P. 1
Voda, Zagadjivanje, Kvalitet i Kontrola

Voda, Zagadjivanje, Kvalitet i Kontrola

|Views: 181|Likes:
Published by v_nikolic86

More info:

Published by: v_nikolic86 on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

SEMINARSKI RAD
Iz predmeta Ekologija VODA,ZAGAĐIVANJE VODE,KVALITET I KONTROLA VODE

Student IAS TI Biljana Vučković Br. indeksa: 29/2010

Čačak, 2010.

SADRŽAJ
Uvod..……………………………………………………………………..............................3 Fizičke i hemiske osobine vode……….........................................................................3 Značaj vode…..............................................................................................................3 Značaj vode za biljke....................................................................................................3 Značaj vode za životinje......................................... ......................................................3 Značaj vode za ljude....................................................................................................3 Raspoložive količine vode…………..............................................................................4 Potrošnja vode....................................... ......................................................................5 Način zagaĎenja vode………. ……………………........................................................6 Otpadne vode…...........................................................................................................7 Vrste i karakteristike otpadnih voda..............................................................................7 ZagaĎivači vode……....................................................................................................9 Zaštita vode…............................................................................................................11 Kvalitet i kontrola kvaliteta vode……........…………………….…………………………11 Izbor postupaka za analizu vode……….…………………………………………………11 Pojam vrste i klasifikacija zagaĎujućih supstanca………………………………………12 Klasifikacija voda……………………………………………………………………………13 Principi prerade vode………………………………………………..……………………..14 Tehnološki postupci,linije ,sistemi za preradu vode ………….……………………..14 Tehnološke linije za pripremu vode za piće……………………………………………...15 Neorganske materije u vodi za piće……………………………………………………...15 Supstance u vodi koji mogu izazvati primedbe potrošača…………………...………..17 Neorganski parametri kvaliteta vode za piće…………………..………………………..18 Аluminijum…………………………………………………………...….…………………..18 Arsen………………………………………………………………….……………………..18 Bor…………………………………………………….……………………………………..18 Cink………………………………………………….……………………………………….19 Hrom…………………………………………………………………….…………………...19 Kadmijum…………………………………………………...………….……………………19 Kobalt……………………………………………………..…………….……………………20 Mangan……………………………………………………...………….…………………...20 Natrijum...…………………………………………………...……………………………….20 Nikl…..……………………………………………………………………………………….20 Olovo……………………………………………………….………………………………..20 Uzorkovanje vode za piće…………………………………..……………………………..21 Metode analize neorganskih parametara kvaliteta……… ..…………………………….21 Zaključak…………………………………………………………………………………….23 Literatura…………………………………………………………….………………………24

2

U slučaju neunošenja vode dolazi do smrti već posle nekoliko dana. za planetu kao celinu. za sav živi svet. dok je za vodene biljke njihova životna okolina. FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE VODE Čista voda je tečnost bez mirisa i ukusa. Isparavanjem vode dolazi i do hlaĎenja biljke. veoma je veliki I mnogobrojan počev od toga da je voda uslov za život pa do mnogih drugih funkcija. izvor hrane I neophodnih minerala. mesto rekreacije. za ekosistem. Voda je daleko najbogatija komponenta svih živih organizama i ima fundamentalan značaj u održavanju kako strukture. Za kopnene biljke voda je samo jedan od ekoloških faktora. uprkos gubitku celokupnog masnog tkiva i oko 50% tkivnih proteina. neophodna namirnica za čoveka. Ova osobina vode je značajna za odvijanje fizičkih i bi ohemijskih procesa. biljke na kopnu često ne mogu lako doći do vode. odnosno ćelija kao osnovnih jedinica žive materije. jer imaju poteškoća da je u dovoljnoj meri izvuku iz zemljišta. Prema tome voda je: osnov života.U debljem sloju je obojena u modre nijanse. U vodenoj sredini rastvorena su mnoga korisna jedinjenja. Voda može da se nalazi u sva tri stanja: čvrstom (led). koji se u suštini sastoji iz tri procesa: Voda ima veliki značaj za život životinja. 3 . U slučaju neunošenja hrane. MeĎutim. Obično je bezbojna ako se gleda u malom obimu ili sloju. naročito iz ultraljubičaste i infracrvene oblasti spektra. pošto organizam izgubi 10-20% od celokupnog volumena svoje tečnosti. tečnom i gasovitom (vodena para). ZNAČAJ VODE Vodene biljke se najlakše snabdevaju vodom. Voda je prozračna i anomalno malo rasejava vidljivu svetlost. danas je već kritična situacija u vezi sa rezervama čiste vode I to kako stajaćih I tekućih tako I podzemnih koje se koriste kao voda za piće. Neunošenje vode dovodi mnogo brže do smrti nego neunošenje hrane. Voda je prvobitna okolina u kojoj je život nastao. a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.UVOD Značaj vode za ljude. što je važan preduslov opstanka biljke u tropskoj klimi. sredina za mnoge žive organizme. a posebno za one životinje čija je ona životna okolina. Zavisno od klimatskih uslova potrošnja vode za održavanje života kreće se od 3 – 12 l/dan. tako i funkcije svih tkiva. predmet rada I sredstvo za rad. te biljka lako apsorpcijom dolazi do njih. život se održava nekoliko nedelja. što znači da voda predstavlja jedan od osnovnih uslova opstanka i života čoveka na Zemlji. U organizmu odraslog muškarca sadržaj vode je 60±15% a kod žena 55±15%. izvor energetskih resursa. Promet vode u biljci naziva se još i vodni režim biljke. pa je razumljivo što postoji ta uzajamna veza. Najvažnije od svega je da je uslov za život.

a manje se vraća u vidu padavina dok je iznad kopna obrnuto. Sl. Iako vode na zemlji ima veoma mnogo. Isparavanja vode sa vodenih površina. II za kupališta.01% reke i 0. iz kojih se u vidu padavina.05% močv are. Bez čiste i zdrave vode nema života. Oko tri četvrtine površine na zemlji prekriveno je vodom i procenjuje se oko 1. Zahvaljujući fizičkim osobinama vode i delovanju sunčeve energije male količine slatkih voda na Zemljinoj kori su obnovljive.RASPOLOŢIVA KOLIČINA VODE Voda je životna sredina u kojoj je nastao život. Sa mora i kopna više ispari vode. distribucija padavina i isparenja nije jednaka iznad mora.ekologija.1Kruţenje vode u prirodi (izvor:www. ipak sva voda nije upotrebljiva za ljudske potrebe. čovek tek tada shvati njen značaj. Stari Rimlj ani su prvi usavršili prave vodovodne mreže sa olovnim cevima. III za ispiranje kanalizacije.5%. a podeljena je sa 69. 97. Intezitet padavina iznad pojedinih područja kopna je različit i zavisi od geografske širine. MeĎutim. ograničene svrhe. prirodne vegetacije i od blizine vodenih površina i vodenih tokova. Kad presuše izvori pitke vode.3% jezera. ponovo vraća na Zemlju (kiša. Posebno je interesantno to što su Rimljani odvajali vodu u tri klase:    I klasa je bila za piće. tla i vegetacije vrši se pod uticajem sunčeve energije i vetra. 4 . 0. Globalno promatrano.ba) Najstariji poznati bunari za dobijanje pitke vode potiču još iz vremena 4000 godina pre nove ere (Sumeri u Mesopotamiji).5% vode u morima i okeanima je slana voda i ona se može koristiti samo u odreĎene.6% na lednike i glečere. okeana i kopna. Prvu vodovodnu mrežu je napravio kralj Solomon u Jerusalimu 1000 pre nove ere. Voda je najrasprostranjenije jedinjenje u prirodi. te 0. sneg ili led zavisno od temperaturnih i drugih uslova u atmosferi). ukupna količina padavina je jednaka količini isparene vode. 0. Isparena voda odlazi u atmosferu formirajući oblake. Kruženje vode u prirodi se ostvaruje putem hidrološkog ciklusa.4 milijarde km 3 .03% vlaga u tlu. Ukupna količina slatkih voda iznosi 37575*103 km3 odnosno oko 2. 30% na podzemnu vodu.

godine najmanje 3.ekologija. Čiste vode je sv e manje i ona je sve skuplja. Vodni bilans kontinenata(Izvor:www. nego je posedica porasta broja stanovnika.ba) Posebno je zabrinjavajuća okolnost što je evidentan trend smanjivanja raspoloživih zaliha vode po stanovniku na svim kontinentima. velikih gradova i sve većeg zagaĎivanja. Jedno prosečno evropsko domaćinstvo potroši oko 180 l/s/d. gde je industrija veoma razvijena i po naseljima. U nekim razvijenim zemljama. Sl.2 Potrošnja vode(Izvor:www. u nekim zemljama u razvoju. S druge strane.ekologija. zatim industriju 21% i domaćinstva 10%. pati od bolesti koje su posledica upotrebe nedovoljno čiste vode za piće (od tih bolesti dnevno umire 30 000 ljudi). u proseku.Tabela 1. pa i kod nas i danas je naglašen. Moskva 600. Najviše otpada na poljoprivredu oko 69%. posebno površinskih voda. klimatskih promena. Prema prognozama do 2025. Ovakav trend nije posledica smanjenja količine vodnih resursa jer je ona konstantna. potrošnja vode prelazi preko 500 l/s/d (Birmingen 655.5 milijardi ljudi u sv etu će osećati nestašicu vode. U posednjih 100 godina potrošnja se povećala osam puta. Oslo 593). jedna osoba. Poznato je da je za život i privreĎivanje čoveka u naseljenim mestima danas potrebno 200-500 l/stanovniku/dan pitke vode.ba) POTROŠNJA VODE Trend porasta potreba za vodom u svetu. 5 . potroši 10 l vode na dan. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) oko 400 miliona ljudi u zemljama u razvoju.

za preradu ruda. mora. celuloze i papira. prerada nafte. lokacije za eksplataciju šljunka I peska. deponije industrijskog otpada. snega. proizvodnje graĎevinskg materijala. potoci. metalne i metalopreraĎivačke. havarija prilikom transprtovanja štetnih I opasnih materija.ekologija.deponije – smetlišta b) u rasute izvore zagaĎivanja spadaju: hemizacija tla (pesticidi I azotna Ďubriva). a naročito nafte I njenih derivata . problem vode postaje sve veći i opšti meĎunarodni. grada I kao takve dospevaju na zemlju. Ove su vode prorodno čiste i koriste se kao voda za pice. Najveću ulogu u zagaĎivanju vode ima čovek sa svojim aktivnostima. Atmosferske vode su u obliku padavina : rose. Površinske vode se obnavljaju padvinama ili iz izvora podzemnih voda. jezera. hidroenergetski objekti IV. prehrambene industrije. proizvodnja deterdženta III. što spada u veštacko zagadjivanje. deponije komunalnog smeća. Podzemne vode su izvorišta koja se nalaze ispod površine zemlje i koje se povremeno dopunjavaju atmosferskim padavinama i površinskim vodama koje prodiru u vodonosne slojeve. prerada uglja. Veštačke zagaĎivače možemo podeliti u dve osnovne grupe: a) koncentrisane zagadjivače (izvori zagaĎenja) b) rasute izvore zagadjivanja. toplane.industrijski objekti: hemijske. 6 . Njih je lako uočiti i evidentirati . Iako voda prekriva ¾ zemljine povrsine. To je voda prirodnim putem stvarana i odrzavana. bazne i preradjivačke.urbana naselja II.ba) NAČIN ZAGAĐIVANJA VODE Prema poreklu vode mogu da se podele na : -površinske -podzemne -atmosferske Površinske vode su reke. transport I transportna sredstva.Sl. jezera ili mora. Ona su obično locirana na obalama reka. a) Koncentrisani zagadjivači vode su obično razni objekti u kojima se obavlja neka delatnost i ljudska naselja. okeani.Najčešće su to: I.energetski objekti: termoelektrane. nuklaerne elektrane.poljoprivredni objekti za tov stoke V.3 Potrošnja vode po osobi u litrima (Izvor:www. bare. tekstilne industrije.

što izuzetno ugrožava sanitarni režim recipijenta (nastaje trovanje riba. 7 . Kod zajedničkog prečišćavanja sanitarnih i industrijskih voda postiže se mešavina koja se dobro biološki prečišćava. pranja posuĎa i rublja. atmosferske otpadne vode su slične sanitarnim. od načina održavanja javne higijene. pre mešanja. prehrambene. U ove vode ubrajamo i otpadne vode od čišćenja prostorija. od broja i intenziteta motornog saobraćaja. Po ukupnoj bakteriološkoj zagaĎenosti. Količina i kvalitet otpadnih voda industrije zavisni su od tehnološkog procesa proizvodnje i menjaju se tokom dana. otežano korišćenje vode i sl. što je manje izraženo kod sanitarnih voda. održavanja lične higijene i sl. zagaĎenja su pretežno organskog porekla. mogu da poremete biološko prečišćavanje na postrojenjima. sa asfaltnih površina naftne produkte (15 -25 mg/l). što ponekad nije tako. razni otrovi.). olova i arsena. U ove vode se ubrajaju i otpadne vode od pranja uličnih površina. trotoara i dr. kao npr. meĎutim. cijanidi. kako bi se one neutralisale i bile pogodne za dalje prečišćavanje. Ove vode mogu biti i uslovno čiste. Kod hemijske i metalopreraĎivačke industrije preovladavaju zagaĎenja mineralnog porekla. atmosferske vode sa industrijskih površina nose značajne količine bakra. MeĎutim. Danas postoji veliki broj po karakteru različitih industrijskih otpadnih voda. jer se smatraju uslovno čistim. pa je jednaka ili manja od nje cca 10%. vrste površinske obrade terena i saobraćajnih površina. praksa je da se ove vode ne prečišćavaju. javnih. Količina sanitarnih otpadnih voda zavisi od specifične potrošnje vode. ukoliko nisu prisutne toksične materije. koji u fiziološkom procesu produkuju zagaĎenja u tečnom i čvrstom obliku. potrebno uraditi predtretman. zagaĎenja atmosfere. kada je za industrijske otpadne vode. Slično je i sa domaćim životinjama koje se uzgajaju na farmama i drugim pojedinačnim mestima. industrije papira i sl. Atmosferske otpadne vode Ove vode se formiraju kao površinski oticaj od padavina i otopljenog snega sa urbanog područja. Industrijske otpadne vode Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje. teški metali. ureĎaja i dr. Nažalost. Infiltracione vode Infiltracione vode su podzemne vode koje dotiču u kanalizacionu mrežu preko cevnih spojeva.Količina i kvalitet ovih voda zavisi od intenziteta i učestalosti padavina. u većim količinama. kožarske. kad razblaže sanitarne vode. koje se dele na niz podtipova u zavisnosti od tehnologije proizvodnje. drenažnih sistema i sl. industrijskih i drugih objekata gde žive i rade ljudi. Po svom kvalitetu su najčistije.OTPADNE VODE VRSTE I KARAKTERISTIKE OTPADNIH VODA Otpadne vode po svom poreklu delimo u četiri kategorije:     sanitarne (fekalne) industrijske atmosferske infiltracione Sanitarne (fekalne) otpadne vode Fekalne otpadne vode nastaju na sanitarnim čvorovima stambenih. kada se upuštaju direktno u recipijent ili atmosfersku kanalizaciju. Kod tekstilne. od klimatskih uslova i sl. spremanja hrane. kao i prilikom pranja aparata.

voće i povrće. mlekara. MeĎutim mnogo je gora siituacija kada oštećena kanalizacija zagaĎujuje podzemne vode koje se koriste za piće.Kako ove vode potiču od izlučevina. delovi kože. Najveći broj klica se izlučuju preko ljudskih fekalija. Osim otpadnih voda koje kanalizacionim sistemom dospevaju u reke. Sintetičke površinske aktivne materije su postojane u vodi i njihova razgradnja može da potraje i do nekoliko meseci. razne otpatke i niz drugih organskih i neorganskih jedinjenja. celuloze i papira. Organska jedinjenja kao zagaĎivači vode mogu različito da deluju na kvalitet vode u zavisnosti od njihove razgradnje. fenoli ili slično.Atmosferske vode kao i voda za pranje ulica spiraju razne rasute zagaĎujuće materije i odnose ih u mora.Iz industrije za proizvodnju detardženata u vodu dospevaju supstance koje su površinski aktivne pa menjaju površinski napon vode. kapljice masnih rastvora. bakterijskih i parazitskih bolesti. krvi. MeĎu njima se nalaze i one crevnih. hloride. Atmosferske otpadne vode putem padavina. metalurški. energetskiih i termoenergetskkiih objekata. Sapuni i detardženti su površinski aktivna jedinjenja koja menjaju površinski napon vode i koncentrišu se na površinu vode. soli. U njima se nalaze: azot fosfatne kiseline i kalijum što dovodi do opadanja pH vrednosti vode na 2-3. Industrijske otpadne vode Industrijski objekti kao što su: hemijsko-bazni. U kanalizacionim otpadnm vodama mogu se naći razne organske tečnosti. održavanje i dezinfekciju. Najznačajnije i najčesce otpadne vode su sledeće: prehrambeno preraĎivacke industrije. a uz to ima i neorganskih materija koje potiču od sredstva sa pranje. U vezi sa tim njihoviim dejstvom ima ih nekoliko vrsta: -organske materije koje se brzo razgraĎuju u vodi 8 . soli polimerizovane fosfatne kiseline. jezera ili mora. kupanja i organskih otpadaka hrane te one sadrže veliki broj klica. Otpadne vode prehrmbene industrije u sebi sadrže ostatke od procesa pranja maceriranim sadržajem pulpe. Osim organskih ostataka u ovim vodama se mogu naći i sredstva za pranje.Otpadne vode mlekara sadrže deo mleka. što dovodi do hidričnih epidemija . a najznačajniji su polifosfati. a u spoljnoj sredini je obrnuto. životinjama mogu da budu veoma opasne jer mogu da izazovu bakteriološku zagaĎenost vode. Osim otpadnih voda iz domaćinstva u kanalizaciji se mogu naći mnogi drugi zagaĎujući elementi i jedinjenja koja potiču od raznih radionica. Ovo su obično sulfati različitih organskih jedinjenja. ali i hemijska sredstva jer mnogobrojne manje industrijske i zanatske organizacije svoje otpadne vode priključuju na kanalizaciju naselja. zanatskih radnji i industrija. metalopreraĎivačke industrije. detardženti. jezera. balega slame i dr.. raznih detardženata i čvrstih komada različitog sastava. zatim nerastvorene proteine. supstiucioni derivati. sa ulje. tekstilne industrije. od umivanja. prerade šećerne repe. zatim ogranskim ostatcima od voća .. Sa promenom površinskog napona vode menja (smanjuje) se razmena kiseonika sa vazduhom i dalje. Ove vode su često agresivne sa velikim brojem otrovnih materija. To su masti. celuloze papira i sl. One najčešće sadrže: sulfate.5% E coli humanog porekla i 25% nehumanog. povrća. šećere. ulja. Komunalne otpadne vode sadrže organske materije u koje spadaju: fiziološke izlučevine ljudi i ostatci hrane. za preradu ruda.Komunalne otpadne vode Urbana naselja zagaĎuju vode preko svojih kanalizacionih izliva koji se direktno ulivaju u reke. One doprinose velikom zagaĎenju potrošnjom kiseonika. kišnce i otopljenog snega sa sobom nose razna zagaĎenja . zagaĎenja mogu da potiču i od podzemnih voda ukoliko su one zagaĎene. Otpadne vode klanica sadrže uglavnom organske materije podložne raspadanju. zaraznih virusnih. a preko njih i podzemnih. Njihov sastav i toksičnost zavise od vrsta industrije. Industrijske otpadne vode svakim danom postaju sve veći problem jer su veliki zagaĎivači površinskih voda. čekinja. reke. klanica. granula skroba pa i neorganskih ostataka zemlje i peska. naftu. zbog smanjenja količine kiseonika u vodi dolazi do izumiranja živog sveta u njoj što opet podstiče anaerobn proces. prehrambeni. U digestivnom traktu čoveka živi 97. tekstilni graĎevinskog materijala izlivaju svje otpadne vode posle tehnološke upotrebe. Otpadne vode od ljudi. nitrate. hemijske industrije. Industrijske otpadne vode kao koncentrisani zagaĎivači zagaĎuju vode dvema vrstama zagaĎujucih materija: a)organskim b)hemijskim a)Najveći zagaĎivači organskim materijma pored domaćinsta su prehrambena industrija: mesne preraĎevine. Kad se naĎu u vodi oni ometaju razmenu kiseonika izmeĎu vazduha i vode. stvaranju gljivica.

22. b)Najveći zagaĎivači hemijskim sredstvima su hemijska i metalska industrija. pesak. hemijskim i biološkim sastavom. mogu da budu one koje se najčešće javljaju. vanredno stanje do kraja godine u tri mađarske županije . oktobar 2010.Takve su npr. pa su zbog toga tipične . Primer zagaĎivanja vode:Teške posledice ekološke katastrofe u MaĎarskoj. one se talože i stvaraju anaerobne uslove.. ZAGAĐIVAČI U VODI U otpadnoj vodi susrećemo:    Fizičke zagaĎivače. oktobra pogodila Mađarsku. Najveći zagaĎivači neorganskim materijama su fabrike kiiselina.bilans su ekološke katastrofe koja je 4. Fizički zagaĎivači To su suspendov ane materije. Drugu grupu zagaĎujućih materija pretstavljaju hemijske supstance koje su specifične za jednu vrstu fabrike. mineralne kiselinei alkalije. odeća. Ovi zagaĎivači deluju na promenu pH vrednosti u vodama. toalet papir). odnosno stalne. ali isto tako radioaktivna i termalna zagaĎenja. to su npr. Polutanti koje možemo naći u otpadnoj vodi mogu se klasificirati u tri grupe: fizičke. radioaktivni otpaci iz instituta gde se koriste izotopi i dr. U vode preko ovih objekata dospevaju toksični i agresivni elektroliti. to su radioaktivne padavine nakon nuklearnih proba. zatim radioaktivni elementi u slučaju većih havarija nuklearnih elektrana. Hemijske zagaĎivače Biološke zagaĎivače Otpadna voda je odreĎena svojim fizičkim. kiseline. potpuno uništeni ekosistemi nekoliko vodotokova. Sve veću opasnost iz ove grupe zagaĎivača čine radioaktivna jedinjenja koj a kontaminiraju vodene resurse na širem prostoru. U nekim otpadnim vodama hemijske industriije mogu istovremeno da se naĎu organske I neorganske zagaĎujuće materije. Tog dana provalio se rezervoar u drugoj po veličini fabrici za proizvodnju aluminijuma u Mađarskoj. mulj.-organske materije koje ne podlezu razgradnji -organske materije čija se razgradnja odvija sporo -organske materije čije je dejstvo toksično Materije koje se razgraĎuju u vodi utiču na potrošnju kiseonika u vodi. hemijske i biološke. 160 kilometara jugozapadno od mađarske prestonice Budimpešte. | 10:20 | Izvor: Beta | Foto: Beta BUDIMPEŠTA Devetoro mrtvih. razni otpaci(hrana. Pre svega. Najveće štete rekama nanose pogoni: -hemmijske industrije sa oko 20% ukupne količine otpadnih voda -crna metalurgija 25% -celuloze i papira 14% -prehrambene industrije14% -obojeni metali 8% Otpadne vode hemijske industrije mogu se podelit na : -tipične -specifične ZagaĎujuće materije u vodi kao i u vazduhu. oko 150 povređenih. 9 .. javljaju se u većini fabrika. Od toksičnih materija najčešće se nalaze fenoli kao sporedni produkti niza procesa u industriskoj preradi. kontaminirano 40 kvadratnih kilom etara zemljišta. kod grada Ajk a. kao što su cijanidi hromiti i joni teških metala.

uglavnom ih čine proteini. koje je nosilo sa sobom automobile i rušilo mostove. odreĎeni teški metali mogu imati negativan uticaj na biološki proces prečišćavanja. fenoli i pesticidi. natrijum i sulfati) dospevaju preko upotrebe vode i treba da se odstrane da bi se voda ponovo koristila. dospelo u Dunav. rezistentne organske materije. prvo je udario na obližnje mestašce Kolontar koje je skoro potpuno uništio. Hemijski zagaĎivači   biorazgradljive organske materije. Pomrla je sva riba u tim vodotokovima. ugljenik i fosfor) koji su bitni za rast mikroorganizama i njihovim ispuštanjem u vodenu sredinu može doći do razvoja nepoželjnog vodenog sveta. vode i gasa. kao i na život u vodotoku. i preko reke Rabe. 10 . odnosno. rečicu Marcal. razlilo na 40 kvadratnih kilometara površine i ušlo u potočić Tornu.Izlivanje crvenog mulja Iz rezervoara se izlilo oko 700. ugrozivši tako direktno još sedam gradova nizvodno od mesta katastrofe. a njihovim ispuštanjem u većim količinama na zemljište. MeĎu ovima posebno su opasni po čov eka infekcioni mikroorganizmi.000 kubnih metara alkalnog crvenog mulja. Ceo ekosistem reke Marcal i potočića Torna uništen je zbog zagađenja. do eutrofikacije. fekalije. nutrijenti (azot. gde je poplavljeno 230 kuća i 19 ulica. Poplavni talas. (kalcijum.6 metara. može doći do zagaĎenja podzemne vode. otopljene neorganske materije. a kako je naveo šef mađarske regionalne službe za borbu protiv katastrofa Tibor Dobson. a sadrži teške otrovne metale. Najveći deo grada ostao je bez struje. koji je nusproizvod pri pravljenju aluminijuma. alge. lignini i drugi zarazni organizmi. U međuvremenu se crveno blato. visok 3. Ako se ispuštaju neprečišćene u okolinu. vlasti nisu uspele da spasu ni okolnu vegetaciju. a zatim se sručio na grad Devečer. zbog njihovih toksičnih osobina. ugljovodonici i masti. izazivači zaraznih bolesti. ove materije su otporne na uobičajene biološke metode obrade otpadnih voda. virusi.    Biološki zagaĎivači To su bakterije. teški metali. a to su uglavnom površinski aktivne materije (detardženti). biološka razgradnja ovih materija dovodi do gubitka kiseonika i razvoja septičkih uslova.

naročito 3 otpadnih voda. rekreaciju i drugo. higijenska ispravnost se utvrĎuje: osnovnim i periodičnim pregledom. koristi atomska apsorpciona spektrofotometrija. IZBOR POSTUPAKA ZA ANALIZU VODE IzmeĎu postupaka koji se primenjuju za analizu pojedinih sastojaka nezagaĎene (podzemne. na primer. Kod industrijskih otpadnih voda odreĎuju se pre svega oni parametri. jer meka voda smanjuje potrošnju deterdženta i štiti mašinu. površinske i prečišćene) i zagaĎene vode najčešće ne postoji razlika. TakoĎe. nakon pažljivog proučavanja raspoloživih analitičkih postupaka i metoda. što se nekada poistovećivalo 6 sa ppm (što predstavlja lg u 10 g). odnosno maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) supstanci razlikuju u zavisnosti od namene vode. razumljivo je da se zahtevi za količinu pojedinih supstanci. od posebnog značaja je odreĎivanje biohemijske i hemijske potrošnje kiseonika. Da bi se rezultati odreĎivanja kvaliteta različitih voda mogli meĎusobom porediti. kvalitet vode se može definisati kao podobnost vode za odreĎenu upotrebu: snabdevanje ljudi ili životinja. održavanje zdravog akvatičnog života. Obim ispitivanja vode zavisi od prirode vode i svrhe za koju je namenjena. jer se gustina mnogih. Kada se radi o vodi za piće. MeĎutim. Prema tome. jedna 3 kadmijska baterija može zagaditi od 3000-15 000 m vode a samo jedna merkurijeva baterija 3 može zagaditi do 30000 m vode KVALITET I KONTROLA KVALITETA VODE Kvalitet vode je relativan pojam. koji su karakteristični za datu industriju. navodnjavanje zemljišta. pregledom vode iz novih zahvata i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških 11 . odnosno sastojci. Suvi ostatak se odreĎuje kod svih voda. mogućnost koncentrisanja isparavanjem. jonskom izmenom ili ekstrakcijom omogućava primenu mnogih postupaka i kada je koncentracija u vodi manja od granice odreĎivanja. čuvanja i pripreme uzorka za analizu. koji biva potpuno definisan tek kada je. od izuzetnog značaja je i postupak uzimanja. Nemaju svi sastojci vode isti značaj za ispitivanje voda. Radi uštede vremena i sredstava. Koji pokazatelji kvaliteta će biti odreĎivani zavisi pre svega od buduće namene vode. znatno razlikuje od 1000 mg/dm . jedna cinkovana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode.. Voditi računa o tome šta bacamo u kanalizaciju. a za otpadne vode iz tekstilne industrije i perionica važno je odrediti sadržili deterdžente. koja pokriva dosta širok opseg koncentracija. pored spoznavanja primesa. kod svakodnevnih analiza ispitivanja treba ograničiti na sastojke koji utiču na odreĎenu namenu vode. Imajući ovo u vidu. Tako se. snabdevanje industrije. Za zagaĎene vode koje sadrže otpadne organske supstance koje troše kiseonik. a nastale otpadne vode su prihvatljivije za vodotoke. jer trebamo imati na umu da će to završiti ili u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda ili u vodotoku (što je kod nas češći slučaj) Koristiti prirodna Ďubriva ujesto veštačkih Ne odlagati otpad u blizini izvorišta pitke vode i vodotoka Ne seći šume u blizini izvorišta Kontrolisati eroziju tla na vlastitom imanju sadnjom biljnog pokrivača i stabilizacijom područja sklonog erozijama Ne odlagati staro motorno ulje u blizini vodnih resursa (jedan litar ulja zagadi preko milion litara vode) Pažljivo odlagati baterije.ZAŠTITA VODE Svaki pojedinac može dati doprinos u zaštiti voda ako samo malo promijeni svoje ustaljene navike:            Racionalno koristiti vodu Sprečiti nastajanje velikih količina otpadnih voda na samom izvoru Koristiti biorazgradive deterdžente jer na taj način pomažemo biološku razgradnju Koristiti omekšivač vode umesto omekšivača za rublje. Danas se ppm uglavnom ne koristi. standardne metode analize voda. za odreĎivanje mnogih metala. poznata i buduća namena te vode. uvedene su tzv. da bi rezultati odreĎivanja bili stvarni pokazatelji kvaliteta date vode. jer je merilo količine rastvorenih supstanci u vodi. Sastav prirodnih i otpadnih voda se najčešće izražava u mg/dm3.

imajući u vidu da su ovi pregledi najčešći. prirode zagaĎujućih supstanci. ZagaĎujuće supstance u vodi remete njen prirodni sastav. što je razumljivo. a najmanje analiza je uključeno u osnovne preglede. sa izuzetkom mikroorganizama. iz svakog izvorišta. uticaja na zdravlje ljudi i dr. dospevši u prirodne vode. virusi. Najdetaljnije se analizira voda iz novih zahvata. Na osnovu veličine čestica. polutanti se mogu podeliti na: . one postaju zagaĎujuće supstance (polutanti). koje su u vodi prisutne u obliku molekula ili jona.hemijske. obrazuju u vodi nestabilne sisteme.organske zagaĎujuće supstance bez specifičnog otrovnog (toksičnog) dejstva. koji ne sadrže toksične supstance. koji obuhvataju različite radioaktivne izotope. organskog ili neorganskog porekla. koji obuhvataju različite patogene mikroorganizme i . ove primese. Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i iz sopstvenih objekata organizacija koje proizvode ili preraĎuju namirnice na industrijski način utvrĎuje se sistematskim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima u toku meseca.koloidno dispergovane. i ona obuhvata odreĎivanje preko 50 pokazatelja kvaliteta. odnosno podložne su taloženju (sedimentaciji). osobine ili integritet. .radioaktivne. iz rezervoara vode za piće.organske zagaĎujuće supstance sa specifičnim otrovnim (toksičnim) dejstvima. polutanti se mogu podeliti na: . . odnosno godine. Prilikom svakog pregleda vode iz vodovoda uzorci vode se uzimaju: 1. tj. a broj tačaka se odreĎuje zavisno od broja sta-novnika. u šta spadaju sve zagaĎujuće supstance. .neorganske zagaĎujuće supstance sa specifičnim otrovnim (toksičnim) dejstvima. u nerastvorljivom. u koje spadaju 12 . . U objektima za snabdevanje vodom obrazovno-vaspitnih organizacija vrše se u toku školske godine četiri osnovna pregleda vode za piće. uticaja na živi svet.nerastvorljive. a u nekim slučajevima nastaju i otrovni gasovi: sumporvodonik. čija priroda i koncentracije odreĎuju kvalitet vode. u šta spadaju suspenzije. ZagaĎujuće supstance u vodi se mogu podeliti na osnovu različitih parametara: veličine čestica. . . prema broju stanovnika koji se snabdevaju iz svakog takvog objekta i prema vrsti objekta.biološke. visokomolekularna jedinjenja.indikacija da je došlo ili da može doći do zagaĎenja vode. Na osnovu prirode.neorganske zagaĎujuće supstance bez specifičnog otrovnog (toksičnog) dejstva. vrši se godišnje. U objektima za rekreativnu nastavu. Za vreme raspusta pregled se vrši na 15 dana pre početka nastave. odnosno dolazi u dodir sa njom. iz vodovodne mreže. koloidno dispergovanom ili rastvorenom obliku. najbrojniji predstavnici ove grupe zagaĎujućih supstanci su otpadni materijali prehrambene industrije. odmor dece i omladine i u omladinskim naseljima vrše se četiri osnovna i dva periodična pregleda za vreme korišćenja objekata. 3. Pregled vode iz arteških bunara i drugih objekata za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće. male bakterije i drugo. jer se tokom razgradnje ovih supstanci troši rastvoreni kiseonik.rastvorene. u šta spadaju čestice gline. Kada koncentracije prisutnih primesa dostignu vrednosti koje su neprihvatljive s obzirom na predviĎenu namenu date vode. u ovu grupu spadaju uglavnom suspendovane mineralne supstance. koji obuhvataju hemijske supstance koje se nalaze u vo-di. 2. Potencijalno najveću opasnost predstavljaju različite hemijske supstance koje dospevaju u vodu kao posledica primene „prljavih" industrijskih procesa. odnosno mogućnost direktnog korišćenja date vode za odreĎenu namenu. amonijak i metan. otpadnih gasova ili čvrstih otpadaka industrijske proizvodnje. ove zagaĎujuće supstance dovode do promene fizičko-hemijskih svojstava vode i trovanja vodenih organizama. iz otpadnih voda. ukoliko ne postoje vodovodni sistemi. ZagaĎujuće supstance se mogu podeliti i na osnovu dejstva na reke i druge vode: . Izvori zagaĎujućih supstanci u vodi su praktično sve aktivnosti čoveka u kojima on koristi vodu. POJAM.VRSTE I KLASIFIKACIJA ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI Voda predstavlja smešu hemijski čiste vode i niza primesa. emulzije i mikroorganizmi. ali negativno utiču na vode.

vode koje se mogu upotrebljavati za pojedine namene samo posle odgovarajuće obrade.01 30 100000 71.3 61. a posle uobičajenih metoda obrade i u industriji. Uredbom o klasifikaciji voda.4 77.005 10 2000 84.vode koje se mogu koristiti za navodnjavanje. pes-ticidi i dr. III klasa . koja obuhvata vode koje se uz normalne postupke obrade (koagulacija. rekreaciju graĎana.5 6-9 15. za gajenje drugih vrsta riba (ciprinidae). zagaĎujuće supstance se mogu podeliti na: otrovne (toksične). potrebna je intenzivna fizička i hemijska obrada sa produženom dezinfekcijom (koagulacija.01 80 200000 48.5 10.DrNebojša Veljković. graĎ.0 0. graĎ.2 13 .Coli (MPN u 1000 ml) Σqi x wi = WQI 18 15 12 9 8 8 7 5 6 12 100 90-105 2 0. dezinfekcija) mogu upotrebljavati za snabdevanje naselja vodom za piće i u prehrambenoj industriji. za gajenje manje plemenitih vrsta riba i za pojenje stoke.. osim u prehrambenoj industriji. adsorpcija na aktivnom uglju i dezinfekcija ozonom ili hlorom).1 6.1 6. koja obuhvata vode koje se mogu iskorišćavati ili upotrebljavati za sportove na vodi. filtracija. Analiza kvaliteta vode metodom Water Quality Index (WQI) (Izvor: STANJE ZAGAĐENOSTI VODA SRBIJE.uspostavljanja ciljeva kvaliteta za svaki region ili deo rečnog sliva posebno. . ili koje se uz uobičajene metode obrade (koagulacija.5 6-9 15. a površinske vode . teratogene i mutagene.0 0. van graničnih tokova i tokova presečenih granicom Republike Srbije dele se na podklase i to: .8-8. U zavisnosti od efektra na zdravlje ljudi. inž.usklaĎivanja i uporedivosti ocene stepena antropogenih zagaĎujućih uticaja na ekološku funkciju vode. TABELA 3.0 0.) Parametri Max. polihlorovani bifenili.podklasa IIa.stanje van klase. inž.0 0.kontrole uspešnosti svih preduzetih mera zaštite koje imaju za cilj sprečavanje pogoršanja stanja i postepeno poboljšanje i obnove svih površinskih vodotoka.odreĎivanja pogodnosti kvaliteta voda vodotoka za postojeću i planiranu upotrebu. .Milorad Jovičić. za sportove na vodi. kancerogene.4 75-90 105-115 4 0. dezinfekcija) mogu koristiti za piće i u prehrambenoj industriji. Prema nameni i stepenu čistoće.vrednost MDK MDK MDK MDK (jedinica mere) I klasa II klasa III klasa IV klasa Zasićenost kiseonikom ( %) BPK5 (mg/l) Amonijum (mg/l) pH vrednost Ukupni azot (mg/l) Ortofosfati (mg/l) Suspendovne materije(mg/l) Temperatura ( oC) Elektroprovodljivost (μS/cm) E.raznovrsne organske supstance: fenoli.5 10. nafta i naftni derivati.5 50-75 115-125 7 0.vode koje se u prirodnom stanju.8-8. VK stanje .357. II klasa . uz eventualnu dezinfekciju mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji. filtracija.8- 30-50 125-130 20 0.vode koje se mogu upotrebljavati u prirodnom stanju za kupanje.01 100 200000 37. . dipl. filtracija.1-38. IV klasa . dipl. Da bi se takve vode mogle koristiti za piće. . Vode klase II. KLASIFIKACIJA VODA Klasifikacija i kategorizacija vodotka vrši se radi: .za gajenje plemenitih vrsta riba {salmonidae).976.3-85.podklasa IIb. flokulacija. vode se razvrstavaju u četiri klase: I klasa .

otpadne vode se pre ispuštanja u prijemnike moraju prečistiti do odreĎenog stepena. npr. upravna zgrada itd. preliminarna linija prerade. to su: proceĎivanje. Takva izvorišta su bunari (površinski ili arteški) ili površinske vode (reke. pa se moraju podvrgavati manje ili više složenim postupcima prerade. Svaka linija obrade u okviru sistema za obradu vode služi za uklanjanje zagaĎenja slične prirode. čine sistem za obradu (preradu) vode. Operacije . 3.PRINCIPI PRERADE VODE Voda iz prirodnih izvorišta svojim kvalitetom retko ispunjava zahteve primene. voda iz vodovodne mreže koja ima kvalitet vode za piće. primarna linija prerade. filtracija i gravitaciono taloženje. to su različiti hemijski i biološki procesi. pojedine hemijske tehnologije postavljaju i dodatne zahteve u pogledu kvaliteta vode. Razlikuju se četiri linije prerade vode: 1. sa manjim izuzecima. Za to se koriste postupci i ureĎaji za uklanjanje nepoželjnih komponenti (zagaĎujućih supstanci) koje mogu štetno delovati na ljudsko zdravlje kada je u pitanju voda za piće. kao što su energana. 14 . Procesi .njima se prisutne zagaĎujuće supstance uklanjaju iz vode i pri tome se menja njihov hemijski sastav. sekundarna linija prerade i 4. Liniju prerade čine pojedinačni ili više meĎusobno povezanih procesa i operacija pomoću kojih se iz vode mogu ukloniti prisutne nepoželjne supstance koje imaju slične hemijske ili fizičkohemijske osobine. a da se pri tome ne menja njihov hemijski sastav. magacini roba. pomoću kojih se ostvaruje krajnji cilj obrade. MeĎutim. odnosno celovito prečišćavanje vode do željenog stepena. To zanači da.. Vrste postupaka koji će se koristiti zavise od kvaliteta vode na izvorištu i zahteva-nog kvaliteta pripremljene vode. Još je složeniji problem kad su u pitanju otpadne vode industrijskih pogona. pa se u takvom slučaju i voda iz vodovodne mreže mora dodatno preraĎivati. TEHNOLOŠKI POSTUPCI. tercijarna linija prerade. linija za uklanjanje nerastvornih taložnih supstanci. Vode iz ovih izvorišta retko ispunjavaju zahteve industrije. Posebni zahtevi se postvljaju za kvalitet vode koja se koristi u energetskim postrojenjima (parni kotlovi) i ureĎajima za prenos toplote (zagrevanje i hlaĎenje). Znatno je složenija situacija kada se industrijski objekti snabdevaju vodom iz vlastitog izvorišta. Na osnovu tih podataka se vrši izbor procesa i operacija pomoću kojih se iz vode mogu ukloniti nepoželjni sastojci. jezera ili vodoakumulacije). na primer. linija za uklanjanje neorganskih supstanci. Jedna ili više osnovnih linija obrade. jer sadrži štetne i nepoželjne supstance pa se mora podvrgavati postupcima prečišćavanja. u sistem za preradu vode je ukomponovano u postrojenje sa nizom pomoćnih objekata.LINIJE I SISTEMI ZA PRERADU VODE Projektovanje tehnološkog postupka prerade vode počinje utvrĎivanjem razlike izmeĎu hemijskog sastava vode koja se obraĎuje (voda iz izvorišta ili otpadna voda) i kvaliteta vode koji zahteva njena primena ili ispuštanje u prirodne prijemnike. takvu vodu nije potrebno dodatno obraĎivati. S obzirom na zakonske propise o zaštiti životne sredine. ispunjava zahteve većine prehrambenih tehnologija. Radi uspešnog funkcionisanja. linija za uklanjanje organskih biorazgradivih ili bionerazgradivih supstanci itd. To se odnosi i na supstance koje zagaĎuju životnu sredinu kada su u pitanju otpadne vode.njima se prisutne zagaĎujuće supstance uklanjaju iz vode. 2. ili ometaju tehnološki proces dobijanja kvalitetnog pro-izvoda kada je u pitanju voda koja se koristi u industriji. razlaganje zagaĎujućih supstanci hemijskom oksidacijom ili redukcijom i biološka razgradnja. kanali. Načelno. kao. ako se odreĎeni pogon snabdeva vodom iz javne (gradske) vodovodne mreže. a često ni oblik.

prethodnih linija.oksidacija. uklanjanja prisutnih organskih supstanci(huminske i fulvo oksidacija. taloženje. . list SFRJ33/87 i 13/61). vesnik RM 54/2004). a u tabeli 2 su prikazane maksimalno dopuštene koncentracije neorganskih materija u vodi za piće u Pravlnicima nekih zemalja u okruženju Republike Makedonije (Sl. koagulacija. planktone itd. . II 3 Koagulacija. taloženjem i filtracijom i dezinfekciju.Postrojenja za preradu vode. dezinfekcija amonijum jon). pored koagulacija.). zavisno od stepena zagaćenosti i vrste zagaćenja. peščana filtracija Primenjuje se ako voda sadrži suspendovane ikolo.Iz podataka u tabeli 6. Postrojenje za preradu vode II klase. kada prerada. jezera i vodoakumulacija) sadrže liniju za uklanjanje koloidno dispergovanih supstanci koagulacijom.idno 3 i dezinfekcija dispergovane supstance u količini do40 mg/dm .Tehnološke linije obrade vode pojedinih klasa(Izvor: Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode) Klasa vode Postupci Primena tehnoloških linija I 1 Dezinfekcija Primenjuje se kod voda koje ispunjavaju uslove standarda kvaliteta vode zapiće (kod pojedinih bunara i izvora).taloženje. jer pored linije za uklanjanje grubog materijala (sita i rešetke). Republike Srpske (Sl. i neorganskih supstanci(gvožćemangan. III IV Postrojenja za preradu vode III i IV klase su znatno složenija. sadrže i liniju za uklanjanje rastvorenih organskih i neorganskih supstanci. Smernicama SZO i jugoslovenskom Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. Primenjuje se kod površinskih voda./ist SRI 42/98). filtracija i dezinfekcija Primenjuje se ako voda sadrži veću količinu suspendovanih i koloidno dispergovanih supstanci. Koristi se kod prerade površinskih voda koje pored suspendovanih i koloidno rastvorenih supstanci sadrže i biološko zagaćenje (alge. Novine RH 182/2004).arsen. flokulacijom. adsorpcija i kiseline). taloženje. radi Adsorpcija. 4 Koagulacija. Postrojenje za preradu vode I klase. Od neorganskih materija potrebno je apostrofirati elemente i jedinjenja za koje je utvrĎeno u proteklom periodu da imaju značajniji uticaj na 15 . Procesi i operacije razvrstani su po redosledu prerade u tehnolo-ške linije prerade vode (tabela 4). I 2 Filtracija i dezinfekcija Primenjuje se kod voda koje sadrže samo suspendovane supstance u koncentraciji do 10 mg/dm3. peščana filtracija i dezinf.2 može se videti da je najjednostavnija prerada vode I klase (neke bunarske vode i prirodni izvori). Većina Pravilnika koji su novijeg datuma su prihvatila u potpunosti podatke iz Direktive Evropske Unije o vodi za piće i/ili preporuke Smemica SZO. sadrži dodatne procese i operacije. 6 Rešetke i sita. Republike Hrvatske (N.filtracija. NEORGANSKE MATERIJE U VODI ZA PIĆE U tabeli 5 su prikazane maksimalno dopuštene koncentracija neorganskih materija u vodi za piće u Direktivi EU o vodi za piće (98/83/EC). jer je potrebna samo dezinfekcija vode. koje se mogu ukloniti filtracijom. 5 Rešetke i sita. II klase (površinske vode reka. Vrsta i broj linija prerade zavisi od kvaliteta (klase) sirove vode.TEHNOLOŠKE LINIJE ZA PRERADU VODE ZA PIĆE Za preradu vode do kvaliteta vode za piće koriste se različiti postupci. TABELA 4. glasnik RS 40/2003) i Pravlnik SFRJ koji važi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. . linije za uklanjanje suspendovanog i koloidno dispergovanog materjala.

Nitrati se mogu povećati prevelikom primenom Ďubriva. ukupni Hloridi Kadmijum Kalcijum Kalijum Magnezijum Mangan Molibden Natrijum Nikl Nitrati Nitriti Olovo Selen Uran Ziva mere mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (98/83/EC) 0. ili otpadnom vodom ili drugim organskim otpadom koji dospeva u površinsku ili 16 . kao i azotne materije (nitrati i nitriti). br.5 50 250 5 SZO 1.5 5 10 21 11 50 1. Smernicama SZO i Pravilniku SRJ(Izvor: Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode(Sl. a to su: antimon. često je bolje sprovesti popravljanje stanja kvaliteta vode u izvorištu.5 (P) 50 250 3 (Sl. pri tom vodeći računa da kod onih parametara koji nemaju bitan uticaj na zdravlje da se prihvate liberalnije norme kako bi jeftinije i jednostavnije tehnologije mogle da obezbede traženi i potrebni kvalitet vode za piće. Smernice SZO u sledećim slučajevima: amonijaka.v 1 Pimedbe u Direktivama EU su navedene arapskim ciframa.03b 10 10 1 0. UporeĎivanjem prikazanih vrednosti za pojedine parametre utvrĎeno je da je Pravilnik SRJ strožiji u odnosu na Direktive EU. U odnosu na Direktive EU Pravilnik je strožiju u slučaju bora i kadmijuma.4' 70 200 (P) 20 50" 3" 0 2(P)''" 10 10 ] 5 (P). ukazuje da su u većini slučajeva prihvaćene norme Direktive EU o vodi za piće.52 10 10 1 u 0. posebno kod hrane za decu.2 50 200 3 200 12 50 0. olovo.44/99)) Supstanca Jedinica Direktive EU Smernice Pravilnik SRJ Amonijak Antimon Arsen Bakar Barijum Bor Cijanidi Cink Fluoridi Hrom.list 42/98) 0.zdravlje. Analiza Pravilnika bivših republika SFRJ. koji su novijeg datuma. u Smemicama SZO slovom (P) i rimskim ciframa. Tabela 5. uključujući uran i selen.listSRJ. Prisustvo nitrata i nitrita u vodi se povezuje sa methemoglobinemijom. a Pravilnik SRJ (abecedom). Izlaganje visokim koncentracijama fluorida. nego instalisati skupa postrojenja za uklanjanje hemijskih komponenti.05 200 20 502 0. U situacijama gde kratkoročno izlaganje ne predstavlja opasnost po zdravlje.3 50 3 1.7 0. ako su prisutni u većoj količini. Sve zemlje u okruženju kao i Republika Srbija su saglasno svojim potrebama definisale maksimalno dopuštene koncentracije za niz drugih parametara koji nisu definisani Direktivom EU. Ostale hemijske materije koje se prirodno pojavljuju.5(P.Poređenje vrednosti maksimalno dopuštenih koncentracija neorganskih materija u vodi za piće u Direktivi EU. Vrednosti ovih parametara trebalo bi kritički razmotriti i usvojiti one vrednosti koje obezbeĎuju bolji kvalitet vode za piće.-V 70 3 IV 1.7 0. može dovesti do zatamnjenja zuba. mogu proizvesti brigu po zdravlje.la 3 10 2 0. arsen.42/98.5 20 10(P) 21 0. a u nekim slučajevima do fluoroze. kadmijum i živa. TakoĎe arsen se može prirodno pojaviti i dovesti do značajnog rizika od raka. hlorida i nitrita.05b 70 150 20 50 0. Najdoslednija transpozicija Direktive je uraĎena u Republici Hrvatskoj.

i uspešan postupak za privremenu kontrolu. koncentraciju jona vodonika i oksidabilnost. MeĎutim. list SRJ 42/98). Bakar se naširoko koristi u kućnim vodovodnim instalacijama.44/99)) Parametar/ Supstanca Vrednosti na kojima se javljaju primedbe potrošača Razlozi za Direktive EU Smernice Pravilnik SRJ (Sl. TakoĎe. Kada je u pitanju rastvoreni kiseonik nema preporučene koncentracije rastvorenog kiseonika koja bi se zasnivala na uticaju na zdravlje. Maksimalno dopuštena koncentracija za bor može izazvati neke probleme sa tehničkog i ekonomskog aspekta. Pravilniku SRJ (Sl. U tabelI 5 prikazani su parametari kvaliteta vode i supstanci u vodi koji mogu izazvati primedbe potrošača u Direktivama EU (98/83/EC). ali nije navedena vrednost). a to se odnosi na sve ostale materijale koji se koriste u kućnim vodovodnim instalacijama.0-8. primedbe potrošača (98/83/EC) list 42/98) SZO X. već samo opisnu preporuku. miris.list SRJ. Smanjenje koncentracije kiseonika može takoĎe uticati i na povećanje koncentracije dvovalentnog gvožĎa u vodi. što izaziva negativne neurološke efekte. Smernicama SZO. vesnik RM 57/2004). ukus. flzičko-hemijske i hemijske osobine vode zapiče koje mogu izazvati primedbe potrošača u Direktivama EU. jedino praktično rešenje moglo bi da bude mešanje voda. X A Boja Prihvatljiva i bez 15 10 stepeni kobalt. Poredenje vrednosti za fizičke. Tabela 5. Smanjenje koncentracije arsena i antimona zahtevaće nove investicije za obradu vode u onim oblastima gde se oni javljaju. a Smernice SZO ne navode vrednost temperature. jasno je. RM i RH navode vrednosti za boju i mutnoću. mutnoća) date su opisno. upotreba olovnih cevi može rezultirati povećanim količinama olova u pijaćoj vodi. Prikaz toksičnosti ovih elemenata je dat u posebnom poglavlju ove monografije. Republike Srpske (Sl. dok ih u Smernicama SZO nema (sem pH.izgled X1 nenormalnih TCU platinske skale promena Miris i ukus Prihvatljiva i bez — Bez treba da bude nenormalnih prihvatljiv promena hp Mutnoća Prihvatljiva i bez 5 NTU 1 NTU' izgled nenormalnih promena 17 . načina pripreme i od toga da li dolazi do nekog hemijskog ili biološkog procesa u sistemu vodovoda. Smanjenje koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi može da dovede do mikrobiološke redukcije nitrata do nitrita i sulfata do sulfida što stvara probleme sa mirisom. Jedna od mera za smanjenje koncentracije bora mogla bi da bude promena sastava deterdženata. br42/98. jer još uvek ne postoji potpuno razvijena tehnologija obrade. U Direktivama EU vrednosti glavnih parametara kojima se definišu organoleptičke karakteristike vode (boja. da zamena legura sa olovom legurama sa antimonom može u budućnosti biti značajan izvor antimona u vodi. tendencija ka stvaranju kamenca). list SFRJ 33/87 i 13/91). radi preglednosti su date u prethodnim tabelama za neorganske materije ili kod sredstava za koagulaciju i flokulaciju. Direktive EU ne definišu temperaturu. njenog sastava. Koncentracija rastvorenog kiseonika u vodi zavisi od temperature vode. U tabelama nisu prikazane neke vrednosti za neorganske materije koje mogu da izazovu primedbe potrošača. je održavanje pH u opsegu 8. RS. Pravilniku Republike Makedonije (Sl. Posebno u oblastima sa agresivnim ili kiselim vodama. Rastvaranje olova teži da bude najveće u vodi sa niskim pH i malim alkalitetom. do zamene olovnih cevi. Najbolja saglasnost sa Direktivama EU je postignuta u Pravilniku Republike Hrvatske.(Izvor: Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode(Sl. Smernicama SZO i Pravilniku SRJ. ali i korozivnost vode. Direktive EU su u parametre kvaliteta vode uvrstile provodljivost.5.podzemnu vodu. list RS 40/2003). dok Smernice SZO i Pravilnici SRJ. da mora da postoji saglasnost izmeĎu kvaliteta vode i izbora materijala koji se koristi za njen transport. SUPSTANCE U VODI I PARAMETRI KVALITETA VODE ZA PICE KOJI MOGU IZAZVATI PRIMEDBE POTROŠAČA Značajan aspekt kvaliteta vode predstavljaju supstance u vodi i parametri kvaliteta vode koji utiču na upotrebnu vrednost vode (organoleptičke karakteristike na prvom mestu. njihove vrednosti. U oblastima u kojima je koncentracija bora u vodi prirodno visoka. Republike Hrvatske (N Novine RH 182/2004) i Pravilniku bivše SFRJ (Sl. treba istaći.

Ciljni organi na kojima se prati izloženost ljudi arsenii su koža. slezini.05. Dugogodišnja izloženost boru. godine na praktičan kvantifikacioni limit od 0. SZO je privremenu preporučenu vrednost za arsen postavila 1993.21 mg/1. ili usled industrijske aktivnosti (industrijski otpad. encefalopatski sindrom je takoĎe povezan sa aluminijumom kao etiološkim agensom. boja.0 mg/1. Arsen je nerastvoran u vodi.8-8. Očekuje se veći sadržaj arsena u podzemnoj nego u površinskoj vodi usled prirodnih procesa (zbog prisustva arsena u geološkim materijalima). keramike. insekticida. Kod hroničnih pacijenata na dijalizi. polineuritisom ("arsenski polineuritis"). Ista vrednost je zadržana u Smernicama iz 2004.25 mg/1 (De Žuane. 1997). bešika i organi čula vida. 0. Arsen u pijaćoj vodi ima značajan uticaj na zdravlje i prioritetan je za praćenje u izvorištima. Preporučena vrednost je odredena privremeno zbog naučne neizvesnosti o aktivnom riziku pri niskim koncentracijama (1-10 ug/1) i praktičnih teškoća u uklanjanju arsena iz pijaće vode. korozija miris i ukus 250 bez nenormalnih promena 250 0. Visoke koncentracije aluminijuma su naĎene u odreĎenim regionima mozga bolesnika koji su umrli od Alchajmerove bolesti. ipak. u povišenim koncentracijama.Koncentracija jona vodonika (pH) Oksidabilnost Provodljivost(uS/cm. Otrovan je za ljude u količini od 100mg i više (letalna doza je 130 mg). 2004). godine (JVHO.5 i <9. Mora se uzeti u obzir da je ljudsko telo stalno izloženo aluminijumu zbog nalaženja ovog elementa u prirodi. °C Rastvoreni kiseonik (% saturacije) Sulfati Vodoniksulfid Ukupni organski ugljenik (mg/1) –TOC >6. Preporučeni unos bora još nije odreĎen.4 do 10. arsen se deponuje u jetri. 0. Postoje neki dokazi da unos bora kroz uobičajenu ishranu može da utiče na metabolizam i iskorišćenje drugih nutrijenata. Bor Bor se uglavnom koristi u industriji stakala.5 do8J (mg KMn04//) do 1000 Temperatura izvorišta 50 k nizak pH: korozija visok pH: sapunast osećaj 5(mg 02/l) 2500 treba da bude prihvatljiva posredni efekti ukus. dok se pokazao bezbednim u koncentracijama od 0. najčešće podzemne vode. Velike oralne doze aluminijuma.15-0. manifestuje se hiperpigmentacijom kože hiperkeratozom. Hronično trovanje stanovništva.05 250 Bez' m NEORGANSKI PARAMETRI KVALITETA VODE ZA PIĆE Aluminijum Smatra se da aluminijum nije toksičan. Nakon resorpcije. U 18 . ali još nije potpuno jasan njegov metaholizam. posebno kalcijuma. otrova i medicini. kancerogeni i teratogeni uticaji su dale negativne rezultate. a naročito u keratinskim tkivima. Akumulacija u organizmu treba da raste progresivno pri iiiskom nivou unosa. Dokazana je otrovnost pri koncentraciji u vodi za piće od 0. mučninom ili povraćanjem. kao i u opsegu od 0. Arsen je poznat po svojoj toksičnosti.10. dok se u poslednje vreme koristi za proizvodnju tranzistora i lasera.01 mg/1 na bazi brige o zdravlju ljudi. Arsen Korišćen je u pirotehnici. koje koristi vodu za piće kontaminiranu arsenom. industriji stakla. bornoj kiselini ili solima bora dovode do hroničnog trovanja koja se manifestuju gubitkom apetita. gemtalni organi. mogu dovesti do iritacije gastrointestinalnog trakta. 0. sapuna i deterdženata.15. pesticidi i topioničke operacije^.na20 °C) Temperatura. Studije sprovedene ni vitro ili na životinjiama da bi se ispitali mutageni. Postoje mnogi regioni gde je arsen prisutan u izvorima pijaće vode.5 - 6. ali nekoliko arsenita ie rastvorno. bubrezima. pluća. i može imati koristan uticaj na kalcifikaciju kostiju i njihovo održavanje.

ali ne i fatalan. preporučena vrednost je 0. Na osnovu istraživanja je evidentirano da su kadmijum i njegova jedinjenja.. SZO u meĎunarodnim standardima za pijaću vodu iz 1958. lekova. godine USEPA je preporučila MCL od 5. nužno. posebno iz oblasti sa rudnicima cinka. kozmetike. električne opreme i drugih proizvoda.05 mg/1.0032 mg/1 1993. u legurama sa niklom. SMCL od 5 mg/1. kancerogena. Kadmijum Kod ljudi se javlja muka i povraćanje pri koncentraciji od 15 mg/1.0 mg/1. ali industrijsko zagaĎenje. a 1989.01-0. i pola.).005 mg/1. Kontaminacija pijaće vode može nastati zbog nečistoće pocinkovanih ili galvanizovanih cevi i limova. Dnevni unos ishranom preporučen od strane SZO je 4-10 mg/dan zavisno od godina. proizvoda od gume. sugeriše da koncentracija cinka preko 15 mg/1 može značajno pokvariti pitkost vode. (važiod 1992. što doprinosi niskoj koncentraciji u prirodnim vodama. U prvom izdanju Smernica za kvalitet vode za piće iz 1984. Količine cinka u površinskoj i podzemnoj vodi se kreću oko 0.g/1. podnih prekrivača. a donosi 1991. Ista vrednost je zadržana u Smernicama iz 2004. sapuna.05 mg/1. dermatitis i rane kože pri hroničnoj i subhroničnoj izloženosti. u jegurama čelika. a po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće iznosi 3mg/l. Pijaća voda sa preko 3 mg/1 cinka može biti neprihvatljiva za potrošače. okside i sulfide. fotografskoj i industriji stakla. tekstila.3 mg/l. Hrom se prirodno nalazi u vodi za piće. Veoma je otrovan.05 mg/1. može da doprinese visokim koncentracijama i do 50 g/1. Šestovalentni hrom ima štetan uticaj na jetru. Preporučena vrednost je snižena na 0. Ista vrednost je zadržana u Smernicama iz 2004. Konzumiranje vode za piće koja sadrži do 20 mg/1 cinka nije pokazalo štetne efekte Opor ukus se može pojaviti pri koncentraciiama višim od 20 .. Mala rastvorljivost u vodi karakteristična je za karbonate. iako su nalažene i koncentracje preko 120 u. nisu sprovedena dodatna ispitivanja od strane zdravstvenih institucija . Trovalentni hrom je esencijalan pri unosu od 0. Ukupna koncentracija hroma u pijaćoj vodi je obično manja od 2 ug/1. industrijskih pperacija i ocednih voda sa deponija. 2004). godine.30 mg/1. predlaže i USEPA 1985. Hrom Hrom je široko rasprostranjen u kori. godine (RMCL). a nisu primećeni neželjeni efekti pri 0. koja se u organizam unose inhalacijom. 1980. godine (WHO. za pripremu boja.Normalni dnevni unos kod ljudi je 10-15 mg/dan. Koristi se za hromiranje. S obzirom da cink pri niskom nivou (ispod 20 mg/j) nema štetnih psihoioških uticaja na ljude I naĎen ne samo u niskim koncentraciiama u vodi za piće. dok u vodi iz česme mogu biti znatno veće zbog rastvaranja cinka iz cevi. (MCLG i MCL). list SR. baterija. Toksična doza za čoveka je 0. Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilmku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (SI. kao i iz nekih cevovoda. kao korozioni inhibitor u tekstilnoj. manganom i drugim metalima. 42/98) granična vrednost za ukupan hrom je 50 ug/1. plastike.većini zemalja se očekuje koncentracija bora u vodi za piće od 0. jer ga ima u zemljinoj kori 10-200 ppm.005 mg/1. hipertenzija i anemija). godine na bazi privremenog nedeljnog unosa. Cink je esencijalni element u tragovima. Cink Koristi se u galvanizaciji. Prema preporuci EU i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće granična vrednost za 19 . USEPA nije identifikovala štetne efekte prouzrokovane cinkom i nije propisala ni primarne ni sekundarne standarde. bakrom.5g kalijum-dihromata.2 mg dnevno.J. što je potvrdila 1991. Vrednost od 0. Hrom se uglavnom apsorbuje kroz gastrointestinalni trakt i u stanju je da proĎe i kroz ćelijsku membranu. 1989.Kadmijum se u organizam najviše unosi hranom.1 . bubrege i respiratorne organe uz krvarenje. Ukupan hrom se definiše zbog teškoća pri analiziraniu samo Cr(VI).godine.Privremena preporučena vrednost za ukupni hrom iznosi 0. Kadmijum se primarno akumulira u bubrezima i ima dugo biološko vreme poluraspada od 10-35 godina (bubrežna disfunkcija. a vodom za piće. Prema preporuci EU granična vrednost za cink nije propisana.0. zatim udahnutim vazduhom. U izvorišta vode može da dospe usled rudarenja.

naftnoj. neurološke i efekte u ponašanju. kaustična soda (NaOH). Prema preporuci EU granična vrednost za natrijum je 200 mg/1 (Directive 98/83/EC). Mangan Mangan je esenciialni element za ljude i životinje i nalazi se prirodno u hrani. a po našem Pravilniku za pijaću vodu. kao i u proizvodnji nerĎajućih čelika i legura. natrijum-tiosulfat i boraks (NaB4O7xl0H2O).8 mg/l (uključujući planinski krečnjak i depozite galenita). kao i održavanju reproduktivnih funkcija organizma. soda (Na2C03). naoružanje. uz srednju vrednost od 0.150 mg/l. ali njegova koncentracija je povećana zbog industrijskog zagaĎenja.01 mg/1. respektivno. IARC je zaključila da su inhalirana jedinienja nikla kancerogena za ljudeg(grupa 1). List SRJ 42/98). List SRJ. je 150 mg/1 (Sl. omotače kablova. dojenčad. spiranje kišnicom i rastvori sapuna i deterdženata.. fetusi u materici i trudne žene. SZO je procenila srednju dnevnu potrebu za normalne fiziološke funkcije od 3-5 mg. Olovo je toksično i za centralni i za periferni nervni sistem. kao što je tretman puteva solima zimi. Jedinjenja natrijuma se koriste u industriji papira. odnosno 3ug/l. za zaštitu od zračenja iz nuklearnih reaktora i rentgenske opreme. Ima važnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i fosfora. 42/98) granična vrednost za olovo je 10 µg/l. 20 . 42/98). Veoma osetljiva na izloženost olovu su deca. nije propisan maksimalni nivo zagaĎenja izuzev u Rusiji. stakla. jer je veoma otporan na oksidaciju. Ipak nedostaju dokazi o kancerogenom riziku kod oralnog unosa.i tetrametil-olovo se koriste kao antidetonatori i dodaci uljima za podmazivanje). Uzimajući u obzir unos nikla kroz hranu i vazduh. Po preporuci EU granična vrednost za mangan iznosi 50µg/l (Directive 98/83/EC). u industriji stakla i u bojama. USEPA je odredila preporučeni nivo od 0. Olovo Olovo ima široku primenu: za baterije i olovne akumulatore. Natrijum je prirodni sastojak sirove vode. Nitrati i acetati su rastvorne soli. vodovodne cevi. list SRJ. Natrijum Najvažnija jedinjenja su: kuhinjska so (NaCl). Nikal je prisutan u mnogim namirnicama i takoĎe dospeva u hranu iz čelične procesne opreme. Opasnost od trovanja olovom preko vode za piće postoji kod upotrehe novih olovnih vodovodnih cevi. Voda daje uglavnom mali doprinos ukupnom oralnom unosu. koja je propisala 1 mg/1. tekstila. iz iste godine. Kobalt S obzirom da je koncentracija kobalta u vodi beznačajna u odnosu na moguću toksičnost.4-0. Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. Nikal Nikal se veoma mnogo koristi za zaštitu metala od korozije. natrijum-fosfat.kadmijum je 5. izazivajući subencefalopatske. Olovo je otrov koji se akumulira u skeletu. Olovo takoĎe učestvuje u metabolizmu kalcijuma i direktno utiče na metabolizam D-vitamina.04 mg/1. soda-bikarbona (NaHC03). Izuzeci za kratkotrajno prekoračenje nisu predviĎeni. hemijskoj i metalnoj industriji. a metalni nikal je moguće kancerogen (grupa 2B). proizvodnju goriva (tetraetil. sapuna. U površinskim i podzemnim vodama kreće se u opsegu od tragova do 0. Ista granična vrednost je propisana našima Pravilnikom za pijaću vodu(Sl. NaĎene koncentracije olova u prirodnim vodama se kreće u opsegu 0.

2000). kvartalno. Ovo se ne primenjuje pri uzorkovanju za odreĎivanje rastvorenih gasova i isparljivih materija čija se koncentracija može promeniti izazivanjem turbulencije. u opštem slučaju. automatski).). U idealnim uslovima uzorak treba uzimati iz turbulentne. najveća vrednost. f) Karakteristike toka vode. mesečno. One opadaju kada broj uzoraka raste. voda iz rezervoara i voda iz distribucionog sistema).UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE Cilj uzorkovanja vode za piće je sakupljanje porcija uzoraka koje reprezentuju aktuelni sastav vode u toku proizvodnje i distribucije. u laminarnom toku treba izazvati turbulenciju. bez obzira na zadate ciljeve obuhvata: a) Identifikaciju mesta uzorkovanja uključujući i situacioni plan za identifikaciju lokacije na distribucionom sistemu. c) Broj i matriks uzorka. pridržavati se adekvatnog redosleda u čuvanju i identifikaciji uzoraka. uz najmanji trud. Svaki program uzorkovanja. a smanjuju se i smetnje koje mogu poticati od drugih elemenata. adekvatno reprezentuju kvalitet vode za piće i njegove varijacije. standardna devijacija. uzorak se raspršuje u plamenu i atomizuje. pri čemu se veza izmeĎu koncentracije metala i izmerene apsorbancije postiže primenom Lamber-Beer-ovog zakona. koncentracija jona se može odreĎivati korišćenjem jon selektivnih elektroda. samo su procenjene vrednosti stvarnih parametara i.. pri čemu je mereni potencijal jednak logaritmu koncentracije jona. Pri odreĎivanju učestalosti uzorkovanja treba izbeći nepotrebno često uzimanje uzoraka (poskupljuje monitoring voda) ili uzimanje uzoraka nakon dugih vremenskih intervala (ovo dovodi do netačnosti informacije o kvalitetu vode za piće). Često je porebno izraditi preliminarni program uzorkovanja i analiza pre nego što se može definisati konačni cilj rada. pravilno uzimati i konzervisati uzorke. pristupiti sakupljanju reprezentativnih uzoraka. potrebno je: formulisati značajne ciljeve za program uzorkovanja. U slučaju isključivo slučajnih varijacija.proporcionalan vremenu ili proporcionalan protoku). dobijeni podaci se redovno proveravaju. j) Područje potrebne kontrole kvaliteta (QC). Obično se zahtevaju podaci za period vremena u toku kojeg kvalitet vode za piće može varirati. tako da se mogu obaviti potrebne izmene. Vremensko trajanje uzorkovanja. Stoga uzorke treba uzimati u vremenima koja. vrednosti dobijene za statističke parametre. Lokacija mesta uzorkovanja na distribucioinom sistemu je presudna za dobijanje reprezentativnih uzoraka. bilo slučajnih ili sistematskih. Prednost ovog metoda je što je mnogo osetljiviji u odnosu na druge metode. b) Izvor uzoraka (voda iz izvorišta. d) Frekvenciju uzorkovanja (dnevno. Vremena i učestalost uzimanja uzoraka u svakom programu mogu se pravilno odrediti tek posle detaljnog preliminarnog ispitivanja. » e) Vrste uzoraka (trenutni ili kompozitni uzorci . dobro izmešane vode i kada god je to moguće.. g) Metod sakupljanja uzoraka (ručno. Veoma korisno može biti i prethodno lično iskustvo. Vreme i novac utrošeni za izradu odgovarajućeg programa uzorkovanja obično se isplati. Program uzimanja uzoraka i analiza može biti usmeren da se ustanovi redosled nivoa koncentracija ili vrednosti posebnih parametara na izabranim mestima (na primer koncentracija rezidualnog dezinfektanta u rezervoaru i na kraju ditribucionog sistema) ili da se dobije vizuelna ocena kvaliteta vode za piće u toku tretmana. Pored 21 . METODE ANALIZE NEORGANSKIH PARAMETARA KVALITETA Za jonska jedinjenja. razlike izmeĎu pojedinih i stvarnih vrednosti mogu se statistički izračunati. kao što su srednja vrednost. jer se tražena informacija dobija na efikasan i ekonomičan način. i) Područje merenja. Da bismo bili sigurni u kvalitet i pouzdanost rezultata.flame atomic absorbtion spectrometry FAAS). Ako dolazi do varijacije kvaliteta. osigurati kvalitet rada i njegovu kontrolu na terenu i pravilno analizirati uzorak. voda iz procesa proizvodnje. Kada je ustanovljena učestalost uzimanja uzoraka. U plamenoj atomskoj apsorpcionoj spektrometriji (eng. k) Podatke o licu koje vrši uzorkovanje. razlikuju se od njih (Beličić i sarad. Za detekciju metala se najčešće primenjuje atomska apsorpciona spektrometrija (AAS). h) Odabir parametra sa brojevima i referencama metoda.

1 100.10-fenantrolinom (3500-Fe_B.toga. Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode (APHA-AWWA-WPCF. pri čemu se postižu niske granice detekcije za mnoge elemente (SZO.2004).2 Azbest transmisionom mikroskopijom Azbest transmisionom mikroskopijom Rev elektronskom Analytical Method for the Determination of Asbestos Fibers in Water (EPA/600/4-83-043) elektronskom Determination of Asbestos Structures Over 10 džt in Length in Drinking Water (EPA/600R94/134) Metali i elementi u tragovima ICP/Atomsko Methods for the Determination of Metals in emisionom spektrometrijom Environmental Samples Supplement 1 (EPA/600/R-94/111) Elementi u tragovima ICP/MS Methods for the Determination of Metals in Environmental Samples Supplement 1 (EPA/600/R-94/111) Analiza elemenata u tragovima pomoću Methods for the Determination of Metals in grafitne peći stabilisane temperature Environmental Samples Supplement 1 atomsko apsorpcionom spektrometrijom (EPA/600/R-94/111) Uputstvo za analizu žive tehnikom hladnih Methods for the Determination of Metals in para atomsko apsorpcionom Environmental Samples Supplement 1 spektrometrijom (EPA/600/R-94/111) 200. u odnosu na plamen koji se koristi kod FAAS metode. Za odredivanje gvožda metode izbora su plamena AAS. elektrotermalna AAS. ili je on veoma jednostavan. Kao i u slučaju ICP/AES ukoliko se vrši analiza vode koja nije jako zagaĎena. a za odreĎivanje stroncijuma predlažu. zbog toga što je izvor zračenja različit za svaki element (SZO. ICP i spektrofotometrija sa persulfatom (3500-Mn_B. moguće je raditi simultanu ili sekvencijalnu analizu bez prethodnog tretmana. ali se ovde kao atomizer koristi grafitna peć ili električni atomizer._D.7 4. a zatim uzorak prolazi kroz maseni detektor. može postići snimanje celog masenog opsega u veoma kratkom vremenu. pri čemu se postižu niske granice detekcije za mnoge elemente.gov/safewater/methods/methods. 1995) za odreĎivanje kalcijuma predlažu plamenu AAS._C. ICP i plamenu emisionu fotometriju (3500-Sr_B . Ova metoda služi za odreĎivanje metala. Za odreĎivanje barijuma predlažu plamenu AAS i ICP (3500Ba_B._E). Primenom EAAS postiže se veća selektivnost i osetljivost u odnosu na FAAS. moguće je raditi simultanu ili sekvencijalnu analizu bez prethodnog tretmana. elektrotermalnu AAS. Elektrotermalna atomska apsorpciona spektrometrija (EAAS) se zasniva na sličnim principima kao i FAAS. a za odreĎivanje magnezijuma plamenu AAS._D).8 5._C. Za odreĎivanje mangana koristi se plamena AAS._D).0 Rev Rev Rev 22 . 2004). plamenu AAS. Indukovano kuplovana plazma/masena spektrometrija (ICP/MS) predstavlja metod u kojem dolazi do atomiziranja elemenata i ekscitacije. j'onske hromatografije.gov/safewater/methods/methods. induktivno spregnute plazme sa i bez masene detekcije (Rončević. sulfate. ICP i spektrofotometrija sa 1. Tabela 6. ICP i titrimetriju sa EDTA (3500-Ca_B. azbest.4 200. Prednost ove metode se ogleda u tome što se variranjem parametara magneta i elektrostatičkog analizera. Ukoliko se vrši analiza vode koja nije jako zagaĎena._C. Indukovano kuplovana plazma/atomska emisiona spektrometrija (ICP/AES) predstavlja metodu koja služi za analizu metala i zasniva se na merenju emisije. gravimetriju i računski metod iz razlike tvrdoće i kalcijuma (3500-Mg_B.4 200._C.1 3. neorganske anjone.epa.2 245. Nedostatak FAAS je što nije pogodan za simultanu analizu većeg broja elemenata._C). Osetljivost ICP/AES je slična kao i u slučaju FAAS i EAAS (SZO. primena FAAS ne zahteva predtretman uzorka. a zahteva i manju količinu uzorka. EBA metode za neorganske parametre kvaliteta vode za piće(Izvor: http://www.html) koje pored metala i elemenata u tragovima obuhvataju i azot. 2004). U tabeli 6 dat je popis EPA metoda za analizu neorganskih parametara kvaliteta vode za piće (http://www. Metode izbora pri analizi neorganskih parametara kvaliteta obuhvataju uglavnom metode atomske psorpcione spektroskopije. takoĎe.epa.9 2.2004). Nedostatak ove metode je što je prisutan veći broj smetnji._D)._D).html) Metod Fokus metode Naslov na engleskom 100. cijanide. fosfor._C. Metoda je veoma pogodna jer se postiže značajno uklanjanje smetnji tokom analize. ICP.

Svakog dana u svetu umre oko 25 000 ljudi zbog nedostatka vode za piće ili bolesti izazvanim konzumiranjem zagaĎene vode. Od toga je 97.3 % slano.36% slatke vode.4% a površinska 0. Podzemna voda predstavlja 22. Ostalo je sveža voda. a od toga je pola zagĎeno. Higijenski ispravnu vodu ima samo 22% od celog čovečanstva. 23 . a od nje je 77% pod ledom na polovima I planinskim glečerima. Tako za korišćenje ostaje samo1%. Tako na sve ovo moramo odgovoriti rigoroznijim sprovoĎenjem zakona o zaštiti životne sredine.ZAKLJUČAK Na celoj zemlji danas ima 1.5 milijarda kubnih kilometara vode. meĎutim nije lako kontrolisari sve zagaĎivače pogotovo rasute (divlje deponije koje čov ek sam stvara svojim nemarom) pa tako se sve više mora raditi na edukaciji ljudi I podizanju svesti kod čoveka za očuvanje životne sredine. Sa zagaĎenošću zemljišta je takoĎe veoma teška situacija jer se sve više smanjuje obim poljoprivredno obradivog zemljišta na račun raznih infrastrukturnih projekata . a veliki udeo na smanjenje plodnog zemljišta kao što smo naveli imaju razni zagaĎivači.

gov 4. www. www.gov. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode 24 .ekologija. www.epa.gov.rs 3.hidmet.LITERATURA: 1.rs 2. www.sepa.ba 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->