P. 1
Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

|Views: 150|Likes:
Published by Aleksandar Šarac
Općina Kakanj
Općina Kakanj

More info:

Published by: Aleksandar Šarac on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 0-01/1/13 Kakanj, ___

.___.2013. godine

NACRT

Na osnovu člana 2. i člana 8. stav 1., 2. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 48. i 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08), te člana 24. stav 1. tačka 2. i člana 117. stav 2. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Kakanj na ___. sjednici održanoj dana ___.___. 2013. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 1. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom propisuje se i uređuje komunalni red, održavanje i obaveza održavanja komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Kakanj, a naročito u oblasti uređenja, korištenja i održavanja javnih površina, postavljanja, uređenja, korištenja i održavanja pokretnih naprava i objekata, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno – komunalnim uređenjem, uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenim objektima i predmetima, te mjere za provođenje komunalnog reda, naknada štete i kaznene odredbe. Član 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće značenje: 1. Javne površine u općoj upotrebi, su sve površine koje se koriste ili su namijenjene korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni mogu biti: 1 - javne saobraćajne površine: ulice, javne ceste i cetovno zemljište, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, skverovi, javna parkirališta, pločnici (trotoari) i pješačke-biciklističke staze, podhodnici, prilazi zgradama i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, tuneli, kao i ostale površine javnog saobraćaja u mirovanju, 2 - javne zelene površine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, živice i žive ograde, travnjaci i staze koji su sastavni dijelovi tih travnjaka, obale i korita rijeka i vodotoka, površine uz rijeke i vodotoke na kojima je zasađeno zelenilo, dječija igrališta, zelene površine uz ceste, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i zgrade, šumski pojas i ostale slične površine, 3 - uređene rekreacione površine, sportska igrališta kao i ostali javni sportski objekti i uređaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih, 4 - spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti, 5 - željeznički peroni, taksi-stajališta, stajališta javnog autobuskog saobraćaja, benzinske stanice i prostor oko njih, 6 - otvoreni pijačni i tržni prostori, prostori oko prodajnih objekata, gradske česme, neuređene javne površine i prostori i neizgrađena građevinska zemljišta. 2. Pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, lednice, hladnjaci, ugostiteljska i slična prikolica, naprava za igračke, automat, peć i naprava za pečenje, spremišta za priručni alat i materijal, pozor nica i slične naprave, stol, stolica, ograda (žičana, željezna, drvena, plastična) sa ili bez armirano-betonske podloge (sokla), izložbeni ormarići, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija, naprave u svrhu djelatnosti cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, automobili kao prezentacija ili prodaja na javnim površinama ili na površini koja neposredno graniči sa javnom površinom, promocija ili kao lutrijski dobici, automobil u mirovanju u svrhu prodaje postavljen na javnim površinama ili na površini koja

neposredno graniči sa javnom površinom, čuvarske montažne i druge kućice, garažni objekti sa ili bez armiranobetonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično. 3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 15 m² sa ili bez armirano-betonske podloge, koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi. 4. Komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, turistička i saobraćajna signalizacija, javni satovi, igrališta, javni nužnici, vodoskok, fontana, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, posude za otpatke te drugi slični objekti i uređaji. 5. Reklame predstavljaju reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni i drugi ekrani s natpisima, neonske reklame, panoi, rotor panoi, jumbo, city i drugi slični plakati, totem reklame, reklamni ormarići, sendvič reklame, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (u daljnjem tekstu: reklame), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično. 6. Natpisi predstavljaju sve vrste plakata, oglasa, posmrtnica, obavještenja, samostojeće objave i reklame i slične objave, 7. Zgradom/objektom u smislu ove Odluke smatra se svaki stambeni, stambeno - poslovni, pomoćni, prateći i sličan građevinski objekat koji je trajno vezan za tlo nezavisno od vrste vlasništva, a u skladu sa pojmom građevine definisane u Zakonu o građenju Ze-do kantona. U slučaju spora, šta se smatra javnom površinom, pokretnom napravom, komunalnim ili drugim sličnim objektom činjenično stanje se utvrđuje na osnovu nalaza komisije koja se sastoji od minimalno tri člana, a nalaz komisije je obavezan za sve buduće slučajeve. Rješenje o imenovanju komisije donosi Općinski načelnik, na prijedlog Odsjeka za inspekcije, Službe za urbaizam ili Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Član 3. Ova Odluka obavezna je i primjenjuje se na javnim površinama u općoj upotrebi (u daljem tekstu javne površine) i svim drugim površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom, neovisno od vrste vlasništva na području općine Kakanj. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Kakanj, kao i na fizičke i pravne osobe koji se privremeno nalaze na području općine Kakanj, a obavljaju poslovnu djelatnost, i na sve fizičke osobe (građane) koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji općine Kakanj. Komunalnim redom podrazumijeva se uređenje, korištenje i održavanje predmeta, objekata i površina navedenih u članu 2. ove Odluke. 2. UREĐENJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Član 4. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima, uređenje, korištenje i održavanje javnih površina može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Uređenje, korištenje i održavanje javnih površina ukoliko nije ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima povjereno subjektima iz prethodnog stava ovoga člana povjerava se u skladu sa namjenom pojedine javne površine, zaključivanjem ugovora od strane Općinskog načelnika ili Zavoda za planiranje i igradnju Općine Kakanj sa tim subjektom po prethodno provedenom javnom pozivu. Član 5. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina smatra se čišćenje i uklanjanje otpadaka, otpada, kamenja, zemlje i dr., održavanje čistoće, pranje, odvoz snijega i posipanje solju i abrazivnim materijalom zaleđenih javnih površina, održavanje sanitarno-higijenskih uslova, pražnjenje i održavanje korpi i posuda za otpatke, kao i prostorija za svakodnevno odlaganje kućnog otpada i prostora oko posuda za otpatke, dekorisanje, postavljanje transparenata, postavljanje zastava kao i drugi slični poslovi.

Član 6. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju niti na bilo koji način prljati ili oštećivati, a posebno se zabranjuje: 1 1. bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine, 2 2. bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće, 3 3. odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, 4 4. popravak, servisiranje i pranje vozila, 5 5. ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskog izmeta, fekalija, vode i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu, 6 6. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće, 7 7. oštećenje ili uništavanje ograda, klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru), 8 8. uništavanje zelenila kao i hodanje van određenih staza i sjedenje na travi, 9 9. bacanje otpada izvan korpi za otpatke, 10 10. kampovanje i postavljanje šatora na mjestima gdje to nije dozvoljeno od strane nadležne općinske službe, 11 11. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće, 12 12. paljenje otpada, lišća papira i slično, 13 13. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka, 14 14. ostavljanje i izlaganje na javnim površinama predmeta koji mogu upravljati ili povrijediti prolaznike, 15 15. napasanje stoke, 16 16. vršenje nužde, i slično. Član 7. Javne površine moraju se redovno održavati u skladu sa Planom i programom utroška sredstava komunalne naknade. Plan i program redovnog održavanja javnih površina razvrstanih prema namjeni donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, najkasnije do 1. marta za tekuću godinu. Član 8. Korištenje i održavanje javnih površina podrazumijeva namjensko korištenje javnih površina u skladu sa izdatim odobrenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u skladu sa posebnim propisima ili programima i planovima korištenja i održavanja javnih površina koje donose subjekti kojima je isto u nadležnosti ili su ti poslovi povjereni ugovorom. Član 9. Provedbu Plana i programa redovnog održavanja javnih površina, te namjenskog korištenja i održavanja javnih površina kontroliše nadležna komunalna inspekcija i eko redari, a o uočenim nepravilnostima obavještavaju Općinskog načelnika, odnosno Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, te odmah poduzimaju potrebne mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti. 2.1. Postavljanje i održavanje tabli sa nazivima mjesta, ulica, oznaka kućnih Član 10. Sva naseljena mjesta na teritoriji općine imaju naziv. Nazivi naseljenih mjesta imaju geografska, etnografska, istorijska i druga prigodna značenja. Dva naseljena mjesta ne mogu imati isto ime. brojeva

Član 11. zavisno od zadnjeg broja zgrade na ulici i to u smijeru kazaljke na satu. Imena naseljenih mjesta (eventualne promjene ili brisanje imena) i nazivi ulica određuju se odlukom Općinskog vijeća. Kućnim brojem se obilježavaju sve stambene i poslovne zgrade kao i kuće za odmor. Dimenzije. Član 13. materijal. Član 14. a na način i u skladu sa utvrđenim principima iz prethodnih članova ove Odluke koji najviše odgovara strukturi naselja i rasporedu zgrada u naselju. odnosno prestanka teritorije naseljenog mjesta. U naseljenim mjestima bez naziva ulica. svakom raskršću i završetku ulice. a brojevi rastu prema periferiji. Brojeve zgrada određuje rješenjem Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku.0) m. Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku dužan je da vodi evidenciju o svim bitnim činjenicama vezanim za imena naselja.0)m i to na zgrade / objekte. boju tablice kao i tip broja. Ulice u gradu i naseljima gradskog karaktera imaju nazive. .0-3. Tablica sa brojem postavlja se na vidno mjesto. Table sa nazivom ulice postavljaju se sa desne strane na početku. obilježavanje zgrada brojevima vrši se posebno za svaku ulicu. Po pravilu zgrade / objekti na lijevoj strani ulice obilježavaju se neparnim. Table su jedinstvenog dizajna i boje na teritoriji cijele općine. a ako nema zgrada / objekata na stubove. Zgrade / objekti u ulicama koje su izgrađene samo sa jedne strane obilježavaju se redom. oblik. Član 17. a postavljaju se na visini (2. Član 16. a po sprovedenoj javnoj raspravi na području za koje se donosi odluka.0-3. a na desnoj strani parnim brojevima. obilježavanje zgrada brojem vrši se redom. saglasno propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Odluke se donose na osnovu predloga posebne komisije koju imenuje Općinski načelnik. Član 12. načešće kod ulaza u zgradu. Član 15. U naseljenim mjestima sa označenim ulicama. Dvije ulice u jednom mjestu ne mogu imati isti naziv. određuje Služba općih poslova – organ nadležan za stambenu problematiku. nazivima ulica i kućnim brojevima. Svaka zgrada koja se nalazi u naseljenom mjestu mora imati kućni broj. Svaki ulaz u zgradu sa više ulaza obilježava se zasebnim brojem. U zaštićenim područjima i spomeničkim objektima ove table se moraju prilagoditi principima zaštite spomenika kulture. Početak ulice je u pravilu uvijek bliži centru naselja ili grada. na visini (2. parnim ili neparnim. Na prilaznim i izlaznim putevima za naseljeno mjesto mora se sa desne strane postaviti tabla sa oznakom naziva mjesta. Zgrade u dvorištima obilježavaju se brojevima.

suvlasnici odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora. odnosno nisu omalterisani. otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor mora popraviti i uskladiti sa postojećim izgledom objekta u tehničkom. rešme (opšavi). svrsishodnom i estetskom pogledu. ako su oštećeni i zaprljani. poslovnih prostora i drugih objekata potrebno je prije izvođenja radova pribaviti odobrenje Službe za urbanizam. (u daljem tekstu vanjski dijelovi zgrada). dimnjaci. (u daljem tekstu: Služba za urbanizam). a postavljanje tablice sa oznakom kućnog broja finansira vlasnik odnosno suvlasnici zgrade / objekta. 2. investitor radova dužan je da uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova.2. . okrečeni.Član 18. i u drugim slučajevima kada spoljni dijelovi zgrada narušavaju opšti estetski izgled. a svojim izgledom na bilo kakav način narušavaju opći izgled ulice. Služba općih poslova može izdati saglasnost ili odrediti vlasnicima zgrade da vanjske dijelove zgrade daju na uređenje privrednom društvu koje je registrovano za konkretne poslove. vrata. isti uredi i dovede u stanje primjereno općem izgledu. Član 20. geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Kakanj u kojem će se propisati svi potrebni urbanističko tehnički uslovi. poslovnih prostora i drugih objekata neophodno je preduzeti ako spoljni dijelovi zgrade / objekta nisu u funkcionalnom i urednom stanju. i drugih objekata dužni su neposredno ili preko upravitelja. komunalni inspektor naložit će da vlasnik ili korisnik zgrade/objekta. Ako se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. krovovi. Radove iz prethodnog stava ovog člana obavljaju vlasnici-korisnici zgrade o svom trošku. balkoni. Radove na održavanju vanjskih dijelova zgrada. Postavljanje tabli sa nazivima naseljenih mjesta i ulica obavlja Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj koji može ove poslove ugovorom povjeriti javnom komunalnom preduzeću ili drugom fizičkom ili pravnom licu koje je registrovano za obavljanje komunalnih poslova. Za zgrade/objekte koji se nalaze u užem dijelu grada. svrsishodnom i estetskom smislu. Zbog dotrajalosti pojedinih vanjskih elemenata na zgradi ili drugim objektima ili zbog nefunkcionalnog korištenja vanjskih elemenata. korištenju i održavanju fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada. skloni padu i sl. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. redovno održavati vanjske dijelove zgrada / objekata u tehničkom. lođe. Ugovorom će se precizirati sve važne činjenice vezane za prava i obaveze. obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajućeg organa nadležnog za poslove zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. prozračavanje i uređaji za ventilaciju i sl. Ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade. korištenje i održavanje fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada Član 19. Za svako izvođenje radova kao i izvođenje radova na uređenju. U slučaju neispunjavanja navedenog Komunalni inspektor rješenjem će naložiti izvođenje radova u određenom roku. ne dužem od 6 mjeseci. Vlasnici. vanjska stolarija. funkcionalnom. prozori. Vanjskim dijelovima zgrada. oluci. ofarbani. ispisani grafitima. funkcionalnom. a koji predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili svojim izgledom narušavaju komunalni red. Uređenje. a posebno u odnosu na vlasnike objekata na kojima se postavljaju table. Nije dozvoljeno pravnim i fizičkim licima da sami određuju nazive ulica. otvori za ventilaciju. poslovnih prostora i drugih objekata smatraju se vanjski zidovi. fasade. Troškove postavljanja tabli sa nazivima naselja i ulica snosi Općina iz sredstava komunalne naknade. komunalni inspektor ili građevinski inspektor u zavisnosti od nadležnosti pojedinog inspektora izdat će rješenje da se bez vremenskog odlaganja izvrši opravka ili dislokacija ili izmjena ili sanacija navedenih elemenata. izlozi. U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na zgradi / objektu koji predstavlja spomenik kulture.

boje. 2. Izlog se mora kvalitetno osvijetliti za svo vrijeme kada je uključena i javna rasvjeta. zabranjeno je istresanje krpa. Ukoliko objekat ima potrebu za klima uređajem. ne oštečujući olučnu cijev. obavezno je instaliranje rashladnog uređaja koji ne sadrži vanjsku jedinicu. ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade/objekata. izrade tako da budu usklađeni sa izgledom zgrade i okoline. zabranjeno je postavljanje spoljašnih jedinica klima uređaja i satelitskih antena. gomilanje starih stvari. što se određuje rješenjem Službe za urbanizam. lođa-terasa.Član 21. Postavljanje bilo koje vrste ograda ili potpornih zidova odobrava se pod uvjetima utvrđenim u rješenju o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam. Član 23. Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da izloge. Sa prozora. Nije dozvoljeno lijepljenje po izlozima oglasa ili drugih obavještenja građanima. pod uslovom da ove fasade ne izlaze na pješačku zonu. Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora koji izvodi rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog prostora ili izloga (prema odobrenju). lođe. Ograđivanje javnih površina Član 24. Na fasadama zgrada / objekata koje su neposredno okrenute prema glavnim ulicama (glavna fasada). bacanje smeća.. dužan je da isto izvede na način koji ne narušava vanjski izgled i režim korištenja objekta kao i susjednih objekata. Stakla i okviri na izlozima moraju se redovno čistiti i održavati. a nema mogućnosti da dislocira (postavi) vanjsku jedinicu prema uslovima iz prethodnog stava ovog člana. prosipanje tečnosti ili na bilo koji drugi način prljanje zgrada/objekata ili javne površine ili prolaznika. gustoćom ili visinom ne smetaju saobraćaju ili prolaznicima. kao ni vješanje na vrata. Predmeti u izlozima moraju biti izloženi stručno i atraktivno. terase i sl. Zabranjeno je na vanjskim dijelovima zgrada/objekata kao što su balkoni. kao i drugih dijelova zgrada/objekata. . Član 25. Ograđivanje javnih površina po pravilu se vrši metalnim stubićima bez šiljaka na vrhu ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja. Prilikom postavljanja klima uređaja na vanjske dijelove zgrade / objekta mora se regulisati odvodnja vode iz vanjske jedinice klima uređaja u olučne cijevi. Član 22. načina izrade. tepiha i slično.2.1. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici. visine i drugih uslova ograda se mora prilagoditi okolnom ambijentu i svrsi. koji su okrenuti prema javnoj površini. Ograde od ukrasne živice uz javne površine moraju se redovno održavati i orezivati tako da svojim izgledom. balkona. Bez posebnog odobrenja Službe za urbanizam nije dozvoljeno izlaganje robe izvan poslovnih prostorija na javnim površinama. prozore ili na fasadu poslovnih prostorija. U pogledu materijala. tako da se voda ne izljeva na javnu površinu i ne ometa prolaz pješaka. oblika. raznih predmeta. Ako se vanjska jedinica nalazi na glavnoj fasadi komunalni inspektor će naložiti dislociranje iste na neku od bočnih ili zadnju fasadu. vodeći računa o njihovom čestom preuređivanju i svečanoj dekoraciji u dane praznika i značajnijih kulturnih manifestacija. izložbene ormariće i druge uređaje za izlaganje robe.

odnosno klupe i kolica za prodaju raznih artikala. Vrtove.Član 26. hladnjaka. Privremeno zauzimanje javnih površina Član 27. zabavnih radnji. higijene. Član 28. zanatskih i drugih radnji (predmeti koji služe za uređenje izloga. voćnjake i druge slične površine ispred zgrade (ograđene i ne ograđene) te ograde. bezbjednosti. Program iz prethodnog stava sadrži detaljno označene površine na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje. Pod privremenim zauzimanjem javne površine smatra se: postavljanje pokretnih naprava kao što su štandovi. stolica. 2. Privremeno zauzimanje javnih površina odobrava Služba za urbanizam izdavanjem urbanističke saglasnosti. obavljanje djelatnosti ili izvođenje radnji i radova kojima se može naruštiti komunalni red bez odobrenja nadležne službe Općine Kakanj. Jednokratno zauzimanje javne površine do 1. volonterizma i drugih općekorisnih i humanitarnih akcija može se odobriti bez naknade. automata. zauzimanje javne površine na osnovu pojedinačnih zahtjeva odobrit će se i u slučaju ako se radi o javnom okupljanju (predizborni mitinzi-kampanje. Privremenim zauzimanjem javnih površina smatra se i privremeno postavljanje plakata. praznici ili manifestacije i slično). kao i ne izgrađena građevinska ili druga zemljišta uz javne površine. vrsta objekta. po prethodnoj najavi komunalnoj inspekciji i uz obavezu poštivanja javnog reda i mira i komunalnog reda. tende i sl). spremišta za priručni alat i materijal. promovisanje javnog zdravstva. ljetnih i zimskih bašti posebno ili uz objekat. vremenski period na koji se odobrava zauzimanje. peći i naprava za pečenje. propisivanjem osnovnih uvjeta. izložbenih ormarića. Član 30. visina naknade i drugi elementi. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih. naprava u svrhu djelatnosti cirkusa. automobila kao prezentacije ili prodaje na javnim površinama ili na površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom. promocija ili kao lutrijskih dobitaka. urbanističko-tehničke uvjete i druge elemente potrebne za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine. komunalnog reda.2.2.00 m2 u svrhu prikupljanja donacija za liječenje bolesnih osoba. Na površinama iz prethodnog stava ovoga člana zabranjeno je odlaganje bilo koje vrste otpada. odnosno njihovoj neposrednoj blizini. Urbanističkom saglasnosti određuje se lice kome se odobrava zauzimanje javne površine. stolova. detaljna oznaka i veličina lokacije koja se odobrava. organizirani protestni skupovi. ledenica. vlasnici i korisnici moraju držati urednim i funkcionalnim. naprava za igračke. čuvarskih montažnih i drugih kućica. automobila u mirovanju u svrhu prodaje postavljenih na javnim površinama ili na površinama koja neposredno graniče sa javnom površinom. . Urbanistička saglasnost iz prethodnog stava može se izdati na osnovu zahtjeva zainteresovanog subjekta ili na osnovu javnog poziva ili licitacije ili Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina kojeg donosi Općinski načelnik po prijedlogu Službe za urbanizam. Član 29. ugostiteljskih i sličnih prikolica. Izuzetno. namjena. raznih vrsta naprava koje se postavljaju ispred šatora povodom raznih manifestacija. garažnih objekata sa ili bez armirano-betonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa građevinskim standardima) i slično (u daljem tekstu: privremeni objekti). pozor nica i sličnih naprava. luna parkova.

. U slučaju da korisnik neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa. i ukloniti poslije isteka odobrenja. . .Postavljanje objekata u blizini raskrsnice mora odgovarati bezbijednosti saobraćaja i ne smije svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i slično).) ne može biti veća od 1. .2. . . uznemiravanja građana.čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta. Građevinski radovi na javni površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mogu se izvoditi samo po pribavljenom odobrenju Službe za urbanizam. odnosno isteka roka. neovisno od uvjeta utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti. . stubića i sl.Član 31. . .Objekti se mogu postavljati samo na mjesta na kojima neće dolaziti do suvišne buke. Korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uvjeta određenih u odobrenju o zauzimanju javne površine. moraju ispunjavati slijedeće uslove: . Privremeno zauzete površine. stubića i sl. Korisnici su dužni objekte. vazni. vazni. moraju ostati slobodne. prolaznike i dr.Površine na kojima se nalaze ventilacioni. a koje su zavedene u registru novčanih kazni Odsjeka za inspekcije što se utvrđuje službenim putem prilikom provođenja postupka za donošenje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok iste ne izmiri. a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova.polijevati trošni materijal kako bih se spriječilo stvaranje blata i prašine. . a protiv korisnika će pokrenuti sudski postupak za prinudnu naplatu dugovanja. slobodno korištenje infrastrukture. . te na kojima se neće umanjiti estetski opći izgled tog mjesta.Visina prepreke (žardinjera. Pri obavljanju građevinskih radova na gradilištima.Ukoliko se privremeno zauzeti prostor nalazi djelimično ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini. 2. izvođači su dužni poduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja i ugrožavanja javnih površina: .00 metra. . odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama. površina se mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom.ograditi gradilište i postaviti odgovarajuće znake upozorenja u skladu sa propisima o građenju. a površina se mora privesti prvobitnoj namjeni (sanirati) u roku od 24 sata od dana proteka vremena. . . a iste (prepreke) se uračunavaju u ukupno zauzetu površinu. a za reklamiranje artikala koje nude ne smiju koristiti okolne objekte i površinu. Izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom Član 33.deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj.očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala. prljanja javne površine i ometanja saobraćaja. kanalizacioni otvori i uređaji za odvodnju atmosferskih i oborinskih voda i slično.3.ukinuti. Član 32.Postavljanjem objekata ne smije se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbijednost saobraćaja vozila i pješaka.5 metara.) od ruba ceste ili ulice ne smije biti manja od 1.Po proteku vremena određenog u odobrenju za zauzimanje javne površine. blata i slično. Korisniku koji neuredno izmiruje svoju obavezu plaćanja tako da duguje tri mjesečna iznosa neće se dozvoliti privremeno zauzimanje javne površine dok ne izmiri sve prethodne obaveze za zauzimanje javne površine.Prostor koji ostaje za pješake ne smije biti uži od 1.00 metara.Postavljanje slobodnostojeće tende kao način zaštite od sunca i kiše može se izvršiti isključivo pod uvjetima utvrđenim u urbanističkoj saglasnosti. mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji. organ koji je izdao odobrenje za korištenje javne površine će isto staviti van snage . Korisniku koji ima evidentiranih neplaćenih kazni po ovoj Odluci.Udaljenost eventualno postavljenih prepreka (žardinjera. . kao i neposrednu okolinu držati u čistom i urednom stanju.

donijeti rješenje o obavezi dovođenja zauzete površine u prvobitno stanje ili saniranje i drugim neophodnim mjerama. Član 34. s tim da se u tim slučajevima izvođenje radova prijavljuje Odsjeku za inspekcije odmah po saznanju za puknuće. stabla se moraju zaštititi tako da se deblo-stablo zaštiti oplatam a koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla. osim u slučajevima kada je investitor radova općina Kakanj. način održavanja deponije materijala. Član 37.prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta. Komunalni inspektor će izvršiti pregled zauzete površine te ako se ustanovi da postoji oštećenje. Izvođač radova je dužan najkasnije 24 sata po završetku radova i uklanjanja opreme ili predmeta sa javne površine obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije da mu javna površina nije potrebna. - . Kod izvođenja većih građevinskih radova izvođač je dužan Službi za urbanizam dostaviti plan uređenja i organizacije gradilišta na uvid i ovjeru. najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova. Žalba izjavljena protiv rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova ne zadržava izvršenje rješenja. Član 35. uz obavezu dovođenja javne površine u prvobitno stanje i saniranje eventualnih oštećenja. deponovanja. Kod izvođenja većih građevinskih radova Služba za poduzetništvo može posebnim aktom odrediti ceste ili ulice za odvoz i dovoz materijala. Korištenjem javne površine proizilaze obaveze plaćanja naknade za korištenje zauzete površine. mjere bezbijednosti. polaganje tračnica za kran i druge građevinske mašine. Za istovar. Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće. šuta i drugog otpadnog građevinskog materijala. podizanje skela. Svako izvođenje građevinskih radova na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom mora se prijaviti Odsjeku za inspekcije. U slučaju da se investitor odnosno izvođač radova ne pridržava mjera navedenih u ovoj Odluci ili odobrenju. drva i sl. ceste i ulice i drugi uvjeti utvrđuju se odobrenjem za pripremne radove koje izdaje Služba za urbanizam. Uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala. rok važenja odobrenja. Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje.. Član 39. te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta. Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz prethodnog člana na zahtjev izvođača radova ili investitora. smještaj i utovar građevinskog materijala. te popravke vanjskih dijelova zgrade / objekta i slične građevinske radove. osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana i ne duže od 8 sati. Član 38. može se u skladu sa propisima o bezbijednosti saobraćaja privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno zemljište. građevinska ili komunalna inspekcija može narediti da se sa javne površine uklone predmeti kojima se ista zauzima. Ako se izvođenje radova iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi. građevinska ili komunalna inspekcija zabranit će dalje izvođenje radova dok se uočeni nedostaci otklone. osim u izuzetnim slučajevima ukoliko se radi o puknućima instalacija javnih preduzeća koje upravljaju tim instalacijama. osiguranje prohodnosti trotoara. Član 36. izdaje Služba za urbanizam uz prethodno pribavljeno mišljenje Službe za poduzetništvo. Bez zapisnika komunalnog inspektora o prijemu javne površine nakon završetka izvođenja radova ne može se izdati upotrebna dozvola za objekat.

odnosno sanitarnog otpada. Redovno i vanredno uređenje i održavanje saobraćajnih površina koje nemaju status javnih saobraćajnih površina (industrijske ceste. trotoar i sl. Član 45. uglja i sličnih materijala. otpadni građevinski materijal i dr. dozvoljeno je da se potrebni dio javne površine privremeno upotrijebi u ove svrhe.00 do 06. organizator javnih skupova. ali isključivo na način da se time ne ometa saobraćaj vozila i kretanje i bezbjednost pješaka. javnih priredbi i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste. obavezni su osigurati čišćenje površina . Asfaltirane. u pravilu. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal na gradsku deponiju komunalnog. Javne saobraćajne površine čiste se. Zemlju. te za piljenje i cijepanje drva.3.00 sati. Član 44.Član 40. odložen izvan odlagališta uklonit će investitor ili lice ispred čijeg se objekta taj materijal nalazi u širini njegove parcele sve do prve vidne granice (ivičnjak. bez odobrenja subjekta koje tu deponiju koristi ili Službe za urbanizam. zabavnih parkova ili igrališta.. ručno i mašinski. U slučaju zauzimanja javne površine organizator javnog okupljanja dužan je obezbijediti vanredno čišćenje javne površine i redovno čistiti i održavati javnu površinu na kojoj se javno okupljanje organizira. prvenstveno se koriste dvorišta zgrada / objekata. danju. materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 8 sati. 2. betonirane i popločane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka niža od 40C ili ako je javna površina prekrivena susnježicom. Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu namjenu. Član 42. Saobraćajne površine Član 43. razbijanje uglja i slični radovi na javnim površinama nije dozvoljeno. Ogrijevni i sl. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina može se odrediti kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana kao i kada je iz drugog razloga javne sobraćajne površine potrbno očistiti. a čiste se i peru noću u vremenu od 23.) o svom trošku. Redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina u nadležnosti je Zavoda (kao upravitelja) ili drugog pravnog lica kome je ugovorom povjerena ta nadležnost. a eventualna oštećenja sanirati. a samo u slučaju da ne postoji mogućnost korištenja dvorišta. Cijepanje drva. 1 Član 41. privatni putevi i sl. osim u slučaju ukoliko se utvrdi potreba za izvođenjem određenih građevinskih radova na deponiji. Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacionih objekata. Za istovar drva. Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u objektima uz javne površine dužna su svakodnevno dovesti javnu površinu ispred objekta u čisto i uredno stanje.) u nadležnosti je pravnog lica koje je evidentiran kao korisnik – posjednik (kao upravitelj) tih površina. Izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta. deponije koje odredi Služba za urbanizam. a upotrijebljena površina se mora očistiti i oprati. snijegom ili ledom. Vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina vrši se po odluci Općinskog načelnika ili po rješenju komunalnog inspektora. pokockane.

Vozila koja prevoze tekući ili rastresiti materijal moraju biti ispravna kako se iz njih ne bih prosipao teret. Odvodnja atmosferskih voda sa saobraćajnih površina Član 48. 2. električnu. individualnu kanalizacionu mrežu. zemlju. Svi otvori (šahtovi. a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraćajnih površina. Član 47. tako da te površine budu očišćene u roku od 8 sati po završetku priredbe. isti se moraju ograditi posebnim pregradama tako da sprečavaju prilaz prolaznicima ili vozilima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja (tablama upozorenja). Vozila koja prevoze pijesak. štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama kojim se može utjecati na bezbijednost saobraćaja. Vozila koja učestvuju u saobraćaju ne smiju prljati javne površine. te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti. Dotrajali i ishabani poklopci moraju se redovno mijenjati. Član 50. lišće. kao i crtanje . odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. propusnim i ispravnim. Poklopci moraju biti uređeni i izrađeni na način da se izbjegne klizanje pješaka ili vozila i lom poklopca. Uređaje za odvodnju atmosferskih i drugih otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina održava Zavod. odgovara preduzeće. piljevinu. odnosno pravno ili fizičko lice koje te otvore koristi. okna i slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi (graditi) prema važećim propisima i standardima. Otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice zabranjeno je premoštavati bez odobrenja Zavoda. Subjekt iz prethodnog stava dužan je redovno čistiti i održavati slivnike i slivničke veze. Snijeg sa javnih površina počinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 centimetara. a radi izvođenja radova na i oko otvora. 2. te redovno održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Zimsko održavanje Član 51. U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima i oko tih otvora. po pravilu. . Zabranjeno je svako prljanje.2. telefonsku i drugu instalaciju i komunalnu instalaciju obavezno se brine preduzeće. Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika. odnosno vremena korištenja objekta.koje služe kao pristup objektima ili za postavljanje objekata. Član 49. Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju. sijeno. da materijal koji prevoze ne prosipaju po javnim saobraćajnim površinama. drva i druge rastresite materijale. Član 46. Za svu štetu pričinjenu trećim licima u vezi ne postupanja po odredbama ove odluke.1. kao i sa krovova zgrada/objekata uz javne saobraćajne površine. slamu.3. radi osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih površina.) i prostora oko tih otvora u širini 1m oko tog otvora za vodovod. moraju biti prekrivena ceradom ili na drugi način osigurana. biti sigurnosni zatvarači. Led sa javnih površina uklanja se čim nastane. O održavanju i uređenju otvora (šahtova i sl.3. papir.

sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama. Za uklanjanje snijega i leda sa prostora uz zgrade/objekte. Zavod je dužan obezbijediti stalni nadzor nad izvođenjem ovih poslova i odgovoran je za realizaciju tih poslova. Za uklanjanje snijega i leda sa parkinga. Ceste i ulice kojie imaju slivnike za odvodnju oborinskih voda i kanalizacione šahtove. autobuskih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi. tržnica / otvorenih pijaca. odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/objektu. betona ili kocaka ne smiju se posipati materijalom granulacije veće u prečniku od 8 milimetara. odnosno upravitelj ukoliko je imenovan ili postvljen za tu zgradu/objekat. Pri uklanjanju snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje. 1 2 3 4 5 Član 56. Održavanje. 4. a niti objekti i nasadi na tim površinama. 3. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova ili upravitelj ukoliko je imenovan ili postavljen za tu zgradu. radi sprečavanja nastanka leda . objekte i nasade na površinama. trotoara. odnosno koji su izgrađeni od asfalta. za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. posipati odgovarajućim materijalom. odnosno uklanjanje snijega i leda sa gradskih ulica. parkinga ukoliko općina koristi i upravlja tim parkinima. oktobra za nastupajuću zimsku sezonu. Javne saobraćajne površine mogu se. 5. Izuzetno. dužno je da ih dovede u prvobitno stanje. bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare. te prilaza zgradama javnih ustanova i preduzeća. Javne saobraćajne površine uz drvorede ne smiju se posipati solju ili drugim hemijskim sredstvima. odnosno sanira. Zabranjeno je: 1. Član 54. Uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina (lokalih i nekategorisanih cesta) određuje se Ugovorom o zimskom održavanju zaključenim najkasnije do 15. Lice koje ošteti površine. Član 55. Član 53. odgovorni su vlasnici zgrada/objekata. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje. zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova. odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. Član 52. sportskih objekata. Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina odgovorno je nadležno preduzeće u skladu sa ugovorom o zimskom održavanju.Snijeg i led sa krovova zgrada/objekata uklanjaju se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze bezbjednost prolaznika i zgrade. 2. stepeništa. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta. bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajne površine i trotoare. Padavine snijega preko 50 centimetara smatraju se elementarnom nepogodom i njihovo uklanjanje vrši se po posebnim propisima. deponovanje snijega i leda na javne zelene površine. . u nadležnosti je Zavoda koje ove poslove može povjeriti nadležnom komunalnom preduzeću putem zaključenj ugovora. odnosno pravno ili fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.

. preventivno djelovanje na sprečavanje biljnih bolesti. papira i drugih otpadaka. marta za tekuću godinu. uređenju.4. zalijevanje biljaka u sušnom periodu i ostale radnje neophodne da bi zelene površine služile svrsi. . trotoara. Javne zelene površine i rekreacione površine Član 57. košenje trave. komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima: . okopavanje bilja. održavanju. . obnavljanje. održavanje. sječa i uklanjanje sasušenih grana i stabala. uništavanje biljnih štetočina. Član 60. te dovođenju u prvobitno stanje i sanaciji javnih zelenih površina i poslovi utvrđeni u Programu održavanja javnih zelenih površina. sječu i potkresivanje stabala po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda svojim rješenjem može narediti komunalni inspektor. orezivanje i obnova stabala i grmlja. odnosno davanja mišljenja. a radi privođenja trajnoj namjeni tog objekta. trave. Prije sječe stabala. Program održavanja zelenih površina donosi Zavod za planiranje i izgradnju najkasnije do 1. ili svojim žilama-korijenjem utiće ili može utjecati na podzemne instalacije. Održavanje javnih zelenih površina u nadležnosti je Zavoda ili nekog drugog pravnog subjekta kojem Općina povjeri vršenje ovih poslova putem Zavoda. Pod održavanjem i uređenjem zelenih javnih i rekreacionih površina smatra se : obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala.ako stablo svojim postojanjem i rastom ugrožava stabilnost stambenih ili poslovnih objekata. odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja. Sječa i potkresivanje stabala Član 59. temelje i sl.1.ako je stablo potpuno prestalo sa vegetacijom i ne uklapa se u postojeći izgled okoline. ukoliko se radi o endemskim vrstama drveća. . parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju. skidanje snijega sa grana. održavanje dječijih igrališt. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala.). Za sječu i potkresivanje stabala na zemljištu koje neposredno graniči sa javnim površinama nadležan je vlasnik ili korisnik parcele u skladu sa odredbama ove Odluke i drugim propisima. Sječu stabla na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda. lišća. kao i drugi radovi na čišćenju. Poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine dužni su da obavljaju vlasnici ili korisnici tih zemljišta u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste. održavanje posuda sa ukrasnim biljem. .. uređenje i sanacija pješačkih staza. 2. Zavod je dužan da prije sječe stabala zatraži mišljenje organa nadležnog za zaštitu endemskih vrsta biljaka. . đubrenje i prihranjivanje biljaka. Zabranjena je sječa i potkresivanje stabala.ako stablo u znatnoj mjeri oštećuje stambene i poslovne objekte. a po potrebi rekonstrukcija i sanacija javne zelene površine.ako postoji opasnost od pada stabla čime bi se ugrozila bezbjednost ljudi ili imovine.4. Javne zelene površine moraju se održavati u skladu sa utvrđenim Programom održavanja zelenih površina. Član 58. odstranjivanju. Za redovnu sječu i potkresivanje stabala na javnim površinama nadležan je Zavod. Izuzetno. bankine i sl. razvoju. Član 61. ivičnjaka.2. te kontinuirano provođenje zaštite zelenila. Potkresavanje stabala komunalni inspektor može naložiti u sljedećim slučajevima.u slučajevima kada se stablo nalazi na lokalitetu novoprojektovanog objekta za koje je izdato odobrenje za građenje.ako je stablo djelimično prestalo da vegetira. uklanjanje otpadnog granja.

rekreacionim i sličnim objektima. pored radova koji se trebaju izvoditi. Prekopavanje javnih zelenih i drugih površina Član 64. .ako stablo zaklanja saobraćajnu signalizaciju. Član 65. zatvori ulicu. Odobrenje za obustavljanje saobraćaja i druge uslove donosi Služba za poduzetništvo i društvene djelatnosti. Član 62. investitor je dužan da. uklanjanja. Izuzetno od stava 1. grobljima i sličnim površinama. 2. Prekopavanje javnih zelenih površina. korisnik instalacija koji upravlja instalacijama može izvršiti prekopavanje radi otklanjanje kvara. ovog člana. rok u kojem se ulica ili druga površina treba dovesti u prvobitno stanje. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje. rok i druge uslove potkresivanja stabla.ako se stablo nalazi u blizini stambenih objekata tako da smeta građane u normalnom stanovanju i u većoj mjeri pokrivaju dnevno svjetlo.ako stablo oštećuje instalacije komunalne infrastrukture. Član 66. može se vršiti samo uz odobrenje Službe za urbanizam. te brinuti se za njenu zaštitu i obnovu. prekopavanje se mora vršiti po etapama.ako stablo smeta javnoj rasvjeti ili bezbjednosti saobraćaja ili pješaka. obavezno je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora. . . Član 63. mjesto izvođenja radova označi propisanom signalizacijom i radove obavi u najkraćem mogućem roku. ukoliko se kao investitor pojavljuje fizičko lice i tehnički uvjeti pod kojima će se izvoditi radovi. s tim što je dužno odmah obavijestiti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije i po otklanjanju kvara površinu odmah vratiti u prvobitno stanje. Preduzeće. podnosilac zahtjeva je dužan priložiti skicu mjesta na kome će se izvoditi radovi sa naznačenjem lokacije. mora ostaviti odgovarajuću obrubljenu površinu. prečnika minimalno 0. parkovima. odnosno izvođač radova. šumama. . izvođač radova. odnosno pravno i fizičko lice koje upravlja javnim sportskim. dužine. Komunalni inspektor će u naprijed navedenim slučajevima svojim rješenjem odrediti obim. tako da jedna strana uvijek bude osposobljena za odvijanje saobraćaja. na kojima postoje pojedinačna stabla. rok završetka radova. . Ukoliko se radi o radovima takve prirode da se saobraćaj mora obustaviti. širine i dubine kanala koji će se kopati. određuje se slijedeće: vrijeme u kojem se radovi trebaju obavljati. rok u kojem se mora ukloniti preostali materijal. odnosno izvršiti sanaciju. izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja. koji će trajati kraće od 24 sata. popločavanja i slično) javnih površina i izvođenja drugih radova na javnim površinama. asfaltiranja.u slučajevima kad se ocijeni da stablo svojim postojanjem i rastom utječe na uvjete življenja stanara okolnih objekata. Odobrenje za prekop.80 metara računajući od debla drveta. radi postavljanja. Ukoliko se površina ili cesta prekopava po širini.. Prilikom uređivanja (betoniranja. Prekopavanje javnih površina javnih zelenih površina i saobraćajnica isključivo vrši javno preduzeće ili drugo pravno lice (korisnik) koje ima postavljene ili postavlja svoje instalacije. kao i ostalih javnih površina.2. investitor.4. Ukoliko se radi o većim kvarovima čija će sanacija ili radovi trajati duže od 24 sata korisnik instalacija koji upravlja instalacijama dužan je pribaviti odobrenje Službe za urbanizam u skladu sa odredbama ove Odluke kojima se reguliše izvođenje građevinskih radova. u slučaju iznenadnih i očiglednih kvarova na podzemnim instalacijama.

vađenje cvijetnih i travnatih busenova. zarezivanje. te da javnu površinu dovede u prvobitno stanje. 5 5. obnavljati i čistiti. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. kidanje i branje cvijeća. komunalni inspektor će naložiti sve potrebne radove o trošku izvođača radova. kidanje. 11 18. neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja. humusa i biljaka. guljenje kore stabla.) i ukrasni predmeti te saditi cvijeće i ukrasno bilje. autobuskim stajalištima i drugim važnijim objektima. obaranje i uklanjanje drveća. prekopavanje. Bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini zabranjeno je: 1 1. te kidanje grana sa grmlja i drveća. Član 67. Na javnoj zelenoj površini mogu se postaviti ukrasne posude (žardinjere. stavljanje plakata na drveće i slično. zasijecanje. 3 10. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. ukrasnih predmeta i sl.Ukoliko se vrši prekopavanje trotoara ili drugog pješačkog prelaza po širini. Član 69. motociklom. rezanje grana i vrhova drveća. 10 17. utovara. zabijanje eksera i vijaka. sanira i da ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. teretnim motornim vozilom. saksije i sl. uništavanje travnjaka. drva. Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. ispuštanje otpadnih voda. Način i uvjete upotrebe zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama propisuje Općinski načelnik. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja. Nadzor nad izvođenjem radova prekopa vršit će Zavod.3. 2. Član 70. Po završetku radova subjekt kojem je odobreno prekopavanje je dužan obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. Vlasnik ukrasnih posuda. 5 12. istovara i dopreme građevinskog materijala. te vađenje panjeva. 8 15. 7 14. kampiranje i postavljanje šatora i 6 7. zabadanje noževa. te odgovara za bezbjednost prolaznika. 3 3. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. 1 8. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. školama. objekata. 9 16. ulja i fekalija na javne zelene površine. 2 2. rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina. kore.4. Za postavljanje ukrasnih posuda. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. vožnja biciklom. naprava. je obavezan iste održavati. iskopavanje i odnošenje zemlje. 6 13. 4 11. Ostali radovi na javnim zelenim i drugim površinama Član 68. ukrasnih predmeta i sličnih predmeta na javnim zelenim površinama nadležan je Zavod. nadopunjavati. automobilom. odlaganje građevinskog materijala. savijanje. 2 9. penjanje po drveću. napasanje životinja na javnim površinama. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. kao i da obezbijedi nesmetan i siguran prilaz prodavnicama. U slučaju da izvođač radova ne izvrši obaveze iz prethodnog stava. 4 4. . uglja i drugo. kiselina. izvođač radova je dužan da na odgovarajući način osigura bezbijedan prijelaz pješaka preko iskopa.

5. ogrijevnog drveta. 14 21. skulpture i slični predmeti. Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o održavanju reda. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. Član 74. zaštite zelenila i slično. Upravljanje i održavanje objekata može se regulirati ugovorom sa pravnim i fizičkim licem koje ponudi najbolje uvjete na javnom konkursu. Na području općine Kakanj mogu se na objekte i druge površine postavljati i uklanjati ranije postavljeni spomenici. 13 20. čistoće. sjedenje na naslonima klupa i svako drugo nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme i javnih zelenih površina. 15 22. lima. 17 24. kao i objekti na njima moraju se održavati u ispravnom stanju. čišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama. podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima. Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto o trošku vlasnika vozila. . otpadnog drveta. spomen-ploče. željeza. parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoj zelenoj površini. odnosno koja se tim površinama koriste. 1 2. pranje. obavezno je nadoknaditi pričinjenu štetu. na javnim zelenim površinama. a prema cjenovniku Zavoda ili pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno održavanje zelenih površina. ležanje i spavanje na parkovskim klupama. Rekreacione javne površine. Član 72. plastike i slično. Spomen obilježja Član 73. Ukoliko se radi o postavljanju spomen-obilježja od značaja za Zeničko-dobojski kanton. loženje vatre i potpaljivanje stabala. uglja. pribavlja se mišljenje nadležnog kantonalnog organa kao i saglasnost nadležnog organa za zaštitu spomenika kulture. rezanje. upotrebom vozila i slično. 18 25. sportska i dječija igrališta i ostali javni sportski objekti. istovar i skladištenje raznog materijala. Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštećenog objekta ili površine. 19 26. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. Član 75. Lice koje učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama. Kad se predmet iz prethodnog člana ove Odluke postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni i 20 27. Član 71. Za urednost površina i ispravnost objekata brinu se pravna i fizička lica koja tim površinama i objektima upravljaju. 16 23.12 19. odnosno prekidanje korijena stabla. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. ako se postavlja ili uklanja predmet za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture ili je spomenik kulture. upotreba u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba. Postavljanje i uklanjanje predmeta iz prethodnog stava vrši se na osnovu odobrenja Službe za urbanizam ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.

Na ulazu na javno parkiralište ili druga parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom korisnik koji vrši naplatu i koji je registrovan za te poslove mora postaviti odgovarajuću tablu na kojoj je jasno istaknut naziv subjekta koje vrši naplatu i obavlja poslove naplate. Stanične zgrade na autobuskoj i željezničkoj stanici. a svako oštećenje mora se otkloniti u roku od 8 dana.Član 76. lokaciju otvorenih pijaca na teritoriji općine i upravitelja pijace utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika po pribavljenom mišljenju Službe za urbanizam i Zavoda. način povjeravanja poslova naplate i održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta uredit će se aktom Općinskog načelnika. kamionski terminali. a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji. 2. Stajališta i prostor oko tih stajališta. informacione table sa oznakom stajališta i ostalim informacijama vezanim za javni saobraćaj i slično. O uređenju i održavanju parkirališta iz prethodnog stava ovoga člana brine se pravno ili fizičko lice koje vrši naplatu na tim parkiralištima. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja održavaju ovlaštena pravna i fizička lica za prijevoz putnika u javnom saobraćaju. Kad su javne površine izgrađene i uređene kao stajališta javnog autobuskog saobraćaja. željezničkog. autobuskog i drugog saobraćaja moraju biti stalno održavane u ispravnom i funcionalnom stanju. Za postavljanje i održavanje nadstrešnica nadležan je Zavod. Općina može povjeriti pravnom ili fizičkom licu koje je registrirano za tu djelatnost. ovog člana održava vlasnik. teretnog. Postavljeni spomenici. korpice za smeće. odnosno predmeta. a koje je registrovano za te poslove. te čekaonice putničkog. Izuzetno. Pijačni i tržišni prostori Član 80. uništavati ili na drugi način oštećivati. otvorene čekaonice. O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine nadležno javno komunalno preduzeće registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti. a dotrajale i oštećene predmete i nasade.6. Postavljanje i održavanje nadstrešnica na kojima postoji uređaj za reklamiranje. uredni i ispravni. spomen ploče. klupe. Stajališta javnog autobuskog saobraćaja i stajališta taksi prijevoza moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. skulpture i slično ne smiju se prljati. Parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. Član 79. Član 78. Predmet iz prethodnog stava dužan je održavati njihov vlasnik.7. vlasnici odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim. odnosno korisnik objekta. Stajališta taksi prijevoza održava i uređuje Udruženje taksista u skladu sa uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci. pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. benzinske pumpe i prostor oko tih objekata Član 77. 2. na njima se postavljaju nadstrešnice za zaštitu ljudi. Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred staničnih zgrada i otvorenih čekaonica moraju biti čisti. cijena parking mjesta i druge uslove od značaja za korisnike usluga. odnosno fizičko ili pravno lice kome općina povjeri održavanje. sanitarni uređaji i prostori ispred stanice. Javna parkirališta i druga parkirališta moraju se održavati i uređivati u čistom i funkcionalnom stanju. Način i režim održavanja kamionskih terminala i javnih parkirališta. . Objekte i predmete iz stava 1. o održavanju se brine Zavod. odnosno lice po čijem je zahtjevu predmet postavljen. Lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine određuju se prostorno planskom dokumentacijom.

potpornim zidovima. Član 85. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POKRETNIH NAPRAVA I OBJEKATA . štandova i slično ukloni sva roba koja je bila izložena za prodaju. čišćenje i odvoz smeća. POSTAVLJANJE. oprati i urediti. 3. prostor pijace i prostor oko pijace dužan očistiti. i upravitelja pijace. Član 83. stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture. Reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za urbanizam u skladu sa odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina. spomen-obilježjima i sličnim objektima. stalnim ogradama. a naročito na: fasadama. Pijačni red donosi upravitelj pijace. Zabranjeno je korištenje drugih javnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. tekstilnih.1. Pijačni red donosi se u roku od 15 dana od dana preuzimanja upravljanja pijacom. natpisi i izlozi Član 84. granice pijace. mostovima. bez odobrenja Službe za urbanizam. kao i na trotoarima. a na isti svoju saglasnost daje Općinski načelnik. vjerskim institucijama. radno vrijeme. Član 81. energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima. prehrambenih. o čemu se brine pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje pijaca (upravitelj pijace). sa klupa. odnosno štandova prema realnim pokazateljima i drugi elementi neophodni za rad pijace. Pijačni red mora biti istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace. Upravitelj pijace je najkasnije u roku od 4 sata po isteku radnog vremena pijace. Upravitelj pijace dužan je brinuti se da se u roku od jednog sata po isteku vremena određenog za rad pijace. proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci. Zabranjeno je postavljanje reklama i natpisa van dozvoljenih mjesta. Reklame. Pijačnim redom. drveću. privremenu lokaciju otvorenih pijaca do donošenja prostorno planske dokumentacije. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. Član 82. kao i žive stoke moraju biti čiste i uredne. određuju se lokacije i brojevi štandova i drugih pokretnih i nepokretnih uređaja i objekata. rasvjetnim stubovima.Izuzetno. utvrđuje Služba za urbanizam u saradnji sa Zavodom u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na privremeno zauzimanje javnih površina. koji se donosi za svaku pijacu posebno. visina naknade za korištenje pijace. Upravitelj pijace dužan je pridržavati se pijačnog reda. Upravitelj pijace je dužan osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim pijacama. kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja. te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost. parkovskom zelenilu. UREĐENJE. i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci vrijeme dostave proizvoda na pijaci. Otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda. Na otvorenim pijacama moraju biti postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće. 1 3. svakog dana. U svakom slučaju za upravitelja pijace bez provođenja postupka u skladu sa odredbama ove Odluke općinski načelnik može posebnom odlukom postaviti samo javno komunalno preduzeće koje je općina Kakanj osnovala za vršenje tih poslova.

a izlozi osvjetljeni cijele noći u skladu sa režimom rada javne rasvjete. s tim što izvor svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulično staklo). Reklame i natpisi moraju biti ispravni. a mjesto gdje je bio istaknut reklamni natpis odnosno firma da dovede u prvobitno stanje ili novonastalo stanje usklađeno sa trenutnom bojom.2.5 metara od nivoa pločnika. 3. . Član 88. korištenje i održavanje komunalnih objekata je u nadležnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. te izjavu da prihvata uslove iz pribavljenih saglasnosti javnih preduzeća i vlasnika zemljišta. u skladu sa izgledom zgrade i okoline. Neispravne reklame i natpise. Izuzetno i ukoliko je to predviđeno ovom Odlukom ili drugim propisima. odnosno okolinom. uklanjanje i saniranje u skladu sa prethodnim stavom ovoga člana izvršit će Zavod po rješenju komunalnog inspektora o trošku vlasnika. Član 90. Član 87. čitljivi. ili one koje ne udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke korisnik je dužan odmah ukloniti ili zamjeniti novim. a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini. fasadom i izgledom cijelog objekta. Izlozi moraju biti usklađeni sa propisima važećih pravilnika o minimalno tehničkim uslovima za predmetne djelatnosti. Komunalni objekti Član 91. podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekata ili zemljišta. U slučaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju. Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni i usklađeni sa režimom javne rasvjete. vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa dužan je da ih ukloni u roku od 24 sata od dana prestanka poslovanja. uredni i jezično ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade. bit će uklonjene od strane Zavoda po rješenju komunalnog inspektora u roku od 24 sata. korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka kvara. Reklame i natpisi se mogu postavljati u visini od najmanje 2. Uređenje. tehnički i estetski oblikovani. odgovarajuće osvjetljeni.Član 86. Natpisi i firme postavljene bez odobrenja Službe za urbanizam. Reklame i natpisi i drugi slični objekti postavljeni na zgradi moraju biti tehnički i estetski oblikovani. kao i one koje se ne mogu popraviti. Ako vlasnik ili korisnik reklame ili natpisa ne postupi u skladu sa obavezom propisanom u prethodnom stavu. uređenje. Svaki kvar na svjetlećem ili drugom natpisu ili reklami. odnosno korisnika natpisa ili firme. osim u slučajevima štednje električne energije i drugim vanrednim okolnostima. Član 89. a o trošku vlasnika natpisa ili firme. korištenje i održavanje komunalnih objekata može biti povjereno javnom preduzeću ili drugom fizičkom i pravnom licu sa područja općine Kakanj koje je registrovano za te poslove. odnosno ulice. Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog ili pravnog lica. Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage u skladu sa uvjetima iz prethodnog stava ovoga člana. odnosno korisnika.

javni satovi.) Član 93. drveće i drugo rastinje. postavljaju se korpice za smeće. sijalice i sl. Na podrućju općine na mjestima koje odredi Zavod ili javno preduzeće koje obavlja poslove komunalne higijene. Javne saobraćajne površine. Član 97. pravnim i fizičkim licima odrediti plaćanje naknade. korištenje i održavanje komunalnih objekata. izdati odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. Za uređenje. Član 95. žardinjere i saksije za cvijeće. izuzetno.Uređenje. Na području općine na mjestima koje odredi Služba za urbanizam svojim rješenjem. utvrdit će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete na području općine. Podešavanje vremena rada javne rasvjete vrši se automatski (forel) ili drugim posebnim uređajima kojima se može podesiti vrijeme uključivanja ili isključenja. Posebnim aktom Općinskog načelnika u slučaju potrebe štednje električne energije. oprema i uređaji koji služe općoj upotrebi. bojiti. ili u drugim vanrednim okolnostima. na način da izvor svjetlosti bude zaštićen od prolaznika. može se posebnom Odlukom koju na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko Vijeće. Član 92. Javna rasvjeta mora se redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati. Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noći. javne telefonske govornice. postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni panoi. Služba za urbanizam će izdati Zavodu odobrenje za postavljanje predmeta iz prethodnog stava po postupku predviđenom ovom Odlukom o privremenom zauzimanju javnih površina. turistička signalizacija. Zabranjeno je oštećenje i uništavanje komunalnih objekata. korištenje i održavanje komunalnih objekata povjerava se zaključivanjem ugovora putem Zavoda.) zabranjeno je lijepljenje ili postavljanje reklama i natpisa. Zabranjeno je postavljanje korpica za smeće na : jarbole za zastave. pješački i drugi glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom i atmosferskim prilikama. Član 94. fontane. Služba za urbanizam će privrednom društvu koje podnese zahtjev i koje je korisnik predmeta iz prethodnog stava ovoga člana. korpice sa ukrasnim cvijećem. bez plaćanja naknade. skulpture. Na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. mjesta na kojima ometaju bezbijednost saobraćaja i druga mjesta na kojima narušavaju estetski izgled grada i naselja. mijenjati uništene ili oštećene dijelove. Objekti historijske i kulturne vrijednosti u pravilu moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja. Na rasvjetne stubove Zavod može u skladu sa rješenjem Službe za urbanizam. Član 96. postavljaju se ili izgrađuju orijentacioni planovi grada. poštanski sandučići i drugi komunalni objekti. Korisnik predmeta za koje je Služba za urbanizam izdala rješenje za postavljanje dužan je da se brine o funkcionalnom i urednom korištenju i održavanju tih predmeta. saobraćajni znaci i slično. . javni nužnici. Na korpicama za smeće se postavljaju odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda i higijene u općini.

kućno smeće. 1 4. oktobra.Član 98. te moraju raditi tokom dana najmanje u vremenu od 7 do 20 sati. u kom slučaju se o njihovom održavanju brine lice koje ih je postavilo. ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM . korpice za smeće. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće uz saglasnost Službe za urbanizam. krupni otpad i 4 4. Član 103. Na području općine. na javnim površinama i u objektima u kojima se obavlja poslovna djelatnost mogu postavljati i druga pravna i fizička lica. animalni otpad. O postavljanju. Javnim nužnicima upravlja i održava ih fizičko ili pravno lice kome je izdato odobrenje ili kome općina povjeri obavljanje ovih poslova. postavlja Javno preduzeće poštanskog saobraćaja koje je dužno iste održavati u ispravnom stanju. 1 4. te kvarove i eventualna oštećenja otklanjati u roku od 3 dana. Vrste komunalnog otpada. SKUPLJANJE. a njihovo održavanje u nadležnosti je Zavoda. Član 101. prikupljanje i odvoz komunalnog otpada Član 104. Član 102. pod uvjetima koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom. Član 99. Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj (u daljem tekstu Zavod) određuje mjesta na podrućju općine na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. Javne fontane po pravilu moraju raditi od 1. Član 100. Izuzetno od prethodnog člana. 3 3. vodoskoci i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolinu. Na području općine. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda postavljaju se fontane.1. aprila do 15. Komunalnim i drugim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to: 1 1. smeće na javnim površinama. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam po zahtjevu Zavoda ili javnog komunalnog preduzeća postavljaju se javni nužnici. Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi uništavati ili na bilo koji drugi način oštećivati. 2 2. Javni nužnici moraju biti opremljeni savremenom opremom i moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. a na osnovu odobrenja Službe za urbanizam. održavanju i zamjeni klupa za sjedenje brine se Zavod.

što se reguliše ugovorom ( u daljem tekstu: nadležno preduzeće). kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske. količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu prethodnog člana. Sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti dužna su priložiti Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada. Pod pojmom animalni otpad podrazumijevaju se životinjske lešine. Ovoga člana. Kućnim smećem. bez obzira da li se radi o komunalnom ili drugom otpadu. svakodnevno. ovaca i koza. ulijevati u njih tekućine. dvorišno i tavansko smeće u većim količinama. Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju na tim površinama. a po utvrđenim kriterijima iz stava 1. otpaci iz valionica i posebno konfiskat visokog rizika goveda. kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija. dvorištima a koji se prema svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće (kontejnere). te njihovi dijelovi. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama. Na području općine Kakanj sva pravna i fizička lica moraju biti uključena u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.Član 105. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i reciklažu odgovorno je nadležno javno komunalno preduzeće ili drugo pravno i fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje tih poslova. Član 107. krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu. otpad životinjskog porijekla. a sa ostalih površina uklanja se i odvozi se u dane koje odredi javno komunalno preduzeće. Krupni otpad predstavljaju i otpaci građevinskog materijala i šuta u manjim količinama. Kućnim smećem ne smatraju se i zemlja. Razlika u troškovima za organizirani odvoz komunalnog otpada u zavisnosti od pređene kilometraže do udaljenijih mjesta pokriva se iz Budžeta Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade. građevinske. Na području općine Kakanj obavezno se organizira prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. glomaznu ambalažu. a naročito: kućanski aparati. . kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. a to uključuje konfiskate. građevinski materijal. olupine vozila i slično. Član 106. podrumsko. smatraju se manji čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. dijelove kućnog namještaja i slično. poslovnim prostorijama. smatraju se veči čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima. odnosno pravno ili fizičko lice koje je registrovano za te poslove i kome je povjereno vršenje ovih poslova. kućama. sporedne nejestive nusproizvode klanja. Zabranjeno je odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu. zanatske. Cijena koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada mora biti jedinstvena za sve građane na teritoriji općine u zavisnosti da li se radi o pravnim i fizičkim licima koji obavljaju djelatnost ili fizičkim licima koji ne obavljaju djelatnost (građani). U cijenu koštanja organiziranog odvoza komunalnog otpada može ulaziti i cijena koštanja odvoza do deponije komunalnog otpada. a koji se po svojoj veličini. šljaka. otpaci i ostaci građevinskog materijala. životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu. bacati žeravicu ili vrući pepeo. sanitarni uređaji. zajedničkim prostorijama stambenih zgrada. poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. Naknadu za odvoz komunalnog otpada i kriterije utvrđuje Nadzorni odbor nadležnog preduzeća uz saglasnost Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona i Zakona o zaštiti potrošaća. Zabranjeno je oštećivati posude za komunalni otpad. Komunalni otpad sa javnih površina uklanjanja se čim nastane. te plaćati utvrđenu mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nadležnom preduzeću. bacati ostatke životinja. garažama. pokućstvo. odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora. Krupnim otpadom. Svi vlasnici.

raskrsnicama. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u gradskom području određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje Zavoda. posude za otpad nabavlja investitor. te ih održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. Otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti kao što su papir. staklo. efikasno i ekonomično prikupljanje na način koji zadovoljava higijensko. odnosno korisnik poslovnog prostora. na ulazu u zgradu / objekat. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) dužni su očistiti zaposlenici koji odvoze otpatke. razvrstava se na otpad koji se sastoji od otpadaka koji se mogu dalje korisno upotrijebiti (papir. da osigura sigurno. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj. plastika i slično.Član 108. željezo i slično) i ostali otpad. čiji tip određuje nadležno javno preduzeće. staklo. Korisnici posuda za komunalni otpad u individualnim stambenim objektima dužni su iste prati. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. Mjesto na kome se drže posude za komunalni otpad u gradskom području. a po potrebi i više puta. Za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostore. po pravilu.). kao i da se posude za smeće ne oštećuju. Član 109. odnosno komunalni otpad. Zaposlenici koji obavljaju poslove odvoza komunalnog otpada dužni su sakupljene otpatke pažljivo odlagati u posude-spremnike tako da se iste ne rasipaju i ne prlja okolni prostor. U višespratnim stambenim objektima jedinstveni sistem za prikupljanje komunalnog otpada i smetljarnik održava nadležno preduzeće o trošku svih vlasnika. odnosno korisnika. Zaposlnici koji odvoze komunalni otpad dužni su pažljivo rukovati sa posudama-spremnicima. Poslovni prostori moraju biti snabdijeveni posudama za otpad. a u skladu sa utvrđenim režimom odvoza komunalnog otpada. prazniti. plastiku. Član 111. Član 110. postavlja i održava nadležno preduzeće. moraju biti zatvorene. te pokupiti rasute otpatke i površinu pomesti. Mjesto za smještaj posuda / spremnika komunalnog otpada na javnim površinama u prigadskim naseljima i drugim naseljenim mjestima na području općine Kakanj određuje nadležno preduzeće uz pribavljeno mišljenje predsjednika Savjeta Mjesne zajednice. . prazniti. te prikupiti rasute otpatke oko posude i pomesti okolni prostor. Posude za komunalni otpad. odlažu se po pravilu u posebne spremnike (kontejnere) koje nabavlja. Nadležno javno preduzeće dužno je. nadležno preduzeće mora održavati u čistom i urednom stanju. na saobraćajnim površinama ukoliko ometa normalnu funkciju saobraćajne povšine. zaposlenici su dužni odmah ukloniti. životinja i sl. Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad ne može se određivati na zajedničkom stepeništu. Otpad koji je rasut prilikom odlaganja. dezinficirati. vršiti dezinsekciju najmanje dva puta godišnje. Nadležno javno preduzeće dužno je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada. Spremnici za posebne vrste komunalnog otpada se posebno označavaju sa jasno vidljivom oznakom za koju vrstu otpadaka su namjenjeni. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom komunalnog otpada. Posude za komunalni otpad nabavlja i održava nadležno preduzeće. Nakon pražnjenja posude za otpad.zdravstvene propise. tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolina. nadležno preduzeće mora svakodnevno održavati u čistom i urednom stanju. zaposlenici su dužni su posude vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. Nadležno preduzeće obezbijedit će uvjete za selekcionirano prikupljanje korisnog komunalnog otpada. Komunalni otpad. a lokaciju za postavljanje određuje nadležno preduzeće.

Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena. Član 113. Posude za odlaganje komunalnog otpada iz poslovnih prostora i individualnih stambenih objekata do mjesta određenog za sabiranje dopremaju vlasnici. nadležno preduzeće. 4. zaposlenici nadležnog javnog preduzeća. te otpadaka građevinskog materijala. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama.3. prebiranje i prekopavanje po posudama-spremnicima za otpatke izbacivajući otpad oko posuda-spremnika. . Nadležno preduzeće dužno je minimalno dva puta godišnje prikupljati i odvoziti krupni otpad. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza krupnog otpada nadležno preduzeće dužno je obavijestiti građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja ili putem Savjeta Mjesnih zajednica. pismenim sporazumom sa predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice. Motorna vozila koja onemogućavaju prolaz specijalnom sabirnom vozilu mogu biti premještena specijalnim vozilom (pauk) uz plaćanje posebne naknade za premještanje od strane vlasnika motornog vozila. Zabranjeno je svako izbacivanje otpadaka. Postupanje sa sakupljenim otpadom Član 116. Vlasnik krupnog otpada dužan je sam prevesti krupni otpad na posebnu lokaciju određenu za odlaganje krupnog otpada. po zahtijevu i o trošku vlasnika. Član 117. Deponiju uređuje i održava nadležno javno komunalno preduzeće. odredit će mjesto. Nadležno javno preduzeće dužno je organizirati odvoz većih količina šljake i šuta. Krupni otpad Član 114. nadležno preduzeće će odmah obavijestiti nadležnu policijsku stanicu i komunalnu inspekciju. Na lokacijama za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju se parkirati motorna vozila ili na drugi način onemogučavati pristup specijalnom sabirnom vozilu. 1 4.2. Na gradskoj deponiji se po pravilu odvaja i razvrstava korisni otpad za dalju upotrebu i drugi otpad koji se ne može korisno upotrijebiti. odnosno korisnici prostora i objekata. Specijalnom sabirnom vozilu za odvoz komunalnog otpada se mora omogućiti nesmetan prolaz do lokacije za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada. Posude za komunalni otpad u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima pripremaju za odvoz i iznose do mjesta određenog za sabiranje. način i uvjete prikupljanja otpada. a nakon toga na Regionalnu deponiju. Odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrši se na gradsku deponiju do zatvaranja iste. Korisnici odvoza krupnog otpada dužni su isti odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada. a koje izdaje nadležno preduzeće. Za potrebe sanitarnog zatrpavanja na deponiju se odlažu odgovarajuće količine zemlje.Član 112. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. odnosno izvođača radova. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama. Član 115.

SANITARNO-KOMUNALNO UREĐENJE . Plohe rastojanja za držanje životinja između susjednih objekata moraju biti minimalno 10m udaljenosti od susjednog objekta. Držanje životinja Član 120. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. ptica i drugih ukrasnih životinja. po postupku koji zadovoljava propisane veterinarske i sanitarno-higijenske uvjete. da nisu na mjestu u pravcu kretanja dominantnog vjetra i u odnosu na naselje. da su ugrađene i snabdjevene potrebnim instalacijama i uređajima za gašenje požara i sl. niti se smiju odlagati uginule životinje ili drugi potencijalno zarazni ili kontaminirani materijal i biološki i drugi slični otpatci koji nastaju u preduzećima. geofizički položaj zemljišta. uginule i pregažene životinje za koje je posebnim propisom određen način uklanjanja sa javnih i drugih površina.Član 118. radi zaštite od zaraznih bolesti stanovništva. da su ograđene i da imaju zaštitni pojas i pristupni put. U zoni Urbanističkog plana i zonama ostale prostorno planske dokumentacije dozvoljeno je držanje domaćih životinja. sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili će zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak.1. za što isti snose punu materijalnu i drugu odgovornost. 4 4. 7 7. kao i područja određenih za sport i rekreaciju. Izuzetno od prethodnog stava dozvoljeno je držanje malih kućnih ljubimaca i slično (pasa. na način kojim se ne zagađuje okolina i na način koji nije suprotan odredbama ove Odluke. Deponije otpada moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1 1. 8 8. na deponijama se moraju postaviti objekti i uređaji za ličnu higijenu i zaštitu radnika zaposlenih na deponiji. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. sanitarni i drugi uvjeti tih mjesta. nivo zemljišta u odnosu na nivo vodotoka u vrijeme maksimalnog vodostaja kao i udaljenost najmanje jedan kilometar od zaštitne zone vodovoda. 5 5. 2 2. 5. ali pod uvjetom da njihovim držanjem nisu ugroženi higijenski. Član 121. izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. zabranjeno je neovlašteno prebirati ili razgrtati otpatke. Na gradskom području općine Kakanj (područje koje pokriva regulacioni plan Centar Kakanj). 3 3. mačaka. zaštitnog pojasa od poplava. pri određivanju namjene površine za deponije otpadaka mjerilo za određivanje je geološki sastav zemljišta. Član 119. te da su zadovoljene plohe rastojanja između susjednih objekata. odnosno za koje ne uklanja komunalni otpad nadležno javno preduzeće i za koje nije određen način uništavanja odnosno uklanjanja posebnim propisom. 1 5. na deponiju se ne smiju dovoditi niti puštati domaće životinje. zabranjeno je držanje životinja. ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski. na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje trećih lica. Izuzetno. ili plohe rastojanja sanitarna inspekcija će rješenjem naložiti potrebne mjere ili zabraniti dalje držanje životinja i protiv prekršioca pokrenuti prekršajni postupak. sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. bez odobrenja. niti se otpatci smiju odvoziti sa deponije. dužni su sami da ih uništavaju odnosno uklanjaju. o trošku vlasnika ili posjednika uginule životinje i način kojim se izbjegava zagađivanje okoline. nadležno komunalno preduzeće ili higijenski servis uklanja na deponiju otpada. Ukoliko se držanjem životinja ugroze susjedni korisnici objekata i ukoliko su ugroženi higijenski. Preduzeća-proizvođaći otpada kojima se ne odvozi i ne prikuplja. te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava). sanitarni ili drugi uvjeti okolnog prostora. 6 6.

škole. U svrhu zaštite zdravlja građana tokom godine obavlja se obavezno dva puta sistematska dezinsekcija (proljetna i ljetna). uskladištenja i promet životnih namirnica kao i sirovina za njihovu proizvodnju. može sklopiti ugovor sa drugim preduzećem za izvršavanje tih poslova. Na prijedlog nadležnih organa. pravno ili fizičko lice kome je povjereno uklanjanje uginulih pasa. Član 126. . mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina vrši nadležno javno komunalno preduzeće.2. Član 123. Član 127. predškolske ustanove i objekte zdravstvenih ustanova. kanalizacionu i toplifikacionu mrežu. mačaka i drugih životinja. Pravno ili fizičko lice kome su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije od strane Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica dužno je prije početka izvođenja radova obavijestiti građane putem sredstava javnog informisanja o početku i završetku tih radova i sanitarnu inspekciju koja je obavezna vršiti nadzor nad tim poslovima. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija na području općine provodi se u vremenu i na način utvrđen planom i programom mjera deratizacije. troškove i odgovornost obavezne i preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije snose korisnici tih prostora. objekte i predmete javnog saobraćaja. podstanice i sl. odnosno pravo ili fizičko lice kome je povjereno vršenje ovih poslova.). Zabranjeno je puštanje i napasanje životinja na javnim površinama. dezinsekcije i dezinfekcije Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. a prema Programu aktivnosti kojeg donosi Općinski načelnik istovremeno sa proglašenjem pojedinog mjeseca u godini za mjesec uređenja grada i općine. Uklonjene ili pregažene životinje. za šta su odgovorni vlasnici. Šetnja pasa dozvoljena je samo uz korištenje zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa. Za ostale otvorene prostore. uz njeno obavezno održavanje tokom cijele godine. objekte za proizvodnju. 1 5. Sanitarne mjere i održavanje vodotoka Član 124. U skladu sa planom i programom javne ustanove kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica. Preduzeće. stambene i poslovne prostorije (zajedničke prostorije. Preventivna sistematska deratizacija i dezinsekcija obuhvata javne površine. U svrhu zaštite zdravlja građana sistematska deratizacija javnih površina i kanalizacionog sistema obavlja jedan puta godišnje. deponije komunalnog otpada. otvorene i zatvorene vodotokove. podrumi. tavani. odvoze se sa javnih površina specijalnim vozilom i predaju ili pokopavaju na mjestu koje odredi Zavod uz nadzor veterinarskog stručnjaka ili veterinarskog inspektora. sisteme vodosnabdijevanja. Općinski načelnik određuje pojedine mjesece u godini kao mjesece uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine. Uklanjanje uginulih pasa. Član 125. U ovim mjesecima sva pravna i fizička lica dužna su učestvovati u akcijama na uređenju i uljepšavanju estetskog izgleda grada i naseljenih mjesta. industrijske objekte. stubišta. Općinski načelnik donosi naredbu o sprovođenju preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području općine Kakanj na prijedlog i putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.Član 122.

najmanje tri puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje korita rijeke Zgošće kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa. na svoju deponiju. vlasnik ili korisnik predmeta nema pravo na naknadu nastale štete. koji donosi Općinski načelnik na Zavoda. 6. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka. Ukoliko se istekom određenog roka ne postupi po pismenom pozivu predmet će se smatrati napuštenim i s istim će se postupati kao sa napuštenim stvarima. u troškove koje snosi vlasnik ili korisnik predmeta uklanjanja uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje. Ukoliko se ne može utvrditi vlasništvo predmeta. UKLANJANJE NEPROPISNO ILI NELEGALNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I PREDMETA Član 130. kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa ovih rijeka. Deponovane predmete čuva i o njima se brine izvršenik. redovno. radi podmirenja troškova ili putem redovnog postupka za naknadu štete pred nadležnim sudom. određujući obim. . Vanredno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog smoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa moće svojim rješenjem naložiti vodna inspekcija. odnosno korisnici tih zgrada i prostorija. ušća Trstionice. uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja). Obim. odnosno korisnika zgrade. ušća Ribnice i ostalih vodotoka. Svi nepropisno ili nelegalno postavljeni objekti. Rješenje o uklanjanju sa rokom uklanjanja koji ne može biti kraći od tri niti duži od osam dana. U svrhu zaštite vodotoka. Obavezno čišćenje korita rijeka kao i uklanjanje korova i drugog samoniklog rastinja sa obala i obalnog pojasa je u nadležnosti Zavoda. a u suprotnom uklonjeni predmeti će se prodati na javnoj licitaciji putem javnog poziva. Ukoliko je u toku prinudnog izvršenja došlo do oštećenja predmeta za koji nisu odgovorni izvršioci. Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje svih nastalih troškova. nepoznati vlasnik ili korisnik će pismenim pozivom istaknutim na objektu i na oglasnoj ploči Općine Kakanj sa određenjem roka biti pozvan da predmet ukoni ili pribavi odobrenje za korištenje javne površine kod Službe za urbanizam. sve do okončanja postupka preuzimanja ili prodaje predmeta. odnosno saniranja. Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim zgradama vrše vlasnici zgrada odnosno preduzeća kojima je povjereno održavanje zgrade. Ako je prilikom prinudnog izvršenja došlo do oštećenja javne površine. donosi komunalni ili građevinski inspektor u zavisnosti od vrste predmeta. o trošku vlasnika odnosno korisnika predmeta. Član 129. a o trošku vlasnika. redovno. Ako korisnik odnosno vlasnik nepropisno ili nelegalno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet isti će ukloniti nadležno javno komunalno preduzeće po izvršnom nalogu (zaključku) nadležne inspekcije. najmanje jedan puta u toku godine vrši se obavezno sistematsko čišćenje Bosne.Član 128. način i vrijeme izvođenja kao i ostali uvjeti obaveznog sistematskog čišćenja korita rijeka i uništavanje korova na obalama i obalnom pojasu rijeka utvrđuju se operativnim planom. U svrhu zaštite vodotoka. predmeti i uređaji i predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama moraju se ukloniti ( u daljem tekstu: predmeti). Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u poslovnim zgradama i prostorijama vrše vlasnici.

.zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta. građevinska. uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci.naredi potrebne analize i poduzme određene potrebne mjere radi uočenih nepravilnosti. posebnu oznaku na odjeći i posebne službene iskaznice.uđe i pregleda poslovne prostorije radi inspekcijskog nadzora i pregleda. . te da donosi usmene i pismene naloge u obliku rješenja. suprotno odobrenju. sanitarna i vodna inspekcija. Služba za urbanizam.pomažu komunalnom inspektoru i drugim inspektorima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora.dostavlja nadležnom tužilaštvu podatke za pokretanja krivičnog postupka.naloži obavljanje potrebnih radova ili pribavljanje potrebnih odobrenja.obavještava i upoznaje komunalnog i druge inspektore o slučajevima nepostupanja po odredbama ove Odluke.usmenim putem i sačinjavanjem zapisnika upozoravaju fizička i pravna lica na ponašanja koja su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke i propisima donesenim na osnovu ove Odluke. U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni i drugi inspektori ovlašteni su da: . Provođenje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. 2 . odnosno rješenja. Komunalni inspektori ovlašteni su da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i zaključaka za provođenje radnji navedenih u prethodnom stavu.nalaže u saradnji sa policijskom stanicom Kakanj. sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije. . Službene iskaznice nadležnim inspektorima i eko redarima izdaju se u skladu sa Pravilnikom donesenim od strane Federalnog Ministarstva pravde.nalaže uklanjanje predmeta. Služba za poduzetništvo.preuzima i druge mjere u skladu sa Zakonom. Poslove kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nad inspekcijskim nadzorom nadležnim inspektorima obavljaju referenti za zaštitu okoline (eko-redari). . . Član 132. korektivne i represivne mjere. . .obavljaju i druge neophodne poslove i poslove koji su mu povjereni ovom Odlukom ili drugim propisima. 1 . . robe i druga sredstva radi inspekcijskog nadzora i kontrole. uklanjanje napuštenih. odnosno suprotno odredbama ove Odluke.podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. prikupljaju neophodne dokaze. objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja. U vršenju kontrole komunalnog reda i pružanja pomoći nadležnim inspektorima. odnosno suprotno odredbama ove Odluke. činjenice i informacije vezane za nepoštivaje odredbi ove Odluke.pregleda i izuzme potrebne predmete. . . NADZOR I MJERE ZA PROVOĐENJA KOMUNALNOG REDA Član 131. Inspekcijski nadzor nad provođenjem komunalnog reda i postupanja nadležnih subjekata po odredbama ove Odluke obavlja komunalna. havarisanih i tehnički neispravnih vozila sa javnih površina.nalaže preventivne.izdaje prekršajni nalog.7. zaključaka i drugih akata i pismena. Javna komunalna preduzeća i druga lica kojima je povjereno vršenje komunalnih poslova u skladu sa odredbama ove Odluke. svaka iz svoje nadležnosti.zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležne općinske službe ili protivno tom odobrenju. neregistriranih. . referenti za zaštitu okoline (eko-redari) dužni su i ovlašteni da: 1 . Rukovodilac inspekcije u odsutnosti nadležnih inspektora ili u drugim slučajevima ovlašten je da vrši neposredni nadzor nad poštivanjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom ili drugim propisima. Općinski načelnik može donijeti poseban Pravilnik o obliku. . Eko-redari moraju imati posebnu odjeću. 3 . . odjeće i oznaka na odjeći eko redara. Član 133. .nadziru primjenu ove Odluke.

. Ukoliko izvršilac štete ne plati naknadu za učinjenu štetu. a posebno pristup do prostorija objekta. Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora. Pravna i fizička lica dužna su nadležnim inspektorima i referentu za zaštitu okoline (eko redaru) omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i kontrole. ove Odluke i drugih propisa. zatražit će pomoć od nadležne Policijske uprave i drugih nadležnih organa državne uprave. NAKNADA ŠTETE Član 139. učinilac je dužan popraviti uspostavom ranijeg stanja. uređaja i naprava. Ako nadležni inspektori i referenti za zaštitu okoline u svom radu naiđu na otpor. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se Zakona. postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima. Svu štetu učinjenu na javnoj površini. dužan je nadoknaditi štetu. objektima i uređajima koji čine njen sastavni dio ili se nalaze na njoj. Postupak za naknadu stvarne štete pokreće se uvijek ako nastala šteta prema procjeni prelazi iznos od 300 konvertibilnih maraka. koji su obavezni bez odlaganja pružiti pomoć. zatim dati lične podatke. i ako je za uklanjanje štete potrebno angažovanje trećih lica. Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Zavod ili preduzeće. Žalba izjavljena na rješenje nadležnog nspektora podnosi se Drugostepenoj komisiji za žalbe koju formira i imenuje Opčinsko Vijeće Kakanj. Naknada štete po pravilu mora biti stvarna (prema procijeni i cjenovniku koju utvrdi Općina. šteta će se naplatiti u sudskom postupku. Član 138. Preduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa za općinu Kakanj. Ukoliko lice koje je počinilo prekršaj ne namiri troškove prisilnog izvršenja isti će se isplatiti izvršiocu iz Budžeta Općine Kakanj odnosno sa pozicije tekuća budžetska rezerva ili iz sredstava komunalne naknade u roku od 60 dana od dana izvršenja. inspektori i referenti za zaštitu okoline (eko redari) obavljaju poslove nadzora samostalno u ime općine. 8.Član 134. a protiv počinioca prekršaja će se pokrenuti postupak za namirenje troškova putem nadležnog suda. Član 140. naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj. zemljišta. Nadležni rukovodilac inspekcije. kao i pružiti druga potrebna obavještenja i informacije. Član 136. i ne odlaže izvršenje rješenja. Ukoliko se šteta nanosi prljanjem cesta ili ulica učesnici u saobraćaju koji prekomjerno prljaju ulice ili ceste ili nanose štetu na ulicama i cestama mogu se isključiti iz saobraćaja. Nadležni rukovodilac inspekcije. Član 135. odnosno saniranjem ili ako to nije moguće. Član 137. odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje pojedinih komunalnih usluga).

1. 12. 81. (čl. 122. st. 79. i slično. ne postupa.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. grobalja i sličnih površina i ne brine se za njenu zaštitu i obnovu. kida i bere cvijeće. životinjskog izmeta. ( čl. 20..). i 4. KAZNENE ODREDBE Član 142. rekreacionih i sličnih objekata. (čl. (čl. i 2. 3 Paušalni iznos troškova i stvarni iznos troškova se uplaćuje na račun izvršenika i predočava nadležnoj inspekciji koja izdaje potvrdu za preuzimanje predmeta. može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to: 1 ... ne obavlja redovno i vanredno uređenje i održavanje javnih saobraćajnih površina.). kao i objektima na njima nisu na vidnom mjestu istaknute odredbe o održavanju reda. 3. Član 143. 6. a koji se nalazi uz posudu ili u neposrednoj blizini posude (kontejnera) ne očiste zaposlenici koji odvoze otpatke. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini se penje po drveću. (čl. boja. teretnim motornim vozilom. U postupku uklanjanja nepropisno i bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik. vode i bilo f) g) h) i) j) k) l) m) . i 66.). (čl. 1. neovlašteno skida plodove sa drveća i grmlja. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 77.. st. lakova. fekalija. st.00 KM do 100... 1. zaštite zelenila i slično.00 KM do 500. 95. servisiranje i pranje vozila.).). čistoće. 43. kida grane sa grmlja i drveća. pravno lice.). i 2. zemlje i slično. otpad koji je rasut prilikom odlaganja. 1.. trgovac).). st.. sportskim i dječijim igralištima i ostalim javnim sportskim objektima. st. životinja i sl.16). st.. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) ako na javnoj površini vrši bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće. st. 1. parkova.). vozi biciklom. 1. st. i 2. vadi cvijetne i travnate busenove. ili koji je nastao prilikom odvoza otpadaka (izbačen iz posude od ptica. Novčanom kaznom u iznosu od 100. vrši nuždu.. 6. 111. sjedi na naslonima klupa i na drugi način nenamjenski parkira i zaustavlja vozila na javnoj zelenoj površini. t. Novčanom kaznom u iznosu od 30.).15. 1. ostavlja i izlaže na javnim površinama predmete koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike. 4.. ispuštanje ulja. st. pravno lice.14. 11. i 7.. javna parkirališta i druga parkirališta ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju i ako parkirališta koja neposredno graniče sa javnom površinom ne održava i uređuje u čistom i funkcionalnom stanju.) lijepi ili postavlja reklame i natpise. odnosno komunalni otpad. odnosno komunalni otpad. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) b) c) d) e) na javnoj površini baca i ostavlja izvan korpica ili drugih posuda za smeće razni otpad. leži i spava na parkovskim klupama. 2. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 65. 1. 6. 62. (čl.). korist i oštećuje opremu i javne zelene površine. svih vrsta otpadnih tekućina i masnih tečnosti. kao i vrši druge radnje kojima se prljaju javne površine. t. (čl. 9. 70. 1. trgovac). motociklom. st. šuma. kreča.. odlaganje otpadnog građevinskog materijala. oštećuje i uništava komunalne objekte ili na komunalne objekte (stubove javne rasvjete i sl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 113. st. odnosno čuvanje. ne postupa. napasa stoku. ne postupa.Član 141. ne vrši uklanjanje uginulih pasa. na rekreacionim javnim površinama. pijačni red nije istaknut na ulazu pijace i na drugim mjestima u zavisnosti od veličine pijace i ako se ne pridržava pijačnog reda. automobilom. ( čl. osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine. popravak. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar javnih sportskih. i 78.100 konvertibilnih maraka za premještanje i 2 . (čl. mačaka i drugih životinja bez vlasnika sa javnih i drugih površina.10 konvertibilnih maraka dnevno po kvadratnom metru predmeta za uskladištenje. 72.

st. i 2. 2.5.. st. (čl. čl. 4.. b) nenamjenski koristi i održava javnu površinu. 88.3.). a investitor . s. s. st.. s. čl. kao i neposrednu okolinu ne drže u čistom i urednom stanju.. 13. čl. 6. 2. st. 1.00 KM kaznit će se fizičko lice (obrtnik.17. 112. čl.. st... funkcionalnom. 129. 109.).. čl. 3. 4.4. st.. st... st. svrsishodnom i estetskom smislu ili ako se na postojećoj zgradi / objektu izvode građevinski radovi kojima se mijenja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade.. 111. 66. čl. čl. 72. kao i objekte na njima ne održavaju u ispravnom stanju ili spomen obilježja postavlja i uklanja bez odobrenja Službe za urbanizam. i 5. čl. st. obnavlja i čisti te neodgovorno se odnosi prema bezbjednosti prolaznika.. 1. čl. lišća papira i slično. 6. (čl. st. čl. lokacije otvorenih pijaca na teritoriji općine koristi. 108.6. st. 1. 47. ako rekreacione javne površine. 69..3.). 43. na otvorenim pijacama nisu postavljeni odgovarajući kontejneri i korpice za otpatke i smeće ili ako nije osigurana ispravnost i čistoća opreme i uređaja na otvorenim pijacama.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 40.. čl. i 2..7..8.. čl. ne ispunjava uvjete iz člana 31. 1. 96. (čl. ovoga člana. ivičnjaka. s. ukrasne posude. 1. st.. 2.9. čl..6. čl. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 82.).18. čl. 89. s.. 2.). 1. st..3.. ne poduzima mjere iz člana 33. Novčanom kaznom u iznosu od 500..22. 3. (čl.).).25. 32.. čl. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja. 110.. t. st. 101. ne pribavi odobrenje i ne osigura odgovarajući bezbjedan prijelaz preko iskopa ili nesmetan prilaz. 1. 1. 3.11. istovar i skladištenje raznog materijala. 3.3. čl. 18.. st. 106. 2... 1. i 3.5. željeza. a otkriveni dio susjednog objekta izvođač radova ili investitor ne popravi i ne uskladi sa postojećim izgledom objekta u tehničkom. 1. nadopunjava...4.). st. ne postupa po članu 21.. st..2. trotoara. (čl. čl. čl...).. 139. 4. 1. kao i žive stoke nisu čiste i uredne. st.. st. čl. st. 102. 51.. lima. i 4..8. 1. 55. pravno lice..5. i 4. i 4..). st.5. st.... čl. uglja. 45.. 1. 4. 68.5. 1.3. 53.) ne postupa. a za reklamiranje artikala koje nude koriste okolne objekte i površine. c) ne postupa. 1.. ukrasne predmete i sl.. čl. 54. ako otvorene pijace na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda.. i 5.. 103. (čl.. sportska i dječija igrališta i ostale javne sportske objekte. d) se rušenjem ili bilo kakvim izvođenjem radova nekog objekta ili dijela objekta ili zgrade otkriju zidovi tog ili susjednih objekata. (čl..2... 120. ne postupa. (čl.4. čl. upotrebu u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru kao i upotrebljava ove sprave suprotno njihovoj namjeni. 70.. t. kao i skidanje i oštećivanje gnijezda. ili ne postupa u skladu sa stavom 5. čl. čišćenje i opravku vozila. 115.4.).8. 118. 1. 3. plastike i slično. 2... čl.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 19.4.. 123.. paljenje otpada. ne vrši poslove održavanje javnih zelenih površina ili poslove održavanja i uređenja zelenih površina koje se nalaze na zemljištu koje graniči uz javne površine u širini svoje parcele sve do prve vidne granice (ceste..7. čl.. t.3.. 3. 2. ( čl.3....).. Član 144. 1... 1.6. otpadnog drveta. objekte.4. 100. ne postupa.4.6. 1.4. čl.. 99. bacanje otpadaka u bazene i fontane i oštećivanje bazena i fontana. (čl. 3. čl.. odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (građanin) za prekršaj ako: a) vrši zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka. oštećenje ili uništavanje ograda.3. sami određuju nazive ulica.4.. klupa i dječijih igrališta (naprava za dječiju igru). s. ( čl. 15.. s... 58. oštećenje korpica i drugih posuda za smeće. t. 1. bankine i sl... st. 2.8. čl.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 128..12. 80. ne održava... 121. ( čl.).19. 46. čl. čl.2..7.5... 92. bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši pranje.b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu. oštećenje kontejnera za smeće kao i nekontrolisano formiranje deponija za smeće. i 2..10. a ista nije na tome mjestu određena prostorno planskom dokumentacijom. čl. ogrijevnog drveta. 6. 73.16. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 64..00 KM do 1000..24.26. st. st. (čl. 81.2. t.. trgovac). čl. na javnim zelenim površinama vrši uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe. st. ukoliko nanosi štetu prljanjem cesta ili ulica ili prekomjerno prlja ulice ili ceste. ako pušta i napasa životinje na javnim površinama ili šeta psa bez korištenja zaštitnih kaiša (maske) na glavi psa.... 50.. 1. 1. 56. st...7... st.2. postavljaju kućne brojeve i obilježavaju ulice. s. 98. ne postupa.

st. istovara i dopreme građevinskog materijala. 32. obaranje i uklanjanje drveća. 87. 39. (čl. st.. čl. 3.. 76. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja. 1. čl. 1. mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja. 1. Član 146.). s) ne postupa. 1. čl..). skulpture i slično prljaju. sanira i ne ukloni nečistoće sa površine na kojoj su radovi izvođeni. e) ne postupa.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 37.). zabijanje eksera i vijaka.. odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica (građanina) u roku od dvije godine od dana učinjenog prekršaja za koji je prekršilac kažnjen izvršnim prekršajnim nalogom ili izvršnom odlukom . 41. tehničkih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam. m) bez odobrenja Službe za urbanizam na javnoj zelenoj površini vrši prekopavanje. 4.. 70. čl... n) postavljene spomenike. od strane fizičkog lica (obrtnika. 35... 1.).12. odnosno rješenja o urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam ili protivno propisanim osnovnim uvjetima ili ako građevinske radove na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče sa javnom površinom izvodi bez pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam. 28.. i 3. te vađenje panjeva. st. 143.. 2. rezanje. st.5.). odnosno prekidanje korijena stabla.8. l) po završetku radova ne obavijesti Službu za urbanizam i Odsjek za inspekcije radi kontrole. uništavaju ili na drugi način oštećivaju... p) ne postupa... ( čl. 1. dijelove kućnog namještaja i slično. kiselina. 48. ( čl. ulja i fekalija na javne zelene površine. 20. oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje. k) ne postupa. čl. 2. odlaganje građevinskog materijala.14. q) prije dobivanja odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili početkom obavljanja djelatnosti ne prilože Ugovor o organiziranom odvozu komunalnog otpada zaključen sa nadležnim preduzećem za odvoz komunalnog otpada ili odlaganje i deponovanje komunalnog otpada vrše na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu ili oštete posude za komunalni otpad. 106. prehrambenih.16. ( čl. bacaju ostatke životinja. i 4. tekstilnih.. st. g) ne postupa. st. bacaju žeravicu ili vrući pepeo. 1.6. 59..9. čl.. uglja i drugo.. 67. U slučaju ponavljanja činjenja iste vrste prekršaja iz članova 142. (čl. st.. ( čl.. 1. guljenje kore stabla..4. i 3. 83.. uništavanje travnjaka.).. 90. 1. trgovaca).8. rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja.. 1. 136. i) ne postupa. (čl. j) vrši sječu i potkresivanje stabala. napasanje životinja na javnim površinama. čl. st.. stavljanje plakata na drveće i slično.. zabadanje noževa.13. 130. objekata.. st..). humusa i biljaka.20.. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 49.. 144. r) krupni otpad odlagaju na mjesta koja nisu za to određena. odnosno staratelji maloljetnika za radnje iz člana 142. reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama. a koje počini maloljetnik. (čl.. spomen ploče. (čl. st. građevinski materijal. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 23. glomaznu ambalažu. pravnog lica. 1. 1. čl. Član 145.. čl. t. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 63. 1. naprava. st. 139. ulijevaju u njih tekućine.. čl. 85. 42. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 84. 64. 3. st. oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja. h) nenamjenski korist slivnike ili otvorene slivničke kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda uz saobraćajnice premoštava bez odobrenja Zavoda. o) koristi druge javne površine izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih. 144. ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja. utovara. st. Novčanom kaznom za prekršaj propisanom u iznosu koji je određen za fizička lica (građane) kaznit će se roditelji.. kidanje. kore.. st. ( čl.15.7..2. 126. zarezivanje.. 1. 33. kampiranje i postavljanje šatora i rezanje grana i vrhova drveća. st. loženje vatre i potpaljivanje stabala.).. kopanje i izvođenje drugih radova kojima se trajnije mijenja izgled javne zelene površine. postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 119. rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zelenih površina.). te javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje. 38. st. zasijecanje... savijanje. f) vrši privremeno zauzimanje javnih površina bez odobrenja. st.radova ne uredi (premaže fasadnim premazom) fasadu cijelog objekta u roku od 60 dana po završetku građevinskih radova..21. 143...7. st. 115.3. ispuštanje otpadnih voda. drva. iskopavanje i odnošenje zemlje.). čl.17..

Nadležna javna komunalna preduzeća na koja se odnosi ova Odluka. ako ne postupi po rješenju nadležnog inspektora. Član 151. prekršiocu će se za svaki slijedeći prekršaj iste vrste povečati novčana kazna u iznosu od 50.r..00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice (obrtnik.nadležnog organa (suda). Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Kakanj“. Član 152. .. Novčanom kaznom u iznosu od 150.00 KM za prekršaje iz članova 142. pravno lice. odnosno staratelji maloljetnika za radnje koje imaju obilježje prekršaja a koje počini mloljetnik. s.broj: 9/10 i 7/11). uvjete i način postavljanja istih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Vlasnici reklamnih natpisa i firmi dužni su uskladiti izgled. odgovorno lice u pravnom licu.. dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte i organizirati obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom. Član 147. fizičko lice (građanin) i roditelji. odgovorno lice u pravnom licu. Općinski načelnik dužan je da donese sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu. trgovac). Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“.00 KM. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 148. Novčanom kaznom u iznosu od 300. 10. 144. Član 149. 143. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Slaven Katičić. Član 150. kaznit će se.

. jednakih i uređenijih uslova života građana i drugih lica na teritoriji općine Kakanj. gdje je najniža kazna za određeni prekršaj (npr. Tuzle. članu 117. uvođenje tačnih i preciznih nadležnosti pojedinih službi. Splita. privredne subjekte i druga lica u zakonitom i mirnom uživanju i korištenju objekata. broj: 49/06): članu 2. a koje se shodno važećim propisima mogu zadržati i njihova primjena u praksi se pokazala dobrom iste su funkcionalno i grupno objedinjene i dopunjene. sadržan je u slijedećim propisima: Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“. Brčko Distrikta i gradova u drugim državama Beograda. 2. i 49. U predloženoj Odluci zadržane su sve pozitivne odredbe iz dosadašnje Odluke o komunalnom redu.. Prilikom izrade ove Odluke. uvođenje novih definicija. nije se izvršila funkcionalna objedinjenost po oblastima niti se izvršila objedinjenost po grupama. organa ili pravne subjekte. Zenica. stav 1. i Statutu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“.O b r a z l o ž e nj e PRAVNI OSNOV Pravni osnov za donošenje Odluke o komunalnom redu. Tešanj. radi zaštite građana od lica koja na nedozvoljen način koriste javne i druge površine. te za građane općine Kakanj). stav 2.. površina i druge imovine. sagledale su se slične Odluke o komunalnom redu susjednih općina (Visoko. radi efikasnijeg nadzora nad poštivanjem komunalnog reda i drugih propisa. Ilidže. protivpravno lijepljenje plakata po stubovima javne rasvjete ili • • • • • • • . Zagreba. obavljajući djelatnosti bez odobrenja ili na drugi način uznemiravaju građane. te druga manja mjesta i općine u RH. praćenja drugih propisa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta na području općine Kakanj. stav 1. te su posebno izvršene izmjene kaznenih odredbi. broj: 17/08): članu 48. članu 8.) na području FBiH. pojmova i odredbi u vezi sa komunalnim redom. tačka 2.) i drugih općina (općine na području Grada Sarajeva. radi toga što je do danas postojeća (dosadašnja Odluka o komunalnom redu općine Kakanj) dva puta mijenjana i dopunjavana a prilikom toga se nisu izvršile izmjene ili dopune spornih odredbi o nadležnostima. a da se pri tome ne zna tačno koji organ te se do sada stvarala pometnja i za pojedine službe. radi usklađivanja odredbi ove Odluke sa najnovijim propisima naročito iz oblasti očuvanja životne sredine i sanitarne higijene.. broj: 4/08): članu 24. organa i pravnih subjekata (izbjegavanje korištenja riječi „nadležni organ“. i 3. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Razlozi za donošenje nove Odluke o komunalnom redu općine Kakanj su: • • • stvaranje adekvatnih. Zakonu o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“. i boljom provedbom komunalnog reda.

00 KM. postavljanje. te određenje potrebnih rokova za provođenje javne rasprave i dostavljanja prijedloga. Ta poglavlja odnose se na propisivanje i uređenje komunalnog reda.00 KM. uređenje. odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom. korištenje i održavanje pokretnih naprava i objekata. te nadzor i mjere za provođenje komunalnog reda. Imajući u vidu navedeno. odnose u komunalnim djelatnostima. na ovakav nači smatra se da je postignuta svrha sankcija i preventivno djelovanje na sva lica da se pridržavaju komunalnog reda. u dosadašnjoj Odluci kazna za prekršaj fizičkom licu koje bespravno posječe drvo na javnoj površini ili koje formira deponiju otpada iznosila je 40. OBRAĐIVAČ: Služba za poduzetništvo. a u dosadašnjoj odluci najniža kazna za isto je iznosila 40. uređenje. naknadu štete i kaznene odredbe. u predloženoj Odluci takođe su predviđene i više kazne za određene prekršaje u odnosu na dosadašnju Odluku (npr. a 500. eko zaštitu i inspekcijske poslove P R E D L A G A Č: Općinski načelnik Nermin Mandra . Predmetna Odluka o komunalnom redu sadrži 10 sistematski. a ista su povezana u slične grupe odnosa i poslova. prema predloženoj Odluci kazna za navedene prekršaje je i fizičkom i pravnom licu 500. predlažemo Općinskom vijeću usvajanje Nacrta ove Odluke uz eventualne primjedbe i sugestije. korištenje i održavanje javnih površina. sanitarno – komunalnim uređenjem. sakupljanje.00 KM). društvene djelatnosti. pri tome se vodlio računa o detaljnom definisanju svakog pojma i određenju subjekta obaveznog postupanja. a pravnom licu 500. održavanje i obavezu održavanja komunalnog reda.parkiranje m/v na javnoj zelenoj površini ne ovisno od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu predviđena u iznosu od 30. funkcionalnih uređenih poglavlja.00 KM za pravno lice).00 KM za fizičko lice.00 KM. uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenih objekata i predmeta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->