CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

............................................................7....................................................................................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2.... 79 1............7...... 82 1....10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............................. 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2............22.....................................3 OptiDSL pristupne brzine ...........................................6 Dial-up pristup internetu .................................................................5 Telefon 50 cijene poziva ............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a............................3................................................ 91 2............................................Naknade za uključenje i mjesečne naknade .....6..... 71 1.......................................1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost....4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost...... 80 1...............................6.................................................................................................................15..................................................................... 98 2............1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ........................................6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi ........................10.........) ............ 94 2...........18 Tko je zvao ................................................. 92 2............. 86 1.....12...... 93 2..........................6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.......................... 90 1....................................2 Naknade za oštećenje...................... uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a .......7............................................ međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa ......2012........................................................................................................... 90 1...................16 SMS obavijest ...................................6...1 Cijena nacionalnih............................................................................................................................4....................................... 81 1.........................................................................................2012............................................................................3 Dugi razgovori ........................................................11....................22...................7.........................12..................... 97 2.................6..................4.........................2012................................. 77 1.............22................6................................ 81 1.... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ...7....1 Osnovni analogni telefonski priključak ........17 Govorna pošta ...................................................2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost.... 97 2................... 76 1...... 95 2............................13 Jedinstveni pozivni broj 062 .) ..................................................................................4 Cluster Fiber usluga ...............................2 Za Business trunking pretplatnike ............ 100 2.............................4................................................................................4....6 Telefon 500 cijene poziva .......................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ......................1 Cijena nacionalnih.. 76 1...22.................................7.....................................................................................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a...............09....................1 Za Centrex pretplatnike ....7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01............................................................. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .............................................................4......................................21 OptiNET UM fax ........................................................................9 Naknade za oštećenje..................5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru .. 88 1......................5 Dodatne OptiDSL usluge ............. 67 1..................................................................4 Dodatne tarifne opcije ..... 96 2...............................................4....................................... 65 1....2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge .......................... 99 2.............................22............................................................................................................................................................ 68 1.........22........... 98 2..............................................7......................................................2.............) ..............................................................................1 Naknade za trajanje ............................................ 83 1..................22..........4..............11............ 83 1............................3...................................................) .......................................................................2 Dodatne usluge ..................................................................... 91 2..............................................................11..... 100 2................ međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ........................................2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30......3.................. 69 1......................... 99 2........12 Besplatni telefon 0800 ........................... 90 1...............................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama.....6....3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01............ 74 1......2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...................................................11............ 73 1............Naknade za uključenje i mjesečne naknade ..2012.............7 OptiDSL ..............................................................................20 Pozivnica .........................................................................22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ... 68 1.............................................................2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ....... 93 2....3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: ..........3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .......11....................... 93 2.................. 100 2.......................................................11.......................................2 Naknade za oštećenje............................................... 71 1.........................4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .........................................11... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.....................................9.................8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge . 67 1.......................22............................................................................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2......................................................... 95 2............ a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ...............................................................2............................................................................ 67 1....................................................................................4........................ instalacija i uključenje OptiDSL usluge ....84...........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.............. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: ........................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ............ ...........................................................2 Vikend ...........7............... 96 2.............................4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ........................................... 82 1..2.......................................................1 Samoinstalacija................................ 90 1......................................14.................14..11.....15.....................................15 0801 VoIP pozivni broj .......................................... 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa ......2..................4 1.................................5 O1+ paket....................................................................09.. 67 1...... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a......................... 100 2.......14.................3........................................... 98 2............ 99 2..................12..14 Usluge s posebnom tarifom... 67 1.........4............. 83 1.............................................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu..........................................................................................7..............7...............14..............11...3 Privremeno isključenje ..... 81 1................................................................. 82 1.........................................................................4 OptiDSL internet promet...........................3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost...................................7............................................................................................ 98 2.....................................19 Friends broj ...........2013............................. 101 2.. 82 1...1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber . 78 1...............01.......7.) .........3.............1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30........................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..... 91 2...................9...........

............... O2TVsurf............................... uništenje ili otuđenje O2start...............12.......... OptiTV Business.......................................1 Samoinstalacija.11.... O3TVstart.....) .........2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ...........2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart........ O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a . O3TVsurf................................8 2... O3TVsurf. 107 2. OptiTV Single usluge .................11.............. O3TVsurf....9......... OptiTV Halo Halo Halo surf.........................01.) .....................7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart...........................9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem................11...................................... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .... OptiTV Business.... O3TVCARNet.....2013...... 115 2.... 113 2.........................12....) .... 101 O2start dodatni internet promet ........... OptiTV Halo Halo Halo surf... OptiTV Business......... OptiTV Halo Halo Halo surf..... O3TVsurf...............2 O2start+ dodatni internet promet ....................... 112 2............9..........2013.... instalacija i uključenje O2TVstart+.....2 O3TVstart............. OptiTV Single paketa........6 2.................6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ........................................ O3TVCARNet......12.......... 104 2.................. 107 2........ 121 2......... 116 2....9...7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2......................... O2CARNet paketi ...................................................5 2... 113 2......................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart...............2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............. 104 2........ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme ...5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01................ O3TVsurf... 122 2......................10..... O3TVstart......... OptiTV Halo Halo Halo start..... OptiTV Halo Halo Halo surf................1 Samoinstalacija..5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01..................... O3TVCARNet............... OptiTV Halo Halo Halo start. O2surf i O2CARNet paketa ... OptiTV Halo Halo Halo start.......... O2surf.... OptiTV Halo Halo Halo surf...8..............9......................... O3TVCARNet..... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ......................................... O2TVsurf............. 110 2......................... 111 2................7 Promjene paketa ............................6 Privremeno isključenje OptiStream usluge ...................................... O2TVsurf.............11......7....4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31................8................... 117 2.. O₂TVsurf+.......... O3TVstart..6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa ...) ..................... instalacija i uključenje O2start............ 117 2.....................11.2012................3 Dodatne O2TVstart+.. O₃TVsurf+ paketi ................. O3TVstart.....1 2.................... O3TVstart. OptiTV Business i OptiTV Single paketa .. O2TVsurf........... OptiTV Halo Halo Halo surf........... OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet ............. O3TVstart..........2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start..................3................ OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ........................ O3TVsurf......10.........................................2012......) . instalacija i uključenje O2TVstart....................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ......... OptiTV Business.....).......12.... 113 2........... OptiTV Halo Halo Halo surf........11.....1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ........................9.12..... O2surf i O2CARNet usluge ................. 118 2.... O2TVsurf............................................. OptiTV Business.........01.................8 Privremeno isključenje O2TVstart+. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ...5 Prodaja i najam O2TVstart+.... 118 2......... OptiTV Single paketi ..... 110 2.. OptiTV Business.............. 116 2.........2013............. 117 2.. OptiTV Halo Halo Halo surf.........12.........) ................ 120 2.... 121 2............8 Naknade za oštećenje..........2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ....... 121 2... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a.............01..................................... O2TVsurf.....11.........................9 O2TVstart.... 104 2......... O₃TVstart+....12 O₂TVstart+. O2TVsurf+...8..... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .......3....).. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.............9.............. 120 2.... O2TVsurf.......... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31................................................9....12............10..................... O3TVsurf... O3TVsurf.2012....................................12............ 116 2......9....2 OptiStream dodatni internet promet.......................4 2............. OptiTV Halo Halo Halo surf....3 2...........3.....9....................2013......................5 O2start.....................................12...............7 Mjesečni najam O2TVstart+................ 103 Prodaja i najam O2start........... O3TVstart..... O2surf i O2CARNet paketa ..... O2TVsurf+.............. ..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge .......................................8................. O3TVsurf.......6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ...........2012...... O3TVCARNet...........1 Samoinstalacija. O2surf.........8......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ...................01...........1 Samoinstalacija............................... O2surf.............................................................. 119 2..............11........9..7..............) ................. 119 2.......................... O3TVstart...........3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge ..............2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ............... O2TVsurf.. O3TVsurf.12................................9...........8...................3............................4 Prodaja O2TVstart.....8.......... 109 2.8.2012...............7.......9......2013. OptiTV Halo Halo Halo start....................10.................. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31....9.......... 106 2.............2 2................................3 Dodatne OptiStream usluge ..............10 OptiStream usluga ......9...... O3TVCARNet... OptiTV Halo Halo Halo start.............................. OptiTV Halo Halo Halo surf....... 114 2............................ O2TVsurf+........................................................... 115 2.....12.............. 108 2........... 105 2.. O3TVCARNet..............12..........12...........................7 Naknade za oštećenje.................11. OptiTV Business. 103 Naknade za oštećenje........................................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa . O2TVsurf......................4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.... 101 Samoinstalacija..................8...................... OptiTV Halo Halo Halo surf.. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ............. O3TVstart....... O2TVsurf+...... 114 2................10..... OptiTV Single paketa .... OptiTV Halo Halo Halo start.......8 Privremeno isključenje O2TVstart............................ O2TVsurf+.......... 105 2....10.........8.......................... OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01...... 110 2.....10..............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start................... O3TVsurf....10...........5 Prodaja i najam O2TVstart...........7..... uništenje ili otuđenje O2TVstart...... OptiTV Halo Halo Halo start.................................. O2TVsurf................................... OptiTV Halo Halo Halo start.... 122 2...................10 Naknade za oštećenje......... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01...................1 Uz mjesečnu naknadu .............. O3TVstart. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...........4 Prodaja O2TVstart+.. 108 2.10..... O3TVCARNet..... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ......... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ....... OptiTV Halo Halo Halo start.......................... 114 2............ 104 2. 118 2................ OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.3 Dodatne O2TVstart... 119 2....8.. O3TVCARNet..... 115 2.....11.. O3TVCARNet. O₂surf+ paketi ......... 112 2..............11..... 103 Privremeno isključenje O2start....84.................................10.............................................. OptiTV Halo Halo Halo start...... 115 2....................... O2TVsurf+...12....10......... 118 2..10............................ O2TVsurf............ 122 2................................................8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ..................................................................11 O2TVstart................... OptiTV Halo Halo Halo start......12........ 102 Dodatne O2start...............................................................11 O₂start+.....9.. 106 2..8 O2start.......................1 Uz mjesečnu naknadu .) ........................9 Promjene paketa ....................................... 114 2.............01.................. O3TVstart. 102 Prodaja O2start.............. O3TVCARNet............ instalacija i uključenje OptiStream usluge ........... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem . 106 2................... 109 2....... O2surf....... 109 2......................8...

................2012....................................3 Promjene paketa ....................................................2............................................................................................................ 125 2................................................................. 132 2..................................................................................17.......................................2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01........ 133 3...................2012...2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+........................................................................7........................................................................................................................................................................................................16........ 134 3................... 130 2....... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ..................13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ............................................................................. 144 4.......... 144 4................2 Dodatne ADSL Traffic usluge ... 131 2..................2.................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+............12...6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30........ 138 4..................................................................................................................................................................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ..16..... 123 2................... 128 2................2 Korištenje Broadband to Office usluge .............................12............................15.. 129 2......4 Dodatne usluge audiokonferencije .......................................................................................................................................11 Mail Hosting usluga .................................................................... 122 Naknade za oštećenje................................17.................................................................................5..................... 127 2.....................................12......3 ADSL VPN entry point ...........14...................................12..........................) ......... 129 2......................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. 125 2..................................1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) ............3 Dodatne Broadband To Office usluge ........................ 124 2................1 ADSL Traffic paketi ............................................)..........................................7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01................14 ADSL Traffic usluga......................... 136 3................. 133 3..2.....................2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ................................................................................................... 127 2............. 123 2................................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ....................3 OptiWEB dodatne usluge ........ 128 2..... instalacija i korištenje Broadband to Home usluge .........6.......................................12................................15.............. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4..........................................................4 Promjene paketa ...................................................... 142 4...................... uništenje ili otuđenje O2TVstart+..............................) ......1......................1 Dodatne VPN DSL usluge ...................16.........................................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ......................................................11................. 131 2......2 Naknade za oštećenje... O2TVsurf+................................17 OptiWEB usluga........................................................................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ...................................................................................2.17.......................................................................................... 131 2....................................2................................................ 144 2............................................... 135 3......................................................................... 128 2.....................2.................1 Usluga IP POS ...........................9 2.....09..................................... 137 4...............................................................................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.......................................................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a................15 Broadband to Home usluga ... 137 4.............................3..2012.2........................ 142 4...................................................................17.....5 VPDN opcija .................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a....................................................................................1 Naknade za oštećenje.............. O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a .........................................1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge ................................................ 143 4...............................................10......... 142 4........................... 137 4......... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa..............................................................................6 Promjene paketa .................5 Promjene paketa .) ..................... 141 4..............................................14......... 133 3............... O2TVsurf+..............16..1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ................................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge...................... 140 4..................................................................2...................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a......................11.....4................. 130 2.2 Promjene VPN DSL brzine ...... 123 2.....................................................................10..................09.............................................................................................................1 Uključenje..............................................2 Dodatne Broadband To Home usluge.......................3 Broadband To Home oprema ..15.. O2TVsurf+....7......................17..............................................................1 Videokonferencija .......................................................2.......2...................................................................................................................... 129 2.. 125 2............................. 139 4.......1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge . 126 2............ 135 3..............................................16 Broadband To Office usluga ...... 125 2................................................ 134 3.......................................................... 131 2....16......................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.............................................................................. 127 2.................................................15........................1................... 141 4......................................................................4 VPN DSL usluga.......................... .................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a .........................................2..... 126 2. 136 4 Podatkovne usluge .............2..........1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.......................................1...........................................3..............2 Naknade za oštećenje..2 Dodatne usluge videokonferencije ...10................................................................................ 126 2..................84.................10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..............................3 Promjene paketa ................................. 135 3............2 Audio-Video streaming ...11 O2TVstart+.......................2..... 132 3 Multimedijalne usluge ...1 Mail Hosting paketi ............................................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4............................................2........................... 128 2................................ 143 4.......................................................................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ................................4........3 Audiokonferencija ...................................2 OptiWEB win paketi ....1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ...................2 Dodatne Mail Hosting usluge ..... 135 3..... 136 3..................................10........16...... 136 3.........................................................................14...........................1...............2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge..3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .............1......................... 131 2........11................... uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ..................................................................1 OptiWEB linux paketi......2012...........................................1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ............ 141 4.....4 Broadband To Office oprema .........1.................. O2TVsurf+.............................................7................................................................................................... 130 2...................................................................................... 143 4..........................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge ....................................................................................

.................................................. 156 6 Posebne promotivne ponude ............................................................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .................... 157 6............................................................................................8.............................................................1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ..................................................................... 154 5.......1 Bežični telefon. 150 5...............3 Usluge na zahtjev ...................................................... 154 5................................................................................................................... 153 5....... 155 5........................................................................................................ 148 5................. 157 6............................. 151 5.......2 Usluga kontakt centra .......................7............................. 152 5...............................................................................3 Dodatne usluge ..2.......................................................8................. 158 4.........................................................................5 Usluga kolokacije poslužitelja ...................................................................... 150 5.....................8...............1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ......8 Usluga zakupa TDM voda ................2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2...........................................................7...................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 157 6.....................9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ................................................3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne .............................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ...........................................1 Uključenje i korištenje usluge.....5... 145 4... 151 5............................................................................... 153 5.................................................................5.....................8................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .......................................................2 Naknade za oštećenje.......................................................................................................................... 148 5.........9....................6 Hospitality usluge ....................................................... 155 5....................7 WEB hospitality ..................................................................................2 Dodatne usluge ............................................................................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4.....................4 Usluga Hosted kontakt centra ........................................................................................................................................................................2........................................... 149 5............................ 153 5...9............................................................. 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona .......... ................................................................... 151 5...... 148 5................................... 147 5 Ostale usluge .5..............2..................................... 148 5..................................................................................................................................1 Usluge na zahtjev ...................8 Najam opreme za poslovne pretplatnike .............................................. 152 5....................................84.........................................................10 Usluge na zahtjev .......................................... 150 5.....................3 Osobna tajnica .........7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..........................................................2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja ............9.......................................................................................................................2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob .......

OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova. Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. ostali operativni troškovi i sl. operativne troškove realizacije usluge (npr. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. ostali operativni troškovi i sl.84. Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom. Raiffeisen banke.). Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. Erste banke. troškovi prijenosa brojeva.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. Kvarner banke. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. Diners i sl. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a. OTP banke. . Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom.) U slučaju naplate realnih troškova. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga.hr. troškovi realizacije pristupne tehnologije.) snosi OT. troškovi realizacije pristupne tehnologije. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl. troškovi izdvajanja parice. Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem.56 Kn. Privredne banke Zagreb. troškovi prijenosa brojeva.563 Kn. Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke.57 Kn.566 Kn. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje. Pored standardnih načina plaćanja. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga.optima. Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. a prije potpune realizacije usluge. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. troškovi izdvajanja parice. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2.

000.00 kn) 4.00 kn (4.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.00 kn (81.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.000.50 kn) 340.25 kn) 1.00 kn) 6.84.50 kn) 490.00 kn (625.25 kn) 65.50 kn) 65.00 kn) 3.00 kn) 5.000.000.00 kn (437.00 kn (81.00 kn (6.00 kn) 450.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.00 kn (562.00 kn (562.00 kn (1.400.00 kn (612.00 kn (500.00 kn (125.00 kn (237.00 kn (5.000.9 1 Javna govorna usluga 1.25 kn) 65.00 kn) 190.600.00 kn) 350.00 kn (8.50 kn) 510.00 kn) 450.1.00 kn (3. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.000.800.00 kn (500.400.000.00 kn) 2.00 kn (81.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.50 kn) 270.25 kn) 65.50 kn) 400.00 kn) 400.00 kn (637.600.00 kn) 4. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .1 Centrex usluga 1.200.000.00 kn) 1.000.00 kn (337.00 kn (425.00 kn (2.1.00 kn (7.00 kn (81.

98 kn (241.50 kn) 16.73 kn) 56. 1. 9640 i 9650 IP telefone.56 kn) 89. a ovisi o tome kako su programirane.54 kn) 101.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.89 kn (71.3.35 kn) 170. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.08 kn (176.42 kn (160.98 kn (241.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.48 kn) 50.1.29 kn (126.61 kn) 128. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima. a ovisi o tome kako su programirane. .51 kn) 192.00 kn (62.56 kn) 89.10 1.35 kn) 170.67 kn (305.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74.11 kn) 25.23 kn) 244.3 Mjesečni najam IP opreme 1.84.00 kn (31.00 kn (31.45 kn) 108.23 kn (111.87 kn (21.25 kn) 8.08 kn (176.84 kn) 50.54 kn) 101.05 kn (92.3.00 kn (62.53 kn) 25.87 kn (21.84 kn) 112.36 kn (140.25 kn) 8.23 kn (111. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.50 kn) 16.1.42 kn (160.61 kn) 128.1.53 kn) 58.51 kn) 192.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.38 kn (135.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.23 kn) 244. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.01 kn (212.86 kn (11.86 kn (11.29 kn (126.98 kn (73.01 kn (212.67 kn (305.09 kn) 74.05 kn (92.

98 kn (52. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.05 kn) 8.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20. .11 1.1.34 kn) 59.73 kn (169.55 kn) 136.84.27 kn (245.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.29 kn) 135.16 kn) 71.03 kn (141.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.10 kn) 168.98 kn (52.74 kn (303.1.87 kn (21.24 kn (89.47 kn (74.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.1.99 kn (26.00 kn (25.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.99 kn (26.38 kn) 20.08 kn (170.33 kn (74.86 kn (11.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.24 kn (51.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59.30 kn (210.34 kn) 242.00 kn (50.1.43 kn) 40.24 kn (51.34 kn) 196.66 kn) 16.47 kn (74.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.3.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.55 kn) 41.

potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01.84.75 kn) 99.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99.00 kn (111. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike.7.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona. 1.75 kn) 99. Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn (123.…).75 kn) 99.25 kn) 79.00 kn (86.25 kn) 109. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.00 kn (123. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. bežična mreža.00 kn (86.75 kn) 89.75 kn) 99.00 kn (123. optička mreža.00 kn (111.00 kn (98.10 kn (91. listopada 2011.75 kn) 99.7.00 kn (123. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. 1.00 kn (123. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn (123.00 kn (156.1.00 kn (136. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99.38 kn) 125.79 kn) 250.50 kn) 73.75 kn) 69.75 kn) 99. 1.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.25 kn) 109.00 kn (136. .1.00 kn (123.75 kn) 89.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (123. Za funkcioniranje Centrex usluge.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105.1.43 kn (131. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.25 kn) 79.00 kn (312. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 69.00 kn (98.

00 kn) 0.250.00 kn) 0.00 kn (1.00 kn (0.3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.000.00 kn) Cjenik usluge od 01.84.1.00 kn (86.00 kn (625.12.75 kn) 99.00 kn (123.00 kn (1.1.00 kn) 2.8 Dodatne Centrex usluge 1.7.00 kn (62.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1.13 1.00 kn) 0.00 kn (73.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (12.01.500.00 kn (0.00 kn) 0. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine. 50.1.00 kn (0. .2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.8.75 kn) 59.00 kn (225.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.00 kn) 1. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31. po broju) 0.500.00 kn (123.75 kn) 69.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.000.2009.00 kn (2.875.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Za funkcioniranje Centrex usluge.8.1.00 kn (0. 1.2008. 180.50 kn) 10.00 kn) 1.00 kn (0.

04 kn 1.933.30 kn 1. .604.32 kn 966.51 kn 1.391.27 kn 375.56 kn 802.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.76 kn 2.06 kn 2.74 kn 1.783.00 kn (312.51 kn 250.450.00 kn 1.278.32 kn 1.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.203.097.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.097.604.06 kn 1.543.195. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.02 kn 500.30 kn 2.90 kn 771.00 kn (6.53 kn 2.88 kn 1.86 kn 1.25 kn) 250.78 kn 450.783.08 kn 958.59 kn 337.37 kn 1.203.73 kn 964.87 kn 1.00 kn (0.9 Naknade za oštećenje.00 kn 1.00 kn) 5.9.00 kn 924.30 kn 642.84.02 kn 2.37 kn 1.50 kn 616.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.74 kn 1.8.157.56 kn 802.087.1. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.195.285.087.646.1.391.39 kn 225.232.53 kn 1.00 kn 1.27 kn 1.56 kn 639.88 kn 2.00 kn 966.646.450.933.76 kn 1.1.14 1.

500.250.00 kn 22.500.00 kn 2.94 kn 95.00 kn 7.500.00 kn 7. Zakona o PDV-u.500.000.84.00 kn 10.000.00 kn 750.000.00 kn 5.00 kn 16.000.00 kn 3.000.000.00 kn 1.125. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 3.00 kn 2.375.00 kn 8. .00 kn HDSL modem 3.000.000.000. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.500.00 kn 25.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5.00 kn 900.96 kn 1.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 3.250.00 kn 16.250.00 kn 8000.000.000.500.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn 12.000.500.750.00 kn 18.00 kn 12.00 kn 400.500.750.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 11.000.00 kn 16.92 kn 143. prema Članku 2.000.00 kn 1.00 kn 10.00 kn 14.00 kn 12.000.500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000.00 kn 3.00 kn 21. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 5.00 kn 4.750.00 kn 600.00 kn ADSL modem 800.00 kn 600.00 kn 15.00 kn Switch-Pro 6.500.00 kn 2.200.00 kn 7.00 kn 1.00 kn 10.000.

00 kn) 600.00 kn) 1.00 kn (312.203.00 kn (5.92 kn (239.09 kn) 958.27 kn (2.250.56 kn (1.609.73 kn (1.604.450.00 kn (937.00 kn (750.39 kn) 250.00 kn (2.540.04 kn (798.195.00 kn (468.91 kn) 1.49 kn) 225.057.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.646.604.002.78 kn) 1.06 kn (2.50 kn) 642.74 kn (2.32 kn (1.278.00 kn) 1.75 kn) 964.543.32 kn (1.88 kn (1.88 kn) 1.51 kn (1.125.195.875.00 kn (4.74 kn) 337.09 kn) 375.78 kn (1.56 kn (1.406.00 kn (7.59 kn) 771.500.000.25 kn) 3.00 kn) 1.53 kn (1.59 kn (1.37 kn (1.391.78 kn) 500.00 kn (3.125.933.00 kn) 750.87 kn (803.38 kn) 1.00 kn) 802.30 kn (1.74 kn (2.02 kn (3.20 kn) 2.504.625.208.90 kn) 1.157.087.00 kn (500.783.00 kn (1.00 kn (1.76 kn (2.30 kn (2.83 kn) 2.06 kn (2.232.500.371.057.447.097.38 kn) 143.50 kn) 1.51 kn (1.504.90 kn (1.60 kn) 1.087.91 kn) 95.20 kn) 924.50 kn) 3.743.75 kn) 4.812.750.50 kn) 2.53 kn (1.375.00 kn) 1.00 kn (1.08 kn (1.1.739.93 kn) 1.478.90 kn) 1.743.609.56 kn (1.84.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.933.005.739.93 kn (964.91 kn) 1.005.86 kn (1.929.218.37 kn (1.25 kn) 802.450.00 kn) 800.812.00 kn) 400.00 kn (562.83 kn) 191.39 kn) 639.88 kn) 2.39 kn (770.76 kn (2.417.83 kn) 2.371.097.205.00 kn (5.00 kn (1.208.45 kn) 1.00 kn) 4.88 kn) 2.98 kn) 450.000.00 kn) 6.500.783. .198.597.50 kn (421.27 kn (2.155.96 kn (119.60 kn) 1.96 kn) 966.391.90 kn) 1.20 kn) 2.000.285.00 kn (1.00 kn (750.16 kn) 1.30 kn (2.95 kn) 600.812.88 kn (1.94 kn (179.500.500.96 kn) 966.93 kn) 1.00 kn (625.00 kn (281.93 kn) 900.80 kn) 616.60 kn) 1.16 1.02 kn (3.646.625.478.417.45 kn) 1.002.607.9.203.200.

500.000.000.00 kn) 2.00 kn (6.50 kn) 7.00 kn) 10.00 kn) 7.500.00 kn) 11.000.250. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.500. Uključuje 2 govorna kanala.00 kn) 25. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).500.00 kn (8.17 3.50 kn) 5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 18.00 kn (26.50 kn) 12.00 kn) 7.00 kn (31.00 kn) 1.00 kn (12. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.250.375.000.00 kn (15.000.00 kn) 16.00 kn (6.500.812.00 kn (13.00 kn) 16.625.00 kn) 21.50 kn) 10.000.000.00 kn (20.000.00 kn (2.00 kn (15.00 kn (20.000.00 kn) 14.500.00 kn (17.00 kn) 8.500.00 kn (10.750.00 kn) 10.000.125.250.437.00 kn (4.750.00 kn (15.00 kn (13.000. 1.00 kn (4.00 kn (1.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 15.00 kn (23.00 kn (12.750.00 kn) 12.250.875.00 kn (27. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (9.50 kn) 130.375.00 kn (20.000.750.50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.84.000.00 kn) 16.750.2.00 kn) 22. podržane dodatne usluge osim AOC. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.50 kn) 3.00 kn (6.00 kn (3.00 kn (3.500.00 kn (13.000.000.500.000.562.00 kn (937.00 kn) 8.250.00 kn) 5.000.000.625.500.00 kn) 3.00 kn) 5.000.000.750.00 kn) 12.00 kn (19.2 Business Trunking 1.00 kn (8.687.125.000.500. .00 kn (10.000.125.687.250.750.00 kn (162.000.00 kn) 2.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

500.00 kn) 2.50 kn) 2.00 kn (3.00 kn) 8.00 kn (4.500.00 kn) 3.00 kn (750.00 kn (3.000.00 kn (1.00 kn (10.00 kn) 1.812.000.375.00 kn) 6.50 kn) 3.000.00 kn (3.00 kn) 17.000.00 kn (5.500.50 kn) 12.00 kn (1.218.00 kn (2.21 4.00 kn (21.750.00 kn) 1.00 kn (1.937.50 kn) 3. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (2.00 kn) 600.00 kn (2.50 kn) 2. .625.812.812.750.875.125.00 kn (500.00 kn) 5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.500.00 kn (7. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.75 kn) 4.812.00 kn) 3.500.000.00 kn (1.00 kn) 800.500.000.250.625.500.84. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 2.625.00 kn (6.00 kn (5.00 kn (3.00 kn) 3.750.875.00 kn (3.00 kn (4.000.500.687.00 kn (2.750.000.250.00 kn) 1.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.250.250.00 kn) 2.00 kn (15.250.00 kn) 3.750.00 kn) 400.875.

00 kn (375.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (562. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (68.50 kn) 450.3.25 kn) 225.82 kn (1.00 kn (12.2 Privremeno uključenje . mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.00 kn) 30.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.1 OptiTelefon .03 kn) 0.25 kn) 225.22 1.82 kn (1.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.50 kn) 450. 1.00 kn (281.00 kn (281. .50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (562.3. 1.3.84.00 kn) 10.OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.75 kn) 50.00 kn (281.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn (281.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.00 kn (62.00 kn (0.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (37. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.3.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

49 kn (213. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.92 kn (131.prezime@optinet.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.97 kn (102.82 Kn (1.93 kn (204.4. . Pretplatniku se neće naplatiti.hr. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.4. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.74 kn (69.15 kn) 170.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge. 1.33 kn (100.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90. 1.1 Halo Halo Halo .84. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.94 kn) 55. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.68 kn) 80.00 kn (112.00 kn (937. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.4 Halo Halo Halo usluga 1.89 kn (296. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (62.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.15 kn (38.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50.11 kn) 236.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163.4. 1.hr” ili „imetvrtke@optinet.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81.41 kn) 104.

ne obračunava porez na dodanu vrijednost. 1.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter.19 kn 327.00 kn (37.4.7 Naknade za oštećenje.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. . prema Članku 2.4.92 kn 491.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja.84. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0. moguće je kupiti samo po punoj cijeni.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40.00 kn (0.4. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.46 kn 45.08 kn 33.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.97 kn (102.7.81 kn 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.50 kn) 0.24 1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn) 1.00 kn) 30.23 kn) Wireless LAN USB adapter 195. Zakona o PDV-u. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1. 1.4.98 kn (51.4.00 kn (62.90 kn (244.

a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.7.00 kn (312.33 kn) 22. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Pretplatniku se neće naplatiti.65 kn) 45.4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.4. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 250.00 kn (687. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). potrebne govorne kanale. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.5.54 kn (28. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.35 kn) 491.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.81 kn (42. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) 1.84.19 kn (613.08 kn (56.1.00 kn (625.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750.25 1.92 kn (818. 500. .46 kn (409. 1.5 Halo Surf 1. a ovisno o specifičnoj situaciji.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550.5.26 kn) 327.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.99 kn) 33.1 Jednokratne naknade 1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (1. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (937. 1.

11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.15 kn (38.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.hr. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.15 kn) 236.2.92 kn (131.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.50 kn (25.00 kn (625.00 Kn (11.63 kn) 1.2. 1.2.00 kn (136.prezime@optinet. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. .5. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.68 kn) 104.5. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.5. a ovisno o odabiru.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.2 Mjesečne naknade 1.84. 1.26 1.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.74 kn (69.00 kn) 20. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa.94 kn) 55.89 kn (296.5. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.5.hr” ili „imetvrtke@optinet.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9.

5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.5. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. prema Članku 2.90 kn (244.92 kn 491.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. a potrebne za Halo Surf uslugu 1.6 Naknade za oštećenje.19 kn 327.08 kn 33.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.81 kn 22. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.27 1.6.00 kn (0. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.46 kn Djelitelj (splitter) 45. Zakona o PDV-u. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.5. 1.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.5.00 kn (37.88 kn) 1.00 kn) 30. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.5. .

92 kn (818.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. 1.5. . 1.00 kn (312.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.5.54 kn (28.33 kn) 22.81 kn (42.08 kn (56.35 kn) 491.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.16 kn (0.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.46 kn (409. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.16 kn (0.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.26 kn) 327. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o specifičnoj situaciji.6. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.65 kn) 45.84. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.5.16 kn (0.99 kn) 33. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (625.28 1.19 kn (613. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.

Srbija.15 kn (3.40 kn (14.06 kn (0. Švicarska.25 kn) 0.29 Pon – Sub 19h – 07h. Njemačka.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina.25 kn) 2. . USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Slovenija.05 kn (1. Italija.85 kn) 1. Austrija.48 kn (1.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.04 kn) 1.25 kn) Europa 1 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.43 kn (3.80 kn (3.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.69 kn) 31.25 kn (2.35 kn (39.84.10 kn (21.89 kn (2.81 kn) 3. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (1. Crna Gora.00 kn) 2.25 kn) 17. Makedonija.94 kn) 11.19 kn) 41.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.80 kn (2.75 kn (29.38 kn) 23.80 kn (52.60 kn (7.36 kn) 2.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.50 kn) 5.

1. jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.00 kn (61.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije.1.00 kn (86. potrebne govorne kanale.6.00 kn (1. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa. 500.00 kn (625.25 kn) 1.00 kn (0. Greandstream GXP1400.25 kn) 119.50 kn) 69.25 kn) 0.84.6 OptimaLAN ured 1.00 kn (123.30 1.00 kn (312.00 kn) 250.50 kn) 1. Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.98 kn (167.6.1 Jednokratne naknade 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (0. dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (148.75 kn) 69.00 kn (47. .2 Naknade za uključenje dodatnih IP.75 kn) 38.6.25 kn) 0.6.00 kn (123.00 kn (86.00 kn (0.75 kn) 0.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.75 kn) 179.00 kn (1.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.6.00 kn (223.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99.

94 kn) 55.00 kn (198.25 kn) 55.6.33 kn (100.hr.92 kn (131. 1.89 kn (296.00 kn (98.11 kn) 236.00 kn (111.50 kn (25. 1. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200. a ovisno o odabiru. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.75 kn) 159.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 35. Grandstream GXP1400.75 kn) 79. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.00 kn (68.15 kn (38.hr” ili „imetvrtke@optinet. Grandstream GXP1400. .68 kn) 80.74 kn (69.2.00 kn (286.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn (625.6.84. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.00 kn (248. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31.15 kn) 170.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.75 kn) 229.75 kn) 139.49 kn (213.00 kn (173.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.75 kn) 89.00 kn) 20. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.41 kn) 104.00 kn (43.2. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.99 kn (26.25 kn) 20.prezime@optinet.

2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.84. .82 kn (1.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.88 kn) 1.6.25 kn) 11.32 1. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.6.00 kn) 30.3.3.50 kn (9. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.00 kn (37. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.03 kn) 5.00 kn (50.00 kn (13.38 kn) 9.6.00 kn (11.00 kn (31.00 kn (6. GXP2010.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.25 kn) 7.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.90 kn (244.00 kn (68. 1.00 kn (0.6. GXP2020.

92 kn (818.54 kn (28.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn 375.84.00 kn 375.6.46 kn 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 550.00 kn (937.92 kn 491.19 kn 327.46 kn (409.13 kn) 675. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.19 kn (613.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. Zakona o PDV-u.50 kn) 900.00 kn 825.00 kn IP telefon TIP 3 750.125.18 kn) 250.00 kn 300.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn) 491.75 kn) 327.33 1.08 kn 33.6 Naknade za oštećenje.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.08 kn (56.50 kn (703.00 kn 450.54 kn IP telefon TIP 2 500. prema Članku 2.00 kn 600.00 kn (312.65 kn) 45.00 kn (468. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.81 kn 22.00 kn IP telefon TIP 4 900. .26 kn) 375. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.50 kn) 375.00 kn (1.00 kn (843.00 kn 250.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.00 kn (625.99 kn) 33. 1.00 kn 562.00 kn (468.100.6.75 kn) 562.33 kn) 22.00 kn 675. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.81 kn (42.35 kn) 500.6.00 kn 450.00 kn (562.75 kn) 450.6.00 kn) 750. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.

05 kn (1.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o specifičnoj situaciji.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (312.00 kn (375.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.375.00 kn (1.34 1.84. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (562. 1.50 kn) 300. .20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (1.25 kn) 450.50 kn) 550.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.00 kn) 825.16 kn (0.00 kn (750.100. 1.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.031. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (625.16 kn (0.00 kn) 600. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.6.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.16 kn (0.00 kn (687. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

Srbija.06 kn (0.60 kn (7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Švicarska.80 kn (2. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.94 kn) 11. Makedonija.25 kn (2. Slovenija.00 kn) 2.25 kn) 17.00 kn (0.35 kn (39.50 kn) 5. .15 kn (3. Austrija.80 kn (52.89 kn (2.40 kn (14.80 kn (3.08 kn) 0.10 kn (21.48 kn (1.69 kn) 31. Njemačka.75 kn (29. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.04 kn) 1.81 kn) 3.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.25 kn) 2.19 kn) 41.84. Italija.25 kn) 0.00 kn (1.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.38 kn) 23. Crna Gora.85 kn) 1.25 kn) Europa 1 1. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.43 kn (3.36 kn) 2. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

00 kn (248.75 kn) 0.75 kn) 69.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.00 kn (98.00 kn (47.1.7 OptimaLAN ured Start 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (0.75 kn) 38.50 kn) 69.00 kn (123.00 kn (312.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1.75 kn) 139.00 kn (173.00 kn (148. 500.00 kn (1.00 kn) 250.7.25 kn) 79.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.7.84. .50 kn) 1.00 kn (625.00 kn (86.25 kn) 1.75 kn) 179.00 kn (86.00 kn (1.75 kn) 199.00 kn (0.1.25 kn) 99.00 kn (136.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (223.00 kn (61.7. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.1 Jednokratne naknade 1.2 Mjesečne naknade 1.25 kn) 0.7.36 1.00 kn (123.25 kn) 0.2. potrebne govorne kanale.25 kn) 119.00 kn (0.

00 kn (11.75 kn) 89. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.hr.2.hr” ili „imetvrtke@optinet. .15 kn) 236. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.00 kn (111. Grandstream GXP1400.25 kn) 11.15 kn (38.03 kn) 5.82 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.00 kn (625. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.7.00 kn (13.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.92 kn (131.38 kn) 9. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. 1.00 kn (6.2. a ovisno o odabiru.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.84.50 kn (9.25 kn) 159.3.7.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.00 kn (198. 1.00 kn (286.50 kn (25.prezime@optinet.25 kn) 7.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.00 kn) 20.7.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.94 kn) 55.74 kn (69.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.89 kn (296.7.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.68 kn) 104.63 kn) 1.

50 kn 375.7.00 kn 562.46 kn 500. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.00 kn (0.00 kn (68.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (31.90 kn (244.38 1.00 kn 250.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1. 1.00 kn (50.84. GXP2010.7. 1.00 kn) 30.6 Naknade za oštećenje.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.92 kn 491.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.7.7.7. GXP2020.3. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (37. . uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn IP telefon TIP 3 750.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.6.00 kn 375.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.19 kn 327.88 kn) 1.

naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Zakona o PDV-u. prema Članku 2.65 kn) 500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 550. 1. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. 1.6.50 kn) 327.33 kn) 250.99 kn) 375.00 kn) 600.50 kn) 375.100.39 IP telefon TIP 4 900.00 kn (937.25 kn) 450.00 kn (625.00 kn (312.00 kn (687. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.75 kn) 825. .7.75 kn) 562.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.00 kn 450.50 kn (703.00 kn 300.00 kn (1.00 kn) 491.50 kn) 550. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (468.19 kn (613. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Pretplatniku se neće naplatiti. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.00 kn (1.00 kn 600.50 kn) 300.84.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (843.75 kn) 450.00 kn (468.00 kn) 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (562.00 kn 450.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.50 kn) 900. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.92 kn (818.13 kn) 675. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.100.00 kn (312.00 kn (375.00 kn 675.031. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 825.125.00 kn (750. a ovisno o specifičnoj situaciji.375.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7.46 kn (409.00 kn) 750.00 kn (625.

25 kn) Europa 1 1.94 kn) 11.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.25 kn) 2.16 kn (0.16 kn (0.81 kn) 3.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.40 1.75 kn (29.80 kn (2.50 kn) 5.36 kn) 2.85 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.00 kn) 2.16 kn (0.25 kn) 17. .48 kn (1.00 kn (1.43 kn (3.38 kn) 23. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.05 kn (1.40 kn (14.7.10 kn (21.60 kn (7.84.15 kn (3.04 kn) 1.89 kn (2.25 kn (2.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.80 kn (3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.

Italija. Austrija.06 kn (0. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.00 kn (223. Slovenija.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.99 kn (26. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000. Grandstream GXP1400.80 kn (52. . Njemačka.00 kn (98. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.75 kn) 89.75 kn) 38. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.50 kn) 69.00 kn (43. Švicarska.25 kn) 0. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (111.75 kn) 99.75 kn) 35.25 kn) 55.84.50 kn) 99. Crna Gora.00 kn (1.25 kn) 20.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190.00 kn (286.75 kn) 69.75 kn) 199.25 kn) 1.75 kn) 159.00 kn (198.00 kn (173.00 kn (248.75 kn) 179.41 Satelit 4 31.25 kn) 119.00 kn (237.00 kn (47.75 kn) 139.25 kn) 49.00 kn (61.00 kn (61.75 kn) 229.00 kn (0. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.00 kn (123.00 kn (68.19 kn) 41. Makedonija.00 kn (123.00 kn (86.00 kn (123.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49. 1.00 kn (86.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (1. Srbija.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa.00 kn (148.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200.35 kn (39.08 kn) 0.25 kn) 79.

50 kn (9. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.34 kn) 242.55 kn) 41.25 kn) 11.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.03 kn) 500. optička mreža.38 kn) 73.00 kn (50. bežična mreža.00 kn (625.10 kn (91.74 kn (303.00 kn (11.00 kn (0.74 kn) 376.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.30 kn (210.84.75 kn) 5.47 kn (74.42 kn (253.00 kn (312.58 kn) 202. GXP2020.34 kn) 196.00 kn) 30.00 kn (6.25 kn) 25.…).75 kn) 59. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.00 kn (156.25 kn) 41.25 kn) 7.06 kn (582. GXP2120 IP telefonima.74 kn) 114.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.47 kn (74.34 kn) 59. GXP2110.27 kn (245.43 kn (131.05 kn) 466.00 kn (68.43 kn) 105. GXP2010.24 kn (51.00 kn (37.50 kn) 40.82 Kn (1.00 kn) 5.00 kn (6. .55 kn) 136.84 kn (471. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.19 kn (142.08 kn (170. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.8.24 kn (51.00 kn (31.00 kn (13.10 kn) 168.19 kn (142. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.8.00 kn) 55.38 kn) 125.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.38 kn) 9. 1.42 1.79 kn) 250.

00 kn 3.00 kn 450. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.3.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 900.000.54 kn 1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.19 kn 327.00 kn 562.500.00 kn IP telefon TIP 2 500.375. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 3.00 kn 675.00 kn 1.00 kn 825.00 kn 1.250.00 kn 2.00 kn 2.00 kn 550.00 kn 4.00 kn 750.00 kn 3.250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.3 Naknade za oštećenje.100.200.50 kn 375.81 kn 22.125.00 kn HDSL modem 3.000.00 kn Bežična radio oprema 5.8.00 kn Switch-Pro 6.00 kn 1.750. Zakona o PDV-u.46 kn 45.000.00 kn Switch–Standard 4.92 kn 491.500.00 kn 1.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.00 kn 250. .1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. prema Članku 2.00 kn IP telefon TIP 3 750.500.00 kn 300. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.00 kn 2.00 kn 375.00 kn 450. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.43 1.8. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn 2.00 kn IP telefon TIP 4 900. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000.500.00 kn 600.500.08 kn 33.250.00 kn 600.500.84.00 kn 3.

00 kn (1.00 kn) 3.406.00 kn (562.00 kn) 1.00 kn (1.99 kn) 33.00 kn (5.250.750.00 kn) 250.000.00 kn) 750.00 kn (750.000.00 kn (3.000.50 kn) 375.00 kn) 2.75 kn) 450.81 kn (42.50 kn) 3.35 kn) 1.00 kn (4.00 kn) 4.000.92 kn (818.46 kn (409.00 kn (468.100.00 kn) 1.00 kn (3.50 kn) 450.00 kn (4.00 kn (843.00 kn (7.500.00 kn (1.50 kn) 327.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.26 kn) 900.00 kn (1.00 kn (937.500.75 kn) 4.00 kn) 1.375.00 kn (3.500.00 kn) 6.125.50 kn (703. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.250.812.00 kn (625.875.50 kn) 550.250. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1.750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 491.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (5.500.500.00 kn) 500.00 kn (375.875.500.200.125.75 kn) 562.00 kn (687.00 kn (2.00 kn) 5.75 kn) 825.00 kn) 2.00 kn) 600.375. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).54 kn (28.00 kn (1.218.25 kn) 2.13 kn) 675.00 kn (3.8.00 kn (468.00 kn) 1.50 kn) 900.125.33 kn) 22.00 kn (6.875.00 kn) 3.000.19 kn (613.031.25 kn) 3.50 kn) 375.50 kn) 2.00 kn (1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.00 kn) 300.500.44 1.625.00 kn (2.65 kn) 45.00 kn (750.18 kn) 600.687.812.3.50 kn) 1.750.250.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.50 kn) 3.00 kn (937.00 kn (562.125. .84.00 kn) 750.750.500.00 kn (312.812.625.08 kn (56.00 kn (2.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.00 kn) 20. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.84.82 Kn (1.00 kn) 250.00 kn (0. .9.00 kn) 0.48 1.00 kn (62.00 kn (0.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1.00 kn) 100.9.00 kn (125.88 kn) 1.00 kn) 0.00 kn (625.00 kn (125.50 kn) 0.9.00 kn (0.00 kn) 30.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji.00 kn) 500. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100.00 Kn (312. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a. 1.00 kn (37.90 kn (244.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.00 kn (0.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.9.50 Kn) 0.50 kn (25.00 kn (0.00 kn) 50.

Zakona o PDV-u.19 kn (613.49 1.26 kn) 327.08 kn 33. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850.54 kn (28. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700.062. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.9.7. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.46 kn (409.00 kn (875.81 kn (42.92 kn (818. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o specifičnoj situaciji.35 kn) 491. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.7 Naknade za oštećenje. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn (1.9. Pretplatniku se neće naplatiti.9.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.33 kn) 22. 1.92 kn 491.65 kn) 45. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. prema Članku 2.08 kn (56. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. .81 kn 22. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1.19 kn 327.99 kn) 33.46 kn 45.

00 0.00 (0.00 (0.00 (0.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.00 0.00 (0.00 0.00 0.00 0.00 (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9.00 0.00 0.00 0.9.9 Dodatne javne govorne usluge 1. vremenu.00 kn (100.00 0.50 1.00 kn (0.00 0.00 kn) 0.00 0.9.1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.9.00 (0.00 (0.2012.00 (0.00 (0.00 (0.00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21.00 0.07.00 (0.00 (0.00 (0.00 0.00 (0.00 kn 80. .00 (0.00 (0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.00 0.9.00 0.00 0. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0.84.00 (0.00 (0.

00 kn (0. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.00 kn 3 (61. Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).00 Kn (62. 1.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20.3125 Kn s PDV-om).00 kn (25.25 kn bez PDV-a tj.00 (15.10.50 kn bez PDV-a tj.125 Kn s PDV-om).2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20. .25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.25 Kn s PDV-om). 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.75 kn) 49.25 kn) 39.00 kn bez PDV-a tj. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12.10.00 16. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13.10.2. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.84.00 kn) 29.10 Tornado 1. 2 x 18.51 1.00 (25.1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). 3 x 16.00 kn) 50.10.00 kn 2 (48.00 (20.00 12.2. 4 x 15.00 kn 1 (36.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Mjesečne naknade 1. 1.

44 kn (1.74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0.20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.94 kn (2.68 kn (17.12 kn (11.15 kn) 9.43 kn) 1.52 1.80 kn) 2.60 kn) 1.16 kn (0.84.59 kn (0.00 kn (0.25 kn) 2.89 kn) 1.10.48 kn (5.18 kn (1.59 kn (0.80 kn) 4.52 kn (3.80 kn (2.24 kn (2.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.40 kn) 13.74 kn) Europa 1 1.08 kn (0.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.51 kn (1. .00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.48 kn) 1.08 kn (0.

Turska. Čile. Slovenija.35 kn) 33.4.06 kn (0. Crna Gora. Kina.74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. 1. Njemačka.84. Španjolska.75 kn) 25.10. Švicarska. Makedonija.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1. Rusija.44 kn (41.80 kn) 0. *** Bosna i Hercegovina.08 kn (31.06 kn (0. Albania.00 kn) 1.59 kn (0. Mađarska.10. ** vrijedi samo za private pretplatnike. Ujedinjeno Kraljevstvo.10.4. Novi Zeland. Autralija.00 kn (23. Austrija. .53 Satelit 3 19.08 kn) * Argentina. Srbija.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0. Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda. Italija. Italija.08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja.00 kn (10.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8. Kanada. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Obračunska jedinica je 1 sekunda. Francuska.

00 kn (0.00 kn) Poslovni pretplatnici 70.00 kn (111.00 kn (136.11. .00 kn) 1.75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (87. linija privatni pretplatnici 39.25 kn) 70.00 kn (211.84.00 kn (87.11.00 kn (75.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.25 kn) 109.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.25 kn) 169.54 1.1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0.50 kn) 89.00 kn (48. i 3.

00 kn (0.00 kn (15.00 kn) 12.09. po priključku za privatne pretplatnike. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 12.00 kn (45. ▪ mjesečna naknada*.84. na zahtjev.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit. po priključku za privatne pretplatnike.00 kn (0. jednokratno. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. .00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn (15. 0.2010.00 kn (0. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. po priključku Naknada za uključenje 0. jednokratno.00 kn) 0. Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 0. paket c) konferencijska veza i povratni upit. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn (0. Aktivacija nije raspoloživa od 16.55 1. po priključku Poziv na čekanju .11.00 kn (25. CLIP. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.11. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn (0. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada. po priključku. NoCLIP.3.00 kn) 12.00 kn) 36.00 kn) 0. ”slijedi me kad sam zauzet”. jednokratno.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0. na zahtjev.00 kn (25.00 kn) 36. prikaz broja koji zove (2) 12. jednokratno. poziv na čekanju (3).00 kn) 20.00 kn) 20. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a. . (“slijedi me”.00 kn (15. po priključku jednokratno. .1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (15.00 kn) Paket c) 20.09. “ne smetaj”. po priključku. po priključku.00 kn) 0.00 kn (0. CLIR. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (25. poziv na čekanju. ponavljanje posljednjeg biranog broja.00 kn) 0. CLIR.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. po priključku. mjesečno.00 kn (0.2010.09.00 kn) 0. jednokratno. provjera dodatne usluge i drugo.00 kn) Paket a) 12.2010. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. ”skraćeno biranje.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (45. ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0. po priključku.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku.2010. jednokratno. poziv bez biranja (uvjetni). – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (15.09. jednokratno.00 kn (15.00 kn (0.00 kn) 0. po priključku.00 kn (25.00 kn) 12. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada. Aktivacija nije raspoloživa od 16. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.

po kanalu.112) 9.9.00 kn (750.098.00 kn (625.00 kn) 600.060. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.9841.061. 93.00 kn) 500.077.076. 9155. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.18841) 6.9841.061. po priključku mjesečna naknada. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.092.00 kn (0.00 kn (750.00 kn) 0.00 kn (0. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.9.9.061.00 kn) 600. usluga više nije u ponudi. .00 kn) 20.095. (2) Počevši od 16. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.060. Zabrana svih međunarodnih poziva. 94.099. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).00 kn (25. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (125.061. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.2011. poziva prema mobilnim mrežama.092.098.18841.091.099) 3. ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.18841.9841. Zabrana svih odlaznih poziva.2010.00 kn (25.00 kn) 100. poziva prema mobilnim mrežama (00.098. po priključku.. Zabrana međunarodnih poziva (00.9767) 8. (3) Od 01.901.00 kn (25. jednokratno.00 kn (25.095. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.091.901.18841) 7.00 kn) 20. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. osim prema servisnim brojevima (0800.061.060. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.9841.077. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.095.84. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.00 kn) 500.00 kn) 100.00 kn) 20.092.00 kn (625.901.92.2010.9767) 5.18841) 4.192.9841.901) 2.095. Zabrana svih međunarodnih poziva. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. jednokratno.092. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.00 kn (125. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.098.099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20.060.099. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.

00 kn) 50. po priključku Naknada za uključenje 20. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) 0. jednokratno. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. skupne priključke.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. jednokratno. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. . na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.50 kn) 100.00 kn) 0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. jednokratno. CLIR. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (25.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20.00 kn) 60. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (75. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (625. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.3.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 120.00 kn (75. po priključku. po priključku. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (125.00 kn) 1. NoCLIP.00 kn (0.44 kn) 500. skupne priključke. jednokratno. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. (za kućne centrale. skupne priključke. . po priključku.11. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. adresa. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. jednokratno.00 kn (25. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. jednokratno.00 kn) 20.00 kn (62.00 kn) 0. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.00 kn (25.00 kn (150. jednokratno. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (0.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. po priključku.00 kn (25.84.00 kn (0.00 kn) 0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (0.3. (za kućne centrale. jednokratno.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60.57 1.15 kn (101. po priključku.00 kn) 0. po priključku. jednokratno.11. po kanalu Jednokratna naknada 81.

061. po priključku.901.00 kn (125.098.099) 0.9841. 93.098. 9155.18841.098.00 kn) 20.00 kn (125.00 kn) 500.00 kn (0.092.060.092.00 kn (25.095.00 kn) 20.092.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.060. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.00 kn) 600.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) 100.061. Zabrana međunarodnih poziva (00.9767) 8.84.00 kn (0. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0. Zabrana svih međunarodnih poziva. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.9767) 5.060. 9841.00 kn (25.92.00 kn) 100. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.091. 061.099. poziva prema mobilnim mrežama.077.18841) 6. Zabrana svih međunarodnih poziva.076. po priključku.00 kn (625.18841) 4.00 kn (625.9841. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno. jednokratno.00 kn (750.095. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.18841.092. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. jednokratno. 94. po B kanalu. osim prema servisnim brojevima (0800. .00 kn) 20.901) 2. Zabrana svih odlaznih poziva.9841.099. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje.901. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.091. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.00 kn) 0. .00 kn (0.00 kn (750.00 kn (25.095.18841) 7.099) 3. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.098.00 kn) 0.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn) 20. po priključku ▪ mjesečna naknada*.095. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (25.061. BRA-(2B+D). na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.00 kn) 600. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.060.077. poziva prema mobilnim mrežama (00.061.112) 9.901.9841.00 kn (0.00 kn) 500. COLR. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.

jednokratno. po priključku Poziv na čekanju .11.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.59 1.00 kn (0. po priključku.00 kn (0.00 kn) 120.00 kn (15.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (62. CLIR. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn (0. BRA-(2B+D). .15 kn (101.00 kn) 100. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 60.00 kn (0.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 50. po priključku.00 kn (0.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0. jednokratno.00 kn) 20.00 kn (0. jednokratno.00 kn) 1. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (0. po priključku. (za kućne centrale. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn) 0. po priključku. po priključku.00 kn (75. po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (75.00 kn) 0. po priključku. skupne priključke. po priključku. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga. (“slijedi me”. ”slijedi me kad sam zauzet”.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn) 0. skupne priključke.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.11. jednokratno.00 kn) 60. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja. jednokratno. po priključku Naknada za uključenje 0.3.00 kn) 12.00 kn) 0. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (125.00 kn (0. po priključku Jednokratna naknada 81.50 kn) 0. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. (za kućne centrale.00 kn (25.3. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 0.00 kn (150. jednokratno.84. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn (0. BRA-(2B+D). adresa. NoCLIP. jednokratno.

na zahtjev. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 20. 93.00 kn) 36. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.061.061. CLIP. ▪ mjesečna naknada*.18841) 7. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. poziva prema mobilnim mrežama (00.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.00 kn) 20. Zabrana svih međunarodnih poziva. po priključku za analogne centrale. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.095.061.095.901.9841. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.00 kn (15.2010.18841.095. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. ponavljanje posljednjeg biranog broja.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (15. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.9841. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 0.92.095.076.00 kn (45.092.18841) 6. poziv na čekanju.098. Zabrana međunarodnih poziva (00.060. .060.84. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. po priključku mjesečna naknada.00 kn) 12.098..112) 9. po kanalu za digitalne centrale. Zabrana svih međunarodnih poziva. mjesečno.9841.00 kn (25.060. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.099. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.099) 0.9841.00 kn) 0.061.192.901) 2. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.091. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma.00 kn) Paket a) 12. po kanalu za digitalne centrale.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.9841.00 kn (25. Zabrana svih odlaznih poziva.00 kn (0. po priključku. po priključku. 94.18841) 4.9767) 5.092.098. ”skraćeno biranje.00 kn (0. ▪ mjesečna naknada. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).9.00 kn) 36. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.00 kn) 0.099) 3.099.077.060. poziv bez biranja (uvjetni). poziva prema mobilnim mrežama.18841. 9155.00 kn (0. jednokratno. po priključku jednokratno.00 kn (25.061. CLIR. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.092. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. osim prema servisnim brojevima (0800.901. poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. “ne smetaj”. prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni.092.901.00 kn (45.098.00 kn) Paket c) 20.077. provjera dodatne usluge i drugo.091. jednokratno.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16. po priključku za analogne centrale. jednokratno. na zahtjev. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (0. .9767) 8.

(za kućne centrale.00 kn (62. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. adresa.00 kn (625. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.61 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. jednokratno.00 kn (25. jednokratno.00 kn (75.3. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. skupne priključke.84.00 kn (125.00 kn) 50.00 kn) 20. .44 kn) 500. (za kućne centrale. jednokratno.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (75. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.11.50 kn) 100. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. po priključku. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po priključku.15 kn (101. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. skupne priključke.00 kn) 60. po kanalu Jednokratna naknada 81. skupne priključke. jednokratno.00 kn) 120.00 kn (150.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60.

00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. po B kanalu.901) 0.00 kn (750.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.aktiviranje usluge. BRA-(2B+D).3. jednokratno. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 500.00 kn) 0.00 kn (0.promjena zaporke (PIN-a) besplatno .00 kn (250.00 kn (0. po priključku. .00 kn) 20.00 kn (25. NoCLIP.00 kn (25.00 kn (0.00 kn (625. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) - - 20.00 kn) 0.00 kn (750.00 kn (25. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (625. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) .00 kn (625.00 kn) 0. jednokratno. jednokratno.00 kn) 100. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (750. po priključku.00 kn) 20.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 600.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 500.00 kn (25.00 kn (0. . upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.00 kn) 600.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn) 0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn) 500. po priključku .00 kn) 20. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn (0.00 kn (125.deaktiviranje usluge. jednokratno.00 kn) 200. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.00 kn) 0. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) 200.00 kn (625. jednokratno.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn (250.00 kn) 0.00 kn) 500.00 kn) 20. COLR.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (25.00 kn) 100.00 kn (25.00 kn (125.00 kn (0. po priključku.00 kn (0.00 kn) 100. po priključku.00 kn) 600.00 kn) 20.00 kn (250.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn) 20. jednokratno.00 kn) 0.aktiviranje. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20. CLIR.00 kn) 20.00 kn) 600.84.00 kn (125.00 kn (0.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (750. jednokratno.00 kn (25.00 kn) 200.mjesečna naknada.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn (25.62 1.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. po priključku.00 kn (125. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 100. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn (25.00 kn (250.00 kn) 20. po priključku .00 kn (0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. po priključku. na zahtjev .11.

200.092.00 kn (11.060. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.077. poziva prema mobilnim mrežama. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.077. jednokratno.095. 1. .076.00 kn (9.000.625.18841) 4. na istoj adresi.901.00 kn (5.099. 10 B kanala unutar primarnog pristupa.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.500.092.091. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.092. PRA-(30B+D): COLP.11.00 kn (1.44 kn) 4.061.9767) 5.18841) 7. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.250. 061.060. PRA-(30B+D). Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.099) 3.875. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.9841. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn) 3.098. na istoj priključnoj točki ▪ 15B.095.098.3. 93.061. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. COLR na zahtjev. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 9. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.625.061. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. 9155.060.901. poziva prema mobilnim mrežama (00.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.095.750.061.092. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. 94.92.15 kn (101. Zabrana svih međunarodnih poziva. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.84.060.00 kn (5. Zabrana svih međunarodnih poziva. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom.9841.901. BRA-(2B+D). 20 B kanala unutar primarnog pristupa.9841.18841.00 kn (3. jednokratno. Zabrana svih odlaznih poziva. BRA-(2B+D): COLP.000.00 kn) 4.500.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000. 9841.63 2.500.18841) 6.00 kn) Jednokratna naknada 81. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1.098.091. jednokratno za: ▪ 5B.095.18841. COLR na zahtjev.00 kn) 7.099.9767) 8.098.112) 9.9841. osim prema servisnim brojevima (0800. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa.

64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6. skupne priključke.50 kn) 20.00 kn (3.00 kn) 50. jednokratno. po priključku. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. jednokratno. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn (75.00 kn) 7. adresa. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2. . jednokratno.11.00 kn (25.00 kn (62.3.00 kn (125.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese.00 kn (125.00 kn) 60. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.700.00 kn) 60. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0.200. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100. skupne priključke. (za kućne centrale.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.00 kn) 100. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) 1. PRA-(30B+D). (za kućne centrale.000. po priključku.500. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn (150. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn (75.00 kn (0. BRA-(2B+D).000.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (7.375.00 kn (9.84.00 kn) 120.

nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.1 Cijena nacionalnih.71 kn (0.65 kn (7.56 kn) 5.25 kn (2.30 kn (6.31 kn) 2.63 kn) 2.04 kn) 1.74 kn (2.30 kn (2.31 kn) 2.06 kn) 2.79 kn) 1.71 kn (0.84 kn (2.14 kn) 0.85 kn (3.15 kn (3.31 kn) 2.23 kn) 0.43 kn) 2.41 kn (1.84.91 kn) 1.03 kn (3.14 kn) 0.26 kn) 0.25 kn) - - 1.18 kn) 2.30 kn (6.94 kn) 1.85 kn (3.41 kn (1.11 kn (0.18 kn) 2.06 kn) 0.94 kn (2.80 kn) 1.22 kn (0.07h.14 kn) 0.68 kn (3.22 kn (0.48 kn (3.30 kn (2.19h 0.28 kn) 0.85 kn (2.30 kn) 2.76 kn) 1.18 kn (2.30 kn) 2.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.94 kn) 1.22 kn (0.22 kn (0.07h.36 kn) 2.28 kn) 0.50 kn) 5.48 kn (1.79 kn) 1.88 kn) 3.81 kn) 3.67 kn (0.94 kn (2.22 kn (0.01 kn) - - - 0.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.22 kn (0.73 kn) 3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.35 kn (2.18 kn (0.00 kn (1.10 kn) 1.4.11 kn (0.53 kn (1.11 kn (0.28 kn) 0.21 kn (0.76 kn) 1.23 kn) 0.53 kn (1.94 kn (2.68 kn (3.14 kn) 0.14 kn) Pon – Sub 07h . nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.00 kn) 1.01 kn) - - - - 0.14 kn) 0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .07h.0082 kn (0.19h 0.22 kn (0.56 kn) 5.43 kn (3.89 kn) 0.43 kn) 2.65 1.22 kn (0.11.88 kn) 3.20 kn (4.18 kn (2.63 kn) 2.05 kn (0.11 kn (0.22 kn (0.43 kn) 2.85 kn (2.33 kn (1.00 kn) 2.10 kn) 1.28 kn) 0.56 kn) 5.84 kn) 1.41 kn (1.65 kn (7.0082 kn (0.85 kn (3.21 kn (0.44 kn (1.60 kn (7.20 kn (4.20 kn (4.06 kn) 2.91 kn) 1.28 kn) 0.89 kn) 0.65 kn (7.91 kn) 1.25 kn) 2.85 kn) 1.61 kn) 0.22 kn (0.48 kn (3.00 kn (1.11 kn (0.28 kn) 0.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.35 kn) 5.94 kn) 1.88 kn) 3.14 kn) 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h . međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .10 kn) 1.18 kn (0.30 kn (2.00 kn) 1.28 kn) 0.73 kn) 3.35 kn) 5.66 kn) 1.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .11.03 kn (3.29 kn (1.80 kn) 1.35 kn (2.80 kn (3.11 kn (0.48 kn (3.22 kn (0.74 kn (2.28 kn) 0.89 kn (2.26 kn) 0.71 kn (0.53 kn (1.11 kn (0.85 kn (2.84 kn (2.11 kn (0.28 kn) 0.22 kn (0.80 kn (2.06 kn) 2.28 kn) 0. .25 kn) 0.44 kn (1.

08 kn) 0.61 kn (20.05 kn (0.31 kn) 0. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.09 kn) 0.14 kn (0.81 kn) 30.44 kn) 23.22 kn (0.09 kn) 0. Obračunska jedinica je jedna sekunda.07 kn (0.07 kn (0. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0.08 kn) 0.86 kn) 16.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0.06 kn (0. 5 Bosna i Hercegovina. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori.22 Kn + PDV. te međunarodne pozive bez ograničenja.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50.45 kn (14.53 kn (50.18 kn) 11.66 Satelit 1 11. nakon 30.09 kn (13.75 kn) 31. Crna Gora.19 kn) 41.44 kn) 23. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. Makedonija. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.05 kn (28. Austrija.10 kn (21.14 kn (0.41 kn (38.06 kn (0. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora. a obračunska jedinica je sekunda.15 kn (21.25 kn) 41.31 kn) 17.01 kn) 40. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva). 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.18 kn) 11. Slovenija. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30.14 kn (0. Njemačka.15 kn (21. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.09 kn (13.75 kn (29. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.06 kn) 0. Švicarska.00 kn) 30.86 kn) 16.31 kn) 17.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama.61 kn (20.14 kn (0.76 kn) 23.38 kn) 23.15 kn (21. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.06 kn (0.14 kn (0.07h.40 kn (39.41 kn (38.07 kn (0. .66 kn) 0. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000.09 kn) 0.00 kn (62.80 kn (29. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.75 kn) 31.53 kn (50. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu.85 kn (52.80 kn (52.84.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h .40 kn (39. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu.85 kn (52.00 kn (37.25 kn) 41.25 kn) 17.81 kn) 30. Italija.08 kn) 0.01 kn) 40.80 kn (29.76 kn) 23.69 kn) 31.40 kn (39.40 kn (14.06 kn (0.07 kn (0.25 kn) 0.44 kn) 23.25 kn) 41.45 kn (14.80 kn (29.09 kn) 0.14 kn (0. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.07 kn (0.35 kn (39.05 kn (28.45 kn (14.31 kn) 0.07 kn (0.00 kn+PDV.18 kn) 11.09 kn) 0. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. naplata se vrši prema Cjeniku.18 kn) 11.28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200.31 kn) 0.18 kn) 11.06 kn (0.75 kn) 31. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.66 kn) 0.85 kn (52.31 kn) 17. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).08 kn) 0.00 kn (250. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.08 kn) 0.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). Srbija. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.

50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1.00 kn) 12.00 kn (93.00 kn (15. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP).50 kn) 450. a sukladno korištenoj usluzi (POTS. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.00 kn (562.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0.00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).67 1.00 kn (0.00 kn (281.00 kn (7.11.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0.00 kn (0.82 kn (1.00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.11.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60.00 kn) 75.03 kn) 0.6.6.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.6. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine. ISDN BRA. 1.25 kn) 225.00 kn (0. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora. 1.00 kn (37.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije. .11. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u).84. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.82 kn (1.00 kn (75.00 kn (281.00 kn) 30.00 kn (562. usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade.1 Osnovni analogni telefonski priključak . 1.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.11.11.00 kn (25.2 Dodatne usluge .

11 kn (0.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0.0082 kn (0. . mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.85 kn (3.11.68 1. 1.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h . naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a ovisno o specifičnoj situaciji.71 kn (0.14 kn) Pon – Sub 07h .41 kn (1. Pretplatniku se neće naplatiti.19h 0.6.89 kn) Europa 1 1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .53 kn (1.19h 0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .01 kn) Pon – Sub 07h .4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.91 kn) 1.31 kn) 2.56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.22 kn (0. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.22 kn (0. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (281.85 kn (2.07h.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.6.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.84.11 kn (0. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.07h.00 kn (562. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.07h. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.

10 kn) 1.00 kn) 11.75 kn) 31.44 kn) 23.6.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .30 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11 kn (0.48 kn (3.25 kn) 41.19h 0. .11 kn (0.40 kn (39.85 kn (52.22 kn (0.06 kn) Pon – Sub 07h .14 kn) Pon – Sub 07h . Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.20 kn (4.43 kn) 2.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.94 kn (2.84.22 kn (0.15 kn (21.80 kn (29.19h 0.88 kn) 3.69 Svijet 2 5.06 kn) 2.6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0.11.06 kn (0.45 kn (14. 1.07h.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .07h.65 kn (7.05 kn (0. naplata se vrši prema Cjeniku. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.31 kn) 17.31 kn) 0.

70 Pon – Sub 07h – 19h 1.15 kn (3.43 kn (3.36 kn) 2. Austrija.80 kn (3. Švicarska.00 kn (1. . 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.84.60 kn (7.40 kn (14. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.80 kn (52. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Italija. naplata se vrši prema Cjeniku. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.07h.04 kn) 1.89 kn (2.85 kn) 1.48 kn (1. Crna Gora.38 kn) 23.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1.25 kn (2.25 kn) 17.81 kn) 3.75 kn (29.50 kn) 5.00 kn (1.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h . 2 Bosna i Hercegovina.06 kn (0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.69 kn) 31. Srbija.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda. Makedonija.35 kn (39.80 kn (2.25 kn) 0.25 kn) 2. Slovenija.19 kn) 41.00 kn (1. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.94 kn) 11.10 kn (21.25 kn) Europa 1 1.00 kn) 2. Njemačka.

00 kn) 0.00 kn (500.00 kn (250.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (87.00 kn) 400.12.12 Besplatni telefon 0800 1.00 kn (0.000.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 70.00 kn (1.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.00 kn (0.00 kn) 600. .71 1.00 kn) 800.00 kn (375.00 kn (750.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.84.

00 kn (0.20 kn (0.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn (0.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.00 kn) 0.00 kn) 0. .00 kn (0.06 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 0.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (62.00 kn) 60.00 kn) 0.00 kn (0.2012.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0. e-mail.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (37.50 kn) 50.72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.07.00 kn (0.00 kn (75.00 kn 0.00 kn) 30.00 kn) 10.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (37.80 kn (1.00 kn) *Od 21. disketa.00 kn (375.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.84.00 kn) 30.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (75.00 kn) 60.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.80 kn (1.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 100.00 kn) 0.

00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.06 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn Veći od 5.000.80 kn (1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 kn (375.00 kn (250.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.84.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 0.00 kn (0.80 kn (1.20 kn (0.00 do 5.00 kn Popust (%) 5% 10% 1. .000.000.00 kn) 200.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.12.00 kn) 0.

00 kn (0.00 kn (375.2012.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 750.00 kn) 10.00 kn (0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0. e-mail.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (0.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 kn (0.00 kn 0.00 kn) *Od 21.000.00 kn (562. .74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.00 kn) 0.000.000.50 kn) 600.07.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn Veći od 5. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.00 do 5.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (750.00 kn (62.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.50 kn) 50.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.84.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (937.

00 kn (125.00 kn (37.00 (0.00 kn (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.50 kn) 0. e-mail.00 kn (0.00 0.00 kn) 30.00 kn 0.00 kn) 0.00 kn) *Od 21. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 0.50 kn) 0.00 0.00 (0.00 (0.00 kn (0.00 (0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0.00 kn) 0.00 0.50 kn) 0. bez vlastitog priključka.00 (0.00 kn (75.00 (0.84.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.07.00 kn (312.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 30.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.00 0.00 kn (125.00 kn) 300.50 kn) 100.00 kn (75.23 kn (0.2012.00 kn (0.00 kn (37.00 kn (75.00 (0.00 kn (0.00 kn) 60.00 (0.00 kn) cijena po dogovoru 0.00 kn (225.00 kn) 250.00 kn) 0.00 kn) 60.50 kn) 50.00 kn (0.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju.00 kn (62.00 (0. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.00 kn) 0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 kn (312.00 kn) 100.00 kn (0.00 kn (375.00 kn) 0. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 0. .29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta.00 kn) 60.

jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. T3.39 kn (1. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0.00 kn) 250. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.14 Usluge s posebnom tarifom 1.09 kn (2.25 kn) * Za tarifne skupine T7.00 kn (375. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.99 kn) 1.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn (312. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. .00 kn (250.50 kn) 100.75 kn) 5.73 kn (8.59 kn (6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.89 kn (2.25 kn) 3.00 kn (6.16 kn) 1. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.41 kn) 1. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.78 kn) 6.05 kn) 5.37 kn (2. jednokratno 10 i više brojeva. po broju.14. po broju.36 kn) 2.00 kn (250.58 kn) 3. po 060 broju 200.00 kn (187.45 kn) 4.50 kn) 200.84.86 kn (3.25 kn) 1.12 kn (1. T2. T4.74 kn) 1.00 kn) 4 do 9 brojeva. jednokratno 300.86 kn (2.04 kn (5.96 kn (2.33 kn) 2.00 kn (125.96 kn) 2.49 kn) 5.93 kn (1.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.40 kn) 1.61 kn) 2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.00 kn (3.00 kn) 150.82 kn (4.00 kn (6.79 kn (3. po broju.76 1.

00 kn (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h).94 kn) 3.00 kn) 10.2009. 1.00 kn (0. Nova numeracija implementirana je 30.2012.07.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn 0. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija.05 kn (5. 60 dana od dana implementacije.75 kn (0.00 kn) 10.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (312.2012.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (100.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80.00 kn 0.00 kn) *Od 21. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja. e-mail.46 kn) 4.00 kn) *Od 21.50 kn) 100.14. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka. . Nakon toga.07.9. e-mail.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (3.00 kn) 0. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064.06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h).84.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.00 kn (125. po pozivu 061 5xxx 0.00 kn (0.00 kn (0.97 kn (2. odnosno 060 i 069 numeracije.75 kn) 1. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069.

po 064 broju 200. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.00 kn) 4 do 9 brojeva.82 kn (4.00 kn) 250.25 kn) 3.93 kn (1.14. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.37 kn (2.36 kn) 2.86 kn (2. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.59 kn (6.40 kn) 1.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.61 kn) 2. po broju.73 kn (8. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.33 kn) 2.09 kn (2.84.96 kn (2.50 kn) 200.86 kn (3.58 kn) 3. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.99 kn) 1.89 kn (2.16 kn) 1. po broju.00 kn (187.00 kn (3.00 kn (250.04 kn (5. T2.78 kn) 6. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.00 kn (125.50 kn) 100.00 kn) 150.12 kn (1.45 kn) 4.78 1. T4.96 kn) 2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0.75 kn) 1. .74 kn) 1.00 kn (375.79 kn (3.00 kn (250.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.41 kn) 1. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. jednokratno 300. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (312.49 kn) 5.39 kn (1. T3. po broju.

50 kn) 200.07.50 kn) 100. po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn) *Od 21.00 kn) 4 do 9 brojeva.14.00 kn (125.00 kn (187. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (0.00 kn) 10. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (312. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0. po broju. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1. po 069 broju 200.00 kn (250. po broju. .00 kn (250.2012.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn) 250. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (375. jednokratno 300.00 kn) 0. e-mail.00 kn 0.00 kn) 150.79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (0.00 kn (0. po broju. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.84.

T3.15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.45 kn) 4.39 kn (1.58 kn) 3.00 kn) 10.00 kn) 4 do 9 brojeva.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.00 kn (312. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (0.80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0. e-mail.61 kn) 2. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93 kn (1. po broju.96 kn) 2. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.36 kn) 2.84.78 kn) 6.73 kn (8.00 kn (3.04 kn (5.82 kn (4.74 kn) 1. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.33 kn) 2.49 kn) 5. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. jednokratno 300.00 kn) 0.50 kn) 200. T4.2012. T2.00 kn (1.00 kn) 250. Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. .00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.86 kn (3.40 kn) 1.96 kn (2. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.16 kn) 1.37 kn (2.86 kn (2.09 kn (2.79 kn (3.59 kn (6.00 kn) *Od 21.00 kn 0.41 kn) 1.99 kn) 1.00 kn (375.00 kn (250.25 kn) 3.75 kn) 1.00 kn (0. po broju.12 kn (1. po broju.89 kn (2.07.

1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0.00 kn) 0. po 0801 broju 200.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn) 1.2009. 1.50 kn (0. Prosinca 2009.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.80 kn (1. Nakon toga. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0.84.listopada.22 kn (0. .81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.15.00 kn (0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. dana 29.00 kn) 150. 300.00 kn (0. 60 dana od dana implementacije. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije. 1000 i 2000 kn. 500.00 kn (187.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801.00 kn (125.15.00 kn (250.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1.50 kn) 100. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija.00 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0.63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150. Nova numeracija implementirana je 31. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.28 kn) 0. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.00 kn (0.

20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.00 kn) 4.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.13 kn) 0. preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.00 kn (0.00 kn (0.84.00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika.82 1.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.00 kn) 0. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.00 kn (0.06 kn (0.00 kn (0. naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. 1.00 kn (0.10 kn (5.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 Kn + PDV.00 kn) 1. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.06 kn (0.50 kn (0.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta.10 kn (5.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.00 kn) 0.00 kn (0. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0. .

26 kn) 0.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.26 kn) 0.14 kn) 0.00 kn (0.18 kn) 2.13 kn) 0.23 kn) 0.21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.33 kn (1.80 kn) 1.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.14 kn) 0.80 kn) 1.84.35 kn) 1.11 kn (0.31 kn) 2.28 kn) 0.74 kn (2. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.22 kn (0.01 kn) 0.0082 kn (0.18 kn (0.41 kn (1.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.11 kn (0.53 kn (1.33 kn (1.00 kn (62.84 kn) Europa 1 1.25 kn) 0.71 kn (0.68 kn (3.44 kn (1. .85 kn (3.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.74 kn (2.84 kn) 0.21 kn (0.66 kn) 1.66 kn) 1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.56 kn) 1.84 kn) 0.67 kn (0.10 kn (0.1 Cijena nacionalnih.22 kn (0.18 kn) 2.91 kn) 1.23 kn) 0.35 kn) 1.68 kn (3.76 kn) 1.74 kn (2.68 kn (3.67 kn (0.44 kn (1.14 kn) 0.18 kn (0.28 kn) 0.66 kn) 1.80 kn) 1.50 kn) 10.11 kn (0.01 kn) - 0.22 kn (0.44 kn (1.35 kn) 1.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.13 kn) 0.22 kn (0.14 kn) 0.00 kn) 50.18 kn (0.09 kn (0.33 kn (1.67 kn (0.29 kn (1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11 kn) 0.20 kn (0.14 kn) 0.18 kn) 2.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.25 kn) 0.10 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.74 kn (2.68 kn (3.11 kn (0.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.00 kn (12.21 kn (0.20 kn (0.22.85 kn (2.11 kn (0.0082 kn (0.44 kn (1.18 kn) 2.89 kn) 0.83 1.22 kn (0.80 kn) 1.

30 kn) 2.44 kn) 23.31 kn) 0.06 kn (0.94 kn) 1.06 kn (0.65 kn (7.30 kn (6.30 kn) 2.84 kn (2.94 kn) 1.30 kn) 2.56 kn) 0.76 kn) 23.06 kn (0.79 kn) 10.22 kn (0.55 kn (28.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.).65 kn (49.22 kn (0.35 kn (2.06 kn) - - 0.00 kn) 0.73 kn) 3.84 kn (2.63 kn) 2.85 kn (13.00 kn (250.48 kn (3.08 kn) 0.84 kn (2.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.79 kn) 10. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu.20 kn) 0.63 kn) 2.15 kn (21.56 kn) 16.22 kn (0.08 kn) 5.01 kn) 40.20 kn (4.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.84.56 kn) 0.11 kn (0.79 kn) 10.65 kn (49.19 kn) 29.30 kn (6.56 kn) 0.08 kn (0.31 kn) 22.19 kn) 39.18 kn (2.06 kn (0.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200.05 kn (0.88 kn) 3.80 kn (29.31 kn) 22.56 kn) 16. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga.22 kn (0.16 kn (0.05 kn (28.25 kn (20.55 kn (28.06 kn) 2.40 kn (39.19 kn) 0.18 kn (2. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.94 kn (2.63 kn) 2.14 kn) 0. brojevima posebnih službi sl.08 kn) 5.25 kn (20.85 kn (52.03 kn (3.94 kn) 1.15 kn (0.08 kn) 5.25 kn (20.43 kn) 2.19 kn) 29. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.73 kn) 3. prema brojevima s posebnim tarifama.28 kn) 0.14 kn) 0.20 kn) 0.19 kn) 39.30 kn (6.63 kn) 2.73 kn) 3.55 kn (28. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.75 kn (37.73 kn) 3. Sve cijene su izražene u kn/min.75 kn (37.30 kn (6. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.31 kn) 22.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.30 kn) 2.35 kn (2.10 kn) 0.03 kn (3.19 kn) 29.65 kn (49.19 kn) 0.00 kn) 11.11 kn (0.16 kn (0.03 kn (3.53 kn (50.19 kn) 39.25 kn) 41.79 kn) 11.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (0.22 kn (0.85 kn (13.84 kn (2.45 kn (14.61 kn (20.15 kn (0.18 kn (2. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.94 kn) 1.31 kn) 17.20 kn) 0.18 kn (2.08 kn) 5.28 kn) 0.35 kn (2.09 kn (13.35 kn (2.86 kn) 16.05 kn (0.30 kn (2.28 kn) 0.56 kn) 16.22 kn (0.75 kn) 31.75 kn (37.10 kn) 1. .41 kn (38.66 kn) 0.85 kn (13.06 kn (0.84 Svijet 2 5.03 kn (3.22 kn (0.81 kn) 30.16 kn (0.

66 kn) 1.80 kn (2.76 kn) 1.85 kn (3.33 kn (1.41 kn (38.56 kn) 5.00 kn) 11.53 kn (1.94 kn) 11.43 kn (3.00 kn (12.00 kn) 2.31 kn) 2.94 kn) 11.85 kn (2.89 kn) 1.44 kn) 23.75 kn (29.08 kn) 10.86 kn) 16.63 kn) 2.80 kn) 1.06 kn) 2.85 kn (2.45 kn (14.20 kn) 0.15 kn (21.06 kn (0.25 kn) 17.06 kn (0.60 kn (7.25 kn) 2.00 kn (18.44 kn) 23.08 kn) 1.75 kn) 41.35 kn) 5.00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.04 kn) 1.75 kn) 31.00 kn (1.69 kn) 31.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.31 kn) 0.75 kn (29.00 kn (0.11 kn (0.43 kn (3.43 kn) 2.48 kn (1.94 kn (2.22 kn (0.31 kn) 17.84 kn) 0.50 kn) 5.25 kn) 41.53 kn (1.80 kn (52.81 kn) 3.81 kn) 30.85 kn) 1.71 kn (0.30 kn) 2.36 kn) 2.85 kn (52.14 kn) 0.00 kn) 11.25 kn) 41.00 kn) 2. .30 kn (6.00 kn (51.31 kn) 17.41 kn (1.43 kn) 2.91 kn) 1.76 kn) 23.50 kn) 1.35 kn (39.15 kn (21.04 kn) 1.25 kn) 0.10 kn (21.65 kn (7.09 kn (13.38 kn) 23.20 kn (4.80 kn (3.18 kn (2.60 kn (7.25 kn) - FerTarifa 4 .25 kn) 2.88 kn) 3.85 kn (52.00 kn (1.79 kn) 11.15 kn (3.68 kn (3.25 kn) - - 1.81 kn) 3.66 kn) 0.31 kn) 0.30 kn (2.71 kn (0.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.50 kn) 5.48 kn (3.25 kn) - 1.73 kn) 3.03 kn (3.48 kn (1.06 kn (0.48 kn (3.75 kn) 31.25 kn (2.91 kn) 1.56 kn) 5.84 kn (2.25 kn (2.18 kn) 2.53 kn (50.80 kn (3.94 kn) 1.80 kn (29.31 kn) 0.35 kn (39.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .35 kn (2.08 kn (0.40 kn (39.80 kn (52.22 kn (0.10 kn) 1.25 kn) 0.65 kn (7.69 kn) 31.85 kn (3.31 kn) 2.10 kn) 1.40 kn (14.10 kn (21.41 kn (1.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.mjesečna naknada za korištenje 15. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.20 kn (4.06 kn (0.38 kn) 23.16 kn (0.28 kn) 1.25 kn) 0.85 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.19 kn) 41.15 kn (3.36 kn) 2.40 kn (14.84.06 kn) 2.25 kn) 17.80 kn (29.40 kn (39.67 kn (0.01 kn) 40.85 Pon – Sub 19h – 07h.74 kn (2.94 kn (2.61 kn (20.80 kn (2.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .44 kn (1.10 kn) 0.14 kn) 0.19 kn) 41.00 kn (1.05 kn (28.30 kn (2.88 kn) 3.11 kn (0.08 kn) 1.89 kn (2.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.05 kn (1.89 kn (2.45 kn (14.

Italija. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. ⁶ Bosna i Hercegovina.o.13 kn) Služba informacija (Imenik d.00 kn/min. Srbija.22.00 kn (0. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2.00 kn) 0.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0.00 kn (0. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.50 kn (3. Austrija.84. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. .99 kn (2.47 kn + PDV. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. a obračunska jedinica je sekunda. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0. naplata se vrši prema Cjeniku. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva.00 kn (0. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0.86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Makedonija. 1. Obračunska jedinica je jedna sekunda. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Slovenija. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0.00 kn (0.00 kn (0. Crna Gora.22 Kn + PDV.06 kn + PDV. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).00 kn u sljedeći mjesec.00 kn (0.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn) 0. Njemačka.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn + PDV. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda. Švicarska.o. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).50 kn (3.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).00 kn (0.

25 kn (1.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.50 kn (0.56 kn) 0.63 kn) 1.00 kn (2.59 kn (6.49 kn) 5.63 kn) 1.25 kn) 2.23 kn (0.o.86 kn (2.99 kn (1.93 kn (1.10 kn) 1.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.25 kn) 0.84.00 kn (1.33 kn) 2.59 kn (6.00 kn (1.39 kn (1.24 kn) 5.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.29 kn) 0.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.74 kn) 1.59 kn (6.00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.25 kn) 3.o.99 kn) 1.40 kn) 1.48 kn (13.25 kn) 0.12 kn (1.00 kn (3.50 kn (0.16 kn) 1.00 kn (1.00 kn (0.79 kn (3.00 kn (6.50 kn) 5.59 kn (6.

12.13 kn) 0.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0.07. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976.01.07. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.08 kn (0.07.2013.2011.2013. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20. a pozivi prema tarifinim skupinama T7. off-peak). Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01.2011.75 kn) 0.19 kn) 0.07. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01.06. Od dana 02.06.06 kn) 0. Od 15. 8 za pozive prema taksi službi od 01.05. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26. naplata se obračunava po pozivu. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti.2012. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.07. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica.2010.2011.2011.22.20 kn (0. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.15 kn (0.10 kn (0. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti.00 kn (0. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01.02. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti.00 kn (3. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13. T2.2014. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj.09.09.2010. T3. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1.2012. T4.06. 18 od 03.2010.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888.07.07. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841.2010. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.01.2010.2011.03.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01.2013. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01.05 kn (0. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj.00 kn)* 0.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2. godine primjenjuje se i pristupni broj 195.01.94 kn) 3. kratkom kodu 1414 do 15.2012.10.84. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26.2012.00 kn (0. godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj.07. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17.07.2010.07.04. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01..2010.2011.2010. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.2013.23 kn (0. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26.10 kn) 0. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan. 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.2011. obračunaske jeedinice i sl. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 192. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj.02.75 kn (0. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26.2011. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31.00 kn)* 0. .06. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05. 1.04. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01.04.2010. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01.

00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0.30 kn (0.15 kn (0.06 kn) 0.05 kn (0.15 kn (0.15 kn (0.38 kn) 0.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A .19 kn) 0.30 kn (0.10 kn (0.89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0.75 kn) 0.38 kn) 0.04 kn) 0.10 kn) 0.Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .10 kn (0.00 (0.13 kn) 0.38 kn) 0.03 kn (0.30 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.75 kn) 0.08 kn (0.84. .05 kn (0.60 kn (0.10 kn) 0.19 kn) 0.60 kn (0.19 kn) 0.00 (0.03 kn (0.19 kn) 0.08 kn (0.15 kn (0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.04 kn) 0.06 kn) 0.00 0.38 kn) 0.05 kn (0.Pon – Sub: 19h – 07h.13 kn) 0.30 kn (0.

06 (0. Estonija. Italija. Cipar.90 1.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. SAD i Srbija. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr. Australija. Makedonija.22.22.60 kn (12. 1.00 (60. Luksemburg.00 kn (10.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.4 Dodatne tarifne opcije 1. Bugarska. Švedska.00 kn) 8. Grčka.00 kn) 20.06 (0. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.08 0.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8. Portugal. Irska. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Danska. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet). Slovenija. Latvija. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0. Mađarska.4.22.22 kn prema korištenom (0.28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29. Europa 25 i Europa 60).06 (0.00 Kn (20.08 0. Belgija.84.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija. Slovačka.60 kn (37. Kanada.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30. 1. Španjolska i Velika Britanija.08 0. Finska.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0.06 (0. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija. Litva.22. Rumunjska.4.00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100. Crna Gora.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART. 1.00 (30. Malta. Poljska.06 (0. Francuska.00 kn (25. Švicarska.08 0. . Nizozemska.4. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Češka.00 kn) 16.00 kn (10.00 48.06 (0.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9.4.22. Bosna i Hercegovina. Njemačka.

000.00 kn) 2.00 kn) 2.00 kn (122.00 kn) 4.00 kn (5.2012. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.200.) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.00 kn) 80.00 kn) 800.000.00 kn) 98.00 kn (1. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 kn (6.00 kn) 6.000.2012.500.00 kn (2.09.000.500.00 kn) 8.750.000.00 kn) 1.400.000.750.00 kn) 18.950.000.00 kn (6.00 kn (10.200.00 kn (1.500.187.84.750.00 kn) 2.00 kn) 11.00 kn (2.00 kn) 3.000.750.00 kn) 1.000.00 kn (2.000.200.00 kn) 5.125.200.000.200.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.225.00 kn (2.687.00 kn) 980.00 kn (2.250.00 kn (18.880.00 kn) 2.00 kn (7.200.750.000.00 kn) 5.00 kn (2.00 kn) 2.00 kn (1.00 kn (2.500.00 kn) 7.560.600.000.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.375.00 kn (8.500.400.00 kn (100.00 kn (11.00 kn) 2.500.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (6.09.00 kn (1.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.00 kn (3.250.000. .500.500.000.500.250.000.00 kn) 9.00 kn) 2.000.50 kn) 2.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (1.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2.000.00 kn) 5.00 kn) 1.50 kn) 3.000.00 kn (14.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.200.00 kn (4.00 kn) 5.500.00 kn) 14.00 kn (3.00 kn (3.00 kn (23.00 kn (9.500.500.00 kn (2.00 kn (6.00 kn) 7.300.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 25.687.120.00 5.250.100.00 kn) 19.500.25 1.00 5.00 (1.750.00 kn (11.625.500.00 kn) 1.758.00 kn (3.00 kn) 3.00 kn (675.00 kn (1.75 kn) 26.00 kn (25.00 kn (3.500.00 kn) 1.25 kn) 9.000.000.75 kn ) 2.875.636.500.00 kn (8.00 kn (150.375.00 kn) 1.00 (1.00 (1.750.00 kn (1.00 kn (13.875.50 3.00 kn) 5.00 kn (2.00 kn (27.400.00 kn) 175.00 (1.00 (4.500.00 kn) 12.00 (1.50 1.75 kn) 31.00 kn (13. Brzine pristupa su sinkrone.403.000.00 kn (5.600.00 kn) 31.00 kn (6.25 1.00 kn) 11.00 kn) 7.600. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.596.620.00 kn (1.000.00 kn (32. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn (1.00 kn (6.175.00 kn) 22.000.00 (1.25 1.00 (1.00 kn) 26.875.153.00 kn) 940.00 kn) 2.50 5.00 kn) 1.00 kn (9.600.200.00 kn (16.196. 10 Mbps.75 kn) 7.456.00 kn (38.00 kn (1.957.875.523.750.25 1.00 kn (8.25 1.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.023.50 kn) 540.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.00 kn) 720.375.00 kn) 1.100.750.2012.500.00 kn) 1.00 (6.00 kn (2.00 kn) 11.75 kn) 9.00 kn (3. 200 Mbps.500.00 kn) 7.00 kn (4.045.00 kn (537.25 kn) 12.000.00 kn (8.875. Pristupne brzine 100 Mbps.000.84.00 kn) 120.00 kn) 11.00 kn) 9. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.00 kn) 4.00 kn (9.75 kn) 250.875.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.562. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.25 kn) 20.750.00 kn) 7.25 kn) 6.750.457.323.75 kn) 4.00 kn (11.00 kn (6.00 (4.750.00 kn (1.200.00 kn) 11.857.821.500.00 kn (11.25 1. 20 Mbps.10.687.500.875.00 kn (3.696.562.00 kn) 3.000.00 kn (39.00 kn (24.800.00 kn) 4. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.00 kn (39.620.200.619.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn (218.25 1.500.00 kn) 7.00 kn (2.00 (6.00 kn (9.00 kn) 22.750.00 kn (900.500.00 kn (5.375. Pristupne brzine su simetrične.00 kn (2.200.396.00 kn) 1.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) 2.133.50 3.300.200.00 (1.750.25 1.258.696.00 (1.096.500.375.507.00 (1.00 kn (3.00 kn) 1.75 kn) 20.045.00 kn (13.883.071.750.528.00 kn (400.00 kn (28. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu. .00 (4.375.500.528.00 kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.75 kn) 320.250.250.00 (6.250.00 kn (16.500.500.820.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.00 kn) 430.00 kn (28.00 kn (32.000.00 kn (13.875.750.500.00 (1.00 kn (9.75 kn) 12.50 kn) 295.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.360.00 kn (1.419.957.687.00 (4.00 (1.907.687.00 kn (15.200.500.00 kn (31.500.007.00 kn (3.125.00 kn) 31.888. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.436.75 kn) 22.50 3.00 kn (368.500.007.495.00 kn) 2.750.023.00 kn (312.00 kn) 6.245.023.125.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.00 5.25 1.623.00 (6.800.00 kn (3.500.00 kn) 4.250.00 kn (2.00 kn) 3.800.00 kn (1.00 kn (1.00 kn) 3.00 kn (25.750.50 3.

500.00 kn (50.00 kn 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.19 kn (142.55 kn) 136.08 kn (170.…).00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.00 kn 1.55 kn) 41.10 kn) 168.47 kn (74.500.00 kn 600.200. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.74 kn (303.00 kn HDSL modem 3.00 kn 2.00 kn 2.00 kn ADSL modem 800. bežična mreža.750.375.42 kn (253.00 kn) 105.00 kn (156.74 kn) 114. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 3000.000.00 kn 3.84. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn Switch–Standard 4.10 kn (91.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.2.125. optička mreža.3.24 kn (51. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.38 kn) 125. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.3.500.00 kn Bežična radio oprema 5.24 kn (51.34 kn) 59. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 3.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.250.38 kn) 20.34 kn) 196.30 kn (210.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.2 Naknade za oštećenje.79 kn) 250.500.00 kn) 73. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1. Zakona o PDV-u.00 kn) 202.00 kn 4.00 kn 600. .000.05 kn) 466.19 kn (142.43 kn) 40.58 kn) 80. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn 1.84 kn (471.00 kn (312.00 kn (625. prema Članku 2.3.34 kn) 242.00 kn 2250.74 kn) 376.00 kn 750.43 kn (131.06 kn (582.93 2.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 400.27 kn (245.00 kn Switch-Pro 6.00 kn 900. 2.00 kn (100.47 kn (74.03 kn) 500.00 kn (25.

750.00 kn) 900.000.00 kn) 1.00 kn) 5.875.00 kn (9.500.687.50 kn) 600.500.000.375.562.406. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (3.00 kn (2.00 kn) 11.500.50 kn) 3.500.250.00 kn) 7.000.500.00 kn (6.125.00 kn (1.00 kn) 11. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.3.562.00 kn (9.875.00 kn (5.500.00 kn (4.875.750.00 kn (1. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (4.125.812.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.00 kn) 800.750.00 kn (6.875.500.687.00 kn (9.375.00 kn (750.00 kn (1.00 kn (4.00 kn) 7.500.00 kn) 11.000. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.2.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.125.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.500.625.125.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.00 kn (937.00 kn) 3.00 kn (3.50 kn) 5.50 kn) 1.500.50 kn) 3.00 kn) 6.50 kn) 3.812.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.00 kn) 7.750.3.500.750.500.125.687.00 kn (2.750.00 kn) 750.00 kn (500.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (9.50 kn) 3.00 kn (4.00 kn (5.00 kn (4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn) 5.500.00 kn) 5. .200.00 kn (1.00 kn (13.625.00 kn (13.00 kn (3.000.875.500.00 kn (13. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.500.00 kn) 4.750.218.500.50 kn) 3.00 kn) 400.000.00 kn) 2.84.00 kn (750.250.00 kn (1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 1.750.375.50 kn) 3.375.250.00 kn) 2.00 kn (6.94 2.00 kn (4.75 kn) 4.00 kn (1. 2.500.750. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (6.250.00 kn (13.000.00 kn (3.00 kn) 11.00 kn (6.00 kn (3.00 kn) 600.00 kn) 5.750.25 kn) 3. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn) 1.687.250.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn (1.375.875.00 kn (7.50 kn) 2.687.

750.05 kn) 466.500.500.000.200.47 kn (74.00 kn (17. 2.10 kn) 168.375.600.500.500.250.00 kn) 10.00 kn) 5.00 kn (100.27 kn (245.00 kn (12.00 kn (13.38 kn) 20.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. .00 kn (50.00 kn) 3.500.34 kn) 59.500.500.500.800.000.600.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (3.00 kn (7.500.000.00 kn (17.00 kn) 13.000.00 kn (1.00 kn) 12.00 kn (16.06 kn (582.500.600.000.875.00 kn (11.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.000.84.500.00 kn (9.500.34 kn) 242.00 kn (25.00 kn) 8.625.625.55 kn) 136.00 kn) 4.19 kn (142.00 kn (11.000.400.000.500.34 kn) 196.00 kn (5. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.00 kn (9.4.00 kn) 13.00 kn) 7.875.00 kn) 10.500.500.00 kn (10.00 kn) 8.19 kn (142.00 kn (18.74 kn (303.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.500.500.00 kn) 6.00 kn) 9.00 kn (6.00 kn) 1.375.00 kn (10.00 kn) 15.00 kn) 14.24 kn (51.400.95 2.58 kn) 80.30 kn (210.47 kn (74.00 kn (14.250.00 kn (15.74 kn) 376.00 kn) 2.08 kn (170.00 kn (12.500.24 kn (51.875.800.43 kn) 40.500.00 kn (8.84 kn (471.125.00 kn (4.125.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.55 kn) 41.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.00 kn) 13.00 kn) 11. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn) 6.00 kn) 7.74 kn) 114.00 kn) 10.00 kn) 9. Za dostupnost usluge.00 kn (16.500.00 kn (8.

4.00 kn (312.875.500. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.500.00 kn 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. 2.500.10 kn (91. bežična mreža.25 kn) 600.00 kn (937. .00 kn 900.00 kn Switch-Pro 6.200.750.50 kn) 73.00 kn 600.500.84. Zakona o PDV-u.500. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.00 kn) 900.4.03 kn) 500.000.2.00 kn (1.00 kn) 105.00 kn 2250.125.2 Naknade za oštećenje.125.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 1.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (625.00 kn) 1.00 kn) 1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.406. prema Članku 2.000.00 kn) 750.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (750. optička mreža.00 kn 4.79 kn) 250.00 kn 3.000.00 kn HDSL modem 3.500.00 kn 2.…).00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (156.00 kn (1.375.00 kn 1.200.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.125.4.2. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn 600.00 kn ADSL modem 800.00 kn 750.00 kn 3.00 kn Bežična radio oprema 5.42 kn (253.00 kn 400. 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1.43 kn (131.00 kn 3000.00 kn 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.38 kn) 125.500.00 kn Switch–Standard 4.

00 kn) 5.218.812.500.06 kn (0.00 kn (50.00 kn) 3.00 kn (1.750.00 kn (6.97 4.50 kn) 3.75 kn) 4.00 kn (5. kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .05 kn) 0.00 kn (0.hr” ili „imefirme@optinet.00 kn (2.00 kn (0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.04 kn (0.00 kn) 600.500.08 kn) 0.875.00 kn) 3.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB.000. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli.50 kn) 2.10 kn) 0.500.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.500.50 kn) 3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.687.00 kn (5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. 2. a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik.prezime@optinet.00 kn) 800.500.00 kn (500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (750.00 kn) 6.00 kn) 400.250.250.00 kn) 0. .00 kn (4.07h.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.00 kn (4.08 kn (0.000.00 kn (1.750.00 kn (3.750.812.625.05 kn (0.00 kn (7.000. račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn) 2.00 kn) 0.06 kn) 0.75 kn) * Dodjela internet brojeva.00 kn (3.00 kn (518. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h .00 kn (0.250.00 kn) 0.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.84.06 kn (0. 2.000.00 kn) 2.00 kn) 40.00 kn (2.375.125.00 kn (3.625.025 kn (0.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415.

1 Samoinstalacija.7.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.15 kn (107.69 kn) 110.00 kn (281.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86.74 kn (69.74 kn (138.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (364. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.43 kn) 135.82 kn (1.33 kn (169.49 kn (213. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.7.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.7.89 kn (296.00 kn (0.98 2.7 OptiDSL 2.00 kn) 0.94 kn) 55.90 kn) 225.92 kn (199.16 kn) 159.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.33 kn (100.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.00 kn) 40. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.68 kn) 80.00 kn (375. 2.50 kn) 450.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).49 kn (281.41 kn) 104.00 kn (562.86 kn) 291. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (0.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.00 kn (50. .84.92 kn (131.15 kn) 170.15 kn (38.00 kn (562. 2.11 kn) 236.

) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.84. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.35 kn (111.88 kn) 45.7.7.2012.00 kn (0. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL). 10240/640.98 kn (51.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 500. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.35 kn (111.50 kn (25. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512.98 kn (51.98 kn (51. e-mail adrese i aliase.00 kn (0.36 kn) 40. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.69 kn) 40.65 kn) 195. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.12.00 kn) 20. Obračunska jedinica: 1 MB 2.29 kn (15.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).08 kn (56.92 kn (818.99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.7.00 kn (625.00 kn (0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31. 2. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.63 kn) 2.00 kn (0.00 kn) 0.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89. .90 kn (244.00 kn (15.69 kn) 40.

ne obračunava porez na dodanu vrijednost.98 kn (51.50 kn) 195.9 Naknade za oštećenje.100 2. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Zakona o PDV-u.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.50 kn 225.00 kn (312.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 2.08 kn (56.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.00 kn) 30.7.00 kn (0.00 kn 337. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.08 kn 33.7.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (37. prema Članku 2.50 kn) 40.90 kn (244.01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.9.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45. 2.84.00 kn Djelitelj (splitter) 45.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (562. . Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).7.98 kn (51.81 kn 22.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (11.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2013.25 kn) 40.00 kn (236.

35 kn) 337.75 kn (120. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a ovisno o specifičnoj situaciji.26 kn) 225. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.81 kn (42.50 kn) 450.75 kn) 105. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 225.50 kn) 45.00 kn (562.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450.88 kn) 33.00 kn (562.00 kn (562.9. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 2.00 kn (281.40 kn (171.00 kn (562.82 kn (1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.7.03 kn) 0.7.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.8 O2start.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.08 kn (56.8. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.1 Samoinstalacija.00 kn (281. O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.82 kn (1. O2CARNet paketi 2.50 kn) 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (281.50 kn) 450.82 kn (1.00 kn (562.50 kn) 96.94 kn) 137.00 kn (562.84. O2surf.00 kn (562.00 kn (281.80 kn (132.54 kn (28.101 2. 2.25 kn) 22. Pretplatniku se neće naplatiti.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.50 kn (421.25 kn) 225. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0.00 kn (562.00 kn (281.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.50 kn) 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. .25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. instalacija i uključenje O2start.

29 kn (15. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. e-mail adrese i aliase.50 kn (25.00 kn (0.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12.00 kn) 0. O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. . *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom).8. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn) 500.00 kn (0. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) 0.8. internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa. Obračunska jedinica: 1 MB 2. internet pristup do 3072/384 kbps.00 kn (0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn) 20.84. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.3 Dodatne O2start. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. U O2start.00 kn (0.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom.00 kn (0. CARNet FlatRATE paket internet prometa.00 kn) 0.00 kn) 40. O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start. 2.00 kn (50.00 kn (625.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.

2. 2. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start.65 kn) 195. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2surf. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.92 kn (818.5 Prodaja i najam O2start.00 kn (37.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. O2surf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.08 kn (56.00 kn) 30.98 kn (51. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.12.35 kn) 89. .69 kn) 40.35 kn) 189. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.) Obročno plaćanje uz O2start. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.90 kn (244.00 kn (562. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.88 kn) 89.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start. O2surf. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.90 kn (244.00 kn (15.35 kn (111. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. O2surf.4 Prodaja O2start. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.23 kn) 45. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).103 2. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.8.00 kn (11.2012.25 kn) 40.08 kn (56. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.2013.00 kn (0.98 kn (51.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2surf. O2surf.23 kn) 45.6 Privremeno isključenje O2start. O2surf.50 kn) 40.50 kn) 195. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.00 kn (312.69 kn) 40. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start.00 kn (236.98 kn (51. O2surf.01.8.35 kn (111. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start.88 kn) 250. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.84. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.98 kn (51. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.

88 kn) 33. O2surf i O2CARNet paket O2start.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.81 kn 22. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start.00 kn (281. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.8. a ovisno o specifičnoj situaciji.7.08 kn 33. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn (56.7 Naknade za oštećenje.26 kn) 225.81 kn (42.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) O2start.25 kn) 22. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (281.00 kn (562. Zakona o PDV-u.8. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. uništenje ili otuđenje O2start.50 kn (421.8. prema Članku 2.54 kn (28. O2surf. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45. 2.84. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.8 O2start. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.7. O2surf.00 kn 337. Pretplatniku se neće naplatiti.50 kn 225.8. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. O2surf. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.35 kn) 337.00 kn (562. .104 2.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.

00 kn) 600.59 kn) 169.00 kn) 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.92 kn (212.00 kn) 450.00 kn) 1. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (562.200.03 kn) 0.00 kn (750.64 Kn) 213.03 kn) 0.00 kn) 1.00 kn (750. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.00 kn (1. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara.40 kn) 188.00 kn (750.500.50 kn) 450. OptiTV Single paketi 2.82 kn (1. O3TVCARNet. 2 U O2TVstart.00 kn) 1.50 kn) 129.200.500. instalacija i uključenje O2TVstart.500.38 Kn) 188.00 kn (750.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.82 kn (1.03 kn) 0. OptiTV HHH OptiTV Business.200. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (1.00 kn (750.10 Kn (266.50 kn) 450.82 kn (1.00 kn (0.00 kn) 1. O3TVsurf.00 kn (1.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika. e-mail adrese i aliase. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn) 600. OptiTV Business. OptiTV Halo Halo Halo start.500. .00 kn (223.00 kn) 1. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 600.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (562. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.50 kn) 450.00 kn (1. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.84. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.00 kn) 600.00 kn (0.00 kn (562.200. O2TVsurf.00 kn (223.200.00 kn (750. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade.50 kn) 450. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.500.00 kn) 600.03 kn) 0. O2TVsurf.00 kn (750.00 kn (562.03 kn) 0.00 kn (1. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. O2TVsurf.82 kn (1. O3TVstart. Cinemax. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (1.200.200.00 kn) 600.00 kn) 0.00 kn) 600.75 kn) 179.82 kn (1.00 kn) 600.9.00 kn (1.38 Kn) 237. O3TVsurf.200.82 kn (1. O3TVsurf.50 kn) 450.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV .82 kn (1. OptiTV Business.51 Kn (235. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV.105 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma. HBO Comedy.00 kn) 1.1 Samoinstalacija.03 kn) 0.00 kn (750. O3TVstart.500.64 Kn) 213.11 kn) 179.69 kn (297. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV . 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0.00 kn (562.00 kn (562. HBO On Demand.00 kn (562. O3TVCARNet.27 kn (161.50 kn) 0. O3TVstart.200.500.00 kn (1.9 O2TVstart.00 kn (750.03 kn) 0. O3TVCARNet.51 Kn (235.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450.82 kn (1.82 kn (1.10 Kn (266.500.00 kn (1. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.

1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart.00 kn (0. Obračunska jedinica: 1 MB 2.95 kn (99. 2. O2TVsurf.00 kn (625.26 kn (20.00 kn (47.63 kn) 8.00 kn (37.33 kn) 46.50 kn) 500. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (62. O3TVsurf.00 kn (68.00 kn) 40.00 kn (0.50 kn (25.75 kn) 50.94 kn) 55.00 kn) 79. O3TVCARNet.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 20.33 kn) 38.00 kn (625. HBO On Demand.50 kn (25.00 kn) 500.00 kn (0.50 kn) 28.33 kn) 60.00 kn (0.00 kn) 20. O3TVCARNet. Cinemax.00 kn (35.9.00 kn (0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn) 40. .3.2 O3TVstart. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart.9.00 kn (0. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (57. HBO Comedy.00 kn) 0.00 kn (75. HBO Comedy.50 kn) 30.26 kn (20.00 kn) 0.00 kn) 0. O3TVsurf. OptiTV Business. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12.63 kn) 8.00 kn (50.3 Dodatne O2TVstart. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (625.00 kn) 500.00 kn (0. O2TVsurf.26 kn (20. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).84.00 kn (50.19 kn (10.9.19 kn (10.63 kn) 8. O3TVstart.24 kn) 16.00 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO. OptiTV Business.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. Cinemax 2) 0.50 kn (25.24 kn) 16.24 kn) 16.29 kn (15.19 kn (10.00 kn (0. OptiTV Single usluge 2.

Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.00 kn) 0.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4. OptiTV Halo Halo Halo surf. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.107 0.35 kn (111. OptiTV Business paketa).84.24 Kn) 2.00 kn (0. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.08 – 15.08 kn (56. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 60.00 kn (127.40 kn (108.00 kn (75. O2TVsurf. O2TVsurf.92 kn (818. O3TVstart.50 kn) 70. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (56. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.9. O3TVsurf. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. OptiTV Halo Halo Halo surf. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). O3TVstart.88 kn) 40. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.82 kn (1. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart.00 kn (75. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31. O3TVCARNet. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD).50 kn) 102.00 kn) 0.35 kn) 40.12. O3TVsurf. O3TVsurf.19 Kn (5.06 – 12. O2TVsurf. HBO Comedy.00 kn (67. O3TVstart.4 Prodaja O2TVstart.25 kn) 70. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (50. O3TVstart. O2TVsurf.98 kn (51. OptiTV Halo Halo Halo surf. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVCARNet.00 kn) 54. . O3TVCARNet.69 kn) 0. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju.00 kn (87.00 kn) 45.82 kn (1.2012. O3TVCARNet.03 kn) 102.3. O2TVsurf.00 kn (87. O3TVsurf.00 kn (75. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.50 kn) 30. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja.00 kn (0. O3TVCARNet.00 kn) 0. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.00 kn (127. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.98 kn (51. 2. O3TVsurf.50 kn) 86.9.65 kn) 89. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (37. O3TVsurf.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn) 60. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart.50 kn) 60. O3TVstart.00 kn) 40.23 kn) 45.90 kn (244.03 kn) 195. HBO on Demand te HBO GO uslugu.

OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart. O2TVsurf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. O2TVsurf. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVsurf. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (990. OptiTV Halo Halo Halo start. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart. O2TVsurf. 2. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.98 kn (51.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.98 kn (51. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O3TVsurf.50 kn) 250.00 kn (190.9.2013.35 kn) 40.00 kn) 152. O3TVCARNet. O3TVsurf. 2.90 kn (244.08 kn (56.00 kn (236.00 kn (565. O2TVsurf. O3TVstart. O3TVstart. O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVstart.00 kn) 152. OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O3TVstart.88 kn) 40.84. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVCARNet. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. .01. O3TVsurf.9. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.00 kn (562. O2TVsurf.00 kn (11.60 kn (107. O3TVstart.00 kn) 452. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O3TVCARNet.00 kn (190. O3TVsurf.5 Prodaja i najam O2TVstart.00 kn (330. O3TVstart.25 kn) 9.00 kn) 85.25 kn) 195. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.00 kn (312.50 kn) 189. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.00 kn) 264.23 kn) 45.

O3TVsurf.9. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. 2.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. O2TVsurf.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. OptiTV Single paketa O2TVstart.00 kn (37. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Mjesečna najam O2TVstart+. OptiTV Business. OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.9. .109 2.00 kn) 30. O3TVCARNet. O3TVsurf.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. OptiTV Halo Halo Halo surf. Novi odabrani paket uključuje se s 01. OptiTV Halo Halo Halo surf. danom u idućem mjesecu.8 Privremeno isključenje O2TVstart.84. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (0.82 Kn (1. OptiTV Business. O2TVsurf. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf+. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket. O3TVstart. O3TVCARNet. 2.9. O3TVCARNet. OptiTV Business. O3TVCARNet. O2TVsurf. O3TVstart.

O3TVstart.00 kn 600.08 kn (56.50 kn 25. uništenje ili otuđenje O2TVstart.00 kn 75.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart.00 kn 112. O3TVstart. .00 kn 112.10. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (281. O2TVsurf.00 kn) 225.110 2.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn (421. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.35 kn) 800.00 kn 50. 2.00 kn (1. O2TVsurf.26 kn) 600.08 kn 33.00 kn Strujni adapter 120.00 kn) 337. O3TVCARNet. O3TVCARNet.9. Zakona o PDV-u. O3TVsurf. O3TVsurf.9.10. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn Djelitelj (splitter) 45.18 kn) 400. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 60.10 Naknade za oštećenje.81 kn 22. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. OptiTV Business.00 kn 337.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.88 kn) 33. O2TVsurf. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.9.00 kn 400.84.00 kn (750.00 kn HDMI kabel 150.00 kn Scart kabel 100.00 kn (500. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn 90.50 kn 75.50 kn) 45. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.54 kn (28.81 kn (42.00 kn 37. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn 75. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVCARNet. OptiTV Business. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn Mrežni UTP kabel 50.25 kn) 22.00 kn (562. prema Članku 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. O3TVsurf.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.000.50 kn 225.

00 kn (93. O3TVCARNet. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. OptiTV Halo Halo Halo surf. O2TVsurf. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.75 kn) 60. O3TVsurf.50 kn (140.00 kn (62. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. O3TVstart.00 Kn (125. OptiTV Business. HBO Premium.84.00 Kn (156. O3TVsurf.00 kn (31. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 120.00 kn (93. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart.00 kn (150.50 kn) 150.75 kn) 112. Cinemax. O3TVCARNet. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (125. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.9. OptiTV Halo Halo Halo start. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn) 75.00 kn) 150.50 kn) 50.00 Kn (125.50 Kn) 125.00 Kn) 100. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 Kn) 185. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Single paket O2TVstart.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. OptiTV Business.00 Kn (187.00 Kn (75.00 Kn (187. O3TVstart.111 100.88 kn) 112.00 Kn) 150. O2TVsurf.25 Kn) 150.25 kn) 75.00 Kn (187.00 Kn (168.00 Kn (125.200.00 kn (187. O3TVstart.00 Kn) 60.50 kn) 75. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 100.50 Kn) 150.00 Kn) 100. OptiTV Halo Halo Halo surf. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 Kn (125.00 Kn) 150.00 kn (62. OptiTV Halo Halo Halo surf. HBO Comedy. .63 kn) 37.50 kn) 50. HBO+CINEMAX.50 Kn) 150. OptiTV Business. a ovisno o specifičnoj situaciji. 2.11 O2TVstart. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (75.50 kn (46.00 Kn (187.63 kn) 90. HBO On Demand.500.00 kn (112. CINEMAX.25 Kn) 135.75 kn) 25.00 kn (187.50 kn (140.75 Kn) 100.00 kn (750.00 kn (1. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO.00 Kn (187.00 Kn) 100. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (93.00 Kn (231.00 Kn (125. Trajno isključenje paketa programa HBO. HBO Comedy. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 1. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600. O2TVsurf. O3TVCARNet.

50 kn) 450.38 kn) 162. e-mail adrese i aliase.50 kn) 450.50 kn) 450.38 kn) 102.1 Samoinstalacija.112 2.03 kn) 0.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.50 kn) 108.50 kn) 450. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.50 kn) 450.84.20 kn) 191. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).50 kn) 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.03 kn) 0.82 kn (1.15 kn (85.50 kn) 450.03 kn) 0.30 kn (375.00 kn (50.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.48 kn (60.50 kn) 450.89 kn (128. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.48 kn (135.00 kn (562.10.50 kn) 450. neovisno o brzini.20 kn) 251.19 kn) 197.00 kn (281. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (562.00 kn (562.00 kn (281.41 kn (239.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.82 kn (1.82 kn (1.25 kn) 225.25 kn) 225.26 kn) 294.00 kn (0.50 kn) 450. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (0.25 kn) 225.00 kn) 0.00 kn (562.03 kn) 0.82 kn (1.00 kn (562.50 kn) 450.50 kn) 450.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (562.02 kn (171.25 kn) 225.00 kn (562.69 kn (368.00 kn (562.30 kn (300.00 kn (562.69 kn (443.89 kn (203.25 kn) 225.00 kn (281.60 kn) 128.50 kn) 450.00 kn (562.00 kn (562.56 kn (153. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.25 kn) 225.03 kn) 0.00 kn (281.28 kn) 240.41 kn (314.15 kn (160.00 kn (562.02 kn (246.61 kn) 122. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.03 kn) 0.03 kn) 0.10 OptiStream usluga 2.00 kn (281.56 kn (228.36 kn) * OptiStream osnovni paketi.50 kn) 450.00 kn (281.60 kn) 68.82 kn (1.00 kn) 40.00 kn (562.82 kn (1.00 kn (562.82 kn (1.25 kn) 225.82 kn (1.19 kn) 137.28 kn) 300.61 kn) 182.00 kn (281.00 kn (281.26 kn) 354. neovisno o brzini.00 kn (562. .

92 kn (818.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa.69 kn) 40.00 kn (15.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.10.88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn (0.00 kn (0.64 kn (18.90 kn (244. .00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.10. 2. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje.10. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.50 kn (25.35 kn (111. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.2012. Obračunska jedinica: 1 MB 2.35 kn (111.69 kn) 40.65 kn) 195.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0.00 kn) 20.12.113 2.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654.84.08 kn (56.98 kn (51.98 kn (51.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn) 500.00 kn (625.

81 kn 22. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.00 kn (37.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.08 kn 33.7.00 kn (0.98 kn (51.00 kn 337.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (312. Zakona o PDV-u.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn 225. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2.50 kn) 195. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.35 kn) 189. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.90 kn (244. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.23 kn) 45.08 kn (56.98 kn (51.00 kn) 30.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. 2.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.84. . U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.10. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.10.00 kn (11.01. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).2013.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn Djelitelj (splitter) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 40.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9. 2.00 kn (236. prema Članku 2.114 2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.7 Naknade za oštećenje.10. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.88 kn) 250.50 kn) 40.10.

a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) 45.00 kn (281. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.50 kn (421.11 O₂start+.00 kn (562.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 kn) 0.00 kn (281. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.00 kn (281.00 kn (562.08 kn (56. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.50 kn) 450. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. e-mail adrese i aliase.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450.84.88 kn (131.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.26 kn) 225.25 kn) 225.66 kn (192.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.35 kn) 337. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.82 kn (1.00 kn (281.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.1 Samoinstalacija. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.10.10 kn) 153. 2. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. a ovisno o specifičnoj situaciji.82 kn (1. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (562.11. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.50 kn) 450. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. Pretplatniku se neće naplatiti.50 kn) 104.88 kn) 33.10.00 kn (562.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. .00 kn (562.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.54 kn (28.81 kn (42. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.25 kn) 22.115 2. O₂surf+ paketi 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.

00 kn (0.88 kn) 45.90 kn (244. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.64 kn (18.11.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.00 kn (0.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.50 kn (25. .63 kn) 2.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.11. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.11.00 kn) 500.98 kn (51.35 kn (111. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Obračunska jedinica: 1 MB 2.2012.00 kn (0.65 kn) 195.08 kn (56.00 kn) 0.35 kn (111.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa. 2.00 kn (625. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.69 kn) 40.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.12.00 kn (0.00 kn) 0.84.00 kn) 20.00 kn) 40.98 kn (51.69 kn) 40.00 kn (50. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).92 kn (818.00 kn (15. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.98 kn (51.11.117 2.98 kn (51.90 kn (244.2013.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.00 kn (562.50 kn) 40.00 kn) 30. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). danom u idućem mjesecu.08 kn (56.00 kn (0.) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9. 2.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (11. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.50 kn) 195.25 kn) 40. 2.23 kn) 45.11.00 kn (236.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. .00 kn (312. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (37.11.00 kn (0. Novi odabrani paket uključuje se s 01.84.7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.

25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.8. prema Članku 2. 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.54 kn (28.11.50 kn (421. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.118 2. 2.08 kn 33.11. a ovisno o specifičnoj situaciji. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn) 45. .50 kn 225.26 kn) 225.25 kn) 22.00 kn (281.00 kn Djelitelj (splitter) 45.11.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.88 kn) 33.11.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn (56.00 kn (281.00 kn (562. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.84.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn 337. Pretplatniku se neće naplatiti. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Zakona o PDV-u. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.81 kn 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.35 kn) 337. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.81 kn (42.8 Naknade za oštećenje.

Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (750.00 kn (1.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450. .s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.83 kn (283.00 kn) 1. O2TVsurf+. U O2TVstart+. O₃TVsurf+ paketi 2.89 kn) 226.82 kn (1.82 kn (1. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV .200. O2TVsurf+.00 kn) 0.00 kn (562.00 kn) 1.200.00 kn (562.55 kn) 194.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14.500. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV .12.50 kn) 450.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (1. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.04 kn (222.1 Samoinstalacija. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.64 kn (18.500. O₃TVstart+. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV .s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 600.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 450. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.200.00 kn (0.50 kn) 450.00 kn (562.03 kn) 0.500. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (0. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.119 2.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .12. O₂TVsurf+.00 kn (750.03 kn) 0.31 kn (242.12 O₂TVstart+. 2.00 kn (750.84.200.82 kn (1.500.03 kn) 0.00 kn (1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. e-mail adrese i aliase.82 kn (1.00 kn) 1.00 kn (750.00 kn) 600.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.52 kn (181.00 kn (562. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 600.50 kn) 145. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (50.00 kn) 40. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (1.90 kn) 178. instalacija i uključenje O2TVstart+.

00 kn (75. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.00 kn) 40.00 kn (68.00 kn (56.03 kn) 102.00 kn (0.3.63 kn) 8.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (0.50 kn) 102.00 kn) 0.25 kn) 70.00 kn) 60.19 kn (10.00 kn) 0.84.00 kn) 20. .00 kn) 45.00 kn (0. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. Cinemax.19 kn (10. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.40 kn (108.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO.50 kn) 30.50 kn) 60.00 kn) 0.00 kn (75.50 kn (25.50 kn (25. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (625. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.82 kn (1.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (625.12.50 kn) 30.00 kn (47. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.24 kn) 16.33 kn) 60.26 kn (20.00 kn) 40.50 kn) 86. O2TVsurf+. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn (37.26 kn (20.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.00 kn (50.00 kn) 79.00 kn) Dodatne O2TVstart+.50 kn (25.00 kn (87.33 kn) 46.00 kn (0. HBO On Demand. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.00 kn (0.00 kn) 54. O2TVsurf+.24 kn) 16.24 kn) 16.00 kn (0. HBO Comedy.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.120 2. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.63 kn) 8.00 kn (127.00 kn (62.26 kn (20.00 kn (0. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.50 kn) 70. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500. HBO Comedy. O3TVstart+.00 kn (67.00 kn (625.19 kn (10. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.00 kn (87.00 kn (50.00 kn (35.00 kn) 20. HBO on Demand te HBO GO uslugu.00 kn) 0. Cinemax 2) HBO Premium* 0.00 kn (127.75 kn) 50. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. O2TVsurf+. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (75. HBO Comedy.3 Dodatne O2TVstart+.50 kn) 0.33 kn) 38.63 kn) 8.00 kn (37.00 kn) 60.95 kn (99. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.00 kn (57.12.00 kn) 0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500. O3TVsurf+ paketa). Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.50 kn) 28.00 kn) 0.94 kn) 55.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (75. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).

O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.90 kn (244.98 kn (51.00 kn (236.65 kn) 195. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.121 2.23 kn) 45.35 kn (111.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2TVsurf+.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.92 kn (818.00 kn (11.00 kn (15.06 – 12.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O2TVsurf+. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. 2.69 kn) 40. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.50 kn) 40.98 kn (51.00 kn (562. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. O2TVsurf+. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.08 kn (56.23 kn) 45.3.08 kn (56. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.5 Prodaja i najam O2TVstart+.98 kn (51. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+.08 – 15. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.82 kn (1. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.19 kn (5. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+. O2TVsurf+.25 kn) 40.12.90 kn (244.98 kn (51.12.84. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. O2TVsurf+.12.50 kn) 195. O2TVsurf+. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.12. O2TVsurf+.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.03 kn) 40.2012. . Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+. O2TVsurf+.4 Prodaja O2TVstart+.24 kn) 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (312.2013.01. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.

00 kn) 30.00 kn (190.00 kn) 264.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.00 kn (990.84. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.12.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.00 kn) 85. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7 Mjesečni najam O2TVstart+.122 2.00 kn) 152. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn) 152.12. Mjesečna najam O2TVstart+. O2TVsurf+. O2TVsurf+. 2.12.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 2.8 Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn (0.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn (190.00 kn) 452.12.60 kn (107. . danom u idućem mjesecu.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa.82 Kn (1. 2. O2TVsurf+. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn (330. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0.00 kn (565.00 kn (37. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. O2TVsurf+.00 kn (0.

a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn) 75.26 kn) 600.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.00 kn (500.54 kn (28.00 kn HDMI kabel 150.18 kn) 400.08 kn 33.81 kn (42.123 2.10 Naknade za oštećenje. Zakona o PDV-u.81 kn 22.00 kn 400.00 kn 37.50 kn 75.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 337.25 kn) 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 100.00 kn (750. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. O2TVsurf+.50 kn 75. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn) 337.08 kn (56.00 kn (93.00 kn 50.00 kn (281.50 kn (421.00 kn Scart kabel 100.00 kn Strujni adapter 120.10.86 kn) 33.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn 90.12.75 kn) 225.000.00 kn 112. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. O2TVsurf+.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45.50 kn 25.00 kn 600.00 kn 60.00 kn (125.50 kn 225.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+. .00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn (62.50 kn) 45. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. O2TVsurf+.00 kn 75. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.12.35 kn) 800.00 kn 112. prema Članku 2.00 kn (562.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+. uništenje ili otuđenje O2TVstart+.10.84.00 kn) 50. 2.12.00 kn (1.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

.00 kn) 500.15.00 kn (0.00 kn) 0.4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.29 kn (15. Obračunska jedinica: 1 MB 2.98 kn (51. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) 20.00 kn (0. Novi odabrani paket uključuje se s 01. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.50 kn (25.00 kn (687.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (500.3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.63 kn) 2.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet. danom u idućem mjesecu.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.15. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.36 kn) 40.) 2.00 kn (625.15.00 kn (250.00 kn (0.

94 kn) 55.128 2.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.82 kn (1.11 kn) 236.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).15 kn) 170.16 Broadband To Office usluga 2.1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.00 kn (281. e-mail adrese i aliase.68 kn) 80. .15 kn (38.41 kn) 104.00 kn (562.00 kn (562. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.50 kn) 2. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.16.33 kn (100.92 kn (131.84. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 2.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450.00 kn (375.50 kn) 450. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (1.16.125.16.11 kn) 900.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.74 kn (69.49 kn (213.89 kn (296.

00 kn (250.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.00 kn (0. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.00 kn (625. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.00 kn (0. .129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn) 500.00 kn (500.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.16.00 kn (0.29 kn (15.16.) 2. Obračunska jedinica: 1 MB 2.84.3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.98 kn (51. Novi odabrani paket uključuje se s 01.63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2.00 kn) 20.00 kn (687.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.16. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). danom u idućem mjesecu.50 kn (25.00 kn) 0.36 kn) 40.

00 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. vlastite domene.00 kn (48. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. vlastite domene.75 kn) 169.17 OptiWEB usluga 2.047.75 kn) 410.00 kn (211.00 kn (3.00 kn) 39. 5 domena.00 kn (148. 10 domena. 15 domena.00 kn) 2. 10 GB mjesečnog prometa. 20 GB mjesečnog prometa.00 kn (86. 20 domena.00 kn (0.50 kn) 450. neograničeni mjesečni promet.75 kn) 149. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 20 GB mjesečnog prometa. 20 poddomena.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0.00 kn) 0.25 kn) 1. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.84. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (612. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 3 domene. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja. vlastite domene.00 kn (0. neograničeni mjesečni promet.130 2. 15 poddomena.900.75 kn) 59. 5 domena.00 kn (0. neograničeni mjesečni promet.75 kn) 99. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. vlastite domene. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn) 2. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (0. 3 domene.00 kn (186. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. .25 kn) 119. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 10 GB mjesečnog prometa.724. 50 poddomena. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.17.25 kn) 69. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (943.00 kn) 0. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (61. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (73. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. vlastite domene. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 15 domena.00 kn (0.056.00 kn (0.00 kn (1. 5 poddomena.50 kn) 755.00 kn (323.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (512.00 kn (0.75 kn) 370.00 kn) 0. vlastite domene. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja. 10 domena.155.00 kn (462. 10 poddomena. 50 GB mjesečnog prometa.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. 5 poddomena.75 kn) 1.25 kn) 259.642. vlastite domene. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (0. vlastite domene. 2.00 kn (298. 50 poddomena. 20 domena. neograničeni mjesečni promet.50 kn) 845.00 kn (2.00 kn) 0.00 kn) 0.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. 10 poddomena. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn) 0.00 kn (3. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.520.25 kn) 239.00 kn) 49.00 kn (0. vlastite domene.50 kn) 490.17.00 kn) 0. 15 poddomena.00 kn (123. vlastite domene. 20 poddomena.00 kn) 0.438.00 kn (562.302. 50 GB mjesečnog prometa.00 kn (0.

17.11.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (12. .2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.00 kn) 55.25 kn) 220.00 kn (275.75 kn) 85.00 kn (437.00 kn (62.00 kn (25.11 Mail Hosting usluga 2.50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.00 kn (68.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.84.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.17.3 OptiWEB dodatne usluge 2.131 2.3.3.75 kn) - 350.00 kn (25.00 kn (106.00 kn (18.17.50 kn) 2.

ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up. .50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa.00 kn (2.3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0.00 kn (0.84. ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.11.00 kn) 20.63 kn) 2.50 kn (25.00 kn (0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2.11.

po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika.133 3 Multimedijalne usluge 3.00 kn (0. od 6 do 10 učesnika.00 kn) 30.00 kn (37.00 kn (37. . naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika.00 kn (250.00 kn) 150.00 kn) 180.00 kn) 0. od 3 do 5 učesnika. od 3 do 5 učesnika. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50.00 kn (312.50 kn) 40.250.00 kn (50. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi. po učesniku.00 kn (0.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn) 250.00 kn (187. Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela).00 kn (250.00 kn) 300.00 kn (5.84.00 kn (62.1.00 kn (50.00 kn) 4.00 kn (225. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.000. Naplata rezervacije termina. od 6 do 10 učesnika. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.00 kn) 500.00 kn) 200.000. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.50 kn) 1.000. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja). po učesniku 50.00 kn) 0.00 kn (62. više od 10 učesnika.50 kn) 200.00 kn (625.00 kn (0.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela). Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 30.00 kn (375.50 kn) 40. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (1.00 kn) 800.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3.00 kn (1.00 kn) 100. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.000.50 kn) 0.00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge. mjesečno (zagarantirana usluga) 0.00 kn (0.00 kn (125. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu.

134 3.00 kn (250.1.00 kn (125. ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100.00 kn (1.250. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“. po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15. mjesečno (zagarantirana usluga) - 1. po učesniku. .00 kn (125.00 kn (62.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta. 3.00 kn) 300.00 kn (18.00 kn) 100.00 kn (375.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.000.84.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije. Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package).2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min). Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina. po učesniku** 50.1.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr.00 kn (375. 2.987. po jedinstvenom streamu* 2.00 kn (3. 2.2 Audio-Video streaming 3.00 kn) 3. 2 gb RAM.00 kn (125. Intel core duo.500. po učesniku ** 5. video enkoderska kartica.8 ghz. windows 2003 STD.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 . po jedinstvenom streamu** 2.487.00 kn (1.00 kn) 100. ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3.790.2. UPS. 1 gb RAM. Intel core duo.00 kn) 300.25 kn) 100.875. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn (125. 2 x 250 gb HDD RAID1. . 250 gb HDD.2.84.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje.00 kn) Serverska oprema.500.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta).8 ghz.00 kn (6. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video.00 kn (2.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr.00 kn (3.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1.390.1.800.135 3.

3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699.00 kn 10.00 kn 11.2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 11.00 kn (9. .00 kn (14.1 Naknade za oštećenje.84.00 kn (18.136 3.000. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.500.500.00 kn) 10.000.00 kn (12.75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3.250.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (6.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 7.000.00 kn 5.375.375. Zakona o PDV-u.00 kn (873.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.062.250.50 kn) 7.750.500. 3. prema Članku 2.1.00 kn 7.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.1.250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.00 kn) 7.00 kn) 5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3.00 kn (9. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.2.

600. .562.000.317.000.50 kn) 1.75 3.00 kn) 9.25 4.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.900.10.00 kn (4.50 kn) 3.125.00 kn (2.) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 3.375.500.375.00 (4.250.00 2.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.750.800.000.00 kn) 1.00 (3.500.00 kn (14.125.250.00 7.00 kn (4.137 4 Podatkovne usluge 4.980.625.00 (2.762.00 kn) 3.720.875.00 kn (3.00 kn) 2.100.500.900.75 2.00 kn) 18.000.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.00 kn) 4.00 2.84.00 kn) 6.00 kn (1.875.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (4.300.800.645.980.00 (4.500.750.250.00 3.500.00 (2.000.00 kn) 3. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.00 kn) 9.000.000.00 kn) 4.00 kn (6.500.00 kn (16.367.00 kn (1.000.00 kn) 2.250.75 4.00 kn (1.00 kn (7.875.000.25 kn) 1.2012.00 (1.000.00 kn) 13.00 kn (4.500.750.367.00 kn (2.00 kn) 18.00 kn (5.00 (9. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.584.417.50 kn) 3.00 3.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (8.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.116.208.500.00 kn) 11.062.00 7.00 kn (11.500.09.00 kn (6.128.00 kn) 15.150.00 kn (11.010.500.500.625.750. 4.500.00 1.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 kn (22.00 kn (11.00 (2.000.900.450.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (1.00 kn) 6.475.00 kn) 7.562.50 3.099.623.687.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 9.703.000.25 kn) 1.271.00 (3.2012. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.125.375.00 kn) 3.00 kn (18.000.00 kn (4.960.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.00 kn (7.00 kn) 4.250.750.00 kn (1.50 kn) 3.00 kn (1.000.00 (2.520.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn (3.00 (3.750.25 kn) 1.00 kn (3.00 kn (22.00 (2.

00 kn (19.125.087.75 kn) 15.500. bežična mreža.865.00 kn (5.75 kn) 18.00 kn (12.060.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.500.25 1.500.00 kn) 73.000.262.523.711.00 kn (5.79 kn) 250.463.647.750.217.692.892.000.25 kn) 1.219.187.00 kn (16.784.00 (6.03 kn) 500.00 kn (9.00 (1.348.00 kn) 9.950.25 1.00 kn) (4.00 kn (6.00 kn (13.687.396.286. Pristupne brzine 100 Mbps.00 (6.00 kn (9.25 1.00 kn) 11.34 kn) 242.128.037.000.00 kn (9.00 kn (13.000.25 1.00 kn) 22.50 kn) 3.110.819.00 kn (16.750.000.25 1.525.875.00 kn (13.50 3.00 5.00 kn (625.810.00 1.00 kn (3.231.840.458.84 kn (471.00 (4.00 kn (13.00 kn) 11.00 kn) 7.34 kn) 196.00 kn (13.500.75 kn) 7.750.375.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.615.266.00 kn) 1.00 kn) 2.00 kn (13.500.00 5.47 kn (74.741.00 (1.00 kn) 2.687.125.00 kn (50.00 kn (2.575.00 kn (6.00 kn (2.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.00 kn) 15. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.25 kn) (1.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.00 (6.25 1.84.75 kn) 4.00 kn (9.00 kn (15.00 kn (7.750.875.248.500.375.810.140.00 kn (13.50 kn) 7.00 kn) 15.00 kn (17.00 kn (9.00 kn) 11.375.43 kn (131.750.708.00 5.970.00 (1.00 kn (156. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.771.00 5.00 (1.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.00 (4.00 (1.00 kn) 10.00 kn (9.750.188.75 kn) 14.750.00 5.827.750.00 kn (9.296.00 (1.750.50 5.750.00 (1.555.00 kn) 2.00 (6.00 kn) 11. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.687.875.00 (4.875.875.75 kn) 15.020.75 kn) 9.…).000.138.750.350.742.562.637.00 (4.00 kn) 11.00 kn (5.00 (1.00 kn (8.00 kn (11. optička mreža.00 kn) 7.38 kn) 125.827.00 kn (23.24 kn (51.375.25 kn) 13.00 kn (8.00 kn (22.50 1.00 kn (3.500.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.50 3.00 (1.230.500.00 kn (3.00 kn (13.754.00 (1.00 kn) 4.023.901.429.00 kn) 105. 20 Mbps.00 kn (7.00 kn (9.50 5. .00 kn) 6.27 kn (245.00 (6.74 kn (303. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.812.771.875.687. 10 Mbps.00 kn (100.832.50 kn) 15.00 (4.493.00 kn (12.00 kn) 11.25 kn) 9.00 kn (12. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 kn (27.000.555.25 1.485.38 kn) 20.50 kn) 6.375. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.571.318.687.00 (1.06 kn (582.911.00 kn (2.25 1.75 kn) 6.562.50 3. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn) 7.687.268.500.25 1.00 kn (18.376.375.00 kn) 11.138 (9.34 kn) 59.00 kn (7.00 (6.25 1.840.10 kn (91.463.00 kn (18.278.00 kn (19.00 (1.75 kn) 5.19 kn (142.00 kn) 7.00 kn (9.75 kn) 13.585.500.2.50 kn) (4.75 kn) 13.512.58 kn) 80.418.30 kn (210.000.167.00 (1.00 (1.00 kn (25.335.376.25 1.00 (4.00 kn (13.00 kn) 9.961.192.00 kn) 21.00 (6.47 kn (74.844.072.644.195.875.25 kn) 2. 4.169.00 kn) 4.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.25 1.00 (1.193.672.25 1.00 kn (12.00 kn (312.00 kn) 7.268.00 kn) 10.00 kn) 2.75 kn) 10.533.927.500.048.75 kn) 22.25 kn) 10.118.00 kn (19.50 kn) 7.00 kn) 202.00 kn (12.50 kn) 13.515.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.500.75 kn) 5.00 (6.495.08 kn (170.00 kn (2.00 kn (27.75 kn) 2.75 kn) 10.43 kn) 40.00 kn (6.00 kn (19.10 kn) 168.500.870.875.703.250.00 kn) 7.24 kn (51.250.500.00 kn (23.479.50 kn) 18.55 kn) 41.25 kn) 5.423.00 (1.538.75 kn) 18.00 kn) 11.00 kn (3.687.25 kn) 2.283.74 kn) 376. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.25 1. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.810.546.138.00 kn (13.00 kn) 13.00 5.500.55 kn) 136.00 kn) 4.05 kn) 466.74 kn) 114.00 (1.00 kn (17.19 kn (142.50 3.42 kn (253.00 kn (27.750.500.670.750.750.585.00 kn) 7.00 (1.00 kn (12.375.50 3. 200 Mbps.00 kn) 12.00 kn (8.25 1.00 kn (16.

00 kn) 600. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1.500.139 4.2.00 kn Switch–Standard 4.2 Naknade za oštećenje.00 kn 750.2.00 kn 3.218.00 kn 1.000.750.00 kn 400.000.00 kn HDSL modem 3.500. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.250.500.25 kn) 3.00 kn Switch-Pro 6.00 kn (500.500.00 kn (750. 4.200.50 kn) 2.00 kn (1.00 kn 900.2.00 kn (4.000.2.00 kn 2250.84.812.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.125.00 kn) 400.75 kn) 4.500.200.00 kn (1.2.00 kn (2.00 kn 600. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 3.00 kn) 750.500.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.625.125. Zakona o PDV-u.00 kn (3. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.406.00 kn 3.625.00 kn (750.000.00 kn) 4. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.375.500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 1.00 kn 1.875.00 kn 600.00 kn 2. .00 kn (5.375.00 kn ADSL modem 800.125.00 kn (7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. prema Članku 2.500.00 kn Bežična radio oprema 5.250.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 2.00 kn 1.000.00 kn (5.00 kn 3000.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4.00 kn 4.00 kn) 1.00 kn) 800.500.00 kn (1.00 kn) 900.00 kn) 600.00 kn (937.750.00 kn) 6.

00 kn (6.375.00 kn (6.500.00 kn) 2.500.500.750.687.500.750.00 kn) 5.00 kn (1.50 kn) 3.687.00 kn) 7.00 kn (1.875.875.00 kn (13.000.50 kn) 3.00 kn (3.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.875.750.000.00 kn (3.500.00 kn (3.687.00 kn (1.687.00 kn) 11.00 kn (6.00 kn) 5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 11.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) 1.375.000.00 kn) 7. .00 kn) 2.375.50 kn) 1.50 kn) 3.50 kn) 5.875.500.875.00 kn (6.00 kn (13.000.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.50 kn) 5. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.00 kn) 11.500.00 kn (4.875.250. 4.562.750.500.00 kn (1.750. a ovisno o specifičnoj situaciji.500.750.500.00 kn) 11.00 kn) 2.00 kn (1.500.687.500.125.500.2.00 kn (13.812.00 kn (13.00 kn) 5.250.500.00 kn) 7.00 kn (9.000.50 kn) 3.00 kn (13.562.875. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) 11.875.00 kn) 11.750.750. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (13.00 kn (3.250.125.562.500.00 kn) 11.50 kn) 3.125.125.50 kn) 1. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.375.84.00 kn (6.00 kn) 2.00 kn (9.000.50 kn) 3.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (3. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (13.750.00 kn) 7.00 kn (4.00 kn (13.750.00 kn (9.00 kn (6.375.00 kn (2.000.500.00 kn (6.750.00 kn) 7.750.00 kn) 11.00 kn) 5.50 kn) 3.00 kn) 7.00 kn (9.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.00 kn (9.00 kn (4.00 kn) 5.562.687.687.50 kn) 3.00 kn) 1.00 kn (4.00 kn (4.250.500.687.750.750.00 kn (6.375.00 kn) 7.500.250.00 kn (9.50 kn) 3.00 kn (4.500.750.00 kn (4.00 kn) 7.875.00 kn (4.00 kn) 5.375.000.00 kn (3.500.140 3.00 kn) 5.250.00 kn (6.125.00 kn (4.375.750.000.687.750.00 kn (9.00 kn) 2.00 kn (9.750.

00 kn) 1. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4. ADSL Traffic.00 kn) 300.00 kn) 20.00 kn (0.141 4.63 Kn) Stalna IP adresa 0.00 kn (625.125.00 kn (250.00 kn (1.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL.50 kn) 700.50 Kn (25.150.437.00 kn (562.00 kn) 200.00 kn (625.00 kn (625.00 kn) 500. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.84.50 kn) 450.00 kn (375.00 kn) 500.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.00 kn (875.00 kn) 500.00 kn (0.00 kn (625.00 kn (412.00 kn) 330. Broadband to Home.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0. Broadband to Office.00 kn) 500.00 kn (625. .00 kn) 900.4.00 kn (0.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.00 kn (625. ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu. OptiStream).00 kn) 500.00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0.

Novi odabrana brzina uključuje se s 01.125.05 kn/min (0. Broadband to Office.00 kn (250. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL.00 kn (0.025 kn/min (0. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku. Obračunska jedinica: 1 minuta 4.5. OptiStream). Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. danom u idućem mjesecu.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h .08 kn) 50.06 kn (0.00 kn (1. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje. . nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h . U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku. ADSL Traffic.2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike.4. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik.00 kn) 599.00 kn) 200.00 kn (62.06 kn/min) 0. 4.00 kn (0. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje.00 kn (748.00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku.031 kn/min) 0.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.07h.142 4.50 kn) * VPDN (eng.1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900.

500.000.093.25 kn) 1.00 kn (11.00 kn (13.25 kn) 6.75 kn) 6.00 kn (1.559.00 kn (9.870.00 kn (3.25 kn) 1.375.00 kn (3.420.00 kn (1.186.00 kn (1.00 kn (1.000.948.75 kn) 8.500.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.25 kn) 4.00 kn (1.250.50 kn) 3.571.707.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.778.857.375.00 kn (3.25 kn) 1.562.00 kn) 5.00 kn (13.440.00 kn (7.670.420.00 kn (13.500.007.000.00 kn) 10.866.00 kn (1.653.900.740.562.00 kn (12.00 kn (6.25 kn) 1.00 kn) 7.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (12.00 kn (9.00 kn (4.500.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.00 kn) 1.50 kn) 3.875.00 kn) 11.25 kn) 1.00 kn (8.50 kn) 5.00 kn (3.00 kn) 5.00 kn) 2.00 kn (1.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (5.750. .500.750.50 kn) 3.185.800.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn (4.500.045.875.750.750.500.250.500.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.687.09.00 kn (5.620.687.00 kn) 2.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (8.00 kn (4. 4.00 kn (9.00 kn) 5.00 kn) 7.143.375.736.000.00 kn (2.50 kn) 5.300.750.75 kn) 2.970.745.00 kn (9.25 kn) 2.800.500.00 kn (1.633.00 kn) 5.25 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (1.00 kn (11.500.00 kn (5.125.00 kn (9.500.00 kn (2.500.00 kn) 8.75 kn) 4.500.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.375.800.00 kn (43.319.125.000.000.875.00 kn) 2.500.323.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.093.00 kn (4.875.883.562.657.75 kn) 6.00 kn (3.250.687.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (6.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.257.00 kn (8.250.00 kn (1.750.00 kn) 11.562.143 4.75 kn) 1.00 kn (1.250.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (1.946.192.248.750.375.25 kn) 1.00 kn (11.750.75 kn) 10.00 kn (2.500.50 kn) 1.200.00 kn (10.00 kn (10.500.576.2012.687.00 kn (1.750.00 kn (2.599.00 kn (4.00 kn (2.00 kn (13.00 kn) 8.00 kn) 2.500.875.928.00 kn (8.00 kn (1.00 kn) 10.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.00 kn (2.00 kn (312.000.307.00 kn (5.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.6.75 kn) 4.00 kn (8.75 kn) 1.00 kn) 3.957.00 kn (2.00 kn) 15.125.00 kn) 1.096.75 kn) 7.750.396.00 kn (7.375.398.523.875.00 kn) 6.00 kn) 3.00 kn) 7.919.25 kn) 1.125.875.00 kn) 7.875.00 kn (6.25 kn) 1.00 kn) 1.619.687.948.903.000.500.2012.500.096.375.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.50 kn) 3.00 kn) 11.00 kn (9.00 kn (4.00 kn) 11.00 kn) 11.75 kn) 3.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (6.821.00 kn) 2.023.00 kn (12.549.00 kn) 7.75 kn) 8.00 kn (10.883.25 kn) 1.00 kn (3.008.000.00 kn (1.352.750.00 kn (18.00 kn (7.00 kn (7.907.00 kn (9.00 kn) 9.375.750.00 kn (1.25 kn) 1.00 kn (3.440.000.648.00 kn) 7.821.500.00 kn (4.00 kn) 4.500.250.00 kn (3.375.023.00 kn) 7.00 kn) 6.528.500.25 kn) 1.00 kn) 2.375.00 kn (1.00 kn (1.75 kn) 2.600.00 kn (3.00 kn (13.00 kn (1.84.125.50 kn) 1.500.500.00 kn) 8.00 kn) 1.00 kn) 7.25 kn) 3.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (4.50 kn) 3.25 kn) 1.000.50 kn) 3.25 kn) 1.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (10.00 kn (1.750.023.125.336.00 kn (9.00 kn) 35.25 kn) 8.00 kn (2.25 kn) 6.995.125.00 kn (1.75 kn) 1.00 kn (6.00 kn) 1.596.10.687. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (1.636.936.

00 (1.00 (6.00 kn 600.00 kn (625.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 kn (91.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.400.43 kn (131.74 kn) 114.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn (50.000.500.00 kn (12.00 (1.00 kn Switch-Pro 6.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.00 kn (25. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4.03 kn) 500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.145.19 kn (142.116.47 kn (74.30 kn (210. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.00 kn 1.00 (6.500.84 kn (471. . a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.42 kn (253.125.55 kn) 41.875.00 kn (156.75 kn) 1.445.00 kn Switch–Standard 4.00 (13.34 kn) 196.500.00 kn (17.000.00 kn (100.84. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.75 kn) 12. optička mreža.276.7.55 kn) 136.2.353.2 Naknade za oštećenje.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.25 1.00 kn) 13.74 kn) 376.375.34 kn) 242. 4.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.500.750. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.883.00 kn 750.7.875.74 kn (303.75 kn) 14. 4.00 kn) 5. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn (17.08 kn (170.43 kn) 40.00 (13.34 kn) 59. 200 Mbps.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.700.100. bežična mreža.00 kn (15.00 kn (15.00 kn) 105.24 kn (51.19 kn (142.38 kn) 20.956.00 (13.753.00 kn (14.360.00 kn (12.203.47 kn (74.00 kn 1.845.00 kn) 73.10 kn) 168.…).24 kn (51. 10 Mbps.520.00 (1.00 kn 2250.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.500. Pristupne brzine 100 Mbps.000.00 11.053.00 kn (312.00 5.500.00 kn (17.06 kn (582.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.38 kn) 125.00 5.00 11.00 kn) 202.00 kn 3000.000.00 kn) 11.25 1.00 kn 4.00 kn (11.00 (6.00 kn 3.7.00 kn 900.79 kn) 250.750.05 kn) 466.00 kn) 14.750.200.27 kn (245.00 kn) 12.043.58 kn) 80.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.875. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.680.

00 kn (3.500.500.00 kn) 400. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (5.00 kn) 750.00 kn (5.000.250.687.250. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.750.500.000.750.812.750.00 kn (1.000.00 kn (1.00 kn) 600.000.125.00 kn) 4.00 kn HDSL modem 3.00 kn (1.125.125.125.406.750.500.000.625. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.50 kn) 1.00 kn (500.00 kn (4.00 kn) 1.500.000.00 kn (6.00 kn (2.00 kn (7.00 kn (3.125. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 600.218. 4.00 kn (9.00 kn 1. .00 kn) 2.562.00 kn) 6.7.00 kn) 2.00 kn) 7.875.00 kn 600.250.687.145 ADSL modem 800.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500.00 kn) 900.7.500.500.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 2.750.00 kn) 800.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Zakona o PDV-u. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (937. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (3.375.000.00 kn) 5.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.500. 4.875.75 kn) 4.500.00 kn (1.00 kn (4.00 kn) 3.250.200.00 kn (2.00 kn 400.00 kn (1.2.00 kn (750.25 kn) 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 3.50 kn) 3.00 kn) 1.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 2.50 kn) 3. prema Članku 2.00 kn 2.00 kn (1.50 kn) 3.50 kn) 2.00 kn (750.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (3.00 kn (4.375.812.00 kn Bežična radio oprema 5.625.00 kn) 1.250.00 kn (3.00 kn (1.00 kn (1.562.250.84.

00 5.00 kn) 2.00 (4.00 (4.375.00 5.125.500.00 kn (13.00 kn) 7.00 kn (9.00 kn) 7.00 kn (13. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3.000.00 kn (9.875.00 (6.250.84.00 kn) 11.500.750.00 kn (13.00 kn (9.50 5. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 (4.562.00 (6. .00 kn (13.00 1.00 kn) 11.687.875. a ovisno o specifičnoj situaciji.750.00 (4.50 1.00 (1. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 11.500.00 kn) 7.750.875.500.500.750.875.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7.687. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 11.000.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 (6.00 kn (13.000.00 kn) 7.50 3.500.00 kn) 11.500.750.00 kn (9.750.00 kn (13.00 (1.375.000.50 5.750.00 (6.00 kn) 11.750.00 (6.500.00 kn (9.000.00 kn (3.00 (4.50 3.000.00 5.375.750.687.00 kn (13.500.500.00 kn (3.750.750.00 (6.250.00 5.500.00 kn) 11.875.50 3.00 (6.50 3.375.00 5.00 kn) 2.875.500.000.00 kn (13.375.500.562.687.687.750.875.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.00 kn) 11.875.00 5.125.500.00 (6.750.

Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.147 4.00 kn (17.750.750.500.000.00 kn (5.6 G.000.84.1 1310nm 15.000.703 RJ-45/BNC 1.6/5.000.00 kn) 19.625.750.703 RJ-45/BNC 1. .000.00 kn (53.6/5.00 kn (50.703 RJ-45/BNC 1.500.00 kn (125.00 kn) 24.1 1310nm S-4.250.750.00 kn (10.000.250.000.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (111.6 G.00 kn) 40.500.000.00 kn) 26.00 kn) 11.000.00 kn (13.00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge.00 kn) 95.6/5.6/5.00 kn) 20.00 kn (118.00 kn (8.125.00 kn) 43.00 kn) 14.750.8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.000.000.00 kn (30.6 G.6/5.00 kn (32.6 S-1.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (25.6/5.00 kn (18.6 G.000.000.000.500.00 kn) 17.00 kn) 89.000.00 kn (23.000.00 kn) 100.000.000.00 kn) 4. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.6 G.00 kn) 8.00 kn (21.703 RJ-45/BNC 1.000.00 kn) 6.

25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA .00 kn (561.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing .3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2. dedicirani i virtualni poslužitelji. obuku kontrolora (izvještavanje).84.BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave. usluga zakupa TDM voda. Audio-Video streaming (poslužitelj). Cluster Fiber. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori . Mail hosting usluga.100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno. 0801 VoIP pozivni broj.00 kn (0.148 5 Ostale usluge 5. Business Trunking. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex.00 kn (336. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora. pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa. ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. prijave. besplatni telefon 0800. Customer-premises equipment) .pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% .25 kn) 449. . IP VPN usluga. obuku agenata i testiranje.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0. CPE – (eng. jedinstveni pozivni broj 062.2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269. usluga stalne veze prema Internetu. Metro Ethernet usluga. OptiWEB. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. 5. dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. Broadband To Office. 5.

00 kn (2. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.750.00 kn) 0.50 kn) 1. . hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati.00 kn (2.00 kn (0. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.00 kn (0.00 kn (3. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (62.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju.00 kn (3.687. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog.00 kn (3.00 kn) 1.999.00 kn) 0.50 kn) 600 minuta 700.00 kn (875.00 kn) 0. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa.4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3. Obračunska jedinica je sekunda.350. mjesečnog).00 kn (62.000.000. Obračunska jedinica je sekunda.750.00 kn (18. Obračunska jedinica je sekunda.84.00 kn (0.00 kn (1.50 kn) 1.498. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.000. 750. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50.000.250.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn) 3. 5.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15.75 kn) 2.00 kn) 50.75 kn) 3.13 kn) 2. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence.50 kn (3.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

Zakona o PDV-u.00 kn 3. prema Članku 2.125.000.00 kn 4.500.00 kn (937.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.00 kn) 6.500.500.75 kn) 4. 5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn) 1.00 kn 3.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 2.00 kn) 1.00 kn (7.875.00 kn 3.000.000.625.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.250.00 kn (5.406.00 kn (2.00 kn (3.000.2.00 kn) 1.00 kn) 750.625.00 kn (1.25 kn) 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.00 kn Router-Pro 6. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000.375.500.84.00 kn) 750.406.125.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.153 5.250. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 2.25 kn) 4.00 kn (4.218.2 Naknade za oštećenje. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn Switch–Standard 4.500.00 kn) 6.00 kn Switch-Pro 6.812.00 kn (937.375.750.625.8.00 kn (1.2.00 kn (3.50 kn) 3.00 kn (1.750.500.125. . a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.875.500.00 kn Switch–Basic 1.500.500.00 kn (5.00 kn 750.00 kn 1.8.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.125.50 kn) 3.00 kn 750.500.000.00 kn (5.00 kn) 4.00 kn 4.00 kn 1.00 kn (7.

942.82 (1.000.10 kn (6.50 kn (1.359.82 kn (1.25 kn) 19.611. 10 IP adresa.800.00 250.160.00 (625.00 kn) 1.82 (1. Ubuntu 7.40 kn (77.00 kn) 2.440.264.82 (1. 1 IP adresa.50 500. 8.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500.82 (1.456.250.03 0.50 500.00 kn (0. web aplikacija itd.00 (625.10 kn (11.728. sam podešava i sam održava poslužitelj. .50 kn) 244.82 kn (1. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. podržane linux distribucije: Debian Etch.82 (1.63 kn) 982. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća.00 kn (30.38 kn) 5.240.10. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.38 kn) 10.00 kn (2. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520.82 kn (1.60 kn (22.50 kn) 62. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110.018.04.00 kn (24.50 kn (18.25 250.04.493.50 125. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.90 kn (6.800.00 kn (2.13 kn) 1.50 kn) 6.50 kn (613. 10 GB disk.965.63 kn) 544.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 0.00 kn (0.50 500.627.790.00 kn) 125. 2 GB ram.10.00 (312.03 kn) 0.021. 10 GB disk. 8.00 kn (1.991.60 kn (32.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.300.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.415.633.88 kn) 14.03 0. 1 GB ram.432.00 (312. pa do pomoći u radu npr.00 kn (7.04.50 125.03 0.00 kn (2.228.9.00 (156.25 250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.538. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password.00 (156.00 (312. 6 GB DDR3 ram.00 (312.791. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja. Ubuntu 7.00 (312.50 kn (12.75 kn) 24.253.625.00 kn (1.00 250.50 kn (1.00 kn) 250. 10 GB disk.154 5.172.2 GHz.25 250.00 kn (625.00 kn) 0. 1 IP adresa. 2 x 320 GB HDD. 4 x 500 GB HDD. 1 IP adresa. Ipmi.10.00 (312. 8.032.00 kn (1.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1.03 0.043.00 (156. 5 IP adresa.03 kn) 0.102. 1 IP adresa. podržane linux distribucije: Debian Etch.90 kn (3.88 kn) 9.053.50 125.03 0. 10 GB disk. Ubuntu 7. 8. onboard RAID.63 kn) 490.117.50 kn) 2.000.38 kn) 5.04.82 (1. 2 x 250 GB HDD.00 (156. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima.00 kn (0. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2.250.526.00 kn) 17.003.00 (625.03 0.00 (312. 5 IP adresa. podržane linux distribucije: Debian Etch.553. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet.00 (625. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku.63 kn) 1.75 kn) 1.000.00 250. 3ware 9650 RAID controler.82 (1.887.13 kn) 940. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.00 kn) 500.82 (1. Ubuntu 7. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram.03 kn) 0.00 kn (625.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.50 kn (305.00 kn) 25. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.25 kn) 2.00 kn (3.00 kn) 500.84.00 kn (625.50 500. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća.00 kn (25. 3ware 9650 RAID controler.250.38 kn) 20.00 kn) 1.00 kn (3.250.10.593.00 (312. podržane linux distribucije: Debian Etch.50 kn (1. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.25 250.00 kn) 0. RAID 10.175.50 kn (680.

991.20 kn) 6.965.060.301.49 kn (12.69 kn) 4.00 (312.85 kn (29.347.50 250.9.38 kn) 1.88 kn) 76.00 kn (0.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.848.90 kn (394.75 kn) 23.50 250.50 250.00 kn (225.905.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.60 kn) 3. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.55 kn) 358.00 kn) 0. 5.027.00 kn) 631.18 kn (4.40 kn (243.61 kn) 16.448.00 kn (300.00 kn) 50.50 kn (590.243.00 kn) 540.38 kn) 994.81 kn) 472.561.50 250.055.00 kn (2.19 kn) 230.00 (312.593.877.25 kn) 2.957.50 kn) 2.95 kn (96.28 kn) 3.716.00 (312. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.00 (312.00 (312.00 kn (3.50 250.98 kn (4.00 (312.724.38 kn) 182.201.84.24 kn (206.75 kn) 251.00 (312.53 kn) 908.279.50 250.00 (312.00 (312.00 (312.60 kn (769.03 kn) 1.836.45 kn) 3.00 (312.50 250.00 kn (675.67 kn (2.00 (312.80 kn (789.982.50 250.19 kn) 2.25 kn) 2.75 kn) 324.310.12 kn (7.90 kn) 17.943.10 kn (111.354.755.20 kn (20.00 kn (2.23 kn) 10.00 kn (1.95 kn (2.50 250.222.73 kn) 784.00 kn) 0.858. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).76 kn (4.816.00 kn (62.34 kn) 3.00 (312.295.50 250.444.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.11 kn) 2.901.63 kn) 194.00 kn (405.85 kn (288.477.136.00 (312.00 kn (0.50 kn) 1.02 kn (447.193.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.00 (312.89 kn (981.376.772.69 kn) 1.00 (312.36 kn (8.50 250.00 kn) 6.00 kn) 180.248.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 250.155 5.478.50 250.00 (312.22 kn (3.520. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.50 250.00 (312.223.31 kn) 28.9.00 kn) 1.304.22 kn (35.50 250.50 250.10 kn (313.25 kn) 35.88 kn (2.50 250.25 kn (227.024.60 kn (20.00 kn) 615.80 kn (4.50 250.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.00 kn) 315.148.13 kn) 388.90 kn (462.75 kn (2.10 kn (43.82 kn (1.131.819.685.00 kn (0. .80 kn (486.95 kn (1.56 kn) 369.00 kn) 240.50 250.50 kn (6.88 kn) 89.10 kn (3.00 (312.00 (312.00 kn (22.

Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet.50 kn) 400.00 kn (312. korištenja pristupa internetu.00 kn + PDV za svaki tarifni razred.156 5. 17-09h.00 kn (12.00 kn (312. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge.00 kn (625. Tarifni razredi: 1.00 kn (0.75 kn) 100. Tarifni razred = 3-play 2. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda. Tarifni razred = 2-play 3. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1.00 kn) 0.00 kn (125.50 kn) 400.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250. a najniži 3.00 kn (0.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak.00 kn) 199.00 kn) 10.50 kn /po poruci) 100.00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0. Obzirom na promjene navika telefoniranja.00 kn) 825.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži.031.84. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda.00 kn (248. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199.00 kn) 500.25 kn) 250.00 kn (0. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.00 kn (1.00 kn (125. . naknada iznosi 199. telefon/IPTV. 09-17h ** Ponedjeljak-petak.00 kn /po poruci (312.00 kn (500.00 kn) 250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja.00 kn (500. korištenja digitalne televizije (IPTV).50 kn) 0.

35 kn bez PDV-a (0.00 kn (13.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.00 kn (811. . – 31.25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0.00 kn) 649.01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.00 kn (0.00 kn) 1. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1.81 kn (1.81 kn (1.00 kn (1.00 kn (0.232. aplikacija fiskalne blagajne.00 kn + uspostava poziva 0.06 kn bez PDV-a (0. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.157 6 Posebne promotivne ponude 6. aplikacija fiskalne blagajne. a prije isteka minimalnog trajanja.00 kn (667.03.02.2012.00 kn (6.00 kn) 0. 6.25 kn) 534.496.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.08 kn s PDV-om) 6.84. stalak. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2012.00 kn (1.00 kn) 11.540.00 kn (375. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo.75 kn) 5.06 kn bez PDV-a (0.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300. stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje.870.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo.

Čad. Papua Nova Gvineja. Kazahstan. Vatikan Europa 2 Albanija. 87062. Južna Koreja. Crna Gora. Kambodža. Egipat. Malavi. Cipar. 8713. Kiribati. Kuba. Jordan. Eritreja. Italija. Bahamski Otoci. Nigerija. Urugvaj. Nizozemska. Diego Garcia. Filipini. Kanada. Haiti. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. Palau. Đibuti. Burma/Mianmar. Azerbejdžan. 87176. Njemačka. Moldavija. 87376. Sejšeli. Laos. Swaziland. Solomonski Otoci. Italija. Srbija. Mauritanija. Indonezija. Honduras. Burkina Faso. Gvatemala. Andora. Butan. Mauricijus. Portugal. Guam. Katar. Monako. 8711. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Irak. Američka Samoa. Gvineja. Peru. Makao. Iran. Paragvaj. Kajmanski Otoci. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. Namibija. Vanuatu. Bugarska. Uganda. Mikronezija. 8726. Sveti Kristofer i Nevis. Šri Lanka. 87260. Estonija. 611453) Australia satelit . Kirgistan. Japan. Uzbekistan. Havaji (SAD). Tajland. Novi Zeland. Ukrajina. Turkmenistan. Turska. Ruanda. Slovenija. Gana. Kukovi Otoci. Burundi. Jamajka. Tajvan. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Falklandski Otoci. Grčka. Mayotte i Komori. Trinidad i Tobago. Slovačka Republika. Norveška. Anguilla. Montserat. Crna Gora. SAD Svijet 2 Afganistan. Fidži. Istočni Timor. 87139. Finska. Bermuda. Srednjoafrička Republika. Turks i Caicos. Belize. Liberija. El Savador. Izrael. Nauru. Mađarska. Ekvatorijalna Gvineja. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. 87239. 8741) INMARSAT AERO (8704. Litva. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). 8743) Inmarsat M (87061-69. 8731. Brazil. Valis i Futuna. Nikaragva. Slovačka. Češka. Madagaskar. Dominikanska Republika. 8723. Nepal. Zapadna Samoa. Oman. Singapur. Grenland. Jemen. Australija. Češka Republika. Mongolija. 87078.84. Tokelu Otoci. Tunis. Sveti Vincent i Grenadini. 87276. Palestina. Marijanski Otoci. Sjeverna Koreja. Libija. Meksiko. 8736. Kongo. Malezija. Belgija. Sirija. Rusija. Bjelorusija. Alžir. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. Togo. Francuska. Venecuela. Poljska. Danska. Gabon. Mozambik. Ascension. Nova Kaledonija. Mađarska. Srbija. Kenija. Tuvalu. 8746) Ellipso Satellite System (8812. Sveta Helena. Lihtenštajn. Čile. Španjolska. Makedonija. 87339. 8733. Švicarska. Francuska Polinezija. 87360. Armenija. Indija. Švedska. Farski Otoci. 8716. Bosna i Hercegovina. 87160. San Marino. Tanzanija. Benin. Kostarika. Island. Gvineja Bisao. Hong Kong. Niger. Vijetnam. 87439) INMARSAT M HSD (87060. Saudijska Arabija. Kina. 8721. Argentina. Barbados. . 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. Pakistan. Senegal. Siera Leone.Optus Satellite Mobil (611451. Maroko. Maldivi. Lesoto. Norfolk Otoci. Maršalski Otoci. 8705. 611452. Kuvajt. Libanon. Djevičansko Otočje (SAD). Surinam. Gambija. Poljska. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Bahrein. Obala Slonovače. Luksemburg. Portoriko. Aruba. Kolumbija. Bocvana. Zambija. Sao Tome i Principe. Irska. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. Etiopija. Gruzija. Nizozemski Antili. Bruneji Darusalam. Sudan. Njemačka. Malta. Tadžikistan. Somalija. Angola. Antigva i Barbuda. Panama. Gvajana. Kamerun. Djevičansko Otočje (UK). Ujedinjeni Arapski Emirati. 87476) Australia satelit . Južnoafrička Republika. Dominika. Mali.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. Sveta Lucija. Zelenortski Otoci. Bangladeš. Niue Otoci. Bolivija. Ekvador. Gibraltar. Latvija. Tonga. Grenada. Rumunjska.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful