P A V L E N

M I L J U K O V ,

Š A R L

S E N J O B O S ,

L U J

E Z E N M A

I S T O R I J A R U S I J E

P O N OV L J E N O I Z DA N J E

ZAG REB 2 00 9. I S T O R I J A R U S I J E N A PAV Z I Š . E TA » I S T O R I J A R U S I J E « , N A R O D N A K U L T U R A , B E O G R A D 1 9 3 9 . Saradnici pri originalnom izdanju: Kamena Dalmeda, profesor univerziteta u Bordou; General G. Danilov, ran iji načelnik štaba ruske vojske; P. Gronski, raniji profesor politehničkog instituta u Petrogradu; A. Kizeveter, raniji profesor Moskovskog univerziteta, profesor uni verziteta u Pragu; V. Mjakotin, profesor univerziteta u Sofiji; B. Mirkin-Gecevič, raniji profesor univerziteta u Petrogradu; L. Niderle, honorarni profesor unive rziteta u Pragu. Prvo izdanje je bilo prepuno štamparskih grešaka i nedoslednosti u prevodu, zbog žurbe izdavača pri objavljivanju knjige. Tako se događalo da su iste ličnosti prevedene na različiti način - često na susednim stranicama. Većina štamparskih grešaka je ispravljena u ponovljenom izdanju, prevodi su ujednačeni, a jedina intervencija u tekstu je tran skripcija „Potemkin“ mesto „Paćomkin“, koje je potpuno neubičajena u srpskom jeziku i u ono vreme (pre Drugog svetskog rata). R E DA K T O R P O N OV L J E N O G I Z DA N J A O G N J E N Š E K U L J I C A S A D R Ž A J P L T S I E E E S A L I : M I L J U K OV, R A N I J I P RO F E S O R M O S KOV S KO G U N I V E R TA , N J O B O S , P RO F. PA R I S KO G U N I V E R Z I T E TA , L . E Z E N M A N , P RO F. PA R I S KO G U N I V E R Z I T

Predgovor 12 KNJIGA PRVA Od početaka do smrti Petra Velikog Izvodi za istoriju Rusije i ruska istoriografija 12 I. Geografska slika Evropske Rusije 25 II. Kratak pregled preistorijske arheologije ruske zemlje 39 1. Preslovensko doba 39 2. Slovensko doba 46 3. Starine okolnih neslavenskih naroda 48 III. Ruske zemlje od početka do kraja tatarske najezde 50

1. 2. 3. 4.

Slovenska plemena i stvaranje kijevske kneževine 50 Kijevska kneževina i ruske zemlje u XI i XII veku 54 Pokrajinski život ruskih zemalja u XII i XIII veku 65 Tatarske najezde i njihove posledice 70

IV. Moskva, Rusija i ujedinjenje ruske zemlje 74 1. Severoistočne kneževine u XII i XIII veku i stvaranje moskovske kneževine 74 2. Moskovski kneževi 76 3. Ivan Treći Vasiljević 80 4. Vasilij Treći 86 5. Ivan Četvrti Grozni 87 V. 1. 2. 3. Doba nemira i dolazak Romanova na vlast 95 Politički nemiri i plemićska reakcija 95 Socijalni nemiri narodne rulje 98 Tuđinsko mešanje i narodno buđenje 100

VI. Prvi Romanovi: od Mihajla do Petra Velikog 104 1. Mihail Fjodorovič 105 2. Aleksej Mihailovič 109 3. Sjedinjenje Malorusije sa moskovskom državom 116 4. Unutrašnje uređenje u XVII veku 126 5. Preobraćaj života i običaj pod tuđinskom vlašću u XVII veku 131 6. Crkvena reforma i crkveni rascep 137

2 7. Duhovni život u XVII veku 139 8. Književni i umetnički život u XVII veku 144 9. Neposredni prethodnici Petra Velikog 148 VII. Petar Veliki 154 1. Život i rad Petra Velikog do rata na severu 155 2. Rušenje staroga poretka 166 3. Prva sistematska reforma 183 4. Posle Poltave 192 5. Rezultati reforme: haos 201 VIII. Petar Veliki (nastavak) 205 1. Od Baltičkog Mora do Kaspijskog jezera 205 2. Obnova 208 3. Socijalne posledice Petrove reforme 223 4. Narodna prosveta i reforme crkve 228 5. Nezadovoljstvo zemlje i carevića 237 KNJIGA DRUGA Poslednici Petra Velikog, od autokratije sa podrškom plemstva do birokratske autokratije IX. Od Katarine Prve do Katarine Druge 247 1. Katarina Prva i Petar Drugi 247 2. Ana Ivanovna 252 3. Ivan Šesti 263 4. Jelisaveta Petrovna 268 X. Od Katarine Prve do Katarine Druge (nastavak) 279

1. Petar Treći 279 2. Unutrašnje stanje u Rusiji u prvoj polovini XVIII veka 283 XI. Katarina Druga 301 1. Revolucija 301 2. Prve upravne mere 305 3. Komisija 314 XII. Katarina Druga (nastavak) 325 1. Spoljni rat i Pugačevljeva buna 325 2. Zakonski rad 332 3. Spoljni rat 340 4. Kraj vladavine 346

3 XIII. Pavle Prvi i unutrašnje stanje 351 1. Pavle Prvi 351 2. Ekonomsko i socijalno stanje krajem XVIII veka 359 3. Duhovni život u Rusiji u drugoj polovini XVIII veka 367 XIV. Aleksandar Prvi 375 1. Liberalna reforma 375 2. Reakcija 387 3. Materijalni i duhovni napredak za Aleksandra Prvog 394 4. Spoljna politika 397 XV. Nikola Prvi 412 1. Stupanje na presto 412 2. Početak vladavine 419 3. Konzervativna politika i rad državne uprave (1831—1855) 433 XVI. Nikola Prvi (nastavak) 447 1. Vlada i duhovni život Nikole Prvog 447 2. Spoljna politika 458 KNJIGA TREĆA XVII. Aleksandar Drugi 472 1. Kraj rata na istoku 472 2. Doba velikih reforma 474 XVIII. Aleksandar Drugi (nastavak) 505 1. „Ocevi i deca” 505 2. Počeci revolucionarnog pokreta 510 3. Reakcija i teroristički pokreti 518 4. Evropska politika i ekspanzija u Aziji 536 XIX. Aleksandar Treći 557 1. Pobeda reakcije 557 2. Školska i duhovna reakcija 572 3. Ekonomska politika 578 4. Spoljna politika 581 XX. Nikola Drugi 587 1. Održavanje reakcije 587 2. Ekonomski i finansiski rad 591

3. Porast opozicije i priprema revolucije 597

4 4. Spoljna politika 604 XXI. Nikola Drugi (nastavak) 618 1. Prva revolucija 618 2. Od manifesta do sastanka Dume 631 3. Prva Duma ili Duma narodnog preziranja 643 4. Od prve do druge Dume 650 5. Druga Duma 653 6. Treća Duma ili Duma plemića 657 XXII. Nikola Drugi (nastavak) 665 1. Spoljna politika (1905-1914) 665 2. Spoljna politika (1914-1917) 678 3. Uloga Rusije u Svetskom ratu 685 XXIII. Nikola Drugi (nastavak) 701 1. Četvrta Duma 701 2. Revolucija iz februara 1917 712 XXIV. Rusija pod sovjetskim režimom 733 1. „Ratni komunizam“ i Lenjin 733 2. Nep i borba o vlast posle Lenjina 747 3. Petogodišnji plan i „Staljinizam“ 760 4. „Kulturna revolucija“ 771 Napomena o ovom izdanju 783

5 P R E D G O V O R I Ova Istorija Rusije ponikla je iz saradnje nekolicine ruskih istoričara koje je ve lika katastrofa izgnala iz njihove otadžbine. Ona je zajedničko delo ljudi vičnih isto riografskom poslu, koji su hteli omogućiti Francuskoj da se koristi njihovim znanj em stečenim u Rusiji. Onaj koji je, zajedno sa g. L. Ezenmanom i sa mnom, zamislio ovo delo i rukovodio njegovim stvaranjem, g. Miljukov, čije su radove o ruskome d ruštvu istoričari već ranije visoko cenili, nosi ime koje je danas postalo slavno širom celoga sveta zbog njegove državničke uloge. On lično napisao je veliki broj odeljaka o voga dela, često najoriginalnijih i najvažnijih, a posebice glave o revolucionarnoj krizi u XX veku kojoj je prisustvovao kao svedok i u kojoj je učestvovao kao sudel ovač. Pisci ovoga dela hteli su da pruže francuskim čitaocima rezultat proučavanja vršenih u Rusiji po arhivskim dokumentima, privatnim dnevnicima, memoarima i prepiskama , proučavanja koja su većinom skorašnjega datuma, malo poznata u Francuskoj, i iz koji h je ruska istorija izišla obnovljena. Nije potrebno naglašavati korisnost ovakvoga dela. Francuz, željan da upozna prošlost ovoga velikog naroda, čija uloga u čovečanstvu raste iz dana u dan, ne može još i danas da nađe delo koje bi potpuno zadovoljilo njegovu opravdanu radoznalost. Jer na franc uskom jeziku postoji veoma mali broj knjiga o istoriji Rusije. Najpoučnija Istorij a Rusije od Ramboa, opravdano cenjena u svoje vreme, pretstavlja danas samo istoriska znanja sa kraja XIX veka; ona čak ponekad pruža izopačenu sliku ruske istorije usled uticaja francusko-ruskog saveza i težnje za preteranim divljenjem carističkom režimu. Mala Istorija Rusije od Platonova, prevedena na francuski, može imati za cilj samo da pruži ukupan pregle d, i ona se zaustavlja na pragu savremenoga doba. Niz monografija Vasiljevskoga o najglavnijim ruskim vladarima i njihovoj okolini sačinjavaju sjajnu zbirku, zani mljivu i prijatnu za čitanje, dramskih i skandaloznih anegdota; ali ona ne može da p retstavlja istoriju ruskoga naroda. Mnogo temeljnija dela nemačkih pisaca, Hermana , Briknera, Šimana, Hečea i Štelina, nisu prevedena na francuski; ona, uostalom, i ne sačinjavaju povezanu celinu. Da bi popunili tu prazninu, pisci i izdavači ovoga dela odlučili su da objave na f rancuskom jeziku jednu celokupnu istoriju ruskoga naroda od njenoga početk a. Oni su želeli da pruže istorisku sliku svih vidova ruskoga života, unutrašnj ega političkog režima i spoljne politike, kretanja stanovništva i organizovanja društva, zemljoradnje, industrije i trgovine, književnosti i umetnosti, nauke i prosvete. Pokušaću da objasnim zašto mi se čini da su oni u tome poslu uspeli, i želeo bih isto tako da rasvetlim razliku u gledištima između ruskih istoričara i onih koje u Rusiji naziv aju »zapadnjacima«.

6 II Opšti plan ovoga dela drži se koliko god je mogućno hronološkoga reda, što je prirodno za svaku istoriju. Kažem koliko god je mogućno, jer ma da je celina podeljena na hronol oške periode, ipak je bilo potrebno da se u svakom od ovih perioda opišu odvojeno i uzastopno grupe raznorodnih pojava: političkih, socijalnih, ekonomskih i duh ovnih. Granice između perioda uzete su iz unutrašnje politike; ona pruža ok vir najmanje proizvoljan, jer se jedino dejstvo državnih vlasti pruža kroz sve oblas ti narodnoga života, a utoliko pre u jednoj zemlji gde je vlada, imajući pred očima sa mo jedan jedini cilj, uvek zavisila od volje jedne jedine ličnosti, i gde su presu

dni događaji bili promene na prestolu. Pravilna srazmera održana je između uzastopnih perioda kao god i među raznorodnom građom . Niko se neće iznenaditi što izlaganje događaja postaje sve obimnije ukoliko se pribl ižuje našem dobu. Opravdano je što se brzo prelazi preko svih početnih vekova zaključno sa krajem XV veka; jer oni ne samo da su malo proučeni zbog nedostatka dokumenata, n ego su skoro bez događaja zbog nedostatka ljudi. Ta zemlja, gde naseljavanje tek b eše otpočelo, imala je tada veoma razređeno stanovništvo u kome se nije još mogao da ispol ji skoro nikakav javni život. Isti slučaj bio je i u svima evropskim kolonijama u pr vim vremenima kolonizacije. Isto je tako opravdano dati mnogo više mesta XIX veku, dobu kada je ruski narod, postavši najmnogobrojniji narod čitave Evrope i mnogo veći od svih ostalih, počeo da živi snažnim životom koji je do sitnica poznat iz ogromne gomi le najverodostojnijih dokumenata. Čitalac se neće požaliti, nadam se, što vidi kako se u većava obim izlaganja kada se dođe do poslednje revolucije iz koje je neposredno pot ekao sadanji režim u Rusiji, utoliko pre što je pisac te povesti, kao svedok i značaja n sudelovač, tada bio na najboljem položaju odakle je mogao da posmatra tu krizu i d a upozna njene najtajnije opruge. Ne treba se isto tako čuditi što će se naići na više pojedinosti iz unutrašnje nego iz spolj ne politike, a naročito kad bude potrebno da se objasni jedna od najoriginalnijih pojava u istoriji Rusije: one neobične inicijative samodršca, one nepredviđene samovol je koje odlučuju o budućnosti jednoga velikog naroda. Krvava opričnina Ivana Grozno g, revolucionarni ukazi Petra Velikog, zakonodavni prohtevi Katarine, mistična maštanja Aleksandra I, liberalni pokušaji Aleksandra II, sva ta dela ruskih samodržaca mogu se objasniti jednome »zapadnjačkom« čitaocu samo pomoću podrobnog proučavanja životnih prilika za vreme svakog poj dinog vladara, dok odnosi sa drugim državama, koji pretstavljaju građu spoljne polit ike, ulaze u zajedničku oblast istorije Evrope koja je našem čitaocu već poznata. U tom području bilo je dovoljno izneti tačno posebna stremljenja i postupke ruske vlade; i u tom pogledu obim izlaganja je veoma proširen, naročito od godine 1876. Najnoviji deo za čitaoca je, razume se, istorija društvenog, ekonomskog i duhovnog ži vota. O kretanju stanovništva, tako važnom u toj zemlji veoma

7 skorašnjeg i veoma brzog naseljavanja, o stvaranju velikih industr iskih preduzeća, o uvećanju proizvodnje i trgovine čitalac će naći veliko izobilje obavešten ja, cifara i karata. Tu će se videti koliko Rusi u statistiku imaju po verenja (koje je na Zapadu veoma poljuljano) i koliko im je u vo lji izračunavanje procenata, u čemu sada boljševici idu do besmislenosti, jer u desetn im razlomcima izračunavaju procenat svoje industriske proizvodnje koja je još u povo ju. Jedno veoma zanimljivo otkriće za Francuze, koji su tako malo obavešteni o unutrašnjem razvitku ruskoga naroda, biće objašnjenje dveju najoriginalnijih crta ruskoga društ va, a to je prelaz u plemstvo vladarevih službenika, i preobražaj seljaka u robove; jer se u tome najjasnije vidi obratni tok društvenoga razvitka u Francusk oj i u Rusiji. Dok su u Francuskoj, zemlji koja je veoma davno počela da se obrađuje , ratnici kao posednici velikih oblasti sami sebe proglasili za plemiće za vreme m eđusobnih ratova, i dok su se seljaci, veoma davno vezani za zemlju kao sebri, postepeno uzdizali iz ropstva do slobodnog posedovanja zemlje preobražajem njihovih odnosa sa velikim posednicima, pri čemu je kraljeva moć mogla da ig ra samo sporednu ulogu, - u Rusiji je, naprotiv, vladar silom svoje svemoći, a iz potrebe za zajedničkom odbranom od susednih naroda, stvorio jednu klasu ratn ika koji su za vreme svoje službe nagrađivani ustupanjem zemlje u veom a siromašnom i još neobrađenom kraju, gde je zemlja, kao jedini izvor bogatstva, d obijala vrednost samo radom seljaka. Da bi izdržavala ratnike, a tako isto d a bi prikupila potreban novac najpre za danak tatarskome hanu a poznije za državne izdatke, državna uprava je postepeno vezivala za zemlju zemljoradnike bez kojih o na ne bi davala ni dug ratniku ni porez caru. Ratnici, postavši najpre nasledni po sednici svoje zemlje, a potom u XVIII veku oslobođeni svake obaveze i ovlašćeni da pos tupaju po svojoj volji sa seljacima vezanim za njihov posed, stekli su veoma vis

ok položaj koji ih je najzad izjednačio sa plemstvom ostalih evropskih zem alja. Seljaci, privezani za određeno zemljište i ostavljeni na milost plemića, s pali su sa položaja slobodnih zemljoradnika na stupanj sebarstva, koje se jedva ma lo razlikovalo od ropstva antičkoga doba. Duhovni život obrađen je u ovoj knjizi onim hronološkim redom što ga je nametnuo politički život, sa naročitim isticanjem različitih vidova koje je taj život dobijao u raznim per iodima, i to više sa gledišta istorije nego sa gledišta umetnosti. Važnost jednoga dela ili jednoga pisca odmerena je prema mestu u razvitku ruskoga duhovnog života više ne go prema njegovoj estetskoj vrednosti. Početna natucanja ruskoga književnog života, ti pokušaji nezgrapni za naše zapadnjačke oči, obrađeni su sa isto toliko obzira, a ponekad i sa više ljubavi kego remek dela XIX veka, čiji su zraci obasjali čitavo čovečanstvo. Naučni život, započet u Rusiji najpre u obliku vežbanja u tehničkim zanatima, dugo vremena bio je samo popularisanje radova evropske nauke; on je morao da sačeka drugu polo vinu XIX veka da bi se uzdigao do visine originalnih istraživanja. On je mogao da zauzme samo skromno mesto u slici ruskoga života.

8 A naprotiv, dato je - i to opravdano - najšire mesto istoriji nastave, koja je prirodna dopuna istorije nauka. III Nije samo istoriska sadržina ovoga dela poučna za čitaoca, već isto tako i gledište sa kog a ruski istoričari posmatraju istoriju svoje otadžbine. Oni dovoljno poznaju Rusiju i Evropu, te zapažaju tesne veze koje ih spajaju; oni dakle nisu dolazili u iskušenj e da osobine svojstvene ruskom narodu pripišu azijatskom poreklu ili temperamentu. Oni su se u dovoljnoj meri oslobodili iluzija sveslovenskog romantizma, te više n e veruju da je ruski narod pozvan da preporodi evropske narode u ime jednoga nov og shvatanja ljudskoga života. Oni znaju da je njihov narod po poreklu evropski na rod, stvoren kao i drugi okolni slovenski narodi ujedinjavanjem nekolikih st alno nastanjenih plemena pod vlašću jednoga ratničkog vođe. Pošto je u istoriski period ušla mnogo docnije nego zapadna Evropa, Rusija je u XII veku dostigla otprilike i sti stupanj razvića evropskih naroda koji je Francuska dostigla u VIII a Nemačka u X veku. Bilo je to doba pre feudalnog režima, kada je zemlja bila podeljena između kn eževa od kojih je svaki imao oko sebe krug ratnika. Dva događaja usled geografskog p oložaja Rusije na granicama Azije prelaz u pravoslavlje krajem X veka i najezda i gospodarenje Tatara od XIII veka, najpre su je odvratili a potom sasvim odvojili od evropske zajednice i bacili u usamljenost koja je zaustavila njen razvitak. Ona je ponovo došla u dodir s Evropom tek posle ponovnog zakašnjenja, te je zaostala za pet ili šest vekova, i nije imala ni viteški stalež, ni gradsku buržoazi ju, ni Renesans, ni Reformaciju, već je bila potčinjena svevlasti jednoga jedinog vl adara, »samodršca ruskih zemalja«, čija je vlast bila tiranska, jer je bila lišena kočnica a ristokratije i oblasnih zlasti koje su u Srednjem veku ponikle u Evropi i ograniča vale čak i vlast apsolutnih monarhija. Dovde su ruski istoričari saglasni s nama, se m što umanjuju važnost tatarskoga gospodarstva. Ali posle narodnoga otpora u početku XVII veka protivu pokušaja Poljske i Švedske, i čim je Rusija ponovo došla u stalan dodir sa evropskim narodima, koji su bili odmakli u prosvećenosti, čitav njen unutrašnji život ukazuje se nama zapadnjacima samo kao kopi ja režima, običaja i shvatanja Zapada. Petar Veliki stvara vojsku i flotu po uzoru n a Evropu, Senat, veća i finansiski sistem po uzoru na Švedsku, a Sinod po ugledu na protestantske crkve; kneževi i kneginje nemačkoga porekla u XVIII veku obrazuju plem stvo, plemićske sabore, zanatska udruženja i buržoaziju po nemačkom uzoru. Aleksandar I ugleda se na Napoleona, a Nikola I upravlja svojom vojskom po pruskom načinu; Alek sandar II zavodi u Rusiji francuske sudove i porote, univerzitete i gimnazije ka o u Nemačkoj, a mesne i pokrajinske sabore kao u Evropi; pa i Duma Nikole II stvor

ena je po nemačkim uzorima. Za ta dva veka nazivi ustanova, činova i položaja su skoro uvek zapadnjački; tu su odbori stvoreni po zapadnjačkoj modi

9 da pripreme sve reforme, i ideal ruske državne uprave ostao je uvek »prosvećeni despot izam« iz evropskog XVIII veka. Isti je slučaj i sa opozicijom. U svima svojim uzastopnim oblicima ona je uvek traži la svoj ideal u političkom i socijalnom režimu pozajmljenom od zapadnjačkih praksa i t eorija. Dekabristi iz 1825 godine tražili su ustavnu monarhiju po ugledu na francu sku, a liberali iz 1860 godine parlamentarnu monarhiju po ugledu na englesku; re volucionari posle 1875 godine radili su za evropski socijalizam, a komunisti za nemački marksizam, i najviši stupanj originalnosti što ga je Rusija postigla sastoji s e danas u tome da ostvaruje jednu teoriju koja je u Evropi ostala u stanju utopi je. Nije samo u politici Evropa služila kao uzor. U svim oblastima života, u zemljoradnj i, industriji, trgovini, književnosti, umetnosti, nauci, nastavci, u načinu o devanja, društvenim običajima i zabavama, Rusija je dobivala potstrek od Zapada, usv ojila njegove prakse i sledovala njegovim modama. Njena književnost je otpočela prev ođenjem i prerađivanjem zapadnjačkih spisa, a njena nauka popularisanjem evropske nauk e. Takav utisak čini istorija Rusije na duh jednoga zapadnjaka. Ali, kada se taj dugačk i niz podražavanja posmatra sa ruskoga gledišta, on dobija sasvim drugi izgled. Pažnju ruskog istoričara ne privlači više strani uzor, nego rad izvršen u Rusiji da bi se taj uzor prilagodio prilikama ruskoga života. I upravo taj rad na prilagođavanju postaje za njega glavni predmet proučavanja; reklo bi se da evropski uzor postoji tek od trenutka kada je nekoji saradnik ruske vlade saznao za njega. Zbog toga ruski is toričar veoma brižljivo proučava pripremne radove za reforme, careve lične utiske ili mašt anja, uticaje koji su vršeni na njegovu volju, suparništva u njegovoj okolini, raspr ave u njegovom kabinetu ili u odborima kojima je stavljeno u dužnost da ispitaju t a pitanja, proučavanja što su ih vršili njegovi saradnici, izmene unete u prvobitni na crt, oblik konačnih odluka i mere preduzete za njegovu primenu. Ruski istoričar se i nteresuje čak i za neusvojene nacrte, jer oni bacaju svetlost na shvatanja male gr upe upravljača i upoznaju nas sa osećanjima, predrasudama i otporom onoga što se u Rusiji smatra za javno mišljenje. Francuski čitalac može uostalom samo da se raduje ovakvoj sklonosti ruskoga duha, je r upravo ta neprekidna težnja da se podražavanja Zapadu pretstave kao ruski pronalas ci pružaju čitaocu izobilje obaveštenja o delima i ličnostima dosada skoro nepoznatim u Francuskoj. Tako će se upoznati sa onima koji su stvarali projekte za Petra Veliko g, Katarinu i oba Aleksandra. Podroban pregled radova čuvene Katarinine zakonodavn e komisije pokazaće mu jasno već oštro izražen pokret protivu sebarstva i pomaman otpor povlašćenih protivu svake reforme u tome pogledu, čime se objašnjava neuspeh toga pokušaja . Proučavanje diskusija i spletaka u komisiji i oko komisije kojoj je Aleksandar I I stavio u dužnost da pripremi oslobođenje sebara objasniće čitaocu kako se vlada mogla odlučiti na tako značajnu reformu i zašto je unela u nju tako važna ograničenja.

10 Sa toga ruskog gledišta može se lako uočiti kako se jedna tućinska ustanova p resađena u Rusiju preobrazila toliko da je postala kao neka domaća tvorevina. Zemstv o, stvoreno po ugledu na pokrajinske zajednice Zapada, postalo je u Rusiji organ političkog života mnogo snažniji nego njegov slabački zapadnjački uzor; ono je mnogo dubl je prodrlo u narodnu masu. Svojim ustanovama za lekarsku pomoć, za osnovn u nastavu, za zemljoradnju i statistiku, zemstvo je intelektualce, lekare , učitelje, statističare i agronome dovelo u ličnu vezu sa seljacima; njegova delatnos t probudila je unutrašnjost zemlje koju je birokratija bila dovela do ob

amrlosti; ono je naviklo ljude različitog društvenog nivoa da saraćuju kao m eđusobno ravni, i ono je učinilo da čak i u sela prodre osećanje jednakosti pred zakonom . Sličnim preobražajem su se ruske političke stranke, iaka ponikle iz zapadnjačkih stranak a od kojih su čak i nazive pozajmile, izmenile usled čisto ruskih prilika koje su na njih uticale. Ni ustavna stranka, ni liberali, ni socijalisti, ni radnička strank a nisu postupali kao njihovi evropski imenjaci. Rascep - čije su posledice bile su dbonosne za zemlju -između parlamentarnih liberala i grupa sa socijalističkim težnjama potekao je iz suprotnosti između dveju uzastopnih generacija, i njega su ovde pot puno rasvetlili ubedljivi navodi uglednih pisaca iz oba tabora. Posle 1875 godin e rusku omladinu odvratilo je od parlamentarne opozicije osećanje nesavladljivog n epoverenja prema njenim starijim drugovima liberalima, osumnjičenim da gaje potajn e aristokratske težnje. Tako se objašnjava oduševljeno stremljenje ka ekstremnim rešenji ma, koje je u ovoj knjizi označeno kao revolucionaran pokret i koje je, služeći se i d alje zapadnjačkim obrascima, naposletku nametnulo Rusiji jedan režim sasvim različit o d režima ostalih evropskih država. Razlika u gledištima ne oslovljava uostalom i različitost u načinu naučnog obrađivanja. Pi sci ovoga dela, dobro upoznati sa primenom istoriske metode koja se upotrebljava u čitavoj Evropi, izvežbali su se u proučavanju izvora i oni znaju za predostrožnosti k oje kritika zahteva. Oni su umeli da očiste teren od lažnih povesti i anegdota koje su nagomilala dva veka ćeretanja na dvoru i po ambasadama, a takođe i od pogrešnih zap ažanja i tumačenja tuđinskih putnika. Tako su oni uspeli da rasture opsenu romantičnih i luzija o staroj Rusiji (naročito o miru i Saboru). Praktična potreba da se ograniče razmere ove istorije i vrsta čitalaca kojim a je ona namenjena nisu dopuštale da se ovo delo otromi mnogim objašnjenjima u oblik u napomena. Ipak će jedan podroban odeljak o kritičnim delima omogućiti čitaocu da s tvori tačnu sliku izvora za istoriju Rusije i upoznaće ga sa važnim monografija ma i iscrpnim delima u kojima su izneti rezultati stečeni proučavanjem dokumenata. Želim da završim izražavanjem svoje zahvalnosti za čast koja mi je ukazana da francuskim čitaocima pretstavim delo od tako velike vrednosti. Š. Senjobos

11 I Z V O R I Z A I S T O R I J U R U S I J E I R U S K A I S T O R I O G R A F I J A Najstariji izvori za istoriju Rusije jesu letopisi (ili hronike) i dela. Letopis i izlažu događaje hronološkim redom, prema spisima pisanim u manastirima i crkvama, a ponekad i na dvorovima. Ostali su nam od njih mnogi prepisi pisani od XIV do XVI I veka. Najvažnije od njih objavila je Petrogradska arheografska komisija u zbirci Polnoe Sobranjije Ljetopisej (Potpuna zbirka ruskih letopisa), u 22 sveske info lio. Od sredine XIX veka ne smatra se više da je prvi letopisac bio monah Nestor iz Pečerskog manastira u Kijevu. Najstariji deo letopisa (od 850 do 1110— 1116) pripisuje se Silvestru, igumanu Vidubickog manastira u Kijevu, ko ji izgleda da je preradio zbirku nekih ranijih letopisa; u jednoj analizi — možda preterano opreznoj — A. Šahmatov raspoznaje u dosada poznatim tekstovima Povesti min ulih vremena (Povjesć vremennih ljet) čitavih pet uzastopnih slojeva, od kojih prvi potiče iz sredine XI veka. Što se tiče obaveštenja koja se odnose na prve početke, letopi si ih crpu iz narodnih legendi i vizantiskih hronika, kojima su dodali najstari je sačuvane dokumente: ugovor sa Grcima iz 911 i 945 godine, i Rusku istinu (Ruska ja Pravda). Kasnije, u XII i XIII veku, rad letopisaca gubi svoje obeležje celok upnosti: pišu se različite hronike u Kijevu, Novgorodu, Perejaslavlju (južnom), u Galiču, u Voliniji, Vladimiru, Rostovu itd. Od XIII veka, letopisi sever nih i južnih pokrajina konačno se odvajaju i pišu se nezavisno. Od kraja XV pa sve do XVII veka, istodobno sa stvaranjem političkog jedinstva Rusije, rezult ati tih različitih radova ponovo se skupljaju u pregledne celine. Poslednje ovakv o celokupno delo, najopširnije ali i najmanje kritičko, napisano je po naređenju patri

jarha Nikona, čije ime i nosi. Ipak, u ovo doba letopisi gube konačno svoje anonim no i strogo pripovedno obeležje; oni postaju izbor događaja namenjenih da dad u tendenciozno objašnjenje prošlosti, saobrazno novim političkim i verskim shvatanjima Moskve; ili se pak preobražuju u memoare savremenika koji opisuju događaje svoga do ba. Političke tendencije preovlađuju isto tako i u prvom udžbeniku ruske istorije sast avljenom po ugledu na istorisku književnost Poljske, Sinopsisu, koji je objavljen u Kijevu godine 1674, a napisao ga na osnovu hronika Teodosije Safonovič. Broj mem oara (ili kazivanja) uvećava se, naročito počev od Doba Nemira (1613); od kraja XVII v eka oni se ređaju bez prekida i sačinjavaju glavni izvor za proučavanje ruskoga živ ota. Njima treba dodati i pričanja tuđinaca o Rusiji, od kojih je najstarije napisao Sigismond fon Herberštajn, Rerum Moscoviticarum Commentarii, 1549 godine. Proučavanju dela pristupili su ruski istoričari znatno kasnije nego proučavanju letopisa; ali su postepeno ti dokumenti o unutrašnjem životu, državnoj uprav i, pravu, ekonomiji, finansijama itd. zauzeli glavno mesto u istoriografiji. Izv esno, za najstarija razdoblja oni su mnogo oskudniji nego oni kojima raspolaže zap adna Evropa: od XII do XV veka oni su veoma malobrojni: dokumenti koji se tiču ist orije Moskovske države pojavljuju se u znatnoj količini

12 tek od druge polovine XVI veka. Najstariji takvi dokumenti čuvani su prvenstveno u manastirima; odatle su ih uzimala privatna lica, muzeji, bibl ioteke, Arheografska komisija sastavljena naročito u tome cilju (1827—1834), i napos letku državni arhivi. Zbirke dokumenata nekadanjih javnih ustanova bile su velikim delom uništene požarima, naročito za Doba Nemira, a isto tako u godini 1626 i 1812. I pak, znatan broj tih dokumenata, onih koji su poticali iz centralnih ustanova a naročito iz oblasnih uprava, sačuvani su, i to uglavnom posle Doba Nemira; ima ih iz obilno počev od vladavine Katarine II. To su najpre dokumenti o diplomatskim od nosima, o vojnoj administraciji i finansijama; potom policiska akta (o javn oj bezbednosti i moralu); i naposletku akta pravosuđa, koje se stapalo sa administ racijom. Diplomatska akta od kraja XV veka bila su proučavana i objavljena na jpre u Zbirci državnih akata i ugovora (Sovranjije gosudarstvenih aktov i do govorov), u 4 sveske, od 1813 do 1822 godine, a potom u Zborniku Društva za rusku istoriju, gde su objavljeni i izveštaji stranih diplomatskih pretstavnika u Rusiji (od kraja XVII veka). Kasnije se prešlo na proučavanje vojnih i finansiskih aka ta, kao i rodoslovnih knjiga (Razrjadnija knjigi, zvanično ustanovljena 1556 i 1686 godine) koje su određivale mesta na koja su imali prava izvesni članovi iz na jviših plemićskih porodica. Među dokumentima o zemljišnim posedima plemstva obavezn og da vrši vojnu ili javnu službu (lena i domeni) i fiskalnih dokumenata, da nav edemo knjige za »upisivanje« (piskovija) i knjige za »oporezivanje« (perepisanjija), koje su s vremena na vreme ustanovljavane da bi se odredio porez: u prve, starije po posta nku, upisivana je zemlja koja treba da plaća porez; u druge, koje potiču iz treće dec enije XVII veka, upisivana su isto tako ognjišta (dvor) poreskih obveznik a. Od svih sudskih dokumenata najbolje su proučeni zakonici: Ruskaja Pravda, Sudeb njih, Zakonik (Uloženije) cara Alekseja Mihailoviča. Potpuni zbornik zakona kasniji h od Zakonika, I serija, od 1649 do 1825 godine, u 46 svezaka, objav ljen je 1830 godine. U arhivima se čuvaju takođe mnogobrojni dokumenti koji se odnos e na pravne nauke. Akta iz privatnog prava manje su sačuvana; među najinteresantniji m spomenućemo ona koja su određivala razne stupnjeve lične potčinjenosti (od sebarstva p a sve do obaveza dužnika prema poveriocima), ugovore o prodaji i kupovini, bračne ug ovore, testamente. Naučno proučavanje ruske istorije započeo je u XVIII veku najpre Rus Tatiščev (1686—1750) i Nemac orijentalist Vajer (1694—1738), potom Rus Lomonosov (1711—1 765) i Nemac Miler (1705—1772), i naposletku Rus Ščerbatov 1733—1790), — kao i njegov takmac Boltin (1735—1792), prvi koji je razmišljao o unutrašnjoj istoriji Ru sije, — Nemac Šlecer. Bajer i Šlecer bavili su se samo najstarijim periodom ruske isto rije; Bajerovi radovi sačuvali su i danas svoju vrednost; naprotiv, Šlecer, slavni o

snivač istoriske kritike, pošao je od pogrešne pretpostavke da su letopisi, zvani Nest orovi, delo jednoga istog pisca, da su sve njihove varijante samo prosta preinačen ja prepisivača, i da se može uspostaviti prvobitni tekst — kao što se uspostavlja tekst klasičnih pisaca —

13 izbacivanjem tih preinačenja. Tatiščev i Ščerbatov nameravali su, iako se nisu za to dovol jno bili pripremili, da na osnovu letopisa sastave povezanu istorisku povest. Ta tiščev je samo grupisao sasvim mehanički, prepričavajući ih jezikom svoga doba, sva obavešte nja koja je našao u raznim rukopisima letopisa; ako je njegovo delo sačuvalo do dana s izvesnu vrednost, to je stoga što se on poslužio nekojim dragocenim rukopisima koji su se kasnije izgubili. Ščerbatov je, naprotiv, umanjio vrednost svoje dokumentacije jednim pokušajem pragmatičkog izlaganja prema književnom ukusu svoga doba; pa ipak, on nad Tatiščevim ima to veliko preimućstvo što je osim Letopisa iskoris tio i diplomatske note, čiju je istorisku važnost već bio naglasio Miler, vredni uprav nik arhive Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi od godine 1765. Miler, koji je pomogao Ščerbatovu da napiše svoju Istoriju, imao je takođe nameru da objavi diplomatsk e dokumente. Njegovu nameru ostvario je tek posle njegove smrti kancelar N. P. R umjancev (Zbirka državnih akata i ugovora, u 4 sveske; početak V sveske sačuvan je u n epovezanim listovima), koji je naredio da se sistematski istražuju najstariji ruko pisi sačuvani po manastirima; ta istraživanja omogućila su sem toga Kalajdoviču i Stroev u da sastave dragocene spiskove starih rukopisa. Čuvena Istorija Ruske države od N. M. Karamazina obično zanemaruje rad istoriografa XV III veka. Karamzin, koji je kao i Lomonosov smatrao istoriju za književno delo, po pularisao je rusku istoriju i pridenuo svojim junacima sentimentalne ideje svoga doba. Glavna je mana njegove Istorije što je sačuvao tendenciozni karakter istoriskih radova XVIII veka slaveći monarhiju i svodeći čitavu rusku evoluciju na ove tri faze: ujedinjenje, raspadanje i ponovno uspostavljanj e državne oblasti (Kijev, apanaže, Moskva pod samodržnim vladarima); zbog toga su mu n ajmlađi njegovi savremenici uskoro zamerali što mu nedostaju kritički smisao i filosof ske ideje. Jedan učenik Šlecerov, profesor Kačenovski, zasnova »skeptičku školu« i pokuša da meni na istoriju Rusije shvatanja zapadnjačkog romantizma. Pod izgovorom da je prv obitna istorija svih naroda zasnovana na prostonarodnim legendama, te je uvek ba snoslovna, on je izjavio da je čitav početak ruske istorije, kako ga opisuju letopis i, »pun bajki«. Njegovi učenici išli su čak dotle da su tvrdili, no bez dovoljno dokaza, k ako je ruska istoriografija verodostojna tek od XIII veka, doba kada izgleda da je sastavljena istorija prethodnih stoleća. Pri tom oni preteruju, poput Šlecera, u isticanju prvobitnog divljaštva ruskih plemena. Njihovi protivnici, Butkov i Pogod in, nisu imali nimalo muke da pobiju njihova tvrđenja, te je skeptička škola uskoro iz gubila svaki uticaj. Proučavanje Šelingove i Hegelove filosofije nagnalo je tadanju mladu generaciju da s e zapita kakva je bila uloga Rusije u svetskoj istoriji. P. J. Čaadaev, koji je pr vi postavio sebi to pitanje, tvrdio je kako ruski narod nije nimalo sklon da igr a istorisku i svetsku ulogu, kako je njegova prošlost prazna i kako on nema budućnos ti, sem ako bi usvojio jedinu ideju koja ima istorisku i svetsku vrednost: ideju hrišćanstva u njegovom zapadnjačkom obliku katolicizma. Međutim organsko shvatanje isto rije, koje su mladi ruski naučnici pozajmili od nemačke

14 filosofije, propovedalo je naprotiv da budućnost proističe iz prošlosti, kao plod iz s etve, te prema tome ako je ruski narod sposoban da igra kakvu ulogu u istoriji čov ečanstva, to dolazi otuda što je klica njegove istoriske misije već postojala u njegov oj prošlosti. Pogodin, postavljen godine 1836 za profesora istorije na Moskovskom univerzitetu i zvanično pozvan da brani »istorisko pravoslavlje« od »kleveta skeptika«, po

Rukovođen radovima Eversa. a objavio je takođe i dela o istoriskoj geografiji. M. nego da obeleži unutrašnji razvoj istorije i istinsku vezu među događajima. etnografiji i statistici. i slavenofila. Po njemu. polazeći od razvoja plemenskog režima na kome su se zasnovali odnosi između kneževa vladajuće dinastije. seljaka. jedne specifično ruske ideje. od kojega su jedan primer videli u razgranato j lozi ruskih kneževa. čak i oni najsitniji. zadatak istoričara nije da u živopisnom obliku iznosi dramske događaje i junačne ličnosti. što je pružilo prvu osnovicu za proučavanje te istorije. i oni s u dugo bili dragocen izvor za proučavanje ruskoga života. vojske. Vizantije i od Tatara. iako nisu uspeli da potvrd e teorije slavenofila. nego iz plemena. Oi je upravio svoju pažnju na istoriju plemstva. Istovremeno objavljen je u Aktima arheografske ekspedicije rezultat ist raživanja vršenih od 1829 do 1834 godine po arhivama državnih manastira. koja je bitno ruska. S. pravnih a kata i ustanova. prema novom učenju. Iako je mnogo zaslužan za rusku i storiografiju. racionaln oj i logičnoj. On je prvi raskinuo. gde je sve jasno koliko i ograničeno. imaju izvesnoga smisla. rusk a istorija otpočinje jednim idealnim dobom života u zajednici. i ta osnova treba da bude pre je dna ideja nego kakav stvarni događaj. koje je prekinuto stvaranjem države. verski i soc ijalni. i uopšte uzev. So lovjev. Polevoj nastavio je n jegov pokušaj sa više veštine. knezu i njegovim ratnicima. suprotstavili istočnjačku dušu. već da je to naprotiv bio pot reban prelaz u istoriskom razvitku Rusije koji je donosio postupno jačanje njene p olitičke moći. U toj osobitoj milosti proviđenja on je video glavni dokaz »u zvišene uloge« dodeljene Rusiji u budućnosti. i da je tatarska vladavina bila isto tako »neophodna«. Zapadnjaci su uneli isto toliko oduševljenja u svoja istraživanja. slavenofili su uporno dokazivali da su to njegovi najstariji obl ici. Bjelaje v. On dokazuje da podela Rusije na apanaže nije nastupila kao vraćan je unazad posle tobožnje sjajne epohe pod samodržnom vlašću. naročito zbog svog podrobnog proučavanja letopisa. te se na kraju krajeva istorija Rusije i dalje svodi na istoriju vrhovne vlasti. da istakne uzastopne periode narodne istorije i njene odnose sa sveopšt im razvitkom. koja se mogla primeniti na Zapad kaogod i na Rusiju. iako bojažljivo. građana. u istočnjačkom pravoslavlj u i zemljoradničkim zajednicama ili miru oni su videli dvostruki vid. te elemente »unutarnje istine«. koja su sa čisto is toriskoga gledišta imala mnogo veći obim. dotada potpuno nei spitanu. Rajca.duhvatio se prvi da istražuje dokaze za tu misiju. pravnih istoričara koji su tvrdili da je ruska država ponikla ne iz o pštinske zajednice. Solovjev (1820—1879) je pokušao da postavi zakon istoriskoga razvitka Rus ije. i da u njima vidi dokaze natprirodne i čudesne misije Rusije. razvila se 15 živa prepirka između zapadnjačkih istoričara. Ali i kod njega ta »neophodnost« postaje malo po malo »smisaona«. on se okomio da dokaže kako svi događaji. zem ljoradnje i zemljoposedništva. sveštenstva. sušta stveno emocionalnu. i on je narod i zemlju. branilaca teorije opštinske organizacije. on je veoma nevešto i jednostrano ispunio filosofski deo svoga zadatka. on je ispunio svojim radovima 27 svezaka časopisa toga društva. Slavenofili su na svoj način rešili tako postavljeni problem. treba u samom narodu tražiti osnovu čitavoga istoriskog razvitka. Po njegovom tvrđenju je taj sistem socijalnog uređenja postojao . Polevoja i Pogodina. Nestručni istoričar N. tim tuđinskim elementima unesenim iz Skandinav ije (Varezi). E versa i Rajca. oni su zapadnjačkoj duši. pristalica teorije plemena. usvojio i razvio teorije dvojice profesora univerziteta u Dorpatu. Zato on odbija da prizna kako je ideja monarhije bila ostvarena još od početka istorije. D. suprotstavi o državi. kojoj se koreni gube u carstvu mistike i vanzemaljsko g života. Konstantin Aksakov primenio je ova shvatanja na istoriju. Po njemu. »opštežića«. U težnji da otkrije postojanj e zakona uzročnosti u istoriskom razvitku. Iako su zemljoradnička zajednica i mir u Rusiji relativno pozni oblici zajedničkog z emljoposedništva. Kao sekretar Društva za rusku istoriju i starine u Moskvi od 1848 do 1867 godine. sa patriotskim i mo narhističkim shvatanjem koje je bilo glavno obeležje ruske istoriografije do Tatiščeva i Karamzina. te su toga radi počeli proučavati socijalnu istoriju Rusije. Međutim. finansiskog i monetarnog sistema. kojoj se posvetio I. Pošto je jedan mlad istoričar.

kao i izvor privatne svojine. Preterivanje u primeni njegove metod e dovelo je najzad petrogradsku istorisku školu do besplodnosti. I. već »građanska zajednica. treba tražiti uzr ok neotklonjivog i prastarog raspadanja plemena. zato je on nagomilao sasvim nekritičke pretpostavke o s lovenskom poreklu preistoriskih stanovnika ruske teritorije. jeste zbornik događaja. zbog toga. Ova teorija nije uspela da zadovolji istoričare ruskoga prava. 16 Po Hegelu. već je ono rezultat — potpuno logičan iako veoma zakasneo — sopstvenoga razvoja Rusije. Do toga zapadnjačkog načela o evoluciji pojedinca dolazi Kavelin. potom doba porodične i pr ivatne svojine. nasuprot Kavelinu. Kavelin posta vio je sebi cilj da je izmeni polazeći od načela unutarnjega jedinstva i tražeći u njemu zapadnjačke elemente. odbio je da prizna tu ulogu pojedinca.u Rusiji sve do Petra Velikog. Afanasijev objavljuje svoje Narodnija legendi i skazki (Narodne legende i pripovetke). prema tome Rusija. da napiše istoriju naroda a ne države ruske. I baš u tome potstreku. kojoj je donekle umanjio vrednost popušta jući težnji — koja je tada bila omiljena — da objasni narodne pripovetke obožavanjem sunc a. A pobeda porodice i porodične svojine nad plemenom i nad odgovarajućim sblicima svojine prestavlja stalan potstrek. ali su naučnici ubrzo napustili te dve filosofije o ruskoj istoriji da bi se više posvetil i stvarnim činjenicama. pojedinac je izvor samovolje i sebičnosti. njemu je nedostajala naučna priprema koja bi mu omogućila da govor i o najstarijim vremenima. u njegovim Monografijama . već je. prema Hegelovom tvrđenju nije bila država. u istoriji. Plemenski režim. Ipak. Za pravnika postoji istinski pravna organizacija tek od tre nutka kada porodica prevagne nad plemenom. počeo je na severoistoku da smatra s ebe za naslednoga gospodara i počeo je da zasniva svoje odnose na ličnoj svojini. Kostomarov (1817—1885) dao posle istraživanja po arhivama i koje je naročito posvetio istoriji Male Rusije ili Ukrajine. I sto se tako u toku toga raspadanja plemenskog uređenja ostvarivala postepeno pobed a i oslobođavanje pojedinca. pisac važnih studija o istoriji ruskih ustanova i priv rženik Hegelove filosofije. koji se po njeg ovom tvrđenju završio stvaranjem načela o državi. i tek za njegove vladavine ustupio je mesto državno m uređenju. Buslaev izučava prv enstveno rusku umetnost i njene odnose sa književnošću. Zabjeljin posv ećuje se istoriji spoljnih oblika ruskoga života i daje sliku. Drugi jedan pravni istoričar. Čičerin. izdat a u Petrogradu u 2 sveske 1872 i 1885 godine. kao i režim zemljoradničke zajednice za njega su samo pojave iz obla sti privatnoga prava. u Domašnjij bit ruskih carej (Domaći život ruskih careva) 1862. po njegovom mišljenju to načelo ne samo da nije pozajmljeno od zapadne Evrope. naučni rad Bestužev-Rjumina (1829— 1897). ali. D. ali bez velike sreće. imali vremena da se izmene na moskovs kom severoistoku. ovaj istoričar pokaza se upočetku raspoložen da uzme za lozinku »nacionalnost«. koji je sveopšta osobina čovečanstva. neprestano zauzet brigom da razdeli razne gradove članovima svoje porodice. Mnogo srećniji bili s u radovi koje je M. poslednjeg pristalice Karamzina. i Domašnjij bit ruskih caric (Domaći život ruskih carica) 1869 godine. ne pojedinac. kao i svaka zajednica u kojoj prvenstvu je privatno pravo. Čičerin stavlja vladavinu pojedinca na početak istoriskog razvoja Rusije. poslužio je kao prelaz. koji se na jugu osećao pre svega članom plemena. sa pozivanjem na neposredne izvore.« Prepirka slavenofila i zapadnjaka bila je vrlo živa u godinama 1850 i 1860. Knez. tu dragocenu zbirku ruskoga folklora. K. života i običaja u Moskvi u XVII veku. na osnovu d okumenata iz dvorskih prikaza (centralnih arhiva). u Kijevu. Njegova Ruskaja Istorija. Zabjeljin je hteo takođe. U iskušenju da se sl oži sa shvatanjima slavenofila. ali je kasnije tvrdio sve upornije da je neophodn o potrebno temeljno i kritično proučavanje izvora. Sasvim različit bio je u ovom prelaznom dobu rad moskovske škole. gde se bio usredsredio ruski život potisnut nomadskim najezdama. Između stare i nove istoriografije. F. država izraz najveće duhovne slobode. u međuvremenu su socijalni uslovi koji su proisticali iz plemensko ga uređenja i preovlađivali na jugu.

Danilevski. oba tabora su se podelila i stvorila četiri posebne stranke: konzervativnih slavenofila. osob ito u višim i obrazovanijim društvenim redovima. 1868—1889. Konzervativno zapadnjaštvo naročito je pretstavljao rečiti publicist Katko v i pravni istoričar B. Konzervativci se nisu regrutova li samo iz redova nekadanjih slavenofila. sociologije i filosofije. sa Kostomarovom i naročito sa njegovim prijateljem Kulišem. To se dogodilo sa Bestužev-Rjuminom i njegovom petrogra dskom školom. a to he reći pristalica ma jedne sveslovenske federacije sa prevlašću Rusije i Carigradom kao prestonicom. Ovaj je. usvojio je odmah krajnja shvatanja nacionalizma o »narodnoj svesti« i potrebi da se iz ruske duše uklone sve kasnije poza jmljene osobine. unesene spolja. sličnih nepromenljivim v rstama iz biljnoga i životinjskog carstva. Njegovo je delo i Ruskaja Istorija v biografijah (Istorija Rusije u životopisima ). Ali su njihove političke ideje usk oro bile nadmašene. oni su već bili dali — suprotno vladinim očekivanjima — liberalno tumačenje. zajedno sa Konstantinom Leontijevom. Prva od ovih stranaka pokušala je. kao što su prethodne decenije b ile ispunjene rasprama slavenofila i zapadnjaka. Danilevski (1822—1885). Ruski poraz na Krimu — koji je delimično bi o povod teoriji Danilevskoga — i poljski ustanak 1863 godine vratili su mnoge umer ene liberale nacionalizmu. očekivali liberalne reforme Aleksandra II. i koje je dugo vremena ostalo glavna istoriska čitanka i narodni udžbenik. konzervativnih zapadnjaka. Pod uticaj em tih nacionalističkih težnji preduzeta su izvesna čisto istoriska istraživanja. koja im je bila zajednička. da »liberalni i ravnopravni napredak« n aposletku dovodi do propasti svaki narod. svoja istraživanja upravio je on na s tvaralačku ulogu države. O nacionalnoj ideji. Kojalovič. kao i prirodnjak N. Poznije je napustio istoriska proučavanja radi 18 teoriskih radova iz oblasti politike. Konzervativno slavenofilstvo išlo je čak dotle da je tvr dilo. kojoj je pripisivao osobenosti društvenog života stare Rusije. 20 svezaka. kako smo već kazali. istoričar zapadne Rusije i pisac jedne Istorije ruske nacionaln e svesti (Istorija Ruskago samosoznanjija). posle teške reakcije za vlade Nikole I. Ilovajski i Samokvasov. oduše vljenje za ideju posebne ukrajinske narodnosti praćeno je istinski moćnim izražavanjem . koji je bio antidarvinist. koje su izmenile čistotu te »nacionalne svesti«. Čičerin. da stvori — oslan jajući se na prirodne nauke — pojam osobene slovenske duše. a to će reći u vremenu kada su intelektualni 17 ruski krugovi. i ljudi koje su u Evropi netačno nazivali panslavistima. suprotstavljene su mu urođene osobine prostoga naroda. Da bi se suzbijao taj obrazovani st alež (inteligencija). niti pak liberali samo iz redova zapad njaka. 1872 popularno delo koje opisuje život i rad najznamenitijih ličnosti ruske istor ije. Istoriografija šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga veka bila je ispunjena borbom konzervativaca sa liberalima. i da se Rusija može spasti Jedin o ako se najreakcionarnijim merama primora da se drži vizantiskih načela. liberalnih slavenofila i liberalnih zap adnjaka. između o stalog i ona što su ih vršili samouci Zabjeljin. Petrograd. pozajmio je od nemačkog istoričara Rikerta doktrinu o neprome nljivosti i neizmenljivosti »istoriskih tipova civilizacije«. što je bio i san Danilevskoga. Jedan mlađi na učnik. Naučnici koje smo spomenuli pojavili su se krajem pedesetih i početkom šezdesetih godi na prošloga veka. i uporno su poricali normansko poreklo prvih ruski h knezova. primenio na istoriju Rusi je hegelovsku teoriju o prvenstvenosti države. To shva tanje delili su u isti mah i branioci prava naroda nastanjenih na granicama Rusi je.i Istraživanjima (Monografii i izsledovanija). kojima je bio ci . koji su pok ušali da dokažu — pomoću »popularne etimologije« osobnih imena — da su Istočni Sloveni bili p tari stanovnici ruske zemlje.

Ovo je. Mordovcev. Gradovski († 1889). kojima je bil a oduševljena generacija šezdesetih godina prošloga stoleća. Pošto je prošao kroz idej e slavenofila i zemljoposednički liberalizam. našlo je svoga prvog pretstavnika u originalnoj ličnosti A. napisao je o slovenskoj književnosti. Ščapov je godine 1864 počeo da razmišlja o o dnosima između sila i zakona spoljnoga sveta i snage ljudske prirode. o etnografiji raznih ogranaka ruskoga naroda i socijalnom pokretu nove Rusije niz opširnih studija. a naročito A. Mjakotin. i on je smatrao da su te prepreke pomogle ruskom narodu da sačuva »samoniklos t svoga prirodnog uma«. N. koje sputavaju država i obrazovani slojevi. usled svojih životnih teškoća. za čije su naseljavanje i iskorišćavanje bila po trebna mnoga stoleća. o čemu je ostavio dokumentarne radove prvoredne važnosti. U tome pravcu otpočeše dakle populisti svoja istraživanja. kao u istoriji raskola (crkvenog rascepa) i sekti — u oblasti vere. M. i Aristov je pošao za njegovim primerom. i to poglavito »pod uticaje m prirodnih nauka«. koja donose mnogo novih činjenica što ih je pisac nagomilao da bi potkrepio svoju tezu o liberal nom zapadnjaštvu i koje ostaju dragocena pomoćna dela. da naučno razvije svoje ideje onoliko koliko su one zasluživale. kao što su kasnije koris no činili Melnikov i Prugavin. on se isključivo ograničava na to da poredi spoljne uticaje koji objašnjavaju evr opeizaciju Rusije. ali. naići će čitalac na obaveštenja o tome koliko je naro d učestvovao pri osnivanju države u južnoj Rusiji. Liberalno zapadnjaštvo okupilo je izvestan broj naučnika koji su manje obraćali pažnju n a istoriski razvitak. specialisao se u proučavanju »antidržavnih elemenata« u prošlosti. zaslužuje istu zamerku. misli i osećanja narodne mase. Pipin († 1904). koji je odlučno nameravao da pobije slavenofilske teorije o pr ošlosti Rusije.lj da suzbijaju radikalne doktrine toga doba. Ščapov utvrđuje »da se razvija jedan nov evropski umni tip«. pokazali su se oštroumnij . Jedan prij atelj Kostomarova. i kao u istoriji kozaka i seljačkih pobuna za vreme ropstva — u soc ijalnoj oblasti. koji je bio bliza k prijatelj Semevskoga. pripada u izvesnom smislu toj školi. Iako nije mogao. Pod uticajem Bukleove knjige on je pokušao kasnije da objasni istoriju Rusije istorijom prepreka koje je »fizički i etnološki« razvitak ruskoga naroda suprotstavio njegovom »umnom usavršavanju« koje bi se vršilo na »naučnim i racionalnim« osno ama. kako vidimo. među opštim pogledima na koje se nailazi u njegovoj knjizi ima ideja o postupnoj evropeizacij i Rusije. koji se pre svega brine da ispuni svoju pripovedačku dužnost. no koji su naučno ispitivali mnogobrojne 19 dokumente o postupnom evropeiziranju zemlje. profesor u Dorpatu. čija čuvena i već spomenuta Istorija ide do godine 1774 i oslanja se na arhivske dokumente koje je on prvi upotrebio i koje je on čes to navodio doslovno. ipak je on ostavio či tav niz veoma interesantnih radova koji objašnjavaju osobenosti ruske istorije p rimitivnim ekonomskim uređenjem zemlje. Solovjeva. Populistička teorija poklanjala je pažnju samo proučavanju aktivnih manifestacija volj e. Semevski bavio se posebno sebarstvom. A. Tu treba na prvom mestu spomenuti S . V. J. Brikner. ali je njemu nedostajalo vremena da izbliza prouči taj razvitak. V. D. koje je propovedalo teoriju populizma (narodnjičestvo). ne vezujući ih za unutrašnju istoriju zemlje. Liberalno slavenofilstvo. jedinim koje su postojane«. Istoričari ruskoga prava. Tek od vremena Petra Velik og. koji j e hteo da na proučavanje istorije primeni metod prirodnih nauka. te zbog toga i nije dublje proučio niti dovoljno dokaz ao svoju glavnu misao. Ščapova (1830—1883). u odeljku ove Istorij e gde on govori o Kijevskoj epohi. fizičkim i a ntropološkim. značilo odreći se konačno ponovno g uzdizanja i slavljenja drevnih osnova ruskoga života. »Tada mi je postalo jasno — piše on — da je i najsavršenija apstraktna socijalna i pr avna teorija nepostojana i proizvoljna ako ne počiva na naučnim osnovama. i ona je tvrdila da se ta volja i ta misao. Već krajem pedesetih godina prošloga veka Kelsijev poče da proučava verske sekte u Rusiji. A. I on usvaja pretpostavku da postoji organska veza između te evropeizacij e i raznih faza u unutrašnjem razvitku Rusije. ispoljavaju uvek i svuda gde narod sam stu pi na poprište i dela nagonski. P. o zakonima k oji upravljaju njihovim uzajamnim delovanjem i o ispoljavanju tih zakona u istor iji. Nema tesne veze između glavnih ideja i pričanja Solovjeva.

ipak proučavanje ruskih ustanova. Gradovski polazi od gledišta koje izgleda da treba da ga uvrsti među liberalne sl avenofile. ona poništava tvrđenja slavenofila. sav zauzet pisanjem svoje Istorije. on u njemu vidi jednu »živu snagu. V. i ona objašnjava sličnosti ne pozajmljivanjem. njega to ne navodi da — poput Čičerina — očajava zbog »naroda« niti da svu svoju nadu položi u »državu«. Iznenađen postupnim oslobođavanjem ru h društvenih staleža počev od druge polovine XVIII veka. samo je za vreme moskovskog perioda ruske istorije. Ona konačno uništava i predrasudu da je svaka sličnost iz među ruske istorije i istorije zapadnih zemalja posledica neposrednog po zajmljivanja. Jedan učenik Sergejeviča.i. ne beše stvorio svoju škol u. da ih nikako ne treba pripisivati slučaju i da se mogu objasniti samo dejs tvom istih uzroka«. daleko od toga da narod s matra za tromu i trpeljivu masu. I. I on je posvetio sav svoj znalački trud da pronađe tragove tih klica. Najglavnija od njih bila je neosporno moskovska škola. Rus ki istoričari od 1880 do 1900 godine prihvatili su u većoj ili manjoj meri ovo novo shvatanje. a naročito pro učavanje ruske provincije. i baš to načelo aktivnosti sačinjava za njega binost nacionalnog pitanja. i t o privremeno. skupštinama koje su l ičile na savremene pretstavničke 20 ustanove na Zapadu. on ih otkriva i kasnije. jednu moralnu ličn ost«. posvećujući se u isti mah i univerzitetskoj nastavi. umesto da upravlja događajima. koji s u iz originalnosti ruske istorije izvlačili ubeđenje da se ona ne može porediti ni sa jednom tuđom istorijom. Tvrdeći da su »sličnosti što ih pokazuju te ustanove sa zapadnjačkim ustanovama tako mnogo brojne. Sergejevič je zašao u uporednu istoriju. kaogod i u ostalim evropskim zemljama. Kovalevski. uistini prvi zaveo u Rusiji uporedno proučavanje i storije. ali s u one tu bile ugušene tatarskom vladavinom i vizantiskim svatanjima. učenik Engleza Enria Samner Mena. Sada je bilo glav no ustanoviti stepene sličnosti ili razlike između Rusije i Zapada u toku istoriskog a razvitka. U svakom slučaju. gde je Vinograd ov uskoro stekao veliki ugled svojim predavanjima u Oksfordu i svojim radovima o . Sve do 1905 godine ova generacija naučnika radila je mirno i pod normal nim uslovima naučnog života. ali on dolazi do rezultata koji ga stavljaju u red liberalnih zapadnj aka. Po njemu. Sergejevič. Da bi se to postiglo. kaogod što mu nije otkrilo da su postojali najneophodni ji uslovi za normalan društveni život. U Moskvi su naročito Maksim Kovalevski i Pavle Vinogradov bili prvi propovednici tih shvatanja. Zbog t oga je korisno pozabaviti se univerzitetima koji su unapređivali naučno istraživanje i stvorili različite škole. Zasluga za popularisanje novih shvatanja i metoda pripada pre profesorima opšte istorije nego profesorima ruske istorije. Solovjev. iako on polazi od slavenofilskoga shvatanja da je narodni organizam ak tivan činilac i sposoban za napredak. Jer. Ova uporedna metoda duboko izmenjuje shvatanja istoričara. u XVI i XVII veku. klice poli tičkih sloboda postojale su u Rusiji. M. zanemarujući pri tom tehničke i spoljne pozajmice koje je Rusija uzela o d zapadne Evrope. Latkin. Ipak. Pre svega. tako on oduzima od konzervativaca — dajući mu demokratski opseg — pojam »nacionalizma« koji su oni bili monopolisali. Kada ih je autokratska vlada primorala da napuste svoje katedre i da se nastane u tuđini. ali je M. narod ostao miran posmatrač. I tako je pitanje evropeiziranja Rusije potisnuto u drugi red. posvetio je naročite studije Zemskim Soborima i za konodavnim odborima XVIII veka. u Zemskim Soborima. On se čak trudi da ih otkrije i u pokušajima koje je vlada činila u XVIII veku da okupi zakonodavne odbore koji su imali da izrade građanski zakonik . koja je poslužila kao uzor dr ugim školama. trebalo je pribeći sociološkim metodama. On vidi njihov p otpuni razvoj u odnosima između vječa (narodnoga skupa) i kneza u staroj Rusiji. drugi jedan istoričar ruskoga prava. nije mu pružilo nijednoga primera u prošlosti da je narod i grao ulogu aktivnog činioca. veruje više u aktivnu ulogu nar oda u prošlosti. nego uporednošću bitnih razvoja istoriskoga života. iako se on nije naročito odao ruskoj istoriji. on se nada da će taj razvoj dov esti u budućnosti do oblasne autonomije.

Pod uticajem Vinogradova i njega. Bahaljev. Doba marksističkog upliva obeležava. objavili su korisne rasprave. za kojima su došli radovi Korsakova. osim nekoliko opštih pregleda. Bahaljev je igrao. svo jim darom istoriskog oživljavanja i svojom jasnovidnošću. sličnu ulogu na Harkov skom univerzitetu. naročito onih iz najstarijeg istoriskog doba. izvršio je veliki uticaj na javnost i na svoje učenike. Na Kijevskom univerzitetu. oni su ostavili dosta svojih učenika u Moskvi. istoričar velike kneževine Litvanije. Ljubavskoga. Miljukov i A. Dovnar-Zapoljski. 21 Na Petrogradskom univerzitetu uticaj Bestužev-Rjumina još dugo je gospodario. On je smatrao da čitava savremena generacija treba da se posveti isključivo prethodnoj kri tici izvora. na koje je on izvršio jak uticaj. Jedan od njegovih učenika Zamislovski. čije istoriske tradicije potiču od Kostomarova. Iako je. o istoriografiji i bibliografiji ruske istorije. Pod njegovi m uticajem napisana je najpre knjiga Tugan- 22 . Hruševski. F. teoriski. Golubovski. iako donekle bezoblične i glom azne. Ilovajskoga. P. moskovski istoričari posvetiše s e više proučavanju ruskih ustanova i socijalnim pitanjima. čitav niz dragocenih r asprava o istoriji prava i raznih ustanova. Petrovskoga i Filipova — u Moskvi. Svo jom veštinom da ocrta istoriske ličnosti. Gradovskoga i Sergejeviča. Petrogradska istoriska škola izvršila je svoj uticaj i na radove Ikonjikova. uze na sebe ulogu branioc a novih ukrajinskih težnji. posebice središnih ustanova. M. V. Andrijašev. prema učenju Kostomarova. Uticaj pravnih istoričara i stoga univerziteta. da dokažu pravo oblasno g stanovništva i teritorija na kojima ono stanuje ka samoupravu ili čak i na nezavis nost. Ljaskoron ski i Evarnicki. proučavala se naročito oblasna istorija ukrajinskoga juga. još p ostoji i njega pretstavljaju Filevič i Čečuljin. Đakonov. Prjesnjakov i Pavlov-Silvanski usvojili su potpuno pravac moskov ske škole. počev od 1890 godine. Nj egovi učenici. Ovoj školi pripadaju i P. a da se uzdrži od pisanja ruske istorije ili pojedinačnih spisa na osnovu arhivskih dokumenata. jer postaviše sebi za cilj. otišao je do krajnjih granica toga odricanja od svakog izvođenja zaključaka i svakog istoriskog konstruisanja. kada je 1894 godine postao profesor univerziteta u Lavovu. na Vladimirski-Budan ova i Romanovič-Slavatinskoga — u Kijevu.istoriji engleskoga prava u srednjem veku. N. pretposlednju fazu r uske istoriografije. i Ditjaćina — u Harkovu. gde je 1897 godine odlični naučnik Ključevski zamenio ostarelog Slovjeva. Platonov. čiji Pregled ruske istorije — objavljen pri kraju njegova života ili posle njegove smrti — ni izbl iza ne odrazuje čar njegove žive reči. pored ostalih. kao i svojom oštroumnom analizom izvora. Molčanov ski. koji se naročito bavio istorijo m zapadne Rusije i Litvanije. Ivanov. Ključevski. bio je veoma jak. Peretjat koviča. Družinjin. ali najmlađi od ovih i storičara. Kizeveter. A. a to će reći unutrašn joj istoriji. u manjoj meri. Tvorac te kijevske škole je V. Šmurloa. nasuprot tome Lapo-Danilevski. marksizam pripomogao da se unište izvesne istoriske predrasude koje su se bile raširile oko 1870 godine u doba populističkog u ticaja. Ipak. od kojih imamo. nacionalni pravac. na primer na Droček -Drozdovskoga. on ipak nije uneo mnogo novina u istorisko proučavanje događaja. koji su nap isali nekoliko odeljaka ove knjige. Lohvickoga. iako se još nailazi na uti caj Bestuževa i Zamislovskoga u radovima E. Antonovič. Ali u Kijevu ta proučavanja dobiše veoma jasno političko obeležje. pisca jedne važne studije. Borzakovskoga i M. odali su se prvenstveno proučavanju i storije južnih ruskih kneževina u doba prevlasti Kijeva. naročito S. potrudiše se da dovedu u sklad tu tradiciju svoje šk ole sa življim metodama Ključevskoga i moskovskih istoričara. koji takođe potiče od Bestuževa. na Zagoskina — u Kazanju. Hruševski. profeso ra Kijevskog univerziteta. Proučavanje oblasne istorije započeo j e u Moskvi svojim radovima Bjelajev.

kasnije su se odv ojili od ostalih i obrazovali levičarsku grupu. nejednake vrednosti. kako im se »slovenstvo« uopšte učinilo odveć prožeto evropskom kulturom. n aročito ekonomskoj i socijalnoj istoriji. i prilično interesantna Ruskaja Istorija u 4 sveske. 1832 —1866. i njegova History of Russia. a da je nalazila političkog izraza u monarhiji. Berlin. Vernadski. još uvek je korisna i sadrži bibliografiju dosta potpunu za svoje doba . a pod upravom jedne »ideokratske« vlade koja bi pret stavljala jednu »demotičnu« upravljačku klasu. njegovu pažnju privlači skoro isključivo anegdotičn a istorija i intimni život pojedinih ličnosti. sličnih monografijama Vališevskog. Reastion and Revolution in Russia (1861—1909) od Cep. mogu se navesti: dobar udžbenik Morfila. Politik (1814—1831). Karsavin. 4 sveske. Makenzija Valasa. bilo uzimajući iz arhiva ministarstva spoljnih poslova raznih zemalja građu za originalna dela o međunarodnim odnosima Rusije. K. B. Berlin. Karsavin i P. X. Gautier. Najglavniji među njima su knez N. L. Pokrovskoga. Vernadski i drugi. učenici Ključevskoga. koja se geografski nalazila između granica Evrazije. P. oni su naj pre pokušali da se vrate slavenofilskom pokretu. dali su korisnih priloga za rusku istoriju. francuski i engleski. Suvčinski. ipak. Strubeckoj. bila je nekadanja carevina Džingis-Hana. ta studija. Nedavno je jednu novu istorisku doktrinu stvorila jedna grupa ruskih izbeglica i z mlađe generacije. Briknera. Odlična knjiga Ana tola Lerua-Boljea. ali koja obrazuje jednu ekonomsku i geografsku celinu i dovoljna je sama sebi. u Obrisu ruske istor ije (Načertanije ruskoj istorii). Russland. 1904— 1913. Pod uplivom proti vtuđinskog posleratnog pokreta. 3 sveske. Najskorašnjiju studi ju u kojoj su iskorišćena nova ruska istraživanja napisao je Karl Štelin. a to je »kontinent istočne Evrope i zapadne Azije«. G. kao i Danilevski posle poraza na Krimu. L' Empire des Tsars (3 sveske). što ga je objavio univerzitet u Yale-y 1929 godine. studija Teod ora Šimana u Onkenovoj zbirci. Rožkova o seoskoj ekonomiji u XVI veku. P. izdavana više puta . Bahr ušin. a potom značajno delo N. njegova lična istraživanja po savre menim memoarima i arhivskim dokumentima omogućila su mu da pokatkad stvori interes antne istoriske slike. der Europ. bilo sažimajući istraživanja ruskih istoričara u skupne preglede ili pojedinačne rasprave. 1912. Kamburg i Gota. već su se i dalje posvećivali proučavanju unutrašnje istorije. Russia. Zaozerski. od Nisbeta Beina. a druga 1931 godine. ogromna teritorija koja nije ni Evropa ni Azija. Svjatopolk. Russia. razdoblju koje počinje od Ivana Groznog pa do Aleksandra I. Na engleskom. Suvčinski. Ruska carevina. 7 svezaka. 1902. XI—XII). treba da iz iđe u tri sveske. potom u The Cambridge Mode rn History (sv. koji je zameni o Šimena na katedri istorije istočne Evrope na Berlinskom univerzitetu. Njujork. u zbirci Story o f the Nations. Oman (7. kako njegova originalnost dolazi od pravoslavlja. nisu pošli za tim novim pravcem. i oni su se nazvali evrazisti. 1891. od M. Polen und Livland bis im XVII Jahrhunder t. niz monograf ija. Takva su dela: Gesc hichte des russischen Staates. Potom. osim celokupnog dela Ser D. kao Bologovski. sposobnog da započne eru preobražaja »materije« i oduhovljavanja života. 1863—1877. koju je objavio E. od kojih je prva izišla 1928. nemački. S. Savicki. Gesshishte Rus slands u. izdanje). L' Histoire de la Russie od Alfreda Ramboa. N. 1886. i najzad već spomenuti radovi A. Oni su se pomirili sa idejom jedne sovjetske Rusije. sjajan pregled od Teodora fon Barhardija. koja im se ukazuje kao početak azijatskoga carstva o kome oni s anjaju. i njegova Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. kako je oni shvataju.Mirski. Većina mlađih istoričara. P. trudeći se da dokažu kako je ruski du h originalan. pod naslovom Geschichte Russlands seit den Anfängen bis zur Gegenwart. Nekoliko evrazista. od Štrala i Hermana. njegov novi udžbenik. A history of Russia. Pe .Baranovskoga o ruskoj fabrici. radije su ga zamenili »azijatst om«. Strani istoričari. Vališevski posvetio je niz knjiga. 23 U Francuskoj se nije mnogo pisalo o celokupnoj istoriji Rusije. Lajpcig. Njujork. Jakovljev. ima skromnije težnje. pokušao je — bez velikog uspeha — da napiše jednu evrazi sku istoriju Rusije. ipak daje veoma tačan i dubok o pšti pregled.

jedino otvoreno more nalazi se s one strane polarnoga kruga. i to j e Severno Ledeno More. Moskva je na 650 km. Ova mora s u ili potpuno zatvorena. ili su sužena pri izlasku. A History of Russia. 1915 (Kembridž. Ovim već odavno poznatim razlikama.000 km. a Perm na više od 1. 24 I . od ovoga pisca. koja sadrži bibliograf ski spisak. Za XIX vek. vodenim slivovima. od najbližega mora. koja obuhvata celokupnu Evropsku Rusiju. Dok ostali deo Evrope pokazuje tektonske nerav . pretstavlja izvod iz njegovih predava nja na Londonskom univerzitetu i daje bibliografiju. u poređenju sa zap adnom polovinom pokazuje višestruke suprotnosti: suprotnosti u spoljnim konturam a. ne spominjući još mnoge druge. pa i te obale su obale mora međusobno veoma udalje nih. zaslužuje takođe da se spomene.jrsa. kao Baltičko i Crno More. Oblici su joj mas ivni. a obale slabo razgranate. čiji su odrazi na istoriski razvitak Rusije očigl edni i mnogobrojni. G E O G R A F S K A S L I K A E V R O P S K E R U S I J E Istočna polovina Evrope. istoriska serija). klimi. kao Kaspisko More. pridružuju se i razlike koje nam je otkrilo geološko i topografsko proučavanje te zemlje. Skrajnova knjižic a The expansion of Russia.

škriljci ponekad uljeviti. One su se javljale naizmenično sa periodima izdizanja zemlje iznad vodene površine. zbog ovako malo burne istorije. te izraz »ruska z aravan« koji se često upotrebljava. oni su se rano završili. pomešan sa ostacima iskrunjene podloge.nine. najezda jedne džinovske ledene kore koja je dolazila sa severozapada. U ovako ograničenu prostoriju. Skandinavski glečeri su darovali tu »rusku zemlju“ koju će ujediniti moskovski kneževi. i najzad na Uralu. čije je stvaranje završeno pri kraju primarnog doba. Dugački i uzani zali vi koji tako čudno reckaju severnu obalu jezera Onjega još i danas pokazuju pravac k ojim se kretao led. Ma k oliko da su te stene istrošene u toku vremena. Ipak. razastrla su uzastopna geološka mora svoje naslage. nego i u tome zemljištu. čvrsti krečnjaci pogodni za zidanje. Na ogromnoj prostoriji koju je ona pokrila. Zemljište i reljef. koja je istina neposredna tvorevina glečera. mora ko ja su se čas širila u pravcu uporednika ili se pružala smerom podnevaka. po dnu različite dubine. sačinjavaju na jugozapadu drugu otpornu masu. Kon ačno izdignuta iz mora krajem sekundarnoga doba skoro čitavom površinom. — Ako se uzme u obzir relativna starost terena koji su uzeli učešća u sačinjavanju ruskoga zemljišta. kao na južnoj obali Krima. i čiji je o pstanak bio pokatkad prekidan dugim periodima izdizanja dna. il i pak izneli na videlo lokalizovane eruptivne mase. Rusija kasnij e nije imala morskih poplava osim na krajnjem jugu. Ako bi se prokrstarilo prostorijama ponekad veo ma velikim. sve dok se Crno More. uostalom. šumovito ili pogodno za obrađivanje. veoma nejednake vrednosti. treća vrsta stena sačinjava istočnu padinu Urala. od Pavlovska na D onu. mnogobrojne i iz veoma različitih vremena. gde je materijal. kada j e jednom izgubilo vezu sa Kaspiskim Morem nije spojilo sa Sredozemnim Morem kroz Bosforski Moreuz. na kome se pojavilo prorašće posle povlačenja leda i na kome čovek živi i radi. u početku najnovijega geološk og doba. kao na zavijutku Žiguli gde vijuga srednja Volga. zapazilo bi se da najrazličitije formacije. peska. dosta dobro izražava taj ne mnogo nemiran život i je dnolikost reljefa koji otuda proističu. poverovalo u nedostata k raznolikosti zemljišta u Rusiji. slojevi kristalne soli i uglja. litice od krede. nailazi se pod biljnim pokrivačem na te iste n aslage raspadnutih materija. krečne gline i ilovače u komađu. 25 Bilo bi pogrešno ako bi se. malo poznije na jugozapadu. i tu naslage škriljca. one su ipak dovoljne da dobro objasne posebnosti reljefa. Najz ad. u Evropskoj Rusiji takvi pot resi dogodili su se samo na njenom obimu. Ne samo da crnica na jugu. Druge arhajske stene. nadmašuje u prirodnom i stvorenom bogatstvu zemljište čisto glečersko u Srednjoj i Severnoj Rusiji. rude gvožđa i dragocenih i retkih metala. vidljivo tle sastoji se skoro potpuno o d nagomilanih raspadnutih materija. trošne krečne g line. onda se na najstarije formacije nailazi na periferij i. dovučen izdaleka. koliko . Ovde onde. i kao posledicu toga često veoma is presecan reljef čije uobličavanje kao da još nije završeno. Sve do malo nizvodno od Kijeva na Dnjepru. i ako bi se otkrile nepomične stene pod nanosom koji ih često pokrivaju. ili su prelomi ograničenog obima snizili i uzdigli po koji delić zemljišta. čije i najmanje neravnine izazivaju u klimi i pr orašću posledice koje su znane seljaku. pogodne za svakovrsnu upotrebu. odlučni događaj u stvaranju ruskoga zemljišta bila je. ti reljefi imaju da nas samo skromne visine i najčešće ublažene oblike sasvim istrošenih planinskih lanaca. sačinja vaju osnovu te ogromne teritorije: raznovrsni graniti. gipsevi puni pećina. Taj dar je. i do Nižnjeg-Novgoroda na Volgi. Je dva da su kasnije nekoliki oniži nabori pogdegde poremetili horizontalnost slojeva i primorali reke da se suze između njih. komađe stena i šljunak obrazuju sko ro sami korisno zemljište. Samo su u tri ma ha dejstvovale bregotvorne snage: prviput u Finskoj. one preko kojih Dnjepar prelazi tako teško na svojim dobro poznatim brzacima ili porogima. Izloženi posle toga stalnom skresavanju usled atmosferskih sila. Finska i Karelija otkrivaju posmatraču možda najstarije stene na zemljinoj kugli. blokovi granita — »divlje kamenje« kako ih zovu seljaci — obeležavaju ge ologu put kojim ih je led na sebi doneo iz Finske i Karelije. naročito na severozapadu.

leži na škriljcu koji se troši. takav je pesak u Poljesju. Kada napustimo lepe i hladovite šume po kojima su rastureni letnjikovci kijevskih građana. manje vlažan nego škriljac. Još i danas. takav je i pesak u Rjazanjskoj g uberniji. po lazeći od jugozapada. U ređim slučajevima povrh niskih kosa. Bjeloe Ozero (Belo Jezero). onim »samcima« koje lađari tako dobro znaju. od kojih su jedna bistra i puna ribe. u nedostatku šljunka. Tako je razasut. na obalama ili n a izlasku svakoga od njih nailazimo na najstarija središta naseljavanja Rusije : Pskov. te nema dovoljnu čvrstinu koju zahtevaju velike brzine vozova. pa se uputimo ka jugu. naseljavanje koje su vršili Krivići. zemljoradničko slovensko plem e koje je polako pretopilo u sebe skoro čitavo finsko stanovništvo toga kraja. naseljeništvo. danas u Poljskoj. kao što su Peski. U ovima dremaju jezera. bilo usamljeni. a to će reći najbolje očuvanim. a malo dalje između Litvanije i Bele Rusije. bilo u grupama. pruža se put. bolje odvodnjene. Na drugome mestu brežuljci il i dugački slojevi peska raspoznaju se 26 po zagasitom zelenilu borova. škriljca i stenja bila izložena vodi od otopljeno g leda. tražilo je os rednje uzvišice. koja se često javlja u ruskim nazivima mesta. sa njihovim bujnim šumama punim divljači. Tome glečeru iz prošlosti imaju Srednja i Severozapadna Rusija da zahvale z a onu živopisnost koja može da postoji u zemlji malih. počevši od čela glečera. Tim stupnjevima povlačenja odgovaraju nizovi glečersk ih povijaraca. i koja je bila međa između Tversk e i Moskovske kneževine. sačinjava nekorisno i pusto zemljište gde još ima mnogo šuma. Pesočnjaja. Ukoliko se čelo glečera koji je iščezavao povlačilo ka severozapadu.različitih izgleda uprkos zajedničkog porekla! Ima predela gde komađe stena izobiluje . crkva zvana Spas na boru (Spasitelj na boru) potseća na davno doba kada je borova šuma bila na vrhu toga brežuljka. Duguljasti brežuljci. ubrzo ćemo zapaziti kako se drveće . Svakom stupnju povlačenja glečera odgovara obično pojas pesk a. označava u isti mah i taj pesak i borove šume koje na njemu rastu. prebirala i prenosila te delove na razne daljine prema nj ihovoj veličini. tri takva povijarca ograničavaju kao neke kotline u kojima se nalazi po jedno veliko i mnogo malih jezera: dvostruko Pskovsko i Pejpusko j ezero. Taj pesak. dok nedaleko odatle jedva može da se nađe »dovoljno šljunka da se odagna pas«. A još opštije uzev. Još starija pa usled toga i najoštećenij a jeste jedna široka glečerska kosa. Korito gornje Volge je posej ano stenjem što ga je glečer ostavio. koja je trošila. koji se ponekad pružaju veoma daleko i koji svojom relativnom topog rafskom važnošću nisu bili bez uticaja na život i istoriju Rusije. njihovim pogodnostima za saobraćaj i zemljištem zgodnim za obrađivanje. utoliko je otkrivena naslaga blata. seosko stanovništvo. dok su se veliki politički centri sklanjali u udoline. Veliki Novgorod. Među najskorašnjijima. U čitavoj toj talasastoj zemlji koju je glečer svojim iščezavanjem otkrivao. Povlačenje glečera išlo je postupno. Još i d anas se vidi velika suprotnost u pogledu naseljenosti između glečerskih uzvišica sa mn ogim selima i skoro pustih vlažnih udolina gde blatni ritovi i baruštine često otimaju zemlju od kržljavih šuma. jezero Ilmelj. potom sitn iji. pa naposletku pesak. a druga postepeno pretvor ena u ritove usled prorašća koje se sve više širi. preko Smolenska i Minska. Pesčanka. za koje bi se pomislilo da su veštački nasipi. Reč bor. Sve to stv ara prizore kojima ne nedostaje ni lepota ni raznolikost. ima mnogo naziva r eka i sela rasturenih po toj oblasti kuda su tekle glečerske reke. nekadanje prestonice država koje su izbegle tatarskoj na jezdi i dugo bile nezavisne i od same Moskve. duž čijeg se čela nerazdvojno pružaju put i železnička p a od Moskve do Bžešća na Bugu. gde se kleše ugaono kamenje za kuće. najpre krupan šljunak. koje odudara od jasnog zelenila livada. Tako je napredovalo. dok na drugome mestu železnička pruga. kao u Severnoj Voliniji. uzvišenja. razdvajaju udoline ili kotline. no koji kada se slepi može da zadrži vo du na svojoj površini u obliku jezera ili bare. u krugu tvrđave K remlj u Moskvi. Međutim.

Zimi se može u saonicama preći čitava Rusija od severa do juga. pošto su se spustile ili uzdigle d už linije preloma. sve više opada srednja temperatura u januaru. pretstavlja — kao i neplodni pesak bora — posredni dar glečera u toku iščezavanja. uzdiže se do 405 m. dakle. i što se više ide ka U ralu. na Jaman-tau i često prelazi 1. Najudaljeniji krajevi zemlje. tako lak za prelaz na m nogim mestima. razlike u reljefu mog u se uočiti tek posle marljivoga proučavanja. gde se dugačak venac Urala.544 m. i da su žega kao i h ladnoća otprilike podjednako raspoređene i usred leta kao i usred zime. i tome zemljištu sa retkim nera vninama prilagodio se život ruskoga seljaka. ravnije. u pogledu god išnjih doba. Zar uostalom nije svakome poznato da je na vrhu makar i najmanje visije hladnoća oštrija a vetar silovitiji. Nigde u Evropskoj Rusij i nema visija na kojima bi počivao večiti sneg. na šumskim proplancima isto kao u obrađen oj stepi.200 km . Uzvišice su samo skloništa: kaluđeri su na njima podigli svoje manastire a varoši svoje tvrđave (kremlje). krećući se od . od Valdajske Visoravni na severu do povijaraca prema D onecu na jugu. koja je nekada imala izgled stepe a danas postala žitorodna. Visija u oblasti Volge. Ravnica je. a dinja sazreva u gradinama Pe rma kao i u stepama na jugu. Njegov ideal je ravnica »ravna kao javorov list«. razlikuju se manje njihovim krajnjim temperaturama nego njihovim traj anjem: leto traje duže a zima je kraća na jugu nego na severu. potom južni deo Krima gde se nailazi na donekle sredozemn o podneblje.. zeml ji koja postaje lepljiva i porozna kada je natopi snežnica ili kiša. gde Pripjat leno vuče vodu koju donosi Dnjepru. Visija Srednje Rusije pretstavlja jednostavnu i neprekidnu visoravan.200 m. glavni oblik ruske topografije. Tek u današnje vreme je utvrđeno da postoj e dve velike i široke visoravni: visija u Srednjoj Rusiji i visija u oblasti Volge . Nigde u Evropi uticaj geografske širine na klimu nije tako mali: Krim ima u januaru temperaturu Stokhol ma. suvi i jaki.400 km. Na golemoj prostoriji po kojoj su rasturene ove formacije. dostižu visinu od 1. Između tih dveju prostranih visoravni nalazi se jedna ugnuta ravnica po kojoj teče Oka od Rjazanja do svoga sastavka sa Volgom. a 375 na povijarcima kod Doneca. od Arhangelska do Astrahanja. a prašinasta za v reme suše. Porazni pohod iz 1812 godine osveštao je čuvenu oštrinu ruske zime. a u julu temperaturu Madere. naročito u najsuprotnijim godišnjim 28 dobima.. kod Žigulija. i ta ravnica niža je za 40 m. Visina tu doseže 322 m na severu kod Kamenika.500 m . Pesak je ustupio mesto crnici (černozjom). te je tada vetar nosi nadaleko. a do 345 m. koju je Bog stvorio na korist ljudi. Da bi se na išlo na veće visine. I ta zemlja je jamačno u obliku prašine nag omilana kada su — usled jakih barometarskih pritisaka što su vladali na površini sve m anjega glečera — istočni i severoistočni vetrovi. pa se tako prostire od severa ka jugu skoro 1. gde se jedna sijenitska visija na polu ostrvu Koli uzdiže oko 1. nije ništa manje jednolika od njenoga visinskog oblika. od čuven ih baruština kod Pinska. te tako ta zemlja. koji će zbog toga morati da odgovara pred Bogom. ako se izuzme krajnji sever gde drveće prestaje da raste. i krajnji jugoistok gde već počinje aziska pustinja. čiji zidovi čuvaju u seb i svetilišta i prihvataju stanovnike u slučaju opasnosti.27 proređuje.710 m. gde — na krajnjem jugu — krečnjačke visoravni Krima. na ju gu. Leti seljak radi u košulji na obalama Neve isto kao i na Krimu. dok su sve grube neravnine zemljišta delo nečastivoga. može se ustanoviti d a klima Rusije. koji je već bio istrošen tekućim vodama. na Roman Kohu. izuzev vododerina zvanih ovrag i balka što ih stvaraju plahovite kiše. koja se prostire u dužinu 1. — Ako se zanemare ove čisto mesne posebnosti. koja izbliza nadvišuje desnu obalu reke od Nižn jeg-Novgoroda do Caricina i pruža se ka zapadu do Tambova. treba otići na periferiju. a zemljište postaje ujednačenije. raznosili nadaleko najsit nije deliće glečerskog taloga. diže do najveće visine od 1. i da se prorašće koje uspeva u njenom podnožju ne bi moglo na njoj zakoreniti? Klima.

Na srednjem toku Volge. na jugu. te omogućava upotrebu saonica svuda gde se u drugim godišnjim dobima prevoz kolima ima da bori sa blatom i prašinom. kao 1924 godine. što je posledica velikih geografskih širina. od —45°u Permu. ipak olakšava saobraćaj. Takav slučaj dogodio se dvaput u Moskvi u toku XIX veka. na drugom mestu se železnička pruga ugiba pod kratkotrajnom poplavom. tih istoriskih gradova Srednje Rusi je. naziva istom rečju i patnju i kosidbu. Nekoliko najposećenijih vašara u Rusiji održavani su u zimu. Dodajmo da snežni pokrivač sprečava rashlađivanje zemlje. i carica Jelisaveta Petrovna dobijala je za svoj dvor r azne proizvode iz vrtova Južne i Jugoistočne Rusije. na širini Pariza. Toplota je — istina samo za vrlo kratko vreme — strahovita po livadama u dolinama krajnjega severa. n akvašeno zemljište pretvara se u blatište. U julu je srednja temperatura Petrograd a ista kao u Brislu. gajenje lubenica. Ali zima. gde seljak koji radi teške poslove dok ga ujedaju komarci. a ponekad i u Odesi. oni isti vetrovi koji u jesen sprečavaju oticanje Neve i izazivaju tada. Ali leto ne donosi samo blagodeti. a kasni je na zapadu i severu.—8° 4 u Smolensku do —13'*8 u Kazanu i —16° u Permu. Izuzev murmansku obalu n a Severnom Ledenom Moru. loza uspeva i grožđe sazreva ne samo na osmanlucima južne obale Krima. Najzad sneg. Ranije ili kasnije. iako je neprijatna čoveku zbog svoje užasne studi i snežnih mećava. a to će reći doba kada nema prohodnih puteva. relativno prerano na istoku i jugu. javlja sa žegama kakve se na Zapadu javljaju s amo na znatno manjim geografskim širinama. Za vreme naročito oštrih zima bilo je sluča a da se živa smrzne. prelazio je 25°. morske obale su opko ljene ledom u Belom Moru. blaža. ona je tamo. sa temperaturom od — 41°2 u Kursku. nego i duž donjega toka Dona i donje Volge. Pregrejana atmosfera često stvara oluje s pljus kovima. i njegovo postepeno o tapanje usporava opadanje reka u leto. do 37°5 u Moskvi. to je posledica blizine Finskog Zaliva. a na južnoj obali Krima. Ponekad se termometar penjao do 43° u Astrahanju. od —6° u Kijevu do — 10°8 u Saratovu. Pošto topljenje snega oduzima mnogo toplote. toj maloj povlašćenoj oblasti. na 57° severne širine Rostov se specialisao u gajenju povrća. finskom Zalivu i na Baltičkom Primorju. od —40°8 u Lugansku. »jabuka se gaji kao loza duž Rajne«. do 39°1 u Samari. U Srednjoj Rusiji svake godine temperatura pada i na —30°. dinja. bila u nemogućnosti da g aji ozima žita. krastavaca i suncokreta dopire do velike geografske širine u oblastima između Volge i Urala. temperature od —20° nisu retke. gde postoji oblast slobodnih voda. isto se događa u A zovskom Moru. To je »peto godišnje doba« u 29 seljačkom kalendaru. Zahvaljujući toj velikoj toploti u leto. otkuda često duvaju zapadni vetrovi. Strahoviti pljuskovi obaraju se na nepostojano zemljište i održavaju promenljivu i razgranatu mrežu jaruga sa ivicama ko je se rone. Ču vene su trešnje iz okoline Vladimira i Muroma. Mnogo raznovrsnih voćn ih pića pravi seljak leti. prema oblasti. Godišnje se mogu nabrojati po dvadesetak oluja s pljuskovima u oblasti c rnice i preduralskoj oblasti. poplavu u nižim delovima prestonice. sneg pokriva zemlju za vreme od dv a do šest meseci. koje joj je »voćna pošta« donosila iz A strahanja i sa Dona preko Voronježa i Moskve. u Orenbu rgu kao u Tangeru. a ponekad čak i 30° s on e strane polarnoga kruga. S . raspućica. Razume se da se svake zime zamrznu reke u celoj Rusiji. u Kazanju kao u Tuluzi. leto se — zbog dugog zadržavanja sunca iznad horizonta. reke se prelaze preko leda. termometar se spušta na —8°. prema oblastima. iako zim a duže traje u Petrogradu nego u Moskvi. na geografskoj širini Londona. u toj umereno vlažnoj zemlji. I sami gradovi osećaju nezgode i ružnoću toga doba. pretstavlja za reke — kada se one oslobode leda — dragocen izvor za snabdevanje vodom. i pored veće geografske širine. Uostalom. u Moskvi kao u Nantu. kao z a trgovinu i prevoz. uzvodno od Nižnjeg Novgoroda. i da bi skoro cela Rusija. oskudne ili gladne godine su često puta one kojima je prethodila zim a kada nije bilo izobilno snega ili se on nije dugo zadržavao na njivama. do 36°1 u Petrogradu. proleće u Rusiji je hladno i sumorno. tako je zima uklanjala prepreke i za vojne snage međusobno za raćenih kneževina. čak i u Novo j Rusiji. kad ne bi bilo snega.

Godišnja doba utiču takođe na se ljenje -ovih čopora. U odnosu na svetlost. šuma pušta nekoliko izdanaka u pustome p redelu. i kroz njih se Rus uvukao među urođeničke nomade. naposletku se gnezdi svuda. Razumljivo je da u tundri mogu da stanuju samo nomadi . koja su mu neop hodno potrebna za građenje zgrada. pa čak i kada čovek nije svedok tih promena. koja već vlada na severu i istoku. lovci pro vodili zimu tražeći životinje sa krznom. hrast. kao i drveće u tundru. jer vodi nejednaku borbu sa tresetn im močvarama. i to mnogo kasnije i veoma malo. on tamo zasejava njivu ili povrće. toga neophodnog pomoćnika u nj egovoj ekonomiji. zemlja se odmržnjava samo do izvesne male dubine. gde je sred nja godišnja temperatura niža od 0°. te ga moraju neprestano seliti s mesta na mesto. kao danas u Sibiru. ta nemoćna šuma. i nejednako trajanje godišnjih doba daje raznolik izgled biljnom svetu Rusije. podzol. jer irvas. Iznad tog a sloja merzlote nalazi se zemljište bez drveća koje Laponci nazivaju tundrom. to je mšara. obično će nekadanju š zameniti šuma sasvim različita od nje. tajge pune divljači. Sastav šume menja se neprestano. čiji se nivo snižava usled isparavanja. bilo ono koje je željno svetlosti. tamo seče drva. g de retka drveta nadvišuju šiblje. za alat i ogrev. koji se leti približuju moru da bi izbegli ubode komaraca. karakteristična životinja tih oblasti. koga je bilo u izobilju južno od jezera Ladoge i u oblasti Novgoroda u prei storisko vreme. č ja je površina skoro četiri puta veća od površine Francuske. zima. Granicu do koje raste drveće Rus je dosegao dosta davno. Šumarci sa sitnim drvećem i pošumljeni brežuljci nagoveštavaju veliku šumsku oblast Rusije. a leskovi šibljaci nadživljuju hrastove. po kojima su. Tundr a je »polarna stepa« koja se od obala Severnoga Ledenog Mora pruža u nejednakoj širini s ve do ivice šuma. Na tome pogodnom zemljištu raznovrsnost drveća je u suprotnost i sa jednolikošću njihove podloge. šuma je kržljava. kao št o su breza. od Karelije do Kame i Pečore. zakržljale vrbe i breze koje ne p remašuju visinu kolena. Ponekad je šuma ustupila mesto ljadi. Stal an život mogućan je samo u dolinama. obratno. Prorašće i nastanjenost. Na drugim mestima je stalna eksploatacija proredila pošumljenu površinu. na rekama. nego zbog suparništva koje iskorišćuje najrazličitije okolnosti. Između njih širi se. Na krajnjem severu. one mu se posrednim putem otkrivaju: tako. kroz koji voda ne prodire i koji je odveć blizu površine da bi drveće moglo da razvije svoje korenove. Posle jeseni koja obično kratko traje. ali je on tu granicu retko kad prelazio. Ruska šuma retko kad da je sačuvala obeležja nekadanje guste prašume. na primer. pokrov od vresa potsetiće nas na iščezlu borovu šumu. 30 Samo u dolinama. koji se šire na račun svojih evropskih jednovrsnika. preovlađivanje bilo drveće koje voli senku. I spod nje vlada merzlota. ne usled lagane promene u klimi. Neka požar uništi neki šumski kraj ili neka čovek zanemari raskrčeno zemljište. a to će reći sloj večito zamrznut. Naročito u predelima nedovoljno isušenim. koj a njoj jedino i godi. ima vrsta koje se sve više rasprostiru. gde se nivo merzlote spušta. drhtavo tresetno zemljište. — Isto koliko razlike u zemljištu. kao što je jela. o čemu svedoči naseljavanje Novgorođana na poluostrvu Koli već u XIII veku. kao što su om orika i sibirski bor. prljavožuti zastor lišaja il »irvasova mahovina«. sa veoma visokim i starim stablima. bor. koja s e sada sastoji samo od mladih drveta. jasika. gde mahovina nagriza . On tamo kosi seno za svoju kravu. Skoro nedirnute šume postoje još samo u veoma mal o naseljenim oblastima Severne i Severoistočne Rusije. u čijem su se društ u zakorenili. sa zadocnjenjem sa mo na Krimu. prema prirodi i vlažnoći zemljišta. i kada studen izvrši svoje prve juriše. sve dok ih prve sante ne oteraju u zimovnike zaklonjene od opasnosti prolećne bujice . postao je tamo prava retkost. Šuma je ostavila traga da zem ljište. brzo popase lišaj na velikom prost oru.druge strane. gde se produžuje letovanje. jer je pretvorila škriljac glečerskog nanosa u sivu i trošnu zemlju. plovidba postaje sv e teža: to je doba kada brodovi zakašnjuju i nasukuju se na sprudove.

i ta je opasnost utoliko veća što se usled klime moraju ložiti peći za vreme mnogo meseci. kormonika . klanika i zlatica. U XIII veku cveta u Novgorodu i u Pskovu religiozno rusko neimarstvo. prostrane šume ustupaju mesto razređenim žbunovima. zgrade od kamena mogle su se na prste izbrojati. gde se noga zaglibljuje u biljne materije u raspadanju. Osim toga. alatke i neverovatno raznolike igračke. jedan u zimu a drugi u leto. zbog njihovog posebnog življenja. slez. Beskrajna je raznolikost trava. karakterišu stepu. leptiraste i krinaste biljke stvaraju biljni zastirač koji prestaje tek u blizini Kaspiskog Mora. Šuma prestaje onde gde počinje duboko zemljište. porozna oranica. i stari putopisi često navode n . kada s e siđe na južnu obalu. poniklo veko vno suparništvo između Severa i Juga. uz velike troškove gradovi u Južnoj Rusiji održavaju drveće u svojim parkovima. I sa me varoši zajedno sa svojim ogradnim zidovima za odbranu bile su sagrađene od drveta . Kao oblast sitnih glodara i velikih travojeda. Šuma je oblast stalnoga boravka. veoma originalnih. usnatice. stepa je izgubila svoju div lju lepotu da bi pretrpela. tamo se manje selio nego stepski pastir.31 oronula stabla. Ali skoro isključiva upotreba drveta za građevine izlaže ih opasnosti od požara. tvrdolisnim travama pribijenim uz zemlju i bodljikavim biljkama . a poznije između Moskovske države i slobodnih Kozaka. Ima šumskih ostrvaca u stepi. jednogodišn jih ili dugovečnih. treba otići do planina na Krimu. sasvim kao u frigani Grčke ili Anadolije. kao 32 nameštaj. Posle toga. Naročito od apri la do juna zapaža se onaj bujni život i raznolikost boja koje je slavio Gogolj u jed nom odeljku svoga romana Taras Buljba. i sam lovac na krzna. Tolika uporedna razlika između stepe i šume nije mogla ostati bez uticaja na život i s udbinu stanovnika Rusije. Čak i ruski drvoseča je bez takmaca kad treba složiti maksimum drva na gomilu određene vel ičine. i već usred te povlašćene prirode. kupinovom žbunju. s a svojim krpljama. Drvo mu daje građu za građevine. stepa je imala sve do kraja XVIII veka jednu podvrsgu divljega konja. iste spoljne promene kao i prerija Severne Amerike. šume i stepe. koja svojim debelim l išćem za vreme jakih žega stvara dragocenu hladovinu oko domova. kada je otpočelo naseljavanje i kada ju je zemljoradnja preobrazila. a od njega on pravi sirotinjsku obuću lapti. gde se iznad hrasta i graba ponovo javlja bukva. On je rođeni drvo delja. za ogrev. i kuda čov ek retko zalazi. da ustupi mesto pustinjskom prorašću što raste u usamljenim gr upama. To je ulaz u sredozemnu ob last. čovek se za nekoliko trenutaka obrete u sasvim novom predelu. krstašice. crnica. drvoseča koji prispodobljava drvo svakovrsnoj upotrebi. između Rusa i Tatarina. koja se ne viđa više počev od Podolije. Dva zastoja u prorašću. g de se vidi večno zeleno drveće. izgleda da su se u prošlosti drveta. lavor. a to će reći ste pa. I zaista. Da bi se ponovo naišlo na šumu. pružali na jug dalje nego danas. Ali ta granica nije strogo određena. Tek tada. okružena šumom poput prirodnih proplan aka. kao što postoje ostrovca stepe. Rus je takoreći ponikao iz šume. drvo služi takođe kao građa za sijaset predmeta koje sa nasleđenom veštinom izrađuje kustar za vreme prinudne zimske dokolice . po selima policija zaštićuje belu vrbu. Ali drvo se tamo javlja samo izuzetno: tek počinje da se ukorenjuje na stranama jaruga koje se učvršćuju prelazeći iz stanja ovraga u stanje balke. sa svojim posebnim biljkama. služi mu za pravljenje kola i sanki. daje mu koru za štavljenje koža. razume se u drugim srazmerama. a n aročito hrast i bor. biljaka čije veoma dugačko korenje ponire u dubinu da tamo traži vla gu. I tako je iz suprotn osti tih dveju oblasti. koje Rusi nazivaju polje. i »pokretnih biljaka« koje vetar nosi kada se sasuše. građenje drvenih crkava.

u čijoj se okolini još nalaze ostaci jednoga šumskog pojasa. na Kulikovom polju. Ipak. jeste oblast gde se sastaje gusta šuma sa otvorenom ste pom. ta bezbednost bila je relativna. i gde u suprotnom pravcu Don i njegova pri toka Voronjež teku ka jugu. teku ovde između niskih obala koje su ipak većinom suve i mogu se lako pregaziti na plićacima. knez Suzdaljski. dip lomatija je. sudbina Rusije bila je 33 vezana za sudbinu te centralne kneževine. osnovali Novgorođani još u davno doba m esto Rostov.jihov broj. 1742. 1722 i 1784 g odine. M oralo se kuvati napolju. i da za neko vreme potčine Moskvu. Na jednom polju na desn oj obali Dona. Razumljivo je da su požari u njima često pustošili i da nema varoši u Srednj oj Rusiji koja nije imala da zabeleži u svojim analima strahovite katastrofe. Isto se može reći i za Moskvu. Samo u toku XVIII veka Nižnji Novgorod bio je opustošen vatrom 1711. a ima i čitavih šuma. Niska oblast koja razdvaja visiju Srednje Rusije i visiju Volge. 1761 i 1785 godine dogodili s u se veoma opasni požari. U suprotnom pravcu. jer ima čistina koje se pružaju i preko ivice šume. 1760. te su Rusi još izrana počeli da se bave pčelarstvom i da mešaju med u praznična pića. Zat o je nekoliko istoriskih varoši u Rusiji poniklo na šumkim proplancima. na obali jezera Nera u Finskoj. koje je ostalo mitropolitsko sedište sve do vladavine Katarine II. nazvan Zaljeskij. Kada se u XII veku Andrej Bogoljubski. gde Oka. zabranjeno je u XVI veku da se u varošima loži vatra u kućama od maja do septembra. pored prirode zemljišta. pečurke. od tvrđave do tvrđave. pčele kupe med p o cvetnom proplanku. čija je prestonica. Reke. Takva prebivališta bile su čistine u šumskoj oblasti. kao i Rostov. naročito hrastovih. U Orelu je požar uništio 1. bila g rad Vladimir. Njihov suparnik. naposletku je dopušteno nekoliko izuzetaka za vreme maglovitih dana i izvesnih praznika. Osećanju opasnosti pridruživalo se i osećanje što su ga stvarali novi utisci u zemlji toliko r . posle Suzdalja. Tver na Volgi. R usi su napredovali od polja do polja. vašarski kvart goreo je 1816. Izgleda da takav dodir izaziva borbu stopu po stopu između suparničk og stanovništva. Murom na Oki bio je. Ali vojska čiju glavnu snagu sačin java konjica ne može dugo držati osvojena mesta u šumovitom kraju. od kojih je onaj iz 1754 stao života 177 osoba. pa čak i Tver. koja se tu javlja sa svojim stepskim prorašćem i koja zemljoradnji pruža naj lepše izglede na uspeh. u tome početku stepe. Rusi su se lagano i oprezno spuštali preko zaštitne oblasti velikih šuma. Lako je za misliti da je namerni požar Moskve bilo lako izazvati.237 kuća 1918 godine. ali kako su u zabranjenim mesecima mogli da nastupe pon ekad i hladni dani. Nije redak slučaj da se tamo uvukla kao jezik crnica. Osim toga. Godine 1622 Kaluga je skoro sasvim izgorela. dočepao Kijeva. već je u šumskoj usamljenosti bilo mogućnosti za stvaranje naseljeničkog središta. jer i pored zaštite što ju je pružala šuma. To spajanje je pre jedno međusobno prodiranje. obližnja šuma daje drvo. Na trećem se razviše Vladimir i Suzdalj. Ali kaogod ni zemljotresi ili vulkanske erupcije. Da bi se sprečile te nevolje. koji su pre Moskve bili politički ce tri Velike Rusije. ide ka Volgi. Stoga je udolina Dona i Oke bila otvoren prolaz najezdi Tatara na putu ka severu. mnogo manja visina i mnogo blaži reljef olakšavaju kretanje. a preko 600 u 1858. sagrađen takođe na jednom proplanku. pripremila vojničku odmazdu Rusije. užljebljene u udolinama visoravni. tako i požari nisu dovoljni da o dagnaju stanovništvo sa prebivališta koja se njima čine zgodna. knez Dmitrij je 1380 godine odneo nad Tatarim a pobedu koja je bila puna nade za konačno oslobođenje Rusa. 1857 i 1859 godine. što zn ači »iza šume«. Na drugom jednom polju osnovan je godine 1152 Perejaslavlj. Vladimir. i ostac i njihovih šljaha ili vojničkih puteva sačuvani su u tome kraju. 1715. A baš ta bezbednost nedostajala je Kijevu. ipak su Tatari uspeli da opustoše Suzdalj. Tako su na j ednom polju. divlje plodove. ruska kolonija na f inskom zemljištu. pošto pr imi u sebe reku Moskvu. što dovoljno opravdava zabranu da se u njemu puši. 1754. bio je isto tako grad podignu t na polju. Samo ako se kakvo jezero ili reka sa ribom nalazila na takvoj čisti ni. Ipak. Na svakom polju su Rusi nalazili još i relativnu bezbednost od napada stepskih nomada. i naposletku Moskva.

i Dnjepar. stvorili su se veoma razgranati slivovi. Pored donjeg toka V olge sela su sagrađena od drveta. 357 km. kojih je puno u pravoslavnom kalendaru. vojnička granica pomerena je unapred do linije koja je išla od Putivlja do Simbirska na Volgi.azličitoj od Srednje Rusije. i to osećanje našlo je donekle odjeka na karti Ukrajine od J. 34 Posle stvaranja Tulske linije. na kojoj se mogu pročitati i ovakve napomene: Deserta sine aqua. u godišnjim dobima kada nisu ni zaleđene ni suviše opale. Sjevsk. Homana iz Nirnberga. a međutim se na velikoj daljini od njih ne nalazi nijedno drvo. i nije samo sentimentalan onaj naziv »matuška« što su ga obalski stanovnici dali reci Volgi. Stepa je za njega doista bila »strahotn a krajina«. kao što su Kama. sa putevima koji se zrakasto pružaju u raznim pravcima. bilo na otvorenoj vodi. riba je prets . čovek je dolazio da lovi ribu . onaj koji vodi »od Varega do Grka«. bilo kroz led. dugačak 1. U svakom godišnjem dobu. Voronježa i Tambova. a k ako topografija nije istavljala visoke prepreke. Brjansk. nego se isto to dogodilo i sa garnizonima.. dugačka 1. Bj lev. — Loca deserrta. oduvek pružale saobraćaju najdragocenije usluge. Orel. Svakom takvom pomeranju p rethodilo je doba utvrđivanja i naseljavanja. Ova zasjeka obeležena je grubim potezom na prvoj karti Rusije iz 1614 go dine. i ta linija utvrđenja propraćena je ovom zabeleškom: Saisec (umesto zasjeka) con stans nemoribus desectis et vallis. Zbog toga su Rusi najpre načinili jednu čertu ili utvrđenu liniju. sa pritokama srazmernim njenoj veličini. I Crnome Moru je iščezavanje glečera darovalo velike reke: Don.808 km. sire campi deserti inhabitati. pritoci Dona.128 km. Kada je veliki glečer iščezao i Kaspisko More se svelo na svoj današnji obim. m ogao da sagradi i sakupi flotu koju je odveo da zauzme Azov. te granične varoši po znaju se po planu koji je isto toliko pravilan kao i plan francuskih bastida. Zato je Petar Veliki na Voronježu. veza s e održava nekolikim rekama koje su među najdužima u Evropi. — Campi deserti ubi nulla hominum habitatio. kojoj su goleme jesetre i ukusne kečige raznosile slavu nadaleko. To je takozvana Tulska zasjeka. ona je zahvatila Ahtirku i gornju dolinu Doneca. samo ako posle požara nije izmenjen njihov plan.486 km. dugačak 2. na divljem polju (djikoe polje). B. Sve varoši imale su predgrađa. što su prenosači baraka lako vrši li. za ko je je pretpostavljao da je puno opasnosti. Volga je mogla da se izduži čitavih 3. Jer je bilo dovolj no prostora za razvijanje dugačkih tokova i dovoljno vode za njihovo održavanje. Za mnogobrojne dane posta. šumskim ljudima trebalo je četiri veka oklevanja. ne spuštajući se na tome ogromnom rastojanju više od 256 metara. To je bila posledica nepoverenja koj e je šumski Rus osećao na otkrivenom zemljištu.882 km. ov de je plan kružni. zvana predgrađa strjeleca (strelaca). ta reka je bila doista re ka hraniteljka. Ispred te utvrđene linije stražarilo se i danju i noću. Sela koja se zovu Storoževoe potsećaju na storože ili osmatračke stražarnice. a Tsar Feodor Ivanovitz aggestum contra irru ptiones Tartarorum Crimensium. pa su je potom ojačali drvenim palisadom. preko Kurska. Još poz nije. spajao je Veliki Novgorod sa Crnim Morem. koji su se brojali odvojeno prilikom popisa stanov ništva. nec planta reperiunda est. Reke i jezera. na velikoj daljini od mora.. Pre nego što je preterano iskorišćavanje i zagađivanje vode usled prevoženja petrol euma i industriskih otpadaka smanjilo prinos ribolova.. koja je išla od Tula do Šacka preko Epifanja i Rjažska. i Oka. bez velikih teškoća da se pređe iz jednoga u drugi. Razumljiv o je da su ove reke. Jedan od najstarijih puteva u Rusiji. bez drugih prekida osim prenošenja barki sa jedne reke na drugu. — Dzike polie. — Između oblasti koje se razlikuju površinskim tlom i prorašćem. Ima sela koja su zadržala naziv Karaul (stražara). Još i danas. Tako popis iz 1710 godine navodi broj »dragona i vojnika«. Ne samo da su ti nazivi nadživeli opadanje utvrđenja ili njihov nestanak. sa približno istim umerenim nagibom. postepenog uvlačenja i rata. Da bi osvojili stepu. dugačka 1. Ova mreža dugačkih reka nije samo od koristi trgovini i ljudskom saobraćaju. broj »strjeleca i kozaka« i broj »tobdžija« u varošima kao što su Kursk.

Na svo me ušću u Volgu Vetluga dostiže 12 km. počinje topljenje. skoro u isto vreme svake godine. u 1880 godini. Simbirska i Saratova na desnoj. Vol ga se popela na 13 m. 140 dana u Novgorodu.200 velikih jesetri. 160 dana u Kos tromi i Ufi. a druga je uzdignuta u obliku jara ili brežuljka. Moskvi.tavljala dragoceno jelo. Tambovu. penje se skoro na 7 m. godine 1879. Kod Muroma reka Oka penje se obično na 8 m. Može se zapaziti privlačnost koju su pr ema rekama osećale čitave 35 grupe stanovništva. čovek se privikao toj prirodnoj okolnosti. koji doduše nije preob ilan. kod Kalača. Volgine pritoke sa Mologom i Šeksnom liče tada na ogromna jezera. Zimski vodeni talog. orenburški. jer je ona prva niska. i zapaženo je da na rekama koje teku u 36 pravcu podnevaka obično je zapadna obala viša od one druge. te tako ona dostiže visine nepoznate našim re kama u Zapadnoj Evropi. i kao i one. pa i one su uzdig nute na kolju. Ma kako se objašnjavala ta visinska razlika. izlivaju i plave popu t velikih tropskih reka. a skoro na 10 m. dok sa dolaskom leta ne počne voda da opada. Pošto je poplava redovna godišnja pojava. Ovom stanovništvu. toliko je ribolov bio korisno zanimanje. Pravo na ribolov smatralo se za najdragoceniju povlasticu koju je vladar mogao podariti. pada u oči položaj Nižnjeg Novgoroda . Prilikom tih strahovitih poplava reke se šire na ogromne daljine. čim malo otopli u proleće. uzvišenoj obali Volge. pod umereno vlažnom klimom. Samari i Orenburgu. činilo se da je prino s od ribolova mnogo pouzdaniji nego obrađivanje zemlje. ka S rednjoj Aziji i Kavkazu. zvane vojsko. kakve su nepoznate u našim podnebljima. a ima zaselaka koja održavaju vezu među sobom samo pomoću čamaca. obrazovale duž reka: zaporoški koz aci. druga osta je relativno suva. kada je rašćenje reka bilo umereno. Tako su se k ozačke vojnički organizovane zajednice. 120 dana u Voronježu i Sar atovu. ispod kojih je. donski. odakle prestaju da joj dolaze pritoke. Isto su tako ribari iz Jaroslavlja snabdevali dvor Katarine II. od jedne obale do druge. koja takođe zavisi od klime. Kijev se isto tako na lazi na uzvišicama desne obale Dnjepra. ko je je rat mogao svakoga trenutka da udalji od domaćega ognjišta. Jedino bujne i neprekidne kiše. dok je jedna obala nadaleko poplavljena. imalo je svoje najbolje zatočnike u tim vojničkim naseobinama što su se bile podigle duž stepskih reka. Međutim. koje je Ivan Grozni pripremio zauzimanjem Kazanja i Ast rahanja na Volgi. jednoga znamenitoga dan a ruske istorije. a kako se ono prilično brzo vrši. a to će reći oni koji stanuju iza poroga ili brzaka da Dnjepru — u prošlosti. Zbog toga u tim niskim ravnicama koje poplava pokriva svakog a proleća postoje kuće za stanovanje samo na najuzvišenijim mestima. širine. 180 u Arhangelsku. Pa i Don. poplava se šir i lagano zbog malog nagiba rečnoga toka. Tako je godine 1672 jedan ukaz Alekseja Mihajloviča primo ravao ribare iz Ribinska da šalju dvoru 1. dok se Kazanj nalazi dale ko od reke. iza poslednje granice poplava. i to utoliko lakše što veoma često. koji prol azi kroz oblasti gde se sneg manje zadržava. koja se pojava ponekad javlja u uzbudljivim razmerama. ali se javlja skoro jedino u obliku snega. a bliže našem dobru. Rusko širenje u Sibiru. Otuda obalski stanovnici razlikuju »livadsku obalu« i »bregovitu obalu«. oslobađa se za petnaestak dana ogromna količina vode ko ju sadrži snežni pokrivač nagomilan za vreme cele zime. mogle bi sasuti tolike vodene mase u dolin e. uralski i astrahanjski kozaci. nagomilava se u sloj koji po ne koliko meseca leži na zemlji: 80 dana u Kijevu i Poltavi. Kostroma u svome donjem toku meri 30 k m. sveti Vladimir krstio svoje podanike u r . i zbog toga se reke u Rusiji. ova pojava može se često zapaziti. jeste znatn a visina i periodičnost poplava. Usled top ljenja leda. Najglavnija od svih razlika koje postoje između ruskih reka i reka u Zapadnoj Evro pi jeste dužina zaleđenosti. prema predanju. na levoj obali. Druga razlika. Kod Sizranja.

ove skromne dolinice skoro bez padina jesu jedini useci koje je u međuprostoru velikih reka voda izdubila u prostranoj i bezreljefnoj ravnici Južne Rusije. Tek ako se ponegde vidi kako se voda skuplja u plitkim udolinama. tarući višu obalu za nekoliko metara u visinu. sa provalijama. Iako sa visokih obala varoši mogu da prkose poplavi. 37 Ponegde. Još dalje ka jugu trošna i retko pošumljena zemlja stepe upija vodu. ipak ih ima izobilno u Kareliji i u čitavoj severnozapadnoj Rusiji. Reka. te baruštine ipak su od koristi kada se završi otapanje snega. i na tome me stu podiže se zaselak. uopšte uzev. negostoljubiva tundra. Severni deo je oblast naslaga. Dnjepar u svome donjem toku prima vrlo malo pritoka. jezera i baruštine su tamo retke i ograničavaju se najčešće na plavne delov . nastavlja se saobraćaj. Tek kada reka prestane da raste. Ukoliko se više ide ka nekadanjoj krajnjoj granici glečera na jugu. To je hidrografija krečnjačkih oblasti. iz koga ističe Neva. što je ravno površini triju običnih francuskih departmana. J užna Rusija je zaravnjena oblast. pa i vašar u Nižnjem Novgorodu održava se na jednom takvom privremenom me stu gde vri od života za vreme od nekoliko nedelja i odakle iduća poplava odnosi otp atke i uklanja nečistoću. te reke odjednom postaju sve ređe.500. te isušivan je tih takoreći sunđera. 9. jezero Pejpus. gde je zemlja manje porozna i gde vrućine duže traju. U južnom delu je vlažnos t nedovoljna.836. gde ih u Vitebskoj guberniji ima 2. utoliko se smanj uje broj. saobraćaj se vrši većinom vodenim putevima. U nerav noj oblasti Volginih izvora. podižu ljudi ustave koje stvaraju bare. ne bi bilo korisno. Iako smetaju saobraćaj u. — Iz ovog pregleda geografskih posebnosti Ev ropske Rusije proističe jedna osnovna razlika. na većim otstojanjima. sa udubljenim reljefom koji se odlikuje mnogobro jnim jarugama. Ako se izuzme krajnja severna oblas t. Pored ovraga ili jaruga koje brazdaju stepsko tle i skoro s u uvek bezvodne. jer održavaju vodost aj reka i usporavaju trenutak niskog vodostaja kada nastupe letnje žege. saobraćaj se vrši uglavno m suvozemnim putevima. biljni život tamo ne traje ni pola godine. 3. prostranstvo i najčešće dubina jezera. a potom se svode na nekoliko tankih mlazeva vode. a biljni život traje više od šest meseci.583. zahvata 18. i krajnji jugoistok. u Kijevu se takva odronjavanja događaju skoro svake godine. jezero Seliger. To je otkup za zadovoljstvo što ga varošanin oseća kada posmatra sa visokih šetališta veličanst venu i mirnu površinu reke što se širi pred njegovim očima. i ona tamo pokrivaju jednu četvrtinu njene površine . tako se i geološka prošlost Rusije ogleda u raspodeli njenih tek ućih i stajaćih voda. potoci teku samo početkom proleća. podzemn im pećinama i ponovnim pojavljivanjem retkih ali obilnih izvora. sa reljefom glečerskih nano sa i topografijom predela načičkanih neravnina. veće je od j ezera Mađora. onda se vidi da se Rusija može podeliti na dve velike oblasti: Severnu i Južnu Rusiju. Takvih odronjavanja bilo je u više mahova blizu Saratova i na nekoliko mest a na donjoj Volgi. Ali čim se prispe n a južnu padinu.eci. izaziva ponekad odronja vanja. Severni deo je odveć vlažan. jezero Onjega. čij a su obeležja većinom međusobno suprotna. odakle silazi tromo ka n ekom nižem udubljenju. Nov hidrografski tip pojavljuje se odjednom kada se priđe stepenovitim visijama Krima. Kaogod i klima. a Vol ga ne prima ni jedne od Jeruslana na levoj obali i Sarapta na desnoj. Otuda ona vrsta oskudnih potoka koje u oblasti Poltave na zivaju sljeporod (sleporođen) ili mertvorod (mrtva voda). Iako ih je manje nego u Fi nskoj. najprostranija u Evropi.150 km2. one su ipak izložene drugim nev oljama. najveće u Srednjoj Rusiji. ipak su mnoga od njih dobila izgle d ritova u kojima se vidi tek po koja slobodna površina vode. Jezero Ladoga. i varoš u neku ruku silazi na nju. pustinja oko Kaspiskog Mora. Privremeno stanovništvo pokriva obalu svojim dućanima sve do prestanka perio da plovidbe. te dodaju još jed nu crtu sličnosti između te male oblasti i sredozemnih zemalja. jezera i reka ima tamo u izobilju. Iako među ovim jezerima ima i takvih čija je voda bistra i providna na peskovitom dnu. Suprotnost između Severne i Južne Rusije. postoje mnogobrojna jezera. Onde gde je glečer naposletku iščezao i gde je isparavanje najmanje.

ona su međutim počela jako da napreduju tek u početk u XX veka zahvaljujući radu Petrogradske carske arheološke komisije. Pariz. uzeli u tome velikog i značajnog ud ela. više nego u drugim zemljama. I. Moskovskog ist oriskog muzeja. Hanenko. koje su donekle uticale na razvitak Belorusa i Velikorusa s jedne strane. Stokholm. sve do jezera Ladoge i gornjega sliva Volge. ipak se mora u toku istorije ruskoga naroda utvrditi da je priroda u Rusiji. I—VI. Moskovskog arhe ološkog društva. Gorodcov. M. od grofice P. I—VI. Pariz. te oblasti bile su od 1854 do 1858 godine predmet značajnih radova A. Žebeljeva. bar pr ividnim. I. 1925. V. u Zbirci memoara francuskog arheološkog društva. A. Severna Rusija živel a je pod samodržnom organizacijom Moskve. Na severu bor ras te radije na vrhovima vododelnica. Arheologija Rossii (Arheologija Rusije). Pervobitnaja a rheologija (Prvobitna arheologija). 1889—1907. čas stavila neprelazne brane. Ruskaja drevnosći v pamjatnjikah iskustva (Ruske st arine u umetničkim predmetima). sv. a na jugu žene. oni uskoro obratiše pažnju na unutrašnjost svoje ze mlje. N. Moskva. Petrograd. 1892. Južna Rusija imala je demokratske ustanove Kijeva. i koje su posle ujedinje nja pod carevima dovele do stvaranja Ukrajinske države sa izvesnim. a od borova na nanesenom pesku. T. Arne. sv. Uvarova. V. 1889—1899. Renak u Starinama Južne Rusije. Uvarov. Severni deo je šumska oblast. Kijev. PRESLOVENSKO DOBA Paleolitsko doba. 38 I I . u vreme kada je veliki severni glečer pokrivao ogromnu ravnicu koja se p . Bon. jer su oni suvi. a naročito Arheološkog društva u Odesi. Kuće na severu grade se od borovih stabala sa krov om od dasaka. Ö teuropas och Nordbalkans förhistoria. Moskva. A. Bitovaja arheologija (Materija lna arheologija). Kondakov i J. — Ne zna se da li je čovek živeo u istočnoj Evropi u prvoj polovini kv aternera. 19 25. a čas pružila izuzetne mogućnosti aktivnosti naroda i njegovih vođa. Moskva. Petrograd. 1892. 1904. Drevnjije obitatelji srednago Pridnjeprovja (Drevni stanovnici srednjeg sliva Dnjepra). Drevnosći Pridnjeprovja (Starine u slivu Dnjepra). čije je prve tri sveske preveo na francuski S. K R A T A K P R E G L E D P R E I S T O R I S K E A R H E O L O G I J E R U S K E Z E M L J E Tek je sto godina otkako se ruski naučnici bave arheologijom svoje otadžbine. Xavojka. i okolnih naroda Skita i Sarmata. 1913. na jutu su šume mnogo ređe i sastoje se od hrastova u višim delovima. 1. napr otiv. V. Kijev. Pošto su se najpre interesovali za istoriske ostatke Grka na severnoj obali Crnoga Mora. Arhe ologična minuvšina Kiivščini (Arheološka prošlost Kijevske oblasti). Sdrussland in Altertum. sa slamnim krovom. prvenstveno iz Helzingforsa i Stokholma. Da spomenemo još Pregled razvitka arheoloških nauka u Rusiji. Na severu su muškarci mnogobrojniji. Iako su se u drugoj polovini XIX veka arheološka istraživanja umnožila. 1910. i Vvedenije v arheologiju (Uvod u arheologiju). Danilević. Moskva. I. 1926. od profesora S. 1881 . Moglo bi se navesti još mnogo primera ovakvih suprotnosti. I. Što se tiče specijalnijih radova. njih ćemo kasnije spomenuti. koje je prvo počelo da saziva ruske arheološke kongrese. 1908. Najglavnija dela posvećena celini ili velikom delu ruske preistoriske arheologije jesu: A. sv. S. Poslednjih godina su strani na učnici. samoupravnim povlasticama Ma koliko čovek bio malo sklon da pridaje preveliku važnost uticaju geografske sredi ne na sudbinu naroda. južni deo je oblast stepa. i Arheologija. P. Kijev. 1923. Ebert. B. Tolstoj.e dolina. a hrast u dolinama. kuće na jugu su od hrastovine.. i Malorusa s druge strane. 1921. Uvarov.

ostatke ognjišta. do neolitskog stepena? Mi to ne znamo. To više nije jedan jedini narod i svuda ista prosvećenost. ili temelja koliba. lavove i irvase . sa svojim bakarnim predmetima i jakim 40 uticajem nordiske i kavkaske kulture. unapređujući svoj umni razvitak tako da se uzdignu na viši step en. a kasnije i uralske. Neolitsko doba. Očevidno je da je svuda ovde živeo isti narod. ili pak grobnica sa neolitskim predmetima. a potom još više. idući za mamutima i irvasima. Srednja i Severna Rusija su. tako isto je različita. čitavog ili slomljenog. i živeli teškim i napornim životom. Južna Rusija se očigledno razlikuje u tome pogledu od Sred nje i Severne. pored kojih se nalaze kosti divljih životinja iz toga vremena. Isti ovi tipovi. tražeći neprestano nova staništa. Poltavska i Harkovska guberni ja) i retke grobnice sa skeletima pokazuju drukčiji tip kamenog oruđa (naročito m ikrolite) i drukčiju grnčariju nego istodobna obitavališta pronađena kod Bologoa blizu V elikog Novgoroda. pa ipak se i tamo nailazi na često veoma značajne ostatke obitavališta. kod Goncija blizu Poltave i kod Mizina na reci Desni. o tselile nekuda na severoistok i u Sibir. iz magdalenskog doba. pa i stara kultura sa koštanim oruđima. kod Čuhloma na Veksji. jer ona t ada još nije postojala. a koja se odlikuju okruglom grnčarijom sa ukrasima u o bliku češljevih zuba. Neolitska obitavališta u Južnoj Rusiji (Volinija. Polt ave i Harkova. nailazi se na mnoštvo tragova obitavališta. razume se sa mesnim razlikama. Danske. pokušaji primitivne umetnosti. rasprostranjena u Estoniji i slivu Volge. u Voliniji i oblasti Kijeva. Ono što nas najviše iznenađuje kod nameštaja nađenog u to me seocetu blizu stanice Utkinskaja na železničkoj pruzi između Jaroslavlja i Vologde jeste uticaj Zapada. On je po svoj prilici došao sa Zapada i pripadao je is toj onoj mlađoj i krupnijoj rasi koja je na Zapadu zamenila prvobitnu i nižu r asu homo primigenius Europae. manje bogate u tome pogledu . medvede. ona razlika u kultu ri između stepske oblasti i oblasti šuma u Srednjoj i Severnoj Rusiji postoji već u ne olitskom dobu. vide se rastureni od Karelije i Finske do srednje Volge i ka Jugu do granice crnice. U ovom poslednjem obitaval ištu pronađeni su vajani i ukrašeni predmeti čije šare odaju veoma razvijen umetnički smisao kod tih prostih ljudi koji su lovili mamute. Na 39 ravnicama oslobođenim od leda male porodice živele su nomadskim životom. — Da li su se možda kvaternerske rase. To je dokaz da je već na tri hiljade godina pre Hrist a postojala veza između Volge i Baltičkog mora. mezolitski. Najstarija pripadaju aurignaciskom i solu trenskom dobu i pronađena su kod Kostenki na Donu i kod Karačarova na Oki. koji se javljaju u obliku prostranih slojeva ostataka. Sve što se zna to je da tadanje stanovništvo Rusije nije bilo zaostalo iza ostalih s tanovnika Evrope i da se ono neverovatno uvećalo. razume se. primerci kamenog ili koštanog oruđa . Svuda gde su neko vreme živele ostavile su tragove svoga prolaska. Taj stupanj je poznat pod imenom fatjanovska kultura. naročito tamo gde je zemljište bilo plodno i pogodno za stanovanje. te načinile mesta nekoj novoj najezdi? Il i su ostale rasturene po ravnicama i šumama Rusije. U Južnoj Rusiji. Ne treba verovati ni u jednu najezdu . na primer u slivovima Volhova i gornjeg i srednjeg toka Volge. Rusija ima čitav niz ovakvih obitavališta. i njemu pripada poslednji stupanj one kulture koju na lazimo na kraju neolitskoga doba. kod Volosova blizu Muroma na Oki. kod Balahna blizu Nižnjeg Novg oroda. ali ne i grnčarija. nosoroge. najskorašnjija. koje je započelo pre više od dve hiljade godina pre Hrista.ruža do linije Lavov-Kijev-Tula-Saratov. u Kirilovskoj ulici u predgrađu Podol. potom u K ijevu. ali znamo pouzdano da se pojavio čim su se glečerske mase počele da povlače. Kijevska. nova obitavališta. Dvostruki karakter Rusije u istoriskome dobu.

veoma rasprostranjena. naprotiv. Mi ništa ne znamo o svima prastarim narodima Južne Rusije. sa grnčarijom nordiskoga tipa i onom koja u arheologiji centralne Evrope nosi obično naziv vrvčas te grnčarije. Razlike u kulturi na koje se tamo nailazi čak i u jednoj užoj oblasti. počev od neolitskoga doba. ali. Litvanci i Sloveni. Samokvasov hteo da izjednači sa Cimerijcima. uopšte uzev. ili čak služiti se pojmovima Germani. ali se ona rasprostirala odatle sve do Velikog Novgoroda i do varoši Brjanska i Sergača. ukoliko se tiče njenog porekla i njene suštine. Sasvim je prerano prenositi u ta vremena razne faze razvitka indoevropskog narod a. postoje nejasnosti. svojim idolima od gline i svojim zagonetnim kosturnicama (Pl oščadka) 41 sa grobovima za spaljivanje. iako se ono održalo sve do dolaska Skita. bilo da se povukla u druge zemlje. posle s vršetka kamenoga doba ona naglo iščezava. u trenutku kada prvi bakarni predmeti prodiru u staru n eolitsku zbirku pripremajući na taj način prosvećenost metalnoga doba. naročito predmetima . i Tripoljska c ivilizacija ostaće još dugo vremena. ustupa mesto mlađim kulturama koje se odlikuju obilnošću metala. od kraja treće hiljade godina pr e Hrista. oruđa od bronze zamenjuju k amena i bakarna oruđa. stara fatjanovska kultura. zapažaju se već jas no različiti narodi. Fatjanovska prosvećenost imala je svoje središte u trouglu Vologda-Vladimir-Novgorod na Volgi. koj i je Dm. U Južnoj Rusiji. postavljaju takođe jedan etnički problem. sve do Grčke (E. Treći jedan narod sasvim originalne civilizacije obrazovao se takođe na jugu: to je bio zemljoradnički narod koji je stanovao u oblasti između Galicije i kijevskog Dnje pra. koji se mešaju među ove. dolazi među domoroce jedan narod koji je ostavio svuda na svome prolazu grobove sa kosturima u čučećem stavu u kamenim sanducima. i naročito nas iznenađuje bičaj da se kosti skeleta pokriju jednim slojem crvene boje. divno izrađene. Ali izgleda da je on sa n omadskim stanovništvom stepe vodio neprekidno borbu. — Početkom druge hiljade godina pre Hrista. dakle. ni u najezdu sa Juga. takve su da se ne mogu uvrstiti u jednu etničku celinu. To je Tripoljska civiliza cija. Grobovi za spaljivanje. Njegova civilizacija blistala je nekoliko vekova. ne vidimo jedan jedini narod. privlačan ali i težak problem ruske arheologije. bilo da je izumrla usled napada osvajačkih nom ada. čak i o stanovništvu koje je ost avilo kurgane (tumule). Na severu.sa Zapada. Ostaje. sa obala Odre. Ali št o se tiče kraja toga doba. Najveći broj tumula pri padaju sledećem bronzanom dobu i obogaćenoj civilizaciji. i koje je čuveno bogatstvom svoje šarane i bojene grnča rije. veoma je teško pokušavati da se razreše ta etnička pitanja za tako davne periode vremena. Bronzano doba. Grobovi tih naroda rasejani su po čitavoj stepskoj oblasti između Galicije i don je Volge i Kavkaza. na jug Evrope. Sa Zapada. U sva kom slučaju. koja se po njega rđavo završila. Ali ne treba zaboraviti ne manje čudnu po dudarnost te civilizacije sa drevnom Mesopotamijom (Akropolj u Suzi) i drevnim T urkestanom (Anau blizu Ašabada). Posle toga. jer ima premalo proverenog materijala. na primer u Kijevskoj guberniji. još mnogo zagonetaka. istoriskim prethodnicima Ski ta. Za neolitsko doba u pravom smi slu ova činjenica nije očevidna. u Tripolju na Dnjepru. Oni se razlikuju od drugih tumulima (kurgan) koji pokrivaju kosture u čučećem stavu. Jedino je verova tno finsko poreklo stanovništva Srednje i Severne Rusije. nadmašujući sve susedne civilizacije svojim umetničkim smislom. Tamo nije bilo velikih promena. Štern). Njegovi etnički odnosi sa njegovim domorodskim susedima iz neolitskog doba i narodom sa sandučastim grobovima nisu poznati. tako nazvana prema jednom od njenih prvih nalazišta koje je otkriveno blizu Kijeva. nje nog rasprostiranja i iščezavanja. Grobni nameštaj je veoma karakterističan. Velika srodnost njene grnčarije sa predmetima iz star og doba pronađenim na Balkanu i na Maloaziskom Ostrvlju izazvala je stvaranje nek olikih teorija: najpre onu o širenju egejskih uticaja ka severu a kasnij e teoriju o obratnom uticaju ili čak o spuštanju tripoljskog stanovništva i njegove ci vilizacije ka jugu. sa istoka (ili juga) došao je prvi talas nomada nepoznata porekla.

U razvitku bronzanog doba u Rusiji učestvovale su obe etničke grupe. Grobovi iz t oga doba danas su vrlo dobro poznati zahvaljujući istraživanjima V. bliz u Kišenjeva u Besarabiji. i plod je raznih utic aja. kada su u Južnoj Rusiji vladale nove kulture višega stupnja. može se reći sa A. Osim toga. V. Njeni jedini stano vnici su ostaci domorodaca koji se održavaju kroz sva doba i kroz sve promene nase ljavanja. prožete uticajem klas ične grčke umetnosti. i tu osnovali novu državu sa nekoliko dinastija. grnčarija tu dostiže retku izobilnost i veliku originalnost ureza nih ukrasa. Ali hronologija ostaje i dalje neizvesna. u čitavoj stepskoj oblasti stanovali su i njom gospoda rili stari zavojevači sahranjeni pod kurganima sa obojenim skeletima. Jamačno je bilo velikih kulturnih — ako ne i etničkih — promena u dobu kome odgovaraju ti grobovi. kao i u graničnoj oblasti. U Južnoj Rusiji. Ananjin je jedan deo te teritorij e i njenih kultura. Jevarnickoga u Harkovskoj i Jekaterinoslavskoj gubern iji. naročito veza sa Sibirom i Srednjom Azijom. koji su pošli iz Srednje Azije. Trifiljeva i Dm. a to će reći od polovine druge hiljade godina do poče tka skitsko-sarmatske kulture. — Za vreme prvih hiljadu godina pre Hrista jedna nova najezda nomada preplavila je čitavu stepsku oblast. a naročito zahvaljujući 42 odličnom iscrpnom delu A. Taj procvat stavlja se između VII i II veka pre Hrista. dok ih A. Gorodcova. Gorodcov stavlja f azu Sejma u XIV—XIII vek. koji je toj poslednjoj fa zi dao ime Ananjinske kulture. Sibir je tada igrao važnu ulogu u razvitku Istočne Evrope. ili kod T urovskoga (Galič). što dokazuju iskopine nađene u oblasti njihovih kurgana. a fazu dragocenih predmeta nađenih kod Galiča u X—VIII. E. kao što dokazuju iskopine nađene kod Sejma blizu Nižnjeg Novgoroda. Danilevič greši što to pripisuje samo prvoj grupi. sa kojom ti grobovi očevidno imaju dodirnih tačaka. ni Tripoljska civilizacija. Talgrena. Me lnika. domoroci i osva jači sa kurganima. iako o na obuhvataju čitav niz plemena među kojima istorija zna za Jazige. te od prostoga groba postaje grob ojačan građom. kao što se vidi iz sadržine grobova i mase bronzanih predmeta nađenih na razni m mestima gde su vršena otkopavanja. Talgren stavlja. Kada su u VIII ili najkasnije u VII veku došli u tu oblast. Utica j sliva reke Jeniseja i oblasti Urala na staru kulturu Fatjanova i Volosova nast avio se. Ali mnoštvo kalupa i topionica pokazuje da je postojala i lokalna industrija. ote rali su iz stepa Cimerijce. Ali ova najezda nije bila jedina velika etnička promena u Južnoj Rusiji. a potom se prelazi na kavkas ki tip katakombe. u Mađarskoj i Bugarskoj. neznani narod trakiskog ili kavkaskog pore kla (narod koji je ostavio ranije pomenute kurgane). pa čak i u njihovim grobnicama. Nomadi su takođe imali udela u toj industriskoj proizvo dnji. E. sve do dolaska Gota u III veku posle Hrista. Alane i druge. Jaksamate. Ta plemena nazivaju se Jednim opštim imenom Sarmati. Prvi je bio najezda iranskih Skita. zajedno sa sličnim grobovima. Ostaci Cimerijaca i domorodaca potpadoše pod vlast Skita. pri pojavi bronzanog doba. To je jedna nova civilizacija bronzanog doba i ona se održala za vreme narednog perio da.sibirskog porekla. čiju veliku ekonoms . Rokso lane. Osim njih. Skitsko-sarmatsko doba (Gvozdeno doba). Ta najezda naišla je u dva talasa. V. Talgrenom. u XIV—XI vek pre Hrista. a verovatn o ni stanovništvo koje ju je stvorilo ne postoje više. Konstrukcija grobova menja se prema fazama raz vitka. te stepe padoše pod vlast Sarma ta za nekoliko vekova. od kojih se jedan deo nastani još dalje. da ona pretstavlja vrhunac bronzane kulture na Vo lgi. U isto vrem e kada i Skiti. nastanili se između Dona i Dn jestra. U početku III veka pre Hrista drugi talas najezde doveo je uzastopno plemena srod na Skitima. a naročito iz iskopina nađenih kod Borodina. Da li je tamo bilo još i drugih etničkih ostataka? To se tačno ne može znati. u svakom slučaju. čas sa Istoka i Urala. Jedan deo Skita bio je uništen. pojaviše se Grci na severnoj obali Crnoga Mora. Bronzana kultur a u Južnoj Rusiji stvorena je industrijom koja je unošena čas iz Mađarske. koja su isto tako govorila jedno iransko narečje i dolazila takođe iz Srednje Azije.

Kulture sa juga prodir ale su do Voronježa i Romnija. nailazi se severno od stepske oblasti. koja imaju ponekad i tumule. Karagodeuaš. gde su se mešale sa fatjanovskom kulturom koja je bil a na izmaku. To nas navo di na pretpostavku da su to drugi narodi. U čitavom razdoblju od VIII ili VII veka pre Hrista do III veka posle Hrista. naročito onima što pripadaju varvarskim poglavicama. Ali u tome dobu. i unosi u radionice Krima i poluostrva Tamanja je dan nov životinjski stil sa persijskim i indijskim uticajima. nisu svi predmeti skitskoga ili sarmatskoga porekla. nalaze i pred meti dovoljno različiti da bi se mogli pripisati nekom drugom narodu. Prve dve naseobine bile su po poreklu jonske (osnovali ih stanovnici grada Milet a sa Maloaziske obale). Černjigovskoj i Poltavskoj gubernij i na velika groblja gde se. Sarmate i Grke . Za skitskoga doba preovlađuje grčka umetnost i ona uobličuje varvarski stil. pored pravih skitskih i grčkih predmeta. Ali karakter kulture u unutrašnjosti nije nam . Pastjerskog. čitav niz divnih predmeta klasične izrade što su ih načinili grčki m ajstori u Olbiji. i mnogih drugih. Lugovaja. 17. Osim već navedenih grčkih naseobina. i Hersonez na Krimu. no koji su pretrpeli j ak uticaj Mesopotamije. Najpre se vidi kako se skitska i grčka civilizacija stapaju da sačine jednu celinu u kojoj grčka umetnost i tehnika potiskuju nomadska obeležja. 521) — „zemljoradnički Skiti”. Oblast ovakvih groblja. a koji spaja okolinu Balkaškog jezera sa planinskim lancem Tjan-Čanom na Donu. gleđ) koji priprema zemljište za umetnost gotskoga doba. Soloha. utvrđeni logori u njihovoj blizini pokazuju da su tu bila relativno sta lna obitavališta (logori kod Nemirova. Olbija je u početku bila najnaprednija. Motrenina. sa novim dekorativnim tehnikama (umetci. ali je Hersonez duže sačuvao svoju moć. a kasnije naročito u Pantikapeji. iz prv ih vremena. civilizacija i čitav sarmatski život počinju da gospodare grčkom i romanskom kulturom i da ih prožimaju varvarstvom. već je pošumljena. Hohlač. Pantikapeja na Bosforskom Kanalu (danas moreuz Kerč između Azovskog i Crnog Mora). iza koje su se nalazile ogrom ne žitnice spremne da snabdevaju čitavu Grčku i Jegejsko Ostrvlje. jamačno domoro cima koje su pokorili nomadi. Muzej Ermitaž u Petrogradu čuva jednu takvu čuvenu zbirku koja potiče iz kurgana zvanih KulOba. koji se o dlikuje životinjskim ukrasima donesenim iz Srednje Azije. Na toj obali. arheologija nailazi samo na ta tri etnička elementa: Skite. od kojih su najbogatije i najveće bile Olbija sa ostrvom Berezanjom na ušću Buga. Sve te novine dolaze velikim putem kojim su se kretale trgovina i najezde. Semibratov. iako je prisust vo Slovena na zapadu i Finaca na istoku te oblasti već vrlo verovatno. koju su osnovali stanovnici Herakleje. pored proste grnčarije i predmeta donesenih iz Azije ili i zrađenih na licu mesta. Bjelskog). u Kijevskoj. Već od I veka posle Hrista. Unutrašnjost Rusije ostaje za vreme skitskoga doba u mraku. skitskim ili sarmatskim. koji se verovatno kriju iza imena koje se nalazi kod Herodota (IV. Čertomlik.ku važnost oni odmah uvideše. grnčarija je delimično različita i običaj spaljivanja meša se sa običajem sahranjivanja. a 43 treća dorska. Sarmatska dekorativna ume tnost širi se i drugim putevima. raznobojan. u arheološkim iskopinama Južne Rusije. ali za varvare. pored Sevastopolja. oni pohitaše da osnuj u čitav niz trgovačkih zastupništava i naseobina. nailazi se. sa njihovim mo tivima i po njihovom ukusu. U kurganima. Ne može se međutim danas kazati koji su to narodi. i vrsta pred meta u grobovima pokazuje da je stanovništvo bilo pre zemljoradničko nego nomadsko. Sarmatsko doba označava preokret u uticajima .

Gotsko-rimsko doba. . a ne „gotski”. raširili ga po celoj Evropi. jer s e nalaze u obitavalištima i grobovima litvanskim. ako ti grobovi kod Zarubinaca pretstavljaju početak iste civilizacije. ali ona ne može tvrditi da su oni tu bil i i ranije. Got ga samo usvojili i rasprostranili. Uistini taj no vi stil nisu stvorili Goti. velika i moćna u IV veku. Ali razvoj rimskog uticaja bio je zaustavljen dolaskom Gota. Ako je tako. Od god ine 250 najglavnije grčke naseobine padoše postupno pod njihovu vlast. Talgren . Ranije se pretpostavljalo da su oni za vreme svoga b avljenja na Crnome Moru. Naprotiv. te će istorija i arheologija naći u VII veku na o balama mora njihove neznatne ostatke. stvorili jedan nov stil. nego neposredno grčke 45 radionice. To je stil koji je baron Beji nazvao „gotska umetnost”. gde se u grobovima iz VI i VII veka nalaze često izopačene gotske kopče. Ali pored tih grobova ima i drugi h još starijih. koja potiču iz VI i VII veka. koje je jedan od dobrih ru skih arheologa. To je bila posledica najpre zauzimanja obale Crno ga Mora od Rimljana za vlade Nerona (63—66). posle 375 godine po ostaloj Evropi. Souk-Sua i Mang upa na Krimu. Ove pobede otvoriše vrata rimskoj trgovini. To su kult ure zvane pjanoborska i borkiska. Najveći deo Gota povuče se ka zapadu. onda cela ta grupa ne može prip adati Gotima. pripisao istoj grupi. daju pre utisak završetka neolitskoga doba nego poodmakle metalne kulture . propade takođe godine 375 pod navalom Huna. sa svojim koštanim izr ađevinama. a utvrđeni logori tipa Đakovo gorodišče blizu Moskve. Litvancima i susednim Slovenima. a takođe i trgovini sa Persijom. prodrli do sredine Rusije. Ta gotska država. a kada su ih odatle oterali Huni. razume se pomoću vizantiske trgovine. i pred sam dolazak Germana on je bio već sasvim uobliče n zahvaljujući potstrecima što su ih doneli Sarmati. klinastim urezima i ubodima. nema više nimalo sumnje o njihovom udelu u kasnijem razvitku umetničke rad inosti u Srednjoj Evropi. Jedan njihov deo naiđe 214 godine na rimsku vojsku u Dakiji. To je dakle je dan grčko-istočnjački stil. sa mnogo tragova skitske radinosti. Ovim putevima su gotski predmeti. kao što je tvrdio A. Poznato je. Arheologija utvrđuje njihovo prisustvo n a tome mestu na osnovu groblja za sahranjivanje kod Gurzufa. nego neposredno iz okoline Turkestana. iz I veka. uostalom. Odatle Goti raširiše svoju vlast nad Fincima. Za arheologiju pitanje Gota u Rusiji ostaje dakle ne rešen problem. U jednoj grupi groblja. i novim stilom životinjskih ukrasa.44 dobro poznat. slovenskim i finskim. Ovi su krajem II i početkom III veka napustili u velikim masama donju Vislu i prešli najpre preko zemlje zapadnih Slovena. da je u to vreme cvetala na srednjoj Volgi i na Oki i Kami bronzana kultura Ananjina. pomoću mesnih radionica. a potom osvajanja Dakije koje je izvrši o car Trajan 106 godine. U III i IV veku tako ukrašeni predmeti nisu retki u grčkim grobovima. kojih nije bilo na jugu Rusije u I veku i čiji su srodnici Bastarni stanovali u drugoj oblasti. — Već od II veka posle Hrista rimska kultura počela je d a prodire u unutrašnjost Rusije. koji je poslužio kao osnovica merovinškoj umetnosti u V—VII veku i koji se odlikuje sjajnim raznobojnim umetcima od granata ili stakl a. a drugi posede oblast srednjega Dnjepra i tu obrazova novu d ržavu čije je središte bilo na Dnjepru (Kijev?). što dokazuju velike količine nađenoga rimskog novca sa obe s trane Dnjepra. koju pretstavljaju groblja kod Černjahova i Ro maškija blizu Kijeva (grobovi za spaljivanje i sahranjivanje iz IV i V veka). V. kao što su oni kod Zarubinaca. koja prodre d osta daleko u unutrašnjost. To su samo novi strupnjevi nekadanje ananjinske kulture. a tako isto i nad obalama. Hvojka. Pošto su dali nove oblike kopčama i minđušama. Ja međuti m ne smatram da ti tragovi potiču sa obala Crnoga Mora. sačuva ni su predmeti koji bi mogli poticati od Gota. Jedan put prolazio je duž Dnjepra (Pastjerskoe). Ova nova umetnost prodrla je u Rusiju dosta daleko na sever. poznate po nizu finskih grobalja na Kami i Oki . a uporedo s nj ima i gleđosani predmeti takozvanog moščinskog stila. a drugi istočnije.

sa nogama ka istoku a glavom ka zapadu. koje su Sloveni odavno vršili. Biće dovoljno da se ovde obeleže glavne njene linije. to je samo pretpostavka. dok s u nomadi imali luk i sablju. prilikom primanja hrišćanstva. :ne kolebamo se pred celinom. Telo obično leži na leđima. oko trg ovačkih ili kneževskih središta. i svi pokušaji da se kulture Tripolja proglase za slovenske. ponekad gro bovi leže prosto na površini zemlje ili u prostim jamama.Varega i o kolnih nomada. njihovoga rasprostiranja i njihove kulture. da su Vjatići u VIII ve ku osnovali na Oki važan trgovački i politički centar oko varoši Rjazanja (nekadanja Arz a). Ali. na drugom mestu ima kovčega ili sarkofaga. Oke. Unutrašnja konstrukcija kurgana je veoma različita. Brandenburga i nekih drugih još se ne može tačno reći šta je u IX i X veku slov ensko. izgubilo se tek postepeno. načinjenih . Predmeta u grobovima ima obično v eoma malo. Tek od IX i X veka može ruska arheologija da nam pruži pozitivnu i pouzdanu sliku po stojbine Slovena. Celina slovenske kulture već je dosta pouzd ana i poučna. samo na j ugu raširilo se ono ranije. mora se reći da se ne zna ozbiljno kakva je bila kultu ra Istočnih Slovena čak ni u razdoblju od V do VIII veka. najbogatiji grobovi nalaze se samo duž velikih trgovačkih puteva. Izvesno je da su Sloveni obrazovali veliki narod pod vlašću Gota i da su se u VI i V II veku raširili do Doneca. na trećem mestu postoje krovovi od drveta. nemaju čvrstog osnova. koje Tacit i Ptolomej pronalaze već kao veliki narod. A ko se hoće iskreno da prizna. Grnča rija je svuda ista: jedan stari tip (raniji od X veka) ćupova bez ukrasa. ili kod Severjana bli zu Černjigova. bradvom i velikim štitom. Uvarova. te ne izgleda čudno što su im arheoloz i pripisali nekoliko preistoriskih kultura među onima koje smo nabrojali na jugois toku Rusije. u okolini Smolenska — kod plemena Krivića. B. naročito na granici slovenske teritorije. uzengije. Zavitnjiviča. da bi opis starina tadanje slovenske civilizacije izgledao danas preran. srpovi i ognjila svuda su isti. Uopšte uzev. đemovi. Šiljati šlemovi i pancir-košulje bili su takođe u čestoj upotrebi. ako se još i kolebamo pred izvesnom gr obnicom. Slovenske grobnice nalaze se pod mogilama (tumulima) prilično visokim — otuda i dolazi naziv „doba kurgana” — koje pokrivaju tela bilo spaljena ili sahranjena . Prvobitno oružje Slovena bilo je veoma jednostavno: luk sa strelama. ili neolitske domorodačk e kulture za slovensko-ukrajniske (v. a šta nije. Danilevič). mamuze. Ne z na se gde su se nalazili Prasloveni u toku III i II hiljade godina pre Hrista. U IX i X veku ono je dopunjeno mačem.2. kopl je i ponekad mali štiti. Spaljivanje. koji od X veka pređoše u upotrebu i kod Slovena. i jedino zemljoradnička kultura ne severu skitskoga carstva i černjakovska kultura posle Hrista imaju pra vo — iako se i tu mogu izraziti sumnje i staviti primedbe — da se pripišu Slovenima. Kasnije se naoružanje razvilo pod uticajem Rusa. vršila spaljivanje oko 1100 godine. kao što su bili i domaći predmet i. SLOVENSKO DOBA Vrlo je verovatno da su Sloveni stanovali u svojoj evropskoj postojbini između Vis le i Dnjepra već na nekoliko vekova pre Hrista. Razume se da se u vek nailazi na grobove i obitavališta za koje se ne može 46 pouzdano tvrditi kome su pripadali. Ali. osim u nekojim oblastima gde se javljaju ponekad i nomadski predmeti istočnjačkog obeležja. gornjega Dnjepra i Volhova. Ali naše poznavanje obitavališta i grobova iz toga vremena je tako nepotpuno. sahranjivanje je zavedeno u toku XI veka. gen erala N. udaljena od pokrštenih središta. na primer na Dnjepru — u zavičaju plemena Poljana. V. a za epohe pre prve hiljade godina pr e Hrista svako takvo utvrđivanje istovetnosti neminovno mora biti nepouzdano. na Oki — kod plemena Vjatića. ali nam Kijevski letopis kazuje da su neka slovenska p lemena. u kome je vremenu veliki d eo Srednje i Južne Rusije bio već posednut Slovenima. ali ponekad i više ka središtu. Tek u toku I hiljade godina pre Hrista može se utvrditi da su u Rusiji boravili Sl oveni. I pored svih napora grofa A.

Kultura sa kraja preistoriskoga doba relativno je dobro proučena. koji su doprineli da se stvori slovenska kultura toga doba. nisu još proučena kako treba. Ovakva utvrđenja — koja se u Rusiji broj e na hiljade — veoma retko su bila predmet naučnih istraživanja. ali drugi obel ežavaju razna slovenska plemena. To je grnčarija koja je došla u Rusiju iz oblasti Zapadnih Slovena i sre dnjeg sliva Dunava. ukrašen tananom srmom. nekadanjeg Bjelgoroda što ga je sagradio veliki knez Vladimir godine 992. naročito onih što se zovu gorodišča. Ostali ukrasi menjaju se takođe prema raznim oblastima. istočnjačkog i vizan tiskog. poznat pod naziv om grnčarija gorodišta. Od svih onovremenih slovenskih nakita najinteresantniji su sa arheološkog i etnografekog gledišta viseći prstenovi. Ostaci slovenskih kuća iz ovoga doba i beskrajni niz raznih utvrđenja. R uske radionice. skandinavskog. Najbogatiji deo nađenih predmeta sačinjavaju svakovrsni nakiti. Isto tako i njihove m eđusobne srodnosti i njihovo ustrojstvo.rukom. izuzev kopči koje su u IX i X veku u Rusiji već iščezavale i ustupale mesto pređicama i pucadi. privlače takođe pažnju ruskih arheologa. Jedni su stalno obeležje Slovena. . počeše i same da podražavaju vizantiskim uzorima: nov niz divnih iskopina svedoči o njihovoj delatnosti. jer njihov glomazni nakit nije odgovarao slovenskom ukusu. najpre u Kijevu a potom u Velikom Novgorodu. gde su nam grob lja na Oki. Istočnjački srebrni nakit. Voronješkoj i drugim gubernijama. na Ljadi. Pečenjega. preovlađuje u početku. koji se nalazi u Rusiji od X veka. koje delom pripadaju slovenskim oblastima a delom su van njih. kružići više ili manje ukrašeni koji su visili sa o be strane glave na slepoočnicama. pretstavljaju takođe interesantne dokaze. o čemu su dokaz nekolika 47 groblja u središtu slovenske zemlje i čitav niz iskopina iz X i XI veka (Gnjezdovo k od Smolenska). Mnoštvo nomadskih grobova otkriveno je u Kijevskoj. Poznata je složena konstr ukcija jednog velikog gorodišča otkako su vršena otkopavanja kod Bjelgorodka blizu Kij eva. vizantiskog i istočnjačkog uticaja na slovensku kulturu bilo je veoma živo. Jekaterinoslavskoj. Letonci i Finci imali su manji uticaj nego drugi. Ovi logori služili su za skloništa ili za odbranu. Ali još nemamo iscrpno delo o njima. koji su bili s usedi Slovena na granicama stepa. Kubanskoj. utvrđeni logori ograđeni bedemom i ponekad palisadom. blizu Tombova i Penza (Tomnjikov. Tavridskoj. Naprotiv. načinjeni na kolovratu i dobro pečeni. Na dnu se obično nalazi znak grnčara. naročito grnčarije koja se ne razlikuje od one u grobovima. kojima bi se mogli rasvetliti odnosi između starih bratstava ili plemena. i jedan pozniji tip. Njihove starine. a takođe i za održavanje zakonotvornih ili verskih skupština. Harkovskoj (Verhnje S altovo). Murom. oni se mogu naći svuda gde su Sloveni obitavali i o ni su najvažniji dokazi slovenske arheologije. STARINE OKOLNIH NESLAVENSKIH NARODA Na svim obalama slovensko stanovništvo Rusije imalo je za susede na ruskoj teritor iji narode više ili manje stare. Kultura nomada iz toga doba (Hozara. koliko na zapadu Rusije na obalama Finskoga Zaliva toliko i u slivu Oke i Volge. Vladimiru. 3. Podbolotnaja. ali u mnogo manjoj meri. al i od XI veka vizantiska izrada ha potiskuje i naposletku zamenjuje sve ostale. takođe je dobro poznata. suparništvo između skandin avskog. Njihov i susedi Litvanci. Polovaca i drugih). Oni su po o bliku čas prosti a čas složeni. okačeni o traku ili možda dijademu. Rostovu i Suzdalju. U nakitu se na jbolje može da zapazi dejstvo različitih uticaja. U onima koji su bili nastanjeni zemljište je unutra puno ruševina i ostataka svakidanjeg života. To su ćupovi povrnutih ivica i obično ukrašeni položenim ili talasas tim urezanim linijama. Mak simovka) otkrila čitav jedan svet bogate finsko-istočnjačke kulture.

naročito ukoliko se tiče hronologije. naseljavali su nekada veliki deo ob lasti koja je kasnije postala slovenska. iza gornjega Njemena. srazmerno s u malo poznate. raču najući tu i oblast Smolenska. Vilije i Polo te. do Pripjata i gornjega Dnjepra. Letonci i Litvanci.48 Zapadni susedi Slovena. Dvinine pritoke. sakrivene po neprohodnim šumama. Odatle su se oni povukli oko VI i VII veka pred naje zdom Slovena i otišli da se nastane na zapadu. koji bi lako ispunili čitavo jedno stoleće. Njihove starine. Ali napredak što ga je ona načinila u poslednje vreme daj e nade da će ona i to savladati. Ruska arheologija ima dakle pred sobom goleme zadatke i težak posao. .

Drevljani i Dregovići duž Pripjata. a treće dalje na severoistok. verovat no u VII veku posle Hrista. vinogradarstvom i ribolovom. U v remenu kada se Sloveni pojavljuju na Dnjepru i njegovim pritokama. ovaj ogranak turskoga stabla. — U ravnici Istočne Evrope obrazovao se ruski narod. U oblasti Pripjata i u gornjem toku Dnjepra. duž reke Oke. Volge i zapadne Dvine naišli su na li tvanska plemena koja tu odavno stanuju. Severjani.49 I I I . Zašto bi uostalom i bilo kakve borb e kada se Sloveni pojavljuju pre kao naseljenici nego kao osvajači. Dnjeprove pritoke. R U S K E Z E M L J E O D P O Č E T K A D O K R A J A T A T A R S K I H N A J E Z D A 1. oko srednjega toka Dnjepra i na njegovoj desnoj obal i. njihova trgovin a cveta zahvaljujući trgovačkim putevima koji prelaze preko njihovog zemljišta i vode iz Evrope u Aziju. koji zauzima severni deo Kavkaza i jedan deo kaspiskih i azovsk ih stepa. SLOVENSKA PLEMENA I STVARANJE KIJEVSKE KNEŽEVINE Dolazak Slovena u Istočnu E vropu. Duž ovih puteva osnivaju se mnoge varoši u kojima se susreću trgovc i iz raznih zemalja. prema najverovatnijoj pretpostavci. Hrvati su ostali najbliže Karpatima. nesposobna su da se odupru osvajačima. gde se još od najdavnijih vremena nalaze ras turena finska plemena. Slovenska plemena iz kojih je on ponikao spustila su se tamo. Oni se bave zemljoradnjom. Isti je slučaj i u Severoistočnoj Rusiji. Tako slovenska plemena zauzim aju u ravnici Istočne Evrope jednu izduženu i srazmerno uzanu oblast koja se pruža od juga ka severu. Volinjani zauzimaju oblast zapadnoga Buga. na mestu gde se ova r . i tvrđava Sarkel na Donu. ili pak — što izg leda da je bio mnogo češći slučaj — ostaju i stapaju se postepeno sa tuđincima koji time ništ ne dobivaju. I zgleda kao da tu i nema borbe. oni što ostaju primaju malo po malo običaje. najpoznatije su Itilj na don joj Volgi. prestonica Hozara. Radimići i Vjatići. grupisani u plemena. koja žive skoro primitivnim životom. nastanili su se: dva prva plemena na levim pritokama. Volge i zapadne Dvine. a naročito mnogi Arabljani. razjedinjeni. Ta usamljena plemena koja ne spaja nikakva zajednička organ izacija. od stepa koje se pružaju duž Crnoga Mora pa sve do obale Baltičkoga Mo ra. koji piše u XI veku i navodi nam imena tih plemena i mesta gde su se nastanila. Prema kazivanju staroga Kijevskog letopisca. i kada mirolju bivo izabiraju zemljište koje je ostalo slobodno. Desn oj i Soži. Oni tako dolaze u dodir sa drugim narodima koji su se već nastanil i na istom zemljištu ili blizu njega. a jedan njihov ogranak. umeo je da stvori izvesnu svoju kulturu i obrazuje jednu političku organ izaciju. nastanjuju se blizu jezera Ilmenja i reke Volkova. a koga ima izobilno? Domoroci se ili sami udaljuju od svojih novih suseda kada im se ovi ne sviđaju. Došljaci idu duž reka i nastanju ju se na njihovim obalama. zaostali na nižem stu pnju kulture i bez ikakve političke organizacije. ili tačnije Finskoga Zaliva. pošto su prešli Dnjepar. u svakom slučaju istoriske starine i slovenske i fi nske legende nisu o njoj sačuvale nikakva traga. 50 Sasvim su drukčiji odnosi između Slovena i njihovih južnih suseda Hozara. verovatno p o redu dolaska. pomerajući se postepeno ka severu i istoku. Sloveni. kulturu i jezik Slovena i stapaju se s njima. Slabi. i najzad Krivići se zaustavljaju u gornjem toku Dnjepra. To zemljište je u to vreme skoro potpuno pod šumom i kroz njega teku u svim pravcima velike i manje reke koje su njegovi glavni putevi. ti narodi n e mogu da dadu Slovenima ozbiljan otpor. pod pritiskom osvajača oni se d elimično povlače sa istoka ka zapadu i nastanjuju se u slivu zapadne Dvine i Njemena . Poljaci se nastanjuju dalje ka istoku. I doista. sa severnih padina Karpata. pošto je finska kultura približno ravna njihovoj ili čak i niža od nje.

za koje su oni bili napast kao što su bili i za Zapadnu Evropu. U sva koj zajednici jedan savet ili veće. koji su prokrčili put od Skandinavije do Vizantije i koje Sloveni nazivaju V arezima.eka približuje Volgi. Severjane i Poljane. između Azije i Srednje Evrope. što ne samo građani nego i stanovnici svih okolnih sela (volost) mogu da učestvuju u njemu. Bugari imaju nekoliko varoši. te da se i on obogat i na račun stanovništva. skoro potpuno pošumljenim. ovi gradovi igraju u isti mah i ulogu središta za okolne oblasti i obrazuju gradske opštine koje postepen o zamenjuje staru podelu na plemena. Usput pl jačkaju Slovene. oni ipak nisu nomadi. pokoreni Sloveni upušta ju se u trgovinu sa Istokom koja je veoma aktivna na čitavoj teritoriji Hozarske d ržave. o d kojih je najglavnija Bulgar na Volgi. Drugo jedno tursko pleme. isprva skromne i čisto lokalne. plemena su ustupila mesto porodicama. a d anak koji su tražili bio je srazmerno mali. pa Vjatiće. sastavljeno od starešina porodice. koja se kreće velikim rekama njihove zemlje i čuvenim „putem od Varega do Grka”. kada Sloveni počinj u da učestvuju u trgovini između Istoka i Zapada. Oni se ubrzo razvijaju i postaju središta trgovine. U svakom slučaju. U XI veku Kijev i Perejaslavlj kod Poljana. Černjigov kod Seve rjana. to su i ostali. koje naročito — a ponekad i isključivo — služe 51 kao skloništa u slučaju nepredviđenog napada. I tu dolaze arabljanski trgovci. Veće upravlja čitavom opštinom utoliko lakše. ali ima s voga hana koji je starešina mnogih oblasnih knezova. Raselj avanje je moralo da rastroji takvo društveno uređenje. dočepal i bi se vlasti i zahtevali danak umesto ugovorene plate. ali ima isto tako i mnogobožaca i hrišćana. a stanovništvo. Bugari sa Volge. ti gradovi s e brzo pretvaraju u velike trgovačke centre nastanjene trgovačkim staležom. Gradovi koje Istočni Sloveni osnivaju uskoro pokraj zemljoradničkih naselja isprva s u samo tvrđavice. uistini je upola razbojnički posao. Nas uprot tome. Radimiće. nastanjeni blizu ušća Kame u Volgu. N jihov starešina. U ovu vrstu trgovaca spada i priličan broj tuđinaca. Hozari nemaju zajedničku veru i pokazuju se trpeljivi. oni su već bili zemljoradni ci. U VIII i IX veku naoružane trupe Normana kreću se ovim putem koliko radi tr govanja sa Vizantijom. pretresa i re guliše sve poslove zajednice i bira upravljača. Porodice se gr upišu u zajednice sastavljene od srodnika i nesrodnika. i služe kao stovarišta robe. a slovenski trgovci navikavaju se da ponekad uzmu u najamničku službu normanske trupe da brane njihove gradove i trgovačke karavane. U VIII veku Hozari pokoravaju Istočne Slovene koji su im susedi. Sva ki trgovac je u isti mah i ratnik koji za vreme putovanja brani sa oružjem u ruci svoju robu od razbojnika. u drugim gradovima se N ormani usput zaustavljaju i smeštaju kao gospodari. U naknadu za to. Prilagođavajući se prirodnim uslo vima svojega novog zemljišta. — Istočni Sloveni žive poglavito od lova i zemljoradn je. ali u tim krajevima. ma da oni lako napuštaju iscrpeno zemljište da bi zauzeli neko novo. toliko i da bi stupile u službu vizantiskoga cara. stoga. U nekojim gradovima starešine tih trupa. naročito Nor mana. ali sva ona dopuštaju mnogoženstvo. gotov da i sam postane razbojnik. i one se kod Južnih Slovena zovu zadruge. a ponekad i na njenu štetu. i Rostov kod Vjatića čin e na svoje stanovnike utisak gradova koji su „oduvek” postojali. Događa se i da se Normani delimično nasele među Slovenima. pa se te zajednice ujedinjuju u volost. Smolensk i Polock kod Slovena na jezeru Ilmenju. te trupe uvlače Slovene malo po malo u svoje trgovačke pohode. Kako po svemu izgleda. Običaji i vera slovenskih plemena. Porodični običaji nisu isti u svih plemena. počev od IX veka. koji su se zvali konung. Potom. Pre nego što su se nastanili u svojoj novoj otadžbini. zemljoradnja j e odveć nepogodna da bi mogla služiti kao jedino sredstvo za život. pošto im šume p ružaju obilje mogućnosti za lov i pčelarstvo. a kod Zapadnih verv. Njihov jaram izgleda da nije bio težak. Sa sve većim priraštaje m stanovništva i sve većim bogatstvom usled napretka trgovine. oni se njima bave isto koliko i zemljora dnjom. koji donose istočnjačku robu i kupuju naročito krzna što potiču iz finskih oblasti Kame i gor njeg toka Volge. većina stanovništva je muslimanska. i upravljačka klasa koja ga okružuje pripadaju judejskoj veri. potčinjeno je Hozarima. zvani „kagan” ili „hakan”. Sloveni su pre raseljavanja živeli plemenskim životom. koja doprinosi uvećavanju gradova. Trgovina. kad ne može da ih .

Ova osvajanja Varega ne menjaju život sloven skih gradova. kaže da je prvi pokretač toga ujedinjenja bio jedan vareški ili ruski knez. idolima kojima se prinose na žrtvu životinje i ljudi. Pošto ga je Vizantija. Postavši gospodari. Hors oličava sunce. običaje. koju prepričava j edan stari letopisac. bog vetra Stribog. a kako su oni skoro na istom nivou kulture na kome i Sloveni. Zagospodarivši „putem od Varega do Grka” ili bar onim delom toga puta što prolazi kroz zemlju Istočnih Slovena. Istočni Sloveni. re ka. stanuju mnogi vodeni duho vi (vodjani). posebice kod Slovena na Ilmenj u. njegov r ođak Oleg. obožavaju u isti mah prirodne sile i pojave. Iz Kijeva napada na Se verjane. kao i Zapadni. vodi takođe dva pohoda protivu Vizantije. kod Dregovića — u Tu rnovu. Ali poraz Hozara nij e imao samo srećnih posledica za pobednike. nekadanji najamnici i dalje organizuju i štite trg ovinu. bog vatre Svarožić. To je jedina njihova uloga. Tako se oko sredine IX veka na zemljištu Istočn ih Slovena obrazuje nekoliko vareških kneževina. i pokorava ih. Hozarska država bila je glavna prepreka napredovanju horda Pečenjega. Veles se smatra kao zaštitnik stada 52 i bog bogatstva. izvora. smerno podnosi njihov jaram. ostavljajući maloletnog sina Svjatoslava. ove horde navalile su na stepe Južne Rusije i počele napadati Istočne Slovene. Iako je legenda donekle preuveličala njegove podvige. njihova shvatanja. u vodama po njihovom verovanju. koji ponekad izlaze iz groba da bi se vratili na zemlju. Posle njenog uništenj a. ali gine prilikom jedne pob une Drevljana. kad je postao punoletan. ni mitološkog sistema. Njihova glavna božanstva su: bog grmljavine i groma Peru n. u šumama žive šumski duhovi (lješi). Svjatoslav. Daždbog je verovatno darovatelj sv ih zemaljskih dobara. i najzad kod Poljana — u Kijevu. kako su govorili Finci a sa njima i Sloveni. zauzima Smolensk i Kijev. Ovi bogovi pretstavljeni su kipovima. Za to vreme Svjato slav se trudio da proširi svoju državu ka jugu. zau zeo njihove glavne gradove Itilj i Sarkel. i bog sunca koga zovu Daždbog. koja je primorana da potpiše jedan ekonomski ugovor koristan po Ruse. dobrog duha zaštitnika kuće i domaćeg ognjišta. a tako isto i duše svojih predaka. u Novgorodu. a potom vodio isto tako pobednički rat protivu Bugara na Volgi.istera. pa napao i na same Hozare. čijim je putevima ka Crnom Moru zapretila opasnost da budu presečeni. Oleg silazi ka jugu niz Dnjepar. — Razvitak trgovine potstakao je krajem IX i početkom X veka Istočne Slovene da ujedine svoje teritorije u jednu prostranu državu. najpre je zagospodario Novgorodom. Rjurik. šuma. on na čelu jedne velike vojske preduzima pohod protivu Vizantije. Njegov naslednik Igor. Bjeloozeru i Izborsku. nomadskog naroda divljeg i ratobornog koji je dolazi o sa Istoka i težio da zauzme stepe oko Azovskog i Crnog Mora. koji je nastavio ujedinjavanje slovenskih zemalja. ni posebnog sv ešteničkog staleža. i opustošio njihovu državu. Obožavanje predaka uzdiže na stepen božanstva rodonačelnika i smatra ga za zaštitnika čita voga njegovog potomstva. potči nio je Vjatiće koji su dotada plaćali danak Hozarima. Jedna legenda. Posle njegove smrti vlast je preuzeo staralac njegovoga sina Igora. manje srećan. ne unoseći ništa novo. . Stvaranje jedne političke organizacije Vareg-Rusa i prvi kijevski kneževi. Veruje se u zagrobni život duša umr lih. Njegova udova Olga uspeva da pokori Drevljane i da sačuva Kijevsku kneževinu onakvu kakva je bila pred smrt O legovu. jer se glavna slovenska božanstva ne razlikuju u suštini od vareških bog ova. kod Krivića — u Polucku. ali Sloveni nemaju ni hramova. Oleg je ipak prava istoriska ličnost. pa čak i veru. u toku vremena svaka porodica ima svoje domaće božanstvo. kojima se upućuju molitve i prinose žrtve . Veles ili Hors. Drugostepena božanstva su oličenja prirode. Obožava se i bog neba Svarog. Drevljane i Radimiće. i njegov pohod iz Kijeva na Vizantiju je dokazan. a potom osvojio teritoriju Slovena oko Ilmen ja. nastavio je politiku osvajanja. i nastanjuje se u toj varoši koju su pre nj egovog dolaska Vareg-Rusi oslobodili gospodarstva Hozara. oni lako usvajaju. Taj ruski knez. d omovoja.

Zamoljen da pomogne vizantiskoj vladi da uguši ustanak vojnog starešine Varde Fokasa . on joj objavi rat. a to će reći da štiti potčinjene gradove i njihove trgovačke puteve. vodio je ogorče nu borbu protivu Bugara na Kami i Pečenjega. potukli i ubi li. spuštaju se slične flotil e. pa ih ljud i prenose na leđima do narednog plovnog dela reke. gde se sada vizantiski car Jovan Cimisk ija odupro njegovom pohodu. jer stepski razbojnici Pečenjezi vrebaju tu obično karavane i napadaju ih iznenada. Don i Volgu. iako su njen sin i unuk ostali mnogobošci. On se oženi Anom. potom duž morsk e obale odlaze u Carigrad. hrišćanstvo se postepeno širilo među Slovenima. 54 Kneževi i njihovi ratnici utoliko su više zainteresovani da štite trgovačke puteve što i o ni sami učestvuju u trgovanju. voskom i medom. i uništi idole. zasnovao je u stepi južno od Kijeva čitav niz utvrđenih naselja. „majke ruskih varoši” — kako bi ga nazvao Oleg. a naročito među Vareg-Rusima. i da bi zadržao navalu ovih poslednjih. Njegov sin Vladimir. 2. I niz ostale reke. glavne grčke naseobine na Krimu. dočepa se Hersoneza. tu se barke istovare. posle borbi u kojima su poginula dva njegova brata. ali ponekad. Pošto je oslobodio Kijev. Vladimir obeća pomoć i obaveza se da će preći u hrišćanstvo pod uslovom da dobije ruku grčk princeze Ane. U Kijevu se borovi i danak tovare na velike barke koje nose. KIJEVSKA KNEŽEVINA I RUSKE ZEMLJE U XI I XII VEKU Prvobitni zadaci kijevskih kneževa. zajedno sa robovima što ih je kneževa garda z arobila u toku svojih ratnih pohoda. Kijevski knez ostavlja pokorenoj pokrajini njenoga mesnog vladara. zadržao j e sve nasleđene oblasti. — kne inja Olga bila je već hrišćanka. No kako je Vizantija posle pobede porekla svoje obećanje. U oba slučaja osvojena pokrajina mora da mu plaća danak. osim tovara. Najpre su u njoj samo Vareg-Rusi. gde je hrišćanstvo najčešće imano dobrovoljno. i uvek kneževi i njihova garda igraju ulogu ne samo zaštitnika trgovačkih puteva. Ta flotila. sakupio je Svjatoslav vojsku i pod jarmio dunavsku Bugarsku. još i 40 do 50 osoba i koje su grupisane u flotilu.53 napadnuta od dunavskih Bugara. i primora G rke da održe reč. barke idu niz Dnjepar sve do Crnoga Mora. kojima je Kijev ostao središte. pozvala u pomoć. Taj danak sakupljaj u delom posadnici. Svakoga proleća šalje se on rečnim putevima. ostavio je svoga sina u zem lji Istočnih Slovena i vratio se na Dunav. On je osvojio sve gradove I stočnih Slovena. za kojom idu barke privatnih trgovaca. Otuda dolazi prvobitni karakter t e vlasti. Za njegove vladavine odnosi s Vizantijom menjaju se iz osnova. silazi niz Dnjepar najpre do brzaka. kao u Novgorodu. delom knez i njegova garda. doprineće takođe da se kod Istočnih Slovena stvori novo državno uređenje i novi običaji. Vremenom se sastav garde menja. krznom. Danak im se plaća najčešće u robi. Posle toga pomogao je grčkom s veštenstvu da zavede hrišćanstvo u ostalim gradovima. ali ju je morao ubrzo napustiti da bi oslobodio Kijev koji su Pečenjezi bili opseli. n ego i organizatora takvih ekspedicija. tim dankom knez izdržava gardu koja mu omogućuje da vrši svoju glavnu ulogu. koga obično bira među svojim bliskim rođacima. ako ovaj prizna vrhovnu vlast Kijeva. Kada je posle dugoga ratovanja bio primoran da napus ti Bugarsku. Usled trgovanja s a Grcima. pa čak i one koji su dotada bili nezavisni od Kijeva. nametnuto silom. ili joj pak najčešće daje jednoga svog namesnika. ali postepeno . pokrsti se i prevede u Hrišćanstvo svoju vojsku i sve stanovništvo Kijeva godine 988 ili 989. Trgovački su interesi i doveli do ujedinjenja Istočnih Slovena u jednu državu pod vlašću K ijeva. Pošto se ponovo natovare. Pečenjezi su ga iznenada napali na Dnjeprovim brzacima. To je opasan posao. Hrišćanstvo koje se tada konačno utvrdilo. — Prvi vareški ili ruski kneževi javljaju se prvenstveno kao pretstavnici i zaštitnici trgovačkih interesa gradova. posadnika.

stvara se jedan društveni stalež čiji članovi kao i članovi garde. gradove i župe (volost). Zahvaljujući crkvi. iako je omogućila razvitak nacionalne ruske umetnosti. već i „starije građane” i „najuglednije ljude” Kijeva. s toje blisko knezu i učestvuju u njegovim poslovima i njegovim brigama. Hrišćanska crkva doprinosi razvitku tih novih kneževskih funkcija. iako nisu bila mnog o prikladna stvarnim prilikama ruskoga života. za Vladimirove vlad avine njih je manje nego Slovena. Ta c rkvena zajednica obuhvata ne samo redovno sveštenstvo. a ta či njenica utoliko je značajnija što crkveno sudstvo u izvesnoj meri utiče i na laičke i kn eževske sudove. ona uvodi na taj način u Rusiju propise vizantiskoga prava. Njemu su potčinjeni episkopi postavljeni u ostal im gradovima. svi napadaji na veru i moral. koji je najpre bio samo branilac gradova i zaštitnik trgovine. ona obrazu je i sama jednu zajednicu koja ima svoje pripadnike. iako za Igorov e vladavine izgleda da u njoj ima Varega u velikoj većini. ipak je još dugo vremena preovlađivala u arhitekturi i crkvenom slikarstvu. vizantiski uticaj ispoljava se i u umetnosti. a kasnije petnaest. sukobi između dece i roditelja itd. nego i sve osoblje crkava i ustanova koje od njih zavise. zato su posle dolaska hrišćanstva kneževi i sveštenstvo ul agali sav svoj trud da stvaraju škole i da prikupljaju i prepisuju knjige. plemena. svoja prava i pravosuđe. njen unuk Vladimir brine se o tome još više.u nju ulaze i domoroci i ona se stapa sa slovenskim stanovništvom. koji potom usvajaju sve pokrajine Istočnih Slovena okupljene oko Kijeva. v izantiska umetnost. te su usled toga izgubi li svako pravo na njihovu zaštitu. pola trgovci a pola ratnici. grčke neimare i ikonopisce. sast jen od kneževih ratnika i „najuglednijih ljudi” gradova. koga je rukopol ožio carigradski patrijarh.. — Hrišćanstvo je imalo još važnijih posledica. Vladimir u državnim poslovima pita za savet ne samo ratnike. Osim toga. Ukoliko se u eparhijama uvećava broj crkava i manastira i grčko 55 sveštenstvo zamenjuje ruskim. prva uzima naziv „ruska zemlja” ili Rus. Taj upravljački stalež. Za građenje hrišćanski h bogomolja kijevski kneževi dovode. neslagan je supružnika. članove svetovnih sveštenika i njihove porodice. . Osim toga. U isto vreme se i kneževska vlast preobražuje. Uloga hrišćanske crkve. te njima u građanskim i krivičnim sporovima ne sudi knez nego duhovne vlasti. Obredne i svete knjige što ih je crkva unosila iz Vizantije bile su napisane oni m slovenskim jezikom koji su upotrebljavali sveti Ćirilo i Metodije i koji su Istočni Sloveni razumevali. pozajmljuje od starih Varega njihovo ime „Rusi”. bratstva. Saobrazno pravima što su ih Vladimir i njegovi poslednic i podarili crkvi. utoliko veze crkvene hijerahije postaju sve čvršće i rusko stanovništvo postaje svesno svoga duhovnog jedinstva. No kako se ona pri suđenju oslanja manje na mesne običaje a više na kanonske propise i z akone Vizantije. nego i začetke (u obliku letopisa) jedne originalne književnosti. potpadaju pod nadležnost crkve. porodice. jer sveštenstvo koje je došlo iz Grčke propoveda vizantiska shvatanja o kneževskoj vlasti. Starešina te hijerarhije je kijevski mitropolit. ipak su izvršila izvestan uticaj. kao i porodični sporovi. kao št o su skloništa i bolnice sa svim licima koja su u njih primljena. Po kazi vanju letopisca. U jednome društvu podeljenom na za jednice. kneginja Olga brine se već mnogo o oblasnoj upravi Kijevske kneževi ne. Ovi nap ori ubrzo su urodili plodom: u XI veku Rusija ima ne samo dovoljan broj sveštenika . Knez. njoj pripadaju i svi oni koji su se odvojili od svoje posebne zajednice. hrišćanska crkva vrši znatnu sudsku vlast. bar u prvo vreme. Tako. bilo domorodaca ili potpuno poslovenjenih Var ega. Uporedo s tim i ukoliko veći broj domorodaca uzima učešća u trgovini. oslobođeni robovi. Kijevska oblast. Hrišćanskoj crkvi ima Rusija da zahvali i za skoro čitavu svoju prvu književnu kulturu. postaje sada upravljač i sudija. svi ovi crkveni pripadnici potčinjeni su crkvi i potpadaju pod n jeno pravosuđe. i njih najpre ima pet. koja se smatra da je božanskog porekla i da ima zadat ak da stvori i održava izvesno društveno uređenje. gde je taj stalež najjači i najuticajniji. ono stvara ovu vezu između zemalja Istočnih Slovena ustanovljavajući zajednicu vere i crkvene hij erarhije. prema kazivanju Letopisa. Pre svega. na primer: nepismeni sveštenički sinovi. i ta shvatanja. zadruge. osiroteli trgovci. crkvene i laičke.

ali po smrti svoje starije braće. „unucima jednoga istog dede”. naprotiv. najstariji knez. između ostalih i sabornu crkvu Svetu Sofiju. i među njegovim naslednicima. tako se sam Jaroslav oženio jednom šveds kom princezom. Razvitak trgovine stavlja velike sume na raspoloženje knezu. Vladimir je pre svoje smrti (1015) razdelio svoje oblasti svojim sinovima. trećem Perejaslavlj i udaljenu pokrajinu Suzdalja sa B jeloozerom. tri njegova sina oženili se kćerima germanskih kneževa. a tri njegove ćerke se udale za kraljeve Francuske. političko jedinstvo ruske zemlje je ponovo uzdrmano. kojima se dodeljuju po starešinstvu upražnje ni kneževski posedi. Kijev se znatno uvećav a i obogaćuje. Ali te pokrajine ne pripadaju njima lično i nisu im ustuplje ne zauvek. podeliše državu svoga oca. i Jaroslav to iskorišćuje da ulepša ruske varoši. Jaroslav i Mstislav. Norveške i Ugarske. a na osnovu ranga što ga oni zauzimaju u kneževskom rodoslovu. vezuju ga za mnoge evropske zemlje i olakšavaju ženidbene veze njego vih kneževa sa vladarskim dinastijama Zapada. treb a da bude porodični starešina svih ostalih. kao što je ranije učinio njegov otac Svjatoslav. čitava kneževina dobija sve veću snagu i važnost. Sve življi trgovački odnosi. na dva kraja velikoga trgovačkog puta.koju je stvorilo sveštenstvo. Poslednji po rođenju dobiva naj manje bogatu pokrajinu. Najstarijem sinu ostavio je Kijev i Novgorod. bol ja oblast. čime su osl obođeni trgovački putevi na Jugu. Posle njegove smrti. koji vlada njima iz Kijeva sve do svoje smrti 1054 godine. dve najprostranije i najbogat ije oblasti u Rusiji. u kneževske odnose unosi se načelo koje vlada i u pr ivatnom životu. naročito Kijev. Jaroslavom. čije ime potseća na čuvenu carigradsku baziliku posvećenu istoj svetiteljki. nego brat nasleđuje brata. Pre svoj e smrti on je između pet sinova razdelio svoje oblasti tako da najstariji budu pov lašćeni. one su im dodeljene prema važnosti i plodnosti. koje su Jarosla vljevi sinovi više ili manje verno poštovali. Za vlade Jaroslava. itd. koji je ostao veliki knez kijevski. četvrti jednom rođa kom vizantiskoga cara. zasnovano na plemenskom uređenju. Kneževska porodica. Najstariji brat je starešina porodice. najstariji nećak najmlađeg strica. To uređenje. Ruski trgovci odlaze u inozemstvo. a inostrani trgovci dolaze u Kijev . a drugi na levoj. a poslednjem Vladimir-Volinskij. Takvo je načelo. pa prema tome i vlast u izvesnoj pokrajini. Ne nasleđuje sin oca. kao i ranije među naslednicima Svjatoslavovim. Neimari pozvani iz Vizantije grade za njega nekoliko manastira i crkava. da vlada celom „rusk om zemljom” i da pazi na održavanje dobrih odnosa između svih kneževa. četvrtome Smolensk. prouzrokovalo je raspre . u kojima grad igra ulogu posrednika između I stoka i Zapada. on mora da brani zajedničke interese. prvi je vladao na de snoj obali Dnjepra. izbio je sukob u kome je većina njih poginula. koga letopisci nazivaju Mudri. pri znaje se pravo na prihode sa zemlje koja im je dodeljena. Ova podela još ne z nači potpuno uništenje političke organizacije niti pretvaranje pokrajina u nasledna kn eževska dobra. Jaroslav uspeva da P ečenjezima zada strahovit udar i da ih zadugo potisne sa svojih granica. Ali 56 Mstislav uskoro umre. Svekolika ruska zemlja smatra se k ao porodično dobro kneževske porodice. te se sve ruske zemlje još jednom ujediniše pod jednim vladare m. dv ojica preživelih. i svim kneževima. Kijevske kneževine. Drugim rečima. njemu se daje druga. Ukoliko Ki jev više napreduje. deobe i borbe među njenim članovima Do sredine XI veka vlast pripada — izuzev nekojih kraćih prekida — samo jednom knezu. kao gospodar najprostranije obla sti. drugom sinu Černjigov i oblasti Muroma i Rjazanja. ali je njegova primena sasvim drugačija.

ali njihova pobeda ne okončava te borbe. postavši poprište krvavih borbi. Ki jevsko veće meša se u tu prepirku i odbija da primi sina drugoga Jaroslavljevog sina kao naslednika njegovoga najstarijeg sina. sa mačem u ruci oni osvajaju gradove i pokrajine. ili pak prosto otera kneza koji mu se ne sviđa da bi pozvao drugoga koji mu je miliji. naprotiv. Svakoga časa izbijaju svađe praćene ratom između kneževa. Ali u drugoj polovini XI veka. prema načelu što ga je u XII veku jedan od tih smelih ratnika ovako izrekao: „Ne prilazi tvrđava čoveku. Vladimir ume da nametne poslušnost ostalim kneževima. nego čak i pravo na Kijevsku veliku kneževinu. naročit o kada se tiče kijevskog prestola. dok on sam ostaje u Suzda lju. Opadan je Kijeva raste kada 58 knez Andrej. trgovački putevi od Kijeva ka Vizantiji bili su više ili manje slobodni. druge su. da i sam pojam prava starijega gubi svaku jasnost i određenost. n ačelo posedovanja zemlje prema plemenskom uređenju i dalje se široko primenjuje. gledaju kako se gaze njihova pr ava. P otomci Svjatoslava. Raspra koja se javila za vlade J aroslavljevih sinova. vođen svojim ličnim i nteresima. nego čovek tv rđavi”. ono nudi kijevski presto Vladimiru. . retki su oni koji uspevaju da ga zadrže za izvesno duže vrem e. Ukoliko se rodoslovni račun više zapliće. Opadanje Kijevske kneževine u XII veku. Ponekad se narod umeša u raspre kneževa i odluči u veću da podržava jednoga od suparn ka. trećega Jaroslavljevog sina. Pre svega. kao što se dogodilo u Jaroslavljevoj porodici između njegovi h mlađih sinova i njihovih najstarijih bratanaca. Svjatoslavovi potomci mešaju se u borbu. te jedan za drugim zauzimaju presto. Iako su se ogranci kneževske porodice uistini ukorenili u izvesnim oblastima. Krajem XI veka. umnožavanje kneževske porodice toliko zamršuje rodoslovni red. ali ono ne uspeva da konačno pobed i. nazvanom Monomaku. koji mu za sve vreme njegove vlada vine (1113—1125) pomažu da brani rusku zemlju od spoljnih neprijatelja. Unuci Jaroslavljevi traže tada da se konačno učvrste u obla stima koje su pripadale njihovim ocevima. prelaz i iz ruke u ruku. postale bogate i ugledne. te za nekoliko desetina godina Kijev. Za vlade Jaroslava Mudrog. — Po smrti najstarijih Monomakovih sinova izbijaju raspre. Drugi razlozi. Ovi krv avi i razorni ratovi iscrpljuju malo po malo grad Kijev i njegovu oblast. Kneževi okupljeni na jednom svome saboru krajem XI veka odlučuju da se primeni to uređenje. Događalo se takođe da jedan knez. S druge strane su se p rilike u pojedinim oblastima izmenile: jedne su izgubile svoju prvobitnu važnost. ubrzo posle Jaroslavljeve smrti. Tako u drugoj polovini XII veka Kijev gubi veliki deo svoje privlačne sn age. a potom svojim bratancima kneževima Smolenska. zatraži izvesnu oblast ne pozivajući se na drugo pravo osim sile. koje se nastavljaju između unuka i praunuka Monomakovih. drugoga Jaroslavljevog sina. i kada — se dokopao titule velikoga kneza i same prestonice — on ovu preda najpre svome ml ađem bratu. Naposletku Monomakovi potomci savlađuju Svjatoslavove. što je bio dotada neviđen događaj u analima „majke svih ruskih varoši”. ozbiljniji i dublji nego što su sukobi među kneževima doprinose njegovo m opadanju menjajući njegov trgovački položaj. dostiže vrhunac u sledećem pokolenju: osporavaju jedan drugome ne samo pravo na razne pokrajine. sinu V sevoloda.57 koje su se pretvarale u oružane sukobe. a u svakom slučaju prestaje da bude sedište najmoćnijega među ruskim kneževima . Taj izbor je srećan. Njegovi sino vi sačuvali su naklonost stanovnika Kijeva. to zlo se p ogoršalo. za vladavine Jaroslavljevih unuka. Nova središta podižu se pored njega i bacaju ga polagano u zasenak. ponekad su suparnici prizivali u pomoć svoju susetku Poljsku. ali kako nisu dovoljno jaki da se bore sa Monomakovim sinovima sve dok su o vi ostali složni. napadne svog bratanca i pusti da se gra d opljačka. i to je sada nov povod nemira u p roračunima i odnosima kneževa. utoliko se kneževi manje na njega obaziru. sin mlađega Monomakovog sina. posle poraza što su ga Pečenjezi pretrpeli. ne obazirući se na prvenstvo i kneževske rodoslovne običaje. oni su podnosili tu otmicu njihovih prava očekujući zgodnu priliku z a delanje.

i nju nalažu porodični a ne d ržavni razlozi. ka oblasti Suzdalja. ukoliko se umnožavaju građanske borbe i opada ugle d kijevskoga velikog kneza. te ostali kneževi treba da ga poštuju i da mu se p okoravaju.njima zapreti jedna nova opasnost. Ovi opasni i uvek nemirni susedi pljačkaju i pustoše ruska sela i odvode zarobljenike. umesto da budu članovi jedne iste države i potčinjeni jednom jedinom sta rešini. te je uglavnom vlast usredsređena u rukama jednoga jedinog vladara. Volinije. Tako se u drugoj polovini XII veka jedan kijevski k nez gorko žali što vidi da su Polovci poseli sve puteve. opada ju naglo. borba sa Polovcima nije neplodna. Dok se oblasti Kijeva. i lišeni tako posredničke uloge koja im je obezbeđivala napredak i izobilje. obrazuju jedan neobičan savez autonomnih despota međusobno slabo povezanih. ali je to srazmerno redak slučaj. pa se u svakoj od njih ponavlja ista pojava delenja kneževske vlasti. a pretapaju u sebe drugi deo i učvršćuju se na njihovom z emljištu. odnosi njegovo dobro i odvodi mu ženu i decu”. ma da ih ne mogu uvek uspešno da zaštite. zato su kijevski kneževi primorani d a šalju svake godine u stepe naoružane trupe koje prate trgovce što putuju ka jugu. Ali prilike u kojima se oni stvaraju razlikuju se od onih koje su nekada doprinele ujedinjenju ruskih zemalja i veličini Kijeva . uzima njegovoga konja. pri kraju XII veka čak i sama titula velikoga kneza prestaje da pripada isključivo kijevskome knezu: nekoliko pokrajina u kojima vladaju razne grane kneževske porodice nazivaju se takođe velikim kneževima. Administrativno ustrojstvo ruskih zemalja. Zato se ona zaboravlja ukoliko srodničke veze slabe između sve brojnij ih kneževa i ukoliko lični ugled velikoga kneza opada. — U XI i XII veku knez upravlja politički m životom. Polovci ne štede ni karavane koji idu ka jugu. a čas ka severoistoku. ka oblastima Galič i Volniji. u kojima ponekad postavlja svoje sinove za namesnike. zbog toga Kijev i okolne oblasti gube još više svoj zn ačaj. ne računajući i bezbrojne manje prepade u tom e međuvremenu: „U proleće — kaže godine 1103 Vladimir Monomak — ruski seljak je izišao da poo e svoju njivu. u blizini južnih ruskih oblasti. upada u selo. nego i da preduzmu pobedničke pohode u stepe. i sprečavaju trgovačke veze sa Istokom. a tako isto i sa Vizan tijom i obalama Crnoga Mora. Posle vremena svetoga Vladimira. ki jevskoga velikog kneza. kao na pr imer Vladimir Monomak ili njegov stariji sin. uspevaju ne samo da odbiju napade. Sve dok su ovi malobrojni i dok pripadaju samo jednoj porodici. otpor prema osvajačima slabi. 59 Opadanje trgovine i pustošenja Polovaca izazivaju grupno iseljavanje stanovništva s a srednjega toka Dnjepra čas ka zapadu. pali mu žitnicu. Ruske trupe. te stvaraju sada nov tip političkoga i socijalnog života. ubija ga strelom. I tako se događa da mnogi ruski kneževi iz XII veka. iz ličnih ili porodičnih razloga. krstaški rato vi prokrčuju nove trgovačke puteve između Zapadne Evrope i Istoka. nekadanji plemenski kneževi sasvim su iščezl i. imaju izvesnog upliva na ostale kn eževe. Istina. Događa se da ti namesnici odbi ju da se pokoravaju svome ocu i počnu da teže ka samostalnosti. koji ostavljaju po strani zemlje Istočnih Slovena. oblasti Galiča. uo stalom. i na severu Novgorod a. Suzdalja. Tako se stvaraju novi politički i d ruštveni napredni centri. nailazi jedan Polovac. Ali. naseljavaju se i u njima niču gradovi i sela. sve češći upadi primoravaj u stanovništvo na srednjem toku Dnjepra da beži iz svoga zavičaja i da traži p ouzdanije sklonište. Doklegod postoji izvesna sloga između kneževa i dok kijevski veliki kneževi. Kneževi raznih pokrajina postaj u sve nezavisniji. od 1061 do 1210 godine oni vrše 50 velikih upada na rusko zemljište. ovi kneževi često menjaju mesto stalnog boravl . kijevski knez vlada svim ruskim pokrajinama. Umnožavanje kneževske porodice i deljenje zemlje između raznih kneževa menjaju potpuno to stanje. isteru ju odatle jedan deo Pečenjega. S druge strane. kijevski veliki knez ostaje i dalje po nazivu starešina kneževske porodice. koje pretstavljaju ujedinjen e snage nekolikih kneževina. Černjigova i Pereja slavlja ispražnjuju. jedino su Rjurikovi potomci zadržali to zvanje. ali je ta obaveza pre moralna nego politička. ozbiljnija od najezde Pečenjeza. Divlje horde Polovaca koje su došle iz Azije osvajaju stepe pored Azovskog i Crnog Mora. i očekuju dolazak onih što se vraćaju ka severu.

Njegova moć meri se prema broju ratnika njegove garde. događa se da mu oni odreknu poslušnost: „Ti si sâm. On smatra s ve njih kao svoje lične službenike. čiju glavninu sačinjava nepo sredni porez što ga plaća stanovništvo i koji pribiraju ponekad njegovi pretstavnici. da im da udela u prihodima i da se s njima savetuje o svakom više manje važnom poslu. i mlađe. održava red u njoj. sudi stanovništvu i kao sudija izdaje zakone. koje se plaćaju njegovoj blagajni. Ali su r atnici slobodni ljudi i vezani su za njega samo jednim ličnim ugovorom. te kada knez preduzme kakav pohod ili posao ne pitajući ih za mišlj enje. Ponekad u radu dume učestvuju osim bojara i članovi višega sveštenstva. Glavna kneževa briga je da ubira porez. on upravlja svojom oblašću. koja su se održala za vlade prvih kneževa Varega. iz njenih re dova bira on posadnike i sudije. sastavljaju pod naslovom Ru skaja Pravda prvu zbirku odluka — od kojih najstarije potiču iz vremena Jaros lava — što ih je izreklo kneževsko pravosuđe i koje imaju zakonsku snagu. Tako se pored njega obrazuje duma sastavljena od bojara kojim daje udela u držav nom poslovanju. u XII ili u početku XIII veka. on naplaćuje trošar inu na trgovačku robu. On vrši i građanske funkcije. on za zločine određuje novčane kazne. očigledno privatna lica. Svim ovim prihodima uskoro se pridružuju i prihodi sa kneževski h dobara. prikuplja porez. naročito sa bojarima. kneževi teže sve više da se učvrste u izves noj oblasti i da usredsrede svoju pažnju na prihode i dobiti od zemljoradnje. Isprva svi ratnici žive samo od svoje plate i pr ihoda koje im je knez odobrio. Kada sudi neposredno ili posredno. koje kneževi naseljavaju ratnim zarobljenicima. bojari se okr eću zemljoradnji i zadobivaju poljska imanja koja naseljavaju robovima i čije slobod no seljačko stanovništvo podjarmljuju. po ugledu na kneževe. Oni mu služe samo dok se to njima svidi. Neposredno ili preko sv ojih pouzdanih ljudi. Na čelu svoje garde. episkop i igumani najvažnijih manastira. Da bi zadobio njihovu pokornost. Ali kneževu vlast ne ograničava samo garda. i on je čvrsto ukorenjen u ruskom životu. a najverovatnije sveštenici. a ponekad on sam. jer mogu slobodno da ga napuste po isteku ugovora i da stupe u službu drugoga kneza. Najzad.jenja. knez b dije nad bezbednošću zemlje. Prvi obrazuju kneževu neposrednu okolinu u ratu i miru. Rat je glavni posao kneževa. koje je on hteo da povede u vojnu protivu kijevskoga kneza. Otuda potreba da se on što više zbliži sa svojim ratni cima. koja se od XI veka obrazuje prvenstveno od domorodaca. štiti granice. a pokatkad ih i prelazi da i sam preduzme pohod protivu neprijatelja. Kasnije. Veća. odgovaraju jednom prilikom knezu Dorogobužu n jegovi bojari. Drugo telo sastavljen o je od njegovih ličnih gardista i običnih vojnika. smislio taj plan. starije ili bojare. Na čelu svoje garde o n vrši vojne pohode. knez mora da veća sa bojarima o svima državnim poslovima . Bojari uostalom smatraju da oni imaju pravo da budu pitani za savet. ponekad poverava mlađima drugostepene upravne ili sudske zadatke. a za građanske parnice takse. Za vreme takvoga svog putovanja on prima od stanovništva. osnažila su se u XI i XII veku usled . još i hranu ili korm koja mu je potrebna za njegovu 60 ishranu. a ponekad i mesne milicije. ali se njihovo učešće ne smatra za obavezno. Ona se deli na dva tela. Knez bira svoje namesnike među prv ima. njenom pomoću upravlja on kneževinom i ubira poreze. koje raspravlja i svršava poslove grada i čitave okolne oblasti. Postojanje dume zasniva se samo na jednom običaju. mi o to me ništa ne znamo i nećemo da te pratimo”. Ukoliko opada trgovina K ijeva i smanjuju se njegovi trgovački prihodi. kneže. daje im platu. deli s nji ma ratni plen i ostavlja im na ime nagrade za izvesnu službu jedan deo prihoda što s e uzima od naroda. osim p oreza. U svakom glavnom ruskom gradu postoji od pamtiveka jedna skupština sastavljena od porodičnih starešina. ali taj običaj po stoji u svim pokrajinama i proističe iz odnosa između kneza i njegove garde. izdržava ih o svom trošku. U svim poslovima kneza prate kao neophodni pomoćnici ratnici iz njegove g arde. veće.

knez i veće . kaogod što ne bi mogao da vlada bez dume ili svoje garde . bojara i kneževih ljudi. Većina bojara nastanjuje se stalno na svome zemljištu. Svojim zauzimanjem ono može da izmeni — i često zaista menja — red nasleđa kneževske vlasti u svojoj oblasti bilo pozivajući na vlast nekoga kneza be z obzira na rodoslovna pravila koja ono na taj način sasvim zamršuje. veće je mnogo manjeg obima. Knez ne bi mogao da upravlja zajednicom bez saradnje veća. Ono učestvuje u unutrašnjim poslovima kneževine. traži od kneza da smeni nekog neželjenog upravnika ili sudiju. Viši društveni stalež sastoji se od ratnika kneževe garde. jedno naročito zvono poziva njegove člano ve. a na drugom mestu od mlađih. I pored ovakvog svog primiti vnog ustrojstva. — U toku XI i XII veka društveno uređenje ruskih teritorij a postaje sve složenije. veće joj u većini slučajeva ne nameće nikakvu zakonsku formu. veće ima prava da mu „pokaže put”. pre svega od starijih. a sa druge strane. ali kada se jedno rešenje naposle tku usvoji. veće se ne odriče svoga prava da se meša u državne poslove. Ono čas traži da knez p reduzme izvestan vojni pohod. Ponekad nastane tuča između protivničkih stranaka. nema pitanja iz unutrašnje ili spoljne politike o kome veće ne bi moglo da rešava i o kome se uistini ne rešava. Ali ustvari. Jedino uvek postoje zajed nički te dve vlasti. Svi oni uživaju povlastice: Ruskaja Pr avda određuje za ubistvo kneževog čoveka novčanu kaznu dvaput veću od one kojom se k ažnjava ubistvo makojeg slobodnog čoveka. pod uticajem ekonomskog razvitka.61 kneževskih raspri. Pa ipak su njegove odluke obavezne za sve: grad odlučuje o čitavoj oblasti i vuče je za sobom. koji bi im po potrebi mogao biti saveznik protivu njihovih suparnika. Društveni život ruskih zemalja. ali. Ipak. obrazuju se no vi društveni redovi. jer se u njemu mogu pokrenuti sva pitanja koja interesuju oblast. gradsko veće je važan politički organ. iako može da ograniči kneževu vlast i da joj više ili manje jasno odredi pravac. i ono ne propušta da se koristi svojim pravima . u njegovom radu učestvuju stanovnici glavnoga grada. jer su kneževi bili primorani da traže naklonost naroda. smatraju ponekad za potrebno da pretho dno sklope s njim ugovor po kome mu stanovnici grada i čitave oblasti polažu zakletv u vernosti ljubeći krst. U radu veća m ogu učestvovati svi slobodni stanovnici oblasti. smatra se kao da je doneto jednoglasno. S jedne strane se ustaljuju i pojačavaju podele koje već post oje u društvu. donosi ponekad zakonodav ne odluke. Prema tome. Veće sazivaju knez ili gradski činovni ci. Čak i kada pozove ili primi ugovorom nekoga kneza. Nikakav propis ne određuje red većanja ni glasanja. veće rešava i odlučuje da odobri ili odbije tu saradnju. Obično se okuplja u dvorištu kneže voga dvora ili na kojem gradskom trgu. dok oni iz sporednih g radova ili „predgrađa” i sela najčešće izostaju. koje je njihova lična svojina i koje nasleđuju njihovi . a čas ga naprotiv primorava da se izmiri sa svojim p rotivnicima. Ustvari . Kako se ono sastaje obično u glavnome gradu oblasti i kako se ne saziva u određeno vreme nego samo u slučaju po trebe. pa čak u sag lasnosti sa knezom rešava o pitanjima kao što je stvaranje izvesne eparhije. političku ulogu veća umanjuje činjenica što se ono sastaje samo u slučaju potrebe i št o rešava samo o pitanjima koja podnosi knez ili ih nameće javno mišljenje u izvesnom t renutku. niti utoliko p re protivu njegove volje. čak i oni koji i maju sva prava na nasleđe u jednoj oblasti. Ali ako kasnije knez pogazi odredbe ugovora. njegova uloga i odnosi sa knezom u toku XI i XII 62 veka u svakoj oblasti su drukčiji i zavise od okolnosti. a to će reći da ga progna iz grada. bilo terajući sa vlasti svoga kneza ne osvrćući se na njegova prava. ali se može sazvati i na zahtev stanovnika. odluka se smatra punovažnom ka da pristalice jednoga predloga uspeju kakvim bilo načinom da ućutkaju svoje protivni ke. Zbog toga kneževi. ako su starešine porodice i ne služe u kneževoj gardi. Kada knez preduzima neki pohod koji zahteva saradnju narodn e vojske.čiji se odnosi određuju obostranim ugovorom .

N jihovi gospodari mogu ne samo da ih slobodno kažnjavaju kako god hoće. za koje pada odgovornost na (njihovoga gospodara. Oni postaju. a u nedostatku muških naslednika. Ukoliko se bojari nastanjuju na svom ze mljištu i ulažu svoj novac u poljoprivredu. Pored slobodnih seljaka stara se red seljaka sebara. i oni nisu sopstvenici zemlje na kojoj stanuju. ali Jaroslavljevi sinovi zab ranjuju takvo ubistvo i dopuštaju samo pravo da se rob krivac kazni telesno ili da se od njegovoga gospodara traži zadovoljenje. ali. Odnosi između gospodara i roba isto tako se menjaju: po odredbama Ruske Pravde. i u slučaju potrebe služe u mesnoj narodnoj vojsci. poklanjajući svu pažnju ekonomskim odnosima. pre svega od ratnih zarobljenika. — Seljaštvo u Rusiji je hrišćansko više po nazivu nego stvarno. nego i da ih ubiju. na primer za krađu. poljoprivredni alat i stoku. trgovci koji su propali sopstvenom krivicom. Većina njih su slobodni seljaci ili smerdi. Ostatak slobodnog stanovništva. U XII veku njihovi zem ljišni posedi uvećavaju se znatno u mnogim ruskim pokrajinama. ovi se ljaci uzimlju od njega na zajam još i seme. Kao slobodni ljudi . ono je zadržalo mnoga stara mnogobožačka shvatanja koja prilagođava idej ama. a ono bar veoma važan zbog uloge koju u to vreme ima trgovina. Oni nisu lično odgovorni za izve sne prestupe. đavola i demona.sinovi. Oni mogu da svedoče pred sudom samo u beznačajnim sporovi ma i kad nema svedoka iz potpuno slobodnih staleža. on takođe može biti pretvoren u r oba. Prvi su većinom trgovci ili zanatlije i pretstavljaju element ako ne mnogobr ojan. protivu ost . a u izvesnim slučaje vima i poljoprivredni radnici. Kad jedan radnik 63 pokuša da pobegne a nije vratio dug svome gospodaru. koji samo jedan njegov deo ostavlja njegovim kćerima. Ako učine kakav prestup. Oni se n ikad ne smatraju kao članovi društva. zvanih najmiti (na jmljeni) ili zakupi (zaduženi). zatim čovek koji bez ugovora stupi u ličnu službu drugog a. Grad je središt e ekonomske moći i političkog života oblasti. Ruskaja Pravda govori uglavnom o gradski m interesima i trgovačkom kapitalu. oni malo poznije us pevaju da dobiju jedan mali deo nasleđa. Kultura ruskih zemalja. Sopstvenik j e odgovoran prema trećim licima za sva dela što ih učini rob. isto kao i njihova mati. nazvanog opštim imenom narod. Oni nis u ni robovi ni slobodni ljudi. oslobađaju se ropstva posle očeve smrti. a česti ratovi upropašćuju mnoge zemljoradnike ne ostavljajući im mogućnost da se ponovo uzdignu svojim sopstvenim sredstvima. služe obično kao sluge. kao i u prethodnom dobu. odgurnuta u red „nečistih sila”. vrše industriske radove i najzad obrađuju zemlju. Za vlade Jaroslava. obredima i formama nove vere. Pošto od nekoga vlasnika dobiju komad zemlje. vrše razne domaće poslove. ovaj red seljaka sebara ili poljoprivrednih radnika naglo se uvećava. Što se tiče seljaka. slobodan čovek može ne kažnjeno da ubije roba koji je podigao ruku na njega. a u drugom slučaju je ustupljena samo na privremeno uživanje. deca rođena od gospodara i ro binje. Vremenom i pod uticajem hrišćanske crkve ovo stanje malo se poboljšava. njihove kćeri. Ubica tuđega roba ne plaća istu novčanu kaznu kao ubica slobodnog čoveka. on samo plaća otštetu sopstveniku i novčanu kaznu knezu zbog uništenja tuđe svojine. ali se ropstvo razvija i na druge različite načine: robom postaje slobodan čovek koji se oženi ropkinjom ili slo bodna žena koja se uda za roba. Ia ko je pokršteno. Robovi. kada jedan smerd um re ne ostavivši za sobom sina. u naknadu za to obavezuju se da će raditi za njega. a ovaj ima prava da ih za kaznu pretvori u robove. deli se na građane i sel jake. bojari i trgovci imaju u veli kom broju. i sveštenstvo iz toga vremena gorko se tuži što i ma tako malo uspeha u borbi protivu „dvostruke vere” seoskog stanovništva. dok Ru skaja Pravda njima ne priznaje nikakvo pravo na očinsko nasleđe. koje kneževi. njegovo imanje vraća se knezu. Stara mnogobožačka božanstva ne iščezavaju potpuno. ponekad čak i veoma važne i po verljive poslove. Robovi sačinjavaju poslednji i veoma mnogobrojan stalež stanovništva. njihovi gospodari mogu da ih osude na telesnu kaznu. neg o zauzimaju drugostepeno mesto. oni ne obrazuju jednu homogenu celinu. nego kao stvari koje podležu pravu svojine. smerdi su članovi mesne zajednice i potpadaju pod pravosuđe kneza ili njegovih pre tstavnika. oni mu plaćaju porez. Mnogob ožački običaji i predanja postoje i dalje. zatim zločinci. Postoji dakle bitna razlika između zemlje bojara i z emlje seljaka: u prvom slučaju zemlja pripada po pravu lične i neograničene sopstvenos ti.

koje ih se boji. postaje utoliko opasniji št o se bojari ne ustežu da pozovu u pomoć svoje susede Mađare i Poljake. Ove oblasti. Sve dok te veze traju. posle političkog odvaja nja raznih oblasti. Oslanjajući s e na taj svoj uticaj. bojari se učvršćuju na svojim posedima. koje u vreme Jaroslavljeve smrti zauzimaju među ruskim pokrajinama srazmerno beznačajno mesto. Taj sukob. čiji razvoj donekle ide u raznim pravcima i dobiva različite v idove. — Jedno od tih središta obrazuje se na jugozapadu. POKRAJINSKI ŽIVOT RUSKIH ZEMALJA U XII I XIII VEKU Krajem XII veka ruska zemlja nema stvarnoga državnog jedinstva. Zbog toga se spoljne i unutrašnje borbe nerazmrsivo prepleću: neprijatelji mogu da s e mešaju u poslove zemlje i da stvaraju saveznike među stanovnicima. ona ima nekoliko važnih središta. koji ih skoro potpuno otsecaju od Crnog Mora i sprečavaju ih da nastave svoju trgovinu. uspe da prisajedini Galič. U ovim plodnim krajevima. dobijaju veću važnost u drugoj polov ini XII veka. Trgov ačke veze između raznih oblasti. Za vlade kneza Romana i njegova sina Danila. Pri kraju XI i početkom XII veka Kijev zadivljuje strance svojim prostranstvom. 3. 64 bogatstvom i lepotom. kultura je već probudila nacionalni duh. I pored svih nesuglas ica među pokrajinama i nedostatka zajedničke državne organizacije. Roman. pa ipak se unutrašnji nemiri ne stišavaju i pretstavljaju stalnu pretnju za 65 . koji su obrazovaniji i pristupačniji spoljnim uplivima. nezavisna kneževina od kraja XI veka. širi. Za vreme Romana i Danila kneževina Galič-Volinija se s ve više naseljava. one daju zemlji nova duhovna i materijalna blag a. Međutim unutrašnje prilike teže da sputaju njenu moć. Crkva ima mnogo više uspeha kod građana. Poljaka i Mađara. U takvim prilik ama nema političke stabilnosti. U vreme ovoga opadanja koje je nastupilo. kuda se sklanja jedan deo stanovništva sa obala Dnjepra pred nad iranjem skitačkih naroda.ataka mnogobožačke starine. koji podriva snagu kneževine. oni teže da nadjačaju i kneževsku vlast. ranije n ego drugde. obrazuju stalež veleposednika zemlje i podvrgavaju svome nadzoru veliki deo stanovništva. čak i onako moćni kneževi kao što su bili Roman i Danilo moraju uporno da suzbijaju njihove neobuzdane pr ohteve. kako smo videli. Svi kaluđeri letopisci iz XII veka i anonimni pisa c Povesti o puku Igorovu govore o „ruskoj zemlji” kao o jednoj i istoj otadžbini koja obuhvata sve ruske pokrajine ujedinjene zajedničkim interesima. njen knez postaje jedan od najmoćnijih ruskih kneževa. nego i škola i biblioteka. naprotiv. U ovakvim okolnostima crkva revnosno radi i uspeva da raspr ostre svoje ideje u društvu i da podigne nivo kulture. svi stanovnici s e navikavaju da sebe smatraju članovima jedne jedine i nedeljive države. te se zahvaljujući njima ruske varoši brzo razvijaju. te dve oblasti dostižu još veći stepen napretka. o kojima se podjednako staraju crkvene v lasti i pobožni kneževi. U toku XI i XII veka ruski gradovi osnivaju ne samo veliki broj crkav a i manastira. Kneževina Galič-Volinija. Kada početkom XII I veka knez Volinije. kao i zajednička borba protivu stepskih hordi i jedin stvena crkvena organizacija ukorenjuju to uverenje u svesti Rusa ili bar u s vesti viših društvenih redova. Posebice oblast Galič. Trgovačke veze između inostranstva i velikog dela varoškog stanovništva mnogo doprinose napretku. u oblastima Galiča i Volinije. kneževina Galič-Volini ja postaje bogata i moćna država koja se uspešno bori sa svojim susedima. Tek krajem XII veka opada on kao i ostale varoši na Dnjepru zbog najezde Polovaca. obogaćuje i pobednički odbija napade Polovaca. stiče znatn u političku moć.

Baltiskim Slovenima. stekao je izrana izuzetnu trgovačku važnost. te takoreći igraju ulogu ba nkara i drže veliki deo gradskog i seoskog stanovništva u ekonomskoj zavisnosti. Veće koje se stvarno — zbog toga što ostatak stanovništva učestvuje u njemu samo ponekad — s astoji poglavito od građana prestonice. koj e nastupa krajem XII veka i priprema propast Kijeva. njegovih „predgrađa” i oblasnih sela imaju isto pravo da učestvuju na sastancima novgo rodskoga veća. postaje prestonica jedne nezavisne oblasti kojom upravljaju njeni sopstveni kneževi. tih velikih posednika zemlje i velikih kapitalista koji. kada su se jednom učvrstili u Kijevu. jer on već igra ulogu posrednika između Rusa i zapadnih zemalja. Ono se tim e koristi da obezbedi sebi veću slobodu pri izboru kneževa i veću nezavisnost prema nj ima. Nijedna od tih protivničkih snaga ne može da savlad a svoga suparnika: bojari ne uspevaju da nametnu svoju volju kneževima. Ladoga itd. Viši stalež sastoji se od bojara.blagostanje i bezbednost zemlje. Ovi krajevi imaju posebno administrativno uređenje i p ružaju se na sever sve do Beloga Mora. Pre sve ga bogatstvo i moć grada. Oblast Novgoroda odavno zahvata ogromnu površinu.. Poznije se veza izm eđu Kijeva i Novgoroda prekida. i Novgorod. Tuđinski trgov ci imaju u njemu svoje kancelarije i slagališta robe. i u svakoj od ovih pokrajin a ima gradova kao Pskov. ope t. ona obuh vata i pet pokrajina ili pjatina (petina). nema jakog odjeka na sudbin u Novgoroda. Razn e okolnosti doprinose da se stvori njegov originalni izgled. Novgorod. On stupa u vezu sa istočnjačkim zemljama. pošto svi stanovnici Novgoroda . Staraja Rusa. Neplodno zemljište i neizdašna priroda novgorodske oblasti primoravaju njene stanovn ike da potraže sredstava za život u trgovini i zanatima. — Usled opadanja Kijeva. svome najstarijem sinu. pozajmljuju novac trgovcima. a kasnije i sa Libekom. iako uspevaju da uguše pobunu bojara i da ih svirepo kazne. i budnije pazi da se poštuje ugovor zaključen između stanovništva i iz abranoga kneza. oblast Novgoroda postaje drugo veliko s redište Rusije. i ako ne vode trgovinu lično. Jaroslav Mudri dao je Novgorod. a naročito krzna. jer kup uju od domorodaca sirovine. a na istok do venca Urala. Kada je delio svoje oblasti svojim sinovima. i trgovaca koji rade svoj im sopstvenim sredstvima ili delimično pozajmljenim kapitalom. sa Grčkom. radnika i ratara. Ipak. tog a glavnog poprišta kneževskih borbi. Zat im dolazi red srednjih posednika zemlje i kapitalista. Upravo su kneževi Novg oroda okupili zemlje Istočnih Slovena i stvorili od njih Kijevsku veliku kneževinu. Opadanje trgovine sa Vizantijom. a potom udaljenost od oblasti Dnjepra. Skandinavijom. oni tu odlično trguju. Ovakva n estabilna ravnoteža u unutrašnjoj politici kneževine Galič. doprinose njegovom razvitku. Izborsk. Novgorod se manje od svih drugih oblasti obazire na rodoslovne zahteve i pr ava kneževa. jer imaju ista politička prava. Oblast Novgoroda. a ovi. a pose bice Nemačke. i ti kneževi. teže da zadrže Novgorod u neposredno j zavisnosti. Iza ovih pokrajina su zemlje (volost) koje su osvojili i nas elili stanovnici Novgoroda. koji se smatraju za predgrađa Novgoroda. Novgorod postaje ubrzo veli ko trgovačko središte. ipak su nemoćni da un ište njihovu socijalnu moć. Niži stalež ili „crni narod” sastoji se od ostatka slobodnog 66 stanovništva. zanatlija.Volinije u početku XIII ve ka olakšaće u mnogome rad njenih neprijatelja i izazvaće teške međunarodne posledic e. koja je osnovica njihovih političkih stremljenja. Oko sredine XII veka njegovo veće smatra da je van spora njegovo pravo da poziva na upravu kneževe koje ono izabere i da zaključuje s njima sporazum koji reguliše njihovu upravnu nadležnost. u isto vreme kad i Kijev. igra u Novgorodu značajnu ulogu. Ova ekonomska uloga Novgoroda uticala je na njegovo društveno ustrojstvo. a koji se obično potvrđuje obostranom zakletv . poput drugih velikih gradova. ovi staleži razlikuju se samo svoji m ekonomskim stanjem. sa ostrvom Gotlandom. prva ruska varoš na velikom putu od severa ka jugu. iz Ska ndinavije ka Grčkoj. Osim glavne varoši koja leži na obema obalama Volhova i deli se na pet samostalnih opština (kanjec).

kome je bila dužnost da pokori domoroce. sa namerom da zavede hrišćanstvo među domorodnim mnogobošcima. Ako mu se obezbedi izvestan prihod. Albert. i o zakonodavnim pita njima. osnovao je tamo grad Rigu i stvorio u svojim oblastima viteški red Mačonosaca. slaba i rasturena. posadnika. pa da širi i učvršćuje hrišćanstvo. Novgorodu nije knez potreban samo radi obezbeđenja trgovačkih koristi. a naročito u svojim odnosima sa ostalim ru . te sad one zauzimaju granične ruske oblasti.om. tisjackih i sotskih. ka Polockoj kneževini i oblasti Novgoroda. koji je prvi sudija i upravljač posle kneza. koje zaus tavljaju i pljačkaju pri prolazu. Potom je oterao Litvance koji su takođe bili prodrli u njegovu oblast. Ako knez odbije da radi sa izabranim činovnicim a ili pogazi ugovorene uslove. u Novgorodu spadaju u nadležnost jedne posebne ustano ve sa ograničenim osobljem. koji zasedava kod posadnika i tisjackoga i koji broji nekoliko desetina članova. Šveđani koji su se dokopali Fi nske. oslobađa Pskov i Izborsk i započinje sa glavinom Mačonosaca na zaleđenom Pejpuskom Jezeru bitku nazvanu „pokolj n a ledu”. I tako veće bira sve svetovne i crkvene velikodostojnike. njemu su u početku XIII veka zagroz ili opasniji narodi: Danci koji su osvojili Estoniju. onda ni on ni ratnici iz njegove garde nemaju prava da kupuju zemlju u oblasti Novgoroda. između ostalih i oblast Novgoroda. koga je papa naimenovao za episkopa Livonije. Ovi u velikoj meri daju prava c vrhovnoj zemaljskoj ustanovi. ali je njegova vlast u svakom pogledu ograničena. koji su se za njegova otsustva dokopali gradova Izbo rska i Pskova. knezu i njegovoj administraciji. Knez je vrhovni st arešina koji upravlja i sudi. Posle toga moraće on da vodi računa u svojoj politici. Godine 1200 jedna nemačka krstaška vojska došla im je u pomoć i dopr la do ušća zapadne Dvine. koja je zadugo zaustavila pokušaje nemačke najezde. Iako je Novgorod uspeo da potuče svoje neprijatelje. i tisjackoga (tisućnika). kneza Suzdalja i sina velikoga kneza Vladimira. po d vidom jedne gradske demokratske republike u kojoj je knez samo izabrani pretst avnik pod kontrolom naroda. Taj savet . i ono nameće knezu saradnike. napadn ute. Odlučni sukobi između ovih novih neprijatelja padaju za vladavine Aleksandra. Na čelu svoje garde i narodne vojske Novgoroda. i tom pobedom — zbog koje je dobio nadimak Nevski — udaljio je zadugo Šveđane od oblasti Novgoroda. dakle od ljudi iz reda bojara i trgovaca. on rasteruje odrede koji su krstarili oko Novgoroda. Godine 1242 on mora da suzbija Mačonosce. I pored očajničko ora. U isto doba veće prisvaja pravo da bira glavne kneževe pomoćnike. Pred ovim dvostru kim nadiranjem. te zajednice otstupaju na istok. Te vtonski red. uprava tekućih poslova i prethodno proučavanje p itanja koja treba da se podnesu veću umesto da pripada. Isto tako veće bira i episkopa. koja sačinjava kao neki upravni savet. oblast Novgoroda je stvarno pod upravom jedne bogate aristokratije zemljoposednika i velikih trgovaca. koga potvrđuje u dostojanstvu kijevski mitropolit. Veće rešava o ratu i miru. i Nemci koji nadiru ka istoku. Liv ima ili Letoncima. Drugi jedan nemački viteški red. čitava Livonija je uskoro u rukama Nemaca. veću. približili se Novgorodu i presekli put stranim trgovcima. kao svuda. ali nisu mogli da slome upora n otpor domorodaca. te se ono čak i pri izboru kneza opredeljuje p rema koristi koju on može da pruži oblasnoj trgovini olakšavajući joj pristup na nova tržišt a. učvrstio se na ruskom zemljištu. I tako. tako da se opasnosti koja preti Novgorodu od Šveđa na i Nemaca pridružuje još i opasnost od Litvanaca. Zbog velikog obima ovih nadležnosti. obično se sastavlja od ranijih posadnika. Odavno su nemački trgovci i misionari pokušava li da se učvrste na južnoj obali Baltičkoga Mora. nego i radi z emaljske odbrane. koji se okreću ka susednim ruskim ze mljama. Godine 1240 Aleksandar poražuje švedskog vođu Birgera na Nevi. on ih nije uništio. On m ože da upravlja i deli pravdu samo u saradnji i pod nadzorom posadnika. veće cepa ugovor i „pokazuje knezu put” koji vodi iz gr ada. koji k ao starešina mesne milicije komanduje njom uz pripomoć izabranih sotskih (stotinara) . jer se iz tih staleža i uzimaju državni službenici. razjedinjena litvanska plemena obrazuju ratničke zajednice. Ako je do kraja XII veka imao za susede samo 67 finska i litvanska plemena. na ušću Njemena i Visle.

pr ilikom podele svojih pokrajina. koji su baš tada stvarali brzo svoju moćnu državu. oliča va nov tip kneza. On ispoljava svoje preziranje starih varoši i njihovih veća. Ali već krajem XI veka ona je uzdignuta na ste pen zasebne kneževine. Postavši vladar čitave oblasti Suzdalja. Naposletku. on tamo postavlja kao svog zamenika najpre svoga mlađeg brata. a u korist Georgija Dolgorukoga. građanski rat izbija između starih varoši Rostova i Suzdalja. potom druge svoje rođake. Jaroslav Mudri daje tu oblast svome trećem sinu ka o dodatak oblasti Perejaslavlja. kome je on pomogao da osvoji kijevski presto. Vjatići. njemu je miliji grad Vladimir. a on ostaje u Vladimiru odakle nadgleda kijevske kneževe. stanovnici. ali ne želi da u njoj b oravi. između Oke i Volge. Njegov sin Andrej Bogoljubski. Uistini. Kada Georgij. apsolutizam. čije je zemljište istina manje plodno nego ono na jugu. Iako stari gradovi Rostov i Suzdalj imaju svaki svoje veće isto kao i druge ruske varoši. Krivići i Slove ni iz oblasti Novgoroda. a potom i knez Kijeva. nego gospodara i vladara zemlje u kojoj su se oni nastanili. nove varoši što su ih kneževi osnovali ne znaju za veće i njegove tr adicije i nemaju moćnog trgovačkog staleža koji teži da ograniči kneževsku vlast. njegova smrt ne menja niukoliko režim što ga je on zaveo. Ruski gradovi Rostov. koje su saveznice bojara i koje poz ivaju za kneza Andrejeve nećake. gradovi Rostov i Suzdalj proglašavaju ga za kneza. koji pozivaju 69 . U to doba ova oblast je još uvek samo drugostepeno leno. Oblast Suzdalja. koji on brižljivo uvećava i ulepšav a. naprotiv. rođenog i vaspitanog na Severu. iako je naseljavao svoju kneževinu. o tome da se u blizini njegovih granica nalaze opasni neprijatel ji. Suzdalj i Murom tamo već postoje u vremenu kada se obrazuje Kijevska velika kneževina. jednoga od mlađih sinova Vladimira Monomaka. Prilike mu idu na ruku. Mali broj trgovačkih središta. gde je naposletku i umro kao veliki knez. — Oko sredine XII veka drugo jedno političko središte stvara se u gra nicama oblasti Suzdalja. sa kojima po stupa kao sa potčinjenima i od kojih zahteva slepu poslušnost. ali je pitomije od zemljišta Novgoroda. prezirući veze koje u drugim kneževinama vezuju kneza sa starijim članovima nje gove garde. Georgij Dolgorukov postaje tako jedan od najmoćniji h kneževa svoga doba. Zgodnije saobraćajne veze uspostavljaju se sa oblastima srednjega Dnjepra. sve je to doprinelo da se između kneza i stanovništva stvore drukčiji odnosi nego u oblastima Dnjepra. Andrej zavodi u svojoj državi novo političko uređenje. nego stare varoši. on potajno beži u Vladimir. on takođe osvaja Kijevsku veliku kneževinu. te tako on ujedinjuje pod svoju vlast čitavu oblast. Uz pripomoć svojih po danika. hoće da ga zad rži pored sebe. Takvo je i shvatanje i kneza Andreja. i novih gradova. nastanjeni kao zemljoradnici na selu ili kao z anatlije u gradovima. koji su većinom došli zajedno s knezom ili čak posle njegovog stupanja na vlast. svoj omiljeni grad koji mu je otac poklo nio. naročito Litvanci. on je neprestano mislio da je napusti radi prelaska u Kijev. njega ubijaju 1175 godi ne njegovi službenici. ali. kao žrtvu njegove despotske naravi. a to će reći u ravnicama i šumama na rekama Kljazmi i Moskvi . on izbegava da se savetuje sa starim bojarima i grubo tera od sebe n ekolicinu. Posle Georgijeve smrti 1157 godine. ne gledaju u njemu službenika trgovačkoga grada i zaštitnik a puteva. a poznije sveti Vladimir tamo osniva grad Vladimir. brojna nadmoćnost zemljoradnika i kasnije naseljavanje zemlje. Sa domorocima sastavljenim od finskih plemena Merja i Muroma izmešali su se još odavno Istočni Sloveni. Doduše. U to vreme menja se unutrašnje stanje.skim oblastima. a Jaroslav 68 Mudri podiže Jaroslavlj. Mnoštvo naseljeni ka pridolazi sa Dnjepra ukoliko se borbe između kneževa rasplamćuju i ukoliko se uvećava opasnost od najezde Polovaca. kome su neznane političke tradicij e Juga. iako je u njoj podiza o nove varoši.

Galiča i drugih južnih oblasti. Godine 1236 Batijeve horde pojavljuju se na levoj obali Volge i podjarmljuju Bugare sa Volge . koji čak nisu mogli n da uvide kakvi su njihovi pobedioci. pa se potom okreće ka zemljama na zapadnoj strani Mongolije. koji pozivaju u pomoć susedne ruske kneževe. Potom Batij polazi ka Novgorodu. njena moć je tolika. njegovo mnogob rojno potomstvo — zbog koga su ga nazvali „Mnogorodni Vsevolod” — zavadilo se. da po rečima Pov esti o puku Igorovu ona može „veslima svojih brodara da isprazni Volgu i šlemovima svo jih ratnika da isuši Don”. Ali Tatari. Po izvršenom ujedinjenju. Kijev. Nje gova prethodnica prelazi sa južnih obala Kaspiskog Mora. a on ubijen u bitci. drugi beže ka Dunavu i sklanjaju se kod Mađara i na Balkansko Poluostrvo. koji zadržava Vladimir kao prestonicu i uzima naziv velikoga kn eza varoši Vladimira. Vsevo loda III. ali se tatarska opasnost ponovo javlja posle nekoliko godina. život ruskih pokrajina. u stepe ok o Crnoga Mora i napada na Polovce. a ruski knežev i koji su ostali živi i zarobljeni podvrgnuti su nečovečnim mučenjima. najezde Tatara. Vsevolodova vladavina (1176—1212) obeležava vrhunac moći suzdaljsk e oblasti: ona nameće kneževe Novgorodu koji joj je u susedstvu. vide u ovome događaju samo jednu kratku i pr olaznu buru. koji je kasnije uzeo titulu velikoga kana i li Džingis-hana. Ove suprotnost i još se pojačavaju posle jedne nove nesreće. koje Tatari pomoću sprava za razbijanje zidova 70 zauzimaju na juriš. a li oni pretrpljuju poraz na reci Kalki (sada Kalmiusu) godine 1223. te se nje gove države cepkaju na nekoliko kneževina. Rusi. preko Kavkaza. U zimu 1237 one prelaze zaleđenu reku i približuju se oblasti Rjazanja od koje traže da se pokori i da im plaća danak. ali se ne usuđuju da napadnu tako brojnog neprijatelja i sklanjaju se u svoje u tvrđene varoši. njegova vojska je uništena. on toliko pustoši t . one je opkoljavaju i pu stoše. koji se učvršćuju u stepam a oko Crnoga. postaje međusobno različit. u zavojevački pohod na zapad. sa opadanjem Kijevske velike kneževine i stvaranjem novih političkih centara . Godine 1227 Džingis-han umire. koji se ne odupire dugo. ali se na sto vrsta od grada zaustavlja zbog na došlih reka — to je bilo u proleće —. okreću se nazad i iščezavaju u stepama. zauzimaju i pustoše ostale gradove. u stepe Polovaca. napušta svoju prestonicu. te se vraća na jug. Knežev i Kijeva. skuplja vojsku i susreće Tatare na reci Sitju u martu 1238 godine. dok njegove trupe. Najstariji knez Suzdalja zadržava titulu velikoga kneza. vrše pokolj stanovništva ili ga odvode u ropstvo. I tako. Ali jedinstvo oblasti Suzdalja ne traje dugo. TATARSKE NAJEZDE I NJIHOVE POSLEDICE Tatarske najezde. 4. Međutim. rasturene po čita voj zemlji. Godine 1239 šalje on u oblasti Dnjepra jednu jaku vojsku koja zauzima Pereja slavlj i Černjigov i uništava njihove branioce. bojeći se da će i oni biti napadnuti ako Polovci budu pobeđeni. Oblast Suzdalja prelazi u vlast jednoga Andrejevog brata. a ostatak se stapa sa Tatarima. Odatle Batij preduzima osvajanje Južne Ru sije. sakupljaju veliku vojsku i polaze u susret Tatarima. Iz Rjazanjske oblasti Batij prodire u oblast Suzdalja i zauzim a jedno za drugim Moskvu. a kad je ona to odbila. moraju da računaju s njom. veliki knez oblasti Vladimi ra. Kaspiskog i Azovskog Mora. koja se u svojim pok rajinama ponašaju kao samostalni gospodari. Ovi su nemoćni d a mu se odupru: jedni su istrebljeni. počev od XIII veka. — Početkom XIII veka mnoga tatarska plemena koja lutaju po Mongoli ji ujedinjuju se pod vlašću hana Temučina. ne is korišćujući svoju pobedu. Černjihova. ili Batija. Georgij Vsevolodovič. Džingis-han odvodi svoje horde u Severnu Ki nu koju pokorava. i uskoro potom njegov naslednik Ugedej šalje svog nećak a Batua.njegovu braću. Vladimir i Suzdalj. ali gubi svaku vlast nad mlađom braćom. Po smrti Vsevoloda. pa čak i udalj eni Galič sa Volinijom. Godine 1240 on polazi lično u rat sa g lavninom svoje vojske i opseda Kijev. ali taj rat kratko traje i završava se pobedom novih gradova i triumf om novoga režima. Rjazanjski kneževi dolaze žurno.

odvojen od Južne Rusije. jedan radikal i z godina 1860—1870. i po njihovim rečima baš ta mongolska prošlost o ogućiće Rusiji da izbegne evropsku dekadenciju i da u svetu izvrši svoju buduću civiliza torsku ulogu. književno st. koju oni žele da otkriju u premongolskom dobu.. Tako Aleksandar Nevski. ali Tatari naslućuju njegove namere i zahtevaju da poruši utvrđenja. D anilo. On ostavlja stepe pored Azovskog i Crnog M ora jednome svom rođaku. zato ruski knežev i moraju da odlaze u Hordu i traže od hana jarlik (povelju) koji im daje kneževsku v last. pruža nam lep primer njihovih tvrđenja: „Moskva se bratimila sa Tata rima. može da izbroji jedva 200 nastanjenih domova. krajem XIII veka. prosveta. i pod zaštitom njihovog antinacionalnog sistema uspela je da prisajedini obl asti Novgoroda. zasnovan e na suverenosti naroda. te traži saveznike na Zapadu i p očinje da podiže utvrđenja. da se ona pretvara u seoce.u varoš. da 71 se ta pokrajina još zadugo nije mogla da oporavi od toga udara niti da povrati nek adanje blagostanje. Tatari. Moskva. Tatari udaraju namet na osvojene ruske zemlje i postavljaju tamo upravljače. njihovi politički protivnici. pomišlja da zbaci tatarski jaram. Jedino su sveštena lica oslobođena poreza. Kada je prošlo doba prve klonulosti. njihovih shvatanja i njihovih ustanova. knez Galiča. međunarodne veze. Isto su tako ruski evrazis ti skloni da preuveličavaju tatarski uticaj. Prižov. pored ostalih gradova. umetnost. „Zlatnom Hordom”. Tatarski činovnici prebrojavaju stanovništvo da bi mu nametnuli porez. koji je ranije odbranio Novgorod od N emaca. stanovništvo pobunjeno protivu Tatara. a ne žaliti zbog toga. radikali. ali zadržavaju pravo da ih potvrđuju u tome zvanju. utv rdio se čitav jedan moskovski svet. zastarela shvatanja i zloupotrebe koje su že leli da uklone. održava u miru. postavši veliki knez oblasti Vladimira. tome se tre ba radovati. Moskva ulazi u eru konačnog opadanja. sa manjim odredima vojnika koji imaju dužnost da nadgledaju stanovništvo preostalo posle najezde. sve što je cvetalo u Kijevu u XII veku. koje gubi strpljenje zbog globljenja i nasilja što ga vrše skupljači poreza. Pskova. grad Saraj. ulogor uje na obalama Dona i Volge. oni se ne mešaju u poslove osvojenih oblasti. Nasuprot tome. za vladavine njegovoga sina Lava. U inostranstvu se nailazi na ista shvatanja kod protivruskih istoričara: Vizant ija. u Moskvi je ugaslo. ponekad oni čak obuzdavaj u pokušaje pobune stanovništva. Tata ri ostavljaju pravoslavnoj ruskoj crkvi sve njene povlastice i ne progone je. rusko stanovništvo povija se p od tatarskim jarmom. Pismenost. Litvanaca i Šveđana. U Moskvi. Rjazanja . Zanimljivo je da se i kritičari i obožavaoci Istoka slažu u tvrđenju da je moskovski duh . prestonica hana. ruski nacionalisti uobičajili su da nazivaju „tatarskim” sve što im se nije svidelo u prošlosti Rusije i u r uskom karakteru. Preostali kneževi pokoravaju se takođe. kada drugi slovenski narodi počinju d a se preporađaju. Opljačkano i desetkovano tom svirepom najezdom. pripisival i su tatarskom uticaju despotizam. grubost primitiv nih običaja i kaznenog zakona. te on mora da se odrekne svojih planova. pr i prolasku kroz nju.. Os im skupljanja danka. nasuprot radikalima. Posledice tatarskoga gospodarstva. bas kake. Tatari upadaju u Poljsku i p ustoše ponovo oblast Galič-Voliniju toliko. čak i silom. a potom prelazi u Poljsku i Ugarsku. ali. to bi bili uzastopni uticaji kojima bi se mogla obja sniti usamljenost Rusije i trajanje njenoga „varvarstva”. Politička centralizacija. razvoj despotske vlasti. U XV veku. Od Kijeva Batij produžava na zapad i osvaja. Na reci Ahtubi osniva se kao neka prestonica Zlatne Horde. sve je to po tvrđenju radikala pozajmljeno od Tatara. i: uopšte uzev. učinio je to uz pripomoć Tatara. još i Vladimir-Volinski i Galič. ako je moskovski despotizam uništio klice demokratske vladavine. a u Moskvi su šikaniranje i spletka zauze li njeno mesto”. — Od vladavine Katarine II. a on se sa glavnom tatarskom hordom. koje ostavljaju ruskim kneževima. Oni suprotstavljaju — kao što su činili slavenofili i u skorije vreme Osvald Špengler — mongolsku „kulturu” evropskoj „civilizaciji”. Posle Danilove smrti. Ruska pravda pobegla je na nebo. Za njih je „tatarski” značilo isto što i „moskovski”. Tvera. jer šest godina kasnije kaluđer Plano Karpini. gde nailazi na otpor koji ga primorava da s e zaustavi i da pođe natrag ka stepama.

Ona isto tako odlaže za nekoliko vekova silaženje stanovništva iz Središne Rusije ka stepskoj crnici. Što se tiče onih na severu one su uspele da odbiju svoje za padne neprijatelje i potpuno se predale brizi o svome sopstvenom životu i svojoj n ezavisnosti. . Shvatanj e da je vladar sopstvenik čitave državne teritorije i da svi treba da služe državi zajed ničko je i carevini vizantskih vasileisa. od kojih je glavna pomoć koju su tatarski vl adari pružali moskovskim kneževima. Tatarska najezda imala je i posrednijih i dalekosežnijih rezultata . Kneževine na zapadu i jugu gube skoro potpuno svoju otpornu snagu i padaju jedna za drugom pod vlast svojih zapadnih suseda Mađa ra. muslimanskih kalifa i padišaha. koja je rase lila stepsko stanovništvo. Imena nekada njih slovenskih plemena iščezavaju. te nisu sposobne da pruže pomoć udaljenim pokrajinama. geografska raspodela stanovništva i stvaranje pokrajinskih narečja dovode do podele Istočnih Slovena na tri velike gran e: Velikoruse. ima izvesne veze sa tatarskim načinom prikupljanja porez a. koji se dalje dele prema njihovim narečjima na Severne. Isto tako. kao što će se videti. koja ih je uostalom i sama delimično pozajmila od Vizantije. jer je ono bi lo nastupilo još pre nje. izvesne vojne i političke ustanove iz XVI veka stvorene su po ugledu na Turs ku. Ona su ubrzala. Ovakva unapred stvorena mišljenja su u suprotnosti sa istorijom. Središne i Južn e Velikoruse. koja je nadživela sjajno doba Kijeva. Ono je imalo neposrednih posledica. a ta trgovina uništena je arapskim opadanjem i isto dobnim slabljenjem Vizantije. Jer je na spoljnoj trgovini počiva la pozajmljena kultura Kijeva. Istoričari. Osvajanje južnih stepa preseklo je konačno saobraćajne veze između Rusije i Vizantije. a to će reći doba osnivanja normanskih država i proširiva nje arapskih kalifata koje se završilo u XI veku. napredak Kijeva nije mogao nadživeti sasvim spolj ne uzroke koji su ga stvorili. da bi se objasnilo uzdizanje kneževine Su zdalja i Vladimira. a naročito pretstavnici moskovske škole. I tako se istori ja Severne Rusije i istorija Južne i Zapadne Rusije kreću u različitim pravcima. Strahovita pustoše nja što su ih vršili osvajači i ropstvo koje je posle toga nastupilo oslabilo je ruske oblasti i dovršilo razjedinjavanje koje ih je odavno podrivalo.isto što i onaj istočnjački duh koji ne može da primi evropsku kulturu. Poljaka i Litvanaca. ali uticaj pravih tatarskih elemenata bio je mnogo man jeg obima i trajanja nego uticaj Istoka uopšte. Tatarska najezda. suprotstavljaju tome tvrđenju ideju jedne samonikle i pravilne istoriske evolucije. za koju tvrde da joj tatarsko gospodarstvo nije moglo duboko izmeniti pravac. Da bi se objasni lo opadanje Kijeva nije potrebno pozivati se na mongolsku najezdu. kao i državi moskovskoga cara. Uistinu. U ist i mah se pokrajinska obeležja ruskoga stanovništva u ravnici Istočne Evrope konačno učvršćuju te se tako završava razvitak započet početkom XIII veka. dovoljno je — umesto pribegavanja tatarskom uticaju — setiti se novoga političkog režima što ga je 72 zaveo knez u toj oblasti koja se tek naseljavala. i ako nisu izazvala. Važno je da se dobro razlikuje kad je i šta pozajmljeno od istočnjačkih ustanova. samo je jedna epizoda vekovne borbe započete u preistoris kom vremenu između nomada sa juga i poljoprivrednika iz velike ruske šume. propadanje kneževina na jugu i zapadu i širenje onih iz središne ra vnice između Oke i Volge. dovršavajući tako ono što su Pečenjezi i Polovci započeli. Tako se završava staro doba ruske istorije. Iako poreski sistem. Ono je izvršilo izvestan uticaj i na spo ljne oblike ruskoga života. Nasuprot tome. te se u daljem izlaganju nećemo na njih obazirati. radikala i evrazista. poznatije od pre izvesnog vremena po njihovom drugom naz ivu Ukrajinaca i Beloruse. Iako treba odbaciti preterivanja nacionalista. ipak ne bi trebalo misliti da tatarsko gospodarstvo nije ostavilo nikakvih tragova u Rusiji . pa i taj istočnjački uticaj bio je sla biji nego uticaj vizantiske kulture. Maloruse.

M O S K V A . oni mogu. od kneževine Perejaslavske odvajaju se Tverska i Dmitro v-Galička. Severoistočne kneževine u XII i XIII veku. Velike kneževine. Ti naseljenici žive najpre od ribolova i lova. sa zabra nom kneževim službenicima da prodru na teritoriju tih povlašćenih imanja. u tome svojstvu p . jer veće ne dobiva tu nik akvu političku moć. od Rostovske kneževine odvajaju se kn eževine Jaroslavska i Uglička. Var ošica Moskva niče na jednom visokom bregu sa borovom šumom. Nižnji-No vgorodskoj i Smolenskoj. Jedino povlašćeni posedi bojara i manastira. one su zemljoradničke i čisto seljačke. Zbog toga kneževi. usled deljenja između više naslednika. bojari i „slobodni službenici” obavezni su da vojnički služe svome knezu sizerenu. Isto rasparčavanje vrši se u drugim velikim kneževinama. i podnosi joj samo one poslove koje mu se svidi da ona pretresa. ne potpadaju pod upravnu nadležnost namesnika i vo lostelja (župana). imaju ne samo ekonomsku vlast koja proističe iz vlasništva zemlje. a potom počinju da raskrčuju šume. ako žele. Mesna uprava i pravosuđe p overeni su namjestnjiku (namesniku). kao sopstvenici tih imanja. bojari i manastiri. On čak rado daruje bojarima i manastirima povelje koje sopstvenicima povlašćenih imanja daju veoma obimna prava nad stanovništvo m. knez poziva samo one bojare koje on želi da pita za savet. — One se stvaraju između Oke i gornje Volge. Stvaranje Moskovske kneževine. Rjazanjskoj. pravosuđa i policije. na Dnjepru. koji su na čelu najvažnijih s lužbi njegovoga ličnog poseda. Perejaslavska. ni traga kakvoga zana tstva ili značajnije trgovine. Isprva je to samo jedna strategiska vojna stanica i odmorište z a kneževe koji idu iz Severoistočne Rusije u sliv donjega Dnjepra. Kostromska i Moskovska.73 I V . cepkaju se. da priđu drugome knezu. bojar i i manastiri kojima pripada zemlja i koji imaju pod sobom veliki broj radnika. a ona idu čak do vršenja izvesnih upravnih funkcija. na samom utoku rečice Neglin aje u reku Moskvu. ali ta obaveza ih ne vezuje isključivo. kao što smo videli. ukoliko slovenski naseljenici prodiru duž reka u ogromne prašume koje pokrivaju tu z emlju. jer njihov dolazak ubrzava ekonomski razvitak zemlje. Tu nema. Jurijevska i Starodubska. nego i izvesne političke nadležnosti nad stanovništvom svojih poseda. U naknadu za to. Ali ovakva duma nema ni stalnoga sastava ni jasno odr eđenu nadležnost. To raskrčavanje zahteva zajednički rad mnogih ruku. kao u južnim oblastima. Tako se ocrtav a jedno čisto feudalno uređenje. ne izlažući se kazni. pa prema tome uvećava političku važnost kneževine. a s druge strane postaju vazali svojih kneževa. kojima se u drugoj 74 polovini XIII veka pridružuju Suzdaljska. R U S I J A I U J E D I N J E N E R U S K E Z E M L J E 1. Politički režim je tamo isto toliko uprošćen koliko i socijalni. Knez upravlja savetujući se sa bojarima. Tako se krajem XII veka odvajaju od kneževine oblasti Vladimira četiri manjih k neževina: Rostovska. Ove feudalizovane kneževine na severoistoku žive primitivnijim životom nego one na jugu. Knez koji uređuje svoju oblast želi da privuče na svoju zemlju moćne bojare koji raspolažu velikim brojem ljudi. Poznije se skoro sve ove kneževine cepkaju i dalje: na primer. preuzimaju prirodno upravu nad preobražavanjem i ekonomskim prilagođavanjem te oblasti. SEVEROISTOČNE KNEŽEVINE U XII I XIII VEKU I STVARANJE MOSKOVSKE KNEŽEVINE Moskovska država stvorena je postepenim sjedinjavanjem mnogih manjih i većih kneževina koje su najpre sačinjavale Severo-istočnu Rusiju. — Moskovska kneževina obrazuje se srazmerno dockan. koga izdržava neposredno samo stanovništvo — to j e sistem kormlenija (ishrane) — a ne kneževska blagajna. sebara ili polusebara. Svaka kneževina je tada skup od više povlašćenih imanja koj a uživaju neprikosnovenost.

on ostav lja svome bratu Aleksandru Mihailoviču jarlik velikoga kneza. uvećavajući materijalno bogatstvo moskovskih kneževa. Mihaila ubijaju mučki u Hordi. moskovski knez. poput ujedinjav anja srednjevekovne Francuske pod Kapetima. pojačava ist ovremeno i njihovu političku ulogu i priprema im uspeh. zvani Kalita (vreća novca). — U Moskvi brat Georgijev Ivan. njegov sin Dmitrij ubija Georgija. moskovski kneževi — zahvaljujući raskošnim da rovima koje oni šalju Hordi — dobivaju skoro uvek povlastice velikoga kneza. n asledio ga je i odlučio najpre da Tveru oduzme titulu velikoga kneza. zahvatiti skoro čitavu Istočnu Evropu. koji oni sebi obezbeđuju st avljajući se u službu Tatara Zlatne Horde. koji otada ostaje u rukama moskovskih kneževa. Za vladavine Georgija započinje između moskovskih i tverskih kneževa borba o Vladimirs ku veliku kneževinu. Aleksandar. Posle toga Moskovska kneževina zahvata skoro ceo sliv reke Moskve. Kada je u Tveru. — Danil Aleksandrovič uvećava svoje posede dodajući im Pe rejaslavlj. ali i sam gine posle toga. pa ipak. ona pruža protivu mogućnih najezdi Tatara i Litvanaca mnogo bol je uslove bezbednosti nego što ih imaju ostali delovi Severoistočne Rusije. Potom. Posle jednog perioda borbi sa suparnicima. izradi da se Aleks andar pogubi. zahvaljujući svome geografskom položaju i izvesnim ekonomskim pos ebnostima. kada postane prostrana Mosk oveka država.ojavljuje se ime te varoši prvi put u letopisima godine 1147. koji mu ostavlja u nasleđe njegov nećak. Ovi nisu dirali u političku organ izaciju Rusije. u trenutku kada se rasparčava nekadanja Rostovska kneževina izmeću potomaka Vsevoloda III „Mnogorodnog”. i ta okolnost doprinosi mnogo. Ta kneževina je tada još veoma ma la. učvršćuje u njoj i osniva dinastiju moskovskih kneževa oko 1260 godine. i Ivan se primi da je predvodi . koji je najpre pobeg ao u Pskov a potom u Litvaniju. han pošalje na pobunjenike jednu vojsku. i Mihail. Oni započinju „ujedinjavanje ruske zemlje pod Moskvom”. već su jednim jarlikom podarili jednome od ruskih kneževa titulu vel ikoga kneza obavezujući ga da prikuplja i predaje Hordi danak svih ostalih kneževa. Danil Aleksandrovič. ali Ivan Kalita odmah dođe u Hordu. knez tverski. zaštićena od spoljnih napada s usednim kneževinama. Mihail Jaroslavič gospodari njo m neko vreme. Ivan Kalita (1328—1341). Ovaj pri liv novih stanovnika. potom se sin Aleksandra Nevskoga. te ta činjenica mnogo olakšava moskovskim kneževima njihovu ulogu „ujedinitelja”. i dobi potvrdu svoga položaja. Politička važnost Moskve raste istovremeno i zbog toga što je ona postala verska prest . Moskovska kneževina. koji ga je nasledio. PRVI MOSKOVSKI KNEŽEVI od Danila do Ivana III Danil († 1303) i Georgij († 1326). Osim tog a. Kao nagradu on dobija jarlik velikoga kneza. i Danilovi poslednici energično nastavljaju tu poli tiku uvećavanja. Ali već pod Danilom ona počinje da uv ećava malo po malo svoju oblast. Novgorodu i Rjazanju stanovništvo odbilo da plati danak tatarskim či novnicima. Moskovska kneževina počinje da se obrazuje. osvaja Možajsk posle jednog srećnog prepada na susednu kneževinu Smolensk. kojim a godi mogućnost da zaradi od trgovine dodaju još i dobit od poljoprivrede. rečni putevi koji olakšavaju živu trgovinu ukrštaju se tu i privlače naseljenike. političkom uje dinjenju cele Rusije pod Moskovskom vlašću. tverski knez. Georgij p odmićuje tatarske činovnike bogatim poklonima i pobeđuje. iako posrednim putem. i ne bi se moglo naslutiti da će ona jednoga dana. knez Ivan Dmitrijevič. 75 2. vrati se posle nekoliko godina u svoj grad i usp e da stekne naklonost hana. Georgij. Moskovs ki knez postaje u neku ruku prvi zastupnik hana Zlatne Horde u upravljanju rusko m teritorijom. Njegov sin Georgij Danilovič. i otima Kolomnu od kneževine Rjazanj. Veoma šumovita. privlači veliki broj stanovnika. odlaze u Zla tnu Hordu da se otimaju o jarlik koji bi im dao titulu velikoga kneza. u drugoj polo vini XIII veka.

Jurjevu. i sveštenstvo. On uvećava stanovništvo svoje kneževine primajući rado iselj enike koji pritiču sa svih strana. ali . poput mitropolita Petra za vladavine Ivana Kalite. On je dugo živeo u Moskvi i s agradio u tamošnjem Kremlju glavnu sabornu crkvu te varoši. Kostromi i Dmitrov u. — Ivan II ne uvećava svoju oblast. dok posedi njegovoga drugog brata Andre ja prelaze na Andrejevog sina Vladimira. koji će po redu uživati prihode od grada. a ostale svoje posede razdeljuje svojoj ženi i sinov ima. ali određuje „najveći deo prvorođenom sinu” Simeonu. nasleđene ili stečene. koji prodire do Moskve i opsađuje Kremlj. kao i ra scepom koji je istavio kao suparnike dva hana u Zlatnoj Hordi. Tverski knez M ihail Aleksandrovič hoće da mu preotme titulu velikoga kneza. Naziv velikoga kneza i prava nad gradom Vladimirom vraćaju se moskovskom knezu. te ovaj mora da prizna da je pobeđen. Bjeloozero i Uglič. Dmitrija i Ivana. zadobija tri varoši. Posle pobede nad Suzdaljom. Oko 1300 godine mitropolit Maksim napustio je Kijev. Ivanu i Andreju. ali njegov naslednik Pet ar potpomagao je odlučno moskovske kneževe protiv Tvera. zvani Gordi. koji su Tatar i opustošili. Dmitriju ostavlja u nasleđe deo svoga preminulog brata Simeona. On se proglašava za velikoga kneza cele Rusije. Galič. On kup uje mnoga zemljišta i sela u Perejaslavlju. Rostovskoj i drugim kneže vinama. On stiče ogroman ugled i uvaženje svojim svetačkim životom i državničkim sposobnostima. Moskva konačno postaje mitropolitsko sedište. moskovskim kneževinama pružaju veliku pomoć dve društvene s ile: moskovski bojari. Pre svoje smrti on zaveštava Mos kvu kao nedeljiv posed svojoj trojici sinova. Dmitrij Donskoj (1362—1389). posle svoje pobede na Donu biti prozvan Donskoj — ima tek devet god ina. Za Teo gnosta. mitropolit Aleksej. hram Bogorodičinog Uspeća. On ima dva sina. On kupuj e veliki broj bogatih sela u Novgorodskoj. U ovom pogledu on mnogo potseća na opata Sižea. Dmitrij Ivanović odupi re se svome suparniku. Ali naročito u vre menu kada mladi Dmitrij Ivanovič počinje da vlada i kada uspesi što su ih moskovski kn eževi postigli izgledaju uistini ugroženi. Umire bez dece i ostavlja svojoj ženi sve zemljišne posede. Šta više. Vladimirskoj. Dmitrij Ivanovič — koji će kasnije. Ali upravu nad Moskovskom kneževinom i na ziv velikoga kneza cele Rusije nasleđuje posle njegove smrti njegov stariji sin Dm itrij. a Ivanu d eo koji je on sam nasledio od svoga oca. jedna nova opasnost zagrozila je Moskvu. koju je učvrstio brak između Dmitrija Ivanoviča i ćerke njeg ovoga ranijeg suparnika. Suzdaljski knez Dmitrij Konstantinovič koristi se njegovom maloletnošću. koji ga je zamenio. Ali mitropolit Aleksej i moskovski bojari grozničavo se zalažu da uspostave političku nadmoćnost Moskve. Za Ivana II i Dmitrija. čvrsta potpora bojara i sveštenstva pokazuje svu svoju vrednost. Ivana Ivanoviča. Za čitave svoje vladavine Ivan neprestano vreba prilike da proširi svoju oblast. neotuđeno i nedeljivo dobro moskovskih kneževa. igra značajnu ulogu. post aje glavni savetnik moskovskih kneževa i vodi ih političkim putem koji treba da ih o dvede do prevlasti. da ishodi za sebe jarlik velikoga kneza. u kojoj je sahranjen pošto je pretskazao Moskvi slavnu političku budućnost. Srećom. 76 Simeon (1341—1353). Simeonu. koji ih potpomažu kneževskom dumom.onica Rusije. da bi postigao to uvećavanje. Vladimiru. otada se u zvanični m aktima moskovske vlade učvršćuju načelo da su titula velikoga kneza i vlast nad gradom Vladimirom nasledno. ide stopama svoga oca. i troši mnogo na proširivanje svojih poseda. malo rani je je stari drveni zid koji je okružavao Kremlj . Veštom politikom oni ponovo zadobivaju hanovu naklonost prema moskovskom knezu. al i su ti posedi uskoro sakupljeni pod vlašću njegovoga brata i naslednika u Moskovsko j kneževini. te sklapa savez sa lit vanskim knezom Olgerdom. — Simeon. Ivan Ivanović (1353—1359). čiji ih mitrop oliti podržavaju čitavim svojim verskim uticajem. Za vreme ovih prvih napora da se Moskovska kneževina uzdigne iznad ostalih kneževin a Severoistočne Rusije. — Kada je došao na vlast. i preneo svoje sedište u Vladimir na Kljazmi. koji ga nasleđuje na prestolu. on više voli da se posluži novcem nego oružjem.

koje su dotada čekale prikr ivene.77 zamenjen jakim kamenim zidom. mo skovska vojska ide na Tver. Kal uge i Dmitrova. Ole g. Kada No vgorod hoće da se pokaže nezavisnim od njega. Ali njegova pobeda nad Tatarima daje najviše sjaja njegovoj vladavini. Dmitrijeva snaga oseća se svuda. koji pristade da pomaže Mamaja i Jagajla. opljačkao i popalio. koji je z bacio s prestola Mamaja. koji se ogleda u čitavom nizu pesničkih i istoriskih dela stare ruske knjiže vnosti. Ova pobeda probudila je nadu na buduće oslobođenje i proizvela u celoj Rusiji dubo k utisak. Dmitrij je bio primoran da ponovo plaća danak Zlatno . Dmitrij polazi brzo u susret 78 Mamaju. Isprva Tatari su nadmoćniji. knez Pronska. Bj eloozera i drugi dovedoše svoje trupe. ta pobeda je neobično uvećala važnost koju je Moskva stekla kao ruski politički centar. Tada novi han Mamaj posla na Ruse jednu vojsku koja prodre u oblast Rjazanja. Peresvjet i Oslabja. postaje svesna svoje sve veće moći i ukoliko se Severoistočna Rusija pokazuje sve čvršća ujedinjena pod prevlašću Moskve. no ipak Vasiliju daje najveći deo. Moskovski kneževi. Ali. Godine 1377 tatarski knez Arapša. kod utoka Neprjadve u Don. nego se i usprotivio rasparčavanju kneževine Vladimir a. nekada pokorni H ordi. koje svet više ne smatra za nepobedive. koja delom ima da zahvali za svoju nadmoćnost svojoj pokornosti prema Zlatnoj Hordi. koju predaje u celini svome najstarijem sinu Vasiliju. koji mu obeća vojnu p omoć. Ist ina. zauzeo je na prep ad. On stupi u pregovore sa litvanskim knezom Jagajlom. ostatak svojih poseda razdeljuje svojim sinovima i svojoj ženi. stupaju sa odobrenjem svoga starešine u njegovu vojsku. Njihov novi han Tohtamih. No povrh t oga. Ali pridolazak svežih ruskih snaga. Zlatna Horda naprotiv slabi usled unutrašnjih bo rbi između raznih pretendenata na hanski presto. Jaroslavlja. i sa rjazanjskim knezom Olegom. uspostavio je ravnotežu. Iznenađeni Tatari popuštaju i daju se u bekstvo (1380) . jer mu kneževi Rostova. Mamaj spremi napad velikih razmera na Rusiju. vraća se na presto rjazanjske kneževine t ek pošto se pokorio Dmitriju Ivanoviču. koji će poginuti u bitci kod Kulikova. pošto je potukao Ruse na obalama reke Pjane (pritoke Sure). on ne samo da je uvećao moskovsku oblast pomoću kneževina Vereje. postali su malo po malo vođi jedne Rusije koja je sve više ujedinjena u svojoj borbi za narodnu nezavisnost. dva kaluđera iz toga manastira. Njim upravlja njegov osnivač iguman Sergej. blizu Moskve. koji beži ispred moskovske vojske. i on je spasao grad. Da bi sprečio to spajanje. napao je Moskvu iznenada 1382 godine. uživa već veliku slavu. Najzad. ona je podigla hrabrost naroda. čiji knez mora da se odrekne svojih zahteva. koga svi smatraju za svetitelja. Da bi potro utisak što ga je učinio taj poraz. Dmitrij odlazi u manast ir i prima blagoslov od Sergija za junački podvig koji priprema. te je veliki broj Rusa i neko liko kneževa poginulo. u ravnici Kulikova započinje ogorčena i krvava bitka. blizu reke Bože ta vojska se sudari sa Dmitrijem Ivanovičem. primorav a ga da se pokori i da plaća veliki porez. on šalje na njega jednu vojsku. U to doba manastir Trojica-Sergijevo. posle dve godine Tatari su se osvetili. opustošio je Nižnji Novgorod i Rjazanj. Sve to da je tome pohodu sveto obeležje jednoga verskog i nacionalnog rata. Najezde mongolskih pljačkaških rulja na rusku teritor iju počinju da nailaze sve češće na junačan otpor. Dok je starešini Rusa pribavila naziv Donski. koji joj nanese težak poraz (1377). i oseća se sve jasnije približavanje odluč a sudara. Meščere. Borba se nastavlja protivu rjazanjskoga kneza Olega. koga je zamenio Vladimir. Ukoliko Mos kva. Rusi odgov oriše na to pustošenjem sela Mordva i Tatara duž reke Sure. Pre nego što je pošao na Mamaja. Mamaj želi da se spoji sa Jagajlom. a okrnjila slavu tatarskih osvajača. te napreduje ka zapadnom delu Rjazanjske kneževine. On potčinjava r ostovskoga kneza i proteruje iz njihovih kneževina kneževe Galiča i Staroduba. Dmit rij sa svoje strane sakupi ogromnu vojsku. Posle Olgerdovog povlačenja. i na gornjem Donu.

Sukob je izbio zbog toga što su obe zemlje polagale pravo na ruske oblasti u gornjem toku Dnjepra i zapadne Dv ine. nova tatarska najezda obara se n a Moskvu. jer je Vasilij I bio oženje n Sofijom. sve ogorčenija. on izgoni Vasilija II iz Moskve i primorava ga da se povuče u Kolomnu. njegovi sinovi i dalje se otimaju o Moskovsku veliku kneževinu. obeležena je divljački svirepim postup cima: Vasilij II uhvatio je Vasilija Razrokog i iskopao mu oči. kada je st igao u Elec. — Na svome samrtnom odru Vasilij I zaveštao je u celini svoju kneževinu svome sinu Vasiliju. A da bi nesreća bila potpuna. Kraj nezavisnosti ove poslednje kneže vine obeležen je jednim značajnim događajem. zbog čega je ovaj prozvan Slepim. No on se odmah pokaja što je to učinio. i primoran je da vrati Moskvu Vasiliju II. Prisajedinjenje Nižnjeg Novgoroda omogućilo je Moskvi da zakorači u oblast srednje Vol ge. Vasilij I (1389—1425). kasnije Dmitrij Šemj aka podvrgava istom onakažavanju Vasilija II. Kada je novgorodski knez hteo da se odupr e moskovskoj vojsci koja se približavala gradu. Prisajedinjujući jednu za drugom granične kneževine i šireći se postepeno po čitavoj teritor iji na kojoj stanuju Velikorusi. Moskovs ka država postaje kao neki utvrđeni logor koji neprekidno opsedaju neprijatelji što do laze sa istoka i juga — Tatari. ili sa zapada — Litvanci. Ali je pobeda kod Kulikova ipak ostala u očima ruskoga naroda predzn ak potpunog oslobođenja. i on se morao pov inovati svojoj sudbini. bojari iz oblasti Dvine priznali su vlast Moskve. Taruzom. ta nekadanja mala kneževina utonula u šumam a. Moskva je u većala svoju teritoriju prisajedinjujući Murom sa njegovim oblastima Suzdaljom. Kao što će se videti. U isto doba njen veći uticaj oseća se u izvesnim krajevima potčinjenim Velikom Nov gorodu. Za vladavine Va silija II. Vasilijem Razrokim i Dmitrijem Šemjakom. tatarski vođ pošao je natrag i ne stigavši do 79 Oke. Zaista. sina Dmitrija Donskog. Ali se on uskoro zavađa sa svojim rođenim sinovima. Goro dcem. ali i on umire otrovan. Georgij. galički knez u oblasti Kostrome. te završi svoj život kao veliki knez. koju ona vrši ne ko vreme. na čelu jedne velike vojske koja se ulogoruje na obalama Oke.j Hordi. Posle nekoliko sudara. pritoku Oke. Vasilij II (1425—1462). ovo nije jedini primer težnje bojara raznih kneževina da traže pokroviteljstvo moskovskih kneževa za vreme ujedinj enja Rusije pod okriljem Moskve. Uz pripomoć rjazanjskoga kneza i kneževa Možajska. Stric Vas ilija II. Potom ulazi u Moskvu i proglašava se za velikoga kneza. — Za vladavine Vasilija I. Međutim odnosi sa Litvanijom postaju sve zategnutiji i pored rodbinskih veza koje spajaju moskovske kneževe sa litvanskim velikim kneževima. približuje se etničkim granicama Rusije i izlaže se napadima svojih suseda. murza Edigej opsede Moskvu i opustoši zemlju. Rusija odbija dve nove tatarske najezde. Tamerlanova ratna slava uliva veliku bojazan Rusima i predočava im bezbroj nevolja. . Ali. kome je tada bilo tek deset godina. Ali taj sporazum je bio samo jedno primirje a ne konačno rešenje. Vasilij se osmelio u svojim odnosima sa Tatarima i prestao čak da im plaća dana k. Vasilij je primo ran da sklopi mir i da nastavi plaćanje danka. i to joj daje naročito obeležje. jer borba između ta dva protivnika nastaviće se u beskraj. ćerkom litvanskoga velikog kneza Vitovta. a protivn o izričitoj želji hana. kneževska porodica započinje građanski rat kakav Moskva nikada nije doživela. pa pođe ponov o na svoga nećaka i potuče njegovu vojsku. polaže pravo na moskovski presto i hoće da zbaci svog nećaka. Ovaj događaj nagoveštava neizbežni sukob koji će kasnije izbiti između Novgorodske republike i Moskve. njegovi bojari mu saopštiše svoju odlu ku da on prizna vlast Vasilija I i odbiše da mu pruže makakvu pomoć. Za vladavine Vasijila I. Vasilij i Vitovt se složiše i priznadoše za zajedničku granicu reku Ugru. Posle n jegove smrti. Godine 1395 Tamerlan upada u zemlju. Borovskim i Nižnjim Novgorodom. Ali godine 1408. Ov a beskonačna borba. ali Novgorod ubrzo savlađuje pobunjenike i uspostavlja svoja suverena pr ava u toj oblasti. i Vasilij polazi u susret tome opasnom neprijatelj u. Zbog toga je odbrana zemlje njen glavni zadatak. Moskva. koji traje dvadeset godina i upropašćuje sve tekovine moskovske politike.

sina i naslednika Vasilija II. a godine 1474 rostovski kneževi prodadoše mu onaj deo svoje kneževine koji je još bio u njihovim rukama. Njena će se moć neobično uvećati za vlada vine Ivana III. tisjackog itd. Vasilij II opustošio je grad i primorao ga da položi zakletvu vernosti moskovskim kneževima i da se sem toga obaveže da neće primati kneževe neprijateljski raspoložene prema Moskvi. — kao i izborne položaje. Uje diniteljski pokret kojim upravlja Moskva zavisi od čitavog niza istoriskih činilaca. Ivan III ga napada i pobeđuje. Dva. koji ipak nisu umanjili niti prekinuli ujedi niteljsku ulogu Moskve. Nasuprot tome. Nešto ranije. izlazi naposletku kao pobedilac iz ovih građanskih ratova. Ivan III ih je do noge potukao na obalama Šelonja. išlo je na ruku moskovskoj vladi. Ovo društveno trvenje. Ohrabren ovim napuštanjem koje smatra za znak slabljenja ovog a kneza. Moskovska kneževina ostaje i p osle unutrašnjih nemira neokrnjena i moćna. Nezadovoljn i. Ivan III 80 ga ipak potčinjava svojoj vlasti. postepeno su potčinili ostale staleže i držali ih u ekonomskoj zavisnosti. šalje ovome svoju vojsku u pomoć pri njegovim voj ničkim pohodima. Ov aj se boji da ne naljuti Ivana III. Ivan III učinio je jedan još važniji korak ka političkom ujedinjenju Rusije prisvajajući prostrane oblasti republike Velikog Novgoroda. jedan odbranbeni ugovor u peren protiv Moskve. uzroka podrivala su postepeno novgorodsku moć: pre svega razvoj separatističkih težnji raznih oblasti koje su joj bile potčinjene — videli smo da se za vreme Vasilija I oblast Dvine odvo jila od Novgoroda i prešla za neko vreme pod vlast Moskve —. zaboravivši svoju zaklet vu. Godine 1485 on prisajedinjuje Tversku kneževinu. uz pripomoć svojih bojara i visokoga sveštenstva. Godine 1463 kneževi Jaroslavlja ustupaju mu sve svoje oblasti. niži narodni slojevi postepeno su izgubili volju za političkom nezavisnošću Novgoroda i najzad počeli da smatraju da bi ih prisajedinjenje Moskvi spaslo bojarske oliga rhije. Već odavno su moskovski kneževi pažljivo motrili na predznake raspadanja te republike. a zatim. koje su prisvojile nekolike moćne porodice bojara. Ali kada je — u nadi da strese jaram — stupio u vezu sa litvanskim ve likim knezom i zatražio od njega pomoć. te se isprava pokazuje toliko poslušan da u više mahova. poništenje ugovor a sa Kazimirom.. i to je činjenica od velike istoriske važnosti. Neza visni rjazanjski knez zaveštava mu testamentom najveći deo svoje kneževine. — jer je veće postalo poslušno or uđe u rukama gospode ili bojarskog saveta. obavezu da njeni episkopi primaju . Godine 1471. Još kada se Dmi trij Šemjaka pobeđen sklonio u Novgorod. 3. Ivan III zahteva od tverskoga kneza Mihaila da mu se potpuno pokori.Vasilij II. Novgorodski bojari. IVAN III VASILJEVIĆ (1462—1505) Teritorijalno ujedinjenje. on je ipak nametnuo republici teške uslo ve koji su u osnovi nagoveštavali njen kraj: pogubljenje Boreckih. Mihailovo bekst vo u Litvaniju obeležava kraj nezavisnosti Tverske kneževine. nogvorodski bojari sa Boreckima na čelu zaključili su u ime Novgoroda sa Kazimir om. savezom nemačkih trgovačkih gradova kome je pripadao i njihov grad. po naredbi Moskovljanina. koji je bio kralj Poljske i veliki knez Litvanije. koje je podrivalo snagu Novgoroda. na primer posadni ka. iako njen ostatak pripada još uvek jednom maloletnom knezu. novgorodski bojari naginjali su zbliženju sa Litvanijom i Po ljskom u nadi da će tamo naći podrške u slučaju sukoba sa Moskvom. Iako tada nije potpuno uništio nezavisnost Novgoroda. u isti mah oni su prisvojili upravu političkih poslova. tako da je kraj političke nezavisnosti čitave Rjazan jske oblasti samo pitanje vremena. Već nekoliko godina ranije tverski bojari počeli su u grupama da prelaze u službu mosk ovskoga velikog kneza i izjavljivali su javno da je ovaj moćniji pa prema tome i s posobniji da ih štiti. jačanje socijaln ih borbi. zato lični sukobi između kneževa ne mogu da ga zaustave. sve sami veleposednici i kapitalisti obogaćeni trgov anjem sa Hanzom. — Ivan III radi svim silama na ujedinjenju Rusije.

i prestaje da joj plaća danak. dok Litvanija suprotstavlja Moskvi Livonski red. Posle uspešnog vojnog pohoda on n ametnu litvanskom velikom knezu Aleksandru ugovor kojim se Moskvi priznaje pravo svojine nad svim oblastima onih kneževa koji su prišli njemu. on opsedne varoš i izdiktira svoje uslove: ukidanje veća i svih oblasnih nadleštava. Ovoga puta Moskva podiže proti vu Litvanije krimskoga hana. i pored prekora koji su mu upućivali iz Moskve. Moskovsku državu. on je našao jednog saveznika protiv Zlatne Horde u Mengli-Gireju. to mu je poslužilo kao izgovor da izvrši pet vojni h pohoda na Kazanj. jer je neprekidno prelaženje u službu Moskve kneževa pograničnih kn eževina. te je uhvatio za reč izaslanike Novgoroda koji su ga bili nazvali „gospodarem” i zatražio potpuno potčinja vanje republike. a Ivanu III naziv „samo dršca cele Rusije”. Posle toga ujedinjenje Rusije je skoro sasvim završeno. Novosilskih i dr ugih. nego i čitavu oblast jezera i dugačku severnu obalu. a na Krimu Girejski. Vjazamskih. Kraj tatarskoga jarma. Moskovski knez. postao je stvarno jedini vladalac cele Severoistočne Rusije i prestavnik velikoruskog naroda stopljenog u jedno jedino istorodno političko tel o. nemačkim carem i dalekom Venecijom. Mezeckih. Uskoro potom on se više ne obazire na Zlatnu Hordu. I Ivan III se isto tako kolebao. — Ugovor zaključen između Vasilija I i Vitovta nije održao mir između Moskve i Litvanije. Ponovan rat izbija godine 1500. posle Kazimirove smrti. U bitci kod Vidroša Litvanci pretrpljuju težak poraz. ali je i ona primorana oružjem godine 1489 da to učini. čiji veliki čelnik Platenborg opsađuje Pskov. Ivan III imenovao je han ove koji su mu bili potpuno odani i koje je on potpomagao u borbi protivu njihov ih suparnika. Ona stupa u vezu sa Danskom. Vjatka. Osim toga. i primenjivanje moskovskih zakona na čitavu oblast Novgoroda. On godine 1480 naiđe na vojsku Ivana III na obalama Ugre. i rat se završava 1503 godine obnavljanjem prethodnog ugovora. Osim toga. naslednik Ivana III imaće samo da pokori još nekoliko kneževina k oje su ostale nezavisne. Turskom. Ali sukobi izbijaju ponovo. Ahmet okonča ovo stanje povlačeći se sa svojom vojskom. Kneževi graničnih oblasti i dalje prelaze u s lužbu Moskve. koji je dotada bio samo jedan od mnogih feudalnih gospodara. i naziv „samodržac” znači da je Ivan III potpuno nezavisan od svakoga tuđinskog vla dara. pošto jedinstvo s Poljskom nije obnovljeno i Litvanija izabrala sopstvenoga kneza. Ovo pomirenje zapečaćeno je brakom između Aleksandra i Jelene. čija se vlast proširuje nad svim golemim oblastima oko Dnjepra i Desne. U Kazanju mosko vska stranka i stranka Zlatne Horde bore se neprekidno. — Ovu državu oslobodio je Ivan III i od gospodarstva Tatara. Ugarskom. — Dok se razvija uporna borba protivu Tatara i Litvan ije. Odoevskih. odbija da prizna njenu vlast. Ivan III iskori stio je to da zatraži svoje pravo sa oružjem u ruci. Godine 1492. Borba sa Litvanijom. Samo jed na naseobina na istoku. stalan uzrok sukoba. ćerka Ivana III Jelena žali se svome ocu da je njen muž zlostavlja. te po starom tatarskom običaju upade u Rusiju. Narednih god ina uticaj Moskve na unutrašnje poslove Novgoroda neprekidno je rastao. Na Volgi je osnovan Kazanjski hanat. Zlatna Horda bila se podelila na nekoliko nezavisnih kneževina koje su međusobno rat ovale. Tako Moskva ujedinjuje pod svoju vlast ne samo skoro čitavu Središnu Rusiju između Oke i gornjeg toka Volge. krimskome hanu. štićenika Zlatne Horde. koja rat . Bjeljskih. on se ne smede odlučiti na započne borbu. oslabljenu unutrašnjim razmiricama. i da grad plaća Ivanu III veliki porez (1470). Tatarskome jarmu došao je kraj. Han Ahmet odluči s e tada da ga kazni. ćerke 82 Ivana III. Godine 147 8 Ivan III ocenio je da je došlo vreme da se svemu tome učini kraj. št o jako ozlojeđuje Litvaniju. Razočaran uzdržavanjem Litvanije na čiju je p omoć računao. Kada je ona to odbila.81 rukopoloženje od Moskve. Moskovska država počinje da igra prilično važnu ulogu u međunarodnom životu. Vorotinskih. Moskva naslednica Vizantije. Otada moskovski knez neće više plaćati danak.

Još u XIV veku su borbe bugarskih kneževa bile povod da u bugarskoj književnosti ponikne ideja kako bugarska prestonica Trno vo treba da nasledi Carigrad kao središte pravoslavlja i da postane „treći Rim”. Bojari i slobodni službenici pos . Dvor i tvrđavu Kremlj obnovili su iz osnova umetnici. To čine kaluđer Filotej u svojim Poslanicima i mitropolit Zosim u novom Uskršnjem kanonu. jer protiviti se toj vlasti znači protiviti se samome Bogu. nove kamene lavre: Uspensku. Arhangelsku i Blagoveštensku. pr eobražava se i državno uređenje. a njegov a vlast.. Tako Ivan III ne pristaje više da prizna bojarima i slobodnim službenicima pravo da napuste službu svoga kneza pa da pređu u službu drugo ga. Iako on prima u službu kneževe koji su došli iz Litvanije. Novo političko i administrativno uređenje. i italijanski majstori koji su došli sa Sofijom Paleolog. gde sve mora biti podređe no gvozdenoj disciplini. toliko udaljeno od uobičajenoga mišljenja koje je u knezu videlo star ešinu jedne ustupljene mu oblasti. otsada će uloga vrhovnoga središta pravoslavlja pripadati gradu u kome ist inska pravoslavna vera blista u punoj čistoti. Carigrad je pao pod udarcima „bezbožnih Agarjana”. koji potsećaju n a vizantiske znake i označavaju božansko poreklo i neprikosnovenost njegove vlast i. Način života i uređenja njegovoga dvora menjaju se iz osnova. a to će reći Moskvi. skiptar i šar. „Turaka”. među kojima je bio i čuveni arhitekt Aristotel Fjoravanti. i to je kazna koju mu je Bog poslao zbog mnogih jeresi što se u njemu behu u korenile.. Umesto starinskog način a života 83 velikog zemljoposednika dolazi ceremonijal vizantiskog dvora. treba da bude samodržna i potpuna. Protivno ranijem uređenju. primoravaju državnu upravu da pre ustroji Moskovsku državu po uzoru na vojnički logor. koju je Bog uspostavio. Nova teorija o samodržnoj vlasti i novi zadaci što ih don osi političko ujedinjenje Severoistočne Rusije ne dopuštaju više da se ostane pri političkim običajima i metodama nekadanje Rusije. o na počinje da ruši nekadanju praksu. k oje zamenjuju stare drvene crkve u Kremlju. i ovo venčanje. i kneza s druge. tako da bude („službenik” knežev. kao i nove dvorce. baca u tamnicu i pušta ga tek kada je potpisao obavezu i zakleo se da n ikad neće napustiti njegovu službu da bi otišao drugde. Pod pritiskom te potrebe. da bi ga primenili na Moskvu. Ali njoj nisu potrebni saveti Venecije da bi stvorila obimne i sjajne planove. Posle toga moskovski vladar usvaja nove znake vladarske vlast i. Potreba za odbranom zemlje od Tata ra i Litvanije. među kojima i čuveni „dvorac sa pljosnima”. — U isti mah kada se menja uređenje dvora. koji je sastavljen 1492 godine: „Dva Rima su pala. Kao i vizantiski car. uzdignuto na stepen političkog znamenja. Za vladavine Ivana III udareni su temelji jednoga novog poretka koji će se kasnije zvati „režim potčinjavanja vladarev oj službi”. nećakinjom poslednjeg a vizantiskog cara.”. Ovo shvatanje. državni grb. kada bojar Danil Holmski hoće da se vrati u Litvaniju. tverska kne ginja. potvrdi lo je u očima savremenika shvatanje da je moskovski veliki knez doista naslednik v izantiskih careva.uje s Turskom i šalje joj vešto sastavljene poruke da bi je privolela da stane na čelo hrišćanskih krstaša protivu islama. mo skovska vlada je zvanično usvojila. gde je načelo slobodnoga ugovora između bojara ili slobodnoga službenika s jedne strane. kao što j e Carigrad bio „drugi Rim” kada je ranije postao političko središte čitavoga sv eta. oni su podigli nove zidove Kremlja sa kulama u stilu Renesans a. no koje je toliko išlo u prilog vladarevoj moći. t ako i samodržac Moskve treba da se smatra za Božjeg pretstavnika na zemlji. treći Rim biće Moskva. on ga hvata. on ne smatra da oni mog u kasnije da ga napuste. Veliki knez drži se na odstojanju od svojih podanika. oženio se vizantiskom princezom Zoe (Sofijom) Paleolog. a čet vrtoga neće ni biti . vrednost i obimnost vlasti vizantiskoga cara. ovaj no vi poredak počiva na načelu potčinjavanja svakog pojedinca. a kasnije i od Poljske i Pruske. isključujući svaku ličnu slobodu. Moskovski naučnici pozajmili su to učenje od bugarskih pisaca i usvojili ga pos le pada Carigrada u turske ruke 1453 godine. sav ukrašen istoriskim i bibliskim živopisom. presto i odelo velikoga kneza. pošto mu je umrla prva žena. igrao veliku ulogu. kao neko više biće kome se obični smrtni ne mogu slo bodno približiti. Iz ovoga učenja mosk ovska književnost toga doba zaključuje da vlast moskovskoga velikog kneza treba da i ma obeležje. ili da podleže nekoj porezi ili obaveznoj službi. Ivan III.

prikazi. nisu sopstvenost vojnog obveznika. sasvim suprotno. pod vrhovnim rukovodstvom vladaočeve Dume. ove reforme izazivaju negodovanje i otpor. bez ikakve rasprave. Da bi stvorio državna dobra koja su mu potrebna. Najbolji dokaz da je moskovska Rusija na putu preobražavanja jeste pojava jedne borbene književnosti u kojoj se suprotstavljaju dva oprečna društvena učenja. To je prvi neprijatelj ski postupak moskovske vlade protivu bojara iz opozicije. a to će reći državnu zemlju. iako je nezadovoljan pokušajem Ivana III za podržavljavanjem manastirskih dobara i tim povodom da o važne izjave ograđinja u tome pitanju. Iako delimične i početne. dok bo jari. državna uprava ga oduzima da ga ustupi ponovo. nego su mu s amo ustupljena za vreme njegovog službovanja. Stareci više cene iskrenu veru nego mehaničko vršenje obreda. igumana Voločkog manastira. Jedno od ovih učenja. Drugo učenje. čiji je otac umro 1490 godine i koji je rođen u prvom braku Ivana III. Oni ne od obravaju da crkva može služiti državnoj politici. on brani crkvene zajednice i pravo manastira da imaju ze mlju. kaluđera iz manastira severno od Volge. nazvano „josifizam” po imenu njegovoga tvorca Jos ifa. više duh nego s lovo Evanđelja. oni za to primaju kao nagradu i manja ili pomjestje. kao i promena položaja bojara i slobodnih službenika ja ko ozlojeđuju one koji brane neprikosnovenost starih običaja. Ko će biti naslednik Ivana III? Njegov unuk Dmitrij. počinju takođe da ustupaju mesto drugim a. do obnarodovanja prvog Sudebnjika (Sudskog trebnika). kao i pogubljavanje jeretika koje se vršilo u Moskvi. što izaziva kod javnih radnika onoga vremena živo raspravljanje o pravu manastira na sopstvenost i deli čak i same kaluđere na pristalice i protivnike te sopstvenosti. nasuprot baštinama ili votčinama. on mu odu zima to zvanje i proglašava Vasilija za savladara i svoga naslednika. U oblasti vere on tvrdi da spasenje duše zavisi od tačnog ispunjavanja crkvenih obreda i doslovnog priznavanja . Uživalac takvoga imanja ne može ni da ga otuđi ni da ga preda u nasleđe drugome. postaje sve određeniji i stalniji. kada je Sofija ponovo zadobila uticaj. Oni propovedaju isposništvo i odricanje zemaljskih uživanja. no.taju vojni obveznici i moraju da služe celog života. ili pak njegov sin iz drugog braka Vasil ij? Oni koji odobravaju nove običaje potpomažu Sofiju i njenog sina Vasilija. srazmerno učinjenim uslugama. podržavaju svima silama Dmitrija i njegovu majku Jelenu. koji su privrženi tradicijama i koji pripisuju Sofiji glavnu odgovornost za mrske im novine. Stvaraju se stalne ustanove. Ivan III vrši prvi pokušaj oduzimanja manastirskih imanja. Za vreme ovih nemira Ivan III šal je u progonstvo i čak pogubljuje nekoliko buntovnih bojara. on odobrava da crkvena vlast ugušuj e svako ispoljavanje slobodoumnosti u oblasti vere. Oni se izjašnjavaju protiv manastirski h zajednica i suprotstavljaju im pustinjački . svake reči Svetoga pisma. Josif brani društveni poredak zasnovan na str ogom redu koji odriče pojedincu pravo da raspolaže sobom. Na nekol iko godina pred svoju smrt. viši činovnici. Sa stav ove Dume ili Saveta. Nov odnos između vladara i njegovih podanika. koje predvodi tako isto jedan iguman. po njegovoj smrti. koji su mnogo pots ećali na oblike upravljanja privatnih preduzeća. više slobodno razm išljanje o verskim istinama nego spoljnu disciplinu koju nameće crkva. posle jedne svađe sa Sofijom. Njihovo nezadovoljstvo ispoljava se najpre u pitanju nasleđa prestola koje duboko deli dvorane od bojara . u koji ulaze bojari i okolniči. jeste učenje jedne grupe stareca (Božjih ljudi). Tada bojari koji mrze Sofiju i ne dopuštaju da se dira u običaje iz doba apanaža. Ivan III proglasio je Dm itrija za svoga naslednika. tvrdi u oblasti državne politike da načelo samodržnosti počiva na ideji o božanskom poreklu vladarske vlasti. Ta imanj a. Prvobitni i jednostavni oblici državne uprave iz prošlih vremena. kasnije će se ova borba rasplamteti k dobiti strahovite oblike. izražavaju svoj gn ev i počinju možda da pripremaju dvorsku revoluciju. Nil Sorski. no koji takođe dodiruje i razne slučajeve iz društvenog i upravnog područja. radi upravljanja bilo raznim granama ad ministracije. bilo raznim oblastima. Težnja za temeljnim 84 preuređenjem državne uprave dovodi do prvog pokušaja da se sastavi zbornik zakona. posvećenog naročito sudskom postu pku.

Rat sa Litvanijom takođe se nastavlja. Kao branioci slobod e oni ustaju protivu pogubljavanja jeretika i traže versku trpeljivost. U oblasti državne politike oni su bliži pretstavnicima opozicije i ne odobravaju nove običaje. — Vasilij III dovršio je prisajedinjen je i poslednjih kneževina na Severo-istoku koje su još bile nezavisne. Pskov se odrekao svoga prava da zbacuje namesnike koje naimenuje veliki knez. ali je cela njegova kneževina prisajedinjena Moskvi. — Odbrana granica od čestih nasrtaja Tatara još uvek je. VASILIJ III (1505-1533) Isto onako odlučno kao što je dovršio ujedinjenje Severo-istočne Rusije. a tako isto i nove najezde krimskih gireja u Rusiju. neophodna potreba za Moskvu. Tako je načelo jedinst vene vlasti konačno i bezuslovno učvršćeno. ponovo raspiruje sukob. Ivan III je u g ranicama Moskovske države ograničio prava namesnih kneževa. on uspe da pobegne i skloni se u Litvaniju. koji je još uvek držao jedan deo svoje kneževine. i Va silij II zahtevao je da ih ne bira narod. i do srednjeg toka Volge. Prelaz u službu Moskve kneza Mihaila Glinskog . čije se granice pružaju od obala Ledenoga Okeana do obala Oke iza koje počinju divlje ste pe još nenaseljene. a osim toga o duzeo mlađim sinovima sva politička prava u njihovim oblastima. Vasilij III okončao je već ranije znatno umanjenu nezavisnost Pskova. Od godine 139 9 kneževi Pskova nazivali su se namesnicima moskovskoga velikog kneza. Tako je postepeno iščezla skoro potpuno njegova politička nezav isnost. litvanskog velikog vlastelina. Ovo suparništvo izaziva čitav niz vojnih pohoda 86 Moskve na Kazanj da bi se potpomogla moskovska struja protivu pristalica Krima. Godine 1514 ruska vojska potučen a je kod Orše. ipak je najstarijem sinu. jer tatarske rulje prodiru do Moskve i odvode mnoštvo rusk ih zarobljenika. Tako se završava zauv ek ujedinjenje čitave tadanje Rusije u jednu jedinu Moskovsku državu. Odbrana granica. uhvaćen je i bačen u tamnicu. odbio da se pokori mosko vskome velikom knezu. Iako je svojim testamentom razdelio svoje posede petorici svojih sinova.85 život sav posvećen razmišljanju. 4. kao i ra nije. Kada je rjaza njski knez. Najzad. gde još postoji tatarska kraljevina o ko grada Kazanja. Pregovori za mir otpočinju posredstvom nemačkog poslanika Herberštajna. Posle triju ratnih poho da (1513 i 1514) Rusi najzad zauzimaju Smolensk. Zlatna Horda je konačno rasparčan a. Godine 1510. d ok su „josifisti” u bliskoj vezi sa zvaničnim krugovima moskovske vlade. Prisajedinjenje Rjazanja. dao mnogo veći deo nego što su ukupno iznosili delovi svih ostalih. Godine 1510 Vasilij III iskoristio je jedan sukob između stanovnika i njih ovoga namesnika te je — pod izgovorom da vrši svoja prava vrhovnoga sudije — oduzeo to j varoši zvono za sazivanje veća. oni izjavljuju da manastiri ne treba da imaju zemlju. za vladavine Ivana III. Ubeđeni da kaluđeri treba da budu materijalno nezainteres ovani. nego da ih određuje veliki knez. Naposletku je prisajedinio sve zemljišne posede kneževa i z oblasti Sjeverska koji su se odvojili od Litvanije (1523). ukinuo i samo veće i nametnuo Pskovu m oskovsko državno uređenje. pri znala je vlast Moskve i primala kneževe koje joj je ona potvrđivala. Najezda Mengli-gireja je n aročito porazna. O va varoš. Krimski hanovi žele da preotmu moskovskome velikom knezu poverenje koje on uživa u Kazanju i kojim se služi da bi svojim štićenicima podario dostojanstvo hana. Mir je naposletku zaključen . Pskova i Sjeverska. Vasilij u. ali pitanje Smolenska sprečava da se oni privedu kraju. koja se 1348 godine odvojila od Velikog Novgoroda kome je pripadala.

Pošto je novi veliki knez bio maloletan. Njega će uvek mučiti misao d a drugi upravljaju njegovom voljom i da je on nesposoban da raskine okove koji . u kojoj se protivnici utrkuju u podmuklosti i svireposti i čija grozota užasava nerv oznog i osetljivog dečka kakav je bio Ivan IV. Verovatno da su ga na to delo navel i Glinski. on uživa da sebe smatra za mučenika. i o ni završavaju život u tamnici. Ovi vladaj u despotski. i Moskva je zadržala Smolensk. litvanskoga kneza) pomamno se o timaju o vlast. ali ovaj ne trpi ni jednu. Ivanu je bilo suđeno da celoga svog života žudi za samovlašću. uz pripom oć svoga ljubimca. i ža rko žudi da se osveti onima koji su ga vređali i „da se brani”. koji ga ubijaju. koja u više mahova prelazi sa jedne porodice na drugu. i govori se da su je bojari otrovali. i Georgija. Od nje je imao dva sina. — Vasilij III ženio se dvaput. Georgij i Andrej.” 5. pljačkaju krunsku kasu i ugnjetavaju narod. vređaju ga svojom nabusitošću i uskraćuju mu mnogo štošta. Njegova strasna želja za samovlašćem i nesposobnost da se istinski oslobodi uticaja svoje okoline ispunjavaju njegovu dušu gorčinom. a on se oženio Jelenom. koja je vladala uz pripomoć svoga ljubimca Kneza Telepnev-Obolenskoga.godine 1522. a da uvek ponov o pada — kad god bi se oslobodio nekoga odveć nezgodnog savetnika — pod uticaj drugoga . Kneževi Šujski (potomc i Rjurikovi) i kneževi Bjeljski (potomci Gedimina. koji su postali bojari moskovskoga velikog kneza. Kako mu njegova prva žena Solomonija Saburov nije rodila nijedno dete. Kada je on umro 1533 godine. U svojoj trinaestoj godini on odjednom okončava gospodarstvo Šujskih. Razvitak samodržne vlasti. njegova uzbudljiva narav navešće ga da svuda vidi lične neprijatelje i goniće ga na osvetu. dok je on bio čvrsto rešen da ih stavi u isti red sa ostalim bojarima i da načini od njih svo je službenike. pokazuje se veoma odlučna. njegove varvarske zabave. Ova borba. nećakom litvanskoga izbeglice Glinskog. jer predaje An drija Šujskog svojim lovcima. Ivana — budućega Ivana Groznog. Ali Jelena. i nastaje čitav niz nereda. Celog života Ivan neće moći da zaboravi ta ponižavanja u svome detinjstvu i biće uvek pun mržnje prema „kneževićima” i bojarima. koji su se odmah dočepali državnih poslova. Godine 1538 ona umire i znenada. Nekoliko zapisa nezadovoljnih bojara koji su sačuvani d o danas opisuju ga kao još plahovitijeg i samovoljnijeg vladara nego što je bio nj egov otac Ivan III: „Pokojni vladar — pišu oni — dopuštao je da mu se stavljaju prime dbe. Iako se pred svetom ponašaju prema njemu kao pokorni dvorani. povlađuju njegovom uživanju da gleda mučenje ljudi i živo tinja. ukidajući i dalje neumorno povlastice iz vremena apanaža. Vasilij III nije se ustezao da kažnjava nekadanje kneževe osumnjičene za buntovničko spletkarenje. — Vasilij III nastavio je isto i unutrašnju politiku svoga oca. Njihovi i najmanji prohtevi za političkim povlasticama bili su prema tome nemilosrdno ugušivani. a kako su zadržali svoje kneževske titule. Ovi „kneževići” obrazov ali su još ranije viši sloj plemstva. Državna uprava prelazi u ruke bojara. rođaci njegove majke. 87 Na isti način oslobađa se ona svoga strica Mihaila Glinskog. koji borave u svojim dodeljenim oblastima Možajska i Ugliča. primorao ju je da se zakaluđeri. Ivanu je bi lo tek trinaest godina. završava se pobedom Šujskih. Oni bodre rđave nagone Ivan ove. Braća V asilija III. hoće da iskoriste te okolnosti da bi izišli iz zavisnog položaja u koji su sta vljeni za vladavine Ivana III mlađi članovi kneževske porodice. IVAN IV GROZNI Početak vladavine. te se padanje u nemilost i pogubljenja umnoža vaju za njegove vladavine. težili su da zadobiju povlašćeni položaj kod velikog kneza i želeli da s njim dele vlast. Moskovska vlada budno je pazila na raspoloženje knjažata (malih kneževa). kada su nasam o nemaju nikakvih obzira prema njemu. nekadanjih nezavisnih gospodara k neževskih apanaža. Ona naređuje da se uhapse oba kneza. namesništvo je prešlo u ruke njegove majke Je lene.

pristalica „josifističkih” shvatanja koji se u to doba približi o njemu. nezadovoljan sobom. Nekoliko meseca posle njegovoga krunisanja i ženidbe. Još u ranome detinjstvu pokazivao je znake toga duševno g rastrojstva. Tako je i 88 zvanično potvrđena teza koja je pretstavljala Moskvu kao treći Rim. predaje se svome gnevu i dovodi do vrhunca zastrašivanje. Unutrašnje reforme. To je psihološki uzrok njegove tiranije. ali će se uve k ponovo javljati još silnije. na obećava da će ubud uće on lično bditi nad dobrom svojih podanika. i to razdoblje obeleženo je važnim unutrašnjim preuređenjima kao i ozbiljnim događajima u spoljnoj politici.Jurjevom. na stavio je da živi životom koji je bio ispunjen divljačkim zabavama i izopačenim razonoda ma.Zaharjinom . zbirku od sto glava o razni m reformama koje treba izvesti u životu crkve i sveštenstva. i za vreme te nesreće narod se pobunjuje protivu Glinskih. bilo da ih zamene izabranim meštanima koji bi imali upravnu i sudsku vlast. oni obrazuju carev privatan savet. još i izabrani pretstavnici mesnoga stanovništva. Uskoro posle 1550 godine. strahovit požar uništava skoro c elu Moskvu. nego čoveka kome je neprestano potrebno da samom sebi dok azuje kako je moćan. Ali narod. opštine koje žele da uživaju samoupravu biće obavezne da plaćaju državi naročiti porez u zamenu za one namete što su ih uzimali namesnici i volostelji. koja ne pretstavlja tiraniju jednog a samopouzdanog despota. priveo ga je ozbiljnijim zanimanjima. ali koje sam narod izd ržava. čija ga grabežl jiva uprava ozlojeđuje isto koliko i uprava Šujskih. protojerej Bogojavljenske lavre. U okruzima gde stanuju seljaci i malograđani ili posadski . mučeći druge. Novi savetnici imaju pristupa k njemu: najglavniji od n jih je Silvestar. Saradnja Silvestra i Adaševa sa Iva nom traje otprilike šest godina (1547—1553). Sa još nekolicinom drugih ličnosti. on je održao govor u kome je pozvao svakoga da zaboravi nekadanje nepravde i da sarađuje na zajedničkom delu n arodnog uzdizanja. on zamišlja oko sebe sve same zavere. On odlučuje da se odrekne svoga razuzdanog života i da se ozbiljno p osveti državnim poslovima. Zbog toga on traži smirenje u užasnim mukama kojima podvrgava svo je istinske ili zamišljene neprijatelje. iscrpen nametima. on će se nemilosrdno svetiti svojoj oko lini. i jedan čovek iz nižega plemstva. ipak. Izbranaja rada (Savet izabranih) koji sarađuje sa vladaocem na ostvarenju čitavog niza reformi. on ne prestaje da muči samoga sebe. koje će ponekad prestati pod blagotvornim uticajima. i koji poziva da u sudovima za sedavaju. — Ivan je otpočeo ovaj rad na reformama jednom svečanom ceremonijom. stanovnici moraju da biraju sudije ili staroste i sudijine pomoćnike zvane kletv enici ili cjelovalnici. Najpre je sastavljen nov Zbornik (Sudebnjik). zato što moraju da poljube krst i da se zakunu da će praviln . u težnji da uveća ojnu snagu države. Mitropolit Makarije. više je volela da vidi kako se vojni obveznici posvećuju odbrani zemlje pre nego namesničkim i volosteljskim zvanjima. objavljen 1550 godine. U isto vr eme je jedan naročiti sabor izradio i objavio Stoglav. samoupravne opštine (mirovi) obavezno su zamenile svuda namesnike i volostelje. ženi Anastasijom Romanovnom . zasipao je središnu upravu molbama da se ukine n agrađivanje činovnika putem „ishrane”. Pošto se oslobodio Šujskih i predao vlast Glinskima. koju vrše namesnici i vlastela (volostelji) što ih je car naimenovao. Po njegovom se savetu Ivan.ga sputavaju. Ova dva događaja čine na Ivana veom a dubok utisak. U skoro potom on se kruniše i uzima naziv cara (1547). Posle toga preduzeta je reforma mesne upravne i sudske vlasti. Zbog toga se isprva ostavlja opštinama (mir) sloboda bilo da zadrže svoje ranije namesnike i volostelje. koji se bav i naročito reformom sudske organizacije i postupka. koji je navršavao šesnaestu godinu. naročito knezom Andrejem Kurbskim. on ne propušta da spomene uvrede što ih je pretrpeo u svojo j mladosti od bojara i njihovo despotsko ponašanje prema narodu. Ali toga smirenja on ne nalazi. sumnjiči sv akoga. koje postaje prav ilo njegove vladavine. Aleksej Adašev. Sa svoje strane središna vlast. Pred velikim skupom naroda. pored činovnika. na Crvenom trgu u Kremlju. a moskovskoga knez a kao naslednika vizantiskih careva (cezara).

Svakoga proleća vrši se mob ilizacija. Njihov položaj postaje nasledan. kao što su intendantska uprava i finansiska administracija. ako nekoji starosta proneveri državni novac i ne može da ga vrati. Vojni obveznici koji pripadaju visokome plemstvu. i oni mogu slobodno po isteku zakupa da napuste vlasnika zemlje pošto ispune sve odredbe ugovora. čiji su članovi podeljeni u tri klase: bojari. Oni koji su se obogatili pozivaju se u Moskvu. vojni obveznici dobivaju. i to pod njihovom ličnom novčanom odgovornošću. Vojni obveznici su neopozivo vezani za svoju dužnost do kraj a života. sem što komanduju pukovima sa stavljenim od vojnih obveznika iz unutrašnjosti. ali samo 89 plemići mogu biti izabrani. Zemlja je podeljena na okruge i u svakom od njih ustanovljena su udruženja zemljišnih posednika obaveznih na vojnu službu državi. onih koji odavno borave na istom zemljištu. imaju još i svoja zvanja u Mosk vi. samodržni vladar. i tako je sudbina jednoga čoveka određena još o d rođenja. Birači potpisuj u zapisnik o izboru i odgovorni su pred središnim vlastima za časnost izabranih. Što se tiče seljaka. i svaka od njih plaća državnoj blagajni takse za svoju trgovinu ili zanate i daje činovn ike raznim granama državne uprave. Oni zasedavaju u carevoj Dumi. izgubili su od XVI veka pravo da prelaze od jednoga posednika drugome i postaju konačno vezani za sopstvenika imanja ili vlastelinstva na kome stanuju . Tako se stvara jedna Rusija podjarmljena od gore do dole. jedan deo njih. Da bi se stvorila čvrsta osnova vojničkoj odbrani zemlje. Vojni obveznici koji imaju imanja moraju da odlaze na određena mesta. ali i h ona često primorava da za duže vreme napuste svoje imanje. U o kruzima u kojima su nastanjeni. Oni uživaju izvesne povl ice. Oni obrazuju pukove koji se šalju da brane granice od neprijatelja. gde članovi svih staleža m oraju da vrše određene službe. sa izvesnim određenim brojem sebara (po jedan sebar na 100 pol udesjatina ili hektara obrađene zemlje). imanja srazmerna njihovom zvanju. Iznad te potčinjene mase uzdiže se car. moraju ga naknaditi sami birači. „ljudima iz gostinskog udruženja” ili „ljudima iz udruženja čohara”. n a konju i sa oružjem. vraćaju ih njihovim domovim a. „izabrani plemići”. te da im omogući da ispune svoje obaveze prema državi. „starih seljaka”. odgovaraju svojim imanjem za pravilno vršenje službe. kao i čitavo udruženje (mir) kome oni pripadaju. Nije daleko trenutak kada će vlada 90 iskoristiti tu ekonomsku zavisnost da bi za posednike vezala sve seljake koji st anuju na njihovom zemljištu. gde ob razuju jednu višu kategoriju trgovaca i zanatlija — nazivaju ih gostima. izvršena je konačna organizac ija vojnih obveznika. Ali ustvari i oni gube n epovratno tu slobodu zbog ogromnih dugova koje su stvorili radi obrađivanja z emlje. kao što je već rečeno. Prema iznosu njihove poreze oni su podeljeni na nekoliko kategorija. On . koji upravlj aju raznim prikazima. Prema svome društvenom položaju oni se dele na tri kategorije ili čina. „sinovi dvorskih bojara” i „sinovi grads ih bojara”. Isto tako varoški trgovci i radnici (posadski) moraju obavezno pripadati svojim ud ruženjima. Drugi su prema zakonu zakupci. U okruzima gde stanuju vojni obveznici ili plemići. kojima su zvanja dodeljena prema njihovoj važnosti. Zemljišni po sed treba da im pruži materijalnu mogućnost da vrše svoju vojnu obavezu. Ovi činovnici.o vršiti svoju službu. Kad prestanu neprijateljstva. ona primorava seljake koji stanuju na njihovoj zemlji da rade za njihovu korist. svi stanovn ici učestvuju u biranju. velikodostojnici druge klase (okolniči) i plemići Dume. ali u naknadu za to moraju da vrše najdelikatnije finansiske dužnosti. Pošto je konačno vezala plemiće posednike za vojnu službu i d odelila im zemljišni posed. i ti izabranici zovu se gubnoj starosta.

koji su stalno u zategnutim odnosima sa Anastasijom. te zato više vole da presto dopadne rođaku Ivana IV. i čitava bregovita obala Volge u oblasti Kazanja „prisajed injena” je Svijažsku. među kojima Silvestar i Adašev. Ovaj smeli plan. on objavi rat Litvaniji i Poljskoj. međutim. otvoreno se izjašnjavaju za Dmitrija. Silvestar i Adašev. koji je sazvan po care vom naređenju 1566 godine. Godine 1550 sagrađena je tvrđava Svijažsk. ali Zemskij Sobor. koji nagoveštava politiku Petra Velikog. Već od početka X VI veka pritisak što ga je Moskva vršila na Kazanjsku tatarsku kraljevinu bio je sve jači. Odma h zatim osvojena je Baškirija. ne sputavajući niukoliko njegov u volju. Za vladavine Ivana IV cilja se jasno na zauzimanje sliva Volge. činovnici svih moskovskih prikaza. njemu i njegovim novim savet nicima čini se da će njeno osvajanje omogućiti da se lako dopre do Baltičkog Mora i da s e tamo čvrsto zakorači. God ine 1576 on povraća Polock. Ivan IV ozdravio je. odbijaju da polože zakle tvu Dimitriju. i moskovski „ gosti” ili veliki kapitalisti. Ali u tre nutku kada izgleda da je konačni uspeh blizu. Prema Tatarima on naređuje da se podigne niz utvrđenja. — Uporedo sa unutrašnjim reformama. jer su se ogl ušili o njegov zahtev. a da preduzme ofanzivu protivu Livonskoga reda. pa i on sam traži od bojara da polože zakletvu njegovom sinu. i ta vojna trajaće još šest godina i biti uglavnom povoljna po Ruse. On je počeo godine 1558. nije vodio računa o nemogućnosti da se rat lokalizuje. koje je postalo vazal Poljske. koji izgleda da ga drže u duhovnoj zavisnosti. pod izgovorom da bi za vladavine jednoga maloletnog cara moglo doći do teških razdora. Ovaj neuspeh primorava ga da započne — posredstvom apostolskog nuncija Anton . Otada on prezire njihove sav ete. godine 1563 on zauzima Polock i osvaja Litvaniju sve do Vilne. Nekoji od njih. Kraj postelje bolesnoga cara bojari se ljuto zavađaju. taj rat. Litvanc i traže mir i pristaju da ustupe Polock. Ceo sliv Vo lge sve do Kaspijskog Mora pripojen je Moskovskoj državi. malome Dmitriju. čiji je centar Tula i koje čuvaju vojni odredi. Kad oni navaljuju da se posle osvojenja Kazanja i Astrahanja uništi jednom od lučnom ofanzivom poslednji bedem tatarske moći na Krimu.upravlja zemljom uz pripomoć Dume. čiji je ostatak — Kurlandija — pretvoren u svetovno vojvods tvo. više sveštenstvo. Godine 1553 on se tako teško razboleo. u koji ul aze svi članovi Dume. ka ko bi se zaštitili ruski seljaci iz sliva Oke od tatarskih najezda i sprečio svaki t atarski upad sa juga Rusije. vojni obvezni ci koji zauzimaju visoke vojne položaje. kojeg mu je nedavno rodila njegova žena Anastasija. Koristeći se jednim raz dorom između Švedske i Danske. no ne može da ga osvoji. rođaci Anastasijini. koji će trajati četvrt stoleća. oni mogu samo da mu dadu svoje mišljenje o pitanjima koja im on postavi. Ali ni Duma ni Zemskij Sobor ne ograničavaju vladarevu vlast. Ivan IV odgovara vojnim pohodom kojim se Kazanj osvaja na juriš. zauzima Veljikije Luki i opsađuje Pskov. Što se tiče male Livonije. a naročito na Silvestra i Adaševa. i godine 1551 Kazanjska hanska država prestaje da postoji. Ivan IV staje na 91 gledište suprotno njihovome predlogu i rešava se da ostane u defanzivi prema Tatarim a. izjašnjava se za nastavljanje rata. izvanredno sposoban vojskovođa. Zaharjani. U hitnim slučajevima — kao godine 1566 radi pretres anja pitanja o vođenju rata — on saziva i Zemskij Sobor (Narodnu skupštinu). Protivn o svakom očekivanju. Sreća mu se isprva osmehuje. To je uvod u osvajanje Kazanja. čija protivmoskovska stranka traži pomoć od krimskoga hana. To stanje naglo se menja — u vremenu kad a je usled pogubljenja bojara ruska vojska lišena mnogih iskusnih i hrabrih vođa — kad a je na presto Litvanije stupio Stevan Batori. bo je se upravo da bi se za Dmitrijeve vladavine Zaharjini dokopali vlasti. da svi očekuju njegovu smrt. Zbog toga je Ivan primoran da ratuje sa Švedsk om i Litvanijom kako bi sačuvao osvojene oblasti u Livoniji. Međutim. a godine 1556 i Astrahanska kraljevina. On ostaje ogorčen na bojare. Ali Ivanu IV ne godi uticaj Silvestra i Adaševa. Litvanija i Danska podeliše izm eđu sebe najveći deo Livonije. Švedska. Dve godine uzastopce ruska vojska pustoši skoro po čitavoj Livoniji. Spoljna politika: širenje ka istoku i zapadu. gru pa Silvestra i Adaševa nastavlja uspešno odlučnu spoljnu politiku. te njena teritorija post aje ogromna. iz azvaće Švedsku i Poljsku da se u njega umešaju. knezu Vladimi ru Starickom.

na drugom kraju Rusija postizava istovremeno jedan neočekivani uspe h. on na to odmah pristaje. od kojih se jedna napaja m oskovskim apsolutizmom u toku stvaranja. Adaševa i Anastasije. Tako Ivan Peresvjetov originalnim stilom propoveda ideal apsolutizma. nazvan Maljuta. — Dok se odigrava spoljni rat. Pri samom svršetku godine 1564. odgovara mu i potseća na teške uvrede koje su m u u mladosti naneli „kneževići” i bojari. Ivan odjednom napušta Moskvu i povlači se u m esto Aleksandrovskaja Sloboda (blizu manastira Trojica-Sergijevo). Stvarno. pojavili su se mnogi politički pamfleti u kojima sa raspravljalo o istim predmetima kao u prepisci između Kurbskoga i cara. u jednom dugačkom i žučnom pismu. smišlja on plan da uništ i plemićsku grupu „kneževića”. U trenutku kada je godine 1565 Ivan započeo svoju politiku pogubljavanja. Ivan IV. Nove ličnosti koje se grupišu oko cara jesu 92 — sa retkim izuzecima — ljudi skromnoga porekla. pa razvija „josifističku” teoriju o božanskoj prir svoje neograničene vlasti i svoje odgovornosti jedino pred Bogom. i sa Adaševom. Koporje i Korelu. unutrašnj a politika Ivanova duboko se menja. Ova čuvena prepiska rasvetljuje tajne političke uzroke terorizma Ivana IV. u manastir na ostrvlju Solovki. Godine 1564 knez Andrej Kurbski. koje im Rusija ustupa godine 1583 zajedno sa Estonijom. i njegova dužnost da vla da u saglasnosti s tim savetom. koji pomoću krvavog t erora uništava povlastice plemstva i oslanja se na službeno plemstvo koje se slepo pokorava svim naređenjima apsolutnoga vladara. Dugotrajni rat za osvojenje Livonije završava s e dakle potpunim neuspehom. pod uslo vom da se svi povinuju novom režimu koji će on zavesti. i njih predvodi Maljuta Sk uratov-Bjeljski. To je prvo zakoračavanje u Sibir. Oni obrazuju zaseban „dvor” oko cara. Ali. Razv ratni i grabljivi. pošto su dugo vremena trpeli nap ade Tatara iz Sibira. oni potpiruju rđave sklonosti kojima se on bio predao u svojoj mladosti i koje su se utišale pod uticajem Silvestra. pošto ga je jedna delegaci ja iz Moskve zamolila da povuče svoju odluku. prebogati posednici iz sliva Kame. Iako nije imao dokaza. Stroganovi. Nasuprot tome. Ataman je napao posede tatarskoga velmože Kučuma koji su se nalazili u slivu Oba i Irtiša. u jednoj raspravi pod naslovom Besjeda Valaamskih čudotvorcev negoduje se protivu svirepog i tiranskog režima. i rusko prodiranje u tu zemlju neće se više zaustaviti . potukao Tatare i prisajedinio Moskvi Kučumove oblasti (1582). a druga je još prožeta uspomenom na slobode koje su bojari uživali u vremenu apanaža. koji se ne mo gu objasniti samo ličnim pobudama i umnom neuravnoteženošću carevom. naglašuje se potreba da car ima pored sebe jedan stalan savet sa stavljen od izabranih pretstavnika svih narodnih slojeva. No nasuprot tome. kao Skuratov-Bjeljski — koji nije iz kneževske porodice Bjeljskih —. poslali su na njih jedan odred Kozaka pod zapovedništvom ata mana Ermaka. i godine 1582 Ivan IV pristaje da se odrekne svoj ih zahteva u pogledu Livonije i svih osvojenih oblasti u Litvaniji. Odatle šalje on u Moskvu akt kojim se odriče prestola. Tada on (1565) stva ra jednu novu ustanovu koju naziva opričnina. sklanja se u Litvaniju i šalje mu jedno prekorno pismo u kome ga optužu je da teži ka svirepom despotizmu i da više ne sluša dobre savete iskusnih bojara. Borba protivu plemićske i nasilničke vladavine. U isto vreme Šveđani osvajaju ruske varoši Jam. kao Basmanov i Vasilij Graznoj. Ivan konačno kida sa Silvestrom koji se povlači na krajnji Sever. Opričnici su telesni gardisti kojima j e dužnost da čuvaju cara i da uništavaju „izdajstvo” u zemlji. koji će poginuti u ratu sa Livonijom. prijatelj Silvestra i Adašev a. Godine 1560 umire carica Anastasija. usred orgija. optužujući u isti mah bojare za izdajstvo i na pominjući da on ne okrivljuje narod za to izdajstvo. Uskoro p otom ženidba Ivanova sa Čerkeskinjom Marijom Temrjukovnom doprinela je da se razviju njegove izopačene sklonosti. U takvoj sredini. i novi Ivanovi ljubimci optužuju Silvestra i Adaševa da su oni vinovnici njene smrti. Oni se izdržavaju prihodima od nekoliko moskovskih kvartova i v .ija Posevina — pregovore za mir. to je početak jednoga žestokog sukoba između dveju ideologija.

oni zbacuju svoje kaluđerske mantije. a ponekad i na same opričnike međusobno pocepane usled suk oba. Jednom skrnavnom parodijom on obrazuje od glavnih opričnika neku vrstu monaškog reda kome je on sam starešina. Krv se proliva obilno. najpre krv bojara i „kneževića”. sve to brzo je porušilo zdravlje Ivana IV. 93 Jedan njegov savremenik slikovito kaže da je on podelio „kao sekirom” čitavu moskovsku t eritoriju na dva dela: opričninu i zemščinu. nekoliko nedelja pljačkane su trgovine i kuće po gradu i svakodnevn o vršen pokolj stanovnika. bilo mu je tek 36 godina.elikih imanja rasturenih po čitavoj zemlji. Uskoro se nasilništvo proširuje na čitav u zemščinu bez razlike staleža. u zamenu za to. osumnjičena da na ginje izdajstvu. jer ova obuhvata sve što nije dodeljeno opr ičnini. a tako isto i pogubljenja. ubio je kundakom svoga starijeg sina Ivana. posle službe Božj e. No ovi su ga uhvatili u crkvi i zatvorili u jedan manastir u Tveru. u jednom nastupu gneva. rođenog u njegovom braku sa Anastasijom. zato što je ukazao na nasilja opričnika i tražio od cara da ih ukloni. Go dine 1570. neprekidan strah od opasnosti — u jednom trenutku je pomišljao čak da pobegne u Englesku od svojih uobraženih neprijatelja —. Čitava zemščina smatra se da je u nemilosti. razvrat. dobivaju manja imanja u udaljenijim oblastima. ali ipak stavlja takoreći zemščinu pod po licisku kontrolu opričnine. D O B A N E M I R A I D O L A Z A K R O M A N O V A N A V L A S T . g de je mitropolita nekoliko godina kasnije udavio u ćeliji sam Maljuta Skuratov. ali je on tada već izgle dao kao starac. a koja su najčešće pripadala „kneževićim ovi pak. Ivan lično povede svoju vojsku na Veliki Novgorod. Svakoj od njih daje on zasebnu upravu. 94 V . na jednu dostavu koju se nije potrudio ni da proveri. Ivan iz vodi na taj način pravu agrarnu reformu na račun velikih poseda „kneževića” i zadaje strahov it udar moći poslednjih apanažista. pa je u reku Volhov bačeno toliko leševa da se ona izlila. a Ivan se usrdno moli Bogu i metaniše toliko da raskrvavi čelo. On opustoši nekoliko ruskih varoši i pretvori Novg orod u pustinju. Umro je posle jedne duge i teške bolesti početkom 1584 godine. više kneževskih porodica potpuno je istrebljeno. Za orgijama dolaze mučenja kojima podvrgavaju sve podozrive ljude. Naredne godine još više mu pogoršavaju zdravlje. i ne može da se uteši zbog toga. Strasti koje mu sažižu dušu. duševni potres i što ih je osetio za vreme krvavoga terora. Kada je organizovao opričinu. Na godinu dana pred s mrt. pa oblače raskošna odela i otpočinju pirovanje. Ivan IV nije se ustezao da svrgne mitropolita Filipa. veoma cenjenog zbog svoga svetiteljskog života. te opričnici imaju pravo da njene članove podvrgnu svakojakim nasil jima. ali. Ta monaška braća vrše revnosno verske obrede .

U njegovo ime vlada stvarno njegov šurak Boris Godunov. Njegov stvarni položaj je zvanično priznat kada je dobio naziv „veliki štitonoša i namesnik”. sve to jako je otežalo život stanovništva. Jedva prikriveno nezadovoljstvo. iako u očima na roda nije izgubio ugled učestvovanjem u užasima opričnine. on se trudi da obezbedi sebi pouzdanu potporu protivu svojih političkih suparnika. „Kneževići” i bojari iz najboljih porodica. Pozniji ukazi zabranjuju veleposednicima da domamljuju sebi sel jake malih posednika. koje mu može b iti od koristi u slučaju sukoba sa uvek neprijateljski raspoloženim visokim plemstvo m. Bilo je dakle nužno stvoriti prop ise o tome. Da bi ga zbacili. tako on uspeva da preot me od Švedske gradove Ivangorod. bilo je teško proc eniti poverilačka prava raznih njegovih gospodara. Dmitrij. Sve ove mere dokazuju staranje Borisa Godunova da zašti ti interese maloga i srednjeg plemstva obaveznog na vojnu službu. nađen je zaklan u dvorištu gde ga je njegova d ojkinja ostavila da se igra sam. kn eževi Šujski u dogovoru sa mitropolitom Dionisijem smeraju da prisile cara da otera Irenu Godunovu pod izgovorom da je njihov brak neplodan. car Fjodor je nesposoban da vlada sam. Maljute Skutarova. Godine 1589 on uspeva veoma vešto da vaseljenski patrijarh pristane na stvaranje patrijarši je u Rusiji i uzdiže na to dostojanstvo svoga kandidata Jova. isprva politički. lečeći rane što su ih ostavili užasi opričnine i popravljajući kolikog d je mogućno greške iz poslednjih godina vladavine Ivana IV. Godunov. potom. kada su postali socijalni. Skoro deset godina vlada on Rusijom mudro i vešto. Unutra u zemlji. jer su seljaci prelazili od jednoga p osednika drugome. kada bi se uhvatio jedan takav begunac. Još za Fjodorove vladavine otpočinje među raznim bojarskim strankama bo rba o vlast koja priprema nemire. Jam. veoma mudro i sa mnogo takta vršio je poziv dvoranina. — Neinteligentan i slaba karaktera. POLITIČKI NEMIRI I PLEMIĆSKA REAKCIJA Obavezna vojna služba. kome je tek bilo osam godina. u maju 1591 godine. ponovo bi pobegli. najzad je tuđinsko mešanje obnovilo narodno jedinstvo. padaju u isto doba kad i plemićska reakcija. Potom se interesuje 95 za odnose između posednika i seljaka. da se moglo poverovati u njenu skoru propast. potpisao je godine 159 7 jedan ukaz kojim je određeno da u roku od pet godina begunac može biti silom vraćen svome gospodaru. vezani za neko zvanje ili dužnost za ceo život. Pošto car Fjodor nije imao dece. sina Ivana IV. pa pošto bi primili nove pozajmice za nastanjiva nje. Zemljoposednici su se mnogo žalili na bežanje se ljaka koji su imali dugova prema svojim gospodarima i nisu mogli da ih isplate. sa pravom da prima st rane poslanike i daje pravac diplomatskim odnosima. taj mlad i knez.1. njegov brat po ocu. može se smatrati kao uvod u Doba Nemira. Ovi. U Ugliču je stanovao sa svojom majkom Marijom Nagajom. nemogućnost u kojoj su skoro svi podan ici. posle toga on može da računa na moćnu potporu crkvenoga poglavara. kn ez Dmitrij. naročito u trenutku kada će se sukobiti polit ičke strasti. da raspolažu svojom sudbinom. poslednjom ženom Ivana IV. i malo po malo zadobivao sve veće poverenje i naklonost cara. Njegova mati i njegovi ujaci optužiše za to ubistvo . izbilo je odmah po smrti Iv ana Groznog i izazvalo političke i društvene nemire po čitavoj zemlji. teret nameta i poreza. traže da se njegov položaj ustupi pretstavnicima naslednoga plemstva. obdaren i slav oljubiv mlad čovek Svojom darovitošću on se već bio istakao među moskovskim bojarima za vl ade Ivana IV. „Doba Nemira” naziv a se period vremena koji traje od iščezavanja Rjurikove dinastije do dolaska na vlas t dinastije Romanova. odgovarajući željama zemljišnih posednika. i n asilja pri kraju vladavine Ivana IV. Međutim. Posle toga je Boris potpun gospodar. ipak se oženio ćerkom starešine o pričnika. koje je neprekidno raslo. bio je njegov jedini prirodni naslednik. Orješek i Korelu. Ali je Boris načuo za tu spletku: Dionisije je svrgnut. I zaista. Ovi nemiri toliko su duboko poljuljali moskovsku državu. vladavina poslednjega cara iz Rjurikove dinastije. Gonjenje begunaca stvaralo je mnoge teškoće. Fjodora Ivanoviča. oni su naročito delo narodnih rulja. Fjodor i namesništvo Borisa Godunova (1584—1598). a Šujski su prognani u daleke pokrajine ili čak i pogubljeni. koji ga smatraju za skorojevića.

te i pored svekolike svoje inteligencije i dobronamernosti. a kada je jedanput nastupila nerodna godina i glad. jer on stv arno upravlja zemljom već više od deset godina. m ože se samo reći da on nije bio običan varalica. Ali nema nikakvih pouzdanih dokaza da je ovo tvrđenje tačno. Kada je postao car. ali je naposle tku pristao. koji je bio poslan iz Moskve u Uglič. znajući da se plemstv o nikada neće pomiriti sa njegovim dolaskom na presto. Vlast prelazi na njegovu udovu Irenu. te prema tome rođak pokojnoga cara. jer je bio vaspitan u tome uverenju. Georgij Mnjišek obećava da će mu dati za ženu svoju kćer Marinu. koji je nekoliko puta odbio da je primi. Borisa je to jako u zbudilo i on je izjavio bojarima: „To je vaše delo. u dvorcu kneza Adama Višnjevjeckog na jugozapadu Rusije. umesto koga su u Ugliču ubice ubile neko drugo dete. Ove mere ustvari samo raspiruju mržnju bojara na Borisa. Izbor Borisa Godunova. nedaleko od Novgoroda-Sjeverskog. te je kruna ponuđena Borisu. Boris je nastavio da upravlja zemljom mudro i sa iskrenom želj om da bude koristan svojoj otadžbini. Patrijarh Jov saziva Zemskij Sobor i predlaže. na jednu besmislenu dostavu oni su okrivlj eni za pokušaj trovanja cara i prognani u daleke pokrajine. Iako poljski plemići sumnjaju u njegovo kneževsko poreklo. koji je želeo da uklanjanjem Dmitr ija otvori sebi put ka prestolu. Svet šapuće kako j e Bitjagovski to učinio po tajnom naređenju Borisa. naredio je da se g ladnima besplatno deli žito iz državnih žitnica i preduzima 96 velike javne radove da bi pomogao oskudnima. ali je u isti mah posvetio veliku pažnju prosveti i pokušao da šalje mlade Ruse na nauke u inostranstvo. Fjodor Nikitič Romanov. Boris ima najviše izgleda na uspeh. i bojari nisu mogli da im se usprotive. nego da je i sam bio ubeđen da je on kn ez Dmitrij. Kao Šujski za vreme Fjodorove vladavine. te Borisa i dalje sumnjiče za ubistvo. Borisov suparnik pri i zboru cara. Moskvu preplavljuju njegovi špijuni. moskovska vlada trudi se svim silama da raširi tvrđenje kako je on jedan pros t đak manastira Čudnova. Ali se visoko plemstvo izj ašnjava protivu njega i ističe druga imena. prve žene Ivana IV. koji je pobegao u Poljsku. a može da računa i na službeno plemstvo. Ali. zaveo je red u sudstvu i interesovao se za s irotinju. U jesen godine 1604. ipak se odlučuju d a mu pomognu da svrgne Godunova. Lažni m dostavama sleduju nemilosrdne kazne. Ali j avno mišljenje ne veruje sudijama. Iz dvorca Višnjevjeckog on prelazi u Poljsku. pripremaju p ut prvome samozvancu. Prvi samozvanac protivu Borisa. ta ko su sada Romanovi izgubili svaku moć. Georgiju Mnjišeku. koji mu duguje zahvalnost. Potučen kod sela Dobriniči. — Godine 1603. ista sudbina nametnuta je i njegovoj žen i. ali se ona uskoro odriče prestola i povlači u manastir. Budno je pazio da održi mir sa susednim zemlja ma. a kada je naposletku pristao da pređe u katoličku ve ru. pojavljuje se jedan koji tvrdi da je sin Ivana IV. on pobeže u Putivl . u Antonijevski manastir u Sijsku. i mnoge činjenice ukazuju na to da upravo moskovski bojari. pod rukovođenjem Romanova. bez ikakvog objašnjenja. taj Dmitrij pošao je na Moskvu na čelu jedne vojske koju je sak upio.đaka (sekretara) Bitjagovskog. — Januara 1598 godine Fjodor umire. Sveta Stolica mu takođe daje svoju podršku. Dmitrijeva smrt imaće velikog odjeka na sudbinu Borisa i same Rusije. da se Boris izabere za cara Rusije. tobožnjem Dmitriju koji je bio uzrok Borisove propasti. Potr ebno je dakle izabrati novoga cara. njega počinje da obuzima nemi r i nepoverenje. njega podržava patrijarh Jov. Sveštenstvo i službeno pl emstvo preovlađivalo je na toj skupštini. Najopasniji Borisov suparnik je bojar Fj odor Nikitič Romanov. primoran je da se zakaluđeri i prognan daleko na Sever. veoma popularan u Moskvi i nećak Anastasije.” Ne zna se ko je upravo taj lažni Dm itrij. i pretstavljen je kralju Sigmundu III. u slučaju uspeha. Kad je vest o pojavi Dmitrija (Demetrijusa) stigla u Moskvu. on se povodi za primerom Ivana IV. knez Dmit rij. Istraga koja je započela pod upravom kneza Vasili ja Šujskog zaključila je da je knežević sam sebi presekao grlo u nastupu padavice. a služio kod Romanovih pre nego što je stupio u manastir. u Sambor.

i u aprilu 1605 godine car Boris umire iznenada. priznaju ga z a cara. i pridobili pokrajinsko plemstvo. On izaziva čuđenje kod Moskovljana svojom ravnodušnošću prema drevnim običajima. boravio u Poljskoj i It aliji. zanemaruje d vorski ceremonijal. — U noći između 16/26 i 17/27 maja 1606 godine pobuna izbija. i te dve vojske sastale su se pred Moskvom. To je prv i pokušaj da se ograniči careva apsolutna vlast. sa mozvanac je ubijen. i koji je zbog svojih osobina bio pogodan za vođu ustaničkih četa. oni su žudno dočekali tu vest i počeli se spremati da pođu na Moskvu. video je da je moskovsko stanovništvo naklonjeno njegovim plano vima. bojari hoće da onemoguće povratak teror a od kojega su patili za vladavine Ivana IV i Borisa Godunova. on dostiže vrhunac kada je Marina. Ali uskoro potom plemićska vojska Ljapunovih odbija da ide sa Bolotnjikovom. Njegov mladi sin Fjodor stupa na presto. mnogi Poljaci koji su došli s njim ponašaju se kao gospodari u Moskvi. Izbor Vasilija Šujskog. i da neće uzapćivati imanja pogubljenih ili prognanih. Saznavši da Vasilij Šujski podbunjuje gradsko stanovništvo protivu njega. Os im toga. Dok je njihova vojska išla ka Moskvi. te o zlojeđuju stanovništvo svojom nabusitošću. zemljoposednici iz oblasti Rja zanja. 19/29 maja Vasilij Šujski okuplja na Crvenom Trgu narod koji ga proglašava za cara. — Stupanje na presto Šujskoga obeležava kraj političkih borbi među bojarima stupanje na pozornicu drugih društvenih staleža. Bojari. koji je imao mnogo avantura u svome životu. kada je njegova verenica Marina Mnjišek stigla u Moskvu i u očekivanju venčanja otsela u jednom manastiru gde on priređuje go zbe u njenu počast. iako izgnan u jedn u udaljenu oblast. ne poklanja nimalo pažnje pričanjima koja mu dolaze do ušiju i ne preduzima nikakve mere predostr ožnosti. Dmitrij. Kada se Vasilij Šujski vratio iz izgnanstva i počeo ponovo da snuje zaveru. i za vreme jedne po bune u Moskvi Fjodor je ubijen. osudu ili kaznu progonstva pre nego što ispita svaku krivicu zajedno s a bojarima. 2. koji su se poslužili Dmitrijem samo da bi svrgnuli Godunove. sebra kneza Teljatevskog. I zabrali su sebi za vođu nekog Bolotnjikova. on se obraća verskom i nacionalnom osećanju naroda da bi ga pobudio da svrgne samozvanca. posle venčan ja. Ali opsadna vojska nema oduševljenja i uskoro počinje da se koleba. Kozaci iz granične oblasti Putivlja i svakojake skitnice obrazovali su jednu narodnu vojsku da potpomognu njegov pothvat i zauze li grad Kromi. Najzad. on se ipak ne odriče svoje namere da Dmitrija svrgne s prestola . Avantura prvoga samozvanca uskomešala je seljake i sebre u Jugozapadnoj Rusiji. bio zarobljenik u Turskoj. možda otrovan. Kada je knez Šahovski (vojvoda Putiv lja) proturio glas kako je Dmitrij pobegao iz Moskve i kako se priprema da ponov o osvoji presto. organizovali su ustanak protivu Šujskoga i njegove bojarske 98 vlade. uvek bezbrižan. on ne posti. a Marina i njen otac bačeni su u tamnicu. No ipak je on morao da se pismeno obaveže prema bojarima da neće izreći nijednu smrtnu presudu. slugu Poljske i opasnog jeretika. SOCIJALNI NEMIRI NARODNE RULJE Bolotnjikovljeva buna. napustivši ostatke svoje vojske. Oni isprva žele da rade sporazumno sa Bol otnjikovom. kada jedan glasnik donosi pomilovanje od cara. skandal se pojačava. Ovaj svojom nemarnošću sam ide na ruku rovarenju svojih protivnika. k od kojih se ispoljava sve jača prevratnička težnja. koji je Boris opseo. ali se spremaju da ga obore još: odmah po njegovom dolasku 97 u Moskvu juna 1605 godine.j. braća Ljapunov. ali vojska koja opseda Kromi prilazi samozvancu. te tako potvrđuje sumnje onih koji ga smatraju za varalicu. opsada se razvlači. ustanovila u samome dvoru jednu katoličku kapelu u kojoj su služila dva katolička sveštenika. Osuđenik je već na gubilištu. Dmitrij ga izdaje Zemskom Soboru koji ga osuđuje na smrt. jer ovaj u svojim proglasima .

Jam. a naročito gradova Vologde. do bili znatne povlastice od cara i počeli da posećuju rusku obalu. Bolotnjikov otstupa do Tule. Jedna od njihovih rulja. postala su nei zdrživa za mirno stanovništvo. Veoma živ trgovački promet doprineo je ekonomskom uzdizanju Severne Rusije. Za vladavine Ivana IV Englezi su ispitali Belo More sve do utoke severne Dvine. Hetman Žolkijevski ide na Moskvu s . Ustjuga. on je verovatn o umoren po naređenju Šujskoga. koju su predvodili Lisovski i Sapjeha. Lj apunovi tada prilaze Šujskom. ako pristane na uslove ko je mu sastavlja Saltikov: obaveza da ne dira u prava pravoslavne crkve i da vlad a Rusijom u punoj saglasnosti sa bojarskom Dumom i Zemskim Soborom. ali je zadržala pravo da u naknadu za tu uslugu ponovo zauzme gradove Ivangorod . kralj Poljske Sigmund opseo je Smolensk godine 1609 u jesen. kao i Litvanaca i Poljaka. do k su njegove čete pljačkale okolinu. gde je počeo da prikuplja nove pristalice. Tome Tušinskom Razbojniku. Naposletku je Šujski poslao Mihaila Skopin-Šujskoga da u Novgorodu pregovara sa Švedskom od koje je tražio pomoć. kako su ga prozvali. a sada je u Tušinu uzdignut na dostojan stvo patrijarha. bio je to pravi avanturista. 3. mnoge odrede kozaka. pre obučena kao husar. opsađivala je punih šesnaest meseci manastir Trojicu. mnoge u stanike iz najnižih društvenih slojeva. kome je Šujski u zamenu za ruske zarobljenike povratio sl obodu. Buna drugoga samozvanca ili Tušinskog Razbojnika. koji su pustošili i ubijali po okolini. Zahvaljujući nj ihovoj saradnji. Priznavši da je Tušinski Razbojnik zaista njen muž. odveo je svoju kćer u Tušino pa ju je i pored svog njenog opiranja prodao sam ozvancu. gde ga trupe Šujskoga pri moravaju da se preda bez ikakvih uslova. Njegov logor je veoma šarolik.poziva seljake i sebre na socijalnu revoluciju i istrebljenje bojara i plemića. U leto 1608 godine. Moskva je oslobođena opsade. — Mešanje Švedske u Rusiju potstaklo je njenu suparnicu Poljsku da joj podražava. Bio je neznana porekla i nimalo nije ličio na prvoga samozvanca. samozvanac je pobegao iz Tušina u Kalu gu. TUĐINSKO MEŠANJE I NARODNO BUĐENJE Gospodarenje Poljaka i pad Vasilija Šujskog. Marina je potvrdila samoz vančevo tvrđenje. Sigmund pristaje. Nasilja tušinskih razbojnika. Ali Šujski dobiva neočekivanu pomoć s druge strane. Marina je pošla za njim na konju. dok su ruski trgovc i nagomilavali na rečnim utokama robu dovezenu iz svih krajeva Moskovije. naišli su na odlučan otpor i odbijeni su pre nego što su mog li da dođu do svoga cilja. načinile međusobni savez .Sergijevo. on je došao do sela Tušina blizu Moskve. ali ju je na putu zaustavio ataman Zarucki. Koporje. no on se — zahvaljujući svojim bedemima — hrabro odupirao i nije se predao. Gradske i seoske opštine (mirovi) odmah su se dale na posao. stvorile na rodnu vojsku i ponudile Šujskome da mu pomognu da uspostavi red. i ona mu je postala naložnica. Georgij Mnjišek. podigao tu utvrđen logor i zaposeo sve puteve oko Moskve koju je počeo da opkoljava. Holmogorija itd. U saglasnosti sa Dijetom. — Uskoro se u Starodubu Sjeverskom pojavljuje jedan novi samozvanac koji takođe tvrdi za sebe da je on knez Dmitrij. koji misli da je okončao nerede. Njihov napad uzbunio je čitavu Severnu Rusiju. To je znak za rasturanje logora Tušinskog Razbojnika: jedan deo Poljaka napušta ga i prilazi S igmundovoj vojsci. Orješek i Korelu. Ostaje još da se svrgne s prestola Vasilij Šujski. Prognan nekuda na Sever. p očeli su da prilaze — bez obzira kome su društvenom staležu pripadali — svi oni koji su bi li nezadovoljni vladavinom Šujskoga. sa Filaretom i bojarom Saltikovom na čelu ostavljaju ga i nude krunu Rusije Sigmundovom sinu knezu Ladislavu. Pod svoje zastave okupio je ostatke Bolotnjikove vojske. a Rusi. prikupile novac što su ga dobrovoljno prilagale opštinske zajednice. Švedska je pristala da pošalje jedan vojni odred pod zapovedništvom De la Gardij e. u njemu se nalaz i i Filaret (Fjodor Romanov) koga je oslobodio prvi samozvanac i koji je bio nai menovan za mitropolita Rostova i Rjazanja. to je bio dokaz da je on doista vladao u Moskvi i da je on ranije bio pozdravljen kao pravi Dmitrij. Kada su tušinski odredi prodrli u ovu oblas t i pokušali da zaplene robu ruskih trgovaca koji su se 99 spuštali niz severnu Dvinu. Tušinski Razbojnik iskorišćuje i to što je Marina pala u njegove ruke.

Čitave pok rajine počinju da se odvajaju od narodne teritorije: Šveđani posedaju oblast Novgoroda . a koje su moskovski bojari donekle izmenili. baš tada se javlja ponovno buđenje nacionalne svesti. Početkom 1610 godine patrijarh Hermogen šalje poslanice u kojima poziva Ruse da pomo gnu svojoj otadžbini. nema nijednoga kandidata koga bi mogao da predloži za presto. Žolkijevski je ostao potpuni pobedilac. i kozačkog a tamana Zaruckog. uhapsi ih i posla u Poljsku kao zarobljenike. na nesreću. pridružuje se odlu ci Rusa iz Tušina. od kozaka. opsednuti u Kremlju. kad nije uspeo da primora izaslanike da izmene ugovor. stavljeno je u dužnost jednome Zemskom Soboru da upra vlja narodnom vojskom i poverena izvršna vlast jednom triumviratu u kome su bili L japunov. Tada zemskij starosta (iza brani pretsednik) Nižnjeg Novgoroda. koji je služio u Tušinu. koji teži da naprosto osvoji Moskvu. koji nema ni pojma o ratnoj veštini. koga malo kasnije ubija jedan Tatarin. koji je pred bedemima Smolenska. — Pred poljskom opasnošću. Ujedinjenje protivu tuđinaca i oslobođenje Moskve. o . No i pored svega toga. prešlo je zapovedništvo u ruke brata Vasilija Šujs kog. prekinula su sporazum zaključen sa La dislavom. napreduje takođe ka Moskvi. nedaleko od njihovoga grada. plemići i kozaci zazi ru jedni od drugih. Ali rovarenja Si gmundova. Englezi pripremaju plan da prisvoje celu obalu Leden oga Okeana. Trubeckoj i Zarucki. Moskovljani šalju Sigmundu. sve stranke i sve suparničke grupe ujediniće se da oslobode Moskvu i rusku teritoriju od osvajača. gde je i podlegao mučenjima. Varoši većaju i stupaju u međusobnu vezu. potpiruju tu raspru šireći među Rusima lažna pisma. Kozma Minin-Suhoruk. sel jaka i sebara pod komandom kneza Trubeckog. koji odlično ume da priprema državne udare. Posle toga se misao o oslobođenju Moskve širi sve više. Ali.poljskom vojskom. bojar Saltikov i trgovac Andronov koje je poslao Sigmund. jedno izasla nstvo pod voćstvom Filareta i 10 0 kneza Golicina da potpiše ugovor zaključen sa Žolkijevskim. Šujski mu suprotstavlja svoju vojsku uvećanu pomoćnim švedskim odredom De la Gardije. a Poljaci. Ljapunov. U tome trenutku Ljapunov organiz uje bunu protivu Vasilija Šujskog. otpočinje da sakuplja jedn u novu narodnu vojsku. Na njegovo zauzimanje stanovnici Nižnjeg Novgoroda odlučuju d a stvore potrebna novčana sredstva za obrazovanje narodne vojske i nude zapovedništv o nad njim knezu Požarskom koji se na svome imanju. To je čovek u kome je sjedinjeno političko oduševljenje sa izva nredno praktičnim duhom. nedaleko od Gžatska. Blizu sela Klušina. ali će to ujedinjavanje ići teško i veoma sporo. i u saglasnosti sa Soborom koji je žurno sazvan u Moskvi. ali Sigmund. nap ustivši Kalugu. on se približava Moskvi. Dok se De la Gardija povlači ka Novg orodu i poseda čitavu njegovu oblast. Obrazuje se narodna vojska sas tavljena od plemića kojima se na čelo stavlja ponovo Prokop Ljapunov. jače nego ikad. Da bi se među saveznicima izbegao rascep kao što je bio onaj koji je nekada razdvoj io Bolotnjikova i Ljapunova. Manastir Trojica-Sergijevo upućuje na sve strane pozive narodu da se ujedini radi spasenja otadžbine. oni dakle nude presto Rusije knezu Ladislavu. pod uslovom da pr eđe u pravoslavnu veru i da primi obaveze koje mu je predložio Saltikov. Poljaci su ga bacili u tamnicu. Bojarska Duma stupa u pregovore sa Žolkij evskim. Pol jaci su gospodari Moskve. koji je želeo d a njega imenuju za cara. Tušinski Razbojnik. U proleće godine 1611 ta narodna vojska opkolila je Moskvu. uvodi poljsku posadu u tvrđavu Kremlj i šalje Šujskoga u Poljsku. Za to vreme Moskvom i dalje upravl ja starešina poljskog garnizona i nekolicina nekadanjih pristalica Tušinskoga Razboj nika. Ubistvo što su ga kozaci izvršili nad Ljapunovom dokončava propas t toga pokušaja izazivajući odlazak plemića. Dmitrija. potiskuje od Moskve Tušinskog Razbojnika. Svekoliko stanovništvo pati zbog građanskog rata. koji je svrgnut s prestola u maju 1610 godine i primoran da se zakaluđeri. Žolkijevski pristaje u ime k ralja Sigmunda na sve uslove. Izgleda da je Moskovska država propala. Sigmund zauzima Smolensk. zbog iznenadne smrti na jednoj gozbi Mihaila Skopin-Šujs koga — svet je poverovao da je on otrovan — toga darovitog čoveka koji je tr ebalo da njom komanduje.

švedskog kneza Filipa i tatarske kneževe). oni dočekuju Požarskoga nepov erljivo i neprijateljski. pod vođstvom Zaruckoga. Onovremeni dokumenti tvr de da je on pismeno pristao na uslove slične onima koji su bili postavljeni caru B orisu Šujskom. što će omogućiti da se smanji njihov broj. napušt a moskovski logor i odlazi u Astrahanj. jer hoće da car bude Rus. U avgustu 1612 godine Požarski se pojavljuje pred gradom i ulogoruje se podalje od kozaka. U oktobru kozaci za uzimaju na juriš Kitaj. Drugi. Sobor. Odmah zatim opsađeni o tvaraju vrata Kremlja i predaju se. pa će posle toga oslobođenje Moskve ići lako . a kozaci su u njemu videli naročito sina Tušinskoga patrijarha. verni knezu Trubeckom. tada oni jure u borbu. ne na Moskvu. neg o na Jaroslavlj. potrebno je bilo naći kandidat a koga bi mogao da primi i Sobor i kozaci. Mihail Fjodorovič Romanov izabran je za ca ra. Odredi kozaka koji su još logorovali pred Moskvom predlažu kao kandidata sina Zaruc koga i Marine — što bi povuklo za sobom diktaturu Zaruckoga i kozaka —. jer se sećaju svojih sukoba sa Ljapunovom. Kako k ozaci neće da se umešaju. njihov otpor bliži se kraju. te on odlučuje da pohita prestonici. te se Požarski i Trubeckoj sastaju svakoga dana da se posavetuju i izdadu zapovesti za sutradan. Hotkijevič. Uopšte uzev. te je ispunjavao uslov što ga je postavio Zemskij Sobor. 10 2 Na dan 21 februara/3 marta 1613 godine. Jedan Zemski Sobor okuplja u Jaroslavlju izaslanike većeg broja gradova i brižljiv o radi na unutrašnjoj organizaciji države. usled nedos tatka hrane ljudi umiru od gladi. opsada je organizovana s ložno. no u tom doznaje da se jedna nova poljska vojska. . potisnut. gde se zadržava dosta dugo. Dolazi i Hotkijevič. ali je sabor o dlučno odbio tu ponudu. Za vre me zime 1611—1612 godine narodna vojska se povećava odredima plemića koji su došli iz mnogih voj nih okruga. Poljaci opsednuti u Kremlju pate strahovito. obraća i m se jednim vatrenim govorom. izbijaju raspre među kozacima koji su bili ostali pred Moskvom posle rasturanja prve vojske. Kada se njegova vojska približila.poravlja od rana zadobijenih kod Moskve kada se borio u vojsci Ljapunova. njegova kandi datura godila je plemićima i kozacima: plemići su cenili njegovo srodstvo sa Rjuriko vom dinastijom (Ivan IV oženio se Anastasijom Romanov). kasnijeg Filareta. Započinje borba između Poljaka i odreda što ga je Požarski poslao njima u susret. Da bi se izbegli novi nemiri. Izbor Mihaila Romanova. Jedan deo tih kozaka. oni čak odašilju ubice u Jaroslavlj da ga ubiju. približuje Moskvi. ostaju pre d Moskvom. ekonom manastira Trojice-Sergijevo. ali taj postupak u svakom slučaju nije dokazan. te je ovaj izbor zakonitim putem okončao Doba Nemira. U zajamno nepoverenje sprečava plemiće i kozake da rade dogovorno. okupljen u Moskvi januara 1613 godine. te je i na taj način udaljio nekoliko kandidata. Požarski pomišlja da izvrši izbor novoga cara u Jaroslavlju. On najpre odbacuje sve tuđince (Ladislava. pod zapovedništvom hetmana Hotkijeviča. Ta potreba je i obezbedila kandidatur u mladoga Mihaila Fjodoroviča Romanova. Potom utvrđuje da treba izabrati čoveka koji je uvek bio izvan stranačkih borbi. Zbog svoje mladosti on nije mogao da učestvu je u dotadanjim nemirima. mor a da se odrekne namere da pomogne Poljacima opsednutim u Kremlju. U proleće 1612 godine velika Požarskova vojska kreće se. Avram Paljicin. — Odmah zatim Požarski i Trubeckoj sazivaju Zemski Sobor rad i biranja novoga cara.Gorod (utvrđeni kvart blizu Kremlja). Ali on veoma mudro rešava najpre da se utvrde prethodni uslovi kojima oni moraju da odgovaraju. Posle toga u speha odnosi između plemića i kozaka postaju srdačniji. imao je pred sobom mnoge kandidate. Požarski smatra 10 1 da treba najpre uspostaviti red u zemlji. ali zato što je bio sin Fjodora Nikitiča Romanova.

10 3 V I . P R V I R O M A N O V I : O D M I H A I L A D O P E T R A V E L I K O G .

videće se da narodna kultura ne doseže svoj vrhunac u XVII veku. te da se primora na tačno vršenje dužnos i prema državi. Istina. i on i dalje ide ispred razvoj a narodne ekonomije. Zbog toga u materijalnom kao i u duhovnom životu nastupa već u XVII veku rascep između . Stvarna odlika XVII veka jeste naglo jačanje zapadnjačkih uticaja. ipak bi bilo sasvim pogrešno zamišljati rusk i tip iz XVII veka kao nešto ustaljeno. mogli odupre ti. dostupnijim tuđinskom uticaju. i to brzo. Uistini ta uravnoteženost je samo prividna i nepostojana. Slepo podražavanje Zapadu samo je jedan prelaz ka novom p rocvatu. tada još slabi. za vreme Petra Velikog. Umnožavanje državnih potreba. Ovi preobr ažaji. istina. XVII vek ne može da se odvoji ni od prethodnoga ni od potonjega doba. i pobedom opozicije nad narodnom t radicijom uspeo i da je uništi. koja objašnjava isto tako preobražaje materijalnoga života kao i brz duhovni razvitak Rusije. i to posle borbe koja je otpočela — kako smo videli — u XVI veku. oni su skloni da u r eformama Petra Velikog vide nekakvo izdajstvo u odnosu na taj tip i kao neki ras kid sa ruskim narodom. čvrsto i trajno. dok bi naredno doba. i pre XVII veka kao i posle nj ega. ali je ranije zapadnjački uticaj bio odveć slab i narodna tradicija bez začetaka kulture. jer država još nije bila dovoljno snažna da m ože da priveže ceo narod za poslove koje bi ona nadgledala. Razume se da XVII vek ima i svojih posebnih obeležja. U materijalnom pogledu zapaža se brz razvitak države. Ovaj interesantan državni socijalizam je posebna odlika sredine XVII veka. Samo u tome smislu može se govoriti o narodnom stilu što ga je XVII v ek mogao da stvori. narodni duh i posebno ruska umetnost. imalo je za posledicu — kao i u poslednjem periodu Rimskoga carstva — da si lom priveže čitavo stanovništvo za određene poslove. kao i izvesna životna snaga koju ispoljava narodna kultur a. pr ethodno stoleće bilo je samo njegova priprema. obimnijem i sjajnijem. da je Rusija živela potpuno odvojena od prosvećenijih naroda. značilo opadanje nacionalnoga tipa. On se nije mogao pojaviti ranije. ali ta obeležja su posledica i stovremenoga dejstva nekolikih istoriskih struja koje nisu njegova svojstvenost i koje idu od XVI do XVIII veka. a nije mogao da traje i kasnije jer je 10 4 usled sve većeg napretka zemlje prestao da bude neophodan za održavanje drža ve. kaogod št o je i priprema za budućnost. narodne kulture. — XVII već smatra se obično kao razdoblje kada se ruski nacional ni tip potpuno razvio i kada su se uobličili način života. koji ipak ne može potpuno da preovlada. Istoriski razvoj koji ju je i stvorio ne samo d a se nije zaustavio. poznije.Opšta obeležja XVII veka. Dva takva obeležja su naročito karakteristična. koji ga je verno čuvao. vrše se naročito u višim društvenim redovima. Tačno je da XVII vek pruža jedan određeni tip kulture i da je taj tip posled ica pobede ruskoga nacionalizma nad opozicionim i kritičkim elementima. ova borba je oduvek postojala. Iako se XVII vek ističe izvesnom uravnoteženošću koja nastaje posle te borbe. tuđinski uticaj posta je i suviše jak da bi mu se začeci prave narodne kulture. XVII vek i reforme Petra Velikog. nešto što je utisnulo u rusku d ušu njeno konačno obeležje i stvorilo nacionalni duh. Ali ako se istoriski razvitak Rusije posmatra u celini. doba koje priprema. Po tvrđenju obožavalaca stare Rusije. On je suštastveno prelazno doba. običaji. U duhovnom pogledu bila je to borba između narodnih tradicija i tuđinskih pozajmica. On je nastavak i posledica prošlosti. Ako bi se u čitavoj ruskoj istoriji posmatrala samo dva uzastopna momenta. političko i društveno ur eđenje. doba Petra Vel ikog ili doba Petrograda. podlogu za reforme Petra Velikog. nego da se ona naprotiv počinje tada tek da stvara. već je i dalje napredovao. moglo bi se doista pomisliti da je slepo podražavanje Evrope zamenilo narodnu kul turu. al i odnosi sa inozemstvom pretstavljaju bitnu odliku XVII veka. naprotiv. a tako isto i njena stvaralačka moć koju nadmoćnost evropske kulture nije još imala v remena da uguši. nesrazmerno u odnosu na narodne m ogućnosti.

Ona je silom isterala Šveđane iz oblasti Novgoroda koju su oni bili poseli za vreme nemira. on je vratio mladu Hla povu. ona nije tražila ni da joj se vrati Smolensk. MIHAIL FJODOROVIĆ (1613—1645) Okončanje Doba Nemira. godine 1614 mnoge rulje pobunjenih kozaka. pod vođstvom atamana Balovenja. čiju su prvu verenicu. ona je ostala potpuno strana i novim t ežnjama kao i pojavama narodne kulture i narodnoga duha. Zato su šest prvih godina nje gove vladavine protekle pod njihovim uticajem.narodnih masa i onoga dela upravljačkoga staleža koji je najbliži političkom središtu. ali je Švedska zadržala obalu Finskoga Zaliva. Poljska najezda je zaustavljena. Saltikovi sv ojim spletkama bili proglasili za neizlečivo bolesnu i prognali u Tobolsk. odlučan i odvažan. Lisovski. razvile su se suprotne klice i narodne kulture i zapadnjačke obra zovanosti. usredsredio je stvarno svu vlast u svoje ruke. posredovanjem pretstavnika Holandije i Engleske (Džona Merika). na čelu jaki h odreda krstario je zemljom i pljačkao gradove i sela. i u Deulinu. skoro jedino ograničenoj na carski dvor i one koji su tamo imali pristupa. 1. On se najpre stara da oženi cara. potrebno je suprotstaviti im čitavu jednu vojsku pod zapovedništvom Likov-Obol enskoga koja ih je porazila i zarobila Balovenja. jer se Ladisla v nije odrekao svojih pretenzija na presto Rusije. Zaru cki pokušava da dobije pomoć od persiskog šaha sa namerom da na donjoj Volgi zasnuje s voju državu koja ne bi zavisila od Moskve. on naposletku umire. baš u istoj sredini. činio je najveća zla. carevoga oca. naziv „velikog vladara”. te 1618 godine stiže s vojskom pod bedeme Moskve. On i njegov sin pogubljeni su. Ali kako je ova tradici ja imala u sebi veoma malo klica kulture. a Marina završava u tamnici svoj burni život. Posle toga trebalo je suzbijati poljsku opasnost. Najpre je uložen sav napor da se uspostavi red i mir u zemlji. I mnogi drugi pustolovi iskorišćuju to neredovno stanje. Taj čovek jake volje . Pr irodno je što su u takvim okolnostima viši društveni redovi bili nosioci zapadnjačkog ut icaja. Godine 1617 . Ne s amo da nije izbegao ugledanje na tuđinu. ad ministrativnih i verskih reformi nastavio da razvija unutrašnju organizaciju. Filaretova vladavina. iz toga se izrodio rat. što se tiče narodne mase. blizu manastira Trojica . Novgorod je vraćen Moskvi. Narve i Korele. i zaista. No radeći i dalje na unutrašnjem smirivanju. Naprot iv. nego je odlučno pošao putem koji će odvesti Rus . Je dna vojska primorava ga da beži iz Astrahanja na reku Jaik. državna uprava se starala i o spoljnoj od brani. dok su narodne mase čuvale staru narodnu tradiciju. Dugo vremena su ga careve vojvode progonile bez ikakva uspeha. Trebalo je osujetiti njegove namere. ne može se tvrditi da je rascep potekao zbog toga što je narod hteo da brani narodnu kulturu od podražavalaca Evrope. — Odmah po povratku iz Poljske Filaret je proglašen z a patrijarha i dobio je.Sergijevo potpisano je primirje između Rusije i Poljske koje će trajati čet rnaest i po godina (1618). finansiskih. Potom je čitavim nizom vojnih. Pošto se najpre obraćao uzastopce i uzaludno danskom i švedskom dvoru. i švedski kralj opseo je Pskov. približuju se Mo skvi. sadanji Ural. Pre svega bilo je potrebno suzbij ati unutrašnje i spoljne opasnosti koje su nadživele Doba Nemira. mir je potpisan u Stolbovu. a njegove čete se rastur aju. Iz Astrahanja gde se bio učvrstio. ćerkom jednog skromnog plemića. — Zemski Sobor izabrao je Mihaila Fjodoroviča donekle i zbog to ga što usled njegove mladosti i dobre naravi njegova lična delatnost nije mogla da b ude mnogo opasna za one koji su tada bili na vlasti. gde ga j e potukla i odatle dovela zajedno s njegovom porodicom kao zarobljenika u Moskvu . isto kao i car. Odredbe ovoga primirja dokazuju da je moskovska vlada pre svega želela da oslobodi Filareta. koji je bio zasužnjen u Poljsk oj. Mariju Hlapov. kaznio i prognao u Sibir Saltikove i naposletku oženio Mihaila Evdokijom Str ešnjevom. ni da se Ladislav form alno odrekne ruskoga prestola. jedan od vojnih starešina Tušina. No i posle smrti Zaruckoga ostale su rulje kozaka i Poljaka koje su pustošile zemlju i nisu davale mira 10 5 stanovništvu.

Iz svih ovih razloga car naređuje kozacima da napuste Azov. Zemski Sob or je potvrdio ovaj mir. odobrio je vladi potrebna sredstva za vođenje rata. On je lično. Ladislav IV. Te iste 1642 godine Mihail šalje jedno izaslanstvo da ponudi ruku njegove kćeri Ire ne danskom princu Valdemaru. plemići i trgovci prebacuju jedni na druge dužnost odbrane Azova. Osim toga. on je hteo da iskoristi tu priliku te da dobije ispravku nep ovoljnih odredaba ugovara o primirju zaključenog u Deulinu. te su vojvode Šein i Ismailov dobili zadatak da sa vojsko m od 32. U naknadu za to.iju ka reformama Petra Velikog. Zemski Sobor. zatvoreni u Azovu. sinu Hristijana IV.000 kozaka. sukobi između kozaka i Tur aka (1637 i 1642) potstiču Ruse da obrate pažnju na Crno More. On je opkolio Šeina u njegovom logoru i primorao ga da se preda zajedno s oružjem i topovima. došao je u pomoć o psađenima. Ovaj slučaj dokazuje da Rusija tada još nije bila sposobna da osvoji obale Crnoga Mora. O tome svom podvigu obavestili su Moskvu. Ali godine 1641 sultan Ibrahim I posla vojsku od 240. Svi se jedino složno žale n a zajedničkog neprijatelja. da bi trebalo ogromno mnogo novaca da se on a oprave. Usput su ubili turskog izaslanika. 10.000 ljudi da preotme tu tvrđavu. i da plati otštetu od 20 0. s druge strane molda vski gospodar Vasilije Lupul potseća cara na uobičajenu nestalnost kozaka i obaveštava ga da mu sultan preti najezdom i sprema se da izvrši pokolj čitavog hrišćanskog stanovn ištva u Turskoj.000 ljudi i 158 topova povrate gradove koje je Poljska bila zauzela.000 rubalja na poklon i saziva Zemski Sobor da vidi da li bi Rusija — ako bi prihvatila tu ponudu — bila sposobna da brani Azov. Godine 1621. Već godine 1630 oni su razorili Koniju. ko je je i Zemski Sobor bio odobrio. Estoniju i Kurlandiju. koji je tek bio izabran za kralja. a horde sultana Osmana zaustavio je Hotkijevič kod Hotina. ali vojne pripreme. No kako se ova vojska zadržala punih osam meseci zbog 10 6 opsade Smolenska. prilikom bolesti i smrti kr alja Sigmunda III (1632). No baš tada arta 1642) jedan turski izaslanik donosi u Moskvu ulimatum. sve dok nije naselila stepu koja razdvaja more od nas tanjenih pokrajina Srednje Rusije. posle opsade od četiri meseca (1634). ali ostavljaju za sobom samo gomilu ruševina. ali je car pohitao da pošalje sultanu jedno pismo u kome se izvinjava i odbija od sebe svaku odgovornost za nezakonite postupke skitničkih „razbojnika”. Ovoga puta car šalje kozacima 5. oni se pokor avaju. sazvan ponovo. na birokratiju i „nepravedne sudije” koji ih „upropašćuju svojom nepravičnošću i sporošću svojih procedura više nego turski i krimski nevernici”. Turci su ostavili Azov punih pet godina kozacima. Posle dugoga 10 7 .000 rubalja. Razni društveni staleži iznose odvojeno svoje mišljenje i ne uspevaju da se slože. uprav ljao spoljnom politikom Rusije. Ponovn a zgodna prilika javila se tek deset godina kasnije. sve do svoje smrti 1633 godine. Car je morao da se konačno odrekne svakoga prava na Livoniju. ako Rusi zadrže Azov. odbijaju preko dvadeset turskih napada. nisu još bile ni završene. napali Sinop i opustošili čitavu obalu Anatolije. Onesposobljeni usled rata sa Persijom i smrti Murata IV. jedna anketa na licu mesta pokazuj e da su utvrđenja Azova toliko porušena. jer je još uvek jedan veliki deo Rusije potpadao pod Poljsku. i ona je još dugo ostala ne moćna za taj podvig. primoravaju neprijatelja da digne opsadu. ali nisu pristali da priznadu Mihailu naziv samodršca „svih ruski h zemalja”. Poljaci su se odrekli carske titule koju je Ladi slav dotada nosio. kada su na Poljsku napali u isti ma h i Turska i Švedska. Upadi kozaka u Tursku bili su česti. Kraj vladavine i pitanje Azova. Godine 1637 donski kozaci pripremili su uz pripomoć dnjeparskih kozaka ratni pohod na tursku tvrđavu Azov koja im je sprečavala pristup ka Crnom Mor u. te je sultan morao da potpiše sraman mir. nanose mu teške gubitke i nude Azov caru. — Posle Filaterove smrti. zauzeli tvrđavu jurišem i poklali sve musliman sko stanovništvo.

ali se od njega traži da ponovnim krštenjem pređe u pravoslavnu veru. i to u velikim razma cima. Ne samo da on daje svoje mišljenje caru. u metežima za Doba Nemira oni su iz gubili skoro i poslednju svoju važnost koja je prešla na službeno plemstvo i na gradsk i trgovački stalež. t e su mu se suze nagomilale u unutrašnjim organima i suviše rashladile krv. kao i smrt njegove dvojice starijih sinov a. Nasilničke vladavine Vasilija III. godine 1632. iako su socijalne razm irice — kao što smo videli prilikom Zemskoga Sobora godine 1642 — bile prilično žive. Pošto je izabrao cara. Oni se trude da uspo stave red i mir u zemlji. od posadskih. i on je za vreme prvih Romanova delao kao izabrana pretst avnička skupština. . Zemski Sobor postao je pretstavnik naročito srednjih staleža. koji u to vreme počinju da igraju veoma važnu ulogu u društvenom i političkom životu. oni pristaju i na novčane žrtve da bi se uvećala finansiska sredstva države. Pri važnim misijama koje se odnose na državne poslove. pred patrijarhom i članovima svoje porodice. zasedavao skoro neprekidno i mnogo uvećao svoju ulogu. on odobrava nov e finansiske mere i povećavanje poreza. Tuga koju je caru pričinio ovaj neuspeh. i poverava starateljstvo nad mladim car em bojaru Borisu Ivanoviču Morozovu preporučujući mu da čuva kneževića kao zenicu u oku. no pod uslovom da se princu dopusti da ostane u svojoj veri. — Najkarakterističnija crta Mihailove v ladavine jeste otsustvo svake lične opozicije protivu cara. Ta dva stal eža igraju glavnu ulogu u Zemskim Soborima u početku XVII veka. sastavljen je od članova bojarske Dume i Saveta crkvenih velikodostojnika. njegov pretstavnik prati carevog činovnika. Ova saradnja je za vladu najbolji način da ojača centralnu vlast u očima stanovništva i da poveća ugle d svim merama koje je primorana da preduzme kako bi se popunila državna blagajna i spražnjena za Doba Nemira. 10 8 Oduzimanje zemlje u korist države što ga je vršio Ivan IV uništilo je njihove velike pos ede i njihovu moć lišilo ekonomske osnove. Najzad. oni u isti mah. ali. Uloga Zemskog Sobora za Mihailove vladavine. Ivana IV i Godunova su ih desetkovale i rastrojile. Na samrtničkoj postelji on određuje sebi za naslednika. kome je tada bilo šesnaest godina. od izabranih pretstavnika službe noga plemstva. Važno je napomenuti i to da je vlada uvek pozivala pretstavnike zemlj e okupljene u Zemskom Soboru da učestvuju u donošenju svih važnijih političkih odluka. Pa ipak. Plemići traže učvršćivanje sebarstva i potpunu zabranu premeštanja seljaka. Varošan riželjkuju monopol trgovine i zanatstva i poništenje povlastica koje su raniji vlada ri dali tuđinskim trgovcima. da je stvarno delio vl ast sa carem. Posle godine 1621 sazivan je svega tri puta. koji je postao izborno telo za Doba Nemira. Iz to ga nastaju mnoge verske rasprave. a takođe i pokušaji verenikovi da pobegn e. sada je u preduzimanju upravnih mera uzeo tolikoga učešća. na ta dva oslonca zemaljske ekonomske i vojne snage. njegovog ustezanja da primi presto i jednodušnih uveravanja o usrdnoj saradnji koja su mu tada davana. ali za prvih devet godina vladavine okupljao se redovno. verovatno od vodene bolesti. svoga sina Aleks eja. Setimo se samo okolnosti u kojima je car preuzeo vlast. Dok je ranije bio samo savetodavni or gan. Valdemar dolazi u Moskvu 164 4 godine. Nekadanja kneževska aristokr atija i bojari gube skoro svu svoju moć. on umire u julu 1645 godine. traže da se zadovolje najpreče potrebe njihovoga staleža.oklevanja Hristijan pristade da pošalje svoga sina u Moskvu. ko ga su u Moskvi držali u pravom sužanjstvu. a ponekad čak i od seljaka. Z emski Sobor. neg o sa istim pravom kao i on diktuje svoju volju celoj zemlji. Njegovi lekari smatraju da je on premnogo plakao. Politika nove dinastije staraće se da zadovolji sve te zahteve. da se vrati u svoju zemlju. kao prilikom skupštine za i zbor cara godine 1613. on sada odlučuje o ratu i miru. Za najvažnije poslove njegovi ukazi se objavljuju u isti mah kada i carevi. 1637 i 1642. podriva njegovo zdravlje. jer ga otac poziva natrag. tek posle Mihailove smrti može Valdemar.

Tr ahaniotov je pogubljen. U početku njegove vladavine zemljom upravlja sebični i grabljivi Morozov i prenosi s voje mane i na svoje potčinjene. Njegov uticaj se povećava posle njegovog orođivanja s carem. bio jedan od uzroka tih pobuna. što je učinjeno na predlog Nazarija Čistoga . U maju 1648 godine ogromna gomila naroda zausta vila je konja caru. može se pouzdano tvrditi da Aleksej nije ni kada primio na sebe takvu obavezu. osećaju se još mnogo jače za vre e Aleksejeve vladavine. bojara Nikitu Romanova koji je bio omiljen u narodu. a potom. opljačkala ih i mučila pod izgovorom da hoće da otkrije nekakvu . monopola prodaje duvana. nesposoban da se bori sa dvorskim spletkarenjem i samovoljom svoje o koline. jer je duvan u Rusiji smatran za biljku koju su i Bog i vera zabranili (jednim ukazom iz 1634 godine zaprećeno je smrtnom kaznom o nima koji bi ga upotrebljavali). Njihova uprava najzad je sasvim ogorčila narod. i zatražila da se svrgnu njegovi rđavi savetnici. odakle se on uostalom vratio posle dva meseca. iskasapila đake Čistoga i Pleščejeva. i on se odlučio za ćerku F jodora Vsevoložskog. koja iskorišćuje svoju neograničenu moć da gazi ne prava stanovnika — jer ta prava i ne postoje —. ogorčena svetina jurnula je na napadače. Car je t ada poslao svoga rođaka. obećao d a će smeniti podmitljivce i zamolio da se pomiluje Morozov. U P skovu su stanovnici napali švedskog trgovačkog agenta Numersa. da p regovara sa pobunjenicima. 10 9 ranijega trgovca iz Jaroslavlja koga je Morozov uzdigao na dostojanstvo dumnoga đa ka. pritisak novih nameta i samovolja birokrat ije. njegov bliski rođak. pa je svetina prodrla u sam Kremlj. kamenovala ih i rasterala. zahvalio mu što je otkrio zloupotrebe. smatrao za potre bno da Sobor potvrdi izbor njegovoga štićenika. Moskovski meteži imali su neposrednog odjeka u ostalim varošima: u julu. Jamačno da je sama narav careva. već njihove životne interese. i Morozov se odmah oženio Anom. sakupljeno je po starom običaju dvesta najl epših devojaka iz Rusije. No i pored te potvrde. Car je zatim izabrao Mariju. sest rom mlade carice. njegova vlada vina obeležena je narodnim bunama. i on ih je nagovorio da se rasture.2. ALEKSEJ MIHAILOVIČ (1645—1676) Narodne bune 1648—1649 godine u Moskvi. koji je hteo da izvez e tovar žita kupljenog od državne uprave na osnovu jednog ugovora. Posle toga Miloslavski postaju ljubimci i dovode na mesta dota danjih činovnika svoje rođake ili štićenike. početkom avgusta. u Solvičegods ku. koji je bio blag i neodlučan. što dokazuje da je moć nove dinastije bila već čvrsto zasnovana. — Iako predanje kaže da je Mihailova vlast bila ograničena jednom izričnom obavezom prema bojarima (ili verova tnije prema „pretstavnicima cele zemlje”). a Morozov prognan u manastir Svetoga Ćirila na B elom Jezeru. koji se vraćao sa pokloništva iz manastira Trojica-Sergijevo. na veliki g nev naroda koga je još ogorčilo i ustanovljavanje drugoga jednog državnog mon opola. Tri dana su čašćeni vot kom i medovinom strjelci koji su učestvovali u pobuni. A li kada je careva pratnja počela da je vređa i šiba nagajkama. te su hiljade puda ribe trunuli. koji su bili isto toliko podmitljivi i nesa vesni koliko i oni koje su oni zamenili. a s ada se pojačala i otvoreno ispoljavala. nije se mogla više soliti jevtina riba kojo m se hranilo stanovništvo oko Volge. zahtevala da joj se izda đak Trahaniotov i opljačkala domove Morozova i drugih bojara visokog a roda. u Ustjugu. pohvatala strance na gradskim kapijama. Pskovu i Novgorodu. Kad je Aleksej hteo da se oženi. ali se ona onesvestila od radosti kada je čula tu vest. Morozov. kćer Ilije Miloslavskog. Šest najlepših izvedene su pred cara. a zatim je car po izlasku i z crkve održao govor narodu. Usled učetvorostručavanja poreza na so. Ona se prema caru ponašala sa poštova njem i skoro se umirila kad joj je on obećao da će zadovoljiti njene zahteve. gde su je zaustavili naoružani odredi sastavljeni od tuđinaca. pa su j e prognali u Sibir zato što su njeno onesvešćenje protumačili kao napad padavice. gde su opljačkana državna slagališta i gde je pobuna ugušena veoma svirepo. gde je svetina isprebijala poreznika. Pa ipak je Aleksejev staralac. ali su one naročito posledica težine novoga režima i društvenih trvenja koja su već bila osetna pri kraju prethodne vladavine. a to će reći državnoga sekretara (1646). Sutradan se pobuna proširila na sve delove Moskve.

Ali je toj zbirci podeljenoj na 25 poglavlja bio dodat jedan odeljak o vrhovnoj vlasti. a konačnu odluku donosio je u svima slučajevima ca r sa bojarskom Dumom. Tada car. intervenc ija mitropolita Nikona. a potom je opljačkala d omove bogatih trgovaca. a potom se spremala da zavede red u državnoj administraciji i pravosuđu. a to je narodnom kreditu. U to doba u Rusiji su bili u opticaju srebrni nov ci zvani kopejka. naročito finansiske. Kasnije su ovakva savetovanja sa s tručnjacima ili zainteresovanim grupama učinila izlišnim sazivanje izabranika čitavoga n aroda. I zaista. ili spoljni zapleti. U Pskovu se pobuna produžava. i on sadrži. nekoj pos ebnoj obavezi koja ih strogo deli. na „vojne obveznike” ili plemstvo. on je ipak mnogo potpuniji nego raniji zakonici careva Ivana III i Ivana I V. još i socijalno zakonoda vstvo koje se odnosi na seljake. car je naredio da se iskuje bakarni novac sa istim . svetina je zaustavila danskoga poslanika Graba. obećava opšte pomilovanje. Da bi se naknadili izvanredni troškovi nastali u sled rata. na zahtev članova skupšt ine. država je odlučila da pribegne jednom načinu kojim će se poznije služiti sve vl ade. Ova podela. ruskih i tuđinskih. samo j e pooštrila bunu. dodato je više odredaba u korist građanskog stanovništva i plemstva. Osim toga.tobožnju zaveru. građane i naročito na stalež koji će postati upravni st alež. otvorila vrata na tamnicama i stavila sebi na čelo oslobođene osuđenike. Iako u njemu još uvek ima praz nina. kada je marta 1649 godine stigla vest o do gađajima u Pskovu. u korist države. idejom da su svi društveni redovi potčinjeni. Tako je finansiska ref orma iz godine 1656. pošt o su ga članovi Sobora pretresli. u julu pokušavaju uzalud da osvoje njegov logor. Buna 1663 godine u Moskvi. dopunili i premapotpisali. suprotstavljajući posebne interese — kao što će se videti — svih društvenih redova. i optužila ga da je poneo sobom državno blago. koji je anatemisao pobunjenike. ne izuzimajući v ođe pobunjenika. razume se. ispitivanje mišljenja raznih društvenih redova vršeno je odvojeno. koju su prouzrokovale sve veće vojne potrebe. vlada nema više razloga da se trudi da sazna misao i volju naroda i da od njega t raži pomoć i savet. — Pod utiskom toga niza pobuna vlada je najpre ukinula mon opol na so i duvan. i sveštenstvo uspeva da nagovori stanovnike da poljube krst u znak svoje vernosti caru. zadaje osetan udar samom načelu Zemskoga So bora. 11 0 Zakonik iz 1649 godine. poslan je državnim nadl eštvima i gradovima da bi „taj zakonik bio čvrst i postojan” i da bi „sve parnice bile isl eđivane saglasno njegovim odredbama. U Novgorodu. „iz straha od naroda” sazvala je za septembar 1648 godine Zemski Sobor k ome je podnela predlog Zakonika što ga je sastavila naročita komisija pod pr etsedništvom kneza Odoevskog i đaka Gribojedova. koje se i dalje ispoljava u nemirima i pobunama kadgod izb iju unutrašnje teškoće. budućeg patrijarha. On je prožet jednom idejom koja ga tesno veže za njegovo doba. poslužila kao izg ovor za nove nerede u prestonici. koja se utišala tek krajem aprila posle obećanja da će se dati oproštaj. sve do objavljivanja Zakonika od 1833 godine. Ovaj prvi pokušaj prikupljanj a ruskih zakona je stvarno zbirka propisa koji su već važili u raznim prilikam a ili državnim nadleštvima. Već za vreme zasedanja Sobora 1648 godine. uz zvonjenje svih zvona zauzela je tvrđa vu. O svakom pit anju je vlada naredila da raspravlja ne cela skupština. dotada nepoznat ruskome zakonodavstvu. — Ovakvo društveno uređenje nije moglo da umanji uzroke nar odnog nezadovoljstva. U maju i junu stanovnici uspešno odolevaju trupama kn eza Hovanskog koji je bio poslan da ih savlada. sastavlj en uz pripomoć Litvanskoga Statuta iz 1588 godine. koji se vraćao u svoju zemlju. Zakonik cara Alekseja ostao je da važi kao osnova ruskoga zakonodavstva puna dva s toleća. Kasnije su kolovođe. nego samo zainteresovana socijalna grupa. Po savetu bojara Fjodora Rtiščeva. denjga i poluška. pošto je društvo podeljeno na staleže i svaki stalež ima poseban odnos potčinjenosti državi. pravično i pravedno”. Godine 1649 tekst toga Zakonika. pohvatane i pogubljene. osim sudskoga postupka i osnovnih odredaba. po savetu Nikona.

iako se ono dotada smatralo neosvojivim. građana i sveštenih lica. Svetina počinje tada da se komeša i u julu 1663 godine dolazi pred carev dvorac u selu Kolomenskom. pa ga posle oni puštaju u opticaj . A kada su stanovnici varoši Rešta odbili njegov napa d. kozak S tepan Razin stvara novo sklonište na jednoj pritoci Dona. Uhapšeni ljudi mučeni su posle toga. Ali bogati trgovci nisu propustili da se koriste tom operacijom. a u av gustu se vraća u Astrahanj gde pod povoljnim uslovima dobiva carev oproštaj. iako pravih kolovođa pobune nije bilo više od 200. gde on troši nemilice i prodaje jevtino skupocenu svilu ukradenu u Persiji. Ali posle 1667 godine. oni podmićuju činovnike koji s u potčinjeni carevom tastu Ivanu Miloslavskom. pa čak i vojnika i oficira. budu predati sudu i primora va cara da obeća da će on lično izvideti tu stvar. U toj v aroši. Otkako se Moskva odrekla Azova te im je prist up ka Crnom Moru zatvoren prema Donu. Ustanak kozaka Razina 1668—1671 godine. Vlada tada saziva pretstavnike moskovskih trgovaca da ih pit a za savet. — Narodno nezadovoljstvo. svih gradova i svih staleža u Zemski Sobor. tada mesne vojvode uništavaju njihovo sklonište na gornj em Donu. među žrtvama bilo je kmetova i slobodnih seljaka. Ukaz od 1663 godine uspostavio je prosto opticaj srebrnog novca i ut vrdio otkupnu cenu bakarnog novca na 5 ili čak i 1% od njegove nominalne vrednosti . Ovaj odbor odgovara da je ta stvar „prvoredne važnosti i da se tiče cele z emlje”. nego početkom 1668 godine o svaja na prevaru tvrđavu Jaik. ili su im čak otsecane ruke i noge. on se osvetio vršeći pokolj nad stanovnicima bogate varoši Farabata. Već smo videli njihovu ulogu na Crnom moru i napore Moskve da zaustave njihove upade na Krim i u Tursku. nastupila je takva infl acija i toliko visoka ažija na bakarni novac. da tamo smešta plen. podrazumevajući tu i Miloslavskog. Oni pljačkaju i trgovačke karavane na čitavom toku donje Volge između Saratova i Caricina. On se ne zadovoljava samo pljačkanjem žitnih karavana na Volgi. mnogi su udavljeni u reci Moskvi. dok je plata vojnih lica ostala ista. J edna istraga otkrila je tu prevaru. ugušeno u prestonici . a ne glavn i lupeži. ona t raži da pravi krivci. šalju svoj bakar u državnu kovnicu novc a da se od njega iskuje novac zajedno sa državnim. oni prelaze na Volgu blizu Caricina i odat le silaze na Kaspisko More da pljačkaju persiske pokrajine. no t . Ali kada je iz Moskve stigao drugi talas nezadovoljnika koji su pretili da će silom oteti izdajnike ako im se odmah n e izdadu. K ako je usled toga tržište bilo preplavljeno bakarnim novcem. u okolini Moskve. Ali vlada i dalje nije htela da sazove Sobor. a godine 1663 vredeo samo jednu petnaestinu od vrednosti sreb ra. U septembru godine 1 69 vlada ga poziva da na Donu pretstane zakonitom atamanu kozačke teritorije. više od 7. te je tako naglas ila da moskovski autokrati nemaju nameru da više služe tim oblikom narodne s aradnje. prenosi se na nedavno naseljene granične oblasti i na zemljište slobodnih kozaka. 15. Cena robi povećala se u istoj razmeri. Isprva je taj novi novac imao uspeha i primao se sa istom vrednošću kao i srebrni. i da je neophodno potrebno sazvati pretstavnike „cele zemlje. Njihovo pljačkanje tr aje od 1658 do 1665 godine. n jegova hrabrost i izdašnost izazivaju divljenje upola istočnjačkog i nomadskog stanovn ištva. razbija vojsku vojvode Bezobrazova koji 11 2 je bio poslan protivu njega iz Astrahanja. Verovatno da se i sama vlada nije ustezala da iskuje preterano mnogo novaca. da je on godine 1660 izgubio polovin u svoje vrednosti. i mnoge legende kruže po narodu o „baćuški Stepanu Timofejeviču”. ali su stradali samo sitni ljudi. i u proleće pljačka persisku obalu Kaspis kog Mora između Derbenta i Bakua.11 1 natpisom i pustio ga u opticaj sa istom vrednošću koju je imao i srebrni. To je otvoren protest protivu zamenjivanja Sobora st ručnjačkim odborima. a mnogi drugi prognani u Sibir .000 lica kažnjeno je oduzimanj em imanja i progonstvom. U leto 1669 godine potukao je i potopio persisko brodovlje u Kaspiskom Moru.000 pogubljen o je. car poziva strjelce koji jurišaju na goloruku svetinu.

Vatreni Razinovi proglasi narodu doprli su do Tambova i Penza. Narod je verno sačuvao uspomenu na Stjenjku Razina. starešine raznih kozačkih četa odvajaju se od Razina i otpočinju da vrše razbojništva za svoj račun. a potom ostavlja zapovedništvo nad A strahanjom Vaski Usu i polazi uz Volgu sa 200 lađa za kojima idu 2. u novembru i decembru 1670 g odine. zatvorio se sa n ajuglednijim građanima u sabornu crkvu. Po varošima stanovnici su poklali vojvode. Svuda su narodne mase burno pozdravile Razinova obećanja da će uništiti bojare. Tek posle godinu dana vlada će se smatrati dovoljno jaka da otpočn e istragu i pogubi podbunjivače koji su se bili pridružili Šeluđaku. Astrahanj se još uvek brani pod upravom Feđke Šeluđaka. No on se ipak ne osuđuje da odmah napadne varoš. Njegov poraz blizu Simbirska i svirepo ugušivanje pobune u Nižnjem Novgorodu koje je izvršio knez Georgij Dolgoruki naneli su težak uda r njegovom ugledu. i spaljuje pobunjenička sela. stigli u Moskvu i čak do manastir a Solovski u Belom Moru. da će sve staleže i društvene redove (čin) izjed ačiti pred zakonom i da će svuda zavesti kozačku 11 3 republiku. ubija carevog izaslanika Evdokimova i pridružuje se drugom jednom razbojniku.o je značilo pružiti mu dobar povod da proširi polje svojih podviga. Varoš dobiva kozačko uređenje: stanovnici su podeljeni na hiljade. Novi „Vladar” opija se bez prestanka pune tri nedelje. Čer emisi i Čuvaši. Dolgoruki. K ada mu je astrahanjski vojvoda Prozorovski naredio da prestane sa svojim postupc ima. imućni kozaci. Domorodačko stanovništvo sa Volge. U aprilu 1671 godin e. sa starešinama koji su iz abrani na opštoj skupštini („kružok”) ljudi iz višeg staleža su poklani. oni ga dočekuju raširenih ruku. isteruje razbojnike sakrivene po šumama i šumarcima. Pobunj enici su pojurili u susret „baćuški Stepanu Timofejeviču” koji je radi uvećanja svoje slave izjavljivao kako vodi sobom carevića Alekseja (nedavno preminulog) i patrijarha Ni kona (izgnanog nedavno na Belo Jezero). Oke i Dona seljaci su poubijali posednik e zemlje još pre njegovog dolaska. zvanično sedište atamana. u tvrđavi Kagalniku koju je on podigao. Mordvi. njegovi sta ovnici odbijaju u avgustu juriš vojvode Miloslavskog i otvaraju gradska vrata care vim trupama tek u decembru. U svim oblastima između Volge. Ta pobuna nije se ograničila samo na Jugoistočnu Rusiju. on te iste 1670 godine zauzima na prevaru Caricin i u dva maha poražava careve trupe. On se na jpre utvrđuje na Donu. Uskoro se nedisciplinovana svetina koj a sačinjava ogromnu većinu Razinovih pristalica rastura. plemstvo i činovnike. On osvaja Saratov i Samaru i zavodi u njima kozačku upravu. stotine i desetine. i zaista. on umnožava broj pogubljenja i podiže svuda vešala. koje on podnosi veoma hrabro . Neredi počinju u Ca ricinu. Careve vojvode. Upućen je u Moskvu. Pojačan skitničkim seljacima koji jure k njemu sa svih strana privučeni slobodom i izgledom na plen. i ma da on drži tu varoš. Barjatinski se probija ka donjoj Volgi. čija je rulja već opljačkala i poklala plemstvo Tu le i Voronježa. i njegovi smeli podvizi slavlj . gde su ih kozaci sve poklali. gde je vrgnut na najstrašnije muke. knez B arjatinski i Ivan Miloslavski napadaju ga blizu Simbirska. a njihove žene azdeljene među kozacima. ranjen. bili su prišli njemu Ovu raznorodnu svetinu držala je na okupu samo slav a neustrašivoga atamana. Prozorovski. Istočnjačka ro ba nađena na trgu uzapćena je i zajednički podeljena. Vlada to iskorišćuje da s akupi jednu vojsku koja na obalama reke Svijega uništava Razinove trupe u d vema krvavim borbama (u oktobru) i primorava Razina da beži na donju Volgu. pošto su prethodno dobili obećanje da će se dati opšte i pot puno pomilovanje. ubija vojvodu koji je odbio da proda rakiju kozacima. Vasku Usu („Brki”). glavni buntovnici koji mogu da se spasu beže. izjašnjavaju se protiv njega čim su saznali da je patrijarh Josif s večano anatemisao „Stjenjku” u Uspenskoj lavri u Moskvi. idući ka jugu. otvara tamnička vrata zločincima i prima u svoju rulju seljake skitnice. koja proizvode dubok utisak. U isti mah. atamana su iznenadili u njegovom poslednjem skloništu. Kagalniku. odatle odlazi u Čerkasi . on mu odgovara preteći. Prebegli strjelci nagovaraju ga da pođe na Astrahanj. oni uspevaju da se održe u njenoj tvrđavi čitav mesec dana. a u junu je raščerečen. čije stanovništvo i vojnička posada izgleda da hoće da pređu na njegovu str anu. Imućni donski kozaci.000 konjanika. on upada u varoš. koji su većinom neprijateljski r aspoloženi prema Razinovim „lupežima”.

Od staroga plemstva. prevazilazile znatno njegove mogućnosti i sredstva. Ali u svima tim pojavama. njemu nedostaje jaka volja. No kako u tadanjem ruskom životu ima m alo čega što bi se moglo ulepšavati. pa će ga čak i nadživeti. kada su na vlas ti. i u pozorišnim pretstavama. On 11 4 se ponekad žali kako ga čak i u njegovoj najbližoj okolini niko ne sluša. Iako pobožan na starinski način. pa i sama njegova blagonaklonost ne zadržava ga da u nastupima gneva pokaže sv irepost i grubost svojstvene dobu u kome je živeo. on ipak nije ravnodušan prema zapadnjačkim no vinama. Nasuprot tome. kaogod i kozačka slo boda opštem robovanju i teškim teretima koje je nametnula moskovska država. U tom pogledu može se reći da u XVII ve ku nijedan stalež nije igrao povlašćenu ulogu upravnoga staleža. Više činovništvo i dvorsko p emstvo mogli su da drže taj položaj — i zbog toga se narodno nezadovoljstvo razbesnelo protivu njih. nema nimalo njegove lične zasluge. koga smatraju za najtipičnijeg pretstavnika one stare Rusije k oju je uništio njegov rođeni sin. Prava Aleksejeva uloga. a naročito vojne. pokazu ju odnosnu važnost pojedinih porodica. Njegova osetljiv ost ide ponekad do bolećivosti. Za Mihailove vladavine obrađena je pažnja obnovi zemlje. kako su preke državne potrebe. ali oni ne sačinjavaju uistini jedan stalež. jer je položaj onih koji su pozvani na v last veoma nepouzdan. bojar Fjodor Rtiščev. prvi istinski ruski diplomat. Njih su potisnuli rođaci novoga vladara i raznih carica poreklom iz srednjega plemstva. vlada nije mogla da se liši neprekidne saradnje celoga naroda. slavi nje gove vladavine doprineli su oni njegovi državnici koji su došli u dodir sa zapadnjačko m kulturom i koji nam zbog toga izgledaju kao preteče njegovoga slavnog sina: na primer. Ta da se vidi kako se oko dvora stvara originalna umetnost ruskih primitivaca. Ova ustanova nema ničega zajedničkog sa zapadnjačkim carstvom. koje je zavedeno u crkvama. Njegova dobroćudna ličnost ne utiče na opšti karakter vlada vine. njego vom ukusu za lep nameštaj i lepom ophođenju prema njegovoj okolini. ne treba da nas navede da zaboravimo jedinstvo n acionalnog razvitka. oni uzdižu samu ličnost carevu. koje je Ivan Grozni desetkovao. ne nanoseći ipak štete monarhističkoj ideji i ličnom ugledu v ladara —.eni su u mnogim narodnim pesmama i legendama. Ovaj bunto vnički duh živeće sve do doba Pugačeva. On ume da otkrije izvor radosti u horskom pojanju. naročito za vreme ratnih pohoda. I baš ti novi ljudi. Ali. Naimenovanja na položaje u državnoj službi. koju vladar mora da ima. On je zaista bio dobronameran. Mnogo više nego on sam. prirodno obdaren i imao je jak ume tnički smisao koji se ispoljavao u njegovoj ljubavi prema prirodi i lovu. nego na njihovoj nejednakosti. Svaka porodica budno pazi da već uspostavljen a ravnoteža ne bude poremećena novim naimenovanjima. od kojih je narod toliko patio za vreme njegove v ladavine. — Suprotnost i zmeđu vladavina prve dvojice Romanova. Petar Veliki. ona bi se smatrala uniženom ako b i jedan od njenih članova postao niži po položaju od člana neke druge porodice . ostal o je samo nekoliko porodica. „preblagoga” Alekseja Mi ailoviča. pri to me radu na preustrojstvu. Ideal kozačke jednakosti i bratstva i dalje je bio suprotstavljen nepravičnosti plemstva i činovništva. Jedinstvo nacionalnog razvitka za vreme prve dvojice Romanova. — Nacionalistički istoričari imaju običaj da ulepšavaju vladavinu Alekseja Mihailoviča. ili bojar Matvjejev. koje su nedavno donete iz Evrope. Bojari pokušavaju da spreče njihovu samovolju i prebrzo napredovanje u upravnoj hijerarhiji pomoću jedne naročite ustanove. trebalo je baš radi njegovoga interesa podvrg nuti sve društvene staleže veoma teškim obavezama. jer je sv aka porodica jedino želela da sačuva svoj položaj u odnosu na druge porodice bliske dv oru. koje su samo proizvod i karakteristični znak toga doba. u tome veku svireposti on je sposoban da se raznežen o zaplače. Tako se objašnja vaju razvrat i samovolja „silnih”. od kojih jedna pretstavlja doba Zemskog Sob ora a druga doba narodnih buna. dopuštaju sebi najveće zloupotrebe. ona je zasnova na ne na jednakosti bojarskih porodica. prava pr venstva. ili OrdinNaščokin. propagator narodnog prosvećivanja.

navikli se da govore ruski i postali zajedno sa svojom okolinom upola Rusi. iako su pokorili Ruse. Jer ovi. Litvanski kneževi. Turovsku. ruski uticaj rastao je u Litvanskoj državi. pod uslovom da ovi priznadu vrhovnu vlast litvanskoga veliko g kneza. koji je dotada bio bez takmaca u Litvaniji. i tako je Litvanija. Litv anija. da mu plaćaju danak i pomažu mu pri njegovim vojnim pohodima. N aimenovanje tuđinskih starešina u vojsci nanosi mu prvi udar. Uporedo sa uvećav anjem stanovništva. 3. prešao je u katoličku veru i oženio se Hedvigom. ponekad su im čak dopuštali da zadrže svoje nekadan je mesne kneževe. ako ne i sasvim. ali je Volinija ostala pod Litv anijom. Sin i naslednik Gediminov. koje je u to doba već bilo obrazovano. koji su ih često napadali i pl jačkali. upoređuju se unuci ili praunuci dveju porod ica. koju su . SJEDINJENJE MALORUSIJE SA MOSKOVSKOM DRŽAVOM Zapadna i južna Rusija pod litv anskom vlašću u XIV veku. naseljena Belorusima i Malorusim a. bila pripojena Litvaniji. Pinsku i Kijevsku. Jasno je da ovakav sistem isključuje izbor najsposobnijih i koči tok poslova. njegova kći Hedviga ostala je jedina naslednica njegovih prava na Poljsku. kralja Poljske i Ugarske. Litvansko-poljsko političko ujedinjenje i poljsko gospodarstvo u Južnoj Rusiji. i postavio tamo svoje nećake kao vasale. ruski jezik postao je zvaničan jezik Litvanije koja je sv e više postajala ruska i obuhvatala velike ruske teritorije. Oblast Galič-Volinija bila je već priznala za svoga vladara njegovoga sina Ljubarta. Uskoro posle toga Galič je zauzeo poljski kralj Kazimir Veliki i prisajedinio ga Poljskoj. s udske i administrativne tradicije. ruski uticaj. veliki knez Litvanije. taj sistem biće sasvim u kinut krajem toga stoleća. U obliku književnog beloruskog i maloruskog narečja. nego i politikom litvanskih kneževa. Litvanci su prirodno podlegli uticaju ruske kulture. sve više su težili da konačno potčine susedne ruske oblasti svojim posedima. Zbog toga je mnoge takve o blasti. te je znatnom snagom privlačila i druge ruske oblasti. na primer. Mnogobošci i poludivlj i. brzo i lako osvojio veliki knez Gedimin (1315—1340). oni su postepeno usvojili sudske običaje i hrišćanstvo ruske 11 6 pravoslavne crkve. P o smrti Ljudevita. ženili se ruskim kneginjama. bile pre jedna ruska država nego litvanska. pri kraju XIV veka. litvanska plemena pokazala su se veoma ratob orna prema svojim susedima Rusima. Pošto su se u početku XIII veka probudila za politički život i obrazovala velike vojničke zajednice pod udarom nemačke najezde. koji je ranije izazvao stvaranje Litvanske države i njeno zbliženje sa Rusijom. oslobodili s u ih tatarskoga jarma i poštovali njihovu veru i običaje. Oni su zadržali unutrašnje uređe nje prisajedinjenih oblasti. Olgerd.11 5 koja je prema rodoslovnom rasporedu ranije bila ravna njoj. zagrozio je u to doba sused noj Poljskoj i izazvao u njenim upravljačima želju za tešnjim savezom sa Litvanijom. što su litvanski kneževi. te su poljski velikaši ugrabili tu priliku d a brakom sjedine te dve države: Jagajlo (Jagelon). n aišao je tamo na jednog ozbiljnog protivnika. zapadni i južni deo ruske zemlje postepeno je prevukla sebi druga jedna država. prelazili u pravoslavnu veru. bio je već osvojio zemlje nekadanjih kn eževina Perejaslavlja i Podolije. pošto su dve trećine njene teritor ije sačinjavale ruske oblasti. Vitebsku. lako usvojili njihovu kulturu. kao Polocku. — Ali. Većino m rasparčane krajem XIII veka u beznačajne kneževine i oslabljene tatarskom katastrofo m. njihov opštinski i oblasni sistem. Minsku. koji je tek bio prešao u pravoslavlje. — U vremenu kada se Moskovska država počela obrazovati na severoistoku Rusije. Ova upoređenja ustanov ljuju se polazeći od predaka. koja je bila naprednija. Nemački napad. Tako je k rajem XIV veka skoro cela Zapadna i Južna Rusija. družeći se s Rusima. U takvi m okolnostima promena gospodara utoliko je manje izgledala važna stanovništvu. Lakoća sa kojom su vršena ova osvajanja ne može se objasniti samo slabošću ruskih kneževina. njihove društvene. ove oblasti nisu bile sposobne da se dugo odupiru.

primalo ih protiv svoje volje i tru dilo se da sačuva svoga sopstvenog kneza u nameri da održi svoju nezavisnost — u čemu su mu energično pomagale i ruske oblasti. kome su oni ponekad pri lazili zajedno sa svojom oblašću. Katolički i poljski uticaj načinio je posle toga toliki napre dak u Litvaniji. te je u tome i uspelo za izvesno vreme pos le Vitovtove smrti 1430 godine —. nego i stvarno ujedinjenje tih dveju država. Ovo sjedinjavan je jako je želelo i poljsko više plemstvo. Ovaj b rak je donekle obezbedio sjedinjavanje tih dveju država i prokrčio put poljskom i ka toličkom uticaju u Litvaniji. koja se bil a znatno uvećala. i dalje smatralo Poljake za tuđince. u bi tci kod Tanenberga (Grinvalda).Rusije o dnele su sjajnu pobedu nad Tevtonskim redom i onemogućili mu da dalje polaže pravo n a poljske i litvanske teritorije. Litvansko društvo je . proglašeno je ne samo dinastičko. iako je pomagalo više m 11 7 plemstvu da porobi seljake. Ovo jedinstvo sklopljeno u Lubinu (1569) proglasilo je stapanje Poljske kraljevine i Litvanske velike knežev ine u jednu državu. sjedinjene vojske Poljske i Litvanije . u obliku dinastičkog jedin stva. Litvanija je već bila konačno usvojila poljsko društveno uređenje. Ovo smanjivanje ruskog elementa u toj rusko-litvanskoj državi nagnalo je u XV i u početku XVI veka nekolicinu ruskih kneževa. počela je od XV veka da polaže pravo na sve ruske oblasti koje su bi le potčinjene Litvaniji i koje su moskovski vladari smatrali za svoju naslednu „baštin u”. čiji je položaj postajao sve teži. i zajedničkim Senatom. ipak je bio ostvaren i njegov rezultat se ubrzo pokazao. a naročito ruskog. Litvanija. 1413. iako je sačuvala svoju nezavisnost. koji su postajali sve opasniji ukoliko je rasla snaga Mos kve. ipak je žudelo za poljskim uređenjem gde je sve državna vl ast bila u rukama plemića. i kako više nisu imala veze sa okolnom oblašću. godine 1410. Ipak. Niže i srednje plemstvo.primorali da raskine svoju raniju veridbu sa vojvodom od Austrije (1386). sastavljenom od pretstavnika plemstva. sa zajedničkom Dijetom (skupštinom). Kada je oko sredine XVI veka iskorišćavanje velikih zemljišnih poseda u Poljskoj uzelo velikoga maha u cilju izvoza. da priznadu vlast moskovskog velikog kneza. ipak zauzela povlašćen položaj. Istina. koji se bio pokazao prilično nezavisan prema njemu. koji su dotada zavisili od litvanskog ve likog kneza. poljsko plemstvo počelo je više nego ikad žudeti za plodnim i slabo naseljenim oblastima južne R usije. ali se pred odlučnim otporom Litvanac a morala zadovoljiti zapadnom Podolijom. Ono je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod litvans kog plemstva. istina. Kao što su ranije upravni krugovi litvanski bili prožeti ruskom kulturom. Pred ovim zahtevima. koja su se upravljala prema magdeburškom pravu. usvojila je sistem uprave i d ruštveno uređenje Poljske. kojom vlada jedan i isti izborni vladar. diplomatija Moskovske države. Gradovi su izgubili svoja veća. da je ugovor sklopljen u Gorodlu proširio prava i povlastice polj skoga plemstva i na litvanske plemiće koji su postali katolici. Pošto su prihvatili poljsku kulturu. ali je katolička crkva. plemići su u velikom broju napustili pravoslavlje. Seljaci su lišeni svoje slobode i ve zani za zemlju na kojoj su stanovali. na saboru pretstavnika Poljske i Litvanije koji je održa n u Gorodlu. Osim toga. Savez između Litvanije i Poljske. Litvanci su počeli pomišljati da se što tešnje sjedine sa Poljskom. ali nije moglo sprečiti napredak poljskoga uticaja . A tako se u to isto vreme u Litvaniji pojačala želja za savezom. već posle Vitovtove smrti Poljska je pokušala da prisvoji jedan deo tih oblasti. pretvorili su se u zasebna i čisto buržoaska društva. skupština (Dij eta) u Lubinu. koja je uživala zaštitu države i išla u ko rak s njom. n ego i da oduzme od Litvanije južne ruske oblasti. jer je htelo ne samo da uveća svoju državu. i usvojili katoličanstvo. Poljaci i Litvanci st ekli su uzajamno pravo da kupuju zemljišta i da zauzimaju upravne položaje i u jedno . tako su sad brzo prigrlili poljsku kulturu. to jedinstvo nije se isprva pokazalo onako tes no kako su želeli poljski plemići. te je naposletku (1392) Jagajlo bio primoran da p rizna za velikoga kneza Litvanije svoga rođaka Vitovta. vremenom su i pravoslavnim plemićima dodeljena ista prava ko ja su imali i katolici. Tri godine kasnije. Oblasni kneževi potčinjeni velikom knezu zamenje ni su vojvodama i njihovim kastelanima. za vlade poslednjega Jagajlovog potomka Sigmunda II Uzvišenog uspos tavila je novo i još tešnje litvansko-poljsko jedinstvo.

ruska aristokratija se najčešće odricala i svoje narodnosti i s voje vere. odlučila za sjedinjenje sa Rimom. Ovi lovci su obično zalazili u stepe za v reme trajanja proleća i leta. osnovali su na svojim područjima štam parije za umnožavanje pravoslavnih crkvenih knjiga i škole za obrazovanje budućih knjiže vnika. Voliniju. Podlahiju i Kijevsku ob last. — Kozaci su obrazovali jedan društveni stalež na jugu Rusije već od kraja XV veka. Od sredine XVI veka. o snovali varoši. tako ogorčenu borbu. koje su jezuiti fanatizovali. Osim toga. da se većina pravoslavnih episkopa u južnoj i zapadnoj Rusiji. po kojima su s vremena na vreme lutale samo grupe krimskih Tatara. 11 8 Litvansko-poljsko versko ujedinjenje i katolička prevlast u južnoj Rusiji. Isprva je jedan deo ruskoga plemstva uzeo učešća u borbi protivu unije i katoličanstva. o dlazili su u te krajeve samo u naoružanim grupama i stvorili postepeno tip stepsko g ratnika. oni se nisu . bratstva koja su osnivali građani za odbranu pravoslav lja. Postanak i razvitak kozačke organizacije. Nekoji pravoslavni velikaši. N o kada bi se otuda vratili. kao i nekoji sitni plemići.j i u drugoj zemlji. kao kneževi Ostrožski. Poljsko. Ali su oni u isti mah još teže pritisli ruske seljake jarmom kmetstva. i ona je krajem XVI veka došla u veoma težak položaj. koji je isto tako bacio anatemu na pristalice uni je i svrgnuo unijatske episkope. p riznali vrhovnu vlast pape i zapretili anatemom svima koji bi se tome usprotivil i. No i pored sveg progonj enja. ali pošto su o ni tamo stavljali na kocku svoj život ili svoju slobodu pri susretu sa Tatarima. veoma snažan u Poljskoj. svoju po sebnu administraciju — iako istu kao u drugoj — i svoju narodnu vojsku. Većina pravoslavnog sveštenstva je istina odbila da prizna uniju i u dogovoru sa nekolicinom episkopa koji su ostali verni pravoslavlju priredila istovremeno i u istoj varoši drugi jedan sabor. južna Rusija. Zbog toga je krajem XVI veka pravoslavna vera u Litvansko-pol jskoj državi bila postala „vera mužika”. Južna Rusija bila je tada ograničena sa istoka i juga divljim i pustim stepama. Ipak. Plemstvo južne Rusije sledovalo je prime ru poljskoga plemstva i ubrzo se s njim stopilo. S druge strane je katoličko plemstv o. koje je već bilo ustanovljeno u Poljskoj. lovca ljudi koliko i životinja. koja je dotada bila sastavni deo Litvanije. oni su podržavali pravoslavne teologe koji su vodili borbu sa katolici ma i štitili crkvena. na crkvenom saboru u Brest-Litovsku godine 1596 oni su proglasili ujedinjenje dveju crkava (uniju). a vraćali se da provedu zimu u naseljenim oblastima. L itvanija je ustupila Poljskoj: istočnu Podoliju. Katolički otpor. Ali je poljska vlada uvažila odluku većine episkopa . Ali je verski polet pravoslavnoga plemstva ubrzo oslabio. usvajajući njegove običaje i način živo ta. nastavili istu politiku u svojim područjima gde j e imalo pravo pokroviteljstva nad manastirima i crkvama. u nadi da učvrsti svoj položaj. Na tim granicama bilo je junaka ko ji se nisu ustezali da zađu u stepu da love životinje i divljač. te su proširili ka jugu i istoku granicu obdelanih o blasti. svaka zemlja zadržala je svoje posebne zakone. Političko ujedinjenje bilo je kobno po pr avoslavnu crkvu. da bi ih opljačkale.. Stapajući se sa po ljskim plemstvom. plemstvo pohitalo je da se tim koristi: ono je od poljskih kraljeva bilo primilo ogromna zemljišta i na njima zavelo kmetstvo . u saglasnosti sa poljskim vlastima. pot pala je sasvim pod Poljsku. a protivnike unije smatrala za nepokorne i buntovne prema zakonitoj hijerarhiji i podržavala unijatske episkope. — Dr uštvenoj potčinjenosti pridružila se i verska. Međutim. sela i zamkove. koju su ispovedali skoro jedino ruski građani i seljaci. započeo je protivu nje. Na imanja koja im je kralj razdelio vlasnici su privukli nove naseljenike. baš u to doba su ruski građani n ašli branioce pravoslavlja u kozacima južne Rusije. najveći deo ruskog stanovništva odlučno se odupirao unijatskoj propagandi. koje su se trudile da prodru do graničnih oblasti Moskovske i Li tvansko-poljske države. kojima je predala pravoslavne c rkve i manastire zajedno sa njihovim imanjima.

Zbo g čestih ratova poljskoj vladi bile su potrebne vojne snage. Iz godine u godinu rastao je broj ljudi koji su bežali od poljskoga gospodarstva i robovanja i gomilali se u graničnim oblastima. čas su se spuštali niz Dnjepar do Crnoga Mora u sv ojim lakim čamcima i napadali obalske gradove sultana ili krimskoga hana. Ova j dvostruki zahtev naišao je na uporan otpor. ili kao „kozaci” — kako su oni sami sebe n zivali jednom rečju pozajmljenom od Tatara. čuvenu zaporošku Sječu. Što se tiče neupisanih ljudi. pljačkali i pustošili. te da postanu ponovo seljaci. Sječ je smatrala za svoj glavni zadatak borbu protiv muslimana. koje su uostalom bile ne sposobne da ih savladaju. Čas su kozaci vršili pohode na zemljouz Perekop. I pored nepreki dnih sukoba spisak se naglo uvećavao: u prvoj četvrtini XVII veka u njemu su bile za pisane ne stotine. — Iako su ovi pohodi sprečavali tatarske najezde u južnu Rusiju. otimali stotine i hiljade zarobljenih hrišćana od Turaka i Tatara. oni su ipak izazvali neprekidne tužbe i pretnje odmazdom koje su krimski han i turski sultan upućivali. Taj spisak trebalo je da obuhvati nekoliko stotina ljudi. van domašaja države i daleko od zemljišnih poseda plemstva. nizvodno od brzaka. Oni su tako isto postali sve smeliji prema Tatarima i nisu se više zadovoljavali da odbij aju one koji su lutali po ruskim stepama. nego hiljade. Svi lj udi. koji će primati platu od vlade. Poneka d su čak odlazili do Carigrada i napadali turske ratne brodove.poljskim režimom povrveli su tamo. čija je verska politika raspirivala još više mržnju pobunje nika. i od kraja XVI veka pobune. zvani „nizvodni kozaci” jer su stanovali duž donjega toka Dnjepra. Kao slobodna zajednica kojom su upravljale izabra ne starešine. litvansko-poljska vlada počela je uporno da zahteva od kozaka da prestanu s a pohodima koje su oni olako preduzimali i da se smanji broj upisanih ljudi. Kozaci. izbile su protivu Poljske. obrazova li su jedno posebno središte. oni su živeli kao slobodni ljudi. koje su skoro uvek poticale iz zaporoške Sječe i širile se potom na upisane kozake . Poslednjih desetina XVI veka poljska vlada. gde je bilo više slobode. po svršetku svakoga pohoda ona je naređivala da se iz spi ska izbrišu svi prekobrojni.11 9 vraćali u društvene redove iz kojih su izišli. te su tako uvećavali redove kozaka. Borba kozaka sa Poljskom. jer su želele da imaju njihovu pomoć u slučaju borbe sa Tatarima. dobiti vla sništvo nad svojim imanjima. Ti odvažni pustolovi našli su priliku da utroše svoju ratobornost u neprekidnim borbama Sječe. skoro svi pravoslavni Malorusi. i zato je ona za vreme ratnih pohoda dopuštala starešinama da regrutuju mnogo više kozaka nego što je dopuštao spisak. iako i dalje lovci i slobodni stepski naseljenici. Pored ovih upisanih kozaka živeli su i dalje slobodni kozaci. Kozaci . pobunjene mase jurišale su sa istom pomamom na poljske činovnike kao i na plemiće i katoličke sveštenike. kao „nepokornici” — kako ih je nazivala državna vlast. ostavljale su im punu slobodu. Sredinom XVI veka o vi kozaci. Bojeći se rata s 12 0 Turskom. postali us led svoje snage i broja pravi društveni stalež veoma uticajan u južnoj Rusiji. trebalo je da oni budu lišeni prava da ostanu kozaci . naredila je da se ustanovi „spisak” kozaka. pukovnike i sudi je. Istina. nego su sad oni upadali u tatarske ste pe i prodirali u njih sve dublje. nezadovoljni litvansko. i u tim borbama Tu rci nisu uvek bili pobednici. koji su stanovali u stepi. Ubrzo su njihove starešine postale branioci crkve i nj enih prava koja su gazili i država i zemljoposednici. kasnije nazvanog hetman. nisu mogli ostati ravnodušni prema verskom proganjanju. a tako isto i radi zemljoposednika koji su želeli da pretvore kozake u se ljake. ostati neprekidno u svojoj službi i imati pravo da bira ju svoje starešine: glavnog zapovednika. Oko sredin e XVI veka oni su. U praksi ova poslednja odredba nije poštovana. malu utvrđenu varoš na jednom ostrvcet u Dnjepra. u želji da nadzirava njihov život i njih ovu vojnu aktivnost. Mesne vlasti. a ponekad i desetine hiljada kozaka. ali tu naredbu nije bilo lako izvršiti.

A Poljaci. Hmjelnicki pođe u boj pozivajući proglasima sve stanovnike Ukrajine da mu se p ridruže. socijalnom i verskom pogledu. te ona cela polazi za njim. koju su podržavali i vlada i katoličko plemstvo. opet. i koji nije mo gao da dobije pravdu od vlade. koga je uvredio jedan njegov sused. poljski spahija. Poljaci poslaše protivu njega upisane k ozake. P oljaci pretrpljuju strahovit poraz. Oni pobunjeni seljaci koji n isu upisani u novi spisak kozaka ne žele nikako da se vrate svojim gospodarima i o dbijaju da se u tome pogledu pokore i samom Hmjelnickom. ponovo planu. jer nekolicina ruskih plemića iz južne Rusije koji su ostali verni veri svojih otaca nisu mogli da ga štite od ganjanja niti da spreče njegovo opadanje. Sopstvenici zemlje i njihovi zakupci. osećala je veliku potrebu za vojnicima. Sa svih strana seljaci i građani p ristižu njegovoj vojsci. Ustanak Bogdana Hmjelnickog. Poljska je na te pobune odgovorila najoštrijim merama. gde obrazuju zasebne odrede pod zapovedništvom izabranih at amana. naposletku odnosi on ispod Pilava sjajnu po bedu nad poljskim plemićima koji su se žurno okupili protivu njega. većinom Jevreji. Ovi gromki uspes i probuđuju Ukrajinu. pošto se bila uplela u rat sa Moskvom.000 upisanih kozaka. no oni pobiše svoje starešine i pređoše pod njegovu zastavu. Bogdan Hmjelnicki. kojima su oni svojim ustancima pružali p otporu u nacionalnom. Ali ni jedna ni druga strana neće da izvrši taj ugovor.000. On zauze tvrđavu Kodak . Tako su kozaci uspeli da zn atno uvećaju svoju vojsku i da donekle poboljšaju položaj pravoslavne crkve. u koju su smestili jaku posad u. on je stupio u vezu sa krimskim hanom. Osim toga. i ovaj mu posla 12 1 vojsku od 4. povisuje broj upisanih kozaka na 40. zamkove i tvrđave utamanjujući njihove stanovnike. katolički sveštenici i Jevreji. te je često morala da čini neophodne ustupke. polazi lično na Hmjelnickog na čelu celokupne poljske plemićske vojske. koje posla na Krim. u istočnoj Galiciji. te joj kozaci nisu više bili potrebni. obavezuje se da će upravne položaje u okruzima Kijeva. U drugoj četvrtini XVII veka Poljska je ušla u period relativnoga mira. potuče poljsku prethodnicu na reci Želtija Vodi (Žute Vode). U dvodnevnoj bitci kod Zborova. Sp ahije. koji pljačkaju i ruše vile. a prema planovima francuskog inžinjera Boplana. Ali krajem XVI veka. Izgledalo je da su ove mere umirile zemlju. da će ukinuti uniju crkava. kozaci su bili primorani godine 1638 d a prime čitav niz ograničenja. i ona je ponovo pokušala da ih pritegne. prestravljeni. jedna posada sastavljena od upisanih kozaka smestiće se u Sječi da pazi na ponašanje Zaporožaca i da ih sprečava da primaju begunce iz pokrajina potčinjenih Poljskoj. a jednoj velikoj vojsci stavili su u dužnost da obezbedi opšti mir u Maloj Rusiji . Godine 1648 jedan od velikih kozačkih starešina. hetmane Potocko g i Kalinovskog. beže iz Ukr ajine gde smrt sustiže sve one koji nisu imali vremena da pobegnu.000 ljudi. te da zbace jaram poljskih spahija. Krimski han sa svojom hordo m dolazi u pomoć Hmjelnickom. Godine 1649. gde uhvati dvojicu neprijateljskih starešina. tvrđavu Kodak. Ugovorom kralj zvanično priznaje Hmjelnickog z a kozačkog hetmana. uzvodno od zaporoške Sječe. a potom i samu poljsku vojsku kod Korsunja. Jo van Kazimir koji je tek bio izabran za kralja Poljske. Na čelu Tatara i zaporoških kozaka koji su ga izabrali za het mana. Pobeđeni kozaci bili su mirni i poslušni . koja je tinjala. i postavlja pravoslavnog a kijevskog mitropolita za člana Senata sa istim pravima koja imaju i katolički nadb iskupi. neće da ponište crkvenu uniju i da dopuste mitropolitu da zasedava u Senatu. i njihove sta rešine naimenovaće vlada. a potom i sa Turskom. Unijatska crkva. smatrala je da je konačno savladala pravoslavlje. to smirenje bilo je samo prividno. unijatsko sveštenstvo. činili su što su hteli sa kme tovima i davili ih nametima. sotnik (stotinar) iz Čigirina. Radi veće bezbedn osti Poljaci su sagradili na Dnjepru. a naročito da pod svojim okriljem uspostave episkopsku hijerarhiju uništenu posle sjedinjenja crkava. niti mogu da . Černjigova i Braclava p overavati samo pravoslavnima. te pobu na.su se istakli kao zaštitnici Malorusa. Posle n ovih žestokih pobuna koje su svirepo ugušene. — Uistini. pobegao je u zaporošku Sječu i tamo digao bunu. ubuduće će biti samo 6. ostali kozaci prevešće se u red seljaka.

na predlog Hmjelnickoga. Ostali društveni redovi u Maloj Rusiji zadržavaju isto tako svoja nekadanja prava . najbliži saradnik Hmjelnickoga. uz pripomoć bojara Šeremetjeva. ali se ne mešaju u kozačke poslove. za kojom je išao jedan odred maloruskih kozaka. Vigovski je prinuđen da se odreče s voga zvanja. a na ročito kada se Švedska pridružila njenim neprijateljima. Moskva se istina potužila zbog toga Hmjelnickom. Ovoga puta prilike su manje povoljne za kozake. kozačka vojska je i dalje znatno premašivala ugovoreni broj. p ošto je odbio Poljake i njihove nove saveznike Tatare koji su bili prodrli u Podol iju. gde su mnoge kozačke starešine žalile za poljski m gospodarstvom. Borba Moskve sa Poljskom i Turskom. 000. a po njegovoj smrti godine 1657 i njegov naslednik kao hetman. i uz pripomoć Tatara pobeđuje moskovsku vojsku. U isto vreme Hmjelnicki. Naposletku Hmjelnicki. odlučuje da se odvoji od nje i da prisajedini Malu Rus iju Moskovskoj državi. Moskovske vojvo de stanuju po velikim gradovima. čijem su primeru sledovali ostali članovi kozačke uprave. sastavljeni su uslovi prisajedinjenja. ali ga pri kupljaju izabrane mesne vlasti pod kontrolom moskovskih činovnika. a naročito pravo da biraju svoje starešine i sudije. Položaj Poljske izgleda očajan. Kao vrhovni vla dar ujedinjene države. Jedan od ovih nezadovoljnika je sekretar kozačke vojske Ivan Vigovski. Ovoga puta sazvan je Zemski Sobor da ispita Hmjelnickove predlo ge. Hmjelnicki je prinuđen da prim i nov ugovor. U Moskvi. Broj kozaka utvrđen je na 60. izaslanika Moskve. u Perejaslavlj u. Prisajedinjenje Male Rusije Moskovskoj državi. Ona traje dve i po godine sa raz ličitim obrtima. krimski han izdaje svo je saveznike na bojnom polju i napušta poražene kozake. te car Aleksej Mihailovič. Georgij. — Isprva je borba sa Poljskom bila povoljna po Moskvu. Isto tako vojvoda i vojna posada ostadoše samo u Kijev u. potom je pristao da stavi Malu Rusiju pod vlast carevu. i Mos kva se tome nije protivila. Njena glavna vojska. U odlučnoj bitci kod Berestečka. Hetman zadržava ograničeno pravo da održava diplomatske odnose sa drugim zemljama. Ali je ovakva poli tika ozlojedila proste kozake. nijednom rečju ne spominje uniju i svodi broj upisanih kozaka na 20. Ali ni ovaj ugovor se ne izvršuje: broj kozaka premašuje nametnutu cifru. moskovski car ima prava da u njihovom kraju dodeljuje pojed incima imanja i naseljeno zemljište. posl e nekoliko pobeda u 1654—1656 godini zauzela je celu Malu Rusiju i veliki deo Litv anije. i prvi koji se koristio tim pravom bio je sam : Hmjelnicki. Skoro odmah zatim borba se nastavlja svom žestinom. Kozačkom vojs kom zapoveda jedan hetman koga bira rada i koji je dužan jedino da o svom izboru o bavesti cara i da mu položi zakletvu vernosti.000. zauzeo je oblast Helma i istočne Galicije. no ona se nije htela odazv ati sve dok nije videla nikakve stvarne koristi i dok se nije potpuno uverila u slabost Poljaka. a sel jaci odbijaju da priznadu vlast spahija koje su oni prognali. Zbog toga rat uskoro opet počinje.trpe broj od 40. sporazumno sa hetma novim izaslanicima. koji je izabran za hetma . Porez što ga plaćaju seljaci i građani predaje se državnoj blagajni Moskve. Ali uskoro izbijaju raspr e između Švedske i Rusije. — Januara 1654 godine. a porez prikupljen od maloruskih seljaka i građana išao je u kasu hetmana umesto da se predaje carevoj blagajni. uvidevši da ne može savladati Poljsku samo svojim sopstvenim snagama. jer je borba sa Poljskom oko Male Rusije još uvek traja la. On pregovara sa poljskom vladom o prisajedinjenju Male Ru sije Poljskoj. nemiri izbijaju. rada (savet) kozačke vojske. te sin Bogdana Hmjelnickog. Ona j e našla saveznika u samoj Maloj Rusiji. izuzev Poljsku i Tursk u. a li nije mnogo navaljivala. jer bi im ono dopustilo da u Ukrajini steknu položaj kakav je ima lo poljsko plemstvo. I pored ugovor a od 1654 godine. zaključi sa Poljskom primirje koje mu je ostavilo najveći deo maloruski h i beloruskih teritorija. namamljen izgledom da dobije pol jski presto.000 kozaka. Ovo zatišje omogućilo je Poljskoj da se oporavi i prikupi snagu za novu borbu. On je već bio pozvao u pomoć Moskvu. odlučuje 12 2 da se preda moskovskom caru i da mu položi zakletvu. Kozaci zadržavaju kao svoju sopstvenost zemlju na kojoj žive i sva svoja prava i povlastice.

koji uspeva da uz pripomoć moskovske vojske odbij e Poljake. upropast ila su Ukrajinu na desnoj obali. nedav no veoma bogata. i kralj Mihail Višnjovjecki primoran je da po ugovoru sklopljenom u Bugaču 16 72 ustupi Ukrajinu na desnoj obali Turcima. koji godine 1676 kapitulira i ostavlja mu grad. posle pustošenja za vreme unutrašnjih nereda. Hetman desne obale. Iako Moskva nije uspela da ponovo osvoji desnu obalu Dnjepra. prostog kozaka. podiže bunu protiv u Rusije. jer nije dovoljno jak da odoleva Poljacima i onim kozacima koji su njihovi saveznici. odbija njihov prvi napad. ugovarači su se obaveza li da je ne posedaju ponovo i da ne naseljavaju iznova oblast između Buga i Dnjepr a. u želji da spase svoj položaj. Potpisujući taj „večiti mir”. Doroše nko. Ovo primirje izazvalo je u Maloj Rusiji jako nezadovoljstvo. gunđaju. ostali su bez uspeha. ona je postala skoro prava pustinja. ali godine 1678 nov turski pohod primorava Ruse da se povuku. Moskva se sprema da učini izves ne ustupke. te se njeno stanovništvo raselilo. P ustošenja za vreme ovoga rata. Ova dugotrajna borba iscrpla je snagu Rusije. no ta optužba bila je besmislena i trebala je samo da posluži kao opravdanje za Golicinov poraz. Jer je on popustio navaljivanju Moskve i do pustio da moskovske vojvode uđu u varoši Male Rusije i predao im upravu nad gradskim i seoskim stanovništvom sa pravom da prikupljaju sve poreze kojima je ono podložno. sa jednim malim pojasom zemlje na desnoj obali. a na desnoj obali Kijev i njegovu oko linu. ona je ipak povrat ila ranije osvojene oblasti. kojih su se Poljaci potpuno odrekli. te se proglašuje za turskog podanika. a na levoj obali za Moskvu. Dva vojna pohoda na Krim. I doista. Leva obala izabira za hetm ana Bruhoveckog. kome pomaže moskovska vojska sa Šeremetjevom na čelu. i sada Georgij Uskoro zatim Poljska uspeva da p 12 3 Hmjelnicki prelazi na drugu stranu. Ali sad Turci opsedaju Čigirin. Venecije i Rusije. Malorusi. po k ome joj je Poljska ostavila od Male Rusije samo levu obalu Dnjepra i grad Kijev. Poljska je računala da uvuče Rusiju u jedan savez protivu Tu rske. Samojlovič. pojavljuje se na levoj obali. Već nekoliko godina Mala Rusija je rastrzana n emirima. uskoro je obrazovan savez protivu Turaka 12 4 sastavljen od Poljske. ali tada sam Bruhovecki. oni ponovo priznaju vlast Moskve. Zbog rusko-turskog ugovor a u Bakče Saraju godine 1681. Iva . Ali čim se on vratio na desnu obalu. Pošto Moskva sad smatra da Andrus ovski ugovor više ne važi. nenaviknuti na moskovske metode. te je Moskva godine 1667 zaključila sa Poljskom primirje u Andrusovu. Tursko-tatarska vojska osvaja Podoliju i oblast Galiča. jer se nekoliko kandidata za hetmanski položaj otimlju o vlast i odvlače zemlju čas Moskvi. koga će posle nekoliko godina optužiti za izdaj stvo prema moskovskom caru i zameniti Samojlovičem Za vreme ovoga hetmana Moskva ponovo pokušava da zauzme desnu obalu Dnjepra. a čas Poljskoj. Samojlovič napada godine 1675 i 1676 Čigirin. biraju n ovog hetmana. pukovnika Mnogogrješnog. ko je je godine 1686 i 1687 preduzela moskovska vojska sa maloruskim kozacima pod z apovedništvom kneza Vasilija Golicina. ponovo polaže zakletvu Moskvi. ona će i ostati u takvom stanju. Hetma n Dorošenko pokušava da sačuva svoju nezavisnost prema Poljskoj. koje je još pojačala u nutrašnja politika Bruhoveckog. Austrije. prestonicu Dorošenka. Sam ojlovič je prognan u Sibir. optužile su ga za izdajstvo. nezado voljne hetmanom Samojlovičem. ali ne i da potčini desnu obalu. a na njegovo mesto izabran je jedan kozački starešina. vojvode i Moskovske vojne posade su pobijene. obedi Rusiju. „Večiti mir” zaključen sa Poljskom godine 1681 dao joj je zauvek levu obalu Dnjepra. Na desnoj obali Dnjepra kozačke starešine s u za Poljsku. čije starešine prilaze njemu i ubijaju Bruhovecko g.na. Kozačke starešine.

iako obavezni da daju izvesnu naknadu vlasniku imanja. — Tek krajem XVII veka jasno se ocrtavaju glavne linije unutrašnjeg uređenja ruske Ukrajine. koji su neka vrsta ministara i koji obrazuju „opšte starešin stvo”. Čak i na ovakvim imanjima su seljaci. . pala je ponov o pod vlast Poljske koja je pregla da je ponovo naseli i da je preuredi.n Mazepa. Seljački vojti. Moskva je ostavila hetmanu unutrašnj u upravu zemlje i finansije. Ovi i nteresi dolaze sve više u suprotnost sa interesima kozačke i seljačke mase. Jer hetmani i carevi razdeljuju kozačkim starešinama naseljena zemljišta. kao zapovednik kozačke vojske. ali im u nakn adu za to nameću terete. U to isto vreme Ukrajina na desnoj obali. stalež vezan zajedničkim interesima. magistrati i opštinski o dbori nadležni su samo za poslove svojih staleža. upravno središte. i prilično veliki broj 12 5 imanja pravoslavnih manastira. Pukovi se dele na stotine. Opšte starešinstvo meša se mnogo i u pukovsk e i stotinarske izbore. oni im pomažu da se okuće. i to ona koja su pripadala sitnim plemićima koji su se bili opredelili za Kozake prilikom njihovog ustanka. ali se u prak si. Posledica je toga da hetmani postaju u XVII veku zaštitnici staleških interesa kozačkih „starešinstava”. seljaci sa leve obale Dnjepra postali su slobodni i prisvo jili zemlju na kojoj su stanovali. koju su Turci napustili. a drugi da daju sve poreze i dugovanja u naturi. ali hetman. Svakim pukom upravlja jedan pukovnik i jedno „pukovsko starešinstvo. ali pri tom učestvuju još uvek istinski i prosti kozaci. u čemu ih uostalom pomaže entralna vlada koja takođe želi da oslabi i smanji vlast hetmana. I tako krajem XVII veka Mala Rusija je i dalje podeljena na dva dela. može izuzetno da naimenuje nekoliko članova. Unutrašnje uređenje ruske Ukrajine u XVII veka. posle neuspešnog pokušaja Bruhoveckog. jedan ruski a dru gi poljski. Vremenom se broj zemljoposednika brzo uvećava. koje obuhvataju iz vestan broj tržišta i sela i imaju svoje zasebno središte. Zbog toga moskovska vlada ima u poslednjoj trećini XVII veka priliku da izbliže proučava režim što su ga hetmani zaveli i da natenan e priprema svoje buduće mešanje u unutrašnje poslove Male Rusije. sastavljen poglavito od kozačkih „starešinstava”. a osim toga obogaćene starešine. Ali pri kraju XVII veka hetman i vlasti usprotivili su se primanju seljaka među kozake. Posle pobune Bogdana Hmjelnickog. Tako se stvara ubrzo jedan nov stalež zemljoposednika. Kozačka „starešinstva” nameću uskoro svoj uticaj i samome hetmanu. Sva starešinstva se biraju i njih mogu da svrgnu njihovi birači. Varoši i sela koje imaju upravu prema Magdeburškom pravu imaju izabrane ma gistrate. Njega i član ove opštega starešinstva treba da bira opšta rada (skupština) cele vojske. a ostali izabrane opštinske odbore. što im om ogućuje da imaju veliku moć. kupuju zemljišta i naseljavaju ih koz acima i seljacima koji su osiromašili u ratu. čiji su iznos prikupljale vlasti i on se trošio u unutrašnjosti Ma le Rusije. ali uistini oni drže u svojim rukama znatnu snagu i bogatstvo. Pred zakonom članovi prvoga staleža se ničim ne razlikuju od pros tih kozaka. Plemićska imanja su skoro sasvim iščezla. kor isteći se svojom vlašću i materijalnim sredstvima. građani i seljaci mogli su slobodno da ulaze u njihove redove. ostali lično slobodni i sopstvenici svog a dela zemlje. koja se go rko žali zbog toga centralnim vlastima. Isprva kozaci nisu sačinjavali zatvoren stalež. oni biraju međusobno. Ovo protivljenje nalagali su više staleški interesi nego opšti. i to na posredno zauzimanje Golicina. Od njih s u ostala tek poneka. Njena teritorija podeljena je na deset vojnih okruga ili pukova. a svakom s totinom po jedan sotnik (stotinar) i „stotinarsko starešinstvo”. građansku i sudsku vlast. svakim selom po jedan kozački ataman i jedan seljački vojt (za stupnik). Jedina razlika među njima bila je u tome što su prvi bili obavezni da vrše vojnu službu. koja pretstavljaju istovremeno vojnu. opšta uprava pripada kozačkim činovnicim a i raznim starešinstvima. dok se u isti mah uvećava stalež zavis ih seljaka. Zemljom upravlja hetman. krajem XVII veka. Svaki puk ima j edno glavno mesto. a pomažu mu nekoliko ađutanata.

Za tridesetak godina oni su potpun o naselili južni deo Kurske gubernije. kao i u XVI. i nije se on zadovoljava o da im samo poverava zapovedništvo. gde je naseljavanje prodrlo tek u XVIII veku. Vojne reforme. celu Harkovsku guberniju i zapadni deo Voronješke gubernije. što je bilo obustavljeno. oni se više nego ikada iseljavaju iz Poljske. U isti mah. ali čim su Malorusi izgubili veru u uspeh toga ustanka . te je stanovništvo stvarno ustaljeno. odonud Dnjepra. jer od Crnoga Mora dolaze neprestano tatarske najezde od kojih treba b raniti stalne naseljenike. prethodnički puk. Ovakvo vojno ustrojstvo stajalo je srazmerno malo vladu koja je plaćala „ratnicima” samo davanjem z emlje. Ove dve struj e obeležile su granice stalnoga stanovništva sve do ivica stepe. Sada je bilo potrebn o održavati pravu vojsku po evropskom uzoru. UNUTRAŠNJE UREĐENJE U XVII VEKU Unutrašnje naseljavanje. Prošlo je ono vreme kada je za odbranu zemlje prema „ravnici” bilo dovoljno poslati sv akoga leta na Oku i preko nje odrede „ratnika” koji su obrazovali nekoliko pukova: v eliki puk. desnokrilni i levokrilni puk. i u Novgorodu — protivu Švedske. i obrazuju se novi pukovi od građana i stanovnika vojnih okruga koji leže duž tih granica. između 1630 i 1645 godine. Simbirska (od Tambova do Simbirska) i Kamska (Sengilej. u Bjelgorodu — protivu Krima. na evropski način. stražarski. ukrajinsko ili m alorusko naseljavanje. ipak je država dovoljno jaka da nametne svoju vl ast beguncima i da od njih načini branioce južnih granica stavljajući ih pod svoju kon trolu. do kozačkih naseobi na na gornjem Donu. te oni postaju njena oružana straža. koje dolazi sa zapada. Ovo naseljavanje privremeno se prekida usled ustanka hetmana Hmjelnickog protiv Poljske. koje dolazi sa se vera. Menzel insk). U svakom štabu nalaze se zapovednici tuđinci ko ji uvežbavaju svoje potčinjene i uvode ih u novu taktiku konjice (dragoni i nemački ko . koja se deli na tri dela ili „zone”: Bjelgorodska (Ahtirka. isto kao i naseljavanje. čim je popravljena pustoš koju je ostavilo Doba Nemira. Moskva nije više mogla da služi k ao glavni stan vojske niti da razdeljuje pukove. kreće se u prvoj polovini XVII veka druga jedna struja. zato.4. iako bežanje se ljaka ka granicama i dalje traje. U susret ovom velikoruskom naseljavanju. Voronjež i Kozlov). A kako je o vaj pokušaj krunisan uspehom prilikom zauzeća Smolenska. Za 12 6 vreme drugoga rata sa Poljskom (1634) nedostatak graničnih utvrđenja kobno se oseća. za Mihailove vladavine Filaret je pri mao u vojsku tuđince. otpočelo se sa redovnim vežbanj em. U XVII veku. pošt o je ovo bežanje bilo kobno po zemljoradnju središnih oblasti. U XVII veku stepa ne samo da nije naseljena. Kako se rat udaljavao zajedno sa širenjem granica. u utvrđenim zonama. U XVI veku je naseljavanje stepe bilo posledica bežanja slobodnih seljaka i kmetova. ruska teritorija uvećava se naročit o naseljavanjem nenastanjenih oblasti stepa na jugu i na granicama Sibira. i spoljna politika Moskve postaje sve složenija i zahteva skupe vojne reforme. naročito Engleze protestante i Nemce. nego je i opasna. — U XVII veku. vlada je bila primora na da preduzme prinudne mere za zadržavanje stanovništva. za vreme nemira. Od 1680 godine vlada je prinuđena da podigne i treću utvrđen u liniju duž Doneca. ruske pešadije i konjice. a novac im je davala tek svake treće ili četvrte godine. vlada ponovo preduzima odbranu granice. Ustanovljavaju se štabov i na granicama. već je od njih stvarao čitave pukove. Bjelgorod. Između 1636 i 1656 godine stvara se ispred Tulske odbranbene linije nova linija. Za Aleksejeve vladavine ustano vljena su tri štaba mesne odbrane: u Sjevsku — protivu Poljske. Kontrola koju vlada vrši nad slobodnim naseljenicima olakšana je time što je iseljavan je iz središta Velike Rusije doprlo do svojih prirodnih granica. Zato je vlada pohitala da dovede nove naseljenike na granicu. poljska vlada trudi se da naseli Poltavsku oblast Malorusima. — Uporedo sa proširenjem teritorije. Sredinom toga veka već ljudi ne znaju kuda da beže da bi izbegli vlastima.

To su u pravom smislu reči vojni obveznici. U toku toga veka „ognjišta” podložna porezu popisuju se u dva maha. ali na prvi poziv oni moraju da se okupe u jednoj određenoj varoši njihove zone i da tu obrazuju pukove. godine 1680.njanici) i pešadije. ali u XVII veku već se otst upa od utvrđenih pravila. svi porezi postaju grupni. između njih prem a njihovoj finansiskoj moći. Osim toga. „raspoređuje i određuje”. Potčinjavanje društvenih staleža. trošak je utrostručen: 750. Vlada im dodeljuje zemlju kao nagradu za njihovu vojnu službu. a to je polovina državnog budžeta. Osim toga. Da bi se obezbedilo prikupljanje novih poreza. nego uopšte na sve pojedinačne obaveze prema državi. Golicin je up otrebio te oblasne pukove sastavljene od starih i novih elemenata. što bi krajem XIX veka pretstavljalo sumu od 3.000 rubalja. Finansiske reforme. — Ovo načelo zajedničke odgovornosti primenjuje se ne samo na pribiranje poreza. 12 8 nego i sopstvenici slobodnih baština (votčina . Plemstvo. seljaka i građana. i sav teret pada na ročito na seljake iz „crnih (oporezovanih) okruga” na severu. osiromašilo za vreme nemira. ali ona budno p azi da ta zemlja „ne iziđe iz ratničkih ruku. Početkom XVII veka izdržavanje vojske zahteva oko 250. 12 7 Krajem toga veka. dok su najpotrebniji predmeti srazmerno poskupeli. koji iznose obično dvadeseti. moralo je biti sasvim oslobođeno poreza. na obaveze ratnika. Međutim. pore zi.500. izvršen je nov popis poreskih obvez nika koji su se raselili za vreme nemira. najpre od 1646 do 1648. razume se. a to će reći a one koji nisu potčinjeni privatnim zemljoposednicima. porez se teško pribira. Vlada ne traži više da po smrti jednoga vojnog obveznika nje gova zemlja bude predata onome koji može odmah da preuzme njegovu vojnu obavezu. kao što smo videli. izišli su iz Doba Nemira mnogo pouzdaniji u sebe. oni su još daleko od toga da imaju onaj povlašćeni položaj koji će steći u XVIII veku. v lada sad pristaje da to imanje ne upisuje u „carev spisak” sve dok pokojnikov sin ne odraste. te mo gu čak i da nameću svoju volju vladi.” Sopstvenost takvih državnih imanja bila je tačno određena u XVI veku. da ne bi palo u ruke tuđim licima. Ratnici. nego „ognjište” (dvor). Ovaj način je neizbežna posledica primitivne administrati vne organizacije. pa ipak.000 rubalja. — Da bi se popunili ti novi izdaci. vrednost novca je znatno opala: rublja je izgubila četiri petine svoje vredno sti. država je prinuđena da ih grupiše i da im nametne zajedničku odgovornost za plaćanje por eza. a potom od 1678 do 1680 godine. Za vreme ratnih pohoda na Krim. Ovaj sistem staje vladu mnogo više nego pređašnji. Izvesna određena grupa poreskih obveznika op orezuje se izvesnom sumom koja se potom deli. Posle nemira državna blagajna je ostala prazna. za vlade Ivana Groznog. poreska osnovica neće više biti „ralo” (soha). Po završetku vojne obuke vraćaju vojne obveznike njihovim domovim a. ili 10. u XVII veku vlada konačno usvaja jedno novo gledište: vojnoj obavezi podložni s u ne samo pritežaoci imanja dobivenih od države (pomjesća). Pošto su imanja ostala napuštena. na černosošnjije. ona pristaje takođe da ga ostavi drugom mužu udove ili vereniku pokojnikov e ćerke. Iznos ovih poreza je mnogo veći nego ranije: porez na otplavna (nanosna) zemljišta (jamskoj) je 85 puta veći neg o ranije. povećani su. a novi porez na strjelce prelazi od četvorostrukog na sedmostruki u toku XVII veka. deseti ili čak i peti deo vrednosti imanja. Godine 1680 Rusija je konačno podeljena na oblasne vojne o kruge. o kojima će kasnije biti reči. što uostalom ima za posledicu vanje obrađene površine. povrh sv ega.očevina) koji su dotada bili oslobođeni . nesposobna da stupi u neposredan dodir sa poreskim obveznicima .500. pri svakom novom vojnom pohodu pribegava se izvanrednim porezima.000 rubalja.000 na kraju XIX veka.

ili da ode na rad drugde. Da bi ovo uzajamno jamčenje bilo uspešno. Pošto su ratnici obavezni na vojnu službu. produžen je na deset. što je obavezalo izvesnu grupu stanovnika. oni biraju između sebe jednoga plemića koji ima dužnost i pravo da određuje uslove pod kojima će svaki od njih ispunjavati svoju vojnu obavezu. Jedan seljak. d ok G opet jamči za D i tako dalje. jer je tjaglo. vlada zavodi jednu zaštitnu mer u koja pretstavlja „lanac”: posednik zemlje A jamči za posednika B. to je načelo koje je vlada primenila na seljake. Usled ovoga gubi se pojam „slobodnog ratnika” koji može da menja gospodara p o svojoj volji. a ovaj jamči za G. Ali već ova i ovakva preporuka. kakve su obav eze građana? Varoši se još uvek malo razlikuju od sela. pokazuje dokle idu gospodareva prava. Tek u XVIII veku biće ukinute ovakve protivrečnosti. U XVII veku on slobodno pretvara svoje seljake u sluge. zato je ona vezala za „ratničk u zemlju” sve seljake koji su bili upisani prilikom popisa stanovništva od 1646 do 1 648 godine. bez ikakvih pri nudnih mera za njeno izvršenje. Zbog toga se vlada trudi da poresku obavezu pretvori u ličn u. „prava varoš”. razdeljuj e 12 9 seljake. a seljaci na plaćanje poreza. ili obaveza plaćanja poreza. ima pravo da i sam kupuje otroke. u posadima. jer čak i kada ubije svog otroka. Odavno su ratnici pokušavali da izdejstvuju zakon koji bi konačno vezao seljake za njihove gospodare i oduzeo im pravo da menjaju gospodara. Zakonik cara Alekseja iz 1649 godine preporučuje izrično vlastelinu da ne ubija. Ali seljak koji je radio na zemljištu nekoga privatnog posednika ili na crn oj zemlji” mogao je napustiti mesto za koje je bio vezan kao poreski obveznik. pa su plemići podeljeni na k ategorije prema njihovom bogatstvu. on odeljuje porodice. koji može da bude prodat. i to pravo vidno je istaknuto time što pored nekojih spahiskih dvoraca postoji i tamnica sa okovima za ruke i vrat. odobrena je ili bolje reći nametnuta je neka vrsta samouprave plemićima koji imaju zemljišne po sede. Tada je isto tako ukinuto pravo „starinaca” — a to će reći onih koji odavno žive na is tom zemljištu i pod istim gospodarem — da mogu napustiti vlasnika zemlje na kojoj st anuju. Državni interesi poklapali su se sa intere sima posednika. carevi ratnici postaju prinudno ratnici države. pa čak i sa svojim gospodarem. a 1607 na petnaest godina. On čak prisvaja pravo da im sudi. Godine 1607 jednim ukazom koji nije bio primenjen vezani su seljaci za posednike zemlje kod kojih su se zatekl i prilikom popisa 1592—1593 godine. Vezati ličnost za zemlju da „zemlja ne bi izb egla poresku obavezu”. otuda . sam o ako nađe sebi zamenika. koje je država rado htela da zadovolji. da zaključuje ugovore sa državnom blagajnom. okrivljeni se čak stavljaju na muke. Otada sopstvenik postepeno stiče vlast nad ličnošću seljakovom. naročito na on e koji žive na zemljištima čiji su vlasnici obavezni na vojnu službu. jedino centar varoši. i veliki deo njihovog stanovništ va sastavljen je od „rabotnika”. bilo vezano za zemlju a ne za ličnost. pretstavlja upravno i vojno središte. Za Mihailove vlada vine vrši se revizija svih plemićskih imanja da bi se položaj i zvanje svakog posednik a doveli u bolju srazmeru sa veličinom njegovog imanja. pa ih čak i prodaje. jer je obavezan n a vojnu službu. i to na račun seljačkih prava. Trgovci i zanatlije nastanjuju se na periferiji. menja ih. Uskoro potom. Da bi obezbedila pravilnost te službe. sredinom XVII veka. Država sad zahteva vojnu službu i od ovih „posednika” i dodeljuje imanja samo onima koji nemaju baštine ili onima čija je baština m ala. seljak kome sudi njegov gazda može da bude tužilac u nekoj parnici. itd. koji je godine 1597 bio utvrđen na pet godina. To je uglavnom isto ono načelo koje vezuje i poreske obveznike i nameće im zajedničku odgovorno st. ne ranjava niti mori glađu čoveka koji mu je potčinjen. Zakonski rok za istraživanje i prinudno vraćanje odbeglih seljaka. Državni i dvorski seljaci vezani su za zemlju i opštinu još u XVI veku.svake vojne obaveze. konačno je z abranjeno svakom posedniku zemlje da menja svoj društveni položaj. gospodar ne podleže nikakvoj zakonskoj odgovornosti. No i pored toga zakonodavstvo je i dalje veoma nejasno. te je porez na zemlju koji se određivao prema „ralima” zamenila porezom na „ognjište”. Isto tako jedan fiskalni razlog objašnjava postupno potčinjavanje i vezivanje seljak a za zavičajnu opštinu. Istina.

prva briga je da se varoši odvoje od sela. a drugi u svoje posade. desetak. Odavno se njima razrezuje porez ne prema „ralima”. stanovništvo je tamo pohrlilo čim su i gradovi bili podvrgnuti jednom naročitom porezu. „Velikom Blagajnom”. — Ove reforme odnose se naročito na mesnu i finansisku upravu. koja se može završiti uzapćivanjem gostovog imanja. ipak su i pored toga postavl jane i vojvode koje je Moskva slala da budu na čelu izvesnih okruga naročito izloženih neprijateljskim napadima. Napor koji je učinjen da bi se poboljšale finansije izazvao je izvesne iz mene u poreskoj administraciji. i od seljaka nastanjenih po predgrađima. u kojoj su usredsređena sva glavna priman ja. a seljaci i građani koji su se sklonili u predgrađa vraćeni su jedni u sela. I najzad. sredinom XVII veka svi „varošani” su oporezovani lično. sposobniji da plaćaju više nego sel jaci. a raniji vojni okruzi poslužiće kao osnovica za podelu zemlje na „gubernije”. Često se u nekojim okruzima ponovo postavljaju zaklete staroste umesto vojvoda ili uporedo sa njima. Na varoši padaju u XVII veku s vi vanredni nameti. koji ne plaćaju porez. Zanatlije i trgovci su. i nameće im posebne dužnosti. posle ukidanja vojv odskog zvanja. koji je veoma unosan za državu. Krajem toga veka. gde je usredsređena celokupna vojna odbrana. vrši se d ecentralizacija u finansiskoj administraciji i pribiranju poreza: tu dužnost sad v rše mesni vojni štabovi. Ova dvostruka evolucija završiće se tek za vladavine Petra Veli kog. pred građa ili kako su ih tada zvali sloboda. za čiji iznos oni jamče svojim imanjem. Strogo je zabranjeno prodavati dućane i varoške kuće ljudima nekoga drugog staleža. petnaestak i dvadesetak. htelo se da se u iste ruke usredsrede sve prikupljene sume. a ne prema površini zemljišta koje poseduju. razume se. ali čije kuće nisu oporezovane. „carinu” i „krčmarinu”. Potom se građani podložni plaćanju poreze razlikuj u u isti mah i od ratnika nastanjenih po gradovima. Pošto novac pritiče iz severnog dela zemlje. Kada je potrebno da se izvrši opšte i konačno potčinjavanje stanovništva. ovim gostima dodeljuje se celokupna uprava po varošima. više upravne starešine koje je postavljala centralna vlast. vlada ga 13 0 poziva u Moskvu i uzima u službu kao gosta ili zakletog trgovca. Varoša ni čak nemaju više pravo da se sele iz jedne varoši u drugu. što pretst avlja jednu izvesnu pretpostavljenu površinu zemlje. uostalom veoma malobrojni. Naprotiv. nego na onoga u či jem je vlasništvu. Upravne reforme. Kada su za vladavine Ivana IV nekad anji namesnici ili volostelji zamenjeni starostama. Čim se koji trgovac iz u rašnjosti obogati. U toku celoga tog veka organizacija prikaza pokazuje dve različite težnje. lišena svake oblasne upravne podele. Ove preteče krupne buržo azije. imaju dužnost da prikupljaju glavne posredne por eze. na jugu Rusije. nego neposredno postavljenog od centralne vlasti. ne izbornog. Bio je to pokušaj da se upravna vlast usredsredi u ruke jednog jedinog velikodostojnika. i vlada mu pribegav a dosta često zbog zloupotreba što ih čine vojvode i zbog teškoće da se nad njima vrši uspeša nadzor. načelo biranja nije konačno napušteno. Za Doba Nemira ovo zvanje se još više rasprostrlo. Ipak. Usk oro su i stanovnici predgrađa podvrgnuti plaćanju istoga poreza koji plaćaju varošani. i porez se ne razrezuje više na zemljište. nego zanatstvo i zanatska zarada. i krajem toga stoleća zamenjuju se jednim pravim m inistarstvom finansija. Tako će XVII vek samo ocrtati u glavnim potezima jedno upravno uređenje sa više smisl a nego što je bila zamršena uprava. ukidaju se nekadanje sasvim proi zvoljne podele zemlje na „četvrtine”.naziv posadskije ljuđi kako nazivaju varošane. kada je suma koju je trgovac prikupio niža od onih iz prethodnih godina. nego prema „ognjištima”. pod pritiskom izuzetnih potreba što će ih rat izazvati: mesto Velike Blagajne z auzeće Ratuša. vrši se stroga istraga. gradsku elitu. Oko posada stvara se treći pojas. vlada odabira n ajbogatije varošane. Za Mih ailove vladavine ono se uopštilo. koju mu je os . Početkom XVII veka u izvesnim okruzima bile su vojvode. Trgovački lokali u varošima plaćaju jedan zaseban porez. Usled toga zabranjen o je ratnicima da se bave trgovinom i zanatima na štetu varošana. Isto tako u varošima se pokuša va da se oporezuje ne bogatstvo. čije je stanovništvo oslobođeno opštinskih poreza .

lome nameštaj. u Pokrovki. ponikao je čitav jedan tuđ nski kvart koji je dobio ime Njemeckaja Sloboda (nemačko predgrađe). najzad je počelo da pri vlači pažnju. Matvjejev i njihovi sinovi. Moskovska grubos t prelazi u poslovicu. postavljen pored cara umivaonik i peškir. Istina je da je 13 1 Rusima strogo zabranjeno da odlaze u Evropu. trgovaca i kućevlasnika. Ali je posledica toga bila suprotna onome što se očekival o: iako su neposredni odnosi prekinuti. i sve jačeg tuđinskog uticaja. naredila da se prodaju kuće tuđinaca. oblače se kao Evropljani i čije ponašanje n e vređa njihove sabesednike. a ponekad nosili čak i rusko odelo. koja teži da sačuva svoje tradicionalno obeležje. ali . ali sad Moskva odlazi da u Njemeckoj S lobodi potraži zabave i vaspitanja. uzimali rusku poslugu. Rusija nije više ona nepoznata zemlja koju j e Herberštajn otkrio krajem XV veka.tavio u nasleđe XVI vek. Njihovo prisustvo. evropska kultura je tamo duže ostala nedirnuta. na traženje sveštenstva. jer se smatra da je svaki tuđinac 13 2 „nečist”. Najjači uticaj izvršili su tuđinci nastanjeni u Rusiji. da se poruše njihove crkve i da se oni nastane u njihovom nekadanjem predgrađu. on se može videti samo na trgu ili u dućanima. i car je žurno brisao desnu ruku posle rukovanja sa poslanicima. — Već u XVI veku. Tuđinci u Moskvi. Kad ruski diplomati moraju da se poja ve u inostranstvu. tuđinci su se sprijat eljili s Rusima. Ruski poslanici oštećuju stanove. ali su oni samo jedan izuzetak. ostavljaju za sobom neizdržljiv zadah i neverovatnu nečistoću. jer veruju da će tako održat i svoj ugled i dostojanstvo. — Isprva je neprijateljsko držanje stanovništva otežavalo sva ki odnos sa tuđincima. tuđince koji poznaju jezik dotične zemlje. 5. oni ne samo da neće da poštuju običaje te zemlje. u Tverskaja. kao divljake. šubarama. inače može čovek da bude uhapšen i d se kaže: „Ti ćeš i sam postati Frank (Evropljanin). Pavla iz Alepa koji je pos etio Moskvu posle 1660 godine. kao što smo rekli. a sagrađena je i jedna reformistička (kalvinistička) crkva. Kada se oni pojave na ulici. ne iz straha da će biti izloženi tuđinski m uticajima. Nekolicina obrazovanih Rusa sa kraja toga stoleća. u Arbatu i Sivcevom Vražeku. ovaj kvart je napušten. i pokazati nadmoćnost svoje kulture. na ušću Jauza. nakinđuren i svojim dugačkim i šarenim kaftanima. čizmama drečavih boja i haljinama sa ruka vima dugačkim po dvanaest aršina. jer su tuđinci više voleli da se nastane u samoj Mosk vi.” To ne sprečava odnose sa tuđincima. PREOBRAĆAJ ŽIVOTA I OBIČAJI POD TUĐINSKIM UPLIVOM U XVII VEKU — RUSIJA TRAŽI SVOJ PUT Ruski nacionalni ponos. jes te borba između nacionalne kulture. Po rečima jednoga istočnjačkog kaluđera. na reci Jauzi (kasnije je to bila Nemačka ulica u Lefortovu). Za Aleksejeve vladavine vlada je. kako su verovali Evropljani. vaspitani su baš u takvoj sred ini koja je održavala veze sa inostranstvom. Prodiranje tuđinskih knjiga. nego rado postupa ju sasvim suprotno i izazivaju neprestano teškoće i raspre. u Čisćije Prudi (čiste bare). — Druga karakteristična crta XVII veka. svetina se smeje i posmatra ih radoznalo . bar kada se tiče k je. tuđinci nisu više u Moskvi. u samoj Moskvi. Spaljen za Doba Nemira. koje je u početku ostalo nezapaženo. naučili jezik. za vreme prijema stranih poslanika. Tek krajem XVII veka počinju Moskovljani da uviđaju kakav utisak ostavljaju svojom g rubošću i smešnom gordošću. kao na primer Ordin . Dve nove protestantske (luteranske) crkve podignute su osim jedne koja je već post ojala. te su sad oni izgledali mnogo opasniji pego kada su bili izdvojeni u z asebnom predgrađu. niko ne može da uđe u dom nekoga evropskog trgov ca. Oni počinju sve češće da šalju u inostranstvo. nego stoga što su Rusi smatrali za greh i skrnavljenje svako mešanje sa drugim narodom. Tako je u Moskvi.Naščokin.

ni zahtevaju opreznost. Jedan ukaz iz 1672 godine dokazuje da su tuđinske knjige v eć prodrle u izvesne oblasti Rusije; on „zabranjuje strogo ljudima svih staleža, stanovnicima varoši, posada, predgrađa, okruga, sela i zaselaka da čuvaju javno ili tajno knjige štampane na latinskom ili poljskom jeziku”, i naređuje da se takve knjige predadu vojvodi. Te iste godine pokušava se da se u Moskvi otvori jedna prodavnica tuđinskih knjiga, ali godine 1675 jednom naredbom vlade prekida se odjednom taj pokušaj, sa izgovorom „da je nepotrebno slati u Moskvu tuđinske knjige, jer Moskva ima svoju sopstvenu štamp ariju i izobiluje knjigama”. Ovo su bile crkvene knjige, tada najrasprostranjenije ; no ipak su istoričari zabeležili u toku sto pedeset godina, počev od sredine XVI vek a, na stotinu rukopisa, prevedenih sa stranih jezika, čija sadržina dokazuje da j e radoznalost izvesnog broja obrazovanih čitalaca išla dalje od verskih štiva. V eć tada bogati ljudi počinju da stvaraju svoje biblioteke i da uzimaju učitelje strani h jezika. Usvajanje tuđinskih običaja. — Posledice ovakvih lektira koje su upoznale Ruse sa novim idejama, pokazaće se mnogo docnije. Uglavnom usvojeni su n ajpre običaji, način života, odelo, nakit i ponašanje tuđinaca. Carev dvor je dao primer, a dvorani i bogati trgovci poveli su se za njim. Već za vladavine cara Mi haila, njegova deca nose „nemačko” odelo koje je za njih poručio njihov domaći učit elj Morozov. Godine 1675 jednim dvorskim naređenjem zabranjeno je dvoranima da nos e nemačko ili ma kakvo drugo odelo, da potsecaju kosu, da nose haljine, kaftane il i šešire po tuđinskom uzoru i da tako oblače svoju poslugu; ali sve to nije sprečavalo da u Moskvi krojačke radnje, koje su sve držali Poljaci i Nemci, dobro pazare. I unutrašnjost kuća menja se. Nekadanja ruska izba preobražuje se u evropski dvorac, s a stočićima umetnički izvajanim na poljski način, sa foteljama prevučenim originalnim ve zovima; pozlaćene „nemačke stolice” zamenjuje nekadanje hrastove ili lipove klupe koje su se stavljale duž zida. Kupuju se časovnici pa čak i ogledala; istina, isprva ih prekrivaju svilom da bi se na taj način pokazalo kako oni služe za potrebu a ne za ukras. Umesto nekadanjih slika rađenih na samom zidu stavljaju se pokretne slik e, a krajem toga stoleća čak i portreti rađeni po prirodi; skromniji kupci biraj u štampane slike različite sadržine: verske, moralne, istoriske, satirične, itd.; tak vih slika nalaze koliko hoće na Vrtarskom trgu i na Kapiji Spasa, i to po ceni koj a se kreće od pola kopejke do dve kopejke komad. I zabave se preobražuju. Naročito u časovima dokolice ublažuje se strogost neka danjeg načina života. Već odavno, i pored svešteničkih zabrana, sačuvala se muzika, narodne popevke i običaji nekadanjeg mnogoboštva. Sad se na dvoru pojavljuju akrobati i mađion ičari, igrači i svirači. Pobožni car Aleksej,. nezadovoljan tim novinama, ukida te nove zabave i umesto pesama i profanih

13 3 pripovedaka zavodi crkvene pesme koje prosjaci lutalice pevaju u njegovim odajam a; orgulje su zamenjene crkvenim pojanjem: „dvorana za zabavu” napuštena je radi lova na konjima i lova pomoću sokola. Ali ova reakcija ne traje dugo. Posle ponovnog ve nčanja cara sa Natalijom Nariškin — majkom Petra Velikog — koju je u savremenom duhu vas pitao bojar Matvjejev, carski dvor zavodi, od 1672 do 1675 godine, najsloženiju za bavu — pozorišne pretstave. Reditelj tih pretstava je jedan nemački pastor iz predgrađa, a dekorater je jedan slikar tuđinac. Repertoar je pozajmljen od nemačkih putujućih gl umaca; neka „bibliska radnja” prekida se svakog časa grubim šalama, nepristojnim ljubavnim izjavama, lakrdijašenjem holandskog Pikelheringa ili čulnostima iz kakve „engleske komedije”. Ove predstave održavaju se tri godine, skoro do smrti Aleksejeve. Rusija traži svoj put: Križanićeve ideje. — Tako se krajem XVII veka stvara atmosfera po godna za uvođenje novina. Pa ipak, one izazivaju otpor i negodovanje. Jedan deo st anovništva koje se drži starih običaja udružuje se sa patrijarhom i sveštenstvom na čelu. Ru sija se očevidno koleba između starinskih i novih običaja. Ovo doba opisao je veoma ja snovidno i snažno — što jedan Rus tada još ne bi mogao učiniti — jedan slovenski savremenik, Hrvat Križanić. Veoma obrazovan, Križanić, koji je došao u Moskvu (1646—1657) da propoveda

uniju dveju crkava, vaspitan je u seminaru u Beču, potom u Rimu, gde se pripremao za misionarski poziv; ali on ubrzo pokazuje duboku veru u kulturnu misiju Moskve . To je jedan veliki slovenski rodoljub koji se više svega boji odnarođavanja Sloven a. On zazire od tuđinskog uticaja, pa ma kako on slab bio; on želi da Ruse zaštiti od njegovih posledica, a preko Rusa i naročito preko cara, i sve ostale Slovene. Pa ipak je Križanić, iako je idealizovao slovenstvo, veliki realist koji vidi stvari onakve kakve jesu. Njegovo je načelo da traži put „razuma” između dva sasvim suprotna uti caja, podjednako opasna i između kojih se ruski duh koleba, između grčkog i nemačkog uti caja. Rusija treba samo da izabere; ali, da ne bi ona izabrala nasumce, treba jo j osvetliti put. Grci, to znači jaka reakcija; Nemci, nepromišljeni napredak. Prvi p ut vodi unazad, u mrak; drugi vodi ka primamljivoj budućnosti. Ali, između ta dva pu ta postoji razumni napredak, koji ne kida sa prošlošću c ne nosi u sebi opasnost odrođavanja. Ako su Nemci pristalice svake novine, a Grci protivnici svega što je n ovo, „razum” pokazuje da ništa ne može da bude dobro ili rđavo jedino stoga što je novo, jer ono što je danas staro bilo je nekada novo; dakle, ne odbacujmo ono što je dobro u novome, nego se naučimo da ga zapazimo. U pitanjima vere ne sme biti nagađanja. Za K rižanića, koji je katolik, Nemci su „đavoli” i „zmajevi” koje treba izbegavati i mrzeti; u ov m sporu on je gotov da stane na stranu pravoslavnih. On je manje nepopustljiv ka da se tiče odnosa između nauke i vere i slobode mišljenja, koju dopušta u pitanjima vere . Višim staležima dopušteno je da proučavaju filosofiju, kao što su je proučavali crkveni oc i. Ne treba odricati svako učenjaštvo i propagirati neznanje, kao što čine Grc i; ne treba se protiviti slobodi

13 4 propovedanja koju zastupaju Nemci, ali je treba ostaviti episkopima, je r oni jedini dobro poznaju načela hrišćanskog morala. Ne treba prezirati isposništvo, k ao što čine Nemci, da bi se predalo telesnim uživanjima, ali treba u isti mah izbegava ti licemerstvo i sujeverje Grka. Iako ih ne treba slušati kada u politici preporučuj u da se u svemu podražava Turskoj, ipak je nepravedno smatrati da je nečovečno i varva rsko sve što je tursko. Iako ne treba potcenjivati snagu ruske države, ipak je ne tr eba raspirivati i verovati u bajke i smešna pripovedanja grčkih obožavalaca koji naziv aju Moskvu „trećim Rimom”; moć ruske države ne razlikuje se niukoliko od moći ostalih zemalj a. Križanić smatra da su najopasniji neprijatelji Nemci, zbog nadmoćnosti njihove kulture , njihove obdarenosti, zbog svih pozitivnih i primamljivih strana njihovog karak tera, koji i on sam ceni. On rado priznaje da su Sloveni na sredini između divljak a i prosvećenih naroda, i povlači između Nemaca i Slovena ovo poređenje: „Naša spoljašnost ni e privlačna, a tuđinci su lepi, i zbog toga se oni gorde i ponose; mi smo zatvoreni u sebe, a oni su rečiti; mi smo spora duha i prostodušni, dok su oni prepredeni. Mi smo neumereni i rasipni, ne vodimo računa o svojim troškovima i prihodima, i mi samo rasipljemo i traćimo svoju imovinu; a oni su štedljivi i grabljivi, i u svemu traže s amo dobiti. Mi smo leni, mi ne volimo ni učenje ni rad; a oni su vredni i iskorišćuju svaki trenutak. Mi se zadovoljavamo svojim grubim odelom i skučenim životom; a oni s u rođeni u bogatim i raskošnim zemljama. Naše reči i naše misli su jednostavne kao što su i naša dela; mi se svađamo, pa se potom mirimo; a oni su podmukli, licemerni, osvetlji vi, pogled im je neiskren, oni nikada ne zaboravljaju uvredu i do smrti traže pril iku da se osvete.” Razume se da je sasvim prirodno što Sloveni teže da podražavaju tuđincima koji ih zasenj uju: „Pošto nam je jezik nesavršen a duh siromašan, oboje skoro bez ikakve lepote, mi s e divimo rečitosti, duhovitosti, umu, veštini da se zabavljaju i veštom laskanju drugi h; oni nas love u svoje mreže kao što lovci hvataju ptice; oni nas zauzdavaju, stežu n as za vrat i teraju nas da jurimo kolikogod oni hoće.” Da li se treba predati bez bo rbe? Kako se treba boriti? Iako Križanić nije ubeđen da se Sloveni mogu izjednačiti sa E vropljanima, on zna da i pored svih njihovih prirodnih nedostataka, koji im toliko škode, oni imaju i svojih dobrih osobina. Najglavnija je njihova mlado st, jer se pred njima otvara čitava jedna budućnost. „Kao i pojedinac, i narodi se spo

ro prosvećuju. Potrebno je mnogo vremena da oni upoznadu istinu i napuste rđava shva tanja i zakone.” Na Slovene se može veoma lepo da primeni teorija o „dobima starosti” ri mskog istoričara Florusa: „Neka se niko dakle ne usudi da kaže kako su nauke nedostupn e nama Slovenima usled izvesne kobne sudbine, i da učenjem nećemo i ne možemo postići us peha u tome. Nisu za godinu dana ni za jedan čas drugi narodi stekli svoje znanje, nego su se učili postepeno, ugledajući se na, jedne i na druge.” Križanić tvrdi da je Rus ija na pragu prosvećivanja, jer nauke počinju da

13 5 cvetaju onda kada država dostigne vrhunac svoje moći; a taj trenutak se p ribližuje. Na ovome proročanstvu zasniva on svoju duboku veru u posebnu misiju Rusije prema S lovenima. Ostali Sloveni nemaju svoje otadžbine, te jedino će Rusi moći da okupe rastu reno stado. Ali da bi izvršila svoj zadatak, Rusija treba da se i sama brani od od narođavanja. U ovom pitanju Križanić gubi svoju uobičajenu umerenost i oštro napada svako pozajmljivanje od tuđinaca. Rusi moraju po svaku cenu sačuvati jednostavnost svojih običaja. Istina je da su njihovi domovi sa niskim prozorima malo ugodni, i kada s e u njima založi vatra, dim usled nedostatka dimnjaka ostaje u sobama, ne do pušta da se vidi i šteti vid. Ali domovi tuđinaca navode čoveka na lenost; mermer ni pod u njima blista se poput oltara i „ne može čovek ni da pljune na pod a da odmah ne dođe služavka da ga obriše”; i ne treba se ugledati na Nemce koji „da bi samo održali čist , ne plaše se nikakvog umora”. Istina je da rusko odelo ima izvesnih nezgoda: ono je neukusno, teško i staje mnogo novaca; ono primorava čoveka da sakriva svoju džepnu ma ramicu u šubaru, da novac drži u ustima, noževe i hartije u sarama čizama, što izaziva odv ratnost i potsmeh tuđinaca, dok je evropsko odelo prilagođeno potrebama i veoma ugod no; ali se u inozemstvu moda menja svake godine; zato Križanić preporučuje Rusima da s tvore novu nošnju ugledajući se u isti mah i na istočnjačka i na zapadnjačka odela. On pre poručuje takođe da sačuvaju svoj način života: „Rus, pošto se naspavao kako tako na nekoj klu i ili na svojoj peći, u potpunom odelu pod pokrivačem ili na slamnjači umes to dušeka, juri od ranoga jutra svome poslu ili u službu caru. Međutim, Zapadnjak se i zležava do podne u svome toplom i mekanom krevetu; čim ustane, on seda za doručak i pr edaje se dokolici” — Križanić ovde pobija ono što je maločas tvrdio — „i u svojim trenucima dokolice zabavlja se igrama, pesmom i muzikom. Viši društveni re dovi plivaju u izobilju, dok radnici grcaju u bedi; ali u Rusiji, hvala Bogu! sv i, i najbogatiji kao i najubogiji, jedu raženi hleb, ribu, meso i zadovoljavaju se kvasom, kada nema piva, te je tako sudbina seljaka i radnika bolja u Rusiji neg o u mnogim drugim zemljama.” On odobrava onu vrstu socijalizma koju pretstavljaju zajedničke obaveze stanovništva prema državi; u Rusiji svi služe državi i rade za državu: „Seljaci oru zemlju i stvaraju hleb, vojnici podnose glad i stud, prolivaju svoju krv i daju svoj život za otadžbin u. Plemići ratuju, sudovi sude, saveti većaju i pomažu caru i narodu svojim mišljenjem i radom. Sveštenici i monasi mole se Bogu za grehove svojih bližnjih.” Jedino trgovci i intelektualci ne služe ničemu. Trgovci, kao i besposleni deo plemića, jesu neradnici; intelektualci, izuzev jednog malog dela potrebnog za državnu službu, samo su „parazit i”. Pa ipak, iako se izjašnjava za samodržnu vladavinu, Križanić ne želi da car zloupotreblj uje svoju vlast. On mu savetuje da vrši samo umerenu vlast, ograničenu „slobodama” ili p ovlasticama koje su dobili razni društveni staleži, i u tome duhu on sastavlja za Al ekseja jedan govor namenjen narodu na trgu Lobnoe, čiji program potseća u mnogome na program Petra Velikog. Križanić je jamačno nameravao da zauzme položaj

13 6 jednoga od dvojice „filosofa” koje car treba da ima pored sebe „da mu kazuju istinu”; zn

a se da je on ovu neobičnu ulogu imao da vrši ne u Moskvi, nego u Tobolsku kuda ga j e vlada, malo naviknuta na političke rasprave u kojima je uvek podozrevala, iako n ejasno, neku skrivenu opasnost, radije poslala. U očima Moskovljana ovaj Sloven, koji je branio narodnu kulturu, rasuđivao je i sam kao kakav tuđinac, jer su oni većinom bili nesposobni da shvate širinu njegovih zamisl i i oduvek su smatrali za podozrivo ono što im je bilo nerazumljivo. Ono što je kod Križanića dragoceno za savremenog istoričara, bilo je opasno za tadanju Moskvu. Jer, k ao obrazovan i dovoljno nepristrasan posmatrač, Križanić se nije ustezao da ocrta živu i istinitu sliku mračnih strana ruskoga života, onih strana koje će upravo iščeznuti. Ruska kultura je spremna da izvrši ono što joj on savetuje, a to će reći da primi i usvoji um erenu količinu tuđinskih pozajmica, te da se zaštiti od nepromišljenih pozajmica. Ali je to usvajanje preteško i prekasno; u okvir stare tradicije može se uneti samo malo s tvari. Složen i znalački program što ga je Križanić preporučivao ne može se više ostvariti, t Rusija, umesto da pođe preteškim „srednjim” putem, otići u krajnosti; pa ipak, ni jednoga trenutka neće ruski narod, kao što bi se moglo dogoditi malim slovenskim narod ima, doći u opasnost da izgubi svoje nacionalno obeležje. 6. CRKVENA REFORMA I CRKVENI RASCEP (ŠIZMA U XVII VEKU) Jedan od pokušaja da se nađe „srednji” put, koji bi doprineo razvitku originalne narodne kulture, učinjen je u oblasti koja je bliska narodnoj psihologiji, a to je vera. Taj pokušaj pokazuje veoma jasno zašto Križanićev savet nije mogao da bude primenjen na Rusiju njegovoga doba. Sredinom XVII veka „smešne bajke” XVI veka liče na anahronizam; ali je opasno dirati u n jih, jer u oblasti vere i religije vlada krajnji konzervatizam. Zato, kada pobožni car Aleksej stavi sebi u dužnost da obnovi narodnu crkvu, on mora da pođe jednim no vim putem. Pošto on voli estetsku stranu verskih obreda i želi veličanstvenost i lepot u, nada se da će tim putem oživeti jednu formalističku crkvu i obrednu veru. Oko njega se okuplja čitava grupa mladih sveštenika koji idu za istim ciljem: njegov lični ispo vednik, Stepan Vonifatjev, jedan prijatelj ovoga, Ivan Neronov iz Nižnjeg - Novgor oda, nekoliko zemljaka Neronova, protopop Avakum, obdaren znatnim književnim sposo bnostima i mnogi drugi. Ova grupa trudi se da oživi veru približujući se vernima jedni m načinom sasvim neobičnim za ono doba, besedom koja se govori u samoj crkvi, koja j e prema Križanićevu tvrđenju jako omiljena kod Nemaca, ali koju Grci osuđuju. Ova nov ina jako se sviđa pastvi; svetina koju besede Neronova privlače u Kazanjsku sabornu crkvu toliko je velika, da crkva ne može da je primi; narod se tiska u porti, penj e se na prozore; slušaoci plaču razneženo, a i sam propovednik ne može da zadrži jecaje . Ranija ruska crkvena služba je potpuno nerazumljiva

13 7 vernima. Sveštenik i njegovi pomoćnici gledali su u njoj samo jednu formalnost koju je trebalo izvršiti, te su se žurili da što pre završe liturgiju: oni su pevali i čitali m olitve u nekoliko glasova jednovremeno; prisutni nisu ništa razumevali, te nisu ni slušali. Grupa reformatora želela je da na veoma blag način oživi taj obred, da ga učini razumljivijim i prisnijim vernicima. Ali i pored sve njihove umerenosti, izazval i su živo negodovanje stare svešteničke generacije: „Vi ste licemeri, — zamera im jedan mo skovski sveštenik, — vi širite jednu novu jeres, zavodite pevanje u jedan glas i poučava te ljude u samoj crkvi. Mi nikada nismo besedili u samoj crkvi, nego izvan nje. Licemeri, nečastivi je u vama!” Ova grupa bila je izabrala „srednji put” i nasula u star e mešine novo vino. Videćemo zašto ovaj put nije odveo ničemu. Patrijarh Nikon pripadao je ovoj grupi i slagao se sa njenim shvatanjima o narod noj religiji, i carev ispovednik Vonifatjev preporučio ga je Alekseju za patrijarh a. Kada je postao patrijarh, došao je brzo u sukob sa svojom grupom na davnašnjem i uvek živom pitanju štampanja crkvenih knjiga. Ove knjige, proizišle iz jedine državne štamparije koja se zvala Pečatnij dvor, bile su rđavo otštampane; njihov tekst bi o je pun varijanata. U XVI veku, da bi se ispravio taj tekst, doveden je u Moskv u Maksim Grk; ali su njegove ispravke pobudile živo negodovanje; u očima Moskovljana

, dirati u neko slovo Evanđelja, značilo je vršiti skrnavljenje. Početkom XVII veka učinjen je nov pokušaj popravljanja teksta. Ovoga puta dovedeni su Rusi, učenici Kijevske duhovne akademije koji, pošto su imali nešto pojmova o jednoj tada malo rasprostranjenoj nauci, gramatici, htedoše da razjasne smisao teksta. Proučav ajući tradicionalni tekst oni su otkrili ne samo pogreške prepisivača, nego i umetke k o zna kakvoga porekla koji su se razlikovali od originalnih grčkih tekstova , ali saglasni sa jednim jamačno veoma starim običajem ruske crkve. Osuditi te u metke kao pogreške, to je za jednoga Kijevljanina, kao i za jednoga Grka, značilo bi ti u Rusiji optužen za jeres. Jer za Moskovljane neobičnosti ruskog bogosluženja bili su najbolji dokaz da je ruska crkva, nasuprot grčkoj, ostala na pravom putu. Kada je ona postala narodna sredinom XVI veka i kada je dobila zadatak da čuva pravosla vlje čitavoga sveta, ona je baš tada izjavila da jedino njene posebnosti ispravno tumače verske dogme, te je zato ona odbila od sebe grčku crkvu. Zbog toga s u Kijevljani, hoteći da povrate ugled Grcima izjavom da oni ne samo da nisu bili j eretici, nego da je u njih bila prava vera, i da moskovski patrijarh treba da st upi u vezu sa četvoricom drugih istočnih patrijaraha, izazvali žestoku prepirku. I upr avo za vreme te prepirke izabran je Nikon za patrijarha. Posle iscrpnog proučavanj a toga pitanja, on je raskinuo sa svojim nekadanjim prijateljima, nacionalistima , i povučen svojom odlučnom i bujnom naravi, opredelio se bezuslovno za Grke. On je ča k prekoračio granice potrebnoga: „Nikon je — napominje jedan istoričar šizme, Kapterev , — zaveo kod nas grčke amvone, grčko episkopsko žezlo, grčke kamilavke i mantije, g rčke melodije crkvenog pojanja. On prima grčke slikare i zlatare, počinje da zida mana stire po grčkom uzoru; on ima prijatelje Grke i sluša njihove savete.” Na crkvenom sab oru godine

13 8 1656 Nikon ide čak dotle da izjavljuje kako „ma da je Rus i sin Rusije, on ima veru i shvatanja jednoga Grka.” Razume se da mu pristalice narodne religije živo zameraju zbog ovakvog držanja: „Ti odobravaš zakone tuđinaca i prihvataš njihova učenja, — kaže mu Ne ov, — a ranije si nam ti sam ponavljao da su Grci i Malorusi izgubili veru i snagu , i da su njihovi običaji rđavi. A sada su oni za tebe sveci i učitelji vere.” Ono što lep o karakteriše Ruse toga doba, to je da su oni nesposobni da, usled nedostatka nepr istrasnosti, nađu rešenje te čudne prepirke. Kada su godine 1645 car i Nikon zatražili s avet od grčkoga patrijarha Pajsija, ovaj im je prosto odgovorio da su crkveni obre di posledica istoriskoga razvitka pojedinih crkava i da nemaju nikakve veze sa v erskim dogmama. On „hvali shvatanje” Moskovljana koji se plaše i najmanje greške, ali „ispravlja njihovu name ru”, jer hoće da dokaže kako „šizmatici nisu jeretici”. No u Moskvi nijedna od dveju grupa n e može da prihvati to gledište; obe grupe veruju da verski obredi imaju skoro mađi jsku snagu da obezbede spas duše i da udaljavanje od njih znači izgubiti dušu. Nikon potom uspeva da dovede u Moskvu istočne patrijarhe i privoleva ih da bace an atemu na pristalice narodne crkve. Dvojica od njih, antiohiski i aleksandriski, prisustvuju crkvenim saborima 1666 i 1667 godine; oni shvataju i čine ono što se od njih očekuje. Vlada j e konačno odbacila učenje o „srednjem putu” i pošla jednim od „krajnjih” puteva podražavanja, im putem. Tako je izvršen onaj važni događaj u ruskoj istoriji, rascep između nacionalne crkve, koja je postala narodna, i zvanične crkve, koja je teoriski u pravu, ali n ema više u svojoj pastvi iskrenih vernika. Posledice ovoga videće se za vladavine Pe tra Velikog. Patrijarh Nikon pobedio je protivnike crkvene reforme, i car Aleksej, i pored sv oje naklonosti prema nekolicini članova Neronovljeve grupe, stao je na njegovu str anu. Nikon ima manje sreće kad je prišao rešavanju pitanja o odnosu između crkve i države i pokušao da obnovi papsko učenje iz srednjeg veka, te da dokaže kako je svešteničko dosto janstvo iznad kraljevskoga. Aleksej ne može da trpi takvo učenje, te je Nikon, čije je neutoljivo slavoljublje izvelo iz strpljenja „preblagoga” cara, postao žrtva svoga pokušaja da stavi crkvu iznad države. Petar Veliki s

etiće se toga kada se bude odlučivao da od crkve načini jednu državnu ustanovu. 7. DUHOVNI ŽIVOT U XVII VEKU Prosveta. — U prosveti, kao i u veri, tragovi nekadanje nacionalne kulture počinju d a se gube pod nadiranjem jedne više kulture, čije neizbežno usvajanje zahtevaju i savr emene potrebe i zahtevi tehnike. „Neznanje ruskoga naroda — kaže Margeret — jeste izvor njegove pobožnosti. On ne zna ni za škole, ni za univerzitete. Jedino sveštenici uče omladinu čitanju i pisanju; no malo nj ih se tim bave.” Ova slika je tamna, ali tačna. Tek sredinom toga stoleća, da bi mogla suzbijati versku propagandu,

13 9 vlada pomišlja da osnuje u Moskvi jednu školu, makar ona bila i osnovna. Videli smo da je vlada, usled nedostatka učenih Moskovljana, dovela iz Kijeva učene ljude sumnj ive vere. Da bi se ona suprotstavila latinskom učenju Kijevske duhovne akademije, otvoren je godine 1645 u Moskvi tečaj grčkog jezika. Posle toga, godine 1648, Fjodor Mihailovič Rtiščev otvara u Svetoandrejskom manastiru, koji je on sam osnovao, jednu školu u kojoj ukrajinski kaluđeri predaju, osim slovenske i grčke gramatike, još i retoriku i filozofiju. Ali ova škola nije dugo radila. Od 16 50 do 1665 školski razvoj se zaustavlja. Pojava verskoga rascepa (šizme) daje mu nov polet. Crkveni sabor iz 1666—1667 godine naređuje svima sveštenicima da nauče čitanju i p isanju bar svoju rođenu decu: „Neka oni prestanu da trguju sa svešteničkim položajima — kaže n — i da stvaraju sveštenike od seljaka neznalica, od kojih nekoji ne umeju čak ni sto ku da čuvaju. Kako bi oni mogli da budu pastiri ljudi? Otuda i potiču rascepi i nemi ri u crkvi Gospodnjoj.” Pa ipak, prosečni Rus je ubeđen da je prava opasnost imati mno go znanja: „Ne trudite se da vešto umujete, braćo, — može se pročitati u jednom savremenom z apisu — nego ostanite smerni. Ako te neko zapita da li znaš filozofiju, ti mu odgovo ri: Duh jelinski meni je nepoznat, ja nisam čitao retore i astronome, i nikada n isam zborio sa visokoučenim filozofima. Ja proučavam svete knjige zakona o milosrđu da bih oslobodio greha svoju grešnu dušu.” Još i krajem XVII veka raspravlja se ozbiljn o o tome da li treba naučiti bar osnove gramatike, retorike, filosofije i teol ogije da bi se razumelo Evanđelje, ili pak služiti Bogu u punoj „prostodušnosti” i či tati Sveto pismo ne razumevajući mu smisao. Od godine 1660 počinje se najzad priznavati korisnost škole. Ali, kakva ona treba da bude? Pristalice staroga pravoslavlja zahtevaju isključivo izučavanje grčkoga jezika , dok zastupnici zapadnjačkih ideja traže da se osnuje jedna „Akademija” po uzoru na Kijevsku, i da se u njoj predaje latinski. Posle dugoga kole banja vlada se odlučuje za jedno srednje rešenje: ona usvaja jedan obiman program, a li određuje da nastavnici budu Grci. Godine 1685 stižu braća Lihudi, dva Grka za koje je patriarh dao pristanak i koji su izučavali više škole u Veneciji i Padovi. Godine 1 687 učenici obeju škola povereni su njima, i tako je osnovana Akademija „sloveno - lat insko - grčka”. Isprva vlada nju iskorišćuje za ciljeve cenzure i policije. Pretvorena u neku vrstu istražnog suda, ona vrši nadzor nad svim privatnim nastavnicima stranih jezika. Jedino oni koji su učili u njoj imaju pravo da imaju poljske, latins ke i nemačke knjige i druge luteranske i kalvinističke spise, da raspravljaju o religiji i da priređuju javne rasprave o veri. Strani naučnici pretstavnici „slobod nih nauka podvrgnuti su strogom nadzoru. Oni koji čuvaju knjige o „mađiji, vradžbinama i čarolijama” i druge knjige koje je crkva osudila izlažu se opasnosti da budu spaljeni . Čak ni braća Lihudi nisu mogli da ispune ono što se od njih zahtevalo. Videćemo kakva je bila njihova sudbina i sudbina Akademije za vladavine Petra Velikog. Oni nika da nisu ni predavali teologiju, jer već 1694 godine otpušteni su zato što su „uneli u pr oste duše latinske nepravde”. To je dokaz da čak ni ona škola na koju su pristali

14 0 izvesni tradicionalisti ne može da se trpi u Moskvi i da je ona u nemogućnosti da pr uži Rusiji ma i najmanji delić nauke. Na tome polju Petar Veliki imaće da počne ispočetka; on će morati da jednim mahom zavede evropsku nauku. Naučna znanja. — S obzirom na potpun nedostatak viših i srednjih škola i na premalen bro j osnovnih škola, ne može se očekivati da su naučna znanja u Rusiji XVII veka bila na ve likoj visini. Aritmetika je jedna od najmanje rasprostranjenih nauka, čak i među stručnjacima. Zna s e sabiranje i oduzimanje, ali množenje i deljenje ostaju sasvim nerazumljivi. Teško se shvataju razlomci: školovan Rus ume da podeli jedan broj samo sa dva ili tr i; posle toga on deli delove na isti način („polovina od polovine”, „polovina polovine jedne polovine”, itd.); da bi sabrao i oduzeo razlomke, on ih zamenjuje c elim brojevima, uzimajući za osnovnu jedinicu najmanji razlomak. Izlažući prosto pravi lo o deljenju sa tri, poslednji triumf nauke, pisac jedne računice oduševlja va se mađijskom snagom „zlatnog preseka”: ako se na dva određena mesta stave dat e količine, traženi rezultat se dobiva na neki način, ali ni sam pisac ne može da kaže zašto i kako. Tek u XVIII veku pojaviće se savršeniji udžbenici. Tek godine 1647 arapski br ojevi zamenjuju u jednom ruskom udžbeniku stara slovenska slova za oznaku brojeva i tako omogućuju desetični račun; ali još i godine 1676, pod izgovorom da jedna zbirka l ekarskih recepata bojara Matvjejeva sadrži „cifre”, njegovi neprijatelji pretresaju mu celu kuću da pronađu tu knjigu „opasnu i protivnu zakonu Božjem”. Euklidova geometrija ostala je nepoznata sve do vladavine Petra Velikog. Tadanji udžbenici za geometriju, koji su ustvari samo knjige o geodeziji i zemljomerstvu, sasvim su nesposobni da objasne kako se premerava ma koja površina; površina ma kog a trougla izračunava se množenjem njegovih strana sa polovinom treće strane; da bi se izračunala površina kruga, izračuna se površina kvadrata koji ima isti obim. Uostalom, r ukopisi tih udžbenika za geometriju pre Petra Velikog toliko su izmenjeni prepisiv anjem da i ovi prosti propisi postaju nerazumljivi. O astronomiji, razume se, ne zna se ništa. Pomoću nekoliko praktičnih načina, „mesečevog kruž nja” i „sunčevog kruženja”, određuju se datumi pokretnih praznika; osim ovo nekoliko pojmova tačnih za svoje doba, svi drugi, kako u astronomiji tako i u kosmografiji, pozajm ljeni su od Vizantije, gde su bili mnogo oskudniji nego kod starih Grka. Tako na primer, egipćanski kaluđer Kozma ustao je u VI veku protivu onih koji se „usuđuju da ob jašnjavaju položaj i oblik sveta skolastičkim silogizmima, da dokazuje sferno i kružno k retanje neba, i koji hoće da geometriskim proračunavanjima zasnovanim na sunčevim i me sečevim pomračenjima odrede oblik i položaj zemlje”. Ovim znanjima iz kojih se rađa „oholost” on je suprotstavljao svoja shvatanja; on je „iz Svetoga Pisma” saznao da je zemlja, poput Mojsijevog prestola, ravna četvorougaona površina, dvaput duža od svoje širine; na ivicama zemlje uzdiže se jedan zid koji se pri vrhu zaobljava i tako stvara nebes ki svod gde obitavaju Bog i njegovi sveci;

14 1 anđeli šalju na zemlju kišu koju najpre prikupe u svojim trubama; oni pokreću i zvezde. U XVI veku prodire u Moskvu pojam o devetoro nebesa za koje su prikačene zvezde, n ebesko plavetnilo i gornji nebeski svod; kretanje zvezda potčinjeno je zakonima i vezano za sudbinu ljudi. Tadanje moskovsko stanovništvo, sa Maksimom Grkom na čelu, protestuje u ime slobodne volje protivu toga astrološkog fatalizma; ako s e sve u svetu zbiva prema neizbežnom kretanju zvezda, onda nema ni greha ni vrline . U XVII veku jedan kijevski naučnik, Simeon Polocki, pokušava da izmiri slobodnu vo lju sa neminovnošću, ne odričući se ipak glavne astrološke ideje: uticaja zvezda na čovekovu sudbinu. Imena Kopernika, Keplera, Galileja i Njutna još su nepoznata u Rusiji: Petar Veliki prvi će izgovoriti Njutnovo ime. Osnovni pojmovi iz prirodnih nauka, koji stižu u Moskvu tek u XVII veku, pozajml jeni su od srednjevekovnih enciklopedista XIII i XIV veka. Dotada su se Moskov ljani zadovoljavali vizantiskim teorijama koje potiču iz prvih vekova hrišćanst va. Vizantisko delo Fiziolog, koje je prodrlo u Rusiju zajedno sa prevodom Kozmo ve teorije, crkva je zvanično priznala. Ali, dok je u zapadnoj Evropi ovo delo

bilo veoma rasprostranjeno i postalo opšte dobro srednjevekovne misli i umet nosti, kao i neiscrpna riznica za propovednike, koji su u njemu tražili simbole, i za umetnike, koji su ih ovaploćavali, — u Rusiji je ono ostalo zatrpano u manastirs kim knjižnicama i nije se upotrebljavalo sve do XVII veka, kada je otpočeo kijevski uticaj. Ovo je tada zamenjeno jednim novim delom, srednjevekovnim Bestiariumom ( Knjiga o životinjama), iz koga su simboličnost i tajanstvenost isključene, ali koje još ne sadrži nijedne pozitivne opaske evropske nauke. Medicina i farmacija imaju, silom prilika, praktičnije obeležje. Od XVI veka tuđinski lekari sve su češći na carskom dvoru. U XVII veku pojavljuju se vojni lekari. A li tek godine 1672 odobrava se slobodno izdavanje lekova iz druge moskovske apot eke. Tada takođe tuđinski lekari počinju da imaju ruske učenike. No u tom pogledu Rusija je još uvek privržena starinskim shvatanjima. Ni Vezalova Anatomija, ni Harvejeva F iziologija nisu poznate u Rusiji. Godine 1661 lekari farmaceutskog prikaza odobr avaju rukopis jednoga Vrta svežine ili Cvetnoga vrta, koji je preveden sa jednoga latinskog izdanja iz XVI veka, a čije se nemačko i zdanje pojavilo 1672 godine; u tome delu se i dalje govori o mađijskoj snazi i oso binama dragoga kamenja, o načinu kako da se razlikuju dobri dani od rđavih, kako da se nađe sreća među ljudima i da se sazna pol deteta koje će se tek roditi, itd. Najraspr ostranjeniji udžbenik za farmaciju je takođe prevod, čiji je original izdat godine 153 4. Istina je da se ruska farmakopeja neprestano dopunjuje narodnim receptima, ko ji su često zasnovani na dragocenim oprobanim zapažanjima i koji iskorišćuju lekovitost biljaka. Dodajmo da su sva ova znanja, više manje sumnjiva i sakupljena u zastarelim izdanj ima, dostupna samo veoma ograničenom broju čitalaca iz viših društvenih redova. U narodu se naučna znanja javljaju u obliku bajki, poslovica i

14 2 narodnih pesama, i u tim narodnim umotvorinama književni izvori mešaju se sa mnogobožačk im predanjem i hrišćanskim povestima. Književna znanja. — U oblasti istorije, Rusija poznaje, sve do kraja XVI veka, samo letopise pisane po ugledu na grčke hronike. Godine 1512 jedan udžbenik opšte istorij e, zajedno sa istorijom Slovena, sastavljen u južnoslovenskim zemljama, prer ađen je za ruske čitaoce i dodat mu je kratak pregled ruske istorije sastavljen u ro doljubivom nacionalnom duhu: to je Hronograf. Sto godina docnije, godine 1617, k ada su zapadnjački i latinski uticaji potisnuli južnoslovenske i grčke uticaje, Hronog raf je prerađen prema poljskim i latinskim podacima; dodati su i novi pojmovi iz k osmografije i obaveštenja o istoriji zapadne Evrope, sve do Reformacije i otkrića Am erike, kao i o ruskoj istoriji pre Dmitrija Samozvanca. U toku XVII veka ovo izd anje Hronografa neprestano se uvećava, naročito ukoliko se tiče geografij e (Geografija od Merkatora prevedena je 1630 godine. Godine 1674 izlazi prvi udžbenik za rusku istoriju, Sinopsis, sa čisto autokratskim i pravoslavnim obeležjem. Ova nauka izgleda da se više obrađuje i uživa veću potporu nego druge, ali osnova istoriskog izlaganja ostaje i dalje puna legendi i bajki. U književnosti, gramatika, čija je važnost zvanično priznata početkom XVII veka, zauzima prvo mesto. Godine 1634 pojavljuje se prvi moskovski bukvar od Vasilija Burceva, ali je to samo preštampavanje jednoga bukvara izdatog u Vilni 16 21 godine. Bukvari su jedina svetovna izdanja moskovske državne štamparije koji se r asturaju u priličnom broju. Od 1648 do 1651, a to će reći za četiri godine, izišla su tri njegova izdanja, 9.600 primeraka; od 1678 do 1689 godine, a to će reći za dvanaest godina, izdato je čak 25.000 primeraka. I drugi udžbenici prodaju se isto tako dobro: Časlovac u 36.000 i Psaltir u 18.000 primeraka . No i pored svega toga, kada se saberu sve ove osnovne knjige, dolazi po jedna knjiga na 2.400 stanovnika. Iako se uči čitanje, gramatika se malo proučava. Gramatika iz 1648 godine nije ponovo izdata, i treba sačekati 1721 godinu pa da se ona pros to preštampa. To je gramatika Meletija Smotrickog, objavljena prviput u Vilni godi

ne 1619, i ona je postavljala pravila crkvenoslovenskog jezika dopuštajući upotrebu i izvesnih reči iz jezika koji se govorio u Južnoj Rusiji. Ovaj slovenski jezi k je stara veštačka tvorevina, zajednička svim Slovenima, i njega su veoma davno z aveli slovenski apostoli Ćirilo i Metodije; on se dugo očuvao usled upotrebe u crkvi . Ruski učeni ljudi koristili su se ovim gotovim jezikom pomoću koga su se u XIV i X V veku raširila u Rusiji mnoga dela što su preveli Srbi i Bugari .No iako je ovaj je zik bio Rusima prisan i razumljiv, on je za Ruse kao i za ostale Slovene ostao s amo jedan uobičajen i veštački stvoren dijalekt; to je jezik sveštenstva, crkve i povlašćeni h staleža. Uporedo s njim razvija se u XVII veku bogat narodni jezik, ne samo govo rni, nego i u pisanim spomenicima, u aktima i čak u književnim delima (memoarima, po litičkim pamfletima, itd.). Književnici stare škole protive se razvitku ovoga jezika k oji počinje da biva književni: „Ja mislim — piše u XVI

14 3 veku na starom crkvenoslovenskom jeziku Zinovij Otenski — da su protivnici Hristov i ili prostaci izmislili da uvedu u knjige prostonarodni jezik. Meni se čini da je pristojnije da se narodni govor popravlja pomoću naučnog jezika, nego da se ovaj un ižava unošenjem prostonarodnih reči.” Ovakvo držanje ruskoga sveštenstva bilo je jedan od gl avnih uzroka koji su usporili razvoj ruske nacionalne književnosti i oduzeli r uskoj kulturi jedno od njenih najopasnijih oruđa u borbi protivu tuđinskih utic aja. Stil pisara poklisarskog prikaza, Kotošihina, stil seljaka Posoškova i protopop a Avakuma dovoljni su da dokažu bogatstvo, snagu i gipkost ovoga moskovskog jezika XVII veka, koji se usavršio u kancelarijama Moskve. Ali, kao i drugi elementi rus ke kulture koji su se kasno razvili, i on neće moći da se odupre tuđinskim uticajima. Sa reformama Petra Velikog čitav ruski život biće preplavljen tolikim novim ut iscima i novim idejama, tolikim novim materijalom za zapažanje i proučavanje, toli kim novim potrebama da se izrazi lično duševno stanje, da će ruski jezik, ponesen tom bujicom, biti preplavljen tuđinskim izrazima i rečima. Upadljiv primer nagl e promene koja je nastupila u jeziku daće nam dela onih Rusa koji su za vreme Petr a Velikog odlazili u Evropu, a naročito Memoari kneza Kurakina, o kojima ćemo imati prilike da još govorimo. Ukratko rečeno, pre Petra Velikog naučna znanja su veoma malo rasprostranjena. Čitalac zavisi potpuno od kulturnijih naroda koji mu pružaju prevode, najpre od južnosloven skih zemalja, od Srbije i Bugarske, a potom od ruskih pokrajina potčinjenih Poljsk oj. Ali, ovo su prevodi samo zastarelih dela; prva grupa ovakvih dela, ranijih o d XIV veka, prevode delimično originale koji potiču iz prvih vekova hrišćanstva i koji s u došli u Rusiju preko Vizantije; druga grupa obuhvata zapadnjačke tekstove, ali one po kojima je Evropa živela u srednjem veku i koje je ona već odavno zamenila rezult atima novih odnosno prvih iskustava i otkrića istinski naučnih. Sa vizantiskom i slo venskom književnošću Rusija je zaostala za pet stotina godina; a sa poljskim i kijevsk im delima za dvesta do trista godina. Nije dakle nikakvo čudo što je evropska nauka krajem XVII i početkom XVIII veka, koja se raširila u Rusiji za vladavine Petra Veli kog, potpuno istisnula svoje prethodnice, vizantisku i kijevsku. 8. KNJIŽEVNI I UMETNIČKI ŽIVOT U XVII VEKU U književnosti i umetnosti XVII veka naći ćemo, samo još jače istaknuta, ista obeležja kao u prosveti. Književnost. — Istorija ruske književnosti, sve do kraja doba Petra Velikog, može se podeliti na četiri perioda: period starih epskih legendi, čiji su se tragovi s ačuvali samo u narodnoj poeziji i narodnim umotvorinama; — period prerađivanja hrišćanske srednjevekovne poezije (legende, priče i povesti ili takozvane „lutajuće” sadržine); — perio d novih zapadnjačkih uticaja, za kojim je nastalo buđenje osećanja, lirizma i prvih po kušaja ličnog stvaranja; — period ropskog podražavanja Zapadu. Nas ovde interesuje treći p eriod, onaj koji pada u

14 4 XVII vek i koji će biti prekinut reformom Petra Velikog. Periodi stare epske po ezije koja je cvetala na dvorovima feudalnih kneževa i poezije hrišćanskih legendi već s u minuli: prvi je već odavno zaboravljen, a drugi, veoma zakasnio i koji uostalom nije u Rusiji imao isti razmah kao na Zapadu, pripada XVI veku. Sa njim je iščezao u ticaj hrišćanskih legendi iz prvih vekova hrišćanstva koje su došle preko Vizantije; iščezli u i svetovni romani čija je sadržina uzimana iz starih indiskih priča, iz Budine poves ti, iz Trojanskog rata, iz ratova Aleksandra Velikog, iz podviga vizantiskoga ju naka Digenisa, koji su došli u Rusiju u južnoslovenskim prevodima iz vremena od XI-H V veka, često u obliku zagonetaka iza kojih se nalazio njihov ključ ili u obliku pri povedaka koje se odvijaju kao klupče. Razume se da ima tragova svega toga u XVII p a čak i u početku XVIII veka, a to će reći u trenutku kada ta književnost silazi iz viših dr uštvenih redova u narodne slojeve; ali glavna obeležja ruske književnosti XVII veka na laze se drugde. Dijalozi i povesti u stilu priča iz Hiljadu i jedne noći ustupaju mesto dugačkim prip ovetkama sa zamršenim zapletom; sadržina „spasonosna za dušu” i „moralistička” zamenjen e „dirljivim” i „smešnim”, a to će reći da lirizam i ironija počinju da se uvlače u rusku knj t. Pojavljuju se „prijatne” ili „ljupke” povesti u kojima se govori o „slavnim” kraljevima, o hrabrim vitezovima, o lepim princezama, o princu Bovi, o Mageloni, o Petru „sa z latnim ključevima”. Ovi romani, u glavnom prevedeni, otkrivaju ruskom čitaocu da osećan je može da bude predmet književne analize. Pojava originalnih ruskih pripovedaka pr e Petra Velikog i u početku njegove vladavine dokazuje da je ova tuđinska književnost potstakla interesovanje publike. Mornar Vasilije i Neustrašivi konjanik Aleksandar , poput njihovih tuđinskih uzora, zaljubljuju se, sastavljaju čak i ljubavne stihove , preživljuju čitav niz avantura i naposletku se sjedinjuju sa draganama za kojima v atreno žude. Ali, treba napomenuti da su u svim ovakvim originalnim pripovetkama j unaci naučili veštinu ljubavi za vreme nekog putovanja po inozemstvu; jer pisac se još ne usuđuje da traži tako tanana osećanja u Rusiji svoga vremena. Za vlada vine poslednika Petra Velikog, ove skromne i naivne pokušaje, koji su dirljivi zbo g iskrenosti i svežine osećanja, potisnuće prevodna književnost. Plastične umetnosti. — Među umetnostima, arhitektura ima sasvim izuzetnu važnost. Tesno vezana za klimu, za materijal koji se upotrebljava pri zidanju i za životne okolno sti sredine, ova umetnost u svima zemljama ponajpre može da postane nacionalna i n ezavisna. U Rusiji se prvi predznaci njene nezavisnosti mogu nazreti u crkvama s agrađenim za vreme kijevskog perioda po vizantiskim uzorima. Pravi ruski arhitekto nski stil razvija se konačno i izrazito ne u građevinama od kamena, nego u građevinama od drveta, i on usvaja sredinom XVI veka oblike koji su svojstveni toj vrsti gr ađevina. Ali, u XVII veku, crkva kritikuje taj nacionalni stil čiji je najsav ršeniji primer crkva Vasilija Blaženog u Moskvi; on joj se ne čini saglasan sa tradicionalnim vizantiskim

14 5 uzorima, i u ime toga istog grčkog pravoslavlja koje je ugušilo prve začetke jedne čisto narodne vere, ona svodi rusku crkvenu arhitekturu na srednje forme: primerci ti h crkava iz XVII veka sačuvani su u Rostovu i u Jaroslavlju. Razume se, ove forme ne pretstavljaju više onaj strogi vizantiski tip, ali one nisu ni lična tvorevina ar hitekata iz XVII veka, jer je odlučeno „da se ništa ne stvara prema ličnoj zamisli”, da se više ne grade „crkve u obliku šatora”, „nego da se gradi prema pravilima svetih apostola i svetih otaca, te da crkva ima pet kupola i da ne bude u obliku šatora”. Ovaj zasto j u slobodnom ispoljavanju nacionalnog stvaralačkog duha imao je i ovde istih posl edica kao i u drugim granama umetnosti; posle reforme Petra Velikog, na opustošeno m i obesplođenom polju, nije više bilo ničega što bi smetalo da se ropski podražava tuđinski m uzorima. Osim u arhitekturi, ruski nacionalni stil stvara originalne uzorke još jedino u or namentici. I ovde glavni motivi, koji se dobivaju kombinovanjem pravih linija, u zeti su iz arhitekture drvenih zgrada. Ove šare prelaze u ruski vez, koji podražava

bojene šare iz rukopisa i ukrase sa građevina; oni će tu sačuvati neobično jak zamah, sve do trenutka kada nov procvat ruskog staralačkog duha bude nastupio u drugoj polovi ni XIX veka. Pravoslavna crkva je protivnik skulpture. Kada su u XVII veku počeli njom da ukrašuj u građevine, ona se usprotivila: „Ne pristoji se pravoslavnim hrišćanima da iznad vrata svojih domova stavljaju likove fantastičnih životinja, zmajeva ili bezbožnih junaka. N eka pravoslavni hrišćani ukrašuju vrata svojih domova svetim ikonama ili časnim krstovim a.” Jedino se u crkvenoj umetnosti slikarstvo razvija slobodno, pa i ono u ograničenom obimu. Rusija je pozajmila od Vizantije njenu umetnost X i XI veka, a kasnije X III i XIV, koja je tek bila izišla iz asketske i tradicionalne nepomičnosti; ako je i bilo izvesnoga novog života u toj umetnosti, kao što smatraju moderni istoričari, ne kadanja Rusija u svakom slučaju sačuvala je od njega samo jedan delić. Tek oko XIV i X V veka stvara se u Rusiji nacionalni i originalni stil, različit od grčkoga, u slika nju ikona (vizantiske škole Novgoroda i Suzdalja), i pojavljuje se prvi stvaralački genije, živopisac („zoograf”) Andrej Rublev (umro 1430 godine). U Moskvi, u XVI i XVII veku, ovo slikarstvo se razvija na carskom dvoru. U XVI veku slikareva mašta može d a se razvija više ili manje slobodno. On se isprva koristi tim da kopira slikare i z italijanskog Renesansa, sa kojima je on u neospornoj vezi, naročito sa onima iz prve epohe: zato se u Blagoveštenskoj lavri, koju su godine 1547 ukrasili živopisom umetnici iz Pskova, nalaze kopije Čimabua i Perućina. Ali se javlja negodovanje prot ivu slikara koji rade ikone „prema svojem ličnom nadahnuću a ne prema Svetom Pismu”; crkveni sabor u svojim odlukam a sastavljenim od sto članova (Stoglav) žestoko se protivi „inicijativi” novih slikara; njima se naređuje da slikaju prema starim uzorima, i u to me cilju stvaraju se udruženja slikara koji su dužni da rade pod nadzorom i vlašću svešten ih lica. Pa ipak, čak i kroz utvrđeni uzor probija lični ukus slikara koji ga vuče da sl ika prema živom modelu. Uzalud protopop Avakum optužuje Nikona da je hteo da zavede slikanje „po prirodi”, na „franački” način a to će reći

14 6 tuđinski; čak i u carističkoj slikarskoj školi razlikuju se dva načina slikanja: slikanje ikona i slikanje živoga modela, i primenjuje se jedan ili drugi način, prema želji por učioca. Slikari sa kraja XVII veka odlučno brane svoje pravo da idealizuju ikone, a u isti mah i pravo da unesu realizam u svoje slikarstvo. U to vreme, koje je nep osredno prethodilo reformama Petra Velikog, u Rusiji vlada duhovno raspoloženje ko je potseća na italijanski Kvatročento. Slikari se trude da oživotvore ikone ne samo st oga što to zahteva njihova umetnost, nego i stoga što su oni prožeti dubokim verskim o sećanjem. Zahvaljujući tome osećanju, oni dodaju nove predmete starim utvrđenim obrascim a i menjaju način njihove obrade. Krajem toga veka suprotstavlja se čak podliniku, s tarom udžbeniku za ikonografiju koji sadrži utvrđene i odobrene uzore, jedan nov „kritički” tekst koji oslobađa slikara od starog utvrđenog načina rada i traži da se usvoje novi po kušaji. Ova struja u slikarstvu približava se novoj struji u književnosti; i ovde se priprema pokret za nacionalni preporod. Ali i ovde ta obnova dolazi pr ekasno. Pošto se nacionalna religija, usled rascepa (šizme) odvratila od sl ikarske umetnosti i osudila je kao odveć nezavisnu prema tradiciji, ona je izgubil a svaku osnovicu i potporu. Na drugoj strani, ona je bila u odveć tesnoj vezi sa t om istom tradicijom. Prvi preporod ruske umetnosti nije uspeo iz istog razloga k oji je sprečio i reformu ruske crkve: krajem XVII veka bilo je prekasno otpočeti ono što se u Evropi nagoveštavalo već u XIV veku, razvilo u XV, cvetalo u XVI, ali opalo već u XVII veku i spremalo se da ustupi mesto novim načelima. Muzika. — Skoro je isti slučaj i sa muzikom; jedina razlika je u tome što se muzička teh nika može teže da prilagodi i što nije lako izjednačiti se sa evropskim kompozitorima. U Evropi su već odavno brižljivo proučavani postupci višetonske muzike i javila se čežnja za vraćanjem melodiji; u isti mah, iz stapanja elemenata narodne pesm e i horske crkvene pesme ponikla je jedna nova muzika. U Rusiji, u muzici ka

o i u književnosti, narodni elemenat — koji će ostati izdvojen sve do XIX vek a — ne unapređuje ni škola ni crkva, niti on obogaćuje crkvenu muziku. Crkva ne dopušta up otrebu nikakvog duvačkog niti gudačkog instrumenta, niti pak orgulja. Jedino se peva ju monotone pesme, u jedan glas, prema tradicionalnim grčkim melodijama. Veliki je napredak bilo već i samo dopuštenje koje je u XVI i XVII veku dato pevačima da po svo me nahođenju unose u pevanje kadence i ukrase. Kasnije su beleženi predtonovi najbol jih pevača; sačuvane su čak i pesme u više glasova, zapisane novim znacima koji još nisu s avremene note. Kao i za slikarstvo, tako je carska škola pevanja u Moskvi imala važn u ulogu, iako manje značajnu od uloge novgorodske škole pevanja, u kojoj su se školova li najstariji ruski harmonisti — pomoću prostoga tritona. Tek u drugoj trećini XVII ve ka zavodi Kijev savremene note koje se pišu na pet linija, a takođe i nove melodije i novu harmoniju. Ali je već prekasno da se stvara ruski originalni višetonski sti l; od vremena Petra Velikog, ruska muzika usvaja potpuno italijansku školu, i svetovna muzika potiskuje sasvim u pozadinu crkvenu muziku. Vladavina opere o tpočinje, razume se tuđinske opere.

14 7 Iz svega što je rečeno izdvajaju se dve činjenice: najpre prekid razvoja nacionalne ku lture, čiji su začeci postojali, neizbežan prekid koji je nastupio iz dva podjednako v ažna uzroka, zbog neospornog zadocnjenja Rusije za svojim vekom i stvarne nemogućnos ti da živi usamljena u Evropi; a zatim, usled toga naglog prekida i usled toga što s u viši i obrazovani slojevi ruskoga društva pali pod uticaj evropske kulture, nastup io je neminovni duhovni rascep između tih viših slojeva, podrazumevajući tu i red intelektualaca koji se tek stvarao, i između narodne mase. Ovaj prekid i ovaj rascep obično se smatraju kao posledice reforama Petra Velikog i pripisuju se ličnom uticaju preporoditelja Rusije. Međutim, istorija ruskih ustan ova i ruske kulture u XVII veku dokazuje netačnost ovakvoga gledišta. Uistini, Peta r Veliki samo je priveo kraju jedan razvitak koji je otpočeo pre njega i koji se n ikako ne može objasniti ćudima ili ličnom voljom jednog jedinog čoveka. 9. NEPOSREDNI PRETHODNICI PETRA VELIKOG

Vladavina Fjodora Aleksejeviča (1676—1682). — Fjodor, stariji sin i naslednik Aleksej ev, dobio je, za razliku od svoga oca i dede, evropsko vaspitanje. Naj slavniji naučnik od onih što su došli iz Kijeva i preko kojih je Akademija pretrpela u ticaj poljske kulture, Simeon Polocki, učio ga je poljskom jeziku i dao mu osnovna znanja iz latinskog jezika. Ali je Fjodor bolešljiv; vezan je za postelju i ne do pušta mu se učešće ni u kakvim poslovima. Njegova slabost je već jasno vidljiva prilikom s mrti njegovoga oca. Zbog toga bojar Artamon Matvjejev pokušava tada, kako izgleda, da predloži kao kandidata za presto svog štićenika četvorogodišnjeg Petra, snažnog i živahno sina Alekseja i njegove druge žene, Natalije Kirilovne Nariškin; ali je on zbog tog a pokušaja prognan i uzapćeno mu imanje. Patrijarh je potvrdio da je sam Aleksej, na samrtničkoj postelji, označio svog starijeg sina za svoga naslednika, a i Miloslavski, Aleksejevi rođaci po njegovoj prvoj ženi, izjasnili su se takođe za Fjod ora. Ali oni od toga nemaju velike koristi. Jer car, slabe volje, okružio se mladi m ljubimcima Jazikovom i Lihačovom, koji su kao i on dobili vaspitanje zasnovano n a novim načelima. Već od izvesnog vremena poljska moda pojavila se u Moskvi i ispolj avala se u nameštaju, poljskim i latinskim knjigama i njihovim prevodima. Pri kraj u Aleksejeve vladavine pravoslavno sveštenstvo pokušalo je da spreči širenje te „latinsk e” kulture koju ono izjednačuje sa katolicizmom; ali za Fjodorove vladavine, latinske ideje što su ih širili naučnici koji su došli iz Kijeva nadvlađuju „grčki” uticaj. hov glavni branilac, Silvestar Medvjedev, uspeo je da se u Moskvi ponovo otvori šk ola Polockoga (koji je umro 1680 godine), čiji je on učenik, i zauzima se za stvaran je jedne Akademije koja će — kao što smo videli — biti otvorena tek posle Fjodorov e smrti, i u kojoj će preovlađivati „grčka” stranka. Preovlađivanje latinskih težnji vidi se jasno iz toga što Medvjedev sasvim slobodno propoveda katoličko učenje o pretvaranju nafore i vina u telo i krv Hristov

svečano su spaljene u predvorju carskog dvo ra. oni su našli potporu u pukovima strjelaca. Protivu koalicije Fjodorovih ljubimaca i pristalica Narišk inovih. u koje porodice upisuju sva naimenovanja i proizvodstva. pod uticajem shvatanja poljskoga plemstva. a kojima bi nova geografska podela zemlje odredila granice. Na Fjodorovom pogrebu . oni su jako nezadovoljni što njihov neposredni starešina. Mir zaključen u Bakče-Saraju okončao je godine 1681 rat sa Turcima koji je trajao već dvadeset godina. sačinjavaju neku vrstu garde il i „janičara”. ko ji je trebalo da nasledi presto. pošto on nije imao dece. odlučna i strasna. viče ime najmlađega carevog sina. Što se tiče Fjodorove spoljne politike. ovaj skup. Glavni potstrekač ove trodnevne pobune bila je Ivanova sestra Sofija. rođena 1657 go dine. zbog toga se Fjodorovi prijatelji ponovo okreću Petru i približuju se Na riškinima. načelnik strjelečkog prikaz a. jer je bila živa. oni istržu iz Petrovih ruku bojara Matvjejeva koji se vratio iz progonstva i ubijaju i njega i još nekoliko rođaka carice Natalije. koji je već stekao veliki uticaj na državne poslove. ona je miroljubiva. „Knjige o rangu”. posle toga oni se rasturaju po ulicama Moskve i počinju da pljačkaju i ubijaju. protivan ruskim običajima. Sofijino namesništvo (1682—1689). te je Petar proglašen za cara pod namesništvom svoje majke. Posle Fjodorove smrti oni se potpuno rasturaju i ne pokoravaju se više svojim starešinama. koji je već odavno bio izgubio važnost. Reformatorska 14 8 stremljenja Fjodorove okoline ispoljavaju se i na drugim poljima. Osim toga. kao što su Nariškini i želeli. čijim izvođenjem upravlja Vasilij Vasiljevič Gol icin. prisvojivši samovlasno prava Zemskoga Sobora. nije uspeo. pokušava se da stvori više plemstvo. i sanjala je da u Rusiji XVII veka odigra ulogu vizantiske carice Pul herije. tako podbunjeni strjelci odjurili su u tvrđavu Kremlj i za tražili da se oba brata pojave na Crvenom Trgu. — Posle Fjodorove smrti. Na dan 15/25 maja 1682 godine. ne priznaje njihov povlašćeni položaj i zloupotrebljava njihove usluge i sume namen jene za njihovu platu. a da su carevića Ivana baš tada udavili bojari. Odmah po Fjodorovoj smrti. smešteni po raznim krajevima prestonice. rešeno je da se ustanove nove zvanične rodo slovne knjige u kojima će se nalaziti imena svih bojara koji pripadaju povlašćenom sta ležu. oni sebe smatraju za snagu koju svako treba da uvažava. Ovi pukovi. Njegov brat Ivan. Ipak. da traže od svojih starešina naknadu štete i interes. kako ih nazivaju oni njihovi savremenici koji poznaju turske običaje.u. Tako je još ukinut propis o plemićskom prvenstvu. patrijarh Joakim pita narod okupljen pred dv orom koga želi za cara. ona je imala smelosti da se odrekne staroga moskovskog običaja koji je primoravao žene da ostanu zatvorene u svome teremu i da se ne pojavljuju među svetom. Ali Miloslavski. Tako je ponikl a zamisao o obimnom vojnom preuređenju. koja služe kao oslonac u sporovima oko prvenstva. pita nje nasleđa prestola izazvalo je ozbiljne nemire u Moskvi. da bi se zadovoljilo plemstvo. Još za Fjodorova života ona se sprijateljila sa Vasilijem Golicinom. ne i spitavši dovoljno taj slučaj. jednim od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. sa posebnim titulama koje bi odgovarale nazivima pojedinih oblasti Rusije. oni hoće da se uvere svojim očima da j e Ivan živ. Veoma književno obrazovana. Vlada je bila toliko popustljiva da ih je ovlastila. Kao i svi ovakvi vojnici. Miloslavski iskorišćuju tu nepokornost da otpočnu među njima oštru propagandu uveravajući i h kako je car Fjodor bio otrovan. odbijaju da priznadu zakonitost toga izbora. ali o vaj pokušaj. rođaci Ivanovi. Ona je po naravi bila prava suprotnost svome bratu. bio je petnaestogodišnji mladić. On ih uverava da njemu ne preti nikakva opasnost. Međuti m. što će kasnije biti proglašeno za jeres. koji su u tome trenutku jedina oružana snaga Moskve. slab i duh om i telom. Pa ipak 14 9 pobunjenici prodiru u dvor.

gde se strjelci. u Granovitoj Palati. Strjelcima ne ostaje ništa drugo do da se pok ore.ona je privukla opštu pažnju tužeći se glasno kako su cara otrovali. do koje je došlo po sle mnogih teškoća. a to će reći trupe sastavljene od plemića. koja traje već dvadeset godina. koje potpomaže i Hovanski. već okuplja plemićska vojska. Posle toga Sofija može spokojno da vrši namesničku vlast punih sedam godina (1682—1689). parodija nekadanjega Sobora. koje oni brkaju sa verskim dogmama. Stari vernici nadaju se još u vek da će dokazati ispravnost svoga shvatanja. to je neposlušnost strjeleca. Rasprava o tome pitanju. Nikita je pogubljen. da mnogi bojari. gde je Sofi ja stigla. mlađi sin beži u Moskvu. Sofija je primorana da popusti njihovom navaljivanju. Ona se skoro odm ah pretvara u tuču. kao i sam narod. što nisu izabrali Iva na za cara. oba br ata. njoj preti jedna opasnost koju je sama stvor ila. izaslanici strjeleca d olaze u dvor i izjavljuju — jamačno po Sofijinom nagovoru — da oni žele dva cara. „ratnike” iz svih gradova. Ivana i Petra. Potkupljivanjem se uspelo da se strjelci odreku st are vere. sazvan na brzu ruku. Sofija prihvata pravoslavlje svoga oca koji je. saznavši to. Ona je imala i svoje slavopojce: knez Kurakin tvrdi u svojim Uspomenama „da nikad a u ruskoj državi nije bilo tako mudre vladavine” i da je „u to doba narodno blagostanje cvetalo”. razdeljuj e im se nagrada od 10 rubalja svakome. i jedan propovednik starog bogosluženja. nekolicina njih je pogubljeno. Ali se u manastiru Trojica-Sergijevo. Verska raspra između „staroveraca” i „nikonaca”. „zbog maloletstva dvojice vladara”. Jedan Sobor. 5/15 jula 1682 godine. Hovanski gaji u sebi visoke želje. posle osam dana 15 0 uspostavljen je red. Da bi zadobio poverenje strjeleca i od njih nači nio svoje oruđe. ona imenuje kneza Ivana Hovanskog. sa Sofijom ili bez nje. koje ona hoće da upotrebi „da bi ugušila pobunu vojske i kaznila buntovnog poda nika”. ostali su izgubili povlastice koje su bili d obili posle 15/25 maja. nije još završena. smatran za jeretika. Ostao je još Hovanski sa svojim slavoljubivim težnjama i svojim planovima za vojničku diktaturu. Nikita Pustosvjat. on postaje branilac „stare vere” koju su potiskivali car Aleksej i patrijarh. Uskoro potom neko je potkazao i optužio Hov anskog da priprema ubistvo carske porodice i velikog broja bojara. jednom od Sofijinih prijatelja. Uživajući Sofijinu naklonost. kao i Nikon. gaji nadu da se popne na carsk i presto. koji služi kao p osrednik između nje i strjeleca. dodeljuje im se počasna titula „dvorske pešadije” i podiže se čak na jednom gradskom trgu spomenik za uspomenu na događaje od 15/25 maja. a 29 maja/8 juna. gde dovode i Strjemjani puk n a čiju se odanost namesnica može osloniti. 26 maja/5 juna. a na mesto ubijenog Dolgorukija . u kome se zaustavila. pobunjuju i zauzimlju Kremlj. namesništvo je poveren o njihovoj sestri Sofiji. a carska porodica odlazi u selo Kolomenskoe. povinuje se poslušno tome zahtevu. načelnika prikaza strjeleca. spomenik pobune uništen je (2/12 novembra). priča se čak da taj slavoljubivi i površni čovek. Ivan je proglašen za „pr voga cara”. Ovima se ispunjavaju svi zahtevi. zlos tavlja jednog arhiepiskopa nikonca. Sofija je postigla svoji cilj. i strjelci. jer je pravda „carovala” i „narodno bogatstvo se . ponovo je prekinuta sa beznačajnim izgovorom. usled novih uvreda što su ih izgovorili staroverci. održana je na učna rasprava u njegovom prisustvu između patrijarha i staroveraca. te nove „dvorske garde”. koja je pošla u manastir Trojica-Sergijevo sakupila je u selu Vozdvižensk aja. koji se ne usuđuju da ne poslušaju. unapred su naklonjeni starom bogosluženju. zapovedništvo nad strjelcima povereno je đaku Šaklovitiju. bojeći se strjeleca. Glas da se priprema nova pobuna toliko se uporno održava. Ali. ot ac i stariji sin su pogubljeni. Ona poziva i Hovanskog i njegove sinove. kome prost svet daje duhovit nadimak tararuj (bumbar). Posle pobune ona postavlja svog ljubimca Gol icina za načelnika prikaza spoljnih poslova. 14/24 septemb ra Sofija. odlaze na svoja poljska im anja. i preklinjala je da ih „puste da zdravi i čitavi otidu u tuđinu”. A 23 maja/2 juna.

na potpunu slobodu mišljenja i vere. Iako je Golicin uspeo godine 1689 da zaključi u 15 1 Nerčinsku ugovor sa Kinom kojim se priznaje napredovanje što ga je za sto godina iz vršilo rusko naseljavanje i utvrđuje granica dveju država na reci Amuru. a Sofija javno veliča izvanredne pobede ruske vojske. oni su prožeti teoriskim i knjiškim shvatanjima. na zamenjivanje domaće ekonomije trgovinskom. Savez je potukao Turke u Mađarskoj. „da se u to d oba uglađenost ponovo uspostavila među plemićima i dvoranima. Pripreme su trajale odveć dugo. on stupa u pregovore sa krimskim hanom i vraća se natrag. Potpisujući „večni mir”. za k oji su neopravdano optuživali Samojloviča. kome je on izložio svoje planove godine 1689. Golicin je primoran da pripremi drugi pohod. hrana za vojsku ponestaje i stoka lip sava u masi. kada stepe izobiluju vodom i travom. Ovi planovi su odveć o bimni da bi mogli biti ostvareni. iako je sa Poljskom potpisao (1686) ugovor o „večnome miru” po kome je Kijev konačno pripao Rusiji. Svud oko njega prostiru se bezvodne stepe. konji su počeli da lips avaju usled nedostatka hrane. Dalmaciji i Moreji. Ova pohvala je preterana i samo dokazuje da su Sofijine pristalice smatr ale svoje želje za stvarnost. pošto mu je poginulo 20. Samojlovič mu objašnjava da pl an o oslobođenju slovenskih hrišćana interesuje više Poljake i Austrijance nego Ruse. on se obaveza o da stupi u „Sveti Savez” sklopljen 1684 godine protivu Turske i da zauzme Krim. Njega tamo dočekuju kao pobednika. ost ajući uvek u uzanom krugu strogo praktičnih ideja. Ali ništa nije vredelo. I ovde postoji očita suprotnost između zamisli i njih ovog ostvarenja. pošto je uništio travu. Gordon mu ukazuje na mogućnost novih unutrašnjih teškoća u slučaju neuspeha. Jedan od uzroka koji su sprečili Sosriju i Golicina da pređu od reči na dela jeste neu speh njihove spoljne politike.uvećavalo”. koji piše s mukom i pravi mnogo pravopisnih grešaka. Poučen iskustvom. Osim toga grčki patrijarh naglašava sada potrebu da Rusi izvrše nov pohod i pretskazuje opšti ustanak na Balkanu. Prvi Golicinov pohod pretrpeo je potpun poraz. i o gledala se u njihovim zapregama. Gordon ga najzad potseća da od Rusije do Krima ima nekoliko dana hoda kroz bez vodne stepe koje Rusi još nisu naselili. I iz Evrope stižu vesti o pobedama. objavljuje sa pouzd anjem svetu da „slava Rusije odjekuje celim svetom”. predočavaju opasnost i toga rata. te im je trebalo sedam nedelja da pređu 300 vrsta. srpski patrijarh i gospodar Vlaške šalju ista pretskazanja. jer se boji da se sultan ne osveti na pravoslavnom stanovništvu T urske. ako je verovati Nevilu. i to na poljski način. on je naprotiv pretrpeo neuspeh na Krimu. Njemu je potrebna pobeda da bi izbegao svoj pad koji mu preti od Petra koji raste. itd. Golicin se zaustavlja i vraća u Moskvu. na unapređivanje trgovine. on odlično ume da drži svečane go vore na latinskom i da daje intervjue koji imaju velikog odjeka. na naseljavanje Rusije. Jer on pomišlja na stvaranje redovne vojske. ali on i dalje smatra da je potrebna aktivna spoljna politika da bi se pažnja ja vnosti odvratila od unutrašnjih sukoba. no one su tačne. on odlučuje da ga preduzme u pro leće. Petar Veliki postupaće sasvim drukčije. ali on nema čvrstu i bujnu volju kao Petar. Kao vrhunac nesreće naišao je požar stepe. ali još uvek o dveć korenitih za to doba. Osim toga. misli naprotiv na tehničku stranu i r ukuje veoma dobro sredstvima za izvođenje svoje reforme. sa više istinitosti. sastavljena od plemića i njihovih kmetova.000 ljudi da osvoji Krim. naziva sebe „samodršcem” i u jesen go dine 1687 šalje Golicina sa vojskom od 100. U februaru godine 1689 on polazi ponovo ka Krimu. pomoću delimičnih mera. dok Petar. Golicin je neosporno obrazovaniji od Petra.000 a zarobljeno . i da je nemogućno ostvariti taj plan na Krimu dok se saveznici budu borili na Duna vu. Snežne vejavice i nedostatak hra ne usporavaju hod. Na 200 vrsta od Perekopa. u načinu života. po ruskom običaju vuče za sobom ogr omnu komoru koja ometa kretanje trupa. Samojlovič. posle mira sa Poljskom. na stalne odnose sa inos transtvom. na odašiljanje đaka u inostranstvo. na oslobođenje seljaka koji su dobili zemlju. Umesto da se bori. Uz alud mu general Patrik Gordon i hetman Male Rusije. carigradski patrijarh ga odvraća od toga pohoda. Sofijin ljubi mac Golicin smišlja reformu umerenih težnji i saobraznih narodnom duhu. iako on to nije zaslužio. u ukrasima i obedima”. Isti Kurakin potvrđuje. a t rupe su napredovale odveć sporo. te on tek sredinom maja nailazi na neprijatelja na Perekopu. Sofija. Vojska.

Ona sanja o tome da se uda z a Golicina i da uvenča u isti mah i njega i sebe carskom krunom.000 od 100.000 ljudi.15. 15 2 Ali ih očekuje sasvim drukčiji rasplet. jer Petar otvoreno započinje borbu. koja mu je pisala radosna pisma o njegovom „povratku iz Egipta”. Sofija. . Šaklovitijevim pogubljenjem i Golicinovim progonstvom. koja se za vršava Sofijinim padom. očekuje nestr pljivo trenutak kada će „zagrliti svoga dragog Vasilija”.

Skorašnja istoriska proučavanja dokazala su da su između doba Petra Velikog i pret hodnog doba postojale tešnje veze nego što se mislilo. ova proučavanja. i jedni i drugi dolaze d o istoga zaključka. Da bi se bolje shvatilo njegovo poreklo i razvitak. odbijaju da mu priznadu ma kakvu zaslugu i smatraju da je on samo uputio Rusi ju jednim neprirodnim pravcem služeći se različitim dokazima. — Vladavina Petra Velikog označava početak novo ga doba u istoriji Rusije. teže da umanje ličnu ulogu cara reforma tora. dok se u samoj zemlji obrazuje jedan nov dr uštveni stalež koji odmah dobiva obeležje povlašćenoga plemstva. to je da je Rusija konačno dobila rang evropske sile i post ala važan činilac u međunarodnoj politici. koje su u suprotnosti sa opšti m obeležjem njegovoga dela. te k kasnije započinje on rad na preporodu. iako je on kao neka s pona između ta dva dela sveta. Od toga doba počinje povest savremene Rusije. P E T A R V E L I K I ( 1 6 8 2 — 1 7 2 5 ) Glavne podele vladavine Petra Velikog. njegovi protivnici. a to je: da je glavni činilac u reformatorskom radu Petra Veliko g bila njegova volja ili njegova ćud. naproti v. izgledaju više da su posledica neke ćudi i prekidaju organ ski razvoj. prožimajući se narodnim duhom. iako utvrđuju organski karakter istoriskog razvo ja Rusije. Ovaj prelaz od nesvesnog i nagonskog ka s vesnom i sistematskom jeste glavna crta velike reforme koju je Petar Veliki pred uzeo. kulturne Rusije. rusku kulturu. Sa . može se tvrditi da njegov o doba označava prelaz Rusije iz jedne nesvesne evolucije u svesnu. to dokazuje da ga sve osnovice njegovo g istoriskog razvitka stavljaju pre u Evropu nego u Aziju. Uglavnom. i voljniju. korisnije je posmatrati ga p o razdobljima.15 3 V I I . oslobađati sve više i naposletku stvoriti. Sa vladavinom Petrovom poči nje postepeno obrazovanje pokolenja koja će se pošto su dugo i dosta tesno bila podl ožna tuđinskim uticajima. prve Petrove reforme. Ipak. više upućenu izves nome cilju. Ali. nasuprot ranijima. Za njegove pristalice njegova uloga bila je veoma važna. I zaista. razaznaju se pobude. raspoznaje se u njegovom radu ono što je dalo tr ajnih rezultata od onoga što je bilo samo privremeno. Videćemo u čemu se tačno sastojala careva lična uloga. ta proučavanja su uspela da por eknu postojanje prekida koji su nekoji hteli da vide u tome trenutku ruske istor ije. čije smo pripremanje vid eli pre Petra Velikog. i da vladavinu Petra Velikog i njegovih prethodnika smatraju kao uzastopne etape jednog istog i povezanog istoriskog razvitka. Onda se jasnije zapažaju odnosi između vladareve lične aktivnosti i sam ih reforama. Ako je usled toga razvitka r uski narod stekao pretežno evropsko obeležje. a koja pretstavlja jedno prelazno doba. Ono što naročito karakteriše taj novi istoriski period. Odavno se raspravlja o ličnom udelu Petrovom u ovom novom razvoju ruskoga duha. U tome smislu mogao je Petar Veliki da bude nazvan „prvim ruskim revol ucionarom”. njegovi prvi reformatorski pokušaji nose više razorno obeležje.

Ovaj period može s e razdeliti na tri dela. Kada je Petar slavio mir zaključen u Nistatu. ŽIVOT I RAD PETRA VELIKOG DO RATA NA SEVERU (1672-1699) Detinjstvo i mladost Pe tra Velikog. koji se otimlju o njegovu naklonost. 3.od 1718 do 1727. uz pripomoć strjeleca. koja je imala dva sina. jednom od prvih moskovskih „Evrop ljana”. Od prvoga državnog udara Petar je dobio sam o načelnu vlast. od manastira Trojica-Sergijevo i od rostovskog mitropolita. prva sistematska reforma. kao što se događalo u XVII veku kada su se carevi često ženili devojkom iz sirotn ijih plemićskih porodica.15 4 toga gledišta može se život Petra Velikog podeliti na dva skoro podjednaka perioda.od 1700 do 1709. On i dalje. O vo je. 1. 2. u junu. Prvi period. U svojoj desetoj godini Petar je prinuđen da prekine svoje oskudno učenje. Mladi Petar. Usled smr ti svoga starijeg brata Fjodora godine 1682. i sedam kćeri. Borba između Nataliline porodice i porodice prve careve žene. „carica Natalija živi od onoga što joj dodeli ruka kneginje Sofije”. i sama je oduševljena obožavateljka inostranstva. budućnost Nariškina izgleda tamna. koji nisu imali razloga da budu zadovoljni novim običajima što su i . ispunila je čitav ovaj period. njega jednim državnim udarom uzdižu na presto u maju. Natalija Kirilovna Nariškin. od 1700 do 1725 godine. naročito borba o uticaj između novih i starih vladarevih sro dnika. u koju su dolazili strani diplomati. Sofiji. od kojih je najstari joj. kome je tada bilo tek četiri godine. Njegova majka je druga žena cara Alekseja. Međutim. izgledalo je da je zgodno vreme za reforme koje je Golicin namerava o da ostvari uz pripomoć Sofijinu. jeste doba vaspitavanja Petrova. njegov učitelj Nikita Zotov uči ga psaltiru i časlovcu. sina Marije Milosla vski. Petar dobiva prve osnove vaspita nja po propisima stare 15 5 tradicije. i tek tada će učiti sabiranje i oduzimanje od Holanđanina Timermana. od patrij arha. Sofija. u okolini Moskve. od 1672 do 1699 godine. Matv jejev. od 1718 do 1722. od kojih je svaki trajao otprilike po dvadeset i sedam godina. koje postepeno dobivaju obeležje ozbiljnih zanimanja. isto tako je uda ljen iz Moskve zajedno sa svojom majkom. Tako su se pri stalice prošlosti. evropska kultura već nije više nikakva novost u Moskvi. živi sa svojom majkom u Preobražensku ili Semjonovskom. Marije Milosla vski. Sam o poslednjih pet godina toga perioda posvećene su reformama. ispunjen je ratovanjem na severu i reformom koju je on izazvao i koja se po inerciji produžuje još dve godine posle Petrove smrti. bilo suđeno da odigra istorisku ulogu. Fjodora i Ivana.od 1709 do 1718. druga. kći Marije Milo slavski. Tu. ali „izdašnost” Sofijina je toliko skučena da je Natalija primorana da prima potajno potporu od sveštenstva. Oboje će živeti u krunskome selu Preobražensk u. Miloslavski imaju utoliko više razloga da budu nezadovoljni što se Aleksej privoleo svojoj drugoj porodici i staraocu Natalijinom. kao na primer za bavljenje čarolijama. u svojoj petoj godini. Kada je Aleksej umro godine 1676. Dve odlučne faze reforme nalaze se na prelazu sv akog od ovih delova ka narednom delu i svaka od njih obuhvata period od četiri god ine: od 1708 do 1712. priča se da je baš u kući Matvjejeva. čije smo planove i težnje upoznali. optužen za mnoge zločine. on je sam o značio svoje trostruko učenje matematičkim obrascem 3x7=21. njegovi h dečačkih i mladićskih igara. u sedamnaestoj godini Petar još uvek neće umeti da piše pravilno. punih sedam godina. car p rviput susreo svoju drugu ženu. n ered. — Petar Veliki rodio se 30 maja/9 juna 1672 godine. uspeva da pridruži mladome vladaru još jednoga cara. Artamonu Sergejeviču Matvjejevu. uništavanje ranijih oblika državne uprave. ali ga ne uči pisan ju. a potom u Mezen. isto kao i njen prijatelj Vasilij Vasiljevič Golicin. zadržavajući za sebe namesnička prava. drugom jednom selu blizu Moskve. Ali bi bilo tačnije razlikov ati tri dela od po devet godina: 1. A naprotiv. smenjen je sa dužnosti načelnika ambasadorskog prik aza i prikaza farmacije i prognan na krajnji severoistok Rusije. u Pustozersk. kneza Kurakina. svoga brata Ivana. Sofija sa njima postupa veom a rđavo: po rečima jednoga onovremenog hroničara. jer izgleda da je pripremao jednu farmakopeju. obnova. Drugi period. drugim državnim udarom Sofija.

da im oduzme moć i da posta ne na taj način on lično svemoćan vladar? Možda on još nije smislio ni taktiku ni određene p . Činjenica da je mladi Petar živeo daleko od Kremlja imala je neobično važnih posledica. i navići će se na razvrat i vino. čovek „najgorega porekla”. morale su izgledati veoma čudne i malo pristojne ist o toliko starim moskovskim bojarima koliko i evropskoj i obrazovanoj okolini Sof ijinoj. koji su bili upućeniji u ratnu veštinu. Pošto je obrazovao odred potješnjih (zab avljača). Kada ga je u Njemecku Slobodu odveo knez Boris Golic in (rođak Sofijinog ljubimca). prema rečima kneza Kurakina. Kasnije će Petar narediti da se podigne veoma ugodan dvorac za nje govoga prijatelja u Njemeckoj Slobodi. njen saučesnik Šaklovi ti. prvi pomislio na sukob koji je morao neizbežno da izbije između njegove sestre i njega. Verovatnije je. i pored njegove džinovske snage. Petar je ponajpre tražio među njima stručnjake za razne tehničke probleme iz vojne veštine. osnovna pravila „fortifikacije” primenjena na potješne tvrđave. kome je uskoro morao dodati i Potješnji Dvor. Petar veoma malo obraća pažnju na okolinu svoje majke. pištolje. Aleksandar Menšikov. izjavio je kasnije pred sudijama „da je u to vreme (1687) car Petar Aleksejevič počeo da okuplja oko sebe konjušare potješne i d a je to bio povod bojazni”. da je on prosto želeo da se pomoću svoja dva puka. da bi naučio „propise vojnih 15 6 vežbi”.. te nisu mogli biti najdosto jniji pretstavnici evropske kulture. Ubrzo je on tamo pronašao jednog savetodavca.” naveli — kako kaže Kurakin — da zauzme još u ranoj mladosti neprijateljsk i stav „prema uglednim porodicama”. itd. Isprva je on za svoje igre uzimao iz oružar nice Kremlja puške. tamo će se on odavati obilnim pijankama koj e će ponekad trajati puna tri dana. — među ovima poslednjim nalazio se i njegov budući ljubimac. barut. Njegova poznanstva. usred svojih zabava. kao što misli Kurak in. a koja je bila toliko neobična u staroj tradicio nalističkoj Moskvi. jednom rečju. Ipak nije izvesno da je Petar. U poljskim dvorcima život nije bio potčinjen staroj moskovskoj etikeciji koju Petar prezire i čij u stegu on teško podnosi. pravu vojnu upravu. ma da Natalija to ne zapaža. Sukob između Sofije i Petra. odličnog konjanika. Preobraženskog i Semjonovskog. zatim Potješnaja Izba za skupove. u svetu detinjskih igara koje se postepeno preobražuju. čega se više nikad n eće odreći i što će ga. odvesti pre vremena u grob. kojima je dato ime prema selima gde su obrazovani. Njegov samovoljni karakter već tada se ispoljava. on je otpočeo da stvara prave pukove uzimajući u svoju vojsku dvorske tobdžije i konjušare.h zaveli Sofija i knez Golicin. te da umanji njihovu slavu. prema kratkoj definiciji Kurakina. k ao i njegove uobičajene zabave. koja voli vlast i ne mari nimalo da je ustupi mladome caru. on se morao obratiti tuđincima. mladog Švajcarca Fransoa Lefora. Svoje prijatelje odlazio je da bira među stanovnicima Njemecke Slobode. u vojne studije koje postaju sve ozbiljnije. on živi slo bodno. starešina strjeleca. On živi u jednom svetu što ga je on sam stvorio. Tu pomoć našla je ona u staroj vojsci strjeleca. bio je odmah očaran slo bodom običaja koji su tamo vladali. Bi li su to pustolovi koji su došli da okušaju sreću u dalekoj Moskvi. i uživanjima kojima se tamo svet odavao. itd. okupili oko Natalije. „jednog francus kog razvratnika”. Međutim. ljupkog ig rača i veselog druga. osnovna znanja iz ar tilerije i matematike. ili je pak — kao što kaže isti pisac — on prirodno težio a ponizi ugledne porodice. jedan „pijanica” kako kaže Kurakin. Da li su ga ovi pukovi. Ove „bojazni” naterale su Sofiju da preduzme mere predostr ožnosti i da potraži pomoć protivu novih Petrovih pukova. Ali su mu te rezerve ubrzo po stale nedovoljne. bira sam svoje prijatelje i sam udešava svoje zabave. obezbedi od namesnice. — Ove vojničke igre naposletku su privukle pažnju namesnice . olovo. jer za vreme zvaničnih prijema mora da izgovara uobičajene p ozdrave naučene napamet. čiji su vojnici regrutovani „iz najbeznačajnijih i najsirotnijih ple mićskih porodica. ili pak zanatlije koji su se trudili da vuku koristi iz raznih zanata. doboše. štale itd. dobro disciplinovanih i obučen ih u nemačku uniformu. umesto da se zadovolji pratnjom od mladih plemića koje su obično p ridavali carevićima. Sofija može da smatra svoju suparnicu za saveznicu reakcije. gde ona ponovo otpočinje propagandu koja joj je ranije omogućila da se približi prestolu.

Tek što je protekao njegov medeni mesec. kucnuće za Petra. Petrova porodica nije pokušala ništa slično. Njegove ratoborne igre uzimaju postepeno sve veći obim i postaju sve ozbiljnije. saziva strjelce i nekoliko pukova redovne vojske koji se. koji je ubr zo postao najbliži Petrov savetnik. Da bi kaznio Sofiju „što je htela da se meša u državne poslove i da prisvaja razna zvanja bez našega d opuštenja”. mnogo zloupotreba i rasipanja narodnoga novca. jer je težila da zadovolji narod i da Rusiju povede putem napretka. on je uzjahao konja i otišao da se sakrije u jednoj obližnjoj šumi. Kada bojarska kasta bude prešla u tabor neprijatelja reform e. čas odmazde prema Miloslavskima. posle Golicinovog nesrećnog pohoda na Krim. Šta više. a strogi ceremonijal moskovskog porodičnog života nije mu nimalo po volji. ona je ipak dala dokaza o istinskoj dobroj volji. Ako je So fija odveć dobro organizovanom „reklamom” i preterivala u svome namesničkom radu. i poziva sv oga brata Ivana „da ne dopušta da neko treći učestvuje nezakonito u državnim poslovima i d a deli sa nama naša zvanja”. Ne stigavši ni da se obuče. Šakloviti priprema nekoliko atentata na carev život. obeshrabren. kao što će se kasnij e utvrditi istragom vršenom pomoću užasne moskovske inkvizicije. Ivan je bolešljiv. čija narav i duh ne mogu da mu se svide. Šakloviti. uistini. u Moskvi. kojemu j e tada bilo sedamnaest godina. Godine 1689. to je išlo na štetu evropeizacije Rusije i državne uprave uopšte. Tako 12/22 septembra. ko je prvi izazvao pravi sukob. Dolaskom u početku septembr a stranih oficira pod vođstvom škotskoga generala Patrika Gordona. zbog zategnutih odnosa među tim dvema porodicama i sve većeg nepoverenja koje su uza jamno ispoljavale. pos le kratkog kolebanja i suprotno Sofijinim naređenjima. On i dalje provodi vreme u svojim uobičajenim zabavama i zadovoljava se tim što proširuje obim svojih vojnih vežbi. nesposobna da vlada”. Natalija je žena „oskudne inteligencije. te igra samo pasivnu ulogu savladara. 7/17 avgusta 1689 godine Sofija je sa kupila strjelce pod 15 7 izgovorom da je prate na jednom pokloništvu. Nata lija pokušava da ga umiri primoravajući ga da se oženi Evdoksijom Lopuhin. Preobražaj Petrovih vojnih igara. Ali godine 1692 Petar napušta za neko vreme svoju suvozemnu voj sku. ali je on odmah prognan u severnu Rusiju. o n umire 1696 godine.lanove za budućnost. ubrzan je rasplet. a potom u Pinjegu. Petar joj naređuje da se povuče u manastir Novodjevičij. jer se on navikao da se druži sa lepim devojkama iz Nj emecke Slobode. ona je to učin ila da bi se obavestila kako bi se oni držali onoga dana kada ona bude pokušala „da st avi na glavu carsku krunu”. a on već hita da se vrati zanimanjim a koja su mu draga i koja zahtevaju da se stalno udaljuje od svoga doma. počinje lična v ladavina Petra Velikog. najpre u Jare nsk. i posle Pe trova dolaska na vlast „bilo je mnogo administrativnih nepravdi što su ih činile sudij e. pozvan takođe u manastir. A Petar ne pomišlja da napusti s voje „igre” da bi se posvetio opštem dobru. Posle Gordona u manastir dolazi Vasilij Golicin. — Ako je nešto i izmenjeno u početku Petrove vladavin e. te odavno stečene navike dobiće političku važnost.”. G odine 1690 i 1691 pravilnici Semjonovskog i Preobraženskog puka su konačno utvrđeni. Rano ujutru on odlazi u manastir Trojica-Sergijevo prijate ljima svoje majke. on tada misli na mornaricu i gradi svoju prvu flotilu na . umoren je. Teško je odrediti. U svakom slučaju Petar se odlučno usprotivio da Sofija učestvuje u verskim litijama. 7/17 avgusta Petra su probudili u Preobražensku vešću da se u Moskvi pripremaju da dođu i da ga ubiju. Sofiji je zabranjen pristup u manastir. Po rečima kne za Kurakina. posle dvomesečne krize. Ali je izvesno da ga je njegov raskid sa Kremljom i to što se o kružio prostim ljudima navelo da prekine odnose sa moskovskim plemstvom i usadilo mu demokratske navike. povinuju volji onoga koji j e car. odlazi na svoje imanje u okolini Moskve. a njen prijatelj Vasilij Golicin. odbio je da nagradi Golicina i njegove vojskovođe za njihov porazni pohod.

Pohodi na Azov po nikli su iz potrebe da za stvarni cilj upotrebi vojne snage koje je nagomilao. nesposoban za praktičnu akciju.000 ljudi učestvuje u njima. jeste slava. da će biti ukrašen zlatom i da će imati posadu od i zabranih holandskih mornara. u svrhu operacija Petar naređuje da se ustanovi jedna knjiga sa planovima logora. on se godine 1694 v raća svojim čisto vojničkim zanimanjima i organizuje prave manevre u selu Kožuhovu. Sa kojim od te trojice treba otpočeti? Ordin-Naščokin. te će mu vojne operacije omogućiti da oceni njihovu vrednost. građenje brodova itd. On ipak priznaje da su ovi manevri samo jedna igra. Ali svaki pokušaj proširavanja na račun jedne ili druge mož lako da izazove koaliciju triju graničnih sila.15 8 Perejaslavskom jezeru. K olikogod se malo brine za upravu svoje zemlje. U tom pogledu on je sušta suprotnost knezu Vas iliju Golicinu. Fransoa Lefor predlaže mu jedan cilj na koji on dotada nije pomišljao. Poljske i Turske. On nije mo gao ranije da misli na „uspostavljanje pravilnog poretka”. da će admiralski brod nositi ime Slon ( to je bio znak na Leforovom grbu). manje pripreml . Ovaj preobražaj u ozbiljniju zabavu. za koje će on kasnije priznati da i ti pohod i nisu imali sasvim ozbiljan karakter. kada je polazio u svoj prvi pohod na Azov (1695) . Jer on se doista tek tada. — Nema nimalo sumnje da je Lefor ukazao Petru put osvaja nja. Ide ologija tih operacija njega mnogo ne zanima. naprotiv. Pret hodna vladavina ostavila je u nasleđe XVIII veku trostruk spoljni zadatak. i da bi tamo osvojio pristaništa.” Pohodi na Azov (1695—1696). jer je bio jedino zauzet „d a uveća slavu Rusije. kada bude definisao težnje prvoga dela svoj e vladavine {do godine 1715). Petar će se poslužiti rečima samoga Lefora i kazaće da se založio da „uveća slavu Rusije. komore i bitaka. pomišljao je da stvori koaliciju protivu Švedske. kuda ga njegovi prijatelji iz Arhangelska i Moskve nagovaraju da ode. i on uve postiže naposletku cilj koji je sebi postavio. jer će se u njemu oprobati njego va flota i vojska. komandovati tom flotom. v eć ga potstiču da traži nova usavršavanja. na kopnu kao i na moru. Za njega je rat već sam po sebi jedan cilj. potpuno svesno. On sam imaće samo rang kapetana i zadržaće celoga svog živo ta tu naviku da ustupa drugima prvo mesto. pohoda na Azov. on mu neumorn o ponavlja da svrha kojoj treba da teže sve njegove vojne igre. i oni traju tri nedelje. holandske zanatlije. jer granice Rusije nisu još konačno utvrđene. bio je izabrao teži put. što je obeležje svake P etrove akcije. kaogod što mu je on savetovao da preduzme svoje prvo putovanje u inostranstvo. Mudra politika zahtevala je da se taj trostruki zadatak razdeli i da se ta tri protivnika pobeđuju jedan za drugim. Petar još nije znao kako da upotrebi svoju ratnu flotu. Na godinu dana pre pohoda na 15 9 Azov. Jedn a vojska od 30. Holandski je prvi jezik koji on uči u pra ktičnom cilju. bez obzira na žrtve što ih nameće zemlji. neobično se jasno vidi u njegovim prvim pokušajima. ministar Aleksejev. „poljski kralj” ( koga pretstavlja Romodanovski) napada „požunskog kralja” (Buturlin). okrenuo se ka Baltičkom Moru. razume se. potom u pravo vojno delo. na koje more i proti vu koga neprijatelja da upravi svoje brodove. nije obratio nimalo pažnje diplomatskoj pa čak ni vojničkoj svrsi toga preduzeća. Sada se lakše može razumeti zašto on. Ali on već zna da će Lefor. Pet ar je u suštini pregalac i tehničar: njegovi porazi ne samo da ga ne obeshrabruju. vežbanja u gađanju .” Drugi deo svoje vladavine on će drukčije okarakteris ati i nazvaće ga „epohom uspostavljanja pravilnog poretka”. Ovaj prvi dodir sa mornarima i z Arhangelska pobuđuje u njemu želju da ode u Holandiju u Amsterdam. borbu protivu tri najbliža suseda Rusije: Švedske. toliko isto malo misli o ciljevim a rata. zalaže za svoju drugu i poslednju sistematsku reformu.” Kasnije. Godine 1693 on odlazi u Arhangelsk da vidi pravo more i v elike brodove svojih prijatelja Holanđana. Vasilij Golicin. na stručne izraze što ih upotre bljavaju njegovi prijatelji. Potstičući ga na vojne podvige. koji je pre svega bio ideolog. ali je ta igra preteča jedne v ažnije vojne operacije. Ipak.. on nije navikao da apstraktno posma tra državne probleme koji mu se nameću. ali se njegov rečnik ograničava. koji nikad a nije bio mornar. Austriski diplomat Korb beleži u svojim Memoar ima: „Lefor je pokazao caru put slave. on je pothranji vao njegove snove o slavi.

kod Narve. koji primorava Rusiju da pomaže Poljskoj protivu Turske. U poljskoj se rugaju ruskom poslaniku. to je naposletku dumnij đak — državni sekretar toga vremena — Tihon Strešnjev. „svirep i zloban” kako kaže Kurakin. te da se pred svojim prijatel jima u Švajcarskoj i Holandiji pohvali carevim prijateljstvom. to je zatim novi bogataš i skorojević Lav Kirilovič Nariškin. i zaista. i propao je na Krimu. u njemu leži neiscrpna snaga. i svaki put će on pokazivati istu „neobičnu aktivnost”. on se i dalje. to j e najpre bojar stare loze. već je izgledalo da je Petar uzvišen tom pobedom i pokazao je neobičnu aktiv nost kako bi popravio poraz i obezbedio uspeh drugom pohodu. Ne samo da nije izgubio hrabrost. jer se on tim putem snabdeva. potrebno je izvršiti nekoliko vojnih podviga l ostvariti san o slavi. i već 1/11 maja 1696 spušteno je u vodu 23 galija i 4 paljevica. tako reći usled inercije. koji je uspeo da ocrta p ravi lik Petra Velikog. Ali kako osrednji brojevi sa Perejaslavskog jezera nisu bil i dobri ni za šta. I tačno u tom smislu vođen je taj pohod. jer on piše Apraksinu da će taj pohod biti samo nastavak manevara pred „požunskom tvrđavom”. Ali onaj koji diktuje svoju volju vladi.” Uistini. Petar se reši da sagradi novu flotu na reci Voronježu. Ova flota. na Azov je pošao da se još jednom pozabavi svojim vojnim „igrama”. ka Crnom Moru. Pa ipak je to jedna po beda. dvorski spletk aroš. „Kapetan Petar Aleksejev” ponovo se vratio svojoj vo jnoj igri i komandovao je jednom četom tobdžija. I pored ovoga iskustva. na Prutu. Osim tog a. Ali pre nego bi se pojavili u Evropi. na koje on potseća svojim neukrotivim poletom. Gordon i Lefor. i on deluje isto onako neobuzdano kao što deluju slepe prirodne sile. Unutrašnja uprava. pripisujući kapitulaciju Azova jednom „ugovoru” a ne vojnim operacijama. ne samo Petrova delatnost. drži pravca koji je nametnut ugovo rom o „večnome miru” iz 1686 godine. a Lefor ga pra ti na jednom drugom brodu —. stari aristokrat len i drevna pijanica . te je pisa o povodom toga: „Ovde vidimo da se pojavljuje veliki čovek. koji žurno iskorišćuje svoj položaj da se obogati. Lafor gaji nadu da odvede Petra u inostranstvo. Ta igra dovodi do poraza. koji zna pravu „tajnu svih državnih poslova”.jen. traće se metci i dim bez velikih rezultata. koju je pred vodio jedan brod sa ponosnim geslom Principium — na njemu je Petar. ovaj neuspeh nije u životu Petrovu 16 0 značio tako odlučan datum kao što kaže Solovjev. Pa ipak se Azov naposletku predao. jer će ga vojni neuspesi još dugo pratiti. nije mogao da se oslobodi preteranog veličanja. nego i latinsko-poljska kultura koju je zaveo Vasilij Golicin njemu se čine kao đavolske čin i i izdajstvo prema veri predaka. On jedino menja taktiku: pred teškoćom da prodre preko Perekopa. Strani inžinjeri stižu sa zakašnjenjem. „tome pr ozoru otvorenom prema Evropi”. to je patrijarh Joakim. Opsadna taktika i d alje je detinjasta. treba ga opkoliti s mora. Da bi se Azov primorao na predaju. On je oduševljeni branilac reakcije. Boris Golicin. „Požunskog i poljskog kralja” zamenila su tri gen erala: Golovin. i potrebno je izvući flotu iz neprijateljske vatre. svemoćni satrap Kazanjskoga dvorca. nije međutim ništa bolja od one prve. Nova brodogradilišta daju se vredno na posao u jesen 1695 godine. on polazi drugim. Nove Petr ove trupe pokazale su se sasvim nesposobne da učestvuju u jednoj ozbiljnoj borbi. Istoričar Solovjev. prepreden i lukav. Tako je pohod na Azov trebalo da donese Petru njegove prve lavorike i da posluži kao prolog njegovom putovanju u inostranstvo. nedostatkom razlikov anja i računa. Tvrđava Azov odbija dva uzastopna juriša. u slivu Dona . koji iz Moskve rasprostire svoju vlast po čita voj oblasti Volge. Zato stara moskovska stranka pobeđuje „latiniste” pa . Tr i ličnosti drže vlast i one skupa čine stari moskovski oblik vladavine. Posle toga može se ostvariti Leforov plan i pojaviti se u Evropi. Neuspeh kod Azova obeležava početak vladavine Petra Velikog. koji je vodio u Tursku. ipak Petar nije uputio svoje prve ratne pohode ka Baltičkom Moru. On je tada rešio da pođe opasnim putem što ga je izabrao Golicin. On želi da oproba svoje potješnje i svoju r atnu flotu. — U toku ovih prvih godina Rusijom se upravlja na stari način. „čovek be z prošlosti”. kraćim putem i ide na Azov. ali brat caričin.

zbog „protivhrišćanskog ponašanja” carevog i zbog njegove namere da odnese ruski državni novac u inostranstvo po nagovoru Leforovu. i na svome samrtnom odru preporučuje da se sprečava svaki prijateljski odnos između pravoslavnih i bezbožnika. 29 juna/9 jula. ti pomirljivi Grci. otkrili su da s e naročito negoduje protiv „igara u selu Semjonovsku i manevara u Kožuhovu” kao i protiv careve upornosti. u Kopebrugu. Čak su i Dihudi. 16 1 Razume se da pristalice stare Moskve iskorišćuju Petrovo otsustvo i njegovu nameru d a putuje po inostranstvu da bi pokušali da se oslobode toga vladara i da okončaju njegovu delatnost koja im smeta. Petar se u njemu nalazio pod imenom „P etar Mihailov”. Petar je odložio da ih k onačno kazni po svom povratku iz inostranstva. koji je pomagao Nataliji protiv u Sofije. dostavlja Petru početkom 1697 godine izveštaj o razgovorima koji su vođeni u jednom krugu nižih činovnika i seljaka — među kojima se nalazi i budući Petrov slavopojac Ivan Posoškov —: „Narod stenje i jadikuje zbog onoga od koga je sve očekivao. zbog čega nema više blago stanja”. da na presto dovedu njegovog sinčića Alekseja i da vrate Sofiji namesništvo. Al i kada je postao čovek i oženio se. Mitave i Libave. Ta zavera j e sprečena. izjavio je da su zaverenici. dok se „broj činovnika umnožava”. Prvo putovanje na Zapad (1697—1698). brandeburškim izbornim knezom i budućim prvim pruskim kraljem. a Golicinu vlast. a zaverenici pogubljeni nad iskopanim lešom Sofijinog ujaka. on se brzo pribira. napustio pravi put i prouzrokovao samo tugu i nevolju. Strjelci su odmah na svima stražarskim mestima zamenjeni vojnicima i poslani u Moskvu. „jer on neće da sasluša nikoga. pa naposletku traži smrtnu kaz nu za svaki pokušaj da se u Rusiji zavede neka nova vera ili novi običaji. i Cikler. Tu zaveru bili su sklopili Cikler. sam stavlja na muke i pogubljuje nezadovoljnike u mučionici Preobraženskoga pri kaza.čak i Grke iz slovensko-grčko-latinske Akademije. poziva verne da razore tuđinske bogomolje i d a oteraju tuđince sa svih položaja na kojima se nalaze. Sokovnjin i Puškin. Cilj njegovoga putovanja iskazan je u geslu ispisanom u sredini vo jnih oznaka i stolarskog alata izrezanog na pečatu što ga je on upotrebljavao u Hola ndiji: „Nalazim se među šegrtima i tražim nastavnike. bili odlučili da ga ubiju. Joakim umire u martu 1690 godine.” Petnaest dana po odlasku Petrovu u inostranstvo otkrivena je jedna prava zavera koja je grozila životu carevu. komandant strjel eckog puka i član plemićske Dume. krajem 1694 godine oni dobivaju otkaz. car se okrenuo uživanjima. pošto je najpre priznao da ga je godine 1682 Sofija nagovarala da ubije Petra. Ona je već izazvala negodovanje u narodu. stavljeni na muke. ponižava se pred tuđincima i beščasti se. da će napustiti delo svoje mladosti i poboljšati opšte stanje. koja mora da se ograniči da propoveda „pobožne nake”. optuženi — i pored svih njihovih napora da „dovedu u saglasnost Aristotela sa pravoslavljem i religijom” — da se radije bave fizikom i filosofijom. verovalo se da kada vladar bude postao punole tan i ponovo se oženi. U Kenigzbergu se sastaje sa Fridrihom III.” Okrivljeni. što se smatralo za sasvim dovoljno. ekonom manastira Trojica-Sergijevo.” On odlazi u Kenigzberg preko Rige. pokazuje im svoje ru ke otvrdle od rada i hvali se sa . ne stanuje u Kremlju. i Akademija posle toga tavori dugo i bezživotno. upoznao se sa hanoveranskim i brandeburškim kneginjama. Ka luđer Avramij. Stavljen i su na muke. na svo j rođendan. i dva plemića stare loze. Isprva bojažljiv pred ovim damama. umesto da se zadovolje predavanjem gram atike. — 10/20 marta 1697 godine napustilo je Moskvu j edno mnogobrojno izaslanstvo od 200 ljudi. U Hanoveran skoj. dok zloupotrebe rastu i dok car „okruživši se pros ima. on se umalo nije potukao sa kneževim izaslanicima što se n isu dovoljno divili vatrometu što ga je Petar Mihailov svojeručno načinio. Ivana Miloslavskog. odlaz i u Njemecku Slobodu.

već na Baltičko. On posećuje muzeje. 7/17 avgusta stiže on u A msterdam. pojaviće se na političkoj pozornici Rajnhold Patkul. Tu zaključuje s poljskim kraljem Avgustom sporazum o napadu na Švedsku . posećuje na brzu ruku rudnike u Vjeličkoj. govori o njemu takođe bez oduševljenja: „Priroda kao da ga je stvorila da bu de pre brodarski radnik nego vladar. nego i da sve može sam da stvori. zaustavlja se u Ravi. on tu ostavlja — po tvrđenju papskog nuncija — utisak učtivog. jer su Rusiji upravo potrebne galije. laboratorije. Hala. koji nije pristao da učestvuje u koaliciji.” Jer se Petar u Evropi pokazao onakvim kako su ga za deset ili pe tnaest godina ulaženja u život vaspitali moskovski krugovi i Njemecka Sloboda. On je samouk. i R ajnhold Patkul.. lepo va spitanog i skromnog čoveka. Razume se. livonski plemić kome je Švedska oduzela imanje i čiji je on ogorčeni nep rijatelj. u ovu koaliciju stupiće i Danska i Brandeburg. provodi četiri meseca u Vulviču i Detfordu ne da bi radio u radionicama. sad više ne cilja na Crno More. Malo kasnije. nego da prikupi obaveštenj a o brodogradnji. Iz Beča on namerava da otide u Veneciju. bilo sa carem Leopoldom. gde se sastaje sa poljskim kraljem (31 jula i 1 avgusta/10 i 11 avgusta). koje je poverilo tako plahovitom čoveku be zgraničnu vlast što se prostire nad tako velikim delom sveta. Lajpciga. Pošto mu se. a posle tri nedelje polazi u Beč preko Kleva. Biće lakše pridobiti za savez ove dve države nego zaključiti ugovor bilo s a Lujem XIV. upoznavajući se sa more plovstvom. u ok tobru.16 2 svojih petnaest zanata što ih je naučio u Njemeckoj Slobodi.. Pošto sam se često s njim družio i razgovarao. koji čak nije hteo ni da primi Petra u Parizu iz straha da se ne zame ri Porti. Avgust se pokazuje veseo drug. Stigao je 11/21 januara 1698 godine u London. Ali ga 19/29 juna vest o pobuni strjelaca poziva iznenada natrag u Moskvu. Zbog svoga di plomatskog neuspeha u Beču on menja svoje vojne planove i načela svoje spol jne politike. os tao sam zbunjen pred namerama proviđenja. Drezde i Praga. prvoga putovanja koje se usudio da preduzme 16 3 jedan ruski car? One dve nemačke izborne kneginje kažu za njega da je „veoma obdaren d ivljak”. Kakav je utisak ostavio Petar za vreme svoga putovanja po inostranstvu i šta je on doneo sa toga putovanja. pozorišta. on i dalje ima u vidu borbu sa Turcima na Crnom Moru i odbranu potlačen ih hrišćana. on se n e ograničava samo na proučavanje pomorskog problema. Engleski episkop Barnet. Bog jedini zna kolik o će godina on biti napast za taj narod i njegove susede. — piše on patrijarhu Adrijenu — nego da bi se upoznao sa pomorstvom te da bi po našem povratku mogao pobediti neprijatelje Isusa Hrista i postati njegovom milošću oslobodilac hrišćanstva”. S . S vima se čini da je on „sasvim drukčiji nego što su ga opisivali prilikom njegovih poseta drugim dvorovima”. gde ga je primio kralj Viljem. diplomat koji će pripremit i koaliciju protiv Švedske. on žudno prikuplja sva znanja koja ga interesuju i hoće ne samo d a sve upozna. I tako. Tu ostaje četiri i po meseca i proučava brodogradnju u radionicama Društva h olandske Indije „ne iz neophodne potrebe. ni sam ne znajući jasno čemu sve to. Ipak. pošao je u Englesku da tamo potraži ono što želi. 27 aprila/7 maja vraća se u Holandiju. Osim Rusije i Poljske. Bilfelda. založiće se za tu stvar oduševljeno. kome je bilo povereno da ga upozna sa verskim pr oblemima. novi saveznici se sprijateljuju i izmenjuju svoje grbove i odelo. Viljem zapaža da on ostaje ravnodušan prema svemu što ne sp ada u njegovu struku. učinilo da Holanđani ne poznaju teoriju brodogradnje i da oni rade nesist ematski. ali prizor ograničavanja kral jevske vlasti ne može da mu godi. 16/26 juna on svečano ulazi u Beč gde se sastaje sa carem Leopoldom. čija je flota sastavljena o d galija čuvena u svetu. on ne uspeva da ubedi cara u potrebu da nastavi rat sa Turskom. Svuda se njegovi domaćini osećaju srećni što su se otarasili toga čudnog i nevaspitan og posetioca. On prolazi k roz Krakov. njega manje zanimaju slike čuve nih umetnika nego jedna sprava kojom se osmatra pravac vetra. kada dođe u dvorac Kensington. prisustvuje čak i jednoj sednici Parlamenta.” Barnet ipak priznaje kasn ije da su „pozniji događaji otkrili kod Petra više genijalnosti nego što se moglo predvi deti u ono doba.

ne iz redova Velikorusa. sve interesantne pojave. nego od ratničkih snova Petrovih. to je za njih jedinstvena prilika da uvećaju svoje znanje o jednoj nepoznatoj zemlji. i koje bi uživalo uvaženje i naklonost naroda. te čak i u susednim zemljama pitaju careve diplomatske pretstavnike da li s u Moskovljani hrišćani i da li će se uskoro pokrstiti. Bojarski stalež je u punom opadanju. Eto zašto Petar može bez bojazni da ruši stare ograde i da otvoreno obesvećuje crkvene tradi . jer ga ne sputav aju nekadanji „feudalci” niti novi staleži. i jedino su ravnodušni ljudi ostali u zvaničnoj crkvi. on tako isto šalje u Moskvu mnogo zanimljivih predmeta za svoj muzej. zahvaljujući svojim posetama Njemeckoj Slobodi. zamenili „laskavci”. Petar se tada razvikao: „To nisu bojari. pružile su mu slobodu delanja koja je nedostajala njegovim prethodnicima. nego psi. Što se tiče ši re evropske javnosti. Što se tiče plemstva. Petar ne bi mogao toliko daleko otići u svom reformatorskom radu da je naišao na otpor jed noga sveštenstva koje bi bilo umnije.” Drugi razlog koji je omogućio Petru da raskine sa starim običajima tačno je označio jeda n tuđinski posmatrač. ona je sad. posmatrano u glavnim linijama. sa svim zloupotrebama i samovoljom k oju ona nosi u 16 4 sebi. a to je opadanje sveštenstva. učenika Kijevske akademije koja je za pola veka prethodila Moskovskoj akademi ji. da takoreći namesti prenosne kaiševe.” A kada su posle svršenog obreda bojari požurili da se udalje iz Leforovog dvorca. koji su uostalom uvek poštovali stare moskovske običaje. nego kijevskih učenj aka. Naučnici. Po rečima Bergholca. Fokerot (1737): „Po mišljenju mnogih dobro obaveštenih ljudi. spremno je u njegovim rukama. Jedna je socijalna. on se sav predao čisto tehničkim pitanjima. po rečima Šaklovit ija. koji je ranije bio čuven zbog svojih večernjih zabava. Ali najvažnije od svega jeste to što se Petar. dogodio se rascep između zvaničnoga sveštenstva i naroda koji je prišao šizmi. ona i ne zapaža Petrov prolazak. ono još nije stupilo na pozornicu. one koji su napustili crkvu i prišli starovercima. Korb opisuje jedan zanimljiv prizor koji se odigrao za vreme Leforovog pogreba. konačno oslobađa stare moskovske rutine i usavršava se nezavisno. Rusija još ne postoji za E vropu. Ostaje još samo da on sebi postavi neki jasno određen cilj. interesuju se za Petra isto kao što bi se interesovali za abisinskog kralja ili kineskog cara. svojstvene njegovoj vladavin i. Dve okolnosti. Pa ipa k. kao na primer Lajbnic. njega takođe zanimaju. Sa svoga pu tovanja on donosi. Kao što je i trebalo očekivati. Iz njihovih redova uzima on svoje poverljive ljude kad god posumnja u vernost osta lih članova svoje okoline. u nauci on samo vidi primenu. „samo jedno trulo stablo koje leži na zemlji”. Pre Petrova stupanja na presto. Zato Petar i može da se ponaša prem a bojarima kako se njegovi prethodnici nikad ne bi usudili. a međutim onaj koji će ga zameniti nije još imao vreme na da se obrazuje.” Zašt o rusko sveštenstvo toga doba nije uživalo to uvaženje? Zašto ono nije imalo u svojim re dovima „umnijih sveštenika”? Zato što su najbolje pastire.asvim ravnodušan prema državnim poslovima kojima se dotada nije nikada bavio. U tome prelaznom dobu birokratija preovlađuje. druga je verska. Ovakvo stanje omogućuje samodržnom vladaru da učvrsti svoju moć. koje će u XVIII ve ku i najvećim delom XIX veka biti upravni stalež. pa da p okrene mašinu. a potom razočarani. Oruđe reforme . samo ono što je hteo ili mogao da vidi: on odašilje u Rusiju 279 stručnjaka i mornara koje je uzeo za svoju mornaricu. Petar ih je zaustavio i rekao: „Zašto se rasturate? Zar vam je ta smrt toliko dobrodošla? Zar vam vaša radost ne dopušta da način ite tužna lica?” Na koje se snage oslanja Petar? Na svoje potješnje koji obrazuju njegovu gardu. — Vladavina Petra Velikog pada u doba kada je jedan u ticajni stalež počeo da se raspada. a t o je opadanje bojara. „tuđincima se objašnjavalo koliku naklonos t oseća Petar prema svojoj gardi tim što u njoj nije bilo nijednoga vojnika kome car ne bi bez ustezanja poverio svoj život. razume se. Želeći da isko riste nestanak toga ljubimca. bojari su pokušali da zauzmu prva mesta u povorci i da stanu ispred stranaca. Evropski vladari najpre su začuđe ni. Opadanje bojara i sveštenstva. potstrek je došao ne od same želje za refor mom. naročito čuda prirode.

od prvoredne važnosti. već da ga ubiju „što je poklonio svoje poverenje Nemcima”. Tuđinci je se naročito boje. Njegovu ćud ograničava samo n jegova urođena dobrodušnost i nekakvo čudno osećanje dužnosti. rat je za njega samo jedno sredstvo. Tek tada. gde su nekoji od njih imali svoju trgovinu. U avgustu on je optužio za kukavičluk „kneza Kesara” Romodanovsk . oni su stu pili u pregovore sa Sofijom. koji su logo rovali na južnoj granici. i ona ih je obodrila da pođu na Moskvu. služba Rusiji. Za njega su mornarica i vojska. Ali. Odlazak Petrov u inostranstvo je povoljna prilika za novu pobunu. Tek kada oseti nestašicu novca i ljudi. Za vreme pohode na Azov. One su isprva predmet igara koje se. Iako je skinuo svoje moskovsko odelo da bi obukao evrops ku uniformu. otadžbini. i razmaženi pažnjom koju su im ukazivali Pe trovi prethodnici. svojim poverenicima. oni su teško podnosili službu na granici i jedva su čekali da se vr ate u Moskvu gde su ih očekivale njihove žene i deca. a to će reći u trenutku kada je njegova vojna aktivno st srušila staro moskovsko uređenje. on se okreće toj oblasti koja mu je d otada ostala tuđa. Time se objašnjavaju i one nihilističke crte koje nalazimo i u njegovoj ličnosti kao i u njegovom radu. On može sebi sve da dopusti. kako smo već kazali. Ovo shvatanje. jer ih je tada car pridodao onoj vojsci koja je treba lo da bude potučena. Pobuna strjeleca izbila je utoliko žešće što je proturana vest „kako je car umro u inostra nstvu i da bojari imaju nameru da udave carevića”. Petar. razume se. Odašiljanje na granicu sasvim ih je ogorčilo. on ipak nije ništa žrtvovao od svoje slobode. Petar se ne interesuje nimalo da sazna kako se došlo do tih sred stava. usled čega su oni „izginuli u velikom broj u”. izabrane iz plemićskih porodica. Oni su se osetili u vređeni još za vreme manevara. za svaki slučaj. strjelci su udaljeni iz Moskve i za kaznu poslani da brane tursku i poljsku granicu. on je poveo i „dobrovoljce”. Isto tako je za njega 16 5 samo prosto sredstvo i država. po njegovom shvatanju. koje se meša sa poj mom „službe”. RUŠENJE STAROGA PORETKA (1700—1709) Pobuna strjeleca (1698). 56 zarobljenika obešeno je. ali. posle Arhangelska i Voronježa (1693 i 1695) preobražuju u ozbiljniji „posao”. uticalo je na njegovo duševno raspoloženje još u početk u njegove vladavine. i nji hova artilerija ih je lako rasterala blizu manastira Voskresenskog ( 18/28 juna 1698 godine). Četiri puka strjeleca. prema obaveštenjima što ih Lefor šalje svojoj p orodici. te prema tome ne sme da ostane neaktivan. Petrovi pukovi. ima poverenja u svoje nove trupe. jer po Korbovom pričanju kružio je glas da strjelci nameravaju da p okolju i spale Nemecku Slobodu. utoliko pre što su joj se svi nadali. Doklegod je država sposobna da daje i jedno i drugo.cije. Naviknuti na miran život u Moskvi. kojima je komandovao Gordon. pa ipak. Otuda ona neusiljenost u njegovom opštenju sa ljudima. 2. ali su to — bar po pretpostavci stranca Krula — bili uistini taoci koji su jamčili za „vernost svojih roditelja”. pošli su im u susret. koja je bila sklonjena u manastir Novodjevičij. Oni pođoše u borbu. o kojoj se on brine tako malo da njenu upravu pover ava drugima. To su glavn e linije ove vladavine toliko obilne događajima. — Posle Ciklerove pobune (1697). rešeni da ne dopuste da se car vr ati u Moskvu. kada su bili poslani na zapad (u Veljikije Luki) umesto da su vraćeni u Moskvu kao što su se oni nadali. omrznuti „Franko Lefor” postavio ih je „na najopasnija mesta i minirao njihov položaj”. kojima on služi. Kako po svemu izgleda. U pitanju je. da postave Sofi ju ili Vasilija Golicina za namesnika mladom careviću i da pokolju bojare i tuđince. Ali to Petru nije nik ako bilo dovoljno. Ciklerov saučesnik Puškin rekao je da se oni nemaju više čemu nadati i da neće umaći smrt . kao što smo videli. otpočinje prava njegova reforma. t aj pojam službe ima u sebi nečega stvarnog: to je služba koju mora da vrši jedan vojskov ođa koji prima od države platu. poslali su svoje izaslanike u prest onicu da od bojara zatraže dopuštenje da se vrate. Dužnost ovih „upravnika careve baštine” je da daju voj sci i mornarici dovoljnu količinu ljudi i novca.

ili sa obrijanim jeretic ima?” Tako on preti večnim mukama onima koji odobravaju „tu jeretičku izopačenost koja čovek a prispodobljuje mački ili psu”. tadanje „Čeke”. običaj koji je ranije bio zabranjen i koji je car Aleksej potpuno i skorenio”. Ipak. p ozivajući članove svoje porodice da dođu u Rusiju. stoln ici. Mnogo što šta nije se svidelo narodu i pre Petrovog puto vanja u inostranstvo. i da živi okružena jednom gardom koja je neće ostaviti sve do njene smrti 1704 godine. okolniči. Korb nam je ostavio jednu sliku pogubljenja koje j e izvršeno pred očima stranaca. Njima je oduzet naziv carevih čuvara i postali su prost i građani. između ostalih i glavn om komandantu Šeinu i „knezu Kesaru” Romodanovskom. Sutradan. kome je bila dužnost da bdije nad javnim poretkom. dokaze za Sofij ino saučesništvo. pod imenom Suzana. još između 1689 i 1691 godine. soba za mučenje i inkviziciju. svojoj naložnici. Car se ne zadržava u Kremlju. naknadnu istragu koja je vođena pomoću svih uzgrednih sreds tava tadanjega moskovskog pravosuđa: dželata. U februaru 1699 godine počeo je najpre da skraćuje predugačke rukave ruske nošnje. a dr ugi deo sa tardiskim pukovima u Preobraženskom. nego njegova dvorska budala.og. provodi jedan deo noći u pijankama u Leforovom domu. u Šeinovom domu. ona ne bi na narod proizvel a tako dubok i trajan utisak da za njom nije došao čitav niz drugih događaja koji su d uboko uzbudili narodnu maštu. I posle tri dana Petar je konačno savladao taj sveti običaj: svi bojari dolaze na jednu večernju zabavu u Leforov dom obrija na lica. Prekinuvši svoje putovanje.” Po povra tku iz inostranstva Petar nameće tuđinsku modu ličnostima iz svoje okoline. odmah u početku septembra. on stiže 26 avgusta/5 septembra u Moskvu i naredi. Lefor im je pisao: „Ovde ćete naći jednog širokogrudog vladara koji štiti tuđince i koji nosi odelo po francuskoj modi. Preobražaj odela i običaja (1699—1700). koji je upravo strogo os udio jednog moskovskog diplomatskog pretstavnika što je obrijao bradu. Strjel ci su u gradovima u unutrašnjosti zemlje sa zabranom da se kreću bez putnih isprava i da stupaju u vojnu službu. moskovski plemići. i odlučio je da se na svoj način oslobodi „semena Ivana Mihailoviča” (Miloslavs ki). žileci i svi činovi Moskve i drugih gradova moraju da nose mađarsko odelo. on je proklinjao one koji su ponovo počeli da „unakažuju lik što ga je Bog po dario čoveku”. a to će reći otkako je počeo da posećuje Njemecku Slobodu. dumni i bližnjije ljuđi. đaci. ipak. Posle pet dana. Ne treba zaboraviti verski značaj što ga je moskovska Rusija pridavala bradi. toj glavnoj ozn aci „Božjega lika”. što je prim enjivano sa najveštijom svirepošću. ni mošti moskovskih svetaca. 16 7 No on se ne ograničava samo na to delo. on uzima makaze i počinje da seče bradu velikodostojnicima. nego u Njeme cku Slobodu. Nemici Ani Mons. . a donji kraći. što je bio njegov glavni cilj. I on sam. koje je Petar čak pozivao da se pridruže dželatima. uobičajio je da nosi tuđinsko odelo. koja je ranije bila to isto Leforu. Petar nije uspeo da pronađe. Iako je on već odavno ležao u grobu. seče brade ne sam car. 4/15 januara 17 00 godine jednim ukazom propisano jeda „bojari. za vreme svečanog prijema. njegov naslednik Adrijan još je nepomi rljiviji protivnik obrijanih lica: „Gde ćete stati na dan strašnoga suda?” pita on prist alice te mode. Patrijarh Joakim osuđivao je „običaj razvratnih Grka koji su brijali bra du. Narod z apaža da po svom povratku u Moskvu car ne odlazi više u dvor svojoj ženi. ne pozdravlja nikako ni ikonu Tverske Bogorodice. kako tvrde Gvarient i Korb. on ju je primorao da se zakaluđeri. — Kazna kojom su kažnjeni strjelci ne samo da nije utišala negodovanje naroda. gornji kaftan dovoljno dugačak da dosegne do podveze. stravičnog starešinu 16 6 Preobraženskog prikaza. „Sa svetiteljima čija su lica ukrašena bradom. već ga je još i pojačala. Ali ono što se događalo po njegovu povratku još je gore.

1/12 januara 17 00 godine on naređuje da svi „moraju ukrasiti svoja vrata jelovim. po ugledu na sve hrišćanske narode. 20/30 decembra 1699 godine Petar naređuje da se g odine računaju. samo sa jednim ograničenjem: „Ra di ugleda i lepote u državi i vojnom području. koji je terorisao čitavu Rusiju za vreme nj egovoga strašnoga starešine Romodanovskog.istoga kroja”. kočijaša i zemljoradnika.” Ustvari. Da bi odgovorio na nadimak „bradonja” koji su mu prikačili. te je prema tome značio i rušenje same vere. pretstavljali su čitavu Rusiju. Videćemo i mnogo važnije izmene. sa slikom jedne brade. oni koje je Petar prezrivo nazivao „bradonjama”. zato što su bili protivni njegovoj reformi. a 1 rublja od konjanika. plemstvo. da isto tako svi moraju da izmenjaju čestitke prilikom nove godine i završetka stoleća. U Rusiji je taj preobražaj bio neobično b olan. crkvenjaka. te da i one budu odevene na isti način kao i ljudi. u kulturno zaostalim znamenjima. Kao potvrde o naplati izdaju se bronzane medalje sa n atpisom: „Porez je naplaćen”. 20/31 avgusta 1700 godine taj ukaz je ponovljen. Sve promene od 1699—1700 odnose se na spoljni život. i da godina počinje u januaru umesto u septembru. „čoveka koji je ličio na čudovište” — kako ga nazi ez Kurakin. nego od rođen ja Isusa Hrista.” Uzorci ovakvoga od ela izloženi su na gradskim vratima. 60 za činovnike prikaza i trgovce obeju katego rija. — Dokumenti Preobraženskoga prikaza. za razlik u od strjeleca. pošto je on prestavljao rušenje starih običaja koje je i sama vera osveštala. izuzev sv eštenstva. uvredila bi se n ajdublja verska osećanja i mogla se time izazvati narodna pobuna. ili Turkinji njezin veo. 30 za posadske. još nedavno. a ponekad i sa izrekom: „Brada je n epotreban teret. na drugoj strani je sveštenstvo i prost narod podložan plaćanju poreze. ko je su nametnule ogromne žrtve stanovništvu i iz osnova promenile i samo državno uređenje . izuzev neposrednu okolinu carevu. i vera je postala nemačka” — kaže se u jednom do . On čin i isto to u pogledu nošenja brade. Ukoliko kasnije u životu jednoga naroda nastupi pokret za ukidanjem tradicija vezanih za veru. potješnje. samo će porez kojim je on oporezovao „bradonje” do stići veoma visoku cifru posle popisa iz 1705 godine. njihove žene i kćeri moraće isto tako da nose mađarsko ili nemačko odelo počev od 1 januara 1701 godine. To je bila nova uvreda za starinske običaje. uto liko preobražaj teže pada narodu i izaziva opasnost da se on pobuni. Petar dakle povlači društvenu među između onih koji moraju da nose novu nošnju. tako je Petar zaveo u Rusiji i nem ačku božićnu jelku. ako bi se nekom Turčinu nasilno skinuo fes. deljenje staroveraca i postanak s ekta. jer su vojnici. Tek kada se setimo sličnih reformi izvršenih u današnje vreme. ne od stvorenja sveta. Druga jedna mera koja je duboko vređala narodno verovanje i postala glavna oznaka reforme jeste promena kalendara. „Car sk ida drugima brade i druguje sa Nemcima. Jer. izobiluju primerima. a kasnije i vojsku. utoliko pre što s e taj preobražaj vrši pod uticajem tuđinštine. i to stoga što je baš taj spoljni preobražaj učinio najdublj i utisak na savremenike. 100 rubalja godišnje za gostje trgovce i Gostinaju Sotnju. borovim i smrekov im grančicama prema uzorima 16 8 izloženim na velikom trgu i kod donje Apoteke”. no koje su međutim danas skoro zaboravljene. moraće da nose mađarsko ili nemačko odelo. bojarskije ljuđi i kočijaše. narodnoga ogorčenja i navode razloge za to. pola kopejke trošarine za seljake pri ulasku i izlasku iz varoši. bili obrijani i nosili evropsku uniformu. narod je pro zvao pretstavnike upravnoga staleža „duvandžije”. ljudi svih društvenih redova. Moglo se unapred reći da ukaz koji bi se odnosio i na žene neće biti izvrše n. Prvo izbijanje narodnoga gneva i verski otpor. Oni koji su odeveni po nemački smatraju za ukusno da imaju lulu u zubima . i baš tih godina. i onih koji su oslobođeni te obaveze: na jednoj strani su razni stupnjevi plemstva koje je u care voj službi. koji su zabranjivali upotrebu „proklete trave”. naša mašta izaziva uspomenu najpre na s poljni preobražaj stanovništva. 1699—1700. kada govorimo o Petrovom radu koji je podelio istoriju Rusije na dva dela. narodno ogorčenje na Petra izbilo je najsilni je. i tamo se naplaćuje od onih koji se ne pokorava ju tome ukazu novčana kazna od 40 kopejaka od pešaka.

Ali je i ovo po kolenje sveštenstva izumiralo. mogli su da odgovore: „To je patrijarhova dužnost. naprotiv. jede meso sredom i petkom. ali koji su kršteni pre njega. Nikonovi protivnici pokazali su već izvestan nacionalni duh. pa prema tome i veo ma popularna. pa dopustiti da se svete tajne ugase i čekati smak sveta. „Radikali” su usvojili drugo rešenje i izazvali pokret za bezpopovščinu ili „bezsvešteničko stanje”. nije više bilo nikakvih sumnji. Bilo je samo dva rešenja za tu krizu: ići do kraja u to m kompromisnom rešenju i tražiti nove episkope koji će pristati da prigrle staru veru. 16 9 mogle su mirno da očekuju dan kada će „čitači” svetih knjiga. Iako se verski rascep (šizma). Pobunjenici. primati Nikonove popove. te da saznamo zašto su odbačene stare knjige i kakve se to jeresi u njima sadrže . Ovo nekoliko primera dokazuju da otstupanje od starinskih. Naredio je svima da nose nemačku nošnju. Pet ar je počeo da „ruši hrišćansku veru. objavili dolazak „Antih ristove vladavine”. Oni koji su sinoć bili pobeđeni u nekoj verskoj raspravi. Utvrdili su da će se ona završiti 1669 godine. Umerenije pristalice izabrale su prvo rešenje i stvorili stranku popovščine ili „popovsku”. a ako takvih ne bude. da se nosi nemačko odelo i uši duvan. zauzeti nepop ustljivo držanje. kako bi onda stara crkva mogla ispuniti sv oj zadatak da „sačuva pobožnost u svoj njenoj čistoti za sve vekove”. Ivanov. koju je Nikonova „no va vera” izazvala između upravnoga staleža i naroda. Ovi su istraživali predznake toga doba koji su prema Svetom pismu trebalo da objave smak sveta. videli smo da je tuđinskom kvartu u Moskvi bila zapretila opasnost da d oživi pravu Vartolomejsku noć. da bi vladao sam i da ne bi imao suparnika. a to je nova nošnja. izumirali su postepeno. nala zi se „van oblasti vere”. te je tako pogazio zavet svetih otaca. koje nisu neposredn o učestvovale u toj prepirci sveštenstva. Kada su crkveni sabori 1666 i 1667 godine bacili anatemu na šizmatike. Ovakvo raspoloženje postojalo je još i za vreme pobune strj eleca od 1682 do 1689 godine. posle prvih Petrovih reformi. nije se više moglo objavljivati „da će pre sunce prestati da kruži nego Božja crkva da živi”. koji su iskvarili stare tekstove. Narodne mase. Jedna jaka kriza savesti razjedinila je branioce stare vere. i lozinka te opozicije razumljiva je svima. ili pak. Ta opozicija je utoliko jača što je verski život veoma bujan. jer ona osuđuje ono što svi mogu da procene.” Ali. došao je u Moskvu da ga postidi zbog toga” — kaže posadski Andrej Ivanov koji je došao naročito iz Nižnjeg Novgoroda da urazumi cara. „Car živi po ugledu na strance. i koji su jedini smatrani za nadležne da vrše svete tajne. one tekstove čijom pomoću su moskovski čudotvorci spasli svoje duše. Leta gospodnja su uništena.kumentu. U trenutku verskoga rascepa oni su propusti li da u svoje redove prime dovoljno episkopa te da tako obezbede neprekidno ruko polaganje sveštenika. koje su bodrili da treba da brane „star u veru”. Ta dva protivnička tabora borila su se na istom polju i služila se istim oružjem. običaja znači u očima narod a isto što i izdajstvo prema veri. . „umni ljudi” toga doba pronaći je toga sukoba. Ako se ne vrše svete tajne. sveštenici koji su bili rukopoloženi pre Nikona. a to će reći do drugog ristovog dolaska i do Strašnoga suda? Isprva su staroverci pribegli jednom komprom isnom rešenju koje je poticalo iz vremena protopopa Avakuma: primali su sveštenike k oje je rukopoložio Nikon. Za vreme Sofijinog namesništva bilo ih je ostalo još svega nekolicina. a to će reći prema starom bogosluženju. a satanina su proglašena” — kaže drugi dokument. duvan. okrećući se protivu jednoga društvenog staleža nakinđurenog tuđinskom odelom. Snaga opozicije raste usled same činjenice što ona brani veru od profanisanja. Međutim. naređuje da se brije brada. nije poštovao post svetoga Filipa. obrija ne brade. postati bitno naci onalistička. staroverci tumačeći proroštva iz Knjige o veri o opasnostima koje su pretile crkvi u 1666 godini. Ubuduće će narodna opozicija. Ukinuo je patr ijarhat. pa bilo da se ono tumači prema starinskom ili novom shvatanju. 1 januara 1700 godine on je naredio da se proslavlja nova godina. Boreći se protiv uticaja Grka. Stanovište što ga je car zauzeo. dogodio mnogo pre stupanja na pre sto Petra Velikog. I on. a hoćemo samo da ispitamo is tinu. pošto je prema Knjizi otkrovenja ona trebalo da traje dve i po godine. gajili su i dalje nadu da će još istoga dana ili sutradan postići odmazdu. taj rascep ipak nije bio potpun i nije izgledalo da će biti kon ačan.

Petar zanemaruje da poseti svoju porodicu. Tumači pretskazanja zaključili su iz toga da su se prevarili u računanju: trebalo j e. promenivši računanje godina. zaprećeno starovercima da će b iti spaljeni na lomači.” I ponovo kobna godina protiče katastrofa. od stvaranja sveta. Ovaj radikalizam nagoni ih da istražuju nove puteve vere slične zapadnjačkoj Reformaci ji. I oni sami stvorili su nekoliko sekti. I ponovo fanatici ležu u svoje pogrebne kovčege pevajući: — „Drveni kovčeg — Sagradih ja. rešeni da „pate radi vere”. staroverc i videli su u tome novu potvrdu da je došao Antihrist.500 godina. Priča se kako je kraljica Stekolnija (Stokholma) zatvorila cara u jedno bure pa g a bacila u more. umesto 5. da su umesto nje ga podmetnuli drugoga i da ovaj što je sad došao u Moskvu može da bude samo Antihrist. dok će truba Strašnoga s uda okupiti sve ljude. koja je po st arom kalendaru počinjala u mesecu septembru. ako se izuzme ovo slovo i doda brojna vrednost ostalih slova.17 0 pretskazali su da će odmah za njim nastupiti smak sveta. kada je Petar uzeo titulu imperatora. dok su ga druge i dalje odbijale. počinju da tragaju za „staro-pravoslavnim sveštenstvom” koje — po jednom starom predanju postoji još uvek u „kralj evini Oponiji”. pristalice bezpopovščine i dalje tvrde kako A ntihrist vlada u svetu. Na novu godinu o n ne prisustvuje svečanoj službi u Kremlju i ne čestita narodu. pričešćivali se u masi prema starinskom bogosluženju. Smak sveta treba. „on je ukrao Bogu osam punih godina” — jer su staroverci računali 5. Bezpopovnici su doprineli njihovom razvijanju i potpomagali 17 1 im da se ojačaju i rasprostiru. dubili stabla da od njih načine pogrebne kovčege i legali u njih da sačekaju trubu Arhanđelovu. Oni najfanatičniji . dakle. a što se tiče grobova predaka. od kojih su nekoje prihvatile kompromis. godine 1690. Kasnije. da nastupi godine 1702. Prve verske sekte osnovane su u Rusiji na nekoliko godina pre Petrovog stupanja na presto. Oni kažu da je on prikrio svo je pravo ime zahvaljujući slovu M. iako nevidljiv. verni. po povratku iz inostranstva. i zato se on dobro čuvao da im ne priđe. posluša li su Avakumov savet i bežali od života spaljujući se živi. Međutim. da će se sunce ugasiti. Usled toga su oko 1669 godine u nekojim oblastima Rusij e seljaci prestali da rade zemlju i da seju. koji su verovali da Antihrist uistini postoji od krvi i mesa. da je pravi car umro u inostranstvu. Ali je ta strašna godina protekla bez događaja. a to je kobni broj što pretstavlja životinju i z Knjige otkrovenja. a da je sadanji vladar sin Lefora i jedne Nemice. dok njegove dvorske budale seku bradu poslednjim upornim „bradonjama”. sam Bog mu ni je dopustio da uđe u svete crkve Kremlja. mislili su oni. n a pet dana pre nove godine. — Da zvuk trube čekam. brojevi su se označavali sl ovima slovenske azbuke — dobija se 666. isto tako izmenio je kalendar da bi prikrio pravi dan dolaska Antihrista. kako nema više svetih tajni niti crkve. oni bi zacelo izobličili samozvanca. — jer dok Petar nije zaveo arapske cifre. već provodi dan na gozbi kod Šeina. računati godine od Hristovog rođenja. a ne od njegovog vaskres enja. ne očekujući mnogo smak sveta. Kako je jednim Sofijinim ukazom. u Antiohiji i Carigradu. Jasno je. dolazak Antihristov nastupiće prema tome kasnije za trideset i tri godin e. koliko je Hristos proživeo na zemlji. treba pribeći molitvama i duhovnom usavršavanju. i pomeren je u godinu 1699. dakle. da se pom oli Bogu na grobovima svojih predaka i odlazi u posetu tuđincima. jer je za njih to bio način d a izbegnu „ognjenu reku” koja je prema predanju trebalo da poplavi zemlju na dan Str ašnoga suda i da poštedi samo verne koji se budu dragovoljno bacili u pl amen. očekivali su dolazak . — njega ću leći.5 08. da će zvezde popadati s neba i da će zemlju sagoreti plamen. Dok pristalice popovščine . te da bi se očuvala zajednica s Bogom.

odaju se trgovini žitom. ali nisu uspevali ništa drugo sem da ih preteraju iz ja roslavskih šuma u kostromske. kasnije će obrazovati i treću. povući se u isposnice. koju oni smatraju za manji greh nego brak bez venčanja. naklonjena j e misticizmu i prestavlja neku vrstu ruskog kvekerstva. i da se ono veže za ime mon aha Kapitona. Osim bespopovnika koji su se delom povukli iz pravoslavlja i obrazovali jednu sr ednju grupu između sektaša i pripadnika redovne crkve. njego v sledbenik berberin Toma Ivanov i jedan učenik Akademije. Izvesni znaci. kao što je činilo pre njih domorodačko stanovništvo rastureno po šumama i d už reka. Ovo izmirenje sa neprijateljima vere ogorčuje nepopustljive članove sekte. pa objavljuje: „Moj duh vam javlja. Petar nije smeo dopustiti da se ide tako daleko . Ona prva struja ne meša se sa opozicijom protiv Petra. Kako nisu imali mogućnosti da se venčavaju. proizišla iz narodnih masa. Pod uticajem ozbiljne krize verske save sti koju smo videli. Krajem 1680 i početkom 1690 godina ova zaraza dobrovoljnoga spaljivanja bila je neobično jaka: ponekad je broj spaljenih na istoj lomači dostizao 2. iako nejasni. braća Andrej i Simon Denisov. oni su ukinuli porodicu i zamenil i je slobodnom zajednicom. Evo zanimljive slike seljaka Simeona. Mistička i narodna struja stupila je otvoreno u opoziciju i poklapa se sa ekstremi stičkom delatnošću staroveraca. ponikla u obrazovanom staležu koji je imao osnovna znanja iz teologije i koji se upoznao sa razvojem protestantstva. već su kopali sebi „jazbine” u zemlji da tamo žive usamljeničkim životom. pokretač jedne grupe koja je osnovana godin e 1690 oko Slaveno. i tada mu dolazi „otkrovenje”. Naprotiv. u zanosu. Iz njihove sredine i zišli su pokretači „dragovoljnog spaljivanja”. 1650 i 1665. Otada bezpop ovnici ostaju podeljeni na dve sekte. Oni se sele na sever. koji je učestvovao na jednom nji hovom verskom skupu 1680 godina i čiji su sledbenici tvrdili da je on „prorok i da n jim vlada Sveti Duh”: „Kad u njega „uđe” Sveti Duh i obori ga na zemlju. a Toma Ivanov. Usled toga p rimorani su da žive u slozi sa državnim vlastima i nepobožnim svetom. umesto da se traži mučeništvo. Dvojica između njihovih starešina. ikona i svetih tajni. Pod vođstvom crkve noga pojca Teodosija iz Novgoroda oni napuštaju svoje jednovernike koji su se obes vetili i osnivaju zasebnu zajednicu pod imenom Teodosijevci (1706). Dve struje su se stvorile među njima: jedna. Državne vlasti su ih povremeno rasturale.500 lica. itd. hvala Bogu. ali su se oni razlikovali od bezpo povnika.vojnika koji će dati znak za ognjeno očišćenje. Lekar Tveritinov. Potom mu se svest vraća i on ustaje sa zemlje. sektaške sredine živele su u očekivanju Strašnoga suda. svaku svetu tajnu i svaku staru veru”. druga struja. on ostaje opružen. Oni tu stvaraju veliku naseobinu. teži ka raciona lizmu i evangeličkom hrišćanstvu. postojale su i sekte sa mno go određenijim težnjama ka otpadništvu. iz 1687 godine. gde žive bez sveštenika i zadovoljavaju se kapelicama. koji je bio uporniji. već da je dovoljno. potiče iz . Oko njega su se okupili stareci koji nisu odlazili u crkvu. prvi trenuci straha bili su već prošli i progonjenja su se umanjila. stupaju u vezu sa raznim oblastima Rusije i obogaćuju se naglo. „ zbegavali svaki svešteni obred. započinju otvoreno protestantsku propagandu protivu obožavanja moštiju. omogućuju da se odredi vrem e njenoga početnog delanja u godinama 1639. Bezpopovnici menjaju taktiku..grčko-latinske akademije radi proučavanja verskih pitanja. njeni pokretači smatraju da je njihova idej a vezana sa carevom.” No to tvrđenje je uostalom prer ano. spaljen je na Crvenom Trgu zato št o je isekao sabljom jednu ikonu. Oni propovedaju da se ne treba živ spaljivati. Kada je Petar stupio na presto. svako sme u Moskvi slobodno da ispoveda veru koju je izabrao. na obale Ledenoga okeana. i iz kostromskih u vladimirske.. jer su slobodni mislioci bili primorani da se u Uspenskoj lavri odreknu svo jega učenja. sektu Filipovac a. zasnivaju veliku zaj ednicu na obalama reke Viga. Tveritinov ponavlja sa ubeđenjem: „Danas. Početkom XVII veka oni propovedaju svoje učenje po kneževskim i 17 2 bojarskim domovima.” Drugo jedno svedočanstvo. Ivan Maksimov..

i zaista. ali sledbenici Kuzmini i dalje „izbegavaju sveštenike”. Da li treba sačekati da stigne artilerija. Petar ima jedan izgovor: zar nisu Šveđani uvredili drvodelju Petra Mihailova u trenutku kada je izaslanstvo koje je on pratio prolazilo kroz Rigu? Verujući da je Karlo XII zauzet borbom protivu njegovih saveznika. iz toga vremena. Petra je to toliko zbunilo i uzrujalo. zamenjuju ih „besednicima. taj događaj okončan je vodom i vat rom. Da bi objavio rat Švedskoj. a priređene su i viteške igre na kojima se Petar takmičio sa svojim poljskim prijat . koji je očekujući dolazak Antihrista sakupio na obali reke Medvjedice gomilu od 2. da bi objavio rat Švedskoj. Ali. Odmah posle poraza on pada u očajanje i plače. Karlo. Ali se ubrzo pr ibira. da „tamo izvrši božansko delo”. Odjednom se saznaje d a dolazi Karlo XII i da će za dvadeset i četiri časa biti već pred Narvom (17/28 i 18/29 novembra 1700 godine). primorani da prvi započnu borbu protivu Karla XII koji je smatran za najvećeg vojskovođu svoga vremena. Tada se prviput ide ologija mase razlikuje od ideologije „evropeiziranog” upravnog staleža. ne usteže se da sa svojih 8. Ovi pregovori su se odužili. nego protiv Švedske Prilikom svoga sastanka sa poljskim kraljem u Ravi. da napušta sv oj logor i ostavlja protivrečna naređenja svome tuđinskom vojskovođi De Kroi ju koji je tek prispeo. osim gardiskih pukova. a to je poljski kralj. Petar je naglo izmenio svoje planove o spoljnoj politici. — u društvenom pog ledu granicu između njih pretstavlja „nemačka” nošnja. Petar polazi u rat kao što se polazi u šetnju. gde su se stareci bili povukli pošto su uzalud pokušavali da povrate staru veru za vreme pobune strjeleca godine 1682. i spreman je da zaključi mir po svaku cenu. devet prvih godina Severnoga rata (1700—1709). ovaj stalež od XVIII veka drži u svojim rukama političku i društvenu vlast. pa se rešio da upotrebi svoju vojsku ne više protivu Turske. te nije imao vremena da se upozna sa trupama kojima je s ve nedostajalo. Od toga pa do prvih „duhovnih ruskih hrišćana” samo je jedan korak. U Dnevniku koji će svojeručno ispravljati. ili treba odmah pokušati juriš na Narvu? Dok se oni tako pitaju. že nama i devojkama kojima su poverene svešteničke dužnosti”.” On će bez o kolišenja priznati „da je čitav taj posao bio samo jedna detinjarija”. 17 3 Od Narve do Poltave. on je stvorio konačan plan. morao je sačekati da se završe pregovori koje je đak Ukrajincev vodio sa Portom. On najpre opseda tvrđavu Narvu. a to će reći iz 1 680—1690 godina. Avgust Poljsk i i Fridrih Danski. da se odreče svega. Kao i obično. Pre svega pokušao je da produži sporazum sa jedinim članom koalicije koji nije bio pot učen.430 Šveđana napadne 40. Petrova „slava” pomračena je u očima čitave Evrope. — Za vreme svoga bavljenja u inostranstvu. Ist oga dana ruska vojska dobi naređenje da pođe u rat. U tome je i uspeo prilikom sastanka u Biržiju (26 febru ara/9 marta 1701 godine). pretrpeše poraz. k ojima će se kasnije dati naziv ruska inteligencija. Dva mese ca njegova vojska očekuje da se tvrđava smiluje i da se preda. Za pola časa bitk a je dobivena. Ali ona odbija da se p reda. odm ah je iskoristio jednu buru da baci svoje trupe na Petrov logor. Tek što je stigao. I upravo taj stalež je. Tu „veštinu” ni e on postigao odjednom. dao prvu grupu ljudi evropske kulture. Tek 8/19 avgusta 17 00 godine jedan glasnik donese vest da je između Rusije i Turske potpisan mir. i tada su se oni omirski častili i veselili nekoliko dan a. Dok narod ostaje protivan refo rmi. On propoveda da treba „umreti bez pričešća” bez venčanja”. Kao i kod Azova. i u političkim i u vojnim”.000 Rusa. Petrovom zaslugom. Njegovu versku zajednicu opkolili su koz aci i predali „proroka” redovnim trupama. tu se opisuje nekakav Kuzma Ćora vi. Takva je društvena sredina u kojoj se razvija Petrova reforma. tvrdi da ima „jednu povelju napisanu Božjim prstom pre stvorenja sveta” i „da je Bog sve nas stvorio kao braću”. koji je već lako potukao danskoga kra lja. potiču „Božji ljudi” i Hristovi ljudi ili hlisti.000 lica i hteo da ide na Moskvu uz pripomoć „nebeskih sila”. svi Petrovi vojnici dali su se u bekstvo.oblasti Dona. i da potom treba pribeći pravoj veštini u svim stvarima. on će ovako izložiti ukratko te mučne tr enutke: „Potreba je odagnala lenost i nametnula naporan rad i danju i noću. ubrzo se uviđa da Petrova artilerija ne vredi ništa.

koji se neprestano kolebao i igrao dvoličnu igru sa Petrom i Karlom. On sam stvarao je još više teškoća svome preduzeću menjajući nekoliko puta mesto gde je trebalo da se podigne njegov „raj”. osim toga. koji s u 17 5 samo pretstavljali nov teret za ishranu u toj već izgladneloj vojsci. na Zapadno Ostrvo. 16/27 maja 1703 godine zasnovao je Petrograd na močvarnim obalama Neve. Pa ipak. da povuče za sobom neprijatelja uništavajući sve iza sebe. Napoleona. I zais ta. to mesto je zgodno izabrano. Ovo je želeo stoga što je u toj krajini. gde su stanovali siromašni finski seljaci. naposle tku opet menja mišljenje. dok Petar pustoši Livoniju i Ingriju zato što se nada da će se sukobiti sa Karlom XII u severnim oblastima. sklopio poseban mir sa Karlom XII. t e je Petar ostao sam pred svojim strahovitim neprijateljem. Ta utoka velike rečne mreže kojom saobraća ogr omna Rusija. Pe tar bio izabrao mesto za građenje jednog pristaništa i tvrđave. jer ga je hetman Mazepa mamio u bogatu ukrajinsku oblast. on instinktivno pribegava metodi koja će sto godina kasnije omogućiti Rusiji da po bedi drugog jednog velikog osvajača.700 ljudi. Petar mora da nastavi rat. ali su njegovi zahtevi preterani: on hoće da zadrži ušće Neve i okolnu obalu. taj novi grad postaće znamenje jedne nove faze u Istoriji Rusije. te je on odveo u Karlov logor samo 6. da leko od strjeleca i bojara. m orao je usput da ostavi svoju artileriju. Posle toga. taj ključ Finskog Zaliva. „grad dvoraca usred pustinje”. i da bi podražavao Amsterdamu. Močvarno zemljište toliko je nepodobno za zidanje da jedna finska legenda pripoveda kako je on. koji će biti jezgro jedn e nove varoši od koje će on načiniti sebi prestonicu godine 1715. Kako nije voleo Moskvu i sve češće se iz nje udaljavao. I on pokušava da posre dstvom vojvode od Malboroa. Petar obnavlja svoju vojsku i sa nov im trupama uspeva da osvoji obalu Finskoga Zaliva i Livenije. u poslednjem trenutku odustao je da dođe. kako je on nazivao svoj novi „Mon Pl ezir”. Najpre je hteo da bude na desnoj obali. Međutim zatišje koje m u je ostavio Karlo XII bliži se kraju: Avgust 17 4 Poljski zaključio je sraman mir sa Švedskom u Altranstatu (5 oktobra 1706 godine). najzad — prema tradicionalnom nazivu — taj „prozor prema Evropi”. mogao je da odahne. pa je potom spustio na zemlju. Ona može sve tešnje da opkoli Karla. Kako nije bilo dovoljno radne snage. a za to vreme su bolesti. Razume se da će Petrograd zadugo ostati kao neka kolonij a u tuđoj zemlji. A Mazepa. kako će reći Didro Katarini II . gde još postoje njegova kućica i njegov a crkva. k ao što je bio obećao. vraća se na najniži položaj.000 ljudi pod komandom gener ala Levenhaupta. Pošto je bez smetnji prešao reku Berezinu. na obalama Finskoga Zaliva koje tek beše osvojio. naposletku sagradio čitavu varoš u vazduhu. želeo je da ima svoju Njemecku Slobodu. pošto je nekoliko puta uzalud pokušao da sagradi odvojene kuće u tome rit u. ta stražara u osvojenoj zemlji. glad i pijančenje pustošili njegovu vojsku. pošto je obilno obodrio Avgusta. zamor i bol esti desetkovale. koje su klima. Karlo XII morao se zadržati mesec dana u Mohilevu da sačeka Levenhaupta.eljem. Za to vreme ruska vojska je obnovljena. Primor avao je svakoga svog dvoranina da tamo podigne sebi kuću. Da bi još neko vreme bio na miru . no potom ga je prebacio na levu obalu. i naredio je da mu iz Livonije dođe pojačanje od 16. poslao je tamo desetine hiljada radnika. Godine 1708 on rešava da se povuče u središte Rusije. koga je potkupio. i njegov protivnik upada u tu klopku preko svakog očekivanja. Ako hoće da sačuva svoj „raj”. da se pridruži Karlu na ukrajinskoj granici. koji um . Dok Karlo XII progoni Avgusta po njegovoj kraljevini. višu i zaštićeniju od poplava. Na veliku Petrovu radost. Nikakva prepreka nije ga mogla omesti da je sagradi. Šveđanin s e beše uputio ka jugu. Rusi su potukli Le venhaupta 9/20 oktobra 1708 godine kod Ljesnaje.

svaki po 1. — Pre svega. ali njihove posledice — povećanje poreza. Karlo vrši napad.000 vojnika zarobljeni s u. Potom naređuje da se brojno stanje ima sao braziti „ciframa iz ranijih godina”. Petar se i dalje ne žuri. ranjen je u nogu. ne računajući ostale službe o kojima će kasnije biti govor a. koji su pri pojača nom brojnom stanju imali po 8. Ako se saberu cifre regrutovanih vojnika za tih devet godina. Peta r je vuče za sobom dugo godina s jednoga kraja Rusije na drugi. koji su se dotada zvali po i menima svojih komandanata. Pošto su „besmrtnici” morali uvek biti spremni da zam ene one koji su pali.000 ljudi) on otpočinje opsadu Poltave. računao je samo na svoja dva omiljena puka. Po svom običaju Petar ne vodi nimalo računa o onome što je učinjeno pre njegovog dolaska na presto.248 rubalja u godini 1701 na 2. jer i ma oko 100. kojima su komandovali generali Golovin. njen sastav i troškovi za njeno izdržavanje su se naprotiv zna tno izmenili. znači da onih drugih 100. stvorena 1 700 godine i kojom su komandovali stari generali tuđinskog porekla koji su stupili u rusku službu u 1660 i 1680 godini. Uskoro mu ponestaje municija. od 1700 do 1709. Petar je izvršio 11 regrutovanja. dobiva obeležje stalne vojske. U kritičnim časovima ratova u XVII veku (rat za Smolensk godine 1632. Ratovi u XVII veku. i nazvao ih Leforov puk i Butirsk i puk. vidi se da je od radnoga naroda oduzeto 200. Posle dva sata Rusi pobeđu ju.158.000 ljudi. primoravali su državu da čini velike napore. iz osnova je izmenjen. Petar je promenio nazive ovih pukova. od 1700 do 1707 17 6 uključno. Šepeljeva i Kravkova. taj ključ može se doista naći samo u oblasti vojnih i finansiskih pitanja koja su isp red svih ostalih. Petar je postigao cilj iz prvih devet godina Severnoga rata. Vejde i Rjepnjin. Ogromni gubici u ljudima pretrpljeni za tih godina nadoknađeni su novim regrutovanjima koja su uskoro postala godišnja. U slučaju rata to osoblje je poveća vano i pukovi pretvarani u divizije (6 ili više pukova.000 ljudi. on je tako regrutovao 35. kakva je vojska kojom se Petar poslužio? Ia ko se ona brojno ne razlikuje mnogo od vojske iz druge polovine XVII veka. Ova vojska.000 u 1708. jer se uzda u dva saveznika: vreme i prostor. i protivu Karl a X Švedskog.000 vojnika koji su pretstavljali jezgro onih četiri puka. njegov štab i 2. Kada je pripremao rat protivu Šv edske. Karlo beži ka jugu. Od g odine 1640 bila su još dva „odabrana” puka u Moskvi.000 ljudi). Kako je ekonomski život Rusije u to vreme još uvek primitivan. i tako ona bez ika kvog zakonskog ili ukaznog osnova. Iz kojih izvora popunjava Petar ove iz datke koji znatno prevazilaze izdatke njegovih prethodnika? Rasvetliti ovo pitan je znači prodreti u sam smisao njegove velike reforme.esto letnjeg rata na koji je računao. a 30. sistem mobilizacije i izdržavanja vojske. Petar je podelio svoje trupe na tri korpusa od po 10. Uzalud ga njegovi generali savetuju da se okane svoje namere. i na 3. bolesti i vojnog a uređenja toga doba. kao što smo videli. Povećavanje vojske.000 u 1709 godin i. 27 juna/8 jula. — Ratni troškovi tih godina uvećav aju se sve više. što znači da je tr ebalo dodati 28.643 rubalja u 1710 godini.696. Sa potješnima to je iznosilo ukupno četiri puka. oni se penju od 2.270.000 ljudi.405 u 17 06. morao da dočeka zimski rat (od januara do mart a 1709 godine). nije više privremena kao nekadašnja vojska. sa stal nim komandnim osobljem u središtima vojnih okruga. kao što smo videli. žrtve rata. organizovani na isti način kao i ostale ruske trupe.000 pretstavljaju gubitke. od 1659 do 1667 godine). Preobraženski i Semjonovski. Kako je stalno brojno stanje vojske tih godina iznosilo 100. Koje su metode omogućile ovu pobedu i žrtve koje je ona zahtevala? Tu je ključ Petrove reforme. Sa smanjenom vojskom (manje od 20. koja traje dugo. brzina toga povećavanja i p . ka turskoj granici.000 odraslih lica jedi no za vojnu službu. Naposletku.000 ljudi.000 regruta broju od 4. Vojni troškovi i traženje finansiskih izvora (1701—1710).000 ljudi. a da bi nesreća bila još veća. ili ukupno 32.

Ali. Pre njega (1680) budžet opštih rashoda.000 rubalja rashoda. — takvo bedno mišljenje ima vlada o svoji m činovnicima — istim ukazom zahteva se „dvostruko plaćanje”. Više od polovine tih rashoda — 53% — pokrivano je posre dnim porezima na uvezenu robu (carine) i na rakiju („porez na krčme”). dograbio je sav raspoloživ novac. Već 1701 godine Petru nedostaje n ovac za njegove izdatke. istina. svi ost ali je odbijaju pod izgovorom „da ne mogu plaćati dvostruko zbog evoga bednog stanja”.000 na dvor. konjički prikaz ili Zolotaja palata (Zlatni dvorac). ova ref orma upravo i nije Petrovo delo.100.000 rubalja.000 rubalja za izdržavanje jednog pomoćnog korpusa. 700. Zbog toga gradovi nisu mnogo oduševljeni pažnjom koja im je ukazana. svome savezniku polj skom kralju Avgustu po 100. on naređuje jednim ukazom (14/25 marta 1701 godine) svim prikazima da redovno podnose računske izveštaje užoj kancelar iji Dume. uzeo pozajmice od manastira Trojica Sergijevo i od bogatog trgovca Filatećejeva. uračunavajući i sve promene izvršene u XVII veku. Po po vratku u Moskvu. ustanovljen godine 1701 kao štab trupa nove konjice. Ona je spremljena 11/21 marta 1698 godine — a Pet ar je tada bio u inostranstvu — i ona samo ponavlja ranije ukaze. samo 25% pokriv eno je neposrednom porezom (porez za strjelce) i prihodom od iznajmljivanja krun skih dobara. tako da se uvek zna stanje njihovog poslovanja. ali je jasno da neće moći da i dalje to čini. nego jedna prava reforma opštinske uprave. ali potrebno je naći još i nove izvore. koj i je nedavno bio pretvoren u muzej. Ratuša oduzima čitavom nizu prikaza njihove glavne prihode. Ugovorom sklopljenim u Burži (26 februara/9 marta 1701 godine) on se obavezao da plaća. imamo veoma tačnu sliku budžeta od 1701 do 1710 godine. koje ovaj namet mnogo ozlojeđuje. nego samo čer nosošnjiji. da bi prikupio ovu sumu koju razume se ne može da nađe u okviru sta roga budžeta. On dolazi do svoga cilja. samo se 11 gradova od 70 pokazuju naklonjeni toj reformi. Uostalom. ova opštinska povlastica dodeljena je samo severnim oblastima koje u XVII veku imaju n ajveći broj poreskih obveznika i gde nema seljaka zavisnih od spahija. Zahvaljujući ovoj meri k ojoj je po prviput ustanovljen redovan budžet. za vreme od tri godine. Preobraženski prikaz. Od 1. ili „zato što ne znaju koga da izaberu ni kako da otpočnu takav posao. Pokupio je sav novac iz finansiskih prikaza. ustanovljen ukazom od 23 jula/3 avgu sta 1700 godine sa zadatkom da podmiruje potrebe cele vojske.000 odlazilo je na vojsku. u jedno pravo ministarstvo finansija. iznosio je 1.200. Iako ove tuđinske reči — jer Ratuša potiče od nemačke reči Rathaus. s obzirom na Petrove finansiske potrebe.« Osim toga. koji je blagoi zvoleo „osloboditi” svoje podanike od vojvoda. ali je nastavio svoj raniji rad na izradi or . V lada se.000 rubalja. Po svome povratk u Petar samo daje tuđinske nazive ranijim moskovskim ustanovama: zemske staroste.200. u zamenu za „dobrote” vladareve. ipak je istina da ustanovljavan je Ratuše. ukupno 1. išao je čak dotle da je uzajmio 420 zlat nika od „pokrajinskog namesnika Menšikova”. Pošto je usredsredila u sebe prihode od carina i krčmi. odgovara više fiskalnim interesi ma nego želji da se opštinama dadu nove povlastice. jer državne službenike. Sutradan pošto je predao Poljacima 100. Da nabrojimo najpre nove prikaze koje je Petar stvarao prema povećavanju potreba i troškova koje je morao da plaća: ratni prikaz. artileriski prikaz.000 a sve ostale izdatke. 19% izvanrednim taksama za vojne troškove. a 300. ma gde on bio i ma čemu bio namenjen. koji je pokrivao polovinu državnih izdataka.reobražaj ustanova — ne mogu se ni uporediti sa onim što se događa za Petrove vladavine. izuzet od kontrole prikaza i usredsređen u 17 7 jednu novu ustanovu.000 rubalja. koje je zameni lo nekadanju Veliku Blagajnu pod imenom Ratuša (opštinska zgrada) il i Burgmestrov Dvor. 224. prikaz arsenala. vojvode i činovnike prikaza. jer već odavno veliki deo posredno g poreza plaćaju veliki trgovci. koje su se naplaćivale uz ne posredni porez. zamenju je izabranim opštinskim odborima. Ovaj pregled dokazuje prvenstveno da je iznos posrednih poreza. tamoženi (carinici) i kabacki golovi (skupljači poreza na krčme) postaju burgmestri. a Bur mestr je holandskog porekla — dokazuju da tu nije u pitanju samo usredsređivanje fin ansija. trudi da svojoj finansijskoj reformi da obeležje povlastice dodel jene gradskom stanovništvu.

1. naknadni izdaci naglo se uvećavaju.000 rubalja umesto ranijih 280. Ako se izdacima za suvozemnu vojsku dodadu troškovi za flotu. Ako se to dod a ranijim prihodima Ratuše (1. a na 570. Ali tada otpočinju teškoće.000.000 u 1703 i na 797. troškovi za njihovo izd ržavanje penju se od 447.000 . vidi se da su se prihodi udvostručil i (2. dobiva se ovaj pregled (u rubljama): vojska Suvozemna 1701 982.000 rubalja na 144. i na 1. neki Kurbatov. te se godine 1705 dodaje Ratuši jedan pribilščik (finansijer). Usled ovakvog ra da računovodstvo Ratuše.000 u 1704. Tako.250. artileriju i spoljne odnose.000 rub alja u 1702 na 1. a to će reći ministarstva finansija. Ova dva velika izvora i nekoliko manje važnih daju 1. admiralski prikaz.206.000 1710 1.107. a u 17 06. pa čak i iz budžeta redovnih rashoda.000 r ubalja u 1701 godini) iz preobraćanja novca. nije mogao.000 24. ovi vanredni rashodi. ne računajući novčanu pomoć poljskome kralju.810.000 Ovaj pregled sadrži samo rashode koji su predviđeni i stalno unošeni u budžet.000 rubalja).000 81. na primer. trošak za njihovo izdržavanje penje se od 99. koji se u budžet unose u poslednjem trenutku .270.875.350.000 u 1710 godini.213.475. Za Petrove vladavine.248). Pošto su isprva imale po 50. i to od 781. Porezi n isu više dovoljni. čije je izdržavanje stajalo 442. da odgovori nadama koje su u njega polagane. dok se njihovo izdržavanje penje na 420.000 Diplomatija 121. kada je trebalo sve preustrojiti. garnizonske trupe br ojale su uskoro po 58.000 rubalja u 1701 godini na 574. Broj konjičkih pukova povećava se od 11 u 1701—1703 na 28 u 1706.000 Ukupno: 2. ratni prik az koji već raspolaže sumama što mu ih predaje Ratuša vuče velike prihode (više od 700.495. mornarički i vojni prikaz.00 rubalja u 1706. izgleda da su najprešniji i zbog toga se najpre i pokrivaju.000 20.000 rubalja).000 u 1703.455. 17 8 U toku rata brojno stanje i troškovi vojske i dalje rastu. 38. a Zolotaja palata prikuplja nov jedan neposredni porez zvani „porez za dragone” (ukupno 230.100.užja. Zato je bilo neophodno potrebno zavesti novu jednu taksu „podjednaku za sve” od 10 denjga na akta 1.000 rubalja u 1705 godini.000 rubalja novih prihoda. razume se. neobično se zamršuje.000 ljudi. Iako je broj gardiskih pukova ostao i da lje utvrđen na 2.000 u 1706 godini. Ali za v reme rata troškovi se nikada ne poklapaju sa budžetom.000 204. a to će reći da „obogati državnu blagajnu ne globeći narod”.000 ljudi. Takav jedan pribilščik.000. koji se starao o zadov oljavanju potreba mornarice. Svaki od ovih prikaza ima prava da prikupl ja posebne prireze za pokriće razvih svojih izdataka. uzima se novac gde se stigne.000 52. Godine 1703. a na 38 u 1710 godini. Da bi se postiglo. 48 pešadiskih pukova zamenjuju 27 pukova iz 1701 godine.000 1706 1.000 75.000 Flota 444.000) i da su bili dovoljni za vojne izdatke u godini 1701 (2.000 2. — tako s u se nazivali oni koji su obećavali da za državnu blagajnu pronađu nove prihode.000 Artilerija 80. Međutim.

1. Već 1698 godine polukopejke težine 9 dolja pretopljene su u 6 dolja ½. vanbudžets ki prihodi što ih je ona ostvarila premašaju pola miliona. a godine 1704 rublje i altini (3 kopejke). sve nove novčane j edinice. ukupno 1.000 u 1 705.000 rubalja. k rčme i mlinovi oporezovani. 732. Ne samo da ona oduzima nekadanjim prikazima njihove dotadanje izvore prihoda. Prihodi Ižorske kancelarije odgovaraju donekle Petrovim nadama.000 u 1704.. te da tako raspolaže ukupnom sumom od 2. gu bernatoru Ingermanlanda. ugovore i kupovine. ovo pretopljavanje novca daje rezultate slične inflaciji: izmenjenom novcu smanjuje se odmah vrednost. oslobođe n svake kontrole i stavljen na raspoloženje Petru za njegove vanredne rashode. kao što pokazuje ovaj pregled: Godine Prihod a u rubljama Prihodi od ranijih zakupa Prihodi od novih zakupa Ukupn o Od toga država uzela u rubljama . Tako je stvoren jedan vanbudžetski fond. raniji državni ugovori o zakupu povećani. 397. Iako se ovaj izvor prihoda iscrpljuje čim je sav opticajni novac pretopljen. Petar zavodi jedan postupak kome će pribegavati kasnije kad god bude p reduzeo kakav važniji vojni pohod: 17 9 emitovanju kreditnoga novca. ipak on omogućuje Petru da prebrodi najteže ratne go dine: da plati svu novčanu pomoć Poljskoj. Godine 1700 iskovan je novac od 5 kopejki. ali privremene: 792. nego zadržava i no ve koji su im po zakonu pripadali. te se u tu svrhu osniva godine 1703 jedna nova ustanova.215. Ribolov se proglašuje za državni monopol. i to na rakiju (od vedra). Traže se novi izvori prihoda u izdavanju pod zakup državnih dobara. državna blagajna pretrpljuje velike gubitke usled velikih k upovina u inostranstvu. dok cene srazmerno tome rastu. Ižorska kancelarija. godine 1701. Zbog toga je odlučio da pretopi sav novac koji je pos tojao.000 rubalja za van redne vojne izdatke.000 rubalja. od čega skoro dve trećine pre tstavljaju nov prihod. smanjujući mu težinu.721.000 u 1707.0 00 rubalja u 1701. U XVII veku ona je već bila pretvorila strani novac u moskovske kopejke i polukopejke. 161. itd.000 u 1706. koj i utoliko više ostaju nedovoljni što se njihov iznos nikad ne prikuplja ni potpuno n i blagovremeno. Osim toga. Ižorska kancelarij a zauzima dosta neobično mesto među finansiskim ustanovama toga doba. 312. Tada državna uprava pribegava pretopljavanju novca. kao i jedan nov „porez na krčme”. Na suprot tome.000 u 1702. iako Petar ima dobitaka pri menjanju novca kada šalje svoju pomoć Poljskoj — sve do dana k ada plaćanje te pomoći bude prestalo usled presušivanja monetarnih dobitaka. da po veća prihode Ratuše za 779. Ova mera znači slabljenje nedavno zavedenog budžetskog sistema i ustanova koje su mu od govarale. od 50 kopejki.297. te Avgust zaključi mir sa Švedskom —. poverena Menšikovu.000 rubalja. banje popisane. Ova operacija donela je ogromne dobitke. 228.000 u 1703. da upotrebi 727. ali sa neznatnom dobiti u poređenju sa onim što je postignuto ovom novom operacijom .

…. Jer ne samo da se ne zadovoljava najboljom robom svoje zemlje.000 rubalja godišn je.000 rubalja. te je godine 1704 pala na 3. Godine 1705 državna blagajna prisvojila je trgovinu solju.000 rubalja. ….000 169.910.000.000 rubalja. „ovo je veoma hitno”. ona iz t oga izvlači za pet godina (1705—1710) 715. a spustiće se na 1.000 449. Dotada.000 205. mogla su se ona pribaviti iskorišćavajući viškove prihoda iz ranijih go dina.000. ni prihodi Ratuše.000 rubalja.000 574. Stanje postaje neobično teško 1706 i 1707 godine.000 334. a godine 1709 i na svinjske čekinje. U novembru 1706 godine Petar naređuje da mu se odmah pošalje izveštaj koliko će ost ati u kasi Moskovskog prikaza posle izdavanja plate vojsci. kada bi pone stalo sredstava..390.280. nego i kapital.000 godine 1708.000 394.000 394. godine 1705 na 2. a potom iščezava u Poljskoj za čitavu godinu dana.” Tako se stvara spoljna državna trgovina. oni ipak ne mogu da zamene dobitke od pretopl javanja novca koji se neprestano smanjuje.000. niti čak prihod od državnih dobara izdatih pod zakup ne mogu da zadovolje nje gove potrebe. kredu. pregled bilansa rashoda i prihoda otkrio mu je tako op .000 1707……… 192.000 593. godine 1707 na 1. rastura ne samo prihod. Godine 1707 mon opol je proširen i na druge preke životne potrebe: katran. koji je za deset godina ostv ario 344.000 379. a to će reći 143.. ali se i ta rezer va brzo iscrpljuje. gde s u ga zvali hitni poslovi.. već teži da prigrabi i spoljnu t rgovinu.. kolomaz. Zbog toga se trgovina najpreči m životnim potrebama pretvara u monopol u korist države.000 18 0 …. skoro 300. koja je ostala bez starešine”.000 214..000 529. Ali Petrovi zahtevi sve više rastu. čija je prodajna cena dvaput veća od kupovne. ni dobitak od pretopljavanja novca. i na 970.370. piše on. i ne isplaćuje nabavljačima koji su mu dobavili so.000 394.000 360.. Kada se u decembru 1707 godine vratio u Moskvu.000 rubalja dobiti.000 u 1709 god ini.….. ali Petar troši dvaput veću sumu. Ma koliko bili veliki ovi prihodi. godine 1706 na 1. koji su godine 1702 dostizali sumu od 3.610. tako da u aprilu 1706 godine britanski os matrač Uajtvort može da napiše: „Ovaj dvor je postao pravo izvozničko preduzeće. čak je naimenovan i jedan trgovački k omesar kome je povereno da kupuje prekomorsku robu u velikim količinama i da izvoz i rusku robu u inostranstvo.700. neki Dmitrij Solovjev. riblje ul je.000 369. „da ne ispusti Rzecz Pospolita.. 1074……… 1705……… 1706……… 115.

64 čoveka i 3. to je regrutovanje v ojnika i radnika.2 od sto. posle kratkih kolebanja. te poreske vlasti ne znaju tačno koliko se poreskih obveznika krije u jednom „ognjištu” od kojih svako ima prosečno po 3. Oni pokazuju da su zloupotrebljavanje n arodnih snaga i finansisko iscrpljivanje zemlje. Sada pak r ashode usredsređuje u vojni prikaz. gospodaru. Kostromskoj i južnom delu Volog dske gubernije).9 od sto. te svi koji su zapisani kao otsutni nisu mrtvi. U 13 od sto slučajeva popisne liste naznačuju uzroke smanjenja poreskih obveznika: p rirodna smrt. čemu je bio uzrok desetogodišnji Severni rat. 20. 4 od sto.” Rezultati popisa iz 1710 godine su očajni. neposredne posledice rada državne uprave. ne broji pojedince nego „ognjišta”. taj popis ne u zima u obzir čitavo stanovništvo. 3..” Te „ruke” kojima on dopušta da ispražnjuju Ratušu jesu njegovi generali. usvojila je jedn o veoma prosto rešenje: odlučila je da ne uzima u obzir taj popis iz 1710 godine. kao i raniji popisi. Iz sličnih razloga. 0. Potom za vodi novu organizaciju rashoda i određuje sve državne prihode za potrebe vojske. iseljavanje i prelaz u drugi društveni stalež. utvrđeno je da se znatno umanjio broj poreskih obveznika. 29 od sto. posredne posledice toga rada. povećane redovnim priraštajem stanovništva koji je utvrđen jednim popisom iz 1704 godine u Moskovskom okrugu. Osim toga. to smanjenje dostiže 40 od sto. a u južnim oblastima naseljavanja manjak nije znatniji — od 12 do 14 od s to —. 8. opustošili Rusiju.. da ćete imati malo koristi od ovih raz nih administracija. razn i uzroci. naređuje da se izvrši popis stanovništva.asno stanje.” Petar mu odgovara: „Gospodine Kurbatove. no koji se nije održao. 37. „posredni uzroci”. skoro celokupno starosedelačko stanovništvo iselilo se u Sib ir. negoduje u svoj im pismima caru: „Kunem vam se. prelaz u prosjaštvo i razbojništvo. Razume se da je pri ovakvom si stemu stanovništvo globljeno više nego ikad. videće se malo dalje da je veliki broj lica uspeo da izbegne popis i da su se mnogi iselili u druge oblasti . a to će reći na cifre iz 1680. Popis iz godi ne 1710. . koje je on naimenovao za gubernatore. i jasno je da je ovo opadanje stanovništva posledica Petrovog rada. nego samo onaj njegov deo koji je sposoban da plaća porez.8 od sto. Kurbatov. čiji su stanovnici manje davali regrute za vojsku a više plaćali ratn e poreze. Pred ovakvim rezultatima državna uprava.000 „ognjišta”. čije izdržavanje pretstavlja 76 do 96 od sto svih državnih rashoda.018 „ognjišta”. jer pretpostavlja da se ono uvećalo od poslednjeg popisa. kao što smo videli. varoš Moskva i okolne gubernije pokazuju smanjenje od 25 od sto. čak i sa svim ovim ograničenjima. i mi smo već dovoljno raspravljali o tome da li više ruku više vred e nego jedna. U nekojim oblastima s manjenje je još veće: na severu (u Jaroslavskoj.34 žene.005 „ognjišta” i da računa porez na 812. na njihovo mesto došli su novi naseljenici. ljudi koji uživaju njego vo poverenje. gde se broj stanovnika uvećava za 289 od sto. bekstvo. primil i smo tvoje pismo. slika ostaje ipak veoma mračna. Kunem vam se da jedna jedinstvena 18 1 administracija vredi uvek mnogo više. da se on rešio da preduzme korenite mere. Iako se broj „ognjišta” u oblasti donje Volge (oblast slobodnog naseljavanja) uvećao za 17 do sto.5 od sto). a u nekojim okruzima čak i preko 50 od sto. Pre svega. prema kojima je bilo 791. Istina. Teritorijalne ustanove koje imaju zadatak da raspoređuju prikupljene sume dobivaju naziv „gubernija. U oblasti severnog Urala (d o Solvičegodska). ali se i oni u toku narednih sedam godina iseljavaju. Umesto uvećanja stanovništva kao što se pretpostavl jalo. te će tako uspeti da pronađe nove poreske obveznike.6 od sto. što odgovara smanjiv anju broja stanovnika za jednu petinu (19. i našli smo da nema ničega goreg od sadanjeg ustrojstva. Ali. Uzalud starešina Ratuše. „Neposredne posledice rada državne uprave”. koji je nabrojao samo 637. on je usredsredio prihode u Ratušu.

koga je on naimenovao za vojvodu Arhangelska. Za tih devet godina. Onaj koga je tako nazvao jeste njegov prijatelj F. ona takti ka povlačenja i čekanja koja je zamenila ratnu veštinu. 3. Njihova pojava upućuje nas da se još jednom osvrnemo na vojne napore i finansiske nezgode prvih devet godina njegove vladavine. Kako su se državni rashodi skoro udvostručili u tome razdo blju. P ošto se Petar nije hteo da obazire na dotadanje ustanove i na redovne državne prihod e. Rusija j e preživela devet teških ratnih godina. I baš zbog toga su one nosile obeležje profanisanja i sukobile su s e sa ogorčenim otporom narodnih masa i svih branilaca „stare vere. ide istim takvim putevima i usredsređu je — ukoliko se za to ukazuje potreba — i vojnu i poresku administraciju u ruke izve snoga svoga generala. uopšte uzev. Ali su ti izvori prihoda vrlo brzo presušili. Uistini. i neposredne i posredne. a tako isto je brodogradilišne radnike nazivao ship ti . Petrove reforme odnosile su se isključivo na spoljni izgled i način odevanja. Gubernije su. Apraksin.18 2 Načinimo pregled ovih devet prvih godina XVIII veka. bude starešina dotične oblasti. a posebice sniženje vrednosti novca koje je o dgovaralo današnjoj papirnoj inflaciji. M. što j e bila posledica neprekidnog regrutovanja vojnika i bekstva seljaka. Kada je godine 1694 prispeo u Arhangelsk u svome još novom mor narskom odelu i sa nekoliko naučnih holandskih reči. ona koja je toliko oneraspoložila Kurbatova. Ne može se reći da je taj rat bio rat bez ikakva cilja ili da je premašao njenu snagu. dodati nove. ona iz godina 1708—171 2. pomogla su Petru da prebrodi najteže trenutk e. stvorene pre nego što je otpočeta prva sistematska reforma. Krajem XVII veka ovi mesni štabovi počeli su da vojnoj administraciji pridružuju i poresku. Tako je naposletku podelio Rusiju na osam velikih oblasti nazvanih „gubernijama” prema nazivu njihovih upravljača — gubernatora. staro državno uređenje brzo je ustupilo mesto novim vojnim upravama i ličnim misij ama koje je car poveravao ljudima. za tu pobedu ima Rusija da zahvali manje svojoj ratnoj veštini a više dvema prirodnim silama: prostoru i vremenu. PRVA SISTEMATSKA REFORMA (1708—1712) Postanak gubernija. Petar. Osim toga. koji su uživali njegovo poverenje. dak le. Sva ova sredstva. svojim gener alima. Ova pobeda primo rala je Evropu da računa sa Rusijom kao sa vojnim činiocem prvoredne važnosti. posle prvoga sramnog poraza. — bilo je prirodno da onaj koji je upravljao tim dvema granama državne uprave upravl ja i svim ostalim poslovima i da. On će iskoristiti to zatišje da sist ematiše i saobrazi posebne mere koje je bio preduzeo u cilju da kako tako zadovolj i najpreče trenutne potrebe. zahtevala je od ruskoga stanovništva žrtve toliko velike i dugotrajne kakve ono dotada nije poznavalo. Posebne vojne oblasti bile su još ranije obrazovane u južnoj i jugozapadnoj Rusiji. — Prva velika Petrova reforma. Od Narve do Poltave. o n se završio. Malo po malo potrošene su uštede iz p ređašnjih godina. ne povodeći se ni za kakvim sistemom. jeste stvaranje jedne opšte redovne administracije koja je Rusiji nedo stajala. Pokušaj da se poveća broj poreskih obveznika novim popisom ne samo da je bio bezuspešan. a naročito izvući kor isti iz državnih operacija: kovanja novca. pobedom nad jednim od najvećih evropskih vojskovođa. prirodan razvoj državnih ustanova već joj je bio utro put. iako je ovome bilo t ada dvadeset i osam godina. trebalo je ranijim porezima. Istina. povećanja zakupa za državna dobra i stvaran ja novih monopola. nego je još pokazao veliku bedu naroda i opadanje stanovništva. zahvaljujući Petrovoj upornoj volji. Razume se da je i sam Karlo svojim pogreška ma potpomogao svome protivniku da iskoristi te „skitske” činioce. Iako je taj rat započet prilično lakomisleno. K ako se državna uprava interesovala pre svega za rat i 18 3 finansije — ona se samo mimogred interesovala za administraciju i pravosuđe.” Pobeda kod Poltave dopustiće Petru da se pribere. koji su isprva bili usredsređeni u Ratuši a potom „razdeljeni” gubernatorima. Petar upotrebljava tada prviput izraz tup myn herr gubernor. svojim ljubimcima.

mmerman. a zatim pristanište u Ta ganrogu. nego kijevski gubernator. i preobrazio se u ono što će kasnije biti Kazanjs ka gubernija. potrebno je d a se utvrdi zapadna granica. Naredne godine pripremanje pohoda na Azov svraća njegovu pažnju sa severa k a jugu. konačno je „opljačkana”. kako se žali Kurbatov. U očekivanju neprijateljevog napada. Petar počinje da organizuje granicu stvarajući jednu utvrđenu linij u koja se pruža od Smolenska do Pskova. Već početkom leta 1708 godine Petar dolazi lično u Kijev i rukovodi njegovim utvrđivan jem. koji komanduje trupama. još pri prvim pokušajima ugledanja na tuđinske uzore. gde su još od XVII veka smeštena dva đeneralštaba.timmerman-ima premešta se žurno iz Arhangelska na D on. Ub rzo posle toga ova četiri zvanja svode se na dva: 18 4 oberkomendat i landrikhter. i to u S molensku i Kijevu. javlja potreba za uprošćavanjem. Kirilu Nariškinu. I tako se. dakle. Tako je konačno stvorena jedna vojno-fiskalna oblast. Ovu oblast. te će on biti i gubernator Azova. kao i „niži gradovi” na simbirskoj utvrđenoj liniji. Apraksina. Na mesto admiralteik-a Apraksina poslan je početkom 1703 godine U. Buna je ugušena u proleće 1706 godine. sačinjavaju: bjelgor odski puk i razrjad (vojni okrug). Od vojnog okruga postao je o blast u isti mah fiskalna i vojna. Menšikov. M.) Interesantno je videti kako se upravo tu. Ovaj poslednji ima u svojim rukama. Ratuša. sad mora da menja taktiku i da se povlači ispred Karla XII. Ukoliko napreduju ruska osvajanja u baltičkoj oblasti. plan ustrojstva gubernija. na tim tek osvojenim oblastima. „koja se stara o svim potrebama”. posle toga dobiva on titulu gubernator generalis Ingermanlandiae et Careliae. koji prikuplja poreze. a blizu Crnoga Mora jednu guberniju bez gubernatora. Ali „u čast grada Kijeva”. Menšikov p ostaje najpre komandant Šliselburga i Šlotburga (posle zauzeća Orješka). stvara nov tip gubernije. koji je „upravljao bjelgorodskim razrjadom”. ipak on mora usled potreba koje je nametao Severni rat. i landrikhter. jezero budućeg Azovskog okruga. iako nosi titulu sudije. Petar odmah šalje tamo P. Petrogradska (In germanlandska) gubernija pokazuje po prviput godine 1707. on se ne zove bjelgorodski. Balt ičkom. a potom k omandant Petrograda. da usredsredi sva državna sredstva na tri unutrašnje ob lasti. na obalama Beloga Mora jednog gubernatora bez „gubernije”. i stavlja mu na raspoloženje sve prihode Kasa cionog prikaza. koji je sudija. Tako je postala Kijevska gubernija. koju je nasledio od svoja dva prethodnika koji su r anije bili na čelu vojne komande. koji Petar tek beše osnovao godine 1703. Ali se ovom prilikom Kazanjski okrug potpuno odvojio od Moskve. i on otpočinje brzo građenje jedne flotile u Voronježu. Ovom gubernijom upravljaju isprva četiri državna činovnika s a tuđinskim titulama: oberkomissar. Umesto da ide na Pskov. oberkomendat. finansije i administraciju. Ali Petar mari za sudbinu centralnih moskovskih upravnih ustanova. koji ne liči nimalo na nekadašnje vojne okruge. Na trećem moru. svu građansku upravu. Iako su tri mora isprva redom privlačila Petrovu pažnju. i pored još neodređenih ob lika. koji će se kasnije proširiti i primeniti za vreme d ruge sistematske reforme. a to je jedan od Petrovih lju bimaca. buduća Smolenska gubernija. Tome cilju namenjuje on direktno prihode S molenske oblasti i potčinjava smolenskog vojvodu Saltikova jednome svom poverljivo m čoveku. On zamenjuje svoju titulu nazivom admiralteik. ali se upravo na jugu stvara za njega ono što će se kasnije zvati „gubernija”. brata admiralteik-ova. a to je čitava jedna oblast gradova „određe ih za poslove flote”. oberproviant koji priku plja žito. U jesen 1705 godine javlja se buna u oblasti Astrahana. „Guverner” sa svojim ship . nailazimo na guberniju koja ima gubernatora. Knez Dmitrij Golicin. nosio je od 1704 godine titulu „gubernator”. Videli smo. Karlo se odlučuje u februaru 1708 godine da pođe na Ukrajinu . Tol stoj u ovaj novi vojni okrug Voronježa i Azova. A. kad on cele godi ne juri po putevima svoje carevine i jedva stiže — i to ne svake godine — da o Božiću svra . naposletku je postao g ubernator Estonije i knez Ižarske oblasti (1707. Pošto je praktikovao ofanzivu od 1702—1705 godine.

vraća se on najzad u Moskvu posle otsustvov anja koje je trajalo skoro dve godine. To su datumi pr ve Petrove ozbiljne reforme. koji je bio zaveden u osvojenim oblastima. U januaru 1709 godine car im naređuje „da prouče pobliže razne poslove svoj ih gubernija”. njegov protivnik ga ne ostavlja na miru. umesto u Moskvi. već napada iznenada na varoš Gajdar. naredio da se istražuju sredstva „kako bi se sastavio kraj s kraje m i našao novac za redovne potrebe. U međuvremenu (1708). prema njegovom ličnom tvrđenju (u Istoriji Švedskog rata). Skupštine gubernatora i poreske mere. drug u skupštinu gubernatora. t e je Petar primoran da provede božićne praznike u Sumi. između mera koje je preduzeo 1707 godine i njegove odluke. oko Božića 1709 godine. Bojarski savet pripremio je jedan prethodni nacrt zakona. na primer. Zna se. To je klica budućega Senata.” To je klica buduće podele Rusije na gubernije. on i ovoga puta samo sistematiše svoje ranije odluke. Ali već 5/16 januara 1708 godine on opet odlazi iz Moskve da cele te godine mo tri na kretanje Karla XII. ili pak o nove činjen ice. usred decembarskih mrazeva. Da bi im se olakšao prethodni rad. I tako. ali nekoj i od njih još ne behu napustili Moskvu. te se tako događalo da je metodični plan postajao samo komad bezvredne harti je koji nimalo ne odgovara stvarnosti. da se „bavi građanskim poslovima”. tek posle mnogih i neprekidnih spoticanja bilo o nedovoljnost obaveštenost i kod svojih saradnika. ova prva Petrova reforma može se nazvati sistematskom samo u najobičnijem sm islu reči.ti u Moskvu na nekoliko dana? Jer se obično o Božiću nagomilaju svi poslovi koji zahte vaju njegovu ličnu odluku. U decembru 1707 god ine naređuje on da se „pripoje gradovi — izuzev onih koji se nalaze na 100 vrsta od Mo skve — prema oblasti u kojoj se nalaze. Ovoga 18 5 puta. Smolensku. o životne neophodnosti koje su ga primoravale da poništava sve ono što je bio ust anovio. kao što smo videli. A kako je on lično neprekidno zauzet brigam a koje u njegovim očima ostaju važnije nego preduzeti posao. Proteklo je dosta vremena. Tek posle p obede kod Poltave. bilo o nedostatak saobražavanja. kaogod i mere koje je pre toga predu zimao. Za vreme rada ove skuštine reforma je približno sasvim utvrđena . Treba zapamtiti ova dva datuma: božićne praznike 1707 i 1708 godine. pridodati su im pomoćnici pod na zivom landrikhter-i. i to Kijevu. te gubernatori mogu po prviput da otidu svaki u svoju guberniju. posle jednogodišnjeg otsustv ovanja iz Moskve. Kazanju. Tek januara 1710 godine Petar se vraća u Moskvu i saziva prvu skupštinu gubernatora. — Gubernatori su već bili postavljeni. Ali i ovoga puta on ne može ništa da odluči. i da budu spremni da stupe na dužnost i da prikupljaju poreze već od poče tka 1710 godine. Arhangels ku. koju je objavio prilikom svog povratka u Moskvu godine 1709. Jer Petar je ostvario ovu reformu. 6/17 januara 1708 godine on ustanovljava pri svojoj ličnoj kancelariji Bo jarski savet koji će ga zastupati za vreme njegovog osustvovanja i naređuje „ministrim a” da se sastaju triput nedeljno i da vode zapisnike svojih sednica (u kojima „će se i spoljiti glupost svakoga od njih”). On mora da čeka Božić između 1710—1711 godine da bi sazvao u svojoj novoj severnoj prestonici. Istina. Istina. pošto je potreba za novcem neobično hitna” (Whitwort h). Za vreme zime 1708—1709 godine. ma da on jedva stigne da se na brzu ruku upozna s njima . pomoću nekoliko hitno ispi sanih redaka — koje će ministri imati da razrade i preobraze u zakone — postavljeni su temelji dveju važnih ustanova moderne Rusije. . da je on u decembru 1707 godine. on počinje „da se bavi gr ađanskim poslovima”. a drugi su pratili Petra pri njegovim ratn im pohodima. jer su prikupljeni podaci nedovoljni. no on se ograničavao na bitne od redbe reforme: na raspodelu gradova i pukova na gubernije i na novu razdeobu pri hoda. Petrogradu. on svoje reforme može da izvodi tek delimično.

umesto da otvori period mira. da se novac upotrebljava z a druge troškove pre nego što se obezbede oni prvi”.666 za konjicu.000 za vojsku. prikaz artilerije. od kojih se očekivao maksimum — na osnovu prosečne cifre dohodaka iz 1705—17 07 godine — dali su samo 3. naprotiv. Dotada su se najpre zadovoljavale lokalne potrebe. oduzimaju najpre od prihoda gubernija sume potreb ne za ona četiri glavna prikaza. od čega 3. izuzev rashode dvora i četiri glavnih prikaza. kojim se predviđa 2. mornaricu. Pošto je ovako odlučno rešio to pitanje . prikaz admiralstva i prikaz ambas ada. upotrebljava ju već odavno sve svoje prihode na izdržavanje pukova. Godine 1711. pošto se prethodno provere. Posle pobede kod Poltave i kapitulacije vojske Karla XII pred Perevoločnajom. Na skupštini gubernatora 1710 godine Petar može. jer on krajem aprila piše Apraksin u: „Zar nije očajno što se moramo tući sa ovakvim neprijateljima. ako se pouzdamo u Boga?”. Očekujući drugo zasedanje Saveta gubernatora. Najvažnije tvrđave u Estoniji. i pored nedovoljnih podataka. To je i odlučio Bojarski savet 28 februara 11 marta 1710 godine.033 za garnizone). Ali taj neuspeh ga goni da se još više nada miru. Ukupni rashodi penju se na 3. ambasadorske kancelarije i a rtilerije”. Go dina 1711.000 rubalja. Livoniji i Kareliji predaju s e jedna za drugom. Tada se prviput javlja deficit od pola miliona. druge zemlje izlaze joj u susret. pronašle su i ovde jedno sasvim prosto rešenje. a da gubimo iz vida ra t sa Švedskom. I tako će se reforma roditi u prilično nezgodnim okolnostima godine 1712. napušta prestonicu i ostavlja Bojarskom savetu brigu da pronađe način kako da se zad ovolje ostali rashodi. a to će reći da se ustanovi jedan nov porez koji bi moga o da popuni deficit i da se „naplaćuje u svim oblastima. Petar usvaja jedno sasvim prosto rešenje.000 za đeneralštab. iako stavlja na teret gubernijama deficit.159. svaki sa po 5.18 6 Pitanje izdržavanja vojske je sada jedna od prvih Petrovih briga. pod pretnjom najsvirepije kazne. čiji se kraj već nazire.330. 764. Treba plaćati troškove „prvenstveno pukova a ktivne vojske. Petar naređuje da se na osnovu ist ih cifara raspodele troškovi na izdržavanje pukova.792 rublje za ostale prikaze (433. Što se tiče ostalih izdataka.536 „ognjišta”). 840. Nasuprot tome. Usled toga gubernije su podeljen e na posebne „otseke” (146 i po otseka.207 za gardu. mornarice. a to su Petrogradska. a pukovi se raspoređu ju srazmerno broju „otseka” svake gubernije.000 rubalja. u isto vreme porazni rezultati popisa stanovništva iz 1710 godine pokazuju znatno smanjenje broja por eskih obveznika. samo za tu godinu. i on „zabranjuje. Međutim situacija — kao što će se ustanoviti posle nekoliko godina na osnovu tačnih računa — ila je mnogo manje ozbiljna nego što se mislilo. kao što smo videli. označava početak novoga doba zategnutosti i napora. Prihodi stvarno prikupljeni u raznim gubernijama godine 1710 premašaju znatno 18 7 budžetska predviđanja i daju višak od 900. pa potom se ostatak prihoda predavao centralnim ustanovama (Ratuši) koje su imale dužnost da ih razdele raznim p rikazima. po pola rublje od ognjišta”. iste te 1711 godine Petar je pretrpeo jedan poraz na reci Prutu .319 rubalja za vojsku (91. Vlasti. on ga ne otklanja.834. Ne ostaje ništa drugo sem da se pribegne jednom načinu koji je primenj ivan pre Petrove vladavine. artileriju i diplomatij u. „Ministri” donose tada odluku da „povere tu dužnost gubernatorima”. Otsada se. i da ti prihodi n isu dovoljni.192. Kijevska i Azovska gubernija. Istina. međunarodni položaj Rusi je je učvršćen. ovaj rat potrajaće još jedanaest godina i primoraće Rusiju da podnese nove i teške žrtve. Uistini.996 za ad . 156.” U smislu ove Petrove odluke Skupština gubernatora ustanovljava nov budžetski predlog od deset članova. njih treba „platiti iz viškova. treba se bar pobrinuti za one koje su najpreče i razdeliti prihode između če tiri ustanove: prikaz rata. da uvidi krajnju ozbiljnost situacije. Prihodi. i on im omogućava da slobodno deluju i da odmah zadovolje sve rashode. 340. te se tada prviput posle mnogo godina može pomišljati na mir . a gubernijama se ostavlja samo preostatak tih pri hoda. i 815.413 za pešadiju. zatim garnizonskih trupa. Pošto je nemogućno zadovoljiti sve potrebe. Uskoro postaje jasno da tri gubernije u kojima je skoncentrisan na jveći deo vojske.000 rubalja. ovaj višak poznat je vlastima. jer su se odlučile da prikupljaju porez na osnovu nekadašnjih već zastarelih ci fara. a pojavljuju se i saveznici koji bi že leli oslabljenje Švedske. Razume se da ovaj sistem.

da u Rusiji nisu postojale oblasne i pokrajinske jedinice pre Petra Vel ikog. jer da bi s e on postigao. 651 za prikaz farmacije. Istina. ta ko da je svaka grupa gradova raspodeljena na četiri 18 8 ili pet gubernija. a to će reći administrativnim ustanovama istoimenih gubernija. raspo delu pukova i Senat. Petrova reforma imala je. — kaže on — onda je potrebno da se meću njima razdele prihodi Ratuše”. Središna Rusija. Moskva doživljuje u to vreme znatan preobražaj. Docnije ćemo videti njeg ove rezultate. pa čak i još s tarije. Drugi istoričari. koji iznose oko pola miliona. tako ona gubi svoje obeležje ministarstva finansija i postaje obična lokalna ustanova. 111. izneli su pretpostavku da gubernije koje je stvorio Petar nisu ništa drugo do nekadašnje administrativne oblasti Rusije XVII veka. Kako su njeni prihodi poticali većinom iz severnih pokrajina. I sam Kurbatov. kao na primer Kaz anjski i Sibirski. Ali izvesni prikazi. ona postaje prost oblasni glavni grad. 99. ušli su u sastav Azov ske i Kijevske gubernije. već od početka Severnoga rata beše usredsredila u svojim kancelarijama upravu vojnih i finansiskih poslova. 22. Ova. Oblasni prikazi. pretstavljaju ustanove od opšteg a ne lokalnog interesa: to su najpre „četiri ustano ve” kojima gubernije moraju da šalju direktno svoje prihode.111 rubalja rashoda prema 3. no koji se moraju pokriti ma na koji način. gradovi. usled same prirode poslova kojima se bave .131 rubalja prihoda. tek u vremenu o kome govorimo. poslovanje Ratuše ograničilo se na prikupljanje prihoda Mosko vske gubernije. Ipak. Dmitrijev. dakle. naimenovan je sasvim prirod no za gubernatora Arhangelska. što iznosi ukupno 3. koji su otsada grupisani prema geografskim obzirima: prema blizini ili lakoći rečnog saobraćaja. koji su bili grupisani prema fiskalnim potr ebama i koji su sačuvali svoju organizaciju sve do stupanja Petrova na presto. te su one primorane da predadu svoje poslove pokrajinskim ustanovama . Posle ove raspodele. Šta će biti sa ovim ostacima tako uništene central ne moskovske administracije? . koji se ranije protivio decentralizaciji. i neki drugi. koja nije služila za poprište vojnih operacija. uostalom veoma mudar. Zasada treba da rasmotrimo tri elementa reforme: gubernije. nis u sačinjavali oblasne upravne jedinice. prestoni ca Rusije. nego ih je Moskva dodeljivala raznim oblas tima po svojoj volji.031 za prikaz ambasada. a one koje ne iščezavaju potp uno. a zatim prikazi koji se bave kovanjem novca. Ovi okruzi. ostaju samo kao lokalni organi.568 za prikaz artilerije. Mroček Drozdovski. — Nekoliko pravnih istoričara. Nema više deficit a. podeljena je prosto na dve velike oblasti. Lešk ov. Isti preobražaj vrši se u čitavom nizu centralnih ustan ova Moskve. Jer j e istina. smatraju da je on stvorio gubernije i okruge po svojoj volji. Gradovski. 148. prvo. već naprotiv izvestan mali višak. zamenjujući tako nekadašnje prikaze. da su već krajem XVII veka postojale oblasne grupacije (vojni i fi nansiski okruzi). To je i učinjen . tu posledicu. Moskovsku i Arhangelsku. 008. Kurbatov. Andrejevski. koji su neka da bili raspodeljeni u ove finansiske grupacije ulaze u teritorijalni sistem. tačno je da su na severu i u centru Rusije nekadašnji teritorijalni sistemi (apanaže koje je Moskva prisajedinila) odavno prestali da postoje i da su gradovi. polazeći od jedne tačn e misli. Dotada je ona bila središte. ovaj višak je samo prividan. Drugo. narušavajući ist oriski red i ne vodeći računa o prošlosti. dao je Petru s avet. što izaziva promenu njene centralističke organizacije. Oba ova mišljenja izgleda da su pogrešna. One prestaju da budu državna upravna tela. razrjadi Sjevska i Bjelgoroda. pošto su najpre predali svoje poslove organima stvo renim na licu mesta. Prilikom stvaranja gubernija. Nevolin.546 za dvorske troškove. Ovaj novi budžetski sistem primenjen je počev od godine 1712. kao što smo videli.miralitet. Ali će sada i ona biti pot isnuta. da bude dosledan sebi: „Ako su gubernije konačno ustanov ljene. što je stvorila teritorijalnu vezu izmeću ovih gradova. Organizacija gubernija. kao Lohvicki. izostavljeni su iz budžeta svi ostali rashodi.026. za koga sada tu nema više posla. ukinuti su.

u sličnoj situaciji. doklegod bude trajao rat. Riksdagu ili Senatu Štokholma. I zaista. niti kojoj su vlasti potčinjeni gubernatori. Videli smo takođe da izvan kontrolisanog budžeta Petar raspolaže i vanbudžetskim sumama. Gordona. neprekidno premešta nje trupa onemogućiti raspodelu vojnika po gubernijama. — Istoričari su ponekad videli. Komesari koje su otposlale pojedine gubernije primorani su da prate p ukove pri svima njihovim marševima. raniji sistem kontrole menja se takođe. od „ministara” — kako ih on naziva. Međutim. Ali sama činjenica da je nekadašnja Bojarska duma. godine 1710 položaj ovoga Saveta menja se iz korena. u ukidanju Bojarske dume i ustanovljavanju Senata dokaz careve političke mudrosti. monopol poreza i druge monopole). jer je ona bila samo jedna zastarela ustanova nesposobna da udovolji savreme nim zahtevima”. tada bi se prosto vratilo teritorijalnom sistemu sa kraja XVII vek a. Ovaj sistem ima izvesne sličnosti sa švedskim vojnim sistemom. Ali u ovome sistemu. već u samom početku reforme uvidelo se jasno da će. Otuda nov izvor komplikacija. u koju spada i Astrahan. piše na primer Petrovski. S d ruge strane. isto toliko česta koliko i dugotrajna. naimenovanih . „Petar je osudio Dumu da iščez ne. Od godine 1707 on naređuje S avetu da se okuplja redovno i da vodi zapisnike svojih sednica. kao što smo vi deli. a prilikom stvaranja gubernija i uki danja prikaza. Zbog toga je po jedan komesar. koja bi se možda izbegla. — Ideja vodilja reforme ne može se pomiriti sa postojanjem central nih vojnih prikaza. a to je veza sa njihovim odgovarajućim gubernijama. i ova omaška izazvaće kasnije veliku zabunu. za čitavo v reme njegovog otsustva. Ako pukove treba da izdržavaju gubernije onda je logično staviti ih u direktnu vezu sa ovima. n iko više nije znao ko upravlja državom. a zatim ime mlado ga Šeremetjeva. u vremenu ustanovljavanja Senata (godine 1711) već odavno bila iščezla. Ali. Već od početka Severnoga rata. njegova otsustvovanja. da je on tome dodao izvesne posebne poreze (prihode ižorske kancelarij e. Očevidno da je i Petar težio tome cilju. istina. Kada se mehanizam prikaza poremetio. te tako njihovo zvanje gubi svoj pravi smisao. 18 9 prekršten je u Astrahanski puk. Kao što je dokazao Ključevski. dodeljen svakom puku od strane odgovarajuće gubernije (1711 ). I pored svog naziva Savet koji se okuplja u carevoj ličnoj kancelariji sastavljen je sa mo od šefova raznih administracija koji spadaju u najbližu Petrovu okolinu. uoči svog polaska u ratni pohod na Prut (odmah posle druge skupštine gubernatora). Ovo se nije o dmah uvidelo. pobija ovo shvatanje. Ideju o „besmrtnim” vojnicima pozajmio je on od svoga protivnika Karla XII. I zmeđu gubernija i cara ne postoji više nikakav posrednik. da bi mogao njima slobodno raspolagati. i Moskovska gubernija plaća njegove troškove. o kome je Peta r.Raspodela pukova. poverio vođenje poslova. puk Gaspara Gulica (koji je kasnije nazvan Šambers ov puk) postao je Rostovski puk. I tada. on je propisao da pukovi nose imena onih gradova koji će morati da se staraju o njihovom izdržavanju: tako na prim er. i taj savet nije mnogobrojan. c areva lična kancelarija postala je državni kontrolni organ. ne dop uštaju mu da lično nadgleda rad svoga Saveta. kome je dužnost da pa zi na izdržavanje trupa. iščezavanje Dume vrši se postepeno i neosetno. dok je veliki broj pu kova bio skoncentrisan u izvesnim gubernijama. jer njegovo izdržavanje pada na teret Kazanjske gube rnije. koje ne podležu ničijo j kontroli. gubernije vrše isti posao kao i prikaz rata. d a je mir zaključen u predviđenom roku i da su pukovi bili otposlati u svoje odgovara juće gubernije. i skupština koja je pozvan a da tu zasedava dobila je obeležje vladarevog privatnog saveta. jer. čak ni jedan državni činovnik ka kav je bio Kurbatov. puk koji je najpre nosio ime svoga komandanta Al. Stvaranje Senata. u drugima nije bilo ni jednog jed inog puka.” Devetorica senatora. Petar se seća ili saznaje za primer Karla XII koji je deset godina ranije. u to vreme imao prilično nejasan pojam. I Andrejevski ističe da je ova reforma svesn o delo. čije ćemo posledice videti. Ukazom od 22 feb ruara/5 marta 1711 godine proširuje ga on dalje i „ustanovljava Upravni senat zbog s vojih uobičajenih otsustvovanja izazvanih ratom. od činovni ka.

koja sad ne prima više izveštaje o tekućim poslovima. a imaju većinom fiskalno obeležje. a „računovodstvo” ili ukupni pregled budžetskih tabela koje je ustanovila svaka gubernija. koji — kao na primer Menjšikov i Apraksin. da bi ove njegove naredbe mogle biti izvršene. Ova novina stvorila je veliku zabunu pri izradi budžetskih izveštaja. koji bi bili vezani za njega ličn im vezama. Ovo su samo stručnjaci. nije bio dostign ut. Ali. što treba imati u vidu — nisu istaknute ličnosti koje bi igrale neku važnu ulogu u politici. Petar je težio da se okruži prijateljima i vernim slugama.” Pod upravom ovoga ober-fiskala stv ara se u unutrašnjosti zemlje čitava mreža agenata. administracija se odjednom našla u po . careva lična kance larija predala im je kontrolu nad guberniskim budžetima (komisija Vadb olski. jer novac je živac rata”. koji m ogu biti kažnjeni zbog nedostataka i pogrešaka u službi i koji su samo upravnici. on je primoran da doda Senatu jedan izvršni organ i jednu urednu kancelariju. oni mogu. bez obzi ra na njegovo poreklo čija bi dužnost bila da potajno nadzirava svaku lično st. Nasuprot tome. jedan „nov čovek”. Na četvrtom mestu njima je naređeno (ukazom o d 5/16 marta 1711 godine) da naimenuju za ober-fiskala jednog „pametnog i dobrog čoveka. Što se tiče samoga Senata. i ta špijunska o rganizacija ubrzo diskredituje ovu ustanovu. Treba imati u vidu da Petar neće da dopusti Senatu da pozajmi od n jegove lične kancelarije gotovu organizaciju i zakonske forme kontrole kojima ona raspolaže. ona prima od cara hitne i kratke naredbe. Oni su potčinjeni „šefovima”. Na drugom mestu. Zabranjeno je čak.19 0 za članove te nove skupštine. od februara 1712 godine. ka ko gubernije ne upućuju nikakav izveštaj Senatu. koncentrisano je u jednom posebnom i tajnom otseku n jegovih kancelarija. jedan pribilščik. Ali. pod pretnjom smrtne kazne. posl ovođe. posle toga treba da obeleži delokrug rada ovih ustanova i da stvari zakonsku vezu između S enata i gubernija. Ova tri elementa čine jedinu razliku između Senata i nekadašnjega S aveta pri carevoj ličnoj kancelariji. Njegove dužnosti odgovaraju potpun o posebnim uputstvima koja su data Senatu: „prikupiti što je moguće više novca. On mu daje jednu posebnu kancelariju. k ao takva. u odnosu na pojedince i ustanove koje su im potčinjene. njegov nekadanji profesor. on je dakle u početku samo jedna privremena ustanova. na čelu koje se nalazi ne šef careve lične 19 1 kancelarije Nikita Zotov. careva lična kancelarija. Zbog toga on većinom daje ove poverljive zadatke oficirima svoj e garde. čiji su metodi t ek bili utvrđeni. da se p odnose tužbe protivu njih dok se car ne vrati. kao u staro doba. već ober-sekretar Ščukin. Ovaj cilj. organizacija Senata ostaje i dalje nesavršena. Ali čak i ovako. Ali stvarajući ove fiskale. Pošto je predala svoje arhive Senatu. primorana je na besposličinje. Na prvom mestu poverio im je kontrolu nad vanbudže tskim prihodima (monopoli i „dobiti”). Na trećem mestu njima se pridaju — radi održavanja vez e između njih i gubernija — komesari koje odašilju same gubernije. koje se odnose na posebne i konkretne slučajeve. oni pr etstavljaju vladarevu ličnost. pod imenom fiskali. Sve ove mere imaju za cilj da popune praznine koje je ostavilo za sobom rasturan je centralne administracije. Petar se ne brine mnogo da upo zna posledice takvih svojih naloga. kao što ćemo uskoro videti. koje on dopunjuje postepeno novim naređenjima za vreme svojih putešestvija. ako se nekoja guber nija pokaže neuredna u svojim plaćanjima. podvrći ove kome sare telesnim kaznama dvaput nedeljno. ne izuzimajući ni ličnosti na najvišim položajima. — administrativne a ne zakonodavne. dovitljiv čovek koji je postao stručnjak za monopole i oji je ranije bio pretsednik Ižorske kancelarije. Petar je preneo na njih dužnost da se brinu o svim poslovima koje je trebalo svršava ti posle stvaranja gubernija. davnašnji prijatelji i vojni i diplo matski saradnici Petrovi — jesu iznad Senata i imaju pravo da pri opštenju sa njim u potrebljavaju formulu: „Po naređenju Njegovog Veličanstva”.

a zatim se u Krosenu susreće sa Fridrihom-Viljemom. Nered u računovodstvu nije posledica slučaja. — Petrova putovanja u inostranstvo. a ovoj je stavljeno u dužnost da ponovo pregleda novi budžet. U ovakvim okolnostima car je u nemog ućnosti da i dalje igra ulogu zakonodavca. a to će reći u administraciji gubernija. carevića Alekseja. Malo kasnije susreće se sa p ruskim kraljem Fridrihom I u Marijenverderu. Posle kratkog bavljenja u Petrogradu. da predadu svoje izveštaje i druga potrebna dokumenta. a da bi očuvao uspomenu na pobedu kod 19 2 Poltave. odlazi ponovo na lečenje u Karlove Vari i u Teplic. Tu mu još francuski ambasador Baliz predlaže posredovanje Fran cuske između Turske. u malom. Klice ovoga rastrojstva nalaze se. a narednog meseca sastaje se tu sa kraljem Avgustom. a to će reći od stvaranja gubernija onakvih kakve su ih utvrdile „budžetske tabel e” iz 1710 godine. On je. Godine 1710 prisustvuje opsadi Viborga. a tu ulogu on neće da poveri nikome. Odatle odlazi u Volgast. zatim. u svakom pojedinom ele mentu reforme iz 1708—1712 godine. ne samo da krstari Rusijom od Baltičkog do Belog Mora i od Belog do Crnog Mora. Tu u Jaroslavlju on razgovara sa diplomatskim pretstavnikom volfenbitelskog dvora i ugovara ženidbu svoga sina.ložaju savršenog nepoznavanja državnih rashoda. U okt obru šalje Turskoj ultimatum koji prouzrokuje zategnutost rusko-turskih odnosa. u Jaroslavlju u Galiciji. ne bez zadnje misli. zaključuje ugovor sa gospodarom Mold avije Kantemirom. ima krat ak sastanak sa Lajbnicom. već i da ode na Zapad da učvrsti svoje saveze i da uskladi plan svojih vojnih operacija sa operacijama svojih saveznika. Što se tiče uzroka suprotnosti između cil ja reforme i nedovoljnosti njenih rezultata. slika opšteg r astrojstva države posle stvaranja gubernija. Petar odlazi u Poljsku i u Torunu ima sa kraljem A vgustom sastanak kome prisustvuje i ambasador Danske. i u Anklam. odmah posle pobed e kod Poltave. neuspeh danskih o peracija u Pomorju dovodi ga juna 1712 godine na pomorsku obalu. sav iznuren. U aprilu 1711 godine. gde vrši smotru nad danskom flotom. Računovodstvo je toliko dezorganizovano ovim promenama. gde Menjšikov ops ađuje Štetin. na čelu svoje voj ske. u raspodel i pukova i administrativnim metodama Senata. i zato se ovo doba može nazvati „period h aosa”. prus kim prestolonaslednikom. a potom kroz Drezdu odlazi na lečenje u Karlove Vari. O Božiću 1709—1710 godine saziva on prvu skupštinu gubernatora u Mos kvi. gde prisustvuje carevićevom venčanju. kao što smo videli. svečano otvara u Petrogradu crkvu svetoga Samsona i pušta u more ratni bro d Poltavu. Usled tog a nastaje isto toliko duga koliko i besplodna prepiska. knegi njom od Volfenbitela. Ali je u oktobru već u Torgau. ali . da je ono godine 1714 ponovo premešteno u carevu ličnu kancelariju. on prvi baca tri bomb e pri opsadi Rige. On odbija mir koji mu sult an nudi „da ne bi ohrabrio neprijatelja”. Pri povratku. jer se gubernije uzdržavaju. sve do trenutka kada sta ri Zotov umire i kada njegova ustanova iščezava zajedno sa njim (u jesen 1717 godine ). umesto očekivanoga mira. koji on naziva „uzglavljem Pretrograda”. koji mu o bezbeđuje pismenim sporazumom pomoć jednog kontingenta poljske vojske protivu Turske . Krajem septembra 1709 godine. 4. Ali zabuna ipak i dalje postoji. na nov razgovor sa poljskim k raljem. i to od početka . to je potreba z a Petra. Iznuren neprijatnostima le tnjega rata. ali bez uspeha. oni se jasno ukazuju: to je pre sve ga nastavljanje jednoga mučnog rata. pokazuju koliko su diplomatski odnosi Rusije postali složeni. o n prelazi Poljsku i Prusku. Švedske i Rusije. on slavi veridbu svoje bratanice Ane (ćerke njegovoga brata Ivana) sa vojvodom od Kurlandije. POSLE POLTAVE Diplomatija i rat (1709—1717). sa Sofijom-Šarlotom. Posle toga on odlazi na Prut. i stiže u Jaš da se sastane sa gospodarem Moldavije. Posle zauzeća Rige i Revala (u leto 1710). Posle svog poraza na Prutu. U novembru prolaz i kroz Drezdu i Berlin i pridružuje se svojoj vojsci.

Ruski ambasador i. jer će mu tada sva vrata biti otvorena. ali je isto tako bilo teško izbeći ih. koji ga nisu očekiv li. Slabljenje Švedske i pojava Rusije na evropskoj pozornic i poremetili su nekadašnju političku ravnotežu. Mat vjejev ga obaveštava „da oni nimalo ne žele da uče pomorskoj veštini naše ljude. ko ji tek što beše nasledio presto svoga oca Fridriha I. gde se susreće sa Fridrihom-Viljemom. razume se. Poljska je postala njegov saveznik. Petar je grabio sve prilike k oje su se ukazivale. koju isto tako podržava Francuska. Ako on uspe da pose dne jedno pristanište u toj oblasti. Holandsku i Francusku. kao što je bila na primer politika hrišćanskih vođa u dunavskim pokrajinama Vlaške i jednog dela Moldavije. Eng lesku.„pokazujući više revnosti nego pameti”. Već 1700 godine. radi obuke. njihova . Tada se isto tako p ojavljuje — ne u apokrifnom „testamentu” Petrovom. i pored svih pomoći i trupa što ih obilno obećavaju Petrovi diplomatski pretstavnici u inostranstvu. koji se tada prviput najavljuju u diplomatskom telu. Jermene. Matvjejev piše iz Holandije: „Sadašnji rat protivu Švedske je veoma neprijatan Ujedinjenim Oblastima i veoma štetan po celu Holandiju. Bugare. jer vi imate nameru da oduzmete od Šveđana pristanište Narvu ili Nienskanc na Baltičkom Moru.” Kada je Petar zatražio od Holanđana da prime u službu. koji preklinju Rusiju da ih oslobodi. već istinski — sfera 19 3 posebnih interesa Rusije i niz spoljnopolitičkih problema. a to će reći protivu jed ne države koja je pre ratnih avantura Karla XII uživala veliki ugled u Evropi. gde se sastaje sa izb ornim knezom. koja izaziva — naročito kod pomorskih sila — zavist u p ogledu ruskih namera. U početku Petrove vladavine Rusija je „beznačajna činjenica”. Niko nema volju da stane na s tranu Rusije. grčevito su se uhvatile za ovu novu vojničku silu koja raspolaže prostranom teritorijom i neiscrpnim mnoštvom „besmrtnih vojnika”. Švedske i Turske. i ta dva vladara odg ovaraju time što su potukli Šveđane kod Švabšteta i oterali ih 30 januara/10 februara iz F ridrihsštata u Holštajnu. i Švedska ima za protivnika samo Dance i nekoliko ma lih nemačkih dvorova — jer Turska tada tek počinje da stiče važnost — koji upravo i postaju prvi zapadni saveznici Rusije i neprekidno razgnevljuju Petra svojom dvoličnošću i spl etkama. pretrpeli su poraz od Šveđana kod Gadebuša. i on je raspoložen da joj prepusti Livoniju. Grke. 17/28 januara 1713 godine on se sastaje sa danskim kraljem u Redensburgu. Iako su se. Pri povratku zadržava se on u Hanovru. hrišćana na istoku strah od turske osvete u slučaju da Rusija zadocni ili se čak i odrek ne namere da im pomogne. ali neiskusan. te im nalaže da vode dvosmislenu. drugostepene sile. Sistem interesa koji su stvorili uspesi Rusije pojavljuje se jasno. koja je proširila svoje oblasti do severoistočne obale Baltičkog Mora i koja je u prvom red u evropskih velikih sila. koja je povukla Petra u pohod na Prut dajući mu lažnu nadu da će hrišćani dići ustanak u pozadini turske vojske. — kako on kaže. Danci i Saksonci. Ali udaljenost njihove eventualne zaštitnice izaziva kod. Držanje velikih sila pred sve većim uticajem Rusije menja se iz osnova posle pobede kod Poltave. sve velike sile — a naročito pomorske sile — pokazale neprijateljski raspoložene prema ovom razvoju Rus ije. Švedska može da se osloni na tri pomorske sile. Energičan. te je neizbežno rasparčavao svoju snagu. ima protivu sebe sve potlačene hrišćanske narode: Rumune. pa čak ponekad i podlu po litiku. pošto su se oni sami nametali Rusiji.000 mornara iz Arhangelska. Ovo nabrajanje dovoljno je da pokaže teškoće borbe protivu Švedske. ali druga dva neprijatelja dovoljni su da neobično otežaju njegov zadatak. naprotiv. Srbe. — govore ljudi — mi ćemo biti primorani da ga se bo jimo isto koliko i Francuza. Iako nas oni dočekuju ljubaznim rečima. Poljske.” Raspoloženj ngleske je isto takvo: „Zar mogu Engleska i Ujedinjene Oblasti — napominje opet Matv jejev — imati simpatija prema nama i otvoriti nam vrata ka Baltičkom Moru”. i u Šenhauzenu blizu Berlina. kada su „Englezi i ovdašnji ljudi rešeni da nam ne dopuste da ma šta imamo na tome moru? Oni neće ni da čuju za tako blisko susedstvo. nailaze na hladan pa čak i na ironičan prijem u raznim evropskim prestonicama. Turska. Razume se da je tada bilo još prerano p ostavljati najveći deo ovih problema. Ova ravnodušnost počinje da iščezava posle pojave ruske mor narice u Baltičkom i Crnom Moru. 4. na čijem će ostvarenju radi ti docnije nekoliko generacija. O ovome se raspravlja na svima sastancima. Od njegova tri eventua lna neprijatelja.

Pet ar je bio spreman da se obaveže Engleskoj da neće imati pomoćnu flotu u Baltičkom Moru. Ali Matvjejev piše iz Londona: „Engleski minis tar je veštiji i okretniji u svojim spletkama nego i sami Francuzi. kuda je bio poslan. Zato. ako ona nauči vojnu veštinu i porazi Šveđane koji jedin i služe Evropi kao bedem protivu nje. Švedski diplomati deluju u istom smisl u služeći se korupcijom. januara 1702 godine.” Ponude za sklapanje saveza što ih je Matvjejev uči nio u Londonu godine 1706 samo su naljutile 19 4 Engleze Uzalud on pokušava da ih ubedi u korist koju će imati ako budu primali rusku robu ne više preko pristaništa Arhangelsk. i svetoandrejski orden. nego preko baltičkih pristaništa. U Varšavi .” Godine 1701. doneti ma kakve koristi. ka da je krajem 1702 godine Francuska poslala u Moskvu ambasadora de Baliza. plemić „koji nema rang ambasadora”. Oni ukazuju na opasnosti koje bi usled uvećavanja Rusije zapretile Evropi i uveravaju cara u iskrenu odanost Karla XII Austriji. više vole da održe nekadašnju političku ravnotežu. onda neće više moći da se spreči širenje njene moći nad tavom Evropom. čak i prijateljske i savezničke zemlje. i razume se. Matvjejev obaveštava svoju vladu da se dvorovi Pruske i Hanovera trude da rašire misao kako s vi evropski vladari treba da zaziru od uvećavanja Rusije. i da ima malo izgleda „da će prijateljstvo koje nam se ovde izražava ljubaznim ali praznim rečima. Iz Pariza. pomoću ruskih brodova. Treba je dakle udaljiti od evropskih poslova i od saveza. koju je vodio nek i Postnikov. u Birži. kao Hanover i Pruska. ma da je on preporučivao svome poslaniku Golovinu „da ne otkrije pre vremena broj br odova”. Izgleda da su Engleska . Pre bitke kod Poltave. On ide čak dotle da nudi vojvodi od Marlboroa čitavu jednu rusku „kneževinu” po slob odnom izboru. ruski diplomatski pretstavnik izjašnjava se još otvorenije pr ed istim poslanikom: ako Luj XIV hoće da pomogne caru da se dokopa jednog pristaništ a na Baltičkom Moru. otežavati joj obučavanje njene vojske i pomagati Švedskoj protivu nje. nego što bi pokazao moskovskim lađama put ka Crnom Mo . gde svaka lađa može godišnje da izvrši samo jedn o putovanje. hoće da stanu u red velikih sila i mešaju se u sve evropske poslove. Iz svih njihov ih reči. Ako ona bude primlje na u veliki savez. ustanovljava da „francuski dvor pokazu je srdačnost prema Šveđanima”. već da ga isprate učtivim frazama. Nemačko carstvo i Holandija poslušale ovaj savet i rešile „da ne prime cara u njihov s avez. Pošto su Holanđani kazali Matvjejevu da je de Baliz špijun k oji obaveštava ne samo Francusku. ostali narodi biće time potisnuti u stranu. jedna istraga. ne obzirući se na svoju stvarnu sit uaciju. Petar razgovara sa francuskim poslanikom i izražava mu svoju žel ju da smanji oholost Ujedinjenih Oblasti koje. U jednom izveštaju iz Londona. Matvjejev ukazuje na to „da Šv eđani uživaju ovde veliko uvaženje”. ako ona bude 19 5 učestvovala u evropskim poslovima. Međutim. ali mu je veliki vezir izjavio: „Sultan bi radij e otvorio unutrašnjost svoje kuće. da će sva trgovina na Baltičkom Moru us koro biti u rukama njegovih podanika i podanika francuskog kralja. već i Švedsku. piše Golicin Golovinu govoreći o knjizi Georga Korba o Rusiji. car će sagraditi toliko lađa.” Holanđani i Englezi trude se u Beču da spreče svako zbliženje sa Moskvom. upravo toga se Evropa najviše i boji. uviđa se ubrzo da ovaj diplomata želi manje da pomogne Petru a više da ga zavadi sa svim onim njegovim saveznicima koji su se pokazali neprijateljski rasp oloženi prema Francuskoj. kažu oni.” Pokušaji Rusa da se učvrste na Crnom Moru još više su uznemirili Tursku. koje su isto toliko učtive koliko i prazne.srca nisu iskrena prema nama. Godine 1701 kne z Golicin je poslan u Tursku sa naročitim zadatkom da izdejstvuje za ruske brodove dopuštenje da plove po Crnom Moru. proističe za nas samo gubljenje v remena. Zbog toga su uzaludni svi pokušaji koje Rusija čini preko Golic ina i Patkula u Beču 1701—1702 godine da bi dobila posredovanje i savez: „Nas smatraju za varvare”.

međunarodni položaj Rusije učvrstio bi se zacelo jednim mahom. U n aknadu za to Petar se obavezao da proglasi nezavisnost Vlaške pod protektoratom Ru sije. itd. Srbe. Sultan bi radije zaratio sa vama. iako se uzajamni odnosi i interesi velikih sila ne men jaju. pa je čak obećao Livoniju poljskom kralju Avgustu. jer im tvoj pomorski karavan uliva ogroman strah”. a reis efendija mu je rekao: „Sultan smatra Crno More kao unutrašnjost svoje kuće. Ali . nego što bi dopustio vašim lađama da plove po to me moru. osim toga on je bio obećao da snabdeva hranom rusku vojsku. Porta započinje potajne pregovo re sa kozacima i krimskim hanom. Ali se baš tada ispoljava s jedne s trane nestrpljenje i neiskustvo Petra. bio se već obavezao da će. gospodar Vlaške. a Grcima zabranjuju da razg ovaraju sa ruskim poslanikom. Tu rci zahtevaju od Tolstoja da se uništi i flota i utvrđenja.ru”. Turci naslućuju ove vez e i spremaju se da izvrše pretres u Tolstojevom stanu. A. koji je postao odveć samouveren. Tolstoj stigao u Jedrene. mnogi Turci pobegoše iz Carigrada i skloniše se u Aziji. Jednim tajnim sporazumom. da veliki broj Turaka napuštaju obalu Crnoga Mora.” Kada je novembra 1701 godine novi ruski poslanik P. da k ada se pročulo u julu 1709 godine (pre Poltave) da je car stigao u Azov da zarati na Tursku i „da se tamo žurno pripremaju lađe i hrana —. podići na ustanak Srbe i Bugare i stvoriti od njih vojsku od pri bližno 30. car u jednoj javnoj izjavi spominje „jaram” ko jim „varvari” muče Grke. ostavljajući svoje domove i dolazi u Carigrad sa svojim ženama i decom” (Tolstojevi i zveštaji). a jednim posebnim proglasom poziva Crnogo rce na borbu protivu Turaka. Sa svoje strane Moskva je već stupi la u potajne veze sa hrišćanima turskim podanicima. vičući po ulicama i trgovima da je moskovska flota u „Trakijskom ušću” (frakijskoe girlo).. Bugari i drugi hrišćani podići takođe na Turke: jedn i će se pridružiti nama. u Turskoj. U takvim okolnostima vezir neće smeti da pređe Dunav. u koju nijedan tuđinac nema pristu pa. a drugi će dići bunu u unutrašnjosti zemlje. Odlučivši se da raskine sa Turskom. Već 1704 godine dolazi u Moskvu jedan sultanov izaslanik sa zahtevom da Rusija o dmah prestane sa građenjem tvrđava na turskoj granici. Šveđani. i neće da napusti tu zemlju. Francuzi i Poljaci iz Leščinskovoga tabora tru de se da u Carigradu izazovu metež protivu Rusa. koji je potpisan uskoro pos le Poltavske bitke. I zaista. Bugare. u slučaju da car pođe na Tursku. Pet ar pak zaključuje aprila 1711 godine ugovor sa Kantemirom. gospoda rem Moldavije. Brankovan. Petar piše Šeremetjevu: „Gospodari nam javljaju da čim naša vojska uđe u njih ove oblasti. Ova prva praktična manifestacija čuve nog ruskog „sveslovenstva” primorava ga da uspokoji Poljsku.” I z aista. 19 6 Na Balkanu Petrovi odnosi sa hrišćanskim stanovništvom. a s druge strane vidi se kako se mali narodi prikačinju za Rusiju.” On pak tvrdi „da mu ni jedna ni druga misao nikad nije pala na um. već se trudi da u njoj raspiri mržnju na Rusiju. on je odlučno odbio više puta ponovljene mu predloge o deobi Poljske koje mu je činio pruski kralj. Da Petar nije morao da rasparčava svoje napore. te je flota iz Mramornog Mora pozvana da odmah dođe u Carigrad. taj strah je toliki. Karlo XII sklonio se u Bender. oni će se odmah pridružiti nama i podići svoje mnogobrojne narode na Turke. Turci napominju da „nema primera da je jedan moskovski poslanik bio pri P orti”. koji piše: „Grci ne smeju više ni da se približe kući u kojo j ja stanujem. i Tolstoj piše: „Oni se sada pokazuju veoma oprezni u pogledu Crnoga Mora.” Dok Petar gradi svoje brodove u Voronježu i Azovu i utvrđuje ušće Dona. dok ugled Švedske osetno opada.000 ljudi. ugled Rusije povećava se odmah. koja se već pribojava „carskog plana da vaspostavi Istočno carstvo i njegove namere da baci Poljsku u rasu lo i propast. Posle svoga bekstva sa bojnog polja kod Poltave. sa Grcima. Usled toga će se Srbi. a naročito sa slovenskim narodi ma dobivaju otsada obeležje jedne praktične i direktne politike. Za rusku vojsku bilo je najvažnije da dopre do Dunava i prodre u Vlašku pre dolaska turskih trupa. Posle pobede kod Poltave. Evropa je prin uđena da računa sa Rusijom. a većina njegovih trupa će se razbeći ili pobuniti.

Katarine Ivanovne i vojvode od Meklemburga. dok se Šeremetjev još nalazio blizu Jaša. on nije uspeo da privoli kralja „ni na kakvu akciju”. Petar p rihvata radosno ove uslove. Saveznici Rusije uznemireni su. i da vidi kako se ravnoteža uništava u kor ist Rusije. čitava južna obala Finske pala je za kratko vreme u rusk e ruke. Oni su želeli napredovanje ruske vojske. posle svoga sastanka sa ovim kraljem. neprijatelj se zadovoljio. da se Petar odrekne svoga plana da izvrši prepad s mora iz Nemačke na južnu obalu Šveds ke u Skaniji. Pruska i Danska. da nametne Rusima ove uslove: vraćanje Azova i rušenje tvrđava. ipak ona više voli da protivteža švedskom uticaju bude Pruska pre nego Rusija. on je bio spreman da vrati sve. ali su bili tučeni. već i da bi pobedio ravnodušnost i neodlučnost cele Evrope. U Pomorju. Pod ovakvim okolnostima Petar je primoran da nastavi rat ne samo da bi savladao Šv edsku. radi „časti ruskoga oružja” i zato što jedino jedna smela ofanziva može da posti ne željeni cilj. i nov jedan brak se sklapa u aprilu 1716 godine. engleski ambasador u Holandiji. jer će imati da sa strepnjom gleda kako Turska postaje sve jača. Turci će preći Dunav i primorati gospodare da im se pridruže. Petar. već sada Šveđani mole za mir. Čuvena pobeda kod Hangeuda nad švedskom flotom 27 jula/7 avgusta 1714 godine proizvela je u Rusiji kao i u inostranstvu utisak druge bitke kod Poltave.ako mi oklevamo. Razume se da je ova 19 7 avantura poljuljala njegov ugled u Evropi. čija je zabrinutost na vrhuncu. vršiti trgovinu svojim sopstvenim brodovima i trgovaće sa svim zemljam a na svetu. Pruska se u isti mah pribojavala da pođe otvoreno protivu Švedske. Petar se ponaša kao gospodar: kralj A vgust pored njega liči na vazala. z . mi moramo imati na raspoloženju izvesnu teritoriju koju bismo mogli ustup iti u slučaju mira. da ruska roba nije odlazila ni u Francusku ni u Španiju. Držanj e sila prema Rusiji se menja. Ali. Velike sile su još opreznije. gde ruski vojnici žare i pale. Danci. ugovoro m sklopljenim na Prutu (1711 godine).000 ljudi opkolj en je na Prutu od jedne tursko-tatarske vojske koja je pet puta jača od njegove. Međutim. Pregovori. Petar primećuje da u Berli nu ima još mnogo pasa koji mirišu na Švedsku” i da pored svih „ljubaznih reči” koje su mu rečene. te hrišćani neće više smeti da pođu za nama”. turska vojs a prešla je Dunav. obećanje da će pustiti Karla XII da se slobodno vrati u svoju kraljevinu. kao što smo videli. pokušali su da sami izvojuju po bedu. Austrija se drži hladno. te je istočno pitanje odloženo do stupanj a na presto Katarine.” Engleski trgovci izlažu kraljici Ani da je trgovi na celokupnom ruskom robom bila nekada u rukama Engleza i Holanđana. a ova pokrajina je kolevka Švedske. na čelu 30 do 40. Kolebanje Pruske produžuje se i za vlade novoga kralja Fridriha-Vil jema (1713). i da će Rusi „ako se car dokopa svih morsk ih pristaništa. bez pomoći Rusije. osim toga. i traži. Sada nije više car taj koji traži posredovanje. potvrđuje Kurakinu tradicionalno pravilo britanske diplomatije: „Engleska ne želi uništenje i slabljenje švedske krune. b rak između druge bratanice Petrove. Jedino zahvaljujući podmićivanju i ne dostatku poverenja Turaka u sopstvenu vojsku. a u isti mah su ga se pribojavali. Austrij a zahteva evakuaciju Meklemburga. Lord Straford.” Sa svoje strane. i pruski kralj piše: „Mi smo tako reći ostavljeni na milost i nemilost caru”. G ospodar Vlaške uzdržava se da pođe za njim i ne pušta da kroz njegovu zemlju prođe 19. sprečavaju ruske trupe da uđu u varoš Vismar koja se tek beše predala. obaveza da se neće mešati u pitanja Poljske i da neće „uznemiravati koza ke”. Tamo se godine 1712 žale na Menjšikova da je zauzeo diktatorski stav.000 Srba koji su bili spremni da idu u pomoć Rusima. Jedan deo Petrovih generala smatra da ne treba preći čak ni Dnjesta r. U Berlinu je ruski plan o zauzeću Štralsund a i Štetina primljen sa velikim strahom. Borgu i Abo. Godine 1713 preduzi ma on pohod u Finsku i ovako objašnjava njegov cilj: „Iako nama Finska nije nimalo p otrebna. odlučeno je da se pođe napred. Saveznici. Iako je ruski poraz na Prutu štetan po nju . čak i da napusti varoš P skov. gde je prispeo januara 1716 godine.” Pošto su Šveđani napustili bez borb e Helsingfors. pod uslovom da sačuva Ingriju i Petrograd. jer se ona trudi da održi nekadašnju ravnotežu među svim severnim silama.

ali je važno to. da zada Šveđanima poslednji udarac jedino svojim sopstvenim snagama. A Danci ga. te se shodno t ome i priprema. Prigodnim spisi ma pokušava se da se javno mišljenje okrene protivu Rusije. Poverenje više ne vlada nimalo među saveznicima: Petar ih optužuje da odugovlače pripreme za taj pohod i da izbegavaju svaku odlučnu akciju. ili ćemo iz toga izići toliko oslabljeni. Šafirov piše Menjšikovu da „takva počast nije ukazana nijednom vladaru otkako svet postoji”. da ga primoraju da odvede svoje brodove i trupe. od kojih jedne engleske. čas opet kako ima nameru da zauzme Hamburg i Libek. jer on još uvek misli na obalski napad koji b i izvršio u Švedskoj. on je radio sam. Nasu prot tome.000 ko njanika. čitav niz brošura navode žalbe stanovništva ogorčenog ponašanjem carevih vojnika u Pomorju. dakle. Ovo međusobno raspravljanje omog ućava Švedskoj da utvrdi sve tačke na svojoj obali gde bi iskrcavanje bilo mogućno. on zna šta znači „raditi la komisleno i oslanjati se na saveznike. da odloži izvršenje svoga plana do narednoga leta. U avgustu. kao št o se Petar mogao i lično uveriti za vreme jednog izviđanja u okolini Lanskrona. Čas sa tvrdi kako Petar traži dansko Pomorje. s obzirom na tadanje običaje i shvatanja. te da tako učine kraj ruskom širenju na Baltičkom Moru. čas kako hoće da presajedin i Meklemburg. Ali ovi planovi propadaju usled sve veće uznemirenosti koju u Evropi izaz iva sve brže jačanje njegove moći. koje sad o ptužuje da izdaju Rusiju odugovlačeći rat sve do jeseni. ali ona druga dva ne misle ni na šta. praćen jednom flotom galija i 5. Govori s e da su Englezi odlučili da cara liše slobode. optužuju da je spor i da se potajno sporazumeva sa Šveđanima. Ali se ova eskadra ne može da meri sa neprijateljem koji se sklonio u Karlskronu. saveznici ga obasipaju spoljnim izrazima uvažavanja. te se taj pohod pretva ra u zabavno putovanje. on s razlogom smatra da treba. on napušta Pirmont i odlazi u Kopenhagen. a za to vreme se ređaju svečanosti i izjave prijate ljstva. I pak se ova stvar izvodi na uglađen način. Želi se samo jedno: videti kako Rusi što pre napuštaju Evropu. Kopenhagen se utvrđuje s o bzirom na mogućan Petrov napad koji bi on izvršio protivu svojih saveznika.” Primoran je. — 19 8 nastavljeni su u Hagu. što one osvetljavaju pojavu na međunarodnoj pozornici jednoga novog . odlučuje da se odloži iskrcavanje trupa. sa svoga broda Ingermanlandija Petar piše Ka tarini: „Mi lutamo bez cilja kao kakva mlada konjska zaprega: onaj srednji hoće rado da vuče. S vakako da. opet. Početkom oktobra ruska vojska je p revezena iz Danske u Meklemburg. U to vreme su odnosi između Petra i Danaca dobili p rilično čudan vid: dok se na dvoru priređuju sjajne svečanosti. pre nego što bi završio rat. S druge strane. a to je nepovoljno doba za vo jne operacije: „Oni dobro znaju da ako mi olako izvršimo taj pokušaj po takvom vremenu . oni pak sumnjiče njega da hoće da zaključi zaseban mir. Zato imam nameru da uskoro dođe m k vama. da ga vrate u Rusiju. Meklemburgu i Holštajnu.” Pošto nije mogao da radi sa saveznicima. Ali on nailazi na očigledno zlu volju Danaca i Engleza. da ćemo morati da igramo kako nam oni sviraju. njegovi ministri i njegovi generali. i Petar hoće da zavešta potomstvu brod kojim je on plovio kao vrhovni zapovednik. Posle iskustva što ga je stekao na Prutu. S jedne strane on ozbilj no pomišlja na odvojen mir i započinje u toj nameri direktne pregovore o Alandskim O strvima. da ćemo pri tom ili propasti. Engleski kralj Đorđe I poziva zvaničnim putem 19 9 cara Karla VI da kao vladar Germanskoga carstva razmisli o načinima kako da spase Severnu Nemačku od Petrove moći. ima dosta istine u ovim žalbama . Iskovana je i naročita medalja da bi se svečano obeležio ovaj događaj.apočeti u Pirmontu — banji u kojoj je Petar bio na lečenju. U septembru 1716 godine. a da njega treba primorati da se vrati u Rusiju. A kako se ovaj napad može izvršiti samo uz pripomoć Dans ke. Daju mu čak priliku da se stavi na čelo četiri eskadre. Petar okleva. jedan ratni s avet na kome su bili okupljeni car.

Holandijom i Engleskom. kakvog su ga Ujedinjene Oblasti nekada dočekale. ali je moskovsko varvarstvo ostavilo na njemu svoj žig utoliko vidljiviji. koji je trebalo da bude između Utrehta i Lejde. a možda i zbog toga što Engleska i dalje traži da r uske trupe napuste Meklemburg. donosi izvesnu sasvim ličnu veselost. Briža i Ostende. pa da joj ponudi u zame nu za to sporazum sa Rusijom. što je on sa da svestan svoje moći. Drugo putovanje u zapadnu Evropu (1716—1717). posećujući redom najraz ličitije ustanove. Susret između Petra i engleskoga kralja. u Havelbergu. Uje dinjene Oblasti nisu mnogo oduševljene da dočekaju takvog posetioca. i u tom pogledu zadovoljava on potpuno svoju radoznalost. Drugo razdoblje označeno je kao „haos”. U decembru stiže u Amsterd am i provodi nekoliko meseci u Holandiji. Kud god se on pojavi. dobiva nalog da razvlači pregovore. u isti mah samoniklu i samovoljnu. on je naučio da vlada sobom. — i da joj ništa ne obećava. trajaće sve do stvaranja jednoga sistema novih ustanova. Petar odlazi u Francusku preko Brisla. a cilj ustanovljavanja gub ernija i organizovanja pukova nije postignut. Carevi ministri i ne prikrivaju svoju mržnju prema kralju Đorđu. koje se odnose na Petrovo bavljenje u Parizu. te se ne stara mnogo da bude blag prema ličnostima koje ga ok ružuju. Ali on ima i jednu diplomatsku nameru. toliko različit im od onih prilikom njegovoga prvog putovanja. Drugo Petrovo putovanje na Zapad pretstavlja prirodan prelaz između drugog i trećeg razdoblja njegove vladavine. Izvesno. ali da ipak ne odbaci njene ponude — iz straha da se ona ne obrati austriskom caru. 5. k ad je to potrebno. nego da bude primoran da se vlada prema složenoj etikeci ji otmenoga društva. 20 0 Poznate su mnoge anegdote. pošto je ona izvođena žurno da bi zadovolji la hitne trenutne potrebe. Osim toga. Krajem marta 1717 godine. Poljskom i Pruskom. a to je . čije trajanje još nij e isteklo. u zamenu za garantovanje njegovih osvajanja i za obećanje da neće pom agati Šveđanima. on više nije onaj divljak od pre nekoliko godina. uostalom veoma zanimljive. U ovom razdoblju on prestaje da radi na „uvećavanju sla ve” da bi se pobrinuo da „ustanovi red”. REZULTATI REFORME: HAOS. k oji je zavladao u državnim poslovima posle ukidanja nekadašnjeg uređenja. Zbog toga maršal de Tese. Upravo je Pruska i potstakla P etra da ide u Francusku. jer neizbežni uslov reforme. — U ovakvim okolnostima. i ume da ne vređa preterano propise učtivosti. pruski kralj prećutao je da kaže Petru kako postoji jedan tajn i francusko-pruski ugovor. On želi da najpre poseti Pariz i da se pouči. ali. No ipak. već je to vođ evropske koalicij e uperene protivu Švedske. još uvek obavijen velom taja nstvenosti za druge narode. i on je baš po savetu kralja Fridriha-Viljema predložio Regentu (Filipu Orleanskom) da mu garantuje poštovanje dvaju ugovora. ona ne samo da nije sprečila taj haos. već ga je i ubrzal a. Pometnja u računovodstvu unela je nered u finansije. možda zbog careve bolesti. koji je bio određen da vodi pre govore sa Rusijom. i više je voleo d a opšti sa nižim ljudima. To je ostvarenje jednoga davnašnjeg sna. Utrehtsko g i Badenskog. Razume se.glumca — moćne Rusije. On polazi iz Kopenhagena u jesen 1716 godine i susreće usput. Ali je Francuska vezana za Švedsku tajnim ugovorom. On najzad pokazuje nezasitnu radoznalost prema praktičn im ostvarenjima zapadnjačke obrazovanosti. Ovo prvo diplomatsko iskustvo zacelo da nije ulilo Petru i njegovim saradnicima mnogo divljenja za ciljeve i metode zapadnjačkih diplomata. no koji je dao već prvi dokaz svoje moći. car polazi da još jednom poseti Hol andiju i Francusku. to je vladar Moskovske države. To sada nije više onaj bezimeni „dr vodelja” što je pošao da traži „učitelje”. neprijatelju Francuske. odložen je. Taj haos. a to je: da otrgn e Francusku od saveza sa Švedskom. niti da poštuje običaje zemlje u kojoj se nalazi. Prva Petrova sistematska reforma pokuša la je istina da zasnuje takav sistem. pruskoga kralja i učvršćuje rusko-pruski savez.

na primer. Kakvi su bili rezu ltati ovog preobražaja? Na prvi pogled izgleda da su svi državni rashodi pokriveni porezima pravilno raspo deljenim među gubernijama. Nekolicina njih ipak — da bi zadobili Petrovu nak lonost — odlučuju se na opasnu igru da prijave viškove. Zbog toga se ubrzo vraća na nekadašnju centralizaciju. vlasti zahtevaju. U praksi. onda se na lice mesta odašilju oficiri koji t akođe izdašno dosuđuju novčane i telesne kazne i hapšenja. zadržavaju namerno raspoložive sume. te ponovo otpočinje prepiska. Uzalud gubernije traže da se vodi računa o unapred izdatim sumama. gubernija i pukova. njegov poslednik P. iz predostrožnosti. koje se isporučuju sa zakašnjenjem. da se tačno postupi po „budžeti ma” koje baš one prve nisu poštovale. Ka da su se sve prinudne mere iscrpele. Ovakav sistem. Begunci su se sklonili kod Baškiraca. i zahteva da se vodi računa o sumama koje su unapred isplaćene.bilo okončanje rata i povratak trupa u mirnodopsko stanje. da povrh toga plaća sve troško ve pohoda na Kubanj i da stavi ostatak od 120. a drugo . za „izradu uniformi”. S druge strane. svome komesaru pri Senatu. naposletku. koja obično šalje predmet u Moskvu. nije bio ostvaren. ili se pak pozajmljuje od raznih ustanova. uvek se naposletku pronađe način da se iskobelja iz neke teškoće: p rigrabe se prvi raspoloživi prihodi da bi se pokrili izdaci kojima oni nikako n isu bili namenjeni. hapse gubernijske činovnike. on prest aje da prima svako izdržavanje od svoje gubernije i postaje sasvim nekoristan za v ojsku. Uistini. zbog izvesnih osobenosti moskovskih upravljača. sprečava eskadr u da isplovi iz Neve i odlaže za godinu dana pohod koji je Petar nameravao da izvrši. Saltikov mora za izvesno vreme da oslobodi poreza nastanjena „ognjišta”. Inače. pošt o je za tri godine (1710— 1713) prikupio u kazanjskoj guberniji 400. nisu primili platu za čitavu godinu dana (1713—1714). gubernije su izgubile svaku vezu sa centralnom vlašću i ostavljene su same s ebi. Ali kada je on otišao u rat. traže uputstva od svojih starešina. M. za nabavku oružja i municije. veoma je nezgodan. Ista takva evolucija priprema se u ostalim granama državne uprave. može — zahvaljujući ovoj sumi „i bez ikakve pomoći” — da regrutuje i izdržava dva p va eskadrona dragona. godine 1713. S. diplomati.000 rubalja lično caru na raspoloženje . Saltikov. d ogodilo se da se komesar Arhangelske ili Simbirske gubernije nađe u izvesnom t renutku u Ukrajini ili Pomorju. žalbe puka zbog neurednih isplata stižu u prikaz rata — kome su trupe 20 1 neposredno potčinjene. Kakvi su pre svega rezultati glavne reforme iz 1708—1712 godine. ova ravnoteža postoji samo na hartiji. U Sibiru je položaj još očajniji: gubernator Gagarin . P. za kupovinu konja i lekova. jedan deo pukovskih troškova je na teretu centralne vojne administracije: na primer. kažnjavaju telesnim kaznama gubernijske komesare pri Senatu. mlad upravljač. Oskudica u novc u i nedostatak životnih namirnica. Kad treba v ratiti dugovanu sumu. a šalju na mesto opredeljenja s amo jedan deo prihoda. kasa je prazna. Apraksin. „Da ne bi povećao broj opustelih domova”. Kada utroši sume koje su mu poverene. Sen at je nesposoban da sam zameni centralistički sistem administracije koji je Petar ukinuo.000 rubalja „dobiti”. a to će reći odnosa u spostavljenih između gubernija i pukova koje one imaju da izdržavaju? Pošto su komesar i određeni od pojedinih gubernija morali da prate pukove pri njihovom premeštanju. što ometa rad ruske diplomatije. — na šest meseci posle iscrpljenja novca ili čak i kasnije. Nju je ne mogućno ostvaritc prvo stoga što ona nailazi na nesavladljive teškoće u primeni. Niz ukaza objavljenih od 1712 do 1717 god ine vraćaju prikazu rata njegovu ulogu centralne administracije. te o tpočinje beskrajna prepiska sa dotičnom gubernijom. dva puka i jedan bataljon pešaka. koje gubernije ne moraju da izdržavaju. Tobdžije „umiru od gladi”. prete da će kazniti — pa ponekad to i čine — guvernere novčanim kaznama. a ako ne uspeju u svojim napori ma. koje potstiču na bunu. one zabranjuju da se vodi računa o unapred izdatim sumama. Da bi se dobile nove svote. itd. otkriva ubrzo rezultate ove pohvalne revnosti: usled novih poreza koje je Apraksin nametnuo neslovenskom stanovništvu opustelo je 33.000 „ognjišta” i time je o pterećena budućnost još većim deficitom. mora da se šalje u guberniju jedan oficir kome je naročito poveren taj zadatak. a država nije mogla vršiti nad njima ma i najmanju kontrolu. Najčešće gubernatori. koji ne povlači granice nadležnosti između prikaza rata.

G odine 1713 razrezano je po pola rublje na svako „ognjište” radi rata sa Turskom i u zamenu za porezu u konjima. Usled toga se budžet mo rnarice penje od 434. za građenje Petrograda — svi porezi ustanovljeni 20 3 za taj cilj donose oko 200. U oba ova slučaja. na primer u novoj prestonici Petrogradu. da se ne smeju upotrebiti protivu neprijatelja. Godine 1714 Senat se konačno pres eljava u Petrograd i neprestano mora da se brine o vanrednim rashodima. tako da posle sudske istrage završava na vešalima.namerno prikriva ili krnji prihode. umesto 36 0.000 rubalja. povećavaju. Situacija u staroj moskovs koj centralnoj oblasti je mnogo teža. municija i konji za pukove generala Golicina? Treba li brz o nabaviti novac potreban „za careve redovne troškove”? Sve to mora da plaća Petrogradsk a gubernija. na 484. Godine 1712 i 1713 građanje baltičke flote vrši se živo: vel iki brodovi su tako rđavo izrađeni. Dok je u Moskvi raspolagao izuzetnim prihodima od kovnice novca i raspoloživih (ili neraspoloživih) viškova posle ukidanja prikaza. Živi se od danas do sutra. osim mesnih rashoda. Iako se rashodi suvozemne vojske smanjuju. čak i posle ustanovljavanja „tabela” (budžeta) od 1710 godine. deli primljeno mito sa svojim činovnicima ili prosto naprosto k rade.000 rubalja u 1711 na 464. Da li da se zavedu novi neposredni porezi na „ognjišta”? Još od 1710 godine se često primenjivao taj način: „za nabavku jahaćeg ibora” godine 1710. na 651. Nasuprot tome. sada mora u novoj prestonici da se obraća kancelariji Petrogradske gubernije kad god se pojavi kakav nepredviđen izdatak od opšteg interesa. Ali on može tako da radi zato što je u jednoj pograničnoj oblasti. treba li da se one što hitnije nakupuju? Treba li. a ostale gubernije i ne haju da naknade novac koji su bile dužne da p ošalju.jer su računi — kao što smo videli — konačno zamršeni i nikakav bilans nije načinjen od 1710 do 1715 godine.000 rubalja godišnje. gubernator Kijeva. godine 1712. treba zadovoljavati i vanredne potrebe — koje nisu predviđene u budžetima („tabelama”) — centralnih administracija. primer činovnika koji vrši redovno isplate. te Senat. Šta da se radi? Da li da se svakom novom rashodu pridoda neki nov namet. Ali je ovaj stari način oporezivanja već preživ eo. knez M. on ne daje više čak ni jednu trećinu predviđenog prihoda (117. nasuprot tome se rashodi mornarice. al i je jasno da se ne može staviti u dužnost jednom upravnom organu da stvara nove poreze. na čije ćemo ime još naići. za dopunsko snabdevanje vojske. Ali razna dovijanja postaju nedovoljna da pokriju nove redovne izdatk e koji neprestano rastu. Tako se u isti mah pokazuje i nedovoljnost novih ustanova. i neuspešnost nekadašnjeg poreskog sistema. izričito zabranjuje to gubernatorima. potrebno j e da se stvori ma kakav sistem centralne administracije. pa čak plaća i za druge gubernije. čiji glavni prihodi dolaze od toga jedinog morskog pristaništa Rusije. Iste takve teškoće postoje i na drugim mestima. do kojih ne mogu da dopru veliki brodovi.500). Nemogućno je snaći se u ovome haosu. pruža veoma redak primer za to doba . Da bi se popravila prva od ovih nezgoda. Petar je potpuno zanema . ali laka flotila sastavljena od galija koje plove među ostrvima finskoga Zaliva (S kärgard). D. čini velike usluge prilikom osva janja Finske. Nije li isplaćena plata brigadnom genera lu Černičevu? Pošto gubernije nisu ispunile dužnost da snabdeju Rigu namirnicama. p osle zauzeća Azova.000 u 1714.000 u 1713. U godinama 1715 i 1716 priprema se iskrcavanje u Švedsku kroz Alandski Moreuz. u cilju „jedne brze vojničke akcije” da se pribave prinadležnosti. ne isplaćuje sume koje treba da plaća 20 2 njegova gubernija. po star inskom običaju? Gubernatori dosta obilno pribegavaju ovom odveć lakom načinu. ili u Arhangelskoj guberniji. G olicin. na 740.000 u 1715—1716 godini.000 u 1712.

— Da bi se suzbio unutrašnji haos i da bi se ostvarile reforme koje su se nametale. 20 4 V I I I . Zato on odlučuje da potraži način za okončanje rata sa Švedskom. S je dne strane potrebno je da se tačno odredi njegov položaj u odnosu na gubernatore i d a se odrede granice njihove nadležnosti. kada je preseljen Senat. Ali Senat ne može sam da zameni čitav jedan sistem mećusobno povezanih ustanova. S druge strane. Moskva je prestala da igra ulogu pre stonice. pošto je nekadašnji poreski s istem postao neprimenljiv. . Druga i poslednja sistematska Petrova reforma teži la je da reši ta dva problema. OD BALTIČKOG MORA DO KASPISKOG JEZERA (1617—1724). P E T A R V E L I K I ( 1 6 8 2 — 1 7 2 5 ) (Nastavak) 1. Tek pred 1714—1715 godinom počinje on da oseća tu potrebu. Priznanje ruskih osvajanja na Baltičkom Moru: Ništatski mir (1721). Posle reforme iz 1708— 1712 godine.rio da se za to pobrine i nije čak ni naslutio tu potrebu za sve vreme njegovih pu tovanja po Rusiji i po inostranstvu. Petru je potreba n mir. i od 1715 godine. nametala se korenita promena. ta uloga pripada Petrogradu. koju je trebalo izvršiti ako se želi da se prihodi povećaju.

On i dalje uporno hoće da zadrži sve osv ojene oblasti. U avgustu 1717 godine Petar prihvata ponudu da se započnu dir ektni pregovori. avgusta 1 720 godine. koga ovlašćuje da ponudi njeno posredovanje..Ministar Karla XII. Austrija je zakl jučila odbranbeni savez sa poljskim kraljem Avgustom II. ni napo ri engleske i austriske diplomatije da zavade Portu sa Rusijom ne mogu da natera ju Petra da promeni svoje namere. Jula 1719 godine Petar odgovara jednom demonstracijom ratne flote: čak i samu okolinu Štokholma pustoše. Avgust II je potpisao „preliminare” mira sa Švedskom i potsetio cara na njegov o obećanje da će mu ustupiti Livoniju. koje su njene „tvrđave”. zatim hapšenje Gerca. Šveđani. a u julu 1720 — pod uticajem Engleske — i ugovor o miru. zatekli su pretstavnike Švedske. a stotine sela pale kozaci i ruski mornari. načini „apsolutističkim” vladaocem. gde on namerava da brani Ustav od planova za stvaranje nasledne kralje vske vlasti. Ni predlog da Francuska bude posrednik. kojim vraća sve osvojene oblasti u Pomorju. u to isto vreme odred gene rala Mengdena pustoši švedske obale. Engleska eskadra ponovo se pojavljuje u Baltičkom Moru. Kada su ruski punomoćnici Brus i Osterman tamo sti gli u proleće 1721 godine. koji se trudi da svoju d inastiju učini naslednom i da svoga sina. popustila je pod pritiskom Engleske. ali traži da joj se vrate Finsk a i Livonija. koji je oženjen jednom austrisko m princezom. U aprilu šalje u Baltičko Mo re — „da bi zaštitila švedsku teritoriju i pomogla zaključenje mira koji će biti koristan po obe strane” — eskadru admirala Norisa. ona sklapa mir sa Švedskom i dobiva Štetin. koji su naposletku uvideli da im ni engleski kralj. izazivajući čitav niz saveza. baron Gerc. pa pobeda „liberalne” stranke i pogubljenje Gerca menjaju po tpuno situaciju. I jedna i druga strana odugovlači: Šveđani računaju na mogućnost jedne pobune u Rusiji. nego u Nemačk oj. koji je ubijen 1718 godine pri opsadi norveške tv rđave Fredrikshama. iako želi da zadrži osvojene oblasti na Baltičkom Moru i da bra ni interese Pruske i Poljske. Konferencija u Alandu otvar a se u maju. on je ipak gotov da „ustupi” Finsku uzimajući kao granic u reku Kimen i da ne pomaže zahteve Engleske i Danske. pošto se najpre činila kao da hoće da ostan e verna ruskome savezu. iz abran je za sedište konferencije. u avgustu 1719 godine ona je zaključila savez sa Engleskom. i u novembru 1720 godine on uspeva da pretvori Jedrenski ugovo r iz 1630 godine u „večiti mir” sa turskom carevinom. ako želi da pobedi Nemačku. Petar joj odgovara jednim ultimatumom. da predlože caru nastavljanje direktnih pregovora. ali. Engleska se trudila. a protestantski i pravoslavni „disidenti” od katolicizma — potstiče pol jske velikaše da vode opoziciju prema svome 20 5 kralju. U početku 1720 godine Engleska je uspela da usami Rusiju. ali zadržava Šlezvig. no sa ograničenjem da ne bude uperen protivu Rusije. borbe oko krune. i u septembru se prekidaju pregovori u Alandu. Posle rasturanja Alandske konferencije februara 1720 godine. da usami Rusiju. Pregovori traju celoga leta i ce le jeseni. ni francuski kraljevsk i namesnik. Početkom 1718 godine njegovi diplomatski pretstavnici. a Rusi su ubeđeni da Karlo XII neće moći duže da izdržava svoju vojsku u svojoj i scrpenoj zemlji. Smrt Karla XII. Ništat. Narvu i Estoniju. Pruska. Švedska se konačno odlučila. Osterman — čij i će rad na pregovorima istaći njegov diplomatski talent — i Brus polaze iz Petrograda za Alandska Ostrza. jer (njegov) inte res to sada ne dopušta”. Pošto Petar — koji još uvek drži svoje trupe Poljskoj. On im daje uputstva da „ne raskidaju odmah. Sa svoje strane Danska zakl jučuje sa Švedskom krajem 1719 godine primirje. ali pred očima britanskih admirala — koji nisu smeli t . Austrije i Francusk e. Rus ki admiral Apraksin odgovara protivpredlogom da se pribegne — kao što je bilo i ugov oreno — direktnim pregovorima između zaraćenih strana. Švedska nije više voljna da čini ustupke na Baltičkom Moru. ni nemački car ne mogu uspešno pomoći protivu Rusije. ali nagoveštava svojim protivnicima da je još uvek spreman da z apočne novu ofanzivu. stupanje na presto Ulrike -Eleonore u martu 1719. rešavaju se. Već na prvoj sednici prestavnici Švedske izjavljuju da ona ne može da se odrekne Estonije i Livonije. u Finskoj. Švedska kraljic a pristaje tada da ustupi Reval. trudi se upravo da ubedi svog ratobornog gospoda ra da on ne može ratovati sa celim svetom i da treba da zaključi mir sa Rusijom. Ona više voli da pregovara sa Engleskom .

dao je on Artemiju Volinskom. i tražio da sazna gde živ e Jermeni. kao i slobodu veroispovesti. Još godine 1715. Pune dve nedelje svetkuje on mir u svojoj novoj prestonici. U septem bru Petar zaključuje sa pretstavnikom Persije u Petrogradu ugovor kojim se on obavezuje da pruža vojničku pomoć novom šahu Tahmasibu. jedan deo K arelije sa Viborgom i ostrva Ezel i Dago. Švedska pristaje da ustupi Livoniju. Baku i pokrajine Gilan. pošto su ove granice između Evrope i Azije još uvek veoma malo poznate.000 morn ara. Estoniju. koju okružuju ova plemena. ipak. i tu otpočinje borba oko uticaja između Rusije i Porte koja je nedavno saznala za novu rusku ekspanziju. i traži od Rusije da ne podržava pretendovanje na presto bratanca Karla XII. „prolazeći kroz persiske oblasti kopnom i morem. ona želi da zadrži Viborg „ključ Finske”. Đurđijanska. pristan išta i druga mesta. Mazanderan i Astrabad. Rešt je osvojen u novembru 1722 godine. car uspeva da zadrži novo osvojene oblasti na obali Kaspijskog Jezera.000 Tatara i 5. da bi se videlo koje se vel ike reke ulivaju u Kaspisko Jezero. Ali u Persiji odbi jaju da potvrde ovaj ugovor. Petar likuje: glavn i zadatak njegove vladavine. ona pak vraća Švedskoj ostatak Finske i od riče se mešanja u njene unutrašnje stvari. o ni koji imaju zemlju zadržaće svoje posede pod uslovom da postanu ruski podanici. Poljska i Engleska potpisale su ugovor kao ugovaračke stranke. izgleda da je po stignut. a Senat mu dodeljuje nazive „Otac otadžbine. Ova ruska demokracija pokazuje se kao veoma uspešna. 30. koji spaljuje tri va roši i 506 sela. 9. jedino se Uteniški sultan laća oružja. no bez uspeha. vojvode od Holštajna.000 kozaka i isto toliko Kalmuka. on zna da su ova dva naroda hrišćanske vere i već pomišlja na protektorat n ad njima. kakvi su u pristaništim a ratni ili trgovački brodovi koje šah drži na tome jezeru. koji je stao toliko napora i žrtava. Ingriju. i Porta ih uzima pod svoj protektorat. Njegova nova politička maksima je: da se ne bi moglo trpeti da se Porta učvrsti na obalama Kaspijskog Jezera. Petar je takođe pokušao. Početkom 1716 godine on je stavio u dužnost knezu .” 20 6 Rusija na obali Kaspiskog Jezera. Početkom l eta ovaj stiže u Petrovgrad. Rusija dobiva „za uvek” Livoniju. dokle se može ploviti uz te reke i da li posto ji neka reka koja polazi iz Indije a uliva se u to jezero.000 konjanika. Derbent otvara svoja vrata bez borbe. koje su tvrđave i utvrđenja. On je naredio jednom naročitom odredu da nastavi vojnu i da zauzme Rešt i Gilan. kao i opštu situaciju tih pokrajina. đurđijanskim knezom. koristeći se nemirima koje je u Persiji izazvala promena vladara i na jezda Avganistanaca. stanovnici oblasti koje su ustupljene Rusij i sačuvaće prava koja su uživali za švedske vladavine. Nemogućno je odupreti se takvim snagama. i Porta. spušta se od Nižnjeg-Novgoroda do Astrahanja i započinje letnju vojnu idući kopno m i vodom ka Derbentu sa 22. Muslimanska plemena na Kavkazu mole za tursku pomoć. — Petar nije čekao da obezbedi svoja osvajanja na Baltičkom Moru da bi okrenuo svoju pažnju ka Kavkazu i Kaspiskom Jezeru. Od maja do jula on odlazi na Volgu. ova uputstva: proučiti. pod uslovom da dobije „u stalnu s vojinu” Derbent. s aznati naročito što se tiče oblasti Gilan koje planine i teško prohodna mesta razdvajaju ovu pokrajinu od ostalih pokrajina na persiskoj obali Kaspijskog Jezera. da zauzme istočnu obalu Kaspijskog Jezera. te mesni samodršci prihvataju rusku zašt itu. ali hrana počinje da ponestaje. Car se vraća u Astrahanj i zasniva usput tvrđavu Svjatoj Krest (Sveti Krst). Tada novi švedski kralj Fridrih uzrujan. Ništatski mir potpisan je 30 avgusta/10 sept embra 1721 godine.”1 U ist o vreme stupio je on u vezu sa Vahtangom. ali biva potučen. sve varoši. 20. Ipak. Godine 1722. primorana je godine 1723 da nominalno prizna tursko pokroviteljstv o. ugovorom od juna 1724 godine priznaje to osvajanje. odlučuje se da ispuni sve Petrove zahteve. Petar nudi svoju pomoć i zaštitu.o da sprečavaju — švedske obale ponovo pustoši ruski general Lasci. Baku se predaje u julu 1723 godine. koga je poslao kao ambasadora persiskome šahu. Car i Veliki.000 pešaka. granica prolazi na 22 časa hoda zapadno od Derbenta i obrazuje pravu liniju od Šemaha do sastava reka Ara kse i Kura.

. a drugu na mestu gde se sada. on je nagovorio Bekovič-Čerkaskog da podeli svoju trupu na pet delov a. koji je zabeležio francuski diplomat La Vi: „Pošto je uspostavio spoljnu bezbednost.” Isto tako prilikom zaključenja Ništatskog mira. on će upraviti svoje težnje da prekine eksploat isanje naroda koje vrše potkupljivi činovnici i sudije. S druge strane. Osvajanje koje on beše započeo. da sagradi dve tvrđave.” Otkuda njemu ovakve neočekivane misli? Kako to da on. za svesnu reformu. — Ova druga reforma bitno se razlikuje od prve. koji je uvek mislio samo o „ko risti po državu”. on u svome odgovoru čini jedno čudno ogr aničenje: „Nema sumnje da ne treba da oslabimo u vojničkim poslovima”. kada je Senat hteo da polaska njegovoj davnašnjoj ambiciji i slavio ga „što je izvukao Rusiju iz mr aka i uzdigao je na pozornicu svetske slave”. Problem i koji se nameću reformatoru istovetni su. Tako je on pre svog odlaska u Olonec. Pa i sam način 20 8 kako je on pripremao ovu reformu veoma je interesantan. on ih je našao proučavajući projekte za svoju drugu reformu. projekte i izdvojene predloge koji su ostali među njegovim ličnim hartijama. Mesta izabrana za građenje onih dveju tvrđava pokazala su se kao n epodobna za stanovanje. te da se narodu olakša. Bekovič-Čerkaski. pošto je uša o u Hivu kao prost izaslanik. i reforma tor je znatno proširio svoj vidik usled složenosti odnosa koje je Severni rat stvori o između Rusije i evropskih sila. ali reforma postaje svesnija. 20 7 Aleksandru Bekovič-Čerkaskom. godine 1719. jer njegove metode se mn ogo razlikuju od onih koje su primenjivane prilikom prve reforme. Da bi se osvetio. završiće se tek posle jednog i po st oleća. On sada raspol aže čitavom falangom „savetnika”. kao što dokazuju znaci koje je stavljao na savete. n alazi Krasnovodsk. može sada da govori o „opštoj koristi” i potrebi da se olakša narodu u kome je on dotada video samo poreskog obveznika? Zacelo da je on pozajmio od drugih ovakve ideje. Petar je 1720 godine bacio poslanika Hive u tamnicu . 000 ljudi raznih narodnosti.Čerkaskoga. na „izveštaje”. koje su posle toga hivski ratnici razoružali i zarobili. Petar je proveo godine 1716 i 1717 izvan Rusije. utiču na njegove zamisli . Nekoliko novih shvatanja. zvaničnih ili dobrovoljnih čija mišljenja čita on vrlo p vo. a zatim da otide hanu oblasti Hive da bi ga privoleo da primi rusko pokroviteljstvo i da traži od njega dopuštenje da „pošalje rekom Amu-Darijom u Indiju jednog trgovca koji bi se obavestio o putevima k oji tamo vode” i da sazna da li bi buharski kan takođe pristao da primi rusko prij ateljstvo. koji je već ranije opisao jedan deo te obale. Pošto ga je susreo na šest dana hoda od Hive. on više nije onaj isti čovek iz 1698 godine. gde je ovaj umro. stepska plemena behu se pridružila plemeni ma iz oblasti Hiva da prepreče put odredu Bekovič. jednu na nekadašnjem ušću reke Amu-Darije. koji je jedva brojao 3. OBNOVA. održao jedan dosta neuobičajen govor. Među praktična znanja ko ja privlače njegovu radoznalost spadaju otada i državnička. u oktobru 1717 godine. DRUGA SISTEMATSKA REFORMA (1718—1722) Iz haosa u svesnu reformu. bio je pogubljen i njegova glava izložena na gradski m vratima. ali „treba da se po svetimo onome što je korisno i što ide u opštu korist —. do kojih je došao za vreme svoga putovanja po inostranstvu. Dužnost vladareva je da štiti na rod od svake nepravde i da iskorenjuje najodlučnijim sredstvima nepoštenje i korup ciju birokratije.1 Rečenice štampane kurzivom dopisao je Petar svojom rukom. neprijatelj je pribegao lukavstvu: pod izgovorom da će lakše obezbedit i sebi ishranu. 2.

okruženim krstovima. i koji nosi ovaj karakterističan naziv: Članci o tome kako da se napuni državna blagajna za potrebe sadašnjega rata (rat na P rutu). Raguzinski polazi od načela da „ako su seljaci odveć mnogo oporezovani. kr užićima. a to će reći za posredne p reze. Da je tako. Može se pratiti razvoj njegovih misli kroz ove tri uzastopne faze: vidimo kako se on odriče sistema delimičnih reformi. pa ide čak dotle da prepisuje i greške koje su se potkrale u teks tu. To čini. „savetnici” carevi još su nadahnuti star inskim metodama i sistemom „dobiti”. oni izrađuju nameravane reforme. „Savetnici” iz 1711—1713 godine posvećuju uistini svu svoju brigu samo jednom pitanju. i da se do . zamišljene prema jednom određenom načelu. Senat pokušava da primeni ovu zamisao i naređuje da se zadržavaju 2½ kopejke od puda. i upravo oslanjajući se na to iskustvo. Toga radi pribegava on jednom starom ob ičaju i predlaže načine koji su već hiljadu puta primenjivani. k oje je uvek na dnevnom redu i koje zahteva hitno rešenje: kako da se pribavi novac ? Oni su veoma uznemireni zbog „praznina” u pogledu naseljenosti i zbog smanjenja br oja stanovnika. pošto ova izmena u kovanju srebr noga novca ne daje dovoljno dobiti. Ipak.Misli koje su naročito privukle njegovu pažnju obeležene su karakterističnim znacima. koje bi se pri menjivale na konkretne činjenice i posebne slučajeve. u 1716 i 1717 godini. na primer. on će nastaviti praktično izvođenje refor ama između 1717—1718 i 1722 godine. krstovima. primenljivih ili neprimenljivih predloga. U tim projektima ima saveta od opšteg inte resa. koji 1713 godine prep lavljuje tržište i potiskuje srebrni novac: ranijem prihodu od približno 156. Ako je smanjenje broja stanovnika posledica preteških nameta natureni h narodu. tada se ocrtavaju opšta načela reformi koje se nameću. ali. koji caru stavljaju na raspoloženje svoje zapadnjačko iskustvo. da bi pošao drugim putem.000 rubalja godišnje. što omogućuje da se prati l inija kretanja raznih potreba kaogod i zakonodavčeve namere. Na drugom mestu. proučene sistematski i praktično izvodljive. čiji je pisac verov atno bio plemeniti ilirac Sava Raguzinski. Njegova uloga postaje uloga potstrekača koji se trudi da privede kraju zap očeto delo. mera koje se odnose na pos ebne slučajeve i skupnih članova. Posmatrani sa ovoga gledišta. Petar ih brzo usvaja. ovi predlozi nisu mu slučajno podneseni i oni skoro uvek odgovaraju ne koj trenutnoj hitnoj potrebi. jedan od izveštaja sa početka 1711 godine. da bi se „u ovom ratnom vremenu liferant odrekao dobiti”. jer on doslovno usvaja predloge koj i su mu podneseni. Ta uloga je uistini veoma skromna. vidi se iz toga što se njihov predmet me nja ukoliko se potrebe jasnije ocrtavaju i sve jače osećaju. te oko 1714 godine desetine solana ostaju bez posla. zemlja će opusteti”. predlozi zakona podneseni Petru mogu se raspodeliti u tri uzastopne faze: od 1711 do 1713 godine.000 rubalja ovaj bakarni novac dodaje — od 1712 do 1717 godine — nov prihod od p ribližno 130. i koji se baš zbog toga često izvo de mimo njegovu volju. a da je neophodno potrebno da se „napuni državna blagajna” ne uzimajući „ni jedn e jedine kopejke od onih koji su oskudni”. Istina. Raguzinski savetuje da se povećaju prihodi od soli pomoću jednog sasvim prostog postupka: zadržavajući 4½ kopejke na svaki pud prilikom isplata liferantima soli. U 1711—1712 godini. „savetnici” se izjašnjavaju za najlakši način. kuje se bakarni novac. putem opšte reforme. i skoro sve su one upotrebljene u pojedinim n jegovim zakonodavnim odlukama. U ovoj poslednjoj f azi treba istaći važnu ulogu „savetnika” tuđinaca. jednom rečju. On pre svega savetuje da se poveća prihod od kovanja novca smanjujući za 10 od sto težinu novca. onda je sva ko novo oporezivanje nemogućno. A kako je novac 20 9 neophodno potreban. ali glavni liferant Stroganov i njego vi drugovi odbijaju da isporučuju so pod ovim uslovima. I zaista. a šta je „učinjeno bez mišljanja”. u godin ama 1714 i 1715 njihova shvatanja se menjaju i svedoče o socijalnim brigama. Peta r izdaje naređenja u tome smislu. već ostavlja da iskustvo pokaže šta ima životnu vrednost. Raguzinski preporučuje da se d ržava odrekne ostalih monopola od kojih je bio ustanovljen veliki broj. a to će reći brigom o fiskalnim interesima. ali ne čineći dovoljne razlike i zmeđu njih. putem jedne skladne i svesne reforme. onda uspeh nove reforme zahteva „da se narod ne upropašćuje”. što se videlo prilikom popisa iz 1710 godine. za vreme Petro vog bavljenja u inostranstvu.

U izvesnim oblastima stanovništvo kao da se počelo oporavlj ati posle poraza i počelo se gomilati — jamačno da bi smanjilo broj poreskih zajednica — na nekadašnjim „ognjištima”. a broj muškaraca za 9 od sto. čiji je iznos ostao nedovoljan i počeo se iscrp ljivati — ipak „ne bi upropastile narod”. Već godine 1713 jedan „anonimni spis” o način u kako da se olakša poreskim obveznicima na selu pominje bežanje seljaka koji odlaze da se nastane u Ukrajini na imanjima bogate vlastele „koja su razdeljena posle Ma zepine smrti”. On odmah nar eđuje da se najpre pokuša u Arhangelskoj guberniji. pa u slučaju da ne bude nikakvih smetnji.pusti slobodna prodaje robe podvrgavajući je taksama. U znak nagrade za njegove savete. „praznine u naseljenosti” proširuju se sada i na jugoistočne oblasti. otuda se javlja jedna neobična pojava: broj „ognjišta” se ne . a to će reći upravo na oblasti kolonizacije. gde se očekivalo da se pronađu begunci. Oni pokušavaju da ispitaju uzroke koji su izaz vali paniku 1711—1713 godine i primorali državu da pribegne posrednim porezima kao j edinom rešenju krize. Šta više. od 1710—1717. U Kazanjskoj guberniji prirodni priraštaj stanovništva nije dovoljan da naknadi gubitke. Državna uprava dolazi do ubeđenja da ovaj popis ne može da služi kao oenovica nijednom produktivnom sistemu oporezivanja . ipak. među neslovenskim stanovništvom. jer porezi kojima se ono objašnjava n isu bili smanjivani. — i on izv odi zaključak da će biti dovoljno izvršiti nov popis i pohvatati zabušante. Pošto je popis stanovništva iz 1710 godine pokazao da postoje „pra znine u naseljenosti zemlje”. Njegovi rezultati su skoro isto onoliko nepovoljni koliko i u 1710 godini. a 37. i pošto nije bilo epidemije. neka je hvala Gospodu! oni su zacelo većinom napustili svoje nekadašnje gospodare i otišli da se nastane na zemlji drugih posednika”. ili se uvećava lagano. Godine 1714—1715 „savetnici” pomišljaju na mere koje — budući korenitije nego što je povećanje prihoda od kovanja novca. jer je ono posledica njene akcije s amo za 10 od sto.9 od sto u 1717 godini). dok broj stanovnika počinje da prevazilazi broj iz popisa v ršenih pre Petra Velikog. usled Apraskinovih metoda.2 od sto u 1710. Ovaj popis. on usvaja tu meru i još je 21 0 proširuje ( u maju 1714 godine): „Pošto svi begunci nisu otišli na Don i u Sibir. drugi jedan izveštač.5 od sto ovoga smanjenja je posledica direktne akcije državne uprave. podrobno naznačuje oblasti i grupe stanovništva koje treba kontrolisati i ponovo popisati. a to će reći „re grutovanja vojnika i radnika”. Petar naređuje „da se prouči ovaj predlog. a 29 od sto bežanja. 6. i li pak nisu možda posledica dezertiranja i skitnje pre nego posledica gubitaka koj e je narod pretrpeo za vreme prvih deset godina rata. te Petar odmah naređuje da se izvrši popis begunaca koji su se sklonili u ta sela i da se vrate u zavičaj. da. za k oje se predlaže da se vrate i nastane u utvrđenoj zoni (od Caricina do Panšina) i da s e podvrgnu porezu u žitu. Proučavanje uzroka opadanja sta novništva pokazuje da su oni ostali isti kao i u 1710 godini. Raguzinski je naimenovan za „dvorskog sa vetnika”. koji su veoma brojni. posledica zlonamernosti popisivača. ili najzad nije to možda sam o varka. Vasilij Lodigi n. U drugim oblastima opadanje stanovništva se pojačalo: u Arhangelskoj guberniji. a broj stanovnika za 31 od sto. broj „ognjišta” j e opao za 7 od sto. državna uprava m anje je neposredno odgovorna za to opadanje. U čitav oj Azovskoj guberniji. dok je 1710 godine iznosilo 20 od sto. opadanje stanovništva uzelo je ozbiljne razmere. oni se pitaju da li su te praznine doista stvarne. Ali to su izuzeci. A kada je drugi jedan predlog privukao njego vu pažnju na oblasti donje Volge i Dona gde su se skrivali begunci. U februaru 1715. izjavljuje on . broj „ognjišta” smanjio se za 29 od sto. zvani landratski2. ono je isto (37. se dopusti svim staležima da trguju”. gde je popis iz 1710 godine utvr dio najveće opadanje stanovništva. a to stoga što je posle 1710 god ine ona zahtevala manje žrtve u ljudstvu. izvršen je za vreme od dve godine koje je Petar pro veo u inostranstvu (1716—1717). — ne spominjući svoju ličnu akciju koja je bila ubistvenija nego epidemija. Što se tiče dezertiranja.

a ne republikama i parlamentima”. On sebi postavlja isti zadatak kao i ostali „savetnici”: „istraživati velike prihode. Zbog toga. šal je on godine 1714 — uostalom bez uspeha — ekspediciju u te krajeve.i da treba izmeniti samo načelo neposredne poreze zasnovane na „ognjištima”. Petar. oni odgovaraju na pitanja namerno postavljena. ume sto da su diletanti. od 18/29 marta 1714 godine. najvažnije u njegovoj vladavini. — što propisuje ukaz od 20/31 marta 1722 godine. 21 1 izveštaj koji pokazuje kod njega širinu pogleda dosta retku u to doba među Petrovim „savetnicima”. Od njega j e pozajmio i ideju. a pokretna dobra i kapital na mlađu braću. Kod njega je on našao ideju za onaj neuspeli zakon o neo tuđljivosti nekretnina. Isto tako pod uticajem njegovih saveta o organizaciji s poljne trgovine. za najnovije modele pušaka i poslednja usavršavanja u brodogradnji. o korporati vnoj organizaciji — da stručna ili zanatska obuka traje sedam godina i da svaki mora biti upisan u svoje stručno udruženje. Kaspijskog i Aralskog Jezera. koji ima običaj da radi brzo i da nameće svoju volju opštim sredstvima. napisao je godin e 1712. a da se ne upropašćuje narod”. drugiput oni naprotiv po kazuju znatnu dalekovidost. a njegove političke zamisli izgleda da svedoče o dub okom poznavanju zapadnjačkih primera. kao na primer predlog da se u svakoj guberniji stvore pri manastirima učilišta gde bi se mladići do 23 godine pripremali za građansku i vojnu službu (ukazi od 20/31 januara i 28 februara/ 11 marta 1714 godine). Što se tiče nep osrednih potreba države. On prihvata i dr uge predloge Saltikova. Podneseni projekti. o osvajanju Azije preko Sibira. „savetnici” dolaze postepeno — kao što smo videli — do toga da osuđu u izvore prihoda koji su postali neproduktivni (dobici od soli i kovanja novca) do predlaganja da se napuste neuspešni načini (popis iz 1717 godine). Ali su glavne linije te reforme već ocrtane dovoljno jasno. sada su stručnjaci. ne obraća dovol jno pažnje ovom nedostatku. evropski specijalisti koji više ne izlažu opšte ideje. a njihovi sastavljači. Prilikom ove reforme. Slaba strana njihovih predloga je što su ponekad odveć malo prilagođeni ruskom životu. koja je kao i ova prethodna potekla iz Engleske. Idući za svojim „savetnicima”. ali se on isto tako bavi zavođen jem „opšteg narodnog prosvećivanja i predavanja svih liberalnih nauka”. po kome nepokretna dobr a prelaze na najstarijeg sina. Fjodor Saltikov. 21 2 Reforma iz 1718—1722 godine odnosila se na tri glavne tačke: trgovačka i industriska p . kad reforma prestane da bude slučajna i posta ne svesna. već i za soc ijalno zakonodavstvo i za pravilnu organizaciju više nastave u Rusiji. već u svome zapadnjačkom iskustvu traže praktično rešenje posebnih problema. jedan 2 Jer su ga vršili landrati (Landrat) guberniski činovnici. Pe tar je išarao zabeleškama njegov rukopis i koristio se njim u nekoliko svojih odlu ka. ili na primer savet da se šalju mladi ljudi u inostranstvo da bi se uputili u diplomatiju i da bi naučili moreplovstvo (odluke primenjene 1714 i 1715 godine). uostalom. Petar počinje da se interesuje ne samo za napredak brodarstva i vojne v eštine. ona je često puta prevremena i neprirodna. ugledajući se na tuđinske obrasce. Ako su ponekad predlozi Saltikova rizični i malo praktični. kao i do potre be jedne obimne i sistematske reforme po uzoru na inostrane obrasce. plemić kome je bilo povereno da primi isporuku brodovlja u Engleskoj i koji se „u slobodnim časovima” — kako on kaže — „trudio da prikupi iz zakonskih odredaba engleske države i drugih evropskih država „samo ono što bi godilo samodržnoj državi. Petar se ponekad — kao u 1711—1713 godini — slepo povodi za savetima koje mu drugi daju. nimalo slučajni.

Naimenovaće i druge. Bordou. dobiju kredite iz inostranstva. a to će reći trgovačku poštu „da i ne mogu ništa znati o našoj robi. a to će reći izgnanstvo tuđinaca i njihovih konzula. on ukazuje na potrebu da se. svaki ko bude osnovao neku fabriku biće oslobođen svih državnih ili opšt inskih nameta. potaša i smola — i to jedi no da bi se sačuvale šume — ostanu monopol države. Kadisu. preporučivao stvaranje „trgovačkih savetnika” u glavnim pr istaništima i trgovačkim gradovima. Od 6/17 aprila 1719 godine slobodna unutrašnja trgovina p obeđuje državne monopole. Petar i nema nameru da naplaćuje. On proučava dva glavna činio ca od kojih „zavisi ekonomski napredak i jačanje jedne zemlje” ili „naprotiv. a u isto vreme. Upravo je primenjivanje zaštitnih mera i merkantilizma. šumski proizv odi davaće potašu. poreklom iz Šlezije. a prodaja njegove robe . da bude onako priprost kao samouk Posoškov. Iak o se „u industriskim poslovima ne treba zadovoljiti samo tim da se čine predlozi”. u Beču. Ali glavno obeležje Petrove politike je u tome što državna trgovina i ind ustrija prestaju da teže jedino usko fiskalnom cilju. Ove takse. radi oživljavanja industrije. da bi se pobrinule o socijal nom i nacionalnom interesu. Trgovačka i industriska politika. Njegove savete pohitao je Petar da usvoji. nekakav baron Luberas. finansiska organizacija i administrativno uređenje. ako bi one bile prepreka za razvijanje m erkantilizma. čisto utilitarno. dobivaće pomoć i pozajmice bez interesa. i da se u inostranstvu osnuju trg ovačka pretstavništva i da se naimenuju trgovinski konzuli u Dancigu. govoreći da treba „dobro začepiti otvor”. a da će svaki moći da prodaje ostalu robu koja je dotada bila monopolisana. pomoglo c aru da napusti dotadašnje shvatanje. veruje u mogućnost njenog razvoja. no „pod uslovom da plaća državne takse”.” Godine 1715 Luberas je između ostalog. lan i konoplja za jedra i hartiju. kome bi bila dužnost da vodi nadzor na d radionicama i fabrikama. naprotiv. Berlinu. rudarstva itd.. nabavkom mašina i svim drugim sredstv ima. Prilikom njegovoga putovanja u inostranstvo 1716—1717 godine. njeno iscr pljenje i potčinjenost”.” Prema tome. Pošto Rusija ne može da izvlači v eliku korist od plovidbe zbog tuđinske konkurencije on se ograničava na to da prepor uči zauzimanje još jedino slobodne geografske tačke — ribolovišta na Špicbergu i predlaže da e tamo potajno otpočne građenje trgovačke flote za eksploatisanje lova na kitove. jer toga dana Petar jednim ukazom — „da bi dokazao velikodušnost prema trgovcima ruske države” — odlučuje da samo dve vrste robe. tu on. kao što se vidi. kao što i naši ljudi ništa ne znaju o njihovoj. jer Rusija raspolaže velikim prirodnim bogatstvima. razume se. Pošto je za tim nabrojao proizvode živinarstva. kosti. katran. L ibeku.olitika. Kako nije poznavao ekonomsku geografiju zemlje. — U oblasti trgovine i industrije Petar nije stvor io ništa novo. on pravi teoriski pregled raznih privrednih grana iz kojih potiču ta bogat stva: žito će služiti za izradu rakije. smolu. ipak je isto tako neophodn o potrebno ohrabriti industrijalce savetima. On je pre sklon da „silom” osniva fabrike i da im daje povlastice. u Kadisu i u Kini godine 1719. Što se pak tiče industrije. Čak i za vreme svoga putovanja po inostranstvu (1716— 1717) daje on prve povelje kojima dopušta otvaranje privatnih fabrika. on ustaje protivu monopolis anja celokupne trgovine od strane države i tvrdi da. i o interesu države. u istini. koji propoveda pasivnu borbu protiv tuđinske konkurencije. lepak. kao i izvoz i uvoz. Još za vreme cara Alekseja je Englez Koliks rekao da je u Rusiji car prvi trgovac u svojoj zemlji” i „prvi proizvođač”. 21 3 Već 1715 godine postavlja on trgovačke agente u Parizu i Anversu. Luberas j e daleko od toga. u Liježu i Bordou godine 1723. — izj avljuje on — iako je „potrebno poslužiti se prisiljavanjem. spoljna trgovina ne može da donosi koristi. bez transakcija i privatne inicijative. Lisabonu. poslao mu je jedan spis u kome podrobno izlaže teoriju merkantilizma. godine 1716. Kopenhagenu. kožu. što je tada bilo u modi. stočarstvo će davati vunu. lova. a uvod koji prethodi ovim poveljama postaje ubrzo tekst konačne „uredbe” industriskog kolegijuma (Manufaktur-Kollegija). U isto vreme kada j e ukazivao Petru na nezgodne strane izvoženja sirovina i opasnost da se uvozi više f abričkih proizvoda nego što se proizvodi u zemlji. državni kapitalizam još je cvetao u Rusiji u XVII veku. Londonu. Amsterdamu. da se stvori je dan centralni organ (idustriski kolegijum). a to su: plovidba i industrija. Bilbau.

od 1722 do 1724. predlaže da se svi neposredni porezi zamene „jednim porezom od 50 kopejaka od glave koji bi se ubirao od celokupnog nižeg staleža”. rudnici) ostvarile su za njegove vladavine t rajne napretke. ne misleći da propisni razboji za tkanje neće moći da uđ u uzane izbe seljaka i da će jedan deo seoskih tkača biti upropašćen. Premeštanje spoljne trgovine iz Arhangelska u Petrovu omiljenu varoš Petrograd takođe je rezultat prinudnih mera. Isto tako u ovom razdoblju pojavljuju se u Rusiji i veštački vodeni putevi. On nameće fabrikant ima zatvoreničku radnu snagu: godine 1719 šalje on. je — kao što i treba očekivati — mnogo bolje prilagođen ruskom životu nego prethodne m ere. jer ruska industrij a „ne može uspeti da isporučuje zlatotkanu svilu u dovoljnoj količini za celu zemlju. već i opšteg ekonomskog stanja zemlje. ovlašćeni su da kupuju zemljište. na primer. „da tkaju lan”.” Sve ove Petrove tvorevine ne postižu željeni uspeh: na primer. izvesne industrije koje su posto jale pre njega (oružnice. ali od šes t kanala koje je Petar nameravao da načini. Onda je bilo dovoljno podeliti ukupnu cifru vojnih rashoda sa brojem poreskih obveznika da bi se dobila cifra ličnog poreza za svakog pojedinca. koji traže da se smanje carinske takse na inostranu svilenu robu. dao Petru ideju vodilju za njegovu reformu. Petar se ne usteže da upotrebi strogost i silu. . posede i robove za pot rebe svojih preduzeća. u fabriku platna nekoga Turčanjihova „žene i devojke koje su državne vlasti kaznile u M oskvi ili u drugim gubernijama zbog njihovih prestupa”. Međutim. na veliko nezadovoljstvo trgovaca. a to će reći finansiske ref orme. broj stranih brodova popeo od 116 na 240. U isto vreme štiti on svaku novu industriju pomoću veoma teških zaštitnih carina na sličn u inostranu robu. pošto se u Parizu divio čuvenoj radionici tepiha Goblen. dok se trgovina Petrograda od ničega popela na 4. problem koji treba rešiti mnogo je složeniji nego u 1710 godini. ovako on postupa kad reguliše prera du koža. Ova politika smeta mnogo baš samim ruskim proizvođačima. u godini 1725. posle njegove smrti moraće da se izbrišu sa spi ska „fabrikanata” mnoge ličnosti koje su uzele taj naziv samo da bi se koristile povla sticama koje su za njega vezane. Kad on propiše nove metode fabrikacije. na koje s u proširene plemićske povlastice. „Visoke ličnosti” iz careve okoline pozvane su čak da osnivaju trgo vačka i industriska preduzeća. — Drugi deo reforme iz 1718—1722 godine.biće rasterećena svake takse. dok se u Petrogradu. uvećavanje „ognjišta” koje j e zapaženo među stanovništvom ulivalo je izvesno poverenje zakonodavcu. nasuprot tome. prema 53 u 1710 godini. koji dobro poznaje strane finansije. samo 12 stranih brodova. godine 1712 on uopštava ovu odluku i stavlja krivce na raspoloženje industriskom kolegijumu. To čini da je u godini 1718 trgovina Arhangelska pala od 3.000 rubalja na 300. Jasno je da Rusija još nije zrela za pravilnu industrisku proizvodnju. 18/29 januara 1721 godine fabrikanti i sopstvenici mehaničkih radionica.000. Jedan nov projekat za stvar anje jednog fonda namenjenog za uvećavanje državnih prihoda. I ovoga puta j e jedan dobrovoljni „savetnik”. koji je pisac jamačno pod neo prvih meseca 1717 godine i kome je kao objašnjenje dodao jedan Izveštaj o prihod ima francuske države. No kasnije su se prilike izmenile: iako je popis stanovništva iz 1717 godine pokazao da ne treba oče kivati povećanje broja poreskih obveznika. i trgovci počinju da se žale zbog toga učestvovanja plemstv a u poslovima. boravilo je u luci Arhangelska. jer to njima nanosi štetu. Isto tako mnoge od 150 fabrika osnovanih za njegov e vladavine postoje samo na hartiji. — p ošto nije mogla da nađe pogodnu vunu. 21 4 radnici su morali besposličiti. i naređuje da se te takse naplaćuju čak pre nego što su ruske fabrike i počele da proizvode. pošto tkačnica tepiha koj u je sagradio za čuvenog Leblona — „čudotvornog veštaka” koga je sa još četvoricom zanat a doveo u Rusiju.000. kad određuje širinu platna. Finansiska reforma.000. Nasuprot tome. u ovom slučaju fr ancuske. fabrike čoje. 000. on obično preti prestupnicima da će biti kažnjeni teškom robijom ili konfiskacijom imanja. iako su njihovi proizvodi bili osrednji i skuplji od inostranih. Petrov neuspeh nije jedino posledica njegovog neiskustv a. samo je jedan završen za njegova života.

jedna od najvećih dolazi otuda što Petar neprestano uvećava katego rije poreskih obveznika. ume sto da je lični. ma koliko da je približna. i svi će biti jedna ki pred zakonom”. on je najpre ostavio mogućnost da se pr ibegne starim metodama da bi se odredio njegov iznos. On je logičniji od Filipova.. prema tome šta de zgodnije. te da bi se znalo kol iko ima u svakome selu „duša” muškog pola”. On osim toga smatra da treba ubirati od sveštenstva. odlučuje se on da dopuni ovaj propis: „Tražiti od svih. ostavljajući godinu dana roka. kada se zna da posle izvesnog vremena rezul tati popisa neće više odgovarati stvarnom stanju. tamo je običaj da se za vreme čitavih desetina godina ostane pri ciframa poslednjega popisa . Ni u 1719 ni u 1720 ovaj opšti popis ne može da se završi. pa čak i manje. čas 10. jedan naročiti „desetak”. ipak se više približuje stvarnosti nego ona k oja računa 50 kopejaka od glave. on predlaže takođe da se zavedu pasoši i da se pojača policiski nadzor nad opštinama. Iste godine zavedeni su i pasoši ili „propusna pisma”. Otuda izlazi da neposredni porez. a da se ne uračunavaju mal deca i starci”.” Tek posle godinu dana. 26 novembra/7 decembra 1718. o pasno širenje razbojništava i krađa. dolaze „od nepravilnog popisivanja”. — on proračunava da će predloženi porez dati 6. jedno pisano iz Kalea. ni posle njegove smrti. itd. i to da na svakog vojnika dođe po toliko i toliko „ognjišta” ili „duša”. i on optužuje popi sivače da ubeležavaju u spiskove čas 20 osoba po „ognjištu”. Neki Ivan Filipov tv rdi u svom projektu da „propadanje naroda. I zaista. kao što se obično kaže. Naprotiv. u praksi. da dadu izjavu. Drugi jedan „bezimeni savetnik” pita se zašt o da se ne ubrojavaju deca i starci. a drugo iz Pariza. Kada je Petar konačno usvojio lični porez od „duše”.000. u novem bru 1717 godine. mogao se stvoriti uži odnos izm eđu poreza i poreskog obveznika. Da je oporezivanje po „ognjištu” zamenjen o oporezivanjem od glave ili . Na ovaj način „niko neće više biti kinjen i ugnjetavan. kao i napuštanje sela. postaje grupni: svaka opština je oporezovana prema broju poreskih o bveznika upisanih prilikom poslednjeg popisa i njen deo poreze razrezuju zatim s ami stanovnici na stvarne poreske obveznike. Da bi se suzbilo iseljavanje. bežanje iz zavičaja. Među teškoćama na koje on nailazi. Drugi 21 5 „savetnici” bave se naročito popisom poreskih obveznika. iako su one već odavno postale nepouzdane.Ceneći da u Rusiji ima 12. u Rusiji nema ničega sličnog ni z a vreme Petrove vladavine. a to će reći po rez na prihod — što odgovara desetku ustanovljenom u Francuskoj 1710 godine. pret postavlja bilo postojanje katastra. On smatra da je bolje da se popiše c elokupno stanovništvo i utvrđuje 75 kopejki od glave za novu ličnu porezu. „prema mitu koje su primili.000 rubalja. i „duša” postaje ubrzo poreska jedinica isto toliko formalna koliko i „ognjište”. Ali. Godine 1720 naređuje on da se popisanim seljacima d odadu i sluge. Od ovo nekoliko kratkih redova Sena t stvara ukaz od 22 januara/2 februara 1719 godine o popisivanju „duša”. kako bi se sprečila 21 6 . plemstva. ako se saberu oba p ola. Međutim. što će se konačno regulisati „ om” od 1724 godine. nego seljani oba pola koji obrazuju jedno „ognjište”.000. koja daje rublju i po od svakog odra slog radnika. koji se u svakoj porodici menja iz godine u godinu.duše”. koja bi mog la da zameni sve dotadašnje. Njegova procena. a to će reći odraslih lica. iako još uvek zadržava nadu da oporezuje samo gradsko stanovništvo i da će „naći novac ne opterećujući narod previše”.000 stanovnika — što je približno tačno. da raspodeli izdatke suvozemne vojske i mornaričkih regruta „na sel jake. jer naređuje Senatu.” On savetuje „da se ne popis „ognjišta”. od zanatlije do kneza vladalačkog roda”. I upr avo godine 1717 Petar po prviput spominje ovaj porez od glave u dva svoja pisma. popisivanje jedino onog stanovništva koje podleže oporezivanju. — „te da sv aki plaća prema svome zvanju i prihodu. bilo stalnu kontrolu broja radnika.

spoljnih poslova. Ukidanje pr ikaza ostavilo je prazninu koju ni Senat ni centralne službe. čime se opravdava nepoverenje koje su ulivali raniji popisi. ma koliko njena načela izgled ala savršena. Da bi se na njih razrezali izdaci na vojsku. nego je samo zauzeo prazninu koju je z a sobom ostavilo ukidanje ove skupštine. Petrove nade nisu bile prevarene: zvaničan ukupni broj poreskih obveznika dostiže 5.000 . nije bila primenljiva na Rusiju. carine i porez na krčme.500. i Henrik Fik. ali ga ozbiljno ispituje tek u jednom svojeručnom spisu od 23 februara/3 marta 1715 godine. zaokrugljene su cifre budžeta iz febr uara 1720 godine na 3.000.000 rubalja. osim toga. Administrativna reforma.000 za garnizonske pukove. fi nansija — kamer-kollegija — i trgovine). koji ot sada zamenjuje sve druge neposredne poreze. nisu mogle popuniti.400. koji nosi naslov Rasmatranja o kolegijumima. delimično uspostavljen e. Isti je 21 7 slučaj i sa kolegijumima. u Hesenu i Saks . Rusiji je nedostajao sistem usklađenih centralnih i lokalnih ustanova. daje značajne rezultate: ona otkriva da je preko 2.000. Kad stranci predlažu da se kolegijalnim sistemom zameni nače lo lične uprave.500. koji su do nedavno iznosili 6. Francis Li mu je prepo ručio da stvori kolegijume u Rusiji. dobiva se iznos lične pore ze u 1724 godini od 80 kopejaka na svaku „dušu”. on se obraća Henriku Fiku decem bra 1715 godine.000 rubalja na 1. što čini ukupno 2. zatim prihode onih ustanova koje nisu potpale pod centralizaciju. Uostalom. Berlinu.000 rubalja za đeneralštab i 73 puka dragona i pešadije. Iako jedan poslednji ukaz iz marta 1 721 godine kaže da će zatajivači moći da poprave svoju pogrešku do 1/12 septembra. određeni su svi dopunski prihodi koji potiču od gube rnija. zbog toga se taj i naredni popisi nazivaju „revizijama”. Svi ostali rashodi.000. dvor. — Razume se da se ovi finansiski rezultati ne mogu odvoji ti od administrativne reforme.500. Da bi ostvario taj projekt.000 „duša” muškoga pola. Ova kontrola. njemu je predložen kolegijalni sistem. a to su rashodi mornarice.000 rubalja. Tako se celokupni državni izdaci penju na približno 7.000. prikazi sudova i Sinoda.000.000 u 1725 godini. kao bar on Luberas. dakle sa zaokrugljenim brojem poreskih obveznika. koga smo već pomenuli. i na 1. poreklom iz Holštajna.175.duša” bilo zatajeno. diplomatiju. rata. kao što su prikaz Male Rusije. I njene ideje vodilje došapnul i su Petru „savetnici”. a naročito posredni porezi.000 rubalja. ali zaboravlja da spomene i jedan sedmi.000. ako se ovih 4.200. za vreme njegovoga prvog putovanja u Englesku. onda u osnovi nije toliko važno da se jedna nesavršena organizacija zameni boljom. Za najglavnije od ovih. da bi se zaštitila trgovina i industrija (kolegijumi za trgovinu i industriju).000 rubalja podele sa 5. daje povrh toga 2. imaju kao protivtežu prihode od kovanja novca i prodaje soli.000. 570.400.000 rubalja: budžetska ravnoteža je uspo stavljena. koja je završena te k u decembru 1723 godine. a to će reći usred h aosa što ga je izazvalo ustanovljavanje gubernija. Ovaj zaborav nam otkriva izvor iz koga je crpeo svoje podatke. koliko da se kako tako sastavi jedan centralni organizam koji ned ostaje. Sa ovim sistemom Petar vrši prv i opit 1713 godine.000 u 1724 . Ali tek 1712 godine. posle napretka merkantil ističke doktrine. te je tako porez konačno utvrđen na 74 kopejaka. U 1725 godini delitelj se povećava na 5 . i n a 1. koji su se još j ednom udvostručili od 1721 godine.0 00 . kao i od posebnih taksa i carina. ovaj odabira u Hambrugu. drža vni kolegijum (Stats-kollegija). Senat nije zamenio Bojarsku dumu. penjući se od 600. pošto su stranci. Porez od „duše”.„zatajivanja koja su zapažena ranije u ognjištima”. koji su u ovom slučaju pravi stručnjaci. I tako celokupni državni prihodi.000 rubalja. Prilikom njegovoga drugog putovanja u inostranstvo poziva on i Luberasa da sarađuje na reformi. baš zbog svoga tuđinskog obeležja ova reforma. jer se ista omaška nalazi u naslovu jednoga projekta koji mu je bi o podnesen u to vreme. Ona je neobično složena. Petru je odavno poznat ovaj naz iv „kolegium”. gubern atori i vojvode dobili su nalog da na licu mesta provere podatke. a na prvom mestu za građevine. admiraliteta. sume što ih je davala Petrogradska gubernija i novo osvojene p okrajine. do stižu dakle pri kraju Petrove vladavine 8. Drugi prihodi pokrivaju o stale rashode. On tu nabraja šest švedskih kolegijuma (pravosuđa. koji su stvoreni posle iščezavanja prikaza.

osim toga. stvarajući kolegijume. no čija je poslednja forma datirala od apsolutističkog državnog uda ra Karla XI. Međutim. zavođenje kol egijalnog sistema pretpostavlja reorganizaciju gubernija. te je Petar odavno tražio — no bezuspešno — način da vojvodi doda jedno izbrano telo sastavljeno od plemića. iako u Švedskoj administracija radi uredno. Pre svega. potpadaju neposredno pod kraljevsku vlast. pošto već ima dovoljno posla sa svojih 800 do 1000 „ognjišta” i odgovarajućim poreskim knjigama. landsrat-ima. švedski kolegijumi brojali su među svojim članovima najugledn ije plemiće kraljevine. predaju svoj porez neposredno landfogde-u. u härad-u postoji veoma dobro organizovan poreski aparat. Od kraja XVII veka. Ujezd isto tako ne odgovara tačno härad-u ili okrugu. mnogo je veća od švedskoga okruga. U tom obliku one prelaze u Rusiju: socken ili kirchspiel sa baltičkih obala odgovara volost-i (srezu). ovaj. već u početku njihovoga postojanja stavlja im na čelo senatore. u kome je grupisano seosko stanovništvo.on i prevodi sa švedskog jezika pravilnike za svaki kole gijum. a docnije će na ta mesta postaviti manje važne ličnosti. ukinut je.” U Rusiji je sasvim drukčije: ili će landfogde-e morati lično da ubira po reze. U Rusiji se ne može naći ništa slično ni tome sistemu koji se stvara o postepeno kroz vekove. k ojim upravlja landfogde sa svojim pomoćnicima. Fik najpre počinje da istražuje n eku simetriju između ovih švedskih oblasnih jedinica i istovrsnih ruskih organizacij a. pretvoreni u čisto birokratske us tanove. seljaka. landratima su pr idodati glasnici. „tako da u čitavome 21 8 hrišćanstvu” — piše Fik — „nije lako naći poštenije. rasnije. U Rusiji. upravlja jedan činovnik koji se zove fogde ili länsman. što će mnogo komplikovati njegov rad. vernije. Fik utvrđuje da „radi prim oravanja ruskih poreskih obveznika da se odazovu svojoj dužnosti. Oblasna organizacija u Švedskoj sadržavala je tri administrativne podele. U Švedskoj. a da ga on odmah ne tuži za uvredu”. poveravaju svakojaki zadaci. a kolegijumi. svaki srez ima svoj iza brani sud. pobožnije i čestitije o što su švedski seljaci”. poput slobodnih ljudi. Sve što je on mogao učiniti pre kolegijalne reforme. lakše je stvoriti jedan okrug nego jedan srez . Ovi seljaci. gde oni pre tstavljaju jedan savršeno usklađen organizam u kome je izvršena stroga podela nadležnost i i prava. Senat. kojima se. koje su po ticale iz davnine. to je da podeli gubernij e na „otseke” sa nešto više od 5. i dodaje: „Slobodan seljak je toliko ponosan na svoju čast. a land jedinici višega reda — zemlji (oblasti). Pet ar ne samo da nije ukinuo Senat. i države3. pored jednoga sudsko g činovnika (häradshöfding). ne bi mogao da bude opterećen većim brojem p odručnih lica.” I tako su ov i „glasnici” vlasti jedina veza između niže klase. koji su isto tako bili članovi Senata i obrazovali jednu pos ebnu kastu kojom je bila ograničena vladareva vlast. „U Švedskoj” — primećuje Fink — „landfogde nema pod svojom upravom više od 800 do 1000 seljačkih „ognjišta”. već njihova nadležnost pripada gubernatorima i njih ovim pomoćnicima. Upoređujući ih. U Švedskoj svakim srezom. taj kamen temeljac švedske adminis trativne zgrade. kao što Fik mora da prizna. on dolazi ubrzo do ubeđenja da u Rusiji ne postoji nikakvo oblasno jezgro koje bi se moglo pretvoriti u srez. koji u isti mah ima dužnost da prikuplja obaveštenja koja o selja cima traže više sudske vlasti. ili će pak poveriti prikupljanje poreza „zem ljoposednicima i njihovim upravnicima”.onskoj 148 budućih činovnika . da ča k i jedan plemić ne bi smeo da ga nazove lopovom ili bitangom. Ali čak i ova upravna jedinica. nema landfogde-a u gubernijama. samo pod ovi m uslovom mogu kolegijumi učiniti Rusiji iste usluge kao u Švedskoj. i svi činovnici poznaju dob ro svoj posao. Zatim. pastor sarađuje pri utvrđivanju cifre poreza za svakog po reskog obveznika. relativno maloga prostranstva. niti ovim moralnim običajima. härad ili nekadašnja centurie odgovara ujezd-u (ok rugu). Pre vladavine Karla XII.000 „ognjišta” i da na čelo svakog otseka postavi po jednog dsrat-a. Jasno je da ovaj sistem ne može da bude presađen u Rusiju bez ikakvih izmena. ka o oligarhiska ustanova. te će landfogde .

dok je poslednji stepen. To Senat i čini. Petar je odmah težio da ga uprosti. no ipak pod uslovom da mu se dodele pet do šest „nižih komesara”. ipak ostaje dovoljno obimna i složena. Zavodeći nove ustanove. kao u Švedskoj. podela zemlje na oblasti i okruge ne ukla nja raniju podelu na „otseke” i na osam ogromnih gubernija. Što se tiče ruskih gubernija. naposletku. Pošto je Senat jasno izjavio „da u okruzima nema inteligentnih seljaka” sposobni h da vrše ove dužnosti. nekadašnjoj guberniji. kao i u Švedskoj. one ne mogu da odgovaraju trećoj švedskoj upravnoj jedinic i. senat mora da vodi računa o prevelikim troškovima ko je za sobom povlači ovo administrativno cepkanje: administracija svih ruskih gubernija stajala je samo 173. bilo da je zaboravio da one postoje. a zatim i u ostalim gubernijama. jer ona ne da je „dovoljne prihode za pokriće godišnjih izdataka na 3 Organizacija vlasti i ostaće. nerešiv problem. što lišav a započetu zgradu njenih temelja. dovoljno je rasmotriti zvanična uputstva koja su da ta novim činovnicima. koji ima „najteže i najvažnije dužnosti”. drugi stepen sistema. već pri prvim pokušajima jedne ozbiljne reforme oblasne upr ave. zakonodavac je prenebregao da ukine stare. Ono što se dogodilo sa centralnim ustanovama ponavlja se i ovde: nove oblasti potči njene su gubernijama. S druge strane.000 „ognjišta” umesto 800 do 1000. sa v iše od 5. oni su samo prosti . najpre samo kao pokušaj u Petrogradskoj guberniji. Švedski sistem nije uostalom ni bio usvojen u potpunosti. U Rusiji. Fik predlaže da se ovi komesari izaberu između „plemića skromnog pol ožaja i bogatstva”. ne može više da izdrži tolike troškove. čija nadležnost. a to je srez ili volost. Ma koliko da je mala. koji ima samo bl agajničku dužnost i potpada pod državni kolegijum. dok je administracija samo Livonije . postaje ovde prvi. okrug. Ničega sličnog u Rusiji: „ne samo” — kao što naglašava Fik — „da je ruski gubernator na čelu admini ije. iako jasno o međena nezavisnim radom ostalih činovnika. potčinjena jednom landshöfding-u. U Švedskoj. područja pet do šest i po puta veća nego što su š i okruzi. lagman koji posebno bdije nad pravo suđem. ona su doslovno prevedena sa švedskog. Zato se. Istina. landsrentmästre. šef guvernerove kancelarije. ovi niži činovnici imaju dužnost da paze na promene u imovnom stanju svakog poreskog obveznika. potčinjena četvrtoj upravnoj jedinici. a svaka od njih na 5 o kruga. Primera radi treba uporediti „mesne komesare” okruga i njihove dužnosti u Švedskoj i u Rusiji. oni svake godine sastavl jaju i proveravaju „mesni registar” (grundboken) ili katastar i paze na plaćanje svih taksa. ona ima veliki broj činovnika sa strogo određeni m nadležnostima: landsekretärare. jer on vrši nadzor nad svim o nim što u toj oblasti spada u nadležnost kolegijuma.000 rubalja. sve do kraja staroga režima. Ovakva švedska oblast. bilo da ih se nije mogao lišiti. land-u ili oblasti. Jedino rešenje je da se podele na oblasti pr ostrane gubernije koje je Petar stvorio. sam guverner oblasti. 21 9 prinadležnosti činovnika u nekadašnjim švedskim srezovima”. koja je finansiski iscrpena. Fik priznaje da čak i ova Livonska gubern ija. Zbog toga. sadrži 4 do 7 okruga. koju su opustošile ruske trupe. ali je u njima izostavl jeno baš ono što je najglavnije. Suprotno onome što bi se moglo misliti. daju se s druge strane gubernijskim „otsecima”. landsbokförare. ali su mu i oni potčinjeni.000. otsada postoje tri stepenasto poređane oblasne jedinice u Rusiji. u vreme „švedskoga poretka” stajala Šveđane preko 200. Da bi se to uvidelo. koja je podeljena na 14 oblasti.„moći da ima na svome području 3 do 4. Švedski sistem ne odgovara dakle ekonomskom ni vou zemlje. ali u Rusiji nedostaje osnova švedskoga sistema. da zamene organe volost-i ili srezova koji ne postoje u Ru siji. samo jedna prelazna ustanova. kao što su kolegijumi bili Senatu. pored njega postoje u okruzima još samo landsrat-i. i zavodi se sva hijerarhija švedskih činovni ka. umesto da su ga zamenili.000 seljaka”. vidi kako upravna vlast pada u ruke jedne nove vladajuće klase koja još nije ko načno obrazovana. već u njegovu nadležnost spada i pravosuđe i kažnjavanje prestupa” — a do 1712 godine o n je čak imao pravo da utvrđuje cifre poreza. dok se na jednoj strani prosto naprosto žrtvuje srez. oblast. organ fin ansiskog kolegijuma. Utoliko pre ne može da ih izdrži usija.

a to će reći posredne i opštedržavne. godine napisao jedan član finansiskog kolegijuma. koji zamenjuje nekadašnjeg okružnog vojvo du iz vremena pre Petra Velikog. umesto katastra. već se seljački porez uplaćuje posredstvom njihovoga gazde. Posle naređenja „da se vojvode potčinjavaju gubernatorima. posle sreza. zašto onda da se povećava b roj činovnika i da se plaćaju naknadne prinadležnosti? Zbog toga se izvesna reakcija. da u unutrašnjosti zemlje neizvežbani činovnici prikupljaju poreze neuredno. Vojvoda sad zamenjuj e kamerir-a i rentmeister-a. O primeni novoga finansiskog sistema ostao nam je jedan veoma interesantan izvešta j što ga je 1723. Novi činovnici nisu zauzeli svoja mesta u raznim gubernijama ni 1719 ni 1720 godine.” Tako se celokupna administrativna hijerarhija svodi na jedno 22 1 jedino zvanje. Pošto se naposletku dolazi do istih rezultata kao i pre reforme. već pod kolegijum rata. da od ostalih kolegijuma svaki prikuplja svoj prihod. namenjen za pokriće vojnih rashoda. U junu i julu 1726 godine uzima on u rasmatranje stvarno uprošćavanje što su ga pretrpele oblasne administracije i odlučuje da smanji „nekorisne plate” i „da penzioniše rentmeister-e i njihove potčinjene. pa naređuje da se „stave u p enziju svi nepotrebni administratori. umesto da su lično odgovorni za svoje poreze. koja će postati naročito živa posle Petrove smrti. krčmi i centralne. da je broj tih činovnika mnogo veći nego ranije. on se vraća starim moskovskim navikama.u ostaje dakle samo dužnost da pr ikuplja prihode od carina. Kako se naplaćivanje poreza vrši posredstvom plemića. potpada ne pod finansiski ko legijum. ispoljiće se p onovo i završiće se uspostavljanjem starih metoda. imaće otsada posla samo sa jednom jedinom kancelarijom. umesto da se trudi da pobol jša švedske metode. ne postoji direk tan odnos između administracije i slobodnog poreskog obveznika.22 0 naplaćivači poreza. Sve ove posebne odluke konačno su dovedene u saglasnost naređenjem koje je upućeno gubernatorima i vojvodama u septembru 1728 godine. jer „onde gde je ranije bio samo jedan starešina na čelu seljaka. postoje samo „revizioni spiskovi”. kao i u prošlosti. a uputstva koja su sastavljana za njih popravljena su i prilagođena sistemu koji je važio pre Petra Velikog. koji je opet potčin jen gubernatoru. tako da se jedva jedna trećina naplaćenih suma predaje državnoj blaga jni. Nekadašnje niže zvanje gradsko g vojvode uspostavljeno je i potčinjeno zvanju oblasnog vojvode. i okružna administ racija žrtvovana. da svaki od ovih ras polaže svojom kancelarijom i velikim brojem pisara. usled toga što on prikuplja glavni neposredni porez. kao i u prošlosti. „mesni komesar'” p ostaje činovnik koga bira mesno plemstvo: i tako je. da vodi računa o ovim kritikama. Vojvoda sad nema više dužnost da pazi na poreske obveznike. sada ih ima deset”. na zvanje oblasnog vojvode. pojavljuje ubrzo protiv nove oblasn e administracije: težnja za uprošćavanjem. jer um esto da odlaze u razne kancelarije i raznim službenicima. Slično uprošćavanje nižih stupnjeva objašnjava nam zašto su strogost i podrobno st više švedske administracije postajale nemogućne i bile bi uostalom beskorisne. da se ukinu kancelarije i nadleštva mesnih k omesara i drugih činovnika iste vrste. Ali. Oblasnom kamerir. hijerarhiska potčinjenost oblasti gubernijama i zvanično je utvrđena. Stevan Kohijus . od 1726 godine. i da se pravosuđe i kažnjavanje povere. gubernatorima i vojvodama — koje će mere u mnogom olakšati siromašnima. već da . S druge strane. obveznici su odgovorni zajednički. te se nov lični porez od „duše” pretva ra u skupni. kao i u prošlosti. mesni komesar. koju je već i sam Petar pokazao.” u januaru 1727 godine on ide i dalje. kako bi pod bliskim rukovodstvom i na dzorom poslovali sa više opreznosti”. On opravdano napominje da je reforma „bila izvršena olako i bez potrebnih p riprema”. Carev vrhovni savet prinuđen je. da se nadležnost finansiskog kolegijuma ne poštuje. u jednom skupn om sistemu koji će trajati do stupanja na presto Katarine II. ponekad čak i po nekoliko puta naplaćuju isti porez i ne polažući račune.

postoji sem toga i jedna ustanova sa nedovoljno određenom nadležnošću: jedno veće sastavljeno od „v isokih ličnosti” iz neposredne careve okoline. Sve kancelarije i nadleštva usredsređena su u jednoj jedinoj kancelariji koja ima. k ao što smo videli. ovih „visokoblagorođija” kako se one nazivaju. ovaj pa k postaje dalje jezgro budućega plemstva koje će. da one moraju im ati odjeka na društveno uređenje.goni lopove i razbojnike i da upravlja karantinskom službom i merama protivu požara . itd. Kada je Petar započeo novu reformu. kao i naspram Senata. On daje direktorijumu finansija naziv „Vrhovni lični savet”. potreba za ovakvom ustanovom već se oseća. potvrđivanje i izmena zakona utvrđivanje novih poreza . Ipak. On predlaže da se ovim direktorijumima priključe dva druga organa: jed an „Sinod” i jedan „Tajni savet za spoljne poslove”. Sa svoje strane Fik preporučuje da se izmeni organizacija Senata. te da se obrazuje jedan uređen sistem više državne uprave i da se između ova četiri organa razdele. rusko društvo će postepeno dobiti aristokratsko obeležje: pre svega. gde će povremeno zasedavati Njegovo Veličanstvo car. Senat nije iznad svih kolegijuma. vladareve funkcije. usled poremećaja koje je ona izazvala. on se bavi finansiskim. vojske . neka vrsta tajnog saveta za vojne i d iplomatske poslove. Petrova re forma se ne zaustavlja ni pred kakvom preprekom. Uprošćavanje oblasne administracije moralo je logično imati za posledicu i uprošćavanje ce ntralnih ustanova. SOCIJALNE POSLEDICE PETROVE REFORME Petar se jedino interesu za rat i diplomatiju. oduvek su bili iznad Senata i obraćaju se njemu „prema ukazu Njegovog Veličanstva. nekadašnji društveni stalež „vojnih obveznika”. Načelnici triju glavnih grana državne uprave. jedna „nadkancelarija carstva”. i ona će i biti stvorena odmah posle njegove smrti. odluke koje on lično donosi popunjavaju nedostatak jedne vrhovne političke centralne ustanove. Ove centralne ustanove. I upravo je rad ovih visokih ličnosti” koje ne obrazuju neko red ovno telo. koji će kasnije poslužiti da se označi skup vrhovnih administrativnih ustanova. nisu ni same bile dovoljno dovedene u saglasnost. kolegijumi vo jske. utišava ili ublažava raspre „visokoblagorođija”. On. Međutim. savetuje da se stvori jedna „vrhovna uprava”. mornarice i spoljnih poslova. prema starinskom običaju. Međutim. Što ovaj Vrhovni lični savet nije stvoren za Petrova života. imati da upravlja državom. razne otseke. — Pošto je bila korenita i despotska. Ma da ova poslednja evolucija samo počin je za Petrove vladavine i završava se tek za vladavine njegovih poslednika. postaje zatvoren stalež. radi otpravljanja redovni h poslova. pomilovanja. promene koje on izvodi toliko su duboke. Pored Senata. nekadašnji branilac administrativne centr alizacije. Kurbatov. načelnika vojnog kolegijuma. i novoga ljubimca Jagužinskog. bez obzira na položaj njegovih članova u carevoj službi. koji je postavl jen za državnog pravobranioca u Senatu 1722 godine.” Prilikom stvaranja kolegijuma. predzn . mornarice i spoljnih poslova zadržavaju svoje prvenstvo u odnosu na ostale k olegijume. zvane povitje (otsek) i stol (k ancelarija). najglavniji izvor pometnji. 3. S druge strane. ekonomski m i administrativnim reformama samo ukoliko se one dotiču glavnoga problema. uzrok je careva moćna ličnost. kojima su bile potčinjene mesne službe. problema vojske. Obrazovanje povlašćenog plemićskog staleža. Svaka briga za socijalnom reformom njemu je tuđa. koji je zavođenjem redovne vojne službe modernizovan i obnovlje n uvođenjem elemenata uzetih izvan njegovih redova. te je u tom pogledu demokratska. ona izjednačuje sve društvene jedin ke. zahvaljujući svome autoritetu. kao i raspre između njegovoga nekadašnjeg ljubimca 22 2 Menšikova. koji bi sa povećanim brojem članova obrazovao dva otseka ili „vrhovnih direktorijuma” za sudsko policiske poslove i finansije. i iznad njega.

koji su Petru bili zaloga ve rnosti njihovih roditelja”. postaje odmah oficir u vojsci i za država na taj način svoj društveni položaj i svoje hijerarhisko dostojanstvo. kako kaže Kurakin? S druge strane. a kada treba ići u rat. Sasvim je prirodno da se u takvoj sredini ubrzo razvi la „staleška svest”. Godine 1704 (jedne od najtežih godina. On primorava plemiće da uče matematiku. kao što smo videli). pod pretnjom da im neće odobriti ženidbu (ukaz od 20/31 januara i 28 februara/11 marta 1714 godine). samo menjaju metode : umesto da se kriju po svojim domovima. ili se pak — opet po r ečima Posoškova — ugledaju na Zolotareva. ali služi u gardi. misleći jedino da se vrate svojim kućama. Čerkaski i drugi) upuć ni su — kako kaže Kurakin — kao vojnici u gardiske pukove. on vrši smotru nad više od 8. radi proizvođenja z a oficira. zar nije on glasno tvrdio da ruski vojnički stalež treba da „služi državi? U to vreme je b io odveć rasprostranjen običaj da se izbegava vojna služba. 22 3 Godine 1712 mladići iz Moskve odvedeni su u masi u Petrograd na smotru. u kome s u sami plemići. čak i kad je prinuđen da živi u kasarnama i da ra i grube poslove. preteći im svirepim kaznama.” Petar ih „silom izvlači” iz njihovih domova. Ovo j e isti onaj Saltikov koji je.000 mladića r egrutovanih iz svih pokrajina: 500 do 600 između „najplemenitijih”. kao što znamo. pravilnik iz 1716 godine utvrđuje (više nego što naređuje) da. Posoškov navodi jednu svakid ašnju rečenicu zemljoposednika: „Neka bi nam Bog dopustio da služimo velikom vladaru ne izvlačeći mač iz korica!” A za vreme ratnih pohoda „čitave desetine ovih ratnika skrivale su se po šumama i jarugama. Prema jednom ukazu iz 1722 godine. Pošto je mesni nadzor nad vojnom sl užbom zemljoposednika bio ukinut u isto vreme kad i teritorijalno regrutovanje. čine da ov a služba postaje stalna. svoga konja i slugu. On im takođe nameće obavezu da služe kao prosti vojnici i potčinjava ih ukazu od 26 februara/9 marta 1714 godine. Već 1712 godine Fjodor Saltikov. Ovaj život u kasarni stvara pak izvestan duh zajednice koji se ja vlja vrlo rano u gardiskim pukovima i omogućuje im da steknu svest o svojoj političk oj snazi. od kojih dve stotine pravih kneževa. Kampredon tvrdi „da su najveći bro j gardiskih pukova sačinjavali sinovi kneževa i bojara. pod uticajem „pravilnika engleske države i drugih evropskih država” predložio je da se načini spisak svih plemića prema broju „ognjišta” koje poseduju i da im se dodele odgovarajuće titule. oni se sklanja ju u pozadinu. kome daje svoje ime. Ipak. a neprek idni ratovi. Petar potv rđuje ovu povlasticu stvarajući godine 1719 Leib regiment dragona. plemić koji ne dođe na smotru izlaže se mogućnosti da bude „obeščašćen” i da doživi „građansku smrt”. on i dalje zadržava pov lašćen položaj u redovima vladajuće klase. Međutim. Godine 171 4 svi plemići od dvadeset do trideset godina pozvani su da se upišu u Senat. Ali činjenica da ove pretnje moraju neprestano da se ponavljaju i pooštra vaju dokazuje njihovu bezuspešnost. Zar nije on slao upotješnjuj-ske pukove konjušare iz svojih štala da tamo budu rame uz ra me sa njegovim drugovima u kocki. radi svojih vojnih planova. — ako je verovati Posoškovu — biraju kakvo p ovlašćeno mesto ili još bolje kakav položaj koji im donosi koristi. oni. po k ome niko ko nije ispunio tu obavezu ne može biti proizveden za oficira. Ima u ovome izvesan kom promis: plemić služi kao vojnik. svaki ima pravo da i opljačka. načelo obavezne javne službe je uspostavljeno. drugim rečima. dao Petru ideju za čuveni ukaz od 18/29 . pod pre tnjom konfiskovanja njihovih imanja. dok on „krstari poljem u zaprezi o d šest konja i upropašćuje svoje susede. prve Petrove reformne mere ne dopuštaju da se predvide takvi rezultati. Vojnik u gardi. među kojima i kneževi (Golicini. pretstavnici ruskog šljahtestva ili plemstva — to je jedan od prvih prim era upotrebe ove reči — nemaju drugog načina „sem da služe u gardi”. Petar pokušava da zavede pripremnu obuku između desete i petn aeste godine.” I pored svih ovih zabušavanja. koji su po poreklu bili plemići. Plemići se i dalje izvlače. pošto otsluži svoj rok. pošto je stavljen izvan zakona. na svome imanju. on ga zamenjuje velikim smotrama plemića i vrši strog popis dečaka i mladića. te da „tako poniža va otmene porodice”. koji preobražuju slučajno sastavljanje trupe u redovnu vojsku. koji umesto sebe šalje u rat jednog siromašnog p lemića. — docnije ćemo vi deti kakva je bila sudbina ovog programa nastave.aci koji nju nagoveštavaju prilično su značajni u poslednjim godinama njegove vladavin e.

oficir poreklom iz nižeg staleža ostaje. I pored toga što je mnogo cenio naučnu spremu i posebna znanja koja su se tražila od činovnika — on je čak naredio heroldmeister-u da ustanovi jedan staž za obuku u administrativnim i ekonomskim poslovima —. ponizio plemićske porodice. taj zakon je doživeo neuspeh.marta 1714 godine o neotuđljivosti nepokretnih imanja. već i da učvrsti položaj plemstva . Razume se da se naglašava „najbolje plemstvo”. gradi. jer ona proglašava da samo ime nije dovoljno da obezbedi pol ožaj u državi onome koji to ime nosi. heroldmeistera-a (načelnika odeljenja za plemićske grbove). koji će moći da se koriste „svim počastima i preimućstvima koje uživa to plemstvo”.” a to će reći da sprečava plemiće da izbegavaju vojnu službu prihvatajući se položaja u građanskoj službi. koju potvrđuju i druge Petrove odluke. čiji tekst ponavlja reči ovoga „savetnika” sa aristokratskim težnjama: „na 22 4 taj način porodice neće biti imovno upropašćene. Ali. ima više činovnika nižeg porekla — nekadašnji podjač ego plemića. iz osam prvih rangova (do čina majora i koleškog sudijskog pomoćnika). on treba da prisustvuje trim a pozdravima. građansku i dvorsku službu. S druge strane ta tabela potvrđuje odredbe ukaza iz 1721 godine koji je proglašav ao da jedan vojnik niskoga porekla može da dobije naslednu plemićsku titulu pošto dobi je čin višeg oficira (ober-oficir). i njegova zlovolja ispoljava se nervoz nim trzanjem ramena i glave. ali on mora da se uputi ka postrojenoj gardi i da o dgovori na njen pozdrav. Godine 1722 ustanovljeno je je dno novo zvanje. on je ophrvan brigama. jer. on je spreman da prizna ono što je učinjeno. U građanskoj službi. 22 5 Držanje Petrovo prema višoj klasi koja se obrazovala za njegove vladavine vidi se i u obzirima koje je ukazivao eliti prestoničkoga plemstva. osim svoga finansiskog cilja. pošto se deoba iman ja vrši kao i ranije. koji im a da se stara isključivo o plemstvu. Po rečima Bergholc a „ništa ga nije moglo zadržati” kada je trebalo učiniti neku prijatnost gardi. Ako se pomisli da je Tabela rangova ustanovljena tek 1722 godine i da je ona tako reći kruna čitave reforme. koja priznaje tri uporedne kategorije hijerarhija: vojnu. ali. Petar zabranjuje da se izjednaču ju. i Petar. kako se ne bi smanjivao broj vojnih lica na kopnu i na moru. razume se. koji zacelo nije naviknut da sluša takve primedbe. Ustanovljavanje ove tabele smatra se većinom kao je dna demokratska mera. posle toga odjednom se zaustavio. Tabela izjednačuje „sa najboljim i starim plemstvom” potomke građanskih službenika i oficira. a ne „skromno poreklo”. Ona pred nas iznosi jedan bilans: Petar je izazvao mešanje raznih društvenih sloje va. i njihove velike i slavne po rodice ostaće nepokolebljive. ruskog i tuđinsko g porekla. ali odlučuje da s e ne ide dalje tim putem. da plemići dobivaju rang tek pošto ga zasluže i da i m se izvesno „dostojanstvo” dodeljuje kao nagrada za njihove vojne zasluge. „bilo bi uvredljivo za vojna lica ko ja su dobila svoj čin po cenu naporne službe da vide kako druga lica dolaze nezaslužen o do istih počasti ili čak i do višega čina. a vojna služba uživa najveće uvaženje. U isto to vreme sastavljena je Tabela rang ova (Tabel o rangah). on jasno otkriva nameru z akonodavaca. i isti o vaj pisac saopštava jednu značajnu činjenicu: 29 juna/10 jula 1721 godine Petar prosla vlja svoj imendan. Menjšikov ga stiže trčeći: car ne može da se povuče tako. onda će se lakše razumeti da ona nije samo imala za cilj da zavede demokratska načela. čak i ako su „skromnoga porekla”.” Istina. i dalje samo jedan izuzetak. Petar uopstalom ne prestaje da ponavlja ple mstvu kako se ono upravo svojom vojnom službom razlikuje od prostog naroda i obraz uje pravu aristokratiju. vraća se p . koja u to vreme počinje da dobiva izvesnu važnost. prisustvuje prvom pozdravu i udaljuje se od mah.” On naređuje heroldmeister-u da „pazi da ne bude više od jedne trećine članova svake porodice zaposleno u građanskoj službi. on prilazi. pre izvesnog broja godina provedenih u službi. uzdigao na vlast ljude niskoga porekla. kaže on. građanski položaji sa odgovarajućim vojnim činovima iz Tabele rangova.

” U Moskvi. jer su oni prvi prestali da budu robovi. Iako on isprva ograničava ovu zavisnost sebara dopuštaj m da stupaju u vojsku bez pristanka njihovih gospodara. bez obzira na to poreklo. I ovde su razlike koje su postojale između raznih kat egorija seljaka iščezle još pre Petrovog stupanja na presto. kad više nema iluzija o svojoj okolini. Kad ponekiput uvidi posledice svoga zakonodavnog rada. oporezujući ih najpre prema „ognjištima”. Petar i zakonski potvrđuj e ovo približavanje. položaj slobodnih seljaka i položaj sebara približili su se. primenio je najsvirepije mere. pa ma kakvo bilo poreklo dobara koja oni poseduju. kao i za obične gr ađane. menjajući iz osnova odno između zemljoposednika i seljaka koji žive na njihovim posedima. On bez uspeha pokušava da ukloni barem vidne znake evolucije ka porobljavanju koje se tada vršilo: tako 1721 godine naređuje Senatu „da prekine pojedinačnu prodaju ličnosti. u pogledu svoje ličnosti. pronevere. U unutrašnjosti z emlje. šiba stražare batinom. on se prvi uplaši. i njegovo poverenje nije iznevereno. kako priča diplomat Matvjejev. I zaista. Na taj način vrše oni besplatne službe — jedine koje u to doba postoje — pomoćnika u mesnim administracijama. i Petar zahteva tu službu od svih plemića. pod zavisnost vlastele. ta dva tipa imanja koji su se istina znatno približila u XVII veku ne samo stvarno. Dok se elita plemstva koja služi u gardi koristi carevom naklonošću. zakon o „nedeljivom nasledstvu” unosi „jedno divno dobročinstvo” plemst vu. nego i na vrat. jer ovi ljubimci iz poslednjeg doba njegove vladavine razgolićuju zločine i kažnjavaju ih strogo. ipak docnije ukida ovaj oblik zakonski dopuštenog bežanja sa zemlje za koju su vezani. već i u zako nskom pogledu. Stapajući potpuno razna zakonska prava so pstvenosti. vojna služba je obavezna za plemiće. — Razume se da Petar nikada nije imao nameru da zavede rops tvo. jer postupno upisuje i jedne i druge u poreske obvezni ke. a zatim prema „dušama”. Porobljavanje seljaka. k oja ne postoji ni u jednoj zemlji i koja izaziva vapaje. čije je uživ anje uslovljeno godinama vojne službe. a to će reći visokog činovnika. S druge strane. U slučaju da se ona ne može . poverava on gardi brigu da izviđa administrati vne krivice. p odrazumevajući tu i njegove ljubimce. a nad kojima oni sa d stiču pravo potpune svojine. Gardiski oficiri prisustvuju sednicama Senata i motre na držanje senatora: francuski diplomat La Vi iznenađen je što vidi „kako senatori ustaju sa svoga sedišta p red nekim poručnikom i kako se prema njemu ophode sa puno poštovanja”. Pri kraju svoje vladavine. vicegubernatore i njihove potčinjene. koje još i ne postoji. dotle se celo ple mstvo koristi zakonom iz 1714 godine o neotuđljivoj nekretnini. opustošio kancel arije i savladao starešine nadleštava stavljajući im lance ne samo na noge. kuda se šalju sa naročitim zadacima. izaslanik finansiskog kolegijuma. ima još mnogo drugih. Kada su postavljeni za pomoćnike mesnoga komesara koga oni sami i biraju. oni vrše sem toga i službu koja spada u nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova. kao slučajno što se često događa u Petr ovim zakonodavnim spisima — taj zakon brka državna dobra (pomjestje). prisustvuje svečanosti i ispunjava tako svoju društvenu obavezu prema plemstv u.oslušno. hapsi i okiva u lance „najbolje građane” te va oši. 22 6 Ovaj zakon još doprinosi učvršćivanju povlašćenog položaja plemstva. oficiri su ovlašćeni da vrgnu u oko ve „gubernatore. „podoficir Pustoškin. primanje mita. koje može da ga protumači kao dodeljivanje prava apsolutne sopstvenosti nad polj skim dobrima koja ono ima u državini na osnovu vojne službe koju vrši za račun države. vojnik Netesev ulazi pijan u kancelariju jednoga kamerira. Poznati su mnogi dokazi poverenja koje je on ukazivao oficirima garde. Kada je — da bi uprostio švedski sistem — poverio prikupljanje novoga poreza na zemlju veleposednicima. na primer. stavljajući im lance na vrat i noge.” U Vjatki. ili tačnije rečeno — kak o primećuje Ključevski — o nedeljivom nasledstvu. zavodeći sistem pasoša: b ez posebne „otpusnice” koju izdaje sopstvenik zemlje. i nezavisna nasledna dobra. ovi su otada počeli da vrše službu poreznika nad svojim sopstvenim seljacima i postali tako reći činovnici ministarstva finansija . ovaj zakon ne pravi nikakv u razliku između raznih tipova nepokretnih dobara. i ne propušta da i on primi mito. a ovi dru gi pali. seljak ili sluga ne može da se u dalji da bi išao ma kud.

ugled građani i burgmestri. da osnivaju škole. na staroste i na cjelovalnjik-e odgovornost za glavni posredni porez. Što se tiče „neredovnih” građa na. ali su oni neuklo nljive starešine grada. koji imaju savetodavni glas i koje biraju gilde. naređujući mu da završi taj posao u roku od pola godine. Takvo stanje postojalo je otp rilike i pre njega. uzalud je on izneo svoju glavnu mi sao da „spahije nisu svetovni gospodari seljaka”. Prva gilda obuhvata: bankare. Podela gradskog stanovništva na dve „gilde” nema u sebi ničega demokratskog. Ovoga puta je usvajanje merkantilističke politike i stvaranje posebnih ekonomskih organa. već kao pomoćne organe e konomskog razvitka zemlje. godine 1720 i 1721 rad na sastavljanju novih statuta još nije dovršen. između građana prve gilde. knezu Trubeckom. Njihova je dužnost da vrše građansko i krivično pravosuđe. da ih smatra ne kao oruđa njegovog finansiskog sistema. sa svim njegovim pravnim nedostacima i svom moral nom gnusobom. a to će reći plaćeni radnici i nadničari. čineći spahije odgovornim za postupke njihovih se ljaka. ali ne kao „ugledni” ili „redovni” građani. da potpo mažu razvitak zanata. a njihovi pretsednici mogu čak da dobiju plemićsku titulu za usluge učinjene drža vi. Tako je stvarno ustanovljeno ropstvo. prema uputstvu za magistrate oni se priznaju za gradske stanovnike. itd. Stvaranje povlašćenog gradskog staleža. Članove magistrata biraju. Petrova reforma imala je dakle za posledicu da ozakoni u gradovima. premoć jednog višeg društvenog staleža. kojoj je cilj da nabaci na 22 7 trgovce. koje će trajati jedn o i po stoleće. apotekare. nagnalo ga da sa gradovima postupa sa više ob zira. ali.pro tivu smrtne kazne koju oni izreknu može se uputiti apel na glavni magistrat. Prestajući da posreduje u odnosima između spahija i seljaka. Ali pod tom lepom f irmom i tim zvučnim nazivima tuđinskoga porekla krije se samo jedna finansiska mera. 4. a ne pojedinih s ebara”. Jedna od prvih Petrovih briga. male trgovce. kao što su trgovački i industriski kolegijumi. Za važne poslove pridaju se magistratima staroste. istaknute zanatlije. druga. „ugledne” trgovce. I ovde on ima da zahva li Henriku Fiku za zakonski projekat o stvaranju gradskih magistrata. otpočelo je. U novoj organizaciji gradova nema ni jednoga elementa samoup rave (self-government): istina. — Nekoliko socijalnih promena koje u gradovima i zazivaju Petrove reforme nisu takođe namerne. NARODNA PROSVETA I REFORMA CRKVE . članove magistrata biraju gilde. Porobljavanje seljaka. ratušu i burgmestre (pretsednike opština). U 1718 godini stavlja on pribelešku na ovaj projekat: „usvojiti za sve gradove . obične zanatlije učlanjene u esnafe. ipak je potrebno dve i po god ine da bi se to uspešno okončalo. Uzalud je seljak Posoškov — koji je bio veoma napredan za doba u kome je živeo — žel eo da se jednim zakonom utvrde novčane obaveze i kuluk i da se odvoji seljakova ze mlja od zemlje njegovoga gospodara. na osnovu pravilnika Rige i Revala”. ovaj začetak opštinske autonomije iščeza va zajedno sa rasparčavanjem prihoda Ratuše na razne gubernije. godine 1722 on preti teškom robijom oberprezidentu glavnoga magistrata. koja se takođe zasnivala na klasnim razlikama. Kada je Petar bio pr imoran da obnovi sve centralne ustanove morao je isto tako da centralizuje i opšti nsku administraciju. država je ostavila seljake na milost i nemilost njihovih gospodara. i to u obliku dotada nepoznatom. Za ovu reformu on pribegava istim izvorima i služi se i stim metodama kao i za reformu centralnih ustanova. bila je da stvori auto nomnu opštinsku upravu. oni mogu biti nagrađeni za svoj rad dodeljivanjem izvesnoga ranga.potpuno ukinuti” — dodaje on — „neka se bar vrši prodaja čitavih porodica. lekare. kao što smo videli. oni u pravljaju gradskom policijom i dužnost im je da potstiču stvaranje fabrika. P osle promene finansiskog sistema. već one samo posredno proističu iz tih r eforama. kao što je učini la za celu Rusiju. Izvan gilda ostaje „prost narod”. oni imaju pravo da podnose svoje žalbe preko svojih starosta i svojih desjatsk ih (desetara).

Stvaranje škola. Kotošihin je govorio: „Ne šalje se niko u druge zemlje d a proučava i upoznaje tuđinske običaje. slao buduće specijaliste da stiču praktična znanja u inostranstvu. niti kakva su Adrijanova shvatanja o školsk om programu. umesto da stvara škole. kaže n. mogao bih posvetiti s ve dane svoga života učenju. u državama koje posećuju. činovnik u svome nadleštvu (p rikazu). na l icu mesta. po imenu Nepljujev. sticanje ozbiljnih znanja bez ikakve prethodne spreme pravo je čudo. Ml adi Rusi mogu samo da najpovršnije upoznadu praktične metode rada i moraju se zadovo ljiti da kako tako proučavaju nauke u njihovim svakodnevnim primenama. kada je uskoro potom uvideo koliko je njegov razgovor sa patri . kad upozna veru i običa je drugih ljudi. smatra svoj zadatak „kao najveću nesreću” i žali se na to u pismima koja upućuje svojoj porodici: „Evo gde mi je pao u deo najžalosniji život. obuzeti žudnjom za domovinom. Ja o tome nemam pojma. Bog čak i slepcima pokazuje put. Od pedesetorice koji su godine 1697 pošli u isto vreme kada i mladi car u Veneciju. kao i dipl omati i mali broj imućnih turista koji su tamo zalazili nisu mogli da shvate ni sa mu osnovu evropskog života niti da im ona omili. Pre Petrovog stupanja na prest o sveštenik je učio svoj posao u crkvi. Kada su stigli u Veneciju. Oni su se zadovoljavali da uživaju u svojoj slobodi. Daj Bože da ljudi u njoj vrše pametna proučavanja da bi mogli da vrše razne službe: crkvenu. a ponekad su sklapali na brzu ruku i poneko prijateljstvo. hitali su da se vrate svome domu zadržavaj ući u sećanju samo uspomenu na dobra vina i na lepe žene. Isto tako i za Pet rove vladavine moreplovac uči svoj posao na svome brodu. jer nimalo ne razumem ni jezik ni samu nauku”. U vreme cara Alekseja. treći opet piše Petru povodom jednoga svog druga: „Ti si me izvol eo zapitati kako je Stevan (Boženinov) uspeo da nauči geografiju kad nije znao ni az buku. jer postoji bojazan da će. da mladi ljudi koji su slati u inostranstvo. svak uči svoj zanat na praksi. — Petar se nije ograničio samo na to da evropeizira spoljn i izgled svojih podanika. lekar u bolnici. razlika između ruske i evropske civilizacij e bila je toliko velika. ali. Takvo je stanje duha mnogih mladića. kao njegovi prethodnici. Ustvari. bilo je nekoliko Rusa koji su ost ali u tuđini i odrodili se. a mlad trgovac za tezgom. Razume se. jer mi je nametnuta najteža nauka. ni jedan jedini nije postao brodar. samo nepovo ljne uspomene na svoj boravak. Ali ako nem aju mnogo sklonosti za „tešku” nauku i ne uspevaju da nauče strane jezike. već da se oni pripreme za izvesnu praktičnu karijeru. što će Rusi dolaziti u dodir sa tuđi ncima. U početku je Petar. 22 8 Kao i za ostale manifestacije ruskog života. odreći se svoje sopstvene vere i preći u njihovu. jedan od njih ne sme da iziđe iz svoje sobe jer se boji da će pasti u latinsku zablu du i iz mržnje prema tuđinstvu. Englesku i Holandiju „da izučavaju arhitekt uru i brodarstvo”. a retko su i odašiljan i mladi ljudi u inostranstvo. drugi jedan. Pedagoški problem je savršeno nepoznata s tvar za ova dva razdoblja. pa ipak ne bih postigao uspeh. tako se i ovde ne bi mogla povući tačna g ranica između kraja XVII i početka XVIII veka. oni se rad o odaju raskalašnosti i ostavljaju za sobom. „imamo i mi jednu školu. ali . ali su ovakvi slučajevi bili retki. građansku. vojnu. On je isto tako i osnivač intelektualne klase u Rusiji. građevinsku i lekarsku!” Petar tada i ne sluti kakvo je stanje u toj Akademiji. ne hajući da se vra ti svojim poslovima i svojoj porodici”. Uistini. a apotekar u laboratoriji. bilo je izlišno stvarati škole. koje Petar šalje u Evropu u strogo praktičnom cilju. Po po vratku sa svoga prvog putovanja pripoveda on naivno patrijarhu Adrijanu o svojoj nameri da pretvori u univerzitet Akademiju slovensko-grčko-latinsku: „Božjom milošću”. On se ne plaši. 22 9 Zbog toga se Petru nameće potreba da u svojoj državi organizuje pripremne škole. Pošto tada cilj učenja nije bio da se razvijaju sposobno sti mladih ljudi. odabranih isto tako među plemićima kao i među onima običnoga porekla.

te da se mora stvoriti škola koja neće biti posebno posvećena „pomorskim znanjima”. drugi je napuštaju da bi prešli u posebne škole. zaustavićemo se samo na jednom prime ru. a može da primi 300. viteškom jahanju i višoj dresuri konja”. kapetana i plemića koji nem aju zemlje.” Ništa nije pomoglo. Uistini. o vi plodne šibljike. umesto kneževske dece.jarhom bio neumesan. Godine 171 . italij anski i švedski jezik. Glikov pokušaj je preran. l atinskom. Dekartovoj filosofiji. i da u nepismenoj Rusiji treba najpre naučiti učenike da čitaju. Njegov nastavnik švedskog jezika predaje u 23 0 isti mah i istoriju. on upoređuje omladinu „sa mekanom glinom koja zadržava sve utiske”. nemački. Glikova „gimnazija”. pravilima francuske i nemačke učtivosti. latinskoj retorici sa vežbanjima u govorništvu. nego i vaspitač. koji su naučili geografiju i geometriju. sirijskom i haldejskom”. Pos le raznih pokušaja on naposletku uspeva da tačno izloži taj problem: pre nego što se stv ori neka viša stručna škola. Po zauzeću ove varoši. sa njima se postupa kao sa odraslima i kažnjavaju se kao za prestup protivu zakona: za neopravdani izostanak kažnjavaju se novčano. jevrejskom. ako se učenici pokažu nemarljivi. dobiva državnu pomoć od 3. potrebe toga doba traže otvaranje osnovnih škola. On poziva u Moskvu Engleza Farvors ona. U svojim prospektima. i Petar ga uzima pod svoju ličnu zaštitu. politici. i sva k može tu da uči „predmete po svom izboru”. decu majora. on pozdravlja mladiće dobre volje jednom ruskom rečenicom koja je dosta nevešto sročena: „Zdravo. u Akademiju za brodarstvo i A kademiju slaveno-grčko-latinsku. da bi se videli sa svojim majkama i se strama. francuski. potrebno je stvoriti osnovne i srednje škole. ali godine 17 06 njegova gimnazija ima svega 40 učenika. Glik ima amb iciju da ne bude samo profesor. otposlani su u svaku rusku guberniju „da poučavaju decu iz svih društveni h redova”. a učitelj igranja Ramberg daje lekcije „iz lepog ponašanja i komp limenata na francuski i nemački način”. Jedan poseban ukaz poziva tada „Plemenite ličnosti” da u nju „dovedu svoju decu bez ikakvog ustezanja i da im tu pruže vaspitanje o svom t rošku. grčkom. Ubrzo Petar mora da uvidi da se ne može postati moreplovac jednim mahom. on se ne ogra ničava. One postaju još potrebnije kada je Petar nametnuo plemićima obavezno školovanje.000 tadašnjih rubalja. Ustanovljen je i internat za decu čiji roditelji stanuju daleko. sastavljenim pompeznim stilom. „gimnazija prima samo siromašne blagodejance. Po dva učenika. isto tako ova nova brodarska škola ima i praktičan cilj da preobr azi vojsku i flotu. profesora matematike i moreplovstva. Glik pada u ruke Rusa. strategiji. i on obećava da će ih učiti „geografiji. baca se on lično na posao. Glik je očekivao da će učenici pohrliti sami od svoje volje. Ovo je prva ustanova koja je u suprotnosti sa Petrovim duhom koji teži samo onome što je praktično i korisno. jahanja i mačevanja”. u njegovoj školi predaje se samo latinski. samo na preseljavanje Pomorske akademije u Petrograd. a za prekršaj discipline izlažu se batinanju. jer pre takvih g imnazija. jezicima: francuskom. Ustvari. Usled toga se i samo učenje smatra kao izvesna služba za koju se prima plata. nemačkom. Kao god što je nekadašnja stručna škola za teologiju imala dužnost da popravlja svete kn jige i održava veru. osnovana 1705 godine. kao i „veštini igranja. koje on smatra kao pripremu za vojnu službu. već mu ona služi kao učite ljska škola iz koje će izići budući nastavnici. Ne ispitujući o vde sve zlosrećne Petrove pokušaje u pogledu škola. Kurakin kaže da je to „škola viteških znanja. Da bi ostvario svoj program. a naredna generacija daće tome programu naziv „ple mićskih nauka”. To je prvi ozbiljan pokušaj da se u Rusiji stvore srednje škole. I pored svega toga ta ustanova ne napreduje: jedan deo zemljoposedničke dece beže iz nje. koji otvara godine 1705 Školu matematičkih i pomorskih nauka i drži svoja predavanja u Suharevskoj kuli i sto toliko za „one koji tu dolaze svojevoljno” koliko i za „one koji dolaze pod moranj e”. Ovo je prvi pokušaj u Rusiji da se u jednoj „privatnoj školi” da je opšta nastava mladićima koji su većinom iz viših društvenih redova. no kojima su potrebne pritke i kočevi”. a to je privatna škola pastora Glika u Marienburgu. jer upravo u kući toga pastora stanuje livonska seljanka koja će kasnije postati rus ka carica Katarina I.

6 osnovano je 12 škola. 19. glupe ili maloumne dece”. retorika. 23 1 Sinod opet traži da se sveštenička deca upisuju u eparhiske škole koje spremaju svoje učen ike za sveštenički poziv. filozofija i teologija. Dmitrij iz Rostova i Gabrijel Bužinjski. za matematičke škole. Ovo dokazuje da osnovnoj nastavi nedostaje sve. p i računaju” — u razredu ruskog jezika i matematike — a to će reći pošto su završili dve prve dine učenja — samim tim su završili svoje školovanje i osposobljeni da mogu vršiti razne d . i školski materijal. 12. Ve oma aktivne crkvene starešine. I sam program nastave zavisi jedino od raspoloživih sredstava i revnosti upravnika škole. i da osnovna škola skoro nije ni posto jala za Petrove vladavine. Od 1. Skoro pol ovina njih (45 od sto) jesu sveštenička deca. i zgrade. Pa ipak. pr ivlače stotine učenika i znatno proširuju program nastave. puštaju da ško le začame i da se naposletku zatvore. One su nazvane „brojovne škole” ili „matematičke škole”. kojima se pridružuju još 30 u 1720—1722 godini. naprotiv. N e primorava se ni nastavnik da predaje. samo 4. kao što su bili Jov iz Novgoroda — koji je prihvatio br aću Lehudi.” Zbog toga se m atematička škola održala sve do 1744 godine. — i ovaj broj neće se menjati pre nego što ove škole budu pretvorene u seminare 1737 godine. ili se pak upućuje „na nek o drugo opredeljenje”. Tu njegovi pokušaji ne daju nikakav rezultat: o onom njegovom pokušaju što ga je učinio prilikom popisa stanovništva iz 1710 godine ovako se izražava arhiepiskop Jov i z Novgoroda: „Popisivači prisiljavaju sveštenike da grade škole u svakoj parohiji i da u njima predaju razne predmete. I tako sad postoji po jedna svetovna i jedna crkvena škola u svakoj oblasti.000 učenika — od kojih. Eparhiske škole pokazuju mnogo više života. Akade a slaveno-grčko-latinska pozvana je isto tako da stvara nastavnike. i udžbenici. kolegijum admiralitet a pokušava da se otarasi ovih škola potčinjavajući ih Sinodu i spajajući ih sa eparhiskim šk olama. niti gde da se nađu potrebne namirnice i materijal. samo 302 (19. otvoreno je za pet narednih godina 46 takvih škola. ostalo ih je samo 28. „nije red da crkvene škole obučavaju učen ike jedino u geometriji i aritmetici. da bi ostala u njihovim dućanima i učila njihov zanat. Mi raspolažemo. za godinu 1727. Drugi. Ovaj ogromni napredak ne izvršuje se bez velikih teškoća.5 od sto.500 dece koja su prošla kroz ove škole. spojivši se delimično sa „garnizonskom vojnom školom” ustanovljenom 1732 godine. Ali Sinod odmah protestuje. Istoričar Pomorske akademije piše da „pošto su učenici prostoga porekla naučili da čitaju. u njima se izučava gramatika. Ali oni ne umeju da objasne odakle treba uzeti sr edstva koja su potrebna za građenje ovih škola.9 od sto) završavaju u njima svoje školovanje. i svaka oblast mora da ima jednu takvu školu. Oni samo kažu: „Biće izdat jedan ukaz o tome”. ni kakvi treba da budu nastavn ici. jer.000 učenika odabrano je. zatim Putjirim iz Novgoroda. polovina pripada eparhijama Male Rusije. a druga p etina sastavljena je od „nepismene. ni učenik da uči. istina. 14 od njih moraju da budu zatvorena. Ali ovo skromno brojno stanje nije se dugo održalo. iz kojih jedna petina učenika beži ili bivaju vraćeni roditeljima. Osim pismenosti.5 od sto su deca posadskih (gradskih stanovnika).6 od sto su skromnoga porekla. milom ili silom. Odlazak ovih dveju kategorija učenika smanjuje brojno stanje matematičkih škola na 572 deteta. a to će reći deca vojnika (dragona. Tu sve zavisi od starešine dotične eparhije. što se tiče plem ićskih i bojarskih sinova. U oblasti osnovne nastave Petrovo delo je daleko od toga da bude isto toliko obi mno. ni koje predmete treba u njima predavati. u 1727 godini mogu se nabrojati 46 eparhiskih škola sa 3. njih je samo 2. i učitel ji. oni zahtevaju da se njihova deca oslobode obaveznog ško lovanja. među kojima treba na vesti i suparništvo između crkvenih i svetovnih škola koje se otimaju o učenike. Srednje škole su se same od sebe diferencirale. Pošto je crkv eni pravilnik iz 1721 godine pozvao episkope da osnivaju eparhiske škole na svome području. ne dodavajući tome teologiju.2 od sto su čino vnička deca. Oko 2. prema društvenim kategorijama učenika. Posadski prvi protestvuju. Posle Petrove smrti. zanimljivim dokumentima o radu ovih ruskih srednji h škola. kozaka i artiljeraca). kaže on.

potrebno je najpre izraditi je dan rečnik. kako bi se pripremili za 23 2 službu u ratnoj mornarici. morala je ova najza d da uzima učenike iz naroda. ratu. kojima je zabranj en boravak u unutrašnjosti zemlje i koje one pripremaju za vojničku karijeru. objavljena prema rukopisu u koji je Petar lično uneo pažljivo mnoga objašnjenja. fortifi kaciji. ona uzima naj veći deo svojih učenika iz reda plemića. i iz njih izilaze nastavnici ma tematičkih škola. koje su provinciske ustanove. itd. U oblasti knjige vidi se kako društvo i država dobivaju svetovno obeležje još n aglije nego u oblasti školske nastave. anatomiji. „ispunjavaju često svoje knjige nekorisnim pripovedanjima jedino u cilju da one budu što deblje. Razume se. koja je namenjena raznim društvenim kate gorijama. kao i „matematici. inžinjeriji i vojnom građevinarstvu. on ih ne štampa „samo radi tašte lepote. a oni koji poznaju nauku ne znaju jezik. i dalje rade u Moskvi. već samo najosnovniju spremu za niže kla se. Svetovne ruske knjige štampaju se u Amsterdamu. utvrditi prigodnu 23 3 terminologiju. već za učenje i obrazovanje čitaoca”. „dirljive” ili „šaljive” pripovetke prevedene sa poljskog ili izvorne. one su potpuno nerazumljive za ruskog čitaoca. kasnije. ona je isključivo namenjena plemićima. već ona pokazuje da radoznalost čitalaca nije uprav ljena na knjige koje Petar želi da nametne. inkvizitorsku cenzuru. a to će reći „građanska slova”. botanici. itd. hirurgiji. kojima je i bila namenjena. „ ci”. apotekarskih pomoćnik a.” Petar budno motri da u ovim prevodima budu samo tačne činjenice. ova rđava prođa knjige ne dokazuje da sklonost ka čitanju još ne postoji. Usled stalnog uzdržavanja plemića. nisu namenjene plemićima. ali da plemići nastavljaju učenje u višim razredima. i godine 1716 Petar im izrično zabranjuje da stupaju u njih: plemići ne smeju da borave u unutrašnjo sti. gde se Petar prilikom svoga prvog putovanja sprijateljio sa porodicom štampara Tesinga i gde je osnovao jednu rusku štampariju. već je njima nepoznat i predmet koji imaju da prevode: jedan savremenik piše da „oni koj i znaju jezik ne poznaju nauku. ogroman za on o vreme. — Ono što škola nije mogla da pruži. kao što zn amo. već zato što su prevodi rđ vi. Isti preobražaj vrši se i u dvema drugim specijalnim školama. ali su viši razredi namenjeni plemićima. Akademija slaveno-grčko-latinska vrši. napominje on. U Artileriskoj školi početni razredi sastavlje ni su od dece artileraca. pobožna i poučna dela u stilu Velikog ogledala. i vojnička priprema. građevinarskih pomoćnika. Šta više. činovnika u admiralitetu. koje je Petar osnovao 1712 godine. Inžinjerskoj i Artileriskoj školi. Štampanje knjiga i književnost. Za tim su sa stranih jezika prevedeni mnogi udžbenici posvećeni artileriji. namenjeni učeni cima iz narodnih slojeva. prva knjiga štampana ovim novim slovima je jedna geometrij a. Pre nego što bi se prevodile naučne knjige. posle njenoga preseljenja u Petrograd (1719 ). a ne „brbljanja”.” Ne treba se mnogo čuditi što se godine 1703 holandski trgovac žali kako se knjige ne prodaju i kako je njegova trgovina u deficitu. i to bogatih plemića. Godine 1708 usvajaju se „nova amsterdamska slova”. Pa ipak. Godine 1717 pojavljuje se prevod . nemaju u sebi ničega što bi moglo da uznemiri Akademiju slavenogrčko-latinsku. mehanici.” Ove knjige. U Petrovo vreme ne samo da prevodioci ne raspolažu naučnim rečnikom. zacelo. ne zato što govore o suviše teškim predmetima. posle koje nastaje prava stručna obuka. trebalo je da nadoknadi knjiga.. Tako školska nastava ne daje opšte obrazovanje. da stupe u inžinjersku školu.užnosti: pisara. i zaslužuje stoga da se na njemu zadržimo. treba prevoditi samo ono što se direktno odnosi na pre dmet. Od svih Petrovih izdanja jedno jedino delo uživa uspeh. One nisu opasne za pravoslavlje. Matem atičke škole. sa kratkim uvodom ispred svakog odeljka. namenjena samo višem staležu. građanskoj arhitekturi. Niži razredi. pa se čak i pobožni spisi izdati u Kijevu nemilosrdno p roganjaju. Kada je Akademija preseljena u Petrograd. Čitaju se životopisi svetaca.

On je bio vaspitan prema davnašnjim običajima. da se ne pr evlači šakama po stolu. stranci pokušavaju da otkriju neku potajnu nameru. da se kreće. da ne smeta svojim susedima svo jim nosom. Setimo se samo programa Glikove gimnazije: pastor nije bio mnogo istrčao ispred svoga doba.” Ogledalo daje pouke o svemu tome. njegova osećanja prema crkvi dat iraju još iz njegovoga detinjstva i slična su onima koja on ispoljava prema bojarima . ustima. Po smrti patr ijarha Joakima. ali. Crkvena reforma. I on lično učestvuje u toj litiji. da sedi. on je od evropskoga duha pozajmio samo površna obeležja jednoga slobodnog mislioca. pošto ga prava kultura nije dirnula. jeda n ruski plemić iz XVIII veka treba najpre da nauči kako „da se pristojno ponaša za stolo m. da se ne žvaće poput svinja. To dolazi otuda što ova knjig a uči mladog plemića „da ne liči na prostaka” i da se približi što je moguće više idealu „dvo eka”. itd. Istina. voli ih i rado se pridružuje crkvenim ho rovima. džepno m maramicom. Za dve godine prodato je 189 primeraka. a takođe da bi mogao razlikovati jedan „čovek plemićskog porekla od glupaka”. kojoj na čelo stavlja „kneza-papu” ili „veom a komičnog patrijarha Moskve. no . da ume da se služi nožem. šeširom. pisca onoga poznatog testamenta protivu stranaca. među kojima je i sâm Petar . da se ne češe po glavi za stolom. Kukuja i cele Jauze”. igri. prilagoditi se gledištima svoga sagovornika. a naročito u znanju stranih jezika. kao što se može već zapaziti da se to jasno is poljava u poslednjim godinama Petrove vladavine. — Petrovo držanje prema Crkvi je dosta neobično i u njemu se ispoljav aju isto toliko njegove prirodne sklonosti koliko i posledice njegovoga vaspitan ja. strjelec-ima. odlikovati se u jahanju.dela Ogledalo učtivosti za mladež ili pouke o lepom ponašanju. on ima dosta razloga da smatra sveštenstvo za svoga protivnika. a 1767 godine štampano je peto izdanje. Razume se. tanjirom. rukama. da se ne ližu prsti. car prola zi ulicama „da slavi Hrista”. ne braniti uporno svoje mišl jenje. da ne treba čačkati nos prstom. Ali ne treba Petru pripisivati takve namere. d a se viša klasa izdvoji od ostalog društva. da se ne brišu usta rukom. Ova „pl emićska znanja” uskoro će se prilagoditi u Rusiji i pomoći će. od u crkvenoj vlasti vidi jednu neprijateljsku snagu koju treba slomit i po svaku cenu. zajedno sa promenom nošnje. On dobro poznaje shvatanja crkvenih velikodostojnika koji okružuju nj egovu majku i koji su protivni svemu što potseća na moderna shvatanja. naviknut da se ne pokorava nijednoj di sciplini. nogama. Za jednu društvenu klasu koja treba da preuzme upravljanje zemljom i koju sam car silom privlači na dvor. mačevanju. U ovim neverovatnim lakrdijama i orgijama koje ih zbunjuju. Svakoga Božića praćen gomilom od 70 do 200 ličnosti. i da nosi na glavi jednu mitru ukrašenu nepristojnim likom Bahusa. kao protođakon. arhimandrita i drugih crkvenih ličnosti. da se ne čiste zubi vrhom noža. On čak sastavlja i podro bna pravila za ovu komedijašku ustanovu. a pokazao se kao njihov protivnik . ova knjiga je od neocenjive vrednosti. a kojoj je on želeo dati obeležje jednog političkog čina. viljuškom. Uostalom. već i zato „da sluge i sluškinje ne razumeju ništa od onoga što se kaže”. tražeći hranu i novac od domaćina koji bi mu otvorili vrata. i čitav im „konklavom” episkopa. Ono takođe uči „da ne treba pljuvat i pred drugima. koja je bila isto toliko grubo pros tačka koliko i skrnavna. Eto zašto on unosi u svoje 23 4 odnose sa Crkvom sve protivrečnosti i svu zbrku koje karakterišu prelazno doba ruske istorije i koje su nerazdvojne od njegove ličnosti. ipak on organizuje odmah po svome prvom povratku iz inostranstva onu čuven u litiju u kojoj je primorao svoga starog učitelja Zotova da igra ulogu „veoma komično g i veoma pijanog patrijarha”.” Ono potom daje složenija pravila o idealn o uglađenom čoveku: ne otkrivati drugima cilj kome se teži. želju da se oslabi ugled Crkve izlažući je potsmehu. Ma da on poznaje temeljno crkvene obrede. koje treba govoriti ne samo radi vežba nja. da govori. da pozdravlja. okruženog dvanaestoricom „kardinala” n aročito izabranih zbog njihovog opštepoznatog pijančenja i proždrljivosti. i ovu n epristojnu igru nastaviće on za vreme čitave svoje vladavine. on pokušava.

već ono rešava delimično i polit ički problem koji je Petra nagnao da tako radi i koji je jasno postavljen. ili na zvezde koje bi išle svojom putanjom ne primivši početni pot strek. Petar ustanovljava jedan „crkveni ko legijum” ili Sveti Sinod. on smatra da je takav starešina drugi v ladar. da postavi svoga kandidata.” Jamačno da se Teofan seća teorije patrijarha Nikona. cilj pravoslavne Crkve nije da umnožava. jednak u moći samodržcu. italijanski i francuski”..4 Ne samo da ovakvo shvatanje uklanja kanonski problem.bez uspeha. čak i kada . koji je u svojoj borbi sa carem Aleksejem tvrdio da je „duhovno iznad svetovnog”. već d a čuva nagomilano blago. on ne uviđa da se on meša u jednu oblas t koja ne spada u njegovu nadležnost i da samim tim on povređuje crkvene kanone. i Petar ne zaboravlja da se protivu njega vojuje „u ime samoga Boga”. Nije onda čudno što jedno tako tašto mišljenje potstr ekava na akciju i samog pastira. svetovni ruski teolozi iz XIX veka.) ne zavisi od dogmi. Ako se usvoji ovo gledište. čija će pravila napisati Teofan Prokopovič. bolja od one prve. Petar h oće da jednom za svagda svrši sa političkom moći Crkve. Prema tome. pa čak možda i veći od njega. Episkop rjazanjski Stevan upravljaće ubuduće poslovima koji se tiču šizme i jeresi. Iako priznaj u da je pitanje o tome ko je nadležan da razvija dogme isto toliko važno za katolike kao i za protestante. Kada izbije kakav razdor između tih dveju vlasti. Stevan 23 5 Javorski. prema narodnostima. Dogme su dovoljno proširi vali vaseljenski sabori. odaje takv e težnje.” O dnosno same osnove ovoga pitanja. zasenut ug ledom i poštovanjem koje uživa vrhovni pastir. lask ajući sebi da vojuju za samoga Boga. da oni dižu svoje poglede manje ka samodržcu nego ka vrhovnom pastiru.” Prilikom stvaranja kolegijuma. To su granice koje nas u ovome poslu sprečavaju da radimo ili da govorimo. menjajući crkvenu administraciju. jer narod ne ume da razlikuje duhovnu vlast od samodržne vlasti. narodna crkvena organizacija (autokefalna. Kada je godine 1717 Sorbona iskoristila carevo bavljenje u Parizu da mu podnese jedan projekt o spajanju Cr kava.. da se njegovi n eprijatelji „hvališu kako oni ne kaljaju svoje ruke. Izvesno je da je on naklonjen protestantskim težnjama i da stvaranje Svetoga Sinod a. staju naprotiv na stranu Prokopoviča. iskorišćuje tu priliku da indirektno ukori Petra odgova rajući teolozima sa Sorbone: „Čak i kada bismo mi hteli da otklonimo to zlo (odvajanje Crkava). koji je bio skoro isto toliko nazadan kao i Joakim. mi bismo u tome bili sprečeni apostolskim kanonom koji zabranj uje episkopu da preduzima ma šta bez odobrenja svoga starešine. — Episkopi koji rešavaju bez patrijarha liče na udove koji bi hteli d a se kreću bez glave. koji je „mnog o putovao i koji govori latinski. — njena unutrašnja ad inistracša ne može da pretstavlja kanonski problem. već je to samo jedno pitanje pr aktičnosti i korisnosti. i da je njegovo duhovno podr učje druga jedna država. čuvar patrijarhiskog prestola. sl avenofili Homjakov i Samarin. koje je kao i stvaranje kolegijuma posledica uticaja Henrika Fika. Po smrti patrijarha Ad rijana (u oktobru 1700). svi će sa osećati pre sa duhovnim p oglavarom nego sa svetovnim starešinom i usuđuju se da ustanu u odbranu prvoga. crkveni pravilnik što ga je sastav io Teofan Prokopovič proklamuje to na jasan način: „Otadžbina” — izjavljuje on u izlaganju p obuda za stvaranje Svetoga Sinoda — „nema da se boji od jednoga korporativno g skupa onih nemira i pobuna koje izaziva uprava jednoga jedinog duhovnog st arešine. jer je njoj tuđa i sama pomisao na „razvijanje dogmi”. Pošto ova Crkva „nema razvitka” — kako kaže mitropolit Serafim u sv ome odgovoru biskupu Palmeru. itd. Ali. januara 1721 godin e. kod kojih organizacija Crkve pretstavlja gla vni problem. koji se u ovom pitanju ne slaže sa Teofanom Prokopovičem i naginje ka kato ličkom tumačenju toga problema. nego ih posvećuju. ipak oni tvrde da se ovo pitanje ne postavlja za pravoslavnu Crkvu. veoma učenog episkopa Marcela. onda se ona može cepkati u besk raj. O n jegovoj reformi mišljenja su podeljena u ruskoj Crkvi. Prostosrdačni ljudi su toliko zavedeni o vim mišljenjem. autonomna. — „niti sistema” — kako kaže Samarin. naročito u ovako v ažnom poslu. čuvara i starešinu presvetoga patrija ršiskog prestola. Pet ar je već dovoljno moćan da nametne svoju volju: „Prikazi i razrjadi (nadleštva) patrija ršiski” — odlučuje on 16/27 decembra 1700 godine — „prestaju da postoje. „Od ovoga tre nutka Stevan Javorski postavljen je za „egzarha.

ipak je jedan od njih. kao što je učinio i u Senatu i drugim ustanovama. 5. — Žen e vojnika kažu: „Zar je to vladar? On je upropastio seljake i domove. Rumunija i Bugarska.” — I svi u horu ponavljaju : „To je proždrljivi džin. Pomoću arhiva Preobraženskog prika za. Njemu niko ne može umaći. Za Petrove vladavine ono dobiva sve veći obim i uzima na sebe nacionalno i socialno obeležje. To nezadovoljstvo ne postoji više samo u jedn oj društvenoj klasi. u drugim trenucima. koji ima odvažnosti” ima dužnost da strogo motri da se Crkva ne meša u državne poslove. Jedino stroga kazna izrečena nad strjelec-ima. Nemamo više vladar a”. kao što s mo videli. Svi su prop ali na splavovima (pri građenju pristaništa). koji treba da je „dobar oficir. Bojarev sin kaže: „Zar je to car? On nas primorava da vršimo vojnu službu. i to 23 7 po pustim putevima. Čudim se e dosad nije našao niko da ga ukloni. napast. već pitanje oslobođenja Crkve državnog tutorstva. i primorava nas da plačemo do kraja života. te se dakle javlja u verskom obliku. nema više srećnih dana. Zar nema smrti za toga ludaka! On samo ubija valjane ljude. a sad će ih i us — Drugi jedan kaluđer odgovara: „Ta slanina moraće da se plati kad-tad.” Da bi konačno potčinio Crkvu državi.” — Svešten „Bog zna šta se sve događa u našoj zemlji! Naša Ukrajina upropašćena je porezima. Kad bi ga neko ubio. i narodu bi lakn ulo. Kad je dobro raspoložen. učinio našu decu siročićima. oteraće nas na onaj svet. Do njegove smr ti oni se drže povučeno. On lično odlazi redovno na svoju dužnost: a niko da ga ubije. Ništa mu ne vredi što galopira kroz Moskvu. nego obuzima čitavo rusko društvo. go i se samo o rubljama. bio povlašćen. — Sebar kaže: „Ako poživi dugo. ali svaka nova žrtva koju on nameće stanovništvu. NEZADOVOLJSTVO ZEMLJE I CAREVIĆA Opšte nezadovoljstvo. što se nikad nije videlo u vreme naših oceva i naših predaka. to su neshv tljivi nameti.” — Seljak kaže: „Otkako nam ga je Bog poslao. 23 6 idu do prolivanja krvi. koji je neka vrsta ministarstva policije.” Ako su se svi društveni slojevi osećali podjarmljeni. Sad se okomio i na samoga Boga. za njih je pril ika da ispolje svoje nezadovoljstvo. ali on ne uspeva da ih uništi. Nekoliko navoda iz njegovog spisa pok azaće kako su razne društvene sredine odgovorile na Petrovu reformu. Ovaj ag ent. polurubljama i davanju komore. onda sve ide dobro. to bi bio kraj kuluku. To protivljenje ima korena čak u Niko novoj reformi. on je proždrao narod. car postavlja pri Svetom S inodu jednoga svog agenta. na koje se oslanjao razočarani narod. Život je težak. a ovamo uzima naše sluge i naše seljake za vojnike. Srbija. jer skida zvona sa crkava. sam. Otsada pitanje ponovnog uspostavljanja patrijarhata neće više biti pitanje uspostavljanja premoći Crkve nad d ržavom. koje je dobilo vid cezaropapi zma.” Čak se i prosjak pridružuje ovome horu nezadovoljnika: „Nemci su g a opčinili. istoričar Solovjev uspeo je da stvor i jednu upečatljivu sliku opšteg neraspoloženja. Pod nazivom „generalnog prokuratora Svetoga Sinoda” on se postepeno preobražava u pravog šef a crkvene administracije. — Kaluđer kaže: „Vladar je povešao strjelece kao što se veša slanina. kuće. Niko nema više mira”. noću. u ministra za duhovne poslove. — Već pri svojim prvim pokušajima da preobrazi narodnu nošnju Petar nailazi na žestoko protivljenje narodnih masa. počinju da se oporezuju banje. ali. Zato se nezadovoljstvo usredsređuje naročito u nižim društvenim re . košnice. oduzeo na m muževe. ipak će naposletku izgubiti glavu. Poslednji strje lec-i podneće svoj račun”. On putuje u svako doba. a sada se okomio i na sveštenike. Zar je to vladar? To je neprijatelj.4 Primeru koji je Rusija dala o ovoj nezavisnosti još u XVI veku sledovaće kasnije G rčka. on besni i mahnita. omoguća va caru da savlada svoje protivnike.

duvana —. i zato što nam se zabranjuje da ulazimo u crkve odeveni u star inska ruska odela. oni su potučeni u krvavoj borb . Oni koji upravljaju nama klanjaju se pred idolima. jedan trgovac. zbog ne mačkog odela. U svojim proklamacijama on poziva dobrovoljce ne samo d a „brane veru”. i ustanici izjavljuju „da tako veliki posao nije započet olako”. Ataman Bulavin napada odred Dolgorukova i uništava ga. Kozaci kažu strjelecima: „U vreme Stenjke Razina vi ste nas sprečavali u našem radu. — Raspoloženje kod kozaka je slično kao i kod strjeleca. Drugi atamani p okušavaju da nastave njegovo delo. a posle njihovog uništenja kod kozaka i inorodaca. i skupština pretstavnika velikog broja ovih varoši sastala se u cilju da započne ovu pobunu.dovima. i da se oni oblače prema svojim davnašnjim običajima”. ili još: „Ako vi počnete s jednog kraja. Uskoro potom i Donska oblast diže ustanak. njih su top ovi Šeremetjeva brzo urazumili.000 ljudi. pre svega kod poreskih obveznika. i posadskih iz Nižn jeg Novgoroda. iz Novgoroda po imenu Nosov učest vovao je tu. i smišljeno je da se car uhapsi na Donu i da se pre da sultanu u isto vreme kad i tvrđava Azov. stanovništvo sa Dona i Jaika pridružiće nam se. Sredinom godine 1705. pobunjenici šalju poruke kubanjskim kozacima i sultanu. staroverac.” Misao o ustaničkom pokretu odavno im se vrti po glavi. Jedan strjelec iz Moskve izjavio je kozacima: „Mi ćemo pobuniti ljude u Astrahanju. pored jednog moskovskog trgovca. jedan lažni Ivan (b rat Petrov). To su pre svega povodi koji su veoma uticajni u prvim godinama XVIII v eka: „Mi dižemo ustanak u Astrahanu u ime vere hrišćanske. niko neće moći da nam se suprotstavi.. Mržnja stare bojarske aristokratije ima sasvim dru go obeležje. ali opet bezuspešno. ne računajući ruske izbeglice. i Bulavin doživl juje poraz. Jedna naročita organizacija pretstavljala je razne r uske varoši. sad nema više nikoga da nam smeta”. već i da „žive slobodnim i burnim životom u stepi. Car se tuče sa Šveđanima. Proglas što ga pobunjenici iz Astrahanja upućuju kozacima navodi uzrok e pobune. Nemir i se šire i izvan prave Donske oblasti. lišili su nas nezak onito naših pomoći u žitu . za koga se misli da je još živ i koji „voli narod”. Pošto je Petar naredio da se oni popišu. pukovnik knez Dolgorukov poslan je godine 1707 na Don. izbija pobuna na najudaljenijoj granici na jugoistoku. pokušano je da se istakne jedan lažni pretendent.” Ali ima i skorašnjijih i stvarnijih pobuda: „Razrezali su nam namet od jedne ru blje na banje.. da dobro piju i dobro jed u.” Ova proklamacija nije imala mnogo odjeka. i mi smo im oduzeli njihove mnogobožačke bogove. Donski kozaci su se takođe uzdržali. Posle mnogih hapšenja izvršene su krvave kazne na licu mesta i u Moskvi. koja je jamačno izabrana namerno baš zbog svo je udaljenosti. Bulavin.. pod izgovorom „da oni nisu dobili ukaz koji se odnosi na brade i o delo. zato se između ovih dve ju grupa uspostavljaju neposredne veze. ceni svoje trupe na 100.133 m) na podrume. i što nas progone . Pobune. Veliki broj begunaca iz Rusije okupio s e bio u gornjem toku Dona. Jedan deo trupa koje su bile poslane protiv Bulavina prešle su na stranu neprijatelja. zatim kod strjeleca. a oni koji su ostali žele isto što i mi i veoma se raduju što ste došli. Caricin se uzdržao. Anciferova. Ustanak je bio brižljivo pripremljen. u ob lasti reke Dona. To je bio znak za opšti ustanak. od deset kopejaka po sežnju (2. po gradovima nema garnizona. (Usled ovih zloupotreba). dok Petar „voli bojare”. Još 1701 godine. i što nam seku kaftane. Ugliča i Simbirska. U julu 1708 godine on se ubija usred pobeđenih kozaka. a 23 8 druge smo uhapsili. Kozaci su smatrali ovo odašiljanje ruskih trupa kao nasrtaj na njihove stare slobode. Jedino su se gradov i Krasni Jar i Černji Jar pridružili Astrahanju. mi ćemo se pobrinuti za ona j drugi. Jedan deo stanovnika Astrah anja su se pokajali i molili za oproštaj. da se vrate svak i u svoje zavičajno mesto i da se poruše varošice zvane „uzvodne” koje su ponikle u toj ob lasti. i zbog posečenih brada. Središte ove pobune je varoš Astrahanj. Što se tiče ostalih pobunjenika. stara vera moći će da se uspostavi”. koji je zauzeo Čerkask.” Nasilja pobunjenika izazivaju naposletku negodovnje stanovništva. mi smo ubili izvesne starešine ( vojvodu Rževskog).. okružena sa svih strana inorod nim plemenima.

ali. da bi se zastrašilo stano vništvo. uzvodna oblast. carevića Alekseja. sko rojevići i tuđinci. Kažnjavanje pobunjenika je svire po: kozaci su vešani na splavovima. potisnuti u pozadinu od Petrovih štićenika. Petar je želeo da svome sinu pruži zapadnjačko vaspitanje. Po smrti cara Ivana i zatočavanja carice Evdoksije. i on često put a pokušava da suzbija naklonosti svoga sina hoteći da mu nametne sebe za primer. što ga približuje nezadovoljnom sveštenstvu. koji je promenio mišljenje. čas u Drezdu. te se mladi carević nadahnjuje idejama svojih rođaka po majci i Petrovih sestara. nezadovoljna aris tokratija polaže sve svoje nade u naslednika. već naprotiv voli da čita pobožne kn jige i da razgovara o verskim stvarima. kome oni moraju da se klanjaju i da ga pr opuštaju 23 9 ispred sebe. Njegov ispovednik. Godine 1705 Matvjejev piše iz Pariza da se tamo peva jedna pesma o Ivanu Groznom u koju se upliće i Petrovo ime: u toj pesmi se pripoveda kako je car naredio Menjšikovu da ubije carevića zato što je razgn evio svog oca. docnije sam se d ružio sa sveštenicima i kaluđerima”. čijim posredovanj em on održava vezu sa svojom zatočenom majkom. koji su svi b ili protivnici reforme. oni posmatraju plebejsku okolinu carevu i neuredan život tih skorojevića sa prezira njem i gađenjem. koji i ne sluti da će se proročanstvo iz pesme ostvariti posle trinaest g odina. oni odbijaju da priznadu njegov drug i brak sa livonskom zarobljenicom Katarinom i ne skrivaju svoje gnušanje na neotes ane careve ljubimce. Kozaci su izgubili igru. Nikakva opasnost ne preti više Petru od kozaka. oktobra 1711 godine. i kada mu je Aleksej jednoga dana priznao da je poželeo smrt svome ocu. mi slim da ona ima u sebi dobrote i da ovde ne bih našao bolju ženu. Z bog toga se njegova okolina nada da će se posle njegovoga stupanja na presto utišati politička uzrujanost i da će nastati jedno mirnije doba. prezire more i rat. Način živ ta carevića pokazuje koliko se njegove sklonosti razlikuju od sklonosti cara refor matora: on ne voli da putuje. Ign jatjev se ne usteže da odgovori: „Mi mu svi želimo isto to. Nezadovoljstvo plemstva i carevića. jeste vođ jedne grupe reakcionarnih svešt enika. Jakov Ignjatjev. Petar ga je oženio. one stare moskovske a ristokratije koju su bacili u zasenak novi Petrovi ljubimci. Svi nezadovoljnici nisu uporne pristalice starih predrasuda i veko vnih zabluda. Verenic a je rekla za svoga budućeg supruga „da on izgleda ravnodušan prema svim ženama”. koji su pušteni niz Don. spas ava život careviću. a to je nezadovoljstvo i otpor višeg staleža. Sve je ovo sasvim netačno: Menjšikov tuče i zlostavlja carevića.i kod Panšina (27 avgusta/7 septembra 1708 godine).. Nekoji od njih.” I ne pitajući svoga sina.000 ljudi je posečeno.. jer je narod potlačen”. Bar on Hijsen priča da je godine 1704 car pred njim zapretio Alekseju: „Ako vetar raznese moje savete i ako se ti protiviš da me slušaš” — kaže mu on — „ja ću te se odre iću se Bogu da te kazni i u ovom i u budućem životu”. čas u Beč ili Pariz. računaju se m eđu najobrazovanije ljude svoga doba. a da Menjšikov. Aleksej je pisao svome ispovedniku: „Pokoravam se volji svoga oca . Njih vređa carev privatni život. on ga je 3701— 1702 godine okružio strancima (Nojgebauer. odgovara Francuzima „da je ta pesma nedostojna naravi ne samo jednoga vlada ra. a Matvjejev.. Petar to zna. i pored toga što je izjavio da je izvršio naređenje. sa svoje strane. baron Hijsen) i pomišljao nekoliko puta d a ga pošalje u inostranstvo. princezom Šarlotom od Volfenbitela. koja je bila uzrok sukoba odvojena je od Donske oblasti i otvorena za useljavanje Velikorus a. a njihovim atamanima otsečena glava na Crvenom Trgu u Moskvi. kao što je Menjšikov. na veliku radost njegovoga oca. 7 do 8. već i jednoga čoveka iz naroda. — Osim narodnog nezadovoljstva postojalo je još jedno.” Ali ubrzo se odnosi među mladim supružnicima kvare: Aleksej voli da pije sa svojim prijateljima. a njeg . koji će se kasnije žaliti da je t aj ljubimac carev namerno usadio u njega sklonost ka besposličenju i pijanstvu. Ali njegovo neprestano o tsustvovanje sprečavalo ga je da lično nadgleda vaspitavanje svoga sina. i protivu njegove volje. Ovo nezadovoljstvo uzima većinom oblik jedne ozbiljne kritike Petr ove politike. „Od svoga detinjstva'' — izjaviće on prilikom saslušavanja po nj egovoj krivici — „ja sam živeo u društvu svoje majke i njenih službenica. kao knezovi Dmitrij Golicin i Kurakin.

ali one za n as znače najsmišljeniju kritiku koju su savremenici dali o Petrovom državničkom radu. oni su prisajedinjavali samo oblasti potrebne državi ili o pasne zbog razbojničkih najezda. ako bi se tako što dogodilo. jer 24 1 jedina zemlja koja bi mogla da pokuša napad s mora jeste Švedska. narod bi učinio sv e da se odbrani. Razume se. da ona nema da se boji nimalo neke najezde. a prusku brane dune. Uostalom.ova žena odbija da razgovara sa pijanim čovekom.” Otkuda njemu ovakve ideje? Ako bi se verovalo Vokerod u. Ne samo da plemstvo iz njih ne vuče nikakvu korist. pošto je rodila sina Petra. prava narodna politika sastojal a bi se u tome da se ne mešamo u tuđe poslove i da ne napadamo nikoga. On se više ne bi starao o floti i njenom održavanju i zadržao bi samo trupe po trebne za odbranu. geografski položaj Rusije je takav. Aleksej više ne krije da „ne samo vojni i drugi poslovi njegovoga oca. Za odbranbene ciljeve sasvim je dovoljna naša nekadašnja vojna organizacija. dok su Petrova osvajanja samo izvor briga i troškova. Nedostatak mišica svirepo se oseća po selima. Pre svega nezadovoljnici kritikuju spoljnu politiku. jer švedsku obalu brane stene. Kada je u oktobru 1715 godine Šarlota umrla. da je nepotrebno proširivati je. Kada ga obaveštavaju da će takve reči neko da ponovi i da njegovi prijatelji naposletku neće smeti više da se druže s njim. njen je muž već sklopio vezu sa jednom mladom seba rkom svoga domaćeg učitelja. bez ikakve koristi po Rusiju. jer bi se ostale p omorske sile odmah umešale da je brane. Još je besmislenije od Rusije da pokušava da igra ulogu nekakve pomorske sile.” Sv ojim prijateljima i Eufrozini on često puta kaže: „Petrograd neće dugo ostati u našim ruka ma. On ne bi nikome objavljivao rat i zadovoljio bi se nekadašnj om državnom teritorijom. Jedan iskrcani odred doživeo bi neminovno da mu saobraćajne vez e budu presečene čim bi se zaledilo pribrežno more. bilo bi isto tako besciljno napasti je. Ali i najsvirepiji protivnik koji b i opustošio našu zemlju ne bi učinio ni polovinu onoga zla što nam ga prouzr okuje izdržavanje jedne stalne vojske. koji ima padavicu. on bi stanovao u Moskvi. naprotiv. I raniji vladaoci o svajali su zemlje. Međutim. Eufrozina je otkrila njegov politički plan: „Kad bi postao car. i da je zbog toga on uvek želeo da otide nekud. Ali. Nikakva mornarica nije nam potrebna za odbranu obala.” On je uostalom ubeđen da će nje gov otac. Ovi razgov ori možda nisu imali onu veoma logičnu formu koju im pripisuje Vokerod. Isto tako je nekorisno izdržavati mo rnaricu u cilju napadačkog rata. Petrova osvajanja. uskoro umreti: „On će živeti još najviše dve godine”. kao što je činio u Doba Nemira. Bolje bi bilo da su ostavljeni kraj svojih plugova oni milioni ljudi što su žrtvovani ratu sa Švedskom i g rađenju Petrograda. Ni ko nas ne napada. i prijatelji moga oca biće nabijeni na koplja”. Nama ostaje samo čast d a prolivamo svoju krv za odbranu jednoga tuđinskog naroda. već i sama 24 0 njegova ličnost njemu su odvratni. Naša zemlja je toliko vel ika. Petrograd bi bio samo jedna ob ična varoš. kaže on. Što se tiče Danske. već šta više Livonci „igraju na našim glavama” i uživaju veće povlastice nego mi. Prema tome. a ona će uvek radije vršiti napad s kopna. Trgovačka mornarica takođe ne pruža n i najmanje koristi. čije je svedočenje objavljeno na dvanaest godina posle Petrove smrti. pošto se celokupna ruska trgovina obavlja posredstvom tuđinskih brodova. Nekadašnja osvajanja bila su istinska dobit iz ko je su država i njeni službenici izvlačili razne koristi. Eufrozinom. u ra spre i sukobe sa stranim državama. Ev o te kritike u glavnim crtama. ne povećavaju n imalo našu bezbednost i mogu samo da nas uvuku. takve ideje su često izražavane u „prijateljskim i poverljivim razgovorima” što su ih vodili obrazova ni prestavnici ruskoga plemstva. on odgovara: „Šta me se tiče. Bilo bi dakle bolje ostaviti sume upotrebljene na izdržava . Za vreme istrage koja je vođena protivu njega. koje je bilo nezadovoljno reformama. Bilo bi dovoljno da se ona samo gušće naseli. samo neka narod bude uz mene.

S druge strane. na koje treba paziti mnogo budnije nego na Švedsku. i kada je Moskva ponovo postala prestonica. Za v lade njegovih direktnih poslednika. U pogledu spoljne politike. Moskva je bliža P oljskoj i Turskoj. već upotrebljava sve to u svome domaćinstvu. kao što je bilo nekada. On ne prodaje ništa. veoma je tačan. već za čitav niz godina. njihov ton posta je plahovitiji: „Zbog lične ambicije cara. tovarna kola ne mogu dalje. kada nezadovoljnici govore o svojim staleškim interesima. Treba priznati da su ove kritike Petrovih savremenika mnogo ubedljivije nego sve ono što su protivu reforme mogli kasnije reći branioci drevnih ruskih običaja. Njegovi konji padaju od umora na putu. mi nikad ne uspevamo da uspostavimo red u našim poslovima. na primer . Većina o d njih su razumne i tačne. izuzev Petrograda. jer i najmanja taktička pogrešk a može predati prestonicu u ruke Šveđanima. Ali je okolin a Petrograda neplodna. pošto su cene u Petrogradu upravo skočile posle dolaska dvora. koja služi kao pristanište za sv e što ulazi u Rusiju. Sudstvo. jer potrošnja dvora pretstavlja sasvim malu cifru godišnjeg trgovačkog bilans a. pošto u ruskoj ekonomiji gotov novac igra manje važnu ulogu ne go dohotci u naturi. jer je primoravao zemljopos ednika da otsustvuje dugo godina i unosio je nered u njegove poslove. koji su plen kor upcionaša i lopova. Trgovina nema nikakve koristi od toga što je carski dvor u Pet rogradu. Namirnice za sopstvenika i njegovu poslugu. prevozni troškovi teško pritiskuju trgovinu. Premeštanje vladareve rezidencije u severnu prestonicu smatra se da je više od štete n ego od koristi. rezultati ovih nepotrebnih postupaka osetili su se mnogo jače. i što je još gore. Nas toliko pljačkaju. tako da dvor lišava trgov inu one dobiti koju bi joj mogao pružiti geografski položaj nove prestonice. „Jedan ruski plemić” — piše Voker od — „ne teži da stekne skupoceno ruho i nameštaj. On je svima i svakome nudio ruske vojnike. Mi smo primorani da ostavimo svoja imanja u ruke nepoštenih nadzornika. iako je tačno da je Švedska bliža Petrogradu nego Mosk vi. seljak u se isisava krv. a nas primoravaju da lično vršimo vojnu službu. međutim. finansije i čitava državna administracija. i tek će se po dolasku Katarine II na presto pojaviti prava ruska nacionalna politika. a seljaci ih ostavljaju i beže. glomazne sirovine koje su glavni predmet izvoza zahtevaju da prevozni troškovi budu što manji. Njemu je potrebno u izobilju hrane i pića ruskoga porekla. Sve to može on nabaviti u Moskvi skoro besplatn o ili po skromnu cenu. te je plemić prinuđen da dovozi iz velike daljine potr ebne namirnice i stočnu hranu. ovaj način gazdovanja bio je veoma nepodesan za preskup način života u prestonici i po vojničkim logorima. Isto tako pada u oči i korisnost od centralnog položaja Moskve . one su otprilike na istom ostojanju i od Moskve i od Petrogra da. što mu s tvara velike nezgode. da čak i kada dobijemo penziju usled bolesti ili st arosti. ono što je u Petrovom radu bilo veštačko i neprirodno ukazalo se jasnije n ego dotada. Najzad. savremena Rusija izgubila oblasti na Baltičkom Moru koje je Petar osvojio. što nas udaljuje od naših domova i naših porodica. Što se tiče ost alih stranih sila. mogli bi se lakše nadgledati u tako velikom centru kao što je Mosk va. a ova dva grada su podjednako udaljena od Rige. Podizanje te nove prestonice usred finskih baruština i inorodnog stanovništva mogl .nje mornarice u džepovima poreskih obveznika. Kada je. Opis domaćeg gazdinstva ruskih zemljoposednika. Isto tako. međutim. Petrove veze sa malim nemačkim dvorovima bile su mnogo prisnije nego što su to nalagali interesi Rusije. kao i nezgode i opasnosti što ih pruža položaj Petrograda. njegovih ministara.” Iz ist ih ovih razloga i zemljoposednici duboko mrze Petrograd. Ili je 24 2 pak on prinuđen da sve kupuje za gotov novac. Nasuprot tome. ipak to susedstvo nije bez velike opasnosti. i to po veoma visokim cenama. i to ne za vreme rat a. koji je odveć blizu granice . niti da se časti ukusnim ručkov ima i tuđinskim vinima. a seno i zob za njegove konje obilato daje plemiću njegova zemlja koja se nalazi nedaleko od va roši. lako je uvideti sve što je bilo veštačko i nekorisno u ćutljivoj. zatim mnogobrojna posluga i konji. neskladnoj i često nesmišljenoj delatnosti koju je Petar razvio u svojoj spoljnoj polici i svom radu na vojnim poslovima.

Bolje je da ono padne u deo jednom dostojnom tuđinu nego rđavom rođaku. Veber. Golicin negodovanje bilo isto toliko prirodno koliko i neizbežno. 24 3 Kažnjavanje Alekseja i smrt Petrova. zbog toga njihove kritike sadrže mnogo istine. sve je bilo uzalud . u kojoj bi živa spoljna politika. čija smo rasmatranja naveli. Austriski car. jedne tako siromašne i zaostale zemlje kakva je bila Rusij a. ili ćeš postati kaluđer.Elmo. — Petru su. s kojim je u srodstvu preko svoje žene. predočavam ti da ću te isključiti iz nasleđa. očima samo svoje neposredne potrebe. Inače. Međutim. dodaje on. iak o je on u mnogo čemu bio preteča svoga stoleća. Ali Petar ne pridaje veru njegovom odricanju: „Na tebe će uplivisati du gačke brade. pa da se vrati u Rusiju kao namesnik svome mlađem bratu. sad i am brata”. Petar. izaslanik Hanover a. Poznate su nam posledice ovih kritika: uprošćavanje odveć složenog i preskupo g upravnog sistema što ga je Petar bio ustanovio. nemoj hitati. odgovara jući mu — takođe pismeno — da se izričito odriče prestola. On namerava da sačeka Petrovu smrt. poziva svog sina da dođe k njemu. Videćemo i druge posledice. služi se Eufrozinom. Pre nego što je otputovao u inostranstvo. nego da postaneš kaluđer. „Inače. događaji koji su se odigrali za dva naredna stoleća opravdeli su ono što je u njoj bilo bitno. bila je prerana i premašala je mogućnosti i sredstva. Petar se sastao sa svojim sin om i obasuo ga savetima: „Razmisli. k oji nadvišuje Napulj. pa verujući čvrsto da je sigurnije ako ga ima kraj sebe. koja j e pošla s njim... Ja ću pričekati još pola godine. Sveopšta mržnja koja tinja očekuje samo da duhn . razume se. on šalje Alekseju jedan pisani ultimatum: „Ja sam čovek. on odlazi u inostrans tvo. i zato je od strane čove ka kakav je bio knez D. Na sam dan Šarlotinog pogreba. pošto je opisao zavere i atentate koji su skovani protivu cara. postupaću s tobom kao sa zločincem!” Aleksej pita za savet svoje prijatelje. M. a to će reći ciljeve koje je Rusija njihovoga doba bila sposobna da sebi postavi i da ih dostigne. i on daje svome ocu jedan o dgovor savršeno logičan.” Uvek zabrinut. jer je ono obznanjivalo jednu dalek u budućnost. pa prema tome moram umreti. Milioni duša priz ivaju u pomoć nebesku silu protivu cara. bolje je da pođeš pravim putem. i koliko već ima godina kako s tobom ne govori m! Ali ti ništa nije koristilo.” Sutradan je Katarina rodila sina. — „ili ćeš izme svoju narav. Savr emenici nisu mogli da shvate njegovo delo. Zbog njegove plahovite naravi. koji ne može mnogo da uspokoji cara: „Tražim da se zakaluđerim”. i ne samo korio nego i tukao.” On mu obećava. koji je dobio ime Petar. napominje: „U ovo j carevini sve će se jednoga dana završiti jednom užasnom katastrofom. kao što se otseca araženi deo tela. ništa nije pomoglo.o je izgledati kao ćudljivi prohtev jednoga despota koji se bio odlučio da prkosi za konima istorije i prirode. Aleksej. Onaj kome ću ostaviti u nasleđe ono što sam ja zasadio jeste jedan lenji rob koji je zakopao svoj talenat. da mu ostavio vremena da se iskreno pokaje. Njegovi savremenici. kome njegovo pri sustvo nije moglo da bude prijatno. Od tog tre nutka car se nosi mišlju da izmeni zakon o nasleđivanju prestola. ali nepredviđen. Koliko sam te puta k orio. njegovi odnosi sa sinom mo rali su neizbežno da se završe tragično. dodaje: „Hvala Bogu. živa spoljna trgovina i narodna mornarica bile neophodan uslov ruske narodne nezavisnosti. Petar je naslutio put na koji je sudbina uputila Rusiju. poznati uzroci nezadovol jstva. imali su pred. Ali će o vaj otpor biti samo privremen i neće moći da spreči Rusiju da se drži istoriske brazde k oju je Petar umeo tako duboko i tako snažno da zaore u još neobrađenom tlu svoje otadžbi ne. koje u ovom trenutku ne uživaju velike povlastice” — piše mu on. jer bez toga moj duh ne bi mogao da se uspokoji. koj i ga potsećaju „da se kamilavka ne može prikovati za glavu”. da bi ga privoleo da se vrati u Rusiju: on mu nagoveštava da će moći da se oženi Eufrozinom koju voli i da će moći posle toga da živi časnim i mirnim životom „na sel Izaslanici stranih država prikazuju u svojim izveštajima koliko je za Petra opasno da ostavi svog naslednika u životu i u slobodi. da će pričekati još neko vreme. Aleksej se tada odlučuje da beži i sklanja se kod austriskog cara Karla VI . dopušta mu da se sakrije u zamku Sant. čiji su špijuni pronašli begunca. Sve kritike koje smo naveli svode se na jednu: reforma koju je izvršio Petar. On zna da njegov životni zadatak ugrožavaju i njegov rođeni sin i nezadovoljnic i okupljeni oko ovoga.

Ne može se večito rušiti da bi se sve ponovo podizalo. carević je ispu stio dušu”. plemstvo i narod obožavaju carevića. i tek 14/25 januara 1725 godine. 31 24 4 januara/11 februara 1718 godine. ali razgovori među prijateljima.” Eufrozina otkriva carevićeve namere ko je smo već naveli. činovnike koje je on lično postavio. i sam Aleksej priznaje svome ocu: „Da su me pobunjenici pozvali. i 24 juna/5 jula sud ga osuđuje na smrt zato što je hteo „da se dočepa prestola pomoću pobunjenika. vrgnut na muke. On odlučuje da ga preda sudu sastavljenom od velikodostojnika i sveštenika i da ga zatoči u Petropavlovskoj tvrđavi. „u podne. koji je potom optužen za nekakvu beznačajnu krivicu i pogubljen 28 novembra/9 d ecembra. Nije se moglo dokaza ti da postoji zavera. I pored toga što je Aleksej uklonjen sa sveta. 22 i 24 juna/3 i 5 jula.” 26 juna/7 jula on je ponovo stavljen na muke u prisustvu cara i Menjšikova.e vetar pa da se rasplamti. proglašeno je da je Aleksej lišen svojih prava na p resto u korist njegovoga mlađeg brata. ali je sad odveć kasno. on sebi pripisuje pravo da po svojoj volji odredi sebi nasledni ka. Episkop Dositej izjavljuje u toku istrage: „Ja sam jedini dopustio da b udem uhvaćen u ovoj parnici. Sva lica za koja se pretpostavljalo da su n jegovi saučesnici podvrgnuta su ispitivanju. krvi i novca. a zatim i mučenju. da su oni spremni da v rate Petrograd i osvojene pokrajine i da zanemare onu mornaricu koja ga je stala toliko napora. Odmah po svo m povratku u Moskvu. i dalje je bio nespokojan. na nekoliko dana pred Petrovu smrt. 7/18 maja 1724 godine on priređuje krunisanje svoje žene Katarine. o kojima smo govo rili. pokušaće oni da se izmire. sa svojom željom da sve ra di on lično i da održi svoju nezavisnost prema utvrđenom poretku. često se otkrivaju i ukazuju na nade koje nezadovoljnici gaje da će Petar usko ro umreti. njegova džinov . Ispitajte šta svi nose u srcu. ako se dogodi da on umre. Osim toga. Pošaljite uhode u narod da slušaju šta se priča. U dane 19/30 juna. i njih nema ko da 24 5 zameni. čiju pohvalu Teofan Prokopovič objavljuje u delu koje nosi naslov: Osnovanost vladareve volje. sa ciljem da opustoši državu. Supruzi više ne opšte uzajamno. ali. car — čiji je sinčić Petar umro takođe (1719 ). cara (austriskog) i tuđinskih trup a. izvan ovoga režima i ovih činovnika. sa svojim duboko ukorenjenim navikama koje potiču iz drugog jednog stoleća.” Zbog toga se Petar. ali kao što piše Veber: „Sveštenstvo. Aleksej. on vidi samo prazninu. očekuje se samo da se javi neki vođ. ča k i za tvoga života. i to za života svoga oca. Ali ja neću imenovati nikoga. On već zna kolik o oni vrede.” Zaključci koje Petar izvlači jasni su: treba ukloniti carevića. priz naje sve što se od njega traži da prizna. on ipak oseća da je uhvaćen u jedan krug koji on više ne može da raskine kažn javajući ljude iz svoje okoline kojima je poklonio svoje poverenje. Iako mu više ne preti neka p rava zavera. koja je u svome početku ličila na oduzetost. prizna o je Menjšikovu i Apraksinu da on savršeno dobro zna koliko se njih obojica ne slažu s a merama koje je on preduzeo i. I sami običaji su se iz menili. stanuju odvojen o.” Istrazi je sledovao čitav niz pogubljenja. Oko sebe vidi on jedan režim koji je on sâm stvorio. ja bih se odazvao njihovom pozivu. Istoga dana. upravnikom njegove lične kancelarije i bratom njegove nekadašnje drag ane. i Petar lažno prestavlja strancima da je njegova smrt bila posledica nekak ve užasne bolesti. vraća iz inostranstva kao neumoljiv osvetnik. i svakome je poznato da testament ca rev neće biti izvršen posle njegove smrti. Petar je postao kao neki anahronizam. Ukazom od 5/16 februara 1722. ne obeduju za istim stolom. Ali šest mese ci kasnije njemu dolazi do ušiju šaputanje kako carica održava nedopuštene odnose sa lepim Monsom. isto kao i 1698 godine. Kada je pošao na put 1719 godine. Događaj sa Monsom pokazuje Petru koliko je on usamljen.

i same osnove sastava tih grupa bile izmenjene. dao je znak da mu se donese harti ja i uspeo da napiše samo ove dve reči koje su se mogle razaznati: „Dajte sve”. Zatim je pozvao svoju kćer. ali nije mogao da izgovori ni jednu reč. koje teži da potčini državi socijalne grupe namećući im javne službe i . up otrebljena je prviput pred kovčegom preminuloga cara. Pošto se ispovedio i pričestio. Anu Petrovnu. dosledan sam om sebi. koje je ostalo otvoreno i koje će biti rešeno silom . (Kraj prve knjige) 24 6 I X . Dovršavajući preobražaj nekadašnje patrijarhalne monarhije Rjurika u adm inistrativnu monarhiju. nije se do poslednjeg trenutka mogao odlučiti da se koristi svojom „vladarskom voljom” da odredi sebi naslednika. Godine 1722 njegovo zdravlje bilo je konačno porušeno.ska snaga poljuljana je usled njegove grozničave delatnosti. Sudbina Petrove reforme veza na je za pitanje nasleđa prestola. O D K A T A R I N E I D O K A T A R I N E I I Nova uloga plemstva.reforma Petra Velikog imala je odjeka na socijalnu organ izaciju. doba svemoći garde. — Sa drugom četvrti XVIII veka otvara se nov period socijalne i storije Rusije. Izdahnuo je 28 januara/8 februara. pošto je već izgubio moć govora. i svi su računali da će on uskoro umreti . Ova društvena sila. Njegova smrt nastupila je posle jednog žestokog nazeba što ga je dobio kada je spa savao jedan čamac koji je bio potonuo u reku. osnovno načelo pod ele na staleže. koja tek što beše ponikla. 27 januara/7 fe bruara 1725 godine. pokušao da joj diktira. Nastupa novo doba. Iako su izvesni položaji u državnoj upravi razdeljeni među socijalne grupe na jedan nov način. Umro je kao što je i živeo. a naročito usled burnih pirovanja kojima se odavao još od svoje mladosti.

ono igra g lavnu ulogu u mesnoj upravi. Ako on tada. koja je bila obasuta novcem. Ove dve kandidature maskiraju suparništvo ovih dveju plemićskih grupa koje. kandidaturu Katari ne. jer ukoliko plemići stiču sve nove i nove p ovlastice. postavili su Menjšikov i najbliži saradnici cara-reforma tora. i upinje se da dokaže da njoj. da pristalice Petra Aleksejeviča ocenjuju da je pametnije ćutati. one prve dve stu pile su u međusobnu borbu odmah po smrti Petra Velikog. ostalo je netaknuto i postalo je čak neumitnije nego ikad. I tako je Katarina proglašena za caricu Rusije uz dobovanje doboša garde. Ali. Tu je zatim plemstvo sa „dodeljenom titulom”. po načinu života. da bi nagradio njihovu darovitost i njihove sposobnosti. Ove plemićske grupe se veoma razlikuju međusobno po svome poreklu. koje teži da se približi prestolu i da vrši jači uticaj na vladu. postavila je aristokratska partija davnašnjega porekla. ne obazirući se na z akonske podrobnosti. imajući povlastice. Garda. Tu je najzad „službeno” plemstvo. koje je on uzdigao na stepen velike vlastele. no ona se. od oficirske diplome ili zvanja osme klase u Tabeli rangova. On otpočinje pohvalu Katarine. takvi su saradnici Petra Velikog. po smrti Petra Velikog. u noći između 27 i 28 februara/10 i 11 mart a 1725 godine da bira novog cara. Ti znaci ispoljavaju se u obliku borbe između suparničkih grupa u samom plemstvu. on to čini stoga što se lično boji da mladi Petar bude izabran. drugu. Dok je on držao svoj govor. Tolstoj je uzeo reč. KATARINA I (1725—1727) I PETAR II (1727—1730) Stupanje na presto Katarine I. Dve kandidature su postavljene: 24 7 prvu. mladoga Petra Aleksejeviča. utoliko jaram ropstva postaje teži. okuplja se u dvoru. u socijalnom pogledu. a nijedan organ nije zakonski vlastan da bira novog vladara. Ipak. ljudi bez imena i imanja. Porodične tradicije nagone ih da sebe smatraju za prirodne saradnike careve. Či m je stanje cara na samrti postalo beznadežno. Ko je nadležan da izabere jednoga od ova dva kandidata? Petar nije označi o svog naslednika. Porobljavanje seljaka od strane zemljoposednika pojačava se sve više. plemstvo počinje da se oslobađa postepeno obavezn e vojne službe koja mu je nametnuta. oslanja sve više na pov lašćeno plemstvo. koji treba da učestvuju u visokoj upravi države. pripada sasvim opravdano nasleđe prestola. pošto je on bio glavni izvršilac vo lje Petra Velikog prilikom osuđivanja carevića Alekseja na smrt. kandidaturu carevog unuka. po zadi svakoga kandidata. vernoj životno j drugarici Petrovoj. Gardiski oficiri ispunjavaju d voranu gde se držala skupština i propraćuju Tolstojev govor tako ratobornim uzvicima i gestovima. koja se tada prv . sina carevića Alekseja. sastavljeno iz najrazliči tijih društvenih slojeva i čiji je izvestan broj pretstavnika proizišao iz najnižih društv enih redova da bi se popeo do vrha društvenih lestvica. iako član jedne veoma stare porodice.novčane obaveze prema državi. Kada su pretstavnici stare aristokratije predl ožili mladog Petra Aleksejeviča. velika vlastela. čiji su pretstavnic i kneževi Dolgoruki i Golicin. koji je sebi pripisao pravo da po svojoj volji odredi sebi naslednika. ostavio je sudbinu prestola nerešenu. koja će se završiti i dobiti zakonsku potvrd u za vladavine Katarine II. zemlje i robove. Prvi znaci ove evolucije. 1. gardiski pukovi pod oružjem opkoljavaju dvor. nisu njegov a rasmatranja izazvala donošenje odluke. javljaju se odmah po smrti Petra Velikog. Tu je pre svega staro plemstvo sastavljeno o d potomaka starih plemićskih porodica. po naredbi Menjši kova stiže svečano da podupre Katarininu kandidaturu. sa titulama ili bez njih. U političkom pogledu Rusija je i dalj e apsolutistička monarhija. od vremena Petra Velikog od položaja u drž vnoj upravi ili čina u vojsci. zahvaljujući njihovim ličnim v ezama sa vladarima. radi sporazumno sa najbližim saradnicima Petra Velikog. po glavnim svojim interesima i težnjama. čije plemićske titule zavise. kontrolišući čitav narodni rad. druge žene Petra Velikog. no koji nije imao vremena da ga izabere. Ako je ova treća grupa i ostala privremeno u zasenku. druge supruge Reformatorove. teže da se dočepaju vlasti. — Petar Veliki.

Katarina je bila nesposobna da bude njegov poslednik. Ugovoreno je da Menjšikov privoli Katarinu da prizna za naslednika prestola kand idata ove grupe. Nekadašnji povremeni skupov i velike vlastele. on pušta na volju najgorim sklonostima svoje prirode. Anom Petrovnom. i uspeva u tome . i ona je postala za cara veoma pogodna supruga za vreme njegovih ratnih pohoda. Ali. Stvaranje Vrhovnog Tajnog Saveta. U domovima Golicina i Dolgorukova. već joj s amo daje nov pravac. prima na sebe da stvor i jedan kompromis. Apraksina. da ovaj bude verenik Menšikovljeve kćeri. U početku. taj vešti dvoranin. — Svakome je jasno da je Katarina nesposobna da drži državnu k rmu. Dok je ovaj bio u Kurlandiji. Uskoro stanje postaje sasvim zategnu to. za koju je Tolstoj mislio da ju je utišao. — Stvaranje Vrhovnog Sa veta ne prekida borbu partija. Devet dana posle njegovog ustanovljavanja. on otuđuje od sebe simpatije svoje okoline. članova stare aristok ratije i vojvode od Holštajna. Menjšikovljeva diktatura. Iako to veće ne ogra ničava caričinu samodržnu vlast. Pun oholosti i nadmenosti . vojvoda od Holštaj na naimenovan je za člana toga Saveta. Ona je bila i ostala prosta livonska seljanka. carski ambasad or Rabutin preduzima da zbliži Menjšikova sa starom aristrokratijom. koji se završavaju stvaranjem jedne nove državne ustano ve. zahvaljujući s vojoj skromnoj naravi. Tolstoj. ono ipak ima znatna prava: sve poslove. Golovina. Stvaranje ovoga saveta. On odmah pokušava da u njemu igra prvu ulogu i da potisne Menjšikova u pozadinu. njena vladavina je ustvari diktatura Menjšikova.. D a bi otklonio tu blisku krizu. izuzev tajnih . trudila se da onemogući vojvodin uticaj. on se bezobzirno obogaćuje na štetu državne blagajne. Postavši stvarni vladar. čija je dužnost da rukovodi glavnim tekućim poslovima. ma da je bila savršena drugarica Petrova. Kao samodržna carica.iput umešala u politiku. pored toga što je zadovoljavalo jednu pot rebu. Menšikovljeva diktatura je nepodnošljiva za vojvodu od Holštajna. On udešava čitav niz sastanaka između Menjšikova. Petra Aleksejeviča. — Na dan 8/19 februara 1726 godine ustanovljen j e Vrhovni Tajni Savet. koji je bio neka vrsta veća sastavljenog od šefova najvažnijih grana državne uprave i za kojim se odavno osećala potreba. Ono je za sebe zadržalo pravo da raspravlja o gl avnim pitanjima iz unutrašnje i spoljne politike. Ono potiskuje u drugi red Senat. kne za Dmitrija Golicina i Ostermana. Da bi ovoga usamio. pr etresaju se planovi o državnom udaru. obdarena prirodno živim duhom i pouzdanim taktom. koji se u Petrogradu oženio ćerkom Petra Vel ikog. Ovaj daroviti skorojević b io je poslušan pomagač u rukama jednoga gospodara kakav je bio Petar Veliki. S druge strane. To veće bilo je sastavljeno isprva od šest članova: Menjšikova. vojvoda znatno p ojačava svoj uticaj i uspeva da dobije komandu garde. Menjšikov smatra za potrebno d a obezbedi sebi saveznike. i izgleda da se govori o ograničavanju samodržne vlasti u korist visokoga plemstva. bili su preteča i kao neka zamena o ve ustanove. za vladavine Petra Velikog. Beskrajno gr amziv. koja tek što je bila zaključila ug ovor o savezu sa Rusijom i koja se pribojava da bi savezništvo između Holštajnskog voj vodstva i Rusije moglo da odvuče ovu u međunarodne kombinacije štetne po austriske int erese. mora ono da ispita pre nego što se podnesu carici. ona je neminovno morala da postane slepo oruđe u tuđim rukama. Zbliženje između Menjšikova i stare aristokratije. i koji sanja o tome da stavi sebi na glavu carsku krunu. ona se bila zadovoljila m estom koje joj je bilo dodeljeno i podnosila je bez roptanja nezgodne ćudi svoga s upruga. ali je bila savršena neznalica u državnim poslovima. Nju je Pet ar uzeo najpre za svoju draganu iz Menjšikovljevog saraja. njegovi ukazi imaju istu važnos t kao i caričini. Petar je bio iskreno privržen toj ženi. Stara aristokratija nije se pomirila sa 24 8 svojim porezom. svojoj izdržljivosti i veselosti. U isto vreme Austrija. kao i na tajnim skupovima. i da će d . čiji su poljupci jedino mogli da utišaju njegove užasne nastupe ludačkoga besa i njegove histerične trzaje. imalo je za cilj takođe da oslabi ličnu diktaturu Menjšikova. koji od „Upravnog” postaje „Visoki” Senat. Tolstoja.

svoju kćer Katarinu. Namah se veličina Dolgorukih ruši po put kuće od karata. bio je upravljen naročito na dve tačke : s jedne strane na smanjivanje državnih izdataka i rasterećenje poreskih obveznika . Sin Alekseja Grigor jevića Dolgorukog. uz pripomoć Nemca Fika. kako ga nazivaju njegovi ne prijatelji. veoma je nepouzdan. o n se zadubio u proučavanje političkog ustrojstva Švedske. u Berezov. Međutim njihov položaj za koji imaju da zahvale samo nji hovim ličnim vezama sa mladim carem. To je triumf za Dolgoruke. i šalje ga u progonstvo. Katarinu Dolgoruku. On sanja o tome da visokome plemstvu dadne prevagu u rukovođenju državnim poslovima. zadržao je prvo mesto kraj carskog prestola. i dalje se ponaša prema caru kao prema nerazumnom detetu i opovrgava njegov a naređenja. usamljen u svome kabinetu za rad. Pre svega. vređaju ceo svet svojom nabusitošću i be zočno pljačkaju državnu blagajnu. postavši blizak prijatelj mladoga cara. on je ostao po strani. Menjšikov se prema svima ponaša nadmeno desp otski kao kakav zamenik cara. a potom u Sibir. Reforme Vrhovnog Tajnog Saveta za vlade Katarše I i Petra II. koji će ogr aničiti apsolutnu 25 0 carevu moć. — Rad Saveta.o njegovoga punoletstva namesničku vlast vršiti Vrhovni Tajni Savet. najpre na njegovo imanje na kraju Rusije. Doklegod su Dolgoruki uživali vladarevu naklonost. veoma su uzrujani zbog ovih pl anova. Nariškinom i drugima. 6/17 maja 1727 godine Katarina 24 9 umire. ali jednu prevagu za koju ono neće imati da zahvaljuje samo svojim lični m vezama sa carem. oni snuju zaveru da onemoguće te planove. već mu daje za verenicu umesto kneginjice Menjšikov. gde će i završiti svoj burni život. Tada stupa na pozornicu starešina druge jedne aristokratske porodice. pročitan svečano. careva verenica prema kojoj car ne gaji nikakve osećaje. u Belom Mor u. Vasilij Lukič Dolgoruki i on postaju članovi Vrhovnog Tajnog Saveta. Njegova kći. jer njegova vernost sta rim običajima i ruskim shvatanjima spojena je sa njegovim najživljim interesovanjem za zapadnjačke političke ideje. Posle jedne žestoke prepirke. a vojvoda od Holštajna mora da se povuče u svoje vo jvodstvo. Petar II oduzima mu odjednom sve titule i sva zvanja. koja ga mrzi. — Menjšikov. i koja će biti zajemčena jednim aristokratskim Ustavom. Stupanje na presto Petra II i diktatura Dolgorukih. ne uviđajući opa snost. Ovaj starac je neobičan tip aristokrate. on je iskoristio tu priliku da o bjavi svoje političke planove. Taj „veoma oholi Golijat”. Sa Devijerom. pada takođe u nemilost. gde će i umreti. Smatrajući već da je presto njihova nasle dna baština. Kneževi Dolgoruki pripremaju njegov pad. On želi da ostane diktator i raču na da potčini sebi Vrhovni Tajni Savet. knez Dmitrij Mihilovič Golicin. a sutradan je njen testament. Poljske i drugih evrop skih država. on se oslobađa za verenika: Tolst oj je prognan i zatvoren u kazamatima manastira na ostrvima Solovki. uspeva lako da pots takne njegovo samoljublje protivu Menjšikova. kneževi Dolgoruki idu za primerom Menjšikova i ponavljaju njegove pogreške: oni zloupotrebljavaju prema drugima svoju moć. Ivan. Buturlinom. Vojvoda i Tolst oj. koji se pribojava Petrovog dolaska na presto. Ali Menjšikov otkriva na vreme njihovu zaveru i preduzima potrebne me re. ne obazire se na to što na prestolu sedi kandidat stare aristokratije. kao budući tast novog a cara. A ovaj. koji nij e bio prekidan raznim događajima političke borbe. U svojoj pometenosti oni vrše jedan očajnički pokušaj: sastavljaju lažan testament kojim Petar II proglašuje za caricu svoju verenicu. koji sadrži odluke koje je Menjšikov utvrdio za jedno sa starom aristokratijom. Ne samo da mu on nameće sv oga sina Ivana za ljubimca. prijatelja i druga u uživanjima i razvratu. Petar II proglašen je za cara. Alek sej Grigorjevič raspolaže carem kao kakvim porodičnim dobrom. U noći između 18 i 19/29 i 30 januara 1730 godine Petar II umire od boginja. Kada je trebalo naći zamenika Petru II. Uveren u čvrstinu svoga položaja.

Čitav niz odluka ima za cilj da poveća slobodu trgovine i indu strije: trgovina solju i duvanom. Ane i Jelisavete. Mihail Vladimirovič Dolgoruki i maršal Mihail Golicin. Savet je smanjio broj i osoblje državn ih kolegijuma. plemiću zemljoposedniku — proučava se temeljno. reguli san je i menični sistem. a njihovim činovnicima odobrio. pred krajnjom složenošću toga probl ema nije odlučena nikakva reforma. stanuje u Mitavi. utoliko će više moći da daje svome gospoda ru. i još na toj istoj sednici utvrđuje uslove ili „članove” koje će Ana mora ti da potpiše. jer je smestio u varoške kasarne pukove k oje je Petar Veliki bio razmestio po gubernijama i nametnuo njihovo izdržavanje st anovnicima okruga. vojvode u oblastima i okruzima. ANA IVANOVNA (1730—1740) Anino stupanje na presto i Članovi iz 1730 godine. ukinut je. Savet je odobrio između ostalog jednu stvar nu olakšicu zemljoposednicima i seljacima. jer ukoliko seljak bude manje plaćao državi. a „glavni” magistrat je ukinut. a administrativna organizacija uprošćena što je mog uće više usredsređivanjem upravne i sudske vlasti u ruke jednog istog činovnika. U oblasti finansija. imanja i čast i bez prethodnog suđenja. Posle kratkog ustezanja Savet prih vata ovaj predlog. dok su ostali plemići. tome Savetu prepustiće ona upravu nad vojnim snagama. U oblasnoj administraciji ukinut je sistem mnogostrukih ustanov a što ga je zaveo Petar Veliki. i ta komisija daje pravo ovim plemićim a da trguju poljoprivrednim proizvodima kako u unutrašnjosti zemlje tako i u pogle du izvoza. a sa druge strane na iznalaženje mogućnosti da se olakša uprava nad imanjima onim plemićima koji su usled obavezne vojne službe morali da žive daleko od njih. U njima se zahteva da se Ana. otsustvo od godinu dana da otidu na svoja imanja i srede svoje lične poslove. Vasilij L ukič Dolgoruki i Dmitrij Golicin. Nasuprot tome. ali. Aleksej Dolgor uki okolišno ukazuje na testament Petra II. da dodeljuje činove iznad pukovničkog.. — Čim je Petar II umro. pošto je otvoreno izjavio da je taj dokument lažan i odbi o mogućnu kandidaciju dveju kćeri Petra I. Ove reforme interesuju isto toliko plemiće koliko i trgovce . 25 1 2. kako bi se ograničila njena vlast u korist Vrhovnog Tajnog Saveta. koje je Petar I dodelio umirovljenim vojnicima. U isto vreme. smanjivanje seljačkog poreza — što je interesovalo takođe i plemstv o. izabrani opštinski magis trati potčinjeni su vojvodama. kao udova vojvode od Kurlandije. Savet ukida zakon Petra Velikog kojim se oslobađaju ropstva seljaci i sluge vezane za zemlju koji dobrovo ljno stupe u vojsku. U oblasti centralne državne uprave. koja. izvesne službe koje su u vezi sa prikupljanjem poreza. je dan jedini je trgovac.seljaka. Ali Dmitrij Golicin. Osterman. zato što su one rođene pre venčanja Katarine sa carem. Ipak. pod pretnjom da bude svrgnuta s prestola. bez čijeg pristanka ona neće moći da objavi rat. putem naizmeničnog smenjivanja na dužno sti. koji je tobože zaveštao presto svojoj vere nici. monopol izvoza. što ga je Petar Veliki dodelio Petrogradskoj luc i. da će uvek zadržati kraj sebe jedan Vrhovni Savet od os am članova. trgovci gube svaku autonomiju. uistini. Vrhovni Taj ni Savet okupio se u dvoru na noćnu sednicu da raspravlja o nasleđu prestola. kćer cara Ivana V i neća kinju Petra I. da razdeljuje državnu zemlju i da naređuje isplate iz državne blagajne. pored kojih su pozvani još i maršal Vasilij Vladimi rovič Dolgoruki. Što su ovi „članovi” bili . p onovo su nametnute varoškim trgovcima i zanatlijama. mesne administracije dobile su u širokim razmerama jedno pravo koje je dotada pripadalo isključivo kolegijumu za plemićska dobra. neće ponovo udati i neće naimenovati svoga naslednika — što znači d a monarhija postaje izborna. ni da zaključi mir. na veliki uštrb zemljop osednika. ali su izvozne carine tamo niže nego u pristaništu Arhangelska. a to je pravo da potvrđuju beležnička akta koja se odnose na ustupanje zemlj išnih poseda. od sedam članova Specijalne trgovačke komisije ustanovljene u to doba. predlaže za vladarku Anu Ivanovnu. guberna tora u gubernijama. da lišava plemiće života. oglašuj e se za slobodnu. Aleksej Grigorjevič. Njega tada sačinjavaju samo pet članova: Golovin. da zavodi nove poreze. On u ist i mah izjavljuje da njoj treba postaviti tačno određene uslove. koja je dotada bila monopol države. Na direktnu korist seoskoga plemstva.

a to će reći n strojstvo državne uprave kakvo je uvedeno u Švedskoj 1719 i 1720 godine i na kraljevsku zakletvu Fridriha I. Po čitavoj varoši obrazuju se skupovi na kojima se živo raspravlja. Zatim jedan od prisutnih izražava želju da se načela toga no voga režima podvrgnu opštoj diskusiji. uzrujavaju s e. Ovi predlozi. Članovi Saveta odlučuju da se ova reforma izvede u šta većoj tajnosti. da bud e podvrgnuto javnom ispitivanju čitavoga plemstva okupljenog u Moskvi. ma da je Moskva opkoljena gardom i ma da nikome nije dopušteno da u nju uđe ili iz n je iziđe. komešaju. poput kakve dvors ke spletke snovane u prisenku. ovi „članovi” stvoreni su direktno po ugledu na švedske „Akte”. sa neznatnim razlikama . a za to vreme jedno izaslanstvo. ali su stigli na njegov pogreb. Ledena tišina zavladala je priliko m toga čitanja. koje predvodi Vasilij Dolgoruki. naprotiv. smatra za korisno da načini jedan ustupak: svaki će moći slobodno da sastavi svoje predloge i da ih podnese Vrhovnom Tajnom Savetu.. tajna je ipak nekako otkrivena. Ovi plemići. da se uporedo poveri i vladaocu i Senatu vrhovna vlast donošenja zakona. počinju da se savetuju o situaciji. vladareva vlast biće jas no ograničena u korist Saveta osam članova. — sastaje se zajednička skupština Saveta. tako se ovde jasno ispoljava želja da oligarhiju stare aristokratije zameni samovlada viših činovnika. kao i senatori. koja prima krunu i potpisuje „članove” — iako je unapred rešena da ih se otarasi čim bude mogla. Istoga dana. oni to čine pod uslovom da senatore i savetnik e takođe bira skupština sastavljena od prestavnika celokupnoga plemstv a. vođa sveštenstva arhiepiskop Teofan i državni tužilac Jagužinski šalju izaslanike da obaveste Anu Ivanovnu da su „članovi” potekli od članova Saveta. ne bi bili birani. organa aristokratske oligarhije. Kada je stigao odgovor od Ane. a drugi za ograničavanje apsolutne vlasti. uzrujanost se sve više širi. ne spominjući ni jednom rečuju one čuvene „članove”. Oni su bili pošli da p risustvuju venčanju Petra II. i da ta skupština ima pored ostalog i pravo da pretresa projekte za .brzo sastavljeni ima se zahvaliti proučavanju ustava stranih država koje je vršio Goli cin. Plemići odmah počinju da sastavljaju predloge za reformu. koji bi se zamenio Senatom od trideset članova koje bi bi rala opšta skupština plemstva. za jedan više reprezentativan sistem. ali u korist celokupnoga plemstva. Moskva je u tome trenutku prepuna plemića iz unutrašnjosti. jedan zajednički sistem: iako predlažu da se zadrže i dalje Senat i Vrhovni Tajni Savet povećavajući broj njihovih članova. Senata i građanskih i vojnih velikodostojnika 2/13 februara. koje nazivaju poljskim nazivom šljahta. Predlog visokih činovnika koji ne pripa daju staroj aristokratiji predlaže da se ukine Vrhovni Tajni Savet. od kojih bi naizmenično zasedavala jedna trećina i koji. čiji su mnogi prestavnici sasvim skromnoga porekla. Golicin. i pored garde koja čuva stražu na izlazima iz varoši. odlazi potajno u Mitavu da ponudi krunu Ani i da joj predloži uslove. od kojih nam je ostalo sačuvano dvanaest — mogućno je da ih je bilo i više. Ob javljivanje planova Saveta ih je najzad strahovito uzrujalo. Golicin je tu pročitao Anin pristanak i „članove” koje je ona potpisala. Razume se. — pokazuju razna polit ička shvatanja tadanjega plemstva. Uzalud članovi Saveta pokušavaju da prekinu to o kupljanje plemića. Drugi propovedaju. Od tog trenutka kriza ula zi u svoju odlučnu fazu. već određivani po slobodnom nahođenju. a ne samo u korist stare aristokratije. Sa njima stupa na 25 2 pozornicu treći element plemstva. Ujutru 19/30 januara oni stavljaju do znanja skupšt ini sastavljenoj od višeg sveštenstva i visokih državnih činovnika izbor Ane Ivanovne . i najzad. službeno plemstvo. Jedan jedini predlog traži ukidanje Vrhovnog Tajnog Saveta. Sinoda. Ostale predlozi izjašnjavaju se. da s e radi upravljanja tekućim poslovima ustanovi jedna skupština od sto članova. Uistini. ali se nezadovoljnici cepaju u dve stranke: jedni su za održavanje autokratskog režima. I zaista. Niko nije zadovoljan planovima Saveta. to pitanje izlazi iz uskoga kruga Saveta osmorice. a da nar od u tome nema nikakvoga udela. osećajući neprijateljsko raspoloženje skupštine. pa da se na čelo državne uprave stavi Senat. da se broj senatora povisi na dvadeset i jedan.

ona pada u oči muškim crtama svoga lica. i njen stric. Ostermanova propaganda iskorišćuje pre svega činjenicu da su se mnog i plemići pokazali još u početku tih događaja ubeđene pristalice apsolutne vlasti. Na dan 25 februara/8 marta plemići u gomili dolaze u Vrhovni Tajni Savet i zahteva ju da njegovi članovi pođu sa njima u dvor. da svi zahtevaju da se utvrdi t rajanje obavezne službe. iako pristaje da poveća broj članova Saveta. Ja znam da ću biti žrtva toga. Ali ona iskorišćuje svoje sposobnosti. Uostalom. Najzad i naročito. ali oni zbog kojih ja moram da plačem. Golicin istina pokušava da vodi računa o težnjama plemstva i da poveća broj članova Saveta predviđen prvobitnim „članovima”. njegovi ustupci su odv eć zakasnili. Osterman dobro zna da se svi predlozi. 25 4 Carica i ljubimac. Ta prop aganda tvrdi takođe da u većini predloga što su ih izradili plemići nije jasno i određeno iznesena ustavna teorija izražena u „članovima” i. Ali ovi pokušaji za izmirenjem ne mogu da imaju uspeha. On otuda opravdano izvlači zaključak da bi se ve lika većina plemića rado odrekla ograničenja apsolutne vlasti. cepajući pred celom skupštinom „članove” koji su ograničavali njenu moć izjavljuje da će vladati kao autokrata. ipak ta nejasna formula ne može značiti ograničavanje apsolu tne vlasti. jer on neće da popusti u glavnom pitanju 25 3 koje ozlovoljava novo plemstvo. zatim stvaranje jedne škole name njene plemićima. kada su gardiski oficiri zazveckali sabljama i zahtevali da se odmah uspostavi apsolutna vlast. cenio je njenu inteligenciju. jer ono što je očekivalo siju. bilo je „doba Birona”. kada joj se donese novorođenče njenoga ljubimca Birona. — Ani je bilo trideset i sedam godina kada je stupila na presto . slažu u težnjama plemstva. Ona je obdarena duho m koji je od prirode brz i dovitljiv. i Ana. pravo da oni ne služe u vojsci kao prosti vojnici i odobrenje da u nju stupaju neposredno kao oficiri. koje nimalo nisu usavršavane. Ja sam već pri kraju života. Ma da na Anu budno motre čl anovi Saveta. ona nađe jedno pisamce u d etinjim pelenama. oni im se pridružuju. ako ta vlast obeća da će svojevoljno dati te povlastice. ali se zvanice nisu pokazale dostojne nje. on ipak pronalazi način da joj saopšti poslednje vesti: ujut ru. teška. krupna. prima na sebe da radi na uspostavljanju autokratije. Zato je ta propaganda postigla sjajan u speh. Bironovščina. autokratska partija ga pretiče jednom pomamnom propagandom. on nema nameru da se odrekne sistema naimenovanja članova po slobodnom nahođenju koji uprav o i daje njegovom predlogu oligarhijsko obeležje. Bile su to proročke reči. Patiću za svoju otadžbinu. Neka bud e volja Božja. ma da ti predlozi pretpostavljaju stvaranje pretstavničkih saveta koje bi ra plemstvo da „pomažu” carici. Na dan 10/ 21 februara Ana stiže u Moskvu. da se ukine ukaz Petra I koji propisuje da sva zemlja jed ne porodice prelazi na jednog jedinog naslednika. U jednom krugu prija telja knez Dmitrij Golicin ovako izlaže ukratko događaje: „Gozba je bila spremljena . da ona odluči o političkom režimu. Uveče je Moskva svečano osvetljena. gde je sve unapred pripremljeno i gde su na sve strane postavljeni vojnici iz garde. Petar Veliki. Njegovi mnogobrojni agenti uvlače se u skupove plemstva i trude se da ubede plemiće da treb a da traže od carice da poništi uslove koje je potpisala. Visoka. po svojoj volji i svom nahođenju. Odmah pristalice apsolutne vladarske vlasti udružuju sve svoje napore da bi — iskorišćavajući raspre između raznih plemićskih grupa — post gli poništenje „članova”. ma kakvo bil o njihovo shvatanje države. plakaće jače nego ja”. ali.kona i najvažnija državna pitanja. Izaslanici plemića traže i sprva da se sazove pretstavnička skupština plemstva. Osterman. s . taj vešti dvoranin koji ume odlično da vodi dvorske spletke .

da bi ona mogla u svakom trenutku da puca na ptice u vrtu. dok su se stvarale i rušile karijere. jer ju njena majka nije volela. kao radi pots meha. dok dve dvorske budale knežev skoga porekla kakoću kao kokoške. Dok se u Petrogradu vodila borba ambicija. o čemu svedoče smerne molbe za materijalnu pomoć koje je upućivala Ka tarina I svojoj rođaki Jelisaveti. među tuđincima. ali tvrdim da ruski dvor.amo za to da se ruga i da vređa neprestano one koji joj se približe. U tome sumornom i tužnom životu. a desetine hiljada prognano u Sibir. ona ne ume da se šali a da ne vređa ili p onižava ljude svojom zajedljivom ironijom. i ona je srećna samo kad ti lu daci i nakaze zapodenu međusobno krvavu bitku. piše: „Ja sam video mnoge dvorove. Posle ovih zabavnih prizora. ona je i dalje životarila u d nu Kurlandije kao siromašna rođaka koju izdržavaju iz milosti.” Sve strane diplomate žale se zbog ogromni . moraju da zabavljaju caricu i njene dvorane izigravajući mladence i prov odeći noć na postelji od leda. koji je kao poručen da ogr ubi srce i dušu. Mladost joj je bila nes rećna. dva bedna kepeca. ona će dati maha svojim sklonostima. Dok na jednoj strani uživa da ubija životinje. dong! Evo ide car Ivan Grozni!” Ako je ona još u svome detinjstvu pustila na volju s vojim ćudima i svirepim prohtevima. Ovo ismevanje čovečanstva dovodi ona do vrhunca prilikom one čuvene svadbe dvorskih budala koja je svetkovana u jed noj kući načinjenoj od leda na Nevi: ogromne sume novca utrošene su za podizanje čudni h građevina i za organizovanje povorki poludivljih plemena sa neplodnih ravnica severne Rusije i Sibira. svoju vezu sa Bironom. ova vojvotkinja bez vojvod ine obrela kao carica svih Rusa. I Petrograda nisu joj ništa slali. već i i z potrebe da se razonodi. momak i devojka. nesposobna za kakvo plemenito i samoniklo osećanje. dong. usamljena i napuštena. za Fridriha Viljema. čija je krivi ca bila jedino u tome što je obrisao maramicom ivicu svoga pehara koji je ona prin ela svojim ustima? Zar je onda čudo što su knuta i vešala igrali tako veliku ulogu za vreme njene vladavi ne? Prema tvrđenju stranih diplomata na njenome dvoru hiljade ljudi osuđeno je na sm rt. iz političkih razloga. Iz London a. no b ez uspeha. vojvodu od Kurlan dije. Ono što nju najbolje karakt eriše jeste činjenica da ona zadaje patnje drugima ne samo iz srdžbe ili straha. i ona pokušava da je ispuni za bavama koje nemaju u sebi ničega ženskog. Zar je nije jedino posre dovanje njenoga ljubimca zadržalo da ne kazni bičevanjem kneza Kurakina. Pariza i drugih gradova. Menjšikovu. i ograničavali su se samo na to da zahtevaju. bila veoma dobra prema ćerki Menjšikova. ostala je skoro devetnaest godina da čami u Mitavi . Raskoš dvorskih zabava je nečuven. Ostermanu. Po svim odajama dvora ima napunjenih 25 5 pušaka. titulom vojvotkinje. Kepeci i dvorske budale oba pola i svak ojaki bogalji susreću se u dvoru na svakom koraku. Praznina njene duše tišti je. U sedamnaestoj godini udali su je. ali je va n svake sumnje da je vladavina Anina bila pravi teror. njenoga najgoreg neprijatelja. ona je imala jednu utehu. Iz svih krajeva Rusije dovode se medvedi. odrasla je kao napušteno dete. d ivlji veprovi i jeleni u njene poljske letnjikovce radi lovačkih zabava. čučeći na korpi sa jajima. Po smrti Petra Velikog doživela je ona i ponižavanja. bila je primorana da m oli za pomoć velikaše. Njeni dvorovi p retvoreni su u prave menažerije. ona je već moralno skrenula s pravoga puta. a zakićena. Bilo bi nep ravedno pripisivati Bironu sve svireposti te vladavine. ali postavši ubrzo udovica. na primer. sposo bna samo za ironiju i nepoverenje. godine 1740 otposlano je iz Moskve u njen dvor u Petrogradu šest sto tina živih zečeva. ponekad sklona osveti i svireposti. Ona je srca kam enoga. da joj skupština Kurlandije dodeli udovički deo zemalja iz vojvodine zaos tavštine. Ali nije bez razloga d vorska budala na dvoru njene majke obično vikao kada se ona približavala: „Din. Možda su ove cifre i preterane. De Lirija. Kada se iznenadno. sada kad je izišla iz svih svojih iskušenja i pošto je stavila na glavu carsku krunu. Može joj se dogoditi da ponekad ispolji i kakvo lepo osećanje: tako je. Ona je vazda strasno voljela da gađa iz puške. Njen tužni i mučni život bio je ispunjen gorčinom. španski ambasador. ruski diplomatski pretstavnici šalju hrtove i lovačke ps e na stotine. u trideset sedmoj godini. vuci. svojim luksuzom i sjajem pr evazilazi i najblistavije strane dvorove.

izazivaju negodovanje javnosti. opisuju često čas kao jednog užanosnog i mračn og zločinca iz melodrame. ona sve više krnji date povlastice. što dokazuje primer Volinskoga. oni su odmah posle Aninog stupanja na presto počeli proučavati plan da sazovu jednu veliku skupštinu sastavljenu od pretstavnika sveštenstva. On j e čak sposoban i za nežna osećanja. I zai sta. pristupačan u ophođenju i učio je neko vreme na univerzitetu u K enigzbergu. Golicine još nisu počeli da uznemiravaju. jer su ga kola mnogo istruckala dok su pr elazila jedan most na Nevi. koga ona obožava. koja je uzela učešća 1730 godine u borbi za apsolutnu monarhiju. no to se čini uvek u cilju da se spreči stva ranje zavera. Jedan nj egov savremenik kaže o njemu: „On govori o konjima kao da su ljudi. Tako je jednoga dana stigao u Senat naljućen. a zatim da se ispune obećan ja data nižem plemstvu. Garda. Usred najblista vijih svečanosti ona se nikad ne oseća zadovoljna i njoj je dosadno ako pored nje ne ma nikoga ko bi joj pričao razne doživljaje i priče. Saltikovu. Tek početkom apr ila 1730 godine zadat je prvi udarac: Aleksej Dolgoruki. koje obe potiču iz straha da se ne ozlovolji plemstvo. Nema ničega melodramatičnog u njegovoj ličnosti. kako pričaju. njegov sin Ivan i njego v brat Sergej prognani su vrlo daleko. ona naređuje da joj se pošlje jedan čvorak „koji. Ismajilovskim i Viteške garde. a caricu ne zabavljaju potpuno. Njenog ljubimca Birona. dotle zakonske mere u korist plemstva izazivaju samo prolazno zadovoljstvo i ostavljaju izvesno osećanje razočarenja. toliko zlatotkane i srebrot kane svile.” Svejedno je koga ona sluša. Uistini. toliko dijamanata. Zato. a s druge strane o reformi državne uprave. a namera da se sazovu pretstav nici plemstva i da se odmah kazne Golicin i Dolgoruki napuštena je. senatora i pl emstva da ona raspravlja s jedne strane o krivičnoj odgovornosti članova Vrhovnoga T ajnog Saveta. u njihova sela. a otarasiće ih se čim počnu da mu smetaju. da bi odagnao tišinu od koje se njena duša ledi i koja je ispunjava užasom i očajanjem. — Predanje je nazvalo Aninu vladavinu „bironovštinom” (Bironovo doba). istina ne prema ljudima. „Nigde” — kaže Ron o — „nisam video toliko zlata i srebra posutog po odelu. Ova polit ika ide za dvema težnjama. Istina da je kao student bio dvaput osuđivan zbog krađe i da je učtiv i pr ijatan samo dok se ne dirne u njegove lične interese ili u njegovu ugodnost. i taj lepo vaspitani čovek zapretio je senatorima: ako taj most ne bude opravljen u 25 6 određenom roku. Ali ovaj plan. Biron je stvarni poglavar države i on daje pravac caričinoj politici. to je bio ljubimac čovek. da se ne usuđuju kažnjavati vođe aristokratskog pokreta. U martu 1731 godine ponovo je uspostavljen . već prema konjima. Ove obavezne zabave. U samom početku su pobednici iz 1730 godine toliko malo pouzdani u svoj uspeh.” Ova raskoš ne pada teško samo stranim diplomatama. dok teror zastrašuje ostale društvene redove i dovodi ih do očajanj a. Prema jednom nedavno pronađeno m dokumentu.h izdataka koje moraju da čine da bi se saobrazili dvorskom načinu života. Teško onome ko se usudi da se pokaže kao njegov politički protivnik! On se ne usteže da pošalje svoje sup arnike na vešala. on će točkovima svojih kočija preći preko njihovih telesa. dok se obilno služi policiskim pritiskom. naposletku pada u zaborav. U jednom pismu glavnom upravniku M oskve. a Vasilij Dolgoruki svrgn ut sa svih svojih zvanja i podvrgnut veoma strogom nadzoru. naglo uobičajene na obalama Neve.” Bironovština. pojačana je sa d va puka. u kome se vidi težnja da se najpre ukroti buntovna aristrokratija. on im se osm ehuje ljubazno dok su mu oni potrebni. čoveka ili životinju. a o ljudima kao da su konji. a čas kao divljeg i grubog neznalicu. To je naprosto jedan Nemac lepa stasa i malo obdaren. već p rimorava i ruske plemiće da troše u vreme tih zabava veliki svojih prihoda na haljin e i odela za večernje zabave. Naviknut da ljude smatra samo kao oruđa koja će mu poslužiti da izgradi svoje blagostanje. govori m nogo. Ta politika služi se policiskim teretom i čini plemićima izvesne ustupke koje su oni zah tevali još pre Aninog stupanja na presto. glavno je da nečiji glas bruji bl izu njinih ušiju. Ali. Radi nje se šalju izaslanici po cel oj zemlji da traže žene koje „umeju da govore mnogo”.

pod pretsedništvom Miniha. da vlada smatra za potrebno . koji će se primenjivati tek po završetku rata sa Turskom. u svak oj porodici će jedan od sinova — koga otac izabere. ima prava da očekuje ispunjavanje carskih obećanja i dodeljivanje povlastica koje je ono tražilo svojim predlozima iz 1730 godine. već je još stavljen ispod jedne nove ustanov e koja mu snižava ugled. Senat ponovo uzima s voj naziv „upravni”. I tako. Rusi” bio je omiljen izraz Bironov. koja puzi pred njim. Korfi i mnogi drugi pretstavnici čisto nemačkih porodica. 18/29 oktobra 1731 godine. a posle toga roka imaće pravo da podnesu 25 8 ostavku. ali se zna šta znače ova iščezavanja. Jedno prezrivo „vi. koja je imala da p rouči pitanje ograničavanja roka službe. te Senat ponovo spada na onu beznačajnu ulogu koju je imao u vreme Vrhovnog Tajnog Saveta. a broj njegovih članova utvrđen je na dvadeset i jedan. i koj i se sada ponovo baca na posao sa pomanom revnošću. a 9/20 juna 1735 godine . koji je ukinut za vladavine Petra II. Postepeno Kabinet usredsređuje u svoje ruke sve važnije državne poslove. Ljudi uhapšeni gde bilo. stvoren je drugi jedan organ. čak i ako su još sposobni za službu. i čitava nemačka klika. a da će ostali obavezno stupati u državnu službu kad navrše dvadesetu godinu i služiće za vreme o d dvadeset i pet godina. Preobraženski prikaz Petra I. naprotiv. Prvi koraci ka nezavisnosti plemstva. to je neka vrsta caričine lične kancelarije. Godine 1731 stvo rena je jedna naročita komisija. Politička špijunaža pruža svuda svoje og ranke. Policisk i teror caruje. nekadašnja glavna uprava političke p olicije. koji nikad ne otvara usta. Kabinet ministara nije. koji postaje njegova duša. organ aristokratske oligarhije. 25 7 Malo po malo gnev javnosti pretvara se u mržnju na strance koji imaju vlast u ruka ma. Ovakvo držanje. čiji je najtipičn iji pretstanik Osterman. Osterman upravlja spoljnom politikom. koje vređa nacionalno osećanje. nego organ visoke birokratije. na osnovu neproverenih dostava. napuštena namera da se sazove skupština pretstavnika plemstva. razni L evenvoldi. oni žarko žele da se ta služba ukine ili bar ograniči. ili. broj plemića koji su otslužili dvadeset i pet godi na i koji traže da se povuku iz službe toliko je veliki. sačinjavaju ga samo tri ličnosti: Golovsk in.a. knez Čerkaski. i baron Osterma n. i njen rad završio se carskim proglasom 1736 godine: po zakonu. koji je viši od Senata. kao što smo videli. pridružuje se drugim razlozima nezadovoljstva socijalnog karaktera. ako je otac umro. a Minih vojnim poslovima. jer je značilo prvi korak ka nezavisnosti plemstva. Kabin et ministara. i ponašaju se prema Rusima nadmeno i grubo. nasuprot zahtevima plemstva. po završetku rata sa Turskom. čovek mlak i bezbojan. U početku njegova uloga izgleda veoma ograničena . Na nedelju dana posle vaspostavljanja autokratije ukinut je Vrhovni Tajni Savet. pod nazivom Kancelarija za tajna istraživanja. plemići su prinuđeni da s e zadovolje onim što se Anini ministri smiluju da im dodele. Na socijalnom području. plemići dobivaju delimično zadovoljenje. Objavljivanje ovoga proglasa izazvalo je snažan utisak. jednim Aninim ukazom dodeljuje se ministarskim ukazima ista za konska snaga koju imaju i caričini ukazi. Ali uskoro potom. Kasnije će se jednim zakonom potvrditi ovo stanje i od Kab ineta ministara pretvoriti u organ vrhovne državne uprave. Pošto im doživo tna služba u vojsci ili državnoj administraciji nije dopuštala da se bave svojim posed ima i seljacima. Pošto je. iščezavaju kao da ih j e zemlja progutala i ne ostavljajući traga. ne samo da Senat nije postao izborno telo. Nemci su na svima istaknutim položajima: caričin ljubimac Biron vlada zemljom. da bi se mogao starati o svome imanju. drže najviše položaje na dvoru i u državno j upravi. koje je branilo apsolutnu mon arhiju. podržava svoga go spodara. I zaista. — Niže plemstvo. koji su sa Anom došli iz Kurlandije na obale Neve. dogovorom između braće — biti sasvim oslobođen službe. kao što je to bio Vrhovni Tajni Sav et. Ali posle tri go dine.

ustanovljen je u Petrogradu 1731 godine plemićski pešadiski kadetski kor pus. državnog pravozastupnika u Senatu. već pre teži da ga sman ji. Ukaz iz 1714 godine o nedeljivosti nasleđa nepokretnih dobara jako je sputavao tes tamentarnu slobodu zemljoposednika. g de moraju ostati najmanje dvadeset i pet do trideset i pet godina. Najzad. a ovaj će davati svoju saglasnost samo za one plemiće koji su savesno ispunili svoju dužnost i kojima stvarno bude potrebno da stanuju na sv ome imanju radi poboljšanja njegovog iskorišćavanja. a to će reći kad navrše šesnaest godina. Ove mere. pred kojom polažu ispit. koji su 1730 godine tražili posebne škole za svoju decu. ili u administrativnu službu sa odgovarajućim položajem. kao što podrobno određuje ukaz iz 17 37 godine. po završetku učenja stupaju oni u vojsku kao ofici ri. kao što smo videli. Godine 1731. svi se pozivaju u Petrogra d ili Moskvu pred jednu treću komisiju i polažu ponovo ispit. Da bi se sprečilo bekstvo seljaka. To dolazi otuda što plemstvo smatra svoje zahteve iz 1730 godi ne samo kao prvi korak ka svome potpunom oslobođenju od obavezne službe. Plemići. poslednji put polažu ispit iz geografije. Ukidanje toga ukaza. i ono će odobravati tek uz saglasnost. brzo su izgubili jedan deo koristi od zakona iz 1736 godine o trajanju obaveznog službovanja. jer se trajanje obaveznog služenja povišava na trideset i pet godina. Posle četiri godine. još od kolevke. U sedmoj godini života. Uporedo sa proširavanjem prava plemića-spahija vrši se sužavanje prava sel jaka vezanih za zemlju (mužika): godine 1737 njima je zabranjeno da kupuju tkačnice. Potom se puštaju kućama s amo oni čiji roditelji imaju najmanje 100 mužika i koji se moraju obavezati da će njih ova deca izučiti veronauku.da čitavim nizom propisa znatno ograniči te ustupke: povlačenje iz službe nije nikakvo pravo. koja ih upisuje u posebne spiskove. dok ih vlad a smatra kao maksimum ustupaka. Iako one ostvaruju predloge plemstva iz 1730 godine. Drugi ukazi povećavali su vlast spahije u njegovom selu. jer su bili prinuđeni da zaveštaju celokupno svo je nepokretno imanje jednom jedinom nasledniku. svi plemićski sinovi moraju se javiti jednoj regr utnoj komisiji. prikupljanje ličnog poreza (glava rine) koje su dotada vršili vojni odredi ili vojvode. ostaje i dalje regulisan samo u cilju toga službovanja. a vreme koje u njemu provedu računa im se kao vojna služba u trupi. osim toga. izvršeno je već krajem te godine. Carica i nj eni ministri i dalje zaziru od pobune plemića. Posle no vog roka od četiri godine. jednim ukazom iz 1736 godine dato je spahijama pravo da oni sami određuju kazne seljacima beguncima . a oruža na snaga odašiljana je u sela samo u slučaju neplaćanja. da učestvuju u javnim nadmetanjima (licitacijama) i da izdaju menice . godine 1737. Ceo njihov život. traženo u predlozima iz 1730 godine. a nasuprot tome ograničaval i pravo seljaka vezanih za zemlju. aritmetiku i geometriju. one ipak vladavinu Aninu ne čine popularnom među plemstvom. koji ne namerava da prekorači. označavaju i p očetak preobražaja plemstva u jednu povlašćenu kastu sopstvenika poljskih do bara i mužika. da prikupi neplaćene sume iz ra nijih godina. usled čega je trpela čitava poljoprivredna ekonomija plemstva. U dvanaestoj godini ponovo izlaze pred drugu jednu regrutnu komisiju. a to će reći do čet rdeset i pet ili pedeset i pet godina života pre nego što se mogu koristiti svojim p . mladi plemići. da bi se odgovorilo želji plemića. a naročito je bio nezgodan za one male posednike koji nisu imali nikakvih drugih sredstava kojima bi obeštetili osta le članove svoje porodice. nijednome građanskom služb eniku neće se moći dopustiti povlačenje iz službe pre navršene pedeset pete godine — čime se enja proglas iz 1736 godine. Oni koji ne polože taj i spit šalju se u mornaricu kao prosti mornari i gube pravo na unapređivanje. povereno je spahijama. koje znače početak jedne nove vladine socijalne politike. istorije i fortifikacije i stupaju u državnu službu. posle čega su roditelji obavez ni da im stvore mogućnost da nauče čitati i pisati. a ovi sve više mrze 25 9 „bironovštinu”. i to za svaki pojedini slučaj. U toku te iste godine zabranjeno je seljacima da idu na radove izvan svoga sel a bez dopuštenja njihovoga gospodara. U njih se primaju samo deca plemića. kojima je tada dvadeset godina. ostali se upisuju u državne škole .

Oko sredine 1730 godine. On je istina ovlašćen da prikuplja lični porez. Zbog toga ogromni izdaci carskoga dvora i rashošan život stranaca koji isko rišćuju svoje prijateljstvo sa caričinim ljubimcem vređaju sve društvene 26 0 slojeve i izazivaju žagor gnušanja. i ova fantastična optužba dovoljna je da bude osuđen na smrt. No iako mu je smrtna kazna zamenjena zatočenjem u tvrđavi Šliselburgu. Dajući mu. optužena da se bavi vradžbinama i da obasipa pogrdama Birona. Godine 1733 plemiću je zabranjeno da premešta mužike sa jednog imanja na drugo bez naročitog od obrenja vlade. Sa svoj e strane spahije teže da zadrže za sebe najveći deo mužikovih prihoda. da „bironovština” izgleda plemićima ka o nepodnošljiva tiranija. Pre svega. zajedno sa policiskim terorom Tajne kancelarije. koji je vazda bio visoko cenjen zbog svojih vojnički h vrlina i svog plemenitog karaktera. slobodu da raspolaže svojim imanjem i svojim mužicima. njegova kći. razume se da plemić sebe smatra za roba i žu di da živi srećnim i nezavisnim životom feudalnoga gospodara na svojoj zemlji. umesto da ih ustu pe državi. pod nejasnom o ptužbom uvrede veličanstva. sa očiglednom namerom da sled stveno tome povisi njihov porez u korist države. Jedan ukaz iz 1734 godine primorava ga. U to vre me. vlada mu nameće odgovo rnost za ekonomski napredak njegovoga poseda i za redovno plaćanje poreza koju dug uju njegovi seljaci. Pod ovakvim uslovima. Što država traži tako strogo od seljaka lični porez i zaostale s ume toga poreza. da ne bi ovo premeštanje ometalo kontrolu nad urednim prikupljanjem poreza. pridružuju se i drug e. ona ga optužuje da izbegava službu pod izgovorom da je bolestan. Godine 1739 Ana je odlučila da raskrsti sa Dolgorukima. Teror. Vojni odredi šalju se u sela koja nisu ispunila svoju p oresku dužnost. čime se ograničava njegova nezavisnost. predložio da se zakonskim putem regulišu materijalne obaveze seljaka prema spahijama. vlada zabranjuje da se žitarice upotrebljavaju za pravljenje alkohola. do koga je mnogo stalo plemićima-spahij ama. gde je ranije živeo u progonstvu Menjšikov. ali je u naknadu za to odgovo ran za manjak toga poreza. koji su zbog uloge što su je igrali u 1730 godini bili prvi na redu d a postanu žrtve. takođe je prognan u Sibir. Da bi sprečili pobunu nezadovoljnih pl emića. Ivan Alek sejevič Dolgoruki. da n ijedna vlada nije smela da pristupi tome pre ukidanja ropstva 1861 godine. osuđena je na šibanje knutom i prognana u Sibir.ravom na penziju. bio se složio sa Goli cinovim planovima. Ovi odredi. zato što je pomagao Goli cinu pri proučavanju tuđinskih zakonodavstava. da hrani svoje mužike. a Vasilij Lukič na ostrva Solovki. u izvesn oj meri. Golicinima i Gagarinima da su umešani u jednu izmišljenu zaveru i optužuje ih da h oće da ubiju Birona i da uzdignu na presto Jelisavetu. maršal Vasilij Vladimirovič Dolgoruki. Fik. ipak mu je celokupno iman je konfiskovano. Uvažavajući izvesne dostave sibir skih službenika koji su javljali da izgnanici kritikuju vladu. Ovoj obavezi da služi državu. I van Grigorijevič u Pustozersk. da primoraju seljake i spahije da plate zaostalu porezu. Anina osveta proširuje se čak i na potomke kolovođa onoga pok reta iz 1730 godine: knez Jusupov. koji preplavljuju spahiluke. Moskov. nekadašnji Ljubimac Petra II. Godine 1731. Godine 1736. pod pretnjom kazne. T ako je državni pravozastupnik u senatu. oni pribegavaju teroru. da je izjavljivao kako je gotov da pita za savet i sa moga đavola. Godine 1738. koje su protivteža povlasticama koje je on dobio na štetu mužika. koju vlad a počinje da traži veoma strogo. Pošto nije s mela priznati da joj je samo stalo do osvete. koji je u međuvremenu umro. to je stoga što je taj porez glavni izvor državnih prihoda. napoličare i sluge za vreme neplodnih godina i da im daje se me za setvu. Ana se oslobađa Dmitrija Golicina. ona podmeće Dolgoruki ma. nastavljajući svoju poresku politiku. u vladinim krugovima. vlada odlučuje da ukine pravo pečenja rakije. kćer Petra Velikog. — Ana i Biron uviđaju da su nepopularni. Pojava ove ideje lepo karakteriše r aspoloženje koje vlada u tadanjim vladinim krugovima. oni se svete nad kneževima Dolgorukim i na d Golicinom. već se pomišlja na takvo ograničavanje spahiskih prava. zatočen je u tvrđavi Šliselburgu. oni pooštravaju mere preduzete protivu Dol gorukih: Aleksej je prognan u Berezov. doprinose. u nekojim oblastima gde je obavezno davati — akonto poreza — namirnice za vojsk u. vrgnut je na točak i pogubljen u Novg .

Za vreme od deve t godina. 26 1 Ono što je u početku bilo samo kažnjavanje glavnih protivnika iz godine 1730. Već vekovima se u Rusiji narodno nezadovoljstvo ispoljava pojavom lažnih pre tendenata na presto. bila saveznica Austrije. Dok se u narodnim masama komešaju lažni pretendenti.orodu. Plemići. umesto saveznika. Ali. on ima sve mane svoje sredine i svoga stoleća. samo je pesničko ulepšavanje. ali njegov karakter nije besprekoran: kao darovit i veoma preduzimljiv čo vek. to je jedan strastven čovek. u kome je Rusija. ali su ove zavere posledica opšteg očajanja koje on pothranjuj e i o kome dokumenti Tajne kancelarije pružaju uzbudljivu sliku. dotle Ostermanova snag a proističe iz njegovog savršenog poznavanja državnih poslova. on se opravdava uz pripomoć B irona. a zatim i Birona. Tako se i godine 1738 pojavljuje u okolini Kijeva nekakav čo vek koji se izdaje za carevića Alekseja Petrovića. Kabin etom ministara. posle smrti starog Jagužinsk og sa kojim je verovao da će se moći složiti uvodi Volinskog u Kabinet ministara. U početku njene vladavine Minih uzalud pokušava da ometa Ostermanovu spoljnu politiku. Izriču se kazne na najsvirepija mučenja i na smrt. ali opšte gnušanje koje je izazvao „Bironov teror”. Slika koju je o njemu ostavio pisac Lažečnjikov opisujući ga u svome istoriskom romanu Kuća od leda k ao borca za narodnu ideju. ni o društvenom položaju optuženoga. bezgranična ambici ja Volinskoga nema u sebi ničega herojskog. nikada se ne slažu m eđusobno. niže plemstvo bilo je neprijateljski raspoloženo prema pretstavnicima viso ke aristokratije. Kao gubernator Astrahanj a i Kazanja.000 lica prognano je za vreme Anine vladavine. kao i protivu mešanja strana ca u državne poslove. on ponovo spletkari protivu Birona. Teror postaje još teži p osle izvesnih zavera. koji smera da od njega načini svoje slepo oruđe. Uistini. trgovci i seljaci podvrgnuti su nasilnom ispitivanju i mučenju zato što su držali bunt ovne govore protivu preterano visokih poreza. zatim padanja u ne milost i smrtne kazne počele su pretvarati sužnje i pogubljene u mučenike za dobro ru skog naroda. ta tri Nemca koji daju pravac Aninoj vladi. i oni su isto tako spremni da obore jedan drugoga. saobrazno Os termanovom programu. Biron upravo i traži nekog čovek a koji bi mu omogućio da spreči Ostermana da diriguje. Daleko od toga da se — kao što bi se moglo pomisliti — ruski i nemački v elikodostojnici grupišu u to doba u dva protivnička i neprijateljska tabora. Posle rata sa Turskom. Ivan i Sergej Grigorjevič pogubljeni su takođe. protivu ogromnih izdataka koje za sobom povlači nečuvena raskošnost dvorskih svečanosti. Minih započinje pregovore sa francuskim poslanikom Manjanom sa ciljem da se skl opi francusko ruski savez. Vasilij Lukič. sveštenici. Njega odmah priznaju i s veštenstvo i stanovnici gradova. čas Birona. Ali se taj događaj završava žalosno: učesnici su raščerečeni i živi nabijeni na kolac. a ne vodi se računa ni o polu. i čitaju se molitve po crkvama za njegovo zdravlje. iz njegovog 26 2 administrativnog iskustva i njegovog diplomatskog dara. Prek o 20. Ali. Volinski. dok je ovaj nepokolebljiv pristalica tesnog prijateljstva sa Austrijo m. o kojima je dopro g las čak do prestonice. Zato Biron. spo minje se slučaj jednog sveštenika koji je bio nabijen na kolac. dotle u visokom društvu Artemij V olinski razmišlja o mogućnostima jednog državnog udara i o promeni režima. on je sebi stvorio suparnika. on se pročuo svojim iznuđivanjima i nasiljima. Pošto mu je pretila stroga kazna. Osterman i Minih. dok Biron ova snaga leži u strasnoj ljubavi koju Ana oseća prema njemu. kao što je želeo. namerava da obori najpre Ostermana. pa da postane šef . Nemogućno je oboriti ga pr e nego što mu se nađe zamenik dostojan njega. Dok on pokušava da zameni čas Osterm ana. i pri čemu je i on lično zadobio izves nih uspeha. postalo je uskoro jedan politički sistem koji je zagrozio celoj zemlji. Biron. puštajući na volju svojoj ambiciji.

Iako smanjuje za 17 kopejak a lični porez. Minih ima hrabrosti da kaže carici da treba naimenovati Bi rona za namesnika. Ali je svakome jasno da Biron priželjkuje taj položaj i da očekuje da se predloži njegova 26 3 kandidacija. ćuti i ne pušta da se nasluti njegova misao.vlade i jedini caričin saveznik. Da li je tačno. Izgleda da je on kazao. On ne čini ništa da umanji mržnj u koju svet oseća prema njemu i neće da deli ni sa kim dobiti od svoga uspeha. koji mu ne mogu da oproste što im je ugrabio namesništvo. naposletku potpisuje rešenje koje se traži od nje. no samo forme radi. pa pošto je kazala Biron u: „Ne boj se”. vreme ne čeka. vrgnut na muke. Zasle pljen svojom srećom. te Bironovi prijatel ji sa strepnjom govore među sobom: „Ako Biron ne bude naimenovan za namesnika. nije to kao k od nas. Međutim. Ne samo da se nije trudio da se izmiri sa roditel jima mladoga cara. oni se ništa ne brinu. priznao da je izgovorio. Ana. — Kada se Ana teško razbolela 1740 godine. Osećajući da su joj dani izbrojani. jer Biron nema nameru da ustup i svoje mesto. novorođenog sina svoje nećakinje Ane Leopoldovne. u sudskim akti ma nalaze se samo njeni delovi. pošto mu je najpre otsečena jedna ruka. smatrali su njegovi obožavaoci za „bolju od Telemaka”. bojeći se možda za sudbinu svoga l jubavnika.” Najzad. Sa neverovatnom bezbrižnošću d vodio je on u očajanje ceo svet. opšta mržnja na Birona do stigla je vrhunac. već sa kn ezom Antonom postupa kao sa detetom i upućuje mu prekore usred Senata. na osnovu obaveštenja koja mu je dao jedan činovnik Volinskoga. Osterman. ne daje nikakvo unapređenje. kojima je čitao svoju raspravu Opšta rasmatranja o vođenju unutrašnjih poslova. žene Antona-Ulriha od Brunsvika. jer je caričin kraj sasvim blizu. . kog a muči ambicija i kome on ima da zahvali za svoj položaj. 8/19 novemb ra 1740 godine. Od tog trenutka on je izgubljen. koji žive od režima. Na jednoj sednici Kabineta on pušta jednu otrovnu st relu i protivu samog Birona. na primer: Poljskim senatorima je dobro . koji se plašimo svega i svačega. a takav plan mogao je da upropasti i čoveka manje omrznutog nego on. Plemstvo se tada bilo odreklo da traži politička prava. treba predvideti namesništvo. mi Ne mci smo propali. kao što piše ambasador Francuske Lašetar di. U jednom i zveštaju koji podnosi carici on ocrnjuje sve velikodostojnike i navodi pr otivu njih najteže optužbe. i izgled a prirodno da se ono poveri carevim roditeljima. IVAN VI (1740—1741) Bironovo namesništvo. 3. zbijaju sve više oko ca ričinog ljubimca. on s druge strane smišlja plan da povredi statut garde otvarajući pristup u ovu trupu i ljudima prostoga porekla kao i plemićima. Nažalost. Posle izvesnog oklevanja. Pošto je budući car još u kolevci. izdahnula je. položaju društvenih staleža i ekonomskom stanju Rusije. Ovu raspravu. jer je on već unapred osuđen. da je ovaj uzima o u obzir potpuno preuređenje države? Mi o tome ništa ne znamo. Protivu njega se podiže optužba i izvodi se pred sud i on i njegovih pet poverenika. jer se nadalo d a će mu autokratija dati socijalne povlastice. Ana određuje za naslednika prestol a Ivana Antonoviča. Biron ide za Menjšikovljevim primerom. napominjući da se on. o političkim pravima kakva su uživali švedski i poljski plemići. Volinski je bio stvorio čitav jedan krug pristalica. te se zabrinuti Nemci. pri kraju vladavine. posvećenu političkim ustanovama. ono je ponovo počelo da misli. Minih dobiva saglasnost Ane Leopoldovne da ga svrgne sa vlasti. kralj ne može ništa da učini. Pošto nije dobilo od Anine vladavine sve što je očekivalo. Minihu. 27 juna/8 jula 174 0 godine on je pogubljen. može biti da je težio da vaskrsne plemićske zahte ve iz 1730 godine. kao vojvoda Kurlandije. on izgleda kao da prkosi sudbini. po svome običaju. ona nije sačuvana. Postavši namesnik. jedan poljski plemić. a već i sama pomisao na tak o štogod izazivala je gnušanje kod plemića koji služe u gardi. ali nekoliko rečenica ko je je Velinski. Zato se i ne treba čuditi što njegovo namesništvo traje samo tri nedelje. brine v iše — prilikom rešavanja pitanja odnosa sa Poljskom — o svojim ličnim interesima nego o in teresima Rusije. bacaju malo svetlosti n a njegove ideje. Ani Leopoldovnoj i Antonu-Ulrih u. On ide svome cilju bez opreznosti.

Njegova žena hoće da pođe s njim i istrčava u košulji za spavanje. ali u svima važnim pita njima Minih odlučuje kao apsolutni gospodar. odveli su i nju u dvor. Spoljna politika i revolucija 1741 godine. on izvršuje svoju osvetu. čak i večera s njim. sa nadom da ga neće pustiti da ode i da će moći d a se cenka. jedan Jelisavetin prijatelj. jer oni teže da dobiju i druge povlastice i neće više da se zadovolje prostim uspostavljanjem zakonskih mera iz prvih godina vladavine Ane Ivanovne. odlučno joj je savetovao da se stavi na čelo garde i da se dočepa državne vlast i pomoću državnog udara. iako je već sve gotovo za državni udar. Jednim namesničkim ukazom podeljen je Kabinet ministara na otseke. sada naređuje da ga s koro svakodnevno nose u nosiljci u dvor. te 3/14 marta 1741 godine daje ostavku. evangeličkog kneza. Oni svi izjavljuju da su spremni da se osvete mrskome namesniku. francuski lekar Lestok. Namesništvo Ane Leopoldovne. P osle devet meseca jedna nova dvorska revolucija okončava taj triumf i zamenjuje Iv ana VI Jelisavetom. jedan vojnik je ščepa i gurne na gomilu snega. ona stalno ima osećanje da nju smatraju za podozrivu. Krajem januara 1741 godine. Ova atmosfera nepoverenja mogla ju je prirodno navesti da se za pita da li ne bi bilo bolje za nju da okuša sreću. Još prilikom smrti Petra II. i njegov jezik oštar je isto koliko i Minihov mač. On uostalom i ne može da ih zadovolji.On provodi celo veče u Bironovom domu. Osterman je „car svih Rusija”. Dok je Biron. Tu on govori mnogo. kada posle smrti Ane Ivanovne. prk oseći plemstvu. kuda ga prizivaju Ana i njen suprug. da bi ga na imenovao za velikog admirala. Upravo u to vreme počinju da joj ukazuju više poverenja. po rečima Lašetardija. koje je pozvala da i m izloži svoje optužbe protivu Birona. gde ona ostaje onesvešćena neko vreme. tek pri kraju vladavine Ane Ivanovne izgleda da joj je životno iskustvo nametnulo ovakvo pitanje. Sa 80 njih Minih dolazi iznenada u Bironov dvorac. Biron pokušava da se odupre vojnicima. a u 2 sata ujutru Ana Leopoldovna drži govor vojnicima garde. Pošto su je podigli i obukli. Ali je njegova ostavka uvažena odmah. u lovu. Od toga trenutka. Iako se ona odrekla svojih prava na carsku krunu. unutrašnji poslovi povereni su knezu Čerkaskom i Golovkinu. ne osvrćući se na njega. Ali je godine 1730 toj mladoj knjeginjici malo stalo do pol itike. ukid ajući sva ograničenja nametnuta njihovom. Ipak. Njegov ađutant Manstejn upada odma h u spavaću sobu namesnikovu. otpočinje da čini iste greške koje je činio i Biron. Samo u jednom pravcu vodi on drukčiju politiku. i traži zaborava svome bolu u raznim razonodama. On je pao u potpunu nemilost: od pretsednika vlade postao je običan ministar. knez se ne bi mogao braniti. Ostermana. — Pobedilac Birona. premlaćuju ga. kćerju Petra Velikog. kome on neoprezno oduzima položaj potkancelara. On ne može da se pomiri sa ovakvim stanjem. Ona je baš tada izgubila svog verenika. engleski ambasador Finč lepo izražava mišlje nje koje vlada na dvoru. i stražari u dvorcu odmah pristupaju njihovoj trupi. Njegovi izveštaji ne primaju se više pov oljno i namesnica često puta odbija da ga primi. hteo da demokratizuje gardu. a Minih za prvog ministra. u mladalačkim zanosima i u ljubavi. 26 4 Anton-Ulrih naimenovan je za vrhovnog zapovednika vojske. i to je značilo kraj njegove karij ere. no oni ga baca ju na zemlju. ali on koga su n oge bile izdale te je dotada vrlo retko izlazio iz svoje kuće. pravu da se povuku iz državne službe posle dva deset i pet godina. Minih. razgovara s njim kao da se ništa ne priprema.biskupa grada Lib eka. sa obavezom da podnosi izveštaje o svakom svom postupku knezu Antonu. Ostermanu je povereno vođenje spoljne politike i on je zadržao i komandu mornarice. On ga napušta u 11 sati noću. vezuju ga jednim oficirskim opasačem i odvode u dvor u Minihovim kolima. — Ostermanov triumf je kratkoga veka. Ana Leopoldovna proglašena je za name snika. njena ličnost smeta onima čija karijera zavisi od učvršćivanja vlas ti Ane Ivanovne. Ograničena i troma duha. da mu sam Minih nije dao jednog moćnog saveznika. iako se ona drži po strani od svakog političkog spletkarenja. Mi nih je zadržao samo upravu nad suvozemnom vojskom. Kasnije. Minih se trudi da ugodi plemićima. ponavljajući reči koje je Ce . pod izgovorom da nema vremena. Biron je prognan u sibirsku selendru Pelim. Osterman vešto prikriva svoju mržnju.

ali se zna i to da ona ima jednog ljubimca. Ono se sa nadom izgovara sve češće u svim društvima. te se javlja bojazan da posle „bironovštine” ne nastupi „linarovština”. gde se zatvorio Stanisla v Leščinski. Francuska podbada Turke protivu Austrije i Rusije. jedan korpus od 20. Jelisaveta. ovaj rat je dug i zahteva velike žrtve. i tada otpočinje nov rat sa Tur skom 1735 godine. Prema Beogradskom ugovoru . čiji poljupci prekidaju beskrajno ćućorenje sa Julijom Mengden. 26 6 Tada se u Petrogradu pojavljuje ponovo jedan francuski ambasador. na Rajnu. dolazak na vlast porodice Brunsvih i triumf Ostermana — toga ubeđenog austrofila — nad Bironom i Minihom izgleda da oduzim aju Francuskoj svaku nadu da će izmeniti rusku politiku. Da bi se potstakla na delovanje biće potrebna intervencij a stranih diplomata. To je markiz L ašetardi. kao divljak. Jelisavetino ime postaje simbol narodnoga otpora nemačkome mešanju u državne poslove. Porodica Brunsvik „da bi je se otarasila”. Za Ruse. Njemu je stavljeno u dužnost da vidi na licu mesta da li se u Rusiji ne priprema kakav pokret koji bi se mogao iskoristiti da se obori austrof ilski režim Ane Ivanovne. koga bi htela da načini 26 5 vojvodom od Kurlandije na mesto Birona. sedeći na svome krevetu u društvu svoje ljubimice J ulije Mengden. dok Rusija i Austrija sporazumno podržavaju kandidaciju saksonskoga izbornoga knez a. Ona rado krštava decu vojnika i p rima u svoj dom roditelje svojih kumčića. ne može više da izdrži i traži posredovanje Francu ske. Francuska predlaže kandidaciju Stanislava Leščinskog na presto Poljske. usled svoga va spitanja i okoline u kojoj živi. Ana Leopoldovna. Vojska je uz nju. kojoj je Turska nanela teške gubitke. U dva maha pokušava Francuska uzalud da zavadi Rusiju sa Austrijom. uz pripomoć Miniha i uprkos Ostermanovog p rotivljenja. ne podaje se tome uticaju. Francuska ponovo pokušava da raskine austro-ruski savez. Leščinskov pokušaj je propao. i beži što igda može. Posle caričine smrti. Uskoro potom i Rusija je primorana da zaključi mir. Pošto je Francuska objavila rat Austriji. Ali svi njegovi napori lome se na pitanju nasleđa poljskog prestola. a naročito u kasarnama garde . Zna se d a ona ima živu želju da postane carica. No i pored čitavog ni za uspeha koje je postigao Minih. godine 1739. Kampredonov poslednik Manjan radi na sklapanju francusko-ruskog sav eza. kad opazi neko strano lice. Zato ni navaljivanje francuskog ambasadora Kampredona. grofa Linara. Po smrti Petra Velikog. nego i trgovačke brodove. Austrija . umesto da ostane namesnica. razmišl ja i pušta da vreme protiče. koje početak pregovora o miru sprečava da se bore.000 ljudi. i pošto je Rusija sklopila mir sa Persijom vraćajući joj ka spiske oblasti koje je osvojio Petar Veliki. ali se obavezuje da poruši sva utvrđenja i odriče se p rava da na Crnom Moru drži ne samo ratne. ni pojava engleske flote u Baltičkom Moru ne mogu s prečiti Ostermana da zaključi ugovor o savezu sa Austrijom 1726 godine. Tada iznenadno upada u au . Posle stupan ja na presto Ane Ivanovne. Povrh toga. ona ima čudnu na rav: provodi po čitav dan neobučena. osećajući da okolnosti postaju z a nju sve povoljnije.zar izgovorio o Brutu. jer postoji mogućnost da navuče na sebe rat sa Turskom. potrebna je austriska pomoć. Godine 1731 i 1732. gde se ćerka Petra Velikog pojavljuje veoma često. Osterman stalno zasniva svoju spoljnu politiku na uskom austrisko-ruskom zbliženju. koja je tada bila u ratu sa Persijom. Rusiji. Ali se ona koleba. Prviput pokušava ona to posle stupanja na presto Katarine I. Rusija š lje protivu nje. piše da se Jelisaveta suviše ugojila da bi mogla sklapati zavere. Ruska vojska upada u Poljsku i Minih opseda Gdansko. ostaje tuđinka u Rusiji. Rusija stupa u njega zajedno sa Austrijom. ona dobiva Azov. ipak pokušava svim silama da je privoli na brak sa bratom kneza Antona-Ulriha.

Grenadiri je mole da pohita. pozniji događaji oslobodili i u pravnom i u moralnom pogledu. Odvoze je saonicim a zajedno sa carem Ivanom VI u Jelisavetin dvorac. 4. Ostalo je izvedeno sasvim prosto. Pri svem tom. ali se obavezuje da naknadi Švedskoj ratne troškove plaćajući joj novčanu potpor u za vreme čitave svoje vladavine. iako je Minih dokazao da je jedan noćni napad garde na dvor do voljan pa da uspe državni udar. da raskine ranije ugovore sa Austrijom i Engleskom. objavi rat Rusiji. 24 novembra/5 decembra 1741 godine izdato naređenje gardi da pođe u rat protivu 26 7 Švedske. Na kraju Nevskog Prospekta Jelisave ta izlazi iz saonica i polazi pešice. Međutim. Ana Leopoldovna izlaže otvoreno sve svoje sumnje Jelisaveti. Dve suparnice grle se uz nekoliko suza. ona je primorana da otpočne svoju akciju pre odlaska pukova. sporazumno sa Francuskom. kada postan e carica. gde su dovedeni i Minih i Ost erman. Sa svojom uobiča jenom prostodušnošću. i da ubuduće zaključuje savez samo sa Švedskom i Francuskom. Taj događaj ustalasao je celu Evropu. Kako je sutradan. Lestok. gde su je očekiva li. Tada. p okazuje joj on dva crteža. gnuša se i zaklinje da je savršeno nevina. i pošto se pred jednom ikonom za klela da — ako državni udar uspe — neće nikoga kazniti smrću u noći između 24 i 25 novembra/5 i 6 decembra. pa joj kaže: „Birajte”. Za Francusku je sada važnije nego ikad da odvrati Rusiju od Austrije. Međutim. koja se čini iznenađena. jer se kneginjica najviše plaši manastira. Ana shvata šta se događa i moli za milost. računala je da će joj kneginja. Taj proglas objavljen je 25 novembra/ 6 decembra u 8 časova ujutru. zato se Francuska i njena saveznica Švedska pridružuju naporima koje čini garda da privoli Jelisavetu da se izvrši državni udar. Voroncovi. Ona odvodi četu pravo u dvor. ali posle ovoga razgovora Jelisaveti je jasno da više ne može da okle va. ona nema nameru da održi ova obećanja. ona ulazi u sobu Ane Leopoldovne i kaže joj glasno: „Sestrice. pošto — po rečima jednog diplomate — nema u sebi ni kapi kaluđerske krvi. iako su se oko nje već odavno okupili njeni odani prijatelji. u pratnji Lestoka i Švarca. Lašetardija i švedskog ambasadora Nolkena privukoše pažnju namesnice. a u 3 časa po podne. koji prima novčanu pomoć od Francuske i pruža potporu francuskom i šved skom ambasadoru. iako garda nju obožava. Mengdena i Ostermana. iako su poslanici Francuske i Švedske spremni da joj pomognu. čini sve što može da je privoli na akciju. Svaki oseća da će uskoro nastupiti važne promene u međunarodnoj situacij i. a za to vreme naročiti odredi pohapsili su u nji hovim domovima Miniha. da odobri Šveđanima trgovačke povlastice u Rusiji. Praćena grenadirima. uostalom. Švedska. pa je naposletk u uzimaju na ruke i nose. kojih su je. JELISAVETA PETROVNA (1741—1762) Vladavina Jelisavetina ubrzava stvaranje nezavisnosti plemićskog staleža. Šuvalovi. ako ne želi da o stane ostavljena samoj sebi. ona odbija svako ustupanje te ritorije. koja jednim proglasom obznanjuje da taj rat ima za cilj jedino da oslobodi ruski narod nemačkoga jarma i da uzdigne Jelisavetu na presto Rusije. od kojih jedan prestavlja nju kako se penje na presto u z poklike okupljenog naroda. Grenadiri je dočekuju oduševljeno i svi se zaklinju da će dati život za kćer Petra Vel ikog. Ona pristaje dakle da Šve dska. kada rovarenja Lesto ka. Razume se. vreme je da ustanete”.striski deo Šleske novi pruski kralj Fridrih II. ustupiti izvesne ruske pokrajine. a drugi kako prima kaluđerički veo u jednom manastiru. o na odlazi saonicama u kasarnu gardiske čete Preobraženskog puka. Plemstvo o seća da je njegov čas došao i ono zbog toga oseća samo još veću naklonost prema Jelisaveti. ona se još nije bila odlučila da učini odlučni korak. usred opšteg veselja. Jelisaveta ulazi u Zimski Dvorac. ne gubeći vreme. Ovaj dokaz je imao uspeha. jer ona nikad i nije žudela za krunom. godine 1741. svoga starog nastavnika muzike. Trgnuta naglo iza sna. Razumovski. č . Naklonost koju garda gaji prema Jelisaveti veoma je povoljna okolnost koju treba iskorist iti. Kako je bio darovit crtač. Jelisaveta se još usteže. i gde je te noći napisan proglas kojim se obznanjuje stupanje na presto nov e carice.

Od svoga oca nasledila je ona. Nije to slučajno da je ova carica. ogled ala. njena vatrenost do biva druge oblike: strasti kod nje ostaju i dalje iste žestine. pošto je saslušala reda radi jeda n hor talijanskih pevača. sve to za nju je samo dužnost. Loviti sa konjima i psima. časti ih lešnicima i igra kolo sa njima pevajući narodne popevke. ona ipak naređuje da se pred nju iznose — na veliko čuđenje stranih diplomata.000 konja za put od Petrograda do Moskve. Ali pod ovom spoljnom sličnošću između ćerke i oca kriju se duboke razlike. Tako Katarina opisuje jedan Jelisavetin dvorac u Moskvi. na kaminima zjape velike pukotine. ona je nesposobna da se uzdigne iznad najnaivnijeg praznoverja. ona ost avlja — i to samo zbog svoje odvratnosti prema pisanju. naprotiv. Pri organizovanju svoga dvora ona revnosno kopira Versalj. čak i iz jedne varoši u drugu. najzad. Nje na duša otvara se istinski i njena narodska. Katarina II pokazuje živopisno u svojim Uspomenama koliko se Jelisaveta malo brine o unutrašnjem uređenju svojih dvorova. ona na to i ne misli. seljačka priroda — zar nije ona ćerka jedne livonske seljanke? — oseća se ugodno samo u nekom selu blizu Moskve ili u njenom le tnjikovcu na morskoj obali blizu Petrograda. balovi i primanja na francuski način. Neprekidna Petrova pokretljivost samo je odraz njegovog uzavrelog duha. Strani diplomati se zamar aju tražeći pogodan trenutak za ozbiljan razgovor s njom. ona obasipa teškim šamarima ne samo svoje služavke. ona je velika neznalica. već i dvo rske dame: kada se lepa gospođa Lopuhin usudila da se na jednom dvorskom balu poja vi sa istom frizurom kao ona i sa istom ružom u kosi kao ona. Ne oseća nimalo potrebu da stvori svoj dom i da ga ugodno namesti. ali posle četrdesete godine ona se odaje uživanju u jelu i produžuje svoje gozbe po čitave noći. svuda promaja. njena prirodna inteligencija nije bila obrazovana. te dvor ske ceremonije. Veo ma pobožna. sedamnaestoro slugu u j ednoj sobi. da bi i na samome dvoru Luja XV blistala. . — Jelisaveta ima izvesne spoljne crte svoga oca. ona se povinuje zahtevima svoga stoleća. trom: u najkritičnijim trenucima međunarodnih zapleta. i to sve raspoređuje se žurno po sobama. pošto je bila verenica svakojakih kneževa. da se diplomatska akta vuk u nedeljama po njenom pisaćem stolu pre nego što ih potpiše. Sa godinama. Ona je lišena svake duhovne radoznalosti. Njen n ačin shvatanja hrišćanstva je potpuno isti kao i u seljanaka sa kojima ona igra kolo. da ne bi zaostala iza „prosvećene Evrope”. ona i sama igra menuet ta ko savršeno. kad priredi kakvu svečanu gozbu. iako nema njeg ovu pravu prirodu. Isto tako. uživati nezasitno u ljubavi. Snažna. eto u kakvim se v idovima ispoljava snaga u njenoj mladosti. posteljne stvari. kada. ona okuplja na jednoj livadi dvorske sobarice i mlade se ljanke. naredila je drskoj l epotici da klekne pred njom na kolena usred bala. nosi sa sobom nameštaj. Ona potseća na svoga oca svojom izuzetnom pokretljivošću. jer ona nikada nema vremen a. razdražljivu ćud i plahovitost. pri čemu se izlaže opasnosti da pogine. Ona voli logorski život. naposletku pokl onila svoje srce jednom pevaču. Pored raskošnih salona za 26 8 primanje. Živi neprekidno lutaličkim život om. prostom maloruskom kozaku (Racumovskom). nije onda ništa čudno što je njoj potrebno n ajmanje 20. Carica Jelisaveta. otsekla makazama ružu zajedno sa pramenom kose i prilepila joj dva zvonka šamara. Kad putuje iz jednog dvorca u drugi. ona se Uvek žuri na neki bal ili u lov. najprostija seljačka jela i pušta na volju svome apetitu. Ovom nehajanju za ugodnost pridružuje se kod nje i nekakva želja da živi životom prostog a naroda. A što se tiče udobnosti stana. igrati u zanosu p o čitave časove. ona potseća na Petra pre svega svojom žustrom fizičkom snagom. blistave lepote. Pop ut njega i ona udara snažno. i svuda boravi samo privremeno. sve dok ne klone. Jelisave tin duh je.ja se popularnost objašnjava i izvesnim njenim ličnim osobinama. ima u njenom dvoru odaja u kojima se stanuje za koje bi se reklo da ih je neko maločas opustošio: vrata se ne zatvaraju. iako je njen sto postavljen po svim pra vilima francuske etikecije. ona primora va dvorane da podražavaju francuske markizice i markize. Ali ta velelepnost. niz vlažne zidove sliva se voda.

austriski ambasador. Svi okrivljeni osuđeni su na kaznu bičevanja i progonstvo na robiju. naredila je da se ona baci u tamnicu. koji je bio određen da vrši smeštanje ranjenika. Upravljanje državom vrši se sa više blagosti. Godine 1758. Kada je Jelisaveta to sazna la. za vreme rata. to je stoga što je drža vni interes privlačio svu njegovu pažnju. savremenici smatraju njenu vladavinu kao prijatno zatišje posle tmurnih godina koje su joj prethodile. naredio je da se bolnička perionica premesti u napuštenu pivaru u Kremlju. pod njenim okriljem. a zatim joj iščupao jezik i pokazao ga narodu. obnažena je do pojasa pred okupljenom svetinom. usud io da govori s nepoštovanjem o njoj u raznim kućama koje je posećivao. ona naređuje da se uhapse i stave na muke ove dve žene. između ostalih u domu gospođe Lopuhin — koja ima tu nesreću da u lepoti ne ustupa carici — i kod gospođe Be stužev. jer ona u isto vreme st rasno voli raskoš. Svirepa osveta izvršena nad gospođom Lo puhin pada u prvo vreme njene vladavine i može se smatrati kao ostatak običaja koji su vladali u vreme Ane Ivanovne. Kad sazna da se Bota. Istina. to je stoga što on smatra da je grubost po trebna za dobro države. i javnost može slobodno da diše. a naročito kada se dirne u njenu slavu lepe žene. U plemićskim redovima Je lisavetina popularnost raste sve više ukoliko. koja ima trenutaka prirodne dob rote. koja se zaklela i održala zakletvu da neće nikoga kazniti smrću posle svoga državn og udara. Ako je Petar ponekad svirep i plahovit. No i pored svega ovoga. posle svoje smrti ostaviće ona preko 15. A ako Jelisaveta vodi logorski 26 9 život. a još manje se treba br inuti o njihovom potomstvu”. Zavere i spoljna politika. jer ona nema običaj da se iscrpljuje proučavajući državne probleme. Nepopustljiva je u svemu što može da ug rozi njenome zdravlju. koja odbija da potvrdi jedan projekt kaznenog zakona zato što je odveć izd ašan u svirepim kaznama. Jelisaveta. pa čak i u njegovoj sobi za spavanje. — Usled toga što za Jelisavetine vladavine socijalna evo . ali sistematski teror policije prestaje. pošto je bila bremenita. a imala je samo jednu bolnicu koja je morala da odbija bolesnik a. Ona ulaže svu svoju moć za odbranu svojih ženskih interesa: pošto joj jedna modiskinja. Njezina vlada. direktni potomci tvoraca predloga iz 1730 godine. ali je gospođa Lopuhin podvrgnuta najsvirepijem mučenju: kada je dovedena na mučilište. U svemu ovome nema Jelisave tine zasluge. koja je bila okrivljena u toj aferi. evoluiše socijal no zakonodavstvo. Nekoliko drugih lica upleteno je u tu aferu. na koje se primenjuje dvostruka kazna: šibanje knutom i stavljanje na žar. dželat j oj je išarao telo udarcima knute. to je jedino iz nemarnosti i nedostatka vaspitanja. gospođa Tardije. ne dajući svečane i teoriske izjave. sudije su predložile da se istraga odloži posle porođaja. Moskva je bila prepuna ranjen ika i bolesnika. a to je dovoljno da pretstavnici plemića — spahija. pok azuje se nemilosrdna samo kada je njena sopstvena ličnost u pitanju.000 haljina i dva kovčega p una svilenih čarapa. te da se na taj nači n dobije mesta za bolesnike koji se vuku po ulicama. koja je toliko puta samo lako kažnjavala političke zločine. nije pokazala novosti namenjene drugim ženama. mogu se videti nekoliko slučajeva nag injanja ka despotizmu. slave i veličaju dobru i veselu caricu koja im je donela smirenje. da je naredila da se perionica premesti iz Kremlja u k uću Šahovskoga i da se smesti po svim sobama. Knez Šahovski. Za dr ugu jednu ženu. ali on a ne sprečava socijalnu evoluciju povoljnu po interese plemstva. Nasuprot tome. objavljuje čitav niz ukaza koji doprinose da se 27 0 u isti mah kod plemića ojača shvatanje o tome da je ono zaseban stalež i ubeđenje da vla st razume i služi interesima zemljoposedničkog plemstva.Ako se Petar malo brinuo za svoju ličnu ugodnost. ali je nežna Jelisaveta odgovorila: „N e treba imati sažaljenja prema onima koji nasrću na caričin život. toliko se razgnevila. i pokušava se na sve načine da ona priznaju kako su spremala zaveru u korist Ivana VI.

Staroverci odbijaju da se mešaju u tako opasnu pustolovinu. otkrivene u početku Sedmogodišnjeg rata. Ona proističu samo iz različitih shvatanja spoljne politike. Zaverenici. Kaogod ni u ovim zaverama. al i se on održava na položaju nasuprot njima i ne udaljuje se od političke linije koju j e unapred povukao. evropska diplomatska igra menja se iz osnova. Jelisaveta ga vraća iz progonstva i postavlja ga za svog kancelara. a događaju se bilo u počet ku njene vladavine. Između 1750 i 1760 godine. nekoliko vojnih lica i — što daje ovoj aferi jedno izuzetno obeležje — aust riski ambasador Bota. Pošto Francuska podržava Švedsku. koj i ga je suprotstavio Ostermanu pošto je uzalud pokušavao da u tu svrhu upotrebi Voli nskog. Tek posle deset godina. 1756 godine. Ovaj nekadašnji štićenik Birona. zatim žena kancelara Bestuže va. tako isto ne treba videti neku ozbiljnu opoziciju Jel isaveti u suparništvima dvorskih stranaka. koji se ne oslanjaju ni na koju uticajnu grupu. Ima istina nekoliko pokušaja zavere. Uistini. Ta grupa imala je nameru da je ubije i da povrati presto Ivanu VI koji čami u tamnici. ali se prevario u računu. Francuska i Austrija — što je ranije izgledalo neverovatno — udružuju se protivu Engleske i Prusk . jer ov aj Ostermanov neprijatelj ostaje isto tako austrofil kao i on. Švedska. te je taj pokušaj propao. da se kompromituje Bota i da se Rusija navede da raskine sa Austrijom. bio je prognan na robiju posle pada svoga zaštitnika. Švedska traži teritorijalne ustupke za svoje usluge. Njegovi protivnic i pokušavaju da mu nahude progoneći gospođu Lopuhin i kompromitujući ambasadora Botu. Nema u ovoj aferi ničega političkog: to je jedan rasipnik i kockar prosto naprosto hteo da zavuče ruku u kesu velikoga kneza. Godine 1743 otpočinje jedno važnije suđenje. Osam meseci posle Jelisavetinog stupanja na presto otkrivena je jedna mala gr upa oficira. poručnik Baturin uhapšen je što je nepromišljeno iz javio da hoće da zbaci Jelisavetu i da umesto nje dovede njenog nećaka Petra Fjodoro viča. nastavlja taj rat i pošto je Jelisaveta stekla krunu svojim sopstvenim sre dstvima. Nislot i po krajinu Kimenegard. direktno su posledica prusk oga rovarenja. koju predvodi Turčaninov. a narednog meseca potpisuje jedan sporazum sa Engleskom. Lašetardi je primoran da napusti R usiju. Otsada Bestužev upravlja spoljnom politikom Rusije. jedan ruski trgovac. a protivničke stranke sukobljavaju se mnogo više na pitanjima spoljne politike nego unutrašnje. U maju 1746 on obnavlja ugovor o savezu iz 1726 godine sa Aus trijom. ali Ahenski mir okončava rat za nasleđe Austr ije pre nego što je ovaj korpus stupio u borbu sa Francuzima. bilo je to samo razgovaranje i spletkarenje. Gospođa Lopuhin. preko Moravsk e i Češke. Ugovorom u Ab ou Švedska ustupa Rusiji jedan deo Finske: Frederiksham. dok Jelisaveta smatra da je najbolji način za Šveđane da joj dokažu svoje dobre namere prosto u tome da ne rat uju više protivu nje. Francusko švedska stranka nadala se da će se odmah po Jelisavetino m stupanju na presto. i oni su samo odjeci ranijih događaja. optuženi su da pripremaju vraćanje na presto Ivana VI. za v reme sedmogodišnjeg rata. koji je tada tam novao u Holmogori. Rusija odreći Ostermanove spoljne 27 1 politike i da će raskinuti s Austrijom. i njih potajno priprema Pruska.lucija ide svojim prirodnim tokom. njen lični sobar. naslednika prestola. Da bi ispunila obaveze prema svojim saveznicima. koji zbog svojih poslova mora s vremena na vreme da odlazi u Prusku. jedan korpus od 30. dobiva nalog da organ izuje zaveru među starovercima . političke zavere prestaju da budu važna čin jenica u državnom životu. ili pak pri kraju.000 vojnika. progn ani su svi u Sibir. Ali dok umenta istrage koja su sačuvana dokazuju da je ta optužba bila bez osnova. Ali ju je ta nada ubrzo izneverila. Zatvoren je u tvrđavu Šliselberg. Vilmanstrand. ali su oni malobrojni. Ta zavera izmišljena je nevešto samo zato da se obori kancelar Bestužev. Rusija godine 1748 šalje na Rajnu. Kasnije zavere. koja je započela rat protivu Rusije pod izgovorom da brani Jelisavetina prava na presto. Istraga po ovome traje pola godine. Rat se nastavlja do 1743 godine i završava se pobedom Rusije. Tako po ličnom naređenju Fridriha II. To je težak udar za Francusku.sa ciljem da se oslobodi Ivan VI.

koji je odavno plaćenik Engleske. njen upravni rad često puta je u suprotnosti sa ovim načelima. počinju da potkopavaju ugled Bestuževa. On se odlučuje za Englesku. Jelisaveta je ozdravila. Rusija. Bestužev. a ova su nerazdvojna od narodne ekonomije i opšte državne uprave . uhapšen je i prognan na svoje imanje. samo pod drugim naziv om. koje bi od nje jamačno načinilo drugi Kabin et ministara. krug svoje delatnosti. i tim licima je zabranjen o da ih ubuduće kupuju. isto tako je i Jelisaveta započela svoju vladavinu ukidanjem kabineta ministara. Vidimo dakle da se na Jelisavetinom dvoru grupisavanja i pregrupisavanja stranaka vrše prvenstveno s obzirom na spoljnu politiku. on pokušava da se približi svojoj neprijateljici. Godine 1754 konfiskovana su sva zemljišta koja su pripadala licima iz drugih staleža. Namenjena u početku da o kuplja na savetovanje više činovnike kojima je povereno vođenje diplomatskih i vojnih poslova u Sedmogodišnjem ratu koji je tek otpočeo. ali umesto da iskoristi svoju pobedu. . vlada se samo izdaleka pridržava načela Petra Ve likog. pošto je ugrabio vreme da uništi sve hartije koje bi ga mogle kompromitovati. Isto tako je za Jelisavetine vladavine pravo posedovanja naseljenih zeml jišta postalo isključiva povlastica naslednoga plemstva. To je stoga što u socijaln om pogledu nema više ničega što bi moglo davati pravac njihovom opredeljivanju. koji su — za vreme bolesti carice kojoj su ka ko oni tvrde odani. Ova promena ima odjeka na stranke u Petrogradu. pod izgovoro m da je to drugo izdanje Vrhovnog Tajnog Saveta. Apraksin od jednom počinje da otstupa. Ovo sve veće proširivanje njenih nadležnosti. prestonoslednikovici Sofiji Anh alt. Uistini. a isto vreme proširuje njihove socijalne i ekonomske povlastice. Ona vraća Senatu njegovu nekadašnju nadležnost i propisuje mu da bdije nad tačnim iz vršivanjem statuta i pravilnika Petra Velikog i da se na njih oslanja u svim svoji m postupcima. Kancelar Bestužev. Šuvalovi. Njihove godine službe i pravo na unapređivanje počinju da teku od dana toga upisa. Konferencija proširuje brzo. a nepri jatelj Pruske i Engleske. razbija Pruse. protivno svakom očekivanju. i dok Jelisaveta leži teško bolesna. O ptužuju ga glasno da je izdajnik. postaje samim tim saveznica Francuske. Katarina. Kasnije. — U trenutku preuzimanja vlasti J elisaveta je izjavila da će se i dalje držati načela Petra Velikog. zaustavilo se tek stupanjem na presto Petra III. Britanski ambasador Viljams sarađu je na zbliženju izmeću Bestuževa i Katarine. Ali njeni neprijatel i. Kaogod što je Ana Ivanovna otpočela svoj rad time što je ukinula Vrhovni Tajni Savet i povratila Senatu prava koja mu je dao Petar I. osumnjičena da je sa njim i Apraksinom učestvovala u kažnjivim radnjama. uspeva pr ilikom svojih razgovora sa Jelisavetom — 27 2 iskorišćujući sve svoje glumačke sposobnosti — da utiša caričinu sumnju. Saznaje se da se on dopisuje sa Bestuževom i Katarinom. Uistini. još od detinjstva. Zakonska snaga data je već starom običaju da se plemićska deca.e. U oblasti socijalnog zakonodavstva. ostaju gospodari situacije do kraja Jelisavetine vladavine. Tada Šuvalovi. Vojna pitanja su u tesnoj vezi sa fin ansiskim pitanjima. upisu ju u spiskove pojedinih pukova. 14/25 marta 1756 godine. tu Aninu tvorevinu. ne može više da služi — kao što je to dotada lako činio — i Englesku i Aus ju. — takođe pokušali da se približe Katarini. Sad mora do bira. a koja prima novčanu potporu od Engleske i podržava Prusku i Englesku. što je započeto posle Petrove smrti. ona preduzima mere da upotpuni oslobođenje plemstva od obaveza pre ma državi. ostajući verna Austriji. Zato je neizbežno da se nadležnost Konferencije proširi postepeno na sva ova područja. poput Kabineta ministara. koja je kasnije postala velika kneginja Katarina. pod koma ndom Apraksina. Godine 1757 ruska vojska. Sedmogodišnji rat tek je otpočeo. Ona sve više olakšava obaveze službovanja pl emića. na taj način jedan plemić kome je tek dvadeset ili trid eset godina dobiva oficirski čin ne izlazeći iz kruga svoje porodice. stvorena je jedna nova ustanova pod imenom Konferencija. Ali. Službovanje plemića i uređenje zemljoposedničkih odnosa. i ona je stavljena iznad Senata.

pa čak i da pojača. Vrhovni Tajni Savet bio je stavio van snage ukaz Petra Velikog kojim se dopuštalo mužicima da stupaju u vojsku. već su takođe jedan zakonski akt: činjenica da je seljak zapisan u spisak ne kog imanja vezuje ga za gospodara toga imanja. pravo svojine plemića nad n jihovim seljacima. i takvi osuđenici oduzimaju se od broja regruta ko je on mora da daje državi. Mužici su dočekali taj glas oduševljeno. Znači da je ovo pravo slanja u progonstvo dato spahijama u cilju naseljavanja. već i da strogo kazni seljake koji su podneli molbe za stupanje u vojsku. Zbog toga je ovaj novi popis zaista „po volji” plemstvu. a sudije. to liko su skloni shvatanju da već sama činjenica što je neko zapisan u spisak mužika prets tavlja osnov podozrenja da su upisana lica na to pristala. Da bi „učinila po volji plemstvu”. Mužik se manje smatra kao privatna svojina. Ukazom od 1760 godine spahije su dobile pravo da pošalju u progonstvo u Sibir svoj e mužike uhvaćene na delu prestupa. Odmah po Jelisavetinom stupanju na presto proneo se glas da će taj ukaz biti vraćen na snagu. a više k ao član jednog organizovanog društva. to svaki mužik koji iz bilo koga razloga nema više gospodara. ovaj može da traži sudskim putem da mu se vr ati sloboda. Kako ovo pravo. on bdije nad moralom seljaka i kažnjava ih u slučaju bekstva. pa da taj seljak izgubi svoju s lobodu i postane njegov mužik. Jer „Popi liste”. on isto tako mora da ih hrani i da im daje 27 4 seme za vreme neplodnih godina. Iako je veliki broj popisanih seljaka umro. da mu je skoro nemogućn o postići ispravku. prvo. tri niza upravnih mera teže da učine što povoljnijim uslove pod kojima plemstvo vrši svoj zemljoposednički monopol. Šta više. da nađu sebi gospodara u određenom roku. vlada primećuje da je proteklo dvadeset godina otkako je Petar Veliki n aredio da se izvrši prva „revizija” ili popis stanovništva radi ustanovljavanja ličnog por eza. pošto je seljačko ropstvo jedna ustanova javnoga prava.27 3 S druge strane. a drugi odbegli od svojih gospo dara i iščezli. on može da pošalje u progonstvo samo mužike ispod četrdes et i pet godina i sposobne za rad. a drugo. ističe socijalno i političko obeležje seljačkog ropstva. da ne pl aća više za iščezle „duše”. jer to proganjanje služi da se nasele obradive a nenastanjene prostorije u Sibiru. kako je kazano u njenom ukazu. nisu samo jedan statistički podatak. Iako je Jelisavetina vlada izjavila da će se u svemu pri državati Reformatorovih načela ona je pohitala da ne samo potvrdi ukidanje Petrovog ustava. a koji nisu nigde upisani. uporedo sa drugom „revizijom”. tako i dužnost da paze na ponašanje svojih mužika. koja je nametnuta s pahijama od 1758 godine. spahija po staje u neku ruku pretstavnik državne vlasti. ipak zemljoposednici i dalje plaćaju za njih porez finansiskim vlastim a. mora u izvesnom određenom roku da izabere sebi gospodara. Razume se. Pr ema tome. ali je taj postupak toliko složen. Drugi niz mera povećava moć spahija nad njihovim mužicima. Ukolik o se proširuju njegova prava nad stanovništvom vezanim za njegovu zemlju. koji su i sami plemići. inače mu državna vlast može po službenoj dužnosti nametnuti novoga gospodara. vlada naređuje da s e izvrši novo popisivanje stanovništva. Ovo omogućuje posedniku zemlje. oni u masama beže od svojih gospodara i traže da stupe u vojsku. Prvi niz ovih mera ima za cilj da održi. On prikuplja lični porez u ime poreski h vlasti. Osim toga. Stvarno. da lako prisvoji seljake koji mu ne pripadaju. koje na svakom imanju popunjava sam sopstvenik. nekoliko Jelisavetinih ukaza primoravaju seljake podložne oporezivanju. koji mora da sluša svoga gospodara jedino stoga št o je ovome državna vlast stavila u dužnost da vrši izvesne administrativne poslove. Dovoljno je dakle da gospodar une se nekog seljaka u spisak koji on sam popunjava. ako neće da ih vlasti razdele spahijama. Ipak. sve o . pa da se prema tome i oslobode ropstva.

koja se u ranije vreme menjala prema mestu. Srednje plemstvo pom išlja mnogo manje da „obori aristokratiju”. Naposletku. Godine 1752 vlada snižava — i to konačno a ne više privremeno — lični porez sa 3  kopejke od lave. godine 1754. koji nikada nije ukidan otkako su ga ustanovili moskovski veliki kneževi. mada država povećava lični porez mužika. utoliko se plemići rad ije nastanjuju na svojim imanjima i posvećuju više. Šuva lov predlaže da se izvrši opšte omeđivanje seoskih imanja. a to je isključivo p ravo da oni isporučuju rakiju državi. umesto da poveća lični porez. spahije mogu da se pozivaju samo na akta o prvom popisu. vojnih lica i činovnika. koji je još bio u važnosti. kao što smo videli. cena soli. ima da se zahvali viškovima prihoda što ih daje monopol na so. zabranjuje da se no si zlatan i srebrn nakit i čipke šire od tri prsta. zamenjene su. da bi se iz lične poreze izvuklo povećanje prihoda koje se dobilo ovom operacijom. poljoprivrednim i mesnim problemima. jer. A prema Šuvalovljevoj proceni. koje bi bile nemogućne da je seljačko ropstvo smatrano kao ustanova privatn oga prava. I ne pomišljajući da ograničava mat erijalne obaveze mužika prema spahiji. Zato oni postepeno prestaju da žude za učestvovanjem u centraln oj upravi. a u isti mah briše znatne sume neplaćene poreze iz budžetskih godina 1724—1747. Da bi se pokrili troškovi rata sa Švedsk om. što bi bio veliki teret za poreske obveznike. da se na tome i ostalo. Neumoran pregalac — jer je po rečima jednoga njegovog savremenika njegov dom bio pun pisara koji su neprestano prepisivali njegove zakonske 27 5 projekte. Šuvalov je više vo leo da poveća prodajnu cenu soli i rakije nego ličnu porezu. veoma znatna. vaspostavio godine 1751. te položaj mužika postaje sve teži. sa ličnim interesima spahija. im anja toliko nezgodno uvučena jedno u drugo. koji je Petar Šuvalov. Granice pojedinih imanja bile su tako nedovoljno određene. koja ima monopol na nju. potčinjavaju sve više život seljaka samovolji njegovoga gospodara. zakonske odredbe o zemljišnim sporovima toliko nejasne. U ovom pitanju Jelisavetina vlada postupa suprotno Aninoj vladi. učinjen je odlučan korak ka rešenju drugog jednog problema do koga je s pahijama mnogo stalo. smanjuje kredite namenjene zvaničnim svečanostima. u jednačena je svuda na 30 kopejki za jedan pud. Što može da izvrši ova smanjenja.” Ukoliko se skraćuje rok njihovog obaveznog službovanja. ona ne dopušta spahiji da povećava materijalne obaveze koje mužici imaju prema njemu. Finansiski interesi države su u suprotnosti. Najzad te iste godine data im je druga jedna povlastica. Cena rakije povišena je z a 50 kopejaka od vedra. onom iz 1719 godine. uz podršku vlade. što daje ukupnu olakšic u u iznosu od preko jednog miliona rubalja. trgovci će moći da je isp oručuju još samo neko vreme. Zastarele odredbe Zakonika iz 1649 godine. ona se trudi da smanji iznos ličnog poreza. „dok spahije ne budu dovoljno uvećale broj svojih pecara. bilo bi potrebno podići iznos lične poreze za 13½ kopejki od glave. ali su teškoće oko njegovoga izvođenja t oliko velike. Godine 1754 takođe. o traženju i vraćanju odbeglih mužika. direktor Jelisavetine ekonomske i finansiske politike. a da bi ogra ničila štetan luksuz na koji je Ana bila primorala dvor i plemiće. ona zadržava jedan deo plate sveštenstva. On je otpočet u Moskovskoj guberniji i pr oširen na neke okruge u Novgorodskoj guberniji.spahija. jednom odre dbom koja se mogla mnogo lakše primeniti: rešeno je da za polaganje prava vlasništva n ad pronađenim mužikom. On sastavlja i uspeva da se u svoji jedno dugačko uputstvo za taj posao.ve mere. a više da stavi nekoga iz svoje sredine na čel . U 1743 i 1744 godini ona ga smanjuje za 10 kopejaka od glave. Ona im je odobravala zajmove na podlozi njihovih naseljenih zemljišta. i monopol na rakiju. Nasuprot tome. Da bi povećao državne prihode. — Petar Šuvalov poduhvatio se da reši jedno pitanje koje je mnogo interesova lo vlasnike zemljišta. da je seoski život usled toga veoma nespokojan i rastrojen. Često pu ta odigravaju se prave borbe na međama pojedinih imanja ili na spornom zemljištu. a pokazuju jaku želju da se dokopaju mesne vlasti. treći niz mera teži da zaštiti ekonomske interese plemića. pomoću kapitala dobivenih od monopola soli stvorena je jedna kre ditna ustanova koja je imala da olakša plemićima iskorišćavanje njihovih poseda.

koji j e postao svemoćan ljubimac. — da baca prašinu u oči pomoću bezbrojnih zakonskih p rojekata koji mu se neprestano vrzmaju po pameti. koji mu donose ogromne prihode: monopol trgovine mašću u Arhangelsku i na poluostrv u Koli. Kao plemići-komornici na dvoru velike kneginje Jelisavete. Dva brata Šuvalovi. uzimaju uostalom i sami aktivno učešće u trgovačkim poslovima i industriskim preduzećima. Jelisaveta ostavlja tu brigu svome po sledniku. uspostavljanje trgovinske Komisije za izradu trgovačkih propisa. lova na tulanje i ribolova u Belom Moru. što se tiče s itnog seljačkog trgovanja. jedne Trgovačke banke za izvoznike koji rade u pe trogradskom pristaništu. Potom dolaze: stvaranje. da bi sebi obezbedilo prevagu u poslovima koji neposredno zadiru u nje gove ekonomske interese. da je postalo za trgovački esnaf u zrok veoma ozbiljne zabrinutosti. godine 1758. osnivanje. i široko učešće u eksploataciji monopola na rakiju. uzimanje u zakup metalurgiskih fabrika u Goroblagodatskoj na Uralu. vaspostavljanje glavnoga magistrata i magistrata po grado vima u unutrašnjosti u obliku koji im je dao Petar Veliki. Iako je njegova trgovačka i industriska delatno st veoma velika. On iskorišćuje obilno svoj zvanični položaj da dobije za sebe monopole. život koji će mu pružiti materijalnu nezavisnost i blag ostanje. Trgovinska i industriska politika. pored toga. plemići spahije imaju pravo da trguju poljoprivrednim proizvodima. Od vremena Petra Velikog. — Pažnja koju Jelisavetina vlada poklanja interes ima plemstva ne sprečava je da teži razvijanju trgovine i industrije. kaogod i njihovi seljaci. Petar je umeo vrlo dobro da iskoristi naklonost koju uživa njegov brat. ono se toliko raširilo. potrebna je još samo jedna mera: potp uno ukidanje obaveznog službovanja plemstva. lova na tulanje u Kaspiskom Mor u. godine 1754. Petar Šuvalov je tvorac mera preduzetih za Jelisavetine vladavine da bi se oživela t rgovina i industrija. što je državnoj blagajni naknađeno odgovarajućim povećavanjem carin a na artikle spoljne trgovine. on je ipak daleko od toga da bude izuzetak među tadašnjim titul arnim plemstvom.o okruga. . koji će ga načiniti gospodarem podjarmljenog narodnog rada i koji će dati zad ovoljenje njegovom staleškom duhu. On ume isto tako — priklanjajući se vešto pred Razumovskim. „Bankarskih f ilijala za meničnu trgovinu”. I ovde Jelisavetina vlada izlazi u susret plemstvu: zak on od 1761 godine određuje da se u svakom okrugu načelnik ili vojvoda ima birati među spahijama čiji se posedi nalaze u blizini glavnoga grada i da će ta birati svi plemići — spahije iz dotičnog okruga. Da bi se došlo do potpunog oslobođenja plemstva. Plemići spahije. Plemići počinju tako isto da se interesuj u za razne grane industrije. i da se tome prilagode razni mehani zmi političkog organizma. Pri kraju njene vladavine. Nije bez razloga što će u trenutku sazivanja skupštinskog odbora za vlade K atarine II trgovački esnaf uložiti odlučne proteste protivu preplavljivanja trgovine i industrije od strane plemića. a i srednje plemstvo počinje takođe da se interesuje sve više za industriju. plemić teži da zameni trgovca u industriskim preduzećima. Ostaje još samo da se pronađe tačna 27 6 pravna formula koja bi potvrdila tu činjenicu. A kada je. pripadaju jednoj porodici siro mašnijeg plemstva. Glavna od tih mera je ukidanje unutrašnjih carinarnica. čim bude kon ačno ukinuto obavezno službovanje. Od godine 1726. Ubrzo postaje on najveći autorit et u Senatu. stvaranje monarhije oslonjene na plemićski stalež već je gotova činjenica. te su tako odjednom bili istureni u prvi red. gde se niko ne usuđuje da mu protivreči i gde on svaki čas donosi složene i smele planove za administrativnu reformu. naređe na ukazom 1753 godine. oni pomažu svim svojim silama državni udar koji ju je popeo na presto. No u isti mah brine se on i o svojim ličnim interesima. U tom pogledu je delatnost Petra Šuvalova veoma značaj na. Ali je ona učinila ono što je glavno da bi obezbedila plemstvu. Aleksandar i Petar. Aleksandar o svojio i Jelisavetino srce.

27 8 X .27 7 Pripremanje novog Zakonika. bez ikakvi h potresa i sudara. samo proširiti njihovu primenu. Ukaz iz septembra 1761 godine p ropisuje tada da se izabere po jedan plemić i. i naposletku sam pokušaj sa narodnim pretstavništvom izab ranim za izradu novog Zakonika. Skoro sve najznačajnije zakonske mere te veli ke carice već su ocrtane za Jelisavetine vladavine. vidi se da je za vreme od dvadeset godina. sve do dana kada. slobodni zid ar. O D K A T A R I N E I D O K A T A R I N E I I 1. odeljak koji se tiče sud skog postupka i krivica iz javnog prava. koja je već smislila projekt za jedno šire izborno telo. Proširivanje socijalnih i ekonom skih povlastica plemstva. — Pokušaji činjeni za vlade Petra Velikog. koji gaji u sebi političke ambi cije. jedan trgovac na svaku pokrajinu. ali Jelisaveta odbija da ih potvrdi zbo g njihovih odveć svirepih odredaba. — Ako se izbliza prouči delo što ga je ostvarila Jeli savetina vlada. počinje upravo da se oseća za vreme Jelisavete. Kata rina II samo će razviti do kraja ove mere. s amo im dati više bleska. Poče tkom 1755 godine. mode i običaja. koji će biti tako veliki. izvršen jedan veliki rad. PETAR III (1762) . Uticaj francuske filosofije. Nagoveštaj vladavine Katarine II. Godine 1763 njih će raspustiti Katarina II. Jelisavetina vladavina nagoveštava vladavinu Katarine II. zahvaljujući usavršenim ustanovama koje su bolje pr ilagođene svome cilju. Na njegovu inicijativu. koji je pripremio vladavinu Katarine II. Katarine I. Komisija izlaže Senatu da je potrebno pridodati joj izabrane prestavnike plemstva i trgovačkog esnafa. sve je to započeto za Jelisavetine vladavine. Pet ra II i Ane. delo jednog Lomonosova dovoljno je međutim da pokaže kakav sr ećan upliv ona već vrši na rusku misao. čovek sa velikim obrazovanjem i velikim: vezama. upravna decentralizacija okruga u korist mesnoga plems tva. da se zameni zastareli Zakonik iz 1649 godine ostali su neplodni. jedna nova komisija dala se na posao. na zauzimanje Petra Šuvalova. već su gotova dva odeljka novog Zakonika. U duhovnoj oblasti takođe. književnosti. G odine 1757. Posle toga delatnost Komisije se usporava. ulazi u nju Roman Voroncov. kad Jelisavet a umire. bez hvalisanja i svečanih izjava. B iranje se izvodi strogo. razgraničavanje imanja. Ako se taj uticaj ispoljava više u način u života nego u idejama. u septembru 1760 godine. i izabrani poslanici počinju tek da pristižu.

. u kojima. Pokretači unutrašnje politike. 17/28 januara 1762 godine. čija je inteligencija ta ko živa. on nek oliko puta namerno zaostane iza pogrebnih kola. koji se odmah daju na posao da ostvare svoj program oslobođenja plemića od obav eznog službovanja. sestrić je Jelisavete. posle svog stupanja na presto. Pošto je bio manje moćan nego Šuv alov. nema on nikakvoga u dela. za vreme intimnih gozbi koj e on priređuje u jednoj odaji zagađenoj duvanskim dimom. ženu ograničenu. računajući na budućnost. v eoma inteligentne i veoma obdarene. poto m naređuje da se ispita zakonski projekt o ukidanju monopola soli. Petar uzima ljubaznicu. — Pa ipak. tražili da plemići ne budu izloženi konfiskovanju njihovih naslednih dobara i d a budu izuzeti od izvesnih ponižavajućih kazni. odlučno izjašnjava za potpuno ukidanje. ja ne znam šta s njim da činim”. Oslobođenje plemstva obavezne službe. za njegove tako kratkotrajne vladavine dones ene su u unutrašnjoj politici važne odluke. uzdigao je detinjaste zabave na stepen državnih poslova i iskorišćavao svoju autokratsku moć da natera sede d ržavne velikodostojnike da učestvuju u njegovim detinjastim igrama. Postavši car. kao što dokazuje projekt o „osnovnim zakonima” šta ga je Jelisaveti predao Ivan Šu valov. ćudljivu i pijanicu. koja ga je. Voroncova. razume se. On pravi detinjaste i neumesne gestove u najozbiljnijim prilikama. on je ht eo da plemić. Mendeni i gospođa Lopuhin. budućom Katarinom II. Kada je postao car. a kada se probudi. Šuvalova i nekojih ličnosti koje su se. — Na nekoliko dana posle svog stupanja na presto . ali. da bi ih posle toga sustigao u t rku i da bi video kako za njim lete skutovi njegovog crnog ogrtača. Zato i pre staju ubrzo svi odnosi između supružnika. Šuval ovi su. oni su pristali samo da ograniče. One su delo onih koji zauzimaju prvo mesto pored carskoga prestola. Petar III odlazi u Senat da potpiše ukaze kojima se v raćaju iz Sibira Minih. Na Jelisavetinom pogrebu. Između Katarine. reći će kasnije jedna stara dvorska dama. progurali iz drugog 27 9 reda u prvi. I on se odaje piću. postavši u punoj meri povlašćen zemljoposednik. on trabunja i blebeće svojim piskavim glasom. nesloga je neizbežna. Čak i posle svoga venčanja sa Katarinom. uz Petrovu odv ratnu spoljašnost išlo je uporedo i potpuno siromaštvo duha i izvesna sklonost za deti njarije i budalaštine. Voroncov se. ali. a ponekad otkriva i važne državne tajne.. ona je govorila suštu istinu. To je jedina njegova lična inicijativa. on ne može da zaspi pre nego što se poigra lutkama u svojoj postelji. sin Ane Petrovne i vojvode od Holštajna. čvrst o ukotvljenu u njegovom slabačkom mozgu: to je divljenje prema pruskom kral ju Fridrihu II. pozvala iz Holštajna. da se prouče izmene koje treba uneti u statut manastirskih mužika. bojeći se da ne naškode interesima države. „On nije nimalo ličio na cara”.Detinjasti car. može da ima mužike i zemlju a da u kaknadu za to nema nikakvih obaveza prema državi. oni nisu svi bili voljni da idu daleko tim putem. nije mogao da nametne svoje ideje. naprotiv. k ao Volkov i Gljebov. i takvoga muža. proglasila ga za naslednika prestol a i oženila Sofijom od Anhalt-Cerbsta. a ne da sasvim ukinu svoj rok obavezno g službovanja. Kada je Jelisaveta uzvikivala sa strepnjom: „Moj sestrić je jedno čudovište. Jednoga dana zat ekao je jednog pacova kako glođe na njegovom pisaćem stolu jednu tvrđavu od kartona. koje je prognala Jelisaveta. On ima samo jednu ličnu misao. Volkov i Glje bov. igra se olovnim vojnicima. o n naređuje da se pacov uhvati. a to će reći političara iz pređašnje vladavine.. pa ga zatim predaje jednom vojnom sudu i naređuje da mu po svim propisima sude velikodostojnici koje on imenuje u tom cilju i koji mo raju ozbiljno da se podvrgnu toj glupoj lakrdiji. Na svečanim prij emima u dvoru on zasmejava prisutne podražavajući duboko klanjanje dvorskih dama. kome se divi kao kakvom božanstvu. strašilo . Stupanje na presto Petra III dalo je prevagu triumviratu Voroncov. i izražava želju da se uk . nekadašnjeg Menšik ovljevog protivnika za vlade Katarine I. Razume se da on nema nikakav politički program. odriče se odmah s vih teritorija koje je Jelisaveta osvojila u Pruskoj i zaključuje mir sa F ridrihom II. I zaista. Iako su svi Jelisavetini visoki činovnici bili složni u tome da treba p roširiti plemićske povlastice. Jelisavetu Voronco v. trudio se da ih ulije nasledniku prestola. — Petar III.

a zapamtili samo to da su oslobođeni obaveza. proglas izr ažava nadu da plemići. brinući se o opštim interesima. potčinjavanje s eljaka spahiji prestaje da bude ustanova iz državnoga prava. U svakom slučaju. Proglas od 18 februara/1 marta 1762 godine nije samo oslobodio plemstvo obavezne službe. 18 februara/1 marta. pod p retnjom da izgube svoja imanja. te očekuju p roglas koji bi obznanio ukidanje ropstva. Isto tako i prema starovercima zauzima vlada širokogrudije držanje. oni su se pokazali veoma zahvalni. Zato seljačke mase čvrsto veruju da ukidanje njihove podjarmljenosti treba da sleduje ukidanju obaveznog službovanja plemića. jedan progl as što ga je sastavio Volkov. pošto je ocrtao jednu mračnu sliku špijunskih zločina i tero ra koje je vršila Tajna kancelarija. 21 februara/4 marta 1762 godine. počela su da im se dodeljuju i izvesna lična obezbeđenja. U mnogim predlozima govori se kako bi Petru III trebalo podići zlatan kip o trošku pl emstva. ostavljajući mu prava koje je ono iz te obaveze izvlačilo. odobrava onima koji su se sklonili u Poljsku i druge zemlje da se vrate u Rusiju i obećava da će im se dati zemlja u Sibiru i u drugim po krajinama prikladno izabranim. Ovaj proglas što su ga sastavili Volkov i Gljebov daje plemićima pravo da se sasvim uzdrže od službovanja državi ili da napuste službu po svojoj volji. no ipak pod uslovom da se vrate u Rusiju na prvi poziv vlade. ali ga plemići podlo kriju od naroda. Ako ova nova povlastica uništava. oslobođen obaveznog služenja u vojsci ili državnoj administraciji. za vladavine Katarine II. On im između o stalog odobrava da slobodno odlaze u inostranstvo. pojavljuje se „Proglas o povlasticama plemstva”. on menja takođe iz o snova ulogu plemstva u političkom organizmu Rusije. u kome bilo trenutku . — Pošto su plemići oslobođeni obaveza prema državi. neće pohitati da se odmah koriste p ravom koje im se daje i da neće izbegavati službu. Pesnici opevaju cara u ushićenim slavopojkama. a neće više biti upućivane naroč m ustanovama. onda zašto su je odobrili? Kako vlada može da izlaže javnom preziru one koji budu primili tu povlasticu. U jednom dodatku.ine obavezna služba plemstva. pa čak i da stupaju u službu stra nih vladara. izuzev u vreme rata ili na tri meseca pre početka neprijateljstava. kada ju je ona i ustanovila? Pisac proglasa nije zapazio tu protivrečnost. p lemići se čine kao da su zaboravili opomenu iz toga dodatka. u kome se vidi kako se sasvim bojažljivo pojavljuje ide ja o verskoj trpeljivosti. 28 0 Mužici dočekuju manifest sasvim drukčije. oni ipak moraju da se staraju o obrazovanju i školovanju svoje dece. Ali u dnu duše seljaci i dalje tumače događaje na svoj način. Iako su oslobođeni obavezne službe. Tada ogr omni ustanci počinju da se dižu u Rusiji. objavljuje svečano da je taj sistem političke špiju naže i inkvizitorske procedure ukinut „za svagda” i da se sada zamenjuje novim propisi ma: otsada će političke dostave ići običnim zakonskim putem. prestaje da bude državni službenik da bi postao povlašćeni vlasnik zemlje i seljaka. Potrebno je poslužiti se vojskom da bi se on i ugušili. Ukaz od 29 janua ra/9 februara 1762 godine. Po tvrđenju savremenika. Posle mesec dana. koja im se nisu mogla dati d ok su oni bili samo državni službenici. i posledice toga videće se deset godina kasnije. Dopušta im se da ispovedaju svoju veru i da vrše svoj . on istim udarcem obnavlja i sa me osnove državnog uređenja i ozakonjuje preobražaj administrativne monarhije zasnovan e na seljačkom ropstvu u monarhiju koja se oslanja na plemstvo. kao što stablo proiz ilazi iz zrna. i baš ta jaka suprotnost između radosti plemića i gneva seljaka ističe veoma jasno socijalni značaj te reforme od trenutka kada plemić. koji je ostao značajan događaj u istoriji ruskog ple mstva. Čitavo socijalno i p olitičko zakonodavstvo Katarine II proizilazi iz toga proglasa. Reforme u korist plemića i staroveraca. ide se čak dotle da se zabranjuje o nima koji bi se uzdržavali od služenja da se pojavljuju na dvoru i takvi se izvrgava ju javnom preziru. među njima se širi glas da on postoji. A kako se takav proglas ne pojavljuje. pa se čak i u privatnim pismi ma nalaze odjeci te radosti. koje je bilo razlog i opravdanje te podjarmljenosti.

kao što smo videli. ne primor avanjem i nasiljem. Pobožna Jelisaveta stavlja van snage najpre sve ove mere. već ubeđivanjem. A upravo manastirska imanja duguju veoma velike sume zaostale državne p oreze. kolegijum ekonomije pada pod zavisnost Sinoda. površina njihovih imanja je ogromna. a osim toga stavljeno mu je u dužnost da u ist i mah prikuplja državne poreze što ih duguju manastirska imanja. a to će reći od postanka Moskov ske države.e obrede bez ikakvih smetnji. Za vlade cara Alekseja Mihailoviča pokušavalo se da se uprava nad crkvenim imanjima poveri jednom državnom na dleštvu. one su značajne po tome što pokazuj u o čemu su se brinuli tadašnji upravljači države. oni to čine zbog kinjenja kojima su izloženi. ali se ubrzo odustalo od toga usled odlučnih protesta patrijarha i crkvenih vlasti. niži oficiri određeni su naročito da štite staroverce od gonjenja mesnih crkvenih vlasti. a ne da bi se oslobodili manastirski seljaci. sa isključenjem crkvenih vlasti. man astiri imaju najveći deo naseljenih zemljišta. Sve ove mere odnose se na sitnija pitanja. zalaže tako revnos no da prisili poreske obveznike na plaćanje poreze i da traži plaćanje zaostale porez e. ona ostavlja spahijama punu vlast da prikupljaju porez od svojih mužika i da predaju primljene sume mesnoj državnoj blagajni. Zbog toga se oduzimanje crkvenih dobara ne bi moglo — kao što čine nekoji pisci — tumačiti kao jedna liberalna mera u korist seljaka. Vlada povećava vlast — već i inače tako veliku od doba Jelisavetine vladavine — spahija na d njihovim mužicima. koji su mislili samo na interese plem stva. i da upravlja tim i manjima. — U godini 1762 pitanje podržavljenja (oduzimanja) crkve nih dobara nije novo. preduzima državna vlast godine 1738 dve važne mere: kolegijum ekonomije potpuno je odvojen od Sinoda i potčinjen Senatu. Oduzimanje crkvenih dobara. određuje im maksimum prihoda i naređuje da viškove imaju predavati državnoj blagajni . Ona naročito potseća da se oni ne 28 1 mogu upisivati u trgovački esnaf bez odobrenja svojih gospodara. Od svih crkvenih ustanova. „jer treba odvratiti ljude od praznoverja. Ali je značajno da su je posle trinaest godina državni razlozi primorali da se vrati na onaj put što su ga ob eležili Petar I i Ana.” Posle nekoliko dana. a naročito svako odašiljanje oficira ili drugih državnih službenik a na privatna imanja. kolegijumu ekonomije. Iz ovog razloga. ali otkako je ono postavljeno. ona ukida kolegijum ekon omije i vraća potpuno upravu nad crkvenim imanjima Sinodu. a zatim. Otada nastaju između svetovnih i crkvenih v lasti beskrajne prepirke da bi se utvrdilo da li kolegijum ekonomije treba da bu de potčinjen Sinodu. Ali se sve t o menja stupanjem na presto Ane. kada je Sinod zamenio patrijašiju. u drugi ne tražeći odobrenje od centralne državne uprave. Najzad. odmah je poverio upravu nad crkvenim imanjima jednoj novoj ustanovi. Često se tvrdi kako je ovo vraćanje 28 2 na ideju o podržavljenju crkvenih dobara bilo izazvano nezadovoljstvom i pobunama . Ona između ostalog stavlja v an snage ranije zakone o premeštanju mužika. svetovna vlast je težila da prisvoji prostrana crkvena imanja da bi uvećal a državne prihode i proširila površinu državnog zemljišnog poseda. a ovlašćuje spahije da premeštaju svoje mužike iz jednog okruga. ona naređuje da se ponište istrage započete protiv u njih i da se oslobode oni koji su uhapšeni. čija se vlada. bez otpusnica ili potvrda o oslobođenju sa potpisom njihovoga gospodara. Posle njegove smrti. je dnim naročitim ukazom. Petar Veliki ponovo je uspostav io prikaz manastira. vlada zabranjuje mesnim vlastima svako mešanje u prikupljanje ličnog poreza seljaka. ako — staroverci sve češće sami sebi zadaju smrt penjući se dragovoljno na lomaču. Go dine 1724 Petar Veliki naređuje da većina manastira utvrdi brojno stanje svoga osobl ja. ipak. Pošto vlada pretpostavlja d a. koji j e bio sastavljen od svetovnih činovnika. i ako treba onda u kojoj meri. prikazu manastira. svetovnom.

Ali baš ta manjina gospodari.583 pripadaju plemićima. nekadašnji veliki kneževski i vlastelinski zemljišni posedi ne posto je više. Cela zemlja je. stanovništvo Rusije u prvoj polovini XVIII veka ima skoro 90 od sto selj aka. konfiskacije zemljišta što ih je vršio Ivan IV i so . da se izdaju u zakup svakom ponuđaču zemlje i zgrade manastirskih imanja koje već n isu dodeljene seljacima. U Sibiru se i ne zna za seljačko ropstvo. 34. 668.249 fabrikama. Tako se ona jednim mahom vraća na praksu iz 1738 godine. Mužici sačinjavaju pravi temelj socijalne zgrade u Rusiji. samo po jedna rub lja od seljaka. da se manastirima dodeli izvestan od ređeni deo prihoda sa tih imanja a da se višak prihoda upotrebljava prema posebnim caričinim ukazima.235 su u službi carskih dvoraca i admiralitet a. veoma velika u središnom delu Evropske Rusije. 494. kada je bilo potrebno da se bez odlaganja povećaju državni prihodi. Krajem XVII veka. preostatak će pripasti državi. nije mogla da izbegne.073. Tačno je da su ove pobune za vreme Jelisavetine vladavine uzele velikoga maha i verov atno je da su one uticale na sudbinu manastirskih imanja.364 crkvama i manastirima. koja je toliko bila odana Crkvi. propisuje da se naplaćuje. zatim se jednim dopunskim proglasom od 21 marta/1 aprila 1762 godine ponovo uspostavlja kolegijum ekonomije i pover ava mu se uprava — preko penzionisanih oficira — nad crkvenim i manastirskim imanji ma. pored lične poreze. ona pada sasvim nisko. gde plemići spahije pretstavljaju neznatn u manjinu u odnosu na seljačko stanovništvo. — Prema podacima kojima raspolažemo. Godine 1730. Ali je njihova raspodela na oblasti veoma ne jednaka: njihova gustina. Pred tom potrebom ona je popustila i pored sve manje želje da ugodi svešte nstvu. prema tome. Mužici dakle čine u to doba dve trećine seljačkog stanovništva. dodeljuje seljacima. 28 3 Skoro čitavo stanovništvo nalazi se na selu. 2. Kakvo je unutrašnje stanje u Rusiji između ova dv a datuma? Plemići-spahije i mužici. Razume s e da visoko sveštenstvo upotrebljava. sav svoj uticaj da spreči ili odloži primenu tih mera. s druge strane . i to ne bez uspeha. Odluke iz 1757 godine odlučno su potvrđene. u razdoblju od 1725 do 1762 godine obrazuje nova ruska monar hija. Posle stupanja na presto Petra III prestaje svako okolišenje u rešavanjima ovog pita nja. 796. bitno zemljoradnička i poljoprivredna. od 5.623 su slobodni seljaci. kada je godine 1757 naredila da se uprava nad crkvenim i manastirskim ima njima preda penzionisanim oficirima. ali ostaje veoma visoka na zapadu. Odmah su postavljeni i stupili na dužnost oficiri koji će upravljati crkvenim i manastirsk im imanjima. čija je organizacija tu ostavila svoje tragove. UNUTRAŠNJE STANJE U RUSIJI U PRVOJ POLOVINI XVIII VEKA Videli smo kako se. zemlju koju su ranije uživali. 3. u početku Sedmogodišnjeg rata. jer odluke Pet ra III samo pojačavaju i proširuju mere koje ni sama Jelisaveta. Ekonomske krize u XVI veku. Ova optužba je bez osnova.054 seljaka svih kategorija. na krajnj em severu i jugu i na donjoj Volgi.067. umesto nekadašnjih mnogostrukih nameta. takozvani državni seljaci i seljaci koji plaćaju sam o porez zvani jasak (koji sibirski domoroci plaćaju u krznima). koji odgovara nekadašnjem središtu Moskovske države smanjuje se postepeno što se id e više ka severu. istoku i jugu. a čija je vrednost sasvim r elativna. a s druge strane 7 od sto plemića i 3 od sto gradskog stanovništva. i da se te sume predaju direktno koležu ekonomij e. dovedenih do očajanja usled zloupotreba crkvenih vlasti. i ona sem t oga vlada nad mužicima. i da se prihod od tih zakupa šalje kolegijumu ekonomije.manastirskih seljaka. Ali se. nekadašnjem delu poljsko-litvanske države. koji žive na tim imanjima. Razgnevljeno sveštenstvo počelo je da optužuje vladu da je ona neprijatel jski raspoložena prema pravoslavnoj crkvi. Od ovih prihoda kolegijum će davati manastirima i arhiepiskopijama sume predviđene z a njihovo izdržavanje spiskovima iz 1724 godine. koja se oslanja na plemstvo. promena u Jelisavetinom držanju u ovom pitanju događa pri kraju njene vladavine.

uspeva da postane gospodar 50. Baturin. uzd ižu takođe.000.cijalni metež u Doba Nemira ostavili su od njih samo nekoliko preostalih delova. Ali nekoja od njih izlaze netaknuta iz političkih kriza i održaće se u drugoj polo vini XVIII veka i u XIX veku. koji će dobiti još veći zamah za vladavine Katarine II. ču venog maršala. zahvaljujući obilnim poklonima. 000 mužika. Ovaj razvoj zemljišnih poseda državnih velikodostojnik a. čiji se svi rođaci. Šafirova. ovo naglo stvaranje ogromnih bogatstava postaće još češće. pa da bude uvršćen među velike posednike. od 100 do 500 pa da se smatra osrednje imućan.000 mužika. druga. Ali imanja od 100 do 500 „ognjišta” ostaju još uvek najrasprostranjeniji tip poljskog im anja. Glavni državni tužilac Jagužinski. velikodostojnici počinju da nagomilavaju imanja ko ja se cene na više desetina hiljada „duša”. knezu Alekseju Dolgorukom. Iako se 1640 godine moglo nabrojati sa mo 12 imanja svako sa više od 1000 „ognjišta”. ili pak Rumjanceva. lome u hiljadu komada. Koporje. u trenutku svoga pada za v reme Katarine I. a Minih i Biron dobivaju ogromne posede za vrem e Jelisavete. V ećina velikih imanja iz doba pre Petra Velikog bila su raskomadana i rasparčana. samo će još više porasti. caričin ljubimac. P ored ovih ostataka javljaju se. Ranenburg. Rumjancev. koji su postali od poklona u zemlji i u mužicima što su ih carevi darovali svojim vernim službenicima. sem ako kakav slučaj ne približi nekog od njihovih pretstavnika nekom dvo . a delom zbog parcelisanja što su ih vršili osiromašeli s opstvenici. Petar II d odeljuje jednim mahom 44. pored velikih nasleđenih imanja primao od cara takve poklone — već sama pobeda kod Pol tave donela mu je odjednom ceo Juhotski okrug — da je on ostavio 60. da bi ih razdala drugima. Neverovatna bogatstva stvaraju se tako odjednom. Katarina II obasipati poklonima.000 „duša” i veoma bogata imanja u Maloj Rusiji. del om zbog odeljivanja porodica. po rođenju 28 4 kneginja Čerkaskaja. Na osnovu čitavog niza zabeležaka iz toga vremena.000 mužika ocu svoje verenice. no isto tako odjednom druga se ruše. Srednje i sitno plemstvo. donela u miraz između ostalog još 80. razume se. Menjšikova. od 500 do 1000. To su najčešće pridošlice u redovima visokog zemljoposedničkog plemstva. Tek u XVIII veku ponovo se stvara jedna brojna klasa velikih posednika u pogledu zemlje i mužika. njegov brat Kiril ima ih oko 120. liči na nekakvu političku lutri ju. Jamburg. kojima se koriste ljubimci novoga cara. Počep. u drugoj polovini XVII veka nekoliko pro stranih zemljišnih poseda. kao i nekoliko varoši. Kakva suprotnost između ovih skromnih cifara i onih koje dostižu ogromni zemljišni posedi što se tek stvaraju! Dok običan plemić smatra sebe za bogata ako ima hiljadu mužika. ispod 25. istina. Menjšikov je imao. ne učestvu ju u tome. postao je z a vreme Reformatora jedan od najbogatijih zemljoposednika.000 mužika pa da neko bude smatr an za veoma bogatog. čijeg će sina. obasut je imanjima zato što je otkrio mesto gde se krio carević Aleksej posle svoga bekstva iz Rusije.000 mužika. čijim izvlačenjem upravljaju vile. Jedan siromašan plemić iz Kostrome. sve zavisi od ćudi sudbi ne. to je siromašan plemić. preko 100. kome je njegova supruga. u red velikih zemljoposednika. Malorusi skromnoga stanja.000 mužika. Za Anine vladavi ne. kao udarom čarobne palice. Bogatstvo Šuvalovih i Voroncovih p ribližuje se bogatstvu Razumovskog. može se tvrditi da je u prvoj polovini XVIII stoleća trebalo imati više od 1. Aleksej Razumovski. a 25 do 100 pa da pripada sitnom plemstvu. Posle Petra Velikog. Potkancelar Šafirov dobio je 1 5. bila isto toliko kratkotrajna koliko i velika. njegova imanja konfisk ovana su 1723 godine zbog pronevera. Većina ovih bogatstava imaju da zahvale za svo j postanak dareživosti vladara. pola veka kasnije njih je već pet puta više. čija će imanja kofiskovati Ana Ivanovna. A ko su bogatstva Jagužinskog. Stupanjem n a presto Petra III otpočinje niz novih poklona. koji za vreme celoga XVIII veka ne prestaje da pok lanja naseljena zemljišta. kao na primer Šeremetjeva. knez Čerkaski ima 70. Od Petra Velikog potiče bogatstvo maršala Borisa Šeremetjeva koji je. pošto je uspeo da pomoću industris kih špekulacija i primanja mita uveća znatno svoje bogatstvo. čiji je otac bio siromašan orguljaš u jednoj luteranskoj crkvi. ali.000 mužika svome sinu Petru.

koji ga iskorišćuju za sv oj račun. Ako i ove vrste plemstva uvećavaju sve više broj svojih mužika. Tatiščev primenjuje na svome imanju sistem kuluka: jedan deo zemljišta obrađuju seljaci za račun gospodara. deca trgovaca . drugi deo razdeljen je seljacima. u kojoj su srednji posednici sa 100 do 1000 mužika. i radovi seljaka na gospodarevim njiva ma zovu se barščina (kuluk). Sva ova lica moraju sama da izaberu sebi gospodara. zakonsku vrednost tim spiskovima. obrazovan čovek. u određenom roku. Ali nedovoljnost i primitivnost poljoprivredne tehn ike primoravaju da se donekle poveća teret seljačkih obaveza prema gospodaru. pa da ga na taj način za uvek veže za fabriku. mužici koje su njihovi gospodari oslobodili. ona to čine sasvim drukčijim načinima. u kome je jedan od njih. Najrasprostranjeniji način za spahiju je da prijavi nov e mužike. može bez obzira na njegovu volju da ga u vojnoj službi zameni jednim od svojih mužika. Sopstvenik fabrike u koju je neki radnik svojevol jno stupio. već se javljaju jake povr ede ovog pravila. treća kategorija. i bez prethodnog prover avanja. Kako je od 1747 godine. d a bi ubrzala izradu tih spiskova. priča kako izvesne spa hije nameću kuluk svojim mužicima . da jedan spahija upiše u njih ime nekog slobodnog čoveka. jer je obradiva zemlja obično podeljena na ravne delove između spahije i njegovih seljaka. i najzad slobodni ljud i nesposobni da dokažu svoje poreklo i koji nisu nigde 28 5 upisani. uzimali su stvarnijeg ud ela u upravljanju svojim imanjem.rskom ljubimcu. zanatlija i vojnika neupisanih u spiskove lične poreze. najveći broj spahija s pada u drugu kategoriju. omogućava nam da stvorimo tačnu pretstavu o tadašnjoj domaćoj ekono miji. stavljeni na ra spoloženje posle obnarodovanja spiskova crkvenog osoblja iz 1724 godine. inače ih vlada može dati kao mužike prvom spahiji koji hoće da ih primi. prva sadrži samo nekolicinu vrlo velikih zemljopo sednika koji imaju znatan deo mužičnog stanovništva. vlada priznala. istoričar i publicista Tatiščev. Ove spahije. Oni se takođe koriste pravom da pri svakom novom zvaničnom popisu stanovništva sast avljaju spisak ili poreski registar svojih mužika. Od tri kategorije plemića spahija. Ekonomski trebnik. kao što smo videli. a tri dana za sebe. na svoje ime. u koju spadaju ma li posednici sa manje od 100 mužika. Zbog tog a je zakupnina koju seljaci plaćaju spahiji daleko od toga da bude onako velika ka o što će biti u narednom razdoblju. kada će se vlastelinski posed pretvoriti postepeno u preduzeće koje radi za tržište. koristeći se zakonom koji propisuje da izvesne kategorije ličn osti moraju obavezno postati mužici. bili kasnije oslobođeni vojne služb e. pa da od njega načini svog mužik a. spahije iskorišćuju pored ostalog i pravo da traže natrag svoje ne kadašnje mužike koji su. Svako imanje proizvodi samo ono što je potrebno gospodaru i njegovim seljaci ma. relativno je malobrojna. dao godine 1742 opis gazdovanja na njegovom imanju. kada bi se posle izlaska iz državne službe nastanili na svome imanju. čija je vlast. I drugi načini omogućavaju spahijama da zakonskim putem obezbede sebi vlasništvo nad izvesnim čovekom i bez njegovog pristanka. čije prostranstvo određuju isključivo potrebe spahijinog dvorca. Na većin i imanja gde se primenjuje sistem kuluka. Gospodar se nimalo ne trudi da proširi svoj deo obradive zemlje. kao što smo videli. Plemić koji prihvata neko napušteno d ete postaje njegov gospodar. ne trudeći se da nadmaši tu potrošnju. zatim dec a sveštenika i crkvenih službenika koja su rođena pre rukopoloženja njihovih oceva ili a ko ne postanu sveštenici. nad mužicima sve više rasla. pošto su bili uzeti u vojsku. bilo je dovoljno. Počev od godine 1767. Međutim. Seljak Posoškov. koji piše početkom XVIII veka. pravilo je da seljak radi tri dana u n edelji za račun spahije. i da redovno prodaje na tržištu svoje prirodne proizvode ili izrađevine. a to su: niži crkveni službenici.

Broj manastirskih mužika je naročito veliki. Kavkazu. mužici beže sa imanja u masama.28 6 cele nedelje. koja dobiva sve više samopouzdanja. osim toga. Uistini. Podjarmljenost seljaka je socijalna osnova aristokratske monarhije koja je u tok u stvaranja. Godine 1742 širi se lažna vest da je seljacima ponovo dopušteno da stupaju u vojsku i da se na taj način oslobode ropstva. Tako su. koja su rasturena u petnaest gubernija Velike Rusije. Spahije su zadovoljne ako im seljački danak ob ezbedi sve što je potrebno za njihov život. istina. obnarodovanje proglasa kojim se plemići oslo bađaju obaveznog služenja u vojsci izazvalo je.500 mužika. Ma da mužici najčešće odgovaraju na tego st svoga položaja bežanjem. koje povremeno ližu plamenovi građanskog rata . usled sve većeg nezadovoljstva pod jarmljenih seljaka. najveća mužička grupa . Najmanja vest. i odmah mužici počinju da pristižu u gomilama u regrutne kancelarije. ali može dostići i 5 rubalja. sa 21. Crkveni i manastirski. Manastir Aleksandra Nevskog u Petrogradu im a 25. i da bi se oni ugušili. na severu. — Seljaci potčinjeni raznim crkvenim i manastirskim ustanovama su. i manastir svetoga Kirila u Bjelozersku. zakon obavezuje spahiju da ga hrani u slučaj u oskudice. ipak spahijska vlast. Godine 1758 oni u gomilama napuštaju svoje gospodare i odlaze ka fabrikam a svile na donjoj Volgi.000 mužika. primorani da prosjače.000 Demidovljevih seljaka. čak lišena svakog osnova. gde ih čeka gorko razočaren je. 1749 i 1750 mnogi seljaci. Može se oceniti veličina te neprijatne pojav e i briga koje ona prouzrokuje spahijama i vladi po pažnji koju joj tadašnje zakonod avstvo ukazuje.000 mužika na svojim imanjima. Razume se. Kuluk se ponekad zamen juje plaćanjem u naturi: umesto da obrađuju njive svoga gospodara. ne treba verovati da ova primitivna ekonomija obezbeđuje seljaku lak i patr ijarhalan život. Os im ovih izuzetnih slučajeva.000. kao što smo videli. Godine 1754 obnarodovan je čitav jedan zakonik kojim se podrobno r eguliše pitanje traženja i vraćanja odbeglih mužika. sa oko 24. čiji je iznos najčešće 1 ili 2 r ublje od mužika godišnje. Godine 1762. baltičkim pokrajinama i Poljskoj. seljak nije siguran da će od svoga gospodara dobiti materijalnu p otporu u neplodnim godinama. bliz u Moskve. koje je njihov gospodar ostavio njihovoj sudbini. na primer. teško pritiskuje mužika. država izgleda kao da leži na vulkanu. Sve veći broj bežanja sa imanja i seljačkih pobuna pokazuje jasno da je položaj mužika veoma težak. ima oko 1740 godine 106. sv . oni ponekad idu i do pobune. sve to ništa ne pomaže. Međutim. mužici iz središne Rusije beže u ma sama ka Uralu. kao u vreme Petra I. Sistem plaćanja zakupa izgleda da se ra dije primenjuje nego sistem kuluka. 3. seljaci daju polj oprivredne proizvode i izrađevine za izdržavanje vlastelinskog dvorca. pojedinačna bekstva događaju se svakog dana. 28 7 za vlade Petra III. Za Jelisavetine vladavine o vi ustanci dobivaju već obeležje pravih bitaka između pobunjenih seljaka i trupa koje su poslane da ih savladaju. Sibiru. S druge strane. posle spahijskih seljaka. seljaci pribavljaju potrebni nov ac odlazeći da rade razne zanate izvan sela. nove pobune seljak a na mnogim spahijskim imanjima. oni još ne pomišljaju da pretvore svoja iman ja u privredna preduzeća. dovoljna je da proizvede u seljačkim masama komešanje i previra nje duhova. Ponegde je i ovo davanje u naturi zamenjeno plaćanjem u gotovom novcu. fabrički. te su na primer u godinama 173 4. potrebno je poslati šest pukova sa artilerijom. koje se oslobađa obaveznog službovanja državi. naoružanih puškama i topovima. Plemstvo. a dopuštaju im da rade za sebe samo nedeljom. Čuveni manastir Trojica-Sergijevo. godine 1752. u okrugu Ka luga. Iako seljačka podjarmljenost još nije onako tegobna kao što će biti kasni je. I pored veoma strogih kazni predviđenih zakonom. Opomene. gde se priča kako je njima odobreno da stupaju na rad. vidi u njemu jem stvo čvrstog i stabilnog državnog poretka. Nemiri se zatim proširuju i na druge okruge. pre tnje. zatim dolaze Uspenski manastir u oblasti Vjatke. svakog trenutka duboki po dzemni potresi ljuljaju njene temelje. dvorski krunski seljaci. razbili i naterali u bekstvo čitav jedan puk dragona i zarobili njegovoga komand anta. ali se taj zakon ne poštuje dovoljno. Za vreme Ane i Jelisavete. obavezno služenje u vojsci ili državnoj administr aciji ne dopušta im da se lično staraju o svome imanju. stroge kazne.

Slobodni ili državni seljaci. Između crkveno-manastirskih i plemićskih seljaka jedina je razlika u tome. ima m nogo seljaka koji uživaju ličnu slobodu. od 1725 do proglasa Petra III. Baškiri. ne pripadaju industrijalcu. pod izvesnim uslovima. „Černosošnji” seljaci sačinjavaju glavni deo ove kategorije. da ih ne prodaju ličnostima os . ustanovio glavarin u (lični porez). njihov vlasnik nema prava da ih pojedinačno prodaje. kao na pri mer sečenje i prevoz drva. ribolov. strelaca. Ali. ona je oduzeta od crkvenih vlasti i predata svetovnim činovnicima Kolegijuma ekonomije samo za vreme od četiri godine. nisu potčinjeni nikakvoj privatnoj vlasti i većinom su skoncentrisani na severu E vropske Rusije i u Sibiru. zatim. Od vremena kada je Petar I.. dragona. mnogobrojnije. rad u mlinovima i pecarama rakije. I iznos njihove zakupnine je niži. Čeremisi it d. Zakon od ređuje maksimum seljaka koje može da drži izvesna kategorija 28 8 fabrika. a više od zloupotreba upravnika. jer imaju da obrađuju mnogo manje zemlje u korist sv ojih gospodara. koji je postavljen tek za Jelisavetine vladavine. Njihovo očaj anje dolazi manje od težine obaveza. svi su oni spadali u kategoriju „državnih” ili „državnoblagajničkih” seljaka.u stvarnosti . Pokušaji podržavljenja crkvenih i manastirs kih dobara koje su činile vlade u prvoj polovini XVIII veka imale su prvenstveno z a cilj da se državi predaje najveći deo prihoda sa crkvenih imanja. Najzad. ali evo zaključaka koji se mogu nepristrasno iz njih izvući. Da li je život ovih mužika teži nego život mužika na spahijskim imanjima? Na ovo pitanje. konjan ika itd. Nije bez uzroka što izvesna opasna uzrujanost. Za sve ostalo vreme. a to će reći na zemljištima koja imaju obeležje drža h poseda: ovi seljaci. nagrađivala ustupa njem delova zemljišta. granice koje je zakon postavio samovolji vlasnika ne poštuju se. ali nije redak slučaj videti ih kako nagomila vaju zemlje i mužike. Dvorski seljaci zavise od uprave carskih dvoraca. zvani černosošnjije (crnoplugci) potpadaju neposredno pod držav u.i manastiri nemaju prostrana imanja. krunski seljaci su oni srazmerno malobrojni seljaci koji pripadaju priva tnim posedima članova carske porodice. napasanje stada. Tatari. On isto tako određuje broj onih koje industrijalac mora da dodeli na rad u fabrici i koji se više ne mogu upotrebljavati za druge poslove. pod uslovom . čije surovo post upanje ide čak do stavljanja na muke. potomci nekadašnjih tobdžija. i to ih često puta nagoni da pribegnu otvorenoj p obuni. Ona sačinjava otprilike trećinu ruskog seljačkog stanovništva. O i su nastanjeni na imanjima čija je površina međusobno veoma nejednaka. koja se ispoljava u krvavim p obudama. Tim imanjima i maju oni pravo da slobodno raspolažu. Seljaci zvani „posedni”. prema tome da li ih daju svetovni ili crkveni istoričari . o d 1740 do 1745 godine. Seljaci crkvenih usta nova imaju najčešće velike komade zemlje. Iako su njihove sporedne obaveze. muči manastirske seljake za vreme čitave Jelisavetine vladavine. da ih čak i otuđuju po svojoj volji. ali su i kuluk i zakupnina tu manje teške obaveze koje pritiskuju spahijske seljake. naposletku. kuvanje piv a i kvasa. Prema tome. kojima je Moskovska država bila stavila u dužnost da brane južne granične oblasti i koje je državna blagajna. koji su nastanjeni na državnom zemljištu koje se nalazi većinom u slivu Volge i is točno od ove reke. što oni prv i ne zavise od pojedinaca već od ustanova. Svi napori koje oni čine da bi odbranili svoja prava osuđeni su na neuspeh. inorodni seljaci.. itd. godine 1724. odgovori su različiti.. Što se tiče prave up rave nad tim imanjima i njihovim seljacima. te fabrički selja ci imaju da podnose sav teret robovanja. isto onako kao što spahijski sel jaci zavise od svojih gospodara. Oni moraju da rade kulukom na državnim imanjima i da plaćaju zakupninu upravi carskih dvoraca. Čuvaši. To su pre svega potomci seljaka od avno nastanjenih na „crnim” zemljištima. Pa ipak je njihovo stanje veoma teško. njihov kuluk je manje naporan n ego kuluk spahijskih seljaka. — Pored seljaka vezanih za zemlju i gospodara. koje se često postav lja. potčinjeni fabrikama. k su druge dve trećine mužici. uprav u nad mužicima imaju niži oficiri i upravnici manastira i crkava. nego samoj fabrici.

a to će reći radnici. mostarina i upravne policije. „redovnih” građana. Vlada unapred rasporedi taj porez. umesto da plaćaju ovaj novi danak. sveštenici i stranci. Ako dodamo da se ove službe vrše često puta u m ima udaljenim od varoši.lobođenim lične poreze. I tako. . Oni takođe moraju na smenu da vrše dužnosti procenjivača. soli i drugih monopolskih artikala. God ine 1721 Petar I podelio je stanovnike varoši na „neredovne” i „redovne” građane. već sam socijalni i ekonomski sastav društva. koji su stalno primoran i da napuštaju svoje poslove. Kada je za vreme Jelisavete ta zakupnina 28 9 povišena. grupisan je zasebno. — Gradsko stanovništvo. od koj ih su nekoje veoma teške kao što je na primer održavanje puteva po gustim šumama i barušti nama u severnoj Rusiji. Gradovi. te varoš zadržava veoma mnogo izgled sela. Trgovci. Država dakle uzima od slobodnih seljaka zakupninu kao sopstvenik zemlje na kojoj su oni nastanjeni. u ko je spadaju plemići. lekari i apotekari. prodavaca. industrijalaca. Prvi. 3 od sto. bilo redovne. Oni su obavezni da naizm enično vrše dužnosti blagajnika. procenjivača. Varošani moraju da plaćaju osim toga lični porez. zanatlije i prost narod obrazuju jednu zajednicu čiji članovi. te ova obaveza potseća takođe na položaj mužika podvr tih kuluku. pretstavlja samo jedan beznačajan delić stanovništva podložnog poreskoj obave zi. kao i razne dužnosti u službi carina. solidarno o dgovorni. noćnih čuvara itd. Ako se posmatra ne ova zakonska p odela na klase. Ima veoma malo varoši. „državni seljaci” plać ono što se naziva „zemljišni desetak”. koje padaju na opštinu. Ove službe zahtevaju tolik o mnogo osoblja. umetnici. — a sitna trgovina znatno preovlađuje. da se u izvesnim varošima za njihovo vršenje mora da uposli 70 od s to. kao i mnoge takse. gl asnika. ne učestvuju ni u plaćanju opštinskih poreza ni u mesnoj upravi. onda je trgovački elemen t najmalobrojniji — zanatlije. putarina. Lična sloboda državnih seljaka je uostalom veoma nepouzdana. prost narod. kao i dužnosti nižih policiskih organa. po svojoj volji. Svaki poklon u zemlji i seljacima koje n eki vladari daju svojim ljubimcima — a videli smo koliko ovi pokloni mogu da budu veliki — povlači automatski podjarmljivanje velikog broja slobodnih seljaka. i obavezu — veoma tešku zbog ogromnih razdaljina između na seljenih mesta — da putnicima daju odmorne konje do najbliže stanice. „Državni se ljak” ostaje dakle napragu ropstva. izraženom više puta u raznim ukazi ma — biti prispodobljena zakupnini koju plaćaju mužici spahijama i dvorski se ljaci upravi carskih dvoraca. u položaju koji j e sličan položaju mužika. na kraju krajeva. Drugi su podeljeni na dve — a u brzo potom na tri — korporacije ili „gilde”: u jednoj se nalaze kapitalisti i najveći tr govci. oni nisu članovi gradske zajednice. iako zadržavajući svoju ličnu slobodu i pravo da otuđe svoj deo zemlje. svi su seljaci stvar no više ili manje robovi. u drugoj su mali trgovci i zanatlije. zanatlija i radnika. Povrh toga. Većina ovih poreza su skupni p orezi. Ona time potvrđuje svoje nasledno pravo nad tom zemljom. osim ovog poreza. imaju prema državnoj blagajni razne obaveze. kontrolora robe i pomoćnika u državnim pr odavnicama rakije. „Državni seljaci”. a ponekad čak i više. blagajnika i čuvara u ustanovama gde država prodaje vino i so. Veliki broj građana bavi se p ovrtarstvom. Najzad. od godine 1723 oni su podvrgnuti jednoj novoj novča noj obavezi koja će ubrzo — prema mišljenju same vlade. sastavljeno od trgovaca. pa čak obrađuje i njive. Vlada sebi pripisuje po tpuno pravo da ih svede na stepen mužika. uslovi nis u povoljni za varoški život. a većina njih liče na velika sela. razumeće se koliko one staju građane. U jednoj zemlji gde preovlađuje sistem domaćeg gazdinstva. mnoge od njih povlače i novčanu odgovornost onoga koji ih vrši. U Sibiru. radnici i baštovani sačinjavaju 58 od sto gradskog st anovništva. čiji se uživaoci nalaze u tome pogledu. imaju prema državi mnoge i teške dužnosti. bilo vanredne. tvrdilo se sa zvanične strane da je to učinjeno upravo stoga što su i spahije povisile nedavno zakupnine svojim mužicima.

Što trgovački bilans ostaje stalno povoljan za Rusiju. Trgovina. jedna šaka bogataša drži sve ostale građane u potpunoj zavisnosti. i što je rusko aziska trgovina u to vreme v elikim delom tranzitna trgovina. jer se zborovi i magistrati ograničavaju sk oro isključivo na raspoređivanje službi. Glavni izvozni artikli su konoplja. voće. Trgo vinu sa Persijom drže u svojim rukama Englezi i Jermeni.000 rubalja. i Reformator je računao da revnost opštinskih odbora izabr anih da ostvare njegove namere. To je stoga što Rusija služi kao spona između Azije i zapadne Evrope. je isključivo u rukama nekolicine bogatih trgo vaca. 1746 i 1755. Trgovanje se vrši pomoću karavana koje rusk a država šalje u unutrašnjost Kine: od smrti Petra I pa do stupanja na presto Katarine II otišlo je pet takvih karavana. Ustvari. U ovoj trgovini prvo mesto zauzima Kina. Godine 1731 jedna nova tari fa označava odlučan korak ka najstrožijoj zaštiti domaće radinosti. s druge. vunena roba i razni predmeti za svakidašnju upotrebu. Rusija jeste primora na da pribegne stranim fabričkim proizvodima. S jedne strane izvoz je manji od uvoza. Nemogućno je u to vreme da ruska varoš postane središte ekonomskog i duhovnog napretka. Za čitavo ovo razdoblje izvoz nadmašuje uvoz. gvožđe i drvo. engleska trgovina sačuvala je svoju prevagu. Spoljna trgovina Rusije sa Azijom pruža nam obratnu sliku. dužnosti i poreza koje gubernija traži od varoši. št o izaziva znatno povećanje izvoza u odnosu na uvoz. stoku i čaj. — Vrednost spoljne trgovine koju Rusija vodi samo sa Evropom povećava se o d 1717 do 1760 godine za više od 13. ali je sve bilo uzalud. Ruski trgovci trg uju s Evropom samo posredstvom stranaca. to nije stoga što ne p ostoje državni dugovi — Jelisaveta nije uspela da zaključi spoljne zajmove. koji će prvi put biti zaključeni za vlade Katarine II. odveć je tešk odveć skupo prevoziti ih iz plodne oblasti na jugu Rusije.000. Rusija zaključuje trgovinski ugovor sa Engleskom i daje joj klauzulu najvećeg povlašćenja. Rusija izvozi uglavnom izrađevine. drugo Persija i Aziska Turska. sa čisto zaštitnim obeležjem. Za vreme Ane. Saobrazno ugovoru iz 1727 godine. koji su novčano odgovorni državnoj blagajni za redovno plaćanje poreza. 1737.29 0 na razne poreske obveznike. Čak za vreme Se dmogodišnjeg rata. Zbor bira starostu opštine. otpravljanje poslova. u sled slabosti njene kupovne moći i skromnosti njenih potreba. ali inostrane fabrike imaju beskrajno veću potrebu za njenim sirovinama. koji pretstavljaju glavninu njenog u voza. i još stoga što su građani obavezni da vrše mnoge javne službe. koji preovlađuje u celoj zemlji. P ravilnik što ga je Petar I obnarodovao 1721 godine bio je ocrtao plan obimne reorg anizacije gradova. u ruska pristaništa koja su u to vreme bila na severu. u čije ruke prelazi skoro polovina prometa što ga vrši petrogradsko pristanište. Godine 1724 Petar I obnaroduje prvu rusku tarifu. Unutrašnji poslovi opštine rešavaju se n a zboru svih građana. i to godine 1728. osudio je varoš na životarenje . jer si stem domaće ekonomije. a to koči njihovu delatnos t i nanosi velike štete njihovom materijalnom blagostanju. te se višak izvoza j oš povećava. Englesko-ruskim ugovorom iz . a treće Centralna Azija. Ruske žitarice još nisu postale važna činjenica na evropskim tržištima. i životne namirnice. I mućniji stanovnici odgovaraju dakle za sirotnije ili oskudne stanovnike. koje je ustanovio Petar I da upravljaju „redovnim” građanima. i na zborovima kao i u magistratima. 1741. Ovaj višak izvoza menja se zajedno sa izmenama carinskih ta rifa. a uvozi naročito sirovi ne za svoje fabrike. Posledica toga je da je opštinsko uređenje gradova čisto oligarhijsko. Trgovina sa Kinom je monopol držav ne blagajne. koji obrazuju opštinska veća ili magistrate. svilene i pamučn e tkanine. rusko-kineska trgovina sme da se vodi samo preko varoši Kjahte i Curuhajtu. Ovi poslovi su uostalom veoma malobrojni. koji je 29 1 svrstao Englesku među političke protivnike Rusije. — već usled opšteg ekonomskog stanja zemlje. Uvozni artikli su naročito razne čoje. zatim kmetove i odbornike ( savetnike. „ratmane”). ali ostaje solidarno odgovorna za njegovu isplatu. koj e pretstavljaju masu njenog izvoza. lan. naročito Engleza.

da s lobodno provozi kroz Rusiju evropsku robu upućenu u Persiju. koji je naučio kod jednoga stranca u Šliselburgu tajn u sastavljanja boja i izrade cica. zato svak o smanjenje državne potpore povlači brzo slom preduzeća. jer od 98 fabrika koje su radile za vreme Petra I . Nepostojanost industriskih preduz eća što su ih osnovali trgovci za vlade Petra I dolazi otuda. u svojoj fabrici u Vladimiru. Veliki industriski problem to . Ove dru ge jesu: industrija pamuka. čitava trgovina sa Sibirom obavlja se na vašarima. Tek posle 1762 godine. i tek 1757 Malcev.161 fabrike koje postoje pri kraju vladavine Katarine II. koje su podignute ili su se znatno umnožile za vlade Petra Velikog. rafinerije. biće nekadašnji monopo li postepeno ukinuti. i mnogobrojni državni monopoli kočili su unutrašnju trgovinu. Unutrašnja trgovina. Gračev i Garelini. blizu Nižnjeg-Novgoroda. Ukrajina je puna mesnih vašara. i vašar u Irbitu. čuveni i ndustrijalci. neka od ovih društava imaju na čelu veoma visoke ličnosti. U to vreme se brzo razvijaju vašari u Makarjevu. nije živa. svile. ali tek u XVIII veku stvara s e oko Moskve i Vladimira jedna prostrana tkačka oblast. Petar I se odj ednom vratio slobodnoj trgovini. počev od godine 1730. Prvi pokušaji industriske i zrade pamučnih tkanina datiraju tek od 1740 godine. one su se znatno razvile već za vlade Petr a I. uspevaju da ostvare veoma ve like dobiti. U 1745 godini. izuzev razume se državnih fabr ika. za vladavine Petrovih pos lednika. Prve fabrike stakla potiču iz XVIII veka.1754 godine vraćeno je Engleskoj pravo. Državna blagajna počinje da izdaje pod arendu privatnim društvima mnoge grane trgovine koje su dotada bile monopol države. Tr govina se većinom obavlja na vašarima. išli su njegovim tragom. a pred smrt Ka tarine II 3. već su se pojavile i nove. skoro sve su podi gnute posle vladavine Petra I. pripadaju većinom trgovcima. platna. Ulozi ortaka su najčešće skromni. Industrija. kao na primer Petar Šuvalov. Unutrašnje carinarnice. za vladavine Katarine II. Oko 1755 godine obrazovano je jedno rusko trgovačko društvo za trgovanje sa Persijom. i te dve varoši bile su centar ruske trgovine. zatim metalurgiske fabrike. Od 3. Za vlade Petr a I bilo je u Rusiji samo 98 fabrika. Ali. preostalo je jedva dvadesetak. i persisku robu upućenu u Evropu. služeći se običnom masom od koje se pravi staklo. fabrike koža. Pošto je između 1709 i 1714 godine bio dao državi monopol trgovanja izvesnim artiklima. prva fabrika porculana — ima ih u to vreme samo četiri u Evropi — godine 1758 ustanovljene su u Petrogradu carska fabr ika porculana i fabrika trgovca Volkova. Ali tek 1752 godine osniva Lomonosov jednu fabriku za izradu bojenog stakla koje je on izumeo. koje je ona izgubila krajem XVI veka. ali ono nije dugo trajalo i stopilo se postepeno sa jednim jermensk im društvom. godine 1762 bilo ih je 984. na 85 vrsta od Moskve. duvana i s takla. Odveć visoka interesna stopa dokazuje da su kapitali bi li retki i da se imalo malo poverenja u trgovačka i industriska preduzeća. počinje prvi put izradu kristala. one se održavaju zahvaljujući naročito svakovrsni m potporama koje im daje država. nedovoljni. od kojih nekoje. gde seljaci tkaju kod svoj e kuće i na ručnim razbojima konac uvezen iz inostranstva. Među onim prvim da navedemo fabrikaciju čoj e. ostale iščezavaju u toku prve polovine XVIII veka. koji je došao do vrhunca svoga razvoja za Jelisavetine vladavine. pribegava se ponovo si stemu monopola.161. kome je vlada dala velike povlastice. sve dok nisu bile ukinute za Jelisavetine vla davine. 29 2 Pre Petra I u Rusiji se prede i tka pamuk po kućama. prvu fabriku pamučnih tkanina osnovao je Ižinjski u Ivanovu. gde seljak Sokov. da u velikoj meri ustupa mesto plemiću. Za vladavine poslednika Petra I. selu u Vladimirsko j guberniji. Oko 1 750 godine podignuta je. — Tek u XVIII veku stvorena je uistinu ruska industrija. a trgovac je primoran. To je stoga što za vreme Petra I industriska preduzeća. što se one nikad nisu os lanjale na velike privatne kapitale. iako je njena vrednost skoro dvaput veća od vrednosti spoljne trgovine. Cicevi i vezogl ave koje je izrađivao Sokov bile su na glasu u XVIII veku. kristala i porculana. ne samo da su se dotadašnje indu strije razvile. osnova zatim još jednu fabriku.

političke. kao što su Publications géographiques mensuelles (1728). — Zajedno sa primenjenom naukom koja je pr venstveno interesovala Petra Velikog. U raspravi Osnovanost vladareve volje koju je na pisao godine 1721. Ščegolini.ga doba je pitanje radne snage. Krašeninnikova. Godine 1744 jedan ukaz naređuje da se izbrišu iz spiska i ndustrijalaca oni čije su fabrike u punom materijalnom rasulu. Od osnivanja Akademije nauka u Petrogradu godine 1725. Jedna anketa vršena za Anine vladavine o ko 1730 godine otkriva da su mnoge fabrike. ovaj kaluđer bio je glavni Petrov saradnik u crkv enoj reformi i upotrebio je svoj književni dar da objasni. veoma je teško naći slobodnu radnu snagu. pored skučenosti tržišta za fabričke proizvode. i Sammlung russischer Geschichte (od 1732). Zatrapezni. broj fabrika koje su osnovali plemići osetno 29 3 raste. pored ostalih Lepehina. sadrži samo imena trgovaca. posvećenih proučavanju geografije i i storije Rusije. mogla je da u njih uvrsti. Učenik Kijevske duhovne akademije i Jezuitskog kolegijuma u Rimu. ako se želi da se oni ubede. iako industrijalac spada u klasu trgov aca. koj i će se ubrzo istaći svojim radovima. Uskoro se duhovna delatnost ne ograničava samo na Akademiju. njenog zemljišta i njene prošlosti. čija je plodna književna delatnost počela još za života Petra Velikog. Rumovskog. Teofan Prokopovič priznaje da je pora stao broj onih koji se više ne daju ubediti samo navodima iz Svetog Pisma. koji će biti izdat 1745 godine.5 Ali njen najveći n aučni ponos je delo genijalnog naučnika Lomonosova. uzalud bi se tražila imena nekolicine nekadašnjih ve likih industrijalaca trgovačkog porekla. stvarno zatvorene i postoje samo na hartiji. Duhovni život pre Jelisavetine vladavine. koja je duboko prožeta evropskim duhom. ipak mu nije lako da iskoristi mužike. U zvaničnom registr u. oko 1750 godine. Stevan Javorski. čovek vel ike naučne spreme i veoma darovit. Gildensteda. zatim čuveni zbornik kanonskih propisa Crkveni pravilnik. kao što su Mamesi. i ru ske naučnike. čista nauka prodrla je takođe u Rusiju. doprinosi još više opadanju f abrika koje pripadaju trgovcima. Ona priprema čitav niz naučnih izdanja. usled podjarmljenosti seljaka. Između 1730 i 1740 ona organizuje dve ekspedi cije na Kamčatku. i ovo. jednoga od osnivača pamučn e industrije u Vladimirskoj oblasti. Falka i Georgija. Krašeninnikova. nalaze se naročito braća Bernuji. ona obrazuje ruske naučnike. pored svojih članova stranog porekla. jer zakonodavstvo i državna politika teže sve više da priznadu plemićima isključivo pravo — koje oni ogorčeno brane — na mužičku radnu gu. zvanično registrovane. nekoliko pisaca ističu se u književnos ti. Miklj ajevi. On je napisao veliki broj teoloških dela — koja pokazuju težnju ka protestantizmu. uz saradnju Gmelina. po naređenju Petra Velikog. da se dokazivanje osloni na zapadnjačku nauku. sa nekoliko retkih izuzetaka. — stihova. i da je sad potrebno. naginje ka katoli cizmu. Fišera i jednog ruskog naučnika. kada je ona oko 1760 godine organizovala čitav niz naučnih ekspedicija u razne pokrajine Rusije. Jer. takav je slučaj seljaka Sokova. Polasa. školskih drama i političkih rasprava po naredbi Petra I. U isto to vreme Miler posećuje mnoge varoši u Sibiru i prikuplja u mesnim arhivama o gromnu količinu istoriskih dokumenata. Iako u početku sastavlje na isključivo od stranih naučnika. spisak isključenih . s druge strane. pod upravom akademika Milera. Akademija priprema isto tako prvi ruski naučn i atlas. Najglavniji od njih je isti ovaj Teofan Prokopovič. Akademija je ubrzo počela obilno da pomaže procvat ru ske nauke. objavljenom oko 1760 godine. čiji reformatorski planovi ne zadiru samo u . gde je evropsk a nauka sjajno zastupljena. naučne ili estetičke id eje tadašnje evropske književnosti. Vidi se čak kako se pojavljuju preduzeća koja su osnovali seljaci-kulučari koji zavise od bogatih spahija. Nasuprot tome. dok njegov književni suparnik. ruska prestonica postaje kolonija zapadnjačke nauke. itd. kako bi omogućile industrijalcima da sačuvaj u izvesne povlastice. Uskoro posle smrti Petra Velikog. U isti mah kada tako udara temelje naučnom proučavanju Rusije. zato. U raznim sre dinama ruskog društva poznate su već glavne filosofske. opravda i propoveda ost ale careve reforme. među članovima Akademije.

podrobni opisi koje su oni objavili i danas su izvor za korisnu dokumentaciju. vrši dužnost ruskog ambasadora u Parizu. Godine 1732 on je naimenovan za ruskog diplomatskog prestavnika u Londonu. gde proučava kovanje novca i metalurgiju. Strani akademi ci druže se tu sa ruskim piscima. i u sporazumu sa visokim službenim plemstvom suz bija pokušaje članova Vrhovnog Tajnog Saveta. Kasnije. stupa u vojsku i učestvuje u Sev ernom ratu. U dva maha (1 713—1714 i 1718 godine). jer sva trojica su pod jakim uplivom zapadnjački h ideja. a od 1737 do 1744. kad mu je bilo osamnaest godina. Od 1724 do 1726 živi u Švedskoj. takođe je važan izvor za proučavanje njegove doktrine. Antioh Kantemir je sin jednog moldavskog gospodara. On prevo di na ruski delo Razgovori o mnoštvu svetova od Fošnela. ali za svoju pravu književnu slavu ima da zahvali svojim Satirama. Ohrabren uspehom. među kojima su u prvom redu pesnik Kantemir i isto ričar Vatiščev. Ško lovao se u Akademiji. U svojim političkim raspravama Prokopovič pozajmljuje dokaze od Lokea. Boaloa. Kantemir i Tatiščev pretst avljaju jednu istu duhovnu struju. gde su mu bili učitelji slavni Bernuji. I pored razlike u njihovoj književnoj delatnosti. Juvenala. on ostaje veran slogovnim stihovima Simeona Polockog (XVII vek). Njegova glavna de la su: Istorija Rosijskaja (Istorija Rusije) u pet svezaka. On se školovao u Artilerisko-inžinjerskoj školi. u bitkama kod Narve i Poltave. on stvara u svome domu veoma veliku biblioteku sa delima iz istorije. prevodi psalme. rođen 1686 godine. Dugo godina je upravljao metalurgiskim fabrikama u Sibiru. napisana 1730 godine. Grociusa. Prokopovič. Bajer i Gros. Tatiščev. on piše još osam drugih satira. jedan od najvažnijih potekao je iz njegovoga pera. geografije i prirodn ih nauka i odlučuje da upotrebi dokumente koje je prikupio te da napiše istoriju Rus ije. U pogledu stihova. U izboru sadržine i njihove obrade on ide za primerom Horacija. on u njima uzima živog učešća. Demetriusa. u oblastima Orenburga i Astrahanja. i njegovi Razgovori o korisnosti 29 5 nauka i škola. započinje jedan spev. Petr idu. Labrijera. On stu pa u vojsku u Preobraženski puk. Njegov Testament. Pa i same njegove propovedi. i ne unosi nika kvu plodnu novinu. donela mu je oduševljenu pohvalu Teofana Prokopovčiča . On sastavlja ode. Godine 1704. već i u oblast opšte politike. Među političkim projektima. pripada jednoj staroj bojarskoj porodici. Kantemirova poetika proističe iz poetike Boaloa. čija je teol oška vrednost neosporna. Prijateljstvo koje ih veže potiče vrlo verovatno iz zajednice njihovih opštiš pogleda. Hobe sa. Mopertuejem i opatom Venutijem. iselio u Rusiju 1711 godine. u kome on izlaže svoje ideje. on odlazi u Nemačku i trudi se da tamo usavrši svoje obrazova nje. i prilikom stupanja na presto carice Ane. svoja ubeđenja i načela s voga života. koju je osnovao Petar Veliki i kojom je upravljao Br us. bavio se adminis trativnim uređenjem na jugoistoku Rusije. 29 4 oblast crkve. Pufendorfa. Persiska pisma od Monteskje a. pune su čisto političkih ideja i daju mnogo mesta veličanju i o bjašnjavanju Petrovih reformi. Posle careve smrti njegov gostoljubivi dom postao je zborište prestavnika zapadnjačke nauke i kulture. Moral od Epikteta. sprijateljio se sa Monteskjeom.5 Svi ovi akademici proučavali su mnogostruko razne ruske oblasti. Događaji iz 1730 godine zatiču ga u Moskv i. a njego . Njemu je tek tri godine kada se njegov otac. Prva od ov ih satira. koje tada izr ađuje plemstvo. kada je umro. i pr ikuplja švedske dokumente o istoriji Rusije. kao i u pohodu na Prut. Njegove satire pokazuju veoma jasno uticaj zapadne kulture na obrazovanu elitu tadašnje Rusije. on igra važnu ulogu kao odlučan pristalica autokratije i protivnik članova Vrhovnog Tajnog Sa veta. čovek veoma obrazovan. kada je postao pretsednik Kolegijuma za rude i fabrike. Njegovo o brazovanje i visoke duhovne težnje otvorili su mu pristup u parisku naučnu i književnu elitu.

Složene i teške filosofske i polit ičke probleme postavljaju dakle sebi ovi pisci. on poznaje dobro njihova del a. vrednost laičke nauke i potrebu verske trpeljivosti. Oni smatraju da je neograničena vlast vladara veoma plodan činilac napretka. a zatim polazi u Pariz. . oni sl ožno veruju da će tada sopstveni interesi nagnati ruski narod da se izjasni za apsolutnu monarhiju. politička i socijalna pi tanja. Kantemir u svojim Satirama i Tatiščev u svojim Raz govorima o korisnosti nauka i škola zasnivaju svoje teorije na bitnim obeležjima čovek ove prirode. Sva trojica su ratni drugovi koji brane ista načela. Najsmeliji je Tatiščev. drugi jedan pisac. i Tatiščev tvrdi da ovaj prirodni zakon može da se razlikuje od crkven og zakona. gde mu je grof Golovkin. ko zna na koji način. ruski poslanik. a 1745 godine naimenovan je za profesora latinskog i ruskog govorništva. Odaje se pesništvu i piše ode. Ova veoma važna književna reforma postala je ka men temeljac pravog ruskog stihovanja. doklegod bu de postojala vlast koju je taj ugovor ustanovio. u Holandiji. odlazi u Moskvu. komplikuje tradicionalnu teori ju o božanskoj i patrijarhalnoj monarhiji. i u njegovom prevodu Telemaka ima lepih stihova. koji mora da rukovodi normalnim funkcion isanjem socijalnog života. što dokazuje reformatorsko delo Petra Velikog. Njegovi savremenici videli su samo njego ve nevešte stihove i ismevali ih. On oseća još iz rane ml adosti neodoljivu žudnju za naukom. ne mogu nikako i dentifikovati sa božanskim zakonom. zbog svoga visokog položaja u crkvi. U Parizu nalazi nove zaštitni ke u kneževima Kurakinima i strasno se predaje izučavanju matematike i filosofije. određujući ponovo način organizovanja vlasti kada ta vlas t bude iščezla. Jednoga dana obreo se on. o narodnoj volji kao izvoru svake vlasti. a to je narodni stih i njegov tonski ritam. i smatraju da politička vlast treba da proističe iz opšteg pristanka. prešao je taj put pešice. on tu ubrzo dobiva mesto prevodioca u Akademiji nauk a. Oni propovedaju da će društveni ugovor i dalje sjedinjavati buduća pokolenja. G odine 1730 vraća se u Rusiju. i ma da se ne slaže sa Makijavelijem i Lokeom. Razume se. on je dokazao da je slogovno stihovanje protivno duhu ruskog jezika i pokazao je pesnicima pravi put. To je Tredjakovski. na primer. kada se vladajuća dinastija bude ugasila. tragedije i pesme. On međutim nije toliko lišen pesničkog rada kao što se t vrdilo. on oseća jaku želju da dopuni svoje obrazovanje na Zapadu. napuštajući filosofska. On tu dopunjuje svoje znanje francuskog jezika. pošto je bio bez ikakvih sredstava. Oni oduševljeno tvrde da laičk o obrazovanje i kultura nisu ništa manje vredni od tradicionalnog crkvenog pravoslavlja. i oni su oko 1730 godine najsjajniji pretstavnici ruske duhovne elite. na Pufendorfa i Gro ciusa. izvan prepreka zvanične crkve. No i pored svega ovoga. poput nj ihovih zapadnjačkih učitelja. Posle 1730 godine. Sva trojica su isto tako odlučne pristalice održavanja auto kratije u Rusiji. Ali je njegova velika z asluga što je bio teoretičar stihotvorstva. u oblasti politike naslanja se on na Kristijana Volfa. Ali sva trojica brane snažno slobodu kritičkog proučavanja. Nezadovoljan nastavom katoličkih kaluđera u Astrah anju. Ali u isti mah. ističe najupornije podudarnost i slaganje načela prirodnoga zakona sa načelima božanskog zakona. sasvim novo u Rusiji. Prokopovič. k oje su sastavili ljudi slični onima koji stvaraju građanske zakone. sin jednog pravoslavnog sveštenika iz Astrahanja.va socijalna shvatanja od ideja Lokea i Monteskjea. Oni su prema tome slobodni da izrade jedan sis tem. Tatiščev proučava (Belov) Istorisk i rečnik i Valhovu Filosofsku enciklopediju. zasnivaju oni svoje političko shvatanje na teoriji društve nog ugovora. Posle dve godine učenja u Akademiji slaveno-grčko-latinskoj. Sva trojica su pristalice doktrine o p rirodnom pravu. jer se crkveni propisi. ali da će narod biti slobodan da iskazuje i nameće svoju volju. posvećuje se sasvim književnosti i lingvistici. pa da ipak ne bude protivan božanskom zakonu. dao u točište. razvijaju praktičnu filosofiju o „razumnoj sebičnosti” i ističu racio nalističko tumačenje pojma o opštem interesu. direktni sledbenici Reform e Petra 29 6 Velikog. Razume se da se oni svi ne upuštaju isto toliko energično u kritikova nje toga pravoslavlja. i pridaje veliku važnost Dekartovim ide jama. rođen 1703 godine. njihovo shvatanje.

svoje estetske naklon osti i lepe manire. onome sinu jednoga sveštenik a iz Jaroslavlja koji će biti vođa ruskog pozorišta u drugoj polovini 29 7 XVIII veka. daje primer p restoničkom plemstvu. Uskoro se pojavljuju u Moskvi i Petrogradu i drugi časopisi. Želja za podražavanjem odvodi često u smešne krajnosti. Jelisaveta poziva tu trupu u Petrograd. To su veoma plašljivi p očeci društvene satire koja će kasnije. kao što su obest ili neznalaštvo ple mića. koje osnivaju pisci proizišli iz ove sredine. u čijoj trupi Volkov i njegovi drugovi iz Jaroslavlja sačinjavaju jezgro. Između 1750 i 1760 godine pojavljuje se i nekoliko časopisa. igrajući komade Sumarokova. Od 1740 do 1750. glupo kicošenje mladih gizdavaca. naprotiv. književnosti. tome duhovnom rasadniku koji je već stvorio rusko pozorište. Razume se da ne treba preuveličavati rezultate svih ovih pokušaja u oblast i pozorišne umetnosti. koj e su priređivali učenici kadetskog korpusa. ovim apstraktnim moralnim rasmatranj ima pridružuje se kritika izvesnih društvenih zala. U svom rodnom gradu obrazuje on trupu od mladih ljudi. Šuvalova i aktivnoj saradnji Lomonosova. često puta preterano. novinarstvo i prvi univerzitet. označava veliki korak na putu na pretka. srebroljublje činovnika. Godine 1756. Razume se. novinarstva i nastave. jednim ukazom stvara se u Petrogradu jedno stalno državno pozorište. One se ponovo javljaju u obliku pretstava na dvoru. I.Duhovni život za vreme Jelisavete. Godine 1757 osnovano je u Moskvi jedno narodno pozorište pod upravom p isca Heraskova. i neusp elog pokušaja Petra I da stvori narodno pozorište. Prvi od ovih časopisa je opet akademskog porekla. ali će dvadesetak godina kasnije on mnogo doprineti širenju kulture i ra zvitku društvenog života očekujući da u toku XIX veka zauzme počasno mesto. Jednoj od ovih pretstava prisustvuje i jedan mlad trgovac iz Jaro slavlja.” Glavno obeležje ovoga društva je njegova težnja da podražava francuskim uzorima. životni okvir i propise društvene pristojnosti. koji je bio došao u Petrograd poslom. novog ruskog d ramskog pisca. Ali prvo mesto pripada Dmitrevskom. nemajući publike ni čit alaca. — Jelisavetina vladavina označava novo razdoblje u duhovnom razvitku. nju zamenjuju l irske pesme i članci o opštoj filosofiji ili moralu. u njima se štampaju prilozi opšt e sadržine ili čisto književni. on od lučuje da mu se posveti. tapkaju u mestu. koji u njega gomila naučne studije i građu o istoriji i geografiji Rusije. Akademska erudicija je sasvim prognata iz njih. dobiti veći zamah. Od fran cuske ono pozajmljuje svoja shvatanja. Očaran pozorištem. Sam Volkov posta je veliki tragičar. Posle prvih pokušaja priređivanja pozorišnih pretstava na dvoru cara Alekseja. Književnost i pozorište žive . čiji mladi pisci i prevodioci pripadaju ka detskom korpusu. svoje duhovne težnje. pojavljuju se uspešna sredstva za širenje književnosti i nauka: javna pozorišta. Carski dvor. i odjeci uspeha Jaroslavskog pozorišta ubrzo dopiru do prestonice. za Katarine II. ali objavljuje i o pitašima morala mnoštvo članak a. bilo originalnih bilo najčešće prevedenih. za šta ima da se zahvali naporima g rofa I. čija je publika još veoma ma lobrojna. naučni i književni rad ostao je ograničen u uskom i potpuno zatvorenom krugu Akademije nauka i u grupi ci koju je oko Prokopoviča obrazovalo nekoliko književnika koji. Fjodor Volkov. gde ova priređuje sa uspehom dve pretstave na dvoru. ovaj duhovni pokret počeo je da zahvata ono što se već može nazvat i „rusko društvo. Ali. malo po malo. ovaj univerzitet nije prekonoć postao prava viša škola u današnjem sm islu te reči. kao što su povremene publikacije Akademije nauka. Ma kako mali bio. i satirični čla ci po časopisima počinju da ismevaju mlade kicoše koji hoće da liče na francuske „gizdavce”. Pod na slovom Ježemjesjačnija Sočinenjija (Mesečni Spisi) izlazi on od 1755 do 1764 pod uredništvom akademika Milera. samo je prolazna str ana jednog duhovnog uticaja mnogo dubljeg i ozbiljnijeg. Tu se razvijaju isti propisi mo rala zasnovanog na „razumnoj sebičnosti” i na načelima „prirodnoga prava”. koji brižljivo kopira dvor Luja XV. Oni više nisu isključivo na učni. Od 1730 do 1740 godine. Ali je izvesno da su oni začeli jedan duhovni pokret koji se neće više zaust aviti i da su ga prisilili da iziđe iz kruga akademika ili Prokopovičeve književne gru pe. li ovo površno i besmisleno podražavanje. koje su propoveda li pisci iz 1730 godine. koje brižljivo kopira ko stime i manire. Osnivanje Moskovskog univerziteta godine 1755. pozorišne pretstave bile su skoro s asvim prestale u Rusiji.

Ali on nije lišen stvarnog pesničkog osećan ja. Širina njegovog intelektualnog vidika. koje na mahove izbije u njegovim delima usred visokoparnih i hladnih tirada. Rođen 1711 godine na obalama Severnog Ledenog Mora. U nekolikim svojim filološkim raspravama on je nazreo načela istorije jezi ka i uporedne filologije. njega je jedna urođena i žestoka žudnja za naukom nagnala da napusti s voje rodno mesto. te se u njegovim oda ma oseća izvesna izveštačena i nadmena retorika. Lomonosova. čija dela obogaćuju kulturu celoga sveta. a Lafontenu u svojim basnama. On nije rođeni pesnik. Zahvaljujući svojoj gvozdenoj volji. i pošto je učio u moskovskim školama. Godine 1742 postaje član Akademije nauka. jeste jedno od najsnažnijih dela ruske književnosti XVIII stoleća. U trenutku kada počinje da se uči od Francuske. Oduševljeno se prevode na ruski jezik de la Voltera. Njegova Rasprava o poreklu s vetlosti i njegova Rasprava o korisnosti hemije. dubokom analizom tih pitanja. Ali se on posvećuje takođe književnim radovima. plaćenog državnog činovnika. On ima veliki lični dar. gde se predaje naučnim s tudijama pod rukovodstvom slavnoga Hansa Kristijana Volfa. Nastanjuje se u Marburgu. i žali se na to Volteru. on savlađuje sve prepreke. pa se 1741 godine vraća u Rusiju. a u isto vreme i primeri građanske hrabrosti. jer one 29 9 snažno brane slobodu naučnih istraživanja. trudi 29 8 se da podražava prvoj dvojici u svojim tragedijama. Molijeru u svojim komedijama. Stručnjaci koji danas proučavaju njegove naučne radove pronalaze u njima duboke ideje koje su omogućavale da se predvidi čitav niz velikih otkrića u oblasti prirodnih nauka. svome zaštitniku. Dugačka studija O uvećavanju i održavanju ruskog naroda koju je on predao 1761 godine grofu Šuvalovu. koji su u to vreme bili obavez ni za jednog naučnika. On mora da sastavlja svečane ode prili kom raznih državnih ili dvorskih događaja. Iako on piše tragedije iz ruske istorije. On je pre svega veliki prirod njak. u porodici jednoga ribara iz Arhangelska. Tadanji najplodniji pisac. naročito kad počne da slavi lepote sev erne prirode. On ume da nađe sretne obrte i upečatljive slike. Lomonosov temeljno poznaje ruski jezik. drage njegovome srcu. koji mnogo ceni prirodne sposobnosti svoga učenika. on u njih ne unosi nimalo nacionalnog obeležja. smelošću kojom pokreće mučna politička pitanja. koji izazivaju kod njega iskreno oduševljenje. Rasina. . Čas pešice. ili kad dodiruje velike naučne probleme. Sumarokov. Lomonosov je ponikao iz naro da. ali danas kritika teži da mu dodeli važno mesto u književnom razvoju. jesu obrasci naučn e sinteze. Molijera. Bez znanja svoga oca. Dugo vremena je osporavan njegov p esnički dar. ulazi u Akademiju. već originalan prilagođivač. kao Ho rev i Lažni Dmitrij. i 1736 godine poslan je u Nemačku da tamo usavrši s voje školsko obrazovanje. i ot ada njegov život teče u plodnom naučnom i književnom radu. širinom svojih pogleda. čistota i dubina njegove inteligencije ogledaju se i u njegovim raspravama o opštim problemima prirodnih nauka i u njegovim studijama o raznim političkim pitanjima. upoznaje se tamo sa najboljim tadanjim glumcima i trudi s e da se na licu mesta usavrši u veštini francuske scenske dikcije. Njegov klasiciz am je toliko revnostan. Dmitrevsk i odlazi u Pariz. zato on nije hladan i površan podražavalac. Režija Dmitrevskoga je isto tako prožeta tradicijama klasične francuske režije.i hrane se uzorima francuskog klasicizma. svo jim energičnim i izrazitim stilom. Njegovi planovi za gramatičku reformu su zaista značajni za sv oje doba. čas sa karavanima koji idu u istom pravcu. On još proučava metalurgiju u Frajber gu. On tu zapanjuje svoje nastavnike neobičn om snagom svoje inteligencije. da se on gnuša kada „plačevna komedija” počinje da zadobiva naklon ost francuske publike. on stiže do svetoga cilja svoga putovanja. on polazi 1730 godine ka dalekoj Moskvi. Rusija daje jednog genijalnog naučnika . Njegova gramatička istraživanja visoko cene stručnjaci. pored ostalih.

Ne bi se moglo bolje označiti važno mesto koje on zauzima u istoriji ruske kulture.Pred neumornom i raznolikom delatnošću ovoga genijalnog čoveka. K A T A R I N A I I ( 1 7 6 2 — 1 7 9 6 ) 1. Njoj je tek petnaest g . — Katarina II imala je čudesnu sudbinu. REVOLUCIJA 1762 I POČETAK VLADAVINE Karakter Katarine II. 30 0 X I . mogao je Puškin r eći da je sam Lomonosov bio „prvi ruski univerzitet”.

Ona ne p restaje da daje publicitetu prvorednu ulogu u svome „vladarskom zanatu”. a potvrđuje ih u njihovoj ulozi. A upravo njena narav nije ni kao u sejača ni kao u orača već kao u žeteoca koji ume. n a blistavi petrogradski dvor. da požanje ono što su posejali njeni pret hodnici. Kako da se objasn i ovaj neverovatni uspeh? Najglavniji razlog njenog uspeha je u savršenom prilagođavanju radnice postavljenom zadatku. Ona vlada trideset i četiri godine Rusijom. ona na prepreke ne udara nikad direktno i više voli da vešto ukroti svoje neprijatelje nego da ih uništi . kao što bi se činilo sa zvanični m pesnikom. ne prelaze granice kojima ne pristaju da se za dovolje težnje genijalnih priroda. Da bi pridobi la javno mišljenje zapadne Evrope. i u ljubavi i u politici. a kasnije. Njen karakter se odlikuje dvema crtama koje se retko kad nalaze kod jedne iste osobe. Malo ona mari što je ovo tvrđenje suprotno stvarnosti. kao glumica koja je vešta da postiže uspehe na životnoj pozornici. Bilo joj je dvadeset i tri i dvadeset i sedam godina k ada je izabrala svoje prve ljubavnike. Isprva je Jelisaveta gledala na nju sa nepoverenje m. o na ipak stalno ponavlja da je krunu primila samo zato da bi odgovorila navaljiva nju svojih podanika. a nije prestala sve do svoje sm rti da nemilostivo kasapi ruski jezik svojim nemačkim naglaskom. Ona ume da zadobije Jelisavetino poverenje. nego svetini opčinjenoj smelim i iznenadni m delima. Ali. koje je tada bilo konačno formirano. njeni ljubimci se smenjuju sko ro iz godine u godinu. njena strast nije ni uzvišena ni plemenita. njene str asti. U tom pogledu ona je neuporedivo vešta. Zacelo bi bilo nepravično videti u njoj samo čulnost. kao i javno mišljenje svoga carstva. a to su strast i vladanje sobom. a ružnog i inteligentnog Paćomkina lepim i glup im Zubovom. Površan posmatrač mogao bi se prevariti i smatr ati njenu neukrotivu energiju kao dokaz genijalnosti. Ona zamenjuje nežnog i otmenog Ponjatovsk og džinovskim i neobrazovanim Orlovom. postaje poznato. Istina. Da bi nesreća bila potpuna. Od 1776 do 1789 godine. Od svoje mladosti pa do pos lednjeg dana svoga dugog života ona daje dokaza o svome neverovatnom temperamentu. ali ih je savlađivala zahvaljujući svojoj sreći koja joj je skoro r edovno pomagala. Katarina je imala da učvrsti i ojača monarhiju oslonjenu na plemstvo. ona zna takođe da se jedno često ponavljano mišljenje nameće. njena kći ostaje u Rusiji. U ljubavi. proglašena je za caricu . njena majka. jedino se krajnjom čulnošću može objasniti neverovatan broj njenih ljubavnika i bezo bzirnost sa kojom ih je često puta birala. Iako se dokopal a prestola uz pripomoć nekolicine zaverenika i zahvaljujući potpori garde. U politici. Ona ne p rkosi sudbini. ostaje punih trinaest godina kao neki upravitelj njenoga muškog harema. ona više voli da se prilagodi prilikama i da dođe do cilja okolišnim putem. a njen verenik Petar Fjodorovič izjavljuje joj grubo da ne oseća prema njoj nikak vu naklonost. Ustvari. drukčije rečeno. Platona Zubova. dok na drugoj stra ni ume vešto da pridobije pohvale najvećih filozofa svoga doba. ona se ne us teže da iskoristi potkupljivo pero i najpodlija škrabala. koja ju je pratila na putu. Pa ip ak. sa Volterom ia čelu . i ako je majka morala da se spakuje i vrati pokunjeno svome domu. zapodeva glupe spletke koje su mogle da za uvek upropaste sreću njene kćeri. i da se ništa ne ukorenjuje čvršće u mozak gomile nego jedna obična istina. udaje se za prestolonasledn ika. jer se zna da je ponekad i osećajno mnogo patila. da izvuče korist iz tuđega rada. razumnim iskorišćavanjem.odina kada je iz jednog zabačenog kutka Pomorja prenose usred vilinskog carstva. ruskoj „Minervi”. ona se uvek trudi da se prilagodi prilikama. koji. Ona je nailazila na mno gobrojne prepreke. pošto je izgubio caričino srce. ne treba misliti da ona održava svoje književno koketiranje sa evropskim filosofima samo rad . Ona ume jasnovidno da izabere sredstva i načine da ostvari svoje strasne želje. pošto se brzo otarasila svoga supruga. koji ne štede svoje slavopojke „Severnoj Semiramidi”. idolom 30 1 njenih poslednjih godina. Ona zna da se publicitet ne obraća umnim ljudima. Saltikova i Ponjatovskog. strasna ambicija Katarinina pribegava neslavnim sredstvima. sam Paćomkin. a bilo joj je p reko šezdeset kada je izabrala poslednjeg. Prema sasvim tačnom proračunu njoj se pripisuje dvadeset i jedan ljubimac za četrdeset i četiri godine.

Njena ljubavna veza sa Grigorijem Orlovom. koja čeka trenutak da stupi u dejstvo. i kao pisac jednoga uporednog rečnika sv ih jezika. Nikita Ivanovič Panin. ona hoće da se pokaže i kao plodan dramski pisac. Ovaj sebični optimizam njoj je urođen i on sačinjava samu osnovu njene ličnosti. 29 juna/1 0 jula Katarinu. namerava da kruniše svog učenika. ona radije veruje da je o no već ostvareno i da je svet kojim ona vlada najbolji od svih mogućih svet ova. dok njegova savez nica. Ova težnja da prikrije rupe i pukotine u „svojoj kućici”. već dele novac i prikupljaju pristalice. Sa svoje strane. nisu bez izvesnog talenta. Orlovi ne gube vr eme. Kada je njen muž stupio na presto. koji ume veoma vešto da prima utiske. Svečano blagodarenje otsluženo je u čuvenoj sabornoj crkvi Kazanjske Bogorodice. a da Katarini ostavi samo namesništvo. Njena dela. ona se iskreno divi Volterovom geniju i proučava predano dela Monteskjea i enciklopedista. polaže odmah zakletvu. itd. izaziva početak pokreta. Tako ona ismeva „markiza” Pugačeva i sultana istoga onog dana kada joj oni prouzroku ju najveću strepnju. 27 juna/8 jula iznenadno hapšenje. koja je uvek van Rusije i koju car. jer je na taj način sigurna da će sva književna Evropa z nati da je ona vesela i zadovoljna te neće verovati da njoj uistini preti opasnost . i Katarina potpisuje proglas narodu koji je na brzu ruku sastavio Petrov. Njoj su nepoznate one krize razočarenja od kojih često pate pravi stvaraoci. gde se predaje čitanju dela f rancuskih filosofa. i kao komentator starih hronika. Paseka. I Or lovi odlažu ostvarenje svoga plana. gde joj garda. Oni moraju sačekat i da ona bude sposobna da se stavi na čelo pokreta. Umesto da neumorno radi za opšte blagostanje. zbog Katarinine bremenitosti. Taj sveopšti diletantizam je osobina jednog živ og i radoznalog duha. Njena zakonodavna slava nije joj dovoljna. svet jednog Orlovljevog sina. ali ne može da ih preobr azi. Ali njeni odnosi sa njenim slavnim dopisnicima nisu bez izvesnog i političkog računa. domaći učitelj Katarininog sina Pavla. koja se nalazila u Peterhofu. ona je samo jedna imitacija. jer ona to posmatra kroz svoje ružičaste naočar e. Sam Petar ubrzava rasplet. a ponekad polet i duhovitos t — kao i njenim komedijama iz ruskog života. dovoljno vešto izvedena da ne bi pala ispod duhovno g nivoa obrazovanih ljudi toga doba. pomišlja da uputi na Dansku. i povlači se za izvesno vreme u samoću. Tada se zaverenici odlučuju da se pripreme za rad. ali zaverenici još uvek ok levaju. i koji nema nijedne sopstvene stvaralačke ideje koju bi suprotstavio stvarnos ti. kada se trudila da prikrije svoje brige i svoje neuspehe. sjajnim ađutantom P etra Šuvalova. donosi joj odmah potporu garde.i svoga hvalisanja. — Još pre Jelisavetine smrti Katarina je odvojila svoj život o d života Petra III. u kojima se ponekad vidi 30 2 neznanje — kao na primer u njenim filološkim studijama. i kao no vinar. kneginja Daškov. z abrinut zbog stanja svoga Holštajnskog vojvodstva. pozivaju braća Orlovi u Petrograd. da oko nje može da bude samo blagostanje i napredak. pokazuje grozničavu delatnost. a kojim se obznan . Bobrinskog. ona piše Volteru nekoliko re daka punih namerne veselosti. Revolucija 1762 godine. oni pripremaju državni udar koji će Kata rini doneti vlast. Kada su oblaci zamračili sjaj njene vladavine. i pored nedostatka istinskog poznavanja stvari. jednoga od njih. Tako ona piše mirne opise blagostanja ruskih seljaka usred najv eće gladi i neplodne godine.. nerazdvojna je uostalom od njenoga ubeđenja da sve što ona čini može da bude samo savršeno. Na dan 23 aprila/4 maja ona do nosi na. on prostački vređa Katarinu pred svim zvanicama i preti joj neoprezno da će je prognati u manastir. On odlaže državni udar do dana kad a će Petar doći u Moskvu pre nego što pođe vojsci. Početkom juna. Sve što dolazi od nje izgleda joj lepo. gde su braća Orlovi veoma popularni. T aj oprezni i hladni račundžija pretvara se kao da ga se ništa ne tiče. za vreme jedne svečane večere u dvoru. njen položaj postaje neizdržljiv. Ali se ona ne uzdiže iznad prosečnosti . i najzad njeni članci u časopisu Vsjakaja Vsjačina (Svaštarije). ponekad sumnjiv ukus — kao u njenim imitacijama Šekspirovih istoriskih drama. ženi isto toliko ružnoj k oliko i ništavnoj. Ona prepušta svoga muža Jelisaveti Voroncov. Nepokolebljivo uverenje da će u svemu imati uspeha nagoni je da se pača u najraznovr snije poslove. kak o ona rado naziva u šali svoje carstvo.

koga je on vratio i z progonstva. sva ova darežljivost nije dovoljna da joj pridobije dovoljno pristalica. Dok ovi smišljaju nove državne udare. ubijaju svrgnutoga cara. ne opirući se dal je. car je potpuno izgubio glavu. kao što mu savetuje Minih. ali on nema nimalo uviđavnosti. Mirovič je pog ubljen. U julu 1764. ona j e primorana da obazrivo postupa sa svakim. ispred garde. a Orlovi. Ostaje još samo da se ukloni Petar. Tada Petar. Panin nije jedi ni koji želi da se Pavle proglasi za cara i da se ustanovi namesništvo do punoletstv a mladoga cara. rade brzo i oštroumno . a godine 1763 da g rupa okupljena oko Hitrova smišlja ubistvo Orlova. i priželjk uju razne povlastice. i čija nesloga otežava već i: inače teško s tanje. i pored sjajnog u speha državnog udara. koji su sačuvani. da se podjednako ophodi i sa Grigorij em Orlovom i sa Paninom koji se nikako ne slažu. i Katarina je primorana da ga se odrekne. Mirovič. on okleva i gubi vreme. jedan oficir. polazi na konju.500 holštajnskih vojnika. Uvek na oprezi. Mnogobrojni su oni koji primaju znatne poklone u novcu i prostranim posedim a naseljenim seljacima. kao što im je bilo propisano jednim tajnim uputstvom. politička atmosfera ostaje prilično mutna. ali za vreme toga pokušaja čuvari.juje njeno stupanje na presto. ka Petrovoj letnjoj rezidenciji. ona velikodušno razdeljuje povl astice i nagrade. Petar. pokušava da sa oružjem u ruci izvede Ivana Antonoviča iz tvrđave. piše Bretej. Katarina je izložena preteranim zahtevima onih koji su rad ili za nju i koji traže nagrade. koje ona hoće da nagradi. otkriva se da nekoliko oficira. — Tako počinje Katarinina vladavina. Oni šalju odmah admirala Talicina u Kronštat sa zadatkom da privoli posadu tvrđave da položi zakletvu vernosti novoj vladarki. pod nadzorom Alekseja O rlova. Jednim potezom pera carica pretvara mnoštvo slobodnih državn ih seljaka u mužike velikodostojnika i vernih 30 4 pristalica nove vlade. već je bilo dockan. u Moskvi. Kada je čuo vest o revoluciji. Petar joj šalje jednu poruku u kojoj joj predlaže da po dele vlast. Posle nedelju dana. pa bile one zaslužene ili ne. Ona ide napred kao pravi po bednik. Učvršćivanje vladavine. Plan o Katarininom venčanju sa Grigorijem Orlovom izaziva najoštrije nezadovoljstvo među visokim plemstvom. Umesto d a se povuče odmah u Kronštat. Oko pet časova ujutru. Jedan caričin proglas objavljuje da je on umro od krize hemoroida. i tvrđava preti da će pucati na brod ako se odmah ne udalji. S druge strane. Zato je njena glavna briga da nar . pripremaju prevrat u korist Ivana Antonoviča. jer je Talicin u njemu. on može da otide i svojoj vojsci. Izveštaji koje su strani poslanici slali iz Petrograda spomi nju često zabrinutost koja se ogleda na Katarininom licu: „Strah da ne izgubi ono što se usudila da uzme ispoljava se neprestano u caričinom držanju”. potpuno o beshrabren. Katarina se trudi da učvrsti svoju vlast. na čelu garde. već izišla iz Petrograda. a pored njega je i Minih. Spiskovi daroprimaca. Njega su smestili u Ropšu. A kad a se naposletku njegov brod približio Kronštatu. Orlov ga je zadavio. On se vraća u Oranienbaum u sumrak da tamo sazna kako je Katarina. U junu iste godine jedan progla s preti da će biti kažnjeni oni koji ne budu prestali da iskazuju opasne misli i pre vratničke kritike o politici. sa Gurjevom i Hruščovom na čelu. potpisuje akt o abdikaciji. uoči Katarininog k runisanja. U jesen 1762 godine. Ona ne odgovara. ne sluša Miniha koji navaljuje na njega da što pre ode na obalu Pomorja da se tamo pridruži svojoj vojsci. koja se u ratnom stanju nalazi u P omorju. Iste noći 30 3 Katarina. koji se nalazi u Oranienbaumu i koji ima sredstva da se brani sa više ili manje uspeha: on raspol aže sa oko 1. Pre svega. već nastavlja svoj pohod. U početku. Uskoro počinju da se snuju zavere. francuski ambasador. obučena u muško odelo. koji su vešti. zasužnjenog u tvrđavi Šliselberg. za vreme jedne svađe. oni prvi traže da im se plati za usluge koje su učinili. Pa ipak. Prijatelji postaju isto toliko opasni kao i neprijatelji. pripremani su dugo i pažlj ivo.

v eć je naprotiv težila da sasvim porobi seljake i da prigrabi za sebe glavnu ulogu u mesnoj upravi. Jedna od tih ličnosti odobravala je Paninu. Da li je ovo zaista tačno? Da li je Katarina morala da menja sve sv oje namere da bi ugodila plemstvu? Ne može se odgovoriti na ovo pitanje pre nego što se prouče zakonodavne mere koje je carica preduzela pre saziva Poslaničke komisije. Ali su j e. u „caricu plemića”. proširujući ga i da jući mu više odjeka i sjaja. ona se vraća na plan svoje prethodnice. Ona još odmah odlučuje da okupi poslanike izabrane po svim oblastima i od svih društvenih slojeva. Paninovi projekti. Panin pretpostavlja da na taj način državni poslovi ne bi zavisili od ćudi izvesnih ličnosti. ma da je napomenula da je neopho dno potrebno biti uvek oprezan. kažu. izmenila potpuno svoj politički program i preobrazila se. Zatim odjednom poništava svoj potpis. jedan događaj nam otkriva. sve proglase i druga akta vladarske vlasti da premapotpisuje j edan od državnih sekretara. i pre nego što se ispita sadržina njenog Nakaza. PRVE UPRAVNE MERE (1862—1766) Postoji veoma rasprostranjeno mišljenje kako je ova „Poslanička komisija” poremetila sv e Katarinine ideje. — Već u prvim mesecima njene vladavine. već bi ih rešavale dobr o organizovane ustanove.od zaboravi kako je ona došla na vlast. Zatim. on ocrtava mučnu sliku nesreća koje prete državi kad god se politička vlast usredsredi „jedino u vladarevoj lično sti” i kada se on. a to će reći up utstva namenjenog toj skupštini. Njegov je predlog isprva prihvaćen. Pojedinosti ovoga obrta ostale su nerazjašnjene. iako je oprezan i malo sklon ličnoj akciji. Tvrdilo se da je ona stupila na presto sa namerom da u Rusiji poseje klicu političkih sloboda. i da potvrdi svoj državni udar opštim narodnim priznanjem. umesto da se upravlja prema nekoj zakonskoj odredbi. poput probnog kamena. i potsećala je na pokušaj učinjen u cilju da se ograniči autokratija pre stupanja na p . koji smišlja v elike planove. čije sednice otvara ona u Moskvi 1767 godine veoma svečano. ne samo da nije usvajala njene ideje. ona isto tako posećuje Rostov. govori i izjave poslanika trgle iz njenih filozosofskih snova i pokazali joj da najvažnija društvena klasa. svetoga Dimitrija. pošto je raspustila komisiju koju je Jelisaveta bila obrazovala za izradu novog Zakonika. pravu Katarininu političku misao. Tada je ona. Zna se samo da su Paninovi projek ti bili saopšteni nekolikim ličnostima. samo povin uje samovolji neodgovornih ljubimaca. želje i težn je naroda. ona potpisuje proglas kojim se us tanovljava Savet. Nikita Panin. U predgovoru svome projektu za jednu novu državnu ustanovu. plemstvo. da se ne bi ispustile dizgine autokratske vlasti . Katarina određuje buduće savetn ike. da bi učvrstila svoju vlast. Sve zakonodavne mere morale bi se podnositi na pregled ovome Savet u. kažu. kapitulirala pred zah tevima plemstva. ona Volgom odlazi u Kazanj i boravi dugo u Jaroslavlju. da ukine seljačko ropstvo i da saobraz i zakone i običaje prosvećenim načelima koja je crpla iz dela enciklopedista. On izjavljuje da se ove nesreće ne mogu izbeći ako se „razumno vršenje zakonodavne vlasti ne poveri malom broju ličnosti izabranih u tu sv rhu. Njeni prvi pokušaji da se približi narodu i da osvoji njegovu naklonost jes u njena putovanja do najzabačenijih delova carstva: posle putovanja u Moskvu na kr unisanje. otkriva nam svoju igru. a 28 decembra 1762/8 januara 1763 godine. on predlaže da se osnuje „jedna vrhovna 30 5 zakonodavna ustanova”. da oni izlažu i pretresaju potrebe. pošto će konačne odluke po svim državnim poslovim a donositi monarh. U isti mah on snažno ističe da ova projektovana reforma neće nimalo ograničiti samodržnu vlast vladara. koji su njegovi članovi. koju on naziva „Carev Savet” i koji bi bio sastavljen od šest li ca. prilikom izlaganja mošti nekadašnjeg arhiepiskopa toga grada. a sva naređenja. 2. Narednih godina ona radi na sastavljanju jednog nakaza. i Paninovi predlozi su nap ušteni.” Sledstveno tome. čiji su veoma interesantni zaključci sačuvani do d anas. Ona uviđa da toga radi treba da stvori i održava vezu između sebe i narod ne mase.

— Iako odbija da izmeni političko uređenje carevine. kojima su dodeljene razne kategorije državn ih poslova. Ali. Međutim. Senat. ima za cilj da ubrza rad birokratske mašine. Katarina smatra za potrebno da poveća prin adležnosti činovnika. poznati dramski pisac koji je bio njegov lični sekretar. U svakom slučaju. proglašava ga za „gospodara i zaštitnika” svoje gubernije. koji Savetu dodeljuje strogo savetodavnu ulogu. pod vidom učvršćivanja monarhije. i jako nepoverljiv. . Gubernator iz 1764 godine je — to se jasno vidi — skica b udućeg „carskog pretstavnika” ili „general-gubernatora” koje će stvoriti zakon od 1775 godine. čak i pre sazivanja Poslaničke komisije iz 1767 godine. trebalo je da neko bude jako protivan svakom po kušaju ograničavanja carske ćudi. što navodi na misao da su kritike koje su joj bile podnete proizvele na nju jak utisak. čisto tehničke prirode. uistini težio d a ograniči autokratiju u Rusiji. tako su jasno određeni. Ova reforma . Katarina je gajila to nepoveren je zajedno sa drugima. Kako bi jedan skup od šest državnih sekretara. — i koji možda puštaju da ih zavedu „raniji primeri” — ovde se misli na pokušaj iz 1730 godine. iskazao je bez okolišenja svoje u beđenje da pisac toga projekta. Prve upravne reforme. u svakom otseku odluke su konačne. Katarina ip ak ostvaruje nekoliko čisto administrativnih reformi. koji se zanose slavoljubivim planovima i veruju da su pos tali majstori u politici jedino stoga što su živeli dugo u inostranstvu — to je slučaj s a Paninom. mnogi dotadašnji porezi su povećani i mnogi novi ustan ovljeni. moga o u ovima da pobudi želju da dele vlast s njim. približujući suviše vladara njegovim podanicima. nikakvi znaci takve namere ne poj avljuju se u njegovom projektu. da je ona spremna da Paninov skromni predlog smatra kao nameran nasrtaj na njenu samodržnu vlast. Druga ličnost. samo u slučaju neslaganja iznosi se predmet rešavanja pred opštu sednicu Senata. Potpuno prožeto načelom administrativne decentralizacije. 30 6 Njeni politički pogledi. Na dan 21 aprila/2 maja 1764 godine objavljeno je jedno „Naređenje gubernatorima”. Mogućno je da je Panin. koju bi članovi „Carevog Saveta”. da bi za njega bio štetan sva ki drugi režim osim autokratije”. i da bi taj Savet. mogao da post ane oruđe protivu vladara? Zaista. kao što potvrđuj e Fonvizin. rusko carstvo će postojati. a viškovi prihoda koji su otuda proistekli potpuno su upotrebljeni za pov ećanje prinadležnosti. ovo naređenje daje gubernatoru neograničenu vlast nad svim granama lokalnog života. za či je će vladavine cvetati favoritizam. koje su interesantne po tome što nagoveštavaju velike reforme iz 1775 godine. „ta samovolja izvesnih ličnosti” od koje je Panin upravo i želeo da zaštiti državu. ako su donesene jednoglasno. u k ome se nalaze ideje koje će jedanaest godina kasnije davati pravac opštoj reformi ob lasne administracije. — i ona dodaje: „Ali doklegod ja budem živa. kako bi poboljšala njihov položaj i umanjila njihovu potkupljivost . pa da u Paninovom proje ktu otkrije zaveru protivu autokratije. 5/16 jula 1762 godine. a u isti mah ga čini potpuno nezavisnim od vladinih kolegijuma. jer je ono toliko prostrano. ka o što mi nalaže moja dužnost. Proglas od 15/26 decembra 1763 godine podelio je — prema Paninovom predlogu — najvišu ustanovu carstva. stvorenog jednim državnim zakonom. počev od 1763 godine. ona je smanjila za 10 kopejaka po pudu porez na so. u želji da uveća svoju popularnost. Radi toga mora da poveća poreze.resto Ane Ivanovne. koje je naimenovao car. general Vilboa. mogli vremenom da uzdignu na step en savladara. Tako i sam obazrivi pokušaj Paninov da obezbedi poštov anje zakona prilikom rešavanja državnih poslova uliva naposletku strah Katarini. U jednom tajnom uputstvu ona pravi providne aluzije na Paninov projekt: ona govori o drskim ljudima koji sanjaju o tome da u Rusiju presade tuđinske običaje. Usavršavajući administrativnu organizaciju. U isto vreme z natno su uprošćene i centralne ustanove ukidanjem čitavog niza nadleštava za koje se utv rdilo da su suvišna. teži da zavede aris tokratsku vladu. na šest otseka. podređuj e mu mesne ustanove. U početku svoje vladavine. da bi ga stavila pod direk tnu vlast Senata i carice.

Ovi predlozi — koje se Livonska Dijeta. ka o što ćemo videti. Taj projekt predlaže da se pre svega potvrde sve povl astice dodeljene plemstvu proglasom Petra III. i da će plemićima biti do pušteno da odlaze iz Rusije i da prelaze u strano podanstvo. Ne bi trebal o zanemariti da se uradi nešto u tome pravcu. Između njenog programa i izjava poslanika po jednom istom pitanju neće biti. Katarina je usvojila ovaj izveštaj i naredila da se prema njemu sastavi zakon. Socijalna pitanja. osim toga. velike razlike. da se zakonskim putem prizna da plemić ne može biti kažnjen bez suđenja. Godine 1764 predl aže ona Dijeti livonskoga plemstva da ispita sledeća sredstva kojima bi se obu zdala „tiranska samovolja zemljoposednika”: odobrenje seljacima da mogu imat i pokretna dobra. koji se s pr avom može smatrati kao prva skica „Povelje plemstva” koju je Katarina obnarodovala dva deset i dve godine kasnije. regulisanje zakonskim putem mužičkih dažbina. knezu Vjazemskom: „Plemići su ve oma nezadovoljni što ne vide da se potvrđuju njihove povlastice. sv i bi seljaci bili oslobođeni posle sto godina. ukratko. uprošćavanje upravnog aparata. — Isto tako ne izgleda — ako se oslonimo na činjenično stanje — da je K atarina isprva imala socijalne ideje kojih će se kasnije morati odreći da ne bi izgu bila naklonost plemstva. požurila da baci u arhivu — zacelo su veoma . zabrana rasturanja pojedinih porodica prilikom pro daje mužika. Za mesec dana ona sastavlja jedan projekat zakona. 3/14 jula 1762 godine. već od o voga doba. carica ne čeka ovaj saziv da bi znatno proširila plemićska prava. Ova Katarinina izjava nije u saglasnosti sa namerom koja joj se pripisuje da želi osloboditi seljake. da se plemićska titula neće više automatski dodeljiv ati državnim činovnicima kada budu unapređeni na izvesne položaje.” Sledstveno tome stvorena je 11/22 februara 1763 godine jedna komisija sa 30 7 zadatkom da pregleda proglas Petra III o povlasticama plemstva i da pripremi nje govo proširivanje. već 13/24 jula 1762 odlučuje da će oficirski čin biti dodeljen svim plemićima u trenutku penzionisanja. da će moći potpuno slobodno da raspolaže svoj im posedima. Ipak. ona jednim naročitim ukazom izražava svoju volju „da odlučno štiti plemiće-spahije u pogledu njegovih poseda i imovine”. zatim. nego će preći na njegove naslednike. ona uzima u obzir potrebu da računa na pomoć vlastele. kontrola nad kaznama k oje vlasnici izriču nad mužicima. sve one povlastice koje će kasnije biti obuhvaćene Poveljom pl emstva iz 1785 godine. a seljacima naređuje da se poko ravaju svojim gospodarima. ali da bi neposredno ukidanje seljačk oga ropstva imalo za posledicu da plemstvo ohladni prema njoj. Ona još nije bila stupila na presto. 17/28 januara 1765 godine daje ona plemićima pravo da samovlasno šalju svoje mužike na robiju. 9/20 avgusta 1765 godine ona dodeljuje monopol pečenja rakije plemićskom staležu. prilikom nereda koji su nastali na m nogim plemićkim imanjima. da se na njega ne mogu primeniti tel esne kazne. kada je na jednoj hartijici zapisala da. čak i ako vremenski nisu stekli pravo da ga dobiju. osim toga. administrativna decentraliz acija.Potpunost samodržne vlasti. Zar ona dakle nije imala nikakvu nameru da posreduje u odnos ima između mužika i vlastele? Zacelo da je imala. U početku svoje vladavine ona u dva maha postavlja pitanje mužika. razume se. kao što im i dužnost nalaže. Što se ovo nar eđenje nije odmah ostvarilo. ako bi se davala sloboda mužicima svakog imanja koje prelazi u ruke novih vlasnika. da u slučaju progonstva ili smrtne kazne njegovo imanje neće biti konfis kovano. ali samo u izvesnim pitanjima i iz vesnim granicama. to su ideje kojima su prožete mere što ih je Katarina preduzela još pre sazivan ja Poslaničke komisije i kojima će ona ostati verna i pošto bude stupila u dodir sa nj ima. I tako. Početkom 1763 godine ona piše vrhovnom državnom tužiocu. to je verovatno usled pretstojećeg sazivanja poslanika.

a to je upravo i otežalo izvođenje toga posla. on a i ne pomišlja da ih oslobodi ropstva. 19/30 septembra 1765 godine jedan prog las objavljuje taj džinovski posao koji zadire u tolike životne interese posednika. Ona dočekuje sa ironijo m i nepoverenjem predlog da se seljacima odobri pravo zemljovlasništva. U maju 1765 godine ona ustanovljava pod pretsedništvom Nikite Panina jednu komisiju koja dovršava. da se ne prodaju bez zemlje cele seljačke porodice ili odvojeno članovi jedne iste porodice. svako omeđivanje imanja izvršeno sporazumno među susedima biće priznato i potvrđeno bez ikakve kontrole. ostajući anonimna.30 8 ozbiljni. predlaže tome društvu da ob javi konkurs sa nagradom za temu: „Da li je korisnije po društvo da mužik bude sopstve nik zemlje ili samo pokretnog imanja i dokle treba da se prostire njegovo pravo nad jednom ili drugom vrstom imovine?” Od 162 podnesena spisa samo je 15 primljeno za učestvovanje u konkursu. d a se seljacima dodeli pravo svojine nad žitom i stokom. Onaj ruski pisac. Vladine odluke donesene na osnovu ovog so cijalnog programa nemaju ničega originalnog. Ova odluka olakšava razgraničavanje. sastavljanje jednog podrobnog pravilnika za opšte ra zgraničenje zemljišnih poseda u celoj Rusiji. među kojima su 9 od nemačkih pisaca. a s amo jedan od ruskog pisca. a započet u šest drugih. Katarina ga ponovo otpočinje u velikim razmerama. Ovoga pu ta. prema jednom postupku podrobno iznesenom u pr avilniku. Pri kraju vladavine Katarine II taj p osao je završen u osamnaest gubernija. a koja joj je dostavljena baš u to vreme. On se ogran ičava na to da predloži da im se na spahiskom imanju dodele parcele dovoljne za njih ove lične potrebe i koje bi prelazile na njihove naslednike. među kojima i braća Orlovi. ali su daleko od toga da se u njima može videti namera da se mužici oslobo de. — Za vreme Jelisavete. i da se tačno utvrdi veličina mužičkih dažbina. iako je položaj mužika isprva zabrinjavao Katarinu. ali se sa tim poslom odugovlačilo i od njeg a se naposletku odustalo. ali o ni ne spominje njihovo oslobođavanje. njegovi su članovi. Sve ove činjenice dokazuju da. istoga je mišljenja. veoma ugledni plemići. ponavlja tu ideju. 5 od francuskih. Ali ta ideja nije strana ni izvesnim pretsta vnicima plemstva. Katarina. čiji je zakonski predlog dostavljen carici 1766 godine. kao što smo videli. No pri svem tom. koji je studirao na univerzi tetima u Strasburgu i Getingenu. da je ona šta više čvrsto rešena da ne preduzima ništa što bi u tom pogledu mog lo da izazove nezadovoljstvo plemstva. Važnost ovoga posla za posednike je očevidna. u jesen iste godine. i da se utvrdi iznos dažbina na dve rublje od glave i kuluk od četiri dana nedeljno. da njeni projekti za poboljšanje njihovoga položaja iskazuju shvatanja ličnosti iz njene okoline koje poznaju to pita nje. Petar Panin ga prvi iznosi u zakonskom projektu koji podnosi carici 1763 godine i u kome predlaže da se gubernatorima da pravo da kontrolišu zloupotrebu spahijske vlasti. on smatra da vlada treba da ih na to privoli daj ući primer u selima koja zavise od dvorske uprave. doktoru prava iz Ahena. da se zabrani rasturanje porodica prilikom prodaje mužika. mladi pravnik Poljenov. Nagrada je dodeljena Beardeu-de-Labeu. one samo — i važno je da se to istakn e — ponavljaju u većem obimu pokušaje Jelisavetine vlade. Ali kakvo je lično mišljenje one ko ja je postavila to pitanje Nezavisnom društvu za ekonomska proučavanja? Ona ga je is kazala u zabeleškama kojima je propratila prepisku između dva kneza Golicina povodom seljačkog problema. Ona uklanja pometnju u odnosima između p . on ne odobrava da spahije budu primorane da ove ref orme izvršuju protiv svoje volje. Ona izgled a više raspoložena da reguliše mužičke dažbine. Poljenov. Godine 1765 jedno „Nezavisno društvo za ekonomska proučavanja” osniva se u Petrog radu sa ciljem da ispituje ekonomske probleme. razgraničenje imanja koje je predlagao Petar Šuvalov bilo je započeto. Za vreme Jelisavete razgraničenju je trebalo da prethodi proveravanje prava sopstv enosti svih zemljoposednika. samo u slučaju osporavanja zvaničnim putem vlada će prove ravati prava obeju parničnih strana. Za vreme potonjih vlad avina on će se postepeno vršiti u ostalim delovima Rusije. da se završi 1843 godine. Jel agin. najzad. 30 9 Opšte razgraničenje zemljišnih poseda. naprotiv. slika veoma živim bojama duhovnu bedu seljaka koj i su pod spahiskim jarmom.

Katarina se požurila da zadobije naklonost svešte nstva opozivajući svečano ukaze Petra III kojima su se štetila zemljoposednička prava pr avoslavne Crkve. Odnosi između njih i koncesionara kvare s e još u početku. pribegava se sistemu koncesija. pokupljeni iz raznih krajeva Nemačke. Godine 1764—1765 31 0 zaključeni su ugovori sa tri koncesiona društva kojima su upravljali Prekur. Zašto se na ovako mučan i skup način dovode tuđinci. diplomatska lukavstva. daje živopisnu sliku u svojim Uspomenama. i baron Kano de Boregar. blizu Saratova i Caricina. tuđa lica mogla da prisvoje. vešt i okreta n. Bolotov. predložio je jedno poravnanje: objaviti privremeno povraćaj crkvenih dobara svešten . Godine 1763 ona osniva „Kancelariju za pokroviteljstvo nad strancima” kojom uprav lja Grigorije Orlov. Podržavljavanje crkvenih dobara. ono je vraćalo drugi ma imanja koja su. sve ljudi sa sumnjivom prošlošću. pustol ovi koji sa veoma malo savesnosti odgovaraju svojim obavezama. Posle nekoli ko bezuspešnih pokušaja. Sječenov. oduzimanje crkvenih imanja je već rešeno na najvišem mestu. — Jelisaveta je nameravala da naseli puste oblasti duž gran ica nastanjivanjem stranih naseljenika. oni su smešteni žurno. te su na kraju krajeva mnogi posednici mogli biti zadov oljni zbog znatnog povećanja njihovog imanja. Jer istoga trenutka kada ona objavljuje o vaj ukaz. Otuda proizilaze nemiri i neredi u naseljima. Državna blagajna uvučena je u ogromne beskorisne troškove . do godine 1768.109 stanovnika oba pola organizovano je na donjoj Volgi . koncesionari se žale na svakovrsna kinjenja od strane naseljenika i t vrde da su oni uvučeni u klopku kada su navedeni da potpišu ugovore čiji domašaj oni nis u shvatili. Tuđinska naselja u Rusiji. Veštinom i umešn ošću uspevali su čak nekoji da povećaju svoja imanja na račun suseda ili neobrađenog zemljišt koje je pripadalo državi. opisani su snažno u tome delu. Pite i Derua. kao i parc ele zemljišta snabdevene svim potrebnim poljoprivrednim alatom. Jedan svečan proglas poziva u Rusiju sve strance koji žele da o snuju naselja. On im obećava svakojake povlastice. jer smatraju da je privatn o zemljoposedništvo monopol plemstva. gde su seljaci ropski vezani za zemlju . Zbog svega ovog. 104 naselja sa 23. On i prvi su se izjasnili za oduzimanje crkvenih dobara. bez reda i sistema. i zato što vlada brani interese zemljoposedničkog plemstva. zgomilani na glinastoj i nedovoljno plodnoj zemlji u središnom delu evropske Rusije jedva ček aju da se bace na pusta zemljišta duž granica? To je stoga što su spahije zainteresova ne u pitanju naseljenosti središne oblasti. Želeći da sebi obezbedi na klonost uticajnih društvenih redova. petrogradski mitropolit. razgraničavanje je iz azvalo među mesnim plemstvom izvanrednu uzrujanost. kada ruski zemljoradnici. Pri kraju svoje vladavine ona je bila izrad ila jedan podroban plan po kome je trebalo pozvati izvestan broj Nemaca i naseli ti ih na donjoj Volgi. o kojoj nam jedan posednik iz središne Rusije. naseljenici. svi Francuzi. omeđivanje imanja oduzimalo je nekim posednicima pravo uživanja parcela na koje oni nisu imali nikakvo pravo. potpore i novčanu pomoć. Uzbuđenje koje je obuzelo sve vlastelinčiće. — Podržavljavanje crkvenih dobara. njen ukaz od 12/23 avgusta 1762 godine završava se ovako: „Mi nemamo ni želju ni nameru da prisvoji mo crkvena dobra. u nedostatku tačnih međa.” Ali ona nije iskre na.ojedinih imanja i uzroke stalnih svađa među susedima. koje je za vlade P etra III postalo svršen čin. izazvalo je žestok gnev sveštenstva. Ona je bila osnovala na jugoistoku srpsk a naselja. nasuprot tome. otkupljujući po skup novac ta naselja i zavodeći nad njima državnu upravu. Katarina se trudi da ostvari ovaj plan u velikim razmeram a. Razume se. Oko prestola s u svetovni i crkveni velikodostojnici zapodeli žestoku borbu zbog ovog pitanja. zamršeni marifetluci kojima se oni s luže da bi prikrili bespravna prisvajanja pomoću kojih su uvećali svoja imanja i o koj ima većina njih jedino misli. i ovaj njen ukaz je samo jedan taktički potez da se ocrni što je moguće više vladavi na Petra III i da pridobije sveštenstvo. „Novu Srbiju” i „Slaveno-Srbiju”. koje su se često preobraćale u smr tnu mržnju. ne pokazuju se mnogo sposobni . niti da se bogatimo na račun Gospodnjega dela. Ukupno. koji traju sve do ono ga dana kada je godine 1779 vlada poništila ugovore zaključene između državne blagajne i koncesionara.

Pravilnik o radu toga odbora. ona ga pretstavlja kao početak ostvarivanja načela sav remene filosofije. 60.761 muškaraca. sastavljen je od pet svetovnih članova i samo tr i člana iz svešteničkih redova. Pošto je čameo četiri godine u jednom zabačen om manastiru na severu. 252 manastira zatvoreno je. 26 februara/8 marta 1764 godine. a zanemaruje svoju dužnost prosvećivanja naroda i milosrđe. Sva dobra i svi selja ci. Katarina se ponosi oduzimanjem crkvenih dobara. Ovaj odbor za crkvena iman ja. ona je samo dovršila delo Ane. koji pripadaju crkvama.stvu — što je i učinjeno ukazom od 12/23 avgusta. U istom trenutku izbijaju na crkvenim imanjima strahovite pobune seljaka . oduševljenje koje je izazv ao među sveštenstvom ukaz od 12/23 avgusta i bacio je u zaborav nekadašnje optužbe pro tivu Petra III. Seljaci potčinjeni Kolegijumu ekonomije zadržali su ziratnu zemlju i drugu imovin u koju su pridržavali na crkvenim imanjima. k oji je napisao Teplov. i svakoj od njih dodeljuje državna blagajna godišnju pomoć u naknadu za izgubljena imanj a. pa je u seljačkom odelu i pod imenom Andrej V . S druge strane. Jelisavete i Petra III. n jena reforma. a 161 sačuvano. i Katarina će umeti da se koristi tim preimućstvom. a sem toga. odgovara lo je u isti mah i potrebama države. Oni moraju da plaćaju državnoj blagajni ličn i porez. proglas procenjuje njihov broj na 910. kao i opšte razgraničenje imanja i stvaranje tuđinskih naselja. bez izuzetka. U praksi. U svojoj prepisci sa filosofima i književnicima zapadne Evrope. prihodi Kolegij uma ekonomije upotrebljavani su za razne svrhe. i ubrzo su oni počeli da se smatra ju kao jedno sredstvo za prikrivanje budžetskih manjkova. koje je već odlučeno. Seljaci dobivaju naziv „seljaci ekonom ije”. Bio je to akt stroge optužbe protivu 31 1 sveštenstva koje upotrebljava prihode sa crkvenih dobara da bi zadovoljilo svetovn e potrebe. Ostatak manastira i arhiepiskopija podeljen je na tri kategorije.000 pobunjenika ustalo je protivu crkvene vlasti. među kojima je i Sječenov. Iako crk vena imanja nisu ustupljena plemstvu. koji nikad nisu tvrdili da su učenici Voltera i enciklopedista. — zatim naimenovati jedan odbor za pro učavanje toga problema. jedan progla s objavljuje potpuno i konačno podržavljenje crkvenih dobara. koji je neka vrsta glavne probe za blisku Pugačevljevu bunu. raščinjen je. Kata rina je sva ta imanja pridodala državnoj blagajni. Umesto da posluša ove zainteresovane savete. Ko legijum ekonomije ponovo je uspostavljen u ranijemm svom obliku. U maju 1763 godine. navukao je na sebe jednu nemilosrdnu kaznu zato što je žestoko p rotestovao protiv proglasa iz 1764 godine. rashladio je. rostovski episkop Arsenije Macejevič. što povišava broj pobunjenika na 100. ipak njihovo prisajedinjenje državnom zemljišn om posedu omogućilo je vrhovnoj upravi da izdašnije razdeljuje druge svoje posede ka o poklon za učinjene usluge. Proglasom su dodeljeni prih odi sa tih imanja za narodno prosvećivanje i dobročinstva. koji su se uzrujali usled opozivanja odluka Petra III o podržavljenju crkvenih d obara. pod uslovom da se izdržavaju milostinjom . kada je objavljen. imali su da plaćaju po rublju i po od glave.000. da bi se zamenili mnogi kuluci i razne dažbine u naturi i u žit u koje su davali manastirima. Oduzimanje crkvenih dobara izaziva pored ostalog i jedan mučan događaj koji se ne sl aže mnogo sa prosvećenim načelima filosofije. U isto vreme bune se i seljaci vezani za fabrike. a to će reći kao or gan svetovne državne vlasti. već ga samo ubrzava. a njih u stvari 991. ne izaziva podržavlje nje crkvenih dobara. manastirima i arhiepiskopijama potpada ju ubuduće pod nadležnost Kolegijuma ekonomije. podržavljavanje c rkvenih dobara je tu pretstavljeno kao blagotvorna mera da se uzdigne ugled same crkve. Ustvari. Izvesni pretstavnici plemstva predlažu da se plemićima izdadu u najam ili čak da im se prodad u imanja oduzeta od Crkve. Ovaj ustanak . i služilo je interesima plemića-spahija. što je učinjeno tri meseca kasnije. Jedan pretstavnik visokoga sveštenstva. kome pretsedava knez Kurakin. ubeđeni pristalica 31 2 crkvene autonomije.666.

samo pokrala i deje iz Duha 3akona. Katarinine ideje na osnovu njenog „Uputstva”. ova načela mogu da budu ozbiljna kočnica apsolutističkoj samovolji. sa poštovanjem zakona od strane svih građana bez izuzetka (§ 34).ral6 zasužnjen u jednom kazamatu revalske tvrđave. Iako se čini kao da slepo podražava svome uzoru. Katarina se trudi da načini razliku između autokra tije i despotizma. sa slobodom štampe pod izvesni m uslovima (§ 484). Katarina ustvari postupa suprotno. nasuprot despotizmu. i oslanjajući se na tu ideju. Ako se izbliza ispita. Što se tiče socijalnoga pitanja. sa jednoobraznom primenom zakona (§ 101). Sem toga. ali Katarina ne ukazuje kako bi autokratija mogla da zajemči poštovanje tih načela. Zna se da je Katarina pokazala koncept Uputstva nekolicini plemića. Hoćete li drugi jedan primer načina kako 6 Vral znači: lažljiv i brbljiv. Monteskje je pristalica političkih povlastica plemstva u umerenoj monarhiji. Otuda je ponikla . menja potpuno njegov smisao. Katarina uzima u obzir plemićske povlasti ce samo u autokratskom režimu. Zato ona posveću je dugačke odeljke u Uputstvu pravosuđu i školi. sa kažnjavanjem dela a ne namere (§ 477). Dok Monteskje dopušta samo umerenu monarhiju. sa zabranom da se samovoljno tumače zakoni (§ 151). koje ima da se pokorava apsolutnom vladaru. Sa očevidnim zad ovoljstvom pozajmljuje ona od njega ideju o odnosu između oblika vladavine i vreme nskih i mesnih uslova. a to će reći sa podelom vlasti (§ 149) . Prema tome. Da li ispravno sudstvo i dobro organizovana prosveta mogu u autokratskom režimu da zameni političke garantije koje ona odriče slobodi? Ona u to veruje. — Prve Katarinine upravne mere samo prošir uju i dovršavaju reforme koje su preduzeli njeni prethodnici. može savrše no da se slaže sa načelima zakonitosti. one nisu nimalo u suprotnosti sa tadašnjim političkim i socijalnim shvatanjima. one odgovaraj u položaju plemstva. pokušava ona da dokaže kako u ogr omnoj Rusiji jedini mogućan oblik vladavine jeste apsolutna monarhija. svoje doktrine i svojih ličnih težnji. na primer Bilfelda i d rugih. što iz os nova menja smisao doktrine. izlažući tu izvesne humanitarne ideje sav remenih filosofa. prepisujući jedan ode ljak glave XXV iz XII knjige Duha Zakona. Svakako. a za autokratiju kaže da je to despotska vladavina. Godine 1772. Uputstvo ističe jasno potrebu socijalnih povlastica plemstva. d a vlast mora „da deluje pomoću svojih granica”. Ostaje još da se vidi da li se tu Katarina nije iz bilo kog razloga udaljila od svojih shvatan ja. ipak izvodi iz Monteskjea preovlađuju. ona smatra da su one u saglasnosti sa socij alnim uslovima koji su se učvrstili u Rusiji XVIII veka. sa verskom trpeljivošću (§ 493). Jedan dokument nam pruža pouzdan odgovor na to pitanje. ovo mišljenje je netačno. suprot no Monteskjeu. već niz apstraktnih rasmatranja koja n am otkrivaju kakva su njena politička shvatanja. menjajući prosto dve ili tri reči u nekom izlaganju. Otuda potiče ono opšte uverenje da je Ka tarina u Uputstvu. Prema tome. ona piše: „pomoću granica koje je ona sama sebi odredila”. Ono što tu odmah pada u oči. Ona hoće da dokaže kako autokratija. To nije program mera koje ona namerava da preduzme. Ono sadrži čitav niz maksima koje će kasnije ponoviti Povelja plemstva. on je zazidan jednim kamenim zidom u svojoj ćeliji. sa tačnim o dređivanjem slučajeva kada je dopušteno uhapsiti jednoga građanina. koji su se zbo g toga jako uzrujali i zatražili izvesne izmene i izostavljanja. i umro 1772 godine. ona tvrdi u čitavoj svojoj raspravi kako apsolutna monarhija nije d espotska vladavina. pod podelom vlasti podrazumeva ona samo raspodelu nadležnosti između raznih ustanova. a to je Nakaz. to su n avodi iz Duha Zakona. kao što i sama priznaje u svojim šaljivim pismima. Ona dakle isključuje načelo nezavisnosti svake vlasti. očevidno. Ali. jer on u njima vid i čvrstu zaštitu za mogućne samovolje vladara. I ovde Katarina ostavlja Monteskjea na pola puta. Uputstvo namenjeno Komisiji poslanika — čije je sazivanj e već rešeno — koje je ona napisala u vremenu od 1764 do 1766 godine. gde je propatio najstrašnije muke od gladi i hladnoće. 31 3 ona preinačuje ono što je pozajmila od Monteskjea? U njenom § 512. tako ona. umesto da ponovi ono što Monteskje kaže. Iako se tu nalaze mnoge pozajmice iz dela italijanskog kri minaliste Bekarija i izvesnih nemačkih pravnika XVIII veka.

Iz nje su isključeni mužici. te komisije: pretstavnici centralnih državnih ustanova. Poslanici državnih seljaka birani su po jedan na svaku pokrajinu. i sveštenstvo. Bilo je mnogobrojnih uzdržavanja od glasanja među biračima svih staleža. Dok se poslanici plemića i varošana biraju direktnim glasanjem. ko ga imenuje svaka biračka skupština. Njeno Uputstvo nema u sebi ničega revolucionarnog. telesnih kazni i konfiskacije njihovog i manja. i eto zašto ona u s vome konačnom tekstu čini na to samo nekoliko neodređenih i neubedljivih aluzija . Nekoliko izveštaja iz toga vremena pripisuju jedan deo tih uzdržavanja čas potpunoj ravnodušnosti birača. Svaka varoš ima po jednog izabr anog poslanika. Birači moraju predati svome poslaniku jednu svesku u kojoj će biti izložen e njihove potrebe i njihove želje. P i pravilnik o sastavu te komisije i načinu biranja poslanika. Sta lno nastanjeni inorodci biraju pojednog poslanika za svaku narodnost u svakoj po krajini. Kod koza ka se izbori vrše „prema starim običajima”. državnih seljaka. javio je saziv jedne roglasu je bio dodat Pozvani su u sastav reći Senata. i biti besprekornog vladanja. dotada su samo trgovci i zanatlije bili članovi opštinske z ajednice. a da bi ne ko bio izabran za seljačkog poslanika. Sinoda — Na dan 14/25 decembra 1766 godine. pri čemu svi plemićispahije iz toga okruga. Poslanici dobivaju plate od državne blagajne i doživotno su izuze ti od mogućnosti smrtne kazne. imati zemlju ili kuću. imaju pravo glasa. To je samo pokušaj da se ukrasi cvećem moderne ideologije jedan režim koji se oslanja na stvarne uslove ruskoga života. bez obzira na stalež. već Kat arine tu tvrdi. KOMISIJA IZ 1767 GODINE Sazivanje komisije. čas njihovom otvorenom . Za rukovođenje izbori ma. Da bi neko bio izabran za poslanika plemstva ili građana. Svaka kozačka jedinica bira onaj broj poslanika koji je propisan od njihove vrhovne komande. Želja za korenitim izmenama koju ona ispoljava pre saziva poslanika nije dakle t ako velika kao što tvrdi legenda. — Za vreme celoga proleća 1767 godine vršili su se izbori poslanika i sastavljanje svezaka. biti ože njen i imati decu. krunski i fabrički seljaci. ta legenda mora se konačno napustiti. No otkako su objavl jeni odeljci koji su bili izostavljeni iz prvobitnoga teksta. 31 4 građana. ali mnogo više među plemićima i seljacima nego među građanima. a varoša ni jednog „starešinu” ili kmeta. jedan poseban ukaz daje pravo glasa seljacima ekonomije i fabričkim se ljacima. 3. zatim izaslanici plemstva. i utvrditi maksimum seljačkih dažbina i kuluka. naprotiv. Mesne vlasti ne mešaju se u izborne radnje plemstva i gradova. a to će i kolegijuma. m a koliki bio njihov posed. svi stanovnici koji imaju zgradu. da treba priznati mužicima pravo svojine nad pokretnom imovinom. Izbori i sveske. mučenja. Ne samo da u njima ne govori o ukidanju seljačkog ropstva. al i one imaju dužnost da paze na izborne radnje državnih seljaka i inorodaca. ali ne i nad zemljom. tada su prviput u istoriji svi građani obuhvaćeni u jednu jedinu zajed nicu pred zakonom. Centralne ustanove imaju svaka samo po jednog pretstavnika. Plemstvo bi ra po jednog poslanika na svaki okrug. U ovim tačkama njeno mišljenje ne zadovoljava veliku vlastelu. plemići svakog okruga najpre imenuju jednoga između sebe za „maršala plemstva”. stalno nastanjenih inorodaca i kozačkih jedinica. seljaci ekonomije. da bi naglo i jednovremeno oslobođavanje velikoga broja ljudi bilo opasno. mora imati najmanje trideset godina. mora imati najmanje dvad eset i pet godina. Ona tu izjavljuje samo da treba izbegavati ztoupotrebljavanje spahiske vlasti. jedan proglas ob komisije koja je imala da sastavi projekt novog Zakonika. imaju biračko pravo.legenda da su u tome konceptu izvesni članovi zakona proglašavali potrebu osl obođenja mužika. ali da ih je Katarina na zahtev plemića izbacila. a koju će sastaviti jedan: odbor od pet članova. poslanici državnih seljaka biraju se u tri stepena. Ali us koro potom.

među trgovcima. očevidno dele mišljenje Bolotova. 210 građani i 1. one skoro ne sadrže apstraktna i teoriska r asmatranja. ostaje ravnodušan prema sastavljanju novog Zakonika? To je otuda što se plemstvo. Skupa uzev. a plemići tek drugo. da odu u svoj okrug. one posvećuju svu svoju pažnju stvarnim potrebama svakidašnjeg života. svi ostali gradovi izabral i su skoro isključivo trgovce. za one koji stanuju u prestonici. Pre svega.neodobravanju vladine inicijative. a kojih ima priličan broj. Ali se tako štogod nije dogodilo: jedino je dvanaest gradova izabralo plemiće. Naposletku je poslano da zasedavaju u Komisiji 28 pretstavnika najglavnijih državn ih ustanova i 536 poslanika izabranih od naroda. i zato ima više uzdržavanja kod plemićskih birača nego kod va roških. Nekoliko velikih industriskih i trgovačkih palanki bore se uporno i ponekad uspevaju da dobiju povlasticu da budu uvršćene u sp isak gradova. te bi tako ovi imali većinu u Komisiji. Putovanje od vlastelinskog doma do glavnog okružnog me sta tada je veoma teško.066 seljaci. Tako su poslanici iz trgovačkih redova zauzeli u Komi siji prvo mesto. one se interesuju za čisto praktična pitanja . Što su gr adski poslanici brojniji od poslanika plemstva. u proleće. Na dr ugom mestu. Nekoji vide u pozivu z a učestvovanje u izborima jednu novu obavezu. u svim sveskama izbegava se da se kritikuju osnovice tadašnjega r ežima. Daleko od toga da se vrše usred uopšte ravnodušno ti. U svojim Uspomenama. još je teže. od kojih 161 od plemstva. objašnjava svoje uzdržavan je od glasanja svojim ubeđenjem da će rezultat tih izbora biti samo prazna larma i n ekorisne spletke. od kojih su 10 sastavile c entralne ustanove. poljoprivredne i druge. mnogi drugi stanovnici interesuju se živo za izbore i pokazuju čvrstu želju da iskoriste svoje izborno pravo. te da mogu odaslati svoga pretstavnika u Komisiju. a ponekad i nemogućno za mnoge spahije. koju oni odbijaju da prime. odreklo svojih nekadašnjih političkih ambicija i interesuje se sada samo za 31 5 mesni život. Na isto držanje naila zi se ponekad u varošima. 155 plemstvo. a to je izborna oblast prostranija od svih ostalih. Plemići iz izvesnih okruga. Pojedinci kojim a je iz bilo kog razloga osporeno pravo glasa traže ga revnosno. jer nam one otkrivaju stanje ruskoga života i socijalna stremljenja toga doba. ove sves ke imaju veliku dokumentarnu vrednost. Ovi rezultati s u. posledica izbornog sistema koji je propisala carica. kojima se izbori ukazuju kao nova dužnost ko je oni žele da se otarase. koji one primaju kao neospornu 31 6 . Kako to da jedan Bolotov. Bolotov. Izabrani poslanici doneli su u Komisiju 1. otkako su mu te povlastice date . Nasuprot tome. zbog ogromne razdal jine. koji u svojim sveskama izjavljuju da nemaju da izraze nikakvu ličnu želju. Neredi izbijaju m eđu mužicima lišenim svoga prestavništva. 79 od slobodnih seljaka i 88 od kozaka i inorodaca. N eizbežno je da seljački poslanici budu malobrojni. 208 o d gradova. pošto se od njih bira samo po jedan na svaku pokrajinu. taj obrazovani spahija i pisac koji se interesuje za socijalna pitanja. u velikoj meri. koji je toliko spreman da odobri sva ku inicijativu koja se odnosi na mesne interese. No mnogi i od ovih poslednjih mogu uostalom takođe biti otsutni iz svoga mes ta stanovanja. Verovatno se pretpostavljalo da će mnogi gradovi izabrati za poslanike plemiće. za razliku od Katarininih Uputstava. kada se dešavaju poplave i kada su putevi neprohodni. to je stoga što u to vreme postoji više gradova nego okruga. izbori izazivaju ovde onde prilično žive borbe oko suprotstavljenih kandidacija.441 svesku. pošto su oni obavezni da vrše izvesne službe po udaljenim mestima. Izbori su bili zakazani u najnezgodnije doba godine. I drugi uzroci objašnjavaju uzdržavanje od glasanja. pozivajući se na proglas Petra III koji ih je oslobodio obavezne službe. koje je p re trideset godina onako žarko želelo da uzme učešća u centralnoj zemaljskoj upravi da bi pokušalo da izvojuje za sebe socijalne povlastice. U izvesnim tačkama one se slažu.

S druge strane. bankarski kredit. da je bez škola. Ali glavna povlastica. oni opisuju b edu seljaka u najživljim bojama i revnosno ih uzimaju u zaštitu od zahteva poreskih vlasti. nad kojima oni žele da budu jedini gospodari. Ali. iako oslobođeni neposrednih poreza. Plemići uporno traže proširenje svojih povlastica. traže takođe ukidanje ili smanjenje mnogih posrednih poreza i dažbina. da njeni s tanovnici ne mogu da svrše nikakav građanski posao a da ne idu u prestonicu ili u gl avni grad pokrajine. Pošto je on z . One traže pored ostalog i potpunu slobodu raspolaganja svim zgradama na njihovom posedu. socijalne pregrade spremne da popucaju. najupornije. tražeći da se to 31 7 pravo uskrati plemstvu. sednice Ko misije svečano su otvorene u prisustvu carice. sve sveske se slažu u pitanju opšteg u ređenja države: one ostaju čvrsto pristalice jedne države zasnovane na tačnom određivanju pr ava i dužnosti svakog staleža. oni polažu pravo da uživaju i povlastice drugih s taleža. Ova razilaženja u gledištima. mineralnih bl aga. školu. gde se deca plemića ne bi mešala sa decom iz nižih staleža. itd. ona ga teško pritiskuje poreskim nametima. jer i on i sami žele da se odadu trgovačkim poslovima. jer i oni p riželjkuju to pravo. konfis kacije imanja. S jedne stran e.činjenicu. Potrebno je pre svega naimenovati j ednog pretsednika ili „maršala”. One se ne bave političkom metafizikom kao Katarina. kad treba to izvesti. oni ustaju protiv nepo pustljivosti plemića koji hoće da zadrže za sebe pravo da imaju mužike. Prema mužicima oni igraju dvostruku ulogu. trgovci traže pravo da mogu trgovati i imati fabrike i industriska preduzeća kao povlasticu njihovoga staleža. one se više ne slažu. da bude stvorena jedna no va škola za plemiće. Početak rada Komisije. Sve bez izuzetka traže smanjivanje poreza i dažbina. sve one traže uporno administrativnu decent ralizaciju. pa čak prema pojedinim sveskama i hapšenja. u trenutku kada treba da se sast ane Komisija. podrazumevajući tu i robi ju sa progonstvom. itd. mučenja. ali i plemići. naročito pravo da se bave trgovinom i da imaju fabrike i industriska pr eduzeća. pošto ukoliko seljak bude m anje plaćao poreskim vlastima. i koj u sve sveske zahtevaju. — Na dan 30 jula/10 avgusta 1767 godine. Ona je izabrala ovoga trećeg. Državni seljaci suprotstavljaju se u isti mah i trgovcima i plemićima. vršenje lekarske p rakse. od kojih dvojicu predlaže Komisija. One ubedljivo pokazuju da je unutrašnjost zemlje potpuno žrtvovana prest onici i da je lišena svih blagodeti kulture. Na trećem mestu. Zato on i zahtevaju da iznos novčane kazne za uvredu nanesenu plemiću bude povećan. S druge strane. da bi „plemićski red bio odvojen na osn ovu svojih prava i povlastica od ostalih ljudi drugoga ranga i porekla”. oni teže da pojačaju svoju vlast nad mužicima. ispoljiće se jasno u tok u poslaničkih diskusija. oni u isti mah žele da sa plemstvom dele pravo da imaju muži ke. ona koja treba da stvara razliku između plemstva i drugih staleža. a to je jedan spahija iz oblasti Kostrome. Na četvrtom mestu. Bibikov. S jedne strane. seljaci i građani čine to. samo u granicama koje im nameće taj režim traže one da se zadovolje njihove najpreče potrebe. Najzad. u isti mah kada traže za sebe izvesne isključive povlastice. to je isključivo pravo posedovanja zemlje i mužika. i traže da nad njima mogu naročito da izriču svakojake kazne. što je uostalom u skladu sa njihovim interesima. k ao i opozivanje zakona koji ograničavaju eksploataciju šuma. S druge strane. razume se. Ali. one konstatuju da. iako država daje malo stanovništvu. Carica ima da ga izabere između tri kandidata. utoliko će moći više da plaća spahiji. za kojim u to vreme žude svi slobodni staleži. jer su n jihovi interesi ponekad potpuno suprotni. bez lekara. Najzad. Oni takođe uporno traže da se mesna upravna vlast preda u r uke činovnicima koje bi biralo plemstvo. a jednog vrhovni državni pravobranilac. oni se izjašnjavaju protiv zahteva trgovaca koji traže monopol trgovine. ribolova. koja pokazuju da su. već traže da se vlast približi narodu i da se na licu mesta pobrine o bitnim potrebama zajednic e decentrališući registrovanje svih civilnih radnji i poslova. da plemići budu izuzeti od primenjivanja smrtne kazne. telesnih kazni.

pret sednik. plemići se boje da će se smanjivanje poreza slob odnih seljaka moći izvesti samo ako se povećaju porezi njihovih mužika. U ovoj diskusiji uzeli su učešća samo poslanici plemići. Plemići i trgovci složno su se izjasnili da su žalbe koje se odnose na namete i porez preterane. nedostupna ljudima niskoga porekla. a nekoliko poslanika plemića izražavaju želju da se pusta držav na zemljišta radije prodadu ili čak poklone plemstvu. On propoveda da plemstvo treba da bude nasledna oligarhija. a trgovci se p laše da će se olakšanje dažbina u naturi hteti izvesti na taj način. svojim oratorskim efektima. knez Ščerbatov. Komisija diskutuje o zakonima koji se tiču plemstva. brane pravo seljaka da trguju poljop rivrednim proizvodima. Uprkos činje nicama. zato poslanici moraju bez reda prelaziti s jednog pitanja na drugo. a naročito najrečitiji među njima. stavlja najpre na diskusiju nekoliko svezaka državnih seljaka iz severnih oblasti i sveske inorodaca sa Volge. on traži opozivanje zakona Petra I. Ali. osim onima koje bi car . Sa mnogim drugim poslanicima. smanjivanje nameta i poreza koji 31 8 pritiskuju slobodne seljake. Svi ostali zahtevi izazvali su žive kritike. Nji hov predlog stavljen je na glasanje i usvojen sa većinom od 26 glasova (225 protiv u 199). Staro i novo plemst vo dolaze u žestok sukob u toku debate. Mudra. Kada se počelo sa određivanjem kandidata. od kojih carica treba da izabere petoricu. hteo da nagradi za njihove značajne usluge. To je velika govor nička utakmica. U njima se traži uprošćenje sudskog postupka. Knez Ščerbatov se ističe svojim vatrenim govorništvom. mešajući službu caru sa plemićskim položajem. Iz ove pobede trgovci uostalom nisu izvukli nikakvu korist. od kojih su četvorica trg ovci. Posle toga izabrano je nekoliko specijaliih komisija za redigovanj e projekata raznih delova Zakonika. dvanaest svezaka slobodnih seljaka pročitano je i pretreseno. posebnom i izuzetnom milošću. Mati Otadžbine”. ko zna zbog čega. pročitano je caričino uputstvo. stvara neprekidno nove plemiće. Posle toga dve sednice posveće ne su traženju titule koju Komisija hoće da dodeli Katarini u znak zahvalnosti što je sazvala poslanike. koja je imal a da nadgleda tok poslaničkog rada. Očekujući da one budu u mogućnosti da pod nesu svoje radove. Plemići i trgovci se slažu i u tome da treba odbaciti zahtev da s e povećaju seljačke parcele.auzeo svoje mesto. prva desetorica izabranih su petrogradski mitropolit. dopuštenje da uz mu u zakup prazna zemljišta koja pripadaju državi i da smeju trgovati po vašarima i gr adskim tržištima. opšta skupština pristupila je ispitivanju zakona koji su tada bili u važnosti i poslaničkih svezaka. što bi se one delimično renele na trgovce. koji po svojoj volji određuje dnevni red. Diskusija prati korak po korak te sveske koje su b ile sastavljene bez sistematskog plana. prekida odjednom ispitivanje seljačkih svezaka da bi prešao na ispitivanje zakonskog položaja plemića. či m se prešlo na ozbiljan rad. starešina glavnog magistrata i o sam poslanika plemića. Od 20/31 avgusta do 11/22 septembra 1767 godine. Izabrana je titula „Katarina Velika. Ispitivanje seljačkih svezaka. on pokušava da dokaže kako je Petar I smatrao Tablicu rangova samo kao jednu . a li pristaje da primi treći. — Pretsednik. Jedino je priznata potreba da se uprosti sudski postupak. Staro plemstvo je vazda kritikovalo Tablicu rangova Petra Velikog koja. u toku jedanaest sednica. sastavljena od sl avnih porodica. Trgovci poslanici su na taj način potisnuti u pozadinu . povećavanje njihovih zemljišnih parcela. prema tome izabrana su još pet kandidata. U toku debate koju su pokrenuli ovi zahtevi. jer ni jeda n od njihovih kandidata ne nalazi se među onom petoricom komesara koje je naimenov ala Katarina. a to će reći na izbor jedne „nadzorne komisije”. i da s e sticanje plemićske titule pomoću službovanja treba sasvim da ukine. 69 govornika uzelo je reč. — Od 11/22 septembra do 2/13 oktobra. u toku koje se vidi da su i sami plemići međusobno podeljen i. Suprotno ovome. No oni ne smatraju da su pobeđeni i traže da se izaberu još pet kandidata. Usred najžešće diskusije. Debata o službenom plemstvu. plemstvo i trgovci počinju da se sudaraju. dok se trgovci tome oštro protive. Katarina se odriče onih dvaju prvih epiteta. poslanici plem ići.

k ojima vrlo veliki broj trgovaca osporava pravo da se bave trgovinom. I upravo zbog tih naslednih vrlina staro plemstvo može da tr aži posebne povlastice. Protivu ple mića oni okreću teorije Ščerbatova o visokim moralnim vrlinama i ratničkom heroizmu plemst va. koji se 31 9 izražavaju za održavanje na snagu Tablice rangova i koji žestoko kritikuju a ristokratska shvatanja kneza Ščerbatova. i zato plem