BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 0-01/1/13 Kakanj, ___

.___.2013. godine

NACRT

Na osnovu člana 2. i člana 8. stav 1., 2. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 48. i 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08), te člana 24. stav 1. tačka 2. i člana 117. stav 2. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Kakanj na ___. sjednici održanoj dana ___.___. 2013. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 1. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom propisuje se i uređuje komunalni red, održavanje i obaveza održavanja komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Kakanj, a naročito u oblasti uređenja, korištenja i održavanja javnih površina, postavljanja, uređenja, korištenja i održavanja pokretnih naprava i objekata, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno – komunalnim uređenjem, uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenim objektima i predmetima, te mjere za provođenje komunalnog reda, naknada štete i kaznene odredbe. Član 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće značenje: 1. Javne površine u općoj upotrebi, su sve površine koje se koriste ili su namijenjene korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni mogu biti: 1 - javne saobraćajne površine: ulice, javne ceste i cetovno zemljište, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, skverovi, javna parkirališta, pločnici (trotoari) i pješačke-biciklističke staze, podhodnici, prilazi zgradama i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, tuneli, kao i ostale površine javnog saobraćaja u mirovanju, 2 - javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci i staze koji su sastavni dijelovi tih travnjaka, obale i korita rijeka i vodotoka, površine uz rijeke i vodotoke na kojima je zasađeno zelenilo, dječija igrališta, zelene površine uz ceste, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i zgrade, šumski pojas i ostale slične površine, 3 - uređene rekreacione površine, sportska igrališta kao i ostali javni sportski objekti i uređaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih, 4 - spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti, 5 - željeznički peroni, taksi-stajališta, stajališta javnog autobuskog saobraćaja, benzinske stanice i prostor oko njih, 6 - otvoreni pijačni i tržni prostori, prostori oko prodajnih objekata, gradske česme, neuređene javne površine i prostori i neizgrađena građevinska zemljišta. 2. Pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, lednice, hladnjaci, ugostiteljska i slična prikolica, naprava za igračke, automat, peć i naprava za pečenje, spremišta za priručni alat i materijal, pozor nica i slične naprave, stol, stolica, ograda (žičana, željezna, drvena, plastična) sa ili bez armirano-betonske podloge (sokla), izložbeni ormarići, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija, naprave u svrhu djelatnosti cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, automobili kao prezentacija ili prodaja na javnim površinama ili na površini koja neposredno graniči sa javnom površinom, promocija ili kao lutrijski dobici, automobil u mirovanju u svrhu prodaje postavljen na javnim površinama ili na površini koja

neposredno graniči sa javnom površinom, čuvarske montažne i druge kućice, garažni objekti sa ili bez armiranobetonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično. 3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 15 m² sa ili bez armirano-betonske podloge, koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi. 4. Komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, turistička i saobraćajna signalizacija, javni satovi, igrališta, javni nužnici, vodoskok, fontana, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, posude za otpatke te drugi slični objekti i uređaji. 5. Reklame predstavljaju reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni i drugi ekrani s natpisima, neonske reklame, panoi, rotor panoi, jumbo, city i drugi slični plakati, totem reklame, reklamni ormarići, sendvič reklame, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (u daljnjem tekstu: reklame), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično. 6. Natpisi predstavljaju sve vrste plakata, oglasa, posmrtnica, obavještenja, samostojeće objave i reklame i slične objave, 7. Zgradom/objektom u smislu ove Odluke smatra se svaki stambeni, stambeno - poslovni, pomoćni, prateći i sličan građevinski objekat koji je trajno vezan za tlo nezavisno od vrste vlasništva, a u skladu sa pojmom građevine definisane u Zakonu o građenju Ze-do kantona. U slučaju spora, šta se smatra javnom površinom, pokretnom napravom, komunalnim ili drugim sličnim objektom činjenično stanje se utvrđuje na osnovu nalaza komisije koja se sastoji od minimalno tri člana, a nalaz komisije je obavezan za sve buduće slučajeve. Rješenje o imenovanju komisije donosi Općinski načelnik, na prijedlog Odsjeka za inspekcije, Službe za urbaizam ili Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Član 3. Ova Odluka obavezna je i primjenjuje se na javnim površinama u općoj upotrebi (u daljem tekstu javne površine) i svim drugim površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom, neovisno od vrste vlasništva na području općine Kakanj. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Kakanj, kao i na fizičke i pravne osobe koji se privremeno nalaze na području općine Kakanj, a obavljaju poslovnu djelatnost, i na sve fizičke osobe (građane) koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji općine Kakanj. Komunalnim redom podrazumijeva se uređenje, korištenje i održavanje predmeta, objekata i površina navedenih u članu 2. ove Odluke. 2. UREĐENJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Član 4. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima, uređenje, korištenje i održavanje javnih površina može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina ukoliko nije ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima povjereno subjektima iz prethodnog stava ovoga člana povjerava se u skladu sa namjenom pojedine javne površine, zaključivanjem ugovora od strane Općinskog načelnika ili Zavoda za planiranje i igradnju Općine Kakanj sa tim subjektom po prethodno provedenom javnom pozivu. Član 5. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina smatra se čišćenje i uklanjanje otpadaka, otpada, kamenja, zemlje i dr., održavanje čistoće, pranje, odvoz snijega i posipanje solju i abrazivnim materijalom zaleđenih javnih površina, održavanje sanitarno-higijenskih uslova, pražnjenje i održavanje korpi i posuda za otpatke, kao i prostorija za svakodnevno odlaganje kućnog otpada i prostora oko posuda za otpatke, dekorisanje, postavljanje transparenata, postavljanje zastava kao i drugi slični poslovi.

Član 6. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju niti na bilo koji način prljati ili oštećivati, a posebno se zabranjuje: 1 1. bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine, 2 2. bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće, 3 3. odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, 4 4. popravak, servisiranje i pranje vozila, 5 5. ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskog izmeta, fekalija, vode i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu, 6 6. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće, 7 7. oštećenje ili uništavanje ograda, klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru), 8 8. uništavanje zelenila kao i hodanje van određenih staza i sjedenje na travi, 9 9. bacanje otpada izvan korpi za otpatke, 10 10. kampovanje i postavljanje šatora na mjestima gdje to nije dozvoljeno od strane nadležne općinske službe, 11 11. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće, 12 12. paljenje otpada, lišća papira i slično, 13 13. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka, 14 14. ostavljanje i izlaganje na javnim površinama predmeta koji mogu upravljati ili povrijediti prolaznike, 15 15. napasanje stoke, 16 16. vršenje nužde, i slično. Član 7. Javne površine moraju se redovno održavati u skladu sa Planom i programom utroška sredstava komunalne naknade. Plan i program redovnog održavanja javnih površina razvrstanih prema namjeni donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, najkasnije do 1. marta za tekuću godinu. Član 8. Korištenje i održavanje javnih površina podrazumijeva namjensko korištenje javnih površina u skladu sa izdatim odobrenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u skladu sa posebnim propisima ili programima i planovima korištenja i održavanja javnih površina koje donose subjekti kojima je isto u nadležnosti ili su ti poslovi povjereni ugovorom. Član 9. Provedbu Plana i programa redovnog održavanja javnih površina, te namjenskog korištenja i održavanja javnih površina kontroliše nadležna komunalna inspekcija i eko redari, a o uočenim nepravilnostima obavještavaju Općinskog načelnika, odnosno Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te odmah poduzimaju potrebne mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti. 2.1. Postavljanje i održavanje tabli sa nazivima mjesta, ulica, oznaka kućnih Član 10. Sva naseljena mjesta na teritoriji općine imaju naziv. Nazivi naseljenih mjesta imaju geografska, etnografska, istorijska i druga prigodna značenja. Dva naseljena mjesta ne mogu imati isto ime. brojeva

Zgrade / objekti u ulicama koje su izgrađene samo sa jedne strane obilježavaju se redom. U naseljenim mjestima sa označenim ulicama. Član 16. Table su jedinstvenog dizajna i boje na teritoriji cijele općine. Kućnim brojem se obilježavaju sve stambene i poslovne zgrade kao i kuće za odmor. određuje Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. boju tablice kao i tip broja. Dimenzije. a postavljaju se na visini (2.0-3. obilježavanje zgrada brojevima vrši se posebno za svaku ulicu. a po sprovedenoj javnoj raspravi na području za koje se donosi odluka. U zaštićenim područjima i spomeničkim objektima ove table se moraju prilagoditi principima zaštite spomenika kulture. a brojevi rastu prema periferiji. Po pravilu zgrade / objekti na lijevoj strani ulice obilježavaju se neparnim. Član 17.Član 11. saglasno propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Član 15. svakom raskršću i završetku ulice. a na način i u skladu sa utvrđenim principima iz prethodnih članova ove Odluke koji najviše odgovara strukturi naselja i rasporedu zgrada u naselju. Tablica sa brojem postavlja se na vidno mjesto.0)m i to na zgrade / objekte. Svaka zgrada koja se nalazi u naseljenom mjestu mora imati kućni broj.0) m. Odluke se donose na osnovu predloga posebne komisije koju imenuje Općinski načelnik. obilježavanje zgrada brojem vrši se redom. Zgrade u dvorištima obilježavaju se brojevima. oblik. načešće kod ulaza u zgradu. Početak ulice je u pravilu uvijek bliži centru naselja ili grada. Član 12. Ulice u gradu i naseljima gradskog karaktera imaju nazive. nazivima ulica i kućnim brojevima. parnim ili neparnim. Imena naseljenih mjesta (eventualne promjene ili brisanje imena) i nazivi ulica određuju se odlukom Općinskog vijeća. a ako nema zgrada / objekata na stubove. Table sa nazivom ulice postavljaju se sa desne strane na početku. na visini (2. Član 13.0-3. . Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku dužan je da vodi evidenciju o svim bitnim činjenicama vezanim za imena naselja. Brojeve zgrada određuje rješenjem Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. Svaki ulaz u zgradu sa više ulaza obilježava se zasebnim brojem. zavisno od zadnjeg broja zgrade na ulici i to u smijeru kazaljke na satu. odnosno prestanka teritorije naseljenog mjesta. Na prilaznim i izlaznim putevima za naseljeno mjesto mora se sa desne strane postaviti tabla sa oznakom naziva mjesta. Dvije ulice u jednom mjestu ne mogu imati isti naziv. U naseljenim mjestima bez naziva ulica. a na desnoj strani parnim brojevima. Član 14. materijal.

Nije dozvoljeno pravnim i fizičkim licima da sami određuju nazive ulica. oluci. isti uredi i dovede u stanje primjereno općem izgledu. Za svako izvođenje radova kao i izvođenje radova na uređenju. a koji predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili svojim izgledom narušavaju komunalni red.2. Zbog dotrajalosti pojedinih vanjskih elemenata na zgradi ili drugim objektima ili zbog nefunkcionalnog korištenja vanjskih elemenata. . U slučaju neispunjavanja navedenog Komunalni inspektor rješenjem će naložiti izvođenje radova u određenom roku. lođe. Radove na održavanju vanjskih dijelova zgrada. suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora. prozori. a svojim izgledom na bilo kakav način narušavaju opći izgled ulice. Postavljanje tabli sa nazivima naseljenih mjesta i ulica obavlja Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj koji može ove poslove ugovorom povjeriti javnom komunalnom preduzeću ili drugom fizičkom ili pravnom licu koje je registrovano za obavljanje komunalnih poslova. poslovnih prostora i drugih objekata smatraju se vanjski zidovi. i drugih objekata dužni su neposredno ili preko upravitelja. Za zgrade/objekte koji se nalaze u užem dijelu grada. komunalni inspektor ili građevinski inspektor u zavisnosti od nadležnosti pojedinog inspektora izdat će rješenje da se bez vremenskog odlaganja izvrši opravka ili dislokacija ili izmjena ili sanacija navedenih elemenata. prozračavanje i uređaji za ventilaciju i sl. Služba općih poslova može izdati saglasnost ili odrediti vlasnicima zgrade da vanjske dijelove zgrade daju na uređenje privrednom društvu koje je registrovano za konkretne poslove. Troškove postavljanja tabli sa nazivima naselja i ulica snosi Općina iz sredstava komunalne naknade. vanjska stolarija. otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor mora popraviti i uskladiti sa postojećim izgledom objekta u tehničkom. poslovnih prostora i drugih objekata potrebno je prije izvođenja radova pribaviti odobrenje Službe za urbanizam. poslovnih prostora i drugih objekata neophodno je preduzeti ako spoljni dijelovi zgrade / objekta nisu u funkcionalnom i urednom stanju. Uređenje. korištenje i održavanje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada Član 19. Vanjskim dijelovima zgrada. ispisani grafitima. korištenju i održavanju fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. komunalni inspektor naložit će da vlasnik ili korisnik zgrade/objekta. balkoni. dimnjaci. Ugovorom će se precizirati sve važne činjenice vezane za prava i obaveze. odnosno nisu omalterisani. 2. svrsishodnom i estetskom smislu. funkcionalnom. ofarbani. obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajućeg organa nadležnog za poslove zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. Ako se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. otvori za ventilaciju. a posebno u odnosu na vlasnike objekata na kojima se postavljaju table. redovno održavati vanjske dijelove zgrada / objekata u tehničkom. (u daljem tekstu vanjski dijelovi zgrada). funkcionalnom. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. a postavljanje tablice sa oznakom kućnog broja finansira vlasnik odnosno suvlasnici zgrade / objekta. svrsishodnom i estetskom pogledu. i u drugim slučajevima kada spoljni dijelovi zgrada narušavaju opšti estetski izgled. investitor radova dužan je da uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova. vrata. Vlasnici. U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na zgradi / objektu koji predstavlja spomenik kulture. rešme (opšavi). krovovi. geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kakanj u kojem će se propisati svi potrebni urbanističko tehnički uslovi. skloni padu i sl. ne dužem od 6 mjeseci. izlozi. fasade. Član 20. Ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. (u daljem tekstu: Služba za urbanizam). ako su oštećeni i zaprljani.Član 18. Radove iz prethodnog stava ovog člana obavljaju vlasnici-korisnici zgrade o svom trošku. okrečeni.

obavezno je instaliranje rashladnog uređaja koji ne sadrži vanjsku jedinicu. prozore ili na fasadu poslovnih prostorija. balkona. Postavljanje bilo koje vrste ograda ili potpornih zidova odobrava se pod uvjetima utvrđenim u rješenju o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam. koji su okrenuti prema javnoj površini. 2. Sa prozora. kao i drugih dijelova zgrada/objekata. Izlog se mora kvalitetno osvijetliti za svo vrijeme kada je uključena i javna rasvjeta. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici. boje. prosipanje tečnosti ili na bilo koji drugi način prljanje zgrada/objekata ili javne površine ili prolaznika. Predmeti u izlozima moraju biti izloženi stručno i atraktivno.Član 21. tako da se voda ne izljeva na javnu površinu i ne ometa prolaz pješaka. kao ni vješanje na vrata. lođe. Ograđivanje javnih površina po pravilu se vrši metalnim stubićima bez šiljaka na vrhu ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja. lođa-terasa. Ograde od ukrasne živice uz javne površine moraju se redovno održavati i orezivati tako da svojim izgledom. gomilanje starih stvari. U pogledu materijala. raznih predmeta. Ograđivanje javnih površina Član 24. Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora koji izvodi rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog prostora ili izloga (prema odobrenju). Zabranjeno je na vanjskim dijelovima zgrada/objekata kao što su balkoni. vodeći računa o njihovom čestom preuređivanju i svečanoj dekoraciji u dane praznika i značajnijih kulturnih manifestacija. izložbene ormariće i druge uređaje za izlaganje robe. Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da izloge. Član 25..1. dužan je da isto izvede na način koji ne narušava vanjski izgled i režim korištenja objekta kao i susjednih objekata. ne oštečujući olučnu cijev. Član 22. Ukoliko objekat ima potrebu za klima uređajem. Prilikom postavljanja klima uređaja na vanjske dijelove zgrade / objekta mora se regulisati odvodnja vode iz vanjske jedinice klima uređaja u olučne cijevi. . Bez posebnog odobrenja Službe za urbanizam nije dozvoljeno izlaganje robe izvan poslovnih prostorija na javnim površinama. pod uslovom da ove fasade ne izlaze na pješačku zonu. Na fasadama zgrada / objekata koje su neposredno okrenute prema glavnim ulicama (glavna fasada). terase i sl. zabranjeno je postavljanje spoljašnih jedinica klima uređaja i satelitskih antena. Ako se vanjska jedinica nalazi na glavnoj fasadi komunalni inspektor će naložiti dislociranje iste na neku od bočnih ili zadnju fasadu. što se određuje rješenjem Službe za urbanizam. gustoćom ili visinom ne smetaju saobraćaju ili prolaznicima. oblika. Član 23. zabranjeno je istresanje krpa. ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade/objekata. visine i drugih uslova ograda se mora prilagoditi okolnom ambijentu i svrsi. bacanje smeća. tepiha i slično.2. izrade tako da budu usklađeni sa izgledom zgrade i okoline. a nema mogućnosti da dislocira (postavi) vanjsku jedinicu prema uslovima iz prethodnog stava ovog člana. načina izrade. Stakla i okviri na izlozima moraju se redovno čistiti i održavati. Nije dozvoljeno lijepljenje po izlozima oglasa ili drugih obavještenja građanima.

Urbanističkom saglasnosti određuje se lice kome se odobrava zauzimanje javne površine. odnosno njihovoj neposrednoj blizini. ljetnih i zimskih bašti posebno ili uz objekat. Program iz prethodnog stava sadrži detaljno označene površine na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje. bezbjednosti. . naprava u svrhu djelatnosti cirkusa. urbanističko-tehničke uvjete i druge elemente potrebne za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine. detaljna oznaka i veličina lokacije koja se odobrava. luna parkova. automobila kao prezentacije ili prodaje na javnim površinama ili na površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom. obavljanje djelatnosti ili izvođenje radnji i radova kojima se može naruštiti komunalni red bez odobrenja nadležne službe Općine Kakanj. vremenski period na koji se odobrava zauzimanje. ugostiteljskih i sličnih prikolica. naprava za igračke. organizirani protestni skupovi. 2.Član 26. peći i naprava za pečenje. Član 28. Privremenim zauzimanjem javnih površina smatra se i privremeno postavljanje plakata. promovisanje javnog zdravstva. Član 29. ledenica. zabavnih radnji. vlasnici i korisnici moraju držati urednim i funkcionalnim. Izuzetno. Na površinama iz prethodnog stava ovoga člana zabranjeno je odlaganje bilo koje vrste otpada. zanatskih i drugih radnji (predmeti koji služe za uređenje izloga. kao i ne izgrađena građevinska ili druga zemljišta uz javne površine. namjena. Privremeno zauzimanje javnih površina Član 27. automobila u mirovanju u svrhu prodaje postavljenih na javnim površinama ili na površinama koja neposredno graniče sa javnom površinom. po prethodnoj najavi komunalnoj inspekciji i uz obavezu poštivanja javnog reda i mira i komunalnog reda. zauzimanje javne površine na osnovu pojedinačnih zahtjeva odobrit će se i u slučaju ako se radi o javnom okupljanju (predizborni mitinzi-kampanje. Vrtove. volonterizma i drugih općekorisnih i humanitarnih akcija može se odobriti bez naknade. Jednokratno zauzimanje javne površine do 1. Privremeno zauzimanje javnih površina odobrava Služba za urbanizam izdavanjem urbanističke saglasnosti.2. čuvarskih montažnih i drugih kućica. promocija ili kao lutrijskih dobitaka. praznici ili manifestacije i slično). stolica. visina naknade i drugi elementi.00 m2 u svrhu prikupljanja donacija za liječenje bolesnih osoba. pozor nica i sličnih naprava. izložbenih ormarića. Urbanistička saglasnost iz prethodnog stava može se izdati na osnovu zahtjeva zainteresovanog subjekta ili na osnovu javnog poziva ili licitacije ili Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina kojeg donosi Općinski načelnik po prijedlogu Službe za urbanizam. higijene. komunalnog reda. Pod privremenim zauzimanjem javne površine smatra se: postavljanje pokretnih naprava kao što su štandovi.2. Član 30. stolova. automata. spremišta za priručni alat i materijal. hladnjaka. garažnih objekata sa ili bez armirano-betonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično (u daljem tekstu: privremeni objekti). voćnjake i druge slične površine ispred zgrade (ograđene i ne ograđene) te ograde. vrsta objekta. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija. propisivanjem osnovnih uvjeta. odnosno klupe i kolica za prodaju raznih artikala. tende i sl).

. vazni. stubića i sl.Prostor koji ostaje za pješake ne smije biti uži od 1. a iste (prepreke) se uračunavaju u ukupno zauzetu površinu. . a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova. moraju ostati slobodne. . Pri obavljanju građevinskih radova na gradilištima. Korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uvjeta određenih u odobrenju o zauzimanju javne površine.deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj. . Korisniku koji neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok ne izmiri sve prethodne obaveze za zauzimanje javne površine. slobodno korištenje infrastrukture. izvođači su dužni poduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja i ugrožavanja javnih površina: . . i ukloniti poslije isteka odobrenja.) od ruba ceste ili ulice ne smije biti manja od 1.Postavljanje objekata u blizini raskrsnice mora odgovarati bezbijednosti saobraćaja i ne smije svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i slično). organ koji je izdao odobrenje za korištenje javne površine će isto staviti van snage . .Površine na kojima se nalaze ventilacioni. stubića i sl. te na kojima se neće umanjiti estetski opći izgled tog mjesta. vazni. Izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom Član 33. Građevinski radovi na javni površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mogu se izvoditi samo po pribavljenom odobrenju Službe za urbanizam. moraju ispunjavati slijedeće uslove: .polijevati trošni materijal kako bih se spriječilo stvaranje blata i prašine.ukinuti.Po proteku vremena određenog u odobrenju za zauzimanje javne površine. .Postavljanje slobodnostojeće tende kao način zaštite od sunca i kiše može se izvršiti isključivo pod uvjetima utvrđenim u urbanističkoj saglasnosti. a koje su zavedene u registru novčanih kazni Odsjeka za inspekcije što se utvrđuje službenim putem prilikom provođenja postupka za donošenje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok iste ne izmiri. Korisniku koji ima evidentiranih neplaćenih kazni po ovoj Odluci. Korisnici su dužni objekte.Visina prepreke (žardinjera.2.) ne može biti veća od 1. Član 32.3. .Objekti se mogu postavljati samo na mjesta na kojima neće dolaziti do suvišne buke.00 metra. mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji.Udaljenost eventualno postavljenih prepreka (žardinjera. a za reklamiranje artikala koje nude ne smiju koristiti okolne objekte i površinu. . blata i slično.čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta.Ukoliko se privremeno zauzeti prostor nalazi djelimično ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini. neovisno od uvjeta utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti. površina se mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom.Postavljanjem objekata ne smije se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbijednost saobraćaja vozila i pješaka. . Privremeno zauzete površine. a protiv korisnika će pokrenuti sudski postupak za prinudnu naplatu dugovanja. . prolaznike i dr. prljanja javne površine i ometanja saobraćaja. . .očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala.00 metara. uznemiravanja građana. kao i neposrednu okolinu držati u čistom i urednom stanju. odnosno isteka roka. U slučaju da korisnik neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa.ograditi gradilište i postaviti odgovarajuće znake upozorenja u skladu sa propisima o građenju.5 metara. 2. . kanalizacioni otvori i uređaji za odvodnju atmosferskih i oborinskih voda i slično..Član 31. a površina se mora privesti prvobitnoj namjeni (sanirati) u roku od 24 sata od dana proteka vremena. odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

šuta i drugog otpadnog građevinskog materijala. s tim da se u tim slučajevima izvođenje radova prijavljuje Odsjeku za inspekcije odmah po saznanju za puknuće. Kod izvođenja većih građevinskih radova izvođač je dužan Službi za urbanizam dostaviti plan uređenja i organizacije gradilišta na uvid i ovjeru. osiguranje prohodnosti trotoara. mjere bezbijednosti. Član 38. građevinska ili komunalna inspekcija zabranit će dalje izvođenje radova dok se uočeni nedostaci otklone. izdaje Služba za urbanizam uz prethodno pribavljeno mišljenje Službe za poduzetništvo. može se u skladu sa propisima o bezbijednosti saobraćaja privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno zemljište. donijeti rješenje o obavezi dovođenja zauzete površine u prvobitno stanje ili saniranje i drugim neophodnim mjerama. rok važenja odobrenja. deponovanja. te popravke vanjskih dijelova zgrade / objekta i slične građevinske radove. Korištenjem javne površine proizilaze obaveze plaćanja naknade za korištenje zauzete površine. Član 35. Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće.prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta. osim u izuzetnim slučajevima ukoliko se radi o puknućima instalacija javnih preduzeća koje upravljaju tim instalacijama. Bez zapisnika komunalnog inspektora o prijemu javne površine nakon završetka izvođenja radova ne može se izdati upotrebna dozvola za objekat. drva i sl. Uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala. osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana i ne duže od 8 sati. Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje. uz obavezu dovođenja javne površine u prvobitno stanje i saniranje eventualnih oštećenja. stabla se moraju zaštititi tako da se deblo-stablo zaštiti oplatam a koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla. Član 34. Svako izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mora se prijaviti Odsjeku za inspekcije. Kod izvođenja većih građevinskih radova Služba za poduzetništvo može posebnim aktom odrediti ceste ili ulice za odvoz i dovoz materijala. Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog člana na zahtjev izvođača radova ili investitora. smještaj i utovar građevinskog materijala. osim u slučajevima kada je investitor radova općina Kakanj. građevinska ili komunalna inspekcija može narediti da se sa javne površine uklone predmeti kojima se ista zauzima. Komunalni inspektor će izvršiti pregled zauzete površine te ako se ustanovi da postoji oštećenje. U slučaju da se investitor odnosno izvođač radova ne pridržava mjera navedenih u ovoj Odluci ili odobrenju. Žalba izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova ne zadržava izvršenje rješenja. Član 39. podizanje skela. Član 37. Za istovar. Član 36. polaganje tračnica za kran i druge građevinske mašine. Ako se izvođenje radova iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi. - .. te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta. najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova. ceste i ulice i drugi uvjeti utvrđuju se odobrenjem za pripremne radove koje izdaje Služba za urbanizam. način održavanja deponije materijala. Izvođač radova je dužan najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme ili predmeta sa javne površine obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije da mu javna površina nije potrebna.

a eventualna oštećenja sanirati. dozvoljeno je da se potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe. prvenstveno se koriste dvorišta zgrada / objekata. Javne saobraćajne površine čiste se. pokockane. Asfaltirane. trotoar i sl. snijegom ili ledom. te za piljenje i cijepanje drva. Član 44. 1 Član 41. a upotrijebljena površina se mora očistiti i oprati. Cijepanje drva. Ogrijevni i sl. bez odobrenja subjekta koje tu deponiju koristi ili Službe za urbanizam. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina može se odrediti kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana kao i kada je iz drugog razloga javne sobraćajne površine potrbno očistiti. ručno i mašinski.) u nadležnosti je pravnog lica koje je evidentiran kao korisnik – posjednik (kao upravitelj) tih površina.Član 40. Zemlju. a samo u slučaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta. 2. Izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta. danju.. Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacionih objekata. U slučaju zauzimanja javne površine organizator javnog okupljanja dužan je obezbijediti vanredno čišćenje javne površine i redovno čistiti i održavati javnu površinu na kojoj se javno okupljanje organizira. privatni putevi i sl. materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 8 sati. Saobraćajne površine Član 43. razbijanje uglja i slični radovi na javnim površinama nije dozvoljeno. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal na gradsku deponiju komunalnog. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu namjenu.3. Redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina u nadležnosti je Zavoda (kao upravitelja) ili drugog pravnog lica kome je ugovorom povjerena ta nadležnost. Član 45. Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine dužna su svakodnevno dovesti javnu površinu ispred objekta u čisto i uredno stanje. zabavnih parkova ili igrališta. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina vrši se po odluci Općinskog načelnika ili po rješenju komunalnog inspektora.00 do 06. otpadni građevinski materijal i dr. obavezni su osigurati čišćenje površina . ali isključivo na način da se time ne ometa saobraćaj vozila i kretanje i bezbjednost pješaka. Član 42. deponije koje odredi Služba za urbanizam. javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste.00 sati. a čiste se i peru noću u vremenu od 23. Za istovar drva. organizator javnih skupova. osim u slučaju ukoliko se utvrdi potreba za izvođenjem određenih građevinskih radova na deponiji. betonirane i popločane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka niža od 40C ili ako je javna površina prekrivena susnježicom. Redovno i vanredno uređenje i održavanje saobraćajnih površina koje nemaju status javnih saobraćajnih površina (industrijske ceste.) o svom trošku. odložen izvan odlagališta uklonit će investitor ili lice ispred čijeg se objekta taj materijal nalazi u širini njegove parcele sve do prve vidne granice (ivičnjak. u pravilu. uglja i sličnih materijala. odnosno sanitarnog otpada.

Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika. Poklopci moraju biti uređeni i izrađeni na način da se izbjegne klizanje pješaka ili vozila i lom poklopca. te redovno održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. kao i sa krovova zgrada/objekata uz javne saobraćajne površine. da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraćajnim površinama. isti se moraju ograditi posebnim pregradama tako da sprečavaju prilaz prolaznicima ili vozilima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja (tablama upozorenja). Svi otvori (šahtovi. te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti. Za svu štetu pričinjenu trećim licima u vezi ne postupanja po odredbama ove odluke. kao i crtanje . O održavanju i uređenju otvora (šahtova i sl. biti sigurnosni zatvarači. Subjekt iz prethodnog stava dužan je redovno čistiti i održavati slivnike i slivničke veze. zemlju.) i prostora oko tih otvora u širini 1m oko tog otvora za vodovod.koje služe kao pristup objektima ili za postavljanje objekata. 2. sijeno. propusnim i ispravnim. papir. drva i druge rastresite materijale. a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led sa javnih površina uklanja se čim nastane. Snijeg sa javnih površina počinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 centimetara. individualnu kanalizacionu mrežu. Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju. okna i slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi (graditi) prema važećim propisima i standardima.3. a radi izvođenja radova na i oko otvora. Zabranjeno je svako prljanje. Vozila koja prevoze pijesak. odgovara preduzeće. U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima i oko tih otvora. štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama kojim se može utjecati na bezbijednost saobraćaja. po pravilu.3.2. Otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice zabranjeno je premoštavati bez odobrenja Zavoda. radi osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih površina. Član 49. . telefonsku i drugu instalaciju i komunalnu instalaciju obavezno se brine preduzeće. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. Uređaje za odvodnju atmosferskih i drugih otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina održava Zavod. tako da te površine budu očišćene u roku od 8 sati po završetku priredbe. Snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraćajnih površina.1. slamu. Vozila koja učestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine. piljevinu. električnu. Dotrajali i ishabani poklopci moraju se redovno mijenjati. odnosno vremena korištenja objekta. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. Član 47. Zimsko održavanje Član 51. Član 46. Vozila koja prevoze tekući ili rastresiti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bih prosipao teret. lišće. Odvodnja atmosferskih voda sa saobraćajnih površina Član 48. Član 50. moraju biti prekrivena ceradom ili na drugi način osigurana. 2.

betona ili kocaka ne smiju se posipati materijalom granulacije veće u prečniku od 8 milimetara. odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. posipati odgovarajućim materijalom. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova ili upravitelj ukoliko je imenovan ili postavljen za tu zgradu. Uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina (lokalih i nekategorisanih cesta) određuje se Ugovorom o zimskom održavanju zaključenim najkasnije do 15. odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/objektu. Izuzetno. odnosno upravitelj ukoliko je imenovan ili postvljen za tu zgradu/objekat. parkinga ukoliko općina koristi i upravlja tim parkinima. 1 2 3 4 5 Član 56. bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajne površine i trotoare. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. radi sprečavanja nastanka leda . Za uklanjanje snijega i leda sa prostora uz zgrade/objekte. Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje. Član 53. 3. 5. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje. Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorno je nadležno preduzeće u skladu sa ugovorom o zimskom održavanju. Zabranjeno je: 1. objekte i nasade na površinama. . Za uklanjanje snijega i leda sa parkinga. odnosno koji su izgrađeni od asfalta. Član 55. oktobra za nastupajuću zimsku sezonu. trotoara. Član 54. autobuskih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi. odnosno pravno ili fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina. zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova. bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare. 2. Ceste i ulice kojie imaju slivnike za odvodnju oborinskih voda i kanalizacione šahtove. Padavine snijega preko 50 centimetara smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima. u nadležnosti je Zavoda koje ove poslove može povjeriti nadležnom komunalnom preduzeću putem zaključenj ugovora. Održavanje. Javne saobraćajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim hemijskim sredstvima.Snijeg i led sa krovova zgrada/objekata uklanjaju se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze bezbjednost prolaznika i zgrade. odnosno uklanjanje snijega i leda sa gradskih ulica. odgovorni su vlasnici zgrada/objekata. te prilaza zgradama javnih ustanova i preduzeća. Član 52. stepeništa. Zavod je dužan obezbijediti stalni nadzor nad izvođenjem ovih poslova i odgovoran je za realizaciju tih poslova. sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama. sportskih objekata. Lice koje ošteti površine. a niti objekti i nasadi na tim površinama. odnosno sanira. tržnica / otvorenih pijaca. deponovanje snijega i leda na javne zelene površine. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta. za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Javne saobraćajne površine mogu se. 4. dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

papira i drugih otpadaka. Sječu stabla na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda. đubrenje i prihranjivanje biljaka. razvoju.ako postoji opasnost od pada stabla čime bi se ugrozila bezbjednost ljudi ili imovine. odnosno davanja mišljenja. ivičnjaka. održavanje. Zavod je dužan da prije sječe stabala zatraži mišljenje organa nadležnog za zaštitu endemskih vrsta biljaka. okopavanje bilja. . . sječu i potkresivanje stabala po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda svojim rješenjem može narediti komunalni inspektor. 2. uklanjanje otpadnog granja.u slučajevima kada se stablo nalazi na lokalitetu novoprojektovanog objekta za koje je izdato odobrenje za građenje. Za redovnu sječu i potkresivanje stabala na javnim površinama nadležan je Zavod. temelje i sl.4.). održavanju. zalijevanje biljaka u sušnom periodu i ostale radnje neophodne da bi zelene površine služile svrsi. održavanje posuda sa ukrasnim biljem.ako je stablo djelimično prestalo da vegetira. trave.ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom i ne uklapa se u postojeći izgled okoline.4. održavanje dječijih igrališt. odstranjivanju. a radi privođenja trajnoj namjeni tog objekta. orezivanje i obnova stabala i grmlja. a po potrebi rekonstrukcija i sanacija javne zelene površine. Javne zelene površine moraju se održavati u skladu sa utvrđenim Programom održavanja zelenih površina. preventivno djelovanje na sprečavanje biljnih bolesti. odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja. Pod održavanjem i uređenjem zelenih javnih i rekreacionih površina smatra se : obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala. Program održavanja zelenih površina donosi Zavod za planiranje i izgradnju najkasnije do 1. parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju. te dovođenju u prvobitno stanje i sanaciji javnih zelenih površina i poslovi utvrđeni u Programu održavanja javnih zelenih površina.. Poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine dužni su da obavljaju vlasnici ili korisnici tih zemljišta u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste. . sječa i uklanjanje sasušenih grana i stabala. obnavljanje.ako stablo svojim postojanjem i rastom ugrožava stabilnost stambenih ili poslovnih objekata. . . skidanje snijega sa grana. Zabranjena je sječa i potkresivanje stabala. trotoara. lišća. komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima: . bankine i sl. Izuzetno. Član 61. uređenje i sanacija pješačkih staza. Prije sječe stabala. ili svojim žilama-korijenjem utiće ili može utjecati na podzemne instalacije. uništavanje biljnih štetočina.1. Za sječu i potkresivanje stabala na zemljištu koje neposredno graniči sa javnim površinama nadležan je vlasnik ili korisnik parcele u skladu sa odredbama ove Odluke i drugim propisima. Član 60. košenje trave. Održavanje javnih zelenih površina u nadležnosti je Zavoda ili nekog drugog pravnog subjekta kojem Općina povjeri vršenje ovih poslova putem Zavoda. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala. marta za tekuću godinu. te kontinuirano provođenje zaštite zelenila.ako stablo u znatnoj mjeri oštećuje stambene i poslovne objekte. Potkresavanje stabala komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima. Član 58. Sječa i potkresivanje stabala Član 59. uređenju. Javne zelene površine i rekreacione površine Član 57. kao i drugi radovi na čišćenju. ukoliko se radi o endemskim vrstama drveća. .2.

rok i druge uslove potkresivanja stabla. rok u kojem se mora ukloniti preostali materijal.2. rok završetka radova. tako da jedna strana uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja. prekopavanje se mora vršiti po etapama. u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama. Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti.80 metara računajući od debla drveta. ovog člana. na kojima postoje pojedinačna stabla. prečnika minimalno 0. Prekopavanje javnih zelenih površina. kao i ostalih javnih površina. izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja. Komunalni inspektor će u naprijed navedenim slučajevima svojim rješenjem odrediti obim.. Član 66. . može se vršiti samo uz odobrenje Službe za urbanizam. rok u kojem se ulica ili druga površina treba dovesti u prvobitno stanje. asfaltiranja. zatvori ulicu. . koji će trajati kraće od 24 sata. izvođač radova. mora ostaviti odgovarajuću obrubljenu površinu. te brinuti se za njenu zaštitu i obnovu. rekreacionim i sličnim objektima. Član 65. popločavanja i slično) javnih površina i izvođenja drugih radova na javnim površinama. uklanjanja. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje. ukoliko se kao investitor pojavljuje fizičko lice i tehnički uvjeti pod kojima će se izvoditi radovi. podnosilac zahtjeva je dužan priložiti skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa naznačenjem lokacije. Prilikom uređivanja (betoniranja. pored radova koji se trebaju izvoditi. Ukoliko se površina ili cesta prekopava po širini.ako stablo smeta javnoj rasvjeti ili bezbjednosti saobraćaja ili pješaka. određuje se slijedeće: vrijeme u kojem se radovi trebaju obavljati. Prekopavanje javnih zelenih i drugih površina Član 64. s tim što je dužno odmah obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije i po otklanjanju kvara površinu odmah vratiti u prvobitno stanje. obavezno je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora. grobljima i sličnim površinama.u slučajevima kad se ocijeni da stablo svojim postojanjem i rastom utječe na uvjete življenja stanara okolnih objekata.ako stablo oštećuje instalacije komunalne infrastrukture. mjesto izvođenja radova označi propisanom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku. šumama. 2. investitor je dužan da. Prekopavanje javnih površina javnih zelenih površina i saobraćajnica isključivo vrši javno preduzeće ili drugo pravno lice (korisnik) koje ima postavljene ili postavlja svoje instalacije. . odnosno izvršiti sanaciju. investitor. Član 63. . odnosno pravno i fizičko lice koje upravlja javnim sportskim. Preduzeće. Odobrenje za prekop. . Odobrenje za obustavljanje saobraćaja i druge uslove donosi Služba za poduzetništvo i društvene djelatnosti. korisnik instalacija koji upravlja instalacijama može izvršiti prekopavanje radi otklanjanje kvara.ako se stablo nalazi u blizini stambenih objekata tako da smeta građane u normalnom stanovanju i u većoj mjeri pokrivaju dnevno svjetlo. parkovima. Izuzetno od stava 1.4. dužine. radi postavljanja. Član 62.ako stablo zaklanja saobraćajnu signalizaciju. širine i dubine kanala koji će se kopati. odnosno izvođač radova. Ukoliko se radi o većim kvarovima čija će sanacija ili radovi trajati duže od 24 sata korisnik instalacija koji upravlja instalacijama dužan je pribaviti odobrenje Službe za urbanizam u skladu sa odredbama ove Odluke kojima se reguliše izvođenje građevinskih radova.

Član 67. vožnja biciklom. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. Član 70. vađenje cvijetnih i travnatih busenova. Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. Po završetku radova subjekt kojem je odobreno prekopavanje je dužan obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. obaranje i uklanjanje drveća. odlaganje građevinskog materijala. 4 4. saksije i sl. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. Vlasnik ukrasnih posuda. Nadzor nad izvođenjem radova prekopa vršit će Zavod. motociklom. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. naprava. zabadanje noževa. 9 16. rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina. rezanje grana i vrhova drveća. 4 11. . ulja i fekalija na javne zelene površine. iskopavanje i odnošenje zemlje. 2. te odgovara za bezbjednost prolaznika. ispuštanje otpadnih voda. uglja i drugo. kore. 7 14. humusa i biljaka. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. 3 10. kampiranje i postavljanje šatora i 6 7.4. zarezivanje. automobilom. stavljanje plakata na drveće i slično. obnavljati i čistiti. prekopavanje. Za postavljanje ukrasnih posuda. 2 2. nadopunjavati. kidanje i branje cvijeća. penjanje po drveću. utovara. U slučaju da izvođač radova ne izvrši obaveze iz prethodnog stava. te kidanje grana sa grmlja i drveća.) i ukrasni predmeti te saditi cvijeće i ukrasno bilje. autobuskim stajalištima i drugim važnijim objektima.Ukoliko se vrši prekopavanje trotoara ili drugog pješačkog prelaza po širini. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. te vađenje panjeva. zasijecanje. teretnim motornim vozilom. 8 15. izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbijedan prijelaz pješaka preko iskopa. kao i da obezbijedi nesmetan i siguran prilaz prodavnicama. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. napasanje životinja na javnim površinama. školama. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja. 5 5. 6 13. kidanje.3. Ostali radovi na javnim zelenim i drugim površinama Član 68. drva. Član 69. te da javnu površinu dovede u prvobitno stanje. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. kiselina. Bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini zabranjeno je: 1 1. zabijanje eksera i vijaka. Način i uvjete upotrebe zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama propisuje Općinski načelnik. guljenje kore stabla. komunalni inspektor će naložiti sve potrebne radove o trošku izvođača radova. objekata. Na javnoj zelenoj površini mogu se postaviti ukrasne posude (žardinjere. 11 18. je obavezan iste održavati. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. 5 12. 10 17. 1 8. ukrasnih predmeta i sličnih predmeta na javnim zelenim površinama nadležan je Zavod. sanira i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. savijanje. uništavanje travnjaka. 3 3. ukrasnih predmeta i sl. 2 9. istovara i dopreme građevinskog materijala.

15 22. Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštećenog objekta ili površine. Kad se predmet iz prethodnog člana ove Odluke postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se pravna i fizička lica koja tim površinama i objektima upravljaju. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoj zelenoj površini. 1 2. čistoće.12 19. 14 21. rezanje. odnosno koja se tim površinama koriste. Ukoliko se radi o postavljanju spomen-obilježja od značaja za Zeničko-dobojski kanton. Član 72. odnosno prekidanje korijena stabla. spomen-ploče. upotrebom vozila i slično. 16 23. kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni i 20 27. Upravljanje i održavanje objekata može se regulirati ugovorom sa pravnim i fizičkim licem koje ponudi najbolje uvjete na javnom konkursu. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. Član 75. plastike i slično. željeza. otpadnog drveta. Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o održavanju reda. uglja. pranje. loženje vatre i potpaljivanje stabala. čišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama. Član 71. 18 25. ležanje i spavanje na parkovskim klupama. obavezno je nadoknaditi pričinjenu štetu. Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto o trošku vlasnika vozila. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. Spomen obilježja Član 73. Lice koje učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama. skulpture i slični predmeti. a prema cjenovniku Zavoda ili pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno održavanje zelenih površina. ogrijevnog drveta. Rekreacione javne površine. upotreba u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba. lima. sportska i dječija igrališta i ostali javni sportski objekti. pribavlja se mišljenje nadležnog kantonalnog organa kao i saglasnost nadležnog organa za zaštitu spomenika kulture. ako se postavlja ili uklanja predmet za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture ili je spomenik kulture. 13 20. podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima. Član 74. 19 26. 17 24. . Postavljanje i uklanjanje predmeta iz prethodnog stava vrši se na osnovu odobrenja Službe za urbanizam ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. sjedenje na naslonima klupa i svako drugo nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme i javnih zelenih površina. zaštite zelenila i slično. na javnim zelenim površinama. kao i objekti na njima moraju se održavati u ispravnom stanju. Na području općine Kakanj mogu se na objekte i druge površine postavljati i uklanjati ranije postavljeni spomenici.5. istovar i skladištenje raznog materijala.

Izuzetno. Lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine određuju se prostorno planskom dokumentacijom. lokaciju otvorenih pijaca na teritoriji općine i upravitelja pijace utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika po pribavljenom mišljenju Službe za urbanizam i Zavoda. kamionski terminali. Način i režim održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta. Općina može povjeriti pravnom ili fizičkom licu koje je registrirano za tu djelatnost. Parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja i stajališta taksi prijevoza moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. Javna parkirališta i druga parkirališta moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. O uređenju i održavanju parkirališta iz prethodnog stava ovoga člana brine se pravno ili fizičko lice koje vrši naplatu na tim parkiralištima. a koje je registrovano za te poslove. Stajališta taksi prijevoza održava i uređuje Udruženje taksista u skladu sa uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci. . Postavljeni spomenici. Član 79. odnosno lice po čijem je zahtjevu predmet postavljen. a svako oštećenje mora se otkloniti u roku od 8 dana.6. te čekaonice putničkog. korpice za smeće. odnosno predmeta. informacione table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i slično.Član 76. Objekte i predmete iz stava 1. Postavljanje i održavanje nadstrešnica na kojima postoji uređaj za reklamiranje. Pijačni i tržišni prostori Član 80. željezničkog. na njima se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi. otvorene čekaonice. uništavati ili na drugi način oštećivati. vlasnici odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim. način povjeravanja poslova naplate i održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta uredit će se aktom Općinskog načelnika. o održavanju se brine Zavod. sanitarni uređaji i prostori ispred stanice. Na ulazu na javno parkiralište ili druga parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom korisnik koji vrši naplatu i koji je registrovan za te poslove mora postaviti odgovarajuću tablu na kojoj je jasno istaknut naziv subjekta koje vrši naplatu i obavlja poslove naplate. spomen ploče. 2. uredni i ispravni. cijena parking mjesta i druge uslove od značaja za korisnike usluga. Član 78. Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred staničnih zgrada i otvorenih čekaonica moraju biti čisti. teretnog. Za postavljanje i održavanje nadstrešnica nadležan je Zavod. 2. pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. autobuskog i drugog saobraćaja moraju biti stalno održavane u ispravnom i funcionalnom stanju.7. skulpture i slično ne smiju se prljati. odnosno fizičko ili pravno lice kome općina povjeri održavanje. a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji. klupe. Stanične zgrade na autobuskoj i željezničkoj stanici. Stajališta i prostor oko tih stajališta. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja održavaju ovlaštena pravna i fizička lica za prijevoz putnika u javnom saobraćaju. O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine nadležno javno komunalno preduzeće registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti. odnosno korisnik objekta. Predmet iz prethodnog stava dužan je održavati njihov vlasnik. ovog člana održava vlasnik. a dotrajale i oštećene predmete i nasade. Kad su javne površine izgrađene i uređene kao stajališta javnog autobuskog saobraćaja. benzinske pumpe i prostor oko tih objekata Član 77.

stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture. drveću. prehrambenih. Upravitelj pijace je najkasnije u roku od 4 sata po isteku radnog vremena pijace. čišćenje i odvoz smeća. energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima. 3. radno vrijeme. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. Reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za urbanizam u skladu sa odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina. Zabranjeno je korištenje drugih javnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. svakog dana. Član 81. kao i na trotoarima. POSTAVLJANJE. Reklame. rasvjetnim stubovima. o čemu se brine pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje pijaca (upravitelj pijace). UREĐENJE. granice pijace. Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda. Pijačni red mora biti istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace. te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost. vjerskim institucijama. Član 85. koji se donosi za svaku pijacu posebno. Član 83. prostor pijace i prostor oko pijace dužan očistiti. i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci vrijeme dostave proizvoda na pijaci. visina naknade za korištenje pijace. kao i žive stoke moraju biti čiste i uredne. oprati i urediti. bez odobrenja Službe za urbanizam. utvrđuje Služba za urbanizam u saradnji sa Zavodom u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na privremeno zauzimanje javnih površina. Upravitelj pijace je dužan osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim pijacama. Upravitelj pijace dužan je brinuti se da se u roku od jednog sata po isteku vremena određenog za rad pijace. U svakom slučaju za upravitelja pijace bez provođenja postupka u skladu sa odredbama ove Odluke općinski načelnik može posebnom odlukom postaviti samo javno komunalno preduzeće koje je općina Kakanj osnovala za vršenje tih poslova. stalnim ogradama. potpornim zidovima. spomen-obilježjima i sličnim objektima. Pijačni red donosi se u roku od 15 dana od dana preuzimanja upravljanja pijacom. Zabranjeno je postavljanje reklama i natpisa van dozvoljenih mjesta. Upravitelj pijace dužan je pridržavati se pijačnog reda. 1 3. odnosno štandova prema realnim pokazateljima i drugi elementi neophodni za rad pijace. i upravitelja pijace. sa klupa. Pijačnim redom.Izuzetno. Na otvorenim pijacama moraju biti postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće. mostovima. parkovskom zelenilu. štandova i slično ukloni sva roba koja je bila izložena za prodaju. Član 82. natpisi i izlozi Član 84. privremenu lokaciju otvorenih pijaca do donošenja prostorno planske dokumentacije. Pijačni red donosi upravitelj pijace. kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja. tekstilnih.1. proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POKRETNIH NAPRAVA I OBJEKATA . a na isti svoju saglasnost daje Općinski načelnik. određuju se lokacije i brojevi štandova i drugih pokretnih i nepokretnih uređaja i objekata. a naročito na: fasadama.

3. čitljivi.2. uređenje. te izjavu da prihvata uslove iz pribavljenih saglasnosti javnih preduzeća i vlasnika zemljišta. Reklame i natpisi moraju biti ispravni. kao i one koje se ne mogu popraviti. Ako vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa ne postupi u skladu sa obavezom propisanom u prethodnom stavu. a izlozi osvjetljeni cijele noći u skladu sa režimom rada javne rasvjete. Neispravne reklame i natpise. . a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini. korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka kvara. Komunalni objekti Član 91. ili one koje ne udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke korisnik je dužan odmah ukloniti ili zamjeniti novim. uklanjanje i saniranje u skladu sa prethodnim stavom ovoga člana izvršit će Zavod po rješenju komunalnog inspektora o trošku vlasnika. Reklame i natpisi i drugi slični objekti postavljeni na zgradi moraju biti tehnički i estetski oblikovani. fasadom i izgledom cijelog objekta. tehnički i estetski oblikovani. bit će uklonjene od strane Zavoda po rješenju komunalnog inspektora u roku od 24 sata.Član 86. osim u slučajevima štednje električne energije i drugim vanrednim okolnostima. Član 87. odnosno okolinom. a o trošku vlasnika natpisa ili firme. korištenje i održavanje komunalnih objekata može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Natpisi i firme postavljene bez odobrenja Službe za urbanizam. odnosno korisnika natpisa ili firme. Izlozi moraju biti usklađeni sa propisima važećih pravilnika o minimalno tehničkim uslovima za predmetne djelatnosti. odgovarajuće osvjetljeni. odnosno korisnika. vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa dužan je da ih ukloni u roku od 24 sata od dana prestanka poslovanja. u skladu sa izgledom zgrade i okoline. Član 89. podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekata ili zemljišta. Svaki kvar na svjetlećem ili drugom natpisu ili reklami. korištenje i održavanje komunalnih objekata je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. s tim što izvor svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulično staklo).5 metara od nivoa pločnika. a mjesto gdje je bio istaknut reklamni natpis odnosno firma da dovede u prvobitno stanje ili novonastalo stanje usklađeno sa trenutnom bojom. Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni i usklađeni sa režimom javne rasvjete. Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Član 88. Uređenje. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim propisima. Član 90. odnosno ulice. Reklame i natpisi se mogu postavljati u visini od najmanje 2. Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage u skladu sa uvjetima iz prethodnog stava ovoga člana. uredni i jezično ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade. U slučaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju.

Član 97. skulpture. mjesta na kojima ometaju bezbijednost saobraćaja i druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled grada i naselja. javni satovi. Služba za urbanizam će privrednom društvu koje podnese zahtjev i koje je korisnik predmeta iz prethodnog stava ovoga člana. mijenjati uništene ili oštećene dijelove. Služba za urbanizam će izdati Zavodu odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. poštanski sandučići i drugi komunalni objekti. Na rasvjetne stubove Zavod može u skladu sa rješenjem Službe za urbanizam. izuzetno. Zabranjeno je oštećenje i uništavanje komunalnih objekata. postavljaju se ili izgrađuju orijentacioni planovi grada. postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni panoi. korištenje i održavanje komunalnih objekata povjerava se zaključivanjem ugovora putem Zavoda. korištenje i održavanje komunalnih objekata. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se automatski (forel) ili drugim posebnim uređajima kojima se može podesiti vrijeme uključivanja ili isključenja. bojiti. može se posebnom Odlukom koju na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko Vijeće. javne telefonske govornice. Za uređenje. Objekti historijske i kulturne vrijednosti u pravilu moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja.Uređenje. pješački i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. utvrdit će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete na području općine. Javne saobraćajne površine. fontane. Na korpicama za smeće se postavljaju odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda i higijene u općini. Na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. Posebnim aktom Općinskog načelnika u slučaju potrebe štednje električne energije. Zabranjeno je postavljanje korpica za smeće na : jarbole za zastave. drveće i drugo rastinje. Član 96. korpice sa ukrasnim cvijećem. Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noći. Na podrućju općine na mjestima koje odredi Zavod ili javno preduzeće koje obavlja poslove komunalne higijene. Javna rasvjeta mora se redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati. oprema i uređaji koji služe općoj upotrebi. izdati odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina.) zabranjeno je lijepljenje ili postavljanje reklama i natpisa. ili u drugim vanrednim okolnostima. .) Član 93. žardinjere i saksije za cvijeće. na način da izvor svjetlosti bude zaštićen od prolaznika. javni nužnici. bez plaćanja naknade. Član 94. Korisnik predmeta za koje je Služba za urbanizam izdala rješenje za postavljanje dužan je da se brine o funkcionalnom i urednom korištenju i održavanju tih predmeta. Na području općine na mjestima koje odredi Služba za urbanizam svojim rješenjem. saobraćajni znaci i slično. Član 92. sijalice i sl. Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i atmosferskim prilikama. postavljaju se korpice za smeće. Član 95. pravnim i fizičkim licima odrediti plaćanje naknade. turistička signalizacija.

1. te kvarove i eventualna oštećenja otklanjati u roku od 3 dana. Vrste komunalnog otpada. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda ili javnog komunalnog preduzeća postavljaju se javni nužnici. pod uvjetima koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom. 1 4. Član 99. Član 102. 1 4. te moraju raditi tokom dana najmanje u vremenu od 7 do 20 sati. postavlja Javno preduzeće poštanskog saobraćaja koje je dužno iste održavati u ispravnom stanju. Na području općine. Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj (u daljem tekstu Zavod) određuje mjesta na podrućju općine na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. SKUPLJANJE. ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM . Komunalnim i drugim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to: 1 1. a njihovo održavanje u nadležnosti je Zavoda. 3 3. smeće na javnim površinama. vodoskoci i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolinu. kućno smeće. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam. oktobra. održavanju i zamjeni klupa za sjedenje brine se Zavod. krupni otpad i 4 4.Član 98. Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi način oštećivati. Član 103. Izuzetno od prethodnog člana. korpice za smeće. aprila do 15. u kom slučaju se o njihovom održavanju brine lice koje ih je postavilo. prikupljanje i odvoz komunalnog otpada Član 104. Javnim nužnicima upravlja i održava ih fizičko ili pravno lice kome je izdato odobrenje ili kome općina povjeri obavljanje ovih poslova. O postavljanju. 2 2. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda postavljaju se fontane. Član 100. Na području općine. Član 101. Javne fontane po pravilu moraju raditi od 1. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće uz saglasnost Službe za urbanizam. Javni nužnici moraju biti opremljeni savremenom opremom i moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. animalni otpad. na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druga pravna i fizička lica.

Krupnim otpadom. Pod pojmom animalni otpad podrazumijevaju se životinjske lešine. Naknadu za odvoz komunalnog otpada i kriterije utvrđuje Nadzorni odbor nadležnog preduzeća uz saglasnost Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona i Zakona o zaštiti potrošaća. . garažama. zanatske. Zabranjeno je oštećivati posude za komunalni otpad. glomaznu ambalažu. životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu. podrumsko. otpaci iz valionica i posebno konfiskat visokog rizika goveda. pokućstvo. otpad životinjskog porijekla. Na području općine Kakanj sva pravna i fizička lica moraju biti uključena u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. sanitarni uređaji. poslovnim prostorijama. a po utvrđenim kriterijima iz stava 1. a sa ostalih površina uklanja se i odvozi se u dane koje odredi javno komunalno preduzeće. građevinski materijal. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada. a naročito: kućanski aparati. Cijena koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada mora biti jedinstvena za sve građane na teritoriji općine u zavisnosti da li se radi o pravnim i fizičkim licima koji obavljaju djelatnost ili fizičkim licima koji ne obavljaju djelatnost (građani). a to uključuje konfiskate. sporedne nejestive nusproizvode klanja. Sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti dužna su priložiti Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada. odnosno pravno ili fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje ovih poslova. Kućnim smećem ne smatraju se i zemlja. ovaca i koza. bacati ostatke životinja. dvorištima a koji se prema svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće (kontejnere). Krupni otpad predstavljaju i otpaci građevinskog materijala i šuta u manjim količinama. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama. ulijevati u njih tekućine. dvorišno i tavansko smeće u većim količinama. a koji se po svojoj veličini. Ovoga člana. Član 107.Član 105. krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu. Član 106. te njihovi dijelovi. odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora. Svi vlasnici. Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama. smatraju se veči čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. bacati žeravicu ili vrući pepeo. količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu prethodnog člana. olupine vozila i slično. kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija. dijelove kućnog namještaja i slično. poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. svakodnevno. smatraju se manji čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. Zabranjeno je odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu. kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske. građevinske. šljaka. kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. otpaci i ostaci građevinskog materijala. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i reciklažu odgovorno je nadležno javno komunalno preduzeće ili drugo pravno i fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje tih poslova. Razlika u troškovima za organizirani odvoz komunalnog otpada u zavisnosti od pređene kilometraže do udaljenijih mjesta pokriva se iz Budžeta Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade. kućama. bez obzira da li se radi o komunalnom ili drugom otpadu. U cijenu koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada može ulaziti i cijena koštanja odvoza do deponije komunalnog otpada. što se reguliše ugovorom ( u daljem tekstu: nadležno preduzeće). te plaćati utvrđenu mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. Komunalni otpad sa javnih površina uklanjanja se čim nastane. Na području općine Kakanj obavezno se organizira prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Kućnim smećem.

Za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostore. Nadležno preduzeće obezbijedit će uvjete za selekcionirano prikupljanje korisnog komunalnog otpada. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica.). na saobraćajnim površinama ukoliko ometa normalnu funkciju saobraćajne povšine. Nakon pražnjenja posude za otpad. po pravilu. čiji tip određuje nadležno javno preduzeće. plastiku. Član 109. odnosno korisnika. prazniti. te ih održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Član 110. na ulazu u zgradu / objekat. željezo i slično) i ostali otpad. dezinficirati. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u gradskom području. zaposlenici su dužni odmah ukloniti. . nadležno preduzeće mora svakodnevno održavati u čistom i urednom stanju. Posude za komunalni otpad. da osigura sigurno. te prikupiti rasute otpatke oko posude i pomesti okolni prostor. Zaposlenici koji obavljaju poslove odvoza komunalnog otpada dužni su sakupljene otpatke pažljivo odlagati u posude-spremnike tako da se iste ne rasipaju i ne prlja okolni prostor. tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolina. postavlja i održava nadležno preduzeće. staklo. odnosno korisnik poslovnog prostora. odnosno komunalni otpad.zdravstvene propise. Spremnici za posebne vrste komunalnog otpada se posebno označavaju sa jasno vidljivom oznakom za koju vrstu otpadaka su namjenjeni. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) dužni su očistiti zaposlenici koji odvoze otpatke. U višespratnim stambenim objektima jedinstveni sistem za prikupljanje komunalnog otpada i smetljarnik održava nadležno preduzeće o trošku svih vlasnika. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u gradskom području određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje Zavoda. odlažu se po pravilu u posebne spremnike (kontejnere) koje nabavlja. prazniti. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom komunalnog otpada. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje predsjednika Savjeta Mjesne zajednice. Otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti kao što su papir. a po potrebi i više puta. Zaposlnici koji odvoze komunalni otpad dužni su pažljivo rukovati sa posudama-spremnicima. razvrstava se na otpad koji se sastoji od otpadaka koji se mogu dalje korisno upotrijebiti (papir. Nadležno javno preduzeće dužno je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada. Otpad koji je rasut prilikom odlaganja. a u skladu sa utvrđenim režimom odvoza komunalnog otpada. plastika i slično. Komunalni otpad. Poslovni prostori moraju biti snabdijeveni posudama za otpad. raskrsnicama. moraju biti zatvorene. Nadležno javno preduzeće dužno je. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj. staklo. životinja i sl. a lokaciju za postavljanje određuje nadležno preduzeće. nadležno preduzeće mora održavati u čistom i urednom stanju. Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad ne može se određivati na zajedničkom stepeništu. vršiti dezinsekciju najmanje dva puta godišnje. Posude za komunalni otpad nabavlja i održava nadležno preduzeće. Član 111. te pokupiti rasute otpatke i površinu pomesti. zaposlenici su dužni su posude vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi.Član 108. Korisnici posuda za komunalni otpad u individualnim stambenim objektima dužni su iste prati. posude za otpad nabavlja investitor. kao i da se posude za smeće ne oštećuju. efikasno i ekonomično prikupljanje na način koji zadovoljava higijensko.

Posude za odlaganje komunalnog otpada iz poslovnih prostora i individualnih stambenih objekata do mjesta određenog za sabiranje dopremaju vlasnici. način i uvjete prikupljanja otpada. po zahtijevu i o trošku vlasnika. Deponiju uređuje i održava nadležno javno komunalno preduzeće. Motorna vozila koja onemogućavaju prolaz specijalnom sabirnom vozilu mogu biti premještena specijalnim vozilom (pauk) uz plaćanje posebne naknade za premještanje od strane vlasnika motornog vozila. Krupni otpad Član 114. prebiranje i prekopavanje po posudama-spremnicima za otpatke izbacivajući otpad oko posuda-spremnika. Nadležno preduzeće dužno je minimalno dva puta godišnje prikupljati i odvoziti krupni otpad. 1 4. Na gradskoj deponiji se po pravilu odvaja i razvrstava korisni otpad za dalju upotrebu i drugi otpad koji se ne može korisno upotrijebiti. Za potrebe sanitarnog zatrpavanja na deponiju se odlažu odgovarajuće količine zemlje. odredit će mjesto. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. Specijalnom sabirnom vozilu za odvoz komunalnog otpada se mora omogućiti nesmetan prolaz do lokacije za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada.Član 112. Odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrši se na gradsku deponiju do zatvaranja iste. Član 115. Član 113. te otpadaka građevinskog materijala. Nadležno javno preduzeće dužno je organizirati odvoz većih količina šljake i šuta. 4. nadležno preduzeće. nadležno preduzeće će odmah obavijestiti nadležnu policijsku stanicu i komunalnu inspekciju. pismenim sporazumom sa predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice. Posude za komunalni otpad u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima pripremaju za odvoz i iznose do mjesta određenog za sabiranje. odnosno korisnici prostora i objekata.3. a koje izdaje nadležno preduzeće.2. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza krupnog otpada nadležno preduzeće dužno je obavijestiti građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja ili putem Savjeta Mjesnih zajednica. a nakon toga na Regionalnu deponiju. Na lokacijama za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju se parkirati motorna vozila ili na drugi način onemogučavati pristup specijalnom sabirnom vozilu. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. Član 117. . Postupanje sa sakupljenim otpadom Član 116. zaposlenici nadležnog javnog preduzeća. odnosno izvođača radova. Zabranjeno je svako izbacivanje otpadaka. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. Vlasnik krupnog otpada dužan je sam prevesti krupni otpad na posebnu lokaciju određenu za odlaganje krupnog otpada. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena. Korisnici odvoza krupnog otpada dužni su isti odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada.

Član 121. geofizički položaj zemljišta. 1 5. nadležno komunalno preduzeće ili higijenski servis uklanja na deponiju otpada. niti se smiju odlagati uginule životinje ili drugi potencijalno zarazni ili kontaminirani materijal i biološki i drugi slični otpatci koji nastaju u preduzećima. sanitarni i drugi uvjeti tih mjesta. 3 3. po postupku koji zadovoljava propisane veterinarske i sanitarno-higijenske uvjete. U zoni Urbanističkog plana i zonama ostale prostorno planske dokumentacije dozvoljeno je držanje domaćih životinja. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. zaštitnog pojasa od poplava. Izuzetno. ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski. na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje trećih lica. ali pod uvjetom da njihovim držanjem nisu ugroženi higijenski. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. 6 6. te da su zadovoljene plohe rastojanja između susjednih objekata. da su ugrađene i snabdjevene potrebnim instalacijama i uređajima za gašenje požara i sl. 5. Deponije otpada moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1 1. mačaka. SANITARNO-KOMUNALNO UREĐENJE . sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. dužni su sami da ih uništavaju odnosno uklanjaju. niti se otpatci smiju odvoziti sa deponije. 5 5. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. nivo zemljišta u odnosu na nivo vodotoka u vrijeme maksimalnog vodostaja kao i udaljenost najmanje jedan kilometar od zaštitne zone vodovoda. bez odobrenja. na deponiju se ne smiju dovoditi niti puštati domaće životinje. na način kojim se ne zagađuje okolina i na način koji nije suprotan odredbama ove Odluke. ptica i drugih ukrasnih životinja. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. za što isti snose punu materijalnu i drugu odgovornost. Član 119. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. 4 4.Član 118. na deponijama se moraju postaviti objekti i uređaji za ličnu higijenu i zaštitu radnika zaposlenih na deponiji. o trošku vlasnika ili posjednika uginule životinje i način kojim se izbjegava zagađivanje okoline. te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava). Izuzetno od prethodnog stava dozvoljeno je držanje malih kućnih ljubimaca i slično (pasa. radi zaštite od zaraznih bolesti stanovništva. sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili će zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. ili plohe rastojanja sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. 7 7. da nisu na mjestu u pravcu kretanja dominantnog vjetra i u odnosu na naselje. Držanje životinja Član 120. 8 8. Plohe rastojanja za držanje životinja između susjednih objekata moraju biti minimalno 10m udaljenosti od susjednog objekta. zabranjeno je držanje životinja.1. odnosno za koje ne uklanja komunalni otpad nadležno javno preduzeće i za koje nije određen način uništavanja odnosno uklanjanja posebnim propisom. pri određivanju namjene površine za deponije otpadaka mjerilo za određivanje je geološki sastav zemljišta. zabranjeno je neovlašteno prebirati ili razgrtati otpatke. Na gradskom području općine Kakanj (područje koje pokriva regulacioni plan Centar Kakanj). 2 2. kao i područja određenih za sport i rekreaciju. Preduzeća-proizvođaći otpada kojima se ne odvozi i ne prikuplja. da su ograđene i da imaju zaštitni pojas i pristupni put. uginule i pregažene životinje za koje je posebnim propisom određen način uklanjanja sa javnih i drugih površina.

Uklonjene ili pregažene životinje. Šetnja pasa dozvoljena je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija obuhvata javne površine. Općinski načelnik donosi naredbu o sprovođenju preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području općine Kakanj na prijedlog i putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Član 125. Na prijedlog nadležnih organa. Preduzeće. deponije komunalnog otpada. Član 123. 1 5. sisteme vodosnabdijevanja.). a prema Programu aktivnosti kojeg donosi Općinski načelnik istovremeno sa proglašenjem pojedinog mjeseca u godini za mjesec uređenja grada i općine. stambene i poslovne prostorije (zajedničke prostorije. Član 126.2. može sklopiti ugovor sa drugim preduzećem za izvršavanje tih poslova.Član 122. škole. U svrhu zaštite zdravlja građana sistematska deratizacija javnih površina i kanalizacionog sistema obavlja jedan puta godišnje. mačaka i drugih životinja. objekte za proizvodnju. pravno ili fizičko lice kome je povjereno uklanjanje uginulih pasa. U svrhu zaštite zdravlja građana tokom godine obavlja se obavezno dva puta sistematska dezinsekcija (proljetna i ljetna). Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija na području općine provodi se u vremenu i na način utvrđen planom i programom mjera deratizacije. Zabranjeno je puštanje i napasanje životinja na javnim površinama. Član 127. . za šta su odgovorni vlasnici. podstanice i sl. odvoze se sa javnih površina specijalnim vozilom i predaju ili pokopavaju na mjestu koje odredi Zavod uz nadzor veterinarskog stručnjaka ili veterinarskog inspektora. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina vrši nadležno javno komunalno preduzeće. U ovim mjesecima sva pravna i fizička lica dužna su učestvovati u akcijama na uređenju i uljepšavanju estetskog izgleda grada i naseljenih mjesta. troškove i odgovornost obavezne i preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose korisnici tih prostora. predškolske ustanove i objekte zdravstvenih ustanova. otvorene i zatvorene vodotokove. tavani. industrijske objekte. Uklanjanje uginulih pasa. odnosno pravo ili fizičko lice kome je povjereno vršenje ovih poslova. uz njeno obavezno održavanje tokom cijele godine. dezinsekcije i dezinfekcije Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. objekte i predmete javnog saobraćaja. podrumi. Općinski načelnik određuje pojedine mjesece u godini kao mjesece uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine. stubišta. kanalizacionu i toplifikacionu mrežu. Za ostale otvorene prostore. Sanitarne mjere i održavanje vodotoka Član 124. uskladištenja i promet životnih namirnica kao i sirovina za njihovu proizvodnju. U skladu sa planom i programom javne ustanove kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. Pravno ili fizičko lice kome su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije od strane Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica dužno je prije početka izvođenja radova obavijestiti građane putem sredstava javnog informisanja o početku i završetku tih radova i sanitarnu inspekciju koja je obavezna vršiti nadzor nad tim poslovima.

Ukoliko se ne može utvrditi vlasništvo predmeta. vlasnik ili korisnik predmeta nema pravo na naknadu nastale štete. U svrhu zaštite vodotoka. na svoju deponiju. Deponovane predmete čuva i o njima se brine izvršenik. u troškove koje snosi vlasnik ili korisnik predmeta uklanjanja uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka. ušća Trstionice. donosi komunalni ili građevinski inspektor u zavisnosti od vrste predmeta. o trošku vlasnika odnosno korisnika predmeta. Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje svih nastalih troškova. odnosno korisnika zgrade. uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja). Svi nepropisno ili nelegalno postavljeni objekti. koji donosi Općinski načelnik na Zavoda. Ukoliko je u toku prinudnog izvršenja došlo do oštećenja predmeta za koji nisu odgovorni izvršioci. redovno. Ukoliko se istekom određenog roka ne postupi po pismenom pozivu predmet će se smatrati napuštenim i s istim će se postupati kao sa napuštenim stvarima. Član 129. . Ako korisnik odnosno vlasnik nepropisno ili nelegalno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet isti će ukloniti nadležno javno komunalno preduzeće po izvršnom nalogu (zaključku) nadležne inspekcije. Vanredno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog smoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa moće svojim rješenjem naložiti vodna inspekcija. predmeti i uređaji i predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama moraju se ukloniti ( u daljem tekstu: predmeti). 6. ušća Ribnice i ostalih vodotoka. odnosno saniranja. a u suprotnom uklonjeni predmeti će se prodati na javnoj licitaciji putem javnog poziva.Član 128. odnosno korisnici tih zgrada i prostorija. Ako je prilikom prinudnog izvršenja došlo do oštećenja javne površine. određujući obim. U svrhu zaštite vodotoka. redovno. Obim. UKLANJANJE NEPROPISNO ILI NELEGALNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I PREDMETA Član 130. najmanje jedan puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje Bosne. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim zgradama vrše vlasnici zgrada odnosno preduzeća kojima je povjereno održavanje zgrade. kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa ovih rijeka. Obavezno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa je u nadležnosti Zavoda. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka utvrđuju se operativnim planom. nepoznati vlasnik ili korisnik će pismenim pozivom istaknutim na objektu i na oglasnoj ploči Općine Kakanj sa određenjem roka biti pozvan da predmet ukoni ili pribavi odobrenje za korištenje javne površine kod Službe za urbanizam. sve do okončanja postupka preuzimanja ili prodaje predmeta. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u poslovnim zgradama i prostorijama vrše vlasnici. najmanje tri puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje korita rijeke Zgošće kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa. Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja koji ne može biti kraći od tri niti duži od osam dana. a o trošku vlasnika. radi podmirenja troškova ili putem redovnog postupka za naknadu štete pred nadležnim sudom.

Član 132. građevinska. sanitarna i vodna inspekcija.nalaže u saradnji sa policijskom stanicom Kakanj.obavljaju i druge neophodne poslove i poslove koji su mu povjereni ovom Odlukom ili drugim propisima.podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. korektivne i represivne mjere. . odjeće i oznaka na odjeći eko redara. odnosno rješenja. robe i druga sredstva radi inspekcijskog nadzora i kontrole. 2 .preuzima i druge mjere u skladu sa Zakonom.nadziru primjenu ove Odluke. posebnu oznaku na odjeći i posebne službene iskaznice. Službene iskaznice nadležnim inspektorima i eko redarima izdaju se u skladu sa Pravilnikom donesenim od strane Federalnog Ministarstva pravde. 1 . . . . činjenice i informacije vezane za nepoštivaje odredbi ove Odluke. referenti za zaštitu okoline (eko-redari) dužni su i ovlašteni da: 1 . . suprotno odobrenju. Eko-redari moraju imati posebnu odjeću. Općinski načelnik može donijeti poseban Pravilnik o obliku. Inspekcijski nadzor nad provođenjem komunalnog reda i postupanja nadležnih subjekata po odredbama ove Odluke obavlja komunalna. Služba za poduzetništvo. odnosno suprotno odredbama ove Odluke. . zaključaka i drugih akata i pismena. Rukovodilac inspekcije u odsutnosti nadležnih inspektora ili u drugim slučajevima ovlašten je da vrši neposredni nadzor nad poštivanjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom ili drugim propisima. . . Javna komunalna preduzeća i druga lica kojima je povjereno vršenje komunalnih poslova u skladu sa odredbama ove Odluke. objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja. prikupljaju neophodne dokaze. U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni i drugi inspektori ovlašteni su da: .pregleda i izuzme potrebne predmete. Provođenje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.uđe i pregleda poslovne prostorije radi inspekcijskog nadzora i pregleda. NADZOR I MJERE ZA PROVOĐENJA KOMUNALNOG REDA Član 131.nalaže preventivne.7. havarisanih i tehnički neispravnih vozila sa javnih površina. . U vršenju kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nadležnim inspektorima.naredi potrebne analize i poduzme određene potrebne mjere radi uočenih nepravilnosti. Član 133. Komunalni inspektori ovlašteni su da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i zaključaka za provođenje radnji navedenih u prethodnom stavu.izdaje prekršajni nalog. sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije. . te da donosi usmene i pismene naloge u obliku rješenja. . odnosno suprotno odredbama ove Odluke. .zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležne općinske službe ili protivno tom odobrenju.obavještava i upoznaje komunalnog i druge inspektore o slučajevima nepostupanja po odredbama ove Odluke.usmenim putem i sačinjavanjem zapisnika upozoravaju fizička i pravna lica na ponašanja koja su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke i propisima donesenim na osnovu ove Odluke. Služba za urbanizam. . svaka iz svoje nadležnosti.nalaže uklanjanje predmeta. .naloži obavljanje potrebnih radova ili pribavljanje potrebnih odobrenja. 3 . neregistriranih.zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta.pomažu komunalnom inspektoru i drugim inspektorima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora.dostavlja nadležnom tužilaštvu podatke za pokretanja krivičnog postupka. uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci. uklanjanje napuštenih. Poslove kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nad inspekcijskim nadzorom nadležnim inspektorima obavljaju referenti za zaštitu okoline (eko-redari).

Član 140. NAKNADA ŠTETE Član 139. dužan je nadoknaditi štetu. odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga). postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se Zakona. zemljišta. Pravna i fizička lica dužna su nadležnim inspektorima i referentu za zaštitu okoline (eko redaru) omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i kontrole. . naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj. Član 138. Član 136. Svu štetu učinjenu na javnoj površini. Preduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa za općinu Kakanj. a posebno pristup do prostorija objekta. i ne odlaže izvršenje rješenja. 8. koji su obavezni bez odlaganja pružiti pomoć. Naknada štete po pravilu mora biti stvarna (prema procijeni i cjenovniku koju utvrdi Općina. odnosno saniranjem ili ako to nije moguće. Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Ukoliko se šteta nanosi prljanjem cesta ili ulica učesnici u saobraćaju koji prekomjerno prljaju ulice ili ceste ili nanose štetu na ulicama i cestama mogu se isključiti iz saobraćaja. Ako nadležni inspektori i referenti za zaštitu okoline u svom radu naiđu na otpor. Nadležni rukovodilac inspekcije. Nadležni rukovodilac inspekcije. šteta će se naplatiti u sudskom postupku. Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora. zatim dati lične podatke. objektima i uređajima koji čine njen sastavni dio ili se nalaze na njoj. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) obavljaju poslove nadzora samostalno u ime općine. zatražit će pomoć od nadležne Policijske uprave i drugih nadležnih organa državne uprave.Član 134. učinilac je dužan popraviti uspostavom ranijeg stanja. Ukoliko lice koje je počinilo prekršaj ne namiri troškove prisilnog izvršenja isti će se isplatiti izvršiocu iz Budžeta Općine Kakanj odnosno sa pozicije tekuća budžetska rezerva ili iz sredstava komunalne naknade u roku od 60 dana od dana izvršenja. Član 137. kao i pružiti druga potrebna obavještenja i informacije. a protiv počinioca prekršaja će se pokrenuti postupak za namirenje troškova putem nadležnog suda. Ukoliko izvršilac štete ne plati naknadu za učinjenu štetu. i ako je za uklanjanje štete potrebno angažovanje trećih lica. Član 135. Žalba izjavljena na rješenje nadležnog nspektora podnosi se Drugostepenoj komisiji za žalbe koju formira i imenuje Opčinsko Vijeće Kakanj. Postupak za naknadu stvarne štete pokreće se uvijek ako nastala šteta prema procjeni prelazi iznos od 300 konvertibilnih maraka. ove Odluke i drugih propisa. uređaja i naprava. Zavod ili preduzeće.

Član 141. rekreacionih i sličnih objekata.. pravno lice. čistoće. odlaganje otpadnog građevinskog materijala. Član 143.). neovlašteno skida plodove sa drveća i grmlja. 70. i 4. korist i oštećuje opremu i javne zelene površine. kreča. i 7. i 2. parkova. boja. 1. (čl. odnosno komunalni otpad. trgovac). postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 77. napasa stoku. Novčanom kaznom u iznosu od 30. na rekreacionim javnim površinama. leži i spava na parkovskim klupama.)..). 3. vode i bilo f) g) h) i) j) k) l) m) . kida grane sa grmlja i drveća.). 72.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. trgovac). st. 3 Paušalni iznos troškova i stvarni iznos troškova se uplaćuje na račun izvršenika i predočava nadležnoj inspekciji koja izdaje potvrdu za preuzimanje predmeta. 12. ( čl. pijačni red nije istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace i ako se ne pridržava pijačnog reda. i 2. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 65.). vrši nuždu. ne postupa. st. (čl. 81. (čl... popravak. životinjskog izmeta. javna parkirališta i druga parkirališta ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju i ako parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju.) lijepi ili postavlja reklame i natpise. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) ne očiste zaposlenici koji odvoze otpatke. pravno lice. ostavlja i izlaže na javnim površinama predmete koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike. lakova.100 konvertibilnih maraka za premještanje i 2 . st. može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to: 1 . 122.. teretnim motornim vozilom. st. KAZNENE ODREDBE Član 142. i 2. kao i vrši druge radnje kojima se prljaju javne površine. 1. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) ako na javnoj površini vrši bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće. 11.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. kida i bere cvijeće. t. ne postupa. (čl. 1. 111. 4. t. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. 1. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini se penje po drveću. ne obavlja redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina. i slično. 9. st. 6. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine.. 1.)..14. Novčanom kaznom u iznosu od 100. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina.). st.). st. 20... otpad koji je rasut prilikom odlaganja. 1.. 2. ne vrši uklanjanje uginulih pasa. svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti.15. oštećuje i uništava komunalne objekte ili na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. st. 6. 62. (čl.00 KM do 100. grobalja i sličnih površina i ne brine se za njenu zaštitu i obnovu. vozi biciklom. ( čl. (čl. šuma. 79. st.10 konvertibilnih maraka dnevno po kvadratnom metru predmeta za uskladištenje.. vadi cvijetne i travnate busenove. i 66. 95.. automobilom. zaštite zelenila i slično. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) b) c) d) e) na javnoj površini baca i ostavlja izvan korpica ili drugih posuda za smeće razni otpad. sjedi na naslonima klupa i na drugi način nenamjenski parkira i zaustavlja vozila na javnoj zelenoj površini. (čl. fekalija. ne postupa. kao i objektima na njima nisu na vidnom mjestu istaknute odredbe o održavanju reda. U postupku uklanjanja nepropisno i bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja. (čl. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar javnih sportskih.00 KM do 500. i 78.16). sportskim i dječijim igralištima i ostalim javnim sportskim objektima. 6. motociklom. zemlje i slično. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 113. ispuštanje ulja.. servisiranje i pranje vozila.). st.). 1. 1. 1. životinja i sl. odnosno komunalni otpad. 43. odnosno čuvanje. st.

st. 1. 32. 4.. st. 72.17.. upotrebu u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru kao i upotrebljava ove sprave suprotno njihovoj namjeni. čl. 2. čl.. 3. 1.. 4. t.. i 2.. sami određuju nazive ulica. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 19.7. 1.. 56. klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru).6. ako rekreacione javne površine. čl.). 54..19. oštećenje ili uništavanje ograda.. 109.3. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana.2. 129. 92. na otvorenim pijacama nisu postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće ili ako nije osigurana ispravnost i čistoća opreme i uređaja na otvorenim pijacama.. istovar i skladištenje raznog materijala. ne postupa. ne vrši poslove održavanje javnih zelenih površina ili poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste... 6.7.6. čl.. čl. čl.00 KM do 1000. ovoga člana..). hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja.. čl. (čl.3. trgovac). čl. 103. (čl. (čl. st. 46. čl. 96. 70. s. 47. 50.. st.. 1.8. ne pribavi odobrenje i ne osigura odgovarajući bezbjedan prijelaz preko iskopa ili nesmetan prilaz. čl. čl... st.. 2. (čl. 3.8. a za reklamiranje artikala koje nude koriste okolne objekte i površine. (čl.. kao i žive stoke nisu čiste i uredne.).. 1. ( čl.2.24. paljenje otpada.. 1.4.. 45. i 3. ne održava. čl.4.4. ( čl..6. (čl. ukoliko nanosi štetu prljanjem cesta ili ulica ili prekomjerno prlja ulice ili ceste. st...00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. 1. 51. čl. 2.12. čišćenje i opravku vozila.. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) vrši zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka. (čl.5.4. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 82. 3.6...16. 1.. 100. 115. 101..5. i 4..3. čl. 3. 1.. c) ne postupa.4.5.. lišća papira i slično.. 2. čl.. a investitor . st. ne postupa. ne postupa. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. st. 69. st. ako pušta i napasa životinje na javnim površinama ili šeta psa bez korištenja zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa.. 4..7. st.4. nadopunjava. st.. 1.4. 1. st. plastike i slično... bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši pranje.. čl..8. 123. ne ispunjava uvjete iz člana 31. sportska i dječija igrališta i ostale javne sportske objekte. lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine koristi.. st... objekte. 121. 3.). 1.. ako otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda. t... 58.). ogrijevnog drveta. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće. (čl. 89.. željeza. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 128.. ne postupa po članu 21. 1. čl. st. s. 1. 111.5. st. ukrasne posude. t. čl. s.3. pravno lice.. 2. 1. 55.). postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 40.5.2.) ne postupa.. i 5. st. s.2. b) nenamjenski koristi i održava javnu površinu.3....2. kao i neposrednu okolinu ne drže u čistom i urednom stanju. st..3. st. 98. 6.). čl. st. st... čl. kao i objekte na njima ne održavaju u ispravnom stanju ili spomen obilježja postavlja i uklanja bez odobrenja Službe za urbanizam. funkcionalnom. 1. Član 144.). 99. čl.. čl. 2. ( čl... 3.. st. i 5. čl. 15.11. obnavlja i čisti te neodgovorno se odnosi prema bezbjednosti prolaznika. 1. lima. s. ili ne postupa u skladu sa stavom 5. a otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor ne popravi i ne uskladi sa postojećim izgledom objekta u tehničkom.. 66. na javnim zelenim površinama vrši uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. čl. čl. 1. 2.9...). 4.. t. čl. 112. 81. čl.. s. 73. ne poduzima mjere iz člana 33. 43. i 2. i 2. čl. 13.4. st.. 118. 68..b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu. i 4. čl.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 64.. bankine i sl. ukrasne predmete i sl.. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće.3.. Novčanom kaznom u iznosu od 500.4. čl.10..8. st... čl... otpadnog drveta.7.). st....22. i 4.. 110.. 1.. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. st. 108.). 1. 2..). 18. 88. ivičnjaka. 6. s. (čl.. d) se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata...18. 120. 106... s. 102. 1.25. st. 1.5.. 139. (čl. 80.3. čl. a ista nije na tome mjestu određena prostorno planskom dokumentacijom. st. t. trotoara.. uglja. st. 3.26. svrsishodnom i estetskom smislu ili ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. 53..)..

21. kidanje.. utovara. dijelove kućnog namještaja i slično.. st.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 49. 1. st. 32. 136. Član 146.. ( čl. loženje vatre i potpaljivanje stabala. zarezivanje. 87.6.. kiselina. 130.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 63. 90.).8. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. odnosno staratelji maloljetnika za radnje iz člana 142. 1.16. ( čl.). i 4. 1. 1. čl. f) vrši privremeno zauzimanje javnih površina bez odobrenja. kore. čl.4. 28. 106. st. odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica (građanina) u roku od dvije godine od dana učinjenog prekršaja za koji je prekršilac kažnjen izvršnim prekršajnim nalogom ili izvršnom odlukom . 1. ( čl. 48.. r) krupni otpad odlagaju na mjesta koja nisu za to određena. st. čl.. savijanje.7. p) ne postupa. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja.).20... tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. k) ne postupa.. zasijecanje. 33. (čl. čl. s) ne postupa. prehrambenih. obaranje i uklanjanje drveća.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 23. st. 2. Član 145. uglja i drugo... 20.. čl. j) vrši sječu i potkresivanje stabala. 1. 126. naprava.. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. 39..17. pravnog lica.). (čl.radova ne uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova.. tekstilnih.. ulja i fekalija na javne zelene površine. 59.. 139... čl. 38. zabadanje noževa. 83. stavljanje plakata na drveće i slično. spomen ploče. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 84.). od strane fizičkog lica (obrtnika. i 3. odnosno rješenja o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam ili protivno propisanim osnovnim uvjetima ili ako građevinske radove na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom izvodi bez pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam. rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zelenih površina. 85. h) nenamjenski korist slivnike ili otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice premoštava bez odobrenja Zavoda. te javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje. odnosno prekidanje korijena stabla. humusa i biljaka.).. 1.. odlaganje građevinskog materijala. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 37. l) po završetku radova ne obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole.. uništavanje travnjaka.. Novčanom kaznom za prekršaj propisanom u iznosu koji je određen za fizička lica (građane) kaznit će se roditelji.13. objekata.. sanira i ne ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. st. čl. st. 4.. čl.. st. 42. 143.2.. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. e) ne postupa... rezanje. a koje počini maloljetnik. 143. kampiranje i postavljanje šatora i rezanje grana i vrhova drveća. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. t. st. st. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. napasanje životinja na javnim površinama. 1. U slučaju ponavljanja činjenja iste vrste prekršaja iz članova 142. iskopavanje i odnošenje zemlje..).14.). st. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. st..7. 3.... bacaju ostatke životinja. 1. guljenje kore stabla.. 1.5. q) prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti ne prilože Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada ili odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrše na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu ili oštete posude za komunalni otpad.8. 1.. 70.. o) koristi druge javne površine izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 119.). istovara i dopreme građevinskog materijala. uništavaju ili na drugi način oštećivaju. (čl. 67. skulpture i slično prljaju.12. drva. 35. (čl. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja.. zabijanje eksera i vijaka. građevinski materijal. 1. 41. čl. 64... 76.. 115.3. čl. 1. st. (čl. 144.15. 144. 3.. st. ( čl. st. čl. m) bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši prekopavanje. ispuštanje otpadnih voda. st. 1. ulijevaju u njih tekućine. trgovaca). i) ne postupa. i 3.9. glomaznu ambalažu. bacaju žeravicu ili vrući pepeo. n) postavljene spomenike. st.. g) ne postupa. te vađenje panjeva.). st. 2. ( čl.

r. pravno lice. .nadležnog organa (suda). trgovac). 143. Član 151. prekršiocu će se za svaki slijedeći prekršaj iste vrste povečati novčana kazna u iznosu od 50. Općinski načelnik dužan je da donese sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu. Član 152. Član 149. s.. 10. 144. ako ne postupi po rješenju nadležnog inspektora. Član 147.. kaznit će se. Nadležna javna komunalna preduzeća na koja se odnosi ova Odluka. odnosno staratelji maloljetnika za radnje koje imaju obilježje prekršaja a koje počini mloljetnik. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Slaven Katičić. Novčanom kaznom u iznosu od 300..00 KM. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“. uvjete i način postavljanja istih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte i organizirati obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 148.broj: 9/10 i 7/11).00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice (obrtnik. odgovorno lice u pravnom licu.00 KM za prekršaje iz članova 142. Član 150. fizičko lice (građanin) i roditelji. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“. odgovorno lice u pravnom licu. Vlasnici reklamnih natpisa i firmi dužni su uskladiti izgled. Novčanom kaznom u iznosu od 150.

pojmova i odredbi u vezi sa komunalnim redom. protivpravno lijepljenje plakata po stubovima javne rasvjete ili • • • • • • • . Tuzle. nije se izvršila funkcionalna objedinjenost po oblastima niti se izvršila objedinjenost po grupama.. i 3. članu 117. broj: 17/08): članu 48. U predloženoj Odluci zadržane su sve pozitivne odredbe iz dosadašnje Odluke o komunalnom redu. Zagreba. površina i druge imovine. obavljajući djelatnosti bez odobrenja ili na drugi način uznemiravaju građane. Brčko Distrikta i gradova u drugim državama Beograda. Zenica. te druga manja mjesta i općine u RH.. radi efikasnijeg nadzora nad poštivanjem komunalnog reda i drugih propisa.) na području FBiH. tačka 2. privredne subjekte i druga lica u zakonitom i mirnom uživanju i korištenju objekata. uvođenje novih definicija. stav 2. gdje je najniža kazna za određeni prekršaj (npr. radi zaštite građana od lica koja na nedozvoljen način koriste javne i druge površine. Splita.. uvođenje tačnih i preciznih nadležnosti pojedinih službi. Prilikom izrade ove Odluke. i 49. Ilidže.. 2. a da se pri tome ne zna tačno koji organ te se do sada stvarala pometnja i za pojedine službe. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Razlozi za donošenje nove Odluke o komunalnom redu općine Kakanj su: • • • stvaranje adekvatnih. Tešanj. radi toga što je do danas postojeća (dosadašnja Odluka o komunalnom redu općine Kakanj) dva puta mijenjana i dopunjavana a prilikom toga se nisu izvršile izmjene ili dopune spornih odredbi o nadležnostima. praćenja drugih propisa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta na području općine Kakanj. i Statutu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“. organa ili pravne subjekte. radi usklađivanja odredbi ove Odluke sa najnovijim propisima naročito iz oblasti očuvanja životne sredine i sanitarne higijene. te su posebno izvršene izmjene kaznenih odredbi. sagledale su se slične Odluke o komunalnom redu susjednih općina (Visoko. i boljom provedbom komunalnog reda. jednakih i uređenijih uslova života građana i drugih lica na teritoriji općine Kakanj. stav 1. broj: 4/08): članu 24.) i drugih općina (općine na području Grada Sarajeva.O b r a z l o ž e nj e PRAVNI OSNOV Pravni osnov za donošenje Odluke o komunalnom redu. Zakonu o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“. a koje se shodno važećim propisima mogu zadržati i njihova primjena u praksi se pokazala dobrom iste su funkcionalno i grupno objedinjene i dopunjene. članu 8. organa i pravnih subjekata (izbjegavanje korištenja riječi „nadležni organ“. stav 1. te za građane općine Kakanj). broj: 49/06): članu 2. sadržan je u slijedećim propisima: Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“.

sanitarno – komunalnim uređenjem. predlažemo Općinskom vijeću usvajanje Nacrta ove Odluke uz eventualne primjedbe i sugestije. odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom. pri tome se vodlio računa o detaljnom definisanju svakog pojma i određenju subjekta obaveznog postupanja. Imajući u vidu navedeno. održavanje i obavezu održavanja komunalnog reda. na ovakav nači smatra se da je postignuta svrha sankcija i preventivno djelovanje na sva lica da se pridržavaju komunalnog reda. a ista su povezana u slične grupe odnosa i poslova. uređenje. a u dosadašnjoj odluci najniža kazna za isto je iznosila 40. u predloženoj Odluci takođe su predviđene i više kazne za određene prekršaje u odnosu na dosadašnju Odluku (npr. a pravnom licu 500. funkcionalnih uređenih poglavlja. postavljanje. prema predloženoj Odluci kazna za navedene prekršaje je i fizičkom i pravnom licu 500.00 KM. te nadzor i mjere za provođenje komunalnog reda. uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenih objekata i predmeta.00 KM).00 KM za pravno lice). OBRAĐIVAČ: Služba za poduzetništvo.00 KM za fizičko lice. a 500. eko zaštitu i inspekcijske poslove P R E D L A G A Č: Općinski načelnik Nermin Mandra .parkiranje m/v na javnoj zelenoj površini ne ovisno od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu predviđena u iznosu od 30. korištenje i održavanje pokretnih naprava i objekata. Ta poglavlja odnose se na propisivanje i uređenje komunalnog reda. uređenje. te određenje potrebnih rokova za provođenje javne rasprave i dostavljanja prijedloga. sakupljanje. odnose u komunalnim djelatnostima. društvene djelatnosti. korištenje i održavanje javnih površina.00 KM.00 KM. u dosadašnjoj Odluci kazna za prekršaj fizičkom licu koje bespravno posječe drvo na javnoj površini ili koje formira deponiju otpada iznosila je 40. Predmetna Odluka o komunalnom redu sadrži 10 sistematski. naknadu štete i kaznene odredbe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful