BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

5 časova nedjeljno,185 časova godišnje

UVOD Učenje maternjeg jezika ima poseban značaj, jer se putem jezika ostvaruju i prenose osnovna značenja i poruke, u njemu je ključ razumijevanja samoga sebe i svijeta. Maternji jezik pruža osnovne mogućnosti međusobnog sporazumijevanja i komunikacije. Zadatak ovog predmeta je da razvija i usavršava govornu kulturu i pismenost, odnosno da osposobljava učenike za jasnost, logičku povezanost i sažetost misli i sadržaja u govoru i pisanju standardnim književnim jezikom i pravopisom. Bosanski jezik nije samo nastavni predmet, već i nastavni jezik. Stoga, svaki nastavni predmet mora biti dobro i precizno jezički oblikovan, jer je u svojoj oblasti suodgovoran za učenikovo jezičko formiranje. Od znanja bosanskog jezika zavisi i kvalitet znanja u svakoj nastavnoj oblasti. Nastava maternjeg jezika po važnosti daleko prevazilazi granice samoga predmeta, ali osnovna uloga ostaje - trajno i precizno razvijanje učenikovog ličnog govora i njegova dobra i upotrebljiva primjena. Jezičke vještine – slušanje i govor, čitanje i pisanje – podjednako su značajne. Zato se podrazumijeva da će se one preplitati u nastavnim procesima u kojima je težište na samo jednoj od njih: učenje jedne pomagaće razvoj drugih. Krajnji cilj nastave jezika je opismenjavanje u smislu što boljeg i praktičnijeg stvaralačkog ovladavanja sve četiri aktivnosti, kao i upoznavanja jezičke strukture. U razvoju jezičke kulture književnost ima ključnu ulogu. Književna djela pokazuju moć i domete jezika, pružaju uzor i ideje za jezičku produkciju i podstiču emocionalni, intelektualni, socijalni i moralni razvoj pojedinca. Kroz nastavu književnosti učenici upoznaju umjetničke tekstove, uključuju se u kulturne, etičke, duhovne i druge funkcije umjetnosti riječi, kao jedne od najuniverzalnijih civilizacijskih tekovina. 19

Izučavanje bosanskog jezika osposobljava učenike za samoobrazovanje, razvijanje stvarlačke mašte i podsticanje za samostalan rad. CILJEVI Cilj nastave maternjeg jezika jeste dalji razvoj jezičkih i komunikativnih kompetencija proširivanjem znanja o jeziku, književnosti i kulturi, kao i podsticanje upotrebe stečenih znanja i umenja za razvijanje individualnih potencijala, ličnog izraza i socijalnih sposobnosti. OPŠTI CILJEVI učenik razvija jezičke sposobnosti da komunicira u najčešćim formama diskursa društvene zajednice u kojoj se određeni jezik govori; učenik stiče pozitivno mišljenje o ulozi i značaju bosanskog jezika kao njegovog maternjeg jezika, ali i saznaje da se na Kosovu govore i drugi jezici; učenik podstiče razvoj mišljenja i ovladava sopstvenim misaonim procesima; učenik stvara kritički stav prema stvarnosti; učenik bogati maštu i razvija kreativnost ličnog izraza; učenik razvija svijest o sopstvenoj kulturi i tradiciji, kao i o postojanju drugih kultura prema kojima izražava toleranciju i poštovanje. POSEBNI CILJEVI učenik koristi receptivne jezičke vještine (slušanje, čitanje) u različitim komunikativnim situacijama; učenik koristi vještine jezičke produkcije (govorenje, pisanje) u različitim komunikativnim situacijama; učenik uočava, interpretira i produbljuje umjetničke tekstove; učenik stiče osnovne jezičke pojmove kroz rečenicu koju raščlanjuje i razvijaja mogućnost logičkog mišljenja; 20

30 5. učenik razvija sposobnost gledanja. . PLANIRANI SADRŽAJI Struktura programskih sadržaja Kategorije JEZIK KNJIŽEVNOST KULTURA IZRAŽAVANJA MEDIJSKA KULTURA Svega Broj časova 65 65 45 10 % 35.1 . JEZIK (oko 65 časova) 1. učenik posjeduje funkcionalna znanja o jeziku. učenik tumači medijske stavove i zauzima stav o njima. poluliterarne i literarne tekstove.učenik čita i razumije tekstove iz nacionalne i opšte književnosti i kulturne baštine.složenom predikatu.20 24. Učenici stiču osnovne jezičke pojmove (prije svega kroz njihovu upotrebu) 1.1.30 100 1. 21 .1. učenik se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz filmske umjetnosti. Analizom rečenice na obrađenim tekstovima učenici šire znanja o: . učenik prati i koristi medijske tekstove koji odgovaraju njegovom uzrastu.glagolskom i imenskom predikatu. jezičkoj strukturi. funkcijama i normi.20 35. učenik piše neliterarne. razumijevanja i vrednovanja drame. učenik prepoznaje vrijednosti književnih djela i razvija sopstveni čitalački ukus.

vrste akcenta. . Učenici upoznaju akcenat (naglasak) i vježbaju pravilno akcentovanje u savremenom bosanskom jeziku.priloškoj odredbi dopuštanja – dopusne rečenice.službi ličnih i bezličnih glagolskih oblika (lični vrše. . a posebno: . 1. . a bezlični ne vrše službu predikata). isključne i suprotne.mjesto naglaska u riječi.priloškoj odredbi mjesta – mjesnim rečenicama. . . 1.kvantitet sloga.vrstama nezavisnih rečenica : sastavne.akcenatske (naglasne) cjeline.2.slaganju subjekta sa predikatom. . .priloškoj odredbi pogodbe – pogodbenim rečenicama.prediktu i predikatskim rečenicama. . . .zavisnom i nezavisnom odnosu među rečenicama. stiču nova znanja o: . . .priloškoj odredbi namjere – namjernim rečenicama. ..odnosnim rečenicama. rastavne. .objektu i objekatskim rečenicama.enklitike i proklitike. 1. .4. .1.priloškoj (adverbijalnoj) odredbi vremena .umetnutim rečenicama. zaključne.složenoj rečenici.atributu i atributskim rečenicama. takođe. Učenici.priloškoj odredbi uzroka – uzročnim rečenicama. . .rečenici bez predikata. 22 .vezivanju prostih rečenica u složene rečenice sa veznicima i bez veznika.priloškoj odredbi načina – načinskim rečenicama.subjektu i subjekatskim rečenicama. . .vremenskim rečenicama).3. (Prilikom obrade zavisnih rečenica uvijek ići od preoblike proširene rečenice u složenu).1. Učenici stiču nova znanja o: . .1. .zavisnim rečenicama i o vrstama zavisnih rečenica.

.1.pisanje naziva naselja (Baždarana. bosančicu. crtica.pisanje nadimaka uz vlastito ime.3. 2. .1.2 Vježbaju teža mjesta u pravopisu.pisanje vlastitih imena sa opštim značenjem (Drina. Kralj). . 1. drina). apostrof. crta. Stari most). zagrada.1. . arebicu i latinicu. Učenici upoznaju pisma bosanskog jezika kroz historiju: . Učenici razvijaju sposobnost čitanja.pravopisni znaci: dvije tačke.glagoljicu. tačka zarez. tri tačke. Car. U toku školske godine obavezno uraditi dva zadatka objektivnog tipa iz gramatike i dva pravopisna diktata. . kao i umetnute riječi i grupe riječi).upotreba zareza u složenoj rečenici (posebno apostrofirati metnute rečenice i rečenice u inverziji.3 Učenici upoznaju ulogu i značaj bosanskog jezika i njegovo jezičko okruženje 1.pisanje titula živih poglavara ( Predsjednik. Tusus). na primjer: . razumijevanja i vrednovanja umjetničkih tekstova Prijedlog tekstova za ostvarenje ciljeva: Safvet-beg Bašagić Sjaj mjeseče Danilo Kiš Priča o pečurkama Mak Dizdar Zapis o zemlji Dobriša Cesarić Balada iz predgrađa Alija Isaković Niko i ništa Lirska narodna pjesma Ljubavni rastanak Tin Ujević Dažd Narodna epska pjesma Budalina Tale Meša Selimović Skeledžija Balada Hasanaginica 23 . odvajanju s obje strane apozicije i vokativa.pisanje naziva građevina (Plava džamija. Ortakol. . KNJIŽEVNOST (oko 65 časova) 2. prethodno obnoviti upotrebu zareza pri nabrajanju. ćirilicu.

motive.2.upoznaju osobine pjesničkog jezika (slikovitost. Učenici usvajaju i interpretiraju umjetničke tekstove 2. socijalna. asonancu i aliteraciju. . Književni rodovi i vrste 2.Goranska balada Jusuf i Džemilja Skender Kulenović Nad mrtvom majkom svojom Ćamil Sijarić Koza Anton Pavlovič Čehov Vanjka Hamid Isljami Lopovčić Narodna balada SmrtOmera i Mejrime Gi de Mopasan Simonov otac Viljem Šekspir Romeo i Julija (odlomak) Jaroslav Hašek Jedna pseća ljubavna priča Zija Dizdarević Prosanjane jeseni Hamzo Humo Zvuci u srcu Vesna Parun Ponoćna ogrlica Ilija Ladin Riječ slavuja Miško Kranjec Stara jabuka Taha Husein Knjiga dâna Volt Vitmen Otvoriću ti vrata Narodna pripovijetka Čovjek i žena Vejsel Hamza Majka Azir Kuljići Džehenem godine (odlomak) Avdija Avdić Nostalgija Molier Uobraženi bolesnik 2. posebno ostvarivanje ritma zavisno od reda riječi. emocionalnost. .razlikuju stilska izražajna sredstva: metaforu. alegoriju. refleksivnost) . .određuju poentu pjesme.2.1. ideju i osjećanja u lirskoj pjesmi. opisna. idilična. .upoznaju vrste lirskih pjesama: ljjubavna. Lirsko djelo .određuju ritam i ritmičke elemente stiha. .uočavaju temu. 24 .2. rodoljubiva. 2. Prilikom analize pjesama učenici uočavaju književno-teorijske pojmove i iz prethodnih razreda.učenici se upoznaju sa strukturom lirske pjesme.

. Dramsko djelo . Epsko djelo . monolozi. Učenicima preporučiti da i ostala djela samostalno pročitaju.3. Most na Žepi Alija Isaković Hasanaginica Evlija Čelebija Putopis Obraditi osam djela u toku školske godine. 2.3. .učenici određuju fabulu epskog djela (jednostavnu i složenu).2. karakterizaciju likova. dijalozi. humoristično.učenici saznaju glavne faze u razvoju dramske radnje. drama u užem smislu. novela. .2. . oblike kazivanja (pripovijedanje. . 25 .upoznaju kompoziciju drame.2. .razlikuju komično. opisi).razlikuju glavne i sporedne trenutke radnje. socijalni i historijski roman. . tragedija. 2.upoznaju i analiziraju sljedeće vrste epskog djela: pripovijetka.vrše analizu poretreta. Lektira Hamza Humo Pjesme Sent Egziperi Mali princ Ivan Cankar Crtice iz moje mladosti Aleksa Šantić Pjesme (izbor) Alfons Dode Pisma iz moga mlina Miftar Adžemi Kažuanje (izbor iz narodne proze Župe) Iz arapske književnosti Iz hiljadu i jedne noći (izbor) Džems Fenimor Kuper Posljednji Mohikanac Alija Hasagić Dubočanin Lađarski put Ivo Andrić Aska i vuk.shvataju ulogu opisa i epizoda u zaustavljanju radnje. hronološki i retrospektivni red kazivanja.4. putopis. ironično i satirično u epskom djelu.razlikuju fantastično.upoznaju pojam karikiranog lika. kao i ulogu unutrašnjeg monologa u karakterizaciji lika. ironično i satirično u dramskom djelu. . .upoznaju i analiziraju sljedeće dramske vrste: komedija.

telefonski razgovor (kultura obraćanja.3.razvijanje kulture slušanja. upitne. 26 . zaplet. na koncertu. rasplet). . . Pisanje .uočavanje karakterističnih pojedinosti. komične situacije nezgode (poledica. Govor . . fudbalskoj utakmici. .slušanje književno-umjetničkih. informativnih i novinskih tekstova. muzeja. vjetar. visina. . . . zabavnog.privatni i službeni razgovor. . sportskog događanja.2. dužina razgovora. kultura govora. početak radnje. jačina. kao i značajnih manifestacija u gradu. moja ulica u ranim zimskim satima.ostvarivanje intonacije kroz izjavne. 3. 3.intonacija nabrajanja. naglašavanje emocija.opis zatvorenih prostora (npr.pričanje događaja ili doživljaja prema planu (uvod.enterijer .3. galerije i bića u enterijeru). .vježbe u izražajnom čitanju.intonacija umjetničkog i neumjetničkog teksta. sparina). kulturnog.1. fiskulturne sale. Slušanje .pravljenje plana opisa (kao uzorke koristiti opise likova iz određenih književnih tekstova). boja glasa. Čitanje . uzvične rečenice. brzina. .pauza. vrhunac.4. . na pijaci). . dozvoljeno vrijeme telefonskih poziva). opis učionice. Jezička produkcija 3.eksterijer – opis statičnih i dinamičnih pojava na otvorenom prostoru (npr.uloga dijaloga u pokretanju radnje.izvještavanje – izvještaj sa raznih manifestacija iz školskog. . umetnutih riječi i rečenica. na ulici. KULTURA IZRAŽAVANJA (oko 45 časova) Jezička percepcija 3.logički i afektivni naglasak.

U toku školske godine uraditi četiri školska pismena zadatka (jedan čas za izradu i dva časa za ispravak zadatka).televizijske dječije serije. .zabavne. MEDIJSKA KULTURA (oko 10 časova) 4.1.školska televizija.stripovi (tematika).vrste novina (sedmične. 4. 4. 4. gluma. Štampa .posjeta gradskoj biblioteci. . .. . U toku školske godine uraditi šest pismenih vježbi i analizirati ih na času. 27 . 4.3.kostimi.prostor u filmu.časopisi (revije i stručni časopisi).vrste filmova.upotreba abecednog kataloga. pisanje pisama raznim organizacijama).razgovor sa bibliotekarom. Televizija . scena muzika. . Film . nastavne.4. .glumac. naoučno-popularne emisije.pisanje poslovnih pisama (međuškolsko dopisivanje. 4. Pozorište . . dnevne). Biblioteka . uloga.šta se dešava na pozornici i iza nje.2.vrijeme u filmu (Lumijer).5. . . .

naracija. koristeći strategije za organizaciju govora i prilagođavajući jezički izraz temi i komunikativnoj situaciji. · napamet govori kraće tekstove (recituje. prikupljajući informacije i bogateći rječnik. · koristi različite forme usmenog diskursa – deskripcija. · čita i razumije nelinearne elemente teksta (ilustracija. bogaćenje znanja i rječnika. obavještenja. dijagram. ideje. · koristi podatke iz teksta u procesu zaključivanja. fusnota). saopštenja. · otkriva značenja nepoznatih riječi na osnovu konteksta i/ili pomoću rječnika. razvijanje iskustva i mašte) koristeći odgovarajuće strategije čitanja. književne tekstove) na standardnom jeziku. · razlikuje standardni jezik od nestandardnih varijeteta. · prepoznaje i razumije implicitno u govoru. govori po ulogama). · čita različite vrste tekstova u različite svrhe (prikupljanje informacija. Jezička produkcija 28 . stavove i maštu. legenda.OČEKIVANI REZULTATI Jezičke aktivnosti Slušanje Po završetku VIII razreda učenik: · prati i razumije tekstove različitih vrsta Jezička recepcija Čitanje (izlaganja. Govor · jasno izražava misli. tabela. osjećanja.

koristeći različite strategije pisanja. · · · · · ideje. · koristi različite forme pisane komunikacije. pregleda i rediguje sopstveni tekst. navodi/citira izvore informacija. ilustracija. kompozicija i motivi. · zauzima stav o tekstu i obrazlaže ga pozivajući se na sam tekst. sažima i rezimira sadržaj interakcije/teksta. tabela. · prepoznaje različite uglove gledanja. · razumije figurativnu upotrebu jezika u književnom i neknjiževnom tekstu. · izdvaja ključne riječi iz teksta. mišljenja i stavove u tekstu. · daje svoj doprinos u diskusiji iznoseći relevantne argumente. podrži. piše tekstove različitih formi i namjena. prepoznaje.Pisanje · umije jasno i koherentno da izrazi misli. kao i na druga iskustva i znanja. Interpretacija/ interakcija sa tekstom · razumije i može da objasni kako se razvijaju radnja. pjesnika i lirskog subjekta. vodi i okonča Interakcija razgovor držeći se teme i koristeći jezička sredstva primjerena komunikativnoj situaciji. jednostavan dijagram) da bi tekst učinio jasnijim za čitaoca. osjećanja. Medijacija · prepričava. koristi nelinearne elemente teksta (npr. stavove i maštu. · umije da započne. 29 . · razumije i može da objasni razliku između autora i lika. kao i na sopstvena znanja i iskustva prilikom pisanja. · uvažava sagovornika. razumije i poštuje specifičnosti drugog i drugih. oslanja se na različite izvore informacija. poštujući pravopis.

· poznaje tipične morfološke paradigme · · · · · (flektivne i derivacione). ideje.Znanja o jeziku · prepoznaje i razlikuje vrste riječi. pisanje suglasnika h i j. rodoljubiva pjesma. izražava stavove. izražava i obrazlaže stav o medijskim sadržajima iz domena svog interesovanja. itd. pravilna upotreba zareza u nezavisnim i zavisnim rečenicama – inverziji i umetnutim rečenicama). · razlikuje tri osnovna književna roda (lirika. posjeduje aktivan i pasivan rječnik koji odgovara njegovom uzrastu. prepoznaje osnovna izražajna sredstva filmske i pozorišne umjetnosti. pronalazi i ispravlja pravopisne greške u tekstu (pisanje rečce ne. epika. basna. · razlikuje narodnu (usmenu) i autorsku (pisanu) književnost. Znanja o književnosti · razlikuje književni rod od književne vrste. drama za djecu. lirske vrste (opisna. 30 . drama). ljubavna. zna ulogu i značaj akcenta (naglaska). misaona. radio-drama. · selektivno koristi medije za informisanje. neke dramske vrste (komedija. prepoznaje i razlikuje vrste nezavisniih i zavisnih rečenica. Medijska pismenost · · · · obrazovanje i zabavu. · razlikuje osnovne epske vrste (roman. pripovijetka.). epska pjesma). prepoznaje i razlikuje nezavisan i zavisan odnos u rečenici. itd. sopstvena iskustva i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnijih medijskih tekstova. razlikuje dokumentarni od igranog filma. bajka.). · prepoznaje najčešća stilska sredstva. · prepoznaje i razlikuje tipične rečenične konstituente.

istraživanje.literarne didaktičke komunikacije treba da ima metodički smjer: nastavnik – tekst – učenik ili učenik – tekst – nastavnik. koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjujući afirmisane metodološke standarde. za sticanje opšte kulture i znanja u životu. gdje svaka ima svoju specifičnu funkciju i kreativnu vrijednost. Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da učenike motiviše da sami rasuđuju i donose zaključke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja. internet. Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti učenika i da u radnom procesu upotrebljava odgovarajuće didaktičko. . sakupljanje raznih oblika usmene književnosti. recitator. reporter. Takođe je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: izvor. U metodičko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: učenik – tekst. primalac – cilj. auditivna i vizuelna tehnologija.metoda čitanja i rada na tekstu (tekst metoda).metoda izlaganja i objašnjavanja (monološka). glumac. . Tokom nastavnog procesa učenicima treba prezentirati one sadržajne jezičko. prezentiranje individualne poetsko-jezičke kreacije). 31 . organizator kulturnih svečanosti). primjenljive su sljedeće: .metoda praktičnog rada (metoda naučnog istraživanja: oblast jezika // dijalektologija. savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. lektor. Osobito je značajna didaktička formula da je učenik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije. prozodijskih osobina lokalnih govora.metoda interaktivnog učenja (simultani kompjuterski CD-programi.metoda individualnog rada učenika (učenje. Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti. . . film. Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignuća postizani primjenom različitih nastavnih metoda.literarne vrijednosti koje će im biti potrebne za dalje nivoe školovanja. urednik. koreograf. . kanal. pozorište). Sem opštih metoda.metodičke principe. prenosilac.METODOLOŠKA UPUTSTVA Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebom (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja.metoda razgovora (dijaloška). Tok jezičko. rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker.

pisanje). Svaka didaktička inovacija i inicijativa u nastavnom procesu su korisne.metoda rada u grupama (učenje. slušanje. . . prikupljaju i sistematizuju leksiku. sportske igre). timsko istraživanje. objašnjenje i pokazivanje). da misle na nezavisan način i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja. učenje na izletima – skupljanje bionimske leksike. govor.učenje putem raznih igara (kviz. sportski izvještač. Resurs nastavnih metoda u savremenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogućnosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. recitali kao kolektivne igre. Oblici (forme) rada Sem ovdje izloženih metoda. manje govorne smetnje). . . kultura diskusije i dijaloga). vještine glume kroz igru. u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i razni oblici rada. Poznati didaktički principi moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignuća predviđenih ovim Planom i programom. fotoreporter. . sluha. 32 . imitacije i komične scenske sekvence.individualni rad učenika (formiranje navika za samostalni rad).kombinovana metoda (čitanje teksta. razgovor o tekstu. da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive. izvještavač-dopisnik. . . timsko prezentiranje istraživačkih rezultata. telefonski razgovor. kao što su: .specijalni rad sa učenicima posebnih potreba (manja oštećenja vida..medijske forme rada (TV i radio spiker.rad sa svim učenicima (čitanje. školi i van škole – da čitaju. . koje nastavnik treba da upućuje na kontinuitet i aktivnosti u učionici. osvježavajuće i privlačne za učenike. nastavnik će primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignuća najvišeg stepena.rad u parovima i saradnja među parovima (tandem rad). U realizaciji operativnih sadržaja. konferansije.rad u grupama (timski rad) i saradnja među grupama (rad na široj temi ili književno-jezičkom projektu).diferencirani rad (dopunski i dodatni). čitanje internet-tekstova). zapisuju.

oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezičkog folklora).). kao nastavno sredstvo. kao nastavno sredstvo primjenjuje se i druga odgovarajuća literatura (eseji. menadžmentom u oblasti kulture. u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti. komunikatori (direktna veza učenik – uređaj). razni tipovi rječnika. djela pisaca koja se obrađuju ili njihovi fragmenti). Učenike treba navikavati da se služe odgovarajućim knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i čitaonicama. mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti. naučno. recitatorska. Orijentacija za samostalni rad Kroz sve oblike nastave učenike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad. primjenom različitih nastavnih metoda i upotrebom relevantnih nastavnih sredstava. bibliografski podaci. kao što su: naučnoistraživačka (oblast jezika. prevodilaštvom. Kompjuteri. žurnalistikom. U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovarajuće naučno-literarne sekcije. režijom. kao i u onim vanškolskim. gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezička sredstva. za uspješnu realizaciju programskih sadržaja. može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou. antologije. u okviru literarno-jezičkih i naučno-istraživačkih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izučavanje jezika i književnosti. kao lektira i pomoćna literatura. Knjiga. koji se može odvijati u svim formama izvođenja nastave jezika i književnosti. Lektira.Radna i nastavna sredstva Sem tradicionalnih nastavnih izvora (udžbenici iz oblasti jezika i književnosti. Rad u ovim sekcijama učenicima pruža mogućnost da se koriste odgovarajućim sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom. spe cijalni elektronski komunikativni uređaji. kojima škola raspolaže. literarna. elektronske učionice. kao i sva druga (savremena) sredstva. pjesništvom.istraživačkim radom. Preporučuje se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava koja omogućavaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja. 33 . medijskom komunikacijom. dramska. filmskom kulturom i tehnologijom). i sl. i dr. recenzije.). primarno je nastavno sredstvo. razni književno-jezički časopisi. novinarska. invativna kombinacija grafoskopa i respondera.

za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada. u parovima i individualno. VREDNOVANJE REZULTATA Ciljevi vrednovanja Vrednovanje napredovanja učenika u sticanju znanja važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti. Usmjeravanje učenika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane učenikove ličnosti. Nastavnik će upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. Pravilno vrednovanje uspjeha učenika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa. za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja.Samostalni rad učenika može se izvoditi u grupama. preporuka nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje. za uspješno rješavanje radnih zadataka. do kojeg stepena su formirali kritičko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti. Takođe. motivisanost učenika za kreativnu strategiju učenja i postizanje standarda dostignuća. cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha učenika (koliko su učenici razumjeli i usvojili nastavne sadržaje. Ono ima za cilj da kod učenika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje. Cilj vrednovanja je i dijagnostifikacija stepena napredovanja učenika. za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti. Razvijanje stalnih navika za temeljit samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orijentaciju učenika. koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju stečena znanja. spontano i sukcesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad učenika. u okvirima realizacije nastavnih sadržaja. kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća najvišeg stepena usvojenosti. 34 . Vrednovanje stepena uspjeha učenika podstiče njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative.

· · · · · · stepen socijalne i etičke kulture učenika. 35 .Vrste vrednovanja Test učenikovih sposobnosti – na početku školske godine. interesovanje učenika za samostalan rad. Dijagnostičko vrednovanje – identifikacija poteškoća sa kojima se suočavaju učenici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazilaženju. pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja). Kriteriji vrednovanja U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignuća predviđena programom. instrumenti vrednovanja. kontrolnih listića. interesovanje učenika za sticanje znanja i za njihovo proširivanje. radna inicijativa. · stepen posjedovanja radnih vještina učenika tokom edukativnog procesa. vrednovanje stečenog znanja i napredovanja učenika. Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva. Vrednovanje medijske informisanosti i stručnosti recepcije informacija i sadržaja medijske kulture. Formalno vrednovanje – omogućava učenicima da sami identifikuju svoje pozitivne i negativne strane. Osnovni elementi vrednovanja su: · stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane učenika. Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje. čitanje. stepen razvijenosti učenikovih sposobnosti. istraživanja na terenu. Praktično vrednovanje – na primjeru praktičnog rada. dosijea. Vrednovanje pismenosti učenika – na bazi pisanih i domaćih zadataka. Spoljašnje vrednovanje – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana učenika. etičnost. fleksibilno praćenje relevantne literature. kao i da se angažuju u popravljanju eventualnih negativnih strana. Klasifikaciono vrednovanje (putem upitnika. realizacije projekta. Za pravino i uspješno vrednovanje učeničkih dostignuća potrebni su stručnost nastavnika. ispoljavanje naučnosti i literarno-jezičke kreacije.

.testovi dostignuća na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgovori sa više alternacija).vrlo dobar (stepen više usvojenosti – 80%). Ono što učenik ne može da savlada ili ne razumije.nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti). 36 .samovrednovanje učenika na primjerima (ili projektima) samostalnog rada. nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogući da probleme.forme pismenog i usmenog izražavanja učenika.kontinuirano posmatranje (praćenje) rada učenika. Instrumenti vrednovanja Pri svakom vrednovanju.dobar (stepen srednje usvojenosti – 60%). i to: . koji eventualno mogu da nastanu. samoinicijativno rješava. . Stepeni usvojenosti nastavnih sadržaja Na kraju nastavnog procesa (školske godine). .radni dosije o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja. · stepen usvojenosti nastavnih sadržaja.odličan (stepen najviše usvojenosti – 90%). . . nastavnici i škola koriste se različitim sredstvima i instrumentima vrednovanja.upitnici i kontrolni listići. kao što su: . . dostignuća svakog učenika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvrđenim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja.· individualna radna kultura učenika. . Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovarajuće instrumente i sredstva mjerenja. Učenikova ličnost i njegovo znanje uvijek su u centru ciljeva obrazovnih (edukativnih) dostignuća. . . .finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvrđuju standardi i kriteriji stepena dostignuća.dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti – 40%).

historičnost likova. Ova korelacija je od osobitog značaja za aspekt produbljivanja i proširivanja učeničkih znanja sticanih na časovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života. Osobito su ove korelacije značajne za usavršavanje vještina i tipova čitanja i govorenja (izražajno čitanje. . kao u prethodnim razredima. MEĐUPREDMETNI I MEĐUPROGRAMSKI PRISTUPI Nastavni sadržaji predmeta Bosanski jezik i književnost za VIII razred. pojava književnih pravaca stilističko-strukturalnih metoda u kontekstu društveno-historijskih zbivanja.Oblici testiranja Za svoja dostignuća u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje) učenik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen. č itanje umjetničkih tekstova. zatim za afirmaciju kulture pisanja i slušanja. književnost kao umjetnička historija društva). govorne i tehnološke (informatičke) komunikacije. . prvenstveno sa onima koji su mu srodni po tematici i ciljevima (vrste umjetnosti.testovi sa alternativnim odgovorima. kao i sve druge naučne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo).testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori). vidovi govora i govorni tempo).testovi sa kratkim odgovorima i dopunama. kao i za druge oblike pisane. povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta. govorne izoglose i aree. a u ovom kontekstu i odgovarajuće oblike testova. 37 . historijsko-dijalektološke mape. Međupredmetne i međuprogramske veze mogu biti uspostavljene između nastavnih sadržaja predmeta Bosanski jezik i književnost i nastavnih sadržaja sljedećih predmeta: · Historija (sadržaji o jeziku – njegovom porijeklu i rasprostranjenosti. . Nastavnik treba da objektivno verifikuje učenikovo znanje.testovi tipa kay words (određivanje ključnih riječi teksta). primjenjujući sve oblike vrednovanja (ocjenjivanja). slike i tematika društvenih odnosa u umjetničkom djelu. .testovi sa više alternativa. . oblici medijske kulture i informatike. kao što su: .testovi tipa summary (pisanje sažetka nekog teksta ili djela). društvene nauke.

internet. izoglose u kontekstu geografske mape. . radio.buđenje radoznalosti i podsticanje motivacije. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA Udžbenici i druga učila predviđena su da bi olakšali proces nastave i učenja. zvuka. boje. analoške komponente u društveno-historijskim slikama umjetničkih djela. građevinskog materijala. pozorište. 38 . udžbenici su smatrani najvažnijim sredstvom za učenje. alternativna umjetnička sredstva izražavanja. · Umjetnost (slikarstvo. funkcije umjetničkih djela).obezbjeđenje materijala za samostalan rad učenika. Tradicionalno.obezbjeđenje vježbi i aktivnosti primjene stečenih znanja i vještina. kao i sve druge oblike međuprogramske saradnje tokom cijele školske godine. medijska periodika).pružanje podrške učenicima za vrijednim i tačnim informacijama. . umjetnička terminologija u pristupu i analizi svakog umjetničkog djela. · Ostali predmeti (korelativni odnosi mogući su i sa ostalim predmetima i njihovim nastavnim sadržajima – u realizaciji i primjeni jezičkih normi i pravopisa. geografska regija kao objekat u književnom djelu).stimulisanje inicijative učenika i obezbjeđivanje “hrane za nove ideje”. govorenja. U praksi udžbenike treba koristiti za: . društvena sredina u umjetničkom djelu i geografski prostor. . muzika – odnosi između umjetničkog stvaranja sredstvima jezika. .· Geografija (geografsko-dijalektološke karte. pojava i sinkretičnost umjetničkih pravaca. film. · Korelativni odnosi se uspostavljaju između jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija. u kulturi čitanja. vajarstvo. · Nastavnici jezika i književnosti i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju među nastavnim sadržajima koji su predviđeni operativnim ciljevima. pisanja i slušanja). u semiotici jezičkih dinstinkcija.

Kažuanje Miftara Adžemija.pomoć učenicima da stvore predstavu o informacijama i da ih oraganizuju na sistematski način i . kao i knjige narodnih pjesama i pripovijedaka – Goranske narodne pesme Haruna Hasanija. Učenicima preporučiti da se pretplate na dječji list “Đulistan”. Goranski narodni pesni i Iz goranske narodne proze Nazifa Dokljea. One učenike koji imaju pristup internetu upućivati na nove izvore znanja iz oblasti bosanskog jezika i književnosti.obezbjeđenje aktivnosti interdisciplinarnog i međukurikularnog karaktera. Obavezno preporučiti antologiju bošnjačke poezije “Bijel behar” Alije Džogovića.. Preporučiti im da iz biblioteke koriste Pravopis bosanskoga jezika Senahida Halilovića. Učenike treba upućivati i na druge izvore znanja. 39 . Može li biti što bit' ne može Huseina Bašića idr. Poanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful