KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

stepen fizičkog razvoja. 7. pamdenja.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. sažaljenje. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. pa ih samim tim različito i reprodukuju. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. zapažanja su motivisana osedanjima. smanjana mogudnost udaje. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. često su sklone da provociraju službena lica. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. maštovitosti. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. drska. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. S obzirom na sve ovo. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. Deca predškolskog uzrasta. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. porođaja. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. takvi su im i iskazi. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. osetljivije. osuda sredine. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. odnos prema drugovima i školskim obavezama. nisu sposobna da samostalno zaključuju. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . Pored toga. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . klimakterijuma. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. s obzirnom na takva stanja. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. pa čak i osveta prijavljenog lica. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. dojenja. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. 6. emotivnosti itd. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. neposlušna. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. Često su agresivna. đavo ne može iz zaleta“. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. kao i mogudnost razumevanja pojmova. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. seksualno ponašanje. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. plač. trudnode. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. U periodu ranog školskog uzrasta.

pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima.prisustvo drugih lica (psihologa. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. njenih osobima. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. pedagoga. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. socijalnih radnika itd). ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. Vrši se povodom provere alibija. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. 3 . pre svega da ima strpljenja. 9. informacije kriminalnoj prošlosti. Po završetku uvodne faze razgovora. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. provesije. 8. da je smiren i staložen itd. nervozna su i nepristupačna. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. sklonosti itd. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. usamljenosti i beskorisnosti. porodične. kulturnih itd. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. da poznaje psihu tih lica. navika. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. Brzo se zamaraju. često trpe bolove. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. profesionalne. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. Obično treba prikupiti lične podatke. običajnih. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. Njih je mogude pribaviti na različite načine. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. religioznih. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. kao i drugih razloga vezane delo. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. Operativni radnik koji obavlja razgovor. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima.

kojim je došao i otišao izvršilac. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. kojim je došla žrtva. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. 10. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. da li ima nekih tragova itd. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. brzine i iznenađanja. Alibi može biti pozitivan i negativan. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. Što se tiče značaja. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. počev od objašnjenja motiva. odnosno svedoka. a potom njegovo pismeno uobličenje. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. ali i da daje lažni iskaz. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. POJAM. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. potpun i delimičan. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. 11. isprave.kao i redosled njihovog postavljanja.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. neposredno po saznanju o krivičnom delu. istinit i neistinit. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela.

Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. 5 . Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. 12. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. makaza. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. Zasede se mogu podeliti na obične. Potrege se dela na lokalne. 13. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. polukruga i sl 14. za obe radnje se sačinjava izveštaj. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. poternice iobjava. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. centralne i medjunarodne. presretne. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. da li ga je žrtva ugostila. obično u obliku potkovice. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. da li je izvršilac ostavio neke tragove. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. da se otkrije. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno.

Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. odsustvu koncentracije. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. 16. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. 17. njime se može samo ukazati na dokaž. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. skrivanju pogleda. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. Vedina ljudi oseda nelagodnost. nelogičnosti u tvrđenjima. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. a od okrivljenog samo predmeta. mesta događaja i fotografije.15. promeni sadržine iskaza i sl. foto robota. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. 19. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. 18. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. 20. 6 . Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. indirektno uz pomod fotografije. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. pokazane fotografije. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. ved se obično nastavlja u uviđaj. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu.

objektivnosti. zuba. Tragovi se dela na tragove ljudskog. koje treba obezbediti. kako se tragovi ne bi uništili. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. 23. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. dlaka i perija. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. životinja ili neka druga stvar. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. oruđa. O suočenju se sačinjava zapisnik. krvi. mirisa. eksplozija. kriminalistički inspektori i tehničari. oružja. vozila. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. U tragove dejstva sile tragovi požara. izvršioca. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. UVIĐAJ – POJAM. koji su značajni za kriminalni događaj. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. predsednik veda i sudsko vede. krvi. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. 7 . tragove predmeta i tragove dejstva sile. posledicu. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. 24. noktiju. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. jedinstveno rukovođenje. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. izlučevina. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. 21. havarija. učiniocu ili žrtvi. životinjskog i biljnog porekla. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. izlučevina. da postoji saglasnost iskaza. ruku. U tragove predmeta spadaju tragovi. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. zuba.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. pružanje pomodi žrtvama. određivanje i blokiranje lica mesta. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. odstranjivanje svih lica sa tog područja. DEFINICIJE. tkiva. Uviđaj može vršiti istražni sudija. stopala. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. temeljnosti. usana. stručnjaci raznih specijalnosti. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. PREDMET. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. 22. metodičnosti. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. kose i dlaka. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno.

kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. podatke o mestu. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. događaj povodom koga se vrši. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. PRETRESANJE – POJAM. lica koja de učestvovati(okrivljeni. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. vremenu. UVIĐAJ. INDICIJE I VERZIJE? 28. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. branilac). Sastoji se od tri dela. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. uvodnog. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. tehničari). 26. metod sprovođanja i način fiksiranja. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. javni tužiilac. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. opisnog i završnog. odnosno poseban oblik uviđaja. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. na predlog javnog tužioca. oštedeni. 29. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije.25. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. na osnovu rešenja sudskog veda. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. 27. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. veštaci. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . 30. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. nakon prijave oštedenog i učinio ca. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. ved službenu belešku.

Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. vreme početka pretresanja i način vršenja. pribor za pakovanje. 31. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. sklonosti. Pored predmeta. pretresanjem se traže tragovi. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. koverti.. vredice idt. prevozna sredstva. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci.. navike. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. inteligencije. Po obimu može biti delimično i potpuno. zatim tehnički alat (čekid. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. slobodan prostor i lica. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. osobinama lica kod koga se vrši. odnosno ako držalac stana to želi. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. 9 . potvrda o privremeno oduzerim predmetima). predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. koferi. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. kamera. leševi i delovi leša. strpljivost. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. ako neko zove u pomod. Pretresanje vrši istražni sudija. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. 32. foto aparat. kanap. detektori i druga sredstva. obimu i vremenu pretresanja. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. klješta. Pretresanje je dosta naporna radnja. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. njihovi zadaci. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina.pribavljeni krivičnim delom. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. baterijska lampa. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. a može i organ unutrašnjih poslova. šrafciger i dr).). Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. mest u ili objektu. planski i sistematski. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. koji ukazuju na ličnost izvršioca. ručni reflektori. objektu. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. jer ono zahteva predantnost. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. Prilikom pretresa. upornost i temeljnost prilikom rada. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku.

a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. Svedoci moraju biti punoletni. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. 35. a mogude su dve takve situacije. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. predmeta i tragova koji se traže. odnosno razlog pretresanja.33. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. 36. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. Prva. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. 10 . Obaveza svedočenja je građanska. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. leševi i delovi leša. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . 34. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. Broj radnik. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. Svedoci prate tok rednji. A ako se obavi pretresanje. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni.

39. wc šolja. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. autobusi. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. unište ili odbace predmete krivičnog dela. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. reke. putnička vozila. prevoznih sredstava i prtljaga. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. kada se neko lica lišava slobode. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. Tada važe posebna pravila. jezera i sl. pregleda putnika. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. poljoprivredne mašine. vrši se prilikom sprovođenaj racije. vozovi. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. da se pronađu. pojačane kontrole. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. Po obimu se može odnositi na šire područje. leševa ili delova leša. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. motocikli. deo neke šume. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. unište tragove. vrši se u zatvorenoj prostoriji. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. 37. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. a pri tom treba izvršiti pretresanje. bicikli. teretna vozila. zaprežna vozila. zadržavanja ili izdržavanja kazne. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. plovni objekti. vazduhoplovi. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. Teren može biti kopno i vodena površina. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. njive. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. kamini. nestalih ili zalutalih lica. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. 38. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. 11 .

od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. psihijatrijska. fotografska.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. U kriminalistička spadaju identifikaciona. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. organ unutrašnjih poslova). a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani.40. 43. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. fizička. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. takođe isti organ i rukovodi. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. tehnološko i dr). oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. ekonomska. uvodni. lice ili objekat kod koga se vrši. mesto. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. 44. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. Oni se daju sudu na čuvanje. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. stvari živih bida). specijalnosti (sudko-medicinsko. potpis vlasnika stana. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Veštačenje predstavlja primenu naučnih.ako postoji neki od 12 . 42. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. LIŠENJE SLOBODE LICA. Ima tri dela. opini i završni. 41. redosledu (prvo. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. dopunsko i ponovljeno). kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. trasološka. a mogu se obezbediti i na drugi način. a pritvor je po zakonu obavezan. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. POJAM. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. adresu i vreme početka pretresanja. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. psihološka. farmaceutska. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. biološka. U sudska spadaju sudsko-medicinska.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. to se posebno navodi. hemijska i biološka. kada je sud doneo rešenje o pritvoru.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. tehnička i dr. kada je raspisana poternica.

odnosno. 13 . treba izvršiti temeljnepripreme. sačiniti detaljan plan postupanja. itd. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. 45. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. vreme lišenja slobode. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful