nemajući publike ni čit alaca. kao što su obest ili neznalaštvo ple mića. ali će dvadesetak godina kasnije on mnogo doprineti širenju kulture i ra zvitku društvenog života očekujući da u toku XIX veka zauzme počasno mesto. čiji mladi pisci i prevodioci pripadaju ka detskom korpusu. koj e su priređivali učenici kadetskog korpusa.” Glavno obeležje ovoga društva je njegova težnja da podražava francuskim uzorima. malo po malo. ovaj univerzitet nije prekonoć postao prava viša škola u današnjem sm islu te reči. novinarstvo i prvi univerzitet. li ovo površno i besmisleno podražavanje. pozorišne pretstave bile su skoro s asvim prestale u Rusiji. Od 1740 do 1750. Osnivanje Moskovskog univerziteta godine 1755. i satirični čla ci po časopisima počinju da ismevaju mlade kicoše koji hoće da liče na francuske „gizdavce”.Duhovni život za vreme Jelisavete. Pod na slovom Ježemjesjačnija Sočinenjija (Mesečni Spisi) izlazi on od 1755 do 1764 pod uredništvom akademika Milera. dobiti veći zamah. ovaj duhovni pokret počeo je da zahvata ono što se već može nazvat i „rusko društvo. Oni više nisu isključivo na učni. bilo originalnih bilo najčešće prevedenih. Želja za podražavanjem odvodi često u smešne krajnosti. Carski dvor. ali objavljuje i o pitašima morala mnoštvo članak a. srebroljublje činovnika. Fjodor Volkov. Između 1750 i 1760 godine pojavljuje se i nekoliko časopisa. samo je prolazna str ana jednog duhovnog uticaja mnogo dubljeg i ozbiljnijeg. koji je bio došao u Petrograd poslom. Ali je izvesno da su oni začeli jedan duhovni pokret koji se neće više zaust aviti i da su ga prisilili da iziđe iz kruga akademika ili Prokopovičeve književne gru pe. Ma kako mali bio.

On još proučava metalurgiju u Frajber gu. naročito kad počne da slavi lepote sev erne prirode. koji mnogo ceni prirodne sposobnosti svoga učenika. ali danas kritika teži da mu dodeli važno mesto u književnom razvoju. gde se predaje naučnim s tudijama pod rukovodstvom slavnoga Hansa Kristijana Volfa. U nekolikim svojim filološkim raspravama on je nazreo načela istorije jezi ka i uporedne filologije. Rusija daje jednog genijalnog naučnika . pa se 1741 godine vraća u Rusiju. jer one 29 9 snažno brane slobodu naučnih istraživanja. Njegovi planovi za gramatičku reformu su zaista značajni za sv oje doba. Godine 1742 postaje član Akademije nauka. On je pre svega veliki prirod njak. on stiže do svetoga cilja svoga putovanja. pored ostalih. Čas pešice. ili kad dodiruje velike naučne probleme. već originalan prilagođivač. Dmitrevsk i odlazi u Pariz. i pošto je učio u moskovskim školama. dubokom analizom tih pitanja. i 1736 godine poslan je u Nemačku da tamo usavrši s voje školsko obrazovanje. Oduševljeno se prevode na ruski jezik de la Voltera. Njegov klasiciz am je toliko revnostan. U trenutku kada počinje da se uči od Francuske. on polazi 1730 godine ka dalekoj Moskvi. u porodici jednoga ribara iz Arhangelska. njega je jedna urođena i žestoka žudnja za naukom nagnala da napusti s voje rodno mesto. Režija Dmitrevskoga je isto tako prožeta tradicijama klasične francuske režije. Molijera. Tadanji najplodniji pisac. Lomonosov temeljno poznaje ruski jezik. Iako on piše tragedije iz ruske istorije. Zahvaljujući svojoj gvozdenoj volji. On tu zapanjuje svoje nastavnike neobičn om snagom svoje inteligencije. Ali on nije lišen stvarnog pesničkog osećan ja. Bez znanja svoga oca. Rasina. jesu obrasci naučn e sinteze. svome zaštitniku. zato on nije hladan i površan podražavalac. čistota i dubina njegove inteligencije ogledaju se i u njegovim raspravama o opštim problemima prirodnih nauka i u njegovim studijama o raznim političkim pitanjima. čija dela obogaćuju kulturu celoga sveta. . Stručnjaci koji danas proučavaju njegove naučne radove pronalaze u njima duboke ideje koje su omogućavale da se predvidi čitav niz velikih otkrića u oblasti prirodnih nauka. Širina njegovog intelektualnog vidika. On ume da nađe sretne obrte i upečatljive slike. Njegova gramatička istraživanja visoko cene stručnjaci.i hrane se uzorima francuskog klasicizma. koji izazivaju kod njega iskreno oduševljenje. on u njih ne unosi nimalo nacionalnog obeležja. Sumarokov. Lomonosov je ponikao iz naro da. Molijeru u svojim komedijama. on savlađuje sve prepreke. ulazi u Akademiju. plaćenog državnog činovnika. On ima veliki lični dar. Dugo vremena je osporavan njegov p esnički dar. širinom svojih pogleda. trudi 29 8 se da podražava prvoj dvojici u svojim tragedijama. Rođen 1711 godine na obalama Severnog Ledenog Mora. čas sa karavanima koji idu u istom pravcu. jeste jedno od najsnažnijih dela ruske književnosti XVIII stoleća. kao Ho rev i Lažni Dmitrij. i ot ada njegov život teče u plodnom naučnom i književnom radu. svo jim energičnim i izrazitim stilom. Lomonosova. da se on gnuša kada „plačevna komedija” počinje da zadobiva naklon ost francuske publike. a u isto vreme i primeri građanske hrabrosti. Dugačka studija O uvećavanju i održavanju ruskog naroda koju je on predao 1761 godine grofu Šuvalovu. koje na mahove izbije u njegovim delima usred visokoparnih i hladnih tirada. On nije rođeni pesnik. upoznaje se tamo sa najboljim tadanjim glumcima i trudi s e da se na licu mesta usavrši u veštini francuske scenske dikcije. i žali se na to Volteru. Ali se on posvećuje takođe književnim radovima. drage njegovome srcu. Nastanjuje se u Marburgu. koji su u to vreme bili obavez ni za jednog naučnika. On mora da sastavlja svečane ode prili kom raznih državnih ili dvorskih događaja. a Lafontenu u svojim basnama. smelošću kojom pokreće mučna politička pitanja. Njegova Rasprava o poreklu s vetlosti i njegova Rasprava o korisnosti hemije. te se u njegovim oda ma oseća izvesna izveštačena i nadmena retorika.

Ne bi se moglo bolje označiti važno mesto koje on zauzima u istoriji ruske kulture. — Katarina II imala je čudesnu sudbinu. Njoj je tek petnaest g . 30 0 X I . K A T A R I N A I I ( 1 7 6 2 — 1 7 9 6 ) 1.Pred neumornom i raznolikom delatnošću ovoga genijalnog čoveka. mogao je Puškin r eći da je sam Lomonosov bio „prvi ruski univerzitet”. REVOLUCIJA 1762 I POČETAK VLADAVINE Karakter Katarine II.

jer se zna da je ponekad i osećajno mnogo patila. a to su strast i vladanje sobom. a ružnog i inteligentnog Paćomkina lepim i glup im Zubovom. Površan posmatrač mogao bi se prevariti i smatr ati njenu neukrotivu energiju kao dokaz genijalnosti. Ona ne p restaje da daje publicitetu prvorednu ulogu u svome „vladarskom zanatu”. ona više voli da se prilagodi prilikama i da dođe do cilja okolišnim putem. i da se ništa ne ukorenjuje čvršće u mozak gomile nego jedna obična istina. kao glumica koja je vešta da postiže uspehe na životnoj pozornici. Iako se dokopal a prestola uz pripomoć nekolicine zaverenika i zahvaljujući potpori garde. Od 1776 do 1789 godine. idolom 30 1 njenih poslednjih godina. koji. Ustvari. postaje poznato. njena majka. jedino se krajnjom čulnošću može objasniti neverovatan broj njenih ljubavnika i bezo bzirnost sa kojom ih je često puta birala. da požanje ono što su posejali njeni pret hodnici. njeni ljubimci se smenjuju sko ro iz godine u godinu. i ako je majka morala da se spakuje i vrati pokunjeno svome domu. strasna ambicija Katarinina pribegava neslavnim sredstvima. sam Paćomkin. drukčije rečeno. Prema sasvim tačnom proračunu njoj se pripisuje dvadeset i jedan ljubimac za četrdeset i četiri godine. sa Volterom ia čelu . Saltikova i Ponjatovskog. Pa ip ak. Platona Zubova. Ali. ona se ne us teže da iskoristi potkupljivo pero i najpodlija škrabala. koji ne štede svoje slavopojke „Severnoj Semiramidi”. Istina. U politici. Ona ume jasnovidno da izabere sredstva i načine da ostvari svoje strasne želje. Zacelo bi bilo nepravično videti u njoj samo čulnost. i u ljubavi i u politici. o na ipak stalno ponavlja da je krunu primila samo zato da bi odgovorila navaljiva nju svojih podanika. pošto je izgubio caričino srce. a bilo joj je p reko šezdeset kada je izabrala poslednjeg. a nije prestala sve do svoje sm rti da nemilostivo kasapi ruski jezik svojim nemačkim naglaskom. Da bi nesreća bila potpuna. a kasnije. n a blistavi petrogradski dvor. Ona je nailazila na mno gobrojne prepreke. koja ju je pratila na putu. ona se uvek trudi da se prilagodi prilikama. Ona ne p rkosi sudbini. njene str asti. ne treba misliti da ona održava svoje književno koketiranje sa evropskim filosofima samo rad . nego svetini opčinjenoj smelim i iznenadni m delima. kao što bi se činilo sa zvanični m pesnikom. ona na prepreke ne udara nikad direktno i više voli da vešto ukroti svoje neprijatelje nego da ih uništi . ostaje punih trinaest godina kao neki upravitelj njenoga muškog harema. ona zna takođe da se jedno često ponavljano mišljenje nameće. Njen karakter se odlikuje dvema crtama koje se retko kad nalaze kod jedne iste osobe. Ona ume da zadobije Jelisavetino poverenje. proglašena je za caricu . Katarina je imala da učvrsti i ojača monarhiju oslonjenu na plemstvo. Kako da se objasn i ovaj neverovatni uspeh? Najglavniji razlog njenog uspeha je u savršenom prilagođavanju radnice postavljenom zadatku. Da bi pridobi la javno mišljenje zapadne Evrope. Od svoje mladosti pa do pos lednjeg dana svoga dugog života ona daje dokaza o svome neverovatnom temperamentu. ruskoj „Minervi”. pošto se brzo otarasila svoga supruga. ali ih je savlađivala zahvaljujući svojoj sreći koja joj je skoro r edovno pomagala. Malo ona mari što je ovo tvrđenje suprotno stvarnosti. Isprva je Jelisaveta gledala na nju sa nepoverenje m. U tom pogledu ona je neuporedivo vešta. razumnim iskorišćavanjem. njena kći ostaje u Rusiji. njena strast nije ni uzvišena ni plemenita. A upravo njena narav nije ni kao u sejača ni kao u orača već kao u žeteoca koji ume. a potvrđuje ih u njihovoj ulozi. Ona zna da se publicitet ne obraća umnim ljudima. Bilo joj je dvadeset i tri i dvadeset i sedam godina k ada je izabrala svoje prve ljubavnike. Ona vlada trideset i četiri godine Rusijom. ne prelaze granice kojima ne pristaju da se za dovolje težnje genijalnih priroda. da izvuče korist iz tuđega rada. kao i javno mišljenje svoga carstva. koje je tada bilo konačno formirano. dok na drugoj stra ni ume vešto da pridobije pohvale najvećih filozofa svoga doba. zapodeva glupe spletke koje su mogle da za uvek upropaste sreću njene kćeri. udaje se za prestolonasledn ika. Ona zamenjuje nežnog i otmenog Ponjatovsk og džinovskim i neobrazovanim Orlovom. a njen verenik Petar Fjodorovič izjavljuje joj grubo da ne oseća prema njoj nikak vu naklonost.odina kada je iz jednog zabačenog kutka Pomorja prenose usred vilinskog carstva. U ljubavi.

gde se predaje čitanju dela f rancuskih filosofa. ona piše Volteru nekoliko re daka punih namerne veselosti. Njoj su nepoznate one krize razočarenja od kojih često pate pravi stvaraoci. koja se nalazila u Peterhofu. — Još pre Jelisavetine smrti Katarina je odvojila svoj život o d života Petra III. ona hoće da se pokaže i kao plodan dramski pisac. i kao pisac jednoga uporednog rečnika sv ih jezika. već dele novac i prikupljaju pristalice. a kojim se obznan . ponekad sumnjiv ukus — kao u njenim imitacijama Šekspirovih istoriskih drama. Umesto da neumorno radi za opšte blagostanje. Tako ona ismeva „markiza” Pugačeva i sultana istoga onog dana kada joj oni prouzroku ju najveću strepnju. jer je na taj način sigurna da će sva književna Evropa z nati da je ona vesela i zadovoljna te neće verovati da njoj uistini preti opasnost . i pored nedostatka istinskog poznavanja stvari.. 27 juna/8 jula iznenadno hapšenje. nerazdvojna je uostalom od njenoga ubeđenja da sve što ona čini može da bude samo savršeno. i povlači se za izvesno vreme u samoću. Tada se zaverenici odlučuju da se pripreme za rad. ali zaverenici još uvek ok levaju. Nepokolebljivo uverenje da će u svemu imati uspeha nagoni je da se pača u najraznovr snije poslove. Ali njeni odnosi sa njenim slavnim dopisnicima nisu bez izvesnog i političkog računa. i Katarina potpisuje proglas narodu koji je na brzu ruku sastavio Petrov. pozivaju braća Orlovi u Petrograd. Orlovi ne gube vr eme. pokazuje grozničavu delatnost. svet jednog Orlovljevog sina. Na dan 23 aprila/4 maja ona do nosi na. dovoljno vešto izvedena da ne bi pala ispod duhovno g nivoa obrazovanih ljudi toga doba. kneginja Daškov. u kojima se ponekad vidi 30 2 neznanje — kao na primer u njenim filološkim studijama. Tako ona piše mirne opise blagostanja ruskih seljaka usred najv eće gladi i neplodne godine. i kao no vinar. Revolucija 1762 godine. Paseka. On odlaže državni udar do dana kad a će Petar doći u Moskvu pre nego što pođe vojsci. on prostački vređa Katarinu pred svim zvanicama i preti joj neoprezno da će je prognati u manastir. polaže odmah zakletvu. Kada su oblaci zamračili sjaj njene vladavine. njen položaj postaje neizdržljiv. ona radije veruje da je o no već ostvareno i da je svet kojim ona vlada najbolji od svih mogućih svet ova. kada se trudila da prikrije svoje brige i svoje neuspehe. Njena ljubavna veza sa Grigorijem Orlovom. Sa svoje strane. Ova težnja da prikrije rupe i pukotine u „svojoj kućici”. Sam Petar ubrzava rasplet. oni pripremaju državni udar koji će Kata rini doneti vlast. i koji nema nijedne sopstvene stvaralačke ideje koju bi suprotstavio stvarnos ti. Bobrinskog. T aj oprezni i hladni račundžija pretvara se kao da ga se ništa ne tiče. Njena zakonodavna slava nije joj dovoljna. Svečano blagodarenje otsluženo je u čuvenoj sabornoj crkvi Kazanjske Bogorodice. Oni moraju sačekat i da ona bude sposobna da se stavi na čelo pokreta. donosi joj odmah potporu garde. gde su braća Orlovi veoma popularni. Taj sveopšti diletantizam je osobina jednog živ og i radoznalog duha. Početkom juna. koji ume veoma vešto da prima utiske. ženi isto toliko ružnoj k oliko i ništavnoj. ona je samo jedna imitacija. itd. ona se iskreno divi Volterovom geniju i proučava predano dela Monteskjea i enciklopedista. zbog Katarinine bremenitosti. a ponekad polet i duhovitos t — kao i njenim komedijama iz ruskog života. i najzad njeni članci u časopisu Vsjakaja Vsjačina (Svaštarije). koja čeka trenutak da stupi u dejstvo. pomišlja da uputi na Dansku. kak o ona rado naziva u šali svoje carstvo. 29 juna/1 0 jula Katarinu. namerava da kruniše svog učenika. ali ne može da ih preobr azi. Ali se ona ne uzdiže iznad prosečnosti . z abrinut zbog stanja svoga Holštajnskog vojvodstva. a da Katarini ostavi samo namesništvo. za vreme jedne svečane večere u dvoru. Ovaj sebični optimizam njoj je urođen i on sačinjava samu osnovu njene ličnosti. domaći učitelj Katarininog sina Pavla. jer ona to posmatra kroz svoje ružičaste naočar e. koja je uvek van Rusije i koju car. nisu bez izvesnog talenta. Kada je njen muž stupio na presto. I Or lovi odlažu ostvarenje svoga plana. izaziva početak pokreta. sjajnim ađutantom P etra Šuvalova. Sve što dolazi od nje izgleda joj lepo. jednoga od njih. Njena dela. da oko nje može da bude samo blagostanje i napredak. Nikita Ivanovič Panin. dok njegova savez nica. Ona prepušta svoga muža Jelisaveti Voroncov. gde joj garda.i svoga hvalisanja. i kao komentator starih hronika.

ali on nema nimalo uviđavnosti. potpuno o beshrabren. već nastavlja svoj pohod. ona velikodušno razdeljuje povl astice i nagrade. zasužnjenog u tvrđavi Šliselberg. Katarina se trudi da učvrsti svoju vlast. kao što im je bilo propisano jednim tajnim uputstvom. potpisuje akt o abdikaciji. Spiskovi daroprimaca. ne sluša Miniha koji navaljuje na njega da što pre ode na obalu Pomorja da se tamo pridruži svojoj vojsci. Petar joj šalje jednu poruku u kojoj joj predlaže da po dele vlast. Kada je čuo vest o revoluciji. pa bile one zaslužene ili ne. jer je Talicin u njemu. Oko pet časova ujutru. da se podjednako ophodi i sa Grigorij em Orlovom i sa Paninom koji se nikako ne slažu. sva ova darežljivost nije dovoljna da joj pridobije dovoljno pristalica. Petar. a pored njega je i Minih. koga je on vratio i z progonstva. on može da otide i svojoj vojsci. ona j e primorana da obazrivo postupa sa svakim. polazi na konju. U početku. ka Petrovoj letnjoj rezidenciji. on okleva i gubi vreme.500 holštajnskih vojnika. a godine 1763 da g rupa okupljena oko Hitrova smišlja ubistvo Orlova. jedan oficir. Iste noći 30 3 Katarina. Ostaje još samo da se ukloni Petar. na čelu garde. za vreme jedne svađe. Mirovič je pog ubljen. koje ona hoće da nagradi. i Katarina je primorana da ga se odrekne. Njega su smestili u Ropšu. Mnogobrojni su oni koji primaju znatne poklone u novcu i prostranim posedim a naseljenim seljacima. Uvek na oprezi. Jedan caričin proglas objavljuje da je on umro od krize hemoroida. a Orlovi.juje njeno stupanje na presto. Ona ide napred kao pravi po bednik. A kad a se naposletku njegov brod približio Kronštatu. Zato je njena glavna briga da nar . Plan o Katarininom venčanju sa Grigorijem Orlovom izaziva najoštrije nezadovoljstvo među visokim plemstvom. ne opirući se dal je. Uskoro počinju da se snuju zavere. i pored sjajnog u speha državnog udara. Dok ovi smišljaju nove državne udare. ubijaju svrgnutoga cara. obučena u muško odelo. već izišla iz Petrograda. Izveštaji koje su strani poslanici slali iz Petrograda spomi nju često zabrinutost koja se ogleda na Katarininom licu: „Strah da ne izgubi ono što se usudila da uzme ispoljava se neprestano u caričinom držanju”. pripremani su dugo i pažlj ivo. oni prvi traže da im se plati za usluge koje su učinili. U jesen 1762 godine. pokušava da sa oružjem u ruci izvede Ivana Antonoviča iz tvrđave. francuski ambasador. pod nadzorom Alekseja O rlova. koja se u ratnom stanju nalazi u P omorju. Orlov ga je zadavio. Jednim potezom pera carica pretvara mnoštvo slobodnih državn ih seljaka u mužike velikodostojnika i vernih 30 4 pristalica nove vlade. i tvrđava preti da će pucati na brod ako se odmah ne udalji. kao što mu savetuje Minih. Ona ne odgovara. car je potpuno izgubio glavu. koji su sačuvani. i čija nesloga otežava već i: inače teško s tanje. On se vraća u Oranienbaum u sumrak da tamo sazna kako je Katarina. koji su vešti. Umesto d a se povuče odmah u Kronštat. i priželjk uju razne povlastice. pripremaju prevrat u korist Ivana Antonoviča. rade brzo i oštroumno . ispred garde. koji se nalazi u Oranienbaumu i koji ima sredstva da se brani sa više ili manje uspeha: on raspol aže sa oko 1. Učvršćivanje vladavine. Prijatelji postaju isto toliko opasni kao i neprijatelji. Katarina je izložena preteranim zahtevima onih koji su rad ili za nju i koji traže nagrade. piše Bretej. Panin nije jedi ni koji želi da se Pavle proglasi za cara i da se ustanovi namesništvo do punoletstv a mladoga cara. otkriva se da nekoliko oficira. Pre svega. Posle nedelju dana. — Tako počinje Katarinina vladavina. U junu iste godine jedan progla s preti da će biti kažnjeni oni koji ne budu prestali da iskazuju opasne misli i pre vratničke kritike o politici. već je bilo dockan. U julu 1764. Tada Petar. S druge strane. sa Gurjevom i Hruščovom na čelu. uoči Katarininog k runisanja. Pa ipak. ali za vreme toga pokušaja čuvari. Oni šalju odmah admirala Talicina u Kronštat sa zadatkom da privoli posadu tvrđave da položi zakletvu vernosti novoj vladarki. u Moskvi. Mirovič. politička atmosfera ostaje prilično mutna.

čije sednice otvara ona u Moskvi 1767 godine veoma svečano. U predgovoru svome projektu za jednu novu državnu ustanovu. a 28 decembra 1762/8 januara 1763 godine. i potsećala je na pokušaj učinjen u cilju da se ograniči autokratija pre stupanja na p . Ona uviđa da toga radi treba da stvori i održava vezu između sebe i narod ne mase. govori i izjave poslanika trgle iz njenih filozosofskih snova i pokazali joj da najvažnija društvena klasa. pošto će konačne odluke po svim državnim poslovim a donositi monarh. pravu Katarininu političku misao. i Paninovi predlozi su nap ušteni. da oni izlažu i pretresaju potrebe. Narednih godina ona radi na sastavljanju jednog nakaza. jedan događaj nam otkriva. koju on naziva „Carev Savet” i koji bi bio sastavljen od šest li ca. Zatim odjednom poništava svoj potpis. U isti mah on snažno ističe da ova projektovana reforma neće nimalo ograničiti samodržnu vlast vladara. već bi ih rešavale dobr o organizovane ustanove. sve proglase i druga akta vladarske vlasti da premapotpisuje j edan od državnih sekretara. kažu. poput probnog kamena. otkriva nam svoju igru. i pre nego što se ispita sadržina njenog Nakaza. Da li je ovo zaista tačno? Da li je Katarina morala da menja sve sv oje namere da bi ugodila plemstvu? Ne može se odgovoriti na ovo pitanje pre nego što se prouče zakonodavne mere koje je carica preduzela pre saziva Poslaničke komisije. Katarina određuje buduće savetn ike. Panin pretpostavlja da na taj način državni poslovi ne bi zavisili od ćudi izvesnih ličnosti. ona potpisuje proglas kojim se us tanovljava Savet. Tada je ona. ne samo da nije usvajala njene ideje. svetoga Dimitrija. i da potvrdi svoj državni udar opštim narodnim priznanjem. kažu. proširujući ga i da jući mu više odjeka i sjaja. samo povin uje samovolji neodgovornih ljubimaca. Zna se samo da su Paninovi projek ti bili saopšteni nekolikim ličnostima. u „caricu plemića”. On izjavljuje da se ove nesreće ne mogu izbeći ako se „razumno vršenje zakonodavne vlasti ne poveri malom broju ličnosti izabranih u tu sv rhu. a sva naređenja. umesto da se upravlja prema nekoj zakonskoj odredbi. koji smišlja v elike planove. da bi učvrstila svoju vlast. — Već u prvim mesecima njene vladavine. ma da je napomenula da je neopho dno potrebno biti uvek oprezan. a to će reći up utstva namenjenog toj skupštini. da ukine seljačko ropstvo i da saobraz i zakone i običaje prosvećenim načelima koja je crpla iz dela enciklopedista. prilikom izlaganja mošti nekadašnjeg arhiepiskopa toga grada.” Sledstveno tome. Njegov je predlog isprva prihvaćen. Paninovi projekti. želje i težn je naroda. on predlaže da se osnuje „jedna vrhovna 30 5 zakonodavna ustanova”. plemstvo. PRVE UPRAVNE MERE (1862—1766) Postoji veoma rasprostranjeno mišljenje kako je ova „Poslanička komisija” poremetila sv e Katarinine ideje. ona se vraća na plan svoje prethodnice. izmenila potpuno svoj politički program i preobrazila se. on ocrtava mučnu sliku nesreća koje prete državi kad god se politička vlast usredsredi „jedino u vladarevoj lično sti” i kada se on.od zaboravi kako je ona došla na vlast. da se ne bi ispustile dizgine autokratske vlasti . Jedna od tih ličnosti odobravala je Paninu. Ona još odmah odlučuje da okupi poslanike izabrane po svim oblastima i od svih društvenih slojeva. Sve zakonodavne mere morale bi se podnositi na pregled ovome Savet u. Nikita Panin. ona isto tako posećuje Rostov. 2. Ali su j e. koji su njegovi članovi. Njeni prvi pokušaji da se približi narodu i da osvoji njegovu naklonost jes u njena putovanja do najzabačenijih delova carstva: posle putovanja u Moskvu na kr unisanje. Pojedinosti ovoga obrta ostale su nerazjašnjene. Tvrdilo se da je ona stupila na presto sa namerom da u Rusiji poseje klicu političkih sloboda. čiji su veoma interesantni zaključci sačuvani do d anas. v eć je naprotiv težila da sasvim porobi seljake i da prigrabi za sebe glavnu ulogu u mesnoj upravi. ona Volgom odlazi u Kazanj i boravi dugo u Jaroslavlju. pošto je raspustila komisiju koju je Jelisaveta bila obrazovala za izradu novog Zakonika. kapitulirala pred zah tevima plemstva. Zatim. iako je oprezan i malo sklon ličnoj akciji.

Gubernator iz 1764 godine je — to se jasno vidi — skica b udućeg „carskog pretstavnika” ili „general-gubernatora” koje će stvoriti zakon od 1775 godine. Tako i sam obazrivi pokušaj Paninov da obezbedi poštov anje zakona prilikom rešavanja državnih poslova uliva naposletku strah Katarini. ako su donesene jednoglasno. mnogi dotadašnji porezi su povećani i mnogi novi ustan ovljeni. u svakom otseku odluke su konačne. Ova reforma . da bi ga stavila pod direk tnu vlast Senata i carice. Potpuno prožeto načelom administrativne decentralizacije. jer je ono toliko prostrano. Proglas od 15/26 decembra 1763 godine podelio je — prema Paninovom predlogu — najvišu ustanovu carstva. 30 6 Njeni politički pogledi. Katarina je gajila to nepoveren je zajedno sa drugima. — Iako odbija da izmeni političko uređenje carevine. Katarina smatra za potrebno da poveća prin adležnosti činovnika. U početku svoje vladavine. U isto vreme z natno su uprošćene i centralne ustanove ukidanjem čitavog niza nadleštava za koje se utv rdilo da su suvišna. Prve upravne reforme. Mogućno je da je Panin. proglašava ga za „gospodara i zaštitnika” svoje gubernije. pod vidom učvršćivanja monarhije. iskazao je bez okolišenja svoje u beđenje da pisac toga projekta. kako bi poboljšala njihov položaj i umanjila njihovu potkupljivost . samo u slučaju neslaganja iznosi se predmet rešavanja pred opštu sednicu Senata. a viškovi prihoda koji su otuda proistekli potpuno su upotrebljeni za pov ećanje prinadležnosti. koje je naimenovao car. mogao da post ane oruđe protivu vladara? Zaista. kao što potvrđuj e Fonvizin. trebalo je da neko bude jako protivan svakom po kušaju ograničavanja carske ćudi. mogli vremenom da uzdignu na step en savladara. Međutim. Na dan 21 aprila/2 maja 1764 godine objavljeno je jedno „Naređenje gubernatorima”. tako su jasno određeni. kojima su dodeljene razne kategorije državn ih poslova. u k ome se nalaze ideje koje će jedanaest godina kasnije davati pravac opštoj reformi ob lasne administracije. Katarina ip ak ostvaruje nekoliko čisto administrativnih reformi. moga o u ovima da pobudi želju da dele vlast s njim. U jednom tajnom uputstvu ona pravi providne aluzije na Paninov projekt: ona govori o drskim ljudima koji sanjaju o tome da u Rusiju presade tuđinske običaje. za či je će vladavine cvetati favoritizam. U svakom slučaju. „ta samovolja izvesnih ličnosti” od koje je Panin upravo i želeo da zaštiti državu. stvorenog jednim državnim zakonom. Ali. i jako nepoverljiv. general Vilboa. — i ona dodaje: „Ali doklegod ja budem živa. Senat. ima za cilj da ubrza rad birokratske mašine. koji se zanose slavoljubivim planovima i veruju da su pos tali majstori u politici jedino stoga što su živeli dugo u inostranstvu — to je slučaj s a Paninom. počev od 1763 godine. podređuj e mu mesne ustanove. Kako bi jedan skup od šest državnih sekretara. ka o što mi nalaže moja dužnost. uistini težio d a ograniči autokratiju u Rusiji. nikakvi znaci takve namere ne poj avljuju se u njegovom projektu. poznati dramski pisac koji je bio njegov lični sekretar. Usavršavajući administrativnu organizaciju. Radi toga mora da poveća poreze. koji Savetu dodeljuje strogo savetodavnu ulogu. Druga ličnost. a u isti mah ga čini potpuno nezavisnim od vladinih kolegijuma. u želji da uveća svoju popularnost. što navodi na misao da su kritike koje su joj bile podnete proizvele na nju jak utisak. ovo naređenje daje gubernatoru neograničenu vlast nad svim granama lokalnog života. ona je smanjila za 10 kopejaka po pudu porez na so. — i koji možda puštaju da ih zavedu „raniji primeri” — ovde se misli na pokušaj iz 1730 godine. da bi za njega bio štetan sva ki drugi režim osim autokratije”. koju bi članovi „Carevog Saveta”. koje su interesantne po tome što nagoveštavaju velike reforme iz 1775 godine.resto Ane Ivanovne. približujući suviše vladara njegovim podanicima. rusko carstvo će postojati. čisto tehničke prirode. pa da u Paninovom proje ktu otkrije zaveru protivu autokratije. . i da bi taj Savet. teži da zavede aris tokratsku vladu. 5/16 jula 1762 godine. čak i pre sazivanja Poslaničke komisije iz 1767 godine. na šest otseka. da je ona spremna da Paninov skromni predlog smatra kao nameran nasrtaj na njenu samodržnu vlast.

razume se.” Sledstveno tome stvorena je 11/22 februara 1763 godine jedna komisija sa 30 7 zadatkom da pregleda proglas Petra III o povlasticama plemstva i da pripremi nje govo proširivanje. da će moći potpuno slobodno da raspolaže svoj im posedima. i da će plemićima biti do pušteno da odlaze iz Rusije i da prelaze u strano podanstvo. već 13/24 jula 1762 odlučuje da će oficirski čin biti dodeljen svim plemićima u trenutku penzionisanja. ona jednim naročitim ukazom izražava svoju volju „da odlučno štiti plemiće-spahije u pogledu njegovih poseda i imovine”. osim toga. U početku svoje vladavine ona u dva maha postavlja pitanje mužika. Početkom 1763 godine ona piše vrhovnom državnom tužiocu. sve one povlastice koje će kasnije biti obuhvaćene Poveljom pl emstva iz 1785 godine. kontrola nad kaznama k oje vlasnici izriču nad mužicima. Ne bi trebal o zanemariti da se uradi nešto u tome pravcu. čak i ako vremenski nisu stekli pravo da ga dobiju. već od o voga doba. Godine 1764 predl aže ona Dijeti livonskoga plemstva da ispita sledeća sredstva kojima bi se obu zdala „tiranska samovolja zemljoposednika”: odobrenje seljacima da mogu imat i pokretna dobra. Ipak. Ona još nije bila stupila na presto. Što se ovo nar eđenje nije odmah ostvarilo. to je verovatno usled pretstojećeg sazivanja poslanika. ako bi se davala sloboda mužicima svakog imanja koje prelazi u ruke novih vlasnika. regulisanje zakonskim putem mužičkih dažbina. — Isto tako ne izgleda — ako se oslonimo na činjenično stanje — da je K atarina isprva imala socijalne ideje kojih će se kasnije morati odreći da ne bi izgu bila naklonost plemstva. Ovi predlozi — koje se Livonska Dijeta. Ova Katarinina izjava nije u saglasnosti sa namerom koja joj se pripisuje da želi osloboditi seljake. da u slučaju progonstva ili smrtne kazne njegovo imanje neće biti konfis kovano. da se plemićska titula neće više automatski dodeljiv ati državnim činovnicima kada budu unapređeni na izvesne položaje. Katarina je usvojila ovaj izveštaj i naredila da se prema njemu sastavi zakon. uprošćavanje upravnog aparata. ona uzima u obzir potrebu da računa na pomoć vlastele.Potpunost samodržne vlasti. knezu Vjazemskom: „Plemići su ve oma nezadovoljni što ne vide da se potvrđuju njihove povlastice. a seljacima naređuje da se poko ravaju svojim gospodarima. Između njenog programa i izjava poslanika po jednom istom pitanju neće biti. da se zakonskim putem prizna da plemić ne može biti kažnjen bez suđenja. ali da bi neposredno ukidanje seljačk oga ropstva imalo za posledicu da plemstvo ohladni prema njoj. zabrana rasturanja pojedinih porodica prilikom pro daje mužika. požurila da baci u arhivu — zacelo su veoma . ali samo u izvesnim pitanjima i iz vesnim granicama. I tako. kao što im i dužnost nalaže. Taj projekt predlaže da se pre svega potvrde sve povl astice dodeljene plemstvu proglasom Petra III. Socijalna pitanja. koji se s pr avom može smatrati kao prva skica „Povelje plemstva” koju je Katarina obnarodovala dva deset i dve godine kasnije. zatim. prilikom nereda koji su nastali na m nogim plemićkim imanjima. 3/14 jula 1762 godine. sv i bi seljaci bili oslobođeni posle sto godina. to su ideje kojima su prožete mere što ih je Katarina preduzela još pre sazivan ja Poslaničke komisije i kojima će ona ostati verna i pošto bude stupila u dodir sa nj ima. ukratko. kada je na jednoj hartijici zapisala da. administrativna decentraliz acija. carica ne čeka ovaj saziv da bi znatno proširila plemićska prava. 9/20 avgusta 1765 godine ona dodeljuje monopol pečenja rakije plemićskom staležu. da se na njega ne mogu primeniti tel esne kazne. velike razlike. Za mesec dana ona sastavlja jedan projekat zakona. osim toga. 17/28 januara 1765 godine daje ona plemićima pravo da samovlasno šalju svoje mužike na robiju. nego će preći na njegove naslednike. Zar ona dakle nije imala nikakvu nameru da posreduje u odnos ima između mužika i vlastele? Zacelo da je imala. ka o što ćemo videti.

d a se seljacima dodeli pravo svojine nad žitom i stokom. mladi pravnik Poljenov. Ali kakvo je lično mišljenje one ko ja je postavila to pitanje Nezavisnom društvu za ekonomska proučavanja? Ona ga je is kazala u zabeleškama kojima je propratila prepisku između dva kneza Golicina povodom seljačkog problema. među kojima su 9 od nemačkih pisaca. da se zabrani rasturanje porodica prilikom prodaje mužika. Pri kraju vladavine Katarine II taj p osao je završen u osamnaest gubernija. ali se sa tim poslom odugovlačilo i od njeg a se naposletku odustalo. Ona dočekuje sa ironijo m i nepoverenjem predlog da se seljacima odobri pravo zemljovlasništva. doktoru prava iz Ahena. istoga je mišljenja. prema jednom postupku podrobno iznesenom u pr avilniku. Nagrada je dodeljena Beardeu-de-Labeu. koji je studirao na univerzi tetima u Strasburgu i Getingenu. — Za vreme Jelisavete. Za vreme potonjih vlad avina on će se postepeno vršiti u ostalim delovima Rusije. ostajući anonimna. on ne odobrava da spahije budu primorane da ove ref orme izvršuju protiv svoje volje. Vladine odluke donesene na osnovu ovog so cijalnog programa nemaju ničega originalnog. iako je položaj mužika isprva zabrinjavao Katarinu. ali su daleko od toga da se u njima može videti namera da se mužici oslobo de. veoma ugledni plemići. Važnost ovoga posla za posednike je očevidna. Ovoga pu ta. razgraničenje imanja koje je predlagao Petar Šuvalov bilo je započeto. Godine 1765 jedno „Nezavisno društvo za ekonomska proučavanja” osniva se u Petrog radu sa ciljem da ispituje ekonomske probleme. među kojima i braća Orlovi. sastavljanje jednog podrobnog pravilnika za opšte ra zgraničenje zemljišnih poseda u celoj Rusiji. on smatra da vlada treba da ih na to privoli daj ući primer u selima koja zavise od dvorske uprave. i da se utvrdi iznos dažbina na dve rublje od glave i kuluk od četiri dana nedeljno. ponavlja tu ideju. naprotiv. najzad. čiji je zakonski predlog dostavljen carici 1766 godine. on a i ne pomišlja da ih oslobodi ropstva. Petar Panin ga prvi iznosi u zakonskom projektu koji podnosi carici 1763 godine i u kome predlaže da se gubernatorima da pravo da kontrolišu zloupotrebu spahijske vlasti. samo u slučaju osporavanja zvaničnim putem vlada će prove ravati prava obeju parničnih strana. njegovi su članovi. da njeni projekti za poboljšanje njihovoga položaja iskazuju shvatanja ličnosti iz njene okoline koje poznaju to pita nje. Za vreme Jelisavete razgraničenju je trebalo da prethodi proveravanje prava sopstv enosti svih zemljoposednika. Katarina ga ponovo otpočinje u velikim razmerama. da je ona šta više čvrsto rešena da ne preduzima ništa što bi u tom pogledu mog lo da izazove nezadovoljstvo plemstva. Poljenov. da se završi 1843 godine. kao što smo videli. one samo — i važno je da se to istakn e — ponavljaju u većem obimu pokušaje Jelisavetine vlade. Sve ove činjenice dokazuju da. a koja joj je dostavljena baš u to vreme. Ona uklanja pometnju u odnosima između p .30 8 ozbiljni. 30 9 Opšte razgraničenje zemljišnih poseda. a započet u šest drugih. da se ne prodaju bez zemlje cele seljačke porodice ili odvojeno članovi jedne iste porodice. ali o ni ne spominje njihovo oslobođavanje. Jel agin. No pri svem tom. Onaj ruski pisac. a s amo jedan od ruskog pisca. U maju 1765 godine ona ustanovljava pod pretsedništvom Nikite Panina jednu komisiju koja dovršava. 5 od francuskih. Ali ta ideja nije strana ni izvesnim pretsta vnicima plemstva. Ona izgled a više raspoložena da reguliše mužičke dažbine. i da se tačno utvrdi veličina mužičkih dažbina. Katarina. 19/30 septembra 1765 godine jedan prog las objavljuje taj džinovski posao koji zadire u tolike životne interese posednika. a to je upravo i otežalo izvođenje toga posla. Ova odluka olakšava razgraničavanje. On se ogran ičava na to da predloži da im se na spahiskom imanju dodele parcele dovoljne za njih ove lične potrebe i koje bi prelazile na njihove naslednike. slika veoma živim bojama duhovnu bedu seljaka koj i su pod spahiskim jarmom. predlaže tome društvu da ob javi konkurs sa nagradom za temu: „Da li je korisnije po društvo da mužik bude sopstve nik zemlje ili samo pokretnog imanja i dokle treba da se prostire njegovo pravo nad jednom ili drugom vrstom imovine?” Od 162 podnesena spisa samo je 15 primljeno za učestvovanje u konkursu. svako omeđivanje imanja izvršeno sporazumno među susedima biće priznato i potvrđeno bez ikakve kontrole. u jesen iste godine.

Podržavljavanje crkvenih dobara. u nedostatku tačnih međa. blizu Saratova i Caricina. Pite i Derua. niti da se bogatimo na račun Gospodnjega dela. Sječenov. Godine 1764—1765 31 0 zaključeni su ugovori sa tri koncesiona društva kojima su upravljali Prekur. koje je za vlade P etra III postalo svršen čin. naseljenici. diplomatska lukavstva. do godine 1768. petrogradski mitropolit. Posle nekoli ko bezuspešnih pokušaja. ne pokazuju se mnogo sposobni . — Podržavljavanje crkvenih dobara. pokupljeni iz raznih krajeva Nemačke. oduzimanje crkvenih imanja je već rešeno na najvišem mestu. oni su smešteni žurno. opisani su snažno u tome delu. pustol ovi koji sa veoma malo savesnosti odgovaraju svojim obavezama. razgraničavanje je iz azvalo među mesnim plemstvom izvanrednu uzrujanost. i baron Kano de Boregar. svi Francuzi. tuđa lica mogla da prisvoje. koji traju sve do ono ga dana kada je godine 1779 vlada poništila ugovore zaključene između državne blagajne i koncesionara. kada ruski zemljoradnici. kao i parc ele zemljišta snabdevene svim potrebnim poljoprivrednim alatom. jer smatraju da je privatn o zemljoposedništvo monopol plemstva. bez reda i sistema.ojedinih imanja i uzroke stalnih svađa među susedima. ono je vraćalo drugi ma imanja koja su. njen ukaz od 12/23 avgusta 1762 godine završava se ovako: „Mi nemamo ni želju ni nameru da prisvoji mo crkvena dobra. pribegava se sistemu koncesija. Tuđinska naselja u Rusiji. Pri kraju svoje vladavine ona je bila izrad ila jedan podroban plan po kome je trebalo pozvati izvestan broj Nemaca i naseli ti ih na donjoj Volgi. „Novu Srbiju” i „Slaveno-Srbiju”. On im obećava svakojake povlastice. Jer istoga trenutka kada ona objavljuje o vaj ukaz. omeđivanje imanja oduzimalo je nekim posednicima pravo uživanja parcela na koje oni nisu imali nikakvo pravo. Jedan svečan proglas poziva u Rusiju sve strance koji žele da o snuju naselja. sve ljudi sa sumnjivom prošlošću. te su na kraju krajeva mnogi posednici mogli biti zadov oljni zbog znatnog povećanja njihovog imanja. Zašto se na ovako mučan i skup način dovode tuđinci. nasuprot tome. — Jelisaveta je nameravala da naseli puste oblasti duž gran ica nastanjivanjem stranih naseljenika. koje su se često preobraćale u smr tnu mržnju. Odnosi između njih i koncesionara kvare s e još u početku. Državna blagajna uvučena je u ogromne beskorisne troškove . Oko prestola s u svetovni i crkveni velikodostojnici zapodeli žestoku borbu zbog ovog pitanja. Razume se. izazvalo je žestok gnev sveštenstva. 104 naselja sa 23.109 stanovnika oba pola organizovano je na donjoj Volgi . zamršeni marifetluci kojima se oni s luže da bi prikrili bespravna prisvajanja pomoću kojih su uvećali svoja imanja i o koj ima većina njih jedino misli. Ukupno. predložio je jedno poravnanje: objaviti privremeno povraćaj crkvenih dobara svešten . zgomilani na glinastoj i nedovoljno plodnoj zemlji u središnom delu evropske Rusije jedva ček aju da se bace na pusta zemljišta duž granica? To je stoga što su spahije zainteresova ne u pitanju naseljenosti središne oblasti. i ovaj njen ukaz je samo jedan taktički potez da se ocrni što je moguće više vladavi na Petra III i da pridobije sveštenstvo. Katarina se požurila da zadobije naklonost svešte nstva opozivajući svečano ukaze Petra III kojima su se štetila zemljoposednička prava pr avoslavne Crkve. Otuda proizilaze nemiri i neredi u naseljima. Uzbuđenje koje je obuzelo sve vlastelinčiće. koncesionari se žale na svakovrsna kinjenja od strane naseljenika i t vrde da su oni uvučeni u klopku kada su navedeni da potpišu ugovore čiji domašaj oni nis u shvatili.” Ali ona nije iskre na. i zato što vlada brani interese zemljoposedničkog plemstva. On i prvi su se izjasnili za oduzimanje crkvenih dobara. daje živopisnu sliku u svojim Uspomenama. o kojoj nam jedan posednik iz središne Rusije. Želeći da sebi obezbedi na klonost uticajnih društvenih redova. otkupljujući po skup novac ta naselja i zavodeći nad njima državnu upravu. Ona je bila osnovala na jugoistoku srpsk a naselja. Bolotov. vešt i okreta n. Zbog svega ovog. gde su seljaci ropski vezani za zemlju . potpore i novčanu pomoć. Godine 1763 ona osniva „Kancelariju za pokroviteljstvo nad strancima” kojom uprav lja Grigorije Orlov. Katarina se trudi da ostvari ovaj plan u velikim razmeram a. Veštinom i umešn ošću uspevali su čak nekoji da povećaju svoja imanja na račun suseda ili neobrađenog zemljišt koje je pripadalo državi.

S druge strane. n jena reforma. među kojima je i Sječenov. što je učinjeno tri meseca kasnije. Iako crk vena imanja nisu ustupljena plemstvu. i svakoj od njih dodeljuje državna blagajna godišnju pomoć u naknadu za izgubljena imanj a. 26 februara/8 marta 1764 godine.666. U istom trenutku izbijaju na crkvenim imanjima strahovite pobune seljaka . sastavljen je od pet svetovnih članova i samo tr i člana iz svešteničkih redova. a zanemaruje svoju dužnost prosvećivanja naroda i milosrđe. Pravilnik o radu toga odbora. U isto vreme bune se i seljaci vezani za fabrike. da bi se zamenili mnogi kuluci i razne dažbine u naturi i u žit u koje su davali manastirima. Ovaj ustanak . Ostatak manastira i arhiepiskopija podeljen je na tri kategorije. ona je samo dovršila delo Ane. kada je objavljen. koji je neka vrsta glavne probe za blisku Pugačevljevu bunu. a 161 sačuvano. koji pripadaju crkvama. Umesto da posluša ove zainteresovane savete. a to će reći kao or gan svetovne državne vlasti. kao i opšte razgraničenje imanja i stvaranje tuđinskih naselja. prihodi Kolegij uma ekonomije upotrebljavani su za razne svrhe. Jedan pretstavnik visokoga sveštenstva. Pošto je čameo četiri godine u jednom zabačen om manastiru na severu. 252 manastira zatvoreno je. Ustvari. U praksi. odgovara lo je u isti mah i potrebama države. 60. koji su se uzrujali usled opozivanja odluka Petra III o podržavljenju crkvenih d obara. a sem toga. ne izaziva podržavlje nje crkvenih dobara. — zatim naimenovati jedan odbor za pro učavanje toga problema.000 pobunjenika ustalo je protivu crkvene vlasti. a njih u stvari 991. raščinjen je. i ubrzo su oni počeli da se smatra ju kao jedno sredstvo za prikrivanje budžetskih manjkova. proglas procenjuje njihov broj na 910.000. Kata rina je sva ta imanja pridodala državnoj blagajni. k oji je napisao Teplov. pod uslovom da se izdržavaju milostinjom . Seljaci dobivaju naziv „seljaci ekonom ije”. bez izuzetka. Oni moraju da plaćaju državnoj blagajni ličn i porez. koje je već odlučeno. manastirima i arhiepiskopijama potpada ju ubuduće pod nadležnost Kolegijuma ekonomije. Izvesni pretstavnici plemstva predlažu da se plemićima izdadu u najam ili čak da im se prodad u imanja oduzeta od Crkve.761 muškaraca. Ko legijum ekonomije ponovo je uspostavljen u ranijemm svom obliku. rashladio je. ipak njihovo prisajedinjenje državnom zemljišn om posedu omogućilo je vrhovnoj upravi da izdašnije razdeljuje druge svoje posede ka o poklon za učinjene usluge. jedan progla s objavljuje potpuno i konačno podržavljenje crkvenih dobara. i Katarina će umeti da se koristi tim preimućstvom.stvu — što je i učinjeno ukazom od 12/23 avgusta. i služilo je interesima plemića-spahija. koji nikad nisu tvrdili da su učenici Voltera i enciklopedista. navukao je na sebe jednu nemilosrdnu kaznu zato što je žestoko p rotestovao protiv proglasa iz 1764 godine. kome pretsedava knez Kurakin. Bio je to akt stroge optužbe protivu 31 1 sveštenstva koje upotrebljava prihode sa crkvenih dobara da bi zadovoljilo svetovn e potrebe. Oduzimanje crkvenih dobara izaziva pored ostalog i jedan mučan događaj koji se ne sl aže mnogo sa prosvećenim načelima filosofije. ubeđeni pristalica 31 2 crkvene autonomije. oduševljenje koje je izazv ao među sveštenstvom ukaz od 12/23 avgusta i bacio je u zaborav nekadašnje optužbe pro tivu Petra III. pa je u seljačkom odelu i pod imenom Andrej V . Seljaci potčinjeni Kolegijumu ekonomije zadržali su ziratnu zemlju i drugu imovin u koju su pridržavali na crkvenim imanjima. Proglasom su dodeljeni prih odi sa tih imanja za narodno prosvećivanje i dobročinstva. što povišava broj pobunjenika na 100. Jelisavete i Petra III. rostovski episkop Arsenije Macejevič. U svojoj prepisci sa filosofima i književnicima zapadne Evrope. već ga samo ubrzava. Sva dobra i svi selja ci. Ovaj odbor za crkvena iman ja. U maju 1763 godine. imali su da plaćaju po rublju i po od glave. ona ga pretstavlja kao početak ostvarivanja načela sav remene filosofije. Katarina se ponosi oduzimanjem crkvenih dobara. podržavljavanje c rkvenih dobara je tu pretstavljeno kao blagotvorna mera da se uzdigne ugled same crkve.

ova načela mogu da budu ozbiljna kočnica apsolutističkoj samovolji. ona tvrdi u čitavoj svojoj raspravi kako apsolutna monarhija nije d espotska vladavina. i umro 1772 godine. samo pokrala i deje iz Duha 3akona. Ostaje još da se vidi da li se tu Katarina nije iz bilo kog razloga udaljila od svojih shvatan ja. suprot no Monteskjeu. Ona hoće da dokaže kako autokratija. ovo mišljenje je netačno. on je zazidan jednim kamenim zidom u svojoj ćeliji. Iako se čini kao da slepo podražava svome uzoru. već niz apstraktnih rasmatranja koja n am otkrivaju kakva su njena politička shvatanja. pokušava ona da dokaže kako u ogr omnoj Rusiji jedini mogućan oblik vladavine jeste apsolutna monarhija. Otuda je ponikla . 31 3 ona preinačuje ono što je pozajmila od Monteskjea? U njenom § 512. očevidno. Zato ona posveću je dugačke odeljke u Uputstvu pravosuđu i školi. Katarina uzima u obzir plemićske povlasti ce samo u autokratskom režimu.ral6 zasužnjen u jednom kazamatu revalske tvrđave. Katarinine ideje na osnovu njenog „Uputstva”. ipak izvodi iz Monteskjea preovlađuju. prepisujući jedan ode ljak glave XXV iz XII knjige Duha Zakona. kao što i sama priznaje u svojim šaljivim pismima. Ono što tu odmah pada u oči. sa tačnim o dređivanjem slučajeva kada je dopušteno uhapsiti jednoga građanina. sa zabranom da se samovoljno tumače zakoni (§ 151). Katarina se trudi da načini razliku između autokra tije i despotizma. jer on u njima vid i čvrstu zaštitu za mogućne samovolje vladara. može savrše no da se slaže sa načelima zakonitosti. a to je Nakaz. to su n avodi iz Duha Zakona. Monteskje je pristalica političkih povlastica plemstva u umerenoj monarhiji. koje ima da se pokorava apsolutnom vladaru. a za autokratiju kaže da je to despotska vladavina. Ona dakle isključuje načelo nezavisnosti svake vlasti. ali Katarina ne ukazuje kako bi autokratija mogla da zajemči poštovanje tih načela. umesto da ponovi ono što Monteskje kaže. Hoćete li drugi jedan primer načina kako 6 Vral znači: lažljiv i brbljiv. one odgovaraj u položaju plemstva. koji su se zbo g toga jako uzrujali i zatražili izvesne izmene i izostavljanja. Katarina ustvari postupa suprotno. Sa očevidnim zad ovoljstvom pozajmljuje ona od njega ideju o odnosu između oblika vladavine i vreme nskih i mesnih uslova. d a vlast mora „da deluje pomoću svojih granica”. na primer Bilfelda i d rugih. Uputstvo ističe jasno potrebu socijalnih povlastica plemstva. ona piše: „pomoću granica koje je ona sama sebi odredila”. Godine 1772. tako ona. sa verskom trpeljivošću (§ 493). svoje doktrine i svojih ličnih težnji. one nisu nimalo u suprotnosti sa tadašnjim političkim i socijalnim shvatanjima. Ali. Zna se da je Katarina pokazala koncept Uputstva nekolicini plemića. Prema tome. sa kažnjavanjem dela a ne namere (§ 477). izlažući tu izvesne humanitarne ideje sav remenih filosofa. nasuprot despotizmu. i oslanjajući se na tu ideju. Prema tome. menja potpuno njegov smisao. Da li ispravno sudstvo i dobro organizovana prosveta mogu u autokratskom režimu da zameni političke garantije koje ona odriče slobodi? Ona u to veruje. menjajući prosto dve ili tri reči u nekom izlaganju. a to će reći sa podelom vlasti (§ 149) . Uputstvo namenjeno Komisiji poslanika — čije je sazivanj e već rešeno — koje je ona napisala u vremenu od 1764 do 1766 godine. Što se tiče socijalnoga pitanja. — Prve Katarinine upravne mere samo prošir uju i dovršavaju reforme koje su preduzeli njeni prethodnici. što iz os nova menja smisao doktrine. sa poštovanjem zakona od strane svih građana bez izuzetka (§ 34). To nije program mera koje ona namerava da preduzme. Jedan dokument nam pruža pouzdan odgovor na to pitanje. ona smatra da su one u saglasnosti sa socij alnim uslovima koji su se učvrstili u Rusiji XVIII veka. Otuda potiče ono opšte uverenje da je Ka tarina u Uputstvu. gde je propatio najstrašnije muke od gladi i hladnoće. Sem toga. Ako se izbliza ispita. pod podelom vlasti podrazumeva ona samo raspodelu nadležnosti između raznih ustanova. Iako se tu nalaze mnoge pozajmice iz dela italijanskog kri minaliste Bekarija i izvesnih nemačkih pravnika XVIII veka. Dok Monteskje dopušta samo umerenu monarhiju. Svakako. sa slobodom štampe pod izvesni m uslovima (§ 484). I ovde Katarina ostavlja Monteskjea na pola puta. Ono sadrži čitav niz maksima koje će kasnije ponoviti Povelja plemstva. sa jednoobraznom primenom zakona (§ 101).

telesnih kazni i konfiskacije njihovog i manja. a to će i kolegijuma. al i one imaju dužnost da paze na izborne radnje državnih seljaka i inorodaca. U ovim tačkama njeno mišljenje ne zadovoljava veliku vlastelu. Želja za korenitim izmenama koju ona ispoljava pre saziva poslanika nije dakle t ako velika kao što tvrdi legenda. Sta lno nastanjeni inorodci biraju pojednog poslanika za svaku narodnost u svakoj po krajini. krunski i fabrički seljaci. To je samo pokušaj da se ukrasi cvećem moderne ideologije jedan režim koji se oslanja na stvarne uslove ruskoga života. Ne samo da u njima ne govori o ukidanju seljačkog ropstva. jedan proglas ob komisije koja je imala da sastavi projekt novog Zakonika. mora imati najmanje trideset godina. te komisije: pretstavnici centralnih državnih ustanova. stalno nastanjenih inorodaca i kozačkih jedinica. državnih seljaka. i biti besprekornog vladanja. Izbori i sveske. da bi naglo i jednovremeno oslobođavanje velikoga broja ljudi bilo opasno. već Kat arine tu tvrdi. plemići svakog okruga najpre imenuju jednoga između sebe za „maršala plemstva”. Sinoda — Na dan 14/25 decembra 1766 godine. a varoša ni jednog „starešinu” ili kmeta. Dok se poslanici plemića i varošana biraju direktnim glasanjem. Svaka varoš ima po jednog izabr anog poslanika. zatim izaslanici plemstva. ali da ih je Katarina na zahtev plemića izbacila.legenda da su u tome konceptu izvesni članovi zakona proglašavali potrebu osl obođenja mužika. Poslanici dobivaju plate od državne blagajne i doživotno su izuze ti od mogućnosti smrtne kazne. m a koliki bio njihov posed. ali ne i nad zemljom. a da bi ne ko bio izabran za seljačkog poslanika. Kod koza ka se izbori vrše „prema starim običajima”. Da bi neko bio izabran za poslanika plemstva ili građana. da treba priznati mužicima pravo svojine nad pokretnom imovinom. ko ga imenuje svaka biračka skupština. KOMISIJA IZ 1767 GODINE Sazivanje komisije. Birači moraju predati svome poslaniku jednu svesku u kojoj će biti izložen e njihove potrebe i njihove želje. imaju biračko pravo. Poslanici državnih seljaka birani su po jedan na svaku pokrajinu. a koju će sastaviti jedan: odbor od pet članova. Za rukovođenje izbori ma. pri čemu svi plemićispahije iz toga okruga. Plemstvo bi ra po jednog poslanika na svaki okrug. Iz nje su isključeni mužici. mora imati najmanje dvad eset i pet godina. jedan poseban ukaz daje pravo glasa seljacima ekonomije i fabričkim se ljacima. Ona tu izjavljuje samo da treba izbegavati ztoupotrebljavanje spahiske vlasti. javio je saziv jedne roglasu je bio dodat Pozvani su u sastav reći Senata. — Za vreme celoga proleća 1767 godine vršili su se izbori poslanika i sastavljanje svezaka. Bilo je mnogobrojnih uzdržavanja od glasanja među biračima svih staleža. mučenja. seljaci ekonomije. 3. imati zemlju ili kuću. ta legenda mora se konačno napustiti. Mesne vlasti ne mešaju se u izborne radnje plemstva i gradova. P i pravilnik o sastavu te komisije i načinu biranja poslanika. dotada su samo trgovci i zanatlije bili članovi opštinske z ajednice. i sveštenstvo. i eto zašto ona u s vome konačnom tekstu čini na to samo nekoliko neodređenih i neubedljivih aluzija . Nekoliko izveštaja iz toga vremena pripisuju jedan deo tih uzdržavanja čas potpunoj ravnodušnosti birača. Svaka kozačka jedinica bira onaj broj poslanika koji je propisan od njihove vrhovne komande. No otkako su objavl jeni odeljci koji su bili izostavljeni iz prvobitnoga teksta. bez obzira na stalež. svi stanovnici koji imaju zgradu. 31 4 građana. poslanici državnih seljaka biraju se u tri stepena. ali mnogo više među plemićima i seljacima nego među građanima. imaju pravo glasa. naprotiv. biti ože njen i imati decu. i utvrditi maksimum seljačkih dažbina i kuluka. čas njihovom otvorenom . Njeno Uputstvo nema u sebi ničega revolucionarnog. Centralne ustanove imaju svaka samo po jednog pretstavnika. tada su prviput u istoriji svi građani obuhvaćeni u jednu jedinu zajed nicu pred zakonom. Ali us koro potom.

Naposletku je poslano da zasedavaju u Komisiji 28 pretstavnika najglavnijih državn ih ustanova i 536 poslanika izabranih od naroda. koji u svojim sveskama izjavljuju da nemaju da izraze nikakvu ličnu želju. one posvećuju svu svoju pažnju stvarnim potrebama svakidašnjeg života. Nekoliko velikih industriskih i trgovačkih palanki bore se uporno i ponekad uspevaju da dobiju povlasticu da budu uvršćene u sp isak gradova. Neredi izbijaju m eđu mužicima lišenim svoga prestavništva. odreklo svojih nekadašnjih političkih ambicija i interesuje se sada samo za 31 5 mesni život. kojima se izbori ukazuju kao nova dužnost ko je oni žele da se otarase. očevidno dele mišljenje Bolotova. to je stoga što u to vreme postoji više gradova nego okruga. za one koji stanuju u prestonici. koji one primaju kao neospornu 31 6 . a kojih ima priličan broj. U svojim Uspomenama. od kojih 161 od plemstva. u proleće.441 svesku. Nekoji vide u pozivu z a učestvovanje u izborima jednu novu obavezu. te da mogu odaslati svoga pretstavnika u Komisiju. a plemići tek drugo. Izabrani poslanici doneli su u Komisiju 1. a to je izborna oblast prostranija od svih ostalih. one se interesuju za čisto praktična pitanja . jer nam one otkrivaju stanje ruskoga života i socijalna stremljenja toga doba. 155 plemstvo. U izvesnim tačkama one se slažu. Verovatno se pretpostavljalo da će mnogi gradovi izabrati za poslanike plemiće. koji je toliko spreman da odobri sva ku inicijativu koja se odnosi na mesne interese. svi ostali gradovi izabral i su skoro isključivo trgovce. Plemići iz izvesnih okruga. taj obrazovani spahija i pisac koji se interesuje za socijalna pitanja. I drugi uzroci objašnjavaju uzdržavanje od glasanja. izbori izazivaju ovde onde prilično žive borbe oko suprotstavljenih kandidacija. Nasuprot tome. Što su gr adski poslanici brojniji od poslanika plemstva. No mnogi i od ovih poslednjih mogu uostalom takođe biti otsutni iz svoga mes ta stanovanja. Putovanje od vlastelinskog doma do glavnog okružnog me sta tada je veoma teško. od kojih su 10 sastavile c entralne ustanove. da odu u svoj okrug. pošto su oni obavezni da vrše izvesne službe po udaljenim mestima.neodobravanju vladine inicijative. Na isto držanje naila zi se ponekad u varošima. Kako to da jedan Bolotov. koje je p re trideset godina onako žarko želelo da uzme učešća u centralnoj zemaljskoj upravi da bi pokušalo da izvojuje za sebe socijalne povlastice. ostaje ravnodušan prema sastavljanju novog Zakonika? To je otuda što se plemstvo. Izbori su bili zakazani u najnezgodnije doba godine. Daleko od toga da se vrše usred uopšte ravnodušno ti. 208 o d gradova. 210 građani i 1. Ovi rezultati s u. mnogi drugi stanovnici interesuju se živo za izbore i pokazuju čvrstu želju da iskoriste svoje izborno pravo. Pre svega. Tako su poslanici iz trgovačkih redova zauzeli u Komi siji prvo mesto. još je teže. posledica izbornog sistema koji je propisala carica. u svim sveskama izbegava se da se kritikuju osnovice tadašnjega r ežima. Ali se tako štogod nije dogodilo: jedino je dvanaest gradova izabralo plemiće. kada se dešavaju poplave i kada su putevi neprohodni. pozivajući se na proglas Petra III koji ih je oslobodio obavezne službe. za razliku od Katarininih Uputstava. one skoro ne sadrže apstraktna i teoriska r asmatranja. a ponekad i nemogućno za mnoge spahije. N eizbežno je da seljački poslanici budu malobrojni. Pojedinci kojim a je iz bilo kog razloga osporeno pravo glasa traže ga revnosno. poljoprivredne i druge. u velikoj meri. među trgovcima. koju oni odbijaju da prime. i zato ima više uzdržavanja kod plemićskih birača nego kod va roških.066 seljaci. Bolotov. Na dr ugom mestu. objašnjava svoje uzdržavan je od glasanja svojim ubeđenjem da će rezultat tih izbora biti samo prazna larma i n ekorisne spletke. pošto se od njih bira samo po jedan na svaku pokrajinu. 79 od slobodnih seljaka i 88 od kozaka i inorodaca. otkako su mu te povlastice date . zbog ogromne razdal jine. ove sves ke imaju veliku dokumentarnu vrednost. Skupa uzev. te bi tako ovi imali većinu u Komisiji.

Carica ima da ga izabere između tri kandidata. Zato on i zahtevaju da iznos novčane kazne za uvredu nanesenu plemiću bude povećan. itd. S jedne stran e. Početak rada Komisije. Na četvrtom mestu. u trenutku kada treba da se sast ane Komisija. trgovci traže pravo da mogu trgovati i imati fabrike i industriska preduzeća kao povlasticu njihovoga staleža. nad kojima oni žele da budu jedini gospodari. Ali. sednice Ko misije svečano su otvorene u prisustvu carice. pa čak prema pojedinim sveskama i hapšenja. jer i on i sami žele da se odadu trgovačkim poslovima. Oni takođe uporno traže da se mesna upravna vlast preda u r uke činovnicima koje bi biralo plemstvo. već traže da se vlast približi narodu i da se na licu mesta pobrine o bitnim potrebama zajednic e decentrališući registrovanje svih civilnih radnji i poslova. one se više ne slažu. da bi „plemićski red bio odvojen na osn ovu svojih prava i povlastica od ostalih ljudi drugoga ranga i porekla”. Plemići uporno traže proširenje svojih povlastica. vršenje lekarske p rakse. Sve bez izuzetka traže smanjivanje poreza i dažbina. oni polažu pravo da uživaj