Oko priprema za cas

NASTAVNA PRIPREMA ZA ČAS

Škola: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Predmet: Biologija Datum: 06.04.2009.godine Razred: 81 Tema: Sastav čovječijeg tijela Nastavna jedinica: Oko - organ čula vida Tip časa: Obrada novog gradiva CILJ: Objasniti građu i funkciju oka i nastanak slike

Zadaci:
Obrazovni: Sticanje osnovnih znanja o oku-organu čula vida (građa i funkcija pojedinih dijelova oka, potrebni uslovi za nastanak slike, nastajanje slike i prilagođavanje oka gledanju različito udaljenih predmeta - akomodacija oka). Funkcionalni: Razvijanje sposobnosti posmatranja, uočavanja i logičkog zaključivanja, te razvijanje mentalnih operacija kao što su analiza i sinteza. Odgojni: Ukazati na značaj oko-organa čula vida za život čovjeka, primjena stečenih znanja. Nastavne metode: dijaloška, izlaganje, demonstracija projekcijom materijala sa CD-a. Oblik rad: frontalni, grupni Nastavna sredstva: multimedija -prezentacija materijala sa CD-a, udžbenik, nastavni listići - tabele Mjesto realizacije: kabinet biologije Korelacija sa drugim predmetima: fizika Literatura: Udžbenik za 8. razred , Z. Korene; S. Krek, S Blagojević; Udžbenik za 2. razred gimnazije, R. Hadžiselimović; Metodika, M. Grubić

1

) Podsjetiti učenike na gradivo sa prethodnog časa o čulnom sistemu.Odakle primamo informacije putem oka? (Iz spoljnog svijeta) ..vidite li? (Ne) .UVODNI DIO ČASA • • • • Ponoviti sa učenicima ranija stečena znanja o ljudskom organizmu (tijelu) i utvrditi da se sastoji od različitih organa koji vrše svaki svoju funkciju.Zašto? (Jer je oko zatvoreno) .Zamislite da gledate predmet u tami – hoče te li vidjeti taj predmet? (Ne) . pluća.itd.Šta je oko? (Organ) .čula smještena u koži Postaviti zadatak za učenike da prepoznaju čula koristeći materijal sa CD-a Prikazati materijal sa CD-a:  čulo bola čulo dodira čulo toplote čulo hladnoće     • čulo vida na školskoj ploči: OKO-organ Prikazivanjem čula vida. mozak.. istaći cilj časa i napisati čula vida GLAVNI DIO ČASA • • • • Postaviti pitanja učenicima: .Zatvorite na kratko oči. a njihov zajednički rad omogućuje život (mišići.Šta je potrebno da biste vidjeli taj predmet? (Svjetlost) .organ čula vida 2 .Zašto nam služi? (Omogućava nam snalaženje i orijentaciju u bližoj i daljoj okolini) Istaći da je oko jako bitan organ za čovjeka Utvrđeno je da oko 83% ukupnog znanja o svijetu koji nas okružuje stičemo preko čula vida-oka Zato ćemo to čulo detaljnije upoznati Oko ..Na koje draži je osjetljivo oko? (Na svjetlost.Kakav organ? (Čulni) . čula.svjetlosne draži) . krvotok.

da je parni organ .da je smješten u očnoj duplji • od Dok učenici posmatraju oko istaći da je to složen aparat.• • Na materijalu CD-a projektorom prikazati Posmatranjem učenici zaključuju: . da se sastoji glavnih dijelova i pomoćnih dijelova Glavni dijelovi oka ( Očna jabučica ) • Prikazati očnu jabučicu na projektnom isticanje funkcije i zapisivanje na školskoj ploči Očna jabučica Pomoćni dijelovi oka platnu i objasniti svaki dio uz 3 .

• Bjeloočnica (bionjača) • Rožnjača (rožnica) • • Žilnica Šarenica (sudovnjača) (dužica) • Zjenica • Sočivo (leća) Mrežnjača (mrežnica) /štapići i čepići-vidne ćelije/ • Žuta mrlja 4 .

Prezentovati pomoćne dijelove oka.• • Slijepa Vidni mrlja živac • Staklasto tijelo ( staklovina) Rad u grupama . gdje učenici sami dolaze do saznanja koji su i kakve su njihove funkcije 5 .popuni tabelu Učenici popunjavaju tabele Građa očne jabučice Dijelovi Funkcija Bjeloočnica Rožnjača Sudovnjača Mrežnjača Šarenica Sočivo Staklasto tijelo Zjenica Žuta mrlja Slijepa mrlja Vidni živac Prednja očna komora Dijelovi Građa očne jabučice Funkcija Štiti oko i daje oblik Štiti oko i djelimično prelama svjetlost Hrani oko Sadrži vidne ćelije Reguliše količinu svjetla u oku Djelimično prelama svjetlost i ispunjava unutrašni prostor oka Prilagođava količinu svjetla u oku Mjesto nastanka slike Mjesto bez vidnih ćelija Provodi nadražaj do centra za vid u mozgu Reguliše očni pritisak Učenici prezentiraju svoje odgovore i na taj način ponavljaju i provjeravaju naučeno • .

Očni mišići • • • • • Obrve Očni kapci Trepavice Suzna žlijezda Očni mišići Rad u grupama Učenici popunjavaju tabelu i prezentiraju odgovore 6 .

prilagođavanje oka udaljenih predmeta ZAVRŠN I DIO ČASA • ponavljaju obrađeni nastavni sadržaj Na kraju časa. a samim tim 7 .Dijelovi Pomoćni dijelovi oka Funkcija Spriječavaju slijevanje znoja u oko Štiti oko i razmazuju suznu tečnost Štiti oko od prašine Luče suznu tečnost Pokreću očnu jabučicu Dijelovi Obrve Očni kapci Trepavice Suzne žlijezde Očni mišići Pomoćni dijelovi oka Funkcija • smješten u velikom mozgu Učenicima objasniti nastanak slike u oku. odnosno u centru za vid. učenici odgovaraju na postavljena pitanja. koji je • Objasniti gledanju različito akomodaciju oka .

Obrazovanje za mir) Nastavnik: Saima Čengić. prof.3 para očnih mišića 4. Muvedeta Jusufbegović.Suzne žlijezde 3. stručni savjetnik za biologiju 8 .Trepavice .OKO – organ čula vida 1.Obrve . te razgovarati sa učenicima o različitosti i jedinstvu dva čula.čulo sluha i čulo vida (ugraditi koncept jedinstva. Pokretački dijelovi oka .Kapci . Nastanak slike u oku Prilagođavanje oka gledanju različito udaljenih predmeta 2. nast. Pomoćni dijelovi oka − Sočivo (leća) − Mrežnjača (mrežnica) sa vidnim ćelijama: čunićima i štapićima Žuta mrlja Slijepa mrlja Staklasto tijelo (staklovina) Vidni živac Na kraju časa pogledati video zapis. Glavni dijelovo oka Očna jabučica − − − − − − Bjeloočnica ( bionjača) Rožnjača (rožnica) Sudovnjača (žilinica) Šarenica (dužica) Zjenica Prednja očna komora .

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful