BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 0-01/1/13 Kakanj, ___

.___.2013. godine

NACRT

Na osnovu člana 2. i člana 8. stav 1., 2. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 48. i 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08), te člana 24. stav 1. tačka 2. i člana 117. stav 2. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Kakanj na ___. sjednici održanoj dana ___.___. 2013. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 1. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom propisuje se i uređuje komunalni red, održavanje i obaveza održavanja komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Kakanj, a naročito u oblasti uređenja, korištenja i održavanja javnih površina, postavljanja, uređenja, korištenja i održavanja pokretnih naprava i objekata, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno – komunalnim uređenjem, uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenim objektima i predmetima, te mjere za provođenje komunalnog reda, naknada štete i kaznene odredbe. Član 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće značenje: 1. Javne površine u općoj upotrebi, su sve površine koje se koriste ili su namijenjene korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni mogu biti: 1 - javne saobraćajne površine: ulice, javne ceste i cetovno zemljište, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, skverovi, javna parkirališta, pločnici (trotoari) i pješačke-biciklističke staze, podhodnici, prilazi zgradama i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, tuneli, kao i ostale površine javnog saobraćaja u mirovanju, 2 - javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci i staze koji su sastavni dijelovi tih travnjaka, obale i korita rijeka i vodotoka, površine uz rijeke i vodotoke na kojima je zasađeno zelenilo, dječija igrališta, zelene površine uz ceste, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i zgrade, šumski pojas i ostale slične površine, 3 - uređene rekreacione površine, sportska igrališta kao i ostali javni sportski objekti i uređaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih, 4 - spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti, 5 - željeznički peroni, taksi-stajališta, stajališta javnog autobuskog saobraćaja, benzinske stanice i prostor oko njih, 6 - otvoreni pijačni i tržni prostori, prostori oko prodajnih objekata, gradske česme, neuređene javne površine i prostori i neizgrađena građevinska zemljišta. 2. Pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, lednice, hladnjaci, ugostiteljska i slična prikolica, naprava za igračke, automat, peć i naprava za pečenje, spremišta za priručni alat i materijal, pozor nica i slične naprave, stol, stolica, ograda (žičana, željezna, drvena, plastična) sa ili bez armirano-betonske podloge (sokla), izložbeni ormarići, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija, naprave u svrhu djelatnosti cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, automobili kao prezentacija ili prodaja na javnim površinama ili na površini koja neposredno graniči sa javnom površinom, promocija ili kao lutrijski dobici, automobil u mirovanju u svrhu prodaje postavljen na javnim površinama ili na površini koja

neposredno graniči sa javnom površinom, čuvarske montažne i druge kućice, garažni objekti sa ili bez armiranobetonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično. 3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 15 m² sa ili bez armirano-betonske podloge, koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi. 4. Komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, turistička i saobraćajna signalizacija, javni satovi, igrališta, javni nužnici, vodoskok, fontana, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, posude za otpatke te drugi slični objekti i uređaji. 5. Reklame predstavljaju reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni i drugi ekrani s natpisima, neonske reklame, panoi, rotor panoi, jumbo, city i drugi slični plakati, totem reklame, reklamni ormarići, sendvič reklame, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (u daljnjem tekstu: reklame), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično. 6. Natpisi predstavljaju sve vrste plakata, oglasa, posmrtnica, obavještenja, samostojeće objave i reklame i slične objave, 7. Zgradom/objektom u smislu ove Odluke smatra se svaki stambeni, stambeno - poslovni, pomoćni, prateći i sličan građevinski objekat koji je trajno vezan za tlo nezavisno od vrste vlasništva, a u skladu sa pojmom građevine definisane u Zakonu o građenju Ze-do kantona. U slučaju spora, šta se smatra javnom površinom, pokretnom napravom, komunalnim ili drugim sličnim objektom činjenično stanje se utvrđuje na osnovu nalaza komisije koja se sastoji od minimalno tri člana, a nalaz komisije je obavezan za sve buduće slučajeve. Rješenje o imenovanju komisije donosi Općinski načelnik, na prijedlog Odsjeka za inspekcije, Službe za urbaizam ili Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Član 3. Ova Odluka obavezna je i primjenjuje se na javnim površinama u općoj upotrebi (u daljem tekstu javne površine) i svim drugim površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom, neovisno od vrste vlasništva na području općine Kakanj. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Kakanj, kao i na fizičke i pravne osobe koji se privremeno nalaze na području općine Kakanj, a obavljaju poslovnu djelatnost, i na sve fizičke osobe (građane) koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji općine Kakanj. Komunalnim redom podrazumijeva se uređenje, korištenje i održavanje predmeta, objekata i površina navedenih u članu 2. ove Odluke. 2. UREĐENJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Član 4. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima, uređenje, korištenje i održavanje javnih površina može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina ukoliko nije ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima povjereno subjektima iz prethodnog stava ovoga člana povjerava se u skladu sa namjenom pojedine javne površine, zaključivanjem ugovora od strane Općinskog načelnika ili Zavoda za planiranje i igradnju Općine Kakanj sa tim subjektom po prethodno provedenom javnom pozivu. Član 5. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina smatra se čišćenje i uklanjanje otpadaka, otpada, kamenja, zemlje i dr., održavanje čistoće, pranje, odvoz snijega i posipanje solju i abrazivnim materijalom zaleđenih javnih površina, održavanje sanitarno-higijenskih uslova, pražnjenje i održavanje korpi i posuda za otpatke, kao i prostorija za svakodnevno odlaganje kućnog otpada i prostora oko posuda za otpatke, dekorisanje, postavljanje transparenata, postavljanje zastava kao i drugi slični poslovi.

Član 6. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju niti na bilo koji način prljati ili oštećivati, a posebno se zabranjuje: 1 1. bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine, 2 2. bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće, 3 3. odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, 4 4. popravak, servisiranje i pranje vozila, 5 5. ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskog izmeta, fekalija, vode i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu, 6 6. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće, 7 7. oštećenje ili uništavanje ograda, klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru), 8 8. uništavanje zelenila kao i hodanje van određenih staza i sjedenje na travi, 9 9. bacanje otpada izvan korpi za otpatke, 10 10. kampovanje i postavljanje šatora na mjestima gdje to nije dozvoljeno od strane nadležne općinske službe, 11 11. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće, 12 12. paljenje otpada, lišća papira i slično, 13 13. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka, 14 14. ostavljanje i izlaganje na javnim površinama predmeta koji mogu upravljati ili povrijediti prolaznike, 15 15. napasanje stoke, 16 16. vršenje nužde, i slično. Član 7. Javne površine moraju se redovno održavati u skladu sa Planom i programom utroška sredstava komunalne naknade. Plan i program redovnog održavanja javnih površina razvrstanih prema namjeni donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, najkasnije do 1. marta za tekuću godinu. Član 8. Korištenje i održavanje javnih površina podrazumijeva namjensko korištenje javnih površina u skladu sa izdatim odobrenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u skladu sa posebnim propisima ili programima i planovima korištenja i održavanja javnih površina koje donose subjekti kojima je isto u nadležnosti ili su ti poslovi povjereni ugovorom. Član 9. Provedbu Plana i programa redovnog održavanja javnih površina, te namjenskog korištenja i održavanja javnih površina kontroliše nadležna komunalna inspekcija i eko redari, a o uočenim nepravilnostima obavještavaju Općinskog načelnika, odnosno Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te odmah poduzimaju potrebne mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti. 2.1. Postavljanje i održavanje tabli sa nazivima mjesta, ulica, oznaka kućnih Član 10. Sva naseljena mjesta na teritoriji općine imaju naziv. Nazivi naseljenih mjesta imaju geografska, etnografska, istorijska i druga prigodna značenja. Dva naseljena mjesta ne mogu imati isto ime. brojeva

Član 12. svakom raskršću i završetku ulice. Član 13. na visini (2. Svaka zgrada koja se nalazi u naseljenom mjestu mora imati kućni broj. Zgrade / objekti u ulicama koje su izgrađene samo sa jedne strane obilježavaju se redom.Član 11. određuje Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. Član 14. Početak ulice je u pravilu uvijek bliži centru naselja ili grada. U naseljenim mjestima bez naziva ulica. Table su jedinstvenog dizajna i boje na teritoriji cijele općine. materijal. Ulice u gradu i naseljima gradskog karaktera imaju nazive. oblik. a ako nema zgrada / objekata na stubove. Imena naseljenih mjesta (eventualne promjene ili brisanje imena) i nazivi ulica određuju se odlukom Općinskog vijeća. Član 17. Dimenzije. obilježavanje zgrada brojem vrši se redom. a na način i u skladu sa utvrđenim principima iz prethodnih članova ove Odluke koji najviše odgovara strukturi naselja i rasporedu zgrada u naselju. Član 15. U naseljenim mjestima sa označenim ulicama. Na prilaznim i izlaznim putevima za naseljeno mjesto mora se sa desne strane postaviti tabla sa oznakom naziva mjesta. a brojevi rastu prema periferiji. Zgrade u dvorištima obilježavaju se brojevima. zavisno od zadnjeg broja zgrade na ulici i to u smijeru kazaljke na satu. Svaki ulaz u zgradu sa više ulaza obilježava se zasebnim brojem. Tablica sa brojem postavlja se na vidno mjesto. saglasno propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. a postavljaju se na visini (2. boju tablice kao i tip broja. Kućnim brojem se obilježavaju sve stambene i poslovne zgrade kao i kuće za odmor. Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku dužan je da vodi evidenciju o svim bitnim činjenicama vezanim za imena naselja. Po pravilu zgrade / objekti na lijevoj strani ulice obilježavaju se neparnim. Član 16. U zaštićenim područjima i spomeničkim objektima ove table se moraju prilagoditi principima zaštite spomenika kulture. načešće kod ulaza u zgradu. nazivima ulica i kućnim brojevima.0-3.0)m i to na zgrade / objekte. obilježavanje zgrada brojevima vrši se posebno za svaku ulicu. Brojeve zgrada određuje rješenjem Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. Dvije ulice u jednom mjestu ne mogu imati isti naziv.0-3. a po sprovedenoj javnoj raspravi na području za koje se donosi odluka. a na desnoj strani parnim brojevima. Table sa nazivom ulice postavljaju se sa desne strane na početku. . odnosno prestanka teritorije naseljenog mjesta. parnim ili neparnim. Odluke se donose na osnovu predloga posebne komisije koju imenuje Općinski načelnik.0) m.

(u daljem tekstu: Služba za urbanizam). prozori. redovno održavati vanjske dijelove zgrada / objekata u tehničkom. funkcionalnom. poslovnih prostora i drugih objekata potrebno je prije izvođenja radova pribaviti odobrenje Službe za urbanizam. funkcionalnom. suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora. a postavljanje tablice sa oznakom kućnog broja finansira vlasnik odnosno suvlasnici zgrade / objekta. svrsishodnom i estetskom pogledu. komunalni inspektor ili građevinski inspektor u zavisnosti od nadležnosti pojedinog inspektora izdat će rješenje da se bez vremenskog odlaganja izvrši opravka ili dislokacija ili izmjena ili sanacija navedenih elemenata. skloni padu i sl. Služba općih poslova može izdati saglasnost ili odrediti vlasnicima zgrade da vanjske dijelove zgrade daju na uređenje privrednom društvu koje je registrovano za konkretne poslove. a koji predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili svojim izgledom narušavaju komunalni red. prozračavanje i uređaji za ventilaciju i sl. obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajućeg organa nadležnog za poslove zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kakanj u kojem će se propisati svi potrebni urbanističko tehnički uslovi. okrečeni. dimnjaci. investitor radova dužan je da uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova. rešme (opšavi). . otvori za ventilaciju. Vanjskim dijelovima zgrada. ako su oštećeni i zaprljani. komunalni inspektor naložit će da vlasnik ili korisnik zgrade/objekta. oluci. poslovnih prostora i drugih objekata smatraju se vanjski zidovi. korištenju i održavanju fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. ispisani grafitima. Zbog dotrajalosti pojedinih vanjskih elemenata na zgradi ili drugim objektima ili zbog nefunkcionalnog korištenja vanjskih elemenata. Vlasnici. Postavljanje tabli sa nazivima naseljenih mjesta i ulica obavlja Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj koji može ove poslove ugovorom povjeriti javnom komunalnom preduzeću ili drugom fizičkom ili pravnom licu koje je registrovano za obavljanje komunalnih poslova. a posebno u odnosu na vlasnike objekata na kojima se postavljaju table. Nije dozvoljeno pravnim i fizičkim licima da sami određuju nazive ulica. Ugovorom će se precizirati sve važne činjenice vezane za prava i obaveze. poslovnih prostora i drugih objekata neophodno je preduzeti ako spoljni dijelovi zgrade / objekta nisu u funkcionalnom i urednom stanju. Uređenje. i drugih objekata dužni su neposredno ili preko upravitelja. odnosno nisu omalterisani. ofarbani. Član 20. Radove na održavanju vanjskih dijelova zgrada. krovovi. Za zgrade/objekte koji se nalaze u užem dijelu grada. a svojim izgledom na bilo kakav način narušavaju opći izgled ulice. Za svako izvođenje radova kao i izvođenje radova na uređenju. lođe. ne dužem od 6 mjeseci. korištenje i održavanje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada Član 19. vrata. U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na zgradi / objektu koji predstavlja spomenik kulture. fasade. svrsishodnom i estetskom smislu.2. Ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. 2. (u daljem tekstu vanjski dijelovi zgrada). isti uredi i dovede u stanje primjereno općem izgledu. balkoni. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. izlozi. otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor mora popraviti i uskladiti sa postojećim izgledom objekta u tehničkom. Troškove postavljanja tabli sa nazivima naselja i ulica snosi Općina iz sredstava komunalne naknade. U slučaju neispunjavanja navedenog Komunalni inspektor rješenjem će naložiti izvođenje radova u određenom roku. Radove iz prethodnog stava ovog člana obavljaju vlasnici-korisnici zgrade o svom trošku. Ako se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. vanjska stolarija.Član 18. i u drugim slučajevima kada spoljni dijelovi zgrada narušavaju opšti estetski izgled.

Postavljanje bilo koje vrste ograda ili potpornih zidova odobrava se pod uvjetima utvrđenim u rješenju o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam. Ukoliko objekat ima potrebu za klima uređajem. Sa prozora. zabranjeno je istresanje krpa. ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade/objekata. koji su okrenuti prema javnoj površini.. gustoćom ili visinom ne smetaju saobraćaju ili prolaznicima. oblika. Na fasadama zgrada / objekata koje su neposredno okrenute prema glavnim ulicama (glavna fasada). pod uslovom da ove fasade ne izlaze na pješačku zonu.2. balkona. Ograde od ukrasne živice uz javne površine moraju se redovno održavati i orezivati tako da svojim izgledom. obavezno je instaliranje rashladnog uređaja koji ne sadrži vanjsku jedinicu. lođa-terasa. lođe. Ograđivanje javnih površina Član 24. Nije dozvoljeno lijepljenje po izlozima oglasa ili drugih obavještenja građanima. Prilikom postavljanja klima uređaja na vanjske dijelove zgrade / objekta mora se regulisati odvodnja vode iz vanjske jedinice klima uređaja u olučne cijevi. gomilanje starih stvari. Ograđivanje javnih površina po pravilu se vrši metalnim stubićima bez šiljaka na vrhu ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja. prozore ili na fasadu poslovnih prostorija. prosipanje tečnosti ili na bilo koji drugi način prljanje zgrada/objekata ili javne površine ili prolaznika. boje. Izlog se mora kvalitetno osvijetliti za svo vrijeme kada je uključena i javna rasvjeta. a nema mogućnosti da dislocira (postavi) vanjsku jedinicu prema uslovima iz prethodnog stava ovog člana. 2. Član 22. Član 25. visine i drugih uslova ograda se mora prilagoditi okolnom ambijentu i svrsi.1. tepiha i slično. U pogledu materijala.Član 21. Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora koji izvodi rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog prostora ili izloga (prema odobrenju). Predmeti u izlozima moraju biti izloženi stručno i atraktivno. zabranjeno je postavljanje spoljašnih jedinica klima uređaja i satelitskih antena. Član 23. kao i drugih dijelova zgrada/objekata. Bez posebnog odobrenja Službe za urbanizam nije dozvoljeno izlaganje robe izvan poslovnih prostorija na javnim površinama. Ako se vanjska jedinica nalazi na glavnoj fasadi komunalni inspektor će naložiti dislociranje iste na neku od bočnih ili zadnju fasadu. dužan je da isto izvede na način koji ne narušava vanjski izgled i režim korištenja objekta kao i susjednih objekata. kao ni vješanje na vrata. izrade tako da budu usklađeni sa izgledom zgrade i okoline. što se određuje rješenjem Službe za urbanizam. Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da izloge. . vodeći računa o njihovom čestom preuređivanju i svečanoj dekoraciji u dane praznika i značajnijih kulturnih manifestacija. raznih predmeta. bacanje smeća. Zabranjeno je na vanjskim dijelovima zgrada/objekata kao što su balkoni. ne oštečujući olučnu cijev. načina izrade. tako da se voda ne izljeva na javnu površinu i ne ometa prolaz pješaka. terase i sl. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici. Stakla i okviri na izlozima moraju se redovno čistiti i održavati. izložbene ormariće i druge uređaje za izlaganje robe.

propisivanjem osnovnih uvjeta. organizirani protestni skupovi. vrsta objekta. Član 29. praznici ili manifestacije i slično). ugostiteljskih i sličnih prikolica. bezbjednosti. pozor nica i sličnih naprava. tende i sl). visina naknade i drugi elementi. po prethodnoj najavi komunalnoj inspekciji i uz obavezu poštivanja javnog reda i mira i komunalnog reda. zabavnih radnji. Vrtove.00 m2 u svrhu prikupljanja donacija za liječenje bolesnih osoba. promovisanje javnog zdravstva. vremenski period na koji se odobrava zauzimanje. Izuzetno. odnosno njihovoj neposrednoj blizini. Na površinama iz prethodnog stava ovoga člana zabranjeno je odlaganje bilo koje vrste otpada. Urbanističkom saglasnosti određuje se lice kome se odobrava zauzimanje javne površine. hladnjaka. kao i ne izgrađena građevinska ili druga zemljišta uz javne površine. komunalnog reda. spremišta za priručni alat i materijal. vlasnici i korisnici moraju držati urednim i funkcionalnim. Član 30. čuvarskih montažnih i drugih kućica. detaljna oznaka i veličina lokacije koja se odobrava. . automobila kao prezentacije ili prodaje na javnim površinama ili na površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom. Privremeno zauzimanje javnih površina Član 27. stolica. Privremeno zauzimanje javnih površina odobrava Služba za urbanizam izdavanjem urbanističke saglasnosti. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija. ledenica.2. ljetnih i zimskih bašti posebno ili uz objekat. luna parkova. automobila u mirovanju u svrhu prodaje postavljenih na javnim površinama ili na površinama koja neposredno graniče sa javnom površinom. urbanističko-tehničke uvjete i druge elemente potrebne za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine.Član 26. stolova. garažnih objekata sa ili bez armirano-betonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično (u daljem tekstu: privremeni objekti). raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih. izložbenih ormarića. promocija ili kao lutrijskih dobitaka. Program iz prethodnog stava sadrži detaljno označene površine na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje. zanatskih i drugih radnji (predmeti koji služe za uređenje izloga. higijene. peći i naprava za pečenje. naprava za igračke. zauzimanje javne površine na osnovu pojedinačnih zahtjeva odobrit će se i u slučaju ako se radi o javnom okupljanju (predizborni mitinzi-kampanje. automata. Pod privremenim zauzimanjem javne površine smatra se: postavljanje pokretnih naprava kao što su štandovi. 2. Član 28. volonterizma i drugih općekorisnih i humanitarnih akcija može se odobriti bez naknade. Urbanistička saglasnost iz prethodnog stava može se izdati na osnovu zahtjeva zainteresovanog subjekta ili na osnovu javnog poziva ili licitacije ili Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina kojeg donosi Općinski načelnik po prijedlogu Službe za urbanizam. odnosno klupe i kolica za prodaju raznih artikala. Privremenim zauzimanjem javnih površina smatra se i privremeno postavljanje plakata. namjena. naprava u svrhu djelatnosti cirkusa. obavljanje djelatnosti ili izvođenje radnji i radova kojima se može naruštiti komunalni red bez odobrenja nadležne službe Općine Kakanj.2. Jednokratno zauzimanje javne površine do 1. voćnjake i druge slične površine ispred zgrade (ograđene i ne ograđene) te ograde.

. .ukinuti.) od ruba ceste ili ulice ne smije biti manja od 1. uznemiravanja građana. Privremeno zauzete površine. a za reklamiranje artikala koje nude ne smiju koristiti okolne objekte i površinu.Postavljanje slobodnostojeće tende kao način zaštite od sunca i kiše može se izvršiti isključivo pod uvjetima utvrđenim u urbanističkoj saglasnosti. . stubića i sl. moraju ispunjavati slijedeće uslove: . blata i slično. stubića i sl.5 metara. . organ koji je izdao odobrenje za korištenje javne površine će isto staviti van snage . i ukloniti poslije isteka odobrenja.Postavljanje objekata u blizini raskrsnice mora odgovarati bezbijednosti saobraćaja i ne smije svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i slično). prolaznike i dr.očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala. Korisniku koji neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok ne izmiri sve prethodne obaveze za zauzimanje javne površine. . U slučaju da korisnik neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa.Po proteku vremena određenog u odobrenju za zauzimanje javne površine. .ograditi gradilište i postaviti odgovarajuće znake upozorenja u skladu sa propisima o građenju. Korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uvjeta određenih u odobrenju o zauzimanju javne površine.deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj.polijevati trošni materijal kako bih se spriječilo stvaranje blata i prašine. 2. prljanja javne površine i ometanja saobraćaja. površina se mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom. mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji.00 metara. izvođači su dužni poduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja i ugrožavanja javnih površina: .Objekti se mogu postavljati samo na mjesta na kojima neće dolaziti do suvišne buke.Površine na kojima se nalaze ventilacioni. a površina se mora privesti prvobitnoj namjeni (sanirati) u roku od 24 sata od dana proteka vremena. .2. Izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom Član 33.Visina prepreke (žardinjera.čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta. odnosno isteka roka. neovisno od uvjeta utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti.) ne može biti veća od 1. slobodno korištenje infrastrukture. moraju ostati slobodne.. a protiv korisnika će pokrenuti sudski postupak za prinudnu naplatu dugovanja. kanalizacioni otvori i uređaji za odvodnju atmosferskih i oborinskih voda i slično.Postavljanjem objekata ne smije se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbijednost saobraćaja vozila i pješaka. Korisniku koji ima evidentiranih neplaćenih kazni po ovoj Odluci. vazni.3. . a koje su zavedene u registru novčanih kazni Odsjeka za inspekcije što se utvrđuje službenim putem prilikom provođenja postupka za donošenje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok iste ne izmiri.Član 31. . Građevinski radovi na javni površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mogu se izvoditi samo po pribavljenom odobrenju Službe za urbanizam.00 metra. . a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova. vazni. .Ukoliko se privremeno zauzeti prostor nalazi djelimično ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini. Korisnici su dužni objekte.Udaljenost eventualno postavljenih prepreka (žardinjera. .Prostor koji ostaje za pješake ne smije biti uži od 1. . a iste (prepreke) se uračunavaju u ukupno zauzetu površinu. Član 32. te na kojima se neće umanjiti estetski opći izgled tog mjesta. Pri obavljanju građevinskih radova na gradilištima. kao i neposrednu okolinu držati u čistom i urednom stanju. . odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Član 37. stabla se moraju zaštititi tako da se deblo-stablo zaštiti oplatam a koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla. izdaje Služba za urbanizam uz prethodno pribavljeno mišljenje Službe za poduzetništvo. Za istovar. Korištenjem javne površine proizilaze obaveze plaćanja naknade za korištenje zauzete površine. Žalba izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova ne zadržava izvršenje rješenja. Bez zapisnika komunalnog inspektora o prijemu javne površine nakon završetka izvođenja radova ne može se izdati upotrebna dozvola za objekat. ceste i ulice i drugi uvjeti utvrđuju se odobrenjem za pripremne radove koje izdaje Služba za urbanizam. rok važenja odobrenja. uz obavezu dovođenja javne površine u prvobitno stanje i saniranje eventualnih oštećenja. Član 39. Član 38. Član 35. Uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala. osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana i ne duže od 8 sati. način održavanja deponije materijala. te popravke vanjskih dijelova zgrade / objekta i slične građevinske radove. Svako izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mora se prijaviti Odsjeku za inspekcije. podizanje skela. mjere bezbijednosti. Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće. Kod izvođenja većih građevinskih radova izvođač je dužan Službi za urbanizam dostaviti plan uređenja i organizacije gradilišta na uvid i ovjeru. deponovanja.. može se u skladu sa propisima o bezbijednosti saobraćaja privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno zemljište. Ako se izvođenje radova iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi. Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog člana na zahtjev izvođača radova ili investitora. osim u izuzetnim slučajevima ukoliko se radi o puknućima instalacija javnih preduzeća koje upravljaju tim instalacijama. osim u slučajevima kada je investitor radova općina Kakanj. smještaj i utovar građevinskog materijala. donijeti rješenje o obavezi dovođenja zauzete površine u prvobitno stanje ili saniranje i drugim neophodnim mjerama. Izvođač radova je dužan najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme ili predmeta sa javne površine obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije da mu javna površina nije potrebna. Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje.prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta. s tim da se u tim slučajevima izvođenje radova prijavljuje Odsjeku za inspekcije odmah po saznanju za puknuće. te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta. najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova. građevinska ili komunalna inspekcija može narediti da se sa javne površine uklone predmeti kojima se ista zauzima. Kod izvođenja većih građevinskih radova Služba za poduzetništvo može posebnim aktom odrediti ceste ili ulice za odvoz i dovoz materijala. polaganje tračnica za kran i druge građevinske mašine. U slučaju da se investitor odnosno izvođač radova ne pridržava mjera navedenih u ovoj Odluci ili odobrenju. drva i sl. Član 36. Komunalni inspektor će izvršiti pregled zauzete površine te ako se ustanovi da postoji oštećenje. građevinska ili komunalna inspekcija zabranit će dalje izvođenje radova dok se uočeni nedostaci otklone. šuta i drugog otpadnog građevinskog materijala. - . osiguranje prohodnosti trotoara. Član 34.

Cijepanje drva. Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacionih objekata. a samo u slučaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta.3. Asfaltirane. Član 45.) o svom trošku. razbijanje uglja i slični radovi na javnim površinama nije dozvoljeno. 1 Član 41. U slučaju zauzimanja javne površine organizator javnog okupljanja dužan je obezbijediti vanredno čišćenje javne površine i redovno čistiti i održavati javnu površinu na kojoj se javno okupljanje organizira. osim u slučaju ukoliko se utvrdi potreba za izvođenjem određenih građevinskih radova na deponiji. a čiste se i peru noću u vremenu od 23. betonirane i popločane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka niža od 40C ili ako je javna površina prekrivena susnježicom. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina može se odrediti kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana kao i kada je iz drugog razloga javne sobraćajne površine potrbno očistiti. Član 44. Ogrijevni i sl. Saobraćajne površine Član 43. Redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina u nadležnosti je Zavoda (kao upravitelja) ili drugog pravnog lica kome je ugovorom povjerena ta nadležnost. snijegom ili ledom. Javne saobraćajne površine čiste se. odložen izvan odlagališta uklonit će investitor ili lice ispred čijeg se objekta taj materijal nalazi u širini njegove parcele sve do prve vidne granice (ivičnjak. a upotrijebljena površina se mora očistiti i oprati. ali isključivo na način da se time ne ometa saobraćaj vozila i kretanje i bezbjednost pješaka. dozvoljeno je da se potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe. Zemlju. a eventualna oštećenja sanirati. Član 42.00 sati. javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste.Član 40. u pravilu. Za istovar drva. trotoar i sl. zabavnih parkova ili igrališta. ručno i mašinski. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina vrši se po odluci Općinskog načelnika ili po rješenju komunalnog inspektora. te za piljenje i cijepanje drva. pokockane. obavezni su osigurati čišćenje površina . bez odobrenja subjekta koje tu deponiju koristi ili Službe za urbanizam. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu namjenu. Redovno i vanredno uređenje i održavanje saobraćajnih površina koje nemaju status javnih saobraćajnih površina (industrijske ceste. otpadni građevinski materijal i dr. odnosno sanitarnog otpada. prvenstveno se koriste dvorišta zgrada / objekata.00 do 06. uglja i sličnih materijala. deponije koje odredi Služba za urbanizam. Izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta.. materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 8 sati.) u nadležnosti je pravnog lica koje je evidentiran kao korisnik – posjednik (kao upravitelj) tih površina. organizator javnih skupova. Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine dužna su svakodnevno dovesti javnu površinu ispred objekta u čisto i uredno stanje. 2. danju. privatni putevi i sl. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal na gradsku deponiju komunalnog.

2. drva i druge rastresite materijale.koje služe kao pristup objektima ili za postavljanje objekata. Član 49. individualnu kanalizacionu mrežu. Led sa javnih površina uklanja se čim nastane. Snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraćajnih površina. odgovara preduzeće. lišće. moraju biti prekrivena ceradom ili na drugi način osigurana. U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima i oko tih otvora. piljevinu.2.) i prostora oko tih otvora u širini 1m oko tog otvora za vodovod. telefonsku i drugu instalaciju i komunalnu instalaciju obavezno se brine preduzeće. Svi otvori (šahtovi. Odvodnja atmosferskih voda sa saobraćajnih površina Član 48. Snijeg sa javnih površina počinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 centimetara. Vozila koja učestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine. Zimsko održavanje Član 51. Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika.1. 2. kao i sa krovova zgrada/objekata uz javne saobraćajne površine. a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Član 50. Otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice zabranjeno je premoštavati bez odobrenja Zavoda. Član 47. Vozila koja prevoze tekući ili rastresiti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bih prosipao teret.3. Uređaje za odvodnju atmosferskih i drugih otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina održava Zavod. isti se moraju ograditi posebnim pregradama tako da sprečavaju prilaz prolaznicima ili vozilima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja (tablama upozorenja). radi osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih površina. . kao i crtanje . zemlju. te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti. papir. O održavanju i uređenju otvora (šahtova i sl. Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju. tako da te površine budu očišćene u roku od 8 sati po završetku priredbe. Vozila koja prevoze pijesak. Zabranjeno je svako prljanje. električnu. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. te redovno održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Član 46. Subjekt iz prethodnog stava dužan je redovno čistiti i održavati slivnike i slivničke veze. a radi izvođenja radova na i oko otvora. Poklopci moraju biti uređeni i izrađeni na način da se izbjegne klizanje pješaka ili vozila i lom poklopca. sijeno. Dotrajali i ishabani poklopci moraju se redovno mijenjati. štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama kojim se može utjecati na bezbijednost saobraćaja.3. okna i slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi (graditi) prema važećim propisima i standardima. propusnim i ispravnim. da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraćajnim površinama. po pravilu. Za svu štetu pričinjenu trećim licima u vezi ne postupanja po odredbama ove odluke. biti sigurnosni zatvarači. odnosno vremena korištenja objekta. slamu.

objekte i nasade na površinama. odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Ceste i ulice kojie imaju slivnike za odvodnju oborinskih voda i kanalizacione šahtove. Za uklanjanje snijega i leda sa parkinga. te prilaza zgradama javnih ustanova i preduzeća. Javne saobraćajne površine mogu se. radi sprečavanja nastanka leda . Javne saobraćajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim hemijskim sredstvima. sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama. . bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajne površine i trotoare. 3. Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje. odgovorni su vlasnici zgrada/objekata. Održavanje. 1 2 3 4 5 Član 56. oktobra za nastupajuću zimsku sezonu. 5. Za uklanjanje snijega i leda sa prostora uz zgrade/objekte. bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare. Lice koje ošteti površine. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje. dužno je da ih dovede u prvobitno stanje. odnosno upravitelj ukoliko je imenovan ili postvljen za tu zgradu/objekat. autobuskih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi. a niti objekti i nasadi na tim površinama. trotoara. tržnica / otvorenih pijaca. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. odnosno sanira. Član 53. odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/objektu. deponovanje snijega i leda na javne zelene površine. odnosno uklanjanje snijega i leda sa gradskih ulica. 2. Uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina (lokalih i nekategorisanih cesta) određuje se Ugovorom o zimskom održavanju zaključenim najkasnije do 15. Član 54. odnosno koji su izgrađeni od asfalta. stepeništa. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova ili upravitelj ukoliko je imenovan ili postavljen za tu zgradu. u nadležnosti je Zavoda koje ove poslove može povjeriti nadležnom komunalnom preduzeću putem zaključenj ugovora. Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorno je nadležno preduzeće u skladu sa ugovorom o zimskom održavanju. Član 52. za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. parkinga ukoliko općina koristi i upravlja tim parkinima. Zavod je dužan obezbijediti stalni nadzor nad izvođenjem ovih poslova i odgovoran je za realizaciju tih poslova. Izuzetno. odnosno pravno ili fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta. Član 55. 4. posipati odgovarajućim materijalom. Padavine snijega preko 50 centimetara smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima. betona ili kocaka ne smiju se posipati materijalom granulacije veće u prečniku od 8 milimetara. sportskih objekata. Zabranjeno je: 1.Snijeg i led sa krovova zgrada/objekata uklanjaju se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze bezbjednost prolaznika i zgrade. zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.

trave. Izuzetno. ili svojim žilama-korijenjem utiće ili može utjecati na podzemne instalacije. parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju. Poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine dužni su da obavljaju vlasnici ili korisnici tih zemljišta u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste. đubrenje i prihranjivanje biljaka. košenje trave.1. ivičnjaka.4. .ako stablo svojim postojanjem i rastom ugrožava stabilnost stambenih ili poslovnih objekata. temelje i sl. . održavanje. a po potrebi rekonstrukcija i sanacija javne zelene površine. Javne zelene površine moraju se održavati u skladu sa utvrđenim Programom održavanja zelenih površina. održavanje dječijih igrališt. održavanju. uklanjanje otpadnog granja. . bankine i sl. uređenje i sanacija pješačkih staza. sječa i uklanjanje sasušenih grana i stabala. trotoara. okopavanje bilja. papira i drugih otpadaka. obnavljanje. odstranjivanju. . Potkresavanje stabala komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima. Za sječu i potkresivanje stabala na zemljištu koje neposredno graniči sa javnim površinama nadležan je vlasnik ili korisnik parcele u skladu sa odredbama ove Odluke i drugim propisima. lišća. zalijevanje biljaka u sušnom periodu i ostale radnje neophodne da bi zelene površine služile svrsi. Zavod je dužan da prije sječe stabala zatraži mišljenje organa nadležnog za zaštitu endemskih vrsta biljaka. Zabranjena je sječa i potkresivanje stabala.2.ako postoji opasnost od pada stabla čime bi se ugrozila bezbjednost ljudi ili imovine..ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom i ne uklapa se u postojeći izgled okoline. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala. . Za redovnu sječu i potkresivanje stabala na javnim površinama nadležan je Zavod. Prije sječe stabala. odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja. uništavanje biljnih štetočina. Sječa i potkresivanje stabala Član 59. Program održavanja zelenih površina donosi Zavod za planiranje i izgradnju najkasnije do 1. te kontinuirano provođenje zaštite zelenila.4. održavanje posuda sa ukrasnim biljem.ako je stablo djelimično prestalo da vegetira. skidanje snijega sa grana. uređenju.u slučajevima kada se stablo nalazi na lokalitetu novoprojektovanog objekta za koje je izdato odobrenje za građenje. komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima: . kao i drugi radovi na čišćenju. ukoliko se radi o endemskim vrstama drveća. Održavanje javnih zelenih površina u nadležnosti je Zavoda ili nekog drugog pravnog subjekta kojem Općina povjeri vršenje ovih poslova putem Zavoda. 2. Sječu stabla na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda. preventivno djelovanje na sprečavanje biljnih bolesti. Pod održavanjem i uređenjem zelenih javnih i rekreacionih površina smatra se : obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala. odnosno davanja mišljenja. Član 60. orezivanje i obnova stabala i grmlja. sječu i potkresivanje stabala po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda svojim rješenjem može narediti komunalni inspektor. marta za tekuću godinu.ako stablo u znatnoj mjeri oštećuje stambene i poslovne objekte. Član 61. Član 58. te dovođenju u prvobitno stanje i sanaciji javnih zelenih površina i poslovi utvrđeni u Programu održavanja javnih zelenih površina.). Javne zelene površine i rekreacione površine Član 57. a radi privođenja trajnoj namjeni tog objekta. . razvoju.

4. . pored radova koji se trebaju izvoditi. zatvori ulicu. Član 66. mjesto izvođenja radova označi propisanom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku.. podnosilac zahtjeva je dužan priložiti skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa naznačenjem lokacije. može se vršiti samo uz odobrenje Službe za urbanizam. ovog člana. kao i ostalih javnih površina. .ako stablo smeta javnoj rasvjeti ili bezbjednosti saobraćaja ili pješaka. dužine. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje. 2.u slučajevima kad se ocijeni da stablo svojim postojanjem i rastom utječe na uvjete življenja stanara okolnih objekata. Prekopavanje javnih površina javnih zelenih površina i saobraćajnica isključivo vrši javno preduzeće ili drugo pravno lice (korisnik) koje ima postavljene ili postavlja svoje instalacije. odnosno pravno i fizičko lice koje upravlja javnim sportskim. . Prekopavanje javnih zelenih i drugih površina Član 64. prekopavanje se mora vršiti po etapama. obavezno je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora. Preduzeće. Izuzetno od stava 1. Odobrenje za prekop. te brinuti se za njenu zaštitu i obnovu.ako se stablo nalazi u blizini stambenih objekata tako da smeta građane u normalnom stanovanju i u većoj mjeri pokrivaju dnevno svjetlo. popločavanja i slično) javnih površina i izvođenja drugih radova na javnim površinama.2. u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama. . Prekopavanje javnih zelenih površina. Član 62. . radi postavljanja. Prilikom uređivanja (betoniranja. prečnika minimalno 0. Ukoliko se radi o većim kvarovima čija će sanacija ili radovi trajati duže od 24 sata korisnik instalacija koji upravlja instalacijama dužan je pribaviti odobrenje Službe za urbanizam u skladu sa odredbama ove Odluke kojima se reguliše izvođenje građevinskih radova. investitor.ako stablo oštećuje instalacije komunalne infrastrukture. Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti. ukoliko se kao investitor pojavljuje fizičko lice i tehnički uvjeti pod kojima će se izvoditi radovi.ako stablo zaklanja saobraćajnu signalizaciju. rok i druge uslove potkresivanja stabla. Član 63. uklanjanja. grobljima i sličnim površinama. s tim što je dužno odmah obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije i po otklanjanju kvara površinu odmah vratiti u prvobitno stanje. tako da jedna strana uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja. Član 65. koji će trajati kraće od 24 sata. Odobrenje za obustavljanje saobraćaja i druge uslove donosi Služba za poduzetništvo i društvene djelatnosti. izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja.80 metara računajući od debla drveta. odnosno izvršiti sanaciju. mora ostaviti odgovarajuću obrubljenu površinu. parkovima. rok u kojem se ulica ili druga površina treba dovesti u prvobitno stanje. investitor je dužan da. Ukoliko se površina ili cesta prekopava po širini. rok u kojem se mora ukloniti preostali materijal. Komunalni inspektor će u naprijed navedenim slučajevima svojim rješenjem odrediti obim. šumama. odnosno izvođač radova. asfaltiranja. rok završetka radova. određuje se slijedeće: vrijeme u kojem se radovi trebaju obavljati. na kojima postoje pojedinačna stabla. širine i dubine kanala koji će se kopati. rekreacionim i sličnim objektima. izvođač radova. korisnik instalacija koji upravlja instalacijama može izvršiti prekopavanje radi otklanjanje kvara.

obnavljati i čistiti. Član 70. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. kampiranje i postavljanje šatora i 6 7. Vlasnik ukrasnih posuda. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. zabijanje eksera i vijaka. komunalni inspektor će naložiti sve potrebne radove o trošku izvođača radova. stavljanje plakata na drveće i slično. 4 11. 9 16. Bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini zabranjeno je: 1 1. uništavanje travnjaka. 4 4. napasanje životinja na javnim površinama. uglja i drugo. kidanje. Nadzor nad izvođenjem radova prekopa vršit će Zavod. autobuskim stajalištima i drugim važnijim objektima. iskopavanje i odnošenje zemlje. obaranje i uklanjanje drveća. istovara i dopreme građevinskog materijala. odlaganje građevinskog materijala. drva. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. 6 13. 8 15. ukrasnih predmeta i sl. naprava. humusa i biljaka. te odgovara za bezbjednost prolaznika. neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja. 5 5. sanira i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. utovara. Na javnoj zelenoj površini mogu se postaviti ukrasne posude (žardinjere. 2 9. guljenje kore stabla. 3 10. 2. te da javnu površinu dovede u prvobitno stanje.4. zarezivanje. automobilom. U slučaju da izvođač radova ne izvrši obaveze iz prethodnog stava. rezanje grana i vrhova drveća. . kao i da obezbijedi nesmetan i siguran prilaz prodavnicama. ispuštanje otpadnih voda. objekata. te kidanje grana sa grmlja i drveća. ukrasnih predmeta i sličnih predmeta na javnim zelenim površinama nadležan je Zavod. penjanje po drveću. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. kiselina. 1 8. rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina. Član 69. Ostali radovi na javnim zelenim i drugim površinama Član 68. izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbijedan prijelaz pješaka preko iskopa. Po završetku radova subjekt kojem je odobreno prekopavanje je dužan obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. savijanje.) i ukrasni predmeti te saditi cvijeće i ukrasno bilje.3. teretnim motornim vozilom. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. zasijecanje. prekopavanje. vožnja biciklom. Za postavljanje ukrasnih posuda. te vađenje panjeva.Ukoliko se vrši prekopavanje trotoara ili drugog pješačkog prelaza po širini. 2 2. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. ulja i fekalija na javne zelene površine. 3 3. zabadanje noževa. 10 17. vađenje cvijetnih i travnatih busenova. 7 14. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. 11 18. kore. nadopunjavati. školama. Član 67. motociklom. kidanje i branje cvijeća. je obavezan iste održavati. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. Način i uvjete upotrebe zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama propisuje Općinski načelnik. saksije i sl. 5 12.

16 23. upotreba u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba. 13 20. kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni i 20 27. 14 21. 15 22. Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto o trošku vlasnika vozila. 1 2. skulpture i slični predmeti. Upravljanje i održavanje objekata može se regulirati ugovorom sa pravnim i fizičkim licem koje ponudi najbolje uvjete na javnom konkursu. Član 71. Član 75. 18 25. Član 74. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. otpadnog drveta. sjedenje na naslonima klupa i svako drugo nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme i javnih zelenih površina. ako se postavlja ili uklanja predmet za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture ili je spomenik kulture. loženje vatre i potpaljivanje stabala. na javnim zelenim površinama. Na području općine Kakanj mogu se na objekte i druge površine postavljati i uklanjati ranije postavljeni spomenici. zaštite zelenila i slično. Član 72. a prema cjenovniku Zavoda ili pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno održavanje zelenih površina. 17 24. čistoće. odnosno prekidanje korijena stabla. uglja. Spomen obilježja Član 73. Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o održavanju reda. željeza. čišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. spomen-ploče. pribavlja se mišljenje nadležnog kantonalnog organa kao i saglasnost nadležnog organa za zaštitu spomenika kulture. odnosno koja se tim površinama koriste. Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštećenog objekta ili površine. Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se pravna i fizička lica koja tim površinama i objektima upravljaju. plastike i slično. Kad se predmet iz prethodnog člana ove Odluke postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Postavljanje i uklanjanje predmeta iz prethodnog stava vrši se na osnovu odobrenja Službe za urbanizam ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. ogrijevnog drveta. sportska i dječija igrališta i ostali javni sportski objekti. rezanje. 19 26. lima. istovar i skladištenje raznog materijala. pranje. kao i objekti na njima moraju se održavati u ispravnom stanju.12 19. podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima. parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoj zelenoj površini. ležanje i spavanje na parkovskim klupama.5. Lice koje učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama. obavezno je nadoknaditi pričinjenu štetu. . kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. upotrebom vozila i slično. Rekreacione javne površine. Ukoliko se radi o postavljanju spomen-obilježja od značaja za Zeničko-dobojski kanton.

2. korpice za smeće. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja i stajališta taksi prijevoza moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. odnosno predmeta. uredni i ispravni. odnosno lice po čijem je zahtjevu predmet postavljen. skulpture i slično ne smiju se prljati. Način i režim održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta. Stanične zgrade na autobuskoj i željezničkoj stanici. uništavati ili na drugi način oštećivati. Član 78. lokaciju otvorenih pijaca na teritoriji općine i upravitelja pijace utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika po pribavljenom mišljenju Službe za urbanizam i Zavoda. način povjeravanja poslova naplate i održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta uredit će se aktom Općinskog načelnika. cijena parking mjesta i druge uslove od značaja za korisnike usluga. a svako oštećenje mora se otkloniti u roku od 8 dana. te čekaonice putničkog. Općina može povjeriti pravnom ili fizičkom licu koje je registrirano za tu djelatnost. informacione table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i slično. o održavanju se brine Zavod. teretnog. a dotrajale i oštećene predmete i nasade. Postavljanje i održavanje nadstrešnica na kojima postoji uređaj za reklamiranje. a koje je registrovano za te poslove. otvorene čekaonice. Objekte i predmete iz stava 1.Član 76. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja održavaju ovlaštena pravna i fizička lica za prijevoz putnika u javnom saobraćaju. željezničkog. na njima se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi. spomen ploče. Parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. Izuzetno. ovog člana održava vlasnik. benzinske pumpe i prostor oko tih objekata Član 77. pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. odnosno fizičko ili pravno lice kome općina povjeri održavanje. Za postavljanje i održavanje nadstrešnica nadležan je Zavod. Postavljeni spomenici. Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred staničnih zgrada i otvorenih čekaonica moraju biti čisti. Pijačni i tržišni prostori Član 80. Na ulazu na javno parkiralište ili druga parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom korisnik koji vrši naplatu i koji je registrovan za te poslove mora postaviti odgovarajuću tablu na kojoj je jasno istaknut naziv subjekta koje vrši naplatu i obavlja poslove naplate. vlasnici odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim. Stajališta taksi prijevoza održava i uređuje Udruženje taksista u skladu sa uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci. Stajališta i prostor oko tih stajališta.7. Predmet iz prethodnog stava dužan je održavati njihov vlasnik. autobuskog i drugog saobraćaja moraju biti stalno održavane u ispravnom i funcionalnom stanju. Lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine određuju se prostorno planskom dokumentacijom.6. Kad su javne površine izgrađene i uređene kao stajališta javnog autobuskog saobraćaja. Javna parkirališta i druga parkirališta moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. odnosno korisnik objekta. sanitarni uređaji i prostori ispred stanice. a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji. O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine nadležno javno komunalno preduzeće registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti. 2. kamionski terminali. klupe. . Član 79. O uređenju i održavanju parkirališta iz prethodnog stava ovoga člana brine se pravno ili fizičko lice koje vrši naplatu na tim parkiralištima.

parkovskom zelenilu. 1 3. Član 85. radno vrijeme. Zabranjeno je postavljanje reklama i natpisa van dozvoljenih mjesta. mostovima. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. kao i žive stoke moraju biti čiste i uredne. sa klupa. kao i na trotoarima. Upravitelj pijace je najkasnije u roku od 4 sata po isteku radnog vremena pijace. određuju se lokacije i brojevi štandova i drugih pokretnih i nepokretnih uređaja i objekata. i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci vrijeme dostave proizvoda na pijaci. natpisi i izlozi Član 84. privremenu lokaciju otvorenih pijaca do donošenja prostorno planske dokumentacije. Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda.1. Pijačni red donosi se u roku od 15 dana od dana preuzimanja upravljanja pijacom. energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima. Član 81. 3. a naročito na: fasadama. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POKRETNIH NAPRAVA I OBJEKATA . utvrđuje Služba za urbanizam u saradnji sa Zavodom u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na privremeno zauzimanje javnih površina. granice pijace. Upravitelj pijace je dužan osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim pijacama. Pijačni red donosi upravitelj pijace. štandova i slično ukloni sva roba koja je bila izložena za prodaju. svakog dana. Na otvorenim pijacama moraju biti postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće. Upravitelj pijace dužan je brinuti se da se u roku od jednog sata po isteku vremena određenog za rad pijace. Član 83. prostor pijace i prostor oko pijace dužan očistiti. Član 82. Upravitelj pijace dužan je pridržavati se pijačnog reda. U svakom slučaju za upravitelja pijace bez provođenja postupka u skladu sa odredbama ove Odluke općinski načelnik može posebnom odlukom postaviti samo javno komunalno preduzeće koje je općina Kakanj osnovala za vršenje tih poslova. Reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za urbanizam u skladu sa odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina. POSTAVLJANJE. Pijačnim redom. bez odobrenja Službe za urbanizam. rasvjetnim stubovima. odnosno štandova prema realnim pokazateljima i drugi elementi neophodni za rad pijace.Izuzetno. Reklame. visina naknade za korištenje pijace. proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci. oprati i urediti. čišćenje i odvoz smeća. Pijačni red mora biti istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace. koji se donosi za svaku pijacu posebno. UREĐENJE. te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost. stalnim ogradama. i upravitelja pijace. potpornim zidovima. kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja. drveću. o čemu se brine pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje pijaca (upravitelj pijace). a na isti svoju saglasnost daje Općinski načelnik. prehrambenih. tekstilnih. vjerskim institucijama. spomen-obilježjima i sličnim objektima. stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture. Zabranjeno je korištenje drugih javnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih.

u skladu sa izgledom zgrade i okoline. čitljivi.5 metara od nivoa pločnika. Član 90. korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka kvara. odnosno okolinom. Reklame i natpisi se mogu postavljati u visini od najmanje 2. uklanjanje i saniranje u skladu sa prethodnim stavom ovoga člana izvršit će Zavod po rješenju komunalnog inspektora o trošku vlasnika. bit će uklonjene od strane Zavoda po rješenju komunalnog inspektora u roku od 24 sata.Član 86. te izjavu da prihvata uslove iz pribavljenih saglasnosti javnih preduzeća i vlasnika zemljišta. tehnički i estetski oblikovani.2. podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekata ili zemljišta. uređenje. fasadom i izgledom cijelog objekta. Neispravne reklame i natpise. korištenje i održavanje komunalnih objekata može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim propisima. a mjesto gdje je bio istaknut reklamni natpis odnosno firma da dovede u prvobitno stanje ili novonastalo stanje usklađeno sa trenutnom bojom. uredni i jezično ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade. osim u slučajevima štednje električne energije i drugim vanrednim okolnostima. a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini. Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni i usklađeni sa režimom javne rasvjete. s tim što izvor svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulično staklo). a izlozi osvjetljeni cijele noći u skladu sa režimom rada javne rasvjete. Ako vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa ne postupi u skladu sa obavezom propisanom u prethodnom stavu. Svaki kvar na svjetlećem ili drugom natpisu ili reklami. vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa dužan je da ih ukloni u roku od 24 sata od dana prestanka poslovanja. 3. U slučaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju. . Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Član 89. a o trošku vlasnika natpisa ili firme. korištenje i održavanje komunalnih objekata je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Član 87. Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage u skladu sa uvjetima iz prethodnog stava ovoga člana. Komunalni objekti Član 91. odnosno ulice. kao i one koje se ne mogu popraviti. Uređenje. Reklame i natpisi i drugi slični objekti postavljeni na zgradi moraju biti tehnički i estetski oblikovani. odgovarajuće osvjetljeni. Izlozi moraju biti usklađeni sa propisima važećih pravilnika o minimalno tehničkim uslovima za predmetne djelatnosti. Član 88. ili one koje ne udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke korisnik je dužan odmah ukloniti ili zamjeniti novim. Natpisi i firme postavljene bez odobrenja Službe za urbanizam. odnosno korisnika natpisa ili firme. odnosno korisnika. Reklame i natpisi moraju biti ispravni.

Javna rasvjeta mora se redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati. turistička signalizacija. javne telefonske govornice. korištenje i održavanje komunalnih objekata. mijenjati uništene ili oštećene dijelove. saobraćajni znaci i slično. skulpture. izdati odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina.) zabranjeno je lijepljenje ili postavljanje reklama i natpisa. Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noći. Služba za urbanizam će privrednom društvu koje podnese zahtjev i koje je korisnik predmeta iz prethodnog stava ovoga člana. Član 94. Na rasvjetne stubove Zavod može u skladu sa rješenjem Službe za urbanizam. utvrdit će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete na području općine. mjesta na kojima ometaju bezbijednost saobraćaja i druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled grada i naselja. Zabranjeno je oštećenje i uništavanje komunalnih objekata.Uređenje. postavljaju se korpice za smeće. Služba za urbanizam će izdati Zavodu odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. . na način da izvor svjetlosti bude zaštićen od prolaznika. žardinjere i saksije za cvijeće. Član 96. Član 95. Na korpicama za smeće se postavljaju odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda i higijene u općini. postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni panoi. Na području općine na mjestima koje odredi Služba za urbanizam svojim rješenjem. Javne saobraćajne površine. sijalice i sl. Posebnim aktom Općinskog načelnika u slučaju potrebe štednje električne energije. fontane. pješački i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. Na podrućju općine na mjestima koje odredi Zavod ili javno preduzeće koje obavlja poslove komunalne higijene. Član 92. korpice sa ukrasnim cvijećem. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se automatski (forel) ili drugim posebnim uređajima kojima se može podesiti vrijeme uključivanja ili isključenja.) Član 93. Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i atmosferskim prilikama. korištenje i održavanje komunalnih objekata povjerava se zaključivanjem ugovora putem Zavoda. može se posebnom Odlukom koju na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko Vijeće. ili u drugim vanrednim okolnostima. oprema i uređaji koji služe općoj upotrebi. javni satovi. Za uređenje. Korisnik predmeta za koje je Služba za urbanizam izdala rješenje za postavljanje dužan je da se brine o funkcionalnom i urednom korištenju i održavanju tih predmeta. Na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. izuzetno. postavljaju se ili izgrađuju orijentacioni planovi grada. bojiti. pravnim i fizičkim licima odrediti plaćanje naknade. bez plaćanja naknade. Član 97. poštanski sandučići i drugi komunalni objekti. Zabranjeno je postavljanje korpica za smeće na : jarbole za zastave. Objekti historijske i kulturne vrijednosti u pravilu moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja. javni nužnici. drveće i drugo rastinje.

smeće na javnim površinama. 3 3. Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj (u daljem tekstu Zavod) određuje mjesta na podrućju općine na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. Član 102. O postavljanju. Član 99. vodoskoci i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolinu. u kom slučaju se o njihovom održavanju brine lice koje ih je postavilo. Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi način oštećivati. prikupljanje i odvoz komunalnog otpada Član 104. 1 4. Član 100. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda postavljaju se fontane. ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM . postavlja Javno preduzeće poštanskog saobraćaja koje je dužno iste održavati u ispravnom stanju. oktobra. aprila do 15. Član 103. kućno smeće. animalni otpad. Član 101.1. Komunalnim i drugim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to: 1 1. na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druga pravna i fizička lica. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam. Izuzetno od prethodnog člana. a njihovo održavanje u nadležnosti je Zavoda. Na području općine. SKUPLJANJE. pod uvjetima koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom. Javnim nužnicima upravlja i održava ih fizičko ili pravno lice kome je izdato odobrenje ili kome općina povjeri obavljanje ovih poslova. Javne fontane po pravilu moraju raditi od 1. Na području općine. korpice za smeće. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće uz saglasnost Službe za urbanizam. 1 4. Javni nužnici moraju biti opremljeni savremenom opremom i moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. te kvarove i eventualna oštećenja otklanjati u roku od 3 dana. Vrste komunalnog otpada. krupni otpad i 4 4. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda ili javnog komunalnog preduzeća postavljaju se javni nužnici. 2 2. održavanju i zamjeni klupa za sjedenje brine se Zavod. te moraju raditi tokom dana najmanje u vremenu od 7 do 20 sati.Član 98.

sanitarni uređaji. dvorištima a koji se prema svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće (kontejnere). pokućstvo. dijelove kućnog namještaja i slično. otpaci i ostaci građevinskog materijala. dvorišno i tavansko smeće u većim količinama. glomaznu ambalažu. odnosno pravno ili fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje ovih poslova. sporedne nejestive nusproizvode klanja. te plaćati utvrđenu mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. Krupnim otpadom. U cijenu koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada može ulaziti i cijena koštanja odvoza do deponije komunalnog otpada. kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. otpad životinjskog porijekla. garažama. otpaci iz valionica i posebno konfiskat visokog rizika goveda. a sa ostalih površina uklanja se i odvozi se u dane koje odredi javno komunalno preduzeće. kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske. a naročito: kućanski aparati. kućama. kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija. krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu. smatraju se veči čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. svakodnevno. Kućnim smećem ne smatraju se i zemlja. Krupni otpad predstavljaju i otpaci građevinskog materijala i šuta u manjim količinama. bez obzira da li se radi o komunalnom ili drugom otpadu. te njihovi dijelovi. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama. šljaka. Komunalni otpad sa javnih površina uklanjanja se čim nastane. a po utvrđenim kriterijima iz stava 1. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i reciklažu odgovorno je nadležno javno komunalno preduzeće ili drugo pravno i fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje tih poslova. Ovoga člana. bacati ostatke životinja. Zabranjeno je odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu. poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. građevinske. Svi vlasnici. . Član 107. smatraju se manji čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. Razlika u troškovima za organizirani odvoz komunalnog otpada u zavisnosti od pređene kilometraže do udaljenijih mjesta pokriva se iz Budžeta Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade. Kućnim smećem.Član 105. ulijevati u njih tekućine. Sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti dužna su priložiti Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada. olupine vozila i slično. Zabranjeno je oštećivati posude za komunalni otpad. građevinski materijal. podrumsko. poslovnim prostorijama. zanatske. Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama. Naknadu za odvoz komunalnog otpada i kriterije utvrđuje Nadzorni odbor nadležnog preduzeća uz saglasnost Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona i Zakona o zaštiti potrošaća. što se reguliše ugovorom ( u daljem tekstu: nadležno preduzeće). Pod pojmom animalni otpad podrazumijevaju se životinjske lešine. životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu. Na području općine Kakanj sva pravna i fizička lica moraju biti uključena u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Na području općine Kakanj obavezno se organizira prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. a koji se po svojoj veličini. bacati žeravicu ili vrući pepeo. količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu prethodnog člana. Cijena koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada mora biti jedinstvena za sve građane na teritoriji općine u zavisnosti da li se radi o pravnim i fizičkim licima koji obavljaju djelatnost ili fizičkim licima koji ne obavljaju djelatnost (građani). zajedničkim prostorijama stambenih zgrada. ovaca i koza. odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora. Član 106. a to uključuje konfiskate.

Poslovni prostori moraju biti snabdijeveni posudama za otpad. na ulazu u zgradu / objekat. a po potrebi i više puta. na saobraćajnim površinama ukoliko ometa normalnu funkciju saobraćajne povšine. Otpad koji je rasut prilikom odlaganja. čiji tip određuje nadležno javno preduzeće. dezinficirati. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) dužni su očistiti zaposlenici koji odvoze otpatke. Nadležno preduzeće obezbijedit će uvjete za selekcionirano prikupljanje korisnog komunalnog otpada. Otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti kao što su papir. U višespratnim stambenim objektima jedinstveni sistem za prikupljanje komunalnog otpada i smetljarnik održava nadležno preduzeće o trošku svih vlasnika. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. staklo. Član 110. prazniti. Za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostore.zdravstvene propise. efikasno i ekonomično prikupljanje na način koji zadovoljava higijensko. Nadležno javno preduzeće dužno je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada. a lokaciju za postavljanje određuje nadležno preduzeće. životinja i sl. Korisnici posuda za komunalni otpad u individualnim stambenim objektima dužni su iste prati. . posude za otpad nabavlja investitor. da osigura sigurno. po pravilu. Nakon pražnjenja posude za otpad. vršiti dezinsekciju najmanje dva puta godišnje. Zaposlenici koji obavljaju poslove odvoza komunalnog otpada dužni su sakupljene otpatke pažljivo odlagati u posude-spremnike tako da se iste ne rasipaju i ne prlja okolni prostor. te ih održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom komunalnog otpada. Posude za komunalni otpad nabavlja i održava nadležno preduzeće. nadležno preduzeće mora održavati u čistom i urednom stanju. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj. Član 111. tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolina.Član 108. zaposlenici su dužni odmah ukloniti. Zaposlnici koji odvoze komunalni otpad dužni su pažljivo rukovati sa posudama-spremnicima. prazniti. odnosno komunalni otpad. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u gradskom području. plastiku. plastika i slično. moraju biti zatvorene. željezo i slično) i ostali otpad. raskrsnicama. te pokupiti rasute otpatke i površinu pomesti. Nadležno javno preduzeće dužno je. Posude za komunalni otpad. te prikupiti rasute otpatke oko posude i pomesti okolni prostor. zaposlenici su dužni su posude vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. staklo. postavlja i održava nadležno preduzeće. Član 109. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje predsjednika Savjeta Mjesne zajednice. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u gradskom području određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje Zavoda. Spremnici za posebne vrste komunalnog otpada se posebno označavaju sa jasno vidljivom oznakom za koju vrstu otpadaka su namjenjeni. Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad ne može se određivati na zajedničkom stepeništu.). a u skladu sa utvrđenim režimom odvoza komunalnog otpada. nadležno preduzeće mora svakodnevno održavati u čistom i urednom stanju. kao i da se posude za smeće ne oštećuju. Komunalni otpad. odlažu se po pravilu u posebne spremnike (kontejnere) koje nabavlja. odnosno korisnika. razvrstava se na otpad koji se sastoji od otpadaka koji se mogu dalje korisno upotrijebiti (papir. odnosno korisnik poslovnog prostora.

Nadležno javno preduzeće dužno je organizirati odvoz većih količina šljake i šuta. te otpadaka građevinskog materijala. Nadležno preduzeće dužno je minimalno dva puta godišnje prikupljati i odvoziti krupni otpad. zaposlenici nadležnog javnog preduzeća. Vlasnik krupnog otpada dužan je sam prevesti krupni otpad na posebnu lokaciju određenu za odlaganje krupnog otpada.Član 112. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza krupnog otpada nadležno preduzeće dužno je obavijestiti građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja ili putem Savjeta Mjesnih zajednica. Motorna vozila koja onemogućavaju prolaz specijalnom sabirnom vozilu mogu biti premještena specijalnim vozilom (pauk) uz plaćanje posebne naknade za premještanje od strane vlasnika motornog vozila. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. odnosno korisnici prostora i objekata. Specijalnom sabirnom vozilu za odvoz komunalnog otpada se mora omogućiti nesmetan prolaz do lokacije za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada. Krupni otpad Član 114.3. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. pismenim sporazumom sa predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice. a koje izdaje nadležno preduzeće. Na lokacijama za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju se parkirati motorna vozila ili na drugi način onemogučavati pristup specijalnom sabirnom vozilu. odredit će mjesto. 4. nadležno preduzeće. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. način i uvjete prikupljanja otpada. Član 117. 1 4. Član 115. Posude za odlaganje komunalnog otpada iz poslovnih prostora i individualnih stambenih objekata do mjesta određenog za sabiranje dopremaju vlasnici.2. Za potrebe sanitarnog zatrpavanja na deponiju se odlažu odgovarajuće količine zemlje. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena. prebiranje i prekopavanje po posudama-spremnicima za otpatke izbacivajući otpad oko posuda-spremnika. Korisnici odvoza krupnog otpada dužni su isti odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada. po zahtijevu i o trošku vlasnika. Član 113. Zabranjeno je svako izbacivanje otpadaka. Odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrši se na gradsku deponiju do zatvaranja iste. Deponiju uređuje i održava nadležno javno komunalno preduzeće. . Na gradskoj deponiji se po pravilu odvaja i razvrstava korisni otpad za dalju upotrebu i drugi otpad koji se ne može korisno upotrijebiti. Posude za komunalni otpad u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima pripremaju za odvoz i iznose do mjesta određenog za sabiranje. a nakon toga na Regionalnu deponiju. Postupanje sa sakupljenim otpadom Član 116. nadležno preduzeće će odmah obavijestiti nadležnu policijsku stanicu i komunalnu inspekciju. odnosno izvođača radova.

zabranjeno je neovlašteno prebirati ili razgrtati otpatke. Preduzeća-proizvođaći otpada kojima se ne odvozi i ne prikuplja. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. dužni su sami da ih uništavaju odnosno uklanjaju. o trošku vlasnika ili posjednika uginule životinje i način kojim se izbjegava zagađivanje okoline. nivo zemljišta u odnosu na nivo vodotoka u vrijeme maksimalnog vodostaja kao i udaljenost najmanje jedan kilometar od zaštitne zone vodovoda. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. po postupku koji zadovoljava propisane veterinarske i sanitarno-higijenske uvjete. 3 3. te da su zadovoljene plohe rastojanja između susjednih objekata. za što isti snose punu materijalnu i drugu odgovornost. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. pri određivanju namjene površine za deponije otpadaka mjerilo za određivanje je geološki sastav zemljišta. odnosno za koje ne uklanja komunalni otpad nadležno javno preduzeće i za koje nije određen način uništavanja odnosno uklanjanja posebnim propisom. sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili će zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. da su ugrađene i snabdjevene potrebnim instalacijama i uređajima za gašenje požara i sl. 4 4. te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava). 7 7. Plohe rastojanja za držanje životinja između susjednih objekata moraju biti minimalno 10m udaljenosti od susjednog objekta. mačaka. ali pod uvjetom da njihovim držanjem nisu ugroženi higijenski. Na gradskom području općine Kakanj (područje koje pokriva regulacioni plan Centar Kakanj). kao i područja određenih za sport i rekreaciju. ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski. uginule i pregažene životinje za koje je posebnim propisom određen način uklanjanja sa javnih i drugih površina. 1 5. ptica i drugih ukrasnih životinja. na deponijama se moraju postaviti objekti i uređaji za ličnu higijenu i zaštitu radnika zaposlenih na deponiji. na deponiju se ne smiju dovoditi niti puštati domaće životinje. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. ili plohe rastojanja sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. SANITARNO-KOMUNALNO UREĐENJE . niti se otpatci smiju odvoziti sa deponije. 5. bez odobrenja. geofizički položaj zemljišta. Deponije otpada moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1 1. na način kojim se ne zagađuje okolina i na način koji nije suprotan odredbama ove Odluke. na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje trećih lica. da nisu na mjestu u pravcu kretanja dominantnog vjetra i u odnosu na naselje.1. Izuzetno. 2 2. da su ograđene i da imaju zaštitni pojas i pristupni put. 5 5.Član 118. radi zaštite od zaraznih bolesti stanovništva. zaštitnog pojasa od poplava. U zoni Urbanističkog plana i zonama ostale prostorno planske dokumentacije dozvoljeno je držanje domaćih životinja. Držanje životinja Član 120. 8 8. Član 119. sanitarni i drugi uvjeti tih mjesta. 6 6. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. zabranjeno je držanje životinja. Član 121. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. Izuzetno od prethodnog stava dozvoljeno je držanje malih kućnih ljubimaca i slično (pasa. nadležno komunalno preduzeće ili higijenski servis uklanja na deponiju otpada. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. niti se smiju odlagati uginule životinje ili drugi potencijalno zarazni ili kontaminirani materijal i biološki i drugi slični otpatci koji nastaju u preduzećima.

Uklonjene ili pregažene životinje. podrumi. tavani. dezinsekcije i dezinfekcije Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. Sanitarne mjere i održavanje vodotoka Član 124. sisteme vodosnabdijevanja. stambene i poslovne prostorije (zajedničke prostorije. Na prijedlog nadležnih organa. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija obuhvata javne površine. Član 127. . Šetnja pasa dozvoljena je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. objekte i predmete javnog saobraćaja. odnosno pravo ili fizičko lice kome je povjereno vršenje ovih poslova. deponije komunalnog otpada. Član 125. podstanice i sl. Uklanjanje uginulih pasa.Član 122. troškove i odgovornost obavezne i preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose korisnici tih prostora. mačaka i drugih životinja. Član 126. U skladu sa planom i programom javne ustanove kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. škole. odvoze se sa javnih površina specijalnim vozilom i predaju ili pokopavaju na mjestu koje odredi Zavod uz nadzor veterinarskog stručnjaka ili veterinarskog inspektora. otvorene i zatvorene vodotokove. objekte za proizvodnju. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija na području općine provodi se u vremenu i na način utvrđen planom i programom mjera deratizacije. za šta su odgovorni vlasnici. U ovim mjesecima sva pravna i fizička lica dužna su učestvovati u akcijama na uređenju i uljepšavanju estetskog izgleda grada i naseljenih mjesta. Zabranjeno je puštanje i napasanje životinja na javnim površinama. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina vrši nadležno javno komunalno preduzeće. U svrhu zaštite zdravlja građana sistematska deratizacija javnih površina i kanalizacionog sistema obavlja jedan puta godišnje. pravno ili fizičko lice kome je povjereno uklanjanje uginulih pasa. Općinski načelnik određuje pojedine mjesece u godini kao mjesece uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine. stubišta.). Član 123. Za ostale otvorene prostore. U svrhu zaštite zdravlja građana tokom godine obavlja se obavezno dva puta sistematska dezinsekcija (proljetna i ljetna). može sklopiti ugovor sa drugim preduzećem za izvršavanje tih poslova. predškolske ustanove i objekte zdravstvenih ustanova. Općinski načelnik donosi naredbu o sprovođenju preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području općine Kakanj na prijedlog i putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. kanalizacionu i toplifikacionu mrežu. a prema Programu aktivnosti kojeg donosi Općinski načelnik istovremeno sa proglašenjem pojedinog mjeseca u godini za mjesec uređenja grada i općine. Pravno ili fizičko lice kome su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije od strane Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica dužno je prije početka izvođenja radova obavijestiti građane putem sredstava javnog informisanja o početku i završetku tih radova i sanitarnu inspekciju koja je obavezna vršiti nadzor nad tim poslovima. Preduzeće.2. 1 5. industrijske objekte. uskladištenja i promet životnih namirnica kao i sirovina za njihovu proizvodnju. uz njeno obavezno održavanje tokom cijele godine.

sve do okončanja postupka preuzimanja ili prodaje predmeta. ušća Trstionice. U svrhu zaštite vodotoka. a u suprotnom uklonjeni predmeti će se prodati na javnoj licitaciji putem javnog poziva. . u troškove koje snosi vlasnik ili korisnik predmeta uklanjanja uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje. Ukoliko je u toku prinudnog izvršenja došlo do oštećenja predmeta za koji nisu odgovorni izvršioci. koji donosi Općinski načelnik na Zavoda. najmanje tri puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje korita rijeke Zgošće kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa. na svoju deponiju. U svrhu zaštite vodotoka. Ako korisnik odnosno vlasnik nepropisno ili nelegalno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet isti će ukloniti nadležno javno komunalno preduzeće po izvršnom nalogu (zaključku) nadležne inspekcije. kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa ovih rijeka. ušća Ribnice i ostalih vodotoka. Ako je prilikom prinudnog izvršenja došlo do oštećenja javne površine. a o trošku vlasnika. 6. Član 129. radi podmirenja troškova ili putem redovnog postupka za naknadu štete pred nadležnim sudom. odnosno korisnici tih zgrada i prostorija. Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje svih nastalih troškova. UKLANJANJE NEPROPISNO ILI NELEGALNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I PREDMETA Član 130. redovno. Ukoliko se istekom određenog roka ne postupi po pismenom pozivu predmet će se smatrati napuštenim i s istim će se postupati kao sa napuštenim stvarima. najmanje jedan puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje Bosne. odnosno saniranja. o trošku vlasnika odnosno korisnika predmeta. predmeti i uređaji i predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama moraju se ukloniti ( u daljem tekstu: predmeti). Svi nepropisno ili nelegalno postavljeni objekti. uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja). način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka utvrđuju se operativnim planom. nepoznati vlasnik ili korisnik će pismenim pozivom istaknutim na objektu i na oglasnoj ploči Općine Kakanj sa određenjem roka biti pozvan da predmet ukoni ili pribavi odobrenje za korištenje javne površine kod Službe za urbanizam. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u poslovnim zgradama i prostorijama vrše vlasnici. Vanredno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog smoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa moće svojim rješenjem naložiti vodna inspekcija. Obim. redovno. odnosno korisnika zgrade. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka. Deponovane predmete čuva i o njima se brine izvršenik. vlasnik ili korisnik predmeta nema pravo na naknadu nastale štete. određujući obim. Obavezno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa je u nadležnosti Zavoda. Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja koji ne može biti kraći od tri niti duži od osam dana. donosi komunalni ili građevinski inspektor u zavisnosti od vrste predmeta. Ukoliko se ne može utvrditi vlasništvo predmeta. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim zgradama vrše vlasnici zgrada odnosno preduzeća kojima je povjereno održavanje zgrade.Član 128.

uđe i pregleda poslovne prostorije radi inspekcijskog nadzora i pregleda.usmenim putem i sačinjavanjem zapisnika upozoravaju fizička i pravna lica na ponašanja koja su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke i propisima donesenim na osnovu ove Odluke. sanitarna i vodna inspekcija.7. prikupljaju neophodne dokaze. zaključaka i drugih akata i pismena. činjenice i informacije vezane za nepoštivaje odredbi ove Odluke. . 2 . odnosno rješenja. U vršenju kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nadležnim inspektorima. Služba za poduzetništvo. odjeće i oznaka na odjeći eko redara. odnosno suprotno odredbama ove Odluke. .nalaže u saradnji sa policijskom stanicom Kakanj. 1 . Član 132. Inspekcijski nadzor nad provođenjem komunalnog reda i postupanja nadležnih subjekata po odredbama ove Odluke obavlja komunalna.nalaže preventivne.izdaje prekršajni nalog.zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta. NADZOR I MJERE ZA PROVOĐENJA KOMUNALNOG REDA Član 131. .pregleda i izuzme potrebne predmete. Službene iskaznice nadležnim inspektorima i eko redarima izdaju se u skladu sa Pravilnikom donesenim od strane Federalnog Ministarstva pravde.preuzima i druge mjere u skladu sa Zakonom. robe i druga sredstva radi inspekcijskog nadzora i kontrole.zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležne općinske službe ili protivno tom odobrenju. te da donosi usmene i pismene naloge u obliku rješenja. posebnu oznaku na odjeći i posebne službene iskaznice. . . .naredi potrebne analize i poduzme određene potrebne mjere radi uočenih nepravilnosti. uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci. Rukovodilac inspekcije u odsutnosti nadležnih inspektora ili u drugim slučajevima ovlašten je da vrši neposredni nadzor nad poštivanjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom ili drugim propisima. Poslove kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nad inspekcijskim nadzorom nadležnim inspektorima obavljaju referenti za zaštitu okoline (eko-redari). . . . suprotno odobrenju. . sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije. Općinski načelnik može donijeti poseban Pravilnik o obliku. Član 133. . . Komunalni inspektori ovlašteni su da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i zaključaka za provođenje radnji navedenih u prethodnom stavu.nadziru primjenu ove Odluke. korektivne i represivne mjere. U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni i drugi inspektori ovlašteni su da: . . svaka iz svoje nadležnosti. uklanjanje napuštenih.pomažu komunalnom inspektoru i drugim inspektorima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. neregistriranih. odnosno suprotno odredbama ove Odluke. havarisanih i tehnički neispravnih vozila sa javnih površina. Služba za urbanizam. 3 . . objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja.nalaže uklanjanje predmeta. referenti za zaštitu okoline (eko-redari) dužni su i ovlašteni da: 1 .naloži obavljanje potrebnih radova ili pribavljanje potrebnih odobrenja. Javna komunalna preduzeća i druga lica kojima je povjereno vršenje komunalnih poslova u skladu sa odredbama ove Odluke.obavljaju i druge neophodne poslove i poslove koji su mu povjereni ovom Odlukom ili drugim propisima.podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.obavještava i upoznaje komunalnog i druge inspektore o slučajevima nepostupanja po odredbama ove Odluke. Provođenje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.dostavlja nadležnom tužilaštvu podatke za pokretanja krivičnog postupka. Eko-redari moraju imati posebnu odjeću. građevinska.

Ako nadležni inspektori i referenti za zaštitu okoline u svom radu naiđu na otpor. uređaja i naprava. Preduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa za općinu Kakanj. Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Postupak za naknadu stvarne štete pokreće se uvijek ako nastala šteta prema procjeni prelazi iznos od 300 konvertibilnih maraka. 8. Član 135. objektima i uređajima koji čine njen sastavni dio ili se nalaze na njoj. i ako je za uklanjanje štete potrebno angažovanje trećih lica. Ukoliko lice koje je počinilo prekršaj ne namiri troškove prisilnog izvršenja isti će se isplatiti izvršiocu iz Budžeta Općine Kakanj odnosno sa pozicije tekuća budžetska rezerva ili iz sredstava komunalne naknade u roku od 60 dana od dana izvršenja. Zavod ili preduzeće. dužan je nadoknaditi štetu. kao i pružiti druga potrebna obavještenja i informacije. a protiv počinioca prekršaja će se pokrenuti postupak za namirenje troškova putem nadležnog suda. naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj. Član 136. odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga). Pravna i fizička lica dužna su nadležnim inspektorima i referentu za zaštitu okoline (eko redaru) omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i kontrole. zatim dati lične podatke. zemljišta. Naknada štete po pravilu mora biti stvarna (prema procijeni i cjenovniku koju utvrdi Općina. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) obavljaju poslove nadzora samostalno u ime općine. Žalba izjavljena na rješenje nadležnog nspektora podnosi se Drugostepenoj komisiji za žalbe koju formira i imenuje Opčinsko Vijeće Kakanj. Nadležni rukovodilac inspekcije. Svu štetu učinjenu na javnoj površini. zatražit će pomoć od nadležne Policijske uprave i drugih nadležnih organa državne uprave. Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora. koji su obavezni bez odlaganja pružiti pomoć. ove Odluke i drugih propisa. NAKNADA ŠTETE Član 139. učinilac je dužan popraviti uspostavom ranijeg stanja. Ukoliko se šteta nanosi prljanjem cesta ili ulica učesnici u saobraćaju koji prekomjerno prljaju ulice ili ceste ili nanose štetu na ulicama i cestama mogu se isključiti iz saobraćaja.Član 134. Ukoliko izvršilac štete ne plati naknadu za učinjenu štetu. postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima. Član 137. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se Zakona. Član 138. šteta će se naplatiti u sudskom postupku. i ne odlaže izvršenje rješenja. Član 140. Nadležni rukovodilac inspekcije. a posebno pristup do prostorija objekta. . odnosno saniranjem ili ako to nije moguće.

st. i 4. vrši nuždu.). otpad koji je rasut prilikom odlaganja. može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to: 1 . 1. i 78. kida i bere cvijeće. 3. ne postupa. 20. na rekreacionim javnim površinama.). popravak. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini se penje po drveću. 1..). odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) ako na javnoj površini vrši bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće. odnosno komunalni otpad. trgovac). a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) ne očiste zaposlenici koji odvoze otpatke. ne postupa.. (čl. 70. šuma.. parkova.16). odnosno komunalni otpad. kreča. napasa stoku. svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti. 122. 62. motociklom. 1. st. 6.). odlaganje otpadnog građevinskog materijala.100 konvertibilnih maraka za premještanje i 2 . vozi biciklom. KAZNENE ODREDBE Član 142.. kao i objektima na njima nisu na vidnom mjestu istaknute odredbe o održavanju reda.. 95. st. pijačni red nije istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace i ako se ne pridržava pijačnog reda. st.00 KM do 500.. 6. vode i bilo f) g) h) i) j) k) l) m) . ostavlja i izlaže na javnim površinama predmete koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike. st. teretnim motornim vozilom. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) b) c) d) e) na javnoj površini baca i ostavlja izvan korpica ili drugih posuda za smeće razni otpad. st.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. 111. oštećuje i uništava komunalne objekte ili na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. ne obavlja redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine.15. pravno lice. (čl. ne postupa. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 65. (čl. i 2.).Član 141.). 79. 4. sjedi na naslonima klupa i na drugi način nenamjenski parkira i zaustavlja vozila na javnoj zelenoj površini.. zemlje i slično. 9.. servisiranje i pranje vozila.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. i slično.. st.). st. vadi cvijetne i travnate busenove.. 6. ne vrši uklanjanje uginulih pasa. fekalija. (čl. 72.) lijepi ili postavlja reklame i natpise. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. životinjskog izmeta. leži i spava na parkovskim klupama. boja.00 KM do 100. rekreacionih i sličnih objekata. lakova. sportskim i dječijim igralištima i ostalim javnim sportskim objektima.). kao i vrši druge radnje kojima se prljaju javne površine. Novčanom kaznom u iznosu od 30. grobalja i sličnih površina i ne brine se za njenu zaštitu i obnovu.. kida grane sa grmlja i drveća. st. U postupku uklanjanja nepropisno i bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja. st. 11. i 66. ( čl..). odnosno čuvanje. pravno lice. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 113. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 77. 1. ( čl. javna parkirališta i druga parkirališta ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju i ako parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju. korist i oštećuje opremu i javne zelene površine. 1. 1.14. 81. automobilom. 12. trgovac). mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina. Član 143.. i 7.10 konvertibilnih maraka dnevno po kvadratnom metru predmeta za uskladištenje.). životinja i sl. Novčanom kaznom u iznosu od 100. (čl. i 2. (čl. 1. (čl. t. t. 1. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar javnih sportskih. 3 Paušalni iznos troškova i stvarni iznos troškova se uplaćuje na račun izvršenika i predočava nadležnoj inspekciji koja izdaje potvrdu za preuzimanje predmeta. čistoće. ispuštanje ulja. st. zaštite zelenila i slično. 1. (čl. i 2. neovlašteno skida plodove sa drveća i grmlja. 43. 2.

.. 139.9. trgovac). i 2. ukrasne posude. trotoara. (čl.. ogrijevnog drveta.. 6. 81..3. 2. čl. st.. 92..3. 3.... s. st. ovoga člana. čl. 70. 115. st.). 1. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. čl.. t..10. st.2. st. st. s. st. uglja. sami određuju nazive ulica..... 13. (čl.6. kao i žive stoke nisu čiste i uredne. ne vrši poslove održavanje javnih zelenih površina ili poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste.). ne postupa. 1. 1.). ne poduzima mjere iz člana 33.8.8. 1. čl..... 46.. 3. Novčanom kaznom u iznosu od 500. obnavlja i čisti te neodgovorno se odnosi prema bezbjednosti prolaznika. i 4. čl. 102.. st. 1.. 112. 73. (čl.. čl.. 6. 1.). čl.4. ako otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda. 89. ako rekreacione javne površine. sportska i dječija igrališta i ostale javne sportske objekte. ne postupa po članu 21.. s.3..6. st.4. a za reklamiranje artikala koje nude koriste okolne objekte i površine.18.... bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana...2..16. čl.00 KM do 1000. 80. st. 101. plastike i slično.. st. 4.. 1. 121. 108. 2..2. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) vrši zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka. objekte.. st. lima.. 2.5. st. (čl. t.). i 2.. ne postupa. 2. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće. st. st. ( čl. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. 1.. 15. 1.. željeza. (čl. 3.. otpadnog drveta. 69. čl. 4. čl... 103. čl. 100. 1. svrsishodnom i estetskom smislu ili ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. 109.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 40. čl. (čl.. (čl.. 99. ne postupa. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 64.. (čl. čl. s. 2. 1. ne ispunjava uvjete iz člana 31.. čl. 51. 120. kao i neposrednu okolinu ne drže u čistom i urednom stanju.. bankine i sl. čl..3. t. ne pribavi odobrenje i ne osigura odgovarajući bezbjedan prijelaz preko iskopa ili nesmetan prilaz. s. st.. 1.5.. i 5. ako pušta i napasa životinje na javnim površinama ili šeta psa bez korištenja zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa...4. 68. 43. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće. ukoliko nanosi štetu prljanjem cesta ili ulica ili prekomjerno prlja ulice ili ceste. čl. istovar i skladištenje raznog materijala. 2.). čl.7..6.. čl. a investitor . 58. 53. čl. 54. 2. t....5.26.4. 106. čl. 4.12. 47.5.3. 56. i 5.).b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu.).11.2. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 128.8. lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine koristi. čl.. st. i 4. klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru). čl.25.. čl. 6. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši pranje. čl..8.7. 50.7. st.4.3.4. st.. 1.).. 2. 1. čl... 1.. 72. ( čl. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 82. 3... 110. st. (čl.. 129.5... 88. na javnim zelenim površinama vrši uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe.).00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik.. lišća papira i slično. 32. 3. a otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor ne popravi i ne uskladi sa postojećim izgledom objekta u tehničkom.. upotrebu u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru kao i upotrebljava ove sprave suprotno njihovoj namjeni. čl. ( čl. pravno lice. Član 144.. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice.). st. 1..4. 18..3.22. 118.. 123.). d) se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. čl..4. čl.. st. čl. kao i objekte na njima ne održavaju u ispravnom stanju ili spomen obilježja postavlja i uklanja bez odobrenja Službe za urbanizam. t. 1. 1.5. na otvorenim pijacama nisu postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće ili ako nije osigurana ispravnost i čistoća opreme i uređaja na otvorenim pijacama.24.19.. i 3... s.4. s. paljenje otpada.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 19. 111. 45. 3.3. čl. st.2. 3. nadopunjava. s.. ne održava. i 2. c) ne postupa. 98. čl. 96. 1. 4. 1.. funkcionalnom.. ukrasne predmete i sl.6.. čišćenje i opravku vozila.7.). a ista nije na tome mjestu određena prostorno planskom dokumentacijom... 55. st. 66.. st. (čl. st. st.... oštećenje ili uništavanje ograda. ili ne postupa u skladu sa stavom 5. ivičnjaka. b) nenamjenski koristi i održava javnu površinu..) ne postupa.17. st. 1. čl. i 4. 1.

(čl. i 3. Član 145. st. 1. ulja i fekalija na javne zelene površine. st.20. prehrambenih.). čl. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja.. st. st. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 63. humusa i biljaka. n) postavljene spomenike.. 143. tekstilnih. bacaju ostatke životinja.).5. stavljanje plakata na drveće i slično. objekata.). st. 39.. odnosno rješenja o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam ili protivno propisanim osnovnim uvjetima ili ako građevinske radove na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom izvodi bez pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam. dijelove kućnog namještaja i slično. spomen ploče. čl. 1.. pravnog lica. p) ne postupa. čl. (čl. utovara.9. kidanje.16. 1. čl. 1. čl. 143.. istovara i dopreme građevinskog materijala. savijanje.8. od strane fizičkog lica (obrtnika. (čl.. 35.13. q) prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti ne prilože Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada ili odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrše na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu ili oštete posude za komunalni otpad. 1. ( čl. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. Novčanom kaznom za prekršaj propisanom u iznosu koji je određen za fizička lica (građane) kaznit će se roditelji. 1. rezanje. ( čl. l) po završetku radova ne obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole... 144.17. trgovaca). kampiranje i postavljanje šatora i rezanje grana i vrhova drveća. drva. 4..6. ulijevaju u njih tekućine. st.. naprava.7.. 144. i 4. ( čl.2. 38. čl. (čl. čl... oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. st. s) ne postupa. 20. glomaznu ambalažu. čl.. 1. st. 28. 3.. sanira i ne ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. kiselina.. (čl. te javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje. građevinski materijal... 32.12.). postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 23. st. 139.. 59. 3. čl. Član 146.. st. j) vrši sječu i potkresivanje stabala.. st. guljenje kore stabla. st. 67... st. 1.14. 2. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje.... U slučaju ponavljanja činjenja iste vrste prekršaja iz članova 142. kore. te vađenje panjeva. 42..).. a koje počini maloljetnik. i) ne postupa. bacaju žeravicu ili vrući pepeo. odnosno staratelji maloljetnika za radnje iz člana 142. 1.15.). ( čl. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. iskopavanje i odnošenje zemlje. uglja i drugo.. 85. h) nenamjenski korist slivnike ili otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice premoštava bez odobrenja Zavoda. 76. st. loženje vatre i potpaljivanje stabala. o) koristi druge javne površine izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih.). 48. zarezivanje.8. 2. 33. 115.. st. t. 41. obaranje i uklanjanje drveća. 1..).. f) vrši privremeno zauzimanje javnih površina bez odobrenja. 136... čl. 126. čl.3. uništavanje travnjaka.. 83... napasanje životinja na javnim površinama.. 90. e) ne postupa. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. zabijanje eksera i vijaka.. st.7.. k) ne postupa. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 37. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama.4. ispuštanje otpadnih voda. i 3. zasijecanje. 1.21. 64. g) ne postupa. 130.). zabadanje noževa.. odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica (građanina) u roku od dvije godine od dana učinjenog prekršaja za koji je prekršilac kažnjen izvršnim prekršajnim nalogom ili izvršnom odlukom . uništavaju ili na drugi način oštećivaju.. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 84. odnosno prekidanje korijena stabla. 70. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. skulpture i slično prljaju. st. 87. odlaganje građevinskog materijala. st. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 119. 106.. 1. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 49. r) krupni otpad odlagaju na mjesta koja nisu za to određena. ( čl.). m) bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši prekopavanje.. 1.. 1. rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zelenih površina..radova ne uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova.

s. Član 147. pravno lice. odnosno staratelji maloljetnika za radnje koje imaju obilježje prekršaja a koje počini mloljetnik. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 148. 143.broj: 9/10 i 7/11). Član 150. Općinski načelnik dužan je da donese sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu. trgovac).00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice (obrtnik. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“.00 KM. 10. Novčanom kaznom u iznosu od 300.. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“.r. Vlasnici reklamnih natpisa i firmi dužni su uskladiti izgled. Član 151. 144.nadležnog organa (suda).. Novčanom kaznom u iznosu od 150. Član 152. Nadležna javna komunalna preduzeća na koja se odnosi ova Odluka. Član 149. dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte i organizirati obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom. . fizičko lice (građanin) i roditelji. odgovorno lice u pravnom licu. kaznit će se. uvjete i način postavljanja istih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. prekršiocu će se za svaki slijedeći prekršaj iste vrste povečati novčana kazna u iznosu od 50.00 KM za prekršaje iz članova 142. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Slaven Katičić. odgovorno lice u pravnom licu. ako ne postupi po rješenju nadležnog inspektora..

broj: 49/06): članu 2. Brčko Distrikta i gradova u drugim državama Beograda. i 3. Tuzle. sagledale su se slične Odluke o komunalnom redu susjednih općina (Visoko. Zenica. i boljom provedbom komunalnog reda. organa i pravnih subjekata (izbjegavanje korištenja riječi „nadležni organ“. jednakih i uređenijih uslova života građana i drugih lica na teritoriji općine Kakanj. te druga manja mjesta i općine u RH. praćenja drugih propisa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta na području općine Kakanj. a koje se shodno važećim propisima mogu zadržati i njihova primjena u praksi se pokazala dobrom iste su funkcionalno i grupno objedinjene i dopunjene.O b r a z l o ž e nj e PRAVNI OSNOV Pravni osnov za donošenje Odluke o komunalnom redu. površina i druge imovine. a da se pri tome ne zna tačno koji organ te se do sada stvarala pometnja i za pojedine službe. Zakonu o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“. broj: 4/08): članu 24. radi usklađivanja odredbi ove Odluke sa najnovijim propisima naročito iz oblasti očuvanja životne sredine i sanitarne higijene. te za građane općine Kakanj). Prilikom izrade ove Odluke. stav 2. radi toga što je do danas postojeća (dosadašnja Odluka o komunalnom redu općine Kakanj) dva puta mijenjana i dopunjavana a prilikom toga se nisu izvršile izmjene ili dopune spornih odredbi o nadležnostima.. članu 8... pojmova i odredbi u vezi sa komunalnim redom. radi zaštite građana od lica koja na nedozvoljen način koriste javne i druge površine. 2. protivpravno lijepljenje plakata po stubovima javne rasvjete ili • • • • • • • . privredne subjekte i druga lica u zakonitom i mirnom uživanju i korištenju objekata. stav 1. sadržan je u slijedećim propisima: Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“.) i drugih općina (općine na području Grada Sarajeva. uvođenje tačnih i preciznih nadležnosti pojedinih službi. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Razlozi za donošenje nove Odluke o komunalnom redu općine Kakanj su: • • • stvaranje adekvatnih. članu 117.) na području FBiH. organa ili pravne subjekte. i Statutu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“. Ilidže. tačka 2. i 49. Zagreba. uvođenje novih definicija. te su posebno izvršene izmjene kaznenih odredbi. obavljajući djelatnosti bez odobrenja ili na drugi način uznemiravaju građane. nije se izvršila funkcionalna objedinjenost po oblastima niti se izvršila objedinjenost po grupama. Splita. stav 1. gdje je najniža kazna za određeni prekršaj (npr. U predloženoj Odluci zadržane su sve pozitivne odredbe iz dosadašnje Odluke o komunalnom redu. radi efikasnijeg nadzora nad poštivanjem komunalnog reda i drugih propisa. broj: 17/08): članu 48. Tešanj..

00 KM za fizičko lice. korištenje i održavanje pokretnih naprava i objekata. na ovakav nači smatra se da je postignuta svrha sankcija i preventivno djelovanje na sva lica da se pridržavaju komunalnog reda. Predmetna Odluka o komunalnom redu sadrži 10 sistematski. u dosadašnjoj Odluci kazna za prekršaj fizičkom licu koje bespravno posječe drvo na javnoj površini ili koje formira deponiju otpada iznosila je 40. te nadzor i mjere za provođenje komunalnog reda. korištenje i održavanje javnih površina.parkiranje m/v na javnoj zelenoj površini ne ovisno od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu predviđena u iznosu od 30. u predloženoj Odluci takođe su predviđene i više kazne za određene prekršaje u odnosu na dosadašnju Odluku (npr. predlažemo Općinskom vijeću usvajanje Nacrta ove Odluke uz eventualne primjedbe i sugestije. eko zaštitu i inspekcijske poslove P R E D L A G A Č: Općinski načelnik Nermin Mandra . društvene djelatnosti. pri tome se vodlio računa o detaljnom definisanju svakog pojma i određenju subjekta obaveznog postupanja. Ta poglavlja odnose se na propisivanje i uređenje komunalnog reda. odnose u komunalnim djelatnostima. funkcionalnih uređenih poglavlja. a ista su povezana u slične grupe odnosa i poslova. postavljanje. uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenih objekata i predmeta.00 KM.00 KM). a pravnom licu 500. sakupljanje. uređenje. te određenje potrebnih rokova za provođenje javne rasprave i dostavljanja prijedloga. prema predloženoj Odluci kazna za navedene prekršaje je i fizičkom i pravnom licu 500.00 KM za pravno lice). OBRAĐIVAČ: Služba za poduzetništvo. sanitarno – komunalnim uređenjem.00 KM. Imajući u vidu navedeno. održavanje i obavezu održavanja komunalnog reda. naknadu štete i kaznene odredbe. odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom. uređenje. a 500. a u dosadašnjoj odluci najniža kazna za isto je iznosila 40.00 KM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful