KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

Deca predškolskog uzrasta. odnos prema drugovima i školskim obavezama. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. Često su agresivna. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. pa ih samim tim različito i reprodukuju. đavo ne može iz zaleta“. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. takvi su im i iskazi. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. trudnode. kao i mogudnost razumevanja pojmova. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. emotivnosti itd. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. smanjana mogudnost udaje. zapažanja su motivisana osedanjima. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. neposlušna. imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. plač. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. s obzirnom na takva stanja.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. osuda sredine. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. S obzirom na sve ovo. često su sklone da provociraju službena lica. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. dojenja. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. sažaljenje. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. stepen fizičkog razvoja. pamdenja. U periodu ranog školskog uzrasta. nisu sposobna da samostalno zaključuju.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. klimakterijuma. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. porođaja. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. pa čak i osveta prijavljenog lica. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica. seksualno ponašanje. maštovitosti. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. drska. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. 6. osetljivije. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. 7. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. Pored toga.

utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. Njih je mogude pribaviti na različite načine. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. 3 . Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. provesije. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. Brzo se zamaraju. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. kao i drugih razloga vezane delo. pre svega da ima strpljenja. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. da poznaje psihu tih lica. njenih osobima. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. 8. nervozna su i nepristupačna. Obično treba prikupiti lične podatke. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. često trpe bolove. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. 9. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. profesionalne. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. usamljenosti i beskorisnosti. pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. navika. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje.prisustvo drugih lica (psihologa. pedagoga. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. običajnih. da je smiren i staložen itd. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. Operativni radnik koji obavlja razgovor. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. religioznih. informacije kriminalnoj prošlosti. Vrši se povodom provere alibija. Po završetku uvodne faze razgovora. što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. porodične. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. socijalnih radnika itd). sklonosti itd. kulturnih itd.

ali i da daje lažni iskaz. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. kojim je došao i otišao izvršilac. Alibi može biti pozitivan i negativan. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. a potom njegovo pismeno uobličenje. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja.kao i redosled njihovog postavljanja. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora. isprave. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. kojim je došla žrtva. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. 11. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. potpun i delimičan. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. POJAM. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. neposredno po saznanju o krivičnom delu. odnosno svedoka. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. istinit i neistinit.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. Što se tiče značaja. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. počev od objašnjenja motiva. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . brzine i iznenađanja. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. da li ima nekih tragova itd. 10. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio.

13. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. 12. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. centralne i medjunarodne. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. polukruga i sl 14. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. poternice iobjava. obično u obliku potkovice. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. da se otkrije. Potrege se dela na lokalne. Zasede se mogu podeliti na obične. da li ga je žrtva ugostila. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. makaza. za obe radnje se sačinjava izveštaj. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. da li je izvršilac ostavio neke tragove. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. presretne. 5 . pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici.

Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. ved se obično nastavlja u uviđaj. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. 19. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. skrivanju pogleda. mesta događaja i fotografije. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. foto robota. Vedina ljudi oseda nelagodnost. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. 17.15. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. 16. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. 6 . 18. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. pokazane fotografije. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. nelogičnosti u tvrđenjima. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. promeni sadržine iskaza i sl. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. njime se može samo ukazati na dokaž. a od okrivljenog samo predmeta. indirektno uz pomod fotografije. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. 20. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. odsustvu koncentracije.

takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. Uviđaj može vršiti istražni sudija. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. krvi. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. da postoji saglasnost iskaza. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. DEFINICIJE. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. eksplozija. Tragovi se dela na tragove ljudskog. životinjskog i biljnog porekla. PREDMET. temeljnosti. stručnjaci raznih specijalnosti. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija. životinja ili neka druga stvar. objektivnosti. kako se tragovi ne bi uništili. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. određivanje i blokiranje lica mesta. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. koji su značajni za kriminalni događaj. 24. izlučevina. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. 7 . tkiva. zuba. metodičnosti. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. U tragove dejstva sile tragovi požara. noktiju. kriminalistički inspektori i tehničari. 22. UVIĐAJ – POJAM. posledicu. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. U tragove predmeta spadaju tragovi. jedinstveno rukovođenje. učiniocu ili žrtvi. oružja. pružanje pomodi žrtvama. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. 23. krvi. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. kose i dlaka. mirisa. izvršioca. ruku. koje treba obezbediti. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. odstranjivanje svih lica sa tog područja. O suočenju se sačinjava zapisnik. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. vozila. usana. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. 21. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. oruđa. stopala. predsednik veda i sudsko vede. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. dlaka i perija. izlučevina. havarija. zuba. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. tragove predmeta i tragove dejstva sile. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze.

na predlog javnog tužioca. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. opisnog i završnog. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. INDICIJE I VERZIJE? 28. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. odnosno poseban oblik uviđaja. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. PRETRESANJE – POJAM. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. 26. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. lica koja de učestvovati(okrivljeni. 30. događaj povodom koga se vrši. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. uvodnog. na osnovu rešenja sudskog veda. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih. 29. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. Sastoji se od tri dela. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. UVIĐAJ. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. tehničari). branilac). takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. podatke o mestu. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama.25. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. 27. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. oštedeni. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. metod sprovođanja i način fiksiranja. javni tužiilac. ved službenu belešku. nakon prijave oštedenog i učinio ca. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. veštaci. vremenu.

dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. pretresanjem se traže tragovi. leševi i delovi leša. šrafciger i dr). potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. koji ukazuju na ličnost izvršioca. navike. zatim tehnički alat (čekid. koferi. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. jer ono zahteva predantnost. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. Po obimu može biti delimično i potpuno. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). a može i organ unutrašnjih poslova. slobodan prostor i lica.). Pretresanje po naredbi suda je redovna forma. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. detektori i druga sredstva. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. foto aparat. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. Pored predmeta. prevozna sredstva. inteligencije. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. Pretresanje vrši istražni sudija. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. sklonosti. obimu i vremenu pretresanja. ručni reflektori. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. klješta. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. objektu. Prilikom pretresa. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. pribor za pakovanje. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. 31. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. osobinama lica kod koga se vrši. kamera. Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate.. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. 32. njihovi zadaci.pribavljeni krivičnim delom. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. kanap. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. planski i sistematski. vreme početka pretresanja i način vršenja. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. Pretresanje je dosta naporna radnja. pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda.. 9 . ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. koverti. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. strpljivost. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. mest u ili objektu. ako neko zove u pomod. odnosno ako držalac stana to želi. upornost i temeljnost prilikom rada. vredice idt. baterijska lampa.

Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. a mogude su dve takve situacije. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. Broj radnik. 10 . Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. Svedoci moraju biti punoletni. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. predmeta i tragova koji se traže. 36. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan.33. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. 35. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. Prva. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. leševi i delovi leša. dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. A ako se obavi pretresanje. Obaveza svedočenja je građanska. odnosno razlog pretresanja. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. 34. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Svedoci prate tok rednji. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda.

treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. vrši se u zatvorenoj prostoriji. Teren može biti kopno i vodena površina. pregleda putnika. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. unište ili odbace predmete krivičnog dela. da se pronađu. poljoprivredne mašine. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. kamini. kada se neko lica lišava slobode. plovni objekti. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. vazduhoplovi. wc šolja. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. njive. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. 11 . PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. deo neke šume. putnička vozila. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. vrši se prilikom sprovođenaj racije. Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. Po obimu se može odnositi na šire područje. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. 39. bicikli. motocikli. 37. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. prevoznih sredstava i prtljaga. reke. unište tragove. autobusi. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. zaprežna vozila. Tada važe posebna pravila. vozovi. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. jezera i sl. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. pojačane kontrole. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. leševa ili delova leša. a pri tom treba izvršiti pretresanje. 38. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. teretna vozila. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. nestalih ili zalutalih lica. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. zadržavanja ili izdržavanja kazne. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti.

upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. organ unutrašnjih poslova). oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. biološka. tehnička i dr. Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. POJAM. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. 43.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. takođe isti organ i rukovodi. potpis vlasnika stana. a mogu se obezbediti i na drugi način. 44. psihološka. dopunsko i ponovljeno). psihijatrijska. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. fotografska. to se posebno navodi. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. tehnološko i dr). hemijska i biološka. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno. kada je sud doneo rešenje o pritvoru. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. specijalnosti (sudko-medicinsko. LIŠENJE SLOBODE LICA. opini i završni. redosledu (prvo. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. mesto. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. trasološka. lice ili objekat kod koga se vrši. U kriminalistička spadaju identifikaciona. Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. kada je raspisana poternica.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju.ako postoji neki od 12 . PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. adresu i vreme početka pretresanja. stvari živih bida). U sudska spadaju sudsko-medicinska. Oni se daju sudu na čuvanje. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. uvodni. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. 41. Ima tri dela. ekonomska. 42. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. farmaceutska. a pritvor je po zakonu obavezan. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda. fizička. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše.40.

Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. 13 . vreme lišenja slobode. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način. treba izvršiti temeljnepripreme.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. 45. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. sačiniti detaljan plan postupanja. izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. odnosno. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima. itd. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful