KRIMINALISTIKA TAKTIKA – skripta II 1. OPERATIVNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA?

Prikupljanje obaveštenja najčešde počinje od početnih indicija koje se odnose na delo i učinioca ili neke druge okolnosti vezane za njih. Organi unutrašnjih poslova ovde imaju dvostruku ulogu, prvo da otkriju i rasvetle krivično delo i učinioca, a drugo da pronađu i obave razgovor sa licima koja de se kasnije pojaviti u krivičnom postupku kao svedoci ili okrivljeni. Rezultati infromativnog razgovora mogu biti zabeleženi u formi službene beleške, izveštaja o informativnojm razgovoru i potpisane izjave lica koje je izjavu dalo. Potpisana izjava daje više mogudnosti službenim licima, sudiji ili tužiocu oko rasvetljavanje krivičnog dela i ižvršioca, u odnosu na obaveštenaj koja su data usmeno i u poverenju. 2. PROCESNI ZNAČAJ PRIKUPLJANJA OBAVEŠTENJA? Prikupljanje obaveštenja ima za cilj utvrđivanje materijalne i procesne presumptivnosti svedoka i okrivljenog. Cilj je da se takvi iskazi obezbede kao dokaz za kasnije vršenje istražnih radnji, saslušanje svedoka i ispitivanje okrivljenog. Izjava građana može biti od presudnog značaja za rasvetljavanje krivičnog dela i dokazivanje nečije krivice. Neki iskazi koji su dati organu unutrašnjih poslova mogu biti uzeti kao dokaz u slučaju da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna od 20 godina ili teža kazna i ako se na drugi način slučaj ne može rasvetliti. Takođe, javni tužilac može sam tražiti obaveštenja od građana u vezi sa njihovim prijavama, predpostavkama i izjavama. 3. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA? Svaki službeni razgovor sa licem mora biti predhodno dobro pripremljen, a to znači poznavanje taktike i tehnike obavljanja razgovora sa licem, odnso njegovog saslušanja ili ispitivanja. Pored toga, treba poznavati metod opšte kriminalne psihologije i posed ovati određeno iskustvo u vođenju informativnog razgovora. Zatim je potrebno detaljno upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor, njenih osobima, navika, provesije, sklonosti itd.Planski i sistematski se pripremaju radnje obavljanja razgovora, izučavanje svih činjenica u vezi sa krivičnom stvari povodom koga se vodi razgovor, upoznavanjem osobina i karakteristika lica sa kojim de se razgovor obaviti, pripremanje osnovnih pitanja i taktike njihovog postavljanja, određivanje mesta i vremena obavljanja razgovora, način beleženja podataka o razgovoru. Informativni razgovor treba da ima tri faze, uvodnu fazu, fazu slobodnog izlaganja i fazu replike. 4. OBMANA KAO SREDSTVO IZNUĐIVANJA ISKAZA? Obmana nije dozvoljena kao sredstvo prilikom vođenja informativnog razgovora, pod obmanom se podrazumeva namerno odaslata lažna informacija drugom licu i ima za cilj da se ispitanik dovede u zabludu. Ona može biti uspešna ili neuspešna u zavisnosti od toga da li je kod ispitanika proizvela zabludu ili ne. U kriminalistici postoji razlika izmiđu lukavstva i obmane, pri čemu je lukavstvo dozvoljeno sredstvo prilikom obavljanja razgovora. 5. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OŠTEDENIM I ŽRTVOM KRIVIČNOG DELA? Oštečeni su lica koja su posebno zainteresovana za ishod rasvetljavanja krivičnog dela, zato što su onu oštedeni tim delom i najčešde ga i prijavljuju. Oštedeni je lice kome je ugorženo ili povređeno neko materijalno dobro, dok je žrtva lice prema kome je neposredno izvršena radnja krivičnog dela. Žrtva uvek ima značajan izvor podataka o delu i izvršiocu, ti podaci mogu biti od velikog značaja za organe otkrivanja, ali mogu i paralisati njihov rad. Iskazi žrtve su značajni kod krivičnih dela gde je žrtva neposredni svedok (telesne povrede, razbojništva, razbojničke krađe pokušaji ubistva, silovanja itd). Kod pojedinih krivičnih dela žrtva nije uvek spremana da prijavi delo i učinioca iz mnogo razloga kao što su srodstvo, neprijatnosti koje
1

drska. pa čak i osveta prijavljenog lica. fond reči kojima raspolažu je mali i ograničen. Često su agresivna. Razgovor sa decom i mlađim maloletnicima treba obaviti odmah po izvršenom krivičnom delu zato što njihovo pamdenje jako brzo bledi. S obzirom na sve ovo. U pubertetu (od 12-14 godina za devojčice i 13-15 za dečake) deca i maloletnici na emotivnom planu postaju dosta osetljiva i ispoljavaju veliku težnju za samostalnošdu. zapažanja su motivisana osedanjima. takvi su im i iskazi. 7. Osnovni cilj razgovra je motivisati dete ili maloletnika da ispriča istinu o događaju. U periodu ranog školskog uzrasta. kao i mogudnost razumevanja pojmova. pa zato treba imati posebnu taktiku prilikom obavljanja ragovora sa njima. dojenja. porođaja. službeno lice ga treba upozoriti u najboljem trenutku da takvim iskazom direktno podleže krivičnom gonjenju. drugačije shvataju i reaguju na pojave i događaje. pre svega muškog pola svojim fizičkim izgledom i provokativnim oblačenjem. smanjana mogudnost udaje. osetljivije. Deca predškolskog uzrasta. odnos prema drugovima i školskim obavezama. po potrebi u prisustvu psihologa i predagoga. stepen fizičkog razvoja. pa su iskaži bogatiji i objektivniji. sposobnost opažanja se razvila u potpunosti. đavo ne može iz zaleta“. jer kao što kaže narodna izreka „ono što žena može iz mesta. neposlušna. pa ih samim tim različito i reprodukuju. odnosno do 12 godina fond reči se povedava. mada i pored toga njih je teško i gotovo nemogude razumeti. O detetu i maloletniku treba prikupiti podatke koji se odnose na stepen psihičke zrelosti u odnosu na uzrast. Pored toga.mogu nastupiti kao u slučaju silovnja gde nakon prijavljivanja može slediti razvod braka. netolerantna prema okolini i u svojim iskazima su isključiva i sklona preterivanju i maštanju. emotivnosti itd. zatim podatke o sposobnostima zapažanja. One su dosta emotivnije u odnosu na muškarce. Da bi se izbegle obakve komplikacije najbolje je da se razgovori sa ženama vode u prisustvu tredeg lica. plač. pa se preporučuje snimanje razgovora a ne njegovo ponavljanje. klimakterijuma. često su sklone da provociraju službena lica. U slučaju da nastupe činjenice koji predpostavljaju da oštedeni ili žrtva da je lažni iskaz. često su sklone da i toku obavljanja razgovora glume razne histerične napade. 6. s obzirnom na takva stanja. razlog ne prijavljivnja može biti i materijalna zavisnost od izvršioca. PRIPREMA I OBAVLJANJE INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA DECOM I MALOLETNICIMA? Taktika obavljanja razgovora sa decom i maloletnicima zahteva da se uzmu u obzir psihičke osobine ove kategorije lica.Žene u kontaktu sa službenim licima mogu biti veoma drske i bezobzirne. Sve te osobine se komplikuju u stanju menstruacije. pa često mnoge pojnove upotrebljavaju u pogrešnom značenju. a onda ga histerično napadnu za pokušaj siloanja. U ponovljenim razgovorima zbog toga ižmišljaju i daju lažne odgovore. pa iz tog razloga bi bilo najbolje prepustiti obavljanje razgovora sa ženama ovlašdenim službenim licima ženskog pola. Zbog toga treba poznavati specifičnosti ženske psihe . imati razumevanja za njih i poštovati njihovu ličnost. seksualno ponašanje. nesvestice i time žele da obmanu službeno lice da im priđe. Pre razgovora sa detetom treba obaviti razgovor sa roditeljima u odsustvu deteta. službeno lice treba biti vrlo oprezno u radu sa ženam. sažaljenje. nisu sposobna da samostalno zaključuju. Sva ova stanja imaju veliki uticaj na njihov iskaz. odnosno do 7 godina su veoma sugestivna. flertom s ciljem da se službeno lice obmane i dekoncentriše u svom radu. da li je stidljivo ili slobodno u ponašanju. da se na taj način preduti o nekim činjenicama i okolnostima ili da one saznaju neke činjenice od službenog lica za koje nisu znale. Zato prilikom obavljanja razgovora treba utvrditi u kakvom se ličnom odnsu nalaze žrtva i izvrši lac. Prilikom obavljanja razgovora nije poženjo 2 . pamdenja. trudnode. osuda sredine. SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA ŽENAMA? Žene su različite u poređenju sa muškarcima zbog svojih psihofizičkih stanja u koja povremeno zapadaju. maštovitosti.

navika. predhodno se mora upoznati sa žargonom dece ili maloletnika da bi se lakše sporazumeo sa njima i da upotrebljava termine koji su njima poznati. da se razjasne okolnosti koje treba da potvrde ili ospore sumnji da je određeno lice izvršilac krivičnog dela. njenih osobima. U kasnijim godinama se još više smanjuju funkcije čulnih organa što negativno utiče na njihove mogudnosti i orijentaciju na okolinu. Pitanja i njihov redosled treba unapred pripremiti. zatim utvrditi u kojoj su meri na njega uticali drugi faktori poput političkih. Ako je dete ili maloletnik žrtva krivičnog dela ili svedok treba izbegavati vođenje razgovora sa njim u prisustvu okrivljenog. takođe su sklona da izmišljaju kako bi prikrila svoje prekide u pamdenju. TAKTIKA OBAVLJANJA INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA STARIM LICIMA? Stara lica su zbog proteka godina izložena psihofizičkim promenama koje se ispoljavaju u smanjenju pojedinih vitalnih funkcija. Vrši se povodom provere alibija. često trpe bolove. 3 . što kod njih stvara osedaj sumnjičavosti i agresivnosti prema okolini. Zbog zamora i odsustva koncentracije kod dece i maloletnika potrebno je praviti posebne pauze. 8. osumnjičenom se daje mogudnost da izlaže sve okolnosti dela koje su njemu poznate na čijem rasvetljavanju se radi. Po završetku uvodne faze razgovora. porodične. sklonosti itd. sticao vaspitanje i školsko obrazovanje. pedagoga. o sredini u kojoj je osumnjičeni rastao. Stara lica obično imaju osedaj sobstvene odbačenosti. Brzo se zamaraju. Posebnu pažnju treba obratiti kod iskaza starijih punoletnika jer su gotovo identični iskazima punoletnih kriminalaca. Tok razgovora na početku treba da se odvija u vidu slobodnog razgovora o što interesantnijim pitanjima da se ne stekne utisak da se radi o ispitivanju.prisustvo drugih lica (psihologa. a tek potom pristupa se postavljanju pitanja o pojedinostima. INFORMATIVNI RAZGOVOR SA OSUMNJIČENIM? Osumnjičeni je lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično delo. obaveštenja i sačinjenih verzija izvrši njihovo proveravanje. Prostorija u kojoj se obavlja razgovor treba biti prilagođana deci da bi se osedala prijatno i opušteno. socijalnih radnika itd). pa je u razgovoru sa njima potrebno dosta pažnje i strpljenja. Zbog svih ovih osobina treba izbedi vođenje rezgovora sa njima kad god je to mogude. usamljenosti i beskorisnosti. Kao i u ostalim slučajevima informativnih razgovora i kod ovog treba prvo sprovesti detaljne pripreme kao upoznavanje ličnosti sa kojom se obavlja razgovor. dosta je teško komunicirati sa licima koja nisu svesna svojih nedostataka. provesije. kao i drugih razloga vezane delo. religioznih. kulturnih itd. uvidom u razne evidencije i obavljanjem razgovora sa različitom kategorijom lica koja su bila u ličnom kontaktu sa osumnjičenim ili stručnjacima koji poznaju specifičnosti određene društvene grupe. Pošto se brzo zamaraju njihovo ispitivanje treba da traje što krade ili sa prekidima. Nakon ovog sledi prikupljane podataka o osumnjičenom koje zavisi od konkretne s ituacije i na osnuvu te situacije se određuje koji de se podaci prikupljati. Obično treba prikupiti lične podatke. nervozna su i nepristupačna. Posle šezdesete godine života čoveku počinju da opadaju telesne i psihičke sposobnosti. naročito kada je unapred narušeno poštovanje njihove ličnosti. Cilj ispitivanje je da se na osnovu prikupljenih indicija. Njih je mogude pribaviti na različite načine. 9. pa i sam operativni radnik koji obavlja razgovor mora biti u skladu sa tim po mnogim pitanjima. da je smiren i staložen itd. protiv koga se još uvek ne vodi krivični postupak a najčešde nije ni podnesena krivična prijava. ne treba postavljati suvišna pitanja i treba biti taktičan kada je očigledno da laže i pokazati da mu se ne veruje. Operativni radnik koji obavlja razgovor. utvrđivanja načina izvršenja ili motiva. pre svega da ima strpljenja. profesionalne. Stara lica bolje pamte događaje iz prošlosti nego iz sadašnjosti jer su ranije njihova opažanja bila u mnogo boljem stanju. jer može stvoriti osedaj stida i straha kod deteta ili maloletnika. informacije kriminalnoj prošlosti. Informativni razgovor treba obavljati kod njih u stanu. da poznaje psihu tih lica. običajnih.

istinit i neistinit. Prilikom obavljanja razgovora treba non stop pratiti simptomatsku sliku osumnjičenog jer ona može ukazati da nesto nije u redu sa osumnjičenim. kojim je došao i otišao izvršilac. Iz praktičnih razloga se preporučuje tonsko dokumentovanje informativnog razgovora.kao i redosled njihovog postavljanja. neposredno po saznanju o krivičnom delu. pa osumnjičeni iz tog razloga nastoji da sazna kakvim se dokazima protiv njega raspolaže. a posebno ako doprinosi otkrivanju i obezbeđenju novih dokaza. Rezultati ovog informativnog razgovora mogu biti da osumnjičeni da priznanje za delo povodom koga se vodi ili da negira svoje učešde u tom deli. koja izgledaju kao nevažna na koja lice nije moglo predvideti i u skladu sa tim nije moglo pripremiti odgovor. isprave. predmeti i tragovi koji su nađeni na mestu izvršenja krivičnog dela i drugi načini i metrijalni dokazi. ali nije utvrđeno gde se tada nalazio. da li ima nekih tragova itd. Lažni alibi ne mora da znači krivicu osumnjičenog. a potom njegovo pismeno uobličenje. ved se svode na prihvatanje predočenih činjenica. 10. u vreme i nakon izvršenja krivičnog dela bila na licu mesta. Alibi može biti potpun ako se odnosi na sva krivična dela ili delimičan ako se odnosi na pojedina krivična dela. pored ovog postoje i druga dopusnska sredstva a to su iskazi drugih lica. Lažno priznanje koje je dato u nameri da se neko drugo lice zaštiti. on može nastati iz straha osumnjičenog da na drugi način nece modi dokazati svoju nevinost. ali i da daje lažni iskaz. Kod zatvorenog prostora je bitno d a li se radi o 4 . počev od objašnjenja motiva. POJAM. Od velike je važnosti da li je lice mesta otvoren ili zatvoren prostor. Ako je otvoren treba utvrditi koji su prilazni putevi. brzine i iznenađanja. Alibi može biti istinit ili neistinit u zavisnosti od toga da li se njegovim proveravanjem potvrđuju ili osporavaju činjenice koje je osumnjičeni ili okrivljeni naveo u svojoj odbrani. Značajan je za osporavanje činjenice da je okrivljeni. kao i druga lažna priznanja ne obiluju detaljima. kojim je došla žrtva. odnosno osumnjičeni bio na mestu izvršenja krivičnog dela u vreme njegovog izvršenja. U slučaju da ima više svedoka treba sprečiti njihovo međusobno dogovaranje.Dokumentovanju informativnog razgovora se mora posvetiti posebna pažnja. Poželjno je da ovakav vid informatinog razgovora ima i posmatrače koji ce posmatrati reakcije osumnjičenog jer lice koje vodi razgovor ne može uvek i u svakom trenutku pratiti sve pokrete i reakcije osumnjičenog. značajno je tražiti obaveptenja od lica koju su neposredno pre. Dobijeno priznanje je značajno samo ako se uklapa u ved utvrđene činjenice. To je taktički povoljnije jer pismeno dokumentovanje pruža učiniocu koji daje neistinit iskaz mnogo više vremena za razmišljanje kako da odgovori na pojedina pitanja i da izbegne kontradiktornosti sa utvrđenim činjenicama. Treba postavljati pitanja koje lice najmanje očekuje. donošenja odluke i preduzimanja pripremnih radnji itd. 11. Alibi koji nudi osumnjileni može biti mač sa dve oštrice. potpun i delimičan. PROVERA ALIBIJA – TAKTIKA I ZNAČAJ? Proveravanje alibija treba obaviti detaljno i stručno. proveru treba obaviti po načelu hitnosti. a negativni utvrđuje da osumnjičeni nije bio na mestu izvršenja toga dela u vrema izvršenja. odnosno svedoka. a ne na mestu izvršenja krivičnog dela. razgovor treba obavljati sa svakim pojedinačno i usput se pridrzavati načela operativnosti. Službeno lice uglavnom raspolaže činjenicama koje ukazuju na osumnjičenog kao izvršioca. Osnovno sredstvo za proveru alibija je sam iskaz okrivljenog ili osumnjičenog. Što se tiče značaja. Spremnost osumnjičenog da prizna delo treba iskoristiti za dobijanje podataka o brojnim pojedinostima i detaljima konkretnog slučaja. Alibi može biti pozitivan i negativan. ZNAČAJ I VRSTE ALIBIJA? Alibi je indicija ili činjenica koja ukazuje na nevinosti osumnjičenog ili okrivljenog pod uslovom da se utvrdi da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice na koga se alibi odnosi bilo na nekom sasvim drugom mestu. Pozitivan alibi utvrđuje da je osumnjičeni ili okrivljeni u vreme izvršanja krivičnog dela bio na mestu izvršenja toga dela.

5 . Potrege se dela na lokalne. Zaseda se najčešde preduzima kao represivna mera u cilju hvatanje učinioca krivičnog dela za kojim se traga. Osmatranje i pradenje može biti stalno i povremeno. 13. da li je u kuhinji sto bio serviran za jelo. Potraga u užem smislu podrazumeva sve one operativno taktičke mere koje služe za utvrđivanje izvršioca o čijoj su ličnosti poznati izvesni podaci i njegovo hvatanje u cilju sprovođenja krivičnog postupka. ako ima sečenog hleba u kojoj je meri isušen. presretne. da se pronađu i oduzmu predmeti i tragovi krivičnog dela kod izvršilaca na licu mesta ili posle na mestu gde je ostavio ili sakrio predmete. centralne i medjunarodne. gde je raspored ovlašdenih radnika u jednoj liniji i dubinske. Da bi bila uspešno sprovedena mora se sačiniti plan zasede. polukruga i sl 14. Pored potrage za licima postoji i potraga za stvarima koje su nosioci informacija o krivičnom delu i učiniocu od važnosti za krivični postupak. Obe taktičke radnje moraju biti tajne inače ne bi imale nikakvu svrhu. 12. Zasede se mogu podeliti na obične. da se otkrije. ZASEDA? Zaseda je opšta operativna taktička mera i radnja koju organi unutrašnjih poslova preduzimanju u cilju sprečavanja vršenja krivičnog dela. makaza. da li ga je žrtva ugostila. uhvati ili savlada odmetnik ili diverzantsko teroristička grupa ili pojedinac. nepoznatog boravišta ili nestalih stvari. za obe radnje se sačinjava izveštaj. pronalaženja i hvatanja određenih lica koja su pobegla sa izdržavanja kazne. Potražna delatnost je posebna aktivnost organa unutrašnjih poslova kojoj je cilj pronalazak lica. Da bi bila uspešno sprovedena treba da bude dobro organizovana. OSMATRANJE I PRADENJE? Osmatranje i pradenje su operativo taktičke mere i radnje kojima se neposredno opažaju određene činjenice putem određenih čula. obično u obliku potkovice.službenoj prostoriji ili o privatnom stanu ili kuci. poternice iobjava. Po svojoj sadržini predstavlja tajni ili prikriveni raspored ovlašdenih randika na mestu njenog postavljanja gde se očekuje dolazak ili prolazak osoba koje je potrebno uhvatiti ili lišiti slobode. za vršenje nekog krivičnog dela ili rasturanjem i prodavanjem sredstva izvršenje nekog krivičnog dela. da li je izvršilac ostavio neke tragove. hvatanja njihovih učinilaca ili hvatanja osoba za kojima se traga. Cilj osmatranja i pradenja jeste da se prikupe informacije o nekim okolnostima i događajima koji mogu biti vezani za pripremne radnje nekog krivičnog dela. Predmet osmatranja i pradenja mogu biti objekti i lica a vrši se koliko god je to potrebno. Zaseda se može postaviti na otvorenom ili zatvorenom prostoru. da li je svetlo bilo upaljeno ili ugašeno itd. Osim u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta zaseda ima veom široku primenu i u vojnoj taktici. POTRAŽNA DELATNOST? Potraga u širem smislu predstavlja skup svih mera koje imaju za cilj da otkriju izvršioca krivičnog dela i obezbede njegovo privođenje krivičnim sankcijama. U potrage spadaju raspitivanje o boravištu. kao i prikupljanje i pružanje obaveštenja o pojedinim okolnostima i starima od važnosti za krivični i drugi postupak. da li su vrata bila zaključana spolja ili iznutra. Vreme izvršenja se može odrediti orijentaciono ili približno na osnovu toga koliko dugo nije uzimana pošta.

Ta simptomatska slika se manifestuje u pofrht avanju glasa. stvari i leševa i ima značaj istražne radnje. a od okrivljenog samo predmeta. mada organi unutrašnjih poslova ovu radnju preduzimaju kao opštu operativnu taktičku radnju. najčešde je bez odede i pri tom se vrši toaletiranje radi njegovog prilagođavanja što prirodnijem izgledu živog čoveka. Prema ZKP-u od svedoka se može zahtevati prepoznavanje lica i predmeta. Da bi prepoznavanje bilo što uspešnije treba ga kombinovati sa prepoznavanjem stvari nađenih kod leša. crteža ili filmskog snimka i rekonstrukcionalno ako se vrši na mestu i pod uslovima pod kojima je vršeno i zapažanje lica. Mogu se prepoznati osumnjičeni i okrivljeni. PREPOZNAVANJE STVARI? Prepoznavanje stvari najčešde vrši oštedeni i tada treba biti vrlo oprezan iz razloga što pojedinci namerno prepoznaju spornu stvar kao svoju. PREPOZNAVANJE MESTA KRIMINALNOG DOGAĐAJA? Kod prepoznavanja mesta kriminalnog događaja. filmskog snimka sa ranije viđenim licem. indirektno uz pomod fotografije. odsustvu koncentracije. 17. Licu se predočava sporna stvar zajedno sa drugim stvarima iste vrste i što sličnijeg izgleda. promeni sadržine iskaza i sl. Prepoznavanje treba vršiti temeljno i pedantno jer se učinjeni propusti teško mogu naknadno ispraviti i obično su presudni za ishod krivičnog postupka. Pre samog prepoznavanja potrebno je zahtevati od lica koje vrši prepoznavanje da detaljno opiše lice mesta. pod uslovom da ta lica nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. pokazane fotografije. njime se može samo ukazati na dokaž. 19.15. 18. skrivanju pogleda. 20. rekonstrukciju događaja ili veštačenje. a osnovna radnja u okviru prepoznavanja je predočavanje lida osumnjičenog. PREPOZNAVANJE LEŠEVA? Prepoznavanje leševa je dosta otežano zbog mnogih teškoča na strani lica koje vrši prepoznavanje. a sam prepoznavalac je običo oštedeni. Prepoznavanje se vrši tako što se lice čije prepoznavanje treba izvršiti izlaže sa ostalim licima istog pola. 6 . Svedok koji vrši prepoznavanje je najčešde oštedeni ili žrtva krivičnog dela. prvo jedno pa onda drugo lice daju svoj iskaz gledajudi se u oči. nepritanost zbog čega svoj pogled na lešu zadržavaju jako kratko i odmah izvrše prepoznavanje. PREPOZNAVANJE LICA? Prepoznavanje lica znači utvrditi istovetnost prisutnog lica. 16. Prepoznavanje nije dokazno sredstvo. Suočena lica trebaju biti okrenuta jedno prema drugom i na poziv organizatora suočenja. foto robota. pored verbalnog izjašnjavanja važna je i simptomatska slika suočenih osoba za čije je razumevanje potrebno određeno poznavanje psihološkog stanja i reakcija tokom suočavanja i davanja iskaza. mesta događaja i fotografije. Izgled leša se menja usled mrtvačke ukočenosti. nelogičnosti u tvrđenjima. ved se obično nastavlja u uviđaj. a po kriminalističkoj praksi još prepoznavanje leševa. SUOČENJE – TAKTIČKA PRAVILA? Prilikom suočenja. Prepoznavanje lica mesta nije samo sebi cilj. Prepoznavanje može biti direktno tako što se okrivljeni ili osumnjičeni izlože direktnom pogledou prepoznavaoca. najbolja varijanta je da lice koje vrši prepoznavanje odvede službeno lice do mesta kriminalnog događaja. PREPOZNAVANJE POJAM I VRSTE? Prepoznavanje je metod za identifikaciju lica. približno iste starosti i drugih karakteristika koje odgovaraju opisu. Vedina ljudi oseda nelagodnost. pa iz tog razloga treba zahtevati od lica da opiše spornu stvar do najsitnijih detalja. što je mogude sličnijeg fizičkog izgleda i telesne građe. Po ZKP -u postoje prepoznavanje lica i stvari.

oružja. KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ TRAGOVA? U kriminalističkom smislu. onda se sklanjaju na bezbednije mesto i to se konstatuje u zapisniku. izlučevina. temeljnosti. UVIĐAJ – POJAM. OBEZBEĐENJE LICA MESTA? Da bi uviđaj bio što uspešniji potrebno je da lice mesta ostane nepromenjeno. tragove predmeta i tragove dejstva sile. U tragove predmeta spadaju tragovi. određivanje i blokiranje lica mesta. Obezbeđenja lica mesta obuhvata više istovremenih radnji i postupaka. Predmet i značaj uviđaja su tragovi i predmeti koji se nalaza na licu mesta. havarija. oruđa. izlučevina. da postoji saglasnost iskaza. Ono može biti u celini ili može biti sastavljeno iz više prostornih celina ili objekata. životinja ili neka druga stvar. Obaveza policije je da svojim postupcima ne unesu promene na licu mesta. U ovoj fazi se vrši obavljanje razgovora sa licima koja imaju određena saznanja o kriminalnom događaju. ali mogu i ovlašdeni organi unutrašnjih poslova.Pravilo je da ne treba obeveštati lica da de biti suočena. Lice mesta je značajno zbog tragova i predmeta koji se nalaze na njemu i koji kasnije u toku krivičnog postupka mogu poslužiti kao dokaz protiv određenog lica kao izvršioca određenog krivičnog dela. U krivičnom postupku predstavljaju materijalne dokaze. a to se postiže obezbeđenjem lica mesta. da su lica ostala pri ranijim datim iskazima i da je došlo do razjašnjenja nejasnih okolnosti. 22. izvršioca. PREDMET. Ako preti opasnost da se neki tragovi oštete ili unište. posledicu. životinjskog i biljnog porekla. Pored njih učestvuju pripadnici uniformisane policije. pružanje pomodi žrtvama. kriminalistički inspektori i tehničari. DEFINICIJE. Pod obezbeđenjem lica mesta se podrazumeva zabrana pristupa svim nepozvanim licima kao i zabrana ulaženja i kretanja u krugu lica mesta. delova biljaka i mikrotragovi biljnog porekla. vozila. eksplozija. krvi. krvi. mirisa. Osnovni cilj je da se sačuva zatečeni izgled lica mesta do početka vršenja uviđaja. tragovi su vidljive i nevidljive promene koje je fizičkom radnjom proizveo čovek. zuba. stopala. POJAM I ZNAČAJ LICA MESTA? Lice mesta je ono mesto gde se nalaza tragovi i predmeti koji se određenim postupkom ili radnjom mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom. stručnjaci raznih specijalnosti. žrtvu i koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u krivičnom postupku. kako se tragovi ne bi uništili. usana. metodičnosti. odnosno to je mesto na kome je izvršilac izvršio radnju ili mesto gde je nastupila zabranjena posledica. koje vrši organ unutrašnjih poslova koji je teritorijalno nadležan ili je najbliži mestu izvršenja tog dela i po pravilu na lice mesta stiže prva patrola policije koja je najbliža. dlaka i perija. Uviđaj može vršiti istražni sudija. U tragove dejstva sile tragovi požara. predmetima koji su upotrebljeni u krivičnom delu i na mestima koja su u vezi sa krivičnim delom. 23. objektivnosti. 21. koji su značajni za kriminalni događaj. O suočenju se sačinjava zapisnik. Tragovi se dela na tragove ljudskog. Mogu se nadi na mestu krivičnog dela. Kod vršenja uviđaja su bitna načela brzine. zuba. jedinstveno rukovođenje. njihovo zadržavanja ili eventualno lišavanje slobode. ruku. Suočenje može biti potpuno kada se odnosi na ceo iskaz i delimičan kada se odnosi na pojedine delove iskaza. ZNAČAJ I UČESNICI U VRŠENJU UVIĐAJA? Uviđaj je istražna radnja nadležnnog orgna koja ima za cilj pronalaženje i obezbeđenje predmeta i tragova sa lica mesta radi rasvetljavanja krivičnih dela i izvršioca. koje treba obezbediti. odstranjivanje svih lica sa tog područja. osiguranje tragova i predmeta od uništenja itd. takođe mogu biti indicijalni ili neposredni dokaz u postupku. U tragove životinjskog porekla spadaju tragovi nogu. tkiva. 7 . noktiju. U tragove biljnog porekla spadaju tragovi celih biljaka. predsednik veda i sudsko vede. 24. učiniocu ili žrtvi. Rezultato suočenja mogu biti različiti tj. kose i dlaka. U tragove ljudskog porekla spadaju tragovi papilarnih linija.

nakon prijave oštedenog i učinio ca. zatim ime ili naziv oštedenog i imena lica koja vrše uviđaj i u kojem svojstvu. tehničari). uvodnog.25. obim i sredstva koja de biti upotrebljena. ved službenu belešku. potpis lica koje je vršilo uviđaj i potpis zapisničara. metod sprovođanja i način fiksiranja. Ona se vrši u veštački stvorenim uslovima na mestu kriminalnog događaja i sastoji se u ponavljanju radnje događaja u potpunosti ili delimično. takva beleška ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. podatke o mestu. veštaci. INDICIJE I VEŠTAČENJE NAKON UVIĐAJA? Indicije koje su u vezi sa predmetima i tragovima koji su tokom uviđaja ili posle njega predmet veštačenja su od posebnog značaja ako je izvršilac nepoznat. zatim vrši fotografisanje i skiciranje lica mesta i druge kriminalističko-tehničke radnje. Sastoji se od tri dela. Zapisnik u oviđaju ima dokazni značaj u krivičnom postupku. ZAPISNIK O UVIĐAJU – POJAM. odnosno poseban oblik uviđaja. ZNAČAJ I PRAVNI OSNOV? Pretresanje je istražna radnja koja se preduzima u cilju da se obezbede materijalni dokazi za pokretanje i uspešno vođenje krivičnog postupka. da opiše sam trag i da izdvoji tregove koje de poslati na veštačenje. kao i radi hvatanja izvršilaca krivičnih dela za kojima se traga. a u slučaju da se radi o negativnim činjenicama tada imaju presudan značaj za otkrivanje fingiranih krivičnih dela. RAD KRIMINALISTIČKOG TEHNIČARA NA UVIĐAJU? On ima zadatak da detaljno pregleda lice mesta. Reknostrukcija događaja je se najčešde preduzima u ved pokrenutom krivičnom postupku u fazi istrage. Uvodni deo sadrži naziv organa koji vrši uviđaj i po kojem pravnom osnovu ga vrši. pripreme obuhvataju određivanje mesta i vremena rekonstrukcije. Ukoliko se desi da organ unutrašnjih poslova ne sačini zapisnik o uviđaju. 29. 27. događaj povodom koga se vrši. Treba da opiše mesto gde su tragovi pronađeni. Završni deo sadrži vreme kada je uviđaj završen. ved de ovlašdeno lice biti pozvano kao svedok da bi se izjasnilo o činjeniama u belešci. indicije su osnova za obezbeđenje materijalnih dokaza. Opisni deo sadrži opis svega onoga što se radilo u toku uviđaja. On se može sačiniti i nakon uviđaja dok su utusci još sveži. UVIĐAJ. a po potrebi i širu okolinu da bi otkrio s ve detalje koji mogu imati neku vezu sa kriminalnim događajem povodom koga se uviđaj vrši. javni tužiilac. branilac). Postaju značajne kada se uporede sa drugim indicijama. INDICIJE I VERZIJE? 28. lica koja de vršiti rekonstrukciju(službena lica koja su vršila uviđaj. Ona se planira ako postoji potreba i uslovi za njeno vršenje. ali je najbolje da se sačini u toku samog uviđaja. 30. na osnovu čega se postavljaju mogude verzije događaja. ZNAČAJ I DELOVI? Zapisnik o uviđaju je kriminalističko-procesni dokumetn koji se po pravilu sačinjava na licu mesta povodom izvršenog uviđaja na osnovu ZKP-a i pravila kriminalističke taktike. Predmeti koji se traže pretresanjem mogu biti predmeti koji su 8 . U zapisniku treba navesti kako je došlo do uviđaja. opisnog i završnog. lica koja de učestvovati(okrivljeni. Cilj je da se utvrdi šta se stvarno dogodilo. Izvodi se na bazi postojedih dokaza i indicija. kao i u kombinaciji sa iskazima lica i drugim pribavljenim činjenicama. PRETRESANJE – POJAM. Kada je upitanju kriminalni događaj čiji je izvršilac nepoznat. oštedeni. na osnovu rešenja sudskog veda. 26. vremenu. REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA? Rekonstrukcija događaja je istražna radnja. na predlog javnog tužioca. Prikuplja tragove i predmete sa lica mesta i fiksira ih.

Pretresanje treba započeni u najpovoljnijem trenutku. na kojima se nalaze tragovi krivičnog dela. a to je trenutak kada se lice ili predmeti n alaze na mestu pretresanja i poželjno je da to bude faktor iznenađanja. navike. Pretresanje vrši istražni sudija. a može i organ unutrašnjih poslova. foto aparat. drugim recima mogu se nazvati grupna pretresanja. U pribor i opremu spadaju razni formulari (zapisnik o pretresanju. vredice idt. klješta. Treba se detaljno informisati o predmetu pretresanja. slobodan prostor i lica. pribor za pakovanje. detektori i druga sredstva. ako neko zove u pomod. što ima za cilj onemogudavanja dogovaranja između lica koja se pretresaju. Treba dobro poznavati svojstva ličnosti nad kojima se vrši pretresanje(stepen obrazovanja. Prilikom pretresa. dok je bez naredbe suda predviđeno kao izuzetno i ono se primenjuje u slučaku hitnosti. ručni reflektori. njihovi zadaci. ako se na drugi način ne mogu obezbediti dokazi. koferi. gde i kod koga treba vršiti pretresanje. predpostavke gde bi predmeti mogli biti sakriveni. na šta u velikoj meri utiče sama profesija ličnosti. obimu i vremenu pretresanja. a pri tom operativni podaci ukazuju da se pojedini p redmeti nalaze na nekim neotkrivenim mestima ili su kasnije nakon predhodnog pretresanja vradeni na svoje mesto. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA. vreme početka pretresanja i način vršenja. Pretresanje po naredbi suda je redovna forma.pribavljeni krivičnim delom. koji sadrži elemente o tome šta ili koga treba pretresati. zatim tehnički alat (čekid. upornost i temeljnost prilikom rada. s tim sto se ta obaveštenja moraju proveravati uz načelo čuvanja službene tajne. strpljivost. sklonosti. koji ukazuju na ličnost izvršioca. Prema zakonskom uslovu može biti na osnovu pismene i obrazložene odluke suda i na osnovu posebnih ovlašdenja i uslova iz ZKP -a. jer ono zahteva predantnost.Oprema i pribor koji se koriste prilikom pretresanja moraju biti prilagođeni konkretnom objektu pretresanja. kamera. Pored predmeta. treba napraviti plan u kome se navode imena službenih lica koja de obaviti pretresanje. 32. baterijska lampa. planski i sistematski. Istovremena su kada se vrše na više mesta i nad više lica u isto vreme. Delimična pretresanja su ona kod kojih se prilikom pretresanja nalaze odr eđeni predmeti na određenim mestima. ako je potrebno da se zaštite ljudi i imovina. Pretresanje treba detaljno pripremiti i isto tako izvršiti. Pretresanje se po pravilu vrši danju ali se može nastaviti i nodu u slučaju da je danju započeto. pretresanjem se traže tragovi. potvrda o privremeno oduzerim predmetima). objektu. Za pretresanje sa sačinjava plan kao i za ostale operativno -taktičke mere i radnje. koverti. inteligencije. Pretresanje je dosta naporna radnja. mest u ili objektu.. leševi i delovi leša. Pojedinačna pretresanja su nezavisna jedna od drugih i ne moraju se vršiti istovremeno. potrebno je da njemu prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci. odnosno ako držalac stana to želi. prevozna sredstva. 9 . pa iz tog razloga treba izvršiti pravilan izbor ovlašdenih službenih lica koja de ga vršiti. šrafciger i dr). Pretresanje može biti i ponovljeno nakon određenog proteka vremena u slučaju da predhodno pretreanje nije dalo očekivane rezultate. Oprema i pribor su važni kao i iskustvo ovlašdenih radnika koji ih koriste. koji su poslužili kao sredstvo izvršenja. Po obimu može biti delimično i potpuno.. VRSTE PRETRESANJA? Pretresanje se deli prema zakonskim uslovima koji moraju biti ispunjeni. kanap. a može se preduzeti i bez te naredbe ako se ispune predviđeni uslovi za to iz ZKP-a. koji su proistekli iz radnje krivičnog dela.). Pretresanje se preduzima po pismenoj naredbi suda. PRIBOR I OPREMA KOD PRETRESANJA? Po pravilu. Prema objektu se deli na pretresanje stana i drugih prostorija. mesto pretresanja treba da bude unapred predviđeno na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih podataka. Po vremenu mogu biti istovremena i pojedinačna. osobinama lica kod koga se vrši. 31. ako je potrebno da se uhvati učinilac koji je na delu zatečen. Potpuna pretresanja se vrše veoma detaljno.

dužan je da podnese izveštaj istražnom sudiji ili javnom tužiocu ako krivični postupak nije pokrenut. Bez obzira na sve to ovlašdeni službenik mora imati spremno vatreno oružje. Pretresanje treba biti izvršeno u skladu sa zakonom. Taktika ulaženaj se razlikuje u zavisnoti od toga da li se u stanu krije odbeglo lice ili se pretresanje vrši radi pronalaženja materijalnih dokaza. A ako se obavi pretresanje. a ako nije onda nema nikakav pravni značaj. odnosno svedok istog pola kojeg je i okrivljeni ili osumnjičeni. da je pretresanje naređeno pismenom naredbom suda. Ako vlasnik stana odbija da otvori vrata. Zgrada i stan de moraju tajno blokirati uz specijalno osmatranje s ciljem da se nekome ne dozvoli ulazak i izlazak. 35. onda se sačinjava zapisnik o pretresanju i kopija tog zapisnika se uručuje držaocu stana. One zavise od toga da li vlasnik stana ili druga lica nameravaju pružiti otpor ili je taj otpor samo pasivan. koja se predaje licu neposredno pre započinjanja pretresanja . predmetima pretresanja kao i osumnjičenom. 34. Svedoci prate tok rednji. Kada se očekuje napad iz stana treba izvršiti detaljne pripreme za bezbedan ulazak u stan. SVEDOCI PRETRESANJA? Prisustvo svedoka kod pretresanja stana i ostalih prostorija kao i lica je ustavno pravilo. pripadnici policije stoje sa strane vrata i kada vlasnik stana otvori oni upadaju. U nekim slučajevima se koriste pojedini trikovi za ulazak u stan. PRETRESANJE STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Pretresanje stana i ostalih prostorija okrivljenog ili osumnjičenog se može preduzeti ako se predpostavlja da de se ova lica uhvatiti ili pronadi tragovi krivičnog dela ili predmeti vezani za krivični postupak. predmeta i tragova koji se traže. Takav vid pretresanja se može obaviti samo u slučaju hitnosti. Organ koji je izvršio pretresanje bez naredbe. tada se preruzimaju operativno taktičke mere za ulazak u stan i vršenje pretresa. kao i lica koja su u nekoj vezi sa krivičnim delom. ulažu prigovore na način rada i sve to se unosi u zapisnik o pretresanju. onda se držaocu izdaje potvrda o ulasku u stan. POSEBNI SLUČAJEVI PRETRESANJA STANA I OSTALIH PROSTORIJA? Takvi slučajevi su slededi. leševi i delovi leša. a ona se sastoji u prikupljanju podataka o stanu i prostorijama koje treba pretresati. U takvim slučajevima se držaocu stana usmeno saopštava razlog ulaska u stan. kontrolišu pravilnost njihovog vršenja. a takođe da nisu u nekom srodstvu sa licem povodom koga se stan pretresa. Za pretresanje je potrebno da postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično delo.33. Prva. Svedoci treba da budu lica van službe organa koji vrši pretresanje. Nasilno ulaženje u stan se može preduzeti ako za to postoje opravdani razlozi i tada se mogu upotrebiti razna hemijska sredstva radi onemogudavanja lica da priže otpor. a mogude su dve takve situacije. Pretresanje ima smisao samo ako je urađeno u skladu sa zakonom. PROCESNI I OPERATIVNI ZNAČAJ PRETRESANJA STANA? Pretresanjem stana i drugih prostorija se pronalaze predmeti i tragovi krivičnih dela. recimo na vrata zazvoni neko od komšila ili poštar koji nede biti sumnjiv vlasniku stana. Broj radnik. njohova strulnost kao i tehnička sredstva moraju biti adekvatna u odnosu na prirodu lica. Pretresanjem se može dodi i do saznanja o pripremanju nekog krivičnog dela čime ono dobija prev entivni karakter. a prilikom pretresanja lica ženoskog pola kao svedok se mora odrediti žensko lice. Druga situacija je ako pretresanje vrše pripadnici policije i ako su ispunjeni posebni uslovi iz ZKP -a. Pretresanje treba obaviti nakon detaljne i temeljne pripreme. 36. pod kojima se pretresanje može vršiti bez naredbe suda. Nije neophodno da vlasnik stana i ostalih prostorija bude osumnjičeni ili okrivljeni. Svedoci moraju biti punoletni. pretresanje se može vršiti i nad onim licima koja su u nekom srodstvu ili dr ugim bliskim vezama sa osumnjičenim ili okrivljenim. Ukoliko se samo radi o ulasku u stan a ne i pretresanje. 10 . Obaveza svedočenja je građanska. odnosno razlog pretresanja. što znači da u slučaju odbijanja nije predviđena sankcija.

Potpuno pretresanje se vrši posle delimičnog. njive. PRETRESANJE PREVOZNIH SREDSTAVA? Pretresanje prevoznih sredstava je značajno jer se njiva omogudava brzo trensportovanje lica i predmeta koji su u vezi sa krivičnim delom. da se oduzmu predmeti pogodni za napad. Pretresanja mogu biti delimična ili predhodna. unište tragove. Mogudnosti skrivanja su različite u zavisnosti od vrste i karakteristika tog prevoznog sredstva. motocikli. Pripreme treba obaviti planski i detaljno. zaprežna vozila. da se pronađu predmeti koji se mogu iskoristiti za bekstvo lica lišenih slobode ili uspostavljanje tajnih kontakta. unište ili odbace predmete krivičnog dela. reke. lavabo) koja su mogla poslužiti vlasniku da sakrije ili uništi predmete ili tragove krivičnog dela. Ovlašdeni službenici koji vrše pretresanje moraju odrediti jednog punoletnog građanina koji de zamenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. lica mogu pobedi na sporedan izlaz. vazduhoplovi. autobusi. PRETRESANJE LICA? Pretresanje lica se vrši radi pronalaženja tregova i predmeta krivičnog dela koji su značajni za krivični postupak. leševa ili delova leša. jezera i sl. treba uočiti promene za koje se predpostavlja da su nastale neposredno pre ulaska u stan. potrebno je izvršiti pregled svih i obavezno u svakoj od njih postaviti ovlašdenog službenika da nadgleda tu prostoriju. Delimično pretresanje se sprovodi pre potpunog. U pretresanju slobodnog prostora mogu se pozvati i građani. Objekti pretresanje su lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu a predmet pretresanju su krijumčarena roba ili predmeti koji su u vezi sa nekim krivičnim delom. 39. kamini. 37. prevoznih sredstava i prtljaga. Za to vreme on ili druga lica u stanu mogu da sakriju. učinilaca krivičnog dela koji se kriju ili su u bekstvu. kada se neko lica lišava slobode. vrši se u zatvorenoj prostoriji. Zatim proveriti prozore da nije nešto zakačeno ili izbačeno itd. fiksiraju i obezbede tragovi krivičnog dela. plovni objekti. Vlasnik stana se ne javlja ili pod različitim izgovorima odugovlači otvaranje vrata. pojačane kontrole. Teren može biti kopno i vodena površina.Ovakav način pretresanja podrazumeva taktičko i obazrivo postupanje bez nepromišljenih postupaka. a pri tom treba izvršiti pretresanje. Taktika pretresanja je raznovrsna u zavisnosti broj a i vrste prevoznih sredstava i predmeta koji se skrivaju. vrše ga najmanje dva službena lica i lekar. ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekog od ukudana. U t akvim situacija ma se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled mesta (pedi. 38. Ova vrsta pretresanja se ne može obaviti bez prisustva dva svedoka pa je potrebno i njih obezbediti. bicikli. Kada se vrši pretres vedeg broja prostorija ili objekata. wc šolja. potpuna ili naknadna i usklopu sprovođenja pritvora. da se pronađu sredstva koja se mogu upotrebiti sa samopovređivanje ili samoubistvo. odnosno kada se predpostavlja da de se takvi predmeti i tragovi nadi kod određenog lica. da se pronađu. vrši se prilikom sprovođenaj racije. Po obimu se može odnositi na šire područje. Tada važe posebna pravila. pregleda putnika. 11 . PRETRESANJE SLOBODNOG PROSTORA? Ova vrsta pretresanja se preduzima radi pronalaženja predmeta ili tragoa krivičnih dela. putnička vozila. vozovi. deo neke šume. poljoprivredne mašine. Drugi slučaj je kada vlasnik stana ili drugo lice namerno odugovlači otvaranje stana. Razlozi pretresanja mogu biti da se pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Treba se informisati o konfiguraciji i karakteristikama terena da se na terenu ne bi poremetilo normalno odvijanje života sa tog područja. prostor treba podeliti na zone ili sektore i za svaku zonu ili sektor treba odrediti grupu. teretna vozila. Prevozna sredstva u koju se mogu skrivati predmeti su. Za pretresanje lica važe ista pravila kao i za ostale oblike pretresanje. Tredi slučaj je kada postoji potreba za hitnim pretresanjem. prilikom pretresanja stana i ostalih prostorija itd. zadržavanja ili izdržavanja kazne. nestalih ili zalutalih lica.

lice ili objekat kod koga se vrši. kada je sud doneo rešenje o pritvoru.ako postoji neki od 12 . kada je raspisana poternica. za čije utvrđivanje su potrebna stručna znanja sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak. specijalnosti (sudko-medicinsko. organ unutrašnjih poslova). Predmeti se mogu oduzeti po dva osnova u okviru mere bezbednosti oduzimanje predmeta i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za razrešenje pojedinih pitanja u krivičnom postupku. Oni se daju sudu na čuvanje.Policijski službenici su dužni lišiti slobode lice kad je doneto rešenje o zadržavanju. POJAM. mesto. Na osnovu toga veštak je lice koje svojim stručnim znanjem u određenoj oblasti treba da utvrdi. hemijska i biološka. CILJ I ZAKONSKI OSNOV? lišenje slobode je svaka ona radnja ili postupak koja je usmerena na oduzimanje slobode određenom licu ili određenoj grupi lica prinudnim putem. Opisni deo sadrži spisak i detaljan opis svih pronađanih stvari koje su u vezi sa krivičnim delom ili kriminalnom delatnošdu lica kod koga se vrše. tehnološko i dr). takođe isti organ i rukovodi. LIŠENJE SLOBODE LICA. dvojce prisutnih svedoka i službenog lica koje je vršilo pretresanje. Uvodni deo sadrži naziv organa koji ga vrši. Ima tri dela. U sudska spadaju sudsko-medicinska. U kriminalistička spadaju identifikaciona. ZAPISNIK O PRETRESANJU? Zapisnik se sačinjava kod svih vrsta pretresanja i ima procesni značaj. POJAM I KRIMINALISTIČKI ZNAČAJ VEŠTAČENJA? Veštačenje je istražna radnja koja se preduzima u predkrivičnom i krivičnom postupku. a u određenim situacijama mogu je izvršiti i građani. oceni ili razjasni neke važne činjenice koje su od značaja za krivični postupak. opini i završni. a pritvor je po zakonu obavezan. ekonomska. Po izvršenom pretresanju licu oduzetih predmeta se izdaje potvrda koja sadrži opis oduzetih stvari. Lice kod koga se predmeti nalaze obvezno je da ih preda sudu na njegov zahtev. kada postoji osnovana sumnja da je lice izvršio krivično delo. Policijski službenici mogu lišiti slobode osobu koju zateknu u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. 42. tehnička i dr. 43. VRSTE VEŠTAČENJA? Veštačenja mogu biti kriminalistička i sudska. fizička. 44. biološka. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA? Do predmeta koje treba privremeno oduzeti dolazi se uviđajem ili pretresanjem. Veštačenje se određuje naredbom od strane organa koji vodi postupak. redosledu (prvo. zatim prema predmetu (veštačenje mesta. kao i osobu koja je osnovano sumnjiva da je izvršila takovo krivično delo. od strane organa unutrašnjih poslova ili suda.Ovlašdenje za preduzimanje ove radnje pripada organima unutrašnjih poslova. adresu i vreme početka pretresanja. Veštačenje predstavlja primenu naučnih. bez obzira na to ko ga je vršio (istražni sudija. fotografska. trasološka. psihijatrijska. uvodni. Veštak daje nalaz i mišljenje o određenom pitanju koje su unosi u zapisnik. kao i veštačenja rukopisa i dokumenata. farmaceutska. Završni deo sadrži vreme završetka završetka pretresanja. potpis vlasnika stana.40. 41. a mogu se obezbediti i na drugi način. stvari živih bida). dopunsko i ponovljeno). Prema zakonskom osnovu može biti obavezno i fakultativno kada za njim postoji potreba. Ukoliko vlasnik stana ili svedoci nede da potpišu. to se posebno navodi. psihološka.upotrebom fizičke snage ili druge vrste prinude koja je zakonom dozvoljena. a ukoliko nede da ih pred može biti novčano kažnjeno.

13 . izbor policijskih službenika koji treba da izvrše lišenje slobode. Za svako lišenje slobode bez obzira na pretpostavku opasnosti. Građani mogu lišiti slobede osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dužni su da tu osobu odmah predaju istražnom sudiji ili oganu unutrašnjih poslova ili ih obavestiti o tome. itd. vreme lišenja slobode. na potrebnu opremu i naoružanje i ostala nužna sredstva za lišenje slobode. treba izvršiti temeljnepripreme.Organ unutrašnjih poslova je obavezan da lice lišeno slobode bez odlaganja najkasnije u roku od 6 časova od trenutka lišavanja slobode sprovede i preda istražnom sudiji stvarno nadležnog suda ili istražnom sudiji nižeg suda na čijem području je izvršeno krivično delo. lišenje slobode treba pripremati i preduzimati sa izuzetnom pažnjom i oprezno. odnosno. treba ga preduzimati koristedi način brzine i iznenađanja. 45. lisicama i zavisno od konkretnog slučaja. lišenje slobode treba da vrši ekipa od najmanje dva policijska službenika sa unapred precizno određenim zadacima.policijski službenici koji vrše lišenje slobode moraju biti snabdjeveni odgovarajudim vatrenim oružjem.zakonom utvrđenih razloga za određivanje pritovra. nepoznato lice koje se lišava slobode treba. OPŠTA TAKTIČKA PRAVILA ZA LIŠENJE SLOBODE? Taktička pravila se odnose na mesto gde se treba izvršiti lišenje slobode. na transport lica lišenih slobode i druge okolnosti koje doprinose efikasnom načinu izvršenja radnje lišenja slobode. sačiniti detaljan plan postupanja. obavezno legitimisati ili izvršiti identifikacijuna drugi pouzdan način.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful