KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. zapažanja su motivisana osedanjima. neposlušna. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. seksualno ponašanje. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. sažaljenje. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. smanjana mogudnost udaje. porođaja. pa čak i osveta prijavljenog lica. takvi su im i iskazi. osetljivije. Često su agresivna. često su sklone da provociraju službena lica. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. 7. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. S obzirom na sve ovo. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. plač. drska. klimakterijuma. Deca predškolskog uzrasta. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. Pored toga. trudnode. osuda sredine.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. nisu sposobna da samostalno zaključuju. đavo ne može iz zaleta“. maštovitosti. kao i mogudnost razumevanja pojmova. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. emotivnosti itd. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. odnos prema drugovima i školskim obavezama. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. s obzirnom na takva stanja. dojenja. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. pa ih samim tim različito i reprodukuju. 6.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. pamdenja. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. stepen fizičkog razvoja. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . U periodu ranog školskog uzrasta. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade.

Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. socijalnih radnika itd). uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija.prisustvo drugih lica (psihologa. običajnih. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. religioznih. Operativni radnik koji obavlja razgovor. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. Njih je mogude pribaviti na različite načine. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. 8. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Brzo se zamaraju. da poznaje psihu tih lica. sklonosti itd. kao i drugih razloga vezane delo. usamljenosti i beskorisnosti. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. 3 . protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. 9. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. pre svega da ima strpljenja. porodične. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. njenih osobima. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. Obično treba prikupiti lične podatke. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. navika. Vrši se povodom provere alibija. profesionalne. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. Po završetku uvodne faze razgovora. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. kulturnih itd. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. da je smiren i staložen itd. nervozna su i nepristupačna. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. pedagoga. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. informacije kriminalnoj prošlosti. često trpe bolove. provesije. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima.

11. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. počev od objašnjenja motiva. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. da li ima nekih tragova itd. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. brzine i iznenađanja. potpun i delimičan.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. isprave. a potom njegovo pismeno uobličenje. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. POJAM. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. neposredno po saznanju o krivičnom delu. odnosno svedoka. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. Alibi može biti pozitivan i negativan. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. istinit i neistinit. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. 10. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. ali i da daje lažni iskaz. kojim je došla žrtva.kao i redosled njihovog postavljanja. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. kojim je došao i otišao izvršilac. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. Što se tiče značaja.

polukruga i sl 14. presretne. da li je izvršilac ostavio neke tragove. centralne i medjunarodne. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Zasede se mogu podeliti na obične. da li ga je žrtva ugostila. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. 5 . OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. 12. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. poternice iobjava. da se otkrije. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. za obe radnje se sačinjava izveštaj. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. 13. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. obično u obliku potkovice. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. Potrege se dela na lokalne. makaza. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete.

pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. 18. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. 19. ved se obično nastavlja u uviđaj. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. nelogičnosti u tvrđenjima. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. indirektno uz pomod fotografije. skrivanju pogleda. njime se može samo ukazati na dokaž. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. promeni sadržine iskaza i sl. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. a od okrivljenog samo predmeta. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. Vedina ljudi oseda nelagodnost. 16. foto robota. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. mesta događaja i fotografije. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. 6 . PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. 20. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. pokazane fotografije. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. odsustvu koncentracije. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu.15. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. 17.

23. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. kose i dlaka. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. koje treba obezbediti. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. stopala. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. Uviđaj može vršiti istražni sudija. UVIĐAJ – POJAM. havarija. oruđa. krvi. usana. životinja ili neka druga stvar. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. U tragove dejstva sile tragovi požara. objektivnosti. O suočenju se sačinjava zapisnik. temeljnosti. ruku. odstranjivanje svih lica sa tog područja. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. zuba. metodičnosti. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. 24. životinjskog i biljnog porekla. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. izlučevina. 21. DEFINICIJE. predsednik veda i sudsko vede. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. pružanje pomodi žrtvama. određivanje i blokiranje lica mesta. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. eksplozija. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. mirisa. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. izvršioca. PREDMET. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. Tragovi se dela na tragove ljudskog. koji su značajni za kriminalni događaj. stručnjaci raznih specijalnosti. 22. kriminalistički inspektori i tehničari. 7 . ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. dlaka i perija. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. da postoji saglasnost iskaza. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. posledicu. noktiju.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. tkiva. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. zuba. krvi. učiniocu ili žrtvi. oružja. U tragove predmeta spadaju tragovi. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. kako se tragovi ne bi uništili. jedinstveno rukovođenje. vozila. tragove predmeta i tragove dejstva sile. izlučevina.

Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. oštedeni. INDICIJE I VERZIJE? 28. PRETRESANJE – POJAM. tehničari). kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. 26. uvodnog. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. 27. Sastoji se od tri dela. metod sprovođanja i način fiksiranja. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. 30. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. veštaci. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. branilac). ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. na osnovu rešenja sudskog veda. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. događaj povodom koga se vrši. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. vremenu. nakon prijave oštedenog i učinio ca. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. odnosno poseban oblik uviđaja. podatke o mestu. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. lica koja de učestvovati(okrivljeni. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. ved službenu belešku. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. 29. javni tužiilac. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. UVIĐAJ. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. na predlog javnog tužioca.25. opisnog i završnog. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih.

potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. upornost i temeljnost prilikom rada. 32. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. 9 . Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. foto aparat. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. osobinama lica kod koga se vrši.). vreme početka pretresanja i način vršenja. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. objektu. detektori i druga sredstva. Pretresanje vrši istražni sudija. a može i organ unutrašnjih poslova. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. mest u ili objektu. pretresanjem se traže tragovi. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. sklonosti. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. baterijska lampa. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. kamera. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje.pribavljeni krivičnim delom. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. leševi i delovi leša. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. zatim tehnički alat (čekid. Po obimu može biti delimično i potpuno. ručni reflektori. koji ukazuju na ličnost izvršioca. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. odnosno ako držalac stana to želi. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. ako neko zove u pomod. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. klješta. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. Pored predmeta. njihovi zadaci. kanap.. inteligencije. 31. prevozna sredstva. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. navike. šrafciger i dr). koferi. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. vredice idt. strpljivost. obimu i vremenu pretresanja. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. Pretresanje je dosta naporna radnja. planski i sistematski. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. jer ono zahteva predantnost. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. pribor za pakovanje. Prilikom pretresa. slobodan prostor i lica.. koverti. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina.

Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. Obaveza svedočenja je građanska. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. Svedoci moraju biti punoletni. 10 . Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. leševi i delovi leša. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Svedoci prate tok rednji. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. 36. 34. A ako se obavi pretresanje. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. odnosno razlog pretresanja. predmeta i tragova koji se traže. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. Broj radnik. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. 35. Prva. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti.33. a mogude su dve takve situacije.

37. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. autobusi. bicikli. Tada važe posebna pravila. vazduhoplovi. reke. zaprežna vozila. 39. Po obimu se može odnositi na šire područje. 38. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. pojačane kontrole. 11 . kamini. a pri tom treba izvršiti pretresanje. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. prevoznih sredstava i prtljaga. nestalih ili zalutalih lica. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. kada se neko lica lišava slobode. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. Teren može biti kopno i vodena površina. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. putnička vozila. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. da se pronađu. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. vrši se prilikom sprovođenaj racije. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. motocikli. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. deo neke šume. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. wc šolja. vrši se u zatvorenoj prostoriji. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. unište tragove. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. leševa ili delova leša. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. plovni objekti. njive. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. zadržavanja ili izdržavanja kazne. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. jezera i sl. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. poljoprivredne mašine. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. unište ili odbace predmete krivičnog dela. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. vozovi. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. teretna vozila. pregleda putnika. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje.

Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. tehnološko i dr). zatim prema predmetu (veštačenje mesta. kada je raspisana poternica. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. to se posebno navodi.40. redosledu (prvo. mesto. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. takođe isti organ i rukovodi. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. adresu i vreme početka pretresanja. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. 41. 43. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. Ima tri dela. 44. fotografska. fizička. 42. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. uvodni. farmaceutska. a mogu se obezbediti i na drugi način. psihološka. POJAM. ekonomska. organ unutrašnjih poslova). U sudska spadaju sudsko-medicinska. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak.ako postoji neki od 12 . specijalnosti (sudko-medicinsko. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. psihijatrijska. trasološka. stvari živih bida). Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. a pritvor je po zakonu obavezan. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. Oni se daju sudu na čuvanje. biološka. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. hemijska i biološka. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. potpis vlasnika stana. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. U kriminalistička spadaju identifikaciona. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. dopunsko i ponovljeno). lice ili objekat kod koga se vrši. LIŠENJE SLOBODE LICA. opini i završni.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. tehnička i dr.

izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. 45. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. vreme lišenja slobode. itd. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. odnosno. 13 . OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. sačiniti detaljan plan postupanja. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. treba izvršiti temeljnepripreme. nepoznato lice koje se lišava slobode treba.