KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. smanjana mogudnost udaje. maštovitosti. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. često su sklone da provociraju službena lica. sažaljenje. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. pa ih samim tim različito i reprodukuju. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. Deca predškolskog uzrasta. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. osuda sredine. đavo ne može iz zaleta“. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. U periodu ranog školskog uzrasta. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. osetljivije. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . seksualno ponašanje. stepen fizičkog razvoja. 7. trudnode. klimakterijuma. pamdenja. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. S obzirom na sve ovo. odnos prema drugovima i školskim obavezama. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. kao i mogudnost razumevanja pojmova. zapažanja su motivisana osedanjima. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. pa čak i osveta prijavljenog lica. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. plač. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. s obzirnom na takva stanja. drska. dojenja. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. Pored toga. Često su agresivna. neposlušna. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. emotivnosti itd. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. nisu sposobna da samostalno zaključuju. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. porođaja. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. takvi su im i iskazi. 6.

da poznaje psihu tih lica. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. socijalnih radnika itd). običajnih. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. informacije kriminalnoj prošlosti. 8. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. Vrši se povodom provere alibija. 9. često trpe bolove. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. Njih je mogude pribaviti na različite načine. nervozna su i nepristupačna. usamljenosti i beskorisnosti. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. njenih osobima.prisustvo drugih lica (psihologa. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. porodične. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. Obično treba prikupiti lične podatke. pre svega da ima strpljenja. da je smiren i staložen itd. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. Operativni radnik koji obavlja razgovor. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. Po završetku uvodne faze razgovora. religioznih. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. Brzo se zamaraju. kao i drugih razloga vezane delo. sklonosti itd. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. 3 . provesije. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. navika. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. pedagoga. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. profesionalne. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. kulturnih itd. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti.

Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. istinit i neistinit. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. Što se tiče značaja. ali i da daje lažni iskaz. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. isprave. neposredno po saznanju o krivičnom delu. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. počev od objašnjenja motiva. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. 11. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. da li ima nekih tragova itd. POJAM. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. Alibi može biti pozitivan i negativan. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. a potom njegovo pismeno uobličenje. brzine i iznenađanja. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. kojim je došao i otišao izvršilac. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. odnosno svedoka. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. kojim je došla žrtva. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. potpun i delimičan. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno.kao i redosled njihovog postavljanja. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. 10.

da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. 12. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Potrege se dela na lokalne. centralne i medjunarodne. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. da li ga je žrtva ugostila. obično u obliku potkovice.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. 13. za obe radnje se sačinjava izveštaj. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. makaza. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. Zasede se mogu podeliti na obične. presretne. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. poternice iobjava. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. polukruga i sl 14. 5 . da se otkrije. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. da li je izvršilac ostavio neke tragove.

skrivanju pogleda. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. 18. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. Vedina ljudi oseda nelagodnost. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. mesta događaja i fotografije. pokazane fotografije. njime se može samo ukazati na dokaž. ved se obično nastavlja u uviđaj. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta.15. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. 16. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. promeni sadržine iskaza i sl. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. a od okrivljenog samo predmeta. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. indirektno uz pomod fotografije. nelogičnosti u tvrđenjima. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. 20. odsustvu koncentracije. 17. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. foto robota. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. 6 . približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. 19. filmskog snimka sa ranije viđenim licem.

U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. krvi. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. 21. U tragove predmeta spadaju tragovi. izlučevina. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. izlučevina. krvi. stopala. izvršioca. oruđa. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. jedinstveno rukovođenje. 24. tragove predmeta i tragove dejstva sile. pružanje pomodi žrtvama. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. O suočenju se sačinjava zapisnik. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. zuba. stručnjaci raznih specijalnosti. 23. U tragove dejstva sile tragovi požara. odstranjivanje svih lica sa tog područja. mirisa. 22. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. oružja. ruku. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. 7 . havarija. metodičnosti. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. UVIĐAJ – POJAM. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. noktiju. životinjskog i biljnog porekla. učiniocu ili žrtvi. eksplozija. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. PREDMET. kose i dlaka. temeljnosti. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. koje treba obezbediti. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. DEFINICIJE. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. kako se tragovi ne bi uništili. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. predsednik veda i sudsko vede. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. usana. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. da postoji saglasnost iskaza. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. životinja ili neka druga stvar. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. Tragovi se dela na tragove ljudskog. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. određivanje i blokiranje lica mesta. dlaka i perija. objektivnosti. Uviđaj može vršiti istražni sudija.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. tkiva. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. koji su značajni za kriminalni događaj. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. zuba. posledicu. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. vozila. kriminalistički inspektori i tehničari.

Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. uvodnog. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu.25. podatke o mestu. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. na predlog javnog tužioca. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. 30. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. na osnovu rešenja sudskog veda. branilac). Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. vremenu. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. 27. lica koja de učestvovati(okrivljeni. nakon prijave oštedenog i učinio ca. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. 29. UVIĐAJ. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. događaj povodom koga se vrši. metod sprovođanja i način fiksiranja. oštedeni. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. ved službenu belešku. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. INDICIJE I VERZIJE? 28. tehničari). Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. odnosno poseban oblik uviđaja. 26. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. opisnog i završnog. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. veštaci. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. Sastoji se od tri dela. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. PRETRESANJE – POJAM. javni tužiilac. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja.

. njihovi zadaci. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. vreme početka pretresanja i način vršenja. navike. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. strpljivost. 32. ručni reflektori. slobodan prostor i lica.pribavljeni krivičnim delom. a može i organ unutrašnjih poslova. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. planski i sistematski. šrafciger i dr). što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. vredice idt. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. koverti. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. inteligencije. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). prevozna sredstva. sklonosti. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. 9 . Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. upornost i temeljnost prilikom rada. koferi. Pretresanje vrši istražni sudija. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. Pretresanje je dosta naporna radnja. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. kamera. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. 31. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. Prilikom pretresa. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. kanap. ako neko zove u pomod. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. pretresanjem se traže tragovi. obimu i vremenu pretresanja. osobinama lica kod koga se vrši. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. Po obimu može biti delimično i potpuno. zatim tehnički alat (čekid. detektori i druga sredstva. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. jer ono zahteva predantnost. odnosno ako držalac stana to želi.). pribor za pakovanje. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. foto aparat. objektu. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. mest u ili objektu. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. klješta. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. leševi i delovi leša.. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. koji ukazuju na ličnost izvršioca. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. baterijska lampa. Pored predmeta. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja.

a mogude su dve takve situacije. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. 34. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. Broj radnik. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. odnosno razlog pretresanja. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. Prva. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. Obaveza svedočenja je građanska. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Svedoci moraju biti punoletni. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. predmeta i tragova koji se traže. leševi i delovi leša. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. 35. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. 36. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. Svedoci prate tok rednji. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju.33. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. 10 . SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. A ako se obavi pretresanje. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom.

Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. plovni objekti. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. 37. unište ili odbace predmete krivičnog dela. reke. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. bicikli. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. Teren može biti kopno i vodena površina. 39. pojačane kontrole. poljoprivredne mašine. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. prevoznih sredstava i prtljaga. wc šolja. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. vazduhoplovi. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. motocikli. kamini. unište tragove. vrši se prilikom sprovođenaj racije. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. vozovi. zadržavanja ili izdržavanja kazne. teretna vozila. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. vrši se u zatvorenoj prostoriji. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. Tada važe posebna pravila. nestalih ili zalutalih lica. zaprežna vozila. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. njive. kada se neko lica lišava slobode. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. da se pronađu. putnička vozila. 11 . pregleda putnika. a pri tom treba izvršiti pretresanje. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. Po obimu se može odnositi na šire područje. 38. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. jezera i sl. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. leševa ili delova leša. deo neke šume. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. autobusi. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog.

kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. opini i završni. 41. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. kada je raspisana poternica. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. tehnička i dr. tehnološko i dr). ekonomska. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. U kriminalistička spadaju identifikaciona.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. a pritvor je po zakonu obavezan. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. POJAM. potpis vlasnika stana. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. redosledu (prvo. adresu i vreme početka pretresanja. psihološka. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. lice ili objekat kod koga se vrši. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. U sudska spadaju sudsko-medicinska. Ima tri dela. organ unutrašnjih poslova). farmaceutska. 43.40.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju.ako postoji neki od 12 . stvari živih bida). Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. trasološka. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. to se posebno navodi. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. mesto. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. uvodni. specijalnosti (sudko-medicinsko. 44. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. hemijska i biološka. takođe isti organ i rukovodi. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. fotografska. Oni se daju sudu na čuvanje. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. dopunsko i ponovljeno). LIŠENJE SLOBODE LICA. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. biološka. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. psihijatrijska. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. a mogu se obezbediti i na drugi način. fizička. 42. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno.

na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. odnosno. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. vreme lišenja slobode. sačiniti detaljan plan postupanja.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. 45.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. itd.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. treba izvršiti temeljnepripreme. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. 13 . Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način.