P. 1
Kriminalisticka Taktika - Skripta II

Kriminalisticka Taktika - Skripta II

|Views: 677|Likes:
Published by Darko Krocek

More info:

Published by: Darko Krocek on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

nisu sposobna da samostalno zaključuju. 6. Često su agresivna. osuda sredine. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. osetljivije. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. trudnode. pa ih samim tim različito i reprodukuju. U periodu ranog školskog uzrasta. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. stepen fizičkog razvoja. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. sažaljenje. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. emotivnosti itd. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. zapažanja su motivisana osedanjima. pa čak i osveta prijavljenog lica. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. porođaja. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. odnos prema drugovima i školskim obavezama. 7. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. drska. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. plač. takvi su im i iskazi. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . S obzirom na sve ovo. s obzirnom na takva stanja. dojenja. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. neposlušna. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. Pored toga. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. klimakterijuma. Deca predškolskog uzrasta. smanjana mogudnost udaje. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. đavo ne može iz zaleta“. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. seksualno ponašanje. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . kao i mogudnost razumevanja pojmova. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. pamdenja.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. često su sklone da provociraju službena lica. maštovitosti.

Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. njenih osobima. profesionalne. 8. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. 9. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. religioznih. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. pre svega da ima strpljenja. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. Njih je mogude pribaviti na različite načine. kao i drugih razloga vezane delo. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. socijalnih radnika itd). informacije kriminalnoj prošlosti. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. da je smiren i staložen itd. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. Operativni radnik koji obavlja razgovor. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. nervozna su i nepristupačna. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. Po završetku uvodne faze razgovora. 3 . Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. da poznaje psihu tih lica. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. porodične. navika. usamljenosti i beskorisnosti. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. Brzo se zamaraju. kulturnih itd. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. sklonosti itd. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. često trpe bolove. Obično treba prikupiti lične podatke.prisustvo drugih lica (psihologa. običajnih. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. provesije. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. pedagoga. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. Vrši se povodom provere alibija.

neposredno po saznanju o krivičnom delu. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. odnosno svedoka. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. da li ima nekih tragova itd. kojim je došao i otišao izvršilac. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. 10. POJAM. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. kojim je došla žrtva. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. a potom njegovo pismeno uobličenje. 11. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. počev od objašnjenja motiva. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. ali i da daje lažni iskaz. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. Alibi može biti pozitivan i negativan. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. brzine i iznenađanja. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. isprave. istinit i neistinit. Što se tiče značaja. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. potpun i delimičan. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim.kao i redosled njihovog postavljanja. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje.

presretne. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. Potrege se dela na lokalne. makaza. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. za obe radnje se sačinjava izveštaj. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. da li ga je žrtva ugostila. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. poternice iobjava. 12. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. da li je izvršilac ostavio neke tragove. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. obično u obliku potkovice. 5 . Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. Zasede se mogu podeliti na obične. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. polukruga i sl 14. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. centralne i medjunarodne. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. 13. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. da se otkrije.

Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. 17. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. odsustvu koncentracije. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. nelogičnosti u tvrđenjima. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. njime se može samo ukazati na dokaž. indirektno uz pomod fotografije. 20. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. 16. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. a od okrivljenog samo predmeta. pokazane fotografije. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. Vedina ljudi oseda nelagodnost. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. ved se obično nastavlja u uviđaj. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. 18. promeni sadržine iskaza i sl. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. 19. skrivanju pogleda. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. 6 . PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. mesta događaja i fotografije. foto robota. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta.15. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje.

PREDMET. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. objektivnosti. usana. krvi. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. oruđa. 22. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. vozila. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. izlučevina. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. dlaka i perija. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. noktiju. 23. da postoji saglasnost iskaza. zuba. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. životinjskog i biljnog porekla. određivanje i blokiranje lica mesta. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. eksplozija. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. kriminalistički inspektori i tehničari. havarija. zuba. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. UVIĐAJ – POJAM. izvršioca. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. 7 . OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. kose i dlaka. predsednik veda i sudsko vede. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. mirisa. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. pružanje pomodi žrtvama. metodičnosti.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. stopala. DEFINICIJE. tkiva. posledicu. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. stručnjaci raznih specijalnosti. Uviđaj može vršiti istražni sudija. odstranjivanje svih lica sa tog područja. U tragove dejstva sile tragovi požara. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. 21. izlučevina. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. koji su značajni za kriminalni događaj. 24. U tragove predmeta spadaju tragovi. krvi. koje treba obezbediti. temeljnosti. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. učiniocu ili žrtvi. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. O suočenju se sačinjava zapisnik. oružja. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. kako se tragovi ne bi uništili. životinja ili neka druga stvar. ruku. jedinstveno rukovođenje. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. Tragovi se dela na tragove ljudskog. tragove predmeta i tragove dejstva sile. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište.

potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. INDICIJE I VERZIJE? 28. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. odnosno poseban oblik uviđaja.25. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. Sastoji se od tri dela. na predlog javnog tužioca. veštaci. podatke o mestu. lica koja de učestvovati(okrivljeni. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. 29. UVIĐAJ. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. vremenu. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . uvodnog. događaj povodom koga se vrši. na osnovu rešenja sudskog veda. metod sprovođanja i način fiksiranja. 27. oštedeni. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. tehničari). takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. javni tužiilac. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. 30. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. ved službenu belešku. branilac). Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. 26. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. PRETRESANJE – POJAM. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. nakon prijave oštedenog i učinio ca. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. opisnog i završnog. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši.

detektori i druga sredstva. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. sklonosti. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. 9 . njihovi zadaci. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje.pribavljeni krivičnim delom. koji ukazuju na ličnost izvršioca. vredice idt. vreme početka pretresanja i način vršenja. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). mest u ili objektu. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. upornost i temeljnost prilikom rada.. inteligencije. osobinama lica kod koga se vrši. Pretresanje vrši istražni sudija. obimu i vremenu pretresanja. objektu.). VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. kamera. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. koferi. baterijska lampa. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. jer ono zahteva predantnost. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. šrafciger i dr). što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. ako neko zove u pomod. Po obimu može biti delimično i potpuno. prevozna sredstva. 31. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. klješta. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. Pretresanje je dosta naporna radnja. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. pretresanjem se traže tragovi. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. a može i organ unutrašnjih poslova. navike. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. odnosno ako držalac stana to želi. zatim tehnički alat (čekid. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje.. foto aparat. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. Prilikom pretresa. pribor za pakovanje. leševi i delovi leša. strpljivost. kanap. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. 32. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. ručni reflektori. planski i sistematski. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. Pored predmeta. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. slobodan prostor i lica. koverti.

33. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. Broj radnik. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. a mogude su dve takve situacije. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. Obaveza svedočenja je građanska. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. Svedoci moraju biti punoletni. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. odnosno razlog pretresanja. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. leševi i delovi leša. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. 36. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. A ako se obavi pretresanje. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. Prva. Svedoci prate tok rednji. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. 35. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. 34. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. 10 . SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. predmeta i tragova koji se traže. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela.

kamini. unište ili odbace predmete krivičnog dela. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. pojačane kontrole. deo neke šume. poljoprivredne mašine. teretna vozila. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. zadržavanja ili izdržavanja kazne. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. Teren može biti kopno i vodena površina. unište tragove. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. reke. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. vazduhoplovi. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. wc šolja. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. njive. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. 11 . 39. leševa ili delova leša. vrši se u zatvorenoj prostoriji. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. da se pronađu. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. vozovi. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. nestalih ili zalutalih lica. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. putnička vozila. Tada važe posebna pravila. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. a pri tom treba izvršiti pretresanje. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. 37. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. 38. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. jezera i sl.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. Po obimu se može odnositi na šire područje. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. pregleda putnika. motocikli. kada se neko lica lišava slobode. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. plovni objekti. bicikli. prevoznih sredstava i prtljaga. vrši se prilikom sprovođenaj racije. zaprežna vozila. autobusi.

bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. ekonomska. trasološka. LIŠENJE SLOBODE LICA. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. 42. hemijska i biološka. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. psihijatrijska. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. a pritvor je po zakonu obavezan. tehnološko i dr). Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. mesto. lice ili objekat kod koga se vrši. Ima tri dela. adresu i vreme početka pretresanja. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. U sudska spadaju sudsko-medicinska. fizička. fotografska. Oni se daju sudu na čuvanje. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. kada je raspisana poternica. 43. to se posebno navodi. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. psihološka. 41. dopunsko i ponovljeno). opini i završni. tehnička i dr. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. uvodni.40. redosledu (prvo. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. a mogu se obezbediti i na drugi način. farmaceutska. potpis vlasnika stana.ako postoji neki od 12 . U kriminalistička spadaju identifikaciona. organ unutrašnjih poslova). Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. takođe isti organ i rukovodi. POJAM. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. biološka. 44.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. stvari živih bida). Veštačenje predstavlja primenu naučnih. specijalnosti (sudko-medicinsko. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev.

lisicama i zavisno od konkretnog slučaja.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. itd. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. odnosno. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. 13 . lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. 45. vreme lišenja slobode. sačiniti detaljan plan postupanja.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. treba izvršiti temeljnepripreme. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->