CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

................................................................................................ 83 1................................. 82 1..................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .....................14...................................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ..............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a............................ 100 2.................. 100 2..... međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ........10.........................................................................3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..............6.................................................................. 98 2......................... te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: ....................................................1 Cijena nacionalnih..7.................................................. 74 1...............................................................2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge ........4.................... 77 1...........................2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost.9.......................... 99 2....6.......................4....... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2....................................................................................2......................................................................................... 92 2..........2 Dodatne usluge .......................................................7................................................................................11................................ 81 1..2 Naknade za oštećenje....................................9 Naknade za oštećenje..................1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30......................3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ..... uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a .....4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost......3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost...............................................................................15 0801 VoIP pozivni broj .............................................................................................. 96 2..........19 Friends broj ..............09............ 82 1..................7......................................................21 OptiNET UM fax ........................... 73 1...........................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..........................22................................. 65 1.................................................................................. 71 1...............................................................................................2012......................13 Jedinstveni pozivni broj 062 ..........................................................................12.11............. 67 1........ 100 2..........18 Tko je zvao .............................. 67 1.11.3 Privremeno isključenje .........4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .......7 OptiDSL .......11..............................................2012.......................14.3.....................................................1 Cijena nacionalnih.2 Naknade za oštećenje.........................11.......................................................................... 98 2..................................6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi .......................................................................................................................................6..................................................................................................................................10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .............22..Naknade za uključenje i mjesečne naknade ....................................................................................................................8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge ............................................................. 67 1............................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ....84.................................2....................... 97 2...........2012......................................) .............................................................................) .....................12 Besplatni telefon 0800 ................14......................................................................................................................................... 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2........ 80 1....22..........................................................................................................16 SMS obavijest ...........................................7.........5 O1+ paket......5 Telefon 50 cijene poziva .............. ...7.................................. 93 2.....................7...................4........7.............................................. 82 1........ 95 2....2 Za Business trunking pretplatnike .............................4....2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a............ 98 2.......... 67 1..7.....3....................................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama.........3 Dugi razgovori ...............................................................................14.................................. 76 1.................. 69 1.....................01.................3............................................11..........17 Govorna pošta ................................................................. 99 2.........................................................7.................. 83 1.........................................4........................................................................................ 88 1............. 79 1.....2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a............................ instalacija i uključenje OptiDSL usluge ........ a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ...........4............. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2.........................................................................15.... 68 1...........) ............15................................1 Osnovni analogni telefonski priključak ...................................... 81 1.........................................12....................................) ............4 Dodatne tarifne opcije ...........................................................................................4 1...................2013.......... 83 1........11........................................6 Dial-up pristup internetu ..........3 OptiDSL pristupne brzine .... 94 2..2............4...........................................2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ....... 68 1........... 97 2..........................................................................22.......1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost...........................14 Usluge s posebnom tarifom.....1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu....... 90 1..........6...................22....... 78 1..................................22................................... 90 1.............1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ................................09....................................................................................................2012...................4 OptiDSL internet promet.......................................6............................... 91 2............. 91 2......... 82 1..................... 93 2.........4.................................................................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a....... 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa .......................................................................................................1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) .........Naknade za uključenje i mjesečne naknade ... 76 1................12..............................20 Pozivnica ....................................................4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ..............................4 Cluster Fiber usluga ..3.........3.....2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.2 Vikend ....................................................................................... 90 1............................................................................................................6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.............................5 Dodatne OptiDSL usluge ...................7..7........................................ 100 2... 71 1........22.......7............22..........1 Samoinstalacija....3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: ......................11...5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru ....11................................................................................................ 99 2........1 Za Centrex pretplatnike ................................22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ........... 86 1....... 95 2.........................................................6 Telefon 500 cijene poziva .... 101 2.... 98 2..... 67 1.................1 Naknade za trajanje ....................................... 96 2.......................................6.................................) ..........7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01....... 93 2................ 81 1.............9................................................... 90 1....4...................... 91 2.......................... međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa ........... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ........................................................................2..................................................................................

........12 O₂TVstart+....................................) ........................ 114 2......11.........................1 Samoinstalacija.. O2TVsurf+............ O₃TVstart+............................... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ............... 114 2.................................... 118 2....... O₂surf+ paketi ..2012.....) ................................. O3TVsurf.12.................................................... OptiTV Halo Halo Halo surf............10.7.............) .........12.............. 110 2............................... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ........... 102 Prodaja O2start.................... 103 Naknade za oštećenje.....................3.....8.......11..... instalacija i uključenje O2TVstart.......... O2TVsurf.........12... O3TVstart... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .................2012...........................9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem.................3 2........... OptiTV Halo Halo Halo start.. O3TVsurf...10 Naknade za oštećenje.................. 107 2....5 O2start....................) ................................... 104 2...2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a .......... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ...2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ........10.2012... 118 2. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet ......84.....1 Samoinstalacija................................ 115 2.......... O3TVCARNet.... OptiTV Halo Halo Halo surf..................................7 Mjesečni najam O2TVstart+....... OptiTV Halo Halo Halo start............ O2TVsurf... 122 2.........3.. 112 2. OptiTV Halo Halo Halo surf...................................................................... uništenje ili otuđenje O2TVstart............ OptiTV Business.......................... O3TVsurf..................1 2........2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...........9.............. 110 2....... O2TVsurf+.... O3TVCARNet.......................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart..................10....1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start............8 Privremeno isključenje O2TVstart....7..2 OptiStream dodatni internet promet...11................9...4 Prodaja O2TVstart+...9.................5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01............................................ 116 2. O3TVsurf.... instalacija i uključenje O2TVstart+................................... OptiTV Single usluge ..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge .8...8 Privremeno isključenje O2TVstart+............... 104 2..............10........................ OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01..............)..........3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge .......................11.................. 106 2................................ 114 2...............................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ....................... 119 2....1 Samoinstalacija..................10...... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.................................12.7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..........................11.. O2surf i O2CARNet usluge ............... 103 Prodaja i najam O2start........... 120 2........................... O3TVCARNet... 107 2..2 2......01................... O3TVstart...... 116 2.....................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart.9...................... 122 2......................... OptiTV Halo Halo Halo start...................... O3TVCARNet.............. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .................. 114 2....... O2TVsurf.10....... O2TVsurf+... 111 2.............2012..................... O2TVsurf.......................... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ............ 115 2..................10....12..11................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start............... instalacija i uključenje O2start................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01... O3TVstart..............1 Samoinstalacija..2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .................. O2TVsurf....6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja .....11.................................................................. OptiTV Business i OptiTV Single paketa ......... 105 2.. O3TVsurf........... instalacija i uključenje OptiStream usluge .......................................... 116 2....................................... O2TVsurf..11 O2TVstart. uništenje ili otuđenje O2start.........................12.............................................10.....12.... uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ..11.............2013.........4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.............. O2CARNet paketi .............. OptiTV Business....... O3TVstart........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .. 117 2...... OptiTV Halo Halo Halo start.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .......................6 Privremeno isključenje OptiStream usluge ................................. 105 2.9 O2TVstart..8..........9............. 113 2..... 112 2........8.......6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja .... O2surf....................................4 2...2013.................................................... 109 2.. O3TVCARNet......... OptiTV Halo Halo Halo surf..... 106 2.................12. 115 2...... 104 2..........7 Naknade za oštećenje...9................................. O3TVsurf.. O3TVsurf....10. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a...3 Dodatne OptiStream usluge .............................................................. O2TVsurf+....11................... OptiTV Halo Halo Halo start........... O2TVsurf+............ O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01. 118 2....1 Uz mjesečnu naknadu .......12.. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ................... instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ..................2 O3TVstart.......). 115 2...6 2............................... 121 2.............................................. 122 2........ 121 2..... 104 2...................4 Prodaja O2TVstart........2012.......5 Prodaja i najam O2TVstart+.................... 119 2............3...............9.. O2TVsurf........................... OptiTV Business.... O2TVsurf.......8 Naknade za oštećenje..................... O2TVsurf.......... O2surf i O2CARNet paketa ...... OptiTV Halo Halo Halo start............ 101 O2start dodatni internet promet ....................10 OptiStream usluga ....... 108 2........... 121 2.................................... 117 2.................. O3TVsurf................11.......................................7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart..8....7...............12............3..................) .... O3TVCARNet...................8..... OptiTV Single paketa ....................4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31..........10. OptiTV Halo Halo Halo surf........) .. 119 2............ O3TVstart......... OptiTV Halo Halo Halo start.......... OptiTV Business......................................................................6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa .............9... O2TVsurf........................ 113 2................ 113 2........3 Dodatne O2TVstart+....8.....9......... O2surf i O2CARNet paketa ..................9... OptiTV Halo Halo Halo surf...12.......5 Prodaja i najam O2TVstart..12......... O₂TVsurf+.......................2 O2start+ dodatni internet promet ............... 117 2..) .............................................. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31....... OptiTV Halo Halo Halo surf....................01.......... O3TVCARNet.........9............... 109 2..............01. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ..10......01......... 109 2............ O3TVCARNet..........11...........................................3 Dodatne O2TVstart.. O2surf.....01................................... 106 2................ O3TVstart....................... O3TVstart........................... O3TVCARNet.............. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.... O3TVsurf................8 2.....................9............... O3TVstart. 102 Dodatne O2start. 101 Samoinstalacija.....9 Promjene paketa .2013................9. 103 Privremeno isključenje O2start......... ..7.....12...... 120 2......... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ....8.... OptiTV Halo Halo Halo start........ OptiTV Halo Halo Halo start............. O3TVstart..8 O2start.......................... OptiTV Business...... OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ...................... O3TVstart......................2013.......8.. 108 2. O3TVstart.......... O3TVsurf. O₃TVsurf+ paketi ..5 2.............. O2surf. OptiTV Single paketi ............ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme ........................... OptiTV Halo Halo Halo start......................................9........ OptiTV Business................................... OptiTV Single paketa..8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .....2013.................................................. O2TVsurf..... O2surf........... O3TVsurf....7 Promjene paketa .............. OptiTV Business....8... OptiTV Halo Halo Halo surf...) .......... O3TVCARNet...............8..12...12......... OptiTV Halo Halo Halo surf... OptiTV Halo Halo Halo start.................................. OptiTV Halo Halo Halo surf.11 O₂start+........ 110 2....9... OptiTV Halo Halo Halo surf.....................10...................8.1 Uz mjesečnu naknadu ..... O3TVCARNet.. O2TVsurf+.....................5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01................. 118 2.......

............................. 128 2.......3 Audiokonferencija ...................................15...............................................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+...........17................................ 143 4.......................2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01...........1 Usluga IP POS ...............................................................2 Dodatne Broadband To Home usluge..................1.............................................................................................. 130 2............... 136 3.....6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.........................................................6.....................3 Broadband To Home oprema .............84....................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ........) ............. 133 3............. 143 4.....................1............................................... 131 2.. 137 4................................ 138 4.... 134 3...............................7................................................................ 129 2.1......................................................... 123 2........) .. 141 4......... 143 4...............................................3 ADSL VPN entry point .................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .16....................................15........................................2.......... 129 2.....................2 Dodatne Mail Hosting usluge ..................................................................................................................................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ...............................................................2....................................2 Naknade za oštećenje......................................................12.................. 127 2......... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4...........................................................................................................11........... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...10.2................................. 137 4. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4.................1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ................................................. 134 3....... O2TVsurf+..............1 Dodatne VPN DSL usluge ............2012.................................. 122 Naknade za oštećenje...........09................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a....................2..........10..2................................................................................... 144 4...................................... O2TVsurf+......9 2.................................................... 136 3......................................3 Dodatne Broadband To Office usluge .........................1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ...........2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge......................... 135 3.....2.. 142 4............................................................................2.............2 Dodatne usluge videokonferencije ...................................................................................................................................................................... 129 2.........................................2............................................16...2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ........................................ 135 3.........................................................................................................................16 Broadband To Office usluga ..... 133 3................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............................................................2 Naknade za oštećenje.......5........................... 140 4....................................................................................................17.................12...... O2TVsurf+.. 123 2................................................14................................. 135 3............10..................................................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge.......2 Dodatne ADSL Traffic usluge ...........................................................4 Promjene paketa ..........................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ..... 139 4.................................16.......2................1.1 Naknade za oštećenje............................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ........................................................................................................................................................................................................................09....................................................... 131 2.....................................................................................2012.............................................. 126 2................................................................ 133 3....................................................................6 Promjene paketa ...............................................4.........................................................................................................................................................................4 Broadband To Office oprema ..................................................1 Uključenje................... 123 2.... 125 2.. 137 4...................... .. 128 2.........................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a........................ 142 4... 141 4.......................................................................11....................................... 128 2............3 OptiWEB dodatne usluge ................................................17....... 130 2...........15 Broadband to Home usluga .....16.3 Promjene paketa ......................... 144 2........................................2 Korištenje Broadband to Office usluge ..................11 Mail Hosting usluga ...... 135 3.................................2...................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a................................1 OptiWEB linux paketi..2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................................ 130 2.. 127 2............................... instalacija i korištenje Broadband to Home usluge ...............14............................. 126 2.................5 VPDN opcija ......................................2....4 VPN DSL usluga...12.........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.....................3..................2.....11 O2TVstart+..................15....................................................1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) ................17... 124 2............... 141 4..............................................12..........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+.............. 142 4.................................................................................................. 144 4............................ a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ........... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa..........................)......2 OptiWEB win paketi ................................................................... 136 3.........................................15.............................2 Promjene VPN DSL brzine ......................................................17 OptiWEB usluga.......................................................................................................................................................................................................................... 136 4 Podatkovne usluge .............................14..............................7....................................................................................................................... 125 2...... O2TVsurf+.................................................................................. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ....................13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ...............14 ADSL Traffic usluga................................................12.........................................................................................1 ADSL Traffic paketi .................1 Videokonferencija ....................................................................2012.......1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge ..................1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30............................................................................... 131 2............... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ..................................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge . 125 2....................................... uništenje ili otuđenje O2TVstart+............................................. 132 2................17.......................................................................................7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01....................5 Promjene paketa .2....10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.... 131 2........................................................ 125 2....................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ..........................16....4...........1.. 126 2.... 132 3 Multimedijalne usluge ....................................................4 Dodatne usluge audiokonferencije .....1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ..1..... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ................................10..................................................3....................2012................................................................. 128 2......................................2 Audio-Video streaming ..) .1 Mail Hosting paketi .......................................................3 Promjene paketa .............................................7.................3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ...............................2..11.................................................... 131 2....... 127 2......................16......................................

........... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4......................8 Najam opreme za poslovne pretplatnike .... .............. 157 6................. 153 5.........1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ....1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ....... 151 5........................ 148 5........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Uključenje i korištenje usluge...............................2...........................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .....................................................................................8 Usluga zakupa TDM voda ........................................ 150 5.....................................2.............5............................................................................................................................................................2 Dodatne usluge ..............4 Usluga Hosted kontakt centra ............................................................................................................................ 155 5.............................................................................................................................................................................7............................................................................... 150 5............................... 156 6 Posebne promotivne ponude ............................................................................................................2 Naknade za oštećenje............8.....2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja ........................................................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ...............................................7 WEB hospitality .................................................. 157 6......................... 153 5........9..... 152 5...3 Dodatne usluge ............................................................................2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2........3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne ...........6 Hospitality usluge ......7...........................................7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..............................3 Usluge na zahtjev ... 151 5...........84..............................................................................................9........................................ 147 5 Ostale usluge ..... 157 6...............................................8.............................................................8..2 Usluga kontakt centra ...........................................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a .. 150 5..... 148 5.................................... 158 4............2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob ..................................9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ................... 153 5.................10 Usluge na zahtjev .............................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ..... 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ......... 152 5........................................... 151 5.................................................................. 148 5.....................................................5 Usluga kolokacije poslužitelja ..................3 Osobna tajnica .... 145 4............. 154 5..................................... 155 5.......... 148 5..........................5....................2...9........................................................................................................................................................................................ 154 5....1 Bežični telefon........................5.....................................................................................1 Usluge na zahtjev .............................................................................................. 149 5......................................8..................................................................................................

) snosi OT. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga. Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. OTP banke. troškovi izdvajanja parice. Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom. ostali operativni troškovi i sl. Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge. Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem. Kvarner banke.optima.) U slučaju naplate realnih troškova.). OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a. Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet).hr. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova. operativne troškove realizacije usluge (npr. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. Pored standardnih načina plaćanja.566 Kn. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www. Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke.56 Kn. troškovi realizacije pristupne tehnologije. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088. Privredne banke Zagreb.84. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. Diners i sl. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost. troškovi realizacije pristupne tehnologije. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. troškovi prijenosa brojeva.57 Kn. ostali operativni troškovi i sl. troškovi prijenosa brojeva. a prije potpune realizacije usluge. troškovi izdvajanja parice. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2.563 Kn. Raiffeisen banke. . Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl. Erste banke.

00 kn (3.000.400. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (637.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.000.00 kn) 1.50 kn) 270.50 kn) 65.00 kn (625.25 kn) 65.00 kn) 400.00 kn (81.25 kn) 65.00 kn) 5.000.50 kn) 510.1.00 kn) 450.00 kn) 190.00 kn (7.600.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.00 kn (81.00 kn (125.000.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.00 kn (500.800.00 kn (237.1.00 kn) 4.00 kn (2.00 kn) 6.00 kn (437. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.00 kn (562.84.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.000.000.00 kn) 350.400.00 kn (6.00 kn) 2.00 kn (4.00 kn) 3.00 kn (1.000.00 kn (81.00 kn (8.00 kn (500.00 kn (5.200.00 kn (425.50 kn) 340.00 kn (81.000.50 kn) 400.25 kn) 65.00 kn (562.600.1 Centrex usluga 1.25 kn) 1.00 kn (337. .000.00 kn) 4.50 kn) 490.00 kn (612.00 kn) 450.9 1 Javna govorna usluga 1.

35 kn) 170.29 kn (126.48 kn) 50.67 kn (305.51 kn) 192.54 kn) 101. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74.3.84 kn) 112.3. .08 kn (176.00 kn (62.67 kn (305.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.51 kn) 192.42 kn (160.50 kn) 16. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.11 kn) 25. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.56 kn) 89.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.23 kn (111.38 kn (135.00 kn (31.54 kn) 101.00 kn (62.84.84 kn) 50.53 kn) 58.56 kn) 89.98 kn (73.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141.36 kn (140.73 kn) 56.89 kn (71.42 kn (160.53 kn) 25. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.00 kn (31.61 kn) 128.86 kn (11.23 kn) 244.98 kn (241.87 kn (21. 1.1.50 kn) 16.35 kn) 170.05 kn (92.08 kn (176.87 kn (21.98 kn (241.10 1.61 kn) 128.01 kn (212.25 kn) 8.23 kn) 244. 9640 i 9650 IP telefone. a ovisi o tome kako su programirane.45 kn) 108. a ovisi o tome kako su programirane. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn (111.86 kn (11.05 kn (92.29 kn (126.1.09 kn) 74.1.01 kn (212.25 kn) 8.3 Mjesečni najam IP opreme 1.

48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.3.34 kn) 242.1.27 kn (245.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.38 kn) 20.47 kn (74.16 kn) 71.1.00 kn (50.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.34 kn) 196.99 kn (26.55 kn) 136.73 kn (169.66 kn) 16.29 kn) 135.55 kn) 41.08 kn (170.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.87 kn (21.98 kn (52.24 kn (89.24 kn (51.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.11 1. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.84.47 kn (74.99 kn (26.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.33 kn (74.00 kn (25.98 kn (52.05 kn) 8.86 kn (11.43 kn) 40.34 kn) 59.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59. .30 kn (210.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.24 kn (51. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.10 kn) 168.1.03 kn (141.74 kn (303.1.

…).00 kn (123.00 kn (123.00 kn (312.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105.25 kn) 79. 1.10 kn (91. optička mreža.00 kn (136. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (156. . Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.00 kn (98. Za funkcioniranje Centrex usluge.50 kn) 73. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.25 kn) 109.1.75 kn) 99. listopada 2011.7. 1.84.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99.75 kn) 89.75 kn) 99. 1. Za funkcioniranje Centrex usluge.75 kn) 99.75 kn) 89.00 kn (86.00 kn (111.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.00 kn (123.00 kn (86. bežična mreža.00 kn (111.75 kn) 99.00 kn (123.75 kn) 69.25 kn) 79.38 kn) 125. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 109. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (123.00 kn (123.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.75 kn) 69.7.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99.00 kn (136.1. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.75 kn) 99.43 kn (131.79 kn) 250.1.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (123. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike.75 kn) 99.00 kn (98.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (123.

00 kn) 2.2009.3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99.75 kn) 59.1.00 kn (12.50 kn) 10.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.00 kn (0.00 kn) 1.12.00 kn (73.000. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. po broju) 0.75 kn) 99.00 kn) 0.00 kn (2.00 kn (225. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31.00 kn) 1.8.75 kn) 69.8 Dodatne Centrex usluge 1.00 kn (0.00 kn (0.1.8.2008.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1. 50.00 kn) 0. 1.00 kn (62.500.2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.00 kn (0.00 kn) 0.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (1.875.84. 180. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. .00 kn) Cjenik usluge od 01.00 kn) 0.00 kn (625. Za funkcioniranje Centrex usluge. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.13 1.00 kn (123.01.00 kn (123.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.000.1.500.250.00 kn (86.7.00 kn (1.1.

84.56 kn 802.933.1.203.51 kn 250.30 kn 1.76 kn 2.097.87 kn 1.933.74 kn 1.00 kn (0.02 kn 500.195.391.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.88 kn 2.9.06 kn 2.00 kn 924.78 kn 450.86 kn 1.00 kn 966.604.32 kn 1.783. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.39 kn 225.278.783.53 kn 1.30 kn 642.391.25 kn) 250.00 kn) 5. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.203.90 kn 771.00 kn 1.37 kn 1.9 Naknade za oštećenje.00 kn (312.04 kn 1.450.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.74 kn 1.00 kn (6.00 kn 1.02 kn 2.1.56 kn 802.646.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.50 kn 616.27 kn 375.195.59 kn 337.53 kn 2.73 kn 964.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.450.06 kn 1.76 kn 1.8.543.646.232.88 kn 1.00 kn 1.604. .37 kn 1.08 kn 958.51 kn 1.157.32 kn 966.30 kn 2.285.56 kn 639.097.14 1.087.087.1.27 kn 1.

Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.00 kn 14.000.00 kn ADSL modem 800.00 kn 2.250.750.00 kn 16.00 kn 750.84.00 kn 600.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn Switch–Standard 4.750.00 kn 18.00 kn 600.00 kn 5.000.00 kn 12.000.500.250.00 kn 8000.00 kn 8.00 kn 4.00 kn 10.00 kn Switch-Pro 6.00 kn 3.250.94 kn 95.125.000.00 kn 7.00 kn 3. Zakona o PDV-u.00 kn 900. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 3.00 kn 22.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.00 kn 11.00 kn 12.00 kn 1.375.200.500.00 kn 5.00 kn 10.00 kn 2.00 kn HDSL modem 3.92 kn 143.000.00 kn 1.00 kn 10.500.000.000.00 kn 2.000.00 kn 7.500.00 kn 16.000.000.00 kn 21.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5.00 kn 7.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.96 kn 1.000.000.750.000.00 kn 15. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn 1.00 kn 25.00 kn 400.500.000.500. prema Članku 2.00 kn 3.500.00 kn 16.000.000.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.500.00 kn 12.

51 kn (1.20 kn) 2.00 kn (468.208.646.391.750.278.39 kn) 639.30 kn (1.90 kn) 1.78 kn) 1.604.232.087.00 kn (1.417.25 kn) 3.00 kn) 1.49 kn) 225.097.200.087.285.37 kn (1.45 kn) 1.00 kn) 400.00 kn (1.75 kn) 4.30 kn (2.125.500.875.739.543.93 kn) 1.88 kn) 2.09 kn) 375.607.38 kn) 143.00 kn) 800.25 kn) 802.56 kn (1.50 kn) 1.00 kn (5.005.16 kn) 1.06 kn (2.60 kn) 1.417.00 kn (4.250.50 kn (421.90 kn) 1.76 kn (2.50 kn) 3.195.02 kn (3.32 kn (1.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.447.478.00 kn (7.478.96 kn) 966.06 kn (2.933.60 kn) 1.83 kn) 191.93 kn) 1.00 kn (562.406.933.195.812.27 kn (2.88 kn (1.08 kn (1.30 kn (2.95 kn) 600.000.00 kn) 1.73 kn (1.00 kn (281.59 kn) 771.00 kn (625.500.87 kn (803.00 kn) 600.88 kn) 2.9.53 kn (1.51 kn (1.203.93 kn) 900.812.91 kn) 95.155.504.057.057.00 kn (1.90 kn (1.504.27 kn (2.38 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.218.203.53 kn (1.450.96 kn) 966.002.32 kn (1.78 kn) 500.80 kn) 616.04 kn (798.88 kn (1.125.00 kn (937.157.500.205.609.39 kn) 250.198.625.76 kn (2.74 kn (2.1.78 kn (1.50 kn) 2.75 kn) 964.929.375.208.000.371.00 kn) 4.74 kn) 337.94 kn (179.812.83 kn) 2.96 kn (119.20 kn) 2.000. .743.56 kn (1.00 kn (500.83 kn) 2.00 kn (750.98 kn) 450.005.783.00 kn (5.50 kn) 642.00 kn (3.91 kn) 1.609.597.625.00 kn (2.91 kn) 1.00 kn) 1.37 kn (1.56 kn (1.02 kn (3.500.88 kn) 1.739.90 kn) 1.500.84.540.45 kn) 1.00 kn) 802.00 kn) 1.20 kn) 924.002.60 kn) 1.00 kn (1.92 kn (239.93 kn (964.09 kn) 958.371.00 kn (750.74 kn (2.59 kn (1.00 kn (1.604.783.743.00 kn (312.097.86 kn (1.00 kn) 6.391.39 kn (770.16 1.646.00 kn) 750.450.

875.00 kn (6. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).250.50 kn) 3.00 kn (15.50 kn) 5.00 kn (4.00 kn) 7.000.00 kn (3.000.00 kn (10.000.500.500.000.500.750.00 kn) 22.00 kn) 16.50 kn) 130. podržane dodatne usluge osim AOC.000.00 kn (8.500.17 3.750.00 kn (13.500.00 kn) 14.00 kn (31.00 kn (6.000.125.687.00 kn (12.00 kn (15.50 kn) 12.000.00 kn (12.750.000.00 kn (20.000.00 kn) 7.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 12.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.500.00 kn (20.250.00 kn) 2.00 kn (937.50 kn) 7.000.2 Business Trunking 1.500.00 kn (23.00 kn) 5. Uključuje 2 govorna kanala.000.500.000.00 kn) 10.562.00 kn) 1.00 kn) 12. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.00 kn) 15. 1.750.125.00 kn (19.2.500.00 kn (162.00 kn) 10.00 kn) 16.50 kn) 10.750.750.00 kn) 5.000.250.00 kn) 11.000.000.00 kn (20.00 kn (10.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.00 kn (26.00 kn) 3.250.750.250.00 kn (8.00 kn (13.000.00 kn (3.00 kn (1.00 kn (13.000.00 kn (27.00 kn (9.250.00 kn (4.00 kn (15.000. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.84.625.00 kn) 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.437.00 kn (6.500.00 kn (2.375.00 kn) 8.00 kn (17.00 kn) 16.500.125.687.375.000.00 kn) 21. .50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.000.00 kn) 18.000.00 kn) 25.812. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.625. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.00 kn) 8.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn (1.250.750.500.250.00 kn (500.00 kn) 1.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.875.000.00 kn) 3.50 kn) 2.500.00 kn (1.00 kn) 1.00 kn (3.500.50 kn) 3.00 kn) 8. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 2.00 kn (3.00 kn (6.00 kn) 6.00 kn (4.750. .75 kn) 4.250.812.21 4.84.000.250.00 kn (2.00 kn (1.875.00 kn (2.00 kn (2.750.00 kn) 800. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.875.625.218.00 kn (3.750.00 kn) 3.000.00 kn) 5.50 kn) 3.812.00 kn (4.00 kn) 400. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 2.250.00 kn (7.00 kn (3.000.500.625. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 600.00 kn (10.50 kn) 2.000.00 kn (3.00 kn (5.500.625.50 kn) 12.812.812.375.00 kn (1.000.125.750.687.00 kn (15.750.00 kn) 3.50 kn) 2.500.00 kn) 1.000.00 kn (21.00 kn (2.00 kn (750.00 kn) 17.000.00 kn) 3.500.250.500.00 kn (5.937.

50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) 225.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.84.OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.25 kn) 225.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (0.00 kn (62. 1.3.00 kn (281.22 1.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.00 kn) 10. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) 450.00 kn (375. 1.00 kn (281. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.82 kn (1.00 kn (562. 1.00 kn (562.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.3.82 kn (1.1 OptiTelefon .00 kn (12.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55.00 kn (281.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn (37.2 Privremeno uključenje .00 kn (281.50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.00 kn (562.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.75 kn) 50.00 kn) 30.00 kn (68.50 kn) 450.3.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.03 kn) 0.3.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. .

50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.15 kn (38.4. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (937. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.41 kn) 104.hr” ili „imetvrtke@optinet. .11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime. a ovisno o specifičnoj situaciji.11 kn) 236.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.97 kn (102.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.84.94 kn) 55.33 kn (100.00 kn (112.82 Kn (1. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.68 kn) 80.49 kn (213.prezime@optinet.hr.15 kn) 170.89 kn (296.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90.74 kn (69. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.4.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81. 1. 1.92 kn (131.1 Halo Halo Halo .93 kn (204.4.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50. 1.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.4 Halo Halo Halo usluga 1.00 kn (62.

. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter.00 kn (37.81 kn 22.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.08 kn 33. moguće je kupiti samo po punoj cijeni.00 kn (0.46 kn 45. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).4.84. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.98 kn (51.97 kn (102.4. Zakona o PDV-u. 1. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.4.90 kn (244.7.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 1.24 1.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81.19 kn 327.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.50 kn) 0.00 kn) 30.4.00 kn (0.4.7 Naknade za oštećenje. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (62.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 1.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.23 kn) Wireless LAN USB adapter 195.92 kn 491. prema Članku 2.

35 kn) 491.65 kn) 45.4.92 kn (818.00 kn (312.7.46 kn (409. Pretplatniku se neće naplatiti.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. 500. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (687.81 kn (42.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750.00 kn (625. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).54 kn (28. . Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550.84.99 kn) 33.1 Jednokratne naknade 1.5.1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.33 kn) 22.00 kn (937. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) 1. 1.25 1.5.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5 Halo Surf 1.19 kn (613. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (1. 1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.00 kn) 250.26 kn) 327.4.08 kn (56. a ovisno o specifičnoj situaciji. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. potrebne govorne kanale.

74 kn (69. 1.2.5.5.2.5.00 kn) 20.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.26 1.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.92 kn (131.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9.11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.50 kn (25.94 kn) 55.00 kn (625.hr” ili „imetvrtke@optinet.84. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. . 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (136.hr.89 kn (296.15 kn (38. a ovisno o odabiru.68 kn) 104.prezime@optinet. 1.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.15 kn) 236.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.2.5.5.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.00 Kn (11.63 kn) 1.2 Mjesečne naknade 1.

5.00 kn (0. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. . a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.88 kn) 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5.19 kn 327. a potrebne za Halo Surf uslugu 1. Zakona o PDV-u.90 kn (244.46 kn Djelitelj (splitter) 45.00 kn (37.6.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. prema Članku 2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.84. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.5.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.81 kn 22.6 Naknade za oštećenje.27 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.5. 1.92 kn 491.00 kn) 30.08 kn 33.

8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.5.33 kn) 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.99 kn) 33. a ovisno o specifičnoj situaciji.81 kn (42.19 kn (613.35 kn) 491.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. Pretplatniku se neće naplatiti. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (312.92 kn (818. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.54 kn (28.46 kn (409. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.5.16 kn (0.65 kn) 45.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. 1.84.08 kn (56. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.6.00 kn (625. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.26 kn) 327. .28 1.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.

25 kn) 0.94 kn) 11.69 kn) 31. Slovenija.84.25 kn (2.85 kn) 1.50 kn) 5.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina.38 kn) 23.00 kn (1.48 kn (1.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h. Austrija.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Crna Gora.19 kn) 41. USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.25 kn) 2.80 kn (2. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.75 kn (29.40 kn (14. Italija.05 kn (1.00 kn) 2.80 kn (3.36 kn) 2. . nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.04 kn) 1. Njemačka.43 kn (3. Švicarska.15 kn (3.16 kn (0. Makedonija. Srbija.29 Pon – Sub 19h – 07h.89 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.35 kn (39.06 kn (0.10 kn (21.80 kn (52.25 kn) Europa 1 1.25 kn) 17.60 kn (7.81 kn) 3.

00 kn (0.6 OptimaLAN ured 1.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (0.00 kn (86.00 kn (1.75 kn) 179.25 kn) 119.1. . Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.50 kn) 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.75 kn) 38.84.25 kn) 0. jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.6. potrebne govorne kanale.00 kn (148. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.00 kn) 250.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49. dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.75 kn) 69.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije.00 kn (625.00 kn (312.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99.25 kn) 0.00 kn (1.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.6.00 kn (86.00 kn (0.25 kn) 1. 500.00 kn (123.50 kn) 69.00 kn (47.2.75 kn) 0.98 kn (167.00 kn (223.1.6.1 Jednokratne naknade 1. Greandstream GXP1400.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Naknade za uključenje dodatnih IP.6.00 kn (61.00 kn (123.6.30 1.

00 kn (173.94 kn) 55. Grandstream GXP1400.68 kn) 80.00 kn (625. a ovisno o odabiru. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.25 kn) 55.00 kn (248. 1.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.hr.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.75 kn) 79.75 kn) 159.75 kn) 229. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.41 kn) 104.6.92 kn (131.00 kn (198.00 kn (68.33 kn (100.15 kn) 170.prezime@optinet. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.hr” ili „imetvrtke@optinet.00 kn (111.00 kn (43.00 kn (286. . te 30 MB prostora za smještaj web stranica. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.99 kn (26.6.00 kn) 20. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. 1. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.2. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31.89 kn (296. Grandstream GXP1400.50 kn (25.84.75 kn) 89.2.11 kn) 236.25 kn) 20.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.00 kn (98.15 kn (38.75 kn) 139.24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije.74 kn (69.75 kn) 35.49 kn (213.

Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.00 kn (13.32 1.00 kn) 30.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0. 1.50 kn (9.6.3.25 kn) 11.00 kn (68. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. GXP2010.88 kn) 1.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.00 kn (37.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.6.82 kn (1. 1.00 kn (11.90 kn (244. GXP2020.6.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.38 kn) 9.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.00 kn (31. .00 kn (50.00 kn (6.00 kn (0.25 kn) 7.6.84.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.6.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.03 kn) 5.

00 kn) 491.00 kn (312.00 kn 675.00 kn (1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn 250.6 Naknade za oštećenje.00 kn (468.75 kn) 450. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (625.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.92 kn 491.6. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.00 kn (468.50 kn) 375. . uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn 375.19 kn 327.00 kn 562.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.08 kn 33. Zakona o PDV-u.46 kn (409.65 kn) 45.00 kn 375.00 kn IP telefon TIP 4 900.00 kn IP telefon TIP 3 750.00 kn 300.00 kn 450.13 kn) 675.00 kn 825.33 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.6.00 kn (843.125.00 kn (562.81 kn (42.54 kn IP telefon TIP 2 500.6.50 kn (703.92 kn (818.26 kn) 375.08 kn (56.75 kn) 327.50 kn) 900. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.99 kn) 33.46 kn 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. 1.00 kn 550.6.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.100.35 kn) 500.00 kn 600.00 kn (937.6.81 kn 22. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.33 kn) 22.54 kn (28. prema Članku 2.00 kn 450.00 kn) 750.18 kn) 250.19 kn (613.75 kn) 562.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.

a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.16 kn (0.34 1.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (750. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. a ovisno o specifičnoj situaciji.16 kn (0.00 kn (312.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.50 kn) 300.6.00 kn (625. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.25 kn) 450.16 kn (0.00 kn (1.375. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.05 kn (1.84.031.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (687.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.6. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.00 kn (1.00 kn (375. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. 1. Pretplatniku se neće naplatiti.50 kn) 550. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.100.00 kn) 600.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. 1. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.16 kn (0.00 kn) 825.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. .20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.00 kn (562.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.

50 kn) 5.04 kn) 1.84.80 kn (2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 17. Srbija. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (0.10 kn (21.40 kn (14.25 kn) Europa 1 1.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina. Crna Gora.15 kn (3.48 kn (1.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.69 kn) 31.00 kn) 2.38 kn) 23. .81 kn) 3. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.08 kn) 0.89 kn (2. Njemačka.85 kn) 1. Makedonija. Švicarska.60 kn (7.75 kn (29. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.25 kn) 0. Austrija.25 kn (2.36 kn) 2.19 kn) 41.35 kn (39. Slovenija.06 kn (0.80 kn (52.25 kn) 2.00 kn (1.94 kn) 11.43 kn (3. Italija.80 kn (3.

1.00 kn (1.00 kn (123.25 kn) 119.00 kn (123. potrebne govorne kanale.00 kn (248.25 kn) 0.7.00 kn (98.36 1.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2.75 kn) 139.7.75 kn) 199.75 kn) 0.00 kn (223.1.00 kn (136.00 kn (86.25 kn) 0.00 kn (0.7.1 Jednokratne naknade 1.00 kn (625.00 kn (173.50 kn) 69.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1.25 kn) 79. . širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.75 kn) 69.7.00 kn (0.75 kn) 179.00 kn (0.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.00 kn (148.75 kn) 38.00 kn (1.7 OptimaLAN ured Start 1.00 kn (86.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn (47.84.2 Mjesečne naknade 1.50 kn) 1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1. 500.7.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.25 kn) 1.25 kn) 99.00 kn (61.00 kn) 250.00 kn (312.

03 kn) 5. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.00 kn (6.89 kn (296.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229.68 kn) 104.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. .2.00 kn (625. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (286.7.00 kn (13.3.7. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.75 kn) 89.15 kn) 236. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.82 kn (1.00 kn (111.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.2.7.92 kn (131. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. a ovisno o odabiru.00 kn) 20.00 kn (198.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1.00 kn (11. Grandstream GXP1400.84.15 kn (38.25 kn) 159.hr” ili „imetvrtke@optinet. 1.25 kn) 11.25 kn) 7.7.50 kn (25.50 kn (9.94 kn) 55.63 kn) 1.38 kn) 9. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.hr.74 kn (69. 1.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.prezime@optinet.

00 kn (37.00 kn (0.19 kn 327.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.88 kn) 1.00 kn 250.90 kn (244.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 30. GXP2020.7.7.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40. GXP2010.00 kn IP telefon TIP 3 750.46 kn 500.38 1.00 kn 375. 1.50 kn 375.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.7.7. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1.84.3.92 kn 491.6.7.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. .6 Naknade za oštećenje.00 kn (50.00 kn (68. 1.00 kn (31.00 kn 562.

75 kn) 562. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (625.031.100.50 kn) 300. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.75 kn) 825.00 kn (687.50 kn) 550. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 327.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.92 kn (818.25 kn) 450.50 kn (703.00 kn (468.00 kn) 1.13 kn) 675.00 kn (312.00 kn) 750. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (937. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654. prema Članku 2.19 kn (613.00 kn (625. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (843.65 kn) 500. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn 675.50 kn) 375.00 kn (562.00 kn) 491.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 550.39 IP telefon TIP 4 900.00 kn (312.00 kn (1.7.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.7.99 kn) 375.00 kn (1.375.00 kn (468. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.00 kn 450.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.00 kn 450.00 kn 300.00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 600.50 kn) 900.00 kn 600.00 kn (375.00 kn (750.84. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Zakona o PDV-u.125.00 kn (562.75 kn) 450. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. . Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.100.00 kn 825.46 kn (409. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.6.33 kn) 250.

15 kn (3.89 kn (2.80 kn (3.04 kn) 1.25 kn) 2.25 kn (2.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.60 kn (7.25 kn) Europa 1 1.40 1.16 kn (0.05 kn (1.40 kn (14.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.25 kn) 17.81 kn) 3.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.36 kn) 2.00 kn (1.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.10 kn (21.94 kn) 11.48 kn (1.7.85 kn) 1.16 kn (0.80 kn (2.00 kn) 2.75 kn (29.43 kn (3.84.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.50 kn) 5.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h. .38 kn) 23.

00 kn (286.00 kn (98.00 kn (61. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.41 Satelit 4 31.75 kn) 38.00 kn (248.25 kn) 0.75 kn) 89. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (86.84.19 kn) 41. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200. Crna Gora. Njemačka.00 kn (43.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa.08 kn) 0.00 kn (123. 1.25 kn) 20.00 kn (0.00 kn (47. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.00 kn (173.75 kn) 179.75 kn) 35.75 kn) 229.35 kn (39.00 kn (68.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (61.00 kn (1.00 kn (198.25 kn) 49. Grandstream GXP1400.00 kn (237. Srbija.00 kn (111.75 kn) 199.25 kn) 79.00 kn (223.00 kn (148. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000. Makedonija. Italija.75 kn) 159.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190.06 kn (0.00 kn (1. Švicarska. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.75 kn) 139.25 kn) 1. Austrija. Slovenija.00 kn (123.75 kn) 99.50 kn) 99. .00 kn (123.50 kn) 69.25 kn) 55.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.80 kn (52.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.99 kn (26.75 kn) 69.00 kn (86.25 kn) 119.

25 kn) 25.00 kn (37. bežična mreža.19 kn (142.55 kn) 136.30 kn (210.75 kn) 5.27 kn (245.00 kn) 30.…).08 kn (170.47 kn (74.03 kn) 500.50 kn) 40.00 kn (625.00 kn (6.43 kn (131.05 kn) 466.24 kn (51. GXP2010.00 kn (312.34 kn) 196. optička mreža.25 kn) 41.43 kn) 105.00 kn (0. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.84.34 kn) 59.42 1.00 kn (50. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.74 kn (303.82 Kn (1.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.10 kn (91.74 kn) 376. GXP2110.84 kn (471.25 kn) 7.00 kn (31.8.00 kn (68.00 kn (11. 1.38 kn) 125.06 kn (582.47 kn (74.00 kn (6.8. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn) 5.24 kn (51.10 kn) 168.25 kn) 11.75 kn) 59.42 kn (253.00 kn) 55.00 kn (156.79 kn) 250.00 kn (13. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.34 kn) 242.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge. GXP2020.38 kn) 9.38 kn) 73. GXP2120 IP telefonima.58 kn) 202.19 kn (142.74 kn) 114.55 kn) 41.50 kn (9.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.

00 kn 550.00 kn Switch–Standard 4.54 kn 1. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.92 kn 491.00 kn Switch-Pro 6.00 kn IP telefon TIP 4 900.00 kn 675.250. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.08 kn 33.000.8.00 kn 250.43 1.50 kn 375.3.00 kn 2. Zakona o PDV-u. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.375.00 kn 1.81 kn 22.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.200.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 1.8.00 kn 900. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 2.100.00 kn 600.250.000.46 kn 45.00 kn IP telefon TIP 2 500.19 kn 327. prema Članku 2.00 kn 2.00 kn 4.00 kn 3.00 kn Bežična radio oprema 5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.750.500.00 kn 600.00 kn 3.00 kn 3.250.00 kn HDSL modem 3.00 kn 300.00 kn 825. .00 kn 1.00 kn 1.000. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.125. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.00 kn IP telefon TIP 3 750.500.84.00 kn 750.000.00 kn 562.000.500.00 kn 2.3 Naknade za oštećenje.00 kn 450.00 kn 375.500.00 kn 450.500.00 kn 3.

00 kn) 750.44 1.50 kn) 375.00 kn (1.00 kn) 750.031.50 kn) 450.812.50 kn) 327.00 kn (312.84.500.75 kn) 4.00 kn) 4.000.75 kn) 825.500.35 kn) 1.125.500.500.00 kn (3.00 kn (750.750.00 kn) 1.125.00 kn (2.33 kn) 22.750.125.00 kn (937.50 kn) 3.00 kn (375.750.46 kn (409.00 kn (937.81 kn (42.25 kn) 2.00 kn) 300.250.00 kn (3.00 kn) 1.125.100.00 kn (5.00 kn (750.000. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).54 kn (28.000.00 kn (687.18 kn) 600.812.500.13 kn) 675.000.625.00 kn (468.50 kn) 900.875.200.00 kn (1.00 kn (1.00 kn) 2.19 kn (613.875.75 kn) 450.375.218.875.250.00 kn (6.50 kn (703.00 kn (3.250.00 kn (5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 3.625.00 kn) 1.500.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.00 kn (843.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.375.750.00 kn) 5. .00 kn) 3.00 kn) 491.00 kn (4.65 kn) 45.00 kn (1.50 kn) 3.00 kn (1.687.00 kn) 500.00 kn) 1.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 3.99 kn) 33.00 kn (7.00 kn (1.00 kn) 6.50 kn) 2.00 kn (2.08 kn (56. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.92 kn (818.50 kn) 1.00 kn (562.250.812.26 kn) 900.8.50 kn) 550.00 kn (3.00 kn) 600.500.00 kn (468.3.00 kn (625.00 kn (4.000.00 kn) 2.50 kn) 375.406.500.00 kn (562.00 kn (2.75 kn) 562.00 kn) 250.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn) 30.9.82 Kn (1.00 kn) 500. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1.88 kn) 1.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn (0.00 kn (62.00 kn (37.48 1.00 kn (125.9. .90 kn (244.00 kn (0.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.00 Kn (312.00 kn) 50. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a.00 kn) 0.9.84.6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji.50 kn (25.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.50 kn) 0.00 kn) 250.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.00 kn) 100.50 Kn) 0.00 kn (125.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn) 0. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100.00 kn (0.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.00 kn (625.9.00 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.

Zakona o PDV-u.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku se neće naplatiti. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.9.7. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.7. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.81 kn 22.00 kn (875. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850.08 kn 33.46 kn (409. a ovisno o specifičnoj situaciji.062. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1.9. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.65 kn) 45.84.26 kn) 327.46 kn 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.19 kn 327. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.99 kn) 33. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).33 kn) 22.81 kn (42. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.7 Naknade za oštećenje. 1.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.54 kn (28.9. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.35 kn) 491. 1.49 1.92 kn 491. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn (1.19 kn (613.08 kn (56.92 kn (818. . U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21. vremenu.00 (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.00 0.50 1.00 kn 80.00 0.00 0.00 0.00 (0.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.00 (0.00 (0.00 (0.9.00 0.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (100.00 (0.00 (0.00 (0.9 Dodatne javne govorne usluge 1.00 0.00 (0.00 0.00 (0.00 0.00 kn (0.00 (0.00 0.00 (0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.00 (0.00 0. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0.00 (0.9.00 (0.00 0.9.00 (0. .84.07.00 0.00 (0.9.2012.00 0.00 0.00 (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.00 0.9.00 0.1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.

51 1.125 Kn s PDV-om). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.00 (25.2 Mjesečne naknade 1.00 Kn (62. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.00 kn) 29.00 (15.00 kn (0.00 kn 1 (36.3125 Kn s PDV-om). Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).75 kn) 49.10 Tornado 1.00 16. 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14.2.00 12. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 3 x 16.1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0. 1. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.10.00 kn (25.2. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13.25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma. .00 kn 3 (61.10. 4 x 15.25 kn bez PDV-a tj.00 (20.00 kn bez PDV-a tj.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20. 2 x 18.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).10.00 kn) 50.25 kn) 39.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi.25 Kn s PDV-om).00 kn 2 (48. 1.50 kn bez PDV-a tj.10.

20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.43 kn) 1.89 kn) 1.74 kn) Europa 1 1.10.59 kn (0. .74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0.16 kn (0.40 kn) 13.52 kn (3.51 kn (1.84.44 kn (1.08 kn (0.80 kn) 4.60 kn) 1.80 kn) 2.00 kn (0.52 1.08 kn (0.48 kn) 1.18 kn (1.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.12 kn (11.68 kn (17.94 kn (2.24 kn (2.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.15 kn) 9.00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.48 kn (5.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.25 kn) 2.59 kn (0.80 kn (2.

Francuska. Makedonija. Albania.10. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Obračunska jedinica je 1 sekunda.44 kn (41.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8. 1.35 kn) 33. Rusija. Srbija.74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0.00 kn (23. Autralija. Slovenija. Čile. Crna Gora. Italija.08 kn (31.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1.4. Švicarska. Njemačka.00 kn) 1.10. *** Bosna i Hercegovina.10.06 kn (0. Italija.06 kn (0.08 kn) * Argentina. Kina. . Ujedinjeno Kraljevstvo.59 kn (0. Španjolska.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0.75 kn) 25.80 kn) 0.4. Mađarska.08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja. Kanada.53 Satelit 3 19. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). Turska. Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda. ** vrijedi samo za private pretplatnike.00 kn (10.84. Austrija. Novi Zeland.

00 kn (48.00 kn) 1.00 kn) Poslovni pretplatnici 70.00 kn (211.50 kn) 89.00 kn (87.00 kn (136. . linija privatni pretplatnici 39.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.11.25 kn) 70.84.25 kn) 169.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.54 1.1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0. i 3.00 kn (75.75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn (111.00 kn (87.11.25 kn) 109.

na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Naknada za uključenje 0. po priključku jednokratno.11.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.00 kn (0. prikaz broja koji zove (2) 12. jednokratno. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku.00 kn) 0.00 kn) 36.00 kn (0.00 kn) 0. 0. jednokratno. jednokratno.09.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada. CLIP. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0.00 kn (15.09.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. po priključku.2010.00 kn (0. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. CLIR. poziv na čekanju (3).11.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja. Aktivacija nije raspoloživa od 16. na zahtjev. NoCLIP.00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn (0.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0.00 kn (25. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) Paket a) 12.00 kn (25.00 kn (45.00 kn) 12. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.00 kn (0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a.00 kn (0. Aktivacija nije raspoloživa od 16. ”slijedi me kad sam zauzet”.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) Paket c) 20. jednokratno. CLIR. (“slijedi me”. .00 kn (45.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20. paket c) konferencijska veza i povratni upit.00 kn (15.00 kn) 0.00 kn (25. poziv na čekanju. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit. jednokratno. po priključku za privatne pretplatnike. po priključku.00 kn) 0.09.00 kn (0.00 kn) 0.3. mjesečno. po priključku. . provjera dodatne usluge i drugo. na zahtjev. po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.2010.00 kn (15. po priključku. ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20. “ne smetaj”. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada.00 kn) 0. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv na čekanju .00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno.00 kn (25.00 kn) 20. po priključku.00 kn (15. poziv bez biranja (uvjetni). ponavljanje posljednjeg biranog broja.00 kn) 12.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. jednokratno.00 kn) 20.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1.00 kn (25.2010. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .00 kn (15. .84.00 kn (15.55 1.00 kn) 12. ▪ mjesečna naknada*. Aktivacija nije raspoloživa od 16. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 12. po priključku za privatne pretplatnike.09.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. jednokratno. ”skraćeno biranje.00 kn) 36.2010.

18841) 4.061.092. jednokratno.192.092.060.095.077. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.095.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16.061. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).061.00 kn (625. jednokratno. Zabrana svih međunarodnih poziva.901.060.18841.112) 9. (3) Od 01. po kanalu.00 kn (25.099. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu. 94.9767) 5. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.00 kn) 20.92. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.095.00 kn) 500.00 kn) 100.060. ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.098. poziva prema mobilnim mrežama.9841.18841) 6.00 kn (0. osim prema servisnim brojevima (0800.00 kn) 20. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.901.00 kn) 600. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.901) 2.9841. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.00 kn) 20. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.00 kn (25.9841.901. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. poziva prema mobilnim mrežama (00.091.00 kn) 100. po priključku.00 kn (125. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.9767) 8.076.9841.098. usluga više nije u ponudi.18841) 7.092.091. .098.00 kn) 0.00 kn (750.061.9.00 kn (125.060. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. 9155.84. po priključku mjesečna naknada.9841.00 kn (25. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. (2) Počevši od 16. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. Zabrana međunarodnih poziva (00.099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.18841. 93. Zabrana svih međunarodnih poziva.061.9.9.2010.00 kn) 500.2011. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (750.2010.099.095.099) 3. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.098.00 kn (625.077.00 kn) 600.00 kn) 20. Zabrana svih odlaznih poziva.00 kn (0. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.092. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.

00 kn (62.11. jednokratno. adresa.00 kn) 120.00 kn (25. NoCLIP. jednokratno. po priključku.00 kn) 0.00 kn) 20. po priključku Naknada za uključenje 20. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. skupne priključke.00 kn) 1. jednokratno. po priključku. .3.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. jednokratno. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.00 kn (125. jednokratno. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po kanalu Jednokratna naknada 81. po priključku. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (75. jednokratno.00 kn (0. po priključku. (za kućne centrale. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20. CLIR.44 kn) 500. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. skupne priključke.11.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. po priključku.00 kn (25.00 kn) 50.00 kn (150.00 kn (0. jednokratno. (za kućne centrale.50 kn) 100. jednokratno.84. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20.00 kn (25. po priključku.00 kn (0.15 kn (101. . po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (625.00 kn) 60.00 kn (75. skupne priključke. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.57 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.00 kn (25.3.00 kn) 0. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.

00 kn (25.901) 2. 9841.095. .099.00 kn (750.099. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.099) 3. poziva prema mobilnim mrežama.00 kn) 500.9841. po B kanalu. BRA-(2B+D).091.00 kn (625.9767) 5.092. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. .00 kn) 600. 93.00 kn) 20.061. po priključku.9841. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.18841.00 kn (0.076.098.095.00 kn) 600. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 100. jednokratno.00 kn (25.18841. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.92.092. 94.077. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.099) 0.00 kn (625.9841.095. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.098. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.9841.00 kn) 20. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.098.00 kn (0.060.9767) 8. 9155.00 kn (25.00 kn) 500. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn (125.00 kn) 100.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.077.00 kn (25. jednokratno. po priključku ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.098.061. poziva prema mobilnim mrežama (00. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. COLR.061.901.901.00 kn) 20.84. po priključku.092.092.091.095.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije.18841) 6.112) 9.060.00 kn (0.00 kn) 0. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom. Zabrana svih međunarodnih poziva. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 0.060. Zabrana svih međunarodnih poziva. 061.18841) 7.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn (750.00 kn (125. Zabrana međunarodnih poziva (00.901.061. Zabrana svih odlaznih poziva.00 kn (0.060.18841) 4. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. osim prema servisnim brojevima (0800.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.

00 kn (150. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn) 1.15 kn (101.00 kn) 120. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.00 kn) 100.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0. po priključku Poziv na čekanju . – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (125.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn) 0.00 kn (75.00 kn (25.3. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (62. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku. po priključku Jednokratna naknada 81. (za kućne centrale. jednokratno.00 kn) 60.50 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 60. po priključku Naknada za uključenje 0.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0. NoCLIP. po priključku. po priključku. jednokratno.00 kn (75. CLIR.00 kn (0.00 kn (0. jednokratno.11.00 kn (0.00 kn) 0. jednokratno. po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. jednokratno. ”slijedi me kad sam zauzet”. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) 0. (za kućne centrale. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.3. adresa.00 kn) 20. po priključku.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno. po priključku.00 kn (0. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po priključku. . na zahtjev ▪ mjesečna naknada. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. BRA-(2B+D).11. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. skupne priključke.00 kn) 12. (“slijedi me”.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja. jednokratno. po priključku.00 kn (0. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (0.84. skupne priključke.00 kn) 50. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. jednokratno. BRA-(2B+D).00 kn (0.59 1.00 kn (15.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 0. po priključku. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.

00 kn (15.192.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16.00 kn) 12.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. ponavljanje posljednjeg biranog broja.00 kn (0. jednokratno.18841. po priključku mjesečna naknada. ▪ mjesečna naknada. po priključku. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.061. .00 kn) 36. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.9.00 kn) 20. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.061.060.901. CLIP. . isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. Zabrana svih međunarodnih poziva..099) 3. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.092. jednokratno.901. .00 kn) Paket a) 12.091. ▪ mjesečna naknada*. Zabrana međunarodnih poziva (00. poziva prema mobilnim mrežama (00.00 kn (45.098.091.095.00 kn (25.060.098.112) 9. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. 94.099.00 kn (0. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.9841. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.9767) 8.061. “ne smetaj”. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. poziv bez biranja (uvjetni). poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit.18841. prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni.9841. 93. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. po priključku. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (25.00 kn (25. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. mjesečno. po priključku za analogne centrale.092.060.9841. Zabrana svih međunarodnih poziva.00 kn (0. poziva prema mobilnim mrežama.18841) 4.18841) 6.00 kn) 0.00 kn) Paket c) 20. poziv na čekanju.9841.095.095.076.095.9767) 5.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.84.061. po kanalu za digitalne centrale. 9155.00 kn) 0. po priključku jednokratno.099) 0. osim prema servisnim brojevima (0800.077.9841.00 kn) 20.092.92.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.18841) 7.092.060. jednokratno.098.099.00 kn) 0. na zahtjev. Zabrana svih odlaznih poziva.098. po priključku za analogne centrale. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit. provjera dodatne usluge i drugo. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.901) 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ”skraćeno biranje.00 kn (15. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.2010. na zahtjev. CLIR.061.00 kn (0. po kanalu za digitalne centrale.00 kn) 36.077.00 kn (45. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c). Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.901.

po priključku.00 kn (150.00 kn) 20. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) 60. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. jednokratno. jednokratno.84.50 kn) 100. (za kućne centrale.11.00 kn (62.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. adresa. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.44 kn) 500. (za kućne centrale.00 kn (25. jednokratno. skupne priključke.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. po priključku.00 kn) 50. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. jednokratno.61 1. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (75. skupne priključke.00 kn (125. .3.00 kn) 120. po kanalu Jednokratna naknada 81.15 kn (101. skupne priključke.00 kn (75.00 kn (625. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. jednokratno.

00 kn) 0.00 kn) 200.00 kn) 20.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (250. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 600.00 kn) 100.00 kn (625.00 kn (0. po priključku .00 kn) 500.00 kn (125. jednokratno.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn) 100. po priključku. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. NoCLIP.deaktiviranje usluge. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) 0.00 kn) 0. na zahtjev . po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (25.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (625.00 kn (0.00 kn (125.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 20. . COLR.00 kn) 20.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. .00 kn) 0. po priključku.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (25.00 kn) 200.00 kn (0.00 kn (750.00 kn (25.00 kn (25.00 kn (25. BRA-(2B+D).84.00 kn) 600.00 kn) 20.00 kn) 20.00 kn) 600.mjesečna naknada. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) .00 kn (250. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 200.00 kn (25.00 kn (0.62 1.00 kn (25.00 kn (750.00 kn (250.00 kn) 0.00 kn) 600. po B kanalu. po priključku . po priključku.00 kn (750.00 kn) 0.00 kn) 100.00 kn) 100.00 kn (25. jednokratno.00 kn (0. po priključku.00 kn (0.00 kn (125. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.promjena zaporke (PIN-a) besplatno . jednokratno.00 kn (0.aktiviranje usluge. CLIR.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (25. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 500.00 kn (0.aktiviranje. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn (125. po priključku.901) 0.00 kn) 20.00 kn) 0. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn) 500. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.3.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn (0.00 kn (0. jednokratno.00 kn (625. Zabrana međunarodnih poziva (00. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma. jednokratno. jednokratno.00 kn (625.00 kn (250.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje. jednokratno.00 kn) - - 20.00 kn (750.00 kn) 20.11. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku.00 kn) 500.

.061. Zabrana svih međunarodnih poziva. poziva prema mobilnim mrežama (00.060.00 kn) 9.9841.875.00 kn) 4.061.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 9155.060.098.00 kn (5.095.18841. PRA-(30B+D).901. 20 B kanala unutar primarnog pristupa. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.9841.18841) 4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.091.000.098.500.00 kn (3. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.099. na istoj priključnoj točki ▪ 15B.112) 9.3.00 kn) 3.095.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.095.00 kn (1.18841) 7.060.00 kn (9. PRA-(30B+D): COLP. jednokratno za: ▪ 5B.077.000. 1.63 2.500.750.901. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1. COLR na zahtjev.9767) 8.076. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa. BRA-(2B+D). i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. 93. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom.092. jednokratno. osim prema servisnim brojevima (0800. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. 9841. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. poziva prema mobilnim mrežama.060.00 kn (11. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.061.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.077.9767) 5.092. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.250.500.11.9841.44 kn) 4. 061.200. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.098. Zabrana svih međunarodnih poziva. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.84.099.092.095.901.00 kn) 7. BRA-(2B+D): COLP. Zabrana svih odlaznih poziva.9841.18841) 6.061. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. COLR na zahtjev. na istoj adresi.92.098. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.000.099) 3. jednokratno.625. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (5.15 kn (101.625.18841.092.00 kn) Jednokratna naknada 81. 10 B kanala unutar primarnog pristupa. 94. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.091.

prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (7.84. jednokratno. (za kućne centrale. (za kućne centrale.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (9.00 kn (75.3.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.00 kn) 7. PRA-(30B+D).500.00 kn (25.00 kn (75. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.000.700.00 kn (62. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6. skupne priključke. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese.375.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100.00 kn (125. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2.50 kn) 20. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.000.00 kn) 60. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0. jednokratno. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) 120. BRA-(2B+D).11. . skupne priključke.200.00 kn) 60. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (125.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (3.00 kn (150.00 kn) 100.00 kn) 1.00 kn) 50. po priključku. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. adresa. jednokratno. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.00 kn (0. po priključku.

36 kn) 2.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .22 kn (0.30 kn) 2.14 kn) 0.20 kn (4.30 kn (2.79 kn) 1.18 kn (0.10 kn) 1.94 kn) 1.91 kn) 1.80 kn (2.68 kn (3.28 kn) 0.76 kn) 1.14 kn) 0.84.28 kn) 0.11 kn (0.22 kn (0.10 kn) 1.26 kn) 0.19h 0.85 kn (3.11 kn (0.22 kn (0.65 1.11 kn (0.03 kn (3.53 kn (1.0082 kn (0.81 kn) 3.94 kn (2.56 kn) 5.18 kn (2.11 kn (0.22 kn (0.48 kn (3.33 kn (1.06 kn) 2.11 kn (0.44 kn (1.85 kn (3.35 kn) 5.18 kn (0.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.67 kn (0.00 kn) 2.63 kn) 2.84 kn (2.14 kn) 0.65 kn (7.14 kn) 0.00 kn (1.28 kn) 0.11 kn (0.26 kn) 0.07h.00 kn) 1.22 kn (0.15 kn (3.14 kn) Pon – Sub 07h .71 kn (0.88 kn) 3.22 kn (0.94 kn) 1.63 kn) 2.22 kn (0.18 kn) 2.22 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.73 kn) 3.48 kn (3.71 kn (0.31 kn) 2.43 kn) 2.07h.68 kn (3.80 kn (3.94 kn (2.0082 kn (0.74 kn (2.11.14 kn) 0.56 kn) 5.31 kn) 2.41 kn (1.60 kn (7.43 kn) 2.84 kn) 1.23 kn) 0.22 kn (0. .25 kn) 0.44 kn (1.30 kn) 2.00 kn (1.03 kn (3.94 kn (2.28 kn) 0.85 kn (2.28 kn) 0.88 kn) 3.43 kn (3.28 kn) 0.01 kn) - - - 0.56 kn) 5.35 kn) 5.30 kn (2.22 kn (0.05 kn (0.25 kn (2.71 kn (0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .04 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.88 kn) 3.74 kn (2.21 kn (0.25 kn) 2.30 kn (2.94 kn) 1.91 kn) 1.65 kn (7.89 kn) 0.29 kn (1.00 kn) 1.84 kn (2.28 kn) 0.35 kn (2.06 kn) 2.21 kn (0.14 kn) 0.4.85 kn (3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.53 kn (1.80 kn) 1.18 kn (2.06 kn) 0.20 kn (4.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.41 kn (1.65 kn (7.31 kn) 2.89 kn) 0.19h 0.61 kn) 0.50 kn) 5.48 kn (3.06 kn) 2.25 kn) - - 1.80 kn) 1.41 kn (1.28 kn) 0.85 kn (2.66 kn) 1.43 kn) 2.73 kn) 3.11 kn (0.07h.20 kn (4.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.35 kn (2.22 kn (0.23 kn) 0.22 kn (0.79 kn) 1.1 Cijena nacionalnih.28 kn) 0.11 kn (0.48 kn (1.30 kn (6.01 kn) - - - - 0.18 kn) 2.30 kn (6.89 kn (2.85 kn) 1. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .85 kn (2.28 kn) 0.76 kn) 1.10 kn) 1.91 kn) 1.53 kn (1.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .

69 kn) 31.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50.44 kn) 23. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.09 kn (13.41 kn (38. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. a obračunska jedinica je sekunda. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).00 kn (37.09 kn (13.25 kn) 41.14 kn (0. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.00 kn+PDV.31 kn) 17. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0. Crna Gora.07 kn (0.15 kn (21.31 kn) 17.31 kn) 17.40 kn (14.14 kn (0.07 kn (0.45 kn (14.86 kn) 16.06 kn (0.75 kn) 31.85 kn (52. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. Njemačka. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku.25 kn) 17.09 kn) 0. nakon 30.08 kn) 0.38 kn) 23.06 kn (0.81 kn) 30.07h.06 kn) 0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu.09 kn) 0. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.31 kn) 0.80 kn (29.80 kn (52.76 kn) 23.80 kn (29.44 kn) 23. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30.35 kn (39.07 kn (0.31 kn) 0.40 kn (39. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.75 kn (29.53 kn (50.40 kn (39.15 kn (21.05 kn (28.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.22 kn (0.18 kn) 11.14 kn (0.76 kn) 23.00 kn) 30. 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).09 kn) 0.85 kn (52.01 kn) 40.75 kn) 31.14 kn (0.66 Satelit 1 11.07 kn (0.18 kn) 11. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.53 kn (50.86 kn) 16.08 kn) 0.25 kn) 41.41 kn (38. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. Obračunska jedinica je jedna sekunda.10 kn (21.08 kn) 0.01 kn) 40. 5 Bosna i Hercegovina.40 kn (39. te međunarodne pozive bez ograničenja. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).81 kn) 30. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori.09 kn) 0.22 Kn + PDV. Italija. naplata se vrši prema Cjeniku.80 kn (29.61 kn (20.06 kn (0.25 kn) 0.15 kn (21.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama. Austrija.18 kn) 11. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu.66 kn) 0.07 kn (0.61 kn (20.06 kn (0.00 kn (250.31 kn) 0.08 kn) 0.05 kn (28.44 kn) 23. Švicarska.05 kn (0.00 kn (62.45 kn (14.84.25 kn) 41. .19 kn) 41. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora.14 kn (0. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.18 kn) 11. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h . Slovenija.75 kn) 31.45 kn (14. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.09 kn) 0.14 kn (0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.07 kn (0.85 kn (52. Srbija.66 kn) 0.18 kn) 11.28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200.06 kn (0.08 kn) 0. Makedonija.

2 Dodatne usluge . .6.82 kn (1.00 kn (75. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.00 kn) 30. a sukladno korištenoj usluzi (POTS.11.11.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20. usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade.11.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).00 kn (281.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.50 kn) 450.00 kn (562.25 kn) 225.00 kn (281.6.11.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 1.11. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.00 kn (25.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.00 kn (562. ISDN BRA. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora.67 1. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u).00 kn) 75.1 Osnovni analogni telefonski priključak . 1.00 kn) 12.00 kn (7.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0.00 kn (0.6.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.03 kn) 0. ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1.00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.00 kn (0.00 kn (93.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60.00 kn (0. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP). Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.00 kn (15.00 kn (37.82 kn (1.84.

01 kn) Pon – Sub 07h .14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h . nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.22 kn (0. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.71 kn (0.85 kn (2.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.22 kn (0.85 kn (3.6.07h.14 kn) Pon – Sub 07h .89 kn) Europa 1 1.31 kn) 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11.53 kn (1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h . nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.0082 kn (0. Pretplatniku se neće naplatiti.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.19h 0. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.84.11 kn (0.19h 0.68 1.50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (281.11.41 kn (1.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .91 kn) 1. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (562. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.11 kn (0.07h.07h.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0.6. .

Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.19h 0.45 kn (14.30 kn (2.43 kn) 2.00 kn) 11. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.19h 0.94 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.10 kn) 1. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.31 kn) 17.6.85 kn (52.07h.31 kn) 0.22 kn (0.40 kn (39.48 kn (3.14 kn) Pon – Sub 07h .6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0.69 Svijet 2 5.65 kn (7.05 kn (0.25 kn) 41. .11 kn (0.08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .20 kn (4.80 kn (29.88 kn) 3. naplata se vrši prema Cjeniku.11 kn (0.15 kn (21. 1.22 kn (0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .07h.06 kn (0. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.06 kn) Pon – Sub 07h .44 kn) 23.06 kn) 2.84.75 kn) 31.11.

nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.60 kn (7.94 kn) 11. Srbija.80 kn (2.40 kn (14.48 kn (1.81 kn) 3.25 kn) 0.70 Pon – Sub 07h – 19h 1. 2 Bosna i Hercegovina. Makedonija.00 kn (1.25 kn) 2. Crna Gora.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.75 kn (29.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1.15 kn (3.00 kn) 2. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.89 kn (2.36 kn) 2. Austrija. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.80 kn (52.80 kn (3.85 kn) 1.25 kn (2.25 kn) 17.04 kn) 1. Italija.84. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.43 kn (3.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .25 kn) Europa 1 1.35 kn (39.19 kn) 41.00 kn (1.07h. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Njemačka.38 kn) 23.10 kn (21. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Švicarska.00 kn (1.69 kn) 31. . Slovenija.50 kn) 5.06 kn (0. naplata se vrši prema Cjeniku.

00 kn) 400.12.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (750.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.84.00 kn (1.00 kn (87.00 kn (500.00 kn (250.00 kn) 600.00 kn) 800. .00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.12 Besplatni telefon 0800 1.00 kn) 0.000.71 1.00 kn (375.00 kn) 70.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.

20 kn (0.00 kn (0.00 kn (75.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (62. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 kn (75.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 30.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 100.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (37.00 kn) 10.72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn) 0.00 kn) 60.00 kn (0.07.2012.00 kn 0. disketa. e-mail.50 kn) 0.50 kn) 50.50 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) *Od 21.06 kn (0.00 kn (0.00 kn) 30.00 kn (0.80 kn (1.80 kn (1.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (37.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.84.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 60. .00 kn (375.

00 kn) 0.80 kn (1.06 kn (0.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 do 5.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.20 kn (0.80 kn (1.000.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (250.00 kn (0.00 kn (375.12.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 kn) 0. .25 kn) 0.00 kn (0.84.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.000.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.00 kn) 200.00 kn Veći od 5.

00 kn) 10.00 kn (0.00 kn (562.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 750.00 kn (62. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn (375.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 kn (0. e-mail.00 kn) 0. .00 kn (750.00 kn) 0.000.00 kn (0.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.2012.00 kn) 0. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.00 kn) *Od 21.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.07.00 kn (937.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn 0.000.74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.00 do 5.000.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.84.00 kn (0.00 kn) 0.50 kn) 600.00 kn (0.50 kn) 50.00 kn Veći od 5.00 kn) 0.

00 (0.00 kn) 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.00 (0.00 (0.00 kn (0.00 0.00 kn 0.00 kn (75.50 kn) 0. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) cijena po dogovoru 0.00 kn (0.00 kn (312.00 kn (75.00 kn) 0.84.00 kn) 30. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. e-mail.2012.50 kn) 100. .00 (0.00 kn (375.00 kn (125.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 60.00 kn) 30. bez vlastitog priključka.00 kn (312. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.23 kn (0.50 kn) 50.00 kn) 250. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.00 kn) 300.00 kn (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 kn (75.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju.00 kn) 100.00 (0.00 kn (0.00 (0.00 kn (37.00 (0.00 0.50 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (62.50 kn) 0.00 kn) 0.00 0.00 kn (37.00 kn) 60.00 kn (225.00 kn (0.29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta.00 kn (125.00 (0.00 kn) 60.07.00 kn) *Od 21.

00 kn (250.00 kn) 4 do 9 brojeva. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.36 kn) 2.04 kn (5.45 kn) 4.50 kn) 200.73 kn (8.50 kn) 100.25 kn) 1. jednokratno 10 i više brojeva. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (6.00 kn (3.86 kn (3.33 kn) 2. T3. T2. po broju.00 kn (6.00 kn (187.96 kn) 2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.25 kn) * Za tarifne skupine T7. po broju.82 kn (4. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.16 kn) 1.12 kn (1.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.41 kn) 1.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.05 kn) 5. po 060 broju 200.84.61 kn) 2.37 kn (2.93 kn (1.39 kn (1.89 kn (2.14 Usluge s posebnom tarifom 1.96 kn (2.00 kn) 250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (375.25 kn) 3.86 kn (2.75 kn) 5. po broju. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.76 1.59 kn (6.99 kn) 1. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.00 kn (312.00 kn) 150. T4.14.00 kn (250.09 kn (2.79 kn (3.00 kn (125.74 kn) 1. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.40 kn) 1. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.78 kn) 6. jednokratno 300. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.00 kn (1.58 kn) 3.49 kn) 5. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0.

2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h).00 kn 0.00 kn (0.2009.07. 60 dana od dana implementacije. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.00 kn (100.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (0. .00 kn (0. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija.00 kn (0. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064. 1.06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h).50 kn) 100. po pozivu 061 5xxx 0. e-mail.00 kn) *Od 21.00 kn (312. odnosno 060 i 069 numeracije.2012. Nova numeracija implementirana je 30.2012.00 kn) 0.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0. Nakon toga.84.75 kn) 1.00 kn) 10. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.05 kn (5.00 kn 0.9. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069.00 kn) *Od 21.75 kn (0. e-mail.97 kn (2. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250.00 kn (125.94 kn) 3.00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka.07.00 kn (3. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.00 kn) 10.46 kn) 4.14.

jednokratno 300.16 kn) 1.96 kn) 2.37 kn (2.41 kn) 1.96 kn (2.86 kn (3.79 kn (3.45 kn) 4.14. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.78 1.75 kn) 1.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. .00 kn (250. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.89 kn (2.00 kn (375.74 kn) 1.61 kn) 2.00 kn) 250. T3.00 kn (1. po broju.99 kn) 1.82 kn (4.36 kn) 2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu. po broju. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.78 kn) 6.00 kn (3.50 kn) 200.00 kn (187. T2.33 kn) 2. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.12 kn (1.39 kn (1.49 kn) 5.86 kn (2. po broju. T4.73 kn (8.40 kn) 1. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0.09 kn (2.00 kn) 150.58 kn) 3.00 kn (312.25 kn) 3.93 kn (1.59 kn (6.84. po 064 broju 200. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.04 kn (5.50 kn) 100.00 kn (250. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn (125.00 kn) 4 do 9 brojeva.

jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. po broju.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn) *Od 21.00 kn 0. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.50 kn) 200. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.07.00 kn (187.00 kn (0. e-mail.00 kn (312. po broju. po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn (125. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (375.2012.00 kn (250.00 kn (0.00 kn (0. .00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.50 kn) 100.00 kn) 250.84. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn) 10.00 kn (250. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.00 kn) 150.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. jednokratno 300. po 069 broju 200.14. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn) 0.79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. po broju.

00 kn (312.45 kn) 4.79 kn (3.2012.78 kn) 6.37 kn (2.86 kn (3. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.00 kn 0.00 kn) *Od 21.12 kn (1. T4. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.73 kn (8.96 kn (2.75 kn) 1. .16 kn) 1.00 kn (0.09 kn (2. jednokratno 10 i više brojeva.84. jednokratno 300.25 kn) 3.00 kn (375.00 kn) 4 do 9 brojeva.59 kn (6.00 kn (0.74 kn) 1.15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn) 250. T3. e-mail.07. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.61 kn) 2.89 kn (2. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93 kn (1. T2.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. po broju.00 kn (3.96 kn) 2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.40 kn) 1. po broju.99 kn) 1.00 kn (250.00 kn) 0.39 kn (1.50 kn) 200. Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.36 kn) 2.04 kn (5.41 kn) 1.49 kn) 5.00 kn (0.80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (1.86 kn (2.33 kn) 2.82 kn (4.58 kn) 3.00 kn) 10. po broju.

00 kn) 1.15. Nakon toga.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0. Prosinca 2009. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0. 1000 i 2000 kn.50 kn (0.00 kn (250.84.00 kn) 150.00 kn (187.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1.listopada.00 kn (125.00 kn (0.50 kn) 100. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija. 300.22 kn (0.00 kn (0. Nova numeracija implementirana je 31.28 kn) 0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.15.81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. . po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. dana 29.80 kn (1.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.00 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. po 0801 broju 200.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801. 1. 500.00 kn (0.2009.00 kn) 0. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0. 60 dana od dana implementacije.63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150.

10 kn (5. . naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta.00 kn (0.00 kn) 0. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.13 kn) 0.00 kn (0.00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.06 kn (0.82 1. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0.84. preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.00 kn (0.20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.00 kn (0. 1. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta.50 kn (0.06 kn (0. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0.10 kn (5.00 kn) 4.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.00 kn (0.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4.00 kn) 0.00 kn (0. 1.00 kn) 1. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.10 Kn + PDV.

44 kn (1.44 kn (1.67 kn (0.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.20 kn (0.00 kn) 50.44 kn (1.71 kn (0. .22 kn (0.18 kn) 2.33 kn (1.29 kn (1.23 kn) 0.67 kn (0.00 kn (0.91 kn) 1.84.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.35 kn) 1.67 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.66 kn) 1.11 kn (0.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.85 kn (3.83 1.14 kn) 0.25 kn) 0.13 kn) 0.18 kn (0.14 kn) 0.20 kn (0.53 kn (1.18 kn) 2.1 Cijena nacionalnih.89 kn) 0.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.13 kn) 0.26 kn) 0.33 kn (1.22 kn (0.22.68 kn (3.74 kn (2.35 kn) 1.35 kn) 1.14 kn) 0.14 kn) 0.11 kn (0.84 kn) Europa 1 1.31 kn) 2.21 kn (0.0082 kn (0.66 kn) 1.66 kn) 1.18 kn (0.01 kn) - 0.18 kn (0.01 kn) 0.22 kn (0.0082 kn (0.26 kn) 0.56 kn) 1.23 kn) 0.11 kn (0.74 kn (2.74 kn (2.84 kn) 0.11 kn (0.22 kn (0.18 kn) 2.76 kn) 1.18 kn) 2.28 kn) 0.10 kn (0.80 kn) 1.33 kn (1.00 kn (12.21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.14 kn) 0.11 kn (0.25 kn) 0.80 kn) 1.28 kn) 0.11 kn) 0.50 kn) 10.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.80 kn) 1.00 kn (62. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.21 kn (0.74 kn (2.10 kn (0.68 kn (3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.22 kn (0.68 kn (3.84 kn) 0.85 kn (2.80 kn) 1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.68 kn (3.44 kn (1.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.41 kn (1.09 kn (0.

22 kn (0.08 kn (0. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.22 kn (0.25 kn (20.30 kn) 2.05 kn (0.14 kn) 0.63 kn) 2.28 kn) 0.14 kn) 0.40 kn (39.80 kn (29.31 kn) 22.00 kn) 0.25 kn) 41.84 Svijet 2 5.65 kn (49.79 kn) 11.30 kn (2.73 kn) 3.03 kn (3.63 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.19 kn) 29.08 kn) 5.85 kn (52.28 kn) 0.30 kn (6.35 kn (2.73 kn) 3.19 kn) 29.94 kn) 1.).30 kn (6.56 kn) 16.79 kn) 10.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.18 kn (2.43 kn) 2.73 kn) 3.20 kn (4.16 kn (0.03 kn (3.16 kn (0.19 kn) 39.22 kn (0.65 kn (7.19 kn) 39.85 kn (13.28 kn) 0.81 kn) 30.06 kn (0.15 kn (0.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.00 kn) 11.35 kn (2.84.56 kn) 16.45 kn (14.30 kn (6.18 kn (2.31 kn) 17.94 kn (2.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.56 kn) 16.35 kn (2.06 kn (0.11 kn (0.15 kn (21.30 kn) 2.06 kn (0.22 kn (0.18 kn (2.65 kn (49.84 kn (2.00 kn (250.22 kn (0.55 kn (28.08 kn) 5.85 kn (13.20 kn) 0.84 kn (2.05 kn (28.53 kn (50.10 kn) 0.94 kn) 1.35 kn (2.55 kn (28.31 kn) 22.66 kn) 0.75 kn) 31.76 kn) 23.44 kn) 23.75 kn (37. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu.06 kn (0.73 kn) 3.08 kn) 0.79 kn) 10.25 kn (20.56 kn) 0.09 kn (13.16 kn (0.03 kn (3.19 kn) 0.19 kn) 29.61 kn (20.84 kn (2. .56 kn) 0.55 kn (28.84 kn (2.94 kn) 1.48 kn (3.06 kn) 2.11 kn (0.08 kn) 5.20 kn) 0.22 kn (0.85 kn (13.25 kn (20.18 kn (2.30 kn) 2.63 kn) 2. brojevima posebnih službi sl.31 kn) 0.06 kn) - - 0.06 kn (0.10 kn) 1.75 kn (37.30 kn) 2.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.56 kn) 0.08 kn) 5.86 kn) 16.15 kn (0. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.20 kn) 0. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.22 kn (0.75 kn (37.19 kn) 39.03 kn (3.63 kn) 2.65 kn (49.05 kn (0.79 kn) 10.41 kn (38. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.01 kn) 40. Sve cijene su izražene u kn/min.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.88 kn) 3.30 kn (6.19 kn) 0.00 kn (0.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga. prema brojevima s posebnim tarifama.31 kn) 22. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.94 kn) 1.

31 kn) 17.85 kn (52.85 Pon – Sub 19h – 07h.00 kn) 2.04 kn) 1.25 kn) 2.80 kn (2.35 kn (39.00 kn) 2.61 kn (20.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.80 kn (2.41 kn (1.31 kn) 0.30 kn) 2.81 kn) 3.06 kn (0.15 kn (21.09 kn (13.00 kn (1.79 kn) 11.44 kn) 23.19 kn) 41.76 kn) 23.10 kn) 1.36 kn) 2.94 kn (2.22 kn (0.80 kn (3.75 kn) 31.81 kn) 3.31 kn) 0.40 kn (14.53 kn (50.25 kn) 41.06 kn (0.91 kn) 1.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.00 kn (12.00 kn (1.19 kn) 41.25 kn) - 1.67 kn (0.80 kn (3.69 kn) 31.01 kn) 40.56 kn) 5.74 kn (2.08 kn) 10.18 kn) 2.20 kn (4. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.20 kn) 0.85 kn (2.00 kn (51.71 kn (0.08 kn) 1.80 kn (52.56 kn) 5.94 kn) 11.00 kn) 11.00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (18.25 kn) - - 1.89 kn) 1.85 kn (3.80 kn (52.94 kn (2.18 kn (2.60 kn (7.30 kn (2.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.73 kn) 3.44 kn (1.15 kn (3.75 kn (29.43 kn) 2.88 kn) 3.14 kn) 0.05 kn (28.80 kn) 1.68 kn (3.84.00 kn (0.71 kn (0.10 kn (21.31 kn) 0.81 kn) 30.94 kn) 1.85 kn (3.84 kn) 0.94 kn) 11.31 kn) 2.25 kn) 17.35 kn (2.25 kn) - FerTarifa 4 .60 kn (7.06 kn) 2.30 kn (6.30 kn (2.25 kn) 41.38 kn) 23.80 kn (29.25 kn) 2.06 kn) 2.25 kn) 0.14 kn) 0.76 kn) 1.03 kn (3.50 kn) 5.85 kn) 1.85 kn) 1.11 kn (0. .33 kn (1.89 kn (2.66 kn) 0.75 kn) 41.00 kn (1.43 kn) 2.45 kn (14.43 kn (3.85 kn (52.44 kn) 23.25 kn) 0.48 kn (3.15 kn (21.35 kn) 5.40 kn (14.10 kn) 1.31 kn) 17.69 kn) 31.85 kn (2.75 kn (29.88 kn) 3.65 kn (7.80 kn (29.20 kn (4.15 kn (3.10 kn (21.84 kn (2.25 kn) 0.53 kn (1.00 kn) 11.41 kn (38.48 kn (3.48 kn (1.40 kn (39.65 kn (7.28 kn) 1.05 kn (1.41 kn (1.63 kn) 2.50 kn) 5.10 kn) 0.04 kn) 1.08 kn) 1.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .11 kn (0.25 kn) 17.91 kn) 1.53 kn (1.66 kn) 1.75 kn) 31.86 kn) 16.25 kn (2.25 kn (2.38 kn) 23.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .89 kn (2.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.45 kn (14.40 kn (39.50 kn) 1.36 kn) 2.31 kn) 2.35 kn (39.22 kn (0.08 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.43 kn (3.06 kn (0.mjesečna naknada za korištenje 15.16 kn (0.48 kn (1.06 kn (0.

50 kn (3. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30.00 kn (0.00 kn (0.84. Njemačka.00 kn) 0. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda.00 kn) 0.13 kn) Služba informacija (Imenik d.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0.50 kn (3.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1.22.o. Srbija. a obračunska jedinica je sekunda. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva.00 kn) 0. . 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2. ⁶ Bosna i Hercegovina. Slovenija. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva). 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41.00 kn/min. Obračunska jedinica je jedna sekunda. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. Italija.86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Makedonija. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket. Austrija.47 kn + PDV. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Crna Gora.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0.00 kn u sljedeći mjesec. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.00 kn (0. Švicarska. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0.00 kn + PDV.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2.00 kn (0. 1. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. naplata se vrši prema Cjeniku. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta.00 kn (0.00 kn) 0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).06 kn + PDV.o.00 kn (0. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn) 0. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).00 kn (0.00 kn (0.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0.22 Kn + PDV. USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61.99 kn (2. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0.

00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.23 kn (0.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2.59 kn (6.79 kn (3.84.56 kn) 0.59 kn (6.25 kn (1.00 kn (1.40 kn) 1.25 kn) 2.12 kn (1.63 kn) 1.86 kn (2. .o.59 kn (6.49 kn) 5.00 kn (0.93 kn (1.25 kn) 0.59 kn (6.00 kn (2.24 kn) 5.87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.50 kn) 5.48 kn (13.39 kn (1.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.00 kn (3.16 kn) 1.00 kn (1.33 kn) 2.99 kn (1.50 kn (0.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.o.10 kn) 1.00 kn (6.25 kn) 0.50 kn (0.63 kn) 1.74 kn) 1.00 kn (1.99 kn) 1.29 kn) 0.25 kn) 3.

godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj.06.07. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13.01. obračunaske jeedinice i sl.2012. godine primjenjuje se i pristupni broj 192. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.10 kn) 0. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20.2010.2011.2010. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti.2011. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti.10. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01.2014.75 kn (0. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti. 1.06 kn) 0. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976.2011.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095.07.2011.07. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti. Od dana 02. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.05 kn (0.06.00 kn)* 0.2013.2012.2013.2010. T3.2011.04. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora.04.07. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.01.94 kn) 3. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01. 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.2011. T4.2012.01. a pozivi prema tarifinim skupinama T7. off-peak).02. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17. naplata se obračunava po pozivu. godine primjenjuje se i pristupni broj 195.. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1.00 kn (0.75 kn) 0.2010.2010.2010. T2.2013.07.08 kn (0. kratkom kodu 1414 do 15.2010. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777.00 kn)* 0.03.05. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01.2010. Od 15. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti.23 kn (0. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti.13 kn) 0.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0.07.04.07.12. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.09. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01.00 kn (0.00 kn (3. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841.07.2013.19 kn) 0.2012.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži.22.2010. .07.02.06. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.20 kn (0. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti.2011. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193.2011. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj.15 kn (0. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj.09. 8 za pozive prema taksi službi od 01. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj.84. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26.06. 18 od 03. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888.07.10 kn (0. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31.2011. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26.

00 (0.38 kn) 0.08 kn (0.Pon – Sub: 19h – 07h.75 kn) 0.30 kn (0.05 kn (0.06 kn) 0.00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0.05 kn (0.06 kn) 0.19 kn) 0.19 kn) 0.38 kn) 0.15 kn (0.19 kn) 0.04 kn) 0.30 kn (0.15 kn (0.30 kn (0.75 kn) 0.60 kn (0.10 kn) 0.08 kn (0.10 kn) 0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.38 kn) 0.04 kn) 0.15 kn (0.Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .15 kn (0.10 kn (0.10 kn (0.05 kn (0.03 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.00 (0.89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0.13 kn) 0.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A . .60 kn (0.38 kn) 0.03 kn (0.19 kn) 0.30 kn (0.00 0.13 kn) 0.

00 48. Belgija. Njemačka. Rumunjska.00 (30. Luksemburg. Latvija. Danska. Finska.06 (0. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr. Mađarska. Crna Gora. Španjolska i Velika Britanija.06 (0.00 kn) 16. Litva.60 kn (37.08 0. 1.00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100.22 kn prema korištenom (0. Cipar.22. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART. Švicarska. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Slovenija.28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29. Kanada. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.00 (60.84.90 1. Slovačka. .06 (0.08 0.60 kn (12.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8. Francuska.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. 1. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet). Bosna i Hercegovina.4.22.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Irska.00 Kn (20.4. Češka.00 kn) 8.00 kn (25. 1. Portugal. Makedonija.22. Estonija. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija. Grčka. Australija.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30.06 (0.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija.08 0.00 kn (10.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9. Europa 25 i Europa 60). Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.22.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0.00 kn (10.4 Dodatne tarifne opcije 1. Italija.06 (0.08 0. Poljska.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24. SAD i Srbija.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori.4. Bugarska.00 kn) 20.06 (0. Nizozemska.22.4. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Švedska. Malta.

) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.00 kn (2.00 kn) 5.00 kn) 2.00 kn) 98.200.00 kn (9.560.250.750.125.00 kn (1.00 kn (18.000.00 kn (14.000.200.500.500.000. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.500.00 kn) 5.00 kn) 9.00 kn) 5.00 kn (2.00 kn) 2.00 kn) 8.000.00 kn (1.00 kn (8.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.000.00 kn (6.000.00 kn (6.00 kn (10.600.750.400.00 kn (1.000.00 kn) 2.225.00 kn (6.200.950.00 kn) 4.00 kn) 2.500.500.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 2.000.00 kn (100.500.500.880.200.00 kn (122.2012.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2.300.00 kn (2.000.000.750.00 kn) 1.00 kn) 1.500.00 kn) 2.000.750.500.00 kn (2.200.250.500.00 kn) 1.00 kn (5.250.00 kn (11.000.00 kn) 18.187. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.00 kn (3.000.00 kn) 2.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn) 3. .200.375.00 kn (7.00 kn (23.000.50 kn) 3.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.2012.00 kn) 5.687.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (2.500.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.09.200.400.00 kn) 11.00 kn) 14.00 kn (2.000.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 7.000.09.00 kn (3.84.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.00 kn (4.000.00 kn) 800.00 kn) 6.500.00 kn) 980.00 kn (1.000.00 kn) 80.750.00 kn (2.00 kn (6.000.00 kn (3.

00 (1.00 kn) 430.00 (4.00 kn (11.007.00 (1.00 kn (6.875.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.436.200.00 kn (5.500.00 kn (1.396.00 kn) 175.250.2012.875.875.250.00 kn) 11.750.25 1.957.00 kn) 11.696.375.258.00 kn) 6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.125.045.00 kn (8.883.500.10. 10 Mbps.696.750.00 kn) 1.00 kn (11.00 (1.25 kn) 9.00 kn (5.250.133.00 kn) 2.00 kn (900.00 kn (400.00 kn (6.300.419.00 kn) 5.750.25 1.00 5.750. 200 Mbps.00 kn (13.00 (1.00 kn (39.596.00 kn (16.750.00 kn (28.500.500.00 (4.75 kn) 31.25 1.00 kn (39.500.00 kn (13.00 kn) 1.00 kn) 1.500.750.75 kn) 4.200.00 kn) 3.00 kn (675.00 (1.323.500.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.687.00 (6.25 1.00 kn (9.245.00 kn) 4.687.00 kn) 1.907.457.50 3.620.25 1.00 kn (1.153.00 kn (16.500.820.00 kn) 4.500. .500.00 kn (368.875.000.00 kn) 1.625.00 kn (32.00 kn (24.360.00 kn (1.00 kn (1.400.00 kn) 2.500.500.200.687.00 kn (9.857.00 kn (13.50 5.00 (1.875.800.00 (6. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.196.375.00 kn (8.00 kn (28.00 kn (2.00 kn) 25.375.800.00 kn (1.00 kn) 3.00 kn) 31.456.84.023.000.00 (1.00 kn) 12.50 3.623.758.500.175.00 (4.00 kn (3.071.120.00 (1.00 kn (27.528.687.00 kn (13.75 kn) 9.00 kn (2.00 (1.888.50 3.875.00 kn) 2.00 (4.00 kn) 3.875.00 kn (1.500.25 kn) 6. Brzine pristupa su sinkrone.750.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.600.00 kn (3.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 (6.75 kn) 20.00 kn (31.00 kn (2.750.75 kn ) 2.00 (1.00 kn (3.00 kn (1.600.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.507.00 kn) 31.750.50 kn) 295.250.00 kn (2.50 3.00 5.00 kn) 720.375.25 kn) 12.00 kn) 7.096.75 kn) 26.00 kn) 4.00 kn (9.750. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.023.045. Pristupne brzine su simetrične.00 kn) 1.00 kn) 7. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 kn (4.000.00 kn (38.562. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.25 1.00 5.00 kn (15. 20 Mbps.00 kn) 9.00 kn (25.00 kn (32.00 kn) 26.200.00 kn) 22.000.00 (1.00 kn) 940.00 kn (6.75 kn) 22.00 kn) 7. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.000.00 kn) Mjesečna naknada 1.75 kn) 250.023.50 kn) 540.00 kn) 11.800.00 kn) 120.00 kn (3.200.50 1.528.523.00 kn (3.00 (6.75 kn) 320.00 kn (25.25 1. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn) 22.500.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.500.636.750. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 kn (312.500.500.250.750.007.000.821.00 kn (9.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) 1.00 kn (537.000.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1.00 kn (2.620.00 (1.00 kn (3.375.75 kn) 7.00 kn (218.000.00 kn) 3.25 1.750.00 kn (3. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu.403.125.00 kn) 19.875.00 kn (1.562.75 kn) 12.500.00 kn (11.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) 7.957.100.00 kn (8.200.00 kn) 1.100.495.25 1.00 kn (150.00 kn) 11.000.00 kn (1.600.500.25 kn) 20.619.

25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.00 kn (100.00 kn 600.19 kn (142.00 kn (25.000. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 3. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica. prema Članku 2.74 kn (303. bežična mreža.00 kn Switch–Standard 4. Zakona o PDV-u.55 kn) 136.200.24 kn (51.34 kn) 59.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.08 kn (170.00 kn 750.84.00 kn 1. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1. optička mreža.84 kn (471.55 kn) 41.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn Bežična radio oprema 5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.10 kn (91.27 kn (245.38 kn) 20.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.125.000.00 kn (50.00 kn 4. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.3.47 kn (74. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.43 kn (131.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.19 kn (142.00 kn 600.34 kn) 242. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.47 kn (74.2 Naknade za oštećenje.00 kn) 73.00 kn ADSL modem 800.375.500.74 kn) 376.24 kn (51.00 kn 2.500.10 kn) 168.38 kn) 125.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn HDSL modem 3.00 kn) 202.05 kn) 466.3.34 kn) 196.30 kn (210.00 kn (156.00 kn 400.93 2. .500.00 kn 3000.2.…). 2.3.03 kn) 500.00 kn 1.00 kn) 105.750.000.00 kn 2250.00 kn 2.00 kn 900.00 kn 1.79 kn) 250.58 kn) 80.00 kn 3.500.74 kn) 114.00 kn (312.250.43 kn) 40.00 kn (625.42 kn (253.00 kn Switch-Pro 6.06 kn (582. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.

125.00 kn (9.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (3.750.000.875.625.250.00 kn (4.218.00 kn) 750.50 kn) 1.75 kn) 4.00 kn (1.00 kn) 900.750.200.00 kn (6.25 kn) 3.50 kn) 600.500.750.00 kn (13.2.00 kn (6.00 kn) 7.00 kn) 5.500.00 kn (1.00 kn (750.00 kn (9.00 kn) 7.250.00 kn (1.00 kn) 2.00 kn) 7.50 kn) 3.000.00 kn (9.375.00 kn) 6.750.00 kn (500. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (6.000.500.50 kn) 3.00 kn (1.00 kn (4.00 kn) 5.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.812.125.500.00 kn (3.50 kn) 2.000. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 400.500.687.000. 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.00 kn (5.00 kn) 7.00 kn) 11.500. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.000.375.50 kn) 3.250.00 kn) 1.50 kn) 5. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.750.750.00 kn (5.00 kn (4.00 kn (3.00 kn (7.250.875.125.00 kn) 800.750.500.00 kn) 1.00 kn (1.500.500.50 kn) 3.875.406.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.00 kn) 4.00 kn (937. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.625.125.00 kn (3.00 kn) 600.500.00 kn (13.00 kn (6.125.687.812.562.687.750.375.00 kn) 11.00 kn (750.375.00 kn (4.00 kn) 5.687.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.3.00 kn (4.00 kn (2.94 2.500.375.00 kn (6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 2.00 kn (3.500.00 kn (4.750.00 kn (13.750.00 kn) 2.687.500.00 kn (1.00 kn (1.000.3.500.562.50 kn) 3.500.50 kn) 3.00 kn) 5.00 kn (13.00 kn (2. .3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn) 1.000.00 kn (1.875.84.00 kn) 3.00 kn) 11.500.00 kn (9.000.00 kn) 11.875.875.

800.00 kn) 8. .400.00 kn (15.500.125.00 kn) 4.55 kn) 136.500.47 kn (74.750.00 kn) 2.00 kn (100.875. Za dostupnost usluge.500.00 kn (9.500.600.00 kn (16.200.500.375.875.34 kn) 196.00 kn) 6.05 kn) 466.84.00 kn (8.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.00 kn) 1.00 kn) 10.4.38 kn) 20.43 kn) 40.00 kn (10.00 kn (9.00 kn (17.08 kn (170.00 kn) 11.500.27 kn (245.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.00 kn (4.000.250.00 kn (10.500.00 kn) 14.00 kn) 7.10 kn) 168.000.00 kn) 8.00 kn) 6.000.500.875.500.00 kn) 7.19 kn (142.500.00 kn (6.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn) 13.00 kn (18.625.55 kn) 41.625.00 kn (11.00 kn) 9.00 kn) 13.00 kn (16.00 kn (13.00 kn (17.00 kn (3.00 kn (5.24 kn (51.500. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.500.500.00 kn (14.400. 2.34 kn) 242.000.600.00 kn (12.00 kn (11.500.500.00 kn) 5.000.84 kn (471.00 kn) 15.00 kn (7.500.500.800.250.00 kn) 12.58 kn) 80.125.74 kn) 376. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.600.000.74 kn) 114.000.375.95 2.19 kn (142.34 kn) 59.000.00 kn) 10.00 kn) 9.00 kn) 3.00 kn (12.500.24 kn (51.00 kn (1.74 kn (303.00 kn (8.00 kn (25.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 kn (50.500.47 kn (74.00 kn) 13.06 kn (582.500.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.00 kn) 10.30 kn (210.

00 kn Switch-Pro 6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000.00 kn 1. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.125.00 kn 750. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.84.43 kn (131.00 kn (1. .500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 400.00 kn (312.500.00 kn Bežična radio oprema 5. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.250.00 kn 2250.500.00 kn) 1.406.200.00 kn 3.00 kn 2. optička mreža.200.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Zakona o PDV-u.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn) 1.500.4.00 kn 4.500.00 kn 600. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.42 kn (253.00 kn 2.00 kn) 900.500.00 kn (1.000.125. bežična mreža. prema Članku 2.2.10 kn (91.00 kn ADSL modem 800.38 kn) 125. 2. 2.00 kn 1.2 Naknade za oštećenje.00 kn 3.00 kn HDSL modem 3.875.500.00 kn) 105.00 kn (625.00 kn (750. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 900.…).00 kn (156.00 kn 1.125.03 kn) 500.000.50 kn) 73.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.00 kn 600.4.750.2.4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (1.375.00 kn 3000.00 kn) 750.79 kn) 250.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (937.25 kn) 600.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h .00 kn (4. 2.05 kn) 0.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415.250.00 kn (0.00 kn) 1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 2.625.00 kn) 3. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli.00 kn) 600.00 kn (2.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB.00 kn) 3.218.812. . račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn (518.00 kn) 5.250.00 kn (0.hr” ili „imefirme@optinet.04 kn (0.500. a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik.00 kn (2.50 kn) 2.07h.00 kn (7.00 kn (50. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.08 kn (0.00 kn) 0.50 kn) 3.000.750.10 kn) 0.00 kn (1.75 kn) 4.000.00 kn (3.75 kn) * Dodjela internet brojeva.875.00 kn) 0.00 kn) 400.375.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.00 kn (3.812.06 kn) 0.05 kn (0.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.97 4.prezime@optinet.00 kn) 800.750.000.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. 2.00 kn (750. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06 kn (0.00 kn (6.00 kn (1.250.687.08 kn) 0.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .00 kn (0.00 kn (5.06 kn (0.00 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.00 kn) 40.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.500. kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.00 kn (4.00 kn) 2.00 kn) 6.84.500.500.50 kn) 3.625.025 kn (0.500.00 kn (5.00 kn (3.00 kn (500.000.750.125.

00 kn) 0.98 2.49 kn (281.74 kn (138. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.43 kn) 135.16 kn) 159.00 kn) 40.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn (50.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja). 2.33 kn (100.00 kn (0.00 kn (375. .49 kn (213.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.86 kn) 291.92 kn (199.7.68 kn) 80. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.00 kn (562.33 kn (169.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.94 kn) 55.7 OptiDSL 2.00 kn (562.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (0. 2.11 kn) 236.69 kn) 110.7.82 kn (1.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.90 kn) 225.15 kn (107.50 kn) 450.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86.74 kn (69.84.41 kn) 104. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.15 kn (38.89 kn (364.92 kn (131.1 Samoinstalacija.15 kn) 170.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (281.89 kn (296.

4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12.7.90 kn (244.2012. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. 2.12.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31. 10240/640.98 kn (51.00 kn) 500.7.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. .00 kn (0.88 kn) 45.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL).08 kn (56.65 kn) 195.98 kn (51. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.84.00 kn) 0.35 kn (111. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.29 kn (15.00 kn (0.00 kn (625.69 kn) 40.63 kn) 2.00 kn) 0. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Obračunska jedinica: 1 MB 2.35 kn (111. e-mail adrese i aliase.00 kn (0. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.50 kn (25.98 kn (51. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512.69 kn) 40.99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.7.92 kn (818.00 kn (0.00 kn) 20.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.36 kn) 40.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn) 0.00 kn (15.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.

25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450. .50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.100 2.00 kn) 30.00 kn (236.00 kn 337.7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7. 2.00 kn (312.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.00 kn (11. 2.84.00 kn (37.81 kn 22.90 kn (244.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.00 kn (562.50 kn) 40.00 kn (0.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).25 kn) 40.50 kn) 195. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. Zakona o PDV-u.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.08 kn (56.9.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.9 Naknade za oštećenje.01. prema Članku 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.2013. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.98 kn (51.50 kn 225.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.7. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.08 kn 33.98 kn (51.7.

50 kn) 96.25 kn) 225.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.7.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (281. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 45.00 kn (281.00 kn (562. O2surf. O2CARNet paketi 2.7.50 kn (421.26 kn) 225.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.82 kn (1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.03 kn) 0.00 kn (281.00 kn (281.00 kn (562.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450. O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.84.8.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.101 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.75 kn) 105.75 kn (120.25 kn) 22.00 kn (281. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.81 kn (42.1 Samoinstalacija. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (562.00 kn (562.25 kn) 225.88 kn) 33.00 kn (562.80 kn (132. a ovisno o specifičnoj situaciji.8 O2start.9.50 kn) 450.50 kn) 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .82 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.35 kn) 337.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn (562. instalacija i uključenje O2start.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.54 kn (28.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (562.08 kn (56.94 kn) 137. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Pretplatniku se neće naplatiti. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. 2.50 kn) 450.50 kn) 450.40 kn (171.03 kn) 0.82 kn (1.

00 kn (50.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) 40. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 500. 2. internet pristup do 3072/384 kbps. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom). O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (0.50 kn (25.8.00 kn (625.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. e-mail adrese i aliase.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn (0.00 kn) 20. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.3 Dodatne O2start.00 kn (0. U O2start.8. Obračunska jedinica: 1 MB 2.29 kn (15. . Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom.00 kn) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12. internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa. CARNet FlatRATE paket internet prometa.

88 kn) 89.12.8.4 Prodaja O2start.00 kn) 30. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.88 kn) 250. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start.35 kn (111. 2.98 kn (51. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2surf.98 kn (51.2012.50 kn) 195.35 kn (111.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. . 2. O2surf.35 kn) 89.01.00 kn (0.98 kn (51. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.8. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start. O2surf.8. O2surf.00 kn (37.23 kn) 45.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.65 kn) 195.08 kn (56.90 kn (244. O2surf.103 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) 45.92 kn (818.00 kn (11. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.69 kn) 40. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.08 kn (56.00 kn (562.69 kn) 40. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O2surf.90 kn (244. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.2013. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.98 kn (51. O2surf.25 kn) 40. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.6 Privremeno isključenje O2start.84. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.00 kn (312. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.) Obročno plaćanje uz O2start.00 kn (236.35 kn) 189. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn (15.5 Prodaja i najam O2start.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start.50 kn) 40. O2surf.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.

81 kn (42. O2surf. a ovisno o specifičnoj situaciji.08 kn 33. Pretplatniku se neće naplatiti.88 kn) 33.104 2. Zakona o PDV-u. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.84.7 Naknade za oštećenje.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.7.08 kn (56.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. .00 kn 337.81 kn 22. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn 225.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.7. O2surf.50 kn) 45.00 kn (281. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn Djelitelj (splitter) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8.26 kn) 225.8 O2start.35 kn) 337.50 kn) O2start. prema Članku 2.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn (421. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2.8. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562. 2. uništenje ili otuđenje O2start. O2surf i O2CARNet paket O2start. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.25 kn) 22. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (281. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.8.54 kn (28. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. O2surf. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.

50 kn) 0.00 kn) 1.00 kn (562.82 kn (1.00 kn) 0.00 kn (562.00 kn (1.00 kn (562. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika.00 kn (750.00 kn (562.84.200.11 kn) 179.200.92 kn (212. OptiTV Halo Halo Halo start. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.00 kn (750. O3TVCARNet.00 kn) 600.500.00 kn (750.82 kn (1.00 kn (1.51 Kn (235.82 kn (1.03 kn) 0.500.03 kn) 0.00 kn (750. OptiTV Business.64 Kn) 213.38 Kn) 237.9 O2TVstart.82 kn (1.50 kn) 450. O3TVCARNet.00 kn (562.500. O2TVsurf.82 kn (1. 2 U O2TVstart.75 kn) 179.50 kn) 450.00 kn (0.00 kn) 1. O3TVCARNet.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 600.00 kn (1. O2TVsurf. HBO Comedy. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV .200.00 kn (223.00 kn (562. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn) 450.00 kn (1.00 kn (0.9.200. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.500.00 kn (750. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. OptiTV Halo Halo Halo start. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade.00 kn (1. instalacija i uključenje O2TVstart.03 kn) 0.00 kn) 600.50 kn) 450.00 kn) 600.10 Kn (266.200.00 kn (750. O3TVsurf.40 kn) 188.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.69 kn (297.38 Kn) 188.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450.82 kn (1. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (562. O2TVsurf.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.82 kn (1.00 kn (750.200. HBO On Demand.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1.00 kn (750.00 kn (1.00 kn) 1. O3TVstart.03 kn) 0.03 kn) 0. OptiTV Single paketi 2.00 kn) 600. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV.51 Kn (235.00 kn) 1.00 kn (750. OptiTV Halo Halo Halo surf. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV .59 kn) 169.00 kn) 1.50 kn) 450. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.200.00 kn) 600. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 1. O3TVsurf. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara.00 kn (1. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.00 kn (1.03 kn) 0.27 kn (161.50 kn) 129. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. . OptiTV HHH OptiTV Business.82 kn (1.1 Samoinstalacija.00 kn (223.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.200.00 kn (1. O3TVstart.00 kn) 600.200.500.03 kn) 0.82 kn (1.10 Kn (266. O3TVstart. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.500. O3TVsurf.500.64 Kn) 213. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Business. Cinemax. e-mail adrese i aliase.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 450. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.500.03 kn) 0.105 2.00 kn) 600.

OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (62. O3TVstart.00 kn (625. OptiTV Single usluge 2.2 O3TVstart. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.29 kn (15.84.00 kn (37. O3TVstart. HBO On Demand. O3TVCARNet.00 kn) 79.00 kn) 20.00 kn) 40. OptiTV Business.19 kn (10.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (68.00 kn (0. HBO Comedy. OptiTV Halo Halo Halo surf.94 kn) 55. .50 kn) 30.00 kn (57. O3TVCARNet. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.3.00 kn (0.24 kn) 16.00 kn (47.24 kn) 16.75 kn) 50. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa.00 kn) 40.50 kn) 500. O3TVsurf.33 kn) 46. O2TVsurf. 2. OptiTV Halo Halo Halo start. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 20. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (625.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart.00 kn (0.00 kn (50.50 kn (25.00 kn) 500.00 kn) 0. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12. Cinemax.19 kn (10.26 kn (20.00 kn (75. O3TVsurf.63 kn) 8.9.3 Dodatne O2TVstart.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 0. Cinemax 2) 0.00 kn (625. HBO Comedy.24 kn) 16.50 kn (25.00 kn) 500.50 kn) 28.9.00 kn (35.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.33 kn) 38. OptiTV Halo Halo Halo start.95 kn (99.26 kn (20.00 kn (0. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0.00 kn (0. OptiTV Business.63 kn) 8.26 kn (20.9.00 kn (0.00 kn) 0.63 kn) 8.00 kn) 20.00 kn (50.19 kn (10.33 kn) 60.50 kn (25.

2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4. O3TVstart. O3TVsurf.84.00 kn (127.65 kn) 89. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.50 kn) 30. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (67. O2TVsurf. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart.35 kn) 40.03 kn) 102.3.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVsurf.50 kn) 102.82 kn (1.00 kn) 60.00 kn) 0. HBO Comedy. O3TVstart. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn (87. O3TVCARNet. O3TVCARNet. O3TVstart.25 kn) 70. OptiTV Halo Halo Halo surf. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVsurf.98 kn (51. OptiTV Halo Halo Halo start. HBO on Demand te HBO GO uslugu. 2. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo surf. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu. O3TVCARNet.50 kn) 86. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. O3TVstart. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.9. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.4 Prodaja O2TVstart.08 kn (56. O2TVsurf.00 kn (37.00 kn (50.00 kn (75.00 kn (0. .23 kn) 45. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (87. O3TVstart. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.50 kn) 60. O2TVsurf. O2TVsurf.03 kn) 195. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).00 kn (127. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. O3TVsurf. OptiTV Business paketa).9.40 kn (108.00 kn (56.2012. O3TVstart.12.98 kn (51.88 kn) 40. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.00 kn (75. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (0. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. O3TVCARNet. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju.00 kn) 54.35 kn (111.107 0.90 kn (244. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.92 kn (818. O3TVsurf.50 kn) 70.00 kn) 0. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.00 kn) 40. O2TVsurf. O3TVCARNet.00 kn (75. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO.08 – 15. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn) 0.24 Kn) 2.82 kn (1.00 kn) 60.00 kn) 45.69 kn) 0. O3TVCARNet.06 – 12. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart.19 Kn (5. O3TVsurf.

50 kn) 189. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. O3TVstart. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.98 kn (51. O3TVCARNet. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9.98 kn (51.25 kn) 195.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn) 152. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf.00 kn (562. O3TVsurf. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). OptiTV Halo Halo Halo surf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O3TVsurf. O2TVsurf.00 kn (565. O3TVstart.00 kn (190.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. OptiTV Halo Halo Halo start.2013. OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.08 kn (56. O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf.25 kn) 9.00 kn (312. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) 85.00 kn (990. O3TVCARNet. O3TVstart. . OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.9. O2TVsurf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. O3TVCARNet.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.00 kn) 152. OptiTV Halo Halo Halo surf. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart.00 kn) 264. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.00 kn) 452.90 kn (244. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (236. O3TVsurf. O2TVsurf.00 kn (11. O3TVstart.50 kn) 250.00 kn (190. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). 2.35 kn) 40.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart.5 Prodaja i najam O2TVstart.88 kn) 40. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. 2.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. O3TVsurf. O3TVstart.00 kn (330.84. O3TVsurf. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart. O3TVstart.23 kn) 45.60 kn (107. O2TVsurf.01.

2. OptiTV Business.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. Novi odabrani paket uključuje se s 01. OptiTV Single paketa O2TVstart. O3TVsurf. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. OptiTV Business.109 2.84. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (37. OptiTV Halo Halo Halo surf.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. O2TVsurf. OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.82 Kn (1. O3TVstart.9. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart. O3TVCARNet. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Business.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. . OptiTV Halo Halo Halo surf. Mjesečna najam O2TVstart+. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start. 2.9. danom u idućem mjesecu.00 kn (0.8 Privremeno isključenje O2TVstart. O3TVCARNet. O2TVsurf. O3TVsurf. O2TVsurf+. O2TVsurf. O3TVstart.00 kn) 30. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVCARNet.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. O3TVstart.9. O2TVsurf.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo start.

50 kn 25. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn 37.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart. Zakona o PDV-u.00 kn (1.00 kn 90. OptiTV Halo Halo Halo surf.54 kn (28.81 kn 22.00 kn Mrežni UTP kabel 50. O3TVstart.08 kn (56. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (562.88 kn) 33. O2TVsurf. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. uništenje ili otuđenje O2TVstart.00 kn Scart kabel 100.00 kn 50.10 Naknade za oštećenje.00 kn Strujni adapter 120. O2TVsurf. O3TVsurf. O3TVCARNet. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. O3TVCARNet. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. OptiTV Business.25 kn) 22.10.84.00 kn Daljinski upravljač 150.50 kn (421.00 kn HDMI kabel 150.00 kn) 337. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn Djelitelj (splitter) 45. O3TVstart.9. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.110 2. O3TVstart.00 kn 337. prema Članku 2.9.00 kn 600. OptiTV Halo Halo Halo start.26 kn) 600. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 112. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.10.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.81 kn (42. 2.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVsurf.35 kn) 800.00 kn 60. OptiTV Business.18 kn) 400.08 kn 33. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn 75.00 kn (281. .00 kn (500. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn 400.000.9.00 kn) 225.50 kn) 45. O3TVCARNet.00 kn 112.00 kn (750.00 kn 75. O3TVsurf.50 kn 225.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.50 kn 75.

U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (112.25 Kn) 150.00 Kn (187.00 kn) 75.00 kn (187. 2. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. O3TVCARNet.00 Kn (125.00 kn (150.75 kn) 112. OptiTV Business. CINEMAX. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart. HBO On Demand. O3TVCARNet. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 Kn) 150. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600. Pretplatniku se neće naplatiti. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn (46. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Business. O3TVstart.50 Kn) 150.200.00 Kn (187.00 Kn (187. HBO+CINEMAX.00 kn (62.50 Kn) 125.00 kn (750.00 kn) 100. OptiTV Single paket O2TVstart.00 kn (62.00 Kn (156.00 kn (93.50 kn) 50.50 kn) 75.00 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 Kn) 185. O3TVsurf.00 kn (31.00 Kn) 150. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 Kn (125.25 kn) 75.00 Kn (75.111 100.50 kn (140. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) 50.63 kn) 90.00 Kn) 100.11 O2TVstart. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. O3TVCARNet. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (93.00 kn (75.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 Kn) 135.00 Kn (125.00 kn) 150.50 kn) 150. HBO Premium.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.88 kn) 112. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.50 kn (140.500. HBO Comedy. O3TVstart.00 Kn (187.00 Kn (125. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 Kn) 100.50 kn) 120.75 kn) 25.00 Kn (125. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO.00 kn (125. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 Kn (231. OptiTV Halo Halo Halo start. Trajno isključenje paketa programa HBO. HBO Comedy.63 kn) 37.00 kn (93. . O2TVsurf.00 kn (187. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. OptiTV Business. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 Kn (187. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.75 kn) 60. O3TVstart. O2TVsurf.9.00 Kn (168. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 Kn) 60.50 Kn) 150.00 Kn) 100.75 Kn) 100. Cinemax.84. O2TVsurf. O3TVsurf.00 kn) 1. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.

112 2.00 kn (281.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.41 kn (239.00 kn (562.56 kn (228.30 kn (300.20 kn) 191.00 kn (562.00 kn (281.50 kn) 450.82 kn (1.00 kn (562.50 kn) 450. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).25 kn) 225.50 kn) 450.03 kn) 0.00 kn (281.50 kn) 450.50 kn) 450.10 OptiStream usluga 2.30 kn (375.41 kn (314. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.50 kn) 108.02 kn (246.28 kn) 240.50 kn) 450.03 kn) 0.00 kn (562.69 kn (443.50 kn) 450. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.50 kn) 450.38 kn) 162.15 kn (85.00 kn (281.89 kn (203. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.00 kn (562.26 kn) 354.00 kn) 0. neovisno o brzini.25 kn) 225.82 kn (1.00 kn (562.00 kn (0.38 kn) 102.25 kn) 225.60 kn) 68.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.50 kn) 450.00 kn (562.25 kn) 225.60 kn) 128.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.48 kn (60.00 kn (50.50 kn) 450.61 kn) 122.25 kn) 225.89 kn (128.00 kn (562.15 kn (160.00 kn) 40.00 kn (562.82 kn (1.00 kn (562.03 kn) 0.61 kn) 182. e-mail adrese i aliase.03 kn) 0.50 kn) 450.00 kn (0.82 kn (1.00 kn (281.56 kn (153. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (562.26 kn) 294.25 kn) 225. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.48 kn (135.1 Samoinstalacija.00 kn (562.50 kn) 450.20 kn) 251.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450.84. .82 kn (1.10.36 kn) * OptiStream osnovni paketi.00 kn (281.03 kn) 0.82 kn (1.00 kn (562.82 kn (1. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.03 kn) 0.25 kn) 225.50 kn) 450. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.82 kn (1.03 kn) 0.19 kn) 197.50 kn) 450.19 kn) 137.00 kn (281.69 kn (368.28 kn) 300.02 kn (171.00 kn (281.00 kn (562. neovisno o brzini.00 kn (562.

00 kn) 0.2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14.2012.10. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje.113 2.00 kn) 500. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.98 kn (51.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.90 kn (244.92 kn (818.00 kn (0.10. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn) 0.00 kn (15.65 kn) 195.00 kn) 20.84.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.64 kn (18.35 kn (111.00 kn (625.98 kn (51.12.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.69 kn) 40.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (0. 2. Obračunska jedinica: 1 MB 2. .88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.35 kn (111.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654.00 kn (0.08 kn (56. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.10. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.50 kn (25.69 kn) 40. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.

23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (562.50 kn) 195.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.08 kn 33.10.10.98 kn (51. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.2013. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.23 kn) 45.35 kn) 189.10.84.90 kn (244.00 kn (0. 2.01.00 kn Djelitelj (splitter) 45.00 kn (236. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).7.50 kn) 40.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.88 kn) 250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.114 2.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.25 kn) 40.00 kn 337.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn (37.08 kn (56.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.7 Naknade za oštećenje.00 kn (312.00 kn) 30. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 225. .81 kn 22.00 kn (11. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.10. prema Članku 2. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Zakona o PDV-u.98 kn (51.

11. O₂surf+ paketi 2. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 450.82 kn (1.25 kn) 225.50 kn) 104.10.00 kn (281.00 kn (562.50 kn) 45.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. e-mail adrese i aliase.35 kn) 337. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (562. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.10 kn) 153. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (562.115 2.50 kn (421. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.88 kn (131.66 kn (192. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450. 2.84.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (281. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) 22.10.11 O₂start+. .50 kn) 450.88 kn) 33. Pretplatniku se neće naplatiti.7.00 kn (562.26 kn) 225.81 kn (42. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. 2. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.00 kn (562.54 kn (28.1 Samoinstalacija. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn (281.00 kn (281.82 kn (1.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.08 kn (56.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o specifičnoj situaciji.03 kn) 0. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.

2.98 kn (51.92 kn (818.00 kn) 0. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.88 kn) 45.08 kn (56.00 kn (625.2012.00 kn) 20. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.11.84. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).50 kn (25.98 kn (51. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.90 kn (244.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.63 kn) 2.64 kn (18.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (15.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.35 kn (111.00 kn) 40.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.69 kn) 40. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (0.00 kn (0. Obračunska jedinica: 1 MB 2.69 kn) 40. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 500.00 kn (0.11.00 kn (0.00 kn (50. .35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.65 kn) 195. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 0.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa.11. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).35 kn (111.12.

prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.90 kn (244.00 kn (37.00 kn) 30.7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0.2013.00 kn (11.98 kn (51.23 kn) 45. .01. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.98 kn (51.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (312.50 kn) 195.117 2. Novi odabrani paket uključuje se s 01.23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. danom u idućem mjesecu.00 kn (236. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.50 kn) 40.00 kn (0. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.11.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.11.84. 2.11.00 kn (562.08 kn (56.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.25 kn) 40.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01. 2.) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.

a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 2.8 Naknade za oštećenje.50 kn) 45. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Zakona o PDV-u.26 kn) 225. Pretplatniku se neće naplatiti. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.11.118 2. prema Članku 2.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 337.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.11.11. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.8.11. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn 225.08 kn 33. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.84.81 kn 22.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (281.54 kn (28. .88 kn) 33.50 kn (421. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.8.08 kn (56. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (562.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.25 kn) 22.00 kn (281.81 kn (42.00 kn Djelitelj (splitter) 45.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.35 kn) 337. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.

00 kn) 600.89 kn) 226.00 kn) 600.84.00 kn (750. e-mail adrese i aliase.500.82 kn (1. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. O₂TVsurf+. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .500.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.12.1 Samoinstalacija.00 kn (0.00 kn (1.500.200.200.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.00 kn) 1. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. instalacija i uključenje O2TVstart+.55 kn) 194.00 kn (1.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn) 40. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. O₃TVsurf+ paketi 2.12.52 kn (181.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450. O2TVsurf+. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.119 2.00 kn) 1.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV .00 kn (1.00 kn (562. U O2TVstart+.03 kn) 0. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV . * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.03 kn) 0.12 O₂TVstart+. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn) 600. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.200.00 kn (1.90 kn) 178.31 kn (242. O2TVsurf+.00 kn (750.82 kn (1.82 kn (1.00 kn (750.00 kn (0.54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV .00 kn (750. 2.00 kn (562.500.83 kn (283.82 kn (1.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).50 kn) 450.200.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. .03 kn) 0. O₃TVstart+.00 kn) 0.50 kn) 145.00 kn (562.50 kn) 450.04 kn (222.64 kn (18.00 kn (50.50 kn) 450.

** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.00 kn) 0. HBO Comedy.24 kn) 16.12. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.26 kn (20. HBO On Demand. HBO Comedy.50 kn (25.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.120 2.50 kn) 102.63 kn) 8.00 kn (37.00 kn) 0.50 kn) 70.00 kn (87.00 kn (0. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.50 kn) 30.24 kn) 16. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.00 kn (0.50 kn) 30.00 kn (57.95 kn (99. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (37.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.00 kn) Dodatne O2TVstart+.33 kn) 46. O2TVsurf+. Cinemax 2) HBO Premium* 0.00 kn (0.00 kn (625.00 kn (0.00 kn) 0.82 kn (1.00 kn) 40.00 kn (625. O3TVstart+.00 kn (35.00 kn (68. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.50 kn (25. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).40 kn (108. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.12.26 kn (20.03 kn) 102.00 kn) 40.25 kn) 70. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO.00 kn (50.63 kn) 8.00 kn) 0.33 kn) 38. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (62.3 Dodatne O2TVstart+.00 kn (75.24 kn) 16.84. O3TVsurf+ paketa).00 kn) 60.00 kn (75.26 kn (20.00 kn (75.50 kn) 60. Cinemax.00 kn) 45.00 kn (0.00 kn (0.75 kn) 50.00 kn (0.00 kn) 20.63 kn) 8.00 kn) 20.00 kn (47.00 kn (0.33 kn) 60.50 kn) 28.00 kn (625.00 kn (56. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. .94 kn) 55.3.00 kn (67.00 kn (0.00 kn) 54.00 kn (0. HBO on Demand te HBO GO uslugu.00 kn) 0.00 kn (127. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500.00 kn) 60.50 kn (25.00 kn) 79.19 kn (10. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.50 kn) 86. O2TVsurf+. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.00 kn) 20.00 kn (50.00 kn) 0.50 kn) 0. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).00 kn (87. HBO Comedy. O2TVsurf+.00 kn (127. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.00 kn (75.19 kn (10.19 kn (10.

O2TVsurf+. O2TVsurf+.01. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.19 kn (5. O2TVsurf+.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.06 – 12.4 Prodaja O2TVstart+.65 kn) 195.00 kn (15.08 – 15.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.35 kn (111. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.98 kn (51.08 kn (56. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (236.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.12. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2TVsurf+.50 kn) 40. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.00 kn (312. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.69 kn) 40.00 kn (562. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9.2013. O2TVsurf+. . Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.98 kn (51. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2TVsurf+.12.2012. O2TVsurf+. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.121 2.12.00 kn (11. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. O2TVsurf+.50 kn) 195. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.82 kn (1.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.23 kn) 45. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.08 kn (56.90 kn (244.84. O2TVsurf+.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.24 kn) 2.12.98 kn (51. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.98 kn (51.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+.03 kn) 40. O2TVsurf+.3. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.92 kn (818.25 kn) 40. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).90 kn (244.23 kn) 45.5 Prodaja i najam O2TVstart+.

O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.00 kn (330.60 kn (107.00 kn (190. O2TVsurf+.00 kn) 85. 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn (0.00 kn) 452.00 kn (990.00 kn (565.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0. 2. danom u idućem mjesecu.00 kn) 152. O2TVsurf+.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.12.122 2.12.82 Kn (1.00 kn) 30.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. O2TVsurf+. .8 Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn (190. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.84.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.12. 2.12.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn) 264.00 kn (0.00 kn) 152.7 Mjesečni najam O2TVstart+. Novi odabrani paket uključuje se s 01. Mjesečna najam O2TVstart+. O2TVsurf+. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.00 kn (37.

00 kn Strujni adapter 120.00 kn 337.12.00 kn HDMI kabel 150.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn) 100.50 kn) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. O2TVsurf+.81 kn 22.00 kn (562.25 kn) 22.50 kn 75.00 kn (500.00 kn 60. O2TVsurf+.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.10 Naknade za oštećenje.00 kn 37.54 kn (28.50 kn 75.00 kn (62.00 kn 112. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.50 kn 25.10.86 kn) 33.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn (750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn 225.00 kn 400.00 kn 112. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.00 kn (93.26 kn) 600.00 kn (281.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (125.50 kn (421.18 kn) 400.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.10. .00 kn 90.000. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.75 kn) 225.00 kn (1.00 kn Djelitelj (splitter) 45.35 kn) 800.00 kn Scart kabel 100.12.12. Zakona o PDV-u.08 kn (56.00 kn) 50.08 kn 33.00 kn 600.81 kn (42. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn 75.84.123 2.00 kn 50.00 kn) 337. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. uništenje ili otuđenje O2TVstart+. 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+. O2TVsurf+.00 kn) 75.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

50 kn (25.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.29 kn (15.15.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.36 kn) 40. danom u idućem mjesecu.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.00 kn (250. .) 2.3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn (0.00 kn (625.00 kn) 0.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.15.00 kn (0. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.00 kn (0.00 kn) 500.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (500.15.84.00 kn) 20. Obračunska jedinica: 1 MB 2.98 kn (51.63 kn) 2.00 kn (687.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0. Novi odabrani paket uključuje se s 01. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.

Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.49 kn (213.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.128 2.94 kn) 55.33 kn (100.84.68 kn) 80.00 kn (375.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450.16. 2. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.125.82 kn (1.16. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.16.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.00 kn (1. .00 kn (281.50 kn) 2. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (562.74 kn (69. e-mail adrese i aliase.15 kn (38.16 Broadband To Office usluga 2.15 kn) 170.11 kn) 900.92 kn (131.89 kn (296.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.41 kn) 104.00 kn (562.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.50 kn) 450.11 kn) 236.1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.

63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2.36 kn) 40. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.16.5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.84.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.00 kn (687.) 2.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200. Obračunska jedinica: 1 MB 2.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. Novi odabrani paket uključuje se s 01.16.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.00 kn (0. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). danom u idućem mjesecu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 500.00 kn (625.00 kn (0.00 kn (250.16.00 kn) 20.50 kn (25.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.98 kn (51.29 kn (15. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. .00 kn (500.

vlastite domene. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. 10 domena. 3 domene. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn) 0.75 kn) 370.50 kn) 755.00 kn) 2.84. 10 domena.00 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.130 2. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja. 20 GB mjesečnog prometa. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (298. 15 domena. 20 poddomena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. neograničeni mjesečni promet.056. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (186.25 kn) 259. 5 domena. 5 poddomena. vlastite domene.642. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. vlastite domene.75 kn) 99. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.50 kn) 490.00 kn (73.00 kn) 0.00 kn (462. neograničeni mjesečni promet.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0.00 kn (3. 20 domena.438.25 kn) 1.047.00 kn (48.00 kn (0. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja. 3 domene.00 kn (323.00 kn (1. vlastite domene.00 kn) 39. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.75 kn) 169.155. 5 poddomena. 50 poddomena.75 kn) 59. vlastite domene.00 kn) 0. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.17. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 50 GB mjesečnog prometa.724.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja.75 kn) 410.00 kn (512. vlastite domene. 15 poddomena. vlastite domene.75 kn) 1.00 kn) 0.302.00 kn (0. 5 domena.00 kn (0.00 kn (86.75 kn) 149.00 kn (0. 10 GB mjesečnog prometa. 2.00 kn) 49.00 kn) 0. 50 GB mjesečnog prometa. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 poddomena. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.50 kn) 845. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn) 0.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0.17. 10 poddomena.50 kn) 450.00 kn (2. vlastite domene.00 kn (0.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. . neograničeni mjesečni promet.00 kn (1. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (612.00 kn (61. 20 GB mjesečnog prometa. 20 domena. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.900. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. 10 GB mjesečnog prometa. vlastite domene.25 kn) 119.00 kn) 2. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn) 0. 15 domena.00 kn (0. 20 poddomena. vlastite domene.00 kn (123.00 kn (943. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn) 0.520. neograničeni mjesečni promet. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0.25 kn) 69.25 kn) 239. 50 poddomena.00 kn (3. 15 poddomena.00 kn (0.00 kn (148. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (562.17 OptiWEB usluga 2. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0.00 kn (211.

1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.75 kn) 85.75 kn) - 350.00 kn (12.3.17.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (62.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 2.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.00 kn (25.00 kn) 55.3 OptiWEB dodatne usluge 2.84.131 2.50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.00 kn (68.00 kn (25.00 kn (18.11 Mail Hosting usluga 2.00 kn (437.17.25 kn) 220.00 kn (106.11.00 kn (275.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.3. .17.

3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0.00 kn (2.00 kn) 20.84.63 kn) 2.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11. . ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.00 kn (0.50 kn (25.2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up.11.00 kn (0.132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2.50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa.

50 kn) 40. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja).000.50 kn) 200.00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom. od 3 do 5 učesnika.00 kn (1. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn (625.50 kn) 40. po učesniku. . od 6 do 10 učesnika. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (187.1.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela).00 kn) 4. više od 10 učesnika. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50.00 kn) 100.00 kn (0. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. po učesniku 50.00 kn) 250.00 kn (250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn (125.00 kn (50.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (62.00 kn (0. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika.00 kn (1.00 kn (37.50 kn) 0.00 kn) 180. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela).00 kn) 0. mjesečno (zagarantirana usluga) 0.84. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi.00 kn (0.000. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. od 6 do 10 učesnika.00 kn) 300.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika.00 kn (37.50 kn) 1.000.00 kn (62.000. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne.00 kn) 200.00 kn) 800. od 3 do 5 učesnika.00 kn (50. Naplata rezervacije termina. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.133 3 Multimedijalne usluge 3.00 kn) 0.00 kn) 30.00 kn) 30. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu.250.00 kn) 500.00 kn (5.00 kn (312.00 kn (375.00 kn (225. Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.00 kn) 150. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi.00 kn (250.00 kn (0.

Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package). po učesniku** 50.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.134 3. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta.1. po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta.250. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina.00 kn (125.000. po učesniku. mjesečno (zagarantirana usluga) - 1.00 kn (62. 3.00 kn) 300. Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina. .00 kn (1.00 kn (250.1.2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min). ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100.00 kn (18.00 kn (375.84.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.00 kn) 100.00 kn (125.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.

25 kn) 100. Intel core duo.500.00 kn (125. 1 gb RAM.1. po jedinstvenom streamu** 2. video enkoderska kartica.00 kn (3. 2 gb RAM. windows 2003 STD.8 ghz.2.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2.00 kn (3. po jedinstvenom streamu* 2.00 kn (6.00 kn) 3.00 kn (1. 2.987. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 . ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3.800.8 ghz.135 3. po učesniku ** 5.300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr.790.00 kn) 300.487. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta). 2 x 250 gb HDD RAID1.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr.00 kn (2.390.00 kn) 100.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1.500.2 Audio-Video streaming 3.875. 2. 250 gb HDD.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84. . Intel core duo.00 kn (375.00 kn (125.00 kn) Serverska oprema.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje. UPS.2.

00 kn 11.000.00 kn (9.500. .1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (873.00 kn (6.00 kn) 7.500.1.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.00 kn 7.375. 3.00 kn (14. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.500.000.00 kn) 5.000.84.500.00 kn 7.250.00 kn (12.136 3.2.000.250.00 kn 10.375.00 kn) 11. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3.1 Naknade za oštećenje. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 5.750.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.00 kn (18.2. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15. prema Članku 2.062. Zakona o PDV-u.000.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699.2.00 kn) 10.2.500.00 kn (9.

00 (1.000.75 2.980.00 kn) 4.00 (2.625.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.980.84.900.500.000.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .010.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 1.250.625.450.317. 4.128.250.500.800.900.750.00 kn (3.00 kn (2.00 kn (8.00 3.00 7.00 kn) 6.00 kn (1.703.500.00 (4.000.00 kn) 1.00 (3.00 kn (4.50 3.00 kn (22.00 kn (5.375.000.00 kn (7.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (22.375.00 kn) 4.500.00 kn (14.00 kn (1.720.562.75 4.062.000.500.875.00 kn (3.00 kn (16.475.00 kn (4.900.00 (2.00 (9.562.750.00 kn) 3.00 kn (6.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.417.00 kn) 9.00 kn (4.125.50 kn) 1.00 kn) 4.875.250.00 (3.00 kn) 7.000.00 (2.50 kn) 3.000.2012.00 kn (18.00 kn) 13.116.367.00 kn) 3.00 kn) 3.645.623.) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.500.00 kn (6.000.00 kn) 15.750.00 kn) 2.00 kn) 9.00 kn (7.100.000.375.00 kn (4.00 kn) 9.00 3.00 kn (1.25 kn) 1.500.25 kn) 1.000.10.00 kn (1.00 kn (3.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.25 kn) 1.00 7.250.2012.00 kn) 2.250.750.00 2.750.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.00 (2.500.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.500.500.208.137 4 Podatkovne usluge 4.00 kn (1.000.00 kn (11. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.875.125.09.00 2.800.50 kn) 3.00 kn) 3.25 4.520.75 3.50 kn) 3.500.00 (2. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.00 kn) 18.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (1.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.367.600.300.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 11.150.000.00 (4.125.099.00 kn (11.00 kn (2.750.762.000.584.000.687.00 kn (11.00 kn (4.00 kn) 18.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.271. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.00 (3.500.00 kn) 6.960.

00 kn (3.00 kn (7.25 1.25 1.50 3.47 kn (74. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn) 2.901.42 kn (253.25 1.188.00 kn (9.00 kn (23.585.138 (9.750. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.75 kn) 18.00 kn) 202.00 kn (13.262.00 kn) 11.00 kn) 7.00 kn (13.75 kn) 6.687.00 (1.00 kn) 2.00 kn (9.00 kn (13.037. 10 Mbps.500.25 1.875.525.827.00 kn) 11.754.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.555.840.703.961.844.00 kn (2.50 kn) 13.00 kn) 12.875.00 kn (22.00 kn (12.875.286.00 5.750.00 kn (6.023.00 kn (25.000.00 kn (7.00 kn (6.00 kn (3.00 1.231.000.00 kn (625.375.00 (4.250.500.00 kn (2.266.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.00 (6.00 5.05 kn) 466.25 kn) 5.000.575.00 kn) 22.195.512.50 kn) 7.495.376.25 1.00 kn (50.500.00 kn (19.75 kn) 22.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 (1.00 (4.350.00 kn) 7.268.875.00 kn (13.00 (1.750. 4.00 (6.00 kn (27.00 kn (9.50 kn) 6.00 kn (12.75 kn) 7.562.493.00 kn (9.00 kn (2.00 5.870.00 (4.687.615.75 kn) 18.810.25 1.50 kn) 3.500.375.00 kn (9.500.00 (6.750.00 kn (27. optička mreža.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.00 kn) 7.00 (1.00 kn (17.741.00 kn) 7.25 1.500.00 kn (12.00 kn (19.19 kn (142.167.810.500.00 kn (156.00 kn) 13.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.10 kn) 168.08 kn (170.00 kn (13.00 5.423.138.637.00 kn) 11.00 kn (18.00 (1.230.670.00 kn (13.00 kn (9.75 kn) 4.00 kn (12.55 kn) 136.000.072.50 5.875.00 kn (9. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.25 1.25 kn) 1.546.708.00 kn (13.500.00 kn (13.00 kn) 11.00 kn (9.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.500.00 (1.125.125.00 kn (12.187.25 kn) 9.34 kn) 59.875. bežična mreža.25 kn) 2.812.00 kn (6.19 kn (142.00 kn (13.500.248.283.00 kn) 7.110.24 kn (51.00 kn (19.43 kn) 40.970.00 (1.750.25 1.00 kn) (4.25 1.00 kn (11.750.832.50 3.00 kn (8.523.429.00 (6.950.00 kn (5.50 5.00 kn) 7.00 (6.318.458.217.827.687.819. . 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.47 kn (74.128.25 1. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn (2.75 kn) 13.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.087.00 (6.00 kn (15.020.000.50 kn) (4.118.25 1.711.485.687.00 kn) 2.268.75 kn) 5.10 kn (91.00 kn (8.34 kn) 242.00 (1.00 (1.169.00 kn) 4.376.00 (1.24 kn (51. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.00 (6.375.00 kn) 11.000.00 (1.43 kn (131. 200 Mbps.00 (1.060.75 kn) 13.00 kn (5.75 kn) 9.375.00 (4.34 kn) 196.75 kn) 15.396.771.38 kn) 20.00 kn) 4.00 kn) 4.927.00 kn (7.00 kn) 2.515.58 kn) 80.25 1. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.84 kn (471.00 kn (100.03 kn) 500.00 (1.750.585.00 kn) 15.500.647.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.479.00 kn (16.00 (1.533.644.000.771.75 kn) 5.00 (4.00 kn (5.75 kn) 2.50 kn) 18. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.140.672.75 kn) 14.75 kn) 10. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 15.500.00 kn) 15.25 kn) (1.335.250.692.00 kn (8.74 kn) 376.2.219.562.75 kn) 10.00 kn (27.50 3.06 kn (582.00 kn (312. 20 Mbps.500.00 kn) 10.538.00 kn) 6.00 (1.00 kn) 9.840.911.418.750.00 5.00 kn) 105.375.875.750.25 kn) 10.00 kn) 11.00 5.00 kn (12.00 kn) 1.375.55 kn) 41.00 kn (16.048.00 (4.278. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.38 kn) 125.00 kn (3.00 (1.742.875.84.193.74 kn) 114.75 kn) 15.00 kn (17.687.463.750.50 kn) 7.750.25 kn) 2.750.892.25 1.500.000.00 kn (23.…).00 kn (19.00 kn) 9.00 (6.00 kn (9.687.00 kn) 21.79 kn) 250.500.810.865.00 kn (3.30 kn (210.00 kn) 11.348.00 kn (18.555.296.00 kn) 10.74 kn (303.00 kn (13.00 kn (16.00 (1.27 kn (245.00 (1.25 1.192.00 kn) 11.687.750.25 kn) 13.50 1.500.00 kn) 7.50 3.463.138.00 kn) 73.571.50 3.784.375.750.

00 kn 400. 4.00 kn (2.00 kn 2.00 kn 600.00 kn 1.00 kn HDSL modem 3.75 kn) 4.500.00 kn) 1.00 kn 4.00 kn (937.00 kn) 750.00 kn (1.000.000.812.375.200.750.00 kn) 400.25 kn) 3.00 kn 2.500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.500.625.500.2.500.125.00 kn 1.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (500.00 kn 1.00 kn (5.139 4.00 kn (5. .000.2.2.625.00 kn ADSL modem 800. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4.218.00 kn) 1.50 kn) 2.00 kn (1.000.00 kn) 900. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (3.00 kn (4. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 2250.500. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.250.00 kn 3.00 kn 3000. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (1.00 kn 3.125.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Switch–Standard 4.00 kn (1.00 kn (1.406.00 kn Switch-Pro 6.375.2 Naknade za oštećenje.875.2.00 kn 600.00 kn) 600.00 kn) 6.250.84.00 kn 750.00 kn) 800. prema Članku 2.500.00 kn 900.750.000.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2.00 kn) 600.200. Zakona o PDV-u.00 kn Bežična radio oprema 5.500.00 kn (750.00 kn (7.00 kn) 4.000.500. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.125.50 kn) 3.00 kn (750.

00 kn (4.875.00 kn (13.00 kn (13.00 kn) 11. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (9.750.00 kn) 2.00 kn (6.00 kn) 11.00 kn (6.750.00 kn (13.750.50 kn) 3.000.50 kn) 3.00 kn) 2.00 kn (4.00 kn (6.500.500. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.50 kn) 3.00 kn (4.00 kn (2.00 kn (9.000.750.500.00 kn) 1.50 kn) 1.500.00 kn (4.00 kn (6.687.00 kn (3.00 kn) 7.375.000.500.000.750.84.375.00 kn) 7.00 kn) 7.375.750.750.00 kn) 11.00 kn (4.00 kn (4.750. a ovisno o specifičnoj situaciji.50 kn) 3.750.875.250.140 3.00 kn) 11.125.00 kn (6.00 kn (1.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.50 kn) 3.125.375.00 kn (9.125.00 kn (13.00 kn) 2.000.750.00 kn) 11.750.875.750.00 kn (1.500.687. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.875.375.875.00 kn (13.000.375.500. 4.500.750.500. .00 kn) 5.00 kn (1.00 kn (9.500.500.00 kn) 7.00 kn (6.00 kn (6.50 kn) 5.00 kn (6.00 kn (9.00 kn (6.50 kn) 3.375.00 kn (13.687.875.500.500.250.875.2.00 kn) 11.00 kn (3.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 1.50 kn) 5.250.562.00 kn (3.00 kn (13.000.250.50 kn) 3.875.750.00 kn) 5.00 kn) 2.500.000.500.750.500.00 kn) 5.562.500.00 kn) 2.00 kn (9.750.00 kn) 5.125.00 kn (3.00 kn) 7.000.687.00 kn (1.00 kn (4.00 kn (3.562.50 kn) 3.00 kn) 5.500.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (13.50 kn) 1.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn) 5.562.687.00 kn) 11.500.500.00 kn (9.00 kn (4.50 kn) 3. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.687.750.00 kn) 7.00 kn) 7.00 kn (1.250.125.375.00 kn) 11.00 kn) 7.00 kn (4.687.00 kn) 5.00 kn (9.812.875. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.687.000.750. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.687.00 kn (3.

00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0.437.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL.00 kn (625.00 kn) 900. .00 kn) 330.00 kn (1. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4.00 kn) 500.00 kn) 500.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.00 kn) 1.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.63 Kn) Stalna IP adresa 0.00 kn (625.00 kn (0.00 kn (0. Broadband to Office.50 Kn (25. ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.00 kn (625.4.00 kn (625.00 kn (375.50 kn) 700.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu.00 kn) 20. Broadband to Home. OptiStream).00 kn (412.00 kn) 200.00 kn (562.00 kn) 500.00 kn (1.00 kn (625.150.00 kn (625.00 kn) 500.00 kn (875. ADSL Traffic.125. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.141 4.50 kn) 450.00 kn) 500.00 kn (0.00 kn) 300.00 kn (250.84.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0.

danom u idućem mjesecu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike. Novi odabrana brzina uključuje se s 01.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h .025 kn/min (0.06 kn/min) 0.00 kn (748.4.00 kn) 200. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje.00 kn (250.08 kn) 50.2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL.031 kn/min) 0. OptiStream).00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. Obračunska jedinica: 1 minuta 4.00 kn (0. Broadband to Office. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.142 4.125.5. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik.50 kn) * VPDN (eng. ADSL Traffic. U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta.00 kn (0. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.84.05 kn/min (0.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h . 4. .00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku.06 kn (0.00 kn) 599. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge.1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900.07h.00 kn (1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku.00 kn (62.

875.928.00 kn (3.25 kn) 8.125.50 kn) 3.093.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.750.000.75 kn) 8.257.25 kn) 1.00 kn (7.00 kn (1.00 kn) 1.00 kn (2.00 kn (1.00 kn (1.528.00 kn (1.000.500.687.00 kn (5.75 kn) 3.00 kn) 2.00 kn (13.323.50 kn) 1.248.319.00 kn (10.657.562.375.900.00 kn (4.00 kn (9.375.00 kn (3.00 kn) 4.500.09.599.000.75 kn) 6.00 kn (9.00 kn) 1.00 kn (3.25 kn) 1.500.00 kn (1.50 kn) 5.00 kn (1.576.093.420.00 kn) 5.00 kn) 2.500.250.00 kn (2.50 kn) 3.00 kn (3.736.25 kn) 3.562.619.84.396.00 kn (1.903.25 kn) 1.00 kn) 6.00 kn) 8.375.00 kn (4.00 kn (2.875.750.00 kn (6.00 kn (5.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (18.740.00 kn) 2.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.750.948.375.500.500.946.778.125.25 kn) 1.50 kn) 3.75 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (3.875.50 kn) 3.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.500.875.00 kn (1.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.375.620.00 kn (1.50 kn) 3.00 kn) 3.00 kn (6.008.00 kn) 11.00 kn (1.300.00 kn (1.800.571.00 kn (9.549.25 kn) 1.023.00 kn (6.50 kn) 5.883.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) 7.125.00 kn (1.500.125.500.883.00 kn (3.948.500.00 kn (1.687.870.500.00 kn (3.25 kn) 2.00 kn (4.00 kn (312.957.000.500.00 kn (1.500.750.75 kn) 4.75 kn) 1.75 kn) 2.00 kn (1.750.00 kn (1.143 4.00 kn) 10.523.00 kn (11.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.875.00 kn (2.00 kn) 10.185.023.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500.307.600.00 kn (13.00 kn (4.00 kn) 35.00 kn) 5.866.559.25 kn) 1.500.00 kn (5.375.000.00 kn) 15.192.750.00 kn (1.907.00 kn (8.800.821.00 kn (1.653.636.750.00 kn (7.25 kn) 1.00 kn) 7.375.00 kn (1.500.00 kn) 7.00 kn (13.420.75 kn) 8.096.00 kn (12.00 kn (4.375.00 kn (10.00 kn) 7.00 kn) 2.00 kn (8.00 kn (3.10.995.000.250.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.440.00 kn (10.007.440.00 kn (4.00 kn (6.00 kn (4.00 kn) 1.857.00 kn) 7.00 kn (1.750.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.375.000.00 kn (7.75 kn) 1.00 kn) 11.00 kn) 9.750.25 kn) 1.00 kn (11.500.25 kn) 1.143.00 kn) 2.00 kn (1.250.000.750. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (9.648.750.25 kn) 1.00 kn (2.687.125.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.00 kn (2.00 kn (9.500.2012.00 kn) 2.096.00 kn (1.00 kn) 6.023.745.750.00 kn) 7.562.00 kn (12.00 kn (3.000.045.2012.00 kn) 7.00 kn (3.875.00 kn) 1.00 kn (4.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 1.00 kn (3.500.186.633.936.500.25 kn) 6.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.125.00 kn (8.875.000.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (9.250.00 kn (10.00 kn (2.50 kn) 3.00 kn (8.687.00 kn) 11.75 kn) 2.00 kn (1.687.75 kn) 4.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.000.500.562.336.6.00 kn (1.75 kn) 7.596.50 kn) 1.00 kn (7.75 kn) 6.00 kn) 8.00 kn (6.00 kn (13.352.670. .00 kn) 5.00 kn (2.500.200.800.821.00 kn (43.875.25 kn) 6.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.25 kn) 1.00 kn) 11.25 kn) 4.00 kn (5.500.500.00 kn (9.00 kn) 5.750.00 kn) 11.375. 4.970.00 kn) 3.687.00 kn (1.00 kn (1.398.250.25 kn) 1.25 kn) 1.00 kn) 7.00 kn (1.00 kn (13.500.00 kn) 1.00 kn) 8.00 kn (12.125.707.00 kn (9.00 kn (11.919.75 kn) 10.250.00 kn (8.

053.7.00 (6.500.00 11.700.883.19 kn (142.680.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.03 kn) 500.875. bežična mreža.00 kn 600.520.000.00 kn) 12.7.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn (25.2. 4.00 kn (100.500.00 kn 1.00 kn (12.38 kn) 20.753.00 kn) 105. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.125.00 (13.34 kn) 242.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.84. Pristupne brzine 100 Mbps.75 kn) 1.34 kn) 196.19 kn (142. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.79 kn) 250.00 kn) 5.00 kn) 73.100.00 kn (15.05 kn) 466.00 11.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.145.353.875.43 kn (131.00 (1.00 kn 750.000.043.00 5.00 (6.00 kn (156.27 kn (245.00 5. 10 Mbps.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 kn Switch–Standard 4.000.74 kn (303.375.00 kn 4.00 (6.00 kn 1.25 1.47 kn (74.55 kn) 41.750.43 kn) 40.00 kn 900.276.00 kn (15.55 kn) 136.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.500.06 kn (582.00 kn) 11.500.00 kn 3000.00 (1.750.25 1.00 kn (11.24 kn (51.2 Naknade za oštećenje.445.956.00 kn (17.00 kn (50.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 202.00 (1.38 kn) 125.00 kn (17.500. 4.875.200.10 kn) 168.750. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.…). optička mreža.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.10 kn (91. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.74 kn) 376.00 kn 3.47 kn (74.000.00 kn (14.845. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.58 kn) 80. .00 (13.84 kn (471.500.75 kn) 14.00 kn) 14.360.74 kn) 114.00 kn Switch-Pro 6.30 kn (210.24 kn (51. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.08 kn (170.116. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.34 kn) 59.00 kn (12.00 kn) 13.400. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.00 kn (17. 200 Mbps.00 kn 2250.7.203.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 (13.42 kn (253.00 kn (312.75 kn) 12.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.00 kn (625.

00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.500.875.218.250.875.00 kn) 2. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.84.000.562.500.50 kn) 600.750.125. prema Članku 2.000.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn 3.00 kn (6.00 kn (4.00 kn (3.00 kn (1.00 kn (3.00 kn 2.00 kn) 400.00 kn) 1.00 kn) 2.50 kn) 3.750.375. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.125.00 kn (1.00 kn) 600.125.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.562.812. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (1.00 kn (1.687.00 kn 400.00 kn) 6.00 kn (4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn) 3.00 kn) 7.00 kn) 900.500.000.50 kn) 3.750.00 kn) 4.7.00 kn) 2.250. Zakona o PDV-u.7.00 kn (750.00 kn 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. 4.125.00 kn (3.500.00 kn (5.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250. .500.00 kn) 750.00 kn 1.500.500.00 kn Bežična radio oprema 5.145 ADSL modem 800.00 kn (2.50 kn) 2.2.000.00 kn (750.00 kn) 1.375.00 kn (5.625.00 kn (3.75 kn) 4.00 kn (9.250.00 kn HDSL modem 3.50 kn) 3.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (500.00 kn (1.812.00 kn 600.625.00 kn) 5.500.25 kn) 3.750.00 kn) 1.000.200.00 kn (2.000.00 kn (4.125.250.00 kn (1.00 kn) 800. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 1.250.00 kn (3.00 kn (937. 4.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.406.687.500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.500.500.00 kn (1.00 kn (7.

50 3.00 kn (9.00 kn) 2.750.750.500.00 kn) 11.000.50 3.500.250.00 (6.00 kn) 7.375.687.250.750.750.000.687.125.00 kn) 2.00 (1.875.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 (6.50 5.500.00 kn (13.00 (6.875.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3.00 kn (13.00 kn) 7.000.750.00 kn (13.00 (4.00 kn) 11.000.50 3.687.00 kn (9.00 kn) 11.500.00 (4.00 kn (13.00 5.00 1.375. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) 11. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.500.500.375.000.750.00 (4.875.500.750.00 kn (13.875.00 (6.00 kn (9.875.687.00 kn (13.000.50 5.00 (6. .500.00 (4.687. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.84.50 1.750. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 5.562.00 kn) 7.00 kn (3.875.500.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7.750.00 5.00 kn) 11.00 kn (9.500.00 kn (9.00 5.00 (6.875.125.000.375.00 kn) 11. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn) 11.500.00 kn (13.00 kn) 11.375.00 5.500.875.00 (4.000.00 kn (3.500.00 (1.562.50 3.00 (6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.00 5.500.00 kn) 7.00 (6.00 kn (13.750.750.750.750.

00 kn (125.000.6/5.00 kn (17.500.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (8.00 kn (23. .00 kn (18. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (13.00 kn (111.000.00 kn) 95.000. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.000.00 kn) 40.500.703 RJ-45/BNC 1.750.00 kn (30.000.00 kn) 8.00 kn) 4.00 kn) 43.750.000.6/5.000.00 kn) 89.000.000.000.00 kn (21.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 14.00 kn) 11.84.750.6 G.00 kn) 26.1 1310nm 15.00 kn (50.000.500.000.6 G.00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge.250.6 S-1.00 kn) 24.00 kn) 17.000.1 1310nm S-4.000.00 kn) 19.147 4.00 kn (32.750.00 kn) 100.703 RJ-45/BNC 1.6 G.6/5.00 kn (25.703 RJ-45/BNC 1.000.8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.6/5.6/5.000.00 kn (53.00 kn) 20.750.00 kn) 6.000.625.703 RJ-45/BNC 1.000.6 G.250.6 G.000.6/5.00 kn (5.125.00 kn (118.00 kn (10.703 RJ-45/BNC 1.

obuku agenata i testiranje.100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno.00 kn (0. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije. 5.3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA . Mail hosting usluga. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora. jedinstveni pozivni broj 062. pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa. obuku kontrolora (izvještavanje).84. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran.00 kn (561.2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0. usluga stalne veze prema Internetu.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori .00 kn (336. Cluster Fiber. Customer-premises equipment) . Business Trunking. usluga zakupa TDM voda. 5. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. IP VPN usluga. dedicirani i virtualni poslužitelji. dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing . ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. 0801 VoIP pozivni broj. CPE – (eng. prijave.pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika. OptiWEB.148 5 Ostale usluge 5. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex.25 kn) 449. besplatni telefon 0800. Metro Ethernet usluga. Audio-Video streaming (poslužitelj). . Broadband To Office.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% .BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave.

** U mjesečnu naknadu ulaze licence.00 kn (2. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn) 0.13 kn) 2. 750.4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3.350. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50.750.50 kn) 1.75 kn) 3.00 kn (0.750. Obračunska jedinica je sekunda.999. mjesečnog).00 kn (3.00 kn (0.00 kn) 50.00 kn (3.00 kn (875.00 kn (2. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi. 5. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog. hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. .000.687.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn) 0.00 kn) 3.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15.498.00 kn (1.00 kn (1.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju.75 kn) 2.00 kn) 1.84.00 kn (62.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa. Obračunska jedinica je sekunda.000.000. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn (18.50 kn (3.00 kn (62.00 kn (0. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn) 0. Obračunska jedinica je sekunda.250.50 kn) 600 minuta 700.00 kn (3. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa.000.50 kn) 1. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

625.8.000.000.50 kn) 2.500.625. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.2 Naknade za oštećenje.75 kn) 4. prema Članku 2.000.500.00 kn 4.00 kn) 750.25 kn) 3.000.500.812.125.125.2.500.000.875.500.00 kn 3.500.250.84.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.750.750.500.625.00 kn 3.00 kn (5.2.00 kn) 1.000.00 kn Router-Pro 6. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.00 kn 1.50 kn) 3.250.406.406. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 750.00 kn) 750.125.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 1.00 kn (3.00 kn (4. 5.00 kn) 1.500. .00 kn) 6.00 kn 3.875.153 5.125.00 kn (1.25 kn) 4.00 kn 750.00 kn (1.00 kn Switch–Standard 4.00 kn) 4.000.00 kn (3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn) 6.375.00 kn (937.00 kn (2.00 kn (5.375.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn Switch-Pro 6.00 kn 1.00 kn (7.00 kn Switch–Basic 1. Zakona o PDV-u.500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.8.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 2.8.00 kn (937.50 kn) 3.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.218.00 kn (7.00 kn 4.

Ipmi.50 125.50 kn (1.82 kn (1.50 500.00 kn (0. 8.00 (625. pa do pomoći u radu npr.432.10.00 (625.526.00 kn (1.728. 4 x 500 GB HDD.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1.60 kn (32. 1 IP adresa.25 250.253.75 kn) 1.88 kn) 14.03 0.00 kn (2.160. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća. sam podešava i sam održava poslužitelj.82 (1.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.00 kn (625.00 (312.50 500.10. 3ware 9650 RAID controler. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2. 5 IP adresa.03 0. 1 IP adresa.00 250.800. 3ware 9650 RAID controler. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1. podržane linux distribucije: Debian Etch. . onboard RAID.538.63 kn) 1.00 (156. 8.00 (312.440. podržane linux distribucije: Debian Etch.00 kn) 25.00 (312.50 kn) 2. Ubuntu 7.790.25 250.40 kn (77.04. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. 2 x 250 GB HDD.00 kn (1.991.00 kn (2.264.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.00 kn (625. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja. 10 GB disk.50 kn (18.456.38 kn) 5.00 (312.627. Ubuntu 7.50 kn) 62.00 kn (25.00 kn) 0.300. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram.00 (625.50 kn) 6.021.00 kn (0. Ubuntu 7.25 kn) 2.053.13 kn) 1.611.593.00 kn) 125.03 0. 1 IP adresa. 2 GB ram.00 kn (2.240.82 (1.887.9.38 kn) 10.03 0.000. RAID 10.117.00 (625.04.018.043.60 kn (22.000.82 (1.03 kn) 0.359.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500.00 kn (7.00 kn (625.493.00 kn (1.50 125.032.90 kn (3.102.50 kn (305.00 kn) 1.25 250.50 kn (1.00 (312. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password.38 kn) 5.00 (156.942.50 kn (613.000.250. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram.00 kn) 500.10 kn (11. 5 IP adresa. 8.00 kn) 1.553.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet. 10 IP adresa.00 (156.250.03 0.965. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.172.63 kn) 982.38 kn) 20.00 (312. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.250.13 kn) 940.2 GHz.82 (1.00 kn (30.50 kn (1.03 0.00 kn (0.415.00 250.10.25 250.82 kn (1. podržane linux distribucije: Debian Etch.82 (1.75 kn) 24. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110.03 kn) 0. podržane linux distribucije: Debian Etch. web aplikacija itd. 8.00 kn) 250.63 kn) 490.04.00 kn) 17.154 5.03 0.00 kn (3.00 kn (3. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća. 10 GB disk.00 250.04.250.84.00 (156.003. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima.800.50 kn (12.00 kn) 500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0. 6 GB DDR3 ram.228.175.50 kn (680. 2 x 320 GB HDD.90 kn (6.625.10.00 (312.50 500.791.63 kn) 544. 10 GB disk. Ubuntu 7.00 kn) 2.82 (1.25 kn) 19.82 (1. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520.82 kn (1.50 kn) 244.03 kn) 0.50 125. 1 GB ram. 1 IP adresa.633.88 kn) 9.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.82 (1.00 (312. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku. 10 GB disk.10 kn (6. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.50 500.00 kn (24.

38 kn) 994.00 kn (405.88 kn) 89.75 kn) 324.9.40 kn (243.50 250.201.00 kn (300.20 kn (20.50 250.36 kn (8.75 kn) 251.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.155 5.03 kn) 1.50 250.243.85 kn (288.00 (312.90 kn (462.12 kn (7.63 kn) 194.88 kn) 76.00 kn) 0.00 kn (22. 5.50 250.34 kn) 3.50 250.56 kn) 369.82 kn (1.10 kn (3.060.00 kn (62.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 250.00 kn) 0.69 kn) 1.80 kn (4. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.02 kn (447.00 kn (2.88 kn (2.055.354.9.982.50 250.027.193.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.00 kn) 631.50 250.28 kn) 3.00 (312.478.25 kn) 2.50 250.00 kn (1.00 (312.716.00 (312.448.00 kn (0.00 kn (2.24 kn (206.50 250.25 kn) 35.905.00 (312.00 kn) 615.45 kn) 3.90 kn (394.00 (312.00 kn (225.25 kn) 2.98 kn (4.131.00 (312.248.60 kn (769.67 kn (2.819.49 kn (12.20 kn) 6.22 kn (35.80 kn (486.81 kn) 472.00 (312.38 kn) 182.80 kn (789.50 kn) 2.00 (312.23 kn) 10.00 kn (0.772.61 kn) 16.957.50 250.50 250.00 kn) 180.304.858.50 250.755.50 250.60 kn) 3.00 (312.95 kn (2.00 (312.223.38 kn) 1.136.50 kn (590.376.301.024.95 kn (1.943.10 kn (313.13 kn) 388.50 250.10 kn (43.75 kn) 23.347.310. .00 (312.00 (312.00 (312.00 kn (675.00 (312.685.00 kn) 240.593.31 kn) 28.50 kn (6. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).00 (312. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.60 kn (20.53 kn) 908.00 kn) 315.00 kn) 540.85 kn (29.73 kn) 784.76 kn (4.22 kn (3.444.816.477.00 kn (0.25 kn (227.00 (312.19 kn) 230.19 kn) 2.00 (312.00 kn) 6.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.148.724.95 kn (96.50 250.901.00 kn (3.00 (312.877.90 kn) 17.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.50 250.00 (312.00 kn) 1.50 250.848.89 kn (981.55 kn) 358.561. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.279.75 kn (2.520.18 kn (4.10 kn (111.295.50 kn) 1.836.00 kn) 50.84.222.11 kn) 2.69 kn) 4.50 250.991.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.965.

Tarifni razred = 3-play 2.00 kn) 0. Tarifni razred = 2-play 3.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.84. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.00 kn) 10.00 kn (248.156 5. telefon/IPTV. a najniži 3. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem.50 kn) 0.00 kn (312. naknada iznosi 199.00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0.00 kn) 250.00 kn (125.00 kn (1. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga.50 kn /po poruci) 100.00 kn) 500. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet.00 kn) 825.50 kn) 400. Obzirom na promjene navika telefoniranja.50 kn) 400.031. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. .00 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (500. Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.00 kn) 199.25 kn) 250. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa.00 kn (0. Tarifni razredi: 1.75 kn) 100.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda.00 kn (312. korištenja digitalne televizije (IPTV).00 kn (125. 09-17h ** Ponedjeljak-petak. korištenja pristupa internetu.00 kn (625.00 kn (12.00 kn /po poruci (312.00 kn (500. 17-09h.00 kn + PDV za svaki tarifni razred.00 kn (0. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250.

stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje. .3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1.870.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.00 kn) 649.01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0.02.25 kn) 534.06 kn bez PDV-a (0.81 kn (1. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem. aplikacija fiskalne blagajne.00 kn (6.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2. – 31.00 kn (13.35 kn bez PDV-a (0.06 kn bez PDV-a (0. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo.75 kn) 5. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem. a prije isteka minimalnog trajanja.00 kn + uspostava poziva 0.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo.00 kn (0.00 kn (1.496.00 kn) 1.00 kn) 0.232.00 kn (1.03.00 kn (811.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.81 kn (1. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0. aplikacija fiskalne blagajne.08 kn s PDV-om) 6.00 kn (0.157 6 Posebne promotivne ponude 6.540.84.2012.00 kn (375.00 kn) 11. 6.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0.25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0.00 kn (667. stalak.2012.

Argentina. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). Gabon. Maroko. Tokelu Otoci. Etiopija. Montserat. 8723. 87339. Italija. 8721. Meksiko. Anguilla. Nigerija. Norfolk Otoci. Sjeverna Koreja. Sejšeli. 87276. Bjelorusija. 8743) Inmarsat M (87061-69. Šri Lanka. Japan. Rumunjska. Togo. Jamajka. SAD Svijet 2 Afganistan. Indonezija. Ascension. Malezija. Češka Republika. 87160. Danska. 8746) Ellipso Satellite System (8812. Kuba. Srbija. 87078. Nauru. Grenada. Swaziland. Mayotte i Komori. Grčka. Falklandski Otoci. Sveti Vincent i Grenadini. Indija. Palestina. Djevičansko Otočje (UK). Fidži. Grenland.Optus Satellite Mobil (611451. Mađarska. Tajvan. Benin. Švicarska. Turks i Caicos. Slovenija. Latvija. Marijanski Otoci. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. Tonga. Pakistan. Dominikanska Republika. Haiti. Ujedinjeni Arapski Emirati. Crna Gora. Novi Zeland. Libanon. Liberija. 8726. Niue Otoci. Poljska. Azerbejdžan. Siera Leone. Belize. Valis i Futuna. Kenija. Gambija. Čile. Farski Otoci.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. Sveti Kristofer i Nevis. Panama. Sudan. 8711. Obala Slonovače. Kina. Diego Garcia. 87439) INMARSAT M HSD (87060. 8731. Mauritanija. Libija. Portugal. Ukrajina. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. Island. Senegal. Južna Koreja. Gibraltar. Švedska. Bocvana. Poljska. Ruanda. Luksemburg. Italija. Crna Gora. Madagaskar. Andora. Litva. Gvineja. 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. Maršalski Otoci. Sao Tome i Principe. 87139. Alžir. Zambija. Sirija. Tunis. Trinidad i Tobago. Slovačka. Palau. Iran. Srednjoafrička Republika. 87360. Irska. Armenija. Kajmanski Otoci. Paragvaj. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. San Marino. Njemačka. Francuska. Ekvador. 87376. Ekvatorijalna Gvineja. Angola. Bangladeš.84. 87062. Dominika. Filipini. 8736. Malta. Mozambik. Singapur. 611453) Australia satelit . Vatikan Europa 2 Albanija. Slovačka Republika. 87476) Australia satelit . . Irak. 8705. 87260. 8741) INMARSAT AERO (8704. Kirgistan. Đibuti. Nikaragva. 87176. Makedonija. Burkina Faso. Bosna i Hercegovina. Nizozemska. Lihtenštajn. Kongo. Namibija. Tadžikistan. Vijetnam. El Savador. Peru. Norveška. Turkmenistan. Izrael. Venecuela. Maldivi. Guam. Češka. Oman. Urugvaj.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Djevičansko Otočje (SAD). Burundi. 8713. Uzbekistan. Tuvalu. Moldavija. Kamerun. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Zapadna Samoa. Nepal. Turska. Havaji (SAD). Kiribati. Solomonski Otoci. Egipat. Vanuatu. Aruba. 87239. 8716. Gana. Španjolska. Honduras. Mađarska. Butan. Nova Kaledonija. Tanzanija. Istočni Timor. Tajland. Estonija. Saudijska Arabija. Mikronezija. Jemen. Nizozemski Antili. Cipar. Gvatemala. Niger. Bugarska. Brazil. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka. Laos. Jordan. Kukovi Otoci. Belgija. Kolumbija. Monako. Kanada. Bahrein. Portoriko. Bruneji Darusalam. Srbija. Katar. Rusija. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. Mauricijus. Bolivija. Francuska Polinezija. Antigva i Barbuda. 8733. Lesoto. Kazahstan. Kambodža. Somalija. Finska. Njemačka. Papua Nova Gvineja. Australija. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Gruzija. Kostarika. Malavi. Zelenortski Otoci. Eritreja. Sveta Helena. Kuvajt. Bahamski Otoci. Čad. Hong Kong. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Sveta Lucija. Barbados. Gvineja Bisao. Gvajana. Mongolija. Mali. Burma/Mianmar. 611452. Makao. Južnoafrička Republika. Američka Samoa. Uganda. Surinam. Bermuda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful