KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

S obzirom na sve ovo. s obzirnom na takva stanja. Često su agresivna. pa ih samim tim različito i reprodukuju. nisu sposobna da samostalno zaključuju. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. Pored toga. maštovitosti. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . 7. stepen fizičkog razvoja. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. osuda sredine. klimakterijuma. osetljivije. kao i mogudnost razumevanja pojmova. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. neposlušna. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. seksualno ponašanje. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. dojenja. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. odnos prema drugovima i školskim obavezama. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. trudnode. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. često su sklone da provociraju službena lica. 6. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. pa čak i osveta prijavljenog lica. plač. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. takvi su im i iskazi. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. đavo ne može iz zaleta“. emotivnosti itd. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. pamdenja. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. drska. Deca predškolskog uzrasta. smanjana mogudnost udaje. porođaja. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. sažaljenje. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. U periodu ranog školskog uzrasta. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. zapažanja su motivisana osedanjima. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast.

jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. Po završetku uvodne faze razgovora. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. navika. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. da je smiren i staložen itd. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. Vrši se povodom provere alibija. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. Obično treba prikupiti lične podatke. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. socijalnih radnika itd). često trpe bolove. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. profesionalne. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. pedagoga. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. nervozna su i nepristupačna. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Brzo se zamaraju. informacije kriminalnoj prošlosti. kao i drugih razloga vezane delo. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. 3 . što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. usamljenosti i beskorisnosti. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. Njih je mogude pribaviti na različite načine. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. sklonosti itd. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. 8. njenih osobima. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. običajnih. 9. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. religioznih. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. provesije. kulturnih itd. porodične. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. pre svega da ima strpljenja. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. da poznaje psihu tih lica.prisustvo drugih lica (psihologa. Operativni radnik koji obavlja razgovor. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija.

Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. odnosno svedoka. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. ali i da daje lažni iskaz. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. potpun i delimičan. Alibi može biti pozitivan i negativan. Što se tiče značaja. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. istinit i neistinit. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. 11. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. a potom njegovo pismeno uobličenje. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. neposredno po saznanju o krivičnom delu. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. brzine i iznenađanja. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. da li ima nekih tragova itd. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. 10. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. isprave. kojim je došao i otišao izvršilac. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. počev od objašnjenja motiva. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog.kao i redosled njihovog postavljanja. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. kojim je došla žrtva. POJAM. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje.

Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. za obe radnje se sačinjava izveštaj. poternice iobjava. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. da se otkrije. centralne i medjunarodne. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. 5 . obično u obliku potkovice. polukruga i sl 14. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. 13. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Potrege se dela na lokalne. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. presretne. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. Zasede se mogu podeliti na obične. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. makaza. da li je izvršilac ostavio neke tragove. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. da li ga je žrtva ugostila. 12.

njime se može samo ukazati na dokaž. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja.15. mesta događaja i fotografije. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. odsustvu koncentracije. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. 20. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. pokazane fotografije. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. skrivanju pogleda. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. 19. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. nelogičnosti u tvrđenjima. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. foto robota. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. 6 . Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. ved se obično nastavlja u uviđaj. 17. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. 18. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. indirektno uz pomod fotografije. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. Vedina ljudi oseda nelagodnost. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. a od okrivljenog samo predmeta. promeni sadržine iskaza i sl. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. 16. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa.

kose i dlaka. eksplozija. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. metodičnosti. određivanje i blokiranje lica mesta. havarija. kako se tragovi ne bi uništili. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. zuba. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. ruku. 24. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. predsednik veda i sudsko vede. 7 . osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. koji su značajni za kriminalni događaj. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. UVIĐAJ – POJAM. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. kriminalistički inspektori i tehničari. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. vozila. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. oružja. objektivnosti. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. krvi. dlaka i perija. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. temeljnosti. 23. Uviđaj može vršiti istražni sudija. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. životinja ili neka druga stvar. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. životinjskog i biljnog porekla. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. Tragovi se dela na tragove ljudskog. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. krvi. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. koje treba obezbediti. izlučevina. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. pružanje pomodi žrtvama.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. tkiva. posledicu. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. stopala. U tragove dejstva sile tragovi požara. da postoji saglasnost iskaza. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. PREDMET. mirisa. stručnjaci raznih specijalnosti. DEFINICIJE. 21. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. usana. učiniocu ili žrtvi. zuba. O suočenju se sačinjava zapisnik. jedinstveno rukovođenje. U tragove predmeta spadaju tragovi. noktiju. izlučevina. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. oruđa. odstranjivanje svih lica sa tog područja. izvršioca. 22. tragove predmeta i tragove dejstva sile.

Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. događaj povodom koga se vrši. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. veštaci. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. opisnog i završnog. 26. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. metod sprovođanja i način fiksiranja. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. ved službenu belešku. nakon prijave oštedenog i učinio ca. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. 27. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. na osnovu rešenja sudskog veda. podatke o mestu. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. oštedeni. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. INDICIJE I VERZIJE? 28. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. UVIĐAJ. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. branilac). REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. 29.25. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. PRETRESANJE – POJAM. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. vremenu. tehničari). ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. odnosno poseban oblik uviđaja. 30. javni tužiilac. na predlog javnog tužioca. Sastoji se od tri dela. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . lica koja de učestvovati(okrivljeni. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. uvodnog. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja.

koji ukazuju na ličnost izvršioca. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. klješta. ako neko zove u pomod. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. obimu i vremenu pretresanja. planski i sistematski. njihovi zadaci. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. upornost i temeljnost prilikom rada..Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. 9 . Prilikom pretresa. vreme početka pretresanja i način vršenja. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a.pribavljeni krivičnim delom. prevozna sredstva. inteligencije. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. strpljivost. Po obimu može biti delimično i potpuno. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. kanap. osobinama lica kod koga se vrši. mest u ili objektu. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. odnosno ako držalac stana to želi. ručni reflektori. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. Pretresanje vrši istražni sudija. kamera. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. 32. Pretresanje je dosta naporna radnja. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA.. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje.). Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. koferi. foto aparat. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. šrafciger i dr). vredice idt. pribor za pakovanje. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. koverti. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. objektu. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. a može i organ unutrašnjih poslova. detektori i druga sredstva. Pored predmeta. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. sklonosti. slobodan prostor i lica. pretresanjem se traže tragovi. navike. baterijska lampa. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. jer ono zahteva predantnost. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. leševi i delovi leša. 31. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. zatim tehnički alat (čekid. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto.

kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. Svedoci moraju biti punoletni. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. 34. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. odnosno razlog pretresanja. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. leševi i delovi leša. a mogude su dve takve situacije. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. predmeta i tragova koji se traže. 36. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. Obaveza svedočenja je građanska. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. 10 . 35. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. A ako se obavi pretresanje. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. Svedoci prate tok rednji. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. Broj radnik. Prva.33. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje.

učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. unište tragove.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. zadržavanja ili izdržavanja kazne. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. deo neke šume. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. njive. a pri tom treba izvršiti pretresanje. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. unište ili odbace predmete krivičnog dela. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. Teren može biti kopno i vodena površina. 11 . Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. motocikli. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. pojačane kontrole. vozovi. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. poljoprivredne mašine. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. 39. 38. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. putnička vozila. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. plovni objekti. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. autobusi. bicikli. pregleda putnika. reke. prevoznih sredstava i prtljaga. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. kada se neko lica lišava slobode. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. leševa ili delova leša. nestalih ili zalutalih lica. teretna vozila. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. da se pronađu. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. vrši se u zatvorenoj prostoriji. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. 37. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. Tada važe posebna pravila. wc šolja. Po obimu se može odnositi na šire područje. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. kamini. jezera i sl. vrši se prilikom sprovođenaj racije. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. zaprežna vozila. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. vazduhoplovi. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo.

PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem.40. takođe isti organ i rukovodi. psihijatrijska. 41. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. specijalnosti (sudko-medicinsko. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. Oni se daju sudu na čuvanje. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. 42. tehnološko i dr). Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. 43. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. 44. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. trasološka.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. a mogu se obezbediti i na drugi način. U kriminalistička spadaju identifikaciona. U sudska spadaju sudsko-medicinska. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. lice ili objekat kod koga se vrši. POJAM. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. a pritvor je po zakonu obavezan. fotografska. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. organ unutrašnjih poslova). tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. dopunsko i ponovljeno). kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. hemijska i biološka. to se posebno navodi. mesto. redosledu (prvo. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. ekonomska. tehnička i dr. biološka. stvari živih bida). uvodni. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. fizička. psihološka. farmaceutska. adresu i vreme početka pretresanja.ako postoji neki od 12 . oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. LIŠENJE SLOBODE LICA. opini i završni. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. potpis vlasnika stana. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. kada je raspisana poternica. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. Ima tri dela. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. zatim prema predmetu (veštačenje mesta.

policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. sačiniti detaljan plan postupanja. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. itd. vreme lišenja slobode. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. odnosno. 13 . izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. 45. treba izvršiti temeljnepripreme. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful