Masa i gustina pitanja i zadaci

Šta je inercija? Kako glasi prvi Njutnov zakon Šta je masa? Kako je označavamo i koja je jedinica za masu? Napisati manje i veće jedinice za masu, i koliko one iznose. Da li je masa tela uvek i svuda jednaka Šta je težina tela? Kako je označavamo i koja je jedinica za težinu? Kako izračunavamo težinu tela? Koliko iznosi jačina gravitacionog polja G na Zemlji? Čime merimo masu, a čime težinu tela? Skiciraj i objasni kako funkcionišu terazije. Šta je gustina tela (napisati definiciju i obrazac)? Kako označavamo gustinu tela, i koja je jedinica za gustinu? Za koja tela kažemo da su homogena? Za koja tela kažemo da su nehomogena? Koji instrument koristimo za brzo odreživanje gustine tečnosti? Šta je aerometar? Šta je srednja gustina, i kako je izračunavamo? Opisati postupak određivanja gustine tela pravilnog oblika. Opisati postupak određivanja gustine tela nepravilnog oblika. Opisati postupak određivanja gustine tečnosti. (zad) U rezervoaru zapremine 30m3 nalazi se 21,3 t tečnosti. Odredi gustinu tečnosti u kg/m 3 i g/cm3 (zad) U cisternu je nasuto 250 m3 nafte. Kolika je masa nafte? (ρnafte=800kg/m3) (zad) Kolika je masa rastvora koji se dobije mešanjem 0,1l alkohola sa 2l vode? (ρvode=1000kg/m3, ρalkohola=790kg/m3) (zad) Kolika je gustina rastvora dobijenog mešanjem 250g vode sa 79g alkohola? (ρvode=1000kg/m3, ρalkohola=790kg/m3) (zad) Kutija sa šećerom ima dimenzije 16cm, 8cm i 5 cm. a) Koliko ovakvih kutija se može smestiti u magacin dimenzija 22m, 2.4m i 2.4m? b) Masa šećera u jednoj kutiji je 1kg. Koika je ukupna masa šećera u magacinu? c) Kolika je gustina šećera?