CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

................ 67 1.....................19 Friends broj ..........................................................................7..........................10.....................4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost.................22........................................................................3.........................................11....................................................................1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ....................................................................11.. 67 1.........................9.........4.......................6................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.......................3 Dugi razgovori ..................09...... 82 1...............7....... 83 1... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ..... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..........2012.............................................................. 80 1...............2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost.....1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu....................................4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ....................... 99 2......................................... 90 1........................1 Osnovni analogni telefonski priključak ........................................ 100 2..........................................................................................................................11........ 83 1........2013.................) .3....... 99 2.........................6 Telefon 500 cijene poziva ...........................................................21 OptiNET UM fax ........................................... 88 1................................. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ...3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01..........2 Dodatne usluge .......................2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...................................22.............................. 65 1............................... 90 1.........4..........................22.....13 Jedinstveni pozivni broj 062 ....................................................1 Naknade za trajanje ................................................................................................. 83 1............. instalacija i uključenje OptiDSL usluge ...2................6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi ...22....................4 Cluster Fiber usluga ............................................7................. 77 1..................5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru .................................14.84............................... 95 2........................................7............................................................................................. 100 2............................................10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................3 Privremeno isključenje .........4 Dodatne tarifne opcije ..................................12................................................ 91 2.....3............2 Naknade za oštećenje.......1 Cijena nacionalnih......) ................................. 74 1.............................15............... 82 1....Naknade za uključenje i mjesečne naknade .........................2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge ........................................................................................ 73 1.....................................6.................................. 98 2...............7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01....................................22...............................................17 Govorna pošta ....... 78 1............................................20 Pozivnica .............. 71 1........7........................2.....................................................................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama................................9........ 67 1......................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..........4............5 Dodatne OptiDSL usluge ..... 76 1..................7................................................ međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa .....2012.........14 Usluge s posebnom tarifom......................................18 Tko je zvao ................................ 93 2............................................. 94 2............................................1 Samoinstalacija........... 101 2........................................................................................ 68 1..................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a.........5 Telefon 50 cijene poziva ......................................11........................................) ...................8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge .............. 98 2...............................6 Dial-up pristup internetu ......................11....11...........................................3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost.......................... 96 2.................11..................................11......................................................................................................... 98 2................ 92 2.......... 67 1......... 91 2.............. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .............................4........4 OptiDSL internet promet....................2012..... 81 1............................... 69 1..................................................................................... 91 2.......................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2.....12 Besplatni telefon 0800 .....2.......4..................................................4............... 97 2................................................ 97 2...........6...................................22..............) ...............11..............................9 Naknade za oštećenje....................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ..............14............................. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .......................7.................7.......3....................................................... 98 2................... 81 1...........Naknade za uključenje i mjesečne naknade ............................................................. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: .............................7 OptiDSL .............................................................. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ..................12....................................................... 93 2........................................................................................................................22............................... 86 1...........6.......... 67 1...........................................................4 1..................................................................................................................................................................................... 90 1.............2........2 Vikend ..............................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ......................5 O1+ paket...........................................4....................................... 93 2..................................................6.........................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a...............................22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ...3 OptiDSL pristupne brzine ............................... 76 1............ 96 2............................ 82 1........................... 100 2.......16 SMS obavijest ...................................................... 100 2.....................3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....01....................15 0801 VoIP pozivni broj .......................................................................14..............) ...........................1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost..7..................................2012....................09......... 81 1..................................4.....................................................2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ................................................ 99 2......................................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .......1 Za Centrex pretplatnike ......14.............................4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 71 1...2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...................................................12....................................... 82 1....................................7..2 Naknade za oštećenje...............................................................................................................................................................6..................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2...................... 95 2.....3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: ............2 Za Business trunking pretplatnike ...............7......................4......................................................7.........................1 Cijena nacionalnih..... ..................15................................................................................. 90 1. 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa .......................................... 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2............. 79 1.........................3......................................................22... 68 1.............................................6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31........................1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30..............................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...................

.......................8............1 Uz mjesečnu naknadu ...) .... 112 2... OptiTV Business......... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.......9.. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.....01...8...................84..................... O2TVsurf...........................................9 Promjene paketa ............ 112 2...... O2surf....8.............................10...... O3TVstart...............2013.....9...................9..5 2..... OptiTV Halo Halo Halo start.........8 O2start......12.... 114 2.......9..... O2TVsurf.........................................7 Mjesečni najam O2TVstart+.... O3TVCARNet..........12......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ....... O3TVsurf...... 116 2...................2013...................................................... uništenje ili otuđenje O2TVstart......... 119 2.... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ...9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem...... O3TVstart.. O2TVsurf+......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start......... 104 2.............. 115 2................ O3TVstart....... O2TVsurf+.............................. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa . 115 2...6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ..11.. OptiTV Halo Halo Halo surf....... 116 2................ 122 2........ O2TVsurf... OptiTV Halo Halo Halo start..................12......12........8 Naknade za oštećenje......................)...... O2surf i O2CARNet usluge ........................ O3TVstart................ O2TVsurf........................... O3TVstart. O₂surf+ paketi .........8 Privremeno isključenje O2TVstart+.................................. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .....8.......6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ..................................10.. O3TVsurf................ 110 2.1 Samoinstalacija.......12...... OptiTV Halo Halo Halo surf......2012.......10. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme ......................... .. 115 2.4 2............9...........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ....7....................01.... O2TVsurf....... 108 2..............) ......................10.....2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start................... OptiTV Halo Halo Halo start.... O3TVstart.................3...........................2012.... O₂TVsurf+...4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31....... O3TVCARNet...2013... O2TVsurf.... O3TVstart.....................9 O2TVstart.....2 2............ uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a . OptiTV Halo Halo Halo start..................................5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01........ 120 2..................................... OptiTV Halo Halo Halo start.... instalacija i uključenje O2TVstart......12....... 117 2...........................11....... OptiTV Halo Halo Halo surf......) ...............8.........8. O3TVstart... OptiTV Business...... 103 Privremeno isključenje O2start.... OptiTV Halo Halo Halo surf...........01..............10.... O3TVsurf............ OptiTV Single paketa.. 121 2.. 109 2......... OptiTV Halo Halo Halo surf......... O2TVsurf.. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31... 103 Naknade za oštećenje...................... 105 2................................9......) ..6 2.............. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ...................... 104 2..........7.........4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31................... O2TVsurf............9................ OptiTV Single usluge ..............................1 Samoinstalacija...............................................2013.............1 2.................10......................... OptiTV Business.... instalacija i uključenje OptiStream usluge ..........10.............................3.............................8..3.........8..... 104 2...8 2.............. OptiTV Single paketa ...............) .9...............12............9.......................1 Samoinstalacija.... 117 2.............10............ 111 2..... O3TVsurf.................. 115 2......... OptiTV Single paketi ................ O3TVCARNet....2013... OptiTV Business... 118 2............................... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .......8....... O3TVCARNet............. 121 2............01.....9..... 118 2............7......11........ O2surf................ O2surf i O2CARNet paketa ......................10..9..........................3 Dodatne O2TVstart... O2TVsurf.................7................. O3TVCARNet...... 119 2.10....)..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge ......... instalacija i uključenje O2start...........................) ...................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ............ O2TVsurf+.... 110 2... O3TVsurf.. 122 2.................................................4 Prodaja O2TVstart......... uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .......... OptiTV Halo Halo Halo start..........10......... 113 2............................... O3TVCARNet................4 Prodaja O2TVstart+.. 113 2........... 119 2............. O3TVCARNet............. O3TVstart.................................12................... OptiTV Halo Halo Halo start..... OptiTV Halo Halo Halo start................................... O2surf............................. O3TVCARNet....................... O3TVsurf..... 114 2. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31............................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.. 106 2................................. 120 2..... 106 2......... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a...01................... OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet .......................................8........1 Samoinstalacija..............................................10.....................................................3 Dodatne O2TVstart+.............12 O₂TVstart+. 106 2................ 109 2.............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart...... O2TVsurf...... 121 2...2012.... OptiTV Halo Halo Halo start.. OptiTV Halo Halo Halo surf............................7 Naknade za oštećenje........................... OptiTV Business.... instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ..............10 Naknade za oštećenje..................................... O₃TVsurf+ paketi ...............8............................................2 O3TVstart......................... O3TVsurf........ 109 2.... 122 2....... O3TVsurf...............6 Privremeno isključenje OptiStream usluge ................. O2CARNet paketi ...7 Promjene paketa ............ 107 2...........2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .................. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01..................................................12............ 113 2............11...................................................... 114 2........................8 Privremeno isključenje O2TVstart......................... OptiTV Halo Halo Halo surf.................. 105 2...2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ....2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ........................12. OptiTV Halo Halo Halo start......9............11......... instalacija i uključenje O2TVstart+........11..................... O2TVsurf+..... O2TVsurf....10 OptiStream usluga .......2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............ 117 2.......) ......... 118 2................. O3TVstart... O2surf.......................................................... O₃TVstart+..... 108 2....11......... O2TVsurf+.... 101 O2start dodatni internet promet ................11.......12.. 101 Samoinstalacija...5 O2start..........11 O₂start+...................8........... OptiTV Halo Halo Halo surf................... O3TVstart.... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ................. O2TVsurf+................ 103 Prodaja i najam O2start.....................2 OptiStream dodatni internet promet.................................... 102 Prodaja O2start.........................9.........................11.....................12...............................6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa ................................................ OptiTV Halo Halo Halo surf.........11 O2TVstart..... OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .... OptiTV Halo Halo Halo start.) .................. OptiTV Business i OptiTV Single paketa ..3 2........3............12......5 Prodaja i najam O2TVstart.2 O2start+ dodatni internet promet ......................... OptiTV Halo Halo Halo surf........ OptiTV Halo Halo Halo surf..............11...12..... uništenje ili otuđenje O2start... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .....5 Prodaja i najam O2TVstart+.............................1 Uz mjesečnu naknadu ..........................12.............. 116 2......7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart....... O2surf i O2CARNet paketa .. O3TVsurf.9........2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart............. O3TVCARNet..................3 Dodatne OptiStream usluge ... OptiTV Business....7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2................. O3TVCARNet..8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............. 118 2.....................9... 107 2....5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01................................................ 110 2.... 104 2......2012.......................11........................2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet .....2012..... 114 2.. O3TVsurf........... OptiTV Business...... O3TVCARNet........................................ O3TVsurf...................... 102 Dodatne O2start....3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge ........

........1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ..........................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge...................................2012..... 129 2.............11.......................................................................................................... 137 4.................................................. O2TVsurf+............................................................................. 138 4.......................1 Naknade za oštećenje................................10................................................17........................................................................ 127 2. 140 4.................2...... 143 4......................................2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge............................................10......................................2 Dodatne ADSL Traffic usluge ..........................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ........3....................................16............................................5 Promjene paketa .....................................14..........2 Dodatne Mail Hosting usluge ........................12..................... 131 2.............4 Promjene paketa ...............4......................... 122 Naknade za oštećenje................3 OptiWEB dodatne usluge ............................................... 136 3................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4..... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ...2.......................................... 131 2..... 123 2..............................................................................12......................2........................................................................................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa....15.............................................2012............................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................. 141 4... 124 2...................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .....3 ADSL VPN entry point ......................... 137 4............................................................1 Usluga IP POS ...........11............................................2012............................................................ 132 3 Multimedijalne usluge .............................15............................................. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4......................11 O2TVstart+..........................10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2............2.................2................................6.........1...............2.2........11...5.....................2 Audio-Video streaming ...... O2TVsurf+....................14 ADSL Traffic usluga............................................................ uništenje ili otuđenje O2TVstart+.................................12..............................................17... 135 3......................1...........1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu .................................................1......6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.......................................................................................... O2TVsurf+............ 143 4............................................. 130 2.......................................4 VPN DSL usluga.........1 Dodatne VPN DSL usluge ................... 133 3......................................3 Dodatne Broadband To Office usluge ..... 142 4.... 144 4.............................................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..............84....................7............... 125 2.......................... instalacija i korištenje Broadband to Home usluge ................................ a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ..................1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ... 125 2................... 144 4...............15......................................2..................... 130 2..................7...........................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a....................1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) ...................16................... 127 2...........................09.............................. 136 4 Podatkovne usluge ............3........................... 125 2..........12..................16............................. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ....................................................................................................................... 126 2................................... 135 3................................................................ 142 4...................................................................................1 Mail Hosting paketi ..........................2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a .................................... 133 3.......9 2............................................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ............................................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .....................17......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a....16....................................16.................................................................................................................................................. 128 2..................2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01............2 Korištenje Broadband to Office usluge ............... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a...... 139 4....................................................................................... 130 2.................................................................................. 141 4...... 134 3................................................................................... 137 4..................2......3 Promjene paketa .......2. 131 2..............................1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge ...........................................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..........................17............................................3 Audiokonferencija ................................................................................................................... 136 3................................7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.......................................................14..................................15 Broadband to Home usluga ...14..............................16 Broadband To Office usluga ...................................................................11 Mail Hosting usluga .............................. 134 3..... 126 2..................... 128 2............................................................................................................................ 126 2........................2 Dodatne usluge videokonferencije .2 Dodatne Broadband To Home usluge.............................................................. 128 2.............10...12.......... 136 3......................... 135 3.......................4...................7..................1........3 Broadband To Home oprema ....1 ADSL Traffic paketi ...................................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a .2..1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.....................................................................1 OptiWEB linux paketi.... 123 2.5 VPDN opcija ...............................................................15..............2 OptiWEB win paketi ............................................................................. 133 3..................................................................................2 Naknade za oštećenje.......1............................ 129 2..................2.................................................................................................) .........................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+.......................................................................................4 Dodatne usluge audiokonferencije ....................................09................ 131 2.........2........................................................................1 Videokonferencija ........................................ 132 2...................................................................................................2012................................................... 143 4.....................................2 Naknade za oštećenje..........................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+....................................1 Uključenje...................................................................................17 OptiWEB usluga................... 125 2..1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a . uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ...............................................................................................13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ........................................ O2TVsurf+...............6 Promjene paketa ............................ 142 4...................10....1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ................................................................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge ..................2.................2 Promjene VPN DSL brzine ............................ 135 3...........................) ................................................3 Promjene paketa .3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....................................................................... 144 2...4 Broadband To Office oprema ..................................................... 129 2................................. 123 2........................ 128 2.........................................................................16...............)........................... 131 2. 127 2..................................................1........................... .................................................. 141 4..17.............) ................

...9.............. 151 5....................................................... 156 6 Posebne promotivne ponude ..........................................................2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob ................................................................5..................................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ................................... .............9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ...1 Uključenje i korištenje usluge.................................. 154 5........................2................................................................................................................ 151 5...............................................8...............................................................................................................................................................8................84.2....... 148 5............................................................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 158 4...................2 Dodatne usluge ........................................................ 153 5......................................6 Hospitality usluge .........7..........................................................8 Najam opreme za poslovne pretplatnike ............................................................................. 157 6............ 152 5................................................................ 150 5..............9............................................................................................................................................................................................ 155 5............................ 149 5............................................................................... 145 4.........................5............................................. 153 5.............................7...4 Usluga Hosted kontakt centra ..............................................3 Dodatne usluge .......8...........3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne .............................................................................................1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ............. 152 5.............1 Bežični telefon...........3 Osobna tajnica .................................................................... 154 5..... 150 5......................8 Usluga zakupa TDM voda ..................................................................................................................................................................................................................................................5.................................. 148 5...........................................................7 WEB hospitality ..................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .................................................... 148 5..........................................................................................................................................5 Usluga kolokacije poslužitelja .............. 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ......1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja .......................................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a .....................3 Usluge na zahtjev ............................................ 155 5......... 148 5...........................................................................................................2 Usluga kontakt centra ........................ 157 6......2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..................10 Usluge na zahtjev .........2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja ...............9....... 151 5.................................................................................................................................2...............................................1 Usluge na zahtjev .. 147 5 Ostale usluge ..................................2 Naknade za oštećenje.........................7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a........ 150 5............8..... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4...... 157 6.............................. 153 5...........................................

Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke.566 Kn. operativne troškove realizacije usluge (npr. Kvarner banke. Diners i sl. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem. troškovi realizacije pristupne tehnologije. Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom.hr.57 Kn. Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom.). Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2.) U slučaju naplate realnih troškova. OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. ostali operativni troškovi i sl. Privredne banke Zagreb. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. Raiffeisen banke. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova.56 Kn. . Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a. troškovi realizacije pristupne tehnologije. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka. troškovi izdvajanja parice. ostali operativni troškovi i sl. OTP banke. troškovi izdvajanja parice. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. troškovi prijenosa brojeva. a prije potpune realizacije usluge. Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge.563 Kn.) snosi OT. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga.optima.84. troškovi prijenosa brojeva. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088. Erste banke. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl. Pored standardnih načina plaćanja. Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje.

50 kn) 270.25 kn) 1.00 kn (4.00 kn) 5.9 1 Javna govorna usluga 1.000.00 kn (81.00 kn (337. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (6.000.00 kn (2.00 kn (562.00 kn (237.000.000.00 kn (81.00 kn (625.00 kn (7.000.00 kn) 350.50 kn) 490.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.00 kn (1.00 kn (81.400.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.00 kn (425.00 kn) 4.200.600.000.00 kn (81.00 kn (612.000.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.50 kn) 510.00 kn (500.50 kn) 400.000. .25 kn) 65.00 kn) 2.00 kn) 450.00 kn (637.00 kn) 4.50 kn) 65.400.600.1.00 kn (500.1.00 kn) 450.00 kn) 400.25 kn) 65.00 kn) 190.1 Centrex usluga 1.000.00 kn (5.00 kn) 1.00 kn (125.00 kn (8.00 kn (3.25 kn) 65.00 kn (437.00 kn) 3.50 kn) 340.84.800.00 kn (562.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.00 kn) 6. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.

42 kn (160.50 kn) 16.00 kn (31.08 kn (176.86 kn (11.01 kn (212.73 kn) 56.53 kn) 25.98 kn (241.29 kn (126.25 kn) 8. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.53 kn) 58.98 kn (241.05 kn (92.84 kn) 112.86 kn (11.00 kn (31.54 kn) 101.38 kn (135.48 kn) 50.84 kn) 50.23 kn) 244.51 kn) 192.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge. 1. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.89 kn (71. a ovisi o tome kako su programirane.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74. a ovisi o tome kako su programirane.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141.00 kn (62.51 kn) 192.61 kn) 128. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1.98 kn (73.56 kn) 89. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.35 kn) 170.56 kn) 89.3.25 kn) 8.84.67 kn (305.01 kn (212.05 kn (92. 9640 i 9650 IP telefone.23 kn) 244.10 1.00 kn (62.3.3 Mjesečni najam IP opreme 1. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.08 kn (176.87 kn (21.1.45 kn) 108.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge. .42 kn (160.67 kn (305.61 kn) 128.11 kn) 25.09 kn) 74.50 kn) 16.54 kn) 101.36 kn (140.35 kn) 170.29 kn (126.1.23 kn (111.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.23 kn (111.87 kn (21.

10 kn) 168.43 kn) 40.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.00 kn (50. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.27 kn (245.3.08 kn (170.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.30 kn (210.99 kn (26.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.1.74 kn (303.38 kn) 20.24 kn (51. .11 1.33 kn (74.47 kn (74.03 kn (141.98 kn (52. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.34 kn) 196.73 kn (169.24 kn (89. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.66 kn) 16.1.55 kn) 136.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.1.29 kn) 135.47 kn (74.55 kn) 41.05 kn) 8.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.99 kn (26.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.98 kn (52.16 kn) 71.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.34 kn) 59.34 kn) 242.86 kn (11.00 kn (25.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59.24 kn (51.84.87 kn (21.

25 kn) 109.00 kn (123.00 kn (98.75 kn) 69.50 kn) 73.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (123. listopada 2011. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.79 kn) 250.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01.00 kn (123.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99.75 kn) 99.25 kn) 79. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.75 kn) 89.00 kn (312.00 kn (111. optička mreža.75 kn) 99.00 kn (86.25 kn) 109.00 kn (111.00 kn (123.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.7.25 kn) 79. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike.75 kn) 99.00 kn (123.75 kn) 89. 1.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.00 kn (86. Za funkcioniranje Centrex usluge. Za funkcioniranje Centrex usluge. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.43 kn (131.75 kn) 99.75 kn) 69. bežična mreža. 1.7.1. .00 kn (123.00 kn (123.10 kn (91.00 kn (136.00 kn (123.75 kn) 99.00 kn (136.00 kn (156. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.1.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105.38 kn) 125. 1. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.84.00 kn (98.1.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99.75 kn) 99.…).

Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn) 0.1.75 kn) 69.84.2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99.00 kn (225.00 kn (12.00 kn) 1.75 kn) 99.00 kn (0.00 kn (86.7.00 kn (123.00 kn) 0. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.75 kn) 59.00 kn (1.1. .00 kn (0.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1.500. po broju) 0.00 kn (0.2008.00 kn (0.500.00 kn (123.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2.01.00 kn (0. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (73.8.8 Dodatne Centrex usluge 1.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (625.00 kn) 0. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. 1. 50.00 kn (1.50 kn) 10.875.13 1.000.1.12.2009.00 kn (62.00 kn) Cjenik usluge od 01.00 kn) 1. 180.00 kn (2.00 kn) 0.8.250.00 kn) 2.1.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.000.

04 kn 1.02 kn 2.30 kn 1.1.00 kn 966.646.391.32 kn 966.06 kn 2.646.232.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.087.76 kn 1.00 kn 1.25 kn) 250.50 kn 616.00 kn 1.87 kn 1.00 kn 1.00 kn (6.14 1.53 kn 1.30 kn 2.90 kn 771.9 Naknade za oštećenje.78 kn 450.56 kn 802. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.543.9.097.933.27 kn 375.1.74 kn 1.88 kn 2.157.00 kn 924.56 kn 802.08 kn 958.37 kn 1.30 kn 642.1.087.450.203.51 kn 1.86 kn 1.285.00 kn (0.933.604.37 kn 1.02 kn 500.8.76 kn 2.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.73 kn 964.195.278.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.195.88 kn 1.53 kn 2.32 kn 1.84.06 kn 1.604.27 kn 1.39 kn 225.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.59 kn 337. .51 kn 250.783.00 kn) 5.203.56 kn 639.097.74 kn 1.00 kn (312.450.391. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.783.

500.92 kn 143.500.500.00 kn 10.00 kn 10.000.00 kn ADSL modem 800.00 kn 8.00 kn 16.000.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.000.96 kn 1.000.00 kn HDSL modem 3.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.125.00 kn 400.500.000.94 kn 95. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 14.00 kn 5.00 kn 16.000.00 kn 21.00 kn 22.000.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.00 kn 12.000.000.500.00 kn 1.00 kn 7. .00 kn 750.84.00 kn 3. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 1.200.750.00 kn 7.000.00 kn 18.000.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.750.500.00 kn 12. Zakona o PDV-u.250.00 kn 4.000.000.00 kn 8000.00 kn 3.250.00 kn 900.00 kn 5.00 kn 15.00 kn 600.00 kn 12.00 kn 7.00 kn 2.500.000. prema Članku 2.250.00 kn 11.000.00 kn 3.00 kn 1.000.000.00 kn Switch-Pro 6.375.500.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 600.500.00 kn 16. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 25.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 10.00 kn 2.00 kn 2.00 kn 3.

75 kn) 4.30 kn (1.057.73 kn (1.32 kn (1.00 kn) 800.20 kn) 924.51 kn (1.96 kn (119.00 kn (1.00 kn) 1.90 kn) 1.93 kn (964.91 kn) 1.74 kn (2.16 kn) 1.500.59 kn (1.00 kn (625.87 kn (803.86 kn (1.53 kn (1.478.83 kn) 191.391.00 kn (3.60 kn) 1.478.203.74 kn (2.195.00 kn (4.49 kn) 225.375.504.540.60 kn) 1.30 kn (2.00 kn (562.45 kn) 1.00 kn) 802.125.91 kn) 95.00 kn (937.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.208.625.09 kn) 375.56 kn (1.50 kn) 2.500.93 kn) 1.78 kn) 500.391.285.00 kn) 600.500.83 kn) 2.005.417.78 kn) 1.157.00 kn (5.06 kn (2.50 kn) 1.20 kn) 2.933.98 kn) 450.00 kn) 1.406.000.78 kn (1.50 kn (421.198.00 kn) 400.76 kn (2.500.06 kn (2.607.743.00 kn) 1.84.96 kn) 966.56 kn (1.087.875.812.90 kn) 1.88 kn (1.000.203.88 kn) 2.00 kn (1.39 kn) 250.205.90 kn (1.00 kn) 750. .38 kn) 1.1.609.500.88 kn (1.609.00 kn (312.195.125.450.002.60 kn) 1.543.25 kn) 3.250.94 kn (179.04 kn (798.50 kn) 642.37 kn (1.625.933.50 kn) 3.39 kn (770.20 kn) 2.00 kn (1.30 kn (2.00 kn (468.37 kn (1.604.00 kn (5.447.27 kn (2.08 kn (1.75 kn) 964.00 kn (7.371.783.88 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.00 kn) 1.597.646.88 kn) 2.91 kn) 1.9.929.002.32 kn (1.76 kn (2.00 kn (281.00 kn (500.56 kn (1.417.097.25 kn) 802.74 kn) 337.27 kn (2.200.92 kn (239.00 kn (750.739.097.02 kn (3.739.218.450.93 kn) 1.812.90 kn) 1.232.743.09 kn) 958.504.39 kn) 639.00 kn (2.93 kn) 900.000.59 kn) 771.750.00 kn (1.00 kn (1.53 kn (1.155.783.00 kn (750.51 kn (1.02 kn (3.95 kn) 600.00 kn) 4.371.278.087.80 kn) 616.96 kn) 966.812.646.604.057.38 kn) 143.16 1.00 kn) 6.208.83 kn) 2.45 kn) 1.005.

00 kn (162.00 kn) 16.125.687.750.437.375.50 kn) 12.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.750.375.500.500.00 kn) 25.00 kn (10. podržane dodatne usluge osim AOC.125.000.750.500.625.00 kn (12.50 kn) 5.00 kn) 8. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.750. .00 kn (20.500.00 kn) 2.00 kn (937.2 Business Trunking 1.00 kn) 3.17 3.000.00 kn) 5.00 kn) 18. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (4.812.00 kn (12. Uključuje 2 govorna kanala.00 kn (15.000.000.00 kn) 22.250.00 kn (13.00 kn (13.000.00 kn (27.00 kn (19.000.00 kn (17.000.00 kn) 5.500.50 kn) 7.000.00 kn) 7.000.00 kn (10.00 kn (15. 1.00 kn) 16.00 kn) 10.750.00 kn (13.562.00 kn) 11.00 kn) 7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.625.00 kn) 8.50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.000.00 kn (6.00 kn (6.500. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.00 kn) 1.50 kn) 3.500.00 kn (2.000.000.500.00 kn (3.000.250.00 kn (20.50 kn) 130.00 kn (26.00 kn (8.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.00 kn) 12.687.00 kn (8.00 kn (6.000.000.875.000.250.00 kn (1.00 kn) 16.000.00 kn (15.00 kn) 12.000.00 kn (9. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 21. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.00 kn (20.250.00 kn (31.000.84.000.00 kn (3.2.500.750.00 kn (4.000.500.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.250.00 kn) 14.00 kn) 15.00 kn) 2.50 kn) 10.000.250.125.00 kn (23.00 kn) 10.500.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn) 1.00 kn) 3.000.250.00 kn (3.00 kn (3.812. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.75 kn) 4.812.000.00 kn (2.750.875.750.00 kn (2.00 kn) 17.50 kn) 3.00 kn) 3.625. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 6.625.00 kn (3.750.00 kn) 8.500.750.00 kn (7.125.000.00 kn (2.00 kn (4.500.687.500.00 kn) 2.00 kn (21.000.84.00 kn) 3.00 kn (15.50 kn) 2.875.00 kn (5.00 kn (3.812.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (750.250.00 kn (5.000.00 kn (500.500. .250.375.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 3.00 kn) 600.250.500.00 kn (1.00 kn) 800.50 kn) 12.500.00 kn (3.00 kn (1.875.812.000.218.00 kn) 3.250.50 kn) 2.00 kn (10.00 kn (4.750.250.00 kn) 400.00 kn) 2.000.00 kn) 5.937.21 4.50 kn) 2.625.00 kn (2.00 kn) 1.750.500.500.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1.00 kn (6.

OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.00 kn) 10.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.2 Privremeno uključenje .50 kn) 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. 1.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn) 30.3.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55.00 kn (562.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.03 kn) 0.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.00 kn (562. .25 kn) 225.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.00 kn (37.00 kn (281.3.1 OptiTelefon .50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (562. 1.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (281.00 kn (281.50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.84.00 kn (62.00 kn (0.3.00 kn (375.75 kn) 50.25 kn) 225.50 kn) 450.00 kn (12.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.3.00 kn (68.00 kn (281.82 kn (1.82 kn (1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.22 1.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.

03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.hr” ili „imetvrtke@optinet.82 Kn (1.49 kn (213. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. 1.00 kn (62.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163. 1. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o specifičnoj situaciji.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.74 kn (69.15 kn (38. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.4 Halo Halo Halo usluga 1.68 kn) 80.prezime@optinet.33 kn (100.84.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.00 kn (937. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.89 kn (296.hr. 1.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81.92 kn (131.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.00 kn (112.4.11 kn) 236.94 kn) 55.15 kn) 170.4.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.4.93 kn (204. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. . besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.1 Halo Halo Halo .41 kn) 104.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90.97 kn (102.

23 kn) Wireless LAN USB adapter 195.4.97 kn (102. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. .81 kn 22.19 kn 327. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (37.00 kn (0.90 kn (244. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja.50 kn) 0.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81.24 1. 1.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1.92 kn 491.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere.98 kn (51. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (0.84.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. prema Članku 2.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn) 1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.08 kn 33.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.46 kn 45. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). moguće je kupiti samo po punoj cijeni.4.00 kn (62.7.4.4. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.4.00 kn) 30. 1.7 Naknade za oštećenje. Zakona o PDV-u.

a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. 500.5 Halo Surf 1.5. potrebne govorne kanale. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.19 kn (613.92 kn (818.46 kn (409. a ovisno o specifičnoj situaciji.4. 1.25 1. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn (625.00 kn (937.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750.26 kn) 327.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn) 1.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.1. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. . Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (312.99 kn) 33. 1.5. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 250.65 kn) 45.1 Jednokratne naknade 1.81 kn (42.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.4.08 kn (56.00 kn (1.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.7.84.33 kn) 22.35 kn) 491.00 kn (687.54 kn (28.

.5.15 kn (38.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.26 1.2 Mjesečne naknade 1.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 Kn (11.00 kn (136.2.15 kn) 236.5.00 kn (625.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9.84.00 kn) 20. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.5.50 kn (25.68 kn) 104.prezime@optinet.74 kn (69. a ovisno o odabiru.2.63 kn) 1. 1.hr.92 kn (131.5.5.89 kn (296.94 kn) 55.hr” ili „imetvrtke@optinet. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 1. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.2.

a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. prema Članku 2.6 Naknade za oštećenje.5.5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.46 kn Djelitelj (splitter) 45.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.84. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (0.90 kn (244.08 kn 33.92 kn 491.00 kn (37.5.19 kn 327. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.6.81 kn 22.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. Zakona o PDV-u.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. .5.00 kn) 30. a potrebne za Halo Surf uslugu 1.27 1.88 kn) 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654.00 kn (312.5.84.92 kn (818.19 kn (613.54 kn (28.6.33 kn) 22. 1. . Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.81 kn (42.35 kn) 491. a ovisno o specifičnoj situaciji.28 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.5.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.65 kn) 45.16 kn (0.99 kn) 33.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.08 kn (56.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.26 kn) 327.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (625. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.16 kn (0.16 kn (0.20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku se neće naplatiti.46 kn (409.

00 kn (1.94 kn) 11.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.29 Pon – Sub 19h – 07h. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.25 kn) 2. Makedonija.25 kn) 0.75 kn (29.36 kn) 2.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina.10 kn (21.80 kn (2.40 kn (14. Srbija.25 kn) 17.89 kn (2.00 kn) 2. Švicarska.85 kn) 1.35 kn (39. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Crna Gora.60 kn (7.25 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.38 kn) 23.84.43 kn (3. .04 kn) 1. Austrija. Italija.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.81 kn) 3. USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Slovenija.05 kn (1.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1. Njemačka.15 kn (3.48 kn (1.06 kn (0.16 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Europa 1 1.50 kn) 5.19 kn) 41.80 kn (3.80 kn (52.69 kn) 31.

1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.6 OptimaLAN ured 1.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99.00 kn (0.00 kn (148.6.00 kn (47.00 kn (223.00 kn (1.50 kn) 1.6.25 kn) 0.00 kn (0. Greandstream GXP1400.84. 500.98 kn (167.6.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (625.2 Naknade za uključenje dodatnih IP.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1. dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (86. potrebne govorne kanale.00 kn (123.75 kn) 38.2.00 kn) 250.00 kn (0.50 kn) 69. jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.25 kn) 119. Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.1. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.75 kn) 69.1.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn (61.25 kn) 0.25 kn) 1.30 1.00 kn (123.6. .00 kn (86.75 kn) 0.6.1 Jednokratne naknade 1.00 kn (1.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 179.00 kn (312.

te 30 MB prostora za smještaj web stranica.25 kn) 55.99 kn (26.89 kn (296.00 kn (198.2.41 kn) 104.00 kn (173.hr” ili „imetvrtke@optinet. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.84. a ovisno o odabiru. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.prezime@optinet.00 kn (625.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31.33 kn (100.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. .50 kn (25.75 kn) 89.00 kn (111.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno. 1.11 kn) 236.00 kn) 20.75 kn) 229.74 kn (69.00 kn (98.6.6. 1. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije.25 kn) 20.75 kn) 35.75 kn) 159. Grandstream GXP1400.15 kn) 170.00 kn (286. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.68 kn) 80.75 kn) 79.92 kn (131. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.49 kn (213.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.94 kn) 55.75 kn) 139. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.15 kn (38.00 kn (248.2. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Grandstream GXP1400.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.00 kn (43.hr.00 kn (68.

00 kn) 30.82 kn (1.00 kn (0. 1.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.00 kn (13.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.00 kn (68.38 kn) 9.03 kn) 5.50 kn (9.32 1.6.88 kn) 1.6.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (31. 1.3. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55. GXP2010.00 kn (11.00 kn (37.25 kn) 7.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0. .90 kn (244.6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.00 kn (6.25 kn) 11.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn (50. GXP2020.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.6.84.

75 kn) 562.92 kn 491.6. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 750.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.18 kn) 250.26 kn) 375.54 kn IP telefon TIP 2 500.6. prema Članku 2.92 kn (818. .00 kn (468.00 kn IP telefon TIP 3 750.33 1.100. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 375.19 kn 327.00 kn (312.6.00 kn IP telefon TIP 4 900.50 kn (703. Zakona o PDV-u. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.50 kn) 900.00 kn (468. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.81 kn (42. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn 300.08 kn 33.75 kn) 450. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.46 kn 45.00 kn (625.6 Naknade za oštećenje.75 kn) 327.00 kn) 491.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.35 kn) 500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.46 kn (409.00 kn (937.6. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn (1.125. 1.00 kn 250.08 kn (56.13 kn) 675.65 kn) 45.00 kn 562.00 kn 675.33 kn) 22.00 kn 600.54 kn (28.00 kn 450.19 kn (613.99 kn) 33.00 kn (562.00 kn 450.84.00 kn 825.6.00 kn 550.50 kn 375.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.81 kn 22. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (843.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn) 375.

00 kn (687.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h. 1.031.00 kn (312. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.16 kn (0.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (1. 1.34 1.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (750.05 kn (1.50 kn) 300.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.00 kn (562.375.100. a ovisno o specifičnoj situaciji. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn) 600. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (375.50 kn) 550.16 kn (0.84. .25 kn) 450.16 kn (0.16 kn (0. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (625.6.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0. Pretplatniku se neće naplatiti.6.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 825.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.00 kn (1.

36 kn) 2.25 kn) Europa 1 1. Crna Gora. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.38 kn) 23.69 kn) 31. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.94 kn) 11.84. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Njemačka.10 kn (21. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (0. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.25 kn) 0.85 kn) 1.80 kn (3.00 kn) 2.00 kn (1.06 kn (0.25 kn) 17. Švicarska.89 kn (2.48 kn (1.60 kn (7. Slovenija. .80 kn (2.08 kn) 0.75 kn (29.35 kn (39.15 kn (3. Srbija.04 kn) 1. Austrija.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.19 kn) 41.40 kn (14.25 kn) 2.50 kn) 5.43 kn (3.81 kn) 3.80 kn (52.25 kn (2. Makedonija. Italija.

00 kn (223.7.75 kn) 199.00 kn (1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (0.7.00 kn (123.00 kn (0.75 kn) 38.00 kn (136.00 kn (1.00 kn (248. .2.00 kn (312.1.1 Jednokratne naknade 1.50 kn) 69.00 kn (148.25 kn) 119.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.00 kn) 250.25 kn) 1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.00 kn (173.00 kn (86.25 kn) 0. 500.2 Mjesečne naknade 1.75 kn) 139.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.00 kn (86.7.25 kn) 99.00 kn (625.75 kn) 69.25 kn) 0.7 OptimaLAN ured Start 1.00 kn (0.84.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.1.25 kn) 79.00 kn (123.00 kn (61.36 1.7.50 kn) 1.00 kn (98.7.00 kn (47.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1.75 kn) 179. potrebne govorne kanale.75 kn) 0.

Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.prezime@optinet. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (296.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.3.50 kn (25.03 kn) 5. 1.00 kn (198. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. a ovisno o odabiru.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1.00 kn (13. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.00 kn (11. Grandstream GXP1400.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.92 kn (131.2.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229.00 kn (625.94 kn) 55.75 kn) 89.68 kn) 104.00 kn) 20. 1.15 kn) 236.38 kn) 9.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.50 kn (9.00 kn (111.25 kn) 11.82 kn (1.7. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.2.74 kn (69. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.hr.15 kn (38.00 kn (286.84.25 kn) 7. .7.63 kn) 1.25 kn) 159. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.00 kn (6. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.hr” ili „imetvrtke@optinet.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.7.

75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.6.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55. 1.00 kn 250. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.46 kn 500. GXP2010.00 kn (50.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn (37.00 kn) 30.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.38 1.00 kn 562.6 Naknade za oštećenje. GXP2020.7. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.88 kn) 1.00 kn (31. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1.92 kn 491.19 kn 327.84.90 kn (244.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn IP telefon TIP 3 750. 1.00 kn 375.7.3. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (0. .00 kn (68.50 kn 375.7.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7.7. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.

1.99 kn) 375.00 kn) 1.00 kn (687. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (562. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (750. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn) 491.75 kn) 825.00 kn (937. Zakona o PDV-u.19 kn (613.50 kn) 327.00 kn 300.00 kn (468.00 kn) 750.50 kn) 375.00 kn (562. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. 1.00 kn (312.00 kn) 600.75 kn) 562.00 kn (1.00 kn 600. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.75 kn) 450.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.00 kn 675. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn (703. .00 kn (1.031.50 kn) 550.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.125.13 kn) 675. prema Članku 2.6.00 kn (1.7.00 kn 825. a ovisno o specifičnoj situaciji. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.92 kn (818. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (625. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.100. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (312. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.84.33 kn) 250.7.375.00 kn 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (468.46 kn (409.00 kn 550.00 kn 450.00 kn (843.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.100.50 kn) 900.39 IP telefon TIP 4 900.50 kn) 300. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.25 kn) 450.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (625.65 kn) 500.00 kn (375.

nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.05 kn (1. .00 kn (1.48 kn (1.04 kn) 1.25 kn (2.00 kn) 2.75 kn (29.7.10 kn (21.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.80 kn (3.16 kn (0.84.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.25 kn) Europa 1 1.40 1.85 kn) 1.50 kn) 5.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.38 kn) 23.43 kn (3.60 kn (7.80 kn (2.36 kn) 2.89 kn (2.25 kn) 17.40 kn (14.81 kn) 3. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.16 kn (0.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.16 kn (0.94 kn) 11.25 kn) 2.15 kn (3.

25 kn) 0.00 kn (173.00 kn (1. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.25 kn) 119.00 kn (111.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190.00 kn (123. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000.25 kn) 49.00 kn (148.00 kn (223.00 kn (98.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa. Austrija. Italija. Švicarska.25 kn) 79. Srbija.25 kn) 20.00 kn (198.25 kn) 1.00 kn (61.00 kn (47.19 kn) 41.99 kn (26. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200.75 kn) 38. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.84.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina. .50 kn) 99. Njemačka.00 kn (86. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 199. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.41 Satelit 4 31.75 kn) 159.75 kn) 99.25 kn) 55. Makedonija.00 kn (0.75 kn) 139.75 kn) 179.75 kn) 69.00 kn (123.00 kn (43.00 kn (68.50 kn) 69.08 kn) 0.80 kn (52.00 kn (286.35 kn (39.75 kn) 35.75 kn) 89.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. 1. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (61.75 kn) 229.00 kn (248. Crna Gora. Slovenija.00 kn (123.00 kn (1. Grandstream GXP1400.00 kn (86.06 kn (0.00 kn (237.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.

84 kn (471.50 kn) 40. GXP2010.38 kn) 73.8.75 kn) 5.00 kn (50. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (625.74 kn (303. .00 kn) 55.05 kn) 466. optička mreža.84.47 kn (74.08 kn (170.00 kn (6. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.43 kn (131.42 1.25 kn) 7. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.27 kn (245.30 kn (210.00 kn (6. GXP2020.…).1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.34 kn) 59.00 kn (11.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.19 kn (142.55 kn) 41. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (37.24 kn (51.42 kn (253.38 kn) 125.10 kn) 168.50 kn (9.10 kn (91.74 kn) 376.00 kn (31.00 kn (68.00 kn (312.79 kn) 250.74 kn) 114.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.82 Kn (1. 1.55 kn) 136.00 kn (0.00 kn) 5. bežična mreža.47 kn (74.00 kn (156.75 kn) 59.25 kn) 41.38 kn) 9.19 kn (142. GXP2110.8.00 kn (13. GXP2120 IP telefonima.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.06 kn (582.00 kn) 30. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.34 kn) 196.34 kn) 242.24 kn (51.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.25 kn) 25.43 kn) 105.25 kn) 11.03 kn) 500.58 kn) 202.

000.00 kn IP telefon TIP 3 750.08 kn 33. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.250. Zakona o PDV-u.200.00 kn 3.100. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 675.00 kn 250.00 kn HDSL modem 3.000.00 kn 1.00 kn 4.00 kn 825.00 kn 3.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.00 kn 750.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.750.00 kn 1.00 kn IP telefon TIP 2 500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.92 kn 491.81 kn 22.250.00 kn 562.84.50 kn 375.00 kn 450.00 kn 550.00 kn 600. prema Članku 2.500.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.3.500.00 kn 600.54 kn 1.3 Naknade za oštećenje.000.8.375.500.00 kn 2.00 kn 300. .8.19 kn 327.125. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 900.000.00 kn 375.43 1.250. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.00 kn 2.00 kn 450.500.00 kn 2.00 kn Switch–Standard 4.00 kn IP telefon TIP 4 900.46 kn 45. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 3. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 2.00 kn 3.00 kn Switch-Pro 6.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn 1.

00 kn) 300.75 kn) 450.00 kn (5.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.00 kn (1.3.75 kn) 562.00 kn) 750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.000.50 kn) 1.00 kn (937.75 kn) 825.00 kn (375.687.00 kn) 5.50 kn) 327.00 kn) 2.00 kn (468.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (562.00 kn) 1.00 kn (468.00 kn) 1.18 kn) 600.200.500.08 kn (56.031.000.00 kn) 4.44 1.00 kn (1.812.500.00 kn (6.500.250.000.00 kn (1.812.00 kn (5.25 kn) 2.750.750.75 kn) 4.54 kn (28.500.250.00 kn (562.99 kn) 33.50 kn) 550. .125.00 kn (625.375.100.00 kn (750.875.500.00 kn (7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.8.00 kn) 500.00 kn (2.19 kn (613.750.65 kn) 45.13 kn) 675.00 kn) 1.406.84.81 kn (42.50 kn) 3.00 kn (687.50 kn) 450.812.50 kn) 2.500.00 kn) 3.125.00 kn) 250.00 kn (3.250.250.92 kn (818.00 kn) 3.00 kn (4.50 kn) 375.50 kn (703.500.00 kn (4.000.50 kn) 3.33 kn) 22.00 kn (2.00 kn (2.00 kn) 6.00 kn (843.750.375.625.26 kn) 900.00 kn (3.50 kn) 375.875.35 kn) 1.000.125.00 kn (1.00 kn) 2.00 kn (750.46 kn (409.218.625.125.00 kn (937.00 kn (1.500.875. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 kn) 900.00 kn) 600.00 kn) 750.00 kn) 491.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.00 kn (312.25 kn) 3.00 kn (3.00 kn (1. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn) 1.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn (0.00 kn (0.9.6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (62.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn) 30.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100. 1.82 Kn (1.48 1.00 kn (37.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.00 kn) 250. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a.00 kn (0.00 kn (125.00 kn (0. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1. .00 kn (625.00 kn) 100.50 kn (25.00 kn) 0.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji.84.50 Kn) 0.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.00 kn) 0.90 kn (244.00 kn) 500.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.9.00 kn) 20.00 Kn (312.88 kn) 1.9.00 kn) 50.9. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (125.

00 kn (875. 1.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850.65 kn) 45.54 kn (28.99 kn) 33.35 kn) 491. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn (56.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.19 kn 327. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1. Zakona o PDV-u.33 kn) 22.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.92 kn 491.9. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. a ovisno o specifičnoj situaciji.81 kn (42. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.7 Naknade za oštećenje.49 1.84. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.46 kn (409.00 kn (1.08 kn 33. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.7. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. prema Članku 2.062.81 kn 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.46 kn 45.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.19 kn (613. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.9.26 kn) 327. Pretplatniku se neće naplatiti. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.9.7. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.92 kn (818. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).

84.00 (0.00 (0. .50 1.00 (0.00 0. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.00 0.00 0.00 (0.00 0.9.00 (0.9.00 0.00 (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21.00 (0.00 0.00 (0.00 kn (0.00 0.9.07.00 (0.00 kn) 0.00 0.1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 0.00 0.00 (0.00 0.00 (0.00 (0.9.00 (0.00 0.00 kn (100.9.00 0.00 0. vremenu.00 kn 80.00 (0.2012.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.9 Dodatne javne govorne usluge 1.00 0.00 (0.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.00 0.00 (0.

25 kn) 39.10. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12.84.75 kn) 49. 4 x 15. 1.00 Kn (62.00 kn) 29.10.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 12.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi.10.1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13. 2 x 18. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.10.2.50 kn bez PDV-a tj.10 Tornado 1.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20.00 16.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (0.25 kn bez PDV-a tj. 3 x 16.00 kn (25. 1.00 kn 1 (36.125 Kn s PDV-om). Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).00 kn 3 (61. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.00 (15.2.00 (25. .51 1.00 kn bez PDV-a tj.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.3125 Kn s PDV-om).00 (20.00 kn 2 (48.25 Kn s PDV-om). 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14.00 kn) 50.

08 kn (0.48 kn) 1.15 kn) 9.51 kn (1.52 1.84.24 kn (2.80 kn) 4.40 kn) 13.18 kn (1.60 kn) 1.48 kn (5.94 kn (2.25 kn) 2. .80 kn) 2.12 kn (11.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.74 kn) Europa 1 1.00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.59 kn (0.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.44 kn (1.80 kn (2.20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.00 kn (0.59 kn (0.52 kn (3.08 kn (0.68 kn (17.10.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.43 kn) 1.16 kn (0.74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0.89 kn) 1.

74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. ** vrijedi samo za private pretplatnike.08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja. Ujedinjeno Kraljevstvo.00 kn (23.08 kn) * Argentina. Italija.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0.59 kn (0. Mađarska. Srbija. .4. Njemačka. Albania. Turska.06 kn (0. Čile. Austrija. Rusija. Kanada.00 kn (10. Slovenija.00 kn) 1. Novi Zeland. Švicarska. Makedonija.84.06 kn (0. Crna Gora. Španjolska. Italija. Francuska. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda.75 kn) 25.44 kn (41.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8.08 kn (31.35 kn) 33. Autralija. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1.10.4.10.53 Satelit 3 19. Obračunska jedinica je 1 sekunda. *** Bosna i Hercegovina.80 kn) 0. Kina.10.

00 kn) Poslovni pretplatnici 70.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60. linija privatni pretplatnici 39.54 1.1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0. i 3.00 kn (111.50 kn) 89.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (87.00 kn) 1. .25 kn) 70.00 kn (87.00 kn (48.25 kn) 109.00 kn (211.00 kn (0.11.84.00 kn (75.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.00 kn (136.11.25 kn) 169.

Aktivacija nije raspoloživa od 16. jednokratno. poziv na čekanju (3).00 kn (0.00 kn (0. jednokratno.00 kn) 20.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno. jednokratno. mjesečno. po priključku Naknada za uključenje 0.00 kn (15.00 kn) 0. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada. ponavljanje posljednjeg biranog broja. poziv bez biranja (uvjetni). ▪ mjesečna naknada*.3. . ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku za privatne pretplatnike.11. po priključku. po priključku.00 kn (0. Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn (0.00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16. . po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada.00 kn (15.09. po priključku. provjera dodatne usluge i drugo. jednokratno. NoCLIP.09. po priključku.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv na čekanju .00 kn) 0.2010.00 kn) 36.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1.11.00 kn) 0. po priključku.00 kn (25.00 kn) Paket a) 12. po priključku. po priključku.00 kn) 12.00 kn (0. ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. .00 kn) 0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0.55 1.84.00 kn (25.00 kn (25.00 kn (25. (“slijedi me”. ”skraćeno biranje.2010.00 kn) 12. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .00 kn (0.09. na zahtjev. CLIR.00 kn (25.00 kn) 0. 0.00 kn) 0.00 kn) Paket c) 20. na zahtjev. prikaz broja koji zove (2) 12.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. paket c) konferencijska veza i povratni upit.00 kn (15. po priključku za privatne pretplatnike.00 kn (15.00 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn (0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn (0.00 kn (45.09.00 kn) 36.2010.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (45.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 12.00 kn) 0.00 kn) 20.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.2010.00 kn (15. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku jednokratno. “ne smetaj”. ”slijedi me kad sam zauzet”. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit. CLIR. jednokratno. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. jednokratno. CLIP. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (15. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn) 12.00 kn) 20. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0. poziv na čekanju. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.

9841. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.098. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.091.92.061.077.00 kn) 600. Zabrana međunarodnih poziva (00.098. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.9. 9155.18841) 4.00 kn) 20.9767) 8.00 kn) 20. jednokratno.00 kn) 20. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Zabrana svih međunarodnih poziva.00 kn (25.095. 94.00 kn (25.098. .00 kn) 600. poziva prema mobilnim mrežama.092.84.00 kn) 0.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.18841) 6.061.095.00 kn) 500.00 kn (125.099) 3.901) 2. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.00 kn (25. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu.901.18841.077.00 kn) 500. po priključku mjesečna naknada. Zabrana svih međunarodnih poziva.00 kn (625.192.060.091.00 kn (0.098. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje..9841. usluga više nije u ponudi.060. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.2011. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn (750.095.00 kn) 100. poziva prema mobilnim mrežama (00.099. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. (3) Od 01.9841.2010. po priključku.00 kn (625.112) 9.9841.00 kn) 20.9. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.18841) 7.092.061. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. jednokratno.061.061.2010.00 kn (750.00 kn) 100.901.00 kn (0.00 kn (125. Zabrana svih odlaznih poziva. ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.095. osim prema servisnim brojevima (0800.092.9. (2) Počevši od 16.060.00 kn (25.076.9841. 93.099.060.9767) 5. po kanalu.092.18841. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.901. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.

(za kućne centrale.00 kn (150.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku.00 kn) 60. po priključku.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.00 kn (0.00 kn (62. jednokratno. po kanalu Jednokratna naknada 81.00 kn) 50.00 kn) 120. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku Naknada za uključenje 20.84.57 1.00 kn (25. skupne priključke. adresa. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. jednokratno.50 kn) 100. po priključku.00 kn) 0. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. skupne priključke.00 kn) 0.00 kn) 1.00 kn (125.00 kn (0. (za kućne centrale. .15 kn (101. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (25.3.3.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn (625. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn) 0. jednokratno.11.44 kn) 500.00 kn) 0. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. NoCLIP. CLIR. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (25.00 kn (75.00 kn (0.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. po priključku. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn (75.11. . po priključku. jednokratno. jednokratno.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. jednokratno.00 kn) 20. po priključku. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. skupne priključke.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (0. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.

00 kn) 500.091. poziva prema mobilnim mrežama (00.098. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.092.098.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije. jednokratno.060.095.076.9767) 5. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. osim prema servisnim brojevima (0800. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.00 kn (25.098. 9155.092.18841) 7.00 kn (0.099. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.061.00 kn) 600.00 kn) 0.18841. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.00 kn (0.112) 9.84. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.060. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.00 kn) 500. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.9841. . COLR.00 kn) 20.098.9841. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. Zabrana svih međunarodnih poziva. poziva prema mobilnim mrežama.9841. 94.077.00 kn (625.00 kn) 100. 93.099) 0.901) 2. po priključku. po priključku ▪ mjesečna naknada*.060.00 kn) 20. po B kanalu.00 kn) 100.095.092. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje.00 kn (125.18841) 4.00 kn (0.099.901.92.099) 3.18841) 6. Zabrana svih odlaznih poziva.00 kn (25.9841.901. BRA-(2B+D).00 kn (750.061.092.00 kn) 600. po priključku.091.00 kn) 0.095. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. 9841.00 kn) 20.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn (25.00 kn (0. .061. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. jednokratno. Zabrana svih međunarodnih poziva.18841.077. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.061.9767) 8. 061.00 kn (750.00 kn (625. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.060. jednokratno.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.901. Zabrana međunarodnih poziva (00.095.00 kn (25.00 kn (125.

00 kn (125. po priključku. po priključku. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. skupne priključke. (za kućne centrale. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0.3. po priključku. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0. po priključku.00 kn) 0.15 kn (101. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku.00 kn) 60. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn (75.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) 1. po priključku. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po priključku Poziv na čekanju . jednokratno.00 kn (150. jednokratno. BRA-(2B+D). po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (25.50 kn) 0.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0.00 kn) 0. jednokratno. jednokratno. NoCLIP. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. . BRA-(2B+D).3.00 kn (0. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.00 kn) 20.00 kn) 50. po priključku. jednokratno. po priključku Naknada za uključenje 0. po priključku Jednokratna naknada 81. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga. jednokratno. po priključku.00 kn) 60. jednokratno.00 kn) 0.00 kn) 100.00 kn (62. adresa.00 kn (0. skupne priključke.00 kn (15.00 kn (0. CLIR.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.59 1.00 kn) 120. jednokratno. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (75.00 kn) 0.00 kn) 0. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. jednokratno.11. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 0.00 kn) 0. (“slijedi me”. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn (0.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.84.00 kn) 12.11.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. (za kućne centrale. ”slijedi me kad sam zauzet”.00 kn) 0.

poziva prema mobilnim mrežama. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma.00 kn) Paket a) 12. na zahtjev.061. Zabrana svih međunarodnih poziva. provjera dodatne usluge i drugo.9841.00 kn) 0.2010.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.091. .098. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. ▪ mjesečna naknada*.18841) 4. poziva prema mobilnim mrežama (00. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c). poziv bez biranja (uvjetni). . po priključku za analogne centrale. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. poziv na čekanju.00 kn) 20. po priključku za analogne centrale. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Zabrana svih odlaznih poziva. prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16.901. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. “ne smetaj”. Zabrana svih međunarodnih poziva.9767) 8.091.061. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.00 kn (0.060.076.092.00 kn) 36.9841. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.00 kn) 0.192. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.9767) 5. po priključku mjesečna naknada. 93. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.00 kn (25.099) 0. po priključku. jednokratno.099) 3.098.092.901) 2. CLIR.00 kn (25. po priključku. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn (0.901. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.9.061. mjesečno.095. po kanalu za digitalne centrale. .trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.061. 9155. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.099. ”skraćeno biranje.095.18841) 6.92. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. jednokratno.00 kn (25.00 kn (15.060.00 kn (0.061. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 20. osim prema servisnim brojevima (0800. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.18841) 7.84.18841.092.9841.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev. ponavljanje posljednjeg biranog broja..00 kn (45. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.00 kn (15. po priključku jednokratno. poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit.9841.00 kn) 12.00 kn) 0.098.00 kn (45. ▪ mjesečna naknada.095. po kanalu za digitalne centrale.00 kn) Paket c) 20.00 kn) 36.095. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. 94.098.060.060.112) 9.077. jednokratno.18841.077.9841.092.901.00 kn (0. CLIP.099.

skupne priključke.00 kn (75.84.00 kn) 120.11. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.44 kn) 500. .00 kn (75. po kanalu Jednokratna naknada 81.61 1. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.00 kn (150.00 kn (62. adresa.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60.00 kn (125.50 kn) 100.00 kn) 20. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. po priključku. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. jednokratno.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. jednokratno. skupne priključke.00 kn (25. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.15 kn (101. (za kućne centrale. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) 50. skupne priključke. jednokratno. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku. jednokratno.00 kn) 60. jednokratno. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn (625. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. (za kućne centrale.3.

jednokratno.00 kn (0.00 kn) 20. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn) 20.00 kn) 500. jednokratno.00 kn (25.aktiviranje usluge. COLR. po priključku.00 kn (625.00 kn) 100. jednokratno.00 kn (750. .00 kn (0. po priključku.00 kn) 200.00 kn (125. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. NoCLIP.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn (125.00 kn (250.00 kn) 600.00 kn (0.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (625.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (25.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn) 20. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) .00 kn (25.00 kn) 20. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0.00 kn) 20.3. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn) 500.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn (0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (250.00 kn (25.11. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 100.00 kn) 20.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 500. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0. jednokratno.00 kn) 200.00 kn (750. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn (25. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom. po priključku.901) 0. jednokratno.00 kn) 100.00 kn (25. po priključku .00 kn (250.00 kn (0. CLIR.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn (0. .promjena zaporke (PIN-a) besplatno . na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 500. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.00 kn (0.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.00 kn) 200. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 20. BRA-(2B+D).aktiviranje. jednokratno.00 kn (0.62 1.00 kn) 600.00 kn) 20.00 kn) 600.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200.00 kn) 0.00 kn (750.84. po B kanalu.00 kn (25.00 kn (750.00 kn) 20.00 kn) 20.00 kn) 0.00 kn (250.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20.deaktiviranje usluge.00 kn) 0. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn (125.00 kn) 0. na zahtjev .7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (25.00 kn) - - 20. po priključku.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 600.00 kn (625.00 kn) 100. po priključku.00 kn (625. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (25.00 kn) 20. po priključku. po priključku .00 kn (125. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.mjesečna naknada.

PRA-(30B+D). Zabrana svih međunarodnih poziva. 93.9767) 8. jednokratno.00 kn) 7.625.00 kn (11. poziva prema mobilnim mrežama (00.061. na istoj priključnoj točki ▪ 15B. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. Zabrana svih odlaznih poziva.18841) 7. 10 B kanala unutar primarnog pristupa.000. 9841. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn (3.077.625. BRA-(2B+D). 20 B kanala unutar primarnog pristupa.3.00 kn (9.060.00 kn) 4.095.092.095.060.076.9841. . jednokratno za: ▪ 5B.091.9841.00 kn (5.060.18841) 6.92.00 kn) Jednokratna naknada 81. PRA-(30B+D): COLP.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa.092.63 2.000.092. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. 94.500.098.061. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. jednokratno.11. poziva prema mobilnim mrežama.44 kn) 4.112) 9.250. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. 9155.9841.9841. COLR na zahtjev. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.875.901. BRA-(2B+D): COLP.091.9767) 5.077. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1.15 kn (101. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.200.095. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom. 061.00 kn (1.092.750. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. osim prema servisnim brojevima (0800.099. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.84.061. COLR na zahtjev.901.500.098.18841) 4. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.061.095. 1.099) 3.098.098.500. na istoj adresi.00 kn) 9. Zabrana svih međunarodnih poziva.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 3.060.18841.18841.099.00 kn (5. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.901.

00 kn) 60.11. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku.00 kn (150.3.00 kn (3. (za kućne centrale. jednokratno. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.375.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki. skupne priključke.64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6.00 kn (62.200.00 kn) 120.84. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2.00 kn) 100.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) 60.00 kn) 1. PRA-(30B+D).00 kn) 50.00 kn (7. jednokratno. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn (25.50 kn) 20.00 kn) 7.00 kn (125.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100. po priključku.700.000. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0. (za kućne centrale. adresa.00 kn (75.00 kn (75. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese. skupne priključke.00 kn (0.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (125. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. BRA-(2B+D).000. .500. jednokratno.00 kn (9.

89 kn (2.18 kn) 2.94 kn) 1.00 kn (1.21 kn (0.65 kn (7.00 kn) 1.28 kn) 0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .18 kn) 2.80 kn) 1.26 kn) 0.18 kn (0.22 kn (0.84 kn) 1.48 kn (3.25 kn (2.53 kn (1.23 kn) 0.73 kn) 3.22 kn (0. .50 kn) 5.28 kn) 0.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.91 kn) 1.89 kn) 0.14 kn) 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .06 kn) 2.26 kn) 0.68 kn (3.30 kn) 2.56 kn) 5.43 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.35 kn (2.23 kn) 0.41 kn (1.06 kn) 2.20 kn (4.14 kn) 0.14 kn) 0.48 kn (1.07h.22 kn (0.94 kn) 1.79 kn) 1.03 kn (3.20 kn (4.1 Cijena nacionalnih.85 kn (3.30 kn (2.65 1.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .89 kn) 0.11 kn (0.20 kn (4.00 kn) 2.22 kn (0.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .91 kn) 1.76 kn) 1.41 kn (1.25 kn) - - 1.18 kn (2.85 kn (2.22 kn (0.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.11.80 kn) 1.71 kn (0.28 kn) 0.91 kn) 1.19h 0.28 kn) 0.85 kn (2.31 kn) 2.11 kn (0.06 kn) 2.00 kn (1.44 kn (1.73 kn) 3.22 kn (0.81 kn) 3.30 kn) 2.71 kn (0.80 kn (2.00 kn) 1.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.74 kn (2.30 kn (2.65 kn (7.14 kn) Pon – Sub 07h .71 kn (0.36 kn) 2.11.35 kn) 5.67 kn (0.11 kn (0.11 kn (0.65 kn (7.05 kn (0.14 kn) 0.22 kn (0.48 kn (3.22 kn (0.74 kn (2.11 kn (0.63 kn) 2.10 kn) 1.41 kn (1.03 kn (3.56 kn) 5.11 kn (0.01 kn) - - - 0.85 kn) 1.25 kn) 2.53 kn (1.06 kn) 0.04 kn) 1.14 kn) 0.14 kn) 0.84.11 kn (0.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.22 kn (0.19h 0.94 kn (2.33 kn (1.94 kn (2.84 kn (2.94 kn (2.29 kn (1.76 kn) 1.61 kn) 0.18 kn (0.35 kn) 5.43 kn (3.53 kn (1.11 kn (0.0082 kn (0.22 kn (0.66 kn) 1.28 kn) 0.10 kn) 1.30 kn (2.44 kn (1.28 kn) 0.85 kn (3.30 kn (6.84 kn (2.88 kn) 3.22 kn (0.10 kn) 1.68 kn (3.85 kn (3.25 kn) 0.28 kn) 0.28 kn) 0.60 kn (7.15 kn (3.18 kn (2.35 kn (2.22 kn (0.79 kn) 1.28 kn) 0.07h.43 kn) 2.88 kn) 3.31 kn) 2.43 kn) 2.88 kn) 3.30 kn (6.31 kn) 2.21 kn (0.4.0082 kn (0.48 kn (3.63 kn) 2.56 kn) 5.07h. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.28 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.85 kn (2.80 kn (3.01 kn) - - - - 0.94 kn) 1.

14 kn (0. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori.40 kn (39. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.69 kn) 31.41 kn (38.14 kn (0.76 kn) 23.07 kn (0.07 kn (0. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0.45 kn (14.08 kn) 0. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.31 kn) 17. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku.40 kn (39.06 kn (0.09 kn (13.01 kn) 40. .28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200.25 kn) 41.45 kn (14.80 kn (29.86 kn) 16.06 kn (0. nakon 30. naplata se vrši prema Cjeniku.41 kn (38. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. te međunarodne pozive bez ograničenja.80 kn (29.31 kn) 0.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0.06 kn (0.31 kn) 0.25 kn) 0.61 kn (20. Austrija.09 kn (13.18 kn) 11.25 kn) 41. Švicarska.25 kn) 17.44 kn) 23.75 kn) 31.06 kn) 0.22 kn (0.86 kn) 16.75 kn) 31.08 kn) 0.81 kn) 30.00 kn+PDV.10 kn (21.19 kn) 41.31 kn) 17.25 kn) 41.09 kn) 0. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora.00 kn) 30.15 kn (21.08 kn) 0.06 kn (0.76 kn) 23.85 kn (52. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000.15 kn (21.75 kn) 31.15 kn (21.84. Srbija.07 kn (0.00 kn (250.09 kn) 0.18 kn) 11.18 kn) 11.85 kn (52.31 kn) 0.66 Satelit 1 11. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.53 kn (50.45 kn (14.85 kn (52. Crna Gora. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.53 kn (50. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.05 kn (28.09 kn) 0.44 kn) 23. 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu.14 kn (0.61 kn (20.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama.35 kn (39.06 kn (0. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.40 kn (39. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30.09 kn) 0. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.44 kn) 23. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.31 kn) 17.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu.07 kn (0. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu. 5 Bosna i Hercegovina.14 kn (0.09 kn) 0.22 Kn + PDV. Makedonija.38 kn) 23.66 kn) 0. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva). Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Obračunska jedinica je jedna sekunda.08 kn) 0. Slovenija.08 kn) 0.05 kn (28.05 kn (0.07h. Italija.75 kn (29. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0.40 kn (14.01 kn) 40.00 kn (62.18 kn) 11.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).80 kn (52.80 kn (29. a obračunska jedinica je sekunda.07 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h .00 kn (37.81 kn) 30.07 kn (0. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.14 kn (0. Njemačka.66 kn) 0.14 kn (0.18 kn) 11.

00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).00 kn (25. a sukladno korištenoj usluzi (POTS.50 kn) 450.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. .00 kn (562.00 kn (0. 1.1 Osnovni analogni telefonski priključak .00 kn (15. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.00 kn) 30.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500. 1.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.25 kn) 225.11. 1.6.00 kn (0. ISDN BRA.00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.00 kn) 12.00 kn (7.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP). usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50.00 kn (562.00 kn (75. ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0.6.11. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije.84. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora.2 Dodatne usluge .67 1.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.82 kn (1.00 kn) 75. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.00 kn (93.11.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (37.03 kn) 0. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u).03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60.00 kn (281.00 kn (281.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20.11.11.00 kn (0.6.82 kn (1.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1.

00 kn (281.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .07h.19h 0.56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.91 kn) 1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.6.68 1.53 kn (1. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.07h.0082 kn (0.07h.22 kn (0.84. .25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .11 kn (0.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .19h 0.22 kn (0.6.11. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.11. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. Pretplatniku se neće naplatiti. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.31 kn) 2. 1.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.85 kn (3.14 kn) Pon – Sub 07h .11 kn (0.00 kn (562.41 kn (1.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.71 kn (0.85 kn (2. a ovisno o specifičnoj situaciji.01 kn) Pon – Sub 07h .89 kn) Europa 1 1.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.

6. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.19h 0.94 kn (2.20 kn (4.06 kn) Pon – Sub 07h .31 kn) 0.84. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. 1.00 kn) 11.14 kn) Pon – Sub 07h .07h.22 kn (0.45 kn (14.25 kn) 41.07h.88 kn) 3.80 kn (29.10 kn) 1.30 kn (2.15 kn (21.11 kn (0.08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.06 kn (0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h . Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.44 kn) 23.69 Svijet 2 5.31 kn) 17.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h . .40 kn (39.11 kn (0.75 kn) 31. naplata se vrši prema Cjeniku.19h 0.43 kn) 2.65 kn (7.22 kn (0.85 kn (52.05 kn (0. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.06 kn) 2.48 kn (3.6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

00 kn (1.81 kn) 3.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.43 kn (3.80 kn (52.40 kn (14. Švicarska. Njemačka. Austrija. naplata se vrši prema Cjeniku. .36 kn) 2.00 kn (1.60 kn (7.25 kn (2.85 kn) 1.25 kn) 17.04 kn) 1. Italija.25 kn) 0.35 kn (39. Makedonija.07h. Crna Gora. Srbija.25 kn) 2.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .80 kn (3.15 kn (3. Slovenija. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1.19 kn) 41.69 kn) 31.38 kn) 23.70 Pon – Sub 07h – 19h 1. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.50 kn) 5.25 kn) Europa 1 1. 2 Bosna i Hercegovina.10 kn (21.75 kn (29.89 kn (2. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 2.48 kn (1.94 kn) 11.80 kn (2. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.84.06 kn (0.00 kn (1.

.00 kn (250.00 kn (500.00 kn (1.000.00 kn) 800.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (0.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.84.12.00 kn (0.00 kn) 400.00 kn (750.71 1.12 Besplatni telefon 0800 1.00 kn) 70.00 kn (375.00 kn (87.00 kn) 0.00 kn) 600.

2012.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0. disketa.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.50 kn) 50.80 kn (1.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 10.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.84.00 kn) 100.00 kn (0.00 kn (75.00 kn) 0.00 kn (0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 30.00 kn (0.00 kn) 0.80 kn (1.07.00 kn) 60.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0. e-mail.50 kn) 0.00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (37.00 kn) *Od 21.00 kn) 0.00 kn (375.00 kn) 30. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300.00 kn (0.00 kn (62.00 kn (37.00 kn) 0.20 kn (0. .72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (75.00 kn 0.50 kn) 0.00 kn) 0.06 kn (0.00 kn) 60.

000.00 kn (375.00 do 5.00 kn (0.00 kn (0.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.000.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.25 kn) 0.00 kn (250.80 kn (1.20 kn (0.000.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn) 200.84. .06 kn (0.12.80 kn (1.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn Veći od 5.

84.00 kn (0.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 kn) *Od 21.00 kn) 0.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.50 kn) 600.00 kn (0.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn (0.2012.00 kn (0.00 kn Veći od 5.00 kn) 10. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn (750.00 kn (0.00 kn) 0.000.00 kn (0.00 kn (0.00 do 5.00 kn) 750.00 kn) 0.00 kn) 0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.000.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 0. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.00 kn 0. .00 kn (375.00 kn (937.00 kn (62. e-mail.00 kn (0.000.50 kn) 50.00 kn) 0.00 kn (0.07.00 kn (562.00 kn) 0.74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.

00 kn (312.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.00 kn) 300.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (225.2012.50 kn) 50.00 kn (125.00 kn (0.00 kn (0.50 kn) 0.50 kn) 100.00 kn) 0.00 kn) 60. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn 0.00 0.00 kn) *Od 21.29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta.00 kn) 100.23 kn (0.00 kn (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 0.00 kn) 30. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.00 kn) 0.00 (0.00 kn (0.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju.00 kn (62.00 kn (75.00 (0. bez vlastitog priključka.00 kn) 60.00 (0.00 0.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (75.00 kn (0.00 0.00 kn (0.00 kn) 250. e-mail.00 kn (75.00 (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0.07.00 kn (37.00 kn) 60.00 0.00 kn (312.00 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (375.00 (0.00 0.00 (0.00 kn) cijena po dogovoru 0.00 kn) 0.00 (0.00 kn) 30.00 (0.84.00 kn (37.00 kn) 0.00 kn (0. .00 (0.

86 kn (3.25 kn) 1.50 kn) 100.40 kn) 1.00 kn (312.25 kn) * Za tarifne skupine T7.58 kn) 3.14. po broju.37 kn (2.41 kn) 1.05 kn) 5.00 kn) 250.59 kn (6. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.74 kn) 1.45 kn) 4.93 kn (1. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.09 kn (2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.00 kn (125.00 kn (6.36 kn) 2.76 1. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.04 kn (5. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (2. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. .00 kn (250. po 060 broju 200.86 kn (2.82 kn (4.12 kn (1.00 kn) 150.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn (6.00 kn (3.00 kn (375.00 kn (250.49 kn) 5.00 kn (187.25 kn) 3.33 kn) 2.78 kn) 6. po broju. T2.96 kn) 2. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. jednokratno 300.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. T4. jednokratno 10 i više brojeva.84.16 kn) 1.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. po broju. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.73 kn (8.61 kn) 2.79 kn (3. T3.50 kn) 200. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.14 Usluge s posebnom tarifom 1.75 kn) 5.39 kn (1.00 kn (1.96 kn (2.99 kn) 1.

00 kn (0. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.00 kn) 0.00 kn (0. e-mail.00 kn) 10. po pozivu 061 5xxx 0.07.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2012.07.00 kn (0. Nova numeracija implementirana je 30.00 kn (0.50 kn) 100. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.75 kn (0. .00 kn) 0.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80.97 kn (2.00 kn) *Od 21.14. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (0.00 kn (312.75 kn) 1.00 kn (100.00 kn) *Od 21.2009.94 kn) 3. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.05 kn (5.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.00 kn (0. e-mail.9.00 kn 0. 1.06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h).2012.00 kn (3.46 kn) 4. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka. odnosno 060 i 069 numeracije.00 kn) 10.00 kn (125. Nakon toga. 60 dana od dana implementacije.84.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h).00 kn 0.

00 kn) 4 do 9 brojeva.73 kn (8.50 kn) 200.58 kn) 3. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.49 kn) 5. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1. po broju.00 kn) 150.00 kn (125. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.74 kn) 1.86 kn (3.04 kn (5.61 kn) 2.09 kn (2.99 kn) 1. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu. T3.00 kn (1.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.79 kn (3.00 kn (312.00 kn (250.14. po 064 broju 200.78 kn) 6.39 kn (1.37 kn (2. po broju.50 kn) 100.36 kn) 2. .00 kn (187.82 kn (4.93 kn (1.25 kn) 3.12 kn (1. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.78 1.00 kn (250.84. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.40 kn) 1. po broju.89 kn (2.86 kn (2.16 kn) 1.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.59 kn (6.45 kn) 4. jednokratno 300.33 kn) 2.96 kn (2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. T2.00 kn (3. T4.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.75 kn) 1.00 kn) 250. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.96 kn) 2.00 kn (375. jednokratno 10 i više brojeva.41 kn) 1.

84.14. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (312. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (0.50 kn) 100.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn (250. . po broju.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. po broju. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0. jednokratno 300.00 kn (375. po broju.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 150. e-mail. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1. po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn) 250.00 kn (250.50 kn) 200. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (187.07.79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) *Od 21.00 kn (125.00 kn 0. po 069 broju 200.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.2012.00 kn) 10. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.

T3.96 kn) 2. .59 kn (6.80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0.00 kn) 10. e-mail.73 kn (8.75 kn) 1.84.00 kn) 4 do 9 brojeva.09 kn (2. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (0.12 kn (1. po broju.74 kn) 1. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.36 kn) 2.00 kn) 0.2012.16 kn) 1.33 kn) 2.96 kn (2.04 kn (5.40 kn) 1.39 kn (1.86 kn (2. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.00 kn (0.37 kn (2.00 kn (312. po broju.61 kn) 2. po broju.99 kn) 1.78 kn) 6.41 kn) 1.93 kn (1.45 kn) 4.00 kn (250. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.86 kn (3.00 kn (0.89 kn (2.00 kn) 250. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.07.25 kn) 3. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.50 kn) 200.00 kn (375.79 kn (3.58 kn) 3. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.49 kn) 5. jednokratno 300.00 kn (3.15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.82 kn (4.00 kn 0.00 kn) *Od 21. T4. Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. T2.00 kn (1.

00 kn) 0.50 kn) 100.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0. po 0801 broju 200.50 kn (0. dana 29.00 kn (250.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0. 1. 500. Nova numeracija implementirana je 31.15.00 kn (0.15. po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 300.00 kn (0.28 kn) 0.00 kn (187.22 kn (0. 60 dana od dana implementacije.84. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja. Nakon toga.80 kn (1.00 kn) 150.63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150.2009. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) 1. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1. .00 kn (0. Prosinca 2009. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija.00 kn (125.1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.listopada. 1000 i 2000 kn.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.00 kn (0.

preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.10 kn (5. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta.20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0.06 kn (0.00 kn) 1.00 kn) 0. naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0.10 kn (5.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0.50 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.10 Kn + PDV.84.06 kn (0. .13 kn) 0.00 kn) 4. 1.00 kn (0.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.82 1.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0.00 kn (0.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.00 kn (0. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta.00 kn (0.

18 kn (0.18 kn (0.14 kn) 0.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.14 kn) 0.44 kn (1.66 kn) 1.0082 kn (0.11 kn (0.80 kn) 1.10 kn (0.01 kn) - 0.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.84 kn) Europa 1 1.33 kn (1.74 kn (2.68 kn (3.74 kn (2.84 kn) 0.01 kn) 0.35 kn) 1.00 kn (62. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.14 kn) 0.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.13 kn) 0.18 kn) 2.18 kn) 2.50 kn) 10.33 kn (1.44 kn (1.0082 kn (0.1 Cijena nacionalnih.85 kn (2.23 kn) 0.84.22 kn (0.21 kn (0.67 kn (0.21 kn (0.80 kn) 1.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.14 kn) 0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.26 kn) 0.21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.44 kn (1.84 kn) 0.14 kn) 0.20 kn (0.00 kn (12.33 kn (1.71 kn (0.13 kn) 0.66 kn) 1.31 kn) 2.11 kn) 0.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.83 1.11 kn (0.22.35 kn) 1. .85 kn (3.11 kn (0.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.67 kn (0.25 kn) 0.11 kn (0.68 kn (3.53 kn (1.44 kn (1.80 kn) 1.09 kn (0.22 kn (0.68 kn (3.18 kn (0.74 kn (2.29 kn (1.66 kn) 1.28 kn) 0.56 kn) 1.22 kn (0.74 kn (2.20 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.25 kn) 0.22 kn (0.67 kn (0.00 kn (0.41 kn (1.28 kn) 0.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.26 kn) 0.11 kn (0.35 kn) 1.68 kn (3.22 kn (0.89 kn) 0.91 kn) 1.23 kn) 0.00 kn) 50.10 kn (0.76 kn) 1.80 kn) 1.18 kn) 2.18 kn) 2.

03 kn (3.10 kn) 1.05 kn (0.40 kn (39.94 kn (2.06 kn (0.66 kn) 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.35 kn (2.15 kn (0.65 kn (49.94 kn) 1.85 kn (13.08 kn) 5.20 kn) 0.65 kn (49.30 kn) 2. Sve cijene su izražene u kn/min.56 kn) 0.61 kn (20.03 kn (3.18 kn (2.22 kn (0.00 kn) 11.01 kn) 40.63 kn) 2.88 kn) 3.30 kn (6.55 kn (28.15 kn (21.85 kn (13.06 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.94 kn) 1.63 kn) 2.25 kn (20.94 kn) 1.30 kn) 2.10 kn) 0. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.79 kn) 10.06 kn (0.65 kn (49.75 kn) 31.85 kn (52.06 kn (0.19 kn) 29.08 kn (0.20 kn) 0.94 kn) 1.22 kn (0.19 kn) 29. brojevima posebnih službi sl.85 kn (13.31 kn) 22.75 kn (37.84.84 kn (2.56 kn) 16.25 kn (20.22 kn (0. .81 kn) 30.25 kn (20.14 kn) 0.08 kn) 5.18 kn (2.08 kn) 0.06 kn (0.84 Svijet 2 5.18 kn (2.22 kn (0.30 kn) 2. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.05 kn (28.00 kn (250.31 kn) 17.41 kn (38.22 kn (0.20 kn (4.65 kn (7.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.43 kn) 2.28 kn) 0.35 kn (2.56 kn) 0.19 kn) 39.76 kn) 23.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.84 kn (2.19 kn) 29. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.53 kn (50.00 kn) 0.08 kn) 5.55 kn (28.31 kn) 22.75 kn (37.03 kn (3.11 kn (0.20 kn) 0.45 kn (14.11 kn (0.75 kn (37.08 kn) 5.79 kn) 10.03 kn (3.63 kn) 2.15 kn (0.48 kn (3.25 kn) 41.35 kn (2. prema brojevima s posebnim tarifama.22 kn (0.73 kn) 3. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.30 kn (2.18 kn (2.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.30 kn (6.19 kn) 39.31 kn) 0.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.16 kn (0. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga.30 kn (6.30 kn (6.31 kn) 22.22 kn (0.84 kn (2.44 kn) 23.28 kn) 0.73 kn) 3.16 kn (0.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200.06 kn (0.79 kn) 10.56 kn) 0.55 kn (28.73 kn) 3.30 kn) 2.28 kn) 0.19 kn) 0.56 kn) 16.05 kn (0.79 kn) 11.86 kn) 16.19 kn) 0.56 kn) 16.19 kn) 39.84 kn (2.00 kn (0.06 kn) - - 0.63 kn) 2.16 kn (0.35 kn (2.73 kn) 3.80 kn (29.09 kn (13.14 kn) 0. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.).

74 kn (2.31 kn) 2.48 kn (1.25 kn) - - 1.88 kn) 3.00 kn (12.84 kn (2.66 kn) 0.06 kn (0.00 kn (1.00 kn (0.50 kn) 5.94 kn) 11.31 kn) 0.15 kn (3.06 kn) 2.94 kn) 11.00 kn) 2.35 kn (2.08 kn) 1.80 kn (3.00 kn (1.10 kn (21.69 kn) 31.00 kn (51.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.00 kn) 11.04 kn) 1.18 kn (2.25 kn) - FerTarifa 4 .61 kn (20.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.84.75 kn) 31.75 kn (29.10 kn (21.25 kn) 2.30 kn (2.40 kn (14.25 kn) 0.25 kn) 41.73 kn) 3.16 kn (0.28 kn) 1.86 kn) 16.85 Pon – Sub 19h – 07h.44 kn) 23.48 kn (1.25 kn) 41.56 kn) 5.80 kn) 1.25 kn) 2.94 kn (2.94 kn) 1.11 kn (0.75 kn) 31. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.68 kn (3.81 kn) 3.31 kn) 2.05 kn (1.85 kn (2.18 kn) 2.30 kn (6.89 kn (2.40 kn (14.63 kn) 2.50 kn) 1.19 kn) 41.85 kn) 1.14 kn) 0.44 kn) 23.11 kn (0.31 kn) 0.22 kn (0.56 kn) 5.85 kn (52.05 kn (28.15 kn (21.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .41 kn (38.81 kn) 3.41 kn (1.85 kn (52.30 kn (2.08 kn) 1.50 kn) 5.35 kn (39.10 kn) 1.91 kn) 1.01 kn) 40.41 kn (1.06 kn (0. .40 kn (39.81 kn) 30.06 kn (0.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.65 kn (7.10 kn) 0.25 kn) - 1.38 kn) 23.31 kn) 0.25 kn) 0.00 kn (18.76 kn) 23.25 kn) 0.48 kn (3.71 kn (0.60 kn (7.06 kn) 2.80 kn (2.25 kn (2.43 kn (3.31 kn) 17.15 kn (3.89 kn) 1.94 kn (2.48 kn (3.76 kn) 1.53 kn (1.89 kn (2.91 kn) 1.31 kn) 17.66 kn) 1.38 kn) 23.20 kn (4.25 kn) 17.45 kn (14.35 kn (39.00 kn) 11.30 kn) 2.08 kn (0.60 kn (7.85 kn (2.80 kn (29.19 kn) 41.08 kn) 10.45 kn (14.65 kn (7.15 kn (21.80 kn (29.00 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.53 kn (1.20 kn) 0.14 kn) 0.43 kn (3.80 kn (52.80 kn (2.04 kn) 1.75 kn (29.33 kn (1.85 kn (3.53 kn (50.00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 17.36 kn) 2.44 kn (1.88 kn) 3.00 kn (1.06 kn (0.35 kn) 5.40 kn (39.43 kn) 2.mjesečna naknada za korištenje 15.71 kn (0.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.80 kn (3.67 kn (0.10 kn) 1.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .84 kn) 0.43 kn) 2.09 kn (13.79 kn) 11.69 kn) 31.80 kn (52.85 kn (3.20 kn (4.85 kn) 1.22 kn (0.75 kn) 41.36 kn) 2.25 kn (2.03 kn (3.

99 kn (2. ⁶ Bosna i Hercegovina. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.47 kn + PDV. Njemačka. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Italija. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10. Srbija.00 kn) 0. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. Slovenija.13 kn) Služba informacija (Imenik d.00 kn) 0.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.00 kn (0.00 kn + PDV.00 kn (0.00 kn (0. Crna Gora.22 Kn + PDV. Makedonija.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0.o. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).00 kn) 0. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda. 1. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.22. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.o. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda. Obračunska jedinica je jedna sekunda. .86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.00 kn (0.50 kn (3. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2. Austrija. a obračunska jedinica je sekunda. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. Švicarska.84. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2.00 kn u sljedeći mjesec.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1. naplata se vrši prema Cjeniku.00 kn (0.00 kn (0. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu.00 kn) 0.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0.06 kn + PDV.00 kn (0. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX.00 kn/min. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0.50 kn (3.00 kn (0.00 kn) 0. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0.

00 kn (0.50 kn (0.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 0.10 kn) 1.00 kn (2.86 kn (2.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.00 kn (3.25 kn (1.00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.24 kn) 5.o.59 kn (6.48 kn (13.00 kn (1.25 kn) 2.25 kn) 3. .87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.39 kn (1.33 kn) 2.00 kn (1.56 kn) 0.84.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.16 kn) 1.00 kn (1.79 kn (3.59 kn (6.93 kn (1.49 kn) 5.00 kn (6.29 kn) 0.99 kn (1.63 kn) 1.40 kn) 1.23 kn (0.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.59 kn (6.59 kn (6.50 kn) 5.50 kn (0.12 kn (1.o.99 kn) 1.74 kn) 1.25 kn) 0.63 kn) 1.

23 kn (0. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26..09.07.2013.01. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01.09.00 kn (0. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora.04. 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.07.01. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17. 18 od 03.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987. godine primjenjuje se i pristupni broj 192.2013. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01.20 kn (0.84.02.2011. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži.00 kn (3. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01.2010.07.00 kn)* 0.05.2010.07.22.01. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti. godine primjenjuje se i pristupni broj 195. obračunaske jeedinice i sl.05 kn (0. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0.04.2010. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13.2011. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1.75 kn) 0.10 kn (0. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan.2011. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01. T3. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777.2011. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti. 8 za pozive prema taksi službi od 01.10.2012. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841.94 kn) 3.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193.07.07. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976.08 kn (0.2011.2012. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti.06.2010.06. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti. .13 kn) 0. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26.2010.07.07. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.02. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti.07. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.75 kn (0. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti. kratkom kodu 1414 do 15. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01.04.06 kn) 0. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.2013.2012.2010. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01.07. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26.2011. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26.2011. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.2012. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296.2011. T2. T4.03.2010. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj. Od dana 02.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2.19 kn) 0.10 kn) 0. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora. godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj. naplata se obračunava po pozivu.06.00 kn)* 0. off-peak).12.06. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.00 kn (0. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01.2014. Od 15. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti.15 kn (0.2010.2013.2011. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica. 1.

89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0.15 kn (0.30 kn (0.15 kn (0.30 kn (0.08 kn (0.00 (0.00 0.60 kn (0.15 kn (0.75 kn) 0.19 kn) 0.05 kn (0.10 kn) 0.05 kn (0.60 kn (0.38 kn) 0.Pon – Sub: 19h – 07h. .38 kn) 0.03 kn (0.19 kn) 0.38 kn) 0.15 kn (0.13 kn) 0.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A .Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .00 (0.05 kn (0.10 kn (0.08 kn (0.06 kn) 0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.19 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.04 kn) 0.38 kn) 0.03 kn (0.04 kn) 0.84.10 kn) 0.75 kn) 0.30 kn (0.10 kn (0.30 kn (0.19 kn) 0.06 kn) 0.00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0.13 kn) 0.

00 (60. Francuska.28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Bosna i Hercegovina. Bugarska. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.22. Danska.4. Kanada.4 Dodatne tarifne opcije 1. 1. SAD i Srbija. Europa 25 i Europa 60).00 48. Mađarska.00 Kn (20.08 0.08 0. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Slovačka. Estonija.06 (0.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9. 1.60 kn (37.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. Poljska.06 (0. Njemačka.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8. Luksemburg.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24. .00 kn (10. Crna Gora.22.4.84.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06 (0. Grčka. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet). Nizozemska.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija. Španjolska i Velika Britanija.60 kn (12.08 0.4.00 kn) 8. Cipar. 1. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Australija.06 (0. Irska.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0.00 (30.06 (0.08 0.22.22 kn prema korištenom (0.4.22. Slovenija. Švedska. Finska. Švicarska. Litva. Portugal. Malta. Latvija. Belgija.00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100.00 kn) 16. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija.06 (0. Rumunjska.90 1.22.00 kn) 20. Češka. Makedonija. Italija.00 kn (10.00 kn (25.

500.00 kn) 98.2012.00 kn) 11.500.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (23.200.500.00 kn (122.00 kn) 2.000.000.00 kn (100.09.750.2012.00 kn) 5.000.000.687.500.500.50 kn) 3.000.250.50 kn) 2.500.00 kn (5.00 kn) 2.00 kn (8.) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.00 kn) 5.400.00 kn) 18.00 kn (6.00 kn (3.000.00 kn) 2.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.000.09.00 kn) 3.750.00 kn (18.00 kn (1.000.00 kn) 980.00 kn (10.000.00 kn (6.560.00 kn (1.400.000.00 kn (2.125.00 kn) 2.375.200.750.200.200.600. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.200.00 kn (7.950.00 kn (2.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.187.00 kn) 2.500.00 kn (4.000.00 kn (6.500.00 kn (1.500.00 kn (1.00 kn) 1.00 kn) 5.00 kn) 80.00 kn (2. .00 kn (2.84.00 kn) 7.00 kn) 4.00 kn (3.250.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2.200.00 kn (9.00 kn (2.00 kn (11.000.00 kn (1.880.300.200.00 kn (2.00 kn (2.00 kn (14.500.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.00 kn) 800.000.500.225.00 kn) 2.500.000.00 kn) 9.00 kn) 7.000.00 kn (2.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.750.000. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.00 kn (6.250.00 kn (3.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn) 8.00 kn) 5.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.000.00 kn) 6.000.750.000.00 kn) 2.00 kn) 14.

696.883.800.00 kn) 11.2012. Brzine pristupa su sinkrone.00 (1.007.687.00 (4.600.687.196.00 kn (3.00 kn (3. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.00 (4.758. 200 Mbps.00 kn) 1.00 (4.00 kn) 7.00 kn) 3.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.50 1.750.000.000.00 kn) 25.500.00 kn) 26.00 kn (3.200.00 kn (3.00 kn (400.00 kn) 4.00 kn) 5.888.957.323.00 kn (1. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 (1.75 kn) 31.00 kn (1.250.071.500.507.50 kn) 295.84.00 kn) 1.00 kn) 175. Pristupne brzine 100 Mbps.875.00 kn (39.620.00 kn (25.00 kn) 720.00 kn) 11.00 kn) 7.750.00 (6.00 kn (28.00 kn (3.25 kn) 6.258.25 kn) 12.00 kn (15.00 kn (39.500.00 (6.00 kn (2.00 kn (16.00 (1.00 (1. Pristupne brzine su simetrične.75 kn) 250.00 kn (9.596.528.100.00 kn) 22. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn (16.500.00 kn (6.600.456.636.00 kn (4.50 3.00 kn) 9.750.00 kn) 11.800.125.00 kn (1.957.750.00 kn) 12.00 kn (8.000.00 kn (9.00 kn) 2.00 kn (32.750.00 kn (1.00 kn) 11.500.250. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 kn) 4.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.00 kn (13.500.00 kn) 1.00 kn) 2.023. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.750.00 kn) 1.200.023.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.500.000.25 kn) 9.00 (6. .200.00 kn) 430.000.500.50 kn) 540.00 kn (13.375.562.500.620.200.375.750.750.00 kn (368.75 kn) 12.00 kn (218.200.023.00 (1.00 kn (6.00 5.00 (1.00 kn) 2.25 1.00 kn (2. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.750.50 3.00 5.500.619.457.00 kn (9.00 kn) 31.821.875.00 kn (5.00 kn (2.00 kn (537.00 kn (2.500.00 kn (9.250.125.75 kn) 9.500.00 kn (6.400.500.045.500.00 kn) 120.00 kn) 1.00 (1.800.25 1.00 kn (1.00 kn) 3.75 kn) 20.00 kn (13.00 kn (11.625.75 kn) 22.000.250.687.00 kn (3.00 kn (675.25 1.00 kn) 940.000.00 kn (2.300.00 (1.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.00 kn (11.562.50 3.00 (1.687.00 (6.096.00 kn) 19.75 kn) 26. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu.245.750.00 kn) Mjesečna naknada 1.495.403.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1.133.00 kn) 22.375.00 (4.00 5.875.00 kn (25.875.045.00 kn) 7.500.623.00 kn (8.250.875.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn (1.00 kn (11.750.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.00 (1.00 kn (1.523. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.00 kn (28.436.25 1.528.50 5.00 kn (1.00 kn) 1.75 kn) 7.396.000.00 kn (312.00 kn) 1.175.820.500.750.00 kn (38.00 kn (150.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn (5.419.907.00 kn) 3.00 kn (24.100. 10 Mbps.857.75 kn) 320.007.000.00 kn) 6.25 1.875.750.153.200.00 kn (3. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.500.600.375.75 kn) 4.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.00 kn) 1.00 (1.00 kn) 7.25 kn) 20. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (27.875.25 1.120.360.00 kn (32.696.10.00 kn) 31.50 3.25 1. 20 Mbps.00 kn (8.00 kn (900.500.75 kn ) 2.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.00 kn) 4.25 1.00 kn (31.25 1.375.00 kn (13.00 kn) 3.500.00 (1.875.00 kn (1.500.

…).2.00 kn Bežična radio oprema 5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 2250.34 kn) 59.05 kn) 466.00 kn) 105.24 kn (51.34 kn) 242.500.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41. optička mreža.00 kn ADSL modem 800.200. .00 kn 4. 2. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.00 kn 2.125.00 kn (50.3.00 kn (25.00 kn 3.000.00 kn (156.00 kn (100.00 kn 400.43 kn) 40. bežična mreža.74 kn) 114.42 kn (253.00 kn) 202.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 600.93 2.00 kn HDSL modem 3.000.00 kn 750.84.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.500.55 kn) 41. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000.250. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.79 kn) 250.00 kn 1.00 kn (625.00 kn) 73.43 kn (131.30 kn (210.00 kn Switch-Pro 6.27 kn (245.500.58 kn) 80.74 kn (303. prema Članku 2.55 kn) 136.08 kn (170.375.06 kn (582.500.47 kn (74.2 Naknade za oštećenje.00 kn 3.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.03 kn) 500.19 kn (142. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.34 kn) 196.19 kn (142.500. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.750. Zakona o PDV-u.00 kn 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.24 kn (51.00 kn (312.47 kn (74.00 kn 2.3.38 kn) 20.10 kn (91. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 600.38 kn) 125. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 3000.3.74 kn) 376.84 kn (471.00 kn 1.00 kn 900.10 kn) 168.

00 kn (9.50 kn) 3.812. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 kn) 3.00 kn) 1.00 kn (1.218.00 kn (3.500.00 kn (1.000.687.000.50 kn) 3.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (13.562.500.687.00 kn (6.750.250.500.375.750.500.750.00 kn) 3.000.000.00 kn (4.500.00 kn (4.00 kn (7. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.00 kn (3.3.00 kn (13.00 kn (1.00 kn) 7.250.812.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.000.00 kn) 800.00 kn) 5.875.00 kn) 400.00 kn (500.375.625.500.375.500.250.00 kn) 900.00 kn) 2.00 kn (4.00 kn (9.00 kn) 11.00 kn (2.875.00 kn) 7.500. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.375.00 kn (937. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (6.500.125.00 kn (3.00 kn) 7.50 kn) 3.00 kn) 5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 7.00 kn (3.00 kn (6.625.750.125.00 kn (4.84.25 kn) 3.50 kn) 600.00 kn) 4.00 kn (1.00 kn) 5.00 kn) 750.000.00 kn (13.00 kn) 11.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 2.00 kn) 2.00 kn (750.50 kn) 5.687. 2.000.00 kn) 11.750.375.3.750.00 kn) 11.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 3.00 kn (1.000.00 kn (4.00 kn (1.500.00 kn (6.500.750.00 kn (6.00 kn (13.125.875.00 kn) 6.500.750.00 kn (9.00 kn) 5.500.687.750.00 kn) 1.000.687.500.00 kn (2.250.50 kn) 3.00 kn (5. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.562.94 2.50 kn) 1.750. .00 kn (5.00 kn (9.875.00 kn (750.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.00 kn (3.500.75 kn) 4.2.00 kn (4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.875.200.00 kn) 1.00 kn) 2. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.406.00 kn (1.00 kn) 600.125.125.875.500.750.

38 kn) 20.000.375.500.00 kn (3.47 kn (74.500.500.84 kn (471.00 kn (10.00 kn (8.250.24 kn (51.600.74 kn) 114.00 kn (17.00 kn (16.800.600.00 kn) 2.500.34 kn) 196.125.000.00 kn (15.600.875.250.500.00 kn (7.00 kn) 4.34 kn) 242. 2.47 kn (74.500.500.375.500.00 kn (9.00 kn) 7.00 kn) 9.200.00 kn) 7.00 kn (11.00 kn) 6.00 kn (25.00 kn (8.000.125.08 kn (170.500.00 kn) 13.00 kn (18.00 kn) 15.400. .30 kn (210.06 kn (582.000.000.800.500.00 kn (14.84.500.00 kn) 12.00 kn) 10.95 2.00 kn) 10.43 kn) 40.00 kn) 1.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.00 kn (13.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 8.05 kn) 466.500.875.500.00 kn) 5.74 kn (303.500.400.625.00 kn (5.750.500.00 kn (17.34 kn) 59.00 kn (9.500.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.000. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.74 kn) 376.10 kn) 168.625.00 kn) 14.00 kn) 13.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.00 kn (10.000.00 kn) 11.55 kn) 41.00 kn) 6.19 kn (142.4.500.00 kn) 3.500.500. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (11.00 kn (16.58 kn) 80.00 kn (12.000.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.500.00 kn (6.27 kn (245. Za dostupnost usluge.19 kn (142.55 kn) 136.00 kn (4.00 kn) 13.00 kn (12.00 kn) 9.00 kn) 8.00 kn (1.24 kn (51.00 kn (100.00 kn (50.00 kn) 10.875.

00 kn (625.00 kn (1.000.00 kn (937.00 kn (312.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.000.00 kn 1. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.4.00 kn 2250.00 kn 400.00 kn 600.38 kn) 125.375.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.875. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 1.125.2.00 kn 4.00 kn 900.00 kn (750.250.00 kn 3.00 kn (156.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 1.2 Naknade za oštećenje.00 kn 3000.00 kn 750.10 kn (91.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn) 750. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 2.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.500.406.125. .00 kn) 1.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1.00 kn) 900.…). Zakona o PDV-u.00 kn ADSL modem 800.500.2.84.25 kn) 600.79 kn) 250.4.00 kn (1.200.200.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 1. 2.750. bežična mreža.00 kn HDSL modem 3.03 kn) 500.00 kn (1.125.00 kn 3.00 kn 600.00 kn Switch-Pro 6.500.00 kn Switch–Standard 4. 2. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 105.43 kn (131.00 kn 2. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.4.50 kn) 73. optička mreža. prema Članku 2.500.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.42 kn (253.

812.75 kn) 4.97 4.00 kn) 3.08 kn (0.250. a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik.250.500.00 kn (6.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.00 kn (750.00 kn) 400.00 kn (500.500.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 3. 2.00 kn) 0.218.500.00 kn (50. 2.750.05 kn (0.00 kn (2.00 kn) 1.84. kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.00 kn (4.00 kn) 5.05 kn) 0.50 kn) 3.750. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.hr” ili „imefirme@optinet.00 kn) 2.00 kn) 0.00 kn (5.00 kn (0.625.00 kn) 2.00 kn) 6.00 kn (3.000.812.75 kn) * Dodjela internet brojeva.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.00 kn (1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (518.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (2.08 kn) 0.875.250.000.00 kn) 800.10 kn) 0.125.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.prezime@optinet.00 kn (4.06 kn (0.00 kn (3.00 kn) 0.031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h .000.00 kn) 40.04 kn (0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1.500.00 kn (7.687.000.00 kn (0.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .375.500.00 kn (3.00 kn (0.50 kn) 3.07h.00 kn) 600.625.06 kn (0. .025 kn (0. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.00 kn (5.50 kn) 2.06 kn) 0.000.750.

00 kn (0.90 kn) 225. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (0.15 kn (107.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. 2.49 kn (281.89 kn (296.74 kn (138.94 kn) 55.7.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.69 kn) 110.00 kn (562.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.89 kn (364.00 kn) 40.7. .68 kn) 80.50 kn) 450.92 kn (199.00 kn (375. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.33 kn (100.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.7 OptiDSL 2.98 2.82 kn (1.15 kn (38.00 kn (50.74 kn (69.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.11 kn) 236.84.00 kn) 0.00 kn (281. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.49 kn (213.86 kn) 291.92 kn (131.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).7.43 kn) 135.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.15 kn) 170.33 kn (169.16 kn) 159. 2.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Samoinstalacija.00 kn (562.41 kn) 104.

23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.65 kn) 195.00 kn (0.35 kn (111.63 kn) 2.7.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 10240/640.69 kn) 40.00 kn (625.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. . e-mail adrese i aliase.00 kn) 0. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512.90 kn (244.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.08 kn (56.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.92 kn (818.00 kn) 20. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn (0.00 kn (0.35 kn (111.00 kn) 0.29 kn (15.84.98 kn (51.00 kn) 500.00 kn (15.7. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.88 kn) 45.36 kn) 40. Obračunska jedinica: 1 MB 2.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).12.7.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.98 kn (51. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL).00 kn (0. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) 0.98 kn (51. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.69 kn) 40. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.50 kn (25.2012. 2.

7.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).2013. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.00 kn (236.7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 40.00 kn Djelitelj (splitter) 45.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (37. 2.50 kn 225. .1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Zakona o PDV-u. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.9 Naknade za oštećenje.81 kn 22. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.00 kn (562. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.00 kn (312.84.7.9. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2.98 kn (51. 2.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450.100 2.50 kn) 195.08 kn (56.00 kn 337.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.01. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.98 kn (51. prema Članku 2.00 kn (11.08 kn 33.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.00 kn) 30.50 kn) 40.90 kn (244.7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 450. 2. O2CARNet paketi 2.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450.1 Samoinstalacija.50 kn) 450.82 kn (1.00 kn (281.8.7.81 kn (42. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (562.82 kn (1.50 kn) 96.94 kn) 137.82 kn (1. O2surf.00 kn (562. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (281.00 kn (562.00 kn (281.40 kn (171.00 kn (562.8 O2start.00 kn (562.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.75 kn (120.50 kn) 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.26 kn) 225. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.84. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 450.54 kn (28.25 kn) 225.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (562.00 kn (281.00 kn (281.75 kn) 105.101 2.00 kn (562.08 kn (56.03 kn) 0.88 kn) 33.25 kn) 225. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.80 kn (132.50 kn) 45.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.9. a ovisno o specifičnoj situaciji. 2.25 kn) 22. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. instalacija i uključenje O2start. . Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.50 kn (421.35 kn) 337.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.

8.00 kn) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (625.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. CARNet FlatRATE paket internet prometa.00 kn) 40. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. .00 kn (0.50 kn (25.00 kn) 0.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (0.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom).00 kn (0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 2. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn) 0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. U O2start.00 kn) 500. internet pristup do 3072/384 kbps. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.8.84.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12. e-mail adrese i aliase.00 kn) 20. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (50. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.3 Dodatne O2start.00 kn (0. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom.29 kn (15.00 kn) 0. Obračunska jedinica: 1 MB 2. internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa.00 kn (0.00 kn (0. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.

00 kn (312.00 kn (15.8.8. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.01. O2surf. O2surf. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.00 kn (236.6 Privremeno isključenje O2start.2012. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.23 kn) 45.00 kn (11.8.65 kn) 195.50 kn) 195. O2surf.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.35 kn (111. O2surf.103 2. O2surf. O2surf.00 kn (37. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.98 kn (51. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.23 kn) 45. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. O2surf.69 kn) 40.88 kn) 250.12. 2.98 kn (51.2013.92 kn (818.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start. 2.4 Prodaja O2start. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.69 kn) 40. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).35 kn) 89.00 kn) 30. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.98 kn (51.35 kn) 189. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2.88 kn) 89. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.08 kn (56. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (562.5 Prodaja i najam O2start. O2surf. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.90 kn (244.) Obročno plaćanje uz O2start. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.25 kn) 40.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start.50 kn) 40. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.90 kn (244.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start.08 kn (56. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).35 kn (111.84. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start.00 kn (0.98 kn (51. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.

O2surf. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.7. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. O2surf.54 kn (28.00 kn 337.50 kn 225. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn Djelitelj (splitter) 45. O2surf i O2CARNet paket O2start. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Zakona o PDV-u.00 kn (562.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. 2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start.84.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start.88 kn) 33. a ovisno o specifičnoj situaciji. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.81 kn (42. .81 kn 22.8.7.104 2. prema Članku 2.08 kn 33.50 kn) O2start. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.25 kn) 22.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn (421. uništenje ili otuđenje O2start. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.35 kn) 337. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Pretplatniku se neće naplatiti.8.8. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.8.50 kn) 45.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8 O2start. 2.26 kn) 225.00 kn (281.7 Naknade za oštećenje. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O2surf. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn (281.08 kn (56. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.

50 kn) 450. e-mail adrese i aliase.38 Kn) 188. O3TVstart.82 kn (1.00 kn (562. O3TVsurf. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.03 kn) 0.38 Kn) 237.00 kn (750.50 kn) 450.82 kn (1. .00 kn) 1.82 kn (1.50 kn) 0.40 kn) 188. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 U O2TVstart.9.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.11 kn) 179.82 kn (1.00 kn (1.00 kn (0.500.500. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (223.00 kn (750.75 kn) 179.27 kn (161.00 kn) 1.00 kn (1.84.500. Cinemax.00 kn) 600.00 kn (1.00 kn) 600. instalacija i uključenje O2TVstart.1 Samoinstalacija.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO.200.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 0.00 kn) 600.200. HBO Comedy.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1.51 Kn (235.51 Kn (235.00 kn) 600.00 kn (562. O3TVCARNet.105 2.82 kn (1. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.200. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade. O3TVsurf.200.00 kn (1.00 kn) 600. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn (1. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV.00 kn (1.03 kn) 0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV . OptiTV Business. O3TVCARNet. O3TVsurf.50 kn) 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (750.500.200.00 kn (562.00 kn) 1. OptiTV Single paketi 2.50 kn) 450. O2TVsurf.64 Kn) 213.200.00 kn) 450.00 kn (750.00 kn (750.50 kn) 450.00 kn (1.00 kn (223. HBO On Demand.00 kn) 1.500.00 kn (562.200. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (562.00 kn (562.03 kn) 0.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.82 kn (1.03 kn) 0. O3TVCARNet.64 Kn) 213.82 kn (1.00 kn) 600.00 kn (1.10 Kn (266.500.59 kn) 169.00 kn (750.500.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450.69 kn (297.03 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (750. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (562. O2TVsurf.500.82 kn (1.9 O2TVstart.00 kn) 600.00 kn) 1.00 kn (750.00 kn (750. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV . O2TVsurf.03 kn) 0.00 kn (0.200. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.00 kn (1.82 kn (1.00 kn) 1. O3TVstart.92 kn (212. OptiTV Business. O3TVstart. OptiTV HHH OptiTV Business.03 kn) 0.10 Kn (266. OptiTV Halo Halo Halo start. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.00 kn) 600.500.00 kn) 1. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika.50 kn) 129.03 kn) 0.200.

19 kn (10.84.00 kn (37.00 kn) 0.00 kn) 20. O3TVCARNet.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVstart.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.00 kn (0. HBO On Demand.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart.00 kn) 79.26 kn (20. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.50 kn) 30.00 kn (68. OptiTV Business. Cinemax. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) 500. Cinemax 2) 0.00 kn (0.00 kn (0.75 kn) 50. .19 kn (10. OptiTV Halo Halo Halo surf. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. OptiTV Halo Halo Halo start.33 kn) 46.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (35.00 kn (0. O3TVstart.00 kn) 0.00 kn (0.33 kn) 38.33 kn) 60.9.24 kn) 16.26 kn (20.00 kn (50.00 kn) 20. HBO Comedy. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf.24 kn) 16. OptiTV Single usluge 2.24 kn) 16.95 kn (99.63 kn) 8.50 kn (25.00 kn) 500.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn (57.50 kn) 28. O2TVsurf.00 kn (47.00 kn) 40.00 kn) 0.00 kn (625.50 kn) 500. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0.00 kn (50.00 kn) 40.00 kn) 0.00 kn) 0. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.3 Dodatne O2TVstart. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. HBO Comedy. O3TVCARNet.00 kn (75. O3TVsurf. 2.9.00 kn (625. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).50 kn (25.00 kn) 20.9.2 O3TVstart.00 kn) 0.50 kn (25. O2TVsurf. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.63 kn) 8.26 kn (20.19 kn (10.00 kn (0.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa.63 kn) 8.3.00 kn (0.00 kn (625.29 kn (15. OptiTV Business.94 kn) 55.00 kn (62.

a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.12.65 kn) 89. O3TVsurf.92 kn (818. O3TVsurf.35 kn) 40.00 kn) 40.98 kn (51.00 kn) 54. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.50 kn) 70. O3TVstart.2012. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). HBO Comedy. O2TVsurf. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.08 kn (56.25 kn) 70. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4. O3TVstart. O2TVsurf.23 kn) 45.00 kn (0. O3TVstart. . O3TVCARNet.00 kn (87. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. O3TVCARNet. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). OptiTV Halo Halo Halo start.98 kn (51.00 kn) 0.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVCARNet.88 kn) 40.4 Prodaja O2TVstart. O3TVsurf.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO. OptiTV Halo Halo Halo surf.90 kn (244. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start.08 – 15. O3TVsurf.03 kn) 195. O3TVCARNet. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju. 2. OptiTV Business paketa). OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo surf.06 – 12.69 kn) 0. O3TVstart. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.00 kn) 60. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.24 Kn) 2.03 kn) 102. O3TVstart.00 kn) 0.35 kn (111.50 kn) 102.00 kn (127. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf.00 kn (75. O2TVsurf. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.00 kn (50. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. OptiTV Halo Halo Halo surf.19 Kn (5. O3TVCARNet.00 kn) 60. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (0. O3TVsurf.50 kn) 60. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (75. O3TVCARNet. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.40 kn (108.9.9.00 kn (56.00 kn (67.00 kn) 45. HBO on Demand te HBO GO uslugu. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn (0.00 kn (87.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart. O2TVsurf. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.82 kn (1.00 kn (75.00 kn (37.82 kn (1.50 kn) 30.107 0.84. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart. O2TVsurf. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn (127.3.00 kn) 0. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.50 kn) 86. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. O3TVstart.

O2TVsurf. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn) 152.00 kn) 85.25 kn) 195.00 kn) 452. O3TVsurf. O3TVstart.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika.00 kn) 264. O3TVsurf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVstart.88 kn) 40. O3TVCARNet. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.25 kn) 9.00 kn (190.00 kn (236.00 kn (11.23 kn) 45. O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVsurf.01. O3TVstart. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O2TVsurf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. OptiTV Halo Halo Halo start. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.84. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O3TVCARNet.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.00 kn (312. OptiTV Halo Halo Halo start.9.98 kn (51.5 Prodaja i najam O2TVstart. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart.00 kn (990.50 kn) 250. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O3TVsurf.2013.00 kn (565.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.00 kn (330. O3TVsurf. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. O3TVsurf.60 kn (107. O3TVCARNet.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart.90 kn (244. O3TVstart. O3TVstart.98 kn (51. OptiTV Halo Halo Halo start.9. 2.08 kn (56.00 kn (562. O3TVstart. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. 2.00 kn (190.00 kn) 152. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart.50 kn) 189.35 kn) 40. O2TVsurf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. . O2TVsurf.

109 2.8 Privremeno isključenje O2TVstart. OptiTV Business. OptiTV Business. . Novi odabrani paket uključuje se s 01. O3TVCARNet. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Single paketa O2TVstart.00 kn) 30. O2TVsurf+. O3TVstart. O3TVstart. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0. O3TVCARNet. danom u idućem mjesecu.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.9.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf.9. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. O3TVsurf.82 Kn (1.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (37. O3TVsurf. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start.84. OptiTV Business. O3TVsurf. 2. OptiTV Halo Halo Halo surf.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. O3TVstart. O3TVCARNet.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo surf. 2.00 kn (0.9. Mjesečna najam O2TVstart+. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. O3TVstart. O2TVsurf.

00 kn (750. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 225.00 kn 112.18 kn) 400. O3TVCARNet.50 kn 225.50 kn 75.00 kn 50. O3TVstart. OptiTV Business.00 kn 600.9.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn Scart kabel 100.08 kn (56. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn 60.9.50 kn (421. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVsurf.00 kn 90.00 kn Strujni adapter 120.00 kn 75. O2TVsurf.000. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn (500. Zakona o PDV-u. O3TVCARNet. 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.84.00 kn 37. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.10 Naknade za oštećenje.50 kn) 45. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.81 kn (42.10.110 2.35 kn) 800.00 kn HDMI kabel 150.50 kn 25.9.81 kn 22.54 kn (28. prema Članku 2.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. O3TVstart.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1. O3TVsurf. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2. . O3TVstart.00 kn 112.00 kn Djelitelj (splitter) 45. OptiTV Business.25 kn) 22.00 kn (281.50 kn 75.08 kn 33.00 kn 337.00 kn (562.00 kn 400.00 kn) 337. uništenje ili otuđenje O2TVstart. O3TVCARNet.26 kn) 600. O2TVsurf. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.88 kn) 33. O3TVsurf.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart.10. OptiTV Halo Halo Halo surf.

00 Kn (156.00 kn (750. 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.63 kn) 37. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Trajno isključenje paketa programa HBO. O3TVCARNet. HBO Comedy. O2TVsurf.00 Kn) 150. OptiTV Halo Halo Halo start.75 kn) 112.00 Kn) 100.25 kn) 75.00 kn (125.11 O2TVstart.111 100. HBO On Demand.75 kn) 60. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO. O2TVsurf. O3TVCARNet.00 kn (187.00 kn (150. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 Kn) 100.00 kn (93.00 Kn (187.00 kn) 100. OptiTV Business.00 kn) 1.00 kn (1. HBO Comedy. a ovisno o specifičnoj situaciji. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn (140.75 kn) 25.00 Kn (187.00 Kn (125. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (75.50 Kn) 125.25 Kn) 150. Pretplatniku se neće naplatiti. Cinemax. O3TVsurf. O3TVstart. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 Kn) 150. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 Kn) 60. O3TVstart.00 kn (93.00 kn (31. HBO+CINEMAX. OptiTV Business.00 kn) 150.50 kn) 150.50 kn (140.200. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 Kn) 100.00 kn) 75.00 Kn (125. O3TVsurf. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600.25 Kn) 135.00 kn (187. OptiTV Halo Halo Halo start.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 Kn (168. OptiTV Single paket O2TVstart. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. HBO Premium. .00 Kn (75.00 Kn (125. OptiTV Business. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart.88 kn) 112. O3TVsurf. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.75 Kn) 100. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 Kn (187.50 kn) 50.50 kn) 120.500.00 Kn) 150.63 kn) 90. O3TVCARNet.00 kn (62. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. CINEMAX.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn (46.00 kn (62.00 kn (93.50 kn) 50.84.00 Kn (187.00 kn (112.00 Kn (125.50 kn) 75.00 Kn (125. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9.00 Kn (231.50 Kn) 185. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje.50 Kn) 150.00 Kn (187. O3TVstart.

41 kn (239.03 kn) 0.50 kn) 450.00 kn (562.25 kn) 225.82 kn (1.00 kn (562.00 kn (281.82 kn (1.38 kn) 102.89 kn (203.00 kn (562.50 kn) 450. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.30 kn (300. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.26 kn) 294.50 kn) 108.60 kn) 68. e-mail adrese i aliase.03 kn) 0.00 kn (562.00 kn (281.50 kn) 450.00 kn (562.19 kn) 197.20 kn) 191.25 kn) 225.82 kn (1.00 kn (562.48 kn (60.00 kn (281.56 kn (153. .00 kn (562.00 kn (562.25 kn) 225.28 kn) 300.00 kn (0.61 kn) 122.82 kn (1. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.50 kn) 450.20 kn) 251.15 kn (160.82 kn (1.00 kn (562.50 kn) 450.50 kn) 450.61 kn) 182.00 kn (281.50 kn) 450.00 kn (562.50 kn) 450.26 kn) 354. neovisno o brzini.00 kn (0.00 kn (562.82 kn (1.36 kn) * OptiStream osnovni paketi.56 kn (228.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.1 Samoinstalacija. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562.30 kn (375.15 kn (85.60 kn) 128.00 kn) 40.82 kn (1.00 kn (562.82 kn (1. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.69 kn (443.50 kn) 450.02 kn (171.00 kn (281.10.00 kn (562.41 kn (314.50 kn) 450.00 kn (50.00 kn (281.03 kn) 0.50 kn) 450.10 OptiStream usluga 2.84.50 kn) 450.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (281.00 kn) 0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.50 kn) 450.02 kn (246.03 kn) 0.38 kn) 162.00 kn (562.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.112 2. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.25 kn) 225.03 kn) 0.50 kn) 450.25 kn) 225.19 kn) 137.89 kn (128.28 kn) 240. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. neovisno o brzini.03 kn) 0.03 kn) 0.25 kn) 225.00 kn (562.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450.48 kn (135.00 kn (281.25 kn) 225. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.69 kn (368.

00 kn) 20.00 kn (15.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Obračunska jedinica: 1 MB 2.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0.) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.69 kn) 40.84.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.00 kn (625.35 kn (111.64 kn (18.2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14.10.00 kn) 0.92 kn (818.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).98 kn (51.35 kn (111.65 kn) 195.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.69 kn) 40.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45.00 kn (0.50 kn (25.88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje. . 2.00 kn) 500.00 kn (0.10.2012.113 2.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.12.10.08 kn (56.90 kn (244.00 kn) 0.98 kn (51.00 kn (0.

7 Naknade za oštećenje.00 kn (37. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10.98 kn (51.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. 2.88 kn) 250.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (312.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) 30.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. prema Članku 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Zakona o PDV-u.50 kn) 195. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.08 kn (56.35 kn) 189. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. 2.90 kn (244.7. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (236.08 kn 33.01.50 kn) 40. .114 2.98 kn (51. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn (11. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.10.10. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (562.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.00 kn Djelitelj (splitter) 45.10.50 kn 225.23 kn) 45.00 kn (0. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.25 kn) 40.81 kn 22.84. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).2013.00 kn 337.

84. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.50 kn) 45. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.115 2.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.10. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.66 kn (192.82 kn (1.50 kn) 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (281. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.10 kn) 153.54 kn (28.35 kn) 337.50 kn) 104.88 kn (131.25 kn) 225.1 Samoinstalacija. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. 2. .08 kn (56. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.26 kn) 225.81 kn (42.11. e-mail adrese i aliase.00 kn (562.00 kn (562.50 kn (421. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (281.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450.00 kn (562.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.50 kn) 450. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.25 kn) 22. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.82 kn (1. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (562.00 kn (562.10.88 kn) 33.00 kn (281.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. O₂surf+ paketi 2.7.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.11 O₂start+.00 kn (281. 2. Pretplatniku se neće naplatiti.

00 kn (0.92 kn (818.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.88 kn) 45.11.00 kn) 0.00 kn (0.116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 500.00 kn) 0.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.84.35 kn (111. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (50.69 kn) 40.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.65 kn) 195. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.11. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.64 kn (18.00 kn) 40.11. 2.98 kn (51.00 kn (625.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.2012.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).69 kn) 40.63 kn) 2.00 kn (0. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.35 kn (111. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn (15.98 kn (51.00 kn) 20.50 kn (25.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.08 kn (56.90 kn (244. Obračunska jedinica: 1 MB 2.12.00 kn (0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). .

7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0. 2.98 kn (51. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (11. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn) 30.00 kn (0. 2.50 kn) 195. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) 45.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.11.11.00 kn (37.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.25 kn) 40.00 kn (0.) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.00 kn (312.84.98 kn (51.08 kn (56.23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.2013.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.11.90 kn (244.00 kn (236. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.117 2. . danom u idućem mjesecu.01.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.50 kn) 40.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

35 kn) 337.00 kn 337.81 kn (42.118 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.81 kn 22.8.8 Naknade za oštećenje.8. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. prema Članku 2. . a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn (281.26 kn) 225.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45.00 kn (562.08 kn 33. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (281.08 kn (56. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (562.50 kn 225.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o specifičnoj situaciji. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn (421. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.11. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 2.88 kn) 33.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Zakona o PDV-u.11. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn) 45.11.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.84.54 kn (28.11.25 kn) 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.

00 kn) 1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.82 kn (1. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).31 kn (242.03 kn) 0.500. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn) 1.00 kn (750.200. O₃TVstart+.00 kn (562.04 kn (222.12.200. instalacija i uključenje O2TVstart+.00 kn (0.00 kn) 600. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.500.12. O₃TVsurf+ paketi 2. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV .50 kn) 450.82 kn (1.55 kn) 194.00 kn) 40.89 kn) 226. 2. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .500.00 kn) 0.90 kn) 178.200.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 600. U O2TVstart+.200.1 Samoinstalacija. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.84.00 kn (750. O2TVsurf+.00 kn (562. e-mail adrese i aliase.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.12 O₂TVstart+.00 kn (1.00 kn (562.50 kn) 450.00 kn (1.119 2.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 600.50 kn) 145. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV .64 kn (18.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.83 kn (283.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. .82 kn (1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0.500.00 kn (750. O₂TVsurf+.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.52 kn (181.00 kn (750. O2TVsurf+.00 kn (50.00 kn) 1.00 kn (1.82 kn (1.50 kn) 450.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa.00 kn (562. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV .00 kn (1.03 kn) 0.

25 kn) 70.84.12.26 kn (20.00 kn (0. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn) 20.00 kn (57. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO.95 kn (99.00 kn (87.00 kn) 20. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. HBO on Demand te HBO GO uslugu.00 kn (0.50 kn) 30. O2TVsurf+. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.00 kn (56. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja.19 kn (10.00 kn) 40.00 kn (75. O3TVsurf+ paketa). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Dodatne O2TVstart+.33 kn) 46. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.00 kn (75.12.00 kn (0.63 kn) 8.00 kn (75. O3TVstart+. Cinemax.00 kn (47.50 kn) 0.33 kn) 38. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.40 kn (108.00 kn) 0. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.3 Dodatne O2TVstart+. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.00 kn) 0.50 kn) 70.94 kn) 55.00 kn) 0.00 kn) 79.00 kn (75.00 kn) 20.00 kn (0.50 kn) 28.00 kn (37.00 kn (625. Cinemax 2) HBO Premium* 0.00 kn) 60.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500.50 kn (25.00 kn (50.00 kn (0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.120 2.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.50 kn) 60.50 kn) 86.26 kn (20. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.03 kn) 102.00 kn (127.19 kn (10. HBO Comedy.00 kn) 45.00 kn (625.00 kn (35. HBO Comedy.00 kn (62.00 kn (50.50 kn) 30. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.00 kn) 0.3.24 kn) 16. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.00 kn (0.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.50 kn) 102.26 kn (20.00 kn) 0.24 kn) 16.19 kn (10.00 kn) 40.82 kn (1.75 kn) 50.00 kn (67. HBO Comedy.00 kn (0.63 kn) 8.33 kn) 60.24 kn) 16. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (87.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500. O2TVsurf+.00 kn (127.00 kn) 0.00 kn) 0. . predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).00 kn (625. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.00 kn (68.63 kn) 8. O2TVsurf+.00 kn (37.00 kn) 60. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.50 kn (25.00 kn) 54.50 kn (25.00 kn (0. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). HBO On Demand.

Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.92 kn (818. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.00 kn (236. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. .12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.50 kn) 195.00 kn (562. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2TVsurf+.84.69 kn) 40. O2TVsurf+.03 kn) 40.12. O2TVsurf+.24 kn) 2.23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O2TVsurf+.2012. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+.12. O2TVsurf+.00 kn (15.2013.08 kn (56. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.98 kn (51.98 kn (51.65 kn) 195. O2TVsurf+.23 kn) 45. O2TVsurf+.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.82 kn (1.06 – 12.90 kn (244.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.121 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.08 kn (56.5 Prodaja i najam O2TVstart+.4 Prodaja O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9.01. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).12. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (312. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.23 kn) 45. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.50 kn) 40. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.90 kn (244.35 kn (111.08 – 15.00 kn (11.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. O2TVsurf+. O2TVsurf+.19 kn (5. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. 2.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.98 kn (51.25 kn) 40.98 kn (51. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.3. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.

O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+. O2TVsurf+.00 kn) 264.00 kn) 85.12.00 kn (330. O2TVsurf+. O2TVsurf+.00 kn (0.00 kn (190.82 Kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (190.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (990.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. 2. danom u idućem mjesecu. 2. O2TVsurf+.84.00 kn) 152.12. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn) 452.00 kn) 152. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0.00 kn (565. . O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. O2TVsurf+.8 Privremeno isključenje O2TVstart+. 2.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.12.00 kn (37.12. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.00 kn) 30.122 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.00 kn (0.60 kn (107.7 Mjesečni najam O2TVstart+. Mjesečna najam O2TVstart+.

00 kn (750.000.50 kn (421.10.00 kn Mrežni UTP kabel 50.81 kn (42.00 kn HDMI kabel 150.12.00 kn (1.26 kn) 600.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 225.00 kn (281.00 kn) 337.00 kn 60.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+.00 kn 90.10. O2TVsurf+.00 kn) 100.00 kn Scart kabel 100. prema Članku 2. .18 kn) 400. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.50 kn 75.10 Naknade za oštećenje.12.86 kn) 33.08 kn 33.54 kn (28. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Zakona o PDV-u.00 kn 600.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.08 kn (56.50 kn 75.00 kn 37.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+. uništenje ili otuđenje O2TVstart+.81 kn 22.00 kn 112.84. O2TVsurf+. 2.123 2.50 kn) 45.00 kn 112. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.75 kn) 225. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 337.00 kn (62.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (500. O2TVsurf+. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn Strujni adapter 120.00 kn) 50.00 kn) 75.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn 50.25 kn) 22. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (125.12.00 kn (93.00 kn Djelitelj (splitter) 45.35 kn) 800.00 kn 75.00 kn 400. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.50 kn 25.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn (500.50 kn (25.) 2. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.00 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.15.29 kn (15.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.00 kn (250. Obračunska jedinica: 1 MB 2.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.00 kn) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.00 kn) 500.98 kn (51.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.15.00 kn (687.63 kn) 2. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. . Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). danom u idućem mjesecu.3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.36 kn) 40.84.00 kn) 20.00 kn (0.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.15.00 kn (625.00 kn (0.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200. Novi odabrani paket uključuje se s 01.

. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (281.11 kn) 900. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.125.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. 2.68 kn) 80.74 kn (69.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.84.16.15 kn (38.00 kn (562.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.50 kn) 450.11 kn) 236.33 kn (100. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (375.82 kn (1. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.92 kn (131.16.15 kn) 170.00 kn (1.128 2.16 Broadband To Office usluga 2. e-mail adrese i aliase.41 kn) 104.89 kn (296.50 kn) 2.49 kn (213.16.94 kn) 55.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (562.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450.

svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn (500.00 kn (625.00 kn (0.00 kn (250.00 kn (687.129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.16.3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.16.00 kn) 0.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. .36 kn) 40. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. danom u idućem mjesecu. Novi odabrani paket uključuje se s 01.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.29 kn (15.50 kn (25.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) 500.16.) 2.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.84.00 kn) 20.98 kn (51.00 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

20 poddomena. 50 poddomena. vlastite domene.00 kn (0. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. vlastite domene. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (323.00 kn) 0.25 kn) 239. 3 domene.00 kn (0. vlastite domene.17 OptiWEB usluga 2.00 kn (48. vlastite domene.00 kn (462.00 kn (148.00 kn (0. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (186. 15 domena. 10 GB mjesečnog prometa.00 kn) 0.00 kn (612. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (1. 15 domena. vlastite domene.302.00 kn (562. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.17.438.50 kn) 755. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 5 poddomena.75 kn) 1.25 kn) 259. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.155.00 kn (3. vlastite domene.642.00 kn (123.00 kn) 2. 20 poddomena. neograničeni mjesečni promet.25 kn) 69. 2.00 kn (3.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (298. 50 GB mjesečnog prometa. 5 domena. neograničeni mjesečni promet.84.75 kn) 149.900.047.00 kn (86.75 kn) 59. 10 poddomena.00 kn) 2.75 kn) 410. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn) 0.00 kn (0.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja.25 kn) 119. vlastite domene.75 kn) 370. 15 poddomena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn) 39.00 kn (943. 20 GB mjesečnog prometa.520. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.75 kn) 99. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (73. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 domena. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja. neograničeni mjesečni promet.00 kn) 0.00 kn) 49. 3 domene. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. vlastite domene.00 kn (2.00 kn (0. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 5 poddomena. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. 15 poddomena. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. 10 domena. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 20 domena.50 kn) 450.17. 50 GB mjesečnog prometa. vlastite domene. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.50 kn) 490. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.25 kn) 1. 20 domena.130 2.724. neograničeni mjesečni promet. 10 GB mjesečnog prometa.00 kn (0.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (61. 20 GB mjesečnog prometa.00 kn (512. 5 domena.00 kn (0.75 kn) 169.00 kn) 0. 10 poddomena.50 kn) 845. .00 kn (1. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (211.00 kn (0.056. 50 poddomena. vlastite domene.

00 kn (18.17.00 kn (106.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.131 2.75 kn) 85.00 kn (68. .3 OptiWEB dodatne usluge 2.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.25 kn) 220.00 kn (25.75 kn) - 350.00 kn (62.50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.00 kn (275.50 kn) 2.00 kn (25.00 kn (12.11 Mail Hosting usluga 2.3.00 kn (437.00 kn) 55.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.11.17.1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.17.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.3.84.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.

63 kn) 2.50 kn (25.11.3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa.00 kn (0.84.00 kn (2. ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up.11.132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2.00 kn (0. ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.00 kn) 20.2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. .

Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3.00 kn) 250.00 kn (312.00 kn) 4. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (250. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50.84.00 kn (1.00 kn (625.000. po učesniku 50. od 6 do 10 učesnika. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela). .00 kn (125. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (1. mjesečno (zagarantirana usluga) 0. od 3 do 5 učesnika.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela). po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (0. Naplata rezervacije termina.000.50 kn) 200.50 kn) 40. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn (37.00 kn) 30.00 kn) 200.00 kn) 100.00 kn) 30. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika.00 kn (62.00 kn) 0. više od 10 učesnika.00 kn (62.00 kn (37.00 kn (50.00 kn (50. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne.50 kn) 0.1.00 kn (187.00 kn (225.00 kn (5.50 kn) 40. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn) 800.00 kn) 500.00 kn (250. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi. po učesniku.00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.000.00 kn (0. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja).00 kn) 0. od 6 do 10 učesnika.00 kn) 300.00 kn (375.00 kn) 180. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. od 3 do 5 učesnika. naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.50 kn) 1.00 kn (0.250.133 3 Multimedijalne usluge 3.00 kn) 150.000. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu.00 kn (0.

Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package). po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina. po učesniku** 50.00 kn (62. ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100.134 3.00 kn (1.00 kn (375. .1.000.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.00 kn) 300. mjesečno (zagarantirana usluga) - 1. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta.00 kn (18.84.00 kn (125.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.250.00 kn (125.1.00 kn) 100. po učesniku.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije. 3.00 kn (250. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min). Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta.

. Intel core duo.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (125.8 ghz.00 kn (125.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta).300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr. 250 gb HDD.2.2 Audio-Video streaming 3.500.84. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1.135 3.00 kn) 3.790. Intel core duo.2. po jedinstvenom streamu* 2.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr. UPS. 2 gb RAM. video enkoderska kartica.25 kn) 100. 2 x 250 gb HDD RAID1. 2.00 kn (3.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video.1.487.8 ghz. po jedinstvenom streamu** 2.500.00 kn (375.00 kn) 100. ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3.00 kn) Serverska oprema. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn (6.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 .00 kn) 300.390.875.987.800.00 kn (2. po učesniku ** 5. windows 2003 STD. 2. 1 gb RAM.

375.00 kn) 7.500.00 kn (873.00 kn 10.50 kn) 7.750. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.000.00 kn (9.1.1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2.00 kn) 5.2.00 kn (12.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699. 3.00 kn (6.75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3.000.000. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.500.00 kn) 10.00 kn) 11.00 kn (9.00 kn (14.250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 7.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 7.000.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 11.500.250.500.2.000.500.00 kn 5. Zakona o PDV-u.375.136 3.062. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3.250.1 Naknade za oštećenje. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.84. . prema Članku 2.2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (18.

) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.520.00 kn (2.417.000.500.00 kn) 9.00 1.09.000.25 kn) 1.50 kn) 3.010.00 kn (1.00 (3.750.00 kn (1.00 kn) 15. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.750.500.00 kn) 18.500.500.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.000.500.25 kn) 1.00 (2.00 kn) 4.750.450.75 4.25 4.500.00 kn (18.250.250.062.00 (1.000.00 kn) 1.475.125.00 kn (4.00 (9.00 kn (4.100.625.00 kn (3.00 (2.900.00 kn (22.000.623.00 kn (11.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 3.00 2.2012.000.000.687.00 kn) 6.50 kn) 3.625.00 kn) 9.562.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 (3.500.875.00 (4.00 kn (7.00 kn) 13.271.00 kn (14.84.00 kn (3.900.00 kn (7.00 (2.250.00 kn) 11.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 3.00 kn) 2.00 2.375.720.800.500.50 kn) 1.00 kn (11.00 kn (8.10.50 3.00 kn (4.00 kn) 4.50 kn) 3.000.375.250.00 kn (11. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.980.00 kn (1.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.00 kn) 4.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 (2.000.00 kn) 3.00 kn (1.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.00 kn (5.750.300.128.00 (2.750.00 kn) 6.00 kn (4.00 7.562.00 kn (4.00 kn) 2.600.75 2.317.00 3.875.800.00 kn (1.500.000.00 kn (1.00 (3.375.00 kn (22.00 kn (6.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.367.584.703.00 kn (3.00 3.099.00 kn (6.500.875.500.250.137 4 Podatkovne usluge 4.00 (4.645.750.00 7.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.960.000.125.150. .00 kn (16.900.00 kn (2.75 3.000.000.367.000.116.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.500.00 kn) 9.125.762.2012.00 kn) 18.208.980. 4.00 kn) 3.00 kn) 7.25 kn) 1.

00 kn (16.00 kn (625.000.00 kn) 7.00 (4.525.500.571.25 1.00 5.687.500.55 kn) 136. bežična mreža.00 kn) 105.25 1.771.219.25 1.00 (6.140.00 kn (16.703.072.193.00 kn (5.25 kn) 9.25 1.375.00 kn) 11.750.00 kn) 13.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.875.75 kn) 5.493. Pristupne brzine 100 Mbps.00 (1.546.901.00 kn (12.00 (1.479.750.00 kn (27.961.318.844.00 (6.00 (4.00 kn (8.575.637.750.00 kn) 7.50 3.25 kn) 2.00 (1.00 kn (19.00 kn (13.00 kn (3.296.771.50 5.75 kn) 15.742.784.34 kn) 59.75 kn) 18.911.00 kn (6.020.500.750.00 kn) (4.47 kn (74.00 kn (3.00 kn) 7.192.429.00 kn (3.00 5. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.00 (1.375.819.037.555.00 kn) 73.27 kn (245.00 (1.750.00 kn) 21.875.555.00 kn) 11.418.19 kn (142.495.00 5.687.711.230.250.38 kn) 125.00 (1.000.750.00 kn) 15.75 kn) 22.812.927.…).00 kn) 4.00 (1.00 kn) 11.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.00 (1.24 kn (51.00 kn (18.00 (6.348.00 (1.750.00 kn (2.75 kn) 14.50 3.000.79 kn) 250.75 kn) 15.25 1.00 kn) 15.00 kn) 7.00 (1.05 kn) 466.75 kn) 4.00 kn) 11.00 kn (8.00 kn (23.268.00 kn) 10.00 kn (13.00 kn (12.50 kn) (4.00 kn) 2.231.00 kn) 7.47 kn (74.375.00 kn) 11.00 kn (7.195.19 kn (142.00 (1.00 (6.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn (9.00 kn (7.266.00 kn (17.875.500. 20 Mbps.268.50 kn) 13.75 kn) 6.500.687.376.00 kn (13.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.50 3.00 kn) 10.00 kn (13. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.217.533.00 kn) 2. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.110.375.43 kn (131.00 kn) 6.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.84.169.708.00 kn) 11.50 kn) 7.500.832.125.50 kn) 7.00 kn (50.50 5.00 kn (12.087.00 kn (9.00 kn (17.750.25 1.00 (6.250.50 kn) 3.023.00 kn (6.25 1.00 5.00 (1.060.30 kn (210.25 1.00 kn) 7.500.692.396.00 kn (19.827.892.810.00 kn (9.10 kn) 168.585.50 kn) 15.00 (6.25 1.03 kn) 500.50 3.00 kn) 12.687.34 kn) 242.423.500.25 1.00 kn (100.875.00 kn) 11.75 kn) 2.188.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.750.00 kn) 4.138.00 kn (3.585.500.672.00 kn) 11.562.10 kn (91.75 kn) 7.138 (9.00 kn (5. 4. .00 (1.42 kn (253.463.00 5.875.00 (4.970.515.00 (6.750.00 (4.187.687.00 kn) 7.562.00 kn) 2. optička mreža.485.00 kn (9. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.000.00 kn (9.375.810.25 kn) 2.865.00 kn (13.25 kn) 10.00 (1.00 1. 10 Mbps.00 kn (156.754.00 kn (7.840.38 kn) 20.00 kn (18.750.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.50 kn) 18.00 kn (2.000.00 kn (13.43 kn) 40.375.000.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.50 1.262.2.741.870.00 kn (9.74 kn) 114.00 (6.048.08 kn (170.00 kn (19.00 kn (13.750.00 kn (27.25 1.00 kn (312.538.25 kn) 13.458.00 (1.286. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.58 kn) 80.00 kn) 22.00 5.00 kn (22. 200 Mbps.248.840.25 kn) 1.00 kn (13.84 kn (471.00 kn (13.00 kn (8.00 kn (16.00 kn (12.138.00 kn (19.00 kn (27.00 kn (2.827.75 kn) 13.75 kn) 9.118.00 kn (23.55 kn) 41.00 kn (5.000.00 (1.167.523.00 kn (11.463.75 kn) 10.00 (4.00 kn (12.500.500.00 kn (9. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.74 kn (303.34 kn) 196.00 kn (12.00 kn (25.512.875.644.500.278.615.25 1.500.00 (4.75 kn) 10.00 kn) 1.670.00 kn (9.335.687.00 kn) 9.50 3.125. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.500.24 kn (51.25 1.25 kn) 5.00 kn (15.810.00 kn) 202.75 kn) 13.500.375.25 1.00 (1.647.75 kn) 5.75 kn) 18.500. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.350.00 kn (6.128.875.950.875.00 kn (9.74 kn) 376.25 kn) (1.50 kn) 6.376. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.687.000.06 kn (582.00 kn) 4.25 1.283.750.750.00 kn) 9.00 kn) 2.00 kn (2.00 kn (13.00 (1.

500.00 kn 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.200.000.2.406.125. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 400.00 kn (500. Zakona o PDV-u.500.00 kn 2.625.00 kn (937.375.500.00 kn) 1.250.00 kn 900.000.00 kn) 900.00 kn 3000. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.250.00 kn 3.000.2 Naknade za oštećenje.00 kn HDSL modem 3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.125.00 kn 1.750.00 kn (750.2.00 kn 750.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 1.84.000.500.500.00 kn (1.75 kn) 4.812.500.139 4.00 kn (750.00 kn ADSL modem 800. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1. .00 kn (5.00 kn (3.00 kn Switch–Standard 4.000.00 kn 600.00 kn) 6.500.2. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 2.500.2.00 kn (1.2.00 kn) 4.00 kn (2.750.125.875.50 kn) 2.00 kn Switch-Pro 6.25 kn) 3. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (1.00 kn 2250.200.00 kn 3.00 kn) 600.00 kn (4.00 kn) 1.00 kn Bežična radio oprema 5.000.50 kn) 3.00 kn (5. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4.00 kn) 750.00 kn 4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.218.00 kn) 400. prema Članku 2.500.500. 4.00 kn) 600.00 kn (7. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.625.375.00 kn 600.00 kn) 800.00 kn (1.

750.687.562.00 kn) 2.00 kn) 7.500.562.562.750.687.875.687.00 kn (13.00 kn) 7.00 kn) 2.250.00 kn (6.500.875.00 kn (6.750.687.00 kn) 7.00 kn (4.84.00 kn (13.687.750.00 kn (13.50 kn) 3.500.00 kn (9.562.500.375.50 kn) 3.00 kn (13.750.00 kn (4.000.00 kn (13.00 kn) 11.125.000.500.750.00 kn) 11.375.00 kn (9.000.50 kn) 3.00 kn (6.00 kn (1.125.00 kn) 5.00 kn) 1.50 kn) 1.50 kn) 3.125.750.875.812.00 kn) 5.50 kn) 3.50 kn) 1.00 kn) 2.00 kn (4.00 kn (4.000.00 kn (9.00 kn (6.00 kn) 2.875.750. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn) 11.687.00 kn (4.687.50 kn) 3.500.00 kn (4.125.875.00 kn) 11.500. .00 kn (13.00 kn (3.00 kn (4.500.750. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn) 7.00 kn) 7.750.750.750.500.140 3.000.00 kn (13.500.750.50 kn) 3.750.00 kn) 5.375.50 kn) 3.375.875.00 kn) 11.00 kn) 2.00 kn (6.250.00 kn) 7.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (9. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.500.375.00 kn (6.00 kn (4.500.500.750.00 kn (1.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 5.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.00 kn) 7.125.875.00 kn (3.375.250.50 kn) 5.687.500.750.500.00 kn (9.00 kn) 11.750. 4.2.00 kn (3.500. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 1.00 kn (6.00 kn) 7.875.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.500.00 kn) 5.375. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500.00 kn (3.00 kn (3.50 kn) 5.00 kn (9.00 kn) 5.00 kn (1.500.00 kn (3.000.500.00 kn (4.750.00 kn (9.00 kn (13.00 kn (9.000.687.00 kn) 11.00 kn (6.000.000.50 kn) 3. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (6.00 kn) 11.00 kn (1.375.250.00 kn) 5.00 kn (2.875.000.500.500.

** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.00 kn (0.00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0.00 kn (625.141 4. ADSL Traffic.84.00 kn) 500. Broadband to Office.00 kn (0.00 kn (625.125.00 kn (625.00 kn (1.00 kn) 1.50 kn) 700.50 kn) 450.00 kn (562. Broadband to Home.00 kn) 300.00 kn (625.00 kn) 500.00 kn (1.00 kn (250.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu.00 kn (375. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4.00 kn) 500.437. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.00 kn) 500.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL.00 kn (625.4.00 kn (0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0. OptiStream).00 kn) 500.63 Kn) Stalna IP adresa 0.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 20.50 Kn (25.150.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.00 kn) 330.00 kn (875. .00 kn) 200.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.00 kn (412.00 kn (625.00 kn) 900.

00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno.5.84.06 kn (0.07h.00 kn (0. Broadband to Office. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.00 kn (748.1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900. danom u idućem mjesecu.00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku.031 kn/min) 0.025 kn/min (0. OptiStream).2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. Novi odabrana brzina uključuje se s 01. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku.4.00 kn (62.125. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.06 kn/min) 0.00 kn (0.00 kn) 599. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0. 4.142 4.00 kn (250.00 kn) 200.00 kn (1. ADSL Traffic. Obračunska jedinica: 1 minuta 4.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h .05 kn/min (0. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) * VPDN (eng. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h .08 kn) 50. . *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje. U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku.

125.687.00 kn) 1.500.25 kn) 1.00 kn) 5.750.75 kn) 4.186. .250.00 kn (3.957.750.375.00 kn (1.125.00 kn (2.75 kn) 3.687.707.00 kn) 11.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.000.093.25 kn) 1.023.970.000.00 kn (4.000.00 kn) 10.948.778.750.000.562.00 kn (13.00 kn (1.008.00 kn (4.000.900.00 kn (9.00 kn (3.00 kn (11.00 kn (9.000.875.00 kn (12.300.946.375.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 11.00 kn (7.750.00 kn (8.559.000.375.636.125.75 kn) 2.75 kn) 1.250.00 kn (7.143 4.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (5.687.00 kn) 5.00 kn (3.125.00 kn (1.00 kn) 1.257.00 kn (5.00 kn (7.00 kn (18.00 kn (12.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.200.00 kn (1.00 kn (4.00 kn (10.00 kn (1.00 kn (13.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.00 kn) 1.562.00 kn (8.00 kn (1.2012.25 kn) 8.00 kn (3.750.25 kn) 1.750.620.500.375.00 kn (2.500.25 kn) 4.323.00 kn (13.00 kn (5.00 kn (10.500.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (6.821.50 kn) 1.00 kn (1.500.00 kn) 1.00 kn (4.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.00 kn (1.000.75 kn) 8.00 kn) 7.007.875.00 kn (4.2012.50 kn) 3.00 kn) 7.500.500.00 kn) 4.00 kn (6.576.928.948.25 kn) 1.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.096.440.750.398.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.00 kn) 11.00 kn (1.00 kn (3.875.00 kn (13.00 kn (7.192.00 kn (13.750.00 kn) 7.00 kn (9.096.00 kn (3.883.336.25 kn) 1.750.25 kn) 1.00 kn (1.25 kn) 2.25 kn) 6.023.500.875.500.00 kn (2.00 kn) 2.500.500.736.352.875.907.00 kn (1.00 kn) 2.25 kn) 1.670.800.00 kn (10.00 kn) 3.375.143.250.00 kn (12.00 kn (9.375.00 kn (3.653.50 kn) 3.375.125.562.00 kn (9.093.00 kn (10.50 kn) 3.75 kn) 7.500.00 kn (4.25 kn) 1.00 kn (11.599.500.50 kn) 3.00 kn) 10.00 kn (1.750.045.00 kn) 6.25 kn) 1.633.440.875.00 kn (1.00 kn (1.75 kn) 1.919.00 kn (6.125.00 kn) 11.500.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (1.875.00 kn (6.250.250.00 kn) 7.00 kn) 11.00 kn) 2.821.00 kn) 5.307.00 kn (9.00 kn) 1.00 kn (8.00 kn (1.00 kn) 1.500.000.00 kn) 8.687.75 kn) 1.750.375.00 kn) 35.500.00 kn (9.500.50 kn) 5.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.619.596.500.936.00 kn) 3.00 kn (9.25 kn) 1.000.420.687.25 kn) 1.00 kn (5.571.50 kn) 3.00 kn) 7.870.75 kn) 4.375.25 kn) 6.866.6.00 kn (1.00 kn (1.562.00 kn) 1.00 kn (11.00 kn (1.250.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.800.00 kn) 8.883.00 kn (3.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 8.528.00 kn (2.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.875.750.00 kn (43.00 kn) 1.500.185.00 kn (312.248.00 kn) 2.25 kn) 3.857.75 kn) 6.50 kn) 1.00 kn (4.000.600.420.00 kn (1.00 kn (6.75 kn) 6.75 kn) 10. 4.00 kn (8.648.396.75 kn) 2.375.09.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.549.500.75 kn) 8.84.00 kn) 5.00 kn (1.00 kn (1.25 kn) 1.995.00 kn (2.903.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.745.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) 6.00 kn (8.00 kn) 9.023.00 kn) 7.00 kn (3.00 kn) 7.687. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn) 7.00 kn) 2.00 kn (1.50 kn) 5.10.125.00 kn (2.00 kn) 15.800.00 kn) 2.25 kn) 1.00 kn (1.500.500.500.25 kn) 1.00 kn (4.500.657.00 kn (3.740.500.750.319.523.50 kn) 3.

353.00 kn) 105. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.03 kn) 500.00 kn 600.360.79 kn) 250.00 kn (11.500.43 kn (131.00 kn (12.200.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 kn (625.00 (1.55 kn) 41.58 kn) 80.00 kn (312. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.500.00 kn (100.700.42 kn (253.753.883.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.276.00 (6.00 kn (156. 4.2. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.00 (13.7.00 5.00 kn) 14.875.00 kn (15.00 kn) 5.34 kn) 59.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.34 kn) 242.75 kn) 12.00 kn 4.500.750. 10 Mbps.05 kn) 466. Pristupne brzine 100 Mbps.19 kn (142.375.10 kn (91.38 kn) 20.27 kn (245.500.84.956.00 kn 750.00 11. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (15.47 kn (74.00 kn (14.000.7.55 kn) 136.00 (1.875.750.08 kn (170.43 kn) 40.116.500.24 kn (51. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 5.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.25 1.00 kn (17. bežična mreža.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.00 (13.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn (25. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.00 kn Switch-Pro 6. 4.74 kn) 114.19 kn (142.47 kn (74.203.00 kn 900.25 1. optička mreža. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4.00 kn) 202.000.74 kn (303.520.000.00 kn 3.145.680.00 kn) 13.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 14.000.043.84 kn (471.2 Naknade za oštećenje.34 kn) 196.00 kn) 73.00 (13. 200 Mbps.38 kn) 125.10 kn) 168.00 11. .500. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn) 12.06 kn (582.125.75 kn) 1.00 kn Switch–Standard 4.445.750.00 kn 1.00 kn 2250.053.00 kn (50.7.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.875.400.00 kn (17.00 kn 1.00 kn (12.00 (6.00 (6.00 kn (17.…).845.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.24 kn (51.00 kn 3000.30 kn (210.00 kn) 11.100.74 kn) 376.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 (1.

3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn 2.00 kn) 5. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) 800.875.250.250.7.687.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.50 kn) 2.00 kn) 750.250.00 kn 600.875. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (1.000.50 kn) 3.00 kn) 900.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn HDSL modem 3.84.7.500.687.2.125.00 kn (3. 4.625.00 kn (6.750.00 kn 2.00 kn (1.500.75 kn) 4.00 kn (1.125. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.812.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn Bežična radio oprema 5.500.500.00 kn (500.00 kn (4.00 kn (2.000.00 kn) 3.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (2.00 kn) 1.00 kn) 2.500.500.00 kn (1.00 kn) 2.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.200.00 kn (1.812. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 600.00 kn) 400.00 kn 400.750.50 kn) 600.50 kn) 3.00 kn (750.562.500.218.000.00 kn (3.500.000.375.145 ADSL modem 800.125.00 kn) 4.000. Zakona o PDV-u.00 kn) 1.00 kn (5.50 kn) 3. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (5.00 kn) 7.00 kn) 1. prema Članku 2.00 kn (3. .00 kn (1.500.00 kn (3.00 kn (9.500.00 kn) 6.750.500.00 kn (7.50 kn) 1.250.125.00 kn (750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.625.750.00 kn (4.00 kn (937.00 kn 3.00 kn 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.125.00 kn (3.750.00 kn (4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000. 4.00 kn (1.562.375.500.00 kn) 2.000. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.250.25 kn) 3.406.

00 5.00 kn) 7.500.00 (6.375.00 kn (13.500.875.500.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.00 kn (13.562.00 kn) 7.50 3.00 (1.00 (4.00 kn (9.500.000.00 kn (3.250.750.750.500.875. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (9.500.500.687.500.00 kn) 11.00 kn) 2.750.687.00 kn) 11.750.00 kn (13.00 kn (13.000.750.00 (6.500.00 kn) 11. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7.00 5.125.00 kn (9.00 5.00 kn (13.500.375.00 (6.875.875.00 (6.00 (4.562. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.875. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.000.00 kn) 11.00 kn (13.00 (6.875.00 kn (13.00 kn (13.00 (6.750.50 1.00 kn (9.00 kn) 11.500.000.000.750.000.50 3.00 kn) 11.875.50 5.00 (4.84.50 3.500. .00 (4.00 5.00 5.00 5.00 kn) 2.750.50 5.00 kn) 11.687.750.00 kn (9.375.00 kn) 7.750.00 (4.00 (6.00 (1.00 (6.750.875.687.375. a ovisno o specifičnoj situaciji.375.250.00 1.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3.500.125.500.50 3.687.750.00 kn (3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.00 kn) 7.000.00 kn) 11.

00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.000.1 1310nm 15.00 kn) 8.000.00 kn) 26.00 kn (8.00 kn (53.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (50.000.00 kn (111.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (10.00 kn) 24.6 G.1 1310nm S-4.00 kn) 17.000.500.000.000.6/5.750.250.6 G.00 kn (21.00 kn) 95.00 kn) 11.000.750.000.84.6/5.625.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (17.000.00 kn) 43.00 kn (25.000.00 kn) 19.00 kn (18.500.703 RJ-45/BNC 1.6/5.00 kn) 40.500.8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.750.6/5.6 S-1.000. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.00 kn) 100. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.125.703 RJ-45/BNC 1.500.000.00 kn (23.00 kn (32.00 kn (118.250.00 kn (13.147 4.00 kn) 89.000.000.000.00 kn (125.000.6/5.00 kn) 4.6 G.00 kn) 14.00 kn) 20.00 kn) 6.6/5.750. .000.000.000.00 kn (5.00 kn (30.6 G.703 RJ-45/BNC 1.6 G.

pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa. dedicirani i virtualni poslužitelji. OptiWEB. usluga stalne veze prema Internetu. besplatni telefon 0800.BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave.3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Metro Ethernet usluga. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. Customer-premises equipment) . 5. obuku agenata i testiranje.00 kn (561. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije. obuku kontrolora (izvještavanje). ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran.25 kn) 449.00 kn (0. 5. Audio-Video streaming (poslužitelj).148 5 Ostale usluge 5. CPE – (eng.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing .100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno.pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika.25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA . Broadband To Office.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori . 0801 VoIP pozivni broj. Cluster Fiber.00 kn (336.84. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0. Mail hosting usluga. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. jedinstveni pozivni broj 062. usluga zakupa TDM voda.2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% . . IP VPN usluga. dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine. prijave. Business Trunking.

hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. Obračunska jedinica je sekunda.000.00 kn (0.00 kn (62. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa.00 kn) 50.75 kn) 2. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.00 kn (18.00 kn (0. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence.13 kn) 2. mjesečnog).00 kn) 3. 5.00 kn (0. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata. 750.00 kn (3.00 kn) 0. .4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn (3.498.84.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa.999. Obračunska jedinica je sekunda.50 kn) 1.250.750.00 kn) 0.687.750. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (1. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15.50 kn (3.00 kn (2.00 kn (875.50 kn) 1.75 kn) 3. Obračunska jedinica je sekunda.000.350.50 kn) 600 minuta 700.00 kn (3.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn (62.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju.00 kn) 0.00 kn (2.00 kn) 1.000.000.00 kn (1.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

000.00 kn Switch–Basic 1.500.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn 2.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 1.8.218.00 kn (3.500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.000.500.750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2 Naknade za oštećenje.250.00 kn (1.8.00 kn (7.625.500.125.8.00 kn (5.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 6.625.00 kn (5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. .125.500.00 kn (3.00 kn Switch–Standard 4. 5.00 kn 3. Zakona o PDV-u.00 kn (1.00 kn 4.406. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.000. prema Članku 2.00 kn 3. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 3.00 kn (4.50 kn) 2.00 kn (5.00 kn (937.84. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.125.250.00 kn 750. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn Switch-Pro 6.00 kn (937.50 kn) 3.75 kn) 4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.125.500.00 kn (1.2.000.153 5.00 kn) 1.812.500.625.00 kn) 4. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.500.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 6.00 kn 4.406.000.00 kn 3.00 kn (2.000.00 kn 750.875.00 kn (1.00 kn) 750.500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.00 kn) 1.00 kn 1.375.375.00 kn Router-Pro 6.750.00 kn (7.25 kn) 4.875.00 kn) 750.000.50 kn) 3.00 kn 1.

50 kn (1.250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.790.25 kn) 19.154 5.82 (1.90 kn (3.00 kn (3.526. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520. podržane linux distribucije: Debian Etch.9. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram. .00 250.432.000.117.82 (1.228.00 kn (0.240.00 kn (0. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima.264. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća.991.00 kn) 17. 5 IP adresa.493. 5 IP adresa. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2.800.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500.00 kn (2. 10 GB disk.50 500.625.00 kn (0.75 kn) 1. 2 x 320 GB HDD. 1 IP adresa. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. Ubuntu 7.04.03 kn) 0.00 (625. podržane linux distribucije: Debian Etch.82 (1.359.300. Ubuntu 7.00 250.00 kn) 25.50 kn (1.03 0.25 250.75 kn) 24.00 kn (2. 2 GB ram.50 kn) 244.50 kn (680.00 (312.10.942.00 kn) 125.03 0. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password. 3ware 9650 RAID controler.253. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.10 kn (11.00 kn (2.00 (312.00 (156.63 kn) 982. Ubuntu 7. Ipmi.63 kn) 544.00 kn) 500.50 kn) 6.00 kn) 1.00 kn) 0.00 (156.000. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća. onboard RAID. 3ware 9650 RAID controler.50 125.82 kn (1.50 kn (12. 4 x 500 GB HDD.38 kn) 5.2 GHz.50 500. 10 GB disk.633. RAID 10.00 kn) 500.791.38 kn) 10.00 kn (1.90 kn (6.82 (1. sam podešava i sam održava poslužitelj.38 kn) 5.250.03 0.00 (156. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.82 (1.965. podržane linux distribucije: Debian Etch. 6 GB DDR3 ram.03 kn) 0.84.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 1 IP adresa. 10 GB disk.03 0.82 (1.00 kn (24.00 (625.00 kn (30.50 500.25 250.82 kn (1.032.00 kn (25.10.00 kn) 0.00 kn) 1.160. 8.250.00 (312.00 (156.00 kn (625.00 kn (7.25 250. 2 x 250 GB HDD. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.50 kn (18.63 kn) 490.611.50 kn (1.60 kn (32.887. 1 GB ram. 1 IP adresa.10.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.03 kn) 0. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.50 125. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja.13 kn) 940. 8.250. 10 GB disk.00 (312.00 kn (1. Ubuntu 7.00 kn (625.63 kn) 1.053. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.538.40 kn (77.25 250.627.10.04. web aplikacija itd.50 500.03 0.00 (312.102.50 kn (305. 1 IP adresa.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet.00 kn (3.50 kn (613. podržane linux distribucije: Debian Etch.018. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku.728.60 kn (22.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.021.553.04.82 kn (1.10 kn (6.00 (625.50 kn) 62.00 (312.00 kn (625.003.175.00 kn) 250.00 (312.50 kn) 2.000.50 125. 8.440.13 kn) 1.03 0.00 kn) 2. pa do pomoći u radu npr.593.043.25 kn) 2.82 (1.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110. 10 IP adresa.800.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1.04.00 (625.82 (1.456.415.00 250. 8.00 kn (1.172.03 0.38 kn) 20.88 kn) 9.88 kn) 14.00 (312.

877. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.24 kn (206.00 kn) 615.28 kn) 3.69 kn) 4.00 kn (300.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.00 (312.25 kn) 35.50 250.724.61 kn) 16.00 kn (0.00 (312.00 kn (3.00 (312.520.00 kn (1.00 kn) 180.00 (312.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.901.10 kn (3.50 250.00 kn (405.38 kn) 182.18 kn (4.50 250.295.22 kn (3.00 kn (225.98 kn (4.00 (312.50 250.88 kn) 76.00 (312.60 kn) 3.816.50 kn (6.201.80 kn (486.95 kn (1.50 kn) 2.00 kn) 631.25 kn) 2.19 kn) 2.84.279.00 kn) 0.243.024.00 (312.957.00 kn (2.00 (312. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).10 kn (313.20 kn) 6.027.20 kn (20.81 kn) 472.31 kn) 28.136.222.444.80 kn (789.45 kn) 3.00 (312.354.819.00 (312.19 kn) 230.00 kn) 6.80 kn (4.25 kn (227.685.36 kn (8.75 kn) 324. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.00 (312.376.131.00 (312.060.25 kn) 2.301.60 kn (769.38 kn) 1.755.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.858.248.50 250.90 kn) 17.347.50 kn (590.50 250.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.95 kn (96.00 (312.55 kn) 358.50 250.40 kn (243.50 250.50 kn) 1.50 250.00 kn) 1.148.89 kn (981.991.67 kn (2.478.02 kn (447.12 kn (7.593.90 kn (394.53 kn) 908.905.304.193.10 kn (43.82 kn (1.848.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.50 250.00 kn) 0.965.60 kn (20.00 (312.69 kn) 1.836.00 kn (22.85 kn (29.00 kn) 315.9.50 250.00 (312.75 kn (2.88 kn) 89.223.85 kn (288.00 kn) 50.63 kn) 194.50 250.00 (312.00 (312.76 kn (4.943.00 (312.00 kn) 540.13 kn) 388. 5. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.477.88 kn (2.90 kn (462.055.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.716.50 250.00 kn (2.00 kn (0.9.310.22 kn (35.50 250. .34 kn) 3.00 kn) 240.50 250.00 kn (62.73 kn) 784.00 (312.75 kn) 251.00 kn (675.00 (312.95 kn (2.772.56 kn) 369.75 kn) 23.38 kn) 994.155 5.11 kn) 2.03 kn) 1.49 kn (12.561.50 250.50 250.50 250.448.00 kn (0.50 250.10 kn (111.23 kn) 10.982.

korištenja digitalne televizije (IPTV). naknada iznosi 199. telefon/IPTV. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.25 kn) 250.50 kn) 400.00 kn) 10. Tarifni razredi: 1.00 kn /po poruci (312.00 kn (312.00 kn) 825.84. a najniži 3.00 kn + PDV za svaki tarifni razred.00 kn) 0. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199. Obzirom na promjene navika telefoniranja. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1.031.00 kn (500. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak. 17-09h.00 kn (125.00 kn (500.00 kn) 500. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga. Tarifni razred = 3-play 2. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda.00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0.00 kn (312.00 kn (0.50 kn /po poruci) 100.00 kn (1. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja. Tarifni razred = 2-play 3. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem. korištenja pristupa internetu. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci.50 kn) 0.00 kn) 199.00 kn (125.00 kn (625. 09-17h ** Ponedjeljak-petak. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa.75 kn) 100. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (12.00 kn (0.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250.50 kn) 400.00 kn (0. .00 kn) 250.00 kn (248.156 5.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda. Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.

25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0.35 kn bez PDV-a (0.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300. a prije isteka minimalnog trajanja.00 kn (0.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0.3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo. aplikacija fiskalne blagajne.06 kn bez PDV-a (0.06 kn bez PDV-a (0.81 kn (1.00 kn) 11.00 kn (375.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0.00 kn) 1. 6.00 kn (1.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0.232.00 kn (0.25 kn) 534. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .84.2012.81 kn (1. stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje.870.2012.157 6 Posebne promotivne ponude 6. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.00 kn (811.75 kn) 5. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.540.00 kn) 0.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.03.00 kn (6.00 kn + uspostava poziva 0.01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0.00 kn (1.02.00 kn) 649. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo. stalak.00 kn (13. – 31.496.00 kn (667. aplikacija fiskalne blagajne.08 kn s PDV-om) 6.

Sveti Kristofer i Nevis. Surinam. Hong Kong. 8723. Norfolk Otoci. Mauritanija. Češka Republika.Optus Satellite Mobil (611451. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. Mongolija. Ekvatorijalna Gvineja. Nikaragva. Eritreja. 8733. . 87239. Burma/Mianmar. Aruba. Luksemburg. Crna Gora. Tajvan. Nigerija. Turkmenistan. Mađarska. Siera Leone. Alžir. Ascension. Nauru. Lihtenštajn. Poljska. Bruneji Darusalam. Njemačka. Panama. Uzbekistan. Portoriko. Uganda. Kongo. Litva. Butan. Haiti. Čad. Paragvaj. Ekvador. Valis i Futuna. Madagaskar. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Antigva i Barbuda. Južnoafrička Republika. Norveška. Srbija. Brazil. Mađarska. Finska. 87160. SAD Svijet 2 Afganistan. Barbados. Etiopija. Obala Slonovače. Gambija. Saudijska Arabija. Laos. Srbija. Sirija. Pakistan. Island. Andora. Palestina. Togo. Bocvana. Vijetnam. Turska. Gvineja Bisao. Južna Koreja. Slovačka. Dominikanska Republika. Kolumbija. Gabon. Djevičansko Otočje (UK). Monako. Zapadna Samoa. Diego Garcia. 87276. Mayotte i Komori. Azerbejdžan. Italija. Kiribati. Srednjoafrička Republika. Italija. Kina. 8711. 87339. 87078. Latvija. Sveta Lucija. Falklandski Otoci. Kajmanski Otoci. Indonezija. Urugvaj. Bahrein. 87376. Njemačka. Tajland. Honduras. Somalija. Kuvajt. Argentina. 87062. 87360. Benin. Belize. Novi Zeland. 611452. Malezija. Bangladeš. Moldavija. Filipini. Američka Samoa. Makedonija. Vatikan Europa 2 Albanija. Tuvalu. Jamajka. Španjolska. Francuska. Singapur.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. Bermuda. Bosna i Hercegovina. Švedska. Sudan. Maldivi. Tunis. Zelenortski Otoci. Češka. Maroko. Slovačka Republika. Ujedinjeni Arapski Emirati. Sjeverna Koreja. Burundi. Danska.84. Tadžikistan. Belgija. Sao Tome i Principe. 8746) Ellipso Satellite System (8812. Burkina Faso. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. Marijanski Otoci. Lesoto. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Jordan. Armenija. Irak. Kirgistan. Gvatemala. Sveti Vincent i Grenadini. Kanada.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Estonija. Gruzija. Jemen. 8726. Senegal. Kukovi Otoci. Maršalski Otoci. Djevičansko Otočje (SAD). Portugal. Mauricijus. Katar. Guam. Montserat. Kambodža. 87439) INMARSAT M HSD (87060. 8731. Gvineja. Ukrajina. Irska. Mali. El Savador. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Malavi. Iran. Trinidad i Tobago. 8705. Namibija. Bugarska. Malta. Makao. Grenland. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). Niue Otoci. San Marino. Ruanda. Rumunjska. Izrael. Angola. Tanzanija. Vanuatu. 8721. 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. 8736. 611453) Australia satelit . Kazahstan. 8716. Havaji (SAD). Kuba. Gvajana. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. Kenija. Meksiko. Mozambik. Venecuela. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. Kamerun. Dominika. Đibuti. Francuska Polinezija. Peru. Crna Gora. 87139. Palau. Gibraltar. Istočni Timor. Swaziland. Indija. Mikronezija. Grčka. Grenada. 8741) INMARSAT AERO (8704. Bahamski Otoci. Farski Otoci. Liberija. Nizozemski Antili. Rusija. 8713. Niger. 8743) Inmarsat M (87061-69. Fidži. Bolivija. Nizozemska. Kostarika. Egipat. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. Oman. Cipar. Libija. Turks i Caicos. Australija. Tonga. Papua Nova Gvineja. 87176. Libanon. Zambija. Švicarska. 87476) Australia satelit . Sveta Helena. Japan. Čile. 87260. Anguilla. Bjelorusija. Sejšeli. Tokelu Otoci. Gana. Nepal. Nova Kaledonija. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka. Poljska. Solomonski Otoci. Šri Lanka. Slovenija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful