KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

maštovitosti. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. smanjana mogudnost udaje. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. takvi su im i iskazi. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. kao i mogudnost razumevanja pojmova. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. često su sklone da provociraju službena lica. pa ih samim tim različito i reprodukuju. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. osuda sredine. osetljivije. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . Pored toga. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. nisu sposobna da samostalno zaključuju. trudnode. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. pamdenja. drska. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. đavo ne može iz zaleta“. seksualno ponašanje.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. sažaljenje. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. Često su agresivna. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . odnosno do 12 godina fond reči se povedava. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. neposlušna. s obzirnom na takva stanja. pa čak i osveta prijavljenog lica. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. 6. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. stepen fizičkog razvoja. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. porođaja. odnos prema drugovima i školskim obavezama. 7. emotivnosti itd. zapažanja su motivisana osedanjima. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. U periodu ranog školskog uzrasta. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. Deca predškolskog uzrasta. plač. S obzirom na sve ovo. klimakterijuma. dojenja.

da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. informacije kriminalnoj prošlosti. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. religioznih. običajnih. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. Obično treba prikupiti lične podatke. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. nervozna su i nepristupačna. Operativni radnik koji obavlja razgovor. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. često trpe bolove. da poznaje psihu tih lica. sklonosti itd. Njih je mogude pribaviti na različite načine. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. porodične. Vrši se povodom provere alibija. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. provesije. 8. usamljenosti i beskorisnosti. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. profesionalne.prisustvo drugih lica (psihologa. navika. pedagoga. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. socijalnih radnika itd). a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. Po završetku uvodne faze razgovora. 9. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. njenih osobima. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. kulturnih itd. kao i drugih razloga vezane delo. pre svega da ima strpljenja. Brzo se zamaraju. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. 3 . da je smiren i staložen itd. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika.

značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. 11. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. Što se tiče značaja. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. odnosno svedoka. a potom njegovo pismeno uobličenje. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. ali i da daje lažni iskaz. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti.kao i redosled njihovog postavljanja. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. potpun i delimičan. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. da li ima nekih tragova itd. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. POJAM. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. Alibi može biti pozitivan i negativan. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. kojim je došao i otišao izvršilac. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. počev od objašnjenja motiva. istinit i neistinit. kojim je došla žrtva. 10. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. brzine i iznenađanja. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. isprave. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. neposredno po saznanju o krivičnom delu. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora.

za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. da li ga je žrtva ugostila. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. Zasede se mogu podeliti na obične. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Potrege se dela na lokalne. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. polukruga i sl 14. 5 . obično u obliku potkovice.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. poternice iobjava. presretne. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. za obe radnje se sačinjava izveštaj. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. makaza. 13. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. da se otkrije. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. centralne i medjunarodne. da li je izvršilac ostavio neke tragove. 12. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske.

Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. njime se može samo ukazati na dokaž. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. 16. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. 17. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. nelogičnosti u tvrđenjima. promeni sadržine iskaza i sl. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. 18. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. odsustvu koncentracije. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka.15. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. 20. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. indirektno uz pomod fotografije. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. 6 . SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. 19. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. pokazane fotografije. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. foto robota. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. mesta događaja i fotografije. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. a od okrivljenog samo predmeta. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. Vedina ljudi oseda nelagodnost. skrivanju pogleda. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. ved se obično nastavlja u uviđaj. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju.

zuba. dlaka i perija. kose i dlaka. kriminalistički inspektori i tehničari. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. U tragove predmeta spadaju tragovi. izlučevina. jedinstveno rukovođenje. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. usana. objektivnosti. zuba. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. koje treba obezbediti. pružanje pomodi žrtvama. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. 7 . 24. kako se tragovi ne bi uništili. predsednik veda i sudsko vede. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. izlučevina. noktiju. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. stopala. izvršioca.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. metodičnosti. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. 22. mirisa. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. eksplozija. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. O suočenju se sačinjava zapisnik. životinjskog i biljnog porekla. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. havarija. PREDMET. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. UVIĐAJ – POJAM. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. tkiva. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. koji su značajni za kriminalni događaj. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. stručnjaci raznih specijalnosti. Tragovi se dela na tragove ljudskog. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. 21. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. posledicu. ruku. 23. životinja ili neka druga stvar. Uviđaj može vršiti istražni sudija. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. određivanje i blokiranje lica mesta. temeljnosti. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. tragove predmeta i tragove dejstva sile. krvi. oruđa. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. da postoji saglasnost iskaza. odstranjivanje svih lica sa tog područja. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. učiniocu ili žrtvi. krvi. vozila. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. oružja. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. U tragove dejstva sile tragovi požara. DEFINICIJE.

On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. 30. opisnog i završnog. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. ved službenu belešku. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . veštaci. Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.25. događaj povodom koga se vrši. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. podatke o mestu. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. vremenu. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. UVIĐAJ. javni tužiilac. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. 26. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. na osnovu rešenja sudskog veda. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. tehničari). na predlog javnog tužioca. lica koja de učestvovati(okrivljeni. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. Sastoji se od tri dela. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. nakon prijave oštedenog i učinio ca. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. oštedeni. odnosno poseban oblik uviđaja. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. uvodnog. INDICIJE I VERZIJE? 28. metod sprovođanja i način fiksiranja. 27. branilac). PRETRESANJE – POJAM. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. 29. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni.

). slobodan prostor i lica. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. a može i organ unutrašnjih poslova. zatim tehnički alat (čekid. mest u ili objektu. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. njihovi zadaci. Pored predmeta. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. 32. Pretresanje je dosta naporna radnja. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. navike. objektu. pretresanjem se traže tragovi. koji ukazuju na ličnost izvršioca. Prilikom pretresa. Pretresanje vrši istražni sudija. ručni reflektori. vreme početka pretresanja i način vršenja. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. inteligencije. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. detektori i druga sredstva. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. pribor za pakovanje. 31. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. osobinama lica kod koga se vrši. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. šrafciger i dr). drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. odnosno ako držalac stana to želi. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. kanap. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. planski i sistematski. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. ako neko zove u pomod. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. baterijska lampa. leševi i delovi leša. upornost i temeljnost prilikom rada.. jer ono zahteva predantnost.. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). sklonosti. klješta.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. Po obimu može biti delimično i potpuno. koverti. foto aparat. koferi. vredice idt.pribavljeni krivičnim delom. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. prevozna sredstva. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. kamera. strpljivost. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. 9 . obimu i vremenu pretresanja. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne.

10 . recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. odnosno razlog pretresanja. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. Svedoci prate tok rednji. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni.33. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. 35. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. leševi i delovi leša. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. 34. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. Svedoci moraju biti punoletni. 36. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. Broj radnik. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. a mogude su dve takve situacije. Prva. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. predmeta i tragova koji se traže. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. Obaveza svedočenja je građanska. A ako se obavi pretresanje.

Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. Tada važe posebna pravila. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. prevoznih sredstava i prtljaga. a pri tom treba izvršiti pretresanje. teretna vozila. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. putnička vozila. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. reke. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. unište tragove.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. nestalih ili zalutalih lica. deo neke šume. plovni objekti. njive. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. zadržavanja ili izdržavanja kazne. pojačane kontrole. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. autobusi. motocikli. kamini. zaprežna vozila. jezera i sl. Teren može biti kopno i vodena površina. leševa ili delova leša. 39. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. 37. unište ili odbace predmete krivičnog dela. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. da se pronađu. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. wc šolja. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. bicikli. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. vrši se prilikom sprovođenaj racije. Po obimu se može odnositi na šire područje. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. pregleda putnika. 38. 11 . vazduhoplovi. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. vrši se u zatvorenoj prostoriji. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. kada se neko lica lišava slobode. poljoprivredne mašine. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. vozovi. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela.

bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. tehnološko i dr). dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. uvodni.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. farmaceutska. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. U kriminalistička spadaju identifikaciona. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. potpis vlasnika stana. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. biološka. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. POJAM. kada je raspisana poternica. takođe isti organ i rukovodi. psihološka. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. adresu i vreme početka pretresanja. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. opini i završni. 42. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak.40. a pritvor je po zakonu obavezan. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. Oni se daju sudu na čuvanje. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. a mogu se obezbediti i na drugi način. 44. specijalnosti (sudko-medicinsko. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. 43. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. fizička. to se posebno navodi. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. hemijska i biološka. mesto. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. tehnička i dr. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. trasološka. dopunsko i ponovljeno). ekonomska. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. Ima tri dela.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. redosledu (prvo. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. 41.ako postoji neki od 12 . Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. LIŠENJE SLOBODE LICA. U sudska spadaju sudsko-medicinska. lice ili objekat kod koga se vrši. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. organ unutrašnjih poslova). fotografska. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. stvari živih bida). psihijatrijska.

policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. itd. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. odnosno. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. vreme lišenja slobode. sačiniti detaljan plan postupanja. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. 13 . 45.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. treba izvršiti temeljnepripreme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful