P. 1
Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Nacin Uplate Javnih Doprinosa

|Views: 554|Likes:
Published by Dzeneta Sahinovic

More info:

Published by: Dzeneta Sahinovic on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 575

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ODREDBE 1. Ovim pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). 2. Javnim prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prihodi budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih računa, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za budžet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), za budžete kantona i op}ina, vanbudžetske fondove (Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kantonalni zavodi za zdravstvenu za{titu i Zavod za zapo{ljavanje FBiH i kantonalne službe za zapo{ljavanje (u daljnjem tekstu: Fondovi), turističke zajednice (Federalna i kantonalne) i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene {ifre dodijeljene op}inama, čine sastavni dio ovog Pravilnika. II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA 3. Prihodi od indirektnih poreza koji se upla}uju putem Jedinstvenog računa po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodatnu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa i to na račun: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22 4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa izme|u korisnika u Federaciji BiH vr{i se na osnovu koeficijenata utvr|enih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) koji iznose za: a) b) c) d) finansiranje funkcija Federacije finansiranje funkcija kantona 36,20% 51,48% 8,42% 3,90%

finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine

Dinamika raspodjele prihoda iz stava 1. ovog Pravilnika vr{i se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07). 5. Nakon izvr{ene raspodjele sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa banka usmjerava:

5.1. Pripadaju}i dio na ime finansiranja funkcija Federacije BiH u iznosu od 36,20% na račun: Račun javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine: UniCredit Bank broj: 338-900-22115294-91 5.2. Pripadaju}i dio kantona na Poseban račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20001532-59 Raspore|ivanje tih sredstava izme|u kantona vr{i se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu Uputstva o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 73/08). 5.3. Pripadaju}i dio jedinica lokalne samouprave na Poseban račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20004893-64 Raspore|ivanje tih sredstava izme|u jedinica lokalne samouprave vr{i se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu godi{njeg Uputstva o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/08). Sredstva za op}ine Kantona Sarajevo u skladu sa članom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine doznačavaju se na račun javnih prihoda budžeta Kantona Sarajevo koji ih raspore|uje u skladu sa kantonalnim propisima. 5.4. Pripadaju}i dio Direkcija za ceste na Poseban račun budžeta Federacije, i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20002572-43 Raspore|ivanje sredstava sa ovog računa vr{it }e banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i na račun kantonalnih direkcija cesta 60%, s tim da se uče{}e nadležnih kantonalnih organa za ceste utvr|uje u skladu sa Uputstvom o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 73/08). Kantonalne direkcije cesta usmjeravaju 42% sredstava na račun op}inskih organa, {to čini 25% ukupno doznačenih sredstava. Do formiranja direkcije za ceste na nivou kantona, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta. 6. Prihodi od indirektnih poreza
Red.br. 1. 2. 3. 4. NAZIV PRIHODA Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave VRSTA PRIHODA 717111 717121 717131 717141

Prilikom prijenosa sredstava na odgovaraju}e račune korisnika prihoda od indirektnih poreza, iz podtačke 5.1., banka upisuje oznaku vrste prihoda 717111, iz podtačke 5.2. oznaku 717121, iz podtačke 5.3. oznaku 717141, dok kod prijenosa sredstava na korisnike iz podtačke 5.4. , upisuje oznaku vrste prihoda 717131.

III. POREZI 7. Porez na dobit
Red.br. 1. NAZIV PRIHODA Porez na dobit VRSTA PRIHODA 711211

Porez na dobit upla}uje se prema sjedi{tu poreznog obvez- nika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema sjedi{tu poreznog obveznika. 7.1. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima. 7.2. Porez na dobit
Red.br. 1. NAZIV PRIHODA Porez na dobit VRSTA PRIHODA 711911

Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, dru{tva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, po{te i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sre}u kojima je to jedina djelatnost upla}uje se u cijelosti u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta. 8. Porez na dohodak 8.1. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica
Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. NAZIV PRIHODA Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sre}u Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu VRSTA PRIHODA 716111 716112 716113 716114 716115

6.

716116

7.

716117

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica koji se odnose na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od dobitaka ostvarenih uče{}em u nagradnim igrama i igrama na sre}u, obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/08), a upla}uju u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema: prebivali{tu fizičkog lica-poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti, prema mjestu prebivali{ta odnosno sjedi{ta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i

odnosno sjedi{ta poreznog obveznika. NAZIV PRIHODA Ostali porezi Porezi na reklamu Porez na firmu Porez na potro{nju u ugostiteljstvu od pravnih lica Porez na potro{nju u ugostiteljstvu od fizičkih lica VRSTA PRIHODA 719111 719112 719113 715143 715144 10. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima na način utvr|en Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i odgovaraju}im kantonalnim propisima. 12. Porezi gra|ana Red. Zakona o akcizama u BiH. upisanu prema mjestu prebivali{ta. br. dohotka od dobitaka ostvarenih uče{}em u nagradnim igrama i igrama na sre}u. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima.1. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima. Ostali porezi upla}uju se prema prebivali{tu. 3. 9. 9. br. 11. 2.2. odnosno sjedi{ta poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta. Ostali porezi 10.. Platni nalog popunjen za uplatu ostalih poreza sadrži trocifrenu {ifru op}ine. Zaostale obaveze po osnovu poreza 11. 1. 5. 11.1. Red. 715132 . i 14. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. osim proizvoda koji prema odredbama čl. NAZIV PRIHODA Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda pla}a po op}oj stopi od 20% koja je propisana članom 11.. 4. na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza gra|ana sadrži trocifrenu {ifru op}ine. podliježu obavezi pla}anja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda pla}a po drugim stopama.2. navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. 9. 8.br. 3. Porez na promet proizvoda iz člana 12. odnosno sjedi{tu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. 10.. 1. 2. 1. 13.2. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga Red. NAZIV PRIHODA Porez na imovinu Porez na naslije|e i poklone Porez na promet nepokretnosti VRSTA PRIHODA 714111 714121 714131 9.imovinskih prava. upisanu prema sjedi{tu poreznog obveznika. Porezi gra|ana upla}uju se prema mjestu prebivali{ta. dohotka od ulaganja kapitala. na nivou svake op}ine.1. VRSTA PRIHODA 715131 2.

tač.2. 4. 6. stav 1. poreza na dobit od poljoprivredne djelatnosti. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u gra|evinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. odnosno usluga izvr{ena..1.. 715913 5. 9. navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika.br. a upla}ivanje i raspore|ivanje istih vr{i se na način i prema propisima koji su važili do tog datuma. poreza na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti. i 16. 4. stav 1. poreza na dobitke od igara na sre}u.2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 715136 7. upisuju}i u platni nalog {ifru op}ine prema mjestu u kome je promet obavljen. koje uključuju reprogramirane obaveze.1.12. 2.2008. Obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga iz ove tačke. 715915 8. poreza na dodatna primanja. 12. NAZIV PRIHODA Porez na pla}u i druga lična primanja Porez na dodatna primanja Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti Porez na osnovu autorskih prava. 13.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda pla}a po nižoj stopi. 3. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima koji su regulirali raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede. 715914 6. godine. stav 1. poreza na ukupan prihod fizičkih lica. tačka 5. 1. poreza na osnovu autorskih prava. osim proizvoda iz člana 12. osim usluga u gra|evinarstvu 715912 4. patenata i tehničkih unapre|enja Porez na ukupan prihod fizičkih lica Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na dobitke od igara na sre}u VRSTA PRIHODA 713111 713113 711111 711112 711113 711114 711115 715211 11. 715137 715141 11. stav 1.2. stav 1. 5. i 16. . 11. godine upla}uju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta. tačka 12. tač. tač. ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. koje uključuju reprogramirane obaveze utvr|ene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvr|ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. 13. 4.. Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju Porez na promet osnovnih proizvoda za gra|evinarstvo iz člana 12.. tač.1. 1. 3. utvr|ene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvr|ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 7. Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. i 2. 2. patenata i tehničkih unapre|enja. 8. Zakona Kaznena kamata Porez na promet usluga.2005.12.1. Zaostale uplate poreza Red. Obaveze po osnovu poreza na pla}u i druga lična primanja.1. 11.

30% na račun kantonalnog budžeta. 2. 722414 722415 722418 12. 5. 11.11. 3. koje se odnose na period do 31. i 50% na račun op}inskog budžeta u kojoj su ta sredstva ostvarena. upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. 6. 2. 10.2008. godine.br. 722517 16. 722512 14. Naknade i takse Red. Naknade i takse 12. 722518 . 7.3. 722513 15. Kantonalni trezor raspore|uje 20% ovog prihoda na račun federalnog budžeta.12. 722417 13. 722412 9. 4. 1. 1.br. IV.1. Obaveze po osnovu posebnog poreza za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Red. NAZIV PRIHODA Poseban porez na pla}u za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova VRSTA PRIHODA 719114 719115 Obaveze iz ove podtačke. NAKNADE I TAKSE 12. NAZIV PRIHODA Takse za deta{mane Federalne administrativne takse Putničke takse -naknade za unapre|enje avio prometa u Federaciji BiH Federalna taksa za kori{tenje autocesta (cestarina) Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa Federalne sudske takse Federalne takse i naknade za pokri}e tro{kova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu Naknade za pokrivanje tro{kova i utvr|ivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta op}e upotrebe koji se uvoze Naknade tro{kova branilaca po službenoj dužnosti Naknade ostalih tro{kova krivičnog postupka Naknada od prisilnog izvr{enja putem drugog lica o tro{ku subjekta nadzora FUZIP Naknada za kori{tenje cestovnog zemlji{ta i obavljanje prate}ih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH Federalne naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Federalne naknade za izvr{eni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije Naknada za tro{kove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih doma}im prijevoznicima Naknade po osnovi tehničkih pregleda VRSTA PRIHODA 722111 722112 722113 722114 722115 722211 722411 8.

1. broj 8/09).-1995. uvjerenja. 20.br.2. 12. 5. Naknada za polaganje stručnih ispita pred federalnim organima Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije Naknade za baždarenje čamaca Naknade za pregled čamaca Federalna naknada od izdatih licenci.gra|evina i po osnovu stručnih ispita 17. Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko. 21. 12. certifikata i stručnih publikacija Naknade za prire|ivanje igara na sre}u 722591 722594 722595 722596 722597 22. 18. 19. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga Red. Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa upla}uje se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.4.3.br. 7.br. Prihod od naknade za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja upla}uje se prema Pravilniku o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH". 1 2. 722598 Naknade i takse iz ove podtačke upla}uju se u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta u cijelosti. NAZIV PRIHODA Federalna naknada za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja VRSTA PRIHODA 722511 12. 3. 6. godina ("Službene novine Federacije BiH". broj 18/09) u cijelosti na račun ovla{tene veterinarske organizacije koja je izdala svjedodžbu. navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio Pravilnika. 4. Ovla{tena veterinarska organizacija 10% sredstava mjesečno upla}uje na račun Budžeta Federacije i 20% sredstava na račun kantonalnog budžeta kojem teritorijalno pripada ovla{tena veterinarska organizacija koja je izdala svjedodžbu. broj 18/09) na način: . 1. Red.zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji Red. NAZIV PRIHODA Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko -zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji VRSTA PRIHODA 722514 Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji upla}uju se u skladu sa Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu ("Službene novine Federacije BiH". NAZIV PRIHODA Kantonalne administrativne takse Kantonalne sudske takse Kantonalne komunalne takse Kantonalne naknade Naknada za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u nepoljoprivredne svrhe Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloni{ta Ostale kantonalne naknade VRSTA PRIHODA 722121 722221 722311 722421 722422 722423 722429 Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

6. 1. NAZIV PRIHODA Posebna vodna naknada za za{titu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate Posebna vodna naknada za za{titu voda (ispu{tanje otpadnih voda. br. Red. 2. broj 69/05). Prihodi od vodnih naknada i zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada 13.7. 3. 12. Kantonalni trezor raspore|uje 20% Budžetu Federacije i 80% kantonalnom budžetu. Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta u poslovnoj banci. uzgoj ribe.1. Red. 51/06 i 26/07). Prihodi od vodnih naknada Red. 1. Posebne naknade 13. 722522 . pravna ili fizička osoba upla}uje u cijelosti na račun kantonalnog trezora. Ovi prihodi upla}uju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled ("Službene novine Federacije BiH". Red. prihod od naknade za izvr{ene veterinarsko-sanitarne preglede u zemlji kad veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju ovla{teni veterinari upla}uju se u cijelosti na račun ovla{tene veterinarske organizacije koja je dužna prikupljena sredstva upla}ivati 10% na račun Budžeta Federacije i 20% na račune budžeta kantona kojem teritorijalno pripada ovla{tena veterinarska organizacija. 1. NAZIV PRIHODA Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima VRSTA PRIHODA 722416 722424 12. br. 1. broj 69/05) i Privremenom Odlukom o naknadama za vr{enje usluga iz oblasti premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH".br. 5. 2.br. Broj bankovnog računa svake op}ine je sastavni dio ovog Pravilnika. upotrebu vje{tačkih |ubriva i hemikalija za za{titu bilja) VRSTA PRIHODA 722521 2. NAZIV PRIHODA Naknada za kori{tenje podataka izmjere katastra Naknada za vr{enje usluga iz oblasti premjera i katastra VRSTA PRIHODA 722515 722516 12.1.1.5.• • prihod od naknade za izvr{ene veterinarsko-sanitarne preglede i kontrolu u zemlji kad veterinarskozdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadležni veterinarski inspektori.br. 4. Ovi prihodi upla}uju se u skladu s Privremenom Odlukom o naknadama za kori{tenje podataka premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH". 2. NAZIV PRIHODA Op}inske administrativne takse Federalne takse za držanje pasa Op}inske sudske naknade Op}inske komunalne takse Ostale op}inske naknade u skladu sa kantonalnim propisima VRSTA PRIHODA 722131 722132 722231 722321 722439 13.

D. za navodnjavanje i druge namjene Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda za industrijske procese. 722527 722528 722529 721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra 721226 na povr{inskim vodama II kategorije Prihodi od vodnih naknada. 1. za uzgoj ribe u ribnjacima. Sarajevo broj: 160-20000216791-35.3. 722525 6.D. 722526 7. 13. Brojevi računa Agencija za vode: a) 1. UniCredit Bank.d. BiH. INTESA SANPAOLO BANKA D. za fla{iranje vode i mineralne vode. BiH osim prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na povr{inskim vodama II kategorije (vrsta prihoda: 721226) koji se u cijelosti raspore|uju kantonalnom budžetu. b) Agencija za vodno područje rijeke Save Vakufska banka d. broj: 338-100-22003965-2 kantonalnom budžetu 45% i Fondu za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine 15%.1. br. Zaostale obaveze na osnovu posebnih vodnih naknada Red. Agencija za vodno područje Jadranskog mora 1. utvr|eni Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH". Pripadnost prihoda Agencijama za vode po op}inama utvr|ena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 11. 10. broj 70/06) upla}uju se i raspore|uju na sljede}i način: • • na račun javnih prihoda kantonalnih budžeta koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda. 2. na račun broj: 154-001-20005049-81. odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora". 722524 5. otvoren kod INTESA SANPAOLO BANKA D. uključuju}i i termoelektrane Posebna vodna naknada za kori{tenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama Posebna vodna naknada za va|enje materijala iz vodotoka Posebna vodna naknada za za{titu od poplava Op}a vodna naknada Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na povr{inskim vodama I kategorije 722523 4. NAZIV PRIHODA Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada VRSTA PRIHODA 777776 . kantonalni trezor raspore|uje: 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save". broj: 154-00120001331-80.2. 8. broj 41/07)". 9.

13.3. na račun Direkcije cesta Federacije BiH i to: INTESA SANPAOLO BANKA D. 2.br. 1.br. do 5. 2. {to čini 25% ukupnih sredstava od naknada za ceste. BiH 161-000-00284400-23 na račun kantonalnih direkcija cesta jednim nalogom u visini od 60% ukupne obaveze. Prihodi od posebnih naknada za ceste Red.4. 60% ukupne obaveze upla}uje se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta. NAZIV PRIHODA Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica Naknada za upotrebu cesta za vozila gra|ana VRSTA PRIHODA 722531 722532 Prihodi od posebnih naknada za ceste upla}uju se: • • na račun Direkcije cesta Federacije BiH jednim nalogom u visini 40% od ukupne obaveze. upla}uju se i raspore|uju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka obaveze. 722538 722539 Ovi prihodi se upla}uju u skladu sa propisima i drugim aktima kojima je propisan način njihove uplate.Zaostale obaveze na osnovu posebnih vodnih naknada koje su se prikupljale i raspore|ivale prema ranijem Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH". pod rednim brojevima od 2.br. Prihodi iz tačke 13.3. Cestovne naknade Red. NAZIV PRIHODA Posebna naknada za službu "Pomo}informacije na cestama" Naknada za ceste {to se pla}aju za vanrednu upotrebu javnih cesta (vanredni prijevoz) Naknada za ceste {to se pla}aju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog optere}enja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz) Naknada za kori{tenje cestovnog zemlji{ta Druga sredstva osigurana po posebnim propisima VRSTA PRIHODA 722535 722536 3. 1. 2. NAZIV PRIHODA Naknada za osiguranje od požara Naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta Naknada za kori{tenje gra|evinskog VRSTA PRIHODA 722432 722433 722434 . 13.5. 13. koji se odnose na lokalne ceste upla}uju se na račun nadležnog kantonalnog organa za ceste. broj 18/98). Kantonalne direkcije cesta usmjeravaju 42% sredstava na račun op}inskih organa.2. Do formiranja direkcije cesta na nivou kantona. BiH broj: 154-001-2000213981.d. 5. 1. 13. Račun Direkcije cesta Federacije BiH: Raiffeisen Bank d. Op}inske naknade Red. 722537 4.D. 3.

br. 1. 13.7. sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma. naknada za ograničenje kori{tenja {uma. Prihod od članarine u turističkim zajednicama i od boravi{ne takse Red. naknada za krčenje {uma. 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Red. 5. . 13. 1.6. Naknade za kori{tenje {uma Red. koji su sastavni dio ovog Pravilnika. broj 18/09). Prihod od boravi{nih taksi upla}uje se jednim nalogom u visini od 100% ukupne obaveze na račun turističke zajednice kantona.zemlji{ta 4. 1. Obaveze pla}anja članarine u turističkim zajednicama upla}uju se u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH".br. Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti Naknada za zauzimanje javnih povr{ina Naknada za postupak legalizacije gra|evina Komunalna naknada 722435 722436 722437 722438 Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta.8. 6. Obaveze pla}anja boravi{ne takse upla}uju se u skladu sa Uredbom o boravi{noj taksi ("Službene novine Federacije BiH". sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma i sredstva na promet {uma (Naknade za op}e korisne funkcije {uma) upla}uju se. Kantonalna turistička zajednica usmjerava 20% sredstava na račun Turističke zajednice Federacije BiH. 2. 3. 6. Ovaj prihod upla}uje se na račun javnih prihoda jedinica lokalne samouprave.br. 4. NAZIV PRIHODA Op}inske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene VRSTA PRIHODA 722441 13. NAZIV PRIHODA Članarine turističkih zajednica Boravi{na taksa VRSTA PRIHODA 722592 722593 Prihod od članarine u turističkim zajednicama upla}uje se na dva odvojena platna naloga i to: 80% prihoda na račun turističke zajednice kantona i 20% na račun turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine. broj 18/09). 2. 7. NAZIV PRIHODA Naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma Sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma Naknada za krčenje {uma Naknada za ograničenje kori{tenja {uma Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma Sredstva na promet {uma VRSTA PRIHODA 722541 722542 722543 722544 722545 722546 Prihodi od naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma.

Zakona o {umama. Naknade za za{titu okoli{a Red. Naknada za krčenje {uma upla}uje se na dva odvojena platna naloga u omjeru: 40% u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije i 60% u korist računa javnih prihoda budžeta kantona prema mjestu prebivali{ta.8. 4. 13. NAZIV PRIHODA Naknada zaga|ivača okoli{a pravnih lica Naknada zaga|ivača okoli{a fizičkih lica Naknada korisnika okoli{a pravnih lica Naknada korisnika okoli{a fizičkih lica Posebne naknade za okoli{ koje pla}aju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila Posebne naknade za okoli{ koje pla}aju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila VRSTA PRIHODA 722551 722552 722553 722554 722555 6. Do otvaranja izdvojenog računa budžeta kantona uplata sredstava iz ove podtačke vr{i se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio Pravilnika. Sredstva na promet {uma pla}aju se na osnovu provedbenog propisa resornog ministarstva i to putem dva odvojena platna naloga u slijede}em omjeru: 40% obaveze u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta i 60% obaveze u korist javnih prihoda kantonalnog budžeta. br. Naknada za ograničenje kori{tenja {uma zbog izdvajanja {uma obavezu u cijelosti upla}uju pravna i fizička lica. 3.10. 13. odnosno sjedi{tu obveznika. br.8. Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". Platni nalog popunjen za uplatu ovih naknada treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine.8. 29/03 i 37/04). Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma. 13.br.8. i 4. 722556 Naknade za za{titu okoli{a upla}uju se na račun Fonda za za{titu okoli{a FBiH. prema sjedi{tu pravnog lica. 5.2. podnosioci zahtjeva na propisan račun javnih prihoda budžeta kantona. 13. Naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma i sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma upla}uje se prema sjedi{tu obveznika na dva odvojena platna naloga i to: 20% ukupne obaveze na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH i 80% ukupne obaveze na račune javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenih u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika.9. 1.3. Naknade iz podtačke 13. upisanu prema mjestu prebivali{ta. stav 3. 2. 19/03 i 79/07) i provedbenim aktom resornog ministarstva. upla}uju se u skladu s propisima i drugim aktima kojima je propisan način njihove uplate.5.obračunavaju i koriste u skladu sa Zakonom o {umama ("Službene novine Federacije BiH". odnosno sjedi{tu obveznika. 58/02. Popunjavanje platnog naloga vr{i se na način propisan u prethodnoj podtački. Obveznici uplate sredstava za jednostavnu biolo{ku reprodukciju kod privatnih {uma i sredstva za područje kr{a u skladu sa članom 26. 13. 20/02.4.1. • • Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma kod državnih {uma do formiranja {umskoprivrednih dru{tava upla}uju se na izdvojeni račun javnih prihoda kantonalnog budžeta. Fonda za za{titu okoli{a raspore|ivat }e se srazmjerno prikupljenim prihodima iz svakog kantona posebno u sljede}em omjeru: . 13.8.9. 13. odnosno prebivali{ta fizičkog lica. upisanu prema sjedi{tu obveznika. Platni nalog popunjen za uplatu ove naknade treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine. obavezu upla}uju na izdvojeni račun kantonalnog budžeta.

izdavanja odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede avionskog i drugog stručnog osoblja i organizacija za održavanje aviona. uplata naknada }e se vr{iti po kantonalnim propisima. i naknade za izvr{eni pregled aviona upla}uju se u korist računa javnih prihoda Budžeta Federacije BiH. utvr|enih Zakonom o Fondu za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH".• • 30% Fondu za za{titu okoli{a FBiH i 70% kantonalnim fondovima za za{titu okoli{a Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za za{titu okoli{a sredstva }e se raspore|ivati budžetima kantona. Ovi prihodi upla}uju se u skladu sa Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". Red. 13. Red. 1. 722573 722574 Prihodi od naknada za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora. Do dono{enja provedbenih propisa o načinu odre|ivanja i visini naknade za za{titu okoli{a. NAZIV PRIHODA Naknada za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora Naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja. broj 44/07). naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja.br. 4.br. NAZIV PRIHODA 1. 13. broj 33/03). 1.br. broj: 28/06) upla}uju se na račun organizacije Crvenog križa /Crvenog krsta u op}ini gdje su ta sredstva prikupljena. Naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja Red. izdavanja odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede avionskog i drugog stručnog osoblja i organizacija za održavanje aviona Naknada za provo|enje operacija avionima u komercijalne svrhe Naknade za izvr{eni pregled aviona VRSTA PRIHODA 722571 2. Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od organizacije manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze" u skladu sa Zakonom o Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze" VRSTA PRIHODA 722561 13. naknada za provo|enje operacija avionima u komercijalne svrhe.12. NAZIV PRIHODA Naknada za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine VRSTA PRIHODA 722519 .13.11. 722572 3. na račun Javnih prihoda Budžeta Federacije BiH.

1. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14.14. 4. 1.br. Op}ina. Prilikom uplate sredstava od Naknade za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i Naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine. ne popunjava. 14. NAZIV PRIHODA Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto pla}a Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada VRSTA PRIHODA 722581 2. 2.2.od Civilne avijacije Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita Ostali prihodi od imovine Prihodi ostvareni prodajom stanova VRSTA PRIHODA 721111 2. kantonalnog i op}inskog budžeta i vanbudžetskih fondova. 13. Prihodi od zemlji{ne rente i iznajmljivanja Red. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa Zakonom o vra}anju.1. 28/05 i 2/08). u nalogu za pla}anje upisuje nule. 14. NAZIV PRIHODA Prihodi od zemlji{ne rente Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine VRSTA PRIHODA 721121 721122 .13. patenata i autorskih prava Prihod od finansijske i nefinansijske imovine . Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Red. Poziv na broj. Kantonalni trezor raspore|uje 20% ovog prihoda na račun federalnog budžeta. 721113 721119 721192 721231 721232 Prihodi pod rednim brojem 7.15.br. br. 7. 722582 Posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. 1.1. 6. 1. 30% na račun kantonalnog budžeta i 50% na račun budžeta op}ine u kojoj su ta sredstva ostvarena. Neporezni prihodi 14. NAZIV PRIHODA Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduze}ima i finansijskim institucijama Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa. otvorenog u poslovnim bankama u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni. dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH". Neporezni prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda federalnog. pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se pla}a ova naknada. Svrha doznake.br. 14. Posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Red. 5. s tim da je obavezan u polju broj 2. 721112 3.1. dok polje broj 16. uplatilac naknade u polje broj 9.

br. Teku}e potpore (grantovi) i donacije Red. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi Red. 2. 6. 3.6. 8. NAZIV PRIHODA Teku}e potpore iz inostranstva Teku}e potpore od Evropske Komisije za projekt deminiranja Primljeni grantovi od države Primljeni grantovi od Federacije Primljeni grantovi od kantona Primljeni grantovi od gradova Primljeni grantovi od op}ina Primljeni grantovi od Republike Srpske Primljeni grantovi od mjesnih zajednica Donacije od fizičkih lica VRSTA PRIHODA 731111 731112 732111 732112 732114 732115 732116 732113 732117 732121 .1.4.br.br. 6. 4. 2. NAZIV PRIHODA Kamate primljene od pozajmica gradovima Kamate primljene od pozajmica op}inama Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama Kamate primljene od pozajmica pojedincima Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama Kamate primljene od pozajmica javnim preduze}ima VRSTA PRIHODA 721315 721316 721317 721321 721322 721331 14. 8. 1.1. 9. 5. 4. 3. NAZIV PRIHODA Prihodi od pružanja usluga gra|anima Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama Prihodi od pružanja usluga drugima Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti . 5.1. 4. NAZIV PRIHODA Prihodi od pozitivnih kursnih razlika VRSTA PRIHODA 721511 14. 5.1. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika Red. 7.14. Prihodi od kamata primljeni od pozajmica Red.5.za pritvorene osobe Vlastiti prihodi budžetskih korisnika Prihodi od mjenica Prihodi od prodaje taksenih maraka Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa Prihodi od izdanih poreznih markica VRSTA PRIHODA 722611 722612 722613 722621 722622 722631 722632 722633 722634 722635 14.3. 1. 2. 6. 7. 10. 9. 1. 3.br. 10. 1.

2. 4. 1. . 10.br. Neplanirane uplate . 14. 3.7.br. 7.1.2. 11. 13.1. Novčane kazne iz ove tačke upla}uju se u cijelosti na račun javnih prihoda federalnog budžeta. NAZIV PRIHODA Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju VRSTA PRIHODA 721711 721712 14.br. Donacije od pravnih lica 732122 14.1. Za neporezne prihode koji nisu obuhva}eni ovim pravilnikom primjenjivat }e se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike. 2. 1. Prihodi od privatizacije Red.8.prihodi Red. 5. 12. 3. 4. NAZIV PRIHODA Prihodi od privatizacije stanova Prihodi od privatizacije banaka Prihodi od privatizacije preduze}a Prihodi od privatizacije poslovnih prostora Prihodi od ostalih vidova privatizacije VRSTA PRIHODA 721611 721612 721613 721614 721615 14. 9.1. 5. 8. 6. NOVČANE KAZNE 15. 15.9. NAZIV PRIHODA Povrat invalidnina iz ranijih godina Povrat pogre{no ispla}enih pla}a Povrat duplo pla}enih obaveza Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Povrati naknada tro{kova zaposlenih Ostali povrati Uplate za prekoračenje tro{kova PTT usluga Uplata anuiteta za date kredite pojedincima Prihod od tro{kova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate Prihod od tro{kova zapljene u postupku prinudne naplate Naplata premije osiguranja Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu Upla}ene refundacije bolovanja iz ranijih godina Ostale neplanirane uplate Prihodi od prekr{enog garantnog otpusta (Prihodi od garancije) VRSTA PRIHODA 722711 722712 722713 722714 722715 722719 722721 722731 722732 722733 722741 722751 722761 722791 722792 14.11. 2. V. a u skladu sa Uputstvom koje }e izdati ministar finansija FBiH. Prihodi od obračunate premije i provizije za izdatu garanciju Red. 1.

1. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima. i 6.1. 1. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima. 2.3.1. 1.2. Novčane kazne pod rednim brojem 7. Uplata za ove vrste prihoda vr{i se odvojenim nalozima za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka izuzev tač. 15. 723113 723114 5. broj 70/08) 15. 4. odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". . Vrste prihoda pod rednim br: 1. odnose se na uplatu novčanih kazni za prekr{aje i tro{kova prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj 31/06). 5. i 2. 15. 2.1. 15. 7. 10. 723115 723116 723117 8. 723118 723119 723141 Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda federalnog budžeta u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 4. 723112 3. Novčane kazne Red. 9.1. NAZIV PRIHODA Novčane kazne po kantonalnim propisima Ostale kazne Novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka Ostali prihodi VRSTA PRIHODA 723121 723122 723123 4. 723129 Novčane kazne iz ove podtačke upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta Kantona u cijelosti. Novčane kazne Red. odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 6. 6.br. broj 31/06). broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka.2.br.15. NAZIV PRIHODA Novčane kazne za prekr{aje koje pripadaju Federaciji i tro{kovi prekr{ajnog postupka od fizičkih lica Novčane kazne za prekr{aje koje pripadaju Federaciji i tro{kovi prekr{ajnog postupka od pravnih lica Novčane kazne za krivična djela koje pripadaju Federaciji Novčane kazne za prekr{aje koje izriču federalni organi uprave i tro{kovi postupka Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i tro{kovi postupka Novčane kazne za saobra}ajne prekr{aje Novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rje{enjima Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Novčane kazne pod rednim brojem 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine VRSTA PRIHODA 723111 2.2. 3.

dobrovoljno i pro{ireno osiguranje Red. 723139 Novčane kazne iz ove podtačke upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta otvoren u poslovnoj banci i sastavni su dio ovog Pravilnika. 2. broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka. NAZIV PRIHODA Novčane kazne po op}inskim propisima Ostale kazne Novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka Ostali prihodi VRSTA PRIHODA 723131 723132 723133 4. odnose se na novčane kazne i tro{kove prekr{ajnog postupka koje su registrirane u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 6. Novčane kazne pod rednim brojem 1. Novčane kazne pod rednim brojem 3. VI. broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka. broj 31/06). 5. Novčane kazne Red. DOPRINOSI 16. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima. 2.2. 3.3. Doprinosi 16.1.3.3.1.2.2.15. 1.br. 712125 . NAZIV PRIHODA Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene pla}a Zavod za zapo{ljavanje Doprinos za zdravstveno osiguranje Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti VRSTA PRIHODA 712112 712114 712131 4. 712111 712115 712191 712132 712113 712124 10. Doprinosi za obavezno. 3. Novčane kazne pod rednim brojem 3. 7. 9. dodatno.br. 1. 8. i 2. 15. 15. odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 15. odnose na novčane kazne i tro{kove prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH".

4. Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za pla}anje u cijelosti. 16. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vr{i se prema sjedi{tu pravnog lica. odnosno obveznika uplate doprinosa. 16. Sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica na radu u inostranstvu upla}uju se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.3.5. 16. Popunjavanje se vr{i na slijede}i način: .Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine .Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog.br. Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vr{i se tako {to se: • • 91% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom prema mjestu prebivali{ta zaposlenika na račune kantonalnih zavoda i 9% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom na račun: Union banka d. Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vr{i se na račune kantonalnih zavoda prema prebivali{tu obveznika doprinosa. NAZIV PRIHODA Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada VRSTA PRIHODA 712126 2. pla}a se prema mjestu prebivali{ta zaposlenika na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.d. 16. broj: 102-050-00000640-18 .2. Sarajevo. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac pla}a nadležnoj službi za zapo{ljavanje 35% najniže pla}e za svakog volontera.1.izdvojena sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz pla}a i na pla}e vr{i se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedi{tu pravnog lica. Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vr{i se tako {to se: • • 30% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapo{ljavanje i 70% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom prema prebivali{tu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapo{ljavanje. dobrovoljnog ili pro{irenog penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja upla}uju se u skladu s propisima o penzijsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA 17. Dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (91% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e zaposlenika iz Republike Srpske i Brčko Distrikta). 712116 VII. Red. dodatnog. 1.

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih prodajom imovine dužnika. Uplatio je (ime. ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X". 3. 6. Račun primaoca/primatelja: U ovom polju upisuje se broj bankovnog računa federalnog.Naplata po rje{enju ili odluci . ovo polje treba ostati nepopunjeno. upisuju trinaestocifreni broj. 2. u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa po{iljaoca. broj telefona i adresa lica ili pravnog lica koje popunjava nalog. adresa i telefon): Ime. 10. odnosno naziv.1. 9. Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vr{i bezgotovinsku uplatu. prinudna ili je povrat sredstava. Indentifikacioni broj poreznog obveznika: Porezni obveznici.Redovna uplata Prinudna . Vrsta uplate: Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna. fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost i nerezidenti. kantonalnog ili op}inskog budžeta ili fonda otvorenog u poslovnoj banci radi prikupljanja javnih prihoda. Datum uplate: Datum uplate Račun po{iljaoca/po{iljatelja: Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vr{i gotovinom. 7. koriste}i sljede}e brojeve: 01Redovna . kojima je dodijeljen matični broj u Federalnom zavodu za statistiku. Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate Primalac/Primatelj: Ime lica ili pravnog lica kome se pla}a. Hitno: Ukoliko po{iljalac želi da izvr{i uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podno{enja platnog naloga banci. kupac u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne obaveze. Ukoliko je porezni obveznik fizičko lice-gra|anin. Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama. i to pravna lica. 4. upisuje se trinaestocifreni jedinstveni matični broj gra|anina iz lične karte. 8. 5.

. Budžetska organizacija: Za prihode upla}ene u korist budžeta Federacije ili budžeta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15. uplatilac je dužan. na prihode po osnovu izrečenih prekr{ajnih naloga inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove.. porezni obveznik upisuje sljede}e {ifre op}ina: a) kod uplate poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga. taksa. 13. ovog Pravilnika. c) kod uplate naknada. Op}ina: Prilikom uplate pojedinih vrsta poreza.2- Povrat . prihod kantonalnog budžeta upisuje se {ifra op}ine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda se naknade. upisati kod budžetske organizacije.Od: Uplata poreza: Ako se vr{i uplata poreza ovo polje i polje 13 obavje{tava poreznu upravu o periodu za koji se porez pla}a. 15. 12. ovog Pravilnika 3 . odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice. prihode na osnovu teku}ih potpora. Poziv na broj: . Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg. primljenih grantova i donacija. po nalogu primaoca sredstava. Izuzetno. odnosno prebivali{ta fizičkog lica ako uplatu vr{i fizičko lice.Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 19. odnosno usluga izvr{ena. alineja 1 i 2. novčanih kazni i neporeznih prihoda koje su: • • • prihod federalnog budžeta upisuje se {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica. novčane kazne i neporezni prihodi upla}uju. odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice. b) kod uplate doprinosa {ifru op}ine sjedi{ta pravne osobe. upisuje {ifru op}ine prema mjestu u kojem je promet obavljen. vlastite prihode. prihod op}inskog budžeta {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez upla}uje. odnosno {ifra op}ine prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koji se pla}a Porezni period . e) kod uplate turističkim zajednicama {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica. i prihode po osnovu ostalih budžetskih naknada i ostalih naknada za koje postoji zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu. 16.Svi povrati u skladu s tačkom 19. 14. d) kod uplate članarina privrednim komorama {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica. Porezni period .1. za uplatu prihoda koji se smatraju prihodima od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta). takse.3. stav 1. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez upla}uje.Do: Uplata poreza: Ako se vr{i uplata poreza. odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice. polje 13 obavje{tava poreznu upravu o periodu za koji se porez pla}a. kod uplate poreza na pla}u upisuje {ifru op}ine u kojoj fizičko lice-osiguranik ima prebivali{te. 11.

VIII. a mjesečne izvje{taje Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. ovog Pravilnika uz obavezno popunjavanje polja 10. Ministri finansija posebnim pravilnikom odre|uju procedure povrata vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda budžeta Federacije i budžeta kantona. koriste}i broj 2 . na temelju rje{enja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda. Uplata sredstava napla}enih u postupku prinudne naplate poreznih obaveza i to: . 19. Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih prihoda u teku}oj godini vr{i se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz teku}eg priliva korisnika prihoda.Povrat. Ako je po{iljatelj pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica. Vrsta uplate.1. OSTALE ODREDBE 19. Potpis bankovnog službenika: To je potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog. Potpis i pečat po{iljaoca/po{iljatelja: To je potpis lica ili potpis ovla{tenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. RASPORE\IVANJE PRIHODA 18. Potpis ovla{tenih potpisnika mora biti deponovan u banci.1. 19.1.2. IX. Kantonalni trezori su dužni osigurati mjesečne izvje{taje o primljenim i raspore|enim prihodima i te izvje{taje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija i op}inama. u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine + dvocifreni broj mjeseca za koji se porez ili doprinos pla}a. Banka je dužna voditi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki račun otvoren prema ovom pravilniku. Takav broj je obvezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modelu 11 sa ponderima "987698769 . Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih prihoda koji nisu upla}eni u teku}oj godini vr{i se sa transakcijskog računa korisnika javnih prihoda putem platnog naloga potpisanog od zakonom ovla{tenog lica. putem naloga za pla}anje iz tačke 17.Uplate poreza na pla}u i doprinosa: Ako se vr{i uplata poreza na pla}u i doprinosa. Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda vr{i se na osnovu dokumentacije sa kojom raspolaže korisnik prihoda koji su vi{e ili pogre{no upla}eni i rje{enja o utvr|ivanju pogre{no ili vi{e upla}enih prihoda koje izdaje nadležni organ za kontrolu javnih prihoda. Nalog za prijenos potpisuje zakonom ovla{teno lice na temelju rje{enja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.3. Za vi{e upla}eni iznos može se vr{iti i umanjenje obaveze za uplatu u narednom periodu. odnosno unesen od strane suda koji je donio rje{enje o prekr{aju. Kantoni su dužni svaki dan vr{iti raspore|ivanje prikupljenih javnih prihoda u skladu sa zakonskim propisima i voditi evidenciju o izvr{enim preraspodjelama javnih prihoda. u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije BiH +00 (dvije nule). 17. Pečat banke: To je pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog. u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta od{tampan na obrascu prekr{ajnog naloga. 18. 723123 i 723133. Uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga: Ako se vr{i uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga. 19. Uplata novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kova prekr{ajnog postupka: Ako se vr{i uplata novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kova prekr{ajnog postupka po vrsti prihoda 723117.

Oznaka vrste prihoda za uplatu tro{kova naplate . ne popunjava. vr{i se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i to: "UniCredit Bank".d. sredstava od naknada za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine . Poziv na broj. koju vr{e strani državljani u postupku odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine. a na osnovu rje{enja o prinudnoj naplati i instrukcija porezne uprave koje se odnose na popunjavanje naloga za pla}anje od strane kupca. pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se pla}a ova naknada. broj 338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. " UniCredit Bank" broj: 338-900-22115294-91 DEPOZITNI RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA I . po osnovu federalnih administrativnih taksi u gotovom novcu . Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14.• • • uplate sredstava ostvarenih od prodaje imovine dužnika vr{i kupac imovine dužnika na odgovaraju}e uplatne račune korisnika prihoda kojim pripadaju dužni iznosi napla}eni u postupku prinudne naplate poreznih obaveza.8. nadležnih kantonalnih poreznih ureda. Federalno ministarstvo finansija }e izraditi dodatne propise o načinu izvje{tavanja. 19. Zenica NLB Tuzlanska banka 134-010-00000016-72 5) Bos-podrinjski 132-731-04102931-54 .oznaku 722613 i polju 15 -Budžetska organizacija. dok polje broj 16. a u skladu sa Uputstvom koje }e izdati federalni ministar finansija. s tim da je obavezan u polju broj 2. Tuzla Investiciono komercijalna banka d. Računi javnih prihoda Račun javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 1. koje }e izraditi izmjene i dopune ovog Pravilnika. korisnici prihoda su dužni na vrijeme obavijestiti Federalno ministarstvo finansija. sredstava od naknada koju izdaju kapetanije .5. stav 5. uplata depozita za učestvovanje u javnom nadmetanju u slučaju da kupac ne obavi pla}anje u skladu sa članom 67. tačka 2. 19. uplatitelj ovih prihoda u polje broj 9.KANTONI KANTONI 1) Unsko-sanski kanton 2) Posavski kanton 3) Tuzlanski kanton 4) Zen-dob. Oznaka vrste prihoda . a istovremeno i banke koje vode navedene račune dužne su postupiti po postoje}im zakonskim propisima. Op}ine su dužne da izvje{taje o prihodima upla}enim na račun javnih prihoda op}inskog budžeta dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH. Tro{kove naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate i tro{kove zapljene. obveznik je dužan uplatiti na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i to: UniCredit Bank". u nalogu za pla}anje upisuje nule. Za svaku izmjenu broja računa javnih prihoda iz ovog Pravilnika.vrsta prihoda 722594 i sredstava od naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine vrsta prihoda 722599. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza. 19.oznaku 722732.6.d. 19.4. Prilikom uplate sredstava. 19. Svrha doznake.vrsta prihoda 722112. 20. broj iz Organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije BiH.722733. Op}ina. Za sve prihode koji nisu obuhva}eni ovim pravilnikom primjenjivat }e se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike. broj 338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11.vrsta prihoda 722519.7. kanton Banka UniCredit Bank UniCredit Bank Broj računa 338-000-22100058-77 338-000-22000022-67 NLB Tuzlanska banka 132-100-02560000-80 d. i za uplatu tro{kova zapljene oznaku .

d. Op}ina BIHAĆ BOSANSKA KRUPA BOSANSKI PETROVAC BUŽIM Banka Broj računa UNSKO-SANSKI KANTON 1. 161-025BiH 00233000-29 NLB Tuzlanska banka d. ORA[JE ODŽAK DOMALJEVAC[AMAC BANOVIĆI GRAČANICA GRADAČAC KALESIJA KLADANJ ČELIĆ LUKAVAC SREBRENIK TUZLA ŽIVINICE UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank 338-00022000228-31 338-33022003324-84 338-18022002004-45 338-50022001632-31 161-03500102700-14 338-50022004835-25 161-03500175606-31 306-06200007592-55 199-04400020504-84 199-04400019626-02 198-0011030000212 5. 20. 2. Velika Kladu{a POSAVSKI KANTON 9. 19.. Tuzla ABS banka d. BH (Centrala Sarajevo) 338-000-22100209-12 338-000-22000059-53 338-000-22000040-13 338-000-22100192-63 161-020-00335600-61 II . NLB Tuzlanska banka d. 7. 10. kanton 8) Zapadnohercegov.d.d.d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d.JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Red. 18.d. UniCredit Bank Raiffeisen bank d.br. 13.d. 3.d. 8. BiH UniCredit Bank Raiffeisen bank d.d.d. KLJUČ SANSKI MOST VELIKA KLADU[A TUZLANSKI KANTON 12. Tuzla UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank Raiffeisen bank d.BiH.d. kanton 9) Sarajevski kanton 10) Kanton 10 d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d.d.d Sarajevo ABS banka d.neretv.d.kanton 6) Srednjobosanski kanton 7) Herceg. 17. Mostar ABS banka d.d.d. CAZIN 6.d Sarajevo 132-13002961000-59 132-18002955000-89 132-19002900000-87 132-14002917000-37 132-16002950000-64 199-05000064895-89 Raiffeisen banka d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d. Tuzla Po{tanska Banka 132-15002992800-97 132-10001850601-97 187-015- . 21. 16. 15. 14. Tuzla NLB Tuzlanska banka d.d Sarajevo Komercijalno Investiciona Banka d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d. 11. glavna podružnica Biha} HYPO ALPE ADRIA BANK d. 4.

D.d.d. Zenica UniCredit Bank UniCredit Bank 338-90022110342-09 154-99950004336-67 134-02000000091-36 199-04600032516-34 338-00022100272-17 338-55022000080-06 338-00022100174-20 199-04700040183-70 338-00022100138-31 134-01000000429-94 338-31022000223-85 338-55022005398-57 27. BiH Privredna banka Sarajevo d.d Sarajevo UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank ABS banka d. 24.VAKUF . Tuzla 00000082-95 132-28003092308-74 132-29003092085-59 132-27003092694-85 ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 25.d. GORAŽDE PALE-PRAČA NLB Tuzlanska banka d. FOČAUSTIKOLINA SREDNJOBOSANSKI KANTON 40. Tuzla 132-73104103196-35 Union banka d. Filijala Živinice 22. D.D. MAGLAJ OLOVO TE[ANJ VARE[ VISOKO ZAVIDOVIĆI ZENICA 35.VAKUF 101-13300000069-07 101-131- 47. Sarajevo UniCredit Bank UniCredit Bank HYPO ALPE ADRIA BANK d.d Sarajevo UniCredit Bank Investiciono komercijalna banka d. 31. poslovnica Jajce Privredna banka Sarajevo d. Mostar.d. 38. 30. BUGOJNO 43. 34. 00000188-86 Ekspozitura Goražde Raiffeisen bank d. VITEZ KISELJAK JAJCE 46. 36. 45. Sarajevo. BiH Investiciono komercijalna banka d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d. ŽEPČE DOBOJ JUG BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 37. G. 41.d. DOBOJ-ISTOK SAPNA TEOČAK NLB Tuzlanska banka d.d. 32. Sarajevo Privredna banka 338-00022100290-60 154-99950004299-81 101-13000000372-21 338-00022000255-47 338-34022000450-68 306-0250000480835 42. TRAVNIK N.BiH d. 33. 26. 44. Zenica ABS banka d.d.TRAVNIK UniCredit Bank INTESA SANPAOLO BANKA D. 29.d. KAKANJ 28. 102-007Sarajevo.d.d. BREZA USORA UniCredit Bank INTESA SANPAOLO BANKA D.d.d. Tuzla NLB Tuzlanska banka d. 23. BiH 161-03000021100-37 39.

d. 72. 57. Sarajevo UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank Vakufska banka d. GRUDE [IROKI BRIJEG LJUBU[KI POSU[JE UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank KANTON SARAJEVO 65. 60.d. Mostar 161-02000382800-81 306-00200001906-71 54.Sarajevo d.d.d. JABLANICA Vakufska banka d. 71. 160-460Sarajevo. Sarajevo Vakufska banka d. Zenica HYPO ALPE ADRIA BANK d. Mostar 00000024-46 306-04200000079-03 338-90022083675-82 134-04000000083-50 306-04500000009-66 49. BiH UniCredit Bank 160-46004463315-22 338-00022000139-07 338-00022000200-18 338-00022000219-58 161-02000099506-49 338-17022000366-17 55. ČAPLJINA ČITLUK Raiffeisen bank d.d. BiH HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. DOBRETIĆI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 52.d.d. 59. FOJNICA BUSOVAČA 51. Sarajevo UniCredit Bank INTESA SANPAOLO BANKA D. 62.d. 66. 70. BiH 338-00022100254-71 160-20000007106-45 338-00022100227-55 338-00022100245-98 338-00022100236-28 338-00022100165-47 160-20000005016-10 338-00022100325-52 154-00111006631-41 338-14022001923-17 338-22022001203-03 338-00022000442-68 338-20022001010-10 . 64. KONJIC PROZOR-RAMA STOLAC NEUM GRAD MOSTAR RAVNO ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON 61. 67. 73.D. Mostar UniCredit Bank Investiciono komercijalna banka d. 69. 53. 68. Sarajevo UniCredit Bank UniCredit Bank UniCredit Bank Raiffeisen bank d. Poslovnica 00468351-79 Jablanica Privredna banka Sarajevo d. 58.d. Sarajevo 48.d. 56. HADŽIĆI ILIJA[ CENTAR ILIDŽA NOVO SARAJEVO VOGO[ĆA TRNOVO NOVI GRAD STARI GRAD UniCredit Bank Vakufska banka d. KRE[EVO HYPO ALPE ADRIA BANK d. 50.d. 63.

d.d. Filijala 88 Goražde 338-000-2210030709 137-500-6001679472 5. broj: 102-050-00000640-18 2.D. TOMISLAVGRAD HYPO ALPE ADRIA BANK d. 8. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Union banka d. Filijala Ora{je 20 a)NLB Tuzlanska banka d. Tuzla b) UniCredit Bank 132-100-0243000043 338-000-2210009466 4. BiH 154-99950000002-71 154-99950005395-91 306-00500001471-65 75. DRVAR 76.d. 154-99950001593-51 154-99950000005-62 154-99950000003-68 78.-podrinj. poslovnica Tomislavgrad GLAMOČ INTESA SANPAOLO BANKA D.d. KUPRES 79.D. BiH INTESA SANPAOLO BANKA D. kanton Investiciono134-010-00000021komercijalna banka 57 d. 68 Mostar UniCredit Bank INTESA SANPAOLO BANKA BH 338-000-2210008593 154-999-5000539494 9. 3.-dob. 1. Sarajevo HYPO ALPE 306-00300006482ADRIA BANK d. BiH 77. 4) Zen. DRU[TVENI FONDOVI A) Zavodi za zdravstveno osiguranje 1. 6) Srednjo-bosanski UniCredit Bank kanton 7) Hercegovačkoneretvanski kanton 8) Zapadnohercegovački kanton 9) Sarajevski kanton 10) Kanton 10 FIMA banka d. Zenica 5) Bosan. LIVNO III.KANTON 10 74.D. 161-080-00026400BiH. 10. 7. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje 1) Unsko-san. Mostar.d. kanton 2) Posavski kanton 3) Tuzlanski kanton Banka Račun Red. BiH INTESA SANPAOLO BANKA D. GRAHOVO INTESA SANPAOLO BANKA D. BiH INTESA SANPAOLO BANKA D. B) Zavodi za zapo{ljavanje . 161-030-00049601BiH.d.d.br.d.D. 2. Sarajevo 102-022-0000000982 Raiffeisen Bank d. Sarajevo. 6. kanton Raiffeisen bank d.D.d. Union Bank BiH d.

2. Tuzlanski kanton Zeničko-dobojski kanton Bosansko. Filijala Ora{je NLB Tuzlanska banka d. BiH.1.d.d. Unsko-San. UniCredit Bank Reiffeisen bank Filijala Tuzla .br.d. Kantonalne službe za zapo{ljavanje: 2. BiH 154-001-20003303-81 TURISTIČKE ZAJEDNICE: 1) a) b) 2) Federalna turistička zajednica UniCredit Bank 338-000-22100110-18 UniCredit Bank 338-000-22000512-52 Kantonalne turističke zajednice: Turistička zajednica kantona Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona Turistička zajednica Posavskog kantona Turistička zajednica Tuzlanskog kantona Banka UniCredit Bank Broj računa 338-00022000530-95 338-00022000549-38 161-02500025300-98 Red.8. 1.6. 1.D. Tuzla IK banka Zenica 338-000-2210012958 161-080-0002870104 132-100-0311020032 134-010-0000107596 101-140-0000463822 338-000-2210028187 161-020-0013800191 338-000-2200010221 161-000-0027460032 338-000-2200034471 2. 2.9. 2. 2. kanton Posavski kanton UniCredit Bank Raiffeisen Bank d.2. Zavodi za zapo{ljavanje Federalni zavod za zapo{ljavanje Banka Raiffeisen Bank d.4.7.br.Red.podrinjski Privredna banka kanton Sarajevo Filijala Goražde Srednjobosanski kanton Hercegovačkoneretvanski kanton UniCredit Bank Raiffeisen bank d.d. 2.d. BiH UniCredit Bank C) Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje a) b) UniCredit Bank 338-000-22000077-96 Raiffeisen bank d. Zapadnohercegovački UniCredit Bank kanton Sarajevski kanton Kanton 10 Raiffeisen Bank d.5.10. BiH Filijala Mostar 2. 2. 3. Glavna filijala Mostar 161-020-00357000-75 c) INTESA SANPAOLO BANKA D. Sarajevo.3.d. 2. 2. BiH Broj računa 161-000-0028570003 2.

Srednjobosanski kanton NLB Tuzlanska banka d. Raiffeisen Bank d. Sarajevo UniCredit Bank 6.Tuzla UniCredit Bank [ifre op}ina Op}ina [ifra op}ine 132-100-03091552-07 338-000-22100218-82 UNSKO-SANSKI KANTON Biha} Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladu{a Bužim POSAVSKI KANTON Ora{je Odžak Domaljevac-[amac TUZLANSKI KANTON Banovi}i Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Čeli} Lukavac Srebrenik Tuzla Živinice Doboj-Istok Sapna Teočak 001 035 036 044 047 056 057 085 094 106 128 138 142 ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 068 066 012 003 008 011 019 048 076 097 124 . 7.4.BiH poslovnica Mostar 8. Union banka d. Tuzlanski kanton 2. podružnica Ljubu{ki kantona Turistička zajednica Kantona Sarajevo Turistička zajednica Kantona 10 UniCredit Bank UniCredit Bank 306-02400000193-58 338-00022100156-74 338-00022000521-25 9. KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE 1. Turistička zajednica Hypo Alpe Adria Zapadnohercegovačkog Bank. Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona Turistička zajednica Hercegovačkoneretvanskog kantona IK banka Zenica 134-01000000243-70 102-00700000214-08 338-00022100101-45 161-02000047400-03 5.d. 10.d.d.

Breza Kakanj Maglaj Olovo Te{anj Vare{ Visoko Zavidovi}i Zenica Žepče Doboj-Jug Usora 016 043 060 067 090 096 098 102 103 105 132 025 BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Goražde Foča Pale 033 134 136 SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Donji Vakuf Dobrezi}i Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kre{evo Novi Travnik Travnik Vitez 017 018 026 050 030 034 042 046 051 065 091 100 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Čapljina Čitluk Grad Mostar Jablanica Konjic Neum Prozor-Rama Ravno Stolac 021 023 180 041 049 107 073 207 086 ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON [iroki Brijeg Grude Ljubu{ki Posu{je KANTON SARAJEVO Hadži}i Ilija{ Centar Ilidža Novo Sarajevo Vogo{}a Novi Grad Stari Grad 054 037 059 070 038 040 077 078 079 080 108 109 .

r. . 30/07. 21. 67/08. godine Sarajevo Ministar Vjekoslav Bevanda. br. 46/08. 8/07. 82/07. 51/07. 46/06. 48/08. s. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 28/08. 29/06. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 21. Broj 05-02-3060/09 Juna 2009.Trnovo KANTON 10 Livno Tomislavgrad Kupres Glamoč Bosansko Grahovo Drvar 093 055 028 052 032 013 027 X. 97/07.2. 9/08.1. 86/08 i 26/09). Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->