CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

................................................................6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi ..................................... međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži .............12 Besplatni telefon 0800 ............................................................................................................................................................................... 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa .................... 90 1.................................15...........11.......................... 90 1...............................2 Za Business trunking pretplatnike .............................4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost............................15 0801 VoIP pozivni broj .............................................) ..................15......................................................................18 Tko je zvao ..................... 88 1............................................................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................................4 OptiDSL internet promet.........................4..........................4 1..................22................................... uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ......................... 79 1........................................................14...................12..................................................................................... 68 1...........................6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31...2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.................................................. 97 2......4.5 O1+ paket.....................................................................................................................................19 Friends broj .....3..........................2012.....7......................... te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: .................. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .13 Jedinstveni pozivni broj 062 ...............................................7.........1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost............. 77 1.............. 82 1............................................................3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: .........9 Naknade za oštećenje...........7.......9......10........................................2012..................................... 86 1........................................................... 98 2........... 82 1... 82 1.......................................................................................................11................ 67 1........................................7..................................22...............................................................4......12..... 90 1................... 78 1...............................5 Dodatne OptiDSL usluge ... 91 2......................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2.........................................................................................................11..................................................................................................................................................... 90 1...7........11................................................................................... 99 2.....................4........................Naknade za uključenje i mjesečne naknade .22...) .................... .................. 68 1....3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost...... 83 1..................................................... 98 2...11................................................................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................................................................3 OptiDSL pristupne brzine ........................................................................................................ 92 2........... 71 1. 100 2................22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu .......................22......................................................................22........................ 80 1................................. 100 2.................................. 100 2.......... 96 2......................................................................6............................ međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa ........) ..............................3.......... 99 2..............4.................................................................................. 101 2.....................................................................................................4 Dodatne tarifne opcije .................................3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a...........1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ..........................01.......................................21 OptiNET UM fax ............... 93 2.................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama................... 93 2....1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ...........11..............................................1 Za Centrex pretplatnike ...........................3 Dugi razgovori ................................................................................. 67 1..................6...................................................14 Usluge s posebnom tarifom. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ........3............ 81 1.................................................................. 67 1.......3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01. 83 1............................................................................................................ 71 1...............4...........................4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge ..........22.............5 Telefon 50 cijene poziva ....2..................2 Dodatne usluge ..........14............................6 Dial-up pristup internetu ..........................................12........................ 67 1......................2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge ................10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ................4 Cluster Fiber usluga ..................... 98 2...............2 Naknade za oštećenje.....4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ................................................................................................... 94 2....5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru ...........................2.......1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...3.................................................................2 Vikend ..4........................11.................7.) ........................1 Samoinstalacija...16 SMS obavijest ..........6............................................................................................1 Cijena nacionalnih............................................................................................................. 69 1................................................ 95 2....................................2012...............2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a .........................................14.................... 65 1.....6 Telefon 500 cijene poziva ....) .7....7.........4...........22.........7.......................................84.....1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..................Naknade za uključenje i mjesečne naknade .........................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...................3 Privremeno isključenje ................................................................. 91 2........................................2........................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ......................1 Osnovni analogni telefonski priključak ........................................ 99 2............................ 100 2...................... 98 2......................................................7...7 OptiDSL ............. 67 1..................... 97 2........3....................................................................................................7..................................22..................11...................2012......2........................20 Pozivnica .............. 82 1.... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .....................7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.................2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost................................................................................................................ 96 2.................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu............7..................09.6...............14............................................6............................17 Govorna pošta .......... 76 1...................................................11...................................... 81 1......................4.. instalacija i uključenje OptiDSL usluge ..............................................2013....................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...............................1 Naknade za trajanje ........... 93 2................... 95 2.9................2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ........2 Naknade za oštećenje.......................................6............. 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.........................................................................................1 Cijena nacionalnih..................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2..................................... 91 2..................................... 73 1................................... 83 1.........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a.............09................... 81 1................... 74 1...... 76 1......................................

.....9........ O2TVsurf...........9...............9......4 Prodaja O2TVstart..8........ OptiTV Business....... O3TVstart....................... 122 2...... O3TVCARNet...........2013... OptiTV Halo Halo Halo start...........1 Samoinstalacija.12.11.... OptiTV Halo Halo Halo surf............................ OptiTV Business.....................................2012................. 101 Samoinstalacija.. O₃TVsurf+ paketi .......................10..................7.10.....................8.....9.........................11......... 114 2....................8... O2TVsurf+................................ 115 2..........7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart........ 120 2.........11.. 102 Dodatne O2start.................. 112 2.... O2TVsurf+......... O2surf i O2CARNet paketa ........................ 122 2.....6 2.....11.....01.............10....7..... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ........ O3TVsurf...... 108 2.... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .....................................5 2....... 113 2.. 119 2..................................................................................... 109 2.....12...................3............... 122 2.................. OptiTV Halo Halo Halo start............. 115 2...6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja .............2012........................................ O2surf i O2CARNet usluge .01........ 109 2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .............................8 Naknade za oštećenje............. O3TVsurf. OptiTV Business.................8................ instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa . 101 O2start dodatni internet promet ...............11... 118 2................) .......................... 115 2............ 120 2.............. 116 2.........2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ... O3TVsurf........................ O2TVsurf............................3...... 111 2..3 2....) .2013......6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ... OptiTV Halo Halo Halo surf.....................9.......8 Privremeno isključenje O2TVstart+. 115 2.....9...... O2TVsurf+.........11......................5 O2start....................12.................... O2TVsurf.......... OptiTV Halo Halo Halo surf......11..10...7..... O2TVsurf..............2 O2start+ dodatni internet promet ................ O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31................. 104 2................ OptiTV Business...............5 Prodaja i najam O2TVstart.... O3TVstart.... O3TVsurf..........................8........ O3TVCARNet.............. O2surf.......10 Naknade za oštećenje.............3 Dodatne OptiStream usluge ......) ................... OptiTV Single paketa................. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31................................................. 119 2.... 118 2.8............ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme .... 107 2....... instalacija i uključenje O2TVstart+..................... 106 2................ OptiTV Halo Halo Halo surf..... O2TVsurf. O2TVsurf+.....12...)..................... 116 2.. 107 2.... OptiTV Halo Halo Halo start..... 121 2...... 114 2.......................... OptiTV Halo Halo Halo surf.................... OptiTV Halo Halo Halo start.....9.....8.... O2surf i O2CARNet paketa ........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a .4 Prodaja O2TVstart+...... OptiTV Halo Halo Halo surf..............2012............ OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31......................3 Dodatne O2TVstart...............6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa ............ uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ..................... 103 Prodaja i najam O2start....................... O2TVsurf+..1 Uz mjesečnu naknadu .............. O3TVsurf......................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.........11.... O3TVstart................................9.5 Prodaja i najam O2TVstart+...............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart....................8..... 114 2......................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start..........4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31........ O3TVCARNet..........3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge .... OptiTV Single paketa .............................. ..............3 Dodatne O2TVstart+...84.. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet ....) .................................... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ..... instalacija i uključenje O2start............................ O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start...................) .......12.......2012............................ O3TVstart....................... OptiTV Business.........................................8 Privremeno isključenje O2TVstart........................ OptiTV Halo Halo Halo surf...........12........................ OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a . 117 2..3.......7 Naknade za oštećenje..........) ..4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.......... O₂surf+ paketi ...................2013.. O3TVsurf.....................................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............ OptiTV Halo Halo Halo start..................................... 118 2.1 Samoinstalacija... 116 2.......................... 108 2....................... 117 2......9.....12 O₂TVstart+... O2TVsurf..... O2TVsurf...... 113 2........7............................. OptiTV Business i OptiTV Single paketa ................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart..... O3TVsurf............ O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge ..9........................ instalacija i uključenje OptiStream usluge ...................... O3TVsurf.. O2TVsurf........11.......9.......... O3TVCARNet...................7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2....... OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01..... 109 2. O2TVsurf.. OptiTV Halo Halo Halo start..9...................... 118 2............. 102 Prodaja O2start...................... O3TVstart............8.......... 110 2........... O3TVsurf............. 113 2.................................................. uništenje ili otuđenje O2TVstart.......... O2TVsurf+............................................ O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a...................8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ..............8 O2start...........7 Mjesečni najam O2TVstart+. OptiTV Halo Halo Halo surf....................................10.........2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ....)............................ O2TVsurf...01......................9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem........ O3TVstart.......... O3TVCARNet................ 104 2.........................2013..... OptiTV Halo Halo Halo start.. O3TVCARNet..1 Samoinstalacija.............12............................ OptiTV Halo Halo Halo surf... OptiTV Halo Halo Halo surf........ O2surf.......... 104 2.................................................. O3TVCARNet...... O3TVstart......................... O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf...................... 110 2....... 114 2.11 O₂start+....... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a .11..12............) .9 O2TVstart. 103 Privremeno isključenje O2start.............6 Privremeno isključenje OptiStream usluge ................................. O3TVstart.........................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ..................11 O2TVstart....10 OptiStream usluga ...........9...........2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ....................12.............10......... OptiTV Halo Halo Halo start............................1 Samoinstalacija.......4 2......... O2TVsurf...........12..... 104 2....................) . 121 2...........12.1 Uz mjesečnu naknadu ........................................................................................ 119 2....2 O3TVstart....... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ...........................01........................01............................8................................12.3....10......................9..... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01......... 110 2...........2 OptiStream dodatni internet promet...........7 Promjene paketa ........................ O₃TVstart+.8 2..... O3TVCARNet........................................................5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.... 106 2....8......8.... O₂TVsurf+.... 121 2...2013....1 2....10.. 117 2........ OptiTV Business................12................ O3TVCARNet......11................... O2surf.......... OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ....10........9 Promjene paketa .................. 103 Naknade za oštećenje.......... O2surf.................... 112 2. instalacija i uključenje O2TVstart.................................2 2...... OptiTV Halo Halo Halo start...........................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start...................................... uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ... O3TVstart......12.... OptiTV Business..... O3TVCARNet... 105 2........................................... OptiTV Halo Halo Halo start.....10.............................. 106 2........... O3TVstart....... O3TVstart.................. uništenje ili otuđenje O2start........ OptiTV Single paketi .............10....... 105 2........... O2CARNet paketi ................... OptiTV Single usluge .........12...9...2012................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .....................10........... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .......5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01...................... O3TVsurf........

...... O2TVsurf+........................................ 128 2................................................. 142 4.......................17.......................................................... 137 4.................................................................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ..............................5...................10..................................10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2...............2........................... 142 4..... O2TVsurf+.......................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a .............................................................................................................................................................................. 137 4..1 Usluga IP POS ............................16...................................................... 124 2...12........................................................11 Mail Hosting usluga .... 130 2.....................................1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge .............................................................................) ....1..............................................5 VPDN opcija ........ a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ............................................................3..................................................................................... 144 2...........15........................2.....13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ....1 Uključenje................................................16........................17 OptiWEB usluga.....................................6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...............................2 Naknade za oštećenje....................11 O2TVstart+.................... instalacija i korištenje Broadband to Home usluge .......................4 Promjene paketa .........................................2...... 130 2.................6 Promjene paketa ...............1...................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ..........................3 Broadband To Home oprema .......................2012.............09.................... uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ..........................................................................2 OptiWEB win paketi ...................2......16...14.......................16............................. 139 4................................................................. .................................. 126 2.................................. 135 3..........................1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ......................... 125 2.................... 123 2.......................................................................................................................2.............................................11.............2 Dodatne Mail Hosting usluge .....2 Korištenje Broadband to Office usluge .......................... 131 2......................................... 126 2................................................. 125 2.........1................. 131 2..............................................................2 Audio-Video streaming ...................................................................................................................................... 133 3......................... 132 2........15...................................2..................... uništenje ili otuđenje O2TVstart+........................................................................................2.............................................2 Promjene VPN DSL brzine ....1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ..1 Dodatne VPN DSL usluge ........4 Dodatne usluge audiokonferencije . a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4..................................................................................14......................................................................1 Naknade za oštećenje............................16............................. 128 2.. 136 4 Podatkovne usluge .....7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01...........17.. 135 3...............................................3 Promjene paketa ..2012............................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ................................................ 127 2.................................) .................. 140 4.2............................................... 136 3......1................................................................................................................... 135 3....................7...............................2................................................................................................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a......1 Videokonferencija .......................................................................................................... 141 4......... 143 4..........................) .....2 Naknade za oštećenje..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa.......3 ADSL VPN entry point .............................................. 128 2... 141 4................................2 Dodatne ADSL Traffic usluge ....4 Broadband To Office oprema ....2 Dodatne Broadband To Home usluge.............9 2..................................................11.....................................................................4...........................11....... 142 4.....................16...........................................12...................................................... 123 2.........12....................................10........... 127 2...................................................1 Mail Hosting paketi .......................3 Promjene paketa ......................................................................12... 137 4..... 127 2........................................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+................................................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge................................................ 136 3.......................2............ O2TVsurf+...... O2TVsurf+..........................................................................................16 Broadband To Office usluga .................................................................. 132 3 Multimedijalne usluge .............................. 126 2........................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.........................................................14 ADSL Traffic usluga. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.........................2012.........................................................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge .......................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ....................1............ 136 3.................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+.. 125 2...... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4..... 144 4.........................................................................2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge..7..14...09........3 Dodatne Broadband To Office usluge ................. 129 2...................................................................................................... 131 2.............................. 134 3................................................2..15.........................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .........................2...........3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ...1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.... 133 3..................3..............5 Promjene paketa ............................. 122 Naknade za oštećenje................................................2 Dodatne usluge videokonferencije ...........................................................................................3 OptiWEB dodatne usluge .................................. 138 4...................... 141 4.........................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.................................................................17...............................10.................................................................................2012............1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ........................................4................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..............1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) .......1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ................................ 143 4......15 Broadband to Home usluga ..........................1.............................................. 128 2....2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01..........................................7..17.......................................................................................................... 135 3....................15.........2........................84...1 OptiWEB linux paketi......... 134 3........6............10..)...................12. 129 2............................................... 123 2..................................... 125 2...... 131 2................................................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ...................................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ............................................................................................................................ 129 2.....1 ADSL Traffic paketi ................4 VPN DSL usluga........ 144 4......................................................................................................................2.............. 143 4.........................................3 Audiokonferencija .............. 130 2........17............................................................................................................ 133 3......................................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ............................................. 131 2...............

....................................................................................................................2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..... 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ....................................................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ...........................................................4 Usluga Hosted kontakt centra ..... 148 5.1 Usluge na zahtjev ........................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a .................................................. 150 5.........2............................................................ 148 5................................................1 Bežični telefon.............................7......8 Najam opreme za poslovne pretplatnike ....................................................... 148 5........3 Osobna tajnica ...................9............... 157 6.................1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi .................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .. 153 5..............2....................................................................................................... 157 6....................... 148 5...............................................2 Dodatne usluge ........................................................... 153 5........ 157 6..................................................................................................................................................................................................................................................................5 Usluga kolokacije poslužitelja ........................................................................ 151 5................5..............5.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob ................................................................................................................................................................ 154 5................................8.......7......................................... 158 4..........................................................................................................................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .................................... 155 5.........................................................................................2 Usluga kontakt centra ..............1 Uključenje i korištenje usluge.................9..................................................... 152 5........................................3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne ........9............................................................. 155 5................................................................................. 151 5.....84....1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ............ .................... 156 6 Posebne promotivne ponude ................. 145 4....6 Hospitality usluge .....2................ 147 5 Ostale usluge ..............................3 Dodatne usluge ...............................................7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...........2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja ..........................................................................................................8 Usluga zakupa TDM voda .......5........... 152 5................................................8.............................. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4......................................................10 Usluge na zahtjev ................................................8. 149 5.8.........................3 Usluge na zahtjev .....................................................................................2 Naknade za oštećenje......................... 153 5................... 151 5................................................................................................................................................... 154 5...........................9 Dedicirani i virtualni poslužitelji .....................................................................................................7 WEB hospitality .......................................................................................................................... 150 5............................... 150 5....................

Diners i sl.). Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. ostali operativni troškovi i sl. troškovi prijenosa brojeva. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. operativne troškove realizacije usluge (npr. Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www. Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge. Raiffeisen banke.) U slučaju naplate realnih troškova. Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. troškovi izdvajanja parice.optima.566 Kn. Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. troškovi realizacije pristupne tehnologije. troškovi prijenosa brojeva. Erste banke. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl.84. Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje. OTP banke.563 Kn. Kvarner banke. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka.56 Kn. OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova. . Pored standardnih načina plaćanja. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. a prije potpune realizacije usluge. ostali operativni troškovi i sl. troškovi izdvajanja parice. Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088.) snosi OT. OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. Privredne banke Zagreb.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1.hr.57 Kn. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga. troškovi realizacije pristupne tehnologije. Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost.

000.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.25 kn) 1. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.00 kn (437.00 kn (81.84.00 kn) 4.00 kn (500.00 kn (425.000.50 kn) 340.25 kn) 65.00 kn) 400.000.00 kn (337.00 kn (81.00 kn (5.50 kn) 400.00 kn (237.000.1 Centrex usluga 1.00 kn (81.400.1.00 kn (8.00 kn) 5.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.800.00 kn (612. .600.00 kn (500.00 kn) 1.00 kn (6.00 kn) 450.000.00 kn) 4.000.000.00 kn) 2.50 kn) 490.9 1 Javna govorna usluga 1.00 kn) 350.00 kn) 3.600.00 kn (3.400.50 kn) 65.00 kn) 6.00 kn (125.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.1.00 kn (4.00 kn (562.00 kn) 450.00 kn (637.200.00 kn (562.50 kn) 270.000.00 kn (2.00 kn (1.00 kn (7.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.50 kn) 510.25 kn) 65.25 kn) 65. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.00 kn (625.00 kn) 190.00 kn (81.

Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.08 kn (176.09 kn) 74.23 kn (111.23 kn) 244.86 kn (11.1.42 kn (160.51 kn) 192.67 kn (305.35 kn) 170.50 kn) 16.84 kn) 112.98 kn (241.86 kn (11. a ovisi o tome kako su programirane.45 kn) 108.3.05 kn (92. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.1. a ovisi o tome kako su programirane. 1.25 kn) 8.98 kn (241. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.00 kn (62.73 kn) 56.54 kn) 101.01 kn (212.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74.05 kn (92.53 kn) 25.54 kn) 101.61 kn) 128.00 kn (62. 9640 i 9650 IP telefone.10 1.3 Mjesečni najam IP opreme 1.35 kn) 170.84.61 kn) 128.51 kn) 192.08 kn (176. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.98 kn (73.36 kn (140.87 kn (21.38 kn (135.00 kn (31.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141.87 kn (21.56 kn) 89.11 kn) 25.84 kn) 50.23 kn) 244.00 kn (31.01 kn (212.23 kn (111.1.56 kn) 89.29 kn (126.25 kn) 8. .89 kn (71.67 kn (305.53 kn) 58.29 kn (126.3.50 kn) 16.48 kn) 50.42 kn (160. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.

55 kn) 136.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.74 kn (303.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.66 kn) 16.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59.47 kn (74.84.11 1.1.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn (25.73 kn (169.34 kn) 242.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.24 kn (51.30 kn (210. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.98 kn (52. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.99 kn (26.1.24 kn (89.1.34 kn) 196.08 kn (170.24 kn (51.98 kn (52.33 kn (74.03 kn (141.3. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.34 kn) 59.43 kn) 40.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.38 kn) 20.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.29 kn) 135. .05 kn) 8.86 kn (11.87 kn (21.27 kn (245.99 kn (26.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje.00 kn (50.1.10 kn) 168.55 kn) 41.47 kn (74.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.16 kn) 71.

25 kn) 109.00 kn (86.00 kn (156.25 kn) 109.00 kn (123. optička mreža.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01.25 kn) 79.00 kn (136.75 kn) 69.00 kn (111.1.00 kn (98.25 kn) 79. Za funkcioniranje Centrex usluge.75 kn) 99.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. 1.7. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.38 kn) 125.50 kn) 73.00 kn (123.00 kn (123.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.79 kn) 250.00 kn (123.75 kn) 89. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike. bežična mreža. listopada 2011. 1.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99. Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn (111.00 kn (312.00 kn (123.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.75 kn) 99. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (86.…).00 kn (123. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.75 kn) 89. .00 kn (123.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.75 kn) 99. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (98. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.75 kn) 99. 1.75 kn) 69.00 kn (136.1.43 kn (131.7.10 kn (91.75 kn) 99.84.1.75 kn) 99. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn (123.

000. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.00 kn (62.00 kn) 0.00 kn) 2. po broju) 0.75 kn) 69.00 kn (225. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn (0.2009. 50.00 kn (1.1.1.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (2. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (0.7.84.000.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve.00 kn (0.50 kn) 10.500.12.75 kn) 59.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 99.13 1.8 Dodatne Centrex usluge 1.01.2008.00 kn (12.1.00 kn (625.8.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1.00 kn) 1.00 kn) Cjenik usluge od 01. .3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99. 1.00 kn) 0. 180.00 kn (123. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31.500.8.00 kn (86.1.00 kn) 1.875.00 kn (73.00 kn) 0.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (1.250.2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.00 kn (0.00 kn (123. Za funkcioniranje Centrex usluge.

78 kn 450.73 kn 964.783.53 kn 2.00 kn 1.1.37 kn 1.88 kn 1.933.56 kn 802.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (312.86 kn 1.50 kn 616.450.90 kn 771.00 kn 966.08 kn 958.84.32 kn 966.9 Naknade za oštećenje.51 kn 250.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.06 kn 2.56 kn 639.285.00 kn 1.32 kn 1.30 kn 2.097.14 1.04 kn 1.391.02 kn 500.195.604.06 kn 1. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.02 kn 2.25 kn) 250.8.646.30 kn 1.391.1.604.39 kn 225.783.646.87 kn 1.53 kn 1.56 kn 802.76 kn 2. .278.157.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.00 kn (6.1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.88 kn 2.00 kn (0.30 kn 642.232.087.74 kn 1.74 kn 1.27 kn 375.59 kn 337.195. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.9.37 kn 1.00 kn 1.097.27 kn 1.51 kn 1.203.450.933.76 kn 1.543.087.00 kn) 5.203.00 kn 924.

00 kn 12.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5.00 kn 10.250.000.94 kn 95.00 kn 3.00 kn 16.000.00 kn 21.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.500.00 kn 1.000.000.000.00 kn 10.00 kn 600.00 kn 15.00 kn 12.000.00 kn 3.500.500.00 kn 2.00 kn 4.500.00 kn 16.250. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 22. prema Članku 2.750.00 kn 7.125.500.00 kn 3.00 kn 2.500.00 kn HDSL modem 3. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 14.000.000.00 kn 600.00 kn 18.500.000.000.000.00 kn 900.00 kn 5.00 kn 750.84.00 kn 7.500.750.00 kn 7.00 kn 5.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 2.000.92 kn 143.00 kn ADSL modem 800.00 kn Switch-Pro 6.00 kn 12.00 kn 10.00 kn 16.250.000.500.96 kn 1. .00 kn 8000.00 kn 8.00 kn 3.000.750.00 kn 400. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.00 kn 1.375.500.00 kn 25.00 kn 11.00 kn Switch–Standard 4. Zakona o PDV-u.000.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.00 kn 1.200.

91 kn) 1.00 kn) 800.203.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.90 kn) 1.93 kn (964.50 kn) 1.27 kn (2.93 kn) 900.00 kn (750.00 kn (1.285.78 kn) 500.933.208.76 kn (2.88 kn (1.37 kn (1.391.78 kn) 1.00 kn) 750.39 kn) 639.203.125.27 kn (2.50 kn) 3.56 kn (1.371.20 kn) 2.00 kn) 1.93 kn) 1.625.38 kn) 143.929.208.739.73 kn (1.06 kn (2.625.812.00 kn) 4.933.097.30 kn (1.743.391.88 kn) 2.9.750.60 kn) 1.88 kn) 2.96 kn (119.743.057.087.417.75 kn) 4.00 kn (500.02 kn (3.783.00 kn) 6.39 kn (770.478.30 kn (2.32 kn (1.59 kn) 771.83 kn) 191.097.20 kn) 2.057.000.25 kn) 802.90 kn) 1.53 kn (1.80 kn) 616.005.607.50 kn (421.86 kn (1.25 kn) 3.875.95 kn) 600.51 kn (1.74 kn (2.00 kn (3.500.543.125.76 kn (2.646.92 kn (239.51 kn (1.604.00 kn (4.50 kn) 642.002.406.00 kn (937.16 1.60 kn) 1.739.96 kn) 966.91 kn) 1.00 kn) 802.812.00 kn (7.504.74 kn (2.08 kn (1.53 kn (1.478.00 kn) 1.447.450.02 kn (3.00 kn (562.30 kn (2.98 kn) 450.450.94 kn (179.84.93 kn) 1.218.00 kn (1.375.609.74 kn) 337.278.56 kn (1.90 kn (1.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.60 kn) 1.83 kn) 2.00 kn) 600.00 kn (468.157.250.00 kn (5.45 kn) 1.06 kn (2.00 kn (2.000.87 kn (803.005.75 kn) 964.00 kn (5.604.50 kn) 2.09 kn) 958.04 kn (798.00 kn) 1.500.88 kn) 1.09 kn) 375.609.200.00 kn (1.1. .195.16 kn) 1.00 kn (1.000.39 kn) 250.783.198.540.38 kn) 1.155.002.00 kn (312.83 kn) 2.00 kn) 1.500.087.00 kn (1.45 kn) 1.49 kn) 225.56 kn (1.500.59 kn (1.90 kn) 1.504.195.96 kn) 966.232.00 kn (281.417.371.00 kn (625.20 kn) 924.00 kn (750.32 kn (1.78 kn (1.205.88 kn (1.597.37 kn (1.91 kn) 95.00 kn) 400.812.646.

00 kn) 12.000.750.50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.250.00 kn (12.00 kn (20.000.500.00 kn (8.625.000.000.00 kn) 10. podržane dodatne usluge osim AOC. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (2.125.00 kn (4.50 kn) 7.375.625.00 kn) 11.00 kn (10.000.500.00 kn (937.00 kn (19. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).00 kn (3.250. 1.00 kn (162.00 kn (3.00 kn (15.750.500.00 kn) 2.00 kn (13.00 kn (10.00 kn) 16.00 kn (15.750.125.000.500.00 kn (15.17 3.00 kn) 5.00 kn (8.750.500.000.2 Business Trunking 1.437.000.00 kn (1.000.00 kn (6.000.500.00 kn (20.00 kn) 3. Uključuje 2 govorna kanala.250.375.00 kn) 18.00 kn (6.500.00 kn) 7.000.00 kn) 8.812.00 kn (27.00 kn (12. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.00 kn) 12.00 kn) 16.00 kn (9.000.000.00 kn (13.00 kn (13.00 kn) 10.687.00 kn) 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn (6.00 kn (31.00 kn (17.00 kn) 7.000.50 kn) 3.50 kn) 130.00 kn) 14.000.562.250.00 kn) 15. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.750.00 kn) 16.875.000.500.50 kn) 5.00 kn) 1.687.00 kn (20.00 kn) 22.750.125.000.50 kn) 12.000.500.50 kn) 10.500.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .2.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 8.000.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.00 kn (26.500.250.00 kn) 21.00 kn (4. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.000.00 kn) 25.00 kn (23. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.84.00 kn) 5.250.000.750.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

50 kn) 12.00 kn (3.50 kn) 3.500.00 kn (1.00 kn (21.750.50 kn) 3.00 kn (15.000.00 kn (2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.00 kn) 3.00 kn) 1.250.687. .500.250.75 kn) 4.00 kn (750.00 kn (5.00 kn) 6.750.000.21 4.250.00 kn (4.00 kn) 2.50 kn) 2.750.625.625.812.812.00 kn (2.000.00 kn (3.00 kn) 400.00 kn) 17.00 kn (500.250.84.00 kn) 600.750.812.00 kn) 1.625.125.500.375.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (3.00 kn) 5.00 kn) 2.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 3.00 kn (3.00 kn (1.500.00 kn (1.812.50 kn) 2.00 kn (10.000.000.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.500.500.500.000.250.875.00 kn) 1.00 kn (4.00 kn (5.750.218.875.00 kn) 3.937.00 kn (7.00 kn) 3.000.250.00 kn) 800.875. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (3.750. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (2.50 kn) 2.00 kn) 8.00 kn (6.

3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn) 450.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.3.OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.00 kn (281.84.25 kn) 225.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.03 kn) 0. 1.00 kn (375.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn) 30.50 kn) 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.1 OptiTelefon .75 kn) 50.00 kn (68.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.22 1.82 kn (1.82 kn (1.00 kn (281.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55.00 kn (562.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.2 Privremeno uključenje .25 kn) 225.3.00 kn (0.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn) 10. 1.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. .00 kn (12.50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.00 kn (281.00 kn (37.00 kn (62.00 kn (281.3. 1.3.00 kn (562.

1 Halo Halo Halo . a ovisno o specifičnoj situaciji.68 kn) 80.15 kn) 170. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.33 kn (100. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.00 kn (62.49 kn (213.4.11 kn) 236. .11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.4.92 kn (131.89 kn (296.4.82 Kn (1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50.84. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.41 kn) 104.74 kn (69.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.prezime@optinet.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.00 kn (937.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163.94 kn) 55. 1.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.hr. Pretplatniku se neće naplatiti.93 kn (204. 1.4 Halo Halo Halo usluga 1.00 kn (112.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.97 kn (102.15 kn (38.hr” ili „imetvrtke@optinet. 1.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81.

23 kn) Wireless LAN USB adapter 195.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).4.4.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.4.00 kn (0.00 kn (0. 1.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40.50 kn) 0.19 kn 327. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1. prema Članku 2.7.4. 1.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.97 kn (102. moguće je kupiti samo po punoj cijeni.7 Naknade za oštećenje.00 kn) 30.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.81 kn 22.84.24 1.00 kn (62.90 kn (244. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (37. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere.08 kn 33.46 kn 45.00 kn) 1. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. .98 kn (51.92 kn 491. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja. Zakona o PDV-u.

a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.08 kn (56.4.65 kn) 45. potrebne govorne kanale. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (625.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750.4. 500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.1 Jednokratne naknade 1.1.33 kn) 22.7. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (687.46 kn (409.25 1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn (937.99 kn) 33.00 kn) 250.26 kn) 327. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije. 1.54 kn (28.84.81 kn (42.92 kn (818. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (1.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.5.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.19 kn (613.5 Halo Surf 1.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1. .35 kn) 491.00 kn (312.5. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.50 kn) 1.

92 kn (131.5.5.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.hr.00 Kn (11.2.74 kn (69.hr” ili „imetvrtke@optinet.26 1.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (136. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa.94 kn) 55.63 kn) 1. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 20.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.15 kn) 236.2. a ovisno o odabiru.50 kn (25.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9. 1. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.5.2. 1. .84.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109.68 kn) 104.11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.5.15 kn (38.5.00 kn (625. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.89 kn (296.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.prezime@optinet.

prema Članku 2.90 kn (244. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. .50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. Zakona o PDV-u.6.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. a potrebne za Halo Surf uslugu 1.5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.08 kn 33.00 kn) 30.6 Naknade za oštećenje.92 kn 491. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.5.5.5. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.81 kn 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.00 kn (0.19 kn 327.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.46 kn Djelitelj (splitter) 45.88 kn) 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (37.84.27 1.

20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.65 kn) 45. 1.81 kn (42. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. 1.16 kn (0.08 kn (56.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.99 kn) 33. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.92 kn (818.5.5.00 kn (625. .50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o specifičnoj situaciji.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654.26 kn) 327. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.46 kn (409. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (312. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.84.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.35 kn) 491. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.16 kn (0.19 kn (613.5.6. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.33 kn) 22.28 1.16 kn (0.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.54 kn (28.

25 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.85 kn) 1.38 kn) 23.00 kn) 2.35 kn (39.00 kn (1. Švicarska.69 kn) 31.25 kn) 0.81 kn) 3.36 kn) 2.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.25 kn) 2.29 Pon – Sub 19h – 07h.25 kn) Europa 1 1. Makedonija.48 kn (1. Italija. Srbija.19 kn) 41. Njemačka.10 kn (21.16 kn (0.80 kn (3.06 kn (0. .04 kn) 1.89 kn (2.15 kn (3.80 kn (52. USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.84.94 kn) 11.43 kn (3.50 kn) 5. Slovenija.40 kn (14.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.05 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.60 kn (7.80 kn (2.75 kn (29. Crna Gora. Austrija.25 kn) 17.

dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (312. jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.6.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.00 kn (123.00 kn (1.00 kn (625.00 kn (86.84. 500.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 1.00 kn (0. Greandstream GXP1400.6.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa. potrebne govorne kanale.00 kn) 250.2 Naknade za uključenje dodatnih IP.00 kn (223.6.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije. .1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.00 kn (0.6.1 Jednokratne naknade 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.75 kn) 179.2 Mjesečne naknade 1.75 kn) 38.1.6.00 kn (61.50 kn) 1.50 kn) 69.25 kn) 119.00 kn (1.75 kn) 69. Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.30 1.98 kn (167.1.00 kn (86.2.6 OptimaLAN ured 1.25 kn) 0.00 kn (0.75 kn) 0.00 kn (123.00 kn (148.00 kn (47.25 kn) 0.

75 kn) 139.33 kn (100.hr” ili „imetvrtke@optinet.15 kn (38.00 kn (173.41 kn) 104. . Grandstream GXP1400. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn (625.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 55.2. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.15 kn) 170.00 kn (198. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.2.75 kn) 79.75 kn) 89. 1.00 kn (68.92 kn (131. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.49 kn (213.6.94 kn) 55.24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije. Grandstream GXP1400.00 kn (111.25 kn) 20.89 kn (296.75 kn) 229. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.6.99 kn (26.hr.74 kn (69. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200. 1.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.00 kn (248. a ovisno o odabiru.11 kn) 236.50 kn (25.00 kn (43.00 kn (98.00 kn) 20.prezime@optinet.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.68 kn) 80.00 kn (286. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.75 kn) 35.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.75 kn) 159.84.

1.25 kn) 7. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.6. GXP2010.3.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (31.00 kn) 30.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.84. GXP2020.6.82 kn (1.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.25 kn) 11.00 kn (0.6.00 kn (11.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.88 kn) 1. . 1.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (68.00 kn (13.50 kn (9.00 kn (50.6.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.38 kn) 9.32 1.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn (6.6.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.90 kn (244.3.00 kn (37.03 kn) 5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.

18 kn) 250.65 kn) 45.75 kn) 327.81 kn (42.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.99 kn) 33.92 kn 491.92 kn (818.00 kn 450.00 kn 375.00 kn 450.00 kn) 750.6.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. .00 kn (1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.19 kn 327.00 kn (937.00 kn IP telefon TIP 3 750.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 300.54 kn IP telefon TIP 2 500.50 kn (703.00 kn (625.33 1.54 kn (28. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 550.50 kn) 375.08 kn (56.6.00 kn 675.00 kn 825.35 kn) 500. Zakona o PDV-u.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.6 Naknade za oštećenje.6.00 kn 250.00 kn 562.13 kn) 675.50 kn 375.75 kn) 562.75 kn) 450.00 kn IP telefon TIP 4 900. 1.00 kn (312.08 kn 33.84.50 kn) 900.19 kn (613.00 kn (562.46 kn (409. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.00 kn) 491.125.33 kn) 22.00 kn (843.00 kn 600.6.81 kn 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. prema Članku 2. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (468. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.6.46 kn 45. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.100.00 kn (468.26 kn) 375.

00 kn (1.00 kn (375.031.84.00 kn (750. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.25 kn) 450.100. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 825.6. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.16 kn (0.50 kn) 300.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. . a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.34 1.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (312. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (625.00 kn (1. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.16 kn (0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 600. 1.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku se neće naplatiti. 1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.16 kn (0.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.6.50 kn) 550. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (687.05 kn (1.16 kn (0.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.375.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.

40 kn (14.60 kn (7.84.00 kn (1.80 kn (3. Makedonija. Italija. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.43 kn (3.69 kn) 31. .00 kn) 2.06 kn (0.15 kn (3.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.36 kn) 2. Srbija.19 kn) 41.75 kn (29.08 kn) 0.89 kn (2.80 kn (2.50 kn) 5.94 kn) 11.80 kn (52.25 kn (2.04 kn) 1. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.48 kn (1. Slovenija.25 kn) 0. Švicarska. Crna Gora.25 kn) 2.10 kn (21.25 kn) Europa 1 1.85 kn) 1. Njemačka.35 kn (39.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.38 kn) 23. Austrija.81 kn) 3. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (0.25 kn) 17.

7.00 kn (625.7.00 kn (0.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1. potrebne govorne kanale.00 kn (86. 500.7.00 kn (248.1 Jednokratne naknade 1.00 kn) 250.00 kn (61.75 kn) 69.84.00 kn (0.00 kn (148.75 kn) 139.00 kn (223.00 kn (86.1.25 kn) 119.25 kn) 99.75 kn) 38.00 kn (136.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.36 1.00 kn (1.00 kn (1.75 kn) 0.00 kn (173.7.1.75 kn) 199.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (123.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.00 kn (47.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.25 kn) 79. .25 kn) 0.25 kn) 0.7 OptimaLAN ured Start 1.50 kn) 69.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.7.25 kn) 1.00 kn (312.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (98.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (123.00 kn (0.75 kn) 179.50 kn) 1.2.

2.00 kn (198.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229.84.82 kn (1.7.7.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.03 kn) 5.00 kn (13.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.prezime@optinet.15 kn (38. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.hr” ili „imetvrtke@optinet.7. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.00 kn (111.7.89 kn (296.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.75 kn) 89.00 kn (6.00 kn (11.74 kn (69. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.00 kn (625.63 kn) 1.94 kn) 55. 1.15 kn) 236.25 kn) 159.92 kn (131.00 kn) 20.50 kn (25.00 kn (286.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. a ovisno o odabiru.25 kn) 11. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.3.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1.68 kn) 104. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.25 kn) 7.38 kn) 9.2. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200. Grandstream GXP1400.50 kn (9.hr. . 1.

GXP2020.00 kn (68.00 kn) 30.7.6 Naknade za oštećenje.7. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. . GXP2010. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.00 kn 375.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.3. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.7.00 kn (31.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1.90 kn (244.7.84. 1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.38 1. 1.50 kn 375.00 kn 250.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.6.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.88 kn) 1.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.7. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.19 kn 327.46 kn 500.92 kn 491.00 kn 562.00 kn IP telefon TIP 3 750.00 kn (37.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.00 kn (0.00 kn (50.

naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Zakona o PDV-u. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn) 375. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.75 kn) 562.7.00 kn) 750.375.25 kn) 450.00 kn (312.75 kn) 825.00 kn 550.65 kn) 500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.00 kn (750.125.19 kn (613. Pretplatniku se neće naplatiti.75 kn) 450.00 kn 450.39 IP telefon TIP 4 900.00 kn (687.031.50 kn) 327.6. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) 900.00 kn 825.00 kn (312. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (625.100. 1.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.00 kn (1.00 kn (625. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 550.00 kn 450.00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.46 kn (409. .00 kn (375.100.99 kn) 375.00 kn (562.00 kn 675.00 kn (1.50 kn) 300.92 kn (818.00 kn) 1.00 kn 300.00 kn (562. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.00 kn (468.33 kn) 250.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 491. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (843. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.84.13 kn) 675. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (468. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 600.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.50 kn (703.00 kn 600.00 kn (1.7.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1. a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (937. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.

84.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.16 kn (0.40 1.25 kn) Europa 1 1.38 kn) 23.05 kn (1.89 kn (2.50 kn) 5.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.80 kn (3.94 kn) 11.15 kn (3.85 kn) 1.40 kn (14.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.48 kn (1.10 kn (21.75 kn (29.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.60 kn (7. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.43 kn (3.36 kn) 2.25 kn (2.80 kn (2.25 kn) 17. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.00 kn (1. .04 kn) 1.25 kn) 2.00 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.16 kn (0.7.16 kn (0.81 kn) 3.

00 kn (61.75 kn) 38. Grandstream GXP1400.75 kn) 159.00 kn (1.00 kn (98.35 kn (39.41 Satelit 4 31.00 kn (223.75 kn) 229.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa.00 kn (47. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.75 kn) 99.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1. Njemačka.80 kn (52.75 kn) 69.00 kn (123.00 kn (173.00 kn (43. Austrija.00 kn (248.75 kn) 139.00 kn (1. Italija.00 kn (198.06 kn (0. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (61. Slovenija.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.25 kn) 20.00 kn (86.00 kn (111.25 kn) 55.19 kn) 41. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000.00 kn (68.50 kn) 69. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.25 kn) 79. .84.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.99 kn (26. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa. Srbija.00 kn (237. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 179. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200.00 kn (86.25 kn) 0.25 kn) 119.00 kn (0. Crna Gora.08 kn) 0.50 kn) 99.25 kn) 1.00 kn (148.25 kn) 49.00 kn (123.75 kn) 35. Švicarska.75 kn) 89.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190.00 kn (286.00 kn (123.75 kn) 199. 1. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Makedonija.

00 kn) 55.00 kn (0.00 kn (11.00 kn (312.42 1.55 kn) 41.00 kn (31.00 kn (13.00 kn (625. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.38 kn) 125.47 kn (74.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.00 kn (6. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.58 kn) 202. .06 kn (582.34 kn) 196. GXP2020. GXP2110. bežična mreža.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.8.47 kn (74. GXP2120 IP telefonima.34 kn) 242.82 Kn (1.00 kn (37.00 kn (50.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.19 kn (142.25 kn) 11.75 kn) 5.25 kn) 7.34 kn) 59.…). ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.74 kn) 376.00 kn (156.00 kn (68.84 kn (471.00 kn) 30.84.42 kn (253.43 kn (131.74 kn) 114.25 kn) 41.24 kn (51.79 kn) 250.19 kn (142.74 kn (303.75 kn) 59.10 kn) 168. optička mreža.24 kn (51.38 kn) 73.27 kn (245. 1.38 kn) 9.25 kn) 25.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.30 kn (210.43 kn) 105. GXP2010.55 kn) 136.8.00 kn (6.05 kn) 466.08 kn (170.10 kn (91.50 kn) 40.00 kn) 5.50 kn (9. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.03 kn) 500.

00 kn 2.000.00 kn 250.00 kn 1.19 kn 327.46 kn 45.00 kn IP telefon TIP 2 500.500.00 kn 4.000.125.00 kn IP telefon TIP 4 900.08 kn 33.00 kn 450. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.500. Zakona o PDV-u. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 1.00 kn 3.00 kn 2.00 kn 1.00 kn 675.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.92 kn 491.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.750.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn Switch–Standard 4.00 kn IP telefon TIP 3 750. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 825.00 kn 600.500.500.250.250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 2.100.84.43 1.500.00 kn 300.375.00 kn 600.00 kn 3.8.54 kn 1.500.00 kn 1.00 kn 375.00 kn Switch-Pro 6.250.00 kn 750. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. prema Članku 2.00 kn 3.000.000.200.00 kn HDSL modem 3.00 kn 900. .3 Naknade za oštećenje.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.000.00 kn 2.00 kn 562.00 kn 450.00 kn 3.50 kn 375. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.81 kn 22. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8.00 kn 550. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.

00 kn (468.00 kn) 4.00 kn (843.75 kn) 450.00 kn (3.50 kn) 550.00 kn (2.000.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.375.750.00 kn (1.3.99 kn) 33.00 kn) 750.44 1.00 kn (4.250.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 3.50 kn) 2.500.00 kn (562.00 kn (625.00 kn (1.00 kn (3.50 kn) 900.000.00 kn (2.750.18 kn) 600. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 2.50 kn) 375.000.50 kn (703.50 kn) 3.00 kn (5.000.75 kn) 4.125.00 kn (2.00 kn) 3.33 kn) 22.200.00 kn) 1.00 kn (1.687.00 kn (1.65 kn) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 2.625.250.00 kn (1.8.75 kn) 562.84. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).500.125.00 kn (5.00 kn) 600. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (312.00 kn (1.812.35 kn) 1.00 kn (375.00 kn (562.218.00 kn) 1. .812.00 kn (3.00 kn) 5.25 kn) 3.500.50 kn) 1.031.46 kn (409.00 kn (6.00 kn) 491.250.00 kn) 250.500.812.50 kn) 327.00 kn (4.25 kn) 2.875.00 kn (468.81 kn (42.00 kn (7.875.500.375.00 kn) 1.75 kn) 825.00 kn (1.750.26 kn) 900.92 kn (818.50 kn) 450.54 kn (28.00 kn (750.250.625.500.50 kn) 3.08 kn (56.500.125.406.500.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (750.100.00 kn (937.00 kn (3.750.00 kn) 6.125.00 kn) 1.00 kn (687.00 kn) 300.00 kn) 500.875.000.00 kn) 750.13 kn) 675.00 kn (937.50 kn) 375.19 kn (613.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn) 0. 1.00 kn (0.00 kn) 100. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a.00 Kn (312.00 kn) 20.00 kn) 250.00 kn (37.00 kn (625.00 kn (0. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1.88 kn) 1.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji.00 kn (125. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.90 kn (244.84.50 kn (25.9.00 kn (0.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn) 50.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.50 Kn) 0.00 kn) 30. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9.9.6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.48 1. .00 kn (62.00 kn (125.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.00 kn) 500.82 Kn (1.50 kn) 0.9.

Zakona o PDV-u.19 kn 327. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.9.46 kn (409. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. 1. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. 1.9.35 kn) 491. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.062. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.81 kn 22.19 kn (613.49 1.08 kn (56. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).7 Naknade za oštećenje.26 kn) 327.00 kn (875. Pretplatniku se neće naplatiti.7. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1. prema Članku 2.54 kn (28. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.99 kn) 33.08 kn 33.9.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.65 kn) 45.92 kn 491.84.7.81 kn (42. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. .00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700.33 kn) 22.9. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). a ovisno o specifičnoj situaciji.92 kn (818.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.46 kn 45. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21.00 (0.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.00 kn (0.00 0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.00 (0.00 0.00 (0.00 0.00 (0.84.00 0.00 (0.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.00 0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.9.1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 (0.00 0.00 0.9.00 (0.50 1.9. .9.00 (0.9.07.00 0.00 kn) 0.00 (0.9 Dodatne javne govorne usluge 1.00 0.00 0.00 (0.00 0.00 0.00 kn 80.00 (0.00 (0.00 kn (100.00 0.00 0.00 (0.00 (0.2012. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 0. vremenu.

00 12.10.00 (25.125 Kn s PDV-om).1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0. 2 x 18. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14.00 kn) 50.00 kn) 29. 1.51 1.10.00 kn bez PDV-a tj. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.00 kn 2 (48.75 kn) 49.25 Kn s PDV-om).00 kn (0.00 kn 3 (61.10.25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.00 kn (25. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20.10 Tornado 1.25 kn) 39.00 Kn (62.50 kn bez PDV-a tj.2 Mjesečne naknade 1.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi.25 kn bez PDV-a tj.00 kn 1 (36. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13. 1.2.2.00 (15. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12.00 16. .3125 Kn s PDV-om).00 (20.84. 3 x 16.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20.10. 4 x 15. Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).

44 kn (1.52 kn (3.80 kn) 2.84.20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.68 kn (17.51 kn (1.80 kn (2.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.74 kn) Europa 1 1.48 kn (5.59 kn (0.24 kn (2.00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.89 kn) 1.12 kn (11.15 kn) 9.94 kn (2.25 kn) 2.08 kn (0.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.10.16 kn (0.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.59 kn (0.40 kn) 13.00 kn (0.43 kn) 1.18 kn (1.80 kn) 4.48 kn) 1.52 1.08 kn (0.74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0. .60 kn) 1.

4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1. Albania. ** vrijedi samo za private pretplatnike. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). Obračunska jedinica je 1 sekunda.35 kn) 33.08 kn) * Argentina. Italija.74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. Austrija.75 kn) 25. Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda.00 kn) 1. Slovenija. Turska.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8. 1.59 kn (0. Francuska.00 kn (10. Njemačka.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0.06 kn (0.06 kn (0. Makedonija.08 kn (31. .08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja. *** Bosna i Hercegovina. Mađarska. Čile.00 kn (23. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Autralija.4. Crna Gora.44 kn (41. Kina.53 Satelit 3 19.4.10. Kanada. Srbija.84. Italija. Novi Zeland. Ujedinjeno Kraljevstvo.10. Rusija. Švicarska.80 kn) 0. Španjolska.10.

75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60.00 kn (111.84.00 kn (87. linija privatni pretplatnici 39.1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.00 kn (87.11.00 kn (136.25 kn) 70.00 kn) Poslovni pretplatnici 70.25 kn) 109.25 kn) 169.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.54 1. .50 kn) 89.00 kn (211.00 kn) 1. i 3.00 kn (48.00 kn (75.00 kn (0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11.

trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. poziv na čekanju.2010.3. (“slijedi me”.00 kn) 0.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku.00 kn (0. . po priključku.00 kn) 12. po priključku.00 kn) 20. jednokratno.2010. prikaz broja koji zove (2) 12.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. ”skraćeno biranje.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (25. po priključku.09.00 kn) 12. ponavljanje posljednjeg biranog broja. jednokratno.00 kn) Paket a) 12. Aktivacija nije raspoloživa od 16. poziv na čekanju (3).09.11.00 kn) 0.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada. po priključku za privatne pretplatnike.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1. . od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (15.00 kn) 20. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn) 36. po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada. 0. CLIR. paket c) konferencijska veza i povratni upit.00 kn) Paket c) 20.00 kn (0. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit.00 kn) 20.00 kn (0. Aktivacija nije raspoloživa od 16. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.11.00 kn (0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn (0.00 kn) 0. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.55 1.00 kn (45. provjera dodatne usluge i drugo. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a. po priključku.00 kn (15. po priključku Naknada za uključenje 0.00 kn (25. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .09. ”slijedi me kad sam zauzet”. “ne smetaj”.00 kn) 20.00 kn (15. jednokratno.00 kn (25. po priključku. na zahtjev. po priključku Poziv na čekanju . ▪ mjesečna naknada*.09. poziv bez biranja (uvjetni).84. ▪ mjesečna naknada*. mjesečno.00 kn (15. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.00 kn) 12.2010.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 36.00 kn) 12.00 kn) 0.00 kn) 0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. NoCLIP. po priključku za privatne pretplatnike. po priključku jednokratno. . na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (15.00 kn) 0. CLIP.00 kn (25. CLIR. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno.00 kn (15.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada.00 kn (45. jednokratno.00 kn (0.00 kn) 0.2010.

00 kn (750.061.192. Zabrana svih međunarodnih poziva. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.061. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.9841. 93. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.18841) 7.901.9.092.9841.84. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.00 kn) 20.9767) 5.092.099.112) 9.901.00 kn) 20.2011. poziva prema mobilnim mrežama. ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. .00 kn (625.00 kn) 20.060.00 kn (25. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. poziva prema mobilnim mrežama (00.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16. Zabrana međunarodnih poziva (00.060. osim prema servisnim brojevima (0800. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.095. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).060. 94.00 kn) 100. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.077.092. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.095.18841) 6. usluga više nije u ponudi.098.099) 3. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po priključku.9841.00 kn) 0. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.098.00 kn (25.9.00 kn) 500.098.00 kn (125.091. 9155.00 kn (750.095. (2) Počevši od 16.061.095.9841.092. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu.92.18841. Zabrana svih odlaznih poziva.076..00 kn) 600.00 kn) 600.061.2010.00 kn) 500.00 kn (125.00 kn) 100.00 kn (0.18841. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.061.9. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.2010.00 kn (25.901.099. Zabrana svih međunarodnih poziva. po priključku mjesečna naknada. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. jednokratno.077.00 kn (625.00 kn) 20. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.9841.18841) 4. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.091.098. po kanalu. (3) Od 01. jednokratno.060.901) 2.9767) 8.

po priključku. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.15 kn (101.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn) 0.00 kn (0. CLIR. . NoCLIP.00 kn) 1. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno.00 kn (75. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60.00 kn) 60. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.00 kn (0. po priključku.00 kn (25.00 kn) 120.00 kn (0. jednokratno. (za kućne centrale.00 kn) 0.00 kn (25. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. po priključku. adresa. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.57 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. skupne priključke.00 kn (25. skupne priključke.3.00 kn (0. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) 0.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. po kanalu Jednokratna naknada 81.00 kn) 0.00 kn) 20.11. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po priključku.00 kn (62. .trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku. jednokratno.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.3.00 kn (150.00 kn) 50.84.00 kn (0.00 kn (125. jednokratno.00 kn (75.44 kn) 500.11. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (625. jednokratno.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. jednokratno.00 kn) 0. jednokratno.00 kn) 20. (za kućne centrale.50 kn) 100. po priključku Naknada za uključenje 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. skupne priključke.

00 kn (750.095. 94.060. poziva prema mobilnim mrežama (00. poziva prema mobilnim mrežama.098.00 kn) 20. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.9841. 93.077.00 kn (625. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.18841.901.112) 9.00 kn) 20.901) 2.061.9767) 8. po priključku ▪ mjesečna naknada*.061.00 kn (125. Zabrana svih odlaznih poziva.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.9841.00 kn) 500. osim prema servisnim brojevima (0800.901.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 500.060.00 kn) 0.061.00 kn (25.060.9841.00 kn) 20.00 kn) 0.00 kn (0. . Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (25.076.098. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.00 kn (0. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje.092.00 kn (125.00 kn) 20. Zabrana svih međunarodnih poziva.077.00 kn (0.00 kn (25. jednokratno.091. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.00 kn (625. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.092. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom. . jednokratno. po priključku. 061.061.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.18841) 4. BRA-(2B+D).00 kn) 100. COLR. po B kanalu. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.060.00 kn (0.00 kn) 100. 9841.00 kn) 600. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.9841.095. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.095.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.18841.92.099) 3.095. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. po priključku. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.092. Zabrana svih međunarodnih poziva.098. Zabrana međunarodnih poziva (00. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.099) 0.098.092.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije.091.00 kn (750.901. 9155. jednokratno.099.84. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.099.9767) 5.00 kn) 600.18841) 7.18841) 6.

po priključku Naknada za uključenje 0. (za kućne centrale. skupne priključke. po priključku Jednokratna naknada 81. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn (0. NoCLIP.00 kn) 60.00 kn) 0.00 kn) 50. . jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. adresa.00 kn) 0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (150. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. BRA-(2B+D).00 kn (0.3.3.00 kn (15.00 kn) 0.00 kn) 0. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn (125.00 kn) 12.00 kn (75. BRA-(2B+D). po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. jednokratno.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0. po priključku. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.50 kn) 0. po priključku. po priključku. jednokratno. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku.00 kn) 20. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. ”slijedi me kad sam zauzet”. jednokratno.11.00 kn) 120. jednokratno. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. skupne priključke.00 kn (0. jednokratno.00 kn) 100. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.15 kn (101. (“slijedi me”. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.59 1. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.11. CLIR. (za kućne centrale.00 kn) 60.00 kn) 1. jednokratno.00 kn) 0. po priključku. jednokratno.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (25.00 kn (62.84.00 kn (75.00 kn (0. jednokratno.00 kn (0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) 0. po priključku. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0.00 kn (0. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. po priključku Poziv na čekanju . po priključku.

i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.099. poziv bez biranja (uvjetni). sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.00 kn) 0.18841) 7.00 kn (25.060. jednokratno. poziva prema mobilnim mrežama.095. 9155. .112) 9.18841) 6.901. 94. poziv na čekanju.00 kn) 12. Zabrana svih međunarodnih poziva.9767) 8. poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (25.077. ponavljanje posljednjeg biranog broja. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.9841. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.091.00 kn) 20. po kanalu za digitalne centrale. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja. po priključku.092. Zabrana međunarodnih poziva (00. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).00 kn (25.061.098. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9841.9841. po priključku za analogne centrale.099. osim prema servisnim brojevima (0800.2010.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.095.098. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.92. “ne smetaj”. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.099) 0. mjesečno.00 kn (0.098. 93. provjera dodatne usluge i drugo.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16.9841. po kanalu za digitalne centrale.095. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.18841) 4. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit.00 kn) 0.060..00 kn) Paket a) 12. CLIP. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.192.00 kn (15.076.092.00 kn) Paket c) 20.061. po priključku jednokratno. Zabrana svih odlaznih poziva.901) 2.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.061.00 kn (0. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.18841. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev.901.091.060.84. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.061.00 kn (45. . prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni. jednokratno. Zabrana svih međunarodnih poziva. .00 kn) 36.099) 3. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.00 kn (45.060. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.9841. po priključku. po priključku mjesečna naknada. poziva prema mobilnim mrežama (00.092.9767) 5. na zahtjev. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 36. jednokratno. ”skraćeno biranje. ▪ mjesečna naknada*.18841.00 kn) 20.901.061.00 kn (0.00 kn (15.092.9.00 kn) 0.095. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.077. CLIR.00 kn (0. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. ▪ mjesečna naknada.098. po priključku za analogne centrale.

na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn) 20. jednokratno. po kanalu Jednokratna naknada 81.11.00 kn (150.61 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.84.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. skupne priključke. skupne priključke. (za kućne centrale. po priključku.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. (za kućne centrale.00 kn) 120. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.3. jednokratno. adresa.00 kn) 60.00 kn (62.44 kn) 500. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (625. skupne priključke. jednokratno. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn (75. jednokratno. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (75.00 kn (125.15 kn (101. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.50 kn) 100. jednokratno. .00 kn) 50.00 kn (25.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku.

00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 600. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 200.00 kn (0. CLIR.00 kn (0. jednokratno.00 kn (25.00 kn (250. po priključku.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (125. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) .00 kn) 500. po B kanalu.00 kn) 0.00 kn) 500. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 100.00 kn (625. jednokratno.00 kn (25.deaktiviranje usluge.11.00 kn) 500.00 kn (25.aktiviranje usluge. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.901) 0. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0.00 kn (750.00 kn) 20.00 kn) 20. po priključku.00 kn) 600.00 kn (25.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn (125.00 kn (625.00 kn) 500. jednokratno. .00 kn (25.00 kn) 100. po priključku. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn) 20.00 kn) 0. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev .00 kn (750.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) - - 20. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (625.aktiviranje.62 1.00 kn (25.00 kn (250.00 kn) 20. po priključku.00 kn (25.00 kn) 20. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn) 200.00 kn) 100.00 kn (25.00 kn (25. jednokratno.00 kn (750.3.00 kn) 200.00 kn (0.00 kn (25. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20.00 kn) 0.00 kn (125.00 kn) 20.00 kn) 20. . po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. po priključku .00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn) 0.00 kn (250. jednokratno.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn (25.mjesečna naknada. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (25.00 kn (125.00 kn (25. NoCLIP. jednokratno. po priključku.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn) 600. po priključku.00 kn (750. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) 20.promjena zaporke (PIN-a) besplatno .00 kn) 0.00 kn) 600.00 kn (625.00 kn (0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (25.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn) 20.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. COLR. po priključku .00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 0.00 kn) 100.00 kn (250.00 kn) 20. BRA-(2B+D).84. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.

COLR na zahtjev.00 kn) 7.11.061.092. 9155.18841) 7. . po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.9841.060. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.18841) 4. 93. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa.92.112) 9. 1.9841.077.061.3. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. jednokratno.00 kn (5.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.901. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1.00 kn) 3.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2.095.18841) 6.061.000.098.095. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn (5. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.9767) 8.9841.098. PRA-(30B+D).092. Zabrana svih međunarodnih poziva. COLR na zahtjev. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. Zabrana svih odlaznih poziva.060.15 kn (101.077.00 kn (11.098. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom.091.63 2. BRA-(2B+D).098. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.500.44 kn) 4. BRA-(2B+D): COLP.18841.076. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. osim prema servisnim brojevima (0800. 061. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.18841. 20 B kanala unutar primarnog pristupa.500.00 kn) Jednokratna naknada 81.500. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (3.00 kn) 9. jednokratno.099.000.250. jednokratno za: ▪ 5B.099) 3.095. Zabrana svih međunarodnih poziva.099. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.901.060.00 kn (1. poziva prema mobilnim mrežama.091.200.84.092.9841.061. 10 B kanala unutar primarnog pristupa.095. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom. 94. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. poziva prema mobilnim mrežama (00. PRA-(30B+D): COLP. na istoj priključnoj točki ▪ 15B.060.092. na istoj adresi.750.901.625.00 kn (9.875. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.625.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 4. 9841.9767) 5.000.

po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. jednokratno.00 kn (125.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.500.00 kn) 7.00 kn (75. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2. adresa. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn (7. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese.200. .64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.700.00 kn (75.000. BRA-(2B+D). jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. jednokratno. PRA-(30B+D).00 kn) 100. (za kućne centrale.00 kn) 60.00 kn (25. (za kućne centrale.11.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100.00 kn (62. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn) 120. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.00 kn) 1. po priključku. po priključku.00 kn (3.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. skupne priključke.00 kn) 60. jednokratno. skupne priključke.000.375.00 kn) 50. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn (150.50 kn) 20.3.84.00 kn (125. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn (9.

35 kn) 5.84 kn) 1.18 kn (2.28 kn) 0.04 kn) 1.44 kn (1.85 kn (3.48 kn (3.06 kn) 2.88 kn) 3.89 kn (2.73 kn) 3.56 kn) 5.80 kn) 1.21 kn (0.28 kn) 0.14 kn) 0.41 kn (1.11 kn (0. .85 kn (3.22 kn (0.10 kn) 1.22 kn (0.30 kn) 2.30 kn (2.31 kn) 2.28 kn) 0.30 kn) 2.31 kn) 2.50 kn) 5.03 kn (3.14 kn) 0.94 kn) 1.11 kn (0.22 kn (0.71 kn (0.53 kn (1.74 kn (2.79 kn) 1.89 kn) 0.30 kn (2.43 kn) 2.35 kn) 5.14 kn) 0.84.33 kn (1.22 kn (0.07h.53 kn (1.19h 0.53 kn (1.21 kn (0.36 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.01 kn) - - - 0.25 kn) 2.06 kn) 2.22 kn (0.84 kn (2.25 kn (2.10 kn) 1.94 kn) 1.71 kn (0.14 kn) 0.63 kn) 2.22 kn (0.29 kn (1.14 kn) Pon – Sub 07h .11.22 kn (0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .28 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.18 kn (0.22 kn (0.10 kn) 1.65 kn (7.88 kn) 3.11 kn (0.00 kn (1.67 kn (0.15 kn (3.01 kn) - - - - 0.26 kn) 0.23 kn) 0.06 kn) 2.91 kn) 1.80 kn (2.1 Cijena nacionalnih.71 kn (0.0082 kn (0.4.43 kn (3.41 kn (1.20 kn (4.23 kn) 0.18 kn (2.79 kn) 1.66 kn) 1.20 kn (4.61 kn) 0.07h.11 kn (0.18 kn) 2.11 kn (0.68 kn (3.00 kn) 1.11.30 kn (6.11 kn (0.25 kn) 0.91 kn) 1.85 kn (2.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .30 kn (2.56 kn) 5.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.85 kn (2.06 kn) 0.28 kn) 0.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.28 kn) 0.19h 0.35 kn (2.44 kn (1.91 kn) 1.65 1.25 kn) - - 1. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .22 kn (0.31 kn) 2.30 kn (6.18 kn) 2.00 kn) 2.11 kn (0.76 kn) 1.89 kn) 0.35 kn (2.28 kn) 0.0082 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.80 kn) 1.85 kn (2.94 kn) 1.41 kn (1.85 kn (3.43 kn) 2.18 kn (0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .94 kn (2.00 kn) 1.28 kn) 0.60 kn (7.65 kn (7.28 kn) 0.03 kn (3.56 kn) 5.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.73 kn) 3.94 kn (2.22 kn (0.94 kn (2.76 kn) 1.07h.65 kn (7.28 kn) 0.05 kn (0.00 kn (1.48 kn (3.26 kn) 0.80 kn (3.14 kn) 0.74 kn (2.84 kn (2.20 kn (4.88 kn) 3.81 kn) 3.14 kn) 0.11 kn (0.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.48 kn (3.48 kn (1.22 kn (0.85 kn) 1.22 kn (0.68 kn (3.43 kn) 2.63 kn) 2.

Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).09 kn) 0.31 kn) 17.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50.61 kn (20. naplata se vrši prema Cjeniku.07 kn (0.25 kn) 41.31 kn) 0. Austrija.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama.18 kn) 11. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu. a obračunska jedinica je sekunda.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0.40 kn (14.09 kn (13.10 kn (21.00 kn+PDV.75 kn (29.80 kn (29.08 kn) 0.05 kn (28.25 kn) 17.53 kn (50.00 kn (37.15 kn (21. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.06 kn (0.31 kn) 17.15 kn (21.75 kn) 31.18 kn) 11. .18 kn) 11.81 kn) 30. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.86 kn) 16. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora.00 kn) 30.45 kn (14. Italija.85 kn (52.76 kn) 23. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.80 kn (29.18 kn) 11.07 kn (0.06 kn (0. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000.00 kn (62.25 kn) 0.09 kn) 0. Njemačka.80 kn (52.07 kn (0.14 kn (0.69 kn) 31. 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.25 kn) 41.07h. Švicarska.38 kn) 23.22 kn (0.28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.06 kn (0.14 kn (0.66 kn) 0.35 kn (39.75 kn) 31. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.06 kn (0.41 kn (38.05 kn (0.22 Kn + PDV.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).75 kn) 31. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h . 5 Bosna i Hercegovina. Obračunska jedinica je jedna sekunda.00 kn (250.41 kn (38.07 kn (0. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0.84.85 kn (52.14 kn (0.09 kn) 0.07 kn (0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. te međunarodne pozive bez ograničenja.09 kn (13.31 kn) 17.08 kn) 0.08 kn) 0.31 kn) 0.09 kn) 0.44 kn) 23.06 kn) 0.66 kn) 0.25 kn) 41. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.86 kn) 16.08 kn) 0. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.01 kn) 40. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nakon 30.40 kn (39.31 kn) 0. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).40 kn (39. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku.53 kn (50.14 kn (0.45 kn (14.44 kn) 23.44 kn) 23.19 kn) 41.14 kn (0.81 kn) 30. Slovenija. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.01 kn) 40.08 kn) 0.14 kn (0.40 kn (39.61 kn (20.06 kn (0. Makedonija.66 Satelit 1 11.80 kn (29.45 kn (14.85 kn (52.09 kn) 0.07 kn (0.15 kn (21.76 kn) 23. Crna Gora.05 kn (28.18 kn) 11. Srbija.

11.03 kn) 0.11.00 kn (0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u). usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade.00 kn (281.84. 1. 1. 1.00 kn (37.00 kn) 75.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20.1 Osnovni analogni telefonski priključak .25 kn) 225.00 kn (562. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.11. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.82 kn (1.6.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (281.50 kn) 450.82 kn (1.00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).00 kn (25.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora. ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP).67 1.6.00 kn (75. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.11. .00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.00 kn (93.00 kn (15.00 kn (0.00 kn) 30.00 kn) 12. ISDN BRA. a sukladno korištenoj usluzi (POTS.00 kn (7.11.00 kn (0. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.6.00 kn (562.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.2 Dodatne usluge .6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije.

6.14 kn) Pon – Sub 07h .28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .22 kn (0.11 kn (0.31 kn) 2. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.07h.11.89 kn) Europa 1 1.68 1.11 kn (0.85 kn (3. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (281.11.56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Pretplatniku se neće naplatiti.07h. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.71 kn (0. a ovisno o specifičnoj situaciji.53 kn (1.19h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.6.0082 kn (0.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.01 kn) Pon – Sub 07h .85 kn (2.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .91 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.19h 0.22 kn (0. .50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.41 kn (1.07h.84. 1.

20 kn (4.40 kn (39. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.14 kn) Pon – Sub 07h . naplata se vrši prema Cjeniku.11.19h 0.07h.10 kn) 1.00 kn) 11. 1.6.85 kn (52.84.22 kn (0. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.31 kn) 0.15 kn (21.06 kn) 2.05 kn (0.65 kn (7.22 kn (0.44 kn) 23.88 kn) 3.19h 0.30 kn (2.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h . .08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.94 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .75 kn) 31.07h.25 kn) 41.11 kn (0.69 Svijet 2 5.45 kn (14.06 kn) Pon – Sub 07h .11 kn (0.43 kn) 2. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06 kn (0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.31 kn) 17.80 kn (29. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.48 kn (3.

25 kn) 17. Švicarska.25 kn) 0.15 kn (3.50 kn) 5.48 kn (1. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.10 kn (21.69 kn) 31.43 kn (3. Makedonija.75 kn (29.84.00 kn) 2.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1.00 kn (1.00 kn (1. Crna Gora.80 kn (2.38 kn) 23.06 kn (0.35 kn (39. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.07h.40 kn (14. naplata se vrši prema Cjeniku.80 kn (52. Srbija.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .25 kn) Europa 1 1. . Austrija.60 kn (7.70 Pon – Sub 07h – 19h 1.81 kn) 3.04 kn) 1. Italija.25 kn (2. Njemačka.89 kn (2. Slovenija.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.25 kn) 2.19 kn) 41. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (1.36 kn) 2. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.85 kn) 1.80 kn (3. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2 Bosna i Hercegovina.94 kn) 11.

00 kn (87.84.12 Besplatni telefon 0800 1.000.00 kn (0.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.00 kn) 400.12.00 kn) 70.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (375.00 kn) 600.71 1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn) 0.00 kn (250.00 kn (750.00 kn (0.00 kn (500.00 kn) 800.00 kn (1. .

00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 100.00 kn (75.00 kn) 0.50 kn) 0.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.2012.00 kn (0.80 kn (1.00 kn (0.00 kn (37.00 kn) *Od 21.07.06 kn (0.50 kn) 50.20 kn (0.00 kn) 30. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (0.00 kn) 10.00 kn) 60.00 kn) 60.00 kn (0. e-mail. disketa.00 kn 0.72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn) 0. .00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300.00 kn (0.00 kn (0.84.00 kn) 0.00 kn) 0.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.50 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 kn (62.00 kn (125.00 kn (0.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (37.00 kn (0.00 kn (375.00 kn) 0.00 kn (75.00 kn) 30.00 kn (0.00 kn) 0.80 kn (1.

00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (250.00 kn (375.00 kn (0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 do 5.000.000.00 kn Veći od 5.80 kn (1.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06 kn (0.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn (0.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn) 200.25 kn) 0.84.20 kn (0.00 kn) 0. .00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.000.00 kn) 0.80 kn (1.12.

000.00 kn) 750.00 kn (750.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn Veći od 5. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.84.00 kn (0. .00 kn (0.00 kn (0.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.50 kn) 600.00 kn 0.50 kn) 50.00 kn) 0.00 kn (62.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 kn (0.07.00 do 5.00 kn) 0.00 kn) 0.2012.00 kn (0.000.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.000.00 kn) 0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (375.00 kn (0. e-mail.00 kn (562.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) *Od 21.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn (937.00 kn) 0.00 kn (0.74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.00 kn (0.00 kn) 10.

00 kn (125.00 kn) 100.00 kn) 250.00 kn (0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0.00 kn) 0.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju.00 kn) *Od 21.00 kn (225.00 (0. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (0.29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta. .00 0.00 kn) 300.23 kn (0.00 kn) 30.00 (0.00 (0.00 kn 0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.07.00 kn (0.00 kn) 30.00 kn (125.00 (0.00 kn (375.00 kn (0.00 kn (75.50 kn) 100.00 kn (37.2012.00 kn) 0.50 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 60. e-mail. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 0.00 (0.00 kn (312.00 (0.00 kn (62.00 kn) 60.00 (0.00 kn (75.00 kn (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.84.00 (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.00 kn (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0.50 kn) 0.00 kn) 0.50 kn) 50.00 kn (312.00 kn) cijena po dogovoru 0. bez vlastitog priključka.00 0.00 kn (0.00 kn (0.00 0.00 kn) 60.00 0.00 kn (37.00 kn (75.00 0. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.50 kn) 0.00 0.00 (0.00 kn (0.

41 kn) 1.79 kn (3.93 kn (1.76 1. po 060 broju 200.00 kn (187.84.05 kn) 5.86 kn (2.49 kn) 5.40 kn) 1.12 kn (1.50 kn) 100.96 kn) 2.45 kn) 4.00 kn (312.58 kn) 3.00 kn (250. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.00 kn (1.00 kn) 250.96 kn (2.00 kn (250.25 kn) 3. T2. po broju.39 kn (1.82 kn (4. .50 kn) 200.59 kn (6.25 kn) 1.37 kn (2.14 Usluge s posebnom tarifom 1.04 kn (5.33 kn) 2.25 kn) * Za tarifne skupine T7. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.73 kn (8.99 kn) 1. jednokratno 10 i više brojeva. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (6.14. po broju. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.09 kn (2. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.74 kn) 1.00 kn (125.36 kn) 2.78 kn) 6.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0.00 kn) 4 do 9 brojeva. jednokratno 300.00 kn) 150. T3. po broju.86 kn (3.89 kn (2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.61 kn) 2.00 kn (3.75 kn) 5.16 kn) 1. T4.00 kn (6.00 kn (375. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.

00 kn (3.84.2012.50 kn) 100. e-mail.75 kn (0.00 kn) 10. 60 dana od dana implementacije.00 kn 0.00 kn (0.00 kn) 0. odnosno 060 i 069 numeracije. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250.00 kn) *Od 21. po pozivu 061 5xxx 0. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija.00 kn) *Od 21.2009.14. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064.9. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (0.75 kn) 1.00 kn (0.00 kn (0.05 kn (5. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.00 kn) 0. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (100.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h). Nova numeracija implementirana je 30.00 kn) 10. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.07.00 kn 0.00 kn (0. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069.07.00 kn (0. Nakon toga.2012.46 kn) 4. 1.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. .00 kn (125.06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h).97 kn (2.00 kn (312.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka.94 kn) 3. e-mail.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. T3.78 1.74 kn) 1. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.50 kn) 100.25 kn) 3.14. po 064 broju 200. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn (250.00 kn (125.41 kn) 1.00 kn (375.33 kn) 2. jednokratno 300. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.86 kn (3.09 kn (2.45 kn) 4.82 kn (4. po broju.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn (312.73 kn (8.86 kn (2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.59 kn (6.37 kn (2.00 kn) 250.96 kn (2. .39 kn (1.00 kn (187. T4.84.61 kn) 2.36 kn) 2.78 kn) 6.00 kn (250.12 kn (1.00 kn) 150.75 kn) 1.79 kn (3.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.00 kn (1. po broju.04 kn (5.50 kn) 200.00 kn (3.99 kn) 1.58 kn) 3. jednokratno 10 i više brojeva. T2. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.16 kn) 1.93 kn (1. po broju. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0.96 kn) 2.89 kn (2.40 kn) 1.49 kn) 5. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.

po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn (187. po broju.2012.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn) 10. jednokratno 300.00 kn (250.00 kn (125.50 kn) 100. po broju.00 kn (375.50 kn) 200.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn) 250. po 069 broju 200.84. e-mail.00 kn (312.00 kn (0.00 kn (0. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (250. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. po broju. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 150. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn) 0.00 kn (0.79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.07.14. .00 kn) *Od 21.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn 0.

80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0.16 kn) 1.00 kn (1.49 kn) 5.73 kn (8. po broju. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.61 kn) 2.93 kn (1.40 kn) 1. T3. e-mail.00 kn (0.36 kn) 2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.59 kn (6.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn 0.96 kn) 2.75 kn) 1.00 kn) 250.50 kn) 200.86 kn (3. po broju.09 kn (2.37 kn (2.00 kn) *Od 21. .82 kn (4. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1. T2.07.39 kn (1. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.96 kn (2.00 kn (312.99 kn) 1.00 kn (0.58 kn) 3.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.86 kn (2.15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.78 kn) 6.00 kn) 0.74 kn) 1.00 kn) 10.45 kn) 4.79 kn (3.00 kn (375.25 kn) 3.2012. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.89 kn (2.00 kn (250.00 kn (3. jednokratno 300. jednokratno 10 i više brojeva.33 kn) 2.12 kn (1.04 kn (5. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.41 kn) 1. po broju.00 kn (0. T4.

00 kn (0.00 kn) 1. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0.84. 1000 i 2000 kn. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801.80 kn (1.00 kn (250.00 kn (0.22 kn (0.00 kn (187. Nakon toga. 1.15. Prosinca 2009.50 kn (0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1.00 kn (0.00 kn) 150.2009. 60 dana od dana implementacije. po 0801 broju 200.63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. Nova numeracija implementirana je 31.00 kn (125. dana 29.1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0.00 kn (0.listopada. 300.15. . 500.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.00 kn) 0.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije.50 kn) 100.28 kn) 0. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija.

1.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0.50 kn (0. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta. naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.84.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4.00 kn (0.10 Kn + PDV.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.00 kn (0. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.00 kn (0.13 kn) 0.06 kn (0.82 1. 1. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika.00 kn (0. .00 kn) 4.00 kn (0.00 kn (0.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.10 kn (5. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0.10 kn (5. preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.00 kn) 1.06 kn (0.00 kn) 0.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0.00 kn) 0.

74 kn (2.11 kn) 0.11 kn (0.66 kn) 1.84 kn) 0.00 kn (12.18 kn (0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.44 kn (1.68 kn (3.10 kn (0.84 kn) 0.23 kn) 0.0082 kn (0.18 kn) 2.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.76 kn) 1.1 Cijena nacionalnih.44 kn (1.66 kn) 1.20 kn (0.22 kn (0.13 kn) 0.68 kn (3. .21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.14 kn) 0.11 kn (0.11 kn (0.74 kn (2.18 kn (0.18 kn) 2.31 kn) 2.83 1.33 kn (1.29 kn (1.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.18 kn) 2.71 kn (0.35 kn) 1.33 kn (1.74 kn (2.22 kn (0.56 kn) 1.0082 kn (0.00 kn) 50.11 kn (0.33 kn (1.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.67 kn (0.10 kn (0.41 kn (1.11 kn (0.23 kn) 0.66 kn) 1.14 kn) 0.50 kn) 10.25 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.35 kn) 1.00 kn (0.91 kn) 1.28 kn) 0.67 kn (0.18 kn (0.80 kn) 1.67 kn (0.14 kn) 0.22 kn (0.85 kn (2.44 kn (1.53 kn (1.00 kn (62.22 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.68 kn (3.01 kn) - 0.20 kn (0.09 kn (0.84.26 kn) 0.80 kn) 1.44 kn (1.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.01 kn) 0.14 kn) 0.35 kn) 1.74 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.18 kn) 2.84 kn) Europa 1 1.85 kn (3.22 kn (0.89 kn) 0.21 kn (0.14 kn) 0.22.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.80 kn) 1.68 kn (3.25 kn) 0.28 kn) 0.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.21 kn (0.80 kn) 1.26 kn) 0.13 kn) 0.

94 kn) 1.08 kn) 5.65 kn (49.19 kn) 0.79 kn) 11.11 kn (0.84 kn (2.19 kn) 39.84 kn (2.75 kn (37.30 kn) 2.19 kn) 29.35 kn (2.30 kn (6.88 kn) 3.75 kn) 31.35 kn (2.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.31 kn) 22.00 kn) 0.40 kn (39.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.19 kn) 0.01 kn) 40. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu.81 kn) 30. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.16 kn (0.14 kn) 0.80 kn (29.63 kn) 2.30 kn (2.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.30 kn (6.22 kn (0.41 kn (38.15 kn (21.05 kn (28.20 kn) 0.31 kn) 22.28 kn) 0.43 kn) 2.85 kn (13.76 kn) 23.73 kn) 3.06 kn (0.25 kn) 41.16 kn (0. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga.16 kn (0.19 kn) 29.85 kn (13.03 kn (3.03 kn (3. .56 kn) 16.11 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.94 kn (2.31 kn) 17. prema brojevima s posebnim tarifama.84 kn (2.61 kn (20.06 kn (0.28 kn) 0.08 kn) 0.22 kn (0.25 kn (20.44 kn) 23.03 kn (3.).08 kn) 5.00 kn) 11.53 kn (50.65 kn (49.94 kn) 1.31 kn) 0.65 kn (49.73 kn) 3.08 kn) 5.73 kn) 3.30 kn (6.06 kn (0.75 kn (37.55 kn (28.66 kn) 0.45 kn (14.19 kn) 39. Sve cijene su izražene u kn/min. brojevima posebnih službi sl.84 kn (2.56 kn) 16.25 kn (20.28 kn) 0.06 kn) 2.75 kn (37. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.00 kn (0.30 kn (6. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.06 kn (0.20 kn) 0.79 kn) 10.30 kn) 2.15 kn (0.22 kn (0.22 kn (0.15 kn (0.55 kn (28.19 kn) 39.18 kn (2.56 kn) 0.94 kn) 1.08 kn (0.18 kn (2.73 kn) 3.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.55 kn (28. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.25 kn (20.56 kn) 0.85 kn (13.08 kn) 5.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200.22 kn (0.63 kn) 2.14 kn) 0.31 kn) 22.20 kn) 0.56 kn) 0.10 kn) 1.20 kn (4.79 kn) 10.65 kn (7.35 kn (2.00 kn (250. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.85 kn (52.06 kn) - - 0.86 kn) 16.63 kn) 2.48 kn (3.05 kn (0.35 kn (2.18 kn (2.18 kn (2.22 kn (0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.30 kn) 2.79 kn) 10.10 kn) 0.22 kn (0.94 kn) 1.09 kn (13.05 kn (0.03 kn (3.06 kn (0.84 Svijet 2 5.30 kn) 2.63 kn) 2.84.19 kn) 29.56 kn) 16.

19 kn) 41.08 kn) 10.31 kn) 2.66 kn) 1.85 kn (52.65 kn (7.00 kn) 11.81 kn) 3.45 kn (14.80 kn (52.04 kn) 1.00 kn (1.94 kn) 11.91 kn) 1.00 kn (1.48 kn (1.43 kn (3.08 kn (0.86 kn) 16.10 kn (21.25 kn) 17.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.75 kn) 31.41 kn (38.06 kn (0.35 kn (39.53 kn (1.80 kn (3.40 kn (39.31 kn) 0.05 kn (1.43 kn) 2.68 kn (3.48 kn (3.10 kn) 1.20 kn (4.25 kn) 2.25 kn) 2.14 kn) 0.11 kn (0.80 kn (29.71 kn (0.89 kn) 1.48 kn (1.00 kn) 2.00 kn (1.15 kn (21.50 kn) 1.22 kn (0.14 kn) 0.31 kn) 17.40 kn (14.00 kn (51.85 kn (2.30 kn (2.09 kn (13.85 kn (3.10 kn) 0.89 kn (2.31 kn) 17.00 kn (18.61 kn (20.74 kn (2.35 kn) 5.50 kn) 5.85 kn (52.43 kn (3.89 kn (2.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.18 kn) 2.84.81 kn) 3.00 kn (0.80 kn (2.25 kn) 0.22 kn (0.67 kn (0.94 kn) 11.20 kn) 0.91 kn) 1.06 kn) 2.28 kn) 1.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.84 kn) 0.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .35 kn (39. .85 kn (2.15 kn (3.73 kn) 3.44 kn) 23.31 kn) 2.04 kn) 1.85 kn) 1.80 kn (52.00 kn) 11.84 kn (2.94 kn (2.80 kn (29.56 kn) 5.75 kn) 31.53 kn (50.75 kn (29.66 kn) 0.41 kn (1.56 kn) 5.60 kn (7.08 kn) 1.53 kn (1.03 kn (3.30 kn) 2.06 kn (0.25 kn) 41.01 kn) 40.65 kn (7.05 kn (28.48 kn (3.00 kn (12.06 kn (0.44 kn (1.45 kn (14.41 kn (1.80 kn) 1.25 kn) 17.85 kn (3.16 kn (0.31 kn) 0.88 kn) 3.25 kn) 41.11 kn (0.10 kn (21.71 kn (0.85 Pon – Sub 19h – 07h.19 kn) 41.94 kn (2.76 kn) 23.mjesečna naknada za korištenje 15.63 kn) 2.80 kn (3.88 kn) 3.75 kn (29.81 kn) 30.38 kn) 23.06 kn (0.80 kn (2.69 kn) 31.15 kn (3.76 kn) 1.08 kn) 1.00 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.18 kn (2.25 kn (2.79 kn) 11.40 kn (14.06 kn) 2.60 kn (7.33 kn (1.50 kn) 5.10 kn) 1.25 kn) - 1.43 kn) 2.44 kn) 23.31 kn) 0.75 kn) 41.36 kn) 2.40 kn (39.36 kn) 2.30 kn (6.85 kn) 1.25 kn (2.15 kn (21.94 kn) 1.69 kn) 31.30 kn (2.25 kn) 0.25 kn) - - 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.25 kn) 0.38 kn) 23.25 kn) - FerTarifa 4 .20 kn (4.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.35 kn (2.

naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).00 kn (0.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).06 kn + PDV. USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.00 kn (0.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Crna Gora.00 kn (0.00 kn) 0. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn/min.22 Kn + PDV.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0. ⁶ Bosna i Hercegovina.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2. 1. Njemačka. Slovenija.99 kn (2. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.00 kn) 0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda. . Makedonija.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).00 kn (0. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0.47 kn + PDV. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun.00 kn (0. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.o.00 kn) 0. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0. Švicarska. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. Austrija.00 kn + PDV. Italija. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0.00 kn u sljedeći mjesec.00 kn (0.00 kn) 0. Obračunska jedinica je jedna sekunda.50 kn (3. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta.13 kn) Služba informacija (Imenik d.o.00 kn (0.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41. Srbija.00 kn) 0. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0.50 kn (3.86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. a obračunska jedinica je sekunda.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1.22. naplata se vrši prema Cjeniku. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket.84.00 kn (0.

16 kn) 1.56 kn) 0.63 kn) 1.00 kn (1.49 kn) 5.39 kn (1.59 kn (6.99 kn) 1.00 kn (2.86 kn (2.99 kn (1.00 kn (1.84.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.59 kn (6.50 kn) 5.00 kn (3.29 kn) 0.40 kn) 1.74 kn) 1.87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.00 kn (0.o.50 kn (0.25 kn (1.o.50 kn (0.25 kn) 3.23 kn (0.10 kn) 1.93 kn (1.59 kn (6.25 kn) 0.12 kn (1. .00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.48 kn (13.59 kn (6.63 kn) 1.25 kn) 0.24 kn) 5.00 kn (1.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.25 kn) 2.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (6.79 kn (3.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.33 kn) 2.

naplata se obračunava po pozivu. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1.23 kn (0. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976.06. 18 od 03. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296.15 kn (0. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži.00 kn)* 0. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.75 kn) 0. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.2013. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.00 kn (0.2011. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti.22.01. T4.10. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01.03.07. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01.2012.. obračunaske jeedinice i sl.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888.2011. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora.12. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan.07.07. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti.2012. godine primjenjuje se i pristupni broj 192.01. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01.00 kn)* 0.20 kn (0. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26. 1.2012.09. godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.2014. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. off-peak).2010. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0.01. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193.2011. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti.2011.00 kn (3.2010.2011.2013. Od dana 02.02.05 kn (0. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05.2013. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica.04.00 kn (0. 8 za pozive prema taksi službi od 01.2011.07.07.2010. . godine primjenjuje se i pristupni broj 195. kratkom kodu 1414 do 15. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak.10 kn) 0.08 kn (0.2011.75 kn (0.2013.2011. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. a pozivi prema tarifinim skupinama T7. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13.19 kn) 0.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06. 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01.2012.2010. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26.07. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01.06 kn) 0. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.07.07. T3. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987.05.04. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166. T2. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13.09.06.02.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095.2011.2010.84. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj.10 kn (0.94 kn) 3. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti.07. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01.2011.04.2010. Od 15.07. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17.06. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti.2010.13 kn) 0.2010.

19 kn) 0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 kn (0.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A .38 kn) 0.00 0.03 kn (0.Pon – Sub: 19h – 07h.00 (0.30 kn (0.15 kn (0.38 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.04 kn) 0.30 kn (0.10 kn) 0.38 kn) 0.00 (0.19 kn) 0.03 kn (0.10 kn) 0.06 kn) 0.75 kn) 0.75 kn) 0.10 kn (0.06 kn) 0.19 kn) 0.08 kn (0.05 kn (0.19 kn) 0.15 kn (0.84.Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .15 kn (0.30 kn (0.60 kn (0.04 kn) 0.89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0. .38 kn) 0.15 kn (0.00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0.05 kn (0.60 kn (0.30 kn (0.13 kn) 0.13 kn) 0.05 kn (0.08 kn (0.

Njemačka. Luksemburg. SAD i Srbija. Litva.00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100.22.4.00 kn (25. Poljska.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend.08 0. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Europa 25 i Europa 60).00 kn (10. Australija. Estonija. .28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Češka. Danska.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9.08 0.08 0.22. Švicarska.06 (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Švedska.08 0.00 (30. Cipar.22 kn prema korištenom (0. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART.84.4.00 kn) 20.90 1.00 (60. Irska.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30.06 (0.00 kn) 8.06 (0.22. Kanada. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija. Francuska.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8. Makedonija. Mađarska. 1.06 (0.22. Portugal.00 kn) 16.4. Italija. 1. Malta.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24.00 48. Španjolska i Velika Britanija. Bugarska. Crna Gora. Belgija. Bosna i Hercegovina.60 kn (37. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet).06 (0. Nizozemska. Slovenija.60 kn (12. Rumunjska.4 Dodatne tarifne opcije 1.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija. 1. Slovačka.4. Finska. Latvija.00 kn (10.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0.22. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.06 (0. Grčka.00 Kn (20.

687.250.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.500.500.00 kn (2.00 kn (1.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 80.000.00 kn) 5.00 kn) 7.200.750.00 kn (1.00 kn) 5.000.500.00 kn) 980.000.00 kn (3.00 kn) 2.) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.00 kn (11.200.00 kn (2.500.750.2012.00 kn (5.00 kn) 2.750.00 kn (1.200.00 kn) 11.00 kn) 5.500.00 kn (2.000.00 kn) 14.500.00 kn (6.00 kn) 1.500.00 kn) 2.600.00 kn (7.00 kn) 6.000.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 2.00 kn) 9.00 kn (23.00 kn (3.000.000.000. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.2012.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2. .00 kn (10.00 kn (4.000.500.09.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.750.000.00 kn (2.560.00 kn (122.187.500.00 kn (2.400.500.250.000.50 kn) 2.00 kn) 5.000.00 kn (14.00 kn (1.00 kn) 800.000.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn (6.400.300.00 kn) 98.375.200.00 kn (100.00 kn) 1.000.00 kn (6.00 kn) 18.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.09.00 kn (3.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.250.00 kn) 8.00 kn (6.000.00 kn (9.225.880.00 kn) 4.00 kn (8.750.200.125.00 kn (2.00 kn (2.00 kn) 1.00 kn (18.000.000.200.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.000. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.500.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn) 3.000.500.200.950.00 kn) 2.84.

375.250.250.75 kn) 9.00 kn) 11.500.25 1.00 (6.00 kn (400.00 kn (3.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.200.258.00 kn (900.596.75 kn) 320.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.250.00 kn) 720.500.875.500.800.00 kn (9.00 (1.00 kn (2.500.403.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.620.000.196.00 kn) 25.75 kn) 250.528.875.00 kn (13.500. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.750.00 kn (9.750.00 (1.500.200.00 kn) 1.00 kn (24.00 kn) 1.457.10.00 kn (2. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1.00 kn) 11. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.750.523.75 kn) 31.883.00 kn) 1.636.875.00 kn (1.00 kn (5.600.500.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.907.00 kn) 175.500.800. .500.00 kn (1.00 kn (13.096.500.50 kn) 295.25 1.00 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (3. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.00 kn (39.00 kn (15.00 (1.00 kn) 4.875.50 3. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 kn (368.500.323.00 kn (32.620.00 kn) 940.50 5.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.500.857.00 kn) 3.007.100.00 (6.750.25 1.125.375.00 kn (11.00 kn (32.00 kn) 120.00 kn (9.00 kn) 26.625.023.00 kn) 3.200.00 kn (9.00 kn) 2.120.00 (4.00 kn (3.750.00 kn (38.25 1.00 kn) 31.245.00 (1.500.758.00 kn (537.75 kn) 22.00 kn) 6.000.00 kn) 1.000.00 kn (28.200.00 kn) 22.153.00 5.562.500.00 kn (312.250.957.00 (6.00 kn (25.25 kn) 9.00 5.00 kn) 12.750.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.456.00 kn (3. 10 Mbps.00 kn (150.00 kn (6.25 1.50 3.75 kn) 12.623.495.00 kn (1.50 3.00 kn (8. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.00 (1.00 kn (8.25 1.687.023.500.000.00 (1.00 (4.500.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1. Pristupne brzine 100 Mbps. Brzine pristupa su sinkrone.820.500. 200 Mbps.00 kn) 4.888.000.00 (4.071.023.00 kn) 1.00 kn (6.00 kn (27.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.687.300.375.687. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.00 kn) 11.400.528.507.750.00 (6.00 kn) 3.00 kn) 7.50 3.00 (1.750.00 kn (16.007.75 kn) 26.00 kn (1.00 kn) 3.00 kn) 5.25 1.00 kn (8.00 kn (3.600.00 kn (1.125.500.00 kn (1.00 kn) 1.00 kn) 430.00 (1.00 kn) 19.00 kn (1.00 kn (28.25 1.75 kn ) 2.436.84.875.045.821.00 kn (2.875.00 kn (3.00 kn (5.600.619.687.000.00 (1.000.000.25 kn) 6.00 kn (2. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.25 kn) 12.00 kn (3.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.396.875.00 kn (675.00 kn) 31.50 kn) 540.00 kn) 9.00 5.200.25 kn) 20.750.750.360.175. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.75 kn) 20.133.00 kn (11.00 kn (4.00 kn) 2.2012.00 kn (2.00 kn) 11.800.500.00 kn (13.750.696.00 kn (16.500.100.00 kn) 7.562.00 kn) 7.00 kn (11. Pristupne brzine su simetrične.00 kn) 1.00 (1.00 kn) 22.419.000.00 kn (6.00 (4.750.00 (1.00 kn (25.75 kn) 7.25 1.00 kn) 4.045.00 kn) 1. 20 Mbps.00 kn (218.00 kn) 7.50 1.00 kn (1.750.00 kn (39.200.00 kn (13.00 kn) 2.957.696.250.375.00 kn) Mjesečna naknada 1.00 (1.875.75 kn) 4.375.00 kn (31.

00 kn 600.3. 2.47 kn (74. bežična mreža.05 kn) 466.00 kn ADSL modem 800.500.74 kn) 114.93 2.34 kn) 196.10 kn (91.00 kn 900.500.00 kn) 73.84 kn (471.34 kn) 59.00 kn (156.00 kn 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.24 kn (51. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 kn 1.125.000.74 kn (303.10 kn) 168.…).03 kn) 500.00 kn (100. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.19 kn (142.00 kn 600.43 kn) 40.00 kn Bežična radio oprema 5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (312. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.38 kn) 125.38 kn) 20.43 kn (131.47 kn (74.200.55 kn) 136.375. .00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn 2.74 kn) 376.00 kn (25.06 kn (582. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.3.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 3.750.250.00 kn Switch-Pro 6.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.3.500.42 kn (253.00 kn 4. optička mreža.00 kn 750. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.27 kn (245.08 kn (170. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.58 kn) 80.84.000.00 kn 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.79 kn) 250.00 kn 3000. prema Članku 2.500.00 kn (50.00 kn) 105. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Zakona o PDV-u.00 kn 400.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.500.00 kn 1.00 kn 3.34 kn) 242.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.2.55 kn) 41.30 kn (210.00 kn (625.00 kn HDSL modem 3.000.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.19 kn (142.00 kn) 202.00 kn 2250.24 kn (51.2 Naknade za oštećenje.

00 kn) 2.500.000.375.000.00 kn) 1.00 kn (6.375.00 kn) 5.00 kn (3.00 kn (13.00 kn) 800.50 kn) 3.000.687.00 kn) 600.00 kn (4.500.00 kn) 5.00 kn) 2.687.00 kn) 4.00 kn (1.50 kn) 3.250.00 kn (3. .500.75 kn) 4.687.00 kn (937.00 kn (750.250.50 kn) 2.00 kn) 7.00 kn (500.000.812.875.687.875.687.00 kn) 5.50 kn) 1.875.218. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.500.84.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.750. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.500.500.375.00 kn) 1.00 kn (4.375.00 kn (2.00 kn) 7.125.00 kn (1.00 kn) 750.00 kn) 6.500.00 kn) 900.750.750.500.125.25 kn) 3.250.250.3.125.00 kn (4.00 kn (9. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (6.000.50 kn) 5.50 kn) 3.200.00 kn (3.875.00 kn) 11.500.00 kn (5.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.00 kn (3.00 kn) 7.750.00 kn (5. 2.50 kn) 3.125.00 kn (1.3.00 kn (6.250.00 kn (13.000.50 kn) 3.750.00 kn (6. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn) 3.500.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.000. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (750.812.00 kn (2.500.00 kn) 7.00 kn (1.00 kn (4.00 kn (1.00 kn) 11.750.94 2.625.00 kn (4.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 5.562.00 kn (6.00 kn (3.406.00 kn) 11.500.00 kn (9. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.375.000.750.00 kn (1.00 kn (13.500.875.750.500.00 kn) 400.00 kn) 2.875.625.750.00 kn (7.50 kn) 3.500.750.562.00 kn) 1.00 kn (1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (4.00 kn) 11.50 kn) 600. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (9.2.500.125.750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.00 kn (9.00 kn (13.

000.10 kn) 168.00 kn (12.05 kn) 466.84 kn (471.47 kn (74.00 kn (5. Za dostupnost usluge.55 kn) 41.27 kn (245. 2.55 kn) 136.200.00 kn (11.34 kn) 242.00 kn (7.00 kn (16.00 kn (4.00 kn (9.600.500.000.500.00 kn) 15.00 kn) 8.00 kn) 7.00 kn) 4.00 kn) 10.000.00 kn) 9.95 2.400.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.125.375.58 kn) 80.500.875.00 kn) 13.000.00 kn (25.00 kn (100.00 kn) 8.250.24 kn (51.000.500.00 kn (1.00 kn) 5.00 kn) 14.00 kn) 6.4.00 kn) 10.00 kn) 3.125.500.500.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.500.00 kn (3.750.74 kn) 376.00 kn) 13.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.19 kn (142.00 kn) 12.00 kn (9.000.625.800.00 kn (10.00 kn (6.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.000.24 kn (51.00 kn (18.500.34 kn) 59.500.500.375.38 kn) 20.000.00 kn) 6.500.875.00 kn) 9.875.08 kn (170.74 kn) 114.19 kn (142.800.00 kn (10.00 kn) 7.00 kn (16.00 kn (14.500.400.34 kn) 196.74 kn (303.30 kn (210.47 kn (74.00 kn (8.00 kn (13.500.00 kn (17.00 kn (11.00 kn (8.625.00 kn) 1.43 kn) 40.00 kn) 10.84.00 kn) 2.500.500. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.600.00 kn (50.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.500.500.600.00 kn) 11.00 kn (12.00 kn (17.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. .06 kn (582.250.500.500.00 kn) 13. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (15.500.

4.000.00 kn 600.00 kn 3. Zakona o PDV-u.000. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.200.84.500.03 kn) 500.375.10 kn (91. .1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 900.125.00 kn) 900. 2.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.00 kn (312.00 kn 3.00 kn 600.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica. bežična mreža. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn (625.…). Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 1.00 kn 1.875.500.500.500.00 kn Switch-Pro 6.2.00 kn 4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.38 kn) 125.79 kn) 250.00 kn (750.500.00 kn) 1.250. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1.00 kn 2.500.00 kn (156.00 kn 1.25 kn) 600.00 kn 2.00 kn) 750.00 kn ADSL modem 800.00 kn) 105.00 kn Switch–Standard 4.00 kn HDSL modem 3.2 Naknade za oštećenje.00 kn 750.00 kn (937.4.00 kn 2250.00 kn (1. prema Članku 2.00 kn 400.4. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.43 kn (131. optička mreža.2.200.50 kn) 73.00 kn (1.500.42 kn (253.125. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.750. 2.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.125. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.406.00 kn) 1.00 kn 3000.

a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik.00 kn) 800.84.00 kn (1.812.500.000.375.00 kn) 1.50 kn) 3.00 kn) 0.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .00 kn (2.00 kn (0. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.06 kn) 0.06 kn (0.10 kn) 0.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.250.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB.00 kn) 400.218.75 kn) 4.625.50 kn) 2.250.500.75 kn) * Dodjela internet brojeva.812. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (5. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli.06 kn (0.00 kn) 0.97 4.prezime@optinet.875.08 kn (0.750.00 kn (3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.025 kn (0. kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.00 kn (50.031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h .00 kn) 600.00 kn (5.500.00 kn (3.687.750.00 kn) 3.50 kn) 3.00 kn (0.08 kn) 0.00 kn) 3.750.00 kn (3.00 kn) 40.00 kn) 2.04 kn (0.00 kn) 2.00 kn (7.00 kn (0.625.07h.00 kn (4.05 kn) 0. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn (1.00 kn) 0.000.00 kn (518.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn) 5.00 kn (500.125.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.000.000. 2.00 kn (4.00 kn (750.00 kn (6.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.hr” ili „imefirme@optinet. 2.000.00 kn) 6.05 kn (0.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415.00 kn (2.250.500.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

00 kn (375.33 kn (100.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (50.1 Samoinstalacija.49 kn (213.92 kn (199.69 kn) 110.74 kn (69.94 kn) 55.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.41 kn) 104.00 kn (562.7. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (562.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (364.7.15 kn (38.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (0.90 kn) 225.15 kn) 170.00 kn) 40.74 kn (138. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.15 kn (107.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).16 kn) 159.11 kn) 236. 2. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.43 kn) 135.7.98 2.84.92 kn (131.89 kn (296.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.68 kn) 80.49 kn (281.86 kn) 291. .33 kn (169.82 kn (1.50 kn) 450. 2.7 OptiDSL 2.00 kn (281.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.

23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512. 2.98 kn (51.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.90 kn (244.7.92 kn (818.99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn (0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL).88 kn) 45.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.00 kn) 0.00 kn) 0.69 kn) 40.35 kn (111. .00 kn (0.12.35 kn (111. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) 0.63 kn) 2.84. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) 20.00 kn) 500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (15.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.36 kn) 40.29 kn (15.2012. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.7.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.00 kn (0.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.7. 10240/640.50 kn (25. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. e-mail adrese i aliase. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12.00 kn (0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.08 kn (56.65 kn) 195.98 kn (51.69 kn) 40. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.00 kn (625.98 kn (51. Obračunska jedinica: 1 MB 2.

8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn 225.2013.7. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn 337. prema Članku 2.00 kn (236. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 40.00 kn Djelitelj (splitter) 45. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.7. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn (37.84.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.98 kn (51.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (562. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. .08 kn 33.81 kn 22.90 kn (244. Zakona o PDV-u.00 kn (11.00 kn) 30. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (0.08 kn (56.50 kn) 195. 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.25 kn) 40.7.9.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.9 Naknade za oštećenje.7.100 2.00 kn (312. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.01.98 kn (51.

75 kn) 105.00 kn (281.00 kn (281. 2.82 kn (1.80 kn (132.26 kn) 225.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn (562. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.7.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn (562.40 kn (171.00 kn (562. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.101 2.50 kn) 450.82 kn (1. O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (281.50 kn (421.50 kn) 450.00 kn (562.00 kn (281.50 kn) 96. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450.7.82 kn (1.00 kn (562.25 kn) 225.54 kn (28.81 kn (42.25 kn) 225.9. instalacija i uključenje O2start. .84.03 kn) 0. O2surf.35 kn) 337.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 kn) 0.8 O2start.50 kn) 45.88 kn) 33.1 Samoinstalacija.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 450. 2.8.08 kn (56.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (562.25 kn) 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.94 kn) 137.00 kn (562.50 kn) 450.75 kn (120.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (281. O2CARNet paketi 2. Pretplatniku se neće naplatiti.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.

00 kn (0. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. CARNet FlatRATE paket internet prometa. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.8. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom). **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom.29 kn (15.00 kn (0.00 kn (0. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.84.00 kn) 0.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.00 kn) 500. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. internet pristup do 3072/384 kbps. O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 0.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 20. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).3 Dodatne O2start. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. 2.00 kn) 40.8.00 kn (625.00 kn (0.50 kn (25. e-mail adrese i aliase.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. . internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa.00 kn (50. O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start. U O2start. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.

98 kn (51. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start.2012.23 kn) 45.88 kn) 250.00 kn (15. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.98 kn (51. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.8. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start. O2surf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.8. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).50 kn) 195.5 Prodaja i najam O2start.69 kn) 40. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 2. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start.00 kn (236.00 kn (0.12. O2surf. O2surf.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.98 kn (51. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start. . O2surf.01. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start.103 2.35 kn (111.8. O2surf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.90 kn (244.00 kn (37. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start.69 kn) 40.25 kn) 40.65 kn) 195.35 kn (111.00 kn) 30.92 kn (818.08 kn (56.23 kn) 45.35 kn) 89. O2surf.00 kn (312.35 kn) 189.98 kn (51.00 kn (562. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2surf.4 Prodaja O2start.08 kn (56. 2.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.90 kn (244.2013. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.88 kn) 89. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.6 Privremeno isključenje O2start.00 kn (11. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).84. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.50 kn) 40. O2surf.) Obročno plaćanje uz O2start. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.

00 kn (562. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.81 kn (42.81 kn 22.84.8. O2surf i O2CARNet paket O2start. O2surf. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (281. uništenje ili otuđenje O2start.50 kn 225. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (281.8.08 kn 33. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn) O2start.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start.8. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 337.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Zakona o PDV-u.50 kn) 45.54 kn (28.08 kn (56. 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start. a ovisno o specifičnoj situaciji.35 kn) 337.25 kn) 22. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.7. 2.88 kn) 33. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.104 2.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.7 Naknade za oštećenje.50 kn (421.00 kn Djelitelj (splitter) 45. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. . O2surf. Pretplatniku se neće naplatiti. prema Članku 2. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.8.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. O2surf.00 kn (562.26 kn) 225.8 O2start.7. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.

9.82 kn (1.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.38 Kn) 188. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV .03 kn) 0.00 kn (750. .00 kn (1.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika.00 kn) 1.10 Kn (266.69 kn (297. OptiTV Halo Halo Halo surf.59 kn) 169.00 kn (562.200. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. OptiTV Single paketi 2.00 kn (562. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (223.00 kn) 0.82 kn (1. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga.00 kn (223.00 kn (750.50 kn) 450.00 kn) 1.00 kn) 600.03 kn) 0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.200.64 Kn) 213.00 kn) 600.200.9 O2TVstart. O3TVCARNet.50 kn) 450.00 kn (750.00 kn (1. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV.200.38 Kn) 237.82 kn (1.00 kn (1.00 kn (0.00 kn (1.500.82 kn (1.00 kn) 600. O3TVstart. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1. O2TVsurf.00 kn) 450. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.200.03 kn) 0.00 kn) 1. instalacija i uključenje O2TVstart.500. OptiTV Business.64 Kn) 213.82 kn (1.00 kn (1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.500.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1. O3TVsurf.00 kn (562.82 kn (1.11 kn) 179.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.50 kn) 0. e-mail adrese i aliase.200.500.00 kn (750.200. 2 U O2TVstart. O3TVsurf. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.40 kn) 188.10 Kn (266. HBO On Demand.105 2.00 kn) 1.00 kn (750.00 kn) 1.00 kn (1.00 kn (750.00 kn (750. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade.03 kn) 0.27 kn (161.51 Kn (235.200.82 kn (1. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV . O3TVsurf.00 kn) 600.50 kn) 450. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.00 kn (750. OptiTV HHH OptiTV Business.00 kn (750. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.82 kn (1.500.50 kn) 129.03 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Business. O3TVCARNet.500.00 kn (562. HBO Comedy.50 kn) 450.75 kn) 179. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (562.00 kn) 1.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.82 kn (1. O3TVstart.03 kn) 0. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1. O3TVstart.00 kn) 600.1 Samoinstalacija.00 kn (1.51 Kn (235. Cinemax.500.00 kn (1.00 kn (1.92 kn (212.84.00 kn) 600.50 kn) 450.00 kn (562.00 kn (0. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.500.00 kn) 600. O2TVsurf. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara.200.00 kn (562.03 kn) 0.00 kn) 600.03 kn) 0.500.

00 kn (0. O3TVCARNet.19 kn (10.33 kn) 60.29 kn (15.00 kn (75.00 kn) 0.63 kn) 8.00 kn) 0.50 kn) 500.26 kn (20. O3TVsurf.50 kn (25.50 kn (25.95 kn (99.00 kn) 500.00 kn (62.33 kn) 46.00 kn (50.00 kn (0. O2TVsurf.84.00 kn (37.19 kn (10.2 O3TVstart.00 kn (0.50 kn) 28. OptiTV Business.00 kn (35.00 kn) 0.00 kn) 79. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn) 40.9. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.00 kn (68. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (0.00 kn (625. HBO Comedy.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (47.00 kn) 40. O3TVstart.3.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.26 kn (20. Cinemax. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).24 kn) 16. OptiTV Business.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa.00 kn (625.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 20.9. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn (0. 2. OptiTV Single usluge 2.00 kn (0.75 kn) 50. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) 500.00 kn) 0.24 kn) 16.00 kn (0.24 kn) 16. O3TVstart. O2TVsurf.94 kn) 55.63 kn) 8.00 kn) 0.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO. O3TVCARNet.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart.00 kn) 20.19 kn (10.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 20. .00 kn (50.26 kn (20. HBO Comedy. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (0. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.9.3 Dodatne O2TVstart. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.33 kn) 38. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 30.50 kn (25. O3TVsurf.63 kn) 8. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (625. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0. HBO On Demand.00 kn (57. Cinemax 2) 0.

12.00 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 60.107 0.03 kn) 195. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.92 kn (818.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 102. O3TVstart. O2TVsurf.03 kn) 102. O3TVsurf. O3TVCARNet. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.00 kn (127. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 0. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn) 54.98 kn (51.23 kn) 45.00 kn (50.50 kn) 70.88 kn) 40. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.19 Kn (5. O2TVsurf.00 kn) 60.50 kn) 30. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (56. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. 2.82 kn (1.00 kn (75.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO.25 kn) 70. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart.90 kn (244. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).06 – 12.84.00 kn) 40.2012. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.00 kn (75. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. O3TVstart.00 kn (0.00 kn) 45. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart.35 kn) 40.82 kn (1.08 – 15.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Business paketa). O3TVstart. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. OptiTV Halo Halo Halo start.98 kn (51. O3TVCARNet. O3TVCARNet.00 kn (87. O3TVsurf.00 kn (37. HBO Comedy.40 kn (108.65 kn) 89. O3TVstart. O3TVsurf.08 kn (56. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (67. OptiTV Halo Halo Halo start. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.00 kn (127. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn) 0.00 kn (87. O2TVsurf.9. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.9.69 kn) 0. O3TVsurf.3.50 kn) 86. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo surf. HBO on Demand te HBO GO uslugu.00 kn) 60. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (0.4 Prodaja O2TVstart. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. O3TVstart. O3TVCARNet.00 kn (75.24 Kn) 2.35 kn (111. O3TVCARNet. O3TVsurf. O2TVsurf. . U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.00 kn (0. O2TVsurf. O2TVsurf.

2013.01. O3TVCARNet. O3TVsurf. O3TVsurf. O3TVstart.25 kn) 195.00 kn (11.98 kn (51. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVsurf. O3TVCARNet. .00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika.00 kn (312. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.9. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf.00 kn) 85. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVstart.00 kn (330. O3TVstart.23 kn) 45. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.5 Prodaja i najam O2TVstart.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 152.00 kn) 152.9. O3TVsurf. O3TVsurf.00 kn (565. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.50 kn) 250. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. OptiTV Halo Halo Halo surf.88 kn) 40. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn (236. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.35 kn) 40. 2.00 kn) 264.50 kn) 189.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart.00 kn (562. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. O2TVsurf. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (190.00 kn) 452. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2TVsurf. 2. O2TVsurf. O2TVsurf.00 kn (190.08 kn (56. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart.98 kn (51.90 kn (244. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. O3TVsurf. O3TVstart.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. OptiTV Halo Halo Halo start.60 kn (107.25 kn) 9.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O3TVstart. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Halo Halo Halo surf.84. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. O2TVsurf.00 kn (990. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.

00 kn (0. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Business. O3TVstart.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. OptiTV Business.00 kn (0. Mjesečna najam O2TVstart+.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0. Novi odabrani paket uključuje se s 01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. OptiTV Halo Halo Halo start.9. OptiTV Halo Halo Halo start.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. O3TVCARNet. OptiTV Business.9. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. danom u idućem mjesecu. OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 2.00 kn (37. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. O3TVsurf.84. O3TVCARNet. O3TVstart.8 Privremeno isključenje O2TVstart. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.82 Kn (1. OptiTV Single paketa O2TVstart. . O3TVCARNet. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 30. O3TVsurf. O3TVstart. O2TVsurf. O3TVCARNet.109 2. O2TVsurf. O2TVsurf+. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket. O3TVsurf. 2.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.9. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVsurf.

00 kn Strujni adapter 120. . OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn 90. O3TVsurf. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.00 kn 337. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Zakona o PDV-u. O2TVsurf.08 kn (56. O3TVstart.50 kn 225. prema Članku 2.10.00 kn Scart kabel 100.00 kn (500.10.88 kn) 33. O3TVCARNet.9.10 Naknade za oštećenje. O3TVsurf.00 kn) 225. O3TVCARNet.00 kn 400. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (562.50 kn) 45.00 kn Djelitelj (splitter) 45.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVCARNet.50 kn 75.00 kn) 337.00 kn (750.00 kn 37.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.000. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start. uništenje ili otuđenje O2TVstart.50 kn 75. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVstart.00 kn 112. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVstart.110 2.50 kn (421.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart.00 kn HDMI kabel 150.00 kn Daljinski upravljač 150. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (1.35 kn) 800.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800. OptiTV Halo Halo Halo surf. 2.81 kn (42. OptiTV Business.00 kn 50.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn 112. OptiTV Business.81 kn 22.18 kn) 400. OptiTV Halo Halo Halo surf.9. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 600. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn 25.00 kn 75. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 22.00 kn (281. O2TVsurf.26 kn) 600.54 kn (28. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.84.00 kn 60.08 kn 33.

00 Kn (125. O3TVsurf. CINEMAX.00 Kn (156.63 kn) 37. HBO Premium.00 Kn) 60. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. O3TVstart.50 kn (140.84.00 Kn) 100.11 O2TVstart.00 kn (112.00 Kn (231. O2TVsurf.00 Kn) 150. Trajno isključenje paketa programa HBO.50 kn) 120. HBO Comedy.500.00 Kn) 100.63 kn) 90. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart.00 kn) 100. HBO+CINEMAX.00 kn (31.9.00 Kn) 100.00 Kn (187. O3TVCARNet. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 Kn (125.00 Kn (187. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Business.200.00 kn (62. O3TVstart.00 kn) 150. HBO On Demand. Cinemax. OptiTV Halo Halo Halo surf. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 Kn (187. O2TVsurf. O3TVstart.00 kn (93.111 100.00 kn) 75.00 Kn (75.50 kn) 50.00 Kn (187. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.50 kn (46. OptiTV Business.00 kn (150.50 Kn) 150. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVCARNet.25 kn) 75. .75 kn) 60.00 Kn) 150.00 kn (62. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.50 kn) 50.00 kn (125.00 kn (187. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (187.50 Kn) 150. OptiTV Single paket O2TVstart. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O3TVCARNet. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 1. OptiTV Halo Halo Halo start. 2.00 Kn (168. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 150. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. HBO Comedy. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (93.00 Kn (125.25 Kn) 135.00 Kn (125.00 kn (93.00 Kn (187. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn (140. a ovisno o specifičnoj situaciji. O2TVsurf. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600.50 kn) 75. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.88 kn) 112.75 Kn) 100. O3TVsurf. OptiTV Business. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO.50 Kn) 185. O3TVsurf.75 kn) 25.25 Kn) 150.75 kn) 112.50 Kn) 125. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 Kn (125.00 kn (1. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (750.00 kn (75.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

112 2.89 kn (128.00 kn (281.50 kn) 450. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.50 kn) 450. e-mail adrese i aliase.38 kn) 162.82 kn (1. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.19 kn) 137.82 kn (1.41 kn (314.82 kn (1.25 kn) 225.10.1 Samoinstalacija.61 kn) 182.00 kn (562.03 kn) 0.03 kn) 0.48 kn (135.03 kn) 0. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.28 kn) 300.00 kn (562. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (281.00 kn (562.00 kn (50.50 kn) 450.00 kn (281.82 kn (1.20 kn) 191.00 kn (562.02 kn (246.89 kn (203.00 kn (562.02 kn (171.00 kn (281.38 kn) 102.82 kn (1.50 kn) 450.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.00 kn) 0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.50 kn) 450.50 kn) 450.50 kn) 450.00 kn (562.69 kn (368.03 kn) 0.26 kn) 294.61 kn) 122.00 kn (281.82 kn (1.00 kn (562.00 kn (562. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.30 kn (300.00 kn (562.03 kn) 0.00 kn (0.19 kn) 197.10 OptiStream usluga 2.50 kn) 450.25 kn) 225.56 kn (228.00 kn (281.00 kn (281.69 kn (443.00 kn (562.03 kn) 0.50 kn) 450.28 kn) 240.50 kn) 450.20 kn) 251.50 kn) 450.00 kn (562.26 kn) 354. neovisno o brzini.00 kn (562. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.60 kn) 68.15 kn (160.36 kn) * OptiStream osnovni paketi. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.50 kn) 450.25 kn) 225.25 kn) 225.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.15 kn (85.82 kn (1.00 kn (281.50 kn) 108.30 kn (375.84.48 kn (60.56 kn (153.50 kn) 450.25 kn) 225. . neovisno o brzini.00 kn (562.82 kn (1.25 kn) 225.00 kn) 40.00 kn (0.60 kn) 128.00 kn (562. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 450.03 kn) 0.00 kn (562.41 kn (239.25 kn) 225.00 kn (562.

12. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn) 0.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.35 kn (111.113 2. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa.00 kn) 20.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654.84.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa.50 kn (25.90 kn (244. Obračunska jedinica: 1 MB 2. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (0.2012.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0.98 kn (51.64 kn (18.92 kn (818. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.10.00 kn (625.69 kn) 40.00 kn) 500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.98 kn (51. .00 kn (15.65 kn) 195.10. 2.69 kn) 40.35 kn (111.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (0.08 kn (56.88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.10.) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.00 kn) 0.

88 kn) 250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (236.10.00 kn 337.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.00 kn (562. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2013.98 kn (51.00 kn (37.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.84.00 kn (312.25 kn) 40.114 2. 2. Zakona o PDV-u.50 kn) 40. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.7.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.08 kn (56. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7 Naknade za oštećenje. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.50 kn 225. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. prema Članku 2. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.81 kn 22.01.00 kn (0.98 kn (51.10.35 kn) 189.90 kn (244. 2.23 kn) 45.10. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn Djelitelj (splitter) 45.10. .08 kn 33. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (11.50 kn) 195.00 kn) 30.

03 kn) 0.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.11 O₂start+. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. O₂surf+ paketi 2.50 kn) 450.11. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.82 kn (1.00 kn (562.25 kn) 22. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o specifičnoj situaciji. .54 kn (28. 2. e-mail adrese i aliase. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.10. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (562. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (281. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.35 kn) 337.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (281.50 kn (421. 2.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450.7.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.50 kn) 104.50 kn) 450.00 kn (562.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (281.10.88 kn) 33.00 kn (562.50 kn) 45.25 kn) 225. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.82 kn (1.66 kn (192. Pretplatniku se neće naplatiti.1 Samoinstalacija.26 kn) 225.00 kn (281. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.81 kn (42. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (562.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.10 kn) 153.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.88 kn (131. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.115 2. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.84.08 kn (56.

Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.12.00 kn (0.00 kn) 500.92 kn (818. Obračunska jedinica: 1 MB 2. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn) 40.00 kn (0.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 20. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (50.35 kn (111.2012.69 kn) 40. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn) 0.65 kn) 195. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (0.00 kn (625.98 kn (51.00 kn (0. .88 kn) 45.116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.63 kn) 2.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.00 kn) 0.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.98 kn (51. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.11. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.08 kn (56.69 kn) 40.50 kn (25.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.90 kn (244. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn (15.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa.11.11.64 kn (18.35 kn (111.84.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.

2.00 kn (562.00 kn (312.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. Novi odabrani paket uključuje se s 01.50 kn) 195. 2.117 2.01.84. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.90 kn (244. danom u idućem mjesecu.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (11.11. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.2013. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).23 kn) 45.98 kn (51.) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 40.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (236.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn (37.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.25 kn) 40.00 kn) 30. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.11.98 kn (51.08 kn (56.11.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01. .00 kn (0.7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0.00 kn (0.

50 kn 225. a ovisno o specifičnoj situaciji.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (281.50 kn) 45.8.84.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.54 kn (28.25 kn) 22.08 kn (56. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.81 kn 22. 2.00 kn (281.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn 33.88 kn) 33.26 kn) 225. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.81 kn (42.11.35 kn) 337. prema Članku 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8 Naknade za oštećenje.11.118 2. .11. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn Djelitelj (splitter) 45. Zakona o PDV-u.8. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (562. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 337. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.11. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (562. 2.50 kn (421. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.

s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.52 kn (181.200.82 kn (1.200.50 kn) 450.12.00 kn (562. instalacija i uključenje O2TVstart+.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. O₂TVsurf+.500.89 kn) 226.82 kn (1. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.50 kn) 450. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (1.00 kn) 40.03 kn) 0. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O₃TVsurf+ paketi 2.200.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.55 kn) 194.50 kn) 145.00 kn) 600. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV .04 kn (222.00 kn (750.83 kn (283. O2TVsurf+. 2.12.00 kn (1.00 kn (562.00 kn (1.00 kn) 600. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn (750. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.500.00 kn (0. .00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.00 kn (562.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa.00 kn) 600.00 kn (50.119 2.00 kn) 0. e-mail adrese i aliase.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450.50 kn) 450. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.00 kn) 1.82 kn (1.00 kn) 1.03 kn) 0.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV .84.31 kn (242. O₃TVstart+. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .03 kn) 0.200.00 kn (0. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn) 1.00 kn (750.64 kn (18.54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV .00 kn (1.1 Samoinstalacija. O2TVsurf+.90 kn) 178.00 kn (750. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.500.82 kn (1.500.00 kn (562. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. U O2TVstart+.12 O₂TVstart+.

00 kn (0.26 kn (20.3 Dodatne O2TVstart+.00 kn (50.00 kn (50.00 kn) Dodatne O2TVstart+.00 kn) 45.00 kn) 40.00 kn (68.50 kn (25. O2TVsurf+.00 kn (37.33 kn) 46. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.00 kn) 60.94 kn) 55.63 kn) 8. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja.63 kn) 8. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.00 kn (75.00 kn (0. O3TVstart+.50 kn (25.00 kn (37.00 kn) 54.24 kn) 16.50 kn) 60. O3TVsurf+ paketa).1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.50 kn) 86. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn (0.50 kn) 30.00 kn (75.24 kn) 16.00 kn (57.00 kn (0.00 kn) 60.26 kn (20.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.00 kn (47. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (0. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.12. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.00 kn (62. Cinemax. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD).33 kn) 60. HBO On Demand.50 kn) 0.00 kn (67.25 kn) 70.00 kn) 0.50 kn (25.00 kn (0. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.00 kn (0.00 kn (127.00 kn) 79. HBO Comedy.00 kn) 0. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).63 kn) 8.00 kn) 0.24 kn) 16.00 kn) 40.3.00 kn (127.00 kn (87.00 kn) 0.00 kn (35. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.00 kn) 0.26 kn (20.00 kn) 0.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500. Cinemax 2) HBO Premium* 0. HBO Comedy.95 kn (99.84. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. O2TVsurf+.00 kn) 20. HBO on Demand te HBO GO uslugu.50 kn) 28.19 kn (10.00 kn (0.50 kn) 102.12.00 kn (56.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO.120 2.50 kn) 70.00 kn) 0. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).19 kn (10.00 kn (625.19 kn (10.00 kn (87.00 kn (0.03 kn) 102.00 kn (625. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.00 kn (75.82 kn (1.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (75.00 kn (625. HBO Comedy.50 kn) 30. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.00 kn) 20. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. O2TVsurf+.40 kn (108.75 kn) 50.33 kn) 38.

03 kn) 40. O2TVsurf+. O2TVsurf+.00 kn (312. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.90 kn (244.98 kn (51. O2TVsurf+. O2TVsurf+. 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31. O2TVsurf+.08 kn (56.50 kn) 195.12.12.98 kn (51.23 kn) 45.08 kn (56.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. O2TVsurf+.19 kn (5.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.90 kn (244. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2TVsurf+.06 – 12.4 Prodaja O2TVstart+.82 kn (1. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.98 kn (51. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+. O2TVsurf+.01. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. .25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+.98 kn (51.12. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.08 – 15. O2TVsurf+.00 kn (15. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.5 Prodaja i najam O2TVstart+.35 kn (111. O2TVsurf+. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.92 kn (818. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+.25 kn) 40. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.3.00 kn (236.121 2.00 kn (11.2012.23 kn) 45.2013.84.65 kn) 195. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.00 kn (562.50 kn) 40.69 kn) 40.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.12.24 kn) 2.

O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Mjesečna najam O2TVstart+. Novi odabrani paket uključuje se s 01.12. O2TVsurf+.00 kn (0.7 Mjesečni najam O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.00 kn (990. O2TVsurf+. O2TVsurf+.12.00 kn (190. O2TVsurf+.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn) 152. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn) 152. 2. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.82 Kn (1.12. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 452. 2.00 kn (37.00 kn (190.122 2. danom u idućem mjesecu. O2TVsurf+.12.00 kn (330.8 Privremeno isključenje O2TVstart+.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792. 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.84.00 kn (565.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa.00 kn) 264.60 kn (107.00 kn) 30.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0.00 kn) 85. .00 kn (0.

10. O2TVsurf+. uništenje ili otuđenje O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn 337.12.50 kn) 45.50 kn 225.00 kn) 50. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn 112. Zakona o PDV-u. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. O2TVsurf+. .1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+.25 kn) 22.08 kn 33.12.08 kn (56.00 kn Strujni adapter 120. 2.00 kn (750.00 kn Daljinski upravljač 150. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 75.00 kn 60.000.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.75 kn) 225. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.18 kn) 400.00 kn) 100.10.00 kn (1.00 kn HDMI kabel 150.86 kn) 33.00 kn 90.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+.00 kn 50.00 kn (62. prema Članku 2.00 kn) 75.00 kn) 337.50 kn (421.00 kn 112.00 kn Djelitelj (splitter) 45. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.81 kn (42.00 kn (125.12.50 kn 25.10 Naknade za oštećenje. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.123 2.00 kn (500.00 kn (281.00 kn Scart kabel 100.35 kn) 800.00 kn 400.84.81 kn 22. O2TVsurf+.54 kn (28.26 kn) 600.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 75.50 kn 75.00 kn (562.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.00 kn 600.00 kn 37.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn (93.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (625.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.84.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.00 kn (250.15.63 kn) 2.00 kn (687.36 kn) 40.00 kn (0.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.15.3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.00 kn) 500.00 kn (0. .98 kn (51.50 kn (25.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.00 kn (0. danom u idućem mjesecu.) 2. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.00 kn (500.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.29 kn (15. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.15.

49 kn (213.16 Broadband To Office usluga 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 450.00 kn (281.11 kn) 236.16.15 kn (38.68 kn) 80.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.50 kn) 2.82 kn (1. e-mail adrese i aliase.00 kn (562. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. .33 kn (100.16.41 kn) 104.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450. 2.00 kn (375.00 kn (562.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).89 kn (296.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.84.00 kn (1. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.94 kn) 55.125.11 kn) 900.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.74 kn (69.15 kn) 170.92 kn (131. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.16.128 2.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.

5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn (0.16.00 kn (625.98 kn (51.00 kn) 0. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550. Novi odabrani paket uključuje se s 01.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).36 kn) 40.16.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn (687. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.00 kn (250.) 2.00 kn (500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn) 500.50 kn (25.16.00 kn (0.00 kn) 20.129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.29 kn (15.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router. danom u idućem mjesecu.63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2.3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. . Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.84.

50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0.84.00 kn (0. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (148. 20 poddomena.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. vlastite domene.75 kn) 59. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja. 5 poddomena. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn) 2. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn) 0.00 kn (3. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 5 domena.155.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja.642. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 20 GB mjesečnog prometa. 15 domena.00 kn (3. vlastite domene. vlastite domene.00 kn (323.00 kn) 2.75 kn) 169. 5 domena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (211.302.056. vlastite domene.25 kn) 239. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.50 kn) 845. vlastite domene.00 kn (0.50 kn) 450. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (298. 50 GB mjesečnog prometa.00 kn) 0.75 kn) 149. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. 20 domena.00 kn (73.25 kn) 259.00 kn) 0.50 kn) 755.047.520.130 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 domena.00 kn) 0.00 kn (462.00 kn) 0. neograničeni mjesečni promet. neograničeni mjesečni promet.25 kn) 119. 5 poddomena. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 poddomena.00 kn (943.25 kn) 1. 2.00 kn (123. . 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0.00 kn (186.75 kn) 410. 3 domene.00 kn (562.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0. 20 domena.00 kn (0.00 kn (512.75 kn) 1. 10 GB mjesečnog prometa.25 kn) 69. 50 poddomena.17. 10 domena.00 kn) 39.00 kn (0. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.900. vlastite domene. 20 GB mjesečnog prometa. 15 domena. 50 GB mjesečnog prometa.17 OptiWEB usluga 2. vlastite domene.438.00 kn) 0. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0. 10 poddomena.00 kn (612.00 kn (1.00 kn (1. vlastite domene. 15 poddomena. vlastite domene. 15 poddomena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 3 domene.00 kn) 0.00 kn (61.75 kn) 99.17. 10 GB mjesečnog prometa. 50 poddomena.00 kn (2. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn) 0.50 kn) 490.00 kn) 49.00 kn (0.00 kn (86. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.00 kn (0. neograničeni mjesečni promet. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. 20 poddomena.00 kn (48. vlastite domene.724.75 kn) 370. neograničeni mjesečni promet.

00 kn (18.84.00 kn (275.00 kn (68.3.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.17.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.3.17.17.25 kn) 220. .00 kn (12.00 kn (25.3 OptiWEB dodatne usluge 2.1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.00 kn (437.00 kn (106.00 kn (62.75 kn) - 350.75 kn) 85.131 2.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.11 Mail Hosting usluga 2.00 kn) 55.11.00 kn (25.50 kn) 2.50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.

132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up.00 kn) 20.63 kn) 2.11.2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0.84.11.3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0. .00 kn (2.00 kn (0.50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa. ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.50 kn (25.

000.00 kn (250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0. naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn) 180. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma. Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika.000.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela). od 3 do 5 učesnika.00 kn) 4.00 kn (375.00 kn) 30. od 6 do 10 učesnika.00 kn (50.00 kn (0. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn) 30.250. mjesečno (zagarantirana usluga) 0.50 kn) 1.50 kn) 40. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn (37. više od 10 učesnika. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.00 kn) 150.00 kn (0.00 kn) 200.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3. po učesniku 50.50 kn) 200. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja).00 kn (62.00 kn (0. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50.00 kn (312.00 kn (625.00 kn (1.00 kn) 100.00 kn) 0. od 6 do 10 učesnika. Naplata rezervacije termina.00 kn) 800.00 kn (50. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika.00 kn (62.1. .00 kn (1. po učesniku. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu.00 kn (37.00 kn) 0.00 kn (5.00 kn (225. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. od 3 do 5 učesnika.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela).50 kn) 0.00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom.50 kn) 40. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne.133 3 Multimedijalne usluge 3.00 kn (125.00 kn (187.00 kn) 300.000. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (250.84. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi.000.00 kn) 500.00 kn) 250.

00 kn (125.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.00 kn (250.250.2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min). mjesečno (zagarantirana usluga) - 1.00 kn) 100. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta.00 kn (62.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge.134 3.84. ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100.00 kn) 300. 3.1.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta. Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package).00 kn (375. po učesniku. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“. po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15.00 kn (125. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina.1. Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.000. .00 kn (18. po učesniku** 50.

500.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje.487.500. Intel core duo. windows 2003 STD.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr.875. po jedinstvenom streamu* 2. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 . 1 gb RAM.00 kn (2.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video.2 Audio-Video streaming 3.8 ghz.00 kn (6.987. po jedinstvenom streamu** 2. . 2. 250 gb HDD. ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3.00 kn) 300.2. 2 x 250 gb HDD RAID1.00 kn (125.00 kn (3.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1.2.00 kn) Serverska oprema.00 kn (125. UPS.00 kn (375. Intel core duo.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2.00 kn (3. video enkoderska kartica.00 kn) 3.00 kn) 100. po učesniku ** 5.84.00 kn (1. 2.8 ghz. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.135 3. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr.1.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta). 2 gb RAM.800.390.790.25 kn) 100.

2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.500.062.00 kn) 10.136 3.00 kn) 5.500.750. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (873. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) 7.00 kn) 11.84.1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (12. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 7.250. 3.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699.1 Naknade za oštećenje. Zakona o PDV-u.500.2.00 kn (9.00 kn 7.00 kn 10.00 kn (9.250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2.00 kn 11.2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.000.000.375. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.50 kn) 7.00 kn (14.250.1. prema Članku 2. . Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn 5.500.375.2.000.00 kn (18.00 kn (6.000.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.000.

960.000.00 kn (7.00 kn (1.000.00 (2.25 kn) 1.00 kn) 3.250.00 kn (22.750.00 2.500.250.900.250.623.00 (1.062.00 kn (11.00 kn) 15.00 kn) 2.00 1.750.750.750.625.00 kn) 9.000.75 3.00 (3.00 (3.00 kn) 4.900.520.875.00 (2.00 kn) 3.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (5.000.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 18.00 kn (1.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.00 (3.750.00 kn (1.00 kn (4.500.500.50 kn) 3.375.00 (2.00 kn) 13.800.116.500.980.875.375.600.000.2012.00 kn) 6.500.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 3.475.137 4 Podatkovne usluge 4.00 kn) 4.720.208.00 kn (1.00 kn (2.562.703.367.00 kn) 9.128.2012.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 7.367.762.645.09.50 3.00 kn (7.75 4.000.500.125.00 (2.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.375.00 3.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.000.00 kn (4.450.875.250.00 kn (3.00 kn) 4.500.00 kn (16.00 kn) 18.00 kn) 2.00 kn (4. 4.00 kn (4.50 kn) 1.25 kn) 1.00 kn (6.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (11.00 kn) 1.562.625.500.100.00 kn (18.000.417.317.000.150.00 kn (6.75 2.00 (9.00 kn (3.000. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.00 kn) 11.500.00 7.00 3.00 kn (1.000.271.250.00 kn) 9.84. .500.00 kn) 3.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.125.500.750.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn) 6.00 kn (4.00 kn (22.300.800.099.010.900.500.980.000.00 kn (14.584.50 kn) 3.000.125.10.00 kn (1.00 kn (2.00 kn) 7.50 kn) 3.00 kn (3.687.25 4. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.00 (4.000.00 (4.00 (2.) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.25 kn) 1.00 kn (8.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.00 kn (11.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 2. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.

24 kn (51.396.00 (1.546.00 kn) 11.827.38 kn) 20.50 kn) 7.00 (1.00 kn) 10.750.138.00 kn (13.00 kn) 1.00 5.840.50 kn) 7.00 kn (9.25 1.072.50 3.970.750.463.429.50 kn) 18.00 kn (3.512.00 kn (13.00 (4.230. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.840.00 (1.25 1.00 kn (19.927.771.644.00 kn) 7. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.25 1.562.118.00 (1.75 kn) 7.875.00 kn (12.00 kn (17.500.266.00 (6.00 kn (5.819.00 kn (13.00 kn) 7.00 kn (19.283.248.020.00 kn (18.00 (1.865.50 3.00 kn) 105.500.687.375.167. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.00 kn (19.750.376.00 kn (3.00 kn (25. 200 Mbps.24 kn (51.00 kn) 6.500.00 kn) 13.00 (1.00 kn) 9.00 kn (27.375.75 kn) 10.00 kn) 22.42 kn (253.00 kn) 15.125.500.742.500.418.2.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.810.350.00 kn (9.423.750.55 kn) 41.00 kn (9.00 kn) 9. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.00 kn (7.500.19 kn (142.615.500. .00 kn) 2.750.25 1. bežična mreža.703.525.00 kn (6. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.00 kn) 7. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.00 (1.00 kn (8.296.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.25 kn) 13.00 (6.138 (9.00 kn) 202.00 (1.784.00 kn (16.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.555.00 (1.278.754.000.25 kn) 9.375.00 kn (15.037.875.75 kn) 18.961.00 (1.376.00 kn (13.00 kn (2.348.844.00 kn (5.00 kn (9.50 kn) 13.00 kn (18.47 kn (74.00 kn) 21.911.43 kn (131.50 5.741.25 1.750.750.485.55 kn) 136.687.00 kn (6.00 (1.25 1.50 3.75 kn) 14.00 kn (156.00 (4.375.00 kn (312.00 kn) 12. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn (27.000.711.463.50 1.00 kn) 2.00 (1.00 (6.00 kn) 11.832.375.25 1.00 kn (22.750.687.50 kn) 15.231.43 kn) 40.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.250.00 kn (12.06 kn (582.38 kn) 125.571.00 (4.000.687.000.25 kn) 5.892.810.00 kn (2.00 (6.00 (6.500.262.00 (1.34 kn) 59.750.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn (2. optička mreža.875.79 kn) 250.268.00 kn) 7.192.023.00 (1.515.25 1.000.00 kn (9.00 kn (13.00 kn (27.810.75 kn) 15.00 kn) 2.286.140.00 kn (16.692.750.58 kn) 80.193.875.47 kn (74.00 kn (3.219.00 kn (100.637.00 1.00 kn (11.479.00 kn (2.00 kn (13.375.875.00 kn) 7. 10 Mbps.75 kn) 6.125.00 (1.00 kn) (4.00 (4.74 kn) 114.50 kn) (4.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn) 73.25 kn) 1.50 3.00 kn) 7.75 kn) 13.74 kn (303.00 kn (23.000. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.870. 20 Mbps.25 kn) (1.00 kn) 10.585.00 kn) 4.00 kn) 7.687.750.00 kn (7.50 3.00 5.00 (6.00 kn) 11.495.00 5.84.500.00 kn (5.00 (1.25 1.00 kn (12.84 kn (471.250.00 kn) 11.575.500.187.03 kn) 500.875.75 kn) 15.25 1.048.75 kn) 13.538.875.00 kn) 4.195.217.00 kn (8.25 1.533.00 kn (625.750.493.00 kn (12.00 (4.375.812.00 5.708.687.00 kn (13.060.25 kn) 2.00 5.500.00 (1.05 kn) 466.500.318.00 kn (16.50 5.00 kn (6.500.27 kn (245. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.75 kn) 5.00 (6.75 kn) 22.000.00 kn (23.10 kn (91.75 kn) 10.00 kn (50.00 kn (9.00 (1.950.00 kn (8.128.00 kn (17.00 kn (12.647.670.000.10 kn) 168.34 kn) 242.00 kn (9.00 kn (3.169.75 kn) 9.500.25 1.750.25 kn) 2.00 kn) 11.500.585. 4.00 5.50 kn) 3.00 kn (9.00 (4.00 (6.523.00 kn (9.25 1.00 kn) 4.750.08 kn (170.00 kn (12.875.827.335.00 kn) 15.74 kn) 376.138.458.25 kn) 10.…).00 kn) 11.75 kn) 2.25 1.188.555.34 kn) 196.75 kn) 18.30 kn (210.672.00 kn (13.19 kn (142.00 kn (19.687.75 kn) 4.562.00 kn) 11.771. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (7.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.00 kn (13.00 kn (13.25 1.087.00 kn) 2.901.268.75 kn) 5.00 kn) 11.50 kn) 6.110.

00 kn 400.406.00 kn (7.00 kn) 6.125.500.00 kn (4.00 kn Switch-Pro 6.500.00 kn 4.75 kn) 4.000.00 kn) 600.500.200.500.625.00 kn (2.00 kn (750.50 kn) 2.00 kn 3.00 kn 2250.200. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn HDSL modem 3.84.125. Zakona o PDV-u.625. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn 3.00 kn (1.00 kn Switch–Standard 4.375.00 kn) 600.500.750.00 kn (3.000.00 kn (1.875.218.375.00 kn) 1.00 kn 2.00 kn) 800. 4.00 kn 900. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (5. .250.500.000.00 kn (750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (937.2 Naknade za oštećenje.000.500.2.00 kn 1.00 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. prema Članku 2.500.00 kn 600. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.125.500.00 kn (1.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 1.500.00 kn) 4.00 kn) 900.139 4.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 400.00 kn 600.00 kn 2.00 kn ADSL modem 800.250.2.00 kn (5.25 kn) 3.50 kn) 3.00 kn 1.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn 3000.00 kn) 750.750.2.00 kn (500.000.2.00 kn 750.2.000.812.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 5.00 kn) 5.375.140 3.000.00 kn) 7.687.500.00 kn) 5.750.000. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) 11.500.00 kn (9.00 kn) 2.375.2.500.00 kn (13.250.00 kn (9.00 kn (3.00 kn) 11. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (3.00 kn (4.562.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.000.00 kn (9.687.00 kn (1.375.00 kn) 7.000.00 kn (9.00 kn (13.00 kn) 7.750.500.687.00 kn (6.500.00 kn (6. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 2.00 kn (9.00 kn (3.250.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.750.00 kn (2.687.50 kn) 3.500.00 kn (13.00 kn) 11.00 kn (6.250.500.50 kn) 3.375.750.875.750.00 kn (3.750.00 kn) 7.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.500.000.50 kn) 3.125.00 kn (13.687.50 kn) 5.250.00 kn (6.00 kn (6.375.00 kn) 11.50 kn) 3.500.500.50 kn) 3.00 kn (13.00 kn (4. 4.00 kn (4.00 kn (9. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 3.875. .00 kn) 2.125.00 kn (13. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.00 kn) 5.687.125.125.00 kn (6.00 kn (1.00 kn (13.250.50 kn) 3.50 kn) 1.00 kn) 7.00 kn (6.500.000.00 kn) 2.50 kn) 5.687.50 kn) 3.375.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 11.50 kn) 1.750.00 kn (9.750. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.687.00 kn) 11.750.000.00 kn) 5.750.00 kn (3.00 kn (3.00 kn (4.00 kn (1.562.687.500.750.00 kn) 1.250.875.875.50 kn) 3.750.000.500.84.00 kn) 7.750.375.00 kn) 11.500.00 kn) 7.500.500.562.00 kn (13.750.875.00 kn (4.500.00 kn (6.00 kn (4.875.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn) 5.500.00 kn (4.750.875.812.500.00 kn (4.00 kn) 11.875.500.000.375.00 kn (9.00 kn (4.750.00 kn (6.125.000.00 kn) 2.562.50 kn) 1.750.875.00 kn) 5.00 kn) 7.00 kn (1.00 kn (1.

Broadband to Home.141 4.00 kn (562.50 kn) 450.00 kn (625.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu.00 kn (0.00 kn (0.125.00 kn (625.50 kn) 700.00 kn (250. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.00 kn (375.00 kn (0.00 kn (875.00 kn (625.4.00 kn) 500.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL. Broadband to Office.50 Kn (25.84.00 kn) 1. .00 kn (1.00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0. OptiStream).00 kn (0. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4.150.00 kn (625.00 kn) 330.00 kn) 300.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.00 kn) 500.00 kn) 500. ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.00 kn (1.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 900.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.00 kn) 500.00 kn (625.00 kn) 200.00 kn (625.437. ADSL Traffic.63 Kn) Stalna IP adresa 0.00 kn) 500.00 kn (412.00 kn) 20.

025 kn/min (0. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL. Novi odabrana brzina uključuje se s 01.00 kn (0.06 kn (0.142 4. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.07h.2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge. 4.84.5. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.031 kn/min) 0.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h . .00 kn (0.00 kn) 599.00 kn (250.00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno.08 kn) 50. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.06 kn/min) 0.00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta.00 kn) 200.1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900.05 kn/min (0. Obračunska jedinica: 1 minuta 4.50 kn) * VPDN (eng.00 kn (62.4.125. Broadband to Office. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike. danom u idućem mjesecu. ADSL Traffic.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h . OptiStream). U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje.00 kn (748.

875.500.250.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1. .25 kn) 1.000.00 kn) 11.00 kn (1.576.00 kn (2.500.00 kn (4.633.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.00 kn (1.500.00 kn (2.00 kn (3.00 kn) 3.25 kn) 1.00 kn (1.866.093.75 kn) 10.75 kn) 4.143.000.00 kn (8.00 kn (5.00 kn) 2.00 kn (9.250.75 kn) 1.00 kn (43.00 kn (6.619.00 kn) 1.25 kn) 1.75 kn) 3.00 kn (1.093.549.00 kn (2.00 kn (4.750. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (11.00 kn) 1.25 kn) 6.648.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.008.00 kn) 15.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn) 9.023.800.00 kn (8.500.00 kn (9.00 kn (6.870.00 kn (1.00 kn) 7.00 kn (6.00 kn) 3.750.75 kn) 4.250.00 kn (1.00 kn) 7.00 kn (12.00 kn (1.00 kn (7.00 kn (3.25 kn) 1.970.745. 4.736.00 kn (4.00 kn (3.75 kn) 2.875.00 kn (1.00 kn) 7.000.00 kn (5.500.25 kn) 1.500.023.750.25 kn) 1.00 kn) 1.687.420.00 kn (11.00 kn (1.75 kn) 1.821.00 kn (1.599.250.562.25 kn) 1.50 kn) 3.500.00 kn (4.00 kn) 5.00 kn) 1.25 kn) 1.25 kn) 1.125.75 kn) 1.00 kn) 7.750.562.00 kn (10.045.500.319.75 kn) 6.375.620.396.00 kn (1.00 kn (6.00 kn (13.00 kn (13.307.2012.248.25 kn) 3.750.00 kn (4.000.740.500.500.670.00 kn (1.500.00 kn) 11.00 kn (10.00 kn (2.75 kn) 2.750.00 kn) 1.571.125.00 kn (9.186.25 kn) 8.200.636.25 kn) 1.25 kn) 4.250.143 4.559.375.00 kn (13.500.00 kn (8.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.125.398.657.00 kn) 6.375.653.500.375.00 kn) 11.420.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.323.00 kn) 5.928.84.948.500.023.900.821.336.00 kn (1.00 kn) 7.375.00 kn) 1.00 kn (4.00 kn (1.00 kn (9.500.00 kn) 2.00 kn) 5.00 kn (2.250.00 kn (1.6.000.800.600.185.50 kn) 1.25 kn) 1.948.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (2.00 kn (1.562.957.500.00 kn (3.00 kn (3.00 kn (3.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.375.946.000.75 kn) 8.687.00 kn (10.10.00 kn (1.00 kn) 10.00 kn (18.00 kn) 2.00 kn (3.883.00 kn) 1.00 kn (8.09.00 kn) 1.00 kn (12.00 kn (9.687.25 kn) 1.00 kn (9.50 kn) 1.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.257.00 kn (3.375.000.500.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.50 kn) 3.50 kn) 3.00 kn (1.919.500.75 kn) 7.000.528.00 kn (7.00 kn (12.00 kn (1.00 kn) 11.500.375.500.00 kn (1.00 kn) 8.00 kn) 5.750.800.440.875.00 kn) 2.500.00 kn (1.00 kn) 2.883.25 kn) 1.352.25 kn) 2.875.125.500.00 kn (4.687.00 kn (13.00 kn (2.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.596.00 kn (13.00 kn (1.00 kn (2.25 kn) 6.857.875.000.50 kn) 3.00 kn) 6.50 kn) 3.500.500.000.00 kn (1.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.523.125.00 kn) 11.750.00 kn (1.875.75 kn) 8.00 kn) 10.440.995.000.096.00 kn (7.875.375.00 kn) 35.2012.750.936.707.125.007.00 kn) 7.00 kn (1.00 kn (11.00 kn (9.375.00 kn (8.192.00 kn (3.00 kn) 8.00 kn (5.096.00 kn (1.687.562.50 kn) 3.00 kn) 4.778.00 kn (10.00 kn (3.00 kn (6.00 kn (4.750.00 kn (7.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.00 kn (9.00 kn (3.750.125.750.50 kn) 5.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.75 kn) 6.687.00 kn (312.907.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.903.00 kn) 8.00 kn) 7.25 kn) 1.50 kn) 5.750.300.500.875.00 kn (1.00 kn (5.

10 kn) 168.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.500. 200 Mbps.25 1.00 kn 900.00 kn) 202.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.74 kn (303.06 kn (582.79 kn) 250.58 kn) 80.00 kn) 73.24 kn (51.84 kn (471.053.34 kn) 242.875.…).353.00 kn (17.750.00 kn (12.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn Switch–Standard 4.000.000.75 kn) 12.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.00 kn (14.00 kn 1.7.34 kn) 59.00 5.360.883.00 kn) 13.43 kn) 40.47 kn (74. optička mreža. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4.500.00 kn (17.400. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.19 kn (142.38 kn) 125.00 kn) 12.7.03 kn) 500.00 kn (11.000.00 kn 3.7.00 kn (50. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.680.750.00 kn (12.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.00 (13. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.116.00 (6.00 kn (625.55 kn) 136.34 kn) 196.125.500.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.145.875.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 kn 2250.00 (13.10 kn (91.00 kn (100. bežična mreža.753. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 kn (156.19 kn (142.845.00 kn (15.2.00 kn) 105.2 Naknade za oštećenje.445.38 kn) 20. 4.956.00 (1.00 kn (25.75 kn) 1.74 kn) 114.520. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (17.000.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9. Pristupne brzine 100 Mbps.00 11.84.00 (1.00 kn 1.24 kn (51.08 kn (170.25 1.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.27 kn (245.00 (6.05 kn) 466.00 kn (15.00 (13.700.00 kn (312.00 kn) 5.43 kn (131.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 (1.74 kn) 376.00 5.00 (6.500.375.47 kn (74.00 kn 3000.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9. 10 Mbps.276.75 kn) 14.875.043.200.100.00 kn) 11.500.30 kn (210.00 kn) 14.203. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.55 kn) 41.00 kn Switch-Pro 6. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma. . Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.750.00 kn 750.42 kn (253.500.00 11.00 kn 600. 4.00 kn 4.

4.75 kn) 4.500.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 kn) 3.375.125.00 kn (1.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1.375.00 kn (4.406. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (9.00 kn (500.500.500.000.750.00 kn) 6.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.145 ADSL modem 800.25 kn) 3.250.00 kn (750.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn 2.625.000.00 kn) 400.218.000.500.00 kn (2.500.50 kn) 2.250.250.00 kn) 800.00 kn (1.812. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 900.250.2.250.750.750.250.00 kn (3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 3.00 kn (5.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 400.00 kn) 750.00 kn) 2.125.7.84.00 kn 2.00 kn) 1.00 kn 600.00 kn 3.562.00 kn (1.125.00 kn (1.500.687.687.500.00 kn) 1.562.125.50 kn) 3. .00 kn (3.00 kn HDSL modem 3.00 kn (5.200.00 kn (4.00 kn) 600. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 3.00 kn (750.750.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (4.875.500.00 kn (6.7.00 kn (1.000.500.50 kn) 600.00 kn (1.00 kn Bežična radio oprema 5.500.000.00 kn) 2.812. 4.750.00 kn (937.00 kn (1.875.00 kn) 4.000.00 kn 1.00 kn (3.125.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (3.000. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (7.625.00 kn (3.00 kn (2.00 kn) 5.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500. prema Članku 2.00 kn) 2. Zakona o PDV-u. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 7.50 kn) 1.

00 kn) 11.875.500.00 kn (9.500.500.00 5.750.500.00 kn) 2.875.125.00 kn) 11.00 (4.00 kn) 2.00 (6.00 kn) 11.000.000.00 (6.875.50 5.500.00 kn (13.562.500.750.00 (4.875. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 5.00 kn) 7.375.750.500.750.00 (1.00 5.687.00 (4.500.250.875.00 1.750.750.750.562.000.00 kn) 11.00 5.00 kn (13.00 kn) 11.50 5.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (13.687. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (13.500.375.00 kn (9.750.750.00 kn) 11.500.000.375.687.375.00 kn (13.50 3.00 kn) 11.00 kn (9.50 3.00 (6.00 kn (3. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.125.500.00 kn) 11.00 kn (9.687.00 (6.750.000.687.00 kn (9.00 kn) 7.750.00 kn) 7.000.00 (6.875. a ovisno o specifičnoj situaciji.500.000.00 kn) 7.00 5.500.00 kn (13.00 (1.00 kn (13.875.00 (4.000.84.00 kn (3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 3.00 (6.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.375.750.00 5.875.750.50 1. .00 kn (13.00 (6.250.00 (4.00 (6.500.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7.50 3.

00 kn (5.147 4.000.500.00 kn (10.6/5.703 RJ-45/BNC 1.500.6/5.00 kn) 6.703 RJ-45/BNC 1.6/5.000.000.00 kn (118.00 kn) 19.00 kn) 24.00 kn (13.000.703 RJ-45/BNC 1.6 G.00 kn (125.125.1 1310nm S-4.000.1 1310nm 15.6 G.000.00 kn (21. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.6 G.6/5.00 kn) 11.000.00 kn) 40.000.703 RJ-45/BNC 1.000.000.000.000.000.703 RJ-45/BNC 1.6/5.00 kn (17.250.00 kn (111.625.00 kn) 100.000.00 kn) 43.00 kn (53.00 kn (8.00 kn) 95.00 kn) 8.00 kn (18. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.6 G.750.000.6 G.000.750.00 kn (30.00 kn) 17. .8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.000.000.500.00 kn) 89.84.6 S-1.00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge.750.00 kn (32.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 20.000.6/5.750.00 kn) 4.750.00 kn (50.00 kn (25.00 kn) 14. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 26.500.250.00 kn (23.

1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex. CPE – (eng.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% . IP VPN usluga.00 kn (336. Business Trunking. usluga stalne veze prema Internetu. 5.00 kn (561.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing . OptiWEB. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora.pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika. Customer-premises equipment) . Broadband To Office.3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 449.148 5 Ostale usluge 5. ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. besplatni telefon 0800.25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA .BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave. obuku kontrolora (izvještavanje). Cluster Fiber. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije. dedicirani i virtualni poslužitelji.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori .100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno.84. Mail hosting usluga.2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269. pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa. jedinstveni pozivni broj 062. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. 0801 VoIP pozivni broj. 5.00 kn (0. Metro Ethernet usluga. . obuku agenata i testiranje. prijave. dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine. usluga zakupa TDM voda. Audio-Video streaming (poslužitelj).

000.000. .00 kn) 0. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog.50 kn) 600 minuta 700.50 kn) 1. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (0.75 kn) 3.00 kn (2.00 kn (62.4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3. Obračunska jedinica je sekunda. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa.00 kn) 3.350.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15.00 kn (3.999.498.50 kn) 1. 750.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (1.50 kn (3.00 kn (18.00 kn) 0.000.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa. Obračunska jedinica je sekunda. 5.00 kn (3.13 kn) 2. hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50.250.750.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju.00 kn) 0. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa. Obračunska jedinica je sekunda. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.00 kn) 50. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.000. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.687.00 kn (62.750.75 kn) 2.00 kn (0. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn) 1.00 kn (875.84. mjesečnog).00 kn (2.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

50 kn) 3.500.00 kn Switch–Basic 1.00 kn) 6.2 Naknade za oštećenje.8.00 kn 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.2.000.000. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.625.00 kn 3.00 kn (4.125.00 kn 3.00 kn Router-Pro 6.25 kn) 4. 5.406. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.250. prema Članku 2.00 kn 1.00 kn) 750.75 kn) 4.00 kn) 1.00 kn) 6.00 kn (7. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 4.406.000.500.00 kn) 750.00 kn (5.00 kn (1.00 kn 750.218.84.00 kn (3. Zakona o PDV-u. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8.00 kn Switch–Standard 4.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.375.625.875.000.500.00 kn) 1.00 kn (2.00 kn (1.00 kn (5.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 4. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.25 kn) 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (5.750.500.00 kn (1.00 kn (937.00 kn (7.8.00 kn (937.00 kn 3.500.00 kn) 4.750.50 kn) 3.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.500.500.500.00 kn Switch-Pro 6.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (1.500.00 kn 2.153 5.812.00 kn 750.000.250.625.500. .000.375.125.875.125.000.500.00 kn) 1.125.50 kn) 2.00 kn (3.

Ubuntu 7.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500.25 250.50 kn (305. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja.75 kn) 1.50 kn (613.250.633.60 kn (32. 10 GB disk.00 kn) 500. 3ware 9650 RAID controler.790.25 kn) 19.800.88 kn) 9. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram.942. 1 IP adresa.538.50 kn) 244.00 kn (24.00 (312.10. 10 GB disk.00 kn (1.018.359.00 (312.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1. onboard RAID.00 kn) 1.03 0.84.043.50 500.63 kn) 544.50 kn (12. podržane linux distribucije: Debian Etch.00 kn (30.10.00 (625.13 kn) 1.50 125.154 5.00 250.053. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.03 0.50 kn (680.10. 2 x 250 GB HDD.00 (312.82 (1.00 kn) 17.00 (625.50 500.611.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.00 (312.25 250.00 kn) 0.991.00 kn (1.63 kn) 490. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.728.003.82 kn (1.000.791.50 kn) 2.82 (1. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.25 250. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća.03 kn) 0. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.50 kn (1.00 kn (0.13 kn) 940.50 kn (1.800.021.456.04. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.250.50 125.82 (1.03 kn) 0.175.03 kn) 0.032.2 GHz.432.63 kn) 1.88 kn) 14. 8.00 kn (3. 4 x 500 GB HDD.00 kn) 1.10 kn (11.38 kn) 20.00 kn (3.25 250.00 kn (625.82 kn (1.50 500.50 kn) 6.117.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet.593.25 kn) 2. podržane linux distribucije: Debian Etch.03 0.264. Ubuntu 7. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.415.00 250. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima. 1 IP adresa. Ipmi.240.00 kn) 0.03 0.102.00 kn) 25. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram.90 kn (3.40 kn (77.00 kn (625.50 kn (18.000. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća.00 kn) 500.04.03 0. Ubuntu 7.00 250.00 (625. 8. pa do pomoći u radu npr. 10 GB disk. sam podešava i sam održava poslužitelj.00 kn) 250.00 kn (2.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.00 kn (7.228.82 kn (1.50 125.50 500.10.553. 8.00 kn) 2.250. 5 IP adresa.90 kn (6.440.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.00 kn (1. 1 IP adresa.00 (156. 2 x 320 GB HDD. 1 GB ram.00 (156.50 kn (1.300. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku.526.00 (156.00 kn (625. 10 IP adresa.00 kn (2.00 (312.00 kn (0. Ubuntu 7.00 kn (0.03 0.00 kn) 125.250. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520.63 kn) 982.00 (625. web aplikacija itd.172.38 kn) 5.04.82 (1.38 kn) 10.00 kn (2.75 kn) 24.887. podržane linux distribucije: Debian Etch.10 kn (6. 10 GB disk.253. 8.493. RAID 10. 2 GB ram.627.82 (1. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password.160.000. podržane linux distribucije: Debian Etch.00 kn (25.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 5 IP adresa.50 kn) 62.82 (1.00 (312. 1 IP adresa.965.00 (312.60 kn (22.03 0.9. .82 (1.82 (1.625.00 (312. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.00 (156. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2.38 kn) 5. 3ware 9650 RAID controler.04. 6 GB DDR3 ram.

2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.136.10 kn (43.00 (312.75 kn (2. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.11 kn) 2.193.81 kn) 472.00 (312.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 kn (313.88 kn) 89.50 250.25 kn) 2.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.03 kn) 1.50 250.90 kn (394.50 250.20 kn) 6.724.00 kn (0.49 kn (12.22 kn (35.23 kn) 10.9.00 (312.00 kn (0.98 kn (4.20 kn (20.80 kn (486.50 250.25 kn) 2.50 250.85 kn (288.75 kn) 251.304.00 (312.301.38 kn) 994.716. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.155 5.00 kn) 0.00 kn (2.131.25 kn) 35.310.00 kn) 631.901.00 (312.84.38 kn) 182.243.354. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).00 kn) 615.50 250.50 kn (6.00 (312.593.223.00 (312.40 kn (243.00 kn) 240.295.60 kn (769.80 kn (789.69 kn) 1.10 kn (111.00 kn) 315. 5.22 kn (3.00 (312.00 kn (2.24 kn (206.201.478.90 kn) 17.02 kn (447.13 kn) 388.88 kn (2.965.772.76 kn (4.00 kn (1.50 250.50 250.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.00 kn) 180.848.279.836.88 kn) 76.957.561.00 kn (405.00 (312.50 250.060.89 kn (981.50 250.56 kn) 369.50 250.60 kn) 3.00 (312. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.755.448.024.50 kn) 2.50 kn (590.61 kn) 16.90 kn (462.50 250.50 250.877.45 kn) 3.25 kn (227.027.60 kn (20.982.055.31 kn) 28.85 kn (29.00 kn) 1.819.00 (312.67 kn (2.685.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.00 kn (0.55 kn) 358.00 kn (225.376.50 250.75 kn) 23.00 (312.50 250.816.00 kn) 6.50 kn) 1.19 kn) 2.50 250.444.00 kn) 540.00 (312.00 (312.00 kn) 0.19 kn) 230.00 (312.347.477.80 kn (4.858.28 kn) 3.34 kn) 3.248.95 kn (1.75 kn) 324.95 kn (2.00 kn (675.00 kn (22.36 kn (8.991.73 kn) 784. .18 kn (4.00 kn (62.222.10 kn (3.50 250.9.53 kn) 908.95 kn (96.69 kn) 4.00 kn (300.905.00 (312.00 (312.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.00 (312.38 kn) 1.00 kn (3.50 250.12 kn (7.943.00 (312.50 250.82 kn (1.63 kn) 194.00 kn) 50.520.148.00 (312.

50 kn) 400.00 kn) 500.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda. 09-17h ** Ponedjeljak-petak. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa.75 kn) 100. Tarifni razredi: 1.156 5. .00 kn) 250.00 kn (0.50 kn) 0.031. 17-09h.50 kn) 400.00 kn (248. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga.00 kn (0.00 kn) 10.00 kn (625.00 kn (312.00 kn (125. Tarifni razred = 3-play 2. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge.00 kn) 199. Tarifni razred = 2-play 3.00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0.00 kn /po poruci (312.00 kn (312.00 kn (500. naknada iznosi 199.25 kn) 250. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži. telefon/IPTV. Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.50 kn /po poruci) 100. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1. a najniži 3. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet.00 kn) 0.84. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci. korištenja digitalne televizije (IPTV).00 kn (125.00 kn (500.00 kn (1.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Obzirom na promjene navika telefoniranja.00 kn (12. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a.00 kn) 825. korištenja pristupa internetu.00 kn (0.00 kn + PDV za svaki tarifni razred. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.

00 kn (375.00 kn + uspostava poziva 0.00 kn (6.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo.00 kn (811. aplikacija fiskalne blagajne.75 kn) 5.81 kn (1.06 kn bez PDV-a (0.02.25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0.00 kn) 1.06 kn bez PDV-a (0.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0. stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje. aplikacija fiskalne blagajne. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje. – 31.540. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.81 kn (1. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo. 6. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2.03.3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1.00 kn (667.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0.00 kn (0. a prije isteka minimalnog trajanja.00 kn) 0.08 kn s PDV-om) 6.84.00 kn) 11.00 kn (1.870.496.00 kn (0.00 kn (13.25 kn) 534.01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300.2012.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.232.35 kn bez PDV-a (0. .00 kn (1.2012. stalak.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.00 kn) 649.157 6 Posebne promotivne ponude 6.

Djevičansko Otočje (UK). Mađarska. Kirgistan. Kongo. Danska. Bugarska. Burma/Mianmar. Bolivija. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). Bermuda. Andora. Nova Kaledonija. Srbija. Kajmanski Otoci. Zelenortski Otoci. Vatikan Europa 2 Albanija. Portoriko. 8713. 8721. Obala Slonovače. Zapadna Samoa. Vanuatu. Moldavija. Tuvalu. Francuska Polinezija. Izrael. Laos. Nikaragva. Tokelu Otoci. Ruanda. Somalija. Grenada. Kuvajt. Crna Gora. Gambija. Burkina Faso. Đibuti. Zambija. 8711. Togo. Kamerun. Sao Tome i Principe. Papua Nova Gvineja. Srbija. Mauritanija. Tonga. Eritreja. Slovačka Republika. Čile. Angola. Novi Zeland. Jordan.Optus Satellite Mobil (611451. Južna Koreja. Butan. Palau. 87339. Sveti Vincent i Grenadini. Belize. Kina. Mozambik. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka. Nauru. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Poljska. Indonezija. Bangladeš. Kenija. Guam. Američka Samoa. Tadžikistan. 8746) Ellipso Satellite System (8812. 8723. Finska. 87276.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Maršalski Otoci. 87376. 8743) Inmarsat M (87061-69. Crna Gora. Namibija. Nigerija. Montserat. Norveška. Malezija. Liberija. Sveta Lucija. Cipar. Mongolija. Uganda. Indija. Haiti. SAD Svijet 2 Afganistan. Poljska. Anguilla. Solomonski Otoci. Aruba. 87139. 87476) Australia satelit . Swaziland. Irska. Madagaskar. Kuba. 8731. 87062. Katar. Gvineja Bisao. 8716. Tajvan. Portugal. Kanada. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. Palestina. Falklandski Otoci. Peru. Francuska. 87176. Gvajana. Turks i Caicos. Njemačka. Turska. Bahamski Otoci. Gvatemala. Južnoafrička Republika. Paragvaj. Uzbekistan. Nizozemska. Ukrajina. Rumunjska. Grenland. El Savador. Niger. Fidži. San Marino. Švedska. Ekvador. Gabon. Senegal. Norfolk Otoci. Island. Malavi. Farski Otoci. Gvineja. Bjelorusija. Ascension. Ekvatorijalna Gvineja. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. Azerbejdžan. Niue Otoci. 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. Bahrein. 8741) INMARSAT AERO (8704. Istočni Timor. Šri Lanka. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Lesoto. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Dominika. Bocvana. Siera Leone. Gana. 8736. Burundi. Bosna i Hercegovina. Oman. Lihtenštajn. Brazil. Sveti Kristofer i Nevis. Nizozemski Antili. Sjeverna Koreja. Slovačka. 8733. Kambodža. Jamajka. . 611452. Benin. Kiribati. Kazahstan. Djevičansko Otočje (SAD). Mauricijus. Filipini. Surinam. Tanzanija. Valis i Futuna. Mikronezija. Slovenija. Bruneji Darusalam. Tajland. 87239. Hong Kong. Italija. Sirija.84. Trinidad i Tobago. Havaji (SAD). Saudijska Arabija. Maroko. Mayotte i Komori. Rusija. Libanon. Venecuela. Sveta Helena. Diego Garcia. Estonija. Latvija. 87260. Ujedinjeni Arapski Emirati. Italija. Meksiko. Tunis. Sudan. Kolumbija. Grčka. Nepal. 8726. Irak. Armenija. Srednjoafrička Republika. Mađarska. Litva. Makedonija. Argentina. Turkmenistan. Jemen. Njemačka. Čad. Gibraltar. Češka. 87160. Iran. Španjolska. Alžir. Belgija. Etiopija. Malta. Češka Republika. Pakistan. Honduras. Sejšeli. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. Marijanski Otoci. Vijetnam. Dominikanska Republika. Makao. 87360. 87439) INMARSAT M HSD (87060. Panama. Urugvaj.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. Mali. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. 87078. Antigva i Barbuda. Libija. Egipat. Švicarska. Singapur. Kukovi Otoci. Monako. Luksemburg. Barbados. Gruzija. Japan. 8705. 611453) Australia satelit . Australija. Kostarika. Maldivi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful