P. 1
Kriminalisticka Taktika - Skripta II

Kriminalisticka Taktika - Skripta II

|Views: 737|Likes:
Published by Darko Krocek

More info:

Published by: Darko Krocek on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. đavo ne može iz zaleta“. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. zapažanja su motivisana osedanjima. stepen fizičkog razvoja. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. osuda sredine. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. maštovitosti. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. porođaja. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. kao i mogudnost razumevanja pojmova. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. emotivnosti itd. pa ih samim tim različito i reprodukuju. drska. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. sažaljenje.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. često su sklone da provociraju službena lica. pa čak i osveta prijavljenog lica. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . smanjana mogudnost udaje. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. nisu sposobna da samostalno zaključuju. Deca predškolskog uzrasta. 7. Često su agresivna. trudnode. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. pamdenja. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. seksualno ponašanje. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. U periodu ranog školskog uzrasta. takvi su im i iskazi. s obzirnom na takva stanja. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. S obzirom na sve ovo. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. 6. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. osetljivije. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. neposlušna. dojenja. odnos prema drugovima i školskim obavezama. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. plač. Pored toga. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. klimakterijuma. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna.

a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. običajnih. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. profesionalne. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. religioznih. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. pre svega da ima strpljenja. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. Operativni radnik koji obavlja razgovor. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. provesije. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. da je smiren i staložen itd. sklonosti itd. Obično treba prikupiti lične podatke. Vrši se povodom provere alibija. nervozna su i nepristupačna. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. usamljenosti i beskorisnosti. Po završetku uvodne faze razgovora. kulturnih itd. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. da poznaje psihu tih lica. 3 . njenih osobima. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima.prisustvo drugih lica (psihologa. porodične. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. socijalnih radnika itd). pedagoga. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. informacije kriminalnoj prošlosti. Brzo se zamaraju. navika. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. 9. 8. često trpe bolove. Njih je mogude pribaviti na različite načine. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. kao i drugih razloga vezane delo. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi.

potpun i delimičan. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. kojim je došla žrtva. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. odnosno svedoka. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. 10. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. Alibi može biti pozitivan i negativan. isprave. istinit i neistinit. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. počev od objašnjenja motiva. Što se tiče značaja. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza.kao i redosled njihovog postavljanja. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. kojim je došao i otišao izvršilac. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. a potom njegovo pismeno uobličenje. POJAM. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. brzine i iznenađanja. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. ali i da daje lažni iskaz. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. neposredno po saznanju o krivičnom delu. da li ima nekih tragova itd. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. 11.

Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. Zasede se mogu podeliti na obične. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. makaza. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. 12. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. da se otkrije. 5 . Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. Potrege se dela na lokalne. da li je izvršilac ostavio neke tragove. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. 13. centralne i medjunarodne. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. da li ga je žrtva ugostila. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. poternice iobjava. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. polukruga i sl 14. presretne. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. za obe radnje se sačinjava izveštaj. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. obično u obliku potkovice. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno.

indirektno uz pomod fotografije. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. 16. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. mesta događaja i fotografije. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. nelogičnosti u tvrđenjima. Vedina ljudi oseda nelagodnost. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica.15. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. ved se obično nastavlja u uviđaj. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. 19. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. odsustvu koncentracije. 17. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. 18. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. foto robota. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. skrivanju pogleda. a od okrivljenog samo predmeta. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. promeni sadržine iskaza i sl. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. 20. pokazane fotografije. njime se može samo ukazati na dokaž. 6 . PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. filmskog snimka sa ranije viđenim licem.

posledicu. zuba. U tragove dejstva sile tragovi požara. odstranjivanje svih lica sa tog područja. PREDMET. stopala. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. životinja ili neka druga stvar. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. izlučevina. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. havarija. Uviđaj može vršiti istražni sudija. temeljnosti. kriminalistički inspektori i tehničari. mirisa. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. vozila. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. da postoji saglasnost iskaza. oruđa. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. ruku. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. DEFINICIJE. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. krvi. kako se tragovi ne bi uništili. koje treba obezbediti. objektivnosti. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. 7 . odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. životinjskog i biljnog porekla. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. 23. noktiju. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. 24. Tragovi se dela na tragove ljudskog. pružanje pomodi žrtvama. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. izvršioca. predsednik veda i sudsko vede. UVIĐAJ – POJAM. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. izlučevina. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. usana. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. tragove predmeta i tragove dejstva sile. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. tkiva. O suočenju se sačinjava zapisnik. eksplozija. dlaka i perija. učiniocu ili žrtvi. kose i dlaka. metodičnosti. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. krvi. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. određivanje i blokiranje lica mesta. zuba. jedinstveno rukovođenje. stručnjaci raznih specijalnosti. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. U tragove predmeta spadaju tragovi. 21. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. 22. oružja. koji su značajni za kriminalni događaj.

Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. događaj povodom koga se vrši. PRETRESANJE – POJAM. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. nakon prijave oštedenog i učinio ca. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. oštedeni. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. branilac). lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. vremenu. UVIĐAJ. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. uvodnog. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. 29. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. podatke o mestu. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. lica koja de učestvovati(okrivljeni. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. javni tužiilac. Sastoji se od tri dela. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. na osnovu rešenja sudskog veda. metod sprovođanja i način fiksiranja. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. INDICIJE I VERZIJE? 28. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. veštaci. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja.25. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. opisnog i završnog. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. tehničari). ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. ved službenu belešku. 26. 27. na predlog javnog tužioca. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. odnosno poseban oblik uviđaja. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. 30. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih.

ako neko zove u pomod. detektori i druga sredstva. sklonosti. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. mest u ili objektu. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. ručni reflektori... koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. vreme početka pretresanja i način vršenja. zatim tehnički alat (čekid. koverti. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. koferi. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. vredice idt.pribavljeni krivičnim delom. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. leševi i delovi leša. strpljivost. obimu i vremenu pretresanja. upornost i temeljnost prilikom rada. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. kanap. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. Pretresanje je dosta naporna radnja. odnosno ako držalac stana to želi. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. objektu. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. baterijska lampa. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. jer ono zahteva predantnost. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. koji ukazuju na ličnost izvršioca. planski i sistematski. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. a može i organ unutrašnjih poslova. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. osobinama lica kod koga se vrši. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. Pretresanje vrši istražni sudija. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. foto aparat. kamera. njihovi zadaci. 32. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. pretresanjem se traže tragovi. Po obimu može biti delimično i potpuno. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. Pored predmeta. 9 . Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). gde i kod koga treba vršiti pretresanje. šrafciger i dr).). Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. Prilikom pretresa. 31. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. pribor za pakovanje. prevozna sredstva. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. klješta. inteligencije. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. slobodan prostor i lica. navike.

kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo.33. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. Prva. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. Svedoci prate tok rednji. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. Broj radnik. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. 36. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. 34. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. leševi i delovi leša. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. 35. A ako se obavi pretresanje. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. predmeta i tragova koji se traže. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. a mogude su dve takve situacije. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. Obaveza svedočenja je građanska. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. 10 . koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . odnosno razlog pretresanja. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Svedoci moraju biti punoletni.

Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. pojačane kontrole. unište ili odbace predmete krivičnog dela. pregleda putnika. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. wc šolja. zadržavanja ili izdržavanja kazne. Po obimu se može odnositi na šire područje. zaprežna vozila. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. motocikli. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. 38. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. poljoprivredne mašine. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. unište tragove. putnička vozila. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. 39. plovni objekti. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. teretna vozila. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. leševa ili delova leša. da se pronađu. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. Teren može biti kopno i vodena površina. bicikli. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. kada se neko lica lišava slobode. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. nestalih ili zalutalih lica. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. prevoznih sredstava i prtljaga. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. Tada važe posebna pravila. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. deo neke šume. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. a pri tom treba izvršiti pretresanje.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. njive. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. 37. vazduhoplovi. jezera i sl. reke. kamini. vozovi. autobusi. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. vrši se u zatvorenoj prostoriji. 11 . Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. vrši se prilikom sprovođenaj racije.

PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. fotografska. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. a mogu se obezbediti i na drugi način. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. potpis vlasnika stana. tehnološko i dr). uvodni. to se posebno navodi. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. trasološka. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. dopunsko i ponovljeno). 42.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. POJAM. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. psihološka. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. psihijatrijska. opini i završni. biološka. adresu i vreme početka pretresanja. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. LIŠENJE SLOBODE LICA. ekonomska. stvari živih bida). ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. fizička. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. 41.40. U sudska spadaju sudsko-medicinska. tehnička i dr.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja.ako postoji neki od 12 . redosledu (prvo. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. Ima tri dela. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. takođe isti organ i rukovodi. mesto. organ unutrašnjih poslova). 44. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. hemijska i biološka. kada je raspisana poternica. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. 43. U kriminalistička spadaju identifikaciona. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. farmaceutska. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. lice ili objekat kod koga se vrši. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. Oni se daju sudu na čuvanje. specijalnosti (sudko-medicinsko. a pritvor je po zakonu obavezan.

lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. sačiniti detaljan plan postupanja. 13 . odnosno.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. treba izvršiti temeljnepripreme. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. itd. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. 45. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. vreme lišenja slobode.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->