P. 1
Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

|Views: 146|Likes:
Published by Aleksandar Šarac
Općina Kakanj
Općina Kakanj

More info:

Published by: Aleksandar Šarac on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 0-01/1/13 Kakanj, ___

.___.2013. godine

NACRT

Na osnovu člana 2. i člana 8. stav 1., 2. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 48. i 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08), te člana 24. stav 1. tačka 2. i člana 117. stav 2. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Kakanj na ___. sjednici održanoj dana ___.___. 2013. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 1. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom propisuje se i uređuje komunalni red, održavanje i obaveza održavanja komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Kakanj, a naročito u oblasti uređenja, korištenja i održavanja javnih površina, postavljanja, uređenja, korištenja i održavanja pokretnih naprava i objekata, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno – komunalnim uređenjem, uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenim objektima i predmetima, te mjere za provođenje komunalnog reda, naknada štete i kaznene odredbe. Član 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće značenje: 1. Javne površine u općoj upotrebi, su sve površine koje se koriste ili su namijenjene korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni mogu biti: 1 - javne saobraćajne površine: ulice, javne ceste i cetovno zemljište, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, skverovi, javna parkirališta, pločnici (trotoari) i pješačke-biciklističke staze, podhodnici, prilazi zgradama i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, tuneli, kao i ostale površine javnog saobraćaja u mirovanju, 2 - javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci i staze koji su sastavni dijelovi tih travnjaka, obale i korita rijeka i vodotoka, površine uz rijeke i vodotoke na kojima je zasađeno zelenilo, dječija igrališta, zelene površine uz ceste, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i zgrade, šumski pojas i ostale slične površine, 3 - uređene rekreacione površine, sportska igrališta kao i ostali javni sportski objekti i uređaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih, 4 - spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti, 5 - željeznički peroni, taksi-stajališta, stajališta javnog autobuskog saobraćaja, benzinske stanice i prostor oko njih, 6 - otvoreni pijačni i tržni prostori, prostori oko prodajnih objekata, gradske česme, neuređene javne površine i prostori i neizgrađena građevinska zemljišta. 2. Pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, lednice, hladnjaci, ugostiteljska i slična prikolica, naprava za igračke, automat, peć i naprava za pečenje, spremišta za priručni alat i materijal, pozor nica i slične naprave, stol, stolica, ograda (žičana, željezna, drvena, plastična) sa ili bez armirano-betonske podloge (sokla), izložbeni ormarići, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija, naprave u svrhu djelatnosti cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, automobili kao prezentacija ili prodaja na javnim površinama ili na površini koja neposredno graniči sa javnom površinom, promocija ili kao lutrijski dobici, automobil u mirovanju u svrhu prodaje postavljen na javnim površinama ili na površini koja

neposredno graniči sa javnom površinom, čuvarske montažne i druge kućice, garažni objekti sa ili bez armiranobetonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično. 3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 15 m² sa ili bez armirano-betonske podloge, koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi. 4. Komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, turistička i saobraćajna signalizacija, javni satovi, igrališta, javni nužnici, vodoskok, fontana, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, posude za otpatke te drugi slični objekti i uređaji. 5. Reklame predstavljaju reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni i drugi ekrani s natpisima, neonske reklame, panoi, rotor panoi, jumbo, city i drugi slični plakati, totem reklame, reklamni ormarići, sendvič reklame, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (u daljnjem tekstu: reklame), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično. 6. Natpisi predstavljaju sve vrste plakata, oglasa, posmrtnica, obavještenja, samostojeće objave i reklame i slične objave, 7. Zgradom/objektom u smislu ove Odluke smatra se svaki stambeni, stambeno - poslovni, pomoćni, prateći i sličan građevinski objekat koji je trajno vezan za tlo nezavisno od vrste vlasništva, a u skladu sa pojmom građevine definisane u Zakonu o građenju Ze-do kantona. U slučaju spora, šta se smatra javnom površinom, pokretnom napravom, komunalnim ili drugim sličnim objektom činjenično stanje se utvrđuje na osnovu nalaza komisije koja se sastoji od minimalno tri člana, a nalaz komisije je obavezan za sve buduće slučajeve. Rješenje o imenovanju komisije donosi Općinski načelnik, na prijedlog Odsjeka za inspekcije, Službe za urbaizam ili Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Član 3. Ova Odluka obavezna je i primjenjuje se na javnim površinama u općoj upotrebi (u daljem tekstu javne površine) i svim drugim površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom, neovisno od vrste vlasništva na području općine Kakanj. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Kakanj, kao i na fizičke i pravne osobe koji se privremeno nalaze na području općine Kakanj, a obavljaju poslovnu djelatnost, i na sve fizičke osobe (građane) koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji općine Kakanj. Komunalnim redom podrazumijeva se uređenje, korištenje i održavanje predmeta, objekata i površina navedenih u članu 2. ove Odluke. 2. UREĐENJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Član 4. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima, uređenje, korištenje i održavanje javnih površina može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina ukoliko nije ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima povjereno subjektima iz prethodnog stava ovoga člana povjerava se u skladu sa namjenom pojedine javne površine, zaključivanjem ugovora od strane Općinskog načelnika ili Zavoda za planiranje i igradnju Općine Kakanj sa tim subjektom po prethodno provedenom javnom pozivu. Član 5. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina smatra se čišćenje i uklanjanje otpadaka, otpada, kamenja, zemlje i dr., održavanje čistoće, pranje, odvoz snijega i posipanje solju i abrazivnim materijalom zaleđenih javnih površina, održavanje sanitarno-higijenskih uslova, pražnjenje i održavanje korpi i posuda za otpatke, kao i prostorija za svakodnevno odlaganje kućnog otpada i prostora oko posuda za otpatke, dekorisanje, postavljanje transparenata, postavljanje zastava kao i drugi slični poslovi.

Član 6. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju niti na bilo koji način prljati ili oštećivati, a posebno se zabranjuje: 1 1. bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine, 2 2. bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće, 3 3. odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, 4 4. popravak, servisiranje i pranje vozila, 5 5. ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskog izmeta, fekalija, vode i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu, 6 6. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće, 7 7. oštećenje ili uništavanje ograda, klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru), 8 8. uništavanje zelenila kao i hodanje van određenih staza i sjedenje na travi, 9 9. bacanje otpada izvan korpi za otpatke, 10 10. kampovanje i postavljanje šatora na mjestima gdje to nije dozvoljeno od strane nadležne općinske službe, 11 11. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće, 12 12. paljenje otpada, lišća papira i slično, 13 13. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka, 14 14. ostavljanje i izlaganje na javnim površinama predmeta koji mogu upravljati ili povrijediti prolaznike, 15 15. napasanje stoke, 16 16. vršenje nužde, i slično. Član 7. Javne površine moraju se redovno održavati u skladu sa Planom i programom utroška sredstava komunalne naknade. Plan i program redovnog održavanja javnih površina razvrstanih prema namjeni donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, najkasnije do 1. marta za tekuću godinu. Član 8. Korištenje i održavanje javnih površina podrazumijeva namjensko korištenje javnih površina u skladu sa izdatim odobrenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u skladu sa posebnim propisima ili programima i planovima korištenja i održavanja javnih površina koje donose subjekti kojima je isto u nadležnosti ili su ti poslovi povjereni ugovorom. Član 9. Provedbu Plana i programa redovnog održavanja javnih površina, te namjenskog korištenja i održavanja javnih površina kontroliše nadležna komunalna inspekcija i eko redari, a o uočenim nepravilnostima obavještavaju Općinskog načelnika, odnosno Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te odmah poduzimaju potrebne mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti. 2.1. Postavljanje i održavanje tabli sa nazivima mjesta, ulica, oznaka kućnih Član 10. Sva naseljena mjesta na teritoriji općine imaju naziv. Nazivi naseljenih mjesta imaju geografska, etnografska, istorijska i druga prigodna značenja. Dva naseljena mjesta ne mogu imati isto ime. brojeva

Ulice u gradu i naseljima gradskog karaktera imaju nazive. Imena naseljenih mjesta (eventualne promjene ili brisanje imena) i nazivi ulica određuju se odlukom Općinskog vijeća. Brojeve zgrada određuje rješenjem Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. na visini (2. odnosno prestanka teritorije naseljenog mjesta. obilježavanje zgrada brojevima vrši se posebno za svaku ulicu. Table su jedinstvenog dizajna i boje na teritoriji cijele općine.0)m i to na zgrade / objekte. Član 14. obilježavanje zgrada brojem vrši se redom. nazivima ulica i kućnim brojevima. a na način i u skladu sa utvrđenim principima iz prethodnih članova ove Odluke koji najviše odgovara strukturi naselja i rasporedu zgrada u naselju.0) m. Dvije ulice u jednom mjestu ne mogu imati isti naziv. Član 17. U zaštićenim područjima i spomeničkim objektima ove table se moraju prilagoditi principima zaštite spomenika kulture. Početak ulice je u pravilu uvijek bliži centru naselja ili grada. određuje Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. Dimenzije. Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku dužan je da vodi evidenciju o svim bitnim činjenicama vezanim za imena naselja. saglasno propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Na prilaznim i izlaznim putevima za naseljeno mjesto mora se sa desne strane postaviti tabla sa oznakom naziva mjesta. Član 16. svakom raskršću i završetku ulice. a po sprovedenoj javnoj raspravi na području za koje se donosi odluka. parnim ili neparnim. a brojevi rastu prema periferiji. Član 15. U naseljenim mjestima sa označenim ulicama. materijal. Član 13. a na desnoj strani parnim brojevima. Svaki ulaz u zgradu sa više ulaza obilježava se zasebnim brojem. Po pravilu zgrade / objekti na lijevoj strani ulice obilježavaju se neparnim. Tablica sa brojem postavlja se na vidno mjesto. Član 12. načešće kod ulaza u zgradu. Zgrade / objekti u ulicama koje su izgrađene samo sa jedne strane obilježavaju se redom. Table sa nazivom ulice postavljaju se sa desne strane na početku. a ako nema zgrada / objekata na stubove. . zavisno od zadnjeg broja zgrade na ulici i to u smijeru kazaljke na satu.0-3. Svaka zgrada koja se nalazi u naseljenom mjestu mora imati kućni broj. boju tablice kao i tip broja. oblik.0-3. Zgrade u dvorištima obilježavaju se brojevima. U naseljenim mjestima bez naziva ulica. Odluke se donose na osnovu predloga posebne komisije koju imenuje Općinski načelnik. a postavljaju se na visini (2.Član 11. Kućnim brojem se obilježavaju sve stambene i poslovne zgrade kao i kuće za odmor.

poslovnih prostora i drugih objekata neophodno je preduzeti ako spoljni dijelovi zgrade / objekta nisu u funkcionalnom i urednom stanju. svrsishodnom i estetskom pogledu. dimnjaci. U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na zgradi / objektu koji predstavlja spomenik kulture. suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora. isti uredi i dovede u stanje primjereno općem izgledu. Za svako izvođenje radova kao i izvođenje radova na uređenju. Vanjskim dijelovima zgrada. lođe. poslovnih prostora i drugih objekata smatraju se vanjski zidovi. obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajućeg organa nadležnog za poslove zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. funkcionalnom. oluci. Ugovorom će se precizirati sve važne činjenice vezane za prava i obaveze. svrsishodnom i estetskom smislu. komunalni inspektor ili građevinski inspektor u zavisnosti od nadležnosti pojedinog inspektora izdat će rješenje da se bez vremenskog odlaganja izvrši opravka ili dislokacija ili izmjena ili sanacija navedenih elemenata.2.Član 18. Ako se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. Troškove postavljanja tabli sa nazivima naselja i ulica snosi Općina iz sredstava komunalne naknade. Služba općih poslova može izdati saglasnost ili odrediti vlasnicima zgrade da vanjske dijelove zgrade daju na uređenje privrednom društvu koje je registrovano za konkretne poslove. a koji predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili svojim izgledom narušavaju komunalni red. vanjska stolarija. funkcionalnom. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. i drugih objekata dužni su neposredno ili preko upravitelja. Za zgrade/objekte koji se nalaze u užem dijelu grada. Postavljanje tabli sa nazivima naseljenih mjesta i ulica obavlja Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj koji može ove poslove ugovorom povjeriti javnom komunalnom preduzeću ili drugom fizičkom ili pravnom licu koje je registrovano za obavljanje komunalnih poslova. a posebno u odnosu na vlasnike objekata na kojima se postavljaju table. 2. Zbog dotrajalosti pojedinih vanjskih elemenata na zgradi ili drugim objektima ili zbog nefunkcionalnog korištenja vanjskih elemenata. Radove na održavanju vanjskih dijelova zgrada. komunalni inspektor naložit će da vlasnik ili korisnik zgrade/objekta. (u daljem tekstu: Služba za urbanizam). ne dužem od 6 mjeseci. okrečeni. redovno održavati vanjske dijelove zgrada / objekata u tehničkom. krovovi. izlozi. balkoni. poslovnih prostora i drugih objekata potrebno je prije izvođenja radova pribaviti odobrenje Službe za urbanizam. fasade. investitor radova dužan je da uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova. ako su oštećeni i zaprljani. ispisani grafitima. U slučaju neispunjavanja navedenog Komunalni inspektor rješenjem će naložiti izvođenje radova u određenom roku. otvori za ventilaciju. Član 20. (u daljem tekstu vanjski dijelovi zgrada). Radove iz prethodnog stava ovog člana obavljaju vlasnici-korisnici zgrade o svom trošku. prozori. korištenju i održavanju fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. odnosno nisu omalterisani. i u drugim slučajevima kada spoljni dijelovi zgrada narušavaju opšti estetski izgled. a postavljanje tablice sa oznakom kućnog broja finansira vlasnik odnosno suvlasnici zgrade / objekta. . geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kakanj u kojem će se propisati svi potrebni urbanističko tehnički uslovi. Ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. a svojim izgledom na bilo kakav način narušavaju opći izgled ulice. ofarbani. skloni padu i sl. Nije dozvoljeno pravnim i fizičkim licima da sami određuju nazive ulica. prozračavanje i uređaji za ventilaciju i sl. korištenje i održavanje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada Član 19. Uređenje. rešme (opšavi). vrata. Vlasnici. otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor mora popraviti i uskladiti sa postojećim izgledom objekta u tehničkom.

. Prilikom postavljanja klima uređaja na vanjske dijelove zgrade / objekta mora se regulisati odvodnja vode iz vanjske jedinice klima uređaja u olučne cijevi. vodeći računa o njihovom čestom preuređivanju i svečanoj dekoraciji u dane praznika i značajnijih kulturnih manifestacija. . Postavljanje bilo koje vrste ograda ili potpornih zidova odobrava se pod uvjetima utvrđenim u rješenju o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam. bacanje smeća. Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da izloge. Ako se vanjska jedinica nalazi na glavnoj fasadi komunalni inspektor će naložiti dislociranje iste na neku od bočnih ili zadnju fasadu. izrade tako da budu usklađeni sa izgledom zgrade i okoline. Član 25. kao i drugih dijelova zgrada/objekata. zabranjeno je istresanje krpa. Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora koji izvodi rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog prostora ili izloga (prema odobrenju). Ograđivanje javnih površina po pravilu se vrši metalnim stubićima bez šiljaka na vrhu ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja. oblika. pod uslovom da ove fasade ne izlaze na pješačku zonu. a nema mogućnosti da dislocira (postavi) vanjsku jedinicu prema uslovima iz prethodnog stava ovog člana. zabranjeno je postavljanje spoljašnih jedinica klima uređaja i satelitskih antena. gomilanje starih stvari. prosipanje tečnosti ili na bilo koji drugi način prljanje zgrada/objekata ili javne površine ili prolaznika. obavezno je instaliranje rashladnog uređaja koji ne sadrži vanjsku jedinicu. Član 23. izložbene ormariće i druge uređaje za izlaganje robe. raznih predmeta. dužan je da isto izvede na način koji ne narušava vanjski izgled i režim korištenja objekta kao i susjednih objekata. boje. Predmeti u izlozima moraju biti izloženi stručno i atraktivno. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici. tako da se voda ne izljeva na javnu površinu i ne ometa prolaz pješaka. balkona. što se određuje rješenjem Službe za urbanizam. Sa prozora. Ograde od ukrasne živice uz javne površine moraju se redovno održavati i orezivati tako da svojim izgledom. gustoćom ili visinom ne smetaju saobraćaju ili prolaznicima. ne oštečujući olučnu cijev. kao ni vješanje na vrata.2. Izlog se mora kvalitetno osvijetliti za svo vrijeme kada je uključena i javna rasvjeta. 2. terase i sl. tepiha i slično. Ukoliko objekat ima potrebu za klima uređajem. Nije dozvoljeno lijepljenje po izlozima oglasa ili drugih obavještenja građanima.1. koji su okrenuti prema javnoj površini. prozore ili na fasadu poslovnih prostorija. Član 22. Na fasadama zgrada / objekata koje su neposredno okrenute prema glavnim ulicama (glavna fasada). Zabranjeno je na vanjskim dijelovima zgrada/objekata kao što su balkoni. Stakla i okviri na izlozima moraju se redovno čistiti i održavati. lođa-terasa. Bez posebnog odobrenja Službe za urbanizam nije dozvoljeno izlaganje robe izvan poslovnih prostorija na javnim površinama. visine i drugih uslova ograda se mora prilagoditi okolnom ambijentu i svrsi. lođe. ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade/objekata.Član 21. Ograđivanje javnih površina Član 24. U pogledu materijala. načina izrade.

Urbanističkom saglasnosti određuje se lice kome se odobrava zauzimanje javne površine.Član 26. propisivanjem osnovnih uvjeta. Urbanistička saglasnost iz prethodnog stava može se izdati na osnovu zahtjeva zainteresovanog subjekta ili na osnovu javnog poziva ili licitacije ili Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina kojeg donosi Općinski načelnik po prijedlogu Službe za urbanizam. namjena. praznici ili manifestacije i slično). luna parkova. urbanističko-tehničke uvjete i druge elemente potrebne za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine. izložbenih ormarića. po prethodnoj najavi komunalnoj inspekciji i uz obavezu poštivanja javnog reda i mira i komunalnog reda. vremenski period na koji se odobrava zauzimanje. organizirani protestni skupovi. Na površinama iz prethodnog stava ovoga člana zabranjeno je odlaganje bilo koje vrste otpada. zanatskih i drugih radnji (predmeti koji služe za uređenje izloga. Član 29. stolova. Program iz prethodnog stava sadrži detaljno označene površine na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje. čuvarskih montažnih i drugih kućica. . volonterizma i drugih općekorisnih i humanitarnih akcija može se odobriti bez naknade. pozor nica i sličnih naprava. higijene. naprava u svrhu djelatnosti cirkusa. stolica. Privremenim zauzimanjem javnih površina smatra se i privremeno postavljanje plakata. komunalnog reda. Član 30. zauzimanje javne površine na osnovu pojedinačnih zahtjeva odobrit će se i u slučaju ako se radi o javnom okupljanju (predizborni mitinzi-kampanje. promovisanje javnog zdravstva. automata. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija. detaljna oznaka i veličina lokacije koja se odobrava. Član 28. promocija ili kao lutrijskih dobitaka. Vrtove. zabavnih radnji. obavljanje djelatnosti ili izvođenje radnji i radova kojima se može naruštiti komunalni red bez odobrenja nadležne službe Općine Kakanj. automobila u mirovanju u svrhu prodaje postavljenih na javnim površinama ili na površinama koja neposredno graniče sa javnom površinom. 2. ljetnih i zimskih bašti posebno ili uz objekat. visina naknade i drugi elementi. tende i sl). Privremeno zauzimanje javnih površina odobrava Služba za urbanizam izdavanjem urbanističke saglasnosti. voćnjake i druge slične površine ispred zgrade (ograđene i ne ograđene) te ograde. ugostiteljskih i sličnih prikolica. vlasnici i korisnici moraju držati urednim i funkcionalnim. garažnih objekata sa ili bez armirano-betonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično (u daljem tekstu: privremeni objekti). odnosno njihovoj neposrednoj blizini. kao i ne izgrađena građevinska ili druga zemljišta uz javne površine. Jednokratno zauzimanje javne površine do 1.2. vrsta objekta. odnosno klupe i kolica za prodaju raznih artikala.00 m2 u svrhu prikupljanja donacija za liječenje bolesnih osoba. bezbjednosti. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih. naprava za igračke. Izuzetno. Privremeno zauzimanje javnih površina Član 27.2. ledenica. peći i naprava za pečenje. spremišta za priručni alat i materijal. automobila kao prezentacije ili prodaje na javnim površinama ili na površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom. hladnjaka. Pod privremenim zauzimanjem javne površine smatra se: postavljanje pokretnih naprava kao što su štandovi.

a koje su zavedene u registru novčanih kazni Odsjeka za inspekcije što se utvrđuje službenim putem prilikom provođenja postupka za donošenje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok iste ne izmiri. Član 32. odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama. vazni. U slučaju da korisnik neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa. a površina se mora privesti prvobitnoj namjeni (sanirati) u roku od 24 sata od dana proteka vremena. Pri obavljanju građevinskih radova na gradilištima. organ koji je izdao odobrenje za korištenje javne površine će isto staviti van snage .deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj. izvođači su dužni poduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja i ugrožavanja javnih površina: . . a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova.Postavljanje objekata u blizini raskrsnice mora odgovarati bezbijednosti saobraćaja i ne smije svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i slično). . Korisniku koji ima evidentiranih neplaćenih kazni po ovoj Odluci.00 metra. stubića i sl. slobodno korištenje infrastrukture. . prljanja javne površine i ometanja saobraćaja. Korisniku koji neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok ne izmiri sve prethodne obaveze za zauzimanje javne površine.Član 31. prolaznike i dr. .čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta.ukinuti. odnosno isteka roka. uznemiravanja građana. stubića i sl. Korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uvjeta određenih u odobrenju o zauzimanju javne površine. Privremeno zauzete površine. . . blata i slično.) od ruba ceste ili ulice ne smije biti manja od 1.) ne može biti veća od 1. kao i neposrednu okolinu držati u čistom i urednom stanju.Postavljanje slobodnostojeće tende kao način zaštite od sunca i kiše može se izvršiti isključivo pod uvjetima utvrđenim u urbanističkoj saglasnosti. moraju ostati slobodne. . . . kanalizacioni otvori i uređaji za odvodnju atmosferskih i oborinskih voda i slično.Površine na kojima se nalaze ventilacioni..2. moraju ispunjavati slijedeće uslove: .Visina prepreke (žardinjera.Objekti se mogu postavljati samo na mjesta na kojima neće dolaziti do suvišne buke. a za reklamiranje artikala koje nude ne smiju koristiti okolne objekte i površinu.Po proteku vremena određenog u odobrenju za zauzimanje javne površine. .Prostor koji ostaje za pješake ne smije biti uži od 1. Građevinski radovi na javni površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mogu se izvoditi samo po pribavljenom odobrenju Službe za urbanizam. . Korisnici su dužni objekte. a protiv korisnika će pokrenuti sudski postupak za prinudnu naplatu dugovanja. neovisno od uvjeta utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti.ograditi gradilište i postaviti odgovarajuće znake upozorenja u skladu sa propisima o građenju.Ukoliko se privremeno zauzeti prostor nalazi djelimično ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini.očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala. mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji. te na kojima se neće umanjiti estetski opći izgled tog mjesta. i ukloniti poslije isteka odobrenja.5 metara. . . Izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom Član 33. . a iste (prepreke) se uračunavaju u ukupno zauzetu površinu. 2.Postavljanjem objekata ne smije se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbijednost saobraćaja vozila i pješaka.3.polijevati trošni materijal kako bih se spriječilo stvaranje blata i prašine.Udaljenost eventualno postavljenih prepreka (žardinjera.00 metara. površina se mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom. vazni.

način održavanja deponije materijala. - . šuta i drugog otpadnog građevinskog materijala. Kod izvođenja većih građevinskih radova Služba za poduzetništvo može posebnim aktom odrediti ceste ili ulice za odvoz i dovoz materijala. osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana i ne duže od 8 sati.. donijeti rješenje o obavezi dovođenja zauzete površine u prvobitno stanje ili saniranje i drugim neophodnim mjerama. Korištenjem javne površine proizilaze obaveze plaćanja naknade za korištenje zauzete površine. najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova. te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta. s tim da se u tim slučajevima izvođenje radova prijavljuje Odsjeku za inspekcije odmah po saznanju za puknuće. Član 38. drva i sl. Komunalni inspektor će izvršiti pregled zauzete površine te ako se ustanovi da postoji oštećenje. Uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala. U slučaju da se investitor odnosno izvođač radova ne pridržava mjera navedenih u ovoj Odluci ili odobrenju. Žalba izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova ne zadržava izvršenje rješenja. Član 37. mjere bezbijednosti. može se u skladu sa propisima o bezbijednosti saobraćaja privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno zemljište. Svako izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mora se prijaviti Odsjeku za inspekcije. Član 36. uz obavezu dovođenja javne površine u prvobitno stanje i saniranje eventualnih oštećenja. te popravke vanjskih dijelova zgrade / objekta i slične građevinske radove. Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće. Za istovar. ceste i ulice i drugi uvjeti utvrđuju se odobrenjem za pripremne radove koje izdaje Služba za urbanizam. deponovanja. podizanje skela. osim u izuzetnim slučajevima ukoliko se radi o puknućima instalacija javnih preduzeća koje upravljaju tim instalacijama. Član 34. izdaje Služba za urbanizam uz prethodno pribavljeno mišljenje Službe za poduzetništvo. Bez zapisnika komunalnog inspektora o prijemu javne površine nakon završetka izvođenja radova ne može se izdati upotrebna dozvola za objekat. Kod izvođenja većih građevinskih radova izvođač je dužan Službi za urbanizam dostaviti plan uređenja i organizacije gradilišta na uvid i ovjeru. stabla se moraju zaštititi tako da se deblo-stablo zaštiti oplatam a koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla. polaganje tračnica za kran i druge građevinske mašine. Ako se izvođenje radova iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi. Član 39. smještaj i utovar građevinskog materijala. osim u slučajevima kada je investitor radova općina Kakanj. građevinska ili komunalna inspekcija zabranit će dalje izvođenje radova dok se uočeni nedostaci otklone. građevinska ili komunalna inspekcija može narediti da se sa javne površine uklone predmeti kojima se ista zauzima. Izvođač radova je dužan najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme ili predmeta sa javne površine obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije da mu javna površina nije potrebna. rok važenja odobrenja. osiguranje prohodnosti trotoara. Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog člana na zahtjev izvođača radova ili investitora. Član 35. Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje.prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta.

ručno i mašinski. razbijanje uglja i slični radovi na javnim površinama nije dozvoljeno. U slučaju zauzimanja javne površine organizator javnog okupljanja dužan je obezbijediti vanredno čišćenje javne površine i redovno čistiti i održavati javnu površinu na kojoj se javno okupljanje organizira. odnosno sanitarnog otpada.Član 40. Zemlju. a upotrijebljena površina se mora očistiti i oprati. danju.00 sati. uglja i sličnih materijala. zabavnih parkova ili igrališta. 2. odložen izvan odlagališta uklonit će investitor ili lice ispred čijeg se objekta taj materijal nalazi u širini njegove parcele sve do prve vidne granice (ivičnjak. trotoar i sl. Redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina u nadležnosti je Zavoda (kao upravitelja) ili drugog pravnog lica kome je ugovorom povjerena ta nadležnost. privatni putevi i sl. 1 Član 41. Izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta. Redovno i vanredno uređenje i održavanje saobraćajnih površina koje nemaju status javnih saobraćajnih površina (industrijske ceste. javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste. Za istovar drva. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina vrši se po odluci Općinskog načelnika ili po rješenju komunalnog inspektora. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal na gradsku deponiju komunalnog. prvenstveno se koriste dvorišta zgrada / objekata. snijegom ili ledom. a eventualna oštećenja sanirati. organizator javnih skupova. ali isključivo na način da se time ne ometa saobraćaj vozila i kretanje i bezbjednost pješaka.00 do 06. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina može se odrediti kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana kao i kada je iz drugog razloga javne sobraćajne površine potrbno očistiti. u pravilu.) u nadležnosti je pravnog lica koje je evidentiran kao korisnik – posjednik (kao upravitelj) tih površina. bez odobrenja subjekta koje tu deponiju koristi ili Službe za urbanizam. te za piljenje i cijepanje drva. dozvoljeno je da se potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe. obavezni su osigurati čišćenje površina . Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine dužna su svakodnevno dovesti javnu površinu ispred objekta u čisto i uredno stanje.) o svom trošku. materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 8 sati. Asfaltirane. osim u slučaju ukoliko se utvrdi potreba za izvođenjem određenih građevinskih radova na deponiji. Ogrijevni i sl. Saobraćajne površine Član 43. deponije koje odredi Služba za urbanizam. Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacionih objekata.. betonirane i popločane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka niža od 40C ili ako je javna površina prekrivena susnježicom. Član 42. pokockane. Cijepanje drva. otpadni građevinski materijal i dr. a samo u slučaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta. a čiste se i peru noću u vremenu od 23. Javne saobraćajne površine čiste se. Član 44. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu namjenu.3. Član 45.

O održavanju i uređenju otvora (šahtova i sl. Dotrajali i ishabani poklopci moraju se redovno mijenjati. okna i slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi (graditi) prema važećim propisima i standardima. a radi izvođenja radova na i oko otvora. odgovara preduzeće. telefonsku i drugu instalaciju i komunalnu instalaciju obavezno se brine preduzeće. a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Subjekt iz prethodnog stava dužan je redovno čistiti i održavati slivnike i slivničke veze. radi osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih površina.2. Vozila koja učestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine. drva i druge rastresite materijale. tako da te površine budu očišćene u roku od 8 sati po završetku priredbe. odnosno vremena korištenja objekta. U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima i oko tih otvora. Vozila koja prevoze tekući ili rastresiti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bih prosipao teret. Led sa javnih površina uklanja se čim nastane. Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju. štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama kojim se može utjecati na bezbijednost saobraćaja. sijeno. Zabranjeno je svako prljanje. 2. . zemlju. po pravilu.koje služe kao pristup objektima ili za postavljanje objekata. slamu. Član 46. te redovno održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Snijeg sa javnih površina počinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 centimetara. Odvodnja atmosferskih voda sa saobraćajnih površina Član 48.) i prostora oko tih otvora u širini 1m oko tog otvora za vodovod. Otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice zabranjeno je premoštavati bez odobrenja Zavoda. Poklopci moraju biti uređeni i izrađeni na način da se izbjegne klizanje pješaka ili vozila i lom poklopca. Član 47. lišće. isti se moraju ograditi posebnim pregradama tako da sprečavaju prilaz prolaznicima ili vozilima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja (tablama upozorenja). odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. piljevinu. Član 49. Član 50. Uređaje za odvodnju atmosferskih i drugih otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina održava Zavod. da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraćajnim površinama. električnu. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. papir. Za svu štetu pričinjenu trećim licima u vezi ne postupanja po odredbama ove odluke.3. moraju biti prekrivena ceradom ili na drugi način osigurana. te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti. Snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraćajnih površina. kao i sa krovova zgrada/objekata uz javne saobraćajne površine. propusnim i ispravnim. Svi otvori (šahtovi. biti sigurnosni zatvarači. kao i crtanje . Vozila koja prevoze pijesak. Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika.3. Zimsko održavanje Član 51.1. 2. individualnu kanalizacionu mrežu.

Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. autobuskih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi. . radi sprečavanja nastanka leda . odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/objektu. Član 52. Izuzetno. Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje. Za uklanjanje snijega i leda sa parkinga. trotoara. bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare. Javne saobraćajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim hemijskim sredstvima. za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. tržnica / otvorenih pijaca. Za uklanjanje snijega i leda sa prostora uz zgrade/objekte. 5. 4. Javne saobraćajne površine mogu se. Član 54. Ceste i ulice kojie imaju slivnike za odvodnju oborinskih voda i kanalizacione šahtove. Uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina (lokalih i nekategorisanih cesta) određuje se Ugovorom o zimskom održavanju zaključenim najkasnije do 15. Član 55. Član 53. te prilaza zgradama javnih ustanova i preduzeća. odnosno pravno ili fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina. deponovanje snijega i leda na javne zelene površine. u nadležnosti je Zavoda koje ove poslove može povjeriti nadležnom komunalnom preduzeću putem zaključenj ugovora. 3. oktobra za nastupajuću zimsku sezonu. stepeništa. parkinga ukoliko općina koristi i upravlja tim parkinima. odnosno sanira. odnosno koji su izgrađeni od asfalta. Lice koje ošteti površine. zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova. Zabranjeno je: 1. Padavine snijega preko 50 centimetara smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima. 1 2 3 4 5 Član 56.Snijeg i led sa krovova zgrada/objekata uklanjaju se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze bezbjednost prolaznika i zgrade. odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta. posipati odgovarajućim materijalom. dužno je da ih dovede u prvobitno stanje. bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajne površine i trotoare. odnosno upravitelj ukoliko je imenovan ili postvljen za tu zgradu/objekat. Zavod je dužan obezbijediti stalni nadzor nad izvođenjem ovih poslova i odgovoran je za realizaciju tih poslova. a niti objekti i nasadi na tim površinama. objekte i nasade na površinama. sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje. sportskih objekata. odnosno uklanjanje snijega i leda sa gradskih ulica. odgovorni su vlasnici zgrada/objekata. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova ili upravitelj ukoliko je imenovan ili postavljen za tu zgradu. Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorno je nadležno preduzeće u skladu sa ugovorom o zimskom održavanju. betona ili kocaka ne smiju se posipati materijalom granulacije veće u prečniku od 8 milimetara. Održavanje. 2.

Izuzetno.4. ivičnjaka.ako stablo svojim postojanjem i rastom ugrožava stabilnost stambenih ili poslovnih objekata. odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja. Zavod je dužan da prije sječe stabala zatraži mišljenje organa nadležnog za zaštitu endemskih vrsta biljaka. Održavanje javnih zelenih površina u nadležnosti je Zavoda ili nekog drugog pravnog subjekta kojem Općina povjeri vršenje ovih poslova putem Zavoda. obnavljanje.2. održavanje posuda sa ukrasnim biljem. Program održavanja zelenih površina donosi Zavod za planiranje i izgradnju najkasnije do 1. Član 61.1. komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima: . đubrenje i prihranjivanje biljaka.4. zalijevanje biljaka u sušnom periodu i ostale radnje neophodne da bi zelene površine služile svrsi. temelje i sl. skidanje snijega sa grana. a po potrebi rekonstrukcija i sanacija javne zelene površine. Član 58. Za redovnu sječu i potkresivanje stabala na javnim površinama nadležan je Zavod.u slučajevima kada se stablo nalazi na lokalitetu novoprojektovanog objekta za koje je izdato odobrenje za građenje. . lišća. Poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine dužni su da obavljaju vlasnici ili korisnici tih zemljišta u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste.ako je stablo djelimično prestalo da vegetira. Za sječu i potkresivanje stabala na zemljištu koje neposredno graniči sa javnim površinama nadležan je vlasnik ili korisnik parcele u skladu sa odredbama ove Odluke i drugim propisima. marta za tekuću godinu. sječu i potkresivanje stabala po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda svojim rješenjem može narediti komunalni inspektor. papira i drugih otpadaka. razvoju. te kontinuirano provođenje zaštite zelenila.ako postoji opasnost od pada stabla čime bi se ugrozila bezbjednost ljudi ili imovine. . trave. preventivno djelovanje na sprečavanje biljnih bolesti. Prije sječe stabala.. Javne zelene površine moraju se održavati u skladu sa utvrđenim Programom održavanja zelenih površina. orezivanje i obnova stabala i grmlja. uklanjanje otpadnog granja. bankine i sl. Potkresavanje stabala komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima. Sječa i potkresivanje stabala Član 59. . uređenju. Sječu stabla na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda. te dovođenju u prvobitno stanje i sanaciji javnih zelenih površina i poslovi utvrđeni u Programu održavanja javnih zelenih površina. ili svojim žilama-korijenjem utiće ili može utjecati na podzemne instalacije. uređenje i sanacija pješačkih staza. odnosno davanja mišljenja. . 2. sječa i uklanjanje sasušenih grana i stabala. održavanje dječijih igrališt. Član 60. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala. Pod održavanjem i uređenjem zelenih javnih i rekreacionih površina smatra se : obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala. Zabranjena je sječa i potkresivanje stabala. kao i drugi radovi na čišćenju.ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom i ne uklapa se u postojeći izgled okoline. održavanje. a radi privođenja trajnoj namjeni tog objekta. trotoara. . košenje trave. održavanju.ako stablo u znatnoj mjeri oštećuje stambene i poslovne objekte. okopavanje bilja. ukoliko se radi o endemskim vrstama drveća.). odstranjivanju. Javne zelene površine i rekreacione površine Član 57. parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju. uništavanje biljnih štetočina. .

ukoliko se kao investitor pojavljuje fizičko lice i tehnički uvjeti pod kojima će se izvoditi radovi. parkovima. investitor. odnosno izvršiti sanaciju.ako stablo oštećuje instalacije komunalne infrastrukture. izvođač radova. Prekopavanje javnih zelenih površina. Prilikom uređivanja (betoniranja. . izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja. odnosno pravno i fizičko lice koje upravlja javnim sportskim. grobljima i sličnim površinama. Izuzetno od stava 1. Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti. . . pored radova koji se trebaju izvoditi. rok i druge uslove potkresivanja stabla. Preduzeće. prekopavanje se mora vršiti po etapama.u slučajevima kad se ocijeni da stablo svojim postojanjem i rastom utječe na uvjete življenja stanara okolnih objekata. Prekopavanje javnih zelenih i drugih površina Član 64.80 metara računajući od debla drveta. Komunalni inspektor će u naprijed navedenim slučajevima svojim rješenjem odrediti obim.ako se stablo nalazi u blizini stambenih objekata tako da smeta građane u normalnom stanovanju i u većoj mjeri pokrivaju dnevno svjetlo. popločavanja i slično) javnih površina i izvođenja drugih radova na javnim površinama. radi postavljanja. Odobrenje za prekop. te brinuti se za njenu zaštitu i obnovu. asfaltiranja. zatvori ulicu. odnosno izvođač radova.. koji će trajati kraće od 24 sata. rok u kojem se mora ukloniti preostali materijal. investitor je dužan da. s tim što je dužno odmah obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije i po otklanjanju kvara površinu odmah vratiti u prvobitno stanje. Član 66. korisnik instalacija koji upravlja instalacijama može izvršiti prekopavanje radi otklanjanje kvara. Ukoliko se površina ili cesta prekopava po širini. Odobrenje za obustavljanje saobraćaja i druge uslove donosi Služba za poduzetništvo i društvene djelatnosti. obavezno je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora. kao i ostalih javnih površina. Član 65. rok završetka radova. prečnika minimalno 0. podnosilac zahtjeva je dužan priložiti skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa naznačenjem lokacije. šumama. u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje. Član 63. određuje se slijedeće: vrijeme u kojem se radovi trebaju obavljati. rok u kojem se ulica ili druga površina treba dovesti u prvobitno stanje. uklanjanja.ako stablo smeta javnoj rasvjeti ili bezbjednosti saobraćaja ili pješaka. Prekopavanje javnih površina javnih zelenih površina i saobraćajnica isključivo vrši javno preduzeće ili drugo pravno lice (korisnik) koje ima postavljene ili postavlja svoje instalacije. . .ako stablo zaklanja saobraćajnu signalizaciju. 2. mora ostaviti odgovarajuću obrubljenu površinu.2. može se vršiti samo uz odobrenje Službe za urbanizam. mjesto izvođenja radova označi propisanom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku. širine i dubine kanala koji će se kopati. Ukoliko se radi o većim kvarovima čija će sanacija ili radovi trajati duže od 24 sata korisnik instalacija koji upravlja instalacijama dužan je pribaviti odobrenje Službe za urbanizam u skladu sa odredbama ove Odluke kojima se reguliše izvođenje građevinskih radova. rekreacionim i sličnim objektima. na kojima postoje pojedinačna stabla. Član 62. dužine. tako da jedna strana uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja.4. ovog člana.

6 13. utovara. komunalni inspektor će naložiti sve potrebne radove o trošku izvođača radova.Ukoliko se vrši prekopavanje trotoara ili drugog pješačkog prelaza po širini. Vlasnik ukrasnih posuda. te vađenje panjeva. nadopunjavati. 5 5. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. 3 10. zarezivanje. kidanje. kiselina. odlaganje građevinskog materijala. te da javnu površinu dovede u prvobitno stanje. Na javnoj zelenoj površini mogu se postaviti ukrasne posude (žardinjere. Nadzor nad izvođenjem radova prekopa vršit će Zavod. iskopavanje i odnošenje zemlje. saksije i sl. 2 9. kore. obaranje i uklanjanje drveća.4. zabadanje noževa. neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja. 5 12. 7 14. guljenje kore stabla. ispuštanje otpadnih voda. autobuskim stajalištima i drugim važnijim objektima. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. 11 18. rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina. Ostali radovi na javnim zelenim i drugim površinama Član 68. uništavanje travnjaka.3. 9 16. 1 8. rezanje grana i vrhova drveća. 2. zabijanje eksera i vijaka. 2 2. 3 3. je obavezan iste održavati. stavljanje plakata na drveće i slično. Po završetku radova subjekt kojem je odobreno prekopavanje je dužan obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. Član 69. školama. 10 17. Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. zasijecanje. savijanje. kao i da obezbijedi nesmetan i siguran prilaz prodavnicama. motociklom. drva. kidanje i branje cvijeća. sanira i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. automobilom. objekata. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. Bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini zabranjeno je: 1 1. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. vožnja biciklom. teretnim motornim vozilom. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. ukrasnih predmeta i sličnih predmeta na javnim zelenim površinama nadležan je Zavod. Način i uvjete upotrebe zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama propisuje Općinski načelnik. penjanje po drveću. Član 67. 4 4. humusa i biljaka. kampiranje i postavljanje šatora i 6 7. prekopavanje. te kidanje grana sa grmlja i drveća. obnavljati i čistiti. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. napasanje životinja na javnim površinama. ulja i fekalija na javne zelene površine. naprava. . neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. Član 70. Za postavljanje ukrasnih posuda. istovara i dopreme građevinskog materijala. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. ukrasnih predmeta i sl. 8 15. te odgovara za bezbjednost prolaznika.) i ukrasni predmeti te saditi cvijeće i ukrasno bilje. uglja i drugo. izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbijedan prijelaz pješaka preko iskopa. vađenje cvijetnih i travnatih busenova. U slučaju da izvođač radova ne izvrši obaveze iz prethodnog stava. 4 11.

Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o održavanju reda. otpadnog drveta. 14 21. Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto o trošku vlasnika vozila. Član 74. 18 25. ležanje i spavanje na parkovskim klupama. Rekreacione javne površine. ako se postavlja ili uklanja predmet za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture ili je spomenik kulture. sjedenje na naslonima klupa i svako drugo nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme i javnih zelenih površina. upotreba u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba. upotrebom vozila i slično. kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni i 20 27. 16 23. spomen-ploče. Lice koje učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama. loženje vatre i potpaljivanje stabala. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. čistoće. Upravljanje i održavanje objekata može se regulirati ugovorom sa pravnim i fizičkim licem koje ponudi najbolje uvjete na javnom konkursu. . kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. kao i objekti na njima moraju se održavati u ispravnom stanju. sportska i dječija igrališta i ostali javni sportski objekti. 13 20.12 19. 17 24. željeza. ogrijevnog drveta. podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima. uglja. skulpture i slični predmeti. 1 2. pranje.5. obavezno je nadoknaditi pričinjenu štetu. Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se pravna i fizička lica koja tim površinama i objektima upravljaju. Na području općine Kakanj mogu se na objekte i druge površine postavljati i uklanjati ranije postavljeni spomenici. rezanje. čišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama. Član 75. parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoj zelenoj površini. lima. zaštite zelenila i slično. Član 72. istovar i skladištenje raznog materijala. odnosno koja se tim površinama koriste. Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštećenog objekta ili površine. Spomen obilježja Član 73. odnosno prekidanje korijena stabla. Ukoliko se radi o postavljanju spomen-obilježja od značaja za Zeničko-dobojski kanton. Postavljanje i uklanjanje predmeta iz prethodnog stava vrši se na osnovu odobrenja Službe za urbanizam ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. 15 22. Kad se predmet iz prethodnog člana ove Odluke postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. 19 26. Član 71. plastike i slično. a prema cjenovniku Zavoda ili pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno održavanje zelenih površina. pribavlja se mišljenje nadležnog kantonalnog organa kao i saglasnost nadležnog organa za zaštitu spomenika kulture. na javnim zelenim površinama.

6. Član 79. korpice za smeće. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja održavaju ovlaštena pravna i fizička lica za prijevoz putnika u javnom saobraćaju. a dotrajale i oštećene predmete i nasade. odnosno korisnik objekta. a koje je registrovano za te poslove. Lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine određuju se prostorno planskom dokumentacijom. klupe. 2. Na ulazu na javno parkiralište ili druga parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom korisnik koji vrši naplatu i koji je registrovan za te poslove mora postaviti odgovarajuću tablu na kojoj je jasno istaknut naziv subjekta koje vrši naplatu i obavlja poslove naplate. Javna parkirališta i druga parkirališta moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. cijena parking mjesta i druge uslove od značaja za korisnike usluga. Općina može povjeriti pravnom ili fizičkom licu koje je registrirano za tu djelatnost. Stajališta taksi prijevoza održava i uređuje Udruženje taksista u skladu sa uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci. odnosno predmeta. Član 78. odnosno lice po čijem je zahtjevu predmet postavljen. Kad su javne površine izgrađene i uređene kao stajališta javnog autobuskog saobraćaja. autobuskog i drugog saobraćaja moraju biti stalno održavane u ispravnom i funcionalnom stanju. Postavljeni spomenici. željezničkog. pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. kamionski terminali. a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji.Član 76. O uređenju i održavanju parkirališta iz prethodnog stava ovoga člana brine se pravno ili fizičko lice koje vrši naplatu na tim parkiralištima. odnosno fizičko ili pravno lice kome općina povjeri održavanje. te čekaonice putničkog. Izuzetno. sanitarni uređaji i prostori ispred stanice. vlasnici odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim. skulpture i slično ne smiju se prljati. ovog člana održava vlasnik. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja i stajališta taksi prijevoza moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. Objekte i predmete iz stava 1. teretnog. Postavljanje i održavanje nadstrešnica na kojima postoji uređaj za reklamiranje. Parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. benzinske pumpe i prostor oko tih objekata Član 77. na njima se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi. Način i režim održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta. otvorene čekaonice. O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine nadležno javno komunalno preduzeće registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti. Pijačni i tržišni prostori Član 80. . o održavanju se brine Zavod. a svako oštećenje mora se otkloniti u roku od 8 dana. 2.7. Za postavljanje i održavanje nadstrešnica nadležan je Zavod. način povjeravanja poslova naplate i održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta uredit će se aktom Općinskog načelnika. Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred staničnih zgrada i otvorenih čekaonica moraju biti čisti. Stajališta i prostor oko tih stajališta. Stanične zgrade na autobuskoj i željezničkoj stanici. uredni i ispravni. uništavati ili na drugi način oštećivati. informacione table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i slično. lokaciju otvorenih pijaca na teritoriji općine i upravitelja pijace utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika po pribavljenom mišljenju Službe za urbanizam i Zavoda. Predmet iz prethodnog stava dužan je održavati njihov vlasnik. spomen ploče.

stalnim ogradama. i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci vrijeme dostave proizvoda na pijaci. Član 81. tekstilnih. određuju se lokacije i brojevi štandova i drugih pokretnih i nepokretnih uređaja i objekata. Upravitelj pijace dužan je brinuti se da se u roku od jednog sata po isteku vremena određenog za rad pijace. natpisi i izlozi Član 84. svakog dana. drveću. Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda. koji se donosi za svaku pijacu posebno. a na isti svoju saglasnost daje Općinski načelnik. visina naknade za korištenje pijace. mostovima. kao i na trotoarima. rasvjetnim stubovima. Pijačnim redom. Član 85.1. potpornim zidovima. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. U svakom slučaju za upravitelja pijace bez provođenja postupka u skladu sa odredbama ove Odluke općinski načelnik može posebnom odlukom postaviti samo javno komunalno preduzeće koje je općina Kakanj osnovala za vršenje tih poslova. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POKRETNIH NAPRAVA I OBJEKATA . Pijačni red donosi upravitelj pijace. Član 82. Pijačni red mora biti istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace. kao i žive stoke moraju biti čiste i uredne. te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost.Izuzetno. radno vrijeme. čišćenje i odvoz smeća. prehrambenih. Upravitelj pijace je dužan osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim pijacama. Član 83. Pijačni red donosi se u roku od 15 dana od dana preuzimanja upravljanja pijacom. odnosno štandova prema realnim pokazateljima i drugi elementi neophodni za rad pijace. štandova i slično ukloni sva roba koja je bila izložena za prodaju. spomen-obilježjima i sličnim objektima. vjerskim institucijama. Zabranjeno je korištenje drugih javnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci. 3. Reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za urbanizam u skladu sa odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina. energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima. Upravitelj pijace je najkasnije u roku od 4 sata po isteku radnog vremena pijace. Na otvorenim pijacama moraju biti postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće. kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja. stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture. bez odobrenja Službe za urbanizam. privremenu lokaciju otvorenih pijaca do donošenja prostorno planske dokumentacije. parkovskom zelenilu. oprati i urediti. prostor pijace i prostor oko pijace dužan očistiti. o čemu se brine pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje pijaca (upravitelj pijace). Reklame. UREĐENJE. Upravitelj pijace dužan je pridržavati se pijačnog reda. a naročito na: fasadama. Zabranjeno je postavljanje reklama i natpisa van dozvoljenih mjesta. sa klupa. utvrđuje Služba za urbanizam u saradnji sa Zavodom u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na privremeno zauzimanje javnih površina. POSTAVLJANJE. 1 3. granice pijace. i upravitelja pijace.

3. Reklame i natpisi moraju biti ispravni. uređenje. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim propisima. Ako vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa ne postupi u skladu sa obavezom propisanom u prethodnom stavu.2. odnosno ulice. u skladu sa izgledom zgrade i okoline. a mjesto gdje je bio istaknut reklamni natpis odnosno firma da dovede u prvobitno stanje ili novonastalo stanje usklađeno sa trenutnom bojom. čitljivi. a o trošku vlasnika natpisa ili firme. odgovarajuće osvjetljeni. uredni i jezično ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade. . a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini. uklanjanje i saniranje u skladu sa prethodnim stavom ovoga člana izvršit će Zavod po rješenju komunalnog inspektora o trošku vlasnika. bit će uklonjene od strane Zavoda po rješenju komunalnog inspektora u roku od 24 sata. odnosno korisnika natpisa ili firme. osim u slučajevima štednje električne energije i drugim vanrednim okolnostima. U slučaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju. ili one koje ne udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke korisnik je dužan odmah ukloniti ili zamjeniti novim. Član 87. Reklame i natpisi se mogu postavljati u visini od najmanje 2.Član 86. vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa dužan je da ih ukloni u roku od 24 sata od dana prestanka poslovanja. a izlozi osvjetljeni cijele noći u skladu sa režimom rada javne rasvjete. Uređenje. fasadom i izgledom cijelog objekta. Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni i usklađeni sa režimom javne rasvjete. Neispravne reklame i natpise. odnosno okolinom. te izjavu da prihvata uslove iz pribavljenih saglasnosti javnih preduzeća i vlasnika zemljišta. Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Izlozi moraju biti usklađeni sa propisima važećih pravilnika o minimalno tehničkim uslovima za predmetne djelatnosti. Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage u skladu sa uvjetima iz prethodnog stava ovoga člana. odnosno korisnika. Član 88. korištenje i održavanje komunalnih objekata može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Natpisi i firme postavljene bez odobrenja Službe za urbanizam. korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka kvara. podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekata ili zemljišta. tehnički i estetski oblikovani. kao i one koje se ne mogu popraviti. korištenje i održavanje komunalnih objekata je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Komunalni objekti Član 91. Član 90. Svaki kvar na svjetlećem ili drugom natpisu ili reklami. Reklame i natpisi i drugi slični objekti postavljeni na zgradi moraju biti tehnički i estetski oblikovani. Član 89. s tim što izvor svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulično staklo).5 metara od nivoa pločnika.

Član 96. Na rasvjetne stubove Zavod može u skladu sa rješenjem Službe za urbanizam. Na podrućju općine na mjestima koje odredi Zavod ili javno preduzeće koje obavlja poslove komunalne higijene. pješački i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noći. javni nužnici.) zabranjeno je lijepljenje ili postavljanje reklama i natpisa. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se automatski (forel) ili drugim posebnim uređajima kojima se može podesiti vrijeme uključivanja ili isključenja. bez plaćanja naknade. Član 94. Korisnik predmeta za koje je Služba za urbanizam izdala rješenje za postavljanje dužan je da se brine o funkcionalnom i urednom korištenju i održavanju tih predmeta. mjesta na kojima ometaju bezbijednost saobraćaja i druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled grada i naselja.Uređenje. . turistička signalizacija. Na području općine na mjestima koje odredi Služba za urbanizam svojim rješenjem. korištenje i održavanje komunalnih objekata povjerava se zaključivanjem ugovora putem Zavoda. može se posebnom Odlukom koju na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko Vijeće. Zabranjeno je postavljanje korpica za smeće na : jarbole za zastave. Član 92. drveće i drugo rastinje. postavljaju se ili izgrađuju orijentacioni planovi grada. Javna rasvjeta mora se redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati. Zabranjeno je oštećenje i uništavanje komunalnih objekata. postavljaju se korpice za smeće. na način da izvor svjetlosti bude zaštićen od prolaznika. korištenje i održavanje komunalnih objekata. Član 97. mijenjati uništene ili oštećene dijelove. fontane. utvrdit će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete na području općine. korpice sa ukrasnim cvijećem. postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni panoi. Objekti historijske i kulturne vrijednosti u pravilu moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja. bojiti. ili u drugim vanrednim okolnostima. oprema i uređaji koji služe općoj upotrebi. Za uređenje. izuzetno. Javne saobraćajne površine. Na korpicama za smeće se postavljaju odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda i higijene u općini. pravnim i fizičkim licima odrediti plaćanje naknade. izdati odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. javni satovi. javne telefonske govornice. Služba za urbanizam će privrednom društvu koje podnese zahtjev i koje je korisnik predmeta iz prethodnog stava ovoga člana. žardinjere i saksije za cvijeće. saobraćajni znaci i slično. sijalice i sl. Služba za urbanizam će izdati Zavodu odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. Na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. Posebnim aktom Općinskog načelnika u slučaju potrebe štednje električne energije. poštanski sandučići i drugi komunalni objekti. Član 95. skulpture.) Član 93. Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i atmosferskim prilikama.

vodoskoci i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolinu. u kom slučaju se o njihovom održavanju brine lice koje ih je postavilo. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda ili javnog komunalnog preduzeća postavljaju se javni nužnici. održavanju i zamjeni klupa za sjedenje brine se Zavod. Član 100. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam.1. te kvarove i eventualna oštećenja otklanjati u roku od 3 dana. Član 101. prikupljanje i odvoz komunalnog otpada Član 104. Javne fontane po pravilu moraju raditi od 1. aprila do 15. 1 4. Na području općine. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće uz saglasnost Službe za urbanizam. korpice za smeće. a njihovo održavanje u nadležnosti je Zavoda. Vrste komunalnog otpada. SKUPLJANJE.Član 98. 1 4. ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM . pod uvjetima koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom. 2 2. Javni nužnici moraju biti opremljeni savremenom opremom i moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. te moraju raditi tokom dana najmanje u vremenu od 7 do 20 sati. krupni otpad i 4 4. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda postavljaju se fontane. O postavljanju. Izuzetno od prethodnog člana. Na području općine. Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj (u daljem tekstu Zavod) određuje mjesta na podrućju općine na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. Član 102. Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi način oštećivati. 3 3. na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druga pravna i fizička lica. postavlja Javno preduzeće poštanskog saobraćaja koje je dužno iste održavati u ispravnom stanju. Javnim nužnicima upravlja i održava ih fizičko ili pravno lice kome je izdato odobrenje ili kome općina povjeri obavljanje ovih poslova. kućno smeće. Komunalnim i drugim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to: 1 1. oktobra. smeće na javnim površinama. Član 99. Član 103. animalni otpad.

sporedne nejestive nusproizvode klanja. dvorišno i tavansko smeće u većim količinama. građevinske. Član 106. dvorištima a koji se prema svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće (kontejnere). Svi vlasnici. Na području općine Kakanj obavezno se organizira prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. smatraju se veči čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i reciklažu odgovorno je nadležno javno komunalno preduzeće ili drugo pravno i fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje tih poslova. kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske. a naročito: kućanski aparati. garažama. dijelove kućnog namještaja i slično. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada. kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. otpad životinjskog porijekla. . Krupnim otpadom. te plaćati utvrđenu mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. Na području općine Kakanj sva pravna i fizička lica moraju biti uključena u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. Krupni otpad predstavljaju i otpaci građevinskog materijala i šuta u manjim količinama. poslovnim prostorijama. kućama. Naknadu za odvoz komunalnog otpada i kriterije utvrđuje Nadzorni odbor nadležnog preduzeća uz saglasnost Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona i Zakona o zaštiti potrošaća. Pod pojmom animalni otpad podrazumijevaju se životinjske lešine. odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora. Zabranjeno je oštećivati posude za komunalni otpad. kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija. podrumsko. a po utvrđenim kriterijima iz stava 1.Član 105. što se reguliše ugovorom ( u daljem tekstu: nadležno preduzeće). ulijevati u njih tekućine. odnosno pravno ili fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje ovih poslova. Zabranjeno je odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu. a to uključuje konfiskate. otpaci i ostaci građevinskog materijala. bacati žeravicu ili vrući pepeo. olupine vozila i slično. U cijenu koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada može ulaziti i cijena koštanja odvoza do deponije komunalnog otpada. šljaka. Kućnim smećem. Komunalni otpad sa javnih površina uklanjanja se čim nastane. Član 107. bez obzira da li se radi o komunalnom ili drugom otpadu. zanatske. a sa ostalih površina uklanja se i odvozi se u dane koje odredi javno komunalno preduzeće. svakodnevno. smatraju se manji čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama. Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama. ovaca i koza. krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu. Kućnim smećem ne smatraju se i zemlja. građevinski materijal. otpaci iz valionica i posebno konfiskat visokog rizika goveda. a koji se po svojoj veličini. životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu. Cijena koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada mora biti jedinstvena za sve građane na teritoriji općine u zavisnosti da li se radi o pravnim i fizičkim licima koji obavljaju djelatnost ili fizičkim licima koji ne obavljaju djelatnost (građani). te njihovi dijelovi. Razlika u troškovima za organizirani odvoz komunalnog otpada u zavisnosti od pređene kilometraže do udaljenijih mjesta pokriva se iz Budžeta Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade. bacati ostatke životinja. Sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti dužna su priložiti Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada. pokućstvo. Ovoga člana. sanitarni uređaji. glomaznu ambalažu. količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu prethodnog člana.

a lokaciju za postavljanje određuje nadležno preduzeće. a u skladu sa utvrđenim režimom odvoza komunalnog otpada. Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad ne može se određivati na zajedničkom stepeništu. prazniti. Posude za komunalni otpad nabavlja i održava nadležno preduzeće. Nadležno preduzeće obezbijedit će uvjete za selekcionirano prikupljanje korisnog komunalnog otpada. te pokupiti rasute otpatke i površinu pomesti. posude za otpad nabavlja investitor. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u gradskom području. staklo. odnosno korisnik poslovnog prostora.). nadležno preduzeće mora svakodnevno održavati u čistom i urednom stanju. Zaposlnici koji odvoze komunalni otpad dužni su pažljivo rukovati sa posudama-spremnicima. odlažu se po pravilu u posebne spremnike (kontejnere) koje nabavlja. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje predsjednika Savjeta Mjesne zajednice. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u gradskom području određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje Zavoda. na ulazu u zgradu / objekat. staklo. zaposlenici su dužni su posude vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. efikasno i ekonomično prikupljanje na način koji zadovoljava higijensko. Nadležno javno preduzeće dužno je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada. Član 111. Nakon pražnjenja posude za otpad. životinja i sl. Spremnici za posebne vrste komunalnog otpada se posebno označavaju sa jasno vidljivom oznakom za koju vrstu otpadaka su namjenjeni. Korisnici posuda za komunalni otpad u individualnim stambenim objektima dužni su iste prati. zaposlenici su dužni odmah ukloniti. a po potrebi i više puta. razvrstava se na otpad koji se sastoji od otpadaka koji se mogu dalje korisno upotrijebiti (papir. moraju biti zatvorene. plastiku. čiji tip određuje nadležno javno preduzeće. Otpad koji je rasut prilikom odlaganja. željezo i slično) i ostali otpad. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. U višespratnim stambenim objektima jedinstveni sistem za prikupljanje komunalnog otpada i smetljarnik održava nadležno preduzeće o trošku svih vlasnika. Nadležno javno preduzeće dužno je. Član 109.zdravstvene propise. prazniti. Zaposlenici koji obavljaju poslove odvoza komunalnog otpada dužni su sakupljene otpatke pažljivo odlagati u posude-spremnike tako da se iste ne rasipaju i ne prlja okolni prostor. Za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostore. te ih održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. po pravilu. Član 110. Komunalni otpad. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj. tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolina. vršiti dezinsekciju najmanje dva puta godišnje. na saobraćajnim površinama ukoliko ometa normalnu funkciju saobraćajne povšine. da osigura sigurno. odnosno korisnika. Posude za komunalni otpad. raskrsnicama.Član 108. . postavlja i održava nadležno preduzeće. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) dužni su očistiti zaposlenici koji odvoze otpatke. Poslovni prostori moraju biti snabdijeveni posudama za otpad. kao i da se posude za smeće ne oštećuju. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom komunalnog otpada. plastika i slično. nadležno preduzeće mora održavati u čistom i urednom stanju. Otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti kao što su papir. te prikupiti rasute otpatke oko posude i pomesti okolni prostor. odnosno komunalni otpad. dezinficirati.

Nadležno preduzeće dužno je minimalno dva puta godišnje prikupljati i odvoziti krupni otpad. Specijalnom sabirnom vozilu za odvoz komunalnog otpada se mora omogućiti nesmetan prolaz do lokacije za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada. Vlasnik krupnog otpada dužan je sam prevesti krupni otpad na posebnu lokaciju određenu za odlaganje krupnog otpada. Na gradskoj deponiji se po pravilu odvaja i razvrstava korisni otpad za dalju upotrebu i drugi otpad koji se ne može korisno upotrijebiti.3. Posude za komunalni otpad u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima pripremaju za odvoz i iznose do mjesta određenog za sabiranje. zaposlenici nadležnog javnog preduzeća. a koje izdaje nadležno preduzeće. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena. nadležno preduzeće. Odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrši se na gradsku deponiju do zatvaranja iste. 1 4. odnosno izvođača radova.2. Član 115. a nakon toga na Regionalnu deponiju. Za potrebe sanitarnog zatrpavanja na deponiju se odlažu odgovarajuće količine zemlje.Član 112. Posude za odlaganje komunalnog otpada iz poslovnih prostora i individualnih stambenih objekata do mjesta određenog za sabiranje dopremaju vlasnici. način i uvjete prikupljanja otpada. Deponiju uređuje i održava nadležno javno komunalno preduzeće. prebiranje i prekopavanje po posudama-spremnicima za otpatke izbacivajući otpad oko posuda-spremnika. Nadležno javno preduzeće dužno je organizirati odvoz većih količina šljake i šuta. Zabranjeno je svako izbacivanje otpadaka. Postupanje sa sakupljenim otpadom Član 116. 4. Na lokacijama za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju se parkirati motorna vozila ili na drugi način onemogučavati pristup specijalnom sabirnom vozilu. Korisnici odvoza krupnog otpada dužni su isti odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada. Krupni otpad Član 114. Motorna vozila koja onemogućavaju prolaz specijalnom sabirnom vozilu mogu biti premještena specijalnim vozilom (pauk) uz plaćanje posebne naknade za premještanje od strane vlasnika motornog vozila. odredit će mjesto. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. nadležno preduzeće će odmah obavijestiti nadležnu policijsku stanicu i komunalnu inspekciju. te otpadaka građevinskog materijala. po zahtijevu i o trošku vlasnika. Član 117. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza krupnog otpada nadležno preduzeće dužno je obavijestiti građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja ili putem Savjeta Mjesnih zajednica. odnosno korisnici prostora i objekata. pismenim sporazumom sa predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. Član 113. .

2 2. te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava).Član 118. geofizički položaj zemljišta. ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski. zabranjeno je neovlašteno prebirati ili razgrtati otpatke. 5 5. niti se otpatci smiju odvoziti sa deponije. kao i područja određenih za sport i rekreaciju. sanitarni i drugi uvjeti tih mjesta. ptica i drugih ukrasnih životinja. pri određivanju namjene površine za deponije otpadaka mjerilo za određivanje je geološki sastav zemljišta. Na gradskom području općine Kakanj (područje koje pokriva regulacioni plan Centar Kakanj). 4 4. Izuzetno. ili plohe rastojanja sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. na deponijama se moraju postaviti objekti i uređaji za ličnu higijenu i zaštitu radnika zaposlenih na deponiji. odnosno za koje ne uklanja komunalni otpad nadležno javno preduzeće i za koje nije određen način uništavanja odnosno uklanjanja posebnim propisom. radi zaštite od zaraznih bolesti stanovništva. na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje trećih lica. da nisu na mjestu u pravcu kretanja dominantnog vjetra i u odnosu na naselje. 1 5. na način kojim se ne zagađuje okolina i na način koji nije suprotan odredbama ove Odluke. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. mačaka. SANITARNO-KOMUNALNO UREĐENJE . Član 119. po postupku koji zadovoljava propisane veterinarske i sanitarno-higijenske uvjete. da su ugrađene i snabdjevene potrebnim instalacijama i uređajima za gašenje požara i sl. te da su zadovoljene plohe rastojanja između susjednih objekata. bez odobrenja. Plohe rastojanja za držanje životinja između susjednih objekata moraju biti minimalno 10m udaljenosti od susjednog objekta. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. na deponiju se ne smiju dovoditi niti puštati domaće životinje. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora.1. 8 8. nadležno komunalno preduzeće ili higijenski servis uklanja na deponiju otpada. Izuzetno od prethodnog stava dozvoljeno je držanje malih kućnih ljubimaca i slično (pasa. zaštitnog pojasa od poplava. Član 121. Preduzeća-proizvođaći otpada kojima se ne odvozi i ne prikuplja. dužni su sami da ih uništavaju odnosno uklanjaju. ali pod uvjetom da njihovim držanjem nisu ugroženi higijenski. niti se smiju odlagati uginule životinje ili drugi potencijalno zarazni ili kontaminirani materijal i biološki i drugi slični otpatci koji nastaju u preduzećima. za što isti snose punu materijalnu i drugu odgovornost. zabranjeno je držanje životinja. U zoni Urbanističkog plana i zonama ostale prostorno planske dokumentacije dozvoljeno je držanje domaćih životinja. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili će zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. 3 3. Deponije otpada moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1 1. o trošku vlasnika ili posjednika uginule životinje i način kojim se izbjegava zagađivanje okoline. 7 7. Držanje životinja Član 120. da su ograđene i da imaju zaštitni pojas i pristupni put. 5. nivo zemljišta u odnosu na nivo vodotoka u vrijeme maksimalnog vodostaja kao i udaljenost najmanje jedan kilometar od zaštitne zone vodovoda. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. uginule i pregažene životinje za koje je posebnim propisom određen način uklanjanja sa javnih i drugih površina. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. 6 6.

2. Uklonjene ili pregažene životinje. U ovim mjesecima sva pravna i fizička lica dužna su učestvovati u akcijama na uređenju i uljepšavanju estetskog izgleda grada i naseljenih mjesta. objekte i predmete javnog saobraćaja. odvoze se sa javnih površina specijalnim vozilom i predaju ili pokopavaju na mjestu koje odredi Zavod uz nadzor veterinarskog stručnjaka ili veterinarskog inspektora. otvorene i zatvorene vodotokove. podrumi. a prema Programu aktivnosti kojeg donosi Općinski načelnik istovremeno sa proglašenjem pojedinog mjeseca u godini za mjesec uređenja grada i općine. dezinsekcije i dezinfekcije Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. stambene i poslovne prostorije (zajedničke prostorije.). mačaka i drugih životinja. škole. U skladu sa planom i programom javne ustanove kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. 1 5. predškolske ustanove i objekte zdravstvenih ustanova. Preduzeće. uz njeno obavezno održavanje tokom cijele godine. Član 127. deponije komunalnog otpada. sisteme vodosnabdijevanja. Šetnja pasa dozvoljena je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. Član 125. uskladištenja i promet životnih namirnica kao i sirovina za njihovu proizvodnju. Zabranjeno je puštanje i napasanje životinja na javnim površinama. U svrhu zaštite zdravlja građana sistematska deratizacija javnih površina i kanalizacionog sistema obavlja jedan puta godišnje.Član 122. objekte za proizvodnju. Općinski načelnik donosi naredbu o sprovođenju preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području općine Kakanj na prijedlog i putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija na području općine provodi se u vremenu i na način utvrđen planom i programom mjera deratizacije. Sanitarne mjere i održavanje vodotoka Član 124. stubišta. može sklopiti ugovor sa drugim preduzećem za izvršavanje tih poslova. troškove i odgovornost obavezne i preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose korisnici tih prostora. podstanice i sl. Uklanjanje uginulih pasa. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina vrši nadležno javno komunalno preduzeće. pravno ili fizičko lice kome je povjereno uklanjanje uginulih pasa. odnosno pravo ili fizičko lice kome je povjereno vršenje ovih poslova. kanalizacionu i toplifikacionu mrežu. Općinski načelnik određuje pojedine mjesece u godini kao mjesece uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine. Član 123. Pravno ili fizičko lice kome su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije od strane Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica dužno je prije početka izvođenja radova obavijestiti građane putem sredstava javnog informisanja o početku i završetku tih radova i sanitarnu inspekciju koja je obavezna vršiti nadzor nad tim poslovima. Na prijedlog nadležnih organa. . tavani. Član 126. za šta su odgovorni vlasnici. U svrhu zaštite zdravlja građana tokom godine obavlja se obavezno dva puta sistematska dezinsekcija (proljetna i ljetna). Za ostale otvorene prostore. industrijske objekte. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija obuhvata javne površine.

Ako korisnik odnosno vlasnik nepropisno ili nelegalno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet isti će ukloniti nadležno javno komunalno preduzeće po izvršnom nalogu (zaključku) nadležne inspekcije. vlasnik ili korisnik predmeta nema pravo na naknadu nastale štete. u troškove koje snosi vlasnik ili korisnik predmeta uklanjanja uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje. odnosno korisnika zgrade. ušća Ribnice i ostalih vodotoka. kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa ovih rijeka. nepoznati vlasnik ili korisnik će pismenim pozivom istaknutim na objektu i na oglasnoj ploči Općine Kakanj sa određenjem roka biti pozvan da predmet ukoni ili pribavi odobrenje za korištenje javne površine kod Službe za urbanizam. sve do okončanja postupka preuzimanja ili prodaje predmeta. na svoju deponiju. a u suprotnom uklonjeni predmeti će se prodati na javnoj licitaciji putem javnog poziva. U svrhu zaštite vodotoka. Ukoliko je u toku prinudnog izvršenja došlo do oštećenja predmeta za koji nisu odgovorni izvršioci. a o trošku vlasnika. 6. uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja). UKLANJANJE NEPROPISNO ILI NELEGALNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I PREDMETA Član 130. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim zgradama vrše vlasnici zgrada odnosno preduzeća kojima je povjereno održavanje zgrade. Obim. ušća Trstionice. odnosno korisnici tih zgrada i prostorija. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u poslovnim zgradama i prostorijama vrše vlasnici. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka utvrđuju se operativnim planom. donosi komunalni ili građevinski inspektor u zavisnosti od vrste predmeta. redovno. U svrhu zaštite vodotoka. Ukoliko se istekom određenog roka ne postupi po pismenom pozivu predmet će se smatrati napuštenim i s istim će se postupati kao sa napuštenim stvarima. . Svi nepropisno ili nelegalno postavljeni objekti. određujući obim. Obavezno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa je u nadležnosti Zavoda. o trošku vlasnika odnosno korisnika predmeta. Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje svih nastalih troškova. Vanredno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog smoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa moće svojim rješenjem naložiti vodna inspekcija.Član 128. najmanje tri puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje korita rijeke Zgošće kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa. Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja koji ne može biti kraći od tri niti duži od osam dana. Član 129. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka. Deponovane predmete čuva i o njima se brine izvršenik. redovno. koji donosi Općinski načelnik na Zavoda. odnosno saniranja. Ako je prilikom prinudnog izvršenja došlo do oštećenja javne površine. radi podmirenja troškova ili putem redovnog postupka za naknadu štete pred nadležnim sudom. predmeti i uređaji i predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama moraju se ukloniti ( u daljem tekstu: predmeti). najmanje jedan puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje Bosne. Ukoliko se ne može utvrditi vlasništvo predmeta.

sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije.pomažu komunalnom inspektoru i drugim inspektorima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. NADZOR I MJERE ZA PROVOĐENJA KOMUNALNOG REDA Član 131. referenti za zaštitu okoline (eko-redari) dužni su i ovlašteni da: 1 . Služba za urbanizam. uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci. činjenice i informacije vezane za nepoštivaje odredbi ove Odluke. . Rukovodilac inspekcije u odsutnosti nadležnih inspektora ili u drugim slučajevima ovlašten je da vrši neposredni nadzor nad poštivanjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom ili drugim propisima. Inspekcijski nadzor nad provođenjem komunalnog reda i postupanja nadležnih subjekata po odredbama ove Odluke obavlja komunalna. .7. odnosno rješenja. uklanjanje napuštenih. Služba za poduzetništvo.naredi potrebne analize i poduzme određene potrebne mjere radi uočenih nepravilnosti. . .usmenim putem i sačinjavanjem zapisnika upozoravaju fizička i pravna lica na ponašanja koja su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke i propisima donesenim na osnovu ove Odluke. 3 . havarisanih i tehnički neispravnih vozila sa javnih površina. .uđe i pregleda poslovne prostorije radi inspekcijskog nadzora i pregleda. .nalaže preventivne. robe i druga sredstva radi inspekcijskog nadzora i kontrole. odnosno suprotno odredbama ove Odluke. .nalaže uklanjanje predmeta. . svaka iz svoje nadležnosti. te da donosi usmene i pismene naloge u obliku rješenja. neregistriranih. . prikupljaju neophodne dokaze. . Komunalni inspektori ovlašteni su da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i zaključaka za provođenje radnji navedenih u prethodnom stavu. Eko-redari moraju imati posebnu odjeću.zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležne općinske službe ili protivno tom odobrenju. objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja. U vršenju kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nadležnim inspektorima. Službene iskaznice nadležnim inspektorima i eko redarima izdaju se u skladu sa Pravilnikom donesenim od strane Federalnog Ministarstva pravde. Općinski načelnik može donijeti poseban Pravilnik o obliku.nalaže u saradnji sa policijskom stanicom Kakanj. Član 132.preuzima i druge mjere u skladu sa Zakonom. Član 133. Javna komunalna preduzeća i druga lica kojima je povjereno vršenje komunalnih poslova u skladu sa odredbama ove Odluke. posebnu oznaku na odjeći i posebne službene iskaznice. .izdaje prekršajni nalog. suprotno odobrenju.nadziru primjenu ove Odluke. odjeće i oznaka na odjeći eko redara. odnosno suprotno odredbama ove Odluke.naloži obavljanje potrebnih radova ili pribavljanje potrebnih odobrenja. .pregleda i izuzme potrebne predmete. .zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta. . 1 . U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni i drugi inspektori ovlašteni su da: .obavljaju i druge neophodne poslove i poslove koji su mu povjereni ovom Odlukom ili drugim propisima.obavještava i upoznaje komunalnog i druge inspektore o slučajevima nepostupanja po odredbama ove Odluke. zaključaka i drugih akata i pismena.podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. korektivne i represivne mjere. sanitarna i vodna inspekcija. 2 . Poslove kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nad inspekcijskim nadzorom nadležnim inspektorima obavljaju referenti za zaštitu okoline (eko-redari). Provođenje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. građevinska.dostavlja nadležnom tužilaštvu podatke za pokretanja krivičnog postupka.

Zavod ili preduzeće. Žalba izjavljena na rješenje nadležnog nspektora podnosi se Drugostepenoj komisiji za žalbe koju formira i imenuje Opčinsko Vijeće Kakanj. objektima i uređajima koji čine njen sastavni dio ili se nalaze na njoj. . Naknada štete po pravilu mora biti stvarna (prema procijeni i cjenovniku koju utvrdi Općina. zatim dati lične podatke. Član 137. NAKNADA ŠTETE Član 139. Pravna i fizička lica dužna su nadležnim inspektorima i referentu za zaštitu okoline (eko redaru) omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i kontrole. koji su obavezni bez odlaganja pružiti pomoć. Član 138. Ukoliko se šteta nanosi prljanjem cesta ili ulica učesnici u saobraćaju koji prekomjerno prljaju ulice ili ceste ili nanose štetu na ulicama i cestama mogu se isključiti iz saobraćaja. Nadležni rukovodilac inspekcije. uređaja i naprava. i ako je za uklanjanje štete potrebno angažovanje trećih lica. a posebno pristup do prostorija objekta. šteta će se naplatiti u sudskom postupku. naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj. Član 135. Ukoliko lice koje je počinilo prekršaj ne namiri troškove prisilnog izvršenja isti će se isplatiti izvršiocu iz Budžeta Općine Kakanj odnosno sa pozicije tekuća budžetska rezerva ili iz sredstava komunalne naknade u roku od 60 dana od dana izvršenja.Član 134. Nadležni rukovodilac inspekcije. zatražit će pomoć od nadležne Policijske uprave i drugih nadležnih organa državne uprave. a protiv počinioca prekršaja će se pokrenuti postupak za namirenje troškova putem nadležnog suda. odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga). učinilac je dužan popraviti uspostavom ranijeg stanja. kao i pružiti druga potrebna obavještenja i informacije. Svu štetu učinjenu na javnoj površini. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se Zakona. i ne odlaže izvršenje rješenja. Preduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa za općinu Kakanj. dužan je nadoknaditi štetu. zemljišta. 8. Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Postupak za naknadu stvarne štete pokreće se uvijek ako nastala šteta prema procjeni prelazi iznos od 300 konvertibilnih maraka. ove Odluke i drugih propisa. Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) obavljaju poslove nadzora samostalno u ime općine. odnosno saniranjem ili ako to nije moguće. Član 136. Ako nadležni inspektori i referenti za zaštitu okoline u svom radu naiđu na otpor. Ukoliko izvršilac štete ne plati naknadu za učinjenu štetu. postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima. Član 140.

a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) ne očiste zaposlenici koji odvoze otpatke. ( čl. 6. ( čl. ostavlja i izlaže na javnim površinama predmete koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike. (čl.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. kao i objektima na njima nisu na vidnom mjestu istaknute odredbe o održavanju reda. 1.15. (čl. st. 3. 4. trgovac).. KAZNENE ODREDBE Član 142. leži i spava na parkovskim klupama. vozi biciklom. 6. 11. zemlje i slično.).). odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) b) c) d) e) na javnoj površini baca i ostavlja izvan korpica ili drugih posuda za smeće razni otpad. 62.). 81. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini se penje po drveću. st. st. 72.).).. kreča. odnosno čuvanje. 1. i 2. parkova.. 6. 111. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina. 1. grobalja i sličnih površina i ne brine se za njenu zaštitu i obnovu. ne postupa. pijačni red nije istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace i ako se ne pridržava pijačnog reda. 1. kida i bere cvijeće. životinja i sl. ne postupa. zaštite zelenila i slično. neovlašteno skida plodove sa drveća i grmlja. i slično. trgovac). odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) ako na javnoj površini vrši bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. 9. U postupku uklanjanja nepropisno i bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja..). vode i bilo f) g) h) i) j) k) l) m) . 43. šuma. lakova. vadi cvijetne i travnate busenove. odnosno komunalni otpad. rekreacionih i sličnih objekata. na rekreacionim javnim površinama.). pravno lice. može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to: 1 .16). korist i oštećuje opremu i javne zelene površine. i 2. st. 20. 1. 70. sportskim i dječijim igralištima i ostalim javnim sportskim objektima. sjedi na naslonima klupa i na drugi način nenamjenski parkira i zaustavlja vozila na javnoj zelenoj površini.). popravak. otpad koji je rasut prilikom odlaganja. t. fekalija. 2. (čl. odnosno komunalni otpad.. pravno lice. (čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 77. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar javnih sportskih. 1. ne vrši uklanjanje uginulih pasa. ne postupa. 1. (čl.. Novčanom kaznom u iznosu od 30. vrši nuždu.. ne obavlja redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina.). st.).... 79. i 2. motociklom. (čl.) lijepi ili postavlja reklame i natpise. t.. oštećuje i uništava komunalne objekte ili na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. i 7. odlaganje otpadnog građevinskog materijala. (čl. i 66. ispuštanje ulja.100 konvertibilnih maraka za premještanje i 2 . st. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 65. 12. i 4. životinjskog izmeta. servisiranje i pranje vozila.00 KM do 100. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. st. boja. napasa stoku. st. 122.. st. kida grane sa grmlja i drveća. i 78. automobilom. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 113. st. teretnim motornim vozilom. svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti. Član 143. (čl. Novčanom kaznom u iznosu od 100. st.. čistoće.10 konvertibilnih maraka dnevno po kvadratnom metru predmeta za uskladištenje. 3 Paušalni iznos troškova i stvarni iznos troškova se uplaćuje na račun izvršenika i predočava nadležnoj inspekciji koja izdaje potvrdu za preuzimanje predmeta. 95. kao i vrši druge radnje kojima se prljaju javne površine.Član 141. javna parkirališta i druga parkirališta ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju i ako parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju.00 KM do 500. 1. 1.14.

funkcionalnom. 2.. 103. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. ne postupa.. 70. ivičnjaka.)..6. st. kao i žive stoke nisu čiste i uredne. 112. (čl.. st. 2. (čl. st. 45.. nadopunjava. 120. 121. st..6.).4. 32..4. b) nenamjenski koristi i održava javnu površinu.. 115. obnavlja i čisti te neodgovorno se odnosi prema bezbjednosti prolaznika. (čl. (čl. st.. kao i objekte na njima ne održavaju u ispravnom stanju ili spomen obilježja postavlja i uklanja bez odobrenja Službe za urbanizam. st. čl. sportska i dječija igrališta i ostale javne sportske objekte. 4. 1.. i 5.4....9.... ( čl. 98. čl.4. st. čl..2... 2. 139. (čl.19.).. ovoga člana. ( čl.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. 102. 110. st. 1. paljenje otpada. lima. 2.. s. i 4.. st. 100...5. 13.18... čl. čl. 1. čišćenje i opravku vozila. 1. Novčanom kaznom u iznosu od 500. st. s. 80. st. 92.. uglja.3..6..3. 4.. svrsishodnom i estetskom smislu ili ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. otpadnog drveta. pravno lice.2.....24. s....). s.).. 2.5. s...7. 6. sami određuju nazive ulica. 3... 55. na otvorenim pijacama nisu postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće ili ako nije osigurana ispravnost i čistoća opreme i uređaja na otvorenim pijacama. st.. 69. plastike i slično. bankine i sl. 2.17. 15. 72.). 43.2. s.4. 3.8... čl. d) se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata.). 50.5. ne postupa. istovar i skladištenje raznog materijala. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 40. 101. st. 1.. 1. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda.3. st.. 18. 1. t. (čl. st. lišća papira i slično.. ne pribavi odobrenje i ne osigura odgovarajući bezbjedan prijelaz preko iskopa ili nesmetan prilaz. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 128.8.25.10. 1.26. 2.4. 111. 108. a investitor . 1. oštećenje ili uništavanje ograda.7.. ili ne postupa u skladu sa stavom 5. 1. 1.7.. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) vrši zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka. čl.5. i 2.3. ne poduzima mjere iz člana 33.. čl. 99.3. 123.. 2. 1. (čl. ne ispunjava uvjete iz člana 31... 3. 73.4. objekte. 1. čl. čl.b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu.. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 19... 6. st. ukoliko nanosi štetu prljanjem cesta ili ulica ili prekomjerno prlja ulice ili ceste. čl. (čl. t.4...) ne postupa. željeza. ako otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda... ukrasne posude. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće.5. 3. čl.. st. 1. čl...11. čl..). 68. trotoara.. 88. st.).. čl. trgovac)..5. 96. 4. ako pušta i napasa životinje na javnim površinama ili šeta psa bez korištenja zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. t. ne održava.. 66. čl. 118.. st. 89. 3. st.. t.. 109. c) ne postupa. i 2. 53. čl. ne postupa po članu 21.... 51. 54.. i 2.8. lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine koristi. 6. čl.. čl.2. na javnim zelenim površinama vrši uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. st. 129. st.16. st.3. s.).7. čl.12... čl. t. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 64. a ista nije na tome mjestu određena prostorno planskom dokumentacijom.8. 4. čl.6. 1. i 4. ako rekreacione javne površine. ne vrši poslove održavanje javnih zelenih površina ili poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste. st. 1. 1. čl.).3. i 3. čl. st... 47. a otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor ne popravi i ne uskladi sa postojećim izgledom objekta u tehničkom.. 46. 58.3.. 106. čl. st. 1.. čl. 3. (čl. i 4. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 82..00 KM do 1000..). 56. kao i neposrednu okolinu ne drže u čistom i urednom stanju. 81.2. a za reklamiranje artikala koje nude koriste okolne objekte i površine. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši pranje. klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru). ( čl. ne postupa. (čl. 1.. čl.. čl.. st.). 3. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice... ogrijevnog drveta. s. Član 144. čl. 1.. 1. i 5. 1. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja.22. st. čl...4.. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće. ukrasne predmete i sl. čl. upotrebu u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru kao i upotrebljava ove sprave suprotno njihovoj namjeni..

. s) ne postupa.. 130. čl. (čl.. zasijecanje. st. 41. 1. k) ne postupa. tekstilnih. i 3.. st. rezanje.. dijelove kućnog namještaja i slično. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. humusa i biljaka. 1. ( čl. čl. 42. pravnog lica. 33. 1. i) ne postupa.. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 63.. 90. prehrambenih.. 39. sanira i ne ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. loženje vatre i potpaljivanje stabala.. st. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. a koje počini maloljetnik. l) po završetku radova ne obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje... čl.6. st. st. 35. 59..7... građevinski materijal. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 84... st. čl. čl.. kampiranje i postavljanje šatora i rezanje grana i vrhova drveća.20.14. Član 145.. odnosno prekidanje korijena stabla. 1. 70.. 4.15. odnosno rješenja o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam ili protivno propisanim osnovnim uvjetima ili ako građevinske radove na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom izvodi bez pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam. st. (čl. st. uglja i drugo. ( čl. t. zabadanje noževa.. st. q) prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti ne prilože Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada ili odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrše na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu ili oštete posude za komunalni otpad. kidanje.).. naprava. te vađenje panjeva... 139. i 4. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 23.). 48... skulpture i slično prljaju. U slučaju ponavljanja činjenja iste vrste prekršaja iz članova 142. Novčanom kaznom za prekršaj propisanom u iznosu koji je određen za fizička lica (građane) kaznit će se roditelji. rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zelenih površina... 20.. zabijanje eksera i vijaka.. 87.).radova ne uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova.16. st. od strane fizičkog lica (obrtnika. 67. 144. iskopavanje i odnošenje zemlje. st. kiselina.. 115.21.). 83.12. (čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 37. st. odlaganje građevinskog materijala. 126. trgovaca). reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. 144. 1... 1. (čl.2.. 143.).5.. čl. čl.). 28. zarezivanje. čl.8. uništavaju ili na drugi način oštećivaju...). 1. j) vrši sječu i potkresivanje stabala. 1. h) nenamjenski korist slivnike ili otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice premoštava bez odobrenja Zavoda. 38. ulijevaju u njih tekućine.). napasanje životinja na javnim površinama.8. drva. guljenje kore stabla. 76. o) koristi druge javne površine izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 119. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. st... Član 146. ulja i fekalija na javne zelene površine. savijanje.. 2. m) bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši prekopavanje.17. objekata. čl. st. 2. bacaju ostatke životinja.9. stavljanje plakata na drveće i slično. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 49. ( čl. uništavanje travnjaka. ( čl. e) ne postupa. 85. odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica (građanina) u roku od dvije godine od dana učinjenog prekršaja za koji je prekršilac kažnjen izvršnim prekršajnim nalogom ili izvršnom odlukom . 3. 1. f) vrši privremeno zauzimanje javnih površina bez odobrenja. 143. čl. bacaju žeravicu ili vrući pepeo. ispuštanje otpadnih voda. 32. te javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje. 136. 106. st. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja..).7.. 1. utovara.13. 3. p) ne postupa.. n) postavljene spomenike. istovara i dopreme građevinskog materijala. odnosno staratelji maloljetnika za radnje iz člana 142. st. glomaznu ambalažu. i 3. spomen ploče. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. r) krupni otpad odlagaju na mjesta koja nisu za to određena. st. 64. 1. 1.).4. st. ( čl. g) ne postupa.. (čl. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja.. 1...3. kore. obaranje i uklanjanje drveća. 1. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine.

00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice (obrtnik. Novčanom kaznom u iznosu od 150. Općinski načelnik dužan je da donese sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu. Novčanom kaznom u iznosu od 300. Član 150. Član 152. s. Član 151.nadležnog organa (suda). odgovorno lice u pravnom licu. kaznit će se. trgovac). Vlasnici reklamnih natpisa i firmi dužni su uskladiti izgled.. ako ne postupi po rješenju nadležnog inspektora.00 KM za prekršaje iz članova 142. Nadležna javna komunalna preduzeća na koja se odnosi ova Odluka. prekršiocu će se za svaki slijedeći prekršaj iste vrste povečati novčana kazna u iznosu od 50. Član 147. 143.broj: 9/10 i 7/11). fizičko lice (građanin) i roditelji. Član 149. . PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Slaven Katičić. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“. 144. 10. odgovorno lice u pravnom licu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 148.00 KM.. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“.. odnosno staratelji maloljetnika za radnje koje imaju obilježje prekršaja a koje počini mloljetnik. dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte i organizirati obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom. uvjete i način postavljanja istih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.r. pravno lice.

. članu 8. jednakih i uređenijih uslova života građana i drugih lica na teritoriji općine Kakanj. radi efikasnijeg nadzora nad poštivanjem komunalnog reda i drugih propisa. organa ili pravne subjekte. 2. Zagreba. sagledale su se slične Odluke o komunalnom redu susjednih općina (Visoko. pojmova i odredbi u vezi sa komunalnim redom. U predloženoj Odluci zadržane su sve pozitivne odredbe iz dosadašnje Odluke o komunalnom redu. i Statutu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“. broj: 4/08): članu 24. Tešanj. obavljajući djelatnosti bez odobrenja ili na drugi način uznemiravaju građane. stav 1.. Ilidže.) i drugih općina (općine na području Grada Sarajeva. uvođenje novih definicija. te druga manja mjesta i općine u RH. te su posebno izvršene izmjene kaznenih odredbi. i 49. protivpravno lijepljenje plakata po stubovima javne rasvjete ili • • • • • • • .) na području FBiH. površina i druge imovine. gdje je najniža kazna za određeni prekršaj (npr. nije se izvršila funkcionalna objedinjenost po oblastima niti se izvršila objedinjenost po grupama. tačka 2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Razlozi za donošenje nove Odluke o komunalnom redu općine Kakanj su: • • • stvaranje adekvatnih. i boljom provedbom komunalnog reda. privredne subjekte i druga lica u zakonitom i mirnom uživanju i korištenju objekata. praćenja drugih propisa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta na području općine Kakanj. Prilikom izrade ove Odluke.. a da se pri tome ne zna tačno koji organ te se do sada stvarala pometnja i za pojedine službe. stav 1. organa i pravnih subjekata (izbjegavanje korištenja riječi „nadležni organ“. a koje se shodno važećim propisima mogu zadržati i njihova primjena u praksi se pokazala dobrom iste su funkcionalno i grupno objedinjene i dopunjene. Zenica. Brčko Distrikta i gradova u drugim državama Beograda. broj: 17/08): članu 48.O b r a z l o ž e nj e PRAVNI OSNOV Pravni osnov za donošenje Odluke o komunalnom redu. radi usklađivanja odredbi ove Odluke sa najnovijim propisima naročito iz oblasti očuvanja životne sredine i sanitarne higijene. članu 117. radi toga što je do danas postojeća (dosadašnja Odluka o komunalnom redu općine Kakanj) dva puta mijenjana i dopunjavana a prilikom toga se nisu izvršile izmjene ili dopune spornih odredbi o nadležnostima.. Tuzle. Zakonu o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“. stav 2. broj: 49/06): članu 2. radi zaštite građana od lica koja na nedozvoljen način koriste javne i druge površine. uvođenje tačnih i preciznih nadležnosti pojedinih službi. sadržan je u slijedećim propisima: Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“. i 3. te za građane općine Kakanj). Splita.

u dosadašnjoj Odluci kazna za prekršaj fizičkom licu koje bespravno posječe drvo na javnoj površini ili koje formira deponiju otpada iznosila je 40. predlažemo Općinskom vijeću usvajanje Nacrta ove Odluke uz eventualne primjedbe i sugestije. odnose u komunalnim djelatnostima. a pravnom licu 500. a u dosadašnjoj odluci najniža kazna za isto je iznosila 40. uređenje. naknadu štete i kaznene odredbe.00 KM. u predloženoj Odluci takođe su predviđene i više kazne za određene prekršaje u odnosu na dosadašnju Odluku (npr. Predmetna Odluka o komunalnom redu sadrži 10 sistematski.00 KM.00 KM. postavljanje. te nadzor i mjere za provođenje komunalnog reda. eko zaštitu i inspekcijske poslove P R E D L A G A Č: Općinski načelnik Nermin Mandra . korištenje i održavanje pokretnih naprava i objekata. sakupljanje. prema predloženoj Odluci kazna za navedene prekršaje je i fizičkom i pravnom licu 500. Ta poglavlja odnose se na propisivanje i uređenje komunalnog reda.00 KM za pravno lice). održavanje i obavezu održavanja komunalnog reda.parkiranje m/v na javnoj zelenoj površini ne ovisno od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu predviđena u iznosu od 30. funkcionalnih uređenih poglavlja. na ovakav nači smatra se da je postignuta svrha sankcija i preventivno djelovanje na sva lica da se pridržavaju komunalnog reda. sanitarno – komunalnim uređenjem. a 500. uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenih objekata i predmeta. Imajući u vidu navedeno. pri tome se vodlio računa o detaljnom definisanju svakog pojma i određenju subjekta obaveznog postupanja.00 KM za fizičko lice. korištenje i održavanje javnih površina. uređenje. a ista su povezana u slične grupe odnosa i poslova. te određenje potrebnih rokova za provođenje javne rasprave i dostavljanja prijedloga. društvene djelatnosti.00 KM). OBRAĐIVAČ: Služba za poduzetništvo. odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->