SARAJEVO NAVIGATOR

Monthly City Guide / 02 / 2013 / #71 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

131 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba

Kundurdžiluk 2 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 • Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba • www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 • Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba • www.hotel-astra.com.ba

TABLE OF CONTENTS
SADR@AJ

Map of City Center
Mapa gradskog jezgra Monthly City Guide
Address: Hasana Brkiëa 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba Published by: Sarajevo Navigator Co-published by: Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher: Nata{a MUSA Executive Director: Enis AVDIè Editor-in-Chief: Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution: LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors: Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Dženat DREKOVIè, Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I] Cover Photo: D`enat DREKOVI] Detail from Jahorina Design: nashstudio.ba Organization of Printing: Radin Print d.o.o. Sarajevo

02 04 06 08 10 14 16 18 20 22 24 34 35 58 64 68 70 75 79 82

A Word From the Mayor
Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories
Sarajevske pri~e

08

Attractions
Atrakcije

Galleries
Galerije

Museums
Muzeji

Theaters
Pozorišta

Coffee with ...
Kafa sa ...

20

Movie Theaters
Kina

Calendar of Events
Kalendar doga|aja

Sarajevo Scene
Sarajevska scena

Winter in Sarajevo
Circulation: 10 000 copies

Zima u Sarajevu

What to Eat
[ta jesti

34
Supported by:

Hot Spots
Hot Spots

Made in Sarajevo
Nastalo u Sarajevu

Where to Shop
Editor’s note: Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena: Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

Gdje kupovati

Accommodation
Smje{taj

Leisure, Wellness & Health
Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

68

Getting Around
Snala`enje

03

A WORD FROM THE MAYOR
RIJE^ GRADONA^ELNIKA

Welcome to Sarajevo

Have Fun on Our Olympic Mountains!
Dobrodo{li u Sarajevo - Zabavite se na našim olimpijskim planinama!

O

ver the past two months our gorgeous Olympic Mountains have been full of visitors and there is much still on offer for guests this February. We encourage you to visit Bjelašnica, Igman or Jahorina, where you can enjoy a wide variety of winter activities. ZOI ‘84 is the company in charge of creating a pleasant atmosphere on the Olympic beauties, Bjelašnica and Igman. Thanks to them a children’s arena, mve baby lifts and the Heliodrom lift have all been installed and the ski lanes have been enlarged and improved. In addition to a quality snow-making system, there are also new ticket booths and trailheads, as well as larger parking facilities. In February, Sarajevo celebrates a momentous jubilee – the 29th Anniversary of the 14th Winter Olympic Games, which were held in BiH’s capital city in 1984. Sarajevans still fondly recall those Games and we will celebrate this year knowing that the Olympic spirit will return to Sarajevo when our city hosts the 13th Winter Youth Olympic Games (European Youth Olympic Winter Festival – EYOWF) in 2017. This February, we invite you to enjoy our mountains and to celebrate the 29th Anniversary of the Winter Olympic Games!

N

aše prelijepe olimpijske planine su u posljednja dva mjeseca prepune posjetitelja, a bogat sadržaj svojim gostima nude i u februaru. Preporuìujemo vam obaveznu posjetu Bjelašnici, Igmanu ili Jahorini, gdje možete uživati u raznovrsnim zimskim aktivnostima. Za stvaranje ugodnijeg ambijenta na olimpijskim ljepoticama Bjelašnici i Igmanu zaslužan je menadžment kompanije ZOI’84, zahvaljujuëi kojem su izgraíene djeìija arena i pet baby liftova te lift Heliodrom, a ski staze su poveëane i poboljšane. Uz kvalitetniji sistem zasnježivanja, tu su i nove naplatne kuëice i polazne stanice, kao i veëi parking. U februaru Sarajevo slavi i znaìajan jubilej – 29. godišnjicu 14. zimskih olimpijskih igara, koje su u glavnom gradu BiH održane 1984. godine. Sarajlije se i danas s radošëu sjeëaju Zimske olimpijade, a posebno nam je drago što ëemo ove godine godišnjicu njezina održavanja proslaviti znajuëi da se Sarajevu vraëa njegov olimpijski duh – naš grad ëe 2017. biti domaëin 13. zimskih olimpijskih igara mladih (European Youth Olympic Winter Festival – EYOWF). Pozivamo vas da se u februaru zabavite na našim planinama i sa nama proslavite 29. godišnjicu zimske Olimpijade!

Alija Behmen
Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva 04

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

C

apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and country’s administrative, economic, cultural, university and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad. Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains – Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica and Trebevië. River Miljacka nows through the city. Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od prahistorijskog vremena. Gradsko središte Sarajevo postaje dolaskom Osmanlija u 15. stoljeëu, a glavni grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujuëi tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije, kulture i naslijeía.

S

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes a city with the arrivals of the Ottomans in 15th century, and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has always connected East and the West thus creating a unique blend of history, culture and heritage.

arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH. Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Okruženo je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom, Treskavicom i Trebeviëem. Kroz grad teìe rijeka Miljacka. U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

06

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Population 300,000 (2006 est.) Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 ºC (66 F), and winter is -1.3 ºC (30 F). Average yearly temperature is 9.5 ºC (49 F). Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1). Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency. Water Supply It is safe to drink tap water in Sarajevo. Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while KM is used locally. (1,95 KM = 1 Euro) You can exchange your currency in any bank or post ofmce. Banks are generally open from 08:00 to 18:00 on working days, and from 09:00 to 13:00 on Saturdays. Main post ofmce is open from 07:00 to 20:00 from Monday to Saturday. Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post ofmces are closed in Sarajevo are: January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.) Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 ºC, a zimska -1.3 ºC. Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC. Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1). Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz frekvencijom. Voda Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme. Valuta Valuta u BiH je konvertibilna marka. Me|unarodna oznaka je BAM, dok se lokalno koristi KM. (1,95 KM = 1 Euro) Valutu mo`ete promijeniti u bankama ili po{tama. Radno vrijeme ve}ine banaka je od 08:00 do 18:00 radnim danima, i od 09:00 do 13:00 subotom. Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote. Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su: 1. i 2. januar - Nova godina 1. mart - Dan nezavisnosti BiH 1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

Important numbers Važniji brojevi
BiH Country Code +387 Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo Area Code (0)33 Pozivni broj za Sarajevo Zip Code 71000 Po{tanski broj za Sarajevo Airport 289 100 Aerodrom Bus Station 213 100 / 213 010 Autobuska stanica East Sarajevo Bus Station 057 317 377 Autobuska stanica Isto~no Sarajevo Railway Station - Information 655 330 @eljezni~ka stanica - informacije Medical Emergency 124 Hitna pomo} Police 122 Policija Fire Emergency 123 Vatrogasna brigada Road Assistance Service 1282 / 1288 Pomo} na cesti Local Tel. Number Directory 1182 Info o lokalnim telefonskim brojevima International Tel. Number Directory 1201 Info o me|unarodnim telefonskim brojevima Ko{evo Hospital 444 800 Bolnica Ko{evo General Hospital 285 100 Op}a bolnica 24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300 De`urna apoteka Ba{~ar{ija 24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830 De`urna apoteka Novo Sarajevo 24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380 De`urna apoteka Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

Part of the RSG and Antena Sarajevo Team / Dio ekipe RSG-a i Antene Sarajevo

RSG Radio - 20 Years of Success
RSG Radio - 20 godina uspjeha

R

SG Radio, one of the most important media outlets in Sarajevo and BiH, celebrates its 20th anniversary this February.

R

SG Radio, jedan od najrelevantnijih medija u Sarajevu i BiH, ovog februara slavi 20 godina postojanja.

The story of Radio Stari Grad (Old Town) began during the war, in 1992. Some of the shows’ guests who lived in Stari Grad couldn’t reach Radio Sarajevo in RTV dom (Station) on the other side of town because of all that was happening during the war, so Radio Sarajevo and RSG started working jointly on some programs. RSG ofmcially went on the air in February 1993. Despite the war madness, a group of enthusiasts led by RSG Director, Adnan Osmanagië, launched a radio station that was dedicated to informing Sarajevans. They continued with their mission even after the war, and in 2000 RSG began to expand beyond Sarajevo, becoming one of the most prominent media brands in BiH. By way of its 14 radio transmitters, RSG covers a large portion of BiH and broadcasts via the internet on www.rsg.ba. RSG was created as a unique commercial radio service in BiH. Special attention was given to educating journalists and helping them get established, as well as educating managers and applying the knowledge that was necessary to successfully run a modern commercial radio station,

Priìa o Radiju Stari Grad poìela je ratne 1992. godine, kada se u prostorijama smještenim u Opëini Stari Grad poìeo kreirati dio programa tadašnjeg Radio Sarajeva, jer gosti programa koji su živjeli u Starom Gradu zbog ratnih dešavanja nisu mogli stiëi do RTV doma, koji se nalazi na drugom kraju grada. RSG je zvaniìno osnovan u februaru 1993. godine, kada je, uprkos ratnom ludilu koje ih je okruživalo sa svih strana, malena grupa entuzijasta, na ìelu sa direktorom RSG-a Adnanom Osmanagiëem, pokrenula radio stanicu koja je predano radila kao servis informisanja graíana Sarajeva. Njihova misija nastavljena je i nakon rata, a RSG se 2000. godine poìeo širiti i van okvira Sarajeva, te postao jedan od najrelevantnijih medijskih brendova u BiH. Danas putem 14 predajnika program RSG-a pokriva veliki dio BiH, a emitira se i putem interneta na www.rsg.ba. RSG je kreiran kao jedinstven komercijalni radijski servis u BiH. Posebna pažnja, pored obrazovanja i amrmiranja novinara, posveëena je i edukaciji menadžera i implementiranju znanja potrebnih za uspješno voíenje

08

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

which is now a leader in the BiH radio industry. With the tagline, “RSG: The Music You Love the Most”, this radio station strives to offer listeners quality programming, while continuing to adopt new radio formats that are modeled after the best radio stations in Europe and around the world. As far as new technology, ratings, the range of events that are covered, etc., RSG is a leader among BiH radio stations. Many popular BiH media presenters have perfected their skills on RSG and some of them, like Emir Cocalië, Senka Kurt, Emela Burdžovië and Samira Poriìanin-Petrešin are still members of the team…. RSG gladly offers a chance to young and creative individuals who actively participate in the production of daily programs, which can be heard on 97.5 FM and 104.3 FM in Sarajevo. For Sarajevo’s “birthday” on April 6, 2009, RSG launched a new radio station that is entirely dedicated to Sarajevans, RSG 1 Sarajevo, which was renamed Antena Sarajevo on December 3, 2012. This station broadcasts on 90.9 FM and its tagline is “Only the Greatest Hits”. The numerous awards that RSG Radio has received attest to the innuence that it has on Sarajevo’s media, cultural, entertainment and art scenes. It received the Linus Pauling Golden Charter of Peace in 2005 in special recognition of its leadership role in the media industry from 2003 to 2009, and station director, Adnan Osmanagië, received the award for Best Managing Director in BiH. Between 2008 and 2012 RSG was the only radio station to receive the prestigious distinction as a BiH Superbrand.
With the tagline, “RSG: The Music You Love the Most”, this radio station strives to offer listeners quality programming, while continuing to adopt new radio formats that are modeled after the best radio stations in Europe and around the world. As far as new technology, ratings, the range of events that are covered, etc., RSG is a leader among BiH radio stations

moderne komercijalne radio stanice, koja je danas lider u bh. radijskoj industriji. Uz moto “RSG Radio – Muzika koju najviše volite”, danas ova radio stanica slušateljima pruža najkvalitetniji program. A, zahvaljujuëi kontinuiranom usvajanju novih radijskih formata, po uzoru na najbolje radio stanice u Evropi i svijetu, RSG je lider meíu bh. radijima kada su u pitanju nove tehnologije, slušanost, broj dogaíaja koje pokriva... Na RSG-u su se usavršile i brojne istinske bh. medijske zvijezde, a neke od njih su i danas ìlanovi ekipe, poput Emira Cocaliëa, Senke Kurt, Emele Burdžovië, Samire Poriìanin - Petrešin... RSG rado pruža šansu i mladim i kreativnim ljudima, koji danas aktivno uìestvuju u svakodnevnom kreiranju programa, kojeg u Sarajevu možete slušati na frekvencijama 97,5 i 104,3 fm.
Uz moto “RSG Radio – Muzika koju najviše volite”, danas ova radio stanica slušateljima pruža najkvalitetniji program. A, zahvaljujuëi kontinuiranom usvajanju novih radijskih formata, po uzoru na najbolje radio stanice u Evropi i svijetu, RSG je lider meíu bh. radijima kada su u pitanju nove tehnologije, slušanost, broj dogaíaja koje pokriva...

Motivated and creative employees, a loyal audience, diverse content, good infrastructure, strong marketing strategies and good standing within the community all permit RSG to build ambitious plans for its future. Nonetheless, RSG Director, Adnan Osmanagië, admits that it offers much more today than he had ever expected when they mrst started 20 years ago. No one could have imagined that RSG would be what it is today – one of the largest and best radio stations in the entire region.

Za roíendan Sarajeva, 6. aprila 2009. godine, RSG je graíanima Sarajeva poklonio i novu radijsku stanicu u potpunosti posveëenu Sarajlijama – tada RSG 1 Sarajevo, koji je 3. decembra 2012. postao Antena Sarajevo, gradski radijski servis koji se emitira na frekvenciji 90,9 fm pod motom “Samo najveëi hitovi”. Potvrdu doprinosa RSG Radija medijskoj, kulturnoj, zabavnoj i umjetniìkoj sceni Sarajeva predstavljaju i brojne nagrade, kao što su Zlatna povelja mira “Linus Pauling” 2005. godine, specijalna priznanja za lidersku poziciju u medijskoj industriji u periodu od 2003. do 2009. godine, te nagrada radiju i direktoru Adnanu Osmanagiëu u izboru Direkcije za izbor najmenadžera u BiH. RSG radio je od 2008. do 2012. godine bila jedina radio stanica koja je dobila prestižna priznanja Superbrand BiH. Motivirani i kreativni uposlenici, lojalna publika, bogatstvo programskih sadržaja, izgraíena infrastruktura, snažan marketing i izuzetan društveni status, prednosti su na kojima RSG Radio temelji svoje ambiciozne planove za buduënost. Ipak, direktor Adnan Osmanagië priznaje da RSG danas predstavlja puno više od onoga što je oìekivao na samom poìetku. Niko nije mogao zamisliti da ëe RSG nakon 20 godina postati ono što je danas – jedna od najveëih i najboljih radio stanica u ìitavom regionu.

09

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
1

Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the mrst religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish style. It is the third biggest synagogue in Europe. Aškenaška sinagoga je izgraíena 1902. godine, po projektu Karla Paržika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Treëa je po veliìini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

2

Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija Bašìaršija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462 and reached its culmination by the middle of 16th century. In the center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek. Bašìaršija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapoìeta 1462. godine, a procvat doživljava u 16. stoljeëu. U centru Bašìaršije se nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna ìesma u obliku kioska) kojeg je dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Bašìaršija Exit / Bašìaršija Izlaz

3

Cathedral of Jesus’ Sacred Heart
Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral of Jesus’ Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The tomb of Josip Štadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the 20th century, is located in the Cathedral. Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije, a sagraíena je u neogotiìkom stilu 1889. godine. Grobnica Josipa Štadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa poìetka 20. stoljeëa koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

4

City Hall
Vije}nica
City Hall (Vijeënica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city authorities and after World War II it became the National Library. During 1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were destroyed. It is currently under reconstruction. Vijeënica, simbol Sarajeva, najljepši je objekt izgraíen u pseudomaurskom stilu. Izgraíena je 1896. i bila je sjedište gradske uprave, a nakon Drugog svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Granatirana je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Trenutno se vrši rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijeënica Izlaz

10

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
5

Congregational Church of the Holy Mother
Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox house of worship in Sarajevo. It was built in 1868 toward the end of Ottoman rule, by the Macedonian architect Andrija Damjanov. The interior is decorated by richly-painted ornaments. Saborna crkva Presvete Bogorodice je najveëi pravoslavni objekt u Sarajevu. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov, a sagraíena je 1868. godine, pred kraj osmanskog vladanja Bosnom. Interijer je bogato ukrašen ornamentima.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

6

Emperor’s Mosque
Careva džamija
Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the founder of Sarajevo, Isa Bey Ishakovië, in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. The initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the order of Sultan Suleiman the Great, and at the request of inhabitants of Sarajevo. Careva džamija izgraíena je 1457., u ìast sultana Mehmeda II El-Fatiha, a gradnju je mnansirao osnivaì Sarajeva Isa-beg Ishakovië. Prvobitna drvena konstrukcija je izgorjela, a džamija je na zahtjev Sarajlija, a po nareíenju sultana Sulejmana Veliìanstvenog, 1566. ponovo izgraíena.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijeënica Izlaz

7

Franciscan Church of St. Anthony of Padua
Franjevaìka crkva sv. Ante Padovanskog The church was built in 1914 by Josip Vancaš in a neo-gothic style. Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower. The interior contains valuable religious artwork, such as “The Last Supper” by êuro Seder. Franjevaìka crkva sv. Ante Padovanskog je sagraíena 1914. godine po projektu Josipa Vancaša, u neogotiìkom stilu. Pored nje su izgraíeni samostan i toranj visok 43 metra. Interijer je bogat raznim religioznim umjetninama, poput slike “Posljednja veìera” autora êure Sedera.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

8

Gazi Husrev Bey’s Mosque
Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city. Gazi Husrev-begova džamija je najznaìajniji islamski vjerski objekt u BiH. Izgraíena je 1531., a zadužbina je Gazi Husrev-bega, tadašnjeg osmanskog namjesnika. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavštine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

11

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
9

The Latin Bridge
Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I. Latinska ëuprija je izgraíena u 16. stoljeëu, a postala je svjetski poznata po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, što je bio povod za poìetak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

10

The Old Orthodox Church
Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons and religious relics for centuries. There are several interesting legends and folk tales related to its founding. Stara pravoslavna crkva sagraíena je u 16. stoljeëu. Unikatna zbog netipiìne arhitekture, ova crkva veë vijekovima ìuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

11

The Old Temple
Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival of Sephardic Jews to Sarajevo. The ruler of the European territory of Ottoman Empire gave orders and mnanced its construction to accommodate to Jews expelled from Spain. Today, the temple houses the Jewish Museum. Stari hram (Il Cal Grande) sagraíen je 1581. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. nareíenje i mnansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz Španije. Danas je u Starom hramu smješten Muzej Jevreja.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz

Tunnel of Hope
Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope was the city’s only connection with the outside world during the four years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours contact tourist agencies.) Tunel spasa izgraíen je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme ìetverogodišnje opsade. Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete kontaktirajte turistiìke agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

12

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
Academy of Fine Arts
Akademija likovnih umjetnosti
Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar)
Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Alifakovac Cemetary
Mezarje Alifakovac
Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Main Post Ofmce
Glavna po{ta
Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ali Pasha’s Mosque
Alipa{ina d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Mori}a Guesthouse
Mori}a han
Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque
Ba{~ar{ijska d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Sebilj
Sebilj
Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)
Bijela tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

St. Joseph’s Church
Crkva Sv. Josipa
Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

BH Presidency
Predsjedni{tvo BiH
Architecture / Arhitektura Titova 16
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

The House of Demance
Inat ku}a
History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Bosniak Institute
Bošnjaìki institut
Architecture & Culture / Arhitektura i kultura Mula Mustafe Bašeskije 21 033 279 800
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

The Tombs of Seven Brothers
Turbe sedam bra}e
History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Clock Tower
Sahat kula
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Saraìi 8
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Tr`nica (Meat and Dairy Market)
Tr`nica
Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Eternal Flame
Vje~na vatra
History / Historija Mar{ala Tita bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Vratnik Gate
Vratni~ka kapija
Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Ferhadija Mosque
Ferhadija d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

@uta tabija (Yellow Fortress)
@uta tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

13

THIS MONTH IN GALLERIES
OVOG MJESECA U GALERIJAMA

COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / Pon–Sub: 13:00 – 19:00 To 02/13 – Group Exhibit: Initiation in a Saloon of Celebrations Do 13.02. – Grupna izložba: “Inicijacija u salonu za proslave” From 02/07 to 02/15 – Sarajevo Winter Festival 2013 – Video Presentation: Nine Dragon Heads Od 07.02. do 15.02. – Festival Sarajevska zima 2013 – Video prezentacija: Nine Dragon Heads From 02/23 to 03/05 – Sarajevo Winter Festival 2013 – International Exhibit of Video Art Od 23.02. do 05.03. – Festival Sarajevska zima 2013 – Meíunarodna izložba video radova

NATIONAL GALLERY OF BIH
UMJETNI^KA GALERIJA BIH Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00 To 02/09 – Exhibit: Speech of Whiteness by Nela Hasanbegovië Do 09.02. – Izložba “Govor bjeline” Nele Hasanbegovië

GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Martiëa 2 / III 033 953 170 Tue-Sat / Uto-Sub: 10:00 - 18:00; Sun / Ned: 10:00 - 16:00

BOSNIAK INSTITUTE
BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30 Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi} Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a Permanent Exhibit: Bosniak Institute’s Art Collection Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta

From 02/01 to 02/28 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide Od 01.02. do 28.02. – Stalna postavka eksponata ìiji je cilj oìuvati sjeëanje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragiìno stradale u genocidu From 02/01 to 02/28 – Exhibit: Projection of Photographs – Killing Aleppo by Laurent Van der Stockt Od 01.02. do 28.02. – Izložba: Projekcija fotogramja “Ubijanje Alepa” Laurenta Van der Stockta

14 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GALLERIES
GALERIJE

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

GALLERY ROMAN PETROVI]
GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00 To 02/07 – Exhibit – Small Retrospective Do 07.02. – Izložba “Mala retrospektiva” From 02/20 to 02/27 – Sarajevo Winter Festival 2013 Collage Exhibit by Milovan Kadovië (Montenegro) Od 20.02. do 27.02. – Festival Sarajevska zima 2013 - Izložba kolaža Milovana Kadoviëa (Crna Gora)

GALLERY NOVI HRAM
GALERIJA NOVI HRAM Mula Mustafe Ba{eskije 38 033 233 280 Mon-Fri / Pon-Pet & Sun / Ned: 15:00 – 19:00 From 02/10 to 02/17 – Sarajevo Winter Festival 2013 – Art Symposium Jahorina Od 10.02. do 17.02. – Festival Sarajevska zima 2013 – Art Simpozij Jahorina From 02/18 to 03/01 – Sarajevo Winter Festival 2013 – Exhibit – Sarajevo Haggadah Od 18.02. do 01.03. – Festival Sarajevska zima 2013 – Izložba “Sarajevska Hagada”

BLACKBOX
BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00 To 02/02 – Exhibit – Muha u crnoj kutiji by Muhamed Kafedžië Do 02.02. – Izložba “Muha u crnoj kutiji” Muhameda Kafedžiëa

GALLERY PREPOROD
GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00 From 02/01 to 28/02 – Permanent Exhibit of Gallery Preporod Od 01.02. do 28.02. – Stalna postavka Galerije Preporod

CHARLAMA DEPOT
CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00 From 02/01 to 02/28 – Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.02. do 28.02. – Stalna postavka: Emporio Drangularijum

OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

DUPLEX/10m²
DUPLEX/10m² Obala Kulina bana 22 063 952 197 Tue–Sat / Uto–Sub: 14:00 – 19:00

GALLERY FACTA
GALERIJA FACTA Hamdije Kre{evljakovi}a 7c 033 552 271 Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00 – 19:00; Sat / Sub: 09:00 – 15:00

GALLERY BORIS SMOJE
GALERIJA BORIS SMOJE Radi}eva 11 061 275 500 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00

GALLERY MAK
GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00

GALLERY EVERGREEN
GALERIJA EVERGREEN Avdage [ahinagi}a 6 061 550 856 Tue-Sat / Uto–Sub: 13:00 – 19:00

GALLERY SVETI ANTO
MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 18:00 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

15

THIS MONTH IN MUSEUMS
OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH
HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00 Through its collections, Historical Museum of BiH demnes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obraíuje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba. From 02/01 to 02/28 – Exhibit of Medieval Bosnian Money from the Numismatic Collection of the Historical Museum of BiH Od 01.02. do 28.02. – Izložba srednjevjekovnog bosanskog novca iz numizmatiìke zbirke Historijskog muzeja BiH From 02/15 – Sarajevo Winter Festival 2013 – Exhibit of Watercolors by Zlatko Devië Od 15.02. – Festival Sarajevska zima 2013 – Izložba akvarela Zlatka Deviëa From 02/01 to 02/28 – Theme Exhibit: Parallels – Cultural Connections Od 01.02. do 28.02. – Tematska izložba: “Paralele – Kulturne spone” Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege and BiH Through Centuries Stalne postavke: “Opkoljeno Sarajevo” i “BiH kroz stoljeëa”

MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918
MUZEJ SARAJEVO 1878. – 1918. Zelenih beretki 1 033 533 288 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00; Sat–Sun / Sub–Ned: 10:00–15:00 Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevo’s and the country’s history. Zbirka Muzeja 1878. – 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH. Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918 Stalna postavka: “Sarajevo 1878. – 1918.”

BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN Abadžiluk 10 033 239 590 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevo’s rich history. Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austrougarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva. From02/15to02/22–SarajevoWinterFestival2013–ExhibitofPhotographsI Am a Man You Don’t Want To Meet by Johannes Gérard (Germany) Od 15.02. do 22.02. – Festival Sarajevska zima 2013 – Izložba fotogramja “I Am a Man You Don’t Want To Meet” Johannesa Gérarda (Njemaìka) From02/26to03/11–SarajevoWinterFestival2013–ExhibitofPhotographs – Babies on Order from Project Genesis by Oksana Chepelyk (Ukraine) Od 26.02. do 11.03. – Festival Sarajevska zima 2013 – Izložba fotogramja “Babies on Order” iz projekta “Genesis” – Oksana Chepelyk (Ukrajina)

NATIONAL MUSEUM OF BiH
ZEMALJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Note: The museum is currently not open for visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete. The National Museum of BiH is the oldest and the most signimcant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaìajnija muzejska institucija u BiH.

16 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

MUSEUMS
MUZEJI

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS
MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI Sime Milutinoviëa Sarajlije 7 033 201 861 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00 Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjìevië and Parts of Study Rooms of Hasan Kikië, Petar Koìië and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjìeviëa i dijelovi radnih soba Hasana Kikiëa, Petra Koìiëa i Isaka Samokovlije

ARS AEVI ART DEPOT
ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) 033 216 919 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00–22:00 Guided Tours / Voíene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S) Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najznaìajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoistoìnoj Evropi.

THE OLYMPICS MUSEUM
OLIMPIJSKI MUZEJ Alipašina bb (Zetra) 033 276 082 Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00 Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara”

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVIè
MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIèA Ploìa bb 033 252 213 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovina’s mrst president. Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

SEVDAH ART HOUSE
ART KUèA SEVDAHA Halaìi 5 033 239 943 Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00 Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima – majstorima sevdaha.

THE DESPIè HOUSE
DESPIèA KUèA Despiëeva 2 033 215 531 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despië family housed Sarajevo’s mrst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graíanske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stoljeëa. U Despiëa kuëi igrane su i prve pozorišne predstave u Sarajevu.

SVRZO HOUSE
SVRZINA KUèA Gloíina 8 033 535 264 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imuëne gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stoljeëu.

JEWISH MUSEUM OF BiH
MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb 033 535 688 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00; Sun / Ned: 10:00–13:00 Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

TUNNEL OF HOPE
TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilidža 033 684 032 Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00 The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom ìetverogodišnje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva. 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

17

THEATERS
POZORIŠTA
02/20 – 20.02. 19:30 Ballet / Balet Katarina, bosanska kraljica (Choreographer and Director / Koreogramja i režija: Edina Papo) 02/21 – 21.02. 19:30 Theater Play / Pozorišna predstava Hamlet u selu Mrduša Donja (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 02/22 & 02/23 – 22.02. i 23.02. 20:00 Concert / Koncert Sarajevo Philharmonic Orchestra and Opera of the National Theater – Concert on the Occasion of 200 Years Since the Birth of Giuseppe Verdi / Sarajevska mlharmonija i Opera Narodnog pozorišta – Koncert u povodu 200. godišnjice od roíenja Giuseppea Verdija (Conductor / Dirigent: Rengim Gökmen) 02/24 – 24.02. 19:30 Theater Play / Pozorišna predstava Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – Nevihta (Groza) (Mestno gledališìe ljubljansko, Slovenia / Slovenija) (Director / Režija: Jernej Lorenci) 02/27 – 27.02. 19:30 Ballet / Balet In the Honor of 200 Years Since the Birth of Giuseppe Verdi - The Lady of the Camellias / U ìast 200 godina od roíenja Giuseppea Verdija - Dama s kamelijama (Conductor / Dirigent: Samra Gulamovië; Choreographer / Koreograf: Vasilij Medvedev) 02/28 – 28.02. 19:30 Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – Grebanje ili kako se ubila moja baka (Bosansko narodno pozorište Zenica) (Director / Režija: Selma Spahië)

NATIONAL THEATER
NARODNO POZORIŠTE www.nps.ba Obala Kulina bana 9 033 226 431 Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30 Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30 02/01 – 01.02. Theater Play / Pozorišna predstava Marriage / Ženidba (Director / Režija: Petar Veìek) 02/04, 02/08 & 02/26 – 04.02., 08.02. i 26.02. Theater Play / Pozorišna predstava Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski špijun u Sarajevu (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 19:30

19:30

02/05 – 05.02. 19:30 Ballet / Balet Mare Nostrum (Choreograper / Koreogramja: Davide Bombana) 02/07 – 07.02. Theater Play / Pozorišna predstava Bereaved Family / Ožalošëena porodica (Director / Režija: Ahmed Imamovië) 02/15 & 02/16 – 15.02. i 16.02. Operetta / Opereta The Merry Widow / Vesela udovica (Conductor / Dirigent: Dario Vuìië; Director / Režija: Krunoslav Cigoj) 19:30

19:30

02/17 – 17.02. 19:30 Theater Play / Pozorišna predstava Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – Hamlet (Teatro del Lemming, Italy / Italija) (Director / Režija: Massimo Munaro) 02/18 – 18.02. Theater Play / Pozorišna predstava If This Was A Film... / Kad bi ovo bio mlm... (Director / Režija: Dino Mustamë) 02/19 & 02/25 – 19.02. i 25.02. Theater Play / Pozorišna predstava Mortal Kombajn (Director / Režija: Dino Mustamë) 19:30

CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55 www.kamerniteatar55.ba Maršala Tita 56/II 033 550 475 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 Pon-Uto i éet-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 02/01 – 01.02. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Režija: Francois Lunel) 20:00

19:30

18 

Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

THEATERS
POZORIŠTA
02/08 – 08.02. 20:00 Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – The List Project (Director / Režija: Enke Fezollari, Installation / Instalacija: Klarie Kionaki, Tom Mays, Performer / Izvoíaì: Manos Karatzogiannis; Greece / Grìka) 02/09 – 09.02. Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – Division / Djelidba (Theater / Pozorište Prijedor) (Director / Režija: Marko Misiraìa) 02/14 – 14.02. 20:00 260th Performance and 23 Years of Performing – Die Hard / 260. izvoíenje i 23 godine izvoíenja – Umri muški (Director / Režija: Admir Glamoìak) 02/16, 02/18, 02/19 & 02/27 – 16.02., 18.02., 19.02. i 27.02. 20:00 Sarajevo Winter Festival 2013 / Festival Sarajevska zima 2013 – Terrorism / Terorizam (Director / Režija: Dino Mustamë) 02/21 & 02/22 – 21.02. i 22.02. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 02/25 & 02/26 – 25.02. i 26.02. The Frog / Žaba (Director / Režija: Elmir Jukië) 20:00 02/10 – 10.02. Mr. Scared, the Brave Bunny / Hrabri zeìië uplašië (Director / Režija: Drago Buka) 11:00

02/13 & 02/20 – 13.02. i 20.02. 20:00 Scapin’s Deceit / Skapino (Director / Režija: Kaëa Dorië) 02/14 – 14.02. Samo nek’ ne puca (Director / Režija: Dino Mustamë) 02/15 & 02/28 – 15.02. i 28.02. Jersey / Dres (Director / Režija: Primož Bebler) 20:00 20:00

02/17 – 17.02. 11:00 The Story of Little Muck / Mali Muk (Director / Režija: Darko Kovaìovski) 02/22 – 22.02. Aladdin / Aladin (Director / Režija: Kaëa Dorië) 02/24 – 24.02. Aladdin / Aladin (Director / Režija: Kaëa Dorië) 19:00 11:00

20:00

02/28 – 28.02. 20:00 Evening with Abdulah Sidran / Veìe sa Abdulahom Sidranom

SARAJEVO WAR THEATER SARTR
SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR www.sartr.ba Gabelina 16 033 664 070 18:00 – 20:00 (on days of featured plays) 18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave) 02/01 – 01.02. 20:00 Nora Nora (Bosansko narodno pozorište Zenica) (Director / Režija: Lajla Kaikìija) 02/02 – 02.02. 20:00 1984 (Directors / Režija: Benjamin Bajramovië, Jasenko Pašië) 02/06 – 06.02. 20:00 Stones in His Pockets / Džepovi puni kamenja (Directors / Režija: Adi Hrustemovië i Igor Skvarica) 02/07 – 07.02. 20:00 Ja sam životinja (Production / Produkcija SATYA) (Director / Režija: Mirela Trepanië) 02/08 – 08.02. 20:00 Kad bi ovo bila predstava (Production / Produkcija La Rreme) 02/09 – 09.02. 11:00 The Little Prince / Mali princ (Bosansko narodno pozorište Zenica) (Director / Režija: Miroljub Mijatovië)

YOUTH THEATER
POZORIŠTE MLADIH www.pozoristemladih.ba Kuloviëa 8 033 205 799 Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije poìetka predstave 02/03 – 03.02. Little Red Polka Dotty and the Forest Gang / Crvenkapica na taìke, naopaìke (Director / Režija: Lajla Kaikìija) 02/06 & 02/21 – 06.02. i 21.02. The Hen / Kokoška (Director / Režija: Admir Glamoìak) 11:00

20:00 

Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

19

COFFEE WITH ...
KAFA SA ...

ADNAN MRKVA

Sarajevo is a Beautiful and Melancholic City
Sarajevo je lijep i sjetan grad

n preparing for the February edition of Sarajevo Navigator, we had a Nescafé in Café Opera and spoke with Adnan Mrkva, the owner of Mrkva Group, which operates a chain of ëevabdžinicas; and director of the hockey league project, BHL Kids. Adnan’s childhood was connected to two very different parts of town (and ways of life!) – éengië Vila and Vratnik – and he believes that the fusion of “mahala” (traditional) and “haustor” (modern) has shaped his personality. Sarajevo mahalas have remained his favorite part of town because of their nostalgia and mystical nature, and Adnan points to the corner of Lubina St. in Vratnik as an especially lovely spot. Adnan’s favorite walking route is along Sarajevo’s main walking street, Ferhadija. Whenever he wants to get away from city crowds he heads for Barice and éavljak (which he thinks offers the nicest view of Sarajevo), and he often goes all the way to Bukovik. Adnan usually drinks coffee in the center of town and insists that his favorite spot is Havana Café in Bašìaršija. As for evenings out, he occasionally stops by Coloseum Club to enjoy the good atmosphere and music. His favorite restaurant is Peppers in Kovaìiëi, and while he runs one of the most famous and oldest ëevabdžinicas in Sarajevo

I

P

ripremajuëi februarsko izdanje Sarajevo Navigatora, uz šolju Nescaféa smo u caféu Opera razgovarali sa Adnanom Mrkvom, vlasnikom grupacije ëevabdžinica Mrkva Group, te direktorom projekta BHL Kids – hokej lige za djecu. Adnanovo djetinjstvo vezano je uz dva, po naìinu života, potpuno razliìita dijela grada – éengië Vilu i Vratnik, a on sam smatra da je taj spoj “mahale” i “haustora” ostavio veliki utjecaj na razvoj njegove liìnosti. Sarajevske mahale su, ipak, ostale njegov omiljeni dio grada, zbog njihove nostalgiìnosti i mistiìnosti, a posebno lijepim kutkom Adnan smatra ulicu Lubina na Vratniku. Njegova omiljena ruta za šetnju je ona duž glavne sarajevske šetnice – ulice Ferhadija. Kada želi pobjeëi od gradske vreve, Adnan posjeëuje Barice i éavljak, a ìesto ode i sve do Bukovika. Naš sugovornik smatra da se najljepši pogled na Sarajevo pruža upravo sa éavljaka. Dnevnu kafu Adnan najìešëe pije u centru grada, a kao omiljeno mjesto istiìe Havana café na Bašìaršiji. Kada su u pitanju veìernji izlasci, s vremena na vrijeme svrati do Coloseum Cluba, gdje uživa u dobroj atmosferi i muzici. Omiljeni restoran mu je Peppers na Kovaìiëima, a iako i sam vodi jednu od najpoznatijih i najstarijih

20

COFFEE WITH ...
KAFA SA ...

– Mrkva – he likes to eat ëevapìiëi at Ferhatovië Petica and Hodžië. - We’re good neighbors and there is a healthy competition between the best representatives of Sarajevo grilled specialties! Adnan says that Sarajevo is most beautiful during summer, especially during the month of Ramazan, and during the Sarajevo Film Festival, which he considers the most signimcant cultural event in Sarajevo. Being a great lover of sports, Adnan attends many sporting events and is particularly committed to increasing the popularity of hockey in Sarajevo and BiH through his activities with BHL Kids. He also serves as President of the hockey club, Vukovi from Stari Grad (Old Town). For Adnan, Zetra is the prettiest building in town and it holds many memories for him. Adnan Mrkva advises all who come to Sarajevo to be sure to visit the religious places of worship for the four monotheistic religions which coexist in Sarajevo, and to sample some famous Sarajevo grilled specialties! In closing, we asked him to try to describe Sarajevo in one sentence: - Sarajevo is a beautiful and melancholic city that is in constant connict with itself.

sarajevskih ëevabdžinica – Mrkvu, ëevapìiëe voli pojesti i u ëevabdžinicama Petica Ferhatovië i Kod Hodžiëa. - Dobre smo komšije i zdrava konkurencija, te najbolji predstavnici sarajevskog roštilja! Naš sugovornik smatra da je Sarajevo najljepše u ljeto, posebno u vrijeme mjeseca Ramazana, kao i tokom Sarajevo Film Festivala, koji je, po njegovom mišljenju, najznaìajniji kulturni dogaíaj u Sarajevu. Ipak, kao veliki ljubitelj sporta, Adnan posjeëuje i brojna sportska dešavanja, a pogotovo je posveëen popularizaciji hokeja na ledu u Sarajevu i BiH putem aktivnosti djeìije hokej lige BHL Kids i hokejaškog kluba Stari Grad – Vukovi, ìiji je predsjednik. Najljepšom graíevinom u Sarajevu smatra Zetru, za koju ga vežu mnoge uspomene. Adnan Mrkva svim posjetiteljima Sarajeva poruìuje da obavezno posjete bogomolje sve ìetiri monoteistiìke religije koje egzistiraju u Sarajevu, ali i da ne propuste probati poznati sarajevski roštilj. Za kraj razgovora zamolili smo ga da pokuša Sarajevo opisati u jednoj reìenici: - Sarajevo je lijep i sjetan grad, koji je u stalnom sukobu sa samim sobom.

21

MOVIE THEATERS
KINA

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*
From 02/07 – Od 07.02. From 02/07 – Od 07.02. From 02/07 – Od 07.02. From 02/14 – Od 14.02. From 02/14 – Od 14.02. From 02/21 – Od 21.02. From 02/21 – Od 21.02. From 02/28 – Od 28.02. From 02/28 – Od 28.02. From 02/28 – Od 28.02. Hansel & Gretel: Witch Hunters / Ivica i Marica: Lovci na vještice Warm Bodies / Topla tijela Frankenweenie / Moje najdraže ìudovište A Good Day To Die Hard / Umri muški: Dobar dan za umiranje Beautiful Creatures / Divna stvorenja This is 40 / Ovako je sa 40 The Perks of Being a Wallnower / Charlijev svijet Hitchcock Broken City / Slomljeni grad Les Miserables / Jadnici

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*
02/06, 02/13, 02/20 & 02/27 / 06.02., 13.02., 20.02. i 27.02. Student Short Movies / Studentski kratki mlmovi

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*
From 02/01 – Od 01.02. 02/01 – 01.02. From 02/04 – Od 04.02. From 02/11 – Od 11.02. Program: Zlata Petkovië (1954 – 2012) The Written Off Return / Povratak otpisanih The Written Off Return / Povratak otpisanih Partisan Escadrille / Partizanska eskadrila

From 02/18 – Od 18.02. Program – Movie Genres, Cycle: Silent Movies / Program “Filmski žanrovi”, Ciklus: “Nijemi mlm” From 02/18 – Od 18.02. Go West / Idi na zapad! From 02/25 – Od 25.02. The New Babylon / Novi Vavilon
* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.sonar.ba

22

EDITOR’S PICK
IZBOR UREDNIKA

EVENTS IN FEBRUARY
F

DOGAêAJI U FEBRUARU

ebruary is full of various cultural and entertainment programs. Those who love winter sports can enjoy themselves on the mountains around Sarajevo and we direct their attention to two events that will be held on Bjelašnica: the FIS Snowboard Europa Cup (February 9 and 10) and the Red Bull Jump & Freeze (February 23). The shortest month of the year also marks the 29th Annual International Cultural Festival, Sarajevo Winter, which will start on February 7 and last until March 21. Sarajevo Winter will once again offer visitors a range of cultural events – performances, exhibits, concerts…. The full Festival program for February can be found on pages 52 and 54. On February 8 the concert, 1st Sarajevo Story, will be held at Cinemas Club, with performances by Billy Andol, Corbansick and Paranoid Android, and the Vlatko Stefanovski Trio will perform on February 9 in Coloseum Club. Nina Badrië, the Croatian pop diva who is very popular in Sarajevo, will hold a concert on February 14 at Zetra. For those who are fond of comedy, we suggest the Stand Up Comedy event which will be held at Art Cinema Kriterion on February 15 and 16. These are just some of the events that lie ahead this month, so we suggest that you take a close look at our calendar in order to mnd out all that is happening in Sarajevo this February, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

ebruar ëe biti bogat raznoraznim kulturnim i zabavnim sadržajima, a ljubitelji zimskih F sportova ëe se i ovog mjeseca moëi zabaviti na planinama oko Sarajeva, pa njihovoj pažnji preporuìujemo posjetu dogaíajima koji ëe se održati na Bjelašnici – Snowboard FIS Europa Kupu (9. i 10. februar), te Red Bull Jump & Freezeu (23. februar). Najkraëi mjesec u godini obilježit ëe 29. izdanje Meíunarodnog kulturnog festivala Sarajevska zima, koji ëe biti otvoren 7. februara, a trajat ëe do 21. marta. Sarajevska zima ëe posjetiteljima još jednom ponuditi mnoštvo kulturnih dešavanja – predstave, izložbe, koncerte... Cjelokupan program Festivala tokom mjeseca februara možete pronaëi na stranama 53 i 55. U Cinemas Clubu ëe 8. februara biti održan koncert pod nazivom 1st Sarajevo Story, na kojem ëe nastupiti bendovi Billy Andol, Corbansick i Paranoid Android, dok ëe Vlatko Stefanovski Trio nastupiti u Coloseum Clubu 9. februara. Miljenica sarajevske publike, hrvatska pop diva Nina Badrië, održat ëe 14. februara koncert u Zetri, a za ljubitelje komedije izdvajamo dogaíaj Stand Up Comedy, koji ëe biti održan u Art kinu Kriterion 15. i 16. februara. Ovo je samo dio dešavanja koja nas oìekuju ovog mjeseca, pa vam predlažemo da pažljivo pregledate naš kalendar kako biste saznali šta ëe se sve to u februaru dešavati u Sarajevu, ali i da posjetite naš web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o dogaíajima.

23

CALENDAR OF EVENTS FEBRUARY 2013
For more information about events visit www.sonar.ba

01
FRIDAY

11:00; Exhibition: Exhibit of Paintings by Skomorac Emin (until February 20); Sevdah Art House 16:30; Event: 2nd Sport Symposium – Simposar 2013 (also on February 2); Hotel Europe 18:00; Event: 100 Minutes of Fun: Fim’s Little Kitchen; WISA Shopping Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 20:00; Event: A Year of Strange Happenings; Academy of Music Sarajevo 21:00; Live Music: Livio Berak; AG Club 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: DJ Night; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00; Live Music: Rock Live; Underground 22:00; Party: DJ Keon & Hibrid; Pussy Galore 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: 1st EDM Student Party; Cinemas Club 22:30; Party: Silent Disco (Zlijay, Bonjasky, Rimaad, Riven); Kriterion Art Cinema 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Live Music: Vrtlog; Aquarius Caffe & Sandwich Bar 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Riad; êulagin dvor 21:00; Party: DJ Pest Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Mahir Bajrië Acoustic (Bosnische Post); Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: Ensemble Ravnica; Coloseum Club 22:00; Concert: Auf Wiedersehen (Belgrade); Pussy Galore 22:00; Concert: Stuttgart Online (Belgrade) & Vlasta Popië (Zagreb); Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Leftovers; Underground 22:00; Live Music: Winter Bike Party - MC Rajvosa; Cinemas Club 22:00; Party: Disco Fever; Mash 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s – Këi; Cafe Club Gogo 17:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Charity Party – Let’s Save Izet; Cinemas Club 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 20:00; Party: Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:00; Event: Promotion of Book – Childhood in War; Dom mladih 20:30; Concert: Nasty (Belgium/Germany); AG Club 21:00; Event: TV Screening – Legendary Concerts; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba

02

SATURDAY

03
SUNDAY

04
MONDAY

05
TUESDAY

24

KALENDAR DE[AVANJA FEBRUAR 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

01.
PETAK

11:00; Izložba: Izložba slika – Skomorac Emin (do 20. februara); Art kuëa sevdaha 16:30; Dogaíaj: 2. sportski simpozij – Simposar 2013 (i 2. februara); Hotel Europe 18:00; Dogaíaj: 100 minuta zabave: Fimna kuhinjica; WISA Shopping Centar 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 20:00; Dogaíaj: Godina ìudnih zbivanja; Muziìka akademija Sarajevo 21:00; Svirka uživo: Livio Berak; AG Klub 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: DJ Night; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00; Svirka uživo: Rock Live; Underground 22:00; Party: DJ Keon i Hibrid; Pussy Galore 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: 1st EDM Student Party; Cinemas Club 22:30; Party: Silent Disco (Zlijay, Bonjasky, Rimaad, Riven); Kriterion Art Kino 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 21:00; Svirka uživo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00; Svirka uživo: Vrtlog; Aquarius Caffe & Sandwich Bar 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Riad; êulagin dvor 21:00; Party: DJ Pest Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uživo: Mahir Bajrië Acoustic (Bosnische Post); Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: Ansambl Ravnica; Coloseum Club 22:00; Koncert: Auf Wiedersehen (Beograd); Pussy Galore 22:00; Koncert: Stuttgart Online (Beograd) i Vlasta Popië (Zagreb); Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uživo: Leftovers; Underground 22:00; Svirka uživo: Winter Bike Party - MC Rajvosa; Cinemas Club 22:00; Party: Disco gripa; Mash 22:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Këi”; Cafe Club Gogo 17:00; Dogaíaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Humanitarni party “Spasimo Izeta”; Cinemas Club 20:00; Party: Veìernja škola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 20:00; Party: Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke veìe; Restoran Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:00; Dogaíaj: Predstavljanje knjige “Djetinjstvo u ratu”; Dom mladih 20:30; Koncert: Nasty (Belgija/Njemaìka); AG Klub 21:00; Dogaíaj: TV Projekcija - Legendarni koncerti; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba

02.
SUBOTA

03.
NEDJELJA

04. 05.
UTORAK

PONEDJELJAK

25

CALENDAR OF EVENTS FEBRUARY 2013
For more information about events visit www.sonar.ba

06 07

WEDNESDAY

18:00; Event: Watching the Game: Slovenia - BiH; Pro Rock Club Johnny 18:00; Event: After Work with the Game: Slovenia - BiH; Opera 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 18:00; Event: Promotion of Book by Mustafa éengië – Hodanje - Zdravlje i zadovoljstvo; Galerija Gabrijel 20:30; Party: LazyMix; Pussy Galore 21:00; Live Music: Still Crazy; AG Club 21:00; Live Music: Student Night by Amra; Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music @ Mash 21:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s – Šalter 22; Cafe Club Gogo 21:00; Live Music: Wine Night with Unplugged Plug; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 14:00; Event: School Workshops; Sevdah Art House 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Vrtlog Acoustic Trio Band; Pink Houdini 21:00; Party: DJ El Mano; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00; Party: DJ Nazzif; Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Anchi & The Moon Dogs Band; Underground 22:00; Party: Rock Karaoke - Special Edition; Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: 1st Sarajevo Story: Billy Andol, Corbansick, Paranoid Android; Cinemas Club 22:00; Party: Triple Sec (Pop, Rock, Indie Party); Pussy Galore 11:30; Sport Event: Snowboard FIS Europa Cup; Štinji do, Bjelašnica Mountain 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 20:00; Theater Play: Državni lopov; Center for Culture Sarajevo 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Black Magic; Mash 21:00; Party: Student Winter Party; Pink Houdini 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Max Maha; Opera 21:00; Party: DJ Dream; êulagin dvor 21:00; Party: Jaksa Jordes Live Sax; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Tribute to ZZ Top (La Grange & The Evolution); Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Drum’n’bass & Reggae Party; Pussy Galore 22:00; Concert: Vlatko Stefanovski Trio; Coloseum Club 22:00; Concert: KZU ole ole & PZU oje oje; Kriterion Art Kino 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s – Jedinac; Cafe Club Gogo

THURSDAY

08
FRIDAY

09

SATURDAY

26

KALENDAR DE[AVANJA FEBRUAR 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

06.
SRIJEDA

18:00; Dogaíaj: Gledanje utakmice Slovenija - BiH; Pro Rock Club Johnny 18:00; Dogaíaj: After Work uz utakmicu Slovenija - BiH; Opera 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Sevdah i tamburica za dušu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 18:00; Dogaíaj: Promocija knjige Mustafe éengiëa “Hodanje - Zdravlje i zadovoljstvo; Galerija Gabrijel 20:30; Party: LazyMix; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Still Crazy; AG Klub 21:00; Svirka uživo: Studentsko veìe by Amra; Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo @ Mash 21:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Šalter 22”; Cafe Club Gogo 21:00; Svirka uživo: Vinska noë uz grupu Unplugged Plug; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji ìetvrtak u gradu; Cinemas Club 14:00; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Svirka uživo: Vrtlog Acoustic Trio Bend; Pink Houdini 21:00; Party: DJ El Mano; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00; Party: DJ Nazzif; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uživo: Anchi & The Moon Dogs Band; Underground 22:00; Party: Rock Karaoke - Specijalno izdanje; Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: 1st Sarajevo Story: Billy Andol, Corbansick, Paranoid Android; Cinemas Club 22:00; Party: Triple Sec (Pop, Rock, Indie Party); Pussy Galore 11:30; Sportski dogaíaj: Snowboard FIS Europa Kup; Štinji do, Bjelašnica 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 20:00; Pozorišna predstava: “Državni lopov”; Centar za kulturu Sarajevo 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Party: Black Magic; Mash 21:00; Party: Student Winter Party; Pink Houdini 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Max Maha; Opera 21:00; Party: DJ Dream; êulagin dvor 21:00; Party: Jaksa Jordes Live Sax; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uživo: Tribute to ZZ Top (La Grange & The Evolution); Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Drum’n’bass & Reggae Party; Pussy Galore 22:00; Koncert: Vlatko Stefanovski Trio; Coloseum Club 22:00; Koncert: KZU ole ole & PZU oje oje; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uživo: Bend Undergrounderi; Underground 22:00; Party: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Jedinac”; Cafe Club Gogo

07.
^ETVRTAK

08.
PETAK

09.
SUBOTA

27

CALENDAR OF EVENTS FEBRUARY 2013
For more information about events visit www.sonar.ba

10
SUNDAY

11:30; Sport Event: Snowboard FIS Europa Cup; Štinji do, Bjelašnica Mountain 17:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 20:00; Party: Vinyl Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Event: Watching the Game Celtic - Juventus; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 14:00; Event: School Workshops; Sevdah Art House 20:30; Event: Watching the Game Real Madrid - Manchester United; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work; Opera 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 18:00; Party: Valentine’s Day Disco Teen Party + Zumba Party; WISA Shopping Center 20:00; Concert: Nina Badrië; Zetra 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Live Music: Live Acoustic (èime & èato); Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music @ Mash 21:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s – P.M.S.; Cafe Club Gogo 21:00; Party: Black Water and her Daughter; Pussy Galore 21:00; Live Music: Balaševië Tribute Band; City Pub 21:00; Live Music: Wine Night with Smooth Jazz & Funky Live; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Anti-Valentine’s Day; Kriterion Art Cinema 22:00; Party: St. Valentine Party; Underground 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 10:00; Sport Event: Sarajevo Aquatics; Olympic Pool Sarajevo 14:00; Event: School Workshops; Sevdah Art House 18:00; Party: 100 Minutes of Fun: Costume Party; WISA Shopping Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 21:00; Event: Stand Up Comedy; Kriterion Art Cinema 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: DJ Amar Kay; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: DJ Marko Nastië; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke - Special Edition; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Doctor Dicky - Alternacija Party; Pussy Galore

11
MONDAY

12
TUESDAY

13

WEDNESDAY

14

THURSDAY

15
FRIDAY

28

KALENDAR DE[AVANJA FEBRUAR 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

10.
NEDJELJA

11:30; Sportski dogaíaj: Snowboard FIS Europa Kup; Štinji do, Bjelašnica 17:00; Dogaíaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Veìernja škola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 20:00; Party: Vinil Party; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke veìe; Restoran Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 20:30; Dogaíaj: Gledanje utakmice Celtic - Juventus; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 14:00; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha 20:30; Dogaíaj: Gledanje utakmice Real Madrid - Mancester United; Pro Rock Club Johnny 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work; Opera 21:00; Party: Sevdah i tamburica za dušu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 18:00; Party: Valentinovo Disco Teen Party + Zumba Party; WISA Shopping Centar 20:00; Koncert: Nina Badrië; Zetra 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Svirka uživo: Live Acoustic (èime & èato); Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo @ Mash 21:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “P.M.S.”; Cafe Club Gogo 21:00; Party: Black Water and her Daughter; Pussy Galore 21:00; Svirka uživo: Balaševië Tribute Band; City Pub 21:00; Svirka uživo: Vinska noë Smooth Jazz & Funky Live; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Anti-Valentine’s Day; Kriterion Art Kino 22:00; Party: St. Valentine Party; Underground 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji ìetvrtak u gradu; Cinemas Club 10:00; Sportski dogaíaj: Sarajevo Aquatics; Olimpijski bazen Sarajevo 14:00; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha 18:00; Party: 100 minuta zabave: Maskembal; WISA Shopping Centar 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 21:00; Dogaíaj: Stand Up komedija; Kriterion Art Kino 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: DJ Amar Kay; Opera 21:00; Party: Let’s Go Party by NaNe; êulagin dvor 21:00; Party: Clubland Adventures; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: DJ Marko Nastië; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke - Specijalno izdanje; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Doctor Dicky - Alternacija party; Pussy Galore

11. 12.
UTORAK

PONEDJELJAK

13.
SRIJEDA

14.
^ETVRTAK

15.
PETAK

29

CALENDAR OF EVENTS FEBRUARY 2013
For more information about events visit www.sonar.ba

16

SATURDAY

10:00; Sport Event: Sarajevo Aquatics; Olympic Pool Sarajevo 21:00; Event: Stand Up Comedy; Kriterion Art Cinema 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ El Mano; Opera 21:00; Party: DJ Pick a Boo; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Concert: Birthday Concert – Atheist Rap; Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: Amadeus Band; Coloseum Club 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s - Tabu šema; Cafe Club Gogo 22:00; Concert: Snake Eater (Sarajevo); Pussy Galore 10:00; Sport Event: Sarajevo Aquatics; Olympic Pool Sarajevo 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work & DJ Nikson; Opera 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 19:30; Concert: Concert of Pianist Marcin Dominik G’uch (Poland); Bosniak Institute 21:00; Live Music @ Mash 21:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s - Pjesma nad fetvama; Cafe Club Gogo 21:00; Live Music: Wine Night & Band Blavors; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00: Party: LazyMix; Pussy Galore 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 10:00; Sport Event: Silver Fox Cup; Bjelašnica Mountain 18:00; Event: 100 Minutes of Fun: Social Games; WISA Shopping Center 20:00; Theater Play: Aferim babo; Center for Culture Sarajevo 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Vrtlog Acoustic Trio Bend; Pink Houdini 21:00; Party: Diskobajagi; Opera 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00; Event: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Acoustic Night; Underground 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: Galija; Cinemas Club 22:00; Party: Elle.M, D Liner & Irmin; Pussy Galore

17
SUNDAY

18
MONDAY

19 20
TUESDAY

WEDNESDAY

21

THURSDAY

22
FRIDAY

30

KALENDAR DE[AVANJA FEBRUAR 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

16.
SUBOTA

10:00; Sportski dogaíaj: Sarajevo Aquatics; Olimpijski bazen Sarajevo 21:00; Dogaíaj: Stand Up komedija; Kriterion Art Kino 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Party: Mucha Lucha Club Night; Cafe Bar Hag 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ El Mano; Opera 21:00; Party: DJ Pick a Boo; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Koncert: Roíendanski koncert – Atheist Rap; Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: Amadeus Band; Coloseum Club 22:00; Svirka uživo: Bend Undergrounderi; Underground 22:00; Svirka uživo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Tabu šema”; Cafe Club Gogo 22:00; Koncert: Snake Eater (Sarajevo); Pussy Galore 10:00; Sportski dogaíaj: Sarajevo Aquatics; Olimpijski bazen Sarajevo 20:00; Party: Veìernja škola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke veìe; Restoran Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 20:30; Party: Veterinar The DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work & DJ Nikson; Opera 21:00; Party: Sevdah i tamburica za dušu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 19:30; Koncert: Koncert pijaniste Marcina Dominika G’ucha (Poljska); Bošnjaìki institut 21:00; Svirka uživo @ Mash 21:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Pjesma nad fetvama”; Cafe Club Gogo 21:00; Svirka uživo: Noë vina & Grupa Blavors; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00: Party: LazyMix; Pussy Galore 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji ìetvrtak u gradu; Cinemas Club 10:00; Sportski dogaíaj: Kup Srebrna lisica; Bjelašnica 18:00; Dogaíaj: 100 minuta zabave: Društvene igre; WISA Shopping Centar 20:00; Pozorišna predstava: “Aferim babo”; Centar za kulturu Sarajevo 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Svirka uživo: Vrtlog Acoustic Trio Bend; Pink Houdini 21:00; Party: Diskobajagi; Opera 21:30; Party: Friday’s Let’s Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00; Dogaíaj: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uživo: Acoustic Night; Underground 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: Galija; Cinemas Club 22:00; Party: Elle.M, D Liner & Irmin; Pussy Galore

17.
NEDJELJA

18. 19. 20.
UTORAK SRIJEDA

PONEDJELJAK

21.
^ETVRTAK

22.
PETAK

31

CALENDAR OF EVENTS FEBRUARY 2013
For more information about events visit www.sonar.ba

23

SATURDAY

10:00; Sport Event: Red Bull Jump & Freeze; Bjelašnica Mountain 10:00; Sport Event: Silver Fox Cup; Bjelašnica Mountain 13:00; Sport Event: Happy Hockey Days – Children’s Hockey Tournament; Zetra 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prinìeva 19:30; Theater Play: CABAres CABArei; Center for Culture Sarajevo 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Duo Picardia; Tito 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Party: Jazz & Blues Night; Pink Houdini 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Max Maha; Opera 21:00; Party: Party Time; êulagin dvor 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Saturday Party; Pro Rock Club Johnny 22:00; Concert: Goca Tržan; Coloseum Club 22:00; Concert: Prti Bee Gee & Bvana (Serbia); Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Unplugged Plug; Underground 22:00; Live Music: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s - Jedinac; Cafe Club Gogo 22:00; Party @ Pussy Galore 09:00; Sport Event: Happy Hockey Days – Children’s Hockey Tournament; Zetra 10:00; Sport Event: Silver Fox Cup; Bjelašnica Mountain 17:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 10:00; Event: Days of Organic Production of Centar Municipality; BBI Center 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Event: Days of Organic Production of Centar Municipality; BBI Center 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 10:00; Event: Days of Organic Production of Centar Municipality; BBI Center 14:00; Event: School Workshops; Sevdah Art House 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work Disco 80’s; Opera 21:00; Party: Sevdah and Tamburitza for the Soul; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Restaurant Koliba 10:00; Event: Days of Organic Production of Centar Municipality; BBI Center 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Live Music: Student Night; Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Live Music @ Mash 21:00; Event: Magacin Kabare: Late Nite at Gogo’s - Koncept P - Mona Muratovië; Cafe Club Gogo 21:00; Live Music: Wine Night; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: End of the Month Party; Pussy Galore 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club

24
SUNDAY

25
MONDAY

26
TUESDAY

27

WEDNESDAY

28

THURSDAY

32

KALENDAR DE[AVANJA FEBRUAR 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

23.
SUBOTA

10:00; Sportski dogaíaj: Red Bull Jump & Freeze; Bjelašnica 10:00; Sportski dogaíaj: Kup Srebrna lisica; Bjelašnica 13:00; Sportski dogaíaj: Happy Hockey Days – Djeìiji turnir u hokeju; Zetra 19:00; Svirka uživo: Tamburaški orkestar; Park prinìeva 19:30; Pozorišna predstava: “CABAres CABArei”; Centar za kulturu Sarajevo 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo: Duo Picardia; Tito 21:00; Svirka uživo @ The Pub 21:00; Party: Jazz & Blues Night; Pink Houdini 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: DJ Max Maha; Opera 21:00; Party: Party Time; êulagin dvor 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Subotnji dernek; Pro Rock Club Johnny 22:00; Koncert: Goca Tržan; Coloseum Club 22:00; Koncert: Prti Bee Gee & Bvana (Srbija); Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uživo: Unplugged Plug; Underground 22:00; Svirka uživo: Live Music Night; Cinemas Club 22:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Jedinac”; Cafe Club Gogo 22:00; Party @ Pussy Galore 09:00; Sportski dogaíaj: Happy Hockey Days – Djeìiji turnir u hokeju; Zetra 10:00; Sportski dogaíaj: Kup Srebrna lisica; Bjelašnica 17:00; Dogaíaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Party: Veìernja škola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 10:00; Dogaíaj: Dani organske proizvodnje Opëine Centar; BBI Centar 21:00; Party: Blues Night; The Pub 21:00; Party: Karaoke veìe; Restoran Koliba 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Dogaíaj: Dani organske proizvodnje Opëine Centar; BBI Centar 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 10:00; Dogaíaj: Dani organske proizvodnje Opëine Centar; BBI Centar 14:00; Dogaíaj: Školske radionice; Art kuëa sevdaha 20:30; Party: Veterinar the DJ; Pussy Galore 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: After Work Disco 80-te; Opera 21:00; Party: Sevdah i tamburica za dušu; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uživo: Tamburaši; Restoran Koliba 10:00; Dogaíaj: Dani organske proizvodnje Opëine Centar; BBI Centar 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Svirka uživo: Studentsko veìe; Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00; Svirka uživo @ Mash 21:00; Dogaíaj: Magacin Kabare: Late Nite kod Goge – “Koncept P” - Mona Muratovië; Cafe Club Gogo 21:00; Svirka uživo: Vinska noë; Opera 21:00; Party: ShikiMiki Party 90’s; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Party: End of the Month Party; Pussy Galore 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji ìetvrtak u gradu; Cinemas Club

24.
NEDJELJA

25. 26.
UTORAK

PONEDJELJAK

27.
SRIJEDA

28.
^ETVRTAK

33

SARAJEVO SCENE
SARAJEVSKA SCENA

Pro Rock Club Johnny

P

ro Rock Club Johnny is totally dedicated to the ex-Yu music of the 80’s, which was known as “New Wave”. The club is named after Branimir Johnny Štulië, the unmatched songwriter and legendary leader of the Croatian rock band, Azra, which was one of the initiators of the famous “New Wave” music trend. The music, interior and excellent atmosphere at Johnny’s reminds one of the best days of the ex-Yu and Sarajevan rock music scenes. It is also a place where bands from BiH and the region regularly perform, and “high promle” rock groups often play there. This February will mark Pro Rock Club Johnny’s mrst anniversary and many events will be organized during the mrst two weeks of this month to celebrate. There will be parties, discounts on drinks, games and prizes and the celebration will culminate with a “birthday” concert on February 16, featuring the Serbian punk band, Atheist Rap. After a year of being in business, Pro Rock Club Johnny has its own regulars, it helps new bands break into the music scene and their Friends Club has a few hundred members. If you’d like to enjoy a unique rock atmosphere, we recommend a visit to this rock club on 73 Zmaja od Bosne!

P

ro Rock Club Johnny u potpunosti je posveëen ex-Yu muzici 80-tih, poznatoj i pod nazivom Novi val. Klub je dobio ime po Branimiru Johnnyju Štuliëu, nenadmašnom autoru i legendarnom lideru hrvatske rock grupe Azra, koja je bila i jedan od pokretaìa slavnog Novog vala.

Muzikom, enterijerom i odliìnom atmosferom Johnny podsjeëa na najbolje dane ex-Yu i sarajevske rock muziìke scene. To je i mjesto gdje redovno nastupaju klupski bendovi iz BiH i regiona, ali i gdje se ìesto dešavaju svirke rock grupa “veëeg kalibra”. Pro Rock Club Johnny u februaru slavi svoj prvi roíendan, pa ëe tokom prve dvije sedmice ovog mjeseca u klubu biti organizirani brojni dogaíaji. Uz svirke, promotivne cijene piëa i nagradne igre, proslava ëe kulminirati roíendanskim koncertom 16. februara, na kojem ëe nastupiti srbijanski punk rock bend Atheist Rap. Nakon godinu dana postojanja, Pro Rock Club Johnny ima svoje stalne posjetitelje, pomaže mladim bendovima da se amrmišu, a njihov Klub prijatelja broji nekoliko stotina ìlanova. Ukoliko želite uživati u jedinstvenoj rock atmosferi, preporuìujemo vam da posjetite ovaj rock klub, koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 73!

34

WINTER IN SARAJEVO
ZIMA U SARAJEVU

W

inter is in full swing in Sarajevo! Every day, the Olympic Mountains – Bjelašnica, Igman and Jahorina – welcome new visitors who are keen to enjoy winter sports. In addition to over 40km of ski lanes, you can also go snowboarding, sledding, snowshoeing, drive snow mobiles.... When you’ve had your mll of sports, head off for a stroll in the fresh air, try some fantastic food or relax at a wellness facility. You can visit some of the many mountain houses, warm yourself with some local teas and gaze through the windows at the lovely winter scenery. If you are an adrenaline addict, we recommend a visit to the FIS Snowboard Europa Cup, which will be held February 9 and 10 in Štinji do on Bjelašnica. Lots of fun awaits you in the city, where you can attend performances and concerts at city clubs. The 29th Annual International Festival, Sarajevo Winter, will last for over a month, running from February 7 to March 21. As usual, Sarajevo Winter will offer the public many concerts, mlms, exhibits, performances….

Z

ima u Sarajevu je u punom zamahu – olimpijske planine Bjelašnica, Igman i Jahorina svakog dana doìekuju nove posjetitelje, koji uživaju u zimskim sportovima. Pored skijanja na preko 40 km ski staza, možete i bordati, a tu su i sankanje, snowshoeing, vožnja motornim sankama... Kada se zasitite sporta, poíite u šetnju na svježem zraku, kušajte fantastiìnu hranu, ili se opustite uz wellness sadržaje. Možete posjetiti i neki od brojnih planinskih domova, ugrijati se uz domaëi ìaj i gledajuëi kroz prozor uživati u prekrasnom zimskom krajoliku. Ako ste adrenalinski ovisnik, preporuìujemo vam da obavezno posjetite Snowboard FIS Europa Kup, koji ëe 9. i 10. februara biti održan u Štinjem dolu na Bjelašnici. Zabava vas oìekuje i u samom gradu uz brojne svirke i koncerte u sarajevskim klubovima, a 7. februara ëe zapoìeti i 29. meíunarodni festival Sarajevska zima, koji ëe trajati tokom ìitavog mjeseca, odnosno i duže – do 21. marta. Sarajevska zima ëe, tradicionalno, publici ponuditi koncerte, mlmove, izložbe, predstave... U Olimpijskom kompleksu Zetra ëe 23. i 24. februara biti održan djeìiji turnir u hokeju na ledu – Happy Hockey Days, za djecu ispod 10 godina. Djeìija hokej liga BHL Kids, ìiji su ìlanovi klubovi Stari Grad – Vukovi, Medvjedi – Sarajevo, Ilidža 2010 – Ajkule i Divlje maìke – Sarajevo, svoje utakmice ëe igrati svake nedjelje u 17:00 na Zetri, a djeìaci i djevojìice od ìetiri do 10 godina se mogu upisati u školu klizanja i hokeja (za više informacija pozovite 062 423 567).

A children’s ice hockey tournament – Happy Hockey Days – will be held at the Olympic Complex, Zetra, on February 23 and 24 for children under ten years of age. Also, the following Sarajevo club teams from the children’s hockey league (BHL Kids) will compete every Sunday at 5:00 p.m. at Zetra: Vukovi from Stari Grad, Medvjedi – Sarajevo, Ilidža 2010 – Ajkule and Divlje maìke – Sarajevo. Children from the ages of four to ten can enroll in skating and hockey school (call 062/423-567 for more information).

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

35

ZETRA OLYMPIC COMPLEX
OLIMPIJSKI KOMPLEKS ZETRA

T

he skating season in Sarajevo began on November 15 2012, and will last until the end of March 2013, so many ice skating fans will surely be very happy to visit the skating rink, located beneath a temporary structure as part of the Zetra Olympic Complex (Alipašina bb). Ice skaters will be able to enjoy the skating rink throughout the week, and thanks to the support of the City of Sarajevo, free skating will be available for children and young adults during specimc hours in February.
SKATING SCHEDULE

S

ezona klizanja u Sarajevu je zapoìela 15. novembra 2012., a trajat ëe do kraja marta 2013. godine, što ëe zasigurno obradovati brojne ljubitelje klizanja koji ëe moëi posjetiti klizalište postavljeno ispod montažne hale u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipašina bb). Klizaìi ëe u ledenoj plohi moëi uživati tokom cijele sedmice, a zahvaljujuëi podršci Grada Sarajeva, djeca i mladi ëe i ove sezone na raspolaganju imati besplatne termine klizanja tokom februara.
TERMINI ZA KLIZANJE

Free skating schedule: Work days: 10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30 Weekends: 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00 Regular ice skating schedule: During the Whole Week: 20:45 – 22:00 Pricing The entrance fee for ice skating, skate rentals and skate sharpening services will cost 4 KM throughout January. Locker rental will cost 1 KM. For additional information regarding skating within the Zetra Olympic Complex, call 062 669 565 or visit the website, www.zoi84.ba.

Besplatni termini za klizanje: Radnim danima: 10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30 Vikendom: 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00 Komercijalni termini: Tokom cijele sedmice: 20:45 – 22:00 Cijene Cijena ulaza na klizalište, iznajmljivanje klizaljki i oštrenje klizaljki u januaru ëe koštati 4 KM. Iznajmljivanje prostora za garderobu je 1 KM. Sve dodatne informacije o klizalištu u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra možete dobiti na broj telefona 062 669 565 ili na web siteu www.zoi84.ba.

36

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

WINTER ATTRACTIONS IN SARAJEVO
ZIMSKE ATRAKCIJE U SARAJEVU

The Olympic Museum
Olimpijski muzej
While in the city which hosted the 14th Winter Olympic Games in 1984, you must visit the Olympic Museum. There are numerous Olympic-related objects on display, including burned medals which were saved from the building where the Museum used to be located during the war when it was hit. The Museum is now at the Olympic Complex Zetra (Alipašina Street), and is open for visits, Monday – Friday, from 9 a.m. to 3 p.m. U gradu koji je 1984. godine bio domaëin 14. zimskih olimpijskih igara, obavezno trebate posjetiti Olimpijski muzej. U Muzeju su izloženi brojni eksponati vezani za Olimpijadu, meíu kojima su i nagorjele medalje spašene iz stare zgrade Muzeja, spaljene tokom rata. Olimpijski muzej se nalazi u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipašina bb), a možete ga posjetiti od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati.

SportsandRecreationCenter“ForestParkMojmiloHill”
Sportsko-rekreativni centar “Park šume Mojmilo brdo”
The Sports and Recreation Center, “Forest Park Mojmilo Hill”, which is located on the slopes of Mojmilo Hill in the new part of Sarajevo, is an ideal spot for those who crave winter fun. There is a ski lift for day/night skiing, as well as tracks for snow tubing and a sledding slope for kids. The Park is open all week (10 a.m. – 4 p.m. and 6 p.m. – 9 p.m.) and is located on Višegradska St. For more information, call 062/669-545. Sportsko-rekreativni centar “Park šume Mojmilo brdo”, smješten na padinama brda Mojmilo u novom dijelu Sarajeva, idealno je mjesto za sve one koji tragaju za zimskom zabavom. Uz ski lift za dnevno i noëno skijanje, tu su i staza za snow tubing, te sankalište za djecu. Park je otvoren tokom ìitave sedmice (od 10 do 16 sati, te od 18 do 21 sat), a nalazi se na adresi Višegradska bb. Za više informacija pozovite 062 669 545.

Trebevië Mountain
Planina Trebevië
For generations, this mountain (with its iconic TV tower), which “hugs” Sarajevo on its southern edge, has been Sarajevans’ favorite destination. Take a trip to Brus, where you can head off for a walk through the wonderful winter landscape, and then on to the peak of Trebevië to enjoy a spectacular view of the city and the wreaths of surrounding mountains. You can reach Brus by foot or by car/taxi (10-mins), along the same road which goes to Jahorina via Vraca. Planina sa prepoznatljivim TV tornjem, koja Sarajevo “grli” sa njegove južne strane, veë generacijama je omiljeno izletište Sarajlija. Preporuìujemo odlazak do Brusa, odakle možete krenuti u šetnju kroz prekrasni zimski krajolik, a potom sa vrha Trebeviëa uživati u spektakularnom pogledu na Sarajevo i planinske vijence koji ga okružuju. Do Brusa možete doëi pješke ili 10-minutnom vožnjom autom ili taxijem putem koji za Jahorinu vodi preko Vraca.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

37

BJELA[NICA AND IGMAN
BJELA[NICA I IGMAN

jelašnica and Igman are perfect mountains for all nature jelašnica i Igman su savršene planine za sve ljubitelje B and winter sports lovers, and they provide a unique Bprirode i zimskih sportova, te pružaju jedinstveno opportunity to enjoy beautiful snow-covered landscapes. uživanje u pejzažu prekrivenim snijegom. Bjelašnica is one of the leading ski centers in BiH. It is located 30 km southeast of Sarajevo and is a very popular destination for skiers and other winter sports enthusiasts, largely due to its specimc beauty. It is ideal for taking relaxing winter walks, as well as for snowboarding, sledding, snowshoeing.... Igman is a lower and considerably tamer mountain and is a favorite destination for recreational winter sport enthusiasts as well as hikers. How to Get to Bjelašnica and Igman The Public Transport Company, GRAS, will offer a bus line for Bjelašnica and Igman on weekends and holidays, as well as every day of the winter school holidays, from December 2012 till the end of March 2013. The departing bus leaves Franje Raìkog St. (next to the National Museum of BiH) at 9 a.m., with a stop in Ilidža at 9:20 a.m., and the return bus leaves Bjelašnica at 3:30 p.m. The price of a one-way ticket for adults is 4.30 KM, while a return ticket costs 7.40 KM. Centrotrans bus line to Bjelašnica will run until February 15. The bus leaves every day at 9 a.m. in front of the National Museum of BiH, and the return bus leaves in front of Hotel Maršal at 15:30. The price of a one-way ticket is 5 KM, and the return ticket is 7 KM. Bjelašnica je jedan od vodeëih ski centara u BiH. Nalazi se 30 km jugoistoìno od Sarajeva, a zbog specimìne ljepote veoma je popularna destinacija skijaša, ali i drugih zimskih rekreativaca. Idealna je za opuštajuëe zimske šetnje, ali i za snowboarding, sankanje, snowshoeing... Igman je niža i pitomija planina i omiljeno je odredište brojnih rekreativaca i planinara.

Accommodation On Bjelašnica you can choose between hotels and private apartments. Both offer wonderful views of the ski trails and the winter mountain landscape. You can also try excellent food at restaurants Hotel Han, Piccolo Mondo or Benetton. On Igman you can stay at Hostel Feri. Equipment Rental ZOI ‘84 offer their own ski services on both mountains. At Benetton on Bjelašnica, they rent ski equipment (15
Mountain Rescue Service / Klub spasavalaca 2000 Olympic Center ZOI ‘84 / Olimpijski centar ZOI ‘84 061 911 911 033 414 111

Kako doëi na Bjelašnicu i Igman Autobuska linija Gradskog saobraëajnog preduzeëa GRAS za Bjelašnicu i Igman saobraëat ëe vikendom i praznicima te svakog dana tokom zimskog školskog raspusta od decembra 2012. do kraja marta 2013. godine. Polasci su iz ulice Franje Raìkog (kod Zemaljskog muzeja) u 9 sati, sa stajalištem na Ilidži u 9:20, a povratak s Bjelašnice je u 15:30 sati. Cijena karte za odrasle u jednom pravcu iznosi 4,30 KM, dok povratna karta košta 7,40 KM. Autobuska linija Centrotransa za Bjelašnicu vozit ëe do 15. februara. Polazak je svakog dana u 09:00 ispred Zemaljskog muzeja, a povratak je ispred Hotela Maršal u 15:30. Cijena karte u jednom smjeru je 5 KM, a povratna karta je 7 KM. Gdje odsjesti Na Bjelašnici možete birati izmeíu hotelskog i apartmanskog smještaja, koji nudi prekrasan pogled na ski staze i zimske planinske pejzaže. Odliìnu hranu probajte u restoranima hotela Han, Piccolo Mondo ili Benetton. Na Igmanu možete odsjesti u hostelu Feri. Iznajmljivanje opreme ZOI’84 raspolaže svojim ski servisima na obje planine. Na Bjelašnici ski servis u kuëi Benetton nudi iznajmljivanje ski
Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police / Policija 1282 122

Important numbers / Va`ni brojevi telefona

38

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

BJELA[NICA AND IGMAN
BJELA[NICA I IGMAN

KM), offer ski servicing (10 KM), and rent snowboarding equipment. The ski service, “Ski Rent”, is available on Igman. Sleds and equipment for skiing and boarding can also be rented at other spots and price ranges from 15 to 50 KM. Adventurers can also rent motor sleds at Hotel Han.
SKIING

opreme (15 KM), servisiranje skija (10 KM), kao i opremu za bordere, dok je na Igmanu na raspolaganju servis Ski Rent. Sanke, skijašku i bordersku opremu možete iznajmiti i na drugim mjestima, po cijenama od 15 do 50 KM. Avanturisti mogu iznajmiti i motorne sanke u hotelu Han.
SKIJANJE

There are around 20 km of slopes for both experienced and beginner skiers on Bjelašnica, with mve ski lifts, two cable cars and baby lifts. On Igman, Malo polje has a two-seater lift along with baby lifts, which have also been installed on Veliko polje. On Bjelašnica, you can also enjoy night skiing for 20 KM. ZOI ‘84 also has a ski school for children and beginners, as well as ski instructors for all those in need of extra ski lessons. One more attraction on Bjelašnica is the Snow Park in Štinji do, a place for snowboarders’ ultimate enjoyment. Igman is special because it is particularly well-suited for less experienced skiers. Veliko polje has 30 km of Nordic Ski runs and trails for Biathlon, while Malo polje has 90-meter and 70-meter ski ramps. The price of a daily ski pass is 33 KM but there is also a three-hour ski pass that costs 23 KM and a four-hour ski pass for 28 KM.

Na Bjelašnici vam je na raspolaganju oko 20 km ureíenih ski staza za vješte skijaše i poìetnike, sa pet ski liftova, dvije žiìare i baby liftovima. Kada je u pitanju Igman, na Malom polju je na raspolaganju dvosjedna žiìara uz baby liftove, koji su instalirani i na Velikom polju. Na Bjelašnici možete uživati i u noënom skijanju tokom cijele sezone po cijeni od 20 KM. ZOI ‘84 ima i ski školu za najmlaíe i poìetnike, kao i ski instruktore za sve one kojima su potrebni dodatni ìasovi skijanja. Još jednu atrakciju na Bjelašnici predstavlja i Snow Park u Štinjem dolu, u kojem ëe posebno uživati ljubitelji snowboardanja. Igman je poseban po tome što su staze prilagoíene uglavnom poìetnicima. Na Velikom polju se nalazi 30 km staza za nordijsko trìanje i biatlon, dok su na Malom polju izgraíene skakaonice od 90 i 70 m. Cijena dnevnog ski passa je 33 KM, a tu su i trosatni ski pass od 23 KM, te ski pass za ìetiri sata skijanja koji košta 28 KM.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

39

JAHORINA
JAHORINA

J

ahorina is adorned by an idyllic combination of thick snow, clear blue skies and fresh mountain air. Located 28 km from Sarajevo, Jahorina is one of the country’s highest mountains. It has been attracting winter sports enthusiasts for years, largely due to the well-maintained ski trails. With over 20 km of ski trails on offer, you can choose between beginner trails and those for more experienced skiers. Olympic Center Jahorina manages the ski resort, Hotel Bistrica. There are two six-seater lifts, four other ski lifts and three two-seater lifts that can transport up to 11,500 skiers every hour. Particular effort is made to regularly maintain the quality of the ski trails.

J

ahorinu krasi idiliìna kombinacija debelog sniježnog pokrivaìa, vedrog plavog neba i svježeg planinskog zraka. Jedna od najviših planina u BiH je od Sarajeva udaljena 28 km, a zahvaljujuëi ureíenim ski stazama godinama privlaìi zaljubljenike u zimske sportove.

How to Get to Jahorina There is currently no direct public transportation line to Jahorina from Sarajevo’s city center. For additional information about the direct bus line to Jahorina, which departs from the main bus station in Istoìno Sarajevo (East Sarajevo), please call 057 317 377. An alternative mode of transportation is taxi. A ride from Sarajevo to Jahorina would cost around 50 KM, while a taxi ride from the center of Sarajevo to the East Sarajevo bus station costs around 10 KM.
Mountain Rescue Service / Gorska slu`ba spa{avanja Olympic Center Jahorina / Olimpijski centar Jahorina 066 333 000 057 270 187

Na raspolaganju vam je više od 20 km skijaških staza za poìetnike i za vrhunske skijaše. Olimpijski centar Jahorina raspolaže skijalištem i hotelom Bistrica. Tu su i dva šestosjeda, ìetiri ski lifta i tri dvosjeda, koji svakog sata mogu prevesti preko 11.500 skijaša. Posebna se pažnja posveëuje redovnom održavanju skijaških staza koje ëe i ove godine biti raj za skijaše. Kako doëi na Jahorinu Za sada ne postoji direktni autobuski prevoz od centra Sarajeva do Jahorine. Za dodatne informacije o direktnoj autobuskoj liniji za Jahorinu koja vozi sa autobuske stanice iz Istoìnog Sarajeva, pozovite 057 317 377. Alternativni prevoz je taxi – vožnja od centra Sarajeva do Jahorine košta oko 50 KM, dok je cijena vožnje taksijem od centra Sarajeva do autobuske stanice Istoìno Sarajevo oko 10 KM.
Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police Station Pale / Policijska stanica Pale 1285 057 223 031

Important numbers / Va`ni brojevi telefona

40

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

JAHORINA
JAHORINA

Accommodation You can choose from among many hotels, apartments and mountain cottages that offer a pleasant and warm atmosphere and which are mostly located near the ski trails. Enjoy wellness facilities in hotels Bistrica, Termag and Vuìko. Try excellent cuisine in the beautiful ambiance of restaurant Koliba. Equipment Rental At many ski rental spots near the trails you can rent skiing and snowboarding equipment, as well as sleds, and there are also ski schools with professional instructors. The rental price is around 20 KM. The price for renting motor sleds is 50 KM for 30 minutes.
SKIING

Gdje odsjesti Možete odsjesti u brojnim hotelima, apartmanima i vikendicama koji nude udobnu i toplu atmosferu te se uglavnom nalaze blizu skijaških staza. U wellnessu uživajte u hotelima Bistrica, Termag i Vuìko. Probajte i izvrsnu gastro ponudu u prelijepom ambijentu restorana Koliba. Iznajmljivanje opreme U brojnim ski-rentalima u blizini staza možete iznajmiti skijašku i bordersku opremu, kao i sanke, a na raspolaganju su vam i škole skijanja sa profesionalnim instruktorima. Cijena iznajmljivanja je oko 20 KM. Cijena iznajmljivanja motornih sanki je 50 KM za 30 minuta.
SKIJANJE

The price of a daily ski pass is 33 KM. You can also buy a three-hour ski pass that costs 23 KM, as well as a four-hour ski pass for 28 KM. Night skiing will not be available this season on Jahorina.

Cijena cjelodnevnog ski passa je 33 KM. Na raspolaganju su vam i ski pass za tri sata skijanja koji košta 23 KM, te za ìetiri sata skijanja koji košta 28 KM. Na Jahorini ove godine neëe biti organizirano noëno skijanje.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

41

AROUND SARAJEVO
OKO SARAJEVA

Bjelašnica Snow Park

T

he Olympic beauty, Bjelašnica, offers many opportunities for all kinds of recreation, and snowboarding is the perfect winter activity. Snow Park on Bjelašnica has been responsible for the popularization of this sport in Sarajevo, thanks to the founding of the two snowboard clubs, Mad Style and Free Style, and the Snow Park at Štinji do offers excellent conditions for snowboarders who want to improve their skills in this popular sport. On February 9 and 10 Snow Park will host the FIS Snowboard Europa Cup for the fourth consecutive year, which reflects the Park’s high quality and the efforts invested in this project. If all of this is not “extreme” enough for, you can visit the Red Bull Jump & Freeze event on February 23, which will be held for the third time on this beautiful mountain.
MORE INFORMATION / VIŠE INFORMACIJA: Name / Ime Snowboard Club Free Style Snowboard Club Mad Style 061 835 868 Green Visions 061 213 278

O

limpijska ljepotica Bjelašnica nudi pregršt moguënosti za rekreaciju, a jedna od savršenih aktivnosti u zimskim mjesecima je snowboarding. Popularizaciji ovog sporta u Sarajevu je uveliko doprinio Snow Park Bjelašnica, za ìiju su izgradnju zaslužni snowboard klubovi Mad Style i Free Style. Snow Park u Štinjem dolu nudi izvanredne uslove svim borderima koji žele usavršiti svoje vještine u ovom popularnom sportu. Kao potvrda kvalitete i uloženog truda, Snow Park na Bjelašnici ëe ìetvrti put zaredom biti domaëin Snowboard FIS Europa Kupa, koji ëe biti održan 9. i 10. februara. A ukoliko vam sve ovo nije dovoljno “ekstremno”, možete posjetiti i dogaíaj Red Bull Jump & Freeze, koji ëe na ovoj prelijepoj planini po treëi put biti održan 23. februara. 

ismarb@yahoo.com madstyleteam@gmail.com sarajevo@greenvisions.ba 

www.freestyle.ba www.madstyle.ba www.greenvisions.ba

About author O autoru Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services Green Visions je društveno odgovorna mrma koja organizira ekološki odgovorne izlete i usluge throughout the mountains and highland communities of B&H. Agency contact is found on page 80. smještaja u planinama i selima u BiH. Kontakt agencije potražite na stranici 80.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

45

WINTER FOOD SPECIALTIES
SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE

Bey’s Soup
Begova ìorba One delicacy that is sure to warm you up on cold winter days is Bey’s Soup – the refreshing thick and creamy soup. The main ingredients are cooked chicken meat, root vegetables and okra. According to legend, it actually originated from a soup that was prepared in the home of a bey (nobleman). The beys had some chicken, rice and okra for dinner and once they had mnished with their meal, the servants used what was left over to make a soup for themselves. This soup is a favorite traditional meal in Sarajevo and BiH and is often served on special occasions, such as for special lunches and for iftar during Ramazan. Bey’s Soup is an ideal appetizer or main dish and is often served with bread and sour cream. We suggest you try some at ašìinica Hadžibajrië F. Namik and ašìinica ASDŽ, and at the restaurant, Inat kuëa.

Pita
Pita

Kulinarska delicija koja ëe vas sigurno ugrijati u hladnim zimskim danima je begova ìorba, gusta kremasta supa koja ima okrepljujuëe svojstvo. Njeni osnovni sastojci su kuhano pileëe meso i korjenasto povrëe, te bamja. Legenda kaže kako je begova ìorba nastala za veìere u jednoj begovskoj kuëi, tokom koje su begovi jeli piletinu sa rižom uz bamju i poslije koje su sluge od ostataka begovske gozbe sebi napravile ìorbu. Ova ìorba je jedno od omiljenih tradicionalnih jela u Sarajevu i BiH, koje se ìesto služi i u posebnim prilikama – tokom sveìanih ruìkova i za iftar tokom Ramazana. Begova ìorba može biti izvrsno predjelo, ali i glavno jelo, a najbolji dodaci su joj domaëi hljeb i pavlaka. Preporuìujemo vam da je probate u ašìinicama Hadžibajrië F. Namika i ASDŽ, te u restoranu Inat kuëa.

Pita is one of the most famous traditional BiH specialties, and its fame has spread far beyond the borders of Bosnia and Herzegovina. Traditionally, pita is made from hand-rolled phyllo dough, which is then filled with different ingredients. The name of any pita depends on what is inside and in Sarajevo you can eat zeljanica (spinach or Swiss chard), sirnica (cheese), burek (meat; there are many variations, like buredžici, sjeckani burek, šareni burek...), krompiruša (potato), tikvenjaìa (squash)…. Pita can be made with other ingredients, as well, like mushrooms and cabbage. In many Sarajevan buregdžinicas, pita is usually served with yogurt, kefir and in some cases covered with sour cream. You can try outstanding pita at buregdžinicas ASDŽ and Saì. Pita je jedan od najpoznatijih tradicionalnih bh. specijaliteta, ìija je slava odavno prevazišla okvire Bosne i Hercegovine. Tradicionalno se pite prave od ruìno razvuìenih jufki, koje se potom pune razliìitim sastojcima. Upravo se po sastojacima kojima su punjene pite i zovu, pa u Sarajevu možete jesti zeljanicu (punjenu zeljem), sirnicu (pitu sa sirom), burek (pita punjena mesom, koja ima više varijacija kao što su – buredžici, sjeckani burek, šareni burek...), krompirušu (sa krompirom), tikvenjaìu (punjenu tikvom)... Pite se mogu praviti i sa drugim sastojcima, ìak i sa gljivama i kupusom, a u brojnim sarajevskim buregdžinicama se obiìno služe uz jogurt, kefir, a u nekim sluìajevima i prelivene pavlakom. Izvrsne pite možete probati u buregdžinicama ASDŽ i Saì.

46

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

WINTER FOOD SPECIALTIES
SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE

Halva
Halva Halva is a delicacy that was brought to BiH by the Ottomans. There are many places in Sarajevo (like Badem Butik) where you can buy tahin halva, which is a ground sesame seed paste. The other and more widely-known type of halva is “black halva”, which is most often prepared during Ramazan or Hanukkah. The main ingredients are sugar, butter and nour and legends say that it is prepared so that the nice smell will attract angels to one’s house. Long ago, there were halva makers who would sell black halva from their shops, but you can hardly mnd it anywhere now. In the old days, people would go to the market every Friday after Juma prayers and all of ìaršija would smell of halva! Today, it can be found once a week at Café Rahatlook, which still maintains the tradition by serving halva to its guests every Friday.

Bosnian Coffee
Bosanska kafa Bosnian coffee is the national drink of BiH and it’s no wonder, since the mrst coffee shop in Europe (after Istanbul) was opened in Sarajevo in 1570. Coffee drinking in Sarajevo is a true ritual! It is drunk many times in one day, for different occasions, and there is a name for each kind of coffee, depending on when it is served: doìekuša (welcoming), sikteruša (ending a visit), razgovoruša (chatting).... Bosnian coffee is made by bringing water to a boil, pouring it into the pot of coffee powder and then letting it all come to a boil again. In BiH, coffee is traditionally prepared in special džezve (pots) and served on trays, along with mldžani (demitasses) and šeëerluk (sugar dish). The coffee is drunk slowly and savored, without any rush. You can try Bosnian coffee in many cafés in Bašìaršija, and we suggest that you enjoy the ritual at Café Rahatlook or the restaurant, Inat Kuëa. Bosanska kafa je nacionalno piëe u BiH, što ne treba ìuditi s obzirom da je upravo u Sarajevu otvorena prva kafana nakon Istanbula, i to 1570. godine. Ispijanje kafe sarajevski je ritual; kafa se pije više puta dnevno i u razliìitim prilikama, pa za razliìite prilike postoje i razliìiti nazivi za kafu –doìekuša, sikteruša, razgovoruša... Bosanska kafa se pravi tako što samljevenu kafu zalijete kipuëom vodom i potom je nastavite kuhati sve dok kafa ne prokljuìa. Tradicionalno se u BiH kafa služi u posebno izraíenom posuíu – na tacni na kojoj su džezva, mldžani i šeëerluk. Obiìaj je da se kafa pije polako, sa uživanjem i bez srkleta. Bosansku kafu možete probati u brojnim kamëima na Bašìaršiji, a mi vam preporuìujemo da u ovom bosanskom ritualu uživate u cafeu Rahatlook, te u restoranu Inat kuëa.

Halva je poslastica koja je u BiH stigla sa Osmanlijama. U Sarajevu se na više mjesta (poput Badem Butika) može kupiti halva od samljevenog sjemena susama, tzv. tahan-halva. Druga i poznatija vrsta halve je takozvana crna halva, koja se u domaëinstvima najìešëe priprema u vrijeme Ramazana, ili Hanukke. Njeni glavni sastojci su šeëer, puter i brašno, a legenda kaže da se pravila kako bi mirisom privukla meleke (aníele) u kuëu. Nekad davno su je u svojim prodavnicama nudile halvadžije, a danas se gotovo nigdje ne može naëi. Ipak, jednog dana u sedmici na jednom mjestu i danas možete probati halvu. U stara vremena su petkom, kada su ljudi išli na džuma namaz, a potom i na pijacu, ìaršije mirisale na halvu. Cafe Rahatlook i danas njeguje ovu tradiciju, pa petkom svojim gostima služi halvu.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

47

DON’T MISS…
NE PROPUSTITE…

Explore Culture!
Istražiti kulturu! Winter is the best time to explore Sarajevo’s cultural attractions. We suggest that you make the most of February by visiting some museums, such as the Historical Museum, the Museum of Sarajevo 1878-1918, Ars Aevi Art Depot… where you can become better acquainted with the cultures, traditions and art of Sarajevo and BiH. You can view some interesting exhibits at Sarajevo galleries, like the National Gallery, Collegium Artisticum, the Roman Petrovië Gallery… and you shouldn’t fail to take in the rich repertoire of the Sarajevo theaters. A permanent feature of Sarajevo’s cultural offerings in February is the International Cultural Festival, Sarajevo Winter, which will run this year from February 7 to March 21. Most of the events during Sarajevo Winter are free, so we demnitely recommend that you attend some of them! Zima je najbolje vrijeme za istraživanje sarajevske kulturne ponude. Preporuìujemo vam da februar iskoristite za posjet nekom od sarajevskih muzeja, kao što su Historijski muzej, Muzej Sarajevo 1878 – 1918, Ars Aevi Art Depo... gdje se možete bolje upoznati sa kulturom, tradicijom i umjetnošëu Sarajeva i BiH. U sarajevskim galerijama, poput Umjetniìke galerije, Collegium Artisticuma, Galerije Roman Petrovië..., možete pogledati zanimljive izložbe, a ne treba ignorisati ni bogati repertoar sarajevskih pozorišta. Stalni dio sarajevske kulturne ponude u februaru je i Meíunarodni kulturni festival Sarajevska zima, koji ëe ove godine trajati od 7. februara do 21. marta. Sadržaji Sarajevske zime su, uglavnom, besplatni, pa vam preporuìujemo da obavezno posjetite neko od brojnih dogaíanja u sklopu ovog Festivala.

Try Snowshoeing!
Iskusiti snowshoeing! If you haven’t yet had a chance to try some real winter walking, we recommend that you strap on some snowshoes and head out in search of some wonderful mountain scenery. You’ll be delighted by the landscapes and fresh air, relax during winter walks and enjoy a totally different alpine experience. A number of agencies offer snowshoe rentals and we suggest Green Visions. They can provide guides who will gladly introduce you to the winter beauties around Sarajevo: take an excursion to éavljak, Skakavac or Trebevië; visit the village, Umoljani, on the Olympic Mountain, Bjelašnica; and enjoy the views from Visoìica and Treskavica Mountains. More information is available on the website, www.greenvisions.ba, or you can call 061/213-278 to reserve your snowshoe outing!

Ukoliko dosad niste iskusili pravu zimsku šetnju, preporuìujemo vam da se opremite krpljama i tako uputite u istraživanje predivnih planinskih krajolika. Pejzaž i svjež zrak ëe vas oduševiti, uživat ëete u opuštenoj zimskoj šetnji i doživjeti potpuno drugaìije iskustvo planinarenja. Brojne agencije nude iznajmljivanje krplji, a mi vam preporuìujemo da kontaktirate Green Visions, ìiji ëe vas vodiìi s velikim zadovoljstvom upoznati sa zimskim ljepotama predjela oko Sarajeva – izletištima éavljak, Skakavac i Trebevië, dok na olimpijskoj planini Bjelašnici možete posjetiti selo Umoljani, te uživati u pogledima na planine Visoìicu i Treskavicu. Više informacija dostupno je na web siteu www.greenvisions.ba, a možete pozvati i broj telefona 061 213 278 te rezervirati svoju turu na krpljama!

48

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

DON’T MISS…
NE PROPUSTITE…

Enjoy Skating!
Zabaviti se uz klizanje! Skating season in Sarajevo will last until the end of March. Those who love this sport can visit the temporary indoor skating rink at the Olympic Complex, Zetra (Alipašina St.) every day of the week. Bjelašnica’s winter offering is also made richer this year with its new skating rink, Medo, which can accommodate around 60 skaters. Visitors to Bjelašnica can enjoy this fun sport until the end of March and the rink is open Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Sunday, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and Friday and Saturday from 9:00 a.m. to 10:00 p.m. One hour of skating costs 5 KM, skate rentals are also 5 KM and it costs 3 KM for blade sharpening. There is a small restaurant at the rink where visitors can refresh themselves during breaks!

Visit Sevdah Art House!
Posjetiti Art kuëu sevdaha!

Sezona klizanja u Sarajevu ëe trajati do kraja marta, a svi ljubitelji ovog sporta svakog dana u sedmici mogu posjetiti klizalište ispod montažne hale koja se nalazi u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipašina bb). Takoíer, i zimska ponuda olimpijske planine Bjelašnica obogaëena je sa novim klizalištem, pa svi posjetitelji Bjelašnice do kraja marta mogu uživati u ovom zabavnom sportu na klizalištu Medo, ìiji je kapacitet oko 60 klizaìa. Klizalište Medo otvoreno je ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ìetvrtkom i nedjeljom od 09:00 do 18:00 sati, a petkom i subotom od 09:00 do 22:00 sata. Sat vremena klizanja košta 5 KM, toliko košta i iznajmljivanje klizaljki, dok oštrenje klizaljki košta 3 KM. Uz klizalište je smješten i mali restoran, gdje se posjetitelji u pauzama klizanja mogu okrijepiti.

While you are here, you must get better acquainted with sevdah, the unique musical genre which is found only in BiH and which represents an integral part of BiH’s cultural identity. The best place to hear sevdah is at Art House Sevdah, in the heart of Bašìaršija, on 5 Halaìi. Here you can view the permanent exhibit which shows the history of sevdah via audio-visual units and objects on display, such as awards received by sevdah interpreters, some of the musical instruments that they played…. There is also a library and bookshop where you can discover the beauty of these traditional urban love songs, and learn about the work of some of the greatest interpreters of sevdah. Enjoy the unique atmosphere in the glassed-in garden and listen to performances of sevdalinka over some Bosnian coffee and traditional juices and sweets. Working times are 10:00 a.m. to 6:00 p.m., Tuesday to Sunday. Dok ste u Sarajevu obavezno se morate upoznati sa sevdahom, jedinstvenim muziìkim žanrom koji postoji samo u BiH, te predstavlja neodvojiv dio bh. kulturnog identiteta. Najbolje mjesto za to je Art kuëa sevdaha, smještena u srcu Bašìaršije, u ulici Halaìi 5. Tu možete vidjeti stalnu izložbenu postavku o historijskom razvoju sevdaha, uz mnoštvo multimedijalnih sadržaja i eksponata, poput nagrada koje su osvojili interpretatori sevdaha, muziìkih instrumenata na kojima su svirali... U Art kuëi sevdaha, u sklopu koje se nalaze i biblioteka i knjižara, možete otkriti svu ljepotu sevdalinke, tradicionalne gradske ljubavne pjesme, te se upoznati sa djelima najveëih interpretatora sevdaha. Od utorka do nedjelje od 10:00 do 18:00 sati, uz bosansku kafu i tradicionalne bosanske sokove i slatko, u jedinstvenom ambijentu staklene bašte možete uživati i u izvedbama sevdalinki.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

49

WINTER OFFER
ZIMSKA PONUDA
HOTELS / HOTELI Name / Ime Hotel Bistrica Hotel Board Hotel Han Hotel Ko{uta Hotel Kristal Hotel Mar{al Hotel Neboj{a Hotel Termag Hotel Vila Tamara Hotel Vu~ko Hostel Feri Apartmani Bjelašnica Apartmani El Tarik Apartman Lam Apartmani Maja Apartman Mija Pansion Pahuljica Pansion Sport Pansion Vidikovac Pansion Winter Vila Termag RESTAURANTS / RESTORANI Eskim Koliba Ognjište Picollo mondo Planinska ku}a Rajska vrata Intersport Ski & snowboard Peggy Ski rental BB Sport Ski rental Gajovi} Ski rental Granzov Ski rental Ko{uta Ski rental ZOI 84 Ski rental & school Javor Ski school Jahorina Info Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina 065 284 460 057 272 100 057 270 444 061 860 702 061 130 352 057 272 020 057 270 444 057 270 210 061 135 595 065 669 929 057 270 444 057 270 401 033 414 111 065 524 803 065 314 021 Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Igman Bjelašnica Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina 057 270 020 057 270 014 033 584 150 057 270 401 057 270 430 033 584 100 057 270 500 057 272 100 057 270 015 057 206 306 033 775 555 062 335 260 033 667 404 062 320 648 066 484 425 061 485 062 066 714 171 057 270 333 065 666 302 065 536 284 057 272 100 Price Range / Cjenovni razred ää äää ääää ää ää ää ää ääää ä ääää ä ää ä äää äää äää äää ää ää ää äääää

BED AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENO]I[TA I PANSIONI

SKI SHOPS / PRODAVNICE SKI OPREME SKI RENTALS / IZNAJMLJIVANJE SKI OPREME

ä51 - 100 KM ä ä ä101 - 150 KM ä ä ä ä151 - 200 KM äääää201 KM < ä< 50 KM ä 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

50

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

“SARAJEVO WINTER” FESTIVAL 2013
For more information about events visit www.sonar.ba FEBRUARY 7 10:00; Event: Freedom Award Ceremony by the Sarajevo International Peace Center; Brusa bezistan 12:00; Exhibit: Into the Mist by Joel Elgin (Ireland); Bosniak Institute 17:00; Event: Opening Ceremony – 125 Years of the National Museum of BiH (1898 – 2013); Historical Museum of BiH 17:30; Event: Opening Ceremony – Projection on the Facade of the National Museum of BiH by Mario Gerussi; National Museum of BiH 18:00; Event: Opening Ceremony – Art of Touch; Parliament of BiH 19:00; Event: Opening Ceremony – Art of Touch – Synergy of Sarajevo; Bosnian Culture Center 20:00; Event: A Midsummer Night’s Dream (Group Coincidance – Hungary; Choreography: Julia Gyula); Bosnian Culture Center FEBRUARY 8 12:00; Event; Award Ceremony of Snownake of Sarajevo Winter; National and University Library of BiH 13:00; Event; Art of Touch – Installation I (Errors Allowed, BJCEM Project); Park next to the 2nd Gymnasium 17:00; Exhibit: New Wave / Basic Exercise of the Generations by Juliane Duda (Germany) (until February 13); Gallery IPC “E” 18:00; Movie: Screening of Documentary Movie – Mariannita Luzzati (Brazil); Bosniak Institute 18:30; Concert: Marcelo Bratke (Brazil) – Piano; Bosniak Institute FEBRUARY 9 18:00; Event: Ceramic Installation and Ceramic Workshop – Ivana Petan (Slovenia) – Seeds; Charlama Depot FEBRUARY 10 20:00; Theater Play: Three Sisters (Prešernovo gledališìe Kranj, Slovenia) (Director: Oliver Frljië); Bosnian Culture Center FEBRUARY 11 18:00; Exhibit: Exhibit of Phogoraphs - Geze-gen by Hami Onur Bingöl (Turkey) (until February 21); Gallery Gabrijel FEBRUARY 12 18:00; Event; Poetry Evening – Senadin Musabegovië; Gallery Gabrijel 20:00; Movie: Xontact DFV: Croatian Dance Film and Video: Retrospective (1951 – 2008), Tabula Rasa (Director: Sunìica Fradelië), Movement (Director: Tamara Bilankov); Music Academy FEBRUARY 13 13:00; Event; Art of Touch – Installation II (Errors Allowed, BJCEM Project); Park next to the 2nd Gymnasium 19:00; Theater Play: Languages (Fraktal Falus Theater, Croatia) (Director: Hrvoje Cokarië); Center for Culture Sarajevo FEBRUARY 14 19:00; Exhibit: Video Works from the October Salon Collection – Belgrade Cultural Center; Bosnian Culture Center 20:00; Event: Art of Touch – Sevdah; Svrzo House FEBRUARY 15 19:00; Exhibit: Exhibit of Photographs by Greece Photographers Group Phasma2 – Greece in Crisis (until February 25); Gallery IPC “E” 21:00; Event: Once Upon A Time There Was One, Who Was Shadow – Paintings, Sculpture, Poetry and Prose of Nedžad Ibrišimovië; Atelier Figure FEBRUARY 16 20:00; Theater Play: Terrorism (Director: Dino Mustamë); Chamber Theater 55 FEBRUARY 17 18:00; Event: Who-Are-You?You-Are-Killing(Me) (Divano Occidentale Orientale, Italy) (Choreography: Giuseppe L. Bonifati); Center for Culture Sarajevo FEBRUARY 18 16:00; Movie: Lights in the Water or BiH Fairy Tale (Director: Zdravko Fuìek, Croatia); Cinema City 18:00; Event: Performance of Roma Poetry (Errors Allowed, BJCEM Project) (Mentor: Minka Muftië); Center for Culture Sarajevo

52

SARAJEVSKA ZIMA 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba 7. FEBRUAR 10:00; Dogaíaj: Dodjela priznanja IPC-a – Sloboda; Brusa bezistan 12:00; Izložba: “U maglu” – Joel Elgin (Irska); Bošnjaìki institut 17:00; Dogaíaj: Ceremonija otvaranja – 125 godina Zemaljskog muzeja BiH (1898 – 2013.); Historijski muzej BiH 17:30; Dogaíaj: Ceremonija otvaranja – Projekcija na fasadi Zemaljskog muzeja BiH – Mario Gerussi; Zemaljski muzej BiH 18:00; Dogaíaj: Ceremonija otvaranja – Art of Touch; Parlament BiH 19:00; Dogaíaj; Ceremonija otvaranja – Art of Touch – “Sinergija Sarajeva”; Bosanski kulturni centar 20:00; Dogaíaj: “San ljetne noëi” (Grupa Coincidance – Maíarska; Koreogramja: Julia Gyula); Bosanski kulturni centar 8. FEBRUAR 12:00; Dogaíaj: Dodjela “Pahuljice Sarajevske zime”; Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 13:00; Dogaíaj: Art of Touch – Instalacija I (“Dozvoljene greške”, BJCEM projekt); Park kod Druge gimnazije 17:00; Izložba: “New Wave”/ “Basic Exercise of the Generations” – Juliane Duda (Njemaìka) (do 13. februara); Galerija IPC “E” 18:00; Film: Projekcija dokumentarnog mlma – Mariannita Luzzati (Brazil); Bošnjaìki institut 18:30; Koncert: Marcelo Bratke (Brazil) – klavir; Bošnjaìki institut 9. FEBRUAR 18:00; Dogaíaj: Keramiìka instalacija i keramiìka radionica – Ivana Petan (Slovenija) – “Semena”; Charlama Depot 10. FEBRUAR 20:00; Pozorišna predstava: “Tri sestre” (Prešernovo gledališìe Kranj, Slovenija) (Režija: Oliver Frljië); Bosanski kulturni centar 11. FEBRUAR 18:00; Izložba: Izložba fotogramja “Geze-gen” – Hami Onur Bingöl (Turska) (do 21. februara); Galerija Gabrijel 12. FEBRUAR 18:00; Dogaíaj; Poetsko predveìerje – Senadin Musabegovië; Galerija Gabrijel 20:00; Film: Xontakt DFV: Hrvatski plesni mlm i video: “Retrospektiva” (1951 – 2008.), “Tabula rasa” (Režija: Sunìica Fradelië), “Pokret” (Režija: Tamara Bilankov); Muziìka akademija 13. FEBRUAR 13:00; Dogaíaj: Art of Touch – Instalacija II (“Dozvoljene greške”, BJCEM projekt); Park kod Druge gimnazije 19:00; Pozorišna predstava: “Jezici” (Fraktal Falus Teatar, Hrvatska), (Režija: Hrvoje Cokarië); Centar za kulturu Sarajevo 14. FEBRUAR 19:00; Izložba: Izložba video radova iz kolekcije Oktobarskog salona – Kulturni centar Beograda; Bosanski kulturni centar 20:00; Dogaíaj: Art of Touch – Sevdah; Svrzina kuëa 15. FEBRUAR 19:00; Izložba: Izložba fotogramja grupe grìkih fotografa Phasma2 – “Greece in Crisis” (do 25. februara); Galerija IPC “E” 21:00; Dogaíaj: “Bio jednom jedan, a bio sjena” – Slike, skulpture, poezija i proza Nedžada Ibrišimoviëa; Atelje Figure 16. FEBRUAR 20:00; Pozorišna predstava: “Terorizam” (Režija: Dino Mustamë); Kamerni teatar 55 17. FEBRUAR 18:00; Dogaíaj: “Who-Are-You?You-Are-Killing(Me)” (Divano Occidentale Orientale, Italija) (Koreogramja: Giuseppe L. Bonifati); Centar za kulturu Sarajevo 18. FEBRUAR 16:00; Film: “Svjetla u vodi ili bosanskohercegovaìka bajka” (Režija: Zdravko Fuìek, Hrvatska); Cinema City 18:00; Dogaíaj: Performans romske poezije (“Dozvoljene greške”, BJCEM projekt) (Mentorica: Minka Muftië); Centar za kulturu Sarajevo

53

“SARAJEVO WINTER” FESTIVAL 2013
For more information about events visit www.sonar.ba FEBRUARY 19 16:00; Movie: Cinema World (Director: Marek Janiìik, Slovakia), Inside Geneva Camp (Director: Maria M. Litwa, Germany), The Kurent (Director: Marko Kumer Murì, Slovenia); Cinema City 19:00; Exhibit: Collective Exhibit of Works by Artists from Germany, Egypt, Iran, Austria, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Sudan, Great Britain, Latvia, Switzerland and Turkey (until March 6); Hanikah FEBRUARY 20 11:00; Event: Promotion of Books – Danas ëu biti dijete (songs and stories for children) and San o ženi (novel) by Alija H. Duboìanin; Bosniak Institute 16:00; Movie: Ruby (Director: Iain Mitchell, Great Britain), Jericho (Director: Tamara Erde, Israel), The Wedding (Director: David Lužar, Slovenia); Cinema City 20:00; Event: Musical Night Fever (Musical Youth Association Youth Choir, Zenica) (Director: Sulejman Kupusovië); Bosnian Culture Center FEBRUARY 21 16:00; Movie: Hallway and If I Don’t (Director: Zinka Bejtië, BiH), Heart in Stone (Director: Marko Kumer Murì, Slovenia), Mondrian’s Shout for Joy (Director: Nena Šešië Fišer, Holland), Brief Notes on Being in a Pistachio Orchard (Director: Anthony Askew, Malta/Great Britain), Drowning (Director: Jean-Michel Rolland, France), Go Burning Atacama Go (Director: Alberto Gemmi), Hometown (Director: Francoise Lejeune), Dance, Dance, Fire, Dance (Director: Pedro Ferreira); Cinema City 19:00; Exhibit: Exhibit of Photographs – Balkan Odyssey by Lisa Quinones (USA) (until March 1); Gallery Preporod FEBRUARY 22 10:00; Event: The Fifth Boat and Blank Spaces by Monika Kompanikova (Slovakia); National and University Library of BiH 16:00; Movie: Nomos (Director: Andrea Gadaleta Caldarola), Conquerors of the Sun (Director: Anna Baumgart), Variable Number Tandem Repeats (Director: Pablo Rojas), Balada o dvije kuëe (TVP Historia Poland); Cinema City 18:00; Exhibit: War Photography – Robert Capa (Radio Drama – Death on a Photograph by Tvrtko Kulenovië); Gallery Gabrijel 19:00; Exhibit: Aleksandra Nina Kneževië; Gallery Duplex/10m² FEBRUARY 23 18:00; Exhibit: Exhibit of Video Art of Artists from Portugal, Romania, Great Britain, Italy, France, Estonia, Malta, Greece and Canada (until March 7); Collegium Artisticum FEBRUARY 24 20:00; Theater Play; The Storm (Mestno gledališìe ljubljansko, Slovenia) (Director: Jernej Lorenci); National Theater FEBRUARY 25 17:00; Exhibit: Exhibit of Photographs – The End of a New Era by Karen Gina Georgoudis (Greece); Charlama Depot 19:00; Concert: 200th Anniversary of the Birth of Giuseppe Verdi (1813 – 1901); Bosniak Institute FEBRUARY 26 19:00; Concert: 200th Anniversary of the Birth of Richard Wagner (1813 – 1883); Bosniak Institute FEBRUARY 27 11:00; Event: Meeting Devoted to Irish Literature; National and University Library of BiH 18:00; Exhibit: Touch of Nature by Edo Vejselovië (until March 10); Gallery Gabrijel 19:00; Concert: Sinan Alimanovië (BiH); Bosniak Institute FEBRUARY 28 17:00; Exhibit: Exhibit of Drawings, Paintings and Sculptures – Spirit – Mlle Terite (Sandrine Barrois) & Monsta (Julien Bagard), France (until March 11); Gallery IPC “E” 19:00; Concert; Irina Georgijeva – piano (Switzerland); Bosniak Institute

54

SARAJEVSKA ZIMA 2013
Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba 19. FEBRUAR 16:00; Film: “Kino svet” (Režija: Marek Janiìik, Slovaìka), “Inside Geneva Camp” (Režija: Maria M. Litwa, Njemaìka), “Kurent” (Režija: Marko Kumer Murì, Slovenija); Cinema City 19:00; Izložba: Kolektivna izložba radova umjetnika i umjetnica iz Njemaìke, Egipta, Irana, Austrije, Bugarske, Srbije, Slovenije, Sudana, Velike Britanije, Latvije, Švicarske i Turske (do 6. marta); Hanikah 20. FEBRUAR 11:00; Dogaíaj: Promocija knjiga “Danas ëu biti dijete” (pjesme i priìe za djecu) i “San o ženi” (roman) Alije H. Duboìanina; Bošnjaìki institut 16:00; Film: “Ruby” (Režija: Iain Mitchell, Velika Britanija), “Jericho” (Režija: Tamara Erde, Izrael), “Poroka” (Režija: David Lužar, Slovenija); Cinema City 20:00; Dogaíaj: Mjuzikl “Night Fever” (Udruženje muziìke omladine Omladinski hor, Zenica) (Režija: Sulejman Kupusovië); Bosanski kulturni centar 21. FEBRUAR 16:00; Film: “Hodnik” i “Ako ne budem” (Režija: Zinka Bejtië, BiH), “Srce” (Režija: Marko Kumer Murì, Slovenija), “Mondrian’s Shout for Joy” (Režija: Nena Šešië Fišer, Holandija), “Brief Notes on Being in a Pistachio Orchard” (Režija: Anthony Askew, Malta/Britanija), “The Drowning” (Režija: Jean-Michel Rolland, Francuska), “Go Burning Atacama Go” (Režija: Alberto Gemmi), “Hometown” (Režija: Francoise Lejeune”, “Dance, Dance, Fire, Dance” (Režija: Pedro Ferreira); Cinema City 19:00; Izložba: Izložba fotogramja “Balkan Odyssey” – Lisa Quinones (SAD) (do 1. marta); Galerija Preporod 22. FEBRUAR 10:00; Dogaíaj: “The Fifth Boat and Blank Spaces” – Monika Kompanikova (Slovaìka); Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 16:00; Film: “Nomos” (Režija: Andrea Gadaleta Caldarola), “Conquerors of the Sun” (Režija: Anna Baumgart), “Variable Number Tandem Repeats” (Režija: Pablo Rojas), “Balada o dvije kuëe” (TVP Historia Poljska); Cinema City 18:00; Izložba: Izložba ratnih fotogramja – Robert Capa (Tvrtko Kulenovië, radiodrama “Smrt na fotogramji”); Galerija Gabrijel 19:00; Izložba: Aleksandra Nina Kneževië; Galerija Duplex/10m² 23. FEBRUAR 18:00; Izložba: Izložba video radova umjetnika i umjetnica iz Portugala, Rumunije, Velike Britanije, Italije, Francuske, Estonije, Malte, Grìke i Kanade (do 7. marta); Collegium Artisticum 24. FEBRUAR 20:00; Pozorišna predstava: “Oluja” (Mestno gledališìe ljubljansko, Slovenija) (Režija: Jernej Lorenci); Narodno pozorište 25. FEBRUAR 17:00; Izložba: Izložba fotogramja “The End of a New Era” – Karen Gina Georgoudis (Grìka); Charlama Depot 19:00; Koncert: 200. godišnjica roíenja Giuseppea Verdija (1813 – 1901.); Bošnjaìki institut 26. FEBRUAR 19:00; Koncert: 200. godišnjica roíenja Richarda Wagnera (1813 – 1883.); Bošnjaìki institut 27. FEBRUAR 11:00; Dogaíaj: Susret posveëen irskoj književnosti; Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 18:00; Izložba: “Dodir prirode” – Edo Vejselovië (do 10. marta); Galerija Gabrijel 19:00; Koncert: Sinan Alimanovië (BiH); Bošnjaìki institut 28. FEBRUAR 17:00; Izložba: Izložba crteža, slika i skulptura “Spirit” – Mlle Terite (Sandrine Barrois) i Monsta (Julien Bagard), Francuska (do 11. marta); Galerija IPC “E” 19:00; Koncert; Irina Georgijeva – klavir (Švicarska); Bošnjaìki institut

55

CALENDAR ADDRESS BOOK
ADRESAR KALENDARA
Academy of Music Sarajevo / Muziìka akademija Sarajevo Josipa Štadlera 1/2 033 200 299 AG Club/ Klub AG Patriotske lige 30 Aquarius Caffe & Sandwich Bar Hasana Brkiëa 2 033 609 033 Atelier / Atelje Figure Danijela Ozme 12/3 BBI Center / BBI Centar Trg djece Sarajeva 1 033 569 999 Bosniak Institute / Bošnjaìki institut Mula Mustafe Bašeskije 21 033 279 800 Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 033 586 777 Brusa bezistan Abadžiluk 10 033 239 590 Cafe bar Hag Kotromaniëa 48 033 200 243 Cafe Club Gogo Merhemiëa trg 13 033 663 349 Center for Culture Sarajevo / Centar za kulturu Sarajevo Jeliëa 1 033 232 594 Chamber Theater 55 / Kamerni teatar 55 Maršala Tita 56/II 033 550 475 Charlama Depot Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 Cinema City Maršala Tita 26 033 567 230 Cinemas Club Mehmeda Spahe 20 061 359 255 City Pub Despiëeva bb 033 209 789 Collegium Artisticum Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Coloseum Club Terezije bb 033 250 860 Dom mladih Terezije bb (Centar Skenderija) 033 201 188 êulagin dvor êulagina 10 062 316 564 Gallery / Galerija Gabrijel Maršala Tita 56/I 033 216 873 Gallery / Galerija IPC “E” Luledžina 12 033 232 954 Gallery / Galerija Preporod Titova 54 033 205 553 Hacienda – Cantina Mexicana Bazerdžani 3 033 441 918 Hanikah Saraìi 49 033 534 888 Historical Museum of BiH / Historijski muzej BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 Hotel Europe Vladislava Skariëa 5 033 580 400 Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Mash Branilaca Sarajeva 20/I 061 236 488 National and University Library of BiH / Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Zmaja od Bosne 8b, 033 275 301 National Museum of BiH / Zemaljski muzej BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Bulevar Meše Selimoviëa 83-b 033 773 850 Opera Branilaca Sarajeva 25 033 831 647 Parliament of BiH / Parlament BiH Trg BiH 1 Park prinìeva Iza Hrida 7 061 222 708 Pink Houdini Branilaca Sarajeva 31 062 640 542 Pro Rock Club Johnny Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Pussy Galore Kundurdžiluk bb 061 482 464 Restaurant Koliba / Restoran Koliba Poljice bb, Jahorina 057 272 100 Sevdah Art House / Art kuëa sevdaha Halaìi 5 033 239 943 Sports Center Skenderija / Sport Centar Skenderija Terezije bb 061 141 764 Tito Zmaja od Bosne 5 061 276 384 The Pub Envera Šehoviëa 15 062 152 152 Underground Maršala Tita 56 063 892 425 WISA Shopping Center Kurta Schorka 7 033 775 210 Zetra Alipašina bb 033 276 100

Buy your tickets for events in the ticket shop in Branilaca Sarajeva Ulaznice za dogaíaje možete kupiti u biletarnici u ulici Branilaca 24 Street (Bosnian Culture Center). The working hours are 10 a.m. Sarajeva 24 (Bosanski kulturni centar). Radno vrijeme je svakog dana od 10:00 do 18:00 sati. Informacije na broj: 061 208 160. to 6. p.m. every day. For informations call 061 208 160.

56 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WHAT TO EAT
[TA JESTI
arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine. Generally speaking, eating light is not the Sarajevo way. But, while here, it would be a shame not to try tasty local dishes, some of which can be eaten only in this city. Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style ašìiniìas, while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients) are found in buregdžinicas. èevap~iëi (spiced ground beef balls) can be eaten at ëevabdžinicas. Although these Bosnian fast food restaurants can be found throughout the city, the majority of them are concentrated in Bašìaršija (old Turkish quarter). The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one, but with major differences. Typical meals served in ašìiniìas are sarajevski sahan, a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat and rice), bosanski lonac, a thick stew-like soup made of meat and vegetables, bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. You should make sure not to miss one of the most popular local specialties – various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat or vegetables such as potato, spinach or even squash). Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional

S

Sarajevu možete uživati u izvrsnoj hrani - poìevši od ukusnih bosanskih jela, pa do raznovrsnog izbora iz meíunarodne kuhinje. Opëenito govoreëi, u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Ali dok ste tu, bilo bi šteta da ne probate ukusna domaëa jela, od kojih se neka mogu naëi samo u Sarajevu. Tradicionalni bosanski fast food restorani su ašìinice, a pite (jufke punjene razliìitim sastojcima) možete pronaëi u buregdžinicama, dok ëevap~iëe možete jesti u ëevabdžinicama. Iako se ovi restorani mogu pronaëi širom grada, veëina se nalazi na Bašìaršiji.

U

ëevapìiëi, rolled spiced meat balls served in portions of 5, 10 or more, and with somun (thin pita-bread unique to Sarajevo), onions, yoghurt, and ocasionally kajmak (sweet cheese spread). These are available in numerous ëevabdžinicas around town, along with other grilled meat specialties such as pljeskavica (hamburger-like patty served with somun and yoghurt), sudžukice (small sausages served with mustard)... Typically, alcohol or coffee are not served in any of the mentioned fast food places, and almost all are non-smoking. As far as the sweets are concerned, beware that sweet is really sweet in Sarajevo. You will need several glasses of water to eat a Sarajevo baklava, ružica, kadaif, tufahija or any other cake at any of Bašìaršija’s many cake shops.

Premda je domaëa kuhinja bila pod snažnim utjecajem turske kulture, postoje velike razlike izmeíu bosanske i turske kuhinje. Tipiìna jela koja se služe u ašìinicama su sarajevski sahan, jelo saìinjeno od raznih dolmi (povrëe punjeno mesom i rižom), bosanski lonac (gusta ìorba od mesa i povrëa), bamija sa janjetinom... Preporuìujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaëih specijaliteta – razliìite vrste pita punjenih mesom, povrëem ili sirom. Sarajevski ëevapìiëi se služe u porcijama od 5, 10 ili više, sa somunom, lukom, jogurtom, a po vašem izboru i sa kajmakom. Možete ih probati u brojnim ëevabdžinicama, a preporuìujemo vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa roštilja: pljeskavice (takoíer se služe sa somunom i lukom), sudžukice (služe se sa senfom)… Obiìno se alkohol ne služi u spomenutim mjestima, a u skoro svim je zabranjeno i pušenje. Kada je u pitanju slatko, budite svjesni da je slatko zaista slatko u Sarajevu. Trebat ëe vam nekoliko ìaša vode da pojedete sarajevsku baklavu, ružicu, kadaif, tufahiju ili bilo koji drugi kolaì u nekoj od brojnih slastiìarni na Bašìaršiji.

58

RESTAURANTS
RESTORANI
]EVABDŽINICE, AŠéINICE, BUREGDŽINICE Name / Ime  Ašìinica & }evabd`inica Bosna Veliki Mud`eleti 12 033 446 133 Buregdžinica Bosna Bravadžiluk 11 033 538 426 Buregdžinica Saì Mali bravadžiluk 2 033 239 748 èevabdžinica Galatasaray Gazi Husrev-begova 44 033 535 446 èevabdžinica Kurto Ba{~ar{ija 27 033 447 502 èevabdžinica Mrkva Bašìaršija Bravadžiluk 13 033 532 519 èevabdžinica Mrkva Grbavica Zagrebaìka bb 033 222 225 èevabdžinica Mrkva Dobrinja B. branilaca Dobrinje bb 033 455 555 èevabdžinica Mrkva Express Envera Šehoviëa 34 033 618 888 èevabdžinica Petica Bravadžiluk 29 033 537 555 èevabdžinica Željo Kundurdžiluk 12 033 447 000 RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA Avlija Sumbul Avde 2 033 444 483 Bašìaršija Bašìaršija 18 033 921 595 Kibe Vrbanjuša 164 033 441 936 Kod Bibana Hošin brijeg 95 033 232 026 Kod Keme êulagina 12 033 531 140 Lovac Petrakijina 24 033 205 424 Lovaìki dom Nahorevo 10 033 670 819 Moriëa Han Saraìi 77 033 236 119 Nanina kuhinja Kundurdžiluk 35 033 533 333 Park prinìeva Iza Hrida 7 061 222 708 Pod lipom Prote Bakoviëa 4 033 440 700 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA Cappucino Grbaviìka 8 033 811 212 Dal Padrino Branilaca Sarajeva 20 033 217 925 Galija ^obanija 20 033 443 350 Magarac Azize Šaëirbegovië 6 033 613 213 Michelle Ferhadija 25 033 444 484 Roma Grbaviìka 4 033 203 005 Trattoria Uno Zmaja od Bosne 45 061 172 230 Vapiano Franca Lehara 2 033 956 954 Vinoteka Skenderija 12 033 214 996 INTERNATIONAL FOOD / MEêUNARODNA HRANA 4 sobe gospoíe Samje éekaluša 61 033 202 745 Caballero Džidžikovac 3 033 210 266 Druga kuëa Lora Kolodvorska 9 033 716 700 \ulagin dvor \ulagina 10 062 316 564 Fan Ferhatovi} ^izmed`iluk 1 033 236 000 Global Food Braëe Begiëa 6 061 274 955 McDonald’s Titova 36 033 586 225 Karuzo Dženetiëa ìikma bb 033 444 647 Mala kuhinja* Josipa Štadlera 6 061 144 741 Maroko Vladislava Skariëa 3 033 232 428 Peppers Zagrebaìka 4a 033 201 550
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WiFi

D

D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

59

RESTAURANTS
RESTORANI

A[^INICA ASD@
National / Nacionalni Mali }ur~iluk 3 033 238 500, 033 447 583 08:00 - 19:00

FREE DELIVERY
08:00-19:00

This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Stew-like Dish/Papaz ëevab

A[^INICA HAD@IBAJRI] F. NAMIKA
National / Nacionalni Veliki }ur~iluk 59 033 536 111 07:00 - 18:00 Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo. Extra Services: Take Away Service Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Meat Dish/Paìe

BARHANA
Mediterranean / Mediteranski

www.barhana.ba 

\ulagina ~ikma 8 033 447 727 08:00 - 24:00 A perfect place for enjoyment of wholesome food. Extra Services: Take Away Service, Catering Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Homemade Rakija - Brandy/Domaëe rakije

BUREGD@INICA ASD@

FREE DELIVERY
08:00-20:00

National / Nacionalni Bravad`iluk 28 033 537 503 08:00 - 24:00 Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads. Extra Services: Take Away Service, Catering Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Pastry with mllings/Pite 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

60

RESTAURANTS
RESTORANI

DVERI
International / Me|unarodni Prote Bakovi}a 12 033 537 020 09:00 - 23:00

www.dveri.co.ba

Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again. Extra Services: Take Away Service, Catering Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Gulash Dveri/Gulaš Dveri

INAT KU]A
National / Nacionalni Veliki Alifakovac 1 033 447 867 11:00 - 22:30

www.inatkuca.ba

Bosnian food in a landmark setting. Extra Services: Take Away Service, Catering Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Plate mlled with dolmas/Sahan

LA SCALA
International / Me|unarodni Merhemiëa trg 9 033 212 147 Tue-Sun / Uto-Ned: 09:00 – 24:00 Explore your gastronomical senses in a pleasant ambience. Extra Services: Take Away Service, Catering Zadovoljite vaša gastronomska ìula u ugodnom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Stuffed Veal Steak a la La Scala / Punjeni teleëi steak a la La Scala

RISTORANTE PIZZERIA PICCOLO MONDO
International / Me|unarodni Kotromaniëa 5 033 213 903 08:00 - 23:00 A tradition of many years has created a world of delicious Italian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Dugogodišnja tradicija stvorila je svijet ukusne italijanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporuìeno: Risotto Piccolo Mondo / Rižoto Piccolo Mondo 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

61

RESTAURANTS
RESTORANI
www.sarajevosushi.com International / Me|unarodni Muse èazima èatiëa 33 033 833 034 Mon–Fri / Pon - Pet: 11:00-20:00; Sat / Sub: 12:00 - 20:00

SUSHI SAN

FREE DELIVERY
11:00-20:00 min. 20 KM

The best sushi with carefully selected and always fresh msh. Extra Services: Take Away Service Najbolji sushi sa uvijek svježom i pažljivo odabranom ribom. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Maki Mix

TAJ MAHAL

HOME DELIVERY
11:00-22:00 min. 20 KM

International / Me|unarodni Paromlinska 48a 061 277 384 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:00-23:00; Sun/Ned: 17:00-23:00 Enjoy the navor and aroma of Indian food. Extra Services: Take Away Service Uživajte u okusima i mirisima tradicionalnih indijskih jela. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Chicken Tikka Masala www.vapiano.ba Mediterranean / Mediteranski Franca Lehara 2 (Alta Shopping Center) 033 956 954 09:00 - 23:00; Kitchen Open / Kuhinja: 10:00 - 22:00

VAPIANO PASTA PIZZA BAR

Excellent balance of fresh cuisine, modern architecture and excellent ambiance. Extra Services: Take Away Service Odliìan balans svježe kuhinje, moderne arhitekture i sjajnog ambijenta. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Pastas and Pizzas / Paste i Pizze

VEGEHANA
International / Me|unarodni Ferhadija 39 033 570 682 10:00 - 21:00;

www.vegehana.ba

Pleasant vegetarian restaurant which offers homemade and international food made from fresh ingredients of organic origin. Ugodni vegetarijanski restoran koji vam nudi domaëa i strana jela spravljena od svježih namirnica organskog porijekla. Recommended / Preporuìeno: Falafel & Ginger Drink

62 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

HOT SPOTS
HOT SPOTS
CLUBS / KLUBOVI Name / Ime Club Rooms Coloseum Club Fis Kultura Jež Podroom Pravda Studio 1 CAFES / KAFI]I Aquarius Caffe & Sandwich Bar Barbarosa Bristol Cafe City Lounge Creps Delikatesna radnja Dialog Caffe Galerija Boris Smoje Gogo Habitue Cafe Halvat (Male daire) Imperijal Med i Mlijeko Meeting Point Metropolis Michelle Moj Cafe Opera Ort Caffe Palma Promenada Radio Cafe Ramis slastiìarna Vatra INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I Euronet Y Ka5aN Cafe PUBS / KAFANE I PIVNICE Akademija (Obala) Alfonso Celtic Pub Cheers Pub & Kitchen City Pub Guinness Pub Marquee Pivnica HS The Pub 

Titova 7 Terezije bb Musala bb Zelenih beretki 14 Zelenih beretki 12 Radiëeva 4c Kolodvorska 12 Hasana Brkiëa 2 Hasana Brkiëa 30 Fra Filipa Lastriëa 2 Zelenih beretki 22a Gajev trg 4 Obala Kulina bana 10 Muhameda Kantardžiëa 3 Radiëeva 11 Merhemi}a trg 13 Šenoina 8 Luledžina 6 Maršala Tita 56 Kundurdžiluk 3 Hamdije Kreševljakoviëa 13 Maršala Tita 21 Ferhadija 15 Trg fra Grge Marti}a 4 Branilaca Sarajeva 25 Zelenih beretki 22 Porodice Ribar 5 Ferhadija 4 Štrosmajerova 4 Saraìi 1 Ferhadija 4 Obala Kulina bana 2 Husrefa Redžiëa 3 Obala Kulina bana 11 Fra Grge Martiëa 14 Ferhadija 12 (pasa`) Muvekita 4 Despi}eva bb Ferhadija 26 Obala Kulina bana 6 Franjevaìka 15 Envera Šehoviëa 15 

033 550 550 033 250 860 061 279 136 033 650 312 033 206 952 033 558 215 033 720 254 033 609 033 063 131 751 033 705 000 061 172 654 033 208 855 061 275 500 033 226 355 033 213 921 061 515 713 033 210 699 061 308 378 033 668 186 033 203 315 033 444 484 033 223 602 061 156 943 061 257 843 033 714 700 062 401 762 033 535 947 033 222 244 033 668 227 033 208 227 033 299 955 033 207 961 061 712 985 062 476 476 033 209 789 061 722 260 061 349 020 033 239 740 062 152 152

WiFi D D

D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

64 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

BAGHDAD CAFE
cafe & lounge bar Bazerd`ani 3 033 537 218 10:00 - 00:00 Relax in an oriental atmosphere, smoke a hookah, enjoy superb cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy performances by well-known domestic and regional DJs. Bahgdad Cafe je savršeno mjesto za opuštanje u orijentalnom ambijentu, uz nargile, vrhunske koktele i odliìnu zabavu. Petkom i subotom uživajte u nastupima renomiranih domaëih i regionalnih DJ-eva.

CAFE TITO
cafe bar Zmaja od Bosne 5 061 208 881 00:00 - 24:00

www.caffetito.ba

A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. Located by the Wilson’s Walkway, it is an ideal spot for a break during summer days. Music lovers can often enjoy unplugged concerts. Unikatan objekt u potpunosti posveëen Josipu Brozu Titu. Smješten je uz Vilsonovo šetalište i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana. Ljubitelji muzike ìesto mogu uživati u unplugged nastupima bendova.

CINEMAS CLUB
club / klub Mehmeda Spahe 20 033 218 811 18:00 - 04:00

www.cinemas.ba

Popular night spot where entertainment awaits. Latin Nights are held each Monday, and the club’s stage is occupied by regional and local music stars. Popularno okupljalište mladih gdje ëete pronaëi dobru zabavu. Latino Night je na programu ponedjeljkom, a nerijetko na stageu Cinemas Cluba nastupaju i muziìke zvijezde iz BiH i regiona.

CORDOBA CAFÉ
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 217 368 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 23:30, Sun / Ned: 08:00 - 23:00 Napravite predah u Cordoba caféu i popijte unikatnu kafu Lavazza Gran Riserva, koja je u Sarajevu dostupna samo u ovom objektu, uz ukusne kolaìe i odliìna jela. Take a break in Cordoba café with a cup of Lavazza Gran Riserva, a unique brand of coffee available exclusively in this cafe in the city, along with excellent meals and delicious desserts. 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

65

GOING OUT
IZLAZAK

HACIENDA
club / klub Bazerdžani 3 033 441 918 10:00 – 03:00 Club and restaurant Hacienda, located in the heart of Bašìaršija, is the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic music and band performances, along with excellent Mexican food. Klub i restoran Hacienda, lociran u srcu Bašìaršije, odliìno je mjesto za svako doba dana gdje možete uživati u dobrom provodu uz elektronsku muziku i nastupe bendova, kao i odliìnu meksiìku hranu.

MASH
club / klub Branilaca Sarajeva 20/1 061 236 488 08:00 - 00:00 Club Mash is the perfect spot anytime, but on Thursdays, Fridays and Saturdays you can expect live music and DJs. Mash is a great spot for daytime coffee as well as for evening fun. Klub Mash je savršeno mjesto za izlazak, a svakog ìetvrtka, petka i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. Mash je odliìan izbor za dnevnu kafu, ali i za noëni provod. www.place4you.ba cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Center) 061 417 403 07:00 - 23:00

NEWS BAR

In the unique ambiance of News Bar you can enjoy up-to-date information with coffee, drinks or original sandwiches. Ideal place for a break after a hard working day. U jedinstvenom ambijentu News Bara možete uživati u svježim informacijama uz kafu, piëe ili originalne sendviìe. Idealno mjesto za predah nakon napornog poslovnog dana.

PRO ROCK CLUB JOHNNY
club / klub Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 00:00; Sat - Sun / Sub - Ned: 08:00 - 02:00; One of the best places in Sarajevo dedicated to rock music. Fans of this genre can enjoy live performances by rock bands on weekends. Jedna od najboljih sarajevskih lokacija posveëenih rock muzici. Ljubitelji ovog žanra vikendom mogu uživati u nastupima rock bendova.

66 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

PUSSY GALORE
club / klub Kundurdžiluk bb 061 482 464 11:00 - 03.00 Pussy Galore is the right spot if you are looking for special musical nights, live bands, and great night fun. It is a “pet-friendly” place, so, during the daytime, you can take your pets there. Redovne tematske muziìke veìeri i ìesti nastupi bendova ìine Pussy Galore pravom lokacijom ukoliko tražite dobru noënu zabavu. Objekat je “pet friendly” što znaìi da po danu možete povesti i vaše kuëne ljubimce.

RAHATLOOK
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Ferhadija 41 033 921 461 09:00 – 22:00

www.rahatlook.ba

Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible feeling that comes from small things in life. It offers various sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes. Rahatlook je mjesto gdje ëete pronaëi duševni mir koji proizlazi iz malih stvari. U ponudi su raznovrsni slatki specijaliteti i napici pripremljeni po tradicionalnim receptima.

SPAZIO CAFFE
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Radiëeva 11 033 209 226 07:00 – 23:00 Here you will enjoy and relax with those dear to you in the best way. Spazio Cafe offers a big selection of coffees, sandwiches and cakes. Trenutke uživanja i opuštanja sa dragim osobama ovdje ëete provesti na najbolji naìin. Spazio Cafe nudi veliki izbor vrhunskih napitaka od kafe, sendviìe i slastice.

YU CAFFE
cafe bar Mala aleja do br. 28 061 700 820 08:00 - 23:00 Yu Cafe’s interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia. The cafe offers a large drinks selection and the everlasting sounds of ex-Yu pop rock hits. Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bivše Jugoslavije. U ponudi se nalazi veliki izbor piëa uz neprolazne ex-Yu muziìke hitove. 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

67

MADE IN SARAJEVO
NASTALO U SARAJEVU

Rahatlook

T

he Sarajevo café, Rahatlook, is located right on the spot that divides the Austro-Hungarian and Ottoman parts of Sarajevo. In keeping with that theme, this pleasant café’s menu includes items from both the East and the West, so this is the only place where you can try halva and Kaiserschmarren! Rahatlook offers a daily selection of many sweet delicacies – different kinds of cakes, traditional desserts, such as stewed apples, pears or squash with a bit of vanilla, cinnamon and walnuts; or home-made pekmez and delicious crepes. You can also drink traditional Bosnian coffee in Rahatlook and the staff will gladly teach you how to prepare it! Rahatlook offers organic teas: mint, chamomile, linden, cranberry, other herbal teas and mixed fruit blends. There are also fresh squeezed juices from seasonal fruits, juices from elder and rose, boza and outstanding hot chocolate. Rahatlook celebrates its third anniversary on February 26 – the perfect time to visit and take away some pleasant mementos. You can purchase some lovely boxes and magnets with the Rahatlook logo, as well as homemade jams, teas, Turkish delight.... Visit Rahatlook on 14 Ferhadija and enjoy the unique blend of East and West in the center of Sarajevo!

S

arajevski café Rahatlook nalazi se taìno na granici koja dijeli austrougarski i otomanski dio Sarajeva. U skladu s tim, na jelovniku ovog ugodnog cafea nalaze se deserti koji potiìu kako sa Istoka, tako i sa Zapada, pa je ovo jedino mjesto gdje možete probati i halvu i carski drobljenac. Rahatlook svakodnevno nudi još mnogo slatkih delicija – više vrsta kolaìa, tradicionalne deserte kao što su kuhana jabuka, kruška ili tikva, sa dodatkom vanilije, cimeta, oraha ili domaëih pekmeza, te ukusne palaìinke.

U Rahatlooku, takoíer, možete popiti i tradicionalnu bosansku kafu, a osoblje ëe vas sa zadovoljstvom nauìiti i kako se bosanska kafa pravi. U ponudi Rahatlooka su i organski ìajevi od mente, kamilice, lipe, brusnice, te biljna i voëna mješavina ìaja, kao i cijeíeni sokovi od sezonskog voëa, sokovi od zove i ruže, boza, te topla ìokolada vrhunske kvalitete. Rahatlook 26. februara slavi svoj treëi roíendan, što je odliìna prilika da ga posjetite i sa sobom ponesete i uspomenu – zajedno sa lijepim kutijama i magnetima sa logom Rahatlooka možete kupiti i domaëe džemove, ìajeve, rahatlokum... Posjetite Rahatlook na adresi Ferhadija 41 i uživajte u jedinstvenom spoju Istoka i Zapada u centru Sarajeva!

68

WHERE TO SHOP
GDJE KUPOVATI

Souvenirs

Suveniri

T

o pick up authentic souvenirs, head to Bašìaršija, the city’s Turkish quarter. As old as the city itself, for centuries Bašìaršija was the city’s center of trade and craftsmanship. During its golden period, it boasted 12000 various shops selling products and services of 80 different craftsmen and tradesmen. Although dramatically changed, you can still mnd Bašìaršija’s shops mlled with souvenirs, traditional household items, clothing items, silver and gold jewelry... Bašìaršija’s most popular street is Kazandžiluk (Coppersmith Street), where you can mnd superbly created engraved copper products, such as džezve (cofee pots), mldžani (coffee cups), ibrici (copper water dish)… The city’s jewelry makers were well known throughout the Ottoman Empire for their particular designs. Some of the unique jewelry items found on Bašìaršija are beautifully crafted belenzuci (thick wrist bracelets), rings, necklaces, earrings, decorative golden coins… Jewelry makers (silver and gold smiths) are mostly located on Gazi Husrev-begova Street (commonly Zlatarska or the Goldsmiths’ street). Traditional carpets, decorated with specimc Bosnian pattern, will certainly impress you with its beauty. You may purchase them in carpet shops throughout Bašìaršija. While in Bašìaršija, you can also visit the Gazi Husrev Bey’s Bezistan (covered bazaar), which was built between 1537 and 1555 and contains various interesting shops.

U

koliko želite kupiti autentiìne suvenire, predlažemo vam da posjetite Bašìaršiju. Stara kao i sam grad, Bašìaršija je stoljeëima bila zanatski i trgovaìki centar grada. U njeno zlatno doba na Bašìaršiji je postojalo preko 80 vrsta zanata i preko 12.000 razliìitih trgovina koje su nudile proizvode i usluge. Iako su se mnoge stvari promijenile, na Bašìaršiji i danas možete pronaëi brojne zanatske radionice i trgovine, gdje možete kupiti suvenire, tradicionalno pokuëstvo i odjevne predmete, srebrni i zlatni nakit…

Shopping Centers
arajevo is increasingly becoming an interesting shopping destination. The new shopping centers are springing up all the time. Modern boutiques and fashion shops, as well as those featuring designs of local designers, can be found along Ferhadija and Titova Streets.

S

Najpopularnija ulica na Bašìaršiji je Kazandžiluk, gdje ëete naëi maestralno izraíene tradicionalne predmete od bakra, kao što su džezve, mldžani (šoljice za kafu), ibrici (bakreni sudovi za vodu)… Sarajevski zlatari bili su nadaleko poznati u vrijeme Osmanskog carstva zbog specimìnog dizajna nakita. Neki od unikatnih komada nakita koje možete pronaëi na Bašìariji su prekrasno izraíeni belenzuci (srebrene narukvice), ogrlice, naušnice, prstenje, šorvani (dukati)... Zlatarske radnje veëinom su smještene u Gazi Husrevbegovoj (Zlatarskoj) ulici. Tradicionalni ëilimi sa specimìnim bosanskim šarama ëe vas takoíer oduševiti svojom ljepotom. Možete ih kupiti u nekoj od prodavnica ëilima, koje su “razbacane” po Bašìaršiji. Na Bašìaršiji možete posjetiti i Gazi Husrev-begov bezistan, izgraíen izmeíu 1537. i 1555. godine, u kojem se i danas nalaze brojne zanimljive prodavnice.

Shopping centri

S
We recommend a visit to BBI Center, located in the center of the city, where various shops selling apparel, fashion accessories, and household items are found, but, also cafes, bakeries, restaurants, and a spa where you can combine shopping with a bit of relaxation. Importanne Center, located near the Wilson’s Walkway and Historical Museum of BiH, is perfect for combining shopping with quick bites. There is also the recently opened Alta, located on Marijin Dvor.

arajevo ubrzano postaje interesantna shopping destinacija. U posljednje vrijeme otvoreni su brojni shopping centri, a moderni butici sa konfekcijom i proizvodima bh. kreatora mogu se pronaëi na ulicama Ferhadija i Titova. Preporuìujemo vam posjet BBI Centru, smještenom u središtu grada, gdje se nalaze brojne trgovine sa odjeëom, modnim dodacima, pokuëstvom, ali i kamëi, slastiìarne, restorani, kao i spa dio, gdje shopping možete spojiti sa relaksacijom. Importanne Centar, koji se nalazi u blizini Historijskog muzeja BiH i Vilsonovog šetališta, savršeno je mjesto za uživanje u shoppingu, ali i odliìnoj gastronomskoj ponudi, a tu je i nedavno otvoreni Alta shopping centar, smješten na Marijin dvoru.

70

SHOPPING
KUPOVINA
SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI
Name / Ime Alta BBI Centar Importanne Gazi Husrev-begov bezistan Benneton Bellisima Dendi Granoff CM DM Bulevar F. Lehara 2 Trg djece Sarajeva 1 Zmaja od Bosne 7-7a Gazi Husrev-begova bb Mar{ala Tita 33 Ferhadija 26 Maršala Tita 21 Mar{ala Tita 34 Titova 46 Ferhadija 25 ]emalu{a 3 Ferhadija 5 Kazazi 16 Ferhadija 3 Terezije bb Ferhadija 30 Despiëeva 6 Gazi Husrev-begova 30 Kazand`iluk 18 Kovaìi 19 Veliki }ur~iluk 40 Gazi Husrev-begova 45 Gazi Husrev-begova 30 Gazi Husrev-begova 39 Gazi Husrev-begova 59 Kazazi 10 Gazi Husrev-begova 47 033 953 800 033 569 999 033 266 295 033 532 144 033 259 951 033 531 631 033 204 382 033 552 252 Offers / Ponuda Fashion, Household Items, Cosmetics / Moda, dom, kozmetika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, dom, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Household Items, Souvenirs / Moda, dom, suveniri Men’s and Women’s Fashion / Mu{ka i `enska moda Women’s Fashion / @enska moda Hats and Caps / Šeširi i kape Men’s and Women’s Suits, Dress Shirts, Ties / Mu{ka i `enska odijela, kravate i ko{ulje

FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI

COSMETICS / KOZMETIKA
033 617 650 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 572 115 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 219 742 Shoes for Men and Women / Mu{ka i `enska obu}a 033 668 999 Shoes for Men and Women / Muška i ženska obuëa 033 440 500 Shoes for Women / Ženska obuëa 033 222 333 Clothes, Shoes & Sport Equipment / Odjeëa, obuëa i sportski rekviziti 033 223 975 Clothes, Shoes & Sport Equipment / Odjeëa, obuëa i sportski rekviziti 033 573 900 Prescription Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sun~ane nao~ale 033 261 426 Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale 033 534 240 061 139 511 061 212 149 061 201 860 033 237 336 033 534 240 033 660 425 033 233 182 033 239 017 061 136 585 Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Bags and Belts / Tradicionalne ta{ne i kai{evi Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit

SHOES / OBU]A
Bata Ofmce Shoes Trgovina STAV BB Sport Sportlife Optika Baro{ Optika Salihbegovië

SPORT & LEISURE / SPORT I REKREACIJA

WATCHES, GLASSES & JEWELRY / SATOVI, NAO^ALE I NAKIT

CRAFTS / ZANATI
Filigran - Midhat Be}ar Kazand`ija - M. Huseinovi} Kazandžija - N. Alië Ta{nar - Haris Zec Zlatar - N. Begovië Zlatar - M.Beëar Zlatar - S.Somë Zlatar - F.Kasumagië Zlatar - M.Bektië Zlatar i mligran - M. Halvo 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

71

SHOPPING
KUPOVINA

ACT WINE SHOP
Wine Shop / Trgovina vinom 

Ulica Patke 1 033 446 600 Mon-Sat/Pon-Sub: 11:00 – 19:00 ACT Wine Shop is a specialized shop that offers mne wines, spirits, chocolate products and promotes wine and wine culture through Masterclass and schools of wine. ACT Wine Shop je specijalizirana prodavnica koja nudi vrhunska vina, žestice, ìokoladne proizvode, te radi na promovisanju vina i vinske kulture kroz Masterclass i škole vina.

www.act.ba

BH CRAFTS
Handmade Clothes & Accessories / Ruìno raíena odjeëa i dodaci

NEW
ARRIVALS

-50

% 

Veliki ëurìiluk 8 033 238 415 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00; Sat/Sub: 09:00 – 19:00; Sun/Ned: 10:00 – 16:00 BH Crafts offers unique handmade clothing, accessories, souvenirs and household items in the spirit of traditional B&H motives. BH Crafts nudi unikatnu ruìno raíenu odjeëu, suvenire i predmete za ureíenje kuëe u duhu tradicionalnih bh. motiva.

www.bhcrafts.org

EXTREME INTIMO
Lingerie / Donji ve{ 

Maršala Tita 22 033 212 322 Mon-Sat/Pon-Sub: 08:00 – 20:00 Extreme Intimo offers a collection of comfortable cotton underwear, nightwear and modern swimsuits for women, men, girls and boys. Extreme Intimo nudi kolekciju udobnog donjeg veša od pamuka, odjeëu za spavanje i moderne kupaëe kostime za žene, muškarce, djevojìice i djeìake.

For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.extremeintimo.com

FRANZ & SOPHIE - WORLD OF ORGANIC TEA
Tea Shop / Prodavnica ìajeva 

Petrakijina 6 033 218 411 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:30 – 20:00; Sun/Ned: 12:00 – 18:00 Franz & Sophie is a unique place where you can mnd organic teas from all over the world – just like the nature and tea masters have created them. You will be served by the mrst tea sommelier in the region. Franz & Sophie je jedinstveno mjesto gdje možete naëi organske ìajeve iz cijelog svijeta, baš onakve kakvim su ih stvorili priroda i majstori ìaja. Uslužit ëe vas prvi sommelier za ìaj u regionu. 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

www.franz-sophie.ba

72

SHOPPING
KUPOVINA

GALERIJA ISFAHAN
Handmade Carpets, Clothes & Household Items / Ruìno raíeni tepisi, odjeëa i pokloni

NEW
ARRIVALS 

Saraìi 77 033 237 429 09:00 - 21:00 Galerija Isfahan is a specialized handmade carpets shop that offers a wide range of carpets and handicrafts from various parts of Iran, clothing, household items and gifts. Galerija Isfahan je specijalizirana prodavnica ruìno raíenih ëilima koja nudi širok izbor ëilima i ruìnih radova iz razliìitih dijelova Irana, odjeëu, predmete za domaëinstvo i poklone.

-20

%

www.isfahan.ba

OPTIKA OCULTO
Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale 

Šenoina 12 033 666 333 Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 – 20:00; Sat/Sub: 09:00 – 17:00 Visit us and share our passion for unique designer frames and sunglasses in our exclusive boutique.

NEW
ARRIVALS www.oculto.ba

Posjetite nas i podijelite našu strast prema unikatnim dioptrijskim i sunìanim naoìalama u ekskluzivnom optiìkom studiju.

RUKOM
Fashion, Accessories and Household Items / Moda, modni dodaci i predmeti za kuëu 

èulhan 5 061 028 706 11:00 – 20:00 If you are looking for the ideal gift, you will be delighted with RuKom’s handicrafts collection. Designed jewelry, scarves, bags for mobile phones, bags with special prints, decorative stickers for the walls... Ukoliko ste u potrazi za idealnim poklonom, izbor rukotvorina u RuKomu ëe vas sigurno oduševiti. Dizajnizani nakit, marame, torbice za mobilne telefone, posebno printane torbe, dekorativni stikeri za zid,...

NEW
ARRIVALS www.rukom.net

ZLATAR I JUVELIR - FAHRUDIN SOFIè
Traditional Craft - Goldsmith / Zanat - Zlatar i juvelir 

Gazi Husrev-begova 53 033 226 682 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 – 19:30; Sat / Sub: 09:30 – 14:30 Long experience of craftsman Somë guarantees the quality of authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs.

NEW
ARRIVALS www.somc.ba

Višedecenijsko iskustvo majstora Somëa garant su kvalitete autentiìnog tradicionalnog i modernog nakita, kao i suvenira. 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

73

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ
HOTELS / HOTELI Name / Ime  Alem Put mladih muslimana 12 033 655 589 Art Vladislava Skariëa 3 033 232 855 Astra Zelenih beretki 9 033 252 100 Astra Garni Kundurdžiluk 2 033 455 100 Bosnia Kuloviëa 9 033 567 010 Bristol Fra Filipa Lastriëa 2 033 705 000 Central èumurija 8 033 561 800 Dardanija Radiëeva 19 033 213 613 Europe Vladislava Skariëa 5 033 580 400 Grand Muhameda ef. Pandže 7 033 563 100 Hayat Abdesthana 27 033 570 370 Hecco Medrese 1 033 273 730 Holiday Inn Zmaja od Bosne 4 033 288 000 Hollywood Dr. Mustafe Pintola 23 033 773 100 Kovaìi Kovaìi 12 033 573 700 Michele Ivana Cankara 27 033 560 310 Mod Hamdije Kreševljakoviëa 48 033 206 628 Radon Plaza Džemala Bijediëa 185 033 752 900 Sarajevo Džemala Bijediëa 169a 033 777 900 Terme Banjska bb 033 772 100 Unica Hamdije Kreševljakoviëa 42 033 555 225 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOèIŠTA I PANSIONI Pansion Bašìaršija Veliki ëurìiluk 41 061 177 952 Pansion éobanija éobanija 29 033 441 749 Pansion Kandilj Bistrik 12a 033 572 510 Pansion Stari Grad Sagrdžije 29a 033 239 898 Pansion Vijeënica Mustaj-pašin mejdan 5 033 233 433 Prenoëište Hotel Ada Abdesthana 8 033 457 870 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI Motel Mejdan Mustaj-pašin mejdan 11 033 233 563 Hostel Ferhadija Ferhadija 21 033 238 811 Hostel Old City Sime Milutinovi}a Sarajlije 1 033 555 355 Hostel Srce Sarajeva S.H. Muvekita 2 033 442 887 Hostel Travellers Home èumurija 4 070 242 400 Hostel Ville Safvet-bega Ba{agi}a 93 062 968 554

Price Range / Cjenovni razred ää äääää äää äää ääää äääää äääää ääää äääää ääää äää äää äääää äää äää äääää äää äääää ääää äää ääää ää äää ä ää ää äää äää ää ää ä ä ä

ä< 50 KM ää51 - 100 KM ää ä101 - 150 KM ä ä ä ä151 - 200 KM ä ä ä ä ä201 KM < 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

75

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

B&B DIVAN
www.pansiondivan.ba Mula Mustafe Bašeskije 54 033 238 677 Price range / Cjenovni razred: ää Facilities: Free Internet, Satellite TV, Parking Available (not free), Shuttle to Airport (not free), Free City Tour Sadržaji: Besplatan internet, satelitska TV, parking (plaëa se), prevoz do aerodroma (plaëa se), besplatna gradska tura

BAŠTINA HOTEL LATINSKI MOST
www.hotel-latinskimost.com Obala Isa-bega Ishakoviëa 1 033 572 660 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Parking, Free Internet, Satellite TV, Safe Deposit Box, Cafe bar, Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Parking, besplatan internet, satelitska TV, sef, cafe bar, prevoz do aerodroma (plaëa se)

BOUTIQUE 36 HOTEL
www.hb36.ba Safvet-bega Ba{agi}a 36 033 233 309 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Parking Available (24 hours – 8€, with security), Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport Sadržaji: Parking (24 sata - 8€, sa obezbje|enjem), restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma

CITY BOUTIQUE HOTEL
www.cityhotel.ba Mula Mustafe Ba{eskije 2 033 566 850 Price range / Cjenovni razred: ääää Facilities: Elevator, Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, konferencijska sala, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaëa se)

76 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

HECCO DELUXE
www.heccodeluxe.com Ferhadija 2 033 558 995 Price range / Cjenovni razred: ääää Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle to Airport Sadržaji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma

HOSTEL CITY CENTER SARAJEVO
www.hcc.ba S.H. Muvekita 2/3 062 993 330 Price range / Cjenovni razred: ä Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle Service (not free) Sadržaji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma (plaëa se)

HOTEL SOKAK
www.hotel-sokak.ba Mula Mustafe Ba{eskije 24 033 570 355 Price range / Cjenovni razred: ää Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room Sadržaji: Restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke

OLD TOWN HOTEL
www.hoteloldtown.ba Mali }ur~iluk 11a 033 574 200 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaëa se) 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

77

LEISURE, WELLNESS & HEALTH
SLOBODNO VRIJEME, WELLNESS I ZDRAVLJE
HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA
Name / Ime 24 Hour Emergency Service / Hitna pomoë Clinic Center University of Sarajevo / KCUS Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM) Health Center / Dom zdravlja Stari Grad Health Center / Dom zdravlja Centar Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo Health Center / Dom zdravlja Novi Grad General Hospital / Opëa bolnica Abdulah Nakaš Kolodvorska 14 Bolniìka 25 Bolniìka 25 Alajbegoviëa 1 Vrazova 11 Bihaëka 2 Bl. M. Selimoviëa 2 Kranjìeviëeva 12 124 033 297 000 033 214 158 033 278 600 033 210 282 033 724 700 033 653 878 033 285 100 Offers / Ponuda Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge

PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE
Private Clinic / Poliklinika Sunce - Agram Trg m. prijateljstva 20 033 755 547 Diagnostics / Dijagnostika A. Šaëirbegoviëa bb BBI Centar A. Šahinagiëa 11 èemaluša 4 033 617 977 Hair Care / Šišanje, feniranje, njega kose 033 810 700 Hair Care / Šišanje, feniranje, njega kose 033 236 118 General Dentistry / Generalna stomatologija 033 225 257 General Dentistry / Generalna stomatologija

HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI
Image KS

DENTISTS / STOMATOLOŠKE ORDINACIJE
Dentist Practicioner / Stomatološka ordinacija Sulejmanagië Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. Begeta

RECREATION / REKREACIJA
Golf Club Sarajevo Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Tennis Courts / Teniski tereni Zetra Slatina bb 061 556 421 Golf Bl. M. Selimoviëa 83b 033 773 850 Olympic Pool, Fitness / Olimpijski bazen, mtness Alipašina bb 033 276 246 Tennis / Tenis

79

ACTIVITIES & TOURS
AKTIVNOSTI I TURE

ADRENALIN PAINTBALL PARK Z&J
www.app-zj.com Hendekuša 131, Osijek 033 626 726 Mon-Sun/Pon-Ned: 08:00 – 19:00 Unique combination of excellent fun and adrenaline. Services: Paintball, Forest Adrenaline Park, Zip-line, Off-Road, Sand Volleyball, Human Table Football, Paintball Club Z&J Jedinstvena kombinacija dobre zabave i adrenalina. Usluge: Paintball, šumski adrenalin park, zip-line, off-road, odbojka na pijesku, ljudski stolni nogomet, paintball klub Z&J

GREEN VISIONS
www.greenvisions.ba Radni~ka bb (opposite no. 66) 061 213 278 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-17:00 Weekly snowshoeing and winter walking trips with demnite departures to Igman, Bjela{nica, Bukovik, Skakavac waterfall & Trebevi}. Services: Snowshoeing and Ski Trips, Guides & Transfers Sedmiìne ture zimskog hodanja na krpljama i zimskog planinarenja sa definitivnim polascima za Igman, Bjelašnicu, Bukovik, vodopad Skakavac i Trebevië. Usluge: Zimsko hodanje na krpljama, zimski izleti, vodiìi i transferi

INSIDER CITY TOURS & EXCURSIONS
www.sarajevoinsider.com Zelenih beretki 30 061 190 591 (24h) Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00 The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. Our specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia and Herzegovina. Services: City Tours & Excursions Najbolji naìin da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Naša specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH. Usluge: Ture i izleti

THERMAL RIVIERA ILID@A
www.terme-ilidza.ba Butmirska cesta 18 033 771 000 09:00 - 22:00 This large water park offers facilities designed for fun for the whole family. Services: Open pool, closed pool, massage, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadržaje za cijelu porodicu. Usluge: Otvoreni bazen, zatvoreni bazen, masaža, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness

80 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WELLNESS & HEALTH
WELLNESS I ZDRAVLJE

ABC COSMETIC
www.abccosmetic.ba Hasana Kaimije 43 033 532 900 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00, Sat/Sub: 10:00 - 20:00 A beauty salon you will enjoy. Services: Massage, face and body treatments, hair removal, aromatherapy, radiowave face lifting, parafmn treatments for hands and feet, physical therapy and acupuncture Salon ljepote u kojem ëete uživati. Usluge: Masaža, njega lica i tijela, depilacija, aromaterapija, radiotalasni lifting lica, paramnski tretmani za ruke i stopala, mzikalna terapija i akupunktura

DERMA ESTETIKA SKIN CARE CLINIC
www.dermaestetika.ba Te{anjska 3 033 215 820 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 – 18:00; Sat / Sub: 09:00 – 18:00 Give your skin a treatment it deserves. Services: dermatology, anti-aging treatments, Botox, dermal mllers, mesotherapy, microdermabrasion, laser treatments Poklonite vašoj koži tretman kakav zaslužuje. Usluge: dermatologija, anti-aging tretmani, Botox, dermalni mleri, mezoterapija, mikrodermoabrazija, laserski tretmani

EYE CLINIC SVJETLOST
www.svjetlost-sarajevo.ba Dr. Mustafe Pintola 23 (Hotel Hollywood) 033 762 772 Mon-Thu/Pon-éet: 08:00 – 20:00; Fri/Pet: 08:00 – 18:00 We offer only the best for your eyes: world class experts and latest technology in friendly environment. Services: ophthalmological diagnostics, retinal treatments, laser eye surgery, cataract surgery and lens implantation surgery Nudimo najbolje za vaše oìi povezujuëi struìnost, tehnologiju i iskustvo. Usluge: Oftalmološka dijagnostika, retinološke usluge, laserska korekcija dioptrije, operacija mrene i ugradnje leëa

PRIVATE CLINIC SANASA
www.poliklinikasanasa.com Grbaviìka 74 033 715 210 08:00 – 20:00 Complete health care in one place. Services: Ophthalmology, dental medicine, cardiology, pediatrics, dermatology, gynecology, urology, orthopedics Sveobuhvatna zdravstvena njega na jednom mjestu. Usluge: Oftalmologija, stomatologija, kardiologija, pedijatrija, dermatologija, ginekologija, urologija, ortopedija 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

81

GETTING AROUND
SNALA@ENJE

Public Transport
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolleybuses, buses and minibuses. The one-way ticket for an inner-city zone is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk. However, if you purchase it with a driver, the one-way ticket costs 1.8 KM.

Gradski saobra}aj
Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem. U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa i kombija. Karte ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku, dok, kada je kupujete kod voza~a, njena cijena iznosi 1,8 KM. Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer ëete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Trenutno ne postoji autobuska linija koja povezuje Aerodrom sa centrom grada. Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno preduze}e - GRAS na www.gras.co.ba ili 033 293 333.

Taxi slu`be
Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi {tandovi su jasno ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila posjeduju taksimetre, a voza~i ëe vam na zahtjev izdati ra~un.

The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle. Failure to do so will result in a mne, on the spot. There is currently no direct bus line which connects the Airport with the city center. The public transport map is located on the inside of the front cover page of Sarajevo Navigator. For additional information, contact the Public Transport Company (GRAS) at www.gras. co.ba or at 033 293 333.

Taxis
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. Several private taxi companies operate in the city 24 hours a day. For example, taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will cost between 17 and 20 KM. Taxi stands are clearly marked and starting rate is 1,5 KM. All vehicles use the taxi meter. The driver will issue the receipt upon a request.
Sarajevo Taxi @uti Taxi / Yellow Cab Crveni Taxi / Red Cab Samir i Emir Taxi Kale Taxi Paja Taxi Boss Taxi 033 1515; 033 660 970; 033 660 666 663 555; 657 307; 618 912 033 760 600; 033 468 728; 061 468 728; 061 760 600 033 1516; 033 220 105 033 570 900; 033 570 901 033 1522; 033 412 555 033 531 200

82 

Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail