Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo finansija/financija

Obrazac PRIM- 1054

Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine
I – Podaci o poreznom obvezniku - zakupodavcu

POREZNA UPRAVA

1) Prezime i ime vlasnika imovine 4) Adresa prebivališta vlasnika

2) JIB/JMB 5) Šifra općine i adresa na kojoj se nalazi nepokretna imovina koja se iznajmljuje

3) Porezna godina

20
6) Porezni period Od do

II – Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja
Redni br.

b. Vrsta prihoda

c. Iznos

7 7a. 8

Prihod ostvaren iznajmljivanjem nepokretne imovine Prihod ostvaren iznajmljivanjem pokretne imovine Troškovi održavanja Troškovi oglašavanja Troškovi osiguranja Takse i naknade za licence Trošak nenaplativih potraživanja Trošak amortizacije Putni troškovi Troškovi režija koje plaća vlasnik-zakupodavac Kamata i bankovne naknade Drugi troškovi u vezi sa iznajmljivanjem Ukupni troškovi (Sabrati iznose u redovima od 8 do 17 i unijeti ukupni zbir) Troškovi koji se priznaju u procentu /član 20. stav (8) tačka 1) / red 7. x 30% i / ili red 7a. x 30% Prihod od iznajmljivanja po odbitku troškova (red 7 - 18) ili (red 7 – 18a.) (red 7a. - 18) i / ili (red 7a – 18a.) Unijeti ukupan iznos poreza na iznajmljivanje imovine nepokretne i/ili pokretne imovine koji je tokom poreznog perioda uplaćen kao akontacija Mjesečni iznos akontacije poreza na dohodak / (red 19. x 0,1) / broj mjeseci prethodnog poreznog perioda)
III – Izjava poreznog obveznika

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18a. 19 20 21

Upoznat sam sa sankcijama propisanim Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovom pregledu tačni, potpuni i jasni.
Potpis poreznog obveznika Datum