CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

Travanj 2013.

2
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9 1.1 Centrex usluga ................................................................................................................................................9 1.1.1 Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9 1.1.2 Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9 1.1.3 Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10 1.1.3.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10 1.1.3.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11 1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11 1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11 1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11 1.1.7 Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12 1.1.7.1 IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.2 IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12 1.1.7.3 IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13 1.1.8 Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13 1.1.8.1 Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13 1.1.8.2 VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13 1.1.8.3 Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14 1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14 1.1.9.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14 1.1.9.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16 1.2 Business Trunking ......................................................................................................................................... 17 1.2.1 ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17 1.2.2 ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18 1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 19 1.2.3 IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19 1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 20 1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 20 1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20 1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 22 1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 22 1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 22 1.3.3 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 22 1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 22 1.4 Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 23 1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 23 1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 23 1.4.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23 1.4.4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 24 1.4.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 24 1.4.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 24 1.4.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24 1.4.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24 1.4.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 25 1.4.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 25 1.5 Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25 1.5.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25 1.5.1.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25 1.5.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 26 1.5.2.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 26 1.5.2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga .................................................................................... 26 1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26 1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 27 1.5.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 27 1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 27 1.5.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 27 1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 28 1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 28 1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 28 1.6 OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 30 1.6.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 30 1.6.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 30 1.6.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 30 1.6.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 30 1.6.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 30 1.6.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 31 1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 31 1.6.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 32 1.6.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 32 1.6.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 32

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3
1.6.4 1.6.5 1.6.6 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 32 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 32 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 33 1.6.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 33 1.6.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 33 1.6.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 34 1.6.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 34 1.7 OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 36 1.7.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 36 1.7.1.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 36 1.7.1.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 36 1.7.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 36 1.7.2.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 36 1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 37 1.7.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 37 1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 37 1.7.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 37 1.7.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 38 1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 38 1.7.5 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 38 1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start.................................................................................................................................................... 38 1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 38 1.7.6.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 39 1.7.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 39 1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 40 1.8 OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 41 1.8.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 42 1.8.2 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42 1.8.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL ........................................................................................................................................................... 43 1.8.3.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 43 1.8.3.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 44 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 45 1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL................................................................................................ 45 1.9 Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 47 1.9.1 Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 47 1.9.2 Internet promet ..................................................................................................................................... 47 1.9.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 48 1.9.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 48 1.9.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 48 1.9.6 Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 48 1.9.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 49 1.9.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 49 1.9.7.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 49 1.9.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49 1.9.9 Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 50 1.9.9.1 Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 50 1.9.9.1 Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 50 1.10 Tornado ....................................................................................................................................................... 51 1.10.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 51 1.10.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 51 1.10.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 51 1.10.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike....................................................................................... 51 1.10.3 Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 52 1.10.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 53 1.10.4.1 Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 53 1.10.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 53 1.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 54 1.11.1 Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 54 1.11.2 Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 54 1.11.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 55 1.11.3.1 Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 55 1.11.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 57 1.11.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 57 1.11.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 59 1.11.3.5 Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 59 1.11.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 61 1.11.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 62 1.11.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 63 1.11.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 64 1.11.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 65

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

............................3..........................09......................1 Osnovni analogni telefonski priključak .........................2 Vikend ..... 95 2................................................................................... 93 2...............7.............................................7...............17 Govorna pošta ....4...............................7 OptiDSL ...........4.....................................2............3... 97 2..............................22........9..12............................................................................14....................1 Cijena nacionalnih........................................1 Za Centrex pretplatnike ......................................... međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži .........3...14 Usluge s posebnom tarifom.........................Naknade za uključenje i mjesečne naknade ...................................................................2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost............................................ 71 1......................................................................................................................1 Naknade za trajanje ..............) ....................... 96 2.................11.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu.. 83 1...... 99 2................................. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ....................................................... 92 2........................................................) .... 76 1......................................................22.................... 78 1........ 98 2.................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 94 2....................................................12 Besplatni telefon 0800 ........11.............4............... 82 1....7...............2 Naknade za oštećenje.....5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru ................................................14.......... 96 2................................................. 67 1...........................22............ 83 1...............................................................4 Cluster Fiber usluga ................22.........................................................3.........................................15...................2....................................................... 99 2... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 96 2..............................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a...6........7............. 67 1.......1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30........... 82 1................................................................22........................7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01......................................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..............4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost............................ 81 1....................1 Samoinstalacija........11. 81 1..................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ....2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..........................7...............................................16 SMS obavijest ....3 Dugi razgovori .....................................................................2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama.............................................4.....................................6..............................................4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ................ 90 1.........................9 Naknade za oštećenje.............12.. 65 1...........................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.......................................................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ...........................................................11..... 79 1........................................................................................................................84...........................................................................................................................................................18 Tko je zvao ................................................................................. 100 2....................................2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ........9..............22.......................................3 Privremeno isključenje .................................................7............................................5 Dodatne OptiDSL usluge .................3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost.........................................11..............................2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30..............................3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01......................................... 77 1............................................................................. 67 1.......................................................................... 67 1.................................. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .. 90 1......2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge ............ međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa .......... 101 Cjenik Optima Telekom usluga V 2................................. 100 2..... 93 2...14.. 74 1...... 98 2..........4 Dodatne tarifne opcije .............13 Jedinstveni pozivni broj 062 ..............6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31............................................................................. ...................................................... 90 1............... 83 1...................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a..............2.. 81 1................. 67 1.......) ...............................................................11.............. 94 2..................11.................................................................4................................... 73 1.........22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu ....2 Dodatne usluge ........11..............................) .......11........................... 100 2.............................................................2 Naknade za oštećenje....6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi ... 98 2...............Naknade za uključenje i mjesečne naknade ...................... a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ............................................................... 98 2..............................3................ 95 2...2012..........3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: .....14....................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ..................................12..........4.....................................7.............................4.................... 99 2...............................................................................7............................................................................ 69 1..........22...............................2 Za Business trunking pretplatnike ...................6 Dial-up pristup internetu .....4.........................................................................................2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge ..................................................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.................................2012.............................. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: ...........6............................................. 76 1................5 Telefon 50 cijene poziva ........................................................ 82 1....3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................................................................6...............................................................4 1.......................) ................1 Cijena nacionalnih.... 80 1.....8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge ............ 91 2...........3 OptiDSL pristupne brzine ...... 91 2....... uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ........................4 OptiDSL internet promet.......................................... 86 1............ 100 2.15..1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost......................09.........................2012.01........................................10.2013.......................................................................................... 82 1............................................................................................. 93 2............20 Pozivnica .........7...................................... 68 1.......................... 88 1.......... 68 1...................................... 101 2.....22............................................................................................................6 Telefon 500 cijene poziva ............5 O1+ paket.........7............................................................................. 90 1.........................6................................................................................. 71 1........10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .........................................6........................ 91 2....................21 OptiNET UM fax ........................19 Friends broj ..........4 Mobitel 50 i Mobitel 100 ........................................................................................ instalacija i uključenje OptiDSL usluge .............................................................................7....................................... 90 2 Usluge širokopojasnog pristupa ............2....... 97 2................................................4.................................................................................7..............................15 0801 VoIP pozivni broj ..........................................2012.................................

......................12..9.......9...... OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ......9......................10...8.. O2TVsurf.................8.11 O₂start+............. OptiTV Halo Halo Halo surf.. instalacija i uključenje O2start......9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem...................... O3TVstart.....................12...9....5 2..2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart. O3TVsurf...................................8 2...11... O3TVsurf........8.....10.........10 Naknade za oštećenje... O3TVCARNet......................................................... O2surf.... OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .... O₂surf+ paketi ........... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31..............2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .......................................... O3TVCARNet................ OptiTV Single paketi ........................10.) ...............10.....1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ... OptiTV Halo Halo Halo surf.... 118 2......2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...........2012... O2CARNet paketi ........11..... 110 2...... OptiTV Single paketa .................................... OptiTV Single paketa.............. O3TVsurf.................11...8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ............ O₃TVsurf+ paketi ...... OptiTV Halo Halo Halo start.................9. O2TVsurf+.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start.......................9... O3TVsurf.....9. 112 2..1 2...... 115 2.......2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ...........1 Uz mjesečnu naknadu ............12....... instalacija i uključenje O2TVstart.......................7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart... instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa ....................................... O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ......1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start.............12......... O3TVstart... O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01........... OptiTV Single usluge ................................... 115 2...8...........................12..............5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.......... O3TVCARNet....5 Prodaja i najam O2TVstart+...... O2surf.......9 Promjene paketa ........10...2013....... 122 2...............................................................................11.......................................... OptiTV Halo Halo Halo start.. O2TVsurf+....7 Promjene paketa .. O3TVCARNet... O3TVsurf......... uništenje ili otuđenje O2start............................12............ OptiTV Halo Halo Halo surf................ 119 2...... OptiTV Business........8.................. O3TVstart...............12...............11..2013.................................... 122 2..................... 104 2..... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31............ 111 2......................2012.......................4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.. O3TVstart.......4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31..........................8 Privremeno isključenje O2TVstart.........8..... 104 2......... 112 2....................... 118 2.......... O3TVCARNet.. 118 2...84... instalacija i uključenje OptiStream usluge ............. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf............... uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .....) ......................................... OptiTV Business........ OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ........... OptiTV Halo Halo Halo start....... OptiTV Halo Halo Halo surf.............. O3TVsurf................. O3TVstart...........................................3........10........................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge .............. O3TVsurf. OptiTV Business.... OptiTV Halo Halo Halo surf.....6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja .................12.......6 2..................................) ........2012....... 106 2..... O3TVstart.... OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet ................................................................ 108 2........... O3TVstart................. O2TVsurf............ 110 2................. O3TVCARNet....10.... O2TVsurf+.................12..7 Mjesečni najam O2TVstart+..... 103 Naknade za oštećenje...... OptiTV Halo Halo Halo start........ 121 2... O3TVCARNet..........1 Samoinstalacija........................................................ 110 2................. 117 2...3 2.. 115 2............. 107 2.......................... O3TVCARNet...... 105 2..3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge ...9...............................5 Prodaja i najam O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.... OptiTV Halo Halo Halo start...... O2TVsurf........ 114 2...............12 O₂TVstart+......................................... 101 O2start dodatni internet promet .............2013..) ..............7 Cjenik Optima Telekom usluga V 2......... 120 2.12................ 106 2........... 114 2.....12............................................. 107 2.... OptiTV Business............ 114 2..10. 113 2................ uništenje ili otuđenje O2TVstart.........................11..... 103 Privremeno isključenje O2start.................................................10... O3TVsurf... O2surf................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart...........11.......... O2TVsurf.. 119 2.............4 2......8......2013.... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a .1 Samoinstalacija......... O3TVstart....... O3TVstart..............7 Naknade za oštećenje....... O2surf.....01.....................) .....11. OptiTV Halo Halo Halo surf... 119 2.. 116 2.9................ O3TVsurf..................2 O3TVstart.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ...........2 O2start+ dodatni internet promet ....... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .............................. 117 2........8....... 103 Prodaja i najam O2start..... O2surf i O2CARNet paketa .....11.9..2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju .............7.............12..... 113 2... OptiTV Business........ OptiTV Halo Halo Halo surf.... 102 Prodaja O2start..........7....... OptiTV Halo Halo Halo surf....... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme .....................12.......... 121 2........... O2TVsurf+............................ 116 2..... O3TVstart..................................... O3TVCARNet... O2surf i O2CARNet paketa ..... ..8 O2start. 109 2........ O2TVsurf.. 122 2.......6 Privremeno isključenje OptiStream usluge .10........... 109 2...................................................... OptiTV Business.............2 OptiStream dodatni internet promet........................ 102 Dodatne O2start............10.. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a... 117 2... O2TVsurf+...................2012..............................1 Samoinstalacija..... 106 2..... uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ............. 115 2.. O3TVCARNet.............. O2TVsurf................. O3TVsurf....... 105 2... 116 2........................9.......9 O2TVstart............01.................... OptiTV Halo Halo Halo start...............................8....... OptiTV Halo Halo Halo start......3.3.................................... O2surf i O2CARNet usluge ............6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ................................9.....1 Uz mjesečnu naknadu ............3 Dodatne O2TVstart........................................ 108 2........10...... O₂TVsurf+................ OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31...............2012..........4 Prodaja O2TVstart+..............9.................8 Privremeno isključenje O2TVstart+.).......... 114 2... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01............................2013.... O2TVsurf...........12....01..........................................................8 Naknade za oštećenje....................................................................................11....... instalacija i uključenje O2TVstart+............. O2TVsurf........................ 101 Samoinstalacija...........)... O2TVsurf...2 2.... 113 2.... OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ........5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01........... OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01........3 Dodatne OptiStream usluge ......................................11..........................9............................. 109 2..10 OptiStream usluga ................12...................................3 Dodatne O2TVstart+...................................................................................................4 Prodaja O2TVstart...........) ................................) ........... OptiTV Halo Halo Halo start............3..01....... 104 2....................7.................. O2TVsurf................... 121 2...... OptiTV Halo Halo Halo surf.......8....... OptiTV Business......................................01.................................. 120 2.. OptiTV Halo Halo Halo start.............................. O₃TVstart+....1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ..................... 104 2.....5 O2start....6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa ...... O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ...................... O2TVsurf+..... OptiTV Halo Halo Halo start......................7.... 118 2........................ O3TVstart..... OptiTV Business i OptiTV Single paketa .......... O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ......... O3TVCARNet...................) ...8..11 O2TVstart...9............1 Samoinstalacija....... OptiTV Halo Halo Halo surf................................... O3TVsurf.8................

.................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.....2.........................................................................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.......12...................................... 141 4.....2...........................................1 Uključenje Audio-Video streaming uluge ...................................................................................................................................................3 Promjene paketa ................................ O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a...............2...............................2...........16 Broadband To Office usluga ................ 127 2......................................17............................1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...................................................... O2TVsurf+............................. 131 2.............4 Broadband To Office oprema .................. 143 4................................................................................................................................... 128 2...............................................................................................................................................................2 Audio-Video streaming ...................................................1 OptiWEB linux paketi........1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ..................................................................................... 134 3.................................................... 140 4...... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge ..) ......................10 Cjenik Optima Telekom usluga V 2........ 141 4...................................... O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a ..........................................1.........................................................................................2.2 Dodatne usluge videokonferencije ........................................................................................................................................... instalacija i korištenje Broadband to Home usluge ...................... 131 2..................................................3 Dodatne Broadband To Office usluge ................................................ 129 2................................................... 130 2................ 132 3 Multimedijalne usluge ..................................................................15...................................................................................... 144 4............ 133 3..........................17..................4................ 143 4....2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge...................... 129 2.................2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ...........3 OptiWEB dodatne usluge ..............3 Audiokonferencija ................................ 134 3..... 130 2.................................................................... 142 4....................3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ......................... a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 139 4... uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ..................................................................... 137 4.......................... uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.........................................................................................................................2012.........2 Korištenje Broadband to Office usluge ............................................................. O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ....................................................5 VPDN opcija .....2012.............. 137 4...............................................................14.....12..5............ 127 2.............1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ...........................2..4 VPN DSL usluga..3.................11 Mail Hosting usluga ..........2.. 141 4............12...........17 OptiWEB usluga............ 136 3......1......................................................................... 122 Naknade za oštećenje............................ O2TVsurf+............2........................................................................................................ 143 4.....7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.............................................................1... 126 2.1 Usluga IP POS ....... 135 3........................................17................. 126 2......................................................................................3 Broadband To Home oprema ..... 131 2.................................... 144 2...............2012. O2TVsurf+................11...................................1 Naknade za oštećenje............................ 128 2..........................16............................ 144 4..............14.15 Broadband to Home usluga ..................... 136 3...............................................2.................................................................2.............16................................. 142 4...........................................1 Uključenje......................... 125 2.......3................. 135 3......................................................... a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu .......1 Dodatne VPN DSL usluge .............16......................................2 Dodatne Broadband To Home usluge.........................................09..........................................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge .............................................................. 139 4................................ a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ...............................................13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ...........84.....................................11.......17................... uništenje ili otuđenje O2TVstart+.......7.............. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa...........................................................................................................................................1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) ............................2 Naknade za oštećenje...............................................................................10................................................................................. 123 2.......................7..........................................3 Promjene paketa ........................................................................................................ 123 2......................15.....................6 Promjene paketa ............... a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ...................... 128 2................2 OptiWEB win paketi .................................2 Dodatne ADSL Traffic usluge .................................................................10......2...............09......................... 125 2....... 135 3............................................) ..........6............................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.....1 Videokonferencija .... 133 3..............................................17.......................15......................................................4......................................... 132 2................................................. 125 2....12....... 126 2..4 Dodatne usluge audiokonferencije ................................................................2012............2...................1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge ...............................7...12.........................................11............6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30...... 129 2................2 Promjene VPN DSL brzine ...................................... 131 2.......................1................................. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge .....................................................1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge............1.............. 133 3......2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01............... 136 3...................................................................................................................................................... 142 4..................2............................................. 135 3......................................................................................3 Dodatne Audio-Video streaming usluge ....10...................1 ADSL Traffic paketi .............................).................................. 138 4................................16.........14........................14 ADSL Traffic usluga.................................. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a................................1 Mail Hosting paketi ............................................................................................. O2TVsurf+...........9 2................................................ 125 2............................. 130 2........................ 131 2................5 Promjene paketa .....15............................... ...2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ...................................................................................... 127 2.2............................2 Dodatne Mail Hosting usluge ....................................................) ............. 137 4..........................................4 Promjene paketa ..1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+............................ 128 2.......................................................... 124 2....2 Naknade za oštećenje....................10...16.............2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+............................................................................11 O2TVstart+.......................1...3 ADSL VPN entry point .........................1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ............................................................16.......... 136 4 Podatkovne usluge ......... 123 2....................................

...........................................................................................................................................2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob .5.................................................. 154 5..2 Dodatne usluge .............. 157 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona ................................2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2..................................9...................1 Bežični telefon...7 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a..............7 WEB hospitality .................................................................... 147 5 Ostale usluge ............................................................................................................................................1 Uključenje i korištenje usluge.............................5...................................2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja .................................................. 157 6.....2............................................5 Usluga kolokacije poslužitelja ....................................................... 148 5................................................................................................................8 Usluga zakupa TDM voda .............................................................................. 150 5................................................................................................9 Dedicirani i virtualni poslužitelji ......................................................1 Usluge na zahtjev ........2 Naknade za oštećenje.................................... 153 5.......................................3 Osobna tajnica .... 155 5....................................................................................4 Usluga Hosted kontakt centra ..................... ................................. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 145 4. 157 6......................................... 150 5....3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne ..........8...................................5...................................................................................................................................................................1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ..............1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ......................... 153 5............................................................... 151 5................ 154 5......................................................10 Usluge na zahtjev ...8 Najam opreme za poslovne pretplatnike ...................................8.8..........................................................3 Dodatne usluge .................................2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a ................................................ 148 5............... 158 4...................................................1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ....................... 157 6............................................7...9............................ 145 4.......2................................... 148 5...............................................9........................8............................................................ 150 5.................................................................................... 148 5................................................................... 153 5................... 156 6 Posebne promotivne ponude .................................................................................................84................................................ uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a .........................................................................................................................2 Usluga kontakt centra ......3 Usluge na zahtjev ...............6 Hospitality usluge .......................... 152 5...................................... 151 5.................................................. 149 5.........................................................2............................7.................................................................................3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ................................. 151 5............................................................................... 152 5.......... 155 5..

Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge.hr.8 Legenda: Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina: 1. Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. Diners i sl. Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. . Promotivne akcije Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom. Erste banke. vrijednost drugog decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost.). Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. troškovi izdvajanja parice. Raiffeisen banke. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088. troškovi realizacije pristupne tehnologije. operativne troškove realizacije usluge (npr. Pored standardnih načina plaćanja. OT zadržava pravo Pretplatniku naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. OTP banke. ostali operativni troškovi i sl.) U slučaju naplate realnih troškova. Primjer: Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2. Privredne banke Zagreb. OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge obzirom na promotivne akcije i sl. Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet). Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a 2. Pretplatnik ima pravo na trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje.563 Kn. troškovi prijenosa brojeva. troškovi realizacije pristupne tehnologije. Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke. a koji su za Pretplatnika nepovoljniji. O promjeni komercijalnih uvjeta ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih naknada. ostali operativni troškovi i sl. Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge. Zaokruživanje se vrši na način da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti manje od 5 (pet). Zaokruživanje iznosa cijena Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta.57 Kn. Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova. Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom. Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga. troškovi prijenosa brojeva.56 Kn. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.566 Kn. OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama OT-a www. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) izražene su isključivo bez PDV-a.optima. Kvarner banke. a prije potpune realizacije usluge. Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem. troškovi izdvajanja parice. zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2. OT ne snosi troškove koji su predmet ugovornog odnosa između Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog (pojedina banka.84.) snosi OT.

400.00 kn) 400.1 Centrex usluga 1.00 kn (637.00 kn (3.00 kn (337.00 kn (125.50 kn) 340.00 kn (2.00 kn (437.50 kn) 400.00 kn) 4.00 kn (500.50 kn) 270.800.00 kn) 1.25 kn) 65.1.00 kn) 350.000.00 kn (1.000.2 Naknade za interne ekstenzije Broj internih ekstenzija Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 100.000.50 kn) cijena po dogovoru 1 do 24 25 do 48 49 do 72 73 do 96 97 do 120 121 do 144 145 do 168 169 do 192 Više od 192 ekstenzije 800.00 kn (562.400.00 kn (81.00 kn) 2.84.00 kn (500. analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija.200.50 kn) 65.9 1 Javna govorna usluga 1.25 kn) 65.00 kn) 450.00 kn) 450.1.25 kn) 1.00 kn (4.00 kn) cijena po dogovoru *U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP.00 kn (237.00 kn (81.00 kn (8.00 kn (425.000.00 kn) 5.000.00 kn) 190.00 kn (6.000.00 kn (7.000. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.00 kn (5.00 kn (81.50 kn) 490.00 kn (625.50 kn) 510. .000.00 kn (562.600.00 kn) 3.00 kn (612.00 kn) 6.1 Naknade za govorne kanale Broj govornih kanala Naknada za uključenje (po govornom kanalu) Mjesečna naknada za korištenje (po govornom kanalu) 1 do 10 11 do 20 21 do 50 51 i više 500.600.25 kn) 65.00 kn) 4.00 kn (81.

84.05 kn (92.84 kn) 112.00 kn (31.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.38 kn (135.3 Mjesečni najam IP opreme 1.23 kn (111.08 kn (176. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.67 kn (305.25 kn) 8.09 kn) 74.36 kn (140.87 kn (21.10 1.50 kn) 16. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630.67 kn (305.23 kn (111.23 kn) 244.29 kn (126.53 kn) 25.51 kn) 192.00 kn (31.00 kn (62.50 kn) 16.45 kn) 108.84 kn) 50.35 kn) 170.05 kn (92.54 kn) 101.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 74. a ovisi o tome kako su programirane.56 kn) 89.3.25 kn) 8.42 kn (160.51 kn) 192.01 kn (212.98 kn (241.48 kn) 50.87 kn (21.1.1.98 kn (73.86 kn (11.61 kn) 128.11 kn) 25. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 * EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone.56 kn) 89.73 kn) 56.3.54 kn) 101. 1.1 Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme Vrsta opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine IP telefon Avaya 4610SW 141. a ovisi o tome kako su programirane.08 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul* Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.08 kn (176.2 Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 141.01 kn (212.89 kn (71.1.00 kn (62. 9640 i 9650 IP telefone.35 kn) 170.29 kn (126.42 kn (160.98 kn (241.86 kn (11.53 kn) 58.23 kn) 244. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima. .61 kn) 128.

84.3.24 kn) Vrsta opreme Oprema za analogno POTS sučelje * Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.34 kn) 59.24 kn (51.03 kn (141.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.29 kn) 135.09 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 59.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20.30 kn (210.00 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.73 kn (169.00 kn (25.1.27 kn (245.1.34 kn) 242. naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji 1.08 kn (170.99 kn (26.33 kn (74.86 kn (11.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.98 kn (52.16 kn) 71.00 kn (50.99 kn (26.55 kn) 136.05 kn) 8.48 kn) Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 20. .98 kn (52. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5 1.24 kn) Vrsta opreme Oprema za digitalno BRA ili PRA sučelje * Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje.11 1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 41.47 kn (74.47 kn (74.66 kn) 16.74 kn (303.34 kn) 196.1.38 kn) 20.24 kn (89.3 Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme Mjesečni najam s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 113.87 kn (21. naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu 1.55 kn) 41.08 kn) Vrsta opreme IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 Napajanje 1151 U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge Za funkcioniranje Centrex usluge.24 kn (51.43 kn) 40.1.10 kn) 168.

00 kn (136.75 kn) 99. listopada 2011.1.…).75 kn) 99.1. Za funkcioniranje Centrex usluge.75 kn) 99.00 kn (123.25 kn) 109.79 kn) 250. 1.10 kn (91.00 kn (98.00 kn (111.25 kn) * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona. 1. Za funkcioniranje Centrex usluge. . 1. bežična mreža.00 kn (111. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.75 kn) 99. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn (123.00 kn (136.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.25 kn) 109.00 kn (123. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.75 kn) 99.7.84.00 kn (86.25 kn) 79.50 kn) 73.2 IP telefoni serije 96xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje * IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 99.00 kn (312. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.00 kn (123.43 kn (131.1.00 kn (156. optička mreža.75 kn) 69. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike.00 kn (123.75 kn) 89. Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.00 kn (123. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 99.25 kn) 79.7 Centrex Comfort Napomena: Od 01.00 kn (123.38 kn) 125.75 kn) 89.1 IP telefoni serije 46xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 4610SW 99.25 kn) IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW * U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.00 kn (98.00 kn (86.00 kn (123.7.12 HDSL modem Bežična radio oprema 105.75 kn) 69. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj.

500.25 kn) * u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona.8 Dodatne Centrex usluge 1.875.75 kn) 59.3 IP telefoni serije 16xx Model IP telefona Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje* IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 99.00 kn (0.00 kn) 2.000.75 kn) 99.00 kn (123. .00 kn (62.00 kn) 0.1.00 kn) 0.250.2008.00 kn) Cjenik usluge od 01. Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.00 kn) 0.00 kn) 1.50 kn) sukladno cjeniku Centrex usluge * Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju ekstenzija 1. 180.00 kn) 1. po broju)* sukladno cjeniku Centrex usluge Cjenik usluge do 31.000. potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i jedan fax broj. po broju) 0. Za funkcioniranje Centrex usluge.00 kn) 0.2 VPN pozivi VPN pozivi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge Od 1 do 50 telefona Od 51 do 100 telefona Od 101 do 150 telefona 151 i više telefona 500.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (za nove zasebne brojeve.00 kn (0.01. Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.12.00 kn (0.7.00 kn (1.00 kn (2.1.00 kn (0.2009. 50.00 kn) Usluge VPN-a za glasovne pozive Cjenik Optima Telekom usluga V 2.8.00 kn (73.500.00 kn (0.84.00 kn (86.1 Avaya SoftPhone Avaya SoftPhone Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (za postojeće brojeve.00 kn (12.1.8.50 kn) 10.1. 1.00 kn (123.00 kn (1.75 kn) 69.13 1.00 kn (625.00 kn (225.

25 kn) 250.56 kn 802.450.00 kn 924.450.30 kn 642. .9.14 1.00 kn (6.1.933.097.78 kn 450.39 kn 225.157.543.604.84.87 kn 1.391.08 kn 958.203.50 kn 616.06 kn 2.88 kn 1.1.00 kn (0.9 Naknade za oštećenje.232.391.783.087.86 kn 1.00 kn 1.278.3 Centrex WEB imenik Centrex WEB imenik Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge (po telefonu unutar Centrex usluge) Jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a (po pojedinom zahtjevu)* Centrex WEB imenik 0.37 kn 1.76 kn 2.00 kn 966.195.51 kn 1.76 kn 1.59 kn 337.56 kn 639.00 kn 1.53 kn 1.203.097.604.93 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.32 kn 1.933.74 kn 1. uništenje ili otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a 1.02 kn 500.646. naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je besplatna 1.74 kn 1.285.02 kn 2.646.73 kn 964.53 kn 2.27 kn 1.00 kn (312.087.00 kn) 5.50 kn) * jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a.30 kn 1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.783.00 kn 1.56 kn 802.32 kn 966.30 kn 2.51 kn 250.88 kn 2.04 kn 1.8.90 kn 771.27 kn 375.1.37 kn 1.06 kn 1.195.

a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000.00 kn 10.00 kn 12.000.84.000.750. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.500.00 kn 3.00 kn 750.000.96 kn 1.000.00 kn ADSL modem 800.15 Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 191.00 kn 1.00 kn 5.00 kn 16.500.250.500.92 kn 143. prema Članku 2.000.00 kn 14.00 kn 10.000.000.00 kn 5. . Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn 15.00 kn 7.750.375.00 kn 21.000.00 kn 3.00 kn Switch-Pro 6.500.000.250.00 kn 8000.00 kn 3.000.125.00 kn 10. Zakona o PDV-u. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 16.00 kn 8.000.00 kn 900.00 kn 2.00 kn 1.00 kn 11.00 kn 2.00 kn 2.200.000.000.00 kn 25.00 kn 18.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 3.500.00 kn 7.94 kn 95.00 kn 16.500.500.000.00 kn HDSL modem 3.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 12. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.500.00 kn 7.750.00 kn 400.00 kn 600.00 kn 1.00 kn Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro 5.000.000.250.00 kn 600.500.500.00 kn 12.000.00 kn 4.00 kn 22.

60 kn) 1.88 kn (1.450.94 kn (179.743.39 kn) 250.16 kn) 1.76 kn (2.51 kn (1.195.59 kn (1.60 kn) 1.00 kn) 1.96 kn) 966.750.00 kn) Napajanje 1151 SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 4.205.406.00 kn) 1.38 kn) 1.93 kn (964.000.49 kn) 225.27 kn (2.74 kn (2.00 kn (1.875.32 kn (1.88 kn) 2.56 kn (1.625.32 kn (1.96 kn) 966.646.25 kn) 3.50 kn) 3.604.087.06 kn (2.27 kn (2.56 kn (1.783.504.45 kn) 1.83 kn) 2.04 kn (798.417.78 kn) 1.00 kn (750.00 kn (1.00 kn (312.00 kn (562.739.92 kn (239.53 kn (1.00 kn (750.91 kn) 1.125.02 kn (3.375.609.447.000.75 kn) 4.450.20 kn) 924.45 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine IP telefon Avaya 4610SW IP telefon Avaya 4620SW IP telefon Avaya 4621 SW IP telefon Avaya 4625 SW Slušalica AVAYA Encore Ultra NC Slušalica H 91N/A Encore Monaural EU24 modul IP telefon Avaya 9608/ IP telefon Avaya 9620 IP telefon Avaya 9630 IP telefon Avaya 9650 IP telefon Avaya 9640 IP phone SBM24 button modul IP telefon Avaya 1608 IP telefon Avaya 1616 1.005.50 kn (421.00 kn) 800.208.74 kn (2.200.00 kn) 802.783.93 kn) 1.30 kn (1.95 kn) 600.00 kn) 600.09 kn) 958.90 kn) 1.50 kn) 1.38 kn) 143.203.83 kn) 191.20 kn) 2.00 kn (625.478.285.057.743.00 kn (1.53 kn (1.812.155.86 kn (1.933.278.00 kn (937.00 kn (1.91 kn) 95.391.25 kn) 802.83 kn) 2.73 kn (1.157.478.604.500.93 kn) 1.88 kn (1.51 kn (1.30 kn (2.00 kn (3.09 kn) 375.500.39 kn (770.607.391.00 kn (468.75 kn) 964.87 kn (803.76 kn (2.93 kn) 900. .59 kn) 771.609.00 kn (281.739.371.597.00 kn) 750.74 kn) 337.00 kn) 6.80 kn) 616.203.06 kn (2.78 kn) 500.933.37 kn (1.20 kn) 2.250.417.60 kn) 1.00 kn (1.504.002.00 kn) 400.195.005.198.50 kn) 2.90 kn) 1.232.88 kn) 2.812.057.097.00 kn (5.371.00 kn (4.96 kn (119.50 kn) 642.543.30 kn (2.646.90 kn) 1.000.39 kn) 639.097.00 kn (500.90 kn (1.02 kn (3.16 1.500.88 kn) 1.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (5.9.812.00 kn (7.125.08 kn (1.78 kn (1.625.540.98 kn) 450.500.91 kn) 1.929.1.208.500.37 kn (1.84.00 kn (2.218.002.087.56 kn (1.

562.00 kn) 3. te zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.00 kn (10.50 kn) 10.00 kn (20.000.750. 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI).500.500.000.00 kn (20.00 kn (31.437.250.00 kn (20. .00 kn) 1.000.750.00 kn) 10.00 kn) 21.00 kn (4. 1.00 kn (3.500. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.250.500.00 kn (12. Uključuje 2 govorna kanala.00 kn) 5.625.00 kn (1.000.875.00 kn) 16.000.750.000.500.00 kn) 25.500.000.687.50 kn) 130.812.00 kn (13.000.00 kn (937.2 Business Trunking 1. Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.84.00 kn) 22.00 kn (15.00 kn (8. podržane dodatne usluge osim AOC.000.00 kn (8.00 kn (13.00 kn) 8.500.000.000.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje-Basic Oprema za analogno POTS sučelje-Standard Oprema za analogno POTS sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Basic Oprema za digitalno ISDN BRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje-Pro Oprema za digitalno ISDN PRA sučeljeStandard Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (6.000.00 kn (15.50 kn) 7.50 kn) dodatnih 10 DDI brojeva Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (6.50 kn) Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada.500.00 kn) 15.000.250.000.750.00 kn (162.00 kn (3.750.000.00 kn (23.00 kn (4.500.250.500.00 kn) 7.00 kn (2.625.00 kn) 5.125.50 kn) 5.00 kn) 16.17 3.125.000.00 kn) 12.00 kn) 16. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.2.00 kn (9.250.750.000.00 kn) 10.375.750.375.00 kn (6.00 kn) 14.500.000.50 kn) 12.00 kn (27.00 kn (13.00 kn (12.00 kn) 18. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Zakup dodatnih DDI brojeva Mjesečna naknada za korištenje usluge 10.00 kn) 7.687.000.00 kn) 2.000.00 kn) 12.00 kn (10.000.00 kn) 8.1 ISDN BRA usluga Broj govornih kanala Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje usluge 2 750.250.125.00 kn (17.000.000.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn (19.00 kn (26.00 kn) 11.00 kn (15.

18 1.2.2 ISDN PRA usluga

1.2.2.1 Uključenje i korištenje usluge

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

10 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5.000,00 kn (6.250,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 8.000,00 kn (10.000,00 kn) 10.000,00 kn (12.500,00 kn) 15.000,00 kn (18.750,00 kn) 18.000,00 kn (22.500,00 kn) 20.000,00 kn (25.000,00 kn) 25.000,00 kn (31.250,00 kn) 28.000,00 kn (35.000,00 kn) 30.000,00 kn (37.500,00 kn) 35.000,00 kn (43.750,00 kn) 38.000,00 kn (47.500,00 kn) 40.000,00 kn (50.000,00 kn)

680,00 kn (850,00 kn) 816,00 kn (1.020,00 kn) 1.088,00 kn (1.360,00 kn) 1.360,00 kn (1.700,00 kn) 2.040,00 kn (2.550,00 kn) 2.720,00 kn (3.400,00 kn) 3.400,00 kn (4.250,00 kn) 4.080,00 kn (5.100,00 kn) 4.760,00 kn (5.950,00 kn) 5.440,00 kn (6.800,00 kn) 6.120,00 kn (7.650,00 kn) 6.800,00 kn (8.500,00 kn) 7.480,00 kn (9.350,00 kn) 8.160,00 kn (10.200,00 kn)

Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

19 1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva

Zakup dodatnih DDI brojeva

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

Do 100 dodatnih DDI brojeva Od 101 do 1000 dodatnih DDI brojeva Od 1001 dodatnih DDI brojeva i više

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 600,00 kn (750,00 kn)

1.2.3 IP SIP sučelje

Broj govornih kanala

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje usluge

1

1.500,00 kn (1.875,00 kn)

68,00 kn (85,00 kn)

Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.

1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a
Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114,19 kn (142,74 kn) 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn) 80,00 kn (100,00 kn) 202,42 kn (253,03 kn) 500,00 kn (625,00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59,47 kn (74,34 kn) 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 105,43 kn (131,79 kn) 250,00 kn (312,50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41,24 kn (51,55 kn) 41,24 kn (51,55 kn) 136,08 kn (170,10 kn) 168,30 kn (210,38 kn) 20,00 kn (25,00 kn) 73,10 kn (91,38 kn) 125,00 kn (156,25 kn)

Pretplatnička oprema

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema

Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

20 1.2.5 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

1.2.5.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

1.500,00 kn

1.125,00 kn

750,00 kn

Switch–Standard

4.500,00 kn

3.375,00 kn

2250,00 kn

Switch-Pro

6.000,00 kn

4.500,00 kn

3000,00 kn

ADSL modem

800,00 kn

600,00 kn

400,00 kn

HDSL modem

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje

5.000,00 kn

3.750,00 kn

2.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

3.000,00 kn

2.250,00 kn

1.500,00 kn

17.000,00 kn

12.750,00 kn

8.500,00 kn

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema Članku 2. Zakona o PDV-u, ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

1.2.5.2 Jednokratne naknade za otuđenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a

Vrsta opreme

Unutar prve godine

Unutar druge godine

Unutar treće godine

SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic

1.200,00 kn (1.500,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn)

900,00 kn (1.125,00 kn) 1.125,00 kn (1.406,25 kn)

600,00 kn (750,00 kn) 750,00 kn (937,50 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

50 kn) 2.00 kn) 3.500.00 kn (1.00 kn (3.00 kn (5.00 kn) 400.00 kn) 3.00 kn) 600.00 kn (10.000.000.937.00 kn (15.00 kn (2.500.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn) 8.812.000.00 kn (2.00 kn (6.125.625.500.00 kn (1.812.00 kn (2.250.500.50 kn) 3.00 kn) 6.750.00 kn) 800.500.00 kn (7. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.812.00 kn) 1.00 kn) 3.875.000.750.00 kn (3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.625.687.75 kn) 4.000.00 kn) 1.250.00 kn (1.875.500.00 kn) 2.000.00 kn) 17.50 kn) 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.375.00 kn (2.218. .500.250.00 kn (3.00 kn (3.812.750.250.875.000.625.250.00 kn (4.00 kn) 5.84. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 1.00 kn (5.00 kn) 3.00 kn (500.750.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Oprema za analogno POTS sučelje Oprema za digitalno ISDN BRA sučelje Oprema za digitalno ISDN PRA sučelje Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (1.00 kn (4.00 kn (750.50 kn) 12.50 kn) 2.21 4.000.750.00 kn (21.750.500.00 kn (3.250.

50 kn) Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.00 kn (562.82 kn (1.75 kn) 50.00 kn (281.84.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 55. . mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (0.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.22 1.50 kn) 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (562.82 kn (1.3.1 OptiTelefon .00 kn (281.00 kn) 30.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.3.00 kn (281.00 kn) 10.00 kn (12.00 kn (37.00 kn (562.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. 1.25 kn) 225.3.00 kn (375.03 kn) 0.00 kn (281.2 Privremeno uključenje .50 kn) 450.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptiTelefon usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Naknada za privremeno uključenje usluge Naknada za korištenje (po danu korištenja) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 300.00 kn (68.00 kn (562.00 kn (62.25 kn) 225. 1.50 kn) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Dodatni OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 1.3.

03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (112.15 kn) 170.41 kn) 104. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.46 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge uz OptiMAX tarifni paket* 50.23 Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.4.4 Halo Halo Halo usluga 1. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 750.11 kn) 236.4. a ovisno o specifičnoj situaciji.68 kn) 80.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 163.82 Kn (1.94 kn) 55. 1.89 kn (296.15 kn (38.50 kn) * mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.91 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 81.00 kn (62.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.97 kn (102.00 kn (937. 1. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.prezime@optinet. te 30 MB prostora za smještaj web stranica. .1 Halo Halo Halo .hr” ili „imetvrtke@optinet.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) 3 govorna kanala + 256/128 kbps Mjesečna naknada za korištenje usluge 90.93 kn (204.3 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu Pretplatnička oprema Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.92 kn (131.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.84.4.hr. 1.74 kn (69. Pretplatniku se neće naplatiti.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 31. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.33 kn (100.49 kn (213. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.

4.24 1.4.7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (37.19 kn 327. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.4.00 kn (0.08 kn 33.46 kn 45.98 kn (51. prema Članku 2.46 kn) Naziv opreme Jednokratno plaćanje Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 40.90 kn (244.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OTa Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. 1. 1. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). moguće je kupiti samo po punoj cijeni.81 kn 22. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.23 kn) Wireless LAN USB adapter 195. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.6 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (62.50 kn) 0. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.5 Dodatne Halo Halo Halo usluge Dodatne Halo Halo Halo usluge Naknada za uključenje/izmjene Mjesečna naknada za korištenje Aktivacija ili promjena PBX modela (A ili B) 50.00 kn) 1.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.4.00 kn) 30.97 kn (102. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu Dodatne adaptere. naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja.84.7 Naknade za oštećenje. Zakona o PDV-u.92 kn 491. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a 1.4.00 kn (0. .4 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme Uz uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 81.88 kn) * povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter.

500. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.81 kn (42.99 kn) 33.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 750. 1.00 kn (687.1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.26 kn) 327.1 Naknade za uključenje Halo Surf usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Halo Surf usluga 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije. potrebne govorne kanale.08 kn (56.00 kn (625. Pretplatniku se neće naplatiti. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn) 1.5 Halo Surf 1. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.46 kn (409. a ovisno o specifičnoj situaciji.92 kn (818.19 kn (613.8 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 550.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.35 kn) 491. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.5. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). .50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.54 kn (28.7.1 Jednokratne naknade 1. 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 1.00 kn (312.4.4. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (1.00 kn (937.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 250. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.33 kn) 22.5.84.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.65 kn) 45.

hr” ili „imetvrtke@optinet.00 kn) 20.25 kn) Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.5. 2 Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima. a ovisno o odabiru.00 kn (625.2 Mjesečne naknade 1. 1.11 kn) U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.2.15 kn (38. 1.74 kn (69.2.5.hr.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu Pretplatnička oprema Halo Surf media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam 9.26 1.00 kn (136.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.68 kn) 104.84. .89 kn (296.5. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.00 Kn (11. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Mjesečna naknada za korištenje Dodatne usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.2. Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.5. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa.92 kn (131.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine1 Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps2 20480/768 kbps2 1 31.1 Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge Halo Surf usluga Mjesečna naknada za korištenje usluge Osnovni sadržaj usluge 1 1 109.50 kn (25.94 kn) 55.63 kn) 1.prezime@optinet.5.15 kn) 236.

92 kn 491.19 kn 327.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn) 30. a potrebne za Halo Surf uslugu 1. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. 1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Halo Surf usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. Zakona o PDV-u.81 kn 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. prema Članku 2.08 kn 33.27 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.5. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.5.6 Naknade za oštećenje.6.5.88 kn) 1.00 kn (37.90 kn (244.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.84. .46 kn Djelitelj (splitter) 45.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.

Pretplatniku se neće naplatiti.5.16 kn (0.65 kn) 45.99 kn) 33. a potrebne za Halo Surf uslugu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Surf media gateway/modem 654. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.46 kn (409.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250.5.6.19 kn (613. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.16 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (312.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.35 kn) 491.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.84.54 kn (28. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. 1.00 kn (625. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.33 kn) 22. 1.16 kn (0.26 kn) 327.08 kn (56. a ovisno o specifičnoj situaciji.28 1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn) Halo Surf usluga Halo Surf usluga Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.81 kn (42.92 kn (818.5.20 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.20 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a. .

81 kn) 3. Švicarska. Srbija. Njemačka.75 kn (29.25 kn) 17.25 kn) Europa 1 1.35 kn (39.05 kn Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.84. Crna Gora.29 Pon – Sub 19h – 07h. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.36 kn) 2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.80 kn (2. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.60 kn (7. Italija.69 kn) 31. USA Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.10 kn (21.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.05 kn (1.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.25 kn) 2.38 kn) 23.25 kn) 0.94 kn) 11.50 kn) 5.43 kn (3. Makedonija.48 kn (1.00 kn) 2. Slovenija.19 kn) 41.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva * Bosna i Hercegovina. Austrija.89 kn (2.85 kn) 1.06 kn (0.25 kn (2.15 kn (3.00 kn (1. .80 kn (52.16 kn (0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.04 kn) 1.80 kn (3.40 kn (14.

jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.25 kn) 0. 500.75 kn) 0.25 kn) 1.25 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.2 Naknade za uključenje dodatnih IP.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Analogna telefonska linija IP telefonska linija sa uključenim IP telefonom (TIP2) Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije.1 Jednokratne naknade 1. dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn (0.6.00 kn (148.00 kn (86.75 kn) 179. Greandstream GXP1400.00 kn (625.1.00 kn (47.98 kn (167. potrebne govorne kanale.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.00 kn (86.50 kn) 1.6.00 kn (1.50 kn) 69. . širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1 OptimaLAN ured Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 133.00 kn (61.2.00 kn (1.75 kn) 38.25 kn) 119.6. Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.6.00 kn (0.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.2 Mjesečne naknade 1.84.00 kn) 250.6 OptimaLAN ured 1.48 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Minimalni sadržaj usluge Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 99.6.75 kn) 69.00 kn (123.00 kn (312.00 kn (0.00 kn) OptimaLAN ured Dodatna IP ili analogna telefonska linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije 1.00 kn (223.00 kn (123.25 kn) 0.30 1.1.

00 kn (198.00 kn (173. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet.25 kn) 20.75 kn) 35.6.2.00 kn (286.00 kn (625. .hr” ili „imetvrtke@optinet.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200. a ovisno o odabiru. IP telefonske linije s pripadajućim IP Grandstream GXP1200.33 kn (100.24 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije.31 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 Dodatna analogna telefonska linija 199.00 kn (98.00 kn (248. Grandstream GXP1400. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu.00 kn (111.6.41 kn) 104.84.75 kn) 79.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime.50 kn (25.prezime@optinet. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.74 kn (69.75 kn) 139.00 kn (43. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.92 kn (131.75 kn) 229. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Grandstream GXP1400.2. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.hr.94 kn) 55.89 kn (296.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.99 kn (26. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.49 kn (213. 1.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.75 kn) 89.11 kn) 236.15 kn (38.15 kn) 170.25 kn) 55.68 kn) 80.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps** 10240/640 kbps** 12288/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 10240/640 kbps** nije raspoloživo 20480/768 kbps** 31.00 kn (68.00 kn) 20.75 kn) 159. 1.

00 kn (11.3.00 kn (31.03 kn) 5.90 kn (244.82 kn (1.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.6.00 kn (6.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25. .50 kn (9.88 kn) 1.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.6.84.6.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.6.3.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured 1.00 kn (50.25 kn) 11.38 kn) 9.32 1.00 kn (0. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge. 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.6.25 kn) 7. GXP2020.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge. 1. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000. GXP2010.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.00 kn) 30.00 kn (37.00 kn (68.00 kn (13.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.

33 kn) 22.54 kn (28.00 kn (1.125.00 kn) 750.00 kn 675.00 kn (937.00 kn (312.65 kn) 45.00 kn 250.00 kn (468.50 kn) 375.26 kn) 375.6. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 375.00 kn 450.19 kn (613.100.18 kn) 250.92 kn (818. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.6.99 kn) 33.00 kn IP telefon TIP 3 750. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.19 kn 327.84.33 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 491.92 kn 491.75 kn) 450.50 kn (703.13 kn) 675.00 kn 562.08 kn 33.81 kn (42.81 kn 22.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 300.00 kn (468.00 kn IP telefon TIP 4 900.35 kn) 500.46 kn (409.6. prema Članku 2.00 kn 450.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 550. .50 kn) 900.00 kn (625.08 kn (56. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 825.50 kn) IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 375.75 kn) 562. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured 1.00 kn (843.00 kn (562.54 kn IP telefon TIP 2 500. Zakona o PDV-u. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.6 Naknade za oštećenje.00 kn 600.6. 1.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.75 kn) 327.46 kn 45. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.

25 kn) 450. 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.84. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (1.00 kn (375. .05 kn (1.6.00 kn) 600.00 kn (562.00 kn (687.00 kn (1.00 kn) 825. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (625.50 kn) 300.00 kn (312.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500.31 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.031.6.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h. 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.16 kn (0.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 550. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn (750.16 kn (0.375. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Pretplatniku se neće naplatiti.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.34 1.16 kn (0.100.16 kn (0. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. a ovisno o specifičnoj situaciji.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.00 kn) OptimaLAN ured OptimaLAN ured Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.

36 kn) 2.80 kn (3. Austrija. Srbija. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. . Crna Gora.69 kn) 31.25 kn) 17.00 kn) 2. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.40 kn (14.35 Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.04 kn) 1.75 kn (29.25 kn (2. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.81 kn) 3.84.25 kn) 0.00 kn (0. Slovenija. Makedonija.25 kn) 2.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina.15 kn (3.50 kn) 5.94 kn) 11. Italija.43 kn (3.00 kn (1.35 kn (39.89 kn (2.08 kn) 0.06 kn (0. Švicarska.80 kn (2.38 kn) 23.10 kn (21. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Europa 1 1.60 kn (7.48 kn (1.19 kn) 41. Njemačka.80 kn (52.85 kn) 1.

00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.36 1.75 kn) 0.1 Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start 2 x analogna telefonska linija Širokopojasni pristup internetu uz odabranu pristupnu brzinu FlatRATE (neograničen internet promet) * Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije.00 kn (625.75 kn) 139. širokopojasni pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.2.00 kn (1.00 kn (173. potrebne govorne kanale.1 Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 109.00 kn (86.00 kn (47.00 kn (86.7.7.75 kn) 38.25 kn) 119.7.00 kn (0.25 kn) 79.1.2 Mjesečne naknade 1.25 kn) 1.00 kn (312.00 kn (61.50 kn) 69.25 kn) 0.00 kn) OptimaLAN ured Start Dodatna IP linija Dodatne usluge * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije 1.00 kn (123.00 kn (0.75 kn) 179.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1.75 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured Start Osnovni sadržaj usluge 1 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 2 2 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 3 3 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 4 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 1.1 Jednokratne naknade 1. 500.7.75 kn) 69.00 kn (1.1.75 kn) 199.7.00 kn (148.00 kn (98.7 OptimaLAN ured Start 1. .00 kn (0.25 kn) 99.25 kn) 0.2 Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.00 kn) 250.00 kn (123.00 kn (223.00 kn (136.00 kn (248.84.

1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge Pretplatnička oprema OptimaLAN ured media gateway/modem IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Mjesečni najam 0.94 kn) 55.hr” ili „imetvrtke@optinet.11 kn) * U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu naplaćuje zasebno.00 kn (6.25 kn) 11.89 kn (296.50 kn (9. besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. 1.2.00 kn (286.63 kn) 1.75 kn) Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.15 kn) 236. te 30 MB prostora za smještaj web stranica.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga Dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 500.50 kn (25. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000.00 kn (13.82 kn (1.75 kn) 89.37 Dodatna IP telefonska linija s telefonom TIP 5 5 229. potrebne govorne kanale te FlatRATE paket internet prometa 2 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200. ** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.00 kn (111.92 kn (131. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.25 kn) 159. a ovisno o odabiru.prezime@optinet. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.7.74 kn (69.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Pristupne internet brzine* (pristup putem lokalne petlje) Pristupne internet brzine* (Bitstream pristup) Mjesečna naknada za korištenje 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 2048/256 kbps 4096/512 kbps 10240/640 kbps** 20480/768 kbps** 31.7.15 kn (38.00 kn (625.7.38 kn) 9.25 kn) 1 Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije.00 kn) 20.68 kn) 104. .2.hr“ uz e-mail prostor veličine 200 MB.7. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu.3.00 kn (11.25 kn) 7.84. Grandstream GXP1400.hr.00 kn (198.03 kn) 5.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start 1. 1.

5 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured usluge Start Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (31.00 kn (0.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.75 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 40.00 kn 250.46 kn 500.25 kn) Pretplatnička oprema Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje usluge.3.7.50 kn 375.90 kn (244.92 kn 491.00 kn (50.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 25.19 kn 327.6 Naknade za oštećenje. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 562. GXP2010.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu Mjesečni najam opreme uz korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 55.00 kn 375.88 kn) 1.00 kn (37.00 kn (68.84.7. GXP2020.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195.7. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.6. 1.00 kn IP telefon TIP 3 750. 1. GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.7. . a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.00 kn) 30.7.38 1.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

00 kn (468. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 600. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 562. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. 1.00 kn (375.00 kn (687.50 kn (703.00 kn (312.50 kn) 550. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) 1.00 kn (625.00 kn 600. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (843. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.100.19 kn (613.031.00 kn (1. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured Start media gateway/modem IP telefon TIP 2 654.375. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.25 kn) 450.75 kn) 825.65 kn) 500.7.39 IP telefon TIP 4 900.6.00 kn IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone 1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (937. prema Članku 2.00 kn (750. Pretplatniku se neće naplatiti. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.84.92 kn (818.00 kn) IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.75 kn) 450.00 kn 675. Zakona o PDV-u.33 kn) 250.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.50 kn) 900.100.00 kn 450.00 kn 450.00 kn 300.46 kn (409.99 kn) 375.00 kn (1.00 kn) 491.00 kn (1.00 kn) 750.50 kn) 300.00 kn (468.13 kn) 675.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 500. .7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 250. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) OptimaLAN ured Start OptimaLAN ured Start Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 327. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.00 kn (312.00 kn 825.7.00 kn (625. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 kn 550.50 kn) 375.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.125. 1.

43 kn (3.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.40 1.20 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.00 kn) 2.50 kn) 5.94 kn) 11.20 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.84.80 kn (3.00 kn (1.25 kn (2.16 kn (0.36 kn) 2.7. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.10 kn (21.81 kn) 3.25 kn) 2.89 kn (2.60 kn (7.16 kn (0.80 kn (2.40 kn (14. .16 kn (0.48 kn (1.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.16 kn (0.15 kn (3.20 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.69 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Satelit 3 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.38 kn) 23.05 kn (1.25 kn) 17. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1.75 kn (29.31 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 1.25 kn) Europa 1 1.85 kn) 1.04 kn) 1.

00 kn (1.25 kn) 20. Slovenija. Švicarska. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.75 kn) 199. Italija.00 kn (68.08 kn) 0.50 kn) 99. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.75 kn) 139.00 kn (248.75 kn) 159.75 kn) 99.00 kn (111.00 kn (237.00 kn (1.50 kn) 69.00 kn (98. 1.25 kn) 0.25 kn) 49.75 kn) 89.80 kn (52.00 kn) Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi** * Bosna i Hercegovina. Grandstream GXP1400.25 kn) 119.25 kn) 55.06 kn (0.00 kn (286.75 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 49.00 kn (61. Srbija. Crna Gora. USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Njemačka.00 kn (123. GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal 4 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal 5 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.75 kn) 35.00 kn (47.00 kn (123. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Makedonija.00 kn (123.75 kn) 179.00 kn (148.00 kn (223.41 Satelit 4 31. Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal 3 Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000.00 kn (173.25 kn) 79.00 kn (61.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 1. Austrija.00 kn (43.00 kn (86.84.75 kn) 38.24 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Telefonski priključci/linije Osnovni IP telefonski priključak/linija s telefonom bilo kojeg tipa Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 2 ² Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 3 3 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 4 4 Dodatni IP telefonski priključak/linija s telefonom TIP 5 5 1 Dodatni analogni telefonski priključak/linija 1 Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa.00 kn (198.99 kn (26.75 kn) 69. potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži OT-a ² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200.75 kn) 229.19 kn) 41. .25 kn) 1.00 kn (86.25 kn) Osnovni IP telefonski priključak/linija Dodatni IP ili analogni telefonski priključak/linija * Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije Mjesečne naknade (naknade za korištenje) Mjesečna naknada za korištenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 190.8 OptimaLAN ured XL Jednokratne naknade (naknade za uključenje) Telefonski priključci/linije* Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 99.35 kn (39. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda.00 kn (0.

1. .30 kn (210.47 kn (74.10 kn (91.06 kn (582.38 kn) 73.8.03 Kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj (splitter)* SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu** Switch–Basic** Switch–Standard** Switch-Pro** HDSL modem** Bežična radio oprema** Dodatni tajnički modul za IP telefone*** IP telefon TIP 2* IP telefon TIP 3* IP telefon TIP 4* IP telefon TIP 5* Oprema za analogno POTS sučelje* 114.58 kn) 202.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 0.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (31.00 kn (50.10 kn) 168.42 kn (253.34 kn) 242.75 kn) 5.74 kn) 376.25 kn) 11.84. *** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.25 kn) 41.19 kn (142.55 kn) 136. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.19 kn (142.82 Kn (1.00 kn (68.00 kn) 5.27 kn (245.00 kn (156.2 Privremeno isključenje Privremeno isključenje OptimaLAN ured XL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn (9.00 kn (37.00 kn (6.00 kn (312.00 kn (625.42 1. Dodatni tajnički modul za IP telefone kompatibilan je s Grandstream GXP2000.25 kn) 25.00 kn (6.74 kn (303. ** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.…). bežična mreža. GXP2020.00 kn) 30.74 kn) 114.79 kn) 250. GXP2110.05 kn) 466.43 kn) 105.00 kn (0.75 kn) 59.03 kn) 500.00 kn (13.25 kn) * Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.50 kn) 40.34 kn) 196. GXP2120 IP telefonima.84 kn (471.25 kn) 7.08 kn (170.55 kn) 41.24 kn (51.47 kn (74.38 kn) 9.34 kn) 59. optička mreža.24 kn (51. Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.8. GXP2010.00 kn (11.43 kn (131.00 kn) 55.38 kn) 125.

46 kn 45.00 kn 825.00 kn Switch-Pro 6. prema Članku 2.000.00 kn IP telefon TIP 4 900.54 kn 1.00 kn 562.00 kn 3.500.100.00 kn 375.00 kn HDSL modem 3.84.8.500.00 kn 2.00 kn IP telefon TIP 3 750.00 kn 1.500.750.00 kn 3.43 1.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.81 kn 22.00 kn Switch–Standard 4.00 kn 675. Zakona o PDV-u.08 kn 33.500.000.00 kn 4.50 kn 375.000.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.250.00 kn 550.92 kn 491.00 kn 450.00 kn IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone 1.00 kn 3.500.200. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.3 Naknade za oštećenje.125.00 kn 1.00 kn 250. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured XL media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.000.00 kn 1.375.250.00 kn 300. .00 kn 900.250.00 kn 1.00 kn 2.00 kn 450.000.00 kn 600.8. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 600.00 kn 2.00 kn IP telefon TIP 2 500.00 kn 2.00 kn 750.19 kn 327.00 kn 3.500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.

35 kn) 1.100.00 kn (468.00 kn (562.125.406.250.500.00 kn) 500.375.875.000.75 kn) 450.00 kn (1.26 kn) 900.250.44 1.00 kn) 2.00 kn) 250.3.125.75 kn) 4.687.218.00 kn (468.50 kn) 450.18 kn) 600.00 kn) 750.65 kn) 45.00 kn (562.00 kn (4.812.000.00 kn (7.50 kn) 550.625.00 kn (312.875.08 kn (56.500.000.00 kn (750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.125.25 kn) 2.375.00 kn (375.00 kn) 3.00 kn) 5.54 kn (28.00 kn (1.00 kn (4.25 kn) 3. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).875.75 kn) 562.00 kn (3.500.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro HDSL modem Bežična radio oprema IP telefon TIP 2 IP telefon TIP 3 IP telefon TIP 4 IP telefon TIP 5 Oprema za analogno POTS sučelje Dodatni tajnički modul za IP telefone Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Prewtplatnika.00 kn (1.000.00 kn (3.125. a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine OptimaLAN ured media gateway/modem Djelitelj (splitter) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 654.50 kn) 375.500.00 kn (687.75 kn) 825.00 kn (5.00 kn) 1.00 kn (625.00 kn (2.00 kn (5.00 kn (843.00 kn) 1.00 kn) 3.500.750.750.50 kn (703.250.00 kn) 6.750.00 kn) 491.00 kn (1. .500.00 kn) 2.250.50 kn) 900.46 kn (409.00 kn) 4.00 kn (1.00 kn (1.00 kn) 1.00 kn (3.00 kn (2.812.00 kn (937.00 kn (937.50 kn) 2.00 kn (6.00 kn (1.00 kn (2.750.81 kn (42.00 kn (750.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.92 kn (818.50 kn) 3.19 kn (613.13 kn) 675.00 kn) 600.00 kn) 1.50 kn) 1.8.00 kn (1.00 kn) 300.031.50 kn) 327.00 kn (3.84.625.33 kn) 22.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.812.00 kn) 750.00 kn (1.50 kn) 375.500.200.50 kn) 3.99 kn) 33.

45 1.8.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 49,00 kn (61,25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 99,00 kn (123,75 kn)

OptimaLAN ured XL

OptimaLAN ured XL

* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju. Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

1.8.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL

Vrsta poziva

Vrijeme poziva

Pozivi

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Lokalni pozivi

Unutar nacionalne nepokretne mreže

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

0,16 kn (0,20 kn)

Međužupanijski pozivi

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

0,16 kn (0,20 kn)

Pon – Sub 07h – 19h

Prema nacionalnim pokretnim mrežama

Pon – Sub 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h

1,05 kn (1,31 kn)

Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*

Svim danima od 00h do 24h

1,00 kn (1,25 kn)

Europa 1 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2

1,48 kn (1,85 kn) 1,80 kn (2,25 kn)

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

46
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn) 5,60 kn (7,00 kn) 2,43 kn (3,04 kn) 1,89 kn (2,36 kn) 2,25 kn (2,81 kn) 3,15 kn (3,94 kn) 11,40 kn (14,25 kn) 17,10 kn (21,38 kn) 23,75 kn (29,69 kn) 31,35 kn (39,19 kn) 41,80 kn (52,25 kn) 0,06 kn (0,08 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

Svijet 2

Europa Mobilna 1

Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3

Europa Mobilna 4

Satelit 1

Satelit 2

Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h)

Satelit 3

Satelit 4

Satelit 5

Naknada za uspostavu poziva

VPN pozivi**

* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, USA ** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Napomena: Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

47

1.9 Halo Halo Halo PRO usluga

1.9.1

Jednokratne i mjesečne naknade
Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 150,00 kn (187,50 kn)

Broj govornih kanala/brojeva i uključena pristupna brzina 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje osnovnog paketa Internet prometa koji se zasebno naplaćuje) 5 govornih kanala + 256/128 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 4096/512 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa) 5 govornih kanala + 12288/640 kbps (uz korištenje FlatRATE paketa Internet prometa)

Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora

Mjesečna naknada za korištenje

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

199,00 kn (248,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

229,00 kn (286,25 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

259,00 kn (323,75 kn)

1.000,00 kn* (1.250,00 kn)

300,00 kn (375,00 kn)

150,00 kn (187,50 kn)

299,00 kn (373,75 kn)

1.9.2

Internet promet

Internet promet

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket (2GB)* FlatRATE**

12,29 kn (15,36 kn) 40,98 kn (51,23 kn)

* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa ** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

00 kn (62.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Naziv opreme Jednokratno plaćanje Wireless LAN USB adapter 195. .00 kn (0.9.00 kn) 0.00 kn (125.50 kn) Privremeno isključenje Halo Halo Halo PRO usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka (po priključku/liniji) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.50 kn) 0.00 kn) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (37.00 kn (125.88 kn) 1.00 kn (0.63 kn) * naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji ** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji. a za sve brojeve unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge 1.00 kn) 500. 1.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge Jednokratna naknada Mjesečna naknada za korištenje Korištenje glasovne VPN usluge* (unutar iste lokacije) Korištenje glasovne VPN usluge** (više lokacija.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO Pretplatnička oprema Halo Halo Halo PRO media gateway/modem + djelitelj (splitter) Mjesečni najam* 0.50 kn (25.82 Kn (1.00 kn) 30.9.00 kn (0.00 kn (0.84.00 kn) 20.50 Kn) 0.90 kn (244.00 kn) 250.00 Kn (312.00 kn) 50.03 Kn) * Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge. po lokaciji) Naknadna konfiguracija od strane tehničara OT-a.6 Privremeno isključenje Naknada za isključenje/uključenje 0.00 kn (0.9.00 kn) 100. po pojedinoj konfiguraciji Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 100.00 kn (625.48 1.9.

U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.65 kn) 45. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.7 Naknade za oštećenje. 1.08 kn 33.00 kn (875.18 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.9. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.19 kn (613.84.50 kn) Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Halo Halo Halo PRO Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.9. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.99 kn) 33.00 kn (1. a ovisno o specifičnoj situaciji.9. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 850.46 kn 45. prema Članku 2. . Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.54 kn (28. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. uništenje ili otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a 1.7.08 kn (56.26 kn) 327.92 kn 491.2 Jednokratne naknade za otuđenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.19 kn 327. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.81 kn (42.49 1.46 kn (409.81 kn 22.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Halo Halo Halo PRO media gateway/modem Djelitelj (splitter) 654.35 kn) 491. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze).54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.9. Zakona o PDV-u. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze). a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 1.33 kn) 22. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Pretplatniku se neće naplatiti.7.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 700.062.92 kn (818.

00 kn) 0.00 0.00 0.00 (0.00 0. .1 Jednokratno korištenje Dodatne govorne usluge Jednokratna naknada Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.9.00 (0.00 (0.00 (0.00 kn 80.9.00 0.00 (0.00 kn) Promjena pozivnog broja Tajnost broja *Od 21.00 0.00 0.00 0.00 (0.9.50 1.00 (0.00 (0.00 0.00 kn (100.00 (0.00 (0. vremenu.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1.9 Dodatne javne govorne usluge 1.00 0.00 0.84.2012.07.9.00 (0.00 0.00 (0.00 kn (0.00 0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0. danu u tjednu) Ograničavanje troškova poziva Zabrana odlaznih poziva Podrobni ispis računa e-Račun 0.00 0.00 0.00 (0.00 (0.00 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 0.00 (0.00 0.00 0.9.00 (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.1 Mjesečno korištenje Dodatne govorne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Poziv na čekanju (CW) Poziv bez biranja (Hotline) Prikaz broja pozivatelja (CLIP) Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) Preusmjeravanje poziva (standardno) Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o broju pozivatelja.

00 (25.51 1.10. a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja. 2 Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13.00 12. 3 x 16.10 Tornado 1. 4 x 15.00 kn (0. Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.2 Mjesečne naknade 1. 2 x 18. 3 Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12. 1.10.00 Kn (62.2.00 kn 2 (48.00 kn kn) kn kn) kn kn) Napomena: Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).25 Kn s PDV-om). Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 (20. . 1 Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14.84.10.00 (15.00 kn bez PDV-a tj.75 kn) 49.50 kn) *Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog uređaja putem kojeg se Tornado usluga koristi.10.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva do deset telefonskih brojeva Za jedanaest ili više Tornado brojeva Mjesečne naknade za korištenje po pojedinom broju 20.25 kn) 39.00 kn 1 (36. Napomena: Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva).00 kn (25.1 Jednokratne naknade Tornado Aktivacija Naknada za administriranje usluge pri promjeni mobilnog uređaja* Naknada za uključenje 0.00 16.50 kn bez PDV-a tj.25 kn) *Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.25 kn bez PDV-a tj.00 kn) 50.125 Kn s PDV-om). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. 1.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike Tornado Za jedan Tornado broj Za dva Tornado broja* Za tri Tornado broja* Za četiri Tornado broja* Mjesečne naknade za korištenje 20.3125 Kn s PDV-om).00 kn) 29.2.00 kn 3 (61.

44 kn (1.59 kn (0.10.84.08 kn (0.12 kn (11.48 kn (5.74 kn) Europa 1 1.43 kn) 1.52 kn (3.59 kn (0.60 kn) 1.00 kn (0.3 Tarifni model Tornado Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi 074 unutar vlastite grupe* (VPN) Svim danima od 00h do 24h 0.00 kn) Prema vlastitom fiksnom broju** Svim danima od 00h do 24h 0.74 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)*** Svim danima od 00h do 24h 0. .89 kn) 1.16 kn (0.18 kn (1.68 kn (17.10 kn) Prema ostalim 074 brojevima Svim danima od 00h do 24h 0.15 kn) 9.08 kn (0.52 1.48 kn) 1.10 kn) Prema nacionalnim nepokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.25 kn) 2.51 kn (1.80 kn) 2.40 kn) 13.24 kn (2.10 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 2 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.80 kn) 4.94 kn (2.20 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Svim danima od 00h do 24h 0.80 kn (2.

74 kn) Naknada za uspostavu poziva 0.84. Turska.06 kn (0.00 kn (10.00 kn (23.10. Francuska.1 Mjesečne naknade Tornado+ Za jedan Tornado broj Mjesečne naknade za korištenje 8. . Srbija. Rusija. Italija. *** Bosna i Hercegovina. Mađarska.08 kn) Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva**** * privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja.10. Albania. ** vrijedi samo za private pretplatnike. Italija.00 kn) 1. Njemačka.53 Satelit 3 19. Novi Zeland. Švicarska. Kanada.59 kn (0. Obračunska jedinica je 1 sekunda.08 kn) * Argentina.75 kn) 25. Austrija.44 kn (41. Čile.08 kn (31.06 kn (0. Poljska ** Obračunska jedinica je 1 sekunda.4. Ujedinjeno Kraljevstvo.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom Vrsta poziva Vrijeme poziva Pozivi Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)* Svim danima od 00h do 24h 0.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija 1. 1. Makedonija.80 kn) 0. Autralija. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Španjolska. Slovenija. USA **** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN).35 kn) 33.4. Kina.10. Crna Gora.

75 kn) Vrsta priključka POTS ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka ISDN BRA točka-više točaka a/b ISDN PRO ISDN PRA (po kanalu) Privatni pretplatnici 60.00 kn (136.11.00 kn (211.84. linija privatni pretplatnici 39.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11 Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) 1.00 kn (48.00 kn (0.00 kn (75.11.00 kn) Poslovni pretplatnici 70. .1 Jednokratne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Aktivacija* * Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR) Naknada za uključenje 0.25 kn) 109.54 1.00 kn) 1. i 3.00 kn (111.00 kn (87.2 Mjesečne naknade Govorna usluga zasnovana na najmu pretplatničke linije (WLR) Mjesečne naknade za korištenje 2.50 kn) 89.25 kn) 169.25 kn) 70.00 kn (87.

00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) Paket a) 12.11.00 kn (0. Aktivacija nije raspoloživa od 16. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*. poziv na čekanju. po priključku.00 kn) 0.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. ”slijedi me kad sam zauzet”. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku Naknada za uključenje 0.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge 1. “ne smetaj”.00 kn) 20.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (25. .2010.00 kn) 12. po priključku.00 kn (0.00 kn) 36.2010. Aktivacija nije raspoloživa od 16.84.00 kn) 12. jednokratno. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge. po priključku. po priključku.00 kn) 36.2010.00 kn) Paket c) 20.11. na zahtjev.3.00 kn (0.09. na zahtjev: paket a) konferencijska veza i povratni upit.00 kn (25.00 kn (0. po priključku.00 kn (15. po priključku za privatne pretplatnike. paket c) konferencijska veza i povratni upit.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (45.00 kn) 12. jednokratno.00 kn (15. po priključku. po priključku Poziv bez biranja (bezuvjetni .00 kn) 0.09. poziv na čekanju (3). po priključku za privatne pretplatnike.00 kn (25. po priključku Paketi dodatnih usluga: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a. jednokratno.00 kn) 0.00 kn (0. .09.00 kn) 0.00 kn (45. po priključku.00 kn (15.09. provjera dodatne usluge i drugo.00 kn) 0.trajno stanje): (3) ▪ mjesečna naknada. mjesečno. CLIR.00 kn) “Ne smetaj”:(1) ▪ mjesečna naknada.00 kn) Aktivacija nije raspoloživa od 16. jednokratno.00 kn (15.00 kn) 0. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.1 Privatni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (15. na zahtjev.2010. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. ponavljanje posljednjeg biranog broja. (“slijedi me”. po priključku Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3) ▪ mjesečna naknada. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja.00 kn) 0.00 kn) 20.00 kn (0. ”skraćeno biranje. Aktivacija nije raspoloživa od 16. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja. po priključku Skraćeno biranje:(3) ▪ mjesečna naknada. jednokratno. 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv na čekanju . po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (25.00 kn (15. ▪ mjesečna naknada*. poziv bez biranja (uvjetni).00 kn) 20. NoCLIP. jednokratno.55 1. po priključku jednokratno.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn (0.00 kn (0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. CLIR. CLIP. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (25. . jednokratno.00 kn) 0. prikaz broja koji zove (2) 12.00 kn) 12.00 kn (0.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.

zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0.9841. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.061.18841.00 kn) 20.9841.00 kn (750. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn) 20. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c). po priključku mjesečna naknada.099) Prolazno biranje-DDI za PBX ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. 94.098. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu. jednokratno.098. Zabrana svih međunarodnih poziva.077.00 kn (125.095. po priključku.060.9841. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. (3) Od 01.061.00 kn (25. osim prema servisnim brojevima (0800. 93. . ista će se nastaviti pružati i naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.18841) 4. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. Zabrana svih odlaznih poziva.077.092.061.901) 2.18841) 6. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. Zabrana svih međunarodnih poziva.060. (2) Počevši od 16.061.9.2011.00 kn (625.84.092. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.095. Zabrana međunarodnih poziva (00. po kanalu. usluga se ukida Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.099) 3.00 kn (125.00 kn) 500.00 kn (25.112) 9. 9155.098.56 Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. po kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje. usluga više nije u ponudi.099. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00. jednokratno.192.092.00 kn) 20.00 kn) 20.095. poziva prema mobilnim mrežama.060. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge.9767) 5.00 kn) 100.92.061.901.9.9841.2010.095.00 kn (0. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit.091.00 kn) 600.18841.9.098. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove.9767) 8.18841) 7.060. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn (625.00 kn) 100.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva * Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik (1) Nakon 16. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.099.901.00 kn (750.091..9841.092. poziva prema mobilnim mrežama (00.076.00 kn (25.2010. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.00 kn) 600.00 kn) 500.901.

00 kn) 60.84.11. adresa. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.3. po priključku. skupne priključke. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 0. CLIR. jednokratno. po priključku. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. po priključku.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. skupne priključke.00 kn) 0.00 kn (25. NoCLIP. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.11. .00 kn) 0. (za kućne centrale. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po kanalu Jednokratna naknada 81. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. .00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. (za kućne centrale.15 kn (101. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn) 20.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) Naziv dodatne usluge Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. jednokratno.00 kn (25.00 kn (75.00 kn (62. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. jednokratno.00 kn) 1.00 kn (25.00 kn) 20. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (125. po priključku.00 kn) 0. po priključku Naknada za uključenje 20.3. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula.00 kn) 120.00 kn (75. jednokratno.50 kn) 100. jednokratno.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.44 kn) 500.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. po priključku.00 kn (25.00 kn (0.00 kn) 0. jednokratno. jednokratno. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. skupne priključke.57 1.00 kn (150.00 kn (0. jednokratno. po priključku. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (625.00 kn) 50.

upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom. Zabrana svih odlaznih poziva.095.060. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. 94.00 kn (25.00 kn (125. po B kanalu ▪ pozivni brojevi za prolazno biranje.091.061.00 kn) 500. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn) 20. poziva prema mobilnim mrežama (00. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.00 kn (750.18841) 7.091.00 kn) 100.092.9767) 5.095. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.095.901) 2.9767) 8. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. po priključku.00 kn) 500. 9841.061.901. poziva prema mobilnim mrežama.18841) 4. 061.00 kn) 20. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. osim prema servisnim brojevima (0800.099.18841.098. .00 kn (625. po priključku. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 0. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.9841.092.901.060.00 kn) 20. Zabrana svih međunarodnih poziva.00 kn) 0. jednokratno.901.060.092.098.099. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. jednokratno.061.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 0. 93.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (25. 9155.00 kn (25.58 Zabrana prikaza broja pozvane linije. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. .00 kn (25.00 kn (125.00 kn (0.098.00 kn (625.060.00 kn (0.18841.00 kn) 100.099) 0. po priključku ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0. COLR.092.18841) 6.00 kn (0. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.098.00 kn) 600.00 kn) 600. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. BRA-(2B+D).00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn (750. po B kanalu.076.9841.92. Zabrana svih međunarodnih poziva. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.077.061.095.112) 9. Zabrana međunarodnih poziva (00.00 kn) 20.099) 3.9841.077.9841.84. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1. jednokratno.

00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 60. jednokratno. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika.00 kn (0.84.11.00 kn (62. jednokratno. jednokratno.00 kn (0.00 kn) 0.3. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (125.11. po priključku Naknada za uključenje 0.00 kn) 0.00 kn) 0.CW: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. (za kućne centrale. skupne priključke. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (0. po priključku Preusmjeravanje poziva – CF*.00 kn) 1. .00 kn) 120.5 Poslovni POTS pretplatnici Naziv dodatne usluge Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja.00 kn (0. po priključku. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) 0.00 kn) 100.00 kn) 20.00 kn (0. CLIR.15 kn (101. po priključku. po priključku. ”slijedi me kad sam zauzet”. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. jednokratno.44 kn) prema troškovniku monterskih radova 0. adresa. po priključku. po priključku. ”slijedi me kad se ne javljam”): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno.00 kn (15. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. jednokratno. po priključku.00 kn) 12.50 kn) 0.00 kn (25.00 kn) 0.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. (za kućne centrale. po priključku Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika): ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. NoCLIP.3.00 kn (0.00 kn (0. – po pozivu: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. BRA-(2B+D).59 1. po kanalu)* Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. skupne priključke. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. po priključku Poziv na čekanju . na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga.00 kn) 50. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.00 kn (150. jednokratno.00 kn (75.00 kn (0.00 kn (75.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. BRA-(2B+D).00 kn) 60. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.00 kn) 0. jednokratno. po priključku.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom. na zahtjev ▪ mjesečna naknada. (“slijedi me”. po priključku. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. jednokratno. po priključku Jednokratna naknada 81.

poziv na čekanju. 94.099.00 kn) 12.. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.9841.00 kn (15. CLIP. na zahtjev.00 kn (0.060.099) 0.061. poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. ▪ mjesečna naknada. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. upravljiva od strane Pretplatnika: (pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip usluge) ▪ aktiviranje usluge. po kanalu za digitalne centrale.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.18841.00 kn) 0. 93. poziva prema mobilnim mrežama.077. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.00 kn) 36. “ne smetaj”.00 kn) 0. jednokratno. ponavljanje posljednjeg biranog broja.095.060.9. poziva prema mobilnim mrežama (00. po priključku.18841) 4.00 kn (25.901) 2.00 kn) 20.901. ”skraćeno biranje.9767) 8. Zabrana svih međunarodnih poziva.9841.112) 9.00 kn (15. osim prema servisnim brojevima (0800. na zahtjev (2) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva. po priključku jednokratno.18841) 6.00 kn) Paket a) 12.061.00 kn (45. isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.098.095. po priključku Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na analogne ili digitalne centrale: ▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma.00 kn (25. Zabrana svih odlaznih poziva.9767) 5.095. jednokratno.9841.098.00 kn (0. od strane pretplatnika: ▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno ▪ provjera dodatne usluge besplatno ▪ korekcija liste brojeva Prikaz broja pozivatelja.098.077. Zabrana međunarodnih poziva (00. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00.00 kn (0. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.192.901.061.098. provjera dodatne usluge i drugo. na zahtjev ▪ deaktiviranje usluge. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091. . prikaz broja koji zove (2) ** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su besplatni.60 Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge.00 kn) Paket c) 20. poziv bez biranja (uvjetni).060.92. ▪ mjesečna naknada*.00 kn (45. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti. sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem: konferencijska veza i povratni upit. po priključku za analogne centrale.2010.061.9841. jednokratno.099) 3.901. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku za analogne centrale. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091. .061.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. .060.092. poziv na čekanju · paket c) ** konferencijska veza i povratni upit. po priključku mjesečna naknada. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c).091. na zahtjev: · paket a) ** konferencijska veza i povratni upit. po priključku. Zabrana svih međunarodnih poziva.092.091.18841.18841) 7. po kanalu za digitalne centrale.00 kn) 36.092. 9155. na zahtjev.84. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.095.9841.00 kn) 20. CLIR.092. mjesečno.00 kn (0.00 kn) *Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku (2) Počevši od 16.00 kn) 0. po priključku ▪ promjena zaporke (PIN-a) ▪ aktiviranje.099.076.00 kn (25. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076.

84.00 kn (62.00 kn) 120. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. po kanalu) *do 3 mjeseca Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn) 60. po priključku.00 kn (150.00 kn (125.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. jednokratno. (za kućne centrale.00 kn) 20.00 kn (75. po broju Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po priključku. po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. skupne priključke. skupne priključke.00 kn (75.00 kn) prema troškovniku monterskih radova 60. jednokratno.00 kn (625. po kanalu) *od 3-6 mjeseci Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu između članova uže obitelji je besplatan) ▪ za privatne pretplatnike Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. jednokratno. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.11.15 kn (101.44 kn) 500. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.61 1. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika. po kanalu Jednokratna naknada 81. po priključnom vodu ili kanalu U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.3. (za kućne centrale.00 kn) 50. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu. adresa. jednokratno. skupne priključke.50 kn) 100. .00 kn (25. ▪ po priključku ▪ za kućne centrale.

BRA-(2B+D).00 kn) 200.00 kn (0. jednokratno.62 1.00 kn) 20. po priključku Zabrana prikaza broja pozvane linije. na zahtjev .00 kn) 500. jednokratno. CLIR.mjesečna naknada. upravljiva od strane Pretplatnika: (usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s osnovnim pristupom.00 kn) 500.00 kn (25.00 kn (0.00 kn) 100. po priključku Odbijanje prikaza broja pozivatelja. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.00 kn) 20.00 kn) 0.00 kn) 600. jednokratno.00 kn (750. po B kanalu ▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje.00 kn (750. po priključku. jednokratno.7 Poslovni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D) Naziv dodatne usluge Vrsta pristupa Paket dodatnih usluga: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (750.00 kn (25.deaktiviranje usluge.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn) 20. Zabrana međunarodnih poziva (00.aktiviranje.00 kn (125.00 kn) 100.00 kn (25.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn (250.00 kn (125.00 kn (25.00 kn (0.00 kn (250.00 kn) 20. po priključku.00 kn (250.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje Primarni pristup (30B+D) Naknada za uključenje 200.00 kn (25. po priključku Zabrana slanja vlastitog broja.00 kn) 0.00 kn (625. po priključku .00 kn (25. na zahtjev (1) ▪ mjesečna naknada*.00 kn (0. po priključku Odbijanje preusmjerenih poziva: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip usluge) .00 kn) 0.00 kn (25.00 kn) 20. COLR.00 kn (0. deaktiviranje i provjera programa sa zabranama besplatno Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva: 1.00 kn (625. jednokratno. NoCLIP.00 kn (250.901) 0.00 kn (25. .00 kn (25.00 kn) - - 20.00 kn (0.00 kn (25.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn (625.00 kn (25. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*. po priključku Prolazno biranje-DDI: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma.00 kn (25.00 kn) 0.3. po priključku. jednokratno.00 kn (625.00 kn) 600.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0. na zahtjev ▪ mjesečna naknada*.11. po B kanalu. na zahtjev ▪ mjesečna naknada.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn) 0. – trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a. po priključku .00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 20. po priključku.00 kn) 0.00 kn) 200.00 kn (125.trajno: ▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a.00 kn (0.00 kn) 0. jednokratno.aktiviranje usluge. po priključku.00 kn) 500.00 kn (25.00 kn) 20.00 kn) 0. .00 kn (750.00 kn (25.00 kn) 600.00 kn) 20.00 kn) 500.00 kn) 100.00 kn) · od 11 do 100 DDI brojeva · od 101 do 1000 DDI brojeva · više od 1000 DDI brojeva Napomena! Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D)) Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva.00 kn) Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Osnovni pristup (2B+D) 20.00 kn) 20.00 kn (0.00 kn) 20.00 kn) 20. po priključku.84.00 kn) 100.00 kn) 200.00 kn) 600.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0. zakupljena zaliha brojeva: a) aktiviranje b) mjesečna naknada · do 10 DDI brojeva 20.promjena zaporke (PIN-a) besplatno .

095.112) 9.00 kn) 9. 10 B kanala unutar primarnog pristupa. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.098.077.095. (2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.092.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika Naziv promjene Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.00 kn) 3.500.9841. Zabrana svih međunarodnih poziva. 20 B kanala unutar primarnog pristupa. unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom. jednokratno.098.15 kn (101. jednokratno.060. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn) ▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.11.901.00 kn (5. 061. 9155.076. COLR na zahtjev.9841. PRA-(30B+D).060.099) (1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.901.095.098. 94.061.061.250. 1.00 kn (5. na istoj adresi.00 kn) 4. BRA-(2B+D): COLP. 93. . za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 1.500.18841) 4.84.9841. PRA-(30B+D): COLP.18841) 6.200.625.00 kn (3.077. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (060.092.00 kn) 7. Zabrana svih međunarodnih poziva.18841) 7. kao i preseljenje svih širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene (sukladno naknadama za te usluge) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki.061.099. poziva prema mobilnim mrežama. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama (091.092. jednokratno za: ▪ 5B.092. COLR na zahtjev.92.9767) 8.091.091.625.63 2.500.901. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (091.099) 3. na istoj priključnoj točki ▪ 15B.060.000.00 kn (9. na istoj priključnoj točki U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu (076. 9841. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese.000. Zabrana svih međunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti (00. Zabrana svih odlaznih poziva.3.060.18841.095. BRA-(2B+D). po priključku U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je pretplatnik imao na staroj lokaciji.44 kn) 4.875. i poziva prema davateljima pristupa Internetu (00.9767) 5.061.00 kn (11. osim prema servisnim brojevima (0800.9841.00 kn) Jednokratna naknada 81. na drugu adresu ili unutar postojeće adrese. poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti.00 kn (1. na istoj priključnoj točki ▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa.18841.750.098. poziva prema mobilnim mrežama (00.099.

9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike Naziv usluge Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana (Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi pretplatnika) Jednokratna naknada 100. (za kućne centrale.00 kn) 50.00 kn (25. skupne priključke. po kanalu) Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika. pri preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese.00 kn) 1. po MSN-u Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika (Titula. na zahtjev Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev pretplatnika. jednokratno.00 kn) 60.00 kn (75.00 kn) 120.00 kn (0. jednokratno: ▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom.200.00 kn (125.00 kn) 7.00 kn) Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki. adresa. po priključku ▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom.00 kn (150. jednokratno.375. po kanalu) Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.00 kn (7.64 ▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki 6. PRA-(30B+D). na istoj adresi Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća pretplatnik Promjena dodatnih usluga. jednokratno.000.700. (za kućne centrale. prezime ili ime nakon udaje i tome slično) ▪ za privatne pretplatnike Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme zbog neplaćanja.00 kn (3. skupne priključke.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 20.500.00 kn (62. po priključku.00 kn) 100.00 kn) 60.00 kn) ▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika.3. za: ▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki 2.00 kn (75.000.00 kn (125. .84.00 kn (9. po B kanalu prema troškovniku monterskih radova 0.11. BRA-(2B+D). po priključku.

10 kn) 1.22 kn (0.00 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 1.81 kn) 3.00 kn (1.30 kn (2.35 kn (2.84 kn (2.25 kn) 2.36 kn) 2.85 kn (3.28 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.23 kn) 0.11 kn (0.63 kn) 2.94 kn) 1.73 kn) 3.22 kn (0.18 kn (2.31 kn) 2.28 kn) 0.94 kn (2.53 kn (1.25 kn) 0.35 kn (2.26 kn) 0.22 kn (0.44 kn (1.50 kn) 5.07h.88 kn) 3.00 kn) 1.14 kn) 0.30 kn (6.79 kn) 1.53 kn (1.74 kn (2.28 kn) 0.06 kn) 0.76 kn) 1.91 kn) 1.33 kn (1.84 kn (2.68 kn (3.22 kn (0.11.01 kn) - - - 0.30 kn (2.14 kn) 0.48 kn (1.71 kn (0.20 kn (4.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora 1.22 kn (0.91 kn) 1.94 kn (2.00 kn) 2.56 kn) 5.14 kn) 0.11 kn (0.4.23 kn) 0.65 kn (7.56 kn) 5.88 kn) 3. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa Vrsta poziva Vrijeme poziva OptiMIN OptiMAX OptiBIZ OptiEasy OptiSMART OptiFLAT Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta 1 OptiMAX Prvih 500 minuta za OptiEasy 2 Pon – Sub 07h .28 kn) 0.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .07h.48 kn (3.11 kn (0.85 kn (2.71 kn (0.65 1.11 kn (0.84.03 kn (3.10 kn) 1.22 kn (0.29 kn (1.22 kn (0.80 kn) 1.31 kn) 2.14 kn) 0. .30 kn) 2.68 kn (3.73 kn) 3.14 kn) Pon – Sub 07h .22 kn (0.28 kn) 0.1 Cijena nacionalnih.66 kn) 1.43 kn) 2.84 kn) 1.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .20 kn (4.63 kn) 2.01 kn) - - - - 0.11 kn (0.18 kn (0.11 kn (0.0082 kn (0.85 kn) 1.61 kn) 0.06 kn) 2.20 kn (4.15 kn (3.25 kn (2.85 kn (3.19h 0.48 kn (3.0082 kn (0.28 kn) 0.28 kn) 0.85 kn (2.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .18 kn (0.71 kn (0.30 kn (6.18 kn) 2.48 kn (3.53 kn (1.22 kn (0.65 kn (7.88 kn) 3.79 kn) 1.22 kn (0.07h.21 kn (0.43 kn) 2.56 kn) 5.91 kn) 1.28 kn) 0.14 kn) 0.65 kn (7.11.60 kn (7.89 kn) 0.00 kn (1.85 kn (3.19h 0.30 kn (2.03 kn (3.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama) 5 - - - 1.28 kn) 0.21 kn (0.43 kn) 2.41 kn (1.80 kn (2.44 kn (1.67 kn (0.35 kn) 5.11 kn (0.18 kn (2.05 kn (0.94 kn) 1.35 kn) 5.14 kn) 0.80 kn) 1.41 kn (1.89 kn) 0.41 kn (1.06 kn) 2.25 kn) - - 1.28 kn) 0.31 kn) 2.11 kn (0.26 kn) 0.85 kn (2.80 kn (3.06 kn) 2.43 kn (3.22 kn (0.30 kn) 2.94 kn (2.04 kn) 1.10 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.94 kn) 1.89 kn (2.76 kn) 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.18 kn) 2.74 kn (2.22 kn (0.

Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva).14 kn (0.45 kn (14.14 kn (0. 7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50.08 kn) 0.18 kn) 11.00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu.86 kn) 16.15 kn (21.06 kn (0. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.00 kn (62. 3 Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu.81 kn) 30.41 kn (38. Slovenija. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.05 kn (28. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.81 kn) 30.66 kn) 0. USA 6 kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna.05 kn (28.35 kn (39. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.53 kn (50.44 kn) 23.07 kn (0.01 kn) 40.31 kn) 0. Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30.00 kn (250.09 kn) 0.09 kn (13.80 kn (52.85 kn (52.09 kn) 0. Italija.76 kn) 23.07h.61 kn (20. Crna Gora.09 kn (13.15 kn (21. a obračunska jedinica je sekunda. 5 Bosna i Hercegovina.22 Kn + PDV. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.40 kn (39. .76 kn) 23.06 kn (0.75 kn (29.08 kn) 0.18 kn) Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Pon – Sub 07h – 19h OptiNET Start Dial-Up 3 Pon – Sub 19h .80 kn (29. Njemačka.14 kn (0.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).44 kn) 23.09 kn) 0. Makedonija.09 kn) 0.50 kn) OptiEasy 3 OptiSMART 6 - OptiFLAT 7 50.05 kn (0.80 kn (29.84.15 kn (21.66 kn) 0. uz korištenje korisničkog imena: start@optinet i lozinke: start 4 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama.14 kn (0.00 kn (37.07 kn (0.31 kn) 17. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu. Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora.19 kn) 41.41 kn (38.07 kn (0.18 kn) 11.25 kn) 41. samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0.22 kn (0.25 kn) 41.25 kn) 41. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog ulaza: 076-180-000.40 kn (39.06 kn (0.50 kn) Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama.61 kn (20.31 kn) 0.75 kn) 31. te međunarodne pozive bez ograničenja.09 kn) Naknada za uspostavu poziva 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. 2 1 Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda. Srbija.06 kn (0.18 kn) 11.06 kn) 0. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. naplata se vrši prema Cjeniku.07 kn (0.44 kn) 23.08 kn) 0. Švicarska.25 kn) 17.75 kn) 31.01 kn) 40.85 kn (52.00 kn) 30.40 kn (14.86 kn) 16.14 kn (0. nakon 30.18 kn) 11.10 kn (21.25 kn) 0.53 kn (50.45 kn (14.09 kn) 0.06 kn (0.07 kn (0. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.40 kn (39.45 kn (14.31 kn) 17. Austrija. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. Obračunska jedinica je jedna sekunda.75 kn) 31. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku.31 kn) 17.69 kn) 31.07 kn (0.18 kn) 11.08 kn) 0. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.80 kn (29.85 kn (52.28 kn) VPN pozivi 4 - - - - Iznos OptiMAX paketa ² 200.14 kn (0. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori.00 kn+PDV. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).38 kn) 23.08 kn) 0. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni obračun.66 Satelit 1 11.31 kn) 0.

00 kn (562. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak.00 kn (7.03 kn) 0.5 O1+ paket Mjesečna naknada za korištenje Prema cjeniku usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije.6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) *Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem.50 kn) 450.6.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje usluge 60. ISDN BRA. ISDN PRA) O1+ paket Naknada za uključenje* O1+* 0.3 Privremeno isključenje Privremeno isključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.2 Dodatne usluge .00 kn (0.00 kn (281.00 kn (0. a sukladno korištenoj usluzi (POTS.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.11.00 kn (25. primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora.00 kn (15. OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu pretplatničke linije (WLR) Napomena! Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke linije (WLR-u).00 kn (562.75 kn) Paketi Telefon 501 Telefon 5002 1 2 Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50. 1.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine* 6.00 kn (37. .00 kn (93.82 kn (1.11.11.00 kn (281.00 kn (75.11.00 kn) 30.25 kn) 225. usluga prikaza broja (CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade.00 kn) Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren bez minimalnog trajanja ugovora Usluga prikaza broja (CLIP) 20.67 1.11.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz osnovni analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine* 0.00 kn (0.82 kn (1.00 kn) 75. ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP). Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine.84. 1.00 kn) * O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS).00 kn) 12.Naknade za uključenje i mjesečne naknade Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.6. Napomena! Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.1 Osnovni analogni telefonski priključak .25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi 1. 1. Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.

53 kn (1. .22 kn (0.84.0082 kn (0.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h . U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.56 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.11.19h 0.22 kn (0.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .07h.89 kn) Europa 1 1.07h.71 kn (0.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.6. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.11 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.14 kn) Pon – Sub 07h .68 1. 1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .31 kn) 2. a ovisno o specifičnoj situaciji.50 kn) Prijevremeno trajno isključenja Telefon 50 i Telefon 500 paketa Telefon 50 i Telefon 500 paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562. Pretplatniku se neće naplatiti.11.07h.85 kn (2.91 kn) 1. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.6.41 kn (1.00 kn (281.14 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.19h 0.85 kn (3.01 kn) Pon – Sub 07h .11 kn (0. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.5 Telefon 50 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 50 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 50 minuta1 0.

1 Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta.11.94 kn (2.08 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.44 kn) 23.10 kn) 1.11 kn (0.65 kn (7.19h 0.00 kn) 11.20 kn (4.69 Svijet 2 5.31 kn) 0. .22 kn (0.07h.06 kn (0.15 kn (21.6 Telefon 500 cijene poziva Vrsta poziva Vrijeme poziva Telefon 500 Cijena bez PDV-a (Cijena s PDV-om) Prvih 500 minuta1 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.06 kn) 2. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.40 kn (39.48 kn (3. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.14 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naplata se vrši prema Cjeniku.84.30 kn (2.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h .22 kn (0.11 kn (0.19h 0.45 kn (14.85 kn (52.6.43 kn) 2.25 kn) 41.05 kn (0.31 kn) 17.07h.14 kn) Pon – Sub 07h .88 kn) 3. 1.06 kn) Pon – Sub 07h .75 kn) 31.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže Lokalni pozivi Pon – Sub 19h .80 kn (29.

Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Makedonija.25 kn) 0.25 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h .04 kn) 1. .38 kn) 23.25 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)2 Svim danima od 00h do 24h 1.80 kn (52.00 kn (1. Srbija.43 kn (3. SAD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.25 kn) Europa 1 1. Njemačka.80 kn (3. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 1. Crna Gora. naplata se vrši prema Cjeniku. Švicarska.80 kn (2.15 kn (3. 1 Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj.85 kn) 1.94 kn) 11.25 kn) 17.40 kn (14.89 kn (2.36 kn) 2. Italija.35 kn (39.50 kn) 5. Austrija. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec.00 kn (1.00 kn) 2.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama (svim danima od 00h do 24h) Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva Napomena! Obračunska jedinica je jedna sekunda.07h.19 kn) 41.00 kn (1. Slovenija.84.25 kn (2. 2 Bosna i Hercegovina.25 kn) 2.75 kn (29.81 kn) 3.06 kn (0.70 Pon – Sub 07h – 19h 1.69 kn) 31.48 kn (1.10 kn (21.60 kn (7.

00 kn (1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Cjenik Optima Telekom usluga V 2.12.00 kn) 600.00 kn) 0.00 kn (250. .00 kn (0.000.00 kn (87.50 kn) za svako sljedeće odredište Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.84.12 Besplatni telefon 0800 1.00 kn (750.00 kn (375.71 1.00 kn (0.1 Za Centrex pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) za 1 odredište 300.00 kn) 400.00 kn (500.00 kn) 70.00 kn) 800.00 kn) za 2 do 5 odredišta za 6 do 10 odredišta za više od 10 odredišta Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje (po odredištu) za 1 odredište 200.

00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 30. disketa.00 kn (75. e-mail.00 kn (125.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn (375.00 kn) 60.00 kn) 0. .50 kn) 50.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) *Od 21.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 0.72 Korištenje usluge za pretplatnika usluge Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.20 kn (0.00 kn (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 300.00 kn (62.06 kn (0.00 kn (75.00 kn) 10.00 kn) 0.07.00 kn) 100.00 kn) 0.84.00 kn) 30.80 kn (1.00 kn (0.00 kn) 60.25 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža 0.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn 0. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 0.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanja prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 kn (37.00 kn) 0.00 kn (37.00 kn (0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.00 kn (0.80 kn (1.00 kn) 0.50 kn) 0.2012.00 kn (0.00 kn (0.

00 kn (0.80 kn (1.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Korištenje usluge za pretplatnika Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.20 kn (0.000.00 kn) 200.84.12.00 kn) 0.00 kn) Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža (samo za pozivatelje u roamingu) Uspostava poziva 0.00 do 5.73 Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.000.00 kn) 0.00 kn Veći od 5.00 kn Popust (%) 5% 10% 1. .00 kn (0.08 kn) * obračunska jedinica je sekunda Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Poziv iz nacionalne nepokretne mreže 0.00 kn (250.000.2 Za Business trunking pretplatnike Dodjela jednog 0800 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje (po broju) Mjesečna naknada za korištenje (po broju) za 1 odredište 300.25 kn) 0.80 kn (1.00 kn (375.06 kn (0.

00 kn (0. .00 kn (0.000. e-mail.000.00 kn (0. disketa ili CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* Tajnost broja 0.50 kn) 50.00 kn 0.00 kn) 0.00 kn (375.74 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima 300.00 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 750.50 kn) 600.84.00 kn) 0.000.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (750.00 kn (62.00 kn Popust (%) 5% 10% 1.00 kn (0.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn (562.13 Jedinstveni pozivni broj 062 Dodjela jednog 062 pozivnog broja za jedno ili više odredišta Naknada za uključenje Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – do 3 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 4 do 8 odredišta Pozivni broj za više odredišta s prometnim upravljanjem bez kontrole pretplatnika – 9 do 15 odredišta za svako slijedeće odredište 450.00 do 5.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (0.00 kn (937.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) *Od 21.00 kn) Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanoga besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) 10.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn Veći od 5.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Popust na količinu ostvarenog prometa Od 1.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 0.07.00 kn (0.

00 kn) 60.00 kn (0.50 kn) 0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 250.29 kn) Cijena poziva ovisna o mobilnoj mreži iz koje dolazi poziv Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Korištenje govornih automata Optima Telekoma s govornom porukom kao odredišta.00 kn) 0.00 kn) 30. e-mail.00 (0.00 kn) 30. po govornom automatu Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim programima Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema odredištima (po broju) Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta.00 kn (0.00 kn (125.50 kn) 0.00 (0.00 kn (37.00 0.00 kn (62.00 kn (0.00 kn (312.2012.00 0.50 kn) 0. .00 kn) 0.00 kn 0.00 kn (0.00 kn (75.00 kn (37.00 kn) 60.00 kn (125.00 kn (0.00 (0.23 kn (0.00 (0.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Promet (kn/min) Pozivi iz fiksnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) Pozivi iz mobilnih mreža prema jedinstvenom pozivnom broju 062 (0-24h) * obračunska jedinica je sekunda 0.00 kn) 100.00 kn) 0.00 kn) 250.00 kn (312.84. do 3 odredišta za svako slijedeće odredište 180.00 kn) 300.00 0.00 kn) 0.00 kn (0.00 kn (375.00 kn) 0.00 kn) 60. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 0.75 Mjesečna naknada za jedno ili više odredišta Mjesečna naknada za korištenje po jedinstvenom pozivnom broju. ovisno o ishodištu poziva (po broju) Uporaba govornih poruka (po broju) trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka (po poruci) svakih slijedećih 30 sekundi poruke 0.00 kn (75.00 kn (75.00 0.50 kn) 50.07.00 0. bez vlastitog priključka.00 (0.00 (0. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 10.00 kn (225.00 kn) cijena po dogovoru 0.00 (0.00 kn (0.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) individualne i kompleksnije snimke Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog besplatnog broja Ograničavanje dolaznih poziva Stavljanje poziva u red za čekanje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 0.00 (0.00 kn) *Od 21.50 kn) 100.00 kn (0.00 (0.

00 kn) 150. po broju.04 kn (5. T2. po 060 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. . Cjenik Optima Telekom usluga V 2. po broju.00 kn (250. 2 minute ** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.50 kn) 200. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. jednokratno 300. po broju.39 kn (1.36 kn) 2.93 kn (1.78 kn) 6. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina T2 tarifna skupina T3 tarifna skupina T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* T9 tarifna skupina** 060 1xx xxx 060 2xx xxx 060 3xx xxx 060 4xx xxx 060 5xx xxx 060 6xx xxx 060 7xx xxx 060 8xx xxx 060 9xxx 0. T4.61 kn) 2.74 kn) 1.79 kn (3.33 kn) 2.00 kn (375.14 Usluge s posebnom tarifom 1.82 kn (4. T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost Paketi 060 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn (187. po 060 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.25 kn) 1. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.25 kn) 3. T3.14. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.00 kn (6.89 kn (2.84.41 kn) 1. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (1.49 kn) 5.45 kn) 4.86 kn (3. Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.58 kn) 3.25 kn) * Za tarifne skupine T7.00 kn) 250.00 kn (312.05 kn) 5.40 kn) 1.00 kn (6.73 kn (8.00 kn (125.76 1.96 kn) 2. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.99 kn) 1.86 kn (2.96 kn (2.59 kn (6. a pozivi prema tarifinim skupinama T7.75 kn) 5.37 kn (2.00 kn) 4 do 9 brojeva.00 kn (3.16 kn) 1.00 kn) * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.50 kn) 100.09 kn (2.12 kn (1. po 060 broju 200.00 kn (250.

07.00 kn (0.94 kn) 3. biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064. Nakon toga.00 kn (125. po pozivu 061 5xxx 0.05 kn (5. po poruci svakih slijedećih 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Jednokratna naknada 250.75 kn (0.00 kn) po dogovoru Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 10. e-mail. za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija. dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi se numeracija 069. odnosno 060 i 069 numeracije.07.9.14. 60 dana od dana implementacije.00 kn) *Od 21.00 kn (0.00 kn) *Od 21.00 kn (0.00 kn) 0. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Usluga snimanja govornih poruka trajanje poruke do 30 sekundi Snimanje govornih poruka.2012.00 kn 0.50 kn) 100.00 kn (3.77 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.00 kn) Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksnih i mobilnih mreža 061 xxxx Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h).06 kn) 061 xxxx Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h). CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.75 kn) 1.2012.00 kn (0.00 kn (100. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064.00 kn) 0. .2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost Pristup usluzi za pretplatnika Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju Naknada za uključenje (po broju) 80.84. po pozivu 061 5xxx Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta. Nova numeracija implementirana je 30. 1. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0.2009.00 kn (0. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja. e-mail.00 kn 0.00 kn) 10.00 kn (312.97 kn (2.00 kn (0.46 kn) 4.

96 kn) 2.00 kn (250.00 kn) 150.00 kn (250. T3.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost Paketi 064 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn) 250.36 kn) 2. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.96 kn (2.40 kn) 1.50 kn) 100.50 kn) 200. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.12 kn (1.00 kn) 4 do 9 brojeva.39 kn (1.33 kn) 2.79 kn (3.45 kn) 4.73 kn (8.86 kn (3.14.58 kn) 3.89 kn (2.59 kn (6.37 kn (2.00 kn (125.04 kn (5.16 kn) 1.75 kn) 1.84.09 kn (2.99 kn) 1. T2.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. po 064 broju 200.00 kn (3.82 kn (4. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 064 1xx xxx 0. po 064 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.78 kn) 6.05 kn) T2 tarifna skupina 064 2xx xxx T3 tarifna skupina 064 3xx xxx T4 tarifna skupina 064 4xx xxx T5 tarifna skupina 064 5xx xxx T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 064 6xx xxx 064 7xx xxx 064 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max.41 kn) 1. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu. . po broju. jednokratno 300.61 kn) 2. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.93 kn (1.74 kn) 1. po broju.78 1.00 kn (1.00 kn (187.49 kn) 5. po broju. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1. po 064 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn (375. jednokratno 10 i više brojeva.00 kn (312. T4.86 kn (2.25 kn) 3.

79 Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.84.00 kn (312. po 069 broju * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge.00 kn) 0.00 kn (187. po broju. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Mjesečna naknada za korištenje numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.00 kn) 150.07.00 kn (125.00 kn (0.00 kn (375.00 kn) 10.00 kn) 4 do 9 brojeva. e-mail.00 kn) 250.50 kn) 200.00 kn (0.50 kn) 100.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost Paketi 069 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn) *Od 21. jednokratno 300.00 kn (0. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. po broju. jednokratno 10 i više brojeva.14.00 kn (250.00 kn 0. . po 069 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva. po broju.00 kn (250. jednokratno * usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge ** za dostupnost usluge. po 069 broju 200.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.

74 kn) 1. po broju.33 kn) 2.45 kn) 4. T3.00 kn (0.75 kn) 1.96 kn) 2. CD) Naknada za izdavanje opomene o dugovanju* 0. . po broju.00 kn) 10.49 kn) 5.41 kn) 1.00 kn (0.58 kn) 3.99 kn) 1.00 kn (250. Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta.59 kn (6. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača 1.2012. jednokratno Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.78 kn) 6.00 kn (312.93 kn (1.00 kn (1.25 kn) 3. e-mail.00 kn) 0. jednokratno 300.36 kn) 2.05 kn) T2 tarifna skupina 069 2xx xxx T3 tarifna skupina 069 3xx xxx T4 tarifna skupina T5 tarifna skupina T6 tarifna skupina T7 tarifna skupina* T8 tarifna skupina* 069 4xx xxx 069 5xx xxx 069 6xx xxx 069 7xx xxx 069 8xx xxx * Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. jednokratno 10 i više brojeva.04 kn (5. T2.37 kn (2.79 kn (3.89 kn (2.50 kn) 200.00 kn (0.61 kn) 2.12 kn (1.16 kn) 1.00 kn) 250.15 0801 VoIP pozivni broj Paketi 0801 numeracije Naknada za uključenje 1 do 3 broja.00 kn 0.96 kn (2.73 kn (8. T5 i T6 naplaćuju se po minuti. po broju.00 kn) 4 do 9 brojeva. 2 minute Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1.40 kn) 1.39 kn (1.09 kn (2.00 kn (375.80 Korištenje usluge za pozivatelja Numeracija Pozivi iz fiksne mreže Pozivi iz mobilnih mreža T1 tarifna skupina 069 1xx xxx 0.82 kn (4.86 kn (2. T4.00 kn (3.00 kn) *Od 21.86 kn (3.07. a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.

63 kn) SMS obavijest Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu informativne obavijesti o dosezanju unaprijed određenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150. 60 dana od dana implementacije.00 kn (0. 300. Prosinca 2009.15.22 kn (0.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn) *Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima Telekoma.28 kn) 0.00 kn (125. Godine za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija.00 kn) 0.00 kn (187. po 0801 broju 200.00 kn (250. 500.50 kn (0. 1. Nova numeracija implementirana je 31. biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije.listopada.00 kn (0.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge Business Trunking Business Trunking Naknada za uključenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma Mjesečna naknada za korištenje sukladno važećem cjeniku Business Trunking Optima telekoma 1. po 0801 broju Mjesečna naknada za 10 i više brojeva. Nakon toga.00 kn) 1. a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.80 kn (1.84.15.00 kn) 150.00 kn (0.16 SMS obavijest Usluga SMS obavijest Naknada za uključenje 0. dana 29. Korištenje usluge za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje (kn/min) 0.2009.81 Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije Mjesečna naknada za korištenje Mjesečna naknada za 1 do 3 broja.00 kn) Naknada za dodstavu SMS obavijesti (po jednoj obavijesti) 0.1 Naknade za trajanje Korištenje usluge za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj (0-24h) Pozivi (kn/min) Pristup iz nepokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* Pristup iz pokretnih mreža u RH Naknada za trajanje* 0.00 kn (0. 1000 i 2000 kn. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .50 kn) 100. po 0801 broju Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva.00 kn) Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801.

00 kn) * Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika.00 kn (0. .06 kn (0.00 kn) 0.00 kn) 4. Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora.10 kn (5.19 Friends broj Friends broj Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom Friends broju) Naknada za uspostavu poziva prema Friends broju Friends broj 0.00 kn) 0. Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta.13 kn) Naknada za uspostavu poziva prema broju za koji je uključena Pozivnica 0.20 Pozivnica Mjesečna naknada za korištenje (po pojedinom broju za koji je uključena Pozivnica) 4.18 Tko je zvao Naknada za dostavu SMS obavijesti o propuštenim pozivima (po pojedinoj SMS obavijesti) 0.08 kn) * Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4.00 kn (0.82 1. naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.10 kn (5. preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.63 kn) Usluga Tko je zvao Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Tko je zvao 0. 1.84. * Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta.13 kn) 0. Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.17 Govorna pošta Usluga govorne pošte Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Naknada za preslušavanje poruka Cijena poziva prema broju govorne pošte identična je cijeni poziva prema fiksnoj mreži (ovisno o operatoru i korištenom tarifnom paketu) Govorna pošta 0.06 kn (0.00 kn (0.00 kn (0. Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.10 Kn + PDV.00 kn (0.08 kn) Pozivnica Naknada za uključenje Pozivnica 0.00 kn (0.50 kn (0.00 kn) 1. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na računu za mjesec u kojem je usluga korištena.00 kn) Napomena: Broj govorne pošte je 015555550. 1.

66 kn) 1.13 kn) 0.53 kn (1.84 kn) Europa 1 1.44 kn (1.00 kn (0.41 kn (1.68 kn (3.44 kn (1.84.85 kn (2.26 kn) 0. međunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Vrsta poziva Vrijeme poziva OptimaXL OptimaL OptiMIN OptiMAX OptimaBIZ Prvih 50 minuta za OptiMIN Prvih 100 minuta OptiMAX Pon – Sub 07h – 19h 0.01 kn) 0.33 kn (1.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.14 kn) 0.22 kn (0.35 kn) Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Europa 2 Svijet 1 Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84 kn) 0.33 kn (1.31 kn) 2.35 kn) 1.18 kn) 2.0082 kn (0.74 kn (2.25 kn) 0.11 kn (0.18 kn) 2.74 kn (2.14 kn) 0.1 Cijena nacionalnih.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 19h – 07h.18 kn (0.50 kn) 10.14 kn) 0.28 kn) 0.91 kn) 1.14 kn) 0.74 kn (2.23 kn) Pon – Sub 07h – 19h 0.21 kn (0.22 kn (0.76 kn) 1.68 kn (3.33 kn (1.22 kn (0.67 kn (0.80 kn) 1.85 kn (3.10 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.74 kn (2. .22 kn (0.25 kn) 0.26 kn) 0.80 kn) 1.18 kn (0.35 kn) 1.28 kn) Lokalni pozivi Unutar nacionalne nepokretne mreže Pon – Sub 19h – 07h.0082 kn (0.11 kn) 0.21 OptiNET UM fax Naknada za dodjelu virtualnog fax broja (po virtualnom fax broju)* Mjesečna naknada za korištenje usluge (po virtualnom fax broju) Slanje fax poruke (za Pretplatnike s postojećim brojem) po cjeniku odabranog tarifnog paketa za korištenje javne govorne usluge Slanje fax poruke (za Pretplatnike s novim brojem iz UM Fax numeracije) po cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenog bonusa od 50 min prema fiksnoj mreži u RH OptiNET UM Fax Naknada za uključenje OptiNET UM Fax 0.71 kn (0.44 kn (1.13 kn) 0.20 kn (0.28 kn) 0.00 kn (12.09 kn (0.66 kn) 1.00 kn) 50.84 kn) 0.44 kn (1.68 kn (3.21 kn (0.22.80 kn) 1.23 kn) 0.80 kn) 1.10 kn (0.18 kn) 2.01 kn) - 0.66 kn) 1.67 kn (0.22 Cijene poziva za javnu govornu uslugu 1.83 1.61 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.68 kn (3.56 kn) 1.11 kn (0.11 kn (0.18 kn (0.14 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.35 kn) 1.29 kn (1.11 kn (0.50 kn) *samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije 1.20 kn (0.00 kn (62.67 kn (0.23 kn) 0.89 kn) 0.18 kn) 2.11 kn (0.22 kn (0.

00 kn (250.05 kn (28.28 kn) Međužupanijski pozivi Pon – Sub 07h – 19h 0.19 kn) 29.84 Svijet 2 5.06 kn (0.22 kn (0.08 kn) 5.30 kn (6.94 kn) 1.08 kn) 5.55 kn (28.22 kn (0.65 kn (7.06 kn) Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva VPN pozivi¹ - - - - Iznos OptiMAX paketa² 200.18 kn (2.30 kn) 2.05 kn (0.84.65 kn (49.28 kn) 0.20 kn (4.66 kn) 0.06 kn (0.56 kn) 16.08 kn) 5.00 kn) ¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.30 kn) 2.20 kn) 0.06 kn) - - 0.31 kn) 0.03 kn (3.28 kn) Lokalni pozivi Pon – Sub 19h – 07h.63 kn) 2.15 kn (21.63 kn) 2.85 kn (13.35 kn (2.22 kn (0.06 kn) 2. Sve cijene su izražene u kn/min.18 kn (2.00 kn) 11.00 kn (0.85 kn (52.79 kn) 10.06 kn (0.55 kn (28.73 kn) 3.31 kn) 17.76 kn) 23.25 kn (20.56 kn) 0. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.53 kn (50.61 kn (20.55 kn (28.79 kn) 10.86 kn) 16.31 kn) 22.19 kn) 29.75 kn (37.14 kn) 0.45 kn (14.94 kn) 1.00 kn) 0.20 kn) 0.19 kn) 39.73 kn) 3.03 kn (3.84 kn (2.18 kn (2.65 kn (49.06 kn (0.19 kn) 29.30 kn (6.11 kn (0.15 kn (0.73 kn) 3.16 kn (0.19 kn) 0.79 kn) 10.30 kn) 2.28 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.28 kn) Unutar nacionalne nepokretne mreže 0.09 kn (13.22 kn (0.05 kn (0.94 kn) 1.19 kn) 39.18 kn (2.28 kn) 0.80 kn (29.19 kn) 0.25 kn) 41. ² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu.10 kn) 1.40 kn (39.30 kn) 2.94 kn) 1.85 kn (13.03 kn (3.75 kn (37.25 kn (20.73 kn) 3. prema brojevima s posebnim tarifama. .08 kn) 0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.84 kn (2.30 kn (6.16 kn (0.08 kn) 5.10 kn) 0. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.56 kn) 0.35 kn (2.75 kn) 31.06 kn (0.22 kn (0. Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora.28 kn) 0.20 kn) 0.56 kn) 0.15 kn (0. Vrsta poziva Vrijeme poziva Prvih 500 minuta za OptiEasy¹ Prvih 100 minuta OptiFIX3 Pon – Sub 07h – 19h OptiEasy OptiFIX FerTarifa OptimaLAN OptiSMART 0.48 kn (3.22 kn (0.56 kn) 16.44 kn) 23.81 kn) 30.84 kn (2.22 kn (0.25 kn (20.).79 kn) 11.03 kn (3.19 kn) 39.94 kn (2.11 kn (0.30 kn (6. kao ni svi pozivi koji se naplaćuju preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga.31 kn) 22.63 kn) 2.43 kn) 2.85 kn (13.30 kn (2.14 kn) 0. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva prema davateljima internet usluga.75 kn (37.08 kn (0.41 kn (38.35 kn (2.65 kn (49.01 kn) 40.88 kn) 3.63 kn) 2. brojevima posebnih službi sl.35 kn (2.31 kn) 22.84 kn (2.16 kn (0.56 kn) 16.

05 kn (28.69 kn) 31.33 kn (1.25 kn) 0.94 kn) 11.36 kn) 2.85 kn) 1.20 kn) 0.50 kn) 1.40 kn (39.30 kn (6.06 kn (0.56 kn) 5.73 kn) 3.15 kn (3.44 kn) 23.30 kn) 2.89 kn (2.25 kn) - 1.41 kn (1.67 kn (0.48 kn (3.14 kn) 0.76 kn) 1.10 kn) 1.66 kn) 1.19 kn) 41.40 kn (14.22 kn (0.85 kn (3.75 kn) 31.85 kn (2.20 kn (4.75 kn) 41.mjesečna naknada za korištenje 15.41 kn (1.06 kn) 2.00 kn) 11. .89 kn) 1.84 kn) 0.45 kn (14.00 kn) 11.30 kn (2.31 kn) 2.80 kn (2.00 kn) 2.89 kn (2.06 kn) 2.25 kn) 0.53 kn (1.53 kn (50.25 kn) 17.11 kn (0.25 kn) 17.43 kn) 2.75 kn (29.69 kn) 31.30 kn (2.75 kn (29.79 kn) 11.15 kn (21.09 kn (13.31 kn) 17.84.38 kn) 23.00 kn (18.15 kn (3.80 kn (52.15 kn (21.08 kn) 1.61 kn (20.31 kn) 0.48 kn (1.94 kn) 1.00 kn) - OptiSMART ⁸ - Cjenik Optima Telekom usluga V 2.40 kn (39.75 kn) 31.16 kn (0.81 kn) 3.80 kn (29.06 kn (0.19 kn) 41.86 kn) 16.80 kn (29.48 kn (1.91 kn) 1.05 kn (1.22 kn (0.80 kn (2.85 kn) 1.mjesečna naknada za korištenje VPN pozivi 7 - - - - 0.84 kn (2.38 kn) 23.60 kn (7.00 kn (0.25 kn) - FerTarifa 4 .08 kn) 1.80 kn (3.25 kn (2.25 kn) - - 1.88 kn) 3.28 kn) Pon – Sub 07h – 19h 1.50 kn) 5.66 kn) 0.85 kn (2.74 kn (2.18 kn) 2.35 kn (39.28 kn) 1.10 kn (21.08 kn) Europa 2 Prema međunarodnim nepokretnim mrežama Svijet 1 Svijet 2 Europa Mobilna 1 Europa Mobilna 2 Prema međunarodnim pokretnim mrežama Europa Mobilna 3 Europa Mobilna 4 Satelit 1 Satelit 2 Prema satelitskim mrežama Satelit 3 Satelit 4 Satelit 5 Naknada za uspostavu poziva OptiEasy ² .08 kn (0.80 kn (3.10 kn) 0.53 kn (1.50 kn) 5.40 kn (14.41 kn (38.31 kn) 2.25 kn) 0.00 kn (1.94 kn) 11.10 kn) 1.81 kn) 3.00 kn (1.31 kn) 17.43 kn) 2.48 kn (3.94 kn (2.76 kn) 23. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h 0.31 kn) 0.18 kn (2.71 kn (0.88 kn) 3.85 kn (3.89 kn) Prema predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama)⁶ 1.25 kn) 41.65 kn (7.00 kn (51.35 kn) 5.94 kn (2.14 kn) 0.04 kn) 1.25 kn) 41.00 kn (12.91 kn) 1.mjesečna naknada za korištenje - OptiFIX 3 .03 kn (3.56 kn) 5.10 kn (21.25 kn (2.68 kn (3.00 kn) 2.35 kn (39.71 kn (0.85 kn (52.60 kn (7.20 kn (4.35 kn (2.45 kn (14.08 kn) 10.80 kn) 1.25 kn) 2.44 kn (1. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Svim danima od 00h do 24h Europa 1 1.81 kn) 30.85 kn (52.76 kn) Prema nacionalnim pokretnim mrežama Pon – Sub 19h – 07h.43 kn (3.01 kn) 40.06 kn (0.36 kn) 2.44 kn) 23.04 kn) 1.85 Pon – Sub 19h – 07h.00 kn (1.25 kn) 2.65 kn (7.63 kn) 2.43 kn (3.31 kn) 0.80 kn (52.06 kn (0.11 kn (0.

⁶ Bosna i Hercegovina. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u slijedeći mjesec. Crna Gora. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta.00 kn + PDV. Prva minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva).2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu.00 kn (0. Obračunska jedinica je jedna sekunda.47 kn + PDV. Napomena: Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom.00 kn (0.00 kn) T-Com služba općih informacija (cijena po minuti) 981 18981 od 0h do 24h 2. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0. Njemačka.00 kn) 0.o.86 ¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te međunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). . naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa u iznosu 61. Napomena: Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom.00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0. 3 Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX.00 kn) Jedinstveni broj hitne službe Besplatni brojevi 112 0800 od 0h do 24h od 0h do 24h 0. Italija. USA 7 VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom.00 kn) 0.00 kn (0.13 kn) T-Com služba informacija (cijena po pozivu) 4 988 11888 od 0h do 24h 2. Austrija.49 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn) 0. a obračunska jedinica je sekunda. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni 0. Švicarska.06 kn + PDV.00 kn (0.00 kn (0. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je minuta.06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama).99 kn (2. Slovenija.22 Kn + PDV. te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Policija ¹ Vatrogasci 17 92 192 93 193 94 194 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h 0. ² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva. ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX paket.13 kn) Služba informacija (Imenik d.84.00 kn/min.00 kn u sljedeći mjesec.50 kn (3.22. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.00 kn (0. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun.) (cijena po pozivu) 11880 od 0h do 24h 1. naplata se vrši prema Cjeniku. Srbija. a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda. Naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0. ⁸ kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.00 kn (0.50 kn (3. 4 Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41. Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.o.00 kn) Hitna medicinska pomoć Centar za obavješćivanje Pomoć na cestama ² 985 987 1987 od 0h do 24h od 0h do 24h Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 3 9155 195 od 0h do 24h 0. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0. 3 U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Makedonija.00 kn) 0.00 kn) 0. 1. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa OptiEasy u iznosu 10.

00 kn (1.59 kn (6.00 kn (2.o.50 kn (0.75 kn) 06x 2xx xxx 06x 3xx xxx 06x 4xx xxx 06x 5xx xxx 06x 6xx xxx 06x 7xx xxx 06x 8xx xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Cjenik Optima Telekom usluga V 2.99 kn) Pozivni centar za djecu15 116 111 od 0h do 24h 0.99 kn) od 0h do 24h od 0h do 24h 7 od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h Taksi služba (Eko taksi) (cijena po pozivu) 9 1414 10 Sportske obavijesti (informacije) (cijena po minuti) Izvješće o vremenu 11 (cijena po minuti) Hrvatski-memo 12 (cijena po minuti) 9841 18841 9166 18166 12345 od 0h do 24h Drugo mišljenje 13 (cijena po minuti) 18811 od 0h do 24h 5.48 kn (13.25 kn (1.25 kn) 3.00 kn) Usluge s posebnom tarifom (060/064/069) 16 06x 1xx xxx od 0h do 24h 0.33 kn) 2.99 kn) 1.25 kn) 0.79 kn (3.59 kn (6.99 kn (1.39 kn (1.50 kn) 5.74 kn) 1.25 kn) 2. .16 kn) 1.00 kn (0.00 kn (1.) (cijena po pozivu) Taksi služba (Oryx) (cijena po minuti) 9 6 902 11802 95 18095 96 1296 9766 12976 970 1777 1212 1888 od 0h do 24h 10.29 kn) 0.63 kn) 1.10 kn) 1.23 kn (0.49 kn) 5.12 kn (1.84.25 kn) 0.86 kn (2.59 kn (6.o.00 kn (3.87 Međunarodne informacije (cijena po pozivu) Točno vrijeme 5 (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefonom (cijena po pozivu) Predaja brzojava telefaksom (cijena po pozivu) Taksi služba 8 (cijena po pozivu) Taksi služba (Taxi Cammeo d.00 kn (6.59 kn (6.00 kn (1.56 kn) 0.40 kn) 1.63 kn) 1.24 kn) 5.99 kn) Bonton14 (cijena po minuti) 16666 od 0h do 24h 5.93 kn (1.50 kn (0.

2010.2011. godine nakon čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti.06. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do 26.19 kn) 0. T5 i T6 naplaćuju se po minuti.07.75 kn) 0.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888.88 06x 9xx xxx Usluge s posebnom tarifom (061) (cijena po pozivu) 061 xxxx 061 5xxx od 0h do 24h od 0h do 24h od 0h do 24h po dogovoru 0. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u uporabi do 26.10. off-peak).2012. naplata se obračunava po pozivu. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti.2011. godine 14 cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj. godine 15 cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj.2013. 11 za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26. 12 cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj.23 kn (0.07. Od 15.2011. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan.2014.05 kn (0. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987.84. 4 za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01.2011.25 kn) 076 3xx xxx Vrijeme A 076 3xx xxx Vrijeme B 076 4xx xxx Vrijeme A Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Oba pristupna broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13.00 kn (0.2011.06 kn) 0.01. 18 od 03.20 kn (0.2010.07.2010.2011. Od dana 02. godine primjenjuje se i pristupni broj 192. primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica.2010. obračunaske jeedinice i sl.29 kn) Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge Jedinstveni pozivni broj (cijena po minuti) 062 xxx xxx od 0h do 24h Ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge 074 / 075 osobni pozivni broj17 074 xxx xxx 075 xxx xxx ¹ za pozive prema službi policije od 01. godine 16 pozivi prema tarifnim skupinama T1.10 kn) 0.00 kn)* 0.00 kn (0.06.94 kn) 3. godine primjenjuje se i pristupni broj 195. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi do 01.03.2012.01.13 kn) 0.07. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01. 9 Za pozive prema službi Eko taksi tj.02.06.2010.00 kn (3. 3 za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru od 13.04. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166.12.07. ² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17.07.00 kn)* 0.22. godine nakon čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti. kratkom kodu 1414 do 15. . T3.01.02.2013. 17 pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži. T2.07.10 kn (0. 7 za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01. T8 i T9 naplaćuju se po pozivu. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296. 8 za pozive prema taksi službi od 01.09.05.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: Usluga Pozivni broj Vrijeme poziva Pozivi Pristup internetu (cijena po minuti) 076 1xx xxx 076 1xx xxx 076 2xx xxx 076 2xx xxx Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B 0.2010.2012.07. godine 13 cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj.2011. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti.2013. 6 za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01. te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193. 5 za pozive prema službi točnog vremena od 26.. godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti. 1.04.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do 01.06. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.04.07.2012.75 kn (0. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti. a pozivi prema tarifinim skupinama T7. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193. Cijene poziva kao i periodi jakog i slabog pometa (on-peak. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31.08 kn (0.2013.2011. T4. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.09. Pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora. 10 za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.2011. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti. naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.15 kn (0. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi do 01. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do 01.2010.07.2011.

05 kn (0.13 kn) 0.19 kn) 0.84.03 kn (0.Pon – Sub: 19h – 07h.05 kn (0.75 kn) 0.00 (0.19 kn) 0.10 kn) 0.08 kn (0.00 (0.04 kn) 0.05 kn (0.10 kn (0.03 kn (0.13 kn) 0.30 kn (0.15 kn (0.19 kn) 0.15 kn (0.30 kn (0.38 kn) 0.08 kn (0.30 kn (0.30 kn (0.Pon – Sub: 07h – 19h Vrijeme B .38 kn) 0.06 kn) 0.15 kn (0. .38 kn) 0.89 076 4xx xxx 076 5xx xxx Vrijeme B Vrijeme A 0.04 kn) 0.75 kn) 0.00 0.15 kn (0. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h * Osim za pozive na broj 076-180-000.06 kn) 077 6xx xxx Vrijeme B 077 7xx xxx Vrijeme A 077 7xx xxx Vrijeme B Vrijeme A .00 kn kn) kn kn) 076 5xx xxx Vrijeme B 076 6xx xxx 076 6xx xxx Vrijeme A Vrijeme B 076 7xx xxx Vrijeme A 076 7xx xxx Vrijeme B 076 8xx xxx Vrijeme A 076 8xx xxx Vrijeme B 077 1xx xxx Vrijeme A 077 1xx xxx Vrijeme B 077 2xx xxx Vrijeme A 077 2xx xxx Vrijeme B 077 3xx xxx Vrijeme A 077 3xx xxx 077 5xx xxx 077 5xx xxx 077 6xx xxx Vrijeme B Vrijeme A Vrijeme B Vrijeme A 0. odnosno OptiNET Dial-Up uslugu Cjenik Optima Telekom usluga V 2.60 kn (0.60 kn (0.19 kn) 0.10 kn) 0.38 kn) 0.10 kn (0.06 kn) 0.

00 (30.06 (0.06 (0.00 kn) 8. Cipar.08 0.60 kn (37.00 kn (10.4.84. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.06 (0. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.4. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Portugal. Rumunjska.00 kn) 25 minuta 60 minuta 15 minuta 40 minuta 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Austrija. 1. . Švedska.08 0.00 (60. Finska. Španjolska i Velika Britanija.08 kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 24. 1. Češka. Mađarska. Litva. Australija. Švicarska. Danska.08 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 8. Nizozemska.28 kn) tarifnom paketu Mjesečna naknada 29.4 Dodatne tarifne opcije 1.00 kn) 20. Luksemburg.00 48. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz korištenje tarifnog paketa OptiSMART.22.60 kn (12. Francuska. minute razgovora unutar razgovora unutar svih nacionalnih svih nacionalnih nepokretnih mreža nepokretnih mreža 0. Napomena: Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet).00 kn) 16. Slovačka.2 Vikend Tarifna opcija Vikend Povlašteni razgovori (unutar nacionalne nepokretne mreže) Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h Mjesečna naknada 9.90 1.22. 1.06 (0. Europa 25 i Europa 60).4.4 Mobitel 50 i Mobitel 100 Tarifne opcije Mobitel 50 Mobitel 100 Uključene minute prema nacionalnim pokretnim mrežama 50 minuta 100 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda 1 sekunda Uspostava poziva 0. Italija.06 (0. Latvija.4.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim međunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija.22.06 (0. Makedonija. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.3 Dugi razgovori Tarifna opcija Uključene minute 2000 minuta Obračunska jedinica 1 sekunda Dugi razgovori Prvih 30 minuta Nakon 30. Crna Gora. Belgija. Malta. Njemačka. Kanada.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) Tarifne opcije Europa 25 Europa 60 Svijet 15 Svijet 40 Uključene minute Obračunska jedinica Uspostava poziva 0. ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr.00 Kn (20. Bosna i Hercegovina.00 Kn kn) Kn kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100. Bugarska.22. Estonija. Poljska.22 kn prema korištenom (0.08 0. Slovenija. Grčka.00 kn (25.00 kn) Napomena: Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori.00 kn (10. Irska.08 0.22. SAD i Srbija.

00 kn (1.00 kn (100.000.50 kn) 3.000.750.00 kn (2.400.200.000.000.750.000.00 kn) 18.500.2012. .000.00 kn) 4.500.00 kn (2.375.200.00 kn) 1.500.00 kn (11.000.00 kn) 11.00 kn) 2.500.250.00 kn (8.00 kn) 2.00 kn (23.00 kn (1.00 kn) 5.500.750.000.000.00 kn) Napomena: Pristupne brzine su simetrične.00 kn (3.00 kn) 3.00 kn (1.500.09.00 kn (14.00 kn) 6.00 kn (6.) Brzina pristupa Naknada za privremeno uključenje* Naknada za korištenje** 256 kbps 384 kbps 1.00 kn (18.00 kn) 80.00 kn (6.950.00 kn (6.00 kn (122.880.00 kn (7.00 kn) 980.00 kn (6.00 kn (4.00 kn) 5.00 kn (2.00 kn) 8.000.00 kn) 7.00 kn) 2.09.560.000.500.00 kn) 800.00 kn) 9.750.600.125.00 kn) 14.84. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 2.00 kn (1.50 kn) 2.687.00 kn (2.500.200.00 kn) 98.200.000.400.00 kn) 7.000.00 kn (10.00 kn (3.00 kn) 1.225.00 kn (9.00 kn (2.187.00 kn) 5.00 kn (2.2012.000.00 kn) 5.00 kn) 2. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.) Pristupna brzina Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje 256 kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.500.200.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.500.00 kn (3.91 2 Usluge širokopojasnog pristupa 2.000.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 2.000.300.00 kn) 2.500.000.00 kn) 1.250.500.000.250.200.750.000.00 kn) 2.200.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (2.00 kn (2.00 kn (1.00 kn (5.

25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.600.75 kn) 9.00 kn (3.00 (1.00 kn) 120.750.875.750.00 kn (1. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Brzine pristupa su sinkrone.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.75 kn) 26.250. 200 Mbps.196.619.00 kn (675.875.00 kn (2.00 kn) 11.25 1.00 (6.00 kn (368.00 kn (27.00 kn) 1.250.00 kn (31.500.00 kn) * Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje ** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.000.00 kn (6.25 1.00 kn (1. Pristupne brzine su simetrične.00 kn (1.500.500.00 (1.857.00 kn) 430.00 kn (1.750.00 5.000.25 kn) 9.800.696.507.687.00 kn (900.758.00 (1.250.457.875.75 kn) 4.00 kn) 3.50 kn) 540.200.00 kn) 31. Raspoloživo sučelje: Ethernet 2.00 (4.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) 19.00 kn) 22.00 kn (28.007.00 kn (8.636.00 kn) 12.00 kn (3.00 kn (2.125.00 kn (3.00 kn) 1.00 kn (13.125.500.000.00 kn (1.403.800.25 kn) 6.200.00 kn) 6.25 1.00 kn) 4.00 kn (39.00 kn (13.687.00 kn) Mjesečna naknada 1.00 kn) 31.2012.750.821.00 kn (150.436.00 kn (2.00 (6.00 kn (16.200.00 kn (1.375.00 kn (13.00 kn) 11.00 kn) 175.00 (6.500.00 kn) 720.687.50 3.00 (1.045. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu.562.00 kn (6.00 kn (312.00 kn) 7.820.750.00 kn) 11.750.00 (1.00 kn (218.00 kn) 4.25 kn) 12.875.500.500.00 kn (1.250.523.50 3.00 kn (1.875.92 512 kbps 768 kbps 1 Mbps 1.375.687.00 (1.000.133.00 5.500.750.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn) 11.00 kn (9.75 kn ) 2.50 3.00 kn (3.25 1.00 kn (11.500.245.00 (1.00 kn (39.00 kn (25.25 1. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet.00 kn) 1.00 kn (25. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.25 kn) 20.528.500.562.00 5.00 kn (2.00 kn (2.396.875.25 1.071.00 kn) 2.375.00 kn (3.620.096.50 5.528.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada 2.00 kn (32.500.500.00 (1.00 kn) 9.00 kn) 2.600.888.10.00 kn (5.300.00 kn) 5. 20 Mbps.696.00 kn) 3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.258.023.153.045.00 kn (8.00 kn (8.175.00 kn (38.957.200.875.00 kn (9.00 kn) 3.00 kn (6.000.625.00 kn) 1.375.323.023.00 kn (16.00 (6.750.200.75 kn) 31.00 kn (537.00 kn (5.007.800.750.00 kn) 4.00 kn (400.00 (1.50 kn) 295.00 kn) 25.500.00 kn) 22.00 kn) 1.500.907.456.00 kn) 26.875.84.957.00 kn (4.100. 10 Mbps.419. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.023.500.00 kn (13.75 kn) 250.750.75 kn) 22.883.00 kn (15.00 kn (1.100.00 (1.25 1.00 kn (3.600. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.75 kn) 7.620.500.00 kn (24.120.250.500.000.375.00 (1.00 kn (32.00 (1.00 kn (28. Pristupne brzine 100 Mbps.00 kn) 940.00 kn (11.50 1.00 kn (9.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.623.750.00 kn (9.75 kn) 20.00 kn) 7.25 1.00 kn) 1.25 1.596.000. .00 kn (11.00 kn (3.00 kn) 3.500.360.75 kn) 12. PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje.750.50 3.400.00 kn) Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.000.500.00 kn) 2.00 (4.495. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.5 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 1.00 (4.00 (4.00 kn) 7.75 kn) 320.500.000.200.00 kn) 7.750.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 1.

25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.00 kn (625.…). Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn 3.00 kn 1.43 kn (131. bežična mreža. optička mreža.00 kn (312.19 kn (142.27 kn (245.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.34 kn) 196.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.500. Zakona o PDV-u. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn 3.43 kn) 40.00 kn 4.00 kn 3000.84.06 kn (582.2 Naknade za oštećenje.00 kn 1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.34 kn) 59.00 kn (100. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu 2.750.24 kn (51.30 kn (210.00 kn 600.00 kn (25.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.08 kn (170.200.10 kn (91.2.74 kn) 114.00 kn 400.00 kn Bežična radio oprema 5.24 kn (51.3.38 kn) 125.500.125.00 kn) 202.34 kn) 242.00 kn 750.00 kn Switch–Standard 4.00 kn) 105. prema Članku 2.00 kn 900. 2.84 kn (471.000. .000.00 kn) 73.47 kn (74.500.00 kn (50.93 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.74 kn) 376.00 kn (156.19 kn (142.00 kn 2.74 kn (303.00 kn 2.000.00 kn 2250.55 kn) 136.79 kn) 250.3.10 kn) 168.00 kn 600.00 kn HDSL modem 3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn Switch-Pro 6.500.250.00 kn 1.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.38 kn) 20.58 kn) 80.03 kn) 500.55 kn) 41.42 kn (253.05 kn) 466.3.375. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.500. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn ADSL modem 800.47 kn (74. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

000.00 kn) 6.00 kn (4.00 kn) 4.00 kn (1.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada 2.625.00 kn (6.875.00 kn) 2.00 kn (1.00 kn) 5.00 kn (2.562.00 kn) 11.00 kn) 7. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.50 kn) 2.50 kn) 3.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.875.500.625.00 kn (1.00 kn (6.00 kn (6.500.000.00 kn (750.500.50 kn) 3.750.00 kn (7. 2.875.750.00 kn (3.00 kn) 5.500.00 kn) 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.750.250.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada 1.3.000.750.500.00 kn) 7.750.687.750.375.00 kn (9.00 kn (13.00 kn) 5. .00 kn (1.2.00 kn) 2.50 kn) 3.00 kn (5.687.50 kn) 600.50 kn) 3.00 kn (6.500.00 kn (6.750. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 kn) 900.250.00 kn (9.00 kn (13.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (4. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.500.500.00 kn (5.00 kn (1.500.200.00 kn (750.125.687.50 kn) 5.125.250.00 kn (13.3.00 kn (4.00 kn (1.00 kn (1.562.500.00 kn) 3.750.00 kn) 11.812.00 kn (937.00 kn (2.94 2.50 kn) 3.50 kn) 1.875.875.000.00 kn) 400.500.000.00 kn (9.375.00 kn (9. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.000. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 3.812.75 kn) 4.375.000.00 kn) 800.875.750.500.500.00 kn) 11.000.00 kn (13.375.00 kn (3.125.000.125.750.00 kn (500.00 kn) 750.00 kn) 5.00 kn) 1.750.00 kn (4.00 kn) 600.00 kn (1.00 kn) 11.125.00 kn (3.00 kn) 1.50 kn) 3.00 kn (3.00 kn (3.250. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) Naziv usluge Stalni pristup internetu Stalni pristup internetu 1 Mbps* Stalni pristup internetu 2 Mbps* Stalni pristup internetu 5 Mbps Stalni pristup internetu 10 Mbps Stalni pristup internetu 20 Mbps Stalni pristup internetu 50 Mbps Stalni pristup internetu 100 Mbps Stalni pristup internetu 200 Mbps Stalni pristup internetu 500 Mbps Stalni pristup internetu 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 7.500.500. a ovisno o specifičnoj situaciji.406.00 kn) 1. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.84.687.375.250.687.00 kn (4.00 kn (4.00 kn) 7.218.500.

00 kn (8.00 kn (3.625.625.00 kn (9. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.400.00 kn) 13.500.500.47 kn (74.00 kn) 10.00 kn) 11.500.500.06 kn (582.00 kn) 6.00 kn (1.34 kn) 59.30 kn (210.00 kn) Pretplatnička oprema Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.000.00 kn (50.00 kn (10.600.000.500.00 kn) 6.4.00 kn) 14.00 kn (9.500.00 kn (10.00 kn (11.74 kn) 114.84.00 kn (4.00 kn) 15.500.000.00 kn (12.55 kn) 136.875.38 kn) 20.4 Cluster Fiber usluga Brzina veze prema internetu Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps 7 Mbps 8 Mbps 9 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 6.500.00 kn) 2.875.400. .500.250.74 kn (303.00 kn) 7.000.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.19 kn (142.200.00 kn) Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.00 kn) 5.00 kn) SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.500.500.125.000.00 kn) 8.00 kn (8.375.250.58 kn) 80.00 kn) 13.00 kn (5.00 kn (16.00 kn) 10.00 kn (13.95 2.000.00 kn) 3.24 kn (51.47 kn (74.500.00 kn (6.00 kn) 9.00 kn) 13. Za dostupnost usluge.00 kn) 9.74 kn) 376.800.800.84 kn (471. Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.500.00 kn (100.00 kn (18.00 kn (16.00 kn) 4.00 kn) 10.05 kn) 466.27 kn (245.34 kn) 196.00 kn (15. 2.34 kn) 242.10 kn) 168.375.500.08 kn (170.24 kn (51.00 kn (17.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.875.00 kn (17.500.125.00 kn (7.00 kn (14.500.43 kn) 40.750.00 kn (25.500.600.500.00 kn) 8.000.00 kn (11.19 kn (142.500.00 kn) 7.500.600.00 kn) 12.00 kn (12.000.00 kn) 1.55 kn) 41.

00 kn (750.00 kn ADSL modem 800.00 kn) 750.500.00 kn 3.500.4. optička mreža. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 2250.406.4.96 HDSL modem Bežična radio oprema 202.00 kn (1.42 kn (253.…). uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.875.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.375.25 kn) Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn) 1.000.200.00 kn HDSL modem 3.50 kn) 73.00 kn 600.2.2 Naknade za oštećenje.00 kn 1.79 kn) 250.00 kn) 900.500.00 kn 1.125.00 kn) 105.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. bežična mreža.4.00 kn (937.00 kn 400.00 kn Switch–Standard 4.00 kn (625.250.00 kn 900.00 kn 2.00 kn Bežična radio oprema 5. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.500.500. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn Switch-Pro 6.00 kn (312.00 kn 4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. prema Članku 2.00 kn (156. 2. 2.00 kn 1.10 kn (91.38 kn) 125.200.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.125.00 kn (1.25 kn) 600.00 kn 3. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.500.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a. .00 kn (1.000.03 kn) 500. Zakona o PDV-u.000. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.500.750.125.00 kn 3000. a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber 2.43 kn (131.2.84.00 kn 2.00 kn) 1.00 kn 750. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 600.

kao i besplatna dodatna adresa oblika željeninaziv@optinet. IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI – Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli. račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT usluge • Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „ime. a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv • U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik.00 kn (1.625.00 kn (1.hr” ili „imefirme@optinet.00 kn (5.218.00 kn (7. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h (kn/min) 0.000.04 kn (0.00 kn (6.06 kn (0. a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.00 kn (0.00 kn) 2.750.00 kn (5.375.50 kn) 3.125.00 kn) 3.00 kn) 40.250.00 kn) 0.00 kn) 5.00 kn (3.19h (kn/min) Naknada za uspostavu poziva OptiNET Basic 0.06 kn) 0.500.250.84.08 kn (0.00 kn) 6.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru Naziv Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru* Godišnja naknada 415.00 kn (2.00 kn (3.08 kn) OptiNET Extra Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta Dodatne napomene: • Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa) • Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu.00 kn (500.500.000.812.00 kn (518.50 kn) 3.687.625.000.97 4.hr” i e-mail prostor veličine 50 MB.00 kn) 400.prezime@optinet. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.025 kn (0.05 kn) 0.hr Cjenik Optima Telekom usluga V 2.000.500.6 Dial-up pristup internetu Pozivi Pon – Sub 19h .812.00 kn (50.00 kn (750.00 kn (0.000. 2.00 kn) 0.00 kn) 3.750.500.06 kn (0.00 kn (4.00 kn) 2. .875.10 kn) 0.00 kn (0.00 kn) 800. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.75 kn) 4.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (4. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.750.05 kn (0. 2.00 kn) 600.75 kn) * Dodjela internet brojeva.50 kn) 2.031 kn) OptiNET Dial-Up Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Pozivi Pon – Sub 07h .00 kn (3.250.07h.00 kn (2.08 kn) 0.500.00 kn) 1.00 kn) 0.

00 kn (50.74 kn (69.00 kn (562.41 kn) 104.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL brzinu (po danu korištenja).00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.7.7 OptiDSL 2.69 kn) 110.00 kn (281.68 kn) 80. . Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.15 kn (38.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* OptiDSL 450.49 kn (281.00 kn (0.82 kn (1.11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne OptiDSL usluge 86.25 kn) OptiDSL Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.33 kn (169.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge Privremeno uključenje OptiDSL usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu OptiDSL brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.00 kn) 40. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.90 kn) 225.74 kn (138.86 kn) 291.00 kn (0.00 kn (562.00 kn) 0. 2.98 2.50 kn) Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.33 kn (100.49 kn (213.16 kn) 159.7.92 kn (199.7. * podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (375.50 kn) 450. instalacija i uključenje OptiDSL usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.3 OptiDSL pristupne brzine Mjesečna naknada za korištenje uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) 31.43 kn) 135.89 kn (364.1 Samoinstalacija.15 kn (107.11 kn) 236.86 kn) OptiDSL pristupna brzina OptiDSL 2048/256 kbps OptiDSL 4096/512 kbps OptiDSL 8192/512 kbps* OptiDSL 10240/640 kbps* OptiDSL 12288/640 kbps* OptiDSL 20480/768 kbps* Cjenik Optima Telekom usluga V 2.89 kn (296.92 kn (131.94 kn) 55.15 kn) 170.84. 2.

35 kn (111. Obračunska jedinica: 1 MB 2.69 kn) 40. 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo OptiDSL). Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. 10240/640. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.98 kn (51.08 kn (56.50 kn (25.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.65 kn) 195.00 kn) 20.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.7.29 kn (15.88 kn) 45. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) 0. prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. 2.00 kn) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.5 Dodatne OptiDSL usluge Dodatne OptiDSL usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Promjena OptiDSL paketa (brzina ili promet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.2012.36 kn) 40.35 kn (111.90 kn (244.00 kn (15.92 kn (818.00 kn (625.00 kn (0. Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). * Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.00 kn) 0. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).99 U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.00 kn (0.00 kn (0.98 kn (51.7.00 kn) 500.84.) Obročno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. e-mail adrese i aliase.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.4 OptiDSL internet promet OptiDSL internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* 12.00 kn (0.12.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.63 kn) 2.7. .98 kn (51.69 kn) 40. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.

98 kn (51. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.08 kn (56.00 kn 337.08 kn 33.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.00 kn (236.2013.7.00 kn (0.23 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).25 kn) 40.50 kn) 195.9 Naknade za oštećenje.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 450. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.90 kn (244.100 2. . uništenje ili otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a 2. prema Članku 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.7.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 30.00 kn (312.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.98 kn (51.00 kn (37.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz OptiDSL uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.) Mjesečna naknada za najam opreme uz OptiDSL uslugu neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje OptiDSL usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.81 kn 22.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.7.7. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.9. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.50 kn) 40.50 kn 225. Zakona o PDV-u. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.84.23 kn) Bežična OptiDSL oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45. prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.00 kn (11.00 kn (562.01. 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45. 2.

00 kn (281.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. .00 kn (562.00 kn (281.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. O2surf.50 kn) 450.8. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 kn) 225. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.26 kn) 225. 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) Prijevremeno trajno isključenje OptiDSL usluge OptiDSL – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.08 kn (56. O2CARNet paketi 2. instalacija i uključenje O2start.00 kn (281. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.1 Samoinstalacija.82 kn (1.94 kn) 137.7.00 kn (562.40 kn (171.75 kn) 105. a ovisno o specifičnoj situaciji.8 O2start.82 kn (1.50 kn) 450.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (562.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.50 kn) 45.82 kn (1.25 kn) 22. 2.03 kn) O2 paketi Instalacija od strane Optima Telekoma**** Mjesečna naknada za korištenje O2start* 450.50 kn) 450. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (562.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 kn) 0.7.9.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.54 kn (28.88 kn) 33.00 kn (281.25 kn) O2surf** O₂CARNet*** * O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5 potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.80 kn (132. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.84.50 kn) 96. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.00 kn (281.03 kn) 0.75 kn (120.00 kn (562.00 kn (562.35 kn) 337. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.81 kn (42. O2surf i O2CARNet paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 450. Pretplatniku se neće naplatiti.25 kn) 225.101 2.50 kn (421.00 kn (562.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.

00 kn) 0.00 kn) 20. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince. Obračunska jedinica: 1 MB 2.3 Dodatne O2start. e-mail adrese i aliase.00 kn (0.00 kn) 500. *** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom).50 kn (25.00 kn (0.84.2 O2start dodatni internet promet O2start dodatni internet promet Mjesečna naknada za korištenje Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* 12.102 **O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (0.00 kn (0. CARNet FlatRATE paket internet prometa. **** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.29 kn (15.00 kn (50.8. O2surf i O2CARNet usluge Dodatne O2start.8.00 kn (0. O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. internet pristup do 3072/384 kbps. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. O2surf i O2CARNet usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena paketa (O2start<->O2surf<->O2CARNet) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (625. Ukoliko se Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.63 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 40.00 kn (0. internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start paketa.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start paketa. 2.00 kn) 0. U O2start.00 kn) 0.00 kn) 0. .

00 kn (236.8.23 kn) 45.98 kn (51.84.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.98 kn (51. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.90 kn (244. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.8. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (0. O2surf.08 kn (56.25 kn) 40. O2surf. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2surf.98 kn (51.50 kn) 40.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.88 kn) 250. O2surf. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. 2.35 kn) 89. O2CARNet paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora 9.00 kn (15.08 kn (56.98 kn (51.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). O2surf.) Obročno plaćanje uz O2start. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2start.5 Prodaja i najam O2start.00 kn) 30. O2surf.23 kn) 45. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.8. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.00 kn (11.92 kn (818.6 Privremeno isključenje O2start. O2surf i O2CARNet oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.2012.69 kn) 40. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. O2surf i O2CARNet paketa Privremeno isključenje O2start.00 kn (562.00 kn (312. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start.65 kn) 195.00 kn (37. 2.69 kn) 40. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2start. O2CARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.90 kn (244.35 kn) 189.50 kn) 195. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.4 Prodaja O2start.35 kn (111. O2surf. O2CARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start.2013. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01. O2surf.103 2.12.88 kn) 89.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start.35 kn (111.01. O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.

Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O2surf.81 kn 22. prema Članku 2. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. O2surf i O2CARNet paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn (56. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.81 kn (42. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. .8.7 Naknade za oštećenje.50 kn) 45.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (562. O2surf i O2CARNet paket O2start. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. 2.35 kn) 337. Pretplatniku se neće naplatiti.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.8.00 kn 337.8.54 kn (28.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a 2.00 kn Djelitelj (splitter) 45. O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 kn) O2start.84.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.104 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.88 kn) 33. O2surf.00 kn (562.26 kn) 225. 2.00 kn (281. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.8.7. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Zakona o PDV-u. O2surf.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start.00 kn (281.50 kn (421.8 O2start.7. a ovisno o specifičnoj situaciji. O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. uništenje ili otuđenje O2start. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.25 kn) 22. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.50 kn 225.08 kn 33.

00 kn) 1.00 kn (750.00 kn) 1. O3TVstart.500.500. 9 OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV .200.00 kn) 600.9 O2TVstart.00 kn (562. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (1.00 kn (1.200.00 kn) 1.00 kn) 1.00 kn (562.00 kn) 600.59 kn) 169. OptiTV Halo Halo Halo start.200.00 kn (562.03 kn) 0.više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO. 3 O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.03 kn) 0.10 Kn (266.40 kn) 188.00 kn) 1. Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara.51 Kn (235. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.500. O3TVCARNet.00 kn) 600.50 kn) 450. .03 kn) 0.50 kn) 450.00 kn (750.00 kn (1.9.11 kn) 179. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (750.200.82 kn (1.00 kn) 600.200. O2TVsurf.51 Kn (235.00 kn (1.105 2.00 kn (0.00 kn (1. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma. 6 OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije. O2TVsurf.75 kn) 179. OptiTV Halo Halo Halo surf. 2 U O2TVstart.više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika. O3TVsurf.38 Kn) 237.64 Kn) 213.03 kn) 0.03 kn) 0.00 kn) 5 Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.500.69 kn (297. 4 O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart 1 450.00 kn) 0.82 kn (1.82 kn (1.200. OptiTV Single paketa O2TV/O3TV. O3TVsurf.27 kn (161.03 kn) 0.00 kn (750. OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.1 Samoinstalacija.00 kn (562.500.50 kn) 450.500. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.500. e-mail adrese i aliase. instalacija i uključenje O2TVstart.00 kn) 1.200. 7 OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez naplate troškova instalacije.50 kn) 450.00 kn) 600.00 kn (750.75 kn) O2TVsurf 2 O3TVstart 3 O3TVsurf 4 O3TVCARNet 1.00 kn (750.10 Kn (266. O3TVCARNet.03 kn) 0.50 kn) 450. O3TVsurf.00 kn) 600.82 kn (1. O2TVsurf.00 kn (1. O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 5 O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 600.82 kn (1.00 kn (562.00 kn (1.200. OptiTV HHH OptiTV Business.00 kn (750. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade. OptiTV Business.00 kn) 450.00 kn (1.38 Kn) 188.00 kn (223. HBO On Demand.03 kn) 0. HBO Comedy.00 kn (750. O3TVstart.50 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo start. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga.500.82 kn (1.82 kn (1. OptiTV Halo Halo Halo surf.64 Kn) 213.82 kn (1. O3TVCARNet.50 kn) 129.00 kn) 600.00 kn (223. 8 OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV . OptiTV Business.00 kn (562.500. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Cinemax.82 kn (1. O3TVstart.00 kn (562.00 kn (1.84.00 kn (0.200.00 kn (750. OptiTV Single paketi 2.00 kn) 1.92 kn (212.00 kn) OptiTV Halo Halo Halo start 6 OptiTV Halo Halo Halo surf 7 8 OptiTV Business OptiTV Single 1 9 O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. OptiTV Single paketi Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.

50 kn (25.50 kn) 28. OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet O3TVstart/OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 12. Obračunska jedinica: 1 MB 2. OptiTV Halo Halo Halo surf.50 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.24 kn) 16.9.00 kn) 0. .00 kn) 0.33 kn) 38. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.63 kn) 8. O3TVsurf. OptiTV Business.00 kn (0.106 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0. O3TVCARNet.00 kn) 0.50 kn (25.29 kn (15.24 kn) 16.63 kn) 8.00 kn (0.3 Dodatne O2TVstart.00 kn (0. OptiTV Business.00 kn (35. O3TVstart.50 kn) 30.00 kn (625.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn (50.00 kn) 0.26 kn (20.00 kn (625.00 kn) 500. HBO Comedy.00 kn (0.00 kn) 40.00 kn (0. O3TVsurf. OptiTV Single usluge Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 0.00 kn (50.00 kn (0.00 kn (47.00 kn (68. OptiTV Single usluge 2.00 kn (62.00 kn (57. OptiTV Halo Halo Halo start. Cinemax 2) 0.00 kn) 20. O3TVCARNet. HBO Comedy.00 kn (37.3.33 kn) 60.94 kn) 55.19 kn (10.00 kn (0.00 kn) 79. Cinemax.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.50 kn (25.19 kn (10.75 kn) 50. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.84. 2.00 kn) 500.50 kn) 500.00 kn) 0.00 kn) 40.26 kn (20.00 kn) 0.00 kn (75. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.9.2 O3TVstart.26 kn (20.95 kn (99. O2TVsurf. HBO On Demand.33 kn) 46.9.00 kn) 20.00 kn) 20.19 kn (10.24 kn) 16. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).36 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa.00 kn (0. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.1 Uz mjesečnu naknadu Dodatne O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (0.00 kn (625. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf. O3TVstart.63 kn) 8.

65 kn) 89. O3TVsurf. O3TVCARNet. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.08 – 15.40 kn (108. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (50. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.84. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Halo Halo Halo start. HBO on Demand te HBO GO uslugu.9. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD). O3TVsurf.00 kn) 60. HBO Comedy.23 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 102.00 kn (87.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.00 kn (67. .00 kn) 45.3. OptiTV Single paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.98 kn (51.00 kn (0.00 kn (75. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). O3TVstart. O2TVsurf. O3TVCARNet.24 Kn) 2.35 kn (111. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.69 kn) 0.00 kn (127.00 kn (127. OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654. O3TVsurf. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).00 kn) 40.00 kn (0. O2TVsurf.00 kn (56. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Naziv opreme Bežična O2TVstart.00 kn) 60. Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. O3TVstart. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. O3TVCARNet. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. OptiTV Halo Halo Halo start. O2TVsurf.08 kn (56.50 kn) 60.82 kn (1. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika. OptiTV Halo Halo Halo surf.4 Prodaja O2TVstart. O3TVCARNet.23 kn) 45. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu.50 kn) HBO Premium* HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik*** * HBO Premium uključuje: HBO. O2TVsurf. O3TVCARNet. OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.06 – 12. Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.50 kn) 70.98 kn (51.25 kn) 70. O2TVsurf.00 kn (87. O2TVsurf.00 kn) 54.19 Kn (5. Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju. OptiTV Halo Halo Halo start.92 kn (818. OptiTV Single paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratno plaćanje uz O2TVstart.03 kn) 102. O3TVstart.50 kn) 30.00 kn (0. 2. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (75. OptiTV Halo Halo Halo surf.88 kn) 40. O3TVstart.00 kn) 0.90 kn (244.107 0.50 kn) 86.03 kn) 195.00 kn) 0. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVCARNet.9.82 kn (1. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (75. OptiTV Business paketa).35 kn) 40.2012. O3TVstart. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja.12. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVstart. O3TVsurf. O3TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart.00 kn (37.00 kn) 0.

08 kn (56. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme.25 kn) 9. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. OptiTV Halo Halo Halo start. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.00 kn) 85. 2.00 kn) 152.50 kn) 189. O3TVCARNet. O3TVsurf.00 kn) 452.00 kn (11. OptiTV Halo Halo Halo start. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart. O3TVstart. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge. OptiTV Halo Halo Halo surf. O3TVsurf.60 kn (107.98 kn (51.9. O3TVCARNet. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. O3TVsurf. O3TVsurf. 2. O3TVstart.00 kn (312. O3TVstart. O2TVsurf.9. O3TVsurf.23 kn) 45. O3TVstart. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. O3TVstart. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O3TVsurf. .00 kn) 152.00 kn (236. O3TVCARNet. O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.23 kn) nije raspoloživo * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.00 kn) 264.90 kn (244.25 kn) 195.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792.00 kn (330.5 Prodaja i najam O2TVstart.01.00 kn (190. O3TVCARNet paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf OptiTV single oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. O2TVsurf.00 kn (190. OptiTV Single paket neovisno o minimalnom trajanju ugovora Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2TVsurf. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2TVstart.108 * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.2013. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Halo Halo Halo start.84. O3TVCARNet paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična O2TVstart.00 kn (565. O2TVsurf.00 kn (562. O3TVstart. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.98 kn (51.35 kn) 40.50 kn) 250. O2TVsurf.00 kn (990.88 kn) 40. O2TVsurf.

OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Business.00 kn (37. O2TVsurf+. . O3TVCARNet. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn (0.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart<->O2TVsurf ili O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet ili OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf) 0. OptiTV Single oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Naknada za mjesečni najam 0. OptiTV Halo Halo Halo start. OptiTV Single paketa O2TVstart.9.109 2. OptiTV Business i OptiTV Single paketa Privremeno isključenje O2TVstart. 2. O3TVsurf. O3TVCARNet. O3TVsurf. O3TVsurf. O3TVstart. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo start.9.8 Privremeno isključenje O2TVstart. O3TVCARNet. O3TVstart. OptiTV Business. OptiTV Single paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.9.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. O3TVstart.84. O2TVsurf. O3TVsurf. 2. OptiTV Halo Halo Halo surf. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O2TVsurf. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Business. Mjesečna najam O2TVstart+. danom u idućem mjesecu. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVCARNet.82 Kn (1. O2TVsurf.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa. O3TVstart.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.00 kn (0.7 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn) 30. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.

Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. OptiTV Business.10 Naknade za oštećenje. O3TVCARNet.08 kn (56.10.08 kn 33.26 kn) 600.81 kn 22.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.81 kn (42. O3TVsurf.00 kn (750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.25 kn) 22. O3TVCARNet. O3TVsurf.110 2.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. OptiTV Business.00 kn Daljinski upravljač 150.9. OptiTV Halo Halo Halo surf. O2TVsurf.10.88 kn) 33.9.00 kn 50. OptiTV Halo Halo Halo start.18 kn) 400. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. O3TVstart.9. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. OptiTV Halo Halo Halo start.00 kn (281.00 kn Strujni adapter 120.00 kn Mrežni UTP kabel 50. prema Članku 2.50 kn (421.00 kn 400.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart.000. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn Scart kabel 100. OptiTV Halo Halo Halo surf. OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart. O2TVsurf.00 kn 600.50 kn 75.00 kn Djelitelj (splitter) 45. OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a 2.50 kn 225. OptiTV Halo Halo Halo surf.00 kn 112.50 kn) 45.00 kn 337.00 kn 90. 2.00 kn 60. O3TVsurf. O3TVstart.00 kn 112. .84. O3TVCARNet.00 kn 75.00 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 37. uništenje ili otuđenje O2TVstart. Zakona o PDV-u. O3TVstart.00 kn HDMI kabel 150. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn 75. O2TVsurf.00 kn (1.00 kn) 225.00 kn) 337.00 kn (500.00 kn (562.35 kn) 800.54 kn (28.50 kn 25.

OptiTV Halo Halo Halo surf.00 Kn) 150. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos. OptiTV Halo Halo Halo start.50 kn) 75.00 Kn (187.75 Kn) 100. CINEMAX. OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem O2TVstart.50 kn (140.00 kn (1.50 kn) 120.50 kn) 50.00 Kn (125. . mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 Kn (125. O2TVsurf. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.00 kn (31. a ovisno o specifičnoj situaciji. O3TVsurf.00 Kn (75. O3TVCARNet.00 Kn (125. OptiTV Halo Halo Halo start. O3TVsurf. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (93.25 kn) 75.00 kn (62.00 Kn (125. O2TVsurf.00 kn (150.50 Kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.25 Kn) 135. O3TVstart.50 kn (140. O3TVCARNet. OptiTV Business.00 kn (93.00 Kn (168.00 kn (187.500.00 kn (62. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 150. HBO Comedy.50 Kn) 150. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (187. O3TVCARNet. O3TVsurf.75 kn) 25. Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. O3TVstart. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. HBO Comedy.00 Kn) 100. OptiTV Halo Halo Halo surf.111 100.50 Kn) 185.00 kn) 1.00 Kn (187. Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 600. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (125.00 Kn) 60.00 Kn) 100. Pretplatniku se neće naplatiti.11 O2TVstart.00 kn (93.00 Kn (187. OptiTV Halo Halo Halo start.50 Kn) 150. O3TVstart.88 kn) 112.50 kn) 50. HBO Premium.00 Kn (187.00 Kn) 100.00 Kn (125. 2.25 Kn) 150.200.9.00 kn (112. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju.75 kn) 112. OptiTV Business.00 kn) Scart kabel HDMI kabel Mrežni UTP kabel Daljinski upravljač Strujni adapter Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.63 kn) 90.00 Kn (187.00 Kn) 150.50 Kn) 125. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax. HBO On Demand.50 kn (46. O2TVsurf. HBO+CINEMAX. OptiTV Single paket O2TVstart. Trajno isključenje paketa programa HBO.00 kn (750. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.63 kn) 37. Cinemax.00 kn) 75.00 Kn (156. OptiTV Single paket HBO (paket programa HBO. OptiTV Business. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn) 100.00 kn) 150.75 kn) 60. OptiTV Halo Halo Halo surf.84.00 Kn (231.00 kn (75.

82 kn (1.1 Samoinstalacija. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (50.60 kn) 68.41 kn (314.00 kn (562.25 kn) 225.00 kn (281.00 kn (562.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.00 kn (562.60 kn) 128.28 kn) 240.00 kn (562.00 kn (281.00 kn (562. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.15 kn (85.36 kn) OptiStream Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za samostalno korištenje OptiStream 2048/256 kbps* OptiStream 4096/512 kbps* OptiStream 10240/640 kbps* OptiStream 20480/768 kbps* OptiStream 2048/256 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 4096/512 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 10240/640 kbps** (uz FlatRate) OptiStream 20480/768 kbps** (uz FlatRate) 450.00 kn (562.03 kn) 0. neovisno o brzini.69 kn (443.38 kn) 102.03 kn) 0.10.50 kn) 450.03 kn) 0. U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).50 kn) 450.00 kn (562.02 kn (171.20 kn) 251.50 kn) 450.00 kn (281.50 kn) 450.03 kn) 0.00 kn (562.15 kn (160.41 kn (239.25 kn) 225.00 kn (562.89 kn (203. uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa od 1 GB ** OptiStream FlatRate paketi.56 kn (228.36 kn) * OptiStream osnovni paketi.48 kn (60.82 kn (1.00 kn (562.03 kn) 0.10 OptiStream usluga 2.61 kn) 182.50 kn) 450.00 kn (281.25 kn) 225.112 2.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (562.30 kn (375.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.84.00 kn (0. e-mail adrese i aliase.50 kn) 450.89 kn (128.03 kn) 0.00 kn (0. instalacija i uključenje OptiStream usluge Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450.50 kn) 450.28 kn) 300.00 kn (562.00 kn (562.69 kn (368.00 kn (281.25 kn) 225.00 kn) 40.82 kn (1.50 kn) 450.82 kn (1. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.19 kn) 197.03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz postojeći telefonski priključak 48.00 kn (562.19 kn) 137.30 kn (300.50 kn) 108.00 kn (281.48 kn (135.00 kn (281.50 kn) 450.38 kn) 162.61 kn) 122. neovisno o brzini.82 kn (1.25 kn) 225.50 kn) 450.50 kn) 450.26 kn) 294.26 kn) 354. .02 kn (246.25 kn) 225.25 kn) 225.00 kn (562.56 kn (153.82 kn (1.00 kn) 0.03 kn) 0.50 kn) 450.82 kn (1.50 kn) 450. uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.00 kn (281.20 kn) 191.82 kn (1.50 kn) 450.00 kn (562.

00 kn (0.90 kn (244.98 kn (51.10.92 kn (818.2 OptiStream dodatni internet promet OptiStream dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 1 GB Mjesečna naknada 14. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 654.10.64 kn (18.69 kn) 40.63 kn) Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB * Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa.35 kn (111.00 kn (625.98 kn (51.65 kn) 195.00 kn (0.23 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.69 kn) 40.84.10.) Obročno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.2012. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez dodatne naknade.23 kn) Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 45. Obračunska jedinica: 1 MB 2.08 kn (56.00 kn (15.00 kn) 20.00 kn) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.3 Dodatne OptiStream usluge Dodatne OptiStream usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Promjena OptiStream paketa* 0. . Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje.35 kn (111.00 kn) 500. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.88 kn) Jednokratno plaćanje uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.113 2.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). 2.50 kn (25.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.00 kn (0.12.

25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Prodaja opreme uz OptiStream uslugu bez minimalnog trajanja ugovora Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Prodaja opreme uz OptiStream uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Bežična OptiStream oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.10.50 kn) 195.50 kn) 40.00 kn (562. prema Članku 2. Zakona o PDV-u.88 kn) 250.00 kn (236. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.98 kn (51.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.00 kn (11.98 kn (51.81 kn 22.25 kn) 40.114 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn Djelitelj (splitter) 45. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. 2.10.00 kn) 30.50 kn 225.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje OptiStream usluge Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.35 kn) 189.00 kn (37. uništenje ili otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a 2.7.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn 337. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. 2. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.08 kn (56. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.08 kn 33.00 kn (0. .23 kn) 45.23 kn) Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).00 kn (312.10.90 kn (244.) Najam opreme uz OptiStream uslugu bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.2013.01. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.10.7 Naknade za oštećenje.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.

2. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.81 kn (42. **O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. *** Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (562. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.10 kn) 153.25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.00 kn (562. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.25 kn) 225.08 kn (56.00 kn (562.10.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.10.00 kn (281.50 kn) 450. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.1 Samoinstalacija.00 kn (562. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.82 kn (1.54 kn (28.50 kn) 104.88 kn (131.00 kn (281.00 kn (281.50 kn) OptiStream – prijevremeno trajno isključenje OptiStream – prijevremeno trajno isključenje Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.03 kn) O2+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma*** Mjesečna naknada za korištenje O2start+* 450.84. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.115 2. U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.50 kn) 45.25 kn) 22.7.00 kn (562. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225.82 kn (1. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji. a ovisno o specifičnoj situaciji. e-mail adrese i aliase. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku se neće naplatiti. 2. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu. instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450. . O₂surf+ paketi 2.2 Jednokratne naknade za otuđenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.66 kn (192.08 kn) O2surf+** * * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.11 O₂start+.00 kn (281.00 kn (562.11.03 kn) 0.50 kn) 450.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450.88 kn) 33.35 kn) 337.50 kn (421.26 kn) 225. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

116 Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.00 kn) 40.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 0.2012.50 kn (25.00 kn (0. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.88 kn) 45.00 kn (0.64 kn (18. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (15. 2.11. .) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12.35 kn) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).65 kn) 195.23 kn) Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2start+ paketa.84.69 kn) 40. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).98 kn (51.00 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa. Obračunska jedinica: 1 MB 2.00 kn (0.00 kn (50.63 kn) 2.00 kn) 500.35 kn (111.00 kn) 0.08 kn (56.23 kn) Jednokratno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 89.69 kn) 40.2 O2start+ dodatni internet promet O2start+ dodatni internet promet Dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB Mjesečna naknada 14.00 kn) 20.90 kn (244.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.92 kn (818.98 kn (51.00 kn (0.35 kn (111. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.11.00 kn (625.11.12.

Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme.50 kn) 195.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 2.00 kn) 30.11.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.00 kn (11.98 kn (51.08 kn (56. Novi odabrani paket uključuje se s 01. 2.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189.88 kn) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.2013.7 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovsne usluge (O2start+ <-> O2surf+) 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn (562.98 kn (51. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu.00 kn (37. .) Jednokratna naknada za prodaju opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez minimalnog trajanja ugovora 450.23 kn) Mjesečna naknada za najam opreme uz O2start+/O2surf+ paket bez obzira na minimalno trajanje ugovora 9.11. danom u idućem mjesecu.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Bežična O2start+ i O2surf+ oprema Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.01.117 2.84.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0.50 kn) 40.23 kn) 45. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).25 kn) 40.00 kn (312.00 kn (0.11.90 kn (244.00 kn (236.

11. .8.8.00 kn Djelitelj (splitter) 45.08 kn 33.18 kn) Djelitelj (splitter) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.50 kn (421.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine* 225. a ovisno o specifičnoj situaciji.50 kn 225.00 kn (562. a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji.81 kn 22. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.25 kn) 22.50 kn) 45.25 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine* 450. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.8 Naknade za oštećenje.118 2.26 kn) 225. Pretplatniku se neće naplatiti.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450.11. prema Članku 2. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.88 kn) 33.00 kn (281. naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge.11.00 kn (281. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Zakona o PDV-u.35 kn) 337.54 kn (28. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.08 kn (56. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.81 kn (42.84. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja. 2.54 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn 337.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. uništenje ili otuđenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a 2. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.11. 2.50 kn) O2start+ i O2surf+ paket O2start+ i O2surf+ paket Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (562.

00 kn (1. O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. instalacija i uključenje O2TVstart+.00 kn (562. O2TVsurf+.00 kn (562. U O2TVstart+.00 kn (562.03 kn) 0.12. Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.500.03 kn) 0. Obračunska jedinica: 1 MB Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (0.00 kn (750.00 kn (0.119 2.00 kn (1.00 kn) 40.00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 600.83 kn (283. e-mail adrese i aliase.31 kn (242. * Podrazumijeva instalaciju uređaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.500.90 kn) 178.03 kn) 0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 1.50 kn) 145.500.00 kn (50.500.1 Samoinstalacija.00 kn) 1. O₃TVsurf+ paketi 2.200.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.89 kn) 226. 2.50 kn) 450.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni paket internet prometa u koracima od 2 GB* Mjesečna naknada za korištenje 14.04 kn (222.50 kn) 450. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.82 kn (1.30 kn) * Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O2TVstart+ i O3TVstart+ paketa. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. 2 O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije (IPTV . .00 kn) 1.50 kn) 450.00 kn (1. O₃TVstart+.00 kn (750.200.00 kn (562.84.00 kn) 600.s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika. Napomena: Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.54 kn) O2TVsurf+ 2 O3TVstart+ 3 O3TVsurf+ 4 1 O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije (IPTV . Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.00 kn) 600. 3 O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV .82 kn (1.64 kn (18.03 kn) O2TV+/O3TV+ paketi Instalacija od strane Optima Telekoma* Mjesečna naknada za korištenje O2TVstart+ 1 450.82 kn (1.200.82 kn (1.00 kn (1.12 O₂TVstart+. Dostava samoinstalacijskog paketa Prva (inicijalna) dostava Druga (sekundarna) dostava nakon neuspjele inicijalne dostave Svaki sljedeći pokušaj dostave* Dostava samoinstalacijskog paketa 0.200. 4 O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet prometa) + digitalna televizija (IPTV .12.00 kn) 1.00 kn (750.00 kn) 600. O2TVsurf+.00 kn) * Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.52 kn (181.00 kn) 0.00 kn (750. O₂TVsurf+. svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.55 kn) 194.

Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu. Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO.00 kn (0. O3TVstart+.3 Dodatne O2TVstart+. ali žele ostvariti mogućnost pristupa kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog uređaja. Daljnja pohrana željenog sadržaja biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.00 kn (75.75 kn) 50.63 kn) 8.19 kn (10.00 kn (87.00 kn) 79.50 kn) 70.00 kn) 54. ** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta.3.00 kn (0. U slučaju da raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja.63 kn) 8.40 kn (108.00 kn) 0.00 kn) 0.00 kn) 0.50 kn) 86.00 kn (75.00 kn) Dodatne O2TVstart+.94 kn) 55. Ukoliko priključak putem kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD).25 kn) 70.00 kn (0.00 kn (127.00 kn (0.19 kn (10.00 kn (37.84.00 kn) 0. Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD). Razlike u sadržaju između HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone nema.82 kn (1.33 kn) 38. Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju.00 kn) 20.00 kn) 0.50 kn) 60. Cinemax 2) HBO Premium* 0. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge 2.00 kn (87.33 kn) 60.00 kn) 20.00 kn (625. HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax.00 kn (0.00 kn) 40.00 kn (0. * Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika.00 kn) 40.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od jedne godine 500.00 kn) 20. O3TVsurf+ paketa).00 kn) 45.24 kn) 16. O2TVsurf+.12. O2TVsurf+. HBO On Demand.00 kn (0.00 kn (0.50 kn (25.00 kn (75.03 kn) 102. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.00 kn (67.00 kn (50. HBO Comedy. Cinemax.50 kn) HBO GO Stand alone** Full paket Dodatni OptiTV prijemnik* * HBO Premium uključuje: HBO.00 kn (35.50 kn) 102.24 kn) 16.63 kn) 8.00 kn (50.00 kn) 0.00 kn (56.50 kn (25. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 30.00 kn (127. HBO Comedy.26 kn (20.00 kn (62.12.00 kn) 0. HBO on Demand te HBO GO uslugu.50 kn) 30. .50 kn (25.00 kn (68. Napomena: Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge Naknada za uključenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn (0.95 kn (99.00 kn (625.00 kn) Snimalica 10 (10 sati) Snimalica 30 (30 sati) HBO (paket programa HBO.00 kn (57.00 kn) 60.00 kn) 0.19 kn (10.120 2.00 kn (47.00 kn (625.26 kn (20. O2TVsurf+.50 kn) 0. HBO Comedy.50 kn) 28. a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+.50 kn) Mjesečna naknada za korištenje s minimalnim trajanja ugovora od dvije godine 500.33 kn) 46.00 kn) 60.24 kn) 16.1 Uz mjesečnu naknadu Mjesečna naknada za korištenje bez minimalnog trajanja ugovora 500.26 kn (20.00 kn (75. predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).00 kn (37.00 kn (0.

O2TVsurf+.12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.35 kn) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+.) Jednokratno plaćanje uz O2TVstart+. O2TVsurf+.35 kn) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.00 kn (236.121 2.12.98 kn (51.08 kn (56.98 kn (51. Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.23 kn) Obročno plaćanje uz O2start+/O2surf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 189. . O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.25 kn) 40.24 kn) 2.01. O2TVsurf+.2013. O2TVsurf+. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme.65 kn) 195. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 250.08 – 15.84. prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan uređaj. O2TVsurf+.12. O2TVsurf+.03 kn) 40.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju Videoteka Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata Posudba sadržaja (po naslovu) 4.35 kn (111.23 kn) Mjesečna naknada za najam uz O2TVstart+. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).08 kn (56.00 kn (11.25 kn) nije raspoloživo Naziv opreme Jednokratna naknada za prodaju uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.00 kn (15.88 kn) * Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge.82 kn (1. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge. prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. O2TVsurf+.50 kn) 195. O2TVsurf+.23 kn) 45.90 kn (244. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.92 kn (818.00 kn) nije rasoploživo Naziv opreme Jednokratno plaćanje uz O2start/O2surf paket bez minimalnog trajanja ugovora Bežična O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera). Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+.3.19 kn (5. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.50 kn) 40. Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme.98 kn (51. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 89. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 450.12.) Jednokratna naknada za prodaju uz O2TVstart+.4 Prodaja O2TVstart+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* Bežični LAN USB adapter Djelitelj (splitter) 654.23 kn) 45. O2TVsurf+.90 kn (244.69 kn) 40. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket bez obzira na minimalno trajanje uguvura 9.00 kn (312.98 kn (51.00 kn (562. 2.5 Prodaja i najam O2TVstart+.06 – 12.2012. O2TVsurf+. O2TVsurf+.

6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 6 mjesečnih obroka Osnovni Ruckus bežični komplet (pristupna točka i adapter) Dodatni Ruckus bežični adapter* 792. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.122 2. .00 kn (0. O2TVsurf+.12.60 kn (107.12.00 kn (330.00 kn (190. O2TVsurf+. danom u idućem mjesecu. O2TVsurf+.00 kn) 264.00 kn) 152.50 kn) * Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca. 2.9 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Unutar istovrsne usluge (O2TVstart+<->O2TVsurf+ ili O3TVstart+<->O3TVsurf+) 0.00 kn (190. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje O2TVstart+.00 kn) 85.00 kn) 30. O2TVsurf+. O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika* Naknada za uključenje privremeno isključenog priključka Naknada za isključenje/uključenje 0. 2.84. O3TVstart+ i O3TVsurf+ oprema* IPTV prijemnik (Set Top Box) Mjesečni najam 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme O2TVstart+.8 Privremeno isključenje O2TVstart+.03 Kn) * podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i O₃TV+ paketa.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.00 kn) 152.00 kn) 452. 2.00 kn (0.12.7 Mjesečni najam O2TVstart+.00 kn (990.00 kn) * preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika.12. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket. Mjesečna najam O2TVstart+. O2TVsurf+.82 Kn (1.00 kn (565. Novi odabrani paket uključuje se s 01.00 kn (37.

Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.000.08 kn (56.12.12.00 kn (500.00 kn Mrežni UTP kabel 50.00 kn (750. uništenje ili otuđenje O2TVstart+.54 kn (28.00 kn 90.18 kn) 400. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.84.00 kn Djelitelj (splitter) 45.50 kn 25.50 kn (421.00 kn Strujni adapter 120. a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine ADSL modem 450. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.123 2.00 kn) 50.50 kn) 45.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn (125.00 kn 337. O2TVsurf+.54 kn IPTV prijemnik (Set Top Box) 800.2 Jednokratne naknade za otuđenje O2TVstart+.81 kn (42.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+.75 kn) 225. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a.00 kn (562.10.50 kn 225.00 kn (62. . O2TVsurf+. 2.00 kn) 100. Zakona o PDV-u.00 kn 112. O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a 2. prema Članku 2.00 kn 400.08 kn 33.00 kn Scart kabel 100.00 kn (1.26 kn) 600.00 kn 60.25 kn) 22. O2TVsurf+.81 kn 22.10 Naknade za oštećenje.00 kn 75.00 kn 112.00 kn Daljinski upravljač 150.00 kn (93.00 kn 600.50 kn) Djelitelj (splitter) IPTV prijemnik (Set Top Box) Scart kabel Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn 75. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn (281.00 kn) 75.00 kn) 337. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.12.86 kn) 33.00 kn 50.50 kn 75.00 kn 37.10.35 kn) 800.00 kn HDMI kabel 150.

124
150,00 kn (187,50 kn) 50,00 kn (62,50 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 120,00 kn (150,00 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 37,50 kn (46,88 kn) 112,50 kn (140,63 kn) 90,00 kn (112,50 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 25,00 kn (31,25 kn) 75,00 kn (93,75 kn) 60,00 kn (75,00 kn)

HDMI kabel

Mrežni UTP kabel

Daljinski upravljač

Strujni adapter

Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.

2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od jedne godine 600,00 kn (750,00 kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 60,00 Kn (75,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 125,00 Kn (156,25 Kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem od dvije godine 1.200,00 kn (1.500,00 kn) 135,00 Kn (168,75 Kn) 100,00 Kn (125,00 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn) 185,00 Kn (231,25 Kn) 150,00 Kn (187,50 Kn)

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket

O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket HBO (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand) CINEMAX (paket programa Cinemax, Cinemax 2) HBO+CINEMAX (paket programa HBO, HBO Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) HBO Premium HBO GO Stand alone Full paket Dodatni OptiTV prijemnik

Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a ovisno o specifičnoj situaciji. Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za trajno isključenje. U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

125

2.13 Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s pripadajućim brzinama O2start O2surf O2TVstart O2TVsurf O3TVstart O3TVsurf O2start+ O2surf+ O2TVstart+ O2TVsurf+ O3TVstart+ O3TVsurf+ Nadoplata na Brzina u paketu 2048/256 kbps 4096/512 kbps nije raspoloživo 4096/512 kbps 3072/384 kbps 5120/512 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 2048/256 kbps 4096/512 kbps 4096/512 kbps 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 29,60 kn (37,00 kn) nije raspoloživo 29,60 (37,00 29,60 (37,00 29,60 (37,00 kn kn) kn kn) kn kn) 10240/640 kbps 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) nije raspoloživo 40,00 kn (50,00 kn) 44,80 kn (56,00 kn) 29,60 kn (37,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 40,00 kn (50,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 49,60 kn (62,00 kn) 20480/768 kbps 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo 100,00 kn (125,00 kn) 88,80 kn (111,00 kn) nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo nije raspoloživo

nije raspoloživo

Napomena: Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika. Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.

2.14 ADSL Traffic usluga

2.14.1 ADSL Traffic paketi

ADSL Traffic internet promet

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB 25 GB paket prometa*

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

16,39 kn (20,49 kn) 57,38 kn (71,73 kn) 81,15 kn (101,44 kn)

FlatMAX**

* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno cjeniku osnovnog paketa od 2 GB. ** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem mjesecu. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge

Dodatne ADSL Traffic usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

126

Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB

0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

500,00 kn (625,00 kn) 20,50 kn (25,63 kn)

2.14.3 Promjene paketa

Promjena paketa

Naknada za izmjenu

Promjena ADSL Traffic paketa internet prometa

0,00 kn (0,00 kn)

Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.

2.15 Broadband to Home usluga

2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) 450,00 kn (562,50 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) 225,00 kn (281,25 kn) Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz telefonski priključak 31,15 kn (38,94 kn) 55,74 kn (69,68 kn) 80,33 kn (100,41 kn) 104,92 kn (131,15 kn) 170,49 kn (213,11 kn) 236,89 kn (296,11 kn) Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 86,15 kn (107,69 kn) 110,74 kn (138,43 kn) 135,33 kn (169,16 kn) 159,92 kn (199,90 kn) 225,49 kn (281,86 kn) 291,89 kn (364,86 kn)

Pristupna brzina

2048/256 kbps 4096/384 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/640 kbps

U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

3 Broadband To Home oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.63 kn) 2. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.84.15. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.2 Dodatne Broadband To Home usluge Dodatne Broadband To Home usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. danom u idućem mjesecu. Novi odabrani paket uključuje se s 01.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.00 kn) 20.15.) 2.127 Broadband to Home internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn (0.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.4 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Home paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn (687.15.00 kn) 0.00 kn (0. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno.50 kn (25.00 kn) 500.00 kn (250.98 kn (51.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.00 kn (0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.00 kn (500. Obračunska jedinica: 1 MB 2.36 kn) 40.29 kn (15.00 kn (625. .

.00 kn (562.49 kn (213.00 kn) * Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja). Pretplatnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.41 kn) 104.89 kn (296.82 kn (1.00 kn (375.68 kn) 80.11 kn) 236. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. e-mail adrese i aliase.16 Broadband To Office usluga 2.25 kn) Broadband to Office Naknada za uključenje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.33 kn (100.94 kn) 55. Napomena: Uslugu Broadband To Office moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma.16.00 kn) 2048/256 kbps 4096/512 kbps 8192/512 kbps 10240/640 kbps 12288/640 kbps 20480/768 kbps 8192/2048 kbps U Broadband to Office uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.50 kn) 450. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince.1 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Privremeno uključenje Broadband to Office usluge Naknada za korištenje usluge ovisno o brzini prijenos (po danu)* 1/10 standardne mjesečne naknade za odabranu Broadband to Office pristupnu brzinu Naknada za uključenje Naknada za uključenje usluge 300.16.16.92 kn (131.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge Naknada za uključenje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 225.74 kn (69. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.128 2.00 kn (281.84.125.11 kn) 900.15 kn) 170.03 kn) Instalacija od strane Optima Telekoma* Broadband to Office 450.00 kn (562.2 Korištenje Broadband to Office usluge Pristupna brzina Mjesečna naknada za korištenje samostalne usluge 31.00 kn (1. 2.15 kn (38.50 kn) 2.

16.00 kn (625.00 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 200.00 kn) Naziv opreme Linksys router* * Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router.00 kn) 0. .3 Dodatne Broadband To Office usluge Dodatne Broadband To Office usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Stalna IP adresa Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0. Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa.16.00 kn (0.16.4 Broadband To Office oprema Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 550.00 kn (250.23 kn) * FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.63 kn) * uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese 2.50 kn) Jednokratno plaćanje uz Broadband to Home uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 400.84. danom u idućem mjesecu.36 kn) 40.98 kn (51.00 kn (0.5 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Broadband to Office paketa (brzina ili internet promet) 0.00 kn) Napomena: Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.50 kn (25.00 kn) 500. Napomena: Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.00 kn) 20. Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage).00 kn (0. svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.) 2.00 kn (500.129 Broadband to Office internet promet Osnovni paket prometa u koracima od 2 GB FlatRATE* Mjesečna naknada za korištenje 12.00 kn (687. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Novi odabrani paket uključuje se s 01. Obračunska jedinica: 1 MB 2.29 kn (15.

00 kn (1. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (3.75 kn) 410.724.056.1 OptiWEB linux paketi OptiWEB linux paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB linux 100 1 0. 15 poddomena.00 kn) 0. 3 domene. vlastite domene. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.438.17 OptiWEB usluga 2.155.00 kn (0.00 kn (61.25 kn) 69. neograničeni mjesečni promet.17. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. vlastite domene.642.520. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (0. vlastite domene. 30 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 50 poddomena. .00 kn (562. 15 domena. 20 GB mjesečnog prometa. vlastite domene. 10 GB mjesečnog prometa.00 kn) 2.00 kn (2.75 kn) 99. 15 poddomena.00 kn (0. 50 GB mjesečnog prometa.00 kn) 0.00 kn (86.25 kn) 239. 3 Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja.302.00 kn (211.00 kn (48.50 kn) 755.75 kn) 169.00 kn) 49. neograničeni mjesečni promet.00 kn) 0. vlastite domene. 3 domene.00 kn) 2. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn) 0. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 20 domena.17. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora. 10 poddomena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.75 kn) 59. 5 domena. 100 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn (1.50 kn) OptiWEB win 150 ² OptiWEB win 300 OptiWEB win 500 OptiWEB win 1000 3 4 5 1 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (0.00 kn (323.00 kn (298. 10 domena.00 kn (186. 20 poddomena. vlastite domene.75 kn) 370.50 kn) 490. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 0.75 kn) 1. vlastite domene. vlastite domene.50 kn) 845.75 kn) 149. 15 domena.00 kn (612.00 kn (0. 50 poddomena.84. 20 domena. te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.00 kn (123. 10 GB mjesečnog prometa. 5 poddomena.50 kn) 450. 50 GB mjesečnog prometa. ² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja.047.00 kn (0.50 kn) OptiWEB linux 150 ² OptiWEB linux 300 OptiWEB linux 500 OptiWEB linux 1000 1 3 4 5 Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn) 39.00 kn) 0.00 kn (148. 10 domena. vlastite domene. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja. 4 Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja.00 kn (3.00 kn (0.00 kn (0.2 OptiWEB win paketi OptiWEB win paketi Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje OptiWEB win 100 1 0. 50 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. 10 poddomena. neograničeni mjesečni promet. 5 poddomena.25 kn) 119. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.00 kn) 0.00 kn (943. vlastite domene.25 kn) 259.00 kn (462.130 2.00 kn (0.00 kn (73.00 kn (512.00 kn) 0. 5 Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja.900. 20 poddomena. 200 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima.25 kn) 1. 5 domena. 500 e-mail adresa sa OptiNET Basic korisničkim računima. neograničeni mjesečni promet. 20 GB mjesečnog prometa. 2.00 kn (0.

00 kn (68.84.17.00 kn (437.11.00 kn (106.00 kn (25.3.00 kn (62.00 kn (12.75 kn) 85.75 kn) - 350.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu OptiWEB dodatne usluge Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje svakih dodatnih 20 MB diskovnog prostora 10.50 kn) 2.00 kn (18.3.00 kn (25. .50 kn) - dodatni prostor za relacijsku bazu u koracima od 20 MB SSL certifikat 15.17.25 kn) 220.1 Mail Hosting paketi Mail Hosting paketi Mjesečna naknada za korištenje Do 20 e-mail adresa* 20.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju OptiWEB dodatne usluge Naknada za korištenje (po dodatnom GB) 20.131 2.3 OptiWEB dodatne usluge 2.11 Mail Hosting usluga 2.00 kn) 55.17.00 kn) Od 21 do 50 e-mail adresa Od 51 do 100 e-mail adresa Od 101 do 300 e-mail adresa Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) dodatni GB prometa nakon prijeđenog limita* * Obračunska jedinica: 1 MB 2.50 kn) - MS SQL baza s 20 MB diskovnog prostora 50.00 kn (275.

2 Dodatne Mail Hosting usluge Dodatne Mail Hosting usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.3 Promjene paketa Promjena paketa Naknada za izmjenu Promjena Mail Hosting paketa 0.84.63 kn) 2. ADSL Traffic ili OptiDSL) 2.11.132 Preko 300 e-mail adresa (po e-mail adresi) 2.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. .00 kn (2.00 kn (0.00 kn) 20.50 kn) * Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa. ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili OptiNET Dial-Up.00 kn (0.50 kn (25.11.

133 3 Multimedijalne usluge 3. Videokonferencija – napredni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge.000.00 kn (250.00 kn (225.00 kn (0. naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. od 3 do 5 učesnika. Videokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Stalna rezervacija konferencijske „sobe“. Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja konferencije po jedinstvenoj tarifi.00 kn (0.00 kn (1. mjesečno (zagarantirana usluga) 0.00 kn) 0.00 kn (37. Naplata rezervacije termina. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.00 kn (375.84. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja usluge s istim brojem sudionika.00 kn (187.00 kn (62.00 kn) 100.00 kn (0. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. po učesniku 50. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge. Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu. .00 kn (50.00 kn) Napomena: Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.50 kn) 0.1 Videokonferencija Videokonferencija – osnovni model* Rezervacija Mjesečna naknada za korištenje Cijena po satu Naknada za jedan sat korištenja usluge.000. Model omogućuje komfornost u korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) 3.00 kn) 4. Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika.00 kn (37.00 kn) 250.00 kn) 30. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu neovisno o tome koristi li se usluga ili ne.00 kn) 180. od 6 do 10 učesnika.00 kn (0.000. više od 10 učesnika po satu i po učesniku 50. od 6 do 10 učesnika.00 kn) 200. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.00 kn (50.00 kn) Napomena: Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela).00 kn (1. po učesniku Naknada za jedan sat korištenja usluge.000. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja). Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika.50 kn) 1.00 kn) 300.00 kn) 150. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi. po učesniku.50 kn) 200.00 kn) 500.00 kn (62.00 kn (5.00 kn (125.250.50 kn) * za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu Napomena: Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela).00 kn) 30. od 3 do 5 učesnika.1.00 kn (312.50 kn) 40.00 kn (625.00 kn) 800.50 kn) 40.00 kn (250.00 kn) 0. više od 10 učesnika. mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima Telekoma.

00 kn) 100. .00 kn (125. za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora Audiokonferencija – mjesečna rezervacija Rezervacija termina.3 Audiokonferencija Pored videokonferencije.000.134 3.00 kn (375. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta. ovisno o broju sudionika i modelu korištenja Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja 100. 3.00 kn (1. mjesečno (zagarantirana usluga) - 1.2 Dodatne usluge videokonferencije Dodatne usluge videokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (u koracima od 15 min).00 kn (62. po učesniku Mjesečna naknada za korištenje Cijena po učesniku 15. Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf Reserved package).00 kn (18.1.00 kn (250.84.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku: Audiokonferencija – osnovni model* Rezervacija termina. po učesniku.1.50 kn) + Trajanje Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene naknade za jedan sat korištenja usluge. po učesniku Mjesečna naknada Stalna rezervacija konferencijske „sobe“.00 kn (125.00 kn) Usluga transcodinga Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“) Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije * odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta.00 kn) uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa 200.250. po učesniku** 50.75 kn) - * pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva.00 kn) 300.

00 kn (1.25 kn) 100.875.00 kn (3. 2 x 250 gb HDD RAID1.00 kn (375.2 Audio-Video streaming 3.00 kn (3. video enkoderska kartica.8 ghz. Intel core duo. 1 gb RAM. ** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta 3.790. windows 2003 STD Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (125.84.4 Dodatne usluge audiokonferencije Dodatne usluge audiokonferencije Jednokratna naknada Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta).2. 2.50 kn) Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu 1.1. po jedinstvenom streamu* 2.00 kn (6.2.00 kn) Serverska oprema.487. windows 2003 STD.800.00 kn (125.50 kn) * uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr.500.135 3. 2 gb RAM.8 ghz.300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge Audio-Video Streaming Naknada za uključenje Audio-Video streaming 2.390. Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.00 kn) 3.00 kn) 300. remote održavanje) ** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 . Intel core duo.987. 2. 250 gb HDD. UPS.00 kn) 100.500.00 kn) Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“) Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika konferencije Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje. . po jedinstvenom streamu** 2. po učesniku ** 5.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečni najam Enkoderska oprema – audio i video.00 kn (2.

500. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.375. prema Članku 2.250.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge Audio-Video Streaming Mjesečna naknada za korištenje Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i mogućnošću kreiranja playlisti 699.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.1. 3.250.00 kn) 5.00 kn 7.00 kn (14.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.00 kn) 11.000.250.1.2.00 kn (18.00 kn) 10.136 3.00 kn 11.00 kn 10.375.00 kn (873.000. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.75 kn) Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o mogućnostima) prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja 3.000.750. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika. Zakona o PDV-u. uništenje ili otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a 3. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.84.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.2.00 kn 5.50 kn) 7.500.00 kn (9.1 Naknade za oštećenje.00 kn (12.500.500.00 kn 7.062.00 kn (9.000.00 kn) Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika. .500. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.00 kn) 7.2.2.2 Jednokratne naknade za otuđenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Enkoderska oprema – audio i video Enkoderska oprema (samo audio) 15.00 kn (6.000. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

00 2.500.367.875.00 kn) 6.000.137 4 Podatkovne usluge 4.980.00 kn) 3.00 kn (5.00 (3.000.00 kn (4.000.980.00 kn (1.250.000.00 kn (11.) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.000.00 kn) cijena po dogovoru 64 kbps 128 kbps 192 kbps 256 kbps 384 kbps 512 kbps 1 Mbps 1.100.625.00 (3.00 (2.50 kn) 3.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.500.000.000.2012.75 2.417.00 kn (3.475.800.00 1.00 7.450.375.00 kn (1.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.00 kn (1.250.00 kn (6.25 kn) 1.00 kn) 9.50 kn) 3.25 kn) 1.00 (9.00 kn) 18.750.00 kn) 1.500.875.00 kn (4.00 kn (11.000.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN gradski 1 Mbps* IP VPN gradski 2 Mbps* IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.687.900.00 kn (22.000.367.00 kn) 13.720.900.250. .00 kn (16.750.00 kn (6.00 3.562.00 kn (2.500.2012.50 3.520.00 kn (1.00 kn) 9.750.00 (4.10.000.375.50 kn) 1.25 4.875.150.500.00 kn) 4. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.250.75 3.116.623.300.75 4. Raspoloživo sučelje: Ethernet Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.00 (2.00 (1.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (2.00 kn) 2.00 kn) 7.00 kn) 4.703.00 kn (18.00 kn) 3.09.00 kn (4.00 7.00 (3.00 kn) 11.00 kn) 4. 4.250.000.00 kn (3.25 kn) 1.375.) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 1.500.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn IP VPN usluga Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.500.960.00 kn) 9.00 2.500.00 kn (4.00 (2.00 kn (4.128.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.000.000.062.125.271.00 kn) 6.00 (2.625.00 kn (11.00 kn (7.00 kn (3.762.00 3.00 kn (1.500.00 kn (7.562.500.750.00 kn) 3.208.500.125.00 kn (1.00 kn) 3.84.00 kn Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.800.010. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.099.00 (4.00 kn (14.500.00 kn) 18.645.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.317.00 kn) cijena po dogovoru Pristupna brzina Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 3.000.00 kn) 2.00 kn (22.900.00 (2.584.50 kn) 3.600.125.750.00 kn (8.00 kn) 15.750.5 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps Više od 8 Mbps Pristupne brzine su simetrične.

00 kn (13.30 kn (210.00 kn) 2.00 kn (12.00 kn) 11.585.00 5.19 kn (142.00 (6.25 1.500.00 kn (22.463.19 kn (142.00 kn (27.615.485.00 kn (12. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.140.75 kn) 13.75 kn) 18.00 kn) 11.750.250.00 kn (27.50 kn) 15.810.00 kn (16.00 kn (25.375.711.00 kn) IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN međugradski 10 Mbps IP VPN međugradski 20 Mbps IP VPN međugradski 50 Mbps IP VPN međugradski 100 Mbps IP VPN međugradski 200 Mbps IP VPN međugradski 500 Mbps IP VPN međugradski 1 Gbps 7.911.75 kn) 6.25 kn) 2.75 kn) 5.750.00 kn (50.00 (4.50 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.335.50 3.00 kn (12.020.687.00 kn) 10.…).515.00 kn (18.00 kn) 13.023.193.00 (6.125.00 kn (27.00 kn (3.00 kn (9.55 kn) 136.138 (9.75 kn) 18.525.840.810.50 3.75 kn) 14.00 kn (625.512.870. Pristupne brzine 100 Mbps.429. bežična mreža.875.00 kn (12.687.555.00 (1.192.00 kn) 11.25 1.50 3.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41.230.500.250.55 kn) 41.00 (1.750.750.118.376.00 kn (17.187.000.00 kn (312.375.00 kn) 21.125.00 kn) 10.75 kn) 2.00 (4.00 kn (13.741.00 (1.34 kn) 196.072.00 kn (19.961.00 (1.819.03 kn) 500.00 kn (13.2.43 kn (131.00 kn (12.74 kn) 114.00 kn (19.875.25 1.50 kn) 7.670.50 kn) 7.687.286.875. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps.25 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.00 (1.34 kn) 242.500.00 kn (6. Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.500.00 5.00 (4.00 kn) 15.50 1.00 kn (19.10 kn (91.00 (1.950.500.38 kn) 125.75 kn) 13.00 kn (15.00 kn) 7.750.318.00 kn (5.79 kn) 250.771.128.875.00 kn (13.34 kn) 59.266.00 kn) 9.742.00 (6.463.00 (4.901.585. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.75 kn) 5.25 1.268.25 1.750. 4.08 kn (170.00 kn) 11.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) (5.970.25 kn) (1.00 kn (9.546.00 kn (13.231.348.00 (6.000.458.500.750.25 1.00 kn) 6.892.00 kn) 11.00 kn) 7.875.00 5.000.25 1.840.25 kn) 2.538.00 5.750.00 kn (8.500.00 kn (13. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (2.087.00 kn) 7.575.375.25 kn) 5.50 kn) 18. optička mreža. 200 Mbps.00 kn) (4.500.533.000.00 (1.571.00 kn) 1.47 kn (74.00 kn) 73.42 kn (253.00 (6.262.268.00 kn (16.00 kn (9. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.832.00 5.375.27 kn (245.350.750.500.00 kn) 7.000.00 kn (13.000.500. .423.24 kn (51.750.296.25 kn) 1.278.38 kn) 20.692.110.00 (1.75 kn) 15.00 kn (5.50 kn) 13.703.50 3.25 kn) 9.048.687.812.750.188.375.500.00 (6.00 kn) 15.00 kn) 11.00 kn (13.00 kn (3.219.50 kn) 6.750.25 1. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.00 kn (6.687.00 kn) 2.169.523.00 kn (13.00 (1.875.00 kn (9.50 kn) 3.00 kn) 11.00 kn (2.05 kn) 466.75 kn) 15.500.00 (6.00 kn (3. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.875.24 kn (51.500.500.25 1.00 kn) 22.500.000.00 (1.00 (1.00 kn) 9.687.00 kn (16.672.25 kn) 10.00 kn (19.00 kn (2.375.00 kn) 4.927.00 kn (3.00 kn (9.58 kn) 80.00 5.844.00 (1.50 kn) (4.25 1.248.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.25 1.784.00 kn) 4.00 kn) 4.75 kn) 10.00 kn (7.74 kn (303.00 kn (18.25 1.283.00 kn (23.418.562.750.00 kn (9.00 kn (9.75 kn) 9.555.00 kn) 12.00 kn) 202.75 kn) 10.00 kn (9.167.00 kn (156.00 kn (5.138.25 kn) 13.74 kn) 376.00 kn) 7.25 1.00 (1.00 kn (7.754.84 kn (471.00 kn (100.810. Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.500.47 kn (74.865.84.771.50 5.562.25 1.00 kn) 2.75 kn) 22.00 kn) 105.00 1.00 (6.396.000.75 kn) 4.00 (4.00 kn (12.00 kn (2.376.00 kn) 7.00 (1.00 kn) 11.00 kn (11.00 kn) 7.00 kn (6.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.10 kn) 168.00 kn (7.00 kn (17.00 (1.00 kn (13.195.750.708.375.827.00 (1.493.75 kn) 7.875.060. 10 Mbps.43 kn) 40.479.138.50 5.687.00 kn) 2.25 1.637.00 (1.647.00 kn (23.00 (1.827.00 kn (8. 20 Mbps.00 kn (8.00 (4.06 kn (582.00 kn (9.037.644.495.50 3.217.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.

a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn 3000.500.00 kn (1.00 kn) 900.00 kn 900.2.200.2 Naknade za oštećenje.139 4.00 kn) 600.00 kn (4.00 kn (750.25 kn) 3.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 400.00 kn 600.75 kn) 4.00 kn Switch-Pro 6.000.00 kn) 600.000.125.00 kn) 1.00 kn) 750.00 kn 4.125.500.00 kn 400.500.00 kn (1. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.2.00 kn HDSL modem 3.00 kn 750.00 kn 2250. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn 1.00 kn) 1.500.00 kn (500. prema Članku 2.250.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn 1.00 kn) 4.00 kn 2. 4. .625.125.00 kn) 6.50 kn) 2.000.00 kn (7.375.00 kn ADSL modem 800.50 kn) 3.00 kn Switch–Standard 4.00 kn (5.00 kn 3.500. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge 4.2. Zakona o PDV-u.00 kn (5.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn) 800.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika.750.00 kn 600.812.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.250.00 kn 3.00 kn (3.00 kn (937. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.84.2.500.00 kn (750.000.406.00 kn 2. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.218.00 kn (1. a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.500.00 kn (2.375.00 kn 1. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.500.200.750.00 kn (1.875.500.000.000.625.00 kn (1.500.

00 kn (13.00 kn (1.00 kn) 2. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 5.50 kn) 1.00 kn (6. a ovisno o specifičnoj situaciji. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.250.500.375.375.00 kn (3.375.875.875.500.00 kn) 5.500. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.000.750.50 kn) 5.500. .00 kn (9.00 kn (4.00 kn) 5.00 kn) 11.000. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.84.00 kn (13.00 kn (4.500.00 kn (6.00 kn (1.50 kn) 3.750.00 kn (13.750.500.750.000. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.000.50 kn) 3.50 kn) 3.500.00 kn (6.250.375.00 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.00 kn (1.00 kn (1.250.00 kn (6.875.687.00 kn) 7.00 kn (6.375.00 kn) 11.00 kn) 7.000.00 kn (9.00 kn (9.00 kn (13.00 kn (4.00 kn (13.687.00 kn (2.375.500.00 kn) 2.00 kn) 5.00 kn (9.00 kn (3.687.00 kn (4.375.00 kn (9.687.00 kn (6.500.000.750.00 kn) 11.00 kn) 7.00 kn) 11.00 kn (13.00 kn) 5.00 kn) 5.00 kn (6.00 kn) 7.00 kn) 7.00 kn (6.500.00 kn (3.00 kn) 5.500.687.250.00 kn (3.00 kn) 2.00 kn) 11.250.00 kn (13.125.500.00 kn (3.140 3.750.750.500.00 kn) 11.125.750.750.50 kn) 3.00 kn) 2.00 kn (4. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.50 kn) 3.750.00 kn (4.00 kn) 1.562.875.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.687.00 kn (4.750.687.562.00 kn) 7.000.00 kn (9.00 kn (3.875.125.00 kn (9.750.812.000.00 kn) 2.500.50 kn) 3. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.750.750.687.125.50 kn) 3.500.500.375.2.50 kn) 3.50 kn) 3.000.50 kn) 1.125.500.00 kn (6.00 kn) 11.00 kn) 7.875.250.500.500.500.000.00 kn) 11.00 kn (1.562.00 kn (9.50 kn) 1.875. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.875.00 kn) HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.00 kn) 7.750.00 kn (4.750.875.500.00 kn) Naziv usluge IP VPN usluga IP VPN gradski 1 Mbps IP VPN gradski 2 Mbps IP VPN gradski 5 Mbps IP VPN gradski 10 Mbps IP VPN gradski 20 Mbps IP VPN gradski 50 Mbps IP VPN gradski 100 Mbps IP VPN gradski 200 Mbps IP VPN gradski 500 Mbps IP VPN gradski 1 Gbps IP VPN međugradski 1 Mbps IP VPN međugradski 2 Mbps IP VPN međugradski 5 Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps IP VPN Mbps međugradski 10 međugradski 20 međugradski 50 međugradski 100 međugradski 200 međugradski 500 IP VPN međugradski 1 Gbps Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.750.500.687.00 kn (4.00 kn (13.562.750.50 kn) 5. 4.

4.50 kn) * ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.4 VPN DSL usluga VPN DSL* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje VPN DSL korisnički račun** do šest lokacija/po lokaciji 0.50 kn) 450.00 kn (0.00 kn (875.00 kn (250.00 kn (0.00 kn) 500.00 kn (0. ADSL Traffic.00 kn (375. ** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju Napomena: Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.00 kn (625.00 kn) 1.00 kn) 500.00 kn) 900.437.00 kn (0.00 kn) 300.00 kn) 330.00 kn) 200. Broadband to Office.141 4.00 kn (1.00 kn) * VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL.00 kn) 500.00 kn) 500.00 kn (625.00 kn (625. Broadband to Home.1 Dodatne VPN DSL usluge VPN DSL Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje Dodatni mailbox prostor u koracima od 50 MB 0.00 kn) 500.00 kn (562. .00 kn (625. a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor 4.63 Kn) Stalna IP adresa 0.00 kn (625.3 ADSL VPN entry point ADSL VPN entry point Naknada za uključenje (po priključnoj točki) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps Brzine pristupa su sinkrone Raspoloživo sučelje: Ethernet 500.00 kn (625.00 kn) 20.50 Kn (25.84. OptiStream).150. Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account 4.00 kn (412.00 kn (1.00 kn) više od 6 lokacija/po lokaciji 0.125.50 kn) 700.

Novi odabrana brzina uključuje se s 01. Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik. Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku.05 kn/min (0.5.06 kn (0.025 kn/min (0. .84. ADSL Traffic. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge.00 kn (250. U slučaju potrebe korištenja više IP POS uređaja na istom linku.00 kn) Napomena: Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. Broadband to Office. ** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.75 kn) IP POS Broadband*** (po linku) 0.50 kn) * VPDN (eng.06 kn/min) 0.5 VPDN opcija VPDN opcija Pozivi Pon – Sub 07h . danom u idućem mjesecu.4.125. Naknada za uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje.08 kn) 50.00 kn (0. 4. dodatno se naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike.00 kn) 200. nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h Uspostava poziva Mjesečna naknada po korisničkom računu 0.19h Vrijeme poziva Pon – Sub 19h .00 kn (1.00 kn) 599.2 Promjene VPN DSL brzine Promjena VPN DSL brzine Naknada za izmjenu Promjena VPN DSL brzine 0. Cjenik Optima Telekom usluga V 2. *** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL.00 kn (0.00 kn (748. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.031 kn/min) 0.00 kn) * Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS uređaja na jednom linku.00 kn (62.07h. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta. Obračunska jedinica: 1 minuta 4. OptiStream).1 Usluga IP POS Usluga IP POS* Naknada za uključenje Mjesečna naknada za korištenje IP POS VPN** (po linku) 900.142 4.

.398.00 kn (1.00 kn) 5.250.257.00 kn (6.571.375.125.323.670.000.00 kn (43.25 kn) 1.00 kn) 6.00 kn (1.00 kn) 1.500.25 kn) 1.875.00 kn (8.00 kn (13.300.096.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.25 kn) 1.007.00 kn) 7.500.00 kn (6.50 kn) 3.00 kn (9.687.00 kn) 5.00 kn (3.25 kn) 1.750.319.00 kn (1.375.00 kn (1.00 kn (2.125.00 kn (1.500.00 kn (1.307.25 kn) 1.00 kn (6.00 kn (4.00 kn (1.096.736.25 kn) 1.00 kn (11.00 kn (1.00 kn (2.25 kn) 1.000.500.00 kn (18.50 kn) 5.25 kn) 4.657.50 kn) 3.707. 4.352.907.000.440.336.00 kn (9.946.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.857.500.00 kn (2.750.75 kn) 1.00 kn (1.500.250.50 kn) 1.) Naknada za uključenje (po priključnoj točki) 7.000.250.00 kn) 2.903.740.995.00 kn) 7.00 kn) 5.045.000.00 kn) 1.745.500.00 kn) 15.00 kn (3.25 kn) 3.00 kn) Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps* Ethernet gradski vod 2 Mbps* Ethernet gradski vod 5 Mbps Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.875.125.559.00 kn) 5.250.00 kn (4.396.599.653.00 kn (1.375.25 kn) 1.866.2012.00 kn (8.00 kn) Pristupna brzina 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.750.821.750.84.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po priključnoj točki) 2.00 kn) 7.008.25 kn) 1.500.00 kn (5.778.00 kn) 2.00 kn (1.00 kn) 2.75 kn) Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (11.00 kn (6.00 kn (7.633.75 kn) 1.500.936.800.500.500.648.00 kn (3.000.00 kn (1.00 kn (10.00 kn (7.00 kn (4.00 kn) 7.00 kn) 1.192.687.00 kn (9.620.948.00 kn (1.00 kn (1.00 kn (9.00 kn (11.970.75 kn) 10.00 kn (1.562.500.000.00 kn (1.00 kn (7.420.00 kn) 1.00 kn (9.00 kn) 1.00 kn (10.00 kn) Mjesečna naknada za korištenje (po dodatnom LAN-u) 250.883.00 kn (9.6.500.750.00 kn (2.00 kn (3.500.75 kn) 4.00 kn (3.750.00 kn) 9.375.875.00 kn (12.500.00 kn) 35.25 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn) 11.00 kn (3.00 kn (1.919.750.00 kn) Mjesečna naknada (po priključnoj točki) 1.00 kn (3.576.800.00 kn (8.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge Naknada za uključenje (po dodatnom LAN-u) 800.00 kn) 4.093.420.00 kn (4.00 kn) 8.00 kn (8.00 kn (4.00 kn) 2.00 kn (12.093.00 kn (13.562.375.600.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.750.375.687.821.00 kn (1.500.00 kn (3.75 kn) 7.25 kn) 2.200.957.000.00 kn) 7.500.000.528.50 kn) 3.00 kn (9.00 kn) 1.00 kn (1.875.870.00 kn) 2.500.00 kn) 8.75 kn) 8.25 kn) 1.10.00 kn) 7.00 kn (13.375.687.523.125.440.143.500.636.00 kn) 8.00 kn (5.500.00 kn) 11.00 kn (1.500.00 kn (3.900.00 kn) 7.125.375.00 kn) 10.00 kn (13.50 kn) Dodatna usluga Dodatni LAN 4.75 kn) 4.00 kn (4.00 kn (4.00 kn (10.00 kn (1.00 kn (312.250.00 kn (13.) Naknade uz ugovaranje usluge bez minimalnog trajanja ugovora Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.125.000.00 kn (2.2012.25 kn) 1.00 kn) 6.750.875.00 kn (2.00 kn (1.75 kn) 2.00 kn (3.00 kn (12.00 kn) 1.125.00 kn (1.750. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.750.00 kn (5.00 kn (1.75 kn) 2.00 kn (3.375.875.750.143 4.375.549.00 kn (9.25 kn) 1.883.00 kn) 7.596.500.00 kn) 10.500.75 kn) 6.00 kn (2.50 kn) 3.09.50 kn) 3.562.500.928.000.875.25 kn) 1.800.500.50 kn) 3.75 kn) 3.185.687.00 kn (4.00 kn) 11.186.25 kn) 6.00 kn (1.00 kn) 1.023.687.00 kn (7.00 kn) 3.875.750.562.25 kn) 1.00 kn (6.248.00 kn) Naziv usluge Naknade uz ugovaranje usluge s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.75 kn) 1.00 kn (1.00 kn (8.50 kn) 1.00 kn (10.75 kn) 8.00 kn) 3.619.25 kn) 6.023.00 kn (5.250.25 kn) 8.00 kn) 11.75 kn) 6.00 kn (2.023.00 kn) 11.50 kn) 5.948.00 kn) 2.

7.00 kn (12.75 kn) 14.276.10 kn (91.00 (1.00 kn (625.000.956.47 kn (74.00 kn (14. bežična mreža.875.00 kn (156.00 kn 3000.375.116.75 kn) 1. Pristupne brzine 100 Mbps.10 kn) 168. 500 Mbps i 1 Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps.750. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih mogućnosti.043.750.00 kn 600.03 kn) 500.500.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Cjenik Optima Telekom usluga V 2.…).00 kn) 73.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Mjesečna najam opreme za uslugu bez minimalnog trajanja ugovora 114.27 kn (245. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.00 kn) 202.753.00 5.00 (1.00 kn (17. 4.000.25 1.500.00 (13.25 1. optička mreža.00 11.680.50 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 41. 4.7.00 (6.00 kn 3.74 kn) 376.883.125.500.38 kn) 20.00 kn (100.700.00 5.00 kn) 105.000.400.25 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 kn (17.145.875. .360.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.30 kn (210. Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge 4.34 kn) 242.2.00 kn 2250.05 kn) 466.353.7. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.00 kn (12.00 kn 4.00 kn) 5.00 kn 1.24 kn (51.25 kn) Pretplatnička oprema SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.845.00 kn) 11.500.43 kn (131.500.74 kn) 114. 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps.55 kn) 136.2 Naknade za oštećenje.00 kn) Mjesečna najam opreme za uslugu s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 59.00 kn) 12.00 kn (11.00 kn) *pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM uređaja.00 (13.42 kn (253.43 kn) 40.00 (6.74 kn (303.34 kn) 196.08 kn (170.00 kn (15.500.00 kn) 14.00 kn Switch-Pro 6.000.203. 10 Mbps.00 kn (15.00 kn 750.47 kn (74.445.520.200.00 kn 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.00 kn Switch–Standard 4.00 kn kn) kn kn) kn kn) 9.00 (1.00 kn (25.55 kn) 41.00 (13.00 kn) 13.750.84.00 kn (17.053.00 11. Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica.84 kn (471.00 kn (50.00 kn 900.06 kn (582.100.19 kn (142.34 kn) 59.875.58 kn) 80.19 kn (142.38 kn) 125.79 kn) 250.24 kn (51.144 Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 11.00 kn (312.00 (6. 200 Mbps.75 kn) 12.

00 kn (2.500.00 kn 2.125.750.00 kn) 4.00 kn 600.00 kn (1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn) 6.00 kn (7.625.00 kn (6.00 kn (750.500.218.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (750.750.50 kn) 600.250.000.50 kn) 3.00 kn (5.2.562. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.375.00 kn (500.125. Zakona o PDV-u.00 kn) 3.00 kn (4.00 kn (1.00 kn) 2.00 kn (5.50 kn) 1.250.500. a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine SFP Modul za povezivanje na SVK mrežnu infrastrukturu Switch–Basic 1.50 kn) Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 2.000.000.50 kn) 3.250.00 kn (937.500.000.000.500.625.500.00 kn (3.00 kn (1.00 kn 400.00 kn (1.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem Naknada za prijevremeno trajno isključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine Jednokratna naknada (po priključnoj točki) 1.375.00 kn (4.500.00 kn Bežična radio oprema 5.00 kn) 1. 4.00 kn) 600.250.00 kn (3. .00 kn (9.00 kn) Switch–Standard Switch-Pro ADSL modem HDSL modem Bežična radio oprema Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.500.00 kn 1.750.687. ne obračunava porez na dodanu vrijednost.00 kn) 7. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn) Naziv usluge Ethernet usluga Ethernet gradski vod 1 Mbps Ethernet gradski vod 2 Mbps Ethernet gradski vod 5 Mbps Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn (1.00 kn 2.00 kn) 1.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a.000.406.00 kn) 5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.875.000.687.00 kn (3.250.00 kn (3.125.00 kn) 1.50 kn) 2.00 kn) 900.125.562.00 kn (1.812.00 kn) 400.500.812.00 kn) 2.750.875.00 kn) 750.00 kn (1.145 ADSL modem 800.125.00 kn HDSL modem 3.7.00 kn) 800.00 kn) 2.00 kn (4.500.500.750.75 kn) 4.250.00 kn (2. 4.200.50 kn) 3.00 kn 3.84.25 kn) 3.00 kn (3.7.500.00 kn (1. prema Članku 2.

875.00 kn (13.500.50 3.875.00 kn) 11.000.00 kn (3.875.50 3.00 (6.500.375.00 kn) 7.875. Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos.00 kn) 7.00 kn (3.00 kn (9.00 kn) 11.500.250.00 (6.000.00 (4.00 (4.00 (1.250.00 (6.375.500.00 (1.000.00 kn (13.375.750.00 kn) 2.875.750.000.50 5.00 5.00 (6.00 (4. a ovisno o specifičnoj situaciji.00 (6.00 kn) Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.50 1. .562.146 Ethernet gradski vod 10 Mbps Ethernet gradski vod 50 Mbps Ethernet gradski vod 100 Mbps Ethernet gradski vod 200 Mbps Ethernet gradski vod 500 Mbps Ethernet gradski vod 1 Gbps Ethernet međugradski vod 1 Mbps Ethernet međugradski vod 2 Mbps Ethernet međugradski vod 5 Mbps Ethernet međugradski vod 10 Mbps Ethernet međugradski vod 50 Mbps Ethernet međugradski vod 100 Mbps Ethernet međugradski vod 200 Mbps Ethernet međugradski vod 500 Mbps Ethernet međugradski vod 1 Gbps 3.875.125.00 kn (13.687.000.84.750.00 kn) 11.00 kn (9.500.750.750.00 kn (9.750.00 1.00 kn (13.500.687.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 7. a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.00 5.750.875.000.00 kn) 11.00 5.00 5.500.500.00 kn) 7.500.00 kn) 11.500.00 kn (13.00 kn (9. mogu naplatiti preostali iznosi mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja.00 kn) 11.687.750.00 (4.500.000.687.50 3.375.00 kn (13.500.125.750.00 5.00 kn (13.500.00 kn) 11.000.00 (6. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 5.875.00 (6.00 kn) 11.500.750.00 kn) 7.750.500.750.00 (4. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.00 kn (9.00 (6.750.50 3.562.00 kn (13.50 5.00 kn) 2.687.375.

703 RJ-45/BNC 1.000.00 kn) 19.000.00 kn) 4.00 kn) 24.00 kn (111.500.750.1 1310nm 15.000.00 kn (13.00 kn) 4 Mbps 2xE1 8 Mbps 4xE1 12 Mbps 6xE1 16 Mbps 8xE1 34 Mbps E3 155 Mbps STM-1 622 Mbps STM-4 Za dostupnost usluge.000.6/5.000.000.147 4.750.6/5.00 kn (50.000.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (23.00 kn (30.6/5.00 kn) 43.750. Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.500.84.00 kn (118.750.000.000.000. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.6 G.1 1310nm S-4.00 kn) 95.00 kn (53.125.6 G.000.000.00 kn) 6.750.00 kn) 11.00 kn) 26.00 kn) 17.00 kn) 40.000.00 kn (21.6 G.250. .00 kn) 100.000.000.6 G.6/5.00 kn) 89.500.703 RJ-45/BNC 1.00 kn (8.000.00 kn (18.00 kn (125.703 RJ-45/BNC 1.6 G.500.250.00 kn) 8.00 kn (17.00 kn (5.6/5.000.00 kn (10.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 14.8 Usluga zakupa TDM voda Jednokratna naknada Pristupna brzina Usluga Tip sučelja za uključenje (po vezi točka-točka) Mjesečna naknada za korištenje (po vezi točka-točka) Gradski vodovi 2 Mbps E1 G.000.703 RJ-45/BNC 1.00 kn) 20.6/5.00 kn (25.000.00 kn (32.6 S-1. potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.625.

.84. Mail hosting usluga. 0801 VoIP pozivni broj.25 kn) Usluga kontakt centra* Naknada po agentu*** Naknada po supervizoru *Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti: Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA . obuku agenata i testiranje. Audio-Video streaming (poslužitelj). Broadband To Office.148 5 Ostale usluge 5. usluga zakupa TDM voda. Customer-premises equipment) . CPE – (eng.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi SLA uslužni paket Mjesečna naknada za korištenje 0.00 kn (561. Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora.skripte za definiranje tretmana poziva Glasovni izbornici Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing .00 kn (336.3 Osobna tajnica Osobna tajnica Naknade za korištenje Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Cluster Fiber. ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga. IP VPN usluga. dedicirani i virtualni poslužitelji. usluga stalne veze prema Internetu.25 kn) 449. jedinstveni pozivni broj 062. 5. OptiWEB.BSR) Usmjeravanje na osnovu predviđenog vremena čekanja Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection) Razlozi odjave. Business Trunking. besplatni telefon 0800.100% na cijenu ugovorene usluge * Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno. Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije.00 kn (0. *** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika *** minimalno 10 agenata Minimalno trajanje ugovora je 3 godine. pauze **Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa.00 kn) SLA Normal* Osnovna usluga SLA Optimal** Redundantna CPE oprema Proaktivni nadzor SLA Optimal +*** Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge Dodatnih 30% .2 Usluga kontakt centra Mjesečna naknada Za korištenje 269. Metro Ethernet usluga.Redirect On No Answer) Prisluškivanje agenata Statistike za agente (VuStats) Razlozi poziva (Call Work Codes) Vektori . prijave. Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex. ** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran. 5. obuku kontrolora (izvještavanje).pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika.

00 kn (62.75 kn) 3.250.498. obuku agenata i testiranje obuka kontrolora (izvještavanje) priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika Priprema CRM-a U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.350.00 kn (2.00 kn) Usluga kontakt centra Naknada za uključenje 15. 5.00 kn (875.50 kn) Midi ² 3 1200 minuta Maxi 1800 minuta Mini Naknada za pozive izvan paketa (po minuti) 4 Midi Maxi 1 u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. mjesečnog).000.50 kn) 1.149 Aktivacija usluge po pojedinom virtualnom broju.00 kn (0. Obračunska jedinica je sekunda.50 kn (3.00 kn (1.000.750.00 kn) 0.750. Obračunska jedinica je sekunda.00 kn (3.00 kn) 3.00 kn (0. 750.00 kn) 1.00 kn (3.00 kn (18.00 kn (2.00 kn) Priprema platforme* Naknada po agentu*** Dnevno izvješće Mjesečno izvješće * Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta: Priprema licenci Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx) IVR Announcement Skillovi izrada call flowa.4 Usluga Hosted kontakt centra Mjesečna naknada za korištenje** 3. 3 u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. Pretplatnik sam određuje termin izvještaja (dnevnog. Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa.50 kn) 1. Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata. . ² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do 22 sata. jednokratno Mini Mjesečna naknada za korištenje usluge 1 50.13 kn) 2.00 kn) 0.00 kn (62.00 kn (0.00 kn (1.75 kn) 2.84.50 kn) 600 minuta 700.00 kn) 50.00 kn (3.00 kn) 0.999.687. Obračunska jedinica je sekunda. hladni pogon i administrator agenata *** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati.000.000. Obračunska jedinica je sekunda. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40% Cjenik Optima Telekom usluga V 2. ** U mjesečnu naknadu ulaze licence. 4 naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa.

150

5.5 Usluga kolokacije poslužitelja

5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1.900,00 kn (2.375,00 kn) 1.900,00 kn (2.375,00 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 1 godine 950,00 kn (1.187,50 kn) 950,00 kn (1.187,50 kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od 2 godine 0,82 kn (1,03 kn) 0,82 kn (1,03 kn)

Kolokacija poslužitelja

Pristupna brzina

Mjesečna naknada za korištenje

Rack mountable poslužitelj – optimal 1 Rack mountable poslužitelj – fast 1

10 Mbps

2.200,00 kn (2.750,00 kn) 3.200,00 kn (4.000,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 1.500,00 kn (1.875,00 kn) 270,00 kn (337,50 kn) 350,00 kn (437,50 kn)

100 Mbps 10 Mbps

Pristupna brzina

2

100 Mbps Osnovni/dodatni RU 3 Osnovna/dodatna snaga (po kW) 4 TK polica
5

1.900,00 kn (2.375,00 kn) 550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 3.750,00 kn (4.575,00 kn)

950,00 kn (1.187,50 kn)

0,82 kn (1,03 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1.875,00 kn (2.343,75 kn)

550,00 kn (687,50 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 1,00 kn (1,25 kn)

0,00 kn (0,00 kn) 150,00 kn (187,50 kn) 12.000,00 kn (15.000,00 kn)

Strujni preklopnik besprekidnog napajanja 6 Prostor za smještaj ormara (rack) 7

-

-

1 Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku. 2 Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje. 3 Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV, odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama. 4 Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW)5 Svi uređaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a. 6 Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage. 7 Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW. Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.

Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet

5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge Dodatna javna IP adresa Remote Hands* Mjesečna naknada za korištenje 50,00 kn (62,50 kn) 550,00 kn (687,50 kn)

* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV (62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

151

5.5.3 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn)) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

5.6 Hospitality usluge

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn) 0,00 kn (0,00 kn)

AOC

200,00 kn (250,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn) 100,00 kn (125,00 kn)

Wake up

Check-in/Check-out

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

5.7 WEB hospitality

Naziv usluge

Naknada za uključenje

Mjesečna naknada za korištenje 0,00 kn (0,00 kn)

Web Hospitality (AOC)

200,00 kn (250,00 kn)

Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

152

5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 37,72 kn (47,15 kn) 202,42 kn (253,03 kn) Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 19,65 kn (24,56 kn) 105,43 kn (131,79 kn)

Router

Jednokratna naknada za konfiguraciju 250,00 kn (312,50 kn) prema zahtjevima

Router Basic* Router Pro**

* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp). ** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

Switch

Jednokratna naknada za konfiguraciju

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 1 godine 114,19 kn (142,74 kn) 376,84 kn (471,05 kn) 466,06 kn (582,58 kn)

Mjesečna naknada za korištenje uz minimalno trajanje ugovora od 2 godine 59,47 kn (74,34 kn) 196,27 kn (245,34 kn) 242,74 kn (303,43 kn)

Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro

prema zahtjevima* prema zahtjevima* prema zahtjevima*

* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata inženjera (usluge na zahtjev).

5.8.1 Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada (po satu) 250,00 kn (312,50 kn) 400,00 kn (500,00 kn) 500,00 kn (625,00 kn) 825,00 kn (1.031,25 kn)

Usluge na zahtjev Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena**

Radni sat tehničara

Radni sat inženjera

* Ponedjeljak-petak; 09-17h ** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.84.

Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn 3.50 kn) 2.125.50 kn) 3.8.375.84.000.500.750.500.25 kn) 4. ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.812.000.00 kn (1.125.00 kn 4.625.00 kn (3.625.500.00 kn (5. Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a.00 kn (937.00 kn) 6.00 kn (4.500.500.875.00 kn (5.875.125.000.00 kn (7.00 kn 750. 5. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem.375.406.000.75 kn) 4.500.750.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.8.625.000.00 kn 4.250.406.00 kn 1.00 kn Switch-Pro 6.2.00 kn 2.00 kn Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. Zakona o PDV-u.00 kn Switch–Basic 1. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme.500.00 kn) 4.00 kn Router-Pro 6.500.00 kn) 1.218.2 Jednokratne naknade za otuđenje opreme u vlasništvu OT-a Vrsta opreme Unutar prve godine Unutar druge godine Unutar treće godine Router–Basic 1.00 kn (1. prema Članku 2.000.500.00 kn Switch–Standard 4.00 kn) 750.2 Naknade za oštećenje.00 kn (1.000.153 5.500.00 kn 1. uništenje ili otuđenje opreme u vlasništvu OT-a 5.00 kn 3.00 kn 3.00 kn (1.00 kn) 1.8.250.2.00 kn (2.125.00 kn) 1.25 kn) 3. a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.00 kn (7.00 kn) Router-Pro Switch–Basic Switch–Standard Switch-Pro Napomena: Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuđenja opreme od strane Pretplatnika.500.00 kn (5. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem. .00 kn (3.00 kn 750.00 kn) 6.00 kn (937.500.000.50 kn) 3.00 kn) 750.

82 (1.82 kn (1.627.00 kn (1.00 250. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća.50 kn) 6. Centos 5 5 ⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram.82 (1. 10 GB disk.00 kn) Napomena: U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet. 8.25 250. 10 IP adresa.50 kn (1.633.00 kn (625.10.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji 5.88 kn) 9.50 125. 1 Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: P4@2.415.00 kn (3.00 kn (25.50 500.791.40 kn (77. web aplikacija itd.253. 5 IP adresa. 3ware 9650 RAID controler. RAID 10.00 (312.03 kn) 0. 1 IP adresa.03 0.82 (1. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća.018.00 kn (0.00 kn (30.00 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) 1. Centos 5 7 LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram.00 (625.00 kn) Dedicated Advanced ² Dedicated Pro 3 Unmanaged LinVPS 250 4 Managed Unmanaged LinVPS 500 5 Managed Unmanaged Lin VPS 1000 ⁶ Managed Unmanaged Lin VPS 2000 7 Managed Pristupna brzina 100 Mbps 0.88 kn) 14.043. Ubuntu 7.00 kn (7.10 kn (11.00 kn (1.493. 2 x 320 GB HDD.50 500.90 kn (3.800.228. dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku. 8.00 kn (2.00 kn (0.00 (625.800.25 kn) 19.102. 6 GB DDR3 ram.63 kn) 490.154 5.942. sam podešava i sam održava poslužitelj.00 (312.00 (625.00 kn) 2.991.00 kn) 0.03 0.04.00 kn (24. podržane linux distribucije: Debian Etch. Ubuntu 7. podržane linux distribucije: Debian Etch.38 kn) 10.03 0. 8. Centos 5 Legenda: Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.965. full managed 4 LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram.000.03 0.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od dvije godine 0.359.25 250.50 500.611.1 Uključenje i korištenje usluge Naknada za uključenje bez minimalnog trajanja ugovora 1 Poslužitelji Naknada za uključenje s minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine 500.38 kn) 20.75 kn) 24. 1 IP adresa. 10 GB disk.526.03 kn) 0.887.000. 8. Ubuntu 7.82 kn (1.25 250. Centos 5 LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram.50 kn (305.160. poteškoća sa operativnim softverom i pratećim servisima.82 (1.90 kn (6. 2 x 250 GB HDD.00 250.50 kn) 2. Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj.10 kn (6.00 (625.03 0.032.04.82 (1.50 kn (613.63 kn) 544.00 (312.03 kn) 0.00 (312.172.84.250.625.00 kn (2. Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja. 3ware 9650 RAID controler.553. Ubuntu 7.300.50 125.00 (312. 2 GB ram.9.25 kn) 2.25 250.00 kn) 17.50 kn (12.50 kn) 62.021.50 125.82 kn (1.04.00 kn (1.250.117. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. full managed ² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110.000.593.00 (156.00 kn) 500.00 kn) 1.00 kn) 500.00 kn (625.63 kn) 982.50 kn (18.00 kn) 25.10.00 (312. pa do pomoći u radu npr.10.38 kn) 5.82 (1.250.00 250.456.00 kn (625.240.00 kn) 1.13 kn) 1.50 kn) 244. 1 GB ram.00 kn) 125.82 (1.38 kn) 5. 10 GB disk.175.432.00 kn) 0.50 kn (680. 10 GB disk.00 (156. 4 x 500 GB HDD.00 kn (0.00 (312. 5 IP adresa.003.04. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD.03 0. 1 IP adresa. podržane linux distribucije: Debian Etch.538.50 500.00 kn) 250.440.60 kn (22. 1 IP adresa.2 GHz.03 0.00 (156. full managed 3 Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520.00 (312.728.00 (156.13 kn) 940.00 kn (2.63 kn) 1.10.250.60 kn (32.50 kn (1.790.00 kn (3.053. Ipmi. .264. licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD. podržane linux distribucije: Debian Etch.03 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Mjesečna naknada za korištenje Godišnja naknada za korištenje Dedicated Standard 1.82 (1.50 kn (1. onboard RAID.75 kn) 1.

90 kn (462.81 kn) 472.80 kn (4.50 kn (6.00 kn) 180.50 250.69 kn) 1.00 (312.448.50 250.73 kn) 784.50 250.00 (312.55 kn) 358.25 kn) 2.60 kn (769.13 kn) 388.00 kn (3.22 kn (35.593.80 kn (486.00 kn (300.38 kn) 1.50 kn) 2.943.858.982.00 kn) 50.00 kn) 0.56 kn) 369.00 (312.755.61 kn) 16.50 250.00 (312.50 kn) 1.00 (312.00 kn) 1.223.24 kn (206.848.877.45 kn) 3.00 kn) Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn) 315.10 kn (3.80 kn (789.50 250.00 (312.991.00 (312.88 kn (2.89 kn (981.376.75 kn) 23.148.50 250.304.63 kn) 194.024.85 kn (288.131.965.00 (312.88 kn) Godišnja naknada za korištenje 165.00 (312.34 kn) 3.00 kn (22.520.00 kn) 240.50 kn (590.38 kn) 994.9.50 250.444.00 kn (405.00 kn (2.724.243.347.00 kn (0.00 (312.00 kn (0.69 kn) 4.20 kn) 6.67 kn (2.00 (312.25 kn) 2.88 kn) 76.82 kn (1.38 kn) 182.027.905.49 kn (12.85 kn (29.00 (312.95 kn (2.301.00 (312.50 250.248. a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme.22 kn (3.279.25 kn) 35.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja Mjesečna naknada Za korištenje 16.193.75 kn) 251.295.055.836.50 250.53 kn) Poslužitelji Oprema Naknada za uključenje 250.28 kn) 3. 5.50 250.00 kn (2.50 250.10 kn (111.95 kn (1.31 kn) 28.50 250.00 kn (225.561.00 kn (62.00 kn (675.477.00 kn (0.060.00 kn) 6.50 250.23 kn) 10.90 kn (394.50 kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) kn kn) Xeon 3120 ( dual core ) Xeon 3220 ( quad core ) Xeon 3330 ( quad core ) Xeon 3360 ( quad core ) Dedicated Standard i Dedicated Advanced Xeon 3370 ( quad core ) HDD 2 x 750 GB SATA HDD 2 x 1000 GB SATA RAM 4 GB RAM 8 GB XEON 5530 XEON 5540 XEON 5550 XEON 5560 XEON 5570 Dedicated Pro HDD 4 x 750 GB SATA HDD 4 x 1000 GB SATA HDD 4 x 73 GB 15k SAS HDD 4 x 147 GB 15k SAS HDD 4 x 300 GB 15k SAS RAM 16 GB FBDIMM Napomena: Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom.957.53 kn) 908.36 kn (8.20 kn (20.11 kn) 2.98 kn (4.00 kn) 0.76 kn (4.816.716.03 kn) 1.772.155 5.40 kn (243. .136.60 kn (20.12 kn (7.00 kn) 540.00 (312. naplaćuje mu se samo naknada za uključenje dediciranog poslužitelja.19 kn) 2.50 250.00 (312.354.50 250.02 kn (447.18 kn (4.50 250.10 kn (43.00 kn) 631.90 kn) 17.00 (312.75 kn (2.00 kn (1.50 250.50 250. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije poslužitelja).60 kn) 3.84.50 250.00 (312.685.478.00 (312.10 kn (313.25 kn (227.201.901.00 (312.9.222.00 (312. naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.3 Dodatne usluge Dodatne usluge Naknada za uključenje Mjesečna naknada Za korištenje Godišnja naknada za korištenje Cpanel* Win2003STD* Dodatna javna IP adresa * nadoplata za VPS (virual private server) 0.00 kn) 615.88 kn) 89.95 kn (96.19 kn) 230.75 kn) 324.310.819.

naknada iznosi 199. *** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa.00 kn (125.00 kn) 0.00 kn (312.10 Usluge na zahtjev Usluge na zahtjev Jednokratna naknada 250. a najniži 3.00 kn (12. Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.00 kn) 10. Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim trajanjem od 12 ili više mjeseci. telefon/IPTV.84.00 kn + PDV za svaki tarifni razred.156 5. neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.00 kn) 250.00 kn (0.75 kn) 100.50 kn) 0. Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim trajanjem. internet/IPTV) paketi usluga (telefon) 1.00 kn) Raskid ugovora sa željenim datumom**** * Ponedjeljak-petak.50 kn /po poruci) 100.00 kn) 500. 17-09h.00 kn /po poruci (312.00 kn (625. Obzirom na promjene navika telefoniranja.a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži. mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. **** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a.25 kn) 250.00 kn (0. vikendom i blagdanom 0-24h Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.00 kn (1. postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga. korištenja digitalne televizije (IPTV).00 kn (500.031. Tarifni razred = 2-play 3. . Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199. korištenja pristupa internetu. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog razreda u viši moguća je neograničeno.00 kn (312.00 kn (125.00 kn (500.00 kn) Radni sat tehničara Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Unutar radnog vremena* Nakon radnog vremena** Radni sat inženjera Izlazak tehničara na teren Prijepis računa Naknada za promjenu podataka o pretplatniku Prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u naslovu pretplatnika trajanje poruke do 30 sekundi svakih slijedećih Snimanje govornih poruka 30 sekundi poruke individualne i kompleksnije snimke Promjena sadržaja paketa ugovorene usluge s minimalnim trajanjem*** Promjena iz nižeg u viši tarifni razred Promjena iz višeg u niži tarifni razred cijena po dogovoru 0.00 kn (0.00 kn (248.50 kn) 400.00 kn) 825. ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja.00 kn) 199. Tarifni razred = 1-play Najviši tarifni razred je je paketi usluga (telefon/internet/IPTV) paketi usluga (telefon/internet. Tarifni razred = 3-play 2.50 kn) 400. 09-17h ** Ponedjeljak-petak. Ukoliko sadržaj paketa ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda. Cjenik Optima Telekom usluga V 2.00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda. Tarifni razredi: 1.

00 kn) 0. a prije isteka minimalnog trajanja. aplikacija fiskalne blagajne.00 kn) 1.44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0.496. Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.232.2012.25 kn) Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0. primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.08 kn s PDV-om) 6.08 kn s PDV-om) Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0.03.00 kn (13.50 kn) Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo.00 kn (811.540.3 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne Naziv opreme Naknada za prodaju uz jednokratno plaćanje* Naknada za prodaju uz obročno plaćanje kroz 3 mjesečna obroka** Fiskal11 Fiskal1 mini2 1 2 1. **Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka Cjenik Optima Telekom usluga V 2.02. printer Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo.00 kn (0.75 kn) 5.00 kn (1.00 kn (1.00 kn) 649.157 6 Posebne promotivne ponude 6. ili do isteka zaliha Napomena! Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.25 kn) 534. – 31. stalak.00 kn) 11.01 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od dvije godine* 0. .06 kn bez PDV-a (0.00 kn) Povlaštena cijena opreme uz ugovaranje paketa uz ugovornu obvezu od jedne godine* 0.01 kn) Oprema unutar promotivne ponude Bežični telefon PANASONIC DEC KX-TG 16 * Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga * Trajanje promotivne ponude: 04.84.870.81 kn (1.00 kn (667. aplikacija fiskalne blagajne.1 Bežični telefon Puna cijena opreme uz ugovaranje paketa usluga bez ugovorne obveze 300.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob Paket Naknada za uključenje usluge Mjesečna naknada za korištenje usluge Bonus minute Fix1 Bonus minute Mob2 1 2 0.00 kn + uspostava poziva 0.06 kn bez PDV-a (0.00 kn (6. stalak *Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje.35 kn bez PDV-a (0. 6.2012.00 kn (0.00 kn (375.81 kn (1.

Turks i Caicos. Latvija. Angola. Kostarika. Burma/Mianmar. Urugvaj. Nikaragva. Gvatemala. Mauricijus. 87139. Ruanda. 8741) INMARSAT AERO (8704. Montserat. Mayotte i Komori. Obala Slonovače. Mongolija. Bangladeš. Tanzanija. Ascension. Jemen. 611452. Slovenija Europa Mobilna 3 Grčka. Falklandski Otoci. Tadžikistan. 87439) INMARSAT M HSD (87060. Mozambik. Gvajana. Eritreja. Barbados. Peru. Kuba. Farski Otoci. Portugal Europa Mobilna 4 Francuska. Crna Gora. Kambodža. Djevičansko Otočje (SAD). Slovačka Republika. 87460) Cjenik Optima Telekom usluga V 2. Burundi. Bruneji Darusalam. Norfolk Otoci. 8726. Jordan. Kamerun. Niue Otoci. Čad. 87339.84. Bugarska. Sao Tome i Principe. Grčka. Češka. Italija. Irska. Bosna i Hercegovina. Kazahstan. Zambija. Singapur. Armenija. Mađarska. Čile. Monako. Aruba. Belize. Kina. Ujedinjeni Arapski Emirati. 87176. Trinidad i Tobago. Šri Lanka. Filipini. Francuska. Turkmenistan. 8733. Portugal. Kirgistan. Nepal. Libija. 87376. Mikronezija. Moldavija. Guam. Njemačka. 87078. 8746) Ellipso Satellite System (8812. 87476) Australia satelit . 8736. Swaziland. Sveta Helena. Malezija. Belgija. Island. Češka Republika. Novi Zeland. 88180) SATELIT 5 INMARSAT A (8701. Djevičansko Otočje (UK). Bermuda. Haiti. Antigva i Barbuda. Kajmanski Otoci. Sveti Kristofer i Nevis. Alžir. Indija. Etiopija. Papua Nova Gvineja. Sirija. Kiribati. Italija. Sudan. Tajvan. Vijetnam. 8711. Maršalski Otoci. 8731. 6681201) SATELIT 3 EMSAT (88213) Inmarsat B (87030-38. Švicarska Svijet 1 Aljaska (SAD). Uganda. Liberija. Ekvatorijalna Gvineja. Malavi. Libanon. Đibuti. Japan. Gvineja Bisao. Madagaskar. Palestina. Irak. Tokelu Otoci. 8817) Inmarsat Mini M (8707. Dominika. Gvineja. Švedska. Francuska Polinezija. Vatikan Europa 2 Albanija. Južnoafrička Republika. 8743) Inmarsat M (87061-69. Vanuatu. Srbija. Hong Kong.158 7 Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona Europa 1 Austrija. Palau. Poljska. Mauritanija. Gabon. 8813) SATELIT 4 Globalstar (8818. Namibija. Južna Koreja. Pakistan. Zapadna Samoa. Ekvador. Andora. Luksemburg. Crna Gora. Jamajka. Nova Kaledonija. Litva. 8723. Maroko. Venecuela. Bjelorusija. Izrael. Nauru. Bocvana. Sveti Vincent i Grenadini. Mali. Dominikanska Republika. Gruzija. Diego Garcia. Švicarska. Mađarska. Oman. Anguilla. 87239. Argentina. Grenada. Slovačka. Zelenortski Otoci. Indonezija. 8705. Kenija. Srednjoafrička Republika. Benin. Nizozemski Antili. Fidži. Poljska. Surinam. Panama. Norveška. Nizozemska. 8721. Istočni Timor. 611453) Australia satelit . Senegal. Kuvajt. Španjolska. Bahrein. Lihtenštajn. Njemačka. Ukrajina. Finska. Makedonija. 87260. Kanada. Sejšeli. Cipar. 8713. 87062. Portoriko. Maldivi. Slovenija. Kolumbija. Zimbabve SATELIT 1 Thuraya (88216) SATELIT 2 Iridium (8816. Gambija. Bahamski Otoci. Butan. Lesoto. Katar. Brazil. El Savador. Rusija. Valis i Futuna. Iran. Kukovi Otoci. Somalija. Burkina Faso. Sveta Lucija. Egipat. 87160.Optus Satellite Mobil (611451. Tonga. Paragvaj. Solomonski Otoci. 8716. 8725) Inmarsat B HSD (high speed data) (87039. Danska. SAD Svijet 2 Afganistan. Tunis. Rumunjska. Niger. Saudijska Arabija. Marijanski Otoci. UK Europa Mobilna 1 Austrija Europa Mobilna 2 BiH. Malta. Togo. Tajland. 87276. Meksiko.Telstra Satellite Mobil (61147) Indonezia satelit (628681) MCP Satelite System (88232) Thailand-Mobile (Satellite) (6681200. 87360. Srbija. Američka Samoa. Tuvalu. San Marino. Kongo. Sjeverna Koreja. Turska. Gana. Uzbekistan. Australija. Siera Leone. Azerbejdžan. Nigerija. . Makao. Honduras. Estonija. Laos. Grenland. Gibraltar. Havaji (SAD). Bolivija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful