IZVOD FUNKCIJE - ZADACI

1. Pod kojim uslovom je funkcija f ( x) = diferencijabilna u taˇ cki x = 0. 2. Neka je f ( x) = a x, x ≥ 0, b x, x < 0,

x2 , x ≤ x0 , a x + b, x > x0 ,

Odrediti koeficijente a i b tako da funkcija f (x) bude diferencijabilna u taˇ cki x = x0 . Odrediti prvi izvod funkcija: (1) f (x) = x · sin x (4) f (x) = x3 − 2 e x ln x (2) f (x) = (3x2 + 1) · tg x (5) f (x) = ln x + x2 ctg x (3) f (x) = sin x − ex cos x (6) y = cos x 4x + sin x x3 − 4x2 + 5x 3x2 − 1

(7) y =

sin x − x cos x cos x + x sin x
5 3

(8) y =

1 (2x + 5)3

(9) y =

(10) y = (x + 3x ) 3 − 4x2 x2 + 3 x + 5 √ x2 − x 1 − sin x 1 + sin x

√ ( x − 1)2 (11) y = 2x + 3 (14) y =
5

√ √ 5 (12) y = x 4 x − 3 x2 x2 + 2 x x2 − x + 1
x

(13) y =

(x2 − 7x)4

(15) y =

(16) y =

(17) y = (3 − 5x2 )4 + e−5x (20) y = ln (23) y = ln (26) y = tg
2

(18) y = x e 3 +

√ 4

2x − 1

(19) y = ln(x3 + 3x − 6) (22) y = ln (25) y = 1 x2 − 4 x

x+1 1−x
3

(21) y = ln cos 5x (24) y = ln(x + √ x2 + 1)

(4x − 1)2 x3 − 3 √ e4x + 1

tg (3x + 2) 6x2 − 5x

(27) y = sin2 (3x3 − x) (30) y = arcsin 2x 1 + x2

(28) y = sin(x2 + 2x) · ex (31) y = arctg √ √ x 1 − x2

(29) y = cos3 x + (32) y = arcctg √ x 2

x−1 x+1

(33) y =

4x −

x2

+ 4 arcsin 1 x

√ (34) y = ex 1 − e2x + arcsin ex (36) y = ln(sin x + 1 √ 1 + sin2 x)

(35) y = arcsin e2x + arccos

Primenom pravila za logaritamski izvod na´ ci izvode slede´ cih funkcija: √ (1) y = xsin x (2) y = (sin x)cos x (3) y = tg x x2 + 2x − 1 (4) y = (sin x + cos x)x
2 +x

(5) y = (x sin x)tg x

(6) y = (ln x + tg x)ln sin x

Odrediti izvod implicitno zadatih funkcija: (1) 5x2 − 6y 2 = 30 (3) 2x2 y + y 3 x − sin(x y ) + cos y = 0 (5) x tg x + y tg x = 6 (2) (x − 3)2 + (y + 1)2 = 16 (4) x2 − y 2 + 6xy − 3x + y − 6 = 0 (6) x cos y − y sin x + x2 y 2 = 4

Geometrijska interpretacija izvoda
1. Odrediti jednaˇ cinu tangente krive y = 2x2 − 3x + 2 u taˇ cki A(2, y ). 2. Odrediti jednaˇ cinu tangente krive y = x3 + 3x2 − 5 u taˇ cki A(1, y ). 3. U kojoj taˇ cki parabole y = x2 − 7x + 3 je tangenta paralelna sa pravom y = 5x + 2? 4. Odrediti teme parabole y = x2 − 4x + 1. 5. Iz taˇ cke P (0, −2) konstruisane su tangente na krivu y = 2x2 + x − 1. Na´ ci jednaˇ cine tangenata i dodirne taˇ cke tangenata i date krive. 6. Odrediti dodirne taˇ cke tangenti krive y = x3 − x2 +2x +3 koje su paralelne pravoj y = 3x − 7. 7. Odrediti jednaˇ cine tangente i normale krive y = x4 − x2 + 3 u taˇ cki M (1, y ). √ 8. Odrediti jednaˇ cine tangente i normale krive y = cos2 x u taˇ cki M (0, y ). √ 3 9. Odrediti jednaˇ cine tangente i normale krive y = (x +1) 3 − x u taˇ ckama A(−1, 0) i B (3, 0). 10. Odrediti jednaˇ cinu one tangente krive y = x3 + 3x2 − 5 koja je normalna na pravu 2x + 1 y= . 6 11. Odrediti jednaˇ cinu tangente krive 7x2 − 2y 2 = 14 koja je normalna na pravu 2x +4y − 3 = 0. 12. Pod kojim uglom se seku prava y = 3x − 2 i kriva y = x2 ? 13. Data je funkcija f (x) = pod uglom od α = π/4. ax − x3 . Odrediti realan broj a tako da grafik funkcije seˇ ce x-osu 4

14. Pod kojim uglom se seku prava y = x i kriva definisana jednaˇ cinom x2 + xy + y 2 = 12? U slede´ cim zadacima odrediti ugao preseka krivih: √ 1 i y= x x (16) y = x2 − 1 i y = 1 − x2 (18) y = x2 i x = y 2 (20) x− p 2
2

(15) y =

(17) y 2 = 4x i 2x2 + y 2 = 6 (19) x2 + y 2 = 8ax i y 2 = x3 2a − x

+ y 2 = p2 i y 2 = 2px

2

Diferencijal i izvodi viˇ seg reda
1. Izraˇ cunati pribliˇ zno (1) √ 5 (2) √ 3 1.02 (3) cos 151◦ (4) tg 61◦ .

2. Na´ ci drugi izvod funkcija: (1) f (x) = √ 1 + x2 (2) f (x) = ln sin x (3) f (x) = e−3x
2

(4) f (x) =

2x − x2 . 1+x

3. Na´ ci tre´ ci izvod funkcije y = cos2 x. 4. Taˇ cka se kre´ ce pravolinijski po zakonu s = s(t) = 2t3 + t2 − 4. Odrediti brzinu i ubrzanje u trenutku t = 4. 5. Taˇ cka se kre´ ce pravolinijski po zakonu s = s(t) = 2 − 3t + t2 . U kom trenutku ´ ce brzina taˇ cke biti v = 6. U tom trenutku odrediti ubrzanje taˇ cke. 6. Iz iste taˇ cke dva tela poˇ cinu kretanje. Zakoni po kojima se kre´ cu su s = s1 (t) = t3 − 2t2 + 5 i s = s2 (t) = t3 − 2t + 1 . 3

Odrediti trenutak u kome se tela kre´ cu istom brzinom, a zatim odrediti ubrzanje u tom trenutku. √ 7. Taˇ cka se kre´ ce po zakonu s = t. Dokazati da je ubrzanje obrnuto proporcionalno kubu brzine sa kojom se kre´ ce. 8. Odrediti n-ti izvod funkcija (1) y = e−2x (2) y = 1 1+x (3) y = ln x (4) y = sin ax + cos bx (5) y = sin2 x .

9. Data je funkcija f (x) = ex sin x. Dokazati da je f (x) − 2f (x) + 2f (x) = 0 . 10. Data je funkcija y = 2x sin x − (x2 − 2) cos x. Dokazati da je data funkcija reˇ senje jednaˇ cine y + y = 2 sin x + 4x cos x . 11. Data je funkcija x3 6 − 3a 2 f (x) = − x − 2(a + 4)x + 8 , 3 2 Odrediti realan broj a tako da je taˇ cna jednakost 1 f (−2) − f (−1) =− . f (0) 8 a ∈ R.

3

Osnovne teoreme diferencijalnog raˇ cuna
1. Dokazati da polinom P (x) = 6x5 − 5x4 + 4x3 − 3x2 + 2x − 1 ima bar jedno realno reˇ senje na intervalu (0, 1). 2. Dokazati da za 0 < a < b vaˇ zi nejednakost b−a b b−a < ln < b a a 3. Dokazati nejednakost |arctg x1 − arctg x2 | ≤ |x1 − x2 | za svako x1 , x2 ∈ R. 4. Dokazati da je arctg x = arcsin √ 5. Dokazati da je arcsin x = arctg √ x za svako x ∈ R. 1 + x2 x za svako x ∈ (−1, 1). 1 − x2

6. Dokazati slede´ ce nejednakosti: 3 x x2 (a) x − < sin x za x > 0; (b) cos x > 1 − za x > 0; 3 2 (c) ln x ≤ x − 1 za x > 0; (d) ex > 1 + x za x = 0.

4

Lopitalovo pravilo
Na´ ci slede´ ce graniˇ cne vrednosti: (1) lim tg x − x x→0 x − sin x (2) lim (5) lim arctg 2x x→0 arcsin 5x 2x + 2−x − 2 x→0 x2 (3) lim (6) lim 1 − cos x2 x→0 x2 sin x2 xex + x − 2ex + 2 x→0 x3
2

(4) lim

x2 x→∞ ex

arcsin 2x − 2 arcsin x (7) lim x→0 x3 ln sin x (10) lim x→π/2 (π − 2x)2 (13) lim ln x · ln(1 − x)
x→1−

ax − bx (8) lim x→0 x xx − xa (11) lim x→a x − a (14) lim x ln x
x→0+

e−1/x (9) lim , n∈N x→0 xn 1 − cos 3x (12) lim √ x→0 1 − x2 − 1 (15) lim x2 e−x
x→∞

(16) lim x ctg 2x
x→0

(17) lim x2 ln x
x→0

(18) lim xsin x
x→0

(19)

x→0+

lim xx
1

(20) lim x x−1
x→1

1

(21) lim x1/x
x→+∞

(22) lim (1 + x2 ) x
x→0

(23)

x→π/2

lim (tg x)sin 2x 1 x
tg x x

(24) lim (2 − x)tg
x→1

πx 2

(25) lim (ctg x)sin x
x→0

(26)

x→0+

lim

ln 1 x

(27)

x→1+

lim

ln

1 x−1

x−1

(28) lim

x→0

sin x x

1/x2

(29) lim

x→0

(30) lim 5 7 − 7 −1 x −1 √ x)

x→1

1 1 − ln x x − 1 1 1 − x x e −1

(31) lim

x→0

1 1 − sin x x π x − ctg x 2 cos x

(32) lim

x→1

x5

(33) lim

x→0

(34)

x→π/2+

lim

(35)

x→∞

lim (ln x −

(36)

x→∞

lim (x2 − ln 5x)

a (9) 0 b (10) −1/8 (11) aa ln a (12) −9 (13) 0 (14) 0 (15) 0 (16) 1/2 (17) 0 (18) 1 √ (19) 1 (20) e (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) e (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1/ 6 e Reˇ senja: (1) 2 (2) 2/5 (3) 1 (4) 0 (5) ln2 2 (6) 1/6 (7) 1 (8) ln (29) 1 (30) 1/2 (31) 0 (32) 1 (33) 1/2 (34) −1 (35) −∞ (36) +∞

5

Monotonost i ekstremne vrednosti funkcije
1. Odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstremume slede´ cih funkcija: (1) f (x) = x3 − 6x2 + 9x − 4 (4) f (x) = (7) f (x) = x2 + 3 x x+4 x−1 2 x (x − 2) √ (10) f (x) = 1 + x2 1+x (2) f (x) = x3 − 4x2 + 4x (5) f (x) = (8) f (x) = x2 − 2x − 3 2x − x2 x3 (x − 1)2 (3) f (x) = (6) f (x) = (9) f (x) = 2x 1 + x2 4x − x2 − 4 x−1 x3 + x 1 − x2

√ (11) f (x) = (x − 4) x + 2 (14) f (x) = ex (x − 3)2 (17) f (x) = x2 ln x √ ln x + 1 (20) f (x) = √ x+1

√ (12) f (x) = (x2 − 3) x2 + 1 (15) f (x) = e x2 −1 (18) f (x) = x ln2 x (21) f (x) = x − arctg x
3x

(13) f (x) = xe−x (16) f (x) = x ln x 1 − ln x (19) f (x) = x2

2. Odrediti oblast definisanosti i intervale monotonosti i lokalne ekstremume slede´ cih funkcija: √ √ 1 − 1 − x2 2 √ (1) f (x) = ln 4 − x (2) f (x) = ln 1 + 1 + x2 (3) f (x) = arctg √ x 1 − x2 (4) f (x) = x 2x + arcsin 2 1 + x2 √ √ 4x − x2 + 4 arcsin x 2

1−x (5) f (x) = arccos 1+x

(6) f (x) =

3. Odrediti koeficijente a, b, c polinoma y = x3 + ax2 + bx + c tako da za x = −1 funkcija ima maksimum, za x = 4 minimum, a za x = −2 ima vrednost y = 1. 4. Data je funkcija f (x) = A x2 + x + B ln x. Odrediti realne brojeve A i B tako da za x = 1 i x = 2 data funkcija ima ekstremne vrednosti. 5. Data je funkcija f (x) = x2 − m − 2 x3 − m x + 1. Odrediti vrednosti realnog parametra 3 m za koje funkcija nema ekstremnih vrednosti. (a) f (x) = (a + 2) x3 − 3 a x2 + 9 a x − 2 opadaju´ ca u celoj svojoj oblasti definisanosti; (b) f (x) = (a − 12) x3 + 3(a − 12)x2 + 6x + 7 rastu´ ca u celoj svojoj oblasti definisanosti.

6. Za koje vrednosti realnog parametra a je funkcija

6

7. Neka su x1 i x2 apscise ekstremnih vrednosti funkcije f (x) = 2x3 + 3(a − 2)x2 − 6(a + 1)x + 2, a ∈ R.

2 Za koje vrednosti realnog broja a izraz x2 1 + x2 ima maksimalnu vrednost?

8. Razloˇ ziti broj 36 na dva sabirka tako da njihov proizvod bude maksimalan. 9. Duˇ z a podeliti na dve duˇ zi tako da suma kvadrata prve duˇ zi i dvostrukog kvadrata druge duˇ zi bude minimalna. 10. Podeliti odseˇ cka duˇ zine 12cm na dva dela, tako da je zbir povrˇ sina jednokostraniˇ cnih trouglova, ˇ cije su stranice delovi podele, bude minimalan. 11. U kruˇ znicu polupreˇ cnika r upisan je pravougaonik maksimalne povrˇ sine. Odrediti stranice pravogaonika i maksimalnu povrˇ sinu. 12. U loptu datog polupreˇ cnika R upisati prav kruˇ zni valjak: (a) maksimalne zapremine (b) maksimalne povrˇ sine omotaˇ ca 13. U pravu kruˇ znu kupu datog polureˇ cnika R i visine H upisati prav kruˇ zni valjak: (a) maksimalne zapremine (b) maksimalne povrˇ sine omotaˇ ca 14. Odrediti polupreˇ cnik osnove i visinu prave kruˇ zne kupe maksimalne zapremine koja se moˇ ze upisati u loptu datog polupreˇ cnika R. 15. Med ¯u svim pravim kupama opisanim oko lopte polupreˇ cnika R, odrediti onu ˇ cija je zapremina minimalna. 16. Jednakokraki trougao datog obima p rotira oko osnovice. Odrediti duˇ zinu osnovice i kraka trougla, tako da zapremina nastalog tela bude maksimalna. 17. Date su taˇ cke A(0, a), B (0, b), 0 < a < b. Odrediti taˇ cku na pozitivnom delu x-ose iz koje se duˇ z AB vidi pod najve´ cim uglom. 18. Od kartona oblika kvadrata stranice a napraviti otvorenu kutiju maksimalne zapremine. Odrediti dimenzije kutije i maksimalnu zapreminu.

7