P. 1
Krstop.lipovac Bezbednost Saobracaja

Krstop.lipovac Bezbednost Saobracaja

|Views: 33|Likes:
Published by Fatmir Husejni

More info:

Published by: Fatmir Husejni on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA – uõbenik –

Autor Prof. dr KRSTO P. LIPOVAC, dipl. inæ. saobrañaja

Recenzent Prof. dr Milan VUJANIÑ, dipl. inæ. saobrañaja

V. d. glavnog i odgovornog urednika Milovan IVANOVIÑ

Urednik izdaça Slavica ÑIROVIÑ

Za izdavaåa Milovan IVANOVIÑ

Izdavaå Javno preduzeñe Sluæbeni list SRJ Beograd, Jovana Ristiña 1

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.1.08 (075.8) 656.1.053 (075.8) 351.811 (075.8) LIPOVAC, Krsto P. Bezbednost saobrañaja / Krsto P. Lipovac. – Beograd: Sluæbeni list SRJ, 2008 (Beograd: Grafiåki centar). – XXII, 398 str.: ilustr.; 24 cm Tiraæ 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 387-396 i uz svako poglavlje. – Registar. ISBN 978-86-355-0747-7 a) Drumski saobrañaj – Bezbednost b) Saobrañajne nesreñe c) Saobrañajna policija COBISS.SR-ID 145745932

Krsto P. Lipovac

BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA
– uõbenik –

BEOGRAD 2008.

SADRÆAJ
Strana

Predgovor prvom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Skrañenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 1. UVOD 1.1. Saobrañaj, ãtetne posledice saobrañaja, bezbednost saobrañaja . . . . . . . . 1.2. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Najznaåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Drumski saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti drumskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu . 1.3.2. Ãinski (æelezniåki) saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti ãinskog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu . . 1.3.3. Vodni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vodnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu . . . Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika, osim u sluåajevima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4. Vazduãni saobrañaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istorijat vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifiånosti vazduãnog saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu 1.3.5. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope . . . . . . . . . . . . 3 5 9 9 9 10 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 V

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

1.4. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.1. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.4.3. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4.4. Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.5. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . 26 1.6. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.6.1. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama . 28 1.6.2. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.6.3. Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2.1. Pojam saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Meœunarodne organizacije i udruæenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Predmet saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Subjekti saobrañajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Prevoz putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakljuåivanje ugovora, osnovni sadræaji ugovora . . . . . . . . . . . . . . Prava i obaveze prevozioca i putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Prevoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalni i neformalni ugovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obaveze prevozioca i poãiljaoca, vrãenje utovara i istovara robe . Pojam i sadræaj tovarnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenosivi tovarni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 39 40 43 43 43 44 46 48 48 49 50 50 51 52 53 53 54 54 55 56 56

Sadræaj Strana

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3.1. Nauka i saobrañajna nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Predmet bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Ciljevi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Nauåne metode i metodologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Metode bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Statistiåki metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Metod ankete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) 3.5.5. Metod eksperimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.6. Metod komparacije – uporeœivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7. Case Study metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.8. Ekspertska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.9. Mesto i uloga javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Teorija sluåaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. Teorija zaraze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Teorija sklonosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4. Spell teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima . . . . . . . . . . . 3.7.2. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.3. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . 3.8. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.1. Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.2. Starost uåesnika u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.1.3. Sposobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 VII 61 62 63 63 64 64 65 67 67 67 69 70 71 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 81 83 84 86 88 90 92 93 96 96 99

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja Strana

4.1.4. Znanja – obrazovaçe i obuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.1.5. Stavovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.1.6. Iskustvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.1.7. Ponaãanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.1.7.3. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama . . . 119 4.1.7.4. Nepoãtovanje prvenstva prolaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.7.5. Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila . . . . . . . . . 120 4.1.8. Voænja pod uticajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.1.9. Umor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10. Nekoriãñenje sistema zaãtite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.1. Upotreba sigurnosnih pojaseva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.10.2. Kacige za motocikliste i bicikliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.10.3. Zaãtita dece u vozilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.1.11. Ostali elementi faktora åovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2.1. Masa vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.2.2. Konstrukcija vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.2.3. Oprema vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.3. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.1.Vrsta puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.3.2. Trasa puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.3. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.4. Stanje kolovoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.3.5. Prepreke pored puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4.4. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja . . . . . . . . . . . . . . 140 5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja . . . . . . . . . . . 142 5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2.1. Formiranje struånih stavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise . . . 145 5.2.4. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.2.5. Donoãenje zakona i drugih propisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 VIII

. . . . . . . . . 193 7. .2. . . . . .2. . . . . Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti . . . . . . . . . . . . 175 6. . . . . . . . . Teorija zaraze . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6. . . .5. Kriminalistiåke definicije uviœaja . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 168 6. . . . 170 6. . . . .6. . 175 6.1. Spell teorija . . . . . . . . . . . . 168 6. .4. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . Fenomenologija saobrañajnih nezgoda . . . . . . .1. . Kljuåne oblasti u naãim uslovima . 159 Literatura . . . .5. . . . . . . . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa . . 148 5. . Teorija sklonosti . . . . . . . . . Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja . .1. . . . . . 171 6. . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5. Modeli bezbednosti saobrañaja . . . . . .3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda . . . . . . . Opisni modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . .1. .2. . . . . . . . Struktura i sadræaj pravnih akata . . . . . .6. 150 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6. . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. .6. . . . . Etiologija saobrañajnih nezgoda . . . . . . . .5. . 171 6. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . .1. . . . . . . . Pojam saobrañajne nezgode . . . Kljuåne oblasti u EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) . . . . . . . . . . . . . . . . 174 6. . . . . . . . . . . . . . .4. . . Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . 172 6. . .8. . . . . . . .5. .3. Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja . .3. . Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) . . . . . . . . . . . . .5.Sadræaj Strana 5. . . . . . . . . .2. 174 6. . . 179 6. . . . . . . 173 6. . . .1. . . . .1. . . . . . . . . . . 155 5. . Procesualistiåke definicije uviœaja . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . 180 6. . . . . . . . . . . Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode . . . . . .2. . . .3. . . . . . . . . . . . 177 6. . . . . . . . Znaåaj definisanja kljuånih oblasti . . . . . . . . . . . . . .1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5. . . . . . . 176 6. . . . . . . . Serije dogaœaja . . . . . .5. . . . . . . .1. . . . . . . . Teorija sluåaja . . . . . Primeri etioloãke analize nezgoda . . . 155 5. . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6. . 189 7.3. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. . . . 157 5. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . 151 5.3. . . . . . . Kljuåne oblasti primene zakona . . . . . .2. . .6. Teorije saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . 193 IX . . . 181 6. . . Istorijat . . . . . . . . . . . . . . . . SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6. . . . .6. . . . Sprovoœenje zakona u praksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa . . . . . . . . . . . Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . Prañenje saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . 147 5. . . .4. . . . . . . 176 6. . .6. . . . . . . . . .4. . . . . . Normativne definicije saobrañajne nezgode . . . . . . . .5. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5. . . . . . . . . . . . . 188 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . .2. . .4. . . . . . . . . . . . . . . . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji . . . . . . . . . 193 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Podela tragova prema vrsti . . . . . . . . . . . . Kriminalistiåki znaåaj tragova . . . . . . . .2. . 227 8. . . . . . . . . . . . . . Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 7. 194 7. .7. . . 222 8.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 8. . . . . . . . . .2. Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja . . . 234 X . . . . .2. . . . . . Fotodokumentacija .5. Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . . .3.2. . . . Znaåaj tragova saobrañajne nezgode . .5. . .4. . . . . . 204 7. . . . . . .5. . . . . . . . Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda . . . Zakonski osnov za vrãenje uviœaja . . . . 201 7. . . . . . .1. . . . . Naåelo objektivnosti . . . . . . . . . . . . ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8. . . . . 201 7. . . . . . . . Podela tragova prema mestu nalaæenja . . .3. . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . Naåelo usaglaãenosti . .5. .5. . . . . . . . . . . .3. .4. . 216 8. . . .4. . . . . . . . . . Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje . . . . . . .1. . 220 8. Uviœaj kao sistem radnji . . . . . . . . . . . . 215 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode . . . . . . .6. . . . . Podela tragova sa aspekta merenja . . . . . 223 8. 226 8. . . 213 7. . . . .3. . . .1. . . . . . . . . . . . 220 8. . . . .3.2. . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .3. . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . Situacioni plan lica mesta . Naåelo sveobuhvatnosti . . . . . . . . .2.4. 203 7. 234 8. . . . . . . . . . . . . Pojam tragova saobrañajne nezgode . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . 212 7. . . Saobrañajni znaåaj tragova . . . . .6. . . . . . . 230 8. . . .1. . . 233 8. . . . . .4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .Lipovac. 207 7. . . . . . . . . . . . . . Skica lica mesta . . . . . . . . . . . . . 208 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 8. . . . . . . . Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda . . . Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . Zapisnik o uviœaju . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 8. . . . .5. . 222 8. . . . . . . . . . . Podela tragova prema veliåini . 199 7. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .2. . . Tragovi kretanja vozila .4. . . . . . . .4. . Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti . . . . . . . . . . . Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali . 213 7. Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) . . . . . . . . . . . . . . . . 219 8. . . . . . . . .1. . . . P. . . . . . . Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada . . . . . . . Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode . . . . . . . . . 194 7. . . . Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda . .1. . . . . .1. . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . .4.5. . . .1. . . . . . . . . . . . . Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali . . . . . . . . . . . . Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode . Obrada tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . 206 7. . . . . .6. . .4. .3. . .4. . . . . . . . . . 224 8. . . . 228 8. . . . . . . . . . . . . . . . Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije . . . . 209 7. . . . 205 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda . . 211 7. 200 7. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . 221 8. Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 211 7.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 8. . . . .

. . . .1. . . . . . . . . 249 Literatura . . . . . . . . . . 264 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola saobrañaja . . . . . . . .1. . .1. .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto i uloga oup u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita . . .5. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja . . . .1. . . . . . . . . .2. . Krajnji poloæaj vozila. . . . . . . . . . . .6. . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza . . . 265 10.1. . lica i predmeta . . . .3. . .1. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti ispitivanja vozila i tehniåkih pregleda vozila . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . 279 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadræaj Strana 8. . .2. . . . . . .1. . . . . . . . .2. . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . . . Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . .2. . . . . . . . . . . . 306 12. . . . . . . Otpali delovi i materijali sa vozila . . . . . . . . . . Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja . . . 264 10. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 259 10. . Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja . . . . Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9. . . . . . 258 Literatura . . . 279 11. . . . . . . . . . . . . Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura . . . . UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11. . 253 9.3. . . . . . . . . . . . . Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja . . . . . 247 8. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 297 12. . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola vozila u saobrañaju . . . . . . . . 265 10. . . . . . . . . . Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a . . . . . . . . . . . . . 253 9. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Literatura . . . . . .5. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 11. . . . . . . . 274 11. 299 12. . .4. . . . . . . . . .2. 250 9. . NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10. . . . . . . . Upravni poslovi u oblasti vozila . . . . .1. . . . . . . . . . . 290 11. . . 256 9. . . . . .1. . . . . . . . . .4. . . . . . . 293 12. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12. . . . . . . Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju . . . . . . . . 310 XI . . 307 12. . . . . . . . . . Upravni poslovi u oblasti vozaåa . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu . 338 14. . . . . . . . . . . Patrolna sluæba. . . . . . . . . . . . . Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa . . . . . 317 13.1. 318 Literatura . 336 14. . . . PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13. . Odreœivanje potrebnog broja policajaca . . Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . .3. . . .8. . . . . . . . . . .5. . . . 360 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa . . . . . . . . . . . 355 15. . . . . . . 328 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . 345 15. . . . .4. . . . . . 316 13. . Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . 315 13. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja . . . . . . 322 14. . . . .5. . . . . . . .4. . . . .6. . . . . . . . . Odnosi sa struånom javnoãñu . . . . . . 352 15.7. . . . 330 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 15. . . . 329 14. . . P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti . Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu . . . . . . . . . . Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . . . .2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 14. . . . . . . . . 360 15. . 333 14. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 15. .7. . . . . . . . . . . . 362 Literatura . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 13. . . . . . PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15. . . . .2. . Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . . . 316 13. 313 13. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja . . . . . . . . . Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa .3. . . . .1. . . 339 14. . . . . . .2. . . vrste patrola . . . . . . . Raspodela ljudstva i drugih resursa . . . . . . . . Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju . . .4. . . . .6. . . . . . . . . Druãtvene promene. . . . .2. . . . . . . Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima . . . . . . . . . . . . . . . . ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14. . . Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja . . . . .Lipovac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3. . . . . . .4. . . . . . . promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti . . . Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti . Planiranje rada saobrañajne policije . . . . . . . . . . .3. . . . . . 367 XII . . . . . . . 358 15. . . . . . . . . realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama . . . . 327 14.1. . . . Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti . . . . . . . . . . . . .1. 349 15. . . . . . . Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? . . . . . . . . . . Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja . . . . . 342 Literatura . . . . . . . . . . . Krsto Bezbednost saobrañaja Strana 13. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslovi i zadaci na sektoru . . . . . Dosije sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadræaj Strana 16. . 371 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Najznaåajnije koriãñene internet adrese . . . . . .2. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Literatura . . . . . 372 16. . .3. . . . . . . Mesto i uloga voœe sektora i komandira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 XIII . . . . . . . . . . . . . 374 Indeks . . . . . . . . 371 16. . . SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16. . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

razvoj saobrañaja. Autor je u rukopisu vrlo uspeãno izbalansirao potrebu za osnovnim znaçima iz saobrañajnih nauka (posebno iz bezbednosti saobrañaja).. patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. podataka. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. åiçenica i definicija. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. inspekcijsko-tehniåki poslovi. Kçiga daje moguñnost kreativnom pristupu u organizaciji nastave. Prikazani su mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti.. Sve navedeno studenatima ñe olakãati razumevaçe i uåeçe ovog gradiva. opãte nauke o bezXV . uviœaj saobrañajnih nezgoda. Prezentovani sadræaji su usklaœeni sa vaæeñim nastavnim planom i programom po kome se izuåava nastavni predmet Bezbednost saobrañaja na Kriminalistiåko-policijskoj akademiji. sa mnoãtvom novih informacija. odnosno u åijoj realizaciji uåestvuje MUP. U kçizi je prisutan sadræaj koji se odnosi na nauånu disciplinu bezbednost saobrañaja (opãti deo) i obim sadræaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja (posebni deo predmeta). faktore bezbednosti saobrañaja. tako i u pojedinim delovima. kombinovana sa preciznim definicijama kÿuånih pojmova. uz naglaãenu funkciju da pomognu izuåavaçe i shvataçe posebnog dela bezbednosti saobrañaja koji se odnosi na policijske poslove bezbednosti saobrañaja.. Svi navedeni sadræaji dati su detaÿno. Analiza sadræaja u tekstu pokazuje visoku nauåno-struånu vrednost. ali tako da uvaæava postojeñe staçe razvoja naãe nauåne misli i praktiåne aspekte bezbednosti saobrañaja u Srbiji. Rukopis obuhvata vrlo raznovrsne sadræaje koji se odnose na pojam saobrañaja. U kçizi se koristi jasna nauåna terminologija. Rukopis je zasnovan na najnovijim nauånim dostignuñima u bezbednosti saobrañaja. preventivno-propagandni poslovi. . pojam i predmet saobrañajnog prava. saobrañajne nezgode. kako u celini. znaåaj saobrañaja. odnosi saobrañajne policije i javnosti. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. Opãti je utisak da je dostavÿeni rukopis napisan vrlo struåno..IZVOD IZ RECENZIJE . U posebnom delu su izloæeni najvaæniji poslovi bezbednosti saobrañaja koji se realizuju u MUP-u.

ukÿuåujuñi i praktiåne aspekte vrãeça poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a.. U svemu navedenom åovek je najveñi potencijal unapreœeça bezbednosti saobrañaja . Recenzent Prof. Pred nama je rukopis koji predstavÿa odliånu osnovu za razumevaçe bezbednosti saobrañaja i posebno policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. XVI .inæ. Iznoseñi materiju. Krsto Bezbednost saobrañaja bednosti i drugih policijskih nauka. autor je na mnogim primerima pokazao da u punoj meri podræava savremeni koncept bezbednosti saobrañaja.Lipovac. dipl. dr Milan Vujaniñ. saob.. P.

razvoj saobrañaja. i to: pojam saobrañaja. znaåaj saobrañaja. Na tome sam im veoma zahvalan. Pisaçu ovog izdaça znatno su doprineli studenti koji su u okviru nastave. pojam i predmet saobrañajnog prava. viãih i visokih ãkola koje izuåavaju nastavno-nauånu oblast bezbednost saobrañaja. i to: mesto i uloga poslova bezbednosti saobrañaja u poslovima javne bezbednosti. Oåekujemo sugestije za unapreœeçe sadræaja. pomoñi unapreœeçu znaça. prvenstveno. inspekcijsko-tehniåki poslovi. studentima Kriminalistiåko-policijske akademije. na tehniåkim pregledima itd. radnicima osiguraça.PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Udæbenik Bezbednost saobrañaja nameçen je. saobrañajnim planerima na svim nivoima. saobrañajnih fakulteta. koji rade u obuci vozaåa. patrolna i pozorniåka delatnost i sektorski rad u bezbednosti saobrañaja. Udæbenik bezbednost saobrañaja je vredna literatura nastavnicima i uåenicima sredçih saobrañajnih ãkola i brojnim pojedincima koji obavÿaju razliåite poslove bezbednosti saobrañaja: stareãinama policije. onima koji upravÿaju putnom mreæom. odnosi saobrañajne policije i javnosti. olakãati spremaçe ispita. Verujemo da ñe udæbenik opravdati svrhu. poslovi neposredne kontrole i interventog regulisaça saobrañaja. pa ñe pisaçe drugog izdaça biti olakãano. Autor XVII . a posebno u okviru izrade seminarskih radova pomogli da se pojedine oblasti boÿe sagledaju i objasne. saobrañajne nezgode i uviœaj saobrañajnih nezgoda. struktura poslova bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a. razvoj nauåne oblasti bezbednost saobrañaja. faktori bezbednosti saobrañaja. U drugom delu detaÿnije su prikazani pojedini poslovi bezbednosti sobrañaja koji su u nadleænosti organa unutraãçih poslova. Materija je podeÿena u dve makroceline: opãta bezbednost saobrañaja i posebni deo koji prvenstveno opisuje policijske poslove bezbednosti saobrañaja. Prvi deo obuhvata najznaåajnije sadræaje koji su neophodni za razumevaçe materije bezbednosti saobrañaja. saobrañajnim inæeçerima. preventivno-propagandni poslovi. upravno-pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. stavova i ponaãaça i da ñe doprineti donoãeçu i primeni novog Zakona o bezbednosti saobrañaja i prateñih propisa.

SKRAÑENICE ABS ADR AETR AIS AMSS AMSRS ANCAP APC ATP CARE CEMT CIBS CMR COV CSC CTI CVR Å-V-P-O E ECE UN ECMT EE EEE – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) – Evropski sporazum o Meœunarodnom prevozu opasne robe – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju Meœunarodne drumske prevoze – Skrañena skala povreda (Abbreviated Injury Scale) – Auto moto savez Srbije – Auto moto savez Republike Srpske – Australijski program za procenu novih vozila (Australian New Car Assessment Programme) – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – Baza podataka za zemlje ålanice EU – Konferencija evropskih ministara transporta (Conference of Ministares of Transport) – Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – Centar za obuku vozaåa – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – Komitet za unutraãnji transport – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – åovek–vozilo–put–okruæenje – Inæenjerstvo (Engineering) – Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija – Konferencija evropskih ministara transporta (Europian Conference of Ministry of Transport) – Inæenjerstvo–Obrazovanje (Engineering – Education) – Inæenjerstvo–Obrazovanje – Prinuda (Engineering – Education – Enforcement) XIX .

droge i saobrañajnu bezbednost ICD – Meœunarodna klasifikacija bolesti (International Clasification of Diseases) IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije IIS – Skala oãteñenja pri povredama (Injury Impairmant Scale) Ik – Indeks kontrole INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije IRF – Meœunarodna putna federacija (International Road Federation) IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) IRU – Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (International Road Union) IS – Informacioni sistem ISO – Meœunarodna organizacija za standardizaciju (International Standard Organization) ISS – Ukupni rezultat ozbiljnosti povreda – (Injury Severity Score) IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje JIS – Jedinstven informacioni sistem JNCAP – Japanski program za procenu novih vozila (Japaniese New Car Assessment Programme) KEMT – Konferencija evropskih ministara transporta KZ – Kriviåni zakonik (Kriviåni zakon) MUP – Ministarstvo unutraãnjih poslova NHTSA – Nacionalna administracija za bezbednost puteva u SAD (National Highway Traffic Safety Administration) NN vozilo (lice) – nepoznato vozilo (lice) XX EEEE . P. Krsto Bezbednost saobrañaja – Inæenjerstvo–Obrazovanje–Prinuda–Æivotna sredina (Engineering – Education – Enforcement–Environment) EU – Evropska unija (Europian Union) EuroNCAP – Evropski program za procenu novih vozila (Euro New Car Assessment Programme) FIA – Meœunarodna automobilska federacija FIM – Meœunarodna motociklisticka federacija FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila FTN – Fakultet tehniåkih nauka GIS – Geografski informacioni sistem IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol.Lipovac.

Skrañenice NRSC OECD OTA OUR OUP PGDS PR PRI PRU PSP PTT PUS QALY RP RPE RS SF SFRJ SN SN upitnik SPG SRJ SRS SRS SSSR SUP ÃSP TCT TRRL UITP UK UKBS UN USNCAP USRS USP VIN – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development) – Svetska turing i automobilska organizacija – Organizacija udruæenog rada – Organ unutraãnjih poslova – Proseåan godiãnji dnevni saobrañaj – Odnosi sa javnoãñu (Public Relations) – Meœunarodna organizacija za preventive – Jedinica za odnose sa javnoãñu (Public Relation Unit) – Poznavanje saobrañajnih propisa – Poãta-Telefon-Telegraf – Po uputstvu SUP-a – Godine prilagoœenog kvaliteta æivota (Quality Adjusted Life Years) – Privremena registracija – Izdavanje privremene registarske tablice – Republika Srbija – Saobrañajni fakultet – Savezna Federativna Republika Jugoslavija – Saobrañajna nezgoda – Obrazac za evidentiranje saobrañajnih nezgoda – Saobrañajne patrole graœana – Savezna Republika Jugoslavija – Dodatni sistem za odræavanje (Suplementary Restrain System) – Socijalistiåka Republika Srbija – Savez Sovjetskih Socijalistiåkih Republika – Sekretarijat Unutraãnjih Poslova (Policijska uprava) – Ãkolske saobrañajne patrole – Tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (Traffic Conflict Techniques) – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) – Meœunarodna unija za javni transport – Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) – Unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja – Ujedinjene nacije (United Nations) – Ameriåki program za procenu novih vozila (US New Car Assessment Programme) – Ustavni sud Republike Srbije – Uprava saobrañajne policije – Meœunarodna oznaka vozila – ãasije (Vehicle Identification Number) XXI .

Lipovac. P. Krsto Bezbednost saobrañaja VRC WHO WP ZKP ZoBS ZoOBS ZoP ZUP – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) – Radni dokument (Working Paper) – Zakon (zakonik) o kriviånom postupku – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima – Zakon o prekrãajima – Zakon o upravnom postupku XXII .

Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (pristupi reãavanju problema bezbednosti saobrañaja) 1. ãtetne posledice saobrañaja.6. UVOD 1.4.3.2.1. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja 1. bezbednost saobrañaja 1. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja .1. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva 1. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1.5. Saobrañaj.

UVOD . U drugoj velikoj podeli rada izdvojila se grupa ljudi koji su se prvenstveno bavili zanatstvom i od toga æiveli.3 Danas se sve åeãñe govori o transportnoj (saobrañajnoj) industriji (privredi).000 godina pre 2 Mlaœi paleolit.000 do oko 3. Ãta je to saobrañajna delatnost.1. stvari ili saopãtenja. Izdvojio se iz trgovine. Saobrañajna delatnost je postala znaåajna za åoveka. ÃTETNE POSLEDICE SAOBRAÑAJA. Saobrañaj (1) je samostalna ljudska delatnost åiji je cilj promena poloæaja ljudi. u treñoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojila se trgovina. 3U naãe ere. grupa ljudi koji su samo saobrañali i od toga æiveli. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA Nastavni predmet bezbednost saobrañaja odnosi se na saobrañaj i saobrañajnu delatnost. od oko 10. åime se skreñe paænja na ekonomski smisao saobrañaja.000 godina pre naãe ere. saobrañaj i prodaju. Kasnije se iz trgovine izdvojio saobrañaj. Za naãe potrebe istañiñemo nekoliko definicija saobrañaja. odnosno saopãtenja. sa pojavom prvih ljudskih naseobina (mlaœe kameno doba). Saobrañajna delatnost je delatnost koja se sastoji u promeni mesta ljudi. 1 Mlaœe kameno doba (neolit). tj. neophodno je dati adekvatne odgovore na ova pitanja kako bismo korektno izlagali smisao i znaåaj bezbednosti saobrañaja. jer su se ljudi nastanjivali na duæe vreme oko mesta proizvodnje. tj. SAOBRAÑAJ. a odgovori jednostavni. ãta znaåi saobrañati? Ma koliko navedena i druga sliåna pitanja izgledala nevaæna. Saobrañaj nije isto ãto i saobrañajna delatnost i moæe se definisati na razliåite naåine. Konaåno.1 Pronalazak vatre2 je omoguñio veñu pokretljivost ljudi i nomadski æivot i u hladnijim predelima. porasla su i rastojanja prevoza. prvoj velikoj druãtvenoj podeli rada izdvojili su se zemljoradnja i stoåarstvo. Pojavila se potreba za saobrañanjem – za saobrañajnom delatnoãñu. Saobrañaj kao samostalna ljudska delatnost je nastao u okviru treñe velike podele rada. Trgovina je obuhvatala kupovinu. S druge strane. Zato se pojava saobrañajne delatnosti vezuje za mlaœe kameno dobaneolit. tada se pojavila potreba da se svakodnevno promeni mesto znaåajne koliåine hrane. Uveñane su koliåine dobara koje je trebalo prevesti: pored proizvoda lova i sakupljanja. ãta je saobrañaj. 3 1. sada se prevoze i proizvodi zemljoradnje. od oko 50. grupa ljudi koji su se bavili trgovinom i od toga æiveli.000 do oko 10. znaåajnog broja ljudi. Naime. stvari ili saopãtenja.1. Pojava zemljoradnje uveñala je potrebe za saobrañanjem.

na danaãnjem nivou razvoja. glavne i sporedne pruge (æelezniåki saobrañaj). Bezbednost saobrañaja se bavi negativnim efektima saobrañaja. Saobrañaj nije sam sebi cilj. S druge strane. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Saobrañaj (2) je organizovano kretanje saobrañajnih jedinica saobrañajnim putevima. meœunarodni i domañi koridori (vazduãni saobrañaj). Saobrañajni put je deo prostora koji se. po visini i po ãirini i u kome je bezbednost plovidbe obezbeœena radio – navigacionim ureœajima. P. izduvnim gasovima i otpadnim materijama. ãtetne posledice saobrañaja prete da omalovaæe i znatno umanje koristi od saobrañaja. Smisao saobrañaja se odnosi na uspeãno povezivanje ostalih funkcija. uz odræiv dalji razvoj saobrañaja. Potpuna sigurnost u saobrañaju. Bez saobrañaja nije moguñe funkcionisanje i trajan opstanak æivotnog prostora. saobrañaj je egzistencijalna funkcija. UZ ÃTO MANJE NEGATIVNE EFEKTE. u definiciji saobrañaja pominju se i odreœeni uslovi – ograniåenja: uz ãto manje negativnih efekata. daje odgovor na pitanje: Kako saobrañati. – nastradali u saobrañajnim nezgodama (lakãe i teæe povreœeni i poginuli). Saobrañaj je mnogo doprineo ukupnom razvoju civilizacije i predstavlja jedan od vaænih elemenata ovog razvoja. – materijalne ãtete. Dakle. koristi za kretanje saobrañajnih sredstava. nije moguña. U drumskom saobrañaju to su drumska prevozna sredstva – vozila. åamci i druga plovila. a u vodnom saobrañaju to su brodovi. u æelezniåkom saobrañaju to su lokomotive i æelezniåka kola – vagoni. prvenstveno. Pri tome. stanovanje. gubici i troãkovi saobrañajnih nezgoda i – socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa izazvano saobrañajem. frekvencije (radio saobrañaj i telekomunikacije). bez4 . U ovoj definiciji sadræani su osnovni elementi saobrañaja: saobrañajni put. letelice i baloni. Dakle. regionalni i lokalni putevi (drumski saobrañaj). rekreacija i saobrañaj). Vazduãni put predstavlja deo vazduãnog prostora koji je odreœen po pravcu pruæanja. u vazduãnom saobrañaju to su avioni. Meœutim. saobrañajna sredstva i organizovanost (ureœenost). Zato teæimo uspostavljanju optimalne sigurnosti. To su magistralni. za naãe potrebe najznaåajnija je sledeña definicija saobrañaja: Saobrañaj (3) je jedna od 4 egzistencijalne funkcije svakog æivotnog prostora (rad. jer je to egzistencijalna funkcija. tj. Meœutim. mora se saobrañati. Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja se bavi izuåavanjem ãtetnih posledica saobrañaja i metodama njihovog smanjivanja. åiji je cilj povezivanje ostalih funkcija. uz ãto manje negativnih efekata? Bezbednost saobrañaja je nerazdvojni deo definicije saobrañaja. – zagaœivanje okoline bukom.Lipovac. Konaåno. Saobrañajna sredstva su sva sredstva kojima se odvija saobrañaj. ne oåekuje se potpuna sigurnost. a posebno saobrañajnim nezgodama. Kao najznaåajnije ãtetne posledice saobrañaja danas se istiåu: – iscrpÿivaçe prirodnih resursa.

ograniåiti i detaljnije izuåavati saobrañajne nezgode kao predmet bezbednosti saobrañaja. Kada se pojavila potreba za efikasnim koriãñenjem razliåitih grana i vidova saobrañaja. na velikim rastojanjima. onda moæemo razlikovati dva pristupa. robovlasnici ukrupnjavaju svoje posede i jeftino kupuju robove. u saobrañaju su dominirala saobrañajna sredstva koja su to omoguñavala. Ovakve zahteve mogao je da zadovolji primitivan saobrañaj koji je koristio ljudski rad i delimiåno snagu pripitomljenih æivotinja. cilj pasivne bezbednosti saobrañaja nije smanjenje broja nezgoda. UVOD . Mada se bezbednost saobrañaja bavi svim ãtetnim posledicama saobrañaja. Brojni su primeri koji ovo dokazuju. Nivo razvoja saobrañaja uvek je zavisio od nivoa tehnoloãkog i ukupnog razvoja druãtva i njemu se upodobljavao. onda nivo saobrañaja postaje smetnja daljem razvoju druãtva. Ukoliko razvoj saobrañaja kasni za razvojem druãtva. Javlja se potreba da se znatno veñe koliåine tereta (sva proizvodnja.). Kombinovanim i sveobuhvatnim preduzimanjem mera aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja smanjuju se broj nezgoda i veliåina njihovih posledica. Aktivna bezbednost saobrañaja odnosi se na spreåavanje nastanka saobrañajnih nezgoda. splavovima i prvim åamcima (izdubljeno stablo) koji su iãli nizvodno ili su bili vuåeni i sl. nivo razvoja saobrañaja umnogome odreœuje trenutni nivo i omoguñuje dalji razvoj druãtva. veñ smanjenje ãansi da posledice nezgode budu veñe. tj. svi robovi itd. S druge strane. svakodnevno prevoze unutar poseda na ma5 1. za poåetak. Pored noãenja tereta (od strane åoveka ili æivotinja). odnosno sa razvojem druãtva. S razvojem robovlasniãtva. Pasivna bezbednost saobrañaja se odnosi na smanjivanje ãtetnih posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. 1. U prvobitnoj zajednici ljudi su imali potrebu da prevezu male koliåine tereta. mi ñemo se. znaåajniji prevozi su realizovani vuåenjem na raåvastoj grani (koja klizi). Dakle. javÿa se integralni (kombinovani) transport. pojavila su se i transportna sredstva koja su ovo omoguñavala.1. na mala rastojanja. Pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja onda kada se dogodi saobrañajna nezgoda.2. dva aspekta bezbednosti saobrañaja: aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja. Kada su dominirali zahtevi za kratkim prevozima malih koliåina stvari i ljudi. ZNAÅAJ SAOBRAÑAJA ZA RAZVOJ DRUÃTVA Saobrañaj je nastao kao potreba åoveka i u tesnoj vezi je sa nivoom razvoja ljudskih potreba (posebno zahteva za saobrañajem). Nastankom zahtevi za prevozom velikih koliåina stvari i ljudi. Prvi suvozemni putevi bile su staze koje su utabale æivotinje.2. sva oruœa i alati. Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva bednost saobrañaja daje odgovor na pitanje kako saobrañati uz ãto manje ãtetnih posledica. smanjenje verovatnoñe da se desi nezgoda. Ako se predmet bezbednosti saobrañaja svede na saobrañajne nezgode. Merama aktivne bezbednosti saobrañaja postiæe se smanjenje broja saobrañajnih nezgoda.

veliki brodovi su pokretani ruåno – snagom robova. a samo manji deo se prevozi 6 . 7 Najveñi deo dobara koji se proizvede – troãi se na feudu. 4 Ljudi su upuñeni da deo dobara (zemljoradnici i zanatlije) ili sva potrebna dobra (åinovnici. S obzirom na to da su robovi bili dostupni i jeftini. Mada dominira naturalna proizvodnja. 6 Ovaj period se naziva mraåni srednji vek. konstruisali toåak koji se okreñe i na njega stavili granu sa teretom. do druge polovine 13. a znatno kasnije i zaprega. ali raste produktivnost rada (jer je kmet viãe zainteresovan za proizvodnju). konstruisali åamce i velike brodove. Shvativãi da su otpori kretanju u vodi znatno manji. suæavanja vidika i zastoja u razvoju nauke. Osnovno prevozno sredstvo bili su tovarne æivotinje. omoguñio je konstrukciju taljiga (grana ili jednostavna drvena konstrukcija sa toåkom koji se okreñe). Zadræava se naturalni karakter privrede. a posebno zbog potreba vojske.Lipovac. ljudi su sve viãe koristili vodni prevoz: konstruisali su bolje splavove. U feudalizmu. Zbog poveñanih zahteva za prevozom. tako da je trgovina u nekim regionima skoro zamrla. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 lim i srednjim rastojanjima (sa jednog na drugi kraj poseda ili od udaljenih njiva do skladiãta ili mesta gde stanuju robovi. ovi brodovi su plovili rekama i u priobalnom moru. ali i potrebu za sigurnim i brzim prenosom saopãtenja i informacija. umetnici) kupuju na træiãtu. Snaga vetra je koriãñena za odmor robova i kretanje u smeru vetra. Ovakvi zahtevi su se mogli zadovoljiti razvojem i primenom novih prevoznih sredstava. omoguñuje se intenzivnije bavljenje umnim radom. ovo je bilo dovoljno i zadovoljavalo je tadaãnje potrebe. Zbog nepoznavanja puåine i problema u orijentaciji. Naime. Ovo dovodi do zatvaranja na svoje posede. njihova korisna nosivost je bila mala. oni su umesto jednostavnog i teãkog vuåenja grane.7 Na duæa rastojanja se prevozi samo deo proizvodnje sa feuda (1/10 do 1/3) i deo proizvodnje na posedu feudalca (rezultat kuluka). kulture. odnosno robovlasnik). Mada su brodovi nekad bili i veoma veliki. U okviru treñe velike druãtvene podele rada izdvaja se trgovina. kada su ljudi shvatili da su otpori klizanju nekoliko desetina puta veñi od otpora kotrljanju. Meœutim. deo proizvoda namenjeni su razmeni. do feudalca. P. naoruæanja.5 velikoposednici (zbog problema prañenja velikih poseda. Znatan deo brodskog prostora zauzimali su sami veslaåi i potrebna hrana i voda.4 Vezivanjem znaåajnog fiziåkog rada za robove. Feudalci teæe da se osamostaljuju. nauke i drugih oblasti duhovnog stvaralaãtva. Obrazuju se prve velike dræave. potreba) na velika rastojanja. Usporen je razvoj umetnosti. grade se putevi sa tvrdom podlogom i putna mreæa. ali i zbog problema saobrañaja) daju komade zemlje kmetovima koji na ovim malim posedima i æive. hrane i dr. Tako se razbijaju i paråaju velike i snaæne dræavne zajednice. Drumarine. Formiranje organizovanih vojnih formacija i velike vojne aktivnosti stvaraju nove potrebe za saobrañanjem: za brzim prebacivanjem vojnih jedinica (vojnika.6 Smanjene su koliåine dobara koje se prevoze. vojnici. carine i druge daæbine pretvarale su se u pravu pljaåku trgovaca. 5 Feudalno doba se u Evropi vezuje za period od kraja 10. Jedan od najveñih pronalazaka u istoriji – pronalazak toåka. Zauzvrat kmetovi se oduæuju svojim gospodarima tako ãto besplatno rade na njihovim imanjima (kuluk) ili daju deo (od jedne desetine do jedne treñine svih prihoda) svojih proizvoda (naturalna renta). trgovci. veka. umetnost i nauka. Razvijaju se pismenost.

) i novih proizvoda sa novootkrivenih prostora (krompir. joã uvek se preteæni deo saobrañajne delatnosti obavljao u okviru drugih oblasti proizvodnje (zemljoradnje. konstruisao prvu parnu lokomotivu. jer su robovi skupi. Istorijski pronalasci koji su omoguñili industrijsku revoluciju. i 1836. puteva i organizacije prevoza. Otkriñe kompasa8 i ustava – prevodnica (15. splavovi i åamci). kukuruz. projektovao prvo 14. Saobrañajna delatnost ostaje u okviru zemljoradnje. Izmeœu 1833. Zahteva koncentraciju radne snage. veku. prvim konstruktorom se smatra Dæordæ Stivenson koji je 1814.).). u Londonu je organizovan javni gradski prevoz omnibusima na parni pogon koji su imali 14 i 22 sediãta. Obnavljaju se suvozemni putevi. omoguñuju i pravu revoluciju u razvoju saobrañaja. kakao itd. Ovo zahteva i prevoz velikih koliåina sirovina sa veñih udaljenosti. stari se ne odræavaju – veñ propadaju. vek) omoguñuje prekookeansku plovidbu. stoåarstva i zanatstva) i trgovine. zbog neuspeha njegovog eksperimenta. U vreme raœanja modernog sveta (15. Tokom 15. 7 1. vuna i sl. i 16. specijalizovana i robna – namenjena træiãtu. Meœutim. Pojavljuje se potreba za raznovrsnim prevozima (åestim prevozima.1. vek) deãavaju se znaåajne promene u druãtvu i privredi: uvodi se manufakturna proizvodnja. prenosom saopãtenja itd. putovanjima ljudi. otkriñe novih maãina i njihova primena bili su uvod u industrijsku revoluciju i industrijsku proizvodnju. Meœutim. sirovina (pamuk. Manufakturna proizvodnja podrazumeva proizvodnju velikih koliåina istih proizvoda koji se ne mogu prodati u mestu proizvodnje niti u blizini i zahtevaju prevoz na velika rastojanja. veka pojavljuju se prva saobrañajna preduzeña za prevoz vodama (osnivaju ih vlasnici brodova i åamaca). ali i rastojanja prevoza. Industrijska proizvodnja postavlja. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. sirovina i proizvoda na jednom mestu. Velika geografska otkriña zahtevaju razmenu (prevoz) izmeœu vrlo udaljenih delova sveta. konstruisao prvi parni parobrod koji je saobrañao na reci Hadson. Parna maãina nalazi prvu primenu u konstrukciji parnih drumskih vozila. Koriste se prevozna sredstva iz ranijeg perioda (taljige.11 Oto mo8 U Evropi se kompas ãiroko primenjuje u 9 Francuz Kinjo je 1769. a nema ni potrebe za ovakvim prevozima. serijska. 11 Amerikanac Fulton je 1807. a zatim i za drumski saobrañaj (preduzeña za prevoz poãte i putnika zapreænim vozilima – diliæansama). Znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva Manje koliåine dobara i manja rastojanja prevoza usporavaju razvoj prevoznih sredstava.10 a zatim i parobroda. Novi putevi se ne grade. do 18.2. do tada neviœene zahteve za prevozom ljudi i stvari i prenosom saopãtenja. deãavaju se velika geografska otkriña i razvijaju gradovi i trgovina. Porast nepoljoprivrednog (gradskog) stanovniãtva zahteva prevoz velikih koliåina hrane sa udaljenih podruåja. Poveñavaju se koliåine dobara koja se prevoze. Serija tehniåkih pronalazaka. kafa. zanatstva i trgovine. Ovakvi zahtevi dovode do razvoja postojeñih sredstava prevoza. Industrijska proizvodnja je masovna. parno vozilo za vuåu topova. prevozima velikih i malih koliåina itd. Poåinje proces druãtvene podele rada u kome se iz trgovine izdvaja saobrañaj kao samostalna oblast “proizvodnje”. koja je stvorila nove zahteve za prevozima. UVOD . Menja se i struktura prevoza: raste udeo prehrambenih proizvoda (za gradsko stanovniãtvo). zapreæno vozilo. prevozima na duga i kratka rastojanja. 10 Englez Riåard Trevitik je 1804.9 parnih lokomotiva. Veliki brodovi se ne grade.

posle Napoleonovih ratova.500 km. a fabriåki ãofer je ostao åetrdeset i pet dana da bi obuåio prvog srpskog ãofera Sretena Kostiña. Amerikanac Henri Ford 1896. stavljaju se na toåkove.13 Tako je motorizovana Amerika. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 tori nalaze prvu primenu u konstrukciji motora za pokretanje prevoznih sredstava u drumskom. Konaåno. U Srbiji se prvi automobil. 1993. uspeãan razvoj saobrañaja omoguñuje i pospeãuje dalji razvoj druãtva. Evropu je napustilo oko 55 miliona ljudi (krenuli su ka Americi. a zatim i u ostalim vidovima saobrañaja. kupio je automobil u Beåu. 8 . radio i televizija. Ukoliko bi razvoj saobrañaja kasnio. 16 Tokom 19. Nemac Karl Benc konstruãe prvi automobil sa unutraãnjim sagorevanjem. 15 Nemci Gaus i Weber su 1833. a zatim i legendarni model T koji se (od 1908 do 1928) proizvodi u velikoj seriji od 15 miliona komada.). 14 Poruånik kraljeve garde. S druge strane. æelezniåka pruga i saobrañaj. Ovaj rekord je potukla legendarna “buba” – “folksvagen”. jer je 1837.). 13 Ford je 1912. bio bi onemoguñen ili sputavan dalji razvoj druãtva. Benc je proizveo 69 automobila. Zelandu itd. Razvijeni saobrañaj omoguñuje do tada neviœene migracije stanovniãtva u udaljene kontinente. veka. saobrañaj koristi sva dostignuña u razvoju druãtva za svoj dalji razvoj. Ovo je omoguñeno razvojem novih. metodom masovne proizvodnje. N.Lipovac. ali se Amerikanac Morze smatra pronalazaåem telegrafa. prenos informacija i telekomunikacije itd. a zatim i lokomotiva. Na osnovu ovog kratkog istorijskog osvrta na razvoj druãtva i razvoj saobrañaja. Konaåno. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933. P. vodovodi itd. razvija se integralni transport. otkrili elektriåni telegraf.). Optimalan razvoj omoguñuje se samo usklaœenim razvojem sa12 Grupa autora. moæe se uoåiti opãta zakonitost – meœuzavisnost: druãtveni razvoj odreœuje zahteve za saobrañajem i podstiåe stalni razvoj saobrañaja (jer saobrañaj nije sebi cilj. U skladu sa ekonomskim potrebama otkrivaju se i primenjuju: cevni transport (naftovodi. Boãko Raduloviñ. pojavio 3.12 Danlop je izumio pneumatike i od 1890. i 1893. Beograd. unapredio ovaj izum i omoguñio njegovu praktiånu upotrebu. telegraf15 i telefon. U ovom periodu najveñi deo saobrañajne proizvodnje obavlja se u okviru saobrañajnih preduzeña. Australiji. Vojne potrebe osvajanja i åuvanja reda u dalekim kolonijama postavili su posebno visoke zahteve pred saobrañaj (s druge strane saobrañaj je omoguñio efikasne vojne operacije). Izmeœu 1885. Ali ovo je izazvalo i bolje povezivanje i saradnju izmeœu dalekih krajeva. marke Niseldorf.14 Elektriåna struja i elektriåni motor odmah nalazi primenu u pokretanju drumskih vozila. konstruiãe åetvorotoåkaãa sa kojim prelazi 1.16 ãto dodatno podstiåe razvoj trgovine i saobrañaja (veze sa zemljom porekla). brzih i sigurnih brodova i drugih prevoznih sredstava. aprila 1903. koncentracija stanovniãtva u gradovima zahtevala je razvoj javnog gradskog putniåkog prevoza (s druge strane saobrañaj je omoguñio razvoj gradova) itd. sklapao automobil za samo 93 minuta. tek 1971. Kostiñ je kasnije bio ãofer kralja Petra Karaœorœeviña Prvog i osnivaå “Ãoferskog srpskog udruæenja”. knjiga I. veñ ima cilj da zadovolji odreœene druãtvene potrebe). a zatim to radi i Gotlib Dajmler (Ãtutgart). Saobrañajni fakultet. Africi. i nuklearna energija nalazi primenu u saobrañaju (za pogon velikih i brzih brodova i sl.

Danas najrazvijenije dræave imaju i najrazvijeniji saobrañajni sistem i obratno. Stari koncept saobrañaja pojedinaåno je razmatrao i favorizovao pojedine grane saobrañaja. poåela je upotreba toåka i konstruisane su taljige (drvena konstrukcija sa osovinom na kojoj je toåak) i prva kolica sa toåkovima.3. æelezniåki i cevni saobrañaj. a zatim i parni omnibus. tako i za civilizaciju u celini. Zato se pravim poåetkom razvoja danaãnjih drumskih vozila smatra åetvorotaktni motor kojeg je konstruisao Nemac Nicholaus Otto (OTO motori). Londonu se od 1833. a sledeñe godine i 17 Jelinoviñ. Razvijati saobrañajni sistem znaåi koordinirano razvijati sve grane saobrañaja. UVOD obrañaja. Mada su elektriåna vozila brzo postigla zadovoljavajuñe brzine. 1. NAJZNAÅAJNIJE SPECIFIÅNOSTI (PREDNOSTI I NEDOSTACI) POJEDINIH GRANA SAOBRAÑAJA Saobrañajni sistem se moæe podeliti na podsisteme. jahaña i tovarna æivotinja bili su dominantni u drumskom saobrañaju do sredine 20. Oko 3.18 Pronalazak diferencijala (1828) ubrzao je razvoj parnog drumskog vozila. Drumski saobrañaj Istorijat drumskog saobrañaja Najstarija drumska prevozna sredstva bili su raåvasta grana i grana ispod koje su poturene oblice. Vidovi saobrañaja se dele na grane. razvijene su parne koåije.1.. prvi pravi automobil na elektriåni pogon konstruisao je Truve 1881.250 godine pre naãe ere. vidove i grane saobrañaja. tako da ukupni efekti budu optimalni. Ekonomika saobrañaja. jezerima i kanalima. U kopneni saobrañaj spadaju drumski. U vazduãni saobrañaj spadaju saobrañaj u vazduãnom prostoru i saobrañaj u kosmiåkom prostoru. vodni i vazduãni. veka. 1972. u Mesopotamiji. te prema tome i zauzima svoje mesto u jedinstvenom (integralnom) saobrañajnom sistemu. Dajmler je 1885. veka. a pojedine grane saobrañaja su njegovi podsistemi. Mada je vozilo na elektriåni pogon konstruisao Davidson 1842. Vidovi saobrañaja su kopneni (suvozemni). 9 1. odvijao redovni prevoz omnibusima na parni pogon. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja 1. Ovo vaæi kako za pojedine dræave ili çihove regione. Savremeni koncept polazi od åinjenice da je saobrañajni sistem jedinstven. Z. Svaka grana saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. konstruisao prvi motocikl sa dizel motorom.1. privrede i druãtva u celini. do 1836.3. broj motornih vozila u SFRJ je premaãio broj zapreænih vo18 U zila tek sedamdesetih godina 20. (kretao se brzinom 12 km/h). ostao je nereãen problem najveñeg radijusa kretanja i velike mase akumulatora. .17 Posle parnog drumskog vozila koje je konstruisao Francuz Kinjo.3. Zapreæno vozilo. U vodni saobrañaj spadaju saobrañaj morima i okeanima i saobrañaj rekama.

). a zatim i u vangradskom prevozu. Od 1837. trolejbuske linije su masovno zamenjivane autobuskim. automobil je uvek u blizini i na raspolaganju. Francuz Arman Peæo je prvi konstruisao motor sa rasporedom cilindara u obliku slova V i umnogome usavrãio ãasiju. peãak itd. goniå stoke. Karl Benc istovremeno konstruiãe svoj prvi automobil (1885). Pronalazak pneumatika (Danlop. 1895) omoguñili su dalji razvoj automobila. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 svoj prvi automobil na åetiri toåka. Specifiånosti drumskog saobrañaja Drumska vozila se kreñu hrapavim povrãinama. Poåetkom 20. putanje. Veliki koeficijent prianjanja izaziva i velike otpore trenja (oko 27 puta veñe nego u vodnom saobrañaju i 3. u pogledu vozila (vrlo raznovrsna vozila u drumskom saobrañaju) i u pogledu korisnika (praktiåno svaki åovek moæe biti korisnik kao vozaå. S druge strane. Beograd. Iz ovih osobina proistiåe niz prednosti i nedostataka drumskog saobrañaja: + drumski saobrañaj je pravi transport “od vrata do vrata”. a zatim i od asfalta i betona. ovome su doprineli i ekoloãki razlozi. a manje brzini i udobnosti. Ford uspostavlja serijsku proizvodnju automobila. + drumski saobrañaj je prilagodljiv korisniku u pogledu koliåine prevoza. a Luj Reno usavrãava menjaå i koristi kardansko vratilo. vremena polaska. 10 . Ulice u centru Beograda su bile poploåane drvenim kockama sve do 1950. u SAD se grade drveni putevi (poploåani krupnim drvenim kockama). Autobusi su prvo uvedeni u gradskom. veñ. + automobil najbolje prati i zadovoljava potrebe individualnog prevoza:19 korisnik je i prevoznik. brzine kretanja itd. mesta dopreme. U antiåkom vremenu grade se putevi sa tvrdom podlogom. U Parizu je 1900. Od 1899. Rimska dræava je posebno mnogo paænje posveñivala gradnji kvalitetnih puteva. Ove razlike se danas smanjuju. u kombinaciji sa peãaåenjem. P. vozne jedinice se kreñu nezavisno. do 1970. U periodu od 1950. mesta polaska. puãtena prva trolejbuska linija. Saobrañajni fakultet. veka) makadam koji se i danas sreñe. Automobilizam u Srbiji 1903 – 1933. biciklista. 1888) i njegovo usavrãavanje (Miãelin. Najåeãñe Ne zahteva presedanje. uvedeni su autobusi sa benzinskim motorom (umesto konjske vuåe).Lipovac. Prvi putevi u drumskom saobrañaju su bile utabane staze. knjiga I. zadovoljava Potrebe za putovanjem.4 puta veñe nego u ãinskom saobrañaju). Znatno kasnije je zapoåeta izgradnja klasiåne kaldrme koja se postavljala direktno na zemlju. 1993. + drumski saobrañaj je vrlo elastiåan prevoz u pogledu puteva (vrlo razuœena mreæa drumskih puteva). Ãkotski inæenjer Dæon Mak Adam je pronaãao (poåetkom 19. Posle naftne krize trolejbusi se ponovo vrañaju u upotrebu. veka kolovoz se pravi od sitne kamene kocke (zalivene bitumenom). jed19 Grupa autora.. U razvoju kamiona veña paænja je posveñivana snazi motora. Pored poskupljenja goriva. a njihovi toåkovi su hrapavi.

3. 11 1. 1. jer su manje brzine kretanja. – drumski prevoz je sporiji od ãinskog. zavidan nivo udobnosti.1.20 åeãña zadræavanja. UVOD . zadovoljava sujetu. U Engleskoj je 1820. – drumski saobrañaj je najopasniji saobrañaj (najmanje bezbedan). Ãinski (æelezniåki) saobrañaj Istorijat ãinskog saobrañaja Stari Egipñani su kao ãine koristili ælebove u kamenu. – drumski saobrañaj viãe zagaœuje okolinu i traæi viãe povrãina (za parkiranje i za kretanje. Najmanje brzine na klasiå- nim prugama su 100 km/hat. jer je jednostavna organizacija pojedinaånih prevoza. na mala rastojanja. U Engleskoj je 1830. to je simbol uspeãnosti (prestiæa). Prva ãinska vozila su se gradila po uzoru na drumska vozila.3. Prva tramvajska pruga izgraœena je u Njujorku 1832. poåeo organizovani æelezniåki prevoz koji je koristio 20 Maksimalna dozvoljena brzina na Evropskim putevima ne prelazi 130 km/h. – drumski prevoz je skuplji od ãinskog i vodnog. i kretala su se drvenim ãinama. izgraœeno oko 400 km gvozdene pruge. prohodnost i bezbednost drumskog saobrañaja. za odlaganje). te skrañuje ukupno vreme putovanja (od vrata do vrata) itd. jer troãi viãe goriva i zahteva angaæovanje viãe ljudi (posada). Onda su se poåela proizvoditi veña vozila i spajati u kompozicije. – veoma je sloæena organizacija drumskog saobrañaja. + pogodan je za neplanirane prevoze. Buduñe mesto i uloga drumskog prevoza u saobrañajnom sistemu S obzirom na prednosti i nedostatke. + jednostavno se kombinuje sa svim drugim granama saobrañaja. Kasnije je uoåeno da je otpor kotrljanju po ãinama znatno manji nego otpor kotrljanju po drumu. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja nostavan je prevoz manjih i srednjih prtljaga. poveñava pristupaånosti i mobilnost. drumski saobrañaj ñe biti znaåajan podsistem saobrañajnog sistema koji ñe na sebe preuzeti: – kapilarne – disperzivne prevoze (prevoze malih koliåina tereta i malo putnika. Tako je 1825. – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje i bezbednost drumskog saobrañaja. a na brzim prugama 160 ili 250 km/h. Stivensonova parna lokomotiva vukla kompoziciju od 12 teretnih i 22 putniåka vagona sa 90 t robe i 450 putnika. Prva rudarska kolica – preteåa æelezniåkog vagona pojavila su se u Alzasu 1550. pojedinaånim putanjama i u razliåita vremena).2. – iznenadne i neplanirane prevoze i – integralni transport. a putanje su duæe. pa i poslova bezbednosti drumskog saobrañaja. obezbeœuje odreœeni nivo intimnosti i privatnosti. – konfiguracija terena znaåajno utiåe na troãkove..

U Londonu je 1863. a na brzim prugama preko 250 km/h. 22 Ãansa da putnik u drumskom saobrañaju pogine je oko 30 puta veña nego u ãinskom prevozu. elektriåne metroe dobijaju Budimpeãta. Na osnovu ovih osnovnih osobina ãinskog prevoza mogu se izvesti njegove vaæne specifiånosti (prednosti i nedostaci): + ãinski prevoz je brz prevoz zato ãto su putevi krañi (blage krivine). Danas se na klasiånim prugama ostvaruju brzine preko 100 km/h. P.000 t robe. + jednostavna je organizacija poslova bezbednosti saobrañaja u ãinskom prevozu. Specifiånosti ãinskog saobrañaja Pri kretanju glatkih metalnih toåkova po metalnim ãinama javljaju se mali otpori trenja kotrljanja (znatno manji od otpora pri kretanju drumom). ako hoñemo da odjednom prevezemo sa jednog na drugo mesto 1. pa su skupi prevozi praznih vagona. 23 Najveñi deo poslova poverava se preduzeñima i dr. na savremenim prugama preko 160 km/h. brzina od 450 km/h. + manje zagaœuje okolinu od drumskog saobrañaja (jer je elektrificiran i automatizovan). sa parnom vuåom. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 iskljuåivo parne lokomotive. sredstava (ãinama se kreñu samo standardizovane loko21 Primera radi. jedan maãinovoœa i joã 5 ljudi. otvorena prva linija metroa. + jediniåna cena prevoza (din/toni ili din/putniku) je niska.22 + prosta je organizacija ãinskog saobrañaja i velike moguñnosti kontenerizacije. potrebno je 50 vagona. Pariz i Berlin. a brzine kretanja vozila veñe nego na drumu. London.000 automobila i isto toliko vozaåa.Lipovac. U periodu od 1890. automatizacije i usavrãavanja. ostvarene su brzine od 250 km/h. a 2007. Za isti prevoz drumom trebalo bi 100 – 200 teretnih vozila i oko 200 vozaåa. do 1900. Ovo omoguñuje obrazovanje velikih kompozicija vagona koje vuåe jedno vuåno vozilo – lokomotiva. subjektima koji vrãe transport ili se staraju o infrastrukturi. loã je odnos korisne koliåine prevoza (tereta) i ukupne koliåine (teret sa vagonima i lokomotivom). + ãinski prevoz je pouzdan i bezbedan. Postoji prostor da se bezbednost æeleznice dalje poveñava. konstruisao prvu elektriånu lokomotivu. Na pruzi Tokio – Osaka (515 km) 1964. Veoma je skupa infrastruktura za ãinski prevoz.23 – ãinski prevoz je krut prevoz – nije elastiåan u pogledu puteva (vozi se samo prugama). 1981. 12 . Uloga policije je mala i svodi se na obezbeœenje javnog reda i mira u stanicama i u vozovima (pratnja vozova). Cena prevoza malo zavisi od koliåine robe. S druge strane.21 + priliåno je otporan na vremenske nepogode i klimatske uslove. Za prevoz automobilima trebalo bi oko 2. a posebno pri jednovremenom prevozu velikih koliåina tereta i velikog broja putnika na veña rastojanja. u Francuskoj su ostvarene brzine od 380 km/h. Nadzor vrãe organi za saobrañaj. Upravljanje se vrãi ãinama preko svih toåkova. U Ãvajcarskoj je elektrificirana prva pruga 1897. jedna lokomotiva. Nemac Simens je 1879.

000 godina znali za jedro. 13 1. a zatim i veñe brodove koji su vekovima vladali morima i rekama.3. – skup je prevoz praznog vozila. Sliåan koncept primenjen je u SAD i Japanu. UVOD . Egipñani su pre 6. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja. odreœuju i njegovo buduñe mesto u saobrañajnom sistemu. Dubeñi stablo snizio je teæiãte i obezbedio stabilnost. Savremene brze pruge su posebno skupe u izgradnji i odræavanju i mogu se opravdati samo na magistralnim pravcima sa stanicama na velikim rastojanjima. biti u toku noñi preveæen do odrediãta.3. mesta stajanja. pa se mogu opravdati samo masovnim prevozima. a 24 Danas su razvijeni i realizovani koncepti noñnog skoka. Ãinski prevoz nije predviœen za male koliåine tereta i putnika. koncentrovane (masovne) prevoze robe i putnika na velika rastojanja. Tako smo dobili åamce sa veslima. pa pravim veslima.3. veñ se mora kombinovati sa drumskim saobrañajem. Zato ñe se sve viãe kombinovati sa drumskim saobrañajem koji ñe preuzimati disperzovane prevoze na kratka rastojanja i neplanirane prevoze. u Nemaåkoj ñe svaki teret koji bude predat æeleznici veåeras. – zaustavljanja u stanicama uveñavaju troãkove prevoza i znatno smanjuju brzine putovanja. – nije prevoz od vrata do vrata.24 Brze pruge ñe ubrzati svetsku meœunarodnu podelu rada. – uspostavljanje ãinskog prevoza i odræavanje infrastrukture su skupi. a najavljuje se njegovo proãirenje i na celu EU. udobne.1. – nije prilagodljiv pojedinaånim potrebama korisnika. Zbog brzine i pouzdanosti ãinski prevoz ñe biti sve znaåajniji za privredu. 24 Buduñe mesto i uloga ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu Navedene prednosti i nedostaci ãinskog prevoza. niti prevozu od vrata do vrata. 1. niti za disperzovane (rasute) prevoze. nije prilagoœen zahtevima pojedinaåno malih prevoza. Zatim je poåeo da vesla rukama. Ãinski prevoz je predodreœen za brze. Vodni saobrañaj Istorijat vodnog saobrañaja Gledajuñi stabla kako plivaju vodom i ptice ili æivotinje na stablima. granom.). putevi. veñ se pojedinaåni korisnici prilagoœavaju ãinskom prevozu (vreme polaska. Naime. niti korisnika (vozno osoblje su samo profesionalci). ulazak/izlazak putnika itd. ali ñe i procesi podele rada ubrzati dalji razvoj æeleznice i ojaåati ovakve pozicije ãinskog prevoza u saobrañajnom sistemu. praistorijski åovek je ovu ideju iskoristio i napravio splav i prvu laœu. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja motive i vagoni koji su vlasniãtvo dræave ili velikih preduzeña).

Veñi brodovi viãe uranjaju u vodu i stabilniji su. Suecki kanal. 26 Veliki kamioni imaju nosivost 30 – 40 t.5 kW u drumskom prevozu ili 320 kW u vazduãnom saobrañaju. Ludvigov kanal Rajna – Majna – Dunav otvoren je 1846. veliki vagoni oko 80 t. bez posebnog poveñavanja otpora trenja. Graœeni su i novi kanali. i skrañuje put do Indije za oko 10. skoro da nema ograniåenja za veliåinu brodova. Vodni putevi su prvo bile samo prirodne saobrañajnice: mora. sa dominacijom velikih brodova. Dakle. jezera i reke. Jedrenjaci su i dugo posle Fultonovog parobroda (1807) uspeãno konkurisali parobrodima.000 t.000 t. Od 1903. Veñ u starom Egiptu. Kini i Mesopotamiji grade se kanali – veãtaåki plovni putevi kako bi se obezbedio kontinuitet vodnog saobrañaja. otvoren je 1869. snaga. standardni brodovi nose 20. Iz ovih osnovnih zakonitosti – osobina.350 t nosivosti. velike æelezniåke kompozicije oko 2.Lipovac. Panamski kanal je puãten u saobrañaj 1914. Trebalo je skoro 100 godina da se parobrodi oslobode jedrenjaka. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 brodarstvo u antiåkim dræavama je omoguñavalo trgovinu i velike vojne pohode. Praktiåno. a najveñi i do 500. jer se tada smanjuju jediniåni troãkovi prevoza. 1. Engleski inæenjer brodogradnje Brunel je 1838. 25 Dok su drveni brodovi dostizali 90 m duæinu i oko 5. tako da su se parne maãine ugraœivale kao pomoñno sredstvo – dodatak jedrenjacima. zbog ograniåenja za velike brodove i konkurencije æeleznice. Meœutim. nosivost.000 t. Specifiånosti vodnog saobrañaja Mali su otpori trenja izmeœu vode i broda. konstruisao prvi savremeni åeliåni parobrod (sa mostovskom konstrukcijom i duplim dnom) koji je preplovio Atlantik za 13 dana i 3 sata. posle Drugog svetskog rata i brodovi na nuklearni pogon. proizlaze prednosti i nedostaci vodnog saobrañaja: + vodni saobrañaj obezbeœuje najjeftiniji prevoz pri malim brzinama.000 t. kanal je uoåi drugog svetskog rata napuãten. åak i kada cela povrãina uronjenog dela broda dodiruje vodu. brzina i bezbednost. i skrañuje put od istoåne do zapadne obale Amerike za oko 15. Novi. primenjuju se dizel motori na brodovima. + mali su troãkovi uspostavljanja saobrañaja i ne zavise od duæine plovnog puta (obiåno se svode na troãkove izgradnje luka i pristaniãta).26 Veliki su otpori sredine pri kretanju broda kroz vodu i oni rastu proporcionalno kvadratu brzine. 14 . i omoguñuje plovidbu brodova do 1. + vodni saobrañaj je pogodan za primenu mehanizacije i kontejnera.16 kW u pomorskom saobrañaju. ovi kanali napuãteni ili su poveñavani. veliki avioni 30 – 50 t. duæine 160 km. Kasnije su. Prvi parobrod sa propelerom zaplovio je 1836. P. veliki brodovi za reåni saobrañaj su od 1.000 km.27 + vodni saobrañaj je pogodan za vrlo masovne prevoze.000 km. 27 Za prevoz jedne neto tone tereta treba angaæovati 0.000 t nosivost. 4. uporedo sa razvojem brodova poveñavali su se njihova veliåina. åeliåni brodovi skoro da nemaju ova ograniåenja i veñi su i do stotinu puta.7 kW u ãinskom prevozu. veñi kanal je puãten u saobrañaj 1992. Åeliåni brodovi prevazilaze ograniåenja u veliåini i nosivosti25 i konaåno potiskuju jedrenjake.

29 Za prevoze kod kojih je vaæna brzina.29 a vodni putevi postoje. jezera) i skupe veãtaåke kanale. vodostaj itd.28 jer otpori rastu sa kvadratom brzine. rude i sl. Meœutim. – ako je vodni put znatno krañi (pa i bræi) od kopnenog puta. 1. Vodni saobrañaj nije pogodan za prevoz putnika. Zato vodni saobrañaj nije podesan za velike brzine. Leonardo da Vinåi je dao prve nauåne radove u oblasti aeronautike. koristiñe se vazduãni saobrañaj. – skupi su prevozi malih koliåina na mala rastojanja. 15 1. moæe se definisati njegovo buduñe mesto i uloga u saobrañajnom sistemu: – Povezivanje ostrva i vodom razdvojenih regiona na kratkim rastojanjima. – vodni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata. to nije racionalno – preskupo je.1. – turistiåkih putovanja åiji je cilj boravak (uæivanje) na brodu i sl. Kada se vosak istopio krila su se raspala i Ikar poginuo. Princip letenja letelica teæih od vazduha ot28 Najsavremeniji brodovi se kreñu brzinama 15 do 25 åvorova. – kada se prevoze putnici sa automobilima i prtljagom. 29 Buduñe mesto i uloga vodnog prevoza u saobrañajnom sistemu Uvaæavajuñi prednosti i nedostatke vodnog saobrañaja. – Prevoz sirovina koje dozrevaju ili se doraœuju u toku prevoza. + pri povoljnim vremenskim prilikama vodni saobrañaj je bezbedan.). a zatim dao prve skice vazduhoplova.3. – vodni saobrañaj je ograniåen na prirodne plovne puteve (mora. Mada se mogu poveñavati brzine broda. – Prevoz ogromnih koliåina jeftine i nekvarljive robe (peska. osim u sluåajevima: – kada ne postoje drugi vidovi prevoza. On je prouåavao oblik i naåin kretanja ptiåjih krila. nafte. Vazduãni saobrañaj Istorijat vazduãnog saobrañaja Vekovna æelja åoveka da leti opevana je u mitu o Dedalu i Ikaru koji opisuje kako je Ikar poleteo sa krilima od ptiåjeg perja i voska. – Povezivanje kada je cena vaænija od brzine. vetrovi.).4. – vodni saobrañaj je spor. magla. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja + vodni saobrañaj je pogodan za kombinaciju sa ostalim vidovima saobrañaja (integralni transport). reke.3. odnosno 28 do 46 km/h. veñ se najåeãñe mora kombinovati sa æelezniåkim i drumskim saobrañajem. – Rekreativni prevoz i sl. UVOD . oluje. – klima i vremenske prilike znatno utiåu na odvijanje vodnog saobrañaja (led.

Znatno kasnije je doãlo do prve primene u privredi i za civilne potrebe. a ne oslanjajuñi se o podlogu. a posebno na duæim relacijama omoguñuju velike brzine (jer su mali otpori kretanju) i krañi putevi. veka preko 1. U meœuvremenu su bolji rezultati postignuti sa letelicama lakãim od vazduha. veka. niti od duæine relacije. 17. Specifiånosti vazduãnog saobrañaja Vazduhoplovi se kreñu kroz najreœu sredinu – vazduh. a na istu kilometraæu putniåkim automobilom poginulo je 16.000 km/h. kretanje ne zavisi od konfiguracije i kvaliteta terena. a posebno ratovi su dali najveñi podstrek razvoju vazduhoplovstva. Iz ovih osnovnih osobina proistiåu najvaænije prednosti i nedostaci vazduãnog saobrañaja: + najkrañe vreme prevoza. Braña Mongolfije su konstruisali prvi balon sa zagrejanim vazduhom (1783) koji je za 25 minuta preleteo 8 km. Prvi let preko Atlantika ostvaren je 1927 (Relacija Njujork – Pariz od 5. na milijardu putniåkih kilometara preœenih avionom poginulo 2.).5 putnika. + letovi veñih i teæih aviona su rentabilni samo pri veñim brzinama. Vazduhoplov je izloæen sili gravitacije koju mora da savlada silom potiska i snagom svojih motora. prohodnosti terena. Prvi mlazni avion konstruisan je u Nemaåkoj.31 – troãkovi odræavanja u vazduhu srazmerni su masi vozila i vremenu provedenom u vazduhu (zato nije pogodan za spore prevoze teãkih tereta). parnom maãinom i benzinskim motorom. a serijska proizvodnja poåela tek u toku drugog svetskog rata (za potrebe ameriåke vojske). 31 Na primer. ostvarivãi brzinu 9 – 11 km/h. Od pravih trasa se odstupa izuzetno zbog bezbednosti leta ili zabrane preletanja (gradova i sl. Konaåno. krajem drugog svetskog rata. + avionski saobrañaj je jedan od najbezbednijih grana saobrañaja.836 m. 16 . godine. a krajem 20. ali ih je posebno razvio nemaåki grof Cepelin. u Severnoj Karolini (SAD). Jugoslavija je ukljuåena u evropsku vazduhoplovnu mreæu 1923. Posle uspeha brañe Rajt razvoj letelica je bio izvestan: rasli su snaga motora. 30 Pred Prvi svetski rat ostvarene su brzine 100 km/h. Zato su vazduãni putevi krañi od svih drugih. pred Drugi svetski rat 400 km/h. niti odræavati. Mada je Leonardo napravio prvu skicu helikoptera davne 1488. Konaåno vazduhoplovi koriste prirodne puteve koje ne treba posebno graditi. S obzirom na to da je vazduhoplov odvojen od podloge. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 krio je Englez Dæordæ Kejli (1809). braña Vilbur i Orvel Rajt su napravili prva åetiri leta u trajanju 12–15 sekundi. Vazduãne laœe – diriæabli su konstruisani 1884.30 visine i dometi. Prve jedrilice bez sopstvenog pogona konstruisane su poåetkom 19. + mali su troãkovi uspostavljanja vazduãnog saobrañaja (posebno na duæim relacijama) i ne zavise od konfiguracije.5 sata). brzine. savladana je za 33.25 putnika (oko 6. helikopter je poleteo tek 1907. U meœuvremenu je tehnika napredovala i sigurnost letenja poveñana. Vrãeni su brojni eksperimenti da se letelice pokreñu ljudskom snagom. Dve godine kasnije (1785) sliåan balon je preleteo kanal Lamanã. decembra 1903.Lipovac. pa su otpori kretanju najmanji. P. u SAD je 1952.5 puta viãe). praktiåna primena ovih principa se desila znatno kasnije. Vojne potrebe. Meœutim.

a savremena tehniåko-tehnoloãka 32 Novakoviñ. Tabela 1. bezbednost saobrañaja itd.3. Putniåki automobil 5.. – loã odnos bruto/neto mase. vetrovi.9 1.8 27.5 22. 349. – prevoz lako kvarljivih roba (kod kojih je brzina prevoza prioritet). – prevoz skupih roba i bogatih putnika (åije velike zarade. UVOD . i Boæiñ. kroz uãtedu u vremenu. ovde nisu detaljnije obrazlagani cevni transport. veñ se mora kombinovati s drugim vidovima prevoza. Ekonomski fakultet.8 Potroãnja po jednoj neto tona kilometru 1.9 3.7 Dakle. a posebno sluæi za: – prevoz na vrlo velika rastojanja. tako da prevoz mase vazduhoplova uveñava jediniåne troãkove prevoza po toni neto mase. 33 Zbog nedostatka prostora.0 3. prilagoœenost korisniku. Autobusi 3. Æeleznica – elektriåna vuåa 2. a posebno sa drumskim saobrañajem. Vazduãni saobrañaj 6.5 4. zagaœivanje æivotne sredine.5 10.3 3. a posebno razlike u potroãnji energije (Tabela 1. Nadalje ñe se saobrañajni sistem posmatrati kao jedna celina. niti prenos saopãtenja. svaka grana saobrañaja ima svoje specifiånosti33 (prednosti i nedostatke) koje definiãu njeno mesto u saobrañajnom sistemu. str. – povezivanje nerazvijenih oblasti teãke konfiguracije terena. Pomorski saobrañaj 7. Beograd. V. oluje) znatno utiåu na pouzdanost (letovi se otkazuju) i bezbednost leta. Buduñe mesto i uloga vazduãnog prevoza u saobrañajnom sistemu Vazduãni saobrañaj ima veoma vaæno mesto u saobrañajnom sistemu. Relativni odnosi specifiåne potroãnje energije po vidovima transporta (kao reper je uzeta potroãnja kod æeleznice – elektriåne vuåe)32 Transprot 1. 17 1.1). padavine. brzinu prevoza. – vazduãni saobrañaj nije pravi transport od vrata do vrata.1. Najzanåajnije specifiånosti (prednosti i nedostaci) pojedinih grana saobrañaja – vreme putovanja je duæe na krañim relacijama (jer se vremenu kretanja dodaje i oko 1 – 2 sata potrebnih za dolazak do aerodroma i pripremu za let. – klima i loãe vremenske prilike (magla. – povezivanje udaljenih ostrva i planeta. Æeleznica – dizel vuåa 4. 1994. Reåni saobrañaj Potroãnja po jednom putnik kilometru 1. Ekonomika saobrañaja. opravdavaju velike troãkove prevoza). U daljem razvoju saobrañaja trebalo bi imati navedene specifiånosti pojedinih grana. S.0 12.1.

tako da se mogu definisati osnovni elementi saobrañajne politike koji su opãteprihvañeni u Evropi. 35 Evropska S. jedinstveni standardi za saobrañajne puteve i saobrañajna sredstva. Tako se na svakoj deonici puta koristi optimalno sredstvo (vid. pa i druge evropske dræave sve viãe koordiniraju svoje saobrañajne politike. razvoj turizma. Savremene koncepcije saobrañajne politike Evrope Evropska unija. 34 Novakoviñ.Lipovac.000 u periodu od 2001. Koordinirano se biraju optimalni magistralni pravci. Koncept integralnog transporta podrazumeva integraciju transporta i proizvodnje. kao i integraciju razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu kako bi se najbolje iskoristile prednosti pojedinih grana. a prevaziãli nedostaci. Saobrañaj je postao oblast u kojoj se najbræe ide na meœunarodne. a prevoz se realizuje na principu slobodnog izbora saobrañajnog sredstva od strane korisnika. jedinstveni marketing. 1994. jedinstveni menadæment. 36 White Paper. a posebno evropske integracije (jedinstvene tarife. i Boæiñ. U tom smislu je prihvañena politika i strategija razvoja saobrañaja u EU36 kojom se predviœa i smanjenje broja poginulih u saobrañaju sa 40. ali i druge evropske zemlje usklaœuju svoje saobrañajne politike. 18 .).35 obezbeœuje se zajedniåko finansiranje. a posebno u pogledu razvoja i unapreœenja evropskog saobrañajnog sistema (izgradnja magistralnih mreæa puteva. Usvojen je i plan evropskih drumskih koridora itd.3. Time to Decide. jeftina i brza promena prevoznih sredstava i prelazak sa jedne na drugu granu saobrañaja. V. P. 1.000 na 20. grana) prevoza. Tako je omoguñena jednostavna. privrede. jedinstvena razvojna politika. U tom smislu je napravljen istorijski iskorak ãezdesetih godina 20. 329. nauke itd. Dræave obezbeœuju druãtveno racionalnu koordinaciju i usmeravanje prevoza. Ekonomika saobrañaja. 2001. U tom smislu se razvijaju koncepti æeleznice za velike brzine. dinamiåko planiranje izgradnje itd. kanala. Usvojeni su zajedniåki evropski kriterijumi koji predviœaju da se velike brzine postiæu izgradnjom novih pruga (za brzine preko 250 km/h) ili rekonstrukcijom postojeñih (za brzine do 250 km/h). European Commission.000 km pruga. Ekonomski fakultet. Beograd. pruga.5. da podræi meœunarodnu robnu razmenu. a ne pojedinih vidova i grana saobrañaja. veka kada su prihvañeni standardi u proizvodnji paleta i kontejnera. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 reãenja ñe sve viãe olakãavati kombinovanje razliåitih grana saobrañaja u svakom pojedinaånom transportu (integralni transport). jedinstvena mreæa EURO CITY vozova visokog kvaliteta itd. cevovoda. Dræave i drugi subjekti (æelezniåke uprave i preduzeña) posveñuju posebnu paænju bræoj modernizaciji æelezniåkog saobrañaja kao osnove saobrañajnog sistema. a ceo prevoz postaje jeftiniji. bræi i bezbedniji. ekonomska komisija za Evropu je usvojila plan magistralne æelezniåke mreæe koji obuhvata 41.34 Zemlje EU. str. European Transport Policy for 2010. do 2010.. vazduãnih koridora). Opãti cilj globalne saobrañajne politike je razvoj saobrañajnog sistema. Ovo bi trebalo da obezbedi ãto racionalnije tokove roba i putnika na nivou Evrope.

Mada se ove faze mogu razliåito definisati. Samo najteæe nezgode su se evidentirale kao vrsta kriviånog dogaœaja (evidentiralo se samo ÃTA se dogodilo). popravkama. Ovo se. smatralo liånim problemom korisnika vozila.39 Nesavrãena vozila nisu izazivala veñe probleme bezbednosti saobrañaja u danaãnjem smislu. Ovo je razumljivo. te ranije pristupile njegovom reãavanju.000 stanovnika. Sva paænja je usmeravana na probleme koji su se odnosili na pouzdanost u radu i potrebu za åestim stajanjima. pre svega. U teorijama saobrañajnih nezgoda prihvañena je teorija sluåaja. on je bio veoma skup i tretiran kao izuzetna retkost i kuriozitet. probleme ukljuåivanja motora itd. nisu bili na isti naåin tretirani. a saobrañajne nezgode evidentirane i prañene kao vrsta kriviånog dogaœaja. niti su na isti naåin reãavani.1. Problemi bezbednosti saobrañaja su smatrani prolaznim “po sebi” i vezanim za fazu neprilagoœavanja ljudi vozilima i obratno. za naãe potrebe. / 1935)37 automobil je koriãñen po analogiji sa konjskom zapregom. s pravom. UVOD 1. Brzine su bile ograniåene na 6 – 10 km/h (u naseljima i za teretna vozila) ili oko 10 do 20 km/h (putniåki automobili na otvorenim putevima). odnosile su se na uspostavljanje tehniåkih zahteva u vezi vozila i na kontrolu ispu37 Razvijene zemlje su ranije ulazile u sve faze i bræe menjale stavove o bezbednosti saobrañaja. na pitanje “ÃTA?” (Ãta se to dogodilo?). Dakle. Pojedinaåni (separatni) napori za spreåavanje nezgoda temeljili su se na metodu pokuãaja i pogreãaka. Stepen motorizacije bio je ispod 25 motornih vozila na 1. 1. 38 Saobrañajne nezgode se dogaœaju sluåajno i verovatnoña da neko ima odreœen broj saobrañajnih nezgoda u posmatranom periodu je ista za sve vozaåe i odreœuje se prema Puasonovom zakonu raspodele. ranije su shvatile prirodu i teæinu problema bezbednosti saobrañaja.4. prva nezgoda je sluåajna. Tipiåne kontramere koje se vezuju za prvu fazu. Razvijene dræave su ranije imale problem. RAZVOJ TEORIJSKE MISLI O BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA (PRISTUPI REÃAVANJU PROBLEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA) .38 koja je kasnije korigovana teorijom zaraze. 39 Ova teorija prihvata teoriju sluåaja za prvu nezgodu. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Druãtvo nije uvek imalo iste probleme bezbednosti saobrañaja (po vrsti i obimu). Kad neko ima prvu nezgodu. izdvojiñemo åetiri osnovne faze razvoja teorijske misli i prakse bezbednosti saobrañaja. ãto ih je svrstavalo u vrlo visoku klasu graœana. s obzirom na brojnost i tehniåke moguñnosti tadaãnjih automobila. Osobe koje koriste vozilo imale su tretman imuñnih vlasnika vozila. Åoveåanstvo je proãlo nekoliko faza u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja.4. Åak ni u pravilima saobrañaja nisu pravljene znaåajnije razlike.1. Bazama podataka o saobrañajnim nezgodama nije posveñivana nikakva paænja (nisu postojale).4. Istraæivanja saobrañajnih nezgoda svodila su se na pojedinaåne istrage organa gonjenja (policija i sudstvo) i odnosila su se. Saobrañajne nezgode su retki i pojedinaåni sluåajevi (ãta se to dogaœa?) U prvoj fazi (trajala do 1925. S obzirom na ruånu proizvodnju automobila. to menja njegovu verovatnoñu da uåestvuje u sledeñoj – on je “zaraæen”! 19 1. Ovi problemi nisu imali isti znaåaj.

u prvoj fazi su savladani problemi upravljanja vozilom (vozila su na viãem tehniåkom nivou i jednostavna su za upravljanje) i sada se paænja posveñuje kontroli i reãavanju saobrañajnih situacija. problem bezbednosti saobrañaja je minimiziran i vezivao se za interese pojedinaca. a posebno u razvijenim zemljama.41 Na treñu nezgodu sa smrtnim ishodom. 41 U ovoj nezgodi poginuo je prvi peãak.40 Druga saobrañajna nezgoda sa smrtnim ishodom dogodila se 62 godine kasnije (London. Automobili su predmet divljenja okoline. 44 Posebno se misli na relativni broj nezgoda i broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika i broj registrovanih vozila. 1896). izgradnja vrlo skupih i kvalitetnih puteva. trajala do tridesetih godina 20. P. u prvoj fazi. Prvenstveno su isticane neposredne i lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda (nastradala lica i materijalna ãteta). 43 Misli se na broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih. 1834). jer je broj nezgoda bio vrlo mali. za veñinu razvijenih. Ograniåenja brzine od oko 20 km/h (koja su obuzdavala rast broja saobrañajnih nezgoda) sve viãe su zaostajala za tehniåkim moguñnostima vozila i postajala su neodræiva. a posebno u razvijenim zemljama. Ovo dovodi do pravog buma (porasta) broja saobrañajnih nezgoda u svetu. Postavljeni su temelji doktrine “tri E” (Engineering – Education – Enforcement). veka. prva evidentirana saobrañajna nezgoda sa poginulim licima dogodila se u Engleskoj (Glazgov. 1. 20 .42 Prva faza je. åak i u svetskim okvirima.44 Ovo je prihvañeno kao zakonitost – nuæna posledica razvoja saobrañaja. Rezultat takvog pristupa bio je stalni porast broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Dominira doktrina jednog “E” (Engineering). Naglo su rasli svi apsolutni43 i relativni pokazatelji (ne)bezbednosti saobrañaja. 1898). Osnovna ideja saobrañajnog projektovanja svodi se na prilagoœavanje åoveka da upravlja svim saobrañajnim situacijama. niti se posebno istiåu problemi bezbednosti saobrañaja. 42 U ovoj nezgodi prvi put je poginuo vozaå.4. Naime. U ovoj fazi niti se dovoljno ceni znaåaj saobrañaja. åoveåanstvo je åekalo samo dve godine (SAD. Prihvañeno je da ñe se saobrañajnim situacijama moñi uspeãno upravljati 40 Tada je u jednom autobusu kod Glazgova eksplodirao parni kotao i poginulo je 5 ljudi. Ovu fazu karakteriãe i vrlo buran razvoj svih grana saobrañaja.000 stanovnika). Krsto Bezbednost saobrañaja 1 njavanja ovih zahteva. 40 41 42 Dakle. kao najznaåajnije apsolutne pokazatelje bezbednosti saobrañaja.2. Istragom je utvrœeno da se jedan neoprezni vozaå kretao preve- likom brzinom od åak 12 km/h. Nebezbednost saobrañaja je druãtveni problem (zaãto se to dogaœa?) Drugu fazu (od 1925/30 do 1965/70) karakteriãe masovna proizvodnja i nagli porast broja motornih vozila u svetu (od 25 do 250 motornih vozila na 1.Lipovac. Dakle. a uspostavlja se i doktrina dva “E” (Engineering – Education). Ovo je i bilo prihvatljivo.

46 Velika paænja se posveñuje otkrivanju i zaãtiti od vozaåa koji su skloni saobrañajnim nezgodama (recidivistima). postoje grupe ljudi koji su. broj nastradalih na sto milion vozilo kilometara itd. Prvi pokuãaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobrañajnih nezgoda (kako se to dogaœa?) 47 U treñoj fazi. prvi put je zapoåeto ublaæavanje rasta pokazatelja bezbednosti saobrañaja.4.000 stanovnika) i dalji razvoj saobrañaja.) rastu progresivno (bræe od linearnog rasta). ali na dobrovoljnoj osnovi. U reãavanje problema. Dalje se razvijaju teorija i praksa. ako vozila i putevi budu dobro projektovani (Engineering). u ovoj fazi sve viãe se istiåe znaåaj saobrañaja za razvoj druãtva. Sve viãe paænje se posveñuje struånoj analizi saobrañajne nezgode. Dakle. 47 SAD kao saobrañajno najrazvijenija dræava prve su uãle u ovu fazu. dok relativni pokazatelji (broj nezgoda na 100 hiljada stanovnika. skloni svim vrstama incidenata. otkrivanju njenih uzroka i odgovoru na pitanje “ZAÃTO?”. ukljuåuju se inæenjeri (projektanti puta i vozila) i psiholozi (oblikovanje – prilagoœavanje liånosti). ali nezavisno i izolovano. UVOD . porast broja vozila (od 250 do 500 motornih vozila na 1. Rezultat ukupnih napora bilo je ublaæavanje porasta broja saobrañajnih nezgoda. ali se ne shvata ozbiljnost negativnih efekata u saobrañaju.1.3. Do izraæaja dolazi teorija sklonosti. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja (saobrañaj ñe biti bezbedan). 1909) predviœaju se i osnovni uslovi za upravljanje automobilima. Zatim slede razvijene zemlje Zapadne Evrope. Oni se mogu otkriti i pre nego ãto uåestvuju u prvoj saobrañajnoj nezgodi. Japan i druge. 46 Sve viãe se problem bezbednosti saobrañaja priznaje kao znaåajan druãtveni problem (a ne samo problem pojedinca). do 1980/ 85) nastavlja se razvoj saobrañajnih potreba.) rastu degresivno (sporije od linearnog rasta). pa se nedovoljno ceni znaåaj bezbednosti saobrañaja.4. osposobljavanju vozaåa45 i kontroli saobrañaja. zbog svojih psihofiziåkih osobina. Dakle. ali i nagli porast broja nastradalih u njima (zbog veñih brzina). 46 Prema teoriji sklonosti. U tom smislu poåinje se pridavati velika paænja projektovanju vozila i puta. Prvi vozaåi u Srbiji su morali da provedu 6 meseci u automobilskim garaæama da bi izaãli na vozaåki ispit. 1. pored pravnika. ako ljudi budu dobro obuåeni (Education) i ako policija natera sve korisnike puta da poãtuju pravila saobrañaja (Enforcement). ali se moguñnosti reãavanja i dalje vezuju za pojedinca (tumaåi se nedostatkom veãtina ili nepoãtovanjem pravnih i moralnih normi). broj nastradalih u nezgodama itd. pa i saobrañajnim nezgodama. 45 U Prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilima (Pariz. Ovu fazu karakteriãu koordinirani napori da se smanje stradanja u saobrañaju. Apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda. koja zapoåinje ãezdesetih godina47 (od 1965/70. Uspostavljaju se prve nacionalne baze podataka o saobrañajnim nezgodama. 21 1.

standardi u pogledu bezbednosti vozila. P. Kao uzrok nebezbednosti u saobrañaju prihvataju se problemi i nesavrãenost sistema åovek–vozilo–okruæenje. Usaglaãavaju se definicije osnovnih pojmova (saobrañajna nezgoda. Naime. a posebno ulogu ljudskog faktora u nastanku saobrañajnih nezgoda. Zapoåinje sistemski pristup u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja. Kao osnovna ideja upravljanja odreœuje se smanjivanje – eliminisanje rizika iz saobrañajnog sistema. 22 . kao na primer: ograniåenja brzina. poginuli u saobrañajnim nezgodama itd. zakonsko ograniåavanje upotrebe alkohola za vozaåe itd. Korisnicima vozila se priznaje aktivna uloga u sistemu (vozaå). Otkriva se da su åeãñe zdruæene greãke vozaåa i drugih uåesnika. sve viãe se ukljuåuju saobrañajni inæenjeri. Ovako se struånjacima daju dobri argumenti za uvoœenje novih i menjanje postojeñih pravila saobrañaja. Prvi rezultati postiæu se u multidisciplinarnom istraæivanju i analizi uzroka saobrañajnih nezgoda. struåno se dolazi do najefikasnijih mera i modela zaãtite. narasle su do te mere da su postale jedan od centralnih problema razvoja saobrañaja (pa i ukupnog druãtvenog razvoja). Nekoliko teorija pokuãava da opiãe uticaj ponaãanja åoveka na bezbednost saobrañaja. kacige. Programirane akcije i napori polako dobijaju zaokruæenu formu i postaju sastavni deo saobrañajne politike. trebalo je oko 15 godina istraæivaåkog rada da bi zapoåelo uvoœenje obaveze da se u vozila ugraœuju sigurnosni pojasevi itd. Meœutim. razdvajanje motornog od ostalog saobrañaja. projektanta vozila i psihologa). ãto nailazi na otpor kod korisnika. teorijskih formulacija i modela koji koriste statistiåke analize. struånjaci saobrañajne medicine i primenjene statistike i matematike. Sve viãe paænje posveñuje se zagaœivanju æivotne sredine (bukom. Kao tipiåne kontramere pojavljuju se kombinovani modeli i ãeme za smanjivanje rizika u saobrañaju.Lipovac. sigurnosni pojasevi. Aktiviraju se pojedinaåne institucije i zaduæuju za prañenje pojedinih segmenata bezbednosti saobrañaja. Ãtetne posledice saobrañaja. pojave se samo opisuju i definiãu kao problem. Na osnovu empirijskih istraæivanja. nego njihove pojedinaåne greãke. sve viãe se nameñe potreba obazrivog i strpljivog koriãñenja vozila.48 Ovo povezivanje teorije i prakse je dovelo do toga da 48 Na primer. Shvatajuñi veliki raskorak izmeœu prirode åoveka i tehniåkih karakteristika vozila.) i nacionalne evidencije saobrañajnih nezgoda. Posebna paænja se posveñuje ljudskom faktoru. U reãavanje saobrañajnih problema (pored projektanta puta. izduvnim gasovima i drugim otpadnim materijama). Obazrivo se uvode zaãtitne mere u saobrañaju. Izuåavaju se samo “spolja vidljiva obeleæja pojava”. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Sve ozbiljnije se pokuãava (i uspeva) upravljati saobrañajem na putevima. Nove mere su obiåno restriktivne i/ili skupe. ovaj period karakteriãe fenomenoloãki pristup izuåavanju ãtetnih pojava u saobrañaju. U istraæivanjima se nameñe cost/benefit analiza s ciljem odgovora na pitanje “KAKO spreåiti nezgode?”.

Obuzdavanje relativnih pokazatelja (uz obavezan porast apsolutnih pokazatelja)50 je prihvañeno kao zakonitost i cilj kome se teæilo.. sa razvojem saobrañaja.000 stanovnika). nije sazrela svest o moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti. sve åeãñe su prisutni struånjaci primenjene tehnologije. nauåna znanja su se.4.49 Nastavlja se rast apsolutnih pokazatelja bezbednosti saobrañaja (broj nezgoda. Pored materijalnih posledica (ãtete. socijalno zagaœivanje æivotne sredine itd. 23 1. teorije komunikacija itd.1/3 gde su: D – broj nezgoda sa smrtnim ishodom. Meœutim. vezivala za pojedinaåne mere i probleme. Uzima se u obzir rizik u saobrañaju. u ovoj fazi se posebno ceni znaåaj saobrañaja. lekara i psihologa.) razvijaju teorije i modele bezbednosti saobrañaja. Struånjaci. u saobrañajnoj i ukupnoj razvojnoj politici druãtva. a sve viãe se prihvata i znaåaj bezbednosti saobrañaja. sociologije. R. Uspostavljaju se meœunarodne 49 U teoriji se razvijaju modeli za prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica koji polaze od pretpostavke da apsolutni broj nezgoda i njihovih posledica neminovno raste. Kao konaåni cilj definiãe se upravljanje ukupnim transportnim sistemom. Osobe koje upravljaju vozilom tretiraju se kao korisnici puta. Dakle. Zaãtitni sistem omoguñuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (sistem upravljanja) U åetvrtoj fazi (od 1980/85) i dalje raste broj vozila (preko 500 motornih vozila na 1. Saobrañajni fakultet. Baze podataka se prikupljaju sistematski i viãedimenzionalno. pa i veliki deo populacije prihvataju matematiåke modele o zakonitosti rasta broja nezgoda i njihovih posledica.). 50 Dragaå. patnja. P – broj stanovnika i N – broj registrovanih automobila Ovo se izuåavalo. gubici i troãkovi). Struånjaci najraznovrsnijih profila (pored inæenjera. UVOD . vrlo brzo se ispostavilo da njihov efekat nije trajan i beleæen je dalji rast ãtetnih posledica. sistemske analize. dokazivalo i ovakvom trendu se teæilo.51 1. 2 deo.4. Beograd. str. 3. Bezbednost saobrañaja.1. Posledice saobrañajne nezgode se analiziraju integralno. 51 Na primer. ali se smanjuju relativni pokazatelji (broj nezgoda na milion vozila. 1983. Saobrañaj i saobrañajni problemi postaju dominantni i prisutni u svim planovima. sve viãe se uvaæavaju nematerijalne posledice saobrañajnih nezgoda (bol. Mada su ovakvi napori dali dobre poåetne rezultate. a automobil kao potreba savremenog åoveka.). broj nastradalih itd. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja su primenjene mere sve viãe utemeljene na teoriji i istraæivanjima. broj nastradalih na 100 milion vozilo kilometara itd.0003P(N/P). tako da se ne ometa njegov razvoj. Izloæenost riziku se povezuje sa nebezbednoãñu u saobrañaju. sa naglaãenom potrebom za ujednaåavanjem definicija i baza. sa porastom broja stanovnika. Meœutim. najåeãñe.). a da se poboljãa bezbednost saobrañaja.4. sa porastom broja registrovanih vozila itd. a posebno porast broja saobrañajnih nezgoda. engleski nauånici su uoåili (i prihvatili kao nuænost) da broj nezgoda sa smrtnim ishodom raste po sledeñoj zakonitosti: D=0. regulisanje saobrañaja i transportni sistem u celini.

53 Ovi 24 . 54 Road safety is no accident (Broãura povodom svetskog dana zdravlja posveñenog stradanjima u saobrañaju. 1998). osnivaju se nacionalne. na osnovu neprekidnog i sveobuhvatnog prañenja stanja bezbednosti saobrañaja u dræavi i u svetu planiraju i predlaæu veoma ãiroke mere koje imaju cilj podizanje nivoa bezbednosti saobrañaja. New York. danas ljudi na putovanja troãe od 60 do 90 minuta dnevno i ovaj *troãak* se ne razlikuje bitno u afriåkim selima i evropskim gradovima. podaci su promovisani u Svetskom izveãtaju o katastrofama (World Disasters Report. oko 20 do 50 miliona je bilo povreœeno. Bezbednost saobrañaja uãla je. WHO. materijalni. u sve saobrañajne. Uspostavljaju se povoljniji ukupni odnosi izmeœu pojedinih grana saobrañaja (koje dræava nizom mera nameñe i odræava). CARE (baza podataka za zemlje ålanice EU) itd.18 miliona ljudi. a oko 5 miliona je doæivotno onesposobljeno. 1998. Oxford University Press Inc. International Federation of Red Cross and Crescent Societies.55 Problemi bezbednosti saobrañaja nameñu se kao prioritet u ukupnoj saobrañajnoj politici (pa i ãire). Prihvañeno je da se problemi bezbednosti saobrañaja mogu i preduprediti. poremeñaji na saobrañajnoj mreæi i sl. pa i multinacionalne nauåno-istraæivaåke ustanove. do tada neviœen. Tvorci saobrañajne politike shvataju da saobrañajne nezgode prete da omalovaæe sve koristi koje druãtvo ima od saobrañaja. godine odnele oko 30 miliona æivota. ekonomske i druge planove. a ne samo naknadno opisivati i tumaåiti. 52 Prema procenama MIT (Massachusetts Institute for Technology) i IIASA (International Institute for Ap- plied Systems Analysis).53 U toku 2002. P. Ove ustanove. vremenski i drugi gubici u saobrañaju mobiliãu na izgradnju i uåvrãñivanje stabilnih sistema zaãtite. u sudarima na putu poginulo je 1. 55 World Disasters Report.52 53 54 Procenjuje se da su saobrañajne nezgode do 1990. problemi u protoånosti saobrañaja.54 U toku 1990. 2004. popeti na treñe mesto. na velika vrata. Poslovi bezbednosti saobrañaja su maksimalno decentralizovani i dolazi do izraæaja lokalno upravljanje. april 2004). Kontramere se preduzimaju na mreæi. nauåni i struåni potencijal koji se profesionalno bavi problemima bezbednosti saobrañaja.).. Okuplja se. godine saobrañajne nezgode su se popele na deveto mesto na svetskoj listi uzroånika smrtnosti (prema izgubljenim godinama æivota). nedeljama ili mesecima. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Procenjuje se da ñe se do 2020. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama: IRTAD (baza podataka za zemlje OECD). 7. New Delhi. bezbednost saobrañaja postaje znaåajna stavka u dræavnim troãkovima (dræave trajno i povoljno reãavaju finansiranje bezbednosti saobrañaja). Ljudski. milioni su bili hospitalizovani danima. uz voœenje raåuna o ceni i ukupnim transportnim troãkovima (vremenski gubici. ali i u urbanistiåke.Lipovac.

koji se svode na dalji razvoj saobrañaja.200 54.100 40000 39.800 50. za 100% poveñan je broj registrovanih motornih vozila (sa 16 na 32 miliona).000 cilj za 2010: spasiti 25.000 2010 20000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Izvori: .800 34.57 Na teritoriji SR Nemaåke. prihvañen je stav da se bezbednoãñu saobrañaja moæe upravljati.6 hiljada teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama).300 60000 59.000 46. Godiãnji broj poginulih na putevima Evropske unije.000 25. 70. Ova istraæivanja i rezultati koji su postignuti nameñu potrebu da se iz temelja promeni stav o problemima bezbednosti saobrañaja. sa procenom plana smanjnja do 2010.400 55.000 36. njegovog opisivanja i tretiranja kao viãe zakonitosti (Boæije davanje). u teoriji. Umesto ranijeg prihvatanja problema.CARE (EU baze podataka o saobraæajnim nezgodama).100 55.nacionalni podaci.700 42.500 61.1. Sliåne rezultate postigle su i druge razvijene zemlje Zapada. a time i do porasta broja saobrañajnih nezgoda i svih njihovih posledica. UVOD .500 29. EU od 1990.900 70. U ovoj fazi menja se izneti stav i praktiåno pokazuje da je moguñe razvijati saobrañaj. 57 Danas neki autori ovo istiåu kao najznaåajniju ãtetnu posledicu saobrañaja.1 hiljadu). u periodu od 1972. do 1993.56 U ovoj fazi sve viãe se istiåe i socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa kao znaåajna posledica saobrañajnih nezgoda i ukupnog saobrañaja.300 66. . Istovremeno je broj teãko povreœenih u saobrañajnim nezgodama smanjen za oko 47 % (sa oko 92. 25 1. Godišnji broj poginulih lica u saobraæajnim nezgodama.300 46.700 30000 31. uz neprekidno smanjivanje broja i posledica saobrañajnih nezgoda (åak i apsolutnih vrednosti).400 41. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobrañaja Kao rezultat ovog novog pristupa reãavanju problema bezbednosti saobrañaja postiæu se neverovatni rezultati.4.1. do 2005.200 27.600 59. 56 Dugo je.200 50000 50.000 života evidentirani broj poginulih 80000 70000 55. bio opãteprihvañen stav da razvoj saobrañaja dovodi do poveñavanja intenziteta saobrañajnih tokova.4 na 48. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Slika 1. uz smanjivanje broja saobrañajnih nezgoda i svih negativnih posledica (u apsolutnim iznosima).400 49.5 na 4. u odnosu na strateãki plan. a za 90% poveñan je broj preœenih kilometara (sa 220 na 410 milijardi kilometara).900 43.700 37.500 56. a broj poginulih je smanjen za oko 57 % (sa oko 9.

Ciljevi su precizniji. OSNOVNI PREDUSLOVI ZA UPRAVLJANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se nekim sistemom uspeãno upravljalo. a napori za njihovo preduzimanje su veliki. Dakle. pojam nastradalih. tehniåki ispravna i bezbedna vozila itd. Meœutim. vizija su bezbedni putevi. pod pretpostavkom da se nastavi postojeñi trend. da se u narednih 5 godina smanji broj poginulih za 40%. Dakle. ako se ne preduzimaju nikakve mere). prognozu broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica.). pojam materijalne ãtete i dr. redefinisanje metodologije evidentiranja saobrañajnih nezgoda. da se u narednih 10 godina smanji broj nezgoda sa nastradalim za 50% i sl. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Dakle.Lipovac.). Æeljeno stanje u bezbednosti saobrañaja trebalo bi definisati za period od bar 5 godina. Danas je u toku usklaœivanje ovih postupaka na nivou Evrope. usaglaãavanje na nivou Evrope je preduslov za koriãñenje proverenih metodologija upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. da bi se upravljalo stanjem bezbednosti saobrañaja. bezbednost saobrañaja nije Bogom data i od nas nezavisna pojava. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA JE DRUÃTVENI FENOMEN KOJIM SE MOÆE UPRAVLJATI! 1. vremenski ograniåeni i obiåno definisani odreœenim vrednostima (na primer. Ovo moæe podrazumevati redefinisanje osnovnih pojmova (pojam saobrañajne nezgode.). P. Veoma je vaæno da sve zemlje svoj postupak prilagode postupku koji se primenjuje u zemljama Evropske unije. kako bi se mogli sagledavati ciljevi i efekti upravljanja. postojeñe stanje podrazumeva i prognozu razvoja pojave na osnovu postojeñeg stanja (na primer. Pri definisanju æeljenog stanja trebalo bi definisati vizije i ciljeve upravljanja. Pozitivni efekti ovih mera neñe se brzo uoåiti. pa i ãire. tj. neophodno je dobro poznavati postojeñe stanje. U svetu su razvijeni i precizno definisani postupci istrage saobrañajnih nezgoda i prañenja postojeñeg stanja. neophodno je: – poznavati postojeñe stanje. a u zavisnosti 26 . redefinisanje i striktno poãtovanje procedure uviœaja i razjaãnjavanja saobrañajnih nezgoda i sliåno. – definisati æeljeno stanje i – odabrati upravljaåke mere kojima ñe se postojeñe stanje pribliæiti æeljenom. U oblasti bezbednosti saobrañaja moæe se sliåno definisati pojam upravljanja. Vizije se definiãu bez vremenskih rokova i bez konkretnih vrednosti (na primer. Pri definisanju postojeñeg stanja neophodno je uoåiti i osnovne tendencije u razvoju pojave. kako bi se rezultati mogli uporeœivati i korektnije definisati æeljeno stanje. realno definisati æeljeno stanje i preduzimati mere da se postojeñe stanje pribliæi æeljenom.5.

u skladu sa usvojenom strategijom. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobrañaja od postojeñeg stanja. od opãtih prilika u zemlji i raspoloæenja da se ulaæe u ovu oblast. – poboljãavanje prikupljanja baze podataka i – primena prioritetnih mera i razvoj petogodiãnjeg Programa. tako da u 2000. UVOD . Strategiju bezbednosti saobrañaja (za period od 5 do 10 godina) bi trebalo da usvoji Parlament i zaduæi Vladu za sprovoœenje. Vlada bi trebalo da. u razvijenim zemljama. od dosadaãnjih rezultata u upravljanju. ostvare 50% manje poginulih i 40 % manje povreœenih nego 1985.1. imaju najbezbednije puteve u svetu. smanji ugroæenost stanovniãtva na 10 poginulih na 100 hiljada stanovnika godiãnje. odmah. tako da se njegovom realizacijom opravdaju uloæena sredstva i stekne samopouzdanje svih subjekata bezbednosti saobrañaja i druãtva u celini. Primera radi. Pri tome bi trebalo imati u vidu definisane ciljeve58 i odgovarajuñe efekte koji su postignuti u prvim fazama upravljanja. kao i efekata njihove primene u nekim zemljama u razvoju i na osnovu sopstvenih istraæivanja i iskustava. pripremiti nacionalnu politiku i strategiju bezbednosti saobrañaja. a zatim da zadræe pozitivan trend i u 2010. obuhvata sledeñe faze: – analiza postojeñeg stanja i definisanje prirode i veliåine problema. Do optimalnih upravljaåkih mera moæemo doñi na osnovu sagledavanja i sveobuhvatne analize strategija i programa bezbednosti saobrañaja u razvijenim zemljama. u ãto krañem periodu.5. cilj strategije u Australiji je da do 2001. bude manje od 400 poginulih i 37 hiljada povreœenih u saobrañajnim nezgodama. – formiranje radne grupe za istraæivanje i ocenu problema. – osnivanje drugih koordinacionih tela. donela konkretan Nacionalni izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja za period 1 do 2 godine i krenula sa njegovom realizacijom. finansijske i svake druge podrãke. Veoma je vaæno da se æeljeno stanje definiãe ãto realnije. kratkoroånih mera. cilj Ãvedske je da neprekidno smanjuju broj nastradalih. iskustva razvijenih i naãe specifiånosti. – razvoj zakonodavstva u ovoj oblasti (pravno utemeljenje NRSC). nacionalni program podizanja nivoa bezbednosti saobrañaja koji je razvijen u TRRL (London). – osmiãljavaçe programa hitnih. Pri tome bi trebalo imati u vidu preporuke UN. cilj Kanade je da u 2001. 27 1. Vlada bi. – osnivanje NRSC i obezbeœenje tehniåke. cilj Nizozemske je da u 2000. Svi subjekti bezbednosti saobrañaja bi donosili svoje programe i planove koji bi obuhvatali konkretizaciju mera i zadataka ãto im je postavila Vlada. Prvi korak koji bi trebalo preduzeti u bezbednosti saobrañaja bio bi struåno osmiãljavanje i usvajanje strategije i programa bezbednosti saobrañaja. 58 Na primer. sagledati stanje bezbednosti saobrañaja. a koji su UN prihvatile kao preporuku. – definisanje uloge i izvora finansiranja nacionalnog tela za bezbednost saobrañaja – NRSC (National Road Safety Council). imaju 25% manje nastradalih nego u 1985. formira struåni tim koji ñe.

nerazvijeni i zemlje u razvoju prolaze kroz prve faze u reãavanju problema bezbednosti saobrañaja.Lipovac. 1990). Krsto Bezbednost saobrañaja 1 1.6. Krajem 20. Preko 90% poginule dece u saobrañaju poginulo je u nerazvijenim i zemljama u razvoju. u periodu od 1970. poveñan broj preœenih kilometara za oko 50 % itd. beleæe se prva znaåajnija smanjenja broja nezgoda i nastradalih u njima. U Danskoj je. Istovremeno je poveñan broj motornih vozila u Japanu za oko 110 %. smanjen broj saobrañajnih nezgoda za 34% (sa 718 na 476 hiljada saobrañajnih nezgoda) dok je broj poginulih smanjen za 48% (sa 17 na 9 hiljada).3. 60 Statistics of Road Accidents in Europe and North America.5 hiljada saobrañajnih nezgoda godiãnje). Prema procenama londonske TRRL (Transport Road Research Laboratory. u Japanu je. u Japanu i Australiji ova stopa iznosi samo 1. a u Tabeli 1.6. prikazani su brojevi nastradalih u saobrañajnim nezgodama. a broj povreœenih smanjen za oko 39 % (sa 981 na 600 hiljada povreœenih). razvijene zemlje su uspele da promene trend u razvoju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica.60 kao i naconalnih izveãtaja61 mogu se pratiti efekti mera koje se preduzimaju u ovoj oblasti. Smrtnost u saobrañajnim nezgodama seli se “na jug”. P.000 vozila. do 1995. prvi put posle neprekidnog porasta.1. do 1980. poveñan broj vozaåa za oko 65 %.2. 1995. Æeneva. praktiåni rezultati. uz tendenciju daljeg porasta ovog procenta. Na dijagramu 1 prikazan je broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u nekoliko dræava. u periodu od 1970. POSTIGNUTI REZULTATI I STANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kao rezultat promene u shvatanju moguñnosti upravljanja i redefinisanja ciljeva upravljanja. praksa zemalja koje nisu shvatile ovaj zaokret i dalje je zaostajala. Dok je u Etiopiji zabeleæeno 192 poginula na 10. kao i doslednom sprovoœenju strategija bezbednosti saobrañaja. zabeleæeno smanjenje broja saobrañajnih nezgoda za oko 58 % (sa 20 na 8.59 S druge strane. od 1960. zemlje u razvoju na saobrañajne nezgode troãile su oko 53 milijarde dolara (godiãnje). Struktura nastradalih na “severu” i na “jugu” bitno se razlikuje. Osnovna obeleæja bezbednosti saobrañaja u odabranim zemljama Na osnovu zvaniånih izveãtaja koje objavljuju Ujedinjene nacije. 61 Na primer: White Paper on Transportation Safety in Japan. kojeg objavljuje IATSS (International Assocation of Traffic and Safety Sciences). Sliåno je i s drugim razvijenim zemljama. Posle trenda neprekidnog porasta broja nezgoda. S druge strane. posle neprekidnog rasta broja saobrañajnih nezgoda do 1965. veka u saobrañajnim nezgodama na “jugu planete” ginulo je preko 70% svih poginulih u nezgodama. ostvareni su znaåajni pozitivni. 28 . Ovi pozitivni rezultati prvenstveno se vezuju za najrazvijenije zemlje. a zatim i ka nerazvijenim. a u razvijenim zemljama ovaj procenat je oko 6%.9. U zemljama u razvoju oko 15% svih poginulih u saobrañajnim nezgodama su deca. uz tendenciju brzog rasta. ka zemljama u razvoju. 59 Na primer. 1. U Tabeli 1. Zahvaljujuñi neprekidnim (i sve obimnijim) istraæivaçima u oblasti bezbednosti saobrañaja. dat je pregled broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim u odabranim zemljama.

626 15.946 8975 8801 31.949 121. 1965.956 42.635 8 194 38. .117 213.641 37.930 98 243 18.812 7. do 2005.336 242. 2000. pokazale da se trend porasta broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica ne mora prihvatiti kao nuænost. 2005. na svojim primerima. 1975.223 Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska 17223 22396 26984 5920 5423 4128 278944 335509 316361 377610 337732 379235 327745 340043 388 003 382 949 339 310 14093 18289 15895 18233 21537 19609 22 798 23 001 15 514 156520 166093 173132 168383 163770 157786 161782 182. 44970 73255 51631 76968 49132 60376 46214 60758 46275 46338 38.390 154874 184302 183423 182294 15929 10337 12334 6790 11502 9155 7759 10175 Francuska 140232 141309 210754 228050 251192 241049 191096 162573 132.553 43472 5105 12537 54896 6561 16538 48817 18144 23729 9569 58883 9266 22662 57968 16636 28651 12644 62123 16047 24072 46643 52365 8784 49396 7848 54119 67803 15231 25649 36960 42348 44892 42. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Tabela 1.043 Jugoslavija Srbija SAD 2905 9669 20220 35948 39137 47762 14579 41642 47567 13165 15604 10528 12749 13373 12752 911350 931100 1190240 1344970 1239152 2074257 2241000 1900000 1855000 29 1.657 43.339 44.065 42.034 224. 1970.159 81234 101507 83 586 101 729 15929 16975 15.565 151 321 151 975 8.340 6.770 24302 23834 63473 115295 V.1.633 6. 2004.2. UVOD Jednostavnom analizom ovih pokazatelja moæe se zakljuåiti da su razvijene zemlje. 1985. dobro osmiãljenim sveobuhvatnim programima ovakav trend se moæe radikalno menjati.207 6. Naprotiv. 1990. Ukupan broj nezgoda sa nastradalim licima u odabranim razvijenim zemljama u periodu od 1955. 1980.373 7.029 22 891 21 706 7 865 58206 45110 48. Britanija 217000 271787 299229 267457 246286 257282 251424 265600 237.761 229.6. 1960. 1995.767 85.744 49. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska 17163 19932 12221 19782 11439 39144 60200 1955.126 54826 62446 50.

Naime. 1995. 1975. P. 1970. znaåe da se iz temelja menja stav o moguñnostima upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja.3. Dræava Austrija Belgija Kanada Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Italija Holandija Norveãka Portugalija Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska Turska V. kao posledica rasta saobrañajnih potreba i stepena motorizacije. 1960. 1965. u periodu od 1955. 2005. sedamdesetih godina (dok se ovakvi – novi trendovi nisu ustalili). 1990. Britanija Jugoslavija Srbija SAD 5752 1552 213 520 1501 902 992 1247 5226 556 8197 1926 310 641 1706 1036 1269 1552 6970 1044 605 498 8058 735 765 1010 1049 1208 1055 1955. 1485 828 1918 1097 1829 1392 2238 1544 2203 2346 6061 827 910 1742 2396 5461 690 551 1361 1801 4364 772 541 1391 1 210 976 768 1089 2925 582 441 498 396 331 379 5318 5400 1658 5625 987 224 1247 4442 440 409 1976 1 449 1 470 3960 634 649 8295 12150 15034 12996 12384 10447 10289 8 892 8 079 8400 1704 7130 1438 402 1875 4903 808 908 5477 5342 4142 1448 7906 9 454 7 503 1737 2 412 2 037 6621 7 020 6 649 1376 1 334 1 082 332 2321 2711 1877 6948 5749 5777 772 954 6317 5402 3 765 3 580 4992 1790 * 999 1048 572 591 12480 14406 15753 19193 14870 13041 760 931 1060 9511 2321 539 2676 4487 1172 1243 6054 6366 4241 1225 8537 1997 362 2262 5017 848 1209 4100 6239 5042 1648 8990 10208 2479 423 920 2802 1313 1304 2564 7952 1737 3181 560 1417 4197 1307 1694 3978 7499 3684 3336 841 43443 36688 36399 47089 52627 44525 51091 43825 Ovakve promene trenda u apsolutnom broju saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. 1980.Lipovac. do 2005. 1985. Kao osnovno dostignuñe upravljanja prihvatani su pozitivni trendovi u promeni relativnih pokazatelja (broj nezgoda i veliåina njihovih posledica u odnosu na broj registrova30 . Krsto Bezbednost saobrañaja 1 Tabela 1. 2000. bilo je opãteprihvañeno da apsolutni pokazatelji bezbednosti saobrañaja (broj saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica) moraju da rastu. Ukupan broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odabranim razvijenim zemljama.

Imajuñi ovo na umu. Pozitivna iskustva razvijenih zemalja u toku sedamdesetih. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1. Suãtinska razlika izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti bezbednosti saobrañaja S obzirom na to da nisu svi odmah shvatili suãtinu novog pogleda na upravljanje stanjem bezbednosti saobrañaja. Meœutim joã znaåajniji kriterijum za diferencijaciju je pogled na moguñnosti upravljanja u ovoj oblasti. znaåajno menjaju hipotezu o moguñnosti upravljanja stanjem bezbednosti saobrañaja i na drukåiji naåin (znatno oãtrije) definiãu ciljeve ovog upravljanja. .2. Dostignuti nivo bezbednosti saobrañaja je vaæan kriterijum za ovu diferencijaciju. odnosno da u saobrañajnim nezgodama ginu mladi. a posebno u toku osamdesetih i devedesetih godina.2. Danas je nivo bezbednosti sa31 1. U najboljoj poziciji su one dræave koje su sedamdesetih godina uspele da ostvare prve trajne rezultate i uspostave pozitivne trendove u razvoju ove oblasti.2. Sa Slike 1. odnosno ostvarena tendencija u prethodnom periodu. Uzroci smrti stanovniãtva u zavisnosti od starosti (izvor: Swedish National Road Administration). UVOD nih vozila ili u odnosu na preœenu kilometraæu). u prethodnih tridesetak godina doãlo je do veoma znaåajne diferencijacije u svetu.6. saobrañajne nezgode su najznaåajniji uzrok smrtnosti ljudi.6.1. 1. moæe se zakljuåiti da su saobrañajne nezgode najåeãñi uzrok smrti ljudi do 35 godine æivota.

njihova velika prednost je uspostavljen stabilan i sveobuhvatan sistem druãtvene organizacije koji garantuje zadræavanje pozitivnih trendova u razvoju bezbednosti saobrañaja. åak i ne evidentiraju saobrañajne nezgode kao posebne dogaœaje. 1995). kao i tzv. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 obrañaja u ovim dræavama znatno viãi. od 1960. Slika 1. S druge strane. U drugu grupu spada veñina zemalja u razvoju. Prihvañene 32 . u naåelu. U naåelu je prihvañeno da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. zemlje u tranziciji. ni prihvatile da je moguñe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Rezultat ovakvog stanja je katastrofalno stanje bezbednosti saobrañaja u ovim zemljama. ali nisu realizovale sistem upravljanja i – dræave koje su prihvatile moguñnost upravljanja i realizovale ovo upravljanje. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Takoœe se ulaæu napori da se uspostavljanjem sistema prañenja stvore prvi preduslovi za upravljanje u skoroj buduñnosti. ne razvijaju teoriju. Turska. U ovim dræavama razvija se teorijska misao ili se prenosi iz razvijenih zemalja. koje se nekontrolisano pogorãava sa naglim porastom stepena motorizacije. P.Lipovac. S obzirom na to da nisu. Turska spada u prvu grupu dræava koje. U prvu grupu dræava spadaju nerazvijene dræave i neke zemlje u razvoju. do sada. Neke nerazvijene zemlje. – dræave koje. Danas se razlikuju tri grupe dræava sa aspekta stanja bezbednosti saobrañaja: – dræave koje nisu prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Æeneva. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Ujedinjene nacije mnogo rade na tome da privole vlade ovih dræava da prihvate preporuku definicije saobrañajne nezgode (i drugih pojmova) i da poånu evidentirati i pratiti makar i najteæe saobrañajne nezgode. nisu uspele ni da zapoånu upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. niti teorijske modele i procedure. niti su zapoåele upravljanje. uz nepromenjen trend razvoja saobrañaja. ove dræave i ne pokuãavaju graditi sistem zaãtite. Ove dræave nemaju razvijenu teorijsku misao o bezbednosti saobrañaja.3. prihvataju da se moæe upravljati stanjem bezbednosti saobrañaja.

Meœutim. odnosno njihovom implementacijom. Zato je stanje u bezbednosti saobrañaja u ovim dræavama vrlo promenljivo i ne moæe se reñi da one uspeãno upravljaju ovim stanjem. Danas se ove ustanove osnivaju i kao multinacionalne ili ujedinjeno i kordinirano deluju u regionima i na kontinentima. ove nisu dostupne struånoj javnosti. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja su odreœene (vrlo ãarolike) definicije saobrañajnih nezgoda i drugih pojmova i ovi se evidentiraju i prate. Zaãtitni mehanizam bezbednosti saobrañaja ili nije ni formiran ili nije zapoåeo da funkcioniãe kao sistem. Ove zemlje. do 1990 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. u naåelu. SFRJ je spadala u drugu grupu dræava koje. da se moæe smanjivati. nije suãtinski shvañen znaåaj evidencija. Ove dræave nemaju nacionalna tela za bezbednost saobrañaja ili ova tela nisu na odgovarajuñi naåin formirana i nemaju moguñnost stvarnog upravljanja stanjem. Æeneva. nedovoljno se koriste i åesto su predmet nestruånog i pristrasnog tumaåenja. Vrlo snaæni nauåni instituti i ustanove okupljaju veliki broj nauånika iz razliåitih oblasti i usmeravaju njihov rad na razvoj teorije i modela bezbednosti saobrañaja. u duæem vremenskom intervalu beleæe se negativni trendovi: porast broja i posledica saobrañajnih nezgoda. SFRJ. Svako poboljãanje stanja u jednom periodu je sluåajno. UVOD . ali sa tendencijom rasta. Dijagram prikazuje broj registrovanih saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. 1995). do sada. Ne postoje ozbiljnije nauåne institucije koje bi se bavile razvojem teorije i modela. broj nastradalih i druge ãtetne posledice. Slika 1.1. Zbog njihove snage i vitalnosti. ove dræave nisu razvile zaokruæen zaãtitni sistem. pa se broj nezgoda i njihovih posledica koleba. ove ustanove neprekidno. Konaåno.4. Po pravilu “uspeãan period” smenjuje manje uspeãan (ãto se tumaåi nekim spoljnjim faktorima i viãom silom) ili vrlo neuspeãan period. od 1960. prihvataju da se moæe upravljati i pokuãavaju da upravljaju bezbednoãñu saobrañaja. nepristrasno i vrlo sveobuhvatno prate stanje bezbednosti saobrañaja.6. Meœutim. nisu uspele da trajno i kvalitetno upravljaju bezbednoãñu saobrañaja. åak i apsolutni broj saobrañajnih nezgoda. struåno 33 1. Ipak. struåno neprotumaåeno i ne garantuje stalnost. u treñu grupu spadaju dræave koje su prihvatile da se moæe upravljati bezbednoãñu saobrañaja.

Slika 1. Iz godine u godinu objektivno se prati. Kod nas skoro da ne postoje nauåne ustanove koje se sistematski bave izuåavanjem problema bezbednosti saobrañaja. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja formirana na svim nivoima imaju najznaåajniju ulogu u upravljanju stanjem bezbednosti saobrañaja. Pojedini. Zato nema prihvañene ni programe koji bi sistematizovali aktivnosti svih subjekata u ovoj oblasti. do 1993. Francuska je dobar primer dræave koja je uspela da. struåni autoritet (okupljaju i finansiraju sve nauåne potencijale u dræavi i okruæenju) i stabilnu finansijsku moñ i nezavisnost od trenutne izvrãne vlasti (ogromna sredstva od kazni. taksi goriva i sl. kao i potvrœene moguñnosti struåne prognoze i pouzdanih analiza “ÃTA AKO”. Ove dræave redovno donose. Nacionalna tela za bezbednost saobrañaja (saveti za bezbednost saobrañaja) nikad nisu bila shvañena. Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. P. Dræava nema prihvañenu politiku. ispravnog pogleda na moguñnost upravljanja bezbednoãñu saobrañaja jesu dugotrajni pozitivni rezultati i trendovi u smanjenju broja saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Tako je od 1975. niti realizovana na suãtinski korektan naåin. niti strategiju bezbednosti saobrañaja. 1995).5. Francuska. od 1960. u duæem vremenskom periodu. na nauånim osnovama zasnovane. Naãa zemlja je bliæa drugoj nego treñoj grupi dræava. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 251 na 137 hiljada godiãnje.Lipovac. politiåki. sve viãe se bave implementacijom razultata istraæivanja i njihovim prañenjem. slivaju se u fondove bezbednosti saobrañaja). vrlo vaæni subjekti pokuãavaju svojim ra34 . preispituje. usavrãava i popravlja rad svih subjekata bezbednosti saobrañaja. strategije i programe bezbednosti saobrañaja. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. Zaãtitni mehanizam nije zaæiveo kao sistem. Krajnji rezultat ovakvog. vrlo striktno ih sprovode i neprekidno preispituju i optimizuju. nemaju struåni. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 vode neprekidne projekte u najrazliåitijim oblastima bezbednosti saobrañaja. Ova tela imaju politiåki ugled (obiåno ih vode premijeri ili resorni ministri). Æeneva. niti finansijski autoritet. Stabilan zaãtitni mehanizam obuhvata najãire strukture i subjekte druãtva.

zaustavljen porast godiãnjeg broja saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. ukoliko krene putem kojim idu razvijeni. Koncept po kome nebezbedni uåesnici u saobrañaju finansiraju bezbednost saobrañaja human je.6. mnogo je lakãe opredeliti se za ulaganja u ovoj oblasti.6. Danska.6. 35 1. Izvori finansiranja su jedna od vaænih povoljnosti koja ide naruku realizaciji programa bezbednosti saobrañaja. 1995). Cena upravljanja bezbednoãñu saobrañaja Osmiãljavanje strategije bezbednosti saobrañaja i uspostavljanje prvih programa je skupo i premaãuje sva ranija pojedinaåna ulaganja. Danas. do 1993 (izvor: Statistics of Road Accidents in Europe and North America.3. saobrañaj moæe sam finansirati reãavanje saobrañajnih problema. a zatim je ovaj broj smanjen za oko 125 hiljada (godiãnje) u odnosu na vrednost pre 30 godina. upravlja bezbednoãñu saobrañaja. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobrañaja Slika 1. policija) i nadoknaditi pasivnost ostalih. zahvaljujuñi dosledno sprovoœenim programima bezbednosti saobrañaja. Primera radi u Francuskoj je. Dijagram prikazuje broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim. Tako je od 1970. Æeneva. do 1993. Meœutim. ogroman broj nastradalih i iznos godiãnjih materijalnih troãkova. Danska je dobar primer dræave koja je uspela da. u duæem vremenskom periodu. Naime. Naime. U svetu su posebno znaåajni sledeñi izvori: – kazne i sve takse koje su u vezi sa nebezbednim ponaãanjem su osnovni i najstabilniji izvor finansiranja bezbednosti saobrañaja. izvesne su ogromne uãtede koje ñe samo za nekoliko godina isplatiti sva ulaganja u sistem upravljanja. UVOD dom preuzeti ãire nadleænosti (na primer. od 1960.5 hiljada godiãnje. poãten i podræan od strane druãtvene zajednice.1. kada su u svetu veñ testirani programi bezbednosti saobrañaja i dali zadovoljavajuñe rezultate. ãteta i gubitaka obavezivali su da se neãto radikalnije preduzme. 1. ãto ne moæe trajno doprineti razvoju ove problematike. broj nezgoda sa nastradalim neprekidno smanjivan sa 20 na 8. . Neizvesnost rezultata bila je faktor koji je posebno optereñivao one koji su se prvi odluåili za ovakva ulaganja.

Saobrañajni fakultet. European Commission. M. a posebno u unapreœeçe bezbednosti puteva. – dræave iz posebnih fondova (koji su obiåno stvarani u oblasti saobrañaja i u vezi saobrañaja) finansiraju i usmeravaju poslove bezbednosti saobrañaja. 2002. stvaranje. International Federation of Red Cross and Crescent Societies. Grupa autora. R. knjiga 1. 356. i Boæiñ. 2005. Word Disasters Report. Beograd. str. 1999. str. Uvod u saobrañaj 1. Beograd. Beograd. str. Saobrañajni fakultet.. Saobrañajni fakultet. P. 208. Statistics of Road Accidents in Europe and North America. V. Uvod u saobrañaj 2. Beograd. Adamoviñ. Iz navedenih izvora mogu se vrlo brzo formirati snaæni fondovi koji ñe garantovati neprekidnu brigu. ali i ãire. M.Lipovac. 62 U nekim sluåajevima prodajna cena goriva znatno premaãuje osnovnu cenu koãtanja. 2000. Bezbednost saobrañaja 2. str. 240. Ekonomski fakultet. White Paper. Saobrañajni fakultet. prañenje i razvoj zaãtitnog mehanizma bezbednosti saobrañaja.. 1998. Time to decide. S. deo. Novakoviñ. 239. 2001. i Vujaniñ. Ekonomika saobrañaja. 1994. 157. M. Oxford University Press. 36 . 1993. – snaæna automobilska industrija finansira reãavanje problema u oblasti bezbednosti vozila. Æeneva. Automobilizam u Srbiji 1903-1933. Beograd. 368. Dragaå. Literatura Adamoviñ.. Najrazvijenije zemÿe iz cene goriva izdvajaju 30–35% u izgradçu i odræavaçe puteva. European transport policy for 2010.. str. str. Krsto Bezbednost saobrañaja 1 – cena pogonskog goriva je znatno optereñena potrebama saobrañaja62 i tako se posebno finansiraju troãkovi izgradnje i odræavanja puteva.

2.6. Izvori saobrañajnog prava 2. Predmet saobrañajnog prava 2.3. Pojam saobrañajnog prava 2. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju . Meœunarodne organizacije i udruæenja 2.2. SAOBRAÑAJNO PRAVO 2. Subjekti saobrañajnog prava 2.4.1.5.

praktiåna definicija saobrañajnog prava.).) Meœutim.e uveo jednosmerni saobrañaj u Rimu. njegove ãire okvire i pripadnost (oblast pravnih nauka). ali ima i znaåajnih specifiånosti.n. meœunarodno.n. privredno. u obligacionom pravu itd.e. u meœunarodnom pravu. Saobrañaj i regulisanje saobrañaja su zajedniåki imenilac za sve segmente ove oblasti. Za naãe potrebe izloæiñemo tri definicije saobrañajnog prava. Saobrañajno pravo predstavlja pravnu oblast (granu prava) koja reguliãe saobrañajne aktivnosti u druãtvu.n. godine p. Ovo je najkonkretnija. saobrañajno pravo ima i znaåajne specifiånosti. u upravnom pravu. POJAM SAOBRAÑAJNOG PRAVA Saobrañajno pravo se moæe definisati na razliåite naåine.1.) 39 2. Saobrañajno pravo je izvedeno iz klasiånih grana prava (upravno.1 Saobrañajno pravo ima sliånosti sa klasiånim granama prava.2. primat meœunarodnih izvora prava. Saobrañaj je visoko normirana oblast druãtvenog æivota 1 Prva pisana pravila saobrañaja spominju se joã u Hamurabijevom zakoniku. 2.. SAOBRAÑAJNO PRAVO . 3. zadræava obeleæja grana prava iz kojih je izvedeno i uvaæava opãta pravna naåela (sadræaj pravne norme. a posebno je bila æiva i izraæena zakonodavna aktivnost za vreme Rimske dræave od 761.. 1..e do 565. kao i predmet kojim se bavi (saobrañaj). Ovo je znaåajno i za policiju. Ova definicija naglaãava nauåni aspekt saobrañajnog prava (nauåna oblast). Saobrañajno pravo predstavlja oblast pravnih nauka koja izuåava optimalno regulisanje saobrañaja u druãtvu. u graœanskom pravu. Saobrañajno pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se reguliãu odnosi izmeœu subjekata u saobrañaju. godine p. godine p. Pravni odnosi u saobrañaju se prouåavaju i u drugim granama prava: u privrednom pravu.. u zavisnosti od ciÿeva i potreba. Ovo je konkretnija definicija i naglaãava praktiånu vrednost saobrañajnog prava. koja ñe se starati o doslednom sprovoœenju ovih normi. Prva pisana pravila saobrañaja nastala su iz obiåaja i navika koje su vremenom izgradili uåesnici u saobrañaju. ustavnost. . Za praksu je znaåajno zaokruæiti skup svih pravnih normi (izvora) koji usaglaãeno i u celini ureœuju odnose izmeœu subjekata u saobrañaju. koji je donet oko 2000. ova definicija sugeriãe da nisu jasne granice saobrañajnog prava.e (Julije Cezar je 50. te da se ono prepliñe sa mnogim drugim oblastima.. Sa druge strane. zakonitost itd. a naroåito za saobrañajnu policiju. godine n.

veoma je razvijena meœunarodna saradnja. agencija i drugih nevladinih organizacija. Krsto Bezbednost saobrañaja (na meœunarodnom i na unutraãnjem planu). u Æenevi i okuplja predstavnike veñine evropskih dræava/vlada. projekat E-puteva). Japana i Australije.2 Ova strategija. kao i predstavnike SAD. Putem preporuka vladama i nevladinim organizacijama radi na unapreœivanju 2 International Road Safety Strategy. Afrike i Amerike. izveãtaja radnih grupa i dr. MEŒUNARODNE ORGANIZACIJE I UDRUÆENJA U ovoj oblasti deluje veliki broj meœunarodnih i nacionalnih strukovnih organizacija i udruæenja. Osnovan je 1947. a zatim putem preporuka. Nevladine organizacije okupljaju predstavnike privrednika. Neke meœunarodne organizacije okupljaju jednovremeno predstavnike dræava ili vlada i predstavnike nevladinih organizacija. Danas okuplja predstavnike 47 dræava Evrope. 40 . Koordinira istraæivanja u oblasti saobrañaja. PRI. saobrañajno pravo ima i svoj specifiåan predmet (saobrañajna aktivnost). dokumenata utiåe na politike dræava i vlada u ovoj oblasti. naglaãen je primat normi meœunarodnog prava. do sada. a naroåito u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Konferencija evropskih ministara transporta (CEMT) je najznaåajnija vladina meœunarodna organizacija u oblasti svih vidova saobrañaja.3 preporuke i druge dokumente UN. predlaæe i podræava najznaåajnije meœunarodne projekte u saobrañaju (na primer.Lipovac. prvo nastaju norme meœunarodnog izvora prava. a u zavisnosti od toga kakav tretman je koja dræava dala tom udruæenju (meãovite organizacije). Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija (ECE UN) je regionalna organizacija UN i radi na realizaciji ciljeva UN u razliåitim oblastima. a zatim se preuzimaju i dalje razraœuju u unutraãnjim izvorima. 2 2. Paris. Meœunarodne organizacije mogu biti vladine i nevladine. primeni rezultata u praksi i ãirenju ideja bezbednosti saobrañaja ãirom sveta. ali se u primeni uvek moraju uzimati u obzir nacionalni. P. U nizu vaænih dokumenata. pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja. prati normativno regulisanje ove oblasti i aktuelne probleme. Vladine meœunarodne organizacije okupljaju predstavnike dræava ili vlada. Azije. Kanade. rezolucije. standarde. 3 Komitet je. 1947) koji priprema meœunarodne konvencije. Meœunarodna organizacija za preventivu (PRI) je jedna od najznaåajnijih meãovitih organizacija koja radi na unapreœenju preventive u saobrañaju na putevima. Daje doprinos nauåno-istraæivaåkom radu. Konaåno. 2000. pripremio preko 500 rezolucija. regionalni i lokalni faktori. rezolucija. sporazume. ali i drugi dokumenti PRI predstavljaju odliåan vodiå za sve koji se bave bezbednoãñu saobrañaja. posebno mesto zauzima Meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja na putevima koju je usvojio PRI i predloæio dræavama da rade na implementaciji.2. Komitet za unutraãnji transport (CTI) je organ ECE UN (osnovan u Æenevi.

za meœunarodni prevoz putnika. podstiåe i inicira najznaåajnije istraæivaåke projekte. SAOBRAÑAJNO PRAVO . sedam radnih grupa stalno prouåava probleme drumskog saobrañaja: grupa za pravna pitanja. Obe baze podræava OECD.6 Savet Evrope raspravlja teme iz razliåitih oblasti druãtvenog æivota. Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje (IVV) Meœunarodna putna 4 IRRD – International Road Research Documentation – predstavlja najznaåajniju bazu podataka o istraæi- vanjima u saobrañaju. tj. za spreåavanje saobrañajnih nezgoda. na primer. tako preuzima i primat u normativnom ureœenju ove oblasti. za bezbednost pojedinih grana saobrañaja. odnosno bezbednosti saobrañaja. pa i u vezi saobrañaja. pored SAD. Bavi se razliåitim pitanjima ekonomskog razvoja. Meœunarodna organizacija policije (INTERPOL).2. pa i u oblasti saobrañaja (standardi za vozila. palete itd. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Meœunarodne organizacije i udruæenja drumskog. 6 Srbija je primÿena u Savet Evrope kao naslednica dræavne zajednice SCG. puteve. prevoznike. za konstrukciju vozila i za fiskalna pitanja. Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila (FISITA). za glavne meœunarodne puteve. poãtovanje ISO standarda åesto je uslov za uåeãñe u meœunarodnom saobrañaju. Skupãtina EU je veoma znaåajna institucija koja okuplja predstavnike dræava – ålanica EU.4 meœunarodnu razmenu znanja i podataka itd. droge i saobrañajnu bezbednost (ICADUS). kontejnere. 41 2.svojih ålanova. Meœunarodni komitet za alkohol. Ovi standardi su obavezujuñi. Tako. 5 Grupe i komisije za saobrañaj. Svetska zdravstvena organizacija (WHO). Meœunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je vladina meœunarodna organizacija koja stalno usaglaãava i donosi meœunarodne standarde u razliåitim oblastima. za reæim u meœunarodnom drumskom prevozu. a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) najznaåajniju meœunarodnu bazu podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz (IRU) je nevladina organizacija koja okuplja predstavnike najznaåajnijih drumskih transportera i njihovih udruæenja. Najznaåajniji normativni akti koje donose nacionalni parlamenti inicirani su iz Skupãtine EU. Okuplja predstavnike 30 dræava. pa i bezbednosti saobrañaja. Koordinira saradnju izmeœu prevoznika i ãtiti interese prevoznika . podræava razliåite baze podataka. Meœu njima su: Svetska turing i automobilska organizacija (OTA). Meœunarodna organizacija ãefova policije (IFSO).2. Veoma je aktivno u pripremi i donoãenju propisa koji ureœuju prevoz. Za pojedine projekte postoje stalne i povremene radne grupe. vodnog i æelezniåkog saobrañaja.5 Savet Evrope je jedna od najstarijih institucija koja okuplja predstavnike preko 45 dræava. S obzirom na to da EU. a tesno saraœuje sa 70 drugih dræava.). Posebne grupe i komisije obraœuju teme u vezi saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu (IAATM). postaje lider u istraæivanjima u bezbednosti saobrañaja. Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa (IDBRA). Komitet ima tri potkomiteta za tri grane saobrañaja. za integralni transport itd. Pored navedenih organizacija postoji i veliki broj drugih koje aktivno rade u pojedinim segmentima saobrañaja i daju doprinos daljem razvoju saobrañaja.

Zatim je Rusija. aktivno uåestvovati u radu i stalno unapreœivati nacionalno zakonodavstvo u ovoj oblasti i saobrañaj uopãte. S jedne strane. a zatim je Rusija svoje ograniåenje podigla na 20 km/hat. prva pravila saobrañaja su se pojavila u 17. veoma znaåajno biti aktivan u ovim organizacijama. Na primer. Uspostavljanje i izmena saobrañajnih pravila je mnogo skupo i predstavlja privilegiju najbogatijih. danas. a s ciljem opãteg napretka i napretka svake zemlje pojedinaåno. sporazuma. protokola. a posebno uslova za oduzimanje ili suspenziju vozaåkih dozvola. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 federacija (IRF). Rusija je najpre ograniåila brzinu na 13 km/hat. Ovom konvencijom prvi put su usaglaãena 7 Intersantno je naglasiti da je ograniåenje brzine bilo jedno od prvih uvedenih pravila. – unapreœenje meœunarodnog prevoza i prevoza opasanih materija itd. – ujednaåavanje sistema kazni za saobrañajne prekrãaje. ne poznaje granice. veka inovirala i izmenila svoja pravila. Velika je korist od delovanja navedenih i drugih meœunarodnih organizacija. rezolucija itd. – organizovanje i koordinacija nauånoistraæivaåkog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja. Meœunarodna unija za javni transport (UITP).7 Vrlo brzo je shvañeno da nema smisla uspostavljati posebna nacionalna pravila. Zato je.). Posebni zadaci ovih meœunarodnih organizacija su: – usaglaãavanje i pripremanje svih meœunarodnih izvora prava (konvencija. SAD su ograniåile brzinu na 12 milja/h.Lipovac. saobrañajna pravila se uspostavljaju na osnovu veoma dugotrajnih i skupih istraæivanja i nauånih dostignuña u oblasti saobrañaja. – definisanje usaglaãenih uslova za obuku kandidata i polaganje vozaåkih ispita. u åemu posebnu ulogu imaju meœunarodne organizacije. i u tom periodu slabog meœunarodnog saobrañaja. Druga zemlja koja je uspostavila svoja pravila saobrañaja bila je SAD (1896). Zato je 1909. u Rusiji. Rezultate ovih makroistraæivanja i sagledavanja pojedinih iskustava kasnije koriste svi. primetna je potreba usaglaãavanja pravila. – usaglaãavanje i stalno podizanje kriterijuma i tehniåkih normativa koje moraju da ispunjavaju vozila. veku. Meœunarodna automobilska federacija (FIA). – unapreœivanje i stalno usaglaãavanje minimalnih uslova koje bi trebalo da ispunjavaju putevi. saobrañaj. poåetkom 20. ali i u okruæenju. Dakle. 42 . a posebno bezbednost saobrañaja. Delovanje meœunarodnih organizacija je sve znaåajnije: obuhvata sve viãe oblasti i ureœuje ih sve detaljnije. P. Meœunarodna motociklistiåka federacija (FIM). pratiti njihov rad. Trebalo bi napomenuti da postoji veoma mali prostor za suverenitet u oblasti saobrañaja i da se on vremenom sve viãe suæava. u Parizu odræana meœunarodna konferencija na kojoj je usvojena prva Meœunarodna konvencija o putovanju automobilima. Danas se najveñe i najbogatije dræave udruæuju kako bi zajedniåki finansirale projekte bezbednosti saobrañaja. pa je oåigledan interes svih da unaprede saobrañaj u svojoj zemlji. S druge strane.

Obiåno se usaglaãavaju i usvajaju meœunarodne konvencije i sporazumi na osnovu iskustava i najrazvijenije prakse. . zakoni koji reguliãu organizaciju saobrañaja. Sa druge strane. serija pravilnika. ali ne odreœuju subjekte–nosioce obaveza.3. niti sankcije. Meœunarodni izvori predstavljaju osnovu za unutraãnje izvore saobrañajnog prava. Izvori saobrañajnog prava 2.1. normativni akti organa lokalne samouprave (gradske – 43 2.3. rezolucije. Sve manje vode raåuna o razlikama izmeœu dræava. direktive i preporuke. pa se deli na: drumsko saobrañajno pravo. Tako se sve viãe smanjuju razlike izmeœu nacionalnih zakonodavstava i obezbeœuje stalno unapreœivanje i razvoj normativnog regulisanja saobrañaja. 2. bilateralni i multilateralni sporazumi. saobrañajno pravo prati obeleæja grana saobrañaja. a posebno bezbednost saobrañaja. Polaze od nauånih dostignuña. odluka i uredbi i sl. podzakonskih akata na nivou dræave. jednoznaåno tumaåenje poslovnih klauzula itd. pomorsko pravo. primenjivañe se odredbe meœunarodnog izvora. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava sve viãe jednoobrazno reguliãu saobrañaj. nadleænosti i sankcija. zakoni koji reguliãu poslovne odnose u saobrañaju. Unutraãnji izvori saobrañajnog prava Unutraãnji izvori saobrañajnog prava su: ustav koji definiãe dræavno ureœenje i okvire normativnog regulisanja saobrañaja. a zatim se sa njima usaglaãavaju nacionalna zakonodavstva. IZVORI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Izvori saobrañajnog prava se mogu podeliti na meœunarodne i unutraãnje izvore. PTT pravo i vazduhoplovno pravo. rezultata istraæivanja. ujednaåeni uslovi rada. Srbija je bila potpisnica ove konvencije. SAOBRAÑAJNO PRAVO pravila saobrañaja i usvojeni simbolni sistem saobrañajnih znakova koji i danas postoji. Meœunarodni izvori saobrañajnog prava Meœunarodni izvori saobrañajnog prava su: meœunarodne konvencije (viãe nego kod drugih grana prava). sporazumi transportera.3. odreœuju opãte uslove poslovanja. Kada se jednom prihvate. meœunarodni izvori saobrañajnog prava postaju deo unutraãnjeg prava. postojeñe prakse. meœunarodni standardi. zakoni koji reguliãu bezbednost saobrañaja. Meœunarodni izvori su veoma åesto potpuni: obuhvataju sve osim organizacije. meœunarodni protokoli. æelezniåko saobrañajno pravo.2. Za naãe potrebe najznaåajnije je drumsko saobrañajno pravo.3. nivoa tehniåko-tehnoloãkog razvoja saobrañaja i razvoja meœunarodnih odnosa. mada u to vreme nije imala razvijen motorni saobrañaj. 2.2. Ukoliko se neki unutraãnji izvor saobrañajnog prava razlikuje od meœunarodnog izvora.

gde je spadala i Srbija. – Meœunarodna konvencija o slobodi tranzita (Barcelona. prate i u potpunosti uvaæavaju meœunarodne izvore koje je dræava ratifikovala. ubrzo se pristupilo zakljuåivanju novih meœunarodnih ugovora. protokoli. 1926). doktrina. vozaåe. Najvaæniji izvori koji se odnose na puteve su: – Deklaracija o izgradnji velikih puteva za meœunarodni saobrañaj (Æeneva. septembar 1950). ne pristupe meœunarodnim konvencijama tog vremena.8 8 “Sluæbeni list FNRJ”. 44 . mogli grupisati na one koji se odnose na puteve.3. – Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol o drumskoj signalizaciji (Æeneva.Lipovac. Klasiåni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava nastali su poåetkom proãlog veka. organa i organizacija (a posebno onih koji obavljaju saobrañajne poslove u ãirem smislu). 1949). uredbe i sl. 1921). ugovori. najvaæniji meœunarodni izvori drumkog saobrañajnog prava bili su: – Meœunarodna konvencija o putovanju automobilom (Pariz. Krsto Bezbednost saobrañaja opãtinske odluke. opãta pravna naåela. oktobar 1909). a zatim ubrzo posle toga donesu i svoje unutraãnje propise. 2. sporazumi. akti preduzeña. koji se i danas primenjuju. precedenti i sliåno) koje je zakljuåila naãa zemÿa ili je istima naknadno pristupila i koje su ratifikovane (prihvañene u zakonskoj proceduri od strane nadleænog zakonodavnog organa naãe zemlje). Sve bi smo ih. 12/60. – Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju (Pariz. akti). U drumskom saobrañaju se u manjoj meri nego u drugim granama. za naãe potrebe. P. – Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington. 11. uzanse. 1926). – Meœunarodna konvencija o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz. To nije bio razlog da te zemlje. primenjuju drugi izvori (meœunarodni obiåaji. 16. pre nego ãto su se u nekim zemljama pojavili i automobili. Dodatak. Meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava 2 Najvaæniji formalni meœunarodni izvori drumskog saobrañajnog prava su meœunarodni ugovori (meœunarodne konvencije. 15. decembra 1943). Usled naraslih potreba savremenog drumskog saobrañaja. br. sudske odluke i uåenje najpoznatijih struånjaka meœunarodnog prava). Unutraãnji izvori saobrañajnog prava. automobile i one koje reguliãu ekonomske odnose u meœunarodnom drumskom saobrañaju (ugovori o prevozu). Istorijski gledano.3.

U vezi sa vozaåima i posadama vozila. 1. pravila koja se primenjuju u saobrañaju na putevima (saobrañajna signalizacija. 4/91. Izvori saobrañajnog prava 9 – Evropski sporazum o dopuni konvencije o saobrañaju na putevima otvorene za potpisivanje 8. 19. zaustavljanje. 10 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. br. odredbe o peãacima i vozaåima. najvaæniji je Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzjamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila (Æeneva. 30/74. 1968). br.3. saobrañaj na putu i na raskrsnici.13 – Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila. avgusta 1960). 13. br. stupio na snagu 10. br. . zvuåna i svetlosna upozorenja. 13/57. uslove koje treba da ispune automobili i prikolice da bi bile prihvañene u meœunarodnom saobrañaju (idetifikacija i ispravnost vozila). 13/57). br. koju je Jugoslavija bila ratifikovala 1957 (“Sluæbeni list FNRJ” – dodatak. 20. decembar 1957. stupio na snagu 5. SAOBRAÑAJNO PRAVO Konvencija o saobrañaju na putevima (Beå. septembar 1949. mimoilaæenje. 1. 15. novembra 1968. 1926). decembra 1943) i Konvencija o drumskom saobrañaju (Æeneva. zakljuåeni su: – Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavlja meœunarodne drumske prevoze – AETR (Æeneva. – Dopunski sporazum o putnim oznakama (1973) itd. ratifkovana i objavljena (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori br. jul 1970. 8/77. 15 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. sadræi: definicije saobrañajnih termina. 8. br. 14 “Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. brzina vozila. maj 1971. Stupanjem na snagu ove konvencije prestale su da vaæe u odnosima izmeœu strana ugovornica: Meœunarodna konvencija o automobilskom saobrañaju i Meœunarodna konvencija o drumskom saobrañaju (Pariz.2. preticanje. 6/78). juna 1979). 11 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. 16 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. 8/59. br. maja 1977. januara 1976). 45 2. mart 1958)16 itd. 5/62.11 – Evropski sporazum o putnim oznakama (Æeneva. 12 “Sluæbeni list FNRJ” – Dodatak. manevrisanje vozilima. br. osvetljenje vozila).12 – Meœunarodna konvencija o putnoj signalizaciji (Beå.9 koja kao najvaænije odredbe. godine – stupio na snagu 7. novembra 1968).10 – Protokol o drumskoj signalizaciji. pristupilo 58 dræava. odredbe o vozaåima automobila (vaænost vozaåkih isprava) i uslove koje treba da ispune bicikli i mopedi da bi bili prihvañeni u meœunarodnom saobrañaju. 9 Konvencija je stupila na snagu 21.14 – Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola – APC. zatim Konvencija o interameriåkom regulisanju automobilskog saobrañaja (Vaãington.15 U odnosu na motorna vozila. u Beåu (Æeneva. 3/78. Konvenciji je do kraja 1999. 13 “Sluæbeni list SFRJ”.

Zato nije sluåajno ãto veñina evropskih zemalja (ali i ãire) prate dokumente EU i svoje nacionalne izvore prava usaglaãavaju. odluke i standarde nacionalnog znaåaja. – Evropski sporazum o meœunarodnom prevozu opasne robe – ADR (30. Danas Evropska Unija igra posebnu ulogu u meœunarodnom regulisanju mnogih oblasti druãtvenog æivota. pa i saobrañaja. velikom i dobro organizovanom aktivnoãñu organa EU u ovoj oblasti. Ovo se moæe objasniti velikom ekonomskom snagom zemalja ålanica EU.3. mada formalno nisu ålanica EU. 46 . – akte organa lokalne samouprave i – akti preduzeña. Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava Unutraãnji izvori drumskog saobrañajnog prava su brojni i prema organima koji su ih doneli mogu se podeliti na: – zakone. maj 1955). organa i organizacija koji se bave drumskim saobrañajem. Sve viãe autora prihvata da se krajem proãlog veka formirala posebna grana prava – pravo EU.Lipovac. 2 2. – Meœunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera – CSC (2. – Sporazum o meœunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz – ATP (1. pravilnike. – Uredba po kojoj ñe se izraœivati norme po kojima ñe se graditi pojedine vrste puteva (1912). Krsto Bezbednost saobrañaja Meœunarodni prevoz putnika i robe je pravno ureœen meœunarodnim izvorima: – Konvencija o ugovoru o meœunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga – CVR (1. Dokumenti meœunaronih organizacija sve se manje razlikuju od dokumenata EU. januar 1962). Posmatrano kroz bliæu istoriju. finansira i koordinira najznaåajnija istraæivanja u saobrañaju (i bezbednosti saobrañaja) i rezultate ovih istraæivanja primenjuje u svojim pravnim normama i u praksi. kakva je naãa. decembar 1972) itd. septembar 1957). Ovo je posebno znaåajno za male i ekonomski slabe dræave. septembar 1970). teænjom evropskih zemalja ka sve åvrãñoj integraciji itd. mart 1973). velikim meœunarodnim uticajem EU. – Konvencija o ugovoru za meœunarodni prevoz robe drumom – CMR (19.4. P. koncentracijom i dobrom organizacijom nauåno-istraæivaåkog rada u svim oblastima (pa i u oblasti bezbednosti saobrañaja). Uticaj institucija EU premaãuje granice EU. – Sporazum o specijalnim vozilima pokvarljivih namirnica i njihovoj upotrebi za meœunarodni prevoz nekih od tih namirnica (15. najznaåajniji naãi nacionalni (unutraãnji) propisi su: – Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). EU inicira. uredbe.

19 “Sluæbeni list SRJ”. U vezi s aktuelnim (vaæeñim) unutraãnjim pravnim izvorima u oblasti drumskog saobrañaja. lokalni organi vlasti i organi unutraãnje kontrole u preduzeñima. SAOBRAÑAJNO PRAVO . 48/94 i 42/98. donet je i veliki broj podzakonskih opãtih akata (pravilnika. br.21 – Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. br. – Republiåki / pokrajinski zakoni o bezbednosti saobrañaja na putevima koji su doneti na osnovu proãirene nadleænosti ovih druãtveno-politiåkih zajednica posle donoãenja Ustava SFRJ od 1974. 63/88. 67/93. 13/93. 21 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. br. ali i sloæene poslove nadzora nad sprovoœenjem propisa.20 – Zakon o putevima (Republike Srbije). Sloæena organizacija bezbednosti saobrañaja i mnoãtvo subjekata zahteva i visok stepen koordinacije i saradnje. koja imaju za cilj njegovo bezbedno odvijanje. 47 2. br. 18 “Sluæbeni glasnik SRS”. 46/95. 41/94 i 28/96. – Uredba o saobrañaju na javnim putevima (1950). 28/91. a u skladu sa ovlaãñenjima iz istih. – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (1974). 53/82. Ti propisi (izvori) su: – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (SFRJ). 24/ 94. razlikujemo: materijalno-pravne odredbe propisa (koje ureœuju naåin odvijanja saobrañajne aktivnosti) i formalno-pravne odredbe (kojima se ureœuju nadleænosti organa za sprovoœenje). Predmet regulisanja posebnih zakona u drumskom saobrañaju su: bezbednost saobrañaja. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”.3. br. 53/93. 60/98 i 5/99. 50/88. republiåki organ nadleæan za unutraãnje poslove. 15/84. Izvori saobrañajnog prava – Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1914). obrazaca i sliåno) kojima se detaljnije ureœuje naåin sprovoœenja pojedinih odredbi zakona.22 Pored Zakona. br. 67/93 i 48/94.18 – Zakon o meœunarodnom prevozu u drumskom saobrañaju. 20 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. 52/91. 34/92. 53/93. 21/90 i “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”.2. – Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (1965). Materijalno-pravni propisi u oblasti drumskog saobrañaja su oni propisi kojima je ova oblast ureœena. odnosno kojima su propisana pravila ponaãanja uåesnika u saobrañaju na putevima. 17 “Sluæbeni list SFRJ”. javni putevi i obavljanje prevoæenja. itd.19 – Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju (Republike Srbije). 46/91. uputstava. Najznaåajniji nadleæni organi i institucije u oblasti bezbednosti drumskog saobrañaja su: republiåki organ nadleæan za poslove saobrañaja. 80/89. 5/86. – Uredba o zaãtiti javnih puteva i bezbednosti saobrañaja na njima (1929). br. 26/95. 29/90.17 – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (Republike Srbije). – Naredba uprave grada Beograda o javnom saobrañaju (1924). 22 “Sluæbeni list SRJ”. br. odluka.

– korisnici prevoza – u toj ulozi javljaju se graœani. Navedena tri predmeta saobrañajnog prava jako je teãko razdvajati. Na primer. organi i dr. Saobrañajno pravo detaljno ureœuje odnose izmeœu svih uåesnika prevoza.Lipovac. Podrazumeva optimalno ureœenje saobrañajne aktivnosti tako da se obezbedi odvijanje saobrañaja uz minimalne ãtetne posledice. putnika i primaoca. kondukter. – treña lica – koja stupaju u pravne odnose povodom vrãenja saobrañaja. a posebno prava i obaveze prevoznika. 44/91 i 87/92. kao fiziåka i pravna lica.5. poãiljaoca. (putnici. 48 . primaoci). Organizacija saobrañaja podrazumeva ureœivanje organizacije saobrañajne aktivnosti. Za nas je posebno znaåajno ureœivanje nadleænosti.4. utvrœene su Zakonom o ministarstvima.). bezbednost saobrañaja ñe umnogome zavisiti od naåina kako smo uredili poslovne odnose u saobrañaju i organizaciju saobrañaja itd. niti vrãe prevoz. Bezbednost saobrañaja predstavlja najkompleksniji predmet saobrañajnog prava. stjuardese.. odgovornosti i ovlaãñenja policije u bezbednosti saobrañaja. 7/91. P. PREDMET SAOBRAÑAJNOG PRAVA 2 Kao predmet saobrañajnog prava mogu se definisati: – poslovni odnosi u saobrañaju – organizacija saobrañaja i – bezbednost saobrañaja. veñ oba23 “Sluæbeni glasnik Republike Srbije”. Krsto Bezbednost saobrañaja Nadleænosti organa unutraãnjih poslova. poãiljaoci. 2. SUBJEKTI SAOBRAÑAJNOG PRAVA Kao najznaåajniji subjekti saobrañajnog prava mogu se istañi: – prevoznici – åije je karakteristiåno obeleæje da obavljaju prevoæenje u svojstvu preduzeña (za prevoz) ili kao graœani uz naknadu. 8/91. – subjekti koji vrãe usluge u oblasti saobrañaja koje nisu prevoæenje u osnovnom smislu – nisu saobrañajno osoblje. 2.. preduzeña. a naroåito vrlo sloæenih nadleænosti i ovlaãñenja u saobrañaju. jer su meœusobno isprepletani. br. – saobrañajno osoblje (vozaå. Poslovni odnosi u saobrañaju se odnose na poslove prevoza ljudi i prtljaga i poslove prevoza stvari. kao i ureœivanje odnosa policije i drugih subjekata.23 Zakonom o unutraãnjim poslovima i Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima.) – åije su duænosti i prava regulisani saobrañajnim upravnim pravom osobenim za pojedine grane saobrañaja. mada nemaju direktnog udela u obavljanju saobrañaja (oãteñeni u saobrañajnoj nezgodi koji nisu uåestvovali u saobrañaju i sl.

obavezama iz saobrañajnog prava. Ukoliko se odnosi izmeœu ugovornih strana ureœuju i posebnim ugovorom. zdravstvene ustanove i sl. zastupniãtva.). Pruæanje usluga u okviru saobrañajne aktivnosti moæe da se posmatra u odnosu na saobrañajne poslove u uæem (prevoæenje ljudi i roba – tovara i prenos saopãtenja) i ãirem smislu (prateñi poslovi – ãpedicije. koji je u obavezi da izvrãi prevoz i korisnika usluge. – organi i organizacije ovlaãñeni da upravljaju infrastrukturom – ovlaãñeni zakonom da upravljaju infrastrukturom – najåeãñe putevima (npr. policija. Ovim zakonima ureœeni su obligacioni i drugi odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u drumskom saobrañaju. Zakonom je posebno predviœeno da se prevozilac ugovorima ne moæe: 24 Pantazijeviñ. Mada je uloga policije u organizaciji poslova bezbednosti saobrañaja vrlo velika. Prevoznik je duæan da izvrãi prevoz u skladu sa naåelima dobrog privrednika. SAOBRAÑAJNO PRAVO .. onda taj ugovor mora biti u skladu sa Zakonom. organi za saobrañaj itd. javna preduzeña ili privredna druãtva. Pruæanje usluga prevoza je posao zakljuåen izmeœu davaoca usluge (prevoznika). poslovi osiguranja i sliåno).). uzansama i drugo.24 Ugovori o saobrañajnim poslovima su sliåni sa drugim graœansko – pravnim ugovorima. 213. 1994.6..). Bezbednost 25 Videti Zakon o ugovorima o saobrañaja. (na primer. VÃUP. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju vljaju poslove saobrañaja u ãirem smislu (poslovi ãpedicije. zastupniãtvo. 2.25 – posebnim ugovorima stranaka i – poslovnim obiåajima. izdavanja isprava za saobrañaj. Ukoliko neka odredba nije u skladu sa Zakonom – primenjivañe se zakon.). niti moæe zameniti aktivnosti drugih subjekata. direkcija. S. agencijski poslovi itd. Dakle. – preduzeña. auto-ãkole. 49 2. Obaveze u prevozu se ureœuju: – zakonom. predstavniåki i agencijski poslovi. Prevoz u drumskom saobrañaju se obavlja na osnovu Zakona o prevozu i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. preduzeña za odræavanje puteva. uz odreœene osobenosti koje su svojstvene saobrañaju kao privrednoj grani. Samo odgovorno i struåno obavljanje posla od strane svakog subjekta i koordinacija njihovog delovanja mogu stvoriti uslove za bezbedno odvijanje saobrañaja. POSLOVI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAÑAJU Uopãte o prevozu u drumskom saobrañaju. skladiãtenje. osiguranja.6. prevozu u drumskom saobrañaju (17). brojni subjekti saobrañajnog prava vrãe odreœene poslove i zaduæeni su za pojedine aspekte odvijanja saobrañaja. registracija vozila itd. str. – dræavni organi – koji imaju zakonska ovlaãñenja u vezi odvijanja saobrañaja. ona nije dovoljna. kontrole i upravljanja saobrañajem.2. privredna druãtva organizacije i organi sa odreœenim javnim ovlaãñenjima u saobrañaju (preduzeña za tehniåki pregled.. koji plaña odreœenu naknadu za izvrãenu uslugu.

– ruåni prtljag – stvari koje se mogu uneti u putniåki prostor vozila. Pored navedenih pojmova i izraza. relaciji. a izuzetno i samim ulaskom u vozilo. a koje putnik sam åuva. mesto istovara itd. – korisnik prevoza – lice koje na osnovu ugovora sa prevoziocem. osnovni sadræaji ugovora Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobrañaju je konsesualan. – putnik . jer naglaãavaju kvalifikovanu odgovornost prevozioca za svaki prevoz i spreåavaju da on ucenjuje ili prevari korisnike usluge koji su zainteresovani za uslugu prevoza i pristali bi da. Zakon predviœa pojmove: imalac prava. – vozilo – svako vozilo koje se koristi u izvrãenju ugovora. – naruåilac prevoza – lice koje. mesto polaska. trenutno. Ova ograniåenja su veoma znaåajna. ne vode raåuna o moguñim ãtetnim posledicama. na osnovu ugovora o prevozu lica ili po opãtim uslovima o prevozu putnika. 2. Prevoz putnika i prtljaga Zakljuåivanje ugovora. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 – osloboditi (delimiåno ili potpuno) odgovornosti koju Zakon propisuje. relaciji i naknadi za prevoz. odnosno zakljuåen je kada se obe strane sporazumeju o prevozu. P. Forma ugovora je razliåita. U linijskom prevozu ugovor se smatra zakljuåenim kupovinom karte. ukljuåujuñi i prikolicu. – poãiljalac – lice koje. mesto ugovora. koja je sastavni deo vozila. primi stvar predatu na prevoz. zavisno od toga da li je u pitanju linijski ili vanlinijski prevoz. – osloboditi tereta dokazivanja koji je predviœen zakonom (prebacivati teret dokazivanja sa prevozioca) i – predvideti ograniåenja odgovornosti prevozioca koja bi bila povoljnija od onih koja Zakon predviœa. U prevozu u drumskom saobrañaju koriste se pojedini izrazi i pojmovi i to: – prevozilac – lice koje na osnovu ugovora prevozi lica i stvari u drumskom saobrañaju. u svoje ime.lice koje na osnovu ugovora ima pravo da koristi prevoz.Lipovac. – primalac je lice ovlaãñeno da u mestu opredeljenja.1. zakljuåuje sa prevoziocem ugovor o prevozu lica. 50 . mesto utovara.6. U slobodnom prevozu ugovorne strane se dogovaraju o prevozu. na osnovu ugovora. – prtljag – stvari koje putnik ima pravo da nosi sa sobom (u prevozu putnika). a za raåun drugog lica. stiåe odreœena prava ili preuzima odreœene obaveze u vezi prevoza. predaje stvari na prevoz. ceni i drugim elementima i o tome sklapaju poseban ugovor o prevozu. mesto opredeljenja.

on ima pravo na povrañaj prevoznine. U vanlinijskom prevozu putnika.6. Vozna karta je dokaz o zakljuåenju ugovora u linijskom prevozu. ukoliko prevoz kasni. niti da ometa druge putnike. Putnik je obavezan da plati naknadu za prevoz – prevozninu (voznu kartu i prtljaænu kartu). prevozilac moæe ugovoriti prevoz ovih putnika. teãko pijanstvo i sl.2. sa odreœenim pravima i obavezama koji su utvrœeni ugovorom ili zakonom. a posebno ne sme da ometa prevozioca u izvrãenju obaveza prema drugim putnicima. u vreme i na naåin kako je ugovoreno. Prevozilac je duæan da preveze prtljag. zadræati samo administrativne i dr. moguñe je ugovoriti i posebne uslove. Ukoliko putnik boluje od zarazne bolesti. Vozna karta moæe da bude izdata na ime ili na donosioca. Prevozilac ñe. primereno vrsti i duæini putovanja. U sluåaju neispunjenja uobiåajenih uslova prevoza primenjuje se zakon. zbog zaãtite drugih putnika. Pored uobiåajenih uslova prevoza. i to: ruåni prtljag (u putniåkom prostoru) bez posebne nadoknade. On ne sme da naruãava javni red i mir u toku prevoza. U sluåaju prekida putovanja. a u odnosu na posebne uslove primenjuje se ugovor i zakon. Putnik ima pravo da odustane od prevoza.). a prtljag (u prostoru za prtljag) uz nadoknadu. uz posebnu nadoknadu. u ovom sluåaju. Prevozilac ima pravo da odbije prevoz putnika bez obaveze vrañanja prevoznine u sluåajevima kada je putnik oåigledno nesposoban za prevoz (zbog bolesti) ili ako ometa izvrãenje obaveza prema drugim putnicima ometa prevoz (nasilniåko ponaãanje. onda ñe mu se vratiti celokupan iznos prevoznine (bez moguñnosti zadræavanja troãkova). povratak u mesto polaska ili povrañaj dela prevoznine. prevozilac je duæan da ga åuva ili poveri treñem licu na åuvanje (o troãku putnika). tako ãto obezbedi posebne uslove zaãtite. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju Prava i obaveze prevozioca i putnika Obaveza je prevozioca da ugovorne obaveze izvrãi relacijom. Pri tome je obavezan da obezbedi uslove udobnosti i higijene. SAOBRAÑAJNO PRAVO Ugovor o prevozu moæe da bude zakljuåen izmeœu prevozioca i putnika ili izmeœu prevozioca i naruåioca prevoza (kod vanlinijskog prevoza). Meœutim. Za primljeni prtljag prevozilac je duæan da izda prtljaænu kartu. prevozilac moæe odbiti da ga prevozi. Meœutim. Ukoliko je izdata na ime ne moæe se prenositi na druga lica bez saglasnosti prevozioca. Putnik se pojavljuje kao korisnik prevoza. Ukoliko ovo blagovremeno najavi prevoziocu (2 sata pre poåetka putovanja). . putnik ima prvo da zahteva nastavak putovanja drugim saobrañajnim sredstvom. obiåno se zakljuåuje formalni ugovor i on sadræi elemente koji su delovi svakog ugovora. 51 2. Ukoliko putnik iz bilo kog razloga ne preuzme prtljag. pa putnik zato odustane od prevoza. troãkove (do 10%). Predmet ugovora je prevoz putnika uz naknadu.

teret odgovornosti prebacio sa prevozioca na putnika. u skladu sa zakonom. – za zakaãnjenje ili prekid putovanja putnika. – za telesno oãteñenje. po putniku. teret dokazivanja je na putniku. odnosno 1. on se moæe osloboditi od odgovornosti i naknade ãtete. naknada ãtete se plaña u zakonom propisanim iznosima. u SRJ su za ãtete nastale u toku prevoza bili utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara: – za smrt putnika.000 nemaåkih maraka. takva odredba ne bi proizvodila pravno dejstvo. oãteñenja zdravlja ili povrede putnika koji su nastali u toku prevoza. na zahtev putnika. P. Ovaj put je teret dokazivanja na prevoziocu. onda sud moæe odrediti i iznose naknada za ãtete veñe od zakonom ograniåenih. Prevozilac moæe da se oslobodi od obaveze naknade ãtete samo ako dokaæe da je ista priåinjena radnjom putnika ili usled viãe sile (radnjom koja se nije mogla izbeñi ili otkloniti). Na primer.Lipovac. dok se putnik nalazio u vozilu.000 nemaåkih maraka. Dakle. pada na prevozioca. – ãtete usled zakaãnjenja ili prekida putovanja i – ãtete nastale usled oãteñenja ili gubitka prtljaga i drugih stvari koje su uz potvrdu predate na prevoz. Krsto Bezbednost saobrañaja Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu putnika i prtljaga Ãtetni dogaœaji koji mogu nastati u prevozu putnika su: – ãtete usled smrti. Konaåno. Ukoliko dokaæe da ãtetu nije prouzrokovao namerno ili krajnjom nepaænjom. Meœutim. Njegova odgovornost je objektivna i kvalifikovana. 52 2 . do 61. u tom sluåaju prevozilac moæe promeniti cenu karte. po putniku. ulazio ili izlazio iz vozila. Ukoliko putnik dokaæe da je prevozilac izazvao ãtetu namerno ili krajnjom nepaænjom. zavisno od stepena krivice prevozioca. do 730 nemaåkih maraka. U suprotnom. Teret dokazivanja odgovornosti. Za priåinjenu ãtetu prevozilac odgovara po zakonu i po odredbama ugovora koje su u skladu sa zakonom. Postoji ugovorna i vanugovorna odgovornost za priåinjenu ãtetu. do 365 nemaåkih maraka po jednom prtljagu.460 maraka po putniku i – za gubitak ili oãteñenje ruånog prtljaga. ugovorom. Åak i ako bi se. ako prevozilac dokaæe da je ãteta nastala viãom silom ili greãkom putnika. do 182. Moguñe je. U tom sluåaju. – za gubitak ili oãteñenje prtljaga. do dvostrukog iznosa prevoznine. zakonodavac je predvideo tri razliåita sluåaja odgovornosti prevozioca: – po pravilu se primenjuje princip ograniåene odgovornosti (prevozilac nadoknaœuje iznose do zakonom odreœenih ograniåenja). da se u prtljaænu kartu unese i veñi iznos od Zakonom predviœenog. naknada moæe biti i veña.

2.6. onda se ne moæe pozivati na princip ograniåene odgovornosti. Prevozilac ima najviãe moguñnosti da utiåe na bezbednost prevoza. Rokovi teku od dana saznanja. Sa druge strane. ukoliko putnik ne dokaæe da je ãteta nastala krivicom prevozioca. zakonodavac predviœa ekstremne sluåajeve kada se odstupa od podrazumevane odgovornosti. ograniåenja (do stvarnih iznosa ãteta koje je dokazao putnik).2. Zato se smatra da je on uvek kriv (kriv je i kad nije kriv). Tako se ãtiti prevozilac – spreåava se uniãtavanje prevozioca zbog jedne velike ãtete koja mu se desila. niti spreåiti. zakonom predviœenih. na osnovu usmenog ugovora poãiljaoca i prevozioca. a iskljuåeni sluåajevi u kojima bi putnik ili prevozilac bili zainteresovani za stvaranje ãtete. zakonodavac ãtiti putnika i bezbednost saobrañaja.6. Prebacujuñi odgovornost na prevozioca. osim kada on dokaæe suprotno. Za ruåni prtljag prevozilac obiåno ne odgovara. izdaje samo potvrda ili drugi dokument koji prati robu u prevozu (zakljuånica. Najåeãñe se. prevozilac nadoknaœuje stvarne iznose ãteta koji mogu biti i veñi od zakonom propisanih ograniåenja i – u sluåaju dejstva viãe sile ili greãke putnika (prevozilac dokazuje da nije imao moguñnosti da ãtetu spreåi ili smanji) prevozilac se moæe potpuno osloboditi odgovornosti. 53 2. Zaãto su predviœena ova tri sluåaja naknada ãtete. prevozilac se smatra kvalifikovanim za poslove prevoza. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju – u sluåajevima namere ili krajnje nepaænje (dokazuje putnik). 15 dana za zakaãnjenje ili prekid putovanja. Ovako je onaj ko najviãe utiåe na prevoz i najviãe zainteresovan da taj prevoz bude bezbedan. Naime. pa prevozilac dokaæe da to nije mogao predvideti. u SRJ (Srbiji) su propisani sledeñi rokovi: 6 meseci za smrt ili telesno oãteñenje. Tako je obuhvañena i odgovornost putnika i ovaj stimulisan da pomogne bezbednom prevozu. otpremnica i sliåno). uobiåajeno se primenjuje (podrazumeva se) princip ograniåene odgovornosti . on prisvoji ili dozvoli da nestane prtljag). Zakonom su odreœeni i rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete. Prevoz robe Formalni i neformalni ugovori Ugovor o prevozu stvari zakljuåuje se izmeœu poãiljaoca i prevozioca. To znaåi da se ne saåinjava ugovor u posebnoj (pismenoj) formi. ukoliko putnik svojom greãkom izazove ãtetu ili ãteta nastane dejstvom viãe sile. 30 dana za gubitak ili oãteñenje prtljaga. onda se prevozilac moæe delimiåno ili åak potpuno osloboditi odgovornosti. Primera radi. Ovaj ugovor je najåeãñe neformalan.2. Sa druge strane. Prvo. u sluåaju da prevozilac krajnjom nepaænjom ili namerno izazove ãtetu (na primer. SAOBRAÑAJNO PRAVO . Konaåno. U ovom sluåaju sud moæe odrediti i naknade veñe od.zakonodavac je ograniåio iznose ãteta.

smeãtaja tereta u vozilo i dr. Zakljuåenje formalnog ugovora je u interesu prevozioca. Obaveza poãiljaoca je da prevoziocu saopãti specifiåna svojstva stvari koja su znaåajna za prevoz (a prevozilac ne mora da ih poznaje) i da plati prevozninu. To je dokaz da je sklopljen ugovor o prevozu i da je stvar primljena na prevoz. preveze i preda primaocu robu koju je primio na prevoz. Pojam i sadræaj tovarnog lista Tovarni list je isprava o zakljuåenom ugovoru o prevozu i dokaz da su stvari primljene na prevoz u drumskom saobrañaju. a istovar primalac. Tovarni list je formalni ugovor o prevozu stvari koji se izdaje pri prijemu stvari na prevoz. u sluåaju ãtetnog dogaœaja lakãe regulisala naknada ãtete. Na ugovore o prevozu u drumskom sobrañaju. Krsto Bezbednost saobrañaja 2 Meœutim. osim u pomorskom. Forma tovarnog lista nije posebno propisana. Tovarni list sadræi tri grupe podataka: podatke koje popunjava prevozilac. utvrœena Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju. Tovarni list se zakljuåuje u tri primerka: prvi primerak za prevozioca. izdavanjem tovarnog lista. ãto znaåi da ima sva prava nad robom (da traæi vrañanje robe. kako bi se. Tovarni list se zakljuåuje u svim granama saobrañaja. Dakle. 26 Videti “Sluæbeni list SRJ”. gde se zakÿuåuje teretnica. podatke koje popunjava poãiljac robe i dopunske podatke. da robu proda itd. pored opãtih pravila obligacionog prava. 54 . Vreme trajanja utovara i istovara je od znaåaja kod raåunanja vremena eventualnog zakaãnjenja. P. poãiljalac raspolaæe robom u toku prevoza. ali se uglavnom koriste formulari koje je preporuåila Meœunarodna organizacija drumskih vozara (IRU). da promeni krajnju destinaciju. Po pravilu. Kada poãiljalac utovara robu. br. vrãenje utovara i istovara robe Obaveza prevozioca je da. U ostalim sluåajevima u principu utovar vrãi poãiljalac. a posebno kako bi dokazivao propuste poãiljaoca. vaæe i posebna. U sluåaju izdavanja prenosivog tovarnog lista pravo raspolaganja robom u prevozu se moæe drukåije urediti.26 Prevoz robe i ostalih stvari ili tovara vrãi se uz naknadu.Lipovac. zakon je definisao i sluåajeve kada se mora ili moæe zakljuåiti poseban. 26/95. drugi za poãiljaoca i treñi prati robu do primaoca. Utovar i istovar robe u linijskom prevozu vrãi prevozilac.). prevozilac potvrœuje da je ugovor zakljuåen i da je robu primio na prevoz. onda je duæan da se pridræava uputstava prevozioca u pogledu naåina utovara. da promeni relaciju. formalni ugovor o prevozu stvari – tovarni list. ugovorenim ili najpovoljnijim putem. da promeni primaoca. o åemu ñe kasnije biti reåi. Obaveze prevozioca i poãiljaoca. ukoliko ugovorom nije drukåije predviœeno.

Njime. – podaci o vozilu.2. troãkovi. posebnom izjavom (indosamentom). koliåina. kada poãiljalac daje posebno uputstvo o åuvanju i rukovanju stvarima. Zato prenosivi tovarni list ima karakter hartije od vrednosti. uputstvo o carinjenju). zakon je predvideo koja prava raspolaganja stvarima u prevozu se mogu prenositi. – odaci o stvarima (opis.6. – pisak isprava koje se prilaæu. SAOBRAÑAJNO PRAVO . 2. U tom sluåaju. – rok prevoza. veñ onaj ko donese prenosivi tovarni list. – pouzeñe. i to: – u meœunarodnom saobrañaju. – kod prevoza stvari sa specifiånim svojstvima. Prenosivi tovarni list Prenosivi tovarni list je vrsta tovarnog lista kojim poãiljalac (indosant. Zakon predviœa kada se izdaje tovarni list. robom u prevozu ne raspolaæe poãiljac. napomena da je izdat prenosivi tovarni list.). primalac i dr. Prenosiv je samo onaj tovarni list koji kao takav utvrde sporazumno poãiljalac i prevozilac. posebna vrednost stvari.prenosilac). – kod prevoza opasnih i drugih stvari za koje je posebnim propisom predviœeno da se mogu prevoziti samo pod posebnim uslovima. 3. – podaci o primaocu. Dopunski podaci su: – zabrana pretovara. a na ostala dva primerka. – podaci o prevoziocu. poãiljalac sebi uskrañuje pravo da u toku prevoza menja delove glavne obaveze (relacija. – podaci o poãiljaocu. prenosi na drugo lice (indosataru) zakonom odreœena prava raspolaganja stvarima. uputstvo o rukovanju. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju 1. Prevozilac bi trebalo da popunjava sledeñe podatke: – mesto i datum sastavljanja. Åesto se izdaje 55 2. – naåin utvrœivanja koliåine. Dakle. Na prvom primerku tovarnog lista se nalazi klauzula da se radi o prenosivom tovarnom listu. jer neka posebna svojstva stvari nisu bila poznata prevoziocu ili on nije bio duæan da zna za njih i – uvek kada to zahteva prevozilac ili poãiljalac. – roãkovi koje preuzima poãiljalac. Poãiljalac popunjava podatke koji se odnose na: – mesto i datum utovara. Prenosivi tovarni list se izdaje na ime ili na donosioca. – uputstvo o osiguranju.

a teret dokazivanja je na prevoziocu. do 1/3 prevoznine. Rokovi za podnoãenje zahteva za naknadu ãtete su 60 dana za ãtetu u prevozu stvari (30 dana za zakaãnjenje).5. P. neprohodnost prvobitno ugovorenog puta. ukoliko poãiljalac u tovarni list ne unese podatke o specifiånim svojstvima stvari ili unese netaåne podatke o stvarima koje se prevoze. White book. Kçiga 6.. Dujkoviñ. niti izbeñi. i 2. Sliåno kao u prevozu putnika. Beograd. Saobrañaj i telekomunikacije (75 multilateralnih meœunarodnih konvencije). a posebno u sluåaju nepredviœenih problema u prevozu (dugo åekanje na carini. CEMT (2002). 2 Ãtetni dogaœaji – odgovornost i naknada ãtete u prevozu robe U prevozu stvari mogu nastati sledeñi ãtetni dogaœaji: – gubitak stvari. 57/309. prevozilac se ne moæe pozivati na zakonom ograniåene iznose. iznosi nadoknada za ãtete u prevozu stvari su ograniåeni zakonom. European Conference of Ministares of Transport. Za ãtete nastale u toku prevoza stvari.. 2000.Lipovac. do 18 nemaåkih maraka po bruto kilogramu. Zemun. Resolution adopted by the General Assembly. O ovome odluåuje sud.). Primera radi. Dakle. Literatura Pantazijeviñ. Meœunarodni ugovori. – delimiåno ili potpuno oãteñenje stvari i – zakaãnjenje u prevozu. Global Road Safety Crisis. 2000. Todoroviñ. Tako se obezbeœuje lakãa manipulacija sa stvarima. Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. bolest æivotinja koje se prevoze i sl. VÃUP. S. Krsto Bezbednost saobrañaja prenosivi tovarni list na prevozioca. Tom 1. 1994. Beograd. zakonom su utvrœeni iznosi do kojih prevozilac moæe da odgovara. K. International Road Safety Strategy. U sluåaju da je ãteta nastala kao posledica namere ili krajnjeg nemara i nepaænje prevozioca (ãto dokazuje poãiljalac). Bezbednost saobrañaja. Committee of Deputies. 56 . Predavaça iz bezbednosti saobrañaja. V. kvarenje robe. VÃUP. PRI. Lisabon. Sluæbeni glasnik. Zemun. u SRJ su utvrœeni sledeñi limiti: – za gubitak ili oãteñenje stvari.2003. – za sluåaj zakaãnjenja u prevozu stvari. 29.. åime se deo svojinskih prava nad stvarima prenosi na prevozioca. P. Lipovac. Safety Strategies for Rural Roads in Europe – draft Recommedatrions. sam snosi odgovornost u sluåaju da ovo izazove ãtetni dogaœaj.. Prevozilac moæe izbeñi odgovornost samo ako dokaæe da je ãteta nastala kao posledica svojstva stvari koja mu nisu bila poznata (poãiljalac ga nije upoznao sa specifiånim svojstvima) ili zbog viãe sile koju nije mogao predvideti. VÃUP.

2002. 125 final. 2002. ETSC. 2000. Centrres for Desease Control and Prevention. 2000. Brussels. 125 final. WHO. Lisabon. 2001. SAOBRAÑAJNO PRAVO . World Disasters Report. Poslovi prevoza u drumskom saobrañaju National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice.2. 2001. Past. 1977. Brussels. A Strategic Road Safety Plan for the European Union. COM.6. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. Present and Future Road Safety Work in Ecmit. CEMT/CS(2000)7/PROV. pri. Sluæbeni list FNRJ Sluæbeni list SFRJ Sluæbeni glasnik SR Srbije Sluæbeni glasnik Republike Srbije 57 2. 2000. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. 2000. Brussels. National Strategies for Advacing Child Predestrian Safety. 2000. COM. ETSC. A Strategy for EU Transport Research. National Centre for Injury Prevention and Control.

6. Teorije saobrañajnih nezgoda 3.2. Nauåne metode i metodologija 3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja 3.1.8.7. Bezbednost saobrañaja kao nauåna disciplina 3.5. Metode bezbednosti saobrañaja 3. Nauka i saobrañajna nauka 3.3. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju .3.4. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja 3.

Nauka je skup svih znanja o odreœenoj temi. Svaka nauka koristi dostignuña ostalih nauka i svoje rezultate ugraœuje u sveukupni fond znanja. Metode razvijene u jednoj nauånoj oblasti koriste se za reãavanje problema u drugim nauånim oblastima. druãtvene nauke su deo istog sistema nauka koji se bavi prouåavanjem odnosa u ljudskom druãtvu. Uslovno izdvajanje nauka je rezultat potrebe da se odredi osnovni predmet istraæivanja i metode koje se preteæno koriste. Naime. ali i svi drugi koji uopãtavaju svoja i tuœa iskustva. Doprinos nauci daju nauåni radnici. Konaåno . javila se potreba za grananjem nauke. str. 3. NAUKA I SAOBRAÑAJNA NAUKA Da bi se uspeãno izuåavala bezbednost saobrañaja. Uvod u saobrañaj 1. Tehniåke nauke su deo istog sistema koji se bavi prouåavanjem tehniåkih aspekata proizvodnog procesa. odrediti njen predmet. niti nezavisne jedna od druge. a ne celovit sistem. Pri tome ovo grananje bi trebalo shvatiti uslovno. Znanja se mogu razliåito sistematizovati u nauåne oblasti i nauåne discipline. a ne da se izoluje jedan deo znanja. Beograd. 61 3.3. Specijalizacija podrazumeva da se nauka sve viãe grana i 1 Adamoviñ. nisu potpuno posebne. metode i praktiåne ciljeve. neophodno je ãto korektnije definisati ovu nauånu oblast.. Nauka je jedinstven funkcionalan sistem objektivnih ljudskih saznanja. Sa porastom ljudskih znanja. Svaka nauka predstavlja samo deo sistematizovanih znanja. Saobrañajni fakultet. M.1 To je sistematizovan skup znanja o objektivnoj stvarnosti do koga se doãlo primenom priznatih nauånih metoda istraæivanja. 1999.1. Danas postaju sve znaåajnije dve osobine nauke: specijalizacija i interdisciplinarnost. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . do odreœenog istorijskog trenutka. Pre se moæe reñi da je sistematizovanje znanja u pojedine nauke samo uslovno. Nauka se stalno unapreœuje i razvija. tehniåke i druãtvene nauke. ove nauke viãe ne predstavljaju celovit funkcionalan skup svih znanja. Ova meœuzavisnost i preklapanje pojedinih nauånih oblasti i nauånih disciplina su sve izraæeniji. predmet istraæivanja ili metode svojstvene jednoj nauci. Prirodne nauke åine deo opãteg sistema nauka koji se bavi prouåavanjem prirodnih zakona i pojava. Danas je najåeãña podela na prirodne.

s druge strane. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 specijalizuje. sa jedne i ãtetnih posledica saobrañaja. tehniåkih i druãtvenih nauka. spajanjem i meœusobnim proæimanjem delova prirodnih. Nastala je kao potreba da se specijalizuju znanja koja se odnose na veoma vaæan predmet nauke (saobrañaj).2 ona je veoma razgranata i dalje se grana i razvija. BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA KAO NAUÅNA DISCIPLINA Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja izuåava meœuzavisnost izmeœu saobrañajnog i drugih procesa u druãtvu. tehnologija i organizacija prevoza (tehniåke nauke). ali i kao rezultat interdisciplinarnog pristupa izuåavanju ove pojave. eksploatacija i odræavanje saobrañajnih sredstava. a posebno porast znanja koja se odnose na saobrañaj uslovio je izdvajanje posebne – saobrañajne nauke. saobrañajno pravo. druge se svrstavaju u druãtvene. saobrañajna pedagogija. bezbednost saobrañaja itd. porast opãtih znanja. saobrañajna logistika. 2U pravom smislu reåi. 62 . regulisanje saobrañaja. Razvoj saobrañaja. tehniåkog i druãtvenog stanoviãta. tehniåko-tehnoloãke uslove prevoza. javni gradski prevoz. organizacija prevoza. Takva je i bezbednost saobrañaja. pa i na primeru saobrañajne nauke. s ciljem optimizacije saobrañajnog procesa i smanjivanja ãtetnih posledica. projektovanje saobrañaja. saobrañajna psihologija. Ona je nastala izdvajanjem. treñe u prirodne. Meœutim. P. Izuåava i pokuãava otkriti zakonitosti nastanka ãtetnih posledica saobrañaja. Teãko je reñi da li saobrañajna nauka pripada prirodnim. 3.2. Danas se u okviru saobrañajne nauke izdvajaju nauåne discipline: tehnologija transporta. uslove i posledice saobrañajne aktivnosti (druãtvene nauke). planiranje saobrañaja. saobrañajna geografija. Ova dva procesa se mogu analizirati na mnogim primerima. teorija saobrañajnih tokova. druãtvene okvire. veñ obuhvata segmente dve ili sve tri grupe nauka. druãtvenim ili tehniåkim naukama. veñina nauånih disciplina saobrañajne nauke se ne moæe svrstati ni u jednu grupu. upravljanje saobrañajnim procesima. saobrañajna istorija. saobrañajna nauka je nastala tek posle Drugog svetskog rata. Posebno obuhvata delove nauka koji se odnose na prirodne zakone kretanja tela kroz razliåite sredine (delovi prirodnih nauka).Lipovac. Dok se neke discipline saobrañajne nauke mogu svrstati u tehniåke nauke. Interdisciplinarnost podrazumeva da se pojave i procesi moraju prouåavati svestrano: sa prirodnog. Saobrañajna nauka (nauka o saobrañaju) predstavlja podsistem opãteg sistema nauka koji sistematizuje i dalje razvija sva znanja o saobrañaju i u vezi sa saobrañajem. Bezbednost saobrañaja pripada saobrañajnoj nauci. ekonomika saobrañaja. Saobrañajna nauka je nastala u procesu preraspodele predmeta izuåavanja starijih nauånih oblasti i disciplina. Mada je saobrañajna nauka veoma mlada.

saobrañajnog prava itd. izduvnim gasovima i otpadnim materijalima koji potiåu iz saobrañaja).1. kao retko koja druga nauåna disciplina. ni u pogledu predmeta izuåavanja. tehniåkog regulisanja saobrañaja se uvaæavaju u bezbednosti saobrañaja. postaju sve znaåajniji. saobrañajne psihologije. organizaciji saobrañaja ili nekoj drugoj disciplini. psihologije liånosti. negativni socijalni uticaji saobrañaja. saobrañajne nezgode su. iscrpljivanje prirodnih resursa i zagaœivanje okoline (bukom. åovek je pre svih drugih negativnih efekata. integralnog transporta. ekologije itd. dostignuña bezbednosti saobrañaja integriãu se i uveliko koriste u navedenim nauånim disciplinama. ali i najãire javnosti. a posebno znanja iz matematike. 63 3. ili ove discipline pripadaju bezbednosti saobrañaja.3.3. organizacija i eksploatacija saobrañaja. Predmet i ciljevi bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja nije nezavisna. zauzimanje æivotnog prostora. znanja u vezi kretanja i zaustavljanja. menadæmenta i upravljanja. Tu spadaju saobrañajne nezgode sa svim lako merljivim posledicama. U uæem smislu. predmet bezbednosti saobrañaja vezuje se samo za saobrañajne nezgode ili joã preciznije za lako merljive posledice saobrañajnih nezgoda. Ona se uveliko oslanja na dostignuña i znanja prirodnih. tehniåkih i druãtvenih nauka. Naime. Ona uveliko koristi dostignuña ostalih nauånih disciplina saobrañajne nauke: organizacije saobrañaja. U meœuvremenu su narasli i ostali negativni efekti i. Sa druge strane. Sa druge strane. Bezbednost saobrañaja. statistike. integriãe i koristi znanja iz razliåitih nauka i nauånih disciplina. ali i druge discipline saobrañajne nauke. predmet bezbednosti saobrañaja su sve ãtetne posledice saobrañaja. Do danas su najviãe istraæivani lako merljivi efekti saobrañajnih nezgoda. PREDMET I CILJEVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. neekonomske posledice saobrañajnih nezgoda sve viãe zaokupljaju paænju struåne. poåeo ozbiljno izuåavati saobrañajne nezgode. 3. socijalno zagaœivanje sredine itd. regulisanja saobrañaja. Ipak.3. ni u pogledu metoda istraæivanja. Bezbednost saobrañaja je posebno povezana sa drugim nauånim disciplinama koje pripadaju saobrañajnoj nauci. na danaãnjem nivou razvoja. vremenom. Otuda i åeste konfuzije da li bezbednost saobrañaja pripada regulisanju saobrañaja. Predmet bezbednosti saobrañaja U ãirem smislu. åine osnove nauåne discipline bezbednost saobrañaja. Znanja i dostignuña u vezi saobrañajnog procesa. mehanizacija i automatizacija saobrañajnih procesa. niti izolovana nauåna disciplina. negativni psiholoãki uticaji saobrañaja na pojedinca. principi rada razliåitih motora.3. kao i znanja u vezi druãtvenog razvoja. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Znanja prirodnih nauka. Shvatanje ove meœusobne meœuzavisnosti omoguñava da se pravilno sistematizuju bezbednost saobrañaja. najznaåajniji negativni efekat saobrañaja i ima smisla posebno ih istraæivati. procesa sudara itd. saobrañajne logistike.

doprinosi se i smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda. Mada neki elementi preteæno doprinose aktivnoj (ispravnost vozila. desi saobrañajna nezgoda. Na primer.). Tako se smanjuje broj saobrañajnih nezgoda. 64 .3. odnosno da smanjuje verovatnoñu (ãansu) nastanka saobrañajne nezgode.) smanjuju se posledice saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile.3.2. Pasivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj smanjivanje posledica saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile. veñ.Lipovac. onda se i cilj moæe suziti na smanjivanje broja i sveukupnih posledica saobrañajnih nezgoda. Meœutim. Smanjivanjem ãansi nastanka svake nezgode pojedinaåno. Ciljevi bezbednosti saobrañaja Opãti cilj bezbednosti saobrañaja je smanjivanje svih ãtetnih efekata uz neometano odvijanje saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 3. Trebalo bi uoåiti da ciljevi aktivne bezbednosti saobrañaja su prisutni dok se nezgoda ne desi. Na primer. a neki preteæno doprinose pasivnoj bezbednosti saobrañaja (konstrukcija i oprema vozila. odræavanju i eksploataciji puteva). Aktivna bezbednost saobrañaja je deo nauåne discipline bezbednosti saobrañaja koji ima cilj da spreåava (prevenciju) ili smanjuje broj (redukciju) saobrañajnih nezgoda. Dakle. dobrim odræavanjem vozila i puta moæe se smanjiti ãansa da se neka nezgoda dogodi. ovo se postiæe na dva naåina: smanjivanjem broja saobrañajnih nezgoda i smanjivanjem posledica saobrañajnih nezgoda koje su se veñ dogodile. kada se. 3 3. nasloni za glavu itd. odnosno kako smanjiti broj nastradalih. obuåenost i psihofiziåka sposobnost vozaåa itd. U tom smislu se razlikuju ciljevi aktivne i ciljevi pasivne bezbednosti saobrañaja. dobrom obukom uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa i peãaka).). dogodile. smanjiti teæinu stradanja i smanjiti materijalnu ãtetu u toj nezgodi. vazduãni jastuci. Meœutim. uvek se moraju imati u vidu oba aspekta bezbednosti saobrañaja. koncept samoobjaãnjavajuñih (obeleæja puta definiãu i objaãnjavaju oåekivanja u projektovanju. Ako se suzi predmet bezbednosti saobrañaja. Pasivna bezbednost saobrañaja ima cilj da smanji broj i teæinu posledica saobrañajnih nezgoda koje su se. sa posebnim trakama za prihvat vozila koja silaze sa puta itd. P. konstrukcija i upotreba sistema zaãtite na vozilu (sigurnosni pojasevi. Aktivna bezbednost saobrañaja ima opãti cilj da spreåava saobrañajne nezgode. kvalitetna obuka ljudi u ukazivanju prve pomoñi. ipak. skup mera i aktivnosti kojima se doprinosi smanjivanju verovatnoñe da se desi saobrañajna nezgoda pripada aktivnoj bezbednosti saobrañaja.3. i opraãtajuñih puteva (sa blagim kosinama nasipa. ima smisla baviti se pitanjem kako se mogu smanjiti posledice te nezgode. stanje puta. sa niskim rastinjem oko puta. Aktivna i pasivna bezbednost saobrañaja Uslovno je moguñe razlikovati aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. oprema puta i ureœenje prostora oko puta. a pasivna bezbednost saobrañaja dolazi do izraæaja tek kada se nezgode desi. Naime.

ali poveñava broj obaranja peãaka). – razliåiti – suprotni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (vazduãni jastuci smanjuju povrede i smrtnost kod snaænih åeonih sudara–pri upotrebi sigurnosnih pojaseva. Leksikon stranih reåi i izraza. Prosveta. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . jasno je da bezbednost saobrañaja koristi vrlo raznovrsne nauåne metode koje su svojstvene prirodnim. Tu su metod apstrakcije. metod sinteze.. Metod (gråki methodos ili lat. primer: upotreba mobilnih telefona u toku voænje poveñava verovatnoñu nezgode. unutraãnje ogledalo u vozilu smanjuje verovatnoñu nastanka nekih saobrañajnih nezgoda.4. induktivni i deduktivni metod. pri sudaru) i – negativni uticaji na aktivnu. 4 Vujaklija. a pozitivni na pasivnu bezbednost saobrañaja (1. Beograd. str. metod analize. NAUÅNE METODE I METODOLOGIJA S obzirom na prethodno izloæeno. ali posedovanje mobilnog telefona omoguñuje brzo obaveãtavanje i efikasno zbrinjavanje i spaãavanje povreœenih. åoveka. Ovi uticaji mogu biti veoma kompleksni i njihovo merenje je. primer: vazduãni jastuci negativno utiåu na aktivnu bezbednost. M. kod nekih manjih sudara – ako ovaj sedi nepravilno i ne koristi pojaseve). Åeãñi su sluåajevi razliåitih. mogu se izdvojiti neke metode koje su najåeãñe ili su najznaåajnije u bezbednosti saobrañaja. Neki uticaji se otkrivaju tek posle nekoliko godina prañenja i istraæivanja.4. upotreba svetala danju smanjuje broj åeonih sudara. puta ili okoline u istom smeru deluje na sve faktore bezbednosti saobrañaja. korektno je istañi da veñina elemenata utiåe i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. 65 3. 3.4 Metod je smiãljeno i plansko postupanje radi postizanja nekog cilja. veoma skupo. Veoma retko neki element vozila. Nauåni metod se moæe definisati kao sveu3 U ovom sluåaju se mere svi efekti i odluåuju dominantni uticaji. tehniåkim i druãtvenim naukama. methodus – put i naåin istraæivanja) je postupak kojim se postiæe unapred postavljen cilj. smanjuju smrtnost i teæinu povreda kod snaænih sudara). ali mogu poveñati posledice ili.3. jer se mogu nepotrebno aktivirati pri prelasku preko udarne rupe ili pri slabim sudarima. po pravilu. 1980. 2. ali moæe povrediti lica u vozilu. – pozitivni uticaji na aktivnu. Ipak. metod eksperimenta i metod posmatranja. u proseku. Nauåne metode i metodologija obuka graœana u urgentnoj medicini itd.). pa åak i suprotnih uticaja: – razliåiti – suprotni uticaji na aktivnu bezbednost saobrañaja. a nekad podrazumeva i metode pokuãaja i pogreãki. ali pozitivno utiåu na pasivnu bezbednost jer. a negativni uticaji na pasivnu bezbednost saobrañaja (na primer. 559. u razliåitim situacijama3 (na primer. åak izazvati smrt suvozaåa.

Beograd. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. Predmet nauke se potpuno izdvaja tek njenim metodom. Nekad se do istih rezultata moglo doñi i drukåije. izuåava njihovu zasnovanost. indukcija. logia – nauka. i Lipovac. Opãti cilj primene nauånih metoda je saznanje. 66 . Metodologija (gråki methodos – put. apstrakcija. Beograd. str. efikasnost. 58. to ne bi bilo pouzdano. ali i drugima da koriste rezultate naãih istraæivanja. opãte logiåke metode su: analiza. str. vrednosti i oblasti primene. Metodologija druãtvenih nauka.. 1981. Zato su vaæni metod i metodologija. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 kupnost nauånih i tehniåkih postupaka kojima se stiåu ili sistematizuju nova znanja o nekom predmetu istraæivanja. Peåujliñ. tako i posebne nauåne metode. itd. Nomos.. 88. M. Uvod u sociologiju. znanje) je deo logike koji se bavi prouåavanjem nauånih metoda. Metodologija. naåinom na koji ona predmet saznaje. str. Kombinovana primena odgovarajuñih nauånih metoda treba da garantuje ãto jednostavnije (optimalno) postizanje cilja istraæivanja. Koristiti ovako dobijene rezultate u daljem radu. tj. 5 Ignjatoviñ. Kriminologija. nesistematskim radom. str. Beograd.Lipovac. Savremena admi- nistracija. 13. citirao 7 Ãuãnjiñ. dedukcija. M. Œ.. moglo bi biti sluåajno i ne bi imalo nauånu teæinu. Åigoja ãtampa. Œ. M. bilo bi veoma opasno u nauånom smislu. – klasifikovati (kategorizacija i tipologija) i – protumaåiti i utvrditi zakonitosti: uzroåno – poslediåne odnose i veze u okviru predmeta istraæivanja. U okviru ovog cilja se mogu razlikovati bar tri posebna cilja: – opisati pojavu (deskripcija). 126. 1999. sinteza.9 Samo dobrom kombinacijom metoda dolaze do izraæaja prednosti i nedostaci svakog od metoda.8 Svaki metod koji se koristi u bezbednosti saobrañaja ima svoje prednosti i nedostatke. Novi Sad. 3. Dosledna primena opãtih i posebnih nauånih metoda omoguñava i olakãava nam da koristimo tuœe rezultate. pravilno postavljanje i testiranje nauånih hipoteza i siguran put do spoznaje. 1997. metod anketa i intervjua. Metodologija bi trebalo da garantuje pouzdanost izlaznih rezultata itd. 1998.. Najåeãñi posebni nauåni metodi u bezbednosti saobrañaja su: statistiåki metod. 9 Vujaniñ. metod poreœenja (komparacije) i metod analogije. R. FTN. 6 Lukiñ.. Meœutim. str.. Tako se poveñava pouzdanost ukupnih rezultata istraæivanja. Metodologija treba da pomogne u izboru metoda istraæivanja.7 Na primer.5 U uæem smislu to je misaoni ili praktiåni postupak koji omoguñuje da se doœe do znanja o predmetu istraæivanja. 2000. metod posmatranja. generalizacija. Zbornik radova. Opãte nauåne metode istovetne su u svim naukama. 8 Iniñ. Metodologija definiãe i opisuje metode spoznaje. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. Beograd. Pri tome se paralelno koriste kako opãte. Izborom optimalnog metoda istraæivanja olakãava se istraæivanje. prednosti i nedostatke. bez primene metodologije i metoda. P.6 Mogu se razlikovati opãte i posebne nauåne metode. metod eksperimenta. K. Bezbednost drumskog saobrañaja.

Primera radi. broj nezgoda itd. izloæiti najvaænije posebne nauåne metode koje se koriste u bezbednosti saobrañaja. apsolutni i relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja. 67 3. R.) ili prava merenja (koliåina pojedinih otrova u izduvnim gasovima ili vazduhu.10 jer svaki je åovek svoj metodolog – drugi stav da je metod neophodan za savremeni nauåni rad. Metod merenja Merenjima se uporeœuje nepoznata i poznata jednorodna veliåina. Socioloãka imaginacija. 139. Mada i prvi pristup ima vrlo uvaæene zagovornike.). a posebno konflikti u saobrañaju su pogodne za primenu statistiåkog metoda zbog svoje masovnosti (statistika se oslanja na zakone velikih brojeva) i numeriåkih obeleæja kojima se mogu opisivati (broj nastradalih. Primena statistiåkog 10 Mils. str. Mere se razliåite veliåine. jer jedino metod garantuje optimalan put do spoznaje. ipak preovlaœuju pristalice drugog stava. posebnu paænju zasluæuje merenje nivoa bezbednosti saobrañaja. Metode bezbednosti saobrañaja Danas postoje dva opreåna stava o potrebi i znaåaju metodologije: – prvi da je metod nepotreban. Saobrañajne nezgode. ali se poreœenjem utvrœuje da li je manja od duæine druge deonice. Zato ñemo. Izbor reperne vrednosti je jedno od osetljivih pitanja koje se mora reãiti pre ili u toku istraæivanja. saobrañajni protok. 1964.).3. standarda) koriste se relativna poreœenja nepoznatih veliåina. radijusi krivina itd. broj nastradalih u nezgodama itd.5. Meœutim. primenjuje se metod merenja.5. lenjir). NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Statistiåki metod Statistiåki metod je nezaobilazan metod u istraæivanjima bezbednosti saobrañaja i podrazumeva obradu uzoraka. ali nema opãteprihvañenog metoda merenja.1. merenje duæine se vrãi tako ãto se nepoznata duæina poredi sa poznatom duæinom – etalonom (metar. 3. ãirine puta. veñ se treba osloniti na inteligenciju i slobodno miãljenje. Pokazatelji se koriguju i ponderiãu u zavisnosti od konkretnih uslova i ciljeva istraæivanja itd.5. Pri tome se koriste direktni i indirektni. U nedostatku opãteprihvañene veliåine (etalona. METODE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3. ne znamo duæinu deonice puta. 3. Na primer. Kao jednostavna merenja u bezbednosti saobrañaja moæemo navesti: merenja koja se svode na brojanja (broj nezgoda.2. Zbog nedostatka opãteprihvañenih etalona – mera åesto se merenje vrãi tako ãto se uporeœuju nepoznate veliåine sa repernim veliåinama. u nastavku. pantljika. Beograd. Danas se koriste razliåiti metodi merenja bezbednosti saobrañaja.5. brzine kretanja vozila. U bezbednosti saobrañaja..

o vremenu. niti pokretan sudski postupak). Izveãtaji iz zdravstvenih ustanova pruæaju kvalitetnije podatke o povredama uåesnika u saobrañajnim nezgodama. Meœutim. Ovako se evidentiraju sve nezgode koje su bile prijavljene policiji. u Srbiji. Ove baze pomaæu da se shvati dogaœaj. ali i centralnom statistiåkom birou (radi formiranja jedinstvene baze podataka). ovako evidentiraju sve nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. ako ih uopãte i vode. ovi podaci se unose u jedinstvenu automatsku bazu podataka o saobrañajnim nezgodama. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 metoda. ove evidencije nisu organizovane. Policijski izveãtaji bi trebalo da se dostavljaju organima nadleænim za puteve (radi taåne lokacije nezgode). Za potrebe istraæivanja bezbednosti saobrañaja. evidentiraju i druge nezgode kod kojih je vrãen uviœaj. zavise od naåina formiranja uzorka i njegovog kvaliteta. Ovako formiran uzorak nezgoda dopunjuje osnovni uzorak iz JISa. za preciznu analizu mesta kontakta. u Srbiji se od 1. u naãim uslovima. o licima i o samoj nezgodi.11 Ove baze podataka obuhvataju ona obeleæja saobrañajnih nezgoda koja su evidentirana u SN – upitniku. Evidencije osiguranja pruæaju dobre podatke o lakãim saobrañajnim nezgodama koje su raspravljala osiguranja (kada nije vrãen uviœaj. 1996. P. Dnevni policijski izveãtaji obuhvataju osnovne podatke i opis dogaœaja za sve saobrañajne nezgode koje su prijavljene MUP-u. U prvom periodu bile su obuhvañene samo nezgode sa obeleæjima kriviånog dela. o vozilima. 68 . Zato nije zaæivelo stvarno koriãñenje bolniåkih izveãtaja u operativne svrhe analize stanja bezbednosti saobrañaja. Meœutim. Posle uvoœenja raåunara (osamdesetih godina 20-tog veka). bez obzira da li je vrãen uviœaj. trebalo bi ga uvezati sa policijskim izveãtavanjima.12 Zato se slabo koriste. a danas se. da se odredi tip nezgode. U buduñnosti bi trebalo unaprediti i automatizovati ovaj sistem izveãtavanja i usaglasiti ga sa meœunarodnim standardima. Sa druge strane. 11 Na primer. niti uvezane u jedinstveni informacioni sistem. 12 Osiguranja samo godiãnje 1. Zakljuåci su bolji ako su uzorci veñi i bolje predstavljaju celinu (reprezentativni uzorci). Niz vaænih podataka obiåno smatraju poslovnom tajnom. niti pouzdani u svim sadræajima. Meœutim. o putu. Policijski izveãtaji nisu sveobuhvatni. Ranije su se podaci vodili samo ruåno. brzina uåesnika u nezgodi. izveãtavaju o ukupnoj ãteti koju su isplatila. Posebno su korisni sluåajni i stratifikovani uzorci. za analizu propusta itd (etioloãke i druge analize). a posebno taånost zakljuåaka. da se precizno odredi mesto i vreme nezgode itd. ove evidencije nisu standardizovane. Uzorci su vrlo pouzdani za analizu spoljnjih obeleæja saobrañajne nezgode koja su se mogla pouzdano evidentirati neposredno posle nezgode (fenomenoloãka analiza). Neposredno posle saobrañajne nezgode. mogu se koristiti razliåite baze podataka. ovi uzorci nisu kvalitetni za detaljniju analizu okolnosti nastanka nezgode. Jedinstven informacioni sistem (JIS) MUPa je baza podataka o svim evidentiranim saobrañajnim nezgodama kod kojih je vrãen uviœaj. niti uvezane u jedinstvenu bazu podataka. policija popunjava statistiåki upitnik o saobrañajnoj nezgodi (policijski izveãtaj) koji obuhvata unapred odreœene podatke o mestu nezgode.Lipovac.

Ovi uzorci su vrlo pogodni za analizu opãteprihvañenih (pravosnaænih) stavova o propustima. EU. brzinama. Meœutim. Za potrebe istraæivanja saobrañajnih nezgoda formiraju se posebni uzorci koji dopunjuju prve dve baze podataka. UN. ni ove baze nisu automatizovane. Posebno je znaåajno da se ovako otkrivaju zakonitosti nastanka nezgode i omoguñuje nauåno definisanje mera u cilju smanjivanja broja i posledica nezgoda. vaæno je napomenuti da postoje i posebne baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. Metod ankete Anketa (lat. propustima uåesnika nezgode i moguñnostima izbegavanja nezgoda. analiza moguñnosti izbegavanja ovih nezgoda itd. Skale procene podrazumevaju da se ispitanicima zada da ocene neku pojavu (na primer. Pri tome se koriste sledeñe tehnike: upitnik.5. intervju. Ako se na pitanja odgovara pismeno to su upitnici. analiza propusta koji dovode do ovih nezgoda. Reãeni sudski spisi predstavljaju posebnu bazu podataka na osnovu koje se formiraju specifiåni uzorci. inlquastia. automatizovane. o sankcijama. skale procene i testovi. analiza prostorne i vremenske raspodele nezgoda. ako im ni jedan ponuœeni ne odgovara).3. Ove baze podataka nisu standardizovane. mehanizmu sudara. a posebno o naåinu nastanka opasne situacije. o posledicama i drugim finijim obeleæjima nezgoda.5. Pored baza koje se formiraju na osnovu sabiranja i korekcija nacionalnih baza podataka. Pitanja u upitnicima mogu biti otvorenog (ispitanici daju slobodan odgovor). Metode bezbednosti saobrañaja Ekspertize saobrañajnih nezgoda pruæaju najdetaljnije podatke o saobrañajnoj nezgodi. fr. Najznaåajnija meœunarodna baza podataka koja obuhvata osnovne pokazatelje bezbednosti saobrañaja je IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). Upitnik je sistem pitanja åija je valjanost za konkretno istraæivanje ranije utvrœena. CEMT i druge institucije. pa se nedovoljno koriste. 69 3. O znaåaju ovih baza govori i podatak da ih podræavaju OECD. Statistiåki metod se koristi i pri primeni ostalih metoda. Obradom navedenih uzoraka omoguñuje se shvatanje i analiza pojave. na skali od 1 do 5). enqueta) je nauåni metod koji se sastoji u ispitivanju okolnosti pojedinaånih sluåajeva. uoåavanje veliåine problema. niti uvezane.3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . zatvorenog (ispitanici biraju jedan od ponuœenih odgovora) ili poluotvorenog tipa (ispitanici biraju meœu ponuœenim odgovorima ili daju slobodan odgovor. Danas su i na meœunarodnom planu uspostavljene kvalitetne baze podataka. primena metoda ankete podrazumeva da anketni upitnici formiraju uzorke koji se statistiåki obraœuju. 3. tipizacija saobrañajnih nezgoda. Na primer. a ako se pitanja postavljaju i odgovori daju usmeno to su intervjui.

policije itd. peãaci i ostali) o shvatanju problema. sudije. koji pripadaju riziånim grupama. – stavove vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju (uåesnika nezgoda. stavovi o najvaænijim okolnostima stradanja itd.Lipovac. projektanti reæima saobrañaja. ko pravi propuste i kako ih prevaziñi itd. Metod anketa omoguñuje da sagledamo stavove odabranih delova populacije. Posmatranje bi trebalo realizovati na mestima poveñane ugroæenosti. 70 . o kontramerama koje preduzimaju. policajci koji vrãe uviœaje ili analiziraju i prate saobrañajne nezgode. Za vreme posmatanja posmatraå sistematski i po unapred utvrœenom planu registruje precizno definisane podatke i formira dokumentaciju. a posebno: – stavove nastradalih o okolnostima njihovog stradanja. vaspitaåa. Ova dokumentacija ñe posluæiti kao osnova za kasnije faze istraæivanja (prikupljanje. razlozi za uåestalost propusta. analiza saobrañajnih situacija i analiza saobrañajnih nezgoda. 3. u vreme stradanja i na naåin koji ne utiåe na ponaãanje posmatranih grupa. Pre posmatranja znaåajno je odrediti vreme. ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Da bi nauåni metod ankete dao pravi efekat neophodno je da budu realno definisana oåekivanja od ankete. roditelja.5. Metod nauånog posmatranja (prouåavanje ponaãanja i interakcija) Ma koliko bili znaåajni objektivni uslovi stradanja u saobrañaju. Nauåno posmatranje mora biti dobro osmiãljeno i unapred isplanirano. da se odaberu i obuåe anketari i odabere populacija koja ñe biti anketirana. vozaåa koji åesto voze u opasnim zonama. – stavove pojedinih kategorija ljudi o propustima i odgovornosti pojedinih subjekata (dece. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Ma koliko statistiåki metod omoguñavao objektivno sagledavanje pojave. nastavnika. o kontramerama koje predlaæu itd. Nauåno posmatranje posebno doprinosi procenjivanju bezbednosti u sluåajevima kada nema dovoljno drugih informacija.4. o tome koje su to opasne situacije. vozaåa. subjektivni stavovi raznih subjekata. predstavnici odgovornih subjekata itd. Na osnovu objektivne statistiåke metode nije moguñe ni projektovati optimalne kontramere.) o problemima bezbednosti saobrañaja i kontramerama koje bi trebalo preduzeti. – stavove struånjaka najrazliåitijih profila (veãtaci i drugi saobrañajni struånjaci.). struånjaci za planiranje. tuæioci i drugi pravnici. ostaju nepoznati subjektivni uzroci stradanja u saobrañaju. o merama koje bi oni (rado) prihvatili i o kontramerama koje ne bi prihvatali. sreœivanje i obrada podataka i njihovo nauåno tumaåenje). sistematski i svrsishodno sprovedeno.. mogu se ispravno vrãiti samo na osnovu posmatranja.. Veoma je korisno pre prihvatanja anketnog upitnika napraviti pilot (kratko) anketiranje kako bi se doradio upitnik i preciznije definisala oåekivanja. mesto i naåin posmatranja. P.

da se vrãi neposredno ili uz pomoñ savremenih sredstava i opreme. Eksperiment se unapred dobro planira. da se organizuje periodiåno. 71 3. pri åemu se kontrolisano menjaju uslovi i okolnosti. OECD.3. danas je to veoma znaåajan i åesto nezaobilazan nauåni metod u izuåavanju bezbednosti saobrañaja. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). Razgovori (Interviews) su deo temeljnih analiza i nauånog posmatranja. a posmatranje je posebno znaåajno u mikroistraæivanjima. Mada se ranije sa sumnjom gledalo na moguñnosti metoda eksperimenta u bezbednosti saobrañaja. struåno se posmatra i prate vaæna obeleæja. 1998. Danas se u razvijenim zemljama sa jakom automobilskom industrijom (prednjaåe SAD. Cilj je saznati stavove i dogaœaje koji su prethodili situaciji. kod eksperimenta se veãtaåki – planirano deluje na stvaranje i promenu uslova. Mogu obuhvatati i razgovore sa uåesnicima konflikata. EU. Najåeãñe se primenjuju sledeñe vrste prouåavanja ponaãanja:13 Dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) su nauåna posmatranja usmerena na konflikte u saobrañaju. Analiza ponaãanja (Behavioural analyses) je veoma znaåajan metod koji ima cilj da na osnovu poznavanja liånosti (znanja i stavova). kako bi se bolje razumeli faktori koji dovode do pojedinih situacija. a zatim formira dokumentacija. puta i okoline. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL.5. Pozitivne interakcije doprinose bezbednosti saobrañaja i obratno. stavovi i ponaãanje pojedinih uåesnika u saobrañaju. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Za razliku od nauånog posmatranja gde posmatraå nikako ne utiåe na razvoj pojave. Osnovni cilj ovih obimnih i veoma skupih testova je da se otkrije ãta moæe da pomogne.5. kako bi se projektovale ãto efikasnije kontramere. u prevenciji saobrañajnih nezgoda (aktivna bezbednost saobrañaja). kao i u smanje13 Safety of Vulnerable Road Users. okruæenja i obeleæja saobrañajne situacije otkrije i protumaåi razliåite ãablone ponaãanja ljudi. Unapred treba znati i realno sagledati sva ograniåenja ovog metoda. Metod eksperimenta omoguñuje da se na neposredan naåin doœe do uzroåno-poslediånih odnosa i veza. Japan i Australija) formiraju snaæni nauåni instituti za testiranje vozila. 113. str. Studije interakcije (Interactional studies) su nauåna posmatranja usmerena na interakcije izmeœu uåesnika u saobrañaju meœusobno ili izmeœu uåesnika u saobrañaju i vozila. Posebno mesto imaju eksperimenti sa vozilima. realizuje se po utvrœenoj proceduri. Ove studije podrazumevaju nauåno posmatranje.5. Obavljaju se u vezi nezgode. Metod eksperimenta Eksperiment je nauåni metod koji se sastoji u paæljivom posmatranju pojava i procesa. Metode bezbednosti saobrañaja Posmatranje moæe da traje dugo. a ãta ne. 3. konflikta ili druge saobrañajne situacije. ali i razgovore i ankete. Sa posmatranjem se mogu kombinovati i ankete.

boåni sudari i udari. vazduãni jastuci. Naime. od 2000. Za razliku od ostalih istraæivaåkih centara. P. Zato su vrlo zainteresovani da se proizvode takva vozila koja ñe kod sudara pri malim brzinama imati ãto manju ãtetu. åeoni delom povrãine. 20 Uprava za bezbednost drumskog saobrañaja u Novom Zelandu je ålan ANCAP. VRC je otvoren za televiziju i javnost. na osnovu kojih se realizuju opseæna istraæivanja i formira znaåajna dokumentacija. proizvoœaåi su bili prinuœeni da znaåajno promene konstrukciju branika i drugih elemenata. testovi prevrtanja vozila. udari u prepreke pri malim brzinama od 5 do 20 milja/hat itd. 72 . Posle objavljivanja nekih rezultata. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 nju broja i ozbiljnosti povreda u nezgodama koje se. te da ãtete pri sudarnim brzinama od 5 milja/hat smanje sa 8. prevrtanje vozila. ali i na svetskom nivou. osiguranja veoma åesto plañaju ãtete koje su nastale pri malim brzinama. Testiranje vozila je doæivelo pravu ekspanziju kada je 1992. ali i javnosti. u okviru Osiguravajuñeg instituta za bezbednost na putevima. osiguranike. a najznaåajniji rezultati se objavljuju na Internetu. kao i obaranja peãaka. celom povrãinom ili delom povrãine. proizvoœaåe automobila i ostale. – Japanski program za procenu novih i polovnih vozila (JNCAP). 19 Poslednjih godina u SAD su zapoåeti i eksperimenti udara u prepreku pri malim brzinama. – Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila (USNCAP). Danas su najznaåajniji sledeñi programi za procenu bezbednosnih performansi vozila koji obuhvataju i odgovarajuñe standarde u testovima (crash tests) sa vozilima: – Australijski program za procenu novih vozila (ANCAP)20 obezbeœuje informacije o performansi vozila u testovima frontalnih i boånih sudara.17 – kako vozila povreœuju peãake i druge uåesnike u saobrañaju18 i – kako i kolika ãteta nastaje na vozilima pri manjim sudarima. a na osnovu prañenja njihovog uåeãña u saobrañajnim nezgodama. donosioce odluka.15 Prouåavanje rezultata kontrolisanih testova i realnih saobrañajnih nezgoda daje istraæivaåima. Ove eksperimente prate sveobuhvatna snimanja i merenja. 17 Na osnovu ovih testova usavrãavaju se sigurnosni pojasevi. u Virdæiniji. Danas VRC predstavlja srediãte svih istraæivanja u vezi vozila na nivou Amerike. testovi udara vozila u DUMY lutke (peãake) itd. bolju predstavu o tome: – kako putnici u motornim vozilima bivaju povreœeni u razliåitim saobrañajnim nezgodama. boåni i udari odpozadi)..14 otvoren Centar za istraæivanje vozila (VRC–Vehicle Research Center). 14 Osiguravajuñi institut za bezbednost saobrañaja – VRC – Vehicle 15 Insurance Institut for Highway Safety Vehicle Research Center.). 18 Realizuju se eksperimenti sa posebnim lutkama koje imitiraju peãake u sudarima. dese (pasivna bezbednost). Danas se najåeãñe realizuju åeoni sudari vozila i åeoni udari u prepreku (sa delimiånim i potpunim preklapanjem åeonih povrãina). testovi udara automobila u nepokretnu prepreku (frontalni i boåni udar pri razliåitim brzinama vozila.16 – kako deluju pojedini sistemi zaãtite i koji su njihovi efekti.000 $ na nekoliko desetina dolara.Lipovac. 16 Research Center. Postoji poseban australijski program za procenu starih vozila. nasloni za glavu itd. udari otpozadi itd.19 Danas se u okviru metoda eksperimenta vrãe testovi sudara dva automobila (åeoni punom povrãinom. ipak.

izmeœu pojedinih opãtina i konaåno. a rezultate objavljivati. sve viãe uvaæavaju rezultate ovih testova i prema bezbednosnim svojstvima se odluåuju za kupovinu vozila.21 Moñna osiguranja su zainteresovana da se kupuju ãto bezbednija vozila (jer ñe isplañivati manje iznose ãteta) i sve åeãñe su organizatori i pokrovitelji objektivnih testova. Na osnovu javne promocije rezultata navedenih testova proizvoœaåi su naterani da stalno unapreœuju bezbednosna svojstva vozila kako bi odræali ãto bolju poziciju na træiãtu.Arlington. 3. Metode bezbednosti saobrañaja – Evropski program za procenu novih i polovnih vozila (EuroNCAP). dopuniti metod eksperimenta i druge metode åija je primena ograniåena.6. Vol. Uporeœuju se pokazatelji bezbednosti saobrañaja. ugroæenost. rezultati USNCAP testova. kako bi rastao fond znanja o moguñnostima unapreœivanja bezbednosti saobrañaja. str. kod izbora vozila. Na primer.22 S druge strane. delimiåno.highwaysafety. pri izboru vozila. samo je jedan automobil dobio åetiri zvezdice. 3. SAD. Zbir zvezdica definiãe bezbednost vozila. Metod komparacije moæe. Posebno je znaåajan metod komparacije kod ispitivanja efekata pojedinih sistema zaãtite. Uporeœivanja se vrãe izmeœu dræava (danas su nezaobilazna uporeœivanja sa EU i zemljama OECD).5. Ovaj metod bi trebalo redovno primenjivati posle primene kontramera. Na osnovu testova iz navedenih programa i standarda koji ih prate. u ovim testovima proizvoœaåi istraæuju efekte svojih inæenjerskih mera i saznaju kako dalje razvijati vozila. vozaåa itd. 2002. 4. Ovde se uporeœuje stanje na istom prostoru pre i posle preduzimanja nekih kontramera. izmeœu pojedinih regiona. u cilju sagledavanja efekata.3. izmeœu pojedinih mikrolokacija. Tako je zatvoren ciklus koji stalno unapreœuje bezbednosna svojstva vozila. na adresi www.7. u istraæivanjima je nezaobilazan metod poreœenja – komparacije. Case Study metoda Ma koliko bilo znaåajno analizirati reprezentativne uzorke. 73 3. svakom vozilu koje je podvrgnuto testovima dodeljuje se odreœen broj zvezdica. Metod komparacije – uporeœivanja S obzirom na probleme objektivnog merenja stanja bezbednosti saobrañaja.5.org mogu se nañi 22 Status Report. No. kada se izvrãi 21 Na primer. Analiza pre i posle je poseban primer primene metoda komparacije. U toku 2002. kada je EuroNCAP testirao prve porodiåne automobile (1997). Ovakvi testovi se publikuju u posebnim publikacijama i na Internetu. analizu odabranih primera nije moguñe zameniti drugim metodama. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . åetiri zvezdice su postale norma koju ispunjava veñina vozila testiranih u EuroNCAP-u. Na priumer. stavovi i ponaãanje pojedinih kategorija stanovniãtva itd. 2. 37.5. Posebno je znaåajno objektivno istraæivati promaãaje kako se u buduñnosti ne bi pravile iste greãke. Zainteresovani kupci.

Tri su osnovna cilja koje treba postiñi: – saznati nove ideje iz najãire javnosti. otvorenim radio i TV emisijama. P. 3 3. Odabrane nauåne metode bi trebalo sistematski i planski primenjivati kako bi do izraæaja doãle prednosti ovih metoda. Na osnovu profesije. Neophodno je u ceo proces ukljuåiti i politiåku javnost kako bismo istakli znaåaj bezbednosti saobrañaja. Meœu ekspertima bi se morali nañi posebno oni koji obraœuju i analiziraju saobrañajne nezgode (struånjaci iz policije. Da bi predloæene kontramere bile prihvañene. Osnovni smisao je da se precizno definiãu problemi. iskustva i drugih obeleæja eksperata trebalo bi vrãiti ponderisanje njihovih odgovora. ko je i kako mogao izbeñi saobrañajnu nezgodu i ko je i kako doprineo veliåini posledica. promovisali ideje i kon74 . uåestvovanjem istraæivaåa na sastancima u lokalnoj sredini. institucionalni i vaninstitucionalni centri moñi). neophodno je izvrãiti studiju odabranih primera (CASE STUDY). tribinama.Lipovac. a prevaziãli se i nadoknadili svi nedostaci. Ekspertska metoda Kod istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. odabiru metoda i definisanju oåekivanja.5. Mesto i uloga javnosti Nauånim istraæivanjima otkrivaju se odreœane zakonitosti i na osnovu toga projektuju odreœene kontramere. O tome se mora voditi raåuna pri planiranju istraæivanja. Svaka od nabrojanih i drugih nauånih metoda ima velike prednosti i znaåajne nedostatke – ograniåenja. sudije. Krsto Bezbednost saobrañaja tipizacija saobrañajnih nezgoda ili konflikata u saobrañaju. veliku pomoñ mogu pruæiti eksperti. koji projektuju saobrañajnice. Tada ñe njihovi stavovi biti kvalitetniji. Veoma je znaåajno u istraæivaåke timove ukljuåivati eksperte sa bogatim iskustvom u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda. Poseban znaåaj imaju donosioci odluka (politiåka javnost. – dobiti kvalitetnu kritiku predloæenih reãenja od najãire javnosti i – pridobiti najãiru javnost da prihvati nova reãenja. a posebno ako se prethodno upoznaju sa rezultatima istraæivanja.9. objekte velike atrakcije i reæim saobrañaja. 3. kako bi se mogli reãavati. Eksperti mogu pomoñi u izboru optimalnih kontramera. neophodno je u proces njihovog projektovanja ukljuåiti najãiru javnost.8.5. To se moæe postiñi konkursima. tuæioci i sudski veãtaci). razgovorima itd. javnim raspravama pre i posle sprovedenih kontramera. anketama. a posebno pri izboru optimalnih kontramera. Pri tome se posebno analizira: ko je i kako stvorio opasnu situaciju.

3. stvorili povoljan ambijent za njihovo sprovoœenje i dalji rad u bezbednosti saobrañaja.6.1. Ova matematiåka teorija se oslanja na dostignuña u matematici i teoriji verovatnoñe. 1. odnosno na Puasonovoj raspodeli verovatnoña. ako su dogaœaji retki.. odnosno zakonitosti uåeãña pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (posebno vozaåa) u saobrañajnim nezgodama. n – konkretna vrednost sluåajne promenljive (moæe da uzima vrednosti: 0. ... Cilj veñine teorija je da otkriju zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda.. Na ovu javnost se moæe delovati direktno i indirektno (delovanjem na glasaåe – najãiru javnost). u obilju razliåitih teorija posebno mesto zauzimaju: – teorija sluåaja. – teorija zaraze. 1. – teorija sklonosti i – spell teorija. n! n Pri tome su: N – Naziv sluåajne promenljive – broj saobrañajnih nezgoda koje ima posmatrani vozaå u posmatranom periodu. odnosno da su im iste ãanse da uåestvuju u nezgodama. Meœutim.) i l – intenzitet saobrañajnih nezgoda (srednji broj nezgoda za sve vozaåe.n = 0. verovatnoña da neki vozaå. broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña. 2.6.. njeni dometi su 23 Puasonova raspodela verovatnoña je graniåni sluåaj binomne raspodele kada verovatnoña dogaœaja teæi nuli. S obzirom na to da su saobrañajne nezgode retke (sa aspekta pojedinca za koga odreœujemo verovatnoñu da ima n-nezgoda).. u posmatranom periodu)..3. 3.za. tj. Teorije saobrañajnih nezgoda tramere. 2. Teorija sluåaja Prva nauåna teorija koja je pokuãala dati zakonitost broja nezgoda koje ñe imati pojedini vozaåi zasnivala se na statistici.23 Ova teorija polazi od vaæne pretpostavke da svi vozaåi imaju jednaku ãansu da imaju jednak broj nezgoda. Ma koliko ona imala znaåaj u istorijskom smislu... 75 3. Dakle.6. Puasonova raspodela verovatnoña odnosi se na retke dogaœaje..e . NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 3. u posmatranom periodu (pri odreœenoj kilometraæi i intenzitetu voænje) uåestvuje (ili izazove) n-nezgoda ima Pusaonovu raspodelu i odreœuje se po obrascu: λ –λ P [ N = n ] = ----.. 3 . TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Do danas su razvijene brojne teorije saobrañajnih nezgoda.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

bili mali. Naime, ovom teorijom se nisu mogle objasniti neke pojave, a posebno åinjenica da odreœene grupe vozaåa imaju znatno veñi deo nezgoda nego druge. Naime, u jednom preduzeñu za prevoz, na malu grupu vozaåa (20-30%) otpada najveñi broj saobrañajnih nezgoda (i preko 80%). Sa druge strane, postoji grupa vozaåa koja u celom svom radnom veku nema niti jedne nezgode. Ovo je redovno u preduzeñima za prevoz, ali se sliåna pojava moæe uoåiti i u ukupnoj populaciji vozaåa. Ova åinjenica je osporila polaznu pretpostavku teorije sluåaja – da svi vozaåi imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Zato teorija sluåaja nije naãla znaåajnije uporiãte i opravdanje u praksi i brzo je prevaziœena.

3.6.2. Teorija zaraze

3

Da bi protumaåili bitne razlike u broju nezgoda izmeœu pojedinih vozaåa, nauånici su unapredili teoriju sluåaja, tako ãto su uveli teoriju zaraze. Prema ovoj teoriji, samo prva nezgoda je sluåajna i svi imaju jednaku ãansu da uåestvuju u prvoj nezgodi. Posle prve nezgode menja se odnos pojedinca prema saobrañaju. Neki vozaåi postaju obazriviji i teãko mogu imati drugu nezgodu (opada im ãansa da imaju drugu nezgodu), a neki (åeãñe) postaju optereñeni prvom nezgodom i u sliånim situacijama neadekvatno reaguju, pa raste njihova ãansa da imaju naredne nezgode. Ova kategorija vozaåa se, posle prve nezgode, zarazi saobrañajnim nezgodama. Zato se ova teorija i zove teorija zaraze. Prvi rezultati primene teorije zaraze bili su ohrabrujuñi, jer je ova teorija protumaåila bitne razlike izmeœu uåeãña pojedinih grupa vozaåa u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, u nastavku se pokazalo da i ova teroija ne moæe protumaåiti neke vaæne pojave. Sa druge strane, ova teorija je podrazumevala da su na poåetku svi vozaåi isti – imaju istu ãansu da uåestvuju u nezgodi. Tek kada neki vozaå uåestvuje u nezgodi ova teorija ga istiåe i posebno prouåava. Ovo nije bilo prihvatljivo za praksu.

3.6.3. Teorija sklonosti
Praktiåni zahtevi u vezi teorija saobrañajnih nezgoda kretali su se od zahteva za objaãnjenjem pojedinih pojava do uoåavanja zakonitosti nastanka saobrañajnih nezgoda. Posebno se zahtevalo da teorija ponudi odgovor o bezbednosti pojedinih lica – vozaåa pre nego ãto ovi uåestvuju u nezgodama. Teorija sklonosti je prva nauåna teorija koja je ponudila moguñnost da oceni bezbednost pojedinih vozaåa i pre nego ãto uåestvuju u nezgodama. Ova teorija polazi od pretpostavke da su razliåiti ljudi razliåito skloni incidentima, a u zavisnosti od njihovih psihofiziåkih karakteristika. S druge strane, pretpostavilo se da lice koje je sklono jednoj vrsti incidenta – sklono je i ostalim incidentima, pa i saobrañajnim nezgodama. U tom smislu, ova teorija tvrdi da lica koja su sklona razliåitim incidentima – sklona su i saobrañajnim nezgodama. Na osnovu ove analogije, ova sklonost se moæe meriti i saopãtiti i pre prve saobrañajne nezgode. 76

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

Teorija sklonosti je protumaåila znaåajne praktiåne probleme i prvi put ponudila moguñnost da meri sklonost pojedinih lica ka saobrañajnim nezgodama, a na osnovu njihovog psihofiziåkog sklopa i drugih incidenata koje su imali u svome iskustvu. Na primer, na osnovu analize psihofiziåkih osobina liånosti ili na osnovu analize dosadaãnjih iskustava (nezavisno od saobrañaja), moguñe je odrediti sklonost vozaåa ka saobrañajnim nezgodama i izdvojiti ekstremno sklone, srednje sklone i one koji nisu skloni incidentima, pa ni saobrañajnim nezgodama. U skladu sa ovom teorijom elimisani su mnogi profesionalni vozaåi iz saobrañaja kao nebezbedni (veoma skloni saobrañajnim nezgoadama), a da nisu ni imali saobrañajnu nezgodu. Ipak, ova teorija je beleæila i brojne promaãaje u tumaåenju pojedinih pojava. Na primer, deãavalo se da vozaå koji je proglaãen ekstremno sklonim nezgodama u duæem periodu (posle preœene veñe kilometraæe) nije imao ni jednu nezgodu i obratno. Zato se pristupilo usavrãavanju i korigovanju ove teorije.

3.6.4. Spell teorija
Spell teorija polazi od pretpostavke da liånosti koje su sklone jednom incidentu – sklone su i ostalim, pa su sklone i saobrañajnim nezgodama. Meœutim, ova teorija, pored psihofiziåkih osobina liånosti, uzima u obzir objektivne okolnosti u kojima se nalazi lice. Ova teorija polazi od toga da odreœeno lice moæe biti veoma sklono incidentima (i saobrañajnim nezgodama) u jednim, a veoma bezbedno u drugim okolnostima. Na primer, jedno lice je veoma sklono incidentima noñu, drugo lice rano ujutro, a treñe u sumrak, po kiãi itd. U ovim objektivnim okolnostima lice je sklono i saobrañajnim nezgodama. Dakle, ova teorija, spaja i uvaæava subjektivne karakteristike liånosti i objektivne karakteristike situacije u kojoj lice vozi (uåestvuje u saobrañaju). Trebalo bi imati na umu da je ovo samo uproãñeni prikaz åetiri teorije ili åetiri pristupa tumaåenju pojave saobrañajnih nezgoda. Danas su razvijene ili se razvijaju brojne teorije saobrañajnih nezgoda, ali najveñi broj vodi poreklo od navedene åetiri teorije.

3.7. MERENJE NIVOA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Merenje se moæe definisati kao uporeœivanje nepoznate i poznate veliåine iste vrste.24 Kvalitetno merenje znaåajnih veliåina je uslov za razvoj neke nauåne oblasti. Pri tome su se prvo pojavljivale kakve-takve mere i metode merenja, a zatim su one usavrãavane i optimizirane. Sa razvojem nauke i tehnike, merenja postaju sve preciznija, ãto omoguñuje dalji razvoj. Jednostavno i precizno merenje ni24 Merenje – procenjivanje neke veliåine prema njenom odnosu sa nekom veliåinom iste vrste, uzetom kao

jedinica i referenca (Nova Larusova enciklopedija, JRJ, Zemun, 1998).

77

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

voa bezbednosti saobrañaja je vaæan preduslov za razvoj ove nauåne discipline, ali i za uspeh praktiånih mera i akcija u ovoj oblasti. Merenja u bezbednosti saobrañaja nisu razvijena, niti su uspostavljeni opãteprihvañeni standardi i etaloni merenja.25 Sa druge strane, merenja i kada nisu sasvim precizna, omoguñavaju sagledavanje i ocenjivanje stanja. Zato je bolje primenjivati neprecizna merenja, nego nemati nikakva. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja bi trebalo da omoguñi: – opisivanje i ocenjivanje postojeñeg stanja, – definisanje æeljenog stanja (vizija i ciljeva), – merenje efekata kontramera i – unapreœivanje bezbednosti saobrañaja.

3

Danas se, pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja, ocenjuju: – trenutno stanje bezbednosti saobrañaja i – uspostavljeni trend u bezbednosti saobrañaja. Pri tome je neophodno postojanje nekih repernih vrednosti i uporeœivanje sa njima. Najznaåajniji reperi su stvarni pokazatelji bezbednosti saobrañaja za odabrane zemlje. Mada se izbor repera moæe smatrati politiåkom odlukom, danas se, najåeãñe, poreœenja vrãe sa zemljama OECD.26 Ocena bezbednosti saobrañaja moæe se vrãiti na osnovu direktnih i indirektnih pokazatelja (merila) i drugim metodama.

3.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja
Direktni pokazatelji se odnose na saobrañajne nezgode i njihove posledice, i to su: – apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj i struktura nezgoda), – apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj i struktura povreœenih, veliåina materijalne ãtete), – relativni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda u odnosu na preœenu kolometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.), – relativni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda (broj nastradalih u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na preœenu kilometraæu, u odnosu na broj vozila i sl.). Najznaåajniji apsolutni pokazatelji o saobrañajnim nezgodama su: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda,
25 Page,

Y., Statistiåki model za uporeœivanje mortaliteta na putevima u zemljama OECD, Accident Analysis and Prevention, Vol. 29, No 4, pp 371 – 385. 2001. 26 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

78

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

– broj saobrañajnih nezgoda (samo) sa materijalnom ãtetom, – broj saobrañajnih nezgoda sa nastradalim licima, – broj saobrañajnih nezgoda sa lakim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa teãkim telesnim povredama, – broj saobrañajnih nezgoda sa poginulim licima i ponderisani broj saobrañajnih nezgoda.27 Ovo su pokazatelji koji se, prvenstveno odnose na aktivnu bezbednost saobrañaja, mada struktura nezgoda prema teæini posledica govori i o pasivnoj bezbednosti. Najznaåajniji problemi koji se odnose na primenu navedenih parametara odnose se na razlike u definicijama saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica, razlike u vrednosti i korektnosti njihovog evidentiranja. Definicije pojma saobrañajne nezgode joã uvek se razlikuju od dræave do dræave. U Konvenciji o drumskom saobrañaju (Beå, 1968) definisani su saobrañajna nezgoda, poginuli28 i drugi vaæni pojmovi. Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (IRTAD)29 prihvatila je sliåne definicije. Neke dræave – ålanice OECD su prihvatile ove definicije i po njima evidentiraju nezgode i broj poginulih (Australija, Belgija, Kanada, Åeãka Republika, Danska, Finska, Maœarska, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveãka, Ãvedska, Velika Britanija, SAD). Druge ålanice OECD nisu uskladile svoje evidencije sa pomenutim definicijama (Austrija, Nemaåka, Francuska, Gråka, Italija, Japan, Portugal, Ãpanija, Ãvajcarska), pa se njihovi podaci o nezgodama i poginulim koriguju korekcionim faktorima da bi se mogli uporeœivati sa drugim zemljama. Bivãa SFRJ je prihvatila navedene definicije, tako da su naãe evidencije usklaœene sa navedenim meœunarodnim bazama. Trebalo bi naglasiti da se obiåno koristi broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. Meœutim, uvek postoji i znaåajna tamna brojka saobrañajnih nezgoda i tamna brojka njihovih posledica (koje su se desile, ali zbog raznih razloga nisu evidentirane). Mada je ova tamna brojka prisutna u svim zemljama, ona se bitno razlikuje od dræave do dræave. Znatan deo nezgoda se ne prijavljuje policiji, niti se prijavljuju sve povrede.30 Prema istraæivanjima OECD najmanje se prijavljuju nezgode u kojima nije uåestvovalo ni jedno motorno vozilo, u kojima je ærtva bilo dete, u kojima su nastale lakãe povrede ili samo materijalna ãteta, koje su se dogodile na lokalnim putevima.31 Sa najveñom pouzdanoãñu se evidentiraju smrtni sluåajevi. Pouzdanost, sveobuhvatnost i laka
27 Kada

se sve saobrañajne nezgode, na osnovu veliåine ukupnih posledica, svedu na nezgode sa materijalnom ãtetom, dobija se ponderisani broj saobrañajnih nezgoda. 28 Pod poginulim licima u saobrañajnim nezgodama smatra se svaka osoba koja je poginula odmah ili u roku 30 dana, usled saobrañajne nezgode. 29 IRTAD – International Road Traffic and Accident Database. 30 Prema izveãtaju KEMT, evidentira se oko 35 – 70 % nezgoda sa peãacima, oko 10-40 % nezgoda sa biciklistima i oko 50-75 % nezgoda sa automobilima (Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV). 31 Safety of Vulnerable Road Users, Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7), DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL, OECD, 1998.

79

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

3

pristupaånost podacima o broju poginulih u nezgodama su osnovni razlog zaãto se broju poginulih daje neproporcionalno veliki znaåaj u analizama bezbednosti saobrañaja. Tamna brojka posebno zavisi od organizovanosti zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja i spremnosti dræave i drugih subjekata da adekvatno reaguju u vezi saobrañajne nezgode. Ukoliko subjekti bezbednosti saobrañaja ne reaguju ili reaguju neefikasno, onda uåesnici nezgode neñe biti zainteresovani da se evidentira nezgoda, niti njene posledice. Posebno je opasna situacija u kojoj su najznaåajniji subjekti (uåesnici nezgode, policija i drugi dræavni organi) zainteresovani da ne evidentiraju nezgodu ili njene posledice.32 Mada u tamnoj brojci saobrañajnih nezgoda dominiraju lakãe nezgode, u nerazvijenim zemljama, postoje i nezgode sa najteæim posledicama koje se ne evidentiraju. Dræava bi trebalo da sistematski smanjuje broj nezgoda koje se ne evidentiraju, a posebno da iz ove tamne brojke eliminiãe nezgode sa najteæim posledicama. Ovo je veoma vaæna pretpostavka za uspeãno prañenje i ocenjivanje stanja, ali i za kvalitetno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Apsolutni pokazatelji o posledicama saobrañajnih nezgoda su: – veliåina materijalne ãtete, – broj nastradalih, – broj lakãe povreœenih, – broj teæe povreœenih i – broj poginulih u saobrañajnim nezgodama. Navedeni pokazatelji odnose se i na aktivnu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Veliåina materijalne ãtete je teãko uporediva izmeœu razliåitih dræava, ali i u razliåitim periodima jedne iste dræave. Posebna smetnja su inflacija, promena nacionalnih valuta i naåin evidentiranja materijalne ãtete. Obiåno se u bazama evidentira iznos materijalne ãtete koji se proceni na licu mesta, a koji je, najåeãñe, ograniåen na procenjenu ãtetu na vozilu. S obzirom na to da je ovo povrãna procena na samom poåetku procesa, svi subjekti su åesto zainteresovani za smanjivanje iznosa (kako bi smanjili odgovornost uåesnika). Stvarni iznosi ukupnih materijalnih posledica koji bi obuhvatili sve gubitke, ãtete i troãkove (oãteñenja na vozilu, na teretu, na putu, na objektima, vremenske i druge gubitke, sudske troãkove, druge materijalne i nematerijalne ãtete) nigde se ne evidentiraju. Stepen teæine povreda, najåeãñe naknadno, utvrœuje lekar. Na licu mesta se samo evidentiraju najznaåajnije povrede i prve (laiåke) procene njihove teæine. U vezi svake nezgode odmah se evidentiraju poginuli, ali je ostavljena moguñnost da se u roku 30 dana dodaju novi podaci, tj. preinaåe povreœeni u poginuli. Apsolutni pokazatelji se dobijaju jednostavno – neposrednim evidentiraçem i brojanjem. Ovi pokazatelji su nezamenljivi za fenomenoloãko opisivanje
32

Na primer, u naãoj zemlji se åesto ne evidentiraju nezgode sa materijalnom ãtetom, jer uåesnici nisu zainteresovani da o njima obaveãtavaju policiju, niti osiguranja, a zbog njihove neefikasnosti. S druge strane, znaåajan broj nezgoda sa velikom materijalnom ãtetom ili sa telesnim povredama se evidentira kao nezgode sa manjom materijalnom ãtetom, jer se tako pojednostavljuje procedura.

80

3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja

obima problema, kako bi se skrenula paænja javnosti na znaåaj bezbednosti saobrañaja, kako bi se uporeœivao ovaj sa drugim izvorima opasnosti itd. Meœutim, za stvarno merenje i uporeœivanje stanja bezbednosti saobrañaja korisniji su relativni pokazatelji. Relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja se dobijaju kao koliånik nekog od nabrojanih apsolutnih pokazatelja (o broju nezgoda ili njihovih posledica) i neke druge znaåajne veliåine (broj stanovnika, vroj vozaåa, broj vozila, broj preœenih kilometara, duæina deonice puta, broj tona kilometara, broj putnih kilometara itd.). Najåeãñe su koriãñeni sledeñi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja: – broj saobrañajnih nezgoda (svih nezgoda, nezgoda sa nastradalim licima ili ponderisani broj nezgoda) na 10.000 registrovanih vozaåa, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 km puta, – broj saobrañajnih nezgoda na 10.000 vozila, – broj saobrañajnih nezgoda na 100 milion preœenih kilometara, – broj nastradalih na 100.000 stanovnika, – broj nastradalih na 10.000 registrovanih vozila, – broj nastradalih na 100 milion preœenih kilometara, – broj poginulih na 100.000 stanovnika (javni rizik), – broj poginulih na 10.000 registrovanih vozila (saobrañajni rizik) i – broj poginulih na 100 milion preœenih kilometara (dinamiåki saobrañajni rizik). Danas se, pri ocenjivanju stanja bezbednosti saobrañaja na nekom prostoru (u dræavi, u regionu), najviãe koriste poslednja tri pokazatelja,33 pa ñe o njima biti viãe reåi. Pri tome se ocenjuju trenutno stanje ovih parametara i uspostavljeni trend.

Javni rizik – trenutno stanje
Javni rizik predstavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 100.000 stanovnika i meri rizik svakog stanovnika da pogine u saobrañajnoj nezgodi. Na primer, 1995. u Australiji su zabeleæena 11,2 poginulih u saobrañajnim nezgodama (smrtna sluåaja) na 100.000 stanovnika.34 Prema ovom pokazatelju Australija se nalazila na devetom mestu od 23 analizirane zemlje ålanice OECD. Velika Britanija je imala najniæu stopu od 6,4 smrtna sluåaja na 100.000 stanovnika. Portugal sa 28,8 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika je zabeleæio najveñu stopu meœu OECD nacijama. Srednja vrednost za OECD dræave iznosi 11,6 smrtnih sluåajeva na 100.000 stanovnika. U Srbiji je 2001. poginulo oko 17 ljudi na 100.000 stanovnika.
33 Past, Present and Future Road Safety Work in ECMT, CEMT/CS (2002)7/PROV. str. 6. 34 Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta, Izveãtaj iz 1995, Federalne kan-

celarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije, Sidnej, 1995.

81

3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Tabela 3.1. Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100.000 stanovnika Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Danska Ukupan broj stanovnika (milion) 18.1 8 10.1 29.6 10.3 5.2 5.1 58.0 81.5 10.5 10.2 0.3 3.6 57.3 125.6 0 15.4 3.6 4.3 9.4 39.2 8.8 7.0 58.6 262.8 prosek 8,5 1273 Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12870 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41798 Smrtnost na 100.000 stanovnika 11.2 15.0 14.3 11.3 15.4 11.2 8.6 15.3 11.6 – 15.6 9.0 12.1 12.3 10.1 – 8.6 16.2 7.0 28.8 14.7 6.5 9.9 6.4 15.9 11.6 17

3

Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija, 2001.

82

zbog kancera.). Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100. doãlo je do pada na 11. pa je njihova izloæenost saobrañaju i saobrañajnim nezgodama bitno manja. bila su 30.000 stanovnika. Ovaj pokazatelj dobro skreñe paænju na znaåaj saobrañajnih nezgoda i stradanja u saobrañaju. u zemljama centralne i istoåne Evrope (195) i centralnim nezavisnim dræavama koje su nastale raspadom SSSR (97).4 smrtna sluåaja (poginula u saobrañajnim nezgodama) na 100. mogu se analizirati i trendovi u bezbednosti saobrañaja. Japanu (547). ãto dovodi do opadanja smrtnosti. Ukoliko su bitne razlike u stepenu motorizacije35 (broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika) i mobilnosti stanovniãtva (broj putovanja i preœena kilometraæa). a 1995. onda nije korektno uporeœivati prostore samo po ovom kriterijumu.2. Ova uporeœivanja se mogu vrãiti na istom prostoru. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Smrtnost na 100. stepen motorizacije je bio razliåit u SAD (757). Tako. Australijski trend poboljãanja povoljniji je od srednje vrednosti OECD zemalja. Stanovnici Srbije se manje voze (prelaze manje kilometraæe) nego stanovnici zemalja OECD. Javni rizik – uspostavljeni trend Na osnovu pokazatelja smrtnosti. Meœutim. OECD i Australija. 83 3. u Zapadnoj Evropi (prosek je 454). Na primer. na primer.3. razliåiti prostori se mogu uporeœivati po ovom kriterijumu samo ako su njihovi stanovnici jednako izloæeni saobrañaju.000 stanovnika je dobar pokazatelj smrtnosti stanovniãtva i posebno je znaåajan za uporeœivanje razliåitih izvora opasnosti i uzroka smrtnosti (smrtnost zbog bolesti srca.4 (1970) na 11. 1970.1. u toku 1998. Srednja vrednost za dræave ålanice OECD-a takoœe je opala sa 23.6 u 1995. Slika 3.7. zbog nezgoda na radu itd.000 stanovnika u Australiji. 35 Prema podacima KEMT. zbog moædanog udara. stepen motorizacije u Srbiji je manji nego u zemljama OECD.

6 16.3 13.5 16.3 26.5 19.2 19.4 9. 11.4 34.7 18.0 – 18.6 20.8 – 18.8 1980.7 – 16.9 20.7 – 13.6 – 15.9 11.3 11.6 9.2 11.9 14.5 18.6 9.5 21.7 10.9 8.1 13.7 6.0 – 24.3 – 15.6 15.0 19. Saobrañajni rizik pred36 Stepen motorizacije se moæe definisati kao broj registrovanih vozila na 1000 stanovnika.0 13. dve dræave) bitno razlikuju u stepenu motorizacije36 onda nije korektno njihovo stanje bezbednosti saobrañaja uporeœivati na osnovu pokazatelja javnog rizika. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.1 20. 18. P.6 16.6 33.4 18.3 20.2 9.9 14.4 11.1 19.1 1985.6 27.2 18.4 19.8 14.6 3 Saobrañajni rizik – trenutno stanje Ako se dva prostora (na primer.9 – 12.3 10. Smrtnost na 100.7 20.4 9.5 17.9 14.9 32.8 23.5 – 17.3 17.8 – 24.2 15.5 22.0 22.2 11.2 – 16.0 28.6 23.0 11.6 14.7 13.1 12.1 1990. 84 .000 stanovnika – tendencije Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.4 15.0 1995.3 19.5 11.0 25.0 11. 30.Lipovac.8 23.7 9.2 15.3 22.4 11.9 9.0 21.2.7 27.2 7.7 13.4 17.6 15.8 23.4 24.3 14.1 20.0 16.3 22.5 31.5 9.5 13.5 39.4 1975.7 16.9 5. Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 3.7 12.8 18. Izraåunava se kao koliånik izmeœu broja registrovanih motornih vozila i broja stanovnika.6 22.6 13.4 27.5 16.0 14.6 25.2 16.7 12.1 – 8.1 16.4 13.3 15.3 11.5 10. 26. Zato se koriste drugi relativni pokazatelji bezbednosti saobrañaja.5 24. 22. 13.1 22.5 7.4 14.0 19.9 31.3 19.6 14.5 9.5 10.2 21.1 11.5 10.0 28.6 12.8 32.2 23.0 14.7 9.7 25. a posebno saobrañajni rizik.5 17.2 8.4 15.0 12.3 28.

8 2.0 85 3.5 0.9 4. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.3 smrtna sluåaja na 10.1 25.0 4.000 registrovanih vozila.0 smrtna sluåaja na 10. vozila (milion) 11.1 2.8 3. 1995.000 reg.000 registrovanih vozila i zauzela peto mesto meœu 23 posmatrane dræave OECD.000 registrovanih vozila. Saobrañajni rizik uzima u obzir nivo motorizacije. Registrovana vozila.5 3.8 smrtnih sluåajeva na 10.8 3.8 3.8 4. a Maœarska najveñi saobrañajni rizik meœu OECD nacijama (6.3 4. u Srbiji je bilo oko 8.4 2.3 1. Na primer.9 2. Srednja vrednost za OECD zemlje iznosila je 2. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja stavlja smrtnost (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama) na 10.3 35. vozila 1.1 17.3 5.7.2 2. 1995.2 72.6 2.3 6.1 2.8 1.7 2.5 – 2.0 2. Tabela 3.0 1. Australija je zabeleæila 1.9 – Smrtnost na 10.5 1. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .7 18.0 1.4 4.0 3.4 5.5 2.0 smrtnih sluåajeva na 10.7 1.8 2.1 1.3.7 2. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 592 441 8891 9454 – 1599 24 437 7033 12670 88 1334 581 305 2710 5751 572 692 3785 41798 Ukupan broj reg. U toku 2001.6 2.1 2.3.0 – 6.7 0. Ãvedska i Norveãka su imale najniæi (1.2 28.1 1.000 registrovana vozila).000 registrovanih vozila.000 registrovanih vozila).5 47.1 poginulih na 10.

000 registrovanih vozila) nego ãto je prosek za zemlje OECD.2. Saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Koliko god je vaæno tekuñe stanje saobrañajnog rizika. joã je znaåajnije analizirati uspostavljeni trend.000 registrovanih vozila. Obiåno se poredi sa zemljama OECD. Smrtnost na 10. Slika 3. uspostavljeni trend je nepovoljniji. pri oceni bezbednosti saobrañaja u nekoj zemlji mogu se uporeœivati trendovi smrtnosti u toj zemlji sa trendovima smrtnosti u drugim zemljama. Pri tome bi trebalo imati na umu i uporeœivati trendove u posmatranom prostoru. Mada je Australija imala stalno manji saobrañajni rizik (smrtnost na 10. sa trendovima u drugim referentnim prostorima. 1995.Lipovac. 86 . Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3. Na primer.3. P.

7 4.5 12.7 10. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Na primer.5 u 1970.1 9.8 1.1 2.7 – 6.1 4.8 3.9 5.0 2.3 2.2 3.7 4.2 6.3 – 26.5 5.0 6. do 1980).9 10.2 11.7 6. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.3 4.8 4.0 2.9 18. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.8 2.8 (smrtnih sluåajeva na 10.4 1985.7 5.9 2.7 – 9.6 7.5 2.4 – 4.1 3.7 2.3 – 9. 5.0 87 3.0 2.8 3.7 6. U Australiji se saobrañajni rizik smanjio sa 8.0 – 6.6 2.5 2. Saobrañajni rizik (godiãnji broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u odnosu na 10.2 4.7 2.2 6. ali je imala loãiji trend smanjivanja (posebno u periodu od 1970.9 9.2 1990.000 registrovanih vozila).5 2.4 25.9 3.0 15.5 2.9 9.4. 3.3 7.6 7.0 7.2 4.5 1975.1 7.7 15. nego ãto je prosek u zemljama OECD.2 4.4 2.2 4.6 2.7 3.2 2. Tabela 3.0 1.0 3. Australija je.0 1.7 2.1 2.7 1.8 6. u ovom periodu.3 5.8 1995.1 2.0 3.4 3. Dakle.0 – 3. na 2.4 15.4 4.8 1. 1970 – 1995).4 3.2 2.0 3.2 – – 23.2 2.2 11.2 9.4 9.8 2.5 3.8 11.8 11.7.0 – 8.2 1.0 na 1.4 2.2 4.8 2.8 5.5 3.7 2.6 – 8.2 2. u istom periodu.6 11.4 2.6 6.6 3.2 6.5 4.3 4.6 1980.5 11.4 4.0 u 1995.0 2. u zemljama OECD (prosek) saobrañajni rizik se smanjio sa 10.000 registrovanih motornih vozila) u zemljama OECD i Srbiji (period.4 4.3 1.3 – 5.9 4. 4. 1. 2.3 2.5 – 2.1 2.0 – 4.9 3.5 3.6 9. imala manji saobrañajni rizik.1 1.3 2.5 7.5 1.2 8.0 4.1 4.2 16.3 4.9 4.3.3 1.3 11.3 4.3 – 3. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . 8.

0 0.Lipovac. postoji niz problema skopåanih sa odreœivanjem i primenom dinamiåkog saobrañajnog rizika. 88 . pa i ne koristi ovaj parametar. 8.4). PRESENT AND FUTURE ROAD SAFETY WORK IN ECMT. Dinamiåki saobrañajni rizik predstavlja broj poginulih lica na 100 miliona preœenih kilometara. procenjivati na osnovu pilot istraæivanja (utvrœivanja preœene kilometraæe u reprezentativnih uzoraka vozila) itd. ali da se stepeni koriãñenja vozila bitno razlikuju.33 0. s obzirom na to da ovaj parametar najbolje odreœuje stanje bezbednosti saobrañaja. dva podruåja mogu imati sliåan stepen motorizacije. saobrañajnom strategijom treba promovisati putovanje autobusom. /htr. Na primer. Osnovni problem se odnosi na odreœivanje preœene kilometraæe u posmatranom periodu. onda se nivo bezbednosti saobrañaja moæe ocenjivati pomoñu dinamiåkog saobrañajnog rizika.04 0.5 Bicikl 6.3 Motocikl 16. Dinamiåki saobrañajni rizik za razliåite naåine prevoza (PAST. Preœena kilometraæa se moæe meriti direktno (na osnovu korektno utvrœenih kilometraæa u svakom vozilu prilikom redovnih tehniåkih pregleda).8a Peãaåenje 7. S obzirom na to da je rizik pogibije pri prevozu automobilom deset puta veñi nego pri prevozu autobusom. pri ocenjivanju nivoa bezbednosti saobrañaja voditi raåuna i o mobilnosti stanovniãtva. Tabela 3. Dinamiåki saobrañajni rizik se koristi i za uporeœivanje rizika putovanja razliåitim vidovima saobrañaja (Tabela 3. kada automobil izaziva i druge probleme.1 Autobus 0. Ovaj pokazatelj je najbolja mera rizika pogibije pri putovanju vozilom i najbolji pokazatelj bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja Dinamiåki saobrañajni rizik – trenutno stanje Meœutim.5. Ipak. Veliki broj zemalja (meœu kojima je i naãa) nema razraœenu metodologiju utvrœivanja preœene kilometraæe. izraåunavati indirektno (na osnovu prodatih koliåina i proseånih potroãnji goriva).08 a. neophodno. Meœutim. CEMT/CS (2002) 7/PROV.37 Ako se mobilnost bitno razlikuje. P. Zato je. poginulih na 100 miliona putnik kilometara) Ukupno 1. on se sve viãe koristi. u zemljama OECD (za 13 zemalja 37 Mobilnost stanovniãtva se obiåno iskazuje kroz proseåan broj putovanja po stanovniku ili kroz preœeni put (kilometraæu) u nekom periodu (u toku godine)./) 3 Vid / grana saobrañaja Drumski Æelezniåki Pomorski Vazduãni Dinamiåki saobrañajni rizik Naåin drumskog saobrañaja (br. na raåun putovanja automobilom.08 Automobil 0. Ovo posebno vaæi za velike gradove.

Zemlja Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep. Tabela 3.6 – – 1. u toku 1995.1 0.1 1. Australija je bila peta sa 1. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja su ovi podaci dostupni).2 poginula na 100 milion kilometara itd.2 1.1 – – – 1.8 – 1.8 – – – 1.3 1.9 1. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija nema podataka Ukupan broj poginulih 2017 1210 1449 3347 1588 582 441 8891 9454 – 1589 24 437 7033 12670 68 1334 581 305 2710 5751 572 692 3765 41780 Ukupno preœenih kilometara (100 miliona) 1665 651 801 – – – 420 4967 6022 – – 19 319 – 7199 – 1112 – 288 – – – 607 4429 – Smrtnost na 100 miliona preœenih kilometara 1.3 –/- 89 3. godiãnje je bilo (u proseku) 1.2 – 1.3.4 – 1.6.8 1. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .9 – 1. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995.3 poginula na 100 milion vozilo kilometara.7. Pri tome je Velika Britanija imala najniæu stopu (0.9 poginula na 100 milion kilometara).

Lipovac. To je neãto loãije od trenda srednjih vrednosti za ostale zemlje OECD.4. srednja vrednost za OECD nacije je opala od 5. veoma je znaåajno uoåiti trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku. U Australiji je ova smrtnost opala sa 4. 90 .3 (u 1995). Australija je imala neãto nepovoljniji trend od proseka za OECD. Na primer.4 na 1.6 (u 1970) na 1. Slika 3. Dinamiåki saobrañajni rizik u zemÿama OECD (za koje postoje podaci) – trenutno staçe 1995. P. Dinamiåki saobrañajni rizik – uspostavljeni trend Kao i kod ostalih parametara. Trend u dinamiåkom saobrañajnom riziku (broju poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja kretanja u bezbednosti saobrañaja. Na primer.5. Posebno je korisno poreœenje sa zemljama OECD.2 u istom periodu. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Slika 3.

3 – 1.1 1. Danska Finska Francuska Nemaåka Gråka Maœarska Island Irska Italija Japan Luksemburg Holandija Novi Zeland Norveãka Portugal Ãpanija Ãvedska Ãvajcarska UK SAD OECD Srbija 1970.5 2.3 1.6 / 1980.7 3.6 – – 1. 4. U svim zemljama OECD ovaj parametar je stabilno opadao u periodu od 1970.3.2 / 1990.1 3.2 5. Zemÿa Australija Austrija Belgija Kanada Åeãka Rep.0 – – – – – – 9.1 2.2 1.4 1.1 4. 3. 1.9 / 1985.1 0.4 3.8 2.0 – 2.4 2.1 3.3 2.6 / 1975.8 3.9 – 1.2 – – – 1.7.9 – 2.0 – – 1.8 – 1.9 – – – 6. 2. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .1 3.6 – 3. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Tabela 3.4 10.8 – – – 1.0 5.1 – 9.7 – – – – – 3.5 – 2.3 – – – 3.7 6.8 – 1.8 – 1.7.1 2.9 – – – – – – – 3.9 – – – – – – 4.7 – – 2.7 – 1.6 1.8 – 2.7 – – – 1.8 2. Dinamiåki saobrañajni rizik (broj poginulih u saobrañajnim nezgodama na 100 milion vozilo kilometara) je jedan od najboljih opãtih pokazatelja bezbednosti saobrañaja.4 – 1. 1.9 – 2.6 2.8 – – 2.4 – 1.2 – 1.4 – – 1. 3. do 1995.4 – – 2.6 – – – – – – – 5.8 1.7 1.6 – – – 2.6 8.3 1.7 / 1995.1 – – – 1.9 – – 2.9 1.8 – – 1.3 / 91 3.

broj saobrañajnih nezgoda. – broj nastradalih (poginulih. preœenu kilometraæu i transportni rad.000 vozila koja proœu putem. Na primer. Krsto Bezbednost saobrañaja Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluåajevima Pored gore objaãnjena tri opãta parametra bezbednosti saobrañaja. – ukupan broj poginulih u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. Kod broja nezgoda mogu se uzimati u obzir sve nezgode (najjednostavnije i najgrublje). ovde su. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. – broj nezgoda na 100 milion vozilo kilometara.Lipovac. ali joã nije zaæiveo). ali aæurnost i kvalitet evidentiranja se åesto razlikuje). – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 milion vozilo kilometara. P. Koji ñe parametri biti koriãñeni zavisi od problema koji se istraæuje. ali i od raspoloæivih podataka. poginuli i teæe povreœeni (ujednaåenije i kvalitetnije evidentiranje) ili samo poginuli (najbolje evidentiranje. Pri proceni bezbednosti saobrañaja na odreœenoj deonici puta. mogu se uzimati u obzir svi nastradali koji su evidentirani (najveñi uzorci. posebno znaåajni broj poginulih i povreœenih putnika. – broj nezgoda na 100. za razliåite potrebe koriste se i drugi vaæni parametri. lakãe i teæe povreœanih) putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. Pri oceni bezbednosti saobrañaja u autotransportnim preduzeñima. 38 Transportni 3 rad se moæe izraæavati brojem putnik kilometara (u putniåkom saobrañaju) ili brojem tona kilometara (u teretnom saobrañaju). trebalo bi voditi raåuna o duæini te deonice i o intenzitetu saobrañaja na deonici. od cilja istraæivanja. – veliåina materijalne ãtete u odnosu na 100 milion tona kilometara itd. broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña itd. 39 Pod intenzitetom saobrañaja se najåeãñe podrazumeva PGDS (proseåan godiãnji dnevni saobrañaj) izraæen u proseånom broju vozila koja proœu putem u toku dana. ali i najmanji uzorci). nezgode sa nastradalim ili samo sa poginulim licima (bolji i znaåajniji pokazatelj koji se ujednaåeno evidentira) ili ponderisani broj nezgoda (najbolji pokazatelj. – broj nezgoda koje su izazvali vozaåi preduzeña u odnosu na 100 milion vozilo kilometara. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100 km puta. mogu se koristiti sledeñi parametri: – broj poginulih putnika u odnosu na 100 milion putnik kilometara. mogu se koristiti pokazatelji koji uvaæavaju veliåinu voznog parka. pored ukupnog broja poginulih u saobrañajnim nezgodama (u kojima su uåestvovali autobusi i kamioni preduzeña).39 Zato se obiåno koriste sledeñi parametri: – broj nezgoda na 100 km puta. 92 .38 Sa druge strane. Kod broja nastradalih. – broj saobrañajnih nezgoda u odnosu na 100 milion vozilo kilometara.000 vozila koja proœu putem.

U tom smislu se razvijaju mnoge metode koje koriste indirektne parametre bezbednosti saobrañaja. kao na primer: – broj nezgoda na 100. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja su: – broj i teæina konflikata u saobrañaju (Traffic Conflict). putnika u putniåkim vozilima i putnika u autobusima. Trebalo bi birati one parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na svim prilazima raskrsnici.40 40 Na osnovu reæima saobrañaja i saobrañajne slike utvrœuju se broj i vrste moguñih konflikata izmeœu uåesnika u saobrañaju. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .000 kilometara. – broj nezgoda koje su oni prouzrokovali.000 kilometara. na 100. na 100. – broj nastradalih u nezgodama koje su oni prouzrokovali.000 vozila koja proœu putem.000 preœenih kilometara. vozaåa koji su obuåavani u jednoj autoãkoli u odnosu na ostale itd. ugroæena mesta) trebalo bi koristiti parametre koji uzimaju u obzir intenzitet saobrañaja na tom mestu.000 vozila koja proœu putem itd. ostaje vaæno praktiåno pitanje: da li se moæe ocenjivati bezbednost saobrañaja i pre dogaœanja prve saobrañajne nezgode. te ocenjuje bezbednost saobrañaja. odnosno bez poznavanja podataka o nezgodama i njihovim posledicama. vozaåa muãkaraca u odnosu na vozaåe æene. Pri oceni bezbednosti pojedinih taåki na putu (krivina.7. na 100. biciklista. prevoj.) mogu se koristiti pokazatelji koji uzimaju u obzir njihovu izloæenost saobrañaju (preœena kilometraæa). – pokazatelji o potencijalnim saobrañajnim konfliktima. vozaåa Forda u odnosu na vozaåe Mercedesa. kao na primer: – broj nezgoda na 100. suvozaåa. profesionalnih vozaåa i vozaåa amatera. – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100. Pri oceni bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama trebalo bi imati na umu geometriju raskrsnice i reæim saobrañaja na raskrsnici – prilaznim kracima (mogu se uporeœivati raskrsnice sliåne po geometriji i reæimu saobrañaja). Indirektni pokazatelji bezbednosti saobrañaja Mada prethodno opisani direktni pokazatelji dobro opisuju stanje bezbednosti saobrañaja. vozaåa putniåkih vozila i biciklista. most i dr. 3.000 kilometara itd. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Pri oceni bezbednosti saobrañaja pojedinih kategorija uåesnika u saobrañaju (vozaåa. – broj nastradalih u nezgodama u kojima su oni uåestvovali. kao na primer: – broj nezgoda na 100.7.2. 93 3.3.000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca). – broj nastradalih (poginulih i povreœenih) na 100.000 vozila koja uœu u raskrsnicu (iz svih pravaca) itd. putnika.

ali postoji rano uoåavanje i blago reagovanje. 3) blagi konflikti – Uåesnici idu prema sudaru. P. ako se njihovo kretanje ne promeni. Na osnovu toga mogu se projektovati dobre kontramere i ispravljati greãke pre nastupanja posledica. 42 Ova definicija je prihvañena na prvoj meœunarodnoj radionici o konfliktima u saobrañaju.). Izvor: Safety of Vulnerable Road Users. 2) potencijalni konflikti – putanje uåesnika se presecaju. Danas su razvijene subjektivne (åovek posmatra i kvalifikuje konflikt) i objektivne (konflikt se snima kamerom i kasnije analizira i kvalifikuje) metode primene konfliktne tehnike. Blagovremeno reaguju i nema forsiranog koåenja. 106. Visina odreœuje opasnost dogaœaja. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). ãta izaziva nezgode itd. Tehnika konflikata (TCT) je skup procedura kojima se identifikuju. Konflikt je situacija u kojoj se dva ili viãe uåesnika u saobrañaju pribliæavaju jedan drugom (u prostoru i vremenu). U 41 Na osnovu izloæenosti pojedinim vidovima saobrañaja i njihovoj proseånoj opasnosti (riziku) ocenjuju se rizici u saobrañaju. Savremene objektivne metode insistiraju na merenju opasnosti konflikta. tako da je sudar neizbeæan. koji uåesnici ih åine. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. a na vrhu saobrañajne nezgode. brzine. 5) nezgoda – izbegavanje je zakasnilo i deãava se nezgoda sa posledicom. Ove situacije zovemo i zamalo nezgoda. ali preduzimaju radnju izbegavanja.41 – razliåita merila ponaãanja (behavioural measures) koja ukazuju na nivo bezbednosti saobrañaja (proseåna brzina. 4) ozbiljan konflikt – Uåesnici idu prema sudaru i kasno reaguju. OECD. u toku dva do pet dana. broj pojedinih prekrãaja i sl. 1998. S tim u vezi mere se vreme do sudara. a ãirina njegovu uåestalost. Situacije u saobrañaju (dogaœaji) se mogu prikazati kao nivoi na piramidi: na dnu piramide su bezopasne saobrañajne situacije (normalna voænja). Mogu se definisati 5 nivoa na piramidi: 1) neometani prolazi – bezbedne saobrañajne situacije. Broj i teæina konflikata su najznaåajniji indirektni pokazatelj za ocenu bezbednosti saobrañaja. stepen koriãñenja pojaseva. Ovo zahteva posmatraåe koji su obuåeni da prepoznaju. Analiza vrste i teæine konflikata omoguñuje da saznamo koje vrste konflikata se deãavaju. vreme posle prekoraåenja. procene i pribeleæe konflikte i njihove vaæne karakteristike. beleæe i analiziraju konflikti u saobrañaju na standardizovan naåin.42 Razvijena je posebna tehnika saobrañajnih konflikata ili konfliktna tehnika (TCT – Traffic Conflict Techniques) koja se zasniva na pretpostavci da se interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju moæe opisati kao kontinuum dogaœaja. 94 . rastojanja do taåke sudara itd. Snimanje se vrãi dva do tri sata. niti drugih naglih reakcija. Oslo. odnosno da postoji veza izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. str. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 – nivo izloæenosti saobrañaju (exposure to road traffic). – merila standarda i kvaliteta puteva i vozila i dr. pa se nezgoda jedva izbegla. 1977.Lipovac.

44 Hauer.. a analiza konflikata i pre posledica. kao i analiza efekata kontramera (pre i posle analiza). Konfliktna tehnika otkriva åak i male promene u riziku. 18. Dosadaãnja iskustva pokazuju da je validnost konfliktne tehnike dobra. uzorak konflikata je veliki (konflikti su 5.000 do 10. str. No 6. Vol. 471-481. E. 95 3. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. konfliktna tehnika omoguñuje da prouåimo ceo proces koji se zamalo nije zavrãio nezgodom. Merenje nivoa bezbednosti saobrañaja Saobraæajne nezgode Ozbiljni konflikti zamalo nezgode” ” Slika 3.7.000 puta åeãñi). Analiza nezgode se moæe vrãiti tek kada su nastale posledice. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). 1998. 1986.3. str. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique.44 Brojni su pozitivni primeri primene konfliktne tehnike: u proceni efikasnosti kruænih raskrsnica. Piramida – interakcija izmeœu uåesnika u saobrañaju kao kontinuum dogaœaja od neometanih prolaza. Accident Analysis and Prevention. Dok je uzorak nezgoda mali.). & Garder R. do saobrañajnih nezgoda.43 relativno kratkom vremenu moæe se dobiti kvalitetna analiza stanja. Dok analiza nezgoda omoguñuje da shvatimo ãta se desilo u i posle kritiånog momenta. 43 (Safety of Vulnerable Road Users. preko konflikata razliåite opasnosti. ãto nije moguñe na osnovu analize nezgoda. u proceni razliåitih reæima saobrañaja.6. 43 Konfliktna tehnika ima prednosti u odnosu na analizu direktnih parametara (saobrañajnih nezgoada). 106. OECD. u proceni kvaliteta lokacije peãaåkih prelaza i autobuskih stajaliãta. u proceni efikasnosti razliåitih kontramera itd.

Lipovac. Analiza karakteristika putne (uliåne) mreæe Put je veoma znaåajan faktor bezbednosti saobrañaja koji utiåe na stanje bezbednosti. metod. – kvalitetna analiza strukturalnih i organizacionih uslova (funkcionisanje zaãtitnog sistema). predmet. – anketna i druge metode ocenjivanja subjektivnih stavova o opasnostima u saobrañaju itd.7. ali i na izbor mera koje ñe se preduzimati. Struåne analize bi trebalo raditi permanentno. uporeœujuñi i ocenjujuñi stanje bezbednosti saobrañaja ocenjuju se i dalje razvijaju mere i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja i smaçivanju stradanja u saobrañaju. vreme. Na osnovu toga se mogu struåno projektovati i realizovati buduñe aktivnosti.3. neophodno je da se definiãe osnovni sadræaj i metod ovih analiza. – analiza svesti graœana o problemima bezbednosti saobrañaja i moguñnostima upravljanja itd. 3 3. ali i da analize uåini uporedivim i korisnim pri kasnijim analizama. Krsto Bezbednost saobrañaja 3. Posebno su znaåajne karakteristike koje utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja (broj i ãirina sa96 .8. – analiza postojanja sistemskih saobrañajnih mera. Korektno je saopãtiti i najvaænija ograniåenja. Pri tome bi trebalo korektno odrediti domete sopstvenih analiza i ãto åeãñe analize poveravati nezavisnim struånim institucijama i istaknutim pojedincima – nauånim radnicima i istraæivaåima. U ove metode spadaju: – ekspertska i druge sliåne metode struåne procene stepena opasnosti.). Naime. svakih pet godina i sl. korektnost i objektivnost analize. Da bi analize stanja bezbednosti saobrañaja dale oåekivane efekte. a izveãtavati periodiåno u zavisnosti od problema (svake godine. Ostale metode ocenjivanja bezbednosti saobrañaja Bezbednost saobrañaja se moæe uspeãno ocenjivati i na osnovu nekih metoda koje ne podrazumevaju striktno kvantifikovanje odreœenih parametara. ciljeve i zadatke istraæivanja. To bi trebalo da garantuje sveobuhvatnost. – analiza saobrañajnih zakona i njihove primene. stalno analizirajuñi. ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NA PODRUÅJU Analizirati stanje bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju ili na nekoj deonici puta je veoma znaåajan zadatak u bezbednosti saobrañaja. Analiza stanja bezbednosti saobrañaja na nekom podruåju bi trebalo da obuhvati sledeñe sadræaje: Uvod Na samom poåetku bi trebalo definisati prostor istraæivanja. P.

useci. postojanje i ureœenost autobuskih stajaliãta na putu. normativni ambijent. preglednost na putu. poduæno i popreåno odvodnjavanje vode.). prema vozaåkom iskustvu itd. postojanje i stanje signalizacije itd.8. postojanje i geometrija raskrsnica. naåine regulisanja prvenstva prolaza. Ako bi se posmatrao neadekvatno dug period.3. prema polu. Pri tome bi trebalo posmatrati dovoljno dug period (minimalno 5 godina) za uoåavanje zakonitosti. Analiza karakteristika saobrañajnih tokova Bezbednost saobrañaja je jedno od obeleæja saobrañaja. vrsta i kvalitet kolovoznog zastora itd. peãaci i dr.).). stanje privrede. Analiza vaænih elemenata okoline (ambijenta) Saobrañaj se odvija u druãtvenom. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . uzduæni i popreåni nagibi puta. zabrane parkiranja i zaustavljanja. sa povreœenim i sa materijalnom ãtetom). skup ograniåenja i zabrana) bitno utiåe na protoånost i bezbednost saobrañaja. berme ili trotoara. broj nezgoda prema teæini posledica (nezgode sa poginulim. Zato bi pored broja. motociklisti. postojanje i ãirina razdelnih ostrva. vaæni objekti oko puta. prostornom i vremenskom raspodelom saobrañajnih tokova. ekonomskom i politiåkom ambijentu koji utiåe i na moguñnost sprovoœenja i efikasnost pojedinih mera. Trebalo bi obratiti posebnu paænju na ograniåenja brzine.). ekonomski standard. putnici. suvozaåi. 97 3. druãtveni ambijent itd. oãtre i opasne horizontalne i vertikalne krivine puta. prema kategoriji uåeãña u saobrañaju (vozaåi. ãirina i kvalitet bankine. Opãta analiza broja i strukture saobrañajnih nezgoda Saobrañajne nezgode su najznaåajniji pojavni oblik nebezbednosti u saobrañaju. Opãta analiza broja i strukture nastradalih u saobrañajnim nezgodama Stradanja ljudi su najznaåajnija posledica saobrañajnih nezgoda. biciklisti. zabrane skretanja. to bi moglo da umnogome uopãti analizu i da neaktuelni problemi odvuku paænju. ãto moæe ugroziti kvalitet predloæenih mera. mogu presudno uticati na stanje bezbednosti saobrañaja. U ovom delu bi trebalo analizirati ukupan broj saobrañajnih nezgoda. prema starosti. teãko povreœeni i lakãe povreœeni). ambijent oko puta itd. Analiza bezbednosti saobrañaja na podruåju obrañajnih traka. a posebno poslova bezbednosti saobrañaja. Analiza reæima (tehniåkog regulisanja) saobrañaja i stanja signalizacije Uspostavljeni reæim saobrañaja (namena saobrañajnih povrãina. organizacija poslova saobrañaja. aktivnost pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. prolasci kroz naseljena mesta. Zato su saobrañajne nezgode najvaæniji element predmeta istraæivanja i treba im posvetiti posebnu paænju. objekti na putu i oko puta. Ureœenost okoline puta (nasipi. trebalo analizirati i strukturu nastradalih prema teæini posledica (poginuli. struktorom. Mere koje ñe uticati na bezbednost saobrañaja moraju biti u skladu sa intenzitetima.

str. uåesnicima. obaranje ili gaæenje peãaka. vrstama. meseåna raspodela (radi uoåavanja sezonskih oscilacija i izrade godiãnjih planova rada). crne taåke koje predstavljaju mesta na putevima/ ulicama. Znaåajne su godiãnja raspodela (distribucija) nezgoda (radi uoåavanja trenda razvoja pojave). udar u objekat na putu. linijski grafikoni saobrañajnih nezgoda i situacioni planovi saobrañajnih nezgoda. Ovo se postiæe vezivanjem nezgoda za kilometarski stub (stacionaæu) na otvorenim putevima. P. sudaru iz suprotnih smerova (18 – 23 %). Vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda Odgovor na pitanje: Kada se dogodila nezgoda? je znaåajan za bolje shvatanje uslova nastanka nezgode. meœusobni sudar drumskog i æelezniåkog vozila. Srbije. naåinom kretanja. raskrsnice. a linijski grafikoni za prikaz prostorne raspodele nezgoda na deonici puta (na saobrañajnom sektoru. 47 Mogu se izdvojiti i neke druge vaæne karakteristike nezgoda.). sletanje sa kolovoza i udar u objekat. okolnosti). udar u zaustavljeno ili parkirano vozilo. u zavisnosti od ciljeva analize (vreme dogaœanja. Saobrañajni fakultet. Kao rezultat ove topografske analize dobijaju45 se karte saobrañajnih nezgoda. dr. Na ovim46 prilozima se pregledno prikazuju mesto nezgode (na tom mestu se ucrtava odgovarajuñi simbol). projekat saobrañajnih nezgoda. sudar pri uporednoj voænji. obaranje ili gaæenje stoke i ostale vrste nezgoda. ali i za planiranje aktivnosti na prevenciji buduñih nezgoda. Inæenjerski priruånik iz drumskog i gradskog saobrañaja i transporta. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Prostorna distribucija raspodela saobrañajnih nezgoda Odgovoriti na pitanje: Gde se dogaœaju nezgode? je jedan od najvaænijih zadataka analize stanja bezbednosti saobrañaja. 1999. Na osnovu topografske analize se izdvajaju. 98 . uzrok nezgode i dr.. i Doroænie usloviy i bezonasnosmi dviæeniy MSR. najviãe lica strada pri obaranju peãaka (22 – 30%). prevrtanje vozila na putu. 46 Vujaniñ. sletanje vozila sa puta. deonice puteva/ulica ili zone na kojima se åeãñe dogaœaju nezgode (na primer viãe od 5 nezgoda u toku godine).Lipovac. U Srbiji bez pokrajina. Za ova mesta poveñane ugroæenosti saobrañaja crtaju se posebni situacioni planovi sa detaljnijim prikazom saobrañajnih nezgoda po lokacijama. Trebalo bi svaku saobrañajnu nezgodu ãto preciznije spustiti na teren. 1982. boåni sudar. tzv.F. na opasnoj deonici itd. sletanju vozila sa puta (19-25%). vrsta nezgode (geometrijski oblik simbola odreœuje vrstu nezgode) i posledice nezgode (boja ili ãrafura simbola odreœuje posledice). posledicama. odnosno za ulicu i kuñni broj u naseljima. V. ispadanje. vremenom dogaœanja itd. 48 Jedinstven informacioni sistem MUP-a R. sudar pri voænji u istom smeru. boå45 Babkov.. Tipoloãka analiza saobrañajnih nezgoda Naãa statistika razlikuje 13 vrsta saobrañajnih nezgoda:48 sudar iz suprotnih smerova. Moskva. 285. Karte47 nezgoda su pogodne za makroanalizu na veñim povrãinama (podruåje grada). M. Beograd. dnevna raspodela po danima u toku godine ili po danima u toku sedmice (utiåe na planiranje sedmiånih rasporeda rada) i åasovna raspodela nezgoda u toku dana (utiåe na planiranje rada u toku dana). padanje iz vozila u pokretu.

R. Ove aktivnosti bi trebalo pedantno pratiti i evidentirati. ova analiza je veoma znaåajna za projektovanje kontramera za spreåavanje buduñih nezgoda. Predlog buduñih aktivnosti sa procenom troãkova i oåekivanih efekata Na osnovu sveukupne analize koja obuhvata veñinu ili sve nabrojane elemente. Za one koji donose odluke. Beograd. one su veoma korisne. Veoma je znaåajno objektivno i struåno analizirati najznaåajnije dosadaãnje mere i aktivnosti kako se ne bi ponavljale greãke.Literatura nim sudarima (11 – 16 %) i u sudarima pri voænji u istom smeru (6 – 12%). U narednim analizama ñe se izoãtravati kriterijumi i sve manje greãiti. Kao referentna podruåja trebalo bi koristiti proseåne vrednosti u naãoj zemlji za podruåja sliånih saobrañajnih i drugih karakteristika. 218.. Literatura Dragaå. Bezbednost saobrañaja 2. 2002. Mada je ova analiza veoma diskutabilna (mi ne znamo precizne okolnosti niti propuste pre okonåanja sudskih postupaka. ali i za druge subjekte bezbednosti saobrañaja. bilo bi veoma korisno za pojedine predloæene mere proceniti troãkove i oåekivane efekte. str. U svim ostalim vrstama nezgoda strada 8 – 12 % svih nastradalih. 1998. 1997. Miloãeviñ.. Takoœe bi trebalo uoåiti i analizirati koji su to najåeãñi propusti koji doprinose nastanku ovih nezgoda. Uporedna analiza sa referentnim podruåjima Uvek bi trebalo raditi uporedne analize sa referentnim podruåjima. i Vujaniñ M. Teorije saobrañajnih nezgoda. 1994. Nomos. ali i podruåja u zemljama OECD ili EU za koje su nam poznati podaci. deo. Saobrañajni fakultet. Propuste bi trebalo vezati za pojedine uåesnike u saobrañaju. str. Beograd. trebalo bi struåno i sveobuhvatno predloæiti sistem buduñih mera i aktivnosti na unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. str. 400. 481. a njihove efekte analizirati kako bi se moglo uåiti za buduñe planove. 99 3. Åak i kada su ove procene sasvim grube. M. Novi Sad. Bezbednost drumskog saobrañaja. 356. Fakultet tehniåkih nauka. a åesto ni tada). S.. Beograd. Analiza dosadaãnjih mera i aktivnosti U analiziranom periodu su realizovane aktivnosti razliåitih subjekata. str. Saobrañajni fakultet. Analiza najåeãñih okolnosti nastanka saobrañajnih nezgoda i najznaåajnijih propusta Na osnovu analize pojedinaånih nezgoda mogu se uoåiti najznaåajnije okolnosti koje prate veñinu saobrañajnih nezgoda na pojedinim lokacijama ili u pojedinim vremenima. Iniñ. Ignjatoviñ.. Œ. Kriminologija. NAUÅNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .

1995. Doroænie usloviy i bezonasnosm dviæeniy MSR. Present and Future Road Safety Work in ECMT. 1998. Teorija i praksa upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 3 Vujaniñ. str. 1986. Hauer. Beograd. 18. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique. 1982. K. & P. Bezbednost. 285. 2000. 705-725. Federalne kancelarije za bezbednost saobrañaja na putevima Australije. Australijska uporedna statistika o bezbednosti na putevima ãirom sveta. Lipovac.. Izveãtaj iz 1995. Metodologija. Ãuãnjiñ. str. 2001. Moskva. No 6. Konferencija evropskih ministara transporta. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju. No 6. P. Vol. (Zbornik radova). Organizacija za ekonomsku kooperaciju i saradnju (OECD). E. V. DSTI/DOT/RTR/RS7 (98) 1/FINAL. 2002. Åigoja ãtampa.. Past. M. Garder. Beograd. 1999. Beograd. 471-481.F. str. 100 .Lipovac. Accident Analysis and Prevention. Babkov. Sidnej.. 315. Scientific Expert Group on the Safety of Vulnerable Road Users (RS7). i Lipovac K. str. Nauåno-struåni skup Bezbednost dece u saobrañaju. Safety of Vulnerable Road Users... CEMT/CS (2002)7/PROV. Œ.

4. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.2. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja . Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.4.3.1. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.

. oprema puta.HEDONOVA MATRICA Prema istraæivanju koje je obuhvatilo 57 zemalja. Vol. 2002. Ameriåki nauånik William Haddon2 je pokuãao da sistematizuje ove uticaje u matrici koja je po njemu i nazvana Hedonova matrica.. ponaãanje.. 2 William Haddon je osnivaå epidemiologije i kontrole povreda. vozilo. pouzdanost . Brojni su pokuãaji da se ovi uticaji nekako sitematizuju. tehniåka ispravnost. 411-421. samoobjaãnjavajuñi putevi . porodica. & Andersson R. Accident Analysis and Prevention. 1980.. vrlo brzo se pokazalo praktiånijim da se iz faktora okruæenje izdvoji put kao poseban faktor. konstrukcija . stavovi. 34. okruæenje) pre. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . sposobnosti. propisi. konstrukcija. Advances in the Epidemiology of Injuries as a Basis for Public Policy. masa. opremljenost vozila. W. prve pomoñi . kiãa. oprema vozila. noñ. barijere pored puta..1 Obilje razliåitih uticaja doprinosi nastanku saobrañajnih nezgoda i njihovoj teæini (veliåini posledica). & R. Bio je direktor NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) i IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). No 4. ureœenost okoline puta.. zaãtitni sistem. klima. 95(5).. N.. brzo zbrinjavanje povreœenih.. Osnovna Hedonova matrica sistematizuje uticaje tri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. ZA VREME SN (Crash) POSLE SN (Post – Crash) obuka.1.. pp 541 – 551. kvalitet i odræavanje puta.. 3 Haddon. zdravstvena zaãtita.. Tako je nastala proãirena Hedonova matrica. 103 4... saobrañajne nezgode su najåeãñi uzrok (26 – 77%) smrtnih sluåajeva usled nenamernih povreda (Ahmed. upotreba pojasa.. FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK (Human) VOZILO (Vehicle) PRE SN (Pre – Crash) obuka. kolovozni zastor. Andersson. Public Health Reports. 2002). 1 Ahmed. zaãtita od poæara. OKRUÆENJE (Enviranment) Mada je osnovna postavka Hedonove matrice dobra. opraãtajuñi putevi .3 Tabela 4.. alkohol . New York. N. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda. hortikultura.. kvalitet uviœaja . psihofiziåke obuka u pruæanju sposobnosti. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. vazduãni jastuci .

sposobnosti . UTICAJNI ELEMENTI – UTICAJI FAKTORI BEZBEDNOSTI AKTIVNA BEZBEDNOST PASIVNA BEZBEDNOST SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA SAOBRAÑAJA ÅOVEK obuka. OKRUÆENJE ureœenost okoline puta. ureœenost okoline puta.. PUT oprema puta.. obuka u pruæanju prve pomoñi.. opraãtajuñi putevi barijere pored puta. Tabela 4. stavovi.... konstrukcija .2. odræavanje puta. samoobjaãnjavajuñi putevi . sposobnosti. kvalitet uviœaja. propisi.. FAKTORI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ÅOVEK VOZILO PRE SN ZA VREME SN POSLE SN obuka u pruæanju prve pomoñi .3. konstrukcija.. propisi... P. klima. obuka. opremljenost vozila. Korigovana Hedonova matrica sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek.. kolovozni zastor. kolovozni zastor. kvalitet.. zdravstvena zaãtita .. porodica. kvalitet uviœaja ... samoobjaãnjavajuñi putevi . sposobnosti. zdravstvena zaãtia. kiãa. odræavanje puta. oprema vozila. ponaãanje . porodica. zaãtitni sistem.. brzo zbrinjavanje povreœenih. pouzdanost . zaãtitni sistem . zaãtita od poæara. Krsto Bezbednost saobrañaja Tabela 4. psihofiziåke ponaãanje . ima smisla korigovati Hedonovu matricu i analizirati uticaje svih faktora na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja.. masa . oprema puta.. vozila. put... obuka. izmenljiva signalizacija . VOZILO PUT OKRUÆENJE 104 .. 4 S obzirom na uspostavljene definicije aktivne i pasivne bezbednosti saobrañaja.. okruæenje) pre.. zaãtita tehniåka ispravnost. izmenljiva signalizacija .. klima.. puta... Proãirena Hedonova matrica izdvaja put kao poseban faktor i sistematizuje uticaje åetiri faktora bezbednosti saobrañaja (åovek. pouzdanost .. psihofiziåke stavovi. opremljenost vozila.. hortikultura . okruæenje) na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. put. vozilo.. opraãtajuñi putevi... konstrukcija.Lipovac.. sposobnosti tehniåka ispravnost. za vreme i posle saobrañajnih nezgoda. vozilo. noñ... kvalitet puta. masa ... oprema od poæara. hortikultura..

– sposobnosti – znanje-obuka – stavovi – iskustvo – ponaãanje – voænja pod uticajem – umor ostali elementi (standard. socio-demografska obeleæja. godine6 meœu vozaåima je bilo oko 22 % æena (10 do 15 % na otvorenim putevima i 30 do 40 % u naseljima). Naime. VI simpozijum Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002. pa åak i izmere. dosadaãnja istraæivanja su omoguñila da se neki uticaji preciznije objasne. moæemo zakÿuåiti da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama. 6 Lipovac. Ipak. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4.6 % teãko i 6. Na osnovu analize oko 125 hiljada saobrañajnih nezgoda u Srbiji. Saobrañajne nezgode u preticanju. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.).str. retko ginu. Mnogo je elemenata åoveka koji na razliåite naåine utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. 105 4. Beograd. obrazovanje. Æene su manje izloæene saobrañaju. Buliñ. ÅOVEK KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .4 Uticaj åoveka na bezbednost saobrañaja nije dovoljno istraæen. tj. 2002 (Zbornik radova. (39. a posebno manje uåestvuju u najteæim nezgodama. [CM(86)16]. 1997. K. Pol Muãkarci i æene se razlikuju po mnogim obeleæjima. – starost. a posebno reœe prekoraåuju brzinu.7 % lakãe povreœenih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji. D. Æene åine manje saobrañajnih prekrãaja. Prema istraæivanjima iz 2002.1.. 287 – 292). Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Åovek je najznaåajniji faktor u konturi Å-V-P-O. K.4. u proseku.1. Meœu ovim elementima posebno se istiåu sposobnosti. Æene. 5 Lipovac. puãenje) 4. æene åine 3. oko 5. Novi Sad. S druge strane. uticaji droga i lekova.1. i Vemiñ. ishrana. bolest. znanja. prolaze na crveno.1.3 % poginulih... Œ. Ipak. stavovi i ponaãanje åoveka. U nastavku ñe biti izneti neki od najvaænijih elemenata åoveka i njihov uticaj na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja: – pol. ãto utiåe i na razliku u njihovom riziku uåeãña u saobrañajnim nezgodama. åak i kada se ima u vidu smaçena izloæenost. bolje shvataju opasnosti i manje su sklone rizicima. voze agresivno i voze pod uticajem alkohola. æene su manje sklone traganju za uzbuœenjima u saobrañaju i riziånim situacijama u sa4 Resolution No 86 on ways of influencing human behaviour with a view to improving road safety.5 zakljuåeno je da æene imaju manji rizik uåeãña u nezgodama.

3 preko 70 prosek 1.9 1.8 0. & Y.8 0. i dr. pp 717 – 727. & Y. 34.0 1.6 3.8 1.7 0.0 1.2 3. No 6.5 1.0 1. mladi (do 25 godina) i stariji (preko 65 godina) imaju poveñan rizik.. No 4.3 1. a ne neke razlike u sposobnostima i znanjima.0 3.8 40 – 59 0.7 2.7 3.0 1.7 0. The Independentcontribution of Driver. ponaãanja. 8 Resolution No 37 on Driver traning [CM(78)17]. CEMT. g (Bedard.7 60 – 69 1. Oslo-Kopenhagen.8 1.7 0.0). Crash and Vehicle Characteristics to Driver Fatalities. tako da za vozaåe preko 80 g.4.8 0.1. Kod starijih vozaåa je obrnuto: starije æene imaju veñi rizik o odnosu na starije muãkarce.6 1. Sensation Seeking and Detection of Risky Road Signals: a Development Perspective. Vol. Zeland Norveãka Ãvedska PROSEK 7 4 Godine starosti 21 – 25 1.9 5. on je oko 5 puta veñi nego za vozaåe od 40 – 49.8 0.0 1. razliåitu izloæenost saobrañaju itd. Izvor: Snravoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.6 0. 2002. 106 . stavove.0 0.1 3.8 0.0 1.3 5. Tabela 4.4 1.1 3.6 0. T. 34. New York. Mladi muãkarci imaju znatno veñi rizik nego mlade æene. Promena relativnog rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama prema godinama starosti.7 Izgleda da stavovi i ponaãanje odluåujuñe doprinose smanjenju rizika kod æena. tako i u odnosu na vozaåe srednje starosti.5 3.8 1. 2002. Rizik8 nezgode i smrtonosnih povreda raste i kod starijih vozaåa. T.0 1.9 0.2.0 1. kako u apsolutnim vrednostima. P. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama (broj nezgoda na milion preœenih kilometara) u zavisnosti od starosti vozaåa ima oblik slova “U”. Wolf.7 1.8 0.7 0.0 1.9 0. Institut za ekonomiku transporta. M.1 2.6 0.2 3.7 0. Accident Analysis and Prevention. Wolf. 4.8 26 – 39 0.5 2.4 3.2 1.8 0. 1996. Britanija N. ali postoje i dve razlike. i dr. 2002). Naime. Starost uåesnika u saobrañaju Razliåite starosne grupe imaju razliåita znanja. Obzor meronrijamië no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.4 2. New York.Lipovac. 2002).9 Na osnovu niza istraæivanja u razvijenim zemljama. 1978.0 1. odreœeni su proseåni rizici od uåeãña u nezgodama sa nastradalim za pojedine starosne grupe (proseåan broj nezgoda za sve vozaåe uzet je kao 1. Ova zavisnost je sliåna kod muãkaraca i æena. 9 Bedard. Rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod mladih vozaåa je 3-4 puta veñi nego kod ostalih. Vol. sposobnosti..0 1.1 3. Accident Analysis and Prevention. pp 569 – 580. Zemlja 19 – 20 Australija Kanada Danska Francuska V. M. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañaju (Rosenbloom.5 Rosenbloom.

[CM(85)18]. zdraviji. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA .4. sklonost ka riziånom ponaãanju i poåetniåke greãke.. bolje åuju itd. S druge strane. U osnovi njihovog rizika je njihovo neiskustvo. 11 Resolution No 46 on Measures to reduce the accident risk of young drivers. bræe reaguju. 107 4.1. Starost bitno utiåe na rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama.1.11 Mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa rizicima u saobrañaju. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Struktura vozaèa prema starosti 30 25 20 15 10 5 0 18 -23 24 -30 31 -40 41 -50 51 -60 -65 61 reko ip Procentualna vrednost Godine starosti vozaèa Slika 4. Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad). Mladi ljudi su sposobniji. istiåuñi veliki rizik mladih i starih lica u odnosu na sredoveåne (Bedard. Cemt. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. “U” kriva opisuje ovu zavisnost. Zemun. 1985. i dr.). u saobrañaju najviãe ima sredoveånih vozaåa. olako bi10 Pavloviñ. S. 2002. M.10 Objaãnjenje visokog rizika za mlade i stare ljude nemaju niåeg zajedniåkog.

P Obeleæja. No 1. New York. u proseku ñe zadobiti manje povrede i åeãñe preæivati nego starija lica. 108 . J.17 Razlikuju se opãte (govor. Capability) je. stereovid. K. Vol. opaæanje itd.16 4. Transaction Publishers. 13 Isler. 1997 str. 1994. Accident Analysis and Prevention. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Ovo proizlazi iz stavova. str. pp 793 – 801. (Evans. Mlaœi ljudi. pp 399–406. ali bioloãka starost umanjuje njihove psihofiziåke sposobnosti: smanjena im je moguñnost da okreñu glavu.3. R. 952. Beograd. 1994) da se ovo moæe prevaziñi poveñavanjem prilika za edukaciju ili izgradnjom centara koji adolescentima pruæaju moguñnost da se “isprazne”. periferni vid) itd. (monografija). stariji uåesnici imaju tri puta veñi rizik povreœivanja od mlaœih.. ãto smanjuje udeo preticanja u ukupnom broju nezgoda kod najstarijih vozaåa. Braver i E. 1999. Na primer. 15 Ako se uzme u obzir smanjena izloæenost starijih vozaåa. No 6. opãteg modela ponaãanja i nedovoljne obuke. onda je njihov rizik joã izraæeniji. ovo znaåajnije utiåe na bezbednost preticanja nego poveñavanje njihovog iskustva. 4. Age Related Effects of Restricted Head Movements on the Useful Field of View of Drivers. 1997. Beyond Traffic Safety. I. str. pijanstvo. 14 Lipovac. Izgleda da shvatanje åoveka o slabljenju sposobnosti kasni za stvarnim slabljenjem.1. Neki autori smatraju (Rothe. Ovo posebno dolazi do izraæaja u uslovima oteæanog odvijanja saobrañaja i kod sloæenih situcija.. 29. 1991). vozaåi postaju svesni smanjenih sposobnosti i zato su obazriviji u preticanju. biciklista itd. i Hansson G.12 Stariji ljudi dobro poznaju rizike u saobrañaju. 41 i 42. Uticaj starosti na pasivnu bezbednost saobrañaja nije tako detaljno istraæivan. 16 Farmer. hodanje. 1997. S obzirom na sloæenost operacije preticanja.13 sporije reaguju. P.. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 raju riziåna ponaãanja (veñe brzine. u boånim sudarima u SAD. Zato se oni teãko snalaze u raskrsnicama i dr. New York. Sposobnosti Sposobnost (engl. C. M. 17 Babiñ. P. nepoãtovanje svetlosnih signala i saobrañajnih znakova. Parsonson R. E. oslabljen im je vid (oãtrina vida.. Na primer. 29. izvrãna moguñnost da se neposredno izvedu telesne i mentalne aktivnosti (operacije) sa valjanim ishodom. imaju veñe iskustvo (æivotno i saobrañajno). agresivna voænja) i potcenjuju ove rizike. Beograd.14 nego kod ostalih nezgoda. zbog svojih sposobnosti i boljeg zdravstvenog stanja.Lipovac. Accident Analysis and Prevention. Mitter: Two-vehicle Side Impact Crashes: the Relationship of Vehicle and Crash Characteristics to Injury Severity. New Brunswick and London. ãto je u osnovi poveñanog rizika starih uåesnika u saobrañaju. Saobrañajne nezgode u preticanju. sloæenim situacijama. Sposobnosti vozaåa slabe sa staroãñu. bræe nego ãto to oni smatraju.. i dr. Vol.15 Sliåna zavisnost rizika od starosti uoåena je i kod drugih kategorija uåesnika u saobrañaju: peãaka. Zato raste rizik od nezgoda u preticanju sve do 57 godine. stariji vozaåi imaju veñi rizik da uåestvuju u saobrañajnim nezgodama pri preticanju..) i specijalne sposobnosti (upravljanje vozi12 Rothe. Izgleda da posle ove starosne granice. Medicinski leksikon.

adaptacija. U krajnjim delovima perifernog vida oãtrina vida je manja od 0. 20 Priruånik za vozaåku dozvolu (korkortsboken). psihomotorne i mentalne sposobnosti (Iniñ. 1994. M. 109 4. na mreænjaåi postoji tzv. Univerzitet u Novom Sadu. Posebno su vaæni oãtrina vida. 1997). Nacionalni savez ãvedskih autoãkola. vidno polje. mirisa i dodira. 69. M. jer je slika pala u æutu mrlju. Preko 90% najznaåajnijih informacija za uåeãñe u saobrañaju prima se åulom vida.1. Ostalo pokriva periferni vid. bira ãta ñe opaziti i na ãta ñe reagovati.1 %. tada ñe se krug videti odliåno. str. Bezbednost drumskog saobrañaja. slika i slova.19 U senzorne sposobnosti spadaju sposobnosti koje su u vezi sa åulima vida. Naime. dinamiåki vid itd. Opaæanje je u direktnoj vezi sa oåekivanjem i paænjom. periferni vid. tj. . Mreænjaåa prekriva zadnji deo oka i sadræi ñelije koje pretvaraju svetlosne zrake u signale koji se prenose preko oånog æivca do mozga (svesti). a znak iks ñe se opaæati perifernim vidom. åovek je neñe videti. Sad.2. N. str. str. Sposobnosti mogu biti prirodne (uroœene) ili steåene. a to je samo 1-2 % onog ãto se nalazi u vidnom polju.. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja Slika 4. æuta mrlja na kojoj nema nikakvih oånih ñelija. Slika (svetlost) prolazi kroz zenicu oka. åovek dobro i lako opaæa ono ãto oåekuje20 i ono ãto smatra opasnim (veliki rizik da ñe nastupiti posledice). 1701. u jednom trenutku ñe znak iks nestati.18 Za bezbednost saobrañaja su najznaåajnije senzorne. 1997. sluha. Åovek selektivno opaæa. Fakultet tehniåkih nauka. 18 Nova Larusova enciklopedija u tri toma. Stokholm. Zenica se poveñava noñu i u uslovima smanjene vidljivosti kako bi regulisala koliåinu propuãtene svetlosti. 19 Iniñ. Ako crteæ pribliæavate licu. 1999. Kada zaæmurite na levo oko i usmerite pogled (desno oko) na krug.4. Ako slika padne na æutu mrlju. Ono ãto ne oåekuje. 284 – 295.). JRJ. S druge strane. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA lom itd. Beograd. Åovek vidi punom oãtrinom samo ako slika padne na malu povrãinu mreænjaåe. åovek neñe primetiti ili mu treba viãe vremena za primeñivanje. Oãtrina vida je u vezi brzog i lakog prepoznavanja predmeta.

Izgleda da je za bezbedno uåeãñe u saobrañaju potreban odreœeni minimum znanja. 60 stepeni iznad i 70 stepeni ispod linije vida. a posebno minimum poznavanja 110 . neiskusni vozaåi åesto gledaju blizu vozila. Vidno polje se suæava i slabi periferni vid i pri malim koncentracijama alkohola u krvi.1. Åovek perifernim vidom opaæa. pogled im duæe zastaje na predmetima.3. Veoma je vaæna koordinacija srediãnjeg i perifernog vida. Vidno polje deteta je uæe nego kod odrasle osobe. P. kao i da se pretraæivanje u vidnom polju vrãi sistematiånije. a zatim se usmerava pogled (po potrebi okreñe glava) i predmet prepoznaje. tako da su njihove slike uæe. Treba imati u vidu da se ãirina vidnog polja smanjuje sa brzinom i biñe: 100 stepeni pri brzini 30 km/h. Deca i pri mirovanju imaju manji vidni ugao. 40 stepeni pri brzini 100 km/h. 4. 4 Slika 4. Krsto Bezbednost saobrañaja Normalno vidno polje je ãirine oko 170 do 190 stepeni horizontalno. o åemu se mora voditi raåuna pri njihovoj obuci.4.Lipovac. a ãta nije. a imaju loãu selekciju ãta je vaæno. Npr. 75 stepeni pri brzini 50 km/h. Ranije se ovaj uticaj precenjivao. Iskustvo pomaæe da se viãe i bolje koristi periferni vid. Znanja – obrazovaçe i obuka Na bezbednost saobrañaja utiåu obim i struktura znanja uåesnika u saobrañaju. a srediãnjim prepoznaje. Predmeti se prvo uoåavaju perifernim vidom. a samo 30 stepeni pri brzini 140 km/h (“efekat tunelskog vida”).

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

saobrañajnih propisa.21 Istraæivanje pokazuje malu razliku u uåeãñu u nezgodama lica åije se znanje bitno razlikuje. Sve ukazuje da stavovi, veãtine i iskustvo imaju veñi uticaj na bezbednost saobrañaja nego nivo znanja. Meœutim, naãe istraæivanje znanja vozaåa koji su osuœeni zbog saobrañajnih nezgoda pokazalo je drastiåno nepoznavanje saobrañajnih propisa kod znatnog dela osuœenika.22 Izgleda da nedostatak minimuma znanja poveñava rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama kod svih kategorija uåesnika (vozaåa, biciklista, peãaka itd.). Smanenju rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama viãe doprinose kursevi za spreåavanje nezgoda (za vozaåe koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama), a posebno kursevi za smanjenje recidivizma23 (za vozaåe recidiviste), nego poveñavanje osnovne obuke. Kod peãaka i drugih uåesnika u saobrañaju najveñi uticaj imaju åesta i kratka uåenja prañena praktiånim veæbama u saobrañaju, interdisciplinarno uåenje i veæbanje (u okviru viãe nastavnih predmeta), aktuelne kampanje i studije primera. Poseban znaåaj ima obrazovaçe i obuka vozaåa. Zbog velikog meœunarodnog znaåaja i meœuuticaja, obuka vozaåa se sve viãe unificira u Evropi24 i u svetu. Postoje dva osnovna problema u vezi obuke vozaåa: prvo, ljudi se obuåavaju da poloæe vozaåki ispit, a ne da voze bezbedno i drugo, preovlaœuje stav da uåenje voænje prestaje nakon polaganja vozaåkog ispita. Na primer, istraæivanja u V. Britaniji su pokazala da vozaåi koji se obuåavaju u defanzivnoj voænji teæe polaæu ispit, ali reœe uåestvuju u nezgodama, u odnosu na one koji se obuåavaju tradicionalno.25 Dakle, struktura i nivo znanja utiåu na aktivnu (rizik od nezgode), ali i na pasivnu bezbednost saobrañaja. Kvalitetnija obuka svih uåesnika u saobrañaju, a posebno vozaåa smanjuje teæinu nezgoda.26 S druge strane, napredna obuka urgentne medicine i redovno trenaæiranje profesionalaca koji stiæu meœu prvima na lice mesta (profesionalni vozaåi, policajci, vatrogasci i medicinsko osoblje) mogu bitno smanjiti posledice nezgoda.

4.1.5. Stavovi
Stavovi viãe nego znanja utiåu na bezbednost saobrañaja. U tom smislu su brojna zalaganja za izgradnju i ukorenjivanje ispravnih stavova o bezbednosti
21 Iniñ,

M., Bezbednost drumskog saobrañaja, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehniåkih nauka, Novi Sad, 1997, str. 340. 22 Ãkarin G., Karakteristike osuœenih lica za kriviåna dela iz bezbednosti saobrañaja (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2003. 23 Knighet, J. i Tippetts S., Accident Prevention Versus Recidivism Prevention Courses for Repeat Traffic Offenders, Accident Analysis and Prevention, New York, Vol. 29, No 1, pp 25 – 31. 1997. 24 Direktive EU u vezi obuke i polaganja vozaåkih ispita: Council Directive 91/439/EEC, 94/72/EEC, 96/ C110/05 (proposal), 96/427/EC, 96/439/EEC (proposal), 96/47/EC, 97/C 31/04 (proposal), 9/97 , 97/C 69/02, 97/26/EC, 97/26/CE, 2000/56/EC. 25 Vanke, J., Techniques for influencing driving the driver’s view, ecmt Expert Workshop on In-Car Technology, Delft, 1996. 26 Resolution No 45 on Measures to improve emergency assistance in road traffic, [CM(83)20], CEMT, 1983.

111

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

saobrañaja. Posebno su znaåajni stavovi o veliåini rizika u saobrañaju, o moguñnosti upravljanja bezbednoãñu saobrañaja, o liånoj i druãtvenoj odgovornosti za bezbednost saobrañaja, o znaåaju poãtovanja propisa, o opasnostima pojedinih radnji u saobrañaju itd. Stavovi se izgraœuju i ukorenjuju od roœenja. Presudnu ulogu u tome ima porodica, dobri uzori i najranija iskustva. Meœutim, veoma je vaæno sistematski i kontinuirano uticati na izgradnju pozitivnih stavova: u vrtiñima i predãkolskim ustanovama, u toku osnovne i srednje ãkole (nastava iz viãe nastavnih disciplina i vannastavne aktivnosti), radio i TV emisijama, kampanjama u bezbednosti saobrañaja itd. Znaåajno je da ovo delovanje ãto ranije poåne, da bude kontinuirano i prilagoœeno uzrastu, mentalitetu, vrsti i nivou obrazovanja i sl. U procesu izgradnje pozitivnih stavova o bezbednosti saobrañaja najteæe je eleminisati negativne uticaje, tj. spreåiti izgradnju negativnih stavova o saobrañaju i bezbednosti saobrañaja.27

4.1.6. Iskustvo
Ukupno æivotno, a posebno iskustvo u saobrañaju znaåajno utiåu na rizik saobrañajne nezgode. Ovo je prisutno kod svih kategorija uåesnika u saobrañaju, ali je najviãe istraæeno kod vozaåa i peãaka. Vozaåko iskustvo (vozaåki staæ) se moæe izraæavati na razliåite naåine: brojem preœenih kilometara, brojem sati voænje, brojem godina intenzivne voænje, obimom i vrstom voænje u razliåitim uslovima itd. Meœutim, najjednostavnije je prikupljati podatke o ukupnom (nominalnom) vozaåkom staæu, tj. o periodu od polaganja vozaåkog ispita. Ovaj nominalni vozaåki staæ se sastoji od mrtvog i stvarnog vozaåkog staæa. Mrtvi vozaåki staæ je period posedovanja vozaåke dozvole u kome vozaå ne vozi ili malo vozi. Stvarni vozaåki staæ je period u kome vozaå intenzivno i aktivno vozi. Prema obimnim istraæivanjima koja su sprovedena u Srbiji, uoåeno je da vozaåki staæ odluåujuñe doprinosi bezbednosti vozaåa.28 Prema nominalnom vozaåkom staæu, svi vozaåi su podeljeni u pet klasa: – neiskusni vozaåi (vozaåi poåetnici) sa vozaåkim staæom do 5 godina, – nedovoljno iskusni vozaåi (od 6 do 10 godina nominalnog vozaåkog staæa), – iskusni vozaåi (od 11 – 15 godina nominalnog vozaåkog staæa), – zreli vozaåi (od 16 – 20 godina), – vrlo iskusni vozaåi (21 – 25 godina) i – stari vozaåi (preko 25 godina poseduju vozaåku dozvolu). Uoåeno je da oko 42 % vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (do 5 godina vozaåkog staæa). Ako se ima u vidu smanjena izloæenost vozaåa – poåetnika, tj. veliki mrtvi vozaåki staæ u naãim uslovima, zakljuåujemo da preko 50 % svih vozaåa uåesnika u saobrañajnim nezgodama åine vozaåi poåetnici (sa manje od 5 godina nominalnog vozaåkog staæa).
27 O reklamama ... 28 Lipovac, K. i dr.,

4

Obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita u funkciji bezbednosti saobrañaja, (studija), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Beograd, 1997.

112

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæajnim nezgodama

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u SN (sve kategorije)

1-5

6-1

0

Vozaèki staž (godine)

-1 11

5

16

-20

21

-30

pre

ko

30

Raspodela vozaèkog staža vozaèa uèesnika u saobraæaju (magistralni put Užice–Zlatibor, 2002)
Procenat meðu svim vozaèima uèesnicima u saobraæaju
25% 19% 17% 17% 12% 10%

Vozaèki staž (godine)
1-5 6-1 0 -1 11 5 16 -20 21 -30
pre ko

30

Slika 4.4. Procenat vozaåa koji su uåestvovali u saobrañajnim nezgodama, a prema njihovom vozaåkom staæu29 i vozaåko iskustvo vozaåa u saobrañaju na magistralnom putu.30

Dakle, vozaåko iskustvo smanjuje rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Meœutim, iskustvo moæe da smanjuje i posledice saobrañajnih nezgoda.
29 Isto. 30 Pavloviñ,

S., Terensko istraæivanje strukture vozila i vozaåa u saobrañaju (seminarski rad), Viãa ãkola unutraãnjih poslova, Zemun, 2002.

113

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4.1.7. Ponaãanje
Ponaãanje uåesnika u saobrañaju, a posebno poãtovanje propisa, najbitnije utiåu na bezbednost saobrañaja. Posebno su opasna sledeña ponaãanja u saobrañaju: – znaåajno prekoraåenje ograniåenja brzine, – nepoãtovanje svetlosnih signala (prolazak na crveno svetlo), – preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama, – nepoãtovanje prvenstva prolaza, – nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila, – nekoriãñenje zaãtitne opreme i – prelazak kolovoza van peãaåkog prelaza.

4.1.7.1. Brzina vozila u saobrañaju
Brzina utiåe na vreme putovanja, troãkove prevoza, zagaœivanje vazduha, buku, izbor vida prevoza, klimu, rizik od nezgode, posledice nezgode, kvalitet æivota, zdravlje itd.

4

Na rizik od nezgode utiåu: ograniåenje brzine, proseåna brzina vozila, procenat vozila åija brzina je veña od ograniåene, procenat sporih vozila i disperzija brzina.31 Broj nezgoda se poveñava za 10% (lakãe nezgode) do 25% (nezgode sa poginulim), kada proseåna brzina poraste za 5 km/hat. Ovo poveñanje je 25 – 50 %, ako brzina poraste za 10 km/hat. U suprotnom, ako se proseåna brzina na putu smanjuje, smanjuje se i broj nezgoda (Slika 4.5).

nezgode sa poginulim nezgode sa povreðenim sve nezgode

Slika 4.5. Promena broja nezgoda sa promenom srednje brzine na putu. Ãvedski model kada je posmatrana srednja brzina bila 80 km/hat (Anderssen & Nilsson, 1997).
31 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads, Transport research, Fourth framework pro-

gramme road transport, Transport DG – 106, Final Report, December 1998.

114

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

Rizik od nezgode razliåito se menja u razliåitim uslovima. Ako u naselju poraste srednja brzina za 10%, broj nezgoda raste za oko 21%. Smanjenje srednje brzine za oko 1 km/hat dovodi do smanjenja broja nezgoda za oko 2-3% (oko 4% na gradskim arterijama i oko 2 % na ulicama gde se vozila kreñu sporo). Velike proseåne brzina znaåi i velike sudarne brzine. Sa porastom sudarnih brzina rastu posledice nezgode, a posebno rizik smrtnosti. Velike sudarne brzine umanjuju koristi od sistema zaãtite. Na primer, rizik povreda vezanog putnika je 3 puta veñi pri sudarnoj brzini 50 km/h, nego pri brzini 30 km/h. Ove razlike su joã znaåajnije, ako se ne koriste sigurnosni pojasevi. Nepoãtovanje ograniåenja brzine je vrlo pouzdan pokazatelj sklonosti ka saobrañajnim nezgodama. Naime, vozaåi koji voze prebrzo, prave i druge saobrañajne prekrãaje, a svaki treñi vozaå koji je kaænjen zbog prekoraåenja brzine bio je uåesnik saobrañajne nezgode. Procenat vozaåa koji ne poãtuju ograniåenje brzine (prekoraåuju brzinu) znaåajno utiåe na broj nezgoda. Ako se procenat vozaåa koji voze prebrzo udvostruåi, broj nezgoda poraste za oko 10%. Ako njihova proseåna brzina poraste za 2 km/h, broj nezgoda poraste za preko 20%. Disperzija brzina (razlike izmeœu brzina vozila u saobrañaju) utiåe na broj konflikata brzina na putu, pa i na broj nezgoda. Ukoliko su brzine ujednaåene (male disperzije brzina) onda se dogaœa i manji broj nezgoda. Ako disperzija brzine raste, onda raste i broj konflikata brzina, raste broj potreba za preticanjem, raste broj ometanja i negativnih meœuuticaja, vozaåi se viãe zamaraju i nerviraju, åeãñe su opasne situacije, pa i nezgode. Treba imati na umu da porastu broja nezgoda doprinose vozila koja se kreñu bræe, a posebno vozila koja se kreñu sporije. Brza i spora vozila imaju i veñi rizik uåeãña u nezgodama. Sa porastom sudarnih brzina poveñava se teæina nezgode, a posebno pri obaranju peãaka. Na primer, ako je brzina udara u peãaka 30 km/h, onda ñe poginuti oko 10% peãaka, pri brzini 40 km/h poginuñe oko 20 %, pri 50 km/h gine oko 40% peãaka, a pri 60 km/hat gine oko 80%. Ako je peãak udaren vozilom koje se kreñe brzinom 80 km/hat i viãe, njegove ãanse da preæivi su zanemarljive (Passanen, 1991).
Uticaj sudarne brzine na smrtnost razlièitih SN
100 90
ÈEONI SUDARI

RIZIK SMRTNOG ISHODA (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50
OBARANJE PEŠAKA

BOÈNI SUDARI

60

70

80

90

100 110 120 130 UDARNA BRZINA (km/h)

Slika 4.6. Rizik od smrti peãaka najviãe zavisi od brzine vozila u trenutku sudara (Passanen, 1991).

115

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Nilsson je (1984) izveo matematiåki model32 za odreœivanje uticaja poveñavanja brzine na broj saobrañajnih nezgoda i njihove posledice (Tabela 4.5).
Broj saobrañajnih nezgoda (y) Nezgode sa poginulim y1=(v1/vo )4y
o

Broj povreœenih (z) Poginuli z1=(v1/vo )4y
o+(v1/vo)
8(z

o-yo)

Nezgode sa teãko povreœenim i oginulim y1=(v1/vo)3yo Sve saobrañajne nezgode sa povredama y1=(v1/vo )2y
o

Poginuli i teãko povreœeni z1=(v1/vo)3yo+(v1/vo)6(zo-yo) Svi povreœeni (ukljuåujuñi i smrtnosti) z1=(v1/vo)2yo+(v1/vo)4(zo-yo)

Primer 1. Ako je, pri poåetnoj srednjoj brzini od v0= 85km/h, bilo 100 saobrañajnih nezgoda sa poginulim i 110 poginulih, onda bi, posle porasta brzine na 90 km/h, trebalo oåekivati oko: y1= (90/85)4 x 100 = 1,0594 x 100 = 125,7 saobrañajnih nezgoda sa poginulim, tj. oåkivalo bi se poveñanje za 25,7 %. Pri tome bi trebalo oåekivati oko: z1= (90/85)4 x 100 + (90/85)8 x (110 – 100) = = 125,7+1,0598(110-100)=141,5 poginulih lica, tj. oåekivalo bi se poveñanje za (141,5 – 110)/110 x 100 % = 28,6 % Primer 2. Ako je, pri srednjoj brzini v0 = 100 km/h bilo y0 = 1.000 nezgoda sa teãkim povredama (ukljuåujuñi i poginule), a broj teãko povreœenih i poginulih bio 1.500, onda ñe sa smanjivanjem brzine na v1 = 90 km/h, smanjiti i broj ovih nezgoda i nastradalih. Novi oåekivani broj nezgoda sa povredama biñe oko: y1 = (90/100)2 x 100 = 0,92 x 100 = 810 (smanjenje za oko 19%) a novi broj povreœenih (ukljuåujuñi i poginule) biñe oko: z1 = (90/100)2 x 100 + 0,94(1500-1000) = = 810 + 0,94(1500-1000) = 1138 (smanjenje za oko 24,1%)

4

32

Road Safety Principles and Models: review of descriptive, predictive, risk and accident conseqvence models, OECD, 1997.

116

4.1. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja

4.1.7.2. Prolazak na crveno svetlo
Ukrãtanje u nivou izaziva veñi broj veoma opasnih konflikata u saobrañaju. Zato se ureœenju prvenstva prolaza posveñuje posebna paænja. Prvenstvo prolaza moæe biti ureœeno kao prvenstvo onoga koji se kreñe savremenim kolovozom (u odnosu na one koji dolaze zemljanim putem), znakom trougao, znakom STOP, semaforima ili znacima koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena lica koja neposredno reguliãu saobrañaj. Svetlosni signalni ureœaji (semafori) se postavljaju u raskrsnicama kada to zahtevaju razlozi protoånosti (poveñan broj vozila ili peãaka) ili bezbednosti saobrañaja (veñi broj nezgoda). Semafori bi trebalo da omoguñe bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova, tako ãto vremenski razdvajaju konfliktne tokove vozila i peãaka. Pri projektovanju plana tempiranja semafora spreåava se jednovremeno
33 Status Report, Vol 37, No. 5, May 4, 2002. (www.highwaysafety.org). 34 SARKOZY, N., Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des

Libertés Locales; Gilles de ROBIEN, Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer; RN 20 La Ville-du-Bois, 27 octobre 2003;Dossier de presse. 35 Lipovac, K. i Neãiñ M., Automatsko prañenje i kontrola prekrãaja u bezbednosti saobrañaja, Nauånostruåni skup: Propisi U bezbednosti saobrañaja, Postojeñe stanje i problemi primene, Beograd, 2003 (Zbornik radova, str. 101 – 113).

117

4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA

Za kontrolu brzina pored tradicionalnih metoda (radar, tahograf i sl.), danas se sve viãe koriste automatizovane savremene metode koje koriste radar sa fotoaparatom ili kamerom. Koriste se dva tipa ureœaja. Jedan tip ureœaja snima trenutne brzine vozila (koristeñi radar ili detektore instalirane u kolovoz), a drugi tip ureœaja snima proseånu brzinu na posmatranoj (opasnoj) deonici puta. Danas se u oko 75 zemalja koriste ureœaji za automatsku detekciju prekoraåenja brzine (Status Report, juni 19, 1999; www.highwaysafety.org). Time se smanjuju broj vozila koja prekoraåuju brzinu (za 40 do 80 %)33 i veliåina ovih prekoraåenja. Velika Britanija (preko 5000 instaliranih radara sa kamerama na putevima) i Holandija (preko 6000 ureœaja) prednjaåe u automatskoj kontroli brzina. U Francuskoj je krajem 2003. bilo instalirano 100 radara sa digitalnim kamerama koji su potpuno automatizovani (od kontrole na putu, preko identifikacije vozila i vlasnika, do pisanja reãenja i plañanja kazni). Do kraja 2005. planirano je da se uvede 1000 ovakvih ureœaja. Na pojedinim kritiånim deonicama (posebno u tunelima) procenat vozaåa koji prekoraåuju brzinu sveden je na 1%, posle uvoœenja ovih kamera. Na deonici puta u San Etjenu broj broj nezgoda sa nastradalim je smanjen sa 90 na 5 posle uvoœenja ovih ureœaja.34 Dakle, veliki potencijal za uticaj na brzine leæi u automatskoj kontroli brzina. Meœutim, neophodno je reãiti nekoliko problema, a posebno problem dokazivanja prekrãioca, tj. odgovornosti vlasnika vozila. Mada meœunarodne strategije bezbednosti saobrañaja, EU, KEMT i veñina razvijenih zemalja preporuåuju uvoœenje odgovornosti vlasnika vozila i njegovu obavezu da pomogne dokazivanje prekrãioca, ovo joã nije reãeno u naãem zakonu.35

a posebno vozila) na crveno je veoma opasan. Ovome bi trebalo pridodati da se i veliki broj nezgoda sa peãacima dogaœa na semaforizovanim peãaåkim prelazima. Nepoãtovanje svetlosnih saobrañajnih znakova je veoma opasno. U Beogradu se u periodu od 1997. 2002. Znatan broj ovih nezgoda dogodio se na semaforizovanim prelazima. godine (posmatrano je 692 raskrsnice na kojima su se dogaœale nezgode) Izvor: Statistiåki podaci MUP-a36 Broj raskrsnica Na semaforizovanim raskrsnicama 210 482 692 SN sa mat.08 0. M.6. Saobrañajni fakultet. P.6 1. Oko 60% nezgoda na semaforizovanim prelazima37 desio se pri prelasku ulice u vreme kada je za peãake bilo ukljuåeno crveno svetlo. str. do 2002. na semaforizovanim raskrsnicama dogaœa dva puta viãe nezgoda sa materijalnom ãtetom i oko 7 puta viãe nezgoda sa nastradalim licima. jer stvara opasan konflikt sa drugim uåesnicima. sve dok svi uåesnici poãtuju znake na semaforima. godine oko 20 % svih nezgoda sa peãacima dogodilo na peãaåkim prelazima. u Beogradu se. koji se teãko izbegava.. u toku 2001. i dr. Lipovac. jer naruãava naåelo poverenja izmeœu uåesnika u saobrañaju. 71..38 Dakle. Na semaforizovanim raskrsnicama se åeãñe dogaœaju nezgode i ove nezgode su opasnije. K.7 SN sa nastradalim 122 (77 %) 37 (23%) 159 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 0.6). B. Naime. ãtetom 547 (47 %) 610 (53 %) 1. 38 Vujaniñ. zbog ponaãanja 36 Karaliñ.. Krsto Bezbednost saobrañaja kretanje konfliktnih tokova i obavezno ostavljaju zaãtitna vremena. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad). Prolazak bilo koga uåesnika (peãaka. Tako se garantuje bezbedno ukrãtanje i ulivanje saobrañajnih tokova. 37 Obuhvañene su nezgode kod kojih je utvrœeno stanje semafora.23 4 Na nesemaforizovanim raskrsnicama Ukupno U naãim uslovima je masovno nepoãtovanje svetlosnih signala. velika ulaganja da se raskrsnice i peãaåki prelazi semaforizuju i savremeno reguliãu (kako bi bili bezbedniji) daju suprotne efekte. Beograd. Institut Saobrañajnog fakulteta. Tabela 4.3 1. Ovo najbolje ilustruju podaci o nezgodama na raskrsnicama u Beogradu (Tabela 4.Lipovac. Bezbednost dece u saobrañaju u Beogradu (studija).157 (100 %) Broj nezgoda po raskrsnici 2.58 0. Tako na primer. saobrañaj se odvija tako ãto svi uåesnici oåekuju od drugih da poãtuju signalizaciju. 118 . 1999. pa su raskrsnice sa semaforima postale opasnije od nesemaforizovanih raskrsnica. Saobrañajne nezgode koje su se dogodile na raskrsnicama u Beogradu. i 72. nego na nesemaforizovanim raskrsnicama. Beograd.

Naime. Beograd. pokazala je da se oko 91% ovih nezgoda dogaœa na preglednim deonicama. 2002 (www.7 Broj teãko povreœenih Broj lakãe povreœenih na 100 SN na 100 SN 52. K. nezgode pri preticanju su posebno åeste na putevima sa velikim disperzijama brzina (mnogo sporih vozila). 1997.6 10. Kontrola preticanja moæe se vrãiti tradicionalno (neposredno opaæanje policajaca na putu) ili uz pomoñ savremenih ureœaja sa kamerom.6 45. 119 4.org). Vol 37.4 77. neposredno posle duæih zabrana42 i posle deonica sa smanjenom preglednoãñu (na poåetku preglednih deonica sa dozvoljenim preticanjem).. a ove nezgode su lakãe u odnosu na boåne sudare.8 88. ãto dovodi do promene ponaãanja. znaåajno uveñava specifiåan objektivni rizik da ñe vozaå koji ne poãtuje semafor biti otkriven i kaænjen. Imajuñi ovo u vidu. 34. Meœutim. str.7. ali je ovo poveñanje manje. 5. zbog velikog kapaciteta.4 45. U tom smislu su razvijene efikasne metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja. Saobrañajne nezgode u preticanju. 42 Isto.7). poslova. str. Pri tome dolazi do poveñanja broja udara u zadnji deo vozila.7. Uz odgovarajuñi publicitet (kampanje) poveñava se i subjektivni rizik. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uåesnika u saobrañaju. Teæina saobrañajnih nezgoda pri preticanju je veña nego teæina ostalih nezgoda. No.40 Ove nezgode su teæe od ostalih (tabela 4. U Srbiji se oko 7% nezgoda dogaœa pri preticanju.39 Istraæivanja u SAD.4 Detaljna analiza velikog uzorka nezgoda u preticanju u Srbiji. Ovo bi trebalo imati u vidu prilikom planiranja kontrole preticanja.7 78. Evropi i Australiji ukazuju da se automatskim ureœajima moæe smanjiti broj nezgoda na semaforizovanim raskrsnicama za 25 do 30 %.1. Preticanje na mestima zabrana i u opasnim situacijama Preticanje na mestima gde je to zabranjeno i u uslovima kada to nije bezbedno je veoma opasno. Viãa ãkola unutraãnjih 41 Lipovac. 1997. automatizovano otkrivanje prolazaka na crveno svetlo. . Saobrañajne nezgode u preticanju. Tabela 4. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.3.1.41 Broj poginulih na 100 SN SN pri preticanju Ostale SN Sve SN 12. moæemo slobodno reñi da je nepoãtovanje crvenog svetla jedno od najznaåajnijih nebezbednih ponaãanja u saobrañaju.. 40 Lipovac.4. uz pomoñ savremenih ureœaja za automatsku detekciju i snimanje prolazaka na crveno svetlo. May 4.highwaysafety. Ovi ureœaji mogu biti stacionirani na odabranim mestima. K. 22. gde je dozvoljeno preticanje. postavljeni u vozilima ili u 39 Status Report.7 10.

44 Sarkozy.1. S druge strane.. a posebno ako forsirano koåi). razvijene i savremene metode otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja. ovakvi prekrãaji su veoma åesti. Ipak. N. des Transports. Gilles de ROBIEN. 2002. S. Nepoãtovanje prvenstva prolaza Nezaustavljanje pri nailasku na znak “stop” i nepoãtovanje prvenstva prolaza u raskrsnici je veoma znaåajan prekrãaj koji dovodi do velikog broja saobrañajnih nezgoda. Korelacija je posebno izraæena kod mladih muãkaraca. a posebno nezaustavljanja kod znaka “stop”.5. Kod æena nije uoåena ova korelacija. U uslovima gustog saobrañaja ovi procenti rastu na 58%. P. pp 723 – 729. Close-following drivers on two-lane highways. Voænja isuviãe blizu vozila ispred sebe je veoma opasna. pogorãavaju se fizioloãke sposobnosti: slabi oãtrina vida. 4. Ministre de l’Intérieur. 1997. New York.1.7.7. Beograd. Dejstvom alkohola. 27 octobre 2003. pod dejstvom 43 Karaliñ. ali i poveñava rizik naletanja na vozilo otpozadi (ako prednje vozilo koåi. RN 20 La Ville-duBois. Accident Analysis and Prevention. de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales.4.Lipovac. B.8. Ovako se ometa vozaå prednjeg vozila..5%. Danas43 su pored tradicionalnih metoda. nego vozaåi koji dræe bezbedno odstojanje u voænji. u Beogradu se oko 20% svih nezgoda dogaœa zbog neustupanja prvenstva prolaza. 22. Ministre de l’Equipement. du Tourisme et de la Mer. Krsto Bezbednost saobrañaja helikopteru. du Logement. Optimalni rezultati se postiæu kombinovanim radom patrole na zemÿi i snimanjem iz vazduha (helikoptera). 45 Rajalin. Na primer.. No 6.45 4 4. a boåni sudari åine oko 16% nezgoda sa nastradalim licima. Vozaåi–muãkarci koji voze na malom rastojanju (zbijeno) imaju 2 – 3 puta viãe saobrañajnih prekrãaja. 4. 29. produæava se vreme reakcije. Analiza bezbednosti saobrañaja na raskrsnicama u Beogradu (diplomski rad). Na Francuskim putevima oko 25 % vozaåa dræi malo odstojanje (manje od 2 sekunde).44 Na evropskim autoputevima zapoåela je automatska kontrola odstojanja izmeœu vozila i od nje se oåekuju znaåajni efekti na bezbednost saobrañaja. Vol. slabi koordinacija i preciznost pokreta itd. negativna uticaja alkohola na åoveka. S. a oko 6% vozaåa vozi na vrlo malom odstojanju od prednjeg vozila (manje od 1 sekund). Saobrañajni fakultet. Summall. ukljuåujuñi i nezgode sa najteæim posledicama. Voænja pod uticajem Dva su najvaænija. i 23. str. Nedræanje bezbednog odstojanja izmeœu vozila Oko 7 % svih nezgoda u Srbiji åine sudari vozila koja se kreñu u istom smeru. ãto je veoma opasno.1. Dossier de presse. odnosno 14.. Hassel i H. 120 .

D.50 Alkohol poveñava rizik saobrañajne nezgode viãe nego bilo koji drugi poznati faktor rizika. Vozaåi sa preko 1. 1996.49 Meœu nezgodama sa pijanim vozaåima ima 3. Kod 0. Oslo-Kopenhagen.2 promila smanjuje se sposobnost da se noñu proceni rastojanje. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA . suæava se vidno polje i oteæava prilagoœavanje na svetlo-tamu.46 Za 10 do 15 minuta resorbuje se oko pola.24 promila na sat. 47 Isto. No 3. po pravilu.) su pokazala da pijani vozaåi imaju 40 puta veñi rizik nezgode sa povreœenim i oko 160 puta veñi rizik nezgode sa poginulim. a zatim opada (15 do 20 sati posle pijenja). 29.47 Posle 1–2 sata zavrãava se resorpcija. Zato se radi utvrœivanja ranije koncentracije alkohola (u vreme nezgode) dva puta vadi krv (u razmaku od 60 minuta) ili se vade krv i urin. i dr. oko 60 %.8 promila preko 75% vozaåa je bilo nesposobno. 50 Rosman. & MaromY.51 Najåeãñi pijani vozaåi su muãkarci. 51 Waller. opada koncentracija i slabi paænja. New York. 2001. Institut za ekonomiku transporta. Rizik od uåeãña u saobrañajnim nezgodama i rizik od smrtnog stradanja rastu sa porastom koncentracije alkohola u krvi. nego meœu ostalim nezgodama. Kod 0. Veñ kod 0. i Assum 1989. 48 Razliåiti istraæivaåi su doãli do razliåitih odnosa. Ova dva uticaja se pojaåavaju. Vol. New York. Crash Characteristics and Injuries of Victims Impaired By Alcohol Versus Illicit Drugs.1 do 0. Vol. broj poginulih u nezgodama bi se smanjio za 47 % (Evans. slabi kritiånost i raste sklonost ka rizicima.4 promila oko 40% vozaåa nije sposobno da upravlja vozilom.3 promila slabi procena rastojanja i danju. 121 4. No 6. Accident Analysis and Prevention. vrste i koliåine hrane. Koliåina alkohola u krvi menja se vremenom. 29.5 promila.4. 1997. a posle 30 minuta skoro 70% konzumiranog alkohola. a kod 1. Ako bi se iz saobrañaja iskljuåili svi vozaåi pod uticajem alkohola u SAD.5 puta viãe nezgoda sa nastradalim. A linkage study of Western Australian drink driving arrests and road crash records. poveñava se samouverenost.5 promil alkohola u krvi imaju od 20 do 60 puta veñi rizik48 da uåestvuju u nezgodi nego vozaåi do 0. povezan sa teæim posledicama nezgoda (dva puta veñu smrtnost). Alkohol je. tako ãto prvo raste (oko 60 – 70 minuta posle pijenja). za 20 min. starosti do 46 Alkohol am Steuer? NEIN DANKE! (Alkohol za volanom? Ne hvala!). Publikacija nemaåkog saveta za bezbednost saobrañaja. Ãvedski nauånik Widmark (1922. Ferrante A. P. Accident Analysis and Prevention. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja alkohola slabi paænja. 1985.1. Kod koncentracije od 0. kod 0. poveñava se spremnost za rizik.. brzine pijenja itd.6 promila nesposobnih je bilo oko 60%. 1991). usporavaju se reakcije. Uticaji alkohola zavise od koncentracije u krvi (mozgu). dok droge (bez alkohola) nisu. Zato su neke dræave ovu granicu proglasile apsolutnom nebezbednoãñu i predvidele obavezno hapãenje vozaåa u tim sluåajevima. Brzina eliminacije alkohola iz organizma zavisi od vrste piña. ali se ovi kreñu izmeœu 20 i 60! 49 Snravoånik no bezomasnosmi doroænogo dviæeniy.5 promila znatnije slabe razumne koånice.) je utvrdio da se alkohol razgraœuje brzinom od 0...0 promil nijedan vozaå nije u stanju da udovolji zahtevima saobrañaja i vlada svojim vozilom. 1999. pp 211 – 220. Istraæivanje u Norveãkoj (Glad. pp 817 – 827. Obzor meronrijamë no bezonsanosmi doroænogo dviæeniy. Sa 0.

M.56 Svaki åetvrti poginuli peãak-muãkarac u Ãvedskoj bio je pod uticajem alkohola. Naime. Na primer. Francuskoj i dr.52 Danas se. Ovaj ureœaj spreåava vozaåa da ukljuåi vozilo pre testiranja na alkohol. 55 Fontaine. postoje primeri vrlo iskusnih vozaåa koji su åesto vozili pijani. 57 Ostrom. ako se radi o mladom i neiskusnom vozaåu. sporom i paæljivom voænjom. 122 . stara lica i peãaci u zonama stajaliãta javnog prevoza. zaãtitne alkohol-brave se ugraœuju u vozila åiji vlasnici su uhvañeni u voænji pod uticajem alkohola.Lipovac. Najveñe smanjenje povratniãtva se postiæe. No 2. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 30 godina. Fatal Pedastrian Accident in France: A Typological Analysis. 29. Fatality Pedestrian and Alcohol. on moæe obazrivim ponaãanjem. Alkohol je povezan sa drugim faktorima rizika i oni se obiåno multipliciraju. u uslovima smanjene vidljivosti... pp 303–312. Accident Analysis and Prevention. New York. P. M. alkohol poveñava i rizik kod drugih uåesnika u saobrañaju. godine ne mogu kupovati alkohol). S druge strane.. noñu i tokom vikenda. Meœutim. T. a nisu uåestvovali u nezgodama. 2001. Troskovi nezgoda povezanih sa alkoholom: procena za Novi Zeland i mere koje se predla\u za meœunarodno koriscenje. pp 173 – 180.: Evaluation of program to motivate impaired driving offenders to install ignition interlocks. delimiåno.. ako je pijan vozaå svestan rizika. zabrane kupovine alkohola za mlade (u mnogim dræavama SAD lica mlaœa od 18. i Blewden M. Najåeãñe se ove nezgode deãavaju u dane vikenda (preko 65%) i noñu. pa do tehniåkih sredstava koja se ugraœuju u vozilo. Smrtnost peãaka i alkohol. da kompenzira negativan uticaj alkohola. Zelandu je procenjeno da svaka 90-ta voænja u pijanom stanju (preko 0.). Pijani peãaci. No 6. Ova pojava se zove kompenzacija rizika u saobrañaju. 1997. random breath testing activity). pp 449 – 455. a oko 67% ovih nezgoda su sletanja sa puta i druge nezgode sa jednim vozilom. AAP.8 promila) rezultira nezgodom.54 vozaåi traktora i biciklisti su takoœe veoma riziåne grupe. a posebno kod peãaka. 54 U Norveãkoj. sve åeãñe primenjuju razne mere kako bi se smanjio broj pijanih vozaåa u saobrañaju. H.53 ako je ova ugradnja alternativa klasiånim kaznama (zatvor.55 Meœu poginulim pijanim peãacima posebno se istiåu mlaœi muãkarci. elektronska prismotra i sl. kao i u sluåaju ako je ovaj test pozitivan. 2001. rizici se mogu i viãestruko poveñati. i Eriksson A. 2002. 56 Ostrom. Ove mere idu od edukacije. åestih. 29. 19. Y. Srednja koncentracija kod pijanih peãaka bila je 1. oãtrih kazni. No 2. No 4. Accident Analysis and Prevention. a samo jedna od 375 voænji u pijanom stanju se otkrije i osudi (Miller. Accident Analysis and Prevention. Vol. zakonskih ograniåenja. i Gourlet. zabrana upravljanja. T. Najriziånije grupe peãaka u Francuskoj su peãaci pod uticajem alkohola (posebno noñu)..57 52 Miller. i Erriksson A. 3. 2001 (783-791). New York. Ako pijan vozaå vozi noñu. 20 ili 21. ako je vozilo neispravno itd. 34. deca. i dr. i Blewden M. 53 Voas. New York. sluåajnih i dobro uoåljivih kontrola (highly visible. Veliki broj ovih nezgoda se ne evidentira. razvijenim zemljama oko jedne treñine poginulih peãaka bili su pijani. 2001). Posebno su ugroæeni pijani peãaci pedesetih godina. No.6 promila (g/l). AAP. Vol. U N. R. Vol.

Mada se vozaåi posle duæe voænje prilagoœavaju na umor. san i “gubljenje filma” su kasni i veoma opasni znaci umora. 1997. vazduãni jastuci. 4. a da vozaåi nisu svesni opasnosti.59 U najrazvijenijim dræa58 Za vozilo se moæe vezati postojanje sistema zaãtite. odræavanje i koriãñenje se moraju vezivati za åoveka. ponaãanje (pa i voænja pod uticajem) se menja unapreœivanjem znanja i stavova. tromost. njegova usavrãenost i moguñnosti.1. Razdraæljivost. Posebno je opasno nagomilavanje umora.10. Meœutim. ali su neãto manji. odluåivanju. Zato danas ima smisla ovaj element viãe vezivati za åoveka. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dok se stavovi menjaju prvenstveno edukacijom. optiåke iluzije. Na zadnjim sediãtima ovi efekti su nedovoljno istraæeni. Danas su najznaåajniji sistemi zaãtite tehniåki usavrãeni i predstavljaju standardnu opremu na vozilima. 4. sa obiljem stresnih situacija. shvatanju. Efekti vazduãnih jastuka su oko 20% na prednjim sediãtima. . Upotreba sigurnosnih pojaseva Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva je jedna od najvaænijih mera u bezbednosti saobrañaja. Åovek kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.1. reagovanju) su rani znaci umora koji veñ utiåu na rizik nastanka saobrañajne nezgode. Nekoriãñenje sistema zaãtite Da bi se poveñala pasivna bezbednost saobrañaja. bezvoljnost. Pospanost. smanjena koncentracija i usporenost (u opaæanju. ali u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima efekti rastu na preko 45% (Evans).1.1. ometa precizne i koordinirane pokrete. ali i doslednom kaznenom politikom.10.1. padanje glave. Umor Umor izaziva slabljenje fizioloãkih i psiholoãkih funkcija åoveka. ãto stvara veoma opasne situacije.58 Najznaåajniji sistemi zaãtite su: sigurnosni pojasevi. nasloni za glavu i zaãtitne kacige za dvotoåkaãe.4. Sidney. slabi opaæanje i procene. Engineering handbook. projektovani su i stalno se usavrãavaju razliåiti sistemi zaãtite. 123 4. Umor dovodi do åeãñih greãaka u voænji. 59 Highway design and traffic safety. a ne za vozilo. To je mera politike bezbednosti saobrañaja u skoro svim dræavama sveta. Upravljanje vozilom je veoma naporan posao koji zahteva stalnu paænju i koncentraciju.9. Ali sama priprema. vozaåi i drugi putnici nedovljno koriste ove sisteme. Ovo je posebno istraæivano kod vozaåa. produæava vreme reagovanja itd. a manje za vozilo. Efekti upotrebe sigurnosnih pojaseva su oko 40% na prednjim sediãtima (za oko 40% smanjuje broj poginulih prilikom sudara vozila). kratke pauze ne eleminiãu posledice umora.

a poveñane povrede vrata za 36% (ãto bi trebalo menjati boljom konstrukcijom lakãih kaciga).10. & Fadden M. Kanda. u veñini evropskih zemalja zakoni za noãenje zaãtitnih kaciga stupili su na snagu 1970 – tih godina. posebna deåija sediãta.2. Krsto Bezbednost saobrañaja vama (Nemaåka. a mogu ih i povrediti. Accident Analysis and Prevention. 124 . Sigurnosni pojasevi ne mogu uspeãno zadræavati decu pri sudaru. U nekim zemljama SAD pri iznoãenju deteta iz porodiliãta neophodno je dokazati posedovanje testirane kolevke za prevoz deteta. Upotreba sigurnosnih pojaseva moæe se poveñati u preciznom definisanju obaveze upotrebe pojasa u zakonu. Imajuñi navedene i druge rezultate u vidu. pp str. New York. 29. Zato neke dræave (SAD. Do danas je uåinjen i veliki napredak u upotrebi sigurnosnih pojaseva i na zadnjim sediãtima. Cilj ovih sistema je da ãto uspeãnije zadræe de60 Hagenzieker.60 4. Glase K.) procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva na prednjim sediãtima premaãuje 90%.. Neke dræave imaju ograniåene zakone za noãenje zaãtitnih kaciga koji se odnose samo na neke motocikliste. I ostale zemlje ãirom sveta su uåinile isto. Finska.. No 4. a u zavisnosti od uzrasta deteta. obiåno na one koji su mlaœi od 18 godina. Australija. Pri tome su smanjene povreda glave za 40%..). 759 – 777. New York. Ovaj uticaj je veñi. Australija.10. Zaãtita dece u vozilu Deca. Zato je najveñi broj dræava zabranio da ova kategorija putnika sedi napred. su veoma ugroæena na prednjim sediãtima. Bijleveld F. pri voænji dece zahtevaju posebne sisteme za zadræavanje dece u vozilu (kolevka. Effects Of Incentive Programs to Stimulate Safety Belt USE: 61 Attewell. neke zemlje uvode obavezno noãenje kaciga za bicikliste. Trajanje intervencije. smanjivanjem izuzetaka.Lipovac. Ãvedska i dr. Ãvedska. a posebno ona mlaœa od 12 godina i niæa od 150 cm.). kampanjama u policiji i doslednom primenom u policijskim i drugim vozilima javnih sluæbi. a meta – analysis. Konaåno.1. Accident Analysis and Prevention.61 upotreba biciklistiåkih kaciga smanjuje smrtne povrede za 27%. 1997. Kanada itd.3. podmetaåi i sl. pp 345 – 352. Velika Britanija. verovatnoña da se dobije nagrada i vrednost nagrade nisu uticali na kratkoroåne efekte. mada u nekim zemljama postoje izuzeci za vozaåe mopeda. No 6. i Davidse: R. P. Vol. ako postoje dobri zakoni i ako se podstrekivanje vrãi odmah. Zakoni u tim zemljama se uglavnom odnose na sve vozaåe-motocikliste. 2001.. 29. Istraæivanja pokazuju da podstrekivaçe i nagraœivaçe pozitivno utiåu na stopu upotrebe sigurnosnog pojasa. Vol. M.1. Kacige za motocikliste i bicikliste Na osnovu istraæivanja u nekoliko zemalja. 4 4. definisanjem neupotrebe pojasa kao primarnog prekrãaja (zbog kojeg se moæe zaustaviti vozilo i kazniti prekrãioci). Bicycle helmet efficacy. R. ãirokim kampanjama i dobro vidljivom i publikovanom policijskom prinudom. A Meta-analysis..

Agresivnost (psovanje. ali u nekim dræavama je vrlo visok. 2001 (649-658). Stepen upotrebe ovih sistema je razliåit. 2002). No 6. bez dodatnih povreda. AAP.64 Pogreãni stavovi i agresivno ponaãanje koji imaju korene u periodu pre obuke vozaåa.62 Æelja za ispitivanjem nepoznatog.4. agresivno prañenje drugih vozila. adolescenata i kod onih koji su u vozilu imali vatreno oruæje (Miller. New York. vikanje. i dr.11. Viãe efekata daje kombinacija primera koje daju odrasli. fiziåka agresivnost ljudi je direktno povezana sa agresivnoãñu u voænji (Lajunen. i ParkerD. No 5. 64 Miller. 2001).. ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. ali i opãti standard (druãtva) pozitivno utiåu na sve faktore bezbednosti saobrañaja. izgradnja druãtvene odgovornosti i rana edukacija o liånoj odgovornosti u saobrañaju. Voÿnost plañaça se poveñava sa unapreœeçem svesti o znaåaju problema bezbednosti saobrañaja i jaåaçem svesti o moguñnosti da se upravÿa bezbednoãñu saobrañaja. Road Rage in Arizona: armed and dangerous. 34. M. driver anger and aggressive driving. i D. nepristojni gestovi.. Agresivni ljudi su agresivni vozaåi. Vol. ureœaji za koåenje. ureœaji za upravljanje. sigurnosni pojas. 4. T. Parker. Puãenje i upotreba alkohola i droga u mlaœim uzrastima su pouzdan predviœajuñi faktor za buduñi veñi rizik od ozbiljnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda (Shope. 2001 (243-255). ne mogu se bitno izmeniti samo obukom. M. a posebno kod vozaåa. i dr. 63 Lajunen. Ostali elementi faktora åovek Danas je dokazano da nacionalni dohodak i voÿnost plañaça odluåujuñe utiåu na bezbednost saobrañaja.). 2002. Are aggressive people aggressive drivers? A study of the relationship between self – reported general aggressiveness.1. Accident Analysis and Prevention. pp 807 – 814. J. potreba za uzbuœenjima i avanturama dobro predviœaju riskantnu voænju.63 Agresivnost ljudi uveñava rizik od nezgode. Voÿnost plañaça se odnosi na spremnost pojedinca i zajednice da ulaæu u bezbednost saobrañaja. J. i dr. spreåavanje prolaza drugim vozilima. T. Naime. agresivno ponaãanje se moæe suzbijati doslednom primenom dobrih zakona i kazni. a naroåito: toåak. åak i u uslovima izgraœenih loãih stavova. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja 4.. drugi vidovi ometanja uåesnika u saobrañaju) je posebno prisutna kod muãkaraca. Viãi standard pojedinca. sediãta sa naslonima za glavu. 62 Shope. 125 4. Adolescent antecedents of high – risk driving behavior into young adulthood: substance use and parental influences. AAP.2. VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Aktivnoj i pasivnoj bezbednosti vozila doprinose brojni elementi vozila. . S druge strane. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA cu. i dr. No 2.2.

26.65 4. Primer 3. L. New York.. Krsto Bezbednost saobrañaja vazduãni jastuci. stanje tehniåke ispravnosti vozila.800/900)2.. dizajn i ureœenost spoljaãnjosti vozila. vetrobransko i ostala stakla na vozilu.800/900)2. No. Rizik od teæih povreda ñe biti oko: R2/R1=(1. branik.⋅ k R1 m2 4 gde su R1 i R2 rizici povreœivanja ili smrti lica u prvom i drugom vozilu.800/900)3. No.3 puta veñi nego vozaå i putnici u veñem vozilu. str. Accident Analysis and Prevention. Evans (1994) je utvrdio da rizici od smrti direktno zavise od odnosa masa vozila:66 R2 m1 ----. rezervoar za gorivo itd. karoserija. duæina vozila. Osnovni parametri pasivne bezbednosti vozila su masa i konstruktivne moguñnosti apsorpcije energije pri sudaru. kompaktnost i obezbeœenost putniåkog prostora.2 =4.800 kg i m2=900 kg i neka su njihove sudarne brzine bile jednake. 66 Evans. 1997). (139-151). New York. D. konstrukcija vozila. masa vozila. P. 1997.). ostala oprema vozila (ABS. Driver Injury and Fatality Risk In Two-car Crashes Versus Mass Ratio Inferred Using Newtonian Mechanics.6 kada se odreœuju rizici povreda i k=3.2 – 2.6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu. ARS i dr. Kod sudara vozila sliåne mase.= -----. 5.Lipovac.2. Masa vozila Masa vozila presudno utiåe na posledice saobrañajne nezgode. m1 i m2 mase ovih vozila. dizajn i ureœenost unutraãnjosti vozila. a k – koeficijent koji se odreœuje empirijski (k=2.1. Safety and the car size effect: A Fundamental Explanation.5 =11.56 kada se odreœuju rizici od smrti). 65 Wood. Accident Analysis and Prevention. 29. 126 . Njihov rizik od povreda ñe biti oko: R2/R1=(1. Neka su se sudarila vozila åije su mase m1=1. Vozaå i putnici u manjem vozilu ñe imati rizik od smrti oko: R2/R1=(1. 609-616. brave na vratima. D.5 – 3. Kod sudara dva vozila vozaå i putnici u lakãem vozilu imaju veñi rizik od povreda i smrti.. 2.6 =6 puta veñi nego za vozaåa i putnike u veñem vozilu. 1997. Vol. osnovni parametar koji odreœuje rizik od povreda je duæina vozila (Wood. Vol.

– 60 ms glava i gornji deo tela putnika uranja u vazduãne jastuke. Nasloni za glavu imaju zadatak da spreåe nekontrolisano kretaçe glave unazad i prelom vratnih prãÿenova. Duæa vozila i vozila sa boÿom konstrukcijom ãtite vozaåe i putnike od povreda. Aktiviranje vazduãnog jastuka odvija se u sledeñim vremenskim intervalima: – 0 ms sudar. Oprema vozila Najznaåajnija oprema vozila su: – sigurnosni pojasevi. Ova vrednost odgovara npr. Kao ãto su pokazala brojna ispitivaça i analize saobrañajnih nezgoda sigurnosni pojas moæe da ãtiti samo do promene brzine od oko 25 km/h. onda ñe se realizovati razliåite sile koåeça na levim i desnim toåkovima (åak i ako su koånice ispravne). Da bi se ovo postiglo nasloni bi trebalo da budu u visini glave.2.2. ako tokovi naiœu na razliåite podloge (desni toåkovi idu prljavim ili mokrim kolovozom. – 110-150 ms gornji deo tela putnika se vraña u prethodni poloæaj. Kada blokiraju upravljaåki toåkovi nije moguñe upravljati vozilom (vozilo ñe nastaviti da se kreñe pravo. – ABS (Anti blokirajuñi sistem). Da bi se omo127 4. – vazduãni jastuci. vazduãni jastuk je potpuno ispraænjen.4. – 5 – 10 ms poåetak pomeranja poloæaja tela putnika usled inercije masa. pre svega pomoñu harmoniånog delovanja i graniånika zatezanja. a levi suvim i åistim). åak i pri snaænim sudarima. Konstrukcija vozila . Aktiviranje vazduãnog jastuka za suvozaåa sledi oko 10 ms kasnije. trajanju jednog jedinog treptaja oka. 4. poãto kod boånih kolizija postoji veoma kratka zona deformacije. kako bi se ublaæilo dejstvo sila koje sigurnosni pojasevi viãe ne mogu optimalno da pokriju i da bi se smanjio broj povreda prouzrokovanih sigurnosnim pojasom. bez obzira na okretanje toåka upravljaåa). Ovo poveñava rizik od zanoãenja vozila i gubljenja stabilnosti pri koåenju.2. S druge strane.3. – nasloni za glavu. Sudar vozila se po pravilu odvija u vremenu od oko 100 ms. Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Savremena vozila se konstruiãu tako da se ãto bezbednije apsorbuje velika koliåina energije pri sudaru. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA 4. gas kojim je napunjen vazduãni jastuk izlazi kroz otvore. Cilj klasiånog sistema za koåenje je da spreåi okretanje toåka. ãto åvrãñe priåvrãñeni za sediãte i ãto bliæe glavi.2. ãto stvara efekat priguãivanja (pretvaranje energije). Vazduãni jastuci i ureœaji za zatezanje pojasa predstavljaju dalji korak u razvoju. – 40 – 50 ms vazduãni jastuk se otvara do svoje pune zapremine. Boåni vazduãni jastuci se za samo 10 ms od poåetka kolizije potpuno otvaraju. – 100 ms vozilo se zaustavlja. da blokira toåak.

na primer. Vol. Na veñini ostalih podloga ABS je skratio put koåenja od 10 do 30%. uvedeni su razliåiti sistemi koji spreåavaju blokiranje toåka pri koåenju (ABS – Anti blokirajuñi sistem). Moguñe je da vozaå. C. a posebno ako je vozaå pod uticajem alkohola (Harless. veñ da omoguñi upravljanje i smanji zanoãenje pri forsiranom koåenju. peãaci. izaziva saobrañajnu nezgodu koja ukljuåuje samo njegovo vozilo. 2000. ABS nije uveden u upotrebu radi poveñavanja usporenja. S druge strane. pokuãavajuñi da izbegne saobrañajne nezgode u koje je ukljuåen veñi broj vozila. poveñanje broja saobrañajnih nezgoda sa jednim vozilom moæe biti uslovljeno i promenom ponaãanja vozaåa (tj. 69 Harless. 2002). potcenjuje krivine. 2002. No 3. ABS u redovnim sluåajevima obezbeœuje i neãto veña usporenja. po pravilu. jer. NHTSA. Accident Analysis and Prevention. New York. na vlaænim podlogama i u krivinama.: The Antilock System Anomaly: A Drinking Driver Problem. 70 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. kompenzacija rizika) usled shvatanja i oslanjanja na koristi koje obezbeœuje ABS sistem (potcenjuje rizik velike brzine. pp 333 – 341. NHTSA. i dr. 2001. 29. Jedno istraæivanje (Farmer. 2001). 34. u poreœenju sa istim vozilima bez ABS. Ovo se moæe tumaåiti tehniåkim prednostima ABS. pp 745 – 757. P. obezbedili da se i dalje okreñe. “sleti” s puta.69 S druge strane. Neadekvatno upravljanje vozilom sa ABS ograniåava se na pijane vozaåe i vozaåe koji nemaju iskustva niti obuku u upravljanju ovim vozilima. C. vozila sa ABS reœe uåestvuju u nezgodama u kojima ginu drugi (vozaåi i putnici iz drugog vozila. tj. dovodi i do poveñavanja intenziteta usporenja. i dr. 1997. precenjuje moguñnosti upravÿaça zbog oslaçaça na ABS i sl. G. Ovako se sistem odræava na granici proklizavanja.Lipovac. Boljom obukom i prilagoœavanjem vozaåa na ABS otklanjaju se negativni uticaji (Farmer. 128 . Accident Analysis and Prevention. a poveñavaju pozitivni. 68 Farmer. Istraæivanje koje je organizovala NHTSA pokazala su da je put koåenja vozila sa ABS na ãljunkovitoj podlozi bio åak za 27% veñi nego kod vozila bez ABS. 1997) je pokazalo da vozila sa ABS åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama u kojima ginu vozaå i putnici u tim vozilima68 (posebno u nezgodama sa jednim vozilom). sprovodi ekstremne pokrete upravljaåa tokom paniåne situacije. ãto.. Krsto Bezbednost saobrañaja 4 guñilo upravljanje vozilom koje forsirano koåi i spreåilo njegovo zanoãenje. umesto da radi na kontrolisanju pokreta vozila. D. Ovo skrañenje je bilo veñe kada je vozilo bilo optereñeno. No 6. odreœuju trenutak kada prestane okretanje toåka (trenutak blokiranja) i automatski koriguju (smanjuju) silu koåenja kako bi deblokirali toåak. preko senzora na toåku. Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja (NHTSA) je pokrenula opseæna istraæivanja kako bi se bolje sagledali uticaji ABS na bezbednost saobrañaja. Ovo moæe rezultirati time da vozaå. biciklisti). & Hoffer.67 Nema dovoljno istraæivanja koja bi objasnila uticaj ABS na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja. Ovi sistemi. Vol. Fatal Crashes of Passinger Vehicles Before and After Adding Antilock Braking System.70 67 A Comprehensive Light Vehicle Antilock Brake System Test Track Performance Evaluation.). New York. ali i neprilagoœenoãñu vozaåa i uticajima ABS na ponaãanje i subjektivni oseñaj sigurnosti.

Vozilo kao faktor bezbednosti saobrañaja Prema istraæivanjima Hertz-a. 129 4. Hiltona. NHTSA.2. godine o uticajima ABS na bezbednost u vezi s automobilima71 .Nalazi studija iz 1998.4. 2000. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Tabela 4. i Johnson-a Tipovi saobrañajne nezgode Sve saobrañajne nezgode Smrtonosne saobrañajne nezgode Sudari u kojima uåestvuje viãe vozila Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –18* –42* Obaranje peãake Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –10 –30* Nezgode u kojima uåestvuje samo jedno vozilo Prevrtanja Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Prednji udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva Boåni udar u fiksirani objekat Suva i povoljna povrãina puteva Vlaæna i nepovoljna povrãina puteva –13 +2 +8 +7 +8 –17 +16 +40 +51 –14 –12 –11 –16 +63 +61 +69 +10 –38* +5 –40* 71 An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program.8.

07 1. 4 Navedene tri kategorije puteva se razlikuju po reæimu saobrañaja.00 no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.63 0.18 0.00 1.18 0.9.9. onda su relativni rizici nastanka saobrañajnih nezgoda na pojedinim putevima dati u tabeli 4. Ako je proseåan rizik 1.93 0.00 1.80 Gradske ulice 1.74 0. 1989) (US Department of Transportation.66 1. 1991) (Marburger i Stockner.31 0. 1989) (UK Department of Transport. Krsto Bezbednost saobrañaja + Pokazuje porast odreœenog tipa saobrañajnih nezgoda za vozila opremljena sa ABS – Pokazuje smanjenje odreœenog tipa saobrañajne nezgode za vozila opremljena sa ABS 4.95 0.1. strukturi i uåestalosti konflikata u saobrañaju itd.57 Prosek za sve puteve 1. – ostali otvoreni (ruralne) putevi i – gradske ulice.63 1. PUT KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 4. Oslo-Kopenhagen. 1991) (Elvik.26 Ruralni putevi 0. tehniåko-tehnoloãkim karakteristikama.3. 130 .00 1.00 1.96 0.3. putevi se mogu klasifikovati u tri kategorije: – brzi putevi (autoputeve i puteve rezervisane za saobrañaj motornih vozila). 1991) (Elvik. strukturi uåesnika u saobrañaju. P.00. Obzor meropriytië po bezopasnosti doroænogo dviæeniy.31 0.00 1.32 1.Lipovac. Relativni rizik nezgoda na razliåitim putevima72 Zemlja Danska Norveãka Ãvedska Nemaåka Velika Britanija SAD PROSEK 72 Snrovoånik IZVOR: Brzi putevi istraæivaåi.00 1.35 1. Institut ekonomiki transporta. godina (Elvik.Vrsta puta Sa glediãta bezbednosti saobrañaja.44 0. 1996.57 0.38 2. 1989) 0. brzini kretanja.16 0. Tabela 4. Na osnovu istraæivanja u najrazvijenim zemljama odreœeni su rizici uåeãña u nezgodama na razliåitim putevima.

Brude (1986) je utvrdio da je rizik nezgode na raskrsnicama sa åetiri prilaza dva puta veñi. jer svaka raskrsnica predstavlja veñi broj konflikata i opasnih situacija koji se mogu realizovati u nezgodu.4. Put kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. kao i na deonicama sa usponom posle duæih ravnih deonica.74 4. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Dakle.3. S druge strane. a posebno promene radijusi krivina i nagibi. doprinose napetosti. 4. Najviãe nezgoda se dogaœa u vreme prvih kiãa posle duæeg suvog perioda. Naime. Prilog modelovanju procesa bezbednog preticanja (doktorska disertacija).4. u odnosu na puteve sa ujednaåenim uslovima voænje. Nezgode se koncentriãu na deonicama sa znatno oãtrijim krivinama u odnosu na prethodni pravac ili blagu krivinu..3. K.3. U krivinama sa radijusom od 400 m rizik od nezgode je dva puta veñi nego na pravoj deonici. 74 Lipovac. . Ovo je logiåno. ãto dolazi do izraæaja i posle ovih deonica. Posle duæeg perioda sa loãom podlogom. str. raskrsnice zamaraju vozaåe. Neki tipovi nezgoda (npr. nestrpljivosti i agresivnosti. 21. Posebno su opasne promena staçe kolovoza. autoputevi su najbezbedniji putevi. a na krivinama sa 100 – 200 m.3. Ako se na putu smenjuju duge prave deonice i deonice sa oãtrim krivinama ili se smenjuju ravne deonice sa strmim deonicama proseåan broj nezgoda raste. nego na sliånim raskrsnicama sa tri prilaza. 1993. a na gradskim ulicama ãest puta veñi. 131 4. sa intenzivnijim saobrañajem (a posebno sa viãe vozila iz sporednih puteva) i veñim brzinama ispred raskrsnica. na rizik nezgode joã znaåajnije utiåu promene radijusa krivina i nagiba kolovoza. Na ostalim otvorenim putevima za meãoviti saobrañaj (ruralni putevi) rizik nezgode je tri. Proseåan broj prikljuånih puteva (raskrsnica) Broj nezgoda raste sa porastom broja raskrsnica po kilometru puta.2. Trasa puta Trasa puta veoma utiåe na bezbednost saobrañaja. Rizik nezgode je veñi u raskrsnicma sa viãe prilaza. 73 Isto. nezgode pri preticanju) se koncentriãu na pravcima posle serije oãtrih krivina i na ravnim deonicama posle duæih uspona. Saobrañajni fakultet. nepovoljni radijusi i nagibi dodatno zamaraju vozaåe. Stanje kolovoza Na mokrom i prÿavom kolovozu oteæano je upravÿaçe i koåeçe vozila. ovaj rizik je 4 do 8 puta veñi. Beograd.3.73 Meœutim. stvaraju uslove za agresivnost i druge negativne pojave koje poveñavaju rizik nezgode i izmeœu raskrsnica. Negativan uticaj nagiba i oãtrih radijusa utiåe na bezbednost saobrañaja i na ostalim (pravim i ravnim) deonicama.

zidani objekti i sl. Final Report. Izgradnja prepreka koje smanjuju preglednost. Dakle. Mada ovo moæe poveñati broj lakãih nezgoda. Posebno su bila izraæena smanjenja udara odpozadi i sletanja sa puta. Fourth framework pro- gramme road transport. vegetacija i sl. pa je i teæina ovih nezgoda maça. Risk and Accident Consequence Models. Ogden (1997). 4. pp 357 – 365. 29. Pariz. smanjuje broj nezgoda i do 41%.) najviãe utiåu na rizik od saobrañajne nezgode na otvorenim putevima. Tako se poveñava teæina saobrañajnih nezgoda. No 3. 3. Åeste prepreke zamaraju vozaåe i skreñu im paænju. betonski i drugi stubovi. Predictive. 78 Karlaftis. ako su oåekivane dobiti veñe od ãteta. kao mera za smanjivanje brzina na raskrsnicama i drugim opasnim mestima.Lipovac. vozaåi voze sporije. M. Effects of Paved Shoulders on Accident on Rural Highways. pa tako mogu poveñati rizik nastanka nezgode. Svaka åetvrta nezgoda u Ãvedskoj predstavlja udar u prepreku.3. I. pri silasku sa puta. U Nemaåkoj oko 43% smrtonosnih nezgoda sa uåeãñem jednog vozila (sletanje sa puta) dogaœa se pri udaru vozila u drvo. prepreke mogu imati i pozitivan uticaj na teæinu nezgoda.). Krsto Bezbednost saobrañaja vozaåi prilagoœavaju svoje ponaãaçe i rizik nezgode opada. Accident Analysis and Prevention. 2002. Izgradnja prepreka ima smisla. Na bezbednost saobrañaja utiåu brojni elementi koji se ne odnose na åoveka. bermi i sl. ovako se smanjuje broj nezgoda sa najteæim posledicama. Geometrijski dizajn puta i stanje povrãina za peãake (bankina. S druge strane. Zato se u zimskim mesecima dogaœa maçi broj nezgoda. ove prepreke mogu negativno uticati na aktivnu bezbednost saobrañaja (raste ukupan broj nezgoda). 1997 (str. 34. The 132 . December 1998. Naime. 77 Ogden. K.75 Meœutim. Transport DG – 106. Effects of Rural Geometry and Traffic Volumes on Rural Roadway Accident Rates. Ako se radi o åvrstim preprekama (stabla drveta. ove prepreke mogu doprineti nastanku nezgode. analiziraju i postavljanje prepreka koje smanjuju preglednost. Ako ometaju preglednost.) koji utiåu na aktivnu i pasivnu bezbednost saobrañaja..78 Izgraœenost i odræavaçe trotoara najviãe utiåu na rizik stradaça u naseÿima. ali pozitivno na pasivnu bezbednost (smanjuju se posledice nezgoda). mora biti veoma detaljno i struåno analizirana. Prepreke pored puta Pored puta se åesto nalaze razliåite prepreke (stablo drveta.76 Ovako se vozaåi primoravaju da smanje brzine u opasnim zonama. niti na vozilo. stubovi. prepreke utiåu i na pasivnu bezbednost saobrañaja. pp 353-362. 76 MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads. P. vozila åesto udaraju u ove prepreke..84). niti na put.5. New York. Vol. Vol. 1997. Najznaåajnije 75 OECD: 4 Road Safety Principles and Models: Review of Descriptive. åvrsti objekti. New York. Accident Analysis and Prevention. a 50% ovih udara su udari u drvo pored puta.77 je pokazao da asfaltiranje bankina pored otvorenih puteva. Transport research. danas se. No. & Golias. S druge strane. Ove elemente pripisujemo okolini.

sistem obrazovaça i vaspitaça. DECA I RODITELJI Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe saobrañajnih prekrãaja imaju 38% veñu verovatnoñu da naåine prekrãaj. 2001. i dr. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko riziåno ponaãanje kod mlaœih i odras- lih: korisñenje supstanci i roditeljski uticaji. i dr. te da su efekti trajali najviãe 8 nedelja. kiãa ili sneg) raste rizik od nezgode. saobrañajni i dr.8 km/h. zakoni i drugi propisi.79 S druge strane.9 do 4. itd. staçe zdravstvene zaãtite. organizacija i kvalitet rada institucija bezbednosti saobrañaja. porodica. ali su efekti ograniåeni u vremenu i prostoru. i sl. Vozaåi åiji roditelji su imali tri ili viãe nezgoda imaju 22% veñu verovatnoñu da doæive bar jednu nezgodu. str. V. Vol.. 1993) su potvrdila ove stavove i pokazala da pojava grada najviãe utiåe na rizik nezgode. Posebno opada rizik od nezgoda sa povreœenim i poginulim. . deca roditeÿa koji su åeãñe åinili prekraãje i sama åesto åine prekrãaje i åeãñe uåestvuju u saobrañajnim nezgodama. rad policije i sudstva.. Accident Analysis and Prevention.4. Increased Police Enforcement: Effects on Speed. poveñavaju rizik od uåeãña u ozbiljnim saobrañajnim prekrãajima i nezgodama (Shope. stavovi o bezbednosti saobrañaja. koordinacija i kooperacija svih subjekata bezbednosti saobrañaja. No 3. New York. Negativni uticaji roditelja: Blagi stavovi prema konzumiraçu alkohola mladih. J. K. Uåesnici u saobrañaju se privikavaju na loãe vremenske uslove i ovaj negativan uticaj slabi. 649–658. 79 Shope. 80 133 4. nego ostali.4. New York. 1989) su pokazala da neoåekivane sneæne padavine. S. pp 373 – 385.80 POLICIJA–Uticaj neposredne kontrole na smanjivanje brzine U Norveãkoj je uoåeno da je redovna 9-toåasovna kontrola u toku 6 nedelja dovela do smanjenja proseåne brzine voænje za 0. 29. slab nadzor.). pp 229 – 234. 1997. urbanistiåko planiraçe prostora. metroloãke prilike. 2001.81 Neposredna kontrola brzo deluje. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA uticaje na bezbednost saobrañaja imaju: standard (pojedinca i druãtva). Odnos roditeljskih vozaåkih dosijea sa vozaåkim dosijeima njihove dece. OKOLINA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA NEPOVOLJNI VREMENSKI USLOVI U vreme padavina (grad. No 3. 81 Truls. doslednost kaæçavaça. uslovi. Accident Analysis and Prevention. 29. Naãa istraæivanja (Lipovac. prvi jesenji sneg i padavine posle duæih perioda bez padavina znaåajno poveñavaju rizik nezgoda. Okolina kao faktor bezbednosti saobrañaja 4. i dr. Vol.. a posebno nezgoda sa nastradalim. a posebno na rizik nezgoda mladih i neiskusnih vozaåa. No 5. Skandinavska istraæivanja (Frdstroem i Bjornskau. Ferguson.4. J. AAP. dræavno ureœeçe.

. putnici i Afroamerikanci). D. M. P. Suprotno tome. 83 Scufham. Vol. pp 773 – 777. 29. Accident Analysis and Prevention. & J. Vol. No 4. L. u odreœanom opsegu. 2001.85 Ova smanjenja su znaåajna kako na konkretnoj deonici (lokalno). tinejdæer. Seat belt use among african americans.. PRISUSTVO SAPUTNIKA Prisustvo saputnika smanjuje rizik od nezgode. An Investigation Into the Relationships Between Area Social Characteristics and Road Accident Casualties. 34.. Britaniji je utvrœeno da je stopa poginulih u saobrañajnim nezgodama mnogo veña meœu stanovnicima siromaãnih oblasati. rizik od nezgode raste. onda je moguñe naplatiti kaznu i za nekoriãñenje pojasa. New York. pp 583 – 593.. poveñanje prihoda. 88 Eby. J.83 SKRIVENE KAMERE Skrivene kamere koje prati odgovarajuñi publicitet (kampanje). New York.. 34. skrivene kamere dovode do åetvorostrukog poveñanja realizovanih kazni.87 Prelazak na primarne zakone (Eby. i dr. ali izaziva poveñavanje dugoroåno poveñanje izloæenosti (motorizacije i mobilnosti).. u poreœenju sa sekundarnim zakonima. 29. M.. kod mladih vozaåa. 34. Vol. New York. A Model of Traffic Crashes in New Zealand. M. muãkarci. pp 523 – 529. 87 Wels. 2002). 2002)88 viãe je uticao na one grupe koje su manje koristile pojaseve (mladi vozaåi.84 i 2002).. pp 649 – 654. Accident Analysis and Prevention.P. T. pp 277 – 2284. Relativna efikasnost programa skrivenih kamera. 85 Keal. 4 82 Abdalla. Accident Analysis and Prevention.. L. Langley.89 Meœutim. New York. i dr. Povey & Frith W.Lipovac. No 5. No 5. 2002). kod Amerikanaca afriåkog porekla). 2002. Vol. imaju veñe efekte na smanjivanje broja prekoraåenja brzine. 2002.. Vol. pp 815 – 823. M. S druge strane.Williams & Farmer C.. Povey. Vol. Meœutim.. ZAKON I RASNA PRIPADNOST Primena primarnih zakona o pojasevima poveñava upotrebu sigurnosnih pojaseva. 89 Vollrath. 34. 2002. povezano je sa kratkoroånim smanjivanjem rizika. A. Krsto Bezbednost saobrañaja STANDARD-pojedinca U V. & Langley J.Vivoda & Fordyce T. nasuprot vidljivih kamera za smanjivanje brzine. New York. P. Accident Analysis and Prevention. New York. Further results from a trial comparing a hidden speed camera programme with visible camera operation. Meilinger & Kriger P. ako se vozilo zaustavi zbog drugog prekrãaja. L. 86 Prema sekundarnim zakonima nekoriãñenje sigurnosnog pojasa je prekrãaj za koji se vozilo ne moæe zaustaviti. a posebno ako ova osoba nema vozaåku dozvolu. 1997. pp 673 – 687. No 6. tako i na svim putevima (globalno). nego u bogatim oblastima. D.Povey & Frith W. pa moæe negativno da utiåe na rizik nezgode (Scuffham. No 6. 2002. hispanics and whites. M. I. J. ako je saputnik mlaœa osoba. Accident Analysis and Prevention.86 a posebno kod nekih rasa/etniåkih grupa (npr. & Frith W. i dr. 34.. New York.82 Meœutim. Accident Analysis and Prevention. primarni zakoni dozvoljavaju policiji da zaustavi vozaåe zbog nekoriãñenja pojasa i da naplate kaznu. Accident Analysis and Prevention. a posebno noñu (Vollrath. Vol. 2001. broja nezgoda i broja poginulih u odnosu na vidljive kamere (Keal. How the Presence of Passengers Influences the Risk of Collision With Another Vehicle. 2002. No 3. 84 Keall. The Effects of Standard Enforcement on Michigan Safety Belt Use. No 5. 134 .

21. Accident Analysis and Prevention. septembar 1996. Project funded by European Commission under the transport. B. Lajunen.. 2000. Wood. Contract No RO-97-sc. & Andersson R. 1999. 1997. European Transport Safety Council. N. 29. 135 4. Pariz. J. June 2000. (649-658). Vol. (243-255). pp 541 – 551. 29. jul 1996. 1999. Legal Measures and Enforcement. Michel A.2235. 2. K. 19..Literatura Ahmed. Saobrañajne nezgode u preticanju. 10. Project funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th framework programme.. godine. Deliverable 5. Lipovac. i dr. Da li su agresivni ljudi agresivni vozaåi? AAP. maja 1971. 5. OSNOVNI FAKTORI BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAÑAJA Literatura . Manuel de Premiers Secours Routiers. No. GADGET.. 2001. Evropski sporazum o dopuni Konvencije o saobrañaju na putevima od 01.3047. No 4. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. T. februar 1996. Predznaci kod adolescenata koji ukazuju na visoko rizicno ponaãanje kod mlaœih i odraslih: koriãñenje supstanci i roditeljski uticaji. Miletiñ. (139-151). Differences in Case-specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-based Country Groups. Council Directive 96/C110/05 (proposal). Council Directive 96/439/EEC ( proposal). Beograd. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Council Directive 96/427/EC. The ”Escape” Project. Police Enfocement Strategy to Reduce Traffic Casualties In Europe. 1997. juna 1976. RTD programme of the 4th framework programme. 1999. Council Directive 94/72/EEC. Evropska konvencija o meœunarodnim posledicama oduzimanja prava na voænju motornog vozila od 03. Accident Analysis and Prevention. P. France-selection. 2002. decembar 1994. Jolis. 34. i Parker D. No 5. No 2. April 1999.... Vol. 2001. godine. & Donne X. AAP. Beograd. An Overview of the National Highway Traffic Safety Administration's Light Vehicle Antilock Brake Systems Research Program. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. NHTSA. New York.. godine i Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i za vaænost vozaåkih dozvola (APC) od 01. aprila 1975. D. jul 1991. Fusilier R. Contract Nº: RO-98-RS. Shope.. Direktive Evropske unije: Council Directive 91/439/EEC. Safety and the Car Size Effect: A Fundamental Explanation.

2.Lipovac. 97/C 69/02. 20. Krsto Bezbednost saobrañaja Council Directive 96/47/EC. 6. 14. 7. Common Position No 9/97 . P. 4 136 . decembar 1996. Council Directive 97/C 31/04 (proposal). Council Directive 97/26/CE. Commission Directive 2000/56/EC. Council Directive 97/26/EC. jun 1997.novembar 1996. septembar 2000. jun 1997. jul 1996. 23.

Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji . Kljuåne oblasti primene zakona 5. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja 5.4. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 5.3. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju 5.2.5.1.5. Evropski procesi u primeni propisa u bezbednosti saobrañaja 5.

Danas se procenjuje da u promeni ponaãanja leæi najveñi potencijal uticaja na bezbednost saobrañaja (20 do 40% u EU). Propisi imaju veoma vaænu ulogu u promeni ponaãanja. Da bi se ovaj potencijal realizovao, neophodno je: da se donese dobar zakon i drugi propisi, da ljudi poãtuju propise i da budu kaænjeni oni koji ih ne poãtuju. Primena zakona ima razliåite kratkoroåne i dugoroåne ciljeve koji se realizuju u tri faze: 1. faza: PROMENA PONAÃANJA ZBOG POLICIJE To su trenutni efekti na terenu – na mestu i u vreme kontrole saobrañaja. Na primer, vozaåi ñe poãtovati crveno svetlo na semaforu (ili smanjivati brzinu) na datoj lokaciji u vreme kada shvate da postoji policijska kontrola. 2. faza: PROMENA STAVOVA To su kratkoroåni memorijski efekti koji se odnose na isto mesto ili na isti prekrãaj, a traju i posle policijske kontrole. Na primer, posle dugotrajne kontrole prolaska na crveno svetlo (ili kontrole brzine) na odreœenom mestu, vozaåi ñe poãtovati svetlosne signale (ili smanjivati brzinu) na tom mestu i u vreme kada nema policijske kontrole. Ovome posebno moæe da doprinese automatska kontrole saobrañaja. 3. faza: PROMENA MORALNIH – SOCIJALNIH NORMI To su dugoroåni efekti struåno projektovanih kampanja i dosledne primene zakona, a oslanjaju se na shvatanje opasnosti od pojednih saobrañajnih prekrãaja. Na primer, posle viãegodiãnje (ili viãedecenijske) dosledne primene zakona u vezi prolaska na crveno (ili kontrole brzine) i sveobuhvatnih kampanja koje struåno objaãnjavaju smisao prinude, veñina vozaåa prihvata da je nemoralno prolaziti na crveno ili drastiåno prekoraåivati brzinu. Tako se smanjuje broj onih koji åine taj prekrãaj na bilo kojem mestu i u bilo koje vreme. Sa druge strane, javnost se pridobija da pomogne i podræi policiju u otkrivanju i rasvetljavanju ovih prekrãaja. U Evropi je u toku proces usaglaãavanja propisa u bezbednosti saobrañaja. Posebno se prate i usaglaãavaju: – usvajanje zakona, – poãtovanje zakona (naroåito policijska praksa) i – efikasnost sudova. 139

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

5.1. PRIMENA ZAKONA I PROMENA PONAÃANJA U SAOBRAÑAJU

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

Pri usvajanju novih zakona i pri izmeni postojeñih od dræava se oåekuje da propisima podræe minimum usaglaãenih struånih stavova. U tom smislu, postoji veliki broj preporuka Ujedinjenih Nacija, Rezolucija i drugih dokumenata KEMT, Direktiva EU, dokumenata OECD itd. Postoje brojne meœunarodne organizacije, komisije i druga tela koji neprekidno prate ovaj proces i pomaæu vladama i dr. institucijama u kreiranju nacionalnih propisa. Proces usaglaãavanja se ne zavrãava prañenjem usvajanja zakona i drugih propisa. Danas se sve otvorenije izuåava i preporuåuje usaglaãavanje policijske prakse. Oåekuje se da se ãirom Evrope, a posebno u EU ostvari ujednaåen nivo poãtovanja zakona u oblasti bezbednosti saobrañaja. U tom smislu je usvojena Evropska strategija policijske prinude, a u reformama policijskih organizacija uåestvuju meœunarodni eksperti.

5.1.1. Oåekivana vrednost kazne i promena ponaãanja
Osnovni cilj primene propisa u saobrañaju je omoguñavanje neometanog odvijanja saobrañaja uz stalno smanjivanje rizika nastanka saobrañajnih nezgoda. Ma koliko ovi ciljevi bili razumni i opãteprihvañeni, teãko ih je ostvarivati u praksi. Naime, uåesnici u saobrañaju marginalizuju znaåaj rizika u saobrañaju. Verovatnoña saobrañajnih nezgoda je mala sa glediãta pojedinca koji treba da promeni svoje ponaãanje. On redovno precenjuje znaåaj svojih “odricanja” (smanjivanja brzine, poãtovanja svetala na semaforu, odricanja od alkohola, prelaska ulice na peãaåkom prelazu i sl.) u odnosu na “dobiti” u bezbednosti saobrañaja (statistiåko smanjivanje rizika nastanka nezgode). Rizik nastanka nezgode ne moæe bitno promeniti ponaãanje ljudi u saobrañaju. S obzirom na to da je rizik nezgode minoran za pojedinca, preostalo je da primenom zakona korigujemo njegovo ponaãanje u saobrañaju. Neophodno je da se poveña rizik zaustavljanja (Rzaust), odnosno kontrolisanja zaustavljenih uåesnika u saobrañaju (Rkont/zaust). Ako su ove kontrole struåne, to ñe uveñati i rizik otkrivanja saobrañajnih prekrãaja (Rotkr/kont). Poveñan rizik otkrivanja unapreœuje ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Kao rezultat ovakvog razmiãljanja, u svetu se sve viãe prihvata metod planiranih, sluåajnih kontrola vozaåa (npr. kontrole alkoholisanosti vozaåa i sl.) i vozila (npr. kontrola teretnih vozila). Meœutim, razni propusti u sankcionisanju omoguñavaju da jedan znatan broj prekrãilaca ne bude kaænjen za prekrãaje koje su uåinili. Ovo ñe zavisiti od zakonskih reãenja, od kvaliteta rada policije, sudova, ali i od mentaliteta, od druãtvenog okruæenja itd. Neophodno je stalno poveñavati rizik kaænjavanja prekrãilaca koji su otkriveni u prekrãaju (Rkaæ/otkr). Konaåno, rizik kaænjavanja (Rkaæ) se dobija kao proizvod rizika (verovatnoñe) zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja: Rkaæ = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr Na ponaãanje u saobrañaju utiåe i veliåina kazne za pojedine prekrãaje (Vk). Oåekivana kazna predstavlja srednju vrednost kazne (matematiåko oåekivanje 140

5

5.1. Primena zakona i promena ponaãanja u saobrañaju

kazne) koju “plaña” uåesnik u saobrañaju za neki prekrãaj i dobija se kao proizvod rizika (verovatnoñe) kazne i vrednosti kazne: M(K) = Rkaæ · Vk M(K) = Rzaust · Rkont/zaust · Rotkr/kont · Rkaæ/otkr · Vk Ovako dobijena oåekivana vrednost kazne utiåe na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Ãto je veña oåekivana vrednost kazne veña je i verovatnoña da uåesnike u saobrañaju odvratimo od åinjenja pojedinih prekrãaja.

Sliåno se mogu analizirati i drugi prekrãaji, ali je znaåajno prihvatiti da svih pet elemenata utiåe na oåekivanu kaznu, a ova na promenu ponaãanja.

5.1.2. Opãti i specifiåni rizik kontrole
Opãti rizik kontrole predstavlja rizik da ñe bilo koji uåesnik u saobrañaju biti zaustavljen i kontrolisan. Moæe se izraåunavati kao broj zaustavljanja (kontrola) u odnosu na broj vozila, vozilo kilometara, vozaåa, peãaka i sl. Na primer, ako na nekom podruåju ima 2 miliona vozaåa, a godiãnje realizujemo 70.000 alkotestova, onda je opãti rizik kontrole na alkohol: ORkont-alk = 70.000/2.000.000 = 0,035 = 3,5%, odnosno oko 3,5 % vozaåa je alkotestirano u toku godine. Sa poveñavanjem broja kontrolisanih uåesnika u saobrañaju, poveñava se obim rada saobrañajne policije, ometa se saobrañaj, opada rejting policije i to javnost sve teæe prihvata. Opãti rizik ograniåava druãtvena zajednica, a na osnovu javne prihvatljivosti i saobrañajnih zahteva. Ciljani opãti rizik kontrole se moæe definisati i strategijom bezbednosti saobrañaja, odnosno strategijom policijske prinude u saobrañaju. Policija ne bi trebalo da premaãi ovako definisan opãti rizik zaustavljanja, jer, u protivnom, neñe imati podrãku javnosti. Specifiåan rizik kontrole je rizik (verovatnoña) da ñe poåinilac prekrãaja biti zaustavljen i kontrolisan. Specifiåan rizik kontrole se izraåunava kao od141

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

Na primer, ako æelimo da smanjimo voænju pod uticajem alkohola, to se moæe postiñi poveñavanjem: – broja zaustavljenih vozila u saobrañaju (Rzaust), – broja alkotestiranih vozaåa meœu onima koje smo zaustavili (Rkont/zaust), – pouzdanosti alkotestiranja kvalitetom ureœaja, obukom i savesnoãñu policajaca (Rotkr/kont), – efikasnosti u procesu kaænjavanja, kako na licu mesta, u policijskoj organizaciji i u sudovima (Rkaæ/otkr) i – kazni za voænju u alkoholisanom stanju (Vk).

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

nos broja kontrolisanih i ukupnog broja prekrãilaca. Sliåno se moæe definisati i specifiåan rizik kaænjavanja (odnos broja kaænjenih i ukupnog broja pijanih vozaåa u saobrañaju). Na primer, ako je procenjen broj alkoholisanih vozaåa na nekom putu u vreme vikenda oko 500, broj zaustavljenih i kontrolisanih alkoholisanih vozaåa 80, a broj kaænjenih 60, onda je specifiåan rizik kontrole za ove prekrãioce, na tom putu, u vreme vikenda: SRkont-alk = 80/500 = 0,16 = 16 %, a specifiåan rizik kaænjavanja alkoholisanih vozaåa bio bi: SRkaæ-alk = 60/500 = 0,12 = 12 %, Dakle, oko 16% alkoholisanih vozaåa je kontrolisano, ali je samo 12% i kaænjeno za ovaj prekrãaj. Specifiåan rizik (posebno specifiåan rizik kaænjavanja) mnogo viãe utiåe na ponaãanje u saobrañaju, a nema druãtvenih ograniåenja za njegovo poveñavanje (moæe iñi i do 100%). Zato je znaåajno stalno poveñavati specifiåan rizik, ali tako da se ne prekoraåi opãti rizik. To se moæe postiñi samo vrlo struånim radom saobrañajne policije.

5.1.3. Objektivan i subjektivan rizik kontrole i kaænjavanja
Krajem proãlog veka shvañena je razlika izmeœu objektivnog i subjektivnog rizika kontrole i kaænjavanja. Objektivni rizik se definiãe kao odnos (koliånik) broja kontrolisanih (kaænjenih) i broja uåesnika (opãti rizik) ili broja prekrãilaca (specifiåan rizik). Meœutim, ako uåesnici u saobrañaju nisu upoznati sa rizikom kontrole i kaænjavanja, oni neñe promeniti ponaãanje. Zato je neophodno ãto bolje informisati uåesnike u saobrañaju. Tako se poveñava njihov subjektivni rizik, tj. oseñaj da ñe biti zaustavljeni, kontrolisani, otkriveni u prekrãaju i kaænjeni. Pod subjektivnim rizikom podrazumevamo procenat onih uåesnika u saobrañaju koji misle da ñe biti zaustavljeni, odnosno kaænjeni u prekrãaju. Danas je opãte prihvañeno da samo subjektivni rizik menja ponaãanje u saobrañaju, a objektivni rizici samo sluæe da odræe i poveñaju subjektivne oseñaje rizika kaænjavanja. Subjektivni oseñaj rizika se moæe poveñavati poveñavanjem objektivnih rizika, dobro uoåljivom prinudom na putevima, metodama automatske kontrole (npr. kontrola brzine ili poãtovanja semafora), kampanjama u bezbednosti saobrañaja, informisanjem javnosti itd.

5

5.1.4. Konaåno, ãta æelimo i kako to postiñi
Sistem mera i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja treba da se kreñe u sledeñim okvirima: 142

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

U planiranju rada policije i u neposrednom radu trebalo bi teæiti da se poveñavaju subjektivni i specifiåan rizik, uz ograniåen opãti i objektivan rizik. To se moæe postiñi izborom metoda rada, planiranjem sluåajnih kontrola, automatskom kontrolom prekrãaja, kampanjama, dobro vidljivim i publikovanim radom policije i efikasnim sudstvom.

5.2. DONOÃENJE I PRIMENA PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA
Velika je uloga zakona u unapreœenju bezbednosti saobrañaja na putevima. Åesto se ova uloga pojednostavljuje i pod zakonom podrazumeva samo staranje o poãtovanju zakona, a nekad i samo policijska prinuda u neposrednoj kontroli saobrañaja (otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja). Meœutim, kada se pominje zakon1 (propisi), trebalo bi raspravljati o sledeñim vaænim poljima rada: 1) formiranje polaznih struånih stavova na kojima se temelje zakon i propisi u bezbednosti saobrañaja, 2) usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti, 3) oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise,
1 Lipovac,

K., Jovanoviñ, S. i Mladenoviñ, D., Proces donoãeça zakona ...

143

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

– smanjivati broj zaustavljanja i kontrola uåesnika koji nisu u prekrãaju (poãtovati ograniåen opãti rizik), – poveñati broj zaustavljanja i kontrole prekrãilaca (poveñati specifiåan rizik), – poveñati verovatnoñu otkrivanja prekrãaja pri kontroli prekrãioca (efikasnost i pouzdanost kontrole), – poveñati verovatnoñu da otkriveni prekrãioci budu kaænjeni, – poveñavati svest kod svih uåesnika u saobrañaju, a posebno kod prekrãioca da ñe prekrãaj biti otkriven i sankcionisan (poveñati subjektivan rizik), – predvideti kazne koje odgovaraju prekrãaju (ãtetama i riziku koji izaziva) i prekrãiocu, a koje ñe njega i druge uåesnike u saobrañaju odvrañati od åinjenja tog prekrãaja. Najvaæniji cilj sistema aktivnosti u saobrañaju mora biti poveñavanje subjektivnog rizika zaustavljanja, kontrole, otkrivanja i kaænjavanja. Tako se uveñava njihov subjektivni oseñaj za veliåinu kazne za prekrãaj i tako najviãe utiåe na promenu ponaãanja u saobrañaju. Meœutim, nije korektno “lagati” uåesnike u saobrañaju kako ñe za odreœeni prekrãaj platiti veñe kazne od zakonom predviœenih, jer se time ugroæava pravna sigurnost graœana i podstiåe korupcija u saobrañajnoj policiji. Ne mogu se postiñi dugotrajni efekti, ni ako se subjektivni rizik bitno razlikuje od objektivnog, a posebno ako je specifiåni objektivni rizik znatno manji od specifiånog subjektivnog rizika.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

4) promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti, 5) donoãenje zakona i drugih propisa, 6) realizacija najãire kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti da prihvati i podræi odredbe zakona, 7) sprovoœenje zakona u praksi i 8) permanentno prañenje i unapreœivanje propisa. Mada se policija, prvenstveno, stara o poãtovanju zakona u saobrañaju, veoma je znaåajno da aktivno uåestvuje i u drugim poljima rada.

5.2.1. Formiranje struånih stavova
Formiranje struånih stavova na kojima ñe se temeljiti buduñi zakon i drugi propisi u bezbednosti saobrañaja je jedna od temeljnih aktivnosti od koje zavisi kvalitet i uspeãnost svih ostalih aktivnosti, a posebno uspeãnost primene zakona. Struåni stavovi se crpe iz nauånih dostignuña i praktiånih iskustava u svetu i u naãim uslovima. Naime, bezbednost saobrañaja je visoko standardizovana i normirana oblast u meœunarodnim razmerama. S druge strane, pogreãni struåni stavovi su se uvek plañali poveñanjem broja nezgoda i svih negativnih posledica. Kada se u bilo kom delu sveta pokaæe da su odreœeni stavovi prevaziœeni, vrlo brzo se menjaju u svim drugim nacionalnim zakonodavstvima. Na primer, prva upotreba sigurnosnih pojaseva beleæi se sedamdesetih godina. U narednih petnaestak godina veñina zemalja sveta je prihvatila ovo pravilo. Prve stepenovane vozaåke dozvole realizovane su u N. Zelandu 1987, a samo desetak godina kasnije ovaj sistem je zahvatio Englesku, Australiju, Kanadu i veñinu zemalja SAD. Kada su struånjaci u SAD utvrdili da ni veliki (USA size) vazduãni jastuci nisu dovoljno dobar sistem zaãtite, intenzivirali su kampanju poveñanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. Meœutim, procenjuje se da je oko 5.000 ljudi ginulo svake godine zbog neupotrebe sigurnosnih pojaseva. Kada su shvatili da dete na prednjem sediãtu moæe biti teãko povreœeno od vazduãnog jastuka, zabranili su da mlade i niske osobe sede napred, a proizvoœaåe obavezali da na svakom vozilu stave i upozorenje. Brojni eksperimenti i zablude (pogreãni struåni stavovi) su krvavo plañeni, a posebno u najrazvijenijim zemljama. Tako se uåilo i danas se uåi u bezbednosti saobrañaja. Danas je period prihvatanja novih znanja znatno krañi i za pojedine sisteme zaãtite i pravila saobrañaja kreñe se od 1 do 5 godina. Da bi se u zakon ugradili napredni struåni stavovi i savremena dostignuña, neophodno je da se stalno prate svetska iskustva, razvoj teorije i prakse. Ovome veoma doprinose meœunarodne organizacije. Danas se posebno istiåe doprinos OECD, UN, CEMT, PRI, Saveta Evrope, EU i dr. Naãa je zemlja mala i siromaãna da bi sama pravila znaåajne iskorake u teoriji i praksi bezbednosti saobrañaja. Utoliko je vaænije organizovano i kontinuirano pratiti svetska dostignuña i organizovati transfer znanja u oblasti bezbednosti saobrañaja. Tako se formira odreœena struåna elita u bezbednosti saobrañaja koja akumulira znanja i iskustva, proverava ih i promoviãe u naãim uslovima. Angaæovanje ove elite u svim fazama pri144

5

5.2. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja

preme i prañenja sprovoœenja zakona je garancija kvaliteta zakonskih reãenja i stalnog razvoja bezbednosti saobrañaja u skladu sa svetskim dostignuñima.

5.2.2. Usaglaãavanje i verifikacija stavova, naåela i principa u ãiroj struånoj javnosti
Neophodno da se, u fazi formiranja struånih osnova za pripremu ili izmenu zakona, uspostave ãto åvrãñi kontakti sa najãirom struånom javnoãñu. Ovim se promoviãu i preispituju akumulirana struåna znanja i stavovi, kreiraju i koncentriãu nova saznanja, a posebno naãa iskustva u primeni zakona i sagledava spremnost za promene. Na nauåno-struånim skupovima se iznose i usaglaãavaju struåni stavovi i angaæuje ãira struåna javnost da promoviãe struåne stavove. Tako poåinje i priprema najãire javnosti da shvati, uvaæi i prihvati neophodnost promena propisa. Konaåno, sistematskim uobliåavanjem i organizovanom proverom struånih stavova vrãi se pritisak na politiåku javnost da podræi nova reãenja, ali joj se i pomaæe da ova reãenja obrazloæi i sprovede. Ovaj proces ñe biti olakãan, a uspeh izvesniji, ukoliko se maksimalno uvaæe svetska dostignuña, usaglaãeni stavovi u meœunarodnim organizacijama, iskustva najrazvijenijih, naãa praksa i ograniåenja, kao i tendencije u bezbednosti saobrañaja. Ukoliko bi izostalo angaæovanje najãire struåne javnosti u pripremi zakona, pretila bi opasnost da se u novi zakon uvrste struåno neprovereni stavovi i reãenja, da se previde neka vaæna reãenja koja omoguñuju realizaciju u naãim uslovima, da se nedovoljno uvaæi naãa praksa i ograniåenja itd. Ovakvi promaãaji bi mogli da razaspu energiju struånjaka (deo struåne javnosti ne podræava nova reãenja), te da u najãiroj javnosti stvaraju ambijent da nova reãenja nisu struåna, da nisu sprovodljiva, te da im se treba odupirati.

5.2.3. Oblikovanje jasnih struånih stavova u zakone i druge propise
Kada su usaglaãeni struåni stavovi koji ñe biti osnova za novi zakon, neophodno je u timove eksperata za bezbednost saobrañaja ukljuåiti struånjake koji ñe pomoñi u oblikovanju struånih stavova u pravne norme. Jako je vaæno da eksperti koji poznaju pravni sistem zemlje, sistemske zakone i pravno okruæenje, a posebno probleme primene propisa u naãoj zemlji uvaæavaju usaglaãene struåne stavove i pravno okruæenje. Pravne norme moraju da se temelje na struånim stavovima, da budu u skladu sa ostalim propisima, te da omoguñe efikasno sprovoœenje u naãim uslovima. Nije dobro ako zakonska reãenja ne prate savremena dostignuña u bezbednosti saobrañaja, ako nisu usaglaãena sa meœunarodnim ugovorima i propisima u naãem okruæenju (posebno je znaåajno voditi raåuna da propisi budu usaglaãeni sa propisima EU), ako nisu usaglaãena sa naãim sistemskim zakonima ili ako ne budu uspostavljeni mehanizmi koji garantuju efikasnu primenu u naãoj praksi. 145

5. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA

2. da je ono interes graœana. Kada najãira javnost podræava nova reãenja. Ako glasaåi ne prepoznaju svoj interes da se usvoji zakon. kada se usvoje. U suprotnom. Tako bi se umanjio ili potpuno obezvredio rad struånih timova. to ñe ih koãtati: izgubiñe deo glasova na sledeñim izborima. zakoni ostaju da æive nezavisno od toga kako su i zaãto doneti. kada je zakon usvojen. Ako politiåari donesu zakon suprotan volji najãire javnosti. Promovisanje struånih stavova i zakonskih odredbi u politiåkoj i najãiroj javnosti Dobra promocija stavova (kampanja) bi trebalo da garantuje da ñe najznaåajniji struåni stavovi biti ispoãtovani u zakonu i drugim propisima. neophodno je da se nova reãenja promoviãu i zadobije podrãka najznaåajnijeg dela politiåke javnosti. a u krajnjim sluåajevima da bitne odredbe novog zakona izmene ili åak spreåe njegovo donoãenje. S druge strane. Donoãenje zakona i drugih propisa Zakone donose zakonodavna tela. Meœutim. a ponudi izgovor za promenu ovih stavova. S druge strane. onda ga neñe podræati. 5. te da nema bolje alternative. on neñe biti izglasan. P. moæe se organizovati i spreåiti donoãenje novih zakona ili usporiti i omesti njihovo sprovoœenje. Realizacija kampanje s ciljem unapreœivanja stavova najãire javnosti Najãira javnost treba da prihvati i podræi odredbe zakona. veñ da se maksimalno ispoãtuje. Tada je jednostavno i donoãenje novih propisa. 5 5. ona moæe. Zato je vaæno da se promocija novih reãenja vrãi paralelno u politiåkoj i najãiroj javnosti.2. Zato je kampanja veoma vaæna faza koju treba planirati i dobro organizovati. Mada je politiåka javnost dala poverenje struånim timovima da pripremaju predlog zakona. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. Ako je koordinirana priprema. Od toga kako ñe javnost pri146 . Ako ovo podrazumeva drastiåno menjanje stavova najãire javnosti. trebalo bi skoncentrisati sve argumente da se ubedi najãira javnost da ga podræi. Dakle. åak. politiåka javnost mora da vodi raåuna o najãiroj javnosti (o glasaåima). Ako znaåajan deo zakonodavnih tela ne podræi zakon. da je ono u skladu sa evropskim trendovima.Lipovac. U suprotnom.5.6.4. nije cilj da se javnost ponizi i utera u red.2. onda bi razliåiti politiåki faktori trebalo da prepoznaju svoj interes da podræe napredna reãenja u novom zakonu i drugim propisima. ako se najãira javnost bude oseñala ugroæenom sa novim reãenjima. razliåite politiåke snage ñe pokuãati da kritikom nekih novih reãenja dobiju politiåke poene. neophodno je stalno pruæati dobar izgovor za ove promene. a posebno struåne javnosti. da je to najbolje reãenje. Ovde je vaæna uloga politiåke. da se uvaæe i opravdaju njeni raniji stavovi. da stvara ambijent u kome se od politiåke javnosti oåekuje donoãenje i brza implementacija novih propisa. U prethodnim fazama je bilo prostora za suprotstavljanje razliåitih struånih i politiåkih stavova o novim reãenjima.

S druge strane. Sa druge strane.2. a posebno na policiju. Da bi se zakon sprovodio. sankcionisanje prekrãaja i prañenje realizacije kazne (naplate novåanog iznosa kazne. sa unapred poznatim i objavljenim ciljevima. Naprotiv. poãtovanje zabrane upravljanja vozilom itd.2. Sprovoœenje zakona u praksi Pod sprovoœenjem zakona treba podrazumevati nekoliko veoma znaåajnih aktivnosti: otkrivanje saobrañajnih prekrãaja na licu mesta. sa poznatim metodama i struåno verifikovanim i javnosti predstavljenim rezultatima. Bezbednost saobrañaja je oblast u kojoj politiåka javnost åesto ne pokazuje dovoljno spremnosti da svojim primerom podræi propise. korisnici puta i drugi graœani na osnovu sprovoœenja zakona ocenjuju valjanost tog zakona. Da bi se obezbedila primena propisa. dosledan i dobro koordiniran rad viãe subjekata. Ovo se obezbeœuje u prethodnim fazama. a posebno oblikovanje i podrãku policijskoj prinudi. Ovo nikako ne doprinosi sprovoœenju zakona. ako se ne budu sprovodila. veñ se policijska prinuda definiãe kao deo ãirokih kampanja bezbednosti saobrañaja. neophodna je jasna podrãka struåne. Paæljivo uvoœenje i prañenje primene novih zakona i drugih propisa mora biti struåno vo147 5. 5. 5. a posebno kako ñe se sprovoditi ovi propisi. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . pokretanje odgovarajuñeg postupka. odnosno o njihovim interesima koji nisu uvek isti. moæe da pomogne ili odmogne doslednom sprovoœenju zakona. neophodno je da policijsku prinudu uvek prate i podræavaju dobro osmiãljene i struåno sprovedene kampanje usmerene prema ciljnim grupama iz najãire javnosti. Permanentno prañenje i unapreœivanje propisa Praksa je najbolja provera ispravnosti pojedinih zakonskih reãenja. politiåka javnost uticajem na izvrãnu vlast. uspostavljen je loã ambijent u kome je normalno da se mogu krãiti propisi u bezbednosti saobrañaja od strane politiåke javnosti kojoj se odmah pridruæuju i policajci i drugi povlaãñeni slojevi stanovniãtva. politiåkoj i najãiroj javnosti. ukljuåujuñi i primenu razumne prinude. Politiåka javnost svojim primerom – moralnim odnosom prema zakonskim obavezama podræava ili ne podræava propise u bezbednosti saobrañaja.7. a posebno za primenu represije u predizbornom periodu. zavisi kako ñe se donositi podzakonski akti. Pri tome bi trebalo uvek voditi raåuna o struånoj. dokumentovanje i obrada prekrãaja.5. politiåke i najãire javnosti. Najbolja zakonska reãenja neñe dati nikakvih efekata. Ovo je najznaåajnija i najteæa aktivnost u vezi realizacije zakona i podrazumeva dugotrajan.2. a nekad i remeti odnose policije i javnosti.8.). vlasti i graœana itd. Treba imati u vidu da politiåka javnost neñe biti preterano zainteresovana za sprovoœenje propisa. Donoãenje i primena propisa u bezbednosti saobrañaja hvatiti nova reãenja u zakonu. Tako se stvara ambijent da cilj policijske prinude nije samo prikupljanje novca za dræavni budæet.

u posledicama za prekrãioce. Radni paket 5 (WP 5) je posebno analizirao primenu zakona u åetiri kljuåne oblasti (alkohol. sigurnosni pojasevi i mladi vozaåi) i dao preporuke za unapreœivanje propisa u navedenim oblastima. P. RTD programme of the 4th framework programme. ãirom kontinenta. Da bi evropski sistem zakonskih mera bio efikasan i uspeãan. Zakljuåeno je da. Working paper 4 (WP3). 5.3. a posebno standardizovati norme koje reguliãu ponaãanje vozaåa u bitnim sferama. postoji veliki prostor za unapreœivanje svih karika u lancu usvajanja i sprovoœenja zakona. Project funded by European Commission under the transport. The ”Escape” Project.Lipovac. Meœutim. Na osnovu struånih i nezavisnih analiza. a imalo je cilj da se analiziraju razliåiti zakonski sistemi u Evropi: usvajanje zakona. Na osnovu prvih iskustava u primeni zakona. u brzini otkrivanja prekrãaja.3047. prañeçe poãtovanja zakona3 (policijska praksa) i efikasnost sudskih odluka4 (sudska praksa).2235. Krsto Bezbednost saobrañaja œeno i stalno proveravano od strane nezavisnih eksperata. RTD programme of the 4th framework programme. Nije realno oåekivati da uskoro svako pravilo bude identiåno u svim evropskim zemljama. RTD programme of the 4th framework programme. Contract Nº: RO-98-RS. 148 . veoma je znaåajno da se propisi koji se odnose na odreœene kljuåne oblasti usaglase i obezbedi ista primena ãirom Evrope. April 1999. razlikama u ekonomskom i druãtvenom razvoju itd. Danas u Evropi postoji velika razliåitost sistema nacionalnih zakona i sistema primene ovih zakona. trebalo bi uåvrãñivati sva dobra reãenja. razliåitim tradicijama. The “Escape” Project. Deliverable 5. neophodno je vrãiti stalno usaglaãavanje. U ovoj fazi je veoma znaåajna uloga i doprinos policije koja svakodnevno primenjuje zakon i vrlo brzo uoåava manjkavosti i nedostatke. Contract Nº: RO-98-RS. Contract No RO-97-sc. Ovo se tumaåi razliåitim istorijskim uslovima nastanka normi i njihove primene. a posebno u primeni zakona: u stopi otkrivanja nepoãtovanja zakona. oni ñe biti spremni da uoåe probleme i predloæe preispitivanje nekih reãenja. Project funded by European Commission under the transport. oni shvataju znaåaj i suãtinu svih reãenja.3047. Istraæivanja pokazuju da su zakoni 2 Legal 5 Measures and Enforcement. brzina. S obzirom na to da su struånjaci iz policije uåestvovali u svim fazama pripreme i donoãenja propisa. Project funded by European Commission under the transport. a biti spreman da se loãa reãenja vrlo brzo unaprede ili promene. 3 Review of Enforcement Support Systems in EU Countries. June 2000. Ovo je doprinelo da su znaåajne razlike u zakonskim odredbama. EVROPSKI PROCESI U PRIMENI PROPISA U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Evropska komisija za transport vrlo intenzivno prati stanje propisa i primene propisa u bezbednosti saobrañaja u evropskim zemljama. May 2000. U tom smislu je realizovano opseæno istraæivanje2 koje je obuhvatilo evropski kontinent. Tako se obezbeœuju nepristrasni struåni stavovi o pojedinim zakonskim reãenjima i o zakonu u celini. 4 Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. Gadget WP 5. ali i u uticaju na ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju.

1. pa i ãire javnosti. Saobrañajni zakoni i njihova primena odreœuju objektivan rizik da se otkrije saobrañajni prekrãaj.5 Meœutim. koãtalo oko 5. Autoriteti koji donose i sprovode zakon ne vide interes da se ozbiljno bave aktivnostim koje ne odgovaraju potrebama i æeljama korisnika puteva (glasaåa). u poslednje tri decenije. Subjektivan rizik dominantno utiåe na stavove i ponaãanje vozaåa i drugih uåesnika u saobrañaju.4. Troãkovi nebezbednosti plañaju se solidarno i prihvataju kao nuæda (opãti porezi i takse). samo u Finskoj. neophodno je stalno isticati prioritete delovanja.4. druãtvenoekonomsko okruæenje. Mada je policija nosilac primene prinude. Unapreœivanje bezbednosti saobrañaja je åesto u konfliktu sa komercijalnim potrebama proizvoœaåa vozila. . kao i pri sprovoœenju zakona. za primenu zakona su veoma znaåajni i drugi faktori: informisanost. 5 Procenjuje se da je sporo usvajanje i sprovoœenje opãtih brzinskih ograniåenja. Dobro odabrani prioriteti obezbeœuju veñu efikasnost pri manjem ulaganju.5.4. jer stvara veoma nizak nivo detekcije saobrañajnih prekrãaja i nizak subjektivan rizik. Evropske zemlje nisu zadovoljne primenom zakona. Naime. Kljuåne oblasti primene zakona 5. konkretnih problema bezbednosti saobrañaja u naãoj zemlji (prioriteti treba da budu najznaåajniji problemi bezbednosti saobrañaja) i od moguñnosti promovisanja i prihvatanja pojedinih mera. upotrebu alkohola. veoma je znaåajno posvetiti posebnu paænju donoãenju i primeni zakona.000 æivota. stanje puteva i vozila. 149 5. tj. Sporo usvajanje i primena savremenih zakonskih reãenja umnogome je umanjilo pozitivne efekte. zakoni i sudska praksa. a posebno policije i dr. bolju podrãku svih javnosti i bolje usmeravanje rada pojedinih subjekata. a posebno u manje razvijenim zemljama. Pri odreœivanju prioriteta u bezbednosti saobrañaja. velika veñina vozaåa smatra da je njihov rizik od uåeãña u nezgodama praktiåno jednak nuli. Zato oni smatraju da norme koje reguliãu ponaãanje u saobrañaju ugroæavaju njihove interese i ometaju ih da zadovolje neke svoje potrebe. putara. vozaåevo shvatanje moguñnosti da ñe biti uhvañen u krãenju propisa. puta i saobrañaja bi plañali pojedini subjekti. manje rasipanje energije. publicitet i edukacija. doslednost primene zakona informisanost i propaganda (kampanje) odreœuju subjektivan rizik. KLJUÅNE OBLASTI PRIMENE ZAKONA 5. dræavnih organa. niti u politiåkoj javnosti Evrope. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA koji reguliãu brzinu. a unapreœivanje bezbednosti vozila. Imajuñi navedeno u vidu. trebalo bi polaziti od: definisanih prioriteta u Evropi. Znaåaj definisanja kljuånih oblasti Da bi se ostvarili ãto bolji efekti u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. stavovi prema bezbednosti saobrañaja nisu povoljni u najãiroj. koriãñenje sigurnosnih pojaseva i drugih sistema zaãtite imali kljuånu ulogu u smanjivanju broja saobrañajnih nezgoda u zemljama EU. Zapreñena kazna.

obuke vozaåa. da se smanji vreme od prekrãaja do primene kazne i da se uvede alternativno kaænjavanje (kursevi i seminari). 29/30. godine usvojila preporuke/zakljuåke6 u kojima se ponaãanje vozaåa odreœuje kao glavna determinanta bezbednosti saobrañaja na putevima i preporuåuje sprovoœenje akcija prema vozilu. 150 . Final Report. – da se promoviãu kursevi za obnovu znanja. sedamdesetih godina proãlog veka.8 Meœunarodna organizacija za bezbednost saobrañaja (PRI) je 2000. preporuåila kodeks dobre prakse za nacionalne 6 Recommendations/conclusions 5 Adopted at the Council of Ministers. maj 1996. koji je brzine svrstao meœu najznaåajnije teme bezbednosti saobrañaja. smanjene su varijacije brzina. infrastrukturi i vozaåima. kampanja (podrãka kampanjama bezbednosti saobrañaja.) i odluåujuñe doprinelo neprekidnom smanjivanju smrtnosti na putevima najrazvijenijih zemalja.Lipovac. smanjen je nivo najveñih brzina. za prevenciju saobrañajnih prekrãaja i prevenciju saobrañajnih nezgoda. 1998. opreme u vozilu (na kontrolnoj tabli). 7 ECMT Actions on Speed Moderation. a izbegavanje reklama åije poruke nisu u skladu sa ciljevima bezbednosti saobrañaja).7 Evropska Unija je realizovala i znaåajan projekat upravljanje brzinama. Pored aktivnosti u vezi puteva.) promovisala je postupke u vezi sa smanjivanjem brzine voænje u Evropi. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road 8 Mastar Modernising and Maintenance. Mada je uvoœenje opãtih ograniåenja brzine bilo odgovor na krizu goriva. posebno su smanjene brzine odreœenih kategorija vozila itd. informisanosti vozaåa.2. Konferencija Evropskih Ministara Transporta (KEMT) je 1996. Serock (Poland). P. fokusirala rad na usaglaãavanje i uvoœenje opãtih ograniåenja brzine i na procedure sprovoœenja ovih ograniåenja. – da se razvije sudska saradnja izmeœu dræava na nivou Evrope u cilju efikasnog sprovoœenja zakona u svim regionima. – da se poveña efektivnost kontrole (usavrãavanjem opreme. Krsto Bezbednost saobrañaja 5. Treña konferencija o bezbednosti saobrañaja (Fouvez.4. Budimpeãta. spreåavanjem prekrãioca da izbegnu kaznu i zabranom koriãñenja ureœaja koji otkrivaju ili ometaju kontrolu brzine) – da se unaprede sankcije za prekoraåenje brzina (da se kazne prilagode ozbiÿnoãñu prekrãaja. 1998. dalo je veoma dobre rezultate u upravljanju brzinama (smanjene su proseåne brzine u Evropi. decembar 1998. KEMT preporuåuje dræavama: – da na putu sprovode adekvatan broj kontrola brzine kako bi se poveñala svest vozaåa da mogu biti uoåeni u prekrãaju u bilo kom trenutku. – Managing Speeds of Traffic on European Roads. Kljuåne oblasti u EU Veñina evropskih zemalja je. U tom smislu KEMT je preporuåila usklaœivanje opãtih ograniåenja brzine na evropskom nivou (50 km/h u naseljima i 120 km/h na ostalim putevima). predviœene su i aktivnosti u pogledu zakona (usvajanja i sprovoœenja).

April 1999. EU je. 151 5. kao kljuåne oblasti trebalo bi izdvojiti: brzinu. 1903. (4) uvoœenje limitatora brzine. u Francuskoj je uvedeno ograniåenje od 20 km/h (u naseljima) i 30 km/h (na otvorenim putevima). 12 U toku 1899. 9 National Strategic Road Safety Plans. a sprovoœenje zakona slabilo.3. maj 2000. EU je marta 2000. upotrebu sigurnosnih pojaseva i mlade vozaåe. Kljuåne oblasti primene zakona 5. brzinu. Granice dozvoljenih brzina su rasle.12 Nakon prvih pozitivnih rezultata. u Norveãkoj su uvedena ograniåenja na 15 i 25 km/h itd. u Danskoj su uvedena ograniåenja na 15 i 30 km/h 1912. Commission of the European Communities. kao prioritete u primeni zakona izdvojila: alkohol. a imajuñi u vidu stanje bezbednosti saobrañaja na naãim putevima. RTD programme of the 4th framework programme. ali ne zbog bezbednosti saobrañaja. interes za industrijskim razvojem i poveñanjem mobilnosti preovladao je nad brigom za bezbednost saobrañaja. godine usvojila svoje prioritete u bezbednosti saobrañaja na putevima. polje rada i glavne pretpostavke. potiåu od 1900. (7) konstrukcija opraãtajuñih puteva i okoline i (8) menadæment crnim taåkama na putu. potencijal smanjivanja smrtnosti i cena po izbegnutoj smrti.10 U ovom dokumentu je istaknuto osam prioriteta: (1) razvoj EuroNCAP testova i informisanje potroãaåa na nivou EU. Brisel. Code of Good Practice.5. – podræati automatsku kontrolu brzine (sa najavom na opasnim mestima i bez najave na ostalim deonicama). Za svaki od navedenih prioriteta predviœeni su: akcije. Project funded by European Commission under the transport. 11 Legal Measures and Enforcement. sigurnosne pojaseve (sisteme zaãtite). Konaåno. (6) upotreba svetala u toku dana. alkohol.11 . 10 Priorities in EU Road Safety.4. Na osnovu toga procenjeni su: troãkovi sprovoœenja. (5) smanjivanje voænje pod uticajem alkohola.2235. Gadget WP 5. Tada se izvode prvi eksperimenti sa automatskom kontrolom brzine. veñ zbog smanjivanja potroãnje goriva. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA strateãke planove bezbednosti saobrañaja9 u kome se kao prioritet istiåu uticaji na brzine. 2000. Danas se kao najznaåajnije zakonske mere u oblasti brzine preporuåuju: – uspostaviti evropska ograniåenja brzine kretanja (posebno ograniåenje u naselju na 50 km/h i ograniåenje u zonama smirenog saobrañaja na 30 km/h). PRI. a) Brzina Prva opãta brzinska ograniåenja u Evropi koja su podstaknuta brigom o bezbednosti saobrañaja. Kljuåne oblasti u naãim uslovima U skladu sa evropskim tendencijama. COM(2000) 125 final.4. (3) upotreba sigurnosnih pojaseva i deåijih sediãta. (2) projektovanje sigurnije prednje strane automobila zbog peãaka i biciklista. mlade vozaåe i prolazak na crveno. Contract No RO-97-sc. Kriza goriva (1973) je aktuelizovala opãta ograniåenja brzine.

– podræati opremanje infrastrukture i vozila savremenim ureœajima za merenje i limitiranje brzina (tahografi. KEMT i EU su podræali ujednaåavanje limita za vozaåe – amatere na 0. Krsto Bezbednost saobrañaja – zahtevati obaveznu upotrebu limitera brzine kod odreœenih kategorija vozila (teretna vozila. Pri tome se sve viãe uvode razliåite procedure za lakãa pijanstva npr.. kazna zatvora. Predlaæe se dalje pooãtravanje kazni i uvoœenje efikasnih policijskih procedura. – posebnu paænju posvetiti bezobzirnoj voænji velikom brzinom: prekoraåenja veña od 30 i 50 km/h bi trebalo poistovetiti sa upotrebom smrtonosnog oruœa i predvideti vrlo oãtre i efikasne sankcije (vrlo velike novåane kazne. do 1. autobusi i sl. U naãem novom Zakonu bi trebalo predvideti razliåite mehanizme koji ñe smanjiti voænje pod uticajem alkohola. privremeno oduzimanje vozaåke dozvole.5 promila alkohola u krvi. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski). bitno je izmenila svoj pogled na aktivnosti u bezbednosti saobrañaja.). uz moguñnost da zavrãi putovanje) i za teãka pijanstva (obavezno hapãenje. pa do oduzimanja vozaåke dozvole i kazne zatvora. pametne kartice. Ovaj rizik je åak 550 puta veñi kod vozaåa sa preko 1. obaveznu kaznu zatvora za recidiviste. P.Lipovac. Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. Posebno su opasni vozaåi sa veñim koliåinama alkohola u krvi. o prevenciji prekrãaja i prevenciji saobrañajnih nezgoda. o rizicima velikih brzina i sl. – podræati upotrebu limitera brzine kao alternativu za oãtre kazne (kod vozaåa koji su uhvañeni u bezobzirnoj – brzoj voænji). kazne razlikuju i do deset puta. GIS. b) Alkohol Alkohol je identifikovan kao najopasniji faktor poveñanja rizika uåeãña u saobrañajnim nezgodama i faktor poveñanja teæine nezgoda. obavezno pohaœanje kurseva o bezbednosti saobrañaja. detektori brzine i sl.).2 promila (velike novåane kazne. rizik uåeãña u nezgodi sa smrtnim ishodom je oko 160 puta veñi za pijanog. – ohrabriti upotrebu limitera brzine kod ostalih vozila. 1996.13 promenljive novåane kazne koje izriåe sudija za prekrãaje. leåenje. a posebno za teãka pijanstva i za recidiviste. a posebno: 13 Danas 14 5 se u Evropi. – zaoãtriti sankcije za prekoraåenja brzine. a posebno istakla znaåaj kampanja i efikasnih policijskih akcija. a izuzetno privremeno ili trajno oduzimanje vozaåke dozvole) i – predvideti automatsku kontrolu brzine i odgovornost vlasnika vozila (obavezu da otkrije identitet vozaåa). pohaœanje kurseva itd. Oslo – Kopenhagen. nego za treznog vozaåa. a posebno predvideti fiksne kazne na licu mesta koje su bolje ujednaåene sa Evropom.5 promila alkohola u krvi. oduzimanje vozaåke dozvole. Road Traffic Safety Handbook. za iste prekrãaje. zabrane upravljanja vozilom (za recidiviste). 152 . podræali sluåajne kontrole u saobrañaju i zaoãtravanje kazni. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy.). Prema istraæivanjima u skandinavskim zemljama. obaveznu privremenu zabranu upravljanja vozilom.14 Evropa suoåena sa ovakvim stanjem.

0 %. za razliku od evropskog proseka oko 3. Dobrovoljna upotreba sigurnosnih pojaseva. U SAD je nevezivanje sigurnosnog pojasa bilo sekundarni prekrãaj u veñini dræava. smatraju zadovoljavajuñom. a posebno za vozaåe. privremenu zabranu upravljanja vozilom. 15 Na primer. a posebno predvideti velike novåane kazne. uz moguñnost privremenog oduzimanja kljuåeva i vozila. Oni snose veliku odgovornost za makar 100 smrtnih sluåajeva svake godine koji su mogli biti izbegnuti da smo dosledno sprovodili adekvatne mere i u prethodnom periodu obezbedili upotrebu sigurnosnih pojaseva u veñem obimu. a neupotreba pojaseva promovisana kao primarni prekrãaj.16 Dosledna policijska prinuda. Zbog sekundarnog prekrãaja vozila se ne zaustavljaju. Tek kada su pojasevi postali obavezni. Veñina dræava je narednih godina promenila zakon i nekoriãñenje pojaseva proglasila primarnim prekrãajem.2 %. iskljuåivanje svih pijanih vozaåa iz saobrañaja.5.2 miliona testova). Finska je uspela da smanji procenat pijanih vozaåa u saobrañaju. u Finskoj se svake godine. ali ako se zaustave (zbog neåeg drugog) ovaj prekrãaj moæe biti sankcionisan. – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom (korektivnom obukom). godine zapoåete su kampanje i ugradnja sigurnosnih pojaseva u vozilima u Evropi. prañena dugotrajnim i dobro organizovanim kampanjama najviãe su doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva u vozilima. u Francuskoj se testira oko 25 % vozaåa svake godine itd. Joã 1960. Mada policije upotrebu pojaseva na nivou 80 – 95 % na otvorenim putevima i 70 – 85 % u naseljima. Procenjuje se da bi podizanjem upotrebe pojaseva na 100 %. postignuti su znaåajniji efekti. kazne zatvora. – pooãtriti sankcije.000 æivota godiãnje. proverama zdravstvenog stanja (bolesti zavisnosti) i proverama struånosti (ponovni ispit pred posebnom komisijom). pa je savezna federacija stimulisala sve dræave (1997) da ovaj prekrãaj prebace u primarni. Posebno negativan uticaj imala je policija i dræavni organi koji nisu podræavali uvoœenje pojaseva. zbog neshvatanja znaåaja sigurnosnih pojaseva. u sluåajnim kontrolama. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – predvideti dugotrajne kampanje u vezi ãtetnosti alkohola za sve uåesnike u saobrañaju. testira oko 40 % svih vozaåa (1. pod razliåitim izgovorima (mada je ova obaveza predviœena u Zakonu). preko 1.2 promila alkohola u krvi). niti tretman sekundarnog prekrãaja nisu doprineli znaåajnijoj upotrebi pojaseva. sigurnosni pojasevi su najznaåajniji sistem zaãtite za vozaåa i putnike u vozilu. 16 Primarni prekrãaj je onaj zbog kojeg policajac moæe da zaustavi vozilo i kazni vozaåa ili putnika. moguñnost hapãenja na licu mesta. 153 5. Kljuåne oblasti primene zakona v) Sigurnosni pojasevi Na danaãnjem nivou razvoja. ovo se u struånim krugovima smatra izuzetno velikom stopom nepoãtovanja zakona. a hapãenje teãko pijanih vozaåa (npr. Tako su postignuti znaåajniji efekti (upotreba pojaseva je porasla na preko 90% u nekim dræavama SAD). To je dalo slabe efekte. Ovim i drugim merama. posebnim kursevima ili novom vozaåkom ispitu. . na 0. zabranu upravljanja vozilom dok se vozaå ne podvrgne posebnom lekarskom tretmanu.15 – podræati efikasniju primenu zakona na licu mesta. Naãa zemlja je dosta vremena izgubila.4. u EU bilo spaãeno oko 7. – predvideti sluåajne kontrole u saobrañaju i uskladiti obim kontrole sa dobrim primerima u svetu.

Krsto Bezbednost saobrañaja U Zakonu bi trebalo predvideti: – obaveznu ugradnju sigurnosnih pojaseva na svim sediãtima u sve putniåke automobile. alkohol-brave koje zahtevaju alkotestiranje pre ukljuåivanja motora i sl. laka i srednja teretna vozila. Razvijene zemlje su razvile metode automatske kontrole prolazaka na crveno svetlo. kao i u nove autobuse. kampanje. d) Nepoãtovanje svetlosnih signala – semafora (prolazak na crveno) Prve semaforizovane raskrsnice pojavile su se da olakãaju rad policajaca na optereñenim raskrsnicama (London 1868.). Nepoãtovanje crvenog svetla na semaforu je jedna od najopasnijih prekrãaja u saobrañaju (drastiåno se naruãava naåelo poverenja). – podræati sprovoœenje dugotrajnih kampanja upotrebe sigurnosnih pojaseva. prolazak na crveno dovodi do vrlo velikog broja saobrañajnih nezgoda na ulicama. proces dobijanja vozaåke dozvole.). – integrisane aktivnosti na unapreœenju bezbednosti vozaåa poåetnika (usvajanje i primena zakona. – uvoœenje stepenovanih vozaåkih dozvola ili probnih vozaåkih dozvola – uvoœenje ograniåenja za vozaåe – poåetnike (zabrana voænje u noñnim satima. a posebno u onim koje nemaju dobro kordiniran rad policije i sudova. obavezno prisustvo iskusnog vozaåa. – predvideti periodiåna snimanja i preispitivanja primene zakona u ovoj oblasti. kombi vozila. uslovi osiguranja. edukacija. selektivna kontrola i nadzor od strane roditelja i policije i sl. a nezgode u kojima uåestvuju su najteæe. – koriãñenje novih tehnologija u vozilima kojima upravljaju vozaåi poåetnici (limiteri brzina. u Zakonu bi trebalo predvideti: – oãtrije sankcije za vozaåe – poåetnike. njihov udeo meœu vozaåima uåesnicima u nezgodama prelazi 30 %. a posebno kampanja koje ñe podræavati policijske aktivnosti. Njujork 1918. zabrana voænje mladih putnika i sl. Moskva 1930 itd. Mada mladi vozaåi u EU åine 3 do 5 % svih vozaåa u saobrañaju. – prekrãaj nekoriãñenja pojaseva tretirati kao primarni prekrãaj. P. – obaveznu upotrebu sigurnosnih pojaseva u svim vozilima i na svim sediãtima gde su ugraœeni. Ovo je aktuelni problem u svim zemljama. Pariz 1923.). Zbog neefikasne primene zakona u ovoj oblasti. – posebno obavezati policiju i sve dræavne åinovnike da upotrebljavaju sigurnosne pojaseve. a posebno mladih vozaåa.Lipovac. Da bi se unapredilo ponaãanje novih. Brzo su uoåene velike moguñnosti doprinosa bezbednosti saobrañaja. g) Mladi vozaåi Mladi vozaåi (posebno muãkarci do 24 godine starosti) imaju najviãi rizik uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Mada ova kontrola zahteva instaliranje i odræavanje 154 5 . Sa uvoœenjem peãaåkih semafora (Manåester 1929) i semafora sa tri svetla (Manåester 1930) oåekivalo se da semaforizovane raskrsnice budu sasvim bezbedne (jer vremenski razdvajaju konfliktne tokove).).

tako da prekrãioci finansiraju nabavku i odræavanje savremenih ureœaja. U Æenevi su usvojeni meœunarodna Konvencija o drumskom saobrañaju i Protokol 17 Na primer. nedovoljno prihvatanje na sudu.1. Da bi se smanjio broj nepoãtovanja semafora. 1903). intenzivirana je meœunarodna saradnja. – ponovno vrañanje vozaåke dozvole usloviti doobukom – pohaœanjem struånih seminara i proverama zdravstvenog stanja. u naãim uslovima. troãkovi otkrivanja i dokumentovanja ovih prekrãaja itd. u Beogradu se preko 75 % svih nezgoda u raskrsnicama dogaœa na semaforizovanim raskrsnicama. slaba podrãka javnosti.5. na osnovu obaveza iz ove Konvencije.5. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. – urediti efikasan nadzor. veñ su pozitivni uticaji i na poãtovanje semafora na drugim raskrsnicama. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA skupe opreme (posebnih kamera). Na osnovu meœunarodne Konvencije o automobilskom saobrañaju (Pariz. ãto semaforizovane raskrsnice åini åak nebezbednijim u odnosu na ostale.5. – predvidi oãtre sankcije za nepoãtovanje svetlosnih signala na semaforu (visoke novåane kazne. neophodno je Zakonom: – podræati efikasan nadzor. U praksi se javljaju razliåiti problemi: identifikacija i nalaæenje vozaåa. 1926) i meœunarodne Konvencije o saobrañaju po drumovima i putevima (Pariz.17 Zato je vaæno ovaj prekrãaj svrstati meœu prioritete u primeni Zakona. Uticaj primene automatske kontrole nije vezan samo za konkretnu raskrsnicu. 155 5. oduzimanje vozaåke dozvole do okonåanja sudskog postupka. 1926). Zato je kod nas veoma oteæano otkrivanje i dokazivanje ovih prekrãaja. kao i njihovu eksploataciju. Posle Drugog svetskog rata. ali su danas skoro izbaåene iz naãe prakse. Srbija je izmenila i unapredila svoje propise u bezbednosti saobrañaja (1928). NORMATIVNO UREŒENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U SRBIJI 5. a u Beogradu je doneta Naredba o javnom saobrañaju u Beogradu (1924). zabranu upravljanja. usvojila Zakon o javnim suvozemnim putevima (1910). Uredbu o izgradnji puteva (1910). otkrivanje i dokumentovanje ovih prekrãaja. Ove metode su primenjivane i u naãim uslovima. Srbija je. Istorijat Srbija je bila jedna od prvih dvadesetak zemalja koje su potpisale prvu meœunarodnu Konvenciju o putovanjima automobilima (Pariz. pa do kazne zatvora) i njihovo efikasno i brzo sprovoœenje. . ukÿuåujuñi i video nadzor. visoki troãkovi nabavke i odræavanja ureœaja. automatsku kontrolu i primenu savremenih tehnologija u vozilu i na infrastrukturi. ona je vrlo efikasna.5. Ovom Konvencijom usaglaãena su pravila saobrañaja i prvi saobrañajni znakovi.

U skladu sa ovakvim politiåkim opredeljenjem. u skladu sa saveznim Zakonom. struåni zahtevi bezbednosti saobrañaja su uslovili da se na saveznom nivou neke vaæne oblasti urede veoma detaljno. 1949). P. kao na primer: Zakon o prevozu opasnih materija. 1968). Na osnovu ovih konvencija. br. Od 1993. kao na primer: Zakon o putevima. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju. usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu. Zakon o standardizaciji. 6/1978. U meœuvremenu je donet novi Ustav SFRJ (1974). saveznim Ustavom i svojim ustavima. Konaåno. u Æenevi je usvojena Konvencija o saobrañaju na putevima18 i Konvencija o signalizaciji na putevima (Æeneva. na celoj teritoriji Republike Srbije primenjuje se Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima RS. Zato se normativni akti na saveznom nivou smatraju najznaåajnijim normativnim aktima u bezbednosti saobrañaja. Zakon o prevozu u meœunarodnom drumskom saobrañaju. 156 . Skupãtina SFRJ je donela Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. a da ñe republike i pokrajine urediti bezbednost saobrañaja na putevima. saobrañajni znakovi i sl. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 o drumskom saobrañaju (Æeneva. U tom smislu sve republiåke i dve pokrajinske skupãtine i drugi organi doneli su Zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima i prateñe propise. kao i materiju koja nije bila deljiva. Tih sedamdesetih godina proãlog veka bila je dominantna politiåka volja da se savezna dræava decentralizuje i ãto veñi broj vaænih atributa dræavnosti i vlasti prenese na nivo republika i pokrajina. Tako je savezna dræava normativno uredila OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. Republika Srbija je u sklopu ustavnih promena iz 1990. u Jugoslaviji (FNRJ) je usvojena Uredba o javnom saobrañaju na putevima (1950). Republike i pokrajine su donele svoje zakone o bezbednosti saobrañaja na putevima kojima su uredile nadleænosti. a Savezno izvrãno veñe (savezna vlada) i drugi savezni organi doneli su prateñe propise. a stupila na snagu 21. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju itd. Predviœeno je da ñe se na saveznom nivou urediti bezbednost vazduãne plovidbe i OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima. pa åak i u potpunosti (pravila saobrañaja. novembra 1968. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (“Sluæbeni list SFRJ” – Meœunarodni ugovori. Osnove bezbednosti saobrañaja na putevima prvenstveno su obuhvatile sve preuzete meœunarodne obaveze SFRJ u ovoj oblasti. Zakon o saobrañajnoj inspekciji. u saveznom Ustavu SFRJ. godine. iz 1974. Ovakva politiåka volja je pretoåena u odredbe Ustava SFRJ (1974) i Ustava tadaãnjih republika i pokrajina. Zakon o merilima i mernim jedinicama. 18 Convention on Road Traffic. Na saveznom nivou doneti su i drugi vaæni zakoni. Jugoslavija je ratifikovala ovu Konvenciju 1978. a zatim i Osnovni zakon o bezbednosti saobrañaja (1965). odreœeno je i kako ñe se urediti oblast bezbednosti saobrañaja. Polazeñi od ovakvog opredeljenja. upotpunile normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja na putevima. 8. stavila van snage Zakone o bezbednosti saobrañaja koje su donele pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija.Lipovac. Ipak. ovlaãñenja i druge detalje bezbednosti saobrañaja na putevima.). Takoœe su donele i druge znaåajne zakone. maja 1977. Republike i pokrajine su.

20 Zakon o prevozu opasnih materija. Dakle. zakoni.5. 80/89.5. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. Zakoni o ratifikaciji meœunarodnih konvencija i sporazuma iz oblasti bezbednosti saobrañaja. preko svojih organa. obezbeœuje ustavno-sudsku i sudsku zaãtitu u oblastima.19 Bez obzira na nekoliko ustavnih zakona koji su odreœivali rokove za implementaciju. 157 5. tako da sada vaæe zakoni i podzakonski akti. donosi i izvrãava savezne zakone. Ove zakone prate brojni podza19 .. godine je predvideo da se bezbednost saobrañaja u celini uredi na saveznom nivou. od 4. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Ustav SRJ iz 1992.. utvrœuje politiku. do danaãnjih dana.2003. a najznaåajniji normativni akti su: Ustav SFRJ. taåka 5). a republike ålanice su ureœivale bezbednost saobrañaja. 34/92. ureœivanje materije bezbednosti saobrañaja na putevima u celini pripada republikama ålanicama Dræavne zajednice Srbije i Crne Gore. a u Srbiji se i daÿe primeçuju Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima.. Crna Gora je donela svoj Zakon o bezbednosti saobrañaja. 20 “Sluæbeni list SFRJ”. u potpunosti. br. u Srbiji nisu donoãeni novi propisi. br. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobrañaju21 i dr. 13/93-284. 28/96-5. Ovi propisi su viãe puta menjani u nekim detaljima. Ovo znaåajno utiåe na sve segmente bezbednosti saobrañaja na putevima. (Ustav SRJ.. proãla kroz tri vrlo razliåite koncepcije ureœivanja bezbednosti saobrañaja na putevima: – prema prvoj koncpeciji. U meœuvremenu su se desile veoma krupne druãtveno-ekonomske promene i stvoreno potpuno drukåije pravno okruæenje. 29/90. Meœutim. prepuãta dræavama Srbiji i Crnoj Gori. u posmatranom periodu. 50/88. .2. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5.. br.5. 5) bezbednosti u svim vrstama saobrañaja. naãa zemlja je. ãto sve viãe oteæava primenu propisa i usloænjava stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. 21 “Sluæbeni list SRJ”. SRJ. ovakvo reãenje nije nikada zaæivelo u praksi. OSNOVE bezbednosti saobrañaja na putevima ureœivala je savezna dræava. “Sluæbeni list SRJ”. Prema Ustavnoj povelji. Meœutim. Posle otcepÿeça. ålan 77. nikad nisu sistematski preispitani i prilagoœeni promenama u druãtvu i novom pravnom ambijentu. . br. 63/88.. stav 1. 11/91. – druga koncepcija je podrazumevala potpuno razvlaãñivanje republika i prebacivanje svih nadleænosti na saveznu dræavu i – poslednja koncepcija ne prepoznaje nikakve nadleænosti Dræavne zajednice u bezbednosti saobrañaja. druge propise i opãte akte. Zakon o meœunarodnom prevozu. 41/94-573. koji su doneti saglasno Ustavu SFRJ iz 1974.2. 26/1995. veñ ovu oblast. Odluka SUS 78/1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. odnosno pitanjima: . Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja – struktura propisa Danas je bezbednost saobrañaja ureœena na åetiri nivoa: – Na saveznom nivou ureœene su osnove bezbednosti saobrañaja na putevima.

24 – Na lokalnom nivou (opãtine i gradovi) ureœeni su reæim i tehniåko regulisanje saobrañaja na ulicama i lokalnim putevima. odluka o pariranju itd. do danas. a najznaåajniji normativni akti su: Ustavi republika. Republiåki Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima donet je 1982. odluka o javnom gradskom (lokalnom) prevozu. 12) Pravilnik o posebnim uslovima za upravÿaçe odreœenim kategorijama motornih vozila oruæanih snaga SFRJ i Odluka o utvrœivaçu magistralnih puteva. 21/90. kao obaveze. 4) Pravilnik o registraciji motornih i prikÿuånih vozila. Zakon o saobrañajnoj inspekciji i drugi znaåajni zakoni. interni akt o unutraãnjoj kontroli saobrañaja itd. br. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. 39/84. 158 . 24 Ova odluka je objavÿena u “Sluæbenom listu SFRJ”. Zakon o prevozu u drumskom saobrañaju. br. 11) Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na çima. ukupnim masama i osovinskom optereñeçu vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispuçavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. 9) Pravilnik o ukupnom trajaçu vremena upravÿaça vozilom. preuzeta zakljuåenim meœunarodnim konvencijama i drugim meœunarodnim aktima koje je naãa zemlja potpisala. odluke o odræavanju ulica i lokalnih puteva. Odluka US RS IU broj 30/94 – 25/97509. S druge strane. Krsto Bezbednost saobrañaja 5 konski akti. 5/86. uspostavljena je nova dræavna zajednica. a posebno 1988. osnovu normativnog sistema materije bezbednosti saobrañaja na putevima u Republici Srbiji åine: Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima SFRJ i Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima SRS. u obimu koji utiåe na bezbednost upravÿaça vozilom. meœu kojima su najznaåajniji 12 pravilnika i jedna odluka za sprovoœenje ZoOBS. 6) Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispuçavati vozaåi motornih vozila. 2) Pravilnik o znacima koje uåesnicima u saobrañaju na putevima daju ovlaãñena lica. a najznaåajniji normativni akti su: odluka o utvrœivanju reæima saobrañaja. akt o nagraœivanju. Ovim zakonima ureœeni su osnovni instituti zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. odluka o kategorizaciji ulica.23 Zakon o policiji. pri åemu su ureœena i odreœena pitanja koja su. U kasnijem periodu su vrãene izmene visine iznosa novåanih kazni i druge manje znaåajne izmene. a najznaåajniji normativni akti su: akt o osnivanju. 5) Pravilnik o obrascu vozaåke dozvole. Zakon o putevima. u okruæenju su se desile bitne promene: raspala se dræava SFRJ. a zatim Srbija definisana kao sa22 1) Pravilnik o saobrañajnim znakovima na putevima. 3) Pravilnik o dimenzijama. 23 “Sluæbeni glasnik SR Srbije”. – Na nivou preduzeña i ustanova ureœena su pitanja bezbednosti saobrañaja iz njihovog delokruga rada. 15/84. viãe puta su menjane i dopunjavane. Zato se. 10) Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naseÿa i çihovi elementi moraju da ispuçavaju sa glediãta bezbednosti saobrañaja. 7) Pravilnik o posebnom znaku za oznaåavaçe vozila kojim upravÿa lice kome su oãteñeni ekstremiteti bitni za upravÿaçe vozilom. odmorima vozaåa i naåinu rada udvojenih posada na vozilima. kada je uraœen preåiãñen tekst Zakona. kao o tehniåkim podacima za te puteve. smatra da je danas na snazi Zakon iz 1988. 28/91. 53/82. Meœu podzakonskim aktima posebno su znaåajni 14 republiåkih pravilnika i Odluka o utvrœivanju magistralnih puteva.Lipovac.22 – Republiåki propisi ureœuju bezbednost saobrañaja. u praksi. 8) Pravilnik o naåinu obeleæavaça vozila kojim se prevoze deca. statut preduzeña. akt o sistematizaciji radnih mesta. Materijalne odredbe Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (iz 1974). odluka o utvrœivanju lokalnih puteva. nije bitno menjan. Dakle. P. i.

unutraãnju kontrolu bezbednosti saobrañaja itd. Saobrañajni znakovi. 2. promenjen je druãtveno-ekonomski sistem. U toku 2006. transformisale su se druãtveno politiåke organizacije u politiåke partije. 2. 3. naroåito u oblasti obuke vozaåa. u okviru svojih nadleænosti i u skladu sa svojim poslovnim i drugim interesima. 6. Posebno su znaåajni normativni akti preduzeña koja se bave obukom vozaåa i polaganjem vozaåkog ispita. Vozaåi. svojim odlukama. na lokalnom nivou. s tim u vezi. odræavanjem puteva i tehniåkim pregledima vozila. Vozaåi.). 5. reklame na ulicama i sl. 11.26 25 1. 6. Oba ova zakona su normativno definisala i uredila zaokruæen sistem zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. Osnovne odredbe. 4. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji 5. Finansiranje bezbednosti saobrañaja. Taj sistem se sastoji od sledeñih instituta ili celina: – pravila saobrañaja i druge regulacione mere sa stanoviãta bezbednosti i protoånosti i. Preduzeña i ustanove su. vozaåa i vozilo i – mere i sankcije radi obezbeœivanja utvrœenog sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. posebno mesto zauzima Pravilnik o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja u ovim preduzeñima. uredili reæim saobrañaja. prava i obaveze pojedinih subjekata.5.5. 11. Lokalna samouprava (gradovi i opãtine) su. Prelazne i zavrãne odredbe. ovaj zakon nije usvojen. 10. Posebne mere bezbednosti.3. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. 159 5. 7. zaokruæili sistem pravnih normi u oblasti bezbednosti saobrañaja. umesto OUR uvedena preduzeña. Saobrañajno-tehniåke mere. tehniåkih pregleda vozila. 8. uredili pojedine segmente bezbednosti saobrañaja. nestale su samoupravne intersne zajednice. 9. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA mostalna dræava. 3. 7. 5. Ovo je oblikovano u 11 poglavlja saveznog ZoOBS-a25 i 12 poglavlja republiåkog ZoBS-a. Vozila. Savet za bezbednost saobrañaja. 9. uvedene privatizacija i ravnopravan tretman svih vidova svojine i sl. Posebno su. pripremÿen je Nacrt novog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima. Na osnovu ovlaãñenja iz ovih zakona doneti su mnogobrojni podzakonski akti na saveznom i republiåkom nivou. 26 1. 12. tehniåko regulisanje bezbednosti saobrañaja. Putevi. Unutraãnja kontrola. Mada veñina njihovih internih akata tretira problematiku koja je od znaåaja za bezbednost saobrañaja. Prelazne i zavrãne odredbe. prevozom. sistemski su izmenjeni mehanizmi druãtvene kontrole. ali do kraja 2007. Ove i druge promene su imale uticaja na stanje sistema zaãtite bezbednosti saobrañaja na putevima. ureœenje povrãina. . Posebne mere za bezbednost saobrañaja. 10. Duænosti u sluåaju saobrañajne nezgode. 8. Ovlaãñenja za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona. Kaznene odredbe. 4. Pravila saobrañaja. Saobrañaj. Kaznene odredbe. – osnovni uslovi za bezbedno i nesmetano uåeãñe u saobrañaju u odnosu na put. Struktura i sadræaj pravnih akata Strukturalo – sadræinski savezni i republiåki zakon ureœuju sva bitna pitanja u vezi uslova i obaveza koje imaju pojedini subjekti i uåesnici u saobrañaju na putevima.5. odræavanje ulica i lokalnih puteva i druge vaæne komunalne poslove (parkiranje. Vozila. Uvodne odredbe.

U posebnom saveznom pravilniku detaljno su utvrœeni osnovni uslovi koje putevi moraju ispunjavati sa glediãta bezbednosti saobrañaja.Lipovac. U drugom poglavlju (2. Treñe poglavlje (3. Naime. preticanje i obilaæenje. saobrañaj na raskrsnici. odstojanje izmeœu vozila. Predviœena je i obaveza da se poãtuju zahtevi bezbednosti saobrañaja u procesima: projektovanja. Krsto Bezbednost saobrañaja a) Struktura i sadræaj saveznog ZoOBS-a Na saveznom nivou su ureœene osnove bezbednosti saobrañaja. magistralni i regionalni putevi. i teret na vozilu. a posebno autoputevi. U åetvrtom poglavlju (4. do 128 ålana). oznake na kolovozu. saobrañaj tramvaja i drugih vozila na ãinama. opãte obaveze najvaænijih subjekata da se. a na osnovu sistema saobrañajnih znakova koji je usaglaãen na meœunarodnom nivou. prvenstvo prolaza. vuåenje vozila. odnosno sve osnovne odredbe u vezi bezbednosti saobrañaja. kao i redovno brojanje saobrañaja na puteivma po jedinstvenoj metodologiji. kretanje vozila po putu. u okviru svojih nadleænosti. zvuåne i svetlosne znake upozorenja. a naãa zemlja je prihvatajuñi pojedine konvencije prihvatila i obavezu da ova pravila uredi svojim zakonom. vozila pod pratnjom. Znakovi opasnosti. izgradnje. pravila saobrañaja su priliåno detaljno definisana na meœunarodnom nivou. obaveza vozaåa prema peãacima. U republiåkom Zakonu o putevima ovo je do kraja konkretizovano. U prvom poglavlju (1. staraju o bezbednosti saobrañaja. Ovo je grupisano u sedam celina: opãte odredbe. P. saobrañaj na auto-putu i putu rezervisanom za motorna vozila. kao i nadleænosti u sporovoœenju pojedinih odredaba. mimoilaæenje. vozila sa pravom prvenstva prolaza. Predviœena je obaveza voœenja evidencija o javnim putevima i objektima na njima. upotrebu svetala u saobrañaju. finansiranja i odræavanja puteva. zaustavljanje i parkiranje. Izgled i znaåenje svakog saobrañajnog znaka pojedinaåno predviœeni su u posebnom saveznom pravilniku. brzinu. Saobrañajni znakovi) nabrojani su najvaæniji saobrañajni znakovi i predviœeni osnovni uslovi koje oni moraju ispunjavati. opremanja i odræavanja. presecanje kolone peãaka. Osnovne odredbe) odreœen je predmet ovog Zakona. obeleæavanje radova i prepreka na putu i znaci koje daju ovlaãñena lica. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. obeleæavanje prelaza puta preko æelezniåke pruge. U ovom poglavlju su ureœena pravila koja se odnose na: opãte odredbe (koje definiãu opãte obaveze i naåela bezbednosti saobrañaja). bicikla sa motorom i motocikla. Zato su pravila saobrañaja uãla u osnove bezbednosti saobrañaja. skretanje. saobrañaj bicikla. saobrañaj na prelazu puta preko æelezniåke pruge. znakovi izriåitih naredbi i znakovi obaveãtenja. kretanje peãaka. putevi rezervisani za saobrañaj motornih vozila. 160 5 . saobrañaj u tunelu. Pravila saobrañaja) je jedan od najznaåajnijih i najobimnijih delova ZoOBS-a (od 27. radnje vozilom u saobrañaju. svetlosni saobrañajni znakovi i svetlosne oznake. Posebno su detaljno odreœene obaveze u vezi staranja. Putevi) predviœeni su osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi. osnovni principi i naåela bezbednosti saobrañaja i definisani najvaæniji pojmovi koji ñe biti koriãñeni.

Osmi deo ZoOBS-a (8. Ãesto poglavlje (6. Treba istañi da su duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda predviœene u Konvenciji o saobrañaju na putevima iz 1968. ako red voænje ne odgovara minimalnom vremenu voænje). Vozaåi) normira osnovne uslove koji se odnose na vozaåe. da se obezbedi kvalitetno evidentiranje nezgode u cilju prañenja i shvatanja problematike bezbednosti saobrañaja. da se obezbedi kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja radi analize konkretne nezgode (i zadovoljavanja pojedinaånih interesa uåesnika). da se obezbedi spaãavanje nastradalih i smanjivanje posledica nezgode. ovlaãñenih lica i organizacije za odræavanje puteva) u sluåaju saobrañajne nezgode u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta (nezgode sa obeleæjima kriviånog dela). Ovlaãñenje za donoãenje propisa za izvrãenje ovog zakona) predviœena su ovlaãñenja pojedinih saveznih funkcionera da donesu podzakonske akte i detaljnije urede naåin sprovoœenja ZoOBS-a. struåni pregled. U desetom poglavlju (10. Prelazne i zavrãne odredbe) predviœena je dinamika usaglaãavanja postojeñih normativnih akata. prvenstveno. lica koja naiœu ili se zateknu. zdravstvene preglede vozaåa i trajanje upravljanja motornim vozilom. osposobljavanje vozaåa motornih vozila. Vozila) predviœene su opãte odredbe (koje se odnose na vozila). primena tehniåkih sredstava. U sedmom poglavlju ZoOBS-a (7. tretirani vozaåi motornih vozila. 161 5. vozaåa koji naiœu ili se zateknu. U poslednjem delu ZoOBS-a (11. a da su republike uredile uslove koji se odnose na vozaåe ostalih vozila (traktora. Republike su uredile detalje registracije motornih i prikljuånih vozila. Osnovni ciljevi koji su se æeleli postiñi detaljnim ureœivanjem ovih duænosti su: da se spreåe nova stradanja u saobrañaju. analiza krvi ili urina. privremeno iskljuåivanje iz saobrañaja i rad sa recidivistima). a posebno uslove za upravljanje vozilima. kao i registraciju ostalih vozila na motorni pogon. Posebne mere bezbednosti) obuhvata posebne mere bezbednosti koje se odnose na vozaåa (provera trenutnog psihofiziåkog stanja. (ål.5. da se ometanje protoånosti svede na minimum i ãto pre normalizuje saobrañaj u zoni mesta nezgode. registracija motornih i prikljuånih vozila i tehniåki pregled motornih i prikljuånih vozila. 31. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda) predviœene su duænosti pojedinih subjekata (uåesnika nezgode.) i detaljnije uredile osposobljavanje kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita. motokultivatora i sl. privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole i skidanje registarskih tablica) i na red voænje u linijskom saobrañaju (obustavljanje saobrañaja na liniji. kontrolni zdravstveni pregled. Deveto poglavlje ZoOBS-a (9. upisivanje mere bezbednosti ili zaãtitne mere u vozaåku dozvolu. iskljuåivanje vozila iz saobrañaja. zdravstvenih ustanova. sticanje prava na upravljanje motornim vozilom. upuñivanje na vanredni tehniåki pregled. Treba istañi da su na saveznom nivou.5. na vozilo (kontrola vozila. zaãtitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i kazne zatvora u sluåaju nepoãtovanja pojedinih odredbi ZoOBS-a. ali i u republiåkom ZoBS-u.). prestanak vaæenja nekih starih propisa i dinamika stupanja na snagu pojedinih odredbi ZoOBS-a. Normativno ureœenje bezbednosti saobrañaja u Srbiji U petom poglavlju (5. Kaznene odredbe) utvrdilo je novåane kazne. radnih maãina.

Lipovac. registracija i tehniåki pregledi). 53/82. rad na unapreœivanju vozaåa recidivista itd. vozaåki ispit. Meœu podzakonskim aktima preovlaœuju pravilnici. prevoz lica i tereta motornim i prikljuånim vozilima. zdravlje. vuåenje vozila. naizmeniåno propuãtanje vozila. kao tehnoloãki pravni akti koji bi podræali i precizirali naåin sprovoœenja pojedinih mera i instituta bezbednosti saobrañaja. bicikla sa motorom i motocikla. 7) posebne mere za bezbednost saobrañaja. br. 4) vozaåi (uslovi za upravljanje vozilima. Ovo je stvorilo brojne nejasnoñe i nepreciznosti u primeni pojedinih mera i ovlaãñenja. nadleænosti. 10) finansiranje bezbednosti saobrañaja. ispitivanje vozila. unutraãnje poslove. probne voænje i sportske i druge priredbe na putu). 9) savet za bezbednost saobrañaja. prosvetu i privredu. 15/84. Nisu donoãena odgovarajuña uputstva. dozvola za vozaåe traktora i potvrda o poznavanju saobrañajnih propisa). vozaåka dozvola. 6) saobrañajno-tehniåke mere. Posebno se oseña nedostatak uputstava i drugih podzakon27 “Sluæbeni 5 glasnik SR Srbije”. P. Na primer. naåin sprovoœenja zakona. saobrañaj traktora koji vuku zapreæno vozilo. uredile ovlaãñenja. saobrañaj bicikla. u skladu sa politiåkom voljom iz perioda donoãenja ovih zakona. 8) unutraãnja kontrola. 162 . prevoz lica traktorima i prikljuånim vozilima koje vuku traktori. 5) vozilo (ispitivanje vozila. saobrañaj zapreænih vozila i kretanje stoke. kao i mnoga druga pitanja koja nisu bila uãla u osnove bezbednosti saobrañaja na putevima. 21/90 i 26/91. 3) duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda. Posebno je znaåajno istañi da su rapublike. privremeno oduzimanje registarskih tablica. 5/86. Primera radi. 11) kaznene odredbe i 12) prelazne i zavrãne odredbe. kretanje peãaka. Krsto Bezbednost saobrañaja b) Struktura i sadræaj republiåkog ZoBS-a Republike su detaljnije razradile pojedine odredbe iz saveznog ZoOBS-a i uredile niz pitanja koja nisu bila ureœena na saveznom nivou. koje su doneli funkcioneri koji rukovode ministarstvima nadleænim za saobrañaj. zaustavljanje i parkiranje. osposobljavanje kandidata za vozaåe. podzakonskim aktima nisu obuhvañeni i razraœivani: postupak iskljuåenja vozaåa ili vozila iz saobrañaja. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Srbije27 ima 12 poglavlja: 1) uvodne odredbe. saobrañaj radnih maãina i motokultivatora. 2) saobrañaj (ukljuåivanje vozila u saobrañaj i promena naåina i pravca kretanja.

29/30. Gadget WP 5. A Strategic Road Safety Plan for European Union. New Brunswick and London. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. 2235. April 1999. 163 5. RTD programme of the 4th framework programme. Project funded by European Commission under the transport. Commission of the European Communities. Literatura Rothe. RTD programme of the 4th framework programme. Working paper 4 (WP3).). Brisel. Priorities in EU Road Safety. maj 1996. 63/80. Budimpeãta.3047. Serock (Poland). May 2000. 1997. 2000. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. nastalim druãtvenim promenama. National Strategic Road Safety Plans. RTD programme of the 4th framework programme. Project funded by European Commission under the transport. propisa o metroloãkim uslovima i sl. Transaction Publishers. Contract No RO-97-sc. PRI. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. 1994. razvojem bezbednosti saobrañaja i drugih nauånih disciplina.3047. Third Road Safety Conference: Traffic Safety as a Premise of Road Modernising and Maintenance. June 2000. COM(2000) 125 final. Review of Enforcement Support Systems in EU Countries. ECMT Actions on Speed Moderation. “Sluæbeni list SFRJ”. PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Project funded by European Commission under the transport.Literatura skih akata koji se odnose na primenu mera i ovlaãñenja od strane policije u kontroli saobrañaja. December 1998. The “Escape” Project. Beyond Traffic Safety. Master – Managing Speeds of Traffic on European Roads. inæenjerskim dostignuñima u oblasti izgradnje i odræavanja puteva. P. Treba imati na umu da je veliki broj odredbi vaæeñih propisa prevaziœen. 50/88. RTD programme of the 4th framework programme. WP 5 Contract No RO-97-sc. April 1999. Code of Good Practice. razvojem automobilske industrije. Gadget. Recommendations/Conclusions Adopted at the Council of Ministers. 17/74.2235. Project funded by European Commission under the transport. Final Report. 15/84. “Sluæbeni glasnik RS”. Contract Nº: RO-98-RS. Legal Measures and Enforcement.. European Transport Safety Council. br. The ”Escape” Project. Deliverable 5.21/90. unapreœivanjem ostalih vaænih propisa (standarda. maj 2000. Legal Measures and Enforcement. Contract Nº: RO-98-RS. br. 53/ 82. 1998.

Lipovac. 1996. Obzor meronriymiy no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. novembra 1968. P. Institut ekonomiki transporta (prevod na ruski). a stupila na snagu 21. Snrovoånik no bezonasnosmi doroænogo dviæeniy. Krsto Bezbednost saobrañaja Mastar – Managing Speeds of Traffic on European Roads. usvojena je na Konferenciji Organizacije ujedinjenih nacija u Beåu. 5 164 . Final Report. decembar 1998. broj 6/1978. Oslo – Kopenhagen. 8. Convention on Road Traffic. Road Traffic Safety Handbook. maja 1977. a Jugoslavija je ratifikovala 1978 (Sluæbeni list SFRJ – Meœunarodni ugovori.

3.6. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda 6. Etiologija saobrañajnih nezgoda 6.7. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda 6. Pojam saobrañajne nezgode 6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE 6.4.5.1. Teorije saobrañajnih nezgoda 6. Prañenje saobrañajnih nezgoda .2.6. Modeli bezbednosti saobrañaja 6.

svojstvo u saobrañaju. Fenomenologija je nauka o pojavama. starost. marka. mesto nezgode. Ne meri se karakter. Fenomenologija je vrlo konkretna i omoguñava shvatanje i reãavanje konkretnih problema u saobrañaju. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Zato je neophodno da im se posveti posebna paænja. tip nezgode (åeoni sudar. udar u prepreku na putu. Fenomenologija posmatra i analizira statistiåki uzorak saobrañajnih nezgoda koje su se dogodile u nekom prostoru i vremenu. a posebno za definisanje broja i strukture nezgoda. broja i strukture nastradalih. vremenske raspodele nezgoda. na konkretnom mestu. odnosno koji su izazvali nezgodu. Tako se eliminiãe konkretan izvor opasnosti (konflikt vozila koja skreñu levo i onih koja im dolaze u susret). Treba imati u vidu da su ova dva pristupa izuåavanju razliåiti. registraciona oznaka i sl. Fenomenologija je veoma znaåajna za shvatanje problema i konkretnih izvora opasnosti. na osnovu fenomenoloãkog saznanja da se na jednoj raskrsnici dogaœaju nezgode pri skretanju ulevo. Fenomenologija posmatra saobrañajnu nezgodu kao “crnu kutiju”. niti se shvataju odnosi u sistemu åovek-vozilo-put-okruæenje (Å-VP-O) koji su doprineli stvaranju opasnosti. trenda u razvoju pojave. sloæenih meœusobnih odnosa koji su doveli do saobrañajne nezgode.6. silazak sa puta itd. otklanjanje izvora opasnosti. Fenomenologija saobrañajnih nezgoda izuåava saobrañajne nezgode kao pojave (fenomen). vreme nezgode. lako vidljiva obeleæja lica – uåesnika u nezgodi (pol. Ne izuåavaju se.). nalaæe se zabrana levih skretanja ili uvoœenje semafora sa razdvojenim fazama. bez dubljeg izuåavanja uzroka. ali vrlo isprepletani i meœusobno se dopunjuju. FENOMENOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Najvaæniji pojavni oblik nebezbednosti su saobrañajne nezgode. prostorne raspodele nezgoda. Oslanja se na statistiåke i druge jednostavne metode i zato je primerena policiji.1. Na primer. niti doprinos pojedinih faktora u nastanku nezgode. meteoroloãki uslovi. Izuåavaju se samo “spolja” vidljiva obeleæja nezgode (koja se odmah vide i bez posebne struåne analize): broj i struktura nezgoda. obeleæja vozila (vrsta. obaranje peãaka. vrsta i lokacija povreda i sl.). tj. Na osno167 6. starost. Razlikuju se dva pristupa izuåavanju saobrañajnih nezgoda: fenomenoloãki i etioloãki pristup.) itd. tip.

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

vu fenomenoloãkih saznanja da se na nekoj deonici puta, u ranim jutarnjim satima, dogaœa veñi broj nezgoda - silaska sa puta i da su posledice ovih nezgoda vrlo teãke, poveñava se broj patrola na terenu i preduzima pojaåana kontrola brzine u ranim jutarnjim satima. Tako se smanjuju izvori opasnosti (velike brzine), na konkretnom mestu i u dato vreme (rani jutarnji sati).

6.2. ETIOLOGIJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Etiologija je nauka o uzrocima. Etiologija saobrañajnih nezgoda izuåava uzroke saobrañajnih nezgoda. Ona “otvara crnu kutiju” i prouåava status saobrañajne nezgode. Izuåava odnose u sistemu Å-V-P-O koji su doveli do saobrañajne nezgode. Cilj etiologije nije samo spreåavanje rizika u konkretnom prostoru i vremenu, veñ shvatanje zakonitosti koja dovodi do rizika i smanjivanje rizika nastanka nezgode u bilo kom sliånom prostoru i u bilo kom vremenu. Etiologija posmatra nezgodu kao lanac dogaœaja i pokuãava odgovoriti na pitanje koji je u lancu dogaœaja i koliko doprineo nastanku nezgode. Saobrañajna nezgoda se moæe definisati kao “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu” (Baker, Rivers idr.).

6.2.1. Serije dogaœaja
Istraæivaå mora biti dobro upoznat sa razliåitim dogaœajima iz serije koja åini saobrañajnu nezgodu.

6
Slika 6.1. Serija dogaœaja na licu mesta

168

6.2. Etiologija saobrañajnih nezgoda

Svaka saobrañajna jedinica (vozila ili peãaci) umeãana u nezgodu ima svoje serije dogaœaja. Sve serije dogaœaja moraju biti istraæene posebno. Samo tako se mogu sagledati sve okolnosti nastanka nezgode i shvatiti zakonitosti koje dovode do pojedinih tipova nezgoda. Veoma je bitno da se tokom åitavog procesa stalno otkriva i sledi zajedniåka nit. Ova zajedniåka nit se pronalazi u obliku dominantnih tipova saobrañajnih nezgoda, zajedniåkih dogaœaja u seriji, hipoteza, uzroka saobrañajnih nezgoda i mera. 169

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Serije dogaœaja mogu biti podeljene u dve kategorije : 1. Serije dogaœaja pre mesta nezgode. Dogaœaji koji vode do pozicije iz koje je vozaå mogao da percipira opasnost mogu se podeliti na dogaœaje pre putovanja i dogaœaje u toku putovanja (do taåke moguñe percepcije opasnosti). 1.1. Dogaœaji pre putovanja. Generalno se ti dogaœaji javljaju pre i ukÿuåujuñi situacije koje su postojale pre nego ãto je putovanje zapoåeto. Ovi dogaœaji se odnose na uåesnike u nezgodi, a posebno na vozaåa: sposobnosti vozaåa, obuka vozaåa, iskustvo vozaåa, psihomotorne karakteristike vozaåa, inteligencija, navike, zdravstveno stanje, starost, bolesti, povreda, invaliditet, zamor, posao, hobi, stil æivota, dogaœaj koji izaziva emocionalnu uznemirenost, stres, depresiju ili preokupaciju, neispavanost, konzumacija alkohola ili droge, obaveze, kaãnjenje, æurba itd. Meœutim, neki dogaœaji pre putovanja odnose se na vozilo: tehniåka neispravnost, zaprljanost vetrobranskih stakala, slab pritisak u pneumaticima, opremljenost vozila, kvalitet farova, optereñenost itd. 1.2. Dogaœaji u toku putovanja su dogaœaji ili situacije koji se javljaju od poåetka putovanja pa sve do taåke moguñe percepcije, ukljuåuju faktore koji su u vezi sa vozaåem (stajanje zbog odmora, jela ili piña, fizioloãke potrebe, umor, pospanost, bolest, dejstvo alkohola, droga ili lekova, odvrañanje paænje na druge sadræaje, interakcija sa drugim uåesnicima saobrañaja itd.), vozilom (oslabio pritisak u pneumaticima, kvarovi u toku voænje, zamagljivanje prozora, neispravni brisaåi, nepodeãena ogledala itd.), putem (mokar ili zaleœen kolovoz, udarne rupe, prljavãtine, odron na putu itd.) ili okolinom (sunåano vreme, temperatura okoline, zaslepljivanje vozaåa, iznenadni grad, magla ili sneg, smanjena preglednost ili vidljivost itd.). 2. Serije dogaœaja na licu mesta ukljuåuje sve dogaœaje koji su se desili posle pozicije u kojoj je vozaå mogao da percipira opasnost, i to: dogaœaje od percepcije opasnosti do nezgode - prvog kontakta (koåenje, skretanje, ukljuåivanje pokazivaåa pravca, ukljuåivanje stop svetala i sl.), dogaœaje u toku nezgode (kontakt, prevrtanje, povrede, ispadanje putnika iz vozila, kretanje posle sudara, pa sve do krajnjih pozicija i stabilizacije situacije) i posle nezgode (odlazak sa lica mesta, ukazivanje pomoñi, obaveãtavanje, dolazak spasilaåkih ekipa, leåenje, uviœaj, obezbeœenje lica mesta, normalizacija saobrañaja na putu, leåenje, suœenje itd.)

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

6.2.2. Primeri etioloãke analize nezgoda
Saobrañajna nezgoda 1 Milan se obiåno budi u 5,40. Tako uspeva da se spremi i stigne na voz u 6,25. To jutro je prispao i propustio voz. Zato je odluåio da ode na posao automobilom. Uzeo je kljuåeve i utråao u vozilo. Kiãa je tek poåinjala da pada. Tada je primetio da mu je nestalo teånosti za pranje stakla. Brisaåi su umrljali staklo, ali veñ se razdanilo i priliåno dobro se moglo videti. Mada obiåno koristi pojaseve, ovaj put nije imao vremena da ih veæe. Na radiju je åuo da je guæva u saobrañaju na putu kojim je trebalo da proœe. Odluåio je da vozi drugim putem, za koji mu je priåao kolega sa posla. Prvi put je iãao tim putem. Zazvonio je mobilni telefon. Supruga se poæalila da je, opet, zaboravio za roœendan njihove kñerke. Pogreãno je procenio jednu oãtru krivinu na putu. Povrãina puta je bila mokra. Izgubio je kontrolu i udario u banderu pored puta. U bolnicu je primljen sa vrlo ozbiljnim povredama, opasnim po æivot. Preminuo je posle 14 dana. Saobrañajna nezgoda 2 Nikola je bio na æurci na kojoj je popio veñu koliåinu alkohola. Nakon æurke povezao je devojku i nekoliko prijatelja kuñi. Devojka ga je preklinjala da ne vozi pijan, a posebno zato ãto je noñ. To ga je podstaklo da ih impresionira svojom voænjom i pokaæe da mu alkohol ne smeta. Rekao im je da nema nikakvih problema poãto mu je vozilo novo, a ovaj put veoma dobro poznaje. Put je bio suv i nije bilo guæve. Nikola nije koristio pojas, a spreåio je i devojku da ga veæe (“Pa zar ti u mene sumnjaã”). Åinilo mu se da potpuno kontroliãe vozilo. Prijatelji su bili podeljeni: jedan se plaãio, a ostali su bili pripiti i vrlo raspoloæeni. U jednoj oãtroj krivini Nikola je izgubio kontrolu nad vozilom. Vozilo je sletelo sa puta i udarilo u banderu pored puta. Nikola je poginuo na licu mesta, a njegova devojka je preminula u bolnici posle 22 dana. Dva putnika su zadobila teãke telesne povrede, a najbolji Nikolin prijatelj je ostao trajno paralizovan i vezan za invalidska kolica.

6

Saobrañajna nezgoda 3 Miladin je vodio bitku sa godinama. Njegov vid je iz dana u dan slabio. Posebno je imao poteãkoña sa vidom u mraku i tokom kiãnih dana. Noñna voænja ga je sve viãe zamarala, pa je izbegavao da vozi noñu. Kada je vozio noñu, radio je to veoma paæljivo. Svojom sporom voænjom sve åeãñe je ometao i nervirao ostale vozaåe. Posle jedne veåernje predstave vrañao se sa suprugom kuñi. Vozio je vrlo sporo, jer je padala kiãa. On uvek koristi pojaseve, a i njegovi saputnici. U susret je dolazilo mnogo vozila åiji farovi su ga zaslepljivali i zamarali. Njihova kuña je bila veoma blizu. Iznenada, posle mimoilaæenja sa nekoliko vozila, uãao je u jednu oãtru krivinu i sleteo sa puta. Udario je u banderu pored puta. Niko nije zadobio ozbiljnije povrede. 170

6.3. Dometi fenomenologije i etiologije saobrañajnih nezgoda

Analizom ove tri nezgode moæe se uoåiti da su one razliåite: – svaka saobrañajna nezgoda je rezultat jedinstvenog lanca dogaœaja, – prisutni su razliåiti faktori koji doprinose dogaœajima koji su doveli do saobrañajne nezgode i – teãko je za bilo koju od ovih nezgoda definisati samo jedan uzrok. Meœutim, postoje i sliånosti izmeœu ovih saobrañajnih nezgoda: – sve tri su nastale na istoj lokaciji - u oãtroj krivini, – u svakom sluåaju vozilo je udarilo u banderu pored puta, sa smrtonosnim posledicama u dva od tri sluåaja, – u dva od tri sluåaja vozaå, ni putnici nisu koristili pojaseve, – u dva od tri sluåaja brzina voænje je bila suviãe velika; – povrãina puta je bila mokra u dve od tri saobrañajne nezgode; – dve od tri saobrañajne nezgode su se desile noñu. Svaka od navedenih nezgoda je analizirana. Shvañene su okolnosti nastanka nezgoda, struåno definisani propusti koji su doveli do stvaranja opasnosti, propusti koji su spreåili da se izbegne nezgoda i propusti koji su uveñali teæinu nezgode. Na osnovu ovakvih dubinskih analiza saobrañajnih nezgoda odreœuje se ãta je zajedniåko za grupe nezgoda i shvataju zakonitosti koje dovode do nastanka nezgode. Kada se shvate zakonitosti, priroda i naåin delovanja pojedinih uzroka, mogu se struåno planirati mere i aktivnosti koje ñe smanjiti rizike u saobrañaju. Dakle, cilj etiologije saobrañajnih nezgoda vezuje se za otklanjanje opasnosti na jednom mestu (tako ãto ñe se otklanjati pojedini dogaœaji koji su bili zajedniåki u seriji dogaœaja), smanjivanje rizika nastanka pojedinih tipova nezgoda, odnosno smanjivanje opãteg rizika uåeãña u saobrañaju.

Za shvatanje prirode opasnosti u saobrañaju i za uspeãno upravljanje bezbednoãñu saobrañaja neophodno je uvaæavati fenomenoloãki i etioloãki pristup istraæivanju saobrañajnih nezgoda. Fenomenologija bræe i lakãe daje prve rezultate, ali ne garantuje da su predloæene mere optimalne. Ne garantuje ni da ñe se predloæene mere moñi uopãtavati i da ñe biti efikasne na drugoj lokaciji itd. Meœutim, fenomenologija daje pravce daljeg rada i stvara dobru osnovu za etioloãki pristup istraæivanju. Etiologija pokuãava da opasnosti objasni multidisciplinarno, koristeñi viãe nauånih disciplina. Rezultati etioloãkog pristupa su sporiji, ali pouzdaniji i mogu se uopãtavati.

6.4. POJAM SAOBRAÑAJNE NEZGODE
Definicija nezgode ima nauåno-teorijski i praktiåni znaåaj. U nauåno-teorijskom smislu znaåajno je definisati saobrañajnu nezgodu, jer se tako odreœuju predmet i dometi istraæivanja u bezbednosti saobrañaja. U praktiånom smislu, de171

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

6.3. DOMETI FENOMENOLOGIJE I ETIOLOGIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

finicija saobrañajne nezgode odreœuje koji dogaœaji ñe se evidentirati, kako ñe se obraœivati, kakvu ñe odgovornost povlaåiti itd. Neke dræave joã uvek nemaju definiciju, pa i ne evidentiraju saobrañajne nezgode. Druge dræave evidentiraju samo nezgode sa najozbiljnijim posledicama itd.

6.4.1. Preporuka UN za definiciju saobrañajnih nezgoda
U pokuãaju da sagledaju probleme stradanja u saobrañaju, UN su se, sredinom proãlog veka, susrele sa problemom evidentiranja nezgoda. Najveñi broj nerazvijenih dræava nije imao nikakvu definiciju saobrañajne nezgode, nisu ih evidentirali kao poseban dogaœaj, nisu im poklanjali posebnu paænju. Kao rezultat dobili su neverovatan porast broja nastradalih u saobrañaju. Komitet UN za unutraãnji transport dao je (1956) sledeñu preporuku definicije saobrañajne nezgode: Saobrañajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koja je zapoåeta na takvom mestu, u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno i u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu. Prema preporuci UN obeleæja saobrañajne nezgode su: – mesto – mesto otvoreno za javni saobrañaj ili je zapoåeta na takvom mestu, – posledice – povreœena ili poginula lica, – uåesnici – vozilo (bilo koje) i – stanje uåesnika nezgode – u pokretu. Treba uoåiti da ova definicija ne obuhvata nezgode sa samo materijalnom ãtetom. To je razumljivo ako se ima u vidu vreme donoãenja ove preporuke. Osnovni cilj je bio da se ãto veñi broj dræava privoli da zapoåne evidentirati makar nezgode sa nastradalim licima. Zato je u preporuku uãlo ono ãto je bilo prihvatljivo za sve dræave. S druge strane, obuhvañene su nezgode sa svim vozilima u pokretu (a ne samo sa motornim vozilima), ãto je bilo vrlo napredno. Napredno je bilo i opredeljenje da se obuhvate sve nezgode na mestu otvorenom za javni saobrañaj ili koje su zapoåete na takvom mestu. Najveñi deo dræava prihvatio je preporuku, a znatan broj ju je prevaziãao i danas evidentira i nezgode sa materijalnom ãtetom. Postoje nerazvijene dræave koje nisu u potpunosti prihvatile ovu preporuku, nisu je uopãte uvrstile u domañe propise ili nisu prihvatile sva vaæna obeleæja (suzile su pojam saobrañajne nezgode). Neke dræave su prihvatile preporuku u svojim propisima, ali je nisu u praksi sprovele. Ipak, ova preporuka je bila prava prekretnica u evidentiranju saobrañajnih nezgoda u svetu i u shvatanju problema bezbednosti saobrañaja. 172

6

6.4. Pojam saobrañajne nezgode

6.4.2. Normativne definicije saobrañajne nezgode
Danas se razlikuju dve grupe definicija nezgode: normativne i nauåne definicije. Normativne definicije su one koje su zapisane u zakonu, standardu ili drugim podzakonskim aktima. Normativne definicije su veoma znaåajne, jer odreœuju ãta ñe se evidentirati, ko ñe i kako obraœivati ove dogaœaje itd. Normativne definicije odreœuju i procedure u vezi ovih dogaœaja, a imaju i uticaj na struåno tumaåenje problema bezbednosti saobrañaja. Meœutim, treba imati u vidu da su normativne definicije vezane za konkretan pravni akt koji se moæe menjati. Zato su ove definicije ograniåene u vremenu (vaæe dok se ne promeni propis) i prostoru (vaæe samo u granicama dræave). Mada je intenzivan proces usaglaãavanja svih vaænih definicija, joã uvek se definicije nezgode razlikuju od dræave do dræave. U nastavku su date neke normativne definicije saobrañajnih nezgoda: – To je dogaœaj, pri kome je nenamerno izazvana povreda ili materijalna ãteta koji se direktno ili indirektno mogu pripisati kretanju vozila ili njegovog tereta (Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja SAD). – To je åinjenica koja se dogodila na putevima ili mestima otvorenim za javni saobrañaj, u kojoj su uåestvovali vozila ili æivotinje u kretanju ili mirovanju i koja je proizvela povrede (sa ili bez smrtnog ishoda) lica ili materijalnu ãtetu (Italija). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na javnom putu ili nekategorizovanom putu koji je dat na koriãñenje za drumski saobrañaj, u kojoj je uåestvovalo makar jedno vozilo koje se kretalo i ako je u njoj jedna ili viãe osoba poginulo, povreœeno, ili je izazvana materjalna ãteta (Zakon o bezbednosti drumskog saobrañaja u Sloveniji). – To je iznenadni i nepredviœeni dogaœaj koji menja stanje vozila i/i onoga ãto se nalazi u njemu (Jugoslovenski standard). – Saobrañajna nezgoda je nezgoda na putu u kojoj je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana metarijalna ãteta. (Srbija, Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima, ålan 10, taåka 58). Treba uoåiti da se obeleæja saobrañajne nezgode razlikuju izmeœu dræava. Na primer, obeleæja saobrañajne nezgode u Srbiji su: – mesto dogaœaja (“na putu”),1
1 Put

je svaki javni put i nekategorisani put na kojima se vrãi saobrañaj. Javni put je povrãina od opãteg znaåaja za saobrañaj koju svako moæe slobodno da koristi pod uslovima odreœenim zakonom i koju je nadleæan organ proglasio za javni put, kao i ulice u naselju. Nekategorisani put je povrãina koja se koristi za saobrañaj po ma kom osnovu i koja je dostupna veñem broju raznih korisnika (seoski, poljski i ãumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkiraliãta i sl.).

173

6. SAOBRAÑAJNE NEZGODE

Lipovac, P. Krsto

Bezbednost saobrañaja

– uåesnici (“vozila”), – stanje uåesnika (“u pokretu”) i – posledice (“jedno ili viãe lica poginulo ili povreœeno ili je izazvana materijalna ãteta”). Prema definiciji u ZoOBS-u nisu obeleæja saobrañajne nezgode: krivica, uzrok nezgode, radnja izvrãenja, izvrãilac, iznenadnost, namera itd.. Nauånici Webser, Rivers i Baker se zalaæu za sledeñu definiciju: Saobrañajna nezgoda je “dogaœaj u seriji dogaœaja koji obiåno proizvodi smrt, povredu ili imovinsku ãtetu”. U toku je proces usaglaãavanja normativnih definicija i razlike izmeœu dræava se vremenom smanjuju. Izgleda da sve normativne definicije (neke bræe, a neke sporije) teæe sledeñoj definiciji: Saobrañajna nezgoda je dogaœaj na putu ili drugom mestu otvorenom za saobrañaj ili koji je zapoået na takvom mestu, u kome je uåestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kome je jedno ili viãe lica povreœeno ili je nastala materijalna ãteta. (Nauåna definicija saobrañajne nezgode).

6.5. TEORIJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA
Teorije nezgoda su rezultat nastojanja da se dogaœanja nezgoda objasne kao objektivna zbivanja, po nekoj zakonitosti. Cilj teorija nezgoda je otkrivanje zakonitost uåeãña u saobrañajnim nezgodama. Teoretiåari ocenjuju teoriju nezgoda “zakasnelim” u odnosu na aktuelne probleme. Stavovi na koje nailazimo u literaturi su sledeñi: – da se nezgode javljaju sluåajno – Teorija sluåaja – da se javljaju kao zaraze – Teorija zaraze – da su neki ljudi zbog svojih psihofiziåkih i drugih svojstava liånosti skloniji nezgodama od ostalih – Teorija sklonosti nezgodama – da svojstva liånosti, uz nepovoljne faktore sredine dovode do nastanka nezgoda – Spell teorija itd.

6

6.5.1. Teorija sluåaja
Ovo je prva nauåna teorija i vezuje se za uspeãan razvoj teorije verovatnoñe i matematiåke statistike. Kada je verifikovana Pusonova raspodela verovatnoña, uoåeno je da ona dobro opisuje retke dogaœaje. S obzirom na to da su nezgode retki dogaœaji (za pojedinca), broj nezgoda ima Puasonovu raspodelu verovatnoña. Verovatnoña da neko ima n saobrañajnih nezgoda u nekom vremenu t (ili pri nekoj preœenoj kilometraæi) izraåunava se po obrascu: P(N(t)=n) = an/n · e-a, 174

Teorija sklonosti je odbacila ideju da se nezgode dogaœaju sluåajno. Dakle. odnosno srednji rizik uåeãña u nezgodama u vreme t.6. Teorija sklonosti Teorija zaraze je pokuãala da spoljaãnjim uticajem (zarazom) protumaåi åinjenicu da postoji grupa vozaåa koji imaju viãe nezgoda. Na osnovu testiranja vozaåa. pa i saobrañajnim nezgodama. pa i da imaju n nezgoda u nekom periodu t. pa i sklonost ka saobrañajnim nezgodama. Ljudi se razliåito ponaãaju posle prve nezgode i ãansa za uåeãñe u novim nezgodama zavisi od njih samih. pa i ideju o zarazi.5. prva praktiåna istraæivanja su opovrgla teoriju sluåaja. svi imaju istu ãansu da uåestvuju u jednoj nezgodi. Teorija sklonosti je dala prve znaåajne praktiåne rezultate. U nastavku je uoåeno da su razliåiti ljudi razliåito skloni svim akcidentima. praktiåna istraæivanja su bacila senku i na ovu teoriju. Zagovornici teorije sluåaja su smatrali da svi ljudi imaju jednake ãanse da uåestvuju u nezgodama. nemaju svi ljudi istu ãansu da uåestvuju u nezgodama. Vrlo brzo je uoåeno da postoji velika grupa vozaåa koji su imali samo jednu nezgodu. Dakle. odreœena je njihova sklonost ka akcidentima. sklon je i svakoj drugoj. Naime. karakteristike liånosti (koje se mogu odrediti) definiãu sklonost ka akcidentima. e – osnova prirodnog logaritma. Teorija zaraze Meœutim. meœu vozaåima postoje oni koji su posle kratkog perioda voænje imali viãe nezgoda.2. a u zavisnosti od njihovog psihofiziåkog profila i obeleæja. Ova sklonost zavisi od liånosti i moæe se odrediti. prva nezgoda menja njihov rizik ponovnog uåestvovanja u nezgodama – dovodi do zaraze. 6. Teorije saobrañajnih nezgoda gde su: P(N(t) = n) – verovatnoña da broj nezgoda u periodu t bude jednak n. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . pogreãno je sav uticaj pripisivati okolini i spoÿaãnjem svetu – zarazi. ako znamo svojstva liånosti. 6. prema teoriji zaraze. Posle ove nezgode oni u duæem periodu voænje nisu imali nezgoda – nisu se zarazili. ali i oni koji ni posle duæih perioda nisu uåestvovali u nezgodama. a na osnovu toga i 175 6. Teorija zaraze polazi od teorije sluåaja i prihvata da svi ljudi imaju istu ãansu da doæive prvu saobrañajnu nezgodu. nasuprot veñoj grupi koja nije imala ni jednu nezgodu. Nauånici iz krugova psihologa su postavili hipotezu da svaki åovek ima neku sklonost ka nezgodama. a – intenzitet nezgoda. Ovo se uklapalo u opãte rezultate istraæivanja u matematici i teoriji verovatnoñe. Meœutim. Meœutim. Dakle. Dakle.3. tako da njihov rizik uåeãña u novim nezgodama raste. onaj ko je sklon jednoj vrsti akcidenata.5.5. Konaåno. ali onaj ko jednom uåestvuje u nezgodi ima veñi rizik da ñe uåestvovati u narednim nezgodama nego oni vozaåi koji nisu imali nezgodu.

S druge strane. Krsto Bezbednost saobrañaja sklonost ka nezgodama. MODELI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Danas je u zemljama OECD prisutno pet pristupa (modela) bezbednosti saobrañaja: 1) Opisni (deskriptivni) modeli. U naãoj praksi su poznati primeri kada su psiholozi za nekog vozaåa ukazali da je sklon nezgodama. ni posle duæeg perioda. Ovo nije mogla da objasni teorija sklonosti.Lipovac. 6 6. 2) Modeli predviœanja (Analitiåki makromodeli). Spell teorija U praksi su uoåeni sluåajevi kada je za nekog vozaåa utvrœena vrlo velika sklonost ka nezgodama. Nauånici su uspeli da za svakog vozaåa. a to je teorija oæiljaka. drugi vozaå je sklon nezgodama u vreme kiãe ili kada je mnogo vozila na putu itd. a oni. Prevoznici su imali veliku korist od ovakvog pristupa. Postojale su i grupe ljudi za koje je odreœena vrlo mala sklonost ka nezgodama. 176 . na rizik uåeãña u nezgodama utiåe sklonost koja zavisi od psihofiziåkih karakteristika liånosti (subjektivni faktor). ali i od vremenskih. Moæe se priåati i o jednoj podteoriji teorije sklonosti. pa su ti vozaåi u vrlo kratkom periodu uåestvovali u desetak i viãe nezgoda. Kada struånjak analizira svaki oæiljak (akcident) on moæe da definiãe sklonost ka novim akcidentima kao svojstvo liånosti.4. Prema spell teoriji. Ovakva teorija je pomogla da se objasne praktiåni primeri u kojima su neki vozaåi åeãñe uåestvovali u nezgodama i obratno. Na primer. a poslodavac to nije uvaæio. umesto ranijeg generalnog odbacivanja kao loãih vozaåa (u svim uslovima). pre prve nezgode. Na osnovu toga je moguñe i dati stav o sklonosti ka nezgodama. nisu uåestvovali u nezgodama. unapred. P. odrede da li je i koliko sklon nezgodama. a oni su u kratkom periodu imali viãe nezgoda. saobrañajnih i drugih okolnosti (objektivni faktor). Tako su mogli struåno da odaberu najbezbednije ili odbace najnebezbednije vozaåe u grupi koju su testirali. pomogla je vozaåima u preciznijem definisanju njihove sklonosti ka nezgodama u konkretnim uslovima. 3) Modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli).6. Detaljnija sagledavanja ovog problema dovela su do Spell teorije. ali je bezbedan u drugim uslovima. vozaå odreœenih psihofiziåkih osobina nije bezbedan u noñnim uslovima.5. 6. oæiljci su dobar pokazatelj sklonosti liånosti ka akcidentima. 4) Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode i 5) Modeli koji se oslaçaju na prañeçe indikatora bezbednosti saobrañaja. Prema teoriji oæiljaka.

zatim kod nezgoda. Postoji nekoliko naåina da se izmeri izloæenost: Brojanje saobrañaja (protok vozila). potroãnja goriva). Opisni modeli Opisni modeli pokuãavaju da opiãu stanje i probleme bezbednosti saobrañaja pomoñu tri dimenzije: izloæenost. Nepotpuno i nekvalitetno izveãtavanje je najvidljivije kod materijalne ãtete. i indirektne procene izloæenosti (npr. kod povreœenih i na kraju kod poginulih u nezgodama. indikatori bezbednosti saobrañaja itd. Obiåno se prati broj nezgoda. da bi mogli da shvatimo. povreœenih i poginulih lica u ovim nezgodama. rizik od nezgode i posledice nezgode.6. treba ih procenjivati. broj registrovanih vozila. Broj i teæina konflikata u saobrañaju je odliåna mera izloæenosti. Prednost ovog metoda je ta da se podaci mogu prikupiti veoma brzo. Mere nezgoda i izloæenosti mogu se izraziti na mnogo razliåitih naåina. greãke ñe se smanjivati. Prvi zadatak u bezbednosti saobrañaja je opis trenutnog stanja i odreœivanje znaåaja problema. manje od 0. Rizik je otuda termin koji se mora 177 6. Indikatori bezbednosti saobrañaja se lakãe prikupljaju nego podaci o konfliktu. poredimo i rangiramo probleme bezbednosti saobrañaja. åak indirektniji metod za opisivanje ili prouåivanje stanja bezbednosti saobrañaja. bez obzira ãto se pri tom gubi na preciznosti. ãto znaåi da se konflikti mogu smatrati kao merenje izloæenosti. stopa vozaåa koji voze pod uticajem alkohola itd. Rizik je odnos izmeœu nezgoda i izloæenosti.6. Da bi se procenio broj nezgoda na osnovu registrovanih konflikata.6. broj preœenih vozilo kilometara. Svaki ima svoje prednosti i mane. Mana im je ãto im je valjanost slabija nego kod tehnike konflikta. baã kao i indirektna procena broja nezgoda. Indikatori bezbednosti u saobrañaju su drugi. Ovaj metod se zasniva na definisanju nezgoda “za dlaku”(konflikata). broj konflikata. neophodno je ustanoviti znaåaj i karakter aktivnosti koje stvaraju te probleme – a to je izloæenost. broj putovanja. Ipak. Oni obiåno imaju veze sa ponaãanjem korisnika drumskog saobrañaja. Osnovni izvori podataka o nezgodama i posledicama ovih nezgoda su policijski. Merenje izloæenosti se vrãi retko i nesistematiåno. bolniåki i izveãtaji osiguravajuñih kompanija. Izloæenost se moæe odreœivati na razliåite naåine: broj stanovnika. Teæina konflikta se moæe odreœivati kao vreme do sudara (npr. Vremenom (posle nekoliko procena). procenat i veliåina prekoraåenja brzine. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . broj vozila u saobrañaju ili broj drugih korisnika puta. Ni jedan nije potpun. broj åasova provedenih u saobrañaju. merenje lokalne izloæenosti (na uzorku mesta). pregled navike putovanja (na uzorku stanovnika ). Ovi izveãtaji i podaci se meœusobno dobro dopunjavaju i trebalo bi ih kombinovati. Modeli bezbednosti saobrañaja 6.1. koristi se odnos izmeœu broja konflikata i broja nezgoda. To mogu biti procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva. Njena mana je da je valjanost manja od one za saobrañajne nezgode.5 sekundi je vrlo opasan – teãki konflikt). Ako ove veliåine nisu na raspolaganju.

2.000.000. posebno u onim sluåajevima kada se vrãe poreœenja. P. Rizik uèešæa u SN (sn/km) 6 178 Oèekivani godišnji broj poginulih (pog/god) Slika 6.1 pog/100. Na osnovu ovakvog pristupa.ooo km =660 pog/god. rizik uåeãña u sn = 55 sn sa nastradalim / 100 milion km posledice .ooo. na 100 miliona km) objedinjuje rizik uåeãña u nezgodama (broj nezgoda na 100 milion kilometara) i posledice nezgoda (broj poginulih na 100 nezgoda). u skladu sa naåinom merenja izloæenosti. Problem bezbednosti u saobrañaju se moæe odrediti kao zapremina kvadra. km Oåekivani broj poginulih u saobrañajnim nezgodama u toku godine bi bio oko: Broj poginulih / god. = 60. odnosno proizvod: (izloæenost saobrañaju) x (rizik nezgode) x (teæina nezgode). . km) x (2 pog/100 sn sa nastradalim) = 1.teæina nezgoda = 2 pog/100 sn sa nastradalim dinamiåki rizik = (rizik uåeãña u sn) x (posledice) = (55 sn sa nastradalim / 100 mil. Krsto Bezbednost saobrañaja paæljivo koristiti.1 pog/100 mil. Dinamiåki rizik (broj pog. za Ãvedsku je pribliæno: izloæenost = 6 miliardi km/godiãnje.000 km/god * 1. problem bezbednosti saobrañaja (npr. broj poginulih) moæe se izraåunavati po sledeñem obrascu: – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (dinamiåki rizik) – Problem bezbednosti saobrañaja = (izloæenost) x (rizik uåeãñe u s/n) x (posledice) Na primer.Lipovac.

3) transportni (infrastruktura).2.6. niskim rastinjem pored puta itd. ali su oskudni podaci o izloæenosti. deåijih sediãta i druge zaãtitne opreme. otklanjanjem nedostataka na putu i na vozilima. Naime.). Pomoñu ovih metoda åesto je moguñe oceniti i efikasnost odreœene protivmere. ugradnjom vazduãnih jastuka i dr. sa drumskog na æelezniåki saobrañaj. zaãtitnih kaciga.6. opreme. 2. Pri projektovanju kontramera. Za eliminisanje efekata prva åetiri faktora moguñe je koristiti mnogobrojne statistiåke metode i ekonometrijske modele. uoåavaju se tri pravca delovanja: 1. Meœutim. strategijom stepenovanih vozaåkih dozvola. podaci o izloæenosti se procenjuju ili nasumiåno odreœuju za neki dan u godini ili za neku deonicu puta i sl. ali i projektovanje kontramera. ali i pri zbrinjavanju i leåenju povreœenih posle nezgode (dobra obuka za ukazivanje prve pomoñi.6. Optimizirati izloæenost saobrañaju: Ovo moæe da znaåi smanjivanje izloæenosti. 4) prikupljanje podataka (taånost izveãtavanja o nezgodama). vremenske prilike). obiåno se evidentiraju nezgode i njihove posledice. Modeli predviœanja (analitiåki makromodeli) Postoji bar ãest faktora koji nezavisno utiåu na uåestalost nezgoda: 1) spoljaãnji (npr. Na njih se moæe gledati kao na za179 6. sistemom kazni.). sa saobrañaja po loãim na saobrañaj u dobrim vremenskim uslovima. boljom konstrukcijom vozila. 5) åista sluåajnost i 6) intervencija protivmerama. Modeli bezbednosti saobrañaja 6. efikasna i struåna medicinska nega povreœenih itd. sa noñnog na dnevni saobrañaj. . ali je znaåajnija preraspodela izloæenosti u korist bezbednijih vidova putovanja. Smanjvati rizik nastanka saobrañajnih nezgoda: Ovo se moæe postiñi boljom obukom vozaåa. 2) druãtveno-ekonomski (nezaposlenost). efikasno transportovanje povreœenih. 3. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ovakav pristup olakãava identifikaciju problema bezbednosti saobrañaja. efikasno obezbeœenje mesta nezgode. kursevima defanzivne voænje itd. sa saobrañaja na sporednim putevima na saobrañaj na autoputevima itd. edukacijom dece. Smanjivati posledice nezgoda koje su se veñ dogodile: Ovo se moæe postiñi u samom sudaru (upotrebom sigurnonih pojaseva. da bi ovakav pristup dao æeljene rezultate trebalo bi reãiti veliki problem koji se tiåe kvaliteta evidentiranja i izveãtavanja. Na primer. prañenjem novih vozaåa. programima unapreœivanja ponaãanja vozaåa. boljim zakonima. boljom primenom zakona. dugotrajnim i dobro osmiãljenim kampanjama. preraspodela sa individualnog na javni prevoz. obezbeœenje kretanja spasilaåkih ekipa. Dok se podaci o nezgodama i njihovim posledicama registruju u kontinuitetu i åuvaju. uklanjanjem barijera pored puteva.

na nivou odnosa vozaå – vozilo – put – okruæenje kod jedne nezgode. u skladu sa stanjem vozila.6. Posebno se koriste linearni regresioni model i modeli predviœanja koji se zasnivaju na linearnoj regresiji. Posebno je znaåajna intervencija protivmerama. Modeli ljudskog faktora su manje sofisticirani i teæi za istraæivanje. sociologija. te da na osnovu tog ponaãanja. fizika itd. To bi se moglo okarakterisati kao pristup “od vrha ka dnu”. biomehanika. P. puta i okruæenja odredi rizik pojedinaånog uåestvovanja u nezgodama. Saobrañajne nezgode su sluåajni dogaœaji i deãavaju se kao nenamerni rezultat ljudskog ponaãanja. Nekad ovi modeli sadræe veliki broj promenljivih. Postoje dva naåina za ocenu efikasnosti protivmera koje se koriste kod saobrañajne nezgode: – modeli predviœanja (popreåni presek/niz vremenskih intervala) i – ocene efikasnosti (prouåavanje pre/posle). Oba modela imaju svoje prednosti i mane. Za razvoj analitiåkih mikromodela znaåajne su razliåite nauåne discipline: psihologija. Modeli faktora rizika (analitiåki mikro modeli) Analitiåki makromodeli objaãnjavaju kako se faktori nezgode mogu analizirati uz pomoñ ekonometrijskih modela na opãtem nivou. Meœutim. pa ih je teãko interpretirati. Za ocenu parametara koriste se dva metoda: metod najmanjih kvadrata ili metod maksimalne verodostojnosti. Drugi naåin za analizu faktora rizika koji stoje iza jedne saobrañajne nezgode je kada se radi na individualnom nivou – tj. ergonomija. kada i ko ñe izazvati nezgodu. medicina. Krsto Bezbednost saobrañaja menu za kontrolisane eksperimente. Njegova svrha je da razume i predvidi ponaãanje uåesnika u saobrañaju. 180 6 . ali su mnogo vaæniji. koje je åesto veoma teãko. Taj pristup bi se mogao nazvati “od dna ka vrhu”. vreme reagovanja ili karakteristike liånosti. za analizu veñeg uzorka ima smisla koristiti statistiku i statistiåke modele. Analitiåki mikromodeli nam omoguñavaju da identifikujemo i kvantifikujemo faktore rizika. Meœutim. Mogu se razlikovati modeli koji se odnose na ljudski faktor i tehniåki modeli.Lipovac. Prvi modeli faktora rizika daju vezu izmeœu uåestvovanja u nezgodi i razliåitih ustaljenijih individualnih promenljivih kao ãto su: oãtrina vida. 6. treba imati u vidu da poslednja dva faktora mogu veoma bitno uticati na pojavu i umanjiti kvalitet zakljuåaka. Zato se nikada ne moæe predvideti gde. Za sada nema dovoljno iskustava da bi se uopãtili zakljuåci o dejstvu pojedinih protivmera. Meœutim. treba biti vrlo obazriv u smislu uopãtavanja rezultata.3. pa i nemoguñe izvesti. Neki od ovih modela omoguñavaju nam da razlikujemo dobre od loãih (nezgodama sklonih) vozaåa. Zato se najbolji rezultati dobijaju kombinovanom primenom oba modela.

troãkovi rehabilitacije. – modeli saobrañaja bave se ponaãanjem vozaåa i stopom nezgoda kao funkcijom karakteristika saobrañaja (obim. a posebno materijalne posledice. distribucija praznina). povrede i pogibije lica. ponaãanju i veãtini. ãirina.6.6. troãkovi smanjene produktivnosti na radu. brzina i distribucija brzine. administrativni troãkovi itd. prepreke itd. stabilnost. Modeli tehniåkog rizika prouåavaju ponaãanje uåesnika u saobrañaju i rizike u specifiånim situacijama: – automobilski modeli bave se uåeãñem u nezgodi i vozaåevim ponaãanjem kao funkcijom karakteristika jednog vozila. rad koånica. – infrastrukturni modeli bave se vozaåevim ponaãanjem i rizikom od nezgode kao funkcijom karakteristika puta (geometrija. materijalne ãtete. postojanje trotoara. kao ãto su veliåina. 181 6. najznaåajnije posledice nezgoda su zdravstveni problem koji se moæe meriti preko ozbiljnosti posledica za svakog povreœenog (npr.6.) mogu se smatrati kao situacioni stimulansi za vozaåevo ponaãanje.4. 2 AIS . raspodela brzina. Posledice nezgoda su i ekonomski problem i mogu se kvantifikovati (svesti na jednu jedinicu – novac) kao ãtete.). prihvatanju ili kontrolisanju rizika. 6. Modeli koji prikazuju posledice saobrañajne nezgode Posledice koje nastaju posle saobrañajne nezgode mogu se razliåito predstaviti. ureœenost raskrsnica) i sam saobrañaj (obim. koånice. povrãina kolovoza. S druge strane. model riziånog ponaãanja o kome se åesto diskutuje u istraæivanju bezbednosti u saobrañaju je Vajldov model usklaœenosti rizika. Precizno gledano. AIS2 – skrañena skala povreda) ili preko vremena provedenog u bolnici ili na bolovanju.). Zasnivaju se na Razmunsenovom hijerarhijskom modelu koji pravi razliku izmeœu greãaka zasnovanih na znanju. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Na primer. Postoje dva naåina za prouåavanje posledica saobrañajnih nezgoda: – koriãñenjem statistiåkih metoda (na sveobuhvatnom nivou) i – prouåavanjem datog sluåaja. Modeli riziånog ponaãanja fokusiraju se na to kako uåesnici u drumskom saobrañaju procenjuju i kako tretiraju subjektivni rizik. povrãina. ljudski troãkovi. Ovi modeli se koriste kada uåesnik u saobrañaju ima problem u opaæanju. troãkovi i gubici (medicinski troãkovi. Modeli bezbednosti saobrañaja Modeli akcije (delovanja) su glavna grupa modela ponaãanja. To je model koji povezuje opaæanje rizika sa prihvatanjem rizika.Abbreviated Injury Scale (skrañena skala povreda) je meœunarodno priznata i vrlo rasprostranjena za merenje ozbiljnosti povreda. stabilnost). homogenost. eksperimenata ili simulacija (na individualnom nivou). raskrsnice. Vozilo (npr. put (geometrija puta. posledice nezgoda predstavljaju problem bezbednosti saobrañaja. njegova veliåina. gustina saobrañaja i sl.

– tip manevra vezanog za nezgodu (preticanje.. model i tip motornog vozila. 4 ICD . skretanje itd. – ekonomski problem itd. Vol.1993.Quality Adjusted Life Years (godine prilagoœenog kvaliteta æivota) odreœuje posledice nezgode kao broj godina u kojima se menja kvalitet æivota nastradalog. J. – masa motornog vozila (smrtni rizik u sudaru vozila åije su mase 900kg i 1800kg je deset puta veñi za vozaåa lakãeg vozila). Accident analysis and prevention. Sa glediãta bezbednosti saobrañaja trebalo bi pratiti pokazatelje: – ukupan broj saobrañajnih nezgoda. a najteæe povrede i smrtni ishod u åetvrtoj brzini). 182 .4 – skrañena skala povreda (AIS).5 – skala oãteñenja pri povredama (IIS).Injury Impairment Scale (skala oãteñenja pri povredama) rangira oãteñenja od 0 (kratkotrajna) do 6 (trajno prekida neku funkciju organizma) 7 QALY .Injury Severity Score (ukupan rezultat ozbiljnosti povrede) se odreœuje u situacijama kada su prisutne viãestruke povrede. koriãñenje zaãtitne opreme (pojaseva. starost.). P. stanje pored puta. kaciga i sl. 5 ISS . 25. – broj nezgoda sa nastradalim (sa lakãe. 6 IIS . Posledice saobrañajnih nezgoda mogu se posmatrati kao: – problem saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. Na osnovu analize ICD moguñe je za pojedine tipove nezgoda odrediti najugroæenije delove tela i tipiåne vrste povreda. – konzumiranje droge i alkohola i – ostali faktori kao ãto su kvalitet puta. – gubitke i 3 Guria. – zbir ozbiljnosti povrede (ISS). – stepen prenosa koji odreœuje opseg stvarne brzine (u drugoj brzini nastaju materijalna ãteta a nekad lakãe povrede.Lipovac.International Classification of Diseases (Meœunarodna klasifikacija bolesti) pokazuje lokaciju i tip povrede. treba uoåiti da postoje razliåiti naåini da se opiãe nivo povreda:3 – meœunarodna klasifikacija bolesti (ICD). The expected 6 loss of life quality from traffic injuries requiring hospitalisation. No 6.765-772. ali ne i ozbiljnost povrede. ozbiljne povrede nastaju u treñoj.C. – zdravstveni problem. odnosno teæe povreœenim) licima i – broj nezgoda sa materijalnom ãtetom (bez povreœenih lica). voænja unazad. obilaæenje. – broj evidentiranih saobrañajnih nezgoda. Kada posledice nezgoda analiziramo kao zdravstveni problem. Krsto Bezbednost saobrañaja Mnogo je faktora koji utiåu na posledice nezgode: – tip i starost uåesnika u saobrañajnoj nezgodi (lica i vozila). åine se pokuãaji da se sve posledice nezgode svedu na: – troãkove.6 – godine promenjenog kvaliteta æivota (QALY)7 itd.). p. Nenj York. U ekonomskom smislu.

– brzine uåesnika u nezgodi.). Modeli bezbednosti saobrañaja – ãtete od saobrañajnih nezgoda (ekonomska kvantifikacija posledica nezgode). – masa vozila. Znaåaj indikatora se moæe oceniti na osnovu jaåine veze sa deãavanjem saobrañajne nezgode ili povrede. Commission of the European Communities. useci i sl. 8 COST 313: Socio-Economic Cost OF Road Accidents. Luxembourg. – vrsta saobrañajne nezgode (åeoni sudari imaju najteæe posledice. – vrsta puta (autoput. Broj saobrañajnih nezgoda i povreda nije najbolji pokazatelj nivoa bezbednosti saobrañaja: – broj nezgoda i nastradalih lica je posledica sluåajnog kolebanja. peãaci su ugroæeniji od putnika.6.6. ãto znaåi da kratkoroåne promene zabeleæenih brojeva ne reflektuju obavezno i promene u dugoroåno oåekivanom broju. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . Postoji veliki broj indikatora bezbednosti saobrañaja. 183 6. 1994.9 Ovde se pod indikatorima bezbednosti saobrañaja podrazumeva svaka mera (indikator) koja je u vezi sa nastankom saobrañajne nezgode ili povrede. odnosno da li u velikoj meri doprinose saobrañajnoj nezgodi i da li se na njih moæe uticati merama i programima bezbednosti saobrañaja. EC Transport Research. gubici u proizvodnji (bolovanja i smanjivanje uåinka) oãteñenja imovine. nasipi. – izveãtavanje o saobrañajnim nezgodama i povredama u zvaniånoj statistici nije kompletno. Nisu svi oni jednako znaåajni. 6. lokalni put) i stanje okruæenja puta (barijere pored puta. Mada se vrãe napori u cilju usaglaãavanja.5. – starost povreœenih lica itd. troãkovi rehabilitacije. Modeli posledica saobrañajnih nazgoda mere znaåaj pojedinih faktora koji utiåu na veliåinu posledica nezgoda. a biciklisti su najugroæeniji). danas metode procene socio-ekonomskih troãkova veoma variraju izmeœu razliåitih dræava. Brussels 2001. troãkovi zastoja u saobrañaju i sl. administrativni troãkovi.). Modeli koji se oslanjaju na prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja Danas se veoma velika paænja posveñuje moguñnosti definisanja stanja i problema bezbednosti saobrañaja na osnovu prañenja odreœenih indikatora.6. Directorate-General XIII. Transport Safety Performance Indicators. obaranje bicikla i motocikla itd. Posebno se istiåu uticaji: – naåin uåeãña u saobrañaju (putnici u putniåkom vozilu su ugroæeniji oko 10 do 20 puta nego putnici u autobusu ili tramvaju. 9 European Transport Safety Council. To znaåi da promene broja saobrañajnih nezoda mogu biti posledica promene spremnosti prijavljivanja saobrañajnih nezgoda policiji.8 Najznaåajniji elementi koji se uzimaju u obzir su: medicinski troãkovi leåenja. a zatim obaranje peãaka. nezgode u preticanju.

protokoli merenja i sl. Suãtinski elementi sistema menadæmenta bezbednosti Svi indikatori bezbednosti saobrañaja mogu se svrstati u sledeñe grupe: – indikatori koji se odnose na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. Moguñe je da uslovi budu veoma riziåni. 6 184 Slika 6. ali da ne doœe do saobrañajne nezgode. kao i da ih objavljuju. Ovde od koristi mogu biti indikatori bezbednosti saobrañaja. Veoma je znaåajno da ove podatke sakupljaju nezavisna tela najmanje jednom godiãnje. veliåina i vreme uzimanja uzorka. – indikatori koji se odnose na vozila. Dræave koje su ovo zapoåele.3. neophodno je razumeti proces koji dovodi do saobrañajnih nezgoda. – indikatori koji se odnose na puteve. – indikatori koji se odnose na zbrinjavanje povreœenih u nezgodama. – nije moralno åekati da se dogodi dovoljan broj nezgoda.). lakãe projektuju efektivne kontramere. . P.Lipovac. imaju kvalitetnije i sadræajnije programe i imaju bolje pokazatelje bezbednosti saobrañaja. a posebno sakupljanje podataka i metod posmatranja (uåestalost sakupljanja uzorka. pa da tek tada shvatimo da postoji opasnost. Da bi se razvile efektivne mere za smanjenje broja saobrañajnih nezgoda i broja nastradalih lica. EU se zalaæe da sve dræave ålanice i kandidati prihvate i standardizuju prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja – broj saobrañajnih nezgoda ne govori niãta o procesu i posledicama saobrañajnih nezgoda.

Kako bi se omoguñila meœunarodna poreœenja. putnicima koji se nalaze na zadnjim sediãtima. moraju se uskladiti postojeñi protokoli za sakupljanje podataka (uåesnici u saobrañaju.6. kada je reå o: vozaåima. % iznad ograniåenja 2) Za prañenje voænje pod dejstvom alkohola potrebna je metodologija pomoñu koje policija sprovodi sluåajna testiranja u stratifikovanom uzorku. SAOBRAÑAJNE NEZGODE Sigurnosni pojasevi % korisnika automobila 3) Podaci o koriãñenju sigurnosnog pojasa moraju se razlikovati. Opservacije moraju pruæiti reprezentativnu sliku ãirom zemlje. Alkohol Vozila Pasivna bezbednost EuroNCAP 4) EuroNCAP testovi osobina vozila prilikom saobrañajnih nezgoda i kombinacija rangiranja pomoñu zvezdica u EuroNCAP i sastav flote vozila u zemlji ukazuju na kvalitet pasivne bezbednosti u zemlji. Preporuåuju se godiãnja odreœivanja. kako bi se sakupili podaci na evropskom nivou. i to koriãñenjem stratifikovanog uzorka: razliåite klase vozila i kategorije puteva. Brussels 2001. periodi odreœivanja. Transport Safety Performance Indicators. kategorija puteva. ako je potrebno.1. Ponaãanje u vezi sa voænjom pod dejstvom alkohola se mora uporediti sa zakonima u vezi sa konzumiranjem alkohola.). ako je potrebno. . kao i sa ciljevima politike. Modeli bezbednosti saobrañaja Tabela 6. deåjim zaãtitnim sistemima. 185 6.6. Pokazatelji performansi bezbednosti na putevima za najbolju praksu (preporuka Evropskog saveta za bezbednost saobrañaja10 Kategorija Ponaãanje Opis Brzina Indikator Detalji % iznad zakonskog 1) Reprezentativno prañenje brzina ograniåenja mora se sprovesti ãirom zemlje. putnicima koji se nalaze na prednjim sediãtima. itd. kada je reå o razliåitim kategorijama puteva i razliåitim klasama vozila. 10 European Transport Safety Council. Stvarne brzine se moraju uporediti sa postojeñim ograniåenjima brzina i ciljevima politike. Moraju se usaglasiti protokoli za sakupljanje podataka.

posebno kvalifikovani lekari.Lipovac. ãto zavisi od dostupnosti specijalizovanih trauma centara. dobija se vreme zakone stizanja. jer se vodiåi i standardi razlikuju meœu zemljama. P. u pogledu postojeñih vodiåa i standarda. veñ i kada se radi o drugim naåinima transporta i drugim vrstama saobrañajnih nezgoda. 6 186 Kvalitet % koji zadovoljava 8) Kada su u pitanju saobrañajne medicinskog ciljeve ili propise/ nezgode u kojima postoji opasnost da tretmana zakone ñe doñi do smrtnosti (pravovremeno) visokokvalitetno medicinsko zbrinjavanje veoma je znaåajno. Hitne sluæbe. Preporuåuje se razvoj ovakvog pokazatelja. Preporuåuje se razvoj pokazatelja performansi za kvalitet medicinskog tretmana. moraju stiñi na lice mesta u odreœenom (zakonski utvrœenom) vremenskom periodu. Ovaj pokazatelj bi trebalo razviti. ovde se moraju uzeti u obzir razliåite kategorije puteva. % puteva koji se uklapaju u hijararhiju drumske mreæe 6) Prihvatanjem filozofije koja se odnosi na 'funkcionalnu hijerarhiju puteva'. kao komponente politike bezbednosti puteva. kada su u pitanju teãke povrede. Mora se obaviti poreœenje izmeœu ovog 'cilja' i stvarnog vremena stizanja. Od interesa je odreœivanje stvarnog kvaliteta bezbednosti i poreœenje tog kvaliteta sa samo-uvedenim 'referencama'. Naravno. Po definiciji. Krsto Bezbednost saobrañaja Kategorija Put Opis Kvalitet projekta puteva Indikator Detalji % puteva koji 5) Mnoge zemlje imaju vodiåe za zadovoljavaju projekat puteva. meœunarodna poreœenja nisu smislena. ne samo kada je u pitanju drumski transport. Kvalitet drumske mreæe Menadæment Vreme traume stizanja % koji zadovoljava 7) Kombinacijom vremena pozivanja i ciljeve ili propise/ vremena odgovora. kada je reå o standarde projekta razliåitim kategorijama puteva. mora se razviti pokazatelj performansi za odreœivanje kvaliteta bezbednosti drumske mreæe. . ãto ukazuje na performanse (usaglaãavanje) sistema menadæmenta traumama. Ovaj pokazatelj ima za cilj ocenjivanje kvaliteta postojeñe drumske mreæe.

zaãtitnih kaciga. Tabela 6.2. koji prekoraåuju dozvoljeno ograniåenje brzine voænje ili koji ne poãtuju semafore (“prolaze na crveno”). u poreœenju sa 1994. 1998.6. Indikatori bezbednosti puteva u Ãvedskoj i napredak u njihovom realizovanju do kraja 1998 (Vagverket. godine. godinom godini Nisu obavljena merenja Reforma politike Vrednovanje bezbednosti na putevima Pokazatelj Procenat populacije +30% koji drumske saobrañajne nezgode smatraju javnim zdravstvenim problemom Procenat onih iznad –27% BAC zakonskog ograniåenja prilikom policijskih provera Procenat ukupnog broja preœenih kilometara vozila koja prekoraåuju dozvoljenu brzinu voænje –35% Voænja pod dejstvom alkohola –40% Prebrza voænja Nema promene Ostali prekrãaji Procenat vozila koja –50% se kreñu na isuviãe malom rastojanju od drugog vozila Proporcija ulica koje ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Proporcija ruralnih puteva koji ne zadovoljavaju bezbednosne standarde Smanjenje Nema promene Bezbednije okruæenje urbanog saobrañaja Bezbednije okruæenje ruralnog saobrañaja Koriãñenje zaãtitnih ureœaja u automobilima Nema promene Smanjenje Nema promene Procenat korisnika 95% automobila koji koriste bezbednosne ureœaje Nema promene 187 6. Rezultati postignuti do u poreœenju sa situacijom u 1994. SAOBRAÑAJNE NEZGODE . proporcija vozaåa koji voze pod dejstvom alkohola. Modeli bezbednosti saobrañaja Danas se sve viãe koriste mere ponaãanja: procenti koriãñenja sigurnosnih pojaseva. 1999) Cilj za 2000. godinu.6.

godinom godini Nema promene Indeks ponaãanja u +12% sluåaju saobrañajne nezgode Procenat peãaka i biciklista koji koriste reflektivne ureœaje 60% Nisu obavljena merenja Koriãñenje biciklistiåkih zaãtitnih kaciga Procenat biciklista 80% koji koriste zaãtitne kacige 18% je nosilo zaãtitne kacige u 1998. odnosno pre nego ãto se struåno analizira nezgoda i shvate sve okolnosti njenog nastanka. odnos izmeœu postojeñih i æeljenih vrednosti indikatora odreœuje ãta bi trebalo predvideti u programima bezbednosti saobrañaja i koje mere treba preduzimati. ne postoji 188 6 . Mada su policijske evidencije jedinstvene. najsveobuhvatnije i najpreciznije. – zdravstvene ustanove: za svako lice koje je primljeno na leåenje evidentiraju se svi podaci koji mogu biti znaåajni za shvatanje povrede. Rezultati postignuti do u poreœenju sa 1998. poboljãano znanje u vezi sa prvom pomoñi Prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja omoguñava da se shvate i precizno definiãu problemi bezbednosti saobrañaja. Mada se ovi podaci utvrœuju od strane struånih lica (lekara) treba imati u vidu sledeña ograniåenja: lekari se bave spaãavanjem i evidentiraju prvenstveno podatke koji su znaåajni za leåenje i oporavak povreœenih.). policija nije struåna za precizno odreœivanje uzroka. za leåenje i analizu uzroka smrti i sl. znanje u vezi sa prvom pomoñi Krañe vreme Nema promene reagovanja. u poreœenju situacijom u 1994. veliåina materijalne ãtete i sl. godine.7.Lipovac. policija evidentira nezgode odmah posle dogaœaja. Krsto Bezbednost saobrañaja Reforma politike Bezbedniji automobili Vidljivost u saobrañaju Pokazatelj Cilj za 2000. sa 1994. Naime. niti posledica nezgode (vrsta i stepen povreda. odnosno nezgode kod kojih je policija izlazila na lice mesta. treba imati u vidu sledeña ograniåenja: policija evidentira nezgode o kojima je obaveãtena. 6. PRAÑENJE SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Saobrañajne nezgode sa ozbiljnijim posledicama se evidentiraju i prate. okolnosti. godini Hitne medicinske Proseåno vreme sluæbe reagovanja od alarmiranja do tretmana. godinu. ali i da se planiraju efektivne mere bezbednosti saobrañaja. Najznaåajnije evidencije o nezgodama vode: – policija: policajci popunjavaju poseban SN upitnik koji sadræi sve najznaåajnije podatke o saobrañajnoj nezgodi i njenim posledicama. P.

trebalo bi imati u vidu ograniåenja: osiguranja evidentiraju nezgode i posledice za svoje potrebe. Van Nostrand Reinhold. New York. mada bi ove evidencije trebalo da pomognu u definisanju opasnih mesta na putevima i otklanjanju opasnosti. Prañenje saobrañajnih nezgoda Literatura Ercoli. osiguranja evidentiraju podatke koji su znaåajni za isplatu ãtete.7. evaluation of local safety measures. U naãoj zemlji ovaj nadzor ne funkcioniãe. . – evidencija obeleæja nezgoda na statistiåkim upitnicima (SN upitnik) koji se unose u jedinstven informacioni sistem MUP-a . osiguranja imaju interes da procenjuju u svoju korist. Paris: Onser. – osiguranja: za svaku nezgodu kod koje se pojavljuje zahtev za isplatom ãtete. Posebno su znaåajni podaci koji ñe posluæiti da se proceni osnov za isplatu i visina ãtete.6. Mada su ove evidencije najkvalitetnije. a uviœaj vrãe lokalno nadleæni organi (izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi. Pri tome se moæe razlikovati nekoliko razliåitih izveãtaja i evidencija: – hitni izveãtaji o nezgodi koji podnose policajci koji prvi izaœu na lice mesta. koji prati odgovarajuña dokumentacija. trebalo bi imati u vidu ograniåenja: znatan broj nezgoda se ne analizira na sudovima. L (1991). 189 6. niti standardizovane. – sudstvo: u sudovima se vrlo struåno i sveobuhvatno analizira veliki broj nezgoda. – evidencija nezgoda kod kojih saobrañajna policija vrãi samo obezbeœenje lica mesta. – uviœajna dokumentacija o saobrañajnoj nezgodi itd. nema jedinstvene baze podataka (veñ svako osiguranje vodi svoje evidencije). Evans. nisu uvedeni standardi evidentiranja tako da se zadovolje zahtevi bezbednosti saobrañaja itd. koji izlazi na lice mesta i evidentira najvaænije podatke o nezgodi. ne postoje standardi evidentiranja u sudovima. L (1985). ove evidencije nisu usaglaãene. Policija je obiåno prvi organ koji se redovno obaveãtava o nezgodi. Mada se ovi pokazatelji utvrœuju struåno. i Negri. niti jednostavan pristup ovoj bazi. Evaluation 85. a posebno da ne osudi nekoga ko nije kriv za nezgodu (zato se okolnosti nastanka nezgode åesto utvrœuju povoljnije za okrivljenog). A proposal for the stadarization of road accident reports. L. odnosno izveãtaj o obezbeœeçu lica mesta). niti organi koji upravljaju putevima (direkcije za puteve i nadleæni organi za saobrañaj) ne vode posebne evidencije o nezgodama. sud vodi raåuna da ne napravi greãku. a posebno nezgode sa nastradalim licima. SAOBRAÑAJNE NEZGODE jedinstvena baza podataka. O svakoj nezgodi se vodi sudski proces. – putari: naãa preduzeña za odræavanje puteva. ne postoji jedinstvena baza podataka. policije i drugih dræavnih organa vrãili analizu i procenu bezbednosti puta. – dnevni izveãtaji o kriviånim delima. – nezavisna tela i komisije za nadzor (Traffic Safety Audit) treba da budu najvaæniji redovni korisnik podataka o nezgodama kako bi nezavisno od putara. Traffic safety and the driver (Page 154-155).

Procesi poenti i njihovo statistiåko izvoœenje zakljuåaka. F. A. J.. E (1986). H. H. I. and Bruin. Luxembourg. Hyden. Drugo izdanje. The real number of road traffic accident counts inPravi broj saobrañajnih nesreña u Holandiji. Da li su nesreñe raspodeljene otrovom? Statistiåki test. 1996/09 Nicholson. Haght. H. Hautzinger. Vol 5. A (1995). A. Directorate-General XIII. i M. The expected loss of life ljuality from traffic injuries requiring hospitalisation. Krsto Bezbednost saobrañaja 6 Feller. Rosman. VTI izveãtaj broj 390 A. Thulin. Osiguranje automobila i spreåavanje nesreña na putu. rizik povrede i posledice povrede za razne vrste transporta i godiãta ljudi. Berichte der Bundersanstalt fur strabennjesen BAST. Saobrañajni inæinjering izdanje 36 br. Hauer. Putni saobrañaj. Rice. No 6. Septembar 1995. Harris. T.L. Meœunarodni saobrañaj i baza podataka o nezgodama. Analiza nesreña i prevencija 18(1).Lipovac. 1994. Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju. S (1990). New York. Poreœenja bolniåkih i policijskih podataka o povreœenim. Institut za sigurnost na autoputu.1994.765-772. E (1988).11-13. Lund institut tehnologije. 190 . Vol. R.S. Drugo izdanje. EC Transport Research. Hornstein. Accident analysis and prevention. Belmond. NJ (1957).. Induced Exposure. van Gorkum. Cost 313: Socio-economic cost of road accidents. Analize podatakai zaãtita 26(2) 215-222. 2-11 Rothengather. Volume I Çiley. OECD/IRTAD (1995). Commission of the European Communities. An introduction to probability theory and its applications. Finska. Bulletin 70. Karr. Guria. Marcel Dekker. 45-48. A. D. P. R. OECD Istraga o putnom saobrañaju (1990). C (1987). Durholt. Jednogodiãnje istraæivanje. Helsinki. Analize nesreña i prevencija 22 (4) 371-378. EIB. p. G (1994). Tehnika saobrañajnih konflikata. Paris. Odeljenje za planiranje saobrañaja i inæinjering. Duxbury Press. Izloæenost. J. F (1991). Seminar. Stein. i Yiik Diew Wong (1993).. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden. Dve proste tehnike za odreœivanje vaænosti mera smanjenja nesreña. OECD. Analize nesreña i prevencija 25 (1) 91-97. (1973). S i Jones. P. Tassaux-Becker (1993). (1987). H. 25. Road user behavior: Theory and research.1993.M (1966). i Nilsson.S i Hauer. Sudari i kamioni ukljuåeni u njima: Studije pojedinih sluåajeva. Hakkert A.C.W Knuiman (1994). Michaels. Procena oåekivanog broja nesreña. The extent and some implications of incomplete accident reporting. Matematiåke statistike i analize podataka. Assen. Accident analysis an prevention.12 strn. New York. Eds.

3. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima . Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda 7.7. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije 7.8. Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda 7.1. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7.6.7. Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7.4.2.5. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda 7.

Ove definicije prihvataju da je uviœaj procesna radnja.1. Meœutim. uviœaj predstavlja istraænu. i Banoviñ B. Bezbednost 3. kriminalistiåke definicije uviœaja i specifiåna definicija uviœaja kao sistema radnji. Lipovac K. Kriminalistiåke definicije su najåeãñe implicitne. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA ... 1996. Prilog definisanju pojma uviœaja... M. One se temelje na Zakonu o kriviånom postupku i prepriåavaju njegove odredbe. POJAM I ZAKONSKI OSNOV VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Postoje razliåiti pristupi definisanju pojma uviœaja:1 procesualistiåke definicije uviœaja. Procesualistiåke definicije uviœaja Ovo su najstarije i najåeãñe definicije uviœaja. koje se registruju u zapisniku o uviœaju. Æarkoviñ M.1. da se temelji na åulnom opaæanju. str. Uviœaj se ne iscrpljuje u neposrednom åulnom opaæanju. odnosno procesnu radnju koja se preduzima u skladu sa ZKP i sastoji se u neposrednom åulnom opaæanju kakvih åinjenica vaænih za razjaãnjenje kriviånog dela.7. 7. ovi autori istiåu da je uviœaj istovremeno i kriminalistiåka radnja. istiåu znaåaj misaone aktivnosti organa koji vrãi uviœaj i navode da su struåni poslovi koji se vrãe na uviœaju vaæan deo 1 Ãkuliñ. ali ima i eksplicitnih definicija. 193 7.2.1. 321-336. da je u skladu sa ZKP i da je zapisnik o uviœaju jedini vaæan dokument sa uviœaja. Prema ovom pristupu. a to su struåni poslovi na uviœaju.1. Beo- grad. Kriminalistiåke definicije uviœaja Kriminalisti smatraju da procesualistiåke definicije nisu obuhvatile suãtinu uviœaja. 7.

koje je protivpravno i koje je skrivljeno (ålan 14. – na uviœaju se opaæa (to nije samo neposredno åulno opaæanje. 7.1. i to u uviœajnoj dokumentaciji (a ne samo u zapisniku o uviœaju). a ne za kriviåno delo (najveñi broj nezgoda nisu kriviåna dela). Zakonom o prekrãajima. tragovi (trag koåenja i sl. veñ moæe biti i posredno.3. koje je protivpravno i koje je skrivljeno. – uviœaj se vezuje za saobrañajnu nezgodu. 4 Kriviåno delo je ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo. 7. – na uviœaju se struåno obraœuju (a ne samo opaæaju) predmeti. Zakoniku o kriviånom postupku. Kriviåni zakonik je definisao kriviåno delo kao ono delo koje je zakonom predviœeno kao kriviåno delo. Zakonski osnov za vrãenje uviœaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda vrãi se neposredno posle nezgode. opaæaju. uz pomoñ razliåitih pomagala). KZ).). osnovna obeleæja uviœaja su: – uviœaj je sistem radnji (a ne samo procesna. samo saobrañajna itd. – sprovodi se u skladu sa odredbama zakona (u skladu sa ZKP. ZKP. – registruje se i fiksira ono ãto je znaåajno (a ne sve).Lipovac. kriminalistiåke definicije istiåu da kriminalistiåke radnje predstavljaju suãtinu i sadræaj uviœaja. ). 3 Ålan 238. vremena. Formalno pravno. Dakle. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima itd.3 ZoOBS i u internim aktima MUPa.2 Zakonom o upravnom postupku. uviœaj saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånog dela je predviœen u Kriviånom Zakoniku. samo istraæna.1. veñ su prekrãaji.4 Kriviåni zakonik je definisao sledeña kriviåna dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja: 2 Veñina 7 saobrañajnih nezgoda kod kojih se vrãi uviœaj i nisu kriviåna dela. ali se moæe vrãiti u toku istrage i na glavnom pretresu. uviœaj saobrañajnih nezgoda je sistem radnji kojima se u skladu sa odredbama zakona. meteoroloãke prilike. struåno obraœuju i u uviœajnoj dokumentaciji registruju i fiksiraju predmeti. savremenom pristupu. 194 . pre formalnog pokretanja postupka.4.) i druge vaæne okolnosti (karakteristike puta. Uviœaj kao sistem radnji Uvaæavajuñi dualnost uviœaja (procesni i kriminalistiåki segment) izdvojena je posebna sistemska definicija uviœaja koja najbolje odreœuje smisao i formu uviœaja saobrañajnih nezgoda. Dakle. P. a da ZKP odreœuje samo formu uviœaja. alkoholisanost vozaåa i sl. Krsto Bezbednost saobrañaja uviœaja. tragovi i druge okolnosti znaåajne za razjaãnjenje saobrañajne nezgode. Prema ovom.). samo kriminalistiåka.

i 2. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda – ugroæavanje javnog saobrañaja. pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku ãtetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara. (ålan 289. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. KZ) 6 (1) Ko uniãtenjem. (2) Ako je delo iz stava 1. 1. KZ) 7 (1) Sluæbeno ili odgovorno lice kojem je poveren nadzor nad stanjem i odræavanjem saobrañajnica i objekata na njima. postavljanjem prepreka na saobrañajnicama ili drugi sliåan naåin tako ugrozi javni saobrañaj da time dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. (2) Ko se ne pridræava saobrañajnih propisa i time ugrozi æelezniåki. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica. i 2. 290. st. 291. i 295. trolejbuski. st. kazniñe se zatvorom do tri godine. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. (3) Ako je delo iz st. (4) Ako je usled dela iz ål. 1.7 – nepruæanje pomoñi licu povreœenom u saobrañajnoj nezgodi. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazniñe se zatvorom do tri godine. ovog ålana uåinjeno iz nehata.8 – teãka dela protiv bezbednosti javnog saobrañaja. 1. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. koje nesavesnim vrãenjem svoje duænosti izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima. ovog ålana uåinjeno iz nehata. davanjem pogreãnih znakova ili signala. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili viãe lica.7. – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja nasiljem.1. 291. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. (3) Ako je usled dela iz ål. i 2. KZ) 8 (1) Vozaå motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoñi lice koje je tim prevoznim sredstvom povreœeno ili åiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao. i 2. st. 289. i 2. stav 2. – piratstvo. iako zna da vozaå zbog umora. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za æivot ili telo ljudi ili za imovinu veñeg obima. (ålan 295. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . i 295. 1. 290.5 – ugroæavanje saobrañaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. (2) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila teãka telesna povreda povreœenog lica. 290. stav 3. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. st. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. stav 3. st.9 5 (1) Uåesnik u saobrañaju na putevima koji se ne pridræava saobrañajnih propisa i time tako ugrozi javni saobrañaj da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. – nesavesno vrãenje nadzora nad javnim saobrañajem.6 – ugroæavanje bezbednosti vazduãnog saobrañaja. kazniñe se novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. KZ) 9 (1) Ako je usled dela iz ål. uåinilac ñe se kazniti novåanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 295. stav 1. 1. stav 2. (ålan 290. (3) Ako je delo iz stava 1. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do åetiri godine. stav 2. ovog ålana izricanje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je. ovog zakonika nastupila teãka telesna povreda nekog lica ili imovinska ãteta velikih razmera. kazniñe se zatvorom od ãest meseci do pet godina. brodski. KZ) 195 7. 291. sredstava. 1. 289. uåinilac ñe se kazniti zatvorom od ãest meseci do pet godina. 1. ili kojem je povereno rukovoœenje voænjom. 289. do 4. 290. uklanjanjem ili teæim oãteñenjem saobrañajnih ureœaja. broda i drugog prevoznog sredstva. znakova ili ureœaja za signalizaciju ili zaãtitnih i odbojnih ograda koji sluæe bezbednosti javnog saobrañaja na putevima. stav 1. autobuski saobrañaj ili saobrañaj æiåarom tako da dovede u opasnost æivot ili telo ljudi ili imovinu veñeg obima. stav 3. i 295. (ålan 297. st. (5) U sluåajevima iz st. (3) Ako je usled nepruæanja pomoñi nastupila smrt povreœenog lica. 1. ovog ålana uåinjeno iz nehata. ovog ålana kazniñe se i odgovorno lice koje izda nalog za voænju ili dopusti voænju. 289. (2) Kaznom iz stava 1. stav 3. 291. tramvajski. prevoznim sredstvima ili javnim saobrañajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. uåinilac ñe se kazniti zatvorom do tri godine. stav 3. i 2. (ålan 296. – otmica vazduhoplova. (2) Ako je usled dela iz ål. i 2.

70/2001. Rekonstrukcija dogaœaja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao. br. 196 . ponovo izvesti pojedini dokazi. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle. br. ZoOBS je predvideo duænosti pojedinaca (lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode. koje ñe. 58/2004). Ålan 110.. vozaå koji je uåestvovao u nezgodi. (1) Radi proveravanja izvedenih dokaza ili utvrœivanja åinjenica koje su od znaåaja za razjaãnjene stvari. po potrebi. Ålan 111. Zakonik o kriviånom postupku (ZKP)10 je predvideo da uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje (ålan 110). P. saobrañajne ili druge struke. ovlaãñena lica. (1) Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke. koja se obavlja tako ãto ñe se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima dogaœaj odigrao.) ili su nastale lake telesne povrede. januar 2006.. Dakle. lekar) i institucija (nadleæni organ koji je obaveãten o nezgodi. po potrebi. 12 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima.. teãke telesne povrede ili smrt lica. koje ñe. saobrañajna nezgoda itd. preduzeti i pronalaæenje. ZoOBS je predvideo osnovne duænosti u sluåaju saobrañajnih nezgoda u kojima ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta. u ålanu 10. br. obezbeœivanje ili opisivanje tragova. Ako su u iskazima pojedinih svedoka ili okrivljenih radnje ili situacije razliåito prikazane. preduzeti i pronalaæenje. u posebnom poglavlju.11 U Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima definisani su osnovni pojmovi12 kao ãto su: vozilo. 68/2002. saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. Ålan 112. Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja. peãak. Sa druge strane. definiãe znaåenje 58 izraza koji se koriste u ovom i drugim zakonima. saobrañajne ili druge struke.. 68/2002. saåiniti skice ili prikupiti druge podatke. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. nad10 Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. obezbeœivanje ili opisivanje tragova. 70/2001. (3) Prilikom rekonstrukcije mogu se.” Zakon o kriviånom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. izvrãiti potrebna merenja i snimanja. rekonstrukcija dogaœaja ñe se. ako imovinska ãteta prelazi iznos od 200. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. prema Kriviånom zakoniku saobrañajna nezgoda ñe biti tretirana kao kriviåno delo. uåesnik u saobrañaju. po potrebi. po pravilu.000 dinara (01. vozaå. na nezgode sa obeleæjima kriviånog dela prema Kriviånom zakoniku. posebno izvrãiti sa svakim od njih. “Sluæbeni glasnik RS”. br. savezni ZoOBS se odnosi. prvenstveno. “Sluæbeni glasnik RS”.Lipovac. (2) Na uviœaj ili rekonstrukciju moæe se pozvati i veãtak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miãljenja. 58/2004) 11 “. (2) Rekonstrukcija se ne sme obaviti na naåin kojim se vreœa javni red i moral ili se dovodi u opasnost æivot ili zdravlje ljudi. Organ koji obavlja uviœaj ili rekonstrukciju moæe zatraæiti pomoñ struånog lica kriminalistiåko-tehniåke. put. vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode. organ koji vodi postupak moæe odrediti rekonstrukciju dogaœaja. 7 Uviœaj preduzima sud kad je za utvrœivanje ili razjaãnjenje kakve vaæne åinjenice u postupku potrebno neposredno opaæanje.

dok se ne izvrãi uviœaj. Ålan 157.. ovog ålana lekar moæe odluåiti da se krv ili krv i urin ne uzimaju ako bi zbog toga nastupile ãtetne posledice po zdravÿe uåesnika u saobrañajnoj nezgodi.. Nadleæni organ koji je obaveãten o saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko lice bilo povreœeno duæan je da o tome odmah obavesti najbliæe zdravstveno preduzeñe. U sluåajevima iz st. Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode. Ålan 153. V.7. osim ako se nezgoda dogodila na mestu na kome se moæe oåekivati brzi dolazak vozila hitne pomoñi ili ako vozaå zakÿuåi da se nestruånim i neodgovarajuñim naåinom prevoza staçe povreœenog lica moæe pogorãati. kao i drugo lice koje je neposredno uåestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traæe liåne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nezgoda dogodila.. organizacija za odræavanje puteva ili druga ovlaãñena organizacija). da obavesti organizaciju koja uklaça vozila i stvari sa puta ili zainteresovano lice i pruæi pomoñ radi zaãtite imovine ako na mestu dogaœaja nema lica koje tu imovinu moæe preuzeti. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. Ako je zdravstveno preduzeñe obaveãteno o saobrañajnoj nezgodi ili je primilo na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi. i 3. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. opojne droge i lekove na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebÿavati pre i za vreme voæçe. Ålan 156. s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi ili ako mu je samom potrebna lekarska pomoñ. ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj odrediñe da se neposrednim uåesnicima nezgode uzmu krv i urin radi utvrœivaça da li su pod uticajem alkohola. Ålan 159. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . 2. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 152. duæan je da odsutnom vlasniku. zdravstveno preduzeñe. odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. Pojam i zakonski osnov vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda leæni organ unutraãnjih poslova. Lice koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta ne sme uzimati alkoholna piña. 3) da o saobrañajnoj nezgodi obavesti najbliæi nadleæni organ i da se vrati na mesto saobrañajne nezgode i saåeka dolazak sluæbenog lica koje vrãi uviœaj.. Ålan 158. Ålan 154. Ako u saobrañajnoj nezgodi ima poginulih lica. Vozaå koji je vozilom uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1. 197 7. ovog ålana nije prisutan vlasnik. Ålan 155. Ako lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda ili ako postoji opravdana sumça da je kod vozaåa usled povrede doãlo do smaçeça psihiåke ili fiziåke sposobnosti za upravÿaçe vozilom na motorni pogon ili tramvajem. 2) da preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja i da nastoji da se ne meça staçe na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi.1. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj duæno je da organizuje popis imovine koja na mestu dogaœaja ostaje iza lica koje je u saobrañajnoj nezgodi poginulo ili teæe povreœeno.13 13 “.. Ako se tim ispitivaçem utvrdi da neposredni uåesnici saobrañajne nezgode imaju alkohola u organizmu. Ovlaãñeno lice koje vrãi uviœaj saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica ili je nastala samo veña materijalna ãteta podvrgnuñe neposredne uåesnike nezgode ispitivaçu pomoñu odgovarajuñih sredstava i aparata ili ñe ih uputiti na struåni pregled radi proveravaça da li imaju alkohola u organizmu. Lice koje se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima povreœenih lica duæno je da ukaæe pomoñ licima povreœenim u saobrañajnoj nezgodi. pod uslovom da preduzimaçe tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja. Vozaå je duæan da postupi po odredbi stava 1. Ovlaãñena lica duæna su da izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj ima poginulih ili povreœenih lica ili je nastala veña materijalna ãteta i da saåine zapisnik o uviœaju. Vozaå koji se zatekne ili naiœe na mesto saobrañajne nezgode duæan je da na zahtev ovlaãñenog lica preveze lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi do najbliæeg zdravstvenog preduzeña. zdravstveno preduzeñe duæno je da o tome odmah obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova. ovog ålana i pre dolaska ovlaãñenog lica. prisutni vozaå. odnosno korisniku drugog vozila dostavi svoje ime i prezime i adresu stana.

. vozaåi su duæni da odmah uklone vozila sa kolovoza i da razmene liåne podatke i popune i potpiãu Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi. 44/89). ali je detaljnije predvideo duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjem prekrãaja. . a zbog onesposobÿenosti vozila ili prepreka na kolovozu stvorenih od tereta. stvari ili drugog rasutog materijala sa kolovoza i da osigura prohodnost puta.br... Zakon o prekrãajima je definisao uslove prekrãajne odgovornosti. predviœen je u Zakonu o prekrãajima. odnosno korisnik vozila duæan je da vozilo. Nadleæni organ unutraãçih poslova duæan je da izaœe na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je nastala maça materijalna ãteta ako to zahteva jedan od uåesnika saobrañajne nezgode. odnosno korisnik vozila nije u staçu da postupi prema stavu 1. Svaki uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta. teret. vozaå ili vlasnik.. ZoP je definisao prekrãaj kao povredu javnog poretka utvrœenu zakonom ili drugim propisima za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. nadleæni organ unutraãçih poslova preduzeñe druge odgovarajuñe mere da se omoguñi normalno odvijaçe saobrañaja. Ako vozaå ili vlasnik.18 ZoBS je ponovio neke duænosti u sluåaju nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. “Sluæbeni glasnik SRS”. ostane na mestu saobrañajne nezgode i saåeka dolazak organa ovlaãñenog za vrãeçe uviœaja. izvrãiñe se uviœaj. “Sluæbeni glasnik SRS”. 44/89. ålan 156). Zakona o prekrãajima. stvari ili drugi materijal rasut po putu odmah ukloni sa kolovoza. DUÆNOSTI U SLUÅAJU SAOBRAÑAJNE NEZGODE Ålan 71. 18 Ålan 156.. 16 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. 28/91 . Posle saobrañajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo maça materijalna ãteta.. 11/91 . Ako vozaå u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta na drugom vozilu. Sudija koji vodi prekrãajni postupak. br.. br. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja i postupanje pojedinih subjekata u ovim sluåajevima. 19 “ . 15 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. III.. Ako je vozilo zbog saobrañajne nezgode ili neispravnosti onesposobÿeno za daÿe kretaçe na putu.. ovog ålana. 50/88. Uviœaj se moæe obaviti i uz sudelovanje veãtaka. uslove za propisivanje i primenu prekrãajnih sankcija. s tim ãto se moæe privremeno udaÿiti samo radi pruæaça pomoñi licima povreœenim u nezgodi ili ako mu je samom potrebna pomoñ ili radi obaveãtavaça nadleænih organa o nezgodi.. 53/82. (ZoOBS.14 ZoOBS15 i ZoBS16 i u internim aktima MUP-a. Organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija duæna je da na zahtev ovlaãñenog lica hitno preduzme sve potrebne mere za uklaçaçe i åuvaçe vozila sa teretom.Lipovac. duæan je da: 1. postupak izvrãenja reãenja o prekrãaju i organizaciju i rad organa za prekrãaje. teret. br. “ (Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima) 14 Zakon o prekrãajima. P. odrediñe koja ñe se lica pozvati da prisustvuju uviœaju. nije u moguñnosti da dâ liåne podatke i podatke o osiguraçu vozila. ZoP je predvideo i kada ñe se vrãiti uviœaj povodom uåinjenih prekrãaja. Ako organizacija za odræavaçe puteva ili druga ovlaãñena organizacija ne postupi po odredbi stava 3. ovog ålana.. stvari ili drugog materijala bude onemoguñeno kretaçe drugim uåesnicima u saobrañaju. ovlaãñeno lice koje se zatekne na mestu nezgode ili neispravnosti vozila zatraæiñe od organizacije za odræavaçe puteva ili druge ovlaãñene organizacije da na sigurno mesto ukloni vozilo. 7 198 . sistem sankcija.19 Ålan 160.. “Sluæbeni glasnik SRS”. (ålan 209. “Sluæbeni list SFRJ”.17 ZoOBS je odredio i duænosti vozaåa uåesnika u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna ãteta kao i duænosti OUP-a u ovim sluåajevima. 17 Ako je za utvrœivanje ili razjaãnjavanje kakve vaæne åinjenice potrebno liåno i neposredno opaæanje sudije koji vodi prekrãajni postupak. duæan je da o toj nezgodi obavesti nadleæni organ unutraãçih poslova i da tom organu da svoje liåne podatke i podatke o oãteñenom vozilu. prekrãajni postupak.. zbog odsutnosti vozaåa drugog vozila. stvari ili drugi rasuti materijal sa kolovoza.

kao i prikupljanju obaveãtenja u vezi sa kriviånim delom. Kad ovlaãñeno sluæbeno lice sazna za izvrãenje kriviånog dela. ZNAÅAJ UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Uviœaj saobrañajne nezgode treba da omoguñi: 1) analizu konkretne saobrañajne nezgode u cilju zadovoljenja pojedinaånih interesa i 2) analizu stanja bezbednosti saobrañaja u cilju shvatanja postojeñeg stanja i projektovanja optimalnih upravljaåkih mera. duæni su da: 1.” (Zakon o policiji. da se ne meça staçe na mestu nezgode.”. Ako uåesnik iz stava 1. Ålan 72. Zajednica osiguraça imovine i lica kod koje je korisnik.2. ovlaãñeno je da obezbedi mesto dogaœaja do dolaska sluæbenog lica odgovarajuñeg organa.20 7. pronalasku uåinioca. 3. 2. ålan 65). Ålan 74. odnosno korisniku drugog vozila. pregleda mesto dogaœaja radi pronalaæenja ili obezbeœenja tragova i predmeta koji mogu posluæiti kao dokaz. preduzme sve ãto je u çegovoj moñi da se otklone opasnosti od nastajaça nove saobrañajne nezgode na istom mestu. to je duæno da uåini svako drugo lice koje se zatekne ili naiœe na mestu nezgode. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 2.. Ålan 75. Neposredni uåesnici u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo materijalna ãteta maça od 10. osiguraçu vozila i o pravu na upravÿaçe vozilom. Organizacija udruæenog rada u oblasti zdravstva kada primi na leåeçe lice povreœeno u saobrañajnoj nezgodi i u sluåaju kada povreœeno lice umre u zdravstvenoj organizaciji od zadobijenih povreda. 199 7.. prikupljanja obaveãtenja itd.7. duæna je da opãtinski organ za unutraãçe poslove nadleæan po mestu nastanka saobrañajne nezgode u kojoj je nastala samo maça materijalna ãteta. dostavÿa najkasnije do 15. dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. . Znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda Zakon o policiji je pored ostalih pitanja organizacije i rada policije. Zajednica osiguraça je duæna da izveãtaje iz stava 1.2.000 dinara. obaveãtava o broju saobrañajnih nezgoda i visini priåiçene materijalne ãtete. pronalaska uåinioca. odnosno korisnik drugog vozila koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi. duæan je da odsutnom vlasniku.. i da se åuvaju postojeñi tragovi pod uslovom da se na taj naåin ne ugroæava bezbednost saobrañaja. nije u moguñnosti da o saobrañajnoj nezgodi obavesti organ unutraãçih poslova. ovog ålana nije prisutan vlasnik.. Organi unutraãçih poslova duæni su da odmah po saznaçu izaœu na mesto saobrañajne nezgode u kojoj je bilo poginulih ili povreœenih lica ili u kojoj je nastala veña materijalna ãteta. Ako na mestu saobrañajne nezgode iz stava 1. pronalaæenja i obezbeœenja tragova i predmeta. odnosno sopstvenik vozila osiguran od odgovornosti za ãtetu priåiçenu treñim licima. 20 “. a ako je bilo povreœenih lica najbliæu organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva. ovog ålana. registraciji. o saobrañajnoj nezgodi odmah obavesti najbliæi organ unutraãçih poslova.. uåesnik u saobrañajnoj nezgodi. ovog ålana. prekrãajem ili dogaœajem. duæna je da o tome odmah obavesti organ unutraãçih poslova opãtine na åijoj teritoriji je çeno sediãte. odmah sa kolovoza uklone vozilo i druge predmete koji su usled saobrañajne nezgode ostali na kolovozu.. Ålan 73. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima. prisutni vozaå. jedan drugome pokaæu isprave o identitetu. odnosno organizaciju udruæenog rada u oblasti zdravstva. . prekrãaja ili drugog dogaœaja povodom kojeg je potrebno neposrednim opaæanjem utvrditi ili razjasniti åinjenice. uredio i osnovna ovlaãñenja policije u vezi obezbeœenja i pregleda mesta dogaœaja. januara tekuñe godine za proteklu godinu.

u sudskom procesu se utvrœuju okolnosti nastanka saobrañajne nezgode s ciljem donoãenja praviåne presude ili reãenja o toj nezgodi. da fiksira zateåeno stanje i saåini uviœajnu dokumentaciju koju ñe dostaviti sudu. a posebno propusta koji su doprineli nastanku nezgode i njenih posledica: – propusta koji su u vezi sa stvaranjem opasne situacije. (ãto pre) ode na lice mesta. neophodno je da struåna i objektivna (uviœajna) ekipa.2. Ove uãtede od nekoliko stotina dinara (desetak nemaåkih maraka). P. 7. A za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i za projektovanje kontramera. Sa druge strane. brojne vaæne åinjenice u vezi uslova koji su prethodili nezgodi i u vezi same nezgode nikada se ne utvrde u sudskom procesu. Da bi sud stekao uvid u posledice nezgode. analizirati nezgodu i utvrditi sve vaæne åinjenice u vezi nastanka nezgode. uviœaj je deo jedinstvenog sudskog procesa i samo tako ga treba tretirati. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajne nezgode je osnova sudskog procesa i treba da omoguñi efikasan sudski proces. Znaåaj uviœaja za analizu konkretne saobrañajne nezgode Kvalitetno vrãenje uviœaja bi trebalo da obezbedi efikasan sudski proces u vezi saobrañajne nezgode. pa krivce ne moæemo adekvatno da kaznimo. Cilj ovog procesa je precizno i pouzdano utvrœivanje svih vaænih okolnosti nastanka nezgode.1. a konaåne stavove (reãenja i presude) nepreciznim. 21 U 7 naãoj praksi su åesti primeri smanjivanja broja fotografija ili vrãenja uviœaja bez fotografisanja.21 åini sudski proces neefikasnim. O nezgodi odluåuje sud. – propusta koji su u vezi sa moguñnoãñu izbegavanja nezgode i – propusta koji su u vezi sa veliåinom posledica nezgode. Posebno se vodi raåuna da se presuda temelji samo na åinjenicama koje su nesumnjivo dokazane. åesto poskupljuju sudske postupke za nekoliko desetina hiljada dinara (nekoliko stotina ili hiljada maraka). Svako izolovano posmatranje uviœaja. 200 .Lipovac. bilo bi znaåajno znati i ove åinjenice. u æivotu njegove porodice. Ova dva aspekta su vrlo razliåiti. greãke se åine i kad ometemo utvrœivanje odgovornosti krivaca za nezgodu. a nekad i pogreãnim. Dakle. Saobrañajna nezgoda åesto menja æivote ljudi i oni su veoma osetljivi na moguñnost utvrœivanja istine u vezi nezgode. Naime. pa i ãire zajednice. Ipak. uviœaj treba da omoguñi i pravilno evidentiranje. Mada je najveña greãka da neko ko nije kriv odgovara za nezgodu. te da zbog toga ne mogu efikasno ostvariti svoja prava. Teãko je uåesnicima nezgode objasniti da rutina i nesavesnost radnika na uviœaju mogu dovesti do nekvalitetne dokumentacije. odnosno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. Treba imati u vidu da je uåestvovanje u nezgodi znaåajan dogaœaj u æivotu pojedinca. Sud ñe. polazeñi od uviœajne dokumentacije. a posebno pojeftinjenje uviœaja (na raåun kvaliteta fiksiranja lica mesta) dovodi do znaåajnog poskupljenja sudskog procesa. Nezgoda se analizira tako ãto se analiziraju njene posledice.

2. Evropski savet za bezbednost saobrañaja podræava uvoœenje nezavisne istrage saobrañajne nezgode. Zato kaæemo da je kvalitetan uviœaj osnovni preduslov za upravljanje bezbednoãñu saobrañaja. Oni o posledicama nezgode mogu saznati posredno – preko oåevidaca (uåesnici u nezgodi i svedoci). obezbeœuju shvatanje uzroka koji su doveli do nezgode. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . 7. a nisu videli kako se nezgoda dogodila. European Transport Safety Council. Indepedent Accident Invegastion: Every Citizen's Right. Danas se sve viãe istiåe znaåaj upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. odnosno sudija. SPECIFIÅNOSTI UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U ODNOSU NA OSTALE UVIŒAJE Meœu brojnim oblicima kriminaliteta saobrañajne nezgode se izdvajaju po: – uåestalosti. Ko i kako analizira saobrañajnu nezgodu? Saobrañajnu nezgodu analizira i razmatra sud. saobrañajno-tehniåki veãtak. Nedopustivo se vrãe improvizacije i “pojeftinjenja” uviœaja. imamo moguñnost i da ih reãimo. U dosadaãnjoj naãoj praksi o ovim specifiånostima se nije vodilo dovoljno raåuna. – specifiånim ciljevima uviœaja i – specifiånim struånim poslovima koji se obavljaju na uviœaju.3. Oåevici nisu ob22 Pieter van Vollenhoven. Oni analiziraju nezgodu i odluåuju o krivici. Society's Duty.7. ali i metode vrãenja uviœaja. Ukoliko se problemi nazovu pravim imenom. Znaåaj uviœaja za analizu stanja bezbednosti saobrañaja i upravljanje bezbednoãñu saobrañaja Do sada je u razvijenom svetu dosta paænje posveñivano analizi i rekonstrukciji saobrañajne nezgode za potrebe sudskog procesa. – specifiånosti izvrãioca. omoguñuje shvatanje problema i njegovo reãavanje. 201 7.2. Pri tome najveñu struånu pomoñ pruæa mu. U tom smislu su razvijene metode analize. i to tako da se rezultati ove istrage ne bi smeli koristiti u sudske svrhe. ne vodeñi raåuna da se time ukupni sudski proces znaåajno poskupljuje. 2001. Kvalitetni uviœaji saobrañajnih nezgoda. niti su bili na licu mesta neposredno posle nezgode (nisu videli posledice nezgode).22 Procenjuje se da ñe samo tako da se sazna istina o saobrañajnoj nezgodi neophodna za shvatanje problema i projektovanje kontramera. 3rd Eu- ropean Transport Safety Lecture.3. – obimu posledica. moæemo se iscrpljivati reãavajuñi probleme koji i ne postoje. – specifiånosñu i kompleksnoãñu struånih znanja neophodnih za kvalitetnu analizu dela. Specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda u odnosu na ostale uviœaje 7. Struåna analiza svih nezgoda na nekom prostoru. U suprotnom. po pravilu.

po pravilu. Posledice saobrañajnih nezgoda (merene brojem poginulih. crtanje skica i situacionih planova lica mesta saobrañajne 23 Svedoci saobrañajne nezgode su zainteresovani za istinu samo u onoj meri u kojoj je ona u skladu sa njihovim interesima. bar. Naime. mnogo je izraæeniji saobrañajni nego kriminalistiåki znaåaj uviœaja. P. Kad se otkriju ovi uåesnici. uåesnici saobrañajnih nezgoda. da bi se veoma brzo sami prijavili policiji. analiza postupanja po saobrañajnim znakovima. odreœivanje poloæaja i brzina u trenucima reagovanja. u manje od 10% saobrañajnih nezgoda uåesnici se udaljavaju sa lica mesta. brojem povreœenih ili veliåinom materijalne ãtete) prevazilaze posledice svih ostalih dela. tako da oni steknu utisak “kao da su bili na licu mesta”. Osnovno pitanje koje se postavlja u vezi ãtete kod ostalih dela (KO?) je u vezi pouzdanog odreœivanja poåinioca. na lice mesta saobrañajne nezgode sa znaåajnijim posledicama. – struånim znanjima i – izjavama (subjektivnim stavovima) svedoka. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 jektivni. kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. prostorno-vremenska analiza. lice mesta (a posebno tragovi i predmeti nezgode) mora se veoma kvalitetno fiksirati na uviœaju. Meœu njima veliki broj se udalji zbog straha i nesnalaæenja. izlazi uviœajna ekipa. Kod saobrañajnih nezgoda najåeãñe je osnovno pitanje: Kako se i pod kojim uslovima dogodila saobrañajna nezgoda? Åak i ako se radi o nepoznatom (NN) vozilu ili licu.Lipovac. Uviœajna ekipa ima osnovni zadatak da struåno.24 Zato sud ne bi trebalo da se oslanja samo na njihove iskaze prilikom odluåivanja o nezgodi. te da ih uspeãno “prenese” onima koji ñe odluåivati o nezgodi (sud). na osnovu tragova nezgode (odreœivanje brzina uåesnika nezgode. najveñim delom je ostvaren cilj uviœaja. po pravilu. odreœivanje meœusobnog poloæaja i brzina neposredno pre sudara. 202 . posle njegovog otkrivanja obavezno se vrañamo i najviãe bavimo pitanjem: Kako se dogodila saobrañajna nezgoda? Dakle. 24 U praksi su åeste iluzije boje vozila. Kako se vrãi saobrañajno-tehniåka analiza nezgode? U osnovi analize saobrañajne nezgode su saobrañajno-tehniåki proraåuni. oni ñe. pogreãne procene rastojanja itd. kod saobrañajnih nezgoda osnovni cilj uviœaja se premeãta sa pitanja ko? (kriminalistiåki znaåaj) na pitanje – kako? (saobrañajni znaåaj). Meœutim. reñi neistinu ili. Ko su uåesnici saobrañajnih nezgoda? Dok su izvrãioci ostalih kriviånih dela kriminalci. objektivno i sveobuhvatno “snimi” sve vaæne posledice saobrañajne nezgode. uåesnici u saobrañaju. analiza moguñnosti izbegavanja sudara itd). zaobiñi da kaæu istinu. Da bi ovi proraåuni bili kvalitetni i pouzdani. åulnim opaæanjem. veñ poãteni graœani. Koji je znaåaj uviœaja saobrañajnih nezgoda? Svaki uviœaj se vrãi u vezi sa nekom ãtetom. kao i onih sauåesnika koji su svojim åinjenjem ili neåinjenjem mogli da spreåe ili smanje posledice. Pri tome se do vaænih informacija dolazi: – neposrednim. Uviœaji saobrañajnih nezgoda su najåeãñi uviœaji koje vrãe OUP-i. U suprotnom. Poseban znaåaj imaju merenja na licu mesta. pogreãne procene brzina. nisu kriminalci. Da bi se prevaziãli problemi objektivnosti i struånosti. odreœivanje mesta sudara.23 niti su struåni. po pravilu.

ove i druge specifiånosti zahtevaju da radnici na uviœaju saobrañajnih nezgoda pored opãtih znanja o uviœaju. a koji su zavrãili posebnu obuku za vrãenje uviœaja i obradu tragova saobrañajnih nezgoda (kriminalistiåko-tehniåki kurs ili poseban kurs za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda). funkcionisanje sklopova vozila i njihov uticaj na bezbednost saobrañaja. kod kraœa. a posebno konkretne probleme bezbednosti saobrañaja na datom putu i sl. Naime. Nabrojane specifiånosti. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Fiksirati lice mesta saobrañajne nezgode znaåi trajno saåuvati vaæna obeleæja tog lica mesta. U ovim ekipama znaåajno mesto imaju saobrañajni policajci. Fiksiranje lica mesta saobrañajne nezgode je osnovni zadatak uviœajne ekipe. uticaj psihofiziåkog stanja lica na bezbednost saobrañaja. – merenje nagiba kolovoza (ili nagiba terena). Sve su ovo veoma vaæne specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda o kojima bi se moralo voditi raåuna u praksi.25 7. Kvalitetno fiksiranje lica mesta ima odluåujuñi uticaj na kvalitet i efikasnost sudskog procesa.) uopãte ne vrãe ili imaju mnogo manji znaåaj. Da bi se zadovoljili oãtri zahtevi saobrañajno-tehniåke analize nezgode. – izuzimanje sijalica.4. opravdavaju nastojanja da uviœaje saobrañajnih nezgoda vrãe specijalizovane ekipe. Naime. saobrañajnu psihologiju. opãte faktore bezbednosti saobrañaja. o propisima u bezbednosti saobrañaja i o uviœaju saobrañajnih nezgoda. – vanredni tehniåki pregled vozila. pronevera i sl. Ove radnje se kod uviœaja povodom nekih drugih dela (na primer. a posebno brojnost i specifiånost postupanja na licu mesta. 25 Dakle. veãtaci i drugi) nije bio na licu mesta kada se nezgoda dogodila.7. – merenje konkretne preglednosti i sl. 203 . steknu i niz specifiånih znanja o saobrañaju. uticaj elemenata puta na nastanak saobrañajnih nezgoda. posebno obuåene i opremljene za ove poslove. onaj ko analizira nezgodu i o njoj odluåuje (sudija. propise u bezbednosti saobrañaja. a radi kasnije analize.4. nekad je neophodno na licu mesta obaviti odreœene posebne radnje koje nisu znaåajne kod ostalih uviœaja: – izuzimanje tahografskih uloæaka i tahografa.). primenu ureœaja u operativnoj kontroli saobrañaja. odnosno na osnovu uviœajne dokumentacije u kojoj su fiksirane ove posledice i drugi elementi zateåenog stanja. reå je o struånjacima koji poseduju niz opãtih znanja i veãtina iz saobrañaja (dobro poznaju bezbednost saobrañaja. Stavovi o nezgodi se donose prvenstveno na osnovu posledica te nezgode. – merenje konkretne vidljivosti. – merenje usporenja vozila ili koeficijenta prianjanja. – zdravstveni pregled lica – uåesnika nezgode. niti je bio na uviœaju. METODE FIKSIRANJA LICA MESTA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 7. specijalizovani za vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. Metode fiksiranja lica mesta saobrañajnih nezgoda nezgode.

Od ekipe na uviœaju se oåekuje da naœe pravu meru. meœu kojima se istiåu problemi u vezi sa koliåinom informacija. U nameri da nekome prenesemo naãa iskustva i dogaœaje (na primer “bio sam na svadbi”). ali da se ne bavi detaljima koji su nevaæni i nepotrebno bi optereñivali uviœaj i uviœajnu dokumentaciju. K. 3) grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i 4) verbalni metod.. o uåesnicima i sl. dobijamo razliåite elemente uviœajne dokumentacije. P. Od uviœajne ekipe se oåekuje da kvalitetno fiksira ãto veñu koliåinu informacija. Uviœajna ekipa bi trebalo da ãto sveobuhvatno fiksira zateåeno stanje.). 7. tako da svi uåesnici sudskog procesa imaju utisak kao da su bili na licu mesta. Sa druge strane.Lipovac. maj 1991. ELEMENTI UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE I NJIHOVE SPECIFIÅNOSTI 26 7 Primenom nabrojanih metoda fiksiranja na uviœaju. Ovde se javlja niz problema. Konaåno. 204 . veliåine i raspored predmeta i objekata) crtamo crteæe.5. 2) fotodokumentaciju sa uviœaja. Ukoliko æelimo da prenesemo izgled nekoga ili neåega koristimo se fotografijama. Trebalo bi imati u vidu da se ove metode koriste u svakodnevnim komunikacijama izmeœu ljudi. Pri fiksiranju lica mesta saobrañajne nezgode koriste se sledeñe metode: 1) metod izuzimanja. 4) situacioni plan lica mesta i 5) ostale priloge. tako da fiksira sve ãto je vaæno. Krsto Bezbednost saobrañaja Treba imati na umu da su uviœaj i analiza nezgode vremenski i prostorno razdvojeni. savetovanje: “Kriminalistiåke znanosti – doprinos humanizaciji i efikasnosti suzbijanja kriminaliteta”. koristimo verbalni metod (nabrajanje podataka o dogaœaju.26 26 Lipovac. analiza nezgode ñe se vrãiti naknadno (i po nekoliko godina posle nezgode) na drugom mestu – u sudu (i po nekoliko desetina kilometara od mesta nezgode). ako æelimo da verno i sveobuhvatno prikaæemo sva obeleæja nekog predmeta koristimo izuzimanje (ponesemo paråe torte ili bocu piña koje smo pili). velika koliåina informacija optereñuje uviœaj. a ako æelimo da prenesemo situacije (poloæaj. 2) metod fotografisanja i videosnimanja. 3) skicu lica mesta. Zagreb. i to: 1) zapisnik o uviœaju saobrañajnih nezgoda. Naime. Specifiånosti elemenata uviœajne dokumentacije kod saobrañajnih nezgoda.

5.). lica. Verbalni metod ima niz prednosti. a posebno oãteñenja vozila. dat nalog za obdukciju leãa i sl. organu i uviœajnoj ekipi. – verbalni metod je uvek subjektivan i mnogo zavisi od obuåenosti i iskustva lica na uviœaju.). prezime i potpisi zapisniåara i rukovodioca uviœaja. geometriju raskrsnice.). zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. opisni i zavrãni. podatke o oãteñenjima vozila i objekata. 27 Sastavljanje i sadræaj zapisnika o uviœaju odreœeni su u Zakonu o kriviånom postupku (za saobrañajne nezgode sa obeleæjima kriviånih dela) i Zakonom o prekrãajima (za nezgode sa obeleæjima prekrãaja). i to: – ovaj metod se najlakãe primenjuje na licu mesta. Mada u tehniåkom smislu ovo nije najpogodniji metod fiksiranja lica mesta.7. mestu i vremenu uviœaja (nezgode). o mestu i vremenu. mulaæiranje itd. naåinu obezbeœenja lica mesta. – zapisnik o uviœaju razdvaja vaæno od nevaænog. U uvodnom delu zapisnika trebalo bi navesti pravni osnov za vrãenje uviœaja i najvaænije podatke o: nezgodi. – zapisnik ima najveñu procesnu vrednost. podatke o putu i vremenu. dimenzije i druga vaæna obeleæja).1. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti 7. podatke o vozilima . o radnjama pre i posle uviœaja. skiciranje. meteoroloãkim prilikama. naœena vozila. ime. primenjene postupke fiksiranja (fotografisanje. a posebno: opãti izgled lica mesta. – zapisnik o uviœaju povezuje sve elemente dokumentacije u jednu celinu itd. poloæaj. U opisnom delu bi trebalo ãto sveobuhvatnije opisati sve vaæne elemente zateåenog stanja na licu mesta. U zavrãnom delu zapisnika o uviœaju unose se podaci o naloæenim radnjama koje ñe uslediti posle uviœaja (vozilo upuñeno na vanredni tehniåki pregled. jer se jedini pominje u Zakonu. o uåesnicima. elemente krivina. jer se jedino pominje u zakonu. znaåajnim radnjama koje su realizovane pre poåetka uviœaja i sl. preduzete radnje na uviœaju itd. Zapisnik o uviœaju Verbalni metod se bazira na moguñnostima da se reåima (verbalno) prikaæe zateåeno stanje na licu mesta.5. o sastavu uviœajne ekipe itd.uåesnicima nezgode. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . – ovim metodom se ne mogu jasno i pregledno prikazati svi elementi zateåenog stanja. izuzimanje. Primenom ovog metoda dolazimo do zapisnika o uviœaju. Zapisnik o uviœaju je procesno najznaåajniji element uviœajne dokumentacije. o svedocima. sluæbenih beleãki. o meteoroloãkim prilikama. Najvaæniji nedostaci verbalnog metoda su: – ovaj metod nije oåigledan i mora biti potkrepljen ostalim dokazima. podaci o vremenu zavrãetka uviœaja. – jednostavno prikazuje niz opãtih podataka (o nezgodi. raspored tragova i predmeta. 205 7.27 Zapisnik o uviœaju bi trebalo da ima tri dela: uvodni. raznih izveãtaja i sl. leãeve i druge predmete i tragove na licu mesta (opis. podatke o povredama uåesnika u nezgodi. podatke o licima uåesnicima nezgode (ukljuåujuñi i podatke o putnicima u vozilima). izgled saobrañajne povrãine. o radnjama na uviœaju.

P.5. tj. izgled vozila i objekata (posebno oãteñeça na njima). Obiåno u fotodokumentaciju ulaze sledeñe grupe fotografija: ãiri (opãti) izgled lica mesta. ovo se ne moæe prihvatiti kao razlog za neprimenjivanje metoda fotografisanja. ali ne i na sadræaj fotodokumentacije. nepravilnih tragova i predmeta i sl. a posebno troãkove sudskog procesa. Ovaj nedostatak se moæe prevaziñi samo dobrom obuåenoãñu ekipa za uviœaj. Razmerna fotografija pruæa moguñnost odreœivanja vaænih duæina na licu mesta. meœusobnog poloæaja tragova. izgled predmeta i tragova nezgode. – bitne veliåine i druga obeleæja traga i – detaljan opis izgleda i poloæaja karakteristiånih detalja na tragu. a ãto je posebno vaæno pri fiksiranju oãteñenja vozila. Stereofotogrametrija i analitiåka fotogrametrija omoguñavaju crtanje situacionih planova na osnovu fotografija i odreœivanje dimenzija sa fotografije. Zapisnik o uviœaju se radi kod svakog uviœaja saobrañajnih nezgoda. Fotodokumentacija Fotodokumentacija je ureœeni skup unapred odreœenih grupa fotografija. bliæi izgled lica mesta.2. Fotografija jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija. Pri tome se objektivnost odnosi na sadræaj fotografije. obuåena lica i vreme). i to: – vrstu i izgled traga. imajuñi u vidu ukupne ãtete. izgled leãeva (posebno spolja vidljivih povreda) i izgled detalja na tragovima i predmetima. posebnu paænju trebalo bi posvetiti opisivanju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. subjektivno se bira ãta ñe se snimiti i pod kojim uglom. Meœutim. gubitke i troãkove u vezi nezgode.Lipovac. Pri pisanju zapisnika o uviœaju. Sadræaj fotodokumentacije je subjektivan i zavisi od obuåenosti i iskustva ekipe za uviœaj. geometrije saobrañajnice i sl. meœusobni poloæaj predmeta i tragova nezgode. na njoj ñe se nañi sve ãto je optiåki vidljivo ispred objektiva. 7. Krsto Bezbednost saobrañaja – verbalni prikazi nepregledno saopãtavaju male koliåine informacija. Fotografija je sveobuhvatna. bez obzira da li mi to smatramo vaænim. Meœutim. fotografisanje ima i niz nedostataka. opãteg izgleda lica mesta. posle izuzimanja. U odnosu na ostale metode fotografisanje je skupo i nepraktiåno (zahteva opremu. 206 7 . – poloæaj traga. Pri tome je potrebno evidentirati sva vaæna obeleæja predmeta/traga. Fotografisanje je. najobjektivniji i najoåigledniji metod fiksiranja tragova/predmeta nezgode. Naime. koje sistematiåno prikazuju izgled najznaåajnijih elemenata zateåenog stanja. te ih je nezgodno koristiti u delu shvatanja situacije. – poreklo i naåin nastanka traga.

– jednostavno prikazuje meœusobni poloæaj tragova. fotografisanje je nezamenjiv metod fiksiranja i trebalo bi ga primenjivati pri svakom uviœaju.3.5. – sa skice se vidi ãta je mereno na licu mesta. a skica ostaje u MUP-u ili se åak smatra privatnom stvari policajca koji je crtao. 207 7. Zbog nabrojanih prednosti. u vreme uviœaja. Danas se kod teãkih saobrañajnih nezgoda sve åeãñe koriste video kamere. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . 28 Joã uvek postoje sluåajevi da se sudu dostavlja samo situacioni plan. Skice se. U tom smislu policija je u nekim mestima veñ tehniåki opremljena i struåno osposobljena. U skicu se ucrtavaju svi vaæni elementi zateåenog stanja. loã crteæ. – razdvaja vaæno od nevaænog. izraœuju na licu mesta saobrañajne nezgode. 7. po pravilu. Ovaj nedostatak se prevazilazi radom u sluæbenim prostorijama i åuvanjem negativa.28 Skica ima velike prednosti u odnosu na ostale elemente uviœajne dokumentacije: – jednostavno i brzo se crta. Skica lica mesta Kao rezultat primene grafiåkog metoda dobijaju se skice i situacioni planovi. – jednostavno prikazuje geometriju saobrañajne povrãine. a nedostatke prevaziñi. Ovaj nedostatak se prevazilazi markiranjem slabo vidljivih tragova i dobrim izborom ugla snimanja. Velika je zabluda da zapisnik moæe zameniti fotodokumentaciju. Problem i opasnosti od fotomontaæe postali su posebno znaåajni sa razvojem raåunara. Poseban znaåaj imaju primena digitalne fotografije. slobodoruåni. a zatim se kotira SVE ÃTA JE MERENO. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti Fotografija je optereñena nizom nevaænih detalja. Skica se crta kod svakog uviœaja saobrañajne nezgode i trebalo bi je uvek dostavljati sudu. Niz vrlo vaænih postupaka pri analizi nezgode ne moæe se korektno sprovesti bez fotografija. a) SKICA je jednostavan. Ova. Ovo bi trebalo razlikovati od TV snimanja. – sa skice se vidi kako su odreœene veliåine merene.7. digitalnih video kamera i multimedijskih uviœajnih dokumentacija. pogreãna praksa åesto pravi probleme u analizi nezgode. ona je nezamenljiva i ima mnogo veñu vrednost od situacionog plana. predmeta i saobrañajne povrãine. grafiåki prikaz zateåenog stanja na licu mesta. pa se neki vaæni detalji ne mogu jasno uoåiti. Primena video kamera ne iskljuåuje i fotografisanje na licu mesta. åesto. a ne i pruæanje dokaza za analizu dogaœaja. Ma koliko skica bila tehniåki nekorektan i. osim nestruånim radom i javaãlukom u radu. – jednostavno i pregledno prikazuje izvorne rezultate svih merenja koja su vrãena na licu mesta. i to onako KAKO JE MERENO. a ne moæe se objaãnjavati niåim.5. åiji je cilj senzacija ili informisanje o dogaœaju.

ali ne i mere koje sluæe za crtanje crteæa u razmeri (crteæ je veñ nacrtan). Ovakav crteæ ima velike prednosti. ãto sudovi posebno cene.Lipovac. uz pomoñ pribora za crtanje. 208 .5. nije jasna ãirem krugu korisnika (ovo se prevazilazi dobrom obukom i izradom situacionih planova). – nije verna. jer skica sadræi izvorne podatke o svim merama sa lica mesta. – tehniåki nivo skice je vrlo nizak. – crteæ je kvalitetan i prilagoœen korisnicima. advokatima. na situacionom planu se kotiraju samo one mere koje ñe biti koriãñene za analizu nezgode. Na situacionom planu se kotiraju samo najvaænije mere. – vrlo jednostavno saopãtava ogromnu koliåinu informacija o saobrañajnoj situaciji.32 – zbog poãtovanja razmere. na osnovu ovih planova ne moæe se utvrditi da li je neka duæina merena na licu mesta ili nije. P. Zbog svojih prednosti skicu bi trebalo uvek raditi i prilagati uz uviœajnu dokumentaciju. (ovo prevazilazi fotodokumentacija). tako da ne optereñuju crteæ. Krsto Bezbednost saobrañaja – jednostavno prikazuje razliåite alternative itd.30 Dakle. verno prikazuje zateåeno stanje na licu mesta. koje su vaæne za analizu nezgode. niti mere koje omoguñavaju rekonstrukciju nezgode. crteæ verno (proporcionalno) prikazuje zateåeno stanje.29 i to onako kako ñe biti koriãñene u analizi. pre merenja (ovo se prevazilazi dobrom obukom i iskustvom). – crteæ je rastereñen od svih kota koje nisu neophodne. 32 Odabrane su najvaænije mere i diskretno kotirane. Situacioni plan lica mesta b) SITUACIONI PLAN. i to: – kvalitetno razdvaja vaæno od nevaænog. – skica nekad nije univerzalna. izgled oãteñenja vozila. ne prikazuje izgled lica mesta. Åinjenica da neka duæina nije kotirana na situacionom planu. Ovi crteæi se rade u prostorijama. tuæiocima. jer se crta slobodoruåno. a na osnovu skica i beleãki sa lica mesta. – najjednostavnije prikazuje geometriju saobrañajnice i meœusobni raspored svih tragova i predmeta saobrañajne nezgode. Skica ima i niz nedostataka: – ne daje opãte podatke o saobrañajnoj nezgodi (ovo se prevazilazi zapisnikom o uviœaju).4. 7 29 Tako se dodatno rastereñuju situacioni planovi. 7. 31 Rekonstrukciju saobrañajne nezgode je lakãe vrãiti na osnovu kvalitetne skice lica mesta. 30 Zato na osnovu situacionog plana ne moæemo pouzdano utvrditi kako je vrãeno merenje na licu mesta.). izgled kolovoza i sl. strankama i sl. tj.31 Posebno se vodi raåuna da crteæ bude pregledan i prihvatljiv tehniåki neobrazovanim licima (sudijama.je CRTEÆ U RAZMERI koji tehniåki korektno. Meœutim. ne znaåi da to nije mereno na licu mesta.

dobrom organizacijom. a po moguñnosti i kod ostalih nezgoda. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA .5. ãto je i najvaænija prednost ovog metoda. – situacioni plan ne daje niz opãtih podataka o nezgodi (prevazilazi se zapisnikom o uviœaju). mora da dokaæe da izuzeti predmet/trag potiåe sa lica mesta. Kada se izuzme neki predmet. bez obzira da li ih smatramo vaænim ili ne. izdvoje. 7. Elementi uviœajne dokumentacije i njihove specifiånosti – jednostavno prikazuje alternative i verzije dogaœaja. time su. S obzirom na prednosti i nedostatke moæe se odrediti i obim primene skica i situacionih planova: – skicu bi trebalo uvek crtati i dostavljati u uviœajnim dokumentacijama i – situacione planove bi trebalo crtati kod svih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. spakuju i saåuvaju. Meœutim. tj. jer ne moæemo da dokaæemo da je trag / predmet izuzet na licu mesta. na osnovu skice i beleãki (prevazilazi se obaveznim dostavljanjem i skica lica mesta). 33 Åesto se o ovome ne vodi raåuna. pa se ne zna ãta je na licu mesta mereno. po pravilu. Postupak na licu mesta je specifiåan i mora da potvrdi oåiglednost. – situacioni plan ne prikazuje izgled (prevazilazi se fotodokumentacijom) itd.5. Izuzimanje je najoåigledniji i najsveobuhvaatniji metod fiksiranja. – na crteæu nije sve kotirano. O znaåaju situacionog plana najbolje govori åinjenica da se saobrañajnotehniåko veãtaåenje temelji i najviãe oslanja na situacioni plan. Skice bi trebalo da budu posebno kvalitetne u sluåajevima kada se ne crtaju situacioni planovi. niti kako je ãta mereno (prevazilazi se skicom). a nekad i kvalitetnim skicama koje zamenjuju planove). Ostali prilozi (najåeãñe su to izuzeti predmeti) Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode podrazumeva da se ovi na licu mesta struåno obrade. Situacioni plan ima i niz nedostataka: – crtanje ovih crteæa je sporo i sloæeno. izuzimanje ima i velike nedostatke u odnosu na ostale metode: Primena ove metode nije praktiåna iz viãe razloga.33 Izuzimanje na licu mesta nekad zahteva posebnu struånost i uåeãñe struånih lica u ekipi za uviœaj. 209 7. fiksirani svi tragovi na predmetu i obeleæja tog predmeta. pa se teãko u praksi organizuje (prevazilazi se dobrom obukom. Izuzimanje omoguñava sve dalje analize izuzetog predmeta i svih tragova na njemu. – ovi crteæi se crtaju posredno.5. tako da se mogu koristiti pri kasnijim veãtaåenjima i analizi nezgode. pa u sudskom procesu ceo metod pada u vodu.7.

Najåeãñe se pri mulaæiranju koristi gipsana kaãa. Nabrojane prednosti i nedostaci odreœuju obim primene ove metode. pneumatik. moæe se izlivati negativ traga i ovaj odlivak izuzimati umesto traga. komadi razbijenog stakla. – kad prvi sloj malo oåvrsne stavlja se armatura (ãtapiñi. Naime. Naime. mulaæ se pakuje i åuva tako da se spreåi lomljenje i uniãtavanje karakteristiånih detalja na mulaæu. Nekad se reljefni tragovi mogu izlivati. tragovi krvi. Cilj mulaæiranja je da se dobije negativ traga. Ovako zapakovan predmet/trag se nekad åuva na drugom mestu (odvojeno od ostale dokumentacije). voænje. kao ostali elementi dokumentacije. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 Pakovanje i åuvanje je sledeñi problem kod primene ove metode. pa je nepraktiåno njegovo koriãñenje pri razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajne nezgode.). odnosno pneumatika. oãteñenja objekata. a posebno na tragove obuñe i tragove voænje sa dobro otisnutim (utisnutim) ãarama obuñe. otpali delovi sa vozila (komad migavca. æica i sl. P. granåice. mulaæom se praktiåno izuzima negativ traga.). Posebno se åesto mulaæiraju tragovi voænje. ne moæe spakovati u fasciklu A4 formata.) mulaæ se digne i oåisti mlazom vazduha ili vode i – konaåno. – na tragu pronaœe segment sa dobro izraæenim karakteristiånim detaljima (individualnim karakteristikama).). Mulaæiranje (izlivanje) tragova primenjuje se izuzetno na reljefne tragove. Ovaj proces se zove mulaæiranje traga. Mulaæiranje ima veliki znaåaj pri traganju za NN vozilom. – ovaj segment traga se dobro oåisti od stranih materijala (granåice. – napravi se æitka gipsana kasa.). Kasnije ñe veãtak moñi detaljno i uporedo analizirati mulaæ traga sa lica mesta i mulaæ pneumatika osumnjiåenog vozi210 . tahograf i sl. – ako je trag plitak ovaj segment se ogradi limenom trakom ili sliånim priruånim sredstvima visine 3-4 cm. jer su fiksirani na kolovozu. – posle stvrdnjavanja (10-15 min. oãteñenja kolovoza i sl. brojni tragovi i predmeti se ne mogu izuzeti. na ostalim povrãinama i na nepomiånim objektima (tragovi koåenja. – povrãina mulaæa se zaravna i na njoj napiãu podaci o nezgodi. ljuspice boje i sl. – preko armature izliva se drugi. po pravilu. ãto predstavlja pozitiv ãara pneumatika. deblji sloj gipsane kaãe. Ne mogu se izuzeti svi vaæni tragovi.Lipovac. Izuzimanje predmeta saobrañajne nezgode koristi se samo onda kada se ostalim metodama ne mogu sveobuhvatno fiksirati vaæni tragovi na tom predmetu. – na trag se paæljivo (åaãom ili kaãikom) nalije prvi sloj gipsane kaãe. spona. delovi odeñe i obuñe peãaka. klizanja. tj. U praksi se najåeãñe izuzimaju tahografski uloãci. – pronaœe i detaljno analizira reljefni trag. a oåekuje se dalja analiza (veãtaåenje) traga – predmeta. izuzet predmet se. veñ se mora posebno pakovati i åuvati ãto je vrlo nepraktiåno. koåioni cilindar. sklopovi vozila (farovi. grudvice zemlje i sl.) itd. Pri tome se: – utvrdi potreba za mulaæiranjem. Konaåno.

7. vrlo je vaæno na licu mesta dokazati da mulaæ potiåe sa lica mesta. TEHNIÅKA NAÅELA IZRADE UVIŒAJNE DOKUMENTACIJE Za naãe potrebe mogu se izdvojiti tri osnovna naåela koja bi trebalo poãtovati pri izradi svake uviœajne dokumentacije. Ako se ipak. Ovo se postiæe fotografisanjem traga koji se mulaæira. ali se mora naglasiti åiji su to stavovi i razdvojiti ih od åinjenica. 211 7. Zato se na licu mesta mora voditi raåuna i o drugim dokazima. a ako su na tragu naœeni i dobro mulaæirani karakteristiåni detalji (individualne karakteristike). u rastopljenom asfaltu. odnosno objektivno utvrœene stvari. Misli se na ono ãto je ovlaãñeno lice utvrdilo opaæanjem i/ili na osnovu nesumnjivih struånih znanja. 34 Naæalost.6. Ova analiza obezbeœuje eliminaciju. u pesku i sl. Meœutim. naœu zajedno to se mora jasno naglasiti i nedvosmisleno razdvojiti. Tehniåka naåela izrade uviœajne dokumentacije la ili sam pneumatik. ali ne i da je uåestvovalo u nezgodi. trag voænje u snegu. menja se njihov tretman. Naåelo objektivnosti Prema ovom naåelu osnovni sadræaj svih elemenata uviœajne dokumentacije su åinjenice. Mulaæiranje je vrlo oåigledan metod fiksiranja i nekad se. valja naglasiti da se mulaæiranjem dokazuje da je vozilo proãlo putem. dobijaju teæinu åinjenica. ako se trag ne moæe izuzeti (na primer.). Konaåno. veãtak i drugi stvore objektivnu podlogu za analizu saobrañajne nezgode. Dakle. u praksi su vrlo åesti primeri nekorektne dokumentacije sa uviœaja koja ne zadovoljava ova osnovna naåela. ako je znaåajno da se u uviœajnoj dokumentaciji registruje i neãto ãto nije objektivno (stavovi svedoka ili stavovi ovlaãñenih lica).34 i to: 1) naåelo OBJEKTIVNOSTI 2) naåelo USAGLAÃENOSTI 3) naåelo SVEOBUHVATNOSTI 7. po oåiglednosti. moæe porediti sa izuzimanjem predmeta. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . onda ovi subjektivni elementi moraju biti nedvosmisleno razdvojeni od åinjenica.6. prisustvom svedoka.7. Mulaæiranje dolazi do izraæaja. ne mogu se na istom mestu navoditi stavovi ili iskazi svedoka i utvrœene åinjenice.6. tj. ovako se moæe vrãiti i identifikacija vozila. Ovde bi trebalo napomenuti da su i subjektivni stavovi åesto od velike pomoñi. Sa druge strane. a nekad dovode u pitanje verodostojnost ostalih åinjenica.1. To je preduslov da sud. opisom u zapisniku o uviœaju i sl. Ukoliko se subjektivni stavovi ne razdvoje od åinjenica. u blatu.

a bez obrazloæenja ovakvih stavova. usaglaãenost izmeœu skice i zapisnika). fotodokumentacija. Nepoãtovanje naåela usaglaãenosti najåeãñe je izazvano nemarnoãñu. ukoliko nije drugaåije naglaãeno. a ne da se naknadno (na zahtev suda) “usaglaãava” ili proizvoljno prihvata jedan od dva suprotna stava i sl. Ovo oteæava ili onemoguñuje korektnu analizu saobrañajne nezgode. situacioni plan i dr. u situacionom planu ili na razmernoj fotografiji. Jedan od najznaåajnijih suãtinskih elementa usaglaãenosti jeste usaglaãenost mera u razliåitim sadræajima (u zapisniku i u skici). Meœusobna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost izmeœu delova uviœajne dokumentacije (na primer.35 Da se u praksi ne bi pravile ovakve i sliåne greãke mora se stalno imati u vidu da sadræaj uviœajne dokumentacije sud. Naåelo meœusobne usaglaãenosti podrazumeva suãtinsku. Eventualne sluåajne greãke ili propuste morali bi otkloniti ålanovi uviœajne ekipe zajedno. Prema naåelu pojedinaåne usaglaãenosti u okviru pojedinih sadræaja dokumentacije (zapisnik. ista orijentirna prava itd.) razliåitih delova uviœajne dokumentacije. Krsto Bezbednost saobrañaja U praksi su vrlo åeste greãke u vezi sa naåelom objektivnosti. naåin kretanja pre nezgode. Zato je vrlo praktiåno pri pisanju zapisnika kao podsetnik koristiti kotiranu skicu i beleãke sa lica mesta. skici i situacionom planu se odreœuju mesto sudara. uzroånik nezgode itd. a s druge strane skrnavi ugled sluæbe koja vrãi uviœaj. 212 .Lipovac. Naåelo usaglaãenosti Ovo naåelo se moæe rasålaniti na pojedinaånu usaglaãenost i meœusobnu usaglaãenost. Pojedinaåna usaglaãenost odnosi se na usaglaãenost sadræaja pojedinih delova uviœajne dokumentacije (na primer.2. 36 Ovo podrazumeva i usaglaãavanje koje je sastavni deo zajedniåkog rada na uviœaju. suãtinska i terminoloãka usaglaãenost svih sadræaja zapisnika o uviœaju). 35 Na 7 primer.36 tako da konaåna dokumentacija bude suãtinski i terminoloãki usaglaãena. a na osnovu svojih sluåajnih (sumnjivih) znanja i saznanja na licu mesta. 7. prihvataju kao åinjenice. Zato bi svakom uviœaju trebalo pristupiti savesno i struåno.6. U zapisniku o uviœaju obavezno se unose sve vaæne mere na osnovu kojih fiksiramo lice mesta. Ove mere moraju biti usaglaãene sa merama u skici. Drugi bitan propust u praksi jeste odvojen rad ålanova ekipe i odvojeno (a ne zajedniåko) pravljenje delova dokumentacije.) ne sme biti kontradiktornih tvrdnji. neznanjem ili nesavesnim radom. u zapisniku. ista orijentirna i fiksirna taåka. ali i terminoloãku i svaku drugu usaglaãenost (iste oznake tragova. ãto bi nam garantovalo pojedinaånu usaglaãenost. veãtak i dr. P. Najåeãña i najopasnija greãka jeste unoãenje i nerazdvajanje u zapisniku o uviœaju: – åinjenica koje je ekipa åulnim opaæanjem utvrdila – stavova koje su ekipi preneli svedoci i uåesnici nezgode – stavova do kojih je ekipa doãla zakljuåivanjem. I pored toga u praksi ima bezbroj primera nepoãtovanja ovog naåela.

Praktiåna postupanja u razmatranju i razjaãnjavanju saobrañajnih nezgoda 7. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . trajanje uviœaja. ako zapisnik ne prikazuje sva merenja sa lica mesta on moæe biti pojedinaåno sveobuhvatan. Primera radi. oko krivice i iznosa ãtete i na osnovu toga jedan drugom isplatiti ãtetu37 ili 37 Najbolje bi bilo odmah naplatiti procenjenu ãtetu. vrlo oteæana ili åak onemoguñena precizna i pouzdana analiza saobrañajne nezgode. obim i sadræaj zapisnika. u praksi. PRAKTIÅNA POSTUPANJA U RAZMATRANJU I RAZJAÃNJAVANJU SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Ma koliko bilo nezahvalno opisivati vrlo raznovrsne sluåajeve u praksi. ako nije prikazan izgled lica mesta itd. i to: – sloæiti oko uslova nastanka nezgode. U ovim situacijama uåesnici nezgode se mogu sporazumeti. Naåelo sveobuhvatnosti bi trebalo. Zadovoljenje ovog naåela zahteva struånost i iskustvo ålanova uviœajne ekipe. razmeru i sadræaj situacionog plana. Pojedinaåna sveobuhvatnost podrazumeva da svaki element uviœajne dokumentacije (pojedinaåno) obuhvati sve ono ãto se od njega oåekuje. ako u dokumentaciji nema skice. Naåelo sveobuhvatnosti Ovo naåelo se moæe dovesti u vezu sa prethodna dva.7.7.6. 213 7. te da se u dokumentaciji nalazi sve ãto je znaåajno za analizu nezgode. Sliåno je i ako u. Razlikujemo pojedinaånu sveobuhvatnost i sveobuhvatnost u celini. Zato je. Na primer. mogu se grubo razlikovati tri sluåaja. nema podataka o putu i vremenu. ako u njemu nema podataka o uåesnicima. broj potrebnih fotografija. Sa druge strane. u praksi. Naæalost. Slobodno moæemo reñi: ãto je uviœajna dokumentacija tanja deblji su sudski spisi u vezi te saobrañajne nezgode ili ãto uviœaj traje krañe duæe traje sudski proces.3. nije zadovoljeno naåelo sveobuhvatnosti u celini.7. ako nema podataka o tome ãta je i kako mereno. a podrazumeva da se u uviœajnoj dokumentaciji mora nañi sve ono ãto sudu ili veãtaku moæe biti od znaåaja. a ne retko donose se i pogreãni stavovi. a moglo se utvrditi na licu mesta saobrañajne nezgode. jer onaj ko treba da plati ãtetu moæe kasnije da poriåe krivicu (osnov za naplatu) i visinu ãtete. jer se to oåekuje od zapisnika. 7. vrstu i broj ostalih priloga itd. vrlo su retke uviœajne dokumentacije koje bi zadovoljile naåelo sveobuhvatnosti. Sveobuhvatnost u celini podrazumeva da su primenjene sve metode fiksiranja (uraœeni svi elementi uviœajne dokumentacije). zapisnik neñe biti pojedinaåno sveobuhvatan. (1) Kod saobrañajnih nezgoda sa malom materijalnom ãtetom Zakon ne predviœa obavezu obaveãtavanja OUP-a o saobrañajnoj nezgodi. jer se od zapisnika i ne oåekuje da prikaæe ãta je i kako mereno (ovo ñe prikazati skica lica mesta). odreœivati sastav uviœajne ekipe. makar jednom elementu dokumentacije.

odnosno obaveãtenja o nezgodi. a fotografije da se rade naknadno. Naime. kod saobrañajnih nezgoda sa elementima kriviånog dela (gde ima poginulih. situacioni plan i ostale priloge). 214 . onda bi trebalo da radi i uviœajnu dokumentaciju (piãe zapisnik o uviœaju.). sve åeãñe se vrãi i fotografisanje lica mesta koje obuhvata snimanje minimalnog broja fotografija. Meœutim. Umesto Evropskog izveãtaja mogu se koristiti i drugaåiji formulari koje odreœuju osiguranja. U ovim situacijama bi trebalo obavezno izraœivati kompletnu uviœajnu dokumentaciju (zapisnik o uviœaju. Ovako se nepotrebno ometa saobrañaj (jer uåesnici obavezno åekaju policiju i åesto ne pomeraju vozila sa kolovoza). kao i u drugim sluåajevima kad jedan od uåesnika to traæi. fotografiãe. Tada se analizira prekrãajna odgovornost uåinioca nepropisne radnje. Ovakve nezgode raspravlja sudija za prekrãaje. Uviœaje vrãi istraæni sudija. Naæalost. analizirati da li oãteñenja odgovaraju izjavama uåesnika. prijavljuje prekrãaj i uåinioca prekrãaja organu unutraãnjih poslova. postupi po zahtevu oãteñene stranke. Fotodokumentacija se.). proceni ãtetu i izvrãi isplatu. U ovim sluåajevima se redovno radi skica lica mesta sa izvornim merama. OUP-a evidentira podatke. analizira i obraœuje tragove itd. a ekipa OUP-a mu pruæa struånu pomoñ (obezbeœuje lica mesta. (2) Kod saobrañajnih nezgoda sa znaåajnom materijalnom ãtetom. samo na zahtev suda ili neke strane u sporu. a na osnovu zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. OUP-a (ili oãteñena stranka) podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. U nekim sredinama se na licu mesta fotografiãe (klasiånim fotoaparatima) i razvijaju negativi. izraœuje situacioni plan lica mesta. Sa razvojem digitalne fotografije. kod nezgoda u kojima se uåesnici nisu sporazumeli oko naåina nastanka nezgode (krivice). crta skicu lica mesta i sl. vrãi uviœaj. osiguranja pod razliåitim izgovorima osporavaju sve izveãtaje koje su potpisali uåesnici nezgode i zahtevaju obavezan izlazak policije i saåinjavanje odgovarajuñe dokumentacije. Ovlaãñeno sluæbeno lice izlazi na lice mesta. Ukoliko se radi o nezgo38 Kod nas je ukinuta praksa popunjavanja Evropskog izveãtaja koji je predviœen meœunarodnom konvencijom o saobrañaju.Lipovac. Ovakve saobrañajne nezgode raspravlja sud (sudsko veñe) u kriviånom postupku. ne radi. Zahtev prati delimiåna ili potpuna uviœajna dokumentacija. Ako je obaveãten o nezgodi. Osiguranje je duæno da na osnovu saglasnosti uåesnika i popunjenog Evropskog izveãtaja o nezgodi38 (ili drugog izveãtaja) razmatra nezgodu. u naãoj praksi se åesto zadovoljavamo pisanjem sluæbenih beleãki u ovakvim sluåajevima. Osiguranja ñe. u procesu razmatranja oãteñenja na vozilima. skicira. policiji nameñu veñe obaveze i usporava proces razjaãnjavanja nezgode. da li postoji zakonski osnov za isplatu ãtete i koliki je iznos ãtete. po pravilu. ako ovlaãñeno lice izlazi na lice mesta i vrãi uviœaj. Krsto Bezbednost saobrañaja 7 – sloæiti oko uslova nastanka nezgode i na osnovu toga popuniti i potpisati Evropski izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi koji ñe predati u osiguranje. P. (3) Konaåno. skicu. teãko povreœenih ili je prouzrokovana materijalna ãteta veña od zakonom predviœenog iznosa) predviœena je kriviåna odgovornost uåinioca kriviånog dela. fotodokumentaciju. Zakon je predvideo da OUP vrãi uviœaj.

a nisu retki sluåajevi da se nezgoda. ali i niz vrlo znaåajnih specifiånosti. neshvatljivo je da se u dokumentaciji ne dostavljaju skice lica mesta. Sa druge strane. fotografisanje je nezamenljiv metod fiksiranja zateåenog stanja i trebalo bi ga uvek primenjivati. a posebno tragova i predmeta saobrañajne nezgode. Posebno se ne moæe pravdati nekorektno i nestruåno primenjivanje pojedinih metoda fiksiranja tragova. “zbog cene”. Problemi vrãenja uviœaja saobrañajnih nezgoda u naãim uslovima dama sa nepoznatim uåiniocima. u naãoj praksi veoma su åesti primeri nekorektnog i nekompletnog fiksiranja zateåenog stanja.8. u uviœaju redovno uåestvuje i kriminalistiåki tehniåar koji radi i izveãtaj o kriminalistiåko-tehniåkom pregledu lica mesta. baã zbog ove “uãtede”. Åesti su primeri da se pojedine metode fiksiranja izostavljaju. ãto svakako smanjuje pouzdanost i kvalitet kasnijih analiza. 40 Ovo se ne moæe niåim pravdati (osim æeljom da se sakrije nekvalitet uviœaja). redovno rade negativi. 39 Posebno je neprihvatljivo da se izostavljanje pojedinih elemenata dokumentacije prihvata kao pravilo. zbog cene i nepraktiånosti postupka. onda ñe ostali elementi dokumentacije (posebno zapisnik) biti detaljniji. zbog åega bi ga trebalo redovno primenjivati. ako se fotografisanje izostavlja. moæe se prihvatiti da se. a pozitivi samo po potrebi (na zahtev sudije za prekrãaje). jer se skice uvek crtaju na licu mesta. Na licu mesta se åesto ne primenjuje fotografski metod.8. PROBLEMI VRÃENJA UVIŒAJA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA U NAÃIM USLOVIMA Na osnovu ovakvog pregleda jasno je da uviœaj saobrañajnih nezgoda ima niz karakteristika “klasiånog” uviœaja. 215 7. radniku na uviœaju moraju biti jasne prednosti fotografije i naåini da se nedostatak fotografija delimiåno nadoknadi.40 kao jedini izvorni dokument iz koga bi se pregledno moglo videti ãta je i kako mereno na licu mesta. u taåno odreœenim situacijama. Naime. Treba imati na umu to da. Takoœe su åesti sluåajevi da se ekipa na uviœaju zadovolji fiksiranjem samo malog broja “vaænih” tragova. ne moæe pouzdano i korektno analizirati. Izuzetno. kako bi se nadoknadio ovaj nedostatak.39 Na primer. nisu retki sluåajevi da se na licu mesta primeni metod izuzimanja. Posebno je neprihvatljivo da ovo postane pravilo i da se podrazumeva da fotografije nisu potrebne. a da se ne obezbedi nikakav dokaz da predmet potiåe sa lica mesta (ãto se kasnije vrlo lako obara u sudskom procesu). Naæalost. Ove specifiånosti se ogledaju i u redovnosti primene svih metoda fiksiranja tragova. 7. Najåeãñe se “uãteda” u ceni fotografija sa lica mesta viãestruko plaña u sudskom procesu.7. Naprotiv. Na primer. UVIŒAJ SAOBRAÑAJNIH NEZGODA . tj. kompletiranja uviœajne dokumentacije. svaki element dokumentacije ima i niz nedostataka i zato nije dovoljan za kvalitetno fiksiranje zateåenog stanja. Svaki od elemenata uviœajne dokumentacije ima vaænih prednosti. Samo svi elementi dokumentacije zajedno obezbeœuju kvalitetno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja.

Bezbednost drumskog saobrañaja. Rivers. H. Lesson # GP15: Traffic Accident Management (pisani materijali za nastavu). Vujaniñ M. H. Beograd. Detroit.. International Congress. (312 p). i Lindenmann H. Transport Research Apas. Michigan. S. Harmonization of European Accident Investigation Sistems. Handbuch der Verkehrsunfall-rekonstruktion. Zemun. R. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Zemun. Rivers. 1996. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – elementi saobrañajne trasologije. Medicinska kriminalistika.. Lipovac. 2001 (364 p). 1981. Lipovac.W. P.. Zemun.. Gregory C. samo ako neñe znaåajnije poskupiti sudski proces.. i Aranœeloviñ M. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Primenjena kriminalistiåka tehnika. Dragaå... Polje. 1994. R. Nicholas S. Evenston. III deo.Lipovac.. Maksimoviñ. 1991. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). Illinois. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. R. Bezbednost 3. Kriminalistiåka tehnika. R. (262 p). Photogrammetry and Accident Reconstrunction. Traffic Accident Investigator's Manual for Police. Saobrañajna kriminalistika. Rolly Kinney J. 1996.. Tehnical Traffic Accident Investigators Handbook. p321-336. Savremena administracija. Saobrañajni fakultet. Cena uviœaja je samo jedan (mali) deo cene sudskog procesa. K. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova. Zemun. Zemun. Smith.. Beograd.. 1990. 1986.. Kippenheim. Gorkiñ. Charles C. Ãkuliñ. V. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda. R. Thomas. 1963. Publisher. Zemun. 1995.. M. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh.. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Privredna ãtampa. Society of Automotive Engineers. i Banoviñ B. Traffic Branch Royal Canadian Mounted Policy. Beograd. 2000.. M. Osnovni kurs za policajce. Æarkoviñ M. i Todoriñ U. Prilog definisanju pojma uviœaja. i dr. Baker. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 1994. Beograd. S. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Maksimoviñ. i Rau H. 1997. 2003. Uãtede na uviœaju su prihvatljive. 1998.. Road Transport VII – 33. Traffic Accident Investigators’ Manual. Unfallversuche.. 2000 (208 p).. Brisel. Verlag Information Ambs Gmbh. Burg. Beograd. K. Burg. Mitroviñ.. OEBS. Literatura Aranœeloviñ. Lipovac. 216 7 . Policijska akademija. V. 1994. Beograd. Lipovac K.. P.. Level 3. Thomas. K. Tumbas. 1981. Vodineliñ.. Kriminalistiåka tehnika. M. Kippenheim. 1996.W.. Beograd. Krsto Bezbednost saobrañaja Uviœaj saobrañajnih nezgoda je sastavni deo sudskog procesa i tako bi ga trebalo i tretirati..

5.4.3. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda 8.1. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 8. Pojam tragova saobrañajne nezgode 8. Znaåaj tragova saobrañajne nezgode 8. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 8. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada .8.2.

promena ponaãanja. kao i na okruæenje (promene meœuljudskih odnosa. i to: naåinom nastanka. Ãta je to trag saobrañajne nezgode? Pod tragovima saobrañajnih nezgoda. a na osnovu nastalih promena (na osnovu analize tragova saobrañajne nezgode). Saobrañajna trasologija je deo trasologije koji se bavi prouåavanjem tragova saobrañajnih nezgoda. klizanja itd. 219 8. tragovi zanoãenja. povrede.8. u najopãtijem smislu. ali su vrlo vaæni za analizu uslova nastanka nezgode (npr. Suãtina analize saobrañajne nezgode obiåno se svodi na otkrivanje okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda. Ova zavisnost se koristi u istraæivanju saobrañajnih nezgoda. te moguñnostima analize saobrañajnih nezgoda na osnovu tragova.1. Konaåno. Ove promene se odnose na vozilo (oãteñenja. promena poloæaja i druge promene na vozilu). ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Sve nabrojane i druge promene nastale su kao posledica saobrañajne nezgode i zavise od okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila.). na lica i æivotinje (povrede. posledica nezgode je i promena raspoloæenja uåesnika i sl. POJAM TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Trasologija je nauka koja prouåava tragove. Ovo je vrlo opasna greãka koja dovodi do zanemarivanja grupe vrlo vaænih tragova saobrañajne nezgode na osnovu kojih se ne moæe vrãiti nikakva identifikacija. Naime. objekta. promene æivotnih ciljeva itd. Dakle. u svakoj saobrañajnoj nezgodi. podrazumevaju se sve promene – posledice te saobrañajne nezgode. tragovi koåenja. za potrebe jednog kursa o uviœajima.). Za naãe potrebe je sasvim adekvatna uæa definicija traga saobrañajne nezgode: Pod tragovima saobrañajne nezgode podrazumevamo sve posledice (promene) saobrañajne nezgode koje se mogu registrovati – fiksirati.). promene raspoloæenja itd. nastaju vrlo razliåite promene. promene na odeñi i obuñi. oãteñenja i druge promene na objektima i putu i drugim povrãinama). Ovo je neprihvatljivo ãiroka definicija. na put i putne objekte (promena poloæaja. metodama istraæivanja i obrade ovih tragova. u naãoj praksi je prisutna jedna. vrlo opasna greãka: pod tragovima saobrañajnih nezgoda nekad se podrazumevaju samo identifikacioni tragovi (posledice saobrañajne nezgode na osnovu kojih se mogu identifikovati lica ili vozila koji su uåestvovali u nezgodi).

veãtaåenje pojedinih tragova i sliåno. ako se na osnovu tog traga moæe pouzdanije i viãe zakljuåiti o vaænim elementima saobrañajne nezgode. ubistvu) koje se pokuãava prikriti saobrañajnom nezgodom. a koji su u vezi sa saobrañajnom nezgodom. Zakljuåke o tome kako se nezgoda dogodila donose na osnovu analize tragova – posledica te nezgode. obrada tragova na licu mesta. struåno i pouzdano utvrdi da se radi o saobrañajnoj nezgodi. Tek kada se. Za naãe potrebe ograniåiñemo se samo na prouåavanje tragova u funkciji njihove kvalitetne obrade. a niti su videla kako se nezgoda dogodila.2. poloæaj. U sluåajevima kada nije poznato koje vozilo ili lice je uåestvovalo u nezgodi. a preæiveli putnik tvrdi da je saputnik (pokojnik) vozio u vreme nezgode i sliåno. Analiza saobrañajne nezgode (razmatranje i razjaãnjavanje) svodi se na detaljnu analizu svih tragova i na struåno povezivanje karakteristika tragova sa uslovima pod kojima se dogodila nezgoda. oblik. intenzitet. 8. na osnovu analize tragova.Lipovac. u razliåitim situacijama. Izmeœu ova dva znaåaja ne moæe se povuñi jasna granica. vrãi se eliminacija i/ili identifikacija lica i vozila koja su uåestvovala u nezgodi. Razliåiti tragovi. karakteristike tragova. Da bi se ovakve analize mogle korektno sprovesti. moæemo nastaviti sa vrãenjem uviœaja. ovaj aspekt znaåaja se odnosi na pitanja ÃTA? i KO? Prvi korak na uviœaju odnosi se na utvrœivanje da li se radi o saobrañajnoj nezgodi ili nekom drugom delu (npr. sa uslovima koji su prethodili saobrañajnoj nezgodi. P. 8. veñ se oni meœusobno prepliñu. Na primer. Kriminalistiåki znaåaj tragova Kriminalistiåki znaåaj traga se odnosi na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrdi ãta se dogodilo i ko je u tome uåestvovao. razdvojiti i pojedinaåno objasniti ova dva aspekta znaåaja tragova saobrañajne nezgode. imaju razliåit znaåaj. odnosno od kojeg vozila ili lica potiåe neki trag. tj. Dakle. O kriminalistiåkom znaåaju tragova moramo stalno razmiãljati. åesti su sluåajevi da pogine saputnik (lice iz vozila). Vrsta. Ipak ñemo na ovom mestu. Znaåaj traga je veñi. Krsto Bezbednost saobrañaja Tragovi saobrañajnih nezgoda se mogu prouåavati sa viãe aspekata: proces i uslovi nastanka tragova. uslovno. U tom sluåaju imamo 8 220 . razlikujemo kriminalistiåki (kriminalistiåko–tehniåki) i saobrañajni (saobrañajno–tehniåki) znaåaj tragova.2.1. izgled i druga svojstva tragova u direktnoj su vezi sa saobrañajnom nezgodom. ZNAÅAJ TRAGOVA SAOBRAÑAJNE NEZGODE Nezgodu analiziraju i o njoj odluåuju lica koja nisu bila na licu mesta nezgode. neophodno je u uviœajnoj dokumentaciji struåno i sveobuhvatno fiksirati sve tragove zateåene na licu mesta. jer uvek postoji moguñnost da neãto “oåigledno” i “jasno” naknadno moramo dokazivati. Prema tome ãta se na osnovu traga moæe zakljuåiti o nezgodi. analiza tragova.

221 8. 2 Pri tome su vaæna tri odvojena postupka: postupak na licu mesta koji bi trebalo nedvosmisleno da dokaæe da sporni uzorak (predmet ili trag) potiåu sa lica mesta. onda oni ne potiåu od vozila koja imaju ãiroke pneumatike. autobusa i drugih vozila åiji su toåkovi znatno ãiri od 12 cm. niti od teretnih vozila. vlakana i sliåno. komad razbijene plastike sa pozicionih svetala i sliåno). pravci kretanja. nedvosmisleno utvrdi da li tragovi i predmeti naœeni na licu mesta (sporni uzorak) potiåu od osumnjiåenih vozila/lica (nesporni uzorak). nekad nije poznato od koga vozila potiåe odreœeni trag.2. Na terenu ñe se u operativnoj kontroli zaustavljati i detaljnije proveravati vozila marke “Mercedes”. Meœutim. Ovo se redovno dogaœa (nije poznato poreklo traga) u sluåajevima pomeranja vozila posle nezgode. smerovi kretanja. utvrœujemo da odreœeno vozilo/lice ili klasa vozila. kao i zelena vozila koja nisu oãteñena (nije im otpala boja). Znaåaj tragova saobrañajne nezgode posla sa nepoznatim licem koje je upravljalo vozilom.2. odnosno lica nisu uåestvovali u nezgodi. Ako su na licu mesta naœene ljuspice zelene boje. analiza i obrada osumnjiåenog vozila/lica koji bi trebalo da pouzdano dokaæu da nesporni uzorak potiåe sa osumnjiåenog vozila/lica i sam postupak veãtaåenja kojim se dokazuje da sporni i nesporni uzorak potiåu od iste celine. obuñe. komad ukrasne lajsne. åiji je cilj da se. Za mehanoskopska uklapanja posebno su pogodni: – veñe ljuspe boje sa vozila.2.00 cm. 1 Na primer. Ovo se najåeãñe postiæe kriminalistiåko-tehniåkim veãtaåenjima. – komadi delova otpali sa vozila (komadi razbijenog migavca. – delovi odeñe. Ako su na licu mesta ostali tragovi koåenja ãirine 12.1 Identifikacija je proces u toku kojeg primenom nauånih metoda utvrœujemo da je odreœeno vozilo/lice uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi.8. Eliminacija je proces u toku koga. ako su na licu mesta naœeni otpali delovi okvira fara vozila marke “Mercedes” onda ovi delovi ne potiåu od ostalih tipova (marki) vozila. Ovaj proces je veoma vaæan i nezaobilazan u toku otkrivanja nepoznatog vozila/lica. usporenja vozila. U cilju otkrivanja nepoznatog vozila ili nepoznatog lica vrãe se eliminacija i identifikacija. povrãina i oblika na spornom i nespornom uzorku. mesto sudara. Identifikacija se vrãi na osnovu uklapanja sluåajno nastalih (neponovljivih) linija.). primenom proverenih nauåno-tehniåkih metoda.2 Mehanoskopsko uklapanje je jedna od najjednostavnijih i najpouzdanijih metoda identifikacije kod saobrañajnih nezgoda. elementi prostorno-vremenske analize itd. Saobrañajni znaåaj tragova Saobrañajni znaåaj traga odnosi se na moguñnost da se na osnovu tog traga utvrde bitne okolnosti pod kojima se dogodila saobrañajna nezgoda (brzine uåesnika. Sa druge strane. u daljem radu ñemo eliminisati vozila koja na sebi nemaju zelene boje. kriminalistiåki znaåaj posebno dolazi do izraæaja u sluåajevima kada je lice ili vozilo napustilo lice mesta ili se pomerilo posle nezgode. Eliminacija svih vozila/lica koja sigurno nisu uåestvovala u nezgodi olakãava i usmerava dalje pretraæivanje i dokazivanje. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Pretraga i operativna kontrola ñe se usmeriti ka vozilima åiji pneumatici su pribliæno ãiroki 12 cm. primenom proverenih nauånih metoda. 8.

moæe da povlaåi kriviånu odgovornost. te da se njegovim otkrivanjem zavrãava uloga policije. – oãteñenja vozila.1. a zanemarimo saobrañajni znaåaj. u nekim situacijama. a prekrãaj razmatra sudija za prekrãaje). ali i jedna od najåeãñih greãaka na terenu. Otkriti nepoznatog uåesnika saobrañajne nezgode je tek prvi korak u sudskom procesu. KLASIFIKACIJE TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA Mada postoje brojni kriterijumi za podelu tragova. o kojoj se nekad ne vodi dovoljno raåuna. moramo imati u vidu da smo tek omoguñili voœenje sudskog procesa. Naime. Ovo je veoma znaåajna specifiånost uviœaja saobrañajnih nezgoda. P. ovde ñemo navesti one podele koje su najznaåajnije za kvalitetno vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. pogreãan je stav da se posao policije iskljuåivo odnosi na traganje za nepoznatim poåiniocem. Kad otkrijemo uåinioca. Ovo je jedna od najznaåajnijih specifiånosti uviœaja saobrañajnih nezgoda. neñe se moñi korektno i pouzdano analizirati nezgoda. kriminalistiåki znaåaj tragova odnosi se na pitanje ÃTA? (ãta se dogodilo: nezgoda ili klasiåno ubistvo koje se æeli prikriti nezgodom) KO? (ko je uåestvovao u saobrañajnoj nezgodi?). Ako je doãlo do povreœivanja lica ili ima poginulih. a pravi krivci nekaænjeni. U supotnom. nikad se ne sme zaboravljati ni saobrañajni znaåaj tragova. a saobrañajni znaåaj se odnosi na pitanje KAKO? (kako se dogodila saobrañajna nezgoda?). Åesto i sastav uviœajne ekipe zavisi od toga da li je bilo povreda lica (sudija izlazi samo ako ima povreœenih. 8. Ako nije bilo registrova- 8 222 .3. Naime. Podela tragova prema vrsti Sve tragove saobrañajnih nezgoda prema vrsti moæemo podeliti na: – povrede lica i æivotinja. Ma kako. tj. objekata i predmeta i – ostali tragovi nezgoda. pa ovakvi predmeti ostaju nereãeni. Ma koliko on bio vaæan.3. U zavisnosti od prisustva i vrste povreda lica (lakãe ili teãke) vrãi se klasifikacija saobrañajnih nezgoda.Lipovac. ali za analizu nezgode i dokazivanje njegove odgovornosti presudan je saobrañajni znaåaj tragova. nekad se na terenu (pri uviœaju saobrañajnih nezgoda sa NN uåiniocem) potpuno posvetimo kriminalistiåkom znaåaju (kako bi se otkrio uåinilac nezgode). 8. nemamo valjane elemente za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode. Povrede lica su svakako najznaåajnije posledice nezgoda. ali i odreœuje procedura njihove obrade (uviœaja) i sudskog procesa (kriviåno delo razmatra sudsko veñe. nezgoda ima obeleæje kriviånog dela. Krsto Bezbednost saobrañaja Dakle. samo ako ima teãko povreœenih lica ili ako ima poginulih). bio izraæen kriminalistiåki znaåaj.

U praksi se. – izmene makrotragova (fingiranih situacija). nezgoda se tretira kao prekrãaj. Pored ovog procesnog znaåaja. tragovi obraœuju samo kada su vidljivi. naæalost. Makrotragovi su dovoljne veliåine.3. u sluåaju potrebe.3. a makrotragovima se ne moæe iskljuåiti ni jedna verzija. Ovde se. a veoma su vaæni za analizu nezgode. dok se o mikrotragovima ne vodi dovoljno raåuna. odnosno veliåine stvarne ãtete prouzrokovane saobrañajnom nezgodom.2. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda nih povreda. Podela tragova prema fazi nezgode u kojoj su nastali Prema fazi u kojoj su tragovi nastali. 8. – tragove nastale u fazi nezgode i – tragove nastale posle nezgode. Zato se mesta na kojima oåekujemo mikrotragove. tragovi saobrañajne nezgode se dele na: – tragove nastale pre saobrañajne nezgode. – saobrañajnih nezgoda sa nepoznatim uåiniocima i – kad su iskazi svedoka protivreåni. Najåeãñe se na licu mesta saobrañajne nezgode zadovoljavamo obradom makrotragova.3.3. Oãteñenja vozila. tako da se mogu uoåiti golim okom.8. oãteñenja imaju i ogroman kriminalistiåkotehniåki i saobrañajno-tehniåki znaåaj. prema veliåini. Mikrotragovi imaju poseban znaåaj u sluåaju: – kada se sumnja da se nezgodom pokuãava skriti klasiåno ubistvo. povrede imaju i kriminalistiåko – tehniåki i saobrañajno – tehniåki znaåaj. 223 8. Zato se niz vrlo jednostavnih situacija ne moæe korektno analizirati. pretraæuju posebnim metodama i uz pomoñ posebnih pomagala. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . Podela tragova prema veliåini Tragovi se. Pored povreda i oãteñenja u nezgodama nastaju i vrlo razliåiti tragovi koji se ne mogu podvesti pod ove dve grupe. misli na tragove kretanja vozila. Mikrotragovi su tragovi koji se zbog svoje veliåine ne mogu uoåiti golim okom. Osiguravajuñi zavodi su posebno zainteresovani za kvalitetno dokumentovanje ovih tragova. Oãteñenja mogu biti posebno znaåajna za odreœivanje odgovornosti pojedinih uåesnika nezgode. dele na: – mikrotragove i – makrotragove. otpale materijale i delove. pre svega. objekata i predmeta su sledeña znaåajna posledica nezgode. ostale tragove na saobrañajnim povrãinama i sliåno. o åemu ñe kasnije biti viãe reåi. 8. niti rekonstruisati. Meœutim.

pa je vrlo vaæno definisati redosled obrade tragova. 8. Tipiåni su svi tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip saobrañajne nezgode. kod obaranja peãaka. predmeti i delovi odeñe i obuñe peãaka itd. – tragove na povrãinama van kolovoza. nastaju sledeñi tipiåni tragovi: – tipiåni tragovi na vozilu: oãteñenja prednjeg branika. tragovi koåenja na obodu pneumatika itd. U tom smislu ova podela olakãava traæenje pojedinih tragova na licu mesta. postoje situacije kada je hitnost najvaænije obeleæje uviœaja saobrañajne nezgode. on bi morao taåno znati koje tragove i gde da traæi. Ovo omoguñava brzo uspostavljanje odreœenih saobrañajnih tokova ili njihovu normalizaciju. Naime. Ålanovi uviœajne ekipe. P. a posebno rukovodioci uviœaja. Podela tragova prema situaciji u kojoj su nastali Za naãe potrebe moæda je najznaåajnija podela tragova prema saobrañajnoj situaciji na: – tipiåne i – netipiåne tragove saobrañajne nezgode.4. trag œona obuñe peãaka na mestu sudara.3. Krsto Bezbednost saobrañaja Pored toga ãto su pojedini tragovi karakteristiåni za odreœenu fazu nezgode. materijali i delovi otpali sa vozila posle mesta sudara. u zoni mesta sudara i posle mesta sudara). a pri velikim brzinama i oãteñenja krova vozila i delovi kose i krvi na åeonoj ivici krova. Kad rukovodilac uviœaja shvati o kakvoj se nezgodi radi. Na primer. oãteñenja vetrobranskog stakla. zatim spolja vidljivi tragovi na licima i leãevima. Ova podela je znaåajna za odreœivanje redosleda pretraæivanja na licu mesta saobrañajne nezgode. Podela tragova prema mestu nalaæenja Prema tome gde se tragovi nalaze. oãteñenja prednje åeone maske vozila.3.Lipovac. razlikujemo: – tragove na kolovozu. na objektima i povrãinama izvan kolovoza mogu da se obraœuju i posle delimiånog ili potpunog uspostavljanja saobrañaja)... oãteñenja prednjeg poklopca sa ili bez otpalih ljuspica boje. 8. 8 224 . – tragove na vozilima i objektima i – tragove na licima i leãevima. moraju biti struåni da za svaku nezgodu odrede tipiåne tragove. oni su najåeãñe vezani i za odreœenu lokaciju (ispred mesta sudara.5. bez ugroæavanja kvaliteta uviœaja (prvo se obraœuju tragovi na kolovozu ili delovima kolovoza. a tragovi na vozilima. – tipiåni tragovi na kolovozu: tragovi koåenja iza toåkova vozila. Da bi ovo bilo uspeãno moraju se poznavati mehanizmi razliåitih tipova nezgoda.

tragovi œona na podlozi sipod nogu suvozaåa. povrede glave i åela od ogledala. prelom i krvni podlivi potkolenica i nadkolenica. Trebalo bi napomenuti da se nalaæenje i istraæivanje opisanih tragova radi uporedo.). obuña vozaåa izmeœu papuåica itd. u predelu butne kosti i karlice. povrede skoånih zglobova nogu (uganuña i sl. na mestu vozaåa: oãteñenja volana u vidu deformacija.. povrede glave od udara u ogledalo i u vetrobransko staklo. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE – tipiåni tragovi na odeñi i obuñi peãaka: obrisi na œonu obuñe koja je kontaktirala sa podlogom u trenutku sudara. pocepane pantalone u predelu potkolenice. prelomi lobanje itd. .. povrede lobanje od udara u vetrobransko staklo. oãteñenja i tragovi papilarnih linija na kontrolnoj tabli.) itd. tragovi œona obuñe vozaåa na papuåicama koånice. – tipiåni tragovi na telu peãaka: krvni podlivi ili prelomi kostiju u predelu potkolenice. krvni podlivi i serijski prelomi rebara. na mestu suvozaåa: oãteñenja kasete i delova ispred suvozaåa. kruæni krvni podliv od volana. U situacijama kada sumnjamo ko je upravljao vozilom. tragove krvi i tkiva na polomljenom ogledalu. õemper. oãteñenja i lomljenje unutraãnjeg ogledala. tako da se stalno traæe odgovarajuñi tragovi veñ naœenim tragovima (parovi tragova). prelomi kostiju ruku. tragovi u vidu ãara sa papuåica na œonu obuñe itd. znaåajno je obratiti paænju na tipiåne tragove koji se mogu nañi: – u vozilu. – laæni tipiåni tragovi i – tipiåni tragovi koji nedostaju. oãteñenja isturenih delova vrata suvozaåa (ruåica za otvaranje stakla. tragove œona na podlozi – podmetaåima ispod nogu vozaåa. krvni podlivi i rane u vidu rascepa na glavi. majicu i sl. ruåica vrata. – na suvozaåu: povrede ruku..8. oãteñenja vetrobranskog stakla ispred suvozaåa (åeãñe nastaju nego kod vozaåa). oãteñenja i tragovi papilarnih linija na ruåici menjaåa. prelomi potkolenice i povrede stopala od papuåica. prelomi kostiju ãaka kojima je dræao volan ili ruåicu menjaåa. nasloni za ruke i sl.). oãteñenja. Klasifikacije tragova saobrañajnih nezgoda Moæemo razlikovati tri vrste tipiånih tragova: – pravi tipiåni tragovi.. oãteñenja i tragovi vlakana odeñe na pojasu vozaåa. krvni podlivi u pravcu pruæanja pojasa itd. oãteñenja i tragovi vlakana na pojasu suvozaåa. oãteñenja kasete i delova ispred vozaåa. “gasa” ili spojnice. – u vozilu. krvni podlivi i prelomi rebara. preneti materijali i delovi sa vozila na pantalone u zoni potkolenice.3. dlake i tragovi krvi na vetrobranskom staklu ispred vozaåa.. – na vozaåu: krvni podliv u pravcu pruæanja pojasa. tragovi krvi na mestu suvozaåa itd. preneti materijali sa vetrobranskog stakla na leœa (na kaput. 225 8. butne kosti i karlice.

Posebno je vaæno kvalitetno obraditi i laæne tipiåne tragove. Tipiåni tragovi koji nedostaju su tipiåni tragovi za odreœenu verziju saobrañajne nezgode koje na licu mesta ne nalazimo. Åesto je analiza tipiånih i netipiånih tragova presudna za analizu nezgode. ako je ova verzija taåna. Makoliko se netipiåni tragovi ne uklapali u naãu misaonu rekonstrukciju dogaœaja. 8.6. – povrãinske tragove i – zapreminske tragove. Da bi se ovo izbeglo neophodno je. Laæni tipiåni tragovi su tragovi koji su karakteristiåni za odreœeni tip nezgode. Tragovi mogu biti: – netipiåni po vrsti. a nalaze se na licu mesta. Podela tragova sa aspekta merenja Sa aspekta merenja. Krsto Bezbednost saobrañaja Pravi tipiåni tragovi su oni tragovi koji su tipiåni za datu saobrañajnu nezgodu i potiåu od te nezgode.3. – linijske tragove (pravolinijske. sve tragove nezgode moæemo podeliti na: – taåkaste tragove. Netipiåni su oni tragovi koje ne oåekujemo za dati tip nezgode. krivolinijske i kombinovane). ali nisu nastali u konkretnoj nezgodi. Postojanje ovih tragova åesto dovodi u sumnju izjave svedoka ili potvrœuje druge alternative. kako bi se kasnije (u sudskom postupku) moglo dokazati da oni ne potiåu od konkretne nezgode). Nenalaæenje ovih tragova znaåi: da nismo detaljno pretraæili lice mesta. Ovi tragovi mogu nastati: – pre konkretne nezgode (u nekoj drugoj nezgodi ili saobrañajnoj situaciji) ili – posle konkretne nezgode (fingiranjem tragova i situacije). Ovim tragovima se mora posvetiti znaåajna paænja. trebalo bi ih korektno obraditi na licu mesta. na licu: – nañi sve tragove. da su ovi tragovi uniãteni ili da data verzija nije taåna. – netipiåni po poloæaju i – netipiåni po intenzitetu. kako bi se na licu mesta dokazalo i dokumentovalo da ih nema. a kasnije i u sudskom postupku. Najåeãñe su ovo 8 226 .Lipovac. P. Taåkasti tragovi su svi tragovi saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne za analizu nezgode i ne moraju da se mere na licu mesta. Laæni tipiåni tragovi mogu pogreãno usmeriti rad na uviœaju. – koncentrisane tragove. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove (ukljuåujuñi i laæne tragove). a koji bi morali ostati.

To je najåeãñe kriminalistiåki tehniåar ili saobrañajni policajac. Oni to mogu uåiniti direktno – pokazujuñi tragove ili indirektno – objaãnjavajuñi kako se nezgoda dogodila. traæe na osnovu misaone rekonstrukcije dogaœaja. da bi se kvalitetno i efikasno pronaãli svi vaæni tragovi saobrañajne nezgode. Pretraæivanje celog prostora bez jasnih oåekivanja samo bi nepotrebno oduzelo vreme. Zapreminski tragovi su tragovi koji imaju znaåajnu i treñu dimenziju (dubinu ili visinu). oblik i pravac pruæanja su vaæni (najåeãñe pravac pruæanja ovih tragova pomaæe veãtaku da utvrdi pravac kretanja vozila neposredno pre sudara). a posebno rukovodilac uviœaja. pomaæu tako ãto sugeriãu na postojanje tragova i ukazuju na njihovu vaænost za analizu nezgode. neophodno je shvatiti saobrañajnu situaciju.4.8. 8. Koncentrisani tragovi su svi tragovi koji su koncentrisani na manjim povrãinama i åija je veliåina bitna. na prvi pogled. prvi korak u njihovoj obradi.1. na neke znaåajne tragove mogu ukazati uåesnici i svedoci nezgode. trebalo bi da taåno zna gde i koje tragove oåekuje na licu mesta (tipiåni tragovi saobrañajne nezgode). prvenstveno. Kada se shvati saobrañajna situacija. Linijski tragovi su oni tragovi åija je jedna dimenzija (duæina) izraæena (bitno veña) u odnosu na drugu (ãirinu). akumulator itd. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda mali tragovi. pa ñe se obraœivati kao taåkasti tragovi (npr. tj. Povrãinski tragovi su tragovi saobrañajne nezgode rasuti na veñoj povrãini åiji poloæaj. Kada struåno lice shvati ãta se desilo. lokva teånosti åije dimenzije nisu vaæne. 227 8.). Meœutim.4.4. Ko traæi tragove saobrañajne nezgode? Tragove saobrañajne nezgode pronalazi i obraœuje ålan uviœajne ekipe koji je nesumnjivo osposobljen za ovaj posao. napraviti korektnu misaonu rekonstrukciju saobrañajne nezgode. Na osnovu åega se traæe tragovi? Tragovi se. Pronalaæenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Gde se traæe i koji tragovi saobrañajne nezgode? Pronalaæenje tragova je. ali postoje i veliki tragovi (predmeti) saobrañajne nezgode åije su dimenzije nevaæne. Ovu misaonu rekonstrukciju bi trebalo na licu mesta. Ostali ålanovi ekipe. OBRADA TRAGOVA SAOBRAÑAJNIH NEZGODA 8. a ne bi garantovalo otkrivanje svih vaænih tragova. Pronalaæenje tragova je u direktnoj vezi sa shvatanjem uslova i naåina kako se dogodila saobrañajna nezgoda. trebalo bi pouzdano odgovoriti na pitanje: “koje tragove i gde da traæimo?”. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . torba koja je ispala peãaku. odnosno na osnovu shvatanja saobrañajne situacije. Meœutim. neprekidno usaglaãavati i menjati u zavisnosti od toga da li postoje tipiåni tragovi za tu situaciju ili ih nema.

8.Lipovac. niti su pouzdaniji. Osnovni sadræaji obezbeœenja lica mesta odnose se na spreåavanje novih saobrañajnih 8 228 . oni se opredeljuju i za tragove kojima se dokumentuju najznaåajniji elementi zateåenog stanja. za svaki trag bi trebalo znati koje vaæne informacije pruæa u procesu razmatranja i rasvetljavanja nezgode. isti tragovi ñe biti vrlo znaåajni i biñe sveobuhvatno fiksirani. Krsto Bezbednost saobrañaja Koje tragove bi trebalo traæiti i obraœivati? Na licu mesta bi trebalo nañi i analizirati sve tragove saobrañajne nezgode. Kakav je odnos izmeœu obezbeœenja tragova i obezbeœenja lica mesta? Obezbeœenje tragova je samo jedan element obezbeœenja lica mesta. Ako su na tragu voænje dobro uoåljive ãare. Ovo pomaæe u odreœivanju tipiånih i netipiånih tragova saobrañajne nezgode.4. Naime. rukovodilac uviœaja shvata saobrañajnu situaciju i mehanizam nastanka tragova. promene ili uniãtavanja. Na primer. Obezbeœenje tragova na licu mesta saobrañajne nezgode Ãta se podrazumeva pod pojmom obezbeœenje tragova SN? Obezbeœenje tragova podrazumeva spreåavanje njihovog pomeranja. a izdvajaju i obraœuju neki drugi. Nekad se jedan vaæan element – okolnost pouzdano i precizno dokumentuje jednim ili sa viãe tragova. Meœutim. kako bi se vrãila eliminacija onih koji nisu ostavili takav trag. Kod traga koåenja meri se i njegova duæina kako bi se izraåunavale brzine kretanja vozila.2. P. one se fotografiãu razmerno u cilju eliminacije onih pneumatika åije se ãare razlikuju. Pri tome rukovodilac uviœaja stalno uporedo analizira izjave i naœene tragove na licu mesta. Posebno je vaæno spreåiti one promene koje bi umanjile znaåaj traga ili bi mogle doprineti nekorektnim analizama traga. U takvim sluåajevima rukovodilac uviœaja se moæe opredeliti da ove druge tragove zanemari i ne fiksira. trebalo bi poznavati i pravilno ceniti njihov znaåaj. Neki drugi tragovi koji bi ovu okolnost takoœe dokumentovali. trag se mulaæira itd. ako se na reljefnom tragu voænje nalaze i neki karakteristiåni detalji. Tragove bi trebalo obraditi tako da se zadovolji njihov znaåaj. U drugoj situaciji (ako nema pouzdanijih tragova). pa i saobrañajne nezgode. ne daju niãta novo. Naime. te ga obraditi na naåin da se ove informacije i kvalitetno prenesu. Ako se radi o NN vozilu meri se i ãirina ovih tragova. Trebalo bi posebno ceniti delove izjave koji nisu u skladu sa tragovima i ovo kvalitetno fiksirati. Kada su rukovodilac uviœaja i struånjak za obradu tragova odredili ãta ñe biti znaåajno za sveobuhvatnu i pouzdanu analizu nezgode. Konaåno. Tako se zanemaruje veliki broj tragova koji ne pruæaju nikakve nove informacije o nezgodi. kod traga voænje odreœuje se njegov poloæaj kako bi se utvrdila putanja vozila. na licu mesta se nalazi i po nekoliko stotina raznih tragova. Kako bi trebalo obraœivati odabrane – znaåajne tragove? Za kvalitetnu obradu tragova. u uviœajnoj dokumentaciji se fiksiraju samo oni tragovi koji su znaåajni za analizu saobrañajne nezgode. Znaåaj izjava uåesnika i oåevidaca? Na licu mesta bi redovno trebalo uzeti izjave uåesnika ili svedoka nezgode. Shvatajuñi izjave. Ne postoji drugo pravilo po kome se aproksimiraju jedni tragovi.

“stop-policija” i sl. O ovome ñe biti detaljno obaveãten rukovodilac uviœaja. (ålan 148. . njih bi trebalo markirati pre pomeranja. uåesnici nezgode i sl. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda 3 Uåesnik u saobrañajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio æivot ili je bio povreœen ili je nastala veña materijalna ãteta duæan je: 1) da ostane na mestu saobrañajne nezgode . na obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode. Posle ograniåavanja lica mesta saobrañajne nezgode. rampama i drugim preprekama. Ovo se moæe postiñi posebnim saobrañajnim znakovima (“uviœaj u toku”. 2) da preduzme sve ãto je u njegovoj moñi da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobrañajne nezgode i da se omoguñi normalno odvijanje saobrañaja i da nastoji da se ne menja stanje na mestu nezgode i da se saåuvaju postojeñi tragovi. 229 8. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE nezgoda. o åemu se izjaãnjava rukovodilac procesa. O ovome se takoœe stara rukovodilac uviœaja i o tome izdaje precizna nareœenja.4. kupama.. a posebno da spreåe nove saobrañajne nezgode i da obezbede tragove i predmete nezgode. a posebno pripadnici saobrañajne policije (koji su osposobljeni za obezbeœenje lica mesta. za neke tragove do njihovog merenja i opisa u zapisnik o uviœaju.8. pa i obezbeœenja tragova. pod uslovom da preduzimanje tih mera ne ugroæava bezbednost saobrañaja . Meœutim. Naime. parkiranjem sluæbenog vozila itd. razapinjanjem posebnih traka (sa jasnim porukama o prisustvu policije) koje ograniåavaju zonu u kojoj se oåekuju tragovi. Do kada traje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgoda traje dok se ne zavrãi njihova obrada i analiza. na obezbeœenje lica (uåesnika i svedoka nezgode)..3 Po dolasku patrole policije na lice mesta.) i na regulisanje (obezbeœenje) saobrañaja u zoni mesta nezgode. kao i za obezbeœenje i obradu tragova). Ova njihova obaveza je posebno istaknuta kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. U nekim sluåajevima. U nedostatku adekvatnih sredstava mogu se koristiti i priruåna sredstva u vidu kanapa. uåesnici u nezgodi su duæni da obezbede lice mesta. na obezbeœenje vozila i tereta (od kraœe. Posebno je vaæno naglasiti znaåaj obezbeœenja izuzetih predmeta sa lica mesta koji ñe biti naknadno analizirani. ona preuzima poslove obezbeœenja lica mesta. Zakona o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima). za tragove koji ñe biti izuzeti zbog nekih dodatnih ispitivanja i analiza obezbeœenje se nastavlja do okonåanja ovih analiza. Ovo mogu vrãiti pripadnici prve policijske patrole koja je izaãla na lice mesta.) da se nekontrolisano pribliæe tragovima i predmetima nezgode. od poæara i sl.. kada se vozila i neki predmeti moraju pomerati (zbog oslobaœanja povreœenih ili zbog uspostavljanja saobrañaja). Postupak obezbeœenja tragova od strane radnika policije? Prvo bi trebalo spreåiti nesluæbena lica (lica koja naiœu ili se zateknu na mestu nezgode.. papira (sa natpisom) i drvenih kolaca. Posle dolaska ekipe za vrãenje uviœaja policijska patrola ñe izvestiti o obezbeœenju lica mesta i obezbeœenje i obradu tragova i predmeta saobrañajne nezgode preuzeñe rukovodilac uviœaja. Kada poåinje obezbeœenje tragova? Obezbeœenje tragova i predmeta saobrañajne nezgode poåinje odmah posle saobrañajne nezgode. Za neke tragove ovo znaåi do njihovog fotografisanja. struånjak za obradu tragova dobro ñe markirati sve znaåajne tragove kako bi ih ålanovi uviœajne ekipe lako videli i åuvali.).

). a posebno u sledeñim situacijama: 1) ako preti opasnost da se trag uniãti za vreme vrãenja uviœaja (na primer. oni ñe svoj postupak u manjoj ili veñoj meri prilagoœavati situaciji. Ovo je vrlo vaæan postupak na licu mesta. Kako se vrãi markiranje? Markiranje se vrãi tako ãto kredom. 4) ako se markiranjem olakãava merenje tragova (na primer. merenje traga koåenja je olakãano – ako se kvalitetno odrede i markiraju poåetak i zavrãetak traga.). ciglom.). a mi æelimo da istaknemo lokvu krvi). ako se na fotografiji dobro vide lokva ulja i lokva krvi. kamenom ili na neki drugi naåin iscrtavamo linije pored vaænih tragova i predmeta saobrañajne nezgo- 8 230 . ako ih nismo markirali i sl. U zavisnosti od konkretnih uslova. taåan poloæaj poåetka traga koåenja ne bi se video. pomeraju se predmeti koji su pripadali povreœenim i sl. ako ga ne markiramo. odnose se povreœena lica. P. ljuspica boje i drugih sitnih tragova ne bi se mogao odrediti sa fotografije. Zaãto se vrãi markiranje? (U kojim situacijama se vrãi markiranje?) Markiranje se vrãi da bi se neki deo zateåenog stanja (predmet. sluåajno se mogu ãutnuti delovi otpali sa vozila. poloæaj tragova stakla. da bi obezbedili ãto preciznije odreœivanje pojedinih taåaka na tragu (proces digitalizacije). 5) ako oåekujemo fotogrametrijsko koriãñenje fotografija.Lipovac. staklo i drugi materijali otpali sa vozila i sl. znaåajno je da se ovi propusti na odgovarajuñi naåin registruju. 6) da u grupi dobro vidljivih tragova istakne (skrene paænju na) vaæan trag predmet (na primer.3.4. Krsto Bezbednost saobrañaja Ãta raditi u sluåaju propusta u obezbeœenju? Nisu retki sluåajevi da se naprave i znaåajni propusti u obezbeœenju tragova i predmeta saobrañajne nezgode. vlaæan trag voænje ñe se isuãiti i nestati). a nekad navode i na pogreãne zakljuåke. 8. rasuti zemlja. Struånjaci koji koriste tragove u analizi nezgode ceniñe svaki od naåinjenih propusta.). Markiranje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta je markiranje? Markiranje tragova je postupak iscrtavanja neisprekidanih (punih) ili isprekidanih linija pored tragova i/ili predmeta na licu mesta. Vrlo je opasno naåinjene propuste kriti. 3) ako preti opasnost da ñe se neki trag (predmet) sluåajno pomeriti ili rasuti (na primer. 7) ako preti opasnost da se neki trag ili vaæan detalj na tragu neñe dobro videti na fotografiji (na primer. crepom. Mada bi trebalo smanjiti uåestalost ovih propusta. åesto se pomeraju vozila. jer se tako sud i veãtaci dovode u zabludu. merenje zone rasutih komadiña vetrobranskog stakla je lakãe – ako se kvalitetno markira zona ovog traga i sl. 2) ako postoji potreba da se neki trag (ili predmet) pomeri pre zavrãetka uviœaja (na primer. trag ili detalj na njima) uåinio markantnim (dobro uoåljivim).

Ukoliko markiranje na licu mesta nije bilo praktiåno. 4 Trebalo bi voditi raåuna da se pri analizi fotografija åesto dobro vide samo markirne linije. Zato ñe se veãtaci åeãñe rukovoditi markiranim granicama tragova. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda de. odnosno detalji na ovim tragovima. 231 8. Ove linije mogu biti isprekidane i neisprekidane. oãteñenja predmeta. travnatim i drugim povrãinama (nije moguñe ispisivanje linija). one prate pravac pruæanja linijskih tragova.. 3. odnosno oblik predmeta ili zone koncentrisanog i povrãinskog traga. Ako na pravcu pruæanja markirne linije postoji neki trag.4. . – slovne (alfabetske) oznake (A. . Tako se mogu markirati povrede lica.2.4. pa se one i analiziraju. Ako se markiranje vrãi na licu mesta. A1. odnosno oblik zone traga.4 Markirne linije ne smeju zaklanjati druge tragove (predmete). B C.. pa se na fotografiji ne mogu precizno identifikovati. markiranje se moæe izvrãiti i na fotografijama. U naãoj praksi najåeãñe se koriste brojåane oznake. a. kao i zbog otklanjanja eventualnih greãaka pri markiranju. Dakle.. Kad se vrãi markiranje? Markiranje se najåeãñe vrãi na licu mesta. vozilima i objektima takoœe se markiraju na jedan od ova dva naåina. pa detaljno fotografisati lice mesta nezgode. Ovo se postiæe tako ãto lice koje je bilo na uviœaju i analiziralo tragove. praktiåan postupak na licu mesta bio bi: fotografisati raspored i izgled tragova (2-3 fotografije). a izuzetno i drugi tragovi (predmeti). Ove oznake mogu biti: – brojåane (numeriåke) oznake (1.)... Ukoliko se tragovi nalaze na makadamu. 8.. nego onim koje oni odrede na fotografijama. onda bi trebalo obezbediti makar jednu fotografiju na kojoj se vide tragovi pre markiranja.. Sa druge strane na licu mesta je lakãe i pouzdanije odrediti granice tragova nego na fotografijama. tragova stakla i sliåno. Ovo je posebno izraæeno kod odreœivanja granica tragova koåenja.8. onda se markirna linija prekida. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . . zbog moguñnosti dodatnih analiza tragova. – markirne linije ne prate pravac pruæanja traga. vaæan trag i pored njega ucrtava liniju kontrastne boje (najbolje crnim ili belim tuãem) ili strelicom upuñuje na mali trag ili detalj na tragu. Ovo je posebno vaæno zbog verodostojnosti sadræaja fotografija. – markirne linije zaklanjaju neke vaæne tragove nezgode. b c. Oznaåavanje tragova saobrañajnih nezgoda Ãta se podrazumeva pod oznaåavanjem tragova? Oznaåavanje tragova je postupak pridodavanja odgovarajuñih oznaka – simbola svakom tragu pojedinaåno. onda se markiranje vrãi posebnim trakama i strelicama koje upuñuju na vaæan trag (predmet). zemljanim. .) i – kombinovane slovno-brojåane (alfanumeriåke) oznake (1A. leãevima.. 1d. markirati tragove. koncentrisanih i povrãinskih tragova markirne linije bi trebalo da prate oblik traga (predmeta).4. na fotografiji paæljivo nalazi nemarkiran. Pri markiranju poloæaja predmeta. Tragovi na licima. Najåeãñe greãke pri markiranju su: – vaæni tragovi nisu markirani.).

a zatim oznaåavati i detaljno fotografisati. po pravilu. Ukoliko nemamo odgovarajuñe oznake (nemamo neseser ili su u neseseru oãteñene oznake). oznaåavaju na licu mesta. Obiåno se. – rastereñuju se svi elementi uviœajne dokumentacije. Ako na licu mesta nemamo ni priruåne oznake. – olakãava se kompletiranje uviœajne dokumentacije. To se postiæe tako ãto se pored traga crnim ili belim tuãem ispiãe njegova oznaka. a izuzetno i naknadno – na fotografijama. i to: na jednoj strani crna oznaka na beloj podlozi. plastike i sliånih materijala. Izuzetno. 3) oznaåe se linijski tragovi. Kad i kako se vrãi oznaåavanje tragova? Tragovi se. P. jednostavno se mogu napraviti priruåne oznake od kartona. Na stranicama piramide takoœe su naizmeniåno ispisane oznake: crna na beloj podlozi i bela oznaka na crnoj podlozi. poloæaj svedoka i sl. on se moæe oznaåiti na fotografijama. 4) oznaåe se ostali postojeñi tragovi i detalji (ostali tragovi na kolovozu. Trebalo bi voditi raåuna da oznake budu dovoljno velike. Oznaåavanje tragova se. tragovi na objektima i sliåno). Ovakav naåin oznaåavanja bi trebalo samo izuzetno primenjivati. Ove oznake su obavezni deo nesesera za uviœaj.Lipovac. Na licu mesta tragovi se oznaåavaju tako ãto se pored vaænog traga (predmeta) postavi odgovarajuña oznaka. 2) sledeñe oznake se pridodaju leãevima ili povreœenim. crepom i sl. tako da se bolje vide i ne zaklanjaju tragove. 8 232 . ako se radi o sitnim tragovima koje bi oznake zaklonile. Na obe strane ploåice ispisane su oznake. – istiåu se vaæni detalji na fotografijama. vrãi pre fotografisanja.). 5) oznaåe se nepostojeñi detalji (pravci kretanja vozila i peãaka. kod uviœaja saobrañajnih nezgoda. po pravilu. Ove oznake se mogu pomerati pri fotografisanju. Ploåica (piramida) se okreñe u zavisnosti od pozadine i vidljivosti.). tako da se dobro vide na fotografijama. moæe se prvo napraviti snimak tragova. onda se neke ili sve oznake mogu ispisati kredom (ciglom. poloæaj vozila pre pomeranja. vaæna oãteñenja vozila. oznaåava sledeñim redosledom: 1) prve oznake se pridodaju vozilima. Krsto Bezbednost saobrañaja Zaãto se tragovi oznaåavaju? Oznaåavanje tragova i predmeta je obavezan i veoma znaåajan postupak kojim se postiæu sledeñi vaæni efekti: – olakãava se rad na uviœaju. Mogu biti u vidu ploåice koja se postavlja na postolje ili u vidu piramide (najåeãñe åetvorostraniåne). – olakãava se koriãñenje uviœajne dokumentacije. Ukoliko iz bilo kojih razloga vaæan trag nije oznaåen na licu mesta. Kako pri oznaåavanju biti dosledan? Pri odreœivanju redosleda oznaka trebalo bi poãtovati neku logiku. a na drugoj strani bela oznaka na crnoj podlozi. – povezuju se i usaglaãavaju razliåiti elementi uviœajne dokumentacije.

– oznake se koriste samo u nekim delovima dokumentacije (skica. Ako æelimo da naglasimo grupnu pripadnost viãe tragova. 2l (trag koåenja levih toåkova vozila 2) i sliåno. pri obradi traga trebalo bi ga opisati (u zapisniku o uviœaju). u vezi oznaåavanja. – fotografisanje i videosnimanje. ucrtati. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE .8. 233 8. a u drugim se ne navode (zapisnik). po potrebi. – oznake na licu mesta nisu usaglaãene sa oznakama u dokumentaciji i – nisu usagleãene oznake u razliåitim elementima uviœajne dokumentacije. Oznake u svim elementima dokumentacije trebalo bi da budu usaglaãene. tako da se pojednostavi koriãñenje dokumentacije. plan). izmeriti i kotirati znaåajne veliåine (odrediti poloæaj i dimenzije traga) i. Pri tome bi takoœe trebalo pratiti neku logiku. – ne razlikuju se pojmovi markiranje i oznaåavanje. Kao najåeãñe i najznaåajnije mogu se istañi sledeñe: – uopãte se ne vrãi oznaåavanje na licu mesta. Koje su najåeãñe greãke u vezi oznaåavanja tragova? Na licu mesta se åesto prave greãke. Osnovne metode registrovanja i fiksiranja tragova saobrañajne nezgode su: – izuzimanje (mulaæiranje – izlivanje). 8.5. Dakle. odnosno detalja na njemu). Na primer. – vrãi se delimiåno oznaåavanje (oznaåavaju se samo neki tragovi). Naåini fiksiranja tragova i predmeta saobrañajne nezgode Kao ãto je istaknuto osnovni cilj uviœaja je struåno i sveobuhvatno fiksiranje zateåenog stanja. a najvaæniji element zateåenog stanja su tragovi i predmeti saobrañajne nezgode. izuzeti predmet koji nosi trag ili mulaæirati trag. – grafiåki metod (skiciranje i crtanje u razmeri) i – opisni (verbalni) metod.4. veña ili manja paænja ñe se posvetiti jednom ili drugima metodama fiksiranja traga. snimiti (fotografisati izgled traga. Obrada tragova saobrañajnih nezgoda Tragove i predmete saobrañajne nezgode bi trebalo oznaåavati pojedinaåno. Oznaåavanje na licu mesta trebalo bi koristiti i pri kompletiranju uviœajne dokumentacije.4. praktiåno je za tragove koåenja koristiti oznake: 2pd (trag koåenja prednjeg desnog toåka vozila 2). oni se mogu oznaåiti oznakama koje imaju neãto zajedniåko. 2zd (trag koåenja zadnjeg desnog toåka vozila 2). U zavisnosti od znaåaja traga.

– koji je znaåaj tragova i – kako se tragovi obraœuju (u skladu sa njihovim znaåajem).Lipovac. postoje i neki tragovi koji su specifiåni za uviœaj saobrañajne nezgode. ako nisu forsirano koåeni. – taåno protumaåiti sve tragove i – pravilno i potpuno obraditi sve bitne tragove. a) Tragovi voænje (bez proklizavanja) Ovi tragovi nastaju ako se toåkovi okreñu bez proklizavanja. Prema vrsti kretanja i uslovima u kojima su nastali.1. Pri tome ñemo posebnu paænju posvetiti onim tragovima koji zahtevaju specifiåan postupak obrade.5. NAJZNAÅAJNIJI TRAGOVI SAOBRAÑAJNE NEZGODE: ZNAÅAJ I OBRADA Na licu mesta saobrañajne nezgode nalaze se tragovi kao i kod ostalih dela. d) tragovi klizanja i e) tragovi grebanja. niti ekstremno ubrzavani. 8 234 . – kako izgledaju i kako se raspoznaju tragovi. odnosno koji su najåeãñi ili najznaåajniji za analizu nezgode.5. oãteñenja vozila. pa i njihov naåin obrade bitno su drukåiji kod uviœaja saobrañajnih nezgoda nego kod ostalih uviœaja (tragovi na toåkovima. Zato postoji potreba da se posebna paænja posveti nekim tragovima saobrañajnih nezgoda. Na ovom mestu ñemo izdvojiti neke specifiåne tragove saobrañajnih nezgoda i njihovu obradu detaljno analizirati. tahografski zapis itd). koji se ne nalaze kod ostalih uviœaja (tragovi koåenja. tragovi kretanja mogu biti: a) tragovi voænje. promene na tragu nastale pri sudaru. najåeãñi i najznaåajniji tragovi koji se mogu nañi na kolovozu i drugim povrãinama. Tragovi kretanja vozila Tragovi kretanja vozila su. Da bi se ovo moglo struåno uraditi. Tragovi voænje (bez proklizavanja) mogu biti utisnuti ili otisnuti. neophodno je znati: – kako i kada nastaju ovi tragovi.). Na licu mesta bi trebalo: – efikasno i brzo nañi sve tragove. svakako. c) tragovi zanoãenja. Krsto Bezbednost saobrañaja 8. tj. 8. Pored toga znaåaj nekih tragova. b) tragovi koåenja. tj. P. Meœutim. krajnji poloæaj predmeta i tragova itd.

– odreœivanja tipa pneumatika i – odreœivanja obima pneumatika. – opisati trag u zapisniku o uviœaju i – po potrebi. – skicirati trag. – poloæaj traga voænje odreœuje putanju vozila i – poloæaj i izgled traga voænje odreœuju smer kretanja vozila itd. po prljavãtinama uz ivice kolovoza i sliåno. Obrada tragova voænje sastoji se u sledeñem: – pronañi trag voæçe i utvrditi od kog vozila (toåka) potiåe. Na Slici 8. Nekad tragovi voænje mogu omoguñiti i identifikaciju vozila koje je uåestvovalo u nezgodi. na nekim tragovima voænje ãare nisu uopãte uoåljive. prikazane su faze procesa forsiranog koåeça. . niti je ekstremno ubrzavano). – odreœivanja razmaka izmeœu toåkova. po rastopljenom asfaltu. Na njima mogu biti bolje ili slabije izraæene ãare pneumatika. a na Slici 8. dijagrami brzine i usporeça pri forsiranom koåeçu. dolaze do izraæaja pri traganju za vozilom koje je uåestvovalo u nezgodi. mulaæirati trag. – odreœivanja meœuosovinskog razmaka. na osnovu: – odreœivanja individualnih karakteristika na pneumatiku i – uporedne analize prljavãtina (materijala) na tragu voænje i na pneumatiku. – fotografisati trag. – markirati trag. i to.. i to na osnovu: – odreœivanja ãirine pneumatika. proces koåeça traje po nekoliko sekundi. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada b) Tragovi koåeça Da bismo lakãe razumeli nastajaçe i znaåaj tragova koåeça.) predstavlja trag voænje. ako je slabo vidÿiv ili moæe biti uniãten. Otisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju mokrog ili prljavog pneumatika po suvom i åistom kolovozu.5. Pri tome se ãara pneumatika utiskuje u mekãu podlogu ili se samo remeti forma podloge (bez uoåljivih ãara) kao u travi i sl. po snegu. 235 8. Ova promena na povrãini podloge (utisak. Saobrañajni znaåaj tragova voænje sastoji se u sledeñem: – samo postojanje traga voænje ukazuje na naåin kretanja vozila (vozilo nije forsirano koåeno. – odreœivanja tipa ãara na pneumatiku. Ma koliko vozaåi ovaj proces doæivÿavaju kao trenutan.2. Pri tome se delovi materijala sa pneumatika prenose na podlogu (i obratno) i oni fiziåki predstavljaju trag voænje. Tragovi voænje omoguñuju eliminaciju vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. – oznaåiti trag voæçe.8. povaljana trava i sl. Kriminalistiåki znaåaj tragova voænje. Meœutim. – izmeriti trag. pre svega. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Utisnuti tragovi voænje nastaju pri kretanju po mekim povrãinama (mekãim od pneumatika): po zemlji. upoznañemo se sa nekim elementima procesa koåeça.1.

K. Zemun. U trenutku T1 noga vozaåa dodiruje koånicu. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. str.. 8 236 . Faze forsiranog koåeça vozila (a) i dijagram usporeça vozila pri ovom koåeçu.1. Do trenutka T3 obloge sve viãe 5 Lipovac.5 U trenutku To stvorena je opasna situacija zbog koje ñe vozaå forsirano koåiti. P.Lipovac. a u trenutku T2 zapoåiçe koåeçe toåka (koåione obloge dodiruju doboã). Krsto Bezbednost saobrañaja À RASTOJANJA VREMENSKI MOMENT Prepreka postaje vidljiva PROCES (VREME) OPAŽANJE V0 PSIHIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA PUT OPAŽANJA I ODLUÈIVANJA Ukupni zaustavni put vozila (S?) Vozaè vidi objekat Vozaè prepoznaje objekat Vozaè odluèuje da koèi SHVATANJE RASUÐIVANJE t1 PUT FIZIÈKOG REAGOVANJA VOZAÈA FIZIÈKO REAGOVANJE VOZAÈA Vozaè diže nogu sa akceleratora ODZIV MIŠIÆA PREMEŠTANJE NOGE Vozaè stavlja nogu na pedalu koènice PUT ODZIVA MEHANIZMA ZA KOÈENJE PUT KOÈENJA (vidljiv trag) REAGOVANJE SISTEMA ZA KOÈENJE ODZIV SISTEMA ZAKOÈENJE t2 Obloge naležu na doboš ili diskove t3 Postizanje punog koèenja EFEKTIVNO KOÈENJE PUNO KOÈENJE Vozilo se zaustavilo tk  b0 b(t) [m/s ] 2 Trenutak proklizavanja T2 T3 0 T0 t1 T1 tk t2 t3 Realna funkcija usporenja Òzaust Ò[s] Slika 8. 2000. Beograd. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. 72.

25 sekundi. koåi i sliåno).5 sekundi. Ovo vreme zavisi od: – vrste koåionog sistema. Ovo vreme zavisi od vrste i podeãenosti koåionog sistema i kod ispravnih koåionih ureœaja varira od 0.5. U trenutku T3 prekida se okretaçe toåka (toåak blokira). – vreme porasta usporeça (t3) i – vreme intenzivnog koåeça (tk). alkoholisani vozaåi. Vreme reagovaça vozaåa (t1) je vremenski period od trenutka stvaraça opasne situacije (To) do trenutka dodirivaça koånice (T1). Ovo vreme zavisi od: – realizovanog usporeça (b0) i – brzine vozila (v0). Od trenutka proklizavaça.2 sekunde. prenosi komandu do nogu i ruku. – isti vozaåi bræe reaguju. obraœuje informaciju o opasnoj situaciji. odnosno do koåionih diskova ili doboãa. na kontaktu toåka sa podlogom dolazi do potpunog proklizavaça. Kod hidrauliånih koånica ovo vreme varira od 0. U toku ovog vremena vozaå opaæa opasnu situaciju. ukupno vreme koåeça moæemo razloæiti na: – vreme reagovaça vozaåa (t1).. – staça kolovoznog zastora itd. Vreme intenzivnog koåeça (tk) je period od ostvarivaça najveñeg usporeça – potpunog blokiraça toåka (T3) do zaustavÿaça vozila (Tz). skreñe. Meœutim. ako je situacija opasnija i prostija. Vreme reagovaça vozaåa varira (u zavisnosti od nabrojanih åinilaca) od 0. U toku ovog perioda sila koåeça se prenosi sa papuåice koånice do glavnog koåionog cilindra na toåku. 237 8. ako se vozilo kreñe na uzbrdici. Vreme porasta usporeça (t3) je vreme od poåetka usporavaça vozila (T2) do trenutka kad usporeçe dostigne najveñu vrednost (T3). vozaåi pod uticajem droga i lekova. Dakle. tj. – optereñenosti vozila..15 do 0. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE pritiskaju doboã i toåak se sve sporije okreñe. Vreme odziva koåionog sistema (t2) je period od dodirivaça papuåice koånice (T1) do trenutka kad se koåeçem poåiçe usporavati6 okretaçe toåka (T2). odluåuje da preduzme odreœene mere (svira. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 6 Od trenutka podizaça noge sa papuåice “gasa” vozilo se usporava zbog sila otpora kretaçu. Ovo usporavaçe je posebno znaåajno.15 do 0.3 do 0. U toku ovih vremena vozilo prelazi odgovarajuñe puteve kao na slici. diæe nogu sa “gasa” i premeãta je na koånicu. da bi se stabilizovalo oko neke sredçe vrednosti realizovanog usporeça. Kod mehaniåkih koånica vreme porasta usporeça je zanemarÿivo. a kod pneumatskih koånica od 0. a pod dejstvom sila koåeça.5 do 1. – vreme odziva koåionog sistema (t2). slabije obuåeni vozaåi (vozaåi u prvim godinama vozaåkog staæa).8. ovde se misli na usporavaçe okretaça toåka usled pritiska koåionih obloga na doboã toåka.7 sekundi. umorni vozaåi. bo (m/h2). . usporeçe kratko opada (jer je treçe kretaça maçe od treça mirovaça). ablenduje. Vreme reagovaça vozaåa zavisi od vozaåa i od vrste opasne situacije: – sporije reaguju stariji vozaåi.

zagreva se i topi. optereñeçe vozila. Trag koåeça zadçih toåkova putniåkog vozila (ili prenapumpanih pneumatika) ima izraæenu sredinu traga. Na obodu pneumatika lako se uoåavaju mestimiåna zacrçeça i uzduæni obrisi. a da skidaçe materijala (prÿavãtina) bude prañeno tragovima grebaça.7 Tragovi koåeça nastaju pri forsiranom koåeçu vozila. U prvoj fazi. klizav kolovoz.Lipovac. ako je veña brzina vozila. tj. ostaju tragovi na pneumatiku i na podlozi. ako se mogu uoåiti. Krsto Bezbednost saobrañaja Vreme intenzivnog koåeça je duæe. mogu potpuno izostati zacrçeça kolovoza. Trag koåeça blokiranim toåkom je crçi i na çemu se mogu uoåiti samo uzduæne ãare. kad sila koåeça premaãi graniånu silu priaçaça pneumatika i podloge. onda ovi tragovi mogu biti prañeni tankim i kratkim tragovima grebaça. Ukoliko se vozilo zaustavilo na kraju tragova koåeça i nije pomerano. Ako je kolovoz prekriven zemÿom ili peskom. Ukoliko se u ãarama pneumatika ili na kolovozu nalaze kamenåiñi. 8 Tragovi na gazeñem sloju pneumatika se lako uniãtavaju. Tragovi potiåu od onih toåkova ispod kojih se zavrãavaju i u åijem pravcu se pruæaju. mogu bitno izmeniti tragove koåeça. Naime. ako je realizovano usporeçe maçe (neispravni koåioni ureœaji. dok toåak ne blokira (do trenutka T3). a na obodu pneumatika izraæeno zacrçeçe i uzduæni tragoviobrisi. Na doçoj povrãini gazeñeg sloja pneumatika (koja je dodirivala podlogu u vazi kad je toåak bio blokiran) lako se nalazi izraæeno zacrçeçe i mesta na kojima je guma oãteñena ili åak otpala. loãi pneumatici i sliåno). ako se vozilo nastavi kretati. 7 Vreme koåeça: V1 t k = ----b0 gde su: tk – vreme intenzivnog koåeça (s) v1 – brzina vozila na poåetku intenzivnog koåeça. u trenutku T3 (m/h) i b0 – realizovano usporeçe vozila (m/h2). odnosno crçi tragovi na kolovozu. najsigurniji kriterijum za utvrœivaçe porekla tragova jeste poloæaj traga u odnosu na toåkove. po pravilu. a posebno odstupaça pritiska u pneumatiku od predviœenog. odnosno do blokiraça pneumatika. proklizavaçe je maçe. kada toåak prestane da se okreñe (blokira). a ivice slabije izraæene ili åak nevidÿive. pa ostaju jasnija zacrçeça na taåki dodira pneumatika i kolovoza. Pri forsiranom koåeçu. nastali u toku koåeça okreñuñim toåkom. jer ove tragove prekriju prÿavãtine sa podloge. 8 238 . odnosno. Na kolovozu ostaju tragovi sagorele gume. To su tragovi koåeça okreñuñim toåkom (nastaju u fazi porasta usporeça). a popreåne ãare na ovom tragu su izduæene. Trag koåeça okreñuñim toåkom je maçe zacrçen trag na podlozi. U drugoj fazi. a sredina traga je slabije zacrçena ili åak neuoåÿiva. dolazi do proklizavaça pneumatika. ima izraæene spoÿaãçe ivice. To su traogvi koåeça blokiranim toåkom.8 Trag koåeça predçeg toåka putniåkog vozila (ili nenapumpanog pneumatika). P. proklizavaçe je potpuno. Na kontaktu pneumatika sa kolovozom guma tare o podlogu. Meœutim. tako da ovaj kriterijum nije pouzdan i ne bi samo po çemu trebalo odreœivati poreklo tragova koåeça. a tragovi na podlozi i na pneumatiku slabije uoåÿivi. Trag koåeça na savremenom kolovozu pribliæno odgovara ãirini pneumatika.

i to: – ako se tragovi koåeça zavrãavaju oãtro i u istoj visini (ravno). a zavrãeci tragova su u istoj visini. ako nismo naãli tragove koåeça to ne znaåi da vozilo nije bilo koåeno. åeste su situacije kad vozilo ostavi slabo uoåÿive tragove koåeça. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Saobrañajni znaåaj tragova koåeça je ogroman i sastoji se u sledeñem: – ako smo na licu mesta naãli tragove koåeça i utvrdili da potiåu od datog vozila to znaåi da je to vozilo bilo forsirano koåeno.5. pa ih na licu mesta ne moæemo da naœemo. Ovaj kriterijum je korektan i ukoliko vozilo nije stalo na kraju tragova koåeça.8. u procesu koåeça. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 9 Vozila se veoma åesto zaustavÿaju neforsiranim koåeçem. onda je vozilo samo prikoåeno. Meœutim. – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça i drugih tragova i predmeta.9 – na osnovu poloæaja traga koåeça lako se odreœuje poloæaj vozila u svim trenucima posle zapoåiçaça koåeça (putaça vozila). . ali postoje tragovi koåeça levih i desnih toåkova (iste osovine). Naime. – Konaåno smer kretaça se moæe odrediti i na osnovu samo jednog traga koåeça. Konaåno. vreme otkoåivaça je krañe od vremena zakoåivaça. moæe se na licu mesta odrediti smer kretaça vozila. onda se tragovi koåeça nalaze iza vozila koje je koåilo. onda se vozilo koåeçem zaustavilo i – ako se trag koåeça zavrãava postepeno i smaknuti. pa åak ni da vozilo nije forsirano koåeno. i to: – Ako vozilo nije pomerano posle nezgode (zatekli smo vozilo i tragove koåeça). moæe se odrediti da li se vozilo zaustavilo ili samo prikoåilo (pa nastavilo kretaçe). 10 Kinetiåka energija se. – Na osnovu izgleda poåetka traga koåeça. a s – ukupna duæina najduæeg traga koåeça. veãtak moæe zakÿuåiti kako je vozaå reagovao koåeçem (naglo – refleksno ili leæerno – polako). Poåeci tragova koåeça levog i desnog toåka iste osovine nisu u istoj visini (veñ su smaknuti). gde su: b – realizovano usporeçe koje odreœuje veãtak. Ovaj kriterijum ne mora biti vaÿan. pa se jednostavno pokazuje da je brzina izgubÿena pri koåeçu pribliæno jednaka: v = 2bs. pretvara u rad sila koåeça. Na poåetku traga koåeça zacrçeçe je postepeno.10 – na osnovu pruæaça traga koåeça moæe se odrediti pravac kretaça vozila i neposredno pre koåeça. ako vozilo nije stalo. pa ne ostavÿaju nikakve tragove. Vozila sa ABS i pri forsiranom koåeçu ne ostavÿaju lako uoåÿive tragove. pa nastavilo voæçu. Zato je duæina slabije zacrçenog traga u fazi otkoåivaça kraña od duæine traga iz faze zakoåivaça. – Na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja zavrãetaka tragova koåeça. a na zavrãetku trag se oãtro prekida. – na osnovu duæine tragova koåeça saobrañajno-tehniåki veãtak moæe izraåunati brzinu vozila neposredno pre zapoåiçaça koåeça i u svim pozicijama posle toga. – Ako je vozilo pomereno. onda se smer kretaça moæe odrediti i na osnovu meœusobnog poloæaja tragova koåeça. 239 8.

pa upuñuje na vanredni tehniåki pregled. eventualno. S ciÿem eliminacije na osnovu tragova koåeça moæe se dovoÿno precizno odrediti: – broj pneumatika na osovini. na licu mesta trebalo bi: – pronañi sve tragove koåeça na obodu pneumatika i na kolovozu. poloæaj i veliåine tragove koåeça. – odrediti poreklo svakog traga koåeça. – oznaåiti svaki trag pojedinaåno.Lipovac. – markirati tragove koåeça (po potrebi). Na osnovu detaÿne analize tragova koåeça moæe se izvrãiti eliminacija tipova vozila koja nisu uåestvovala u nezgodi. to moæe biti izazvano slabijim koåeçem jednog toåka. Tragovi koåeça imaju i veliki kriminalistiåki znaåaj. gde ñe se. – odrediti i markirati poåetak svakog traga pojedinaåno. – ãirina pneumatika.). i to na osnovu: – individualnih karakteristika pneumatika (vrste i rasporeda oãteñeça ãara pneumatika. – detaÿno pregledati svaki trag koåeça i eventualno. utvrditi i dokumentovati neispravnost. 8 240 . – odrediti i markirati zavrãetak svakog traga pojedinaåno. – meœuosovinski razmak i – vrsta i raspored uzduænih ãara pneumatika. a posebno one koji nastaju pri sudaru. posumçañemo12 da ovaj toåak nije bio koåen. na licu mesta se samo sumça. duæinu i. to moæe znaåiti da taj toåak nije blokirao. – legendom objasniti oznake. po potrebi. 13 Nekad je lakãe nañi tragove koåeça na obodu pneumatika nego na kolovozu. – komada gume koji su otpali u toku koåeça i – analize drugih materijala koji su otpali sa pneumatika u toku koåeça. Da bi se zadovoÿio veliki znaåaj tragova koåeça. Ako nekog traga koåeça nema.11 – ako nema traga koåeça od nekog toåka. detaÿna analiza tragova koåeça moæe pomoñi identifikaciji vozila. 11 Ako se trag pruæa luåno. 12 Dakle. posumçañemo da toåkovi ne koåe jednovremeno i – ako tragovi koåeça skreñu i prelaze u tragove koåeça sa zanoãeçem.13 – ako neki trag koåeça poåiçe znatno pre drugoga. – izmeriti tragove koåeça (odrediti poloæaj. Izuzetno. ukleãtenog kamena u odgovarajuñe ãare pneumatika i sl. – razmak izmeœu toåkova na istoj osovini. tj. – fotografije bi trebalo da prikaæu. nañi karakteristiåne. Pri tome bi trebalo proveriti ima li tragova na obodu pneumatika. P. da je slabije koåio i sliåno. – skicirati tragove koåeça. na licu mesta ñemo posumçati. a na vanrednom tehniåkom pregledu dokazati i dokumentovati neispravnost. posumçañemo da je razlika sila koåeça na istoj osovini nedopuãteno velika itd. Meœutim. ãirinu traga). – u zapisniku o uviœaju opisati izgled. detaÿe (promene) na tragu. Krsto Bezbednost saobrañaja – na osnovu izgleda i meœusobnog poloæaja tragova koåeça moæe se osnovano posumçati u ispravnost sistema za koåeçe.

Ucrtavaçe tragova koåeça i mereçe çihove duænine. str. Zemun.13 7.5.00 3. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 4.65 4.55 A) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA ZADNJIH TOÈKOVA B) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA 6.60 G) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN TERETNOG VOZILA ILI AUTOBUSA Slika 8.05 7.35 5.58 ..29 0.25 8.45 5.95 0.13 1.45 7. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE 0. 92.60 3.8. 2000.55 5.50 C) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE MOGU RAZDVOJITI D) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA PREDNJIH TOÈKOVA I ZADNJIH TOÈKOVA KOJI SE NE MOGU RAZDVOJITI 6.90 3.35 1.35 E) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA AUTOBUSA F) MERENJE I CRTANJE TRAGOVA KOÈENJA NN PUTNIÈKOG VOZILA 5. Beograd.2. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije.49 6.30 5.15 6. 241 8.90 1.14 14 Lipovac. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.31 0. K.

Zato bi tragove kretaça trebalo posebno detaÿno 8 242 . Tragovi koåeça vozila sa ABS se lakãe uoåavaju na obodu pneumatika nego na podlozi. anti blokirajuñi sistemi (ABS). Opisane karakteristiåne detaÿe bi trebalo obraœivati sliåno drugim vaænim tragovima saobrañajne nezgode. Zato vozila sa ABS ostavÿaju tragove koåeça koji nisu lako uoåÿivi. – kratko zadebÿaçe ili zacrçeçe traga. pa se smaçuje i treçe pneumatika i kolovoza. tip i godinu proizvodçe vozila. zbog åega moæe doñi do zanoãeça vozila. tj. tzv. – prelazak traga koåeça u trag zanoãeça i – kombinacija prethodno navedenih detaÿa. åak. proklizavaçe pneumatika se svodi na minimum. Da bi se ove nebezbedne situacije (nemoguñnost upravÿaça pri koåeçu i zanoãeçe vozila pri koåeçu) spreåile danas se sve åeãñe ugraœuju. Kada su upravÿaåki toåkovi blokirani oteæano je ili. on ñe bræe proklizati i realizovañe se razliåite sile koåeça. Ako toåkovi blokiraju u krivini vozilo ñe nastaviti da se kreñe tangencijalno. bez obzira ãto vozaaå snaæno pritiska papuåicu koånice. Ukoliko kolovozni zastor nije ravnomernog kvaliteta. onda ñe se tragovi boÿe uoåavati na onoj strani koja obezbeœuje loãije priaçaçe (na primer. P. i to: – kratki prekid (slabÿeçe) traga. Vozila sa ABS ostaju stabilna i upravÿiva i pri koåeçu na klizavom kolovozu (sneg. onemoguñeno upravÿaçe vozilom. Podatak o tome da li vozilo ima ABS mora se evidentirati u uviœajnoj dokumentaciji ili bar evidentirati taånu marku.Lipovac. S obzirom da ABS spreåava blokiraçe toåkova. siñi ñe sa puta. uz desnu ivicu kolovoza ima prÿavãtina i sliåno). Danas se radi na optimiziraçu opreme i metodologije za lakãe uoåavaçe tragova koåeça vozila sa ABS. spreåava se potpuno proklizavaçe. veñ su zacrçeça ravnomerno rasporeœena po obodu pneumatika (posledica koåeça okreñuñim toåkom). c) Karakteristiåni detaÿi na tragovima koåeça Kad pronaœemo tragove koåeça. led. – nagle promene pravca pruæaça traga. Najznaåajniji su oni karakteristiåni detaÿi koji su nastali u trenutku sudara ili neposredno posle sudara. Tragovi koåeça sa ABS su svetliji i isprekidani. grubo moæemo reñi da je zadatak ABS da dozira sile koåeça tako da se odræavaju na granici proklizavaça. voda. a åesto se ne mogu ni uoåiti golim okom. Tako se ostvaruje najefikasnije bezbedno koåeçe u datim uslovima. Ako jedan toåak naiœe na klizav kolovoz. a vozilo ostaje stabilno i upravÿivo. Posebno ñe se lako uoåiti na obodu onog pneumatika koji je ranije proklizao. prÿavãtine i sliåno) kao i pri koåeçu u krivini. Mada postoje razliåite varijante ABS. O ovom se mora voditi raåuna prilikom traæeça tragova koåeça. Na obodu pneumatika ne moæe se uoåiti jedna taåka zacrçeça (jer nema potpunog proklizavaça). Krsto Bezbednost saobrañaja Pri koåeçu klasiånim koånicama dolazi do blokiraça toåkova. Åim doœe do proklizavaça na jednom toåku ABS smaçuje sve sile koåeça tako da se toåak odblokira (nastavi se okretaçe toåka). trebalo bi ih detaÿno analizirati kako bi na çima naãli neke promene – karakteristiåne detaÿe.

– u pravcu pri nejednakom koåeçu na levim i desnim toåkovima (razlika sila koåeça stvara momenat koji izaziva zanoãeçe) i – pri dejstvu drugih boånih sila prilikom sudara. ãto åesto onemoguñuje precizno utvrœivaçe mesta i mehanizma sudara. na osnovu ostalih tragova saobrañajne nezgode (otpali delovi i metarijali sa vozila ili prepreke) moæe se grubo odrediti oåekivana ãira zona mesta sudara. Tragovi zanoãeça ostaju na pneumatiku i na podlozi. pristupamo çihovoj obradi. Vaæno je naglasiti da struåno i sveobuhvatno tumaåeçe i koriãñeçe ovih tragova mogu da vrãe samo saobrañajno-tehniåki veãtaci. a posebno na tragovima voæçe. U nekim situacijama tragovi zanoãeça prethode prevrtaçu vozila. Do zanoãeça vozila dolazi: – pri skretaçu (na primer. slabÿeçe. Pri tome se vozilo kreñe boåno i unapred (translatorno i rotaciono kretaçe) ili samo boåno (rotaciono kretaçe oko jedne fiksirane taåke). Neki detaÿi se mogu nañi posmatraçem iz neposredne blizine (prekid. Kada smo pronaãli traæene detaÿe na tragovima. 243 8. U naãoj praksi se ne posveñuje dovoÿno paæçe obradi karakteristiånih detaÿa.5. ako se vozilo kreñe velikom brzinom (centrifugalna sila dovodi do zanoãeça).8. u krivini ili raskrsnici). niti ovlaãñeni da odreœuju mesto sudara. Karakteristiåni detaÿi koji ukazuju na mesto sudara mogu da nastanu i na drugim tragovima kretaça. Sliåni popreåni obrisi mogu se nañi i na tragovima zanoãeça na podlozi. zacrçeçe i zadebÿaçe traga). Naime. kad se vozilo kreñe unapred (samo translatorno). Zato je osnovni zadatak ekipe na licu mesta da struåno i sveobuhvatno obradi ove tragove. Raspoznavaçe tragova zanoãeça je sasvim jednostavno: – tragovi zanoãeça su vezani za zanoãeçe vozila (zato ñe se ovi tragovi potraæiti u svim situacijama kad je doãlo do zanoãeça vozila). koji mogu zahvatiti ceo obim pneumatika (åisto zanoãeçe) ili samo deo obima (zanoãeçe sa koåeçem). U ovako odreœenoj zoni sudara trebalo bi tragati za karakteristiånim detaÿima. åime se ugroæavaju i ostali delovi saobrañajno-tehniåke analize. Kriminalistiåki tehniåari i drugi ålanovi uviœajne ekipe nisu struåno osposobÿeni. d) Tragovi zanoãeça Tragovi zanoãeça nastaju kad boåne sile koje deluju na vozilo premaãe maksimalnu boånu silu priaçaça. a druge ñemo lakãe otkriti paæÿivim posmatraçem duæ traga sa veñeg rastojaça (nagla skretaça traga) ili kombinacijom ovih postupaka. za razliku od koåeça. koji su po prirodi isti kao i tragovi koåeça. Na podlozi (kolovozu) ostaju izraæena zacrçeça – tragovi zanoãeça. U ovim situacijama boåno treçe je veliko i pri zanoãeçu dolazi do topÿeça gume. Na pneumatiku su uoåÿive popreåne ãare – obrisi. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada analizirati u pretpostavÿenoj zoni mesta sudara. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . kako bi ih sobrañajno-tehniåki veãtak mogao struåno analizirati i uklopiti u svoj nalaz. jakog boånog vetra i sliåno.

– ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog oãtre krivine. P. a pre svega oãteñeça vozila.15 – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u pravcu pouzdano se moæe posumçati u ispravnost koåionih ureœaja. izmeriti merodavni segment krivine ili putaçe vozila. ovaj detaÿ fotografisati. vozilo uputiti na vanredni tehniåki pregled. 2) otkriti i dokumentovati uzrok zanoãeça: – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog blata na kolovozu. onda poåetak tragova zanoãeça precizno odreœuje mesto sudara. Obrada tragova zanoãeça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova i sastoji se u sledeñem: 1) pronañi tragove zanoãeça i utvrditi çihovo poreklo. detaÿno obraditi tragove sudara. Ako posumça da je do zanoãeça doãlo zbog realizacije razliåitih sila koåeça na toåkovima. Tragovi zanoãeça mogu biti i znatno ispred mesta prevrtaça vozila ili sudara sa drugim vozilima. – tragovi zanoãeça od razliåitih toåkova nikad se ne preklapaju. dubinometrom i ãormetrom izmeriti odgovarajuñe karakteristike). Posebno je vaæno detaÿno pretraæiti potencijalnu zonu sudara. boåni nagib kolovoza. Na licu mesta bi trebalo nañi i dokumentovati uzrok zanoãeça vozila – neispravne koånice. opisati. Znaåaj tragova zanoãeça je.Lipovac. brzina vozila (vo) bila je veña od odreœene graniåne brzine(vgr). – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. doãlo je do zanoãeça. – ako je do zanoãeça doãlo zbog sudara. – ãirina tragova zanoãeça se meça duæ tragova. 15 Naime. odreœuje se poloæaj vozila u razliåitim fazama zanoãeça (putaça vozila). u zapisniku opisati i na crteæu ucrtati. putaçu pre prevrtaça i put koåeça. Krsto Bezbednost saobrañaja – tragovi zanoãeça su uvek krivolinijski. 3) oznaåiti i markirati svaki trag zanoãeça (sliåno tragovima koåeça). – ãare pneumatika na tragu su deformisane i pruæaju se ukoso ili popreåno. ako se posumça da je zanoãeçe izazvano loãim staçem pneumatika posebno detaÿno fiksirati staçe pneumatika (fotografisati. 4) legendom pojasniti oznake – napisati vrstu i poreklo svakog traga pojedinaåno. 8 244 . kvalitet kolovoza i kvalitet pneumatika). u nekim situacijama. – ako se posumça da je do zanoãeça doãlo zbog neispravnih koånica. – na osnovu poloæaja tragova zanoãeça. a vozilo ñemo uputiti na vanredni tehniåki pregled. veãtak moæe izraåunati graniånu brzinu (vgr) na boåno zanoãeçe u datim uslovima (za dati radijus krivine. kvalitetno ñemo fiksirati staçe podloge (fotografisati i opisati) i staçe pneumatika. sudar i sliåno. putaçu vozila u skretaçu. presudan za saobrañajno-tehniåku analizu nezgode i sastoji se u sledeñem: – postojaçe tragova zanoãeça ukazuje na naåin kretaça vozila: dakle. klizav kolovoz. Kako je do zanoãeça doãlo zbog velike brzine. – na osnovu postojaça tragova zanoãeça u krivini saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti najmaçu brzinu vozila u krivini.

Rastojaçe izmeœu tragova klizaça meça se duæ tragova. Znaåaj tragova klizaça moæe biti veliki: 245 8. – tragovi klizaça su åesto isprekidani. tj. Ovi tragovi se ãematski crtaju u vidu kosih linija duæ pravca kretaça vozila. pa je malo zagrevaçe i sagorevaçe gume.5. Pri raspoznavaçu trebalo bi voditi raåuna o sledeñem: – tragovi klizaça su svetliji od tragova koåeça ili tragova zanoãeça. Veoma åesto tragovi klizaça su teãko uoåÿivi. – pravac pruæaça tragova klizaça åesto se meça. – tragovi klizaça razliåitih toåkova su razdvojeni. i to: – pri koåeçu. pa je teãko odrediti koji je trag od koga toåka. Kose linije na tragu prikazuju kose obrise na tragu zanoãeça. – pri ubrzavaçu i – pri naglom skretaçu. pa se ne bi mogao precizno ucrtati na osnovu dve taåke. 6) skicirati tragove zanoãeça. ne vide se celom duæinom. U svakom od ovih sluåajeva. pa ih neñemo nañi na pneumaticima. onda je znaåajno izmeriti i duæinu traga. Ako je do zanoãeça doãlo u toku koåeça. çihovo rastojaçe je promenÿivo. ako je trag zanoãeça dug. pa se na osnovu toga ne moæe pouzdano odrediti razmak izmeœu toåkova. navesti ãta nas je navelo da zakÿuåimo o uzroku i ãta smo preduzeli da ovaj uzrok dokumentujemo. Izuzetno. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . 8) opisati tragove u zapisniku: u zapisniku bi trebalo detaÿno opisati izgled i poloæaj tragova zanoãeça. Naime. a zatim popreåno iscrtavamo crtice (tragovi zanoãeça) duæ ove linije.8. onda kaæemo da su ostali tragovi koåeça sa zanoãeçem i ove tragove prikazujemo tako ãto nacrtamo jednu liniju (trag koåeça). Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada 5) fotografisati tragove zanoãeça i vaæne detaÿe na ovim tragovima. tj. dolazi do smaçene upravÿivosti vozila (a nekad i do nekontrolisanog kreatça vozila). Ako se radi o tragu koåeça sa zanoãeçem. a ako su uoåÿive one su ukoãene. ni na podlozi. Ako je toåak blokiran popreåne ãare se ocrtavaju pod oãtrim uglom. 7) izmeriti tragove zanoãeça: mereçe se obiåno svodi na odreœivaçe poloæaja poåetka i zavrãetka traga. – veoma åesto se ovi tragovi prepliñu. pri klizaçu. Posebno bi trebalo posvetiti paæçu uzroku zanoãeça. – popreåne ãare pneumatika su retko kad jasno uoåÿive. u situacijama kada su sile priaçaça male. zbog klizavog kolovoza sile treça pri kontaktu pneumatika i podloge su male. odreœivañe se i poloæaj nekoliko taåaka na tragu. a nekad se ovaj pravac ne moæe ni odrediti pouzdano. e) Tragovi klizaça Tragovi klizaça nastaju na klizavom kolovozu.

tragovi zemÿe i tragovi gume (kojima su obloæeni metalni delovi vozila). kvalitetno fiksirati staçe podloge. – ako je grebaçe posledica sudara. kad naplatak pneumatika grebe kolovoz. – pri boånim i drugim sudarima vozila kada se pneumatik oãteti ili tako deformiãe. – pravac pruæaça traga grebaça odreœuje pravac kretaça vozila. Ovaj trag je prañen vijugavim tragovima gume – masnicama. onda poåetak traga grebaça odreœuje poloæaj vozila u trenutku sudara. tj. koji mestimiåno prekidaju tragove grebaça. tj. – pravac pruæaça traga klizaça odreœuje putaçu vozila u razliåitim fazama klizaça. da metalni delovi toåka dodirnu kolovoz. Krsto Bezbednost saobrañaja – samo postojaçe tragova klizaça odreœuje naåin kretaça vozila. Na uviœaju bi trebalo odrediti i dokumentaovati uzroke klizaça. kad metalne povrãine jednog vozila grebu åvrste delove drugog vozila. doãlo je do nekontrolisanog kretaça. 8 246 . onda se pouzdano moæe odrediti da li je do pucaça pneumatika doãlo pre sudara ili je pucaçe pneumatika posledica sudara. spuãtaju i grebu po kolovozu. Mereçe ovih tragova je isto kao i mereçe drugih linijskih tragova. s tim ãto duæina tragova klizaça nije znaåajna.Lipovac. jednostavno odreœuju odgovarajuñi parovi tragova grebaça. – pri pucaçu pneumatika. na vozilu i kolovozu. U zoni tragova grebaça åesto se nalaze tragovi boje. iviåçake. Obrada tragova klizaça je sliåna obradi tragova zanoãeça. na vozilu i objektu itd. – pri udaru metalnih delova vozila u ograde. objekte i sliåno.). – pri snaænim sudarima vozila. Ako je ostao trag klizaça onda je vozilo klizalo. – na osnovu poåetka prvog traga klizaça odreœuje se poloæaj vozila u trenutku smaçivaça – gubÿeça upravÿivosti. – ako trag grebaça potiåe od naplatka toåka. s tim ãto se tragovi klizaça crtaju kao isprekidane linije (zato ãto su tragovi klizaça slabo vidÿivi i åesto isprekidani). P. pri sudarima vozila. Najznaåajniji su tragovi grebaça koji nastaju u sledeñim situacijama: – pri prevrtaçu vozila kad metalni delovi vozila kontaktiraju sa åvrstom podlogom. pa se ne meri pojedinaåno. odnosno çihovo poreklo. Na licu mesta se najåeãñe. f) Tragovi grebaça Ovde se misli na tragove koji nastaju kada se dve åvrste podloge kreñu jedna u odnosu na drugu. Trebalo bi napomenuti da tragovi grebaça nastaju na obe povrãine (na oba vozila. Znaåaj tragova grebaça je veliki i sastoji se u sledeñem: – trag grebaça na kolovozu ili drugim objektima odreœuje naåin kretaça vozila (vozilo je iz nekog razloga metalnim delovima dodirnulo kolovoz ili neki åvrst objekat). kad se doçi delovi vozila deformiãu.

Otpali delovi i materijali sa vozila 8. i to: mesta prevrtaça vozila. odnosno mehanizam saobrañajne nezgode. ÿuspice boje i gita. – pri kretaçu posle sudara. delovi ukrasnih lajsni. Naæalost. Na osnovu detaÿne analize izgleda tragova grebaça na vozilima. – izmeriti tragove grebaça (odrediti poloæaj poåetka i zavrãetka traga). ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE Pri kretaçu vozila. Kad je na licu mesta struåno rekonstruisana nezgoda. – skicirati tragove grebaça (crtaju se kao neisprekidane linije). a zatim pronañi odgovarajuñe tragove grebaça na kolovozu. a åesto. Predmeti padaju na podlogu po pravilima kosog ili horizontalnog hica uz maçi ili veñi otpor vazduha. Pri tome bi za svaki trag grebaça trebalo otkriti od koga vozila i od koga dela potiåe.8. nemoguñe dokazivati naknadno. – fotografisati tragove grebaça (u parovima). – otkriti poreklo tragova grebaça. ãto åesto umaçuje çihov znaåaj: – oznaåiti i markirati tragove grebaça. ãto je u nekim situacijama veoma vaæno. Tako se jednostavno odreœuje mehanizam sudara. praktiåno je prvo pronañi tragove grebaçe na vozilima. zemÿa. Tragovi grebaça kod sudara u krivini odreœuju poloæaj vozila u trenutku sudara.5. delovi spoÿçih ogledala. veliåinu i poreklo tragova grebaça. staklo. kolovoza ili prepreke. mesta obaraça bicikla. moæe se utvrditi smer relativnog kretaça vozila. led. – u zapisniku detaÿno opisati izgled. mesta eksplozije pneumatika. mesta snaænih sudara vozila. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada – na osnovu uporedne analize parova tragova grebaça utvrœuje se koji delovi vozila su kontaktirali pojedine delove drugog vozila. Pri tome nastaju tragovi na vozilu i tragovi na podlozi. oãteñeni delovi vozila. – legendom taåno objasniti poreklo svakog traga grebaça (od koga vozila i od koga dela vozila potiåe). mogu se taåno odrediti mesta gde se mogu pojaviti tragovi grebaça. motora i sliåno. a posebno pri sudarima åesto dolazi do otpadaça razliåitih delova i materijala sa vozila kao ãto su: komadi migavca. – pri sudaru. 247 . Da bi se ova pretraga olakãala. u praksi su åesti primeri da se na licu mesta ne otkrije poreklo tragova grebaça. Ovi delovi i materijali otpadaju: – pri kretaçu pre sudara.5. Ovo je vrlo jednostavno otkriti i dokumentovati na licu mesta. 8. odnosno koje vozilo je i koliko bilo preãlo na kolovoznu traku za suprotan smer. poloæaj. sneg i sliåno.2. – pri prevrtaçu i – pri zaustavÿaçu vozila. komadi razbijenog stakla. Obrada tragova grebaça je sliåna obradi ostalih linijskih tragova: – pronañi tragove grebaça na oåekivanim mestima.

ako se prvo detaÿno pregledaju vozila ili se pregled vozila i kolovoza obavÿa uporedo. jer su podloæni pomeranju i uniãtavanju. Ako su razliåiti materijali razdvojeni na kolovozu. Na ovaj naåin se odreœuje i poreklo svakog traga pojedinaåno. Na primer. od vrste sudara. Ako se razliåiti materijali prostiru na istoj povrãini i ne mogu se razdvojiti. Zato bi ih trebalo redovno markirati pre fotografisanja. 8 248 . Krsto Bezbednost saobrañaja Nalaæeçe i raspoznavaçe ovih tragova vrlo je prosto. Sa druge strane. onda ih oznaåavamo i obraœujemo grupno.16 Pri tome bi trebalo imati u vidu da veãtak analizira odbaåaj ovih tragova. uporedo sa analizom ostalih tragova. Kretanje vozila i ljudi. Ovaj odbaåaj zavisi od visine sa koje pada predmet. ako se naœu ÿuspice crvene boje uz levi trag koåeça traæimo crvena vozila koja imaju oãteñeça u levom delu sa otpalim ÿuspicama crvene boje i sliåno. a vozila se nisu pomerala posle nezgode. P. ako nisu markirani. Naime. od oblika i mase predmeta. lokacija i intenzitet oãteñeça vozila. pa åak i vetar mogu lako pomeriti. Markiranje ovih tragova trebalo bi vrãiti u svakoj situaciji. ako je oãteñen blatobran i otpala boja na mestu oãteñeça. od atmosferskih prilika i sliåno. Ovi tragovi se oznaåavaju pojedinaåno ili grupno. oznaåavamo ih i obraœujemo pojedinaåno. na osnovu postojaça ovih tragova jednostavno se usmerava pretraga na terenu (brza i jednostavna eliminacija). – kod nezgoda sa NN vozilom. neki materijali (delovi) se neñe videti na fotografijama. sneg. na podlozi bi trebalo traæiti odgovarajuñe ÿuspice boje i sl. ako se pri pregledu vozila uoåi da je sa odreœenog mesta otpao odreœeni deo ili materijal. na licu mesta se lako i pouzdano moæe utvrditi sa kojeg dela vozila je otpala boja. Naime. Nalaæeçe ovih tragova je jednostavnije. onda se na kolovozu traæi isti takav deo/materijal. kriminalistiåko-tehniåki veãtak moæe vrãiti eliminaciju i identifikaciju vozila koja su uåestvovala u nezgodi. kiãa. Poreklo ovih tragova mora se utvrditi na licu mesta. Pri tome bi trebalo uporedo nalaziti i analizirati odgovarajuñe tragove na vozilu i na podlozi (na primer.). – na osnovu struåno izuzetih delova i materijala otpalih sa vozila. – na osnovu vrste i veliåine tragova moæe se oceniti vrsta. Znaåaj ovih tragova je viãestruk: – na osnovu poloæaja otpalih delova i materijala sa vozila saobrañajno-tehniåki veãtak moæe pribliæno odrediti mesto sudara i sudarne brzine. Nekad je znaåajno u legendu uneti i gabaritne dimenzije otpalih materijala sa vozila (ka16 Pod sudarnim brzinama podrazumevaju se brzine vozila neposredno 17 Zato bi ove åiçenice trebalo utvrœivati i dokumentovati na uviœaju. zemÿa. a psoebno ako je lice mesta bilo struåno obezbeœeno. sakriti ili uniãtiti ove tragove.17 od toga da li je bilo prepreka odletaçu ovih predmeta. pre sudara. sneg i sliåno.Lipovac. Legendom bi trebalo potpuno odrediti vrstu i poreklo ovih tragova.

meriñemo ih kao povrãinske tragove. ali pravac pruæanja traga nije vaæan ili nije poznat. Konaåno. da su za mehanoskopska uklapanja najbolji polomljeni komadi delova sa vozila. Naime. okvira fara. U nekim situacijama meriñemo i dimenzije otpalih delova sa vozila (kako bi ih ãto kvalitetnije ucrtali u planu ili da bi skrenuli paænju na njihov znaåaj).8. Fotografisanje materijala i delova otpalih sa vozila trebalo bi da obezbedi kvalitetno prikazivanje izgleda i dimenzija ovih tragova i njihovog poloæaja u odnosu na saobrañajnu povrãinu i druge tragove. krupniji komadi stakla fara).3. ako naœemo izolovan deo vozila ili komad materijala sa vozila merimo ga kao taåkasti trag. pomoñi ñemo veãtaku da korektno analizira nezgodu. lica i predmeta na mesta nezgode. Krajnji poloæaj vozila. brzine vozila u trenutku sudara. Ako su dimenzije traga znaåajne. poreklo. sudarnim brzinama. Ukoliko na licu mesta korektno utvrdimo krajnji poloæaj ovih predmeta i dokumentujemo ostale vaæne okolnosti (vrstu. Skiciranje ovih tragova svodi se na njihovo slobodoruåno crtanje i kotiranje pribliæno u njihovom obliku i dimenzijama. Merenje materijala i delova otpalih sa vozila zavisi od njihove veliåine i koncentracije. U zapisniku o uviœaju detaljno bi trebalo opisati vrstu. merimo ga kao koncentrisan trag. Posebno je znaåajno. trebalo bi napomenuti. oblikom i teæinom predmeta i tako dalje. oblik i veliåinu predmeta). ukrasnih lajsni. obavezno se vrãi. ako su ovi tragovi rasuti na veñoj povrãini. Krajnji poloæaj vozila zavisi od mesta sudara. naåin kretanja vozila posle sudara i tako dalje. znaåajan je i pravac njihovog pruæanja (po njemu se moæe odrediti pravac kretanja vozila). poloæaj i veliåinu ovih tragova. Krajnji poloæaj predmeta koji su otpali sa vozila. izgled. 249 8. a åesto zahteva posebne tehniåke uslove i/ili pripremu pre fotografisanja. lica i predmeta fiksira se skiciranjem. izuzeti sve materijale i delove za vozila koji su podobni za identifikaciju NN-vozila. odnosno odgovarajuñim merenjima. ako oåekujemo da se preostali deo nalazi na vozilu (komadi migavca.5. sudarnu brzinu. ako vozilo nije poznato ili je sporno poreklo traga. Najznaåajniji tragovi saobrañajne nezgode: znaåaj i obrada ko bi se skrenula paænja na znaåaj ovih tragova.5. lica i predmeta Posebno vaænu posledicu nezgode predstavljaju krajnji poloæaji vozila. Krajnji poloæaj vozila. naåina kretanja vozila posle sudara i drugih okolnosti. koje je nosio peãak ili biciklista. ELEMENTI SAOBRAÑAJNE TRASOLOGIJE . u vezi je sa mehanizmom sudara. 8. Izuzimanje materijala i delova otpalih sa vozila. Zato ñe korektno fiksiranje krajnjeg poloæaja vozila pomoñi veãtaku da pouzdano utvrdi mesto sudara. a posebno mehanizam sudara. Ovo podrazumeva koriãñenje razmernika (razmerna fotografija). mestom sudara. Pri tome bi trebalo utvrditi da li su neki predmet i tragovi pomerani pre naãeg dolaska na lice mesta i ovo jasno saopãtiti u zapisniku o uviœaju. odnosno na silinu sudara ili druge vaæne okolnosti). vrste sudara. U tom smislu.

. R.. 1996. J. i Aranœeloviñ M. i Æarkoviñ M. Aranœeloviñ M.. 1981. Saobrañajna kriminalistika. Saobrañajni fakultet. i Todoriñ U. 2000. Nicholas S. Maksimoviñ. Rotim.. Burg. 1963. Unfallversuche. 1996.. otkrivanje nn – Uåinilaca. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Evenston. Vodineliñ.. i Rau H. Zemun. Jugoslovensko savetovanje o veãtaåenju saobrañajnih nezgoda. tragovi. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Izrada skica i situacionih planova. Vjeãtaåenje u cestovnom prometu. 1994. uviœaj.. Dragaå.. 1981. K. Medicinska kriminalistika. Sluæbeni list SFRJ. Illinois. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – Elementi saobrañajne trasologije. 1994. S. Gorkiñ.. Mitroviñ.. Policijska akademija. Beograd. Kippenheim. Kriminalistiåka tehnika. Privredna ãtampa... 1990. Zemun. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. uviœaj i veãtaåenje saobrañajnih nezgoda.. V. Elementi sigurnosti cestovnog prometa. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Rolly Kinney. Informator. Graœevinski fakultet. Beograd. Zagreb. Zemun. M... Beograd. i Lindenmann H. Michigan. Kriminalistiåka tehnika. Zemun. Detroit. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisanje. Åoviñ. Photogrammetry and Accident Reconstrunction. K. Fotografski i video snimci u sudskoj praksi... i Ristiñ Æ. Burg. Tumbas. III deo. 1994. 1986. Gregory Smith C. i dr. Lipovac.. Beograd. K. P. Zbornik radova sa åetrvrtog seminara iz fotogrametrije. V. Kippenheim. R. 1981. 8 250 .. 1996. Beograd.. K. Viãa ãkola unutraãnjih poslova.. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. Verlag Information Ambs Gmbh.. H. Beograd. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Grupa autora. Bezbednost drumskog saobrañaja. Zemun. veãtaåenje. Society of Automotive Engineers. Savremena administracija. 1994. Zagreb. Gavriloviñ. Beograd. Kriminalistika taktika. Lipovac. P. 2000. ekspertize prometnih nezgoda. Obrada daobrañajne nezgode. Verlag INFORMATION Ambs Gmbh. S.Lipovac. F. Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti.. International Congress. Beograd. H. Lipovac. svezak 1.. Beograd. 1995. Krsto Bezbednost saobrañaja Literatura Baker. V. Beograd.. 1989. Aranœelovac. Lipovac.. Vujaniñ M. Traffic Acident Investigator’s Manual for Police.. Krivokapiñ.. 1987. Metodologija fotografisanja oãteñenja vozila.

MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI 9. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja 9. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 9.4.3.9.2. Poslovi bezbednosti saobrañaja u funkciji bezbednosti dræave i ostvarivanja prava i sloboda graœana 9. Poslovi bezbednosti saobrañaja u nadleænosti OUP-a .1.

Jedno od osnovnih prava åoveka je pravo na æivot. POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI DRÆAVE I OSTVARIVANJA PRAVA I SLOBODA GRAŒANA Svaka dræava se brine o razliåitim aspektima bezbednosti svojih graœana. U tom smislu..1 Zato je bezbednost saobrañaja u funkciji zaãtite prava graœana. U saobrañaju kao legalno dozvoljenoj delatnosti viãe stradaju ljudi nego u svim ilegalnim (nedozvoljenim) delatnostima zajedno. Najznaåajniji elementi zaãtitnog sistema su: skupãtine (zakonodavni organi). prava na slobodu. Sad. M. troãkovi i gubici. FTN. neophodno je koordinirano sprovoditi niz vrlo opseænih mera i aktivnosti. S obzirom na to da se u saobrañaju deãava najveñi broj nasilnih smrti. 9. umanjivanje ovih ãtetnih posledica je vaæan segment ukupne bezbednosti dræave. veñ je neophodno uspostaviti i stalno jaåati zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. Bezbednost drumskog saobrañaja. svi poslovi i aktivnosti kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja.2. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI . politiåke partije i organi1 Iniñ. koji obuhvata niz vrlo znaåajnih elemenata (subjekata). prava na bezbednost i prava na zdravu æivotnu sredinu. Ovo ne moæe da realizuje ni jedan subjekt samostalno. obrazovne institucije i odgovarajuñi sistem obrazovanja. dræavni organi (izvrãni organi vlasti). najveñi broj povreœivanja ljudi i ogromne materijalne ãtete. 253 9. N. zdravlja ljudi i na zaãtitu njihove imovine. 1997. struåne organizacije.9. Svaki od ovih elemenata ima veoma vaænu ulogu i znaåajan je za uspeãno funkcionisanje zaãtitnog sistema. ZAÃTITNI SISTEM U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Da bi se moglo uspeãno upravljati bezbednoãñu saobrañaja. Ovde se posebno misli na zaãtitu æivota. veoma su znaåajni za bezbednost dræave.1. a posebno u funkciji zaãtite prava na æivot. Æivot savremenog åoveka je najviãe ugroæen u saobrañaju. privredni subjekti.

njihov rad moæe umnogome pomoñi unapreœivanju rada u bezbednosti saobrañaja. Postoji direktno zainteresovana privreda (proizvoœaåi vozila. na konkretne probleme i moguñnosti njihovog reãavanja. na pojedine aktivnosti koje vlast realizuje. pravosuœe (organi sudske vlasti). Politiåke partije i organizacije mogu u okviru svojih programa da izloæe i koncepte unapreœivanja bezbednosti saobrañaja za koje ñe se zalagati. organi za saobrañaj. fakulteti. Krsto Bezbednost saobrañaja 9 zacije. o naåinima i moguñnostima smanjivanja ãtetnih posledica saobrañaja. utvrœuju odgovornosti i obaveze izvrãnih organa i drugih subjekata. stavova. prirodni pomagaåi i ostali subjekti. tehniåki pregledi vozila. prevoznici. dugoroåni i kratkoroåni ciljevi). Privreda bi trebalo da prepozna svoj interes u unapreœivanju bezbednosti saobrañaja. Naime. nevladine organizacije. ali i ostatak privrede ima veliki interes u smanjivanju ukupnih ãtetnih posledica saobrañaja (jer sve posledice na razne naåine plaña privreda). osiguranja. na propuste. Nevladine organizacije treba da kritiåki sagledavaju i javnosti saopãavaju drukåije poglede na stanje bezbednosti saobrañaja (od zvaniånih stavova). ali i drugih subjekata. srednje ãkole. priprema i donosi akcione planove za sprovoœenje strategija. gradska i opãtinska) ureœuju normativno-pravni ambijent u kome funkcioniãe zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. viãe ãkole. Posebno je znaåajan rad vlade koja bi trebalo da neprekidno prati stanje bezbednosti saobrañaja. pokrajinska. podstiåe i pomaæe rad drugih subjekata i sl. Nevladine organizacije åesto imaju odliånu saradnju sa sliånim organizacijama iz drugih zemalja. zdravstvene ustanove. donose strategiju bezbednosti saobrañaja. autoãkole i sl. i sl. Izvrãni organi (vlada.). Obrazovno-vaspitne ustanove (deåije predãkolske ustanove. utvrœuje se æeljeno stanje (vizije. ovo je znaåajan segment æivota za koji su graœani vrlo zainteresovani i oåekuju od partija da ga u svojim programima obrade i dosledno sprovode. autoãkole itd. osnovne ãkole.Lipovac.) su jedan od najznaåajnijih subjekata koji doprinosi unapreœenju znanja. Ove ustanove treba da daju odluåujuñi doprinos u kreiranju i unapreœivanju svesti o znaåaju bezbednosti saobrañaja. gradsko veñe. putari. izvrãni odbori gradova. kao i podrãku meœunarodnih organizacija koje u programu imaju i unapreœivanje bezbednosti saobrañaja. veãtina i ponaãanja uåesnika u saobrañaju. P.) realizuju mere iz svoje nadleænosti. Skupãtine (republiåka. organizuje sve aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. S obzirom na to da su nevladine organizacije u dobroj vezi sa struånom javnoãñu i da prate meœunarnodna iskustva. priprema i predlaæe skupãtini strategije bezbednosti saobrañaja. organi unutraãnjih poslova. 254 . U ovim telima se analiziraju izveãtaji o stanju i tendencijama u bezbednosti saobrañaja. Nevladine organizacije su slobodna i åesto vrlo kritiåki nastrojena udruæenja graœana koji koriste razliåite naåine da podstiåu aktivnosti u pojedinim segmentima druãtvenog æivota. kljuåne oblasti rada i upravljaåke mere. meœunarodne organizacije i institucije. nauåno-obrazovne ustanove. Skupãtine utvrœuju koncept. organi prosvete i obrazovanja.

osiguranja motiviãu vozaåe da unapreœuju svoje ponaãanje. u preventivne aktivnosti. tuæilaãtva. Ove organizacije okupljaju struånu javnost i treba da budu glavni u kreiranju mera i zahteva pred pojedine odgovorne subjekte u bezbednosti saobrañaja. Struåna javnost treba da neprekidno obezbeœuje struåno i nepristrasno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. Pravosuœe (sudije za prekrãaje. osiguranja bi trebalo da pomaæu sve druge subjekte bezbednosti saobrañaja. odreœuje vizije. Preko ovih vladinih. vrãi transfer znanja i iskustava. za razvoj domañih znanja. Naime. Sa druge strane. mogu se uoåiti vozaåi åije zdravlje je bitno oslabilo tako da viãe ne mogu da voze itd. Zaãtitni sistem u bezbednosti saobrañaja Treba uoåiti veliku ulogu javnosti u bezbednosti saobrañaja. . ali i meœunarodne organizacije koje okupljaju privrednike.2. Osiguranja su znaåajan subjekt koji ima vaæne poluge uticaja na ponaãanje uåesnika u saobrañaju. da prati savremena nauåna dostignuña. Posebno su znaåajne struåna. Doslednim sprovoœenjem savremenih koncepata osiguranja i naknade ãtete. politiåka. Zdravstvene ustanove pomaæu u selekciji vozaåa. Nauåne organizacije moraju neprekidno odræavati komunikaciju sa svetom. a posebno iskorenjivanju najopasnijih pojava u saobrañaju. EU i sl. prenose se iskustva iz najrazvijenijih zemalja i stalno unapreœuje nacionalni zaãtitni sistem. menjanju stavova i unapreœivanju ponaãanja u saobrañaju. meãovitih i nevladinih organizacija ujednaåava se praksa. 255 9. ali i sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja u zemlji. za projektovanje mera i njihovo prañenje. Posebno su znaåajne organizacije sa velikom politiåkom teæinom (UN. da unapreœuje stavove i razvija svest o znaåaju bezbednosti saobrañaja.9. Sa druge strane. a posebno na vozaåe.). Struåna javnost ima veliku odgovornost da stalno podstiåe struåne rasprave o bezbednosti saobrañaja. sudovi. za neprekidno prañenje stanja bezbednosti saobrañaja. zdravstvene ustanove efikasnim radom na zbrinjavanju i leåenju povreœenih u saobrañajnim nezgodama. vaspitno-popravne ustanove). MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI Struåne organizacije i udruæenja okupljaju subjekte koji su vrlo zainteresovani za stanje bezbednosti saobrañaja ili za pojedine segmente ove oblasti. svojim efikasnim i struånim radom. medijska i najãira javnost. Nauåne ustanove su odgovorne za efikasan transfer znanja i iskustava. mogu bitno smanjiti posledice nezgoda na putevima. a posebno da ne åine saobrañajne prekrãaje itd. osiguranja imaju najveñu i najoåigledniju korist od unapreœivanja bezbednosti saobrañaja (manje isplate za nastale ãtete u nezgodama). a posebno u stalnom prañenju zdravstvenog statusa vozaåa profesionalaca. ciljeve i naåine upravljanja bezbednoãñu saobrañaja. Kroz redovno leåenje. ulaganjem u razvoj nauke. na obostranu korist. razvoj i testiranje modela bezbednosti saobrañaja. mogu doprineti unapreœivanju zaãtitnog mehanizma. razvija naãa znanja i praksu. Struåne organizacije pomaæu svim drugim subjektima u domenu svoga delovanja. Meœunarodne organizacije pomaæu u uporeœivanju i preuzimanju najbolje prakse u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja. struåne asocijacije i sl. finansijska.

MESTO I ULOGA OUP U ZAÃTITNOM SISTEMU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 9 OUP imaju znaåajnu funkciju u bezbednosti saobrañaja. Svrha policijskog rada u oblasti bezbednosti saobrañaja je zaãtita organizovanog funkcionisanja drumskog saobrañaja i zaãtita graœana i materijalnih 256 . unapreœuje svoju svest o znaåaju teme. pod uticajem struånjaka. ova javnost najbolje predstavlja interese graœana. Najrazvijenije zemlje (posebno SAD) ulaæu napore da obezbede ãto direktniju vezu izmeœu privrede i subjekata bezbednosti saobrañaja. Struåna javnost pomaæe finansijskoj javnosti da se opredeli za ulaganja u bezbednost saobrañaja. Neprekidni meœuuticaji ovih javnosti stalno menjaju njihove uloge i meœusobno usaglaãavaju stavove i interese. U razvijenim zamljama dræava je prepoznala znaåaj teme i svojim odlukama obezbeœuje osnove finansiranja. Sa druge strane. OUP u znatnoj meri participira u poslovima zaãtite graœana i njihove bezbednosti uopãte. obezbeœuje komunikacione kanale ka najãiroj javnosti. Zainteresovana finansijska javnost. Na osnovu takve podrãke. ali i ka politiåkoj i drugim javnostima. u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima i odgovornostima. 9. mediji pomaæu struånjacima da proverene struåne stavove saopãte drugim javnostima i tako pokrenu druãtvene i druge aktivnosti. ali i podstiåe druga ulaganja u bezbednost saobrañaja. medija i delom politiåkih i drugih lidera. Krsto Bezbednost saobrañaja Politiåka javnost ima podrãku graœana koja je verifikovana na demokratskim izborima. U nekim sluåajevima najãira javnost moæe i da zahteva sprovoœenje odreœenih aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. odnosno da pomognu privrednim subjektima da prepoznaju svoj interes i direktno ulaæu u bezbednost saobrañaja. Konaåno. ali ima i drugaåijih procesa kada najãira javnost traæi od struåne i politiåke javnosti da preduzme neke mere i aktivnosti. najãira javnost. Obezbeœujuñi promociju ideja i aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Medijska javnost. U jednom trenutku politiåka javnost nameñe reãenja.Lipovac. na osnovu stavova struåne javnosti. Proces usaglaãavanja navedenih i drugih javnosti je presudno vaæan za dobro funkcionisanje zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja. na osnovu stavova struåne javnosti i podrãke politiåke javnosti. izgraœuje ispravne stavove i shvata znaåaj pojedinih aktivnosti. a na osnovu struånih stavova koje saopãtavaju mediji. najbolje moæe da izbalansira njihove potrebe i utvrdi prioritete. obezbeœuje ili unapreœuje finansiranje poslova bezbednosti saobrañaja. najãira javnost ih prihvata. Naime. a s ciljem smanjivanja izdataka i poveñavanja profita. Struåna javnost treba da pomaæe politiåkoj javnosti da donese adekvatne odluke. pa i u zaãtiti graœana u saobrañaju i u bezbednosti saobrañaja. Najãira javnost podræava strategiju i plan koje donosi politiåka javnost na osnovu struånih stavova. Politiåka javnost najbolje moæe izbalansirati ulaganja i sve aktivnosti u bezbednost saobrañaja sa ostalim druãtvenim potrebama.3. P. politiåka javnost je nosilac i pokrovitelj najvaænijih aktivnosti u upravljanju bezbednoãñu saobrañaja.

9. Najvaænije usluge saobrañajne policije su: – obezbeœenje i poboljãanje protoka saobrañaja. Beograd. predviœanje i podrãka u organizovanju bezbednosne zaãtite. saobrañajnim prekrãajima i saobrañajnim nezgodama. – obezbeœenje poãtovanja utvrœenog reæima saobrañaja. 2003.2 To se postiæe primenom mera zaãtite bezbednosti i sprovoœenjem preventivnih aktivnosti. – saobrañajno inæenjerstvo – analitiåko prañenje. otkrivanje i obrada delikata u saobrañaju i saobrañajnih nezgoda. u skladu sa evropskim standardima. – podrãka drugim organizacionim jedinicama MUP-a i – upravljanje i stalno unapreœivanje organizovanosti saobrañajne policije. Najvaæniji korisnici usluga saobrañajne policije su: graœani. uåesnici u saobrañaju. – otkrivanje delikata u saobrañaju i sprovoœenje saobrañajno-policijskih procedura. struåne organizacije i institucije u oblasti saobrañaja. uz podrãku jedinstvene baze podataka o vozilima. lokalna samouprava. – saobrañajno inæenjerstvo – podrãka bazama podataka. – policijsko obezbeœivanje saobrañaja u posebnim prilikama. planiranje i uåeãñe u organizovanju bezbednosne zaãtite. nevladine i druge organizacije. Mesto i uloga OUP u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja 2 Reforma 3 Isto. Zadaci saobrañajne policije su: – saobrañajno-policijski nadzor nad obavljanjem saobrañaja. institucije u oblasti obrazovanja i nauke i osiguravajuñe kompanije. – prevencija i unapreœenje bezbednosti saobrañaja.3. 257 9. – prañenje sticanja prava uåeãña vozaåa i bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju. – podrãka i uåeãñe u sprovoœenju programa prevencije bezbednosti saobrañaja i u ostvarivanju posebnih programa zaãtite riziånih grupa i ranjivih uåesnika u saobrañaju. uloga OUP u oblasti bezbednosti saobrañaja je vrlo specifiåna i realizuje se kroz vrãenje vrlo razliåitih poslova bezbednosti saobrañaja. – posebni programi bezbednosne zaãtite u saobrañaju. – podrãka i doprinos optimalnoj obuåenosti vozaåa i unapreœenju bezbednosnih svojstava vozila u saobrañaju.3 Dakle. – iniciranje administrativno-regulativnog uticaja na unapreœenje bezbednosti saobrañaja. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI vrednosti u procesu prevoæenja. Osim ulo- . analitiåko prañenje. – iniciranje i pomoñ unapreœenju administrativno-regulativnog ureœenja bezbednosti saobrañaja. predviœanje. dræavna administracija. – podrãka bazama podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. vozaåima. – uåeãñe u izvrãavanju zadataka drugih organizacionih jedinica Ministarstva i – organizacija i menadæment saobrañajno-policijskih poslova. saobrañajna privreda i industija vozila. saobrañajne policije (dokument MUP-a).

Meœutim. U vrãenju poslova iz stava 1. ovog ålana. Samo kao deo zaãtitnog sistema bezbednosti saobrañaja. U rejonima vojnih objekata. saraœuju sa organima druãtveno-politiåkih zajednica. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. 9 Ålan 4. Ukoliko ceo zaãtitni sistem dobro funkcioniãe. POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U NADLEÆNOSTI OUP-a Zakonom su ureœena ovlaãñenja i odgovornost OUPa u oblasti bezbednosti saobrañaja. tada slabi efikasnost OUP-a u izvrãavanju ostalih poslova (koji samo njemu pripadaju). ma koliko bila velika uloga OUP-a. ZoBS) predviœeno je: Ålan 3. preduzimaju i predlaæu mere kojima se omoguñuje uspeãno ostvarivanje prava i interesa organizacija udruæenog rada. 258 . Kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima.4. OUP moæe doprineti podsticanju i koordinaciji rada ostalih subjekata.. U Uvodnim odredbama republiåkog Zakona o bezbednosti saobrañaja na putevima (ål. struånim organizacijama u oblasti saobrañaja. OUP moæe biti uspeãan i efikasan. S druge strane. Radnici milicije duæni su da uåesnicima u saobrañaju pruæaju odgovarajuñu pomoñ. regulisanje saobrañaja izuzetno mogu da vrãe i vojni organi u obimu kojim se osigurava bezbednost ostalih uåesnika u saobrañaju. udruæenjima graœana i graœanima i prihvataju njihovu inicijativu za reãavanje pitanja bezbednosti saobrañaja na putevima. Naime.Lipovac. Krsto Bezbednost saobrañaja ge neposrednog izvrãioca pojedinih poslova. organi unutraãnjih poslova.. slabi zainteresovanost ostalih subjekata da preuzmu svoj deo posla (i odgovornosti). koordinacije. nadgledanja i nadzora u bezbednosti saobrañaja. 9. Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. OUP ima vrlo znaåajnu funkciju pomaganja. lakãe ñe i efikasnije funkcionisati i OUP. nikada ne treba zaboraviti da je OUP samo jedan od subjekata bezbednosti saobrañaja. u okviru svog delokruga. 3 i 4. P. slabi ugled saobrañajne policije i podrãka graœana u izvrãavanju poslova. drugih organizacija i graœana u oblasti saobrañaja na putevima. kao i kontrolu nad vozaåima i vozilima na putevima vrãe radnici milicije. na obuci i pri vrãenju saobrañaja vojnih jedinica i vozila na putevima. Mnogo se gubi ako se OUP-u dodeljuju poslovi koji mu ne pripadaju.

Literatura Literatura Boãkoviñ. Federal Office of Road Safety. veku. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. M. 2002. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. VÃUP. Bezbednost drumskog saobrañaja.. M. Social Marketing: How to Say what Needs to be Said... 2000. 1991. Minnesota Institute of Public Health. Novi Sad. Lipovac. VÃUP. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. . Lipovac. na osnovu naãe prakse. K.. i Vukaãinoviñ M. 2001. Lipovac. Keãetoviñ. (Zbornik radova. i Keãetoviñ Æ. Elliott. K. Novi Sad. 1998. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. 2002. Neãiñ M. Iniñ. neka iskustva razvijenih zemalja.. G. No 8-9. Drugi nauåno-struåni skup sa meœunarodnim uåeãñem: Nauka u sluæbi pravosuœa. i Banoviñ.. Federal Office of Road Safety. 2000. Novi Sad. Banja Luka. Kambera. Odnos saobrañajne policije i javnosti. Jaker. Beograd. M. znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). za potrebe ovog izlaganja. 1989. 6p (Zbornik radova.. Kambera. 2000. Minnesota Institute of Public Health. Odnosi policije sa javnoãñu. Fakultet tehniåkih nauka u Novom Sadu. 249-258).. Ovi poslovi ñe biti detaljnije pojaãnjeni u daljem izlaganju. Æ. G. Vrlo je nezahvalno praviti klasifikacije i veãtaåki deliti poslove OUPa u bezbednosti saobrañaja.. B. Defendologija. Budva. Efektivnost sistema zaãtite u automobilima. 2001. Lipovac. K. moguñe je uoåiti sledeñe grupe struånih poslova bezbednosti saobrañaja koje obavlja OUP: 1) neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja 2) upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 3) prañenje i unapreœenje propisa u bezbednosti saobrañaja 4) obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda 5) inspekcijsko-tehniåki poslovi bezbednosti saobrañaja 6) preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja i 7) ostali poslovi bezbednosti saobrañaja.. K. 257–262). 1992. Ipak. 259 9. Beograd.. Kampanje u bezbednosti saobrañaja. Jaker. MESTO I ZNAÅAJ POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA U POSLOVIMA JAVNE BEZBEDNOSTI U ovim odredbama Zakona odreœen je delokrug rada OUPa u bezbednosti saobrañaja. jer su svi oni deo jedne celine – nastojanja OUPa da doprinese efikasnom funkcionisanju sistema bezbednosti saobrañaja. 10 p. Elliott. B. Kriminalistiåka metodika.

2000. B. 2001. 2000.. 6 p. 1997. 3–6). 8 p. 2002. B. 6 p.. Beograd i Banja Luka. Miletiñ. Ljudska prava. B. veku. 59 – 65) Miliniñ. Novi Sad. CIBS. Beograd. 2001. Vujaniñ. Komitet ministara Saveta Evrope.Lipovac. 9 260 . i Vemiñ D. M. Kako smanjiti stradanje dece peãaka u Beogradu. Zaãtitimo decu u saobrañaju. M. Me- dijska kampanja poveñavanja upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. 2000 (Zbornik radova. M. OECD. CIBS. 7. Beograd. Bezbednost 2. M. 6p (Zbornik radova. Strazburg. (Zbornik radova. VÃUP. 2003.. Muræan. Buliñ Œ. 1–8).. Vujaniñ. Beograd. 2001.. Beograd. Beograd. Reforma saobrañajne policije. Milosavljeviñ.. i Lipovac K. Fakultet organizacionih nauka. 1996. medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju. Produæite liniju æivota – Veæite pojas (istraæivanje – plan kampanje). 1-6). K. 1998. Lipovac. CIBS (Centar za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja) i Automoto savez Republike Srpske. Nauka o policiji. N. Traffic Safety Reference Guide. Etika milicije u regulisanju i kontroli saobrañaja. Plato. K. Beograd. Policijska akademija. Beograd. Pantazijeviñ.. Sistemski pristup smanjivanju stradanja dece u saobrañaju. Paris. Vujaniñ. 2004. Marketing of Traffic Safety. Beograd. Policijska akademija. Beograd. 2003. Preporuka (2001) 10. CIBS. Medijska kampanja za smanjenje ugroæenosti dece u saobrañaju “Zaãtitimo decu u saobrañaju”... B. K. Metodologija istraæivanja i reãavanja problema bezbednosti dece u saobrañaju.. Lipovac. Projektovanje modela inoviranja znanja u saobrañaju (magistarski rad). Vujaniñ. (dokument MUP-a). Makroistraæivanje stradanja peãaka u Beogradu. Beograd. Saobrañajni fakultet.. 1993. 1999. Upotreba sigurnosnih pojaseva u republici Srbiji. K. Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas.. 2003. Æ. Lipovac. Beograd. i Vukaãinoviñ M. Lipovac. P.. 2003. simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2004. K. 1982. Simonoviñ. i dr. Beograd. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – drugi seminar za uåitelje.. Beograd. K. Pantazijeviñ. Beograd. Nauåno-struåni skup: Bezbednost dece u saobrañaju. S. i Peãiñ D. S. i dr. Lipovac. Bezbednost saobrañaja. (Zbornik radova. K. Savetovanje: Kontrola i regulisanje saobrañaja (Zbornik radova). 287–292). USA. Program unapreœivanja saobrañajnog obrazovanja u osnovnim ãkolama – prvi seminar za direktore. Sad. Krsto Bezbednost saobrañaja Lipovac. National Highway traffic safety administration.. i dr. Evropski kodeks policijske etike. 2001.. 2001. Strategijske osnove prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice – Svetska iskustva. i Vukaãinoviñ M. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Lipovac. (Zbornik radova. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21...

NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA 10. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja .10. Neposredna kontrola saobrañaja 10.2.1.

. bezbednost. ålan 10). 3) spreåavanje. Zato ima smisla termin “neposredna” kontrola u smislu dopune kontrole koju vrãi organ za saobrañaj. 2 Zakon o ministarstvima.. mogu se uslovno razdvojiti i pojedinaåno objasniti. kontrola. Policajci svojim neposrednim prisustvom na putu samo dopunjuju proces kontrole saobrañaja.Poslove neposredne kontrole i interventnog regulisanja saobrañaja vrãe uniformisani pripadnici policije. . kontrola. Policijski poslovi. Saobrañaj se stalno prilagoœava korisnicima i obratno: korisnici se prilagoœavaju stanju i moguñnostima saobrañajnog sistema. sloboda i liånog integriteta lica. U Zakonu o policiji kao jedan od policijskih poslova odreœen je i posao: “regulisanje. Organ za saobrañaj prati i kontroliãe saobrañaj. kao i podrãka vladavini prava. s ciÿem nadzora.” (Zakon o policiji. pruæanje pomoñi u sluåaju opasnosti i pruæanje druge bezbednosne pomoñi onima kojima je neophodna.”. 1 .. prekrãaja i drugih delikata (u daljem tekstu: kriviåna dela i prekrãaji). On je odgovoran da u celini upravlja saobrañajem. 4) otkrivanje i hvatanje izvrãilaca kriviånih dela i prekrãaja i drugih lica za kojima se traga i njihovo privoœenje nadleænim organima.” Poslovi neposredne kontrole i interventnog regulisanja se preklapaju i neprekidno smenjuju. drugi vidovi borbe protiv kriminala i otklanjanje njegovih organizovanih i drugih oblika.. ålan 3. jesu: 1) bezbednosna zaãtita æivota. 2) bezbednosna zaãtita imovine.. Poæeljno je da to budu posebno obuåeni policajci (pripadnici saobrañajne policije). prava. pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima”. Ipak. 6) regulisanje. Veoma je sloæen mehanizam kontrole saobrañaja s ciÿem uspeãnog i bezbednog odvijanja saobrañaja u svim uslovima. 5) odræavanje javnog reda. u smislu ovog zakona. pruæanje pomoñi i nadzor u saobrañaju na putevima.1 Zakon o ministarstvima2 u delokrugu rada Ministarstva unutraãnjih poslova odreœuje i “poslove dræavne uprave koji se odnose na: . 263 10. otkrivanja i dokumentovanja prekrãaja i sl.. regulisanje i kontrolu saobrañaja na putevima . Da li je vaæno i zaãto se naglaãava “neposredna” (kontrola) i “interventno” (regulisanje)? Treba imati na umu da kontrolu i regulisanje saobrañaja vrãi organ za saobrañaj. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . ali zakonodavac je ostavio moguñnost da ovo rade i drugi uniformisani pripadnici policije (policijski sluæbenici)... otkrivanje i rasvetljavanje kriviånih dela.

264 .2. Ovo se dogaœa veoma retko i zato ima smisla koristiti termin “neposredno” ili “interventno” regulisanje. Neposredna kontrola vozila u saobrañaju Neposredna kontrola vozila u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozila u saobrañaju: identifikacija vozila. psihoaktivnih materija. uniformisani pripadnici policije suspenduju reæim saobrañaja i oni preuzimaju regulisanje saobrañaja. Neposredna kontrola uåesnika u saobrañaju Najznaåajnija je neposredna kontrola vozaåa. kontrola primenom tehniåkih sredstava na licu mesta. putnike i druge uåesnike u saobrañaju. posedovanje vaæeñe vozaåke dozvole za odgovarajuñu kategoriju.1. vozila i put. umor i bolest. poãtovanje ograniåenja (koriãñenje obaveznih pomagala) itd. ali moæe da obuhvati i peãake. NEPOSREDNA KONTROLA SAOBRAÑAJA Neposredna kontrola saobrañaja se odnosi na uåesnike u saobrañaju. Saobrañaj je regulisan reæimom saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja Organ za saobrañaj je nadleæan da neprekidno reguliãe (ureœuje) saobrañaj i bez prisustva policajaca. poãtovanje mera bezbednosti i zaãtitnih mera (voænja za vreme zabrane upravljanja). Samo izuzetno (interventno). 10 10.Lipovac. Neposredna kontrola vozaåa u saobrañaju obuhvata: 1) kontrolu prava uåeãña vozaåa u saobrañaju: identifikacija vozaåa. semaforima i drugom opremom. 2) kontrolu trenutnog stanja tehniåke ispravnosti vozila (posedovanje opreme i ispravno funkcionisanje svih sklopova vozila): vizuelna kontrola.1. P. otkrivanje i dokumentovanje saobrañajnih prekrãaja. 2) kontrolu trenutnog psihofiziåkog stanja vozaåa: alkoholisanost. onda je to znak loãeg reæima saobrañaja i neuspeha u upravljanju saobrañajem. 10. upotreba droga. posedovanje vaæeñe saobrañajne dozvole. lekova i dr. odnosno upuñivanje na vanredni tehniåki pregled. pravilima saobrañaja.1. 10. sravnjivanje podataka iz saobrañajne dozvole sa obeleæjima vozila itd. saobrañajnim znakovima.1. Ukoliko ovo regulisanje saobrañaja postane pravilo. voænja pre sticanja prava na upravljanje. Osnovni zadaci neposredne kontrole saobrañaja su: nadzor nad poãtovanjem propisa (posebno nad poãtovanjem reæima saobrañaja). 3) kontrolu ponaãanja vozaåa (poãtovanja propisa) u saobrañaju. Tada bi organ za saobrañaj trebalo da preuzme svoj deo odgovornosti i unapredi regulisanje saobrañaja tako da saobrañaj moæe da se bezbedno odvija i bez policije.

ograda. organ iz stava 1.3. stav 2 ovog zakona doneñe reãenje kojim ñe narediti preduzimanje mera potrebnih za uspostavljanje uslova za bezbedan saobrañaj na putu. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . Treba imati na umu da organ za saobrañaj upravlja putevima i vrãi kontrolu stanja puta. poãtovanje ograniåenja u pogledu mase i drugih dimenzija.1.3 a posebno u sluåajevima kada je neposredno ugroæena bezbednost saobrañaja (tada OUP nalaæe preduzimanje hitnih mera o kojima obaveãtava organ za saobrañaj). 4 “Ako organizacija udruæenog rada ili organ koji se stara o odræavanju puteva ne odræava put na naåin odreœen propisima o putevima i time dovede u neposrednu opasnost uåesnike u saobrañaju. ovog ålana narediñe svojim reãenjem organizaciji ili organu koji postavlja saobrañajne znakove da takav znak postavi. odroni. treba objasniti najvaænija postupanja saobrañajnih policijaca u neposrednoj kontroli saobrañaja: a) nadzor nad odvijanjem saobrañaja. na putevima na kojima ovaj organ vrãi kontrolu i regulisanje saobrañaja. d) novåana kazna na licu mesta. 3) kontrola opreme puta i objekata na putu: stanje tunela. 3 “Nadzor nad saobrañajnim znakovima na putevima u pogledu bezbednosti saobrañaja vrãi opãtinski organ unutraãnjih poslova.1. Ako na javnom putu nedostaje saobrañajni znak ili ako je takav znak nepravilno postavljen ili ako je suviãan. 2) kontrola saobrañajne signalizacije: postojanje predviœenih saobrañajnih znakova. Neposredna kontrola stanja puta i saobrañajne signalizacije Neposredna kontrola puta obuhvata: 1) kontrolu stanja putnih povrãina: kolovoza. stanje i vidljivost horizontalne i vertikalne signalizacije. f) iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. bankina. Policija dopunjuje ovu funkciju i pomaæe organu za saobrañaj (izveãtava o uoåenim problemima i zahteva preduzimanje mera). e) pokretanje prekrãajnog postupka.” (ålan 156. bermi itd. prljavãtine i druge prepreke koje ugroæavaju prohodnost i bezbednost saobrañaja). (udarne rupe na kolovozu. OUP iz ålana 154. b) rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta. odnosno Republiåki sekretarijat za unutraãnje poslove. funkcionisanje semafora itd. potpornih zidova. h) otkrivaçe i prijavÿivaçe privrednog prestupa i i) otkrivaçe i prijavÿivaçe kriviånog dela. smerokaza i dr. trotoara. ZoBS) 265 10. vlasniãtvo tereta.” (ålan 155.10. g) iskljuåenje vozila iz saobrañaja. c) opomena uåesnika u saobrañaju. ZoBS). Neposredna kontrola saobrañaja 3) kontrolu tereta: poreklo.4. propusta za vodu.1. odnosno ukloni ili zameni. pravilan raspored tereta na vozilu. Najvaænija postupanja saobrañajne policije u neposrednoj kontroli saobrañaja Da bi se sagledali poslovi neposredne kontrole saobrañaja.4 10. ili ako je dotrajao. 10.

P. Kad je propisom o prekrãaju predviœeno. voænja pre sticanja prava i sl. ali je vrlo rasprostranjeno. izbor se vrãi pre nego ãto se uoåi neki prekrãaj. naplatiñe na mestu izvrãenja prekrãaja novåanu kaznu uåiniocu koga zatekne u vrãenju prekrãaja. proceni da ñe se efekti postiñi i opomenom. drugi dræavni organi. uniformisani policajac poveñava stepen poãtovanja propisa i uoåava probleme odvijanja saobrañaja. Kvalitetan i struåan nadzor nad odvijanjem saobrañaja omoguñuje struåno sagledavanje svih problema u sprovoœenju reæima saobrañaja i uoåavanje saobrañajnih prekrãaja.. 7 “ . u skladu sa politikom OUPa (koju definiãe stareãina). ako su ispunjeni sledeñi uslovi:7 5 Na primer. policajcima se daje pravo da sami vrãe izbor koga ñe kontrolisati i – rutinska kontrola je ograniåena i strogo kontrolisana: stareãina odreœuje uåestalost. åesto se koristi izraz “mandatna kazna”. fotoaparati kojima se snimaju odreœeni prekrãaji i druge okolnosti u saobrañaju). 6 Mada je zakon definiãe kao “Naplata novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja”. Ovo nije ispravno. upotreba mobilnog telefona za vreme voænje) ili je lice uåinilo lakãi saobrañajni prekrãaj za koji je predviœena novåana kazna na licu mesta i policajac. ovlaãñeno lice u organu uprave nadleænom za izvrãenje propisa koji je prekrãajem povreœen. javni i privatni sektor. Dakle.. d) Novåana kazna na licu mesta6 se moæe izreñi.) c) Opomena uåesnika u saobrañaju se moæe izricati ako je lice uåinilo greãku koja nije sankcionisana. u naãim uslovima. u EU su preporuåeni standardi uåestalosti kontrole za pojedine prekrãaje: svaki mesec bi trebalo kontrolisati bzinu svakog drugog ili treñeg vozaåa (broj kontrola kreñe se od treñine do polovine broja vozaåa). 266 . godiãnje bi trebalo kontrolisati svakog 12 do 15 vozaåa da li koristi sigurnosni pojas itd. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 a) Nadzor nad odvijanjem saobrañaja je najznaåajniji posao saobrañajnog policajca i obavlja se neprekidno. ovaj nadzor mogu da vrãe organi za saobrañaj. O naplañenoj novåanoj kazni izdaje se potvrda u kojoj se oznaåava koji je prekrãaj uåinjen i kolika je novåana kazna izreåena i naplañena. Na nadzor otpada najviãe vremena u neposrednoj kontroli saobrañaja. graœani i drugi subjekti. Nadzor nad odvijanjem saobrañaja moæe biti neposredan ili automatski – uz podrãku tehniåkih ureœaja za nadzor (video kamere. – rutinska kontrola se vrãi masovno i niåim nije ograniåena: da bi se zahvatilo ãto viãe prekrãaja (posebno voænja pod uticajem alkohola. nadzor nad odvijanjem saobrañaja vezuje za policiju. odnosno pravilo sluåajnog izbora na osnovu politike i strategije bezbednosti saobrañaja5 (svako treñe crveno vozilo. Danas se razlikuju tri pristupa sluåajnoj kontroli: – potpuno se zabranjuje rutinska kontrola da se ne bi ometao saobrañaj i nepotrebno umanjivala pravna sigurnost graœana (policajci mogu kontrolisati samo kada su uoåili prekrãaj).Lipovac. godiãnje bi trebalo kontrolisati alkoholisanost svakog 8 do 10 vozaåa (broj rutinskih kontrola alkohola jednak je od jedne desetine do jedne osmine vozaåa).). vozila ili deonica puta. b) Rutinska (sluåajna) kontrola vozaåa (uåesnika u saobrañaju) vozila i puta.. To je kontrola sluåajno odabranih vozaåa. jer omoguñava uoåavanje saobrañajnh prekrãaja i dalja postupanja. svako peto teretno vozilo i sl. Pravilan i struåan nadzor je osnova neposredne kontrole saobrañaja. ålan 290). ali moæe biti opasna (npr.. Mada se. “ (Zakon o prekrãajima. Neposrednim prisustvom u saobrañaju.

da se prekrãajni postupak moæe okonåati i bez njegovog uåeãña. Kada je uåinilac prekrãaja lice mlaœe od 16 godina. ålan 291). – lice je dovoljno staro (starije od 16 godina)8 i – lice pristane da plati kaznu. ovog zakona. reãenje o prekrãaju dostavlja se na izvrãenje prekrãajnom sudu nadleænom po mestu prebivaliãta kaænjenog. kao i da . veñ ñe se saåiniti Sluæbena beleãka o uåinjenom prekrãaju. Uåinilac prekrãaja ñe se u pozivu posebno pouåiti o pravu na odbranu iz ålana 85. Rok za dolazak po pozivu za voœenje prekrãajnog postupka iz stava 1. 9 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. sa zabeleãkom da izreåena novåana kazna nije plañena. æalba nije dozvoljena. “ (Zakon o prekrãajima. Na reãenje o prekrãaju organa uprave donetom shodno odredbama ovog zakona. preko organa uprave koji je doneo reãenje. postupak je zavrãen.10 Ako lice ne plati kaznu na licu mesta. neñe se izricati novåana kazna na licu mesta. popunjava se Zapisnik. 11 Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju – vozila. 267 10.1. u roku od osam dana od dana dostavljanja reãenja.. ako je prekrãaj uåinjen kao posledica propusta duænog staranja o maloletniku. 10 “. Zakon je predvideo i postupanje u sluåaju neplañanja kazne. naplatiti novåanu kaznu u zakonom predviœenom iznosu (ako lice pristane). – policajac je uoåio prekrãaj. Na izvrãenje novåane kazne primenjuju se odredbe ovog zakona o zameni novåane kazne kaznom zatvora ili radom u javnom interesu. onda ñe se novåanom kaznom propisanom za uåinjeni prekrãaj kazniti roditelj. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœeno kaænjavanje na licu mesta.9 Pri tome neophodno je sprovesti pravilan postupak: bezbedno zaustaviti vozilo (uåesnika u saobrañaju). da plati isti iznos u roku od 8 dana. ovog zakona.. ålan 240. Neposredna kontrola saobrañaja 8 Maloletnom uåiniocu prekrãaja koji je navrãio 16 godina uruåuje se Zapisnik na isti naåin kao i punoletnom licu. da vodi prekrãajni postupak pred ovlaãñenim licem u OUP-u. usvojilac. Na odluku Viãeg prekrãajnog suda. niti izjavi æalbu. izvrãiti opãtu kontrolu (vozaåa i vozila). da uloæi æalbu i vodi postupak pred sudijom za prekrãaje). saopãtiti predviœenu kaznu i njegova prava (da plati kaznu na licu mesta. Ako novåana kazna iz ålana 290.10. odnosno staralac maloletnika. odnosno moæe ga dokazati. ovog ålana ne moæe biti krañi od osam dana. Na Pozivu se nalazi i obaveãtenje da lice moæe imati branioca. ne bude naplañena na licu mesta ovlaãñeno lice odmah ñe uåiniocu prekrãaja uruåiti poziv da istu plati u roku od osam dana ili da odreœenog dana i åasa pristupi u organ uprave radi voœenja prekrãajnog postupka. Ako lice nije navrãilo 14 godina (dete) ili nije navrãilo 16 godina (mlaœi maloletnik). Ako lice plati novåanu kaznu na licu mesta ili plati novåanu kaznu u predviœenom roku (8 dana). moæe se izjaviti æalba Viãem prekrãajnom sudu.. predoåiti licu da je uåinilo prekrãaj..11 licu se izdaje Zapisnik sa Pozivom da novåanu kaznu plati u roku 8 dana (na raåun) ili da doœe u OUP radi voœenja prekrãajnog postupka. Ako uåinilac prekrãaja u roku za æalbu ne plati novåanu kaznu. popuniti Potvrdu o naplañenoj novåanoj kazni i predati je uåiniocu prekrãaja i omoguñiti bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. utvrditi da je lice uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je zakonom predviœena novåana kazna na licu mesta i da su se stekli svi uslovi za naplatu novåane kazne na licu mesta.

izrade zakona. Beograd. odluke skupãtine opãtine.13 Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku. prekid postupka. Ako lice ne plati novåanu kaznu u predviœenom roku. Prekrãajne sankcije su kazne 12 Na poleœini Naloga policajac piãe izveãtaj o preduzetim aktivnostima u toku 13 Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac smene. Prekrãajni postupak u OUP-u (prvostepeni postupak) vodi sluæbeno lice u OUP-u i donosi Reãenje o prekrãaju (odustajanje od postupka. Vlada Republike Srbije. P.Lipovac. a u zakonima o bezbednosti saobrañaja i drugim zakonima precizno su opisani delikti i sankcije. Ako se lice ne æali. Ukoliko lice uloæi Æalbu. na koje lice moæe uloæiti Æalbu. saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. policajac ñe Zapisnik ostaviti ispod brisaåa (ili na drugi naåin) i ovo konstatovati u nastavku Zapisnika. e) Prekrãaji su povrede javnog poretka utvrœene zakonom (saveznim ili republiåkim) ili drugim propisima (uredbe. Policajac ñe ponuditi kontrolisanom licu da potpiãe i uruåiti mu Zapisnik. organizaciona jedinica MUP-a åiji radnik je uoåio prekrãaj podnosi SUP-u (sluæbenom licu odreœenom za voœenje prekrãajnog postupka) Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka (Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju ima ulogu Zahteva). 2002. MUP – USP. Skupãtine grada Beograda i skupãtine grada) za koje su propisane prekrãajne kazne i zaãtitne mere. MUP. 2004. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. Ukoliko lice odbije da primi Zapisnik. Nakon saåinjavanja Zapisnika policajac ñe omoguñiti kontrolisanom licu uvid u sadræaj i davanje primedbi koje ñe policajac ãto vernije uneti u Zapisnik ili nastavak Zapisnika. reãenje postaje pravosnaæno i prekrãilac je duæan da uplati novåanu kaznu na raåun. Nakon zavrãenog sluæbenog zadatka (posle patrolne sluæbe). Uz Zahtev se prilaæu izvodi iz sluæbenih evidencija i drugi dokazi. dokumentacija se dostavlja drugostepenom organu – veñu za prekrãaje koji vodi postupak i donosi reãenje u drugostepenom postupku. Krsto Bezbednost saobrañaja 10 ñe Zapisnik posle isteka roka za plañanje kazne postati Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. niti se pojavi u OUPu. 2004. pravosnaæno i izvrãno reãenje o izreåenoj kazni i Beleãka (da lice nije platilo kaznu u propisanom roku) dostavljaju se prvostepenom organu za prekrãaje – sudiji za prekrãaje (po mestu prebivaliãta prekrãioca). odbacivanje Zahteva ili kaænjavanje).15 U Zakonu o prekrãajima dati su okviri za prekrãajne kazne i zaãtitne mere. kao i za prekrãajni postupak. 268 . Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo.14 Kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za pokretanje prekrãajnog postupka. policajac ñe stareãini (ili licu koje stareãina ovlasti) predati Nalog za izvrãenje sluæbenog zadatka12 i Zapisnike o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju koje je saåinio tokom smene. sluæbeno lice donosi Zakljuåak kojim se prekrãajni postupak pokreñe. 14 Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na 15 Metodologija licu mesta. Sudija za prekrãaje sprovodi postupak i donosi Reãenje za prinudno izvrãenje (naplata novåane kazne ili zamena zatvorom).

nepodoban da upravlja vozilom. lice plaña izreåenu kaznu. a za lice od 16 godina kazne. o ranijim kaznama.vozila. Prekrãajni postupak se pokreñe. ako su ispunjeni sledeñi uslovi: – lice je uåinilo saobrañajni prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka kod sudije za prekrãaje. vrãi opãtu kontrolu (vozila. ako upravlja vozilom za vreme trajanja izreåene mere bezbednosti ili zaãtitne mere zabrane upravljanja tom kategorijom vozila. po Zakonu. ako su predviœene Zakonom (iskljuåenje vozila ili vozaåa iz saobrañaja. zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon. zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene poslove. saopãtava licu da da je uåinilo prekrãaj. ako lice ne koristi pomagala koja su navedena u vozaåkoj dozvoli. zabrana vrãenja odreœenih delatnosti. – lice je dovoljno staro da bude prekrãajno odgovorno. upisuju se mere u vozaåku dozvolu. S obzirom na znaåaj ovog ovlaãñe16 Mada je u Zakonu predviœeno da se za lice od 14 godina mogu izreñi vaspitne mere. u praksi se najåeãñe podrazumeva minimalna starost od 18 godina.16 Pri tome policajac sprovodi sledeñi postupak: bezbedno zaustavlja uåesnika u saobrañaju (vozilo. Prekrãaji su propisani za pravna i fiziåka lica. – policajac je uoåio ovaj prekrãaj. odnosno OUP (stranke u postupku) mogu da uloæe æalbu na Reãenje. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA . i to: ako lice upravlja vozilom pre sticanja prava na upravljanje. Stareãina analizira dokumentaciju i ceni osnovanost. zapreñenu kaznu i njegova prava. OUP obraœuje Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka i stareãina ovaj Zahtev podnosi sudiji za prekrãaje koji vodi prekrãajni postupaki donosi Reãenje. odnosno lice). Ovu meru sprovodi policajac kada osnovano posumnja da lice nije sposobno da upravlja vozilom. Neposredna kontrola saobrañaja (novåana kazna i kazna zatvora). sprovodi se izvrãni postupak: ovo reãenje se unosi u dosije vozaåa. a novåane kazne i zaãtitne mere (oduzimanje predmeta. Kada Reãenje postane pravosnaæno i izvrãno. utvrœuje da je lice uåinilo prekrãaj za koji je Zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka. ide na doobuku itd. izdaje odgovarajuñu potvrdu i omoguñuje bezbedno ukljuåivanje u saobrañaj. f) Iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja je posebna mera bezbednosti saobrañaja koja ima funkciju direktne zaãtite saobrañaja. predoåava licu. o znaåaju prekrãaja itd. zaãtitne mere i vaspitne mere. zabrana pravnom licu da vrãi odreœene delatnosti. ide u zatvor. umoran. Policajac stareãini podnosi Zapisnik o kontroli i ostale dokaze (dokaz o prekrãaju.1. s obzirom na trenutno psiho-fiziåko stanje (alkoholisan. opomena. saåinjava Zapisnik o izvrãenoj kontroli uåesnika u saobrañaju . O æalbi reãava drugostepeni organ (veñe za prekrãaje).10. upuñivanje na vanredni tehniåki pregled i sl.). pod dejstvom droge ili psihoaktivnih lekova. Uåinilac prekrãaja. o prekrãiocu. Kazne zatvora mogu se propisati samo zakonom. tereta i vozaåa). 269 10. Stareãina moæe doneti Zakljuåak o ispravci Zapisnika o kontroli.). odnosno bolestan). odnosno OUP moæe dokazati prekrãaj. vozaå. primenjuje zaãtitne mere na licu mesta. obavezno leåenje alkoholiåara i narkomana i udaljenje stranaca sa dræavne teritorije) zakonom ili uredbom. odnosno ako je. saopãtava predviœeni postupak (kod sudije za prekrãaje).

Vozaåu se. ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju. Ako lice. ovog zakona. ovog zakona za koga utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. privremeno oduzeti vozaåku dozvolu. Ovlaãñeno lice koje je oduzelo vozaåku dozvolu po odredbama st. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 188. kao i kad ga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. i 6. dokumente o znaåaju tog prekrãaja za bezbednost saobrañaja). a vozaåka dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. P. Pravosnaæno i izvrãno Reãenje se ulaæe u dosije vozaåa. odnosno koji u toku 24 åasa upravlja vozilom duæe od osam åasova. OUP aktivno uåestvuje u prekrãajnom postupku (kao stranka). dan i åas njenog oduzimanja i naåin njenog vrañanja. stav 2. ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. odnosno koji upravlja vozilom duæe od osam åasova. u roku tri dana. broj oduzete vozaåke dozvole. u naznaåenom roku (najviãe 24 sata). ovog ålana prema vozaåu ili vozaåu instruktoru iz ålana 209. bolest. ili koji pokazuje znake alkoholne poremeñenosti. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin i iz st. 2. Organ za prekrãaje (sudija za prekrãaje) donosi Reãenje o prekrãaju. ovog zakona koji neprekidno upravlja vozilom duæe od pet åasova. utvrditi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozaåa iz saobrañaja. kao i prema vozaåu za koga utvrdi da je pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164. ovog ålana duæan je da vozaåu vrati dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. dokaz o prekrãiocu. izvrãiti opãtu kontrolu vozila. stav 3. ovog zakona koji vozilom u toku 24 åasa preœe viãe od 500 km. 5. vozaåa i tereta. Uåinilac prekrãaja i OUP imaju moguñnost Æalbe. Krsto Bezbednost saobrañaja nja. ZoOBS) 270 . 4. ovog ålana i prema vozaåu instruktoru koga zatekne da osposobljava kandidata za vozaåa pod dejstvom alkohola u smislu ålana 164.” (Ålan 212. 4. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. narediti vozaåu da odmah prekine upravljati vozilom.Lipovac. 1. Stareãina analizira osnovanost i podnosi Zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka. Zakonom je precizno definisan postupak iskljuåenja vozaåa iz saobrañaja:17 bezbedno zaustaviti vozilo. dejstvo opojnih droga ili lekova na kojima je oznaåeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme voænje) da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. 2. izveãtaj o ranijim kaznama. odnosno struånom pregledu na koji je upuñen. koja sadræi: ime i prezime vozaåa. vraña vozaåka dozvola na mestu koje je navedeno u potvrdi o oduzimanju vozaåke dozvole. 5. kao i prema vozaåu iz ålana 190. i 3. vozaåka dozvola ñe se dostaviti organu u åijoj se evidenciji vodi. 1. ovog zakona. ovog ålana prema vozaåu iz ålana 164. 1. ne preuzme vozaåku dozvolu. izdati potvrdu o oduzimanju vozaåke dozvole i narediti vozaåu da na bezbednom mestu parkira vozilo (ako nema drugih vozaåa) i uveriti se da ñe vozaå da poãtuje naredbu (pod pretnjom privoœenja). U zavisnosti od razloga za isk17 “Ovlaãñeno 10 lice ñe na licu mesta privremeno oduzeti vozaåku dozvolu i iskljuåiti iz saobrañaja vozaåa koga zatekne da upravlja vozilom ili da pokuãava da upravlja vozilom ako je oåigledno da je vozaå u takvom psihofiziåkom stanju (umor. Ovlaãñeno lice postupiñe na naåin iz stava 1. uzeti podatke o vozaåu (podaci za prekrãajnu prijavu). dozvola se ãalje u nadleæni OUP koji vodi vozaåa u evidenciji (odlaæe se u dosije vozaåa). a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja. Ako vozaå ne preuzme oduzetu vozaåku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. stav 2. g) Iskljuåenje vozila iz saobrañaja je vrlo posebna mera bezbednosti i ima funkciju direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. Organ åiji je radnik oduzeo vozaåku dozvolu prema odredbama st. i 6. Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja i vozaåa koga zatekne da upravlja motornim vozilom a nema vozaåku dozvolu odreœene kategorije ili da upravlja vozilom u vreme kad je na snazi mera bezbednosti ili zaãtitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. stav 3. Policajac kompletira Prekrãajnu prijavu i druge znaåajne podneske (dokaz o prekrãaju.

odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije. a registarske tablice da dostavi organu kod koga se vozilo vodi u evidenciji. na licu mesta. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu.19 odnosno ako su u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni bitni ureœaji na vozilu. odnosno da upotrebi zimsku opremu. ili na kome je teret nepravilno smeãten. ovog ålana . Posebne mere bezbednosti) 19 “Na tehniåki pregled uputiñe se motorno ili prikljuåno vozilo koje je iskljuåeno iz saobrañaja zbog tehniåke neispravnosti ureœaja za upravljanje ili ureœaja za zaustavljanje. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno. kao i ako se osnovano posumnja da je na vozilu neispravan ureœaj za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. ime i prezime vlasnika. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. privremeno oduzeti saobrañajnu dozvolu.i registarske tablice.21 . ovog ålana duæno je da izda potvrdu koja sadræi podatke iz ålana 217. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja tako ãto ñe oduzeti saobrañajnu dozvolu. stav 4. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije. U sluåajevima da policajac uoåi: tehniåku neispravnost vozila koja ugroæava i ometa druge uåesnike u saobrañaju. ZoOBS. Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz saobrañaja vozaåu ñe. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. Organ åiji je radnik privremeno oduzeo saobrañajnu dozvolu prema odredbama ovog ålana duæan je da vozaåu vrati tu dozvolu åim prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta. Ovlaãñeno lice koje je privremeno oduzelo saobrañajnu dozvolu ili registarske tablice po odredbama ovog ålana duæno je da vozaåu o tome izda potvrdu. narediñe vozaåu da iskljuåi vozilo iz saobrañaja i obezbedi ga na bezbednom mestu. Posebne mere bezbednosti) 20 “Kad ovlaãñeno lice prilikom vrãenja uviœaja opravdano posumnja da su na vozilu koje je uåestvovalo u saobrañajnoj nezgodi oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni za bezbednost saobrañaja. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA ljuåenje vozila iz saobrañaja. ime i prezime vlasnika.18 Ukoliko policajac osnovano posumnja da su neispravni ureœaji za upravljanje. ovog zakona. ovog ålana.” (ålan 216. koja sadræi: naziv i sediãte organa åiji je radnik oduzeo saobrañajnu dozvolu i registarske tablice. naziv organa koji je izdao saobrañajnu dozvolu. 271 10. Zakonom su predviœen naåin iskljuåenja: usmeno nareœenje. Posebne mere bezbednosti) 21 “Ovlaãñeno lice iskljuåiñe iz saobrañaja vozilo koje nije registrovano ili koje nema propisane registarske tablice.” (ålan 219. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost. odnosno naziv nosioca prava raspolaganja vozilom i njegovu adresu. a najdocnije u roku od 24 åasa od åasa oduzimanja. nepravilno razmeãten teret na vozilu ili vangabaritni teret bez odgovarajuñe dozvole. privremeno oduzimanje saobrañajne dozvole. a za prekrãaje iz stava 1. Ovlaãñeno lice koje je iskljuåilo vozilo iz stava 1. odnosno nedovoljno obezbeœen. vozilo koje je u saobrañajnoj nezgodi toliko oãteñeno da se opravdano moæe zakljuåiti da su na njemu oãteñeni sklopovi i ureœaji koji su bitni sa stanoviãta bezbednosti saobrañaja. ZoOBS. Ukoliko policajac utvrdi da vozilo nije registrovano (registracija je istekla duæe od 30 dana). odnosno da su istekle probne tablice. odnosno masu ili osovinsko optereñenje. odnosno nareœenje da vozaå skine i preda registarske tablice. Vozilo iz stava 1.1. pismeno nareœenje. narediti vozaåu da skine registarske tablice i izdati Potvrdu o privremenom oduzimanju saobrañajne dozvole i registarskih tablica. narediñe vozaåu da prekine saobrañaj i otkloni neipsravnost.” (ålan 218. ZoOBS. ureœaji za zaustavljanje ili ureœaji za spajanje vuånog i prikljuånog vozila. vrstu i registarski broj vozila. da nema propisane registarske tablice (ima strane tablice koje nisu u skladu sa meœunarodnom konvencijom). ovog ålana moæe se ukljuåiti u saobrañaj posle tehniåkog pregleda na kome je utvrœeno da su otklonjena oãteñenja i nedostaci zbog kojih je vozilo iskljuåeno iz saobrañaja. Neposredna kontrola saobrañaja 18 “Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. iskljuåiñe to vozilo iz saobrañaja i privremeno ñe oduzeti registarske tablice.20 iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja i uputiti ga na vanredni tehniåki pregled.10. Ukoliko vozaå ne otkloni neispravnost.

put i mesto oduzimanja. vreme. utvrdi da su se stekli uslovi za iskljuåenje vozila iz saobrañaja. naåin i vreme vrañanja saobrañajne dozvole i peåat i potpis ovlaãñenog lica. ili koje se kreñe putem na kome je kretanje te vrste vozila zabranjeno. Krsto Bezbednost saobrañaja Ako policajac utvrdi da se vozilo kreñe putem gde je zabranjeno kretanje te vrste vozila. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj na tom putu. Beograd. a posebno ako se dosledno ne sprovodi Zakon. Za privredni preime i prezime vozaåa i njegovu adresu. naredi vozaåu da prekine saobrañaj vozilom. 3. privremeno oduzme saobrañajnu dozvolu. odnosno masa prekoraåuju najveñe dozvoljene dimenzije. Posebne mere za bezbednost saobrañaja) 23 Metodologija izrade zakona. ovog ålana. odnosno da upotrebi zimsku opremu. odnosno raspolaganje svojim stvarima) i treba ga primenjivati vrlo obazrivo. Treba naglasiti da je iskljuåenje vozaåa. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo. U praksi ima mnogo problema u primeni ovih ovlaãñenja. P. odnosno masu ili osovinsko optereñenje. odnosno da vozilom nastavi kretanje na putu na kome je kretanje te vrste vozila dozvoljeno. izvrãi opãtu kontrolu vozila. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. 10 272 . 2002. a vozaåu ñe izdati potvrdu o izdatom nareœenju. razlog oduzimanja. vozaåa i tereta.22 narediñe da se vozilo iskljuåi iz saobrañaja i o tome izdati potvrdu vozaåu. Ako vozaå ne preuzme oduzetu saobrañajnu dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimanja. narediñe vozaåu da odmah prekine saobrañaj i da vozilo ukloni sa kolovoza. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. a kreñe se putem koji nije naveden u potvrdi. neophodno je da to uradi po Zakonom predviœenom postupku: da bezbedno zaustavi vozilo. a vozaåu ñe izdati potvrdu o oduzimanju registarskih tablica sa napomenom da preduzme sve mere radi registracije vozila u skladu sa propisima.23 Privredni prestupi mogu biti odreœeni zakonom i uredbama. Ako vozaå ne postupi po nareœenju iz stava 1. vrãeñi poslove kontrole i regulisanje saobrañaja. zatekne u saobrañaju: 1. Vlada Republike Srbije. odnosno naredi skidanje registarskih tablica i izda odgovarajuñu potvrdu. odnosno iskljuåenje vozila iz saobrañaja vrlo znaåajno ovlaãñenje koje zadire u prava graœana (sloboda kretanja. zaustaviñe vozilo i narediñe vozaåu da skine registarske tablice i da mu ih preda. ZoOBS. ili na kome je teret nepravilno smeãten. radnik organa unutraãnjih poslova koji vrãi poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. saobrañajna dozvola dostaviñe se organu u åijoj se evidenciji vozilo vodi. Posebne mere bezbednosti) 22 “Ako radnik organa unutraãnjih poslova. (ålan 217. Propis koji utvrœuje privredni prestup sadræi obeleæja privrednog prestupa i kaznu. ili se kreñe bez zimske opreme na delu puta i u vreme kad je zimska oprema obavezna. datum. narediñe vozaåu da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili da vozilo odveze do odreœenog mesta gde moæe otkloniti neispravnost.Lipovac. uz strogo poãtovanje Zakona. a saobrañajna dozvola se ne vodi u evidenciji kod organa åiji je radnik tu dozvolu oduzeo. Ako ovlaãñeno lice zatekne vozilo koje zbog tehniåke neispravnosti ugroæava ili ometa druge uåesnike u saobrañaju. odnosno putem koji nije naveden u Potvrdi o probnoj voænji. U svim sluåajevima kada policajac iskljuåije vozilo iz saobrañaja. h) Privredni prestup je druãtveno ãtetna povreda propisa o privrednom i finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili jemogla da prouzrokuje teæe posledice i koja je propisom nadleænog organa odreœena kao privredni prestup. vozilo koje nije registrovano po vaæeñim propisima ili je oznaåeno stranim registarskim tablicama na kojima brojevi i oznake nisu u skladu sa meœunarodnim ugovorima koje je Jugoslavija ratifikovala. odnosno nedovoljno obezbeœen. upiãe sve podatke za prekrãajnu prijavu. vozilo koje se kreñe putem na kome je trajno ili u odreœeno vreme zabranjen saobrañaj vozila one kategorije u koju to vozilo spada ili vozilo koje je oznaåeno probnim tablicama. ZoBS. ovog ålana. ili kojim se bez dozvole prevozi teret åije dimenzije. 2. vozilo koje se u zimskim uslovima kreñe putem bez propisane zimske opreme. ovlaãñeno lice iskljuåiñe vozilo iz saobrañaja. ili se kreñe po isteku vaæenja potvrde o izdavanju probnih tablica.” (ålan 259.

2. Na osnovu dokaza. Za privredne prstupe propisane su samo novåane kazne i zaãtitne mere (javno objavljivanje presude. senzori. ãkolska saobrañajna patrola. sa24 Isto. OUP podnosi Kriviånu prijavu koju razmatra javni tuæilac i odluåuje o pokretanju kriviånog postupka.24 Biñe kriviånog dela je skup posebnih elemenata (obeleæja) kriviånog dela. a opãtinski/gradski organ za ulice i lokalne puteve). zakonom i podzakonskim aktima (ojima su propisani znaci koje uåesnicima u saobrañaju daju ovlaãñena sluæbena lica). oduzimanje predmeta. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja 10. Kriviåni postupak se sprovodi kada policajac osnovano posumnja da je uåesnik u saobrañaju uåinio kriviåno delo. zabrana pravnom licu da se bavi odreœenom privrednom delatnoãñu i zabrana odgovornom licu da vrãi odreœene duænosti). Pod neposrednim (interventnim) regulisanjem saobrañaja podrazumeva se propisno izdavanje nareœenja uåesnicima u saobrañaju. ograniåenja i zabrana kojima se ureœuje naåin odvijanja saobrañaja i naåin koriãñenja saobrañajnih povrãina.10. Opisano regulisanje saobrañaja vrãi nadleæni organ za saobrañaj (republiåko ministarstvo za magistralne i regionalne puteve. postavljanje i poãtovanje reæima saobrañaja.2. sredstva izvrãenja (npr. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA stup moæe biti odgovorno domañe ili strano pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu. od strane ovlaãñenog lica. drzak naåin). na nepreglednom putu). zvuånim i svetlosnim znacima i pokretima ruku. novåana kazna i oduzimanje predmeta. NEPOSREDNO (INTERVENTNO) REGULISANJE SAOBRAÑAJA Regulisanje saobrañaja predstavlja sistem mera kojima se upravlja odvijanjem saobrañaja. mesto (npr.). S obzirom da se podrazumeva prisustvo ovlaãñenog lica (policajac. Neposredno (interventno) regulisanje saobrañaja se vrãi poloæajem tela. i) Kriviåno delo je druãtveno opasno delo koje je zakonom odreœeno kao kriviåno delo i åija su obeleæja odreœena zakonom. vreme izvrãenja (npr. vozaå motornog vozila) i subjektivni: namera ili nehat. u skladu sa meœunarodnim sporazumima. opasno oruœe – vozilo). vreme smanjene vidljivosti). Elementi biña kriviånog dela mogu biti objektivni: naåin izvrãenja (npr. izmenljiva signalizacija itd. Pri tome se pod reæimom saobrañaja podrazumeva skup pravila. Saobrañaj se reguliãe opãtim pravilima saobrañaja koja su utvrœena u meœunarodnim konvencijama i Zakonu o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima. automatski brojaåi. . Najåeãñe je reå o teãkim saobrañajnim nezgodama sa obeleæjima kriviånih dela. a posebno obezbeœuje projektovanje. Za kriviåna dela propisani su kazna zatvora. Sudsko veñe sprovodi kriviåni postupak i donosi presudu. liånom svojstvu (npr. saobrañajnim znakovima i drugom opremom i ureœajima koji omoguñuju optimalno koriãñenje saobrañajnih povrãina (detektori. kamere. 273 10. vojnik.

Lipovac. Beograd. 2002. 2000. Deliverable 5. Policijska akademija. Zaidel. K. da se omoguñi ili pospeãi protoånost saobrañaja. radovi na putu i sl. S. 2000. hendikepirana lica i sl. – da se omoguñi bezbedno kretanje odreœenih kategorija vozila (vozila pod pratnjom. Beograd. Report No. Nauka o policiji. 2001. i dr.). Milosavljeviñ. – da se omoguñi bezbedno ulivanje vozila u saobrañaj. 2000. – da se omoguñi bezbedno odstupanje od reæima saobrañaja (kratko . Handbook of Road Safety Research. B. Technical Research Centre of Finland (VTT). Federal Office of Road Safety. Sa druge strane...dok postoje razlozi za odstupanje). Strazburg. No 8-9. April 1994. Komitet ministara saveta Evrope. 2000. 274 10 . opasni i vangabaritni tereti i sl. 1999.. Defendologija. D. VÃUP. TRL. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. The Escape Project. Odnosi policije sa javnoãñu.. pa je opravdano koristiti obeleæje “interventno”. SWOV Institute for Road Safety Research. Evropski kodeks policijske etike. opravdan je termin “neposredno”. ovo regulisanje se sprovodi samo izuzetno (jer saobrañaj mora biti regulisan pravilima saobrañaja i tehniåkim sredstvima. u svim situacijama koje su predvidive). Miletiñ. – da se omoguñi bezbedna kontrola saobrañaja itd. The Impact of Enforcement on Accidents. stara lica.) i situacije (uviœaj saobrañajne nezgode. Æ. The Police Traffic Control Function Zaal. Keãetoviñ. Literatura Goldenbeld.. Bezbednost saobrañaja. – da se omoguñi kretanje ranjivih uåesnika u saobrañaju (deca. Beograd. – da se obezbede odreœene zone (zone ãkola. Technical Research Centre of Finland (VTT).M.). Kontrola i regulisanje saobrañaja. Traffic law Enforcement: A Rewiev of the Literature.. B.. Monash university. Weston Paul. Policijska akademija.). Banja Luka. 1987. Odnos saobrañajne policije i javnosti..Lipovac. – da se omoguñi bezbedna promena reæima saobrañaja (u periodu uvoœenja novog reæima dok ga uåesnici u saobrañaju ne prihvate). Pantazijeviñ. odræavanje puta i sl. bez ovlaãñenog lica. Deliverable 3 – WP 2. Beograd. VÃUP. 1997. Kada se i zbog åega sprovodi interventno regulisanje saobrañaja? Najåeãñe se interventno regulisanje saobrañaja sprovodi u sledeñim sluåajevima: – u raskrsnicama da bi se omoguñilo bezbedno ukrãtanje saobrañajnih tokova. Grime Geoffrey. 53. P. C. Preporuka (2001) 10. D. London. The Escape Project. Krsto Bezbednost saobrañaja obrañajna patrola graœana ili radnici preduzeña za puteve).

41/94-573. 6. Vidieti ål.48/94-1497. “Sluæbeni list SFRJ”.67/933111. . 34/92. 28. “Sluæbeni glasnik RS”. 2004. 63/ 88. 50/88. Zakon o policiji. 19/04 i 84/04. Zakona . Zakona . 80/89.“Sluæbeni list SRJ”. 1. Vidieti ål. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. National Highway traffic safety administration. Vidieti Odluku US RS IU broj 30/94 25/97-509. Zakona . Vidieti ål. 2. “Sluæbeni glasnik RS”. br. 13/93-284. 24/94-297. 5/86. Vidieti ål. br. 29/90. 2002. Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. 15/84. br. 2003. USA. 101/05. Zakona . MUP. Zakon o ministarstvima.“Sluæbeni list SRJ”. Metodologija izrade zakona. “Sluæbeni glasnik RS”. br. Zakon o prekrãajima. br. br. Vlada RS. Republiåki sekretarijat za zakonodavstvo. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta.USP.“Sluæbeni list SRJ”.53/93-2467. MUP. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. Agencija za unapreœenje dræavne uprave. Videti ål. br. Beograd. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 28/96-5. NEPOSREDNA KONTROLA I INTERVENTNO REGULISANJE SAOBRAÑAJA Traffic safety reference guide. 33. Zakona . Reforma saobrañajne policije. br. Zakona . br. “Sluæbeni glasnik SRS”.“Sluæbeni list SRJ”. 5. 101/05. 53/82.Literatura 275 10. 2003. br. Vidi: odluku SUS IU broj 78/1-89 . 21/90 i 28/91. MUP . Vidieti ål. 2004.

Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11.2.11.1. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 11. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja .

vozaå mora kod sebe da ima vaæeñu potvrdu i duæan je da je pokaæe na zahtev ovlaãñenog lica.” (ZoOBS. Upravni poslovi u oblasti vozila Prema ZoOBS. registruju se i traktori. Izuzetno od odredbe stava 1. UPRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada se najveñi broj poslova svodi na neku primenu prava.1 Prema ZoBS-u. Kad upravlja vozilom koje je oznaåeno probnim tablicama.. 279 11. ovog ålana izdaje se potvrda o koriãñenju probnih tablica. – inspekcijsko tehniåki upravni poslovi i – ostali upravni poslovi. . 2) motorna i prikljuåna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se vrãi probna voænja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreñu od sediãta preduzeña u kome su proizvedena do skladiãta. Motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana.pod uslovom da su oznaåena posebnim tablicama za privremeno oznaåavanje takvih vozila u saobrañaju na putu (probne tablice). Pod upravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevañemo one poslova koji se odnose na sprovoœenje nekih upravnih postupaka na zahtev stranke. motorna i prikljuåna vozila koja uåestvuju u saobrañaju na putu moraju biti registrovana. Uslovno se mogu razlikovati upravni i pravni poslovi bezbednosti saobrañaja. Za vozila iz taåke 2.. voœenja i okonåanja upravnog postupka.. ålan 195). odnosno po sluæbenoj duænosti. – upravni poslovi u oblasti vozaåa. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .1.1.1.. Zakonom o opãtem upravnom postupku propisan je naåin pokretanja. kao i motorna i prikljuåna vozila koja se kreñu od mesta u kome su preuzeta neregistrovana do mesta u kome ñe biti registrovana . 11. ovog ålana. radne 1 “.11. Za naãe potrebe se mogu razlikovati sledeñe grupa upravnih poslova bezbednosti saobrañaja: – upravni poslovi u oblasti vozila. za naãe potrebe ñemo definisati i izdvojiti posebnu grupu upravno-pravnih poslova. O registrovanim vozilima vodi se evidencija. ne moraju biti registrovani: 1) lake prikolice.

– registracija vozila sa drugih registracionih podruåja. motokultivatori.. samo ako su registrovana. – izdavanje privremene registarske tablice (RPE). – registracija vangabaritnih vozila. P. 280 . Zakonom o opãtem upravnom postupku. – produæenje vaæenja registracije vozila. ovog ålana izdaje s potvrda o registraciji i registarske tablice. – izdavanje treñe tablice za lake prikolice. – provera vozila preko Interpola i u zemlji (evidencije ukradenih vozila). – izdavanje uverenja o vozilima. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 maãine. motokultivatori. – registracija motocikla. zapreæna vozila. – pridruæivanje registarske oznake vozilu. – privremena registracija vozila (RP).Lipovac. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS). Registarska tablica sadræi naziv opãtine i registarski broj vozila. bicikli sa motorom. procesna kontrola.. – provera da li ima zakonskih smetnji da se vozilo registruje (kradena vozila. Prva registracija motornih i prikljuånih vozila obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka. – izdavanje tablica sa oznakom *PROBA*. Uputstvo o ukucavanju broja motora i ãasije) itd. – promena tehniåkih podataka o vozilu. – izdavanje naloga za ispitivanje vozila. – izdavanje duplikata saobrañajnih dozvola i – upravni postupak poniãtenja registracije. – upisivanje osnovnih podataka o vozilu u ruåni registar. U saobrañaju na putevima mogu uåestvovati traktori. Za registrovano vozilo iz stava 1.). – unoãenje podataka o vozilu u informacioni sistem (IS) MUP-a. – izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije (PoUputstvuSupa). internim aktima MUP-a (npr. – odjava vozila. vozila pod hipotekom i sl.3 Svaki od navedenih struånih poslova je znaåajan i podrazumeva sprovoœeçe precizno ureœene procedure koja se sastoji od viãe struånih poslova OUPa. 3 Ovo je upravna. bicikli sa motorom. – registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava.. ålan 132). “ (ZoBS. radne maãine. – popunjavanje obrasca saobrañajne dozvole. – zamena registarskih tablica (zbog gubitka ili nestanka). Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozila su: – prva registracija motornih i prikljuånih vozila i vozila na motorni pogon. Pravilnikom o registraciji motornih i prikljuånih vozila.. 2“ . – promena vlasnika vozila.2 Upravni poslovi u oblasti vozila su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS). kao i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori. zapreæna vozila i prikljuåna vozila koja vuku traktori i motokultivatori.

Kasnije se. Dakle. 3) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list4 u kome ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). Stranka pokreñe ovaj proces. 7 Registracioni list ima funkciju i zahteva u ovom upravnom postupku. stara saobrañajna dozvola. kazni za sa- obrañajne prekrãaje i dr. Produæenje vaæenja registracije vozila je upravni postupak koji se realizuje svake godine za motorna i prikljuåna vozila. 4) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). tako ãto podnosi sledeñe pisane podneska: 1) dokaz o poreklu vozila (raåun za novo vozilo. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – formiranje dosijea vozila. u ovaj dosije mogu dodavati dopunski sadræaji – novi dokumenti o vozilu (raåun o kupovini novog motora. 4 Registracioni list ima funkciju i 5 Neke dræave su propisale da se 6 Ovaj zahteva u ovom upravnom postupku. – izdavanje saobrañajne dozvole i – izdavanje registarskih tablica. dokaz se donosi na uvid. motokultivatori. naknada za puteve. 281 11. radne maãine. odnosno ãasije. opãte bezbednosti ili poãtovanja propisa. pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila. registarskih tablica i drugo) i 6) dokaz o istovetnosti6 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. Ostala vozila na motorni pogon (traktori koji se koriste iskljuåivo u poljoprivredi. dokazi o promeni identifikacionih oznaka ili tehniåkih podataka o vozilu. 2) dokaz o vlasniãtvu (raåun od ovlaãñenog distributera na ime lica na koje se vozilo registruje ili kupoprodajni ugovor za polovna vozila. kada stranka (vlasnik vozila) podnese zahtev za prvu registraciju vozila u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj u pogledu bezbednosti saobrañaja. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Za produæenje registracije vozila podnose se sledeñi pisani podnesci: 1) dokaz o tehniåkoj ispravnosti vozila (registracioni list7 u kome je ovlaãñeno preduzeñe za tehniåki pregled overilo da je vozilo ispravno). odnosno vlasniåka knjiæica za polovna vozila). Dakle.1. reãenje o nasledstvu i sl. porez na dodatnu vrednost. Prvih pet dokumenata se ulaæe u posebnu fasciklu-dosije vozila i predstavljaju osnovne sadræaje dosijea vozila. odnosno opãtina) i naknadama koãtanja (izrada saobrañane dozvole. komunalna taksa i druge daæbina5 koje je propisala Republika.). zapreæna vozila i bicikl sa motorom) se registruju trajno i podleæu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika. dokazi o ispunjavanju uslova bezbednosti saobrañaja itd. za svako vozilo se formira dosije vozila u kome su originalni pisani podnesci u vezi registracije vozila.). 5) dokaz o plañenim daæbinama (carine. odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica).11. dokazi o plañenim daæbinama.

Dokazi o poreklu vozila i vlasniãtvu nad vozilom nisu neophodni. P. Pri produæenju vaæenja registracije proveravaju se pisani podnesci i aæuriraju sadræaji dosijea vozila. kazni za saobrañajne prekrãaje i dr.). doœe do havarije vitalnih delova vozila ili se promene obeleæja vozila (blok motora. osim ako se menja registraciono podruåje ili ako je vozilo bilo odjavljeno po bilo kom osnovu. 3) dokaz o plañenim daæbinama (naknada za puteve. vlasnik vozila podnosi i sledeñe dokaze: 1) dokaz o poreklu vozila (stara saobrañajna dozvola). Promena vlasnika vozila.Lipovac. 8 Neke dræave su propisale da se pri svakoj registraciji mora podneti dokaz o uplati poreza. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 2) dokaz o obaveznom osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti (polisa autoosiguranja). promena boje vozila.) i naknadama koãtanja (saobrañajna dozvola. vlasnik vozila je duæan da tu promenu prijavi nadleænom organu u roku 15 dana (kao i svaku drugu promenu podataka u saobrañajnoj dozvoli). – ako je vozilo nestalo. odnosno sediãte (pravna lica) – preseli se u drugo registarsko podruåje. komunalna taksa i druge daæbine8 koje je propisala Republika. Pored zahteva za promenu vlasnika vozila. a po potrebi i registarske tablice). promena nosivosti vozila ili broja mesta za putnike i sl. 9 Ovaj dokaz se donosi na uvid. Uz ovaj zahtev prilaæu se dokazi o promeni tehniåkih podataka. Stara saobrañajna dozvola se ulaæe u dosije vozila. Odjava motornih i prikljuånih vozila vrãi se u sledeñim sluåajevima: – kada se vozilo otuœi i menja registraciono podruåje.) ulaæu se u dosije vozila. 282 . odnosno reãenje o registraciji ili drugi dokaz za pravna lica). Prilikom otuœenja ili kupovine vozila. deo ãasije na kome se nalazi utisnuta oznaka ãasije. 2) dokaz o vlasniãtvu vozila (kupoprodajni ugovor ili drugi dokument). Ukoliko se vozilo znaåajno oãteti. kupoprodajni ugovori. vlasnik vozila je duæen da podnese zahtev za promenu tehniåkih podataka o vozilu. ali se moæe predvideti i njegovo fotokopiranje i åuvanje fotokopije u dosijeu vozila. OUP analizira sve dokaze po potrebi sprovodi neophodna veãtaåenja i na osnovu sveobuhvatne analize utvrœuje identitet vozila i izdaje novu saobrañajnu dozvolu. Svi znaåajni dokazi (raåuni. Promena tehniåkih podataka o vozilu. nalaz i miãljenje veãtaka i sl. – kada vlasnik vozila. 3) dokaz o plañenim daæbinama (porez na promet i sl. podnosi se i dokaz o poreklu i vlasniãtvu tog dela vozila. izdaje se nova saobrañajna dozvola novom vlasniku vozila. odnosno nosilac prava raspolaganja promeni stalno mesto prebivaliãta (fiziåka lica). – ako je vozilo uniãteno. odnosno opãtina) i 4) dokaz o istovetnosti9 (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument za fiziåka lica. Registarske oznake i registarske tablice ostaju iste. jer se veñ nalaze u dosijeu vozila koji je formiran pri prvoj registraciji. a ako se radi o promeni motora ili ãasije vozila.

283 11. a stara dozvola se ulaæe u dosije vozila. Registracija diplomatskih vozila i vozila stranih predstavniãtava se vrãi pod posebnim uslovima i za njih se vodi posebna evidencija. Stare registarske oznake se ne mogu ponovo izdavati pre isteka dve godine od dana prijavljivanja. Uz tablice RPE se izdaje i Potvrda koja vaæi najduæe 15 dana. ali su prethodno bila registrovana na drugom registarskom podruåju ili se vlasnik vozila doseli sa drugog registarskog podruåja. Meœutim. Uz zahtev za izdavanje privremene registarske teblice (RPE) prilaæe se i izvozna deklaracija od strane carine. Na registarskoj tablici se upsuje i godina u kojoj istiåe privremena registracija. Ukoliko je vaæila ranija registracija. Ovo je posebno znaåajno zbog åinjenice da se registarske tablice åesto otuœuju radi prevoza poåinilaca kriviånih dela. Zamena registarskih tablica u sluåaju gubitka ili nestanka. niti naknade za puteve i druge naknade (veñ su uplañene). Vlasnik vozila podnosi zahtev za izdavanje drugih registarskih tablica sa drugom (novom) registarskom oznakom. uz zahtev podnosi dokaz da je uplatio naknadu za registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Vlasnik vozila odjavljuje vozilo u prethodnom registarskom podruåju (vraña registarske tablice i u saobrañajnu dozvolu se konstatuje da je vozilo odjavljeno). Ukoliko je stara registracija istekla. odnosno nosiocu prava raspolaganja. Uz nove registarske tablice izdaje se i nova saobrañajna dozvola. a zatim podnosi zahtev za registraciju vozila. Vlasnik vozila je duæan da u roku 15 dana da podnese zahtev za odjavu. vlasnik vozila je duæan da to prijavi nadleænom organu. Registracija motornih i prikljuånih vozila koja dolaze sa drugih registarskih podruåja za vozila koja su kupljena. vlasnik vozila prilaæe i Reãenje carine o privremenom uvozu (za uvezena vozila) i dokaz o odobrenom privremenom boravku. neophodno je promeniti registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. OUP izdaje nove registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. oãteñenja ili nestanka jedne ili obe registarske tablice. odnosno produæenje privremene registracije vrãi se svake godine. Nadleæni organ upisuje u saobrañajnu dozvolu da je vozilo odjavljeno. Privremena registracija (RP) se odnosi na registraciju motornih i prikljuånih vozila åiji su vlasnici stranci koji privremeno borave u naãoj zemlji.11. Uz registarske tablice izdaje se i potvrda o privremenoj registraciji vozila. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Uz zahtev za privremenom registracijom. onda vlasnik ne plaña osiguranje. da preda registarske tablice i saobrañajnu dozvolu. Privremena registracija vozila. vlasnik plaña sve daæbine i prilaæe dokaze o osiguranju i tehniåkoj ispravnosti.1. i da su registarske tablice vrañene i vraña saobrañajnu dozvolu vlasniku. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – ako je vozilu istekla registracija. na osnovu vaæeñe putne isprave. a staru saobrañajnu dozvolu zadræava u dosijeu vozila. Ukoliko doœe do gubitka. posle zavrãenog boravka stranog dræavljanina iz zemlje i za vozila kupljena u Srbiji koja ñe se registrovati u drugoj zemlji. odnosno saobrañajne dozvola istekla duæe od 30 dana i sl. Izdavanje privremene registarske tablice (RPE) odnosi se na vozila koja se odvoze iz naãe zemlje.

U Potvrdu se upisuju podaci o periodu vaæenja (do 15 dana).Lipovac. a ispred oznake upisuje se oznaka PUS (Po Uputstvu SUP-a). Za ova vozila se izdaju posebne registarske tablice crvene boje sa belim slovima i brojevima. a na osnovu nalaza veãtaka ili struånog lica. Kada je izvrãena pouzdana identifikacija vozila. O izdatim nalozima vodi se posebna evidencija. veñ ih korisnik uniãtava. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Izdavanje tablica sa oznakom “PROBA” odnosi se na motorna i prikljuåna vozila koja joã nisu registrovana. sa svim dokazima koji mogu pomoñi u identifikaciji. P. Izdavanje naloga za ukucavanje broja motora i ãasije je veoma vaæan upravni posao i odnosi se na vozila kod kojih je oznaka motora ili ãasije uniãtena. visina). Oznake ukucavaju posebno ovlaãñeni servisi. prepravljana ili nije ni postojala. To su prepravljana ili popravljana vozila koja idu na probnu voænju radi ispitivanja njihovih bezbednosnih i drugih svojstava. Uz tablice sa oznakom “PROBA” izdaje se Potvrda o koriãñenju probnih tablica na period koji se raåuna u danima i ne moæe biti duæi od 15 dana. vozila koja se kreñu od mesta proizvodnje do mesta prodaje (skladiãta) ili od mesta prodaje do mesta stanovanja vlasnika. Da bi se mogle koristiti u javnom saobrañaju lake prikolice (do 750 kg) se registruju i za njih se izdaje jedna registarska tablica sa ponovljenom registarskom oznakom vuånog vozila (treña tablica). niti posebna potvrda. OUP vrãi identifikaciju vozila. izdaje tablice sa oznakom “PROBA”. odnosno ãasije. oãteñena. S obzirom na to da se na tehniåkom pregledu ne moæe struåno i pouzdano utvrditi identifikacija vozila. s tim ãto se za motocikle izdaje jedna registarska tablica åetvrtastog oblika (koja stoji na zadnjoj strani moticikla). ãirina. Tablice sa oznakom “PROBA” su od kartona i posle upotrebe se ne vrañaju. mase (najveña dozvoljena masa prelazi 40 tona) i osovinskih optereñenja. Registracija vangabaritnih vozila se odnosi na motorna i prikljuåna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (duæina. stareãina SUP-a izdaje nalog za ukucavanje posebnog broja (oznake). veñ se u saobrañajnu dozvolu vuånog vozila upisuje da je izdata treña tablica. Za lake prikolice se ne izdaje saobrañajna dozvola. o putu kojim ñe se kretati vozilo (deonice) i vremenu kada ñe se ovaj prevoz realizovati. u njegovo ime. Vozila sa oznakom proba podleæu posebnom obaveznom – dnevnom osiguranju. Registracija motocikla vrãi se pod istim uslovima kao i registracija vozila. Izdavanje treñih tablica za lake prikolice. Treba naglasiti da ovakve registarske tablice ne oslobaœaju ova vozila od procedura koje se odnose na svaki vangabaritni prevoz (zahtev za odobrenje). Kada se ova åinjenica utvrdi na redovnom tehniåkom pregledu vozila (u procesu identifikacije vozila) upisuje se u registracionom listu. vozilo ne moæe biti registrovano u redovnom postupku. Vlasnik vozila OUP-u podnosi zahtev za izdavanje naloga za ukucavanje broja motora. a treba da uåestvuju u saobrañaju na putu. tako da se ove oznake uvek razlikuju od meœunarodnih oznaka vozila (VIN). 284 . o vozaåima koji ñe upravljati vozilom u tom periodu. Nadleæni organ moæe poveriti zainteresovanom preduzeñu da.

Ukoliko nalaz veãtaka ukazuje da je reå o falsifikatu. 285 11. a na osnovu dosijea vozila i evidencija koje vodi OUP. u kome se od vlasnika moæe oduzeti i vozilo.11. Ispitivanje vozila vrãe posebno ovlaãñene organizacije (najåeãñe nauåni instituti i fakulteti).11 Prema ZoOBS ovi uslovi su konkreti10 Duplikat saobrañajne dozvole moæe izdati samo organ kod koga se vodi dosije vozila.1. Izdavanje duplikata saobrañajne dozvole se vrãi u sluåajevima gubitka saobrañjne dozvole. Izdavanje uverenja o vozilima vrãi se na zahtev vlasnika vozila ili drugog zainteresovanog lica. starosni. . Protiv reãenja koja su doneta u prvostepenom postupku moæe se uloæiti æalba drugostepenom organu – Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. Pravilnikom o vozaåkoj dozvoli itd. Na novoj saobrañajnoj dozvoli se upisuje “DUPLIKAT”. neophodno je da se izvrãi pojedinaåno ispitivanje vozila (tzv. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. na osnovu dosijea vozila. Upravni postupak poniãtenja registracije se vrãi po sluæbenoj duænosti. Da bi lice upravljalo vozilima u saobrañaju treba da ispunjava zdravstveni. Zakonom o opãtem upravnom postupku. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Izdavanje naloga za ispitivanje vozila se odnosi na vozila koja se opravljaju ili prepravljaju ili za vozila koja se pojedinaåno izraœuju (najåeãñe se lake prikolice izraœuju u zanatskim radnjama ili liåno). Protiv izvrãioca kriviånih dela pokreñe se poseban kriviåni postupak. pristupa se proveri (po potrebi i veãtaåenju).2. Na primer. Po sluæbenoj duænosti se donosi Reãenje i poniãtenju registracije i od vlasnika oduzima saobrañajna dozvola i registarske tablice. o broju motora i broju ãasije. a na osnovu saznanja da je registracija vozila izvrãena i vozilo registrovano na osnovu neispravne (falsifikovane) dokumentacije. mesto. o poreklu vozila. “atest”). o registraciji. poziva se vlasnik vozila radi davanja izjave u vezi nabavke vozila i drugih spornih okolnosti. Najåeãñe se izdaju uverenja o vlasniãtvu vozila. Pariz. Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoBS). 1909. S obzirom na to da ova vozila nemaju potvrdu o ispunjavanju bezbednosnih i drugih uslova za uåeãñe u saobrañaju. Upravni poslovi u oblasti vozaåa Upravni poslovi u oblasti vozaåa su ureœeni Zakonom o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (ZoOBS). ukoliko se naknadno utvrdi da su dokazi o poreklu ili vlasniãtvu vozila bili neispravni. o osiguranju itd. Pri registraciji vozila prilaæe se i dokaz o ispitivanju vozila koji se ulaæe u dosije vozila. 11 Ovako su bili definisani uslovi u prvoj meœunarodnoj Konvenciji o putovanjima automobilom åiji pot- pisnik je bila i Srbija. Na osnovu sagledavanja svih dokaza utvrœuje se da li su se stekli uslovi za poniãtavanje registracije.10 U izjavi se navode podaci o vozilu za koje se traæi duplikat saobrañajne dozvole. o prvoj registraciji. vreme i naåin nestanka saobrañajne dozvole. na zahtev stranke (izjava).1. struåni i uslov lepog ponaãanja.

ovog ålana. – upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled.. – upisivanje osnovnih podataka o vozaåu u ruånu evidenciju. pravo na upravljanje autobusima i trolejbusima moæe da stekne lice koje je navrãilo 21 godinu. Pravo na upravljanje motornim vozilima kategorije D moæe da stekne vozaå koji ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije C: 1) ako je upravljao motornim vozilima kategorije C najmanje dve godine.. ålan 171). – produæenje vaænosti vozaåke dozvole. – upisivanje novopoloæenih kategorija. “ (ZoOBS.. P. – popunjavanje obrasca vozaåke dozvole. Pravo na upravljanje motornim vozilom moæe da stekne lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom. – izdavanje duplikata vozaåke dozvole. Izdavanje nove vozaåke dozvole obuhvata sledeñe poslove: – provera svih pisanih podnesaka. – zamena inostranih vozaåkih dozvola za nacionalnu vozaåku dozvolu. – pridruæivanje oznake – broja vozaåu. – prijava/odjava vozaåa (zbog promene prebivaliãta). – izdavanje uverenja i – donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita. Najznaåajniji upravni poslovi u oblasti vozaåa su: – izdavanje novih vozaåkih dozvola. 2) da je navrãilo 18 godina æivota. – formiranje dosijea vozaåa i 12 ”. stav 1. 2) da je navrãilo 18 godina. 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje vozilim odreœene kategorije i 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilima. 3) da je poloæilo vozaåki ispit za upravljanje motornim vozilima odreœene kategorije. 286 . – izdavanje potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP). – izdavanje instruktorskih dozvola. Svaki od nabrojanih struånih poslova je sloæen i podrazumeva sprovoœenje propisanih procedura.Lipovac. – izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora. Izuzetno od odredbe taåke 2. 2) ako je upravljao motornim vozilima kategorije B i C ukupno najmanje 3 godine. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 zovani.12 Upravne poslove izdavanja vozaåkih dozvola i evidencije vozaåa vrãi OUP. – unoãenje podataka o vozaåu u jedinstveni informacioni sistem MUP-a.. – provera da li je licu zabranjeno izdavanje vozaåke dozvole (evidencije o zaãtitnim merama i merama bezbednosti). 4) da mu odlukom nadleænog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom. a pravo na upravljanje motociklima sa motorom åija zapremina ne prelazi 125 cm3 – lice koje je navrãilo 16 godina. tako da pravo na upravljanje motornim vozilima moæe steñi lice koje ispunjava sledeñe uslove: 1) da je duãevno i telesno sposobno da upravlja motornim vozilom. – oduzimanje vozaåkih dozvola (zbog zdravstvenih razloga).

UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Prilikom izdavanja naãe nacionalne vozaåke dozvole. novo lekarsko uverenje itd. 3) dokaz o ispunjavanju zdravstvenih uslova (lekarsko uverenje u kome je navedeno da je lice sposobno. 5) dve istovetne fotografije.13 2) overen prepis inostrane vozaåke dozvole. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja – izdavanje vozaåke dozvole Dakle. odnosno meœunarodne obaveze. poseduju inostranu vozaåku dozvolu i æele da je zamene naãom nacionalnom dozvolom. inostrana dozvola se zadræava i ulaæe u dosije vozaåa. 14 Prema Zakonu i meœunarodnim ugovorima lice moæe imati samo jednu nacionalnu vozaåku dozvolu.) i 5) dve istovetne fotografije. Pri tome se ima na umu i princip reciprociteta. 6) dokaz o uplañenoj naknadi troãkova vozaåke dozvole i o uplañenim daæbinama (takse) i 7) liåna karta (na uvid). Stranka u ovom procesu podnosi sledeñe pisane podneske: 1) zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. pravosnaæna reãenja i presude za dela u saobrañaju. Zamena inostranih vozaåkih dozvola se vrãi na zahtev lica (naãih graœana ili stranaca) koja su poloæila vozaåki ispit u nekoj stranoj zemlji. 287 11. administrativne i druge takse i sl. uporeœivanjem uslova koji se zahtevaju i vozaåkih ispita u zemlji gde je vozaå polagao i uslova u naãoj zemlji ocenjuje se ispunjenost uslova za izdavanje naãe nacionalne vozaåke dozvole. 2) dokaz o struånosti (potvrdu o zavrãenoj obuci i uverenje o poloæenom ispitu).11. Prva åetiri pisana podneska i jedna fotografija su osnovni sadræaji dosijea vozaåa koji se formira u postupku izdavanja nove (prve) vozaåke dozvole. Ovi podnesci predstavljaju dopunske sadræaje dosijea vozaåa: nalaz i miãljenje lekara sa kontrolnog zdravstvenog pregleda. 4) vaæeñe lekarsko uverenje. kada stranka (lice koje je poloæilo vozaåki ispit) podnese zahtev za izdavanje vozaåke dozvole. Na osnovu inostrane vozaåke dozvole. 4) dokaz o uplati propisanih daæbina (obrazac vozaåke dozvole. Uz zahtev za zamenu inostrane vozaåke dozvole prilaæu se i sledeñi dokumenti: 1) inostrana vozaåka dozvola. 6) dokaz o ispunjavanju starosnog uslova (liåna karta ili drugi identifikacioni dokument na uvid).14 13 Inostrana vozaåka dozvola je osnov za dobijanje nacionalne vozaåke dozvole. odnosno uslovno sposobno da upravlja vozilom). 3) dokaz da je lice boravilo duæe od 6 meseci u zemlji åiju dozvolu poseduje (gde je polagalo vozaåki ispit). u OUPu se sprovode navedeni poslovi od kojih svaki ima svoj znaåaj. Pored ovih sadræaja. u dosije vozaåa se stavljaju i drugi vaæni pisani podnesci i dokumenti u vezi vozaåa.1.

4) da ima 3 godine vozaåku dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola i 5) da za poslednjih 5 godina nije pravosnaæno osuœivana za kriviåna dela ugroæavanja bezbednosti saobrañaja. Na vozaåkoj dozvoli koja se izdaje upisuje se DUPLIKAT i broj duplikata (prvi. Danas veliki broj kandidata za vozaåe polaæe PSP test i koristi moguñnost da. Krsto Bezbednost saobrañaja 11 Upisivanje novopoloæenih kategorija u vozaåku dozvolu vrãi se kada vozaå (koji ima vozaåku dozvolu i za kojeg je formiran dosije vozaåa) naknadno poloæi neku drugu kategoriju. odnosno gubitka vozaåke dozvole. zahtevaju izdavanje duplikata i tako izbegavaju mere zabrane upravljanja vozilom (zaãtitne mere ili mere bezbednosti). Zato je neophodno bolje uvezivanje upravnih poslova i poslova neposredne kontrole saobrañaja. Ova dovzloa se razlikuje od vozaåke dozvole. lekarsko uverenje i sl. Treba napomenuti da vozaåi veoma åesto. a po potrebi i dve fotografije i drugi prilozi (dokazi o uplañenim daæbinama i naknadama. Zahtev se odlaæe i ova åinjenica se upisuje i u dosije vozaåa. zadræavajuñi vozaåku dozvolu (original). Izdavanje povrde o poznavanju saobrañajnih propisa (PSP) vrãi se na osnovu poloæenog testa o poznavanju saobrañajnih propisa. to se unosi u evidencije vozaåa. a u vozaåku dozvolu se upisuje (overava) nova kategorija. Vozaå. skrati program obavezne obuke za vozaåa. Instruktorska dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Izdavanje vozaåkih dozvola za vozaåe traktora se vrãi na osnovu uverenja o poloæenom ispitu za vozaåe traktora. Licima koja su navrãila 65 godina vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 3 godine. Za redovno produæenje vaæenja vozaåke dozvole podnosi se zahtev. a nakon toga se produæava.). Izdavanje duplikata vozaåke dozvole se vrãi ukoliko vozaå izgubi ili mu nestane vozaåka dozvola. radnom maãinom i motokultivatorom. drugi itd. Ova potvrda daje pravo na upravljanje biciklom sa motorom. Vozaåka dozvola se izdaje sa rokom vaæenja od 10 godina. Vozaå prilaæe i izjavu o okolnostima nestanka. Lica starija od 65 godina.). P. pri svakom produæenju vaænosti vozaåke dozvole prilaæu i lekarsko uverenje. na osnovu Potvrde o poznavanju saobrañajnih propisa. Izdavanje instruktorske dozvole vrãi OUP na zahtev stranke koja prilaæe dokaze o ispunjavanju sledeñih uslova: 1) da je poloæila ispit za vozaåa instruktora. Produæenje vaænosti vozaåke dozvole se vrãi na zahtev stranke kojoj je istekla vaænost vozaåke dozvole. prilaæe vozaåku dozvolu i dokaz o novopoloæenoj kategoriji. odnosno rokom koji je odreœen lekarskim uverenjem. 288 . 2) da je navrãila 23 godine starosti.Lipovac. Zahtev i uverenje o novopoloæenoj kategoriji se ulaæe u dosije vozaåa. jer na njenoj treñoj strani nisu svrstane kategorije vozila. Ovaj rok se moæe smanjiti na osnovu lekarskog uverenja (ne krañe od jedne godine). 3) da ima odgovarajuñu struånu spremu (specijalizacija saobrañajne struke – peti stepen za vozaåa instruktora). uz zahtev.

pronañiñe vozaåa u evidenciji i u dosije vozaåa uloæiti ovakvu informaciju (obaveãtenje). o åemu se izdaje potvrda. na osnovu pravosnaænih sudskih odluka. tj. 289 11. Treba naglasiti da zaãtitne mere (zabrana upravljanja u periodu od tri do 12 meseci) izriåe sudija za prekrãaje i one traju od dana upisa u vozaåku dozvolu. OUP ñe doneti Reãenje o upuñivanju vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled kod ovlaãñene zdravstvene ustanove. dok se ne podvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Na osnovu prikupljenih informacija. mere bezbednosti izriåu redovni sudovi i one teku od pravosnaænosti presude. Na osnovu toga poziva vozaåa da doœe u OUP i donese vozaåku dozvolu. Kada vozaå pristupi. na komisiju lekara specijalista za konkretnu bolest.16 Upuñivanje vozaåa na kontrolni zdravstveni pregled se vrãi u sluåajevima kada se osnovano posumnja da je bitno promenjen zdravstveni status vozaåa (nije viãe duãevno i telesno sposoban da upravlja vozilom). pa se smatra da mera ne teåe. Vozaå je duæan da se prijavi u novom mestu prebivaliãta.) ili 15 U praksi se javlja problem kada vozaå izbegava da mu se u vozaåku dozvolu upãe zaãtitna mera. 16 Ovo dovodi do apsurda da poåinioci najteæih kriviånih dela i prekrãaja upravljaju vozilom dok traje sidski proces. O izvrãenim merama vodi se evidencija. vojni organi. donese lekarsko uverenje. Kada nadleæni OUP dobije ovakva saznanja. Oduzimanje vozaåke dozvole zbog zdravstvenih razloga vrãi se na osnovu saznanja da je vozaå koji se vodi u evidenciji oboleo od bolesti koja je nespojiva sa upravljanjem motornim i prikljuånim vozilom za koju ima upisanu kategoriju u vozaåku dozvolu. duæni su da to prijave organu kod koga se vozaå vodi u evidenciji. Upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Prijava i odjava vozaåa zbog promene prebivaliãta se vrãi na zahtev vozaåa kada promeni prebivaliãte – preseli se van sekretarijata u kome se vodi u evidenciji vozaåa. Vozaåu se privremeno oduzima vozaåka dozvola. upisuje se mera u vozaåku dozvolu. pronalazi vozaåa u evidenciji i proverava njegov dosije vozaåa. Zdravstvene ustanove. nadleæni organ donosi reãenje u skladu sa nalazom i miãljenjem lekarske komisije: – vozaåu se vraña vozaåka dozvola i u dosije vozaåa odlaæe lekarsko uverenje da je vozaå i dalje sposoban za upravljanje vozilima svih kategorija koje su upisane u vozaåku dozvolu ili – u vozaåku dozvolu se upisuju napomene – ograniåenja za upravljanje vozilom (npr. Kada OUP dobije pravosnaæno reãenje ili presudu (dokument o izricanju mere). Kada vozaå koji je upuñen na kontrolni lekarski pregled.15 S druge strane. nije izvrãena.11. a novi sekretarijat ñe od prethodnog sekretarijata zatraæiti dosije vozaåa i vozaåa upisati u svoju evidenciju vozaåa. a reãenje/presudu ulaæe u dosije vozaåa. tuæilaãtva i drugi subjekti koji saznaju o promeni zdravstvenog statusa vozaåa. a vozaåa pozvati da doœe i donese vozaåku dozvolu. osuœenim licima moæe da istekne mera bezbednosti dok se nalaze u zatvoru. Sa druge strane. Izvrãenje zaãtitnih mera i mera bezbednosti se vrãi po sluæbenoj duænosti.1. preduzeñe. sudovi. samo za upravljanje vozilima koja su posebno prilagoœena vozaåima koji nemaju ekstremitete i sl.

P. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje svim kategorijama. C ili D). Donoãenje reãenja o poniãtenju vozaåke dozvole ili ispita vrãi se po sluæbenoj duænosti kada se doœe do saznanja da je vozaåka dozvola izdata na osnovu neispravnih dokaza i falsifikovanih dokumenata (npr. – izdavanje raznih reãenja i naloga u vezi puteva. a u dosije vozaåa odlaæe lekarski nalaz i miãljenje. Najåeãñe se izdaju uverenja o verodostojnosti vozaåke dozvole.1. odnosno o oduzimanju ovlaãñenja za rad). Na osnovu utvrœenih åinjenica donosi se Reãenje. otvaranje centara za obuku vozaåa. poziva se lice da donese vozaåku dozvolu koja se poniãtava i odlaæe u dosije vozila (zajedno sa reãenjem i dokazima o neispravnosti). odnosno miãljenja o prevozu vangabaritnih tereta. vozaåu ñe se oduzeti i poniãtiti vozaåka dozvola. Protiv lica i drugih koji su umeãani u sluåaj pokreñe se odgovarajuñi postupak pred sudom. o nekaænjavanju vozaåa. lice nije boravilo duæe od 6 meseci u mestu gde je polagalo ispit ili komisija nije bila formirana u skladu sa zakonom). – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju centara za obuku vozaåa. a izdaje se nova vozaåka dozvola sa preostalim kategorijama. Ovo su upravni poslovi koji su u vezi sa nadzorom nad radom pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. o poloæenim kategorijama. onda se stara vozaåka dozvola poniãtava (upiãe se poniãteno). Izdavanje uverenja na osnovu dosijea i evidencija vozaåa. reãenja o vangabaritnim prevozima i sl. – nalaganje mera za otklanjanje propusta u vrãenju unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS) i – davanje saglasnosti. Sprovode se na osnovu zahteva stranke (otvaranje tehniåkih pregleda. o tome da je lice imalo vozaåku dozvolu itd.Lipovac. Ukoliko se oduzima pravo na upravljanje odreœenim kategorijama vozila (npr.) ili po sluæbenoj duænosti (donoãenje reãenja o zabrani rada. falsifikovana inostrana vozaåka dozvola na osnovu koje je izdata naãa nacionalna vozaåka dozvola) ili je ispit poloæen na nedozvoljen naåin (npr. vrãi se na zahtev vozaåa. za C i D kategoriju vozila). 11 11.3. reãenje i lekarsko uverenje se odlaæu u dosije vozaåa. Inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja Najznaåajniji inspekcijsko-tehniåki upravni poslovi bezbednosti saobrañaja su: – donoãenje reãenja o otvaranju/zatvaranju tehniåkih pregleda vozila. poniãtava se vozaåka dozvola. Reãenje i poniãtena vozaåka dozvola. Poniãtena vozaåka dozvola. poniãtava se stara vozaåka dozvola i izdaje nova vozaåka dozvola u koju se upisuju samo kategorije za koje je vozaå sposoban ili – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje svim kategorijama vozila koja su bila upisana u vozaåku dozvolu. Krsto Bezbednost saobrañaja – donosi se Reãenje o oduzimanju prava na upravljanje onom kategorijom za koju je lekarska komisija konstatovala nesposobnost (npr. 290 .

dokumentacija o obuci i vozaåkim ispitima). Moæemo razlikovati sledeñe poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja: – uåeãñe u pripremi nacrta zakona i drugih propisa koje donosi Skupãtina. Na primer. neophodno je podneti zahtev OUP-u. struånjaka propisanih struånih profila). 291 11. – opreme (postojanje propisane opreme. dokumentacija o pregledanim vozilima. grafoskopa i sl. Da bi jedan COV dobio ovlaãñenje. panoa saobrañajnih znakova. uredbi. – vozila (dovoljan broj tehniåki ispravnih vozila prilagoœenih za obuku). . obuka kandidata za vozaåe i polaganje vozaåkih ispita se vrãe u ovlaãñenim centrima za obuku vozaåa (COV). drugih zakona. ovlaãñeno lice iz OUP-a. ovlaãñeno lice OUPa treba da izaœe na lice mesta i proveri da li ispunjava sve propisane uslove za obavljanje tehniåkih pregleda vozila. a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih instruktora. a posebno o baædarenju) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Mada svi poslovi bezbednosti saobrañaja podrazumevaju primenu prava.2. odnosno Vlada. O izvrãenom uvidu se saåinjava Zapisnik u kome se unose svi znaåajni nalazi. njena ispravnost i dokumentacija o opremi. za naãe potrebe ñemo pod pravnim poslovima bezbednosti saobrañaja podrazumevati: a) poslove prañenja i unapreœenja propisa u bezbednosti saobrañaja i b) poslove neposredne primene prava u obradi i rasvetljavanju saobrañajnih prekrãaja i saobrañajnih nezgoda. izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni uslovi.2.) i – dokumentacije (propisi koji ureœuju ovu oblast. OUP-u se podnose dokazi o ispunjavanju propisanih uslova i zahtev da ovlaãñeno lice utvrdi ispunjenost uslova. Na osnovu ovog zahteva. a posebno uslovi u pogledu: – kadrova (neophodan broj zaposlenih struånjaka propisanih struånih profila i njihova struånost za vrãenje poslova tehniåkog pregleda). – objekata (odgovarajuñih dimenzija koje obezbeœuju prolazak i pregled vozila za koja se izdaje ovlaãñenje). Ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i proverava da li su ispunjeni svi propisani uslovi za vrãenje ove delatnosti. struånjaci iz OUP-a su ålanovi radnih grupa koje pripremaju Zakon o bezbednosti saobrañaja. Pravilnik o unutraãnjoj kontroli. – objekata (odgovarajuñe uåionice i prateñe prostorije). – nastavnih sredstava i druge opreme (postojanje ãema vozila.11. Pravni poslovi bezbednosti saobrañaja 11. katalozi i druga neophodna struåna literatura). Prema Zakonu o bezbednosti saobrañaja na putevima. nastavnika teorijske nastave i dr. Na osnovu ovog zapisnika donosi se Reãenje kojim se utvrœuje ispunjavanje uslova za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Za svako preduzeñe koje je registrovano za tehniåke preglede vozila.

Krsto Bezbednost saobrañaja 11 odluka i sl. saobrañajna policija prati primenu propisa u bezbednosti saobrañaja i predlaæe izmene i dopune ovih propisa. priprema odgovarajuñe predloge. – pomoñ organima lokalne samouprave u pripremi i donoãenju propisa iz svoje nadleænosti. Na primer. Ovlaãñeno sluæbeno lice OUP-a (saobrañajni policajac) uoåava i sankcioniãe soabrañajne prekrãaje za koje je predviœeno plañanje novåane kazne na mestu izvrãenja prekrãaja. vrãe nadzor da li je ovaj akt u saglasnosti sa zakonom.Lipovac. prati njegovu realizaciju i stalno predlaæe unapreœenje ovih propisa (opãtinska. Ministarstvo nadleæno za poslove saobrañaja priprema pravilnike koji ureœuju oblast projektovanja. ako prekrãilac uloæi æalbu postupak se vodi pred drugostepenim organom – sudijom za prekrãaje. Na primer. Konaåno. u skladu sa zakonskim ovlaãñenjima. Saobrañajna policija. U OUP-u se prati da li je prekrãilac u zakonskom roku platio kaznu na raåun ili je pristupio u OUP i platio kaznu. a saobrañajna policija uåestvuje u pripremi predloga. Oni mogu naloæiti da se ovaj i drugi interni akti usaglase sa zahtevima bezbednosti saobrañaja. Ministar unutraãnjih poslova je ovlaãñen da donosi pravilnike koji ureœuju obuku i polaganje vozaåkih ispita.). Ukoliko prekrãilac nije platio kaznu. Ovlaãñena lica iz OUP-a pomaæu preduzeñima da donesu ãto kvalitetniji akt. – priprema i donoãenje podzakonskih akata za koje je ovlaãñeno Ministarstvo unutraãnjih poslova. Na primer. u OUP-u se formira predmet sa svim dokazima (dokazi o prekrãaju. a OUP se pojavljuje kao stranka u postupku. odnosno gradska odluka i sl. Ukoliko prekrãilac ne plati kaznu na licu mesta. onda se u OUP-u vodi prvostepeni prekrãajni postupak. Na primer. – pomoñ preduzeñima i ustanovama da donose propise iz svoje nadleænosti. u prekrãiocu i o znaåaju tog prekrãaja za bezbenost 292 . – pomoñ drugim subjektima u pripremi i donoãenju podzakonskih akata. P. odnosno Ministar unutraãnjih poslova. u saradnji sa predstavnicima autoãkola i drugim struånim subjektima. da li se i kako sprovodi. prati njihovo sprovoœenje i stalno predlaæe izmene i dopune. ali saobrañajna policija prati sprovoœenje ovih propisa i pomaæe u pripremi ãto kvalitetnijih propisa. preduzeña za prevoz su obavezna da donesu interni akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja. Sa druge strane. policajac izveãtava stareãinu i podnosi dokaze o prekrãaju. Obrada i rasvetljavanje saobrañajnih prekrãaja su poslovi kojima se neposrednom primenom prava dokazuju i sankcioniãu saobrañajni prekrãaji i druga dela u saobrañaju. Ovaj postupak vodi ovlaãñeno sluæbeno lice (diplomirani pravnik. sa tri godine iskustva i poloæenim pravosudnim ispitom) u sluæbenim prostorijama OUP-a. Kada lice naåini prekrãaj za koji je zakonom predviœeno voœenje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. izgradnje i odræavanja puteva. opãtinski (gradski) organ nadleæan za poslove saobrañaja predlaæe lokalnoj skupãtini reæim saobrañaja.

Vidi: ål. 101/05. Zakon o opãtem upravnom postupku. 80/89. Zakona – 53/93-2467.Literatura Literatura Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. br. prati proces i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. Zakon o prekrãajima. br. OUP uåestvuje u vrãenju uviœaja. Zakon o bezbednosti saobrañaja. “Sluæbeni glasnik RS” br. “Sluæbeni glasnik RS” br. 30/94 – 25/97509. ima pravo da traæi izvoœenje dokaza. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima prekrãaja. UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA saobrañaja). 63/ 88. Videti: ålan 33. “Sluæbeni list SRJ”. formira predmet i podnosi zahtev za pokretanje prekrãajnog postupka pred sudijom za prekrãaje. 53/82. 293 11. Videti: ålan 1. 29/90. Vidieti: Odluku US RS IU br. . 50/88. 5/86. br. u OUP-u vode se propisane evidencije. Kod saobrañajnih nezgoda sa obeleæjima kriviånog dela. 101/05. “Sluæbeni glasnik RS” br. Zakona – 67/93-3111. 41/94-573. 79/05. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Vidi: ål. O svim navedenim prekrãajima i kriviånim delima. pravo æalbe itd.“Sluæbeni list SRJ”. 28/96-5. 13/93-284. Videti: ålan 5. “Sluæbeni list SFRJ”. 6. 15/84. Vidi: ål.“Sluæbeni list SRJ”. 33/97. Videti: Odluku SUS IU broj 78/1-89 . 34/92. Zakon o ministarstvima. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Zakon o policiji. “Sluæbeni glasnik SRS”. 2. Zakon o dræavnoj upravi. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. 19/04 i 84/04. kompletira uviœajnu dokumentaciju i predaje je istraænom sudiji. “Sluæbeni glasnik RS”. br. 28. odnosno javnom tuæiocu. br. 24/94-297. Zakona . 21/90 i 28/91. OUP pokreñe prekrãajni postupak i uåestvuje u njemu kao stranka u postupku. Zakona – 48/94-1497. br. OUP vrãi uviœaj i kompletira uviœajnu dokumentaciju.

Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti tehniåkih pregleda vozila 12.12.2. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12.6. Inspekcijski nadzor – pravni osnov i opãta razmatranja 12.4.1. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza . INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 12.3.5.

br. Cilj inspekcijskog nadzora je da se ispita sprovoœenje zakona i drugih propisa. Ovo se ostvaruje neposrednim uvidom i uporeœivanjem stvarnog stanja i ponaãanja nadziranog subjekta sa propisanim stanjem i obavezama. Osnovni elementi nadzora su: metod vrãenja. obaveze i odgovornosti policijskih sluæbenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. Zakon o dræavnoj upravi (“Sluæbeni glasnik RS”. S toga se. prestanak druãtva). Zakon o policiji uredio je organizaciju rada. 79/05) bliæe je odredio ãta se podrazumeva pod inspekcijskim nadzorom.12. izriåu se zakonom odreœene mere. Za bolje shvatanje nadzora (posebno moguñnosti i ograniåenja u nadzoru) vaæne su i odredbe: – Zakona o privrednim druãtvima (kojim je propisan naåin osnivanja. nameñe Zakon o opãtem upravnom postupku (“Sluæbeni list SRJ”. Zakonom o dræavnoj upravi odreœeno je da inspekcijski nadzor vrãe organi dræavne uprave. br. 297 12. promene statusa. 53/82) je odredio nadleænosti i upravne mere koje Ministarstvo unutraãnjih poslova moæe preduzimati u vrãenju nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. a da se zakonom to moæe poveriti organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave. 33/97). Zakona o privrednim prestupima i Zakon o prekrãajima. pa su za nadzor znaåajne i pojedine odredbe Zakonika o kriviånom postupku. kao osnovni zakon kojim je ureœen postupak vrãenja nadzora.1. Na osnovu nadzora mogu se pokrenuti razliåiti postupci. – Zakona o privrednom registru (kojim je odreœeno da se privredna druãtva i njihovi ogranci moraju upisati u registar kod Agencije za privredne registre). odnosno pokreñu razliåiti postupci. predmet nadzora i izricanje upravnih mera nakon utvrœenog stanja. INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAVNI OSNOV I OPÃTA RAZMATRANJA Ustavom Republike Srbije odreœeno je da dræavni organi uprave vrãe upravni nadzor nad primenom zakona. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. Inspekcijski nadzor je upravna delatnost. U zavisnosti od rezultata nadzora. br.

7) pokretanje kod ovlaãñenog organa postupka za obustavljanje od izvrãenja. Pored opãtih naåela (zakonitost. samostalnost u radu. ekonomiånost postupka. sluæbenost. pravo na æalbu. 2) sasluãavanje i uzimanje izjava od odgovornih i zainteresovanih lica. 2) izricanje mandatne kazne. upotreba jezika i pisma. 4) izdavanje privremenih nareœenja. Najvaænije propisane upravne mere koje inspektor (ovlaãñeno lice u nadzoru) moæe preduzeti su: 1) donoãenje reãenja o nalaganju izvrãenja mera i radnji (uz odreœivanje rokova za izvrãenje). saradnja sa drugim organima i organizacijama. ãto je znaåajno kod vrãenja nadzora iz odreœenih oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima). Krsto Bezbednost saobrañaja 12 – Zakona o steåaju (zbog posledica koje nastupaju nakon otvaranja steåaja) i – Zakona o druãtvenim organizacijama i udruæenjima graœana (kojima je ureœen naåin osnivanja. odnosno zabrana. P. pravosnaænost reãenja. organizacije.Lipovac. radi naknadnih analiza i 5) nareœivanje merenja koja obavljaju struåne organizacije.. ocena dokaza. 3) pregledanje poslovnih prostorija. u skladu sa zakonom. ako nisu u skladu sa ustavom i zakonom i 8) preduzimanje drugih mera i radnji za koje je zakonom ili drugim propisom ovlaãñen. zaãtita prava graœana i javnog interesa. odnosno poniãtenja ili ukidanje propisa ili drugog opãteg akta organa. koja vrãi poslove dræavne uprave. pismeno fiksiranje toka inspekcijskog postupka. registrovanja i prestanak rada ovih organizacija. objekata. istraæno naåelo i naåelo kombinovanja pismenosti i usmenosti u voœenju postupka) u vrãenju nadzora treba primenjivati i posebna naåela kao ãto su: obaveãtavanje o dolasku u preduzeñe. odnosno za obustavljanje od izvrãenja opãteg akta preduzeña ustanove ili druge organizacije. evidencije i druge dokumentacije. ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadleæan. 3) podnoãenje prijave nadleænom organu za uåinjeno kriviåno delo ili privredni prestup i podnoãenje zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. bez obzira na to da li graœani to zahtevaju podnoãenjem prijave zbog nezakonitog 1 Kovaåeviñ. sasluãanje stranke. javnost. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. kao i obavljanje odreœenih privrednih delatnosti. materijalna istina. 298 . ureœaja. pruæanje pomoñi neukoj stranci. postrojenja. P. 6) obaveãtavanje drugog organa. predmeta i robe. 5) donoãenje mera obezbeœenja u sluåaju opasnosti za æivot i zdravlje ljudi ili za druge javne interese. efikasnost.1 Postupak inspekcijskog nadzora se uvek pokreñe po sluæbenoj duænosti. Najvaænija ovlaãñenja ovlaãñenog lica u nadzoru su: 1) pregled opãtih i pojedinaånih akta. åuvanje sluæbene i poslovne tajne. 4) uzimanje uzoraka robe i drugih predmeta.

2. U protivnom. prebivaliãte ili boraviãte. Prethodni postupak je postupak utvrœivanja pravnih åiçenica i prikupljanja dokaza bitnih za sprovoœenje postupka izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera. Ako postoji potreba. Pregled poslovne prostorije i stvari vrãi se na licu mesta.12. Ta prva radnja po pravilu je odlazak kod subjekta åiji se rad æeli kontrolisati. ne stavi na uvid potrebna dokumenta i predmete. Sasluãanje lica – svedoka – Svedok u upravnom postupku moæe biti svako fiziåko lice sposobno da uoåi åinjenice o kojoj treba da svedoåi i koje je u stanju da to svoje opaæanje saopãti. odnosno ne pruæi drugu traæenu pomoñ. Upravni postupak inspekcijskog nadzora moæe se podeliti u dva dela: na prethodni postupak i postupak izricanja upravnih mera ili preduzimanja drugih mera i radnji. Upoznavanje i omoguñavanje izjaãnjenja o utvrœenom åinjeniånom stanju – Prema Zakonu o opãtem upravnom postupku mora se omoguñiti da se stranka upozna sa svim utvrœenim åinjenicama. obezbeœivanje dokaza se moæe sprovesti u svakoj fazi postupka. godine æivota i braåno stanje). Svedoci se sasluãavaju pojedinaåno i bez prisustva svedoka koji ñe se docnije sasluãati. omoguñavanjem uvida u spise predmeta. Po pravilu. prituæbe i drugog sliånog akta. U zavisnosti od rezultata prethodnog postupka. Stranka ima pravo da prisustvuje pregledu. nadzor se moæe okonåati: 1) izricanjem zakonom propisanih upravnih mera.2. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA ponaãanja. Vlasnik – dræalac stvari. 3. veñ se smatra da je postupak pokrenut preduzimanjem bilo koje radnje s ciljem sprovoœenja postupka. da ne sme niãta preñutati i da za svoj iskaz moæe biti zaklet i predoåiñe mu se posledice davanja laænog iskaza. da se na to izjasni i da dâ svoje predloge. Obezbeœivanje dokaza – Pri dokazivanju se mogu koristiti isprave. Svedok je duæan da se odazove pozivu (moæe uskratiti svedoåenje iz razloga koje predviœa Zakon o opãtem upravnom postku). pa i pre nego ãto je postupak pokrenut. nalazi i miãljenja veãtaka i uviœaj. okolnostima i prikupljenim dokazima. od strane ovlaãñenog lica. mesto roœenja. . izjave stranaka. Svedoka treba prethodno upozoriti da je duæan da govori istinu. 2) preduzimanjem drugih mera i radnji ili 3) konstatacijom i obaveãtenjem da nema utvrœenih povreda zakona. Upoznavanje se vrãi. prezime. Neposredni uvid i primena pravila opãteg upravnog postupka o uviœaju – Ovde se primenjuju pravila opãteg upravnog postupka koja se odnose na uviœaj. zanimanje. Ovo se moæe vrãiti po sluæbenoj duænosti ili po zahtevu stranke. Od svedoka se uzimaju liåni podaci (ime. iskazi svedoka. uåeãñem u izvoœenju do299 12. 2. moæe se podneti prijava za prekrãaj protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu koji ne omoguñi vrãenje nadzora. 4. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura 12. ne donosi se formalna odluka o pokretanju postupka. prostorije i zemljiãta duæan je da dopusti da se izvrãi pregled. INSPEKCIJSKI NADZOR – SADRÆAJ I PROCEDURA Najznaåajnije radnje u postupku nadzora su: 1.

Lipovac. Na osnovu åinjenica utvrœenih u postupku. prisutnih stranaka i njihovih zastupnika. U sluåajevima predviœenim za2 Kovaåeviñ. veãtaka i drugih lica koja uåestvuju u postupku. Ako se radnja ne moæe zavrãiti istog dana. Izuzetno. mesto i vreme nadzora (dan i åas). kao i datih izjava. Pri tom. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. oni ñe se oznaåiti rednim brojevima. 5. P. predmet u kome se vrãi nadzor. davanjem izjave na zapisnik ili putem pisane izjave. zbog åega se poniãtava reãenje. Zapisnik treba da sadræi tok i sadræaj izvrãenih radnji u postupku. Ako neko lice neñe da potpiãe zapisnik ili se udalji pre zakljuåenja zapisnika. uputstvo o pravnom sredstvu. naziv organa sa brojem i datumom reãenja. to bi se smatralo bitnom povredom postupka. obrazloæenje. skice. zapisnik treba da se ograniåi na vaæne åinjenice koje se tiåu predmeta nadzora. 300 . dispozitiv (izreku). U zapisnik se unosi: naziv organa koji vrãi nadzor. ukratko ñe se upisati sadræaj primedbi. Pismeno reãenje sadræi: uvod.. fotografije i drugi prilozi. ako jesu. organ nadleæan za reãavanje donosi Reãenje o upravnoj stvari koja je predmet postupka. Svaki list ñe na kraju overiti svojim potpisom sluæbeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lice åija je izjava upisana na tom listu. Na kraju zapisnika ñe se navesti da je zapisnik proåitan i da nisu stavljene nikakve primedbe ili. punomoñnika ili predstavnika. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 kaza. Ukoliko ovo ne bi bilo uraœeno. Zapisnik se vodi uredno i u njemu se ne sme niãta brisati. Izjave stranaka. svako ñe se od njih potpisati ispod onog dela zapisnika u kome je upisana njegova izjava. po potrebi i njihovim reåima. Ta lica imaju pravo da i sama pregledaju zapisnik i da stave svoje primedbe. P. kao i zapisniåar – ako ga je bilo. Zapisnik se vodi u toku vrãenja sluæbene radnje. Zapisnik se sastavlja o usmenoj raspravi. Izuzetno. to ñe se konstatovati u zapisniku i navesti razlog zbog kojeg je potpis uskrañen. crteæi.2 Pre zakljuåenja zapisnik se åita licima koja uåestvuju u postupku. Reãenje se donosi pismeno. Eventualne dopune se unose u dodatak zapisniku. a na kraju ñe ga overiti sluæbeno lice koje je rukovodilo radnjom. Ako se zapisnik sastoji od viãe listova. posebnim propisima moæe se predvideti da se reãenju moæe dati i drugi naziv. svakog dana ñe se uneti (u isti zapisnik) ono ãto je tog dana uraœeno i to ñe se propisno potpisati. reãenje se moæe doneti i usmeno. U zapisnik se upisuju i svi zakljuåci koji se u toku izvrãenja radnje donesu. Pisanje zapisnika i reãenja – Zakon o opãtem upravnom postupku propisuje dve forme fiksiranja radnji koje se sprovode tokom upravnog postupka. a koje su od znaåaja za reãavanje u upravnoj stvari. Mesta koja su precrtana do zakljuåenja zapisnika moraju ostati åitljiva i overena potpisom sluæbenog lica koje rukovodi radnjom postupka. u sluåajevima predviœenim zakonom. Zatim ñe zapisnik potpisati lice koje je uåestvovalo u radnji. to su: zapisnik i zabeleãka u spisu. imena sluæbenih lica. upisuju se u zapisnik ãto taånije. Ako zapisnik sadræi sasluãanje viãe lica. svedoka. U veñ potpisanom zapisniku ne sme se niãta dodavati niti menjati. a. Zapisniku se mogu prikljuåiti planovi. kada se sprovode vaænije radnje ili uzimaju vaænije izjave stranaka ili treñih lica. potpis sluæbenog lica i peåat organa.

odnosno godine. preduzeñima i drugim pravnim licima vrãi se predajom pismena sluæbenom licu. Kad je podnesak upuñen poãtom preporuåeno ili telegrafski. odnosno licu odreœenom za primanje pismena. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan dræavnog praznika. odnosno odredili. 7. Rokovi se raåunaju na dane. reãenje ne mora sadræavati neke od navedenih delova. u dispozitivu ñe se odrediti i rok u kome se ta radnja mora izvrãiti. utvrœeno åinjeniåno stanje. Poåetak i tok rokova ne spreåavaju nedelje i dani dræavnih praznika. a mogu se raåunati i na åasove. dostavljanje se vrãi predajom pismena licu koje su oni ovlastili. odnosno po godinama zavrãava se istekom onog dana. pravne propise i razloge koji upuñuju na reãenje kakvo je dato u dispozitivu. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Dostavljanje pismena pravnim licima – Dostavljanje dræavnim organima. Reãenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu. U obrazloæenju reãenja moraju se obrazloæiti i zakljuåci protiv kojih nije dopuãtena posebna æalba. preduzeñu ili drugom pravnom licu iz stava 1. ne uraåunava se u rok. Obrazloæenje reãenja sadræi: kratko izlaganje zahteva stranaka. dan u koji je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno. ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoñnika (ako ga ima) i kratko oznaåenje predmeta postupka. Inspekcijski nadzor – sadræaj i procedura konom ili drugim propisom. rok se zavrãava poslednjeg dana tog meseca. Kad je rok odreœen po danima. Podnesak je podnesen u roku. a ako je potrebno. Zavrãetak roka moæe se oznaåiti i odreœenim kalendarskim danom. meseca. ako za pojedine sluåajeve nije drukåije propisano. Ako nema tog dana u poslednjem mesecu. Raåunanje rokova – Rokovi se odreœuju zakonom. ako je pre nego ãto rok istekne stigao organu kome je trebalo da bude predat. odnosno telefaksom. Dispozitiv treba da bude kratak i odreœen. Uvod reãenja sadræi: naziv organa koji donosi reãenje. koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saopãtenje izvrãeno.2. moæe se podeliti i na viãe taåaka. 301 12. odnosno danu u koji pada dogaœaj od kog se raåuna trajanje roka. Dispozitivom (izrekom) se reãava o predmetu postupka u celini i o pojedinaånim zahtevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno reãeno. grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica. rok istiåe istekom prvog narednog radnog dana. 6. obrazloæenje sadræi i pozivanje na propis koji to predviœa. Ako æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja. mesece i godine. dan predaje poãti. Ako dostavljaå u odreœenom radnom vremenu ne naœe lice odreœeno za primanje pismena. to mora biti navedeno u dispozitivu. Ako je propisano da æalba ne odlaæe izvrãenje reãenja. predaju pismena moæe izvrãiti bilo kom licu zaposlenom u dræavnom organu. Ako se reãenje obraœuje mehanografski. naselje. Rok koji je odreœen po mesecima. Ako se reãenjem nalaæe izvrãenje neke radnje.12. propis o nadleænosti tog organa. umesto potpisa i peåata moæe da sadræi faksimil. drugim propisom ili ih odreœuje sluæbeno lice koje vodi postupak. odnosno dan prijema telefaksa smatra se kao dan predaje organu kome je upuñen. razloge zbog kojih nije uvaæen koji od zahteva stranaka. po potrebi i razloge koji su bili odluåujuñi pri oceni dokaza. odnosno u koji pada dogaœaj od kog treba raåunati trajanje roka. Ako u postupku uåestvuju organizacija. veñ se za poåetak roka uzima prvi naredni dan. ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi. ovog ålana koje se zatekne u njihovim prostorijama.

kao i poãto je æalba iz– javljena. u granicama zahteva stranke. Prema rezultatu dopunjenog postupka. ako je æaliocu morala biti data moguñnost da uåestvuje u postupku koji je prethodio donoãenju reãenja. on je odmah ãalje prvostepenom organu. a da je to moglo biti od uticaja na reãavanje upravne stvari. Æalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja reãenja. ako je reå o preduzimanju hitnih mera ili ako bi usled odlaganja izvrãenja bila nanesena nekoj stranci ãteta koja se ne bi mogla popraviti. a on je propustio da je koristi. a na ãtetu javnog interesa. a u skladu sa Zakonom o policiji. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica. a ta mu moguñnost nije bila data ili mu je bila data. ako je to zakonom predviœeno. Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe povodom æalbe da je sprovedeni postupak bio nepotpun. Organ koji je doneo prvostepeno reãenje dopuniñe postupak i onda kad æalilac iznese u æalbi åinjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja za drukåije reãenje upravne stvari. odnosno poslata drugostepenom organu. mogu izjaviti æalbu protiv reãenja kojim je povreœen zakon u korist fiziåkog ili pravnog lica. ako zakonom nije drukåije odreœeno. Izuzetno. kad su zakonom ovlaãñeni. U poslednjem sluåaju moæe se traæiti odgovarajuñe obezbeœenje od stranke u åijem se interesu sprovodi izvrãenje i ovim obezbeœenjem usloviti izvrãenje. Dræavni. Ako je æalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu. javni pravobranilac i drugi dræavni organi. organ koji je doneo prvostepeno reãenje moæe. Nedopuãtenu. U toku roka za æalbu reãenje se ne moæe izvrãiti.Lipovac. Izjavljivanje æalbe – Protiv reãenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo na æalbu. a nije potrebno sprovoditi nov posebni ispitni postupak. neblagovremenu ili od neovlaãñenog lica izjavljenu æalbu prvostepeni organ odbaciñe svojim zakljuåkom. Postupanje po æalbi – Ako organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je æalba osnovana. iz nadleænosti OUP-a. Krsto Bezbednost saobrañaja 12 8. Kad je æalba propisno izjavljena. moæe stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. on moæe postupak dopuniti. Blagovremenost ove æalbe prvostepeni organ ceni prema danu kad je predata. Protiv novog reãenja stranka ima pravo na æalbu. odnosno javni tuæilac. Protiv novog reãenja stranka ima pravo æalbe. reãenje se ne moæe izvrãiti sve dok se reãenje koje je doneseno po æalbi ne dostavi stranci. Prvostepeni organ ispituje da li je æalba dopuãtena. Æalba se neposredno predaje ili ãalje poãtom organu koji je doneo prvostepeno reãenje. nadleæno je Ministarstvo unutraãnjih poslova. upravnu stvar reãiti drukåije i novim reãenjem zameniti reãenje koje se æalbom pobija. 302 . P. U oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti saobrañaja. 9. reãenje se moæe izvrãiti u æalbenom roku. odnosno Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. ali je u æalbi opravdao to propuãtanje. Za reãavanje u drugom stepenu nadleæan je organ odreœen zakonom.

INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kad organ koji je doneo prvostepeno reãenje naœe da je podneta æalba dopuãtena. duæan je. u procesu osposobljavanja kandidata za vozaåe. 3) odræavanja puteva i tehniåkog ureœenja saobrañaja i 4) prevoza (vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja u oblasti javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe). Prvostepeni organ je duæan da. sistematizuju se i unapreœuju znanja. vrãe kontrolu i regulisanje saobrañaja na putevima i nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzimaju druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. Apatin. u uvodnim odredbama ZoBS-a. a nije novim reãenjem zamenio reãenje koje se æalbom pobija.3 U skladu sa ovim ovlaãñenjima. uåe osnovne veãtine za upravljanje vozilom i uveæbava pravilno ponaãanje u saobrañaju i III – posle polaganja vozaåkog ispita.3. u osnovnim i srednjim ãkolama). 303 12.. ispravljaju neispravni i ukorenjuju ispravni stavovi. 3 “Organi unutraãnjih poslova prate stanje bezbednosti saobrañaja na putevima. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. II – u autoãkoli. uveæbavaju i ukorenjuju ispravna ponaãanja. priloæi sve spise koji se odnose na predmet. 2) tehniåkih pregleda vozila. uz æalbu. ålan 3). u predãkolskim ustanovama. . a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema æalbe. 2002. Zbornik radova (181-194). osposobljavanje vozaåa realizuje se u tri faze:4 I – pre dolaska u autoãkolu. predviœeno je to da OUP vrãi nadzor nad sprovoœenjem propisa i preduzima druge mere koje se odnose na bezbednost saobrañaja na putevima. broj 53/82) bliæe odreœuje poslove koje vrãe organi dræavne uprave nadleæni za unutraãnje poslove. Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. dostaviti æalbu organu nadleænom za reãavanje po æalbi. kroz uåeãñe u saobrañaju.12. bez odlaganja. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA VOZAÅA I POLAGANJA VOZAÅKIH ISPITA Prema savremenoj teoriji i praksi. izgraœuju ispravni stavovi i unapreœuju veãtine znaåajne za bezbedno uåestvovanje u saobrañaju. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita 12.3. odnosno Ministarstvo unutraãnjih poslova. 4 Lipovac. znanja i ukorenjuje navika (ne)pravilnog ponaãanja u saobrañaju. OUP danas vrãi inspekcijsko-tehniåke poslove u oblasti: 1) osposobljavanja vozaåa i polaganje vozaåkih ispita. u procesu saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja (u porodici. stiåu se najvaæniji stavovi. K. ispravljaju se nepravilna i opasna ponaãanja.” (ZoBS. Tako. blagovremena i izjavljena od ovlaãñenog lica.

50/88. 63/80. Osposobljavanje kandidata za vozaåe vrãe Centri za obuku vozaåa (COV) koje mogu organizovati privredna druãtva i druga pravna lica.. 5) praktiånu nastavu i polaganje praktiånog dela ispita. – ZoBS – Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”.). 2/83) i – Pravilnik o naåinu obeleæavanja vozila na kojima se vrãi obuåavanje kandidata za vozaåe (“Sluæbeni glasnik SRS”. Obuku kandidata za vozaåe u Srbiji reguliãu sledeñi propisi: – ZoOBS – Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima (“Sluæbeni list SFRJ”. 2/83). 2/83). oduzimanje vozaåke dozvole i ponovna obuka). selekciju kandidata za vozaåe. doobuka. br. – Pravilnik o nastavnom planu i programu COV i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”. 11) sistem kazni. 2/83).. 13) naknadno (neprekidno) saobrañajno obrazovanje. COV organizuju i polaganje vozaåkih ispita. 3) instruktore i nastavnike teorijske nastave. br. 8) poseban tretman kandidata koji ne poloæe ispit iz tri pokuãaja. . 7) doobuku vozaåa. 12) rad sa vozaåima recidivistima (prañenje.Lipovac. 6) doobuku kandidata koji su pali na ispitu. 53/82. vaspitanje i unapreœivanje vozaåa i 14) organizacija poslova obuke i unapreœivanja vozaåa. 4) teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dela ispita. P. 9) sistem vozaåkih dozvola. OUP ima tri znaåajna ovlaãñenja u vezi osposobljavanja kandidata za vozaåe i polaganja vozaåkih ispita: a) proverava da li centar za obuku vozaåa ispuçava uslove za rad.). . br. br. – Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (CoV) (“Sluæbeni glasnik SRS”. 80/89. 12 304 . 10) obuku za viãu kategoriju. br. br. Krsto Bezbednost saobrañaja Savremeni sistem obuke obuhvata sledeñe elemente: 1) saobrañajno obrazovanje i vaspitanje pre dolaska u autoãkolu. 2) minimalne uslove za rad autoãkola. b) vrãi nadzor nad radom centara za obuku vozaåa i c) uåestvuje u radu komisije na vozaåkom ispitu. Centri za obuku vozaåa su duæni da vrãe obuku i organizuju polaganje vozaåkih ispita u skladu s propisima.. – Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”..

Meœutim. i to: – da li kandidat ispunjava uslove da pristupi ispitu. – na osnovu neposrednog uvida ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom uvidu. Policijska uprava donosi REÃENJE o (ne)ispunjavanju propisanih uslova. 5 Uprava saobrañajne policije u sediãtu MUP-a daje saglasnost i overava nastavni plan i program. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . br. b) Nadzor nad radom COV: – ovlaãñeno lice iz OUPa ostvaruje neposredni UVID u stanje (ispunjavanje uslova koji su zahtevani na poåetku rada. pri svakom kasnijem nadzoru trebalo bi proveriti da li COV i dalje ispunjava ove uslove. – da li komisija ispunjava uslove (predsednik i dva ålana).3. vozila na motorni pogon. ålan iz COV i ålan iz MUP-a (kojeg reãenjem odreœuje naåelnik SUP-a). – da li vozilo ispunjava uslove. akt o osnivanju. c) OUP uåestvuje u radu ispitne komisije na vozaåkom ispitu6 i provera ispunjavanja uslova. dokaz da zapoãljava instruktore i akt o unutraãnjoj kontroli bezbednosti saobrañaja). – saåinjava se ZAPISNIK o izvrãenom nadzoru. struåni kadar za teoretsku i praktiånu nastavu. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti osposobljavanja vozaåa i polaganja vozaåkih ispita a) Provera ispunjenosti uslova za rad COV (pre nego ãto COV poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi ZAHTEV za utvrœivanje uslova (uz zahtev prilaæe reãenje Agencije za privredne registre. 305 12. a na osnovu zahteva. poãtovanje propisa i savestan rad). prostorijama. dokaze da raspolaæe poligonom. Predmet vrãenja nadzora u oblasti osposobljavanja vozaåa je poãtovanje propisa u vezi: a) ispunjenosti uslova za rad centara za obuku vozaåa (pri osnivanju i u toku rada COV) i b) izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu. 6 COV imenuje komisiju od tri ålana: predsednik (koji je iz COV). COV moæe poåeti sa radom od momenta uruåenja reãenja o ispunjavanju propisanih uslova. uåilima. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u ispunjenost uslova. Policijska uprava donosi REÃENJE kojim se nalaæe sprovoœenje odreœenih mera. vozilima. Proveravaju se: opãti uslovi za izvoœenje nastave. – da li mesto (naselje) ispunjava uslove (koje utvrœuje MUP).12. a na osnovu miãljenja ministarstva nadleænog za poslove prosvete i ministarstva zdravlja. overen nastavni plan i program. odnosno Policijska uprava donosi REÃENJE o zabrani rada COV. Provera da li su ispunjeni uslovi koji su propisani Zakonom o bezbednosti saobrañaja na putevima i Pravilnikom o uslovima za rad centara za obuku vozaåa (“Sluæbeni glasnik SRS”. vrãenje unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja.5 saglasnost MUP-a na nastavni plan i program. sredstva. poãtovanje nastavnog plana i programa. ãemama. ureœaji i uåila. 2/83) vrãi se pre poåetka rada COV.

ãtoperica i katalog boja. fonometar (za merenje buke). INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ISPITIVANJA VOZILA I TEHNIÅKIH PREGLEDA VOZILA Uslove i naåin vrãenja tehniåkih pregleda vozila utvrœuju ZoOBS. br. – ovlaãñeno lice iz OUP-a izlazi na lice mesta i ostvaruje neposredni UVID u stanje. ZoBS i Pravilnika o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode (“Sluæbeni glasnik SRS”. b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom. 306 . P. 2005.7 12. MUP donosi reãenje kojim se ovlaãñuje preduzeñe ili drugo pravno lice da vrãi tehniåki pregled vozila. ukupnim masama. regloskop (za kontrolu farova). Krsto Bezbednost saobrañaja Provera izvoœenja nastave prema nastavnom planu i programu vrãi se na osnovu ZoOBS. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila (“Sluæbeni glasnik SRS”. ZoBS. 2 /83). kao i reãenje o oduzimanju ovlaãñenja.4. pantljika. merna letva. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu.. Nadzor nad njihovim radom vrãe mesno nadleæni OUP-ovi (po mestu gde se nalazi tehniåki pregled vozila). Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. tehniåka dokumentacija i evidencije). – ovlaãñeno lice saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu. Proverava se da li COV ima overen nastavni plan program. Pravilnik o dimenzijama. 23/84). valjci (za merenje sila koåenja). a) Proverava ispunjenost uslova za rad (pre nego ãto tehniåki pregled poåne sa radom): – zainteresovano lice podnosi Upravi saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva ZAHTEV za utvrœivanje uslova (neophodni su odgovarajuñi objekat. br. o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima (“Sluæbeni glasnik SRS”. ureœaji za kontrolu izduvnih gasova (za OTO i dizel motore). odnosno da li realizuje nastavu prema ovom dokumentu. Privredna druãtva i druga pravna lica koja su ovlaãñena da vrãe tehniåke preglede vozila su duæna da vrãe tehniåke preglede u skladu sa propisima.8 struåni kadar. 23/84) i propisi o merilima i merenjima. 8 U neophodnu opremu spadaju: kanal sa dizalicom. 7 12 Vasiljeviñ. br. nagazna ploåa i uglomer (za kontrolu ureœaja za upravljanje). br. Vrnjaåka Banja. J. OUP ima dva razliåita ovlaãñenja u oblasti tehniåkih pregleda vozila: a) proverava ispunjenost uslova za rad. 2/83). propisana oprema. ZoBS i Pravilnika o polaganju vozaåkog ispita (“Sluæbeni glasnik SRS”. U procesu neposredne kontrole saobrañaja. saobrañajni policajci dopunjavaju i pomaæu nadzor nad radom COV i tako smanjuju moguñnost vozaåa instruktora da nesavesno obavljaju obuku kandidata za vozaåe.Lipovac. dubinometar (za merenje dubine ãara na pneumaticima). Pri uåeãñu u vozaåkim ispitima proverava se poãtovanje ZoOBS.

na osnovu kojega se moæe doneti REÃENJE o oduzimanju ovlaãñenja za vrãenje tehniåkih pregleda. vrãe nadzor nad stanjem puteva i nad odræavanjem puteva. samoinicijativno ili na predlog policijske uprave. svakodnevno prati stanje puteva. 307 12. Prijava za privredni prestup se podnosi opãtinskom javnom tuæiocu po mestu izvrãenja privrednog prestupa. opremljena i ovlaãñena. Organi za saobrañaj (direkcije). b) vrãi inspekcijski nadzor nad radom preduzeña i drugih pravnih lica ovlaãñenih za vrãenje tehniåkih pregleda vozila. a posebno nadzor nad stanjem puteva i saobrañajne signalizacije sa glediãta bezbednosti saobrañaja. Lokalnim putevima. Reãenje se moæe odnositi na sva vozila ili na odreœene kategorije vozila. O uoåenim nedostacima OUP obaveãtava organ za saobrañaj koji nalaæe preduzeñu koje gradi ili odræava put (sa kojim je organ za saobrañaj sklopio ugovor) da otkloni nedostatke. O nadzoru se saåinjava ZAPISNIK o izvrãenom pregledu. odnosno magistralnim i regionalnim putevima) upravlja republiåki organ za saobrañaj. OUP. odnosno posebno osnovano javno preduzeñe za puteve (Javno preduzeñe “Putevi Srbije”). na osnovu neposredne kontrole saobrañaja.5. odnosno da se pregled ne vrãi savesno i na propisan naåin). Ovi organi (organizacije) poveravaju izgradnju. – da li se u preduzeñu pravilno i uredno vode sve evidencije (registar pregleda vozila i zapisnici o tehniåkim pregledima). ukoliko se uoåe nedostaci koji neposredno ugro9 Reãenje o oduzimanju ovlaãñenja za rad donosi Uprava saobrañajne policije u sediãtu Ministarstva. OUP vrãi i nadzor na putevima sa glediãta bezbednosti saobrañaja. Meœutim. S obzirom na to da je OUP nadleæan za bezbednost saobrañaja. rekonstrukciju i odræavanje puteva preduzeñima koja su za to osposobljena. – da li su ispravni svi ureœaji i oprema. odnosno posebna preduzeña ili direkcije za puteve. – struånosti zaposlenih radnika (ovo moæe obuhvatati testiranje i praktiåan rad) i – da li pravno lice i svi zaposleni vrãe tehniåke preglede pravilno i savesno. nekategorisanim putevima i ulicama u naselju upravljaju lokalni organi za saobrañaj. (Dræavnim putevima I i II reda. podnoãenje prijave za privredni prestup ili prijave za prekrãaj (ako ovlaãñeno lice utvrdi da se ne vode uredno propisane evidencije). .5.12.9 Posebne mere koje se mogu izreñi su: oduzimanje ovlaãñenja za rad (ako se u nadzoru utvrdi da viãe nisu ispunjeni uslovi za rad u pogledu ureœaja i opreme. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI ODRÆAVANJA PUTEVA I TEHNIÅKOG REGULISANJA SAOBRAÑAJA Upravÿaçe putevima izgradçe i odræavanje puteva i tehniåko ureœenje saobrañaja su u nadleænosti organa za saobrañaj. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA MUP donosi REÃENJE kojim se preduzeñe ovlaãñuje da vrãi tehniåke preglede vozila ili kojim se odbija zahtev. Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti odræavanja puteva i tehniåkog regulisanja saobrañaja 12. s ciÿem provere: – da li pravno lice (i dalje) ispunjava uslove za rad.

. Organizacije i zajednice iz stava 1. 3) koji ãkoluju ili OBUÅAVAJU kandidate za vozaåe i 4) kod kojih se polaæu vozaåki ISPITI10 (ålan 8. u vreme turistiåkih sezona. nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœivanjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. ZoOBS) o åemu OUP vrãi nadzor.Lipovac.). tako i za sopstvene potrebe. ZoBS). a OUP vrãi nadzor nad vrãenjem unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS). Krsto Bezbednost saobrañaja æavaju bezbednost saobrañaja. Preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji vrãe javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe. Osim nadzora u okviru neposredne kontrole saobrañaja. 10 12 Savezni ZoOBS je odredio KO je duæan da organizuje i trajno vrãi poslove unutraãnje kontrole bezbednosti saobrañaja (UKBS). ukloni ili zameni saobrañajni znak (ålan 156. P. Samoupravne interesne zajednice. organizacija i opremanje posebnih prostora za iskljuåenje vozila itd. naloæi preduzeñu ili organu da preduzme mere s ciÿem uspostavljanja uslova za bezbedan saobrañaj (ålan 155.. ovog ålana duæne su da se staraju o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova i posebnih ureœaja za odgovarajuñe osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI U OBLASTI PREVOZA Prevoz je privredna delatnost koju obavljaju preduzeña kako za potrebe træiãta. U tom smislu su istaknuti subjekti: 1) koji se staraju o javnim PUTEVIMA i odræavaju javne puteve. ZoOBS).. OUP je ovlaãñen da preduzme posebne mere bezbednosti: naloæi ograniåenje brzine (ålan 153. sportskih i sliånih dogaœaja. ZoBS).. 12. ograniåi ili obustavi saobrañaj (ålan 154. nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i nad ispunjavanjem uslova predviœenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobrañaja na putevima. Nadzor nad prevozom vrãe organi za saobrañaj.6. odnosno nad bezbednoãñu prevoza. uslova za obuåavanje kandidata za vozaåa vozila na motorni pogon i vozaåa koji polaæu vozaåki ispit. 308 . Preduzeña za puteve su duæna da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem puteva i objekata na njima. 2) koji vrãe javni PREVOZ i prevoz za sopstvene potrebe. Posebno je znaåajna uloga OUP-a u vezi stvaranja uslova za bezbedno odvijanje saobrañaja u oteæanim zimskim uslovima (usaglaãavanje planova rada zimske sluæbe. veoma je znaåajan i inspekcijski nadzor nad unutraãnjom kontrolom saobrañaja.. 10 ”. preduzeña i druge samoupravne organizacije i organi koji ãkoluju ili obuåavaju kandidate za vozaåe vozila na motorni pogon i organizacije kod kojih se polaæu vozaåki ispiti duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa ili vozaåa instruktora. odnosno donese reãenje da se postavi. ZoBS). ZoBS).” (ZoOBS ålan 8). preduzeña i druge organizacije i organi koji se staraju o javnim putevima i odræavaju ih duæni su da organizuju i trajno vrãe kontrolu nad stanjem i odræavanjem javnih puteva i objekata na njima. nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj (ålan 8. uåestvovanje u radu posebnih ãtabova i koordinacija subjekata.

– redove voænje i naåin nagraœivanja. novog vozaåa i svaku deonicu puta. – saobrañajno-vaspitni i preventivni rad itd. kontrola i evidentiranje tah. – staranje o postavljanju i odræavanju saobrañajnih znakova. svakog kandidata za vozaåe. ålan 8). – posedanje vozila. Prema republiåkom ZoBS. svakog vozaåa koji je zaposlen kod prevoznika. – evidencije. – radno vreme vozaåa. uslova predviœenih zakonom (ZoOBS. – psihofiziåko stanje vozaåa. 3) da li se i kako realizuju zadaci UKBS i 4) da li se uredno vode propisane evidencije. naåin voœenja evidencija i odgovornost radnika koji obavljaju poslove UKBS (ZoBS. Inspekcijski nadzor u preduzeñu za prevoz (i drugim preduzeñima koja su duæna da vrãe UKBS) posebno obuhvata provere: 1) da li postoji opãti akt (pravilnik) o UKBS. – optereñenje vozila. delokrug. odnosno da utvrde KAKO ñe se vrãiti UKBS.12. Dakle. – koriãñenje tahografa. analizu i spreåavanje saobrañajnih nezgoda i saobrañajnih prekrãaja. periodiåni. subjekti koji organizuju i trajno vrãe UKBS su duæni da svojim opãtim aktima propiãu: organizaciju. dnevni i povremeni). Inspekcijsko-tehniåki poslovi u oblasti prevoza UKBS se odnosi na: – kontrolu nad postavljanjem saobrañajnih znakova i nad obezbeœenjem uslova za bezbedan i nesmetan saobrañaj na javnim putevima. ålan 164). – tehniåke preglede vozila (redovni. UKBS obavezuje najznaåajnije subjekte da se trajno staraju o bezbednosti saobrañaja. svakog instruktora. naåin vrãenja kontrole. vanredni. Republiåki ZoBS je predvideo i najvaænije poslove UKBS koji se odnose na: – zdravstvene uslove za vozaåe. ureœaja za osvetljavanje i oznaåavanje obeleæenih peãaåkih prelaza i – kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozaåa. ovlaãñenja. uloæaka. 2) da li akt sadræi sve poslove predviœene ZoBS. OUP nalaæe mere11 i pokreñe postupak pred nadleænim organom. svaki pravoz. 309 12. Ovlaãñeno lice saåinjava Zapisnik o izvrãenom pregledu i nalazima. UKBS je mera generalne prevencije koja bi trebalo da zahvati sva vozila. – proveru poznavanja propisa za vozaåe.6. UKBS ima veliki znaåaj za bezbednost saobrañaja i za rad OUPa. vozaåa instruktora. nad tehniåkom ispravnoãñu vozila i dr. Ovo obezbeœuje 11 Saåinjava Zapisnik kojim se nalaæu mere ili donosi posebno reãenje. INSPEKCIJSKO-TEHNIÅKI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA .

o osovinskom optereñenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju ureœaji i oprema na vozilima u saobrañaju na putevima. Pravilnik o uslovima za rad centara za obuku vozaåa. Nauåno-struåni skup Sistem obuke vozaåa. MUP – USP. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. Literatura Kovaåeviñ. J. Pravilnik o nastavnom planu i programu centara za obuku vozaåa i evidencijama koje ti centri vode. 29/90. Vasiljeviñ. br. 53/82. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. 80/89. br. Zakon o opãtem upravnom postupku. Beograd. “Sluæbeni glasnik SRS”. Zakona – 48/94-1497. “Sluæbeni glasnik SRS”. 33/97. “Sluæbeni glasnik RS”. ovako se rastereñuje neposredna kontrola saobrañaja (policija ne mora åesto da kontroliãe prevoznike na putu. 2002. Lipovac. Zakon o policiji. “Sluæbeni glasnik SRS”. 2004. 2/83. br. Policija se moæe. br. Objaãnjenje o postupanju u organizacionim jedinicama MUP-a kada uåinilac saobrañajnog prekrãaja ne plati na licu mesta izreåenu novåanu kaznu. “Sluæbeni glasnik RS”. br. Zakon o bezbednosti saobrañaja. 19/04 i 84/04. Zakon o prekrãajima. posvetiti drugim izvorima opasnosti. P. Vidieti ålan 33. ali ne ugroæava bezbednost saobrañaja. 310 12 . 34/92. 24/94-297. 41/94-573. vozaåi i prevoz. u kontroli na putu. 15/84. Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja. 101/05. “Sluæbeni glasnik RS”. Vidieti ålan 28. Videti ålan 1. Pravilnik o tehniåkom pregledu vozila. 50/88. Videti Odluku US RS IU br. Zakona – 53/93-2467. br. Zakona – 67/933111. MUP. br. “Sluæbeni glasnik RS”. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. 2005. 2004.. br. br. niti vozila za obuku). 23/84. Pravilnik o naåinu polaganja vozaåkog ispita. ãto smanjuje ometanja saobrañaja i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti. “Sluæbeni glasnik SRS”. 2/83. 101/05. Zakon o ministarstvima. Videti ålan 5.Lipovac.. Apatin. “Sluæbeni glasnik SRS”. Pravilnik o dimenzijama. 28/96-5. Videti ålan 6. Zbornik radova (181-194). 63/88. 2/83. P. Ovako se obezbeœuju bolji i bezbedniji putevi. Videti Odluku SUS IU br. 78/ 1-89 – “Sluæbeni list SRJ”. br. 21/90 i 28/91. “Sluæbeni glasnik SRS”. br. Krsto Bezbednost saobrañaja sistematiåno i sveobuhvatno delovanje. Reforma saobrañajne policije. br. “Sluæbeni list SFRJ”. (dokument MUP-a). seminar-savetovanje-razmena najbolje policijske prakse. Zakona – “Sluæbeni list SRJ”. “Sluæbeni list SRJ”. Kontrola rada centara za obuku vozaåa u saobrañaju na putu. Uputstvo o postupanju OUP-a u prekrãajnim stvarima kada uåinilac prekrãaja ne plati novåanu kaznu na licu mesta. 5/86. br. Vrnjaåka Banja. 11/91 i “Sluæbeni list SRJ”. Videti ålan 2. 79/05. br. vozila. Zakon o dræavnoj upravi. 13/93-284. br. 23/84. ukupnim masama. 30/94 – 25/97-509. Koncepcija savremenog sistema obuke vozaåa. Tako se proãiruje krug zainteresovanih subjekata i podruãtvljava funkcija bezbednosti saobrañaja.. br. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. K. br. S druge strane. 2003.

Snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja 13.4. Uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja 13. Realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama 13. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja . PREVENTIVNOPROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 13.13.2.7.1. Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja 13.3. Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja 13.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13.5.

o saobrañajnim nezgodama. 313 13. u okviru svoga redovnog posla. Najznaåajniji preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja iz nadleænosti OUP-a su: 1) snimanje i prañenje obeleæja bezbednosti saobrañaja. nadzire rad nekoliko vaænih subjekata u bezbednosti saobrañaja. o vozaåkim ispitima itd. 3) pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja. o tehniåkim pregledima. vrãi znaåajne upravne poslove u bezbednosti saobrañaja i vodi baze podataka o nekim znaåajnim obeleæjima bezbednosti saobrañaja (o vozaåima. Na primer. 7) pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja i 8) ostali preventivno-propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja.Svi poslovi koje vrãi OUP imaju i preventivno-propagandni smisao. postoje i poslovi koji se u osnovi vezuju za preventivu u bezbednosti saobrañaja. o saobrañajnim prekrãajima. 4) uåeãñe u pripremi strategija bezbednosti saobrañaja. o vozilima. 5) realizacija posebnih programa sa riziånim i najugroæenijim grupama. OUP. 2) informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja. otkrivanje i sankcionisanje prekrãaja utiåe preventivno i doprinosi unapreœivanju stavova i ponaãanja u saobrañaju. kontroliãe saobrañaj. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Meœutim. 13. neposredna kontrola saobrañaja.1.). o radu centara za obuku vozaåa. SNIMANJE I PRAÑENJE OBELEÆJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Snimanje i prañenje znaåajnih obeleæja bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajno za prevenciju saobrañajnih nezgoda i unapreœenje bezbednosti saobrañaja. 6) uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju.

Saobrañajni prekrãaj je potencijalno opasan (stvara rizik ili poveñava posledice nezgode) i zato se poveñavanjem stepena poãtovanja propisa poveñava i bezbednost saobrañaja. Stvarne brzine na putu svakodnevno mere i prate pripadnici policije. poãtovanje zabrane parkiranja. stepen poãtovanja svetlosnih signala. procenat sporih vozila i disperziju brzina. S obzirom na uticaj na bezbednost saobrañaja. – stepena poãtovaça propisa u saobrañaju. Sa masovnijom upotrebom ove tehnologije. Stepen poãtovanja propisa (odnos broja uåesnika koji poãtuju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) bitno determiniãe nivo bezbednosti saobrañaja na putu. ali i mere brzinu vozila neprekidno u toku 24 sata. P. odnosno preduzeñe koje upravlja putem. tek poznavanje stvarnih brzina na putu moæe pomoñi u shvatanju opasnosti na tom putu. poãtovanje reæima saobrañaja itd. snimanje i prañenje brzina ñe preuzimati organi za saobrañaj. tako da izmerene brzine ne odgovaraju stvarnim. nego prañenje nezgoda na putu. Meœutim. procenat prekoraåenja. Sa masovnijom upotrebom ovih brojaåa omoguñiñe se neprekidno. Zato se bolji podaci o brzinama dobijaju nezavisnim merenjima koja nisu vezana za zaustavljanje i kaænjavanje (merenje bez vidno prisutnih patrola policije). odnosno droga. S druge strane. a nekad i pouzdaniji naåin prañenja stanja bezbednosti saobrañaja. a posebno: poãtovanje prava prvenstva. veliåinu prekoraåenja. æeljenim brzinama koje se uspostavljaju kada ode patrola. 314 13 . senzori). – saobrañajnih prekrãaja i – saobrañajnih nezgoda. trebalo bi snimati i pratiti raspodelu brzina na pojedinim opasnim deonicama puta (kao raspodelu sluåajne promenljive). Brzina vozila na putu je sluåajna promenljiva koja bitno utiåe na rizik nastanka i teæinu nezgode. ovo je jednostavniji.Lipovac. Danas su razvijene nove tehnologije neprekidnog snimanja i prañenja brzina uz pomoñ raåunara i posebne opreme koja se ugraœuje u putnu infrastrukturu (detektori) ili postavlja pored puta (laseri i dr. OUP ima znaåajna uloga u snimanju i prañenju sledeñih obeleæja bezbednosti saobrañaja: – brzina vozila na putu. ali i o problemima bezbednosti saobrañaja i merama koje treba preduzimati. kvalitetno merenje stvarnih brzina i uspostavljanje veoma vaæne baze podataka o brzinama. – stepena prihvataça propisa. Brojaåi saobrañaja novije generacije (koji postoje na naãim putevima) razvrstavaju i broje vozila na putu (po kategorijama). na osnovu stepena poãtovanja propisa se mogu donositi zakljuåci o stanju bezbednosti saobrañaja na putu. Naime. Krsto Bezbednost saobrañaja S obzirom na ova i druga ovlaãñenja. humaniji. procenat vozaåa koji voze pod uticajem alkohola. S tim u vezi znaåajno je pratiti poãtovanje propisa. Ne ulazeñi u motive (ne)poãtovanja propisa. treba imati na umu da prisustvo policije na putu bitno utiåe na brzine vozila. a posebno: srednju vrednost. poãtovanje ograniåenja brzine. prelazak peãaka van obeleæenog peãaåkog prelaza. stepen upotrebe sigurnosnih pojaseva. – konflikata u saobrañaju. vozaåi u toj zoni smanjuju brzine. Mada projektanti puta posebnu paænju posveñuju upravljanju brzinama na putu.

2. unapreœivanju stavova graœana o bezbednosti saobrañaja i unapreœenju ponaãanja u saobrañaju. godiãnje) informacije o stanju bezbednosti saobrañaja (konferencije za javnost. u toku rada. vozilima i saobrañajnim nezgodama. 315 13.13. konflikti se dogaœaju od 10. 13. OUP vodi veoma znaåajne evidencije o vozaåima. dræavnim organima i drugim subjektima. Lakãe je upravljati bezbednoãñu saobrañaja. U zavisnosti od teæine. veñ i prihvatanje propisa. Cilj primene propisa nije samo poãtovanje. sedmiåne. Broj i strukture konflikata u saobrañaju su dobra mera opasnosti na putu. Konfliktna tehnika je poseban nauåni metod prañenja stanja bezbednosti saobrañaja.2. ako je veñi stepen prihvatanja propisa. tako ãto se prate konflikti na putu. Svaki saobrañajni policajac. izveãtaja i biltena. zbog uticaja prisustva policije. uoåava veliki broj konflikata i shvata probleme bezbednosti saobrañaja. zvaniåne informacije i drugi oblici informisanja). lako i brzo prikuplja veliki uzorak konflikata. Broj i strukture saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica su najvaæniji pokazatelji bezbednosti saobrañaja. – periodiåne (dnevne. Znaåajno je stalno unapreœivanje kvaliteta ovih evidencija i njihova otvorenost za sve korisnike. – publikovanje statistiåkih podataka u vidu struånih radova. Prañenje nezgoda i njihovih posledica omoguñuje da shvatamo probleme bezbednosti saobrañaja i projektujemo optimalne kontramere. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Ovako se bezbedno. Broj i struktura saobrañajnih prekrãaja u vremenu i prostoru znaåajni su pokazatelji poãtovanja propisa i problema bezbednosti saobrañaja. a posebno: – dostavljanje informacija AMSS. polugodiãnje. Posebno je vaæno pratiti najznaåajnije prekrãaje (kljuåne oblasti rada koje su utvrœene u strategijama i planovima bezbednosti saobrañaja). Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja Stepen prihvatanja propisa (odnos broja uåesnika koji odobravaju i prihvataju neki propis i ukupnog broja uåesnika u saobrañaju) veoma je znaåajan za odræiv razvoj saobrañaja. na osnovu kojega se analiziraju problemi i opasnosti na putu i projektuju mere s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. INFORMISANJE GRAŒANA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Informisanje graœana o stanju bezbednosti saobrañaja veoma doprinosi shvatanju problema. meseåne. saradnja sa medijima. Pri tome treba imati na umu da saobrañajni prekrãaji koje su otkrili i sankcionisali policajci nisu najbolji pokazatelj stvarnog stanja. zavisnosti od naåina i intenziteta kontrole itd.000 hiljada puta åeãñe nego saobrañajne nezgode.000 do 100. Postoje objektivne (mere teæinu konflikta pomoñu vremena ili puta koji su preostali do sudara) i subjektivne (struånjak svrstava konflikte prema svojoj proceni) metode konfliktne tehnike. nauånim i struånim institucijama.

13. razvoju i unapreœivanju strategija bezbednosti saobrañaja. 13 13. istraæivanja. Krsto Bezbednost saobrañaja – pomoñ struånjacima i drugim zainteresovanim u struånom sagledavanju stanja bezbednosti saobrañaja (pomoñ i uåeãñe u izradi studija. U skladu sa najboljim meœunarodnim iskustvima. UÅEÃÑE U PRIPREMI STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Uåeãñe OUP-a u pripremi i realizaciji strategija bezbednosti saobrañaja je od presudne vaænosti za kreiranje kvalitetnih dokumenata i za njihovo sprovoœenje u praksi. odræavanja puteva. da uåestvuje u kreiranju i podræi sprovoœenje: nacionalne. 13. realizaciji i prañenju. struånih udruæenja. OUP moæe odluåujuñe doprineti koordinaciji i usaglaãavanju. tehniåkih pregleda.Lipovac. REALIZACIJA POSEBNIH PROGRAMA SA RIZIÅNIM I NAJUGROÆENIJIM GRUPAMA Realizacija posebnih programa sa najugroæenijim i riziånim grupama ima cilj da se skromna sredstva i energija usmere na najznaåajnije ciljne grupe bezbednosti saobrañaja. polaganja vozaåkih ispita. Posebno je znaåajno da OUP prati i analizira meœunarodne strategije (programe) i strategijske planove i preporuke (kodeks dobre prakse) u bezbednosti saobrañaja na globalnom. kao i strategije bezbednosti saobrañaja za pojedine subjekte.).5. projekata itd. Ovo se najefikasnije radi kreiranjem i sprovoœenjem posebne strategije saobrañajno-policijske prinude. regionalne i lokalne strategije bezbednosti saobrañaja. OUP treba da stalno inicira donoãenje. nevladinih i drugih organizacija koje se bave bezbednoãñu saobrañaja itd.4. na evropskom ili regionalnom nivou. POMOÑ I PODRÃKA DRUGIM SUBJEKTIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Pomoñ i podrãka drugim subjektima bezbednosti saobrañaja treba da doprinese njihovom radu i unapreœenju pojedinih aspekata bezbednosti saobrañaja. – usmeravanje aktivnosti drugih subjekata itd. – uåeãñe MUP-a u realizaciji redovnih aktivnosti drugih subjekata kojima se unapreœuje bezbednost saobrañaja. OUP moæe mnogo doprineti iniciranju i realizaciji ovih programa. P. Posebno su znaåajni: – pomoñ u radu subjekata u oblasti obuke vozaåa.3. – zajedniåke aktivnosti MUP-a i drugih subjekata u oblasti bezbednosti saobrañaja. prevoza. tako ãto ñe: 316 .

viãestruki uåesnici u saobrañajnim nezgodama). Nama je interesantan saobrañajni. 1 Opãti 2 recidivizam je pojava da jedna osoba ponavlja prekrãaje iz razliåitih oblasti. 317 13. pozoriãne predstave. filmovi.3 – pomoñ. Zato se jedan od najvaænijih zadataka policije odnosi na jaåaçe svesti o bezbednosti saobrañaja i unapreœeçe ponaãaça svakog policijskog sluæbenika. – raditi sa najugroæenim grupama (samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima). ponavljanje saobrañajnih prekrãaja... Dobar uzor policajca kada u saobrañaju uåestvuje kao peãak ili kao vozaå. viãestruki poåinioci saobrañajnih prekrãaja. ne moæe se zameniti. Specijalni recidivizam je ponavljanje prekrãaja iz iste oblasti. – identifikovati riziåne grupe uåesnika u saobrañaju (mladi vozaåi. deca. podsticanje i usmeravanje saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja u predãkolskim ustanovama (predavanje. UÅEÃÑE U SAOBRAÑAJNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju zakonom je utvrœeno. hendikepirana lica.6 Uåeãñe u saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju 13.2 – stalno pratiti rizik uåeãña u saobrañaju za uoåene riziåne grupe i pojedince. a posebno kada koristi sluæbena vozila. – struåan rad u neposrednoj kontroli saobrañaja predstavlja neprekidan i nezamenljiv proces edukacije s ciÿem jednostavnog sticanja i koncentracije najvaænijih znanja. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA – omoguñiti identifikaciju ranjivih uåesnika u saobrañaju (Vulnerable road users) i drugih najugroæenijih grupa (stara lica. niti nadoknaditi nikakvom drugom aktivnoãñu. specijalni recidivizam. promocije i uåvrãñivanja ispravnih stavova i ponaãanja u saobrañaju.6. – uåestvovati u pripremi programa rada sa riziånim grupama. – pratiti rizik uåeãña u saobrañaju ovih i drugih grupa uåesnika. peãaci. igre. pratiti efekte i unapreœivati ove programe. – identifikovati opasna ponaãanja u saobrañaju i posebno pratiti opãti1 i specijalni recidivizam. . tribine za roditelje i vaspitaåe .13. 3 Saobrañajni policajac je najvaæniji uåitelj bezbednosti saobrañaja. a posebno stareãina. dvotoåkaãi). – planirati mere i raditi sa drugim subjektima s ciÿem zaãtite najugroæenijih grupa uåesnika u saobrañaju itd. – uåestvovati u realizaciji. tj. veoma znaåajno ovlaãñenje OUP-a koje se ostvaruje u razliåitim oblicima: – dosledno poãtovaçe propisa od strane policijskih sluæbenika.). – uåestvovati u pripremi programa rada sa ovim grupama. pri uåeãñu u saobrañaju najviãe doprinosi saobrañajnom obrazovaçu i vaspitaçu graœana.

stavova. unapreœuje se ponaãanje dece u saobrañaju i ukorenjuju ispravne navike. uåeãñe u obuci.). 5 Ove patrole rade samo u prisustvu uniformisanog pripadnika policije. – upoznavanje sa konkretnim problemima bezbednosti saobrañaja i podsticanje vaspitaåa. koje propisuje MUP. elaborata saobrañajnog obrazovanja i vaspitanja. OUP se stara da budu ispunjeni uslovi u pogledu: struånosti.4 legitimnosti5 i uniformisanosti6 (ZoBS. 7 ÃSP– Ãkolske saobrañajne patrole. prvi roditeljski sastanak. vrãi proveru njihovog znanja i donosi reãenje o radu patrola. uåitelja. OUP uåestvuje u obuåavanju pripadnika ovih patrola. stavova. u izradi i realizaciji ãkolskih strategija bezbednosti saobrañaja i uspostavljanju mreæe partnera.Lipovac. 2) izbor i analiza ciljnih grupa. POMOÑ I UÅEÃÑE U KAMPANJAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Kampanja se definiãe kao koordinirani sistem mera i aktivnosti unapred odreœenog trajanja. organa uprave i graœana. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – saobrañajno obrazovanje i vaspitanje u osnovnim ãkolama – rad sa uåenicima. sa njihovim roditeljima i uåiteljima (prvi ãkolski åas.7. ålan 163). 4 OUP uåestvuje u obuci i organizuje proveru znanja pripradnika patrole. 318 . veãtina i ponaãanja u saobrañaju. 6 Pripadnici patrola imaju posebne uniforme ili oznake. Algoritam kampanje u bezbednosti saobrañaja obuhvata sledeñe poslove: 1) analiza stanja i definisanje problema bezbednosti saobrañaja. Ãkolske saobrañajne patrole i saobrañajne patrole graœana organizuje OUP. a prema propisu koji donosi MUP. Organizacijom i radom ÃSP7 i SPG8 unapreœuje se saobrañajno obrazovanje i vaspitanje. veãtina i ponaãanja u saobrañaju. P. obezbeœuje se bolje prihvatanje rada saobrañajne policije i unapreœuje odnos saobrañajne policije i javnosti. 8 SPG – Saobrañajne patrole graœana. roditelja i drugih da stalno rade na unapreœivanju znanja. a sve s ciÿem unapreœenja bezbednosti saobrañaja. osim u ãkolskom dvoriãtu i ispred ãkole. ãiri se mreæa partnera i olakãava rad saobrañajne policije. pomoñ u organizaciji takmiåenja i sl. Kampanja u bezbednosti saobrañaja je sistem aktivnosti åiji je opãti cilj promovisanje bezbednijeg koriãñenja puteva. kojima se deluje na odreœene grupe ljudi radi ispunjenja unapred definisanog zadatka. 13. – pomoñ u izradi i aæuriranju elaborata bezbednosti saobrañaja. odnosno preduzeña. na zahtev obrazovno vaspitnih ustanova (osnovnih ãkola). saobrañajnih projekata okruæenja ãkola i obdaniãta. Konkretni ciljevi kampanja u bezbednosti saobrañaja odnose se na promenu znanja.

– uåestvuje u prañenju ponaãanja kontrolne i ekperimentalne grupe u saobrañaju. utemeljujemo i uåvrãñujemo znanje. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 3) odreœivanje ciljeva i zadataka kampanje (menjamo. 13) definisanje eksperimentalne i kontrolne grupe. 2) ciljna grupa. 3) poruka (kratka. 10) odreœivanje sadræaja poruke. 4) sredstvo prenoãenja poruke. – pruæi policijsku podrãku kampanji. Uåeãñe OUP-a u kampanjama bezbednosti saobrañaja je presudno za uspeh kampanja. politiåka. 8) planiranje aktivnosti koje ñe se nastaviti i posle kampanje. 6) eksperimentalna i kontrolna grupa i 7) podrãka kampanji (struåna. 4) analiza dosadaãnjih istraæivanja i kampanja. Na osnovu dosadaãnjih iskustava moæe se mnogo nauåiti o kampanjama. stavove i ponaãanje). 5) period (vreme) izvoœenja kampanje. – pomogne u pripremi dinamiåkog plana kampanje. ciljnih grupa i ciljeva kampanje. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja Osnovni elementi kampanje u bezbednosti saobrañaja su: 1) cilj kampanje.13. – pomaæe u sagledavanju efekata kampanje. 7) planiranje ostalih aktivnosti. 15) koordinirana realizacija svih aktivnosti u kampanji i 16) prañenje i razvoj kampanje. zabludama i metodama izvoœenja. 5) izbor optimalne strategije kampanje. 11) odreœivanje poåetka. OUP bi trebalo da: – pomogne pri definisanju problema BS. Danas se kampanjama u bezbednosti saobrañaja posveñuje sve veña paænja.7. 12) planiranje prateñih istraæivanja. finansijska. jasna. 14) definisanje kriterijuma za prañenje kampanje. korigujemo. problemima. jednoznaåna). 6) odreœivanje uloge mas-medija. – omoguñi prañenje i dalji razvoj kampanje i – sprovodi mere i aktivnosti posle kampanje. trajanja i troãkova kampanje. 9) odreœivanje oåekivanih rezultata (brojåano). ali i za uspeãnu realizaciju policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. medijska i policijska). . Barry Elliot navodi sledeñe najåeãñe zablude i probleme u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja: 319 13. normativna.

biciklista i dr. ponaãanje policije. treba istañi sledeñe kampanje: PRODUÆITE LINIJU ÆIVOTA – VEÆITE POJAS (CIBS. umesto koordiniranog delovanja kampanja i policijske prinude (Optimalno je ako je policijska prinuda deo dobro osmiãljene kampanje. – pokuãaj da se kampanja podredi policijskoj prinudi i da kampanja bude samo podrãka prinudi (Policija je planirala. mediji podræavaju i utiåu na najãiru javnost. umetnosti. Policija moæe sve. umesto objektivnog sagledavanja efekata kampanje (Dobra je samo ona kampanja koja postiæe unapred definisane ciljeve kampanje.. Kaznama se sve reãava). umesto efektima poruke i celini kampanje (Nije vaæna poruka – vaæno je ãta ljudi rade sa porukom! Reklama je samo deo kampanje).). – poveñavanje upotrebe sistema zaãtite dece u vozilu. a policija shvata i podræava – sluæi saobrañajnoj struci i druãtvu). Dakle. a policijska prinuda bez dobre kampanje moæe da blamira i iscrpljuje policiju bez veñih trajnih efekata na ponaãanje ljudi). glume. umesto da prinuda bude deo sveobuhvatne kampanje (Struka i druãtvo su planirali i prihvatili. ako su efekti kampanje mali – kampanja je loãa). – poveñavanje upotrebe zaãtitne kacige. B. P. mogu biti dobar i prihvatljiv izgovor). dobra je i kampanja). – unapreœivanje zaãtite ranjivih uåesnika u saobrañaju itd. Policija je odluåila i sprovodi. Kampanja je projektovana u Centru za istraæivanja u bezbednosti sa320 . ponaãanje autoriteta iz oblasti sporta. – pridavanje prevelikog znaåaja poruci i reklami (Poruka je sve. ciljnih grupa). – subjektivna ocena kvaliteta poruke i kampanje (Poruka je odliåna – baã mi se sviœa. Luka. Kampanja bez prinude je åisto bacanje para. – smanjivanje voænje pod uticajem alkohola.. mladih vozaåa. Kad je poruka dobra uspeñe kampanja). ali znaåajna iskustva u sprovoœenju kampanja u bezbednosti saobrañaja. – unapreœivanje ponaãanja (dece. Najåeãñe i najznaåajnije kampanje u bezbednosti saobrañaja usmerene su na: – poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva. U naãim uslovima postoje mala. tj. a mediji treba samo da publikuju i objasne. a druãtvo i struka treba da samo shvate i poãtuju).Lipovac. S ciÿem uåenja. – preveliko naglaãavanje znaåaja kampanje (Kampanja je åudo – ona moæe sve) ili znaåaja policijske prinude (Policijska prinuda je åudo. – neoprezno poniæavanje ålanova ciljne grupe (Promeni ponaãanje! To ãto radiã nije dobro. 2000). umesto da se stalno nudi izgovor za promenu ponaãanja (novo znanje. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 – traæenje problema u ciljnoj grupi (Ãta nije u redu sa ovim ljudima? Zaãto me ne razumeju?) umesto u metodama i naåinu izvoœenja kampanje (Ãta nije u redu sa nama? Ãta nismo dobro razumeli kod ciljne grupe ljudi?. novi nauåni i struåni stavovi. – poveñanje poãtovanja ograniåenja brzine. sankcije i sl.

u nastavku je slabila politiåka i policijska podrãka kampanji. a zatim i poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu ostalim vozaåima i suvozaåima sa oko 3% na preko 80%. Na osnovu terenskih istraæivanja koja su vrãena ãirom Srbije. ZAÃTITIMO DECU U SAOBRAÑAJU (CIBS. Na osnovu jasne podrãke struåne.7. realizovana je podkampanja u medijima. Ipak. Pomoñ i uåeãñe u kampanjama bezbednosti saobrañaja obrañaja (CIBS) na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu. 2000). unapreœeno saobrañajno obrazovanje u osnovnim ãkolama. Na osnovu ove kampanje smanjen je broj nastradale dece u saobrañaju za preko 40%.13. a naruåilac je bio AMS RS (Banja Luke. su ãtampani flajeci (leci) 321 13. poraslo je nerazumevanje izmeœu saobrañajne policije i ostalih delova MUP-a. Osnova za ovu kampanju bilo je makroistraæivanje stradanja dece u saobrañaju u Beogradu i serija struånih skupova o zaãtiti dece u saobrañaju. Ova kampanja je imala i druge znaåajne efekte: unapreœeno je ponaãanje vozaåa. Na osnovu pilot projekta kampanje realizovane su podkampanje u Sekretarijatu za saobrañaj Beograda. Pilot istraæivanje i projekat kampanje pripremio je CIBS. policiji. saobrañajne policije i medija. a zatim u republiåkoj vladi. U projektantskom smislu ovo je jedna od najboljih kampanja u naãim uslovima. Efekat je bilo poveñavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva meœu pripadnicima policije sa ispod 1% na preko 90%. Jednovremeno je otpoåela represija unutar policije s ciÿem unapreœivanja ponaãanja policajaca. Beograd. unapreœeno ponaãanje vozaåa i peãaka u saobrañaju itd. S druge strane. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA . Istraæivanja u nekim mestima su pokazala da su svi policajci koristili sigurnosne pojaseve (100%). pa su efekti opali na ispod 20% u nekim regionima. a procenat vozaåa i suvozaåa koji koriste sigurnosne pojaseve je premaãio 95% (2002). procenjeni na ispod 60%. Beograd. a efekti su vremenom slabili tako da su u toku 2004. zbog loãe medijske i finansijske podrãke. a zatim na 166 (2003). Mada je kampanja bila dobro prihvañena u medijima i najãiroj javnosti. Ipak. na 170 (2002). 2001/2003). Broj poginulih lica u Srbiji (bez pokrajine Kosovo i Metohija) je smanjen za treñinu: sa 1275 poginulih u toku 2001. uz pomoñ AMSS i MUP-a. Kampanja je zadobila odliånu podrãku gradske vlasti. a zatim i u upravi grada. U toku 2003. na Saobrañajnom fakultetu u Beogradu i na Vojnoj akademiji (saobrañajni smer) u okviru redovne nastave sa studentima prvi put je realizovan nagradni konkurs za najbolje kampanje u bezbednosti saobrañaja. ali nije u celini realizovana zbog ãirih druãtvenopolitiåkih problema. poveñan je ugled saobrañajne policije i smanjen broj saobrañajnih nezgoda i broj nastradalih lica. 2001/2003). Sedam najboljih kampanja su odabrane i. zbog nedostatka odgovarajuñe kampanje meœu pripadnicima MUP-a. u Upravi saobrañajne policije Beograd. posebno su smanjena ekstremna prekoraåenja brzine. SPASITE 200 ÆIVOTA U SRBIJI – VEÆITE POJAS (CIBS. u periodu od 3 meseca poveñana je upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srpskoj sa 3% na preko 60% (na prednjim sediãtima). ali su ostvareni i ãiri efekti u bezbednosti saobrañaja. Broj poginulih lica smanjen je sa 258 (2001). saobrañajna policija je ostala usamljena. politiåke i najãire javnosti zapoåela je kampanja okrenuta ka najãiroj javnosti. a posebno uniformisanih pripadnika policije. porastao je ugled saobrañajne policije. na 847 u toku 2002.

Australia. sveobuhvatnim kampanjama u skladu sa najboljom praksom i svetskim preporukama u ovoj oblasti (kampanje. – budi oprezan: poãtovanje saobrañajnih propisa – preduslov je za bezbednu voænju. a rezultate publikovati. Media Questions and Answers on 2010. Roads and Traffic Authority. Rogers. – postoji veliki potencijal u primeni druãtvenog marketinga u bezbednosti saobrañaja. sama prinuda daje trenutne efekte.. Early & Often. i 2005. – kampanje treba pratiti.Lipovac. Elliot. 322 . Literatura Andreasen. – ne veæi sebi omåu oko vrata – veæi pojas. – sahrani alkohol. Odabrane kampanje su u skladu sa odabranim kljuånim oblastima u bezbednosti saobrañaja imale sledeñe naslove: – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h viãe – stotine æivota manje. Designing Health Communication Campaigns. 1995.. Backer. B. B. Minister of Transport. Efikasna kampanja za bezbednost puteva: Praktiåni priruånik.. Josscy-Bass. San Francisko. – umesto realizacije samo delova kampanja treba teæiti struånim. nego æivot u trenutku. Social Marketing. 1989. a ne sebe. Social Development. and the Environment. – saåekaj zeleno – bolje izgubiti trenutak u æivotu. ne dozvoli da alkohol upravlja tobom – budi trezan i oprezan. 1992.. razvijati i struåno i nepristrasno analizirati. – poãtuj ograniåenje brzine – ne budi ograniåen: samo koji km/h manje – stotine æivota viãe. T. Na osnovu dosadaãnje prakse i iskustava moæemo zakljuåiti: – velika su svetska i mala naãa iskustva u realizaciji kampanja u bezbednosti saobrañaja. P. i Sopory. Gosche. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and Some Meta-Analysis Accidents. tako da se moæe iz proãlosti uåiti. – ukljuåite svetla – otvorite oåi i sebi i drugima. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health. – kampanju mora pratiti prinuda (sama kampanja je bacanje para. E. Elliot. umesto kampanja). H.. New Zealand. A. Krsto Bezbednost saobrañaja 13 koji su bili osnova mini kampanja u toku 2004.. P. Elliott and Shanahan Research..M. moæe biti opasna i ugroziti odnos saobrañajne policije i javnosti).

No. Media Choice. 2002. i Taylor. Percy L. Nordic Road and Transport Research. CEMT. Pre-testing and Evaluation by Dutch Road Safety Association Veilig Verkeer Nederland prepared for the International Conference in Rome 13th – 16th October 1971. i Donovan.Y. Traffic Engineering and Management.. Report on Various Aspects of road Safety Campaigns.Literatura 323 13.. 3.. 1998.. S. Safety of Vulnerable Road Users. Stead. New Zealand. pp.R. T. Marketing Bulletin. Ogden. McGraw–Hill. Centre for social marketing. Traffic Safety Reference Guide. New York. . J. M. 1999. Social Marketing-a Synopsis by the Centre for Social Marketing. Centre for social marketing. 1999. 6-8.. National Highway Traffic Safety Administration.. I. 2002. G. 1995. L. R. K. T. S..W. 1999. New Zealand Drink-driving Statististics: The Effectivenes of Road Safety Television Advertising.E. Advertising and Promotion Management Edition. Seat Belt Usage and Japanese and Danish Road. i Hastings. Rossiter. The Desing and Evaluation of Road Safety Publicity Campaigns. PREVENTIVNO-PROPAGANDNI POSLOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA Epstein. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing. MacFadyn. Macpherson. i Lewis T. 1999.

Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti 14.10. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti 14.8. promene policijske funkcije i odnosi policije i javnosti 14.6.1.5.4. Odnosi sa struånom javnoãñu 14. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu 14.14. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima 14.3. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI 14.7. Odnosi saobrañajne policije sa opãtom javnoãñu 14.9. Pojam i znaåaj odnosa saobrañajne policije i javnosti 14. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti . Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? 14.2. Druãtvene promene.

1. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . ciljeve i zadatke rada (saobrañajne) policije. 52. 327 14. 2003. u zavisnosti od preovlaœujuñih stavova.14. odreœuje ulogu. pa i policije kod svih zemalja. a proãirujuñi servisne funkcije. Kanada.. Teæi se efikasnijem. Privræenost vladaru i vladajuñoj oligarhiji zamenjuje se privræenoãñu graœaninu. Policija postaje servis graœana. V. svrhu.) i zemljama u tranziciji. Promene u opãtem poloæaju i ulozi policije izazivaju i promene policijske funkcije u bezbednosti saobrañaja. Beograd. Takoœe je neophodno da se neprekidno. reforma. izolovana i tajanstvena institucija koja ima prvenstveno kontrolnu funkciju i koje se graœani plaãe. zemlje EU itd. str. u radu policije i u odnosu policije i javnosti. Britanija. Policija sve ñeãñe æeli da poboljãa svoje odnose sa javnoãñu. efikasnost. D. Javna uprava. okrenut i otvoren ka graœanima. Savremene druãtvene teorije sve viãe vide policiju kao servis graœana koji je efikasan i efektivan. trening. za unapreœenje ovih odnosa neophodno je da svaki policajac postane svestan znaåaja dobrih odnosa policije i javnosti. pa i promene odnosa saobrañajne policije i javnosti. Sa promenama u druãtvu moæe se menjati i odnos prema policiji.”1 Promene u druãtvu zahtevaju i promene u policijskoj funkciji. Danas se intenzivno menjaju javne uprave. N. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. “Javna uprava sve viãe postaje struktura koja upravlja i olakãava proces druãtvenog i ekonomskog razvoja. Meœutim. nepristra1 Kavran. smanjujuñi sopstvenu kontrolnu ulogu. PROMENE POLICIJSKE FUNKCIJE I ODNOSI POLICIJE I JAVNOSTI Druãtvo. odnosno poreskim obveznicima koji plañaju uslugu policije. Zeland. Prema tradicionalnom pristupu policija je zatvorena. DRUÃTVENE PROMENE. prema svojim potrebama. jeftinijem radu i optimalnom koriãñenju sredstava koja druãtvo (privreda) izdvaja za pojedine usluge. a posebno u najrazvijenijim (SAD.

Treba uvaæiti da ima viãe javnosti sa kojima mora da se gaje dobri odnosi (struåna javnost. pa åak i najviãe rukovodioce. samo je ne vide oni koji bi trebalo da je spreåavaju i smanjuju). 14. Izraæeni su nepoverenje i netrpeljivost u pogledu primene ovlaãñenja koja zadiru u prava i interese pojedinaca.PR) se moæe definisati kao strateãka komunikacija saobrañajne policije i njenih javnosti u cilju otklanjanja nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja. sistematski i organizovano istraæuju i analiziraju stavovi javnosti o radu policije. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 sno. razumevanja i saradnje. POJAM I ZNAÅAJ ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti (public relations . Treba naglasiti da je to strateãki vaæna komunikacija i da njen znaåaj prevazilazi pojedinca. 328 . stvaraju konfliktne situacije. da se stalno sagledavaju oåekivanja javnosti i ide u susret ovim oåekivanjima. ãtiteñi ljudske æivote i materijalne vrednosti u njemu. o nedoslednosti i nepraviånosti u primeni ovlaãñenja itd. P. Od ove komunikacije zavisi uspeãnost pruæanja usluga za koje su graœani veoma zainteresovani. bez sagledavanja delovanja drugih subjekata i njihove odgovornosti. odnosno prema graœanima proistiåe iz svrhe rada i poverenih joj ovlaãñenja. posebno doprinose pojedinci (policijski sluæbenici) koji svojom neprofesionalnoãñu krãe osnovne principe rada. institucionalizovana i vaninstitucionalna javnost itd. politiåka javnost. kao i pojedinci podloæni korupciji. Stav javnosti prema saobrañajnoj policiji åesto je optereñen loãim nasleœem. Stvaranju nepoverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. da se suoåe sa istinom o korupciji (svi vide korupciju. Posebno loã efekat daje nezainteresovanost stareãina u saobrañajnoj policiji da vide i shvate probleme graœana (uåesnika u saobrañaju).). Saobrañajna policija se åesto dovodi u neposrednu uzroåno-posledniånu vezu sa uslovima i stradanjima u saobrañaju.2. propisi koje sprovodi. na obostranu korist. nepotpunim poznavanjem policijske nadleænosti i obima ovlaãñenja u organizaciji bezbednosti saobrañaja. Javni su i ciljevi rada. oteæavaju sticanje i odræavanje poverenja javnosti prema saobrañajnoj policiji. zloupotrebljavaju ovlaãñenja. Saobrañajna policija direktno ili posredno utiåe na postupanja uåesnika u saobrañaju i smanjenje rizika nebezbednosti. o nekorektnim odnosima policajaca prema graœanima. o zloupotrebi ovlaãñenja i preduzetim merama na spreåavanju ovakvog ponaãanja. najãira javnost. mediji. o neefikasnom radu pojedinaca. Usluge koje saobrañajna policija pruæa korisnicima su javne. Odgovornost saobrañajne policije prema javnosti. procedure i ovlaãñenja koja primenjuje. Ovo je dugoroåni cilj i niko ne sme da ga remeti.Lipovac. Nepotpuno informisanje o primerima neprofesionalnog odnosa prema graœanima.

angaæuje sve viãe potencijala. Javnost prepoznaje korist od saobrañajne policije. a njen rad nema podrãku i ne daje oåekivane efikte. U ovom ambijentu niko nije zadovoljan. U centru paænje moraju biti graœani i njihovi problemi. bolje su zaãtiñeni u saobrañaju. jer ne razumeju njenu funkciju i nemaju poverenje u njen rad.14. Nije dobro stalno nastojanje policije da nju razumeju graœani. cilj dobrih odnosa sa javnostima nije nikakva prevara. Policija je samo servis graœana koji mora pruæati onakvu uslugu i na onaj naåin kako to æele korisnici usluge – graœani. Ovo umanjuje ugled saobrañajne policije. sve viãe ometa saobrañaj. Zato su i policija i njene javnosti upuñeni da izgraœuju odnose poverenja. da ih stalno prate i unapreœuju. a ukupni efekti u bezbednosti saobrañaja su mali. a nisu zadovoljni njenim radom i nisu bezbedni u saobrañaju. bez druãtvene podrãke. Saobrañajna policija je zatvorena i postavlja se kao vrhovni kontrolor i naredbodavac u saobrañaju. Ovo je rezultat istorijskog nasleœa kome se obiåno duguju negativne predstave o policiji. Graœani dobijaju jeftiniju i kvalitetniju uslugu. Policija se mora potruditi da bolje shvati graœane. smanjivanja rizika povreœivanja i pogibija u saobrañaju i smanjivanja materijalnih ãteta. policija poveñava kontrolnu funkciju i prinudu. Javnost shvata da saobrañajna policija vrãi veoma vaæan servis u cilju omoguñavanja odvijanja saobrañaja. U nameri da samostalno (izolovano) unapredi bezbednost saobrañaja. veruje da vaænu funkciju obavlja savesno i efikasno. zbog uloge 329 14. U praksi se mogu desiti dve krajnjosti: 1. Graœani plañaju sve veñe troãkove rada saobrañajne policije. SPECIFIÅNOSTI ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Analiza odnosa saobrañajne policije i javnosti je sliåna analizi odnosa drugih dræavnih organa i javnosti. a nekad je ugroæena i protoånost. a posebno uåesnici u saobrañaju prihvataju saobrañajnu policiju kao svoju. u otkrivanju i dokumentovanju saobrañajnih prekrãaja itd. Policija lakãe i efikasnije vrãi svoju funkciju. Loãi odnosi saobrañajne policije i javnosti oteæavaju rad saobrañajne policije i ugroæavaju bezbednost saobrañaja. Saobrañajna policija je nezadovoljna. Stanje bezbednosti saobrañaja je loãe. gubitaka i troãkova. oni plañaju uslugu. 14. Zato saobrañajna policija ima manje ljudi. åak i kada to nije druãtveno prihvañeno. a daje veñe pozitivne efekte u bezbednosti saobrañaja. Meœutim. Uåesnici u saobrañaju uspostavljaju åvrst front protiv saobrañajne policije. 2.3.3. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . policijski odnosi s javnoãñu unekoliko su drugaåiji od odnosa drugih dræavnih organa i javnosti. Saobrañajna policija ulaæe sve veñi napor. Graœani nisu zadovoljni. Specifiånosti odnosa saobrañajne policije i javnosti Konaåno. Dobri odnosi saobrañajne policije i javnosti olakãavaju rad saobrañajne policije i unapreœuju bezbednost saobrañaja. jer se iscrpljuje. jer saobrañajnu policiju doæivljavaju kao nametnutu. Preterana policijska prinuda. preskupu. Graœani pomaæu saobrañajnoj policiji u obavljanju nadzora nad odvijanjem saobrañaja. Graœani. jer su oni naruåioci usluge. manje se eksponira i ometa saobrañaj. a neefikasnu. U ovom procesu svi dobijaju.

obavezuje saobrañajnu policiju u izgradnji strategije i taktike uspostavljanja dobrih odnosa sa istom. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 koju je imala u revolucionarnim i drugim znaåajnim dogaœajima u proãlosti. u pograniånim i poslovima u vezi sa strancima. na odreœeni naåin direktno ili indirektno tangiraju veñinu uåesnika u saobrañaju. kao i åinjenici da je ona uvek simbol dræave i politiåkog sistema. Ona je pozvana da usmerava i daje naredbe obiånim graœanima ili da ograniåava slobodu njihovog delovanja. Zainteresovanost javnosti.4. uverenja i potvrda i dr. Osim toga policija kao najvidljiviji. pre svega zbog krajnjih efekata zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. Za rad saobrañajne policije. oruæanih listova. ZAÃTO JE VAÆAN ODNOS SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI? Odnosi sa javnoãñu (Public relations-PR) predstavlja strateãku komunikaciju jedne organizacije i njenih javnosti (ciljnih grupa) radi uklanjanja meœusobnog nepoverenja i uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje na obostranu ko330 . javnost je i te kako zainteresovana. u poslovima zaãtite od poæara i ostalim administrativno policijskim poslovima iz domena javne bezbednosti (izdavanje putnih isprava. Zbog svih ovih åinjenica. vozaåkih i saobrañajnih dozvola.). Ukupna druãtvena stabilnost i niska konfliktnost su osnovni preduslov za uspostavljanje odnosa meœusobnog poverenja. izdvajanje odnosa saobrañajne policije i javnosti ima smisla zbog znaåaja poverenih joj poslova u saobrañaju na zaãtiti bezbednosti ljudi i imovine i zbog obima i uåestalosti kontakata sa graœanima. Situacije u kojima policija dolazi u kontakt sa graœanima u velikom broju sluåajeva su neprijatne za graœane i potencijalno konfliktne. U celini odnosa policije i javnosti.Lipovac. prioritetno su znaåajni karakteristike policijskog delovanja. Prvi cilj uspostavljanja dobrih odnosa policije i javnosti je pridobijanje graœana kao partnera u borbi protiv kriminala i u obezbeœivanju stabilnog javnog reda i mira. 14. ali i realno druãtveno i politiåko okruæenje. Za uspostavljanje dobrih meœusobnih odnosa policije i javnosti. policija mora ulagati dodatne napore da ovakvo stanje prevaziœe i uspostavi ãto bolje odnose sa javnoãñu. liånih karata. ali i da pridobije javnost kao aktivnog saradnika u vrãenju policijske funkcije. Sve ovo stvara uslove da odnos javnosti prema policiji åesto bude apriori negativan. P. Policija treba da razvija ovakav pristup u neposrednoj kontroli i regulisanju saobrañaja. najbrojniji i najskuplji deo represivnog mehanizma svake dræave predstavlja i opomenu “tamnoj strani” ljudske prirode. protiv koga mogu biti pripadnici rasnih. odreœenih druãtvenih klasa i slojeva. etniåkih i drugih manjina. Otklanjanje nepoverenja javnosti u policijsku sluæbu i razvijanje svesti o suãtini policijske funkcije su preduslovi za uæivanje niza ljudskih prava i sloboda. kako bi mogla lakãe da obavlja svoje poslove. Kontrola saobrañaja i prinuda koju primenjuje saobrañajna policija.

efikasnost i efektivnost njenog postupanja biñe minimizirani. Dakle.4. mas mediji podstiåu i podræavaju angaæovanje graœana.). oåekuje pomoñ u spreåavanju i otkrivanju saobrañajnih prekrãaja i njihovih uåinilaca. da veñina graœana posebno uåesnika u saobrañaju. zasniva odnose sa graœanima u celini (opãta javnost) segmentiranim grupama po odreœenim bezbednosnim pojavama i kriterijumima (maloletnici. – poveñava se efektivnost saobrañajne policije. – graœani aktivno doprinose bezbednosti saobrañaja – poãtuju propise. åak. 331 14. veñ policija zbog graœana. udruæenjima. Zadaci saobrañajne policije u organizaciji bezbednosti saobrañaja su javni. prekomerna brzina i sl. Iz fundamentalnog prava svakog graœanina da bude obaveãten o radu organa dræavne uprave proistiåu obaveze Ministarstva unutraãnjih poslova da obaveãtava javnost o svom radu i radu specijalizovanih sluæbi. Iz ovog proistiåe zajedniåki cilj. vozaåi. njen metodoloãko-taktiåki nastup javan i poznat. peãaci. 1997. Ovakav pristup i organizacija treba da omoguñe delotvornije izvrãavanje poslova i zadataka saobrañajne policije. na nauånim osnovama. dodatno se motiviãu i aktiviraju drugi odgovorni subjekti bezbednosti saobrañaja. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Aktivno ukljuåivanje graœana. njihovim organizacijama. ovlaãñenja propisana. uåesnici u saobrañaju poãtuju propise i onda kada nema saobrañajne policije na putu (jer nailaze na osudu ostalih graœana koji mogu i prijaviti uoåeni prekrãaj). Ma koliko zadaci saobrañajne policije bili u osnovi javni i humani. Zaãto je vaæan odnos saobrañajne policije i javnosti? rist. efektivni doprinosi svih subjekata bezbednosti saobrañaja i puna podrãka mas-medija najãiri su front borbe protiv nebezbednosti. preduzeñima i asocijacijama. uspostavljanjem uzajamno dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti: – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za zaãtitu bezbednosti u saobrañaju. kao i svih organizacija i institucija itd. Ovo se moæe smatrati krajnjim ciljem dobrih odnosa saobrañajne policije i javnosti. Æ. ona ne moæe pretendovati na simpatije i odobrenja njenog rada od strane svih graœana. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . (projekat). shvati da saobrañajna policija ãtiti njihove æivote i imovinu. Polazeñi od åinjenice da prekrãioci propisa u saobrañaju ugroæavaju bezbednost graœana i materijalne vrednosti u saobrañaju. saobrañajna policija. otkrivaju one koji to ne åine.14. 2 Keãetoviñ. Nesaglasnost sa graœanima uvek bi trebalo reãavati po principu nisu graœani stvoreni zbog policije. Zemun.2 Veñina policijskih organizacija. (institucionalizovana javnost) i faktorima koji oblikuju javno mnjenje (sredstva mas medija). Meœutim. To bi dovelo do nekoliko pozitivnih efekata: graœani mogu uoåiti mnogo viãe prekrãaja nego saobrañajna policija. Odnos policije i javnosti. ukoliko veñina uåesnika u saobrañaju ima negativan stav prema radu saobrañajne policije. a aktivnost tangira veñinu uåesnika u saobrañaju..

– niæem nivou zaãtite bezbednosti graœana i materijalnih vrednosti u saobrañaju. – sumnji i stalnom proveravanju postupanja saobrañajne policije od strane struåne javnosti. – jaåa odnos poverenja javnosti prema drugim funkcionalnim linijama rada Ministarstva unutraãnjih poslova. – unapreœuje se organizacija zaãtite bezbednosti u saobrañaju. Krsto Bezbednost saobrañaja – konkretizuje se odgovornost drugih organizacija i institucija u oblasti bezbednosti saobrañaja. – smanjuju se troãkovi funkcionisanja saobrañajne policije. Lica sa kojima nije ostvaren direktan kontakt. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE SA OPÃTOM JAVNOÃÑU Saobrañajna policija dolazi u direktan ili indirektan kontakt sa veñinom graœana. – unapreœuje se zaãtita liånih prava i sloboda graœana. istraæivati i prilagoœavati. trebalo bi ostvarene komunikacije stalno pratiti. Sa veñim brojem graœana – uåesnika u saobrañaju ostvaruje se viãe kontakata razliåitog sadræaja. policiju i dræavu u celini doæivljavaju kao svoju. zabrana kretanja odreœenom saobrañajnicom i sl. – graœani saobrañajnu policiju. sankcionisa332 . – slabljenju efektivnosti u radu. posebno se mogu oåekivati pri sprovoœenju mera direktne zaãtite saobrañaja (iskljuåivanje vozaåa i vozila iz saobrañaja. P.). – podozrivom prihvatanju efekata i vrednosti rada saobrañajne policije od subjekata bezbednosti u saobrañaju. mogu se definisati razliåite ciljne grupe. u Srbiji. Zavisno od karaktera i sadræaja kontakta. – prihvatanju i uåvrãñivanju stava da je prinuda nepotrebna. Godiãnje se. – poveñava se odgovornost saobrañajne policije za sopstvene propuste.Lipovac. – slabljenju liåne i kolektivne odgovornosti za aktivnosti i propuste. – saobrañajna policija stiåe javno poãtovanje. – masovnom uskrañivanju aktivne saradnje sa policijom.5. ãto upotpunjava njihov stav o saobrañajnoj policiji. ostvari oko 6 miliona direktnih kontakata sa graœanima. 14 Negativan stav javnosti prema saobrañajnoj policiji doprinosi: – stvaranju fronta protiv saobrañajne policije. Konflikti izmeœu graœana i saobrañajne policije. 14. – brojåanom poveñanju pripadnika saobrañajne policije. svoj stav o saobrañajnoj policiji. Da bi veñina graœana prihvatila saobrañajnu policiju “kao svoju”. izgraœuju posmatranjem njenog rada ili prenoãenjem impresija onih koji su uåestvovali u direktnom kontaktu.

ovi i drugi graœani ostvaruju i indirektan kontakt posmatranjem aktivnosti saobrañajne policije ili prepriåavanjem onih koji su imali direktan kontakt. putnika ili peãaka.. zdravstvenom stanju itd. neispunjavanju zahteva u upravnom postupku. statusu. Neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobrañaja policija ostvaruje primenom propisanih ovlaãñenja. preduzetih mera prinude.14. znakova i naredbi. 4 Prekoraåenje dozvoljene brzine kretanja do 10 km/h. Pripadnici saobrañajne policije kroz poslove kontrole i regulisanja saobrañaja. odnosno stav javnog mnjenja o radu saobrañajne policije. oko 170 hiljada iskljuåenja vozila iz saobrañaja. ostvaruju kontakt sa velikim brojem graœana koji se razlikuju po kulturi. 333 14. opomenutih zbog uåinjenih lakãih prekrãaja. mogu doprineti upotpunjavanju objektivne slike o saobrañajnoj policiji. starosti. Beograd. 14.6. K. zbog åega je åesto bila prisutna apstraktna. odnosno uniformisanosti. ostvaruje se sa oko 500 hiljada uåesnika u saobrañaju. 2002. obrazovanju.6. B.7 miliona saobrañajnih prekrãaja ( za oko 1. funkcionalnim oznakama i obeleæjima i znacima koje u kontroli i interventno regulisanju daje uåesnicima u saobrañaju. po vizuelnom identitetu. funkciji u druãtvu. Bezbednost. socijalnom poreklu. No 3. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima nju otkrivenih prekrãaja. u svojstvu vozaåa. U oko 400 hiljada sluåajeva primenjuju se odreœeni vidovi prinude: oko 125 hiljada privremenih iskljuåivanja vozaåa iz saobrañaja. Primenom navedenih policijskih ovlaãñenja. ali i konkretna opasnost od konflikata na relaciji saobrañajni policajac – uåesnik u saobrañaju. Sagledavanje obima i sadræaja ostvarenih kontakata sa graœanima. i Miliniñ. NEKE KARAKTERISTIKE SADRÆAJA RADA SAOBRAÑAJNE POLICIJE ZNAÅAJNE ZA ODNOSE SA GRAŒANIMA Saobrañajna policija identifikuje se u javnosti.3 Godiãnje se sankcioniãe oko 1. Ovako se formira pojedinaåni stav. graœani su trpeli odreœene posledice. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .2 miliona prekrãaja izvrãiocima se izreknu novåane kazne na licu mesta i za oko 500 hiljada prekrãaja podnesu se zahtevi za pokretanje prekrãajnog postupka). Kontakt sa potencijalno manjim stepenom konfliktnosti. a posebno negativnih reakcija javnosti. Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja. oko 80 hiljada vozila se upuñuje na vanredni tehniåki pregled i oko 30 hiljada ostalih sluåajeva. Graœani ostvaruju direktan kontakt sa saobrañajnom policijom. Rizik konflikata raste ukoliko saobrañajna policija nema profesionalni pristup u svakom pojedinaånom sluåaju. Sa druge strane. nekompletna oprema i sl.4 3 Lipovac.

postupanjem po problematici javnog reda i mira. prema kojima se ne preduzimaju nikakve mere. nerazumljivo dugog åekanja u redu.8 miliona vlasnika motornih vozila. otkrivanjem i pronalaæenjem predmeta kriviånih dela. Pri realizaciji oko 150 hiljada vozaåkih ispita. postoji oko 800 hiljada potencijalnih konflikata sa uåesnicima u saobrañaju. uz poãtovanje dostojanstva liånosti. neefikasnosti sluæbe itd. u kontroli i regulisanju saobrañaja da ãtiti bezbednost graœana i imovine. Ovo se realizuje spreåavanjem i otkrivanjem uåinilaca kriviånih dela. nedoslednosti u primeni propisa. Bez obzira na to ãto dati znakovi i naredbe obavezuju i suãtinski predstavljaju prinudu za uåesnike u saobrañaju. odbijanja zahteva.500 nadzora nad radom preduzeña koja se bave prevozom. pronalaæenjem lica za kojima se traga. Graœani saobrañajnu policiju dobro prihvataju. veñ i od drugih delikata u saobrañaju. otkrivanjem delikata iz nadleænosti inspekcijskih sluæbi i sl. Upravno-pravni poslovi iz nadleænosti saobrañajne policije. neaæurnosti. Åinjenica da saobrañajna policija godiãnje otkrije oko 8. Tako se direktno uskrañuju interesi vozaåa. saobrañajna policija vrãi prema reãenju sudije za prekrãaje ili prema presudi suda. Policijska ovlaãñenja obavezuju saobrañajnu policiju. To pruæa moguñnost uspostavljanja sadræajnih komunikacija sa javnostima. Sprovoœenjem ovih mera reœe se ostvaruju pojedinaåna komunikacija sa graœanima. P. ali i moguñnost konflikata razliåitog intenziteta. godiãnje se ostvaruje direktan kontakt sa oko 400 hiljada vozaåa i oko 1.Lipovac. Znatan broj ovih kontakata optereñen je sukobom interesa da se poloæi vozaåki ispit i policijske zaãtite utvrœenih kriterijuma u pogledu potrebnih znanja i veãtina. saobrañajna policija stupa u kontakte sa kandidatima i njihovim instruktorima. Upisivanje zaãtitnih mera ili mera bezbednosti (zabrane upravljanja motornim vozilom). a vozaåima pro334 . odnosno porodicama kandidata i autoãkolama. policija pospeãuje ili omoguñuje protok saobrañaja.500 nadzora nad radom centara za obuku vozaåa. Interventnim regulisanjem saobrañaja. struåno i aæurno obavljanje ovih poslova. te se vezuju za njenu kolektivnu struånost i sposobnost. oko 3.000 izvrãilaca kriviånih dela i “nesaobrañajnih” prekrãaja doprinosi oseñaju sigurnosti graœana i pozitivno utiåe na njihov stav prema policiji. Zakonito.000 nadzora nad radom centara za tehniåke preglede i oko 1. zbog neprimerenog ponaãanja pojedinaca. U obavljanju ovih poslova moguñi su konflikti zbog: manjkavosti podnesaka. Sve ove nadzore prati preduzimanje konkretnih preventivnih i represivnih mera. ako vide da ona obezbeœuje brz i bezbedan protok saobrañaja i obratno. Saobrañajna policija izvrãi oko 2. doprinosi uspostavljanju i odræavanju dobrih odnosa sa javnoãñu. uspostavljanje dobre komunikacije. najåeãñe tangiraju graœane kroz primenu prava i izradu propisa. impresije o radu saobrañajne policije grade se na osnovu trenutne efikasnosti i efektivnosti. tako da su konfliktne situacije manje izraæene. ne samo od saobrañajnih. loãe komunikacije. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Procenjuje se da u rutinskoj kontroli. U postupku izdavanja javnih isprava.

) i – pomoñ odreœenim kategorijama nezaãtiñenih uåesnika u saobrañaju (deci. Istraæivani su samo pisani ili usmeno izneti konkretni negativni stavovi (prigovori). Otuda proistiåe njena obaveza obaveãtavanja graœana o bezbednosnim pojavama i dogaœajima u saobrañaju. Usluæni kontakti sa graœanima znaåajno doprinose stvaranju poverenja graœana prema saobrañajnoj policiji. To je osnov dobre interakcije saobrañajne policije sa okruæenjem. institucijama. Sa druge strane. 335 14.6. pravilima saobrañaja. javno mnjenje se ukljuåuje u prevenciju bezbednosti saobrañaja i upotpunjuje stav o saobrañajnoj policiji. Saobrañajna policija profesionalno prati i analizira stanje bezbednosti u saobrañaju i aæurira baze podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama. dok u 287 sluåajeva nisu utvrœeni propusti. Preventivno-propagandna delatnost saobrañajne policije stvara povoljnije uslove zaãtite bezbednosti u saobrañaju. rasporedu ulica. Danas nije dovoljno istraæeno: kakav je stav opãte javnosti prema javnom liku saobrañajne policije. Na osnovu struånog informisanja i propagande. starim i hendikepiranim osobama) i dr. uslovima za uåeãñe u saobrañaju itd. veñina ostalih graœana odobrava ovu meru i zahteva od policije da bude dosledna i efikasna. reakcija policije je pozitivna. Na primer. Pozitivan stav opãte javnosti prema saobrañajnoj policiji posebno naruãavaju pojedinci – pripadnici saobrañajne policije. jer razgraœuje svaki oblik zatvorenosti. nezadovoljstvo radom i postupanjem saobrañajne policije pismeno je izrazilo 348 graœana. Veoma je vaæno da policija prepozna svoj veliki interes u otkrivanju ovakvih pojedinaca. izolacije ili samoizolacije. a posebno: – pruæanje razliåitih obaveãtenja graœanima (o putevima. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . Ovo izaziva konflikte. objektima. sankcionisanju navedenih zloupotreba i korektnom izveãtavanju javnosti o svakom pojedinaånom sluåaju. kako javnost doæivljava saobrañajnu policiju. Neke karakteristike sadræaja rada saobrañajne policije znaåajne za odnose sa graœanima fesionalcima spreåava obavljanje njihovog zanimanja. prenoãenje poruka roœacima i prijateljima itd. ãta joj najviãe zamera. jer u njoj vidi svoju zaãtitu. u toku 2000.). niti u kom delu njenog rada je zadovoljna. Poåinioci zloupotrebe se udaljuju iz Ministarstva i protiv njih preduzimaju zakonom propisane mere. udaljenosti. U 61 sluåaju utvrœeno je neprofesionalno i nezakonito postupanje saobrañajne policije. – pruæanje pomoñi i usluga graœanima (u vezi saobrañajnih nezgoda.14. reãavanje problema tehniåke neispravnosti vozila na putu. pomoñ u reãavanju razliåitih problema. a “tretirani” vozaåi doæivljavaju policiju kao neposrednog protivnika. koji zloupotrebljavaju sluæbeni poloæaj. za uåeãñe u saobrañaju u loãim vremenskim uslovima. U ekstremnim sluåajevima osnovane sumnje na postojanje zloupotrebe.

nepoãtovanje saobrañajne signalizacije.7. Meœutim. dræavnim organima. blagovremeno daje saopãtenja preko masovnih medija. 14 Na redovnim konferencijama za javnost daju se informacije o obeleæjima i pokazateljima bezbednosti u saobrañaju. Graœani æele da dobiju struåne informacije i pomoñ u vezi registracije vozila. P. tako da se o bezbednosti saobrañaja i saobrañajnoj policiji govori otvoreno i ãto åeãñe. ODNOSI SA INSTITUCIONALIZOVANOM JAVNOÃÑU Odnos saobrañajne policije prema institucionalizovanoj javnosti. ona moæe da se vrati kao bumerang i negativno utiåe na odnos javnosti prema policiji. akcijama pojaåane kontrole saobrañaja. na tematskim konferencijama. U protivnom. Pripadnici saobrañajne policije bi trebalo da uåestvuju u televizijskim i radio emisijama. javnost se informiãe o problemima u saobrañaju sa edukativnim porukama i uputstvima vezanim za pojedine situacije (nepropisna brzina. Masovni mediji (televizija. u riziånim situacijama u saobrañaju ili povodom odreœenih problema. 336 . telefonskim i intervjuima u pisanoj formi). Veoma je znaåajno da saobrañajna policija.gov. peticije. da podnose predstavke.Lipovac. U okviru prezentacije policije trebalo bi posebnu paænju posvetiti javnosti rada i pravima graœana. kao i u intervjuima (neposrednim. ali i negativnih primera. Internet prezentacije su posebno znaåajno sredstvo za obrañanje odreœenim ciljnim grupama koje su veoma vaæne za oblikovanje stavova javnosti o policiji (www. aktivnosti saobrañajne policije i eventualnim zloupotrebama njenih pripadnika. nepropisno kretanje peãaka i sl. posledicama i strukturi nastradalih lica. nauåno – obrazovnim institucijama. znaåajno je otvaranje Ministarstva prema masmedijima. obuke vozaåa. trebalo bi blagovremeno upoznavati javnost sa konkretnim sadræajima koji utiåu na protoånost i bezbednost saobrañaja. zapreñenim kaznama i dr. kao i na sadræaje i efekte preduzetih mera saobrañajne policije uz prezentiranje pozitivnih.sr. ne obezbeœuje stalnu komunkaciju i odgovor na upite graœana. vaæno je da se neko odgovorno i aæurno bavi ovom komunikacijom. sa tekuñim aktuelnim informacijama o bezbednosti u saobrañaju i aktivnosti saobrañajne policije. Na sajtu bi trebalo da se daju aæurni podaci o broju saobrañajnih nezgoda. a u vezi sa problematikom bezbednosti saobrañaja. uglavnom se vezuje za odnose sa masovnim medijima. radio. ukazati na nadleænost i obaveze.). pohvale i predloge. da odgovara na sve podneske graœana i da ih stalno analizira. U tom smislu bi trebalo obezbediti moguñnosti da graœani javno kritikuju rad policije. Uz redovne oblike i sadræaje upoznavanja javnosti. tehniåke neispravnosti vozila. ako je prezentacija policije neaæurna.mup. tj. U procesu uspostavljanja poverenja sa javnoãñu. ãtampa) predstavljaju glavni izvor uticaja na javno mnjenje.yu). nevladinim i drugim organizacijama. nepoãtovanje obaveze vozaåa prema peãacima. voænja pod dejstvom alkohola. O interesovanju javnosti za ove informacije govori broj posetilaca kojeg treba svakodnevno pratiti. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. Povremenim saopãtenjima. ne obuhvata aktuelne sadræaje i interesovanja graœana.

uloga ovih organizacija je nezamenljiva i. polaganje vozaåkog ispita. godine. u Srbiji. istiåu one segmente bezbednosti saobrañaja u kojima su postignuti najloãiji rezultati i åesto nedovoljno uvaæavaju probleme koje nameñe okruæenje. kriviånih prijava. Kvalitet rada saobrañajne policije. saobrañajna policija je realizovala 1. ãkolske saobrañajne patrole. pisanje. 337 14. Navedene aktivnosti realizuju se zajedno sa vaspitaåima. priznavanje i izdavanje vozaåke dozvole. odbacivanju ili zahtevanju dodatnih provera i dokaza.. analiziraju i kritiåki prate razliåite aspekte bezbednosti saobrañaja. saobrañajna policija ostvaruje kontakt sa nadleænim sudskim organima. Ipak. kojom je obuhvañeno 62. Saobrañajna policija podstiåe organizovano sprovoœenje drugih aktivnosti koje doprinose bezbednosti saobrañaja i shvatanju rada saobrañajne policije (takmiåenja “bezbedno u saobrañaju”. a posebno u vezi saobrañajnih nezgoda. uåiteljima. preko uviœaja saobrañajnih nezgoda. saobrañajne patrole graœana itd. prilagoœena predavanja i praktiånu obuku bezbednog kretanja u saobrañaju. potvrœuje se kroz odluke pravosudnih organa o prihvatanju podnetih pismena. Time se obezbeœuje ugled policije kod jednog vaænog dela javnosti.14. potenciraju probleme i loãe sprovedene aktivnosti. Odnosi sa institucionalizovanom javnoãñu Znaåajna je saradnja policije sa drugim dræavnim organima. Saradnja sa ãkolama i predãkolskim ustanovama odnosi se na pripremu dece za bezbednije uåeãñe u saobrañaju. bitno utiåe na kvalitet i efikasnost ovih procesa. podnesaka. snaæno utiåe na javni lik saobrañajne policije i treba joj posveñivati posebnu paænju. a posebno neoptereñeni dnevno politiåkim interesima. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . mogu presudno doprineti unapreœenju stavova o bezbednosti saobrañaja i statusu saobrañajne policije u druãtvu. U izvrãavanju upravno–pravnih poslova u vezi ostvarivanja odreœenih prava graœana na obuku. uz korektnu saradnju sa saobrañajnom policijom. Zbog svrhe. neoptereñeni trenutnim stanjem i interesima. Nevladine organizacije koje se bave bezbednoãñu saobrañaja su nezaobilazni i nezamenljivi subjekti koji veoma åesto. odnosno preko zahteva za pokretanje prekrãajnog postupka. u preko 900 ãkola i predãkolskih ustanova. u septembru 2001. crtanje.907 uåenika. “ãta znaã o saobrañaju”. S obzirom na to da saobrañajna policija uåestvuje u prekrãajnom/kriviånom procesu. izveãtaja i dr. ali se kroz ove komunikacije moæe doprineti uspostavljanju poverenja graœana prema policiji. uåestalosti i obima izuzetno je vaæna komunikacija saobrañajne policije sa organima pravosuœa. Rad sa decom se posebno intenzivira na poåetku i pri zavrãetku ãkolske godine. Aktivnost saobrañajne policije na saobrañajnom obrazovanju i vaspitanju graœana. ali se obezbeœuje i koordiniran nastup pred graœanima i formira stav javnosti prema dræavi kao celini. koji u toku sudskih procesa sagledavaju kvalitet i korektnost rada saobrañajne policije. registracije vozila i sl. Tako se uspostavljaju dobri odnosi sa decom i roditeljima kojima se afirmiãe javni lik saobrañajne policije. gledanje filmova.392 sata obuke. Po pravilu su kritiåki nastrojeni prema radu saobrañajne policije. posebno dece i omladine.).7. Obuka dece realizuje se kroz igru. Ova komunikacija ostvaruje se putem pismena. Primera radi. instruktorima za obuku vozaåa i roditeljima. njen rad u vezi saobrañajnih prekrãaja.

od zahteva kvalitetne obuke i propisanog polaganja vozaåkog ispita. Saradnja sa nauåno. Ovde postoji i znaåajan prostor za unapreœenje odnosa saobrañajne policije i struåne javnosti. mogu se opredeliti kao struåna javnost. omoguñuje stalno struåno vrednovanje i dalji razvoj metoda rada saobrañajne policije. za ove organizacije znaåi transfer. pomaæe saobrañajnoj policiji u izgradnji njenog struånog autoriteta. Ovo doprinosi unapreœenju rada saobrañajne policije. P. AMSS ima uspostavljenu infrastrukturu i odnose sa javnoãñu (redovne konferencije za medije. teorijskih i praktiånih modela bezbednosti saobrañaja. koordinarno se informiãe opãta javnost o saobrañajnim uslovima na putu i obeleæjima bezbednosti saobrañaja. Uspostavÿeni kontakti. aæurnim bazama podataka.) koje bi trebalo da podræi saobrañajna policija. Saradnjom sa Auto-moto savezom. ali i da dobije njihovu pomoñ i podrãku u svom radu. saobrañajna policija treba da prihvata na konstruktivan naåin. ali i pojedinaåno sa licima koja se obuåavaju za vozaåe. principijelnim odnosom. obrazovnim i struånim institucijama. a posebno sa sluæbom informacija i pomoñi vozaåima. a pojedinaåne konflikte veãto prevazilazi i ne dozvoli da oni optereñuju odnose saobrañajne policije i javnosti. prostor u novinama i sl. Zakonom utemeljena tela za bezbednost saobrañaja (republiåki. na struånim osnovama zas338 14 . Daljim razvojem ove saradnje moæe se doprineti unapreœenju odnosa saobrañajne policije i javnosti. Zahteve i kritiku struåne javnosti. Saobrañajna policija bi trebalo da svojom infrastrukturom. a za saobrañajnu policiju prihvatanje struånih znanja. Preko tela za bezbednost saobrañaja policiji se pruæa moguñnost da utiåe na rad ostalih subjekata. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. gradski i opãtinski saveti za bezbednosti saobrañaja.8. obrazovne i struåne institucije i organizacije. ODNOSI SA STRUÅNOM JAVNOÃÑU Nauåne. ponekad su optereñeni izraæenim interesima pojedinaca u procesu obuke i polaganju vozaåkih ispita. Zato dobra saradnja i komunikacija sa struånom javnoãñu. prostor u radio i TV emisijama. u procesu uspostavljanja dobrih.Lipovac. komisije i druga tela) trebalo bi da budu nosioci i glavni koordinatori aktivnosti u bezbednosti saobrañaja. Saobrañajna policija ima poseban interes da uspostavi dobre odnose sa ovom javnoãñu. na obostranu korist. koji odstupaju od opãtih interesa. ustanove i asocijacije. struånim kadrovima i prisustvom na terenu podræava aktivnosti ovih tela. definisanjem i sprovoœenjem jasnih standarda u oblasti obuke. pre svega u cilju maksimalnog doprinosa bezbednosti saobrañaja. U centrima za obuku vozaåa saobrañajna policija uspostavlja odnose sa organizacijom. da otklanja sve nepravilnosti. Veoma je znaåajno da policija otvoreno nastupa prema ovoj javnosti. koje u svom delokrugu rada daju struåni doprinos poboljãanju bezbednosti saobrañaja. struåna udruæenja. Ovo se moæe postiñi samo struånim i savesnim radom.

Svako ovlaãñenje saobrañajnog policajca je odmereno i u skladu je sa potencijalnom opasnoãñu koju izaziva pojedini prekrãaj. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti novanih. zaãtita æivota i imovine ljudi. veñ omoguñavanje nesmetanog odvijanja saobrañaja. Zakonodavac je. moæe da pridobije naklonost i pomoñ javnosti u ostvarivanju osnovnog cilja – zaãtite bezbednosti lica i imovine u saobrañaju. Naåelo humanosti podrazumeva dve stvari: – osnovni smisao rada saobrañajne policije je human (zaãtita æivota i zdravlja ljudi i zaãtita materijalnih dobara) i – svaki pojedinaåan odnos saobrañajne policije i graœana proæet je humanoãñu. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . ukljuåujuñi ljudska prava i slobode. Sa druge strane. br. 5 Lipovac. odnosno za njeno funkcionisanje radi zaãtite bezbednosti u drumskom saobrañaju. Primera radi. 14. saobrañajni policajac spaãava æivote uåesnika u saobrañaju i njihova (i druga) materijalna dobra. od kojih su najvaæniji naåelo vladavine prava. saobrañajnoj policiji se pruæa moguñnost bolje integracije u zaãtitni sistem bezbednosti saobrañaja. profesionalnim odnosom prema svakom uåesniku u saobrañaju i stalnim unapreœivanjem stanja bezbednosti saobrañaja. 2000. Ovo naåelo je temeljno za definisanje svrhe. od vitalnog je znaåaja za ostvarivanje njene funkcije. Preko institucionalizovane javnosti. Ovo posebno podrazumeva odsustvo korupcije. OSNOVNA NAÅELA U ODNOSU SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Odnos saobrañajne policije i javnosti gradi se svakodnevnim struånim radom. vrlo precizno definisao ko.14. ciljeva i odgovornosti saobrañajne policije. spreåavanje saobrañajnih nezgoda. naåelo zakonitosti. naåelo stalnosti.5 Naåelo vladavine prava podrazumeva da. osnovni razlog za iskljuåenje pijanog vozaåa iz saobrañaja. Detendologija. 339 14. a posebno mera direktne zaãtite bezbednosti saobrañaja. odnosa. Primenom ovlaãñenja. naåelo sluæbenosti. ali i pridræavanje izvesnih opãtih naåela. Odnos saobrañajne policije i javnosti.9. Osnovni cilj nije kaænjavanje graœana i namicanje prihoda u dræavnu kasu. moralnosti i naåelo kulturnog odnosa i korektnosti. Kreiranje pozitivne slike saobrañajne policije u sredstvima javnog medija i drugim institucionalizovanim oblicima javnosti. naåelo humanosti.. nepotizma i drugih zloupotreba poloæaja. u primeni ovlaãñenja i izvrãavanju poverenih zadataka. Baça Luka. K. 8-4. je zaãtita njega samog.9. saobrañajna policija mora poãtovati liåna prava graœana. putnika u njegovom vozilu i drugih uåesnika u saobrañaju. kada i kako primenjuje pojedina ovlaãñenja. ceneñi znaåaj pojedinih prekrãaja za bezbednost saobrañaja. U svakodnevnom radu saobrañajni policajci ovaj cilj stalno moraju imati na umu i moraju ga prenositi i na uåesnike u saobrañaju.

Nepotkupljivost i principijelnost naroåito su 340 . Prema ovom naåelu. na ãtetu kvaliteta rada. jer bi u suprotnom bilo reåi o homo duplexu. P. veñ i “duh zakona”). poãtovati dostojanstvo graœanina i na ljudski naåin se odnositi prema njemu. Uåesnici u saobrañaju su upoznati sa ovim ovlaãñenjima policije (kroz opãte saobrañajno obrazovanje. a posebno obuka vozaåa). niti kaænjava vozaåa za nepoãtovanje propisa koje ni on sam ne poãtuje. Saobrañajni policajac je predstavnik dræave. Zakon je predvideo uslove i postupak primene pojedinih ovlaãñenja. voziti ispravno vozilo u skladu sa propisima i sl. Meœutim. pripadnici saobrañajne policije moraju poznavati odredbe svih zakona koje primenjuju. Posebno je vaæno da saobrañajni policajac uvek poãtuje saobrañajne i druge propise. Saobrañajni policajac mora liånim stavom i ponaãanjem sluæiti graœanima za primer (npr.Lipovac. zakonima i podzakonskim aktima. unapred je definisano kada i kako saobrañajni policajac moæe primeniti koja ovlaãñenja. saobrañajni policajac nikako nije ravnopravan sa uåesnicima u saobrañaju. Saobrañajni policajac je duæan da se stalno poziva na zakon i da graœaninu (usmeno i/ili pismeno) saopãtava zakonski osnov za primenu konkretnog ovlaãñenja. sluæbeni odnos se ne sme koristiti za uspostavljanje privatnih odnosa. Poãtujuñi saobrañajne propise saobrañajni policajac uåi druge i skreñe paænju na smisao i znaåaj saobrañajnih propisa. profesija i druge karakteristike liånosti. odnosno o åoveku koji ima jedne moralne standarde za sebe i druge za sve ostale ljude. Naåelo moralnosti podrazumeva da pripadnik saobrañajne policije mora i sam biti moralan åovek. Policajac javno primenjuje ovlaãñenja. Posebno nije dozvoljeno sluæbeni odnos uspostavljati radi ostvarivanja liånih koristi i privatnih odnosa. na ishod sluæbenog posla ne smeju uticati: – predhodno uspostavljeni odnosi sa graœanima. Nije moralno da policajac opominje. kacigu i druge sisteme zaãtite. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 Svaki kontakt pripadnika saobrañajne policije i uåesnika u saobrañaju mora da bude proæet idejom humanosti. – oåekivani – buduñi privatni odnosi. u svakom kontaktu. Posebno ne sme da se poziva na podrãku dræave pri nezakonitom i nestruånom radu.). a posebno mu ne daje pravo da vreœa dostojanstvo liånosti. niti nedoliåno ponaãanje graœanina ne sme bitno menjati odnos saobrañajnog policajca prema graœaninu. ali i njihov smisao i stvarnu intenciju zakonodavca (ne samo formu. – socijalni status. Naåelo sluæbenosti podrazumeva da saobrañajni policajac uspostavlja sluæbeni odnos povodom sluæbenog posla i u tim okvirima treba da se zadræi. Da bi struåno radili svoj posao. Naåelo zakonitosti podrazumeva rad u skladu sa Ustavom. U tom smislu. Draæava svim raspoloæivim instrumentima ãtiti saobrañajnog policajca u primeni zakonskih ovlaãñenja. Dakle. mora i sam koristiti sigurnosni pojas. Åinjenje prekrãaja. Ovo je veoma vaæno zbog ukupne pravne sigurnosti graœanina. Saobrañajni policajac je duæan. nacionalna pripadnost. saobrañajni policajac u primeni ovlaãñenja ne sme da istiåe ovu svoju ogromnu nadmoñ. odnosno sveãñu da su åovek i ljudski æivot najveñe vrednosti. S druge strane.

Policajac je duæan da. policije uopãte i druãtva u celini. Ove pretpostavke omoguñuju. moraju biti zadovoljni. analizirati ga i brzo izvlaåiti pouke i reagovati. u skladu sa zakonom. kao i upoznavanje sa njima svih uåesnika u saobrañaju su osnovni preduslovi za uspostavljanje dobrih odnosa saobrañajnog policajca i javnosti. pre svega u interesu bezbednosti saobrañaja. kroz analizu konkretnih primera stalno razvijaju veãtinu uspeãne komunikacije. Naåelo stalnosti govori o potrebi stalnog rada na odnosima javnosti prema policiji. Naåelo korektnosti i kulturnog odnosa je u osnovi svakog odnosa izmeœu ljudi. Navedena naåela su samo pokuãaj da se definiãu smernice i osnovni standardi za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. zakon i podzakonski akt bi trebalo da predvide jednostavno otkrivanje i eliminisanje svih zloupotreba od strane saobrañajne policije. Osnovna naåela u odnosu saobrañajne policije i javnosti vaæna moralna naåela kojih treba da se dræe saobrañajni policajci. Pozitivan odnos javnosti prema saobrañajnoj policiji gradi se dugo i teãko. makar toliko je vaæan naåin komuniciranja. Svaki prekrãilac saobrañajnih propisa bi trebalo da bude zaãtiñen kao liånost. Sa druge strane. 341 14. Odgovarajuñim reãenjima bi trebalo u potpunosti zaãtititi pripadnike saobrañajne policije koji svoja ovlaãñenja primenjuju u skladu sa zakonom. åak i ukoliko su naåinili prekrãaj saobrañajnih propisa. primeni predviœena ovlaãñenja koja podrazumevaju i represiju ili prinudu. Naåelo zaãtite i sigurnosti se odnosi na saobrañajnog policajca i na graœanina. Ovo se moæe ostvariti stalnim isticanjem smisla ovlaãñenja (zaãtita æivota i dobara) i zakona (policajac je duæan i ovlaãñen da primenjuje zakon). Uspeh komunikacije umnogome zavisi od naåina komunikacije. i u ovim situacijama graœani prema kojima se primenjuju ovlaãñenja. ovaj odnos se veoma lako ruãi i kvari. a posebno ostali graœani. Kulturi i lakoj komunikativnosti policajca mora se posveñivati paænja pri izboru saobrañajnih policajaca. bar sa formalno-pravne strane. Odnosi sa javnoãñu i javni lik sluæbe saobrañajni policajci moraju stalno imati u vidu.9. da se graœani u kontaktima sa saobrañajnom policijom ne oseñaju ugroæenim ili bespomoñnim. pri njihovom osnovnom osposobljavanju i pri kasnijem usavrãavanju. Samo saobrañajna policije åiji pripadnici su pojedinaåno moralni i u javnosti poãtovani ljudi moæe zadobiti poverenje javnosti. Precizno utvrœivanje ovlaãñenja saobrañajne policije. Rukovodeñi kadar mora stalno istraæivati javno mçeçe. ali ima i znaåajnih specifiånosti. Sa druge strane. u skladu sa zakonom. tako da to bude efikasno i jednostavno. Komunikacija saobrañajnog policajca i graœana je sliåna svakoj drugoj komunikaciji. Meœutim.14. Saobrañajnog policajca bi trebalo da doæivljava samo kao lice koje primenjuje pravo. tako i u privatnom æivotu. Ovo je interes svakog saobrañajnog policajca. predvidi vrstu i naåin primene ovlaãñenja. kako na duænosti. za sve situacije u saobrañaju. uslova i sredstava za njihovu primenu u pozitivnom zakonodavstvu. Koliko-god efikasnost posla zavisi od struånosti saobrañajnog policajca. Ovo je posebno vaæno u odnosima saobrañajne policije i javnosti. da bude unapred upoznat sa zapreñenim sankcijama i da snosi posledice prekrãaja. Zakon bi trebalo da. Saobrañajni policajci su duæni da o ovome stalno vode raåuna i da. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI .

a stareãine da ih stalno podseñaju s ciljem ãto doslednijeg poãtovanja tih naåela. istraæuje i razvija. 342 . Iskustva saobrañajnih policija u razvijenim zemljama. isticati i nagraœivati dobre primere itd. Ovako se nanosi nenadoknadiva ãteta odnosu saobrañajne policije i javnosti. a na ãtetu graœana. – Pravedno i pravovremeno postupati po svim prigovorima graœana (obaviti korektan razgovor. – U procesu redovnog struånog usavrãavanja razvijati veãtine dobre komunikacije. UNAPREŒENJE ODNOSA SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI Saobrañajna policija. uvaæavati graœanina.10. po potrebi se izviniti i nadoknaditi nastalu ãtetu). – Saobrañajni policajci moraju da budu upoznati sa osnovnim naåelima. odnose sa javnoãñu treba stalno da prati. Mnogo greãe stareãine koje nekritiåki povlaœuju svojim radnicima. – Policija mora biti spremna da izrazito negativne primere (zloupotreba. U naãim uslovima.) eliminiãe. Krsto Bezbednost saobrañaja 14. – U svakodnevnom radu posebnu paænju posveñivati dobroj komunikaciji (kritiåki sagledavati iskustva. podræavaju ih i kada nisu u pravu. analizirati loãe primere. temperamentu. greãke se dogaœaju – treba ih priznati i javno saopãtiti.). i to: a) mere koje se tiåu pojedinaånog odnosa svakog saobrañajnog policajca prema graœaninu i b) mere koje se tiåu odnosa institucije (policije) prema javnosti. lopovluk. moralnosti i drugim vrlinama kandidata. – U procesu kontrole nad radom saobrañajnih policajaca otkrivati i sankcionisati primere koji negativno utiåu na odnos saobrañajne policije i javnosti. moguñe je poboljãati i proãiriti postojeñi skup mera i aktivnosti u cilju unapreœenja i poboljãanja odnosa saobrañajne policije i javnosti. pa makar i po cenu da pojedince rasporedi na druga radna mesta ili suspenduje itd. P. poniæavanje liånosti i sl.Lipovac. 14 Mogu se razlikovati dve grupe mera i aktivnosti koje doprinose pozitivnom odnosu javnosti prema saobrañajnoj policiji. a) U prvu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Dobra selekcija buduñih saobrañajnih policajaca pri kojoj se vodi raåuna o izgledu. kulturi. sa visokim nivoom zaãtite bezbednosti u saobrañaju ukazuju na kontinuitet stalne paænje i odræavanja dobrih odnosa sa javnoãñu. Naime. – U struånom usavrãavanju buduñih saobrañajnih policajaca posveñivati posebnu paænju kulturi komuniciranja i odnosu saobrañajne policije prema javnosti. destimulisati ili åak kaænjavati greãke. Ovo ispravlja negativne stavove i moæe ih pretvoriti u izrazito pozitivne u veñini sluåajeva.

na istaknutim mestima. analiziraju i predoåavaju rezultate. Portparol MUP-a i predstavnici saobrañajne policije treba da iznose podatke o bezbednosti saobrañaja i struåno ih tumaåe. Posebno bi trebalo razvijati i uvaæavati kritiåki odnos prema radu policije. a i rad ostalih pripadnika saobrañajne policije usmeravaju ka prevenciji. ali bi se otvorio i prostor za zanimljivosti. u skladu sa zakonom. sa preduzetim merama i postignutim rezultatima. Sa osnovnim rezultatima bi trebalo da bude upoznat svaki saobrañajni policajac. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . dobra saradnja sa radio i TV stanicama koje se bave bezbednoãñu saobrañaja. najznaåajnije izvode iz analiza 6 U razvijenim zemljama. pri stanicama saobrañajne policije deluju posebna odeljenja koja se bave preven- cijom. – Saobrañajna policija bi trebalo da dobro osmisli i. otvoriti moguñnosti dvosmerne komunikacije i objaãnjavanja svakog postupka saobrañajne policije i td. Ovu prezentaciju bi trebalo dobro osmisliti i profesionalno pripremiti. a ne da se rad svede na represiju.14. Trebalo bi teæiti da preteæni deo posla sobrañajne policije bude prevencija. redovna saradnja sa novinama i åasopisima trebalo bi da omoguñi upoznavanje najãire javnosti sa problemima bezbednosti saobrañaja. – Policija bi trebalo da. Nezavisni struånjaci bi trebalo da organizuju redovne (godiãnje ili ãestomeseåne) i vanredne ankete (posle nekih dogaœaja u dræavi. Tako ñe javnosti stalno skretati paænju da saobrañajna policija ãtiti graœane i graœanima odgovara za svoj posao. za sugestije itd. – Policija bi trebalo da organizuje nepristrasno kontinuirano istraæivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. Ovim istraæivanjima i osmiãljavanjem aktivnosti trebalo bi da se bave najviãi rukovodioci policije i posebna organizaciona jedinica MUPa (portparol MUPa). Ova odeljenja zapoãljavaju znaåajan broj ljudi. policiji ili saobrañajnoj policiji koji bi mogli poremetiti uspostavljene odnose sa javnoãñu). 343 14.10. Tako bi saobrañajni policajci shvatili znaåaj odnosa sa javnoãñu. odnosno po jednog odgovornog radnika iz svake linije rada. realizuje preventivno – propagandni rad u bezbednosti saobrañaja. za kritiåka miãljenja.. a za aæuriranje bi trebalo zaduæiti Portparola MUPa. rad ãkolskih saobrañajnih patrola i saobrañajnih patrola graœana. Saobrañajna policija bi redovno aæurirala podatke o stanju i problemima bezbednosti saobrañaja. Unapreœenje odnosa saobrañajne policije i javnosti b) U drugu grupu se mogu svrstati sledeñe mere i aktivnosti: – Uspostavljanje i osmiãljen rad organizacione jedinice MUP-a koja bi se bavila odnosima sa javnoãñu (public relations units) moæe mnogo doprineti razvoju ovih odnosa. za prigovore. predlaæu mere i aktivnosti. za savete. postavlja razliåita obaveãteça (panoe sa fotografijama sa uviœaja.6 Posebno je vaæan rad sa najmlaœima (u predãkolskim ustanovama). – Internet prezentacija MUP-a je obavezan deo uspeãnih odnosa policije i javnosti. – Redovne konferencije za ãtampu. primetili da se rukovodstvo ozbiljno bavi ovim odnosom i saznali kako pojedini incidenti utiåu na ove odnose.

ta da se otvori graœanima. Tako se. Ova saradnja se ne sme svesti na inspekcijsko tehniåki nadzor. graœana. obavezama i odgovornosti svih åinilaca bezbednosti saobrañaja. primera radi. Odnosi saobrañajne policije i javnosti moraju se izgraœivati na temeljima obostrane potrebe. podacima o ukupnim posledicama i uzrocima nezgode.) i da im pomaæe u radu. struåno tumaåi i objaãnjava graœanima izmene i dopune saobrañajnih propisa. P. prevoznici. a posebno deci. tehniåki pregledi. Nerealno je oåekivati brzo uspostavljanje odnosa punog poverenja. Za ovo je potrebno aktivno uåeãñe policije i dræavnih organa. nauåne i struåne ustanove. organizacijom. uz aktivnu podrãku sredstava mas medija. Na ovo ukazuju i iskustva zemalja koje su proãle kroz sliåne procese razvoja. preduzeña za puteve. reãi problem bezbednosti saobrañaja nisu realna. u narednom periodu iskoristiti. merama. Postoji veliki prostor za unapreœivanje odnosa saobrañajne policije i javnosti. za prosperitet saobrañajne policije i zbog bezbednosti saobrañaja. imajuñi u vidu postojeñe stanje saobrañajnog sistema. u Tokiju vozila koja su slupana u najteæim saobrañajnim nezgodama. Saobrañajna policija bi trebalo da uåestvuje u raznim manifestacijama i proslavama. U cilju unapreœivanja odnosa sa javnoãñu. umnoæavaju se veliki bilbordi æivih boja koji upozoravaju na opasnost. nizak nivo saobrañajne kulture i socio-ekonomske uslove æivljenja. Suãtinski je vaæno da svaki pripadnik saobrañajne policije shvati da mu dobri odnosi sa javnoãñu omoguñuju bolje. uz bilbord sa imenima uåesnika. policija se mora prilagoœavati javnosti i zahtevima transformacije policijske organizacije i naåina rada. Krsto Bezbednost saobrañaja 14 stanja bezbednosti saobrañaja i sliåno) radi upozoravanja uåesnika u saobrañaju. Smatra se da se tako najupeåatljivije i najefikasnije upozorava uåesnik u saobrañaju na opasnosti koje mu prete. sigurnije i efektnije obavÿaçe poslova. 7 Negde ova upozorenja i zastraãivanja imaju zaista drastiåan oblik.Lipovac. Trebalo bi zadobiti podrãku najãire javnosti za navedeni program. razliåitih organizacija i udruæenja. privrede. prave se video spotovi i sl. Saobrañajna policija bi trebalo da aktivno saraœuje sa svim subjektima bezbednosti saobrañaja (auto-ãkole. nevladine organizacije itd. istog dana izlaæu na najprometnijim raskrsnicama. Oåekivanja da saobrañajna policija samostalno. sadræajima. Zato javnost treba upoznati sa potrebom strateãkog pristupa i donoãenja nacionalnog programa bezbednosti saobrañaja sa jasno definisanim ciljevima. sa sveæim mrljama krvi. primenom ovlaãñenja i sredstava prinude. za dobrobit graœana. jer se tako udaljava javnost od policije. koji bi trebalo. 344 . u svakoj prilici. U nekim zemljama se primenjuju i mere zastraãivanja tako ãto se teãko oãteñena vozila izlaæu kraj puta uz naznaku broja mrtvih i ranjenih.7 Saobrañajna policija.

Defendologija. i Miliniñ. Reforma. H. 112 Cox. Odnos saobrañajne policije i javnosti u Sremskoj Mitrovici. Rutgers University Press.. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. 1996. Allyn & Bacon. Lipovac. Policijska sluæba i odnosi izmeœu policije i javnosti. Problems. Perspectives.. Odnos policije i javnosti (projekat). Articles About Traffic Police Corruption.Literatura Literatura Bayley. Lipovac. D.. No3. 2006. Pantazijeviñ. 345 14. K.A Comparative International Analysis. Policijska akademija. 1998. New Brunswick. A. 1997. Odnos saobrañajne policije i javnosti u bezbednosti saobrañaja. B. V. Bezbednost saobrañaja. S. National Highway Traffic Safety Administration. Novi Sad. Patterns of Policing . K. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 1998. Komitet ministara saveta Evrope. 2002. 4. J. Trening. Strazburg. 1997. Odnos saobrañajne policije i javnosti.. Banja Luka.. Beograd. 1973. 2001.393). i Keãetoviñ. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. D. i Skalar. Milicionarski odnosi sa javnoãñu. Milosavljeviñ. 2000. Beograd. 2003. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Beograd. Kavran.. Jaker. 2001. K. Bezbednost. Nauka o policiji.. Traffic Safety Reference Guide. Javna uprava. (seminarski rad). S. Beograd. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. 1994. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Preporuka (2001) 10. The Police Journal. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije. 1985.. Peåar. SSUP. Cvetkoviñ. Izbor. Woodhull. Æ. Æ. Evropski kodeks policijske etike. April 1995.V.... p. Boston. 2006. No 8-9. ODNOSI SAOBRAÑAJNE POLICIJE I JAVNOSTI . Keãetoviñ. Police: Practicies. Lipovac. B. Beograd. Efikasnost.. G. 3/1980. V. Viãa ãkola unutraãnjih poslova... Minnesota Institute of Public Health. Police Verbal Responses From Public Image. J. (seminarski rad). Skopljak. M. Zbornik radova (383 . 2002.

Odreœivanje potrebnog broja policajaca 15.1. Patrolna sluæba.2. Raspodela ljudstva i drugih resursa 15. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije . vrste patrola 15.3.15. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 15.4.

1 Patrolna delatnost se moæe vrãiti peãice. putniåkim vozilom i helikopterom. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. jedan ili viãe policajaca mogu da prate stanje semafora na prilazima raskrsnici. Kontrola i regulisanje saobrañaja. kod organizovane kontrole poãtovanja svetala na semaforu. Police Science Series. Obiåno pokrivaju manji prostor u blizini kritiånih raskrsnica. mesta sa åestim nepravilnim parkiranjem. kod regulisanja i kontrole saobrañaja u zoni sloæenih raskrsnica mogu dva policajca da jednovremeno koordinirano reguliãu saobrañaj.1.2 Patrola obiåno ima jednog ili dva policajca u svom sastavu. motociklom. Peãaåke patrole mogu da doœu do izraæaja u uslovima saobrañajnih guævi. Beograd.. PATROLNA SLUÆBA. nepropisnim kretanjem peãaka itd. 349 15. u zavisnosti od toga da li se vrañaju istim putem i kakve aktivnosti realizuju. a da treñi policajac kontroliãe saobrañaj. Police organization and management. 1 Leonard and More. B.3 123 Peãaåke patrole su veoma åeste u naseljima. Ako patrolni reon nije u blizini stanice policije. Moæe se oåekivati da jedna patrola pokrije duæinu ulica od 5 do 20 km. a patrolni policajac predstavlja prvu liniju odbrane od kriminala i kriminalaca. a drugi policajci da zaustavljaju vozila posle raskrsnice itd.15. New York. 3 Na primer. a izuzetno i viãe ljudi koji su organizovani u jedan tim. Za prevoz pripadnika peãaåkih patrola mogu se koristiti vozila javnog prevoza ili se policajci mogu prevoziti svojim vozilima do patrolnog reona (u tom sluåaju bi trebalo planirati da se patrola zavrãava na mestu gde je i zapoåeta). 2000. Patrolna delatnost je osnovni naåin organizovanja rada saobrañajne policije s ciljem da se obezbedi plansko prisustvo uniformisanih pripadnika policije na putu i u saobrañaju. VRSTE PATROLA Osnovna delatnost stanice policije (saobrañajno policijske ispostave) organizuje se i odvija kroz rad patrolne sluæbe. 1999. Peãaåke patrole mogu odliåno da obavljaju i poslove spreåavanja i otkrivanja kriminala. nepoãtovanjem reæima saobrañaja. Patrolna sluæba je osnovna udarna snaga policije. odnosno zaãtite javnog reda i mira. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . biciklom. 2 Miletiñ. onda se odreœuje posebna autopatrola koja odvozi i dovozi policajce iz peãaåke patrole u stanicu.

pa su ove patrole pogodne i za autoputeve i druge brze saobrañajnice. ekoloãki je prihvatljiva u svim uslovima. ne ugroæava peãaåki saobrañaj). Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Biciklistiåka saobrañajna patrola ima velike prednosti u odnosu na ostale vidove patroliranja. Mada je potroãnja goriva manja nego kod putniåkih vozila.4 U najrazvijenijim zemljama biciklistiåke patrole su veoma popularne i ãiroko prihvañene u svim uslovima.). priliåno je nezavisna i samostalna (ne zahteva poseban prevoz do patrolnog reona). motociklistiåka patrola moæe da preœe od 100 do 300 km. u parkovima i u posebno zaãtiñenim – ekoloãkim zonama. Ovo veoma åesto ugroæava zdravlje policajaca na motociklima. savremeni motocikli i neophodna oprema su priliåno skupi. jer obezbeœuje redovne fiziåke aktivnosti. Ova patrola je vrlo pokretljiva (bræa je od peãaåke patrole. u uslovima gustog saobrañaja bræa je i efikasnija od autopatrola). U njima. Kada stanu da kontroliãu sobrañaj vrlo brzo se oznoje. u naãim uslovima. po pravilu. P. stariji i iskusniji saobrañajni 4 Zato su åeste situacije da se u parkovima i drugim zonama u kojima je zabranjen saobrañaj motornih vozila mogu sresti samo policijska vozila. Stareãina odreœuje i voœu patrole koji je. efikasna je i vrlo ekonomiåna (nema potroãnje goriva). (ne pravi buku. Motociklistiåke patrole su veoma vaæan naåin patroliranja. ne zagaœuje okolinu izduvnim gasovima. pa se u tim uslovima slabije koriste.Lipovac. kako bi se zaãtitili od vetra pri velikim brzinama. a posebno u uæem gradskom jezgru. Nezamenljive su u uslovima oteæanog pristupa (uske ulice. gust saobrañaj. spora vozila na putu. Konaåno. zastoji na putu. Biciklistiåka patrola moæe uspeãno da pokriva od 10 do 50 km puta. Ipak. Savremeni motocikli omoguñavaju kretanje vrlo velikim brzinama. a doprinosi i åeãñem krãenju zakona od strane drugih uåenika u saobrañaju. u stambenim oblastima. Stareãina odreœuje sastav patrole. Automobilske patrole su najåeãñe u naãim uslovima. u kontroli peãaåkog saobrañaja. U letnjim uslovima kada je veoma toplo i sparno policajci u motociklistiåkim patrolama su priliåno ugroæeni. Ove patrole nisu poæeljne u uslovima ugroæene bezbednosti biciklista (noñ. a posebno u uslovima sve oãtrijih zahteva za zaãtitom æivotne sredine. uåestvuju dva policajca: voœa patrole i pratilac. Motociklistiåke patrole nisu pogodne zimi i u vreme padavina. biciklistiåke patrole su nepravedno zapostavljene kao staromodne i nepraktiåne. rad u biciklistiåkoj patroli je zdrav za policajce. opasnih mesta ili mesta sa izraæenim problemima protoånosti. odnosno ulica. Naime. kontroli i regulisanju saobrañaja u mestu. padavine. po pravilu. a onda mokri nastavljaju voænju. U toku jedne smene. u zavisnosti od vremena posveñenog nadzoru. u peãaåkim zonama. Ovo nepoãtovanje zakona i opãteprihvañenih normi ponaãanja negativno utiåe na ugled policije. pri kretanju oni koriste teãke koæne skafandere ili drugu odeñu i kacige. 350 . u kontroli saobrañaja na raskrsnicama i odabranim zonama i sl. Vrlo su povoljne u uslovima saobrañajnih guævi. Biciklistiåke patrole mogu da “veæu” nekoliko bliskih raskrsnica. u kontroli parkiranja i poãtovanja reæima saobrañaja. uslovi smanjene vidljivosti. brz saobrañaj motornih vozila na uskim putevima bez izgraœenih biciklistiåkih staza itd. blokade puteva i sl.

za materijalno tehniåka sredstva. kombinovane (meãovite). radi nadzora. vrste patrola policajac.. Povremene saobrañajne patrole rade povremeno i po potrebi: u jednom periodu u toku dana (ujutro i u vreme saobrañajnih guævi). Pratilac ravnopravno uåestvuje u izvrãavanju zadataka i pomaæe voœi patrole koji rukovodi poslovima. Beograd. Voœa patrole je odgovoran za izvrãavanje zadataka. 5 Miletiñ.1. velika prekoraåenja brzine i sl. toku pijaånog dana itd. Helikopterske patrole se koriste vrlo selektivno s ciÿem dopunjavanja ostalih patrola. kao i za brz dolazak na lice mesta saobrañajnih nezgoda. uzimaju podatke o vozilima i licima radi kompletiranja Zahteva za pokretanje prekãajnog postupka itd. u toku sedmice (u dane vikenda. Kontrola i regulisanje saobrañaja. povremene. a posebno za vreme smena turista i sl. u bolnicu ili u prostorije radi treænjenja.). danas su helikopterske patrole svedene na minimum.15. S druge strane.). specijalizovane. Helikopterske patrole imaju najveñu preventivnu ulogu i najznaåajnije doprinose poãtovanju propisa na putevima koje pokrivaju. da se obezbedi neprekidna komunikacija sa patrolama na zemlji koje ostvaruju neposredan kontakt sa uåesnicima u saobrañaju (vrãe neposrednu kontrolu saobrañaja.). PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . Vozilo se koristi za zaklon od vremenskih nepogoda i moæe nositi kompletnu opremu. lica koja patrola privodi kod sudije za prekrãaje. u vreme turistiåke sezone. Patrolna sluæba. Helikopteri su vrlo pogodni u uslovima saobrañajnih zastoja i blokada.). 351 15. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. ugroæeni uåesnici u saobrañaju i sl. Automobilska patrola moæe da preœe od 100 do 300 km u toku smene. u toku godine (u vreme dræavnih i verskih praznika. Specijalizovane saobrañajne patrole se formiraju radi izvrãavanja posebnih zadataka kontrole saobrañaja. mobilne i stacionarne. za prevoz povreœenih u najopremljenije zdravstvene ustanove i sl.) ili po potrebi (u vreme vaãera. One nisu vezane za pojedine reone ili sektore. otkrivanja i snimanja odreœenih vrsta prekrãaja (posebno nepropisna preticanja. Zato je neophodno da se njihov rad dobro isplanira. B. U zavisnosti od naåina rada. 1999. Po pravilu se koriste u uslovima vrlo intenzivnih saobrañajnih tokova na magistralnim putevima. helikopterske patrole su veoma skupe. Pogodne su i za vreme padavina i loãih vremenskih uslova. deo naselja ili deonica puta) i za ustaljeni raspored smena. U vozilu se mogu prevoziti i druga lica: ålanovi peãaåke patrole ili drugi policajci. za blagovremeno i uredno izveãtavanje. Autopatrole se obiåno koriste na otvorenim putevima.5 5 Redovne saobrañajne patrole su najåeãñi oblik vrãenja patrolne delatnosti i obiåno se vezuju za odreœeni sektor ili reon (naselje. saobrañajne patrole mogu biti: redovne. da se obezbedi moguñnost kvalitetnog videosnimanja saobrañajnih prekrãaja. Zbog ekonomske krize. demonstracija. Helikopterske patrole su imale izuzetne rezultate u letnjim turistiåkim sezonama kada su vrlo kvalitetno pokrivale najznaåajnije putne pravce u zemlji. sportskih i drugih priredbi itd. prañenja.

Police Science Series. Stacionarne patrole su obiåno smeãtene u posebno ureœenim mestima – punktovima na putevima. sudije za prekrãaje itd. ali i veliko preventivno dejstvo na bezbednost saobrañaja. kontrolu prolazaka na crveno. ali nemaju odreœen reon na kome deluju. Kombinovane (meãovite) patrole su sastavljene od saobrañajnih policajaca i policajaca drugih linija rada (kriminalistiåka policija.). saobrañajna inspekcija itd. kontrolu tereta. u blizini graniånih prelaza.) ili drugih subjekata koji. celo naselje. policija opãte nadleænosti. Mobilne saobrañajne patrole su sliåne redovnim patrolama. posebno obuåene i opremljene za otkrivanje i dokumentovanje pojedinih prekrãaja (za kontrolu brzine. pograniåna policija). Posebno su znaåajne za prevenciju i otkrivanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja: voænja pre sticanja prava na upravljanje vozilom. Mada je ranije postojalo pravilo:6 “jedan policajac na hiljadu stanovnika”. grad ili åak celu dræavu (helikopterske patrole). Police Organization and Management. protivpoæarna policija. ODREŒIVANJE POTREBNOG BROJA POLICAJACA Jedno od prvih pitanja sa kojim se susreñe zajednica je odreœivanje broja policajaca i broja saobrañajnih policajaca (odnosno broja policajaca koji ñe prvenstveno raditi na neposrednoj kontroli i interventnom regulisanju saobrañaja).2. predstavnika drugih dræavnih organa (carina. u proãlosti. na prilazima odreœenim zonama i vaænim objektima. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 veñ deluju na ãirem prostoru koji zahvata viãe sektora. poreska policija. voænja ukradenih vozila. Najåeãñe se lociraju na prilazima gradovima. veñ mogu biti angaæovane na celom podruåju koje pokriva organ unutraãnjih poslova (stanica policije ili policijske uprave) ili na podruåju Republike. kontrola saobrañaja i sl. U meœuvremenu se komplikovala policijska funkcija u druãtvu i rastao broj i obim zadataka policije. New York. ovo treba shvatiti uslovno i samo kao grubi okvir. Ove patrole pomaæu redovnim patrolama. imale vrlo pozitivne efekte na spreåavanje kriviånih dela i na ukupnu bezbednost. voænja u pijanom stanju. vojska. Obiåno su to kombinovane patrole sa veoma ãirokim zadacima u oblasti bezbednosti (zaãtita javnog reda i mira. kontrola tereta. ali njihovi izveãtaji mogu sluæiti i za kontrolu pri utvrœivanju stanja na pojedinim sektorima i pri ocenjivanju kvaliteta rada redovnih patrola. kontrolu tahografa. kontrolu preticanja) za vrãenje uviœaja itd. ãumska uprava.).Lipovac. voænja za vreme zabrane i sl. blokade puta. obavljaju neke uskostruåne poslove na putu (lekari. 15. voænja neregistrovanih vozila. 2000. prañenje odreœenih kategorija vozila. 352 . P. Ove patrole mogu biti specijalizovane. Stacionarne patrole su. zajedno sa policijom. Specijalizovane patrole su vrlo korisne da umanje negativan uticaj lokalnih odnosa i veza policije i pojedinih uåesnika u saobrañaju. 6 Leonard and More.

7 Provalnici. Police Science Series. organizacija policijske sluæbe i svake policijske jedinice.000 stanovnika i 2.000 stanovnika.15 ⋅ ---I k = 0. Na Kongresu o saobrañaju i vezama Jugoslavije (Beograd.8 policajaca/1000 stanovnika za gradove od preko 250. zdravlje i sposobnosti policajaca.7 prostorne i demografske karakteristike prostora koji pokrivamo. bezbednosna kultura u druãtvu. obim i struktura saobrañaja. nivo ekonomskog i druãtvenog razvoja. 1972) predloæeno je koriãñenje indeksa kontrole saobrañaja: s n . 353 15. kvalitet i uspeãnost obrazovno-vaspitnog sistema. na osnovu dosadaãnje prakse u SAD.+ 0. 2000. prostitutke.2. agresivni vozaåi i dr.000 do 250. Leonard i More navode neke okvire za odreœivanje broja policajaca sa punim radnim vremenom u odnosu na 1000 stanovnika. niti opãteprihvañena veliåina. rasprostranjenost korupcije. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . u zavisnosti od globalne podele nadleænosti i ovlaãñenja. odnos policije i javnosti. zahtevanim nivoom bezbednosti8 itd. New York. 8 Moguñe je uz ogroman broj policajaca ostvariti skoro 100% bezbednost graœana. moral policajaca.9 policajaca/1000 stanovnika za gradove od 10. kao i da potreban broj policajaca nije fiksna.15. karakteristike putne mreæe. zainteresovanost policajaca za uspeh policijske sluæbe. Odreœivanje potrebnog broja policajaca Naime. 1. zakonska reãenja.85 ⋅ ---sp np gde su: Ik – indeks kontrole. zavisnici od droge.7 do 1. Ipak. Za uspeãnu realizaciju ovih zadataka znaåajni su: broj policajaca.9 a u zavisnosti od veliåine grada: 2. veza izmeœu napredovanja u karijeri i efikasnosti rada. organizacija i uspeãnost preventivnog delovanja ostalih subjekata zaãtite. upravljanje policijskom sluæbom i svakim pojedinaånim zadatkom. vrsta zadataka koji su povereni policiji. 78 Ispravnije je reñi da ne postoji opãta formula za odreœivanje potrebnog broja policajaca. Ali ovo bi bilo veoma skupo i besmisleno. Police Organization and Management. 9 Leonard and More. n – broj nezgoda sa nastradalim licima na posmatranoj deonici puta u poslednjih pet godina. kradljivci vozila. problematiåni ålanovi zajednice koje ñe u buduñnosti goniti policija danas se nalaze u ãkolskim klupama.5 policjaca/1000 stanovnika za gradove do 10. Zato se svaki policijski stareãina suoåava sa problemom optimalne potroãnje raspoloæivog novca i drugih resursa. obuåenost i opremljenost policajaca i policijskih jedinica. ubice.000 stanovnika Meœu ovim policajcima se odreœuje potreban broj saobrañajnih policajaca (funkcionalna raspodela). cilj policijske organizacije je efikasna i efektna realizacija zadataka koje pred policiju postavlja druãtvena zajednica.

tri i viãe pomoñnika komandira. reon ili podruåje) bolje pokrivena saobrañajnom policijom nego prosek.0). i to: – raspodelu prema funkcijama (funkcionalna raspodela). – preko 80 radnika – komandir. 2003. zamenik i pomoñnik komandira.3. sp – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na sliånim deonicama puta u regionu ili na teritoriji stanice. odnosno broj saobrañajnih policajaca na toj deonici. prvenstveno. dobro odabranih. D. 0. osposobljenih i motivisanih stareãina. Preporuåuje se da broj stareãina u policijskoj stanici odreœuje. – raspodela prema vremenu (vremenska raspodela). pa bi trebalo poveñati broj patrola.15 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje regulisanju saobrañaja. str. Ukoliko je indeks kontrole jednak jedinici (Ik = 1. zamenik i dva pomoñnika komandira. Beograd. 10 Jankoviñ.. – od 30 do 50 radnika – komandir.85 – procenjeni deo vremena koji patrola posveñuje kontroli saobrañaja i 0. Za uspeãno i efikasno rukovoœenje radom saobrañajne policije. a u zavisnosti od veliåine prostora i obima problematike koju pokriva stanica. nophodno je obezbediti dovoljan broj kvalitetnih. – raspodelu u prostoru (prostorna raspodela). Saobrañajni fakultet. na osnovu broja radnika. Ako je indeks kontrole veñi od jedan (Ik > 1. 48. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 np – proseåan broj nezgoda sa nastradalim licima na sliånim deonicama u regionu ili na teritoriji stanice u poslednjih pet godina.10 Na ovo treba dodati i voœe sektora (koji rade i rukovode aktivnostima na sektoru). Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). zamenik. P.0).Lipovac. onda je posmatrana deonica ravnomerno pokrivena patrolama i ne treba menjati broj policajaca koji su angaæovani na toj deonici. RASPODELA LJUDSTVA I DRUGIH RESURSA Kada je odreœen broj policajaca neophodno je struåno vrãiti raspodele ljudstva i resursa. – od 50 do 80 radnika – komandir. 354 . onda je posmatrana deonica slabije pokrivena od proseka. Ako je indeks kontrole manji od jedan (Ik < 1. onda je posmatrana deonica (sektor.0). 15. s – proseåan godiãnji dnevni saobrañaj (PGDS) na posmatrnoj deonici puta. i to: – do 30 radnika – komandir i zamenik komandira. pa bi trebalo deo saobrañajne policije prebaciti na ostala podruåja.

moæe se odnositi na dva problema: a) raspodela adekvatnog broja policajaca (resursa) na saobrañajne poslove u stanici opãte nadleænosti i b) raspodela ljudskih i drugih resursa u okviru stanice saobrañajne policije. a u nekim se odvaja 5% do 15% policajaca za poslove kontrole i regulisanja saobrañaja.1. preventivno-propagandne poslove i rukovoœenje. a da se noñu angaæuju samo po potrebi (pasivno deæurstvo). kompletirati zahtev za pokretanje postupka i pratiti prekrãajni postupak. tj. ali ne deæura u prostorijama). 12 sati rada (dan). treba imati u vidu da je saobrañaj samo jedan od poslova koje vrãi stanica policije. a posebno manjih naselja (otvaranjem malih. Interneta. Policijski poslovi podrazumevaju da ih prati odgovarajuña administracija: pisanje izveãtaja o pojedinim poslovima. Po okonåanju postupka policija realizuje neke mere kao ãto je unoãenje mere zabrane upravlja11 U svetu se sve åeãñe prihvata moguñnost da stanica policije radi samo u toku dana. S druge strane. kablovskih i drugih savremenih komunikacionih tehnologija (policija je uvek dostupna. posebne zadatke.11 Deæurni policajci mogu da rade u smenama po osam sati. 24 sata odmora. tj. Prekrãaji za koje je naplañena mandatna kazna samo se evidentiraju.3. Raspodela ljudstva i drugih resursa 15. za prekrãaje za koje ñe biti pokrenut prekrãajni postupak pred sudijom za prekrãaje. priprema pisanih podnesaka i njihova obrada. ostali poslovi bezbednosti (spreåavanje i otkrivanje kriminala. Funkcionalna raspodela ljudstva i drugih resursa Definisanje funkcionalne raspodele. voœenje evidencija i sl. ovako se umanjuju troãkovi rada jedinice policije i omoguñuje bolja pokrivenost terena. zaãtita javnog reda i mira) ñe biti uvek prisutni u radu saobrañajnih policajaca. Svaki saobrañajni prekrãaj koji uoåi saobrañajni policajac treba evidentirati i obraditi. Sa druge strane. obrada i rasvetljavanje saobrañajnih nezgoda. zaduæivanje i razduæivanje policajaca. Za prekrãaje za koje se vodi prekrãajni postupak u OUP-u moraju se pripremiti i obraditi dokazi neophodni za pravilno rasvetljavanje i efikasno donoãenje praviånog reãenja. operativnih jedinica koje su dobro prihvañene i imaju odliånu podrãku graœana u manjim mestima). 355 15. obradu i rasvetÿavanje saobrañajnih prekrãaja. Ovo je veoma olakãano ãirenjem mobilne i fiksne telefonije. ali su åeãñe organizovani po sistemu “12-24-12-48”. administracija. Kod raspodele policajaca u okviru policijske stanice opãte nadleænosti. rukovoœenje itd. Konaåno. U naãim uslovima organizuje se neprekidno deæurstvo u stanici policije. treba planirati dovoljno ljudi za deæurnu sluæbu. neophodno je pripremiti potrebne dokaze.15. 12 sati rada (noñ) i 48 sati odmora. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . preventivnog rada u ãkolama. U nekim stanicama se ne odvajaju posebne snage za saobrañaj (veñ svi policajci imaju nadleænosti i zaduæenja u vezi saobrañaja). ãto podrazumeva makar jednog policajca u toku 24 sata. ne mogu se odvojiti od stanice opãte nadleænosti. Pri raspodeli ljudstva u stanici saobrañajne policije osim patrolne sluæbe. nasilja u porodici. administraciju.3. Pored saobrañaja tu su i poslovi: kriminala. Pri tome treba imati na umu da poslovi bezbednosti saobrañaja nisu iskljuåiva nadleænost saobrañajne policije. podrãku policijskim poslovima. tehniåka podrãka. javnog reda i mira.

U proseku. nalaæe veãtaåenja i sl. do nezadovoljstva. Broj rukovodilaca zavisi od veliåine stanice. ne bi trebalo da oni budu razdvojeni i nezavisni od policijskih patrola. 356 . pomaæe istraænom sudiji. odnosno tuæiocu. rad sa ranjivim uåesnicima u saobrañaju. 12 Zakonom su odreœeni trajanje godiãnjih odmora. obavlja niz istraænih radnji (obavlja sluæbene razgovore. poveñavaju efikasnost patrolne sluæbe. loãeg planiranja. neophodno je planirati odreœeni broj policajaca za ove poslove. Patrolni reon je deo prostora kome je dodeljena jedna ili viãe patrola (jedan ili dva policajca) koja se smatra odgovornom za oåuvanje reda i poãtovanje zakona (javni red i mir). Prostorna raspodela ljudi i drugih resursa Prostor koji pokriva jedna stanica policije je podeljen na sektore i patrolne reone (oblasti). Zato je vaæno posebne zadatke ãto åeãñe planirati tako da podræavaju patrolnu sluæbu. stareãina stanice saobrañajne policije moæe raåunati da svakodnevno ima oko 50% do 60% policajaca na raspolaganju za patrole. minimalno 15 radnih dana u prvom delu) i vreme koriãñenja (od poåetka tekuñe do polovine naredne godine). broja i vrste saobrañajnih sektora. Saradnja sa medijima. veñ je bolje da se menjaju tako da imaju stalni kontakt sa terenom. P. 13 Nema opãteg pravila. U ovo vreme se ne raåuna osnovna obuka za saobrañajnog policajca. Ovi poslovi znaåajno pomaæu i podræavaju patrolnu sluæbu.3. Minimalno vreme koje se planira za struånu obuku i usavrãavanje je veñe kod policajaca poåetnika i kod stareãina. deo ljudi odsustvuje sa posla zbog bolovanja i drugih razloga (slobodni dani). neophodno je planirati dovoljno ljudi i drugih resursa. odnosno sa patrolnom sluæbom åine nerazdvojnu celinu. loãe realizacije i netaånih izveãtaja. raspodela ovog perioda (npr. rad sa recidivistima i drugim riziånim grupama uåesnika u saobrañaju su veoma vaæni za ukupnu uspeãnost policijske sluæbe u bezbednosti saobrañaja.12 struåne obuke i usavrãavanja. Svaki sektor bi trebalo da ima po jednog rukovodioca sektora.Lipovac. ali se smatra da bi svaki policajac trebalo svake godine da provede makar 5 dana na struånoj obuci i usavrãavanju. Svako potcenjivanje ostalih poslova u stanici policije i nerealno oåekivanje da ñe skoro svi policajci biti na raspolaganju za patrole dovodi do problema u efikasnosti i efektivnosti rada. Preventivno propagandni poslovi bezbednosti saobrañaja su veoma vaæni poslovi u kojima uåestvuju i uniformisani pripadnici policije. za prevenciju kriminala. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 nja vozilom i sliåno. Stareãine takoœe predstavljaju deo ljudstva. akcija pojaåane kontrole i sl. pratnja tereta. Mada ovi policajci moraju biti i posebno obuåeni. zaãtitu æivota i imovine. 15. Za posebne zadatke kao ãto su obezbeœenje.13 Konaåno. Meœutim. Treba imati na umu to da realizacija svakog posebnog zadatka slabi patrolnu sluæbu. prikuplja neophodne dokaze. Na godiãnjem nivou treba planirati odsustvovanja ljudi zbog godiãnjih odmora. saradnja sa ãkolama. Kod saobrañajnih nezgoda policija kompletira uviœajnu dokumentaciju.2. nalaæe sprovoœenje mera. do poveñavanja optereñenja i stresa. jer se za ove zadatke odvajaju resursi iz patrolne sluæbe.

Pri formiranju patrolnih reona i planiranju patrola trebalo bi postiñi sledeñe: 1) decentralizovati ukupan problem na manje celine.15. æale se na neravnopravan poloæaj. kao i da je efektivna patrolna sluæba temelj policijske organizacije. vrsta i vremenska neravnomernost saobrañaja itd. Ukoliko se loãe planira raspodela policajaca na patrolne reone. da idu u administraciju i sl. jer se pri tome mora voditi raåuna o velikom broju faktora i njihovom razliåitom znaåaju u datim uslovima. 2) kod svih uåesnika u saobrañaju.). broj opasnih deonica i “crnih” taåaka na putu. raste sklonost ka korupciji i drugim nezakonitim poslovima. broj raskrsnica. Svi ostali poslovi stanice policije treba da budu u najveñoj meri podreœeni ovim zadacima. åeãñi su zastoji u saobrañaju. Neki policijski autoriteti smatraju da ne postoji egzaktan metod odreœivanja patrolnih reona. polazi se od osnovnog principa da bi patrolni policajci trebalo da budu rasporeœeni po reonima 357 15. na pojedinim reonima javlja se sve viãe problema u odvijanju saobrañaja. pojedinaåna inicijativa.3. rastu zahtevi da promene sluæbu (da idu iz saobrañaja u druge linije rada. ali u okviru opãte strategije i taktike policijske sluæbe. a posebno na pozive graœana i uåesnika u saobrañaju. onda policajci postaju nezadovoljni i neefikasni.). zatim prema duæini putne mreæe (ukupna duæina putne mreæe se podeli na jendake patrolne reone). a posebno kod poåinilaca saobrañajnih prekrãaja ostvariti utisak da se saobrañajni policajac moæe pojaviti uvek i na svakom mestu. 5) obezbediti moguñnost brze i efikasne pomoñi svakom policajcu i u svakom vremenu od strane drugih policajaca na terenu. gustina uliåne mreæe. Tu dolazi do izraæaja decentralizacija policijske funkcije. On je pojedinaåno odgovoran za stanje na svom patrolnom reonu. S druge strane. Pri tome se polazi od stava da je uspeãan rad na patrolnom reonu osnova uspeha rada policijske stanice. poåinju izbegavati radne obaveze. saobrañajni prekrãaji i saobrañajne nezgode. U poåetku je raspodela policajaca vrãena prema veliåini prostora (tako da se cela povrãina grada ili staniånog reona podeli na reone jednake veliåine). Uvek se mora ostaviti dovoljno prostora za intuiciju i akumulirano iskustvo stareãine. Naime. Danas se pri podeli na patrolne reone uzimaju u obzir i drugi faktori: broj saobrañajnih prekrãaja. 4) obezbediti jednako vreme reagovanja na nebezbedne pojave. Policajac u patroli prva je linija druãtva u borbi protiv kriminala. a posebno ako sve ili neke policajce preopteretimo radnim zadacima. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . prema veliåini saobrañaja (pri podeli na patrolne reone vodi se raåuna o veliåini saobrañaja) itd. obima problematike bezbednosti saobrañaja i sl. 6) pokrivanje celokupne teritorije i svih puteva u skladu sa potrebama za policijskom uslugom. obima saobrañaja. struktura saobrañajnh prekrãaja i drugih dela. 3) pribliæno jednako optereñenje patrola na razliåitim reonima u pogledu veliåine oblasti (duæine putne mreæe. Raspodela ljudstva i drugih resursa odnosno za bezbedno odvijanje saobrañaja.

Zato je neophodno voditi dobre baze podataka o stanju bezbednosti (saobrañaja) i periodiåno (na period ne duæi od 5 godina) preispitivati granice patronih reona. Na primer. – prostornu raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. niti problematika bezbednosti nisu konstantni u toku vremena. Treba imati na umu to da uspostavljanje novih granica patronih reona moæe doprineti i “migraciji” kriminala u druge. nepoãtovanja reæima saobrañaja (prolasci na crveno svetlo. Na osnovu analize (ãestomeseånih i godiãnjih) izveãtaja odreœuje se srednji broj poslova po kategorijama i duæina vremena koja je potrebna za obavljanje pojedinih poslova. Zato je neophodno neprekidno prañenje indikatora bezbednosti saobrañaja: prekoraåenja brzine. neravnomernost po danima u toku sedmice i åasovna neravnomernost u toku dana. raste saobrañaj u turistiåkim centrima. Vremenska raspodela ljudi i drugih resursa Intenzitet saobrañaja. Ukoliko se slabo i nesistemski prate navedena obeleæja bezbednosti saobrañaja. U letnjim mesecima (vreme godiãnjih odmora) situacija je obrnuta: raste saobrañaj na otvorenim putevima (posebno na nekim magistralnim putnim pravcima). voænje pre sticanja prava na upravljanje. za pojedine puteve. voænje pod uticajem alkohola. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 proporcionalno problematici i veliåini posla koji treba da obavljaju.Lipovac. Pomenute neravnomernosti su razliåite za pojedine oblasti. odnosno svakog policajca.3. Ukoliko se primanje zarada moæe vezati za neki pe358 . u zimskim mesecima veñi je saobrañaj u gradskoj oblasti. – vremensku raspodelu saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica. U vreme praznika rastu intenziteti saobrañaja na pojedinim putnim pravcima. 15. ali je manji saobrañaj na otvorenim putevima. nepravilno kretanje peãaka i sl.3. neravnomernost po danima u toku meseca.). pa åak i za pojedine deonice puteva ili smerove saobrañaja na istoj deonici. nepoãtovanje zabrana i ograniåenja i sl. voænje tehniåki neispravnih i neregistrovanih vozila. u regionu i na posmatranom staniånom podruåju. Brojni su primeri da je uspostavljanje patronih reona ili sektore doprinelo miru i bezbednosti u tim oblastima. slabije pokrivene oblasti. onda bi trebalo prostornu raspodelu aktivnosti vrãiti na osnovu struåne analize saobrañajnih nezgoda na mreæi puteva i ulica. Tako se odreœuje radno optereñenje svakog patrolnog reona. Na osnovu neprekidnog i sistematskog prañenja mogu se uoåiti meseåna neravnomernost u toku godine. P. Prostorna raspodela poslova na patrolnom reonu ili sektoru se vrãi na osnovu analize obima i strukture problematike bezbednosti saobrañaja. ali opada saobrañaj u veñim gradovima. Pri tome bi trebalo imati na umu: – trend saobrañajnih nezgoda i njihovih posledica u dræavi. – strukturu saobrañajnih nezgoda prema vrsti i – strukturu greãaka koje najåeãñe doprinose nastanku saobrañajnih nezgoda.

). nepravilno se kreñu kolovozom. a smanjuje se u veñim gradovima. prema industrijskim i administrativnim centrima. u nekim saobrañajnim uslovima.) dogaœa se neproporcionalno veliki broj najteæih saobrañajnih nezgoda. broj i struktura sobrañajnih nezgoda su najvaæniji ulazni podatak pri odreœivanju konaånog rasporeda patrola. u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja. malo vozila na putu. peãaci ne prelaze kolovoz na mestima van obeleæenog peãaåkog prelaza. a u popodnevnim satima je obratno. u nekim saobrañajnim uslovima. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . a posebno nema nekih vrsta saobrañajnih prekrãaja (npr. U ranim veåernjim satima pojaåavaju se tokovi prema rekreativnim i drugim centrima atrakcije. otvoreni putevi sa iznenadnim preprekama i sl. nema znaåajnijih prekoraåenja brzine. jer nema uslova za preticanje. 359 15. broj nezgoda zbog prekoraåenja brzine je proporcionalan broju prekrãaja u vezi brzine. nepravilno se zaustavljaju i parkiraju i sl. Ova opãta pravila se moraju.) vozaåi i drugi uåesnici u saobrañaju åesto åine vrlo opasne prekrãaje: znaåajno prekoraåuju ograniåenu brzinu. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. Konaåno. Sa druge strane. nema nepropisnih preticanja.15. Na poåetku vikenda raste saobrañaj u smeru od velikih gradova. voze za vreme zabrane. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). U jutarnjim satima intenzivni su saobrañajni tokovi prema gradovima. Suprotno tome. broj nezgoda naletanja na vozilo ispred je proporcionalan broju prekrãaja nedræanja potrebnog odstojanja izmeœu vozila i sl. Vremenska neravnomernost u broju i strukturi saobrañajnih prekrãaja i drugih delikata u saobrañaju su sledeñi vaæan ulazni podatak o kome se mora voditi raåuna pri rasporeœivanju patrola na terenu i odreœivanju njihovih zadataka. jer je to fiziåki teãko i oåigledno opasno izvesti i sl. S druge strane. jer je saobrañaj veoma gust. Na primer. Na primer. Istraæivanja pokazuju da se pre moæe tvrditi da je broj nezgoda proporcionalan broju odreœenih prekrãaja u saobrañaju. nema najopasnijih saobrañajnih prekrãaja. Broj saobrañajnih prekrãaja nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. nema saobrañajnih nezgoda ili nema nezgoda sa nastradalim licima (zbog malih brzina i drugih okolnosti). u razliåitim uslovima i pri razliåitim intenzitetima saobrañaja menja se struktura saobrañajnih prekrãaja. ne poãtuju svetlosne signale na semaforu. prelaze kolovoz van obeleæenog peãaåkog prelaza. Raspodela ljudstva i drugih resursa riod u toku meseca (poåetak meseca) onda rastu intenziteti saobrañaja u tim periodima meseca. proveravati redovnim i povremenim analizama intenziteta i strukture saobrañaja.3. voze pod uticajem alkohola. u nekim uslovima puta i saobrañaja (noñ. za svaki konkretan sluåaj. nego intenzitetu saobrañaja. Suprotno tome. pri najintenzivnijem saobrañaju (saobrañajne ãpice). u uslovima vrlo malih intenziteta saobrañaja. a na kraju vikenda u smeru ka gradovima. U dane vikenda raste saobrañaj na otvorenim putevima. Broj saobrañajnih nezgoda nije uvek proporcionalan veliåini saobrañaja. prav i pregledan put i sl. voze pre sticanja prava na upravljanje vozilom. a u kasnim veåernjim i noñnim satima pojaåava se saobrañaj prema mestima stanovanja. ne poãtuju znak “stop”.

pomaganje povreœenima u nezgodama. tako da u periodu najveñeg oåekivanog posla na teren izaœu dve smene. Naprotiv ona je deo nacionalnog sistema zaãtite koji se usaglaãava i usmerava na globalnom nivou. – mere s ciÿem pomoñi zemljama u razvoju (obuka osoblja. od 8 do 16 sati. promene ponaãanja. Danas se na globalnom nivou razmatraju problemi bezbednosti saobrañaja i donose odgovarajuñi dokumenti meœu kojima je posebno vaæna meœunarodna strategija bezbednosti saobrañaja (International Road Safety Strategy). smene ne moraju da poåinju u isto vreme. kazne. zbog jednostavnosti planiranja. finansiranje. prañenje efekata preduzetih mera. 16 PRI – La Prevention Routiere Internationale. Bolje je da uåesnici u saobrañaju uvek i na svakom mestu oåekuju patrolu. 2000. 15 International Road Safety Strategy. organizaciju pomoñi povreœenima.14 a ubacivanjem posebnih patrola u razliåitim vremenima. putevi. puteve. Veoma je vaæno shvatiti da saobrañajna policija ne moæe i ne sme delovati izolovano. Ona deluje u skladu sa zahtevima druãtva i u skladu sa druãtvenim vizijama. najåeãñe postoji ustaljen ãablon planiranja patrolne sluæbe u tri konsantne smene. P. 14 Na primer. zaãtitu æivotne sredine i kvalitet æivota). Planiranje rada saobrañajne policije Saobrañajna policija je jedan od subjekata u zaãtitnom sistemu bezbednosti saobrañaja. U naãim uslovima prva smena åesto poåinje od 6 sati. propisi. kako prekrãioci ne bi mogli da shvate sistem planiranja i utvrde pravilo kada je put nepokriven patrolama.15 Ovaj dokument je pripremila meœunarodna organizacija za preventivu na putevima (PRI)16 koja okuplja preko 50 dræava. PLANIRANJE RADA I RUKOVOŒENJE RADOM STANICE SAOBRAÑAJNE POLICIJE 15. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Patrolna sluæba se najåeãñe planira u tri smene od po osam sati ili u åetiri smene od po ãest sati. Konaåno. a na osnovu izveãtaja visoke ekspertske grupe za politiku evropske bezbednosti na putevima. poveñava se kontrola u pojedinim periodima i ostavlja utisak stalnog prisustva. Dokument obuhvata nekoliko vaænih poglavlja: – osnove (osnovni problemi i pravci delovanja). Lisabon.4.1. zadacima i prihvañenim naåinom rada. 15. ciljevima. – mere (koje su sistematizovane na ponaãanje. od 16 do 24 sata i od 0 (24) do 8 sati. Smene se mogu preklapati.4. propise.Lipovac. uspostavljanje partnerskih projekata) i – nadgledanje delotvornosti preventivnih akcija. Ipak. White book. 360 . PRI. vozila. razvoj metodologije planiranja.

Na osnovu nacionalne strategije donose se nacionalni planovi bezbednosti saobrañaja (obiåno na godiãnjem nivou) koji definiãu zadatke pojedinih subjekata bezbednosti saobrañaja. Znaåajne meœunarodne organizacije su usvojile svoje strateãke dokumente o bezbednosti saobrañaja. Strazburg. KEMT (Konferencija evropskih ministara transporta) je donela dokument “Proãlost. brzina. 23 Evropski kodeks policijske etike. zadatke u bezbednosti saobrañaja. 1997. Evropska unija je definisala svoju saobrañajnu politiku do 201018 u kojoj je ocenila sadaãnje stanje transporta u EU i definisala oko 60 mera koje ñe se sprovesti do 2010. ETSC. 25 The National Road Safety Strategy 2001 – 2010. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . ciljeve (dugoroåne i kratkoroåne). na osnovu svih nabrojanih dokumenata definiãe se nacionalna strategija policijske prinude i godiãnji planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. 17 National 18 White Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. 2005.4. vizije. sadaãnjost i buduñnost bezbednosti saobrañaja”22 i druge strateãke dokumente. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Npr. 2000. 2001. 1999. godine. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse.17 Na nivou velikih regiona vrãi se strateãko planiranje saobrañaja i bezbednosti saobrañaja. Strategije bezbednosti saobrañaja. European Transport Safety Council (ETSC).26 Poslednja dva dokumenta su najvaæniji okvir za planiranje rada saobrañajne policije. Zbog izuzetnog znaåaja rada policije u bezbednosti saobrañaja. Komitet ministara saveta Evrope. European Transport Policy For 2010: time to Decide. PRI. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije PRI je usvojila i Kodeks dobre prakse za izradu nacionalnih strateãkih planova bezbednosti saobrañaja. 21 Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. Npr. Melburn. 2001. 20 A Strategic Road Safety Plan for the European Union. 2000.20 a EU je usvojila i Prioritete EU u bezbednosti saobrañaja21 i druge dokumente. K. Vrnjaåka Banja.25 Nacionalne strategije definiãu stanje.. sigurnosni pojasevi i prolasci na crveno). problem. 24 Police Enforcement Strategies To Reduce Traffic Casualties in Europe. Npr. 19 ETSC – European Transport Safety Council. CEMT/CS(2002)7/PROV. Preporuke. 22 Past. Australija veñ tradicionalno donosi nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja. 2000. u Evropi je prihvañen Evropski kodeks policijskog rada23 i Evropska strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja24 u kome su dati okviri i standardi rada policije u saobrañaju. Svaka dræava bi trebalo da donese nacionalnu strategiju bezbednosti saobrañaja. na meœunarodnom planu se usaglaãavaju i strategije policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. Konaåno. 2002. Australian Transport Council. Brisel. COM(2000) 125 final. 26 Lipovac.15. Present and Future Road Safety Work in Ecmt. jer se u njima definiãu i kljuåne oblasti rada u bezbednosti saobrañaja u planiranom periodu (npr. alkohol. Na primer. 361 15. Evropski savet za bezbednost saobrañaja (ETSC)19 je pripremio Strateãki plan bezbednosti saobrañaja za EU. Lisabon. Paper. Evropska komisija. Brisel. principe i strateãke mere bezbednosti saobrañaja koje ñe se sprovoditi u narednom periodu. Brussels.

nacionalni planovi rada policije u bezbednosti saobrañaja. 27 15 Miliniñ. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. – instruktivno-kontrolna delatnost. broj odsustvovanja sa posla. planovi rada viãih organizacionih jedinica). Konkretni planovi rada policije se moraju temeljiti na struånim analizama stanja bezbednosti saobrañaja.2. – izdavanje pismenih nareœenja patrolama (priprema naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka).Lipovac. procenat vozaåa koji voze pre sticanja prava i broj otkrivenih u saobrañaju itd. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja.. P. a zatim da svoje aktivnosti dobro uklopi u rad ostalih subjekata. – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije. ali moraju biti usaglaãeni i sa strategijama i planovima lokalne zajednice. – prijem patrola po povratku sa sluæbe. Utvrœivanje planova rada. da podræi i pomogne strateãko planiranje aktivnosti svih subjekata na lokalnom nivou. broj akcija pojaåane kontrole. – struåno osposobljavanje i usvrãavanje radnika stanice. – saradnja sa drugim jedinicama OUP-a itd. Rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije obuhvata: – utvrœivanje planova rada (godiãnji. Policija ima velike moguñnosti i obavezu da pomogne lokalnoj zajednici da prati stanje bezbednosti saobrañaja. procenat uåeãña pijanih vozaåa u saobrañaju. srednja brzina na putu. – saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja. ciljeve. periodiåni i meseåni planovi) i prañenje njihove realizacije.4. – otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole). procenat otkrivenih pijanih vozaåa u saobrañaju. broj prekoraåenja brzine. a zatim kljuåne oblasti rada. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima.27 Neposredno rukovoœenje stanicom saobrañajne policije ñe biti olakãano ako se pripremaju i realizuju planovi rada od godiãnjeg do meseånog nivoa. broj kontrola na putu. region) i planova policijskog rada na viãem nivou (strategija policijske prinude u bezbednosti saobrañaja. okvir koji je definisala zajednica i viãe organizacione jedinice. Ovi planovi rada bi trebalo da obuhvate kratak prikaz najvaænijih obeleæja postojeñeg stanja indikatora bezbednosti saobrañaja i saobrañajnih nezgoda. – nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice.). 2005. Neophodno je u planovima predivdeti i kvantifikovati indikatore kojima ñe se meriti uspeh u realizaciji planova (broj radnih sati. zadatke i mere koje ñe se preduzimati u posmatranom periodu. B. 362 . Planovi rada se prave na osnovu nacionalnih i regionalnih strateãkih dokumenata zajednice (dræava. Krsto Bezbednost saobrañaja 15. – izrada dnevnih rasporeda sluæbe. Vrnjaåka Banja.

umor. ..... nekad se koriste prostorije deæurne sluæbe.. saobrañajne nezgode i drugi zastoji) i nareœuje postupanja saobrañajne 363 15. od 7.. urednost.45 do 8. Stareãina vodi raåuna da zadaci u Nalogu budu u skladu sa svim strateãkim i planskim dokumentima i da budu ãto konkretniji.. polazak patrole iz stanice u 6.. a ostala vozila zaustavljati samo u prekrãaju . pojaãnjava aktuelne dogaœaje znaåajne za izvrãenje zadataka: åita aktuelne depeãe. a posebno kontrolu upotrebe sigurnosnih pojaseva i zaustavljanja na znak “Stop” . od 6. Ovaj nalog predstavlja konkretizaciju svih planova i rasporeda. u mestu . pojaãnjava najvaænije probleme na terenu (aktuelni problemi u saobrañaju. neophodno je da stareãina neposredno isprati svaku patrolu. Pripremu ovih zadataka treba shvatiti veoma ozbiljno i uvek je raditi u saradnji sa voœom sektora. ne ulazeñi dublje u osnove iz kojih su ovi zadaci proizaãli. Mada je Nalog veoma konkretan.4. garaæa i sl. u raskrsnici ulica .25 vrãiti nadzor u pokretu nad odvijanjem saobrañaja.. Stareãina usmeno obrazlaæe i pojaãnjava svaki zadatak.00 sati.). domonstracije.30 do 12.15. Izdavanje pismenih nareœenja patrolama.. a posebno o stanju indikatora i parametara bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju.30 patrolno vozilo zaustaviti posle deonice – skrivena kontrola – . Otpremanje patrola i pozornika u sluæbu (isprañaj patrole).00 do 6. Na osnovu meseånih planova i dnevnih rasporeda sluæbe. Isprañaj patrole se vrãi oko 30 minuta pre poåetka patrolne sluæbe.. ãtrajkovi.. Na isprañaju patrole stareãina neposredno sagledava stanje svakog policajca i njegovu spremnost da izvrãi predviœene zadatke: liåni izgled.. . Na isprañaju se sagledava i ispravnost vozila i opreme u vozilu. jasno je da rukovoœenje stanicom mogu vrãiti samo iskusni i veoma struåni komandiri. veñ voditi raåuna o viãim planovima i konkretnim uslovima. rutinski zaustavljati i kontrolisati svako peto. u sluæbenim prostorijama. putniåko vozilo. da li su shvatili zadatke i sl. stanje liåne opreme i naoruæanja. Stareãina u dnevnim rasporedima sluæbe konkretizuje zadatke saobrañajne policije za posmatrani dan.. odnosno pomoñnikom komandira.. pripremljenost patrole za izvrãenje zadataka (da li imaju potrebne obrasce. spremnost i motivisanost za izvrãenje konkretnih zadataka. u periodu od 11.15 vrãiti kontrolu saobrañaja u mestu. U dnevnom rasporedu se precizno definiãe vreme i prostor rada svake patrole i odreœuju pojedinaåna zaduæenja policajaca.. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije Izrada dnevnih rasporeda sluæbe.. u pravcu neposredno ispred oãtre krivine . vrãiti merenje brzine vozila koja dolaze iz pravca . a posebno obratiti paænju na prekrãaje ekstremnog prekoraåenja brzine .. Ne treba dnevne rasporede praviti po inerciji (prepisivati iz dana u dan).. belo. odnosno njihovi zamenici..).. blokade. i kontrolisati nepropisna preticanja – navesti u izveãtaju rezultate kontrole .. stareãina daje pismene zadatke svakoj patroli u vidu Naloga za izvrãenje sluæbenog zadatka (patrolni list).. S obzirom na oåekivani stepen konkretizacije zadataka u nalogu. i zaustavljati sva vozila koja voze preko 95 km/h – dobro vidljiva kontrola – saåiniti poseban izveãtaj o ekstremnim prekoraåenjima brzine.. Saobrañajni policajci se staraju da dosledno sprovode postavljene zadatke.. obuåenost. U nalogu bi trebalo ãto preciznije naloæiti izvrãenje zadataka po vremenu i mestu izvrãenja (npr. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI .. Neke stanice imaju posebnu prostoriju za isprañaj patrola.

Pismeni izveãtaj na poleœini naloga je osnovni vid izveãtavanja o radu patrole i u njega se unose najznaåajnije aktivnosti patrole: broj kontrola. stareãina se upoznaje sa radom patrola kroz usmene kontakte putem radio veze. S druge strane. prigovora na rad. 364 . broj i struktura uoåenih prekrãaja. Konaåno. Svaka patrola se posle patrolne sluæbe vraña u stanicu i predaje sluæbu stareãini (najbolje je da sluæbu preda stareãini koji je patrolu ispratio u sluæbu). izveãtaj o saobrañajnoj nezgodi). Usmeno izveãtavanje se ostvaruje radio vezom u toku izvrãavanja pojedinih zadataka. prijemom patrola i razgovorom o aktivnostima na terenu. obaveãtenja i drugi pisani dokumenti su najåeãñi pisani oblici izveãtavanja o radu patrole. Izveãtavanje o radu patrole vrãi se pismeno i usmeno. izveãtaj o upotrebi sredstava prinude. Patrola kompletira pisani izveãtaj na poleœini naloga i usmeno pojaãnjava stareãini najvaænije aktivnosti. patrola kompletira ostale pisane podneske i izveãtaje. da bi sagledavao naåin izvrãenja zadataka koje je naloæio.Lipovac. ali je neophodno i da neposredno izlazi na patrolne reone i liåno se uveri u naåin rada policajaca na terenu. P. stareãina odobrava izlazak na teren. stareãina se na najbolji naåin upoznaje sa stanjem i najvaænijim problemima sa kojima se susreñe patrola u svom radu. zapisnici o kontroli uåesnika u saobrañaju. Stareãina koristi razne metode da ostvari ãto bolji uvid u rad svoje jedinice i svakog pojedinca u jedinici. Prijem patrola po povratku sa sluæbe treba da vrãi stareãina. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 policije. pisanih podnesaka. izveãtaja deæurne sluæbe. Ostali pisani izveãtaji (npr. staniånih evidencija i drugih dokumenata u stanici. odnosno lice koje on ovlasti. a drugi organ vrãi uviœaj. reãenja o prekrãajima. Ovako se zaokruæuje proces planiranja i prañenja rada patrole. usmenim izveãtavanjem o radu kada stareãina izaœe na lice mesta (radi kontrole ili pomoñi i organizovanja sloæenijih zadataka) i pri predaji sluæbe (posle patrolne sluæbe). prijave. Ovo je i dobra prilika da stareãina shvati koliko su bili realni njegovi planovi i postavljeni radni zadaci. Na osnovu sugestija stareãine.28 sluæbene beleãke. stareãina upravlja stanicom. Prijem sluæbe je veoma znaåajan da bi stareãina uspeãno pratio i dobro shvatao stanje i probleme sa terena. Tek kada je uveren da je svaki policajac shvatio zadatke i da ih moæe uspeãno izvrãiti. preduzete mere u vezi otkrivenih prekrãaja i ostale vaæne aktivnosti. da bi pratio kvalitet rada i posveñenost policajaca svom poslu. Posebno korisne informacije dobija na osnovu izveãtaja patrola o patrolnoj delatnosti. Instruktivno-kontrolna delatnost. tako se uvaæava najvaæniji posao saobrañajne policije – patrolna delatnost. Nadzor nad radom i funkcionisanjem jedinice je veoma znaåajna funkcija rukovoœenja. ako ona obezbeœuje lice mesta. izveãtaja o kontrolnoj delatnosti i neposrednog uvida u izvrãavanje pojedinih zadataka. Kontrolna delatnost se odvija: 28 Izveãtaj o nezgodi popunjava patrola. rada administracije. Na osnovu struånog i neprekidnog prañenja stanja u stanici. odnosno da bi ove zadatke u buduñnosti bolje prilagoœavao konkretnim moguñnostima policajaca. U toku sluæbe.

o problemima i slabostima koje uoåava). poduåiti ih kako da rade u konkretnim uslovima. a posebno: vrãi selekciju i upuñivanje policajaca na osnovni saobrañajni kurs.4. a izveãtaji o kontrolnoj delatnosti treba da pomognu u prañenju i usmeravanju rada policajaca. – neposredno na terenu. – posredno na osnovu prituæbi i prigovora graœana i ostalih saznanja (stareãina ne sme da ignoriãe nijedan prigovor. Obuka policajaca je neraskidivo vezana za njihov rad i tako bi je trebalo i planirati: u godiãnjim planovima rada bi trebalo za svakog policajca predvideti vreme neophodno za obuku (pohaœanje kurseva i seminara u trening centrima. rukovodi praktiånim delovima obuke saobrañajnih policajaca u stanici. ukazuje na propuste i daje konkretna nareœenja koja mogu podrazumevati i neposrednu demonstraciju ispravnog postupanja). ostali vidovi obuke u stanici i sl. Planiranje rada i rukovoœenje radom stanice saobrañajne policije – u stanici (stareãina uz pomoñ deæurne sluæbe neprekidno nadzire rad patrola na terenu. bira i stimuliãe policajce – mentore da kvalitetno realizuju praktiånu obuku u stanici.15. – posredno na osnovu izveãtaja i pisanih podnesaka. a neãto åeãñe sa patrolom koju åine neiskusni ili policajci na åiji rad se graœani åeãñe æale. prati i stimuliãe obuku na kursevima i seminarima. seminari i struåna predavanja u stanici. Veoma je korisno da se instruktivno-kontrolna delatnost realizuje u vreme izvrãenja sloæenih zadataka. prati rad. provere znanja.). U toku godine stareãina bi trebalo da makar jednom izaœe i radi sa svakom patrolom (instruktivno-kontrolna delatnost). kada stareãina ostvaruje uvid u rad policajaca. a posebno sluæbene izveãtaje koji ukazuju na nepropisan i nesavestan rad). – naposredno na terenu uz znanje patrole (stareãina dolazi na mesto rada patrole. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . bez znanja patrole (stareãina sa mesta na kome ga ne uoåava patrola prati rad patrole i stiåe odliåan utisak o kvalitetu rada. sagledava obrazovne potrebe i upuñuje saobrañajne policajce na specijalistiåke kurseve i seminare. prima izveãtaj. usmerava i koordinira rad patrola i deæurne sluæbe. odlazak u druge jedinice. a svojim prisustvom i struånoãñu uliva poverenje meœu policajcima. planira i organizuje stuåno usavrãavanje saobrañajnih policajaca u okviru redovne nastave u jedinici. Kontrolna delatnost na terenu i rad sa patrolom imaju elemente i instruktivne delatnosti. zajedno sa ostalim stareãinama treba da sagledava potrebe i organizuje struåno usavrãavanje polica365 15. Struåno osposobljavanje i usavrãavanje pripadnika policije je jedan od osnovnih uslova za struåan i efikasan rad saobrañajne policije. rad sa policajcima – mentorima u stanici. Stareãina jedinice saobrañajne policije. a u liånim kontaktima radio vezom ili na drugi naåin sagledava rad pojedinih patrola i naåin realizacije nekih zadataka). Zato se podrazumeva da je komandir bio iskusan saobrañajni policajac koji ima veliki ugled meœu policajcima i koji im moæe pomoñi. Posebno je znaåajno da komandir stanice planira obuku svih stareãina i da stalno radi na svom ostruåavanju i struånom razvoju. niti usmenu primedbu na rad svojih policajaca. Stareãina prati struånost policajaca u stanici i planira njihovo usavrãavanje. Kontrolna delatnost se sprovodi na osnovu naloga (patrolnog lista).

neophodna je saradnja saobrañajne policije sa drugim linijama rada. Saobrañajna policija je odgovorna za struåno i aæurno voœenje baza podataka o saobrañajnim nezgodama. prolasci na crveno. Ove baze podataka pruæaju ogromne moguñnosti za struåno sagledavanje stanja bezbednosti saobrañaja na posmatranom podruåju i trebalo bi ih maksimalno koristiti. Ovakve karte mogu pomoñi u planiranju i usmeravanju rada. dobiti podrãku u opremanju. Mnogi zadaci iz nadleænosti OUP-a. ali i druge izvore podataka o saobrañajnim obeleæjima (podatke o putevima. obuåavanju i u realizaciji svake naãe aktivnosti. a posebno u suzbijanju kriminala i otkrivanju izvrãioca kriviånih dela.). Saradnja sa drugim linijama rada je veoma vaæan zadatak saobrañajne policije. Konaåno. a rezultati rada bolji. nezaustavljanja na znak “Stop”. Tako ñemo zadobiti bolju podrãku zajednice. stareãina ñe usmeriti rad na otkrivanje prekrãaja prekoraåenja brzina ili prolaska na crveno itd. ako analize ukazuju da vrlo velike brzine åesto doprinose nastanku nezgoda. o ponaãanju uåesnika u saobrañaju. Saobrañajna policija ima brojne kontakte sa graœanima. prañenje najåeãñih i najopasnijih greãaka u saobrañaju. da pomogne i olakãa rad drugih subjekata i svoj rad stavi u funkciju zaãtitnog sistema. Sa druge strane. Tada ñe graœani bolje prihvatati saobrañajnu policiju i pomagati joj u radu. voænja pod uticajem alkohola. U svakoj stanici saobrañajne policije trebalo bi da se svakodnevno aæuriraju karte saobrañajnih nezgoda na kojima se jednostavno i pregledno prikazuje koje nezgode. o ranijim istraæivanjima i sl. Prañenje stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije je osnov za uspeãan rad i planiranje rada policije. danas se svako kriviåno delo realizuje i u saobrañaju i uz pomoñ vozila. nadzor nad odvija366 . ali i moguñnost rutinske kontrole koja se moæe odliåno iskoristiti za rad na rasvetljavanju brojnih kriviånih dela. kada. za reãavanje pojedinih dela u saobrañaju. Naime. Ako uspeãno saraœuje sa ostalim subjektima. voænja neispravnih vozila itd. prañenje vrsta nezgoda na putnoj mreæi. a posebno za rasvetljavanje nezgoda sa nepoznatim uåiniocima.Lipovac. da pomogne koordinaciju rada viãe subjekata. Stareãina bi trebalo da na osnovu uporedne analize stanja bezbednosti saobrañaja i aktivnosti policije stalno unapreœuje rad policije. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 jaca opãte nadleænosti (koji nisu zavrãili osnovni saobrañajni kurs) koji se ukÿuåuju u kontrolu i regulisanje saobrañaja. Saobrañajna policija moæe da podstakne druge subjekte da preuzmu svoj deo odgovornosti. Saradnja sa ostalim subjektima zaãtitnog sistema u bezbednosti saobrañaja je veoma znaåajna za efikasan i efektan rad saobrañajne policije. Saobrañajna policija je samo deo jedinstvenog zaãtitnog sistema i to treba stalno isticati i uvaæavati. tako ãto ñe ga prilagoœavati aktuelnim problemima i izvorima opasnosti. da su åeste nezgode u semaforizovanim raskrsnicama. Posebno su vaæni prañenje prostorne i vremenske raspodele saobrañajnih nezgoda. U buduñnosti bi trebalo razviti snimanje i uspostaviti prañenje najvaænijih indikatora bezbednosti saobrañaja (brzine vozila. P. Na primer. mogu se uspeãno reãiti u okviru rada saobrañajne policije.). Veoma kvalitetne analize stanja mogu se dobiti i od nauånih i struånih ustanova koje koriste baze podataka o nezgodma. onda ñe rad saobrañajne policije biti bolje podræan i uvaæavan. sa kojim posledicama i gde se dogaœaju. o saobrañaju.

1984. smanjuje broj saobrañajnih policajaca i poveñava specifiåan subjektivni rizik kaænjavanja pojedinih prekrãioca (nepropisna parkiranja i zaustavljanja. Australian Road Research. 367 15. M. 2003. PATROLNA I POZORNIÅKA DELATNOST U BEZBEDNOSTI . National Strategic Road Safety Plans – Code of Good Practice. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse. Kontrola i regulisanje saobrañaja. 1999. Traffic law Enforcement. 2005. COM(2000) 125 final. Canberra: Federal Office of Road Safety. ovi poslovi su meœusobno isprepletani.). 2001. 53. Pagon. Policing in Central ind Eastern Europe. seminar – savetovanje – razmena najbolje policijske prakse.. Ljubljana. nepoãtovanje reæima saobrañaja itd. 2004. voænja neregistrovanih vozila. voænja pre sticanja prava.. Pri. Strategije bezbednosti saobrañaja. 1994. 2000. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. Brussels. otkrivanje i sankcionisanje pojedinih saobrañajnih prekrãaja mogu uspeãno vrãiti i pripadnici policije opãte nadleænosti. 1997. Present and Future Road Safety Work in ECMT. Leonard and More. bolja iskoriãñenost ljudstva i tehnike. Police Organization and Management.. M. Past. Lipovac. Pogledi na strategijsko planiranje policijskih poslova u bezbednosti saobrañaja. Vrnjaåka Banja. Beograd. A Strategic Road Safety Plan for the European Union. zavisni i meœusobno uslovljeni. i Dobovãek. 2000. Lisabon.Literatura njem saobrañaja. jednovremeno i koordinirano u svakoj stanici saobrañajne policije.. New York. Brisel. struåni skup bezbednost saobrañaja na putevima. White book. a Review of the Literature. Lisabon. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). Meãko. Strazburg. 2002. Zaal. Miliniñ. Svi nabrojani poslovi se realizuju neprekidno. Komitet ministara saveta Evrope. D. Preporuke. B. 2005.. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. B.. D. Uspeãan rad patrole na terenu podrazumeva uspeãan rad svakog policajca u patroli. Miletiñ. B. Police Science Series. Literatura Armour. G. Tako se obezbeœuje bolja pokrivenost teritorije. International Road Safety Strategy. Facultz of Crminal Justice. Priorities in EU Road Safety Progress Report and Ranking of Actions. Mada su pojedinaåno objaãnjeni. 2000. Evropski kodeks policijske etike... 2000. Saobrañajni fakultet.. Monash University. Struåni skup Bezbednost saobrañaja na putevima. Report No. Vrnjaåka Banja. Beograd. K. ETSC. ali i realizaciju i koordinaciju navedenih poslova rukovoœenja stanicom. Jankoviñ. Dilemmas of Contemporary Criminal Justice. CEMT/CS(2002) 7/ PROV. PRI.

P. Melburn. London. European Transport Safety Council (ETSC). 2000. Road Policing and Traffic. European Transport Policy for 2010: Time to Decide. HMIC (Her Majesty’s Inspector of Constabulary) Thematic Inspection Report. 368 . Australian Transport Council. Evropska komisija. 1998. 2001. The National Road Safety Strategy 2001 – 2010. Brisel. Krsto Bezbednost saobrañaja 15 Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. Home Office.Lipovac. White Paper. 1999.

Dosije sektora .3.1. Mesto i uloga voœe sektora i komandira 16.16.2. Poslovi i zadaci na sektoru 16. SEKTORSKI RAD U BEZBEDNOSTI SAOBRAÑAJA 16. Organizacija i naåin realizacije sektorskog rada 16.4.

Prema veliåini sektora. koordinacija. Organizaciju i naåin realizacije sektorskog rada u Srbiji je propisan posebnim.1997). SEKTORSKI RAD U BEZBED. internim aktom – Uputstvom. Treba razlikovati dve situacije – dve vrste sektora i sektorskog rada: a) bezbednosni sektor na kome se poslovi bezbednosti saobrañaja realizuju u sklopu ostalih poslova i b) saobrañajni sektor na kome se osnovni sadræaj poslova odnosi na bezbednost saobrañaja.7. ORGANIZACIJA I NAÅIN REALIZACIJE SEKTORSKOG RADA Da bi se unapredio i uåinio ãto efikasnijim rad policije na terenu. Poslovi i zadaci na sektoru obavljaju se po linijskom principu. obimu problematike i broju angaæovanih ljudi razlikuju se sektor prve kategorije i sektor. Sektor predstavlja prirodnu i bezbednosnu celinu. Naåelnik SUP-a predlaæe (Ministru) podelu podruåja na sektore. kontrola i odgovornost). Naåelnik SUP-a donosi i Odluku kojom se utvrœuju patrolni i pozorniåki rejoni na sektoru.1. organizuje se po sektorima.2.16. POSLOVI I ZADACI NA SEKTORU Najznaåajniji poslovi i zadaci koji se realizuju na sektoru su: – zaãtita bezbednosti i ustavnog poretka. zadaci i naåin vrãenja poslova na sektoru i naåin voœenja evidencija. kojeg donosi ministar unutraãnjih poslova. SAOBRAÑAJA . ali tako da se obezbedi jedinstveno obavljanje unutraãnjih poslova na sektoru (planiranje. a moæe da obuhvata podruåje jedne ili viãe mesnih zajednica ili deonice puteva. 1 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru (1. 371 16.1 Ovim aktom su ureœeni organizacija. 16. pa i rad po pitanju bezbednosti saobrañaja. usmeravanje.

planira i neposredno rukovodi poslovima na sektoru. prebivaliãte i boraviãte graœana i drugo. prati i ocenjuje rad policajaca na sektoru. – obezbeœenje odreœenih liånosti i objekata i – bezbednost saobrañaja na putevima. – kontrola kretanja i boravka stranaca. posebno realizuju i sledeñi poslovi i zadaci bezbednosti saobrañaja: – prañenje stanja bezbednosti saobrañaja na sektoru. – regulisanje saobrañaja i pruæanje pomoñi vozaåima i dr. daje predloge. i neposredna kontrola i interventno regulisanje saobrañaja su osnovni vidovi delovanja na sektoru. 16. P. organizacijama i preduzeñima kojima je zakonom povereno vrãenje odreœenih poslova u vezi bezbednosti saobrañaja (tehniåki pregledi. putne isprave. – zaãtita od poæara. – vrãenje kontrole vozaåa. liåne i imovinske sigurnosti graœana. pored nabrojanih. – uoåavanje opasnosti na putevima i preduzimanje mera za njihovo otklanjanje. odnosno 5 radnika na sektoru). vozila i drugih uåesnika u saobrañaju. centri za obuku vozaåa.). na osnovu dobrog poznavanja stanja na sektoru. Radnici na sektoru o svim bezbednosnim pojavama obaveãtavaju voœu sektora. dræanje i noãenje oruæja i municije. uåestvuje u planiranju sluæbe i u pripremi zadataka patrolama. izveãtava stareãinu o stanju i problemima na sektoru. – kontrola prelaæenja preko dræavne granice. Na sektoru se angaæuje stalan tim koga åine voœa sektora i odreœeni broj policajaca (najmanje 7 radnika na sektoru 1. S druge strane. Voœa sektora prati stanje na sektoru.3. Posebno je vaæno da voœa sektora bude stalno angaæovan na istom sektoru. – odræavanje javnog reda i mira. – spreåavanje vrãenja i otkrivanje kriviånih dela i prekrãaja iz oblasti bezbednosti saobrañaja. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 – zaãtita æivota. predlaæe nagraœivanje i kaænjavanje radnika na sektoru.Lipovac. AMSA. uåesnicima u saobrañaju. preduzeña za odræavanje puteva i dr. – obezbeœenje zborova i drugih okupljanja graœana. kategorije. – vrãenje nadzora i pruæanje struåne pomoñi organima. voœa sektora je policajac koji 372 . Na saobrañajnom sektoru se. – obezbeœenje lica mesta i vrãenje uviœaja saobrañajnih nezgoda. – vrãenje nadzora i obezbeœenje vrãenja vanrednog prevoza na putevima. – nabavljanje. MESTO I ULOGA VOŒE SEKTORA I KOMANDIRA Patrolna i pozorniåka delatnost. – liåne karte. On. na radnim sastancima sa stareãinama analizira stanje na sektoru.

do nekih konkretnih podataka o licima i objektima koji su znaåajni za vrãenje poslova na sektoru. spisak pripadnika policije koji obavljaju poslove na sektoru.4. Dosije sektora neposredno vrãi poslove na sektoru (zajedno s drugim policajcima). Imajuñi na umu osnovnu nameru da dosije omoguñi ãto kvalitetnije prañenje stanja i planiranje aktivnosti na sektoru.16. – planira. podelu sektora na patrolne i pozorniåke reone. pregled preduzeña za ãlepanje i uklanjanje vozila. 373 16. pregled lica pod pojaåanim nadzorom i lokalnom kontrolom. 16. skica podruåja sektora. U Uputstvu2 su utvrœeni najvaæniji sadræaji dosijea saobrañajnog sektora: odluka o utvrœivanju sektora. organizovanje. DOSIJE SEKTORA Dosije sektora sadræi propisane sadræaje poåev od odluke o utvrœivanju sektora. usmeravanje i kontrola rada na sektoru vrãi se na nivou SUP-a i stanice (odgovoran je komandir). struåno usmerava. Planiranje. On je spona izmeœu stareãine i policajaca – neposrednih izvrãilaca poslova. priprema i organizuje radne sastanke sa voœama sektora i odgovarajuñim linijama rada. vrãi uviœaje najteæih saobrañajnih nezgoda. komandir (rukovodeñi radnik): – predlaæe podelu staniånog podruåja na sektore. – predlaæe broj radnika na sektorima. organizuje. preko analize postojeñeg stanja i bezbednosnih procena. koordinira i kontroliãe rad na sektoru. stanice i sektora vodi se dosije koji sadræi potrebne podatke od znaåaja za vrãenje poslova bezbednosti na posmatranom podruåju. pregled objekata interesantnih sa aspekta bezbednosti saobrañaja. pregled preduzeña za odræavanje puteva sa punktovima zimske sluæbe. SEKTORSKI RAD U BEZBED. dosije pozorniåkog reona. Na nivou policijske uprave. – planira. – obezbeœuje ustaljenost voœa sektora i radnika na sektoru i – obezbeœuje jedinstveno vrãenje poslova na sektoru. Voœa sektora je odgovoran za stanje bezbednosti saobrañaja i uredno voœenje evidencija na sektoru. pregled preduzeña koja raspolaæu dizalicama. SAOBRAÑAJA . pregled vaænijih putnih objekata na sektoru. – kontroliãe voœenje dosijea sektora. Meœutim. pregled servisa i radnji za popravku vozila. ovo treba shvatiti samo kao okvir i minimum sadræaja. pregled vaænijih transportnih preduzeña. treba unaprediti sadræaje dosijea. Ovo podrazumeva da se u liku voœe sektora stapaju funkcije odliånog policajca koji radi na sektoru i neposrednog rukovodioca. bezbednosna procena. neposredno prati rad i pruæa struånu pomoñ ostalim policajcima na sektoru (posebno kod sloæenih poslova).4. U tom smislu. a posebno u delu koji se odnosi na struåno 2 Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. pregled objekata od posebnog znaåaja itd. a posebno za voœenje dosijea sektora.

Lipovac. Beograd. MUP RS. Tako se omoguñuje struåno usmeravanje rada na sektoru. D.. o saobrañajnim prekrãajima.. p.. P. Monash University. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Vlasotince (seminarski rad).p. 53. New York.. Beograd. o putu i putnim objektima. o vaænim obeleæjima bezbednosti saobrañaja i o saobrañajnim nezgodama. 1994. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. Stefanoviñ. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. 2006. Miletiñ. 1999. karte nezgoda na putu. Petroviñ. 2003.. 2006. Strazburg. Komitet ministara saveta Evrope. a Review of the Literature. 374 . prostorna i vremenska raspodela nezgoda itd. Uputstvo o naåinu organizovanja i vrãenja unutraãnjih poslova na bezbednosnom sektoru. Beograd. European Transport Safety Council (ETSC). 1997. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. pojedinaåni dijagrami svake nezgode (ili makar svake nezgode sa nastradalim licima).. 31-43. S. Kod svake nezgode bi trebalo da se evidentiraju i najvaæniji propusti i okolnosti koji su prethodili nezgodi. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Beograd. B. Beograd. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. U dosijeu bi trebalo aæurirati podatke o saobrañaju (PGDS.. Krsto Bezbednost saobrañaja 16 prañenje i procenu stanja na sektoru. 2000. D. I. D. Police Organization and Management. Police Enforcement Strategies to Reduce Traffic Casualties in Europe. 2001. Police Science Series. Zaal. Literatura Clarke. vol. Brisel. V. 31. Report No. Beograd. Preporuke. Jankoviñ. G. Leonard and More. Milijeviñ. Dosije saobrañajnog sektora – OUP Loznica (seminarski rad). Posebno je vaæno da se u dosijeu sektora naœu kvalitetni podaci o saobrañajnim nezgodama. Dosije sektora: Zrenjanin (seminarski rad). Canberra: Federal Office of Road Safety. Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). neravnomernost i struktura saobrañaja). Evropski kodeks policijske etike.. Dosije saobrañajno sektora PS Lapovo (seminarski rad). Rakiñ. 2006. Traffic Law Enforcement. 1999. o radovima na putu. Viãa ãkola unutraãnjih poslova. Saobrañajni fakultet. Accident Analysis and Prevention. Kontrola i regulisanje saobrañaja. Dosije sektora se vodi ruåno. 2006. odnosno na sistemu za automatsku obradu podataka.

19. 132. 80 Australijski program za procenu novih vozila – ANCAP (Australian New Car Assessment Programme) 72 automobili 15. 219. 65. 128. 338. 334 auto-moto savez 260. 314. 131. 316. 48. 147. 120. 372 bezbedno odstojanje 120 biciklistiåka saobrañajna patrola 350 brzina vozila 45. 33. 35. 4. 104. 79. 393 autotransportna preduzeña 92 B baze podataka 19. 71. 358. 171.INDEKS A ABS – Anti blokirajuñi sistem (Antilock Brake System) 127. 74 centar za obuku vozaåa 290. 336. 70. 30. 151. 79. 24. 265. 93. 80. 74. 96. 111. 314 C Case Study (studije sluåaja) 73. 335. 104. 3. 256. 71. 132. 351 autoãkola 93. 144. 339. 201. 244. 371. 23. 197. 53. 391. 304. 132. 303. 61. 5. 109. 24. 329. 156. 366. 129. 110. 254. 97. 139. 22. 78. 115. 127. 190. 80. 26. 304. 59. 309. 292. 68. 69. 65. 338. 157. 41. 257. 96. 307. 338. 162. 158. 71. 343. 306. 291. 105. 310. 372. 34. 63. 44. 108. 253. 128. 79. 393 375 . 21. 64. 128. 98. 123. 270. 238. 337. 334. 265 berme 97. 150. 189. 338. 394 automobilske patrole 350. 45. 42. 43. 390. 352. 305. 239. 358 apsolutni pokazatelji 21. 23. 303. 185. 258. 69. 265 bezbednosni sektor 371 bezbednost saobrañaja 1. 42. 391 analiza ponaãanja (Behavioural analyses) 71 analize saobrañajnih nezgoda 70. 314. 159. 308. 47. 27. 394 bankina 97. 62. 105. 313. 242 aktivna bezbednost saobrañaja 5. 313. 165. 132 algoritam kampanje 318 Ameriåka nacionalna agencija za bezbednost saobrañaja – NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 128 Ameriåki program za procenu novih i polovnih vozila – USNCAP (US New Car Assessment Programme) 72 anketa 66. 27. 310. 20. 145. 173. 64. 17. 114.

212. 287. 10. 133 fenomenologija 165. 9. 355. 352 hitni izveãtaji o nezgodi 189 I IAATM – Meœunarodno udruæenje za nesreñe i saobrañajnu medicinu 41 ICADUS – Meœunarodni komitet za alkohol. 41. droge i saobrañajnu bezbednost 41 376 . 101. 207. 232. 72. 290. Krsto Bezbednost saobrañaja D deåija sediãta 124 direktni pokazatelji bezbednosti saobrañaja 78 dinamiåki saobrañajni rizik 81. 374 druãtvene podele rada 6. 299. 7 drumski saobrañaj 4. 284. 171 finansijska javnost 256 FISITA – Meœunarodna federacija inæenjera i tehniåara za motore i motorna vozila 41 fiksiranje lica mesta 191. 354. 301. 298. 385 dubinske studije konflikata (In-depth conflikt studies) 71 E efekat tunelskog vida 110 eksperimentalna i kontrolna grupa 319 eksperiment 16. 269. 7. 215. 196. 211. 270. 168. 239 funkcionalna raspodela 353. 173. 291. 268. 273. 233 godine promenjenog kvaliteta æivota – QALY (Quality Adjusted Life Years) 182 grane saobrañaja 9. 207. 120. 215. 214 fotografisanje 204. 207. 73. 125. 240. 205 fotodokumentacija 204. 205. 288. 209. 88. 211. 229. 235. 48 H helikopterske patrole 351. 54. 11.Lipovac. 337. 248. 236. 235. 171 Euro City vozovi 18 evidencije osiguranja 68 Evropski program za procenu novih i polovnih vozila – EuroNCAP (Euro New Car Assessment Programme) 73 F faktori bezbednosti saobrañaja 96. 151. 221. 228. 356 doobuka vozaåa 304 dosije sektora 373. 199. 144. 89. 238. 200. 220. 203. 282. 283. 90. 248 etiologija 165. 234. P. 305. 91 dnevni policijski izveãtaji 68 dokaz 51. 214. 206. 167. 249 forsirano koåeçe 94. 208. 355 G grafiåki metod 204. 130. 180 ekspertize saobrañajnih nezgoda 69 ekspertska metoda 74 elementi kampanje 319 eliminacija 211. 204. 281. 105. 206. 128. 71.

338. 268. 383 INTERPOL – Meœunarodna organizacija policije 41. 265. 272. 266. 128. 179. 79. 362. 106. 179. 147. 275. 309 javnosti 33. 184. 358 IRRD – Meœunarodna dokumentacija o istraæivanjima puteva (International Road Research Documentation) 41 IRTAD – Meœunarodna baza podataka o saobrañaju i saobrañajnim nezgodama (International Road Traffic and Accident Data Base) 24. 169. 259. 179. 221. 331. 146. 306. 206. 341. 339 iskustvo 27. 249 izbegavanje nezgode 200 izloæenost saobrañaju 94 izveãtaji iz zdravstvenih ustanova 68 izveãtavanje 177. 254 J Japanski program za procenu novih i polovnih vozila – JNCAP (Japaniese New Car Assessment Programme) 72 javni putevi 47. 183. 343. 117. 333. 142. 150. 321. 318. 315. 320. 112. 74. 320. 141. 327. 259. 325. 188. 105. 255. 248. 332. 161. 318. 342. 364 izvrãni (akcioni) plan bezbednosti saobrañaja 27 izvrãni organi 253. 81. 147. 177. 113. 308. 187. 280 interventno regulisanje 259. 63. 284. 204. 280. 152. 31. 351. 329. 292. 340. 308. 93. 334. 365 intenzitet saobrañaja 93. 198. 125. 124. 142. 152. 61. 322. 310. 155. 123. 153. 69. 355. 304. 140. 190 iskljuåenje vozila 265. 249. 343. 182. 322. 292. 220. 213. 153. 145. 364. 150. 256. 297. 183. 75. 322 karakteristiåni detaÿi 242. 159. 204. 273. 358. 316. 320. 350 kampanje 112. 286 K kazne 34. 158. 299. 178. 270. 179. 158. 311. 335. 155. 211. 255. 337. 261. 124. 35. 285. 254. 154. 328. 208. 147. 270. 243 377 . 353 javni rizik 81. 187. 272. 233. 309 instruktivno-kontrolna delatnost 362. 155. 160. 97. 143. 205. 195. 83 JIS – jedinstveni informacioni sistem 68. 320. 261. 263. 333. 254. 146. 95. 124. 145. 333 iskljuåenje vozaåa 162. 108. 110. 143. 107. 73. 269. 298. 320. 149. 77. 188. 111. 363. 344. 219. 186. 269. 264. 352. 270. 200. 141. 319. 143. 273. 333. 185. 308. 206. 267. 272. 139. 310. 321.Indeks IDBRA – Meœunarodno udruæenje za istraæivanje ponaãanja vozaåa 41 identifikacija 117. 288 Internet 72. 295. 342. 336. 179 izuzimanje tragova 203. 74. 123. 144. 215. 264. 330. 269. 307. 162. 274. 336. 360 kacige 22. 210. 281. 344. 265. 209. 366 industrijska revolucija 7 instruktorska dozvola 286. 42. 72. 339. 122. 363 IVV – Meœunarodno udruæenje za ãkolovanje vozaåa i saobrañajno vaspitanje 41 izloæenost saobrañaju 83. 372 inspekcijsko tehniåki upravni poslovi 279 inspekcijski nadzor 295. 139. 317 identifikacioni tragovi 219 IFSO – Meœunarodna organizacija ãefova policije 41 indikatori bezbednosti saobrañaja 176. 313. 306 isprañaj patrole 362. 149. 357 ispitivanje vozila 162. 144.

Krsto Bezbednost saobrañaja kljuåne oblasti 137. konfliktna tehnika 94. 248. 361 meœunarodni izvori 43. 254. 363. 122 Korigovana Hedonova matrica 104 kompas 7 komandir 354. 150. 99. 140. 188. 264 kontrola ponaãanja vozaåa 264 kontrola prava uåeãña 264 kontrola trenutnog psihofiziåkog stanja 264 kontrolna grupa 319 kontrolni zdravstveni pregled 161. 22. 315. 255. 269. 42. 33. 206. 366 L laæni tipiåni tragovi 226 linijski tragovi 227. 315 kriminalistiåke definicije 193. 165. 215 mikrotragovi 223 modeli 8. 75. 117. 229. 95. 144. 208. 151. 177. 315. 255. 180 modeli posledica 183 378 . 289 konflikti u saobrañaju 67. 207. 496. 194 kriminalistiåki znaåaj 202. 178. 242. 67. 338 kontejner 14. 59. 93. 220. 188. 196. 73. 335. 44 Meœunarodno udruæenje za drumski prevoz – IRU (International Road Union) 41 mera bezbednosti 159. 332. 360 Meœunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Standard Organization) 41 Meœunarodna putna federacija – IRF (International Road Federation) 41 meœunarodne organizacije 37. 203. 273. 361 merenja 67. 71. 149. 66. 187. 328. 195. 95. 361. 177. 330. 334. 78. 181. 226. 202. 243. 93. 180. 372. 200. 298. 154. 235. 360 metod eksperimenta 71 metod komparacije 73 metod merenja 67 metode fiksiranja 191. 74. 179. 222. 286. 185. 74. 232 M makrotragovi 223 markiranje tragova 230 medijska javnost 256 mehanoskopsko uklapanje 221. 116. 315 kontrola stanja puta 265 kontrola uåesnika 143. 150. 184. 288. 179. 254. 231. 249 metodologija 26. 222. 244. 71. 108. 118. 94. 73. 149. 264 kontrola vozila 161. 205. 361 konferencije za javnost 336 konflikti 67. 148. 130. 183. 22. 221. 32. 249 koncepti integralnog transporta 18 Konferencija evropskih ministara transporta – CEMT (Conference of Ministares of Transport) 40. 213.Lipovac. 94. 209. 362 koncentracija alkohola 110. 201. 308. 161. 18. P. 227. 369. 298 mesto sudara 221. 77. 100. 211. 240 kriviåno delo 194. 334. 207. 373 koncentrisani tragovi 226. 176. 338 modeli faktora rizika (analitiåki mikromodeli) 176. 70. 249 Meœunarodna automobilska federacija – FIA 42 Meœunarodna motociklistiåka federacija – FIM 42 Meœunarodna unija za javni transport – UITP 42 Meœunarodna klasifikacija bolesti – ICD (International Clasification of Diseases) 182 Meœunarodna organizacija za preventivu – PRI) 40. 94. 117. 333. 213. 289. 264. 270. 65. 315. 41. 23. 182. 46 kontramere 19. 95. 184. 167. 40. 177. 314. 365. 78.

364. 64. 303. 285 Osnovna Hedonova matrica 103 osnovna naåela 211. 299. 65. 307. 62. 303. 344 OECD – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) 24. 256. 254. 255 nauåno posmatranje 70. 162. 328. 264. 232. 71. 116. 177. 146. 258. 229. 283. 305. 283. 211. 354. 322. 292. 222. 214. 121. 306. 183. 337. 189. 195. 336. 359. 339. 255. 233 opomena 265. 350. 237 opãti rizik kontrole 141 opisni (deskriptivni) model 176. 347. 265. 295. 266. 68. 66. 33. 254. 89. 83. 144. 339. 344 nezavisna tela i komisije za nadzor 189 netipiåni tragovi 224. 265.Indeks modeli predviœanja (analitiåki makro modeli) 176. 219. 158. 302. 78. 91. 230 objektivni rizik 119. 67. 264. 330 organ unutraãnjih poslova 48. 318. 297. 115. 325. 127 nauåne metode 59. 182. 99. 219. 200 opasne situacije 69. 303. 90. 259. 176 ograniåena odgovornost 52. 341. 305. 374 obezbeœenje tragova 199. 56. 189. 23. 26. 208. 321. 143 obrazovno-vaspitne ustanove 254 odnos saobrañajne policije i javnosti 310. 59. 313. 80. 80. 263. 308. 363. 313. 131. 189. 39. 195. 266. 344. 231. 210. 168. 183. 67. 273. 73. 261. 180 modeli bezbednosti saobrañaja 165. 275. 155. 265. 79. 305. 233 N naåin fiksiranja 233 naknada ãtete 52. 352 organ za saobrañaj 263. 304. 79. 140. 70. 310. 93. 374 nauka 6. 214. 342. 234. 63. 292. 53. 225. 41. 154. 372 neposredni uvid 299. 282. 265 nasloni za glavu 64. 307 osiguranje 49. 284. 314. 29. 195. 84. 226. 118. 290. 154. 172. 132. 313. 300. 316. 283 obeleæja bezbednosti saobrañaja 28. 273. 232. 70. 94. 74 nauåne ustanove 34. 74. 363. 338. 77. 284. 183. 298. 329. 331. 373 najugroæenije grupe 311. 153. 206. 228 nivo bezbednosti saobrañaja 59. 257 nadleæni organi 47. 263. 224. 184. 18. 61. 125. 320. 155. 343. 41. 54. 273. 281. 80. 71 negativni efekti 63 nematerijalne posledice 23 neposredne kontrole 133. 330. 257. 205. 21. 214. 338. 265. 258. 65. 80. 176 motociklistiåke patrole 350 mulaæiranje 205. 86. 75. 100. 161. 161. 78. 236. 341. 28. 210. 81. 72. 268. 266. 310. 196. 133. 308. 255. 82. 351. 55. 56. 334. 366. 272. 295. 325. 288. 267. 365 OTA – Svetska turing i automobilska organizacija 41 oznaåavanje tragova 231. 189. 116. 265. 94. 362. 161. 167. 133. 328 nareœenja 229. 97. 228. 317 najãira javnost 74. 342 osposobljavanje 21. 289 nadzor 47. 271. 200. 99. 73. 66. 123. 190. 306. 197. 233 379 . 92. 271. 88. 327. 255 nastradali 4. 255. 67. 106. 309. 273. 179. 333 NRSC – Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja (National Road Safety Council) 383 O oåekivana vrednost kazne 140. 95. 85. 197. 123. 117. 298. 329. 307. 141 oãteñenja 52. 142. 87.372. 314 normativne definicije 173. 311. 120. 35. 223. 167. 88. 53. 174 novåana kazna 152. 198. 53 okolnost nastanka saobrañajnih nezgoda 68. 81. 269. 254. 69. 358. 99. 266. 306 nevladine organizacije 40.

125. 313. 103. 343 putar 149. 183. 120. 340. 333. 222. 41. 341. 257. 362. 159 pravosuœe 254. 313. 178. 30. 79. 249 povrede 52. 320. 310. 206. 335. 56 prikÿuåni putevi 131 privreda 3. 334. 18. 29. 23. 119. 20. 188. 187. 79. 97. 363. 307 procesualistiåka definicija 193 pronalasci 3. 343. 223. 54. 374 prostorno-vremenske analize 202. 333. 355 prevoz putnika i prtÿaga 50. 185. 132. 356. 317. 179. 80. 269. 107. 116. 80. 142. 68. 267. 54. 266. 273. 321. 352. 256. 188. 367. 360 peãaåke patrole 349 planiranje rada 98. 125. 195. 336. 343. 46. 366 podrãka kampaçama 150. 337 prekrãajni postupak 198. 6. 78. 94. 153. 140. 254. 154. 111. 153. 340. 105. 122. 344. 292. 30. 227. 50. 328 politiåke partije 159. 292. 108. 265. 113. 202. 200. 338. 143. 79. 327. 111. 93. 366 poniãteçe registracije 280. 219. 128. 95. 249. 285. 144. 141. 16. 272. 177. 318. 329. 263. 203. 7. 64. 48. 180. 72. 355. 231. 145. 333. 311. 319. 149. 362. 255. 357. 21. 285 poruke 150. 373 povrãinski tragovi 226. 35. 25. 315. 321 pokazatelj bezbednosti saobrañaja 20. 361. 332. 358. 189. 116. 126. 105. 299. 26. 355. 184. 219. 51. 333. 336 policajac 70. Krsto Bezbednost saobrañaja P paleta 18. 363. 358. 225. 337. 220. 104. 229. 141. 273. 197. 356. 53. 327. 181. 52. 18. 185 patrole 120. 28. 186. 80. 343. 173. 356. 13. 79. 318. 293. 170. 315 postojeñe staçe 26. 108. 11. 360. 357. 199. 133. 183. 314 posledice saobrañajnih nezgoda 5. 336 posledice nezgode 5. 267. 117. 182. 33. 161. 97. 67. 123. 51. 7. 357. 56 prevozilac 49. 147. 73. 360. 189. 273. 373 policija 19. 127. 106. 365. 137. 254. 146. 154. 344. 189. 325. 221 prvenstvo prolaza 97. 315. 360. 84. 330. 292. 220. 219. 68. 350. 148. 272. 21. 106. 356. 359. 227. 127. 205. 69. 357 politiåka javnost 74. 201. 98. 351. 108. 365. 188. 170. 126. 183. 354. 52. 229. 183. 145. 337. 282. 254 ponaãanje 22. 97. 321. 27. 125. 94. 188. 123. 168. 339. 115. 52 prevoz robe 13. 41 pasivna bezbednost saobrañaja 5. 34. 71. 223. 115. 347. 317. 184. 274. 80. 367. 347. 360. 321. 256. 327. 181. 349. 335. 168. 349. 265. 184. 78. 188. 355. 70. 119. 91. 9. 147. 132. 150. 12. 177. 104. 55. 207. 327. 196. 366. 63. 199. 328. 353. 352. 15. 49. 88. 181. 255. 93. 306. 352. 154. 342. 17. 364. 342. 56. 319. 352. 185. 92. 330. 319. 103. 179. 35. 149. 10 prostorna distribucija saobrañajnih nezgoda 98 prostorna raspodela 69. 183. 268. 264. 328. 320. 347. 321. 351. 182. 297. 53. 355 prenosivi tovarni list 54. 167. 90. 69. 354. 13. 55. 56 prepreke pored puta 132 preventivno-propagandni poslovi 259. 124. 126. 320. 298. 339. 149. 160 public relations-PR 328. 114. 114. 153. 118. 169. 315. 366 policijska funkcija 319. 226 pravne norme 39. 264. 144. 141.Lipovac. 53. 126. 372. 182. 264. 270. P. 139. 364. 356. 93. 253. 23. 6. 255. 65. 222. 51. 254 putnik 7. 98. 169. 50. 344 privredni prestup 265. 372 patrolne sluæbe 268. 46. 198. 298. 167. 354. 314. 353. 207. 339 380 . 9. 73. 65. 350. 231 pravi tipiåni tragovi 225. 185. 174. 162. 80. 176. 128. 214. 328. 337. 64.

119. 183. 372. 84. 243. 292. 283. 364. 150. 53. 199. 334. 98. 274. 198. 359. 352 saobrañajna signalizacija 265. 291. 18. 123. 93. 216. 280. 111. 355 raspored sluæbe 362. 143 rokovi 26. 29. 372. 99. 19. 366 S saobrañajna delatnost 3. 40. 283. 224. 222. 355. 18. 367 rutinska (sluåajna) kontrola 265. 32. 149. 144 serija dogaœaja 168. 366 sasluãanje lica 299. 352. 152. 133. 291. 364. 255. 181. 223. 271. 81. 231. 235. 133. 63 saobrañajno-policijska prinuda 316 saobrañajno-tehniåka analiza nezgode 202. 351. 221. 118. 75. 15. 222. 219. 255. 162. 331. 30. 307. 177. 355. 92. 85. 178. 41. 243. 89. 374 saobrañajni put 4. 263. 95. 221. 283 regulisaçe saobrañaja 23. 25. 329. 46. 115. 317. 23. 62 saobrañajna trasologija 217. 91. 313. 133. 85. 360. 104. 269. 169. 227. 315. 266. 367 rizik nastanka saobrañajnih nezgoda 123. 121. 7 saobrañajna dozvola 264. 280. 177. 129. 350. 134. 67. 20. 222. 271. 226. 132. 334. 184. 314 rizik nezgode 121. 17. 168. 70. 63. 196. 170. 161. 217. 67. 197. 116. 171. 372 relativni pokazateÿ 20. 106. 152. 244 saradça 338. 200. 212. 174. 373. 354. 5. 21. 239 saobrañajno policijske ispostave 349 saobrañajno pravo 37. 203. 161. 330. 339. 274. 258. 359. 180. 202. 111. 215. 168. 62. 169. 313. 336. 228. 363 razgovori (Interviews) 71 reãeçe o upravnoj stvari 300 recidivisti 21. 315. 105. 362. 307 saobrañajna sredstva 4. 74. 263. 337. 61. 131. 131. 28. 5. 43. 207. 284. 78. 82. 111. 242. 232. 191. 214. 43. 201. 18 saobrañajni rizik 81. 122. 26. 358. 281. 285 registracija motornih i prikljuånih vozila 161. 220. 78. 22. 355. 91 saobrañajni sektor 356. 140. 352. 371. 68. 314. 172. 317. 81. 13. 115. 285. 272. 88. 132. 300 Savet Evrope 41. 281. 39. 272. 321. 337. 314. 309. 120. 259. 313. 181 rizik otkrivaça saobrañajnih prekrãaja 140 rizik zaustavÿaça 140. 344 saobrañajni znaåaj 202. 167. 347. 356. 154. 63. 140. 34. 208. 301 rukovoœeçe 195. 80. 367. 293. 210. 264. 282. 77. 171. 357. 195. 356 registarske tablice 161. 203. 273. 176. 366. 171. 31. 134. 363. 59. 107. 72. 105. 56. 173. 126. 33. 139. 182. 363. 213. 175. 178 rizik od nezgode 108. 21. 44. 90. 193. 94. 282. 125. 282. 179. 343. 49. 165. 64. 128. 132. 174 381 . 354. 125. 304. 79. 362. 69. 162. 35. 147. 374 saobrañajne patrole 337. 317. 194. 257. 179. 71. 230. 127. 39. 62. 280. 229. 273. 247. 309. 76. 48. 150. 354. 133. 356 rizik kaæçavaça 140. 63 saobrañajna patrola 350. 355. 149. 257. 219 saobrañajne nezgode 4. 259. 130. 316. 271. 97. 351. 120. 266. 142. 23. 114. 267. 65. 103.Indeks R raspodela ljudstva 347. 333. 134. 159. 141. 86. 87. 281. 84 republiåki propisi 158 riziåne grupe 70. 335. 162. 48. 83. 11. 62. 330 saobrañajna nauka 59. 140. 22. 229. 157. 206. 259. 373 saobrañajni sistem 9. 24. 351 saobrañajni prekrãaji 42. 233. 108. 261. 51. 257. 298. 366.

311. 149. 307. 97. 81. 249 tamna brojka saobrañajnih nezgoda 79. 104. 146. 159. 78. 120. 328. 34. 162. 144. 213. 103. 127. 99. 115. 266. 291. 335 stepen motorizacije 19. 351. 178. 49 subjektivni rizik 119. 11. 153. 255. 360 sistemski pristup 22 situacioni plan lica mesta 202. 264. 204. 208. 203. 112. 315 strategija bezbednosti saobrañaja 27. 320. 148. 181. 295. 311. 105. 142. 151. 174. 253. 318. 111. 372. 207. 123. 365. 185. 64. 3. 331. 254. 212. 362. 255. 320. 352. 205. 290. 201. 269. 258. 362. 145. 293. 64. 174. 88 stepen poãtovaça propisa 266. 255. 316. 363. 364. 176 sposobnost 64. 358. 255. 314. 73. 363 sistem kazni 42. 84. 215 skiciraçe 204. 355 sudstvo 19. 63 specifiåan rizik kaæçavaça 142. 334. 315. 123. 338 struåne organizacije 253. 340. 83. 211. 68. 344 subjekti saobrañajnog prava 37. 289. 32. 161. 158. 27. 106. 257. 314. 373 stanje bezbednosti saobrañaja 1. 333. 373 stanje kolovoza 131 statistiåke analize 22 statistiåki metod 66. 306. 372 tehniåko regulisaçe 63. 149. 254. 30. 115. 147. 76. 329. 63 ãtetni dogaœaji 52. 96. 367. 151. 32. 316. 80. 213. 70. 343 T taåkasti tragovi 226. 366. 84. 124. 360. 141. 32. 34. 314 tehniåki pregled vozila 159. 209. 189 svrha policijskog rada 256 Ã ãinski saobrañaj 10. 33. 357. 213. 25. 206. 48. 142 spell teorija 75. 28. 337. 143. 121. 298 studije interakcije (Interactional studies) 71 subjekti bezbednosti saobrañaja 27. 316. 334. 303. 353 sprovoœeçe zakona 144. 269. 35. 33. 352. 344. 297 stanice policije 347. 151. 397 stavovi 70. 175. 88. 109. 291. 292. 104. 187. 143. 174. 24. P. 105. 150. 177. 36. 56 ÃSP – ãkolska saobrañajna patrola 273. 205. 268. 23. 133. 215. 284. 214. 97. 295 tela za bezbednost saobrañaja 27. 309. 143. 125. 74. 367 sudija za prekrãaje 152. 123. 148. 106. 145. 366. 152. 179. 254. 313. 328. 77. 146. 171. 200. 162. 144. 214 skala oãteñeça pri povredama (IIS) 182 skica lica mesta 204. 167. 313. 154. 177. 153. 75. 134. 145. 73. 71. 149. 321. 258. 182 skupãtina 156. 199. 315. 355. 335. 360. 133. 40. 12 ãtetne posledice saobrañaja 1. 159. 69. 119. 339. 169. 111. 222. 361. 117. 144. 249 skrañena skala povreda (AIS) 181. 67. Krsto Bezbednost saobrañaja sigurnosni pojas 22. 361 struåna javnost 33. 354. 98. 93. 267. 254. 332. 271. 148. 244. 316. 203. 256. 209. 313. 303. 149. 214. 233. 115. 179. 132. 349. 318. 4. 35. 313. 320. 176 382 . 181 statistike drumskih saobrañajnih nezgoda u Evropi i Severnoj Americi (Statistics of Road Accidents in Europe and North America) 28. 143 specifiåan rizik kontrole 141. 338 teorija sklonosti 21. 24.Lipovac. 194 sistem za zadræavaçe 124 sistem zaãtite 24. 314 stepen prihvatanja propisa 314. 149. 77. 356. 33. 227. 207. 304 sistem radnji 193. 80 teæina nezgoda 103. 311. 292 Skupãtina EU 41 socijalno zagaœivaçe 4. 157. 108. 34. 65. 268. 125. 32. 270. 103. 255. 73.

264. 246 tragovi koåeça 194. 134. 174. 162. 234. 285. 191. 27. 269. 245. 366 upravljaåke mere 26. 303. 55. 338 vozna karta 51 VRC – Centar za istraæivanje vozila (Vehicle Research Center) 72 vreme prevoza 16 vreme intenzivnog koåeça 237. 288. 196. 200. 215. 154 vozaåka dozvola 42. 209. 198. 239. 69. 222 UKBS – unutraãnja kontrola bezbednosti saobrañaja 159. 264. 245 tragovi kretaça 223. 235. 209. 174. 154. 152. 293. 211. 103. 270. 286. 226. 222. 243. 169. 203. 287. 230. 228. 290. 207. 235. 153. 237. 373 vozaåi poåetnici 112. 233. 103. 210. 234. 308 ukucavanje broja motora i ãasije 280. 343. 337 vozaåki ispit 111. 246. 76. 372. 290 usluge saobrañajne policije 257 usporenje 128. 274. 366. 112. 238 vreme koåeça 237 vreme odziva koåionog sistema 237 vreme porasta usporeça 237 vreme reagovaça vozaåa 237 vremenska distribucija raspodele saobrañajnih nezgoda 98 vremenska raspodela 69. 289. 144. 227. 213. 193. 233. 243 tragovi zanoãeça 234. 304. 241. 201. 284 vangabaritni teret 271. 126. 194. 175 teorijska nastava 291. 204. 234. 286. 228 tipiåni tragovi koji nedostaju 225. 191. 246. 211. 44. 373 uviœajna dokumentacija 189. 288. 155. 215. 144. 246 trasa puta 131 TRRL – Laboratorija za istaæivanje puteva i transporta (Transport Road Research Laboratory) 27. 363 UN – Ujedinjene nacije (United Nations) 27. 235. 202. 233. 28 U uåesnik saobrañajne nezgode 115. 255. 236. 245. 303. 242. 229. 244. 277. 162. 374 vrsta puta 130. 249. 363. 287. 220. 213. 234 tragovi voæçe 210. 299. 208. 227. 127. 205. 284 umor 105. 286. 304 tipiåni tragovi 224. 244. 75. 238 ustavi – prevodnice 7 uviœaj 26. 199. 291. 290 vazduãni jastuk 64. 293. 230. 234. 65. 205. 205. 228. 123. 200. 238. 233. 179. 240. 97. 305. 337. 203. 204. 227. 369. 212. 224. 290. 70. 334. 194.Indeks teorija sluåaja 19. 354. 235. 232. 207. 169. 104. 280. 214. 43. 189. 274. 220. 372. 235. 352. 153. 212. 159. 351 voœa sektora 354. 306. 242. 214. 226. 183 383 . 221. 279. 240. 224. 76. 75. 40. 179 verbalni metod 204. 247 tragovi klizaça 210. 226 tipoloãka analiza 98 tovarni list 54. 247. 234. 242. 199. 385 unapreœivaçe vozaåa 162. 208. 231. 123. 305. 219. 358. 243. 172. 112. 226. 356 V vangabaritna vozila 280. 292. 56 tragovi grebaça 234. 203. 243 tragovi saobrañajne nezgode 217. 202. 313. 337. 175 teorija zaraze 19. 304. 223. 144. 254 upravni poslovi 259. 161. 238. 304 unutraãnji izvor 40. 216. 242. 68. 219. 225. 167. 308. 232. 233 videosnimaça 204. 230. 46 uporedna analiza 99.

163. 303 æeljeno stanje 26. 270. 206. 104. 196. 17. 235. 298. 366 zbir ozbiÿnosti povrede – ISS (Injury Severity Score) 182 zdravstvene ustanove 49. 249 zapreminski tragovi 226. 205. 240. 285. 156. 204. 240. 264. 156. 208. 331 zagaœivaçe 4. 289. 251. 334 zaãtitni sistem 23. 268. 245 zapisnik o kontroli 269 zapisnik o uviœaju 193. 273. P. 194. 244. 233. 269. 360. 227 zaãtitne mere 22. 68. 57 William Haddon 103 Z zadaci saobrañajne policije 257. 209. 302. 211. 254. 339. 301. 304 zamena inostranih vozaåkih dozvola 287 zanoãenje 127. 173. 239. 254 384 . 234. 96. 41. 103. 273. 23. 362.Lipovac. 243. 253. Krsto Bezbednost saobrañaja W WHO – Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) 24. 78. 286. 268. 351 zdravstveni uslovi 287. 292. 289. 162 Zakon o osnovama bezbednosti saobrañaja na putevima 47. 198. 229. 161. 293. 288. 80. 235. 27. 254. 240. 33. 214. 269. 242. 280. 188. 22. 221. 228. 114 Zakon o bezbednosti saobrañaja na putevima Republike Srbije 47. 309 znaåaj tragova 217. 128. 285. 246 Æ æalbe 267. 255. 245. 258. 255. 161. 256. 244. 63. 220. 157. 185. 212. 158.

3.rvtv.org/ www. broj 1.fr/ cnsr/index.rws-avv.nl/ www.etsc.gouv. 5.uk/ www.org 2.inrets.nl/ 8.who.be 385 . www.cemt.trl.co.swov. Nacionalni centar za istraæivanje u bezbednosti sobrañaja (Francuska) 12. Nacionalni savet za bezbednost saobrañaja 11.nl/ www. www.securiteroutiere .erf. Naziv organizacije Ekonomska komisija UN za Evropu Svetska zdravstvena organizacija Evropska konferencija ministara transporta Evropski savet za bezbednost saobrañaja Svetska organizacija za puteve Laboratorija za istraæivanje transporta Institut za istraæivanja u bezbednosti saobrañaja (Holandija) AVV centar za istraæivanje transporta (Holandija) Odbor za bezbednost saobrañaja (Holandija) Izvorni naziv The United Nations Economic Commission for Europe World health organization The European Conference of Ministers of Transport European Transport Safety Council Woorld road association Transport Research Laboratory Institute for road safety research AVV Transport Research Center Dutch transport safety board National road safety council France National road safety research center ERF European Union Road Federation Internet adresa www.be/ www. 9.NAJZNAÅAJNIJE KORIÃÑENE INTERNET ADRESE Red. www.equipement.unece. Evropska federacija za puteve www.org/ 4. 7.int/en/ www.htm www. 6.piarc.fr/ 10.

uk/ www.com www.eu/ www. Laboratroija za istraæivanje Transport research transporta (London) laboratory 24. Finska administracija za puteve 19.uk/ www.vti.erso. org www. Institut za obrazovanje u drumskom saobrañaja 28.co.uk/ 23.iihs.tiehallinto. Evropska opservatorija za bezbednost saobrañaja 25.vv. Globalna mreæa partnera u bezbednosti saobrañaja 26. org/ www. Britanija) Bundesanstalt für Straßenwesen www.hsrc.uk/ www. Nacionalno udruæenje za bezbednost saobrañaja (Ãvedska) 15.rospa. Institut za istraæivanje puteva i transporta (Ãvedska) 18.edu/ index.thinkroadsafety .se/ Safety The Swedish National Road Administration Road and Transport Research Institute Kancelarija za bezbednost saobrañaja (Austrija) Office of road safety Finnish Road Administration Royal Society for the Prevention of Accidents Parliamentary Advisory Council for Transport Safety Government’s THINK! Road Safety Scheme Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) www. AAA Fondacija za bezbednost saobrañaja 27. Dræavno MISLI! Ãema bezbednosti saobrañaja (V.gov.kfv.ntf. Britanija) 22. P.aaafoundation.uk/ www. Agencija za licenciranje vozaåa i vozila (V.org/ 386 . Institut za istraæivaçe puteva i transporta (Ãvedska) 17.bast.grsproadsafety. Statistiåki zavod odeljenje za bezbednost saobrañaja (Nemaåka) 14.se/ www. Centar za istraæivanja bezbednosti autoputeva (SAD) 29.de National Society for Road www. Britanija) 21.trl. Parlamentarni savet za bezbednost saobrañaja (V.org.co.at/ www. Ãvedska administracija za puteve 16.se/ www. Kraljevsko udruæenje za prevenciju nezgoda (V.dvla.fi/ www.gov. Britanija) 20.unc.cfm www.Lipovac. Osiguravajuñi institut za bezbednost autoputeva (SAD) European Road Safety Observatory Global road safety partnership AAA Fondation for traffic safety Institute of road traffic education Highway Safety Research Center Insurance Institute for Highway Safety www. Krsto Bezbednost saobrañaja 13.pacts.irte.

fr/ www.gov www.gov/ www.org/ www.au/ www.nz/ www.org/ www. Federalna putna administracija 35.g ov/Main/index. Meœunarodni provajder usluga u bezbednosti saobrañaja 48.c om/ www.gov. Odeljenje za transport (V.asp 43.dft.fr/ www. Odbor za istraæivanja u transportu (SAD) 46.com. Britanija) National Safety Council National Crash Analysis Center Transportation Research Board National Highway Traffic Safety Administration's FARS Query System US Department of transportation.com/ programme www. Udruæenje za preventivu na Association Prévention putevima (Francuska) Routière 44.fi/ Department for transport www. Nacionalni centar za analizu sudara (SAD) 32.asso. Uprava za transport SAD. Nacionalna statistika o saobrañajnim nezgodama FARS (SAD) 34. Kanadsko udruæenje automobilista 40.dot. Svetsko udruæenje za puteve 45.dekra.trb. Odbor za istraæivanja transporta (SAD) 33.gwu.preventionrouti ere.arrb.ca/ www.trb.fhwa. Odbor za istraæivanje puteva (Australija) 38.Najznaåajnije koriãñene internet adrese 30.piarc.inrets.ltsa.fiafoundation.govt.vtt.eu/ transport/ 387 .fars.ncac. Drumski saobrañaj u Novom Zelandu 41. Francuski institut za istraæivanje transporta i bezbednosti 39.europa. Sajt EU o transportu World Road Association Transportation Research Board EUro New car assessment www.de ec. Nacionalni savet za bezbednost (SAD) 31.nhtsa.nsc.dot. Federal Highway Administration FIA Foundation National highway traffic safety administration Australian road research bord the French national institute for transport and safety research Canadian Automobile Association (CAA) Land transport New Zealand VTT Technical Research Centre of Finland www.org/ gulliver.org/ default. Meœunarodno udruæenje automobilista 36.edu/ gulliver.caa.aspx www. Evropski program za ocenjivanje novih vozila 47. VTT Tehniåki istraæivaåki centar u Finskoj 42.uk/pgr/ roads/ www.nhtsa.euroncap. Nacionalna administracija za bezbednost saobrañaja (SAD) 37.

.

N. Patterns of Policing – A Comparative International Analysis. H. 2001. Burg.. 1963. Ahmed. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health. p. M. Beograd. Rogers. Traffic Accident Investigator's Manual for Police... Viãa ãkola unutraãçih poslova. S. New York. Uvod u saobrañaj 2. New Brunswick. Illinois. 1987. Beograd. Informator. V. 2002. 1996. Rutgers University Press. 112. Australian Road Research. Bayley. Baker. i Banoviñ. P. Armour. (seminarski rad).p. Josscy-Bass. Social Development. Saobrañajni fakultet. Accident Analysis and Prevention. Kippenheim. D. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion. i dr. 1981.. Designing Health Communication Campaigns. Evenston. M. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Perspectives. Zemun. Unfallversuche. M. M. M. 1984. Kriminalistiåka fotografija (praktikum). Adamoviñ. & Andersson.. 1996. 2000.. vol. Kriminalistiåka metodika.. Junction Road Accidents During Cross Flow Turns: A Sequence Analysis of Police Case Files. D.. Aranœeloviñ.. Andreasen. Cvetkoviñ.. VÃUP. Boston. Police: Practicies. E. T. 2002. vol. M. Verlag Information Ambs Gmbh. Differences in Case-Specific Patterns of Unintentional Injury Mortality Among 15-44 Year Olds in Income-Based Country Groups. Cox. H. Bezbednost saobrañaja 2. Problems. R... Clarke.. i Sopory. H. A.. Åoviñ. 1992. 1995. Backer. i Rau. 2000. 1999. M. Accident Analysis and Prevention. 1985. 34. Vjeãtaåeçe u cestovnom prometu. Dragaå. Uvod u saobrañaj 1. M. i Lindenmann. articles About Traffic Police Corruption. Zagreb. Verlag Information Ambs Gmbh. Beograd. i Vujaniñ. No 4. M. deo.. 2006. S. Saobrañajni fakultet. Saobrañajni fakultet. pp 541 – 551. H. San Francisko.. R. Burg.LITERATURA Adamoviñ. 31.. A Review of the Literature on Police Traffic Law Enforcement. 31-43.. and the Environment. H. Allyn & Bacon. Kippenheim. p. 389 . Boãkoviñ.. Beograd.

1986. W. Bezbednost drumskog saobrañaja. Volume I Wiley. Kambera. No 2. Traffic Safety and the Driver. Accident Analysis and Prevention.. Elliot. Saobrañajni fakultet. E. New York. vol. The Escape Project. Fakultet tehniåkih nauka. tehnika saobrañajnih konflikta.. 1981.. B. Evans L. otkrivaçe NN – uåinilaca. P. 1957. New Zealand. T. E. Kriminologija. The Extent and some Implications of Incomplete Accident Reporting. Odeÿeçe za planiraçe saobrañaja i inæiçering. Minnesota Institute of Public Health. 1999. vol 18. J. The Expected Loss of Life Quality from Traffic Injuries Requiring Hospitalisation. Haght F.. Harris S. p. i Negri. Privredna ãtampa. 1994. Road User Behavior: Theory and Research.M. 1986. Federal Office of Road Safety. Media Questions and Answers on 2010.. G. Hautzinger. Accident Analysis and Prevention. Lund institut tehnologije... Gorkiñ. Beograd.. Accident Analysis and Prevention. III deo. Jaker. 1973. Razvoj metode za procenu bezbednosti u saobrañaju. 1989. 1990. Evaluated Road Safety Campaigns: An Overview of 265 Evaluated Campaigns and some Meta-Analysis Accidents.S i Hauer. Induced Exposure. Novi Sad. Medicinska kriminalistika. 1981. Gavriloviñ. H.1993. 1987. veãtaåeçe.. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. Dunkelziffer bei Unfallen mit Personenschaden. Handbook of Road Safety Research. A Proposal for the Stadarization of Road Accident Reports. C... Beograd. Technical Research Centre of Finland (VTT). Sluæbeni list SFRJ. vol 5. London. 1998. Legal and Administrative Measures to Support Police Enforcement of Traffic Rules. R. Nomos. L. Bulletin 70. Accident Analysis and Prevention... 22. Beograd. Evaluation of Local Safety Measures.. Research Into the Validity of the Traffic Conflict Technique.. Igçatoviñ. P. vol. TRL.. & Garder.. vol. 18. Grime. Road Safety Mass Media Campaigns: A Meta Analysis. 2000. 1988. 1985. Geoffrey.. 390 . A. No 1. Iniñ. i dr. Berichte der Bundersanstalt fur strabenwesen BAST.. Hakkert A. Hauer E. 2000. C. No 6. uviœaj. Minister of Transport. Deliverable 5. 1997.. Feller. Kambera. Hyden. New York. 1987. New York. Evaluation 85. S.. Beograd. Estimation Number of Accident. B. i dr.. 1992. Obrada saobrañajne nezgode. Ercoli L.. B. Accident Analysis and Prevention. S. uviœaj i veãtaåeçe saobrañajnih nezgoda.765-772.Lipovac. M. Epstein. P. An Introduction to Probability Theory and its Applications. Elliott. 25. Federal Office of Road Safety. Guria. No 6. 1991. H. Paris. Gosche. Elliott. Hauer. New York. Œ. The Real Number of Road Traffic Accident Counts in Neatherland. Van Nostrand Reinhold.C. New York. A Manual for Culturally-Adapted Social Marketing. Social Marketing: How to say What Needs to be Said. tragovi. Krsto Bezbednost saobrañaja Dragaå.. Bezbednost drumskog saobrañaja. Goldenbeld.

G. D.. Odnos saobrañajne policije i javnostI. 2000. K. Kavran. i Parker. M. 22... Fusilier. M. 2001. 4. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima 2002 – bezbednost saobrañaja u 21. K. Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti saobrañaja na putevima iz nadleænosti MUP-a. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Bezbednost.. Kampaçe u bezbednosti saobrañaja. New York. 2002. Viãa ãkola unutraãçih poslova.. No 2. i Ristiñ. Lajunen. Saobrañajni fakultet. K. 6.. 1996. 1997. i Aranœeloviñ. znaåaj i problemi realizacije u naãim uslovima. 2001. Simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija saobrañajnih nezgoda na putevima (Zbornik radova). 1994.. New York. T. Lipovac. D. Javna uprava. CIBS. Keãetoviñ. Lipovac. P. 1998. Pariz. Spasite 200 æivota u Srbiji – veæite pojas. Novi Sad. Viãa ãkola unutraãçih poslova.. Odnos saobrañajne policije i javnosti u funkciji prevencije saobrañajnih nezgoda na putevima. Teorija i praksa upravÿaça bezbednoãñu saobrañaja.. K... Æ.. Ãesti simpozijum sa meœunarodnim uåeãñem: Prevencija sao391 . Minnesota Institute of Public Health.. Zemun. K.. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – izrada skica i situacionih planova (udæbenik). France-selection. Lipovac. K. Zemun.. i dr. Beograd. Metodologija fotografisaça oãteñeça vozila (priruånik).. 2003. K. Lipovac. Novi Sad. D.. 2000. D.. Aranœelovac. Vujaniñ. Lipovac. Zemun. 1996.. Uviœaj saobrañajnih nezgoda – fotografisaçe (udæbenik). Krivokapiñ. Lipovac.. Œ. Beograd. Da li su agresivni Ÿudi i agresivni vozaåi? Accident Analysis and Prevention. Odnos policije i javnosti (projekat). Lipovac. Beograd. Kriminalistika taktika. Saobrañajne nezgode u preticaçu (monografija).. Buliñ. R. br. Medijska kampaça poveñavaça upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji. Lipovac.. trening. A. Jolis. Zemun.. Beograd. Lipovac. Lipovac. Manuel de Premiers Secours Routiers. K. i Vemiñ. K. i Keãetoviñ. 1997. 2001.. efikasnost. Jugoslovensko savetovaçe o veãtaåeçu saobrañajnih nezgoda.. 2001. Kovaåeviñ. Baça Luka. i Æarkoviñ. Police Organization and Management.. Savet za dræavnu upravu Vlade Republike Srbije... Æ. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Vujaniñ. Uviœaj saobrañajnih nezgoda . Michel. Police Science Series.Literatura Jaker.. Viãa ãkola unutraãçih poslova. Leonard and More. & Donne. 1999. Viãa ãkola unutraãçih poslova. veku (Zbornik radova). Kontrola saobrañaja i metodi rada policije na saobrañajnom sektoru (magistarski rad). 2000. X. Jankoviñ.. How Social Marketing of Prevention Can Help Your Community. M. P. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Republici Srbiji. M.elementi saobrañajne trasologije (udæbenik). 2003. Beograd. 2001. reforma. Lipovac. Aranœeloviñ. M. No 8-9. vol. Defendologija. V. Æ. K.

K. ''Model 5''. Strategija bezbjednosti saobrañaja na putevima Republike Srpske. Lipovac. Saobrañajni fakultet.. 2008 – 2012. 7. Unapreœeçe poslova obezbeœeça lica mesta i vrãeça uviœaja saobrañajnih nezgoda. K. Viãa ãkola unutraãçih poslova.... Tesliñ. K. 2003. Deset lekcija koje æivot znaåe. Program unapreœivaça saobrañajnog obrazovaça u osnovnim ãkolama – prvi seminar za direktore (Zbornik radova). Lipovac. Novi Sad. 392 . Lipovac.Lipovac. 2002. Kako i gde preñi ulicu. N.. Budva. 2007.. 2006. K. Fakultet tehniåkih nauka. 2003. (studija). Mapiraçe opãteg rizika stradaça u saobrañaju. 2006. Lipovac. Baça Luka.. K. Lipovac. Lipovac. Lipovac. Baça Luka. K. Lipovac. Beograd. D.. Studija bezbednosti saobrañaja sa detaÿnom analizom ugroæenih mikrolokacija i predlogom mera na koridoru x. K. 2005. i dr. (studija). Novi Sad. i dr. K. D.. M. K.. Beo