CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

......................2012............ 86 1......................................................... 90 1.....4.7..................................................................... 83 1................................................ 98 2.... 68 1............................... 93 2.......................................................4 Dodatne tarifne opcije ....22..............3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ...................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2.................................................................14.........11.........7.......................................4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ........................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi ............. 76 1...................14...................................................................... 100 2...... 91 2............................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..........9 Naknade za oštećenje...........1 Za Centrex pretplatnike ......................................................................15.......................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ...........12 Besplatni telefon 0800 ...........) .....................................6............................................ 81 1................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.......... instalacija i uključenje OptiDSL usluge ................22.................. 69 1....................................4 OptiDSL internet promet......................................................................2013............................................14.........................................................................................................................................4. 93 2....................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ...............................21 OptiNET UM fax ...........................19 Friends broj ...........................................12...................................................10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 97 2............................1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ....2 Za Business trunking pretplatnike ..........6.......................3.....................................2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost...11..........3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: ................01.... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2...6..8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge .............................................................................................................................4.............. 73 1.................................................. 67 1......................7................................2.....................4.. 96 2..... 78 1.......................................................................) ............ 82 1........................................................2 Naknade za oštećenje...........22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ................4............ 94 2........................ uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ......................................................11........................................6........15 0801 VoIP pozivni broj ...................5 Dodatne OptiDSL usluge .................. 101 2. 96 2..................4 Cluster Fiber usluga .12........................... 79 1....................................7..................................................) ..................1 Osnovni analogni telefonski priključak ........................................... 65 1..................................................................................................................14...............................1 Cijena nacionalnih..) .................................7................2...........2 Dodatne usluge ............... 98 2......22........ 83 1.............3...................................4...........................................20 Pozivnica ................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber .... 67 1.................................................................................... 100 2....5 O1+ paket..................................................11.....22.......................1 Cijena nacionalnih...................................................... 99 2..............7................7.................................................................................................3........................................................... 76 1.....4.......2......................................2 Vikend ..........Naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................4 Mobitel 50 i Mobitel 100 .......... 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.......................... 67 1......22.................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a...................................... te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: ..................................................... 83 1............................... 67 1.......................................................1 Samoinstalacija........................................................... 77 1.............................................2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ....................................22..................................................................3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost......... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ..................... 88 1.12..............6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31................................................................................4..................... 67 1...3.................................... 98 2............... 80 1............... 82 1.......................................................................................Naknade za uključenje i mjesečne naknade ...14 Usluge s posebnom tarifom................. 81 1.............. 95 2................................ 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa ................................................................7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01..............7.............................11..................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..........................................................................3..............17 Govorna pošta .............7 OptiDSL .......................11........................................... 71 1............................................) ..............1 Naknade za trajanje ................................11..6........1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost.............4........................... 82 1............................ 90 1.....3 Dugi razgovori .... 74 1....22........... 81 1..................................................... 68 1............................................................................11...................................................................................................................................................2.......................................................................................9..............10.... 71 1...1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu...09...................................................2012.............. 90 1........7........................... 99 2..............2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30................................................................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a........3 Privremeno isključenje .................................................................................................09............................5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru .11....................15........... 100 2.........84.....13 Jedinstveni pozivni broj 062 ....2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge .......................... 98 2........................5 Telefon 50 cijene poziva ..................................................................4 1............................ 93 2.............................................................................................................. 99 2.... 95 2... 91 2.................................................................................... 100 2....6 Dial-up pristup internetu .........1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...................................................................... 82 1......................................... 90 1............................6....................... 92 2.......................................................22..................................7.....................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a...................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama.....9.....................2 Naknade za oštećenje..........18 Tko je zvao ..............................................3 OptiDSL pristupne brzine ..........................4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........7............................... 97 2........... ...........................................................................................7................................6 Telefon 500 cijene poziva ................................2012...................................3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.................................................................................2012... 91 2....................... međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa ........................16 SMS obavijest .............. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ........ a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ...............................................

...3..... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ......................... OptiTV Halo Halo Halo start....................................................9.................. O2TVsurf.....11...........................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ....12............... O3TVCARNet.......... 122 2...... OptiTV Halo Halo Halo surf...7 Mjesečni najam O2TVstart+.12 O₂TVstart+..............1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...2012.. OptiTV Halo Halo Halo start..) ................................ O2surf................................. 106 2......2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ...2012........ 121 2.10.......). OptiTV Halo Halo Halo surf.. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a....... O2surf.. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme ................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge .... 102 Prodaja O2start................12..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ................. OptiTV Halo Halo Halo surf......................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ......... OptiTV Halo Halo Halo surf....... OptiTV Business....... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ..... 115 2................... 119 2.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ...................... O2TVsurf+........................................ 105 2.. 121 2...5 Prodaja i najam O2TVstart....9... 115 2...............12..9.01......3..........................4 Prodaja O2TVstart.... instalacija i uključenje O2TVstart......... O3TVstart........ O2TVsurf.......................) ......... O3TVCARNet... 104 2..................5 2.................9......................... OptiTV Halo Halo Halo start........5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.......... O2TVsurf.....6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja . 122 2......... 110 2.......... O2TVsurf...............................................................................4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31............ O2CARNet paketi . uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a . O3TVCARNet............9.............................9...........................12...... O3TVstart............... 104 2...................................2013.................... O2TVsurf+..2012.... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31... OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVstart...........6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa .............9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem.........................7 Naknade za oštećenje.... 108 2......) ...................10........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart............... O3TVCARNet...01......2013..... OptiTV Business...........11..... O2TVsurf.......... OptiTV Business i OptiTV Single paketa ...... 114 2........8 Privremeno isključenje O2TVstart..................... 113 2....11.....8..........................8............. OptiTV Halo Halo Halo start.....................................9...8................3 Dodatne OptiStream usluge ......................... O2TVsurf...... O2surf...................) .......... OptiTV Business...... OptiTV Halo Halo Halo start.............2012.. OptiTV Business.......................... OptiTV Halo Halo Halo surf........2 2.......12................ O₃TVsurf+ paketi ... uništenje ili otuđenje O2TVstart.. O3TVCARNet...8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............... OptiTV Halo Halo Halo surf...... 104 2....7.................10..............2 OptiStream dodatni internet promet................. OptiTV Halo Halo Halo surf........................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01............ uništenje ili otuđenje O2start.................................. OptiTV Halo Halo Halo start.... O3TVsurf....................................................8 Privremeno isključenje O2TVstart+.11..........................9 Promjene paketa ...............12......... 109 2. OptiTV Business...............2013....... 106 2.................. OptiTV Single paketa . 115 2........4 Prodaja O2TVstart+. 106 2.....10.. OptiTV Halo Halo Halo surf.. 117 2........................................3........6 2......................1 2...8................... 122 2........... OptiTV Halo Halo Halo surf............................9. O2TVsurf+. instalacija i uključenje OptiStream usluge ..... O2TVsurf+......... 116 2....11......... 112 2...........................1 Samoinstalacija...................... O3TVsurf...11 O2TVstart............... 110 2................12..9........ O3TVsurf.......... O3TVCARNet. O3TVstart............12.. O2surf i O2CARNet paketa .. 103 Prodaja i najam O2start.............1 Samoinstalacija...... O3TVCARNet......... OptiTV Halo Halo Halo start.. OptiTV Halo Halo Halo surf.......................9..... OptiTV Single paketi ...........12............. OptiTV Halo Halo Halo start... 118 2.9 O2TVstart...........2 O2start+ dodatni internet promet ... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31................... O3TVsurf....... O3TVCARNet....... O3TVstart................... ..2013..................10................... 103 Naknade za oštećenje... O3TVstart..................................................................2 O3TVstart........................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ................................. O2TVsurf................ instalacija i uključenje O2TVstart+.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start..........7...............................6 Privremeno isključenje OptiStream usluge ...8...............3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge .... 120 2............ OptiTV Halo Halo Halo start................ OptiTV Halo Halo Halo start...................) .... O3TVsurf...................... 114 2...............12.. 105 2.12........................................8 Naknade za oštećenje............................. 116 2............ OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a . 110 2...3 Dodatne O2TVstart..........................................2013........8............. 119 2.........10....................8 2.. O3TVCARNet...................... 114 2....10.................................01........ O3TVsurf............................. 116 2........ OptiTV Business...9..... O3TVsurf.......................................................1 Uz mjesečnu naknadu . 109 2...10 OptiStream usluga ............. 118 2...............................8............................. 101 Samoinstalacija........... 114 2. O3TVsurf............................... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01..........12...... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ... 112 2......10.......... 117 2..... 113 2........9... uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .... O3TVstart..................................... O3TVCARNet.....11.........7.......... 111 2.....01.....................................................12......9......... O3TVCARNet................................... O3TVstart.............. O3TVstart..............7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart....... OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01...... 120 2..................9................ O₃TVstart+.... OptiTV Halo Halo Halo surf............5 Prodaja i najam O2TVstart+............. 102 Dodatne O2start........................ O2TVsurf... O₂TVsurf+.....10.... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .................................1 Samoinstalacija.......... 117 2.......9..............) ...... OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31...... O₂surf+ paketi ..........11.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start.....................84.........................11 O₂start+................................ O2surf i O2CARNet usluge ........................... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .......8.......... O3TVsurf............................8 O2start...........................10............2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.8................4 2.................... O2surf. 108 2.............................) ...............3 2...1 Samoinstalacija..........11.....) ............ O2surf i O2CARNet paketa . OptiTV Single paketa.................7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .............. 118 2...5 O2start. 119 2..........8.3..10 Naknade za oštećenje....... 118 2..........). O2TVsurf+................. 101 O2start dodatni internet promet .............. OptiTV Business............. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ............................... OptiTV Single usluge ..............................................6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ......................7 Promjene paketa ............................................. O2TVsurf+.. O2TVsurf..........................................10............... 107 2............ O3TVstart.............2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ..... O2TVsurf........ 121 2..... OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet ...12...................................... O3TVsurf......................11......11..... 115 2.....8............8............ 113 2............. 109 2.... O2TVsurf..12.......2012...............7........ O3TVstart........01................... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .............................4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.........5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01............11......... instalacija i uključenje O2start.................................. 107 2......... 103 Privremeno isključenje O2start..... O3TVsurf..3 Dodatne O2TVstart+....................1 Uz mjesečnu naknadu .................. 104 2...............10.....

.....................2 Dodatne Mail Hosting usluge ........ 136 3..........2......1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ... 122 Naknade za oštećenje......................1 Mail Hosting paketi ........ 137 4.............................................................................. ......... 141 4...3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .......................................... 136 3..........................................17... 142 4.......... 136 4 Podatkovne usluge ......2.....1 Uključenje... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4...........................................15...........................3 Broadband To Home oprema .... O2TVsurf+........6................2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+................................................................16......................................... 125 2.......17..............................................................................................) .............................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a............5 VPDN opcija .............................................................2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01...................12............7.....2...............10...................................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge ................. 135 3.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 4.....................................17 OptiWEB usluga............ 136 3.........1 Naknade za oštećenje....1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ......1 OptiWEB linux paketi......................................................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4...................16..........1 Dodatne VPN DSL usluge .................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge .........................................11............11................................................4 VPN DSL usluga..15...............................1............. 142 4................................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge........................................ 124 2...........13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ................................. 129 2....................2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ....6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.....1 Usluga IP POS ....................................................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a............ 129 2.... 141 4................. O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem .................3 Audiokonferencija ..2......... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .......................4...........................12..... 143 4..........14................................................................................1 Videokonferencija ............................................... 143 4................................... O2TVsurf+.......................................... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ..11 O2TVstart+.. 131 2..2................................................................................................................................................................ 132 3 Multimedijalne usluge ...................... 132 2..........................................................................2.............................3 OptiWEB dodatne usluge ...................................................................................................................2 OptiWEB win paketi ...10....................................3 ADSL VPN entry point .........................2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge.........................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..........................17.............4 Promjene paketa ...................................................2....... 123 2............... 138 4.............09..........84............ 129 2........................................2............................................................ 131 2...................6 Promjene paketa ... 131 2....................).............. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a...................................................................................................................................................................1 ADSL Traffic paketi .............................1......................................................................5..........................................4 Broadband To Office oprema ..........2 Naknade za oštećenje................................ 126 2.............................. 126 2......................2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ................. 127 2.......................................................................................................................................................................................................2 Dodatne usluge videokonferencije ........................................................................................................16............................................3 Promjene paketa ........................................................................................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a...............4.....................................................2 Dodatne ADSL Traffic usluge ......2................................................................7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01............................................ 137 4.......................... 125 2............12.....2012....................................2 Naknade za oštećenje....... 127 2....................................................... 127 2... 128 2....................................5 Promjene paketa ..........................1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ...................4 Dodatne usluge audiokonferencije ............................. 123 2............15.................... 125 2.2012...........................................16..................................................................................1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge . 135 3.....16 Broadband To Office usluga .................................................. 135 3...................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a .......1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...............................................2 Korištenje Broadband to Office usluge ............. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.................................................7................................................... 141 4...........................) ............................................................................ 130 2................. 133 3................................................ 134 3..................3 Dodatne Broadband To Office usluge .......... uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ................................................................................................10..................................................... 139 4.................................11..................................................................................................... uništenje ili otuđenje O2TVstart+........................................ 137 4...... 128 2.........2..............3...................... 143 4............................................... 125 2.......... 128 2........................11 Mail Hosting usluga ...................................................................................................................... O2TVsurf+...............14.. 133 3.......................................................................1....................................................... 130 2......... 142 4......... 131 2.....................3 Promjene paketa ...............................................2.............. 144 4......................................... 128 2....................................................................................... 144 4...10......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+..........................14.......14 ADSL Traffic usluga........................................................... 131 2...........................2012..................15 Broadband to Home usluga ......................................................................17.........................................................12................... 134 3..................................................2012....................................................................................1.........................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ...........................................................09.. instalacija i korištenje Broadband to Home usluge ..............................................................10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2............................................... 133 3............9 2......................1.. 144 2...........................2...................12.......................3.................................. 130 2................16.........) ................2..............................2 Audio-Video streaming .....7......................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa....................2.................................. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ..1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ............ 123 2............................. 126 2........ O2TVsurf+...............1.. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ....................................16..................... 135 3...................2 Promjene VPN DSL brzine ........1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) .....................................2 Dodatne Broadband To Home usluge..........................15......17......................................................................

............... 152 5..............................2 Naknade za oštećenje.............................................................................................................6 Hospitality usluge ................................................................ 148 5........................................................................................................7.............................. 151 5............................... 155 5................................... 154 5................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a .........................2......................................................................................................................................3 Dodatne usluge ................................................................ 150 5............................................................................................................. 150 5.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja .............................7 WEB hospitality ....................8.............................................................................. 150 5............................................ 145 4............................................ 152 5.......9.......................8 Najam opreme za poslovne pretplatnike ............................................ 148 5.......................................................................................... 158 4................................... 153 5.........................................................................1 Uključenje i korištenje usluge....5. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ...................................... 148 5..................... 153 5................2.................. 151 5.....................................................................................................................8...................... 148 5............................................................................................10 Usluge na zahtjev ......................8................................1 Usluge na zahtjev .................................................................2 Usluga kontakt centra ..... 147 5 Ostale usluge ..........................................................................5..............................................................................9.......................................8 Usluga zakupa TDM voda ..........2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob ....3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne .................................. 157 6........ a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4............................................................1 Bežični telefon...................................................2 Dodatne usluge .3 Usluge na zahtjev .....8............................... 156 6 Posebne promotivne ponude ...........2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .................................................1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ...................................... 149 5.......................5 Usluga kolokacije poslužitelja .....1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ................................. 157 6............................................................................. 154 5........................................................................................................................................................... 151 5...............................................7..............................................................................................................84.......... 155 5....................................2.................................................................................................2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..................................................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... .......................................... 153 5................ 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ................................4 Usluga Hosted kontakt centra ... 157 6.......3 Osobna tajnica .......................5....7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a....................................................................................9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ......9..............

563 Kn. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl.hr.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. Pored standardnih načina plaćanja. Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom.56 Kn. troškovi izdvajanja parice. Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge.) snosi OT. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga. OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova.57 Kn.) U slučaju naplate realnih troškova. troškovi realizacije pristupne tehnologije. troškovi realizacije pristupne tehnologije.optima. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke. Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a. troškovi izdvajanja parice.566 Kn. ostali operativni troškovi i sl. Raiffeisen banke. Privredne banke Zagreb. Erste banke. Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. Diners i sl. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www. Kvarner banke. troškovi prijenosa brojeva. troškovi prijenosa brojeva. OTP banke. . a prije potpune realizacije usluge.84. OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). ostali operativni troškovi i sl. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka.). zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). operativne troškove realizacije usluge (npr. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost.

00 kn (6.50 kn) 270.00 kn) 4.25 kn) 1.1.00 kn) 350.00 kn (425.00 kn (437.25 kn) 65.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.400.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.25 kn) 65.00 kn (562.00 kn (81.50 kn) 65.00 kn) 6.00 kn (3.000.600.000.600.00 kn (4.00 kn) 400.9 1 Javna govorna usluga 1.00 kn (81.800.000.50 kn) 490.00 kn (612.00 kn (237.00 kn) 5.400.000.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.00 kn (625.00 kn (1.00 kn (637.000.50 kn) 510.200. .00 kn (81.1 Centrex usluga 1.84.00 kn) 450.50 kn) 400.00 kn (8.00 kn (125.00 kn (2.00 kn) 4.00 kn (500.1.00 kn (7.00 kn (81.000.00 kn (337.00 kn (562.00 kn) 3.00 kn) 190.25 kn) 65.000.00 kn (500.000.00 kn) 1. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.00 kn (5.000. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 450.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.00 kn) 2.50 kn) 340.

Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.84 kn) 112.38 kn (135.36 kn (140.86 kn (11.53 kn) 58.23 kn (111.09 kn) 74. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 16.25 kn) 8.87 kn (21.00 kn (62.86 kn (11. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima.00 kn (31.10 1.25 kn) 8.98 kn (73.53 kn) 25.29 kn (126.56 kn) 89.29 kn (126.35 kn) 170.89 kn (71.3. a ovisi o tome kako su programirane.11 kn) 25.1.98 kn (241.08 kn (176.1.23 kn) 244.51 kn) 192.84.01 kn (212.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.3 Mjesečni najam IP opreme 1.61 kn) 128.98 kn (241.84 kn) 50. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.35 kn) 170.54 kn) 101. 1.73 kn) 56.87 kn (21. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.48 kn) 50.01 kn (212.42 kn (160.3. a ovisi o tome kako su programirane.54 kn) 101.00 kn (31.45 kn) 108.00 kn (62.56 kn) 89.05 kn (92.61 kn) 128. 9640 i 9650 IP telefone.23 kn) 244.51 kn) 192.50 kn) 16.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141.23 kn (111.67 kn (305.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74.08 kn (176.42 kn (160.05 kn (92. .1.67 kn (305.

6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.98 kn (52.1. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.55 kn) 41.38 kn) 20.24 kn (89.73 kn (169.1.34 kn) 59.27 kn (245.24 kn (51.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59.74 kn (303. .1.00 kn (25.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.99 kn (26.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.1.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.03 kn (141.08 kn (170.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.10 kn) 168.84.86 kn (11.30 kn (210.05 kn) 8.29 kn) 135.99 kn (26.33 kn (74.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.43 kn) 40.34 kn) 196.87 kn (21.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.34 kn) 242.47 kn (74.11 1.00 kn (50.98 kn (52.16 kn) 71.47 kn (74.24 kn (51.66 kn) 16.55 kn) 136.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.3.

Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn (86.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 99.25 kn) 109.50 kn) 73.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike. Za funkcioniranje Centrex usluge.10 kn (91.00 kn (136.1.00 kn (98.00 kn (123.38 kn) 125.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (98.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99.…).00 kn (123. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.75 kn) 89.75 kn) 99.00 kn (123.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01.75 kn) 99.7.00 kn (123.1. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena. Za funkcioniranje Centrex usluge.43 kn (131.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.75 kn) 99.00 kn (111.1.25 kn) 79.00 kn (136. 1. 1.7.25 kn) 109. optička mreža.75 kn) 99.75 kn) 99.25 kn) 79.84.75 kn) 69.00 kn (123.00 kn (123. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.79 kn) 250. 1.00 kn (156. bežična mreža.00 kn (312.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (123.00 kn (111.00 kn (86. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.75 kn) 69. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.00 kn (123. listopada 2011.75 kn) 89. .

00 kn (86.00 kn) 1.2009.00 kn) 1.00 kn (123.00 kn (62.00 kn (1.13 1.00 kn (1.00 kn (0.250.00 kn) Cjenik usluge od 01. .2008.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1. 50. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.01.500. 180.00 kn) 0. 1.8.8. po broju) 0. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31.00 kn (0. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.00 kn (123.75 kn) 99.00 kn (12.00 kn (625.00 kn (73.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve.00 kn (2.1.00 kn (225.00 kn (0.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn) 0.12.50 kn) 10.3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99.2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (0.8 Dodatne Centrex usluge 1. Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn (0.75 kn) 59.000.1.7.00 kn) 2.00 kn) 0.875.1.75 kn) 69. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.000.1.500.84.

604.32 kn 1.195.30 kn 1.30 kn 2. .00 kn 1.9.00 kn (312.90 kn 771.27 kn 375.74 kn 1. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.06 kn 1.9 Naknade za oštećenje. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.56 kn 802.32 kn 966.087.73 kn 964.76 kn 1.646.27 kn 1.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.543.56 kn 802.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.88 kn 2.87 kn 1.86 kn 1.203.278.933.04 kn 1.00 kn 1.783.1.06 kn 2.02 kn 2.195.097.203.450.53 kn 1.78 kn 450.53 kn 2.59 kn 337.391.097.00 kn (0.1.02 kn 500.50 kn 616.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.37 kn 1.450.00 kn 924.30 kn 642.00 kn (6.39 kn 225.783.25 kn) 250.087.51 kn 1.285.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.37 kn 1.84.232.74 kn 1.391.51 kn 250.08 kn 958.604.76 kn 2.88 kn 1.00 kn 966.1.14 1.933.00 kn 1.56 kn 639.646.157.00 kn) 5.8.

00 kn 12.00 kn 4.00 kn 2.500.96 kn 1.000.00 kn 8.500.750.00 kn 22.92 kn 143.00 kn 750.000.00 kn 14.94 kn 95.00 kn 1.00 kn 12.000.500.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 7.00 kn 400.500.500.00 kn 21. prema Članku 2. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 16. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.000.00 kn 11.00 kn ADSL modem 800. Zakona o PDV-u.00 kn 15.00 kn 16.750.00 kn HDSL modem 3.00 kn 25.000.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 3.00 kn 7.500.500.000.750.00 kn 16.000.250.000.00 kn 2.00 kn 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 8000.00 kn 600.00 kn 3.500.00 kn 10.00 kn 3.000.500.000.00 kn 12.375.000.00 kn 5.00 kn 18.000.00 kn 10.00 kn 5.00 kn 600.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 3.500.00 kn 900.00 kn Switch–Standard 4.84.000.00 kn 2.125.200.00 kn 7.000.000.250.00 kn 10.250.00 kn Switch-Pro 6. .00 kn 1.000.000.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.500.

00 kn) 400.86 kn (1.005.000.74 kn) 337.057.417.875.84.00 kn (750.783.00 kn) 1.00 kn (562.96 kn (119.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 600.27 kn (2.203.53 kn (1.005.812.74 kn (2.1.205.50 kn) 1.002.93 kn) 1.208.00 kn) 802.00 kn) 6.56 kn (1.00 kn) 1.50 kn) 642.00 kn (750.39 kn) 250.929.218.39 kn (770.097.96 kn) 966.125.002.812.37 kn (1.75 kn) 4.00 kn (1.500.743.543.76 kn (2.04 kn (798.37 kn (1.59 kn) 771.78 kn (1.30 kn (2.00 kn (5.00 kn (7.597.783.56 kn (1.83 kn) 2.125.278.75 kn) 964.478.25 kn) 3.500.504.157.00 kn (3.500.50 kn (421.16 kn) 1.743.00 kn (1.371.91 kn) 95.000.00 kn (625.60 kn) 1.00 kn (312.92 kn (239.50 kn) 3.646.78 kn) 1.93 kn) 900.00 kn (1.09 kn) 958.76 kn (2.500.90 kn) 1.60 kn) 1.00 kn (500.057.00 kn (1.51 kn (1.74 kn (2.39 kn) 639.391. .30 kn (1.56 kn (1.604.406.504.25 kn) 802.09 kn) 375.08 kn (1.88 kn) 2.195.00 kn) 1.739.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.88 kn) 2.812.607.933.38 kn) 143.198.646.391.00 kn) 4.50 kn) 2.155.00 kn (468.604.27 kn (2.933.83 kn) 2.087.98 kn) 450.500.95 kn) 600.00 kn (4.250.02 kn (3.375.45 kn) 1.609.9.20 kn) 2.195.478.00 kn (937.32 kn (1.88 kn (1.750.203.51 kn (1.097.88 kn) 1.450.208.087.00 kn) 800.78 kn) 500.73 kn (1.32 kn (1.83 kn) 191.000.59 kn (1.90 kn) 1.94 kn (179.06 kn (2.417.625.45 kn) 1.49 kn) 225.53 kn (1.93 kn) 1.87 kn (803.371.60 kn) 1.06 kn (2.80 kn) 616.16 1.00 kn (1.200.00 kn) 750.93 kn (964.00 kn (5.88 kn (1.00 kn (281.450.20 kn) 924.96 kn) 966.90 kn (1.38 kn) 1.447.00 kn (2.00 kn) 1.91 kn) 1.232.91 kn) 1.285.30 kn (2.540.625.609.02 kn (3.20 kn) 2.90 kn) 1.739.

000.00 kn (23.50 kn) 12.000.84.000.00 kn (13.750.00 kn (8.00 kn (31.500.000.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.000.00 kn) 11.50 kn) 130.000. podržane dodatne usluge osim AOC.00 kn (15.562.50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.500.125.00 kn (20.00 kn (4.00 kn (17.00 kn (3.00 kn (162.000. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.000.00 kn (6.00 kn (4.000.375.00 kn) 14.00 kn (2.00 kn) 7.000. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.00 kn) 16. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.750.750.50 kn) 5.50 kn) 10.2.00 kn (1.687.625.00 kn) 5.00 kn (15.250.500.500.00 kn (27.000.50 kn) 3.500.00 kn (20.000.000.00 kn) 18.00 kn) 8.00 kn) 5.250.437.125.00 kn (937.500.750.00 kn (9.000.00 kn (3.00 kn) 12. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.00 kn) 22.00 kn (8. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 7.00 kn (10.00 kn) 1.00 kn) 12.250.00 kn (26.00 kn (20. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).500.500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.687.00 kn) 21.00 kn (12.750.000.500.000.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.500. .00 kn) 8.00 kn) 10.250.00 kn (15.812.250. Uključuje 2 govorna kanala.2 Business Trunking 1.00 kn (6.00 kn) 16.00 kn) 3.00 kn (13.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 15.00 kn) 2.00 kn (6.50 kn) 7.250.500.000.875. 1.000.750.375.17 3.750.125.000.000.00 kn) 25.000.00 kn (10.00 kn (19.00 kn) 10.00 kn) 16.625.00 kn (13.00 kn) 2.000.00 kn (12.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn (5.00 kn (2.00 kn) 8.250.937.812.00 kn (3.50 kn) 12.500.250.000.625.500.875.00 kn (3.00 kn) 2.21 4.00 kn (2.00 kn (15.00 kn) 3.00 kn (500.812.500.500.50 kn) 2.84.750.500.500.00 kn) 3.00 kn (7.000.000.250.00 kn (3.00 kn (4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.750.750.00 kn) 6.00 kn) 5.00 kn) 17.00 kn (1.000.812.00 kn (4.00 kn) 400.00 kn (3.00 kn) 2.000.375.00 kn) 600.00 kn (21.50 kn) 3.00 kn (1.50 kn) 3.250.250.00 kn (1.00 kn (6.00 kn (750.500.00 kn (2.000.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.750. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (10.000.625.50 kn) 2.00 kn (3.875.875.00 kn) 3.75 kn) 4. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.500.687.812.000.250.625.00 kn) 3.00 kn) 1.00 kn (2.00 kn) 800.00 kn) 1.750.218. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. .00 kn (1.125.50 kn) 2.00 kn) 1.750.00 kn (5.

00 kn (375.00 kn (37.00 kn (68.75 kn) 50.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.03 kn) 0.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. .00 kn) 10.00 kn (281.3.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55.1 OptiTelefon .25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (62.OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.3.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 1.3.00 kn (281.3.00 kn (562.00 kn (281.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.00 kn (0.00 kn (562.84.50 kn) 450.25 kn) 225.00 kn (562.00 kn) 30.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn (562.50 kn) 450.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) 225.82 kn (1.22 1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (12.82 kn (1. 1. 1.50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.2 Privremeno uključenje . mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (281.

94 kn) 55.00 kn (937. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.49 kn (213.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.97 kn (102.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81.00 kn (112. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.1 Halo Halo Halo . Pretplatniku se neće naplatiti.33 kn (100.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90.4. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.92 kn (131.41 kn) 104.82 Kn (1. 1.00 kn (62.68 kn) 80. 1.50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.hr” ili „imetvrtke@optinet.11 kn) 236.84.74 kn (69.89 kn (296.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50.15 kn (38. . naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.4. 1.prezime@optinet. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.hr. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.4. a ovisno o specifičnoj situaciji.4 Halo Halo Halo usluga 1.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.93 kn (204.15 kn) 170.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.

uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1.4.4.23 kn) Wireless LAN USB adapter 195.90 kn (244.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.7.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 1. 1.00 kn) 30.50 kn) 0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. prema Članku 2. Zakona o PDV-u.98 kn (51.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.4. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere. .00 kn (37.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.46 kn 45. moguće je kupiti samo po punoj cijeni.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter.08 kn 33.7 Naknade za oštećenje.00 kn (0.00 kn (0.19 kn 327. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.97 kn (102.00 kn (62.84.92 kn 491.24 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.81 kn 22.4.00 kn) 1.4.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).

54 kn (28.92 kn (818. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.5.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.19 kn (613.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.46 kn (409.00 kn (687. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.99 kn) 33.08 kn (56.81 kn (42. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.26 kn) 327.1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.25 1. 500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.84.5. 1.4. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.35 kn) 491. . 1.5 Halo Surf 1.50 kn) 1.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750.65 kn) 45.00 kn) 250.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (625. a ovisno o specifičnoj situaciji. Pretplatniku se neće naplatiti. potrebne govorne kanale.00 kn (1.00 kn (937.1 Jednokratne naknade 1.00 kn (312.7.33 kn) 22.4.

00 kn (625.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9.hr” ili „imetvrtke@optinet.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109.hr.11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.5.00 Kn (11.2.5.15 kn) 236. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.5.50 kn (25.2.84. .00 kn (136.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.92 kn (131. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa.94 kn) 55. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.5. a ovisno o odabiru.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (296.68 kn) 104.63 kn) 1.prezime@optinet.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.74 kn (69.2 Mjesečne naknade 1. 1.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.15 kn (38. 1. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 20.26 1.5.

Zakona o PDV-u. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 30.90 kn (244.5.27 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.84.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.92 kn 491. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn 33.88 kn) 1.19 kn 327.5. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a potrebne za Halo Surf uslugu 1.5.81 kn 22.00 kn (37. prema Članku 2. .1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654.5.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (0.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.6.46 kn Djelitelj (splitter) 45.6 Naknade za oštećenje.

81 kn (42.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.19 kn (613. .18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.16 kn (0.54 kn (28.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.65 kn) 45.00 kn (625.08 kn (56. 1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.35 kn) 491.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. 1.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. Pretplatniku se neće naplatiti.46 kn (409.92 kn (818.33 kn) 22. a ovisno o specifičnoj situaciji. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.84.5. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654.28 1.16 kn (0.6. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.00 kn (312.5.99 kn) 33.16 kn (0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.5.26 kn) 327.

Slovenija.25 kn (2. Švicarska.25 kn) Europa 1 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Srbija.81 kn) 3. Crna Gora.35 kn (39. Austrija.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina. .00 kn (1.40 kn (14.69 kn) 31. Njemačka.89 kn (2.25 kn) 2. Makedonija.94 kn) 11.25 kn) 0.84.60 kn (7.16 kn (0.50 kn) 5.05 kn (1.85 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.48 kn (1.29 Pon – Sub 19h – 07h.15 kn (3.38 kn) 23. Italija.06 kn (0. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.80 kn (52.00 kn) 2.80 kn (3.36 kn) 2.43 kn (3.75 kn (29. USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.25 kn) 17.04 kn) 1.19 kn) 41.10 kn (21.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.80 kn (2.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

00 kn (86.00 kn) 250.50 kn) 69.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.00 kn (312. Greandstream GXP1400.00 kn (61.00 kn (625.25 kn) 0. 500.75 kn) 69.1.84.00 kn (223.1 Jednokratne naknade 1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP.6.25 kn) 119.00 kn (0.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.6.25 kn) 1.6.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije.2. .00 kn (0. jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.00 kn (123. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.00 kn (1.2 Mjesečne naknade 1.30 1.75 kn) 179.00 kn (86.98 kn (167.6 OptimaLAN ured 1.00 kn (0.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.1.50 kn) 1.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99. potrebne govorne kanale.75 kn) 38.75 kn) 0. dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (123. Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.00 kn (148.00 kn (47.25 kn) 0.6.6.00 kn (1.

75 kn) 229.00 kn (43. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.00 kn (98.75 kn) 79.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.41 kn) 104. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.68 kn) 80.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.84. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. Grandstream GXP1400.00 kn (286.99 kn (26. Grandstream GXP1400.hr” ili „imetvrtke@optinet.25 kn) 55.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31.50 kn (25.00 kn (248.00 kn (173. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.15 kn (38. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200. .24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije.25 kn) 20.00 kn) 20. 1.94 kn) 55.2.75 kn) 35.75 kn) 139.49 kn (213.00 kn (198.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.6.75 kn) 159.74 kn (69.15 kn) 170. a ovisno o odabiru.33 kn (100. 1.00 kn (111.00 kn (68.11 kn) 236.6. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.92 kn (131.2.prezime@optinet.75 kn) 89.00 kn (625.hr.89 kn (296. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.

82 kn (1. GXP2020.03 kn) 5.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (13.6.3.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.3.6.00 kn (37.25 kn) 7.00 kn (0.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.38 kn) 9.32 1. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.50 kn (9.00 kn (50.00 kn (11.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge. GXP2010.00 kn (6.88 kn) 1.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.00 kn) 30.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.25 kn) 11.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.6.6.84.00 kn (31. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.6.90 kn (244. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.00 kn (68. 1.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.

08 kn 33.6.00 kn 300.00 kn 450.50 kn 375. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.75 kn) 450.81 kn (42.26 kn) 375.6.75 kn) 562.65 kn) 45.46 kn (409. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.125.00 kn 675.00 kn 550.00 kn) 491. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (843.92 kn 491.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.19 kn 327. Zakona o PDV-u.35 kn) 500.75 kn) 327.54 kn IP telefon TIP 2 500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 375.08 kn (56.00 kn (1.00 kn 825. .54 kn (28.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.50 kn) 375.81 kn 22. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.84.50 kn (703. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (937.00 kn) 750.46 kn 45.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 600.6 Naknade za oštećenje.50 kn) 900.00 kn 450.18 kn) 250.00 kn IP telefon TIP 4 900.92 kn (818.00 kn IP telefon TIP 3 750.99 kn) 33.19 kn (613.00 kn (625.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (312.33 kn) 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.00 kn (468.00 kn (468.00 kn (562.6.00 kn 562. prema Članku 2.13 kn) 675. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.100.33 1.00 kn 250.

20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.50 kn) 550.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) 450.00 kn (687. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.100.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.375.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.031.6.00 kn (312. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (1. Pretplatniku se neće naplatiti.16 kn (0. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (375.84.00 kn (1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.6. . 1.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0. 1.16 kn (0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.05 kn (1.34 1.00 kn (625.00 kn) 600.50 kn) 300.16 kn (0. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 825. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (750.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 0. Srbija. Švicarska.81 kn) 3.38 kn) 23.48 kn (1.94 kn) 11.85 kn) 1.89 kn (2.84.75 kn (29.43 kn (3. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.10 kn (21.80 kn (3. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.06 kn (0.50 kn) 5.35 kn (39.04 kn) 1.19 kn) 41. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.25 kn) Europa 1 1. Crna Gora.80 kn (2. Njemačka.25 kn (2.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.80 kn (52.15 kn (3.36 kn) 2.25 kn) 2.08 kn) 0.00 kn) 2.25 kn) 17.00 kn (1. . Makedonija. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.60 kn (7.00 kn (0. Slovenija. Italija.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.40 kn (14.69 kn) 31. Austrija.

7.75 kn) 38.1 Jednokratne naknade 1.00 kn (86.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1.00 kn (1.00 kn (173.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.75 kn) 69.50 kn) 69.1.25 kn) 119.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (0.25 kn) 0.75 kn) 179.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.75 kn) 199.00 kn (223.00 kn (1.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn (312.00 kn (148.7 OptimaLAN ured Start 1. 500.00 kn (61.2 Mjesečne naknade 1.00 kn (86.00 kn (248.75 kn) 139.00 kn (98.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.25 kn) 1.7.25 kn) 0.75 kn) 0.1.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 79.00 kn) 250.7. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.00 kn (0.00 kn (123.00 kn (625. potrebne govorne kanale.00 kn (47.00 kn (136.36 1.7.2.00 kn (0.7.50 kn) 1.25 kn) 99.84. .00 kn (123.

potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200.38 kn) 9.00 kn (625.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.03 kn) 5.63 kn) 1.82 kn (1.25 kn) 11.00 kn (198.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije. 1.25 kn) 7.94 kn) 55.92 kn (131.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.hr.00 kn (111.75 kn) 89.2.7. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa. .74 kn (69.7.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229.3.prezime@optinet.50 kn (25. a ovisno o odabiru.00 kn (286. Grandstream GXP1400.00 kn (11.50 kn (9.15 kn (38.25 kn) 159.68 kn) 104.15 kn) 236.00 kn (6.7. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.hr” ili „imetvrtke@optinet.2. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.89 kn (296.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1. 1. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.00 kn) 20.84.7.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.00 kn (13. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.

00 kn) 30.50 kn 375.7.00 kn (31. 1.6 Naknade za oštećenje. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (50.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.00 kn (68.7.00 kn 250.00 kn 375.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.92 kn 491. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.88 kn) 1.00 kn (0.00 kn IP telefon TIP 3 750. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima. GXP2020.84.00 kn 562. .50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.7.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.46 kn 500.7.3.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1. GXP2010. 1.19 kn 327.90 kn (244.38 1.00 kn (37.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.

Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.6.50 kn) 300.00 kn 450.100.125.00 kn (375.00 kn 600. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.00 kn) 600.00 kn (312.39 IP telefon TIP 4 900.031.19 kn (613.50 kn) 327. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (1.46 kn (409.00 kn (312. Zakona o PDV-u.00 kn (625.25 kn) 450.00 kn) 491. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn 300.100.92 kn (818. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (625.00 kn 675.00 kn 825.33 kn) 250.375.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (937. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 1.65 kn) 500.00 kn (843.00 kn) 750.00 kn (1.99 kn) 375.00 kn 550.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.7.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (468.75 kn) 450.75 kn) 562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.84.50 kn (703. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 450.75 kn) 825. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. prema Članku 2. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.50 kn) 900. Pretplatniku se neće naplatiti. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (687. 1.00 kn (562.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (750. .00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 375. 1.00 kn (562.50 kn) 550.00 kn (468.7.13 kn) 675.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.

04 kn) 1.25 kn) Europa 1 1.10 kn (21.80 kn (2.16 kn (0.80 kn (3.15 kn (3.94 kn) 11.43 kn (3.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.16 kn (0.25 kn (2. .81 kn) 3.05 kn (1.84.50 kn) 5.40 kn (14.7.40 1.36 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.25 kn) 2.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.00 kn) 2.85 kn) 1.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.48 kn (1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.38 kn) 23.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (1.60 kn (7.16 kn (0.75 kn (29.89 kn (2.25 kn) 17.

Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.00 kn (223.00 kn (111. 1.00 kn (1.25 kn) 20. Grandstream GXP1400.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa.75 kn) 199.00 kn (0.75 kn) 89.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.06 kn (0.00 kn (61. Makedonija.75 kn) 179.75 kn) 99.75 kn) 69.41 Satelit 4 31. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.75 kn) 38. Slovenija.99 kn (26.00 kn (43.00 kn (198.00 kn (248.00 kn (86.25 kn) 1.25 kn) 79.00 kn (98.25 kn) 0.25 kn) 55.08 kn) 0.00 kn (68. Italija.00 kn (123.00 kn (286. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200. Njemačka.00 kn (61.00 kn (237.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn (123.75 kn) 139. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.25 kn) 119. Srbija.75 kn) 229.00 kn (148.00 kn (1. Švicarska. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. .19 kn) 41.00 kn (123.50 kn) 69. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190. Crna Gora.80 kn (52.50 kn) 99.25 kn) 49.75 kn) 159. Austrija.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.75 kn) 35.00 kn (86.00 kn (47. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.35 kn (39.84.00 kn (173. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.

10 kn (91.03 kn) 500.38 kn) 73. GXP2010.05 kn) 466.00 kn (6.00 kn) 55.34 kn) 196. 1.…).50 kn (9.08 kn (170.00 kn (50.06 kn (582. optička mreža. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.00 kn (13.19 kn (142.79 kn) 250.00 kn (11.00 kn (0.19 kn (142. bežična mreža.00 kn) 5. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.50 kn) 40.84.00 kn (625.38 kn) 9.74 kn (303.34 kn) 242.25 kn) 25.25 kn) 7. GXP2020.74 kn) 114.42 kn (253. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.47 kn (74.47 kn (74. .75 kn) 59. GXP2110.25 kn) 11.30 kn (210.00 kn (68.00 kn (312.24 kn (51.38 kn) 125.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.43 kn (131.84 kn (471. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.58 kn) 202.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.25 kn) 41.00 kn (156.27 kn (245.10 kn) 168.82 Kn (1.00 kn) 30.74 kn) 376.00 kn (37. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.24 kn (51.00 kn (31.8.34 kn) 59.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.55 kn) 41.43 kn) 105.8. GXP2120 IP telefonima.75 kn) 5.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.42 1.00 kn (6.55 kn) 136.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.3 Naknade za oštećenje.500.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 3. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.54 kn 1.00 kn 3.50 kn 375.00 kn 450.00 kn 3. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 1.3.00 kn Switch-Pro 6.46 kn 45.92 kn 491.19 kn 327.00 kn 300.8.125.43 1.00 kn 1.00 kn 2.500.00 kn 900.00 kn 250.00 kn 600.100.84.00 kn IP telefon TIP 3 750.500.500.00 kn IP telefon TIP 2 500.00 kn HDSL modem 3. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1.00 kn 562.250.00 kn 3.08 kn 33.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.000.00 kn 750.00 kn 675.750.00 kn 550.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.200.81 kn 22.00 kn Switch–Standard 4.250.8. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.250.00 kn 375. Zakona o PDV-u.00 kn 600.375.500.000.00 kn 4.000.00 kn 825.00 kn Bežična radio oprema 5.500.00 kn 450.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.000. . U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. prema Članku 2.00 kn 2.00 kn IP telefon TIP 4 900.00 kn 2. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.00 kn 2.00 kn 1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 1.

875.250.500.00 kn) 491.50 kn) 375.500.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.00 kn (2.46 kn (409.00 kn) 1.200.00 kn (937.500.625.00 kn) 300.50 kn) 327. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (1.00 kn (3.00 kn) 1.250.00 kn (4.875.406.50 kn) 3.000.250.75 kn) 825.687.812.00 kn) 5.00 kn (750.812.00 kn) 600.00 kn (2.18 kn) 600.000.50 kn) 3.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (5.750.00 kn (750.750.375.81 kn (42.500.00 kn (6.65 kn) 45.00 kn) 1.00 kn (843.00 kn) 6.500.13 kn) 675.00 kn (468. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.218.00 kn) 4.75 kn) 450.100.00 kn (468.00 kn) 750.50 kn) 375.00 kn (1.875.08 kn (56.500.00 kn (3.44 1.50 kn) 550.35 kn) 1.00 kn (937.00 kn (687.000.000.00 kn) 750.00 kn (5.50 kn) 2.125.50 kn) 1.00 kn) 250.75 kn) 562.00 kn (625.00 kn (3.00 kn) 3.50 kn (703.92 kn (818.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.812. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.625.500.25 kn) 3.00 kn (2.8.84. .250.125.50 kn) 900. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).00 kn (1.00 kn (312.750.19 kn (613.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (3.125.26 kn) 900.3.75 kn) 4.125.50 kn) 450.00 kn) 500.00 kn (1.00 kn (562.00 kn (562.00 kn (375.33 kn) 22.00 kn) 2.750.99 kn) 33.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (1.000.031.375.00 kn) 2.00 kn) 3.00 kn (4.54 kn (28.00 kn (7.00 kn) 1.25 kn) 2.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.00 kn (0.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.00 kn (0.9.00 kn (0.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji.50 kn (25. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 500. 1.00 kn) 0.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.82 Kn (1.88 kn) 1.00 kn (62. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100.00 kn) 30.9.6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn) 0.00 kn (125.00 kn (125.9.9.00 kn (0. .00 kn) 100.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.00 kn) 0.90 kn (244.00 Kn (312.00 kn (37.84.00 kn) 250.50 Kn) 0. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1.00 kn) 20.00 kn) 50.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.00 kn (625. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a.48 1.00 kn (0.

08 kn (56. Pretplatniku se neće naplatiti.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.99 kn) 33.26 kn) 327.84.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.81 kn (42.00 kn (875.9.062.08 kn 33.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.92 kn (818. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.33 kn) 22.65 kn) 45. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.81 kn 22. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.9. prema Članku 2.54 kn (28. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.9. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Zakona o PDV-u.19 kn 327.46 kn (409.00 kn (1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700.9.7.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. . a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.92 kn 491. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.7 Naknade za oštećenje. 1.49 1.46 kn 45. a ovisno o specifičnoj situaciji. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1.19 kn (613. 1.35 kn) 491. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).7. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.

00 kn 80.00 0.84.00 (0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.07.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.9.00 (0.00 kn) 0.00 0.50 1.2012.00 0. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0.00 0.00 0.00 (0.00 (0.00 (0. .00 0.00 0.9.00 0.00 0.00 kn (100.00 (0.00 (0.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.9 Dodatne javne govorne usluge 1.00 (0.00 (0.00 0. vremenu.9. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.00 (0.00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21.00 0.00 kn (0.00 0.00 (0.00 (0.9.00 (0.00 0.00 (0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.00 0.00 (0.00 (0.9.

1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0.10.25 kn) 39. 4 x 15.25 Kn s PDV-om). 2 x 18.2. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.51 1. 3 x 16.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20.00 kn bez PDV-a tj. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.00 kn 2 (48. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13.84.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).50 kn bez PDV-a tj.00 kn (25. 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14. 1.00 kn 3 (61.25 kn bez PDV-a tj.00 kn (0.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi.10.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20.00 (25.00 kn) 29.00 Kn (62.2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 Tornado 1.25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.2 Mjesečne naknade 1. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12.125 Kn s PDV-om).10.3125 Kn s PDV-om).10.00 (15.00 16. Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). .75 kn) 49. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.00 kn) 50.00 (20. 1.00 kn 1 (36.00 12.

25 kn) 2.48 kn) 1.74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0.94 kn (2.89 kn) 1.40 kn) 13.44 kn (1.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.12 kn (11.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.59 kn (0.18 kn (1.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.80 kn) 2.16 kn (0.74 kn) Europa 1 1. .84.52 kn (3.80 kn) 4.51 kn (1.68 kn (17.24 kn (2.10.52 1.20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.59 kn (0.60 kn) 1.00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.08 kn (0.00 kn (0.15 kn) 9.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.43 kn) 1.48 kn (5.08 kn (0.80 kn (2.

Makedonija.00 kn (23.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1.75 kn) 25. Italija.00 kn) 1. Španjolska.4. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN). ** vrijedi samo za private pretplatnike. Čile.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8.4. Obračunska jedinica je 1 sekunda.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0. Autralija. Slovenija. Kanada. Austrija. Italija.53 Satelit 3 19. Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda. Crna Gora.84. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Švicarska.00 kn (10.08 kn (31. Albania.08 kn) * Argentina.08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja.10. Mađarska.10. 1.06 kn (0. .44 kn (41. Ujedinjeno Kraljevstvo. Njemačka.59 kn (0. Francuska. Rusija.10.06 kn (0. Srbija.35 kn) 33. Novi Zeland.74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. *** Bosna i Hercegovina.80 kn) 0. Kina. Turska.

00 kn (87.84.25 kn) 169.00 kn (136. linija privatni pretplatnici 39.11.00 kn) Poslovni pretplatnici 70.00 kn (87.25 kn) 109.00 kn (111.50 kn) 89.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1. .00 kn) 1.00 kn (0.25 kn) 70.00 kn (48.00 kn (75.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0.00 kn (211. i 3.54 1.75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60.11.

00 kn (0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. jednokratno.00 kn) 0. po priključku. po priključku za privatne pretplatnike.00 kn) 20. po priključku Naknada za uključenje 0. ▪ mjesečna naknada*. Aktivacija nije raspoloživa od 16.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.2010.11.00 kn (0. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .00 kn (15. Aktivacija nije raspoloživa od 16. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. CLIR.00 kn (0. paket c) konferencijska veza i povratni upit.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada.00 kn (45. po priključku Poziv na čekanju . na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.00 kn (0.09.00 kn) 36.00 kn) 0.00 kn (15.2010.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada.00 kn (15. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (15. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. ▪ mjesečna naknada*.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.09.2010. jednokratno.00 kn) 0. jednokratno.00 kn (25.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev. jednokratno. po priključku.00 kn (0.00 kn) 12. “ne smetaj”. ”skraćeno biranje.00 kn (0.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. jednokratno. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) Paket a) 12. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (15.00 kn) 0. poziv na čekanju (3). . prikaz broja koji zove (2) 12. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (15. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 20. provjera dodatne usluge i drugo. CLIR. po priključku. po priključku. jednokratno. ponavljanje posljednjeg biranog broja. Aktivacija nije raspoloživa od 16.09.00 kn (25.00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16.00 kn (25. .00 kn (25. mjesečno. poziv bez biranja (uvjetni).00 kn) 0.00 kn) 0. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.09.00 kn) 12.00 kn) 20. .00 kn) 0. (“slijedi me”.00 kn (0. jednokratno.3.00 kn) 12.55 1. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a.00 kn) 12. po priključku. ”slijedi me kad sam zauzet”.84.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1.00 kn (0. po priključku za privatne pretplatnike. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit. poziv na čekanju. NoCLIP. po priključku. na zahtjev. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) Paket c) 20.2010.00 kn) 0. CLIP.00 kn (25.11.00 kn (45. 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku jednokratno.00 kn (0. po priključku.00 kn) 36.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.

061.84.061. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.00 kn (25. jednokratno. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16.092.099) 3. ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.060. Zabrana svih međunarodnih poziva. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.192.00 kn) 600.098. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.112) 9.00 kn (125.076.00 kn (625. (2) Počevši od 16. Zabrana svih odlaznih poziva.077. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 93.00 kn (625.060.095.00 kn) 600.18841.00 kn (25.2011.9.092. (3) Od 01.901.00 kn) 20.9841.099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.077.060.901.092. Zabrana međunarodnih poziva (00. Zabrana svih međunarodnih poziva. po priključku.18841) 4.9841.095.00 kn) 0. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.092.098.060.00 kn) 100.9767) 5.18841) 7. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.92. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.9841.901) 2.2010. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. poziva prema mobilnim mrežama (00.9. osim prema servisnim brojevima (0800.9767) 8.095.091. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu.00 kn (25. 9155.00 kn (750.098.00 kn) 500.00 kn (0.061. po priključku mjesečna naknada.00 kn) 20.095. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.061.00 kn (0. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. . Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).18841.00 kn (750.061.. poziva prema mobilnim mrežama.099. 94. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. jednokratno.901.9841. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. po kanalu.098.091. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.18841) 6.00 kn (25.2010.099.00 kn) 20.9.00 kn (125.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn) 500. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.9841.00 kn) 20. usluga više nije u ponudi.00 kn) 100. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.

na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.3.00 kn (0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (125. po priključku. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. CLIR.00 kn) 1. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (62. jednokratno. po priključku. (za kućne centrale. skupne priključke. po priključku. skupne priključke.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn (75. NoCLIP.00 kn (625. jednokratno. .00 kn) 60. po priključku Naknada za uključenje 20.44 kn) 500. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 50.00 kn (0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. adresa. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. jednokratno. .trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (150.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20.00 kn) 120.00 kn) 0.00 kn (25.11. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn (25. po kanalu Jednokratna naknada 81.50 kn) 100.00 kn (25.00 kn) 0. jednokratno. skupne priključke.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po priključku.11.00 kn (25. jednokratno.00 kn) 0. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0. po priključku.00 kn (75. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.84. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) 0. jednokratno. jednokratno. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.15 kn (101. (za kućne centrale.00 kn) 20. po priključku. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.57 1.

060.18841.00 kn) 0.00 kn (625.092. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0. jednokratno. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje.099.9767) 5.099) 0. .00 kn (750. poziva prema mobilnim mrežama (00.18841) 6. COLR.18841) 7.901.901.84.091.00 kn) 20.061. poziva prema mobilnim mrežama. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. Zabrana međunarodnih poziva (00.060.00 kn (125.00 kn (625. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. . BRA-(2B+D).00 kn (750.9841.099.00 kn (25. Zabrana svih međunarodnih poziva.060. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. Zabrana svih odlaznih poziva.091.9841.092. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn) 20.092. 9841.901) 2.00 kn) 600.9767) 8. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom. osim prema servisnim brojevima (0800. po priključku.092.112) 9.00 kn) 500.18841) 4.00 kn) 500. jednokratno.901.00 kn (25.098.00 kn (125.00 kn (0.099) 3.00 kn) 100. 061.00 kn) 20.098.00 kn) 100.9841.92.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 20.061.076. jednokratno.098. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.095. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.077.00 kn (25. 93.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.18841.00 kn (0. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.00 kn) 0. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.095.9841.077.095. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. 94.098.061. po priključku ▪ mjesečna naknada*.060.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 600.061. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.00 kn (0. po B kanalu.00 kn (25. po priključku. Zabrana svih međunarodnih poziva. 9155.00 kn (0.095.

po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0.00 kn (75.50 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku. po priključku.00 kn) 0.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 50.00 kn) 0. jednokratno.00 kn) 0. NoCLIP. adresa. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. jednokratno.00 kn (150. ”slijedi me kad sam zauzet”.00 kn) 0. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn) 60.84. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0.15 kn (101.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn (0. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.11.00 kn (25. BRA-(2B+D). skupne priključke.00 kn (15. BRA-(2B+D).00 kn (0. po priključku. jednokratno. jednokratno. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn) 12.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. .11.00 kn) 20. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. CLIR.00 kn) 0. jednokratno. jednokratno. po priključku.59 1. (za kućne centrale. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. po priključku Poziv na čekanju .00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn) 0.00 kn) 100.00 kn) 60.00 kn (0. jednokratno.00 kn (62.00 kn (75. jednokratno.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn (0. jednokratno.00 kn (0.3. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 0. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. po priključku.3. po priključku Jednokratna naknada 81. po priključku.00 kn (0.00 kn) 120. (“slijedi me”.00 kn (125. po priključku. po priključku. (za kućne centrale.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 1. skupne priključke.00 kn (0.00 kn (0. po priključku Naknada za uključenje 0.

00 kn) 0.077.00 kn) 12. poziva prema mobilnim mrežama.00 kn (45.84.00 kn) 0. 9155. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.098.060.18841. po priključku mjesečna naknada.901) 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na zahtjev. Zabrana međunarodnih poziva (00. jednokratno.901.00 kn (0.18841) 7.901. . isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.099) 3. po priključku.00 kn (0.091. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.060.2010.095. “ne smetaj”.18841. jednokratno. po priključku jednokratno. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).00 kn (0. po kanalu za digitalne centrale.00 kn) 36.9841. mjesečno. 93.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. ▪ mjesečna naknada*.060.00 kn) 20.112) 9. po kanalu za digitalne centrale.095.092.00 kn) 36. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.076.095.9767) 8.9841. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma.9767) 5.092.00 kn) 20.091. prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060. Zabrana svih odlaznih poziva.099. ponavljanje posljednjeg biranog broja.00 kn (25.901. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. ▪ mjesečna naknada.061.9841. jednokratno.00 kn (25. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. poziv bez biranja (uvjetni). na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.18841) 6.060.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.192.00 kn (0. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.098.9841.061. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.00 kn (15. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.18841) 4.00 kn) Paket c) 20. . Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. osim prema servisnim brojevima (0800. po priključku.098.00 kn) Paket a) 12.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.077. ”skraćeno biranje.061. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. poziv na čekanju. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. CLIR. na zahtjev.099. Zabrana svih međunarodnih poziva.061. CLIP. 94.9.095.00 kn) 0.00 kn (25.092. Zabrana svih međunarodnih poziva.00 kn (15. poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit. poziva prema mobilnim mrežama (00.098. . po priključku za analogne centrale.92.9841.099) 0. provjera dodatne usluge i drugo.061. po priključku za analogne centrale.092.00 kn (45. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge.

jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn (125.11. po priključku. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) 50.00 kn) 20. . po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. skupne priključke.00 kn (625.00 kn) 60.50 kn) 100.00 kn (62. skupne priključke. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.3.61 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.84.44 kn) 500.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. jednokratno. (za kućne centrale.00 kn) 120. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.15 kn (101. jednokratno.00 kn (75. po kanalu Jednokratna naknada 81. jednokratno. po priključku. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. adresa. jednokratno.00 kn (25.00 kn (150. (za kućne centrale.00 kn (75. skupne priključke.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60.

. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.00 kn (25.00 kn (625. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) . po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20.00 kn (0. jednokratno.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (625.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.00 kn (250.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 100.00 kn (25.00 kn) - - 20. jednokratno.00 kn (0.00 kn (125.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 600. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje. po priključku.mjesečna naknada. po priključku.00 kn (25.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn) 500. jednokratno.00 kn) 500.3. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn (125. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma. po priključku.00 kn (0.00 kn (0. na zahtjev . jednokratno.84. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (250.00 kn) 0.00 kn) 0. COLR. po priključku . BRA-(2B+D).00 kn (0.00 kn) 200. po priključku. po B kanalu.00 kn) 20.aktiviranje usluge.00 kn (750.00 kn) 20.00 kn) 20.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (750.00 kn (0. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije.00 kn (625.00 kn (25.00 kn) 600.00 kn) 100.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn (25.00 kn) 500.00 kn) 20.00 kn (0. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 200.00 kn) 0.00 kn (625. .00 kn (750.00 kn) 0. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn (0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (250.00 kn) 20.00 kn (750.00 kn) 0.00 kn) 600.00 kn (25.00 kn) 200.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn) 500.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn (250.00 kn) 600.00 kn (0.00 kn (25.11.00 kn) 20. po priključku.00 kn) 100.901) 0.00 kn (25. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn) 20.62 1.00 kn (0.00 kn (25. po priključku. jednokratno.00 kn) 20.promjena zaporke (PIN-a) besplatno . na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. po priključku .00 kn (0. NoCLIP.aktiviranje. jednokratno.00 kn) 100.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn (25.00 kn (25. CLIR.deaktiviranje usluge.00 kn (125.

94. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.060. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.095.500.00 kn (5.9841.00 kn) 4. 061.901.00 kn) 7. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.9767) 5.200.18841) 4.061.44 kn) 4.9767) 8.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.500.060.18841) 7. COLR na zahtjev.9841.875.18841.061.00 kn (5. na istoj adresi.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2.3.060.18841) 6.000.092. 10 B kanala unutar primarnog pristupa.095. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. BRA-(2B+D): COLP.061. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.077.099) 3.63 2. jednokratno. BRA-(2B+D). Zabrana svih odlaznih poziva. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom.625. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.060. poziva prema mobilnim mrežama. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.9841. 9841.00 kn (11.750.250.092. COLR na zahtjev.00 kn) 9. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa.00 kn (3. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.00 kn (1. Zabrana svih međunarodnih poziva. poziva prema mobilnim mrežama (00.00 kn) 3. 9155.000.112) 9.901.099. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.098. na istoj priključnoj točki ▪ 15B.098.091.061.84.11.092.077. Zabrana svih međunarodnih poziva.9841.500. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1.095.095.00 kn (9. jednokratno. jednokratno za: ▪ 5B. PRA-(30B+D): COLP. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.18841.076. . PRA-(30B+D).099.091.00 kn) Jednokratna naknada 81.098. 1. osim prema servisnim brojevima (0800.625. 20 B kanala unutar primarnog pristupa.000. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. 93.098.92.15 kn (101.901. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.092.

na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.00 kn (25. BRA-(2B+D). (za kućne centrale.00 kn (75.50 kn) 20.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100.00 kn (75.200.00 kn (62.00 kn (9.00 kn) 7.375. adresa.00 kn (150. jednokratno.00 kn) 60.000.700. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.11.00 kn) 1. .500. PRA-(30B+D).00 kn) 100.00 kn (7. jednokratno.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki. po priključku. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 60.00 kn) 120.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (125. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.3.000.00 kn) 50. po priključku.00 kn (0. jednokratno.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (3. skupne priključke. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese.00 kn (125. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0.64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6. skupne priključke. (za kućne centrale.84.

01 kn) - - - 0.71 kn (0.43 kn (3.00 kn) 2.43 kn) 2.31 kn) 2.30 kn (2.84.91 kn) 1.41 kn (1.48 kn (3.76 kn) 1.18 kn (2.22 kn (0.44 kn (1.94 kn) 1.80 kn) 1.89 kn (2.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.94 kn (2.43 kn) 2.85 kn (3.22 kn (0.48 kn (3.84 kn) 1.30 kn) 2.14 kn) 0.14 kn) 0.11 kn (0.28 kn) 0.30 kn) 2.20 kn (4.29 kn (1.81 kn) 3.48 kn (1.74 kn (2.71 kn (0.85 kn (3.56 kn) 5.00 kn) 1.06 kn) 2.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.79 kn) 1.06 kn) 2.43 kn) 2.74 kn (2.00 kn) 1.35 kn (2.20 kn (4.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .03 kn (3.10 kn) 1.22 kn (0.94 kn) 1.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .94 kn (2.11 kn (0.31 kn) 2.48 kn (3.85 kn (2.22 kn (0.85 kn (2.28 kn) 0.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.65 kn (7.94 kn (2.35 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11 kn (0.94 kn) 1.23 kn) 0.85 kn (2.80 kn) 1.10 kn) 1.28 kn) 0.68 kn (3.91 kn) 1.14 kn) 0.88 kn) 3.0082 kn (0.19h 0.18 kn) 2.21 kn (0.07h.22 kn (0.67 kn (0.06 kn) 2.63 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.63 kn) 2.89 kn) 0.53 kn (1.56 kn) 5.0082 kn (0.28 kn) 0.91 kn) 1.22 kn (0.19h 0.07h.00 kn (1.36 kn) 2.03 kn (3.01 kn) - - - - 0.85 kn) 1.15 kn (3.22 kn (0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .06 kn) 0.28 kn) 0.53 kn (1.50 kn) 5.41 kn (1.89 kn) 0.35 kn) 5.80 kn (2.20 kn (4.22 kn (0.10 kn) 1.30 kn (6.25 kn (2.11 kn (0.84 kn (2.14 kn) 0.22 kn (0.65 kn (7.11.14 kn) 0.41 kn (1.79 kn) 1.18 kn (0.73 kn) 3.85 kn (3.11 kn (0.18 kn (0.61 kn) 0.60 kn (7.11 kn (0.65 1.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.14 kn) Pon – Sub 07h .80 kn (3.22 kn (0.53 kn (1.68 kn (3.00 kn (1.28 kn) 0.84 kn (2.11 kn (0.88 kn) 3.18 kn (2.22 kn (0.35 kn) 5.4.73 kn) 3.76 kn) 1.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .25 kn) - - 1.1 Cijena nacionalnih.28 kn) 0.30 kn (6.66 kn) 1.65 kn (7. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. .22 kn (0.21 kn (0.28 kn) 0.28 kn) 0.04 kn) 1.23 kn) 0.05 kn (0.26 kn) 0.28 kn) 0.33 kn (1.56 kn) 5.18 kn) 2.30 kn (2.30 kn (2.11.71 kn (0.25 kn) 0.14 kn) 0.26 kn) 0.88 kn) 3.31 kn) 2.11 kn (0.44 kn (1.25 kn) 2.07h.

14 kn (0. .06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).18 kn) 11.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama.40 kn (39. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.61 kn (20.81 kn) 30.25 kn) 0.41 kn (38.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori.80 kn (29.19 kn) 41.75 kn) 31.25 kn) 17.09 kn) 0.40 kn (39.22 kn (0.31 kn) 0. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.14 kn (0.25 kn) 41.00 kn+PDV.61 kn (20. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.45 kn (14.06 kn) 0.31 kn) 0.76 kn) 23. 5 Bosna i Hercegovina. Austrija.15 kn (21. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.22 Kn + PDV. a obračunska jedinica je sekunda. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30.07 kn (0.08 kn) 0.06 kn (0. Švicarska.08 kn) 0. naplata se vrši prema Cjeniku. Njemačka.08 kn) 0.80 kn (29.00 kn (250.69 kn) 31.09 kn) 0.18 kn) 11. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.07 kn (0.09 kn (13. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.15 kn (21.25 kn) 41.31 kn) 17.00 kn (62.80 kn (52.14 kn (0.07 kn (0. Slovenija.86 kn) 16.86 kn) 16. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.40 kn (39.14 kn (0.31 kn) 0.05 kn (28.53 kn (50.80 kn (29.28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200. nakon 30. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku. Crna Gora.31 kn) 17.18 kn) 11.85 kn (52.09 kn) 0.09 kn) 0.81 kn) 30.01 kn) 40. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.25 kn) 41.05 kn (28.75 kn) 31. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu.75 kn (29.44 kn) 23. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora.31 kn) 17.41 kn (38.14 kn (0.00 kn (37.07h.18 kn) 11.14 kn (0.09 kn) 0.08 kn) 0. Makedonija.84.06 kn (0.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50.45 kn (14.44 kn) 23.35 kn (39. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.66 kn) 0.07 kn (0. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0.53 kn (50.66 kn) 0.07 kn (0. Srbija.66 Satelit 1 11.07 kn (0.06 kn (0. 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu.18 kn) 11. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).01 kn) 40. te međunarodne pozive bez ograničenja.09 kn (13.06 kn (0.10 kn (21.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h .15 kn (21.05 kn (0.06 kn (0.85 kn (52.00 kn) 30. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.85 kn (52.44 kn) 23.45 kn (14. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.76 kn) 23. Italija.40 kn (14. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000.08 kn) 0.75 kn) 31. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu. Obračunska jedinica je jedna sekunda.38 kn) 23.

03 kn) 0. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u).00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.00 kn (25.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (0.00 kn (0.25 kn) 225.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.11. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 75.11.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.82 kn (1. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora.00 kn (562.11.00 kn) 30. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP). Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.6.00 kn (93.67 1.00 kn (37.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (281.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60.00 kn (0.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20.84.1 Osnovni analogni telefonski priključak . ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1. 1.00 kn (281. a sukladno korištenoj usluzi (POTS. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine.2 Dodatne usluge .50 kn) 450.00 kn (7.6.00 kn (562. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).6. 1.11. usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade.00 kn) 12.82 kn (1.00 kn (75. 1.11.00 kn (15. ISDN BRA.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0.

00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. 1.85 kn (2.6.19h 0.50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.11.41 kn (1.71 kn (0.11 kn (0. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.6.31 kn) 2.89 kn) Europa 1 1.14 kn) Pon – Sub 07h .4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0. Pretplatniku se neće naplatiti.07h.85 kn (3. a ovisno o specifičnoj situaciji.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .00 kn (281. .19h 0.11.22 kn (0.91 kn) 1.07h.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .01 kn) Pon – Sub 07h .56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.07h.22 kn (0.0082 kn (0.84.53 kn (1.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .11 kn (0.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.68 1. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.

Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.84.88 kn) 3.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .10 kn) 1.40 kn (39.75 kn) 31.07h.85 kn (52. 1.06 kn) 2.80 kn (29. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.43 kn) 2. naplata se vrši prema Cjeniku.08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0.00 kn) 11.11 kn (0.11.20 kn (4.69 Svijet 2 5.31 kn) 17.6.15 kn (21.94 kn (2.22 kn (0.45 kn (14.14 kn) Pon – Sub 07h .25 kn) 41.22 kn (0.06 kn) Pon – Sub 07h .28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .65 kn (7.30 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. 1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.06 kn (0. .11 kn (0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.19h 0.05 kn (0.44 kn) 23.19h 0.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.48 kn (3.31 kn) 0.07h.

80 kn (2.00 kn (1. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.10 kn (21.07h.40 kn (14.70 Pon – Sub 07h – 19h 1.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .50 kn) 5.35 kn (39.00 kn (1. Austrija. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Crna Gora.00 kn (1. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.19 kn) 41. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.04 kn) 1.25 kn) 17.94 kn) 11. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.48 kn (1. naplata se vrši prema Cjeniku.36 kn) 2.25 kn) 2.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda. Srbija.25 kn) Europa 1 1.06 kn (0. Njemačka.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.69 kn) 31.15 kn (3.84.85 kn) 1.89 kn (2.25 kn) 0.75 kn (29. Švicarska.38 kn) 23.25 kn (2. Italija. Makedonija.00 kn) 2.43 kn (3.80 kn (52.80 kn (3.81 kn) 3. 2 Bosna i Hercegovina. Slovenija.60 kn (7. .

00 kn) 70.00 kn (0.00 kn (0.12.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.12 Besplatni telefon 0800 1.00 kn (375.00 kn) 400.000.00 kn) 800.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn (500.00 kn) 0.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.00 kn (1.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.71 1.84. .00 kn) 600.00 kn (250.00 kn (87.00 kn (750.

00 kn) 100. e-mail.00 kn) 0.00 kn (0.07.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (0. disketa.84.06 kn (0.00 kn (0.00 kn) 30.00 kn) *Od 21.00 kn) 0.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.2012.00 kn (0.00 kn 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.50 kn) 50.80 kn (1.00 kn (75.00 kn (62.00 kn (37.00 kn) 0.00 kn (75.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 10.00 kn (37.00 kn (0.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 60.00 kn (375.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300.00 kn (125.00 kn) 0.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (0.00 kn) 60. .00 kn) 30.80 kn (1.00 kn) 0.20 kn (0.00 kn) 0.

00 kn) 0.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1. .12.00 kn (250.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn) 200.00 kn (0.84.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (375.000.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn Veći od 5.000.00 do 5.00 kn (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.06 kn (0.80 kn (1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn) 0.000.80 kn (1.20 kn (0.25 kn) 0.

e-mail.07.00 kn (562.00 kn 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn Veći od 5. .00 kn) 0.00 kn (0.000.00 kn (0.00 kn) 0.00 do 5.00 kn (375.50 kn) 50.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 750.50 kn) 600.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.000.00 kn (62.00 kn) *Od 21. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 kn (750.84.00 kn) 0.74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (937.00 kn) 10.000.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2012.00 kn) 0.00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn (0.

00 kn) 250.00 kn 0.50 kn) 0.00 (0.00 (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.00 0.00 kn) 30.00 kn (312.07.00 kn (75. e-mail.00 (0.84.00 0.00 kn (0.00 kn (75.00 kn (75.00 kn (0.00 kn (225.00 kn (312.00 kn (0.2012.00 kn (125.00 kn) 100.00 kn (375.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju.50 kn) 0.00 kn (0.00 kn (0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0.00 0.00 kn (37. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 (0.00 kn) 60. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 kn) 0.00 kn) *Od 21. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (0.00 kn (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.50 kn) 50.00 kn (125.00 (0. .00 kn) 0.00 kn) 0.50 kn) 100.00 kn) 30.00 kn) 60.00 (0.00 kn (37.00 kn) 0. bez vlastitog priključka. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.00 (0.00 kn (0.00 kn (0.00 (0.00 kn (62.50 kn) 0.29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta.00 (0.00 kn) 300.00 kn) cijena po dogovoru 0.00 kn) 60.23 kn (0.

jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn) 150.25 kn) * Za tarifne skupine T7.00 kn (6.00 kn) 250.25 kn) 1.09 kn (2. po broju.86 kn (2.96 kn) 2. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.16 kn) 1.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.59 kn (6.58 kn) 3. T3.41 kn) 1.00 kn (312.00 kn (1. T2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. jednokratno 10 i više brojeva. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.50 kn) 200.76 1.00 kn (6.05 kn) 5.40 kn) 1. T4.00 kn (187.00 kn (375.00 kn) 4 do 9 brojeva. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.49 kn) 5.04 kn (5.37 kn (2.45 kn) 4. po broju.93 kn (1.00 kn (250.74 kn) 1.33 kn) 2.75 kn) 5.14.14 Usluge s posebnom tarifom 1.96 kn (2. po broju.78 kn) 6. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.61 kn) 2. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn (3. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.89 kn (2.82 kn (4.39 kn (1.36 kn) 2. .25 kn) 3.73 kn (8.12 kn (1. po 060 broju 200. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.79 kn (3.00 kn (125.84. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (250. jednokratno 300.86 kn (3.50 kn) 100.99 kn) 1.

84.2012.00 kn) 0. e-mail.06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h). .2009. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja. Nakon toga.97 kn (2. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. Nova numeracija implementirana je 30.00 kn (125. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0. e-mail.94 kn) 3.9. po pozivu 061 5xxx 0.00 kn (100. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 60 dana od dana implementacije.50 kn) 100. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.14.00 kn (0.2012. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250.00 kn) *Od 21.05 kn (5. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (312.07.00 kn (0.75 kn (0.07. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064.00 kn) 10. 1.00 kn (0.00 kn) *Od 21.00 kn (0.00 kn 0.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. odnosno 060 i 069 numeracije.00 kn (0.00 kn (3.00 kn (0. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka.00 kn) 10.00 kn 0.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h).75 kn) 1.00 kn) 0.46 kn) 4.

00 kn (125. .61 kn) 2.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.16 kn) 1. po broju.78 1. jednokratno 300.86 kn (3.00 kn (312. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.33 kn) 2.00 kn) 4 do 9 brojeva.12 kn (1.58 kn) 3.25 kn) 3.00 kn (187.79 kn (3.75 kn) 1.00 kn) 150. po broju. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.40 kn) 1.36 kn) 2.50 kn) 100.84. po 064 broju 200.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.96 kn) 2. T3. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.00 kn) 250.14. T4.00 kn (1.09 kn (2. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.49 kn) 5.04 kn (5.39 kn (1.96 kn (2.89 kn (2.00 kn (3.50 kn) 200. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0. T2. po broju.86 kn (2.41 kn) 1.93 kn (1.99 kn) 1.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.74 kn) 1.82 kn (4. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.59 kn (6.00 kn (375.73 kn (8. jednokratno 10 i više brojeva.78 kn) 6.45 kn) 4.00 kn (250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (250. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.37 kn (2.

00 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.07. po broju.00 kn (250.00 kn) 0. po 069 broju 200.00 kn (187. e-mail. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.14.00 kn) 250.00 kn) 10. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 0. po broju.00 kn) 4 do 9 brojeva. po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.2012.00 kn) *Od 21. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.00 kn (250.50 kn) 200. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (125.50 kn) 100.00 kn (375.79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. .84.00 kn (0. jednokratno 10 i više brojeva. jednokratno 300.00 kn (312. po broju.00 kn) 150.00 kn (0.

15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja. po broju.04 kn (5.00 kn 0. . Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.99 kn) 1.79 kn (3.00 kn (375.59 kn (6.00 kn (312.82 kn (4.96 kn) 2.40 kn) 1.00 kn) 4 do 9 brojeva.86 kn (3. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn) *Od 21.00 kn (0.25 kn) 3.00 kn (0.49 kn) 5. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.33 kn) 2. T3. po broju. jednokratno 300. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.73 kn (8.36 kn) 2. po broju.86 kn (2.37 kn (2.00 kn (250.2012.09 kn (2.16 kn) 1. T2.00 kn) 250.39 kn (1.12 kn (1.00 kn (1.00 kn (3.78 kn) 6. T4.07.61 kn) 2.58 kn) 3.45 kn) 4.80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0.89 kn (2.00 kn) 0.93 kn (1. e-mail.00 kn (0.96 kn (2.50 kn) 200.00 kn) 10. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.41 kn) 1. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.84.74 kn) 1.75 kn) 1.

84.00 kn) 1.00 kn (250.1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0. Nova numeracija implementirana je 31.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn (0.50 kn (0. 1000 i 2000 kn.50 kn) 100. Prosinca 2009. Nakon toga.00 kn) 0.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0. dana 29.15.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801.00 kn (0. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija.15.80 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (0. 300.listopada.22 kn (0. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. 500.00 kn) 150.63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.00 kn (187. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije.28 kn) 0. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja. 1. po 0801 broju 200. 60 dana od dana implementacije.2009. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0.00 kn (0.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1. po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva.00 kn (125.81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.

10 kn (5. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta.06 kn (0.00 kn) 1. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.82 1. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4.00 kn) 0. 1.00 kn (0. preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.06 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika.10 Kn + PDV.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0. 1.50 kn (0.13 kn) 0. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta.00 kn (0. . Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.10 kn (5.84. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.00 kn) 4.00 kn (0.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0. naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.00 kn (0.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0.00 kn) 0.

80 kn) 1.14 kn) 0.35 kn) 1.22 kn (0.14 kn) 0.20 kn (0.18 kn (0.44 kn (1.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.44 kn (1.21 kn (0.00 kn (0.13 kn) 0.13 kn) 0.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.74 kn (2.67 kn (0.66 kn) 1.74 kn (2.35 kn) 1.0082 kn (0.11 kn (0.74 kn (2.53 kn (1.26 kn) 0.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.74 kn (2.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.33 kn (1.50 kn) 10.91 kn) 1.68 kn (3.29 kn (1.56 kn) 1.26 kn) 0.33 kn (1.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.89 kn) 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.23 kn) 0.80 kn) 1.22 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.18 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.68 kn (3.22 kn (0.68 kn (3.18 kn) 2.18 kn) 2.14 kn) 0.11 kn (0.18 kn (0.11 kn (0.28 kn) 0.84 kn) Europa 1 1.14 kn) 0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.66 kn) 1.80 kn) 1.11 kn) 0.22 kn (0.21 kn (0.67 kn (0.84 kn) 0.01 kn) 0.84 kn) 0.25 kn) 0.1 Cijena nacionalnih.21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.84.71 kn (0.22.20 kn (0.83 1.22 kn (0.18 kn (0.00 kn (12.23 kn) 0.18 kn) 2.28 kn) 0.41 kn (1.00 kn) 50.66 kn) 1.85 kn (2.01 kn) - 0.44 kn (1.31 kn) 2.44 kn (1.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.35 kn) 1.0082 kn (0.33 kn (1.14 kn) 0.10 kn (0.09 kn (0. .76 kn) 1.25 kn) 0.10 kn (0.00 kn (62.11 kn (0.85 kn (3.68 kn (3.67 kn (0.80 kn) 1.11 kn (0.

65 kn (49.30 kn) 2.94 kn) 1.65 kn (49.66 kn) 0.40 kn (39.).28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.15 kn (0.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (250.75 kn (37.22 kn (0.03 kn (3.43 kn) 2.22 kn (0.79 kn) 10. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.55 kn (28. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.08 kn) 5.03 kn (3.56 kn) 0.30 kn (6.48 kn (3.30 kn) 2.14 kn) 0.19 kn) 39.73 kn) 3.06 kn (0.09 kn (13.30 kn) 2.56 kn) 0. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.45 kn (14.61 kn (20.05 kn (0.73 kn) 3.00 kn) 11.79 kn) 10.73 kn) 3.22 kn (0.76 kn) 23. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.84 kn (2.75 kn (37.06 kn (0.06 kn (0.22 kn (0.84 kn (2.25 kn (20. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.73 kn) 3.94 kn) 1.30 kn) 2.56 kn) 16.06 kn (0.84 kn (2.79 kn) 11.88 kn) 3.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.19 kn) 29. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu.35 kn (2. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.22 kn (0.81 kn) 30.30 kn (2.41 kn (38.08 kn) 0.44 kn) 23.53 kn (50.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.08 kn) 5.35 kn (2.15 kn (21.28 kn) 0.31 kn) 22.31 kn) 17.86 kn) 16.03 kn (3.19 kn) 39.20 kn (4. prema brojevima s posebnim tarifama.18 kn (2.01 kn) 40.19 kn) 0.28 kn) 0.22 kn (0.94 kn (2.05 kn (28.10 kn) 0.15 kn (0. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga.08 kn) 5.63 kn) 2.11 kn (0.20 kn) 0.65 kn (7.30 kn (6.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200.55 kn (28.00 kn) 0.19 kn) 0.06 kn) 2.31 kn) 22.08 kn) 5.55 kn (28.94 kn) 1.03 kn (3.75 kn (37.31 kn) 22.10 kn) 1.00 kn (0.63 kn) 2.18 kn (2.19 kn) 29.94 kn) 1.84 kn (2.85 kn (13.79 kn) 10. .20 kn) 0.14 kn) 0.11 kn (0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.18 kn (2.63 kn) 2.16 kn (0. Sve cijene su izražene u kn/min.22 kn (0.65 kn (49.35 kn (2.28 kn) 0.85 kn (13.30 kn (6.25 kn) 41.56 kn) 16.85 kn (13.16 kn (0.84.25 kn (20.05 kn (0.06 kn) - - 0.16 kn (0.06 kn (0.19 kn) 29.80 kn (29.25 kn (20.85 kn (52.20 kn) 0.56 kn) 16.63 kn) 2.31 kn) 0.56 kn) 0.75 kn) 31. brojevima posebnih službi sl.84 Svijet 2 5.19 kn) 39.18 kn (2.08 kn (0.30 kn (6.35 kn (2.

00 kn (1.84 kn) 0.75 kn) 31.67 kn (0.10 kn) 1.10 kn (21.00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 2.45 kn (14.08 kn) 1.76 kn) 23.53 kn (1.84 kn (2.80 kn (2.80 kn) 1.35 kn) 5.25 kn) 0.80 kn (29.85 kn (2.31 kn) 2.85 kn) 1.25 kn) 2.41 kn (38.48 kn (3.35 kn (39.00 kn (51.35 kn (39.60 kn (7.40 kn (39.44 kn) 23.80 kn (2.38 kn) 23.48 kn (3.76 kn) 1.04 kn) 1.73 kn) 3.43 kn) 2.03 kn (3.43 kn (3.75 kn (29.15 kn (21.89 kn (2.mjesečna naknada za korištenje 15.25 kn) 41.66 kn) 0.08 kn (0.18 kn) 2.86 kn) 16.53 kn (50.20 kn) 0.00 kn) 2.25 kn) - 1.94 kn) 1.31 kn) 17.05 kn (28.18 kn (2.43 kn) 2.05 kn (1.69 kn) 31.94 kn) 11.36 kn) 2.10 kn) 0.50 kn) 5.08 kn) 10.80 kn (3.25 kn) 17.43 kn (3.04 kn) 1.68 kn (3.30 kn (6. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.81 kn) 3.15 kn (3.40 kn (14.00 kn) 11.69 kn) 31.94 kn) 11.35 kn (2.19 kn) 41.63 kn) 2.94 kn (2.06 kn (0.53 kn (1.91 kn) 1.85 kn (52.85 kn (52.88 kn) 3.20 kn (4. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.06 kn) 2. .06 kn) 2.11 kn (0.75 kn) 31.25 kn) 0.19 kn) 41.14 kn) 0.85 Pon – Sub 19h – 07h.25 kn) - - 1.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.15 kn (3.25 kn) 2.71 kn (0.33 kn (1.89 kn (2.65 kn (7.44 kn (1.79 kn) 11.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .45 kn (14.89 kn) 1.48 kn (1.85 kn (3.61 kn (20.25 kn (2.10 kn) 1.01 kn) 40.22 kn (0.80 kn (52.31 kn) 0.56 kn) 5.00 kn) 11.85 kn (3.00 kn (1.50 kn) 5.81 kn) 30.94 kn (2.30 kn (2.80 kn (3.06 kn (0.10 kn (21.85 kn) 1.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.31 kn) 2.00 kn (18.06 kn (0.80 kn (52.09 kn (13.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .00 kn (0.75 kn (29.48 kn (1.30 kn) 2.41 kn (1.25 kn (2.74 kn (2.84.50 kn) 1.14 kn) 0.56 kn) 5.80 kn (29.08 kn) 1.65 kn (7.91 kn) 1.25 kn) 0.25 kn) - FerTarifa 4 .00 kn (1.25 kn) 41.31 kn) 0.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.40 kn (39.31 kn) 0.11 kn (0.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.22 kn (0.25 kn) 17.60 kn (7.81 kn) 3.85 kn (2.06 kn (0.66 kn) 1.30 kn (2.38 kn) 23.31 kn) 17.75 kn) 41.44 kn) 23.20 kn (4.00 kn (12.88 kn) 3.15 kn (21.41 kn (1.36 kn) 2.28 kn) 1.40 kn (14.71 kn (0.16 kn (0.

99 kn (2. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).50 kn (3.00 kn) 0. . naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10.84. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41. Makedonija.22. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61.86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.06 kn + PDV. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom.00 kn (0. Obračunska jedinica je jedna sekunda.00 kn (0. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0.00 kn (0. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. a obračunska jedinica je sekunda. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX.00 kn/min. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. Crna Gora. 1. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2. Njemačka. Švicarska.00 kn (0.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. ⁶ Bosna i Hercegovina.00 kn (0.00 kn (0. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0.o. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun.00 kn + PDV. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0. Italija.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naplata se vrši prema Cjeniku.00 kn) 0. USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Austrija.00 kn) 0. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0. Slovenija.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2.50 kn (3.o. Srbija.22 Kn + PDV.00 kn u sljedeći mjesec. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.13 kn) Služba informacija (Imenik d.47 kn + PDV.00 kn) 0.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).

00 kn (1.00 kn (6.33 kn) 2.50 kn (0.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.63 kn) 1.99 kn (1.48 kn (13.12 kn (1.16 kn) 1.63 kn) 1.40 kn) 1.59 kn (6.86 kn (2.29 kn) 0.25 kn) 3.56 kn) 0.23 kn (0.00 kn (0.49 kn) 5.25 kn (1.25 kn) 2.59 kn (6.39 kn (1.50 kn (0. .50 kn) 5.59 kn (6.10 kn) 1.00 kn (2.25 kn) 0.00 kn (3.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.79 kn (3.93 kn (1.24 kn) 5.o.87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.25 kn) 0.o.00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.59 kn (6.99 kn) 1.00 kn (1.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2.74 kn) 1.00 kn (1.84.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.

godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj.2010.84. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti.01.00 kn (0. 8 za pozive prema taksi službi od 01. godine primjenjuje se i pristupni broj 195.09. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01. T2. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora.07. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.00 kn (0. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj.07. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj.06.2011. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak.19 kn) 0.02.06.2013.75 kn) 0.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.07. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01.2010.00 kn)* 0. T3. 18 od 03.02.08 kn (0.2011.12..07. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2012.2011. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica.2011. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01.94 kn) 3.2010.13 kn) 0. godine primjenjuje se i pristupni broj 192.10 kn (0.2013.00 kn (3. 1.05 kn (0. Od 15.07. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti. off-peak). 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01.10 kn) 0. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095. kratkom kodu 1414 do 15.23 kn (0. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31.07.2012.07. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296.2010. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01.00 kn)* 0.07.2010.15 kn (0. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti.2011.03.2011. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26.01. Od dana 02.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0.04.07. .01. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01. obračunaske jeedinice i sl. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841.04.09.2011.2010.2010.20 kn (0. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01. naplata se obračunava po pozivu.10. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti.04. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888. T4.06 kn) 0. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.07.06. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26.22. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01.2013. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26.2010.75 kn (0. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193.05.06.2013.2011. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26.2012. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.2014. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26.2012.2010. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti.2011. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.

15 kn (0.10 kn (0.10 kn) 0.06 kn) 0.60 kn (0.19 kn) 0.19 kn) 0.84.10 kn) 0.08 kn (0.38 kn) 0.13 kn) 0.30 kn (0.19 kn) 0. .15 kn (0.38 kn) 0.00 (0.00 (0.00 0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.38 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.30 kn (0.05 kn (0.89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A .05 kn (0.04 kn) 0.60 kn (0.05 kn (0.30 kn (0.Pon – Sub: 19h – 07h.13 kn) 0.38 kn) 0.30 kn (0.03 kn (0.03 kn (0.75 kn) 0.Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .08 kn (0.15 kn (0.19 kn) 0.75 kn) 0.00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0.10 kn (0.06 kn) 0.04 kn) 0.15 kn (0.

4 Dodatne tarifne opcije 1. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija.4.22.60 kn (12. Bosna i Hercegovina. Grčka.90 1.00 48.22.4.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. 1. Slovenija.00 kn) 8. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Portugal. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet).4.08 0.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0. .00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100.00 kn (10. Španjolska i Velika Britanija. SAD i Srbija.84. 1. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Švedska.00 (30. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr.08 0. Kanada. Danska. Crna Gora.06 (0.22.00 Kn (20. Belgija. Poljska. Australija. Luksemburg. Litva.22 kn prema korištenom (0. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.00 kn) 16. Malta.00 kn) 20.06 (0.08 0.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. Rumunjska. Makedonija. Slovačka.28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29. Italija.00 (60.08 0. Cipar. Mađarska. Češka. Nizozemska.06 (0. Latvija. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.60 kn (37.4. Estonija. Njemačka.06 (0. Švicarska.06 (0.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija. Francuska.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9. Europa 25 i Europa 60).22.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30.00 kn (25.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24. Bugarska. Irska.00 kn (10. 1.06 (0. Finska.22.

2012.400.750.00 kn) 3.000.50 kn) 2.00 kn (8.00 kn (2.00 kn) 7.500.00 kn (122.000.00 kn) 800.500.00 kn (4.400.500.00 kn) 80.00 kn (1.000.00 kn (3.00 kn) 7.500.00 kn) 1.375.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.000.00 kn (2.00 kn) 980.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2.00 kn) 1.00 kn) 6.250.560.2012.09.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.00 kn (1.00 kn) 5.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.000.880.000.00 kn (6.00 kn) 98.00 kn (5.500.00 kn (2.000.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.00 kn) 11.687.000.00 kn) 2.000.500.200.00 kn) 5.750.00 kn (7.950.200.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (3.00 kn) 8.000.00 kn (2.00 kn) 4.500.000.00 kn (1.500.00 kn (9.500.000.00 kn (23.00 kn) 2.00 kn (6.00 kn) 5.000.00 kn (1.00 kn (100.00 kn) 1.000. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.200.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn) 2.500.750.250.750.00 kn (10.225.750. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 kn) 5.00 kn (14.500.84.00 kn (11.00 kn (6.) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.300.00 kn) 14.00 kn) 18. .125.600.00 kn) 2.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn (2.200.500.000.000.00 kn (6.187.00 kn (18.000.00 kn) 2.00 kn) 9.09.200.200.00 kn (2.00 kn (2.00 kn (2.000.200.000.00 kn) 2.250.00 kn (3.

00 kn) 1.687.00 kn (400.007.500.619.120.000.00 kn) 2.00 kn) 940.636.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn (2.045.00 (6.600.800.00 kn) 3.200.687.250.00 kn (11.00 kn (9.875.00 kn (24.00 kn) 26.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.00 kn) 430.2012.00 kn) 31.00 kn) 7.00 kn) 2.300.00 kn (368.175.00 kn) 1.125.000.750. Brzine pristupa su sinkrone.800.75 kn ) 2.00 kn (2.200.800.000.196.562. . Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.25 1.00 kn (1.820. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (3.375.75 kn) 250.00 kn (13.323.00 kn) 1.600.00 kn (3.250.687.00 kn) 22.00 kn (25.00 kn (8.500.25 1.000.00 kn) 4.023. 20 Mbps.00 kn (39.200.500.403.00 kn (1.00 5.875.495.00 (6.875.00 (6.00 kn) 11.00 kn (13.456. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.096.100.623.00 kn (11.00 kn) 3.200.00 kn (900.75 kn) 26.375.00 kn) 4.00 kn) 3.00 kn (2.00 (1.00 (4.00 kn) 3.75 kn) 7.25 kn) 9.00 kn (16.25 kn) 20.400.75 kn) 9.625.00 kn) 11.00 kn) Mjesečna naknada 1.50 3.000.00 kn) 2.00 kn) 31.00 kn) 120. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.75 kn) 22.071.00 kn (537.957.687.00 (1.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1.00 (1.696.528.00 5.500. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.25 1.00 kn (13.375.00 kn (25.25 1.500.00 kn (28.750. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.50 3.75 kn) 31.00 kn (1.00 kn (3.75 kn) 320.500.250.00 kn) 4.00 kn (312.125.25 1.750.500.888.436.00 kn) 12.00 (1.00 kn (675.25 1.00 5.00 kn (2.00 kn (1.000.00 kn (32.50 1.750.00 kn (32.875.500.00 kn (16.00 (1.620.75 kn) 12.10.419.00 kn (3.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) 6.00 kn (218.007.750.023.200.00 kn (1.457.00 kn (4.500.507.00 (6.000.500.00 (1.00 kn (31.250.00 kn) 5. 10 Mbps.907.00 kn (8.00 kn (38.00 kn) 1. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn) 1.00 kn (39.750.100.50 kn) 540.045.758. Pristupne brzine su simetrične. 200 Mbps.500.00 kn) 7.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.600.023.00 kn) 1.00 kn (11.857.00 kn (3.750.360.500.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn (13.25 1.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.375.696.750.50 kn) 295.00 kn) 1.00 kn (6.00 kn (6.50 5.75 kn) 20.000.00 kn) 19.500.84.50 3.25 1.875.750.00 kn (8.500.00 kn (9.00 kn) 9.50 3.750.000.00 kn) 7.750.500.523.25 kn) 12.00 kn (5.00 kn (6.00 kn (3.00 kn) 1.528.500.00 kn) 11.620.596.957.821.200.562.00 (1.00 kn (150.75 kn) 4.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.500.500.25 kn) 6.25 1.00 kn (2.00 kn) 720.00 (1.00 (4.133.00 kn (1.153.00 kn (3.00 kn) 175.00 kn (9.00 (4.500.258.00 (4.875.00 (1.500.00 kn (1.00 (1.00 kn (15.883.00 (1.875.00 kn) 25.00 kn) 11.250.396.875.00 (1.750.245.00 kn) 7. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn (1.00 kn (28.750. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.00 kn (1.00 kn (9.00 kn) 22.375.00 kn (27.00 kn (5.

U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.05 kn) 466.00 kn (625. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn 400.47 kn (74.00 kn 900.00 kn 2.00 kn) 105.000.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.500.00 kn 1.19 kn (142.47 kn (74.74 kn) 114. 2.00 kn 1.00 kn 1.93 2.00 kn ADSL modem 800.3.00 kn (156.00 kn 4.00 kn Switch–Standard 4.3.34 kn) 59.74 kn) 376. bežična mreža.06 kn (582.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.125.500. optička mreža.000. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.27 kn (245.00 kn Bežična radio oprema 5.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 kn 2250.84 kn (471. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.24 kn (51. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.34 kn) 242.55 kn) 41.00 kn) 73.00 kn 600.500.00 kn 600.79 kn) 250.10 kn (91. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.10 kn) 168.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.250.200.00 kn (312.000.00 kn 3.24 kn (51. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.38 kn) 125. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.00 kn (25.84.00 kn Switch-Pro 6. .00 kn) 202.30 kn (210.34 kn) 196. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn 3000.55 kn) 136.00 kn 750. prema Članku 2.3.00 kn (100.38 kn) 20.500. Zakona o PDV-u.00 kn 2.74 kn (303.19 kn (142.00 kn HDSL modem 3.43 kn (131.750. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 3.08 kn (170.375.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.43 kn) 40.42 kn (253.2.03 kn) 500.58 kn) 80.…).2 Naknade za oštećenje.00 kn (50.500.

000. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.750.750. .00 kn) 11.125.00 kn (500.00 kn (4.500.00 kn (1.750.750.687.875.00 kn (13.250.00 kn (1.750.2.875. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.812.00 kn) 800.000.00 kn (5.00 kn) 7.00 kn (3.125.00 kn (9.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.375.50 kn) 3.50 kn) 3.00 kn) 1.500.00 kn) 2.00 kn (6.750.875.375.00 kn) 4.00 kn (1.00 kn) 11. 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 5.125.00 kn) 5.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.000.50 kn) 2.00 kn (4.00 kn) 3.00 kn) 1.00 kn (4. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (937.000.00 kn (5.50 kn) 3.625.00 kn (3.00 kn (6.00 kn (6.000.00 kn) 5. a ovisno o specifičnoj situaciji.75 kn) 4.000.00 kn) 7.00 kn) 900.00 kn) 2.00 kn (4.218.406.500.00 kn) 400.00 kn) 11.00 kn) 750.875.500.00 kn (1.50 kn) 1.00 kn) 5. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (3.00 kn (9.875.812.00 kn (9. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn) 11.750.00 kn (13.500.50 kn) 3.00 kn (7.875.00 kn (6.00 kn) 6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.687.500.00 kn) 7.00 kn (1.500.750.500.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.625.500.750. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (9.25 kn) 3.375.250.00 kn (1.00 kn (13.562.500.00 kn (1.00 kn) 7.500.94 2.562.000.687.00 kn (13.500.500.00 kn (3.00 kn (1.84.375.250.00 kn (2.50 kn) 600.000.500.00 kn) 1.00 kn) 600.00 kn (4.00 kn (750. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.50 kn) 3.687.250.00 kn (4.500.750.00 kn (750.00 kn (2.00 kn (3.250.750.50 kn) 3.3.00 kn) 2.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.125.125.00 kn (6.50 kn) 5.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.687.500.500.200.3.375.

000.00 kn (8.30 kn (210.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.125.500.000.19 kn (142.00 kn) 15.95 2.00 kn) 7.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.05 kn) 466.00 kn (9.4.500.500.500.00 kn) 5.500.00 kn) 13.00 kn) 9.43 kn) 40.500.00 kn (3.250.800.500.38 kn) 20.00 kn (6.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.500.24 kn (51.55 kn) 41.00 kn (13.500.00 kn) 10.500.000.800.00 kn (16.00 kn (18. 2.00 kn (12.34 kn) 59.500.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.74 kn) 376.00 kn (11.400.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.600.27 kn (245.47 kn (74.00 kn (17.500.00 kn) 12.500.10 kn) 168.250.55 kn) 136.200.00 kn) 11.00 kn) 2.34 kn) 242.00 kn (10.125.00 kn (8. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.875.00 kn (17.400.00 kn) 4.00 kn) 9.00 kn) 14.58 kn) 80.00 kn (50.00 kn (7.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn (5.08 kn (170.00 kn) 6.000.00 kn (9.00 kn (4.00 kn) 6.84 kn (471.375.875. Za dostupnost usluge.500.600.00 kn) 8.500.500.625.000.00 kn) 1.00 kn) 8.00 kn (10.600.06 kn (582.00 kn (15. .00 kn (16.00 kn (11.84. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.74 kn (303.500.375.24 kn (51.00 kn (1.00 kn) 10.500.74 kn) 114.500.00 kn) 3.875.34 kn) 196.19 kn (142.47 kn (74.00 kn (12.000.625.000.00 kn) 10.00 kn (100.000.500.00 kn) 13.00 kn) 13.750.00 kn (14.00 kn (25.00 kn) 7.

00 kn 2250.2.00 kn (750.000.406. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.500.500.42 kn (253.00 kn 1. Zakona o PDV-u.00 kn (937.43 kn (131.200.500. optička mreža.00 kn (312.500.875.00 kn Bežična radio oprema 5. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) 900.00 kn 3. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.200.00 kn 2. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.125.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (1.00 kn 600.500. 2.…).00 kn HDSL modem 3. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1. 2.4.125.00 kn 750.79 kn) 250. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 900.4.50 kn) 73.500.00 kn) 1.03 kn) 500. prema Članku 2.00 kn 1.00 kn 3.25 kn) 600.500. .2 Naknade za oštećenje.00 kn 3000.00 kn 1.00 kn Switch–Standard 4.38 kn) 125.00 kn 400. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.00 kn 4.84.00 kn) 105.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 600.00 kn Switch-Pro 6.750.10 kn (91. bežična mreža.125.00 kn) 750.00 kn (1.00 kn (156.00 kn (625.375. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.4.250.00 kn 2.000.000.2.00 kn ADSL modem 800. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 1.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.

500. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.06 kn (0.06 kn) 0.00 kn) 5.000.00 kn (5.218.00 kn (7. .750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.08 kn (0.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 3.00 kn (4.500.06 kn (0.375.08 kn) 0. kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.10 kn) 0.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.687.812.00 kn (3.00 kn (0.00 kn) 3.00 kn) 800.00 kn (1.00 kn) 2.00 kn (1.00 kn (500.250. 2.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.00 kn) 1.00 kn (518.97 4. račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.750.000.00 kn (4.250.00 kn (5.625.05 kn) 0. a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.625.00 kn (0.031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h . Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 400.250.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .500.50 kn) 2.00 kn) 0.05 kn (0.00 kn) 600.00 kn (6.00 kn) 0. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli.00 kn (2.hr” ili „imefirme@optinet.75 kn) * Dodjela internet brojeva.500.prezime@optinet.000.125.000.75 kn) 4.00 kn) 40.50 kn) 3.025 kn (0.00 kn (750.04 kn (0.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn) 0.812.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.000.00 kn (3.00 kn) 6.00 kn (50.00 kn (0.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB.750.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415.00 kn (2.07h.500.84. 2.875.00 kn (3.

94 kn) 55.00 kn) 0.00 kn (0.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.11 kn) 236.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.43 kn) 135. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn (281.89 kn (296.49 kn (213.15 kn (38.92 kn (131. .41 kn) 104.50 kn) 450. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.15 kn (107.90 kn) 225.7 OptiDSL 2. 2.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86.49 kn (281.00 kn (562.00 kn (50.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.69 kn) 110. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.15 kn) 170.74 kn (138.00 kn (562.00 kn (375.98 2.33 kn (169.7.92 kn (199.7.7.00 kn (0.1 Samoinstalacija.33 kn (100.68 kn) 80.82 kn (1.89 kn (364.84.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.16 kn) 159.00 kn) 40.74 kn (69.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.86 kn) 291.

98 kn (51.7.69 kn) 40.00 kn) 20.12.90 kn (244.7. * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512.35 kn (111. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn) 500.98 kn (51. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL).00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0. e-mail adrese i aliase.00 kn (0. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (15. 2. .08 kn (56.98 kn (51. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. 10240/640.50 kn (25.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12.88 kn) 45.84.36 kn) 40.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.35 kn (111. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn (0.2012.92 kn (818.00 kn (625.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).69 kn) 40.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.00 kn) 0.7.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.65 kn) 195. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.29 kn (15. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.63 kn) 2. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.

50 kn 225. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2. prema Članku 2.00 kn (562.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.00 kn 337.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.00 kn (236. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7.98 kn (51. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.01.00 kn (11.08 kn (56.81 kn 22.9 Naknade za oštećenje.50 kn) 40.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Zakona o PDV-u.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn Djelitelj (splitter) 45.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 2. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). .90 kn (244.7. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.84.00 kn (0.00 kn) 30.08 kn 33. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (37.50 kn) 195.00 kn (312.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.98 kn (51.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.2013.25 kn) 40.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45. 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.9.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.7. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.100 2.7.

84. O2surf.25 kn) 225.03 kn) 0.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn (281. 2.50 kn) 450.82 kn (1.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. instalacija i uključenje O2start.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.25 kn) 22.101 2.40 kn (171.25 kn) 225. 2.00 kn (562.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.75 kn (120.35 kn) 337.00 kn (562.00 kn (562.82 kn (1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. .26 kn) 225.00 kn (281.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.8.80 kn (132.00 kn (281.50 kn) 96.88 kn) 33.1 Samoinstalacija.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450.8 O2start.08 kn (56. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.54 kn (28.00 kn (562.03 kn) 0.00 kn (562.50 kn (421. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.82 kn (1.9. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (281.00 kn (562.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (281.7.81 kn (42. O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku se neće naplatiti.00 kn (562.50 kn) 450. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. O2CARNet paketi 2.50 kn) 450.50 kn) 45.75 kn) 105.50 kn) 450. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. a ovisno o specifičnoj situaciji.7.94 kn) 137.

Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (50. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). .00 kn (0.29 kn (15. internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa.84.8. 2. e-mail adrese i aliase.3 Dodatne O2start.00 kn) 0. U O2start.00 kn (0. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom.00 kn) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (0. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12.50 kn (25.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa.00 kn) 0. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom). O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 40. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.00 kn) 0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. CARNet FlatRATE paket internet prometa.00 kn) 500. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.8. internet pristup do 3072/384 kbps.00 kn (625.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn) 20. O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start.00 kn (0.

O2surf.25 kn) 40.00 kn) 30. O2surf.00 kn (11. O2surf.8.4 Prodaja O2start.00 kn (0. 2.2013.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.90 kn (244. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.69 kn) 40. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.35 kn) 189.8.23 kn) 45.98 kn (51.98 kn (51. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.84.8. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5 Prodaja i najam O2start.65 kn) 195. O2surf.01.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn (562. 2.98 kn (51.08 kn (56.00 kn (37.2012. O2surf. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.08 kn (56.00 kn (312. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9. O2surf.90 kn (244.88 kn) 250. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.35 kn (111.98 kn (51. . O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start. O2surf.00 kn (236.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.50 kn) 195. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start.35 kn) 89.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start. O2surf.88 kn) 89.92 kn (818.00 kn (15. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).) Obročno plaćanje uz O2start. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).23 kn) 45. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.12.103 2.69 kn) 40.35 kn (111.6 Privremeno isključenje O2start. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.50 kn) 40. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2. Zakona o PDV-u.54 kn (28.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn 225. O2surf.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.7. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. O2surf.00 kn 337.7 Naknade za oštećenje. uništenje ili otuđenje O2start.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. 2. 2.00 kn (281.8.35 kn) 337.08 kn 33.8 O2start.50 kn (421.08 kn (56. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.88 kn) 33.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start.50 kn) 45.50 kn) O2start. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. O2surf i O2CARNet paket O2start. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O2surf.81 kn (42. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Pretplatniku se neće naplatiti.104 2.81 kn 22. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.25 kn) 22. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn Djelitelj (splitter) 45. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.8. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (281.26 kn) 225. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (562.84. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (562.8. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. .

00 kn (562. OptiTV Halo Halo Halo surf.200. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.50 kn) 129.82 kn (1.00 kn (1.50 kn) 450.51 Kn (235.00 kn (750. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV .200.82 kn (1.200. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn (1.00 kn (1.500.200.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.64 Kn) 213.82 kn (1. O3TVstart. HBO Comedy.82 kn (1.00 kn (1. O2TVsurf.00 kn (750.500.00 kn (1.50 kn) 450.00 kn (0. O3TVstart. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. O3TVCARNet. 2 U O2TVstart.00 kn) 600.51 Kn (235. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara.03 kn) 0. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.40 kn) 188.82 kn (1. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn (562.9 O2TVstart.500.00 kn (562.50 kn) 450. O3TVCARNet.00 kn) 1.03 kn) 0.00 kn (562.00 kn (562. O3TVsurf.500.00 kn) 0.00 kn (1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 600.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika.00 kn) 1.00 kn (750.105 2. OptiTV Business.00 kn) 1. O2TVsurf.92 kn (212.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.75 kn) 179.11 kn) 179.38 Kn) 188. OptiTV Halo Halo Halo surf.82 kn (1. instalacija i uključenje O2TVstart.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO. OptiTV Business.00 kn (750. O2TVsurf. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV .00 kn (750.82 kn (1. O3TVsurf.00 kn) 600.00 kn (750. O3TVCARNet.82 kn (1. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.00 kn) 1. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.00 kn (223.00 kn) 600.00 kn (562. Cinemax.00 kn (1.500.9.00 kn (750.200.00 kn (750.00 kn (223.03 kn) 0.38 Kn) 237.84.200. OptiTV Single paketi 2.500.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.200. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.10 Kn (266.1 Samoinstalacija.00 kn (1.03 kn) 0.03 kn) 0.03 kn) 0.27 kn (161.50 kn) 0. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. OptiTV HHH OptiTV Business.00 kn) 450.50 kn) 450.00 kn (750.03 kn) 0.00 kn) 1.00 kn) 600. HBO On Demand. O3TVstart.500.59 kn) 169.64 Kn) 213.00 kn (1. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 1.500.10 Kn (266.200.200.50 kn) 450. OptiTV Halo Halo Halo start. . Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade.500.69 kn (297.00 kn (562. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn) 1. e-mail adrese i aliase.00 kn (0.00 kn) 600. O3TVsurf.00 kn) 600.00 kn) 600.82 kn (1.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1.03 kn) 0.

33 kn) 60. O3TVstart.00 kn) 500. Cinemax. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.00 kn (0. OptiTV Business. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn) 40.00 kn (57.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa.19 kn (10.00 kn (35. O2TVsurf.75 kn) 50.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.33 kn) 46.50 kn (25.00 kn (625.00 kn (0.00 kn (50. 2.63 kn) 8.00 kn (47. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). O3TVsurf.00 kn (0.94 kn) 55. HBO On Demand.84.00 kn) 40.50 kn) 30.24 kn) 16.00 kn (0.00 kn (62.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.00 kn (0. O3TVsurf.26 kn (20.3.00 kn (625. OptiTV Business.63 kn) 8.19 kn (10.00 kn) 0. HBO Comedy. Obračunska jedinica: 1 MB 2.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart.00 kn) 0.26 kn (20.00 kn (625. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.3 Dodatne O2TVstart.00 kn) 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.29 kn (15. O3TVCARNet. OptiTV Single usluge 2.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 500.00 kn (0. O3TVCARNet. .00 kn (37.33 kn) 38.2 O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn) 500. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0. HBO Comedy.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn) 0.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.9.00 kn (0.95 kn (99.00 kn) 20. O2TVsurf.00 kn) 20. OptiTV Halo Halo Halo start.24 kn) 16.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.50 kn (25.00 kn) 79. Cinemax 2) 0.9. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. O3TVstart.9. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.50 kn) 28.00 kn) 20.00 kn (50.00 kn (0.00 kn (68.26 kn (20.00 kn (75.19 kn (10.50 kn (25.24 kn) 16.63 kn) 8.

00 kn) 40. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31. O2TVsurf.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) 70. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD).19 Kn (5.4 Prodaja O2TVstart.00 kn) 0.00 kn (87.90 kn (244. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. O3TVsurf. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.00 kn (67.00 kn (37.12. 2. OptiTV Halo Halo Halo start. HBO on Demand te HBO GO uslugu.00 kn (0. O3TVCARNet. O3TVstart.50 kn) 102. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (75.50 kn) 30. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.9. O3TVCARNet. O3TVCARNet.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn (75.00 kn) 54. OptiTV Business paketa). O2TVsurf. O3TVsurf.00 kn (0.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO. O3TVstart.00 kn) 0. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju.82 kn (1. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 70. O3TVsurf.00 kn) 45.50 kn) 60.88 kn) 40. O2TVsurf.107 0. .23 kn) 45.9. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.98 kn (51. OptiTV Halo Halo Halo start.40 kn (108.82 kn (1.98 kn (51. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart.08 kn (56. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf.84. O3TVCARNet.00 kn (87.2012. OptiTV Halo Halo Halo surf. O2TVsurf. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta. O3TVstart. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD). OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVCARNet. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.3.03 kn) 195.92 kn (818. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge. O2TVsurf. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.06 – 12.00 kn (0. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 86. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. O3TVCARNet. O3TVstart.00 kn (50.00 kn) 60.69 kn) 0.65 kn) 89.35 kn) 40.00 kn) 60.24 Kn) 2. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (127. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVsurf.00 kn (56. O3TVsurf. O3TVsurf.00 kn (127. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. O3TVstart. HBO Comedy.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.00 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo surf.03 kn) 102.00 kn (75. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD).35 kn (111.08 – 15. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.

O3TVsurf. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart.9. 2. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (562.84.00 kn) 452.00 kn) 85.00 kn) 152. O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart.00 kn (990.00 kn (11.25 kn) 195.90 kn (244. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.60 kn (107. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (190. O3TVstart. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.9. O3TVCARNet. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O3TVstart.2013. O3TVsurf. O3TVsurf. O3TVstart. 2. O2TVsurf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start.01. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. O2TVsurf.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf.98 kn (51. O3TVstart.00 kn) 152.00 kn (190.98 kn (51. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.50 kn) 189. O3TVCARNet.00 kn (312. OptiTV Halo Halo Halo surf.5 Prodaja i najam O2TVstart.50 kn) 250. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo start.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.00 kn (330. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O3TVstart.00 kn (236. O2TVsurf. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O3TVstart. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. O2TVsurf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2TVsurf. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVsurf.35 kn) 40.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (565.00 kn) 264.08 kn (56.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.88 kn) 40.25 kn) 9. .23 kn) 45.

OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.109 2.8 Privremeno isključenje O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (37.9.00 kn) 30. OptiTV Business. .7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. O3TVsurf. O3TVCARNet. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.9.00 kn (0. O2TVsurf. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart. Mjesečna najam O2TVstart+.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn (0.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. OptiTV Halo Halo Halo start. danom u idućem mjesecu. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVstart. O2TVsurf+. O3TVsurf. Novi odabrani paket uključuje se s 01. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. OptiTV Single paketa O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVCARNet.84. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. O2TVsurf. OptiTV Business. O3TVstart.82 Kn (1. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0. O3TVCARNet. O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. O2TVsurf. OptiTV Business.9. 2. O3TVsurf.

18 kn) 400.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.9.00 kn) 337.00 kn 50.08 kn 33.00 kn 400.00 kn 112. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.50 kn 75. O2TVsurf.00 kn) 225.000.26 kn) 600. O3TVCARNet. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn 90.00 kn (562.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn Strujni adapter 120. OptiTV Halo Halo Halo surf.08 kn (56. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. O3TVCARNet. O3TVCARNet.50 kn 75. O3TVsurf.00 kn 37.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.50 kn (421. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 75. OptiTV Business.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart. O2TVsurf.00 kn 112.00 kn (750.00 kn (1. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn HDMI kabel 150. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.10 Naknade za oštećenje.9.00 kn Mrežni UTP kabel 50.50 kn) 45. OptiTV Halo Halo Halo start.25 kn) 22. prema Članku 2.00 kn Scart kabel 100.00 kn 337.10.50 kn 225.00 kn (281. 2. O3TVstart. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.54 kn (28.84. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O3TVsurf.81 kn (42. O2TVsurf.00 kn (500.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart.9. uništenje ili otuđenje O2TVstart.00 kn 600.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.10.81 kn 22. O3TVsurf.00 kn 60.88 kn) 33. OptiTV Business. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. O3TVstart.00 kn Djelitelj (splitter) 45.35 kn) 800. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart. OptiTV Halo Halo Halo start. Zakona o PDV-u. .110 2.50 kn 25. OptiTV Halo Halo Halo surf.

50 kn (46. OptiTV Business.00 Kn (156.25 Kn) 135. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. O2TVsurf. HBO On Demand. . HBO+CINEMAX. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (62.00 Kn (125. HBO Comedy.11 O2TVstart.84. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 Kn (187. 2.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku se neće naplatiti.75 kn) 112.63 kn) 37.50 kn (140.75 kn) 25. O3TVCARNet.00 Kn) 150. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (125.9. OptiTV Halo Halo Halo surf.75 Kn) 100.50 kn) 50. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O2TVsurf. O3TVsurf. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.50 kn) 50.00 Kn (231. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (75. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 Kn) 100.00 Kn (168.00 kn (112.00 Kn (125. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. OptiTV Business.00 kn (93. HBO Comedy.00 Kn) 100.00 kn) 100. HBO Premium.00 kn (187.111 100.00 Kn (187.00 Kn (125.00 Kn) 150.00 kn (93. OptiTV Business.25 Kn) 150. Trajno isključenje paketa programa HBO.50 kn) 120.50 kn (140. OptiTV Halo Halo Halo surf.500.00 Kn (75.50 kn) 75.50 Kn) 185.00 kn (187.00 kn (750. O3TVstart. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO.00 Kn (187.00 kn) 1. O3TVCARNet. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 Kn (187.00 kn (150. O3TVstart. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.63 kn) 90. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.00 Kn (125. Cinemax.00 Kn (187. O3TVstart. CINEMAX.00 kn) 150.25 kn) 75.00 kn) 75.00 Kn) 60.200.50 Kn) 150.88 kn) 112. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 Kn) 100.00 kn (93.75 kn) 60. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart.00 kn (1. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. O3TVCARNet.50 Kn) 150.00 kn (31. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (62. O3TVsurf.50 kn) 150. O3TVsurf. OptiTV Single paket O2TVstart.50 Kn) 125. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 Kn (125.

56 kn (153.10.56 kn (228.03 kn) 0.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.00 kn (281.50 kn) 450.00 kn (562.25 kn) 225.89 kn (203.00 kn (562.00 kn (562.50 kn) 450.82 kn (1.48 kn (60.00 kn (562.50 kn) 450.03 kn) 0.26 kn) 294.48 kn (135.00 kn (562.50 kn) 450. neovisno o brzini.38 kn) 162.112 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.30 kn (375.02 kn (246.25 kn) 225.50 kn) 450.82 kn (1.41 kn (239.89 kn (128. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.82 kn (1. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn (562.15 kn (85.00 kn (0. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.02 kn (171.00 kn (562.00 kn (562.28 kn) 300.00 kn (562.00 kn (281.82 kn (1.00 kn (281. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.00 kn (281.36 kn) * OptiStream osnovni paketi.61 kn) 182. .38 kn) 102.15 kn (160.00 kn) 0.00 kn (562.25 kn) 225.25 kn) 225.26 kn) 354.20 kn) 251.28 kn) 240.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.82 kn (1.00 kn (281.60 kn) 128.19 kn) 137.00 kn (562.50 kn) 450.69 kn (443.82 kn (1. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).00 kn (281.00 kn (562.00 kn (281.25 kn) 225.61 kn) 122.03 kn) 0.82 kn (1.50 kn) 450. e-mail adrese i aliase.00 kn (50.50 kn) 450.50 kn) 108.00 kn (562.41 kn (314.03 kn) 0.03 kn) 0.25 kn) 225.1 Samoinstalacija.19 kn) 197.82 kn (1.84.10 OptiStream usluga 2.50 kn) 450.50 kn) 450.00 kn (0. neovisno o brzini. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (562.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.60 kn) 68.00 kn) 40.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450.50 kn) 450.03 kn) 0.69 kn (368.00 kn (281.03 kn) 0.20 kn) 191.50 kn) 450. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 450.30 kn (300.00 kn (562.00 kn (562.50 kn) 450.25 kn) 225.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.

) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.10. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.08 kn (56.10.84.50 kn (25. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn (15.00 kn (0.65 kn) 195.98 kn (51. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn (0.98 kn (51.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa.00 kn) 0. 2.69 kn) 40.90 kn (244.00 kn) 500.12.00 kn (0.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0. .35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.113 2.2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14.10.35 kn (111. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn) 20.64 kn (18.69 kn) 40.35 kn (111.2012.00 kn (625.92 kn (818.00 kn) 0.88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa.

00 kn (312.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.98 kn (51.00 kn Djelitelj (splitter) 45.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn) 195.01.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.2013.114 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.10.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.35 kn) 189. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.90 kn (244.98 kn (51. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.23 kn) 45.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.84.7.10.08 kn 33.50 kn 225.00 kn (37. Zakona o PDV-u. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn (0.50 kn) 40. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 337. .5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.88 kn) 250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. 2.08 kn (56. prema Članku 2.25 kn) 40. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).81 kn 22.00 kn (11.10. 2.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.10. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (562.00 kn) 30.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (236.7 Naknade za oštećenje.

instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. e-mail adrese i aliase. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450.00 kn (562.50 kn) 104.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.1 Samoinstalacija. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.84.11.00 kn (562. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (562.25 kn) 225.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn (281. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2.00 kn (281. 2.82 kn (1.08 kn (56. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.50 kn (421.54 kn (28.11 O₂start+.7. a ovisno o specifičnoj situaciji. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. O₂surf+ paketi 2. Pretplatniku se neće naplatiti. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.66 kn (192.00 kn (281.81 kn (42.10.00 kn (281.25 kn) 22.115 2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.03 kn) 0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. .00 kn (562.10.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.35 kn) 337.10 kn) 153. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.26 kn) 225.50 kn) 45.88 kn) 33.82 kn (1.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn) 450. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (562.88 kn (131.50 kn) 450.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.

12. Obračunska jedinica: 1 MB 2. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn) 20.00 kn (15.11.11.2012.98 kn (51.84.00 kn) 0. 2.116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.08 kn (56.63 kn) 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .92 kn (818.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa.00 kn (0.88 kn) 45.00 kn (50.65 kn) 195. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.00 kn (0.35 kn (111.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.64 kn (18.) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn (0.90 kn (244.35 kn (111.11.69 kn) 40.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.00 kn) 500. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn (625.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) 0.00 kn) 40.98 kn (51.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.69 kn) 40.50 kn (25.00 kn (0.

7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. .23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.84.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.01.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.23 kn) 45.00 kn (0.00 kn (236. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.117 2. Novi odabrani paket uključuje se s 01.11.2013. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).90 kn (244.00 kn) 30. 2.50 kn) 40.00 kn (11.00 kn (0.08 kn (56.50 kn) 195.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.98 kn (51. danom u idućem mjesecu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.11.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn (312.) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.00 kn (562.25 kn) 40. 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11.00 kn (37.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.98 kn (51.

11.8. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.08 kn (56.11.08 kn 33. Pretplatniku se neće naplatiti. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.81 kn (42. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.11.00 kn (281. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. .00 kn (281. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2.54 kn (28. 2.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.50 kn) 45. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.35 kn) 337.00 kn (562. Zakona o PDV-u.8 Naknade za oštećenje.11. a ovisno o specifičnoj situaciji.25 kn) 22. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 337.81 kn 22. 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (562.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.00 kn Djelitelj (splitter) 45. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.84. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.50 kn 225.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.26 kn) 225.118 2. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.88 kn) 33.50 kn (421.8.

2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14.82 kn (1.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 1.12.00 kn (750.200. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.82 kn (1.50 kn) 450. O₃TVstart+. 2. O2TVsurf+.00 kn) 600.12.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa.00 kn) 1.00 kn (562.00 kn (1. O₃TVsurf+ paketi 2.00 kn) 1.82 kn (1.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.64 kn (18.03 kn) 0.00 kn (562.00 kn (750. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV .00 kn (0.89 kn) 226.119 2.500. U O2TVstart+.500.00 kn) 600.50 kn) 450.00 kn (0.200. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .55 kn) 194.12 O₂TVstart+.31 kn (242.00 kn (1.1 Samoinstalacija.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450.82 kn (1.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.200.200.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.03 kn) 0.00 kn (750.500.00 kn) 600. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (562.84.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.03 kn) 0. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. .83 kn (283. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV .00 kn) 40. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. instalacija i uključenje O2TVstart+. e-mail adrese i aliase.04 kn (222.00 kn) 0.54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV .00 kn (1. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.50 kn) 450. O2TVsurf+.00 kn (1.50 kn) 145. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).52 kn (181.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn (750.00 kn (562.00 kn (50.500. O₂TVsurf+.90 kn) 178.

Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.50 kn) 0.00 kn (37.26 kn (20.33 kn) 46.12.00 kn) 0.00 kn (35. HBO Comedy. HBO On Demand.24 kn) 16.00 kn (75.00 kn (127.00 kn) Dodatne O2TVstart+.00 kn) 40.50 kn) 102.00 kn (0.19 kn (10. O3TVsurf+ paketa).50 kn) 30.50 kn (25.00 kn) 0.24 kn) 16. O2TVsurf+.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.50 kn) 86.00 kn (68. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima.00 kn) 40.00 kn) 0.50 kn (25. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja.33 kn) 60.50 kn) 70.00 kn (0.00 kn (0.19 kn (10.95 kn (99.00 kn) 45.00 kn) 79. O2TVsurf+.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn (75. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).00 kn (47.00 kn) 54.00 kn (625.19 kn (10.00 kn) 0. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.63 kn) 8. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.40 kn (108.00 kn (50. HBO on Demand te HBO GO uslugu. .00 kn (127.00 kn (0.00 kn (87.84.00 kn) 20. O3TVstart+.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.3 Dodatne O2TVstart+.00 kn (57.75 kn) 50.00 kn (75.50 kn) 60. HBO Comedy.00 kn) 60. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.3.24 kn) 16.03 kn) 102.00 kn) 0.00 kn (0.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.50 kn (25.63 kn) 8.50 kn) 28.00 kn) 0.50 kn) 30.00 kn (0.00 kn (67. Cinemax 2) HBO Premium* 0. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.00 kn (50. O2TVsurf+.26 kn (20.94 kn) 55.00 kn (75.00 kn (625. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.00 kn (62.120 2. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.25 kn) 70.82 kn (1.00 kn) 20.00 kn) 60.33 kn) 38.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.12.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500.00 kn) 0. Cinemax.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (625.00 kn (37.00 kn (56. HBO Comedy. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (87. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.26 kn (20.00 kn (0.63 kn) 8. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.00 kn (0. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD).

O2TVsurf+. O2TVsurf+.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+. 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. .50 kn) 195.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.01. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.121 2.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.23 kn) 45. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.90 kn (244. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.98 kn (51.08 – 15.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.98 kn (51. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.84.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.98 kn (51.35 kn (111.50 kn) 40.12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.69 kn) 40. O2TVsurf+.08 kn (56.23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.82 kn (1.03 kn) 40. O2TVsurf+. O2TVsurf+.25 kn) 40. O2TVsurf+.92 kn (818.19 kn (5.00 kn (236.12.3.00 kn (11.12.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.08 kn (56. O2TVsurf+.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.65 kn) 195.06 – 12. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn (15.4 Prodaja O2TVstart+.5 Prodaja i najam O2TVstart+. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.23 kn) 45. O2TVsurf+.90 kn (244.00 kn (312.98 kn (51.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. O2TVsurf+.12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.24 kn) 2. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.2012. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (562.2013.

O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0.00 kn (990.00 kn (330.00 kn) 152.122 2.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.00 kn (190.12. O2TVsurf+.00 kn (0. O2TVsurf+. danom u idućem mjesecu.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa.00 kn (0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. O2TVsurf+.8 Privremeno isključenje O2TVstart+. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Novi odabrani paket uključuje se s 01. Mjesečna najam O2TVstart+.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0.7 Mjesečni najam O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.12.00 kn) 264.00 kn) 152. O2TVsurf+.00 kn (565. . 2.60 kn (107.84.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 2.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika.00 kn) 85.00 kn) 30.00 kn (190. O2TVsurf+.12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn) 452.00 kn (37.82 Kn (1.12. 2.

00 kn HDMI kabel 150.50 kn 75.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+. Zakona o PDV-u.00 kn 112.81 kn 22.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.00 kn Daljinski upravljač 150.50 kn) 45.00 kn) 50.10 Naknade za oštećenje.00 kn (281.75 kn) 225.00 kn (500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 60.00 kn 400. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.000.84. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn) 337.00 kn (1.10.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 225.08 kn 33.18 kn) 400.00 kn 37.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.12.86 kn) 33.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+.10. .00 kn Djelitelj (splitter) 45. O2TVsurf+.00 kn 600.54 kn (28.35 kn) 800. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 100.81 kn (42.12.00 kn 337.26 kn) 600.00 kn 75.00 kn (93.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn 112. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2. prema Članku 2. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. uništenje ili otuđenje O2TVstart+.08 kn (56.00 kn (750.00 kn (125.50 kn 75. O2TVsurf+.50 kn (421. 2.00 kn Strujni adapter 120. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 50.00 kn (562.12. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (62.00 kn) 75. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 90.25 kn) 22.50 kn 25.00 kn Scart kabel 100.123 2.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn (250.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.15.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 20.29 kn (15.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.63 kn) 2. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.15.00 kn (500.50 kn (25.00 kn (625.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.00 kn (0.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200. .4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn) 0.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.98 kn (51. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.00 kn (0.15.36 kn) 40.) 2. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.00 kn (0. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn) 500.00 kn (687.84.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.

1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.92 kn (131. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. e-mail adrese i aliase.82 kn (1.00 kn (562. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (375.125.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).00 kn (1.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450.00 kn (281.68 kn) 80.16.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.49 kn (213.94 kn) 55.00 kn (562.15 kn) 170.89 kn (296.128 2.50 kn) 450. .74 kn (69. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.16. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.41 kn) 104.11 kn) 236.16 Broadband To Office usluga 2.33 kn (100.50 kn) 2.11 kn) 900.16.15 kn (38.84.

00 kn (0.16.00 kn (687. .98 kn (51.84.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550. Obračunska jedinica: 1 MB 2.16.63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2.36 kn) 40.50 kn (25.5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.00 kn (500.00 kn (0.00 kn) 20.16.00 kn) 0.3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 500.00 kn (250.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.) 2.29 kn (15. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.00 kn (0. danom u idućem mjesecu. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (625.

vlastite domene.00 kn (0. neograničeni mjesečni promet. 10 GB mjesečnog prometa. 20 poddomena. vlastite domene.724.00 kn) 0.84.00 kn) 49.00 kn (0. 5 poddomena.25 kn) 259. vlastite domene.047. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. vlastite domene.00 kn (73.00 kn) 0.00 kn (1. 5 domena. 10 poddomena. vlastite domene. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.75 kn) 149. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.75 kn) 370.17.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0. 10 GB mjesečnog prometa.00 kn) 0.50 kn) 490.25 kn) 1. 3 domene. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (86. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.00 kn (462. 10 domena. 50 poddomena. 20 GB mjesečnog prometa.00 kn (0.00 kn) 2.00 kn (298.520.00 kn) 0. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.00 kn) 39.00 kn) 2. 50 GB mjesečnog prometa. 15 domena.130 2. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (148. vlastite domene. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.438. vlastite domene. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (3. neograničeni mjesečni promet. 50 GB mjesečnog prometa. vlastite domene. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (3.00 kn (1. 15 poddomena. 5 domena. 3 domene.75 kn) 410.17 OptiWEB usluga 2. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (123. 10 domena.056. 15 domena.50 kn) 755.75 kn) 1.00 kn) 0.00 kn (61. neograničeni mjesečni promet. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja.50 kn) 450. 15 poddomena.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0.00 kn (48. 20 domena. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. vlastite domene.00 kn) 0.00 kn (2.00 kn) 0.00 kn (0. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.900.155. neograničeni mjesečni promet. . 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (943. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (562. 50 poddomena. 2.25 kn) 69.75 kn) 169. 20 poddomena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 poddomena.00 kn (186.00 kn (0. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 5 poddomena.25 kn) 239.00 kn (0.00 kn (0.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.75 kn) 99.00 kn (211.00 kn (512.00 kn (323. 20 domena. vlastite domene.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja.50 kn) 845.75 kn) 59.00 kn (612.00 kn) 0. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.25 kn) 119.642.302.17. 20 GB mjesečnog prometa.

1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.00 kn (437.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.17.17.17.00 kn (62.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.00 kn (68.75 kn) 85.00 kn (12.3.00 kn) 55.25 kn) 220.3.00 kn (25.11 Mail Hosting usluga 2.131 2.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (275.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.3 OptiWEB dodatne usluge 2.50 kn) 2.75 kn) - 350.11. .50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.00 kn (18.00 kn (106.00 kn (25.

2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0. ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up.63 kn) 2.132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2. ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.50 kn (25.00 kn) 20.50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (2.11.84.00 kn (0.11.3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0.

00 kn) 30. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn) 150. od 3 do 5 učesnika.00 kn) 200.00 kn (125.00 kn) 500. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.00 kn) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.00 kn (250.00 kn (312.00 kn) 0.00 kn) 300.00 kn) 250.00 kn (50. od 3 do 5 učesnika.00 kn) 100. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi. mjesečno (zagarantirana usluga) 0. više od 10 učesnika. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja). po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (0.50 kn) 40. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne.00 kn) 4.00 kn (1. po učesniku 50. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.00 kn (37. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn) 30. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50.00 kn (0.000.00 kn (62. od 6 do 10 učesnika.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela).00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela).00 kn (5.000.00 kn (187.00 kn) 800. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge. Naplata rezervacije termina.250. od 6 do 10 učesnika.00 kn (225.00 kn (62.00 kn (0. Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.00 kn (250.00 kn (37. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi.00 kn (375. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (50. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika. .50 kn) 0.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.50 kn) 1. naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn (625.000. po učesniku. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu.000.50 kn) 40.00 kn (0.00 kn (1.50 kn) 200.1.133 3 Multimedijalne usluge 3.00 kn) 180.

po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15. po učesniku.1. . Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina.00 kn (18.00 kn (1.00 kn) 100. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.1.00 kn (125.134 3.00 kn (375.00 kn (62. po učesniku** 50. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (250.00 kn) 300.2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min). mjesečno (zagarantirana usluga) - 1.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.84. Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package).250.000.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije.00 kn (125.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta. ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina. 3.

video enkoderska kartica. po jedinstvenom streamu** 2.2 Audio-Video streaming 3. Intel core duo.00 kn (6.1.00 kn) 100.00 kn) Serverska oprema.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta). po učesniku ** 5. 250 gb HDD.00 kn (2. windows 2003 STD. po jedinstvenom streamu* 2. 2. 1 gb RAM. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn (1.800.00 kn (125.300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr. .1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2. 2.2.00 kn) 3.500.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje.00 kn (3.8 ghz.390.500. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3. Intel core duo.487.00 kn) 300.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 .875.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr. 2 gb RAM.8 ghz.84.135 3. 2 x 250 gb HDD RAID1. UPS.790.987.00 kn (3.25 kn) 100.2.00 kn (125.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video.00 kn (375.

500.375.000.84.250.000.00 kn) 5. .75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 7.500.250.00 kn (14. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 7.00 kn (18.1 Naknade za oštećenje.375.136 3.2. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (6. prema Članku 2.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 7.00 kn (12.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3.00 kn 5.2.2.250. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Zakona o PDV-u.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.062.750.000.00 kn) 10.00 kn 10.00 kn (873.00 kn) 11. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 7.500.500.000. 3.00 kn 11.00 kn (9.000.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.000.1.1.00 kn (9.

099.010.062.250.750.271.00 (4.00 kn (8.00 (1.00 kn (7. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.562.00 kn) 3.00 kn) 2.00 kn) 18.500.500.875.762.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 (9.00 kn) 2.584.00 kn (11.367.25 kn) 1.500.00 kn (4.00 (3.000.00 kn (2.600.00 kn (18.00 kn (11.00 kn) 7.800.00 (3.00 kn) 15.00 kn (1.75 3.00 kn) 9.00 1.000.00 kn (16.500.00 (2.00 kn) 1.00 (2.00 (4.000.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.000.300.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.750. .25 kn) 1.116.900.000.100.00 7.) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 3.00 kn (2.900.475.125.25 kn) 1.500.000.25 4.00 kn (22.000.000.417.00 kn (7.450.00 kn) 3.500.208.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.84.125.980.250. 4.50 kn) 3.00 kn) 6.00 kn) 6.00 kn) 11.750.00 kn) 4.720.00 kn (1.000.150.00 kn) 4.00 (2.2012.562.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.000.000.00 (2.00 3.00 (2.00 kn) 3.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.128.00 kn) 13.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (4.625.00 kn) 4.00 kn (4.317.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.980.375.00 kn (1.625.500.750.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.250.09.00 kn (3.00 kn (11.960.750.367.10.250.50 kn) 1.375.00 kn) 9.00 (3.500.00 kn (4.50 kn) 3.00 kn (3.500.375.75 2.00 kn (6.00 kn (1.00 kn (6.500.00 2.2012.645.703.125.00 kn (3.00 kn (22.000.623.500.000. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.687.500.900.50 3.00 kn (1.00 kn) 9.00 kn) 18.00 kn (5.750.00 kn) 3.00 kn (14.00 2. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.250.520.00 7.75 4.800.000.875.137 4 Podatkovne usluge 4.875.00 kn (4.00 kn (1.50 kn) 3.

75 kn) 13. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.75 kn) 9.00 kn (15.00 kn (12.06 kn (582.00 kn (2.75 kn) 7.875.000.00 kn (9. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 5.00 kn) 11.750.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.75 kn) 15.00 kn (19.…).278.00 kn) 12.10 kn) 168.128.479.00 (6.50 kn) 3.771.00 kn) 11.00 kn (100.500.00 kn (9.840.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.00 kn (13.00 kn (312.672.00 (6.562.00 (1.00 kn (9.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn (6.00 kn (16.79 kn) 250.25 1.750.00 kn (9.875.00 kn) 11.458.784.75 kn) 10.00 kn) 7.00 kn (8.00 5.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 kn (9.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.000.500.000.50 3.50 kn) 7.750.750.25 1.47 kn (74.533.00 kn) 105.375.00 kn) 1.193.00 kn) 2.687.423.00 kn (19.00 (4.00 kn) 13.750.00 kn (3.708.742.00 kn (7.000.125. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.00 (4.25 1.248.375.844.75 kn) 10.575.396.670.585.00 (1.00 kn (156.00 kn) 7.500.00 kn (9.000. bežična mreža.219.00 kn) 7.500.00 kn (5.75 kn) 5.687.827.169.00 (4.00 kn) 11.296.262.50 kn) 15.230.687. 20 Mbps.00 kn (12.25 kn) (1.34 kn) 59.463.500.50 3.020.00 kn (22.00 (4.38 kn) 20.00 kn) 11.50 kn) 6.00 kn (13. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 kn (27.00 kn (5.350.375.00 kn (625.546.00 kn (17.500. .24 kn (51.08 kn (170.195.00 (1.00 kn (13.00 5.25 kn) 2.00 (6.00 kn (27.25 kn) 10.00 1.687.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.00 kn (16.50 5.687.74 kn) 114.00 kn (8.00 kn) 22.50 kn) 18.231.335.687.25 1.25 kn) 1.283.268.812.832.750.00 (1.50 kn) (4.875.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn) 15.562.00 (6.47 kn (74.75 kn) 22.500.00 kn) 202.75 kn) 13.00 kn (19.250. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.840.00 kn (9.00 kn (12.870.50 kn) 7.810.950.38 kn) 125.75 kn) 18.55 kn) 41.000.00 (1.268.00 kn (7.00 kn (19.25 1.192.637.741.75 kn) 4.55 kn) 136.00 5.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.25 1.585.970.00 kn (7.00 (6.827.138.500.692.750.00 kn) 9.43 kn (131.048.750.375.00 kn (16.00 (1.00 5.375.875.84.00 kn (11.711.138 (9.644.75 kn) 14.00 kn (2.00 kn) 10.00 kn (6.647.00 kn (23.500.00 kn (12.188.00 kn (17.00 kn (2.00 kn (12.00 (6.00 kn (27.00 kn) 11.375.25 1.750.25 kn) 5.2.00 (1.571.00 kn (13.00 kn (13. 200 Mbps.911.00 kn) 73.771.19 kn (142.00 kn) 9.538.25 1.75 kn) 5.00 (1.00 kn (3.00 kn) 6.286.50 5. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.000.00 kn) 7.892.50 1.493.25 1.25 1.00 kn (13.500.060.515.75 kn) 2.00 kn (25.138.250.00 (1.750.110.50 3. 4.00 kn (2.072.00 kn) 4.555.00 kn) 4.500.03 kn) 500.00 kn) 15.750.74 kn) 376.875.00 (1. 10 Mbps.00 kn) (4.875.266.927.525.037.00 (1.00 (1.810.50 kn) 13.27 kn (245.00 kn (13.58 kn) 80.50 3.865.74 kn (303.34 kn) 196.495.00 (6.00 kn) 2.00 (1.376.500.217.25 kn) 13.348.00 kn (9.875.00 kn (8.901.43 kn) 40.00 kn (9.463.00 kn (12.00 kn (13.00 kn (5.00 kn) 21.25 kn) 2.615.376.84 kn (471.167.000.754. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.429.10 kn (91.961.00 kn (13.00 (4.34 kn) 242.875.25 1.687.00 kn) 10.00 kn (23.00 (1.512.00 kn) 2.500.125.555.25 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 (4.19 kn (142.25 1.50 3.523. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.00 kn) 11. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn (50.819.500.00 kn) 4.00 (6.00 kn (3.750.00 kn) 7.00 kn (3.05 kn) 466.00 (1.750.140.703.25 1.750.00 kn (18.500.500.00 (1.42 kn (253.00 kn (18.810.00 (1.485.087.00 kn) 11.24 kn (51.00 (1.00 kn (13.118.023.375.418.75 kn) 18.75 kn) 15.318.25 kn) 9.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.187.30 kn (210.00 kn) 7.00 5.00 kn (6.25 1. optička mreža.75 kn) 6.

00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.625.2.200.00 kn (937.00 kn (500.25 kn) 3.500. 4.125.50 kn) 2.812.139 4.00 kn (1.875.2.00 kn 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.250.00 kn (5.500.00 kn) 600.00 kn 400.00 kn HDSL modem 3.375.00 kn (1.00 kn (1.000.00 kn 3.00 kn) 600. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 6.00 kn) 900.00 kn) 1.84.00 kn Bežična radio oprema 5.500.00 kn (3.00 kn (5.00 kn) 750.00 kn 1.500.200.000.00 kn 900.125.625.00 kn 750. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.500.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.000.500.00 kn ADSL modem 800.00 kn (4.000.00 kn) 400.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 1. prema Članku 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.406.00 kn (1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn (750.00 kn (7.500.00 kn 2250.00 kn 4.00 kn 2.750. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4.218.2.50 kn) 3.00 kn 3.00 kn) 800.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .750.00 kn 600.00 kn) 1.500.375.00 kn 3000.500.00 kn (750.000.00 kn) 4.125.000.250.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 600.00 kn (2.2. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (1.00 kn Switch-Pro 6. Zakona o PDV-u.500.2 Naknade za oštećenje.00 kn 1.75 kn) 4. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.

500.875.00 kn (6.000.00 kn (13.562.00 kn) 11.00 kn (9.00 kn) 5.00 kn) 11.687.875.687.750.00 kn (3.875.00 kn (9.375.500.00 kn (3.00 kn) 7.750.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (6.00 kn (3.875.375. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn (13.500.00 kn (4. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.2.00 kn) 2.000.00 kn) 7.140 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250.875.500.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.500.50 kn) 3.562.125.84.750.00 kn (6.00 kn (9.875.00 kn) 7.687.375.750.375.00 kn) 11.00 kn (9.562.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.250.500.00 kn (13.375.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.812.500.00 kn (13.750.687.00 kn (1.50 kn) 3.00 kn) 11.875.750.500.562.00 kn (9.125.00 kn) 2.00 kn) 5.50 kn) 3.00 kn (13.250.750.687.000.00 kn (4.750.00 kn (3.00 kn) 11.00 kn) 5.750.00 kn (6.750.00 kn (9.00 kn) 2.00 kn) 7.750.000.50 kn) 3.00 kn) 5.00 kn) 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 7.50 kn) 5.125.250.500.00 kn (1.00 kn (1.687. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn) 5.875.00 kn (4.00 kn (13.375.00 kn (3.500.00 kn (4.500.00 kn (4.125.00 kn (4.00 kn (13.00 kn (6.00 kn) 11.500.00 kn) 7.500.500.00 kn (6.00 kn) 7.00 kn (2.00 kn (6.50 kn) 3.500.50 kn) 3.00 kn) 7.00 kn) 11.50 kn) 1.50 kn) 3. .00 kn) 2.500.750.250.00 kn (9.687.00 kn (3.750.000.500.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) 5.125.750.00 kn) 2.50 kn) 1.750.687.00 kn) 11.00 kn (4.875.250.50 kn) 3.00 kn (4.00 kn (13.00 kn) 5.500.00 kn) 5.000.000.500.00 kn (4.500.00 kn (6. a ovisno o specifičnoj situaciji.750.50 kn) 3.750.000.375.00 kn (9.00 kn (1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. 4.687.00 kn (6.00 kn (1.50 kn) 1.375.

00 kn) 500. Broadband to Office.00 kn) 500.50 kn) 700.84. OptiStream). ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.00 kn (625.00 kn (412.00 kn (625. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4.00 kn) 1.141 4.00 kn (0.00 kn (625.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.50 kn) 450.00 kn) 500.00 kn) 900.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu.00 kn (562.150.00 kn (1.00 kn (1.00 kn) 500. . ADSL Traffic.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL.00 kn) 330. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.00 kn) 300.00 kn (0.00 kn (625.00 kn (625.00 kn (0.00 kn) 200.00 kn (375.00 kn (250.4.437.00 kn) 20.50 Kn (25. Broadband to Home.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0.63 Kn) Stalna IP adresa 0.125.00 kn (625.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.00 kn (875.00 kn (0.00 kn) 500.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.

00 kn (0.00 kn (250.00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku. U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku.08 kn) 50.125. . Broadband to Office.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.4. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.142 4.5. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL.2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. OptiStream).00 kn (1.00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0.50 kn) * VPDN (eng.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h . danom u idućem mjesecu. Obračunska jedinica: 1 minuta 4.1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900. Novi odabrana brzina uključuje se s 01.025 kn/min (0.00 kn (62. ADSL Traffic. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.05 kn/min (0. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta.00 kn) 200. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge.00 kn) 599. 4. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik.06 kn/min) 0.00 kn (0. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike.00 kn (748.031 kn/min) 0.07h.84.06 kn (0.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h .

00 kn (3.907.00 kn (1.00 kn (1.500.00 kn (1.00 kn) 1.928.125.750.00 kn (1.75 kn) 1.00 kn (7.00 kn (13.750.00 kn (8.00 kn (3.75 kn) 1.375. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.25 kn) 1.25 kn) 1.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.352.970.528.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (1.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.2012.500.571.250.750.857.00 kn (7.00 kn (3.00 kn (12.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.883.500.500.00 kn) 7.00 kn) 6.875.25 kn) 1.919.25 kn) 1.687.375.00 kn (2.000.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.00 kn) 5.00 kn (6.750.75 kn) 6.25 kn) 3.200.00 kn) 4.00 kn (1.500.00 kn (1.500.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.248.00 kn (9.670.300.09.00 kn) 7.500.00 kn (3.023.500.25 kn) 4.620.143.736.00 kn (4.84.00 kn (1.00 kn) 1.50 kn) 3.00 kn (3.576.000.946.00 kn (6.00 kn) 1.00 kn) 11.00 kn (3.875.250.750.75 kn) 4.25 kn) 1.50 kn) 3.00 kn (11.00 kn (1.00 kn) 1.440.750.500.307.257.00 kn) 3.00 kn (1.250.250.500.500.00 kn (1. .75 kn) 10.866.948.323.00 kn) 8.00 kn) 11.750.000.500.00 kn (3.50 kn) 1.00 kn (8.875.500.800.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.00 kn (13.375.500.00 kn) 11.00 kn) 7.25 kn) 1.00 kn (3.875.00 kn) 2.125.562.00 kn (1.687.6.00 kn (2.00 kn) 3.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.50 kn) 3.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.523.75 kn) 6.500.000.00 kn (2.500.00 kn (10.00 kn) 11.75 kn) 3.800.00 kn (7.00 kn) 10.00 kn) 7.336.50 kn) 1.00 kn (10.875.25 kn) 1.007.185.687.00 kn (4.821.75 kn) 7.10.687.375.633.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.75 kn) 2.25 kn) 6.000.25 kn) 1.687.093.420.957.375.00 kn (13.00 kn (4.745.50 kn) 3.398.250.00 kn (12.995.25 kn) 1.50 kn) 5.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 5.750.657.636.25 kn) 6.00 kn) 1.25 kn) 1.00 kn (4.75 kn) 8.2012.549.00 kn (2.800.75 kn) 8.000.143 4.750.50 kn) 3.00 kn) 7.186.00 kn (5.125.440.75 kn) 1.875.00 kn) 2.750.500.00 kn) 35.00 kn (1.00 kn (2.375.50 kn) 3.00 kn (9.00 kn (9.192.00 kn) 5.00 kn (1.375.045.948.00 kn (1.750.903.25 kn) 2.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.562.900.00 kn) 9.00 kn (5.008.00 kn) 15.740.00 kn (5.00 kn (18.500.778.00 kn (4.883.00 kn (11.00 kn) 1.00 kn (1.000.00 kn (1.00 kn) 1.25 kn) 8.00 kn (6.00 kn (5.25 kn) 1.00 kn (6.00 kn (9.00 kn (3.75 kn) 2.375.500. 4.250.00 kn (9.00 kn (2.00 kn (6.00 kn) 7.00 kn (43.00 kn (8.25 kn) 1.125.00 kn) 2.00 kn) 5.000.25 kn) 1.00 kn (10.00 kn (3.653.319.596.000.00 kn) 2.821.875.00 kn) 7.023.125.500.00 kn (1.619.600.00 kn (1.707.00 kn (13.00 kn) 1.75 kn) 4.00 kn) 2.00 kn (8.00 kn) 11.00 kn (1.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.648.562.00 kn (2.125.500.00 kn (4.000.562.00 kn (3.750.00 kn (1.25 kn) 1.559.00 kn (1.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.00 kn (9.00 kn (2.396.375.420.093.599.00 kn (7.870.00 kn (8.687.125.00 kn (1.00 kn (9.00 kn) 2.096.00 kn (10.875.096.00 kn (1.500.500.00 kn) 7.500.00 kn (1.00 kn (11.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.00 kn (13.00 kn) 10.00 kn) 6.936.023.00 kn (312.000.375.50 kn) 5.00 kn (4.00 kn (12.00 kn (4.500.750.00 kn) 8.00 kn) 8.00 kn (9.

276.00 kn (625.00 5.00 kn 2250.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 (13.00 (1. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.00 (1.700.00 kn (12.19 kn (142.43 kn (131.500.00 kn 600.10 kn) 168.375.34 kn) 59. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn 4.00 kn) 12.00 kn (50.75 kn) 1.400.360.00 kn (17.750.956.84.25 1.00 kn) 73.00 kn) 14.00 kn (12.00 kn) 13.145.34 kn) 196.7.043.55 kn) 41.883.500.58 kn) 80.42 kn (253.7.000. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn (15.19 kn (142.00 kn 750.500.…).47 kn (74.845.05 kn) 466.500.000.00 (6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.2.03 kn) 500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.24 kn (51.125. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.74 kn (303.00 kn) 105. 4.43 kn) 40.00 (13.00 5.00 11.00 kn (11.00 kn (312.680.25 1.00 kn (25.7.00 kn 3.08 kn (170.000.100. 200 Mbps.500.2 Naknade za oštećenje.00 kn (14.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. 4.75 kn) 12.30 kn (210.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9.445.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.00 kn) 5.00 kn 1.06 kn (582.520.053.353.00 kn Switch-Pro 6.00 (13. Pristupne brzine 100 Mbps.74 kn) 376.10 kn (91.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.000.00 (1.00 kn (156.38 kn) 125.24 kn (51.00 kn 1.38 kn) 20.875.200.84 kn (471.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.74 kn) 114.00 kn 3000. optička mreža.00 kn (15.27 kn (245.00 kn (17.55 kn) 136.875.00 kn 900.00 kn (100.00 (6.203.750.875. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.00 kn) 11.34 kn) 242. 10 Mbps.75 kn) 14.500.753.00 11.00 kn) 202.00 kn (17.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.116.47 kn (74.79 kn) 250. .00 (6. bežična mreža. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn Switch–Standard 4.

00 kn (1.00 kn (4.406.250.000.00 kn) 2.687.500.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.250.750.00 kn 600.000.000.00 kn (3.00 kn (1.00 kn (750. Zakona o PDV-u.562.812.7. prema Članku 2.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.145 ADSL modem 800.375.125. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.500.00 kn) 2.00 kn (7.00 kn) 4.375.000.000.200.812. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.500.500.125.00 kn) 6. .00 kn) 1.00 kn 400.00 kn) 3.00 kn (1.00 kn) 400.00 kn (5.84.00 kn) 800.00 kn (1.000.250.00 kn HDSL modem 3. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 900. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (2.00 kn) 600.2.00 kn (5.50 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.500.562.875.500.00 kn) 1.00 kn 2.500.00 kn (1.625. 4.00 kn) 2.00 kn (937.218.75 kn) 4.125. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn (3.00 kn (750.50 kn) 3.875.00 kn) 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 2.00 kn (3.00 kn (6.687.125.00 kn (4.00 kn (4.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.000.00 kn (3.00 kn (1.500.00 kn 3.500.500.500.7.00 kn) 7.25 kn) 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1.00 kn) 5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.250.00 kn 2.250.625. 4.750.750.50 kn) 600.50 kn) 3.750.00 kn) 750.00 kn 1.00 kn (500.00 kn (3.00 kn (9.250.50 kn) 3.125.00 kn (2.

750.125.375.50 1.000.00 kn (13.00 (6.00 1.50 5. .00 kn (3.50 3.500.750.562.00 kn) 7.687.875.00 kn (13.687.00 5.00 (6.750.00 (4.750.00 kn (9.500.500. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.875.84.375.00 kn) 11.250.250.50 5.00 (4.00 kn) 11.500.500.00 kn (9.00 kn (13.375.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 2.00 kn) 11.00 kn (9.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3.00 5.00 kn) 2.750.000.000.00 (4.00 kn (3.750. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.000.00 kn) 11.00 kn (9.875.500.500.00 kn) 11.50 3.00 kn) 11.00 (6.875. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn (9. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.500.500.000.500.000.00 (6.875.687.750.500.00 kn) 7.00 kn (13.00 (6.00 kn) 7.00 5.750.500.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7.00 5.00 kn) 11.500.125.000.687.00 kn (13.375.687.00 (4.750.500.00 kn (13.000.00 (6. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 (4.875.50 3.00 (6.750.375.750.00 5.50 3.00 (1.875.750.875.00 (6.00 kn (13.00 kn (13.00 kn) 7.00 (1.750.562.00 kn) 11.00 5.

000.000.6 S-1.1 1310nm S-4.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 43. .000.000.750.00 kn) 89.00 kn) 26.000.6 G.500.00 kn) 19.703 RJ-45/BNC 1.84.00 kn (111.00 kn (18.000.00 kn (8.750.6/5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.000.500.125.000.000.000.6/5.750.00 kn (50.000.703 RJ-45/BNC 1.750.750.00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge.500.00 kn (32.00 kn) 11. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.00 kn) 100.00 kn) 95.000.6 G.00 kn) 6.6 G.8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.00 kn (13.000.00 kn (125.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (10.000.00 kn (17.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 40.00 kn (25.000.00 kn (30.147 4.1 1310nm 15.250.6/5.625.00 kn (23.000.000.00 kn (5. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.00 kn) 24.6/5.00 kn) 8.000.00 kn) 4.6/5.6 G.6/5.250.6 G.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 17.00 kn (53.000.00 kn (118.00 kn) 14.00 kn) 20.00 kn (21.

CPE – (eng. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. jedinstveni pozivni broj 062. 5. Audio-Video streaming (poslužitelj). usluga stalne veze prema Internetu. prijave.25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA . obuku agenata i testiranje. Cluster Fiber.00 kn (561. ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. 5. Customer-premises equipment) . Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije.25 kn) 449. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora. obuku kontrolora (izvještavanje).84. pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa. besplatni telefon 0800. Broadband To Office. usluga zakupa TDM voda.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing .00 kn (0.00 kn (336.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0.2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269. Mail hosting usluga.148 5 Ostale usluge 5.100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori . OptiWEB.3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2.pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika. dedicirani i virtualni poslužitelji. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex.BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. IP VPN usluga. Metro Ethernet usluga. . dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% . 0801 VoIP pozivni broj. Business Trunking.

4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3.350.84. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2.13 kn) 2. 750.250.00 kn) 0.999. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.50 kn) 600 minuta 700.00 kn (62.00 kn) 3. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence.000. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (2.00 kn (62. 5.750.00 kn (0. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (3.75 kn) 2.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn (1. Obračunska jedinica je sekunda.50 kn) 1.00 kn (0.000.50 kn (3. ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.750.00 kn (18. .000.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa.00 kn (3.000.00 kn (3.75 kn) 3. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa.498. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.00 kn (2.00 kn (1.00 kn) 50.00 kn (0. hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. mjesečnog).687.00 kn) 0.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata.00 kn (875.00 kn) 1.00 kn) 0. Obračunska jedinica je sekunda.50 kn) 1.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn Switch–Basic 1.50 kn) 3. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.8.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 3.500.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.25 kn) 4.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn (5.125.00 kn (3.875.153 5.375.750.500.406.00 kn 2.00 kn) 6.00 kn 750.406.250.000.00 kn (1.00 kn (1.500.625.500.00 kn 1.00 kn (937.00 kn) 750.625. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.00 kn (3.00 kn) 1.00 kn) 750.8. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.00 kn 1.00 kn (1.218. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.875. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 2.00 kn (1.00 kn 4.750.50 kn) 3.00 kn (5.500.000.00 kn 750.00 kn) 6.000.00 kn (5.000.2 Naknade za oštećenje.00 kn (7.00 kn Switch-Pro 6.84.500.625.000.125.00 kn Switch–Standard 4.00 kn (2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.250. 5.000.2.00 kn) 1.000. .00 kn 3.00 kn 3.2. Zakona o PDV-u.00 kn (937.00 kn) 1.500. prema Članku 2.375. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.8.500.75 kn) 4.500. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 4.00 kn Router-Pro 6.500.25 kn) 3.00 kn (4.500.00 kn 4.00 kn (7.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.812.125.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.125.

03 kn) 0.25 kn) 2.000.00 kn (2.00 kn (7.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. 2 x 320 GB HDD. .63 kn) 982.90 kn (6.50 kn) 2.00 kn (625.84.00 (625.154 5.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.00 250.043. 10 IP adresa. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku.82 (1. 10 GB disk.10.50 kn (305.10 kn (6.00 kn) 125. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.253.250.82 kn (1.50 125.800.00 kn) 500.00 kn (0.00 kn (1.00 (312.00 kn (0.00 kn (30. 2 x 250 GB HDD.032.03 0. podržane linux distribucije: Debian Etch.240.03 0.250. pa do pomoći u radu npr.300. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.03 kn) 0.00 kn (3.04.82 (1.538.887.440.00 (156.00 (156.82 kn (1.50 500.25 250. RAID 10.493.00 (625.791.50 kn (18.728.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet.40 kn (77.82 (1. Ubuntu 7. podržane linux distribucije: Debian Etch.10 kn (11.00 kn (625.50 kn) 244.10.10.25 250.00 kn) 1.63 kn) 490.00 (312.264. sam podešava i sam održava poslužitelj.00 (625.250.00 (312.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1.175. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram.25 kn) 19.04. 4 x 500 GB HDD.50 kn (680.627.9.04.415.00 kn (625. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Ipmi.50 500.00 (312.90 kn (3.03 0.432.790. 8.03 0.003.991.00 (156. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća.00 kn) 1.00 (312. 8.10.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.00 kn (24.00 (625.172.611.00 kn (1.593.00 kn (25.000.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500. 6 GB DDR3 ram.60 kn (22.018.25 250.00 kn) 250.00 (312.00 kn (0. 8.00 (156. 10 GB disk. 5 IP adresa.50 kn (12.526.60 kn (32.50 500.63 kn) 1.00 kn (3. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja. 3ware 9650 RAID controler.88 kn) 9. web aplikacija itd.553.88 kn) 14.00 kn (2.00 (312.00 kn) 17.00 kn (1.50 kn (1.03 kn) 0. 5 IP adresa.359. Ubuntu 7. podržane linux distribucije: Debian Etch.00 250.00 kn) 500. onboard RAID.82 (1. 1 IP adresa.102. 1 IP adresa.50 kn (1.965.82 (1.228. 1 GB ram.03 0. Ubuntu 7. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.13 kn) 940. 3ware 9650 RAID controler.800.00 kn) 25. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.50 kn (1.38 kn) 20.75 kn) 24. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.250.2 GHz. 8.38 kn) 10.03 0.000.00 (312.625.053.00 kn) 0.03 0. 10 GB disk.04.50 500. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2.63 kn) 544.50 kn (613. 2 GB ram.50 125.160.82 (1.633.38 kn) 5.942.75 kn) 1. 10 GB disk.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram.456. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520.82 (1.82 (1. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima.00 kn (2. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća.00 kn) 0. 1 IP adresa.38 kn) 5. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password. 1 IP adresa. Ubuntu 7.00 kn) 2.50 kn) 6.00 250.117.50 kn) 62.82 kn (1.50 125.13 kn) 1.25 250. podržane linux distribucije: Debian Etch.021.

00 kn) 6.448.38 kn) 182.00 kn (2.50 250.40 kn (243.50 250.00 (312.03 kn) 1. .90 kn (394.19 kn) 230.478.85 kn (288.00 (312.25 kn) 2.80 kn (486.85 kn (29.90 kn (462.00 (312.477.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.75 kn) 251.00 (312.82 kn (1.00 kn) 1.520.22 kn (3.50 250.724.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 (312.98 kn (4.89 kn (981.347.50 kn) 1.75 kn) 324.50 250.148.00 (312.561.858.376.10 kn (43.00 kn (675.00 kn) 240.61 kn) 16.877.95 kn (2.00 kn (22.055.131.63 kn) 194.45 kn) 3.53 kn) 908.943.60 kn (20.67 kn (2.55 kn) 358.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.50 250.12 kn (7.024.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.848.991.00 kn (300.69 kn) 1.155 5.25 kn) 35.10 kn (3.23 kn) 10.25 kn) 2.56 kn) 369.819.00 (312.00 kn (1.00 kn) 50.00 kn (225.13 kn) 388. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.905.00 (312.34 kn) 3.00 kn) 180.00 kn (2.10 kn (313.75 kn) 23.836.11 kn) 2.00 (312.60 kn (769.20 kn (20.50 250.50 250.965.193.18 kn (4.38 kn) 1.243.88 kn (2.24 kn (206.00 kn (3.60 kn) 3.901.49 kn (12.50 250.00 (312. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.00 kn) 615.00 (312.444.50 250.50 250.19 kn) 2.84.20 kn) 6.80 kn (789.81 kn) 472.279.00 (312.10 kn (111.36 kn (8.593.00 (312.716.75 kn (2.50 250.95 kn (1. 5.50 250.9.90 kn) 17.00 kn) 540.027.772.223.00 kn (0.00 (312.50 250.685.76 kn (4. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).50 250.00 (312.88 kn) 89.295.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.9.00 kn) 0.25 kn (227.02 kn (447.301.00 (312.00 (312.50 250.982.50 kn) 2.00 (312.28 kn) 3.00 kn (62.00 kn (0.50 kn (6.38 kn) 994.22 kn (35.222.00 kn) 315.957.136.00 (312.88 kn) 76.201.00 kn (0.50 kn (590.816.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.31 kn) 28.50 250.304.50 250.00 kn) 0.95 kn (96.50 250.310. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.69 kn) 4.755.00 kn (405.73 kn) 784.248.060.50 250.00 (312.354.00 kn) 631.80 kn (4.

84.00 kn (125.00 kn (500. Tarifni razred = 3-play 2.00 kn (312. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga.00 kn) 250.75 kn) 100.00 kn (312. naknada iznosi 199.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži.00 kn (500. Tarifni razredi: 1.00 kn + PDV za svaki tarifni razred. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1. Obzirom na promjene navika telefoniranja.00 kn) 10.00 kn (0.00 kn (0.031.00 kn /po poruci (312.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda.50 kn) 400. Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak. 17-09h. 09-17h ** Ponedjeljak-petak.00 kn) 825. Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.00 kn) 199.00 kn (1. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja.50 kn) 400. korištenja digitalne televizije (IPTV).00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a.00 kn) 0. Tarifni razred = 2-play 3. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa. korištenja pristupa internetu. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.156 5.00 kn (248. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem.00 kn (625.00 kn) 500. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda. .00 kn (12. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci. telefon/IPTV.50 kn /po poruci) 100. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet.50 kn) 0. a najniži 3.25 kn) 250.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.00 kn (125.00 kn (0.

01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.496.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0. a prije isteka minimalnog trajanja. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo.00 kn (1.00 kn) 11.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0.00 kn (13.2012.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.81 kn (1.08 kn s PDV-om) 6.75 kn) 5.232.157 6 Posebne promotivne ponude 6. – 31.00 kn + uspostava poziva 0. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 649. stalak.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo.00 kn (375.35 kn bez PDV-a (0. .00 kn (0. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.03. aplikacija fiskalne blagajne.3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1.2012.06 kn bez PDV-a (0.00 kn (1.540.84. stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje.25 kn) 534.00 kn) 0.00 kn) 1.02.00 kn (811.06 kn bez PDV-a (0.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.00 kn (667.870.25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0.00 kn (6.00 kn (0.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04. 6.81 kn (1. aplikacija fiskalne blagajne.

87176. Swaziland. Singapur. Zelenortski Otoci. Libanon. Turkmenistan. 8726. 87439) INMARSAT M HSD (87060. Makedonija.Optus Satellite Mobil (611451. Italija. Djevičansko Otočje (SAD). Siera Leone. Njemačka. Lesoto. Irska. Libija. Mikronezija. Rumunjska. Kamerun. Butan. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. Urugvaj. Kongo. 8731. 8705. Kambodža. Kostarika. Kirgistan. 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. 8743) Inmarsat M (87061-69. Švicarska. Ujedinjeni Arapski Emirati. Kukovi Otoci. Portoriko. Panama. Djevičansko Otočje (UK). Barbados. Egipat. Dominika. Jordan. Gvineja. Meksiko. Togo. Bosna i Hercegovina. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Kiribati. Makao. Čile. Ruanda. Kolumbija. 8723. Srbija. Diego Garcia. Solomonski Otoci. Novi Zeland. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Australija. Tanzanija. Havaji (SAD). San Marino. 8736. Armenija. Mozambik. 87260. Sjeverna Koreja. Tadžikistan. Trinidad i Tobago. Crna Gora. Mauricijus. Bahamski Otoci. Irak. Bruneji Darusalam. Maroko. 611453) Australia satelit . Madagaskar. Vatikan Europa 2 Albanija. Gabon. Norveška. Niger. Guam. 611452. Papua Nova Gvineja. Mayotte i Komori. Sejšeli. Sveta Lucija. 87078. Benin. Kuba. Surinam. Gana. Sao Tome i Principe. Iran. Burundi. Litva. Burma/Mianmar. Šri Lanka. Falklandski Otoci. Norfolk Otoci. Luksemburg. Nova Kaledonija. Poljska. Belgija. Tonga. 87062. Japan. Danska. Antigva i Barbuda.84. Kanada. Montserat. Srednjoafrička Republika. Paragvaj. Andora. Bahrein. Gvineja Bisao. 8733. Uzbekistan. Mongolija. Francuska Polinezija. Gambija. Španjolska. Nizozemska. Tajvan. 87339. Filipini. Jemen. Grenada. Kajmanski Otoci. Nizozemski Antili. Grenland. Kina. Pakistan. Maršalski Otoci. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka. Ascension. Mauritanija. Alžir. Sirija. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Dominikanska Republika. Indija. Lihtenštajn. Ekvatorijalna Gvineja. Venecuela. 87360. Maldivi. Tunis. Srbija. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. Francuska. Namibija. Bugarska. Hong Kong. Sveti Vincent i Grenadini. Liberija. Argentina. Peru. 87139. Cipar. Vanuatu. Somalija. Bocvana. Bjelorusija. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). Etiopija. Valis i Futuna. Crna Gora. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. Finska. 8716. Tuvalu. 8746) Ellipso Satellite System (8812. Saudijska Arabija. Đibuti. Zapadna Samoa. Gruzija. Grčka. El Savador. 8741) INMARSAT AERO (8704.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Oman. Gibraltar. Niue Otoci. Bermuda. Slovačka Republika. 8721. Turska. Estonija. Indonezija. Nepal. Portugal. Zambija. Palau. Malta. Nigerija. Belize. SAD Svijet 2 Afganistan. Malezija. Izrael. Haiti. Tajland. Rusija. Južna Koreja. Južnoafrička Republika. Gvatemala. Bolivija. Italija. Ekvador. Azerbejdžan. Poljska. Istočni Timor. Tokelu Otoci. Američka Samoa. Jamajka. Uganda. Brazil. 87239. Češka. Njemačka. Sveti Kristofer i Nevis. Mađarska. 87376. Marijanski Otoci. Island. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. Farski Otoci. Fidži. Moldavija. Angola. Katar. 8711. Monako. Burkina Faso. Vijetnam. Latvija. Čad. Obala Slonovače. . Češka Republika. Mali.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. Anguilla. Senegal. 87476) Australia satelit . Nikaragva. Švedska. Sudan. Aruba. Laos. 8713. Ukrajina. Gvajana. Kuvajt. Eritreja. Slovenija. Sveta Helena. Honduras. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. Bangladeš. Kenija. Kazahstan. 87160. Nauru. Slovačka. Palestina. 87276. Mađarska. Turks i Caicos. Malavi.