P. 1
POSAVSKO - TREBAVSKI ODRED

POSAVSKO - TREBAVSKI ODRED

|Views: 504|Likes:
knjiga o posavsko - trebavskom odredu NOVJ
knjiga o posavsko - trebavskom odredu NOVJ

More info:

Published by: Krešimir Matijević on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

ODBOR ZA IZDAVANJE KNJIGE BORO POPOVIC predsjednik, LJUBOMIR ANTlC, NIKOLA BOSIĆ, IVAN BUMBULOVIĆ.

AHMET ĆATIĆ, dr ETHEM ČAMO, V!D DEVIĆ, IVO DOMAZET, ILIJA DRINIĆ, STEVO ĐURIĆ, SAVO ĐUR1Ć, SVETOLIK GOSPIĆ, UROS GORANOVIĆ, KEMAL HALILOVIČ, TEUFIK IMAMOVIĆ, ILIJA KAURINOVIĆ, DR MUHAMED KEŠETOVIĆ JOVAN KEREZOVIĆ, JOVICA LAZAREVIĆ, JOVO MALESEVIČ, MUSTAFA MUJCINOVIČ, PANTO NIKOLIĆ, KADRO RAMIĆ, SAFET RAMIĆ, NIKOLA SIMIĆ, BORIKA STANČIĆ, LAZAR STEVANOVZĆ, FUAD SVUIC, MUHIDIN SPUŽIĆ, MEHMEDALIJA TUFEKČIĆ, ESAD TIHIĆ, GAVRO TUBAKOVIĆ, SAVO ŽIVKOVIĆ i STEVO ŽIVKOV1Ć

REDAKCIJSKI ODBOR: BORO POPOVIC predsjednik, LJUBOMIR ANTIC, IVAN BUMBULOVIĆ, ILIJA DRINIĆ, dr MUHAMED KEŠETOVIĆ, NIKOLA SIMIĆ, MEHMEDALIJA TUFEKĆIC.

RECENZENTI: Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ i mr. RAFAEL BRČIĆ.

FINANSIRANJE EDICIJE OBEZBIJEDILE SU SKUPŠTINE OPŠTINA: BOSANSKI SAMAC, BRČKO, GRACANICA, GRADACAC, MODRICA, ODŽAK, ORASJE, SREBRENIK I REPUBLIČKI ODBOR SUBNOR BiH SARAJEVO,

ESAD TIHIĆ

POSAVSKO-TREBAVSKI NOP ODRED

Beograd 1983.

I z d a v a č VOJNOIZDAVAČKI

ZAVOD

Načelnik ĐORĐE STANIČ, pukovnik

RATNA PROŠLOST NARODA I NARODNOSTI JUGOSLAVIJE
KNJIGA DVESTA ČETRDESET OSMA

M O N O G R A F I J E JEDINICA NOV I PO JUGOSLAVIJE

KNJIGA SEDAMDESET TREĆA

UREĐIVAČKI ODBOR RAHMIJA KADENIC, generai-pukovnik, predsjednik, članovi: ALI SUKRIJA, RISTO DŽUNOV DAKO PUAC, generai-pukovnik, MILAN DALJEVlC, generai-pukovnik, ŽIKA STOJSlC, general-po (pukovnik, FABIJAN TRGO, general-potpukovnik, VELJKO MILADINOVIĆ, general-potpukovnik, JOCO TARABIC, general-potpukovnik, METODIJE KOTEVSKI, general-potpukovnik, AUGUST VRTAR, general-potpukovnik, SVETOZAR ORO, general-major, MISO LEKOVIĆ, pukovnik, AHMET ĐONLAGIC, pukovnik, VIKTOR KUCAN, pukovnik, RADOMIR PETKOVIC, pukovnik glavni i odgovorni u r e d n i k .

UREDNIK MOMČILO KALEM, potpukovnik

*

RECENZENTI

dr ZDRAVKO A N I O N I C i general-potpukovnik V E L J K O MILADINOVIĆ

P R E D G O V O R Narod Posavine i trebavskog pobrđa od davnina je njegovao slobodarske tradicije. Na seoskim skupovima i sijelima ljudi su rado slušali ili pjevali popularnu, starinsku, pjesmu o hajduku Savi od Posavlja. Pričale su se i prepričavale priče o nekadašnjim pobunama posavskih kmetova protiv samovolje njihovih bezobzirnih i nezasitnih čitluk-sahibija o takozvanoj pop-Jovičinoj i pop-Stevanovoj buni - znalo se štošta i o revolucionarnim idejama i porukama znamenitih Posavaca Vase Pelagića i Mitra Trifunovića Uče, pa se slobodno može reći da su i ta predanja i tradicije, a pogotovu dotadanji rad i uticaj poznatih komunista Ahmeta Kobića, Riste Mikičića i drugih, mnogo doprinijeli i pomogli da i brčanska Posavina i susjedna Trebava, već u prvim ustaničkim danima 1941. godine, postanu snažnim uporištima narodnooslobodilačkog pokreta. U stvari, prve ustaničke akcije su i ovdje, u Posavini, počele istovremeno kad i u ostalim dijelovima sjeveroistočne Bosne - na Majevici i u Semberiji. Desilo se to ne slučajno, stihijno, nego po ranije utvrđenom planu i dogovoru. Naime, ubrzo nakon objavljivanja poznatih, istorijskih, proglasa CK KPJ i poziva svim narodima Jugoslavije da se dižu u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, u Bogutovom Selu ispod Majevice je, 28. jula iste godine, održan sastanak nekolicine odgovornih aktivista KPJ sa područja sjeveroistočne Bosne na kome je, u duhu tih proglasa i prethodnih odluka viših partijskih rukovodstava, formirano i ustaničko rukovodstvo za ove krajeve: »Majevički podštab«, kako je 5

tada nazvan. Na istom tom sastanku, pored formiranja navedenog rukovodstva, donesena je i odluka da već 10. avgusta, istovremeno, počnu prve ustaničke akcije i na Majevici, i u Semberiji, i u brčanskoj Posavini. Tako je u skladu sa pomenutom odlukom - ugovorenog dana, 10. avgusta uveče - i nekoliko grupa patriota i simpatizera Partije, predvođeni ovdašnjim komunistima Perom Ćuskićem, Nastom Nakićem, Petrom Kaurinovićem i drugim, izašlo na glavne saobraćajnice i isjeklo telefonske veze na pravcima Brčko - Orašje, Brčko - Brezovo Polje i Brčko - Celić. Valjda zbog toga što su se, istovremeno, desile na više mjesta i na dosta širokom prostoru - na Majevici, u Semberiji i u brčanskoj Posavini - ove prve ustaničke akcije su, iako skromnog učinka, izazvale veliki strah i pometnju kod predstavnika okupatorsko-ustaških vlasti u susjednim gradovima. Kako su to oni u prvi mah shvatili, najbolje se vidi iz jednog sačuvanog dokumenta - iz depeše kotarskog predstojnika iz Brčkog, kojom on, već sljedećeg jutra, obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu da je u ovim krajevima »izbila pobuna«, da su »pobunjenici u jakoj nadmoći«, da »prijeti opasnost da će se pobuna proširiti i preko rijeke Save« i, na kraju, da moli »najhitinju pomoć, i to u vojsci koja će biti naoružana strojnim puškama...« Međutim, već sljedećih dana, čim su se malo pribrali i prikupili nešto više podataka o učesnicima u ovoj pobuni, ustaše su, još revnosnije, nastavili da jure po okolnim srpskim selima: da hvataju goloruke mještane, da ih muče i ubijaju ili šalju u koncentracione logore. Našavši se u takvoj situaciji, ljudi su, htjeli, ne htjeli, morali da bježe ispred ustaškog noža i ugarka. Najodvažniji su se, slijedeći komuniste, svrstavali u borbene grupe i jedinice, pa je tako, već krajem avgusta, prvo formirana Ražljevačka partizanska četa, a nešto kasnije, polovinom decembra, i Posavska partizanska četa. Moglo bi se slobodno reći da je već tada - formiranjem navedene partizanske jedinice - formirana i osnovica, srž, budućeg Posavskog partizanskog odreda o kome će ovdje biti riječ.
6

Ražljevačka partizanska četa (kasnije Brčanska) razvijala se i dejstvovala na prostoru istočno od ceste Brčko - Tuzla. Iako još uvijek relativno malobrojna, četa je s uspjehom štitila okolna srpska sela od ustaških nasilja. Tako je Ražljevačka partizanska četa, 10. septembra, izvela jednu, u takvim prilikama, veoma uspjelu akciju. Naime, toga dana četa je u zasjedi sačekala neprijateljevu kolonu od 60 do 70 ustaša i domobrana koja se, od Brezova Polja, kretala prema Ražljevu. U tom kratkom, ali oštrom sukobu neprijatelj je bio iznenađen, razbijen i potisnut. Šest domobrana je ranjeno, a šest zarobljeno. Pa i plijen, koji je tom prilikom pao partizanima u šake, takođe nije bio za potcjenjivanje: jedan teški mitraljez »švarc-loze«, 13 pušaka, nešto municije, bombi i druge vojničke opreme. Posavska partizanska četa je, nakon formiranja, i nadalje krstarila na prostoru zapadno od ceste Brčko - Tuzla: po Bukviku, Obudovcu, Žabarima i još nekim srpskim selima u Posavini. Međutim, u okolnim selima, hrvatskim i muslimanskim, vlasti NDH već su bile uspjele da formiraju svoje ustaške tabore ili oružničke postaje. Naravno, njihov osnovni zadatak je bio uvođenje okupatorskog »novog reda i poretka«, pa su se i ustaše i oružnici iz svih tabora i postaja tako reći svakodnevno zalijetale u pomenuta srpska sela i zaseoke. Ipak, mada teškom mukom, četa je uspijevala da se suprotstavi ustašama i održi na tom prostoru. U to vrijeme partijska organizacija ovog dijela Posavine je neposredno bila povezana sa Okružnim komitetom KPJ za Majevicu i Semberiju. I četa je, isto tako, ulazila u sastav Majevičkog partizanskog odreda i sa Ražljevačkom (Brčanskom) i Semberijskom (Bijeljinskom) partizanskom četom sačinjavala Bijeljinsko-brčanski bataljon pomenutog odreda. Stoga su i posavski partizani, s vremena na vrijeme, prelazili cestu Brčko - Tuzla i sadejstvovali sa ostalim jedinicama bataljona čiji se štab, tih dana, nalazio u Koreniti. Tako je Posavska partizanska četa, 12. februara 1942. godine, zajedno sa Ražljevačkom četom, napala i likvidirala neprijateljevo uporište na Miladijama kod Brčkog. Tom prilikom je izgubila i jednog od svojih boraca - Savu Lukića Jeremića. 7

Dvadesetog februara 1942. godine došlo je do mučkog četničkog napada na štab Prvog majevičkog partizanskog odreda u Vukosavcima, kojom prilikom je izginula većina članova tog štaba i Okružnog komiteta, među kojima i Pero Ćuskić, jedan od organizatora ustanka u Posavini, i doktor Mustafa Mujbegović - rodom iz posavskog sela Tarevca koji je uživao ugled i poštovanje ne samo u svome kraju nego i u čitavoj sjeveroistočnoj Bosni. Poginuo je i sekretar Partijskog povjereništva za Posavinu Slobodan Jovanović koji se, toga jutra, slučajno zatekao u štabu. Već slijedećeg jutra, čim su saznali za ovaj nemili događaj, borci Bijeljinsko-brčanskog bataljona su smjelo krenuli u protivnapad i za kratko vrijeme razbili i razoružali četničke »bataljone« Spasoja Ćembučića Čembe u Čađavici i Andrije Popovića u Krbetima. U tim akcijama, bolje reći u razoružavanju četničkih grupa u Krbetima, Sandićima i Srpskom Brezovom Polju, učestvovala je i Posavska partizanska četa, koja se toga jutra, takođe, zatekla u tom rejonu. Majevički partizanski odred nije pokleknuo pred ovim prvim, iako teškim, udarcima četničkih izdajnika. Naprotiv, njegove snage su se ponovo našle na okupu, i to, ovog puta, u Koreniti. Formiran je novi štab odreda i 26. februara - s namjerom da se obračuna sa Kerovićevim i Damjanovićevim četnicima - kolona od oko 450 boraca je ponovo krenula ka Vukosavcima. U toj koloni, uporedo sa Sembercima i Majevčanima, krenuli su i Posavci... Čitav dan 28. februara, na kosama iznad Vukosavaca, vođena je teška i odlučujuća borba sa Kerovićevim i Damjanovićevim četnicima. I komandant Drinskog četničkog odreda Đure Bižić takođe je mučki, iza leđa, napao partizane, mada je prije toga, pred novoformiranim štabom Prvog majevičkog partizanskog odreda, dao svečano obećanje da se neće miješati u sukob. Poslije brojnih juriša i protivjuriša, u kojima je bilo mnogo mrtvih sa obje strane, glavnina Odreda, sa nešto oko 250 boraca, morala je da napusti svoju ranije oslobođenu teritoriju i da se prebaci na Birač, dok je drugi njegov manji dio ostao odsječen... Na Karića-vinogradu iznad Vukosavaca (tako se zvao jedan od partizanskih 8

položaja što su ga zaobišli četnici) ostala je i grupa boraca iz Posavske partizanske čete. Probivši se nekako kroz redove Bižičevih četnika što su im iza leđa dolazili - izgubivši u tom dvoboju jednog od omiljenih boraca u četi Stevana Đuričića Abisinca - i ovih desetak boraca iz Posavine je krenulo nazad, ka Koreniti. No, te noći, u Koreniti nikoga više od partizana nije bilo. Stoga su i oni nastavili pokret i, sljedećeg jutra, osvanuli u Popovom Polju nedaleko od Brčkog. Šta se sve u međuvremenu desilo i šta ih sada u selu očekuje, to niko od njih, u prvi mah, nije mogao da zna. Ali, desilo se da su upravo tu, kod Maksimovića kuća u Popovom Polju, osvanuli i Nasto Nakić i Boro Popović koji su, prema ranijem dogovoru, morali da se vrate na partijski rad u Posavinu, a s njima i nekoliko brčanskih komunista što su početkom januara, zajedno sa Hasanom Burićem i Ivicom Đermanovićem, uspjeli da pobjegnu iz ustaškog zatvora u Brčkom i pridruže se posavskim partizanima. Bili su to Safet Salihodžić, Zijah Salihodžić i Hasan Trebinjčević Hakan. Tako su se ove dvije grupe Posavaca, sticajem okolnosti, ponovo našle na okupu. U Popovo Polje, sa nekolicinom boraca, stigao je i sekretar Okružnog komiteta KPJ za Majevicu i Semberiju Jusuf Jakupović Mrki, koji je, takođe, ostao odsječen... I odmah je otpočelo savjetovanje... Trebalo je, i to što prije, odlučiti šta da se radi i kuda da se krene. Bilo je svakojakih prijedloga, ali je preovladalo mišljenje da će najbolje biti ako se krene u Posavinu, a odatle, preko Trebave, na Ozren. Svaki trenutak je bio dragocjen. Čim je mrak počeo da se spušta, kolona od dvadesetak partizana, sa sekretarom Okružnog komiteta KPJ Jusufom Jakupovićem na čelu, krenula je iz Popova Polja ka Posavini. Bez teškoća su prešli preko ceste Brčko - Tuzla i, pred ponoć, stigli do Omerbegovačke rijeke. Ali, dalje nijesu mogli... Na mostu preko nabujale riječice dočekala ih je zasjeda. Morali su da se vrate... Četiri dana su sjedili, skriveni, u nekom opustjelom zaseoku u Potočarima, a onda su se, ponovo, odlučili za pokret. Jusuf Jakupović je izostao... Smatrao je da on, kao partij9

Na Trbavi je.. srećno prešli preko Omerbegovačke rijeke.. porušili mostove. dobar dio ustaničkih snaga je izostao na desnoj strani Spreče. poprimio široke razmjere: da su ustanici.Brod i Doboj .ski funkcioner. uspjela da se održi četa partizana. Maglaj i Gračanicu. ranije. No.sačeka povratak naših snaga. a sada. Trebavaca . jedva nekako. jedan broj trebavskih ustanika se. zauzeli gradove Doboj. na Majevici ili u Semberiji ..ka Ozrenu. odmah produži dalje . Formirane su i neke nove ustaničke jedinice u koje su i nadalje pristizali novi borci iz Gradačca. krajem januara.. početkom marta ponovo našla u svome kraju. i ovdje su. okupator je brzo reagovao i povratio izgubljene gradove.Tuzla. Stoga je odlučio da na tom prostoru. da su onesposobili željezničke pruge Sarajevo .. ustanici su se povlačili. Ostali su krenuli i ovoga puta. Glavnina je uspjela da se organizovano povuče ka Ozrenu.. Međutim. za kratko vrijeme. nešto kasnije. tako reći u zaletu. mještana .. pa je kod tog dijela snaga . da je ustanak u tim krajevima. O tome su pristalice narodnooslobodilačkog pokre10 .i od četnika.pod uticajem nekolicine oportunista i kapitulanata sa Stevanom Botićem na čelu . sa nekolicinom preživjelih partijskih aktivista. umjesto dobrodošlice. oružnika. tada su počele da kolaju priče kako je u jedinicama na Trebavi došlo do razmirica i previranja. evo . Modriče i još nekih mjesta sa trebavskog područja. naišli na strah i pometnju. kao što je već bilo dogovoreno. Ljudi su se bojali. Stoga je trebalo da i ova grupa partizana. Pogotovu među saradnicima i pristalicama narodnooslobodilačkog pokreta. na Ozrenu događalo. domobrana. Tako se grupa preostalih boraca Posavske partizanske čete. Šta se. Ali. vratio sa Ozrena na Trebavu.došlo do naglog osipanja. na Trebavi.uz pomoć partijskih aktivista. ne bi smio da napušta svoje područje. da su isjekli telefonske veze. Istina. već u samom početku..predvođena Milošem Kupresom i Ismetom Kapetanovićem .. takođe morala da se prebaci na Ozren. Znali su. pogotovo na susjednoj Trebavi.. No. Pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja.ali je i ta četa. Stalno su zazirali od ustaša. posavski partizani su dobro znali. naime.

.to niko nije umio da kaže. još iste noći. Za izvršenje toga zadatka. iz dana u dan. pa su tako. Meho Ahmetović. krenuli ka trebavskim brdima. zajedno sa grupom Posavaca. zakratko. No. Malo je bilo ljudi koji su smjeli da pod svoj krov. mještana. Stoga su i ovi naši borci. Ali.ta u Posavini čule. Mehu Ahmetovića. zaraza se i dalje širila pa su se. u takvim prilikama. desetak dana kasnije.valjda što su već bili nešto osjetili ili saznali o prisustvu partizana na tome prostoru . da se sklone u neku poljsku kolibu (stanaru) u Gornjem Žabaru. takođe. no. U vodoplavnim i još neolistalim posavskim lugovima. Žabare ili u neko od drugih srpskih sela u Posavini. ali šta se sada na Trebavi događa . ni oni nisu mogli da im pruže podrobnija obavještenja. polovinom marta. nakon duže rasprave. uputi patrola koja će ispitati kakvo je stanje na Trebavi. javili su se Sreto Petrović Srbijanac. premlaćivale mještane ili ih otpremale u logore. Međutim.ustaše i oružnici iz okolnih uporišta su tako reći svakodnevno upadale u Bukvik. i još iste večeri održali s njima sastanak. a zatim. koji su se tu skrivali i potajno djelovali. Sva četvorica su bili nepokretni i morali su. dok se patrola ne vrati. čim su stigli u Bukvik. prime partizane. da ostanu u Posavini. ne htjeli. Mustafa Šehović i Boro Popović.. a od trojice izviđača ni traga ni glasa. prvo pronašli Petra Kaurinovića i Stevu Živkovića. povlačio sa Majevice). nije bilo skloništa. bez odlaganja. htjeli. a ostali. Safeta Salihodžića i Ratka Vojinovića. A onda je uslijedilo ono najgore: pojavio se tifus. vršile premetačine po kućama. bivale sve teže i nesnosnije. prilike u Posavini su. odmah nakon toga. Naime . Obudovac. Prvo su se porazbolijevali Simo Petrović. dvojicu partijskih aktivista. donesena odluka da se. Mustafa Sinanagić i Hasan Trebinčević Hakan i. pa je zbog toga. Safet Salihodžić i Ratko Vojinović (jedan od majevičkih partizana koji se. prvo otkrili i pohvatali iznemogle Simu Petrovića i Mustafu Šehovića. Ustaše i oružnici su im stalno išli po tragu.. 11 . Njih trojicu su drugovi jedva nekako uspjeli da sklone u Siminom i Borinom rodnom selu Obudovcu.. porazbolijevali i Nasto Nakić. kao dobrovoljci. i Nastu Nakića.

poslije Vukosavaca našao u Posavini. u kojoj su ova dvojica komunista junački izginuli. a odatle na Ozren. Bili su to. pali kao žrtve tih razmirica i rasula. preganjala sa ustašama i rvala sa tifusom . Stevo i Savo Živković.zatim Ferid Širbegović i još neki. nekako u to vrijeme. izvršio samoubistvo. ipak. kao i jedna grupa antifašista iz sela Tarevaca. Ukratko rečeno. u životu je ostalo samo sedam ljudi: Petar Kaurinović. Doduše u toku marta . odnosi sa četnicima su se iz dana u dan zaoštravali tako da je.odista bile u rasulu. morali da se sklanjaju ispred ustaške policije. još bile prisutne i uspijevale da se održe neke. došli i Mehmedalija Tufekčić i Hamid Mazalović iz Gradačca. partizanske jedinice: jedna od nekih 150 ljudi pod komandom Nikole Ćelića. Boro Popović. jedini oslonci i utočište pristalica narodnooslobodilačkog pokreta sa trebavskog područja. ustaničke snage na tom prostoru su . nešto ranije. Nakon toga je i Živko Ćuskić. prvenstveno komunista i antifašista koji su.kao što se to i ranije govorilo . od bivše Posavske partizanske čete i Partijskog povjereništva za Posavinu. takođe obolio od tifusa. U jednom gornježabarskom zaseoku sustigle su ih ustaše: došlo je do kratke i neravnopravne borbe. Ovoga puta su krenuli Hamid Berbić i Vjekoslav Tunjić (koji se. među kojima i Mehmed Mujbegović. Tako su u ove jedinice. bila je donesena odluka da se ponovo uputi patrola na Trebavu. a druga od 50 boraca pod komandom Novaka Mrkonjića. manje. zbog svoje aktivnosti. polovinom aprila.dok se ova grupa posavskih partizana. više nije moglo biti ni govora. prije nego što su ova četvorica pala u šake ustašama. doduše. nekim drugim pravcem probijao sa Majevice ka Posavini i Trebavi i tek kasnije se pridružio ostalima.Međutim. Jer. tako da su i ona prva trojica kurira. čekajući povratak izvidnice. Na žalost.na TreBavi su. inače rodom iz Bistarca kod Tuzle). Sreto i ostali. Avdo Mujbegović i Edhem Mujbegović . nisu daleko odmakli.braća i rođaci doktora Mustafe Mujbegovića . Milivoje Stojčević Brzina i komandir čete Nikola Simić koji se. Vuko Simić. takođe. Međutim. čuvši šta se sa ostalima dogodilo. 0 njihovim prijašnjim namjerama: o odlasku na Trebavu. došlo i do oružanog 12 . tih dana.

svako u svoje ime i na svom području. a zaštite niodakle nije bilo. u sastavu Trebavskog četničkog odreda. godine u selu Lipcu kod Doboja . odmah nakon toga. nemajući drugog izbora. Jer.morao da napusti svoju ranije oslobođenu teritoriju. formirao i takozvani Posavski četnički bataljon. Petokolonaši i raskolnici su se. Takav jedan dokumenat je.sukoba. izražavli svoju lojalnost i privrženost Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Nekako u isto to vrijeme dok se ovo događalo sa Petrom Kaurinovićem i ostalim pristalicama narodnooslobodilačkog pokreta iz Posavine. nastavili da djeluju na liniji narodnooslobodilačkog pokreta? Najzad je preovladalo ovo drugo mišljenje. odlazila na Krečane nedaleko od Gradačca gdje se. zavladao je još veći strah i nesigurnost.da formiraju svoje. ustaše su i dalje harale i činile svakojake zločine.ili da se i sami prilagode prilikama i nađu u toj sredini gdje bi.potpisao i komandant Trebavskog četničkog odreda pop Savo Božić. Šta to zapra13 . pop Dimitrije Stefanović iz Gornjeg Žabara. Poslije svega što se dogodilo . pokazali nadmoćnijim: Ozrenski partizanski odred je . četničke odrede. u stvari. na žalost. Četnici su potpuno zagospodarili tim područjem. maja 1942. počeli da uvode svoju vlast . U takvoj situaciji i nekoliko preživjelih partijskih aktivista našlo se u dilemi: da li da i dalje ostanu izolovani i prepušteni sami sebi . Stoga je većina tih ljudi. četnički komandanti su. pa su i oni krenuli na Krečane. već prema mogućnostima.prvo na Majevici. odlazile u taj bataljon. a zatim i na Ozrenu i Trebavi .kod golorukih i nezaštićenih posavskih seljaka.bolje reći onaj dio njegovih boraca koji je i dalje ostao vjeran idejama narodnooslobodilačkog pokreta . pravili sporazume sa predstavnicima okupatorsko-ustaških vlasti. pogotovo Srba. pa su Cvijetin Todić na Ozrenu. tražeći kakav-takav oslonac i utočište.da se povinjuju istoj sudbini kakva je već snašla Nastu Nakića i ostale . čime su. čiji je komandant bio takođe Posavac. među prvima . a pop Savo Božić na Trebavi.na sastanku koji je sa tim predstavnicima održan 28. Čak su i mnoge pristalice narodnooslobodilačkog pokreta.

Četnički agitatori su i nadalje pronosili priče kako partizana nigdje više u blizini nema. neko zbog neobaviještenosti..čovjek koji je i odranije uživao veliki ugled i poštovanje. pa su stoga i postavili zahtjev da se izdvoje i da.vo znači . u Posavini i na Trebavi je vladalo relativno zatišje. nikakvih ozbiljnijih borbi nije bilo.. na Krečane. Stoga i Petru Kaurinoviću. izvuku ispod štetnog uticaja popa Dimitrija. nego im je pop Savo za komandanta nametnuo nekoga Vladimira Mičića. i njima je to išlo u račun: htjeli su da te ljude. pošto-poto. tu i tamo. Tako se nekih 70 ili 80 Bukvičana.! Sada su i jedni i drugi. Tokom ljeta 1942. No. vratilo u svoje selo i formiralo . ali je na kraju popustio. Sem manjih čarki koje bi. a neko zbog ustaške samovolje i terora. u bataljonu je i nadalje glavnu riječ vodio Petar Kaurinović. Iza tog zahtjeva opet su stajali Petar Kaurinović i ostali. to su i četnici ljenčarili i muvali se oko svojih kuća. rodom iz Birča. godine. narednika bivše jugoslovenske vojske. Pop se u početku opirao. došli iz udaljenijih posavskih sela.. godine. nije imao nikakvog autoriteta. kako su protjerani ne samo sa Majevice i Ozrena nego iz cijele is14 . kao stranac.. Jer. prisno sarađivali u traganju za pristalicama narodnooslobodilačkog pokreta. krajem avgusta 1942.Bukvički bataljon. kako se te pristalice nisu često pojavljivale. Nikoli Simiću i ostalima nije bilo teško da se prilagode toj sredini: da se povežu sa tim ljudima . ali to Bukvičanima nije odgovaralo.da je to akt potpune izdaje i kapitulantstva . takođe Bukvičanin .. Naravno da je takvo »ratovanje« odgovaralo i onim četnicima koji su tu. tako da i četnici. izvodile grupice razularenih četnika i legionara. u duhu toga sporazuma. nakon toga.da nađu s njima zajednički jezik. Sporazum sa predstavnicima okupatorsko-ustaških vlasti što ga je pop Savo prihvatio i potpisao ubrzo je stupio na snagu. formiraju svoj bataljon. nisu morali da zaziru od ustaša. pa je bilo jasno i velikom broju posavskih seljaka koji su. u Bukviku. već bili prisili kokarde i našli se u bataljonu popa Dimitrija.sada je svakom razumnom i dobronamjernom čovjeku bilo jasno. No. kako Mičić.. Nisu uspjeli samo to da na čelo bataljona isture svoga čovjeka. Naprotiv.

prebrodila rijeku i odmah. Mehmed Mujbegović. stigla Šesta istočnobosanska brigada te da su. novembra) razjurila četnike kapetana Dragoslava Račića u Donjoj Pilići. Poslije mjesec dana provedenih u Sremu.Tuzla. prvo (11. odahnule. u sadejstvo Sremskog partizanskog odreda. bilo nešto oko 1300 boraca. godine. bez pitanja i odobrenja. novembra formirala na desnoj obali rijeke. Ali.točne Bosne. Petog oktobra 1942. na Trebavu. pored njemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz susjednih garnizona: Tuzle.. Tako je to bilo sve do kraja septembra kada je. izbila na Savu gdje je. na Trebavi. Hamid Mazalović. brigada se ponovo vratila u Bosnu. preko sremske ravnice. poput svježeg povjetarca. Pero Bosić i drugi. jednu od glavnih saobraćajnica koja povezuje posavsku i semberijsku žitnicu sa tuzlanskim industrijskim bazenom. stigli i neki od poznatih posavskih i trebavskih partizana za koje se još od aprila ništa nije znalo: da su tu doktor Ethem Čamo. Pristalice narodnooslobodilačkog pokreta su. Nijemci su veoma brzo reagovali i odmah počeli da pripremaju opsežniji napad na Šestu brigadu i sremske partizane u kome je. preko Save. trebalo da učestvuju i majevički i trebavski četnici.ka fruškogorskim brdima. Istina. Brigada se nije dugo zadržavala na Trebavi: ostala je tu svega dva-tri dana i opet se vratila na Majevicu. znatno pojačana i snabdjevena oružjem i municijom što ga je tamo zaplijenila (u borbi sa Nijemcima 14. prebacio i Sremski partizanski odred. a zatim (16. Šesta istočnobosanska brigada je. tako da je u koloni. ostala drukčija politička atmosfera: ostale su priče i prepričavanja kako je to nekakva neobična vojska čiji vojnici neće ni plot da satru. iza nje je. 15 . Bijeljine i Brčkog. Ubrzo nakon povratka iz Srema Brigada je. sa tom brigadom. Zvornika. prostrujala vijest da je. Sa njom se ovoga puta.. oktobra kod Dvorca nedaleko od Sremske Rače). koja se 5. kod sela Broca. pod zaštitom noći i uz pomoć mještana. čak ni šljivu sa grane da uberu. pa neće. nastavila pokret dalje . novembra) zauzela Lopare i tako presjekla cestu Brčko . najzad. Mehmedalija Tufekčić.

. novembra 1942. pa su tako saznali i za ovo okupljanje majevičkih i trebavskih četnika: saznali su. sastavu... dok je još u pokretu. popu Dimitriju se. bez oklijevanja. prema pristiglim obavještenjima. već uveliko okupljali Bižićevi i Kerovićevi četnici.njih oko 80 . pop Dimitrije je svoju »vojsku« ipak doveo na Maleševce: na ugovoreno zborno mjesto gdje su se. vraćaju kućama. stigli u selo Vražiće ispod Majevice: tu su i zanoćili. 28. već bilo sakupilo na Maleševcima. Ostavši sam. sljedeće večeri. da Nijemci pripremaju ofanzivu u kojoj. negdje oko 20. trebalo da se pridruži i Bukvički četnički bataljon.nastavili pokret i. Sem ovog slučaja sa Bukvičanima. 16 . uporedo sa ustaško-domobranskim jedinicama. Put ih je vodio preko Bukvika gdje je toj popovoj koloni. tek što su se malo od sela odmakli. iznenadili borci Drugog bataljona Šeste brigade. Ostali su. » Štabovi Šeste brigade i Sremskog odreda. pojedinačno ili u grupicama. novembra. ova dva partizanska štaba su. budno su motrili šta se oko njih zbiva. Ali. naime. zakonačilo u selu Lukavici ispod Majevice gdje su ih na spavanju.Tako je u skladu sa tim njemačkim planovima. a dvadesetak njih je već bilo iščezlo iz kolone. Prvi su. prema naređenju komandanta Trebavskog četničkog odreda popa Save Božića. jedne večeri. a onda su se i oni počeli da rasipaju i da se. krenulo sa Krečana ka Majevici i 500 četnika pod komandom popa Dimitrija Stefanovića. mada ne u punom. sljedećeg dana. na redu. i »komandant« Mičić nije imao kuda nego da se i on. Držeći se starog ratničkog pravila da je napad najbolja odbrana. naime. vrati u Bukvik. takođe uspud. doduše . bili četnici. bez i jednog svog vojnika. No. to da je 70 njegovih četnika. desila još jedna neprijatnost. s istim ciljem. vratili tamo odakle su i došli. pojedinačno tuku. začas ih razoružali i takođe. Desilo se. godine. Tako je došlo i do poznatog boja na Maleševcima. treba da učestvuje i ovih 1200 četnika koliko ih se.. koji su se tih dana nalazili u selu Trnovi nedaleko od Bijeljine. prijašnjem. donijela odluku da preduhitre protivnika: da mu ne dozvole da se sasvim prikupi i poveže nego da ga. Bukvičani su se povinovali naređenju i krenuli.

Zbilja. Na bojištu je. Posavaca i Vučjačana. pa tako mnogi i izginuli. ponovo prešao u partizane. Pričalo se kako je taj ratoborni pop. tjerao svoje četnike da se bore. Među zarobljenima je bilo i dosta Trebavaca.svi koji su 28. počela da se budi i jača vjera u sopstvene snage. sve do kraja narodnooslobodilačkog rata. poslije boja. do nogu bili potučeni. Kada im je. Istina. poslije poraza u Vukosavcima. u čitavoj sjeveroistočnoj Bosni je došlo do snažnog uspona narodnooslobodilačkog pokreta: u narodu je. zajedno sa svojim dotadašnjim komandantom. čitav ovaj bataljon je (sem nekolicine zagriženih četnika koji nikada nisu ni bili partizani). Treba reći i to da su se većina ovih ljudi. Naime i nekih stotinjak partizana sa Majevice je. Izginuli su i njihovi komandanti: Đuro Bižić i kapetan Jovo Prnjatovič . zajednički. ponovo. No. četnici su ipak pobacali oružje. takođe.Četnici su. Gotovo svi su se našli u takozvanom Jablaničkom četničkom bataljonu gdje su. iia Maleševcima. odmah nakon što se Šesta brigada vratila iz Srema. naročito u toku pete neprijateljske ofanzive. mada nikakvog međusobnog dodira i veze nisu imali. Poslije četničkog poraza na Maleševcima. Predvodio ih je Vuko Simić. ostalo oko 140 mrtvih četnika. ali su i nadalje djelovali na liniji narodnooslobodilačkog pokreta. nakon kraće provjere i ispitivanja. morali da prišiju kokarde. februara bili odvojeni od glavnine: i oni što su krenuli ka Posavini i oni koji su ostali na Majevici . sa »šmajserom« u rukama. Interesantno je da su pripadnici Prvog majevičkog partizanskog odreda . saopšteno da su slobodni i da mogu ići kućama. ni okupator nije mirno posmatrao šta se zbiva na ovom za njega veoma zna17 .na istovjetan način postupili i snašli se u novonastaloj situaciji. istupilo je 40 ljudi i reklo kako bi želilo da ostane u partizanima: da su s tom namjerom i krenuli ovamo. jedan od one nekolicine preživjelih boraca Posavske partizanske čete koji su. Predalo ih se oko 700. prividno prešlo u četnike. uspjeli da se održe i sačekaju trenutak kada će moći. da pobačaju kokarde i ponovo prišiju petokrake. štiteći i pomažući jedni druge. junački borili. nakon obračuna na Vukosavcima.poginuo je i pop Dimitrije Stefanovič.

čajnom području. godine. nakon toga. za relativno kratko vrijeme. Vijesti o zbivanjima na Majevici i u Semberiji veoma brzo su stizale i još brže se širile po Trebavi i Posavini. postojali su svi uslovi da snage narodnooslobodilačkog pokreta i u ovim krajevima dođu do punog i još jačeg izražaja.zajedno sa Milošem Tolpom. marta preimenovan u Grupu majevičkih udarnih bataljona) i nadalje su ostali u Birču odakle su kasnije. po naređenju Vrhovnog štaba. i neke manje. Ostale su. Pantom Nikolićem i još nekim partijskim aktivistima koje je tu zatekao . nije vratio Sremski partizanski odred. njemu nije bilo teško da obezbijedi sebi boravište: ti njegovi stari znanci i prijatelji su ga.. u proljeće 1943. prema tome. terenske. Ukratko rečeno. svesrdno prihvatili. krenuli dalje.ljudi su se postepeno oslobađali onog.kako ga je narod prozvao po njegovom čuvenom komandantu Veljku Lukiću Kurjaku . U semberijskoj ravnici i na sjevernim padinama Majevice je. kao i novoformirani Majevički partizanski odred.u sastav glavnine NOVJ. pa je. ostao samo Sremski partizanski odred. morali da napuste Majevicu i prebace se na Birač. Zahvaljujući ranijim poznanstvima i prijateljstvima što ih je godinama sticao kao sreski veterinar u Gradačcu. već polovinom decembra. formiran i Treći majevički partizanski odred ili . ostao i doktor Ethem Čamo. straha i pometnje: u narodu je raslo samopouzdanje i vjera u pobjedu. partizanske grupe koje su se veoma brzo razvijale i jačale tako da je od tih grupa. odmah je počeo . istina. poslije odlaska Šeste brigade. i ovoga puta. polovinom januara sljedeće godine. Tako su Šesta brigada i Sremski partizanski odred.kao i vijesti sa ostalih ratišta širom naše zemlje . prijašnjeg. bile 18 . I čim se malo snašao i prilagodio prilikama..da hvata veze sa najboljim simpatizerima sa toga područja i da formira partijsku organizaciju. ponovo krenuo u ofanzivu. ka jugu . Na Majevici i u Semberiji je. Tako su. Šesta brigada i novoformirani Majevički partizanski odred (25. Upravo s takvim ciljem i zadacima na Trebavi je. zavladalo izvjesno zatišje koje je trajalo sve dok se u te krajeve.Kurjakov odred. Pod uticajem tih vijesti .

seljaci. Odžaka i još nekih mjesta. u Posavini je. Dok se ovo događalo na Trebavi. da odlaze na tu stranu. i dalje bila aktivna partijska ćelija sastavljena od komunista...ni Partijskog povjereništva za Posavinu. Tako je i jedna grupa od nekih tridesetak dotadašnjih četnika i još toliko seoskih omladinaca . Stoga njima ništa drugo nije preostalo nego da se pritaje i zakonspirišu: da formiraju svoju partijsku ćeliju i da .rade ono što su sami mogli i umjeli. nego i po čitavoj Posavini. pa nisu izostala ni reagovanja četničkih komandanata koji su.formirane partijske ćelije u Gradačcu.. Tek tada. Ali. mnogi od tih ljudi su malo odahnuli i počeli. iščupali iz zatvora. Rezultati nisu izostali. Posavaca. veoma brzo. simpatizeri našeg pokreta. ne samo mještani. na primjer. jednom prilikom bile uhvatile Boru Popovića. Skugriću. godine sve dok se nije saznalo da je na Majevici formiran i Treći majevički partizanski odred . pojedinačno i u manjim grupama. Kurjak je na 19 . Vezu ni sa jednim od svojih partijskih rukovodstava više nisu imali. ostali u životu i našli se tu na okupu. prešla na Majevicu i stupila u Kurjakov odred. niko drugi nego ti isti četnici. nego i znatan broj »domaćih« četnika je štitio i skrivao ovu grupu partijskih aktivista. Dešavalo se da se neko od tih ljudi nađe u neprilici: da mora da se sklanja ispred Pavla Gajića i njegovog bijesa. Pohvatane su veze i sa nekolicinom aktivista Partije iz Bosanskog Šamca. Pristalice četničkog komandanta Pavla Gajića su. sva ta reagovanja i poduhvati četničkih komandanata su bivali uzaludni.više nije bilo. A kako i s kim da je imaju kad ni jednog od tih rukovodstava . Ali. ali su ga. koji su poslije četničkog puča u Vukosavcima. Jer. shvatili o čemu se radi: da komunisti »vršljaju« ne samo po Bukviku.negdje početkom ljeta krenula iz Posavine. Modriču. sve do proljeća 1943.pridržavajući se osnovne linije narodnooslobodilačkog pokreta .. ni Okružnog komiteta za Majevicu i Semberiju . Izgledi za širu mobilizaciju stanovništva toga kraja i njegovo uvođenje u borbu protiv okupatora bivali su sve bolji i realniji. nakon tog saznanja. braće Živkovića i drugih .ti ljudi nisu imali nikakvog oslonca i zaleđa. bolje reći u Bukviku.po nagovoru Petra Kaurinovića.

U drugoj polovini juna iste godine došlo je do poznatog.sve dok.došlo do krupnih i značajnih promjena: do obnove prijašnjih veza i popune pojedinih. snažnog. godine. formirao posebnu četu. Upravo u takvim prilikama je. Oblasni komitet je. Naime. raskinuvši neprijateljev obruč na Sutjesci i probivši se. zauzelo Olovo. u prethodnom periodu prorijeđenih. Međutim. početkom jula 1943. Istina. partijskih rukovodstava. prodora glavnine NOVJ na teritoriji istočne Bosne. još uvijek. Vlasenicu. na Trebavi i u Posavini. Srebrenicu i Zvornik. zajedno sa Štabom divizije. radeći na realizaciji jednog od tih svojih osnovnih zadataka. dobio svoje okružno rukovodstvo (u početku Okružno partijsko povjereništvo. nekoliko divizija NOVJ je odmah prešlo u protivnapad i. takođe u proljeće 1943. a to je na obnovi i izgradnji partijske organizacije u istočnoj Bosni.. a za komesara Savo Živković opet jedan od nekolicine posavskih komunista. Tek tada je i u tom pogledu . a nešto kasnije. djelovala samostalno . Kladanj. početkom 1943.. a poslije Okružni komitet). dok je Petnaesta majevička brigada. ali nova. zatim. Petnaesta majevička brigada i Majevički (Kurjakov) partizanski odred. prvo obnovio Okružni komitet KPJ za Majevicu i Semberiju. u ljeto iste godine. godine. u čiji sastav su ušle: Šesta istočnobosanska brigada. bukvička partijska organizacija je. Tek tada je i narodnooslobodilački pokret u ovim krajevima. za kratko vrijeme. plima narodnooslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni ničim se više nije dala zaustaviti.u pogledu partijskog života i rada . snažna. I čim se malo 20 . stigla na Majevicu. Naime. formirao i Okružno partijsko povjereništvo za Trebavu i Posavinu.bez čvršćeg oslonca i veze .njihov zahtjev. od te grupe. godine. nije formiran i Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu. formirana i Sedamnaesta istočnobosanska udarna divizija. htjela-ne htjela. za čijeg komandira je postavljen bivši komandant jednog četničkog bataljona Rajko Anđelić. preko željezničke pruge Sarajevo-Višegrad. Šesta brigada se još neko vrijeme zadržala na Romaniji i Birču. neprijatelj se i dalje uporno branio. koje je trebalo da mobiliše nove snage i nastavi daljnju izgradnju i učvršćenje toga pokreta.

28. još ranije. oni su se. terenskoj. odmah pobacali oružje i predali se partizanima. bez kokardi na kapama. Zahvaljujući još ranije uspostavljenim vezama sa gradskom partijskom organizacijom. A kada je Brigada stigla. koja je dostavila detaljna obavještenja o jačini i rasporedu ustaško-domobranskih snaga i pripremila svoje aktiviste da pomognu brigadi prilikom napada na grad. napokon. tobožnji četnici iz takozvanog Bukvičkog četničkog bataljona su još dan ranije. partizanskoj četi. 24.. saznavši za dolazak Brigade. nadomak Gradačcu. u stvari.. jula. Steve Trivunovića i drugima jer se sa njima samo preko puščanih cijevi moglo razgovarati pošto su bili ogrezli u zločine. četnički komandanti su se na vrijeme sklanjali sa vidika. kao jezgru oko koga će se okupljati novi dobrovoljci. nešto oko 80 domobrana i četrdesetak legionara. iz kule i dalje pružale otpor sve dok se. 21 . sem jedne grupe ustaša i oružnika koji su se povukli u kulu Husein-kapetana i odatle pružali otpor. U redovima ovih dveju jedinica bilo je i dosta Posavaca.. brigada je brzo i lako savladala neprijateljevu posadu u Gradačcu. već krajem jula. Obudovcu. Ostali branioci grada su. s namjerom da prečisti račune sa četnicima Pavla Gajića. koji su. bili otišli u partizane. razoružali svoga komandanta narednika Mičića i strpali ga u zatvor.. postrojili pred bukvičkom školom. dok ih je tridesetak ostalo u novoformiranoj. Jer. sa jednim bataljonom Kurjakovog odreda. krenula ka Posavini i Trebavi. Petnaesta majevička brigada je napala neprijateljevo uporište u Gradačcu. dabome. nisu pojavili njemački tenkovi. Međutim. No. ustaše su. Sljedećeg dana Brigada je nastavila pokret kroz Posavinu prema Žabarima. Predalo se nekoliko oficira. Tako je Petnaesta majevička brigada. Bježali su i njihovi četnici. I. Pedeset i dvojica su odmah izašla iz stroja i stupila u Brigadu. kukolj iz pšenice. Slatini i drugim posavskim selima. jula osvanula u Bukviku. Petnaesta majevička je. Četvrtog dana nakon dolaska u Posavinu. Izdvojen je.oporavila i popunila novim ljudstvom... nikakve borbe u Bukviku nije bilo.

iznova počeli da uvode svoju strahovladu: da progone pristalice narodnooslobododilačkog pokreta. I čim su se. razumije se.Brigada je morala da odustane od svojih daljih namjera i da se pod borbom povuče prema Majevici. Takav razvoj događaja četnici su jedva dočekali. Mnogi su istrčavali pred Nijemce i pridruživali se njihovim kolonama. a zatim i Gradačac. takvo stanje nije dugo potrajalo.javljao u jedinice narodnooslobodilačke vojske. Upravo u takvoj situaciji. za kratko vrijeme.. Međutim. Već u prvoj polovini septembra. Orašje. širom Trebave i Posavine.. a zatim pristupile sređivanju prilika na tom području.. naročito u odrede. septembra 1943. na primjer. pristizale ohrabrujuće vijesti: Italija je već bila kapitulirala.ponovo su izbile na Trebavu i. upravo u toku te i takve aktivnosti. jedinice Sedamnaeste divizije su nastavile svoja ofanzivna dejstva.. iz pravca Modriča i Bosanskog Samca. nakon što su obavile određene zadatke na Ozrenu i u dolini Spreče jedinice Sedamnaeste divizije su se vratile na Trebavu. godine. pojavili okupatorski tenkovi... već 15. stiglo je naređenje Vrhovnog štaba da Divizija odmah krene ka Ozrenu. jedinice Sedamnaeste divizije . avgusta.. razbile trebavske četnike. prije svega formiranju organa nove narodne vlasti. bili su sada oslobođeni. Sva sela i gradovi. i Švabama se žurilo: njihovi tenkovi su protutnjali preko Trebave i Posavine i opet se negdje izgubili. Perspektive narodnooslobodilačkog pokreta su bivale sve šire i svetlije: pobjeda nad okupatorom je bila na vidiku. pa se i sve veći broj dobrovoljaca .. Doduše.Šesta istočnobosanska i Petnaesta majevička brigada . Samo iz posavskog sela Miloševca. jedne su ostale na Trebavi. 17. I tek petnaestak dana kasnije. Sa velikih svjetskih ratišta su. Međutim... Naime. javilo se tih dana oko 70 dobrovoljaca. Bosanski Šamac. i oni su počeli da izlaze iz svojih skrovišta. a druge su se spustile u posavsku ravnicu i prvo oslobodile Modriču. formiran je Posavski partizanski odred. U njegovom sastavu 22 . takođe.u želji da i oni učestvuju u toj pobjedi . Četnici su ostali i.

o Posavskom i Trebavskom odredu. srž. u početku. jedan od istaknutih partijskih aktivista sa Trebave. dok je za političkog komesara. dvojica uglednih Posavaca. vodili Posavsku partizansku četu. a nešto kasnije Panto Nikolić.je. A onda je. formiran i Trebavski partizanski odred. Za komandanta odreda je postavljen bivši komandant jedne četničke brigade. bilo oko 150 boraca. bio dosta poznat u tim krajevima.) spojili u jedinstveni Posavsko-trebavski partizanski odred kazuju nam naredne stranice ove zanimljive i korisne knjige. prilikom formiranja. Za komandanta je postavljen Nikola Simić. 20. postavljen Slobodan Janković. u selu Skugriću. U sastavu toga odreda je. koji su. koji su se nešto kasnije (u februaru 1944. svega tri dana kasnije. a za političkog komesara Boro Popović. na Trebavi je. i u početku ustanka 1941. Naime. kao seoski učitelj. takođe u početku. što je trebalo da predstavlja tek samo osnovu. bilo nešto oko 160 ljudi. uslijedio još jedan takav događaj. Relja Pećo. oko koje će se okupljati novi dobrovoljci. septembra iste godine. godine. koji je. Upravo o ovim dvema istočnobosanskim partizanskim jedinicama i njihovom borbenom putu . Stevo POPOVIĆ 23 .

Naselja na južnim i jugoistočnim ograncima Trebave. mobilizacije i obezbjeđenja u nadležnosti Komande posavsko-trebavskog vojnog područja i Posavsko-trebavskog NOP odreda. nekoliko naselja koja pripadaju opštini Doboj. nisu u pogledu partijsko-političke i vojnoteritorijalne organizacije spadala u nadležnost Okružnog komiteta KPJ. odnosno Ozrenski i Tuzlanski NOP odred. u dolini rijeke Bosne. u prvo vrijeme. ostalo do kraja rata. odnosno Posavsko-trebavskog odreda. Okružnog narodnooslobodilačkog odbora z. Ona su pripadala teritoriji koju su pokrivali Okružni komitet KPJ i Okružni narodnooslobodilački odbor za Tuzlu. sa manjim izmjenama u pogledu teritorijalne nadležnosti. godine i kao takvo. koja pripadaju opštinama Gračanica i Doboj. posavski dio opštine Brčko i.RIJEČ AUTORA Posavina i Trebava kao posebno vojnoteritorijalno.a Trebavu i Posavinu i Komande posavsko-trebavskog vojnog područja. vojnih dejstava. u ovoj knjizi. patrijsko-političko i administrativno područje konstituisalo se u ljeto 1943. Obuhvatalo je teritoriju opština: Bosanski Samac. Gradačac. i Komanda tuzlanskog vojnog područja. Modriča. Zbog toga smo ta naselja. Odžak i Srebrenik. tretirali onoliko koliko je bilo potrebno da se objasne pojedine političke aktivnosti i vojne akcije koje su polazile sa posavskotrebavskog područja ili su preko tih naselja išle ka posavsko 25 . a u pogledu vojnoteritorijalne organizacije. U pogledu partijsko-polidčkog rada i organizovanja narodne vlasti ovo područje je bilo u nadležnosti Okružnog komiteta KPJ i Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Trebavu i Posavinu.

te ekonomske i društvenopolitičke prilike u periodu između dva rata.sredina 1943. koja je trajala 7 mjeseci. o formiranju Posavskog i Trebavskog NOP odreda. zbog nedostatka primarnih istorijskih izvora. Ovo poglavlje obuhvata događaje od aprila 1941./ trebavskom području. korisno su nam poslužile. godine. U prvoj fazi svog razvitka. koje su imale uticaja na razvitak NOP-a u tom kraju. Zato je i materija o Posavsko-trebavskom NOP odredu podijeljena na uvod i šest poglavlja. Odrede nismo mogli posmatrati izolovano od cjeline zbivanja koja su mu prethodila. . branili i širili slobodnu 26 .Posavsko-trebavski. Slično smo postupili i sa područjem Na obradi ove teme suočili smo se sa nekim pitanjima koja su ranije trebala biti razjašnjena. Postojeća istoriografska 1 memoarska literatura. U ovom radu prvenstveno se govori o nastanku. do avgusta 1943. divizije u Posavini i na Trebavi u ljeto 1943. odredi su vršili odredske funkcije. Prvo smo morali da vršimo primarno istraživanje.Posavskog. godine i o spajanju u jedan odred . razvoju i borbenoj aktivnosti . Trebavskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda. godine. mjerama okupatora i kvislinga da zaustave razvoj narodnooslobodilačke borbe i o oživljavanju aktivnosti NOP-a. o pripremama. U kraćem uvodnom dijelu date su geografske karakteristike područja Trebave i Posavine. o NOP-u na terenu Posavine i Trebave i 0 dejstvu jedinica NOV na toj teritoriji. to jest da prikupimo osnovne dokumente o odredu. Prvo poglavlje rukopisa govori o stanju poslije okupacije 1941. Vučjaka i Majevice. kao i politička publicistika. te dejstvima tog odreda do aprila 1944. početku i razvoju ustanka. o njihovim posebnim borbenim dejstvima do početka 1944. Drugo poglavlje govori o situaciji koja je nastala poslije prodora jedinica glavne operativne grupe Vrhovnog štaba NOV i POJ u istočnu Bosnu i u vrijeme boravka jedinica 17. Najteže je bilo objasniti događaje iz perioda 1941. ali nisu mogle da daju odgovore na mnoga pitanja iz oblasti formulisanja našeg istoriografskog zadatka. kao i od onih u kojima je odred bio samo jedan od djelotvornih činilaca.

Tako. Odred u ovom periodu ne vrši samostalne borbene radnje. postoje nekoliko dokumenata štaba Trebavskog NOP odreda. divizije. Takođe. Druga i daleko važnija odrednica u ovakvom pristupu za pisanje monografije . već je u sastavu borbenog poretka viših jedinica.brigadu. Treće poglavlje opisuje četveromjesečni boravak odreda u centralnoj Bosni. a šesto sadrži spisak boraca odreda. do maja 1945. već donijeta odluka morala je biti odložena. Peto poglavlje govori o vojno-političkom značaju Posavsko-trebavskog odreda. Četvrto poglavlje opisuje djelatnost odreda pod operativnom komandom jedinica 23. Međutim. zbog dolaska jakih neprijateljskih snaga na odredsku prostoriju. i dva izvještaja o boravku u srednjoj Bosni. borbe za oslobođenje Posavine i Trebave i borbe za uništenje jake neprijateljske formacije u trouglu Bosne i Save u maju 1945. nešto je brojniji dokumentima. postoji samo jedan izvještaj štaba Posavsko-trebavskog odreda za period od februara do aprila 1944. na primjer. Nije sačuvan nijedan izvještaj štabova bataljona. U ovoj situaciji odred malog brojnog sastava egzistira kao jezgro koje je sposobno da primi nove borce kada stigne na svoju odredsku prostoriju. a jedan o političkom radu. godine. već je partijska i skojev- 27 .teritoriju i obezbjeđivali djelatnost društveno-političkih organizacija Posavsko-trebavski odred je toliko brojno narastao i sazrio kroz borbena dejstva da je trebalo da preraste u višu taktičku jedinicu . dolaskom operativnih jedinica NOV na tlo Posavine i Trebave. Odred nije nastao odjedanput.je mali broj dokumenata koji je nastao u samom odredu. no i to su većinom obavještajni izvještaji i izvještaji o brojnom stanju. a nijedan dokument o petomjesečnom borbenom putu Posavskog NOP odreda. povratak u istočnu Bosnu i samostalna dejstva prema svojoj odredskoj prostoriji. Period od septembra 1944. Svega sedam izvještaja iz tog perioda govore o borbenim dejstvima. koja je posjednuta jakim neprijateljskim snagama. Najviše teksta posvećeno je periodu kada je odred bio na svojoj odredskoj prostoriji ili kada je djejstvovao prema njoj. a manje kada je bio van svoje odredske prostorije. i 25.

godine. dati organizacionu strukturu i donekle djelatnost tih organizacija. u izvještajima Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu i Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu od avgusta 1943. jer su izvodile zamašnije akcije. Njihov rad smo doticali u onoj mjeri koliko je. dat je. u posebnom odjeljku. a odredu je često postavljan zadatak koji su izvršavali bataljoni. O radu Okružnog narodnoos28 . opisati događaje koji su prethodili stvaranju slobodne partizanske teritorije u Posavini i na Trebavi i formiranju Posavskog i Trebavskog odreda. u vrijeme kuda je odred tu boravio. rad tih organizacija. uglavnom. Podaci o radu društveno-političkih organizacija i narodnooslobodilačkih odbora nalaze se. Zbog toga smo morali. do aprila 1944. po našem mišljenju.ska organizacija strpljivim radom pripremala omladinu da popuni brigade i bude osnovna snaga za formiranje dva odreda kada jedinice NOV stignu u taj kraj. O radu sreskih komiteta KPJ imamo izvještaje samo od aprila 1945. Ponekad se čini da je djejstvima krupnijih jedinica poklanjano više prostora. a za kasniji period do kraja rata praćen je njihov rad kada su one zajedno sa odredom djelovale na privremeno oslobođenim dijelovima Posavine i Trebave. ukratko. a svega jedan izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a. Da bi se mogla rekonstruisati vojno-politička situacija u Posavini i na Trebavi. godine. bilo dovoljno da se objasni djejstvo odreda kao vojnoteritorijalne jedinice. Odred je tada dolazio pod njihovu operativnu komandu i izvršavao zadatke kao dio njihovog borbenog poretka. u okviru svojih zadataka. kada je postojala slobodna teritorija sa centrom u Gradačcu. dolazile na to područje. morali smo prikazati dejstva brigada i divizija kada su one. Za rad organizacije SKOJ-a postoji nekoliko izvještaja Oblasnog komiteta SKOJ-a. većinom na tlu Posavine i Trebave ili prema njima. odnosno JA u borbenim djejstvima. Odred je učestvovao u sastavu sedam divizija i dvanaest brigada narodnooslobodilačke vojske. Za period od septembra 1943. do maja 1945. makar ukratko. Zbog toga smo morali. godine. a na kraju rata i čete viših jedinica. što je razumljivo. Odred je obezbjeđivao slobodnu teritoriju Posavine i Trebave i time štitio i pomagao razvoj i rad narodnooslobodilačkih odbora i društveno-političkih organizacija.

Dragocjenu pomoć u stvaranju monografije pružili su. nismo mogli dovoljno osvjetliti. Orašje i Srebrenik u periodu od 1974. Doboj. Također se zahvaljujemo komisijama za istoriju Komiteta SK BiH za opštine Bosanski Samac.maj 1945. kao i sekretar Redakcije Uroš Goranović. do 1983. godine u sastavu: Boro Popović (predsjednik). Doboj. Gradačac. Svjesni smo da izvjesne događaje. Odžak. Svoju zahvalnost dugujemo i recenzentima dr Zdravku Antoniću. Modriča. na čemu im najtoplije zahvaljujemo. dr Ibrahimu Karabegoviću i mr Rafaelu Brčiću koji su svojim primjedbama pružili znatnu pomoć na konačnom oblikovanju ovoga djela. Ljubo Antić. Odžak. Modriča. Gračanica. godine. Brčko. Članovi Redakcije su inicirali rad na stvaranju rukopisa. Nadamo se da će ova knjiga opravdati svoju namjenu i biti od koristi drugim autorima za slične poduhvate. »Naša borba« i »Žena kroz borbu«. u prvom redu. Zato im dugujemo posebnu zahvalnost.lobodilačkog odbora ima nekoliko izvještaja iz perioda septembar 1944 . 29 . dr Muhamed Kešetović. Podatke za pregled boračkog sastava odreda prikupljali su i provjeravali opštinski odbori SVBNOR-a opština Bosanski Samac. Nikola Bosić i Ilija Drinić. članovi Redakcije koja je formirana 1974. Također ne postoje izvještaji o radu Okružnog i sreskih odbora AFŽ. ukazivali na propuste i nedostatke i mnogo pridonijeli da tekst dobije konačan oblik. Nema nijednog izvještaja o radu sreskih narodnooslobodilačkih odbora. Brčko. godine. To se ponajviše odnosi na ona pitanja o kojima nema dovoljno podataka u istorijskim izvorima i koja su izvan sfere vojnih dejstava. Gradačac. Mehmedalija Tufekčić. Nikola Simić. general-potpukovniku Veljku Miladinoviću. temeljno analizirali svaki dio rukopisa. i pored naše želje. pratili sve vrijeme njegovo nastajanje. Gračanica. Ivan Bumbulović. O radu tih organizacija podatke smo crpili iz izvještaja Okružnog i Oblasnog komiteta KPJ i iz listova »Front slobode«. Orašje i Srebrenik kao i brojnim pojedincima-borcima koji su nam davali korisne primjedbe i sugestije tokom rada na rukopisu.

Odžak. Gradačac. koja je omogućila da se rukopis pretoči u knjigu i time učini pristupačnim široj javnosti. Modriča. Na kraju zahvaljujemo Biblioteci »Ratna prošlost naših naroda i narodnosti« Vojnoizdavačkog zavoda. Gračanica.Takođe zahvaljujemo skupštinama opština Bosanski Samac. 30 . Orašje i Srebrenik i· Republičkom odboru SUBNOR-a BiH koji su finansijski pomogli rad na stvaranju rukopisa i štampanje knjige. Brčko.

Idući ka zapadu. obrasle žbunjem i vrbacima. Vojno delo.8 m na 1 km. koja je omeđena sa zapadne strane obroncima Vučjaka. pri visokom vodostaju. 173-181. koji zajedno sa malim padom onemogućavaju brz protok vode. Osnovi vojne geografije FNRJ.UVOD Bosanska Posavina je prostrana ravnica. 31 . Zagreb. Jugoslavija .Zemljopisni pregled.d. U svom toku. Njena širina kod Bosanskog Šamca iznosi oko 200 m. Rijeka Sava kod Bosanskog Šamca ulazi u svoj donji tok. Prostrani masiv Majevice čiji obronci dopiru do rijeke Save (na prostoru Brčko . 1 Trebava i Vučjak u vojničkom pogledu ne predstavljaju znatnu prepreku zbog svoje male dubine. Školska knjiga. str. Beograd.Brezovo Polje) i dijele Posavinu od Semberije. jugu i jugoistoku iz ravnice postepeno izrastaju niski brežuljci. 1954. gdje se dugo zadržava. 2 Posavina i Trebava se odlikuju gustoćom rijeka i dječica. a kod Brčkog oko 500 m. Anton Melik. str 197-198. Širina je promjenljiva sa padom od 0. ravnicu bosanske Posavine. Sava preplavi obale i izlije se u. Obale rijeke su joj lomljivije. 1952. 3 Korito rijeke Bosne na pojedinim mjestima račva se u više rukavaca koji su od matice odvojeni šljunkovitim nasipima. a sa južne i jugoistočne strane obroncima Trebave i Majevice. Zbog toga. str. Ivan Božić i Milan Knežević. plavljenja su češća na prostoru oko 4 1 2 3 Anton Melik. 160-166. n. naročito između Bosanskog Šamca i Orašja pravi mnoge meandre. nezaštićenu nasipima. znatno je pogodniji za izvođenje većih vojnih dejstava. Od Modriče ka ušću.

Stanoje Stanojević. knj. a drugi su.d. Posavina je sa dva kraka bila povezana sa željezničkom prugom Beograd-Zagreb. Zagreb. 32 . iz njega su polazili putevi preko Srebrenika ka Tuzli preko Srnica ka Gračanici i preko Gornjeg Žabara 4 5 Ivan Božić. Modriča je putem preko rijeke Bosne bila povezana sa Odžakom i selima na lijevoj strani Bosne. Bosanski Šamac je bio putevima povezan sa svim mjestima u Posavini. u svom donjem toku. Prvi je zapaljen u aprilu 1941. veoma krivuda. 546. Bibliografski zavod d. a Brčko uz to još i sa Tuzlom i Bijeljinom. pa je kretanje većih vojnih jedinica van puteva teško izvodljivo. Na rijeci Bosni su postojali drveni kolski mostovi u Bosanskom Šamcu i Modriči. Sava. 5 U vrijeme visokog vodostaja rijeka i riječica u Posavini stvaraju se prostrane bare. na svom toku dugom 93 km. Od Modriče. Pored onih za Šamac i Modriču. godine porušen iz istih razloga. među kojima su najvažniji u Modriči. 1929. 241. str. Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka.km sa obje strane rijeke. Na rijeci Tinji je bio most kod Skakave koji je 1943. drugi od Slavonskog Šamca do Vrpolja. jer njihovim dolinama prolaze važne komunikacije. Bosna i Tinja su veoma značajne u vojnom i privrednom pogledu. str. a putem koji je išao ivicom Panonskog bazena sa Gradačcem. Rijeku Savu premošćuje željeznički i kolski most u Brčkom dug 755 m. Milan Knežević. IV. U Gradačcu se sticalo više puteva. Na Savi i Bosni je bilo više skelskih prelaza. velike poplave. Bosanskom Šamcu i Orašju.d. koja izvire na jugozapadnoj strani Majevice. 4 Rijeka Tinja. koji su korišćeni za prelaz jedinice NOV iz istočne u srednju Bosnu i obratno. a ka jugu putevi ka Modriči i Gradačcu. n. Jedan krak je išao od Brčkog do Vinkovaca. Uslijed neznatnog pada i niskog zemljišta. porušile jedinice NOV-a. put se račvao na dva kraka i dolinom Bosne sa obje strane rijeke produžavao ka Doboju. pravi često i preko ljeta. godine. Lijevi krak se u selu Podnovlje vezivao sa poprečnim putem koji je dolazio iz Dervente. u septembru 1943. Preko Brčkog i Bosanskog Šamca su se uglavnom izvozili poljoprivredni i stočarski proizvodi. Od Bosanskog Šamca je preko Orašja išao put za Brčko. Na Bosni je pri malom vodostaju bilo više gazova.

U oba sreza ukupno je bilo 178. šećerna repa i duvan (u okolini Orašja). Na čitavom području povrtlarstvo je bilo znatno razvijeno. Prije drugog svjetskog rata. Posavina je. 1973. koji je ulazio u sastav Drinske banovine živjelo je 77.za Brčko. kojim se hranio najveći broj stanovnika. živjelo oko 180. lan.009 stanovnika. 24% Muslimana i 1% pripadnika ostalih naroda i narodnosti. Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni. 4. i 1939. godine ovaj put igrao je važnu ulogu u vojnim djejstvima. 3. Na osnovu prirodnog priraštaja od 1. 1939.962 stanovnika. U oba sreza bilo je oko 40% Hrvata. najviše pod šljivama. 7 U Posavini i na Trebavi preko 75% površina su predstavljale oranice.1% u trgovini i bankarstvu. Beograd. konstituisana kao vojna. 33 .2% ostalim poslovima. godine u gradačačkom srezu živjelo 80. 83% se bavilo poljoprivredom. a na teritoriji sreza Brčko. 22-23. III 1931. Beograd. godine proizlazi da je 1939. a izvozio se u znatnim količinama. Od ukupnog aktivnog dijela stanovništva Bosne i Hercegovine.000 stanovnika.894 stanovnika. na teritoriji sreza Gradačac koji je ulazio u sastav Vrbaske banovine. može se izvesti zaključak da je na teritoriji koja je.2% radilo u industriji i zanatstvu.1% slobodnim zanimanjima i 2. U ratnim godinama 1941-1945.2% i drugih izmjena nastalih u periodu između 1931. 1941.Gračanica . Od industrijskih biljaka gajene su uljana repica. Pravcem sjeveroistok-jugozapad Posavinu i Trebavu je presijecao put Brčko . 35% Srba. Glavni ratarski proizvod bio je kukuruz.498 stanovnika. str. po popisu izvršenom 31. u toku narodnooslobodilačkog rata. konoplja. str. godine.Srnice . Trebavsko i majevičko pobrđe obiluje velikim procentom zemljišta pod voćnjacima. Pšenica je sijana na dvostruko manjim površinama nego kukuruz. 16. koji je kao hipotenuza zatvarao trokut Posavine čije su dvije katete rijeke Sava i Bosna. prema pomentom popisu. 6 S obzirom da su dijelovi Posavine i Trebave ulazili u sastav i susjednih srezova. srez i grad. po broju stanovnika na 1 km 2 . Vojnoizdavački zavod. 7. Niski prinosi poljoprivrednih kultura uveliko su bili uslov6 7 Brčko.Doboj. a u brčanskom 97. najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini. živjelo je 70.115. politička i administrativna cjelina. Dr Zdravko Antonić.

koje su služile podmirenju potreba gradskog i seoskog stanovništva. Na osnovu prerade žitarica i voća razvila su se manja preduzeća. Žene Posavine i Trebave su izrađivale mnoge predmete narodne radinosti. n. Antun Melik. razvoj korparstva. str. a uskoro i pruga Vrpolje-Šamac (Enciklopedija Jugoslavije. pa su nikle ciglane u Brčkom. osobito dijelove odjeće i prostirke. Odžaku i Gradačcu. u Brčkom redovno pristaju brodovi Dunavskog parobrodskog društva. U Brčkom je postojala i manja fabrika ulja i špirita. zatim goveda i konja.d. 9 Nasuprot slaboj zastupljenosti industrijskih preduzeća. 2. te razvijen riječni transport pogodovali su razvitku trgovine. opštim siromaštvom i niskim obrazovnim nivoom stanovništva. Orašju. Gradačcu i Bosanskom Šamcu. Uvoze se industrijski proizvodi i kolonijalna roba čija je potrošnja bila znatna. uspostavljena je parobrodska linija Brčko-Beograd-Oršava-Galac. Izvozno-uvoz8 9 10 Isto. a etivaže šljiva u Brčkom i Bosanskom Šamcu. Relativno dobre saobraćajne veze i njihova povezanost sa magistralnim putevima i željeznicom. a najmanje ovaca i koza. 10 U velikim količinama se izvozi kukuruz i suha šljiva. 191). u varošicama je bilo dosta zanatskih radnji. Željeznička pruga Brčko-Vinkovci podignuta je 1894. godine. Godine 1862. Posavina je bogata glinom. nova naselja . 221-223. Gradačac. 8 Stočarstvo je bilo srazmjerno manje razvijeno i uglavnom štalskog tipa. Parni mlinovi su postojali u Brčkom. a od 1879. vijeka kao trgovački centri razvijaju se Brčko. Već krajem 18.ljeni čestim poplavama.Bosanski Šamac i Orašje. goveda i sirovo voće. nisu mogla razviti veća industrijska preduzeća. odsustvom agrotehničkih mjera. str. Gračanica i Modriča. usitnjenosti posjeda. vijeka pridružuju im se. zatim pilana i fabrika čarapa. Najviše je bilo svinja. na njihovom području. 17. a u drugoj polovini 19. 34 . pa se zbog toga. ' knj. Modriči. Peradarstvom se bavio znatan dio ženskog stanovništva. Posavina i Trebava nemaju rudnog blaga i prostranih šumskih kompleksa. str. a u znatnim svinje. U dolinama rijeka i riječica bilo je puno vrba i šiblja što je uslovilo. nedostatkom reprodukcionog materijala i poljoprivrednih mašina i alata.

str. osobito iz redova onih koji su se bavili izvoznim poslovima i otkupljivali. godine begovima su oduzeta kmetska selišta. 1979. 52. Privilegovane agrarne banke iz Beograda. produžena ruka trgovaca na veliko u eksploataciji seoskog stanovništva. 12 11 12 Cvijetin Mijatović. ili im ga daje na zajam uz veliku kamatu. Ranije kreditno solventni seljaci uvučeni su u dugove kod gradskih i seoskih lihvara i kod banaka. Zemaljske banke iz Sarajeva i Prve hrvatske štedionice iz Zagreba. kukuruz. 1. Od veletrgovaca je bila zavisna masa malih trgovaca. Time su bili ukinuti feudalni odnosi. O revolucionarnom radničkom pokretu u Tuzli od 1929. koji su robu uzimali na kredit uz veliku kamatu. do 1937. često ista lica. vezan dugovima i mjenicama. opterećen velikim porezima.polugrađani-poluseljaci.Univerzal. šljivu i stoku. a 1921. Tada se naglo razvija trgovačka buržoazija. Građa za monografiju . a u zimu i proljeće ga prodaje seljacima od kojih ga je kupila po znatno višim cijenama. kupuje žito u ljeto i jesen jeftino." Pojavili su se u znatnom broju i seoske gazde . knj. 35 . str. Ona se bavi lihvarenjem. Agrarnom reformom 1920. Trgovačka buržoazija nije birala sredstva da se što više obogati. Seoski nadničari radili su po cio dan za bijednu nadnicu od 4 do 5 dinara. 460-461. Seljak je u to vrijeme bio ekonomski uveliko zavisan. Tuzla. seljaci u posavskim i trebavskim selima su stvarali zemljoradničke zadruge.nim poslovima bavili su se trgovci na veliko koji su posjedovali znatan kapital. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji . osobito kod Državne hipotekarske banke. sušama i drugim nedaćama. na veliko. i begluci.banku. Mnogi su odlazili na kopanje kanala i kao sezonski poljoprivredni radnici u Slavoniju i Vojvodinu. Brčko je drugo mjesto u Bosni i Hercegovini koje je dobilo novčani zavod . Kasnije su otvorene filijale i ekspoziture banaka iz Zagreba i Sarajeva. a poslije 1918. Da bi se održali i izbjegli eksploataciju. U najtežem položaju su bili najamni radnici i bezemljaši. godine i iz Beograda.Bosanski Šamac i okolina. živeći na usitnjenom posjedu koji je često bio izložen poplavama.

utovar i istovar obično rasutog tereta. tetanusa. U selima oko Gradačca i Srebrenika bilo je mnogo oboljelih od endemskog sifilisa. otvorene su osnovne škole u Brčkom. nadajući se da će tu moći. Njih je opsluživao mali broj zdravstvenih radnika. To su bili nekvalifikovani radnici koji su egzistirali čekajući svakodnevno da dobiju posao.U gradovima je većina radnika radila na sezonskim poslovima kao što su pakovanje. osobito obućari. a u drugim mjestima ambulante smještene u malim. a odnos između živorođenih i umrlih je bio također izrazito nepovoljan. U zadnjim decenijama turske vladavine počele su se otvarati osnovne škole pretežno uz crkve i manastire. a u selima uz Bosnu i Savu oboljelih od trahoma. mnoge zanatlije su zatvarale svoje radionice.tuberkuloze pluća. Zdravstvena zaštita stanovništva bila je na niskom nivou. U teškom položaju su bili šegrti i kalfe. u Tolisi kod Orašja. Zbog opšte privredne stagnacije i pojave konfekcije. Sve je više bilo siromaštva. smrtnost odojčadi bila je vrlo velika. krojači i opančari. ne samo od tada opake bolesti . 36 . difterije i dizenterije. nego i tifusa. Zbog opšte situacije u zemlji rađao se kod omladine otpor prema postojećem stanju i društvu i prijemčivost za ideje koje su propagirale promjenu takvih prilika i odnosa u društvu. šarlaha. Gračanici. Modriči. Prva osnovna škola otvorena je 1821. U gradove su dolazili osiromašeni seljaci. zaraditi koru hljeba. Uslijed nedostatka zdravstvene zaštite. U oblasti kulturno-prosvjetne djelatnosti područje Posavine i Trebave bilo je na nivou ostalih krajeva sjeverne Bosne. bez perspektive. kako po gradovima tako i po selima. za tu svrhu neprikladnim prostorijama. kako bi tog dana mogli da nahrane svoje mnogočlane porodice. Životarilo se u opštoj privrednoj stagnaciji. U Brčkom je postojala bolnica malog kapaciteta. Time je naročito bila pogođena omladina. nehigijenskog načina življenja i stanovanja. zaostalosti u zdravstvenom vaspitanju. dorada i prerada šljiva. splavarenje i ribarenje. Umiralo se u velikom broju. Poslije nje . koji su kod svojih poslodavaca radili uz ponižavajuće uslove i po 12 časova dnevno.

Pored ovih postojala su razna lokalna društva koja su svoju djelatnost razvijala na humanitarnoj osnovi i na polju širenja pismenosti i prosvjete.srez i grad. antifašistički orijentisanih intelektualaca koji su. str. 2.srpska. hrvatska i muslimanska. Ona se. Nikla su i mnoga zanatlijska društva koja su često bila mjesto za okupljanje i organizovanje mladih radnika. 14 Kulturno-prosvjetni rad se odvijao u malom krugu ljudi. knj. počinju se otvarati čitaonice i stvarati društva prijatelja književnosti. Domaljevcu. naprednih ljudi u bosanske kasabe. 64-70. godine u Bosni i Hercegovini nije postojala jedna buržoazija. Obudovcu. Tako su sticana početna saznanja o osnovama dijalektičko-materijalističkog pogleda na svijet. Srpska buržoazija se u cjelini orijentisala prema građanskim strankama u Srbiji. u društvima koja su organizovana na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. opredjeljivala za Radikalnu stranku. 13 Dolaskom austrougarske vlasti počela se stvarati mreža državnih osnovnih škola. str. širili napredne ideje. 21. Dolaskom novih. Između dva svjetska rata podignuto je nekoliko osnovnih škola: Građanska škola trgovačkog smjera u Gradačcu. Trgovačka akademija i Niža gimnazija u Brčkom i ženske stručne škole u Brčkom. zalagala se za sprovođenje njihovih ideja i programa. Enciklopedija Jugoslavije. u prvo vrijeme. a kasnije za Jugoslovensku nacionalnu stranku (JNS) i na kraju za Jugoslovensku radikalnu zajed13 14 Brčko . U godinama pred rat u nekim od tih društava primjetan je uticaj demokratskih. Bukviku i drugim naseljima. Najčešće postavljena na konzervativnoj i tradicionalističkoj bazi umjetničko-prosvjetna djelatnost je bila pocijepana na tri nacionalne cjeline u kojima su se okupljali isključivo pripadnici jednog naroda ne miješajući se međusobno. 37 .Bijeloj. kroz rad u tim društvima. Nakon stvaranja zajedničke države 1918. nego tri u mnogo čemu suprotstavljene . Odžaku. Modriči i Bosanskom Šamcu. U tom periodu je u brčanskom srezu podignuto 18 osnovnih škola i jedna građanska škola. Čitaju se djela sa socijalnom tematikom i djela teoretičara marksizma.

poslije ubistva Stjepana Radića. na površinu izbijali klasni interesi srpske buržoazije. da bi se kasnije pretvorilo u opoziciju prema vladajućem sloju.nicu (JRZ). sve više. je uspjela da ono. nije počeo govoriti o teškom položaju seljaštva i o problemima koji ga tište. preovladao uticaj krupne buržoazije i klerikalnih elemenata i prešutkivan socijalni dio programa. Muslimanska buržoazija. ali što je vrijeme više prolazilo i što su. dugo vremena prihvata politiku i akcije Jugoslovenske muslimanske organizacije (JMO). Hrvatsko stanovništvo u Posavini nije bilo oduševljeno niti je nešto očekivalo od sporazuma Cvetković-Maček. Za srpski narod ujedinjenje je predstavljalo ovaplođenje njegove ideje o zajedničkoj državi. propovijedale su nacionalizam i 38 . iako su disciplinovano glasale za kandidate koje je istaklo vodstvo stranke. Kako je u toj stranci. Manji broj se opredjeljivao za Demokratsku stranku i Zemljoradničku stranku. Muslimani su sve više uviđali da vodstvo JMO gleda samo svoje klasne interese i da raspoloženja muslimanskog stanovništva koristi u svojim pogađanjima sa predstavnicima srpske i hrvatske buržoazije oko podjele položaja i privilegija. sveštenik Svetozar Lazarević koji je pripadao njenom lijevom krilu i isticao se svojim naprednim stavovima imao je znatan broj pristalica u selima oko Bosanskog Samca. Orašja i Brčkog. na zboru u Domaljevcu. hrvatske mase su sve manje bile zagrijane za političke poteze vodstva. Prisutni su nijemo slušali govornike iz vodstva stranke. To se najbolje moglo vidjeti u junu 1940. raspoloženje je usahnjivalo. Srpska i hrvatska buržoazija su smatrale Muslimane isključivo kao vjersku grupaciju koju treba pridobiti za sebe. seljak iz istočne Slavonije. koristeći se nezadovoljstvom muslimanskog stanovništva zbog njegovog položaja u novoj državi. stvorene na nacionalno-vjerskoj osnovi. sve dok Antun Tuna Babić. gdje je bilo prisutno više hiljada ljudi. Kandidat Zemljoradničke stranke. Građanske partije u Bosni i Hercegovini. Hrvatska buržoazija je ispoljavala svoju političku aktivnost u Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS). narodni poslanik sa lijevog krila stranke. u ogromnoj većini.

str. u jesen 1939. u politici i akcijama Komunističke partije Jugoslavije. 15 Socijalističke i slobodarske ideje koje je krajem 19. sa potpisima. Iz redova Srba. za ravnopravnost i slobodu sva tri njena naroda. Njegove knjige »Umovanje zdravog razuma«. n. našle su svoje 15 Dr Zdravko Antonić. Posebnu aktivnost na tom polju ispoljila je bosansko-hercegovačka studentska omladina sa fakulteta u Beogradu i Zagrebu koja se preko svoja tri otvorena pisma. javno izjasnila za federalistički pristup u odnosu na autonomiju Bosne i Hercegovine. Jedino je dosljedna ostala Komunistička partija Jugoslavije koja se zalagala za narodnu autonomiju Bosne i Hercegovine u okviru borbe za demokratiju i nacionalnu ravnopravnost naroda i narodnosti Jugoslavije. protiv raskidanja cjeline teritorije Bosne i Hercegovine. 39 . 24-26. vijeka propovijedao istaknuti borac za demokratske slobode i narodna prava Vaso Pelagić. Kada je sporazumom Cvetković-Maček. nalazile su plodno tlo u posavskim i trebavskim selima.d. Ta pisma su odigrala vidnu ulogu u spoznaji i političkoj orijentaciji širokih slojeva omladine u Bosni i Hercegovini u događajima koji su slijedili. Hrvatski nacionalisti u Bosni i Hercegovini su likovali.šovinizam i bile obojene političkim konzervativizmom i vjerskom netolerancijom. došlo je do novog zaoštravanja međunacionalnih odnosa. srpski bučno protestvovali i pozivali u pomoć vodstvo Srpskog kluba iz Beograda. podijeljena teritorija Bosne i Hercegovine između srpske i hrvatske buržoazije. »Istorija bosansko-hercegovačke bune« i druge. rodom iz Gornjeg Žabara (Pelagićevo). Muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini rađa se radnička klasa i nova inteligencija koja traži nove puteve u rješavanju nacionalnih i socijalnih pitanja i nalazi ih u učešću u radničkom pokretu. a muslimanski su zaboravili parolu o autonomiji Bosne i Hercegovine i priklonili se postojećem stanju.

knj. 16 Početkom 20.mjesto u kućama mnogih Poisavaca i Trebavaca. 101. smatrao ga saveznikom radničke klase i zalagao se za rješenje seljačkih pitanja (kao što je kmetstvo). 1909. idejni i stvairni vođa štrajka rudara. On je kao pravi narodni t r i b u n nastupao na mnogim politi16 17 Enciklopedija Jugoslavije. vijeka na političku pozornicu Bosne i Hercegovine stupa radnička Iklasa koja se organizuje u Glavni radnički savez Bosne i Hercegovine 1905. On se neumorno bori za veća prava radnika i seljaka. godine dolazi na rad u Tuzlu i tuzlansku oblast da organizuje mladu bosansku radničku klasu koju su strani kapitalisti eksploatisali. otvoreno i vrlo jasno i konkretno propovijedao i nastojao da ilh prihvate široke narodne mase. sastajao se sa svojim pristalicama i držao političke zborove. V. godine. a njihov sadržaj i ideje su prihvatale mnoge generacije. 1979. 17 Dolazio je u mnoga mjesta i sela u Posavini. Poslije završetka I svjetskog rata Učo se vraća u Tuzlu. Kao član Glavnog odbora stranke on 1911. a protiv vlasnika fabrika i nenarodne vlasti koja svojim aparatom prinude fizički i politički štiti eksploataciju. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. Revolucionarna djelatnost Mitra Trifunovića u radničkom pokretu. 40 . poznatog po imenu Husinska buna. nego i neumorni revolucionar koji je ideje socijalizma smjelo. stvara prve organizacije Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) a poslije Vukovarskog kongresa na kome je prisustvovao. 274.Učo rodom iz Brvnika u Posavini. Univerzal. organizacije KPJ. koji su svoj u djelatnost usmjerili isključivo prema radničkoj klasi. Mitair Trifunović Učo nije bio samo predvodnik i organizator kllasnog radničkog pokreta u sjeveroistočnoj Bosni. str. 1. Dr Ibrahim Karabegović. jer je shvatio njegov položaj. godine. Uče» nije zapostavio politički rad među seljaštvom. kada je došlo do sukoba između r u d a r a i žandarma. Jedan od njenih osnivača i neumorni organizator i propagator bio je Miitar Trifunović . uz Đuru Đakovića. a potom u Socijal-demokratsku stranku Bosne i Hercegovine. str. On je. knj. Tuzla. Za razliku od mnogih rukovodećih ljudi svoje stranke. U godinama revolucionarnog vrije nj a Učo predvodi radničku klasu Tuzle i okoline u mnogim štrajkačko-tarifnim akcijama.

maja 1919. rasturanja obućarske zadruge i raspuštanja sindikalnih organizacija. kao i drugdje u zemlji. Mihajlo Hajduk. na kojem je KPJ dobila taj naziv. 41 .čkim zborovima u Tuzli. U periodu od 1927. Ubrzo poslije toga. zatvaranja Radničkog doma. Zabranjena je djelatnost KPJ i svih radničkih organizacija. formirane su sindikalne organizacije obućara. uz pomoć Mitra Trifunovića Uče. Mihajlo Hajduk i Filip Filipović kao delegati brčanske partijske organizacije koja je tada imala 50 članova. XII 1920. 18 U Brčkom je 1. broj članova se udvostručio. Slijedeće. Brčkom. abadžija. godine. Alija 18 Isto. Pred tim represalijama neki aktivisti povlače se iz političkog života i sindikalne borbe. Sekretar brčanske partijske organizacije Meho Ahmetović je učestvovao na Kongresu ujedinjenja. konferencije zagrebačkih komunista. Formirana je i obućarska zadruga. Nakon proglašenja Obznane (30. godine formirana prva mjesna organizacija Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista). Na izborima za Ustavotvornu skupštinu izabran je na listi Komunističke partije Jugoslavije za narodnog poslanika. Gradačcu i na skupovima u mnogim selima. upućenog na osnovu poznatih stavova 8. dolazi do izvjesnog oživljavanja partijskog rada poslije pisma Izvršnog komiteta Kominterne. Božo Bašić. Mevla Ahmetović. U nju su ušli Meho Ahmetović. U Brčkom je tada formirana organizacija KPJ u koju su uključeni Todor Zorić. 1920.) koje je buržoazija donijela da bi slomila narastajući otpor radnika i uticaj KPJ na narodne mase. str. do 1928. a na Vukovarskom kongresu. Poslije kongresa delegati iz Bosne i Hercegovine proveli su u Brčkom dva dana kao gosti svojih brčanskih drugova. Znatno smanjena aktivnost odvija se preko Nezavisnih radničkih sindikata. Bijeljini. jenjava revolucionarno vrijenje. u ovom kraju. 275-276. Todor Zorić i Filip Filipović. iz Brčkog su učestvovali Meho Ahmetović.) i Zakona o zaštiti države (2. građevinskih i komunalnih radnika koje su u početku imale 160 članova. stolara. pa zbog toga dolazi do hapšenja i progona komunističkih aktivista u Brčkom. VIII 1921. Doboju. god.

koje je počelo novo partijsko rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i u Bosni i Hercegovini dolazi do oživljavanja djelatnosti KPJ na novim 19 20 Safet Pašalić. nagomilao toliko ozbiljnih problema koje režim nikako nije mogao niti znao da riješi. Komunisti koji nisu uhapšeni. na 2 godine robije.19 Proglašenjem šestojanuarske diktature 1929. na kojoj je kao delegat brčanske partijske organizacije učestvovao Ahmet Kobić Kobo. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. 20 U godinama neposredno pred rat političko neraspoloženje protiv režima prožimalo je dobar dio naroda. Safet Salihodžić i Safet Pašalić. Safet Salihodžić i Mihajlo Hajduk na dvije. knj. II 1930. Period diktature je. Politička svijest naroda se kroz vlastita iskustva mijenjala mnogo brže nego ranije. Time su se pred KPJ objektivno stvorile perspektive jačanja njenog političkog ulicaja i bržeg sluiranja organizacijo KPJ i SKOJ-a u gradovima i selima. članak pripremljen za ediciju Brčko u ratu i revoluciji. Policija hapsi u Bosanskom Šamcu Mitra Trifunovića Uču i Sud za zaštitu države osuđuje ga 7. te aprila 1932. str. godine komunisti su se našli na još većem udaru policije. Josip Oks na godinu dana robije i Ilija Šestić na 10 mjeseci zatvora. Tada su u Brčkom uhapšeni i od Suda za zaštitu države osuđeni Ahmet Kobić i Ivica Đermanović na tri godine robije. Ivica Đermanović. Huso Burić-Babura. Martin Volovski. 806-812. Počevši od 1938. dolazi do velikih hapšenja koja su zahvatila sve radničke centre u Bosni i Hercegovini. uskoro. Ibro Omerbašić. Narod više nije vjerovao golim i lažnim obećanjima buržoaskih političara. u Sarajevu održavaju partijsku konferenciju (treću po redu). u sklopu opšte koncepcije ostvarivanja i jačanja uticaja KPJ. Otrgnuto od zaborava. 42 . pokušavaju da ožive rad partijskih organizacija. svojim dugim postojanjem. U Brčkom je uhapšen Safet Pašalić i sproveden u zatvor u Sarajevo. Međutim. 1. u decembru iste godine. Osvrt na radnički pokret u Brčkom između dva rata. Husein Burić. Ono je izviralo iz mnoštva neriješenih nacionalnih i socijalnih pitanja. Asim Mujkić. Ahmet Kobić. Razvijalo se široko opoziciono mnjenje.Travanjkić. godine. naročito omladine. Hasan Burić na godinu i po.

prvenstveno studenata Beogradskog univerziteta. Tako je više stotina transportnih radnika 25. Borisa Kovačević i Rato Dugonjić.000 knjiga i brošura i bila jedina ustanova te vrste u gradu.č. Brčanska partijska organizacija jača svoj ugled u gradu i selima i vodi niz političkih akcija kao što su: pomoć španskom narodu. strpala mnoge komuniste. Štrajkačima su punu pomoć pružili radnici drugih struka i mnogi građani. Radi okupljanja. Asim Mujkić. uspostavljaju njihova rukovodstva i usmjeravaju ih u svakodnevnu aktivnu političku i sindikalnu borbu. po ugledu na njemačke naciste. koji su odgajani u duhu novog shvatanja mjesta i uloge Partije u narodu. 38-39. za ukidanje koncentracionih logora u koje je policija. organizovanja i obrazovanja radnika ponovo je otvoren Radnički dom i u njegovom sastavu Radnička biblioteka.22 Komunisti uporedo razvijaju snažnu djelatnost kroz URS-ovu sindikalnu organizaciju. n. jula 1938. Partija prodire u nova područja. Uz pomoć komunista. i imali znatno iskustvo u političkom radu i borbi. str.d. Uglješa Danilović. za podršku narodima Čehoslovačke pred njeno pokoravanje itd. Poslodavci su morali prihvatiti zahtjeve štrajkača i radnici su se vratili na posao. str. 43 . godine obustavilo rad tražeći veće nadnice i snošljivije uslove rada. ubrzo se stvaraju mjesne i kasnije oblasne organizacije Partije i SKOJ-a.osnovama. n. organizujući tarifno-štrajkačke akcije. 818-814. borba za dozvolu povratka u domovinu španskim borcima poslije poraza revolucionarnih snaga u Španiji. komunicira sa narodom i obavještava ga o političkim događajima. U istočnu Bosnu dolaze Cvijetin Mijatović.21 Novi duh je time počeo da prodire u partijske i skojevske organizacije u Bosni i Hercegovini. stvaraju partijske i skojevske organizacije. Preko biblioteke popularisane su knjige naprednih pisaca i časopisi socijalis21 22 Dr Zdravko Antonić. koji sprovodeći direktive CK KPJ. a SKOJ sve više okuplja i organizuje omladinu i usmjerava je u antifašističku i revolucionarnu borbu. koja je imala preko 2.

Ražljevu. a zatim i Sreski komitet KPJ. Čeliću. koje je u svoje redove okupilo mnoge građane. Pod uticajem Naste Nakića u Bukviku je stvoreno široko opoziciono raspoloženje prema organima vlasti. 44 . okupljanju i organizovanju omladine za ideje socijalizma i demok23 24 Ljubinka Bašović. godine stvoren Mjesni komitet. n. Društvo je imalo više sekcija i dalo je veliki broj priredbi u gradu i selima na kojima su. 225-226. propagirane ideje i ciljevi. Brčanski sreski komitet je također održavao kontakte sa komunistima u Bijeljini. uz prigodan program. Janku Vasiću i Jakovu Mitroviću. za koje se KPJ u svojoj politici zalagala. Prilozi Instituta za istoriju. U Brčkom je prvo 1940. U Sreskom komitetu Nasto Nakić je bio sekretar. Milan Marinković i Haris Suljić. Sarajevo 1979. formirana 1939. str. U periodu između 1935-1941. pa su žandarmi morali pobeći. ponajviše omladinu. a članovi: Ahmet Kobić. Pero Čuskić. Prilog istraživanju radničkih biblioteka i čitaonica u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata (1918-1941). Bukviku. Gradačcu i Tuzli.24 koji je razvijao djelatnost i održavao veze sa mnogim naprednim ljudima na teritoriji brčanskog sreza u Bosanskom Šamcu. razvila je veoma živu aktivnost na pridobijanju. str.23 Partijska organizacija se učvrstila i postala brojnija prijemom novih članova koji su bili prethodno provjereni kroz izvršavanje mnogobrojnih često teških zadataka. Skojevska organizacija u Brčkom. Asim Mujkić. pa je često dolazilo do sukoba između mještana i organa vlasti. Orašju. godine Radničko kulturno-umjetničko društvo Vaso Pelagić. Došlo je i do fizičkog obračuna. godine. Vražićima i drugim naseljima. posebno na Petra.tičke orijentacije. 814-815. Svoje glavne oslonce Nakić je našao u omladincima Petru Kaurinoviću. primljeno je u članstvo KPJ 20 članova. Djelovanjem komunista stvoreno je 1938. Boriša Kovačević. Nasto je oformio skromnu čitaonicu u kojoj su se mogla naći djela mnogih naprednih pisaca. a ujedno je služila kao pogodno legalno mjesto gdje se mogla proučavati marskistička literatura i okupljati članovi KPJ i SKOJ-a.č. Žandarmi su se naročito okomili na familiju Kaurinovića.

Mitar Trifunović Učo je konfiniran. i studenti iz Brčkog: Simo Petrović. ukazala se šira mogućnost kontaktiranja. Organizacija je pred rat narasla na oko 40 članova. koji je održan početkom avgusta 1940. Branko Repić. »Za autonomiju Bosne i Hercegovine!« potpisali su. priredbama. gostovanjima. Skojevci su djelovali i imali snažan uticaj u kulturno-prosvjetnim i sportskim društvima omladine. formirano je više aktiva. među 70 polaznika bili su i predstavnici brčanske skojevske organizacije.000 stanovnika. propagirane su socijalističke ideje. prvo u svoje rodno selo Brvnik. »Za slobodu. Učo je prvo vrijeme morao biti veoma obazriv i indirektno djelovati. Radivoje Pavlović. Kada se zaposlio u Srpskoj zemljoradničkoj kreditnoj žitarskoj zadruzi. kroz razgovore. U gradu je organizovana velika proslava 1. Poslije povratka sa robije.ratije. Olga Nakić. maja 1940. pred sudbonosne događaje koji su slijedili 1941. septembra 1931. a protiv fašističke i nacističke ideologije i njihovih pristaša ljotićevaca i frankovaca. Na mnogim izletima. Taj kurs je mnogo značio za sticanje saznanja i praktičnog iskustva u radu sa omladinom. Nasto Nakić i Tihomir Vraštanović. u šumi PašIjani iznad sela Vesela kod Bugojna. godine. godine. pa onda u Bosanski Šamac. Treće otvoreno pismo bosansko-hercegovačke omladine pod naslovom »Protiv rata!«. Došlo je do međusobnih kontakata i bližeg upoznavanja. Moriš Papo i Vojislav Magazinović. Na kursu za skojevske rukovodioce Bosne i Hercegovine. jer su mu ljudi prilazili kao obraz45 . koja se navikla na njega. demokratiju i ravnopravnost naroda!«. malo mjesto koje tada nije imalo ni 3. a policija je postala manje podozriva jer nije mogla primijetiti ništa sumnjivo u njegovom ponašanju. Skojevska organizacija Brčkog održavala je veoma tijesne kontakte sa bijeljinskom skojevskom organizacijom. pored ostalih. godine. Omladinci su zajedno sa članovima Partije i ostalim pristalicama socijalističkih ideja organizovali izlet na kojem je bilo izvedeno nekoliko uspješnih prigodnih programskih tačaka. Vremenom je upoznao sredinu. programe priredbi i manifestacije. godine. zatim Mjesni i Sreski komitet SKOJ-a.

godine u Bosanskom Šamcu formirana URS-ova sindikalna podružnica obalskih radnika i uskoro je njih 100 stupilo u štrajk. godine. obalski radnici su ponovo štrajkovali tražeći povećanje nadnica i poboljšanje uslova rada. 25 Po Učinom savjetu jedan broj ljudi u Bosanskom Šamcu bio je pretplaćen na list »Narodne novine« koji je u Zagrebu izdavao Božidar Adžija. Šamca i okoline. Jedan broj žena bio je pretplaćen na napredni časopis »Žena danas«. bavila pitanjem stvaranja posebnog partijskog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu. n. učestvovao je na pokrajinskoj konferenciji bosanskohercegovačkih komunista koju je sam pripremao. Tada je izabran za sekretara pokrajinskog rukovodstva. dr Mustafa Mujbegović i Uglješa Danilović. učesnikom oktobarske revolucije. Politika od 6. 301-304. Odžak i okolna sela prije rata su često dolazili aktivisti radničkog pokreta i ljudi naprednih političkih pogleda. U aprilu 1932. To su u prvom redu bili Risto Mikičić. Oni su vršili znatan politički i kulturni uticaj na svoje mještane. rodom iz ovog kraja. Često je kontaktirao sa Hasanom Zaimovićem. marta 1980. tražeći sklapanje kolektivnog ugovora. Acom Đorđevićem. Povezivali su se sa ljudima koji su bili demokratski i antifašistički orijentisani i politički djelovali u svom rodnom kraju. Risto Mikičić je u prvim godinama šestojanuarske diktature rukovodio partijskom organizacijom u Sarajevu. U selu Pisarima zalaganjem naprednih seljaka otvorena je čitaonica koja je raspolagala mnogim knjigama i časopisima koji su bili na indeksu zabranjenih publikacija. Brankom Miljkovićem i Spasojem Uinčićem na koje je prenosio svoja politička ubeđenja. a koja se. str. do 16. Održavao je veze sa tuzlanskom partijskom organizacijom i partijskim radnicima iz drugih mjesta koji su dolazili u Bosanski Šamac. Učo je vremenom upoznao mnoge ljude i ocijenio kome može prići. Pod Učinim uticajem je novembra 1938. pored ostalog. Narodni i radnički tribun Mitar Trifunović Učo.ovanom i dobronamjernom čovjeku i tražili pomoć i savjet.čl. Uhapšen je u 25 dr Ibrahim Karabegović. 65. 46 . Krajem 1940.str. U Modriču. Radmilo Kljajić. Građa za monografiju Bos.

Pregled br. 431^137. 47 . prijateljskim i rođačkim vezama. osuđen na smrt od ustaškog prijekog suda i strijeljan. Kasnije u Tuzli. u ondašnjoj sredini uživali veliko poštovanje i mogli ostvariti znatan politički uticaj. 1941. godine. Član okružnog partijskog rukovodstva za Osijek. širio je socijalističke ideje i imao vidan uticaj ne samo u Tuzli nego i u svojim rodnim Tarevcima. kao član najvišeg partijskog rukovodstva za BiH. godine izvršili pretres u kući Mustafe Gra26 27 28 29 Vlajko Begović.zacije BiH u periodu 1930-1932. Studirajući u Beču rano se uključio u veoma razvijenu aktivnost studenata . sa zahtjevima da im se povise nadnice i ograniči radni dan na 12 časova. Zbog. str. Istaknuti partijski rukovodilac u Slavoniji. I pored represalija od strane žandarma i organa vlasti. 308-318. dolazio u svoju rodnu Gnionicu. po zadacima. štrajk je uspio. 10. Bakulić i Klajn. Abdulah Sarajlić. kao ljekar i pogodna partijska ličnost radi na mnogim sektorima partijsko-političkog rada. godine. koje se u to vrijeme nalazilo u Beču. članovi KPJ. često. bili su povezani sa osiječkom partijskom organizacijom i odatle donosili marksističku literaturu koju su davali na čitanje ljudima sa kojima su bili povezani. koristeći se svojim ljekarskim. knj. Zapis o doktoru Mujbegoviću. Poginuo 22. Uglješa Danilović je u svojim čestim putovanjima po Bosni i Hercegovini. i vjerovali da je istina i pravo ono što govori. sastajao se s naprednim ljudima i usmjeravao njihovo političko djelovanje. širenja marksističke literature u Modriči žandarmi su 1935. Uhapšen septembra 1941.poznatoj provali decembra 1932. 11.marksista i kao kurir jugoslovenskog partijskog rukovodstva. u borbi sa ustašama između Vukovara i Osijeka. Modriči. predavanjima i drugim načinima. Orijentacija na oružani ustanak partijske organ. 1. Ljudi su znali da je po ubeđenju komunista. Gradačcu i okolnim selima. U pustari »Petar Mrkonjić« u Modriči radili su Vjekoslav Bakulić. 29 Vojo Stupar i Josip Rolih. Odžak i Modriču. 27 U ljeto 1939. str. 26 Dr Mustafa Mujbegović pripada plejadi narodnih ljekara koji su svojim ljudskim i intelektualnim kvalitetima. slušali ga. Tuzla u radničkom pokretu i »revoluciji. Osudio ga je Sud za zaštitu države na 8 godina zatvora. godine aktivisti KPJ su organizovali štrajk radnika na Pustari. putovao u Jugoslaviju. 1969. Javnim istupima. Sarajevo. 28 Mihailo Klajn.

Pripremio je mnoge napredne omladince za događaje koji će slijediti. Slobodan Janković. 1970. a u januaru 1937. koji su bili u vezi sa Uglješom Danilovićem. sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a za tuzlansku oblast. član KPJ koji je radio u Beogradu. str. Aziz Terzić i Mehmed Mujbegović. Okružni sud u Tuzli donio je oslobađajuću presudu. orijentišući ih da slijede put na koji je ukazivala Komunistička partija Jugoslavije. 48 . poslije. Na propagiranju komunističkih ideja radili su još Čedo Stojić. 30 U Odžaku je u godinama pred rat djelovao Boško Milutinović Đedo. Omladinci su posebno bili aktivni u kulturno-prosvjetnim i sportskim društvima i organizovali su mnoge omladinske skupove pod raznim izlikama. U svoje rodno mjesto Gradačac su često dolazili i u njemu boravili izvjesno vrijeme članovi KPJ i SKOJ-a i drugi napredni ljudi koji su se idejno identifikovali sa komunistima. godine uhapšeni Pero Kovačević i Ljubo Dević i sa njima Ferid Širbegović i Stevo Lazić. Aco Stojić. Opštinski komitet SKJ Modrica. stanje može izmijeniti. Ljubo Dević i Mustafa Grbić. Avdić i Mujbegović su. Oni su u razgovorima sa svojim prijateljima i poznanicima objašnjavali političku situaciju i socijalne prilike.bića. stolarski radnik. Ponovo su u junu 1937. Hronika Tarevaca. U proljeće 1940. To su u prvom redu bili Josip Šiber koji je kao stari partijski rukovodilac živio i djelovao u Beogradu i Za30 Hakija Muradbegović. Istraga je vođena nekoliko mjeseci. U Modriči i okolnim selima osjećao se snažan uticaj omladinske organizacije. godine u Tarevce i Modriču je dolazio Enver Šiljak. On je u Modriči formirao aktiv SKOJ-a u kojem su bili Seiko Avdić. u kući Pere Kovačevića. Tada su bili uhapšeni Pero Kovačević. 29. u jesen 1940. pod vodstvom Komunističke partije. letke i proglase i dijelio ih svojim mještanima. Pošto organizovan rad nije dokazan. ukazujući da se samo akcijom radničke klase i drugih naprednih snaga. U Tarevce i Modriču je često dolazio Smail Mujbegović. Rado Stanišić i Ivo Šubarić iz Dobrinje. On je donosio marksističku literaturu. prisustvovali na oblasnom savjetovanju SKOJ-a u Solini kod Tuzle. Mustafa Grabić.

U Gradačac su. veterinar. bolje. Acom Novožilovim i ostalim naprednim ljudima u duhu linije KPJ na okup49 . Osijeku i Zagrebu gdje se školovao. Oni su kontaktirali po partijskoj. Josipom Šiberom i drugim. te napredni učitelji Hamid Mazalović i Hakija Raljević. Ismet Terzimehić. pisac poznatih djela sa socijalnom tematikom iz bosanske sredine (Ho-ruk. Teufik Imamović. Lea Kraus. ovi ljudi brzo su se počeli isticati svojim inicijativama i djelovanjem na polju mijenjanja postojećeg u novo. Oni su u Gradačcu dobro primljeni i ubrzo su se povezali sa naprednim mladim ljudima koji su ranije dolazili u kontakte sa Hasanom Kikićem. sudija. službenik. U to vrijeme premješteni su u ovo mjesto. odnosno skojevskoj liniji. brijački radnik. Mehmedalija Tufekčić. kojoj je sudio Sud za zaštitu države i borac internacioanalnih brigada u Španiji. osobito kod omladine i u postojećim kulturno-prosvjetnim društvima u kojima su ranije odlučivali feudalci i klerikalci. godine. Skupljeni u maloj. krojački radnik i Mehmedalija Meho Abdulahamidović. Edhem Čamo. koje se smatralo za zabačenu i nerazvijenu sredinu. Slavica Slobođanac komunista iz Zagreba. To su bili Aco Novožilov. Organizovaniji rad na širenju naprednih ideja i na razvijanju političkih akcija u Gradačcu počinje 1939. omladinski rukovodilac. dolazili Cvijetin Mijatović i Rato Dugonjić.grebu. student prava. marksista i književnik. također. koji je živio u Zagrebu.Mostaru . raniji pripadnik naprednog studentskog pokreta u Zagrebu. nerazvijenoj sredini koja je još odisala feudalnim nasleđem. Hasan Kikić. poznat u ranijem mjestu službovanja . sa Ismetom Terzimehićem. Bukve. rodom iz Maglaja. Ivica Vižlar koji je kao komunista djelovao među radnicima Željezare i rudnika u Zenici. marksistički orijentisan intelektualac. član SKOJ-a. Provincija u pozadini). pripadnik revolucionarnog omladinskog pokreta koji je djelovao u Banjoj Luci. To im je ubrzo donijelo znatan ugled i uticaj u svim sredinama. rodom iz Gradačca sa svojim mužem Radom Zigićem i Midhat Muradbegović.kao istaknuti partijsko-politički radnik koga je Oblasni komitet KPJ za tuzlansku oblast zadužio za partijsko-politički rad u Gradačcu.

Bio je povezan sa mnogim naprednim ljudima iz Gradačca. Terzimehić i Novožilov su odlazili u Tuzlu na sastanke sa članovima Oblasnog komiteta za tuzlansku oblast radi usklađivanja partijsko-političkog rada. str. 816-821. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. karakterisalo je. Političke prilike karakterisala je 31 Građa za izradu monografije o NOP-u u Gradačcu. 1. Ekonomske prilike na području Posavine i Trebave. naročito među omladinom u srebreničkom kraju i doprinijeli širenju ideja bratstva i jedinstva. Tuzle i Brčkog. Ljenobudu. Salih Osmanbegović i Rizo Mehinagić. Gradaćac 1979. Sa sekretarom partijske ćelije u Gračanici bio je povezan Midhat Muradbegović koji je tada radio kao učitelj u Doborovcima i u tom kraju politički djelovao. Učitelji Mustafa Mirica u D.ljanju svih naprednih snaga u borbi protiv nadolazećeg fašizma i nenarodnih režima u zemlji. 10-29. kod Bugojna. Mehmedalija Tufekčič. Hajro Mehinagić. za socijalističke ideje i za politiku narodnog fronta.31 U Srebreniku je napredni učitelj Mehmed Ibrahimović. a na drugoj mali broj bogatih trgovaca i veleposjednika. Šuput je najviše radio sa omladinom. knj. Stevo Milovanović. neposredno pred sudbonosne događaje 1941. Safet Pašić u Seoni i Muslija Avdić u Gnojnici su zajedno sa Ibrahimovićem ostvarivali znatan kulturnoprosvjetni i politički uticaj. Aco Novožilov prisustvovao je oblasnoj konferenciji SKOJ-a u ljeto 1940. naglo polarizovanje. pred prodorom industrijske proizvodnje. u Solini kod Tuzle. godine formirana je partijska organizacija u Gračanici čiji je sekretar bio Velo Šuput. početkom avgusta 1940. godine. pa je uskoro formirao aktiv SKOJ-a u gradu u koji su primljeni: Ekrem Durić. a članovi Kemal Prohić i Mustafa Ustavdić. U rano proljeće 1941. simpatizer KPJ. 50 . Desimir Jovanović. Kandidati za članove KPJ su postali Ahmet Durić i Džemal Suša. Uticaj radničkog pokreta Tuzle na politička kretanja u Gradačcu. str. Kemal Prohić je učestvovao na kursu partijskih i skojevskih rukovodilaca. Na jednoj strani bilo je siromašno seljaštvo i sitne zanatlije u propadanju. ostvarivao znatan politički uticaj među svojim seljanima. godine.

Građanske političke partije su uglavnom bile kompromitovane i nesposobne da pružaju odgovore i otvaraju perspektive u tako složenim zaoštrenim društvenim protivurječnostima. Seljaci. 51 . To je bilo pogodno tlo za djelovanje naprednih pojedinaca i grupa iz redova članova KPJ i SKOJ-a i njihovih simpatizera.ovog područja.Srbi. su masovnim učešćem u NOB. što se potvrdilo pri dizanju ustanka. Pozivi komunista i naprednih ljudi.apatija. nezadovoljstvo i iščekivanje. imali su jak odjek. Hrvati i Muslimani . dali svoj prilog ostvarivanju ideja i programa koji su im predočavali komunisti i napredni ljudi u predvečerje drugog svjetskog rata. radnici i napredni intelektualci .

I DIO RAZVOJ NOP-a NA TREBAVI I U POSAVINI DO FORMIRANJA ODREDA .

Teškoće u razvoju NOP-a 1942.Prilike u Posavini i na Trebavi od kapitulacije bivše jugoslovenske vojske do ustanka Pripreme. početak i razvoj mjere ustanka i akcije okupatora NOP-a i kvislinga godine - Oživljavanje aktivnosti .

Na putevima od Modriče i Gradačca prema jugu. aprila. Nijemci su forsirali Savu 12. željezničke čvorove i gradove. aprila na više mjesta. u njegovoj drugoj fazi od 10. od Brezovog Polja do Brusnice .Bosanska. na pravcu kretanja njemačkih kolona u Bosni.Vučjaku. oklopno-motorizovanog korpusa. da bi tu organizovali slijedeći pojas odbrane. mnogi koji su bili daleko od svojih kuća i slušali naređenja svojih starješina. koja je tukla kolone jugoslovenske vojske u povlačenju. 1941. Međutim.PRILIKE U POSAVINI I NA TREBAVI OD KAPITULACIJE BIVŠE JUGOSLOVENSKE VOJSKE DO USTANKA U aprilskom ratu. polože oružje i prikupe se na zbornim mjestima. godine. gdje su trebale da sačekaju dalja naređenja. korpusa uputio je ultimatum tražeći da sve jugoslovenske jedinice. Četrnaestog aprila u 17 časova komandant njemačkog 46. nastavili nadiranje ka jugu. Vojnici su ostavili oružje i samoinicijativno. nastojali da što prije stignu do svojih kuća. do 14. u grupama i pojedinačno.sa zadatkom da na rijeci Savi i u pojasu bosanskih pretplanina . Trebavi i Majevici zadrže nadiranje snaga njemačkog 46.Tuzla. skupljali su se na zbornim mjestima odakle su odvedeni u zarobljeništvo. Jedinice jugoslovenske vojske su se povlačile ka liniji Doboj . a mostovi i TT linije predaju u ispravnom 55 . kako bi izbjegli odlazak u zarobljeništvo.raspoređene frontom prema Savi. i uz pojačano dejstvo svoje avijacije. Osječka i Vrbaska . na tlu Posavine i Trebave našle su se tri divizije bivše jugoslovenske vojske . Istim ultimatumom je zatraženo da se putevi oslobode za nesmetano kretanje njemačkih vozila. mnoge jedinice su se raspale.

Ilija Mandžuka. Narod ih je nazvao divljim jer su vršili zločine. divizija koja se razmjestila.stanju. Dva dana kasnije. Oni su svojim zločinačkim djelima prevazišli sve što je do tada u narodu ovog kraja bilo poznato o zločinu. Martin Petrović. uz željezničke pruge. Kazimir Nandor. 2 Zbog toga okupljaju u svakom mjestu po nekoliko ljudi. armije kod Doboja. bez ugleda. kao novi kotarski predstojnik. Kasnije je jedna njemačka jedinica došla u Brčko. str. koji su prevoženi prema istoku. Dane Babić. 56 . Mustafa Huseljić. Na teritoriji Jugoslavije stigle su nove njemačke posadne jedinice. Pod zaštitom njemačkih trupa i uz pomoć raznih njemačkih vojnih i upravnih komandi i ustanova. Okupacija i početak okupatorskog i ustaškog terora u tuzlanskoj oblasti. stigla je u Sarajevo. poslije kraćeg sukoba sa jedinicama 2. bataljon 750. Kasnije je za logornika došao Franjo Homa. U Posavini i Trebavi ustaše su pred rat imale malo pristalica. Ivo Stefanac Opančar i Alija Tursić. nasilje i pljačku po ličnim 1 2 Dr Zdravko Antonić. U toku 15. koji je stacioniran u Slavonskom Brodu. oklopna divizija. Redžo Bristrić i sveštenik Jakov Barišić. pridružio Vječeslav Montani koji se prije rata specijalizirao i borbi protiv komunista u beogradskoj policiji. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. Najbliži području Posavine i Trebave bio je 1. i uskoro su se. 1. 17. bivši policajac i Tomas Mane kulturbundovac. jugoslovenska vojska je zvanično kapitulirala. U Bosanskom Samcu ustašku vlast su organizovali Ivo Vrljić. zavisno od lokalnih prilika. uz koje su se odmah našli folksdojčeri. Mirko Bakša. aprila 114. željni vlasti i pljačke i stvaraju ustaške tabore i logore. njima se. među kojima i 118. uglavnom. Ljubo Lastrić. kada je premješten iz Gradačca. 1 Njemačke jedinice koje su izvršile okupaciju Jugoslavije kratko vrijeme su se zadržale u mjestima bivstvovanja. uspostavlja se nova ustaška vlast. različitim tempom. pešadijskog puka. U Brčkom su ustašku vlast uspostavili Marko Tubić. U Gradačcu su se uz Vjećeslava Montanija prvog kotarskog predstojnika našli na zločinačkom poslu Srećko Katić. Pošto nije imala unaprijed pripremljeni kadar da pokrije čitavu teritoriju. 735-737. ustaška vlada je u pojedina mjesta poslala ljude iz drugih mjesta da preuzmu vlast. Ante Šimić i Salko Salković. U Modriči ustaški logor su formirali Miloš Pavić. a od avgusta 1941. aprila. po garnizonima u Bosni. U Odžaku glavni ideolog i organizator ustaša bio je dr Zdenko Odić. knj. svakodnevno mogli vidjeti transporti njemačkih vojnika. Rašid Užičanin.

č. a zatim ustaša u prikupljanju oružja. Pošto u svoje redove nisu mogli okupiti uglednije ljude iz hrvatske i muslimanske sredine. Pri dolasku njemačkih trupa prvi koji su im se našli na usluzi bili su pripadnici njemačke narodnosti . U početku stvaranja sistema vlasti NDH pojavljuju se žanđarmi. koji dobijaju novo ime . 4 Oružnici su u novoformiranoj NDH u početku njtenog bitisanja imali vrlo važnu ulogu. Modriči. a žandarmerijske stanice su postale oružničke postaje (bataljoni nisu postojali). 57 . bili su izdvojeni od ostalog stanovništva i ponašali se u skladu sa nacističkom teorijom o višoj rasi. postaje u Gradačcu. 742. oni nisu mogli u narodu steći nikakvo poštovanje.folksdojčeri. Gornjem Žabaru i Sibošnici.oružnici.Hrvati i Muslimani koji nisu prošli redovnu obuku. 3 Kasnije su se regrutovali u posebne ustaške jedinice koje su bile u sastavu Ustaške vojnice. nego društveni ološ. a žandarmerijske čete . a oružnički vod u Derventi.sklonostima i željama. str. Iz njihovih redova su isključeni Srbi i Crnogorci. n.oružnička krila. U pogledu prava i privilegija. Čeliću. U Pavelićevoj državi oni su dobili novo ime . Brodu. Bosanskom Samcu.kulturbundovci. str. Posavina i Trebava su teritorijalno spadale u nadležnost oružničkog krilnog zapovjedništva sa sjedištem u Tuzli. Oružničko krilno zapovjedništvo imalo je vodove u Brčkom. dok su vodu sa sjedištem u Doboju pripadale i postaje u Osječanima i Gračanici. Brčkom. 740. Vodovi su zadržali svoje ime. Dubravama. a od februara 1942. Isto. jer su tada 3 4 Dr Zdravko Antonic. a primljeni novi . Županji. Još od aprilskog rata oni su pomagači prvo Nijemaca. nego i da se obogate preuzimanjem imovine Jevreja i Srba. Doboju i Tuzli. koje je ostalo rasuto ili skriveno poslije kapitulacije bivše jugoslovenske vojske. U novom režimu nastojali su ne samo da steknu visoke položaje i uticaj. u Slavonskom Brodu. Oružnički vod u Brčkom imao je postaje u Brezovom Polju. Orašju. Bivše žandarmerijske pukove zamijenile su oružničke pukovnije. Srnicama i Odžaku. već su protiv sebe izazvali revolt naroda ili pak pasivnu rezistenciju.

Donjoj Mahali. str. Zagreb. Brčko i Bijeljinu. 3 Na čelo velikih župa postavljeni su veliki župani. Bivše opštinske uprave su zamijenili opštinska poglavarstva na čelu sa načelnicima. poslije napada Njemačke na SSSR. Srnicama i Vranjaku. U gradačačkom kotaru opštinska poglavarstva bila su u Gradačcu. Odžaku. a na čelo kotarskih oblasti i kotarskih ispostava kotarski predstojnici. Pri formiranju velike župe Posavje. Dubravama. 58 . U administrativnom pogledu teritorija NDH je podjeljena na 22 tzv. uhapšeni su mnogi komunisti i ostali antifašisti. velike župe. bile prve mete napada ustanika. Bukviku. U ustanku su oružničke postaje. Gradačac. Velika župa Posavje sa sjedištem u Slavonskom Brodu obuhvatala je na bosanskoj strani kotare: Bosanski Brod. ustaška vlada htjela je pokazati da je Bosna i Hercegovina hrvatska oblast i učvrstiti ideju o jedinstvenom istorijskom i nacionalnom prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine.bili jedina ranije organizovana oružana snaga sa bogatim iskustvom u sprovođenju policijskih mjera. Gornjem Rahiću i Tramošnici. Orašju. Kotarske predstojnike je postavljalo Ministarstvo unutrašnjih poslova na prijedlog ustaških područnih organizacija. godine 11 oružničkih postaja koje su u uslovima uspostavljanja ustaške vlasti obezbjeđivale njenu egzistenciju i razvoj i služile kao izlazišta i sabirališta prilikom hapšenja i terorisanja srpskog stanovništva. 1974. 105. Liber-Školska knjiga. Derventu. odnosno upravitelji ispostava. Ustaše i NDH 1941-1945. a kasnije i u Obudovcu. bez obzira na etničku pripadnost. Modriči. a na dužnost 5 Fikreta Jelić-Butić. Na osnovu njihovih spiskova i podataka. a na slavonskoj samo Slavonski Brod i Đakovo. Jevreja i naprednih ljudi. Samo na području Posavine i Trebave bilo je 1941. a Gradačačka u Odžaku. koja je u svojoj teritorijalnoj nadležnosti imala bivše hrvatske i bosanskohercegovačke kotare. a ove na kotarske oblasti. Brčanska kotarska oblast imala je kotarsku ispostavu u Bosanskom Samcu. Ustaška vlast je uspostavljana sa vrha na dole. U zapadnom dijelu brčanskog sreza postojala su opštinska poglavarstva u Bosanskom Šamcu.

odnosno velikih župa. str. Sudovi su takođe bili centralistički organizovani. a drugi obavještajnom i kontraobavještajnom djelatnošću. Na teritoriji Bosne i Hercegovine. izricali surove. jer ustaški totalitarni sistem nije dozvoljavao nikakvu samostalnost. u 6 Dr Ferdo Ćulinović. Organi UNS su se posebno orijentisali na borbu protiv komunista i ostalih antifašista. Tu su spadali u prvom redu ustaški prijeki pokretni sudovi koji su išli iz mjesta u mjesto. ali je ostao i veliki broj onih koji su zadržali svoje funkcije ili dobili veće. obično smrtne kazne. 225-226. sutradan po proglašenju NDH. Beograd. Uz redovne sudove (stol sedmorice. okružni i kotarski sudovi) uvedeni su i vanredni ustaški sudovi. u čiju nadležnost su spadali i koncentracioni logori. Vojnoizdavaćki zavod. 6 Po ulasku njemačkih trupa u Zagreb. Neki funkcioneri su otpušteni ili premješteni. U opštinama i kotarima izvršene su mnoge personalne promjene. 1970. Ravnateljstva za javni red i sigurnost bila su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Domobranstvo je trebalo da predstavlja redovnu vojsku regrutovanu po sili zakona. sa popunidbenim zapovjedništvima (vojnim okruzima) u koje se uskoro sleglo mnoštvo vojnih obveznika koji su upućivani u novoformirane domobranske jedinice. U mobilizacijskom smislu Posavina i Trebava su pripadale Popunidbenom zapovjedništvu u Tuzli. Slavko Kvaternik ministar vojske u Pavelićevoj vladi izdaje naredbu o osnivanju vojske i mornarice NDH. formirano je Bosansko divizijsko područje kao najviši vojnoteritorijalni organ. Ustaška nadzorna služba je bila posebna organizacija sa svojim organima u sjedištima velikih župa i kotara.velikih župana su dolazile istaknute ustaše. Policijski aparat NDH je organizovan u okviru Ravnateljstva za javni red i sigurnost i Ustaške nadzorne službe. Okupatorska podjela Jugoslavije. nastojeći na taj način suzbiti otpor naroda protiv ustaške vlasti. Prvi se bavio policijskim poslovima. 59 . koncem aprila. Na najviša komandna mjesta dolaze bivši austrougarski oficiri. Na bosanskom divizijskom području. Ustaše su na položaje u administraciji dovodili svoje istomišljenike i prijatelje.

Morali su nositi žute trake oko rukava. postavljeni su ustaški povjerenici koji su se više bavili pljačkom. trgovine i zanatske radnje Jevreja i Srba koji su iseljeni ili pobijeni. da im pruže pomoć u hrani. Zakonskom odredbom o državljanstvu morao je svaki građanin da dokazuje svoje porijeklo. ogrjevu i novcu.prvo vrijeme su formirane tri domobranske pukovnije. pa i dalekog pretka Jevreja. pljačkani. Obreli su se na Srbe i Jevreje koje su stavili van zakona. Srbi su se također našli u položaju građana drugog reda. dok su Muslimane uvrstili u Hrvate. raznošenje i uništavanje njihove zajedničke i lične imovine na osnovu Pavelićevih zakonskih odredbi »O zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda i Očuvanju hrvatske narodne imovine«. nego trgovačkom i zanatskom djelatnošću. Otpuštani su sa posla. U tom smislu razvili su veoma jaku propagandu preko štampe. bili su na svakom koraku maltretirani. ostalih glasila i javnim istupima funkcionera. Ustaše su. kakav se nije pamtio u cjelokupnoj četiristogodišnjoj istoriji njihovig življenja na bosanskohercegovačkom tlu. Građani drugih narodnosti ulagali su napore. Jevreji su se našli u teškom položaju. zabranjeno im je kretanje po60 . Sva nepokretna imovina srpskih i jevrejskih kulturno-prosvjetnih društava predata je ustaškom Savezu napredkovih zadruga. stacionirane na teritoriji istočne i srednje Bosne. U industrijska preduzeća. uz potpunu saglasnost Nijemaca. osobito ustaškog ideologa Mile Budaka koji je često u svojim govorima naglašavao ustašku krilaticu: »Srbe na vrbe«. uglavnom su dolazili regruti iz zagrebačkog. a noću odvođeni i ubijani. nisu smjeli izlaziti na javna mjesta. Osnovane su »komisije za ponovu« koje su preuzimale imovinu protjeranih Srba. Počeli su progoni Srba i Jevreja. Tajno su ih obilazili i uvjeravali da nisu sami i da će pravda na kraju pobijediti. htjele stvoriti jednonacionalnu državu. Na osnovu te odredbe progonjeni su i oni koji su imali nekog. raditi na kuluku. U domobranske jedinice. osječkog i vinkovačkog regrutnog područja. od kojih je jedna (Osma) bila stacionirana u Tuzli. i sami se često izlažući životnoj opasnosti.

slije policijskog časa. okupljanje na javnim mjestima. onda sprovedeni preko Save u Gunju gdje je predstojnik Montani obećao da će biti pušteni ako podnesu molbe za pokrštavanje. prvenstveno zbog otpora stanovništva. Brčko. Odmah je počelo hapšenje i protjerivanje sveštenika. zabranjena je i upotreba ćirilice. Tokom maja 1941. Fra Ilija Violoni je na prekrštavanju govorio da im je spasio duše. 18. U drugim mjestima Posavine i Trebave nije došlo do ovakve primjene nasilja da bi ljudi promijenili svoju vjeru. Partizani u Posavini. Svučeni. Sarajevo. SKOJ u Brčkom 1941-1942. prvo onih za koje su pretpostavljali da bi mogli biti eventualni nosioci otpora. godine izvrše prekrštavanje svog srpskog stanovništva u kotaru. str. U 7 8 Boro Popović. 7 U Brčkom su rimokatolički sveštenici Ante Kljajić i Ilija Violoni sa kotarskim predstojnikom Vjećeslavom Montanijem postavili sebi cilj da do kraja 1941. Pošto iseljavanje i prekrštavanje nije dalo zadovoljavajuće rezultate. ali nije siguran da im je spasio i tijela. Katoličku vjeru su primali pojedini činovnici i trgovci da bi sačuvali svoj imetak i položaj. Nisu imali izbora. Krajem novembra i početkom decembra u Brčkom je uhapšeno oko 150 Srba i zatvoreno u zgradu gimnazije. 1978. bosi i pretučeni stajali su na temperaturi od -15°. Svjetlost. intelektualaca i drugih uglednih ljudi. za koju su se davale velike pare. počelo je prekrštavanje srpskog stanovništva u rimokatoličku vjeru. obavljanje vjerske s|užbe i upotreba zvona na crkvama. 51. ustaše prilaze masovnoj fizičkoj likvidaciji srpskog stanovništva. Taj proces u većini mjesta. godine. a zatim ostalih. 8 Nisu svi rimokatolički sveštenici prišli sa takvom usrdnošću i cinizmom sprovođenju okružnica nadbiskupske kancelarije. nije imao uspjeha. Opštinski odbor SUBNOR-a. str. 61 . na osnovu poslanice nadbiskupa Alojzija Stepinca. a pogotovo u selima. obično uz iznuđenu dobru nagradu da bi ostali u životu. 1974. Nije htio vršiti prekrštavanje bez potvrde ustaških vlasti »o dostojnosti molioca da primi rimokatoličku vjeru«. ili su zadržavani u zatvorima kao taoci. Za vrijeme policijskog časa odvođeni su od svojih kuća trpani u transporte i upućivani u Srbiju. Rifat Piskavica.

32). na poljima i ubijali ih. Muslimani i Hrvati. fond NDH. zbog toga što mu nije htio pokazati legitimaciju. kao što je bilo u Bosanskom Samcu. u tome nisu uspjeli. r. U noći 14/15. ubijali. 83-84. Odžaka i okolnih sela preduzeli su akciju da ih spasu. i 18. i učešćem na sahrani. On piše: »Ustaše sami izdaju propusnice. koji je došao iz Zagreba. naredbe o 9 10 Muhidin Spužić. Već 29.toku tri noći u prvoj polovini decembra. reg. pa su održavali i javne demonstracije. godine Puškarić. str. ustaše iz zloglasne 5. Cjelokupno stanovništvo ovog mjesta je javno izrazilo svoj protest zatvaranjem trgovačkih. Na Petrovdan 12. juna 1941. Hronika Modriče. a zatim bacali leševe u Savu. (Arhiv VII. u velikom broju. 62 . br. Gotovo u svim mjestima Posavine i Trebave došlo je do međusobnog optuživanja kotarskih oblasti i ispostava. satnije koji su u Brčko stigli iz Mitrovice. 1969. Poslije tri dana ustaše su morale pustiti zatvorenike. koju su. pobili su u Brčkom sve Jevreje na Savskom mostu i na starom pravoslavnom groblju. zanatskih radnji i kafana. F. hvatali ljude u kućama. šumarcima. Muslimani i Hrvati iz Modriče. jula u Modriči i okolini ustaše su uhapsili oko 300-400 Srba i sproveli ih u logor u Odžak. zbog bojazni od izliva narodnog gnjeva prema ustašama. ubio je u kalani na očigled građana u Bosanskom Šamcu Hajrudina Izetbegovića. i ustaških logora. Opštinski komitet SKJ. Ispostava kotarske oblasti u Bosanskom Samcu je tek poslije mjese i po dana poslala izvještaj Velikoj župi o ovom događaju. 9 Ljudi su izražavali solidarnost sa progonjenima i žrtvama terora. obuću i odjeću. godine ustaški oficir Cesar Lovro. cigarete. Modriča. kotarski predstojnik iz Brčkog se žali Velikoj župi na ponašanje pripadnika ustaškog logora u Brčkom. nisu odobravali postupke ustaških vlasti prema Srbima i Jevrejima. U slijedeća tri dana pokupili su nasumice po gradu i okolnim srpskim selima mnoge Srbe. međutim. Odžačani su se nadmetali ko će zatvorenicima donijeti u logor bolju hranu. 10 Samovoljnim ponašanjem ustaša nisu bili zadovoljni ni organi koji su po svojoj funkciji bili zaduženi da vode računa o javnom redu i bezbjednosti. Ustaše su željele da izazovu neprijateljstvo Hrvata i Muslimana. tražili su načina da im pomognu. Znajući da se oni nalaze u nevolji. Zatim su išli u udaljenija sela. prema Srbima. gdje su također pravili strašne pokolje. VI 1941. mučili ih u zatvoru.174. obezbjeđivali njemački vojnici.ll.

po zlu poznati Vjećeslav Montani. Martina Petrovića. Na osnovu pritužbi kotarske oblasti. Neki pravoslavni sveštenici su takođe uhapšeni i protjerani u Srbiju. avgusta 1941. I 1942. odakle su mnogi otpremljeni u koncentracione logore. Na njegovo mjesto došao je Mato Rajić. Posavlje od 22. br. Arhiv VII. od uhapšenika naplaćuju kauciju. Pavelić uvodi tzv. Uvode se nove riječi i kovanice.174. fond NDH. Izvještaj velikog župana dr Vladimira Sabolića Ministarstvu unutrašnjih poslova od 23. k. izriču i naplaćuju kazne. Arhiv VII. VIII 1941. br. hapse ljude i dugo ih drže u zatvoru i ne predaju ih redovnim vlastima na postupak. k. reg. Brezovo Polje i Čelić na Ilindan 2. Glavni ustaški stan je donio naredbu o smjenjivanju ustaškog logornika u Brčkom. 10/2 i 30/1. 4/2. godine. 11 Međutim. zbog čega su se oni uskoro našli pred sudom. VII. U drugoj polovini avgusta na mjesto kotarskog predstojnika u Brčko došao je iz Gradačca. F. VII i 8. 28/1. 28. broju »Narodnih novina«. Odmah je optužio svog prethodnika Puškarića i zapovjednika domobranske posade u Brčkom satnika Božidara Mileusnića. kažnjavaju ljude i ubiru globe zbog redarstvenih prekršaja. Velikoj župi. ali se ustaše na to oglušuju. 4/3. pre11 Izvještaji kotarske oblasti Brčko. da su štitili Srbe i komuniste.174. smjenjuju i imenuju povjerenike u židovskim radnjama. On je i dalje u svojim izvještajima ukazivao na zločine i samovoljno ponašanje ustaša i na bezrazložno hapšenje mnogih Srba .3. stvaraju neraspoloženje kod mještana i u svemu mimoilaze upravnu vlast«. Tog dana su ustaše počele hapsiti seljake u srpskim selima i transportovati ih u Bijeljinu.seljaka u opštinama Brčko. V. ispražnjuju pojedine obitelji iz stanova. korienski pravopis i osniva ured za jezička pitanja. postavljaju povjerenike u pojedinim hrvatskim kulturnim društvima. 4/5.ustaša iz Zagreba. Puškarić pismeno traži od ustaškog logora da mu preda sve uhapšene građane na osnovu Pavelićeve naredbe koja je štampana u 61. 9. fond NDH.ograničenju kretanja. 12 63 . 12 Da bi pokazao da Srbi i Hrvati nisu imali ništa zajedničko u jeziku. student . ustaše nisu ostale dužne Puškariću.

n.d. a Ismeta Terzimehića. Jevreja i komunista. njihovom kretanju i djelovanju i stvarali svoju evidenciju. Muhidin Špužić. Na osnovu te uredbe ustaške vlasti su iz Gradačca odmah premjestili kotarskog veterinara Edhema Čamu. n. str.14 Nijemci su prijetili da će za jednog svog poginulog vojnika strijeljati stotinu Srba. što izaziva podsmjeh i mnoge viceve na račun tog jezičkog galimatijasa. Uporedo sa progonom Srba i Jevreja ustaše su tragale za članovima KPJ i SKOJ-a i za svima onima koji su sa komunistima na razne načine sarađivali. premiještati bez njihove privole iz područja jednog ministarstva u drugo. 64 . pod prijetnjom smrti. Polovinom juna izdato je naređenje oružničkim postajama da pohapse sve građane koji nisu lojalni NDH. dići od službe. 228. 13 14 15 Dr Ferdo Ćulinović. pozivaju sve one koji posjeduju bilo kakvo oružje.uzete iz njemačkog jezika.d. a zatim u Visoko. najprije u Fojnicu. i na dobrovoljni rad u Njemačku. Prikupljali su podatke o komunistima. iz državne službe u samoupravnu i u službu javnog reda i obratno. drže govore i ubeđuju. str. 101. a zatim u Foču. sudiju kotarskog suda prvo u Mostar. da ga odmah predaju ustaškim vlastima. koja je odlazila na istočni front. većinom zabačena. str. Fikreta Jelić-Butić. Desetak dana nakon uspostavljanja NDH izdata je uredba o činovništvu u kojoj između ostalog stoji »svi činovnici se stavljaju na raspoloženje nadležnom ministru koji ih može bez obrazloženja otpustiti. bez obzira na dosadašnje pravne odredbe i dosadašnji položaj«. 13 Ustaška propaganda nastojala je da se što više ljudi prijavi u ustašku legiju. ali je odziv bio veoma slab. u mjesta. 19-20. Istaknuta su razna upozorenja da se građani moraju uredno odazvati svakom pozivu vlasti. n.d. Blaž Gutić i Hakija Hadžić. Ustaše. umiroviti. Radi toga u gradove Posavine i Trebave dolaze Ademaga Mešić.1'' Tom uredbom ustaše su se uveliko koristile da nepoćudne činovnike premjeste iz mjesta gdje su bili poznati i imali ugled. gdje im je političko djelovanje lakše bilo onemogućiti.

ali su u većini mjesta bili odbijeni. U Modriču i Bosanski Šamac dolazio je iz Osijeka krajem maja ili početkom juna 1941. Jedan od prvih zadataka je bio razotkrivanje namjera okupatora i ustaških vlasti. Direktive usvojene na Majskom savjetovanju CK KPJ u Zagrebu prenio je komunistima tuzlanske oblasti. ukazivanjem na konkretne primjere njihovog držanja i ponašanja. prošire. koncem maja 1941. tražili svoje jedinice i javljali se dobrovoljno u vojsku. Pojačane su mjere budnosti i uka65 . komunisti koji su izbjegli zarobljeništvo. Savjetovanje je bilo posvećeno problemima rada organizacija KPJ u uslovima okupacionog režima i pripremama komunista za dizanje naroda na oružani ustanak. Preduzete su mjere da se partijske i skojevske organizacije očuvaju. koji je simpatizerima KPJ prenio direktive o novom načinu rada i međusobnom povezivanju. kako bi mogle raditi u novim uslovima. Komunisti su dobili zadatak da prikupljaju i sakrivaju oružje i municiju. Kada se završio aprilski rat. Vjekoslav Bakulić. prišli uspostavljanju partijskih veza. izvlačenju članstva koje je dopalo u zarobljeništvo i pojačali mjere opreza prema novoj vlasti. sanitetski materijal i drugu vojnu opremu. vratili su se u svoja mjesta. U novim uslovima iskazala se politika bratstva i jedinstva kao jedina alternativa nejednakom tretiranju nacija. Iso Jovanović. ojačaju i organizuju. Članovi oblasnog partijskog rukovodstva prenijeli su uskoro iz Tuzle direktive komunistima u gradovima i selima istočne Bosne. u Tuzli. genocidu i izazivanju bratoubilačke borbe koju je nametnuo okupator. jer su neki od njih gajili iluzije da će novi režim ukloniti nepravde koje su režimi bivše Jugoslavije učinili za vrijeme svoje 23-godišnje vladavine.PRIPREME. shodno ranijoj direktivi svoga rukovodstva. tadašnji sekretar Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je osobito bilo potrebno zbog Hrvata i Muslimana. POČETAK I RAZVOJ USTANKA U vrijeme napada Njemačke na Jugoslaviju komunisti su.

Stojan Šikanić. uhapšen i otjeran u logor u Jasenovac. Mihajlo Ikić. U organizaciju KPJ i SKOJ-a primljeni su novi članovi koji su ranije bili poznati po identičnim pogledima sa komunistima. juna. 22. Đorđe Radić. Aco Malinović. za koje se smatralo da su komunisti ili saradnici komunista. Pero Kovačević. Jedno vrijeme se skrivao u ilegalnim stanovima u Tuzli. jula i naredbe Glavnog ustaškog stana od 19. a uskoro i Milan Marinković. gdje su životni uslovi bili veoma teški. Đoko Vujanić i Aco Cvjetičanin.zivano je na neophodnost stroge tajnosti i na potrebu mijenjanja mjesta boravka i stanovanja. zatvoreni su Risto Mikičić i njegova supruga Darinka. Sarajevu pa opet u Tuzli. Đorđo Škorić. sve komuniste i njihove saradnike. u Modriči. kotarski predstojnik u Gradačcu je nastojao da njegov spisak zatvorenih komunista i njihovih saradnika bude što veći. ili na osnovu lokalne situacije sastavljenim spiskovima. Na osnovu direktive šefa Gestapoa trebalo je pohapsiti po ranije pripremljenim. gdje je otkriven. gdje je kasnije ubijen. jula 1941. Hasan Burić. Đoko Maslić. Oformljene su komisije x koje će izvršiti izbor lica koje treba uhapsiti i poslati u logor. a uz to su srpske i jevrejske narodnosti. Mitar Trifunović Učo pošao je iz Bosanskog Samca prilikom povlačenja jugoslovenske vojske. U Bosanskom Samcu je uhapšeno 16 ljudi: Dimitrije Tovirac. Na osnovu naredbe Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH od 15. Vjećeslav Montani. Vaso Gligorević. zapovjednici oružničkih postaja i kulturbundovci. i uputiti ih u koncentracione logore. Napadom Njemačke na SSSR. Armen Rozenzvajg. Poslao ih je u zatvor u kulu u Gradačcu. Aco i Jovo Nikolić. U komisijama su bili ustaški i policijski funkcioneri. Kojo Mikičić. Ratko Stavrić. Na osnovu te naredbe u Brčkom su odmah uhapšeni istaknuti komunisti Ivica Đermanović. Vaso Bošković. su upućeni u koncentracioni logor kod Gospića i tamo pobijeni. Tošo Bošnjaković. još više se otežava djelovanje članova KPJ i SKOJ-a. Žarko Ružić. Pod sumnjom da su komunisti. Safet i Zijah Salihodžić i Hasan Trebinjčević. uhapšeni. Tarevcima i Gradačcu uhapsio oko 27 lica. pa je u trećoj dekadi juna 1941. 66 .

organizacije KPJ nastoje da pregrupišu snage upućivanjem svojih članova iz gradova u sela. Niko Stanić.17 Poslije sjednice PK KPJ za BiH 13. najčešće u Slavonski Brod i Zagreb. Andro Šubarić. Ferid Širbegović i Himzo Salkić iz Modriče. Modriče i okoline. Okupator i ustaše vode borbu protiv komunista svim sredstvima i metodama. Sakib Suljić. Hajro Halilović. Ova hapšenja izazvala su proteste građana Modriče. zbog neopreznosti i neblagovremenog preduzimanja mjera za sklanjanje svojih članova. Šefko Avdić. jer ih smatraju svojim glavnim neprijateljima. Garevca. puštena kućama. i izvlačenja uhapšenih iz zatvora.Fuad Suljić. Montani je uz to uhapsio oko 60 Srba iz Gradačca. u gradovima ostaje dovoljno aktivista radi održavanja veza. Ovoj grupi zatvorenika je priključen Aco Novožilov iz Gradačca. zalažući se za puštanje na slobodu uhapšenih. Odlaskom Montanija iz Gradačca i dolaskom Vatroslava Borkovića na rad u kotarsku oblast ove intervencije su donekle urodile plodom. Građani ovih mjesta su i na druge načine pomagali uhapšenima da lakše podnose zatvorski režim. Niko Kovačević. Vlajko Stanišić i Isidor Abinum. Husein Zečić. cigarete i preobuku. Muradif Havkić. Na osnovu pomenutih naredbi u Gospić su otpremljeni i tamo ubijeni Risto Mikičić. Oni su angažovali mnoge ugledne građane da se zauzmu kod ustaških vlasti kako bi se uhapšenima ublažio zatvorski režim i da se puste iz zatvora. Veljko Jovanović. Kladara i Riječana. Ibrahim Mujbegović. jula od17 Dr Zdravko Antonić. Mehmed Mujbegović. Fehim Mešanović Duša. Isidor Abinum. Edhem Mujbegović. Međutim. Veljko Jovanović. Iako su pretrpjele znatne gubitke. 67 . jula. Deputacije viđenijih građana odlazile su u razne ustanove NDH. Abdurahim Otanović. na kojoj je zaključeno da se u skladu sa odlukama CK KPJ od 4. str. Aleksandar Novožilov. Tarevaca. prikupljanje oružja i opreme. Reuf Grabonjić. Na oslobođenju uhapšenih intenzivno su radili simpatizeri KPJ koji su ostali na slobodi. do novembra 1941. Vlajko Stanišić. Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni. Tarevaca. Gradačca i ostalih naselja. godine. pa je većina uhapšenih. redovno su im upućivali hranu. 107-108. Esad Širbegović. Jozo Ljubas.

On je u partijskoj i skojevskoj organizaciji grada imao veoma odane. Početnim pripremama za ustanak u Posavini i drugim dijelovima brčanskog sreza rukovodio je Sreski komitet KPJ za brčanski srez u sastavu: Pero Ćuskić. Brnjiku. godine. Tuzla. 1981. 68 . Ahmet Kobić.d. Djelovanje KPJ na pripremama i pokretanju ustanka u Bosni i Hercegovini 1941. štr. povezali se sa mnogim naprednim ljudima i prišli stvaranju organizacija u Ražljevu. str. a početkom avgusta 1941. Popovom Polju. članovi Oblasnog komiteta KPJ i novoformiranog Oblasnog vojnog štaba za tuzlansku oblast odlaze da organizuju prve vojne akcije. pa je tamo uputio većinu svojih kadrova da rade na neposrednoj organizaciji ustanka. Oni su krajem maja 1941. n.mah ide na pokretanje oružane borbe. Vražićima. Pored članova sreskog komiteta na sastanku su bili: Hamid Berbić. Bukviku. Iz tih ustaničkih centara strujaće uticaji. vratili u svoj rodni kraj. Oblasni vojni štab Tuzla 1941. 18 Područje Posavine bilo je vezano za Majevicu. Oblasni vojni štab je odlučio da centri ustanka u oblasti budu na Ozrenu. izašli iz Brčkog 19 . Birču i Majevici. i još neki. U ovim selima počelo je formiranje borbenih grupa. 28). Zoviku. Zabaru i Obudovcu. hrabre i neustrašive pomagače. 39. dolaziti poruke i aktivisti koji će uticati na razvijanje ustanka u Posavini i na Trebavi. Članovi sreskog partijskog rukovodstva su održavali međusobnu vezu i vezu sa partijskom i skojevskom organizacijom u Brčkom kojom je. poslije hapšenja poznatih starijih komunista. Na sastanku su govorili Ahmed Kobić i Pero Ćuskić. Vezu između Sreskog komiteta koji 18 19 Dr Zdravko Antonić. kako se treba pripremati za ustanak i kakve mjere treba greduzeti u vezi sa prilikama na brčanskom srezu (Boro Popović. Pred izlazak sreskog komiteta na teren u Brčkom u kući Tihomira Vraštanovića sastalo se petnaestak brčanskih komunista da se dogovore u vezi direktiva sa Majskog savjetovanja CK KPJ. rukovodio Haris Suljić. U vrijeme priprema za ustanak komunisti brčanskog sreza orijentisali su se na ljude sa kojima su prije rata kontaktirali i na one koji su se kao napredni ljudi. godine i sam je sa Pećnika kod Tuzle otišao u Sekoviće. Nasto Nakić i Milan Marinković. Haris Suljić. Dragoljub Vraštanović. a područje Trebave za Ozren. Univerzal. dolaskom okupatora. Područje Posavine je pripadalo brčanskom srezu i aktivisti iz Brčkog su još prije rata ostvarili niz kontakata i veza sa naprednim ljudima u selima i varošicama u Posavini.

spriječili ustaše u njihovim namjerama da privuku pod svoj uticaj muslimansko i hrvatsko stanovništvo. str 47. te Nikolom Simićem iz Lončara i njih uključio u pripreme ustanka. Početkom avgusta je bio u Bukviku i Donjem Žabaru da ubrza pripreme za ustanak i da prenese uputstva za izvođenje prve akcije . On je također sa Petrom Kaurinovićem i Jankom Vasićem odlazio u Ražljevo radi koordinacije pripreme ustanka. Josip Jovanović i Ismet Kapetanović. mladi komunisti od kojih je najstariji imao samo 26 godina. U jugozapadnom dijelu Trebave radili su na pripremi ustanka. n. 69 . aktivisti Modriče pokušavali su da stupe u kontakt i dobiju direktive za rad od Vjekoslava Bakulića. Ostavši bez veze sa oblasnim komitetom KPJ za tuzlansku oblast.20 Nasto Nakić je u početku najviše boravio u svom rodnom Bukviku gdje je oformio brojnu i jaku borbenu grupu.Čelić. ali on Bakulića nije uspio pronaći.d. pomoći u prikupljanju oružja. Pero Ćuskić je uspostavio direktan kontakt sa Ilijom Katićem iz Donjeg Žabara i Simom Petrovićem i Borom Popovićem iz Obudovca. Pero Ćuskić se kretao cijelim terenom Posavine i po ostalim dijelovima brčanskog sreza zahvaljujući svojim vezama i javkama. Milana Marinkovića su ustaše uhapsile kada je išao u Bijeljinu po partijskom zadatku. Aktivisti iz Bosanskog Šamca i Gradačca su održavali povremene međusobne kontakte radi upoznavanja sa situacijom. 20 Boro Popović.prekidanje telefonskih veza. u okviru dobojske grupe.se najčešće okupljao u Ražljevu i organizacije KPJ u Brčkom. Ahmet Kobić je iz svog Brnjika djelovao u muslimanskim selima zapadno od ceste Brčko . sanitetskog materijala i druge vojne opreme. Posavski komunisti su komunicirali sa sreskim komitetom povremenim odlaskom u sjedište komiteta u Ražljevu. Hasan Aganović Tač. ostvarili veći politički uticaj na sredinu u kojoj su djelovali. Aktivisti Modriče i Gradačca su proširili krug svojih pristalica. Cedo Jaćimović. održavao je preko porodice Đokić u Grbavici. Uputili su jednog aktivistu u Osijek.

dok. knj. Đurić.Bijeljina i Brčko . Lazo S. postali komunisti. a kada to nije uspjelo upotrijebili su sjekiru. str. Razlog treba tražiti u činjenici da teror prema srpskom stanovništvu u tom kraju u početku nije bio tako izrazit kao u graničnim srezovima prema Srbiji i Crnoj Gori. Boško Pantelić. na putu Brčko . Kaurinovića sakupila se 9. U bukvičkoj borbenoj grupi su bili: Petar B. str. Pošto su zadatak izvršili. Petar Đ. Romaniji i Ozrenu u kojima je učestvovalo po nekoliko stotina ustanika. Izvještaj Štaba Majevičkog odreda štabu tuzlanske oblasti. 168. nego je pripreman politički. Janko Vasić.u daljem tekstu: Zbornik IV. dok. a Ražljevačka na putu Brčko . Posavska borbena grupa iz Bukvika je 10.Čelić. Kaurinović. Pošto su borbene grupe bile dosta međusobno udaljene odlučeno je da svaka u svom kraju presiječe telefonsko-telegrafske veze. neopaženo 21 22 23 Dr Zdravko Antonić. iako su partijske i skojevske organizacije bile brojne i jake. Ilija S. Na Majevici. 70 . Jakov Mitrović.22 Posavska (bukvička) borbena grupa 23 pod vodstvom Petra B. Prve oružane akcije su izvedene na Birču. Janko S. tom IV. poruši mostove i propuste na putevima. Trivo P. U blizini Gorica sklonili su se u kukuruze da sačekaju noć. n. politički rukovodioci na terenu i vojni i politički rukovodioci u jedinicama NOV i POJ. 1. Cvijetin Vasić. Zarić i Nikola Pantelić. avgusta presjekla kod Gorice. Semberiji i Posavini pripreme su tekle sporije. Kaurinović. Posavini i na Majevici objedinjene su stvaranjem Sreskog podštaba za Majevicu koji je svoj prvi sastanak održao 7. knj. Jovan Kerezović. 168. 1. Stojan Pajić te Savo i Stevo Živković iz Gornjeg Žabara. Njima su pomagali omladinci: Ilija Kaurinović. (Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije.d. Trivun G. 372-379 . Vasić.Oražje telefonske veze.21 Ustanak ovdje nije otpočeo kao masovna pobuna naroda protiv ustaškog terora. Borbene grupe u Semberiji. Oni su za čitavo vrijeme rata radili za NOP.Ustanak u istočnoj Bosni otpočeo je u sklopu opšteg ustanka naroda Jugoslavije. Đorđo Kaurinović. 372-379). Jovo Pajić. Kaurinović. avgusta u Bogutovom Selu. organizaciono i u vojnom pogledu kroz diverzije sa manjim grupama ustanika koje podržava većina stanovništva svih narodnosti. str. Bašić. Ilija Pajić. avgusta u Bukviku i u popodnevnim časovima krenula na komunikaciju Brčko Orašje. 21. Prvo su pokušali da telefonske žice pokidaju pomoću srpa nataknutog na motke.

godine majevički partizani izveli su niz akcija koje su bile veoma uspješne. a u pravcu Orašja su samo žice pokidali. jer je to. tobože. 1. VIII 1941. i 18. ali su ga samo u manjoj mjeri oštetili. izveli dvije veće diverzantske akcije u samom gradu. Kod Brezovog Polja 10. br. VIII nepoznata lica su prekinula telefonsko-telegrafske veze na putu Brezovo Polje-Brčko-Čelić-Brčko i Orašje-Brčko. reg. 24 Ove akcije su izazvale veliki nemir kod predstavnika ustaške vlasti. 71 . pa su odmah u svim pravcima otposlate oružničke patrole i vojska da intervenišu u slučaju potrebe. (Zbornik. a za njima se svestrano traga. Koliki je strah od napada ustanika među njima zavladao svjedoči naredba o zabrani paljenja svijeća i kandila noću u kućama. (Arhiv VII. Aganović je upalio šljepove sa lanom na pristaništu. Arhiv VII. 581). str. knj. a drugi omladinci vojni senjak. br. 261. Radi opreznosti ova oblast je uhitila i zadržala u zatvoru Židove emigrante te viđenije Srbe iz grada i sela. 27 Koliko je to bilo besmisleno vidi se iz činjenice da u to vrijeme ni u jednom selu i pogotovo svim sirotinjskim kućama u gradu nije bilo uvedeno električno osvjetljenje. O tom događaju Kotarska oblast iz Brčkog 11. Izvještaj 4. Bukvik u borbi: Istočna Bosna u NOB-u.su se vratili u Bukvik. 26 U septembru 1941. avgusta 1941. u noći između 17. F. Odbijeni su napadi ustaša i oružnika kod Vakufa. na 11. IX 1941. dok.25 Samo 7 dana kasnije. knjiga 2. 204-205. tako da su prerezali stubove na par mjesta. nego su prostorije bile osvijetljene petrolejskim lampama. pa su na sve strane tražile pomoć u uvjerenju da će ta mjesta ustanici uskoro napasti. a sumnja se da bi to mogli biti komunisti«. uz pomoć drugih omladinaca. nije došlo do izgreda. 11. znak ustaničkih pristalica da njihove kuće ustanici poštede. fond NDH. međutim. Ovoj akciji brčanskih skojevaca je do skoro pridavan neznatan značaj. Na cesti 11 km od Brčkog prema Čeliću pokušali su srušiti most. 58/3. Krivci nisu pohvatani. oružničke pukovnije za period od 6-16. 34/1). IV. Pero Marjan i Zaim Mušanović su. brčanski skojevci Hasan Aganović Tač. O tom je obaviještena ova Oblast. Nigdje. k. svijećama i kandilima. k. Lopara i Ražljeva i zadobijen znatan plijen. str. fond NDH. br. godine jedna četa domobrana je razbijena. 24 25 26 27 Ilija Kaurinović. avgusta. 174. reg. Ona je izvedena u teškim uslovima i imala je znatan efekat kod brojnog dijela stanovništva. 174. Ustaške vlasti je u Brezovom Polju i Čeliću uhvatila panika. 11. šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova izvještaj sljedeće sadržine: »U noći 10.

i partijskom organizacijom u Majevičkom NOP odredu.28 U ovaj bataljon je ušla.d. radi pružanja pomoći. Rankom Šipkom. U štabu Brčansko-bijeljinskog bataljona nalazili su se komandant Mirko Filipović i politički komesar Stevo Perić. formiran je Okružni komitet KPJ za Majevicu. Borom Popovićem. radi pružanja pomoći partijskom i skojevskom rukovodstvu. Poslije dolaska Bijeljinske čete iz Srbije. Brčko i Majevicu . sa preko 200 boraca. U Posavinu je.Majevički NOP odred je kao jedinica takvog naziva formiran između 5. str. uputio Slobodana Jovanovića 29 . u odredu postoji Prva majevička četa u Vakufu. sa sekretarom Tomislavom Ramljakom. koje je okupljalo studente marksističke orijentacije iz BiH. po svom formiranju. i Posavska četa. Sa studija u Zagrebu na nove zadatke u Sarajevu. i 10. Sekretar komiteta je postao Jusuf Jakupović Mrki. u kasnu jesen Okružni komitet KPJ. Okružni komitet je rukovodio sa tri sreska komiteta . Jankom Vasićem i Petrom Kaurinovićem iz Bukvika i ostalim aktivistima razvio živu političku aktivnost u 28 29 dr Zdravko Antonić. oktobra 1941. Bijeljinska i Brčansko-ražljevačka četa. str. On je sa Simom Petrovićem. a članovi Albin Herljević. knj.za Bijeljinu. Nikolom Simićem. boravili Vaso Miskin. U oktobru 1941. 320. Zagom Umičević. Stevo Popović. U duhu odluka savjetovanja u Stolicama. Jelisijem Mitrovićem. Ilijom Katićem. rodom iz Bijeljine. Svetolik Gospić i Pero Čuskić. Krajem oktobra imao je četiri čete: Prvu i Drugu majevičku. U novembru 1941. 72 . te sa Nastom Nastićem. član PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu i Rato Dugonjić. 1. na Majevici su. Džemilom Šarcem i ostalim poznatim naprednim bosansko-hercegovačkim studentima. Bijeljinsku i Brčansko-ražljevačku četu. također na osnovu odluka savjetovanja u Stolicama. Druga majevička u Peljevama odnosno na Površnicama. sekretar Pokrajinskog komiteta SKOJ-a. Perom Simičevićem. Srbo Gligorević. U novembru je u ovoj četi boravilo i desetak Bukvičana. bio je kao student u Zagrebu veoma aktivan u studentskom kulturno-umjetničkom društvu »Brazda«. (Džemil Šarac. Sarajevo u revoluciji. Slobodan Jovanović. Uporedo je formiran i Okružni komitet SKOJ-a. 180). n. formiran je Brčansko-bijeljinski bataljon. Tijesno je sarađivao sa Ivicom Mažarom. Vlajkom Arsenićem i Dušanom Pavlovićem. godine.

Kaurinović iz Bukvika. Prva posavska partizanska četa. koji se u putu priključio grupi) da formira Posavsku partizansku četu. Mihailo C.posavskim selima. Milan Lukić i Martin Milkić Nenad. Savo Đ. 70. Simo Žigić. Gavro Stavrić iz Porebrice. Kaurinović. Kaurinović. Milorad R. Savo Lukić. 73 . Predloženi su i izabrani za komandira Nikola Simić Učo. Svaku noć su se održavali sastanci u zaseocima na kojima su učestvovale mnoge pristalice narodnooslobodilačke borbe. u sastav čete su ušli i Boško Zoranović. Ilija Vasić. Pero Marković. n. Istočna Bosna u NOB-u. str. Jovika Simić. koji je ujedno bio odgovoran i za agitaciju. Slobodan i Simo su najviše objašnjavali situaciju u drugim krajevima naše zemlje. Mitar Lukić. Trivo B. Četvrta desetina u kojoj su se na30 Boro Popović. Cvijanović. Cvjetko i Sailo Jeftić. u Donjem Žabaru u staji Dušana Pavlovića. Miro Herljević. Nikola Simić. 1. Savo i Stevo Živković i Stevo Đuričić iz Gornjeg Žabara. Joco Čurčić i Andrija Stanković iz Obudovca. Vijesti iz nekoliko brojeva užičke »Borbe« i izvode iz drugih propagandnih materijala prekucao je Boro Popović. str. za rukovodioca kulturno-prosvjetnog rada. Kaurinović. i naglašavali potrebu da i Posavci krenu u narodnooslobodilačku borbu. te Ilija Kaurinović Farkaš. knj. Simo Jovanović i Jovo Arsenić koji su se izjasnili da su četnici i koji će uskoro otpasti i otići u izdaju. u Posavinu je stigao sekretar Sreskog komiteta Pero Ćuskić u pratnji pet partizana iz Majevičkog NOP odreda (Živko Ćuskić. za zamjenika političkog komesara Simo Petrović. Slobodan Jovanović je u ime štaba Majevičkog NOP odreda pred strojem boraca saopštio da se formira Posavska partizanska četa. Đorđo Kaurinović. Sreto Petrović Srbijanac. Kaurinović. Osamnaestog decembra 1941. za vodnika Vukosav Simić. koji su sa Perom Ćuskićem došli sa Majevice. Petar Đ. Boro Popović. 30 Pored njih i pet boraca. U decembru 1941. Na formiranju čete u njenom stroju su takođe bili Pavle Gajić. za zamjenika komandira Živko Ćuskić.d. Vidović i Cvijetin S. Petar S. U četi je na formiranju bilo ukupno 34 boraca i starješina podijeljenih u tri desetine. Te vijesti su dopirale do mnogih stanovnika posavskih sela. 166. za političkog komesara Slobodan Jovanović.

1975. str. sada su formirani N 0 0 u Donjem i Gornjem Žabaru. a od polovine januara 1942. 31 Slobodan Jovanović je odlazio u Gradačac gdje je uspostavio vezu sa grupom aktivista. Trivun Zarić. municiju i poruke. Ilija Pejić. Muhamedom Sadikovićem. Kaurinović. Janko Vasić.d. Obudovcu. 83. Kasnije je Mehmedalija Tufekčić. Pavle Zarić. stvarajući narodnooslobodilačke odbore. u jesen 1941. 86-94. Crkvini. autoru. Komanda Posavske čete je po jednu desetinu rasporedila u Gornjem Žabaru. Pisarima i drugim selima. a uskoro je sa Simom Petrovićem i u pratnji Tome Kasapovića došao ilegalno u Bosanski Šamac. Sarajevo. 74 . Zoran Kerezović. Veza sa Majevičkim NOP odredom išla je preko Milivoja Stojčevića Brzine iz Gornjeg Žabara. Pored ranije formiranog narodnooslobodilačkog odbora u Bukviku. a sa Ozrenskim NOP odredom preko Anđelka Radića iz Zelinje. Ilija P. Izjava Spasoja Ilinčića data decembra 1979. Brvniku. str. Slatini. Cvijetin Vasić. Mehmedalija Tufekčić. gdje je takođe održao sastanak sa grupom aktivista koji su prikupili 5 vojničkih pušaka i izvjesnu količinu municije. i Pero Ćuskić su intenzivno radili po posavskim selima. U novembru i decembru. n. 31 32 33 Boro Popović.ostala je u Bukviku pod vodstvom Naste Nakića i Petra Kaurinovića. 32 Veza sa šamačkom grupom aktivista kasnije je išla preko Ivana Bumbulovića iz Brvnika. gdje su se uključivali u borbe koje su tamo vođene. Pokušali su. po tom zadatku. Pero Pejić. Obudovcu i Donjem Žabaru. Svjetlost. posredstvom dr Mustafe Mujbegovića i Age Hrustića i sa dobojskom organizacijom preko Đure Jukića. opreme i sanitetskog materijala. bukvički ustanici su tri puta išli u Ražljevo prenoseći oružje.lazili Trivo P. Kaurinović i Nikola Pantelić . uspostavio vezu i sa delegatom PK KPJ u Tuzli. Ilija Pantelić. 33 Partijskoj organizaciji u Brčkom znatnu pomoć pružio je Fadil Hadžiefendić koji je. Gradačac u 1941. godini. Rukovodioci čete i Nasto Nakić. i preko Mehmedalije Tufekčića uspjeli uspostaviti vezu sa partijskom organizacijom u Slavonskom Brodu. Ilija Majdančević. Te naoružane grupe ustanika iz Bukvika ostajale su po nekoliko dana u Ražljevu i Koreniti. Aktivisti iz Gradačca ostali su jedno vrijeme bez veze sa partijskim rukovodstvom.

75 . (Rifat Piskavica. predložili su da se ukine Pokretni prijeki sud u Brčkom. ali se tu nisu dugo zadržavali. otpremljen u Jasenovac i Staru Gradišku gdje su takože doživjeli strašna mučenja. Da optuženi ne budu izvedeni pred Prijeki pokretni sud u Brčkom u čiju ustašku revnost i strogost nije vjerovala Kotarska oblast na čelu sa Montanijem i Župska redarstvena oblast u Slavonskom Brodu.d. 47 i Boro Popović n. Sud je ukinut. a izveli su je odvažni skojevci Zaim Mušanović. oktobra 1942.došao iz Tuzle.d. Zijaha Salihodžića. Žabar. a njegov predsjednik Karlo Katić i tužilac Emil Validžija stavljeni su na raspolaganje domobranstvu kao rezervni oficiri. Ivice Đermanovića. U isto vrijeme je uhapšen i Alija Suljagić koji je angažovao domobranskog satnika Vodošek Jakova za saradnju sa NOP-om. izvršio je samoubistvo. Uhapšeni su. Hasana Trebinčevića Hakana i Safeta Salihodžića. što je Ministarstvo pravosuđa i bogoštovnja NDH usvojilo. Ponovnim 34 Akcijom je rukovodio sekretar Mjesnog komiteta Haris Suljić. Spašeni komunisti su preko Grbavice i Bukvika stigli u Gor. nego su pošli u Ražljevo u sjedište Sreskog komiteta KPJ. izvedena je akcija spasavanja iz zatvora Hasana Burića. U strašnim mukama u zatvoru su umrli Hasan Aganović i Pero Marjan. Sekretar Mjesnog komiteta Haris Suljić. 39 preživjelih je dopremljeno u Zagreb pred Prijeki ustaški sud. Pedesetjedan uhapšeni aktivista je. n. Sud je trojicu članova grupe osudio na smrt. Na Novu godinu 1941/1942. 79). a ostali su oslobođeni. str. po naređenju Ustaške nadzorne službe u februaru 1942. podvrgnuti strašnoj torturi koja po svojoj stravičnosti i surovosti premašuje ljudska shvatanja. Poslije niza intervencija rođaka i građana Brčkog i drugih mjesta. a drugi nisu mogli dugo doći do svijesti. policija je u Brčkom sprovela veliku akciju hapšenja komunista i skojevaca. našavši se opkoljen ustašama. 34 Petog januara 1942. str. U tim logorima je ubijeno 12 omladinaca i omladinki iz ove grupe. pao je u ruke policije. Gotovo sav partijski i skojevski aktiv od oko 80 ljudi. u brčanskom zatvoru. među kojima i dr Abdulaha Bukvice. Fehim Klebić i braća Đokić iz Grbavice. Na intervenciju građana iz zatvora su pušteni mlađi od 16 godina.

ustašom. 17. 2. br.zalaganjem kod najviših funkcionera ustaške države i ovoj trojici su smrtne kazne preinačene na vremenske. br. U borbi je poginulo 23 domobrana i ustaša. fond NDH. a u Bukviku je i dalje ostala desetina naoružanih ustanika da spriječi eventualni napad ustaša na selo i da služi kao veza između ustanika istočnog i zapadnog dijela brčanskog sreza. produžila je u Ražljevo sa nekoliko boraca iz Bukvika. Koncem januara 1942. veliki župan Župe Posavje koji je pozvao ustanike da se vrate svojim kućama obećavajući im ličnu i imovinsku sigurnost. Pošto do ustaškog napada nije došlo. 3. br. Prethodno su ustaše uhapsile i odvele Janka i Panu Bašića. 167. f. fond NDH. 32. februara borci Posavske čete učestvovali su u uspješnom napadu jedinica Majevičkog NOP odreda na neprijateljsku posadu u Miladijama koju je sačinjavalo 40 domobrana na čelu sa jednim oficirom . U Bukviku se zadržala nekoliko dana u očekivanju napada ustaša na Bukvik. 37 Zajedno sa Brčanskom četom. 33 Polovinom januara Posavska partizanska četa krenula je preko Srnica u Bukvik. reg.175. Milku Kaurinović i Cvjetina Vasića. januara 1942. k. 34/1. 37 Nikola Simić. Peru i Savku Pantelić. reg.2. II 1942. Simu. godine na oružničku postaju u Dubravama. reg. Čelića. reg. k. 174. 36 Posavska četa se u Bukviku zadržala nekoliko dana. str. kao odgovor na napad Bukvičke desetine izvršen 7. 16/1-10. Zaplijenjeno je 38 pušaka 35 Arhiv VII. godine Posavska četa je stigla u Ražljevo u sastav Bijeljinsko-brčanskog bataljona Majevičkog NOP odreda. f. ' · 76 .č.. f. koji je pod prijetnjom ubistva naterao domobrane da se bore do kraja. godine u Jablanici. br. U to vrijeme na terenu bukvičke opštine našao se i dr Vladimir Sabolić. Ova desetina je kasnije dopratila Nastu Nakića na Majevicu na Okružno partijsko savjetovanje koje je održano 15. borac Posavske čete. 36 Arhiv VII. n. Posavska četa je učestvovala u nekoliko borbi sa ustašama koji su vršili ispade iz Brčkog. Na strani partizana je poginuo Savo Lukić-Jeremić. f.2. a dva borca su lakše ranjena. Pajku. Već 10. Brezovog Polja i Koraja. Pantu. a 17 ih je zarobljeno.

između Komarice i Kotorskog. str. Zbornik IV. k. izazvali su odmah intervenciju jakih snaga domobrana. Gračanicu i Maglaj. reg. avgusta kada su mase ustanika krenule u napad i zauzele Doboj.i 1 puškomitraljez. Majevca i drugih vučjačkih sela krenuli na rušenje mostova i TT linija na cesti Modriča . Ustaničke snage sa Ozrena povukle su se organizovano na planinu Ozren i rukovodstvo ustanka je prišlo sređivanju prilika i čvršćem organizovanju ustanika. str. dok. dok. nejedinstvenog i nedovoljno čvrstog ruko38 39 40 41 Izvještaj štaba Majevičkog odreda Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 18. ali su na licu mjesta našli samo zapaljenu zgradu. 1. uz željezničku prugu Brod . 667-669 i dok. knj. 38 U pomoć napadnutoj posadi krenuli su 21. 306. 174. Pored ostalih porušen je i most gvozdene konstrukcije u rasponu od 12 m. Arhiv VII. Dervente. a stanovnici Vranjaka i Koprivne su pored rušenja mostova i propusta postavili prepreke na putu Modriča . ustaša i Nijemaca iz Bosanskog Broda. 53). knj. 1. ustaška i 12. 14. Trnjaka. II 1942. Glogovca. Podnovlja. Božinaca. knj. (Zbornik IV. fond NDH. dok. oslobođenje Doboja. Odžaka. Zbornik IV. 622-623. zarobe i odvedu u logore mnoge ustanike i stanovništvo. Ustanak na Trebavi i Vučjaku. kao i u mnogim selima na lijevoj strani Bosne doživio je neuspjeh zbog nedovoljne pripremljenosti. 41 Ustanak na Ozrenu i trebavskim i vučjačkim selima.Doboj. Teslića i Zavidovića koje su poslije 4 dana borbi uspjele da povrate izgubljena mjesta.Doboj. f. str. Gračanice i Maglaja i presijecanje glavne bosanske komunikacije Sarajevo . Modriče. Dugog Polja.Brod. trebavskim i vučjačkim selima započeo je 23. 280. str. Ustanici sa jugozapadnog dijela Trebave su zauzeli žandarmerijsku stanicu u Osječanima i krenuli ka Doboju. Bosanskog Šamca. 279. pobiju. 39 Ustanak na Ozrenu. odbace ustanike sa komunikacija. 621-622. 11. br. 4. domobranska satnija iz Brčkog i legionari iz Čelića. 40 Istovremeno su stanovnici Ritešića.Derventa. 4. 77 .

Iz sela sa lijeve obale rijeke Bosne privedeno je 251 lice na saslušanje. sprovedeni su u logore u Doboj. Todor Vujasinović. k. 50/2. 60/2. Nešto kasnije se formirala i druga četa sa komandirom Nikolom Čelićem. 1962. Posljedice su bile strahovite. IX 1941. 51/6. 43 U podnožju Ozrena. k. u selu Lipcu se slijedećih mjeseci okupilo oko 80 ljudi iz trebavskih sela. duž 42 43 44 45 Arhiv VII. na čelu sa Ismetom Kapetanovićem i Milošem Kupresom povukla se u Trebavu i tu ostala do septembra 1941. Sedmoro je upućeno na suđenje pred Prijeki pokretni sud. Ranije se zvao Drugi bataljon NOP odreda tuzlanske oblasti. 53-58. reg.vodstva. str.d. Ozrenski partizanski odred. koji je tada ustanovljen u Brčkom.174. od kojih se formirala četa sa komandirom Milošem Kupresom. 100. br. reg. Do 10. 43 bio je pritisnut sa tri strane jakim neprijateljskim snagama koje su od svojih polazišta. Vojnoizdavački zavod. br. a ostali su pušteni kućama.174. pa je nakon toga u zatvoru zadržano 19 ljudi za koje je dokazano da su na neki način učestvovali u ustanku. Oko stotinu stanovnika iz sela sa lijeve obale Bosne odvedeno je u Derventu i Brod. koji je to ime dobio poslije Savjetovanja u Stolicama. Među njima je bilo djece ispod 14 godina. n. Vranjaka i Dugog Polja. Ozrenski NOP odred. predratni predsjednik opštine u Osječanima). koji su uskoro ponudili primirje okupatoru. f. a među njima Pero Bosić i Savo Radulović iz Gornje Slatine i Pero Šikanić i Boško Mitrović iz Brvnika. su vršena trijažna saslušanja. 19/2. kada je uspostavila vezu i prebacila se na Ozren. Arhiv VII. Fond NDH. Ustaški prijeki sud u Doboju osudio je na smrt 111 ustanika koji su strijeljani na Barama. str. U Podnovlju je na zvjerski način pobijeno 40 lica. Modriču i Derventu. fond NDH. Todor Vujasinović. Beograd. f. Oni koji su se predali ili bili uhvaćeni. 42 Jedna grupa od oko 30 ustanika. Na Pustari kod Modriče bilo je zatvoreno 255 seljaka iz Koprivne. pošto su rođeni na području kotara Gradačac. i što su na njegovo čelo isplovili razni kapitulanti (kao što je Stevan Botić. 12. 78 . 11. U Gradačac je privedeno 276 osoba od kojih je 49 zadržano u zatvoru. 44 U ovim četama je bilo omladinaca i iz posavskih sela.

2. Istoga dana je opljačkao stanovnike Bobetinog Brda i dotjerao opljačkana goveda. f.Olovo. mostove i pute ve. (Arhiv VII. 79 . Na Majevici je ipak došlo do sporazuma o zajedničkom napadu na neprijateljsko uporište u Koraju gdje su prethodno ustaše počinile zvjerstva prema srpskom stanovništvu. Naime. Po pitanju odnosa ustanika prema muslimanskom i hrvatskom stanovništvu i odnosa prema oku46 47 Treća domobranska satnija izvršila je 22.željezničkih pruga Doboj . godine pretres sela oko Koraja i dovela u Koraj 25 seljaka koje je našla kod svojih kuća. XI 1941. br. i neke četničke jedinice. Uslijed otpora četničkih oficira i podoficira koji su po naređenju Draže Mihailovića došli iz Srbije do saradnje je teško dolazilo. 15/5). XI 1941. pored partizanskih. koji su podsticali i organizovali zločine. a ranjeno 12 vojnika iz jedinice koja je intervenisala poslije napada. četnici su svoje oružje usmjerili protiv nedužnog stanovništva i otpočeli pokolj žena i djece. 47 Tu je na licu mjesta izbio sukob između partizana i četnika i njihovih oficira. izvršili partizani i četnici završio se katastrofalno u političkom smislu. reg. a od domobrana je poginulo 5 vojnika i 1 oficir. Odred je i pored toga svakodnevno. fodn NDH. napadao na uporišta neprijatelja na tim komunikacijama i rušio željezničke pruge. Partizani su pored krupnih razilaženja pokušavali da uspostave vojničku saradnju sa tim četničkim jedinicama radi zajedničkih akcija protiv okupatora i ustaša. žena i djece iz Koraja. 174. nastojali da što dublje prodru na slobodnu teritoriju Ozrena. Tada je stradalo oko 300 ljudi. 46 Napad koji su 27. GODINE . Zbog ovih postupaka komandir oružničke postaje Sulejman Sijerčić žalio se kotarskoj oblasti u Brčkom. kao taoce.MJERE I AKCIJE OKUPATORA I KVISLINGA U jesen 1941. ali ona nije poduzela mjere da se Begić onemogući. Organizatori četništva htjeli su da borbu protiv okupatora zamjene borbom protiv muslimanskog i hrvatskog stanovništva.Tuzla i Zavidovići . Doboj . postojale. Ne pitajući nikoga. pa i na Majevici. k. pljačku i paljevinu imovine seljaka Muslimana. u nekim su dijelovima istočne Bosne. sutradan je ustaški komesar i poznati koljač Burho Begić sa svojim ustašama izveo te ljude izvan naselja i na zvjerski način pobio. TEŠKOĆE U RAZVOJU NOP-a 1942. u oktobru i novembru 1941.Zavidovići.

384. str. Kada su partizanske čete saznale šta se dogodilo. dok. i Stevom Popovićem. u Posavinu. februara 1942. Poginuli su i Pero Ćuskić. 48 Četnici nisu mogli naći pristalice i pomagače u četama Majevičkog NOP odreda u kojima se nalazilo oko 400 boraca vjernih narodnooslobodilačkoj borbi. Tom prilikom izginuli su gotovo svi članovi štaba Majevičkog NOP odreda. izvršili podmukli napad na štab Majevičkog odreda u Vukosavcima. pa su dijelili sudbinu tih jedinica. Kriza ustanka istočne Bosne. članom tog komiteta vratila se na prostoriju istočnog dijela brčanskog sreza (Ražljevo-Bukovica-Korenita). knj! 1. U to vrijeme. Jedna sa Jusufom Jakupovićem Mrkim. Semberiju i Posavinu. 4. sekretarom Okružnog komiteta KPJ za Majevicu. 14. ali uvidjevši da će to ići veoma teško. domobranske i oružničke posade nalazile su se skoro u svakom selu i raskršću. ljekar u Odredu. član Okružnog komiteta KPJ za Majevicu i sekretar Sreskog komiteta za brčanski srez. završio se nepovoljno po Majevički NOP odred. oko 50 boraca u Semberiju. 49 Borci Posavske čete su u toku borbe bili upućivani po zadacima u pojedine čete. podijelili su se u dvije grupe. 80 . Cglješa Daniiović. a druga grupa. prilike u Posavini su bile izuzetno teške za partizane. Odsječeni od ostalih jedinica odreda krenuli su prvo svi u Posavinu. U Ražljevu se našla jedna grupa partijsko-političkih aktivista i boraca iz brčanskog sreza. Slobodan Jovanović koji je neposredno prije tog događaja predao dužnost komesara Posavske čete Simi Petroviću i došao na dužnost u Štab odreda i dr Mustafa Mujebegović.patoru sa kojim su četnici počeli uspostavljati kontakte došlo je do daljeg zaoštravanja odnosa između partizana i četnika. pa su 20. 53. pa se njegova glavnina od oko 250 boraca prebacila na prostor Birča. u kojoj su se nalazili Posavci i Brčaci. koji se nije očekivao. Istočna Bosna u NOB. i 402. Brojne ustaške. a ostatak se našao u Ražljevu i okolnim selima. knj. str. Borba sa koncentrisanim neprijateljskim snagama i podmukao napad četnika Đure Bižića. početkom marta 1942. preduzele su odmah odlučan napad na četnike. na čelu sa Ivanom Markovićem Ircem i Fadilom Jahićem Špancem. četnici su počeli kontaktirati sa okupato49 « " z ^ i i i k IV.

pa su u neravnopravnoj borbi poginuli. 52 Borci Posavske čete koji su izbjegli četnički udar na Majevici i ustaško-oružničku hajku u Posavini. Hasana Trebinjčevića i Svetu Petrovića Srbijanca. n. 51 Pored toga. sproveli u zatvor Kotarske oblasti u Brčkom gdje su ih saslušavali više od mjesec dana. sklonili su se na teren Posavskog četničkog bataljona i tu politički djelovali.50 Meho Ahmetović. Sutradan je. Njih su krajem marta 1942. odvedeno je u logore oko 50 aktivista. Dušan Pavlović. 2. 174. go50 51 52 Nastu Nakića i drugove oružnici su 1. reg.pjegavi tifus. 5. IV 1942. 179. posavski i brčanski aktivisti nalazili su se u beznadežnoj situaciji. Iz Zagreba su takođe dolazili isljednici da ih saslušavaju o njihovim vezama sa grupom skojevaca koji su uhapšeni u januaru 1942. bila za mjesec dana uglavnom razbijena. među kojima i Ilija Katić. Nasto Nakić.d. fond NDH. Posavina i Trebava u NOB-u. 81 . k. Izmučeni teškom bolešću bili su nemoćni da se odupru neprijatelju. a tada su se nalazili u logorima Jasenovac i Gradiška. marta u Gornjem Žabaru. u Gornjem Žabaru opkolili oružnici.rom. knj. Nasto Nakić i drugovi su se dobro držali pred policijom. Pokušavajući da stupe u vezu sa ozrenskim partizanima oni u martu 1942. zamjenik komandira Posavske čete. 135-137. a policija nije došla do podataka o novim dokazima protiv uhapšene grupe skojevaca i to je bio jedan od razloga što su oni kasnije oslobođeni na suđenju pred Prijekim pokretnim sudom (Arhiv VII. Tako je grupa koja je poslije četničkog puča u Vukosavcima došla u Posavinu. Boro Popović. što je za NOP u Posavini predstavljalo nenadoknadiv gubitak. Istočna Bosna u NOB-u. U Obudovcu su 18. f. marta. vidjevši da je opkoljen oružnicima. članovi KPJ. u drugom dijelu Gornjeg Žabara. Boro Popović. str. br. 47 i 76. oduzeo sebi život. Jelisija Mitrović i Pero Simićević. U istom pravcu su krenuli kasnije i Hamid Berbić i Vjekoslav Tunjić. koje trebavski četnici na prevaru hvataju i ubijaju. Safet Salihodžić i Ratko Vujinović zarobljeni su 30. Iako su imali podršku mnogih ljudi privrženih NOP-u. Istovremeno ih je napala strašna i teška bolest . u Brčkom. str. a narod je bio zaplašen. Pod pritiskom četnika Cvijetina Todića. godine upućuju na Trebavu Mustafu Sinanagića. bolesni od tifusa i iznemogli uhvaćeni Simo Petrović i Mustafa Šehović. Živko Ćuskić. u ljeto 1942. U vezi njihovih iskaza niko nije uhapšen u Brčkom i okolini. U Brčko su došli da ih saslušavaju zamjenik ravnatelja Župske redarstvene oblasti dr Ivo Gromes i sam veliki župan dr Vladimir Sabolić.

dine morali su napustiti Krečane i prijeći u Bukvik. Njemačka ofanziva na istočnu Bosnu. sa Ozrena su se na Trebavu prebacile dvije grupe ustanika. str. 82 . Poslije druge neprijateljske ofanzive. Poslije četničkog napada na štab Majevičkog NOP odreda (20. Njihov uticaj među pripadnicima Posavskog četničkog bataljona je bio očigledan. a neki prešli u partizane. izuzev komandanta i nekih ljudi oko njega. Mišo Lekovič. Neprijatelj je imao oko 400 vojnika izbačenih iz stroja. jedna pod komandom Milana Sojića. što se kasnije vidjelo na Maleševcima. 53 54 Edhem Čamo. februara neprijatelj je preduzeo veliku ofanzivu protiv Ozrenskog NOP odreda. Četnici su nastojali da svoj uticaj učvrste propagandom o dolasku Nedićevih trupa u istočnu Bosnu i o priključenju te oblasti okupiranoj Srbiji. Ozrenski odred je raspolagao samo sa 5 bataljona sa oko 1200 boraca. sa zadatkom da rade na razbijanju partizanskih jedinica i da oforme čis£o četničke jedinice. u kojoj je učestvovalo 9 njemačkih i 12 ustaško-domobranskih pješadijskih bataljona i 4 artiljerijska diviziona sa oko 17 hiljada vojnika. Vojno djelo 1962. Poslije ofanzive četnički elementi su se jače povezali sa svojim istomišljenicima na Trebavi i u srednjoj Bosni. 54 Međutim. januara do 4. Gradačac i njegova okolina u NOB-u. Ahmed Đonlagič. Borbe su vođene pod izuzetno teškim vremenskim uslovima. 53 U vremenu od 29. koja je uskoro dobila četničko obilježje.) na Trebavu i preko Trebave u srednju Bosnu došlo je više četničkih oficira koje je uputio Draža Mihailović. Bukvičane odvoje od trebavskih četnika i formiraju četnički bataljon u Bukviku koji je. bio skoro u potpunosti pod uticajem partijske organizacije Posavine. Istočna Bosna u NOB-u. str. kada se većina boraca tog bataljona vratila sa marša. januar-februar 1942. 146-151. Aktivisti iz Bukvika uspjeli su da krajem avgusta 1942. neki se predali. 2. Sedam dana poslije ofanzive odred je ponovo zaposjeo svoju teritoriju. ofanziva je ostavila mnoge posljedice koje će biti sudbonosne za odred. knj. II 1942. 76. i počeli dogovore o zajedničkom dejstvu protiv partizana.

Poslije strahovitog mučenja. skočilo u hladnu Bosnu i spasio život.d. U to vrijeme nametao se problem ishrane boraca i izbjeglog naroda na Ozrenu. Na Trebavu dolazi i komandant Ozrenskog NOP odreda. pod komandom Vojina Panića. Ubijeni su: Luka Mihajlović. Zdravko Lukić Brčak. odjeće i obuće. Sa grupom Čelića i Mrkonjića pošli su na politički rad na Trebavu Ismet Kapetanović. Mihajlo Mikić.56 Iz Tarevaca je takođe uhap36 Tošo Vujasinović. ovi aktivisti pošli su na Ozren. Miloš Nikolić. str. Avdo Mujbegović. Mihajlo Nikolić. ostale su po noći poveli na most na rijeci Bosni. koja je zadržala partizansku orijentaciju. 55 U martu na Trebavu dolazi jedna jedinica Ozrenskog NOP odreda od oko 150 boraca. Mitar Filipović. U Paležnici je održan sastanak u štabu Milana Sojića. Ferid Širbegović. Miloš Radovanović. Početkom marta izašla je na Trebavu grupa aktivista NOP-a iz Modriče. U grupi su bili Šefko Avdić. Mehmed Mujbegović. Šest uhapšenih se otelo. a spasili su se: Čedo Nikolić. Teufik Sofić. n. Nikola Grulović i Đorđe Simić. Na Ozren je tada stigao i Ahmet Durić iz Gračanice. 274-276. Poslije nekoliko dana boravka na Trebavi. Tarevaca i Gradačca. U to vrijeme (24.) ustaše u Modriči hapse grupu od 16 ljudi za koje su smatrali da su povezani sa ustanicima. Edhem Mujbegović. i zalaže se za nastavljanje borbe protiv okupatora. Jusuf Bungur. Muharem Spahić. a prisutni. Hasan Mešanović. III 1942. 83 . učitelj Petar Borota i pop Dimitrije Stefanović. Majo Elazar. zbog prijetnji četničkih elemenata da neće u svojoj sredini trpjeti Muslimane. Sveto Nastić. gdje su ih ubili i bacili u rijeku. Prikupljeno je oko 10 vagona namirnica koje su se sukcesivno prebacivale preko Spreče. koji će uskoro postati glavni četnički komandanti na Trebavi. na kome su prisustvovali pop Savo Božić. On objašnjava narodu trenutnu političku situaciju. Ratko Terzić i Slavko Stanišić. Miloš Petrović. pa je na Trebavi organizovana akcija za prikupljanje hrane. Tošo Vujasinović. Uroš Nastić.a druga pod rukovodstvom Nikole Čelića i Novaka Mrkonjića. Milan Ilić Sićo. kome su dva zatvorenika podlegla. Dušan Starćević. Vujasinović im je govorio o potrebi jedinstva ustanika i o izdaji četnika. svađali su se između sebe o pravu prvenstva. te Hamid Mazalović i Mehmedalija Tufekčić.

Prvi ugovor između političkih i vojnih predstavnika NDH i četnika potpisan je 28. Tako su četnici Cvijetina Todića napali na Štab Ozrenskog NOP odreda i na Prvi istočnobosanski udarni bataljon 18. obavezuju se na dobrovoljnu saradnju sa oružanim snagama NDH u borbi protiv partizana. godine. maja 1942. pri čemu će lokalni četnički komandanti komandovati svojim jedinicama.šeno nekoliko ljudi. a četnici Rade Radića na Četvrti bataljon 4. Petokraka zvijezda se jedino mogla vidjeti u partizanskom bataljonu u Kostajnici. Oslobođenje Sarajevo. Đoko Milošević i Petar Arnautović. slobodu kretanja. snabdijevanja municijom iz magacima NDH. dok su svi ostali nosili kokarde. Ta obaveza podrazumijeva stavljanje četničkih jedinica pod komandu oružanih snaga NDH. Uskoro je izdata Pavelićeva direktiva od 13. 57 Veze i saradnja Cvijetina Todića na Ozrenu i Save Božića na Trebavi sa četnicima Rade Radića u srednjoj Bosni bile su neposredne. Gradačac četrdesetprve. prekidaju neprijateljstva sa NDH. str. četnički rukovodioci su učestali sa kontaktima i razgovorima sa predstavnicima vojske i vlasti NDH. Odmah poslije pučeva i napada na partizanske štabove i ubijanja komunista. a u ime četnika sa Trebave Savo Božić. aprila. materijalnu nadoknadu porodicama poginulih četnika. zapošljavanja 57 Mehmedalija Tufekčić. Drugo dopunjeno izdanje. što se vidi i po akcijama koje su sinhronizovano izveli. Branko Stakić i Cvijetin Đurić. U potpisanom ugovoru četnici priznaju NDH kao svoju državu. 1981. izražavaju lojalnost Paveliću. 114—116. Za uzvrat četnici dobijaju pravo organizacije svoje vlasti na teritoriji koju drže. godine u Lipcu kod Doboja. maja 1942. godine četnici su na Trebavi bili gospodari situacije. U ime četnika sa Ozrena ugovor su potpisali Cvijetin Todić. godine. aprila 1942. U martu 1942. liječenja ranjenih četnika u borbi protiv partizana u domobranskim bolnicama. uglavnom onih koji su ranije bili zatvoreni u Gradačcu. NOP odreda u Čečavi 17. dodjeljivanja nagrada i odlikovanja onima koji se istaknu u borbi protiv partizana. kojom su propisana uputstva za pregovore sa četničkim komandantima. 84 .

541-542. br. 3. da stvore 58 59 60 Arhiv VII. k.89. G. sa svojim sistemom nacionalnog ugnjetavanja i socijalnog izrabljivanja. dok. juna 1942. Četništvo je bilo vojska velikosrpske buržoazije koje je djelovalo u duhu ideologije i politike te buržoazije. jula 1942. 60 Zatim je 30. knj. Arhiv VII. kaže da sa komunistima i partizanima ne smije biti nikakve saradnje jer se oni bore protiv dinastije i za ostvarenje socijalne revolucije. 1. knj. sa istoka isključno Rajska. 1. str. sa sjevera isključno Tarevci. Gornja Zelinja. Simići.174. Podaci o ustaško-četničkoj sprezi. dajući podršku i jednim i drugim. fond NDH. ali u borbi protiv jedinica NOV i POJ bili su uvijek zajedno. Kroz šest dana. Ciljevi četničkog pokreta najbolje se razaznaju iz direktive Draže Mihailovića potčinjenim komandantima. a sa juga isključno Kostajnica i Stanić Rijeka. u kojoj se.postati saveznik onoga koji u datom trenutku najviše obećava i čini da poslije rata ponovo dođe na vlast velikosrpska buržoazija na čelu sa monarhijom. Istočna Bosna u NOB-u.8. I.174. a četnici se jedino bore za kralja i otadžbinu. Krečane. 117.59 Aneksom ugovora od 9. Zbornik XIV. na Ilidži kod Gradačca je održan sastanak predstavnika vlasti NDH iz Gradačca i četničkih predstavnika na kojem su se sporazumjeli o načinu sprovođenja u djelo sporazuma sklopljenog u Lipcu. f. 20. 60/2 i Zbornik XIV. ustaše i četnici su imali svoje posebne ciljeve. Okupator. od ušća Spreče do sela Tarevci.i snabdijevanja u gradovima koje drže vlasti NDH. Njemački okupator se oslanjao od tada na ustašku vlast i na četnike. Lukavica.borbu protiv NOP-a i njegovo uništenje. 8. 85 . knj. predviđeno je da četnici prekinu neprijateljstva protiv njemačkih i italijanskih snaga. k. 276-280. dok. str. i D. godine. str. Ahmet Đonlagić. 60/5-6. reg. ali i jedan najvažniji zajednički cilj . između ostalog. br. f. reg. Poslije ovih sporazuma bilo je i dalje sukoba i ubistava pojedinaca i manjih grupa između četnika i ustaša. 411-412. Donji Skipovac. decembra 1941. Skugrić. godine došlo do sklapanja ugovora o primirju između predstavnika ustaške vlasti i četničkih komandanata na Majevici. maja 1942. Osnova te politike je bila .58 Teritorija Trebavskog četničkog odreda ugovorom je ograničena granicama koje čine: sa zapada rijeka Bosna. fond NDH.

godine u Tuzli poznati pristalica Nijemaca bolesno ambiciozni trgovac. u proljeće 1943. koja je od predviđenih 3. Ta vojska se ubrzo počela raslojavati i osipati. 61 Iako im je ideološka platforma bila jedinstvena.000 obveznika. dolazi do formiranja jedinica Domobranske dobrovoljačke pukovnije (DOMDO). rezervni major Muhamed Hadžiefendić. str. među četnicima su postojale razlike u pogledu saradnje sa okupatorom i ustašama. knj. na teritorijalnom principu. i proljeće 1943. Međutim. godine. SS divizija Handžar. jedinice tzv. iz kojih će biti istrijebljeni Muslimani i Hrvati. Kordun i Baniju. Stvaranje legije se pravdalo tobožnom potrebom za zaštitu muslimanskih naselja od četnika. Zbornik III. Dalmaciju. formirali. a postojalo je i određeno rivalstvo među njihovim komandantima. Muslimanska buržoazija je željela da ima svoju vojsku kada se bude odlučivalo o sudbini Bosne i Hercegovine. 4.ponovo Kraljevinu Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju koja će biti etnički jednonacionalna i obuhvatiti pored Srbije. Organizovanje DOMDO pukovnije započeo je 1941. U podtrebavskim i podmajevičkim selima sa muslimanskim stanovništvom i u gradovima. U jesen 1942. 456. počeli sakupljati ljudstvo od koje je formirana po zlu poznata 13. Liku. godine oružničke postaje postepeno se povlače i iz srpskih posavskih sela pod pritiskom brojnih četničkih jedinica. svi su oni u početku krili od naroda da su potpisali sporazume sa okupatorom i ustaškom državom. U posavska sela se spuštaju četnici sa Trebave i organizuju svoje čete i bataljone. u proljeće 1942. u narodu zvane legija. Crne Gore i Vojvodine. Od ostatka razbijene DOMDO pukovnije Nijemci su u zimu 1943/44. Kada su četnici sklopili sporazum sa ustaškim vlastima. U prvo vrijeme je počela sa stvaranjem jedinica DOMDO pukovnije. pa su neki vodeći predstavnici muslimanske buržoazije u sporazumu sa Nijemcima. 86 . još Bosnu i Hercegovinu.500 vojnika narasla na oko 20. mnoge jedinice DOMDO pukovnije su zajedno sa njima učestvovale u borbi protiv partizana.

Vijest o njihovom držanju i ponašanju. brojnost i naoružanje. 1980. Brigada je pošla preko Trebave u srednju Bosnu sa namjerom da uhvati kontakt sa krajiškim jedinicama za koje je smatrala da se tamo nalaze. da se tamo nalaze znatne četničke snage i jaki garnizoni okupatorskih ustaških i domobranskih snaga i da bi put preko te teritorije do Bosanske krajine bio vrlo rizičan. 87 . a naročito disciplina i primjerno ponašanje boraca prema narodu i njegovoj imovini ostavili su povoljan utisak na trebavske seljake. brigade na Trebavu je iznenadio četnike i organe vlasti NDH i presjekao u korijenu tvrdnje njihove propagande da su partizani u istočnoj Bosni razbijeni i da se partizanske jedinice nalaze u rasulu. On je Uglješi Daniloviću rekao da u centralnoj Bosni nema partizanskih snaga. istočnobosanske brigade na Trebavu. 169-170. Na prostoru Trebave i Posavine najviše ih je bilo u rejonu Gračanice pod komandom Ibrahima Pjanića. Kada je brigada 29. OŽIVLJAVANJE AKTIVNOSTI NOP-a Oživljavanju aktivnosti NOP-a. koje je bilo suprotno od 62 Uglješa Danilović. knj. str.bosanskih planinaca koje su u narodu nazvane zeleni kadar. Univerzal. na terenu Posavine i Trebave je doprinio dolazak 6. njihova organizacija. Komandant odreda pop Savo Božić uvjeravao je partizanske predstavnike da Brigada treba što prije da napusti Trebavu. septembra stigla u Zelinju. Tuzla. koncem septembra 1942. jer će zbog njenog prisustva doći do intervencije njemačkih i ustaških snaga i četnika Cvijetina Todića sa Ozrena. Pojava partizana. 62 Dolazak 6. Načelnik štaba četničkog Trebavskog odreda Petar Arnautović koji je i ranije činio usluge aktivistima NOP-a bio je iskreniji. Semberija u NOB i socijalističkoj revoluciji. godine. Bitka na Maleševcima. Na osnovu ovih podataka Operativni štab za istočnu Bosnu je donio odluku da se Brigada vrati na Majevicu. u Štab Trebavskog četničkog odreda u Tolisi pošli su Uglješa Danilovič i Tošo Vujasinovič koji su od ranije poznavali većinu članova štaba četničkog Trebavskog odreda. 3.

ojačana vrati u istočnu Bosnu i povede odlučnu borbu sa ustašama i četnicima. i 6. str. javno ukazivali na razliku u ponašanju četnika i partizana. 88 . preko Save. Istočna Bosna u NOB. i 5. knj. gdje je odlučeno da se odmah krene u napad na četnike. disciplinom i primjernim odnosom prema narodu. za kratko vrijeme je doprla u mnoga sela Trebave i Posavine.četničkog. ona je stekla poštovanje kod stanovništva i istovremeno ulila nadu pristalicama NOP-a da dolaze za njih bolji dani. od kojih je najznačajina ona koja se odvijala na Filipovom putu 14. pa po63 Vojo Iiić. Ljudi su se počeli uvjeravati da su partizani drugačija vojska od ostalih koje su poznavali. kapetan Dragoslav Račić je pobjegao sa pratnjom preko Drine. oktobra. a odatle u Srem gdje treba da se poveže sa sremskim partizanima. Svojom borbenošću. u noći između 5. bataljon je ostao u Trnovi) prešli su u Srem. Čak su i seljaci koji su bili uz četnike. bataljon 6. kada je do koljena potučen jedan bataljon njemačke 718. Uspjesi 6. oktobra 1942. oktobra 1. u zaseoku Perići (Špionica). održan je sastanak Operativnog štaba za istočnu Bosnu. brigade i štabova bataljona na kojem je dogovoreno da brigada pređe u Semberiju. Prva akcija usmjerena je na Račićeve četnike u Tavni. Štaba 6. Uskoro. Drugi cilj napada bila je domobranska posada u Loparama koja je zarobljena. gdje su sa sremskim partizanima izveli nekoliko uspješnih akcija. gdje su razbijeni. U trećoj akciji razbijeni su četnici u Jasenici i Kiseljaku. novembra. Šesta brigada je bila prva partizanska jedinica koju su ova sela vidjela.Tuzla presječen. Po povratku sa Trebave. i da se oni postupno razbiju i unište. od Šekovića preko Majevice do Srema i natrag. i 3. divizije. ustaše i domobrane. 679-698. a emisar Draže Mihailovića na Majevici.63 Preko Dragaljevca i Čađavice istočnobosanski i sremski partizani stigli su 8. Poslije jednomjesečnog boravka u Sremu brigada se sa sremskim partizanskim bataljonima prebacila. brigade (2. a put Brčko . godine u Trnovu. 1. a i susjednih oblasti. noću između 4. istočnobosanske brigade i Sremskog NOP odreda na Majevici prinudili su njemačku komandu u Tuzli da odmah reaguje.

novembra posavski četnički bataljon je iznenađen od 2. Taslidžić je poruku stavio u bure od rakije i bezbijedno je prenio u Brčko. Nekoliko stotina četnika krenulo je sa Krečana i 21. 15. uz sadejstvo domobranskih i ustaških jedinica. bataljona. (Izjava Teufika Imamovića. pa se i sam komandant tog bataljona Vladimir Mičić. ostavši bez svoje vojske. u noći 22/23. razbije partizane na Majevici. fond NDH. k. nalazio u rejonu Ražljeva. Iz Trebavskog četničkog odreda. 63 i od štaba svog 2. Gradačca. Već u Vujičićima iz bataljona je izostalo dvadesetak Bukvičana. kod autora). br. brigade koji ga je napao i zarobio 70 četnika. u selu Humcima. Poruku Edhema Čeme o namjerama četnika donio je iz Skugrića Đorđo Mikičić do sekretara partijske ćelije u Gradačcu Teufika Imamovića. Ozrena. Bukvika. Iz Bukvika je.što nije imala na raspolaganju dovoljno vlastitih snaga. reg. odlučila je da izvrši koncentraciju četnika sa Trebave. (Izjava Pavla Zarića. po naređenju popa Dimitrija Stefanovića krenuo sa njima Bukvički četnički bataljon u kojem su aktivisti NOP-a imali snažan uticaj. 89 . Vražića i Lukavice odnio u Majevicu. 175. Majevice. koji se sam našao na Birču. u susret Brčanskom četničkom bataljonu koji se pod komandom Jove Prnjatovića. Detaljne podatke o pristiglim četnicima u Bukvik na putu za Majevicu dao je Petru Kaurinoviću Vukosav Simić. f.Srnice prema Majevici64. novembra prošlo zapadnom stranom Gradačca i uputilo se cestom Gradačac . Štab 6. bataljona 6. pa je donio odluku da jednovremenim udarom sa tri pravca. iz kolone je izašlo još oko 80 Bukvičana. gdje su zanoćili slijedećeg dana. Tuzle. a istovremeno sa romanijskim i radavskim četnicima razbije i uništi Birčanski NOP odred. svim snagama. Zajedno sa Pavlom Zarićem oni su te podatke pretočili u iscrpan izvještaj koji je Pavle Sekulić pješke preko Zovika. od aktivista NOP-a iz Brčkog. Vučjaka i iz Posavine i Semberije na Majevicu i sa njima.8. koji je zadužio skojevca Esada Taslidžića da je odnese u Brčko. a iz Vražića. iznenadno napadne četnike na njihovoj koncentracijskoj 64 65 Arhiv VII. morao vratiti u Bukvik. Već na prvom konačištu. kod autora). kao prethodnica za pohod na Majevicu određen je Posavski bataljon pod komandom popa Dimitrija Stefanovića. istočnobosanske brigade primio je informacije o pokretu četnika ka koncentracijskoj prostoriji Maleševci Bogutovo Selo.

Zarobljeni četnici su morali položiti zakletvu da više neće učestvovati u borbi protiv partizana. XII 1942. Oko 40 zarobljenih četnika. 90 . novembra 1942. Jovo Prnjatovič. br. Vlasti NDH u Brčkom su izvještavale svoje pretpostavljene da predviđaju eventualno napad partizana na Brčko. br. k. 175. 2.9. 35 i 38. 39. reg. naočigled stanovništva. Dimitrije Stefanovič i drugi. 68 Arhiv VII. Kod stanovništva sjeveroistočne Bosne stvarala je uvjerenje da su partizani ona snaga koja će preovladati i da kolebanju na koju će se stranu opredijeliti sve manje ima mjesta.9. «> Arhiv VII. godine. 66 Kakvu je pometnju izazvao poraz četnika na Maleševcima svjedoči i to da je oko 50 četnika u ritama moralo proći kroz Brčko. Četnički poraz je odjeknuo u svim mjestima i selima sjeveroistočne Bosne. većinom rodom sa Vučjaka i Posavine. Poginulo je i ranjeno oko 250 četnika. fond NDH. ostali su u partizanima. širenje i učvršćivanje partijskih organizacija na terenu i formiranje narodnooslobodilačkih odbora tamo gdje do tada nisu postojali. f. stvaranje novog. prije nego što se oni razviju za napad i usklade svoja dejstva sa okolnim domobranskim i ustaškim garnizonima. domobranskim i DOMDO jedinicama i organima vlasti NDH inicirala je i ubrzala proces diferencijacije. četnici su razbijeni. a među njima i komandanti Đuro Bižić. reg. 67 Arhiv VII. četnici su poslije poraza na Majevici. 67 Da bi pred narodom popravili utisak o svojoj vojničkoj snazi. 68 Partizanska pobjeda nad četnicima na Maleševcima zadala je takav udarac četničkom pokretu u istočnoj Bosni da se on više nikada nije oporavio. da je oko 30 ranjenih četnika liječeno u brčanskoj bolnici i da je četnički komandant Pavle Gajić molio zapovjednika oružničke postaje da sa svojim četnicima prođe kroz Koraj. godine napali oružničku posadu u Srnicama i ubili 15 oružnika i 16 seljaka. f. u zoru 28. f. 54. 34. k. fond NDH. fond NDH. U četničkim. drugog po redu Majevičkog NOP odreda. br. na utvrđene položaje na Mramorku. k.9. Ona je omogućila veći priliv novih boraca u partizanske jedinice. Istovremenim napadom 7 partizanskih bataljona. 175. 175. reg. a sigurno na Čelić i Koraj. obnavljanje.prostoriji.

u Podnovlju Mile Dejanović Buna. Orhan Topčić. 69 Mjesec dana nakon toga oformljen je u Gradačcu i aktiv SKOJ-a u kojem su bili Esad Taslidžić. Ilija Vasić. a u Miloševcu Trivo Dakanović. članovima KPJ. Sakib Mehmedović. Pored njih radilo je na konkretnim zadacima NOP-a više drugova i drugarica. U Modriči su u to vrijeme aktivno radili za NOP Pero Kovačević. Boro Popović. Oni su činili jezgro i rukovodeći aktiv pri stvaranju partijske i skojevske organizacije na Trebavi. Mika Stanković. U istočnom dijelu Posavine. po svom dolasku iz Srbije. da na sektor Trebave pođe Edhem Čamo. pa su na osnovu toga odlučili.Po povratku sa Trebave članovi Pokrajinskog partijskog rukovodstva ocijenili su da postoje povoljni uslovi za partijsko-politički rad na Trebavi i u Posavini. Hakija Raljević i Mehmedalija Abdulhamidović. gradačačkoj. u Dugom Polju Nedo Krekić. Šihabudin Moranjak i Šefik Dulić. Čamo se odmah povezao sa Milošem Tolpom i Feridom Širbegovićem. str. u jesen 1942. Enver H u m o i Jovan Radovanović. godine. pridružio Slobodan Janković.č. Đorđo Mikičić i Midhat Muradbegović. Polovinom oktobra 1942. Mustafa Jašarević. Tolpe i Širbegovića ušli Panto Nikolić. godine oformljena je ćelija KPJ u Gradačcu u koju su ušli Teufik Imamović (sekretar). Savo i Stevo Živković. Njima se u decembru 1942. Nikola Simić. koji je ranije postao član KPJ. a nešto kasnije i Kemal Halilović. n. godine. 77-78. bosansko-šamačkoj i odžačkoj opštini i preko aktivista NOP-a u selima istočne Posavine sa partijskim radnicima na Majevici i Brčkom. 91 . Sakib Hamidović i Ahmet Beširević. Petar Kaurinović. Milivoje Stojčević Brzina i Ivan Bumbulo69 Edhem Čamo. Po dolasku na Trebavu Edhem Čamo se smjestio u selo Gornji Skugrić u kući Mihaila Novakovića odakle je mogao kontaktirati sa pristalicama NOP-a u modričkoj. krajem septembra 1942. On je uskoro u Skugriću formirao partijsku organizaciju u koju su pored njega.

vić razvijaju veliku političku aktivnost koja je usmjerena na raskrinkavanje politike i prakse četnika i ukazivanje na ciljeve NOP-a i borbu NOV i POJ za oslobođenje zemlje od okupatora i njegovih pomagača. rodom iz okoline Odžaka. Petar Kaurinović i Milivoje Stojčević pošli su u Ražljevo da se jave partijskom rukovodstvu za Majevicu. a zatim se prebacio u Slavoniju. bio je 1941. godine se prebacio na Trebavu i učestvovao u borbama na Vučjaku u avgustu 1942. da pljačkaju i vrše nasilje nad narodom. Istovremeno je stigla vijest da su na slobodnu teritoriju Birča prodrli četnici sa Romanije i Radave. Polovinom januara 1943. U decembru 1942. Polovinom decembra 1942. četnici Pavla Gajića su se raširili po posavskim selima. četnici Pavla Gajića uhapsili su na prevaru. U januaru 1942. vratio se u svoj rodni kraj.d.Tuzla u Birač. Radisav Milanović. istočnobosanske brigade. i na okupljanju. članovi partijske organizacije Posavine: Boro Popović. 70 Za vrijeme njihovog odsustva. Gornjem Žabaru. vraćaju se na svoj teren. Ilija Vasić. Brvniku i Bosanskom Samcu. članoni Sreskog komiteta za Brčko koji im je dao zadatke za dalji rad u Posavini. a poslije borbe na Maleševcima stigao na Majevicu. Tamo su ostali mjesec dana u sastavu partizanske čete Đorđe Đojića. str. što su četnici iskoristili da pojačaju teror nad pristalicama NOP-a i nad svima onima koji se sa četnicima nisu slagali. neprijatelj je koncentrisao jače njemačke i ustaško-domobranske snage na Majevici. Ljubo Antić i Stevo Lazić. Pored ostalih. Savo i Stevo Živković. u januaru 1943. i došli u kontakt sa Dragom Tojićem Gangom. sa ciljem da opkoli i uništi jedinice 6. nastojeći da terorom zaplaše stanovnike da ne pomažu partizane. da dalje razvijaju politički rad. n. 2. U takvoj situaciji Operativni štab je donio odluku da sa glavninom snaga prijeđe preko ceste Zvornik . Nikola Simić. godine politički komesar čete u Ozrenskom NOP odredu. majevičkog NOP odreda i sremskih partizanskih bataljona. Na Majevici su ostale malobrojne partizanske snage. 71 Pošto su mnogi lju70 71 Boro Popović. Tada su kandidovani za članstvo KPJ Stojan Bumbulović. Boru Popovića i Radisava Milanovića koji su po zadatku pošli sa propagandnim materijalom u sela oko Bosanskog Samca. 219-221. 92 . povezivanju i usmjeravanju saradnika NOP-a u Bukviku. Krajem 1942.

U Srebreniku i okolnim selima situacija je bila veoma povoljna za NOP. bojna. naprednog učitelja koga je poznavao prije rata. Gornjeg Žabara i drugih sela ustali u odbranu uhapšenih. Četnici su na Trebavi angažovali Ivicu Špionjaka da ubije Edhema Čamu. Ljubu Antića. Boro Popović i Radisav Milanović su. str. ušli: Mehmed Ibrahimović. 226-248. brigade i Mehmeda Ibrahimovića. Svjesni opasnosti koja ih čeka. ranijeg člana KPJ. 78. stigao u Srebrenik. i početkom 1943. a kasnije i Abdulkadir Fazlić iz Kerepa. Slatine. Tu je našao Hamida Mazalovića.. armijom u Staljingradu) i iz naše zemlje (I zasjedanje AVNOJ-a. Odmah poslije toga četnici su u Brvniku uhapsili Ivana Bumbulovića. Mehmedalija Mujedinović. a Radisav Milanović je ostao u odžačkom kraju. Pavle Gajić ih nije smio tu likvidirati. stizale sa savezničkih frontova (pobjeda engleske 8." Povoljne vijesti koje su krajem 1942. 93 . Batkuše. str. opkolila domobranska 4. uvidjevši da nema drugog izlaza zajedno sa Dankom Tešićem izvršio je samoubistvo. uz pomoć stražara Milutina Popovića i Racka Radića. godine. Peru Šikanića i Miku Obrenovića. učitelja i borca 6.. poslije deset dana pobjegli iz zatvora i preko Miloševca i Pisara se. armije nad Romelovim korpusom kod El-Alamejna i pobjeda Sovjetske armije nad Hitlerovom 6. Poslije izvjesnog vremena Boro Popović se prebacio u Bukvik 72 . Ševlija Hodžić.di iz Brvnika. uspješne borbe jedinica NOV i POJ u IV neprijateljskoj ofanzivi) i o narastanju snaga 72 73 Boro Popović. uz pomoć Save Maksimovića i Tome Kasapovića prebacili preko rijeke Bosne u Donju Dubicu. Unaprijed obavješten o četničkoj namjeri. n. n. Salih Žilić. u martu 1943. Nuraga Sačić. Edhem Čamo. Čamo je 30. Ubrzo je u Srebreniku formirana partijska ćelija u koju su pored Hamida Mazalovića. nego je smišljao plan kako to da učini na drugi način. Ahmet Danić. januara 1943. Najugledniji i najuticajniji mještani i rijetki školovani ljudi prišli su NOP-u i bili spremni da istraju u svom opredjeljenju i zalaganju.č. Obudovca. Kada ga je kasnije. uz pomoć Emina Ibrahimbegovića koji ga je proveo sakrivenog među vrećama u seljačkim kolima.d.

Tome je najviše doprinijelo rad partijskih i skojevskih organizacija koje se sada proširuju primanjem novih članova i čiji uticaj na okolinu postaje sve izrazitiji. Perica Kosik. Sakib Mehmedović. Fehima Dedića. muslimanskim i hrvatskim selima. str. trebavskim i vučjačkim selima stvoreno je niz organizacija NOP-a koje djeluju povezano. Fuada Suljića. a naročito u gradovima sve više se okretalo protiv kvislinga svih boja. Maksim Danilović. sada polako postaju svojina širih narodnih slojeva. Na taj teren su krajem februara 1943. su kandidovani za članove KPJ: Kemal Halilović. koji su se zbog pritiska četnika morali skloniti u Grabsku. Zdravko Kovačević. srednja Bosna i Slavonija) postepeno su kod naroda u Posavini i na Trebavi stvarali uvjerenje da će Hitler i njegovi saveznici i sluge izgubiti rat. U Gradačcu su u martu 1943. Raspoloženje naroda u srpskim. primljeni u KPJ Esad Taslidžić. Jefto Kovačević. Nike Kovačevića.74 U Modriči. Mustafa Jašarević i Šefik Dulić. Jedno vrijeme u Koprivni i Vranjaku su bili Muhamed Devedžić i Ago Fejzić iz Tarevaca. Gradačac 1979. Žarka Mihajlovića i Pere Krekića. a u aprilu 1943. Jelke i Joze Ljubasa. Ljudi su na svaki način izbjegavali da idu u neprijateljske formacije. omladinac Tomo Tadić i omladinka Ksenija Kosik. Ive i Stipe Domazeta. Ahmet Beširević. Džemal Huskanović i Milivoje Kune. Komisija za istoriju Opštinskog komiteta SKJ. Safe Halilovića. omladinci koji su se od ranije isticali u radu NOP-a. Aktiv u Garev74 Građa za izradu monografije o NOP-u u Gradačcu. Milena Šuput. Modrička grupa aktivista proširena je uključivanjem u rad Mike Dujića. Mato Belić. Vojo Stojčević. Ideje narodnooslobodilačkog pokreta. 94 . Velimir Popović. Orhan Topčić. Na Pustari je oformljen aktiv u kojem su radili Tomo Sperac.NOP-a u susjednim područjima (Majevica. koje su ranije usvajali samo najsvjesniji. 58. izašle i Borka Mihajlović i Mara Bundalo. Gvozda Krekić. Ostoja Stojčinović. Zarije Domazeta. Grupi vučjačkih aktivista su pripadali: Stanko Bogdanović. iako su silom vlasti tjerani na to. da će se uskoro zbiti događaji koji će značiti prekretnicu u ratu. Vid Dević. Sakib Hamidović. Miloš Milojević. Abdurahima Otanovića.

proleterske (crnogorske) brigade. kada su one stigle na Ozren a jedan broj u sastav novoformiranog Ozrenskog NOP odreda. str. poslije bjekstva Bore Popovića i Radisava Milanovića iz zatvora. U Vranjaku su djelovali Svetozar Lukić i Cvjetko Stojanović i jedno vrijeme Petar Arnautović. 75 Članovi KPJ Miloš Tolpa i Panto Nikolić održavali su kontakte sa Dobojsko-kostajničkom partijskom organizacijom 76 čiji je sekretar bio Simo Lukić. Stevo Lazić. Božo Pataković. Pero Petrušić. Đokan Babić iz Tišine. 117.. n. Branko Grebenarević i Adem Ademović.. str. a Vuku Simića i ubio. Dobojsko-kostajnička partijska organizacija okupila je znatan broj aktivista NOP-a u selima jugozapadnog dijela Trebave i na Ozrenu. dr Huso Kapetanović. Mato Belić. n. istočnobosansku i 1. Slavko Stanojević. Pavle Gajić uhapsio i maltretirao u zatvoru. a članovi Dedo Trampić. godine ušao u sastav jedinica 2. koji se kao ranjenik skrivao u Grapskoj kod Huseina Hadžirašidagića.d.d. 77 U Odžaku je Midhat Muradbegović oformio organizaciju NOP-a u kojoj su se nalazili Nazir Omerbašić. U Brvniku su. Obrad Stević iz Gornje Slatine. Kosara Petrović i Dragan Ristić. Ostvareni su punktovi u selima oko Orašja i to: u Oštroj Luci je djelovao Matko Arlović-Mi75 76 77 Muhidin Spužić. 109. Mehmedalija Subašić. Jovo Mitrović i kandidati Nikola Čelić i Ahmet Durić. Todor Peranović i Mitar Popović iz Miloševca. 198-199). U Bosanskom Samcu je djelovala grupa aktivista NOP-a u kojoj su pored Hasana Zaimovića bili Spasoje Ilinčić. Stojan Bumbulović. Gojko Šarkanović. U Kožuhama i Osječanima aktivno djeluju Ivo Šubarić. Istočna Bosna u NOB-u. Marko Andrić. U Gornjem Žabaru su djelovali Pero Stanković. Sa grupom iz Brvnika su sarađivali: Savo Maksimović iz Pisara. Soka Veselić. U oslobođenoj Modrici. Jovan Stanišić iz Donje Slatine i Mihajlo Peić iz Obudovca. pretežno 4. majevičku brigadu. U avgustu i septembru 1943. Mato Andrić Stari i Niko Stanić (Ivin). Ivica Hlubina i Tošo Mihajlović. Veći broj ovih aktivista je u julu 1943. mnogi omladinci iz ovog kraja su stupili u 6.2.cu sačinjavali su: Petar Jurilja. Đoko i Košta Živković. pored Ivana Bumbulovića. Ignjat Radojčić. 95 . Milan Kajganić. Muhidin Spužić. divizije. čiji je politički komesar postao Simo Lukić. djelovali i Ljubo Antić. str. knj. Njih je. Angela Todorović. Vuko Simić i Mika Obrenović.

jer je u srednju Bosnu poslao jedan dio snaga koji je sa četnicima sa Ozrena »čistio teren. 3 reg. u Donjoj Mahali Božić Mato. To je bilo poznato i komandantu Trebavskog četničkog odreda Savi Božiću. a ponekog i čuknuo«. Petar Đokana Kaurinović. Pavo Bašić.Ivo Baotić i u Orašju . oni ponovo odlaze u Ražljevo. br. 78 Slijedećih mjeseci posavski komunisti intenziviraju kontakte sa pristalicama NOP-a. 96 . direktno ili preko partijske organizacije u Ražljevu.Nijaz Arnautalić. ali je od toga odustao. Jakov Mitrović. Mitar Tripić. koja je bila u sastavu Sreskog komiteta KPJ za brčanski srez. Joka Pantelić. Gojan Pajić. Trivo P. Savo Božić je mislio da u Bukvik uputi kaznenu ekspediciju. Kaurinović. Jovo Pajić. preko Cvije Mitrović iz Srnica uspostavili vezu sa Teufikom 7S Arhiv VII. u Kostreču . Trifun Zarić. U martu 1943. Roža Cerić. Majevičkom NOP odredu koji je. godine posavski komunisti su. u Boku Marko Marković-Kosić. Ilija Kaurinović Farkaš. godine i formiran. II 1943. Posavski komunisti su održavali vezu sa Sreskim komitetom za brčanski srez. na sastanak sa sekretarom Sreskog komiteta KPJ Svetolikom Gospićem. pronalazio oružje. a bili su povezani i sa partijskom organizacijom u Brčkom. 2. U posavsku partijsku organizaciju. uključeni su i kandidovani aktivisti koji su se najviše isticali u radu. U proljeće 1943. U Bukviku su se isticali u radu NOP-a slijedeći aktivisti: Boško Pantelić. Nikola Pantelić. Oni su ostvarili dominantan uticaj u četničkom Bukvičkom bataljonu i u okolnim selima. U Ražljevu su ostali Nikola Simić i Milivoje Stojčević koji su predviđeni za rukovodioce u novom. batinao krivce. Cvijetin Vasić i Jovan Kerezović. 14. kojih ima sve više. Lazo Đurić. 219. Pavle Zarić. jer slučaj Kaurinovića nije usamljen i on vjerovatno ima pristaša u okolini i u samom bataljonu«. uskoro.jatović. Đorđo Kaurinović. koji je 18. trećem po redu. f. aprila 1943. ĆA. upozorio komandanta tog bataljona da »pazi na raspoloženje u bataljonu jer on (Božić) raspolaže podacima da situacija u bataljonu nije čista. k.

rolna 4/335-336. Sarajevo. Zbog četničkog terora većina komunista je morala napustiti trebavska sela i tražiti sredinu u kojoj će moći bezbjednije da djeluje. Radimo intenzivnije i sa ljudima u bataljonu. U aprilu 1943. i tu formirao 2-3 partijske organizacije i nekoliko aktiva saradnika NOP-a. Počinju. Sarajevo. IRP. Posavci da se otkidaju i da odlaze u partizane.Imamovićem. kat. br. Po danu. zbirka NOR.Tuzla (Brnjik . Sada to činimo ubrzano i mnoge primamo i bez kandidatskog staža. Zbog toga je težište rada članova KPJ pomereno prema Srebreniku. Arhiv VII. Do sada smo sporo primali ljude u Partiju.82 Trebavski komunisti su takođe djelovali u vrlo nepovoljnim usiovima. a pripremamo i u nekim drugim selima. Strana 256 i 257.Vražići. iznosi ovakvu ocjenu o radu posavskih komunista: »Brčanska partijska organizacija radila je pod težim usiovima od bijeIjinske i imala je manje iskusnijih partijskih kadrova. IV 1943. Primamo ljude u partiju i formiramo partijske ćelije po zaseocima Bukvika. polako. Mikrofilm.). Sa njim su kasnije održavali redovne kontakte. 79 Kako se radilo u posavskoj partijskoj organizaciji u to vrijeme. Zahvaljujući zalaganju partijskih kadrova ona je uspjela da savlada osnovne teškoće u radu. I tu odabiramo pojedince i pripremamo ih za članstvo u Partiji. godine Haso Burić je po zadatku boravio u muslimanskim selima zapadno od puta Brčko . (Arhiv Instituta za istoriju radničkog pokreta. Odlazimo u Ražljevo na razgovore sa sekretarom Sreskog komiteta i brzo se vraćamo. Rahić i dr. Modriči i Gradačcu. obično umnožavamo na mašini partijske materijale ili nešto čitamo. Ima dosta ljudi pripremljenih za članstvo. a uz to su bili daleko od partijskog rukovodstva na Majevici. 97 . Boro Popović u navedenom djelu piše:80 »Intenzivnije radimo u samom Bukviku. 261-266. avgusta 1943. Sabrali smo u Ražljevu nešto tih materijala«. ni sami ne znamo zašto. 79 80 81 82 Boro Popović n. Ili je to zbog naše pretjerane opreznosti ili je zbog našeg neznanja i nerada.d. Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta od 29. str. Posebno je bio otežan rad jablaničke (majevičke) i posavske (bukvičke) partijske organizacije koje su djelovale na neoslobođenoj i poluoslobođenoj teritoriji. sekretarom partijske organizacije u Gradačcu. 1392). Sekretar oblasnog komiteta Hasan Brkić u izvještaju od 24. Prebacimo ponekog Posavca u partizane na Majevicu. gdje su krstarile četničke jedinice koje su se svirepo svetile onima koji su se izjašnjavali za NOB«.

Omer Gluhić. 3). 3) Može li se u ovoj borbi biti neutralan. 10. 4) Jedini pravi put. napustiti Srebrenik i prijeći u Kerep. (Arhiv VII. k. kada se preko Jasenice i Jablanice prebacio na Majevicu zajedno sa grupom oficira DOMDO pukovnije koje je poveo na slobodnu teritoriju. 83 Ostvaren je znatan politički uticaj na gradsku sredinu pa su mnogi intelektualci . koji su se kao rezervni oficiri nalazili u jedinicama DOMDO pukovnije i domobranstva. fond NDH. polovionom marta. Proglas su potpisali: Daut Filipović. 2) Šta su Muslimani doživjeli u Hitlerovom »Novom poretku«. 84 Trebavska partijska organizacija je sa partijskim rukovodstvom na Majevici održavala vezu preko posavske i jablaničke partijske organizacije. SS diviziju koji je naišao na širok odjek. Jedan primjerak brošure upućen je poštom dr Abdulahu Bukvici u Brčko. br.gdje su postignuti znatni rezultati u političkom radu. i ranije sarađivali sa NOP-om pošli su sada u jedinice NOV i POJ. U brošuri se na nekoliko mjesta ukazuje na reakcionarnu ulogu muslimanskog begovata. Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu objavio je brošuru Rodoljuba Čolakovića »Muslimani u NOB« u kojoj je objašnjen stav KPJ prema Muslimanima. Mehmed Selimović. Hilmija Zaimović. osobito među pripadnicima DOMDO pukovnije. pošli da vrbuju ljudstvo u 13. reg. Hasan Grabčanović. 85 On je u Kerepu ostao do polovine maja 1943. jer su organi Gestapoa iz Tuzle otkrili da se grupa aktivista NOP nalazi u Srebreniku. a kada je osnovana vlada NDH postao je njen potpredsjednik. nego srpska. Edhem Čamo. ponajviše na Džafera Kulenovića koji je prije rata bio ministar u Cvetkovićevoj vladi. hrvatska i muslimanska. Tada su u Čekaničima uhapšeni Hamid Mazalović i Vehid Begić. Neki od njih. U maju mjesecu 1943. Te veze su bile rjeđe. Mustafa Mirica.Muslimani i Hrvati prišli NOP-u. 98 . Uz brošuru je priloženo pismo u kojem se kaže da Bosna i Hercegovina nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska. Brošura ima 4 dijela sa sljedećim naslovima: 1) Nekoliko riječi o današnjem ratu. njihova zajednička domovina. koju su tada počeli da formiraju. Ahmet Šiljić i Salih Žilić. je morao. Enver Mešković. f. SS diviziju Handžar. Članovi KPJ i drugi saradnici i pristalice NOP-a razbili su skoro u potpunosti akciju muslimanskih reakcionara koji su. Hasan Maglajlija. 83 84 85 Izdat je proglas protiv vrbovanja ljudstva za 13. Kotarska oblast je prepis ove brošure uputila upravo njemu. a on ju je predao Kotarskoj oblasti. u sporazumu sa jerusalimskom muftijom i Hitlerovim pomagačem El Huseinom. Adem Osmanbegović. 176.

u teškim uslovima. snalazili prema situaciji. bilo je minimalno. kao partijsko-politički radnici. nego su uglavnom međusobno pojedinačno kontaktirali. Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Između ostalog. odakle su uspješno djelovali u mjestu i okolnim selima. iznenaditi kada im bude saopšteno da su tek tada primljeni u KPJ. Mika Stanković i Đorđo Mikičić su ostali u svojim ranijim prebivalištima. Mikrofilm. Hasan Brkić. Oni nisu imali pravu sliku kako naša partija izgleda u organizacionom pogledu. godine. Iako su uslovi pod kojima su radile te organizacije bili teški. rolna 4/335. Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije ponovo su oslobodili znatne teritorije u Hrvatskoj. Sarajevo. Nisu imali potrebnih predznanja o toj vrsti aktivnosti.saradnika NOP-a. godine narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni dobija novi zamah i snažno se razvija. naročito u organizacionom pogledu. godine. a osobito u vrijeme čišćenja Trebave od četničkih bandi«. Osnovni nedostatak u njihovom radu je bio u tome što se u njihovoj blizini nije nalazilo neko partijsko rukovodstvo koje bi rukovodilo njihovim radom. Najvjerodostojniju ocjenu rada komunista na Trebavi izneo je u svom izvještaju sekretar Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. kao što su grupni sastanci.Panto Nikolić i Slobodan Janković su posredstvom grupe domobranskih oficira . 86 U kasno proljeće 1943. a Udarna grupa divizija Vrhovnog štaba ušla je u odsudnu bitku. IRP. Iskustvo tamošnjih naših drugova. Oni su se. vršile svoje zadatke. u ljeto 1943. radeći ilegalno na neoslobođenoj teritoriji. Zato se i postavilo pitanje rukovodstva. Oni će se kasnije. nego su se. a Miloš Tolpa. Midhat Muradbegović je nastavio djelovati u Odžaku. Mnogi od njih su bili ubjeđeni da su samim tim što rade kao aktivisti NOP-a i što su po ubjeđenju komunisti. poznatu kao 86 Arhiv VII. Nisu mogli zadovoljiti neke organizacione principe partijskog života. koncem avgusta 1943. Komunisti koji su radili na Trebavi i Posavini bili su mladi ljudi. ipak su one pokazale prilične rezultate. oformili za vrijeme NOB-a. 99 . on je napisao: »Na terenu Trebave razvilo se nekoliko partijskih organizacija koje su. uz veću ili manju pomoć partijskog rukovodstva. postali i članovi KPJ. legalizovali svoje prisustvo u Modriči.

vojvođanski partizani. 87 Treći majevički partizanski odred. Istočna Bosna u NOB-u. vojna snaga koja je uspješno izvela mnoge akcije na Majevici i u Semberiji. Majevički i Birčanski odred su preuzeli sav teret narodnooslobodilačke borbe u istočnoj Bosni. II. odnosno dvije grupe bataljona. pod direktnom komandom Vrhovnog štaba NOV i POJ. Tokom maja i juna likvidirali su nekoliko domobranskih uporišta u selima Semberije. juna. koji će svoj naziv dobiti kasnije. 2. Odlučeno je da krenu 22. Prosveta. knj. 1956. 100 . nekoliko značajnih akcija. svrstanih u 10 bataljona. 40 puškomitraljeza i preko 1. str.256 neprijateljskih vojnika. od aprila do jula 1943. 210-212.Peta neprijateljska ofanziva. Vojnoistorijski glasnik br. Radovan Panić. pa je pokret odgođen. polovinom aprila 1943. Zapisi iz oslobodilačkog rata. istočnobosanske i 1. i početkom 1943. godine. 28-29. nazvan Kurjakov. godine. Beograd. Poslije toga obe brigade su trebalo da krenu na Trebavu i u Posavinu. domoboransku pukovniju i zarobili 1. 2. kad Vrhovni štab stigne u istočnu Bosnu. postao je ubrzo po svom formiranju. Rodoljub Čolaković. Sredinom maja 1. razbili četnike na Majevici i u Semberiji.Vojvođani u istočnoj Bosni. po njegovom popularnom komandantu Veljku Lukiću Kurjaku. Samostalno ili zajedno sa Vojvođanima izveo je. 330. majevičke brigade u sastav Glavne udarne grupe divizija. krajem 1942. Zaplijenjeno je 5 topova. str. 88 Na Majevici su ostali Majevički partizanski odred i Prvi bataljon Druge vojvođanske brigade. Poslije odlaska 6.000 87 88 Nikola Božić . knj. 16 mitraljeza. str. a l i . Kolone vojvođanskih partizana u talasima prelaze na teritoriju istočne Bosne i tu se od njih ubrzo formiraju grupe udarnih bataljona. gdje su zajedno sa Birčanskim odredom vodile teške borbe za odbranu slobodne teritorije Birča. ali je uoči pokreta stigla vijest da proleterske jedinice nadiru prema Vlasenici. vojvođanska brigada. na koju je napadao neprijatelj sa oko šest hiljada vojnika. prešle su na Birač. 1979. juna na drumu Brčko-Bijeljina razoružali 3. Borbe vojvođanskih partizana u istočnoj Bosni. odnosno brigade. Već početkom maja u svom sastavu imao je tri bataljona sa 550 boraca. i 2. protiv brojno nadmoćnih neprijateljskih jedinica.

počinju da odlaze u partizane na Majevicu. 1. od 63 borca. 89 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945.pušaka. godine. Beograd. Od proljeća 1943. na čelu sa Anđelićem koji se pokazao kao vrlo hrabar i odan borac. knj. 101 . godine Posavci i Trebavci. Od ovih Žabaraca formirana je posebna četa u Majevičkom NOP odredu. 89 Majevica i Semberija bile su uglavnom slobodne. str. pojedinačno i u grupama. iz Posavine je u jedinice NOV i POJ otišlo oko 110 boraca. na čelu sa svojim komandirom Rajkom Anđelićem. Ostaci četnika su se skrivali po zabitnim mjestima Majevice i nisu predstavljali znatnu opasnost. Najveća grupa. 460-461. 1963. otišla je iz Gornjeg Žabara juna 1943. U njoj je pored omladinaca bilo i 25 dotadašnjih četnika. Do polovine jula 1943. Vojnoistorijski institut JNA. bez neprijateljskih posada.

U D I O FORMIRANJE I DJELOVANJE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA .

GODINE SPAJANJE POSAVSKOG I TREBAVSKOG ODREDA U POSAVSKO-TREBAVSKI NOP ODRED I BORBE U POSAVINI I NA TREBAVI OD KONCA JANUARA DO SREDINE APRILA 1944. DIVIZIJE ZA DEJSTVO NA TREBAVI I POSAVINI FORMIRANJE BORBENA DEJSTVA POSAVSKOG I TREBAVSKOG NOP NOP ODREDA ODREDA DO TREBAVSKOG I POSAVSKOG POČETKA 1944.ZNAČAJ PRODORA GLAVNE UDARNE GRVPE DIVIZIJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ U ISTOČNU BOSNU I ORIJENTACIJA JEDINICA 17. GODINE DJELATNOST DRUSTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA ORGANA NARODNE VLASTI I VOJNO-TERITORIJALNIH ORGANA U POSAVINI I NA TREBAVI OD LJETA 1943. GODINE . DO PROUEČA 1944.

jula.ZNAČAJ PRODORA GLAVNE UDARNE GRUPE DIVIZIJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ U ISTOČNU BOSNU I ORIJENTACIJA JEDINICA 17. str. ofanzivu na oslobođenu teritoriju. do 20. 1 Gligo Mandić. od 13. krajem jula 1943. Spreče i srednje Drine. 1 Ovim prodorom jedinica NOV i POJ neprijatelju je ugrožen tuzlanski rudarsko-industrijski bazen i bogata žetva u žitorodnim rejonima istočne Bosne. Vrhovni štab je izvršio dekoncentraciju svojih jedinica na širokom prostoru oslobođene teritorije. Uočivši namjere neprijatelja. Zbog toga Nijemci prebacuju 369. istočnobosanska divizija. gdje se u to vrijeme nalazila Centralna bolnica. sa Vrhovnim štabom. One zajedno sa domobranskim i četničkim snagama preduzimaju. Glavna udarna grupa divizija Vrhovnog štaba NOV i POJ izbila je na prostoriju istočne Bosne. usmjeravajući sa juga i sjevera glavni udar na Birač. proleterska i 7. i 2. brzim i snažnim naletima razbila i uništila ustaško-domobranske garnizone u Han-Pijesku. Poslije neuspjeha neprijateljske ofanzive. DIVIZIJE ZA DEJSTVO NA TREBAVI I POSAVINI Poslije uspješnog proboja u dolini Sutjeske. Olovu. Vlasenici. a 7. Kladnju i Zvorniku i stvorila veliku slobodnu teritoriju u međurečju Krivaje. uz sadejstvo 1. južno od rijeke Spreče. Srebrenici i Bratuncu. Vojnoizdavački zavod. 17. na kojoj je. Beograd. 5. vojvođanske brigade. SS diviziju na liniju Sokolac-Srednje. diviziju (Vražju) na tuzlanski sektor. čime je izbjegnut glavni udar neprijateljske ofanzive. banijska divizija. 1. 105 . 1976.

Stefan Mitrović za političkog komesara i Ljubiša Urošević za načelnika štaba. Čim se popunila i organizaciono sredila. 1. Direktivom Vrhovnog štaba NOV i POJ 17. sa svega 200 zdravih i oko 100 ranjenih boraca. a 16. a na Majevici 1 Birču novoformirane 16. divizije je nastavio da vrši pripreme za nastupanje prema Posavini i Trebavi u skladu sa direktivom Vrhovnog štaba. uputivši jednu brigadu na Majevicu. u koju su svrstane 6. Prva majevička brigada se iz pete ofanzive vratila na Majevicu. majevičkom brigadom prebacio sa Birča na Majevicu zbog popune. provela oko mjesec dana. Branko Petričević za političkog komesara. a u Štab 17. majevička brigada i Majevički NOP odred. 106 . 2 Pošto se sa svojom 1. koji su na svoju stranu privukli većinu mobilisanog ljudstva tog četničkog bataljona. Odmah po dolasku. 1. a 5. Ona se popunjava i novim dobrovoljcima iz redova omladine. majevička brigada. Oni su. znajući da će jedinice NOV uskoro stići u Posavinu. U četničkom bataljonu u Bukviku ranije je stvoreno snažno jezgro aktivista NOP-a. krajiška divizija se vraća na sektor Visoko-Kiseljak-Busovača. razoružali i uhapsili komandanta četničkog bataljona 2 U štab 16. istočnobosanska divizija je orijentisana prema Trebavi i Posavini. osobito iz Semberije. Pero Kosorić za zamjenika komandanta i Siniša Nikolajević za načelnika štaba. istočnobosanska brigada. pošto je na sektoru Olovo-Vareš-Breza. na osnovu procjene podataka koji su dobijeni od partijskih radnika iz Posavine. na Ozrenu i u dolini Krivaje. Već 19. Oko stotinu novih boraca i zarobljenih četnika ostalo je u brigadi. divizije: Gligo Mandić za komandanta. jula stiže u Bukvik. koga je poslije njegove pogibije zamjenio Vukašin Subotić. u njen sastav su uvrštena dva bataljona Majevičkog NOP odreda: Drugi (komandant Nikola Simić) i Peti (komandant Hajrudin Brana Saračević). ojačana jednim bataljonom Majevičkog NOP odreda. Na teritoriji istočne Bosne ostaje privremeno 2.napuštaju istočnu Bosnu i odlaze prema zapadnoj Bosni. vojvođanska i 17. vojvođanska divizija je ostala na Birču. proleterska divizija. kreće u Posavinu i već 24. divizije su naimenovani: Danilo Lekić za komandanta. jula brigada razbija četnike u rejonu Lopara. istočnobosanska divizija. štab 17.

fond NDH. dobio je obavijest od Edhema Čame da dođe na sastanak u Kerep. U redove brigade stupilo je oko 40 dobrovoljaca iz Gornjeg Žabara od kojih su 6 bile omladinke.177. br. došao je u Gradačac za rukovodioca tehnike. Čim se vratio u Gradačac. drugog dana održan veliki narodni zbor na kojem su govorili Pavle Goranin. Po ulasku partizana u grad on je stupio kao borac u 1. Dvadest petog jula 1943. 3 U nedjelju. zamjenik političkog komesara Pavle Goranin. majevičku brigadu. Umro je u januaru 1944. od pjegavog tifusa.Vladimira Mičića i nekoliko njegovih pristalica. zamjenik komesara brigade i Boro Popović. zamjenik komandanta Franjo Herljevič. Slijedećeg jutra brigada je nastavila prodor dublje u Posavinu. 3 4 5 6 Izvještaj štaba 17. Iz ovih sela u brigadu je stupilo nekoliko desetina omladinaca. Poslije 3 mjeseca. ušla je u Bukvik bez borbe. str. Lujo Bauer je onesposobio 3 mitraljeza za dejstvo. f. Čamo je od Imamovića zatražio da odmah pribavi garnizonske znake raspoznavanja za 7 dana. koje su poslije saslušanja pustili. reg. divizije od 10. IX 1943. 107 . Imamović je pozvao domobranskog poručnika Luju Bauera. Imamović je preko Humki stigao u Kerep. politički komesar Muhidin Begič. i zatražio da pribavi tražene podatke. pet majevičkih bataljona nastavilo je nastupanje prema selima istočne Posavine. k. porušivši mostove na rijeci Tinji. prema Slatini i Miloševcu. tačan raspored posade i vatrene položaje oruđa. jula. Kada je brigada stigla. u zoru 25. rukovodilac političkog odjela Brigade. 6 saradnika NOP-a. Prilikom napada partizana na Gradačac 28. 146). knj. 5 Navečer je borcima oba bataljona govorio Vladimir Rolović. U njene redove stupilo je 52 Bukvičana. koji je stigao u pratnji jedne patrole Majevčana. dok. na tri dana prije napada na Gradačac. 66. 17. jula.4. Teufik Imamović. 38/4). satnik Stanislav Horki koji je od njega tražio da posreduje kod partizana da ne napadaju na Gradačac. (Arhiv VII. 4 U Gornjem Žabaru je. između sela Gorice i Krepšića. partijski radnik iz Obudovca. (Zbornik IV. Komandant brigade je bio Ratko Perić. Snabdjeven urednom propusnicom koju mu je izdao komandir domobranske jedinice. Drugi i treći bataljon su ušli u Donji i Gornji Žabar i Turić gdje su brzo razbili iznenađene četnike. a načelnik štaba Vukašin Subotić. gdje je u kući Kadira Fazlića našao Edhema Čamu. godine. na traženje Okružnog komiteta KPJ. U toj akciji na cesti u blizini Lončara partizani su zarobili zamjenika kotarskog predstojnika iz Brčkog dr Vladimira Samera i policijskog službenika Miju Pešuta. sekretar partijske ćelije u Gradačcu.

čete DOMDO pukovnije i voda ustaša. naročito 1. Nijemci su intervenisali istog dana. Partizani su u toku noći napustili grad i povukli se do Tramošnice i Kerepa. 3.domobrana i pripadnika DOMDO pukovnije u vrijeme napada. godine u Bosanski Samac je došlo kamionom nekoliko njemačkih vojnika i ustaša iz Tramošnice. 7 Dvadesetosmog jula napadnuta je neprijateljska posada u Gradačcu koja se sastojala od jedne čete domobrana. pukovnije i kratkog boravka 4. Odmah poslije toga Orhan Topčić. vojnici nisu pružili ozbiljniji otpor. bataljona Vojko Milovanović (proglašen kasnije za narodnog heroja).Lujo je skicirao položaje posade i mitraljeza i predao ih Imamoviću. zapovjednika satnije DOMDO pukovnije. avgusta 1943. ali do jutra nisu mogli da krenu zbog porušenog mosta. (»Vražje«) divizije u Brčkom u to vrijeme nije bilo potrebnih snaga za odbranu grada i za izvođenje akcija van mjesta. i saradnja članova KPJ i SKOJ-a iz grada sa jedinicom koja napada. Prodor 1. je prenio poruku u Kerep do Edhema Čame. jer su dobili podatke da on sarađuje sa partizanima. pa se ubrzo predalo 5 oficira. 7 8 Izjava Teufika Imamovića. 80 domobrana i 40 pripadnika DOMDO pukovnije. omladinski rukovodilac. Prethodno su preko partijske organizacije u gradu utanačeni postupci aktivista NOP-a . pukovnije i jedne artiljerijske jedinice 369. kod autora. 8 Među poginulima je bio i komandant 1. Nakon ove borbe. bataljon. Zahvaljujući djelatnosti partijske organizacije i patriotskom držanju domobranskog poručnika Luje Bauera i satnika Ibre Dogladovića. Poslije uništenja 3. Ustaše i oružnici zatvorili su se u kulu iz koje su davali otpor. žestoki otpor Nijemcima (uz koje se našlo i oko 200 četnika) oštetivši im kod Kerepa tri tenka. pa su svugdje tražili pomoć. Preostalo je jedino da Nijemci brzo intervenišu sa svojim motorizovanim jedinicama iz Slavonije. oklopni bataljon) i stigli pred Gradačac u 22 časa. Uhapsili su Hasana Zaimovića i odveli ga u zatvor u Gradačac. majevičke brigade u Posavinu uznemirio je vlasti NDH. Krenuli su iz Broda preko Modriče s tenkovima i motorizacijom (202. ali su pri tom imali i gubitke od 13 poginulih i 14 ranjenih boraca. U toku odstupanja pružili su. 108 .

Među za9 Istog dana uveče u Brvnik su banuU četnici njih oko 20 i tražili od Milana Bumbulovića da pronađe svog sina Ivana da ih on tobože odvede u partizane. veliki broj ranjenih i 175 zarobljenih. brigade je imao ovakav sastav: Miloš Zekić komandant. Aktivisti NOP-a koji su ostali na radu u Gornjem Žabaru i Brvniku morali su se povući iz svojih sela i doći u Bukvik. četnički komandant bataljona iz Slatine. Žarko Kovačević. Vrhovni štab je 13. četnici su otvorili vatru i obojicu ih ubili u dvorištu. istočnobosanska brigada 10 sa juga. i da na Ozrenu smijeni jedinice 2.d. 10 U to vrijeme Štab 6. a 6. Posavski četnici su se razbiježali. 7. Njihovi gubici su bili . a Ivan se vratio kući i našao ubijenog brata i njegovog druga (Boro Popović n. jer su se vratile neke njihove jedinice koje su bile na Ozrenu. proleterske divizije koje su trebale krenuti ka Crnoj Gori. avgusta obuhvatni napad na četnike na Trebavi sa sjevera. Ćim su Stojan i Stevo prišli. U izviđanje je poslat 2. načelnik štaba. izjavljujući da tuda mora proći u borbu protiv partizana. U borbi koja je trajala sutradan do poslije podne i bila vrlo žestoka.40 mrtvih. partizana nije bilo u Posavini. majevičke brigade u kojem je bilo dosta Posavaca. Da bi im povratio samopouzdanje. avgusta naredio da prenese svoja dejstva ka donjem toku rijeke Bosne i likvidira četnike na Trebavi. 109 . izražavajući veliku radost što su dočekali dan da se partizani pojave u njihovim selima. U toku samo 4 dana u brigadu je stupilo preko 120 boraca. str 286-287). Đoko Vujošević politički komesar.Posavci su 1. Pošto Ivan nije bio kod kuće. Savo Trikić zamjenik komandanta. bataIjon 1. divizije Prva majevička brigada je preduzela u noći 15/16. Dobili su hrabrost kada su vidjeli njemačke tenkove. četnici su ponovo oživjeli. godine. Milan im ponudi da ih odvedu njegov drugi sin Stojan i njegov drug Stevo Lazić. Cvijetin Mijatović zamjenik političkog komesara i partijski rukovodilac divizije i Rudi Petovar. iako tada. avgusta 1943. Čim je brigada otišla iz Posavine. Po naređenju štaba 17. Poslije zločina četnici su napustili selo. majevičku brigadu dočekali široka srca. trebavski četnici su razbijeni. 9 Sedamnaestoj istočnobosanskoj diviziji. Pavle Gajić je čak dobio javnu pohvalu od popa Save Božića za hrabro držanje za vrijeme prodora partizana u Posavinu. promarširao je sa svojim bataljonom od oko 250 četnika kroz Bosanski Šamac. koja je početkom avgusta prikupila sve svoje jedinice na Majevici.

" Istovremeno su protjerani i razoružani četnici u selima Potpeć. 110 . Smoluća i Jasenica. vodeći svakodnevne borbe sa ozrenskim četnicima. naročito među omladinom. koji su se dobrovoljno javili u NOV. majevičke brigade. komandant 1. divizije ostao samo Muslimanski bataljon 6. Damjan. Muslimanski bataljon je ostao kratko vrijeme u Srebreniku jer je. Krajem avgusta 1943. Zbog stalnih napada četnika i velikog broja ranjenika. divizije pošle na Ozren. noću 27/28. prihvatila ranjenike 2. 17. godine. za dan oslobođenja Srebrenika. Dan kada su omladinci srebreničke opštine krenuli u partizane. Muharem Kahrimanović. Živa politička aktivnost u srebreničkoj opštini. uzet je. Uskoro je počelo formiranje četa budućeg Trebavskog NOP odreda. Džemal Šuman. Salih Čaiić. morao otpratiti ranjenike iz Srebrenika u bolnice na Majevici. koji se našao van obruča. gdje su pružali ogorčen otpor jedinicama 1. predao se sa svojih 70 četnika. dovela je do masovnog i organizovanog priliva omladine u jedinice NOV i POJ. došlo je novo naređenje Vrhovnog štaba da 17. 21. U noći 30/31. istočnobosansku brigadu. 17. avgusta oslobođena je Gračanica iz koje je nekoliko omladinaca stupilo u 1. majevičku brigadu stupili: Ibrahim Džogo. Noću 22/23. Međutim. zajedno sa novoformiranim Ozrenskim NOP odredom. četnici su se ponovo vratili u Trebavu. jedinice 17. U Srebreniku je od jedinica 17. avgusta. Kada su jedinice 17. divizije i u njen sastav predala svojih 120 boraca.rabljenima je bio i Mamuzić. Ostala je na Ozrenu još pet dana. pa je time. divizije su se premjestile na sjever. Iz tih sela mnogi omladinci su stupili u 6. na liniju Bijela-Hrgovi-Špionica-Srni11 Iz Gračanice su tada u 1. kasnije. donekle. divizija odmah pođe na Ozren i tamo smijeni 2. Ostali četnici su se povukli na Becanj. Asim Sulejmanović. četničke Trebavske brigade. Nada i Biljana Blagojević. Vida Jaćimović. Ankica Jovanović i Vuka Pejić. majevičku brigadu. brigade Relja Peča. brigade da u svoj sastav primi mnoge omladince . diviziju.Muslimane. a komandant 2. Ubrzo zatim. divizija je prešla rijeku Spreču. avgusta. avgusta prebacila ponovo na desnu obalu Spreče. prekinut proces stvaranja partijskih organizacija i formiranje četa budućeg Trebavskog odreda. po zadatku. Duško Jovanović. divizija se.

brigade pravcem Krečane-Tolisa-Skugrić. gdje se u to vrijeme nalazilo sjedište Vrhovnog štaba. Veliki zbor je održan i u Osječanima. septembra. bataljon 3.000 ljudi iz grada i okolnih sela. Sedmog septembra u nedelju 1. U Modriči se tada našao i Moša Pijade koji je. štab 17. Borika Stančić i drugi. zahvaljujući radu aktivista NOP-a među domobranskom posadom. 111 . i članovi umjetničke grupe Vrhovnog štaba. Zarobljeno je 5 oficira i 200 domobrana. majevičke brigade do Majevca. domobrane i jedinice DOMDO na Trebavi i Posavini. divizije stigli partijsko-politički rukovodioci: Hasan Brkić. poslije odlaska Vrhovnog štaba iz istočne Bosne. U oslobođenom gradu je kao posadna jedinica ostao Muslimanski bataljon 6. bataljon 5. ostao sa 2. Nijaz Dizdarević. Drago Stefanović. domobranske (karlovačke) pukovnije. Tu su bili i članovi beogradske grupe partijskih radnika. Edhem Čamo. Svetolik Gospić. na kojem je govorio Todor Vujasinović. a bataljoni 6. septembra oslobodila Modriču.ce. Oni su se. u noći između 12. divizije Branko Petričević i Panto Nikolić. Tarevaca i okolnih mjesta. koja je docnije nazvana Kazalištem narodnog oslobođenja. gdje ih je prihvatio 3. brigade u koji su stupili mnogi omladinci i omladinke iz Modriče. a prvi cilj bio je Modriča. ustaše. Rato Dugonjić. Nastavljajući napad 6. koji su preko Srema došli u istočnu Bosnu. brigada je u noći 7/8. organizacija žena i omladine i narodnooslobodilačkih odbora. pravcem Međeđa-Zelinja-Duga Njiva-Koprivna. U gradu je održan veliki narodni zbor uz prisustvo oko 5. koji ih je otpratio dalje prema Jajcu. kozarske brigade. U grad su pored članova štaba 17. Pašaga Mandžić. cjeli 2. majevička brigada sa Ozrenskim NOP odredom preduzela je nastupanje preko Trebave. divizijom na Ozrenu. divizije je odlučio da razbije četnike. Oni su razvili veliku aktivnost u stvaranju i povezivanju partijskih i skojevskih organizacija. Na zboru su govorili politički komesar 17. Kada su se jedinice odmorile i popunile. prebacili preko rijeke Bosne u pratnji jedne čete 1. Nije naišla na jači otpor domobrana. i 13. Boško Milutinović.

Orašje. Stjepan Šubarić. reg. Građanstvo i muslimanska legija Samca dočekali su našu vojsku u kordonima po ulicama. ubijenog Nijemca privukli na našu obalu zajedno sa oružjem. satnije DOMDO pukovnije nisu ni pružili otpor. Bosanskog Samca. bataljona ušle su u Bosanski Samac. U Riječanima je takođe formirana partijska organizacija u koju su primijeni: Zarija Domazet. iznuđujući silom skrivene zlatnike. Marko Šubarić i Anto Juroš Kurjaković. uzvikujući partizanske parole. Nazif Dugić. Oružnici iz Samca unaprijed obavješteni od četnika o našem pokretu pobjegli su pola časa prije našeg ulaska.30 časova. političkim komesarom Spasom Mičićem i zamjenikom političkog komesara Danom Olbinom. a 34 pripadnika 25. Jusufa Bungura i Hasana Mešanovića. Poslije oslobođenja Modriče radilo se na tome da se napadnu neprijateljske posade i oslobode Bosanski Šamac. 14 Čedo Minderović u svojoj knjizi »Za Titom« na 263. ušao bez borbe 1. a naročito porodice onih koji su se poslije godinu i po vratili sa jedinicama NOV u svoj kraj. i-1 Arhiv VII. četnici Slatinskog bataljona 9. rastjerali Nijemce i ubili jednog njihovog narednika. Znajući da stanovnici tih mjesta očekuju partizane. str. bataljona ostavilo je u gradu najbolji utisak. 8. Tomo Šubarić..« 12 112 . Odžak i sela između Modriče. Narod je bio razdragan. IX 1943. 14 Ostale jedinice brigade osloVeć 11. u kojem između ostalog piše: »Prekjuče.najvećeg muslimanskog sela na Trebavi. septembra napadaju Bosanski Šamac. Ibrahim Sarać. u 11. istočnobosanske brigade na čelu sa komandantom Vladom Karanom. Sedamnaest oružnika je pobjeglo preko Save.Partizane su vrlo srdačno dočekali stanovnici Tarevaca 12 . Uhvaćena je veza sa Slavonijom. br. 6/2 i f. bataljon 6. Gradačca. septembra u Tarevcima su u članstvo ICPJ primljeni aktivisti: Esad Širbegović. f. Vrbovcu. br. k. a tužne su bile porodice poginulih: Muharema Spahića.7. zamjenikom komandanta Čedom Đukićem. Orašja i Brčkog. Novom Gradu i Donjoj Dubici. Tada su opljačkali mnoge trgovine i imućnije građane.. Naši borci odgovorili su mitraljeskom vatrom.. Gnionici. oko podne. reg. brigade od 15. Prilikom izlaska naših jedinica na obalu Save manja grupa njemačkih vojnika zapucala je s druge strane. Jošavi. citira izvještaj štaba 6. Gradačac. 13 U Bosanski Šamac je 14.177. Jedan dio četnika je prešao na lijevu obalu Bosne gdje su opljačkali seljake u Balegovcu. Sahza Muratbegović i Husein Sofić. čete našeg 1.8. septembra 1943. fond NDH. Avdo Tursum. cestom iz pravca Modriče. Neki radnici su docnije. iz kojeg je u jedinicama NOV i POJ već bilo mnogo boraca. Odlučno i disciplinovano držanje boraca 1.

koja je sa manjim prekidima trajala cijele noći. br. podoficira. IX u 4. str. ali za kratko. rukovodilac polit-odjela Zarije Škerović. a ostali su jedva uspjeli da se prebace preko Save. brigade. Spasoje Ilinčić.bodile su sela: Tišinu. 16. n. Arhiv VII. Oni su održali sastanak sa viđenijim građanima i govorili im o potrebi formiranja N 0 0 . 15 U Bosanski Šamac su odmah stigli komandant 6. koji su i ranije radili za NOP. 4 su ranjena. nenaišavši na otpor četnika Slatinskog i Crkvinskog bataljona koji su se razbježali i posakrivali. U borbi koja je nastala jedan oružnik je poginuo. f. 139-140. a oružnici su se vratili u mjesto. rukovodioca političkog odjela 6. Nijemci su otvorili vatru s lijeve obale Save.8. Od zaplijenjenih namirnica. Zbor je u ime građana otvorio i pozdravio oslobodioce dr Džafer Mehmedagić. XI. Ratni dani. dr Husein Kapetanović. 113 . brigade Miloš Zekić. kao sekretar. septembra u 18 časova. Nešto kasnije u članstvo KPJ su primljeni Mehmedalija Subašić i Joco Bogdanović. 1972. Partizani su se izvukli iz grada i otišli u obližnja sela Tišinu i Pisare. obavještajni oficir Dušan Blagojević i Boro Popović. Petnaestog septembra Boro Popović je u prisustvu Zarija Skerovića.00 sata ujutro opkolili zgradu kraj Save u koju su se oružnici smjestili. počeo je u zgradi hotela zbor žena radi formiranja organizacije AFŽ i angažovanja žena u pomaganju narodnooslobodilačke borbe. 177. siromašnim građanima je podijeljeno 18 metarskih centi pšenice. Za vrijeme zbora otvorena je sa slavonske strane snažna artiljerijska i minobacačka vatra po gradu. Slavko Stanojević i Angela Todorović. 16 15 16 Dane Olbina. 2 vagona zobi i 8 metarskih centi graha. 52/2. formirao partijsku ćeliju u Bosanskom Šamcu u koju su ušli Hasan Zaimović. koji je održan na pijaci. Slatinu.d. Mitraljezac Safet Gluhić je odgovorio vatrom iz svog mitraljeza i ubio jednog njemačkog. advokat. Svjetlost. Partizani su 18. Sarajevo. Sutradan. reg. Dane Olbina. zaklonjeni iza željezničkih vagona. fond NDH. str. 134-138. Batkušu i Obudovac. k. Oni su također govorili na narodnom zboru 15.

sa kojom je bio komesar Muhidin Begić. tako je i 1. k. 19 koji su se u većini 17 18 19 Arhiv VII. f. IX 1943. k. Neki su se prebacili u Županju. Tako su jedinice Diljskog odreda i Vinkovačke partizanske grupe u domobranskim uniformama i snabdjevene lozinkama 18. 69-70. 17. u 17. 28.7. Šesnaestog septembra jedna četa ove brigade. a roba podijeljena siromašnim građanima. Prethodno je u Modriči boravio Midhat Muradbegović koji je uputio saradnike NOP-a u mjestu kako da iznutra pomognu oslobođenje Odžaka. br. Pripadnici mjesne DOMDO jedinice nisu pružili otpor i ostali su kod svojih kuća. godine. Sa lijeve obale Save Nijemci su obasuli mjesto artiljerijskom i minobacačkom vatrom.Produžujući nastupanje. pod komandom Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine. dok. brigade proširile svoja dejstva ka istočnoj Posavini. Istovremeno su na lijevoj obali Save jedinice Diljskog odreda. narednik Nikola Čulum i oružnik Idriz Gušterović su zarobljeni. septembra.30 časova oslobodile Orašje. istočnobosanske brigade su 18.17 Kao što su jedinice 6. br. Domobranske radne pukovnije (DORAP) bile su popunjene ljudstvom iz rezerve većinom Srbima iz Srema i Slavonije i izvodile su uglavnom javne radove. majevička brigada nastavila svoja dejstva u dolini Bosne i na Trebavi. 18 Oslobođenjem ovih mjesta i sela između njih. 177. 177. fond NDH. 114 . oslobodila je Odžak. upale u Sikirevce (7 km sjeverno od Bosanskog Šamca) i. sremskog odreda. 6 podoficira i 80 domobrana iz DORA pukovnije. 30. Arhiv VII.8. Granate su oštetile munaru džamije i potopile skelu na Savi. a zapovjednik oružničke postaje. zarobile 6 oficira. 55 i 57. na pošti su uništeni TT uređaji. bez ispaljenog metka. i jedinice 2. f. reg. a prodavnica obuće »Bata« je otvorena. knj. a oružnici su pobjegli prema Savi u kukuruze. Oružnička postaja je demolirana. jedinice 6. avgusta 1943. Partizani su ponovo ušli u Gradačac 14. Zbornik IV. reg. koji je bio pod komandom Štaba Istočne grupe NOP odreda Slavonije. str. napale mnoge posade i organe vlasti NDH u mnogim selima istočne Slavonije i zapadnog dijela Srema. cijela Posavina i veliki dio Trebave bili su slobodni. fond NDH.

str.izjasnili da stupe u partizane. reg. oštetila TT uređaje i odnijela oružje i vojničku opremu ustaša i folksdojčera. oko 1500 vagona suhe šljive i oko 100 vagona pekmeza.4. k. 39. Vojnoizdavački zavod. 115 . Arhiv VII. divizije na Majevici. br. Godina 1943. divizije sa ovog terena. divizije u Posavini i na Trebavi. f. lovačkog zdruga. Arhiv VII. Beograd. i 11. septembra Vinkovačka partizanska grupa upala je u Slavonski Šamac. zbog napada na neprijateljski garnizon u Tuzli. Nikola Krajšić i Stevo Pravdić. Diljski NOP odred.8.7. fond NDH. 52. 1981. br. 1/2. Arhiv VII. Načelnik opštinskog poglavarstva u Donjoj Mahali. br. koji su smatrali da taj potez može da dovede do još masovnijeg pristupanja građana NOP-u. k. a u jesen 1942. pukovnik Mifek zapovjednik 3. k. reg. demolirala zgradu opštine. što je izazvalo negodovanje građana i predstavnika vlasti NDH. 177. br. Semberiji i Birču i 11. Oružnici su uhapsili 33 lica. k. 23 O korektnom ponašanju partizana prema stanovništvu govore izvještaji opštinskih poglavarstva i oružničkih postaja poslije odlaska jedinica 17. ali plodove te jeseni nisu mogli da ubiraju ustaška vlast i četnici. kao i dejstva jedinica 16. 177. bila je znatno rodnija od prethodne. 20 U noći između 10.22 Trgovci i vlasti NDH u Brčkom bili su vrlo zabrinuti zbog toga što je akcijama partizana uveliko onemogućen otkup šljiva i izvoz. reg. 9 i Stjepan Domankušić. pocijepala Pavelićeve slike. naredio je oružnicima da uhapse porodice partizanskih boraca. fond NDH. uništila arhivu. 21 Devetog septembra napadnut je u Spačvi oklopni voz i zarobljena njegova posada. kada je sporazumima sa četnicima vlast NDH u ovom kraju unekoliko bila učvršćena izvezeno je oko 1200 vagona sirove. f. U nemogućnosti da nešto učini na vojnom polju. divizije u srednjoj Bosni znatno su pomogle dejstvo jedinica 17. 36. Ilija Vincetić piše u svom izvještaju Kotarskoj oblasti sljedeće: 20 21 22 23 Arhiv VII fond NOP-a.2. reg. 177. čiji je štab tih dana stigao u Brčko. Te jeseni je izvezeno svega oko 250 vagona sirove šljive i oko 100 vagona drugog voća. Dejstvo jedinica NOV i POJ u Slavoniji i Sremu. fond NDH. f. f. 1601.

kotarske ispostave u Bosanskom Šamcu i Odžaku i opštinska poglavarstva u Dubravama. a njihove zgrade demolirane. izgubio je vjeru i svaku nadu u državnu zaštitu. godine pište štabu 4. Narod je prema državnim vlastima jako demoralisan. 116 . vojske i naroda. IX 1943. IX 1943. Iz mjesta su rastjerane oružničke postaje. Ustanove NDH su bile potpuno razbijene. a narod je zato da se protiv partizana borba uopće ne prima. Orašju. prihvatili su posavski i trebavski seljaci. Hrvata i Muslimana«. Zivilo bratstvo i jedinstvo Srba. Donjoj Mahali.8. Zapovjednik oružničke postaje u opkoljenom Gradačcu 1. f. niti su koga odveli sa sobom. Potpuno je poremećen planirani prisilni otkup žitarica. 44. k. br. objavljen u prvom broju Oslobođenja. Nisu vršili nikakvo zlostavljanje. oružničke pukovnije: »Partizani pored promićbe (propagande) i novačenja novih pristalica priređuju razna sijela i zabave. Državnu i općinsku imovinu nisu oštetili ni u čemu. živio Tito. Svaku noć su održavane partizanske 24 Arhiv VII. izražavajući svoje zadovoljstvo što su oslobodioci došli u njihova naselja. U selima i varošicama Posavine i Trebave partizani su srdačno dočekani. a prema partizanima se pokazuje raspoložen i oduševljen. Odžaku. Franjo Šajkaš u svom izvještaju velikoj Župi Posavje od 28. pošto ne mogu vršiti službu jer nemamo izgleda da se pri ponovnom napadu partizana održimo. između ostalog. Nisu funkcionisale kotarska oblast u Gradačcu. Predlažem da se ova postaja evakuiše. Jedino su u zgradi općinskog poglavarstva pisali njihove krilatice . uzeli iz nadleštva pisaće mašine i oštetili TT linije«. reg. Gradačcu i Srnicama. Modriči. piše: »Za vrijeme boravka u gradu partizani su skinuli poglavnikove slike.177.»Od seljaka su partizani jedino tražili hranu i nešto prevoza. te istima prilazi i materijalno ih potpomaže. a veoma je ograničen izvoz voća. Život nijednog žitelja nije bio ugrožen. Održavani su zborovi na kojima su govorili predstavnici Partije. Obudovcu. godine. Poziv Hasana Brkića »Ni zrna okupatoru«. Domaćini su se utrkivali ko će ih što bolje ugostiti. Niko se od pučanstva nije priključio njihovim redovima. 24 Upravitelj kotarske ispostave u Bosanskom Šamcu.Živio Staljin. Bosanskom Šamcu. a svaki dan oružnicima stižu indirektne prijetnje«. fond NDH. Narod je izašao na ulice i puteve. gdje se saznaje da odigravaju komade i dobro poznati narodu zagrebački glumci. te pozorišne predstave.

Šesta brigada je rasporedila svoje bataljone na prostoriju Miloševac-Bosanski Šamac-Donja Slatina-Obudovac-Gornji Žabar-Porebrice. šećera i masnoća. nalazio Mujo Hodžić Crni. Poslije oslobođenja cijele teritorije Posavine i Trebave. a od ukupno 394 kandidanta 147 je bilo u pomenutim brigadama. u kojima je dala značajan doprinos. dok. divizije su iskoristile za popunu i sređivanje svojih jedinica. 26 a odmah poslije borbi za oslobođenje Tuzle. Partijski rukovodioci bataljona i brigade pomagali su partijskim organizacijama na terenu da se organizaciono srede i učvrste. a komunisti iz brigada. a neki su prodavali i robu koju su sakrivali od okupatora. majevičkoj brigadi. od polovine avgusta do kraja septembra. a Dane Olbina za zamjenika političkog komesara. 361). korpusa od 23. septembra kada se pomjerila na jug. majevička sa Ozrenskim NOP odredom bila je na prostoriji Zelinja-Kožuh-Vranjak-Modriča-Skugrić-Gradačac. najviše brašna. 117 . zbog priprema za napad na Tuzlu. mikrofilm IRP. IX 1943 (Zbornik IV. koja je dopratila Štab 1. 17. za političkog komesara Muhidin Begić. Uz štab brigade se. 25 U Bukviku je 21. prvi komandant Muslimanskog bataljna Romanijskog NOP odreda iz 1941/42. . Za komandanta brigade je postavljen Salem Čerić. (muslimanska) brigada divizije/U početku je imala dva bataljona. rolna 4/295-296). knj. 281 se nalazio u 6.Arhiv VII. korpusa iz srednje Bosne. Uskoro je Pejanoviča zamijenio Mirko Batričević. godine. kao politički radnik. Učestvovali su na sastancima na kojima su se formirale partijske ćelije i skojevski aktivi. str. (Izvještaj sekretara PK KPJ za BiH od 18. Od 808 članova KPJ.priredbe. Milutin Pejanović je postavljen za zamjenika komandanta. Zaplijenjene su velike količine namirnica. narasla je na četiri bataljona. Sarajevo. Vojska je bila sita i vesela. brigade 17. koji su imali više iskustva u partijskom radu. VIII 1943.27 25 26 27 Naređenje štaba 1. istočnobosanskoj i 1. . divizija je ostala do 24. Trgovci i zanatlije su otvorili radnje. koliko ih je tada bilo u istočnoj Bosni. postavila je svoje bataljone na liniju Paležnica-Živkovići-Skipovac. Vrijeme provedeno u Posavini i na Trebavi. pomagali su partijskim radnicima na terenu da razviju različite forme i metode političkog djelovanja. a 1. a pored toga razvile su intenzivan politički rad. uz učešće omladine. Druga krajiška. na kojima su nastupale kulturno-umjetničke ekipe iz jedinica. U takvom rasporedu 17. 117.'sep-· tembra formirana 3.

Politički komesari četa, bataljona i brigada razvili su široku političku aktivnost u narodu. Organizovali su mnoge političke skupove, zborove i priredbe na kojima su nastupali. Kulturno-umjetnička ekipa divizije i kulturno-umjetničke sekcije po brigadama i bataljonima dale su mnoge priredbe na kojima je prisustvovalo po nekoliko stotina ljudi. Jedno vrijeme uz štab 17. divizije, do svog odlaska u srednju Bosnu, nalazili su se i članovi Umjetničke ekipe Vrhovnog štaba koji su svojim nastupom na pozornici ushićivali mnogobrojne Posavce i Trebavce. Na priredbi održanoj 4. septembra u Ceriku istočnobosanski borci su prvi put čuli poemu Skendera Kulenovića Majka Knešpoljka, koju je recitovala glumica Zagrebačkog kazališta Ivka Rutić. Jedinice su izdavale vijesti, a stigao je i prvi broj lista »Oslobođenje« koji je štampan u Trnovi 30. avgusta. Svuda je čitan Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH upućen Srbima, Muslimanima i Hrvatima, a posebno omladini, štampan u Trnovi istog dana. 28 Noću 12/13. septembra na istočnobosansku stranu prešao je preko rijeke Bosne štab 1. bosanskog korpusa NOV i POJ na čelu sa komandantom generalom Kostom Nadom i komesarom Vladom Popovićem. Zamjenik komandanta 1. korpusa, pukovnik Tošo Vujasinović i načelnik Štaba korpusa, pukovnik Jovo Vukotić, stigli su sa Majevice nešto ranije. Štab korpusa se u prvo vrijeme nalazio u blizini Gradačca (zaseok Vida), zatim u Gradačcu, a kasnije se, u vrijeme borbe za Tuzlu, premjestio u rejon Srebrenika. U septembru 1943. godine, na terenu Posavine i Trebave našao se istovremeno veliki broj vojnih, političkih i partijskih rukovodilaca koji su svojim radom mnogo doprinijeli na razgaranju narodnooslobodilačke borbe u Posavini i Trebavi, na mobilizaciji novih boraca, stvaranju Posavskog i Trebavskog partizanskog odreda, razvoju mreže partijskih i skojevskih organizacija, stvaranju narodnooslobodilačkih odbora, odbora AFŽ i USAOJ-a. Takav polet narodnooslobodilačkog pokreta u Posavini i u Trebavi, pored objektivnih okolnosti, omogućen je poli28 Arhiv VII, Mikrofilm, IRP, Sarajevo, r. 4/372 i 373.

118

tikom i naporima Komunističke partije Jugoslavije, posebno komunista iz Posavine i sa Trebave, koji su u najtežim uslovima opstanka, rada i borbe bili nosioci samoprijegora i revolucionarne svijesti u borbi za oslobođenje zemlje za bolju budućnost naroda. Iako malobrojna, i u tom periodu organizaciono nedovoljno razvijena da zahvati sva sela posavsko-trebavskog područja, Partija je ipak uspijevala da oko sebe okupi najsvjesniji dio stanovništva i uključi ga u redove narodnooslobodilačke borbe.

FORMIRANJE POSAVSKOG I TREBAVSKOG NOP ODREDA Stvaranje slobodne teritorije u Posavini i na Trebavi i prisustvo jakih snaga NOVJ na tom području omogućilo je i formiranje Posavskog i Trebavskog NOP odreda. Posavski NOP odred formiran je u Obudovcu, 29 naredbom Štaba 1. korpusa od 17. septembra 1943. Kao jezgro za formiranje odreda poslužila je partizanska četa, koja je osnovana polovinom avgusta 1943. u Bukviku, 30 u koju su tokom avgusta i septembra dolazili omladinci iz Gornjeg Žabara, Brvnika, Obudovca i drugih sela Posavine. Na formiranje odreda stigle su u Obudovac grupe dobrovoljaca iz Miloševca (skoro polovina pristiglih) Kruškovog Polja, Brvnika, Batkuše i Gornje Slatine, a bilo je boraca i grupa i iz drugih sela Posavine, tako da je u odredu na dan formiranja bilo oko 150 boraca koji su svrstani u četiri čete.31 Veliku pomoć štabu novoformiranog odreda pružio je Štab 6. istočnobosanske brigade, posebno njen komandant major Miloš Zekić, koji se tada nalazio u Obudovcu. Iz 6. istočnobosanske i 1. majevičke brigade u odred je došlo nekoliko rukovodilaca: Pero Bosić, Markica Milošević, Savo Živković i Nikola Simić, a kasnije i Mehmedalija
29

30 31

Tada je formirana partijska ćelija u Obudovcu u koju su primljeni: Cvijetin Simičević (sekretar), Makso Teodorović, Đurđo Popović, Pera Jovanović i Mihailo Pejić (Boro Popović n.d. str. 300). Komandir čete je bio Pavo Bašić, a politički komesar Stevo Živković. Nikola Simić, Osnivanje i borbe Posavskog partizanskog odreda 1943. godine, Istočna Bosna u NOB-u, knj. 2, str. 486-470.

119

Tufekčić, pošto je predao dužnost komandanta mjesta u Gradačcu, koju je vršio kratko vrijeme. Oni su imali vojničko i političko iskustvo stečeno u ovim proslavljenim jedinicama. Sam čin formiranja odreda izvršen je svečano, poslije održanog zbora, kod stare škole i crkve. Na zboru na kojem su bili prisutni stanovnici mnogih srpskih i hrvatskih sela govorio je Cvijetin Mijatović Majo, a poslije njega Boro Popović i Vukašin Subotić. Štab 6. istočnobosanske brigade dao je odredu izvjesnu količinu oružja kojim su naoružane čete, a pomagao je i na organizacionom sređivanju u političkoj i vojnoj obuci. Dvadesetosmog septembra u subotu u Gornjem Žabaru se prišlo formiranju bataljona. Od ranije četiri čete i Bukvičke čete, koja je naknadno pristigla, formirani su Prvi i Drugi bataljon. Za komandanta odreda postavljen je Nikola Simić Učo, dotadašnji komandant 2. bataljona 1. majevičke brigade, za političkog komesara Boro Popović, partijski radnik na području Posavine, a za zamjenika političkog komesara Petar Kaurinović, partijski radnik iz Bukvika. Zamjenik komandanta odreda postao je nešto kasnije Ibro Dogledović, a na dužnost referenta saniteta došla je Beba Altarac. Komandant 1. bataljona postao je Marko Milošević, zamjenik komandanta Pavo Bašić, a politički komesar Savo Živković. U 1. bataljonu na dužnosti komandira četa su bili: Prve - Ilija Kaurinović, Druge - Todor Peranović, Treće Pero Jovanović. Na dužnosti političkih komesara četa bili su: u Prvoj - Stevo Živković, u Drugoj - Savo Kaurinović, a u Trećoj - Ilija Pajić. U štab 2. bataljona postavljeni su: Pero Bosić, komandant, Trivo Petra Kaurinović, zamjenik komandanta, Ivan Bumbulović, politički komesar i Košta Živković, intendant. Komandiri četa su bili: Đoko Tadić - Prve, Mika Obrenović - Druge, i Vlajko Arsenić - Treće. Politički komesar Prve čete bio je u prvo vrijeme Ljubo Antić, Druge - Jovan (Damjana) Kerezović i Treće - Petar Đokanov-Kaurinović. Štab 17. divizije je 23. septembra naredio Štabu odreda da svoje jedinice postavi na liniju Gornji Žabar-Bukvik-Porebrice, radi zatvaranja pravaca koji od Brčkog vode u Po120

savinu, Šesta istočnobosanska brigada je tada svoje bataljone rasporedila na prostoriju Srnice-Špionica-Gornji Hrgovi, u očekivanju pokreta prema Tuzli. Štab Posavskog odreda bio je u stalnoj vezi sa štabom 6. istočnobosanske brigade. Istim naređenjem je bilo predviđeno da, ukoliko dođe do jačeg neprijateljskog napada, jedinice odreda budu podijeljene u manje grupe koje bi manevrisale na terenu Posavine, izbjegavale frontalnu borbu i napadale neprijatelja gdje je najslabiji. Odredu je takođe postavljen zadatak da razbijenim četničkim jedinicama onemogući ponovo organizovanje. Štab 17. divizije se tada sa divizijskom bolnicom nalazio u Ceriku. 32 Formiranje Trebavskog NOP odreda obavljeno je u subotu 20. septembra 1943. godine u Skugriću, gdje su pred strojem boraca pročitane naredbe o formiranju odreda i njegova dva bataljona. Kao jezgro za formiranje odreda poslužile su čete i grupe boraca koje su se počele izdvojeno organizovati poslije prvog prodora jedinica 17. divizije na Trebavu polovinom avgusta, a intenzivnije pripreme su nastavljene poslije oslobođenja Modriče. Prvi bataljon odreda bio je sastavljen od ljudstva iz Osječana, Buštelića i Kožuha, a Drugi od ljudstva iz Skugrića, Vranjaka i Koprivne. 33 U odredu je u početku bilo oko 160 boraca. U štab Trebavskog NOP odreda postavljeni su: za komandanta Relja Peća, za političkog komesara Slobodan Janković, a za zamjenika komandanta Petar Džigum. Kasnije, koncem oktobra, dužnost političkog komesara je preuzeo Panto Nikolić, a Slobodan Janković je postao zamjenik komesara odreda, i ujedno rukovodilac partijske organizacije u odredu. Omladinski rukovodilac u odredu bio je Mika Dujić, vršilac dužnosti načelnika štaba odreda Živko Knežević, a intendant Đorđo Petrović. Na dužnost komandanta 1. bataljona postavljen je Savo Simić Adžija. Božo Miličević je došao za političkog komesa32 33

Izvještaj Štaba 17. divizije Štabu 1. bosanskog korpusa 23. IX 1943. (Zbornik IV, knj. 17, dok. br. 118, str. 263/264). Tako je, na primjer Skugrićka četa 2. bataljona formirana odmah poslije oslobođenja Modriče u selu Skugrić, na mjestu zvanom Meraja. Poslije zbora na kome je govorio Mika Stankovič prijavilo se u četu 78 boraca. Neki su poslije prešli u 6. i 15. brigadu tako da je u četi ostalo 43 borca (Izjava Pere Stankovića - kod autora).

121

ra tog bataljona, a Damjan Petrović za intendanta. Komandir Prve čete bio je Nedo Blagojević, a komandir Druge Radovan Petrović. Politički komesar 1. čete bio je Đokan Čakarević, a Druge - Cvjetko Arsenić. Nedo Blagojević je ujedno bio i zamjenik komandanta. U Drugom bataljonu komandant je bio Cvjetko Stojanović-Jerković, a politički komesar Anđelko Radić. Zamjenik komesara bataljona bio je Mitar Mitrović, zamjenik komandanta Košta Radojević, intendant Živan Dimitrijević, a omladinski rukovodilac Jovica Jovičević. U 1. četi komandir je bio Košta Radojević, a politički komesar Mitar Kojić. Komandir 2. čete bio je Ignjat Simkić, a politički komesar Jovo Žarić. Košta Radojević je bio ujedno i zamjenik komandanta bataljona. Naredbom štaba 1. bosanskog korpusa od 23. septembra, Trebavski NOP odred je stavljen pod komandu 1. majevičke brigade i dobio zadatak da se postavi na liniju Cerov Gaj-Poturice i zatvori pravce koji iz doline rijeke Bosne vode prema Sjenini. Prva majevička brigada je postavljena na prostoriju Sjenina-Lukavica-Zoje, sa zadatkom da spriječi ispade četnika sa pravca Becanj-Stanić Rijeka. Brigadi je takođe, u okviru predstojećeg napada na Tuzlu, stavljeno u zadatak da ruši željezničku prugu Doboj-Tuzla na dijelu Boljanić-Karanovac. Jedan bataljon 1. majevičke brigade nalazio se na Dugim Njivama i davao obezbjeđenje za komande mjesta u Modriči i Gradačcu. Bilo je predviđeno da se u slučaju jačeg neprijateljskog napada komande mjesta Modriča i Gradačac povuku u pravcu Dugih Njiva.34

BORBENA DEJSTVA TREBAVSKOG I POSAVSKOG NOP ODREDA DO POČETKA 1944. GODINE Do kraja septembra 1943. godine sav sjeverni dio istočne Bosne bio je oslobođen, čitava Posavina, Trebava, Semberija i Majevica sa gradovima Bijeljinom, Zvornikom, Gra34

Naređenje Štaba 1. bosanskog korpusa Štabu 17. divizije 23. IX 1943. (Zbornik IV, knj. 17, dok. 117, str. 261/262).

122

dačcom, Bosanskim Samcem, Modričom, Orašjem i Janjom. Neprijatelj je držao jače garnizone samo u Brčkom, Tuzli i Doboju i nešto slabije duž komunikacije Doboj-Tuzla. Da bi što uspješnije riješio osnovne zadatke koje je Vrhovni štab NOV i POJ postavio pred partizanske snage u istočnoj Bosni, štab 1. bosanskog korpusa donio je 27. septembra odluku da napadne Tuzlu i okolna neprijateljska uporišta. Uslovi za oslobođenje Tuzle koja je služila neprijatelju kao oslonac za preduzimanje dejstava ka Majevici, dolini Spreče, Birču, Trebavi, Ozrenu i Konjuhu, bili su povoljni, a njeno oslobođenje diktirali su jaki vojni i politički ciljevi. Glavne njemačke snage bile su angažovane ka jadranskoj obali i u zapadnom dijelu zemlje, pa nije postojala opasnost od jače intervencije. Krajem septembra su u Tuzli i okolnim garnizonima bile neprijateljske snage jačine jedne divizije, koje su se sastojale uglavnom od domobranskih jedinica, oružnika, jedinica DOMDO pukovnije i manjeg broja ustaša i gestapovaca. Jedan njemački bataljon je na dva dana prije napada povučen u Doboj, a u Tuzli se nalazila samo jedna njemačka oklopna četa. 35 Oslobađanjem Tuzle otvarale su se široke mogućnosti za mobilizaciju ljudstva, naročito radnika, i uspješno dejstvo NOP-a i jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni. U drugoj polovini septembra je situacija za neprijatelja u istočnoj Bosni postala teža. 0 tome je vladu NDH, veliki župan Župe Usora i Soli sa sjedištem u Tuzli izvijestio ovim riječima:
»Hrvatsko pučanstvo je jednim dijelom izgubilo nadu u povoljan ishod rata. Uslijed toga pojavili su se znaci neotpornosti i pasivnog držanja.... Na područjima velike župe Usora i Soli još je jedino Tuzla ostala pošteđena ulaska partizana, ali i nad njom visi Demoklov mač vječite partizanske opasnosti... Zadnji vojnopolitički događaji u svijetu ostavili su vrlo težak dojam u hrvatskom javnom mnjenju. Kapitulacija Italije, razoružanje italijanskih divizija, teške borbe na istočnom frontu i stalni napadi partizana, uslovili su javno govorkanje o lošoj situaciji u Hrvatskoj«. 36
35

36

Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945, izdanje Vojnoistorijskog instituta, Beograd, 1967, knj. 1, str. 605 (u daljem tekstu - Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945, knj. 1, str. 605). Izvještaj velike župe Usora i Soli od 14. IX 1943. (Zbornik IV, knj. 17. dok. 199, str. 460).

123

U okviru operacije za oslobođenje Tuzle, zadatak zatvaranja pravca prema Doboju i onesposobljavanja željezničke pruge i puta Doboj-Tuzla dobile su jedinice 1. majevičke brigade, Trebavskog i Majevičkog NOP odreda. 37 Posavskom NOP odredu dat je zadatak da sa pravca Gradačac-Srnice obezbijedi raspored glavnine 17. divizije i divizijsku bolnicu koja se nalazila u Donjem Srebreniku, 38 a Trećoj vojvođanskoj brigadi je naređeno da spriječi intervenciju neprijateljskih snaga iz Brčkog prema Tuzli. Prva majevička brigada i Trebavski odred su 28. septembra krenuli preko Bukve ka Gračanici. Istog dana su bez otpora ušli u Gračanicu i porušili prugu dužine oko 1 km, na dionici Karanovac-Suho Polje i postavili se na visove sjeverno od pruge i puta Doboj-Tuzla. 39 Poslije podne, 30. septembra, neprijateljska motorizovana grupa Fišer, koja se sastojala od tri ojačana njemačka bataljona i jednog bataljona domobrana, nadirući od Doboja prodrla je do Gračanice. Iznenadnim i odlučnim protivnapadom jedinica 1. majevičke brigade i Trebavskog odreda neprijatelj je odbačen na rijeku Spreču, odakle se, uz pomoć četnika povukao ka Doboju. Sutradan 1. oktobra neprijatelj se bolje pripremio, izveo napad i uspio da potisne partizanske bataljone do sela Donja Lohinja. U poslijepodnevnim časovima izvršen je ponovni protivnapad sa boka, po cijeloj dužini neprijateljske kolone. Nijemci su se morali opet povući. Pred mrak su jedinice 1. majevičke brigade napale neprijateljsku posadu na željezničkoj stanici u Miričini, koja se brzo predala. Neprijateljska posada koja je bila na željezničkoj stanici Bosansko Petrovo Selo odstupila je bez borbe prema Doboju. 40
37 38 39

40

Zapovijest Štaba 1. bosanskog korpusa od 27. IX 1943. (Zbornik IV, knj. 17, dok. 127, str. 278-283). Obavještenje Štaba 1. bosanskog korpusa od 1. X 1943. Štabu 1. majevičke brigade (Zbornik IV, knj. 18, dok. 2, str. 10). U noći 26/27. septembra dva bataljona Prve majevičke brigade (2. i 3.) vodili su vrlo tešku borbu sa četnicima u Skipovcu kod Gračanice, pa je zbog toga u okviru zadatka obezbjeđenja pravca od Doboja, brigadi i odredu naloženo da spriječe eventualni napad četnika. Saopštenje Štaba 1. bosanskog korpusa od 2. X 1943. (Zbornik IV, knj. 18, dok. 9, str. 29).

124

Tuzla je oslobođena 2. oktobra. Istog dana neprijatelj je iz Doboja izvršio nov snažan napad na bataljone 1. majevičke i Trebavskog odreda i ovladao Gračanicom. Uprkos protivnapadima neprijatelj je, uz snažnu podršku avijacije, 3. oktobra odbacio brigadu i odred sjeverno od komunikacije Doboj-Tuzla i prodro u Lukavac gdje je iznenadio jedinice Majevičkog NOP odreda. Majevički odred, pošto nije bio obaviješten o prodoru neprijatelja iz Gračanice, pretrpio je osjetne gubitke i povukao se na visove sjeverno od komunikacije. U takvoj situaciji Štab 3. korpusa (naredbom Vrhovnog štaba od 5. oktobra 1943, Štab 1. bosanskog korpusa preimenovan je u Štab 3. korpusa NOV i POJ) preuzeo je odmah mjere za odbranu oslobođene Tuzle. Naredio je da se izvrši snažan protivnapad na uklijenjenog neprijatelja. Sa fronta kod Bukinja neprijatelja su napale 6. istočnobosanska i 2. krajiška brigada, 41 a 1. majevička (koja je pomenutom naredbom postala 15. majevička), Trebavski i Majevički odred dobili su zadatak da sjeverno od komunikacije Doboj-Tuzla napadaju izduženu neprijateljsku kolonu u bok i u pozadinu. 42 Kasnije je u borbu na lijevom krilu uvedena 16. muslimanska (ranije 3.), a na desnom krilu 1. vojvođanska brigada. 43 U okviru opšteg zadatka Trebavski odred je imao poseban zadatak da napadne neprijateljsku kolonu kod Miričine, gdje se pretpostavljalo da se nalaze pozadinske jedinice glavnine neprijateljskih snaga. Tako je na prilazima Tuzle došlo do veoma oštrih borbi, jer je neprijatelj uporno nastojao da povrati grad. Protivnapadi jedinica NOV i POJ su u potpunosti uspjeli, pa je neprijatelj bio primoran da naglo odstupi prvo prema Lukavcu, a kasnije prema Miričini. Osmog oktobra 15. majevička i 1. vojvođanska brigada su ušle u Puračić. 44
41

42 43

U štabu 2. krajiške tada su bili: Dragan Stanić komandant, Idriz Čejvan politički komesar, Dušan Egić zamjenik komandanta i Vojin Lukić zamjenik političkog komesara. Kasnije je za načelnika štaba došao Anton Kulundžić. Zapovijest Štaba 3. korpusa od 6. X 1943. (Zbornik IV, knj. 18, str. Štab 1. vojvođanske brigade je imao ovakav sastav: Marko Perićin Kamenjar, komandant; Paško-Romac Zdravko, politički komesar; Ilija Bogdanović, zamjenik komandanta i Ljubo Momčilović, zamjenik komesara. Gligo Mandić, n.d., str. 39-60.
80-82).

44

125

vojvođanska brigada. Četnici su stigli pred grad. divizije ka Tuzli. korpusa da za obezbjeđenje pravca prema Doboju angažuju trećinu snaga koje su u početku učestvovale u napadu. korpusa je uputio 17. najviše radnika i omladinaca. Čim su četnici saznali za odlazak jedinica NOV ka Tuzli. a 27. oslobođenje i odbrana Tuzle predstavljaju veoma uspješnu operaciju. Treća Vojvođanska brigada. diviziju najprije na Ozren. Vojnoizdavački zavod. Zadat je težak udarac neprijatelju. Intervenciju 5. jedinice 3. kada su jedinice odreda stupile iz pokreta u borbu. Odmah po prijemu zadatka odred je izvršio marš iz Bukvika pravcem Špionica-Srnice-Gradačac. Došlo je do velikog priliva novih boraca. korpusa trebalo je da prenesu težište svojih dejstava prema jugoistoku na područje Sarajeva. Odluka štaba 3.S obzirom na način vođenja borbi i manevar snaga. 128-129. 126 . Višegrada i Goražda. a odatle na Romaniju. lovačke pukovnije iz Brčkog prema Tuzli odbila je 3. pokazala se presudnom za uspjeh cijele operacije. u trouglu rijeka Bosna-Sava-Tinja. jedinice koje su napa. a NOV je postigla prestiž u istočnoj Bosni. i 19). To je omogućilo formiranje novih brigada (17. U duhu tog plana štab 3. Bili su uvjereni da im Posavski NOP odred ne može pružiti jači otpor.• > . poslije uspjeha u dolini Spreče. zatim na Vareš. pošli su u napad na Gradačac sa namjerom da unište odred i da opljačkaju grad. istočnobosanske divizije. 1980. našao se samo novoformirani Posavski NOP odred. 18. Oslobođenjem Tuzle postignut je ogroman vojni i politički uspjeh. Poslije odlaska jedinica 17. Beograd. izvršile snažan protivnapad i protjerali četnike koji su se razbježali. Šesnaesta vojvođanska divizija dobila je zadatak da dej45 Radovan Panić. na cijeloj teritoriji. od intervencije sa sjevera. diviziji dao zadatak da zauzme Sokolac i Rogaticu i protjera četnike koji su pod neposrednom komandom Draže Mihailovića prodrli iz Srbije u jugoistočnu Bosnu. dale Tuzlu i da se postavi na liniju Gradačac-Srnice. str. 45 Prema planu Vrhovnog štaba. Tuzlanskog NOP odreda i 27. On je dobio zadatak da obezbijedi.

127 . Dugog Polja. Kladara i drugih sela. Poslije protjerivanja neprijatelja sa pravca Doboj-Tuzla. Dobrinje.Sakib Zečić a Treće . a Trebavski NOP odred je ostao na prostoriji Srnice-Gradačac-Skugrić. str. što je diktirala tadašnja situacija. Garevca. Riječana. odjeće i obuće. čete je bio i Safet Doratić. Druge .Mehmedalija Sendijarević. Neprijatelj je pružio slabiji otpor na visovima kod Karanovca. Jedno vrijeme komandir 1. Treći bataljon je dejstvovao u trouglu Modriča-Odžak-Bosanski Šamac. Južno je održavao vezu sa 18. Prvo su formirane Modrička i Tarevačka. 46 U vrijeme dok je boravio u neposrednoj blizini Tuzle. koga je poslije nekoliko dana zamijenio Vid Dević. hrvatskom brigadom (pod čijom se operativnom komandom nalazio) koja je držala položaje kod Lukavca i zatvarala pravac Doboj-Tuzla. Poslije toga 1. vojvođanskom brigadom na sjever. Pero Kovačević i Abdurahim Otanović. bataljona čete su bile pod komandom 3. Trebavski NOP odred se snabdio izvjesnom količinom oružja. Trebavski NOP odred krenuo je zajedno sa 1. Ponovo su oslobodili Gračanicu. Vršene su pripreme i za formiranje Garevačke čete. Za komandanta bataljona postavljen je Mehmed Mujbegović. čete je bio Hasan Mulić. Uskoro je u Modriči formiran i 3. sprečavao ispade neprijateljskih 46 Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945. Odžaka. vojvođanska brigada produžila je prema Brčkom. vojvođanske brigade prokrstario terenom Trebave. a prvo vrijeme dužnost političkog komesara vršio je Muhamed Kladnjak. 607-608. U svakom bataljonu bilo je po 2 puškomitraljeza. Prije formiranja štaba 3. Zamjenik komandanta bio je Mate Belić. 1. U prvo vrijeme čete su se zvale po nazivima mjesta. bataljona Posavskog odreda. Komandir 1.stvuje na operativnom području Posavine. Semberije i Majevice i da po mogućnosti oslobodi Brčko. Trebave. a sjeverno sa Posavskim NOP odredom. nenaišavši na ozbiljniji otpor četnika. Tarevaca. Politički komesari četa u bataljonu su bili: Ibrahim Mujbegović. bataljon Trebavskog NOP odreda od omladinaca iz Modriče. Do polovine oktobra Trebavski NOP odred je zajedno sa bataljonima 1. knj. a kasnije Odžačka.

oktobra od ljudstva iz partizanskih straža iz Gradačca. 128 . Mionice i drugih podtrebavskih sela. Okružni komitet KPJ je u bataljon uputio 2 člana KP iz Gradačca. U 3. bataljona postavljeni su: za komandanta Mujo Tipura. Komandni sastav Prve čete sačinjavali su: komandir Ivo Domzet. Vučkovaca. (zamjenik nije imenovan) ekonom Zećir (Alje) Bristrić. Četvrte . (zamjenik komandira nije imenovan) politički komesar Šefkija Dajić. Pete . bataljona koji je formiran 7. politički komesar Ekrem Taslidžić i ekonom Husein Skenderović. zamjenik komandira Numan Subašić.komandir Osmah Sušić. bilo 7 članova KPJ.komandir Smajo Osmanlić. politički komesar Ibrahim Alić. došlo je do osnivanja 3. (zamjenik komesara nije imenovan) ekonom Hasan Gubaljević. za intendanta Alija Repčić i za referenta saniteta Bešlaga Korajkić. za političkog komesara Mehmedalija Tufekčić. Posavski NOP odred ostao je na sektoru Gradačac-Srnice do povratka Trebavskog NOP odreda. zajedno sa komesarom bataljona.komandir Hamid Bahić i zamjenik Šalim Bahić (politički komesar i zamjenik komesara nisu imenovani). sastav Druge čete . Treće . Za vrijeme boravka Posavskog odreda u okolini Gradačca. 2 mitraljeza i jednim puškomitraljezom. U tom radu je postigao znatne rezultate. U štab 3. razvijao širok politički rad na terenu. Donje Zelinje. ali nije bilo partijske organizacije. tako da je početkom novembra u bataljonu. zamjenik komandira Akif Huseljić. a u jedinici su primljena 4 nova člana. Naoružan je sa 275 pušaka. Bataljon je imao 304 borca svrstanih u 5 četa.jedinica na slobodnu teritoriju Posavine i Trebave.komandir Ragib Klopić. zamjenik komandira Osman Delić. U bataljonu je u početku bilo mnogo omladinaca i boraca koji su od ranije pomagali i simpatisali NOP. politički komesar Hazim Jašarević. radio na mobilizaciji novih boraca i razvio obavještajnu aktivnost. za zamjenika komandanta Dedo Šakić.

To su bili mobilisani i 47 48 49 Izvještaj OK KPJ za Trebavu i Posavinu Oblasnom KP za istočnu Bosnu od 6. knj. Avdo Humo i Boro Popović. Govorili su Rodoljub Čolaković. Sulejman Filipović. 47 U 1. Rodoljub Čolaković. a u odredu su djelovala 4 aktiva SKOJ-a. Sa još 77 bivših oficira domobranstva NDH. Pukovnik Sulejman Filipović komandant neprijateljskog garnizona u Tuzli od 1941. bataljonu bilo je 25 članova KP. U Gradačcu je održan veliki narodni zbor na kome je bilo prisutno oko hiljadu stanovnika ovog grada i okoline. je održavao kontakte sa rukovodiocima NOP-a. srdačno su dočekali ove rukovodioce i odazvali se pozivima da prisustvuju zborovima i konferencijama. četa 2. 469-474. U proglasu se pozivaju ostali pripadnici domobranstva NDH da se pridruže narodnooslobodilačkoj vojsci. XI 1943. U Srebreniku.d. članovi PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu i sa njima pukovnik Sulejman Filipović. a zatim i u Gradačac početkom druge dekade oktobra stigli iz oslobođene Tuzle Rodoljub Čolaković i Avdo Humo. Učinjeni su pokušaji da se na stranu NOP-a privuče istaknuti prvak HSS iz Posavine Mato Mikić. Mikrofilm IPR. ali je on to odbio izgovarajući se da to ne može učiniti »bez privole svoga predsjednika« (Vlatka Mačeka) 49 * Trebavski NOP odred je u to vrijeme uglavnom bio orijentisan prema Trebavi i dolini Bosne. U Srebrenik su. nije bilo zamjenika političkog komesara kao ni u ostala 2 batlajona Posavskog odreda. Gradačcu i okolnim selima stanovnici koji su u većini bili prijateljski raspoloženi prema NOP-u. i 2. već su komesari vršili i dužnost partijskog rukovodioca. bataljona Posavskog NOP odreda. Istog dana naveče održana je konferencija sa uglednim Muslimanima iz Gradačca i okoline. po oslobođenju Tuzle potpisao je proglas koji je emitovan preko radio-stanice »Slobodna Jugoslavija«. 2. Četnici su se uglavnom nalazili u okolini Dugih Njiva. n. Arhiv VII. str. U ljeto 1943. Tema razgovora je bila masovniji priliv Muslimana u jedinice NOV i POJ. politički komesar Posavskog NOP odreda. rolna 5/53-58.. Sarajevo.bataljonu. došao je u kontakt sa rukovodstvom NOP-a za istočnu Bosnu i ponudio svoje usluge. 129 .48 Njih je od Srnica do Gradačca pratila 2.

često je patrolirao pravcem Krečane-Tolisa-Skugrić.zavedeni seljaci koji su se na položajima oko Dugih Njiva smjenjivali svaka četiri dana. Insceniran je napad na zgradu postaje i oružnici su se bez otpora predali. fond NOP k. 1627. budući prvi predsjednik ZAVNOBiH-a. ali su četnici izbjegavali borbu. Prvi bataljon i dijelovi Drugog bataljona Trebavskog NOP odreda su 2. Članovi KPJ su prethodno razgovarali sa roditeljima tih omladinaca. Ante Ka- so Arhiv VII. gdje ih je čekao i obezbjeđivao prelazak jedan vod Modričkog bataljona na čelu sa komandantom Mehmedom Mujbegovićem. popunom iz Odžaka. U toj grupi bili su: Rodoljub Čolaković. Dopirao je i do Dugih Njiva. oni su to odbijali bojeći se represalija Dražinih oficira i Nijemaca. Aleksandar Preka. 51 Partijska organizacija u Odžaku pripremila je grupu omladinaca za odlazak u odred. a lakše nekoliko boraca. Sulejman Filipović. f. čitav ili njegovi dijelovi. Prevozio ih je Rafo Kovačević u svom malom čamcu u koji je moglo stati najviše 5-6 ljudi. Iako je štab Trebavskog NOP odreda pokušavao pridobiti te seljake da pristupe NOP-u. reg. Kasnije se otkrilo da je bombu bacio ustaša Želić iz Riječana koji je prije nekoliko dana stupio u odred. U toku prevoženja jedne ture neko je bacio bombu u čamac od koje je teško ranjen Redžo Čaušević. bataljon je u Skugriću zarobio sedam četnika koje je poslije razoružavanja pustio. novembra dočekali u Srnicama grupu partijsko-političkih rukovodilaca iz istočne Bosne koji su iz oslobođene Vlasenice preko Tuzle i Srebrenika krenuli u centralnu Bosnu da bi u Jajcu.3. Avdo Humo. 1/1 i 2/1. zbog obezbjeđenja saobraćaja Gradačac-Modriča i zbog propagandnog djelovanja u trebavskim selima. Četnički oficiri su tu masu od nekoliko stotina ljudi držali na uzdi i kažnjavali zbog učestalog bježanja sa položaja i izbjegavanja kuluka i obaveza u hrani. U toku noći oni su iz Odžaka stigli na obalu Bosne naspram Modriče. dr Vojislav Kecmanović Đedo. Drugi bataljon Trebavskog odreda. čiji je zapovjednik Petar Gugić sarađivao sa NOP-om. 31 Partijska organizacija iz Odžaka pripremila je sa Odžačkom četom bataljona napad na oružničku postaju u Odžaku. br. odnosno Mrkonjić Gradu prisustvovali II zasijedanju AVNOJ-a i I zasijedanju ZAVNOBiH-a. 50 Treći (modrički) bataljon odreda koji je u početku imao 120 do 130 boraca brojno je ojačao. 130 . Dvadesetdevetog novembra 1943.

Slijedećeg dana bataljon ih je preko Čardaka dopratio u Modriču. Jure Begić.menjašević. (Arhiv VII. Mikrofilm. Gradačac i Modriča. svrstanih u 3 partijske organizacije (u štabu odreda i u dva bataljona po jedna. XII 1943. Sutradan. bataljona Trebavskog odreda. gdje je naveče održana konferencija sa građanima. Okružni komitet KPJ je zajedno sa Štabom Posavskog NOP odreda donio odluku da 1. Sa grupom partijsko-političkih rukovodilaca kretali su se avijatičari i radnici u industriji aviona. novembra 1.. 1. Oni su doveli komoru sa oko 100 tovarnih konja da preuzmu oko vagon soli koja je iz oslobođene Tuzle preko Srebrenika transportovana do Modriče. a odatle prebačena preko rijeke Bosne za potrebe jedinica NOV i POJ i naroda u srednjoj Bosni i Bosanskoj kra. bataljona su se. bataljon i dio 2. c2 jmi· Pošto su uspješno obavili dodijeljeni zadatak i vijećnike bezbjedno sproveli do krajiških jedinica. prvi partizanski pilot. . dok u jednom bataljonu nije bilo partijske organizacje. krajiške brigade na čelu sa komandantom brigade proslavljenim junakom sa Kozare . Početkom decembra u Trebavskom NOP odredu je bilo 14 članova KPJ. 131 . divizije na Brčko. kao posada. IRP. Modrička četa 3. istim putem.Petrom Mećavom. koji su prikupljeni u jedinicama 3. i 2. bataljon Trebavskog NOP odreda je dopratio ovu kolonu u Gradačac. Pero Đukanović i Mile Perković. Petog novembra prešli su rijeku Bosnu i stigli u Majevac gdje su ih dočekala dva bataljona 12. 53 U odredu je tada bilo 5 aktiva SKOJ-a sa 36 članova. rolna 5/312-316). Među njima se nalazio i Franjo Kluz. 3. gdje se nalazila. Bogomir Brajković. Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 1. Evakuacijom je rukovodio Haso Burić. vratili na svoje položaje. mnogi seljaci iz sela opština Srebrenik. na kojoj su govorili istaknuti politički rukovodioci istočne Bosne. 52 53 So i druge namirnice zaplijenjene u oslobođenoj Tuzli danima su prevlačili na svojim kolima. korpusa za popunu prvih vazduhoplovnih jedinica NOV i POJ. bataljon odreda učestvuju u predstojećem napadu jedinica 16. Sarajevo.

divizije u Tuzli. NOP-a i AFŽ na terenu oko Gradačca. početkom oktobra. bataljon 5. lovački puk. zajedno sa Štabom odreda krenuli su iz Gradačca ka Bukviku. bataljon ostao je sam u Gradačcu i okolini. Njegove čete će obezbjeđivati grad i omogućiti nesmetano djelovanje narodnooslobodilačkih odbora. knj. 213. nešto ustaša i Nijemaca. na vrlo uskom prostoru držao jake snage. U Gunji preko Save nalazio se 1. i 8. Neprijatelj je u Brčkom. betonskim i zemljanim bunkerima i minskim poljima ispred njih. domobranski zdrug. Tuzli. On je cijenio vojnički značaj Brčkog koje mu je služilo kao mostobran za nastupanje ka Bijeljini. dok. donesena je odluka da 16. inžinjerijski bataljon. str. bio kompletan 3. 3. koju su često napadali sremski i slavonski partizani. divizija pripremi 54 Zbornik IV. bataljona Posavskog odreda. Rumi i Šidu) nalazile su se dvije njemačke divizije. nalazile znatne neprijateljske snage. koji su pri dolasku novih boraca imali 212 boraca. artiljerijski divizion. Prilikom boravka komandanta 16. i 2. pod komandom Glavnog štaba NOV i POJ Vojvodine. jedan bataljon DOMDO pukovnije. 2. a posebno kasarne u lageru. Treći bataljon će ostati odvojen od ostalih snaga odreda sve do februara 1944. koje su upravo izvodile ofanzivna dejstva u Sremu i Slavoniji protiv partizanskih jedinica. 18. Tu su bili 5. organizacija KPJ i SKOJ-a. u stvari. Oko željezničkog mosta na slavonskoj strani izgrađeni su bunkeri.Poslije odlaska 1. Vinkovcima. 132 . 548. Vukovaru. Spoljna odbrana Brčkog počivala je na fortifikacijski uređenim položajima sa rovovima. lovačkog puka. U gradu su mnoge zgrade građene od tvrdog materijala uređene za kružnu odbranu. Gradačcu i Bosanskom Šamcu i za obezbjeđenje željezničke pruge Brčko-Vinkovci i. sa zadatkom da zatvori pravce koji sa sjevera i zapada ulaze u Gradačac. Prvi i Drugi bataljon odreda. 54 To je. pruge Beograd-Zagreb na dijelu od Vinkovaca do Mitrovice. do formiranja Posavsko-trebavskog odreda. 7. U Brčkom su se u oktobru 1943. U okolnim neprijateljskim uporištima na lijevoj obali Save (u Županji. tj. posredno.

vojvođanske brigade i Posavskog NOP odreda napali su grad sa zapadne strane i uspjeli da potisnu neprijatelja iz rovova na spoljnoj odbrani grada i stignu do samog mjesta. vojvođanske brigade trebalo je da zauzmu Gunju i most na Savi i da zatvore pravce koji iz Vinkovaca i bosutskih šuma vode ka Brčkom. 547 i knj. jačine ojačanog bataljona. koja se iz Županje kretala prema Gunji. vojvođanske brigade je imao ovakav sastav: Radosav Jović. kozačke konjičke divizije i 901. Napadom na Brčko želio se olakšati položaj jedinicama NOV i POJ u Sremu i istočnoj Slavoniji i proširiti slobodna teritorija u istočnoj Bosni. str. oktobra preko Save kod Rajevog Sela." Ofanziva njemačke 173. 28 str. politički komesar. bataljonom Posavskog NOP odreda u zahvatu puteva Brčko-Srnice i Brčko-Orašje. Štab 2. oktobra u 20 časova. Treća vojvođanska brigada i Majevički partizanski odred imali su zadatak da napadnu grad u zahvatu puteva Brčko-Bijeljina i Brčko-Tuzla. 213. koja je iz Gunje pošla radi povezivanja sa kolonom iz Županje. zamjenik komandanta i Ljubica Stanimirović. vratiti se i donijeti obavještenja o neprijateljskim otpornim tačkama. zamjenik političkog komesara. dok. kod Posavskih Podgajaca sukobila prvo sa jednom neprijateljskom kolonom. vojvođanske brigade. dok.i izvede napad na Brčko. Zbornik IV. jačine dva bataljona. koja je tada bila u fazi formiranja. Napad na grad otpočeo je 19. Prema planu napada 2. a 1. Miško. Bataljoni 1. Slijedećeg dana se sa dijelovima 4. str. Jedna patrola odreda uspjela je prijeći put Brčko-Brka i ući u grad. a zatim sa drugom neprijateljskom kolonom. knj. 1. dok. 248. 133 . knj. vojvođanska brigada sa 1. vojvođanska i dijelovi 4. 97-98. Napadajući od Gorica uz drum Lončari-Brčko jedinice Posavskog odreda stigle su u blizini gradske bolnice gdje su zaustavljene. Do kraja dana obje kolone bile su prisiljene da odstupe u pravcu Brčkog. 19. Istog dana nepri55 56 57 Zbornik IV. i 2. 56 Druga vojvođanska brigada 57 prebacila se 17. komandant. 18. njemačkog oklopnog puka koja je bila u punom zamahu na području Srema i zapadne Slavonije ubrzala je odluku da se Brčko što prije napadne. Mirko Milanović. 25. 18. divizije. Drago Dikić.

n. oktobra zauzela Gunju i bunkere na prilazima mostu koji je donekle onesposobila. Oko 300 boraca je izbačeno iz stroja·58 U napadu na neprijateljski garnizon u Brčkom. vojvođanske brigade su orijentisana na prostoriju Bosut-Višnjićevo sa zadatkom da zatvore pravac koji iz Morovića vodi ka Gunji. Avioni su po čitav dan bombama zasipali položaje partizanskih jedinica. Vojvođanske jedinice su u trodnevnim borbama pretrpjele velike gubitke. 21.jatelj je izvršio protivnapad sa jačim snagama i odbacio jedinice odreda ka selu Gorice. ali dalje nije mogla zbog jakog otpora neprijatelja. Došlo je do borbe sa jakim njemačkim snagama koje su tim pravcima hitale u pomoć opkoljenom neprijateljskom garnizonu u Brčkom. oktobra. Uporni napadi. brigade i Posavskog NOP odreda trajali su sa prekidima dva dana i dvije noći. učestvovao je 5. postavivši ispred njih minska polja i žičane prepreke. pa je štab 16. ali su zadržani na utvrđenim položajima pred samim gradom.Muslimanski bataljon . Neprijateljska artiljerija je takođe bila veoma aktivna i ometala je manevar vojvođanskih jedinica. 134 . ali je osnovno da je omjer snaga i sredstava bio mnogostruko nepovoljan za napadača. Sve jedinice pod komandom 16. Jedinice Posavskog odreda su se postavile na položaje u Bukviku. 142.formiran početkom oktobra 1943. Još tri puta bataljoni su pokušali da prodru u grad. Uzroci neuspjeha napada su raznovrsni. i 3. Neprijatelj je organizovao jaku odbranu i precizan sistem vatre na liniji prvih gradskih kuća. ali dalje nije mogla zbog jakog otpora neprijatelja koji je potpomagala avijacija. Druga vojvođanska brigada je 20. divizije naredio da se napad obustavi. godine od omladinaca i pripadnika DOMDO pukovnije iz Brnjika. str.d. Vra58 Radovan Panić. a dva bataljona 4. Jake neprijateljske snage uspjele su tog dana da se probiju preko Gunje u Brčko. vojvođanske brigade . vojvođanske brigade zatvorili su pravce Bošnjaci-Gunja i Lipovac-Vrbanja. Treća brigada je slomila spoljnu odbranu neprijatelja na istočnoj strani grada. 1.. bataljon 3. vojvođanske divizije su se povukle na sjeverne padine Majevice. dva bataljona 2. Sutradan. zauzela Stolin i stigla do utvrđenih kasarni u lageru.

ali nailaze na snažan otpor jedinica 16. a za novog političkog komesara bataljona naimenovan je Esad Cerić. Zbornik IV. 98-100. zamjenik političkog komesara. Bataljon je brojao oko 120 boraca. 618-619. dok. iz Brčkog je prema Gorici krenula jedna domobranska četa sa 5 njemačkih tenkova i stigla do Prnjatovićevog salaša. Iz Brčkog su odmah upućena tri tenka i jedna četa domobrana. vojvođanske brigade i Posavskog NOP odreda otvorili su vatru.d. Partizani su otvorili vatru. 135 . šećer. knj. Brod »Ustaša« je teglio deregliju sa hranom za jedinice 3. str. a na sektoru 1. »Petričnica« je pogođena na više mjesta mecima iz protivoklopne puške. 59 Do kraja oktobra pristigle neprijateljske snage (vlasovci) vrše ofanzivne akcije u Sremu i istočnoj Slavoniji.. vojvođanske brigade i Posavskog NOP odreda kod Omerbegovače. politički komesar i Enis Dervišević. a brod »Ustaša« je potpuno izgorio. isprazne je i zapale. komandant. str. 134. 60 Trećeg novembra brodovi ratne mornarice NDH »Petričica« i »Ustaša« plovili su iz Županje ka Brčkom. 1. gdje čine strašne zločine nad stanovništvom. Huršidić i Dervišević su uskoro na zahtjev Okružnog komiteta KPJ za Majevicu upućeni na teren kao partijsko-politički radnici. žene i djecu i paleći domove. 4.) na desnu stranu rijeke. domobrani su se povukli. divizije. 59 60 Radovan Panić. novembra. Dolazi do žestokih borbi kod Rače i Janje. borci 1. a tenkovi su ih morali štititi u povlačenju prema Brčkom. 19. Partizani su uspjeli da odvuku deregliju sa namirnicama (brašno. Palanke i Boderišta. pirinač. cigarete i dr. str. Prvo je formirana jedna četa na čelu sa komandirom Dževadom Kobičem. U visini sela Gorice. Sutradan. a zatim druga četa i Štab bataljona u sastavu: Hasan Kovačević.žića. sa desne obale Save. Tuzle i Gračanice. knj. n. Jusuf Huršidić. Te jedinice pokušavaju da prodru u pravcu Bijeljine. 28. Nijemci su domobrane isturili ispred tenkova. Šatorovića. ali su u svom nastupanju bili odbijeni. ubijajući starce. Oslobodilački rat. Rahića i drugih muslimanskih sela iz zapadnog dijela brčanskog sreza. domobranskog zdruga u Brčkom. pa su se pred mrak morali vratiti u grad.

Zbog toga što jedinice 16. Pošto je koncentrisao jače snage u Brčkom. dok. njemačke divizije. 19. nazvani tako po svom komandantu generalu Vlasovu) izrazili želju da se predaju partizanima. 20. 9. vojvođanske brigade i Posavskog NOP odreda. 165. bataljona u Srnicama. kozačkog konjičkog puka. Polovinom novembra 1943. U štabu 3. vojvođanske divizije nisu mogle da intervenišu na pravcu Doboj-Tuzla. neprijateljska motorizovana kolona je. neprijatelj je od 7. XII 1943. preduzeo napade iz tih garnizona.). 136 . (vlasovci. dok. U to vrijeme u Gračanici su stacionirale jedinice 6. knj. novembra neprijatelja prema Brčkom. 522). kozačke divizije. str.62 Poslije upornih borbi. kozačke divizije. i 3. vojvođanska brigada odbacile su 15. novembra zauzela Tuzlu. (Zbornik IV.Dva neprijateljska aviona su mitraljirala borce i izbacila bombu koja nije eksplodirala. 13. (Zbornik IV. Tog dana neprijateljski vojnici su se provukli kroz potok i uz pomoć ustaša Ibrahima Pjanića iznenadili jednu četu 3. 551-552. poslije 40 dana života u slobodi. nap. knj. opljačkali stanovnike i vratili se u Gračanicu. Istovremeno su dva bataljona 187. novembra. Podatke o koncentraciji njemačkih trupa u rejonu Vinkovci . 61 Od 5. To je bila izviđačka grupa koja je vršila izviđanje puta Gračanica-Srnice-Gradačac. 1932.63 bivši pripadnici sovjetske armije.). dok. 1. do 7. sa ciljem da ponovo osvoji Tuzlu. Opšta bojna relacija Štaba 2. napadali iz Brčkog prema Čeliću. koje su se produžile slijedećih dana. novembra neprijateljske jedinice iz Brčkog upućuju svoje izviđačke dijelove u pravcu položaja koje su držale jedinice 1. dobijene iz Gračanice. (Zbornik IV. hrvatske brigade i Tuzlanskog NOP odreda. knj. 2. Sutradan je iz Gračanice krenula neprijateljska jedinica 61 62 63 Izvještaj Štaba 16. Zbirka NOR kat. Gračanici i Doboju. iz Gračanice u pravcu Srnice krenula je jedna jedinica 1. str.000 vojnika i 9 tenkova iz sastava 369. (Arhiv IRP. str. bataljon 8.Gunja dostavila je Okružnom komitetu KPJ partijska organizacija iz Bosanskog Samca. do 11. 173. 19. bataljona Posavskog NOP odreda imali su informacije. odbacivši dijelove 18. zbornog područja za novembra 1943. Sarajevo. uz podršku artiljerije i tenkova. lovačkog puka. njemačke divizije i 1. divizije od 1. da su mnogi vojnici 1. br. Sedmog novembra je iz Doboja u pravcu Tuzle krenula motorizovana kolona od oko 2. 11.

vojnopolitička situacija u okolini tih mjesta se izmijenila. Nijemci su zbog toga strijeljali u Gračanici aktivistu NOP-a. U odsutnom trenutku pristigao je iz pravca Gradačca 3. Ubijeno je 28 neprijateljskih vojnika i 7 konja. koji su donijeli municiju i hranu. 64 Prije početka protivnapada na položaje koje su držale jedinice odreda. U selima oko Gračanice i prema Gradačcu organizator i pokretač stvaranja zelenog kadra bio je Ibrahim Pjanić iz Sokola. Uz blagoslov reakcionarnih muslimanskih sveštenika uspio je preostale pripadnike DOMDO pukovnije i dio malodušnih privuče na svoju stranu. pa su zajedno krenuli u protivnapad i potisnuli neprijatelja koji se. On je imao podršku od pripadnika muslimanskih reakcionarnih krugova iz Sarajeva. Pored ostalog zaplijenjeno je 15 konja i mazgi natovarenih opremom. Poslije nekoliko dana u štab 3. stigli su aktivisti i simpatizeri NOP-a iz Srpskih i Muslimanskih Srnica i Vučkovaca. bataljon Trebavskog NOP odreda. 137 . kako su ih njihovi organizatori nazvali bosanskim planincima. Sarajevo. tj. u četu koja je formirana od prebjeglih »vlasovaca« a jedan od njih je ostao pri Komandi mjesta Gradačac. a uhapsili i sproveli u zatvor u Doboj Asima Osmanbegovića. Brčko i Gračanicu. čiji je komandant postao Nešet Topčić iz Zvornika.od oko 600 vojnika. rezervnog narednika Adema Alića na službi u jedinici DOMDO. uz gubitke. cio bataljon. rolna 5/312-316. i pohapsili ih. Poslije zauzimanja Tuzle i dolaska jačih neprijateljskih snaga u Tuzlu. (Arhiv VII Mikrofilm. ali je neprijatelj pokušao da ih opkoli obuhvatom preko Biberovog Polja. Do tada prikriveni neprijatelji NOP-a podigli su glave.zelenom kadru ili. IRP. Ibrahim Pjanić je održavao vezu i 64 65 Izjveštaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 1. bataljona Posavskog odreda došla su tri pripadnika ove njemačke jedinice i izjavili da su gestapovci otkrili namjeru organizatora prebjega u partizane. decembra 1943. povukao u Gračanicu. Pobjegli neprijateljski vojnici upućeni su u sastav vojvođanskih jedinica. Prvi i Drugi bataljon Trebavskog NOP odreda i Treći bataljon Posavskog NOP odreda pružili su snažan otpor u Srnicama.65 Nijemci su uskoro tu jedinicu povukli iz Gračanice u Derventu. Preostali pripadnici bivše DOMDO pukovnije pristupili su novoformiranoj kvislinškoj jedinici .

Radi regulisanja međusobnih odnosa između ovog bataljona i četnika. (Arhiv VII. Brza politička akcija onemogućila je dalji prodor zelenog kadra. Konferencije održane u skoro svim selima oko Gradačca u potpunosti su uspjele. 138 . Za obuku ove jedinice angažovano je 15 njemačkih podoficira. osnivaju seoske straže sa obrazloženjem da štite hrvatska sela od upada četnika. Sagledavši situaciju koja je nastala pojavom zelenog kadra. 5/312-316). pukovnije radi obezbjeđenja. 66 U isto vrijeme se u hrvatskim selima. u Tišini su se sastali komandant bataljona (bojne) satnik Pipika Riterman i upravitelj kotar66 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu od 1. Okružni komitet KPJ za Trebavu i Posavinu preuzeo je niz političkih i vojnih mjera da bi onemogućio njegovo djelovanje na slobodnoj teritoriji. zlostavljali i ubijali skoro svakodnevno nekog iz hrvatskih sela. zeleni kadar je i vojnički oslabljen. Već krajem novembra 1943. koji su pljačkali. a kasnije. novembra 1943. Mikrofilm. prilazi se objedinjavanju seoskih straža u bataljon od 500 do 600 vojnika koji je stacioniran u Bosanskom Šamcu. 22. domobranskog zbornog područja. XII 1943.sa komandantom trebavskih četnika. pa je uskoro došlo do njihove saradnje i na vojnom planu. po odobrenju 2. to je za njih bilo prihvatljivo rješenje da službe vojni rok u svom kraju. U Gradačcu je sazvan sastanak uglednih građana. u tom bataljonu. popom Savom Božićem. Kako je u hrvatskim selima bilo mnogo mladića koji su izbjegavali da idu u domobranske i ustaške jedinice. na kojem je donesen zaključak da se po svim selima održe konferencije na kojima bi se objasnilo šta pojava zelenog kadra donosi muslimanskom stanovništvu i kakvi su politički profili i pogledi onih koji pristupaju ili rukovode zelenim kadrom. u kojima od septembra do novembra nije bilo neprijateljskih jedinica. a uz nju je stacionirana jedna četa 8. Uskoro se pokazalo da stvaranje ove jedinice nije izvršeno zbog zaštite mještana hrvatskih sela od četnika. kada su sredinom decembra pristigle jače jedinice NOV-a na ovaj teren. IRP Sarajevo. uz rijeku Savu od Broda do Brčkog.

bataljonu su postojali partijski biroi. osujete prenošenje težišta dejstva NOV u Srbiju i obezbijede osnovne komunikacije koje iz doline Save vode ka jadranskoj obali. 67 U drugoj polovini novembra 1943. reg. vojvođanska brigada otišla je u Srem. Nijemci su početkom decembra preduzeli ofanzivne operacije na teritoriji Sandžaka. u odredu djelovalo 55 članova KPJ. Hercegovine. u Prvom bataljonu 4 aktiva sa 19 članova. Zaključeno je da se u međusobnim odnosima drže sporazuma u Lipcu. Crne Gore i istočne Bosne. f. * Pošto su dovukli 11 novih divizija na jugoslovensko ratište. a Trebavski NOP odred na Trebavi. a ostale brigade 16. 37. 177.ll. komandantom četničkog bataljona u Donjoj Slatini Žarkom Kovačevićem i komandantom četničkog bataljona u Crkvini Obradom Burićem. U odredu je djelovalo 12 aktiva SKOJ-a. 139 . i 2. sa 5 do 6 članova. u Drugom 3 aktiva sa 17 članova i u Trećem 5 aktiva sa 20 članova. Cilj im je bio da prvo u tim krajevima razbiju jedinice NOV i POJ.ske ispostave u Bosanskom Šamcu Franjo Šajkaš sa komandantom posavskih četnika Pavlom Gajičem. br. sa zadatkom čišćenja terena od četnika i zelenokadrovaca i sređivanje i popune jedinica. tako da je početkom decembra 1943. dok je u 3. 1. partijska organizacija u Posavskom odredu je napredovala u pogledu svog političkog uticaja u jedinicama i na terenu gdje su jedinice boravile. U oktobru i novembru 1943. reg. držeći položaje na liniji Donji i Gornji Bukvik. U svakoj četi je bio po jedan aktiv SKOJ-a. bataljonu postojala jedna partijska ćelija od 8 članova KPJ. 27 i f. Tako je Posavski NOP odred ostao sam u Posavini i zatvarao pravac prema Srnicama i Gradačcu. Ofanziva je počela pod 67 Arhiv VII fond NDH. Ona je povećala svoje brojno stanje primanjem novih članova iz redova kandidata i članova SKOJ-a. vojvođanske divizije su orijentisane na prostoriju istočno od puta Brčko-Tuzla i prema Zvorniku. U 1. godine. Vitanovići i Gajevi. br. k.9.

a druga ka Varešu. U drugoj etapi. istoka i juga. brzim. i 16. Vrhovni štab pravovremeno je naredio da krupne formacije NOV ne budu na okupu. Poslije proboja na Romanovcu 5.Šneštrum. nastupajući iz Sandžaka i iz Hercegovine.Doboj i dolinama Krivaje i Spreče. gdje bi bila opkoljena. i 27. Jednovremeno sa krivajskom operacijom. divizije. a zatim je prerasla u slijedeću . i 27.Sokolac . a zatim preko Konjuha stići iza glavnine neprijateljskih jedinica. njemačka komanda planirala je da sa dijelovima 187. domobranske lovačke brigade 68 Gligo Mandić. pošto u toku operacije Kugelblic nije uspio da razbije snage 3. a dvije brigade (15. divizije na Ravan-planini i Zvijezdi.Srebrenica . potisne i nabaci glavnina snaga NOV i POJ u istočnoj Bosni na zaprečnu liniju. divizija su se izvukle iz obruča. Štab 3. 82-83. da ne prihvataju teške frontalne borbe i ne dopuste neprijatelju da ih sabije na uske prostore. neprijatelj je zaposjeo dolinu Bosne i uputio svoje snage komunikacijama Sarajevo . gdje su naišle na jače neprijateljske snage. a zatim. hrvatskom i 1. 140 . Tri brigade su se sa manjim gubicima probile na Birač. od kojih je jedna upućena ka Ozrenu. rezervne divizije 901. str. energičnim i kratkim udarima. Poslije forsiranja Krivaje i borbi na Ravan planini. kako bi jedinice NOV i POJ opkolio sa sjevera. Plan je predviđao da se brzim prodorima iz rejona Sarajeva. 68 U duhu direktive Vrhovnog štaba. motorizovanog puka i 3.Vlasenica i Tuzla . korpusa i 5. Tuzle i Zvornika zaposjedne zaprečna linija Sarajevo . Sedamnaesta divizija sa pridodatim brigadama (18. one su morale promijeniti pravac i preko Romanovca ponovo izbiti na Krivaju. Jedinice su dobile i naređenje da neprijatelja napadaju na komunikacijama i uporištima. korpusa je donio odluku da dekoncentriše svoje jedinice i razdvoji ih u dvije grupe. a potom nabacio na rijeku Bosnu i uništio. Jake njemačke snage su zatvorile obruč oko 5.d. n. južnomoravskom koja je stigla iz Srbije) podijelila se takođe u dvije manevarske grupe.nazivom Kugelblic. razbijena i uništena.Drina. Prozrijevši namjere neprijatelja.) pošle su u dolinu Krivaje.

korpusa. u kojima su se isticali skojevci. kako bi sebi stvorila što širi manevarski prostor i time izbjegla koncentrični napad neprijateljskih jedinica. vojvođanske divizije formirao je krajem novembra dvije operativne grupe brigada. Kroz dva dana. Borba je počela oko 10 ča69 70 Oslobodilački rat. a po naređenju Štaba 3. izgubivši jedan šarac i dva mitraljeza. s tim da se po potrebi prebaci u Birač. a u drugoj Druga i Četvrta. 3. vojvođanska brigada. dok. Došlo je do borbe u susretu na jednoj kosi. Štab 16. 2. Jedan neprijateljski avion je nadletao i mitraljirao položaje jedinica odreda. Neprijatelj je naišao na jak otpor 1. preduzet je kombinovani napad na položaje Posavskog odreda u Bukviku i Vitanovićima u kojem su učestvovali 1. decembra upućena jedna njemačka i jedna domobranska četa da izvide položaje Posavskog NOP odreda kod Bukvika. vojvođansku diviziju i partizanske odrede na prostoriji Majevica-Posavina-Trebava. ali su ga čete 1. 3. i 2.Gornji Rahić .uništi 16. 182. Prva grupa je dobila zadatak da brzim dejstvom razbije četničke i zelenokadrovske grupe i napadne neprijateljeve garnizone na Trebavi i u Posavini. bataljona. a druga istočno od puta Brčko-Tuzla i ka komunikaciji Tuzla-Zvornik. a teško je ranjen Cvijan Đurić. bataljona. pa su se morale povući u Brčko uz gubitke od 9 poginulih i dva ranjena.Vujičići . bataljon njemačkog 130. bataljona Posavskog NOP odreda koji su prethodno prokopali i zapriječili put Brka . U prvoj grupi su se nalazile 1. U okviru predstojećih neprijateljskih dejstava iz Brčkog je 1. i 5. bojna 5. Bosanskom Šamcu i rijeci Bosni. 1.Zovik . bojna 8.Bukvik. Prva grupa je krenula prema Trebavi. decembra postavila na sektor Bijela . i 2.Kalajdžije. puka. 1022. prije nego što njemačka ofanziva počne na tom sektoru. 600-609. 69 Postupajući po direktivi Vrhovnog štaba. 141 . domobranske pukovnije. decembra. jurišem odbacile. Neprijatelj je tukao iz mitraljeza i minobacača. Neprijateljske jedinice nisu uspjele ući u Bukvik. str. knj. Radi toga se Prva operativna grupa 1. i 2. Istovremeno su iz Bukvika ka selu Ulović krenule čete 1. pukovnije i 3. knj. str. 20. Zbornik IV. 70 Iz odreda je poginuo Ilija Pantelić.

Iako je neprijatelj tukao položaje Posavaca i Vojvođana vatrom iz tenkova. operativne grupe stigle su 12. decembra upala u Tramošnicu. brigada zajedno sa Trebavskim NOP odredom i 71 72 Štab 3. nije mogao napredovati već se povukao u Donji Bukvik. decembra na sektor Špionica-Džakule-Zelinja.Bukvik. godine poslije odlaska Petra Matića na dužnost u Glavni štab NOV i PO Vojvodine za novog komandanta postavljen je Dušan Vukasovič Diogen. Pošto su se u Sokolu nalazile glavne zelenokadrovske snage na Trebavi. i 5. Posavski odred je zatražio pomoć od štaba 3. Osmog decembra jedinice Prve operativne grupe su krenule na prostoriju Humci-Sitari-Tursunovići-Šahinovići-Gornja Dragunja-Ljenobud-Rapatnica. Neprijatelj se utvrdio u srednjevjekovnoj tvrđavi i pružao otpor. 1. a drugu u zaselak Lukavac. kako bi protivtenkovski top 3. vojvođanska brigada je 14. dok je 1. 71 Posavski odred se povukao oko 100 metara unazad. knj. decembra Vojvodane su napale iz pravca Gračanice jake neprijateljske snage. pa je čitav 1. 20. vojvođanske brigade došao u pomoć i oko 14 časova se razvio za borbu s lijeve strane puta Brčko . jedinice 3. Zbornik IV. Neprijateljske jake snage počele su da potiskuju Posavski odred. decembra napale Sokol. vojvođanske brigade mogao gađati tenkove. U zoru 10. minobacača i mitraljeza. očekujući pomoć koja mu je sutradan i stigla iz Gračanice. 184. bataljon 3. zamjenik komandanta i Uroš Ostojić Đetić. 142 . Novak Atanacković Dugački. i 5. Dok su 3. ali nisu postigle zapaženi uspjeh. U novembru 1943. dok. brigada čistile četnička i zelenokadrovska uporišta u podtrebavskim selima. politički komesar. str. komandant. sve tri vojvođanske brigade su u noći 15/16. brigade zauzele su položaje na sektoru Srnice-Biberovo Polje-Jelovče Selo.sova između Gornjeg i Donjeg Bukvika. zamjenik komesara. 72 Poslije napada na Sokol. Sutradan su vodile žestoku borbu sa zelenokadrovcima kod Brnjičana. a predveče je odstupio u pravcu Brčkog. 631-636. vojvođanske brigade koji je uputio jednu četu u Bukvik. topova. a za načelnika štaba Hasan Kovačević. Boro Ivanišević. ubila 6 ustaša i zaplijenila izvjesnu količinu pušaka koje su predate komandi mjesta Gradačac (jednocijevke). vojvođanske brigade prvobitno je imao ovakav sastav: Petar Ma· tić Dule. Brigade 1.

73 U 10 časova jedinice 1. brigade i Trebavskog NOP odreda napustile su mjesto i krenule na prostoriju Ledenice-Gradačac-G. 143 . Stigavši noću neprimjećeni na polazne položaje. a Treći bataljon 1. Poslije toga jedinice 1. krenuli su iz Gradačca u 17 časova.30 časova oslobođen je Bosanski Samac. divizije od 20. vatrom iz bunkera i rovova. Neprijatelj se uporno branio. operativne grupe pristupile su izvršenju drugog dijela postavljenog zadatka . bataljon 1. 11 puškomitraljeza. vojvođanskoj brigadi bilo je 15 poginulih i 30 ranjenih boraca. Bataljoni Prve vojvođanske brigade i Trebavskog NOP odreda sa Mačvanskom partizanskom četom. Tom prilikom ubijena su 84 neprijateljska vojnika. Partijska organizacija iz Bosanskog Samca dostavila je podatke o rasporedu neprijatelja. Poslije žestoke borbe koja je trajala četiri časa. str. Zaplijenjena su 2 minobacača. dok. koje je kao vodič vodio Muhamed Kladnjak.Mačvanskom partizanskom četom dobila zadatak od Štaba 1. tj. vojvođanske brigade sa bataljonima Trebavskog NOP odreda. uslijedio je juriš 1. 3 mitraljeza. Četvrti duž komunikacije Orašje-Bosanski Samac. 285 i dok. str. knj. Lukavac. sa 240 vojnika. decembra uništi neprijateljsko uporište u Bosanskom Samcu. Prvi bataljon je nadirao duž komunikacije Gradačac-Bosanski Samac. zadržavajući vojvođanske borce na ulazu u mjesto. U toku 22. U 1. XII 1943. bataljona 8. XII 1943. i 4. u kome se tada nalazila domobranska bojna u formiranju i dijelovi 2. a 119 zarobljeno. napali su utvrđenog neprijatelja. (Zbornik IV. decembra u 2. na otvorenom prostoru i močvarnom zemljištu. i izvještaj Štaba 1. Kada su 3. 20. među kojima i 15 Nijemaca. vojvođanske brigade i bataljoni Trebavskog NOP odreda zauzeli zgradu Sokolskog doma i krenuli u napad prema bunkerima i rovovima. 111.razbijanju četnika na Trebavi. 184. 20. bataljona u zahvatu komunikacija. neopaženo se provukao niz obalu rijeke Bosne i Save i napao ga u Sokolskom domu. decembra Vojvođani su napali 73 Izvještaj političkog komesara 16. sa južne i istočne strane. lovačke pukovnije. neprijatelju s leđa. 6 automata i mnogo municije i opreme. 631-636). operativne grupe da u noći 19/20. vojvođanske brigade od 31. i vatrenim položajima oružja.

615). bataljon na brzinu uspio da evakuiše teške ranjenike iz Modriče. Analiza operacija 16. Istovremeno je u tom 74 75 Razvila se oštra borba u kojoj je poginulo desetak boraca. dok. Prethodnog dana. našla na uskom prostoru Trebave. a 2. među njima Petar Lukić mitraljezac iz Skugrića i njegov pomoćnik i imenjak Petar Lukić iz Tolice. 24. U prvo vrijeme u Štabu Operativne grupe preovladala je ideja da se jedinice prebace preko rijeke Bosne. 35 zarobljenih i pretpostavlja se. operativne grupe promijenio je svoju odluku i naredio da jedinice krenu prema Majevici. operativna grupa se. Vlastiti gubici su iznosili 7 poginulih i 28 ranjenih. Na taj način 1. gdje se sukobio sa jednom njemačkom motorizovanom kolonom koja je nadirala iz Doboja prema Modriči. borci 2. knj. zajedno sa Trebavskim NOP odredom. decembra pošle prema Vranjaku i Kožuhama da obezbijede mostobran i prikupe čamce. Tako su. Četnici su uspjeli da se izvuku iz okruženja zahvaljujući gustoj magli. čete 2. vojvođanske brigade. i 2. Četnički gubici su bili: 41 ubijen. pa su jedinice u toku noći 24/25. 24. pa je 1. 74 Vojvođani su sljedeći dan proveli na prostoriji Duge Njive-Markovići-Koprivnska Trebava. Radi toga su. Brčko-Bosanski Šamac i Bosanski Šamac-Gradačac-Srnice. 144 . poslije savjetovanja sa štabovima brigada.četnike na liniji Mramorje-Spletena Lipa-Duge Njive. oko stotinu ranjenih. str. decembra neprijateljska motorizovana kolona koja je ušla u Modriču sa sjevera produžila je u pravcu Kožuha. decembar 1943. bataljona. br. decembra. bataljon da zauzme položaje poviše mjesta. Sa bolnicom su upućeni 1. Brčko-Gračanica. koju je neprijatelj opkoljavao sa juga. u zoru 25. gdje je u prvo vrijeme bio jedini slobodan prolaz. Zbog slabo izvedenih priprema i neodlučnog pokreta ka mjestu prelaza. 7 ' Njemačke divizije pomjerile su uskoro svoja ofanzivna dejstva sa Majevice ka Posavini i Trebavi. 182. tj. bila izdata naređenja. (Zbornik IV. vojvođanske divizije. decembra Štab 1. Međutim. Trebavski NOP odred je napadao duž ceste Modriča-Kožuhe. bataljon 1. Tuzla-Srnice. istoka i sjevera. 20. neprijatelj je sa tenkovima već predveče stigao u Modriču. jake njemačke motorizovane kolone otpočele koncentričan prodor pravcima Tuzla-Gračanica.

koji se nakon kraće borbe povukao na okolne kose. bataljonom odreda i partizanskom stražom Komande mjesta Modriče. Mile Dejanović Buna i drugi. decembra navečer preko Trebave na istok. 76 Zbog nepovoljnog razvoja situacije na Trebavi. slabo odjevenih. pa su skoro svi pali u ruke četnika i zelenokadrovaca. organizovano je prevoženje ranjenika preko Bosne. izbjegnuto je okruženje. Botajica. Zdravko Dejanović. bataljon 3. Manevar je uspio. decembra. na prostoriju Humci-Mačkovac-Vukosavci i uspostavile vezu sa brigadama 2. Oni su po ranijem planu trebalo da budu smješteni u baze u Modriči i Tarevcima. operativne grupe zatražio od članova OK KPJ. operativne grupe postavio se u najoštrijem vidu problem transporta ranjenika i bolesnika koji nisu mogli slijediti jedinice u tako brzom i dugom maršu.pravcu krenula jedna neprijateljska kolona iz Doboja. Sakupljeno je preko 100 konjskih i volovskih zaprega. Jošava i Gnionica. najviše iz Tarevaca i Modriče. ali je iz jedinica izostalo oko 120 iznemoglih. pa su pored Srebrenika stigle. Oni su obezbjeđivali i hranu za ranjenike iz vučjačkih sela i iz Odžaka. Perica Kosik. Midhat Muradbegović. Nedo Krekić. Sa njima je stupio u borbu 1. Prešle su cestu Gračanica-Srnice. Sa 3. U bolnici se nalazilo oko 130 nepokretnih ranjenika i bolesnika. Na suprotnoj strani rijeke prihvat su obezbijedili aktivisti iz Vučjaka. u zoru 31. Borika Stančić 76 77 Isto. Mladena Jeftića i Borike Stančića i od komesara i zamjenika komesara Trebavskog NOP odreda Pante Nikolića i Slobodana Jankovića. vojvođanske brigade. 77 Bolnica je zatim smještena u sela: Dugo Polje. Zbog toga je Štab 1. Sa ranjenicima i Komandom mjesta Modriče pošli su članovi OK KPJ: Mladen Jeftić. pa su ranjenici i bolesnici prebačeni preko ceste Modriča-Doboj i rijeke Bosne više Dobora na mjestu zvanom Kamen. ali se od toga odustalo. U Odžaku su se na tom poslu najviše angažovali Abdurahman Abdurahmanović. pred štab 1. Tu su se nalazili partijski i skojevski rukovodioci: Boško Milutinović Đedo. Kasim i Arif Džanan<>\ ic 1 1 1 145 . operativne grupe krenule su 25. da preuzmu brigu za prebacivanje bolnice preko rijeke Bosne i za njeno obezbjeđenje. bosih i većinom nenaoružanih boraca koji nisu mogli izdržati napor. Brigade 1. operativne grupe.

novembra 1943. u svom izvještaju od 19. Poslije nekoliko dana manevrisanja. između Srpske Zelinje i Skipovca. da se ne bi privukla pozornost neprijatelja. Njemu se pridružio zamjenik komandanta odreda.i Mevla Jakupović i drugi partijsko-politički radnici. Zabranjene su akcije na prostoriji gdje su smješteni ranjenici. ostala kompaktna i odlučila da nastavi borbu. Mnogi su ustupili svoje sirotinjske udžerice i kolibe ranjenicima. sekretar OK KPJ. 78 Muhidin Spužić. navodi rasulo dva bataljona Trebavskog NOP odreda. Pri rastanku sa štabom odreda. bataljona Savo Simić Adžija je već ranije izostao i pridružio se četnicima. zbog čega izričito okrivljuje komandanta odreda Relju Peću i njegovog zamjenika Petra Điguma. 146 . Većina boraca Prvog i Drugog bataljona je pošla ka svojim selima. 1. bataljona. Njoj se pridružilo i nekoliko boraca iz 1. bataljon Trebavskog odreda ostali su sami na Trebavi. Podsjeća da je još u svom izvještaju od 6. osim jedne čete iz 2. Brigu o ranjenicima i bolesnicima vodila su 2 ljekara (muž i žena Fišer) i partijsko-politički rukovodioci sa terena i odreda. Anđelkom Radićem.d. Stanovnici sela su vrlo lijepo smjestili i snabdjevali ranjenike. bataljona. str. od kojih je formiran poseban partijski aktiv sa glavnim zadatkom . Ignjatom Simkićem i Jovom Zarićem. stigla je u oslobođeni Gradačac. Džemal Bijedić. a komandant 1. pa su mnogi uskoro prezdravili i uputili se u svoje jedinice. januara 1944. bataljona u kojoj je većina boraca bila iz Skugrića. Kao najveći neuspjeh NOP-a na Trebavi i u Posavini. a sa djecom su noćivali napolju. komanda čete je ponijela odredsku arhivu i pečat štaba. i 2. Ona je na čelu sa Mikom Stankovićem. n. Komandant odreda je samoinicijativno u ponoć sakupio ljudstvo i rekao da nadiru jake neprijateljske snage kojima se odred ne može suprotstaviti i da borci treba da idu svojim kućama. Sa njima su bili komandant i zamjenik komandanta odreda Relja Peća i Petar Đigum. decembra krenuli po velikoj hladnoći i dubokom snijegu sa Trebave. Svi ranjenici i bolesnici su spaseni. 78 Kada su Vojvođani 25. uz pomoć ljudstva iz Komande mjesta Modriča i boraca 3. 139-144. godine.obezbjeđenje ranjenika.

79 •k Kada su 24. Svi su prihvatili prijedlog i latili 79 80 Relja Peća došao je u ljeto 1944.80 Njemu je 3. godine u uniformi domobranskog oficira i predao se jedinicama NOV u srednjoj Bosni. Petar Đigum je ponovo stupio u NOV i poginuo kao komandir čete u 14. izveden pred vojni sud i osuđen na smrt. Sa svakom grupom pošli su jedan ili dva člana štaba bataljona i Štaba odreda. U Donjoj Zelinji Štab bataljona pozvao je u džamiju 30 domaćina. bataljon (Muslimanski) 3. koji je ranije bio načelnik štaba četničke brigade. treća u Gornju Slatinu. uputili su pozive da se vrate u partizanske jedinice. gdje donosi odluku da se 1. a četvrta u Miloševac i Kruškovo Polje. a za zamjenika komandanta Petra Điguma.a i ranije. Svaki starješina poveo je grupu u selo gdje su se najlakše mogli snaći. bataljonom vraća u Vujičiće (Bukvik). srednjobosanskoj brigadi. Tu je prepoznat. Sa 3. sklone i njeguju ranjenike za vrijeme trajanja ofanzive. pa su mnogi to i učinili u toku februara i marta 1944. 147 . vojvođanske brigade koji je izostao. godine. vojvođanska brigada 16. zbog lakšeg manevrisanja pred nadmoćnijim neprijateljem. Treći bataljon Posavskog odreda našao se u početku ofanzive u Donjoj Zelinji. Jedna grupa ostala je u Bukviku. decembra jake neprijateljske snage izvršile prodor iz Brčkog preko Brke ka Bukviku i dalje prema Srnicama. i 2. koji su otišli kućama organi narodne vlasti. Štab Posavskog NOP odreda donio je odluku da jedinice povuče prema Špionici radi povezivanja sa svojim 3. bataljonom se nalazio i 5. Saznavši da je 3. bataljon privremeno podijele na manje grupe. i 2. bataljonom i partijskim rukovodstvom za Trebavu i Posavinu. s tim da po završetku ofanzive ponovo dođu u jedinicu. predočio im situaciju i zatražio da prihvate. bataljon sa OK KPJ za Posavinu i Trebavu otišao dalje prema Trebavi. ukazivao zamjeniku komandanta 3. Štab odreda se sa 1. korpusa da je pogrešno bilo za komandanta Trebavskog NOP odreda postaviti Relju Peću. Bolesni borci i oni bez oružja upućeni su svojim kućama. druga je upućena u Brvnik. divizije ostavila 21-og teškog ranjenika. Pojedincima i grupama.

22. predsjednicu AFŽ. str. I 1944. a ranjenici su bili bezbijedni. bataljon Trebavskog odreda izvršio nekoliko potjera za njima. Bataljon je manevrisao po okolnom terenu. Po hrvatskim selima su se formirale jedinice seoske straže. 6/26-30). (Zbornik IV. Tom prilikom 2 četnika su poginula. 100). bataljon rasporede po dijelovima na prostoriji Posavine. 2 ranjena i 3 zarobljena. Od partizana je poginuo zamjenik komandanta 2. r. između ostalog raspravljalo o odluci štaba odreda da se 1. Tako su u Garevcu ubili Marka Andrića predsjednika seoskog N 0 0 i Kaju Andrić. n. bataljona Posavskog NOP odreda Trivo Kaurinović. Ometali su kretanje aktivista NOP-a i napadali ih. pa je 3. što je i učinjeno. divizije je prihvatio ovakvu odluku kao opravdanu. sastanak sa Štabom Posavskog NOP odreda na kojem se. ali ni jedan od njih nije pokazao neprijatelju gdje se nalaze ranjenici. U toku ofanzive one su napadale sela na slobodnoj teritoriji. Oblasnom komitetu za istočnu Bosnu. maltretirale su seljake. Saznavši za njihovu namjeru. divizije od 10. i 2. II 1944. 106. Komandant 17. str.d. Smatrali su da su sada partizanske snage razbijene i da im predstoji uništenje. godine. 148 . godine jedna grupa četnika je krenula u Bukvik da napadne grupu boraca Posavskog NOP odreda i usput zanoćila u selu Bukovcu. s tim da se poslije koncentrišu u Bukviku. godine. u januaru 1944. pa su se počeli prikupljati i vršiti napade na aktiviste NOP-a i grupe boraca. znajući da je glavnina snaga 3. 83 Petog januara 1944. koliko ih je tada bilo u Bukviku. a ranjen Ilija Kaurinović. (Arhiv VII. Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 21. ustaše i zelenokadrovci su se aktivirali. preduhitrila je četnike i napala ih na spavanju u Bukovcu. grupa od 30 partizana. Četnici sa Trebave. početkom februara 1944. Kada su u selo došle neprijateljske jedinice. Mikrofilm. knj. komandant 17. divizije Gligo Mandić održao je. dok 44. izabrali su za objekte 81 82 83 Mehmedalija Tufekčić. Izvještaj komandanta 17. IRP Sarajevo. 82 Ohrabreni njemačkom ofanzivom. kako bi se ranjenici što bolje i bezbjednije smjestili. korpusa angažovana u napadu na Tuzlu.se posla. četnici. 81 Kada je stigao u Posavinu.

Četnici su bili iznenađeni obrtom situacije. Modriču i Tarevce. (Arhiv VII Mikrofilm. zavjese. sa komandirom Ivom Domazetom. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu. 195. 6/26-30). prepoznavali ih i nosili kućama. Zbornik IV. n. Branioci su ujutro 19. Kada je iz pozadine otvorena jaka vatra iz svih automatskih oružja. 83 U Gradačcu se tada nalazila. misleći da su ih iz pozadine napali Vojvođani. Građani su dolazili. a partizani jednog mrtvog. f. k. dok. ostavljajući i bacajući opljačkane stvari. 21. Građani su organizovali zajedničku večeru za čitav bataljon. za koje su čuli da dolaze u pomoć posadi. a četnici su ušli u grad i počeli pljačkati stanovništvo. bataljona Posavskog odreda. I 1944. ali su snažnim protivnapadom 3. Radovan Panić.svog napada Gradačac. a od Krečana su se spustili i presjekli put Modrića-Gradačac.4. 422-423. branioci iz kule izvršili su juriš. januara bili sabijeni na liniju Gradina-Tabija. Po jednom seljaku uputili su pismo u kojem su tražili predaju partizana. Dvadesetdrugog januara stigao je iz pravca Srnica u Gradačac Prvi bataljon Treće vojvođanske brigade koji je srdačno dočekan. i 4. Tada je donijeta odluka da jedna grupa boraca na čelu sa Ivom Domazetom krene jedinim nezaposjednutim pravcem i napadne s leđa četnike. reg. Četnici su već ušli u grad. Arhiv VII ĆA. Sutradan je Komanda grada sakupljene stvari (posuđe. pa su se dali u bjekstvo. str. samo jedna četa 3. br. prostirke i ostalo) izložila pod nastrešnicu medrese. 84 85 86 Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu upućen 24. Sarajevo. IRP.d. januara i trajao je tri sata. 86 Na građane je pozitivno djelovalo prihvatanje odlučne odbrane grada i dolazak Vojvođana u pomoć. u znak zahvalnosti što su im pružili pomoć u najodsudnijem trenutku. 84 Osamnaestog januara četnici su sa svojom 1. str. bataljona Trebavskog odreda izbačeni iz grada i protjerani prema Trebavi. uz rukovodstvo društveno-političkih organizacija. brigadom napali sa tri strane na Gradačac: od Gornjeg Žabara preko Mionice. Četnici su u ovom napadu imali nekoliko mrtvih i ranjenih. Napad na Modricu i Tarevce preduzet je 17. 219. 149 . a ostali iz kule istovremeno izvrše proboj. 129. 4. od Zelinje preko Srnica na Humke.

a kada su jedinice 3. zaplijenio minobacač i četničku arhivu i sproveo u Gradačac. korpusa dao je zadatak 16. korpusa dobio je zadatak da zajedno sa 5. (Arhiv IRP Sarajevo. Komanda grada je na to odgovorila puštanjem ostalih zarobljenih četnika. i 2. do 19. spriječi ispade neprijatelja iz Brčkog i preduzme akcije u zapadnom Sremu. Odabrao je desetak boraca. korpusa obustavile napad na Tuzlu. br. 2771). godine Posavski NOP odred koji se prikupio u Bukviku. dok je član odbora osuđen na smrt. Dva bataljona Posavskog odreda (1. zbirka NOR-a. bataljonu Posavskog NOP odreda. od Štaba 3. član četničkog savjetodavnog odbora za Trebavu. Štab 16. vojvođanskoj diviziji da očisti Trebavu i Posavinu od četnika i zelenog kadra. korpusa na Tuzlu. di87 Izjava Midhata Muradbegovića . Posavski odred se vratio u Bukvik. zarobio petšest četnika. januara 1944. III 1944. Do intervencije neprijatelja na tom pravcu nije došlo. 87 Polovinom januara 1944. vojvođanskom brigadom i Majevičkim NOP odredom zatvori pravac Brčko-Tuzla i spriječi intervenciju neprijatelja iz Brčkog prema Tuzli u vrijeme napada jedinica 3.kod autora. 150 . SPAJANJE POSAVSKOG I TREBAVSKOG NOP ODREDA U POSAVSKO-TREBAVSKI NOP ODRED I BORBE U POSAVINI I NA TREBAVI OD KONCA JANUARA DO SREDINE APRILA 1944. upao u komandu četničke jedinice. O ovoj akciji govori posredno Izvještaj sekretara OK KPJ od 26. onemogući saobraćaj prugom Doboj-Tuzla. Četnici su zatim poslali pismo u kojem su tražili da se pusti jedan zarobljeni četnik. GODINE Neposredno poslije neuspjelog napada na Tuzlu. kat.) izvršila su pokret za Vražiće i Brnjik i postavili se na desnu stranu ceste Brčko-Čelić. Štab 3. godine. neopaženo se provukao kroz četničke straže. Komandir čete u 3. Smajo Osmanlić je poslije nekoliko dana saznao od partizanskih obavještajaca gdje se nalazi minobacač.Prilikom napada na Gradačac četnici su gađali grad minobacačem. od 16.

112. brigada prebaci na prostoriju Donje Ledenice-Skugrić i na d r u m u Modriča-Gradačac poruši mostove i propuste. Treća brigada imala je zadatak da se poveže sa bataljonima Posavskog i Trebavskog NOP odreda. i 5. januara 3. str. januara 1944. nego su pobjegli u Brčko i Županju. brigade su napali Gornji i Donji Žabar. zatvarajući pravac prema Tuzli. knj. (Zbornik IV. 88 Već 23. Arso Mijovič. Na svojim rejonima brigade su ostale do 27. i 5. morale prebaciti na sektor Srnice-Kerep da bi zadržale neprijateljske snage u Srnicama 88 89 90 Naređenje Štaba 16. Druga na prostoriju Kerep-Jelovča Selo-Kraljići. I 1944. dok 141. vojvođanska brigada je stigla u Špionicu. a Peta 89 na sektor Bijela-Srnice. politički komesar. 21. godine. Jedan njen bataljon je upućen u Donju Skakavu sa zadatkom da poruši most na rijeci Tinji. divizije je izdao naređenje 3. Krepšiću i Gornjem i Donjem Žabaru jedinice su se zadržale do sljedećeg dana kada su se.vizije je uputio 2. (Zbornik IV. 474-478). knj. Milan Korica Kovač. I 1944. vojvođanske brigade su sačinjavali: Stevan Bikić. Gračanica-Srnice i Tuzla-Srebrenik-Srnice i obezbijedi pozadinu 3. Prva na sektor Zovik-Maoča. vojvođanske divizije od 28. brigade. zbog prodora njemačkih motorizovanih kolona iz Gračanice i Brčkog u pravcu Srnica. dok. Dvadeset osmog januara 1944. 3. koji su prethodnih dana vodili borbe sa četnicima te u slučaju potrebe intervenišu na tom pravcu. Prvu u rejon Brčkog. a u suprotnom da zaposjednu liniju Porebrice-Avramovina i zatvore komunikaciju Brčko-Gradačac. i 5. vojvođanske divizije od 21. ušli u Orašje. zamjenik komandanta i Ljubica Đorđević. 21. 363-365). brigada je postavljena na prostoriju Srnice-Kerep-Jelovče Selo sa zadatkom da zatvori pravce Brčko-Srnice. Naređenje Štaba 16. zamjenik političkog komesara. a 2. Četnici nisu prihvatili borbu. brigadu na teren Trebave i Posavine. 90 Tridesetog januara bataljoni 3. komandant. Drugi i Četvrti bataljon su istog dana bez otpora. str. U Orašju. Poslije toga trebalo je da se 2. godine Štab 16. brigadi da razbije četnike u Donjem i Gornjem Žabaru i nastave nastupanje ka Bosanskom Samcu i Orašju. Prva vojvođanska brigada je ostala na položajima kod Brčkog. a Četvrtu u Srem. 151 . Štab 5.

krenula je 3. 154. februara u rejon Gradačca. je preko Srnica. pa su 4. Iz tih sela je u 16. muslimanske brigade ušlo je 70 naoružanih boraca sa 3 puškomitraljeza. Vučkovaca. gdje se tada nalazio štab Tuzlanskog NOP odreda. dok. Brigada sa kojom je bio komandant 17. vojvođanske brigade od 4. U isto vrijeme jedinice 2. 91 Poslije toga Peta brigada je krenula ka Bosanskom Samcu. str. februara u 2 časa. a za omladinskog rukovodioca Mika Dujić. 92 Šesnaesta muslimanska brigada. divizije pukovnik Gligo Mandić. koja je u 6. str. (Zbornik IV. 106-109). gdje se tada nalazio Okružni komitet KPJ za Trebavu i Posavinu i dio štaba 16. i Analaiza operacija 16. divizije za februar (dok. i 3. a Petar Kaurinović zamjenik političkog komesara.Džakule i zaplijenile 200 pušaka i 2 puškomitraljeza. bez otpora. vojvođanske divizije. dotadašnji politički komesar Trebavskog NOP odreda. vojvođanske brigade od 1. 152 . dok. Mionice i Kerepa 93 stigla 7. knj. brigadu na sektoru Dedić-Ramić-Džakule. februara iz Teočaka i stigla u Srebrenik 6. neprijatelj je istog dana napustio Srnice i povukao se ka Brčkom i Gračanici. Mato Belić postao je zamjenik komandanta. muslimansku brigadu stupilo 38. Na dužnost referenta saniteta postavljen je Bešlaga Korajkić. Iz Tuzlanskog odreda u sastav 16. str. Izvještaj Štaba 2. Za komandanta novog Posavsko-trebavskog odreda postavljen je Nikola Simić. ali je napad poslije kraće borbe odbijen. 22. dotadašnji komandant Posavskog NOP odreda. II 1944. ušla u mjesto i razoružala jedinicu DOMDO pukovnije. U Gradačcu i okolini se tada nalazio Posavsko-trebavski odred koji je formiran 4. Ibro Dogledović načelnik štaba. 20. divizije Nikola Lekić i Midhat Muradbegović. februara. 91 92 93 Izvještaj Štaba 3. februara napali 2.i spriječile njihov dalji prodor u Posavinu. 22. Četnici su osjetili koncentraciju vojvođanskih jedinica za napad na Trebavu. 40-41). boraca. Sa brigadom su išli obavještajni oficir 16. Međutim. gdje je 5. brigade su razoružale zeleni kadar na sektoru Međeđa . februara objedinjavanjem bataljona Posavskog i Trebavskog NOP odreda. ofanzivi i u napadu na Tuzlu pretrpjela znatne gubitke. II 1944. a za političkog komesara Panto Nikolić. knj. oduzevši joj 60 pušaka. 2 puškomitraljeza i 2 automata. 20. 557-566). (Zbornik IV.

čiji je komandir bio Ignjat Simkić. a dijelom snaga od Modriče preko Miloševca u pravcu Crkvine. str. povukli prema Doboju. a politički komesar Ivan Bumbulović. divizije napadnu četnike na Trebavi.d. tri brigade 16. 126-127.Došlo je i do personalnih promjena u štabovima bataljona. bataljona je bio Cvijetin Vasić. Posavsko-trebavski odred je napadao sa linije Porebrice-Skakava u pravcu Donjeg Žabara. muslimanska brigada dijelom snaga sa linije G. a politički komesar je i dalje bio Mehmedalija Tufekčić. Komandant 1. 94 Napad vojvođanskih jedinica na četnike na Trebavi je samo djelimično uspio. Sada je komandant 1. Dotadašnji komesar Posavskog NOP odreda Boro Popović postavljen je za komandanta Posavsko-trebavskog područja. za zamjenika komandanta Hamid Bahić. jer su se četnici. Jedinice su dobile zadatak da poslije likvidacije četnika u Gornjem i Donjem Žabaru nastave pokret prema Obudovcu i Slatini. a zarobljeno 12. bataljona (ranije 3. Dogovorom komandanta 17. obuhvatajući na taj način čitavu Posavinu. 153 . Pošto se glavnina posavskih četnika nalazila u rejonu sela Gornji i Donji Žabar. divizije i političkog komesara 16. Komandant 4. a komandant 2. divizije odlučeno je da noću 8/9. bataljona Trebavskog NOP odreda) bio je i dalje Mehmed Mujbegović. a politički komesar Vid Dević. bataljona Pero Bosić za komandanta mjesta u Slatini. odlučeno je da se napad izvrši obuhvatno. a 16. U prvi bataljon je ušla jedna četa iz bivšeg 2. U 3. Mionica .Muslimanske Ledenice u pravcu Obudovca i Gornjeg Žabara. muslimanska brigada zajedno sa Posavsko-trebavskim odredom napadne u Posavini četnike Pavla Gajića. Ubijeno je 28 četnika. a politički komesar Jovo Zarić. a politički komesar Savo Živković. a odatle prema Orašju i Bosanskom Šamcu. Komandant 2. n. bataljona bio Pavo Bašić. februara. Zbog epidemije pje94 Gligo Mandić. a da 16. sa svojim komandantom popom Savom Božićem. bataljona Trebavskog NOP odreda. bataljonu za komandanta je postavljen Smajo Osmanlić. bataljona tog odreda Markica Milošević određen je za komandanta mjesta Miloševac.

Avdo Iširlija . februara ušle u Orašje i Bosanski Samac. U selu Donji Žabar nije došlo do jače borbe jer su se četnici. Ahmet Đonlagić . napadali utvrđeno neprijateljsko uporište u Karanovcu i porušili željezničku prugu Doboj-Tuzla na relaciji Puračić-Dobošnica-Miričina na nekoliko mjesta u dužini od 4800 metara. bivši 3. 43. i 16. Jedinice odreda su ponovo 9. Po ulasku u 16.komandant.zamjenik političkog sekretara. brigada Štab bataljona je dobio ovaj sastav: Mehmed Mujbegović . str. godine. 95 Napad jedinica 16. 96 u koju je također koncem januara 1944. na 95 96 Zbornik IV. Na tom terenu vojvođanske brigade su ostale do kraja februara 1944.politički komesar. 194-197. dok. Tom prilikom predalo se oko 100 četnika. muslimansku brigadu. str. Bosne i Save od četničkih. je sa oko 130 boraca prešao u 16. a dijelom preko rijeke Save u selo Posavski Podgajci. gdje su razoružali zelenokadrovce koji nisu pružili otpor. knj. povukli dijelom u Brčko. Šesnaesta muslimanska brigada je sa linije Gradačac-Modriča-Bosanski Samac obezbjeđivala pravce od Odžaka i Bosanskog Šamca i čistila međurječje Tolise. (Modrički) bataljon Trebavskog odreda. jedinice 16. a koja je zahvatila i vojvođanske borce. Tolise i Save do linije Dubrave-Tramošnica. bataljon.zamjenik komandanta i Asim Mujkić . njegov 4. divizije su se orijentisale prema komunikacijama Doboj-Tuzla i Gračanica-Srnice. Pošto je Posavsko-trebavski odred brojno ojačao. 12.d. muslimanske brigade i Posavsko-trebavskog odreda na četnike u Posavini počeo je jednovremeno. Radovan Panić. ustaških i zelenokadrovskih grupa. obaviješteni o pokretu brigade i odreda. tj. Jedanaestog februara je izvršen nov razmeštaj jedinica. gdje su izvodile svoja borbena dejstva. Posavsko-trebavski NOP odred raspoređen je u selima Donji Žabar i Obudovac radi zatvaranja pravca Brčko-Gradačac i čišćenja terena od neprijateljskih grupa u međuriječju Tinje. Šesnaesta muslimanska brigada se u Posavini organzaciono sredila. rasterivali zelenokadrovce iz Sokola i Brijesnice. 154 . godine. 22. Vojvođani su dva puta ulazili u Gračanicu.gavog tifusa koja je u to vrijeme vladala trebavskim selima. 204-207. odmorila i popunila do brojnog stanja od 720 boraca. februara. n.

(Muslimanski) bataljon 3.Marko Dubravac-Belić. a politički komesar Mirko Maćukat. odakle je 10. Komandir Druge čete bio je Bogdan Bašić. knj. brigade štab bataljona je imao ovaj sastav: Mustafa Beganović komandant.osnovu Naredbe štaba 3. Krajem marta došlo je u Bosanskom Šamcu do formiranja novog 4. decembra u selu Omerbašići gdje je. bataljona. 22. 97 pa je ona sada ponovo imala četiri bataljona. marta. Komandir Treće čete . godine preuzeo zaštitu istočnog dijela slobodne teritorije Posavine. i 5. 98 Posavsko-trebavski NOP odred je sredinom februara 1944. Tu su dočekale. 3. str. februara. divizije razmjestile u zahvatu puteva Brčko-Tuzla. formiranje 36. korpusa izdao je naređenje Štabu 16. Zbornik IV. Brčko-Bijeljina i Čelić-Koraj. vojvođanske divizije da svoje jedinice postavi na sektor Brčko-Čelić-Koraj-Lopare. politički komesar. a za političkog komesara Vid Dević. uključen i 5. februara napale na neprijateljska uporišta u Čeliću i Ratkovićima. tako da se njegovo brojno stanje znatno povećalo. muslimanske brigade. pretrpio znatne gubitke. Teufik Selimović. zamjenik političkog komesara. a politički komesar Zahid Zečić. Sredinom februara u Posavinu je stigla 18. mjesto ranijeg koji je ušao u sastav 16. Odred je u svoje redove neprestano primao nove borce. 522/527. 142. divizije u koju su ušle 3. hrvatska brigada 99 koja je postavljena na prostoriju Čardak-Garevac-Modriča. a politički komesar Sveto Nastić. Derviš Pašić politički komesar i Ante Bašić zamjenik političkog komesara. Štab 18. dok. mahom omladince. marta krenula ka jugoistočnoj Bosni. vojvođanske brigade. Brigada je u Posavini ostala do 26. Na osnovu informacija da jedna njemačka SS divizija dolazi na prostoriju Tuzla-Doboj-Brčko. U Prvoj četi komandir je bio Miralem Šahinpašić. Veljko Janković. vojvođanske brigade. Za njegovog komandanta postavljen je Ivo Domazet. odakle su protjerali Nijemce i zelenokadrovce. zamjenik komandanta i Moni Finci. kada se prebacila na prostoriju Teočak-Čelić-Koraj. Po ulasku u sastav 16. 155 . Zatim su se jedinice 16. Brigade su stigle na označenu prostoriju i 25. iznenađen od brojnijeg neprijatelja. komandant. brigade su sačinjavali: Franjo Herljević. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih. sa zadatkom da zatvori pravce koji vode iz 97 98 99 Najtežu borbu bataljon je vodio 11. korpusa. Štab 3. brigada i jedan bataljon 6.

bataljona. koji su ih strijeljali. i zbog popune svojih jedinica novim borcima. neprimjetno su se privukli zgradama u kojima su bili smješteni borci 1. Pošto se pretpostavilo da u akciji učestvuju i njemačke jedinice donijeta je odluka da bataljon pođe prema Mionici. Jedinice 18. hrvatske brigade pošle su od Bosanskog Šamca prema Orašju. pa je poslije boravka u Semberiji upućena u Posavinu. Ona je kao mlada brigada (formirana u oktobru 1943) imala znatne gubitke i osipanje ljudstva u 6. ubila bivšeg podoficira Ignju Bijelića i zarobila 5 četnika. dok se 3. godine Štab 18. divizije (Zbornik IV. 156 .Prvi i Treći. 8. str. a 1. bataljon Posavskotrebavskog odreda od Gradačca prema Obudovcu. dok. Tada je imala dva bataljona . udaljen 2-3 km od Prvog bataljona. hrvatske brigade od 1. 100 Izvještaj Štaba 18. koji su prethodno prikupili podatke o rasporedu jedinica odreda. sa kojim se kao poznavalac terena kretao Ljubo Antić. 101 Među poginulim borcima iz odreda bio je i Slovenac Kodre Jure iz jedne od tri slovenačke porodice koje su 1941. predvođeni svojim jatacima iz Obudovca. 40-42). nalazio na drugom kraju sela. godine Nijemci protjerali pa su se naselile u Slatini i Brvniku. bataljona Posavsko-trebavskog odreda iznenada je napala četnički štab u Batkuši. manje grupe ustaša. da popuni svoje jedinice. i čete Prvog batlajona su se počele povlačiti. Prvi bataljon Posavsko-trebavskog odreda je stigao u Obudovac i zanoćio u kućama oko crkve. Prva četa 3. Pri povlačenju nekoliko boraca je nastradalo. bataljon. a nekolicinu su četnici zarobili i odmah predali Nijemcima u Brčkom. 24. vodio je borbu sa četnicima. bataljona i potpuno ih iznenadili. hrvatske brigade i Štab Posavsko-trebavskog odreda odlučili su da obuhvatnim manevrom opkole i unište četničke i ustaške grupe u istočnoj Posavini. IV 1944. zamjenik političkog komesara 2. Razvila se žestoka borba. U toku noći četnici iz Lončara. knj. ali u tome nije uspio. bataljonu.grupe četnika.101 Treći bataljon je pohitao u pomoć 1.100 Početkom marta 1944.Bosanskog Šamca prema Modriči i Gradačcu. Kolona koja se kretala iz Bosanskog Šamca razbila je. i 3. a kolona koja se kretala iz Gradačca . na svom pravcu nastupanja. Štabu 36. ofanzivi i prilikom drugog napada na Tuzlu.

nije došlo do očekivanog većeg priliva ljudstva iz hrvatskih sela u bataljone 18. Slične zločine ustaše su činile i u drugim mjestima. 311). prijetili i terorisali pristalice NOP-a.U hrvatskim selima nalazile su se grupe ustaša i ustaške milicije. 5-6 omladinaca potrčalo je prema Tišini i kod mosta na Žandraku opalilo nekoliko rafala u pravcu sela. 103 v e ć i n a ovih omladinaca je o d m a h poslije tog događaja stupila u odred. No. Boravak brigade pojačao je uticaj NOP-a među hrvatskim stanovništvom. 23. Da bi se osvetili ustašama koji su ubili njihove sugrađane Hasana Zukića. godine. Najjače ustaško uporište bilo je u selu Prudu. februara. Alija Kujundžić i Salkan Kurbašić) su poginuli. Pomislivši da se radi o nekoj većoj partizanskoj jedinici ustaše su ostavile sakupljene seljake i pobjegli glavom bez obzira. knj. Aliju Alajbegovića i Smaila Bičića. ali u tome nisu uspjeli. Saznavši za to. 102 157 . rodom iz Tišine. hrvatske brigade. 77. grupa omladinaca iz Bosanskog Samca napala je na ustaški tabor u Slavonskom Šamcu i ubila i ranila nekoliko ustaša. bivšeg poslanika HSS. i pored toga. Među poginulima je bio i Ivo Cvitkušić. Patrole i pojedinci su odlazili u druga hrvatska sela gdje su agitovali. situacija je za njih postala nepovoljnija. marta štabu 3. noću 26/27. * Izvještaj Komande područja za Trebavu i Posavinu od 15. str. gdje su pohvatali 18 Srba. logornik.102 Ustaše na čelu sa Skicom su došle na pazarni dan (četvrtak) u Orašje. korpusa (Zbornik IV. Miralem Šahinpašić i Zijah Bičić) su postali komandiri četa. gdje se sakupilo oko 200 ustaša iz cijele Posavine. a trojica (Zaim Zaimović. Trojica od njih (Pašaga Tihić.103 Poslije pet-šest dana grupa ustaša je došla u Tišinu i pokupila preko 50 ljudi. Politički radnici u Posavini ulagali su i dalje mnogo truda da pridobiju Matu Mikića. dok. hrvatske brigade u Posavinu 1944. pa i u Bosanskom Šamcu. pa su ustaše morale bježati iz svojih sela i skrivati se u drugim mjestima ili u Slavoniji. žena i djece da ih gone i ubiju u znak osvete za ubistvo Cvitkušića. Dolaskom 18. poveli ih prema Grebnicama i pobili kod vodenice na Savi.

Vojnopolitička situacija u to vrijeme nagovještavala je da se obje strane pripremaju za proljećna djejstva. Semberije. muslimanska brigada upućena prema Foči. ofanzivi i neuspjelog napada na Tuzlu. nalazila i 6. Majevički partizanski odred se uglavnom nalazio na prostoriji između komunikacija Čelić-Koraj i Lopare-Rastošnica. i 36. Početkom marta 1944. uništavajući četničke grupe i obezbjeđujući rad pozadinskih ustanova. gdje se. u re158 . Petnaesta majevička brigada je orijentisana ka prostoriji Drinjača-Vlasenica-Srebrenica. imao je zadatak da razbije četničke grupe na prostoriji Lokanj-Kiseljak-Roćević. Sedamnaesta istočnobosanska divizija je svoju 15. dok su brdske dijelove tih planina djelimično kontrolisali četnici. majevičku brigadu popunila na Majevici uključivanjem boraca iz Majevičkog partizanskog odreda i mobilizacijom novih boraca preko Komande majevičkog područja. Štab 3. muslimansku brigadu popunila uključivanjem Modričkog bataljona Posavsko-trebavskog odreda u njen sastav i pripadnika partizanskih straža komandi mjesta Gradačac i Modriča. djelovala su 4 partizanska NOP odreda: Majevički. Poslije pretrpjelih gubitaka u 6. već od januara 1944.U martu 1944. korpusa NOV i POJ je pristupio sređivanju i popunjavanju svojih jedinica. Tuzlanski.dobrovoljci. dok je 16. vojvođanske divizije stizali su iz Vojvodine novi borci. koji je formiran u januaru 1944. Trebave i Posavine. a jedna u Sremu. Na rubovima ove povezane slobodne teritorije nalazili su se jaki neprijateljski garnizoni u Doboju.komesar Meša Selimović) nalazio se od početka januara 1944. uglavnom omladinci . godine slobodna teritorija na sjevernom dijelu istočne Bosne obuhvatala je Semberiju i Posavinu i pobrđa Majevice i Trebave. Podrinjski NOP odred. Tuzli. u srebreničkom kraju. U jedinice 16. istočnobosanska brigada sa zadatkom da kontroliše to područje i sređuje i popunjava svoje jedinice. U to vrijeme u sjevernom dijelu istočne Bosne. Posavsko-trebavski i Podrinjski. dok je 16. Brčkom i Zvorniku. Tuzlanski NOP odred (komandant Omer Sluhić . Obje divizije su tada imale 6 brigada od kojih su pet bile na teritoriji Majevice.

107 104 105 106 107 U Štab 36. a Husein Krupić za načelnika štaba. i 6. zatvarajući pravce Brčko-Srnice i Gračanica-Srnice. Štab 3. izuzev jednog bataljona. III 1944. marta i slijedećeg dana uputio patrole p r e m a Majevici i Posavini da uhvate vezu sa podređenim jedinicama. gdje su već iz Sandžaka prodirale 2. dok. majevička brigada iz 27. korpusa koji se nalazio na Majevici i objedinjavao k o m a n d u nad 16. godine (Zbornik IV. 23. majevičkom brigadom koja je poslije 6. 106 Štab 38. divizije je naloženo da se prebaci na teren Posavine i da tamo formira treću brigadu divizije. divizije 1. Posavsko-trebavski. 132. Majevički. ostala je u Sremu. Jedinice NOV-e u istočnoj Bosni spremale su se za predstojeći prelazak u zapadnu Srbiju. hrvatska brigada iz 17. Štabu 38. korpusa od 4. krajiška divizija. a 3. 18. Podrinjski i Tuzlanski odred. i 38. zatvarajući pravac Tuzla-Srebrenik. i 4. a Mileta Đokić za načelnika Štaba. dok. divizije sa 17. knj. divizije. Vlado Rolovič za političkog komesara. brigada. tom IV. proleterska i 5. stigao je sa Birča u Trnovu 10/11. Dvanaestog marta članovi Štaba 38. Izvještaj Štaba 38. divizije. divizije. korpusa NOV i POJ trebalo da b u d u upućene dvije divizije prišlo se formiranju novih operativnih jedinica. korpusa dobio je početkom marta odobrenje od Vrhovnog štaba NOV i POJ za formiranje nove 38. divizije su naimenovani: Miloš Zekić za komandanta. obezbjeđujući rad pozadinskih ustanova i bolnice u Srebreniku. str. str. divizijom u sjevernom dijelu istočne Bosne. Šesta vojvođanska brigada. korpusa od 26. (Zbornik.jonu Srebrenika. divizije bili su na referisanju kod načelnika Štaba 3. brigada ušle su u sastav novoformirane 36. S obzirom na to da su u zapadnu Srbiju po naređenju Vrhovnog štaba iz 3. Posavsko-trebavski NOP odred obezbjeđivao je slobodnu teritoriju u Posavini. divizije. Od vojvođanskih brigada ostale su pod k o m a n d o m štaba 16. 5. divizije su naimenovani: Marko Peričin Kamenjar za komandanta. 486-490). 36. 23. U Štab 38. 22. knj. 91-92). u selu Bosanska Bijela. divizije Štabu 3. neprijateljske ofanzive ostala sa dva bataljona. marta 1944. istočnobosanske divizije105 u koju su ušle 17. Paško Romac Zdravko za političkog komesara.104 Čin formiranja obavljen je 3. marta 1944. 2. Predviđeno je da se od Majevičkog i Posavsko-trebavskog odreda formira još jedna brigada. 159 . Obavještenje Štaba 3. o formiranju 38.

Posavsko-trebavski odred i 18. a 28. služeći se najcrnjim terorom. a 5. brigadu na prostoriju Vražići-Zovik-Kalajđije-Rahić. da zatvori pravac od Tuzle prema Brčkom. 160 . Već 12. SS (Handžar) diviziju. divizija dobila je zadatak od Štaba 3.Nijemci su očekivali prodor jedinica NOV iz istočne Bosne u Srbiju. prebacili na prostoriju Vinkovci-Šid 13. Naređenjem od 14. knj. divizije. gdje se nalazila na obuci. Stoga su početkom marta iz Francuske. s tim da po potrebi aktivno djeluje sa dijelovima 3. Odmah zatim. a 36. a Posavsko-trebavskom odredu da se postavi na prostoriju Bukvik-Vitanovići. sa zadatakom da zatvori pravac od Gračanice prema Gradačcu. naročito u otkrivanju partizanskih baza sa ranjenicima i opremom. 23. brigade. brigadu na prostoriju Humci-Sitari-Drijenjča. puk u Brčkom i Brezovom Polju. Tuzlanski odred koji se nalazio na proToTžbornik IV. Sedamnaesta majevička brigada je postavljena na sektor Trnava-Čengić. dok. sa zadatkom da zatvori pravac Brčko-Tuzla. radi zaštite ranjenika koji su se nalazili u bolnici br. hrvatska brigada stavljeni su pod operativnu komandu Štaba 36. U takvoj situaciji 16. da zatvori pravac od Brčkog prema Srnicama. marta Majevički odred je dobio zadatak da postavi svoje bataljone u rejon Zajednice-Vukosavci i zatvori pravac Gornja Tuzla-Lopare. divizije naredio je Štabu 18. 63. Trećeg korpusa u selima južno i zapadno od Janje. ostavljajući u svakom selu svoje manje ili veće posade. korpusa da zatvori pravce koji iz Srema vode na slobodnu teritoriju Semberije i Majevice istočno od Brčkog. marta njene prethodnice su se pojavile u Sremskoj Raci. ustaše i zelenokadrovci otpočeli prikupljati svoje snage radi sadejstva sa esesovcima.' 08 Štab Tridesetšeste divizije postavio je svoju 3. Štab 36. 27. puk te divizije forsirao je Savu kod Rače. a zadatak da potpuno iskorijeni uticaj NOP-a na osvojenom prostoru. Cilj neprijatelja je bio da postepeno osvaja teren. 269. hrvatske brigade da svoje jedinice orijentiše na prostoriju Srnice-Biberovo Polje. str. divizija pravce koji od Save vode na slobodnu teritoriju zapadnog dijela Majevice i Posavine. 2. Istovremeno su četnici. Županji i Slavonskom Samcu.

Strebci i Gornji Zovik. na zborno mjesto je stiglo oko 35 stanovnika. U selima Zovik . Gornjem Zoviku. knj. neki su podlegli mučenju. Šesnaestog marta 28. Bukviku. dogodilo i u Štrebcima. štab 36. a 17. gdje su ih tukli. Odveli su ih u Brčko u zatvor. a ostale su kasnije pustili iz zatvora. Ne znajući prave namjere esesovaca. Slijedećeg dana učinjen je neuspješan napad na neprijatelja koji se utvrdio u Ratkoviću. Skakavi dva. Oko 15. odveli ih i postrijeljali. Nekoliko ljudi uspjelo je bježeći da izbjegne smrt. ovlada rejonom Mačkovac-Jablanica i izvrši prodor cestom Brčko-Srnice-Gradačac. zbog saopštenja. 495. a ostali su pokošeni. Arhiv VII. u Grbavici dva. 110 Slično se. Ratni dnevnik 1941-1945. maltretirali i mučili glađu. aprila esesovci su u Gornjem i Donjem Bukviku uhapsili 123 seljaka. f. a po jednog u G. do 18. Savo Orović. među kojima je bilo mnogo žena. divizije na prostoriji Koraj-Zabrđe od 15.Kalajdžije. str. 312. reg. Maoči. Štab 36. gdje su pripadnici ove. U Dubravama su ubili 3 lica. u D. Ćosetima. esesovci su sakupljenim seljacima naredili da se postroje i otvorili vatru iz automatskih oružja. Rahiću. marta. Kada su videli da više niko ne dolazi. 9. divizije je zaključio da neprijatelj teži da odbaci jedinice NOV i POJ sa ceste Brčko-Tuzla. Boderištu. str. Beograd. 23. Osamnaestog marta neprijatelj ulazi u Vražiće u pratnji pet tenkova. Hronometar. Veoma žestoke borbe vodile su jedinice 16. aprila pokupili 18 seljaka. divizije je o tome obavijestio komandu Posavsko-trebavskog 109 110 111 Zbornik IV. Zoviku-Kalajdžijama i u skoro svim selima brćanskog i bijeljinskog sreza. po zlu poznate divizije počinili mnoga zvijerstva nad nedužnim stanovništvom. esesovci su 18. 1. 1972. 161 . brigade u Brnjiku. staraca i djece. 43. 111 Analizirajući aktivnost neprijatelja i koncentraciju njegovih snaga na sektoru Brka-Palanka-Boče. Nekolicini su ubili.' 09 Poslije forsiranja Save. divizije vrši napad na položaje 3. Gornjem Islamovcu i Palanci (Referat Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača NR Bosne i Hercegovine). jedinice 13. Zastali su u centru sela i pozvali muške stanovnike da dođu na zbor. puk 13. k. 26. SS divizije započele su prodor na slobodnu teritoriju i 15. četiri su teško ranjena. kasnije. neke su otpremili u logor. marta zauzele Čelić. marta Bijeljinu. dok. Palanci.storiji Zahirovići-Straža dobio je zadatak da izviđa i zatvori pravac od Tuzle prema Srebreniku. br.

107 i dok. jer je neprijatelj. i osloniti na masiv Majevice. marta ponovo došle na ranije položaje. str. pa bi povećanje njihovog broja prouzrokovalo dodatne teškoće. Preporučeno je Komandi područja da iz Gradačca ne evakuiše bolnicu. marta 1944. divizije od 26. koji je trebao da uđe u sastav te brigade. marta 1944. fond NOP. a kasnije da se prebace na liniju Gradačac-Biberovo Polje. a u bolnici u Jablanici 462 ranjenika i bolesnika. 141. 1/26-IV. korpusa da će formirati treću brigadu od 500 Posavaca i 200 Majevičana. 42. Zbornik IV. divizije je predlagao načelniku Štaba 3. 132. s obzirom na to da u Srebreniku ima već dosta ranjenika.112 Jedinice 36. 113 112 113 Arhiv VII. poslije pretrpljenih velikih gubitaka. Štab 36. reg. Slijedećih desetak dana vladalo je relativno zatišje. 23. korpusa da jedinice 36. 1 1/25-V. 486-490). str. Izvještaj Štaba 38. divizije obavještava Štab 3. dok. divizije ostanu što duže na teritoriji zapadnog dijela Majevice. U nastaloj situaciji štab 38. k. izvođene na prostoriji sjevernog dijela istočne Bosne. Štab 38. i Štabu 3. 24. 26. Tada se procjenjivalo da neprijateljska ofanziva neće dugo trajati i da će proći kao i sve prethodne. marta povući na prostoriju Hrgovi-Straža-Bijela-Srebrenik. Tek 26. Iz Majevičkog NOP odreda izdvojen je jedan bataljon pod komandom Mile Mičića. divizije su se zbog nedostatka municije morale noću 19/20. U to vrijeme se uz jedinice 36. a u slučaju neprijateljevog prodora da se povuče u Srebrenik. ostavljajući odredska jezgra. 955. 162 . morao srediti i popuniti svoje redove. knj. ali su 22. divizije nije mogao prikupiti svoje jedinice i prići formiranju treće brigade. Prethodno je iz Gradačca trebalo evakuisati što veću količinu namirnica i opreme. kako bi zaštitile bolnicu u Jablanici kojoj je prijetila opasnost da bude otkrivena i uništena. korpusa (Zbornik IV knj. dok. dok je Posavsko-trebavski brojao oko 700 boraca.područja i naredio joj da pojača mjere bezbijednosti. str. divizije nalazilo 132 ranjenika. Formiranju treće brigade pristupilo bi se poslije raščišćavanja situacije na sektoru Majevice i prebacivanju Štaba divizije na sektor Posavine. Majevički partizanski odred je tada imao oko 450 boraca.

knj. vojvođanske brigade. divizije iz istih razloga nije usvojio taj zahtjev. str. organa narodne vlasti i društveno-političkih organizacija. divizije da oslobodi Posavsko-trebavski odred od držanja položaja kod Bukvika. da je vršio svoju odredsku funkciju. Štab 18. 26. ali Štab 36. 13. hrvatska brigada uputi jedan svoj bataljon na položaje kod Dubrava. od kojih 50 jednometnih. divizije Štabu 18. 115 1. Gradačcu i okolini. pošto je smatrao da je primaran zadatak jedinica 36. divizije. Bosanskom Šamcu. gdje su se nalazile njegove jedinice. 462-463). brigade. (Zbornik IV. ali je mogao učiniti znatno više da nije bio prinuđen da svoje jedinice drži na položajima i u garnizonima. Početkom aprila odred je u svom sastavu imao 4 bataljona sa oko 700 boraca . III 1944. tj. Odred je razvio raznovrstan političko-propagandni i kultruno-prosvjetni rad na terenu. Štab 36. tj. 163 . (Zbornik IV.4 115 Obavještenje Štaba 36. 23. pa se od toga odustalo poslije izvještaja Štaba 18. divizije zatvaranje pravaca Brčko-Srnice-Brčko-Čelić i Tuzla-Lopare. Nije bio snabdjeven dovoljnom količinom municije koja se svakodnevno trošila. hrvatske brigade od 23. a teško nadoknađivala. 24. Posjedovao je 5 puškomitraljeza. radi čišćenja terena od ustaških i četničkih grupa koje su postale znatno aktivnije sa početkom neprijateljske ofanzive. 1 mitraljez. dok. str. brigade je tražio da jedna brigada 36. Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti. radi osiguranja osjetljivog boka jedinica na Majevici. Muslimana.Srba. divizije dođe na sektor Posavine. aprila 1944. Međutim. Posavsko-trebavski odred je sa dva bataljona držao položaje kod Bukvika i Brke na lijevom boku jedinica 3.U prvobitnom naređenju Štaba 36. 1 minobacač i oko 500 pušaka. divizije nije usvojio taj zahtjev. odbrana slobodne teritorije na zapadnom dijelu Majevice. knj. Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog odreda Štabu 36. Druga dva bataljona odreda nalazila su se u Modriči. zbog toga što je bilo neophodno njegovo prisustvo na prostoriji Gradačac-Bosanski Šamac-Orašje. zbog obezbjeđenja pozadinskih ustanova. zatvarajući pravac Brčko-Srnice. bilo je predviđeno da 18. divizije od 2. 58-60). dok.114 I sekretar Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu tražio je od Štaba 36.

počeli su otvoreno istupati. ubile dvojicu pristalica NOP-a i zapalili nekoliko kuća. Izvještaj sekretara OKPJ za Trebavu i Posavinu upućen 26. po zadatku sreskog komiteta KPJ u centru Odžaka. Žene BiH u NOB. 117 Na oslobođenoj teritoriji ustaški elementi su počeli dizati glave ohrabreni dolaskom jedinica 13. pa je neprijatelj protjeran. iskoristile su ustaše. 382-386). SS diviziju. Živka Dragića i Tomu Kasapovića uhvatile su ustaše i sasjekli ih sjekirama. SS divizije u Brezovom Polju. Oni su. Mirjana Mijojlić. 1977. ubili Hasan Đanamović i Nazif Omerbašić. Dvadesetpetog marta ustaše iz Pruda su napale Odžak i trenutno ga zauzele. Svjetlost Sarajevo. Njega su. zamjenjena je za zarobljene Nijemce i stupila u Diljski odred. (Arhiv IRP. 118 U Odžak je došao esesovački oficir Derviš Ljuća sa zadatkom da regrutuje omladince u 13. III 1944. 2771). Izvještaj sekretara OK KPJ od 26. Slavonskom Samcu i Gračanici i odlazak glavnine Posavsko-trebavskog odreda u rejon Bukvika. III 1944. 164 . 116 117 118 Mira Mijojlić. god. Tada je poginula Mira Mijojlić. izvršili samoubistvo jer su ih na obali Save opkolile jake neprijateljske snage. kat. zbirka NOR-a. Gubitkom ovih drugova znatno je otežan rad Opštinskog komiteta u Odžaku čiji su bili članovi. Uhapšena je oktobra 1941. odakle je po vlastitoj želji prešla u Bosnu i našla se na teritoriji Odžaka. gdje je odmah uključena u partijski rad. Najizrazitiji među njima bio je Rihard Vajs. ali joj je smrtna kazna zamijenjena vremenskom. Sa njom su poginuli omladinac Tomo Tadić i Mika Miletić članovi KPJ. koji je zbog toga osuđen na smrt. str. (Arhiv VII. zapravo. marta upale u Bosanski Šamac. jačim snagama napali su Novi Grad i Dubicu i ubili oko 60 ljudi. bila je od 1939. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu. SS divizije. Pola sata kasnije izvršen je protivnapad jedne čete partizana i odžačkih omladinaca. (Midhat Muratbegović. Prvih dana novembra 1943. rolna 7/334-337). br. Mikrofilm. član Mjesnog komiteta KPJ za Bijeljinu. Ustaše iz Pruda su 16. godine i od strane ustaškog prijekog suda u Glini osuđena na smrt.Prisustvo jedinica 13. žena i djece.116 član sreskog komiteta KPJ za Modriču i sekretar Opštinskog komiteta za Odžak. zelenokadrovci i četnici i otpočeli sa napadom na dijelove slobodne teritorije. kapelan iz Modriče. Dva dana kasnije. IRP Sarajevo. Sarajevo.

119 Sa početkom neprijateljske ofanzive četnici su postali aktivniji. podržana sa 3 tenka. Bio je pazarni dan i u gradu mnogo kola. Tako su četnici pod komandom Obrada Burića iznenadno napali komoru i grupu boraca 2. među kojima i 3 bolničarke. 121 Tada je i na Drugi bataljon Posavsko-trebavskog odreda napala na položajima kod Bukvika jedna kolona esesovaca. 120 Na Trebavi se u to vrijeme nalazilo (po spisku) oko 1200 trebavskih i 300 ozrenskih četnika koji su stigli početkom neprijateljske ofanzive. Energičnom intervencijom 3. Zarobljeni partizani su oslobođeni. ali jedinice 36. članove KPJ. U periodu od 1. bataljona 18. Odatle su četnici ponovo upadali u Posavinu i nastojali da onemoguće rad pozadinskih organa NOP-a i NOO. Borbe se svaki dan vode. hrvatske brigade Franji Herljeviću. divizije uspijevaju da zadrže neprijatelja na svim pravcima. i 16. jedinice 13. Četničke grupe uglavnom su izbjegavale borbu i pod pritiskom partizanskih jedinica povlačile se prema Brčkom. hrvatske brigade četnici su sustignuti i razbijeni u Gornjoj Slatini pa su se u neredu morali povući u pravcu Žabara. koji su izgubili uticaj u muslimanskim podtrebavskim selima. Uz to su sprovodili teror i vršili prisilnu mobilizaciju ljudstva. pozivajući na sastanke i dogovore ugledne domaćine iz muslimanskih i hrvatskih sela. Početkom marta ubili su u Gornjoj Slatini tri člana narodnooslobodilačkog odbora.U martu 1944. a četnici su imali 10 mrtvih i više ranjenih. među kojima predsjednika Koju Stanišića. u Posavini je bilo oko 250-300 četnika. On je odmah naredio da se kola mobilišu. Vojka Vasiljevića i Danka Stankovića. divizije na cijelom frontu. do 10. 165 . od ušća rijeke Tinje u Savu do ušća rijeke Janje u Drinu. Nastojao je da na svoju stranu privuče i pripadnike razbijenih i razoružanih zelenokadrovskih jedinica. aprila. Tu su ih Nijemci prihvatali i ponovo naoružavali. i 16. 121 "Mito 120 Izvještaj o četničkom napadu donio je u Modriču kurir Pero Stanković i predao komandantu 18. SS divizije vrše pritisak na brigade 36. bataljona Posavko-trebavskog odreda i zarobili oko 30 nenaoružanih ranjenika i bolesnika. i borci su pojurili prema Slatini. naročito poslije dolaska grupe majevičkih četnika u Posavinu. Pop Savo Božić razvio je intenzivnu političku aktivnost.

Lukavac-Stjepkovica u zahvatu ceste Brčko-Srnice. divizije sa 17. dok. aprila stigla na sjeverozapadne obronke Majevice i razmjestila se na prostoriju Humci-Jasenica-Srebrenik. Na njihovo mjesto je upućena 17. VII 1944. neprijatelj je istovremeno napao i na položaje Posavsko-trebavskog odreda na liniji Bukvik-Vitanovići-Gajevi. sa ciljem da se povežu sa 18. str. te iz pravaca Gračanice i Tuzle. majevička brigada koja je sa Štabom 38. tj. 122 166 . divizije. hrvatskom brigadom i Posavsko-trebavskim odredom. sa 18. Vrhovnom štabu NOV i POJ (Zbornik IV. dikoju je bataljon zaustavio i nanio joj znatne gubitke. vojvođanske divizije. 186). dok. brigade 36. Zbornik IV. 186. Tada je Štab 3. aprila prebacile na prostoriju istočno od puta Brčko-Tuzla. 38. VII 1944. a i zbog mogućnosti da budu odsječene od jedinica 16. korpusa je odlučio da zadrži Štab 38. divizije su se 9. brigade preuzela jedna brigada 16. S obzirom na važnost Majevice. Izvještaj Štaba 3. Semberije i Posavine Štab 3. Majevičkim. korpusa od 11. 38.' 22 Dvanaestog aprila. Dvanaestog aprila u 3 časa ujutro neprijatelj je. divizija krenu preko Spreče na Birač u vezi planiranih dejstava prema Srbiji. Tuzlanskim i Posavsko-trebavskim odredom. majevičkom brigadom na Majevici. aprila. korpusa od 11. divizije eventualnim prodorom neprijatelja iz pravca Tuzle. što su one i učinile 16. 27. korpusa donio odluku da 16. koje ih je stajalo znatnih gubitaka. knj. poslije žestoke artiljerijske pripreme. Istog dana zamjenik komandanta i politički komesar 18. otpočeo opšti napad na jedinice NOV i POJ na čitavom frontu od ušća Tinje do ušća Janje. str. vojvođanske divizije. divizija su se pod pritiskom neprijatelja povukle prema planini Jelici. kada je napao jedinice 36. hrvatske brigade. 9. Vrhovnom štabu NOV i POJ. radi spajanja sa ostalim jedinicama divizije. 27. Šesnaesta i 36. knj.Da bi izbjegle dalje frontalno sučeljavanje sa neprijateljem. hrvatskom brigadom. jedinice Posavsko-trebavskog odreda su morale da se povuku na nove položaje na liniji Hrgovi-Bijela. i 16. i 36. Izvještaj Štaba 3. Pod snažnim pritiskom jakih neprijateljskih snaga. Sektor Janja-Donja Trnova je od 17. koji su bili na referisanju u Štabu 38.

omladinskoj priredbi 30. aprila opšti napad na jedinice 16. krajiške divizije. godine. br. 1258. Prisustvovao je akademiji održanoj u čast 27. divizije i da se preformiranje odreda u brigadu odlaže. organizovao komandant mjesta Gradačac Midhat Muradbegović. Srema. 36. delegate II kongresa USAOJ-a iz istočne Bosne. brigade Franjom Herljevićem i zamjenikom komandanta odreda Matom Belićem. prenijeli su naređenje da se odred prikupi na prostoriji Gornji Srebrenik-Čehaje. 167 . Majevički NOP odred u selu Drijenjča radi zaštite bolnice u Jablanici. a Tuzlanski NOP odred na liniji Podorašje-Ljenobud. partizanski general Savo Orović je preko Srebrenika stigao u Gradačac 27. koji su bili svrstani u četu čiji je komandir bio Drago Stefanović Šico. Za to vrijeme je upoznao većinu partizanskih rukovodilaca Trebave i Posavine (iz tih susreta sačuvana je i jedna fotografija). 495-496). 123 Arhiv VII fond NOP. Međutim. (Savo Orović. Tog dana 17. aprila. 13. sa zadatkom da doprate. nakon dva sata. a komesar Mićo Rakić. 123 Osamnaesta hrvatska brigada. Ratni dnevnik 1941-1945. iz Modriče u srednju Bosnu. aprila. Došlo je do borbe u susretu u kojoj su se naročito istakli omladinci-delegati za kongres. str. referent saniteta Posavsko-trebavskog odreda. hrvatske brigade i 1. 11. u njegovu čast. krenuli su. pjevao uz harmoniku poznatu partizansku pjesmu »Konjuh planinom«. sa komandantom 18.vizije. divizije u kojoj se kaže da su jake neprijateljske snage izvršile 12. U Modriči je takođe prisustvovao priredbi na kojoj je medicinar Bešlaga Korajkić. 124 p r v . istočnobosanskih i vojvođanskih jedinica i generala Savu Orovića koji je iz Glavnog štaba Vojvodine išao u Vrhovni štab. i 38. odnosno njen Prvi bataljon sa Posavsko-trebavskim odredom (bez jednog bataljona) pokrivao je tada prostoriju Srnice-Hrgovi-Gradačac-Modriča. bataljon Posavsko-trebavskog odreda. Ostao je u mjestu 11 dana. reg.124 Istovremeno je jedan bataljon 12. k. f. 1. marta 1944. No. majevička nalazila se na prostoriji Humci-Sitari-Jasenica. do jedinica 11. toga dana je krenula i jedna neprijateljska jedinica u istom pravcu. stigla je u Štab odreda nova zapovijest Štaba 38. gdje je ostao dva dana u kući porodice Odžaković. marta 1941. III koju je. marta i drugarskoj večeri 31. Devetog aprila general Orović je stigao u Modriču. krajiške brigade krenuo za selo Majevac u susret delegatima. 4. smješten u kući braće Ibrahimbegovića. Treći bataljon 18. radi preformiranja odreda u Posavsku brigadu.

hrvatske brigade i Štabu Posavsko-trebavskog odreda da svoje jedinice povuku na liniju Zelinja-Međeđa i da se odatle prebace na teren Posavine u pozadinu neprijateljskih jedinica. SS divizije počele su nadiranje prema Srnicama. dostavljale podatke o snazi i kretanju neprijatelja glavnini. hrvatske brigade i 1. Depeša od 16. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred još u Posavini. u pogodnom momentu. bataljon Posavsko-trebavskog odreda dopratili su u Kulaše delegate za II kongres USAOJ-a. Pošto su jake njemačke snage nadirale iz pravca Srnica i Bosanskog Šamca. Sutradan je neprijatelj nastavio nastupanje prema Gradačcu. str. Sve jedinice su morale zakopati teška oružja na sigurna mjesta. 207). naredio Štabu 18. jedinice 18. knj. 64. aprila 1944. 168 . pošto su prethodno popravile most na rijeci Tinji. U Posavini je trebalo da ostave manje gerilske grupe koje bi ometale neprijatelja. Komandant 38. aprila. u slučaju nemogućnosti manevrisanja na terenu Posavine. divizije od 13. aprila govori da su 18.126 Treći bataljon 18. divizije je pomenutom zapoviješću od 13. 125 Petnaestog aprila. divizije depešom je javio Štabu 3. Odmah im je naređeno da zauzmu položaje na lijevoj obali i da na tom mostobranu obezbijede prebacivanje glavnine brigade i odreda. uz jaku podršku artiljerije i tenkova koji su obasipali vatrom jedinice Posavsko-trebavskog odreda koje su se povlačile na novu prostoriju preko Srnica i Vučkovaca. jedinice 13. aprila ušao u Humce i da prodire od Bukvika prema Srnicama i od Tuzle prema Drijenjči. gdje ih je prihvatila jedna jedinica 11. 24. a komoru osloboditi nepotrebnog prtljaga kako bi bile pokretljivije. divizije. (Zbornik IV. Šesnaestog aprila bataljoni su u povratku stigli na lijevu obalu Bosne. Određena je prostorija Jasenice-Srebrenik-Špionica za prikupljanje jedinica poslije ofanzive. da bi se ona. U zapovijesti je bilo predviđeno da se. a radi čuvanja žive sile u toku neprijateljske ofanzive.Štab 38. naređe125 126 Zapovjest Štaba 38. korpusa da je neprijatelj 15. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda privremeno prebace preko rijeke Bosne na Vučjak. koje su otpočele nastupanje iz Brčkog i Tuzle. pa su se jedinice odreda uputile prema Modriči. dok. povratila na teren Posavine.

Veliki broj simpatizera KPJ nije bio obuhvaćen političkim radom. aprila. odakle se usiljenim maršom. pod teškom borbom probila do ranjenika na prostoru Trnava-Bjeloševac-Čengić i spasla preko 250 pokretnih ranjenika. Tog dana 17. a SKOJ nije djelovao kao povezana 169 . Sa Hasanom Brkićem je krajem januara u Semberiju stigao Uglješa Danilović. Oni su na terenu zatekli malobrojnu partijsku i skojevsku organizaciju koja nije mogla da odgovori naraslim potrebama za širim političkim radom. sve jedinice brigade i odreda. DJELATNOST DRUŠTVENO-POLITlCKIH ORGANIZACIJA. 16. DO PROLJEĆA 1944. članovi Pokrajinskog partijskog rukovodstva koji su znatno doprinijeli razgaranju partijsko-političkog rada u tom kraju. majevička brigada se nalazila u Kara vlaškoj Maoči. izvršenim 19. Sitare. govori da je neprijatelj zauzeo Srnice. Nije postojalo rukovođenje iz jednog centra. a polovinom februara i Rodoljub Colaković. i 20. upućena 18. GODINE U januaru 1943. divizije Štaba 3. isto toliko nepokretnih ranjenika i bolesnika su poslije nekoliko dana zarobili i ubili esesovci i četnici kada su otkrili baze. U nedelju. godine. Sutradan su jedinice provele dan na Vučjaku. Gradačac. U početnoj fazi svog djelovanja Komitet je najviše pažnje poklonio razvoju partijske organizacije u Semberiji. godine f o r m i r a n j e Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu sa sekretarom Hasanom Brkićem. članovi partijskih i skojevskih rukovodstava. Humce. Depeša komandanta 38. Cage i druga sela u Posavini i zapadnom dijelu Majevice. aprila 1944. ORGANA NARODNE VLASTI I VOJNOTERITORIJALNIH ORGANA U POSAVINI I NA TREBAVI OD LJETA 1943.no je da se prebacivanje preko rijeke ubrzano odvija. Srebrenik. aprila. Špionicu. Potpeć. Međutim. korpusa. niti se djelatnost odvijala po sektorima zaduženja. gdje su tada postojali vrlo povoljni uslovi za rad. mnogi odbornici i istaknuti saradnici NOP-a prebacili su se na lijevu obalu Bosne.

1392). a domobranski garnizoni blokirani u svojim uporištima. nego su aktivi odvojeno djelovali. U svim naseljima u Semberiji. što je bilo neophodno poslije višemjesečne četničke vladavine u ovom kraju. autora) postojale su. Organizacije u gradovima Bi i B2. Sarajevo. Arhiv IRP Sarajevo. bataljon 2. Odred se stalno popunjavao dolaskom novih dobrovoljaca iz Srema. 102.. str. U februaru 1943. Moramo na svaki način nastojati da prodremo u Posavinu. 129 Uporedo sa partijsko-političkim radom u bjeljinskom srezu. proširivanju partijskih i skojevskih organizacija. imao je 3 dobro naoružana i jaka bataljona. godine narodnooslobodilački pokret u Semberiji i na Majevici se uspješno razvijao. IV 1943. Svjetlost. stvorene su partijske organizacije i narodnooslobodilački odbori koji su bili stvarna i jedina vlast u tim selima. za stvaranje novih i jačanje postojećih narodnooslobodilačkih odbora. 128 Početkom 1943. a Sremski NOP odred. 130 127 128 129 130 Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu upućen Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH 29. br. Isto. 1951. (Bijeljina. a naročito za političko uzdizanje masa. br. godine. 1392. Oblasni komitet je odmah preduzeo mjere za organizaciono učvršćivanje i proširivanje partijskih i skojevskih organizacija. 170 . 127 Slična situacija u pogledu partijske i skojevske organizovanosti bila je i u brčanskom srezu. Zapisi iz oslobodilačkog rata. IV. Četnici su bili istisnuti iz Semberije.. koji se tada vratio sa Birča. Zbirka NOR-a. IV 1943. (Arhiv IRP Sarajevo.posebna organizacija. godine ponovo je formiran Sreski komitet KPJ za brčanski srez sa sekretarom Svetolikom Gospićem Brkom. 98. knj. izuzev Janje i Ugljevika. prim. Brčko. kat. formiran je 2. Stvoreno je rukovodstvo u koje su ušli i drugovi iz Posavine. majevičkog NOP odreda. kao i stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i odbora Antifašističkog fronta žena i u brčanskom srezu. str. U januaru 1943. Zbirka NOR-a kat. Hasan Brkić između ostalog kaže: »Sređivanjem organizacije bijeijinskog sreza postavilo se pitanje za brčanski srez. U svom izvještaju Pokrajinskom komitetu od 29. Da bi poboljšao stanje. Poslije obilaženja ćelija zakazano je savjetovanje na kojem su pretrešeni nedostaci i pogreške u radu. Rodoljub Ćolaković. ali bez stalne veze i kontrole«. prišlo se stvaranju.

131 U aprilu 1943. Slavko Mićanović. IV 1943. rasformiralo. a najveći uspjeh je razbijanje i razoružavanje 3. dolazi do daljeg narastanja snaga NOP-a u Semberiji. Gotovo svi stariji članovi Partije otišli su u odred. juna kod Čađavice. a na Majevici je ostao Majevički NOP odred i jedan vojvođanski bataljon. a svi naši aktivisti žive opreznim životom vojnika. Poslije prolaska neprijateljskih snaga oni uspješno nastavljaju svoja djejstva. Zbog toga su vojvođanske brigade prešle na Birač. Uslovi za rad su teži nego u srezu bijeljinskom.u pomenutoj knjizi Zapisa piše: »Poslije razbijanja majevičkih četnika mi smo u Ražljevu uspostavili komandu mjesta i opštinski N 0 0 . IRP Sarajevo. VIII 1943. U maju 1943. (Arhiv VII. i izvještaj sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Bih od 18.U martu 1943. Haso Burić. Tako je Ražljevo postalo važan punkt u ovom srezu. a mlađi još nisu vični radu. Mikrofilm. nalazi jedan naš vod. kao stalno obezbjeđenje. majevički NOP odred. Panto Marković. Zbog toga se u selu. ali u selima oko Brčkog ima još četničkih grupa. Osim toga. Tada su na Majevici formirane dvije grupe vojvođanskih bataljona i 3. Tu je i sjedište Sreskog komiteta. Posavini i na Majevici. rolna 4/290-291). prave im zasjede i pripucavaju u samom Ražljevu. godine neprijatelj je jakim snagama započeo ofanzvu na području Majevice i Semberije. domobranske pukovnije. Posavini i na Majevici. pa u znatnom broju prelaze u jedinice NOV i POJ. ovdje četničke grupice otežavaju kretanje naših aktivista. kojeg svakog časa može iznenaditi podmukli neprijatelj«. godine Oblasni komitet KPJ je formirao Okružno partijsko rukmodstvo za Majevicu. Semberijska sela su potpuno slobodna. Semberiju i Posavinu u sastavu: Svetolik Gospić (sekretar). koji se tada nalazio u okolini Foče i nije poznavao pravo stanje partijske organizacije u Semberiji. domobranskim i četničkim snagama među kojima već dolazi do diferenciranja. Funkcije Okružnog komiteta morao je da preuzme Oblasni komitet koji je imao svega 7 ljudi. Na cijeloj prostoriji Majevice i Semberije oni nanose velike gubitke ustaškim. ali je ono po nalogu tadašnjeg sekretara PK KPJ za BiH Ise Jovanovića. O tome Rodoljub Čolaković . 11. od kojih su se trojica nalazila u drugim krajevima istočne Bosne. 171 . Borika Stančić i Milenko Stojaković. 131 Pomenuti izvještaj sekretara Oblasnog komiteta od 29.

po jednom izvještaju. 104 člana KPJ i 106 kandidata. a u komandnom sastavu jedinica DOMDO pukovnije nalazili su se saradnici NOP-a. godine imenovao sekretar Oblasnog komiteta u sastavu: Boro Popović. Nešto povoljnija situacija bila je u Srebreniku. VIII 1943. i po jedna u Modriči. obuhvatao je teritoriju Posavine sa centrom u Bukviku. pa su sami morali obezbjeđivati svoju djelatnost. Posavini i na Majevici se povećava. kojeg je u junu 1943. VIII 1943. 172 . broji 236 članova i 125 kandidata. godine broj partijskih i skojevskih organizacija u Semberiji. Poslije dolaska glavne operativne grupe Vrhovnog štaba NOV i POJ u istočnu Bosnu i formiranja 16. Posavski sa 16 članova KPJ i 25 kandidata. Postojalo je 7 opštinskih komiteta i Sreski komitet sa 12 članova.132 Opštinski komitet KPJ za Posavinu. U blizini nije bilo partizanskih jedinica. godine formirana partijska organizacija. Jablanički sa 15 članova KPJ i 14 kandidata i Brčanski sa 16 članova KPJ i 3 kandidata. Članovi KPJ djelovali su u sličnim uslovima. U to vrijeme na terenu Trebave djelovalo je 20 članova KPJ i 2 kandidata. divizije. kao i njihovi drugovi u Posavini. On je djelovao u težim uslovima nego Ražljevački. na neoslobođenoj teritoriji. i 17. Mikrofilm IRP. od kojih su 6 članovi biroa Komiteta. Bijeljinska partijska organizacija tada. gdje je u proljeće 1943. a po drugom 248 članova i 128 kandidata. Imala je pet opštinskih komiteta: Ražljevački sa 32 člana KPJ i 33 kandidata. Postojale su 2 partijske organizacije na samoj Trebavi. U isto vrijeme brčanska partijska organizacija je imala. 132 Izvještaj sekretara PK KPJ od 18. i sekretara Oblasnog komiteta KPJ od 24. Petar Kaurinović i Ivan Bumbulović. Nije postojalo posebno partijsko rukovodstvo za taj kraj. Dragaljevački od 29 članova KPJ i 31 kandidat. Arhiv VII. Mjesto je bilo udaljeno od neprijateljskih garnizona.U ljeto 1943. po jednom izvještaju. Gradačcu i Gračanici. u blizini jakog neprijateljskog garnizona u Brčkom i stalno ometan od četnika koji su stacionirali svoje čete i bataljone u svakom srpskom selu Posavine. a po drugom 123 člana KPJ i 78 kandidata. Sarajevo rolna 4/290-296 i 335-336.

Mikrofilm. kao naredne stepenice u razvoju do formiranja Okružnog komiteta KPJ kao konačne organizacione jedince za jedan okrug. a Milena Marković je bila zadužena za stvaranje organizacije Antifašističkog fronta žena. a Pašaga Mandžič kreće 13. avgusta sa jedinicama 17. . Na putu za Trebavu drži sastanak sa Borom Popovićem i Hasom Burićem 133 prima od njih izvještaj o radu partijske organizacije u Posavini. Sarajevo.vojno-politička situacija u istočnoj Bosni se naglo razvija u korist NOP-a. Obraćajući se Pokrajinskom komitetu. rolna 4/462-463).. 173 .novi sekretar Rodoljub Čolaković. godine. Samo je ovdje teško formirati sreske komitete. Da bi odgovorila mnogobrojnim i složenijim zadacima koji je razvitak događaja nametnuo i zahtjevao.'35 Tada su formirani i opštinski komiteti za Modriču i Srebrenik i mjesni komitet u Gradačcu koji je vršio funkciju opštinskog komiteta. divizije sa Trebave na Ozren. rukovodilac SKOJ-a i rukovodilac AFŽ. a za sada Povjereništva OK Tuzla i OK Trebava..134 Poslije odlaska jedinica 17. 13 -"' Tada je organizacijom SKOJ-a rukovodio Nijaz Dizdarević instruktor PK Skoja. Mandžič je došao u Srebrenik gdje je na sastanku komunista sa Trebave formirao Privremeno partijsko okružno rukovodstvo za taj kraj u koji su ušli sekretari opštinskih komiteta. majevičke brigade u trećoj dekadi jula 1943. IRP. IRP.. VIII 1943. Daje im zadatak da i dalje rade na proširenju i učvršćivanju partijske organizacije. Početkom avgusta na Majevicu dolaze tri člana Pokrajinskog komiteta KPJ za B i H . 136 Mandžić pravi razliku između Privremenog okružnog partijskog rukovodstva i Povjereništva Okružnog komiteta. Čolaković i Humo ostaju u Semberiji. jer je Trebava teren sa nekoliko srezova«.komitete u opštinama. (Arhiv VII. Mikrofilm. (Arhiv VII. Sarajevo. srezovima i okruzima. Avdo Humo i Pašaga Mandžič.136 133 134 Haso Burić i Boško Milutinović Đedo stigli su u Bukvik sa jedinicama 1. divizije na Trebavu. Izvještaj Pašage Mandžića od 27.i što se Trebave tiče ovo privremeno rukovodstvo moći će se s vremenom pretvoriti u OK Trebava. Tada se ponovo formiraju okružni komiteti za Birač (sekretar Milutin Đurašković) i Majevicu (sekretar Stevo Popović). rolna 4/361-362). partijska organizacija istočne Bosne se morala organizaciono postaviti tako da obuhvati sve krajeve i da oformi svoja operativna tijela . kaže: »Pišete mi da mislite formirati OK za Majevicu. on između ostalog.

Opštinski komiteti su dobili zadatak da u svom kraju stvore nekoliko partijskih organizacija. organizacija žena. U njemu se sada nalaze: Brko. 138 137 138 Rodoljub Čolaković. Kada su članovi Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu rješili da formiraju okružna partijska povjereništva za Tuzlu i Trebavu. autora). 1. septembra. 1956. Boro Polkom i Boro (Svetolik Gospić. Ruža Spasojević. koja je imala kadrove sa najdužim iskustvom. Ulagani su napori da se poveća priliv omladine iz muslimanskih sela. piše: »Povjerenstvo u ovom sastavu nije dobro. početkom septembra 1943. kada je stiglo u ovaj grad i iz njega počelo djelovati kao cjelina. Posebno se insistiralo na radu sa omladinom i ženama. Boriku Stančića i Ružu Spasojević. Povjerenstvo bi trebalo popuniti jednim drugom. Beograd. jer se dotada toj aktivnosti poklanjalo malo pažnje. Povjerenstvo nije bilo na okupu sve do oslobođenja Gradačca 15. Zapisi iz oslobodilačkog rata. Isključili smo jednog člana. rolna 4/612-620. Mikrofilm. godine. str. Bilo je mnogo politički neobuhvaćenih omladinaca i omladinki. Arhiv VII. koji su ušli u novoformirano Okružno partijsko povjerenstvo. Ruža. 290 i 291 kaže: »Formirano 174 . Prosveta. oni su imali u vidu da na tom terenu nema dovoljno iskusnih partijskih kadrova. Sekretar Povjerenstva je bio Svetolik Gospić. Boro Popović i Borika Stančić prim. 368-369. koje je trebalo pripremiti i orijentisati da dobrovoljno stupe u jedinice NOV i POJ.137 Na osnovu te odluke Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu uputio je na Trebavu i u Posavinu. uputi nekoliko partijskih i skojevskih rukovodilaca u srezove Modriču. knj. odbore Antifašističkog fronta žena i narodnooslobodilačke odbore. kako bi se što prije formirala Muslimanska brigada. kako bi pomogli jačanje postojećih i stvaranje novih partijskih i skojevskih organizacija. a razvoj vojno-političke situacije je zahtijevalo brzo djelovanje. IRP Sarajevo. i to hitno«. omladine i narodnooslobodilačkih odbora. Gradačac i druge. Tada je u Povjerenstvo kooptiran Edhem Čamo. Zbog toga su odlučili da se iz semberijske partijske organizacije. Mladena Jeftića. U zapisniku nastalom mjesec dana kasnije koji je vođen na sastanku Oblasnog komiteta KPJ u Tuzli. formiraju aktive Skoja i USAOJ-a. Svetolika Gospića Brku. Boro Popović u svojoj knjizi »Partizani u Posavini« na str.

kao prioritetni. održana je šira plenarna sjednica Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. To je partizansko ime Hasana Brkića. majevičke brigade. 2.O formiranju i radu Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu.' 40 Za sekretara Okružnog komiteta KPJ imenovan je Džemal Bijedić. godine. rolna 7/76-82). članovi Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu.u svim krajevima organizovati i proširiti organizacije SKOJ-a. IRP. te sekretari i pojedini članovi okružnih komiteta iz istočne Bosne. od 9. oktobra 1943. Mikrofilm. Na sjednici je odlučeno da se Okružno partijsko povjerenstvo za Trebavu i Posavinu reorganizuje u Okružni komitet KPJ i popuni. On mi saopšti da sam i ja član Povjerenstva. Na sjednici je odlučeno da se.organizovati uspješnu propagandu i agitaciju i pokrenuti list »Front slobode«. USAOJ-a i AFŽ-a. . Džemal Bijedić je jedno vrijeme bio sekretar Mjesnog komiteta u okupiranom Sarajevu. (Arhiv VII. 14 ' Dotadašnji sekretar Okružnog povjereništva Svetolik Gospić pošao je na dužnost partijskog rukovodioca novoformirane 17. IX 1943. do 11. Organizacioni izvještaj Oblasnog komiteta za savjetovanje komunista istočne Bosne u Bijeljini.jedinice NOV i POJ brojčano pojačati i pomoći u kadrovima i na druge načine. V I I I i njegovo pismo Uglješi Daniloviću od 14. rolna 4/294 i 477-178. Stevo Popović .mobilisati snage iz Semberije. 355-357. Mikrofilm. str.uspostaviti organe narodne vlasti i organizovati vojno-pozadinske ustanove na oslobođenoj i poluoslobođenoj teritoriji. Sekretar je Svetolik Gospić Brko. Arhiv VII. Posavine i Tuzle za snabdijevanje jedinica NOV i POJ i stanovništva u ratom opustošenim krajevima istočne Bosne. godine. uzmu u rješavanje sljedeći zadaci: . knj.139 U oslobođenoj Tuzli. jer su se sa terena upućivali partijski rukovodioci u jedinice NOV i POJ i obratno (u isto vrijeme Hasan Brkić je pošao je Okružno partijsko povjerenstvo za to područje. . Istočna Bosna u NOR-u. sekretara Oblasnos komiteta KPJ«. .O formiranju Okružnog povjerenstva govori izvještaj Rodoljuba Čolakovića od 18. Na njoj su prisustvovali članovi Pokrajinskog komiteta za BiH. . Donio mi je i pismo. IRP Sarajevo. Pismo je za Oblasni komitet potpisao Aco. neko rješenje u kome se to potvrđuje. Sarajevo. 139 140 141 175 .

Borika Stančić. Zbirka NOR-a. te Zarije Domazet i Jovan Radovanović kao sekretari ćelija. U Modričkoj opštini je 1. divizije. Ćelija u Dobrinji je imala prvo tri. Poslije njega za sekretara dolazi Hakija Raljević. decembra 1943. Arhiv IRP. Sarajevo. a oformljena je i ćelija u Tarevcima sa 6 članova. 1840. Pero Kovačević. Edhem Čamo. a članovi Slobodan Janković. Opštinski komitet u Srebreniku imao je 5 članova. Riječanima. Mika Dujić. pa onda četiri člana. Čardaku. Srebreniku i Bukviku. Na terenu opštine djelovale su 4 partijske 142 Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 22. kasnije 5. br. Kladaru. I u mnogim naseljima su formirani politički aktivi od kandidata za članstvo KPJ i saradnika NOP-a. 176 . U Modriči je u septembru i oktobru djelovala jedna partijska ćelija. Partijska ćelija na Pustari prvobitno je imala 3 člana. a kasnije pet. Poslije odlaska Nikolića na kurs sekretar Opštinskog komiteta je postao Jovan Radovanović. Sekretar Komiteta je bio Panto Nikolić. od partijskih rukovodstava uspostavljeni su opštinski komiteti KPJ u Modriči. Ti aktivi su se nalazili u Modriči. Mjesni komitet u Gradačcu i partijske ćelije i aktivi u opštinama Bosanski Samac i Odžak. godine bilo 37 članova KPJ. Mladen Jeftić. Jelka Ljubas.sa dužnosti sekretara Oblasnog komiteta na dužnost političkog komesara 27. godine. Boro Popović i Mevla Jaku• ' 142 povic. godine. Sa Džemalom Bijedićem iz Tuzle je pošla Mevla Jakupović na rad u organizaciju AFŽ. a u novembru dvije ćelije sa 10 članova KPJ. X 1943. a odatle za sekretara ZAVNOBiHa). kat. Dvadesetprvog oktobra u Gradačcu je održan prvi sastanak Okružnog komiteta KPJ na kojem su prisustvovali: Džemal Bijedić. Garevcu. koji je na toj dužnosti ostao do kraja decembra 1943. a ćelija u Miloševcu. Tarevcima. Skugriću i Kruškovom Polju. tri člana. Od kraja avgusta do decembra 1943. Ćelija u Riječanima je u prvo vrijeme imala 4 člana. formirana u novembru 1943. zamijenio Enver Humo. Opštinski komitet Modriča imao je pet članova. Prvi sekretar komiteta bio je Salih Žilić. Njega je u novembru 1943.

sa sekretar o m Petrom Kaurinovićem. 177 . 5/53-58 i 312/316. Batkuši. U Kruškovom Polju je bio jedan član Partije i 2 kandidata. a 1. Novom Gradu (4 člana). dvije u gradu. a po jedan član KPJ djelovao je u Donjoj Dubici. Škariću. koji je sa Sreskim komitetom bijeljinskog sreza bio u sastavu Okružnog komiteta za Majevicu. Špionici i Lisovićima. Kruškovom Polju. Tišini. a po jedan kandidat u Slatini. godine formiran je Opštinski komitet KPJ. U opštini Bosanski Šamac nije bilo formirano partijsko rukovodstvo. U samom mjestu djelovala je ilegalno partijska ćelija sa 5 članova. Sarajevo. na njegovo mjesto je došao Vojo Žurić koji je na toj dužnosti ostao do aprila 1944. Brojno povećanje od 2 člana imala je jedino partijska ćelija u Crvenom Brdu. a i u srpskim selima na Vučjaku. U mjestu su djelovale tri ćelije KPJ sa 13 članova. naročito u hrvatskim selima zbog aktivnosti ustaša. Mikrofilm. Politički aktivi djelovali su u Brvniku. XII 1943. Do tada je bila u sastavu Sreskog komiteta za brčanski srez. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu Arhiv VII. X I I 1943. Članovi Komiteta su 143 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu od 6. Podnovlju i Dugom Polju. Početkom novembra bilo je 17 članova KPJ. čiji je sekretar bio Hasan Zaimović i ćelije u Crkvini i Obudovcu. jednom pri komandi mjesta. U oktobru 1943. preuzeo dužnost partijskog rukovodioca Posavskog NOP odreda. sa po pet članova i politički aktiv u Kerepu i Gornjem Žabaru.143 Bukvička partijska organizacija je u oktobru 1943. IRP. kao i u Tišini. Kada je Petar u novembru 1943. godine. Pisarima i Brvniku. Gornjem Srebreniku. Žabaru. godine. Ježincu. Pisarima. Ljenobudu i Crvenom Brdu. U opštini Odžak postojale su ćelije u Odžaku (4 člana). U ovoj opštini članovi KPJ radili su pod teškim uslovima. Obudovcu. godine ušla u sastav Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu. a sekretar je bio Teufik Imamović. Obudovcu i Slatini. sa 3 člana.organizacije i to: u Donjem Srebreniku. gdje su četnici Branka Kovačevića onemogućavali kretanje partijskih aktivista. devetnaest. U Gradačcu je postojao Mjesni komitet sa 3 člana. U to vrijertie postojala su i 4 politička aktiva i to u Srebreniku. XI i 1.

španski borac. koji je u oslobođenoj Tuzli izdalo Agitaciono-propagandno odjeljenje (Agit-prop) Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Leo Fliker. U Sreskom komitetu su radili i Vojo Žurić. Uskoro je formiran Opštinski komitet za opštinu Vražići koji je imao ćelije u Brnjiku. brčanskog i dijelom zvorničkog sreza. Sekretar komiteta je bio Dragoljub Marković. koja je istovremeno bila i sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a. našli na terenu brčanskog sreza. Jelenka Vočkić. koji je na toj dužnosti ostao do polovine oktobra 1943. Organizacija KPJ u Brčkom imala je 12 članova KPJ i 3 kandidata. Rahiću i Koraju.u prvo vrijeme bili Jovo Pajić i Boško Pantelić. koji su se kao ranjenici. Tamara Begović i Džemila Ajanović. Komunisti brčanskog sreza učestvovali su na okružnom partijskom savjetovanju za Majevicu u Crnaljevu 5. Za opštinski komitet bio je vezan tzv. Vojni komitet koji su činili članovi KPJ i drugi aktivisti koji su se nalazili u domobranskim jedinicama ili u jedinicama DOMDO pukovnije i radili su uglavnom na obavještajnim zadacima. Radivoje Lukić. godine. Njega je zamijenio Drago Tojić Gango. na kojem je bilo prisutno 130 komunista iz bijeljinskog. Vražićima. za sekretara Sreskog komiteta za brčanski srez došao je Nikola Cvijetić. brčanski Sreski komitet je uputio na rad Jusufa Huršidića i Enisa Derviševića. ubrzo je otišao na dužnost komesara bataljona u 18. Ahmet Hasanefendić i Husein Sirbubalo. Članovi KPJ su prorađivali materijal iz 4 sveske Biblioteke marksizma-lenjinizma. a kasnije i Pavle Zarić i Jakov Mitrović. Pored ostalih tu su radili Hivzija Jerković. jedno vrijeme su bili Vinko Kontić iz Livna i Milisav Pavlović iz Srbije. Instruktori pri Sreskom komitetu. U prvoj svesci pod naslovom Marksizam štampan je i odlomak iz Lenjinovog djela Šta da se radi. septembra. u drugoj materijal pod naslovom Učenje o 178 . Poslije odlaska Svetolika Gospića na novu dužnost. Savo Simić. i 6. poslije pete ofanzive. hrvatsku brigadu. Vinko Kontić. U sela zapadno od ceste Brčko-Čelić.

Savjetovanje je počelo 20. februara u Bijeljini. savjetovanje je prekinuto 23. Oblasni komitet je donio odluku da što prije održi Oblasno partijsko savjetovanje. zatim brošure Kako je ruski seljak izvojevao zemlju i slobodu i Kako su se majevički četnici borili za slobodu. a u četvrtoj . koji su išli preko Jelice.Nacionalno pitanje. u trećoj . II 1944. Posavine. godine. sa Trebave i Majevice. a kasnije i jedan u Odžaku. Komunisti su prorađivali i prvih 6 glava iz knjige Istorija SKP (b). na kome je trebalo da se izuči dotadašnje iskustvo i dogovori o daljoj borbi i radu istočnobosanskih komunista. Prvih dana januara 1944. dotadašnji sekretar Opštinskog komiteta u Modriči. koje je napisao Rodoljub Colaković. i 16. zbog snježnih nameta nisu mogli stići. godine u Vlasenici. održane oktobra 1943. drugi u Miloševcu. miloševačke i odžačke opštine. neprijateljske ofanzive. Jedan broj partijskih rukovodećih kadrova posjećivao je niži partijski kurs pri Oblasnom komitetu.Cvijetin Mijatović Majo. Komitet je pokrivao teritoriju modričke. jedan u Modriči. Savjetovanje je otvorio sekretar Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu . februara.Seljačko pitanje. bio je da se pri svim okružnim komitetima KPJ organizuju partijski kursevi. Jedan od zaključaka plenarne sjednice Oblasnog komiteta. pa je nastavljeno 29. Pošto delegati iz Semberije. decembra u Vlasenici. Sekretar komiteta je bio Jovo Radovanović. pa je Okružni komitet KPJ za Trebavu i Posavinu tražio od Oblasnog komiteta pomoć u kadru za nastavu na tom kursu. 179 . Prvo partijsko i skojevsko oblasno savjetovanje trebalo je da se održi 15.partiji. ali je odgođeno zbog napada jakih neprijateljskih jedinica na slobodnu teritoriju istočne Bosne. godine formiran je Sreski komitet KPJ za modrički srez u kojem je u prvo vrijeme bilo 5 članova. Odmah nakon neuspjeha 6. a 400 prisutnih delegata i gostiju pozdravili su predstavnici Pokrajinskih komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu i Vojvodinu. U svom sastavu je imao 2 opštinska komiteta. a štampane su u štampariji Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Štaba 36.

. u teškim prilikama i uslovima ilegalnog rada. 180 . i oko 150 članova SKOJ-a iz 6. u Šekovićima. Na savjetovanju je prisustvovalo oko 330 članova KPJ. o narodnooslobodilačkim odborima. VIII 1942. Jasno je to i svjetskoj javnosti. Engleski premijer Vinston Čerčil je nedavno u svom govoru u engleskom parlamentu rekao: Komunisti Jugoslavije imali su čast da povedu svoj narod u borbu za narodno oslobođenje. Jasno nam je da je razmah NOB u cijeloj zemlji i specijalno u istočnoj Bosni djelo naše Partije. onda nam je shvatljivo kakva i kolika je djela učinila naša Partija za relativno kratko vrijeme. Politički referat podnio je Cvijetin Mijatović Majo a organizacioni Hasan Brkić Aco. Sarajevo. Naša KP nije žalila žrtve za uspjeh narodnooslobodilačke borbe. njeni sastanci.divizije. (Arhiv VII. a trećeg dana (2. da se učvrsti i proširi narodna vlast i da se još više rasplamsa narodnooslobodilačka borba. Mikrofilm. rolna 7/77-80). Nekada su partijska savjetovanja 1 4 5 održavana skriveno. 144 145 146 U ime komunista Srbije prisutne je pozdravila drugarica Ana.144 U svom izlaganju Cvijetin Mijatović Majo je. da se pozadina sjedini sa frontom. Od kako postoji KPJ. Nalazeći se pred vrlo krupnim događajima. Veliko je i sudbonosno vrijeme kada se održava ovo savjetovanje. Njeni najbolji sinovi su pali kao svete žrtve borbe za oslobođenje«. brigade i Birčanskog NOP odreda. . što je bio pseudonim Milke Minić. Učiniće da još više omladinaca stupe u NOV. III) referati o zadacima partijskih organizacija u vojsci. dogovori. Uvjeren sam da će savjetovanje pružiti veliku pomoć i podstrek za dalju borbu. savjetovanja. Sprečavanje bratoubilačke borbe i bratimljenje naroda u istočnoj Bosni je djelo komunista. da sjedinimo sve narodne snage u jedinstveni front da bi što prije okončali ovaj rat. konferencije i kongresi značili su uvijek korak naprijed u borbi naših naroda za bolji život i za bolju sutrašnjicu. Inicijativnog Oblasnog N 0 0 za istočnu Bosnu i predstavnik Antifašističkog fronta žena. o Savezu komunističke omladine. Kada ih uporedimo sa današnjim stanjem. U našoj napaćenoj i zavađenoj Bosni i Hercegovini stvaranje ZAVNOBIH-a je djelo bosansko-hercegovačkih komunista. o Antifašističkom frontu žena i o agitaciji i propagandi. IRP. između ostalog rekao: »Poslije 32 mjeseca junačke borbe komunisti istočne Bosne su se sastali da izvuku iskustvo iz dosadašnje borbe i da se dogovore o daljoj borbi koja predstoji. 146 Prvog dana savjetovanja podnijet je politički referat. mi komunisti moramo da poradimo više nego do sada. drugog dana organizacioni referat. Bilo je to u sudbonosnim danima 3. Komunisti istočne Bosne imali su još ranije jedno šire savjetovanje. Stvaranje temelja naše moderne Demokratske federativne Jugoslavije u prvom redu je djelo KPJ. Zapisnik sa oblasnog savjetovanja komunista istočne Bosne u Bijeljini. S druge strane unijećemo strah u kosti okupatoru i njegovim snagama .

a posebno u istočnoj Bosni. Istakao je da nema jedinstvenih kriterijuma. u skoroj budućnosti. U diskusiji o političkom referatu učestvovalo je 13 delegata. druga po brojnom stanju je partijska organizacija Posavine i Trebave sa 208 članova. stvarati u sjeveroistočnoj Bosni. Iznijet je podatak da Okružni komitet KPJ za Trebavu i Posavinu rukovodi jednim sreskim sa tri opštinska komiteta i 16 partijskih jedinica. i ukazano na zadatke koji komuniste očekuju u narednom periodu. treća je birčanska partijska organizacija sa 128 članova. bez konsultovanja organa narodne vlasti. Prvi je govorio Džemal Bijedić. da neke jedinice vrše mobilizaciju na svoju ruku. od ustanka 1941. Svega 10 žena na 181 . Rekao je. Najbrojnija je partijska organizacija Majevice i Semberije (611 članova). da se mobilizacija često vrši mehanički. U referatu o organizacionim pitanjima iznijeto je da u istočnoj Bosni (bez podataka o sarajevskom okrugu) djeluje 1.135 članova KPJ (od kojih su 139 žene) i 320 kandidata za članove KPJ (od kojih su 49 žene). četvrta romanijska sa oko 100 i peta tuzlanska sa 73 člana. Bijedić je tražio da se problem mobilizacije hitno riješi jedinstvenim propisima. da Muslimani na Trebavi i u Posavini nisu u tolikoj mjeri osjetili četničku kamu kao Muslimani u jugoistočnoj Bosni. jednostavnim određivanjem koliko koje selo treba da uputi novih boraca.U političkom referatu dat je osvrt na prijeđeni borbeni put komunista. čije je izlaganje tretiralo tri problema: četnike. Često se dešava da bogatiji potplaćuju siromašne da idu u jedinice umjesto njihovih sinova i slično. Za četnike je istakao da javno sarađuju sa Nijemcima i da ih jedino kao takve treba tretirati. s obzirom na to da je trebalo uskoro izvršiti popunu jedinica koje su pretrpjele znatne gubitke u šestoj neprijateljskoj ofanzivi i novih koje će se. godine do februarskih dana 1944. zatim ocjene vojno-političke situacije u zemlji. Na kraju je govorio o potrebi regulisanja pitanja mobilizacije novih boraca. Kritikovao je pojedinačne slučajeve sastajanja sa četnicima i pokušaje lokalnih sporazuma. zeleni kadar i mobilizaciju novih boraca za popunu jedinica NOV i POJ. da nema dovoljno političkih priprema. takođe.

148 Delegati iz Posavine i sa Trebave krenuli su iz Srebrenika na savjetovanje svrstani u jednu četu.147 U diskusiji o organizacionom referatu učestvovalo je 13 delegata. Arhiv VII. Poslije savjetovanja neki su pošli na nove dužnosti. prema jednom kasnijem izveštaju. Sarajevo. a među 47 kandidata za članove KPJ ima samo 6 žena. omladinac Tomo Tadić. delegat sa Vučjaka. kako bi na putu. Odmah poslije savjetovanja održan je sastanak plenuma Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu i sastanci sa sekretarima okružnih komiteta sa kojima je izvršena analiza stanja u pojedinim okruzima i utvrđivanje konkretnih zadataka i formi pomoći. u svim dijelovima istočne Bosne. Dao je svečano obećanje da će komunisti uložiti sve snage da ostvare zadatke. među kojima trojica delegata sa Trebave i Posavine . U diskusiji je uzeo riječ. 182 . koja su na savjetovanju usvojili.Trebavi i u Posavini se nalazi među članovima KPJ. kako u sferi partijsko-političkog rada. Upućen je pozdravni telegram Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Trećeg dana savjetovanja delegati su razmatrali pitanje N 0 0 . Na kraju savjetovanja ponovo je govorio Cvjetim Mijatović Majo. mogli stupiti u borbu (iz Posavsko-trebavskog odreda na savjetovanje su išli Petar Kaurinović i Ivan Bumbulović). AFŽ. u slučaju potrebe. SKOJ. vojno-teritorijalnim organima 22 i na terenu 110 komunista. Izrazio je želju da se odluke savjetovanja odmah sprovode na svim sektorima rada. u kojem se kaže da će komunisti istočne Bosne uložiti sve svoje snage da ostvare bratstvo i jedinstvo naroda Bosne i Hercegovine. da učvrste i ojačaju partijsku organizaciju i da sprovedu u život sve odluke KPJ. Mikrofilm IRP. AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a. spremni da sa uspjehom izvrše nove zadatke koje je savjetovanje usvojilo. djelovalo je 204 člana KPJ i to: u Posavsko-trebavskom odredu 72. da prošire i ojačaju narodnooslobodilačku borbu. a većina se vratila u Posavinu i Trebavu.Mladen Jeftić. 147 148 Na Posavsko-trebavskom okrugu u aprilu 1944. Borika Stančić i Petar Kaurinović. Za vrijeme održavanja savjetovanja bili su smješteni po okolnim selima. rolna 7/77-82. rad partijske organizacije u vojsci i probleme agitacije i propagande.

a za agitaciju i propagandu Slavko Tomić.149 U selima opštine Gradačac stvarane su takođe organizacije KPJ. SS divizije. Izabran je biro sreskog komiteta za srez Modriču. Istovremeno su vršene pripreme za formiranje sreskog komiteta KPJ za srez Bosanski Šamac i opštinskih komiteta u Bosanskom Šamcu i Slatini pa su na taj teren pošli Sreten Lopandić. Komunisti Trebave i Posavine prionuli su na rad sa novim elanom. analiziravši novonastalu vojno-političku situaciju. Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu je. Jelka Ljubas. morale su se odložiti ili smanjiti. Pero Kovačević. Novi sekretar biroa bio je Borika Stančić. za AFŽ Remza Kapetanović. a za članove biroa izabrani su: Jovan Radovanović. pa je i partijski kurs iz Gradačca premješten u Srebrenik. Izvršene su neke izmjene u sastavu partijskih rukovodstava i napravljeni planovi za formiranje novih. tadašnji sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a. 183 . Sekretar komiteta postao je Joco Bogdanović. Rad partijskih aktivista je znatno otežan. a zakazano okružno partijsko savjetovanje moralo je biti odloženo. II 1944. Za rad omladinske organizacije bio je odgovoran Đokan Babić.150 Nepovoljan razvoj vojno-političke situacije u sjeveroistočnoj Bosni. Mira Mijojlić. a rukovodilac i glavni predavač je bio Nenad Petrović koga je Oblasni komitet uputio da pomogne okružnom partijskom rukovodstvu za Trebavu i Posavinu. Dana Simić i Brano Panić. I druge mjere i djelatnosti partijskog rukovodstva.tako i u radu na razvijanju organa narodne vlasti. Boško Milutinović i Muhamed Kešetović. Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPJ je Trebavu i Posavinu upućen 26. Pri Okružnom komitetu KPJ počeo je sa radom niži partijski kurs. započete poslije bjeljinskog savjetovanja. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu. marta do 6. izazvan ofanzivom 13. mart je bilo zakazano savjetovanje komunista Trebave i Posavine. Situacija je postajala sve komplikovanija. marta 149 150 Tada je formiran i opštinski komitet KPJ za bosansko-šamačku opštinu u krnjem sastavu. Za 22. aprila. Kurs je pohađalo 18 članova KPJ. Sarajevo. Arhiv VII. organizacija AFŽ. poremetio je mnoge planove partijsko-političkog rukovodstva u Posavini i na Trebavi. USAOJ-a i pionira. IRP. koji je radio od 19. Mikrofilm. rolna 7/334-337. dostavio 19.

Oni su jedno vrijeme bili uz jedinice. Treba naročito posvetiti pažnju uglednim građanskim ličnostima. ih treba što prije pokrenuti i staviti ih pod zaštitu vojnih štabova. U tom periodu mnogi partijsko-politički radnici izgubili su živote. nastojao da ih otkrije i pobije. primjenjujući najbrutalnije metode. pa da se vrate. Na terenu Posavine i Trebave ostali su. gde će ostati do početka avgusta 1944. po zadatku. Jedan broj partijsko-političkih radnika ostao je na terenu u Semberiji i Majevici da u ilegalnim uslovima nastave djelatnost. Podrinjskim i Majevičkim odredom i vojvođanskim jedinicama. Okružnim komitetima KPJ direktivu sljedeće sadržine: »Ne dozvoliti da u ruke neprijatelja padne ma ko iz rukovodećeg kadra. Sa 17. majevičkom. pošli su na Birač i u Srem mnogi partijsko-politički radnici sa Majevice i Semberije.« 151 Na osnovu ove direktive članovi partijskih i skojevskih rukovodstava. Mikrofilm. čekajući da se promijeni situacija na Majevici i u Semberiji. Tako je po151 Arhiv VII. da bi se sa njima u posljednjem momentu mogli povući. Oni zbog toga moraju biti u što tješnjoj vezi sa operativnim jedinicama. hrvatskom brigadom i Posavsko-trebavskim ordredom u srednju Bosnu. rolna 7/300-301. koji je na svaki način. IRP. i istaknuti saradnici NOP-a pošli su. Sav kadar sa terena se ne smije povući. godine. mora se osjetiti prisustvo Partije i u najtežim situacijama. Sarajevo.1944. Pri tome treba lično objasniti članovima vrijeme neprijateljske ofanzive. mjesnih i opštinskih narodnooslobodilačkih odbora. partijsko-politički radnici da nastave partijskopolitičku aktivnost i obavljaju pojedine obavještajne poslove. godine. polovinom aprila 1944. Na terenu treba ostaviti samo one koji su neophodni i kojima je to moguće obzirom na mjesta gdje se nalaze. naročito prema onima koji su bili u organima vlasti i ne dozvoliti da bilo ko padne u ruke neprijatelja. Zbog toga. u duhu pomenute direktive. Poslije izvjesnog vremena kada se uvidjelo da do toga neće brzo doći. raspoređeni su u operativne jedinice ili na partijsko-politički rad u vlaseničkom i srebreničkom srezu. Većina je bila izložena stalnim potjerama neprijatelja. jer narod ne smije ostati prepušten sam sebi. godine sa 18. djelujući u uslovima koji su bili teži nego ikada ranije. 184 . odnosno iz bjeljinskog i brčanskog ratnog sreza.

ginuo i sekretar sreskog komiteta KPJ za Brčko. čak do jeseni 1944. U partijskim ćelijama i u nižim rukovodstvima nije bilo zaduženog člana za rad sa omladinom. U avgustu 1943. poginula kao član sreskog partijskog rukovodstva za Srebrenicu. sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a i član Sreskog komiteta KPJ. U nekim mjestima nije bilo skojevskih organizacija. Džemila Ajanović. Početkom sep185 . Drago Tojić Gango pokušavajući da uspostavi vezu iz Dragoljevca sa Sremom. a ranije član opštinskog rukovodstva SKOJ-a za Srebrenik . Insistirao je na većoj mobilizaciji. U bazi u Dragaljevcu ostala je. Do njegovog dolaska nije se znalo za USAOJ. iako su postojale partijske organizacije. do avgusta 1943. Do oslobođenja ovih krajeva skojevske organizacije su radile autohtono. u ovaj kraj su došli Nijaz Dizdarević. ona je uglavnom djelovala u Gradačcu. Srebreniku i okolnim selima. instruktor Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za B i H i Milena Marković. masovnosti i samostalnosti omladinskih organizacija. uz malu pomoć partijskih organizacija. omladinski rukovodilac.Muhamed Sušić. Jelenka Voćkić je kasnije u ljeto 1944. a u bazi u Brnjiku Salih Mehikić. Član sreskog komiteta Tamara Begović je zarobljena i ubijena u Drenovcima. Modriči. jer nije bilo veza između omladinskog rukovodstva za BiH i omladinskog rukovodstva u istočnoj Bosni. za što šire okupljanje omladine u redove omladinske organizacije. Do oslobođenja Trebavsko-posavskog područja tj. Nekoliko dana ranije u istom kraju poginuo je i sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a za Srebrenicu. što je dovelo do njenog rasta i velikog priliva omladinaca u redove NOV i POJ. Bukviku i Brčkom. koji su razvili djelatnost u stvaranju i povezivanju omladinskih organizacija u Gradačcu. Skojevska organizacija na Trebavi i u Posavini je imala sličan razvojni put kao i partijska. Modriči. Dizdarević je razjasnio i otklonio lutanja u organizacionom pogledu i prenio stavove Pokrajinskog komiteta SKOJ-a u Bosnu i Hercegovinu i Centralnog komiteta SKOJa i odluke I kongresa USAOJ-a. Srebreniku.

oktobra 1943. Mladi. U isto vrijeme na teritoriji okruga Birač ima 60. Julka Kaurinović. prednjačili u radu. za modričku opštinu u koji su ušli Perica Kosik. u decembru 1943. Početkom oktobra 1943. Nedo Krekić. koje će drugom polovinom oktobra prerasti u Okružni komitet. Opštinski komitet SKOJ-a za srebreničku opštinu formirala je Aiša Maličević. formiran je Opštinski komitet SKOJa. godine. Nedeljko Krekić i Ahmet Čatić. U septembru 1943. Ibrahim Mujbegović i Mika Dujić kao sekretar. Oni su bili ta snaga koja je privukla masu omladine da se opredijeli za ciljeve NOP-a. Skojevci su ovdje. Sačinjavali su ga članovi SKOJ-a koji su već godinu dana djelovali u organizaciji SKOJ-a tuzlanskih srednjih škola. boravili Nadžija Biser i Slavko Tomić. poneseni idejama KPJ i pobjedama NOV i POJ. Julka Kaurinović. Za sekretara je izabran Petar Kerezović. na svakom mjestu i u svakoj akciji unosili su žar svoje mladosti. kao i u drugim krajevima. sa zadatkom da pomognu u razvoju omladinskih organizacija. Nešto kasnije.tembra 1943. Bajazit Kešetović i Muhamed Selimović. avgusta 1943. za sektor Vučjak-Odžak u sastavu: Slavko Tomić (sekretar). Članovi komiteta su bili Borika Stančić (sekretar). Stojan Vasić. 20. formiran je Opštinski komitet SKOJ-a. naimenovano je Okružno povjereništvo SKOJa. a poslije njegove pogibije. Mara Pajić i Janja Tripić. godine. Branko PanićSemberac i Aiša Maličević. U Bukviku su avgusta i septembra 1943. a na teritoriji majevičkog okružnog komiteta 772 skojevca. U Opštinski komitet SKOJ-a. a članovi: Muhamed Sušić. Organizacija SKOJ-a na Trebavi i Posavini intenziv186 . Perica Kosik. Prvi opštinski komitet SKOJ-a na Trebavi i Posavini formiran je u Bukviku. Sekretar komiteta je bio Muhamed Kešetović. u Posavini i Trebavi djeluje 48 članova SKOJ-a. su ušli: Petar Kerezović. Jovica Lazarević (u prvo vrijeme zadužen za stvaranje omladinske organizacije u Posavskom odredu). gdje je već postojao brojan aktiv članova SKOJ-a. Nešto kasnije u Komitet je izabran i Nevenko Grebenarević.

Elmasa Džakić. IRP. 122 kg pšenice. u Trebavskom NOP odredu djelovalo je 36 članova SKOJ-a. Desa Brkić. organizovanje omladinskih priredbi. Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu od 1. 627 kg krompira. i na zborovima i konferencijama izabrati delegate.nije je počela raditi na omasovljavanju svog članstva od polovine avgusta i početkom septembra. 138 kg suhih šljiva.135 razvijanje kulturno-prosvjetnog rada. U novembru 1943. 35 kg oraha. U drugoj polovini oktobra oformljene su organizacije SKOJ-a u Bosanskom Samcu. Bilo je predviđeno da iz Posavine i sa Trebave krene 10 delegata. Početkom decembra 1943.555 kuna. 187 . a u Posavskom NOP odredu 56 članova. pa se skojevska organizacija na terenu povećala na 62 člana.152 Mnogi članovi SKOJ:a i mnogi napredni omladinci su otišli u jedinice NOV i POJ. Branka Čorluka. svrstano u 5 aktiva. Mikrofilm IRP Sarajevo. počelo je omladinsko takmičenje u čitavom nizu akcija koje su tada bile aktuelne: dobrovoljno javljanje u jedinice NOV i POJ. Tolisi i na Vučjaku. Vršene su pripreme za sazivanje Oblasne konferencije SKOJ-a koju je trebalo popularisati. XII 1943 (Arhiv VII. godine Arhiv VII. 419 kg kukuruza. formiranje omladinskih pjevačkih horova i diletantskih grupa.153 U to vrijeme najvažniji zadatak bio je širenje i jačanje organizacija SKOJ-a i omasovljavanje organizacija USAOJ-a u naseljima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji. 152 153 154 155 Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za istočnu Bosnu od 6. Slobodan Jokić i Ostoja Ilinčić. smatrajući da oni treba da daju primjer drugima. 18 kg jabuka i 28. Formiran je i Okružni odbor USAOJ-a za Trebavu i Posavinu. U Posavskom i Trebavskom NOP odredu. ubrzo se našlo 92 člana SKOJ-a. rolna 4/607). Čak su skoro svi članovi tri opštinska rukovodstva SKOJ-a i 14 seoskih rukovodstava USAOJ-a sa ostalim omladincima ušli u jedinice NOV i POJ. rolna 5/312-316. Aktiv SKOJ u Bosanskom Samcu formirao je Spasoje Ilinčić. XII 1943. Mikrofilm. otvaranje analfabetskih tečajeva i održavanje političkih zborova i konferencija. Sarajevo. sakupljanje materijalnih priloga za bolnice i ratom opustošene krajeve.154 Odžaku. Članovi aktiva su bili: Dragan Ristić. svrstano u 12 aktiva. Samo u 10 sela u okrugu omladinci su sakupili slijedeću količinu namirnica: 521 kg graha.

izmijenjali iskustva u radu. 157 Diskusija je bila vrlo živa. člana PK SKOJ-a. i rolna 5/155. marta u Bijeljini. tuzlanskog i posavskotrebavskog okruga nisu mogli stići. pored 7 delegata. 156 157 Izvještaj Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu od 6. neprijateljske ofanzive. Otvaranju savjetovanja je prisustvovalo oko 600 omladinaca iz Bijeljine i okoline. koji je ukazao na najznačajnije probleme rada omladinske organizacije i založio se za rješavanje konkretnih pitanja. Na savjetovanju su pročitani i razmatrani referati o vojno-političkoj situaciji. kat. i izveštaj Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu. organizacionom pitanju i o radu organizacije USAOJ-a. saznali najvažnije elemente vojno-političke situacije. X 1943. Pismo PK SKOJ-a za BiH od 16.156 Kada je ofanziva neprijatelja prošla. a nastavak je uslijedio 2. 1-3). dok je u diskusiji o USAOJ-u. XII 1943. učestvovao i Muhamed Kešetović. I 1944. Sarajevo rolna 4/606-610. X 1943. Zbirka NORa.Savjetovanje je međutim moralo biti odloženo zbog početka 6. stekli jasniju sliku o zadacima koji ih očekuju i dobili odgovore na nejasna pitanja iz domena organizacije. Zapisnik o radu savjetovanja SKOJ-a. Sarajevo. i 27. zbog sniježnih nanosa savjetovanje u Vlasenici je prekinuto. 188 . Pošto delegati iz majevičkog. a među 16 diskutanata o organizacionom referatu .Džemila Ananović i Jovica Lazarević. divizije i romanijskog i birčanskog okruga. Naročito je bilo zapaženo izlaganje Nijaza Dizdarevića. Direktiva Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu od 29. Mikrofilm. Među 14 učesnika u diskusiji o p r v o m referatu bili su delegati iz Posavine i Trebave: Fuad Suljić. Povremeno je poprimala karakter mitinga. (Arhiv VII. br. Na savjetovanju se snažno manifestovalo bratstvo i jedinstvo i identični pogledi mladih komunista. Kemal Halilović i Muhamed Sušić. pa je predsjedništvo moralo intervenisati. a u njegovom radu je učestvovalo 122 delegata. Delegati su se međusobno upoznali. (Arhiv IRP. 285-286 i 477—186). 4524. Stigli su samo delegati iz jedinica 17. Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu zakazao je Oblasno savjetovanje SKOJ-a za 23. godine u Vlasenici. Tomo Tadić. str.

Konstatujući da organizacija USAOJ-a treba da postane šira i brojnija. Mustafa Šabić. Na partijske dužnosti su pošli Borika Stančić. sekretar OK SKOJ-a za Trebavu i Posavinu. Desa Koštan. godine formiran je Sreski komitet SKOJa za modrički srez. Sreten Lopandić. ali je ofanziva neprijatelja omela održavanje. te Vlado Bošković. Gordana Tanacković. a za nove članove Okružnog komiteta imenovani su Fuad Suljić i Mira Bilbija. Iz posavsko-trebavskog okruga su prešli na rad u druge okruge Muhamed Sušić za sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a Srebrenica i Ekrem Avdić u Okružno rukovodstvo SKOJ-a za Birač. Za pripremu konferencije izabran je Inicijativni odbor u koji su ušli: Jovan Radovanović Šico. Novi sekretar OK SKOJ-a za Trebavu i Posavinu je postala Aiša Maličević. Risto Tošović. savjetovanje je zaključilo da se pripremi i održi Oblasna konferencija USAOJ-a.000 primjeraka proglas Zemaljskog odbora USAOJ-a za B i H i brošure: SKOJ u surovoj školi rata i 189 . Aiša Maličević i Miloš Piljuga. Početak konferencije je zakazan za 10. na kojoj je trebalo da učestvuje 315 delegata. Konferencija je. sekretar OK SKOJ-a za Majevicu i Semberiju. Rešad Saletović i Nada Bošković. sa sekretarom Muhamedom Kešetovićem. na kojoj su razmatrani rezultati savjetovanja i izvršen raspored kadrova. pored ostalog. Članovi komiteta su bili Nedo Krekić i Perica Kosik (skojevski rukovodioci na Vučjaku). Hazim Hasić i Pero Kajmaković. trebalo da izabere Oblasni odbor USAOJ-a za istočnu Bosnu i delegate za osnivački kongres USAO BiH-a. Mirko Ostojić. među kojima 50 sa Trebave i iz Posavine i 5 delegata iz Posavsko-trebavskog odreda. godine odštampao u 4. Nada Kerec. održana je plenarna sjednica Oblasnog komiteta SKOJ-a. Oblasni komitet SKOJ-a sačinjavali su: Mićo Rakić (sekretar) Jovan Radovanović Šico. U martu 1944. april 1944. Oblasni komitet SKOJ-a je u martu 1944. Ahmet Ćatić (sekretar Opštinskog komiteta SKOJ-a u Odžaku) i Bajazit Kešetović (novi sekterat Opštinskog komiteta SKOJ-a u Modriči).Petog marta 1944.

160 izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a za Trebavu i Posavinu od 21. SKOJ je tada imao 130 članova. ali je morao biti prekinut zbog dolaska jakih neprijateljskih snaga na to područje. U svim opštinama su formirane radne čete. Dobrinji. Vujičićima i drugim selima. Majevcu. Smolućoj i Ljenobudu. 190 . omladinske kulturno-prosvjetne sekcije. IRP. godine. U tom pogledu su se naročito isticali omladinci i omladinke iz Modriče koji su njegovali ranjene i bolesne partizane skupljali posteljinu i veš za ranjenike i mnogo vremena proveli obrađujući zemlju na pustari. rolna 7/197-200. Sarajevo. godine. Miloševcu. I u ostalim mjestima omladinske radne čete su postigle vidne rezultate. Sarajevo. U nekim dijelovima okruga organizacije SKOJ-a su djelovale ilegalno. 160 158 Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za istočnu Bosnu od 6. zbog prisustva neprijatelja (Trebava i Vučjak). Garevcu. rolna 7/365-366. čete pionira. rolna 10/387-388. Kruškovom Polju. Mikrofilm IRP. 159 Izvještaj Okružnog Komiteta SKOJ-a za Tuzlu. Riječanima. Bukviku. Mikrofilm.159 Poslije savjetovanja u Bijeljini osjetio se silan razmah u razvitku organizacije USAOJ-a. koja je februara 1944. Poslije partijskog savjetovanja nastao je značajan preokret u radu omladinskih organizacija.138 koje su stigle do skojevskih organizacija u Posavini i na Trebavi. Vidi. Aktivi SKOJ-a postojali su u Čitluku. U Srebreniku je početkom aprila 1944. koja je postala ogledno poljoprivredno dobro pod neposrednim rukovodstvom Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Posavinu i Trebavu. Osjetio se veliki polet u radu i došlo je do aktiviranja velikog broja omladinaca i omladinki.SKOJ u vojsci. godine počeo kurs za rukovodioce SKOJ-a. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu. Mikrofilm JRP. X 1944. Organizacije SKOJ-a i USAOJ-a stvarane su i u selima u kojima ih do tada nije bilo. pripojena tuzlanskom okrugu. omladinski domovi i pjevački horovi. Donjem i Gornjem Srebreniku. Arhiv VII. Podnovlju. a još 24 člana je djelovalo u 6 aktiva na području opštine Srebrenik. a po jedan član u Rapatnici i Falešiću. pisan vjerovatno krajem marta ili početkom aprila 1944. Potpeći. III 1944. Odžaku. Arhiv VII. godine. Ritešiću. Omladinske radne čete pružale su veliku pomoć organima narodne vlasti u skupljanju namirnica za bolnice i ratom opustošene krajeve. Arhiv VII. Sarajevo. Novi aktivi SKOJ-a oformljeni su u Dugom Polju.

koja je kao član OK KPJ zadužena za taj sektor rada. marta 1944. aprila 1944. Na putu kroz centralnu Bosnu došlo je do sukoba sa jednom njemačkom jedinicom. godine stigla je Mevla Jakupović. Gradačcu i Srebreniku. formirani su opštinski odbori AFŽ u Bukviku. uputio na Posavsko-trebavsko područje. formirana je u Bukviku u kasnu jesen 1942. a zatim u Modriči. godine u Gradačcu. Na njima su delegati iznosili svoje zamisli o istupanju na II kongresu USAOJ-a. U 161 Arhiv VII. u ljeto 1943. Istom direktivom je bilo predviđeno da ostali omladinci napuste teren i popune operativne jedinice. U toj borbi poginuo je Bajazit Kešetović. bilo je predviđeno da i omladinski rukovodioci napuste slobodnu teritoriju zajedno sa operativnim jedinicama. Direktivom Oblasnog komiteta za istočnu Bosnu. godine. dobro posjećene priredbe. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda krenuli su u centralnu Bosnu mnogi omladinski rukovodioci. da pomognu komunistima tog kraja u političkom radu sa ženama.U prvoj polovini aprila 1944. prikupili su se delegati za Drugi kongres USAOJ-a iz istočne Bosne. U oktobru 1943. SS divizije. koje je predvodio Nijaz Dizdarević krenuli su 11. godine. IRP. Mikrofilm. Na osnovu toga. godine iz Modriče preko centralne Bosne ka Drvaru. Modriči. u slučaju prodora jedinica zloglasne 13. Milena Marković i Ruža Spasojević koje je Oblasni komitet KPJ. istočnobosanskih i vojvođanskih jedinica NOV i POJ. delegat Posavine i Trebave za II kongres USAOJ-a. godine. Srema. sa jedinicama 18. Razvili su snažnu političku aktivnost u tim mjestima i okolnim selima i organizovali mnoge. Njih su stvarale uz pomoć partijskog rukovodstva. rolna 7/300-301. Njen predsjednik je bila Joka Pantelić.161 Prva organizacija Antifašističkog fronta žena na tlu Posavine. Sarajevo. Nove organizacije AFŽ u Posavini i na Trebavi počele su u većem broju da se formiraju u ljeto 1943. U septembru i oktobru 1943. od 19. 191 . Delegati. Prisutni omladinci su svojim prijedlozima upotpunjavali sadržaj tih izlaganja.

Odbori su svakodnevno održavali sastanke sa ženama i sakupljali priloge za bolnice i vojsku. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu (Arhiv VII. Mikrofilm. Među ženama na dnevnoj predstavi bilo je najviše Muslimanki. Tereza Nikić i Anka Kikić. Vranjaku. One su uslovile svoje prisustvo priredbi time da prozori spolja budu zatvoreni i prekriveni neprovidnim papirom. a za sekretara Munira Karahasanovič. IRP Sarajevo. Program proslave morao je biti izveden dva puta u istom danu. Organizovali su mnogobrojne čitalačke grupe i analfabetske kurseve i nastojali da se žene. na kojoj su prisustvovali Džemal Bijedić. pa su učesnice savjetovanja krenule na teren. uvedu u javni život. Na sastanku je izvršena raspodjela zadataka. .žena i drugih aktivistkinja NOP-a. Koliko su se morale uvažavati lokalne prilike. Miloševcu. a u srebreničkoj 12 takvih odbora.162 Nešto kasnije formirani su mjesni i seoski odbori AFŽ u naseljima opština Odžak i Bosanski Samac i opštinski odbori AFŽ u Odžaku i Bosanskom Šamcu. Program priredbe pripremila je Anka Kikić. u gradačkoj nekoliko. osobito Muslimanke koje su se tada krile od muškaraca. Danju isključivo za žene. 192 . U to vrijeme na teritoriji Posavine i Trebave djelovalo je 15 izabranih i 16 inicijativnih odbora AFŽ. Remza Kapetanović (Škundrić). Kladara i Koprivni). kako ih muškarci ne bi mogli vidjeti bez žarova i feredža. Ruža Spasojević (Janković). U prvoj polovini novembra 1943.Dana žena u Gradačcu. Hanumica Širbegović. a naveče za ostalo građanstvo. Za predsjednika je izabrana Mevla Jakupović. govori primjer proslave 8. sekretar OK KPJ za Trebavu i Posavinu i Aiša Maličević član Okružnog komiteta SKOJ-a. Razvili su znatnu propagandnu aktivnost među ženama i objašnjavali ciljeve NOB-a. Jelka Ljubas.modričkoj opštini formirano je i 5 seoskih odbora (u Tarevcima. XI 1943. Izvedeno je nekoliko recita162 Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 6. a među njima mnogo onih koje su prvi put u životu izašle na javno mjesto. marta 1944. u Gradačcu je održan sastanak svih komunista . rolna 5/53-58). a među njima: Safa Halilović. Tada je izabran Okružni inicijativni odbor AFŽ za Trebavu i Posavinu od 5 članova. D.

193 . Oni su morali djelovati ilegalno zbog prisustva neprijateljskih jedinica. pristizale u Modriču noseći transparente i pjevajući partizanske i narodne pjesme. Govorili su Mladen Jeftić. Aktivnost žena Modrice i okoline u NOB. na teren Posavine i Trebave je trebalo da krene i Lepa Kuđić. sekretar Sreskog komiteta KPJ za Modriču i Jelka Ljubas. Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu upućeno početkom marta 1944. godine . Žene BiH u NOB. gdje je uticaj NOP-a bio u porastu. pa su u neke 163 164 Ibrahim Karabegović. Safa Halilović. iako je padala kiša. Poslije partijskog savjetovanja u Bijeljini. nastaje novi zamah u stvaranju organa narodne vlasti. a dobro uvježbani hor je upotpunio cio događaj. Sarajevo. a zatim i opštinski narodnooslobodilački odbori u Modriči. 658-663. Hakija Muratbegović i Muhidin Spužić. U Modriči se na zboru okupilo oko 300 žena. Borika Stančić. Tako je na partijski kurs pri Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu upućena Ljubica Miljuš iz Gradačca. U želji da se stvori što više narodnooslobodilačkih odbora bilo je i grešaka. IRP. Remza Kapetanović. dolaskom jedinica NOV i POJ u ove krajeve. Hanumica Širbegović i Mujesira Dajić. U ljeto 1943. Oskudno odjevene žene iz okolnih sela su. godine u onim selima i mjestima Posavine i Trebave. Proslave Dana žena održavale su se i u drugim mjestima. Nastojao je da žene komuniste. a koncem februara 1944. Od ranije je postojao Opštinski N 0 0 u Bukviku. Mikrofilm. Formirani su mnogi seoski narodnooslobodilački odbori širom Posavine i Trebave. Ruža Spasojević.cija i skečeva. Zbor je održan na pijaci. kojih je bio mali broj (u početku samo šest. član Okružnog komiteta KPJ. a i u nekim selima Posavine i Trebave.deset).163 Okružni komitet KPJ za Posavinu i Trebavu poklanjao je veliku pažnju radu organizacije žena. Srebreniku i Odžaku. što više aktivira i politički uzdigne. a i da dobije pomoć u kadrovima sa drugih krajeva za taj sektor rada. a kada je formiran niži kurs pri Okružnom komitetu KPJ za Posavinu i Trebavu na njega su upućene Tereza Nikić. od ranog jutra. Gradačcu. rolna 7/233.164 Narodnooslobodilački odbori su se uspostavljali koncem 1941. Arhiv VII. Istog dana održan je miting na kojem je prisustvovalo preko 300 žena iz Gradačca i okoline. str. predsjednica Sreskog odbora AFŽ.

Nešto ranije izabran je Sreski narodnooslobodilački odbor za brčanski srez koji je imao sjedište u Ražljevu. Odlučeno je da se formira Oblasni inicijativni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu i okružni inicijativni odbori za okruge Majevicu i Semberiju. imao 7 seoskih N 0 0 . Sreski N 0 0 Modriča obuhvatio je teritoriju opština: Modriča. postavilo se pitanje obrazovanja viših organa narodne vlasti koji bi rukovodili i pomagali razgranatoj mreži seoskih i opštinskih odbora. Ovi inicijativni odbori su imali privremeni karakter i trebalo je da.165 Početkom novembra 1943. km : sir 233-234. 165 Stevo Popović. Neposredno poslije toga izabran je Sreski narodnooslobodilački odbor za modrički srez. Osnovani su također. Prethodno je izabran Opštinski narodnooslobodilački odbor za čelićku opštinu. U isto vrijeme formiran je Okružni N 0 0 za Majevicu. dok su Opštinski N 0 0 u Bukviku i Ražljevu popunjeni novim članovima. a za sekretara Salih Mehikić. Skakava. u jesen 1943. Za predsjednika je izabran Branko Kisić. godine. koji je u početku imao 7 članova. 194 . a za sekretara Edhem Ćamo. Odžak i Miloševac. Posavinu i Trebavu. Izbor je izvršen na skupštini predstavnika opštinskih i seoskih narodnooslobodilačkih odbora. seoski N 0 0 u selima: Bijela.odbore ušli bivši seoski knezovi i muhtari. Za predsjednika je izabran Mustafa Rustanbegović. u Tuzli je formiran Oblasni inicijativni odbor za istočnu Bosnu. a opštinski N 0 0 Miloševac 5 seoskih N 0 0 . koji je kao član Okružnog komiteta KPJ bio zadužen za organizaciju i razvoj narodne vlasti. Za predsjednika njegovog Izvršnog odbora izabran je Cvjetko Perić. Birač. Romaniju i Tuzlu. a za sekretara Nada Manojlović. U istom mjesecu formiran je i Okružni inicijativni narodnooslobodilački odbor za Trebavu i Posavinu. Opštinski N 0 0 Odžak. Za prvog predsjednika Sreskog N 0 0 u Modriči izabran je Đorđo Mikičić a Jovan Radovanović za sekretara. 10 seoskih N 0 0 . Razvoj i djelovanje N 0 0 u istočnoj Bosni. Cerik. Stvaranjem velike oslobođene teritorije u istočnoj Bosni. pripreme izbore za odgovarajuće odbore (oblasti i okruga). Opštinski N 0 0 Modriča je u novembru 1943. Na taj problem je ukazivao Okružni komitet KPJ i tražio da se u odbore biraju ljudi koji su čvrsto na liniji NOB-a. pored pomoći nižim organima narodne vlasti. Istočna Bosna u NOR.

u njega su ušli: Husan Zaimović. Brnjik. Pisarima. predsednik Sreskog NOO Modriča. Izborne konferencije su bile veoma posjećene. kat. Na teritoriji opštine Gradačac je djelovalo pored opštinskog N 0 0 . Vražići. IRP. godine izabran je. 21-22. 1840. X 1943. Dubravice.167 Predsjednik opštinskog N 0 0 bio je Bećirbeg Ibrahimbegović. Islamovac. sreski N 0 0 za srez Gradačac. 169 izvještaj sekretara OK KPJ od 22. Na području sreza Gradačac izabrana su 3 opštinska (Gradačac. rolna 5/312-316). str.166 Prvi predjsednik narodnooslobodilačkog odbora u Bukviku 1941. Arhiv IRP. Nahvijojci i u drugim selima brčanskog sreza. godine izabran opštinski N 0 0 na čelu sa predsjednikom Mujom Smajlovićem. a kada je on. Boderište. Pukiš. Konstituisanju odbora prisustvovao je Đorđe Mikičić. Begovača. Slavko Stanojević. a sekretar Teufik Imamović. Humci. U februaru 1944. II 1944. Satorovići.169 166 D r Drago Borovćanin. Ljubomir Brkić i Muharem Hadžijusufović. Batkuši.Maoča. Nastanak i razvoj narodne vlasti na brčanskom kraju (1941-1945). Ratkovići. pa su u njih ušli nepouzdani ljudi. Poslije ofanzive Okružni inicijativni odbor je preduzeo korake da se izvrše izbori za NOO u mjestima gdje odbori nisu postojali i tamo gdje su na brzinu postavljeni. Prvi predsjednik sreskog N 0 0 bio je Husein Kondžić. postao komandant mjesta za predsjednika odbora je izabran Mitar Trivić. XII 1943. Brvniku. a sekretar Teufik. na konferenciji delegata opštinskih i seoskih odbora. u oktobru 1943. Gornji Rahić. (Arhiv VII. godine bio je Jovo Pajić. Mikrofilm. 167 Izvještaj sekretara OK KPJ od 1. Mionica i Skugrić) i 15 seoskih narodnooslobodilačkih odbora. U opštini Bosanski Šamac seoski N 0 0 u Tišini.168 U Srebreniku je oktobra 1943. 14 seoskih narodnooslobodilačkih odbora. Veiino Selo. Imamović. Šesta neprijateljska ofanziva omela je veću aktivnost narodnooslobodilačkih odbora. br. 195 . Sarajevo. Članak pripremljen za ediciju Brčko u ratu i revoluciji. 168 Opštinski N 0 0 u Bosanskom Samcu izabran je 14. Sarajevo. Bukovac. Zbirka NOR-a. Hasan Begić. Crkvini i Obudovcu su prošireni novim članovima.

kulturno-prosvjetnim. Iz Posavine i sa Trebave izabrano je 30 delegata.170 Konferencija. Odbornici su uživali nepodijeljeno povjerenje svojih mještana i seljana. velika razlika u radu izabranih organa narodne vlasti od onih koje su ranije postavljali pojedini politički radnici na terenu i jedinice NOV. znali su svoja prava i dužnosti i nastupali kao pravi narodni predstavnici. Oni su se osamostalili i potpuno zadovoljili. vodili su brigu o svim tekućim pitanjima života i rada na oslobođenoj teritoriji: o ekonomsko-finansijskim. U Gradačcu i Modriči dobrovoljnim prilozima građana bolnice su opskrbljene krevetima. U martu je vršen izbor delegata za Oblasnu skupštinu narodnooslobodilačkih odbora koja je trebala da izabere Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu. partijska i skojevska rukovodstva. IRP. Tako se na primjer. značaja odluka II zasijedanja AVNOJ-a i I zasije170 Izvještaj sekretara OK KPJ upućen Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu 26. Narod je shvatio suštinu N 0 0 i razliku između NOO i bivše vlasti. posteljinom i drugim bolničk i m inventarom. Prije stvaranja posebnih odbora Narodnooslobodilačkog fronta. Narodnooslobodilački odbori. kao i narodnooslobodilački odbori i posebni odbori narodnooslobodilačkog fronta na slobodnoj teritoriji Trebave i Posavine su razvili znatnu javnu političku aktivnost u objašnjavanju ciljeva NOB-e. godine. smještaju i njezi velikog broja ranjenika i bolesnika u bolnicama u Gradačcu. (Arhiv VII. Sarajevo. pored Inicijativnog okružnog N 0 0 . pored zaduženja o snabdijevanju vojske i bolnica. međutim. veliku pomoć na prihvatanju. djelovala i t r i sreska narodnooslobodilačka odbora izabrana demokratskim putem. nego tek koncem avgusta 1944. Mikrofilm. Postojala je. 196 . takođe. u saradnji sa organizacijom žena i omladine. Izabrani organi su bili provjerene pristalice i aktivisti NOP-a. rolna 7/334-337). Modriči i Srebreniku. upravnim i drugim pitanjima. Narodnooslobodilački odbori pružili su.Sada su na terenu Posavine i Trebave. u oslobođenom Gradačcu odvijala nastava u osnovnoj i građanskoj školi i u osnovnoj školi u Vučkovcima. III 1944. nije održana u predviđeno vrijeme zbog neprijateljske ofanzive.

197 . Sladna. koje su potpisivali svi prisutni. Seone. rolna 6/62-30).danja ZAVNOBiH-a. najboljeg među najboljim sinovima 171 Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu upućen Oblasnom komitetu KOJ za istočnu Bosnu 21. Konferencije su bile stalan oblik komuniciranja partijskih rukovodioca i predstavnika narodne vlasti sa narodom. Veliki zborovi su održani i povodom 23. Odžaku. u Donjem Srebreniku. I 1944. kako bi moglo prisustvovati što više stanovnika. marta . Crkvenog Brda. Crkvini i u drugim selima gdje su postojale pogodne prostorije. februara . maršalu Josipu Brozu Titu. ZAVNOBiH-u i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije (NKOJ). Modriči. Slatini. Svakodnevno su u Tehnici OK KPJ štampane vijesti koje su zajedno sa Frontom slobode i štampanim proglasima slate u sva sela na oslobođenoj teritoriji. Podorašja. godine održana konferencija domaćina i odbornika N 0 0 iz cijele opštine Srebrenik. Lipja. Sarajevo. prisustvovalo je i preko 200 ljudi. Mikrofilm. Modriči. Rapatnice. Obudovcu. Tarevcima. bile su uvijek dobro posjećene. Miloševcu i Srebreniku. Tinje i Osoja sa predstavnicima svojih N 0 0 . glasi: »Domaćini Gornjeg i Donjeg Srebrenika. novembra . 17. sa svog sastanka održanog 17. Tom prilikom su upućeni telegrami Predsedništvu AVNOJ-a i Nacionalnom komitetu narodnog oslobođenja Jugoslavije. Na nekim konferencijama. koji su pored zabavnog i socijalnog imali i politički karakter. Behrama. sa tih konferencija upućivane su pozdravne depeše AVNOJ-u. januara 1944. Srebreniku i Srnicama. IRP.dana Oktobarske revolucije održani su veliki narodni zborovi u Gradačcu. Garevcu. Brnjičana. One su održavane u Gradačcu. Gornjeg i Donjeg Ljenobuda. Kulturne priredbe sa prigodnim programima.Dana žena. Šahmera. Like.Dana Crvene armije i 8. Podnovlju. Vučkovcima. I 1944. U januaru 1944. Zahirovića. Telegram upućen predsjedniku NKOj-a. 171 Kada su prilike dozvoljavale organizovane su konferencije za nekoliko sela. Bosanskom Šamcu. na primjer. Povodom 7. zatim na prikupljanju pomoći za partizanske bolnice i stanovništvo popaljenih krajeva. Lisovića. Špionice. Uroža. pozdravljaju najhrabrijeg među najhrabrijim. Caga. Brezika. Bukviku. Babunovića. One su bile pogodan oblik okupljanja naroda. Čehaja. Zborovi u Gradačcu i Modriči su održani na pazarni dan. Tako je. Čitluka. kao u Tarevcima. (Arhiv VII.

O Hasanovom životu i radu govorio je Teufik Imamović. AVNOJ-u i Nacionalnom komitetu. godine u Gradačcu je otvoren Dom kulture u zgradi bivšeg suda koja je u tu svrhu rekonstruisana izbijanjem unutrašnjih zidova i otvaranjem velike sale. Dva dana kasnije. Telegram su potpisali vjeroučitelj Mustafa Ibrahimović i imami Alija Dervišević.recitacije i pjesme.Književni susreti. Gradačac. od 10.174 Tridesetprvog marta 1944.naših naroda. edicija II. Orhan Džanić. 14. Radovi su stručno izvođeni pod rukovodstvom arhitekte. 1977. Komandant mjesta Midhat Muradbegović pročitao je svoju priču Otvaranje nebesa koja je ranije objavljena u Književniku. III 1944. Zatim su borci Komadne mjesta izveli ostale tačke programa . Ahmet Hodžić. Muhamed Zahirović. održana je konferencija muslimanskih sveštenika u Breziku sa koje su poslati telegrami maršalu Titu. 198 . Midhat Muratbegović druga violina. pa je veliki broj ljudi ostao ispred zgrade. Muhamed Mehmedović klavir-harmonika. Ibrahim Ibrišević. Sjećanje na Hasana Kikića . februara povodom godišnjice Sovjetske armije održana svečana akademija. Mustafa Mehmedović.povede narode Jugoslavije u borbu časti i ponosa protiv mrskog fašističkog okupatora. Komemoracija je održana u gradskom hotelu. mi domaćini pomenutih sela. Druže Tito. u slobodnom Gradačcu održana je komemorativna svečanost posvećena poginulom partizanu i naprednom književniku Hasanu Kikiću. uložićemo sve snage i u svako doba pridonijeti najviše žrtve za konačno likvidiranje fašističkih bandi iz naših krajeva i za bolje i ljepše doba narodne Jugoslavije«. 173 U Gradačcu je 23. čije prostorije nisu mogle primiti sve posjetioce. Tako su Hasanovi drugovi odali poštu i priznanje ovom velikom čovjeku i komunisti.172 U februaru 1944. 4. profesor građanske škole Svojimir Jamšek violončelo. str. sekretar Mjesnog komiteta KPJ. 19. Jusuf Smailović. I 1944. godine. U izvedenom programu nastupio je kvartet u kome su bili: Salih Žilić prva violina. Bego Kurtić. Prilikom otvaranja Doma održana je svečana aka172 173 174 Front slobode br. Abdulah Bošnjaković i Alija Šuljić. Midhat Muradbegović. Zaim Delić. oduševljeni naporima svoje narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda. svoga druga maršala Tita koji od roba stvori čovjeka .

Za referenta odgovornog za obavještajnokontraobavještajnu djelatnost imenovan je Salih Gorak. II izdanje VIZ. Pod svojom nadležnošću je imala komande mjesta u Modriči. a prvi komandant je bio Salih Žilić. Shodno direktivi Vrhovnog štaba o organizaciji vojnoteritorijalnih organa od 8. Bosanskom Samcu. Komanda područja za Posavinu i Trebavu ispoljila je povećanu aktivnost. Beograd. Modriči. godine. Gornjem Žabaru i u Bukviku. Srebreniku. Komanda područja je rukovodila sa komandama mjesta u Gradačcu. Bukviku i Srebreniku koje su uspostavljane oslobađanjem tih mjesta u septembru 1943. U početku nije mogla razviti sve svoje organe. General Savo Orović je nakon izvedenog programa. kao vojnoteritorijalna komanda. On je. a pomoćnik komandanta je bio odgovoran za partijsko-politički rad. politički komesar. 199 .176 a za intendanta Miloš Nikolić. U komandama mjesta zamjenik komandanta je odgovarao za mobilizacijske i tehničke poslove. Komandant područja tada je bio Boro Popović. formirana je u novembru 1943. februara 1944. 1. međutim. 175 Josip Broz Tito. 1978. zamjenik komandanta i referenti. Komandu područja su sačinjavali: komandant. Boro Popović postao komesar Komande područja. Zbog toga je poslije rata osuđen. a njegov zamjenik Mihajlo Stanković. izvršena je reorganizacija i popuna u Komandi područja. rekao: »Djeco. Često je dolazilo do promjena u sastavu Komande područja i komandi mjesta. str. Salih Gorak je ostavljen na terenu Gradačca sa zadatkom da obavještajno djeluje. Tako je. 446. kada je izvršena reorganizacija vojnoteritorijalnih organa. Vojna djela. pa ovo je Beograd«. 176 Prilikom povlačenja jedinica u centralnu Bosnu. uskoro. i u želji da sačuva svoj život denucirao je neprijatelju saradnike NOP-a. Komande područja za Posavinu i Trebavu. Gradačcu. a Radika Ilić komandant. knj. uskoro zarobljen. Gornjoj Slatini. ushićen njegovim visokim nivoom.175 Od sredine februara 1944.demija.

Rizah je uskoro postao omladinski rukovodilac. U Srebreniku se nalazila i bolnica u kojoj je bilo oko 150 ranjenika i ambulanta za liječenje endemskog sifilisa. Tako je. Rapaticu. Lisoviće. ali on nije pristao. bataljona u Gradačcu jednog dana je došao Mehmed Fitozović iz Bosanskog Samca i doveo sina Rizaha i rođaka Hazima Hadžialijagića opremljene i naoružane opremom i oružjem koje je sam kupio. Zahiroviće. Osnovana je i kuhinja u kojoj se hranila gradska sirotinja. Na kraju su mu izdali potvrdu u kojoj izjavljuju da su od njega primili Rizaha i Hazima.Uz svaku komandu mjesta nalazila se partizanska straža kao obezbjeđenje do februara 1944. Zuberovo Brdo. na primjer. komanda mjesta Gradačac do polovine marta 1944. Brezik. do 1926. koji se starao o mobilizaciji ljudstva za jedinice NOV i POJ. radila je u Gradačcu bolnica komande Posavsko-trebavskog područja koju je vodio dr Hamdija Bravo. Komanda mjesta Srebrenik obuhvatala je sela: Špionicu. masti i slanine. U komandama mjesta su napravljeni mobilizacijski spiskovi koji su obuhvatali godišta od 1909. Tinju. krojačka. Podorašje. a komanda mjesta Modriča oko 200 omladinaca. Ubjeđivali su Mehmeda da promijeni svoj zahtijev. Donje Moranjke. Kuge. 17 ' Komanda mjesta Srebrenik najviše pažnje posvjećivala je svom glavnom zadatku . Komanda područja za Trebavu i Posavinu imala je u svom sastavu referenta za mobilizaciju. Radile su obućarska. Mobilizacija se vršila dobrovoljno i po pozivu. kada su obezbjeđenje slobodne teritorije preuzele jedinice odreda. stolarska i brijačka radionica. Štab se našao u nedoumici. brigadi. Cage. mobilisala 310 mladića u 16. 177 U štab 3. Donji i Gornji Srebrenik. a Hazim komesar čete u 18. kukuruza. 200 . kovačka. hrvatsku brigadu i Posavsko-trebavski odred. Seonu. Bilo je prikupljeno oko 6 vagona pšenice. Ljenobud. Komanda mjesta Bosanski Samac 80 omladinaca za 18. Babunoviće. godine. muslimansku brigadu i Posavsko-trebavski odred. Od 27. Potpeć. pekarska. Doveo ih je u štab bataljona tražeći potvrdu da ih je predao ispravno. novembra 1943. Čehaje.prijemu i otpremi hrane za Mačkovac i dalje za Birač. U Gradačcu je bilo uskladišteno oko 5 vagona namirnica za transport u pasivne krajeve.

Tišinu i Hasić. Crveno Brdo i Jasenicu. Kladare. Gornju i Donju Mionicu. zamjenik Kojo Stanišić i pomoćnik komandanta Milan Tubaković. Prvi komandant mjesta bio je Mehmed Mujbegović. pomoćnik Ljubo Dević. Ona je formirana u martu 1944. Zamjenik komandanta prvo je bio Šehabudin Moranjak. zatim Salih Gorak. Tarevce. Crkvinu. Garevac. Prvi komandant komande mjesta bio je Salih Žilić. zamjenik Mustafa Karić i pomoćnik Joco Bogdanović. Komandant mjesta bio je Hasan Zaimović. a intendant . Komanda mjesta Gornja Slatina obuhvatala je područje između teritorije komandi mjesta Bosanski Šamac. Kerep. Komanda mjesta Gradačac obuhvatala je naselja: Gradačac. Komanda mjesta Gornji Žabar formirana je u martu 1944. zamjenik komandanta odgovoran za mobilizacijske poslove Ahmed Lončarević. Komanda mjesta Modriča obuhvatala je naselja: Modriču. Prvi komandant mjesta bio je Mehmedalija Tufekčić. Čardak. pomoćnik komandanta i odgovoran za politički rad . Riječane. profesor. a u Žabaru se nalazila samo kada su jedinice NOV i 201 . Pisare. bio je Đoko Gajić. Zamjenik komandanta je bio Avdo Abdulahović.Stražu. Komandir partizanske straže pri komandi mjesta bio je Mustafa Tipura.Rizo Redžepagić. komandant Komande mjesta bio je kapetan Muhamed Gagić.Šefkija Selimović. Vučkovac. i intendant Nešet Sendić. Vidu. Zamjenik komandanta od februara 1944. Jelovče Selo i Donju Zelinju. a intendant Žarko Mihajlović. Miloševac i Kruškovo Polje. a zatim Muhamed Mehmedović. Modriča i Gradačac. a komandant je bio Pero Bosić. obuhvatala je naselja: Bosanski Šamac. Ledenice. Od početka februara pa do povlačenja u centralnu Bosnu. a poslije Midhat Muratbegović. pomoćnik Mehmedalija Mujedinović. Dobrnju. a poslije njega Mustafa Porobić i Maiić Ibrišević. pomoćnik komandanta prvo Hakija Raljević. a kasnije Franjo Puškarić. Komanda mjesta Bosanski Šamac formirana u februaru 1944. a kasnije Ferid Širbegović i Abdurahman Otanović.

22. 310-320). divizije od 10. a za pomoćnika Pavle Zarić. knj. dok. 23. Ona je obuhvatala sela Gornji i Donji Bukvik. 77. za zamjenika Tošo Pavlović. za zamjenika Gojan Pajić. U komandi mjesta Bukvik za komandanta je postavljen Jovo Pajić. 178 178 Izvještaj komandanta 17. 201-202) i Izvještaj Komande područja za Trebavu i Posavinu od 15. Lukavac. II 1942. dok 44 str. II 1944.POJ bile na njegovoj teritoriji. (Zbornik IV. a za pomoćnika Stevo Zivković. knj. (Zbornik IV. Za komandanta je imenovan Pero Stanković. Gajeve i sela na neoslobođenoj teritoriji. 202 . str. Vujičiće. Vitanović.

III Dio DEJSTVA ODREDA U CENTRALNOJ BOSNI. POVRATAK U ISTOČNU BOSNU I AKTIVNOST ODREDA DO KRAJA 1944. GODINE .

GODINE RAD KOMANDE POSAVSKO-TREBAVSKOG PODRUČJA NA TERENU U TOM PERIODU POLITIČKI .DEJSTVA ODREDA U U CENTRALNOJ BOSNU BOSNI POVRATAK AKTIVNOST RAD ODREDA OD ISTOČNU DO SEPTEMBRA DECEMBRA I 1944.

Vratila u Slavoniju. Štab 11. str. aprila naveče. divizije imao je pod svojom komandom i nekoliko partizanskih odreda koji su operisali po rubu slobodne teritorije srednje Bosne. korpusa NOVJ. 205 .Prnjavor. Njena 12. a Tešanjskoteslićki partizanski odred prostoriju Rastuša-Ukrinjica. 1 Do 10. Banjalučki partizanski odred je kontrolisao teren ispred planine Čemernice. 25. Osamnaesta hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred sa članovima partijsko-političkih rukovodstava i drugim pozadinskim radnicima su 17. koji je izvršen 9. dok 218. 807. prešli željezničku prugu Brod-Doboj. Prnjavorski prostoriju Kokori-Branešci. kod željezničke stanice Komarica. obezbjeđivala je širu prostoriju oko slobodnog Prnjavora). 18. U toku pokreta. i produžili u pravcu Ljeskovih Voda gdje su vodili borbu sa četnicima. a sa druga dva pravca Derventa-Prnjavor (tj. maja je na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne djejstvovala i 12. knj. u sjevernom dijelu centralne Bosne dejstvovale su jedinice 11. krajiška brigada bila je orijentisana na zatvaranje pravca Kotor-Varoš-Šiprage i Kotor-Varoš Skender Vakuf. izvršili pokret pravcem Jakeš-Dugo Polje-Vučjak. Peta kozarska brigada bila je orijentisana prema Doboju i Tesliću. maja. na putu iz Ljeskovih voda u Stanare. Motajički teren oko Rakovca. slavonska brigada koja se poslije uspješnog napada na željezničku stanicu u Ljupljanici. Četrnaesta srednjobosanska brigada sa dva bataljona zatvarala je pravac Klašnice .DEJSTVA ODREDA U CENTRALNOJ BOSNI U proljeće 1944. Vlašićki područje Vlašića. ap1 Zbornik IV. divizije 5.

rila. maja Štabu 5. str. izvještavaju štab 11. Izvještaj Operativnog Štaba grupe bataljona od 20. pa su štabovi brigade i odreda tražili od Štaba divizije da im dostavi izvjesnu količinu namirnica. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda. kozarskoj brigadi. aprila. koje je do tada držala 12. formirana je kulturno-umjetnička ekipa kao privremena jedinica. 294-299. Ostružnja-Stanari sa zadatkom da zatvore pravce od Tešnja i Doboja i drugih neprijateljskih uporišta duž željezničke pruge Doboj-Derventa. 180. maja dobio zadatak da zaposjedne položaje u rejonu sela Glogove a. dok.2 Odmah zatim. pod čijom će operativnom komandom biti sve vrijeme boravka u srednjoj Bosni. Komandir ekipe bio 206 . izvršena je reorganizacija odreda. jedinice su imale više sukoba sa manjim četničkim grupama. 3 Koncem maja 1944. 24. pod imenom Štab grupe bataljona. 99. kod partijsko-političkih radnika iz Posavine i Trebave 6 kao i kod ostalih starješina i boraca vladalo je 2 3 4 5 6 Zbornik IV. str. divizije 4 upućenom 15. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred nalaze na liniji Glogovac-Pojezna-Osinja-D. 24. 48. slavonska brigada i da odatle kontroliše teren prema Derventi i čisti teritoriju Detlaka od četnika. U prva t r i dana boravka na teritoriji srednje Bosne. 25. 301-302. U izvještaju Štaba 11. Od jednog dijela partijsko-političkih radnika. 20. Đurin Predojević zamjenik komandanta i Mirko Pekić načelnik štaba. knj. divizije. tako da su od četiri bataljona formirana dva brojno jaka bataljona. aprila 1944. knj. kozarske brigade koji se vraćao sa akcije na željezničku prugu Brod-Doboj kod Rudanke. Osamnaesta hrvatska brigada je ostala u Stanarima. 323-324). Posavsko-trebavski odred je 11. da su svoje jedinice razmjestili na prostoriju Jelanska-Stanari i da su uputili patrole prema 5. dok. str. 91.5 U štabovima 18. korpusa kaže se da se 18. pretežno omladinskih rukovodilaca. str. Zbornik IV. brigade i štab Posavsko-trebavskog odreda. U to vrijeme Štab 11. knj. (Zbornik IV. Blažo Đuričić politički komesar. dok 87. divizije je imao ovakav sastav: Miloš Šiljegović komandant. koja je davala priredbe za narod i za jedinice. Od početka pokreta za 4 dana borci su primili samo dva obroka hrane. susreli su se sa jednim bataljonom 5. štab 18. dok.

7 je Salih Žilić. Štab 18. pa je Štab 18. brigade. kako bi u pogodnom momentu mogle. str. naoružanih automatskim oružjem. brigade. naredio Štabu 12. maja 1944. brigade (iako vijest nije bila tačna jer je 17. maja predložio Štabu 11. maja) počeo vršiti pripreme za pokret svojih jedinica na desnu stranu rijeke Bosne. brigada stigla na Majevicu 15. divizije je 15. Zbog toga su preko rijeke Bosne često slate patrole za izviđanje. jer takav raspored bi bolje odgovarao pripremama za prelazak u istočnu Bosnu. Tako je Fuad Suljić postao komesar čete. Mira Bilbija omladinski rukovodilac u 4. Jedan dio omladinskih rukovodilaca raspoređen je na dužnosti u 18. Uputio je patrolu sa porukom pozadinskim radnicima na Vučjaku da ispitaju gazove i prikupe čamce za prelaz preko rijeke Bosne. a treći da zatvori pravac od Dervente. majevička brigada sa Štabom 38. godine. Na Vučjaku su se održavali uz pomoć članova KPJ i SKOJ-a i ostalih pristalica NOP-a na terenu. kako bi održavao stalan kontakt sa jedinicama Posavsko-trebavskog odreda u Glogovcu.d. maja vratila iz istočne Bosne donijela je vijest da se na terenu Majevice i Posavine nalazi 17. v. krajiške brigade da jedan svoj bataljon drži na tromeđi. brigade je 12. Patrola koja se 12. 7 207 . drugi u Glogovcu. bataljonu 18. a Ruža Spasojević komesar bolnice 18. 173-177. koji su najčešće izvršavali bezbjednosne i obavještajne zadatke. brigadi i Posavsko-trebavskom odredu. Tako je skoro redovno cirkulisala kurirska veza između srednje i istočne Bosne u periodu od aprila do juna 1944. Partijsko-politički radnici modričkog sreza. divizije. krajiški bataljon bi se odmah uputio u Glogovac i preuzeo njegove položaje. prijeći preko rijeke Bosne i naći se na Trebavi. a kada odred krene u istočnu Bosnu. Štabovi brigade i odreda su zato svoje jedinice držali bliže komunikaciji Brod-Doboj. Štab 11. divizije da jedinice Posavsko-trebavskog odreda postavi tako da jedan bataljon bude u Ljeskovim Vodama. iz jednog pokreta. Hakija Muradbegović.uvjerenje da će se u bliskoj budućnosti vratiti u istočnu Bosnu. Nastojeći da jedinice odreda i brigade drži što bliže rijeci Bosni. Uz njih je bila grupa kurira. na čelu sa Borikom Stančićem. a politički komesar Teufik Imamović. ostali su na Vučjaku i nastavili svoju političku aktivnost u mnogo težim uslovima.

zbornog područja za maj 1944. divizije naredio je 5. 25.Omanjska-Jabučić-Ostružnja glava. hrvatske brigade poginula su dva borca. (Zbornik IV. među njima i kapetan Veljko Janković. maja. a zaplijenjeno je 15 kg soli. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda.320-329-283 . bojne 4. (dok. U slučaju da ne održe pomenute položaje preporučivalo se da pokušaju proboj u istočnu Bosnu. pravcem Čavka-Čečava. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda od 30. str. Napad nije uspio. 8 Izvještaj Operativnog štaba 18. kozarskoj. gađajući minobacačkom vatrom jedinice odreda i brigade. kozarske brigade koje su se nalazile na liniji Klupe-Pribinić-Čečava. napali su neprijateljsko uporište u Kladarima. Uništena je lokomotiva i nekoliko vagona. 218. jer je neprijatelj na vrijeme otkrio pokrete jedinica. 30. ubijeno 8 legionara i 5 Nijemaca. knj. U to vrijeme su pristigle čete domobranske 3. dok 155. 208 . maja. Štab 11. bataljon 18. hrvatske brigade pod komandom zamjenika komandanta 18. lovačke pukovnije iz Doboja i preduzele protivnapad pravcem k. divizije uputio je obavještenje potčinjenim jedinicama. a ukoliko u tome ne uspeju da krenu na zapad. maja Peta kozarska je napala neprijateljska uporišta u Foči i Johovcu i postavila mine na željezničku prugu. 1944. 18. (što znači da je tog dana još postojao njihov zajednički štab i da nije došlo do spajanja jedinica) da su jače neprijateljske snage krenule u napad širokim frontom od Banja Luke prema Tesliću. Prvi bataljon Posavsko-trebavskog odreda i 1. kada su jedinice odreda i brigade odstupile. V. U toku noći 29/30. Iz Posavsko-trebavskog odreda i 18. hrvatskoj brigadi i Posavsko-trebavskom odredu da napadnu na željezničku prugu Doboj-Derventa na dijelu Kladari-Johovac. a i zbog toga što bataljoni nisu jednovremeno izvršili napad. Naređeno im je da brane položaje na liniji Stanari-Osredak i da održavaju vezu sa jedinicama 5.30 časova 30. hrvatske brigade. Borba je trajala do 3. Štab 11. kapetana Veljka Jankovića. 801).Shodno naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ da sve jedinice pojačaju dejstva na komunikacije poslije njemačkog desanta na Drvar. 551) i bojna relacija 2. str. među kojima i Operativnom štabu 18.8 Istog dana. a 15 ranjeno.

juna. intenzivan rad partijskih organizacija jer je odred trebalo osposobiti da posluži kao čvrsto jezgro. a politički komesar Panto Nikolić prešao je na rad u partijsko-politički aktiv pri Okružnom komitetu KPJ za Posavinu i Trebavu. hrvatsku brigadu. kompletna bataljona (2. hrvatske brigade. Ibro Dogladović obajveštajni oficir. zamjenici političkih komesara Kadro Ramić i Milan Kajganić. takođe. većina ljudstva iz Posavsko-trebavskog odreda prešla je u 18. Oko 70-80 boraca je ostalo u odredu do popune novim borcima. a pravcem Osinja-Pojezna jedan bataljon 4. brigadi. juna neprijatelj je preduzeo napad na slobodnu teritoriju iz više pravaca. Za novog komandanta Posavsko-trebavskog odreda postavljen je Pero Bosić. U odredu su formirane dvije čete. a referent saniteta Selena Stojčević. svaka sa po 30-35 boraca. divizije. kapetan Nikola Simić postavljen je za načelnika štaba 18. a Bešlaga Korajkić referent saniteta 18. lovačke pukovnije. Odvijao se. Osamnaesta hrvatska brigada je dobila zadatak da napadne 14 209 . Dotadašnji komandant Posavskotrebavskog odreda. hrvatske brigade. Zamjenici komandanta i političkog komesara nisu imenovani. pa je o tome unaprijed obavijestio svoje jedinice. politički komesari Fehim Halilović i Ekrem Taslidžić. divizije je raspolagao podacima o pripremama neprijatelja za napad. i 3. Iz Teslića su nastupali dijelovi 6. koje će po dolasku na svoj teren moći u sebe uključiti veći broj novih boraca. iz Dervente tri bataljona 4. Za vrijeme boravka u centralnoj Bosni jedinice odreda su koristile svaki slobodan dan za rad na vojnostručnoj i političkoj nastavi. na osnovu odluke Okružnog komiteta KPJ i Štaba 11. bataljon.Između 3. Zamjenik komandanta odreda Mato Belić postao je komandant bataljona u 18. lovačke pukovnije pravcem Ukrinjica-Čečava.) i popunjeni 1. čije je sjedište bilo u Kulašima. i 6. Intendant odreda postao je Alija Repčić. i 4. Ujutro 8. Komandiri tih četa u početku su bili Nedo Pisarević i Pavle Mihaljčić. a zamjenici komandira Halil Majstorović i Cviko Bosić. a za novog političkog komesara Mehmedalija Tufekčić. posadnog zdruga i Nijemci. Štab 11. Od njih su formirana dva nova.

432). divizije naoružanje. Iz oštećenog aviona iskočilo je pet članova posade. najčešće na prostoriji Kulaši-Stanari-Osredci. Četvrti i Prvi su napali sa zakašnjenjem. dvije čete 3. 210 . Padobranima je spuštana oprema. 3. Polovinom juna saveznički avioni počeli su dopremati jedinicama 11. bataljona i jedna četa 4. brigade raspoređene na liniji Stanari-Vitkovci. bataljon 18. ali je sve svoje snage prikupio u Johovcu. pa su jedinice 18. juna se srušio jedan saveznički bombarder. koje je rasporedio u zgrade građene od tvrdog materijala. Sedamnaestog juna jedinice 18. 26. bataljona) napale su neprijateljska uporišta u Foči i Johovcu. hrvatske brigade. juna 1944. od kojih dvojicu težih. reg. Treći bataljon 5. bataljona 18. hrvatske brigade (2.45. knj. Bataljoni nisu mogli biti na vrijeme obaviješteni o početku napada zbog udaljenosti tako da nisu jednovremeno napali neprijatelja. kozarska brigada na sektoru Počivaljka-Brijest. brigade uspio da izvrši napad u odrđeno vrijeme. kozarske brigade trebalo je da napadne neprijatelja utvrđenog u školu u Ukrnjici. a 5. Kod sela Pojezne 20. i 3.neprijatelja na Sokolini i Krnjinom brdu (k. ali im je ipak uspjelo da protjeraju neprijatelja sa Krnjina brda i Sokoline u pravcu Teslića. Na neprijateljsko uporište u Foči napadali su 1. NOP-a k. bataljona. Napad na Foču počeo je u 23. 173-174 i Arhiv VII. U toj borbi bataljoni su imali pet ranjenih boraca. Posavsko-trebavski odred je bio zadužen za obezbjeđenje mjesta spuštanja opreme i za njeno skupljanje. Jedino je 2. Pored ovog zadatka odred je obezbjeđivao i rad pozadinskih ustanova u rejonu smještaja i ambulantu 18. Neprijatelj je u Foči bio brzo razbijen. str. ali se u toku 9 Izveštaj Štaba 18. bataljona 5. Ranije dobijeni podaci govorili su da se u Foči nalazi jača domobranska jedinica.9 Devetog juna neprijatelj je povukao svoje jedinice u Jelah i Teslić. brigade. pošto je neprijatelj otkrio nastupanje partizanskih jedinica. kozarske brigade. municiju i opremu. petnaest minuta ranije nego što je predviđeno. 866 f. 40. fond. bataljon. hrvatske brigade od 9. 38 i 40). (Zbornik IV. U opštoj rezervi nalazile su se dvije čete 4. dok. br. koje su prihvatili borci 1.

brigade su se morale povući iz grada. pošto su evakuisale veliki plijen. Bataljoni su napali neprijateljsko uporište u Johovcu tek u 1 sat. i 18. odakle je trebalo da izvrši napad. Osamnaesta brigada je prethodno napala ustaše u Plehanu. str. 114. brigade upale su u Derventu i zauzele sve objekte. bataljonom napadne na Johovac. brigadi i Posavsko-trebavskom odredu da 27. juna. a samo sat i po kasnije nova formacija od oko 60 aviona Slavonski i Bosanski Brod. 45. divizije od kraja juna 1944. 1944. str. bataljona zadrži u rezervi. u kojoj se neprijatelj utvrdio. Štab 5. polazeći na dug zaobilazni put preko terena između neprijateljskih uporišta. 78. divizije naredio je 5. 562 i dok 153.). Tog dana formacija od oko 120 savezničkih aviona bombardovala je Slavonski Brod. Napad je trajao do 3. brigade na grad sa jugoistočne strane je izostao. 211 . brigade promijenio svoju raniju odluku i odlučio da sa 1. str. (dok. str. 10 Radi rasterećenja pritiska neprijatelja na 10. pa su neki od njih i zarobljeni. 344-352. Kada je stigla do Arabića. fond NOP-a k. dok. 3.30 časova. dok 94.napada saznalo da se tu nalazi samo manja posada seoske domobranske milicije. i 1. kozarske brigade od 30. a 22 su ranjena. str. 11 Jedinice 5. izvještaji Operativnog odjela MJNORS-a od 28. 558-581. 150. izuzev zgrade gimnazije. Poginulo je 6 boraca. Napad 18. divizije da pojača pritisak na neprijateljska uporišta na komunikaciji Brod-Doboj. pukovnije a jedinice 5. 566-576). 151. proletersku diviziju. 102. izvještaj Štaba divizije o napadu na Derventu (dok. i 3. i 30-VI 1944. Ujutro je do opkoljenih neprijateljskih jedinica u Derventi prodrla oklopnim vozom jedna bojna 4. 20. str. f. krenula je nazad usiljenim maršem pošto nije čula borbu u gradu i nije uspostavila radio-vezu. Zbog toga je štab 18. br. knj. Tri borca su nestala u povlačenju. juna izvrše napad na Derventu i okolna uporišta. izgubila mnogo vremena. knj. 298. osposobio ih za odbranu i organizovao precizan sistem vatre. 26. U vezi s tim Štab 11. 377-379) izvještaj Štaba 5. 14. dok. korpusa naredio je Štabu 11. 866. Neprijatelj je zaposjeo zidane zgrade. Naređenje Štaba 11. 26. 416-419). hrvatske brigade od 18. (dok. Arhiv VII. pa su se ovi povukli u Derventu.. jer je brigada. VI. pošto su morali prijeći za 1 sat razdaljinu između Foče i Johovca.12 10 11 12 Izvještaj Štaba 18. str. a čete 4. kada je po naređenju Štaba brigade obustavljen da bi se izbjegle uzaludne žrtve. juna (Zbornik IV. reg. (Zbornik IV.

U okviru napada na neprijateljski garnizon u Derventi, Posavsko-trebavski odred je dobio zadatak da napadne neprijateljsku posadu u selu Ljupljanici, gdje se po prikupljenim podacima nalazilo 120 ustaša i da spriječi prodor neprijatelja ka Derventi iz pravca Doboja. Noć je bila bez mjesečine i čete odreda su se u najvećoj tišini privlačile neprijateljskim položajima. Kada su krenule u juriš, uvidjeli su da je neprijateljska posada napustila uporište. Poslije napada na Derventu odred se vratio u Kulaše. Štab 11. divizije naredio je 8. jula 5. 12. i 14. brigadi da svaka, sa po dva bataljona napadnu Teslić, a 18. hrvatskoj brigadi da sa svoja tri bataljona zatvori pravce koji iz Žepča i Maglaja vode ka Tešnju i Tesliću, a da jedan bataljon postavi zapadno od Tešnja na putu koji vodi za selo Džemilić.13 Poslije žestokih borbi Teslić je oslobođen 10. jula. Dvanaestog jula neprijatelj je iz Maglaja i Žepča preko Novog Šehera izvršio napad prema Crnom Vrhu, ali je bio odbijen. Noću 22/23. jula 2. bataljon 18. hrvatske brigade je služeći se varkom, a uz pomoć saradnika NOP-a iz grada, obmanuo je neprijatelja i oslobodio Tešanj. Tom prilikom je ubijeno 20 Nijemaca, a predalo se oko 300 domobrana. Zaplijenjeno je 5 mitraljeza, 1 minobacač, 10 puškomitraljeza, 5 automata, 250 pušaka i oko 100.000 metaka.14

POVRATAK U ISTOČNU BOSNU Naređenjem Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. godine, 11. divizija je stavljena pod komandu Štaba 3. korpusa, pa je prišla pripremi svojih jedinica za pokret u istočnu Bosnu. Određene su prostorije za prikupljanje jedinica. Za 5. kozarsku brigadu određena je prostorija Jelah-Mrkotići-Priljuzići; za 12. krajišku brigadu Teslić-Vrućica, a za 18. hrvatsku brigadu i Posavsko-trebavski odred-rejon Novi Šeher-Dubrava. Četrnaesta srednjobosanska brigada ostala
13 14

Zbornik Izvještaj str. 133) 147, str.

IV, knj. 27, dok. 26, str. 131-133. Štaba 11. divizije od 8. VII. 1944. (Zbornik IV, knj. 27. dok. 26, i izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade za juli 1944. (knj. 27. dok, 591-595).

212

je u centralnoj Bosni, a kasnije je ušla u sastav novoformirane 53. srednjobosanske divizije. Trebalo je da jedinice pripreme hranu za t r i dana marša, i da svaki bataljon bude snabdjeven sa najmanje 10.000 metaka, a minobacači sa po 40 mina. Svu opremu je trebalo transportovati konjima. 15 U istočnu Bosnu su jednovremeno trebale da pređu 6. lička i 11. divizija na odsjeku Topčić Polje - Begov Han. Na drugoj obali rijeke Bosne čekale su jedinice 16. vojvođanske divizije koje su imale zadatak da ih prihvate. Zapoviješću Štaba 11. divizije 5, 12, 18. brigada i Posavsko-trebavski odred trebalo je da krenu 27. jula u 18 časova na prostoriju Borice-Toletinac-Ponjeviči-Premet. Zapovijest je stigla kasno u Štab 18. brigade, pa zbog udaljenosti 1. i 3. bataljona marš nije mogao početi prije 28. jula u 18 časova. U marševskom poretku na čelu je, kao prethodnica divizije, išla 5. kozarska brigada, zatim Štab 11. divizije, pa 18. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred sa partijskim radnicima i delegatima II kongresa USAOJ-a iz istočne Bosne, a u zaštitnici - 12. krajiška brigada, Osamnaesta hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred koji su krenuli iz sela Žarkovina u selo Ruževići. Do sela Rankoviča Posavskotrebavski odred kretao se iza 18. hrvatske brigade, a tu se između njega i brigade uklopio divizijski artiljerijski divizion i divizijska intendantura. U selu Rankovići u kolonu odreda ušli su delegati sa II kongresa USAOJ-a i partijski radnici iz istočne Bosne. Znaci raspoznavanja su bili »Franjo Rade«.16 Po dolasku u Mladikovinu 12. krajiška brigada je dobila naređenje da do 29. jula u 3 časa izvrši pokret pravcem Blatnica-Toletinac-Vidovići-Bukovi doli-Kozila-k.784-Balačić-Željezno Polje-Zobova ravan i da tu stigne u 18 časova. U 22 časova trebalo je da izvrši prijelaz preko rijeke Bosne, izbije na Kovaniće i Pleterak i uhvati vezu sa jedinicama 16. divizije koje su se trebale naći u rejonu sela Šagovića. Sa 12.
15 16

Naređenje Štaba 1]. divizije od 22. VII. 1944. (Zbornik IV. knj. 27, dok. 97. str. 394-396). Naređenje Štaba 11. divizije od 27. VII. 1944. (Zbornik IV, knj. 27. dok. 121, str. 491—492).

213

brigadom u istom pravcu krenuli su Štab 11. divizije, 18. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred. Peta kozarska brigada trebalo je da prijeđe rijeku Bosnu na gazovima kod Begovog Hana.1' Jedinice 11. divizije pokušale su da prijeđu rijeku Bosnu između Topčić Polja i Begovog Hana u noći 29/30. jula, na mjestima prelaza gdje je prethodne noći prešla 6. divizija, ali u tome nisu uspjele jer su jedna i druga obala rijeke kao i željeznička pruga i cesta bile zaposjednute jakim neprijateljskim snagama, čiju su glavninu sačinjavali bataljoni 13. puka 7. SS divizije Princ Eugen. Pokušaj prelaska je ponovljen i sljedeće noći između 30. i 31. jula. U svitanje 31. jula, poslije neuspjelog pokušaja prelaza rijeke, jedinice 11. divizije našle su se na padinama planine Mahnjače, više Begovog Hana i Topčić Polja. Štab divizije je odustao od daljih pokušaja prijelaza na tom sektoru i oko 2 časa poslije pola noći naredio jedinicama da se prikupe da bi krenule na novu prostoriju. Odred je dobio zadatak da zaposjedne jednu isturenu kamenitu kosu koja je s jedne strane bila nepristupačna. U provaliji se vidjelo selo, cesta i željeznička pruga. Borci su bili vrlo umorni pa su jedinice koristile predah da se malo odmore do novog pokreta. Kako je neprijatelj pratio radio-saobraćaj između Štaba 3. korpusa i Štaba 11. divizije, brzo je saznao za sadržaj poruke, pa je mogao efikasno djelovati i odmah uputiti svoje snage da prepriječe put nastupanju jedinica 11. divizije. Neprijatelj je znao da pred sobom ima 11. diviziju koja je morala forsirati rijeku Bosnu između Begovog Hana i Topčić Polja, gdje se mjesta prelaza (gazova) nalaze na bliskom odstojanju, pa je na tom rejonu skoncentrisao jake snage, zaposjeo željezničku prugu i cestu, i prirodne objekte koji ih nadvišavaju. Pored gazova su krstarili tenkovi. Kada je procjenio i izvidio gdje se nalaze jedinice pod komandom 11. divizije, ujutro 31. jula počeo je nastupanje sa fronta i na krilima uputivši i jednu svoju jedinicu u pozadinu jedinica 11. divizije. Jedna obuhvatna kolona se kretala iz sela Sta17

Naređenje Štaba 11. divizije od 28. jula 1944. (Zbornik IV, knj. 27. dok. 127, str. 502-504).

214

rine, a druga iz sela Bistrice. Kolona koja je trebala u pozadini presjeći odstupninu brigadama 11. divizije hitala je ka dominantnom visu Jelike (k.1332). Neprijatelj je imao namjeru da opkoli jedinice 11. divizije, sabije ih na što uži prostor, razbije i natjera da se probiju u pravcu Žepča, što bi za njih bilo najnepovoljnije. Borbu su primile 5. i 18. brigada na kosama oko Paložnice. Štab divizije je odlučio da jedinice izvuče prema zapadu, a 2. bataljon 12. brigade dobio je zadatak da zaposjedne vis Jelike, kuda su se trebale povući sve jedinice. Kada su stigli pred Jelike, borci 2. bataljona primijetili su Nijemce koji su sa druge strane prilazili visu. Razvila se borba u susretu u koju je ubačen 1. bataljon 5. brigade, a zatim i ostali njeni bataljoni. Vis Jelike je nekoliko puta prelazio iz ruke u ruku. Posavsko-trebavski odred je držao sa jednom četom iz 18. brigade, koja mu je upućena na pojačanje, položaje na središtu rasporeda jedinica. Oni su primjetili izduženu njemačku kolonu koja je ulazila u selo18. Štab odreda je odmah poslao kurira Nikolu Bosića sa izvještajem da Nijemci nastupaju prema visu Jelike. Borba je trajala od 8 do 13 časova, kada su se i poslijednji dijelovi 11. divizije izvukli ka Kozilima, Bjelobučju i Jezerima. Da bi izbjegle razbijanje i probile se iz obruča, jedinice 11. divizije imale su velike gubitke. Samo 5. kozarska brigada imala je 20 poginulih, 81 ranjenog i 49 nestalih.19 U jurišu na Jelike poginuo je i komandant 5. kozarske brigade, proslavljeni junak sa Kozare - Rade Kondić. 20 Od 1. do 5. avgusta jedinice 11. divizije su se nalazile na liniji Bjelobučje-Jezera-Panići. Sređivale su i analizirale nedostatke iz proteklog marša i borbi. Štabovi brigada su dostavili izbještaje Štabu divizije, a ovaj je depešom objasnio
18 19

20

Nijemci su u selu zatekli jednu patrolu odreda i pobili je. (Tu je poginuo omladinac Pačuković iz Modrice). Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 2. 8. 1944. (Zbornik IV, knj. 28, dok. 8, str. 44—16) i izvještaj Štaba 5. kozarske brigade od 5. 8. 1944. (dok. 25, str. 144-145): Lj. Borojević, D. Samardžija i R. Bašić Peta kozarska brigada NOV brigada, Vojnoizdavački zavod Beograd, 1972. str. 198-199. Poginulog Kondića privremeno je zamijenio Lazo Radaković. Kada je 5. Kozarska brigada došla u istočnu Bosnu za njenog komandanta je ponovo postavljen Kozarčanin i to Dušan Egić dotadašnji komandant 17. majevačke brigade.

215

svoje postupke Štabu 3. korpusa i njajavio da ispituje mogućnost prebacivanja u istočnu Bosnu preko Trebave.21 Petog avgusta sa pomenute prostorije krenule su jedinice 11. divizije prema novom mjestu prebacivanja. Štab divizije je izdavao samo dnevne zapovijesti i obustavio je radiosaobraćaj sa Štabom 3. korpusa, kako bi sačuvao tajnost marša. Marševalo se bataljonskim kolonama, zaobilaznim putevima. Jedinice su isturale jača obezbjeđenja, a zastajalo se i odmaralo u šumama. Borcima je rečeno da idu, u veliku akciju na četnike u srednjoj Bosni. Prvog dana marša 18. brigada i Posavsko-trebavski odred krenuli su iz Buletića preko Miljkovca-Rovova-Oštre glavice i Brđana i stigli u Osredke. Peta brigada je stigla u Kulaše, a Dvanaesta u selo Ljeb. Slijedećeg dana sve jedinice su dobile naređenje da u noći između 6. i 7. avgusta nastave pokret i to: 18. brigada i Posavsko-trebavski odred u Crnču, 5. brigada preko Krnjina u Pojeznu, a 12. brigada u Jelansku. U šumama i skrovitim mjestima trebalo je predaniti, skuhati hranu i obezbijediti jedan rezervni obrok u mesu.22 Nastavljajući pokret prema istočnoj Bosni jedinice 11. divizije su u noći između 7. i 8. avgusta u tri kolone prešle cestu i ^željezničku prugu Doboj-Derventa. Kada je kolona 18. brigade i odreda prelazila preko pruge naišao je oklopni voz i otvorio vatru na kolonu u kojoj je ranjeno nekoliko boraca. U svitanje 8. avgusta jedinice su izbile na rijeku Bosnu, na gazove između sela Kožuha i Koprivne. Pošto su razbile iznenađene četnike, jedinice 11. divizije su ostale na Trebavi da se odmore i nahrane. Posavsko-trebavski odred je zaposjeo kose prema Modriči. Štab 11. divizije javio je 8. avgusta Štabu 3. korpusa da su njegove jedinice stigle na Trebavu i da 9. avgusta kreću na sektor Špionica-Srebrenik-Rapatnica. Slijedećeg dana kolona divizije je krenula pravcem Duge Njive-Pavlovići-Doborovci i dalje preko ceste Srnice-Gračanica. U prethodnici je bila 5. brigada koja je trebalo da isturi bočna
21 22

Izvod iz knjige depeše Štaba 3. korpusa primljenih od Štaba 11. divizije tokom avgusta 1944. (Zbornik IV, knj. 28, dok 128, str. 525-529). Zbornik IV, knj. 28. dok. 22, str. 118-119.

216

A J1

obezbjeđenja, iza nje je išla 12. brigada, pa Posavsko-trebavski odred sa pozadinskim radnicima, a u zaštitnici 18. brigada.23 Krajiške brigade su prešle komunikaciju bez borbe i povukle bočna obezbjeđenja. Neznajući za tu okolnost, Štab 18. brigade nije uputio svoje bočno obezbjeđenje. Izenada, dok su se nalazili u blizini komunikacije, na odred i 18. brigadu je otvorena jaka vatra sa visa Monj koji dominira terenom i komunikacijom. Zahvaljujući snalažljivosti komandanta i komesara odreda koji su poznavali teren, odred se brzo snašao, razbio ustaše koji su se pojavili na pravcu nastupanja kod sela Dobrovaca, prešao komunikaciju i uputio se u pravcu Sladna. Nijemci koji su pratili pokret 11. divizije, iznenadno su se pojavili iz pravca Gračanice, zaposjeli dominanti vis Monj, i počeli tući jedinice 18. brigade koje su se kretale preko otkrivenog terena. Komandant 18. hrvatske brigade, u nastojanju da spriječi opkoljavanje i razbijanje svojih jedinica, uputio je u pravcu neprijatelja otkrivenim terenom uz kosu jednu četu 4. bataljona i udarnu grupu 2. bataljona, koja je brojala 38 boraca i rukovodilaca. Svi su bili članovi KPJ i SKOJ-a. Grupa je bila naoružana sa 7 puškomitraljeza, 8 automata, puškama i bombama. Od rukovodilaca u grupi su bili zamjenik komandanta 2. bataljona, dvojica komesara četa, dvojica zamjenika komesara četa i rukovodilac SKOJ-a u bataljonu. Poslije teške i neravnopravne borbe četa 4. bataljona se vratila u sastav brigade, a udarna grupa je razbijena.24 Ostale jedinice brigade su prešle komunikaciju Srnice-Gračanica i predveče 10. avgusta stigle u selo Cage i Smoluću.25 U noći između 10. i 11. avgusta 11. divizije je idući u susret jedinicama 3. korpusa, prešla cestu i željezničku pru23 24 25

..

Zapovijest Štaba 11. divizije do 8. VIII 1944. (Zbornik IV, knj. 28. dok. 39. str. 199-201). Izvještaj štaba 18. hrvatske brigade štabu 11. divizije 13. avgusta 1944. godine (Zbornik IV. knj. 28, dok. 55, str. 266-267). U Smolićoj se tada nalazio Tuzlanski NOP odred, koji je vešto manevrišući održavao vezu sa aktivistima NOP-a, prikupljao obaještenja o neprijateljskim jedinicama i prihvatao dezertere iz 13. SS divizije. Komandant odreda je bio Boško Popović Popac. U Smolućoj su ostali Muhamed Kešetović i Ljubica Miljuš koji su dobili zadatak da obnove omladinsku organizaciju koja je razbijena za vrijeme četvoromjesećne esesovačko-četničke vladavine u tom kraju.

217

gu Tuzla-Doboj i rijeku Spreču na dijelu između Dobošnice i Puračića. Po prelasku rijeke 18. brigada i Posavsko-trebavski odred smjestili su se u selu Capardi kod Puračića. Pred polazak na marš, da bi se izbjeglo otkrivanje pravca pokreta puštena je vijest da se ide na Majevicu. U toku marša jedinice nisu naišle na jače neprijateljske snage. Imale su samo manje čarke sa zelenokadrovskim i četničkim grupama. Slijedeće noći 11. divizija se uputila ka prostoriji Banovići-Repnik, odakle je trebala prijeći komunikaciju Tuzla-Kladanj i na Birču se spojiti sa ostalim snagama 3. korpusa. Osamnaesta hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred krenuli su, 11. avgusta u 24 časa, preko Prokosovića, Hurića i Mehića i stigle u Repnik. Peta i 12. brigada su, takođe, stigle na prve kose Konjuha i zauzele položaje. Jedinice su bile premorene, a hrane nije bilo u ovom opustošenom kraju. Neprijatelj je znao da će jedinice 11. divizije pokušati da se prebace preko ceste Tuzla-Kladanj i zato je sa ostalih sektora doveo svoja 4 bataljona i počeo nastupanje sa ceste Živinice-Kladanj prema obroncima Konjuha, uz jaku artiljerijsku podršku. Jedinice 18. hrvatske brigade su napadnute čim su stigle na prostoriju Repnik-Omazići. Posavsko-trebavski odred je po dolasku u selo Hrvate morao uz borbu, noseći teške ranjenike, savlađivati uspone ka vrhovima Konjuha. Trinaestog avgusta neprijateljska kolona od 600 do 700 vojnika koja je nastupala pravcem Mušići-Vidova glava-Litva uspjela je da izađe na Brezovu glavu, na Konjuh planini. Artiljerija je tukla jače nego prethodnog dana pa su se granate svuda rasprskavale po šumi.26 Posavsko-trebavski odred je, zajedno sa 18. hrvatskom brigadom, vodio stalne borbe sa esesovcima koji su nastupali prema Konjuhu. Odred se morao povući u šume Konjuha, koji je bio nenaseljen i bezvodan, te se nametnuo problem ishrane boraca. Jedanput dnevno borci su dobijali porciju vruće vode u kojoj je bilo nekoliko grudvica brašna. Prišlo se i klanju konja iz komore, pa su neki borci oboljeli od dizenterije, a jedan je i umro (Cvijetin Stanković
26 Zbornik IV, knj. 28, dok. 55. str 268.

218

iz G. Slatine). Dvije desetine na čelu sa intendantima bataljona 18. brigade, koje su pošle u nabavku hrane, nisu se vratile. Odjeća i obuća boraca su bile dotrajale zbog pokreta koji su bili skoro svakodnevni i veoma iscrpljujući u zadnjih mjesec dana, pa je Štab 11. divizije depešom tražio od Štaba 3. korpusa da, avionskom pošiljkom, dostavi diviziji najmanje 500 pari cipela i 1000 odijela. Štab 3. korpusa je odgovorio da ih odjeća i obuća čekaju u Šekovićima. Ta vijest djelovala je ohrabrujuće na borce brigade i odreda da se samo o tome govorilo i sa nestrpljenjem čekao pokret u pravcu Šekovića.27 Sutradan su sve tri brigade izvršile protivnapad na neprijatelja, na liniji Tulovići-Podgorje-Hrvati, pa se neprijatelj privremeno povukao prema Živinicama. 28 Šestaestog avgusta neprijatelj je još jačim snagama istovremeno napao jedinice 11. divizije na Konjuhu i jedinice 38. i 27. divizije na Birču, da bi spriječio njihovo spajanje i eventualno prebacivanje u Srbiju (u depešama izmijenjenim između Vrhovnog štaba i Štaba 3. korpusa govorilo se o tom pokretu). Napadom neprijatelja obuhvaćen je čitav sektor između komunikacija Tuzla-Zvornik-Srebrenica-Vlasenica i komunikacije Tuzla-Kladanj. Od komunikacije Živinice-Kladanj prema Konjuhu nastupale su jake neprijateljske jedinice, podržane snažnom artiljerijskom vatrom, sa ciljem da se jedinicama 11. divizije spriječi spajanje sa jedinicama 38. divizije i da se odbace u puste krajeve prema rijekama Krivaji i Bosni. Sa ceste Živinice-Kladanj jedan bataljon 13. SS divizije je krenuo prema Šekovićima, prema bataljonima 17. majevičke brigade koja je imala zadatak da prihvati jedinice 11. divizije. Jedna jača neprijateljska jedinica krenula je iz Han-Pijeska preko Milan-planine u susret drugoj neprijateljskoj jedinici koja se kretala iz Kladnja sa ciljem da
27

28

Odjeća i obuća i izvjesna količina namirnica namijenjena 18. brigadi i Posavsko-trebavskom odredu bila je u Šekovićima, ali su je esesovci zajedno sa četnicima polovinom avgusta, pretresajući teren i paleći sve zgrade, pronašli i opljačkali. Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 13. VIII 1944. (Zbornik IV. knj. 28. dok. 55, str. 266-267) i izvještaj Štaba 11. divizije od 13. VIII 1944 (dok. 51. str. 256-258).

219

jedinice 11. korpusa i jedinica 11. avgusta izbile na Milan-planinu na liniji Žeravice-Ponijerka. divizije od 30. knj. IX 1944. Zadnjih dana avgusta neprijatelj je pokušao da ovlada zaprečnom linijom Vis-Osmaci-Šarci da bi zapriječio jedinicama 3. 514-520). 448-449). pređu cestu Živinice-Kladanj između Vranojevića i mosta kod Podgajeva 16. dok. brigada preduzele su 30. (knj. a 17. divizije od koje su bili odvojeni četiri i po mjeseca. ali u tome nisu uspjeli.naprave zaprečnu liniju na Milan-planini između jedinica 3. Zbornik IV.32 Kada su se susreli borci 17. dok. korpusa za avgust 1944. Sav narod iz sela ispod Konjuha je izbjegao. korpusa od 29. dok. str. avgusta protivnapad i protjerale neprijatelja preko rijeke Spreče. 514-520).30 Naređenjem Štaba 3. IX 1944. 28. Izvod iz knjige depeša 3. avgusta. divizije. divizije prešle su 20. 18. (Zbornik IV.31 U sastavu 38.29 Žestoke borbe vođene su 16. 29. avgusta. 87. str. mogla se uočiti razlika u 29 30 31 32 Izvještaj štaba 3. str. 28. str. i 18. Sedamnaesta i 18. Na pravcu prema 11. Izvještaj Štaba 38. korpusa put ka Majevici. diviziji neprijatelj je upao u Repnik i Podgorje. str. Slijedećih dana nastavile su pokret pravcem Vijaka-Očevje-Dragoradi-Medojevići i 23. gdje im je Štab 3. 128. dok. odvojeno od ostalih jedinica 11. gdje mu je povjereno obezbjeđenje divizijske bolnice. avgusta na lijevu obalu Krivaje. VIII 1944. majevička brigada. (Zbornik IV knj. 128. knj. dok. Pošto su se odlijepile od neprijatelja. 525-529) i izvještaj štaba 3. korpusa od 25. 128. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred vratili su se u sastav svoje matične 38. korpusa naredio da dođu u Birač. avgusta. 113. hrvatske i Posavsko-trebavskog odreda. Osamnaesta hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred pokušali su da. divizije nalazila se i 17. jer je smatrao da će one pokušati da prodru tim putem. Osamnaesta brigada je zatim upućena na Borogovo i Papraću. 376. avgusta je prodro iz Banovića u Ribnicu u dolini Krivaje. 220 . 17. i 17. divizije. 29. knj. a Posavsko-trebavski odred je stigao u zaselak Bečanoviće. majevičke i 18. (Zbornik IV. kao samostalne kolone. 28. Odavde su 24. avgusta stigli u Drapniće. korpusa od 29.

koliko su trajali napadi jedinica 14. Obezbjeđujući divizijsku bolnicu u Bečanovićima. sa zadatkom da djejstvuje u dolini srednje Drine i Spreče. Sve vrijeme od aprila do avgusta 1944. Za operacije u Posavini i na Trebavi Štab 3. odjeći i naoružanju. SS divizije i četnika na Šekoviće. a sutradan krenuti u pravcu Turije i preko 221 .Berići-Odorovići-Litva-Tulovići-Treštenica gdje će prenoćiti.obući. diviziju je ostavio na sektoru Birča. Neprijatelj je popalio sve kuće. a 27. ali partizani nisu ostali dužni. krene pravcem: Džebarska gradina-Naseoci-Vinojevici . korpusa da glavninu svojih snaga orijentiše na ofanzivne operacije u Posavini i Trebavi. kao prethodnica glavne kolone. naređeno je Štabu 3. diviziju. brigade i odreda nosili su različite uniforme. Za ishranu se koristio još neuzreli ječam koji su žene žnjele i tucale u drvenim sudovima. koje su jedino odoljele vatri. staje i kolibe na čitavom prostoru od ceste Tuzla-Kladanj do ceste Zvornik-Srebrenica. Iz zgarišta su virile samo peći sa čunkovima. i 11. Narod je i pored nemaštine sve davao vojsci. a da jednu diviziju ostave na sektoru Birča. Dok su borci 17. partizanske jedinice su obezbjeđivale zbjegove naroda. korpusa je odredio 38. Kada je u julu počela obilnije stizati pomoć od saveznika. Mnoge djevojke su tada sebi šile bluze od raznobojnih savezničkih padobrana. Direktivom Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. Tridesetosma divizija je dobila zadatak da 1. i imali oružje koje su zaplijenili od domobrana i Nijemaca. Od voća je jedino bilo džanarika. od njemačkih bluza do civilne odjeće. dio kontigenta je ustupan narodu putem narodnooslobodilačkih odbora. borci Posavsko-trebavskog odreda su prvi put imali priliku da upoznaju Šekoviće i Šekovljane i svu ljubav i žrtve koje je narod tog kraja dao kao svoj doprinos narodnooslobodilačkoj borbi. Od stoke je ostala samo po neka krava koju su vlasnici vodili u zbijeg. majevičke brigade bili obučeni u engleske uniforme i imali englesko naoružanje. Iz krompirišta se vadio nedozreli krompir i stavljao u porcije bez vode da se skuha u svojoj pari. a jeo se bez soli. kako bi djeci i ranjenicima obezbijedili po šoljicu mlijeka. avgusta 1944. borci 18. septembra.

septembra. Za njom je išao Posavsko-trebavski odred sa divizijskom bolnicom i 18. korpusa čudili su se naglom izlivu radosti i pitali šta se dešava. knj. Sedamnaesta majevička brigada je nastupala u lijevoj. hrvatska brigada kao zaštitnica. Kapitulirala je Rumunija. dok. IX 1944. Neprijatelja. 470-472. koja je bila formirana na putu Džebarska gradina-Gladojevići-Naseoci.to su bile vijesti koje su zadnjih deset dana uzbuđivale borce NOV i POJ i govorile da se rat bliži kraju. Kroz kolonu se pronjela vijest da u dolini Spreče stotine pripadnika 13. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda o kojima nisu ništa ćuli dugo vremena.34 Te noći je padala jaka kiša. Banja Luka je napadnuta . majevičke brigade imali su priliku da vide i pozdrave mnoge svoje drugove iz 18. septembra jedinice su se smjestile na prostoriji Tulovići-Trštenica. str. pravcem Turija-Milino Selo. majevička brigada. 28. Zapovijest Štaba 38. 118. sa kojima su vodili teške borbe punih 6 mjeseci. Zadnjih dana su bili svjedoci čestih veselja. 33 Divizija je krenula u jednoj koloni. str. 6. Kolone su između Sižja i Krtove izbile na Stameniće i kod mlina prešle rijeku Spreču. Članovi engleske vojne misije pri Štabu 3. čekaju da polože oružje. Prethodnica kolone bila je 17. jedinice NOV su napredovale. kroz Srbiju. sve jedinice 38. U predvečerje 2.obronaka planine Ozren ka komunikaciji Tuzla-Doboj. SS divizije čeka na predaju. Sutradan. pa je pokret bio otežan. Komunikacija Tuzla-Kladanj je porušena na nekoliko mjesta. oslobođen je Pariz. divizije izvršile su pokret u selo Turiju gdje su spremile hranu. 3. kao da nigde nije bilo. srećni da su dočekali dan da esesovci. U 19 časova nastavljen je put iz sela Turije u dvije kolone. Noć je bila topla. 27-31). Tada su borci prvi put poslije dugo vremena jeli kuhano meso sa povrćem i hljebom. Na tom maršu borci 17. 29. zbog mnogih partizanskih i savezničkih pobjeda. 222 . Borci su od radosti bacali kape uvis i grlili se. divizije od 1. a 18. Posavsko-trebavski odred i divizijska bolnica u desnoj koloni. Jedinice su se sukobile sa manjim četničkim grupa33 34 Zbornik IV knj. Raspoloženje je bilo odlično. (Zbornik IV. dok. hrvatska.

pa su Nijemci za njega nudili razmjenu zarobljenika.33 Čim je primjetio pokret 11. Sutrašnji dan jedinice su provele na odmoru u selima Gnojnica i Orahovica. fond NOP-a k. 1. br. Podoficiri su ubijeni. Kasnije se na saslušanju utvrdilo da je bio intendant 13. 1258. 6. Poginulo je 10. a oficir je zarobljen. reg. do razmjene nije došlo. Došlo je do sastanka. Iz odreda je teško ranjen Miljo Ilić. 2. a i ustaše iz Gračanice su pokušale prodrijeti do Srnica. a dva bataljona 17. a 5. a ranjeno 12 boraca 18. majevičke brigade neprijateljske položaje kod Kerepa. 36 35 36 Arhiv VII. br. Stigla su mu i dva tenka kao pojačanje iz Brčkog.flakova. brigade tada osjetili dejstvo protivavionskih mitraljeza . majevičke brigade. f. Napad na Srnice ponovljen je i sljedeće noći jačim snagama. divizije tražili su u razmjenu Marka Filipovića i još neke partizane. tako da su se čule dvije detonacije. Željeznička pruga Doboj-Tuzla je porušena na nekoliko mjesta. jedna iz 4. fond NOP-a k. reg. ali uporište nije osvojeno. 32. a druga u momentu udara. reg. Neprijatelju su naneseni znatni gubici. Na zasjedu na cesti naletjeli su jedan njemački oficir i dva podoficira u automobilu. 1253. 1. Posavsko-trebavski odred se kretao sa divizijskom bolnicom pravcem: Moranjci-Falešići-Murati-Omerbašići-Kupresi-Biberovo Polje. Pri prelasku ceste Gradačac-Gračanica na okukama su postavljene dvije zasjede. divizije prema Trebavi i Posavini. 223 . br. SS divizije. jedna u momentu ispaljenja. neprijatelj je odmah za njima uputio svoje jače snage. Arhiv VII. čiji su se meci rasprskavali na mjestu udara. 32. Iz njegove kožne torbe izvađene su mape s pravcima pokreta jedinica 38. f. Naveče istog dana 18. Predstavnici Štaba 38. Neprijatelj se ogorčeno branio u Srnicama. brigade. brigada je napala neprijateljsko uporište u Srnicama.ma. bataljona 17. a druga iz 18. 35 i f. On se u početku drsko ponašao. hrvatske brigade. ali pošto su Nijemci Filipovića ranije ubili. i 38. Prvi put su borci 18. septembra je nastavljen pokret opštim pravcem Orahovica-Vranovići-Doborovci-Biberovo Polje. divizije.

str. što je dovelo do velikih gubitaka na obje strane. Na tom putu je odred uz pomoć mještana nosio teške ranjenike. i dok. Tog dana 8. IX 1944.39 37 38 39 U štabu 11. Posije toga Štab 3. Zapovijest Štaba 38. korpusa je naredio da se obustave napadi na Srnice i Srebrenik i da se 11. 44. divizije od 7. 212-213). komandant. godine. (Zbornik IV knj. Borbe su nastavljene i slijedećeg dana. brigade krenuo je pravcem Džakule-Donja Međeđa-Donja Zelinja-Donja Rajska-Bjelika-Tolisa i razmjestio se u Tolisi kod škole. Štab 5. septembra nastavile pokret preko Turije-Omazića-Bašigovaca-Osmaka do Kostijerova kod Drinjače. slavonske divizije.Tih dana Kozarčani su napali esesovce i ustaše koji su se utvrdili u Srebreniku i Sokolu. Dervente i Žepča napad je obustavljen. gde su se trebali spustiti saveznički avioni sa potrebnom opremom i da ukrcaju teške ranjenike. kozarske brigade sačinjavali su: Dušan Egić. Imale su zadatak da uspostave pomoćni aerodrom kod samostana Svete Filomene. brigada u Tolisu. septembra 38 vodile borbu sa esesovcima i četnicima na Trebavi. 29. Unaprijed je sa oficirima 6. Da bi obavile zadatak na vrijeme sedamnaesta brigada krenula je u Skugrić i Čardak. bataljonom 17. jedinice 53. divizije su izvršile pokret pravcem Sladno-Džakule. zamjenik komandanta i Miloš Pajković. a 18. srednjobosanske i 28. Mašo Ibrahimpašić. prešle Drinu i nastavile operaciju u zapadnoj Srbiji do oslobođenja Beograda. a pomoćnik političkog komesara Mirko Vranić. septembra 1944. Napad je izveden danju. 224 . politički komesar. a zatim 10. 48. i 38. Sedmog septembra jedinice 11. str. i 8. Tim avionima trebalo je da se prebace u sjedište Vrhovnog štaba komandant i komesar 3. Mjesto zamjenika komandanta bilo je upražnjeno. Neprijatelj je imao velike gubitke u ljudstvu i materijalu i zbog toga nije mogao odvojiti jače snage protiv jedinica 11. napale su jak neprijateljski garnizon u Doboju. godine. dok. domobranske pukovnije ugovoren njen prelazak na stranu NOV-a. gdje su se odmorile. krajiške u to vrijeme bio je Mile Vučenovič politički komesar Milutin Vujović. 204-206. gdje su 16. divizije na sektoru Gračanica-Gradačac-Modriča. zamjenik komesara. 1944. divizije nije tada bilo kadrovskih promena. Pošto su Nijemcima i ustašama pristigla pojačanja iz Tuzle. korpusa Košta Nađ i Vlado Popović. divizija što prije prebaci u Srbiju. jedinice 38. divizije pošle su navečer na prostoriju istočno od Modriča. zajedno sa Mačvanskim NOP odredom. Komandant 12. IX. Mirko Šiljak.37 Pošto su 8. Posavsko-trebavski odred zajedno sa dijelovima Tuzlanskog NOP odreda i 2.

Vojnoistorijski institut JNA. knj. f. br. ustaše i četnici. rodila se zamisao da se pomoćni aerodrom uspostavi na poljoprivrednom dobru kod Modriče. (Zbornik IV. k. septembra napadale na Garevac. korpusa da 38. izvršili su koncentričan napad esesovci. br. 66. pa su pretrpjeli znatne gubitke.42 U toku napada primljeno je naređenje Štaba 3. Posavsko-trebavski odred marševao je u koloni iza 17. divizije od 13. Jedinice 18. dok. Zapovijest štaba 38. reg. str.40 Trinaestog septembra jedinice 18. majevačke brigade i divizijske bolnice pravcem: Orahova šuma-Visibaba i postavio se na liniji: Koprivna-Koprivska Trebava-Vranjak. Dvanaestog septembra na dva bataljona 17. brigade krenule su u napad na Modriču. 1258. 295-297).Druge noći padala je jaka kiša. divizije nalazile na Trebavi i Posavini. isto. situacija se u ostalim dijelovima istočne Bosne i u samoj Tuzli znatno izmijenila. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 1944-1945. ali ga nisu moble zauzeti. divizija usiljenim maršem krene prema Tuzli i da 17 septembra u 5 časova učestvuje u napadu na tamošnji neprijateljski garnizon. 41 Da bi se avioni mogli bezbjedno spustiti i uzlijetati. divizije naredio je svoj i m jedinicama da izvrše pokret u pravcu Trebave. brigade su 14/15. strana 332. 40. Nijemci su izvukli znatan broj svojih snaga da bi spriječili nadiranje jedinica NOV kroz Srbiju i jedinica Crvene armije prema istočnim granicama Jugoslavije. trebalo je ovladati selom Garevcem gdje su se u bunkerima i zgradama od tvrdog materijala utvrdile ustaše. 38. 225 . majevačke brigade. Posavsko-trevaski odred je sa divizijskom bolnicom izvršio pokret pravcem Koprivska-Trebava-Simići-Cerova. koji su se nalazili u selu Čardaku. 29. pa avioni nisu ni dolazili. Beograd 1957. 1. Da bi se izbjegao napad udruženih neprijateljskih jedinica na nepovoljnom terenu. Poslije oslobođenja Modriče u kojoj je Posavsko-trebavski odred ostao kao posadna jedinica.43 Za vrijeme dok su se jedinice 38. IX 1944. U garnizonima su ostale uglavnom kvislin40 41 42 43 Arhiv VII. Predvečer je izvršen protivnapad i neprijatelj je protjeran. Bataljoni su se morali probijati preko raskvašenih izoranih njiva. reg. fond NOP-a. Štab 38.

prebacila južnije. Divizija je marševala u tri ešalona. 29. dok. IX 1944. septembra 1944. divizije su krenule prema Tuzli. diviziji da svoje jedinice orijentiše prema Tuzli.45 odakle je morala nastaviti nastupnim maršem za zapadnu Srbiju. 15. posebno u redovima 10. čuli su da su jedinice 27. (knj. između Maglaja i Zavidovića. 586-587). dok. SS divizije Handžar.Dvadeset i prvu formiranu 19. Poziv maršala Tita za predaju koristile su mnoge domobranske jedinice i masovno su prelazile na stranu NOV-a. divizije su stigle 16. septembra u rejon Seona-Cage. hrvatske brigade. Taj dan. septembar. brigadom stigao u rejon Kreka-Moluhe-Piskavica. Dvadesetosma divizija se međutim. 93. knj. ponegdje je dolazilo do puškaranja sa trebavskim četnicima. bio je kišovit. divizije od 13. korpusa orijentisao je 38. divizije od 20. IX 1944. str. 308). knj. Tek kada su slijedećeg dana stigli pred Tuzlu. str. (Zbornik IV. divizije već oslobodile grad. divizije su oslobodile 13. (Zbornik IV. 138. a Tuzlanski NOP odred Lukavac. 29. a borci su bili neraspoloženi vidjevši da cijela divizija ide na jug. U takvoj situaciji dijelovi 19. U drugom ešalonu marševali su pravcem Kulina-Visibaba-Krečane-Donja Zeljina. i 20. brigade 27. godine na prostoriju Trebave i Posavine. 69. da bi učestvovala u oslobođenju Beograda. dok. Odmah poslije oslobođenja Tuzle. str. Posavsko-trebavski odred je sa 18. 226 . Posavsko-trebavski odred. Gračanice i Gradačca i da kod Modriče prihvati 28. Dvije brigade 27. 29. 44 Oslobođenjem Tuzle došlo je do razmaha NOB-a u sjeveroistočnoj Bosni i do rasula u neprijateljskim jedinicama.ške jedinice. pa je Štab 3. Jedinice 38. divizije od 30. slavonsku diviziju koja se iz Slavonije preko srednje Bosne prebacivala u istočnu Bosnu. Zapovijest Štaba 38. korpusa naredio i 38. Ona je trebala da zatvori pravce od Doboja. a sutradan oko 10 časova. divizijska bolnica i jedan bataljon 18. 44 45 Zapovijest Štaba 38. Štab 3. diviziju koja je sada imala još jednu brigadu . IX 1944. septembra Zvornik. domobranskog zdruga (zeleni kadar) i 13. 405-407) i naređenje Štaba 38.

održana je skupština narodnih predstavnika istočne Bosne na kojoj je bilo prisutno oko stotinu lica. Za članove Izvršnog odbora izabrani su i: Tomo Manjkalović. br. posebno. a za sekretara Stevo Popović . Mujo Hodžić. 27.47 Na svom Drugom zasijedanju ZAVNOBiH je donio više odluka o daljoj izgradnji i organizaciji vlasti. IX 1944. Za predsjednika je izabran Miloš Škorić. III 1944. zamjenik Muhidin Begić. Odlukom o daljoj izgradnji i organizaciji vlasti predviđeno je da se što prije na oblasnim i okružnim skupštinama izvrši izbor oblasnih i okružnih narodnooslobodilačkih odbora. pa je na sastanku Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Boro Popović. gdje su se nalazili mnogi članovi narodnooslobodilačkih odbora iz cijele istočne Bosne. Edhem Čamo. Mustafa Rustanbegović. donijeta odluka da se skupština narodnih predstavnika što prije održi. Boro Popović i Seja Jovanović.46 Oni su prisustvovali Drugom zasijedanju ovog najvišeg zakonodavno-izvršnog tijela Bosne i Hercegovine. Deklaraciju o pravima građana Bosne i Hercegovine. Boro Popović je 46 47 Iz Posavine i Trebave vijećnici AVNOJ-a su bili Uglješa Danilović. u Sanskom Mostu. Mevla Jakupović i Mustafa Porobić (Front slobode. na šumovitom brežuljku više popaljenog sela Vasilića.Sa brigadom i odredom iz srednje Bosne vratili su se partijsko-politički radnici iz Posavine i sa Trebave. među kojima i predstavnici iz Posavine i Trebave. a među njima i članovi Okružnog i sreskih narodnooslobodilačkih odbora i jedan dio vijećnika AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a iz istočne Bosne. Na skupštini je izabran Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu od 26 članova i izvršni odbor od sedam članova. jula 1944. juna i 2. str. Jedina oslobođena teritorija u istočnoj Bosni u to vrijeme bila je Birač. 8). 4 od 10. 227 . a 39 ih nije moglo stići zbog ofanzive neprijatelja na istočnu Bosnu koja je prekinula kanale komuniciranja između istočne i srednje Bosne. Edhem Čamo za srez Gradačac. avgusta 1944. Brano Savić. koje je održano između 30. Na zasijedanju je bilo prisutno svega 15 vijećnika iz istočne Bosne. obnovi privrede i društvenog života na oslobođenim teritorijama i. Vijećnici ZAVNOBiH-a su bili: Uglješa Danilović. 3. zamjenik Mustafa Rustanbegović.član Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. za srez Modrica. Cvijetin Mijatović za srez Brčko. Sedam dana kasnije.

48 Drago Borovčanin: O izgradnji bosansko-hercegovačke državnosti poslije Drugog zasijedanja AVNOJ-a. . ali se to nije ostvarilo zbog prisustva jakih neprijateljskih snaga na tom terenu. odmah je iskrsla potreba da se konstituiše opšta politička organizacija koja će preuzeti ulogu političkog mobilizatora naroda.organizaciono učvrstiti narodnooslobodilački pokret u seoskim i gradskim odborima. donijeli sljedeće zaključke: . a u SR Bosni i Hercegovini ZAVNOBiH. pod pojmom NOF tretirao se politički pokret u cjelini. proglašeni za najviše zakonodavne i izvršne organe narodne vlasti.48 Tako je neposredno poslije II zasijedanja ZAVNOBiH-a održana Prva zemaljska konferencija Narodnooslobodilačkog pokreta za Bosnu i Hercegovinu. Kada su AVNOJ.ubrzati proces prilaženja narodnih masa NOP-u i pojačati priliv boraca u NOV i POJ.imenovan za načelnika Privrednog odjeljenja. Poslije 3 dana na Birču su izabrani Okružni N0 odbori za Romaniju i Birč. Prilozi instituta za istoriju br. Muslimana i Hrvata. sekretarom Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Tada se očekivalo da će uskoro doći do održavanja skupštine za izbor Okružnog N 0 0 za Majevicu i Okružnog N 0 0 za Posavinu i Trebavu. Oblasni N 0 0 je premjestio svoje sjedište u Tuzlu poslije njenog oslobođenja. . Konferenciji je prisustvovalo 150 delegata koji su poslije uvodnog izlaganja Rodoljuba Čolakovića. 228 . međutim. a uskoro u oslobođenoj Tuzli i Okružni N 0 0 za tuzlanski okrug. Narodnooslobodilački front (NOF) je postojao od početka ustanka 1941. godine. o zadacima NOF-a. . tek od sredine 1944. Na konferenciji je izabran Izvršni odbor od 28 članova sa predsjednikom dr Vojislavom Kecmanovićem. 13/1977. potpredsjednicima Sulejmanom Filipovićem i Jakovom Grgurićem i sekretarom Đurom Pucarom.snažiti bratstvo Srba. koncem novembra 1943. koncem prve polovine 1944.formirati odbore NOF-a koji će biti oslonac narodnoj vlasti.

Potpredsjednici su bili: Omer Gluhić i Jure Begić. Bogomir Brajković i Hamdija Ćemerlić. ukrajinskog fronta sovjetske armije. Za predsjednika je izabran Pero Đukanović. Pero Kosorić. Raspoložive snage nisu bile u stanju da spriječe uspješno nadiranje jedinica južnog krila 3. Istupanje Rumunije i Bugarske iz Trojnog pakta dovelo je njemačke jedinice na Balkanu u vrlo tešku strategijsku situaciju. Stevo Popović. Tošo Vujasinović. Dušan Kajmaković. Edhem Čamo. sekretar Oblasnog komiteta KPJ. GODINE Polovinom septembra 1944. Na istoku su jedinice sovjetske armije. AKTIVNOST ODREDA OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 1944. vojvođanskog korpusa u Srbiju i narastanjem 49 Oslobodilački rat. proleterskog i 12. a krajem septembra izbile na jugoslovensko-rumunsku granicu.Iz istočne Bosne u izvršni odbor su ušli: Rodoljub Čolaković. Niko Stanić. 49 Prodorom Operativne grupe divizija. Haso Burić. Po povratku delegata iz srednje Bosne na Birču je 3. krajem avgusta. a za sekretara Cvijetin Mijatović. Sa konferencije je upućen proglas narodima Bosne i Hercegovine. Poslije oslobođenja Francuske. Stevo Pređa. oslobodile Rumuniju i početkom septembra Bugarsku. knjiga 2. Miloš Škorić. Mujbeg Rustanbegović. Drago Stefanović Šico. niti da zaustave prodor jedinica NOVJ kroz Srbiju. 229 . Zora Nikolić. Dušan Ćurković. Slavko Mićanović i Mustafa Porobić. str. jedinice zapadnih saveznika izbile su na Rajnu. Da bi omogućila izvlačenje svojih snaga iz Grčke njemačka komanda za jugoistok odlučila je da obrazuje front na istočnim granicama Srbije i Makedonije. Ratko Perić. jedinica 1. Muradbeg Zaimović. očekivalo se da će njemačka vojska uskoro položiti oružje. Muharembeg Ćemerlić. Svetolik Gospić. a članovi Mujo Hodžić. na kojoj je izabran Oblasni odbor JNOF-a. septembra održana Oblasna konferencija Narodnooslobodilačkog fronta za istočnu Bosnu. 274. Savo Savić.

korpusa tada su bili: Birčanski. Poslije odlaska slavonske jedinice. Sa jedinicama 28. Uspjesi odreda su se cijenili po tome koliko je odred izveo akcija i koliko je uputio novih boraca za popunu brigada. korpusa je odlučio da osamostali partizanske odrede na području istočne Bosne. a mnogi su se i predali. neprijateljske gubitke i vlastite gubitke u ljudstvu i naoružanju. uslijed pomanjkanja radio-sredstava. Bosni i Crnoj Gori uvećan je i značaj bosanskog operativnog područja za obe ratujuće strane. Štab 3. korpusa izvršio je novi raspored svojih jedinica. Dvadesetsedma divizija je ostala na prostoriji Zvornik-Tuzla. 230 . 89. a posebno situacije u istočnoj Bosni. (Arhiv instituta IRP. Zelenokadrovci nisu pružili otpor. str. Ovim se pružila inicijativa štabovima partizanskih odreda. Uspostavljena je veza sa preostala četiri člana KPJ na tom terenu. Odredi su morali svakih 15 dana podnositi izvještaje o brojnom stanju ljudstva i naoružanja.partizanskih snaga u Srbiji. Zbog opšteg razvoja situacije. godine. korpusa od 19. 5 ' a Štabu Tridesetosme 50 51 Naređenje Štaba 3. IX 1944. Dževad Kobić je ostao na terenu. kako bi što uspješnije izvodili akcije. Tuzlanski. i 5. Sarajevo. Štab 3. U Bosni su tada ostali 3. br. a najkraćom vezom izvještavati o akcijama. i brojni partizanski odredi. slavonske divizije pošla je na Majevicu i grupa partijsko-političkih radnika. naznačavajući mjesto i vrijeme vođenja borbe. Štab 3. Zbog nemogućnosti odvijanja direktnih veza. knj. korpus NOVJ. naročito u dolinama Drine. kako bi mogli uspješnije djelovati. brodske brigade koji su nastupali pravcem: Humci-Nahvijojci-Brnjik kretao se Dževad Kobić. Bosne. dok. Na njihovim operacijskim prostorijama dejstvovali su pored divizija i brigada. organzovanije raditi na mobilizaciji novog ljudstva i efikasnije obezbjeđivati slobodnu teritoriju. korpusa je prenosio naređenja odredima preko operativnih jedinica koje su se nalazile na prostoriji odreda. prvi u istočnoj. slavonska divizija je upućena na Majevicu. Vrbasa i Une bilo od velike operativno-strategijske važnosti. Srebrenički i Kladanjski partizanski NOP odred. a drugi u zapadnoj i srednjoj.30 Krajem septembra 1944. Sa dva bataljona 25. 393-395). (Zbornik IV. novopristigla 28. 3844). Za Nijemce je držanje glavnih komunikacija u Bosni. Zbirka NOR-a kat. Posavsko-trebavski. Majevički. Pod komandom 3. 29.

Begu Maslića i Satku Nukić iz Brnjika. br. 424-426. korpusa od 22. dobiti zadatak da zauzme Srnice i Gradačac. Dušanovića i Simeunovića ubili su 22. reg. Trebavski četnici su takođe povećali svoje brojno stanje od ranijih 1200 na 2000 četnika. VII 1944. Simu Simeunovića. knj. Arhiv VII. I ustaše su postale brojnije. 51). Raifa Sladića. 231 . starice Sajdu i 52 53 Direktiva Štaba 3. Marka Miloševića. raspoređenih po mjestima i hrvatsk i m selima. koji su po zadatku ostali na terenu. uništi posavske četnike i ispita stanje neprijateljskih snaga u Brčkom i okolini. okupator i kvislinzi su vršili strašan teror. ustaše i četnici. SS divizije i ustaša koji su ranije bilo pod komandom Ibrahima Pjanića. 52 Za vrijeme četvoromjesečnog odsustva jedinica NOV i POJ iz Posavine i Trebave. 1250. su ubili poznate aktiviste NOP-a: Mehmeda Imamovića. izuzev kod jednog dijela zlikovaca. br.divizije predočeno je da će poslije likvidacije neprijatelja u Gračanici. pojavio se odmah nakon odlaska odreda i brigade u centralnu Bosnu i brojno narastao na oko 1300 do 1500 pripadnika. 1. Bilo ih je oko 2000. Među zelenokadrovcima bilo je i dezertera iz 13. Zeleni kadar kojeg ranije nije bilo u Gradačcu i okolini. Kvislinške vojne formacije su se negdje udvostručile. Zariju Domazeta. 21. Za vrijeme odsustva jedinica NOV i POJ iz Posavine i Trebave. Muradifa Muradbegovića. reg. Đorđa Perića. a negdje utrostručile svoje brojno stanje mobilizacijom. str. godine u Crkvini četnici Slatinskog bataljona (Arhiv VII. terorom i drugim oblicima pritiska. 156. fond NDH. situacija se na terenu umnogome izmijenila na štetu narodnooslobodilačkog pokreta. većinom su izginuli ili deportovani u logore.33 Marka i Tomu Šubarića. Sarinu Dogladović. Članovi KPJ i SKOJ-a. k. dok. Perića. Abdulkadira Fazlića. (Zbornik IV. Marka Lugonjića. Slična je sudbina zadesila odbornike narodnooslobodilačkih odbora. 29. Posavski četnici su povećali brojno stanje od ranijih 400 na 1200 do 1500 četnika i nalazili se u selima gdje ih ranije nije bilo (Miloševcu. k. 41). f. Marka Dušanovića. 99. Pisarima itd. Ivana Lakića i Cviju Mitrovića iz Srnica Iliju Pajića. Jovana Miladinovića. Tišini.). Borbeni moral ovih kvislinga bio je slab. IX 1944. Miladinovića. Esesovci. f.

tuzlanske brigade naimenovani su: Stojanda Milinović za komandanta. hrvatska brigada ponovo oslobodila Gračanicu. pošto su razbijene ustaške i zelenokadrovske jedinice koje su branile grad. 34 U toku ovih borbi oslobođena je Gračanica. (Zbornik IV. diviziji. a ranjen je komesar bataljona Ljubo Antić. Štab 38. 29. Tako je 18. (Zbornik IV. Narod je pod t i m pritiskom i terorom bio zastrašen. Dvadeset trećeg septembra 18. knj. str.55 Kada je greška otkrivena. divizije za pokret na Majevicu dešifrovana je tako kao da je upućena 38. 551-552). okupator nije uspio pokolebati vjeru naroda. IX 1944. 29. Izvod iz knjige depeša Štaba 3. divizije napale su neprijatelja u Gračanici i Sokolu. IX 1944. radi popune jedinica divizije koje su bile malobrojne. a 17. Među ostalim poginuo je Pavao Bašić. divizije direktiva upućena Štabu 28. u pobjedu za koju su jedinice NOV i POJ vodile svakodnevne borbe. jer se neprijatelj utvrdio u srednjovjekovnoj kuli. pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga. str. Zbog toga su jedinice 38. divizije od 22.Melču Mujedinović i Džanić Alimeta iz Srebrenika i mnoge druge. divizije je naredio svojim jedinicama da ponovo ovladaju prostorijom koju su napustile. Odred je istovremeno dobio zadatak da izvrši mobilizaciju ljudstva na svom terenu. Greškom šifranta Štaba 38. divizije napustile 25. Vojo Ivković za političkog komesara i Blagoje Pejanović za zamjenika komandanta. Šifrant nije znao da je 28. ali ga nije mogla zauzeti. knj. septembra prostoriju Gračanica-Sokol-Srebrenik i krenule prema istoku. komandant 4. dok. Tom prilikom Brigada je imala znatne gubitke. korpusa od 1. Bataljoni 21. 133. brigada 38. 431-433). brigade.Belić. U štabu novoformirane 21. Vrhovnom štabu. septembra. 101. slavonska divizija stigla na područje istočne Bosne. Sedamnaesta brigada napadala je neprijateljsko uporište Sokol. No. sa zadatkom da zatvori pravac Srnice-Tuzla. osobito omladine. brigada je obezbjeđivala napad iz pravca Srnica postavljajući svoje bataljone u rejonu Sladna. na domaku Trebave i Posavine. Posavsko-trebavski odred je ostao u Srebreniku. U slučaju potrebe trebalo je da se osloni na jedinice 17. brigade36 sukobili su se 54 55 56 Zapovijest Štaba 38. i pored toga. dok. ali je uporište morala napustiti 28. komandir čete. i 21. na Monju i Vranjevcu. bataljona i Marko Dubravac . 232 . do 29.

dok.57 Pošto je došao do zaključka da ne može ponovo zaposjesti Gračanicu i Sokol. a 17. a na Trebavi četiri. Štab 13. 1258. razvija izviđačko-obavještajnu djelatnost prema uporištima neprijatelja na komunikaciji Srnice-Brčko. u pomoć napadnutim posadama. dok. septembra izvršio nov raspored jedinica. i izvod iz operacijskog dnevnika 21. (Arhiv VII. štab 38. bataljon u Čeliću. reg. 131 i 132 str. majevičke brigade. Štab 28. 29. brigadi rejon Gornji Moranjci-Falešići-Seona sa zadatkom da ofanzivno djeluje ka komunikaciji Srnice-Gračanica. fond NOP-a k. bojne 10. septembra sa jednom neprijateljskom kolonom koja je prodrla od Srnica ka Sokolu i Gračanici. 3. bojna 12. tako što je 18. udarna bojna 12. 233 . Bataljon za vezu bio je u Brčkom. 527-536). br. artiljerijskog puka nalazio se u Brčkom a njegovi divizioni u Rajevom Selu. Štab 38. 138. Pojedine baterije su bile raspoređene u Dubravama. zajedno sa jedinicama 17. knj. hrvatske brigade za septembar 1944.28. U Bosanskom Samcu su bili štabovi i dijelovi 10. bojne 12. hrvatskoj brigadi odredio rejon Rašljevo-Omerbašići sa zadatkom zatvaranja pravca Gračanica-Tuzla. divizije od 30. f. IX 1944. dobiti naziv 4. ustaškog stajaćeg zdruga (komandant Ibrahim Pjanić). Bijeloj i Srnicama. ustaška udarna bojna istog zdruga (komandant Avdan Hasić).59 U Posavini su se nalazile tri četničke brigade. a 39. str. knj. divizije je 30. Naređenje Štaba 38. brigadi rejon Srebrenika sa zadatkom da vrši pritisak na neprijatelja u Srnicama. domobranskog posadnog zdruga i 39. 586-587). izvršenom 1. 29. 2. divizije je zaključio da Srnice i druga neprijateljska uporišta na komunikaciji Brčko-Gračanica ne može likvidirati bez teškog na57 58 59 Izvještaj štaba 18. ustaškog zdruga. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga. 38 U to vrijeme na komunikaciji Brčko-Gračanica nalazile su se jake neprijateljske jedinice. puka 13. 21. SS divizije Handžar nalazio se u Brki. Dvadeset peta bojna će reorganizacijom. (Zbornik IV. Na prostoru Sokol-Gračanica nalazile su se 25. Gunji i Koraju. IX 1944. bataljon u Sokolu. usljed dolaska novih neprijateljskih snaga na tu prostoriju. brigade od 15-30. i 36. (Zbornik IV. njegov Prvi bataljon u Srnicama. Posavsko-trebavskom odredu dat je zadatak da iz rejona Srebrenika. ustaška bojna naziv 6. 19). decembra 1944. a 3. Zbog takvog odnosa snaga.

prema tome. a Mladen Jevtić u Okružni komitet za Majevicu. U duhu te odluke sekretar OK KPJ za Trebavu i Posavinu Džemal Bijedić je prešao na dužnost sekretara Okružnog komiteta KPJ za Tuzlu. Napadi na utvrđena neprijateljska uporišta duž komunikacije Brčko-Gračanica. zamjenik komandanta i Miloš Ilič. hrvatska brigada 503. Kasnije je on. nanijeli bi jedinicama velike gubitke. Milovan Kesler. član OK Mevla Jakupović za člana istog komiteta. 234 . zamjenik političkog komesara. zbog bolesti. a isto toliko i 21. a slobodna teritorija u tuzlanskom bazenu se ustalila. raspoređen za rukovodioca Uprave narodnih 60 U štabu 17. došlo se do zaključka da momentalno ne postoje uslovi za stvaranje slobodne teritorije na Trebavi i Posavini. a da se posavsko-trebavski Okružni komitet KPJ popuni novim članovima. Nasuprot tome u oslobođenoj Tuzli se osjećala izrazita potreba za partijsko-političkim kadrovima. a i zbog nedostatka streljačke municije za englesko naoružanje. 18. politički komesar. Zbog toga je Štab 38. tuzlanska brigada što znači da ukupno brojno stanje divizije nije dostizalo ni 2000 boraca.oružanja. načelnik štaba. divizije odlučio da u tom momentu ne napada jednovremeno Srnice i okolna neprijateljska uporišta po svaku cijenu. Milutin Pejanović. Poslije oslobođenja Tuzle i stabilizacije fronta u istočnoj Bosni. U to vrijeme 17. Tomo Trninič. nego je prepustio štabovima brigada da svaki bira cilj svog napada prema konkretnoj situaciji.majevičke brigade tada su bili: Petar Borojević komandant. gdje su se glavna borbena dejstva svela duž komunikacija: Sokolac-Vlasenica-Zvornik-Brčko-Tuzla i Brčko-Gračanica. majevička brigada 60 imala je 605 boraca i starješina. čije je snabdijevanje zatajilo. Zbog toga je Oblasni komitet KPJ za istočnu Bosnu donio odluku da jedan broj članova Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu prijeđe na rad u Tuzli. koja su branila prodor u Posavinu i na Trebavu. Odnos snaga je. bio oko 6:1 u korist neprijatelja. čime bi se smanjile borbena sposobnost ionako brojno slabih jedinica.

Mehmedalija Tufekčić i Jovica Lazarević. koja je bila zadužena za rad u Antifašističkom frontu žena. sreskih i opštinskih partijskih rukovodstava. Za novog sekretara Okružnog komiteta KPJ za Trebavu došao je Nikola Cvijetić. jer su mnogi komunisti morali napustiti svoj teren i poći sa jedinicama. delegati iz jedinica NOV i POJ. održane 13. pored Kemala Halilovića bili su još i Mira Bilbija. do 28. U Okružni komitet je u novembru 1944. održano Drugo oblasno partijsko savjetovanje. Boško Milutinović (politički komesar Komande posavsko-trevavskog područja). Na konferenciji su prisustvovali uglavnom svi članovi okružnih. (sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a). uočeni nedostaci u radu partijskih organizacija i donijeti zaključci o osnovnim problemima iz svih sektora partijskog rada.dobara u Tuzli. i 21. 61 Pokrajinski komitet KPJ za Bosnu i Hercegovinu je zahtjevao od Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu da se što prije održi savjetovanje komunista i skojevaca iz istočne Bosne. X 1944. i partijski aktivisti. Edhem Čamo. nosioci spomenice 1941. Fuad Suljić i Nada Dursun. Lazarevića je uskoro zamijenio Kemal Halilović. a u vezi sa skorim oslobođenjem i obnovom krajeva istočne Bosne. Na savjetovanju su ocijenjeni aktuelni politički događaji u istočnoj Bosni. Vršene su pripreme i za kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Bosne i Hercegovine na kojem je trebalo da 61 Raniji sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a Aiša Miličević otišla je na rad CK SKOJ-a u Beograd. Prethodile su joj okružne konferencije USAOJ-a za Tuzlu i Birač. a sa onima koji su ostali na terenu teško se održavala veza. a za organizacionog sekretara Mehmedalija Tufekčić. oktobra 1944. 235 . oktobra održana Prva oblasna konferencija USAOJ-a na koje je bilo prisutno 430 delegata. Na konferenciji je izabran Oblasni odbor USAOJ-a za istočnu Bosnu koji je imao 82 člana. U Tuzli je 20. Tako je u oslobođenoj Tuzli od 26. Okružni komitet KPJ sada je djelovao u sastavu: Nikola Cvijetić (sekretar). politički komesar Posavskotrebavskog odreda. istaknuti borci. dotadašnji sekretar Okružnog komiteta KPJ za Romaniju. ušla Mira Ćopić. U Okružnom komitetu SKOJ-a. To nije moglo biti ostvareno u toku sedme ofanzive.

9. doprinositi jačanju pozicija narodnooslobo62 Izvod iz knjige depeša Štaba 3. Političkog komesara Posavsko-trebavskog odreda Mehmedaliju Tufekčića zamijenio je na dužnosti Savo Živković. korpusa (Zbornik IV. muslimanskim i hrvatskim selima i varošicama Posavine i Trebave. Mićo Rakić. sjeveru i sjeveroistoku i izvršavati najrazličitije borbene zadatke. za vrijeme dok je odred bio van svoje teritorije. On će stalno biti okrenut Posavini i Trebavi. 8. str. divizije (Zbornik IX. Do saziva kongresa nije došlo zbog toga što su Hercegovina. knj. Uskoro su postavljeni na dužnosti pomoćnika komesara odreda Petar Kaurinović. knj. Borika Stančić. Izdat je proglas omladini B i H koji je potpisalo 28 članova sazivačkog odbora. upade. 212). njegove čete.učestvuje 120 delegata iz istočne Bosne. kako u vojnom pogledu. koje su za 4 mjeseca. 46. Odred je i dalje imao dvije čete sa 72 borca naoružana sa 2 puškomitraljeza. Fikret Ibrić i Hazim Hasić. iz istočne Bosne. zapadna i istočna Bosna bile razdvojene teritorijom koju je zaposjeo okupator. Risto Tošović. dok. zasjede.62 Posavsko-trebavski odred nije znatno povećao svoje brojno stanje dolazeći na prostoriju Srebrenika. četničkih i ustaških bandi. izviđački dijelovi i patrole svakodnevno će se kretati prema sjeverozapadu. Osjećali su da je došao kraj vremenu orgijanja esesovačkih. počinile mnoge zločine u srpskim. maja 1945. Kongres je kasnije održan u oslobođenom Sarajevu. 236 . 551. prepade i marševe. Mnoge stanovnike vijest je veoma obradovala. dok. Osjećao se i nedostatak naoružanja i municije. tako i svojim političkim uticajem. među kojima su se. Posavinom i Trebavom brzo se pronijela vijest o dolasku Posavsko-trebavskog odreda u Srebrenik. Odred će od tada svakodnevno biti prisutan. nalazili: Pero Kosorić. akcije. diverzije. primjedba 69 i 70) i izvještaj partijskog komiteta 38. 133. Svuda gdje budu prošli i stigli oni će politički djelovati. napade. str. a na dužnost zamjenika komandanta Cvijetin Vasić. 11 automata i 59 pušaka. Nijaz Dizdarević. 29.

rad organizacije SKOJ-a. Jedna tačka dnevnog reda bila je posvećena kritici i samokritici. . Skojevci su prednjačili u borbenosti i izvršavanju vojnih i političkih zadataka.Savez SSSR. bilo 22 člana KPJ. septembra. Organizacije SKOJ-a su. skoro svakih 15 dana. održani od 21. godine.AVNOJ i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Engleske i SAD i oslobodilačkih pokreta porobljenih naroda. Partijske ćelije u četama razmotrile su organizaciona pitanja tj. U skojevskim organizacijama tada su se prorađivale sljedeće teme: . takođe. zatim kulturno-prosvjetni rad. Poslije toga odredski partijski biro je precizirao zadatke komunistima u četama i utvrdio raspored rada. uzele učešća u rješavanju ovih pitanja. Pored izvršavanja vojnih i političkih zadataka. Partijska organizacija je razvila veoma živu aktivnost. pitanja prijema novih članova. Od tada su redovno. posebno na teritoriji sjevernoistočne Bosne.Omladina . Razmotrena je vojno-politička situacija. do 31. Štab odreda je. a u Štabu odreda 237 . rad sa kandidatima. .dilačkog pokreta i ulijevati snagu i nadu narodu u skorašnju pobjedu nad neprijateljem. održavani sastanci odredskog biroa KPJ. stanje discipline i zadatke u pogledu obavještajne službe. pomogli su da se moralno-političko stanje u odredu poboljša.garancija sretnije sutrašnjice. a poslije njih sastanci ćelija KPJ u četama. održana je partijska konferencija na kojoj su analizirani postupci boraca i starješina za vrijeme marševa i borbi od polaska iz srednje Bosne do dolaska u Srebrenik i određeni zadaci za slijedeći period. Svi ovi sastanci. . po dolasku u Srebrenik.SKOJ i njegova rukovodeća uloga u antifašističkom omladinskom pokretu. . Istog dana po dolasku u Srebrenik. U dvije čete je bilo 17 članova. posvetio veliku pažnju vojnoj obuci ljudstva i političkom radu u četama. U odredu je početkom oktobra 1944.USAOJ i njegova uloga u borbi naših naroda za oslobođenje.

Redovno su se izdavale vijesti koje su cirkularno upućivane u čete i na teren. Prišlo se i rešavanju problema nepismenosti koja je iskrsavala pri prijemu svake grupe novih boraca. Engleska i detaljno Jugoslavija. prorađivane slijedeće teme: zemlja. U prvo vrijeme su to bili Front slobode i Naša borba (omladinski list). SSSR. Zdravstvenom vaspitanju se poklanjala dužna pažnja s obzirom na loše zdravstvene i higijenske uslove na terenu gdje su harale epidemije pjegavog i trbušnog tifusa. Istim naređenjem od svih jedinica je zatraženo da 238 . Majevička brigada je imala zadatak da zajedno sa Posavsko-trebavskim odredom dejstvuje na pravcu Srnice-Bijela-Dubrave. vode. stizale novine. a od novembra 1944. kontinenti. Politika i Borba. U četama su. majevičke brigade posjeli su položaje oko Muslimanske Špionice. ostrva. koja je svakodnevno granatama zasipala položaje brigade i odreda u Srebreniku i da se po mogućnosti dobro pripremljenom minobacačkom vatrom onesposobe. mada neredovno. Od ukupno 72 borca odreda. Kulturno-prosvjetni rad u odredu bio je vrlo živ i odvijao se u nekoliko pravaca. gde ih je stanovništvo srdačno dočekalo i primilo. svega osam. oktobra ujutro bataljoni 17. da formira odjeljenja koja će upućivati na komunikaciju Bijela-Bukvik sa zadatkom da ruše mostove i propuste i postavljaju zasjede. Poseban zadatak je bio da se putem izviđanja utvrde vatreni položaji neprijateljske artiljerije. Evropa. a radi boljeg upoznavanja boračkog sastava sa gradivom iz geografije. Znatno manje je bilo članova SKOJ-a. Posavsko-trebavskom odredu je naređeno da ostane u Srebreniku i da odatle izvodi napade u pravcu Srnica. pa se sa sigurnošću može reći da je odred predstavljao jedno čvrsto borbeno i kadrovsko jezgro prekaljenih boraca. oko 40% su bili članovi Partije i SKOJ-a. U odred i na oslobođenju teritoriju su. U oktobru su nastavljene borbe sa esesovcima. Već 2. Diletantska grupa je učestvovala na mnogim priredbama na oslobođenoj teritoriji. po planu kulturno-prosvjetnog rada. U četama su formirani horovi i uvježbavane borbene i druge pjesme.pet.

X. brigada je sa Posavsko-trebavskim odredom morala da odstupi na liniju Straža-Zahirovići-Kuge. oktobra. jedinice 13. koje se nisu mogle zauzeti bez teškog oružja. dok.64 Čim su jedinice NOV i POJ bile odbačene sa položaja sa kojih su ugrožavale saobraćaj i uporišta na komunikaciji Brčko-Gračanica. X 1944. da ovlada Donjim Srebrenikom. brigade i Posavsko-trebavskog odreda kod Donjeg Srebrenika. Borba je trajala do 11 časova. X 1944. 63 64 Zapovijest Štaba 38. 16. SS divizije zajedno sa ustašama krenule su u opšti napad na jedinice 38. odakle je istog dana (3. položaji 18. strana 58-61). neprijatelj se održao.) Posavsko-trebavski odred upućen u Smoluću zaseok G. brigade kod Rašljeva i položaji 17. 30. gdje nisu zatekli neprijatelja. brigade. i 3. divizije naredio im je da nastupaju prema Sokolu i Gračanici. Svim štabovima je naloženo da održavaju konferencije na kojima narod treba obavijestiti o velikim uspjesima jedinica NOV i POJ. 4. radi obezbjeđenja divizijske bolnice. koje su. U uličnim borbama neprijatelj se uporno branio iz bunkera i utvrđenih zgrada. 239 . bataljon 17. Štab 38. bataljon oko 14 časova u Gornji Srebrenik.63 Međutim istoga dana kada su bataljoni 17. a 17. 11. i 21.prikupljaju i pronalaze skriveno oružje pripadnika zelenog kadra i četnika. u to vrijeme. Osamnaesta brigada je slomila spoljnu odbranu Gračanice i upala u grad. Borba je trajala od 16 do 21 čas. ostavljajući inicijativu jedinicama da po svojoj procjeni odluče kada će napasti neprijateljska uporišta. SS divizije i ustaše vratile su se u svoja uporišta. Sutradan. (Zbornik IV. majevičke brigade izvršili su protivnapad. svakodnevno oslobađale grad za gradom od Timoka do Une i uz dalmatinsku obalu. Sutradan ujutro u 5 časova. Izvještaj Štaba 38. divizije. brigade na sektoru Moranjci-Falešić. 4. uz pomoć artiljerijske vatre. dok. Napadnuti su položaji 21. Sela. majevičke brigade došli u Špionicu u poslijepodnevnim časovima jedinice 13. bataljoni 17. 77-79). (Zbornik IV. str. brigadi u pravcu Srnica. a 1. kada je neprijatelj uspio. knj. brigade ušao je bez borbe u Donji Srebrenik. divizije od 2. 30. a 17. divizije od 4. knj. Obaviješten da se neprijatelj povlači sa sektora koji su držale jedinice 18.

oktobra. 30.66 Osamnaestu brigadu i Posavsko-trebavski odred. 2. divizije u Srbiju. sa zadatkom da zatvore pravce koji iz Gračanice i Srnica vode prema Tuzli. 1258 f. pokupili 28 seljaka doveli pred jednu kuću i tu ih pobili i zapalili. br. 137.Pošto je nekoliko dana provela na čišćenju terena od četničkih bandi na Majevici. br. U isto vrijeme u Brki su streljali 6 lica od kojih je jedno imalo samo 16 godina (Referat državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bosne i Hercegovine (Arhiv VII fond NOP-a k. i 21. polovi« Zbornik IV. 66 Polazeći u jednu od ovih akcija. 67 Osmog oktobra. str. korpusa je postavio na sektor Srebrenik-Seona-Ratiš. i 17. reg. divizije na pravcu Tuzla-Brčko. Štabu 38. hrvatska brigada. oktobra. da razoružavaju zeleni kadar i vrše mobilizaciju. oktobra upali u Karavlašku Maoču. str. Posavsko-trebavski odred je krenuo iz Smoluće u Srebrenik sa zadatkom da zatvori pravac Srnice-Srebrenik-Tuzla. korpusa u Tuzli. 67 Zbornik IV. knj. po naređenju Vrhovnog štaba od 5. 118-119). 1. divizija je. ali se predvečer povlačio. 18. Čim je primijetio koncentraciju jedinica 38. 43). reg. divizije da glavninu svojih snaga (17. brigadu) orijentiše na prostoriju južno od linije Čelić-Koraj-Bijeljina sa zadatkom da protjera četnike i zelenokadrovce sa terena. knj. prešla Drinu kod Kozluka. br. X 1944. 29. Štab 3. do 12. 312.68 U skladu sa direktivom Vrhovnog štaba da se pristupi intenzivnom rušenju komunikacija da bi se spriječilo odstupanje neprijateljskih jedinica ka zapadu. divizije odred je jednu svoju desetinu uputio da obezbijedi prenošenje teških ranjenika iz divizijske bolnice u Smolućoj u bolnicu 3. koji je poslije odlaska 17. dok. oktobra. svakodnevno napadao na položaje 21. 28. 240 . Zbog odlaska 28. istim naređenjem Štab 3. 1. brigade na liniji Begovići-Straža-Vakuf-Jablanica-Božići. izvrše mobilizaciju i zatvore komunikacije koje iz Brčkog izbijaju u rejon Tuzle. fond NOP-a k. neprijatelj je. brigade bio pod njenom operativnom komandom. Tuzlanski i Posavsko-trebavski NOP odred su. ujutro u 6 časova. u periodu od 9. dok. 585. Po naređenju Štaba 38. 65 noću 6/7. 68 Arhiv VII. korpusa naredio je 6. esesovci su 9. 24.

divizije od 1 do 15. 17. 5. brigade je izdao letak građanima Gradačca i okoline. Štab 18. fond NOP-a. Od zelenokadrovske posade je stigao pozitivan odgovor. korpusa je dozvolio da 18. bataljon 28. puka 13. korpusa je naredio da 18. (Zbornik IV. pa su jedinice 18. Štab 18.69 Polovinom oktobra (15. oktobra.70 Brigada je u Gradačcu i okolini razvila znatnu političku aktivnost. Na zboru u Gradačcu je prisustvovalo oko 500 osoba. zbog promjene situacije na sektoru Srnice-Gradačac. pa su jedinice brigade i odreda bez borbe ušle u Gradačac srdačno dočekane od naroda koji je razdragan izašao na ulice. divizije. k. 52. X) Štab 3. SS divizije je napustio Srnice i krenuo u rejon prikupljanja . reg. 262-268). Šesnaestog oktobra 1. a ulogu garnizona u Tuzli preuzela je 21. Održane su i 3 kulturno69 711 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. posebno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. br. Bataljoni su takođe organizovali konferencije u selima u kojima su bivakovali. brigade i Posavsko-trebavskog odreda ušle u to dugo branjeno uporište neprijatelja i raskrsnicu puteva u Posavini. pa su i održani brojni sastanci. Na prijedlog Štaba 18.Brčko. X 1944. i 11. f. porušili više mostova na komunikacijama Gračanica-Tuzla i Srnice-Tuzla. bataljoni 18.nom oktobra. radi o konačnom oslobođenju grada i čitavog kraja. brigade uputio je pismo zelenokadrovskoj posadi u Gradačcu obavještavajući je o namjeri partizana da uđu u Gradačac. Organizovano je pet uspjelih zborova i dvije posjećene konferencije. uslijed odlaska jedinica 13. hrvatske brigade i Posavsko-trebavski odred su oslobodili Gradačac. hrvatske brigade. hrvatska brigada preuzme garnizon Tuzlu od 19. 30. i o vojnopolitičkoj situaciji u istočnoj Bosni. Sutradan. a uzimajući u obzir tadašnju veoma povoljnu vojno-političku situaciju (borbe na prilazima Beograda i odlazak 13. str. 10. te je zatražio da ne pruža uzaludan otpor. ovog puta. u kojem se opširno govorilo o uspjesima saveznika i NOV. dok. Poznavajući raspoloženje naroda u Gradačcu i okolini. SS divizije iz sjeverozapadne Bosne). 241 . Štab 3. Očekivao se veliki priliv novih boraca. hrvatska brigada ostane na pomenutom sektoru. brigada. Arhiv VII. SS divizije. bričanske brigade 27. Narod je bio uvjeren da se. 1259. knj.

iako je OK KPJ za Trebavu i Posavinu intervenisao da se vrati na svoju dužnost.umjetničke priredbe. brigadi se nalazio član sreskog komiteta Ilija Matanović. Sreski komitet SKOJ-a za Gradačac (sekretar Dana Simić) imao je 4 člana. Zajedno sa brigadom u Gradačac je stigao i aktiv političkih radnika Posavine i Trebave. nisu mogle biti orijentisane jače snage NOV i POJ. i izvještaj sekretara OK SKOJ-a od 21. Iz Gradačca i najbliže okoline u brigadu i odred stupilo je 68 omladinaca i omladinki. Jedino su u Gradačcu izvršeni izbori za Gradski narodnooslobodilački odbor. Sreski komitet KPJ Gradačac djelovao je tada u okrnjenom sastavu i imao svega 4 člana. Okružni narodnooslobodilački odbor još nije bio u stanju da sazove okružnu izbornu skupštinu. 242 . jer su jedinice 18. Arhiv VII. a i zbog razvoja situacije u dolini Drine. X 1944. koji se nalazio na neoslobođenoj teritoriji. a Sreski komitet za Modriču (sekretar Ahmet Ćatić) 3 člana. brigade i Posavsko-trebavskog odreda bile višestruko slabije od neprijateljskih jedinica.71 Slobodna teritorija sa centrom u Gradačcu nije se mogla proširiti. jer je najveći dio teritorije okruga bio zaposjednut trupama neprijatelja. (U 18. U Posavinu i na Trebavu do januara 1945. 1944. Sarajevo. U Gradačcu je djelovao i aktiv SKOJ-a od 5 članova. a u Posavsko-trebavskom odredu 22 člana KPJ i 8 članova SKOJ-a.) Na području sreza djelovalo je 20 komunista. I tu je bila slična situacija kao u srezu Gradačac. 71 Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 23. brigade nije htio vratiti. Sekretar sreskog komiteta Slobodan Janković Čodan zadržan je na dužnosti političkog komesara komande mjesta Gornja Tuzla. rolna 10/440-442 i 387-388. Bilo je prijedloga da za sekretara dođe Trivo Dakanović. Sreski komitet Modriča imao je pet članova i rukovodio partijskom organizacijom sreza od 56 članova. Organizacija žena u Gradačcu i okolini nije obnovljena. Pri komandi Posavsko-trebavskog područja djelovalo je 6 komunista. U mjestu su se počeli održavati sastanci žena po mahalama. Oni su u Gradačcu i bližoj okolini za kratko vrijeme razvili znatnu djelatnost. Mikrofilm. kojeg ni poslije niza intervencija Štab 18. a u Modriči jedan aktiv sa 4 člana. IRP. X.

Zelenokadrovci iz Begovače su zadržali Dražinu kolonu. Sutradan je sa članovima četničkog Centralnog nacionalnog komiteta pošao u obilazak četničkih jedinica u Posavini. Draža Mihailović je sa Ozrena preko Krivaje otišao na planinu Zvijezdu. 18. oktobra partizani su ušli u Lukavac. 243 . Vranjaku i Kožuhama održao zborove na kojima je pozivao narod i četnike u borbu protiv partizana. ustašama i zelenokadrovcima. a 5. oktobra vođena je borba sa četnicima kod Žabara. oktobra 1944) vođena je borba sa ustašama koji su pošli iz Dubrava da ovladaju Srnicama. SS divizije iz Brčkog. 2. ali su je propustili na intervenciju komandanta 13. i 4. divizije vidljivo je da su te borbe bile svakodnevne i oštre. gdje je 17. Majevički i Ozrenski korpus i četnička komanda zapadne Bosne sa svojim jedinicama. pod pritiskom jedinica NOV. Poginula su 3 četnika. a više ih je ranjeno. Poslije toga. povukao pred kraj septembra 1944. .21. oktobra sa zelenokadrovcima kod Mionice.22. oktobra preko Potočara-Begovače i Broda u Žabare. Osamnaestog oktobra napadnuti su četnici u selu Avramovini. Iz izvoda operacijskog dnevnika Štaba 38. oktobra izdao zapovijest o formiranju Sjeverne grupe bosanskih četničkih korpusa u koju su ušli Trebavski. 72 Od aprila do oktobra 1944. Pojava Draže Mihailovića u Posavini iznenadila je Štab 3. ustašama i zelenokadrovcima koji su pokušali da prodru u oslobođeni Gradačac. i 5.20. Oni su izjavili da je Draža Mihailović. pa je tražio od obavještajnih organa 38. bataljonom 6. 3. godine. . Tolisi. poslije oslobođenja Gradačca (17. četnici su se uz pomoć okupatora osnažili i organizovali u sedam brigada od kojih su 1. Zbog toga je obavještajni oficir 38.Sutradan. hrvatska brigada i Posavsko-trebavski odred su se spustili u Posavinu i vodili svakodnevne borbe sa četnicima. koji se iz Srbije. gdje će u selima Okruglici i Srednjem ostati i do sredine decembra 1944. U prvoj polovini oktobra Draža je u Obudovcu.72 Slijedećih dana nastavljene su borbe oko Gradačca: . kada na Trebavi i Posavini nije bilo jedinica NOV i POJ. U Žabarima je održan sastanak četničkih komandanata sa Trebave i Posavine i iz centralne Bosne. poslije bjekstva iz Srbije bio na Majevici i Semberiji i da je odatle sa pratnjom od oko 150 četnika prešao kroz Begovaču na putu za Posavinu. Polovinom oktobra Draža Mihailović je sa pratnjom krenuo na Ozren. Draža Mihailović. 6. divizije da provjere tu vijest. divizije održao sastanak u Brnjiku sa saradnicima NOP-a. Avramovini. posavska. posavske brigade Trebavskog četničkog korpusa. Tada je donijeta odluka o formiranju Trebavskog četničkog korpusa. a 19. stigao je 1. u narednih desetak dana. među kojima su bili i članovi KPJ Salil Mehikić i Ruveid Salihović. Nakon borbe ovi četnički bataljoni su odstupili prema Posavini. Istog dana vođena je borba kod Srnica sa 1. brigada bile trebavske. korpusa. i 7. oktobra kod Turića došlo je do jače borbe sa četnicima. u Semberiju.

hrvatskoj brigadi oko 700 esesovaca . m . Neke jedinice divizije ostale su izvjesno vrijeme u sjevernoistočnoj Bosni. Do 21. posavskom brigadom Trebavskog četničkog korpusa. Osamnaesta brigada je za popunu svojih jedinica zadržala je 180 vojnika sa 8 mitraljeza. k. Semberije i Posavine. Borba je trajala 4 sata i neprijatelj je odbijen. X napadnute su ustaše u Dubravama. dok 86. oktobra 28. (Informacija Štaba 3. Arhiv VII. stigla je do Bogutovog Sela i tu doznala da su u Bijeljinu stigle jake njemačke snage. knj.. 28. pošto im je prethodno oduzeto teško naoružanje. U drugoj polovini oktobra jedan dio jedinica ove divizije je prebačen u širi rejon Zagreba. javljale su se jedinicama NOV i POJ. i 4. oktobra 1944. a ostale 21. 30.23. reg. divizije da jednu svoju brigadu uputi u pravcu Bijeljine. uz. Štab 3. Veće grupe dezertera koje su lutale po okolnim selima. Gradačac je napušten 27. 522-523. divizija) i sovjetske armije. Protivtenkovski divizion 2. Bilo je prijedloga da se ona rasformira. reg. Doznavši za to. 1. jedinica NOV (51. 491-492). ustašama i zelenokadrovcima pri njihovom pokušaju da prodru u Gradačac. 30. 1259. 9. pa su polovinom novembra upućene preko Brčkog za Batinu. a drugi dio prema Dravi. koja je određena da izvrši taj zadatak. SS divizije. a u noći 24/25. fond NOP k.29. u Bjeljinu su 22. između Nijemaca. Šesnaestog oktobra otpočele su pripreme za napuštanje terena sjeveroistočne Bosne. 73 74 Zbornik IV. oktobra vođena je borba kod Ledenica sa četnicima. 82. gdje su se tada na Batinskom mostobranu vodile teške borbe. SS Handžar divizije. . korpusa naredio je 25. brigadi i drugim jedinicama. osjetne gubitke.pripadnika 28.73 Sutradan . 1258. To su bile jedinice 1. puk se prikupljao u širem rejonu Brčko-Bijeljina. bataljona 28. oktobra izvršen je napad na Skugrić. str. dok. napomena 7. divizije koji je 182 vojnika sa 6 mitraljeza predao 17. f. br. kada je poginulo 5 ustaša i 10 zarobljeno.26. str. majevičkoj brigadi. (Zbornik IV. a 27. 74 Nakon odlaska jedinica 13. puka Nijemci su odmah razoružali. knj. a ostale je uputila Štabu 38. kada su protjerane 3. oktobra zbog polaska brigade na novi zadatak a uz put. Sedamnaesta brigada. 3. 8. jer su sumnjali da će dezertirati. U toku prevoženja pobijegla su 642 vojnika ovog puka. ali do toga ipak nije došlo. i priključivao jedinicama bosanskih planinaca. Štabu 38. puka 13. f. XI 1944. prije oslobođenja Tuzle. U vezi sa takvim stanjem u ovoj diviziji raspravljalo • se u najvišim njemačkim vojnim krugovima u NDH. četnička trebavska brigada. oktobra kod sela Maoče predalo se 18. puk je prebačen prema Zagrebu. godine. SS divizije otpočelo je koncem ljeta 1944. a jedan broj se zadržavao po selima Majevice. Osipanje ljudstva iz 13. oktobra vođena je borba sa 7. br. oktobra ušli četnici i privremeno uspostavili svoju vlast. 26. korpusa od 12.

XI 1944. sa 6 puškomitraljeza. Najveća je izvedena 17. Štab 3. da je neprijatelja uvijek iznenadio i nanosio mu znatne gubitke iako je brojno stanje ljudstva i naoružanja bilo malo. XI 1944. brigada ostala u Tuzli i Požarnici. Po noći je 75 76 Izvještaj Štaba 18. Komandant odreda Pero Bosić je tako vješto umio izabrati mjesto i vrijeme napada. 144 puške. Odred je dobio zadatak da snabdije bolnice u Tuzli i seljane Šekovića koji su oskudijevali u hrani. nego je vršio aktivna djejstva na području Posavine i zapadnih ogranaka Majevice. 30. 578-582). str.73 Poslije odlaska 18. Ratkoviću i na Oglavku. (Zbornik IV. novembra. 128. a 4. Rahiću i Pukišu. Prije nego što se postavila na određenu prostoriju. hrvatska brigada i zaposjela prostoriju Božići-Jablanica-Lopare. knj. str. knj. korpusa od 29. Odred je stalno imao inicijativu u svojim rukama. (Zbornik IV. brigade Posavsko-trebavski odred je ostao više od dva mjeseca jedina jedinica NOV i POJ na širokom području zapadnog dijela Majevice i južnog dijela Posavine.brdske divizije koje su zaposjele obalu Drine u dužini od 70 km. 76 U toku druge polovine novembra Posavsko-trebavski odred je izveo 5 značajnih akcija. od Zvornika do ušća Drine u Savu. Pregled brojnog stanja 3. a njene položaje na zatvaranje pravca Brčko-Tuzla. 18. Štab odreda je izabrao za objekat napada magazin i štale na imanju Danke Lazića u Ceriku. dok je 21. On je ne samo uspješno zatvarao pravac Srnice-Tuzla. 2 protivtenkovske puške i 100 bombi. brigade od 18. 729. Poslije duže borbe neprijatelj je protjeran iz Ratkovića. hrvatska brigada je likvidirala neprijateljska uporišta u Brki. 20 automata. U novembru je u odredu bilo samo 170 boraca koji su bili naoružani jednim minobacačem. 30. kako bi obezbijedile pomenutu komunikaciju za povlačenje dijela snaga Grupe armija »E« na sjever. dok.) 245 . Trebalo je proći između mnogih neprijateljskih uporišta i vratiti se cestom sa plijenom. Zbog izmjene situacije. korpusa naredio je Štabu 38. novembra je napala neprijateljska uporišta u Čeliću. dok. a u Čeliću i na Oglavku se održao. Početkom novembra 18. divizije da 17. 100. majevičku brigadu uputi na zatvaranje pravca Zvornik-Tuzla.

jedan komandir čete i nekoliko četnika. nego je vršio akcije i u zapadnom dijelu Majevice. Iako je neprijatelj raspolagao znatno jačim snagama. 246 . Kada se kolona približavala prvim kosama pred Špionicom. a predali su se komandant bataljona. Borci odreda su uzeli zaklone i mirno čekali da neprijatelj napadne. Pero Bosić je naredio juriš i četnici nisu imali hrabrosti da dočekaju partizane. Najprije su protjerali četnike iz Srnica i Donjih Hrgova. Kolona sa hranom i ranjenicima je stigla u Srebrenik. Ubijeno je 7 četnika. Kada su ustaše primjetile da su znatno brojniji. a veći broj je ranjen. a zatim jurišem rastjerali četnike. počeli su jurišati prema koloni koja se kretala cestom od Bijele prema Špionici. put su joj prepriječili četnici zaposjevši okolne kose. 3. br.77 Odred nije bio okrenut samo Posavini. Ubijeno je desetak neprijateljskih vojnika. reg. radosni zbog izvršenja tako teškog zadatka. 408. Od narodnih ne77 Arhiv VII. Neprijateljski napadi su odbijeni. Kod Srpske Špionice su se zatim slivale četničke kolone koje su imale namjeru da odatle izvrše odlučujući napad na kolonu. pa je 27 novembra napao četnike u Jasenici. druga četa se uputila prema Bijeloj i Dubravama da spriječi intervenciju neprijatelja iz tih uporišta.krenula kolona na čelu sa komandantom Perom Bosićem i Ilijom Kaurinovićem. Dva četnika su ubijena. fond NOP k. Iz minobacača su ispalili jedinu minu koju su posjedovali. Dok je jedna četa tovarila i gonila plijen. gdje su se tog dana koncentrisali posavski četnici i ustaše. a u svanuče su se našli u Ceriku. Kada su četnici prišli položajima na stotinjak metara najedanput im je ponestalo hrabrosti. izvršen je napad na Špionički čentnički bataljon koji je imao 80-90 četnika. novembra. a za njom i ostali borci. mada su borci raspolagali ograničenom količinom municije. pa su počeli da se vraćaju. Tako je odred nastavio svoja ofanzivna dejstva prodorima prema neprijateljskim uporištima. f. oni su ostali u odredu kao borci. Pošto se znalo da nisu činili zločine. 19. Sedam dana poslije ove akcije. Dvadeset petog novembra napao je neprijateljsko uporište u Srnicama. 22. odred ih je razbio.

.Prvi i Drugi. 2. kojim je komandovao Dževad Kobić. Od tadašnje dvije čete formirana su dva bataljona .kulturno-prosvjetni rad. U novembru je odred i dalje jačao. a 29 decembra taj broj je povećan na 340. . Takmičenje je počelo 21.ko će neprijatelju nanijeti najviše udaraca. povećavao brojno stanje i vatrenu moć. decembra. U njegovom sastavu borili su se. a četiri zarobljena. u sastav Odreda. bataljon je brojao 118. kao i u ostalim jedinicama 3. novembra 1944. Krajem decembra 1. pojačavao udarnu snagu i unapređivao borbene taktičke postupke. korpusa.prijatelja je konfiskovano 35 goveda koja su preko Komande područja upućena u Tuzlu. U decembru 1944. upućen jedan broj rukovodioca iz odreda pošto su dotadašnji članovi štaba bataljona: Dževad Kobić. Srbi. oktobra a završeno je 6. Do povećanja je došlo uslijed mobilizacije novog ljudstva iz sela oko Srebrenika. rame uz rame. Prvog decembra odred je imao 194 boraca. korpusa od 21. po naređenju Štaba 3. Povodom proslave Dana oktobarske revolucije u odredu je. Tridesetog novembra napadnute su ustaše u Obodnici i Gornjoj Dragunji kada su ubijena dvojica ustaša. godine. Treći bataljon odreda postao je Brčanski bataljon u koji je. Salih Mehikić. . .borbena obuka i obuka u rukovanju naoružanjem. bata247 . Muslimani i Hrvati i pripadnici drugih naroda i narodnosti. usavršavao svoju organizacijsku i formacijsku strukturu.političko vaspitanje boraca i političko djelovanje na terenu.vršenje diverzija. korpusa. Jasenice i Srnica i dolaskom Brčanskog bataljona. Adem Muminović i Cazim Bećirović ostali na terenu oko Brčkog. vaspitavao i vojnički izgrađivao borce i starješine. što je bio značajan doprinos ostvarivanja politike bratstva i jedinstva. po naređenju Štaba 3. sprovedeno petnaestodnevno takmičenje po sljedećim propozicijama: . kao politički radnici. došlo je do osjetnog porasta broja boraca Posavsko-trebavskog odreda.

obavještajni oficir. 1. Milan Kajganić. Selena Stojčević. bataljona). komandant. zamjenik komandira. pa je on kontrolisao sektor Srebrenik-Špionica-Maoča. zamjenik političkog komesara.ljon 122. bataljona). politički komesar i Ibrahim Pobrić. Pavle Zarić. komandir. bataljona je imao sljedeći sastav: Nedo Pisarević. Zahid Zečić. politički komesar (poslije Ilijinog ranjavanja za političkog komesara je došao Mitar Mitrović). Ilija Milovanović). zamjenik komandira. Stjepan Tešić. intendant i Bahrija Izbetbegović. Štab 2. rukovodilac SKOJ-a. Almaz Bristrić. zamjenik komandira. Kadro Ramić. komandir (od februara 1945. politički komesar (od februara 1945. Fadil Zečić. ekonom Štaba. zamjenik komandira. četa: Đoko Pajić. zamjenik komandanta. Muharem Ibralić. komandant. Štab 1. Petar Kaurinović. 2. politički komesar (kasnije Muhidin Mutić) i Hamid Alić. četa: Rizo Herčinović. Boško Davidović (kasnije Jovica Jovičević). 248 . četa: Milan Kresoje. komandir. Alija Repčić. 2. U to vrijeme Štab odreda sačinjavali su: Pero Bosić. komandant. komandir (kasnije je postao komandant 1. obavještajni oficir. zamjenik komesara (premješten kasnije za političkog komesara 3. politički komesar. Ekrem Taslidžić. a treći 100 boraca. politički komesar (kasnije Bego Bajraktarević) i Jovan Jeremić. Ilija Kaurinović. Cviko Bosić. zamjenik komandira. zamjenik komandanta. Cvijetin Vasić. rukovodilac SKOJ-a (kasnije Razija Mujkić). 3. Halil Majstorović. intendant i Vojko Savić. četa: Ilija Milovanović. zamjenik komandanta. Mehmedalija Mulaćehajić. Mitar Mitrović. Savo Živković. komandir (kasnije Pero Stević). četa: Đorđe Brkić. zamjenik političkog komesara. bataljona su činili: Pavle Mihaljčić. Mehmed Sarajlić) i Cvijetin Petrović. politički komesar. Sada je proširen sektor dejstva odreda i na teren jugozapadno od Brčkog. 1. politički komesar.

7) Nacionalno pitanje u svjetlosti NOB-e i još osam tema. Komandir čete. odnosno sekretara ćelija KPJ u četama. bio je Alija Mamela. Tako je na primjer. komandir. 249 . četa: Zaim Zaimović. Jovo Bradašević. Milan Šljokić. Štab Trećeg bataljona sačinjavali su: Alija Muslić. Muharem Ibralić. Povodom godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Prvog zasijedanja ZAVNOBiH-a i 28-godišnjice oktobarske revolucije u jedinicama je govoreno o značaju tih događaja. Članovi SKOJ-a prorađivali su sljedeće teme: 1) SKOJ u surovoj školi rata. Njihovu dužnost partijskih rukovodilaca. bataljona u njemu djelovalo 15 članova KPJ. politički komesar (kasnije Kadro Ramić). politički komesar. Ibrahim Imamović. komandant. četa: Began Slomić. a politički komesar Bego Bajraktarević. Kasnije su u nekim četama postavljeni pomoćnici komesara. komandir. prilikom formiranja 2. 1. Perica Kosik politički komesar (kasnije Hasan Delić) i Adem Gibić. obavještajni oficir i Ferid Hasanbegović. rukovodilac SKOJ-a. komandir (kasnije Bećir Delić). Fehim Klebić. politički komesar. Jedan od komesara čete bio je kasnije i Hasan Begić.3. vršili su komesari četa. 6) Omladina i narodna vlast. četa: Suljo Šećerbegović. 2. Svakih deset dana pravio se novi plan političkog rada. intendant. zamjenik komandanta. 3) Direktiva CK SKOJ-a za rad u vojsci. 4) Rezolucije zemaljske konferencije SKOJ-a. zamjenik komandira. Partijsko-politički rad odvijao se intenzivno u četama i bataljonima odreda. 2) Nova uloga mlade generacije i zadaci SKOJ-a. 5) O Savezu mlade generacije. koja je kasnije formirana. Prilikom formiranja bataljona u četama nisu postavljeni pomoćnici komesara četa. Obilježavani su značajni datumi iz narodnooslobodilačke borbe i istorije radničkog pokreta. Svi rukovodioci u štabovima bataljona i komandama četa bili su članovi KPJ. Cviko Bosić.

VII. bojne su pokupile 78 stanovnika iz Bosanskog Samca i Tišine. satnije 6. godine ustaše su upale u Novi Grad i Donju Dubicu i pobili veliki broj muškaraca. Velikoj župi Posavje. žena i djece. preveli ih preko Save i pobili.) 250 .Borci su svakodnevno pratili razvoj vojno-političke situacije u našoj zemlji i na savezničkim frontovima. a u divljanju po gradiću još 78 Izvještaj kotarskog predstojnika Marka Ralice. godine na teritoriji Posavine i Trebave se.78 Prvog decembra 1944. Jovan Paležnica i Marko Jocić . ustaše iz 3. Čitav jedan zaseok Donje Dubice (Trnjak) od 60 kuća ostao je bez ijednog živog stanovnika. Srebrenik je u ovo vrijeme. U Novom Gradu ubili su 72 čovjeka. Sedmog i osmog decembra 1944. postao centar iz koga su prema teritoriji Posavine i Trebave djelovali partijsko-politički organi. u Donjoj Dubici 180 ljudi. k. (Arhiv. f 2-A. fond NDH. skočivši u zaleđenu Savu. U decembru 1944. Ustaše koje su pobjegle iz oslobođenih krajeva Bosne i Hercegovine skupljaju se na području Odžaka. Samo tri čovjeka . vojnopozadinske ustanove i odred kao borbena formacija. vršeći teške zločine.uspjeli su da se spasu.Stanko Ristić. koncentrišu jače snage ustaša i četnika. ustaše su u iznenadnom napadu zauzeli Modriču i pobili 69 lica. 60. Političkim radnicima u odredu pomagali su članovi Okružnog komiteta KPJ i SKOJ-a za Posavinu i Trebavu čije je sjedište takođe bilo u Srebreniku. Pred pravoslavnom crkvom gdje su vjernici došli da obave božičnu molitvu. reg. br. * . Naročita pažnja u političkom radu posvjećena je onim borcima koji su ranije bili u neprijateljskim formacijama i tamo stekli izvjesne navike koje nisu odgovarale borcima NOV i POJ. pored njemačkih jedinica. ustaše su ubile 39 Srba. i januara 1945. Ograđuju se zidanim bunkerima i napadaju na okolna mjesta. 2. Tada je ubijeno 535 lica. Sedmog januara 1945. Često su partijsko-politički radnici sa terena išli sa jedinicama odreda u mnoga sela i tamo održavali sastanke sa aktivistima NOP-a. kao ranije Gradačac. Garevca i Pruda i u okolini Brčkog.

Garevac. ustaše predvođene Avdanom Hasićem i Skicom. četničke jedinice koje su se koncentrisale u južnom dijelu zapadne Srbije povukle su se krajem novembra i početkom decembra 1944. (Arhiv IRP. br. Pošto je glavnina jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni tada bila zauzeta borbama sa Nijemcima na sektoru Zvornik-Kozluk-Janja.79 Samo u Garevcu su ubili oko 60 ljudi. i 14. Crkvinu i Slatinu gdje su pobili i zaklali mnogo ljudi i popalili i opljačkali kuće. Pod pritiskom jedinica 13. Sarajevo. U selu Pećnik četnici su 13 januara 1945. to su prema četnicima bile orijentisane slabije snage koje su ih zadržavale odbranom preko Romanije i Javor-planine. upale su u Miloševac. kat. U Bukviku. Pisare. Modriča je ostala pusta. odakle su 8. 42. divizije NOV. godinu četnici su upali u hrvatska sela Domaljevac. gdje su opljačkali i ubijali nasumice. među njima i katoličkog župnika. decembra krenule na sjever.i 30 građana. Bazik. Trideset prvog decembra 1944. Riječane i Otež. korpusa i 37. br. fond NDH. i 2. f. 8 reg. pobili mnoge ljude. Zbirka NOR-a. Zauzevši Vlasenicu. jer je stanovništvo izbjeglo u Gradačac. k. U Orašju su ustaše na pazarni dan odveli sa pijace 28 Srba i pobili ih. Donjem i Gornjem Žabaru i Vujičićima četnici su uzeli kao taoce rođake boraca NOV i POJ i prijetili im da će ih pobiti. u Bukviku Radojku Đurić. Simku Tanacković. ova četnička grupacija jačine od preko deset hiljada 79 80 Izvještaj OK KPJ od 10. Cviju Dragačević. a sa mnogih drugih odnijeli prozore i vrata. 4923). U Crkvini su ubili Milorada Stojanovića i Jelu Marković. u Obudovcu Dimitrija Filipovića. 178. Ni četnici u Posavini nisu u svojim zločinima zaoslajali iza svojih saveznika ustaša. u jugoistočnu Bosnu. Skugrić i Vranjak. Na novu 1945. 251 . januara 1945. Popalili su jednu trećinu zgrada. U kući Joze Dubravca nađeno je 46 ubijenih seljaka. 80 Ništa nije bilo bolje ponašanje četnika ni u selima sa srpskim stanovništvom. Arhiv VII. M i k u Mikića i Peru Lukića. I 1945.

82 Šesnaesta muslimanska i 19. 31. četnici su pod neposrednom komandom Draže Mihailovića uporno nastojali da poprište borbe prenesu prema Tuzli. dok. birčanska brigada 27. Istovremeno je 18. 83. 31. 365-366). XII 1944. knj. decembra Štabu 27. pod čijom se operativnom komandom nalazio 3. Sa 8· Zbornik IV. 83 Zapovijest Štaba 27. 358. str. korpusa od 21. knj. dok. 252 .četnika. divizije od 23. knj. 21. divizije na sektor Đurđevik-Kladanj. Posavsko-trebavskom odredu je naređeno da zauzme položaj u Puračiću i Lukavcu i da aktivno dejstvuje prema četnicima na Ozrenu. (Zbornik IV. štabovima Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog odreda. divizije da jedinice pod njegovom komandom krenu usiljenim maršem preko Cikota na Šekoviće i napadnu četničku grupaciju. 82 Naređenje Štaba 3. naredio Štabu tog korpusa da glavninu svojih jedinica skine sa fronta na Drini i uputi u susret četničkoj grupaciji. (Zbornik IV. 8 ' Pošto je došao do zaključka da četnička lijeva kolona ima namjeru da se prebaci na Ozren i odatle sadejstvuje desnoj koloni u napadu na Tuzlu. dok. Štab 3. 85. divizije krenula preko Paprače ka Borogovu. decembra napale četnike u Šekovićima i nanijele desnoj četničkoj koloni teške gubitke. brigada 38. Desna četnička kolona je 26. decembra na širu prostoriju Šekovića.83 Iskoristivši privremenu nadmoćnost. divizije su 22. Oba odreda su morala da održavaju međusobnu vezu i da se po potrebi pomažu. stigla je 19. Štab 3. čime su ozbiljno ugrozila bok snaga NOVJ koje su se u to vrijeme borile protiv Nijemaca u dolini Drine. XII 1944. korpus. korpusa naredio je. korpusa naredio je 20. To je bio jedan od prelomnih momenata u borbi za uništenje četničke grupacije koja je nadirala prema Tuzli. On je u to vrijeme bio dva puta brojniji od Posavsko-trebavskog odreda. Zbog toga je Štab Južne operativne grupe. 31. str. pa je i dobio veći rejon. decembra nadirala pravcem Međaš-Požarnica. brigada 38. Tuzlanski odred je raspoređen na sektor Živinice-Đurđevik. 91. 384-385.). str. X I I 1944. Tuzlanskom i Posavsko-trebavskom NOP odredu da se postave na prostoriju Živinice-Puračić i da odbiju napade ozrenskih i srbijanskih četnika u pravcu Tuzle. a 17.

146. ba84 85 Zapovijest Štaba 27. Jedan dio ove kolone zadržale su jedinice 23. 21. i Tuzlanskog odreda izvele protivnapad na četnike i zelenokadrovce. korpusa na sektoru Kamenica-Paprača. 727). knj. divizije 14. sa ciljem da im iz pozadine nanesu udar. decembra slao depeše i naređenja Komandi sjeverne grupe bosanskih četničkih korpusa da Ozrenski četnički korpus dejstvuje dolinom Spreče prema Tuzli. str. str. Izvod iz knjiga depeša Štab 3. primjedba 101. Istog dana 9 boraca se probilo u sastav glavnine. morao povući na desnu obalu Spreče. korpusa za decembar 1944. među kojima i ranjenog komandira 2 čete i zamjenika komandanta 2. a s druge strane i četnici da im presijeku odstupnici. divizije od 26. divizije na liniji Čaklovići-Požarnica. pomoćnik komesara bataljona i rukovodilac SKOJ-a. Borba je bila veoma teška. dok. Ka mostu na rijeci Spreči jurili su borci odreda. Sutradan su jedinice Posavsko-trebavskog. Četa je brojala 34 boraca i imala je osim ostalog oružja i 2 puškomitraljeza i jednu protivtenkovsku pušku koju je nosio Mehmed Čizmić iz Srebrenika.njom su upornu borbu vodile jedinice 38. bataljona Ilija Kaurinović su mitraljeskom vatrom sprečavali približavanje četnika mostu. bataljona sa kojom su se nalazili zamjenik komandanta. Ubili su 5. uslijed nadmoćnosti neprijatelja. a zarobili 4 četnika i oslobodili zarobljene borce odsječene čete. 253 . knj. izuzev jedne čete 1. te ponovo oslobodili Puračić. U napadu su zajedno sa četnicima učestvovali i zelenokadrovci iz Gračanice. 417. Komandant odreda Pero Bosić i komesar 2. Sve jedinice su uspjele prijeći. Sa njima su vodile borbu jedinice 27. 101. 83 Dvadeset drugog decembra četnici sa Ozrena su jačim snagama iznenadno napali dva bataljona Posavsko-trebavskog odreda na položajima više Puračića. 31. 31. 20. Lijeva neprijateljska kolona je pokušavala da prodre ka Tuzli pravcem Stupari-Živinice.84 Draža Mihailović je 18. (Zbornik IV. i 22. (Zbornik IV. dok. 19. pa se odred. XII 1944. a Trebavski četnički korpus pravcem Srnice-Srebrenik-Tuzla. One su po pristizanju iz Srbije uvedene u borbu protiv četničke grupacije. divizije na liniji Jojše-Majdan-Noćajevići-Matijevići.

knj. a 520 ih je zarobljeno. 87 254 . Porebrica. dok. 94 puškomitraljeza. U toj borbi 4 borca su poginula. Sarajevo. divizije su porazile četničku grupaciju. 88 Zapovijest Štaba 3. 604. među kojima i jedan komandir čete. vilama. korpusa je odlučio da se Tuzla koja je bila središte slobodne teritorije u istočnoj Bosni odsudno brani.· NOP-a iz Brčkog.500 četnika. Štab bataljona je po direktivi Oblasnog komiteta KPJ povezao partijsku organizaciju iz Brčkog sa štabovima brigada 17. 88 Štab 3. kosama i toljagama. a kada su stigli u Srebrenik. reg. 125. IRP. napali Srebrenik. Žene su same nosile Arhiv VII. nastalo je slavlje naroda i vojske. Brčanski bataljon je izvršio napad na četnike u Jasenici i na ustaše u Zoviku. 31. Zbirka NOR-a. 1627. fond NOP-a k. U Podorašju su čuli da su četnici odstupili. (Zbornik IV. Pošto je učestvovao u odbrani Srebrenika. ubijeno je i ranjeno 4. četa 1.). krajiškom brigadom 17. U borbama koje su od 1. veliki broj aktivista NOP-a je izašao sa borcima na položaj naoružan sjekirama. 3 radio-stanice i mnogo druge opreme. vidizije da bi obavještajni podaci. i 29. bataljona sa komandirom Milanom Kresojem i Brčanski partizanski bataljon sa komandantom Dževadom Kobićem i komesarom Salihom Mehikićem. jedinice 27. f. Zaplijenjeno je 15 minobacača. 38. i Bijele. Čim je Štab Posavsko-trebavskog odreda saznao za upad četnika u Srebrenik. Svi građani Tuzle bili su spremni na to. 9 je ranjeno i 9 zarobljeno. kat. i 23. spreman da se do posljednjeg bori i spriječi ulazak četnika u njihovo mjesto. korpusa od 29. br. koji je branila 1. do 29. što prije dospijevali do operativnih jedinica (Arhiv. decembra vođene sa četnicima Draže Mihailovića u istočnoj Bosni.taljona Halila Majstorovića i zamjenika političkog komesara bataljona Milana Kajganića. odmah je uputio jedinice usiljenim maršem iz Puračića ka Srebreniku. 1/1-14. 649 pušaka. 4919). koji su stizali od aktivista •. U teškim borbama vođenim između 24. br. decembra na položajima oko Tuzle. XII 1944. str. Srnica. a zatim zaposjeo prostoriju Brnjik-Vražići-Ratkovići-Novi Mačkovac i povezao se sa 2. 10.87 Kada su četnici napali Gornji Srebrenik. dok je omladinski rukovodilac odreda Selena Stojčevič uspjela da pobjegne iz četničkih ruku. koji su krenuli prema Tuzli.86 Nekoliko dana nakon toga stigla je do Štaba odreda vijest da su četnici Trebavskog korpusa iz Žabara. divizije.

partijsko-politički radnik na području Odžaka i Vučjaka. ponovo je uspostavljena Komanda Posavsko-trebavskog područja. a odazvalo se svega 247 obveznika od kojih je 114 lica bilo sposobno za vojnu službu.89 RAD KOMANDE POSAVSKO-TREBAVSKOG PODRUČJA I POLITIČKI RAD NA TERENU Poslije drugog oslobođenja Tuzle.hranu borcima na položaj. dotadašnji načelnik štaba 18. a ujedno je zadat težak udarac unutrašnjim i vanjskim reakcionarnim snagama. godine. u oktobru 1944. kat. a za političkog komesara Boško Milutinovic Đedo. docnije major Nikola Simić. i ujedno vršio funkciju mobilizacijskog oficira. 4871. Tada je mobilisano 43 ljudi za operativne. Najveći broj mobilisanog ljudstva raspoređen je u Posavskotrebavski odred. U narodu je porastao ugled boraca NOVJ. 255 . a ostali u partizanske straže. u prvoj polovini decembra 1944. Kapetan Ibro Dogladović je postao zamjenik komandanta. Saobraćajni oficir bio je Ahmet Lončarević. dok je mjesto referenta saniteta ostalo upražnjeno. br. pa se mnogi obveznici nisu mogli odazvati. hrvatske brigade. godine sedamdeset tri. Pozivi su bili upućeni i licima sa teritorije koju nisu kontrolisale jedinice NOV i POJ. a 41 za pozadinske jedinice. Mobilizaciji ljudstva za operativne i pozadinske jedinice prišlo se u drugoj polovini novembra 1944. zbirka NOR-a. nego neprijateljske jedinice. U drugoj polovini decembra mobilisano je svega 75 vojnih obveznika. Sarajevo. Za komandanta je postavljen kapetan. Pobjedom nad četnicima hiljade ljudi su pošteđeni od četničkog terora. Veliki broj nesposobnih za vojnu službu govori da su se sposobni sa te teritorije već nalazili u jedinicama NOV i POJ ili u neprijateljskim jedinicama. obavještajni oficir Jovo Zarić. a omladina je vodila svu brigu o ranjenicima. komande 89 Arhiv IRP. poslato 782 poziva. U početku je bilo grešaka i promašaja zbog neiskustva. a u prvoj polovini januara 1945. a intendanti Đorđe Čajić i Miloš Nikolić. Tako je na primjer.

90 U Srebreniku je u septembru 1944. a partizanska straža imala je 14 boraca sa komandirom i političkim komesarom straže. upućeno 107 vojnih obveznika. nije bilo drugih izvora za nabavku hrane. Posavsko-trebavski i Tuzlanski NOP odredi su svojim akcijama pomogli da se taj zadatak izvrši. januara 1945. jer su najplodnija područja istočne Bosne . 256 . godine. a služila za ishranu boraca i ranjenika koji su se nalazili u Tuzli i za narod Sekovića. Komanda Posavsko-trebavskog područja i Komanda mjesta Srebrenik su imale dosta uspjeha u prikupljanju hrane i stoke koja je upućivana Komandi vojne oblasti 3. korpusa u Tuzli. osobito za ishranu jedinica i ustanova u Tuzli. po uputstvu Oblasnog komiteta KPJ. godine ponovo formirana Komanda mjesta koja je neprekidno funkcionisala do 15. Tada.bile pod kontrolom vrlo jakih neprijateljskih snaga. U novembru 1944. Midhat Muradbegović. pro* Zbornik IV. Komandu područja i opunomoćstvo OZNE. str. zatim ranjenika u bolesnika kojih je bilo mnogo u tuzlanskim bolnicama.mjesta. knj. dok. 121.Posavina i Semberija . Mehmedalija Mujedinović je bio politički komesar Komande mjesta. Okolina Tuzle je bila siromašna u hrani i stoci. a iz Srbije još nisu počeli stizati transporti hrane. 694. U Posavsko-trebavski odred je od 1. maja 1945. a potrebe su bile velike. 30. do 15. u novembru i decembru 1944. Zbog toga je pred komande tuzlanskog i posavsko-trebavskog područja kao primaran zadatak postavljeno pitanje prikupljanja hrane i stoke. Ibrahimović Mustafa intendant. Okružni komitet KPJ je zajedno sa komandom posavsko-trebavskog područja i Štabom Posavsko-trebavskog odreda organizovao. u komandi Posavsko-trebavskog područja radilo je 5 oficira i 2 borca. Malić Ibrišević i Safet Pašić. Za to vrijeme na dužnosti komandanta mjesta su bili: Vehid Begić. koji je dočekivao zimu bez krova nad glavom i najneophodnijih namirnica. a Džemal Ibrahimović mobilizacijski oficir. decembra 1944.

XI 1944. novembra na svim okolnim brdima zapaljene su vatre. Bajro Ibrahimović. Tošo Pavlović. Savo Maksimović. upravne poslove Ferdo Halajkijevič i bez funkcije Đorđe Mikičić. Zorka Kosik. za zdravstvo dr Huso Kapetanović. uz prisustvo oko 600 stanovnika. IRP. Noću 7. Trivo Gunjević. 10/689-690). Mikrofilm. Centralna proslava je održana 7. Shodno odluci Predsjedništva ZAVNOBiH-a od 3. Husein Kondžić. Pero Bosić. Maksim Danilović. Ivo Čurčić. 91 Polovinom decembra 1944. Kulturno-umjetnička grupa Posavsko-trebavskog odreda takođe je učestvovala u izvođenju programa. Sarajevo. Pavo Pajić. 257 . na kojem su. Osman Kurbašić. među kojima je bilo dosta žena . Ahmet Pačuković. novembra u Srebreniku. Marko Pejić. a kasnije i Ljubica 91 Izvještaj sekretara OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 8. za prosvjetu David Davidović. Za te dužnosti bili su predloženi: za predsjednika Mustafa Rustanbegović. Stanovnici su u velikom broju prisustvovali proslavi i pokazali interes za ono što se o tom događaju govorilo. a u selima su održane konferencije i priredbe da bi se obilježila proslava oktobarske revolucije. Inicijativni okružni N 0 0 za Trebavu i Posavinu dostavio je Oblasnom N 0 0 za istočnu Bosnu spisak kandidata za izvršni odbor i plenum Okružnog N 0 0 . o razvoju organa narodne vlasti i javne uprave. Milika Ivanković. gdje je i održan veliki narodni zbor. Cvijetin Stojanović. Za plenum Okružnog N 0 0 za Trebavu i Posavinu. Ahmet Ćatić. Mitar Tadić i Ešref Gradaščević.slavu dvadesetsedmogodišnjice oktobarske revolucije u svim selima srebreničke opštine. odnosno za Okružnu skupštinu predviđeni su: Bećir Hadžiibrahimbegović. (Arhiv VII. izvršni odbori okružnih narodnooslobodilačkih odbora trebalo je da razviju 9 odsjeka. Šćepo Radić. 9. 1944.Muslimanki govorili: Nikola Cvijetić u ime Komunističke partije Jugoslavije. Jovo Stanković. Edhem Čamo u ime organa narodne vlasti i Pero Bosić u ime NOV i POJ. Istog dana je održana i priredba sa kulturno-umjetničkim programima na kojoj je kulturno-umjetnička grupa Komande Posavsko-trebavskog područja izvela skeč S novi na temu oktobarske revolucije. za referenta za privredu Mile Glavaš. za sekretara Edhem Čamo.

IRP. koji su se tada formirali. organizacioni sekretar Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Kasim Đanariović.Miljuš. Najveću pažnju su izazvali događaji u Grčkoj. novembra 1944. i u vezi sa amnestijom pripadnika kvislinških formacija. Mnoga pitanja bila su u vezi sa organizacijom narodnooslobodilačkih odbora i odbora Narodnog fronta. Posavsko-trebavskog NOP odreda i K o m a n d e Posavsko-trebavskog vojnog područja. Navodimo nekoliko takvih pitanja da bi osvjetlili organizacione probleme sa kojima su se suočavale mlade partijske organizacije na terenu. U Lukavcu je 29. 258 . . Sarajevo. Savjetovanje je razmatralo političku situaciju uopste. Referat o vojno-političkoj situaciji podnio je Nikola Cvijetić. Safeta Halilović i Jovica Jovičević. Predviđeno je da se izbori za Okružni N 0 0 izvrše čim jedinice NOV i POJ oslobode Posavinu i Trebavu. gdje je djelovao Opštinski N 0 0 na čelu sa predsjednikom Avdom Sofićem i sekretarom Ibrahimom Fejzićem. godine održano okružno partijsko savjetovanje na kojem je prisustvovalo 77 članova KPJ sa terena Posavine i Trebave. Nikola Stanić. rolna 11/601. Najveći interes delegati su ispoljili za spoljnopolitička pitanja (22 pitanja). nastali poslije iskrcavanja engleskih trupa i potiskivanja narodnooslobodilačkog pokreta. Mikrofilm.92 Predviđeni kandidati za odbornike Okružnog N 0 0 nalazili su se uglavnom uz aktiv Okružnog komiteta KPJ u Srebreniku. koja je tada bila aktuelna. Savjetovanju su prisustvovali takođe sekretar Cvijetin Mijatović i Lepa Perović. Najviše pitanja postavljeno je iz oblasti partijskog organizovanja. a učesnici su postavili 43 konkretna pitanja. i posebno njen odraz na teritoriji Posavine i Trebave kao i rad partijskih organizacija. Nekoliko kandidata nalazilo se na neoslobođenoj teritoriji. Po drugoj tački dnevnog reda 19 delegata je učestvovalo u diskusiji a postavljeno je 22 pitanja.Može li jedna partijska organizacija obuhvatiti komuniste iz više sela? 92 Arhiv VII. sekretar Okružnog komiteta. Šesnaest predloženih kandidata bili su članovi KPJ. U diskusiji je uzelo učešće 15 delegata.

u Ćeliću.Kako međusobno povezivati antifašističke organizacije? .Kako politički obuhvatiti omladinu. kat.. I Majevički komunisti su na svom savjetovanju. Zbirka NOR. Komunisti Trebave i Posavine su razjasnili mnoga pitanja i izgradili političke stavove za njihovo rješavanje. i osposobiti ga za izvršenje tih zadataka? . osobito omladinke iz sela? Na savjetovanju je izvršena temeljna analiza vojno-političke situacije i određeni zadaci u svjetlu skorog oslobođenja Posavine i Trebave. 7-9.Kako obilnije pomoći narodu Birača i Romanije? .Kako će članovi KPJ najbolje pomoći organima narodne vlasti? . februara 1945.Može li tek oformljena partijska organizacija primati nove članove? . raspravljali o sličnim pitanjima i preuzeli obaveze za njihovo rješavanje.Mogu li sveštenici postati članovi KPJ? . Tada je prvi put govoreno o obnovi zemlje poslije oslobođenja.Šta može poslužiti kao kriterij za primanje u članstvo KPJ? . 5446 str.93 93 Arhiv IRP. kako izvršiti izbor tog kadra.Kako će komunisti rješavati velike zadatke na obnovi zemlje.Da li je rad u N 0 0 sektor rada partijske organizacije? . održanom 5.Kako proširiti i učvrstiti partijske organizacije na terenu i u odredu? .Kako pomoći jedinicama NOV i POJ u selima gdje ne postoji partijska organizacija i narodna vlast? .Kakav je raspored rada u partijskoj organizaciji? . Sarajevo. 259 . br.

IV Dio UČEŠĆE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE POSAVINE I TREBAVE .

VOJNO-POUTIČKA SITUACIJA U POSAVINI GODINE 23. 3. KOMANDOM DIVIZIJE divizije POSAVINE I TREBAVE KOMANDOM 25.1. OSLOBOĐENJE KONAČNO . 4. BORBE ZA POD POD 1945. I NA TREBAVI POČETKOM 2.

Derventi i Doboju. GODINE Istočna Bosna je od novembra 1944 do aprila 1945. pod komandom Rajkovčića. Na desnoj obali Save i u donjem toku Bosne držao je jake snage u Bijeljini. i 6. Po1 2 Oslobodilački rat. imala veliki operativno-strategijski značaj za neprijatelja zbog toga se on na toj teritoriji žilavo branio. čije se sjedište nalazilo u Gračanici. Zdrug je imao 1. zbog povlačenja dijelova grupe armije »E« i obezbjeđenja desnog boka njemačke grupacije u Sremu. Bosanskom Šamcu. bojnikom Petrom Dujićem. knjiga 2. Brčkom. Ta mjesta je pretvorio u veoma jaka uporišta. Čelić-Brčko i Brčko-Gračanica obezbijedio je nizom manjih uporišta. Osma ustaška bojna će u martu 1945.2 Zelenokadrovske i domobranske jedinice objedinjene su u 3. bojna. bojnu u Brčkom. Druga ustaška bojna je ranije nosila naziv 36.VOJNO -POLITIČKA SITUACIJA U POSAVINI I NA TREBAVI POČETKOM 1945. 516. na području Gračanice. str. a 8. domobranskih i zelenokadrovskih jedinica pod jednu komandu. godine izvršena je reorganizacija i objedinjavanje ustaških. na čelu sa komandantom. izvršiti stašan masakr u Orašju. ustaška bojna. satnije. Gračanici. bojne bio je poznati krvolok ih Kladnja . 3. 1 U decembru 1944. Treća je postala Četrnaesta. a komunikacije Bijeljina-Brčko.Avdan Hasić. gorski zdrug. a Četvrta . 4. 263 . Najveći koljači te bojne bili su ustaše iz 3. Ustaške jedinice su reorganizovane u 12. Komandant 6. ustaški zdrug sa sjedištem u Brčkom. bojnu u rejonu Županja-Babina Greda. godine.25. bojnu na sektoru Bosanski Šamac-Odžak-Modriča-Orašje.

31. pa su se tamo našle: grupa korpusa Gorske garde. 4 Ovi zvučni nazivi ne odgovaraju jačini i brojnom stanju tih jedinica. bojna je bila u rejonu Puračić-Lukavac. godine formiran u Srbiji od ruskih emigranata koji su izbjegli iz svoje zemlje poslije pobjede oktobarske revolucije. bio pukovnik Slavko Cesarić. Avalski korpus i još neke jedinice. 2. do 19. bojna u rejonu Miričine. i 3. Četnički korpusi su zapravo bili taktičke jedi3 Ostaci 1. jedno vrijeme. četničke snage iz Srbije su se razdijelile na dva dijela. puka sa 1. nalazio i operativni dio Štaba divizije. bojna u Gradačcu. iz doline Krivaje. str. U svom povlačenju iz Grčke. Još ranije. knj. Mlavsko-smederevska grupa korpusa. dok. Ostaci 1. majevička brigada i nanijela im teške gubitke. bojne 3. (Zbornik IV. 32. u rejon Brčkog su stigli dijelovi bijelogardejskog Ruskog zaštitnog korpusa (RZK). pionirskim bataljonom u sastav 12. u periodu od 13. 10. 5. puka. dok. br. hrvatske divizije u kojoj je. Timočki. bojna oko Gračanice. Južnomoravska grupa korpusa. Drugi dio četnika iz Srbije. 161. knj. a u okolnim selima ostale jedinice. bojna oko Ćelića. Nevidjevši drugog izlaza došli su na sektor Maglaj-Zavidovići. bataljonom. krenuo je preko Ozrena na Trebavu. 4 Zbornik IV. gorskog zdruga nalazili su se na sektoru Zvornik-Bijeljina.3 Oba zdruga ušla su zajedno sa 2. novembra 1944. za komandanta zdruga je došao potpukovnik Anđelko Švab. 3. U Brčkom je stacioniran Štab 2. 6. puk i pionirski bataljon 7. i 9. godine. Poslije poraza u borbama za Tuzlu. gdje su ih Nijemci prihvatili i odvezli u Sloveniju.slije ubistva Nešeta Topčića. 8. 2. str. a 4. Njih je gonila 17. 264 . U gradu se. u Čeliću Štab 1. koji je početkom 1943. 826). 20. na čelu štaba u Brčkom. u Brčko je stigao 13. 110-118. u stvari jedinice Nedićeve Srpske državne straže (SDS). primjedba 6-33. u januaru 1945. Korpus je popunjavan zarobljenim pripadnicima Sovjetske armije koji su se javili dobrovoljno ili su bili prisiljeni da stupe u službu okupatora. i 7. Rasinsko-toplička grupa korpusa. povukle su se preko Spreče na jug. SS Princ Eugen divizije. Valjevski. koje su pred povlačenje iz Srbije na osnovu sporazuma između Milana Nedića i Draže Mihailovića došle u sastav četnika. divizije Srpskog udarnog korpusa.

preko Ozrena stigao na Trebavu. srpske 265 . i time popunile praznine u njemačkom i ustaškodomobranskom borbenom rasporedu. Govorio je da su Englezi otkazali pomoć partizanima i da sada pomažu jedino četnike. Draža je izdao posebnu naredbu o mobilizaciji stanovništva na Trebavi i u Posavini. zajedno sa Đurišićevim četnicima. da su partizani razbijeni kod Tuzle. Drugi dio četničke Vrhovne komande bio je na sektoru Olovo-Čevljanovići. jer im brojno stanje nije prelazilo 500-1000 ljudi. a za njenog izvršioca imenovao je pukovnika Dragutina Keserovića.partizana«. januara 1945. pa je kasnije. Dolaskom četničke grupe Pavla Đurišića iz Crne Gore. Tako su se početkom 1945. Njima su se početkom januara pridružile.nice. Odatle se ubrzo premjestio prvo u Tarevce. četničke jedinice iz Srbije pod komandom Draže Mihailovića koje su održavale front od Gračanice preko Gradačca do Brčkog. ali u tome nisu imali uspjeha. gdje je ostao do svog povlačenja iz istočne Bosne. pored jedinica četničkog Trebavskog i Majevičkog korpusa. a za borce 23. a brigada 80-200. o tome da Muslimani i Hrvati treba da stupe u »Nacionalni front protiv najljućeg neprijatelja . Operativni dio četničke vrhovne komande na čelu sa Dražom Mihailovićem i nekim članovima ravnogorskog četničkog Nacionalnog komiteta stigao je u Kožuhe 6. godine na području Brčkog. govorio o potrebi stvaranja »bratske kraljevine«. Posavine i Trebave našle jake njemačke i ustaško-domobranske snage koje su povezivale neprijateljski front na Drini i u Sremu sa njegovim frontom u donjem toku rijeke Bosne i na putu Doboj-Brod. kojim su se povlačile njemačke jedinice iz doline Neretve i Bosne. da su Muslimani dio srpskog naroda i da treba da stave kokarde. Držali su zborove i konferencije po selima i varošicama nastojeći da stanovništvo pridobiju za svoju politiku. Sam Draža Mihailović je držao zborove u Gradačcu i Modriči. 20. Da bi pojačao brojno stanje svojih oslabljenih jedinica. muslimansko i hrvatsko stanovništvo. pa onda u Vranjak i Koprivnu. pokrenuo se i drugi dio četničke Vrhovne komande. januara. U Posavini i Trebavi Draža Mihailović i njegov Nacionalni komitet nastojali su da pridobiju srpsko.

Posavcima i Trebavcima nisu mogli promaći. zatim komandanti zelenog kadra koji su sa četnicima vojnički sarađivali u borbama protiv jedinica NOV i POJ. O stanju domaćih četnika rječito govori slijedeći primjer. a drugi nastojali da se zadrže oko svojih kuća i sačekaju dan oslobođenja. kojeg su poslali po jednom seljaku. kako je sam govorio. od januara do marta 1945. potpredsjednik četničkog Nacionalnog komiteta i predratni poslanik za gračanički srez. Tražio je od građana Gradačca i okoline da mu daju zajam od 100 miliona kuna. dotur municije iz njemačkih magazina iz Brčkog i Doboja. četnici su putem pisma. i pored četničkih straža. te beg Muhamed Preljubović iz Bijeljine. Napadaju ih ustaše. Do svih sela u Posavini i na Trebavi. Draža je izdao naredbu o formiranju slovenačkog. Neki su prelazili na stranu jedinica NOV i POJ. Bližio se čas konačnog oslobođenja zemlje. zamjenik komandanta četničkog bataljona. Znali su to i mnogi četnici. narod je ubrzo uvidio da je Draža okupatorov sluga. Međutim. komandant četničkog Muslimanskog korpusa koji je imao svega5 dva vojnika. Draža je tako stvorio. Jedan od pregovarača je bio Jovan Novaković. Prilikom jednog napada jedinica Posavsko-trevavskog odreda na četnike u Krečanama. Oni su izjavili da se nalaze u teškoj situaciji. pljačkaju ih četnici koji su došli 5 Po dolasku na Trebavu. zamolili da se prekine paljba i da partizani prime njihov prijedlog. Zelenokadrovci su zajedno sa četnicima držali garnizone u Gradačcu i Modriči i učestvovali u napadu na Srebrenik koncem 1944. 266 . Dražini kontakti sa ustašama i Nijemcima. Sa Dražom su stigli na Trebavu Mustafa Mulatić. dopirale su vijesti o pobjedama NOV i POJ. hrvatskog i muslimanskog četničkog korpusa. Shodno odlukama četničkog kongresa u selu Ba (od januara 1944) na Trebavi i Posavini su formirani lokalni nacionalni komiteti i odbori ravnogorske omladine. nego Bugari i Rumuni.divizije da nisu Srbi. i u borbama oko komunikacije Brčko-Gračanica. »nacionalni front borbe protiv partizana«. Četnici su naročito bili zainteresovani da za svoju politiku pridobiju Muslimane.

Sarajevo. Blažo Lompar. U štab Posavsko-trebavskog odreda stiglo je 600 takvih primjeraka. Amnestija je data bez obzira na to da li je krivični postupak pokrenut ili je presuda izrečena ili potvrđena.iz Srbije. IRP. 1. II 1945. armija NOVJ8 od dotadašnje Južne operativne grupe NOVJ. kako bi stigao do četnika. kako bi stigli do onih na koje se odnose. Leci sa ovim tekstovima upućeni su na teritoriju koju je kontrolisao neprijatelj. 11. I. I. Tekst odluke AVNOJ-a je odštampan u Tuzli i upućen na teren. armije bili su Koča Popović. DIVIZIJE NOVJ Naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ. I. rolna 12. 29. Oni su živjeli u strahu od zločinaca kojih je bilo u svakoj jedinici i od njemačkih starješina i vojnika sa kojima su zajedno išli u akcije i bili im podređeni. maršala Tita. domobrana i zelenokadrovaca.7 POD KOMANDOM 23. U njen sastav ušli su 14. 25. novembra donijelo odluku o opštoj amnestiji lica koja su u četničkim jedinicama učestvovala ili pomagala. str. Uz njega je dostavljen i proglas Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora. rolne 11/101 i 12/62. U Štabu 2. Rajha i njegovih saveznika. Mikrofilm. korpus (23. Odgovoreno im je da je jedini način da se izvuku iz teškoća . (Arhiv VII. 199-200. formirana je 2. 357-358. i stave na raspolaganje jedinicama NOV i POJ ili narodnooslobodilačkim odborima. načelnik štaba. Čekali su priliku da napuste kvislinške formacije i ona im se uskoro pružila. kosi ih i tifus. 6 7 8 Izvještaji Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu od 10.prelazak u partizane i borba protiv ustaša i četnika. ili učestvovala u jedinicama hrvatskog i slovenačkog domobranstva. politički komesar i Ljubo Vučkovič.6 U svim ovim kolabracionističkim formacijama vladao je strah od neizvjesnosti. Molili su partizane da ih ne napadaju. Sarajevo. Takva lica trebalo je da se prijave do 15. 197. I i 9. Mnogi vojnici su bili mobilisani ili na drugi način prisiljeni da stupe u kvislinške formacije. jer su vojnici dolazili do saznanja da uskoro predstoji potpuni krah njemačkog 3. Predsjedništvo AVNOJ-a je 21. 394-398. Nije se odnosila samo na lica koja su počinila ratne zločine. komandant. januara 1945. Arhiv VII. Mikrofilm IRP. I 1945. 25. 267 . Na prijedlog predsjednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije. 484 i 619-620).

32. 138-141. istočnobosanska divizija je imala zadatak da dejstvuje na neprijatelja na komunikaciji Han-Pijesak-Vlasenica. str. Štab 14. korpusa (čiji je komandant bio Radivoje Jovanović Bradonja. ustaškom bojnom. 27. 32. Prvom zapoviješću. armije bio je da proširi postojeću slobodnu teritoriju u istočnoj Bosni. izdatom 5. Njena 14. divizije 11 je 9. 33. isto (dok. divizija. a 38. 25. I 1945.9 Shodno toj zapovijesti. načelnik štaba. Korpusa od 6. januara 1945. 17. knj. 10 268 . naredio Štabu 23. srpska divizija da zatvori pravce ka Tuzli koji izvode iz rejona Gradačca. dok 25. Vojo Popović. (U Gračanici se i tada nalazilo zapovjedništvo 3. istočnobosanskoj diviziji postavljen je zadatak da likvidira neprijateljsko uporište u Čeliću i zatvori pravac Brčko-Tuzla. da presiječe neprijateljske komunikacija u dolini Drine. brigadu na sektor Srebrenik-Špionica. i 28. januara 1945. 5. novoformirani Štab 2. istočnobosanska divizija je ostala u opštoj rezervi u rejonu Tuzle. bojne bosanskih planinaca. I 1945. dok 5. korpus i jedinice pod njegovom komandom na teritoriji istočne Bosne. a pod njenu komandu stavljen je 3. Tako je 28. 23. str. politički komesar. str. a politički komesar Đuro Lončarević) je 6. 75-76) i zapovijest Štaba 14. 168). 9 Zbornik IV. srpska divizija je dobila zadatak da krene iz Tuzle i napadne neprijateljake jedinice u Vlasenici. pomoćnik političkog komesara i Novak Knežević. ali je nije mogla zauzeti zbog jakog otpora neprijatelja. i 9. gorskog zdruga sa 4. knj. Izvještaj Štaba 14. divizije su sačinjavali: Miladin Ivanović. Doboja i Ozrena. brigada je od 6 do 8. 11 Štab 23. armije je odredio zone djejstva potčinjenih divizija. komandant. divizije da dvije brigade postavi na liniju Smoluća-Puračić-Milino Selo. divizije) i 17. januara pomjerio svoju 9. korpusa od 3. te dijelovima 3. slavonska divizija postavljena na prostoriju Janja-Zabrđe-Koraj i orijentisana prema Bijeljini. a potom da težište operacija prenese u dolinu Bosne. Štab 23. Vitomir Lazarevič Rutoš. Zadatak 2. divizije. a sa jednom brigadom da napadne neprijatelja u Gračanici. januara napadala Gračanicu.)10 Videći da početni raspored jedinica ne pruža najbolje mogućnosti za aktivna dejstva. gdje se već nalazila jedna brigada 45. godine.i 45. (Zbornik IV.

12 13 Tom prilikom poginuo je vodnik Đulaga Delić iz Čehaja. brigadu je postavio na prostoriju Donja Orahovica-Huskići-Miričina-Kruševica. i 18. bataljon Posavsko-trebavskog odreda su ovladali raskrsnicom puteva u selu Srnice i odbili protivnapade četnika iz pravca sela Lukavac. sa zadatkom da sa 1. brigade je odmah intervenisao uvođenjem u borbu 3. bataljon Posavsko-trebavskog odreda ovladali su selima Bijela i Hrgovi. a ranjeni su Nedo Pisarević i Zijah Bičić. Štab 9. bataljona.12 Drugi i Četvrti bataljon brigade i 2. bataljonom. Vojnoizdavački zavod JNA.148 ljudi. četu 2. armije je svojim zapovjestima od 14. a 14. Brojno stanje 9. Prvi bataljon 9. Uspio je da iz sela Skakave potisne 2. kako bi olakšali situaciju snaga 1. pa su ustaše protjerane uz gubitke od oko 30 mrtvih. januara prema Srnicama. Ivan Džina Gligorijević: Deveta srpska brigada. Štab 2. brigade iznosilo je 4. Tako je. brigade brojao oko 900 boraca. januara naredio da sve jedinice preduzmu ofanzivna djejstva. koji su u to vrijeme zajedno djejstvovali sa jedinicama 9. Sve jedinice su ponovo. bataljona iz rezerve i ostalih četa 2. bataljona 9. 2. a 2. 1. po dubokom snijegu. brigade uputio je 9. Treći prema selu Straži. 253-255. armije u Sremu. bataljon 9. str.13 U vezi sa nepovoljnim razvojem situacije na sremskom frontu. bataljon Posavsko-trebavskog odreda 122 borca. Prvi i drugi bataljon Posavsko-trebavskog odreda. koji se nalazio na sektoru Maoče. bataljonom Posavsko-trebavskog odreda napadne to neprijateljsko uporište. bataljon Posavsko-trebavskog odreda i 1. brigade i 1. brojao je svega 340 boraca. brigade. bili su neuporedivo slabiji od bataljona 9. na primjer. Beograd. 269 . Štab 23. brigade. brigade. brigade je krenuo prema Donjem Srebreniku. a 1. Svoj Prvi bataljon Štab 9. brigade oko 900 boraca.dajući joj zadatak da uništi četnike na prostoriji Donji Hrgovi-Srnice-Bijela. 80 ranjenih i 10 zarobljenih. bataljon 9. ali su protivnapadom ustaša i četnika potisnuti iz Bijele. 1971. a Posavsko-trebavski odred sa 3. izvršile napad i ovladale Bijelom i Cerikom. bataljon Posavsko-trebavskog odreda 118 boraca. Drugi bataljon 9. Dvanaestog januara neprijatelj je izvršio novi protivnapad jačim snagama. a Četvrti prema Špionici.

U svim jedinicama Posavsko-trebavskog odreda izvršene su pripreme za ovu akciju. ali je u Kuli ostalo 50-60 četnika koji se nisu mogli izvući. pa su se utvrdili čekajući pomoć od Nijemaca. napadala je iz pravca Donje Mionice. knj. odgođen je za 2-3 sata. I 1945. Srnice. 270 . i 2. koja je prethodno morala voditi borbu u Porebricama sa jednom kolonom četnika i ustaša obučenih u njemačke uniforme.) Posavsko-trebavskog odreda uputio prema Gradačcu. 14 15 Izvještaj Štaba 14. i 4. na čelu sa majorom Nikolom Kalabićem. oko 50 ranjenih i 6 zarobljenih. 32. januara u 18. U to vrijeme Štab 9. bataljon 9. Kerep i okolna sela zaposjeli su četnici Avalskog i Trebavskog korpusa. korpusa od 16. ali zbog zakašnjenja desne napadne kolone. a na liniju Srnice-Špionica upućena je 7. Napad je trebalo početi 16. napadala je Gradačac cestom preko Humaka. Održani su partijski i skojevski sastanci i četne konferencije. srpska brigada.). Neprijatelj je imao 28 mrtvih. Rezerva se nalazila u Kerepu. ušla prva u grad i oko pola noći ga zauzela. Tošić Nedeljko politički komesar. zloglasnim četničkim komandantom. Lijeva napadna kolona koju su sačinjavali 1. 10 ranjenih i 12 nestalih. brigadu i dva bataljona (1. bataljon Posavskotrebavskog odreda. razbila je Kalabićeve četnike (Kalabić je tada jedva umakao) i podržana jakom artiljerijskom vatrom. Bosanskog Šamca i Gračanice. i 2. a desna napadna kolona (2. brigade).15 brigadna artiljerija i l . Jedinice brigade i odreda su imale zadatak da se održe na dostignutoj liniji i da vrše izviđanje u pravcu Modriče. i 3. U vezi s tim on je 9. (Zbornik IV.divizije je odlučio da napadne neprijateljske jedinice koje su se utvrdile u Gradačcu. brigade. bataljon 9. Luka Leković pomoćnik političkog komesara i Jovan Labus načelnik štaba.14 Gradačac. Razbježali su se na sve strane. Na čelu svih grupa određene su starješine iz komandi četa i štabova bataljona. srpske brigade su sačinjavali: Jovan Kecman Ceda komandant. Lijeva napadna kolona. Gubici 9. u čijoj se prethodnici nalazio Posavsko-trebavski odred. str. dok. 384. časova. Neprijatelj je bio razbijen. brigade i Posavsko-trebavskog odreda iznosili su 5 mrtvih. 81.

a Četvrti se nalazio u Donjoj Mionici. U martu 1943. Po četama i bataljonima su održani partijski i skojevski sastanci. a neprijatelj je često otvarao vatru prema položajima odreda. Skromnog posavskog mladića ubrzo su upoznali borci Ozrenskog NOP odreda u borbama na Lipačkom kamenolomu i u akciji na Turiji. Čuvši za smrt svog omiljenog komandanta. gdje je plamtio ustanak. na Visu u dolini Spreče. formirana je jedna udarna grupa. 18. dok su neke čete 9. bataljon na putu prema selu Bare. Birču. Od velikog broja dobrovoljaca bombaša. našao se 271 . Svi članovi Partije i SKOJ-a prijavili su se za bombaše. januara. Izdahnuo je sutradan u Srebreniku na putu za Tuzlansku bolnicu. Rana je bila smrtonosna.Sutradan. godine i uputio se ka Ozrenu. koji je uvijek uzimao čim bi započela borba. kod Vlasenice. Prethodne noći 19/20. od metka četničkog izdajice ispaljenog iz srednjovjekovne kule u koju su se uvijek sklanjali oni koji su činili zločine nad narodom. Izloživši se neprijateljevoj vatri bio je pogođen rafalom u stomak. Kada je komandant Posavsko-trebavskog odreda Pero Bosić primijetio da se nekoliko četnika kreće u kuli. Milan-planini i drugim mjestima. sa zadatkom da unište neprijateljsku grupu koja se zatvorila u kuli. Vidjevši to i ostali borci su se masovno javljali. bataljon 9. poginuo Pero Bosić. puškomitraljezaca i automatičara. ali tamo nije nikoga zatekla. na Maleševcima. bataljon je orijentisan u rejon sela Donja Lukavica. Tog i slijedećeg dana nastavili su se naizmjenični napadi na kulu. Tako je na vratima svoje rodne Posavine. izašao je iz zaklona i gađao puškomitraljezom. brigade se nalazio u Skugriću. Romaniji. 1. Grupa se u rano jutro privukla kuli i upala u njene prostorije. zahvaljujući pomrčini i magli. januara. 3. Štab odreda je donio odluku da se kapija na Gradini razbije ručnim bacačima (đonbulima) i da bombaši izvrše juriš na kulu i unište četnike. četnici su se pomoću konopca i opasača spustili niz zidine i izvukli iz kule. istočnobosanske brigade u borbama u zeničkom kraju. 2. želeći da na taj način osvete smrt svog voljenog komandanta. neustrašivi borac mnogih bitaka koje su partizani istočne Bosne vodili na svom teškom putu ka slobodi. a borci 6. svi borci i starješine su bili veoma ožalošćeni i još više ogorčeni na četnike. Pušku je uzeo jednog septembarskog dana 1941. brigade i Posavsko-trebavski odred ostali u Gradačcu. Posljednji koji su se spustili uhvaćeni su.

obavljena u Gradačcu. komandant bataljona u 1. jer je u zadnja 4 mjeseca bio neprekidno sa njima. 272 . u jurišu bio prvi. Pero i odred su bili čvrsta garancija stanovništvu da neprijatelj neće moći stupiti ponovo u Srebrenik. U momentu kada je sanduk sa tijelom puštan u raku. Monj i Konjuh. Mahnjaću. Sa svojim Posavcima i Trebavcima prokrstario je Posavinu. Sahrana je. nego je našao načina da opet uđe u stroj brigade. iz 1941. u prisustvu čitavog stanovništva Gradačca i mnogobrojnih Srebreničana i stanovnika okolnih sela. 16 Okružni komitet KPJ za Posavinu i Trebavu je donio odluku da se Pero Bosić sahrani u Gradačcu. Štab Posavsko-trebavskog odreda predložio je Đorđa Kaurinovića iz Bukvika. član Okružnog komiteta N 0 0 . godine. donijeli smo grudu srebreničke zemlje da je stavimo u njegov grob«. a u proljeće 1944. a u jednom jurišu je teško ranjen. Tražili smo da Peru sahranimo u Srebreniku. Pero postaje komandant bataljona u Posavskom NOP odredu. godine. godine i komandant Posavsko-trebavskog odreda. dotadašnji zamjenik komandanta. u ljeto 1943. Trebavu. a vi niste dali. u kojem su se uglavnom nalazili prekaljeni borci iz Majevičkog NOP odreda. koji je tada bio komandant bataljona u 20. romanijskoj brigadi. Pošto je u to vrije16 Podaci uzeti iz priloga Mehmedalije Tufekčića. srednju Bosnu. majevičkoj brigadi i krenuo na Sutjesku kao komandir 1. smatrajući da on ima najviše vojničkog znanja i iskustva i da je vrlo popularan u narodu kao raniji komandir Posavske čete. No Pero ni u takvom stanju nije htio ostati u bolnici. komandant Posavsko-trebavskog područja. Do dolaska novog komandanta dužnost načelnika Štaba privremeno je obavljao kapetan Mile Glavaš. koji su tražili da se Pero sahrani u njihovom mjestu. majevičkoj brigadi i komandant Posavskog NOP odreda. Evo. tukao se sa neprijateljskim vojskama. a u povlačenju posljednji. bataljona.u 1. Uskoro je za novog komandanta Posavsko-trebavskog odreda postavljen Cvijetin Vasić. Srebreničanin Mustafa Mujezinović je povikao: »Stanite i mi imamo nešto da kažemo. čete 1. ali je ona naišla na snažno protivljenje Srebreničana. Okružni komitet KPJ je uputio prijedlog da se za novog komandanta odreda postavi major Nikola Simić. Kada su partizanske jedinice oslobodile Posavinu i Trebavu. U teškim borbama u petoj ofanzivi dva puta je ranjavan.

fond NDH. korpusa zadrži neprijateljske snage i vrati ih prema jugu. (Arhiv VII. Neprijatelj je razbijen i protjeran uz gubitke od 54 mrtva i više ranjenih. 12/619-620).20 U vezi situacije nastale probojem neprijateljskih snaga iz Vlasenice prema Zvorniku. 12/352. 25. 6. 18 Polovinom januara upućena je u rejon Vlasenice njemačka 22. 2. nastoje ih nasilno polno upotrijebiti. i 2. a u Brčkom dijelovi 7. U to vrijeme u Bijeljini se nalazila njemačka borbena grupa »Skenderbeg«. str. 178. a listove svete knjige Kurana upotrebljavaju u klozetu«. pravcem Drinjača-Zvornik-Bijeljina. godine o postupcima pripadnika RZK: »U selu Brki uništavaju privatnu imovinu. 178. 47). koji je ujedno i dalje vršio dužnost partijskog rukovodioca u odredu. U jednom izvještaju kotarske oblasti Brčko.me politički komesar Posavsko-trebavskog odreda Savo Živković premješten na dužnost političkog komesara Tuzlanskog NOP odreda. Mikrofilm. fond NDH k. brigade su iznosili 18 mrtvih i 12 ranjenih. Gubici 9. 32. armije donio je odluku da snagama 3. 2. ruše kuće. knj. a sa 17. munaru upotrebljavaju kao osmatračnicu. 5. Štab 2. reg. IRP Sarajevo. Ustaški logor iz Brčkog izvještava svoje pretpostavljene 5. SS divizije Princ Eugen. i 28 divizijom likvidira bijeljinski garnizon. is 273 . 12/357-358. 1). Dvadesetog januara 1945. 407). 1945. F. korpusa od 21. puka bjelogardijskog Ruskog zaštitnog korpusa (RZK). Izvještaj Štaba 14. divizija sa zadatkom da deblokira 963. kao prihvatni punkt neprijatelja na drinskom pravcu i oslobodi što više snaga za obračun sa neprijatelj17 18 19 20 Izvještaji Okružnog komiteta KPJ za Trebavu i Posavinu od 11. reg. dužnost političkog komesara Posavskotrebavskog odreda preuzeo je Petar Kaurinović. 1. 1. 12/394-398. govori se o zabrinutosti zbog pljačke i nasilja koje vrše pripadnici njemačkih jedinica koje prolaze kroz Brčko (Arhiv VII. k. Gornjeg Žabara i Bosanskog Samca. (Zbornik IV.19 dijelovi 12. dok. tvrđavsku brigadu i da zajedno sa njom preduzme izvlačenje. (Arhiv VII. četnici su pokušali prodrijeti u Gradačac iz pravca Modriče. br. i 9.17 Posavsko-trebavski odred je ostao nekoliko dana u Gradačcu kao posada. XII 1944. rolne 12/199-200. 1945. vrše nasilja nad ženama. 1. obaraju ograde. 104. 1. i 14. br. ustaško-domobranske divizije i ostaci 1. f.

neprijatelj je jačim snagama iz pravca Sokola i Džakula napao položaje 1. divizije zatvori pravac koji dolinom Spreče iz Doboja vodi ka Tuzli. divizije napustile su Gradačac 23. istočno od Gračanice i Gradačca ostala samo 14. divizije. armije od 22. i 2.180 pušaka i 10 puškomitraljeza. III. jedinice odreda su se povukle na nove položaje: Ka21 22 23 Naređenje Štaba 2. brigada sa Posavsko-trebavskim odredom i 1. Beogradski bataljon i odred su stavljeni pod operativnu komandu 14. Četrnaesta brigada 23. od kojih svega 5 ispravnih) i zbog brojne nadmoćnosti neprijatelja. 32. Upućen je iz Beograda polovinom januara 1945. divizije je postavila svoje bataljone istočno od Gračanice da spriječe prodor neprijatelja pravcem Gračanica-Tuzla. 263. (Zbornik. bataljonom 1. knj. dok je na širokom frontu.23 Već sutradan. Zadržao se u Posavini do 8. otvorivši prethodno jaku minobacačku vatru. dok.d. Sa Bataljonom su došli major Viktor Kućan komesar brigade i major Veljko Dragović iz OZNE za Jugoslaviju. IV. Sedma brigada je upućena da preuzme položaje na liniji Bukvik-Žabar. sa zadatkom da spriječe prodor neprijatelja prema Tuzli. pa je 23.21 Jedinice 23. I. beogradske brigade KNOJ-a. Bataljon je imao posebnu radiostanicu i šifru. a 9. str. brigade beogradske divizije KNOJ-a. 48CM92). Lukavca i Zelinje krenuo u Doborovce. 1945. a s jednom brigadom i brigadom 45. brigade 23. 108. U vezi sa ovim izdata je zapovijest potčinjenim jedinicama da zauzmu nove položaje. bataIjona odreda. januara i preko Vida. kada se vratio u Beograd. bataljon 1.22 Posavsko-trebavski • odred napustio je Gradačac 23. Pošto su položaji kod Dobrovaca bili suviše izduženi (bataljoni ih nisu mogli solidno zaposjesti. u 17. str. sa zadatkom da pvonađe i napadne štab Draže Mihailovića.skom grupacijom koja je nastupala iz pravca Vlasenice. Bataljon je imao oko 800 boraca naoružanih puškomitraljezima i automatima i obučenih u nove uniforme. 1945. januara i krenule na izvršenje novog zadatka. a Posavsko-trebavski odred u Doborovce. divizija dobila zadatak da smijeni jedinice 17. divizije i da sa dvije brigade zatvori pravac Brčko-Tuzla. brigada u rejonu Čelića i Brezovog Polja.30 časova. U Srnice je stigao 1. 274 . zbog svog malog brojnog stanja i naoružanja . Ivan-Džina Gligorijević: n.

Slijedećeg dana. 200)-Begov han-Srnice. odnosno Beogradski bataljon) bio je na položajima oko sela Vučkovaca sa isturenim dijelovima u Kerepu i Biberovom Polju. brigade su sačinjavali: Jovan Mitić Đorđe. 275 . Tridesetog januara počeo je napad. bataljon se povukao i smjestio svoje jedinice u Gušte. Posavsko-trebavskim odredom i Beogradskim bataljonom napadne i protjera neprijatelja iz Srnica i Doborovaca. januara. 26. k. preko Vranjevca. odred i Beogradski bataljon su se povukli preko rijeke Tinje i organizovali položaje za odbranu na liniji Gornji Hrgovi-Ćehaje. Radovan Sobota. Poslije tročasovne borbe. Gornje Hrgove i Špionicu. izbjegavši opasnost da im neprijatelj dođe iza leđa. beogradske brigade KNOJ-a (zvali su ga i 14. bataljon 1. načelnik štaba. armije. ali su se jedinice odreda pred noć morale vratiti na ranije položaje. f. uslijed nadmoćnosti neprijatelja. odred je bio prinuđen da se pod borbom povlači prema Špionici. ustaško-domobranske divizije) sa jačim snagama.petanova bina (k. neprijatelj je jačim snagama obnovio napade na jedinice odreda. stigavši preko Vranjevca na kote 373 i 309. 24 Zbog takvog razvoja situacije na sektoru Doborovci-Srnice-Biberovo Polje. bataljon 1.oko 1. Sutradan. br. Protivnapadom jedinica odreda neprijatelj je protjeran preko kote 309 i 373. Pošto je neprijatelj u borbu uveo nove snage i imao namjeru da prodre do Srebrenika. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i više ranjenih. Štab 14. 1074. 25. četnici (Valjevski korpus i Lipovačka brigada . pa pošto je primijećena koncentracija jačih neprijateljskih snaga na Humkama kod Gradačca. Tog dana 1. zamjenik komesara i Milivoje Drljević. Treći bataljon brigade napadao je iz Avdića preko Kosice i Srnica u pravcu Biberovog Polja. fond NOP-a. reg. 16.500 četnika) i zeleni kadar (dijelovi 12. gdje je sa Beogradskim bataljonom pružio jak otpor neprijatelju. 9. napali su položaje Posavsko-trebavskog odreda na Kapetanovoj bini. komandant. Pred noć je neprijatelj napao i položaje Beogradskog bataljona KNOJ-a u Biberovom Polju. a Posavskotre24 25 Arhiv VII. srpske brigade23 odlučio je da sa svojim Drugim i Trećim bataljonom. Štab 14. januara. zbog nedostatka municije.

bataljon 14.260). Drugi bataljon 14. Beogradskog bataljona. i ujutro 3. 696). 32. korpusa je oštro kritikovao Štab 14. brigade od 31. Drugog februara 3. Štab 14. Ostavivši slabo obezbjeđenje u Srnicama (dvije čete Posavsko-trebavskog odreda) potjerali su četnike. str. knj. bez odobrenja Štaba brigade. Protivnik je primjetio njihovo povlačenje i prešao u gonjenje. samoinicijativno preduzeli opšti napad na četnike. dok. srpske brigade i ostale jedinice koje su učestvovale u akciji. do 9. februara na frontu nije bilo aktivnosti ni s jedne ni s 26 Arhiv VII. brigade trebalo je da ode na novi zadatak. ove jedinice su morale napustiti grad. k. Sutradan je izvršen opšti napad na četnike i jedinice NOV i POJ su ponovo došle na svoje ranije položaje. (Zbornik IV. brigade dejstvovao je u pravcu Sladna i Doborovaca. brigade je tada odlučio da zbog brojne premoći neprijatelja nad jedinicama Posavsko-trebavskog odreda i. 15. Posavsko-trebavski odred i Beogradski bataljon izvršili protivnapad i povratili izgubljene položaje. Posavsko-trebavski odred i Beogradski bataljon su. bataljon 14. 1627. a s obzirom na situaciju na cijelom frontu od Brčkog do Gračanice. 309)-Kapetanova bina (k. srpske brigade.bavski odred i Beogradski bataljon prema Kerepu. bataljon 14. 176. I 1945. U momentu kada je napuštao položaje na liniji Biberovo Polje-Kupresi. br. i 9. Izvještaj Štaba 14. 11. zadrži 3. primjedba 7. 32. februara ušli u Gradačac. Zbog ove akcije Štab 14. (Knj. 276 . januara Posavsko-trebavski odred je zauzeo položaje na liniji Pilipovina (k. fond NOP-a. bataljon na liniji Kupres-Biberovo Polje—Doborovci. Od 5. Uslijed jačih napada neprijateljskih snaga na Srnice. f. reg. 763-764) i izvještaj Štaba 3. Četnici su imali 6 mrtvih i više ranjenih. I 1945. bataljon. 166. a partizani 2 poginula i 11 ranjenih. Vučkovcu i Prnjavoru. Tog dana 3. dok. Posavsko-trebavski odred i Beogradski bataljon napale su jače četničke i ustaške snage koje su ih potisnule na liniju Hrgovi-Gušte-Špionica. 26 Slijedećeg dana su 3. brigade. str. i izlišnosti jedne takve akcije. Neprijatelj je protjeran i 31. pa su se jedinice zaustavile tek na liniji: Zubovo brdo-Mustafići-Čehaje-Avdići. korpusa od 31.

pukom 104. četom minobacača i ustaškim i domobranskim jedinicama iz Doboja. bila sabijena na malom prostoru između Drinjače i Diviča. 28 Uvidjevši da je Tuzla u opasnosti. februara naredio Štabu 17. pukom iste divizije. n. 83. 33. lovačke divizije napad od Doboja i Gračanice prema Tuzli. a Beogradski bataljon na liniji Prnjavor-Hrgovi-Donje Gušte. divizije preuzme položaje oko Brčkog. divizije NOVJ na liniji D. probijajući se dolinom Drine ka Bijeljini. brigade 23. trpeći velike gubitke i ostavši sa malo municije Štab grupe njemačkih armija »E« preuzeo je 9. napad iz Brčkog i Bijeljine ka Zvorniku. Čekanići i G. divizije koja je. 312. Posavsko-trebavski odred se nalazio na desnom krilu jedinica 14. Orahovica-Miričina. a sa 734. i 9. divizije i da krene prema Tuzli. puk 104. a potom da produži napad ka Tuzli sa ograničenim ciljem. ojačan jednim divizionom 654. slavonske divizije da od 7. dok. lovačke divizije. 38. artiljerijskog puka. 88. Da bi olakšao težak položaj 22. ojačanim artiljerijom i tenkovima. Zbornik V. dok. divizije da 7. srpske brigade. Štab 2. knj. knj. 33. U borbama od 24. imao je zadatak da izvrši napad na jedinice 23. armije NOVJ donio je odluku da na frontu kod Zvornika pređe u aktivnu odbranu. 277 . Gračanice i Sokola i Valjevski četnički korpus. na položajima kod Srnice prema Kupresima. januara do 3. 341-342.d. a da na pravcu Tuzla-Doboj preduzme ofanzivna djejstva.29 27 28 29 Zbornik IV. Gračanice i Sokola. knj. februara sa 724. str. Njemački 734. 2 ' U napadu su sadejstvovale ustaško-domobranske jedinice iz Doboja. Jovica Jovičević. divizije da svoj sektor napada kod Zvornika preda jedinicama 27. a Štabu 23. 388-397. U skladu s odlukom Štab 2. str..druge strane. dok. brigadu hitno uputi prema Srnicama i Ratišu kako bi zatvorile pravce Gradačac-Tuzla i Gračanica-Tuzla. str. Istom zapoviješću je naređeno Štabu 28. koji je napadao iz Gradačca prema Srnicama i Srebreniku. Gligo Mandić. februara odred je imao gubitke od 4 mrtva i 20 ranjenih. Među ranjenima je bio i rukovodilac SKOJ-a u bataljonu. 95-96 i Zbornik IV. armije je 11. i 9.

462. Milan Čabarkapa. ali ga nije ispjela protjerati. došla je u sukob sa četnicima koji su krenuli od Gradačca da sadejstvuju sa Nijemcima koji su prodirali od Gračanice ka Tuzli. februara stigla na prostoriju Špionica-Srnice. sa zadatkom da ovlada protivničkim prednjim položajima u Lušnici i Muratima. brigada je uvedena u borbu na mjestu proboja njemačkih jedinica. srpska brigada na putu za Ratiš. srpska brigada sa fronta istočno od Brčkog i razmjestila se na prostoriji Dubrave-Cerik-Bijela.Devetog februara 1945. zamjenik komandanta. Posavsko-trebavskog odreda i Beogradskog bataljona na cijelom frontu. 415-Mehići-Rašljevo. brigade. februara. gdje je stigla 14. brigada je izvršila pregrupisavanje i bila u pokretu ka prostoriji Vučkovac-Kerep-Biberovo Polje. Tog dana. politički komesar i Živorad Milovanović Žika. Kada je 7. a 9. načelnik štaba. brigade povukli su se na liniju Moranjci-Mehići-k. naročito na liniji Moranjci-k. brigadom spriječi prodor Nijemaca iz Gračanice ka Tuzli. Borba je trajala čitav dan. 12. politički komesar. srpske brigade tada su sačinjavali: Vojo Ivanović Grebić. dijelovi 14. 518-Turkovići-Kamenica. Vodeći borbu neprekidno 48 časova. Linija fronta se pomijerala naprijed-nazad. Trinaestog februara 7. februara sa baterijom protivtenkovskih topova i dvije baterije minobacača 120 mm koji su postavljeni na vatrene položaje u 30 Štab 7. Sedma brigada napala je neprijatelja na liniji Moranjci-Seona-k. usiljenim maršem 10. brigada je napadala neprijatelja na položajima kod Donjih Moranjaka.30 Došlo je do borbe kod Vučkovaca i četnici su potisnuti. Tada je ubijeno 10 Nijemaca i nekoliko ranjeno. Sutradan su nastavljena borbena djejstva na cijelom frontu. 14. oko 5 časova. godine. 596-Ratiš-Gnojnica. brigada krenula ka Lušnici i Muratima da zajedno sa 14. Jedanaestog februara 7. brigada je vršila pritisak na neprijatelja koji se utvrdio u Huskićima i Moranjcima. 415-Rašljevo-k. Mišo Martinović. Zbog nestašice municije i gubitaka (10 poginulih i 35 ranjenih). komandant. 278 . Sutradan je 7. stigla je 9. neprijatelj je napao položaje 14. Dušan Kovačevič. Četrnaesta brigada je istovremeno ovladala linijom k.

brigade odbačen. i 25. 533.Vučkovac. i 4. srpske brigade i Beogradskog bataljona KNOJ-a. a Beogradski bataljon na liniji Dubrave-Bijela-Cerik. otpočeo povlačenje prema Doboju i Gračanici. U borbama koje su vođene od 14. 34. . 1. Hrgove. Cerik i Vučkovac na jedinice Posavsko-trebavskog odreda. bataljona 9. Posavsko-trebavski odred je držao položaje i vodio borbu sa četnicima na liniji Gornji Hrgovi-Zubovo Brdo. 15. 3. 1. bataljon . divizije dobile su zadatak da se utvrde na dostignutim linijama. Biberovog Polja i Međeđe. 279 . a na liniji Hrgovi-Cerik-Beogradski bataljon KNOJ-a. marta 1944. januara 1945. jedinice 23. 31 Zbornik IV.31 Zbog ovako ispoljene aktivnosti neprijatelja. armije na opkoljenu 22. dok. februara 9. Pošto je postigao cilj da smanji pritisak jedinica 2. * U Tuzli je od 16. str. na kojem su. brigada je potisla četničke jedinice iz Kerepa.Srnicama. Četnici i ustaše su tokom noći 18/19. pored ostalog. U Srnicama se nalazio Posavsko-trebavski odred. 2. ali je protivnapadom 2. februara. diviziju kod Zvornika i na položaje svojih jedinica oko Brčkog i Bijeljine.Vranovac. bataljon . održan sastanak plenuma Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. 12. Deveta brigada rasporedila je svoje bataljone na nove položaje i to: 1. . Jedinice 23. pretrpjevši gubitke od 28 mrtvih i 34 ranjena. divizije su tada izvršile protivnapade i protjerale neprijatelja. februara izvršili napad iz pravca Žabara na D. Neprijateljske snage brojale su preko 1500 ljudi i uspjele su da odbace jedinice NOV i POJ zapadno od komunikacije Srnice-Kerep. knj. do 16. Na ovim položajima jedinice su ostale do 5. razmatrana i organizaciona pitanja. 540-k. bataljona 9. 455-k. do 18. Tada su imenovana nova partijska sreska rukovodstva. pa je odstupio prema Porebricama i Gradačcu.Monj i 4. Neprijatelj je protivnapadom razbijen poslije teške borbe. godine. neprijatelj je.Hrgovi. Istovremeno je neprijatelj i/ Sokola krenuo u napad i ovladao grebenom: k.

Ilija Milovanović. Milan Šljakić. Džafer Muradbegović. Zbirka NOR-a. Fadil Zečić. Ilija Kaurinović. Zaim Zaimović. Milan Kresoja. pa je umjesto nje imanovana Zagorka Lukić. Još tri člana KPJ iz odreda su se nalazila u bolnici kao ranjenici. Muhidin Muftić.Za Sreski komitet KPJ za Brčko imenovani su: Panto Marković (sekretar). To su bili: Cvijetin Vasić. Sarajevo. Đoko Pajić. Đorđe Brkić. a funkciju sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a tada je preuzeo Ekrem Taslidžić.32 Partijska organizacija Posavsko-trebavskog odreda u pogledu rukovođenja bila je vezana za Okružni komitet KPJ. Selena Stojčević. U komitet je kasnije kooptiran Sulejman Čaušević. Bešlaga Korajkić. Teufik Imamović. Ona je u komitetu bila zadužena za omladinsku organizaciju. 5122. Džemila Ajanović. Alija Muslić. Pavle Mihaljčić. a funkciju sekretara sredskog komiteta preuzeo je Radivoje Lukić. Radivoje Lukić. U bataljonima su postojali bataljonski partijski biroi koje su sačinjavali sekretari ćelija u četama i p r i štabovima bataljona. 32 Arhiv IRP. Ljubica Miljuš. Muharem Ibralić. Jovan Jeremić. Jovan Radovanović. Kadro Ramić. 5021 i 5022. Hamid Aljić. Mitar Mitrović. br. U Sreski komitet za Gradačac imenovani su: Mehmedalija Tufekčić (za sekretara). godine u odredu je djelovalo 30 članova KPJ. Hasan Begić. Fehim Klebić i Cviko Bosić. Stjepan Tešić. Ivan Bumbulović. dok je Joco Vočkić postao organizacioni sekretar Komiteta. 280 . Marković i Janković su uskoro primili druge funkcije. Sekretari bataljonskih biroa ulazili su u sastav biroa odreda kojim je rukovodio sekretar partijske organizacije odreda. koja je u komitetu trebala biti zadužena za omladinsku organizaciju. Uskoro je prešla na rad u Okružni komitet SKOJ-a. Husein Zorić. Petar Kaurinović. Polovinom februara 1945. Adem Gibić. Soka Veselić. Lepa Kudžić. Salih Mehikić i Džemila Ajanović. U Sreski komitet KPJ za modrički srez imenovani su Slobodan Janković (za sekretara) Panto Nikolić. Rabija Mujkić. raspoređenih u 8 osnovnih partijskih organizacija (ćelija). Pero Janković. kat. Ahmet Ćatić i Trivo Dakanović. Fadil Izić i Dana Simić. Savo Zivković. nije došla na tu dužnost.

Kada su jače jedinice NOV privremeno zaposjedale dijelove posavsko-trebavskog područja. Komandom područja i Posavsko-trebavskim NOP odredom. Za vrijeme boravka u Gradačcu partijsko-politički aktivisti održali su 17 konferencija sa stanovnicima grada i okolnih sela. jer su mnoga naselja u tom kraju bila oslobođena i u njima stacionirane jedinice NOV i POJ. srpske brigade i Posavsko-trebavski odred u drugoj polovini januara 1945. Sreska partijska rukovodstva za Modriču i Gradačac nisu mogla funkcionisati na svom terenu koji je bio zaposjednut jakim neprijateljskim jedinicama. Trebalo je da prođe izvjesno vrijeme.Sreska rukovodstva nisu odmah konstituisana. Trebalo je da ga potpišu ugledni građani iz Posavine i Trebave. Grupa partijskih aktivista koja je krenula u Bukvik stigla je bezbjedno u svoje odredište. Članovi Sreskog komiteta za Brčko mogli su odmah da pođu na svoj teren. Radi lakšeg rukovođenja stvoren je jedan partijsko-politički aktiv pri Okružnom komitetu. ali su se morali vratiti. pa je odlučeno da se napiše proglas. čiji potpisi bi značili garanciju da im se neće ništa desiti. onda su i partijsko-politički rukovodioci dolazili sa njima i razvijali partijsko-političku aktivnost. jer se nisu mogli probiti do svog terena kroz gust raspored neprijateljskih jedinica. dok se članovi partijskih rukovodstava ne okupe. Preduzete su mjere da se oni vrate svojim kućama.) u grad su stigli i članovi partijsko-političkog aktiva za Trebavu i Posavinu i odmah razvili partijsku i političku aktivnost. koje su brojno ojačale dolaskom grupacije srbijanskih četnika na Trebavu i Posavinu. Prema Modriči i Odžaku upućeni su članovi Sreskog komiteta za Modriču i drugi aktivisti. koji je djelovao u skladu sa razvojem vojno-političke situacije na tom području. 281 . Jedan od problema o kojem se raspravljalo na tim konferencijama bilo je pitanja povratka izbjeglih seljaka koji su pod pritiskom četnika napustili svoja sela i pošli na Trebavu. Tako su i prilikom privremenog oslobođenja Gradačca (oslobodili su ga bataljoni 9. pa su se kretala zajedno sa Okružnim komitetom KPJ za Posavinu i Trebavu. koje su ujedno pomagale i obezbjeđivale rad društveno-političkih organizacija.

Svi oni koji su se osjećali ugroženim od represalija okupatorskih i kvislinških vlasti pozvani su da sa Posavsko-trebavskim odredom pođu na oslobođenu teritoriju u Srebrenik. Posavsko-trebavskim odredom i Beogradskim bataljonom KNOJ-a. Sarajevo. u stvaranju i razvijanju organizacija Narodnooslobodilačkog fronta u selima oko Srebrenika. za vrijeme njegovog boravka na Trebavi i Posavini.33 Po jedan član Okružnog komiteta KPJ kretao se sa sreskim komitetima za Modriču i Gradačac. Sa njim je krenuo i skojevski aktiv iz grada. Pomagao je partijskoj organizaciji Srebrenika. Po dolasku u Srebrenik partijsko-politički aktiv Okružnog komiteta razvio je znatnu političku aktivnost na teritoriji te opštine. Dan prije sazvana je konferencija na kojoj su građani upoznati sa razlozima napuštanja Gradačca. Lisovići. Brčkom i Doboju.Zbog promjenjene situacije na frontu prema Zvorniku. od kojih su 42 člana bili u Komandi područja i Posavskotrebavskom odredu. nalazio se Teufik Imamović kao član sreskog komiteta KPJ za Gradačac. divizije su morale poslije 7 dana napustiti Gradačac. 282 . a 107 članova u partijsko-političkom aktivu i na terenu (Arhiv IRP. U to vrijeme u Srebreniku je djelovao Opštinski komitet KPJ i SKOJ-a koji su bili vezani za okružne komitete KPJ i SKOJ-a za tuzlanski okrug. jer su one tada sačinjavale većinu sta33 Na posavsko-trebavskom području u februaru 1945. Sa partijsko-političkim aktivom pošao je i Kemal Halilović koji je duže vrijeme proveo na ilegalnom radu u Gradačcu. radi koordiniranja zajedničkih akcija i kao poznavalac prilika na tom terenu. a sa njima Posavsko-trebavski odred. 5112). Donji i Gornji Srebrenik i zajednički odbor za sela Like i Kuge. Zahirovići. Zbirka NOR-a kat. Posebna pažnja je bila posvećena organizaciji žena. a veći broj se sklonio kod svojih rođaka i prijatelja u okolnim selima. U štabu Beogradskog bataljona. br. Tako su uz njegovu pomoć formirani seoski odbori Fronta u selima Potpeć. jedinice 23. Poslije napuštanja Gradačca. Srpska Tinja. Komanda područja i partijsko-politički aktiv Okružnog komiteta KPJ. god. Muslimanska Tinja. partijsko-politički aktiv Okružnog komiteta podijelio se u grupe. Pošlo je oko 80 građana. djelovalo je 149 članova KPJ.

živio AVNOJ. Jozo Stanić i drugi partijski omladinski rukovodioci. Mikrofilm IRP. po dolasku Posavsko-trebavskog odreda na teritoriju Bijela-Hrgovi-Srnice. Živjela DFJ. 283 . rolna 12/352. AVNOJ-u i Komunističkoj partiji. Narod sela Srebrenika. rolna 12/108-109. Sarajevo. Sarajevo.34 Povodom odluke kralja Petra II da proglasi ništavnim sporazum Tito-Šubašić na cijeloj slobodnoj teritoriji su održani protestni zborovi. On može doći u našu zemlju samo zato da bi odgovarao pred narodnim sudom.Oblasnom komitetu u februaru 1945. januara. bratstvu i jedinstvu. Reorganizovani su i prošireni postojeći odbori AFŽ u Gornjem i Donjem Srebreniku i Breziku. IRP. a u martu 1945. Narod slobodarskog Srebrenika izražava svoju punu odanost Antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije i Tebi naš dragi druže Tito. Arhiv VII. koji si znao da očuvaš slobodu i čast naših naroda u najtežim časovima i koji ćeš sa istom mudrošću rukovoditi izgradnjom naše mlade države . Svakodnevno su se održavale konferencije sa ženama.36 Partijski aktiv Okružnog komiteta. u krvi skovanom. Remza Kapetanović. Mikrofilm. 35 Pri . Sutradan je sličan zbor održan u Donjem Srebreniku. narodnom heroju drugu Titu. Narod sela Srebrenika«.Demokratske federativne Jugoslavije. Sofija Veselić i Ahmet Čatić. Na taj kurs su početkom februara upućeni Kemal Halilović. godine održan protestni zbor na kojem je prisustvovalo preko 400 građana koji su nosili transparente i klicali maršalu Titu. zatim usmene novine i analfabetski tečajevi. okupljen na ovom protestnom zboru povodom izjave kra!ja-izdajnika. počeo je sa radom niži partijski kurs koji je imao jednog stalnog predavača. Kralj Petar Karađorđevič je još jednom pokazao svoje izdajničko lice. s obzirom na to da se većina muškog stanovništva nalazila u vojsci. a ostala predavanja su držali sami članovi Oblasnog komiteta. šalje Ti svoje pozdrave i izražava zahvalnost za mudro rukovođenje narodnom borbom. i u Breziku. u 34 35 36 Arhiv VII. Muharem Ibralić. 29. a kroz dva dana. godine Perica Kosik. Sa ovih protestnih zborova upućen je maršalu Titu slijedeći telegram: »Predsjedniku Nacionalnog komiteta. Džemila Ajanović. kao i ostali ratni zločinci. Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije. koji je osjetio u punoj mjeri izdajničku kamu kraljevih četnika.novnika u opštini. koji u zoru našeg oslobođenja još jednom pokušava da zabode nož u leđa našem. živio maršal Jugoslavije drug Tito. Tako je u Gornjem Srebreniku 26. januara 1945.

Pojedini partijski aktivisti odlazili su uz pratnju patrola odreda u sela na neoslobođenu teritoriju. predsjednik. konstituisan je Izvršni odbor Okružnog N 0 0 u sastavu: Mustafa Rustanbegović. Izvještaji OK KPJ za Trebavu i Posavinu od 19. Grupe partijskih aktivista. među kojima su bila i 4 člana Okružnog komiteta KPJ. Preduzete su mjere za popis i skupljanje djece čiji su roditelji pali u borbi ili su bili žrtve okupatorovog terora. 284 . Mikrofilm. Vučkovce. a u Sreskom komitetu Modriča . Sa sobom su nosili štampu i letke. 37 Bijelu. Preko njih su partijski aktivisti nastojali politički pripremiti izbore za narodnooslobodilačke odbore. Na slobodnu teritoriju dolazio je mali broj primjeraka novina. februara održano je oko 50 frontovskih i omladinskih konferencija i izabrano 13 seoskih odbora NOF-a. Vojvodini i Bugarskoj. Od 10. i sam polazi na taj teren.Panto Nikolić. početkom marta 1945. Za dopisničku službu u OK KPJ bio je zadužen Edhem Čamo. U selima na pomenutoj prostoriji nisu našli organe narodne vlasti. 1945. Okupator. Da bi organi narodne vlasti u selima i mjestima Posavine i Trebave mogli funkcionisati. četnici i ustaše su ih za 11. Edhem Čamo. do 19. II.februaru 1945. stvoreni su odbori NOF-a koji su u prvi mah poslužili kao most za kontakt naroda i vojske. IRP .Sarajevo. Kerep. rolna 12/780-781 i rolna 13/318-223 i 239-240). a rjeđe Politika i Borba. (Arhiv VII. u okviru organizacija NOFa i AFŽ. a izvjestan broj primjeraka patrole su nosile na neoslobođenu teritoriju. u sreskom komitetu Gradačac Teufik Imamović. sekretar. došle su u Bukvik. Dubrave. inž. referent za privredu. Biberovo Polje i Srnice. Skakavu. 6. Hrgove. Ta djeca su upućena na oporavak u dječje domove u Srbiji. 38 Jedinice NOV i POJ pripremale su se za konačno oslobođenje zemlje. i to uglavnom Front slobode. Naročito je bio tražen Front slobode. Članci su čitani po grupama. III i 8. Milivoje Kunce. dr Ham37 38 U Bukviku je ponovo uspostavljen Opštinski komitet KPJ za čijeg sekretara je imenovan Boško Pantelić. III. mjeseci gotovo potpuno uništili. S obzirom na to da se nije moglo odmah pristupiti izborima za nove N 0 0 .

a na čitavom području radio je samo jedan ljekar dr Vilim Šmugler. referent za javnu upravu. Pljačkali su i po kućama. Hrane nije bilo dovoljno. a ljekar odreda je. referent za finansije. Zbog epidemije pjegavog i trbušnog tifusa. oduzele su i one namirnice koje su ljudi ostavili za sjetvu i ishranu. Zbog toga. Izvjesnu količinu soli razmjenio je za namirnice koje su upućene bolnicama u Tuzli. Teško se dolazilo do buradi za dezinfekciju i do dezinfekcionih sredstava. Većina školskih zgrada je popaljena. Neprijateljske vojske. naročito po onim iz kojih je neki član bio u NOV i POJ. Mika Stanković. 3. Mile Glavaš. referent za zdravstvo.Sarajevo. prozora i krovova. 285 . privremeni referent za ishranu (do povratka Davida Davidovića sa neoslobođene teritorije). Ostalo je svega četiri učitelja koji su počeli da organizuju analfabetske tečajeve. cijepio i stanovnike okolnih sela protiv trbušnog tifusa. je ionako težak položaj ishrane i sjetve postao još teži. Okružni narodnooslobodilački odbor je preuzeo niz mjera za obnovu rada na slobodnoj teritoriji. naročito pljačkom stoke. Ostavljeno je da se sreski i opštinski narodnooslobodilački odbori konstituišu kada se oslobode sjedišta opština i srezova. Hidajet Ljubović. Popravljeni su mostovi na slobodnoj teritoriji na komunikaciji Bukvik-Srnice i Srnice-Doborovci. inž. pa je u Bijeloj napravljena suha komora gdje se dezinfikovala odjeća. Naročito je stradala stoka. Ferdo Halaljkijević. Okružni narodnooslobodilački odbor je podijelio 135 metričkih centi soli porodicama palih boraca i onima koji su bili u najtežoj materijalnoj situaciji. (Arhiv VII.dija Bravo. 1945. rolna 13/244-246). Posavsko-trebavsko područje je prije rata imalo 52 osnovne i jednu građansku školu. preduzete su odgovarajuće mjere u saradnji sa sanitetom odreda. Mikrofilm.39 39 Izvještaj Okružnog N 0 0 za Trebavu i Posavinu od 8. Okupator je sa svojim slugama počinio veliku materijalnu štetu narodu. koje su u zadnje vrijeme boravile na ovom području. pa se postavio problem sjetve. a one koje su ostale bile su bez vrata. pored boraca. referent za prosvjetu. IRP .

POD KOMANDOM 25. godine stvoreni su povoljni uslovi za prenošenje dejstava u donji tok Drine i Bosne. diviziju prema Doboju. DIVIZIJE Kada je opasnost za Tuzli prošla i pošto su borbe kod Zvornika završene.497. divizije 24. dok. diviziju prema Brčkom za dejstva na komunikaciju Brčko-Bijeljina. 40 U drugoj polovini februara 1945. bataljona 9. diviziju sa dvije brigade u rejon Janje. knj. i 5. nastavljena su borbena dejstva. Štab 2. Zbog sigurnije zaštite pravaca koji sa sjeverozapadne i sjeverne strane vode ka Tuzli. februara 1945. da bi što bolje obezbijedio lijevi bok 1. Pretrpjev40 Zbornik. Nijemci su proturili vijest da imaju namjeru zauzeti Tuzlu obuhvatnim manevrom od Zvornika i Brčkog. Štab 2. br. diviziju u rejon Srnica za dejstva prema Gradačcu i Posavini. ' 286 . 23. i 14. Tako su 7. 33. februara na liniju Potočari-Pukiš-Čelić-Lopare. a jednu njenu brigadu u rejon Lopara.387-k. dok je 3. radi zatvaranja pravca Brčko-Tuzla. IV. Brčkog i Doboja. gdje je u sadejstvu sa jedinicama 2. korpusa trebalo da učestvuje u oslobođenju ovog grada i okoline. brigade i Posavsko-trebavski odred na liniji Vučkovac-Kerep iz dva pravca od sela Avramovine ka Donjoj Lukavici i iz sela Međeđe ka liniji k. krajem februara 1945. po naređenju Vrhovnog štaba. armije je 15.254-k. 25. 98. U Gračanicu su ušli istog dana bez borbe. brigada 23. armije (Srem) i spriječio povlačenje njemačkih snaga dolinama Bosne i donjeg toka Drine. diviziji je naredio da svoje jedinice iz rejona Dubrave-Srnice ne pomjera prema jugu. 28. 17. korpus. sa zadatkom dejstva na komunikaciju Janja-Bijeljina. 447-448. Deveta brigada je pristupila protjerivanju neprijatelja iz rejona Džakule-Trnovci-Okići-Alići i kose Oglavak. diviziju u rejon Tuzle . i 2. Zbog toga je orijentisao: 45. četnici nisu mirovali.kao armijsku rezervu. orijentisan prema Sarajevu. Drugog marta napali su položaje 1. Međutim. izvršile napad na Gračanicu i Sokol. armije je odlučio da težište operacija prenese u rejone Bijeljine. majevičku brigadu 17. str. na sektoru Trebave i Posavine. a sutradan se predala i posada u Sokolu. divizije i Majevički NOP odred postavio 17. 341-k. a 23.

ši gubitke od 25 mrtvih i 43 ranjena. prebacila na lijevu obalu Bosne i organizovala odbranu na odsjeku: Lipljak (k. pretpostavlja se. divizije na sjever. Međutim. nagovještavali su da predstoji pomeranje četničkih jedinica sa te prostorije. Ovi četnički napadi kojima je. Protivnapadom. radi smjene 23. jer bi oni opet otišli pod okrilje Nijemaca. brigade. n. Isto.Borik (tt-436) iz pravca Zelinje. Trnjani. kada se. posavske. ali su slijedećeg dana napali 4. divizija 42 Osmog marta je trebalo. gdje se 4. bataljon je odbacio četnike. Glavnina četničkih snaga iz Srbije ostala je na Trebavi sve do 13. divizije koja je prebačena u dolinu rijeke Spreče prema Doboju. bataljon 9. četnici su odustali od daljnih napada. marta. divizija. divizija. marta iznenada napali i potisli iz Bijele Beogradski bataljon.427) . Već 8. pošto se uvidjelo da ne vrijedi angažovati i trošiti na četnike jače snage i sredstva. po zamisli Štaba 41 42 Ivan-Džina Gligorijević. rukovodio Draža Mihailović. sa osloncem na okupatorske garnizone. 274-279. Štab 14. Petog marta počelo je postepeno pomijeranje jedinica 25. a moral i borbena sposobnost vrlo slabi. marta prebacio i Draža Mihailović.četiri trebavske i 3. kako bi se oslobodile jače snage za kasniji napad na Brčko i druge gradove u Posavini. 277) Kaljuge (k. gdje se već nalazila 45. i 8. Majevac i Podnovlje. 287 . a 10. Na sektoru Trebave i Posavine. Pošto ni tu nisu imali uspjeha. Trebavski četnički korpus i dalje je imao nominalno 7 brigada . uslijed pritiska jedinica 2. četnici su 4. str. Četničke bolnice su prebačene preko rijeke Bosne i smještene u selima Glogovac. ali je njihovo brojno stanje bilo umanjeno. armije.d. ostali su ostaci jedinica Trebavskog i Majevičkog četničkog korpusa.41 Početkom marta počelo je prebacivanje crnogorskih četnika sa Trebave na lijevu obalu Bosne. marta tamo se našla četnička 1. korpusa je zbog toga vršio pripreme da jačim snagama izvrši opšti napad na četnike na Trebavi i Posavini. 369). od toga je odustao. marta 5. dok se četnička Vrhovna komanda sa članovima Ravnogorskog Centralnog komiteta smjestila u selo Dugo Polje. u kojem je učestvovala i jedna četa 3. bataljona 9. brigade na liniji Grabovac (k.

divizije. politički komesar. ali je odgođen poslije dobijanja direktive Vrhovnog komandanta upućene Štabu 2. 45 Istog dana je43 44 45 Direktiva Vrhovnog komandanta JA. Nastavljeno je dalje gonjenje četnika preko Trebave ka rijeci Bosni. nanijevši im gubitke od oko 700 mrtvih i oko 288 . brigada na liniji . . Milorad Rakočevič. izvesti opšti napad na četnike. pisalo: »Sa neprijateljem na oba krila. divizije i pod njenom operativnom komandom. Bijeljinu i Brčko i odmah ćete se baciti svom snagom na brodsku prugu«. opasno je uvlačiti vaše divizije i artiljeriju u posavski trokut. armije u kojoj je. 14.19. komandant. u dolini Bosne i oko Brčkog i Bijeljine.Mramorje-Osoje-Bajinac-Dugi breg-Jasenica-Ploča-Petrovac-Ramići. brigada na liniji . Štab 25. divizije (14. brigada na liniji Vis (k. na liniji Cerik-Bijela nalazio se Posavskotrebavski odred sa svoja tri bataljona. 274. zamjenik komandanta. reg. ove jedinice su dostigle liniju: Markovo brdo-Koprivska Trebava-Kožuhe-Trebavac. i 19. Dimitrije Pisković Trnavac. i 8. Trinaestog marta oslobođena je Modriča i Duge Njive. Štabu 2. Tog dana bataljoni Posavsko-trebavskog odreda su upali u Gradačac iz pravca Porebrice-Seljani. Kukolja je krajem marta 1945. pomoćnik političkog komesara i Voja Sekulić.Gušte-D. pored ostalog.25. fond NOP. Lukavac-VitezovacGrabov Gaj. načelnik štaba. a slijedećeg dana. likvidirajte Janju. divizije i Posavsko-trebavskog odreda izvele su opšti napad na četnike na Trebavi. 521)-Spasovište-Kostići-Čitluk-Klanac (k. Jedanaestog marta jedinice 25. Noću između 7. divizije je bio u sastavu: Uroš Kukolj. marta. Desno od jedinica 25. na dužnosti zamjenio Rajko Tanasković. Milojica Pantelić. Mogući ispadi Nijemaca iz Brčkog i Doboja doveli bi vas u neugodan položaj.18. 3/4). brigada i dva bataljona 1. divizije 44 11. Za sada vam je nužan odmor i sređivanje jedinica za predviđene ofanzivne operacije. . marta Operativna grupa 53.16. k. 654). br. armije za dejstva u sjeveroistočnoj Bosni (Arhiv VII.43 Jedinice 25. brigade Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a pod komandom komandanta divizije Đurina Predojevića i komesara Radoša Raičevića prešla je preko utvrđenih neprijateljskih položaja na komunikaciji Doboj-Bosanski Brod i u rejonu Ritešić-Majevac-Trnjani napala skoncentrisane četnike. marta su bile na sljedećim položajima: . a čim nastupi pogodan momenat.

divizije 47 naredio je svoj i m jedinicama da očiste Posavinu od neprijatelja u nekoliko etapa. 23 i 65. krio se oko svojih kuća ili u okolnim šumama. Na oslobođenoj teritoriji. komandant Mirko Jelić. Štabovi brigada 25. Štab 19. harao je pjegavi tifus. kasnije Božo Đorđevič. Tom prilikom mnogi stanovnici ovih sela pridružili su se jedinicama 53. Željeli su da se predaju vojnopozadinskim vlastima i narodnooslobodilačkim odborima. divizije su imali ovaj sastav: Štab 16. politički komesar Miloš Stanimirović. divizije ušle su u Porebrice i Tramošnicu. i 2. Čardak. d. Kladare. 149-152 388-389). dok. politički komesar Svetislav Savković. Zaplijenjeno je 59 automatskih oruđa. Štab 25. 1744. 4 minobacača i oko 400 pušaka. fond NOP k. brigade: v. divizije. privremeno su oslobođena sva sela i zaseoci do linije Porebrice-Brđani-Tramošnica-Čardak-Modriča. trebavska i posavska sela došli su partijsko-politički radnici i vojnopozadinski organi. bataljon Posavsko-trebavskog odreda su ubili 12. jer nisu htjeli ići sa srbijanskim i crnogorskim četnicima. zamjenik komandanta Tihomir Kaličanin. Pored Gradačca i Modriče. f. reg. naišli su na pravu pustoš.46 Sedamnaestog marta. knj. 37/1. brigade: Mirko Bujaković. Zbog uspješno izvedene akcije. Arhiv VII. štab 5. komandant. pa rijekom Bosne do Osječana. popom Savom Božićem. Na zborovima i konferencijama narod je iznosio brojne primjere četničkih nedjela i osuđivao četnike kao uzročnike svojih patnji i nesreća. Sa jedinicama 25. 102. Taj proces se počeo sa uspjehom odvijati. a zarobili 25 četnika. U ovim borbama 1. Kornicu.dinice 25. Tom zapoviješću pred Posavsko-trebavski odred je postavljen zadatak da sa svoja dva bataljona napadne i likvidira neprijateljska uporišta do linije Slatina-k. 34. pomoćnik političkog komesara. Nikola Ćelar zamjenik komandanta. str. 1. Trajko Jovanović. III 1945. kod Srebrenika). Štab 18. korpusa je pohvalio jedinice koje su učestvovale u napadu i njihove komandante (Zbornik IV. divizije i Posavsko-trebavskim odredom u Gradačac. Zaplijenjeno je 3 puškomitraljeza. Prvo je trebalo osloboditi Garevac. Modriču. 46 47 289 . 1 automat i 27 pušaka. br. a ni sa svojim komandantom. pomoćnik komesara Danilo Milošević. Mnogo domaćih četnika . 95. a načelnik štaba Batrić Vujisić. 17. Miloševac i Slatinu i izbiti na liniju: Miloševac-Slatina-Tramošnica-Turić-Porebrice. gdje su ranije bili četnici. pomoćnik komesara Vitomir Lazarević i načelnik štaba Boško Ivanović.seljaka. brigade komandant Mirko Zec (poginuo 29. Čak su i mnogi četnici 300 ranjenih. politički komesar i Aleksa Đukić.

Mikrofilm. f. sekretar Teufik Imamovič iz Gradačca i članovi: Anđelko Radić iz Zelinje. Ilija Kikić. 290 . odobrio je konstituisanje Sreskog N 0 0 za Gradačac u koji su ušli: predsjednik Ešref Gradaščević iz Gradačca. učiteljica iz Gradačca.Mirko Vuković. Izvještaji Okružnog N 0 0 za Trebavu i Posavinu od 10. (Arhiv VII. 1. 1744.48 Dva dana poslije oslobođenja Gradačca počeo je funkcionisati Okružni N 0 0 . III 1945. fond NOP. Većina ovih odbornika su od septembra 1943. sudija iz Gradačca. u oslobođen Gradačac je došla i Komanda Posavsko-trebavskog područja. a u aprilu i obavještajni oficiri. Mustajbeg Ganibegović iz Mionice. Mobilizacijski oficir za Komandu mjesta Gradačac bio je Tošo Tovirac. Skugriću i Tarevcima. Srez je podijeljen na 7 opština. Okružni N 0 0 je formirao upravu narodnih odbora u koju su kao članovi ušli: David Davidović. Ko48 49 Arhiv VII. br. Komandu mjesta Modriča . U gradačačkom srezu formirana su 2 opštinska. Milivoje Kunce. za Komandu mjesta Odžak Vid Dević. Održani su zborovi i konferencije u Gradačcu.49 Marta 1945. Fehim Halilović. Jakica Vidović iz Hrgova. reg. Na svojoj sjednici. Hidajet Ljubović iz Gradačca. inž. marta. Asim Muftić. Dedo Kukuruzović. Boško Milutinović otišao je u Beograd na novu dužnost. Počeo je popis školskih zgrada i vršena priprema za početak rada osnovne škole u Gradačcu. a na njegovo mjesto je postavljen Midhat Muradbegović. Sreski narodnooslobodilački odbor za Gradčac izvršio je i privremenu administrativnu podjelu na opštine. jedan gradski (za Gradačac) i 9 seoskih odbora. Žabara. i 15. Tunjo Begić i Kasim Džananović. bili članovi narodnooslobodilačkih odbora. Mihajlo Novaković. 13. 50. učenik iz Gradačca i inž. postavljeni su mobilizacijski oficiri pri komandama mjesta.koji su prešli na lijevu obali Bosne izražavali želju da se vrate i predaju. Politički komesar Komande područja i član OK KPJ. potpredsjednik Boro Jovičević iz Sugrića i Tunja Bagić iz Ledenica. Početkom marta 1945. Franjo Kraljević iz Cerika. Muhamed Mehmedović. do aprila 1944. Tošo Pavlović iz G. Anka Kikić. k. Sarajevo rolna 13/277-278 i 288).

grenadirskim pukom. i 9. U skladu s ovom odlukom. armiju. na spoj 25. divizije Jugoslovenske armije. godine. f. 291 . Iz posavsko-trebavskog područja pošlo je oko 30 žena. divizije u donji tok rijeke Bosne. Izbijanjem jedinica 25. po ružnom vremenu pješke. 22. br. odbacile što dalje od rijeke Bosne i Save. prisili je na povlačenje i na odbrambene borbe i spriječi učešće njenih jedinica u sarajevskoj operaciji. i da zajedno sa snagama koje su nadirale iz Brčkog. Bilo je predviđeno da njemačka 7. ustaškog zdruga. Sa 16. marta 1945. prevaljujući samo u jednom pravcu četrdesetak kilometara. i 28. a zatraženo je da pođe više. kako bi se njemačke jedinice bezbjednije mogle povlačiti iz Bosne ka Slavonskom Brodu i dolinom Save.Mehmedalija Subašić i za Komandu mjesta Orašje . 1744. fond NOP-a k. divizije pravcem: Brka-Bijela-Srnice. koji je bio ojačan dijelovima 1. njemačka divizija je sa 47. lovačke divizije. povlačenje Nijemaca dolinom te rijeke postalo je veoma ugroženo. 30 U Tuzli je održana 8. pa je njemačka komanda Grupe armija E donijela odluku o preduzimanju operacije Maigewitter (Majska oluja).mandu mjesta Bosanski Šamac . lovačke divizije i izviđačkim dijelovima 12. i istovremeno obezbijedi bezbjedno povlačenje jedinica njemačkog 21. čemu nije moglo biti udovoljeno zbog nedostatka prevoznih sredstava. grenadirskim pukom. marta Oblasna konferencija AFŽ i veliki miting žena. a od Doboja prema Gračanici i dalje 50 Arhiv VII. reg. dijelom snaga 117. 36/1 i 50. da bi se snage 2. armije koje su se nalazile na Trebavi i u Posavini. Ofanziva je imala cilj da rastroji 2. napala jedinice 25. SS divizija istovremeno prodre od Vareša preko Olova i Kladnja. 19. Bosanskog Šamca i Doboja osvoji Tuzlu. izvršila je napad pravcem Žabar-Srnice. puka Ruskog zaštitnog korpusa i četnicima. U isto vrijeme iz Bosanskog Šamca prema Gradačcu je upućena jedna pukovska grupa 117. 1.Džemal Huskanović. armijskog korpusa iz rejona Sarajeva.

i 3. Posavsko-trebavski odred je takođe učestvovao u toj borbi na položajima južno od grada. divizije. br. 321. reg. Zadržali su nastupanje neprijatelja sve do noći. a vlastiti gubici su iznosili 2 mrtva i 3 ranjena. Tog dana Posavsko-trebavski odred (2. marta. str. f." Napad je otpočeo 19. divizija povukla istočno od Gračanice u koju su Nijemci ušli 22. 186-187. Vojnoizdavački zavod JNA. divizija. sa dijelovima 15. str. zbog razvoja situacije na pravcima Gradačac-Srnice i Gradačac-Gračanica. marta počeo napad dolinom Spreče.30 časova. pukovska borbena grupa Gajger. 11 puškomitraljeza. koja je pretrpjela osjetne gubitke 51 52 53 54 Gligo Mandić. kada su položaje predali 14. 281) je neprijatelj napao bolnicu. Štab 2. bataljon) vodio je žestoku borbu sa Nijemcima u selu Donjim Guštama. diviziju i Drugu krajišku brigadu 17. ustaško-domobranske divizije. Među ranjenima je bila i rukovodilac SKOJ-a u odredu .Rabija Mujkić. 1. 1977. Jedinice 45.prema Trebavi. armije je zbog ovakvog razvoja situacije uveo iz rezerve u borbu 23. 33 Slijedećeg dana jedinice 25. 4 automata. nastupajući od Doboja ka Gračanici. Tog dana odred je imao 2 poginula i 5 ranjenih boraca. 98 konja." 1 Neprijatelj je u zoru 20. neprijatelj je prodro u pozadinu jedinica 25. 6 protivtenkovskih pušaka. marta u 4. jakom vatrom po položajima jedinica 25. Arhiv VII. Milojica Pantelić: 25. brigadi 23. U povlačenju su izgubljeni 1 puškomitraljez.52 Na Humkama (trig. Borci divizijske artiljerije borili su se vrlo hrabro i gotovo svi izginuli. komoru i druge dijelove 25. Izgubljena su 2 topa. brigadu sa položaja kod Turića. a nestalo ili zarobljeno 75 boraca. divizijska apoteka sav bolnički materijal i veći dio arhive. 5 minobacača. divizije i ušao u Gradačac. koja je tada uvedena u borbu. 4 puške i dio komore. n. k. Odbacivši 18. fond NOP. 1744. d. divizije pružaju otpor neprijatelju sa linije: Kapetanova bina-Vranovac-Špionica-Hajdurovići-Ćosići-Zeljinski potok. divizije. Tada je poginulo 22. divizije. 292 . ranjeno 41. 36/1. Ubio je 16 neprijateljskih vojnika. divizije. 145 pušaka. a 25. 47 kola. Beograd. marta. divizije su na položajima kod Gračanice odbile sve njemačke napade. divizija. ali se noću 21/22.

55 56 57 Prije nego što je pošla u napad na oslobođenu teritoriju ustaška 8. ubijajući nasumice stanovnike po ulicama. do 22. po naređenju Štaba armije. 404)-Debelo brdo (k. na ćelu sa Grgićem. U borbu su uskoro ubačene i dvije brigade 25. armije zadržale su se u odbrani na liniji: 45. str. ustaškog zdruga iz Babine Grede i Županje je zajedno sa ustašama iz Bazika. 1744. povučena je u rezervu i upućena na jug. komunikacijom Sarajevo-Doboj-Brod. divizija na liniji . Arhiv VII. Bile su vrlo žestoke i jedna i druga strana trpjele su velike gubitke. i 29. i izvršila strašan zločin. Početni uspjesi su Nijemcima omogućili da organizuju izvlačenje svojih snaga iz rejona Sarajeva. marta.Sandići-Potočari-Vukelje-Vujičić. • 293 . k. marta vođene su uporne borbe sa ciljem da se spriječi dalje prodiranje 22. fond NOP-a. diviziju ka Ozrenu i Trebavi i ovlado Gračanicom. njemačke divizije i grupe Gajger ka Tuzli. i 9. bojna 12. Završne operacije. 437. marta.56 Od 23. 36/1 i 50.PPPpggMHmnMMMMHM (126 poginulih 283 ranjena i 150 nestalih).57 U novostvorenoj situaciji. i ustašama iz Donje Mahale. reg. f. marta 1945. divizije. Borbe su nastavljene 28. 1. do 27. došla 16. divizije. divizija istočno od Gračanice. da napadne lijevi bok neprijatelja pravcem Karavlaška Maoča-Hajdučko brdo. U borbama vođenim od 19. iz armijske rezerve je pravcem Lisovići-Srebrenik upućena 2. Brčko-Žabar-Gradačac-Modriča i Bosanski Šamac-Gradačac-Srnice-Gračanica. neprijatelj je odbacio jedinice NOV i POJ iz Posavine ka padinama Trebave i Majevice i ovladao komunikacijama: Brčko-Bijela-Srnice." U dolini Spreče neprijatelj je potisnuo 45. da napadne neprijatelja u Srebreniku sa zapadne i jugozapadne strane. sa zadatkom da zatvori pravac Srebrenik-Tuzla. brigada 23. divizije. a 28. na ćelu sa Skicom. međutim oni nisu uspjeli da ovladaju Tuzlom i unište glavninu snaga 2. krajiška brigada 17. divizija na liniji Špionica-Topalovići-Bandra (k. br. 23. divizije sa zadatkom da zatvore pravac Musi. 484). armije kao što su to planirali. Tada je ubijeno 88 građana Orašja. godine u Orašje. Maoča-Humci-Tuzla i pravac Srebrenik-Lisovići-Tuzla. Jedinice 2. Istovremeno su upućene jedna brigada 28.

1. 7 puškomitraljeza. br. 9 automata i 53 puške. brigadu Bosansko-hercegovačke divizije Narodne odbrane. . prodro pravcem Bijela-Srebrenik. 662)-Lepik-(k. 3 puškomitraljeza. Uz istovremeni napad preko Špionice.2. gdje se smjestio. divizije potisnuo je dijelove 23. Od 22 do 24. . Odred nije mogao izvršiti mobilizaciju u rejonu Gradačca. on je uspio da prijeđe preko mosta na Tinji. srpske brigade. bataljon: 74 borca. marta bio je napadnut od jačih neprijateljskih snaga podržanih artiljerijom. Istovremeno su u odred stupila 34 nova borca. fond NOP-a. 736)-Okresnica (trig.radni vod: 10 boraca. 36/1. reg.3. 24 mine i 10 pušaka. Dvadeset šestog marta odred se uputio prema Bijeloj.1. 10 automata i 64 puške. Bio je prisiljen na povlačenje u pravcu Srebrenika. 504.Dvadeset trećeg marta Posavsko-trebavski odred se nalazio na položajima Gornji Hrgovi-Bijela. marta poslao 60 boraca i 50 pušaka u 2. Brojno stanje ljudstva i naoružanja iznosilo je po bataljonima: . . k. 815). 1744. jer se morao brzo povući. izbio na liniju Karahum (k.Minobacačko odjeljenje: 16 boraca. f. bataljonom 9. zajedno sa 4. Odred je 18. . marta Posavsko-trebavski odred se kretao na prostoriji Srnice-Srebrenik-Rašljani. 5 pušaka. to jest na greben Majevice i otvorio pravac prema Tuzli. bataljon: 68 boraca. potisne jedinice NOV i zauzme liniju Stražba-k. 294 . a zatim prema selu Rašljani. pa se jedan bataljon odreda sa komandantom i komesarom prebacio preko grebe58 Arhiv VII. U povlačenju iz Rašljana ka grebenu Majevice došlo je do prekida veze između jedinica. većinom omladinci. 8 automata i 42 puške.38 Od 20 do 29. 2 minobacača. Tog dana ojačani 16. divizije i Posavsko-trebavskog odreda. 5 puškomitraljeza. 28. bataljon: 87 boraca. marta vodio je borbu sa četnicima i ustašama u Gornjim Hrgovima i Poklecu. puk njemačke 22.

od 31. 50. a Milan Kajganić za pomoćnika komesara. koji su bili spremni da daju živote za ideale revolucije i socijalizma. Tako je Milan Kresoja postavljen za komandanta 1. 295 . dotadašnji komandant 3. 59 Tako je poginuo Petar Kaurinović hrabri i neumorni borac. brigade Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a. brigade KNOJ-a. član KPJ od 1941. 1744. naredbom komandanta Vojne oblasti 3. korpusa Posavsko-trebavski odred je došao u Tuzlu 30. a po naređenju Štaba 2. pod uticajem svog učitelja i saoborca Naste Nakića. Pri prelasku ceste Srebrenik-Brezik teško je ranjen i uskoro podlegao ranama. Treći bataljon Posavsko-trebavskog odreda ušao je u sastav 2. nego su raspoređeni na dužnost u Odredu. bataljona. reg. Za taj zadatak je formiran poseban štab u čijem se sastavu nalazilo sedam bataljona. 59 Arhiv VII. Pao je na pragu slobode u blizini svog Bukvika. Prema naređenju Komande vojne oblasti 3. Druga dva bataljona kretala su se drugim pravcem. brigade KNOJ-a nisu pošli rukovodioci iz Štaba bataljona. Đoko V. bataljonom u sastav 2. Poslije pogibije Petra Kaurinovića. Pajić za zamjenika. bataljona. krenuo na Majevicu sa zadatkom. Istog dana Posavsko-trebavski odred je sa svoja dva bataljona. fond NOP-a. a za zamjenika komandanta odreda Alija Muslić. k. nedočekavši da doživi ostvarenje ciljeva za koje se borio još od predratnih dana. čije su jedinice u to vrijeme napadale neprijateljske garnizone u Bijeljini i Brčkom. armije. marta na dužnost komesara odreda postavljen je Ivan Bumbulović. godine i partijski rukovodilac odreda od njegovog formiranja. marta naveče. da protjera i uništi četničke i zelenokadrovske grupe koje su se zadržale na terenu Majevice i ometale rad pozadinskih ustanova 2. korpusa. pa su u Podorašje stigli tek 29. br. koji je od odanih omladinaca stvarao članove Partije i SKOJ-a. Kadro Ramić za političkog komesara. Sa 3.na Majevice na komunikaciju Srebrenik-Brezik. Bio je iskusni komunista. politički komesar Odreda Petar Kaurinović. marta.

Narodnooslobodilačka vojska preimenovana je u Jugoslovensku armiju.na zapadnom frontu saveznici su izbili na Rajnu i obrazovali više mostobrana sa namjerom da što prije zauzmu Rursku oblast. Priboja i Teočaka. gdje su opkoljeni i uništeni. opšta situacija na frontovima je bila sljedeća: . Odred se zatim spustio u Semberiju. Četnici su pod borbom satjerani u rejon Teočaka. jugozapadnu Bosnu i uspostavila neprekidan front od Drave do Jadranskog mora. a Vrhovni štab u Generalštab JA. Njemački front. Brijesta. Vrhovni komandant je pred JA postavio cilj da oslobodi sve naše narode na cjelokupnoj etničkoj teritoriji. . Crnu Goru. . oslobodivši u toku zime Poljsku. u oslobođeno Brčko. Odra-Slovačke planine-Blatno jezero-Drava. nasuprot jedinicama Jugoslovenske armije. Prvog marta 1945. gotovo cijelu istočnu Prusku i Pomeraniju izbila na liniju r.na istočnom frontu Crvena armija je. gdje je vodio borbe sa domaćim četnicima. Dalmaciju sa ostrvima. Kod Čađavice i Vršana se takođe borio sa četnicima. u susret Crvenoj armiji. 296 . 9. aprila.na jugoslovenskom ratištu Jugoslovenska armija je u toku jeseni i zime oslobodila Madedoniju. BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE POSAVINE I TREBAVE Uoči velike savezničke proljećne ofanzive koja je bila predviđena za početak aprila 1945. a zatim da preuzmu opštu ofanzivu ka Berlinu. Hercegovinu.Odred je krenuo na Majevicu preko Gornje Tuzle. Na frontu u Italiji saveznici su se pripremali za proljetnu ofanzivu na Gotsku liniju (jezero Komo-Bolonja-Toskanske planine). Srbiju. uglavnom se protezao linijom Drava-Dunav-Šarengrad-ušće Drine-Sarajevo-Banja Luka-Bihać-Gospić-Karlobag i nije bio taktički povezan. a zatim se preko Brezovog Polja uputio.

Četvrtu krajišku udarnu i Artiljerijsku brigadu. pomoćnik komesar i Ante Bajak.u Prvoj jugoslovenskoj . Đuro Vukobrat. . divizije).u Prvoj krajiškoj . načelnik štaba. armije je formirao tri udarne grupe divizija.60 Zadatak Južne operativne grupe bio je da likvidira neprijatelja na potezu Bijeljina-Brčko-Orašje. Aleksandar Krajačević Saša. u pozadinu neprijateljskih snaga na sremskom frontu. . a poslije toga da dejstvuje opštim pravcem Doboj-Derventa-Banja Luka-Sisak-Novo Mesto. Ilija Materić. pomoćnik komesara i Drago Mitrović. s. komandant. obezbijedi unutrašnje bokove 1. str. pomoćnik komesara i Nikola Tomić. načelnik štaba. n. komandant. načelnik štaba.Mirko Srdić. armija je držala liniju Karavlaška Maoča-hajdučko brdo-Hujdurovići (jedinice 25. U Južnu operativnu grupu ušle su 2. koje bi sa fronta napala Sremska grupa divizija. . komandant. pomoćnik komesara i Novo Matunović. 17. angažovanjem svojih divizija u dolini rijeke Bosne. štab 1. Peta krajiška N 0 0 divizija imala je tada u svom sastavu Prvu krajišku proletersku brigadu. a zatim da forsira Savu u rejonu Brčkog. Štab divizije je imao slijedeći sastav: Radomir Babić. Mirko Turić. .61 Pred početak završnih operacija 2. 325-326. 60 t. divizije). načelnik štaba. načelnik štaba. divizije). i 5.Miloš Tanjga. Makso Sekulić. 472 (jedinice 23. 61 297 . komandant. Milan Bojanić. Vlado Malbašić. politički komesar.Savan Kesić. komandant. zamjenik komesara i Jovo Nastić. politički komesar. Gligo Mandić. Petar Simurdić.Vasilije Bošković. armije.PPHMMH Sve četiri armije i samostalni korpusi dobili su zadatak da prijeđu u ofanzivu za konačno oslobođenje zemlje. politički komesar.u Četvrtoj krajiškoj . i 4. Pravoslavna Špionica-Bandra-Stražba-k.d. i u sadejstvu sa Sremsko-bosutskom grupom divizija nastupa pravcem Gunja-Županja-Cerna. Dvadesetosma divizija se nalazila u armijskoj rezervi na prostoriji Puračić-BukinjePoljice. U štabovima brigada nalazili su se: . divizija. Mašan Milutinović. U okviru priprema za proboj sremskog fronta. Druga armija koja je bila grupisana u istočnoj Bosni dobila je zadatak da u početnom periodu operacija. Borike-Debelo brdo-Veliki brijeg-Kamenički vis (jedinice 45.u Artiljerijskoj brigadi . Drago Šobot. Prvu jugoslovensku udarnu. politički komesar. politički komesar.

Šestog aprila 2. u Petnaestoj majevičkoj . pomoćnik komesara.62 U toku 4. aprila prijeđe sa 23. krajiškom brigadom u protivnapad.Ocenjujući da je pritisak neprijatelja popustio i da je on uglavnom zadržan na cijelom frontu. 1. Štab 2. Zvonko Žardin. 19. načelnik štaba. Štab 2. i 23. U borbama koje su se odvijale tog dana jedinice su. a zatim gonila neprijateljske zaštitničke dijelove prema Brezovom Polju. marta i 1. pomoćnik komesar. aprila prešle u opšti napad na neprijatelja. u Drugoj krajiškoj Milan Zgonjanin. Istog dana 45. politički komesar i Uroš Kukolj. zamjenik komandant. divizija) i Bandra-Lukavac (23. armije prenijela je težište operacija iz rejona Bijeljine u rejon Brezovog Polja i Brčkog. politički komesar. politički komesar. brigada 25. divizije tada su bili: Blažo Janković. U štabovima brigada su bili: u Šestoj . komandant. orijentišući 25. armije je premjestio težište operacije sa pravca Gradačca u pravcu Doboja. Milan Minić. divizije oslobodila je Gradačac i izbila na liniju Humke-Gradačac-Tu62 U štabu 17. krajiška brigada je dostigla liniju Donja Zelinja-Petrovac-Gornji Lukavac. zamjenik komandanta i Vlado Bajić. Stevo Klašnja. Ostravica (na Ozrenu). Božo Hinič. armije i Štab Južne operativne grupe divizija 1. Sa pomenutih linija sve jedinice su 5. aprila. Poslije uporne borbe jedinice JA su ovladale Srebrenikom i nastavile gonjenje neprijatelja prema Špionici. svaka na svom pravcu. Primjetivši. politički komesar. divizija). da se neprijatelj na čitavom frontu u Posavini i Semberiji ubrzano povlači. divizija). komandant. Sedamnaesta divizija je istog dana napala neprijateljski garnizon u Bijeljini i 2. savladale otpor neprijatelja i do mraka izbile na liniju Hrgovi-Hajdurović-Kapetanova bina-Vranjevac-Hadžići (25. i 28.Rade Čorak. Milan Makivić. i V.Milorad Miklavčić. armije je odlučio da u toku noći između 31. divizijom i 2. armije odlučili su da nastave ofanzivna djejstva i što prije ovladaju Semberijom i Posavinom. armije napadale su pravcima Karavlaška-Maoča-Avramovina (25. komandant: Milenko Stojaković. Dušan Sovilj. 298 . zamjenik komandanta i Branko Bahrić. pomoćnik komesara. Šestog aprila štab 2. aprila. aprila oslobodila grad. diviziju sjeverno od komunikacija Gračanica-Doboj. komandant. Jedinice 2. divizija je izbila na liniju Piskavica-Straževac-Karanovac-M. Južna operativna grupa divizija 1. Petko Kahmi.

proletersku (srpsku). 40 ranjenih i 56 nestalih boraca. Borba je nastavljena 10. koji se utvrdio u tri zidana bunkera. uspio da ih potisne i izvršio evakuaciju ranjenika na lijevu obalu Bosne. pmoćnik komesra i Jovo Samardžić. marta iz Garevca izvršio napad na jedinice 19. Veselin Perović Truša. Milorad Milošević. u kojem je bilo oko 600 ustaša. Peta divizija i 17 divizija su se prebacile preko Save i nastavile nadiranje prema Županji. 11. politički komesar i Radomir Burič. 299 . Devetnaesta brigada je blokirala neprijatelja u Garevcu. divizije je u 23 časa oslobodila Modricu i u sadejstvu sa 19. brigadom). Milija Stanišić. aprila. U borbi za Garevac.63 Devetog aprila 16. Živojin Jeremić. poslije žestokih borbi na prilazima ovom mjestu. proletersku (crnogorsku) i 3. osobito u Hasiću. u Četvrtoj proleterskoj .Mihailo Gavrilović. pod komandom Peke Dapčevića. vodeći idućih dana ogorčene borbe na Becnju i Ciganištu. pomoćnik političkog komesara i Vojislav Đurović. divizije su tog dana napale Gračanicu. koje je dobio sa lijeve obale Bosne. pomoćnik komesara i Lazar Tešić. oslobodile je sutradan u 7 časova i nastavile nastupanje prema Doboju. a 2. nastupajući desnom obalom Save. i 19. 8. aprila ujutro. aprila prešle rijeku Bosnu i oslobodile Odžak i okolna sela. Oko 15 časova dijelovi 18.Vido Šoškić. Nikola Stanišić. načelnik štaba. načelnik štaba. brigade prešli su u napad i neprijatelja odbacili prema rijeci Bosni. 4. i 11. načelnik štaba. armije.rić. ali se nisu mog63 Druga proleterska divizija imala je tada u svom sastavu 2. komandant. te u crkvi i školi. zamjenik komandanta. divizija je imala 25 mrtvih. zamjenik komandanta. srpske divizije su u noći 18/19. Uz pomoć pojačanja. brigade. aprila Bosanski Šamac (sa 2.U Trećoj srpskoj . i 3. a 18. Štab divizije su sačinjavali: Šredoje Urošević. zamjenik komandanta. komandant. Jedinice 23. U štabovima brigada bili su: u Drugoj proleterskoj . Napad jedinica Južne operativne grupe divizije 1. brigadom iste divizije izbila na rijeku Bosnu. divizije je izbila na liniju Porebrice-Dubrava-Bijela. Branislav Joksović. otpočeo je takođe 5. politički komesar. Vaso Dragović. Ustaše su pošle prema zapadu. neprijatelj je 11. brigadom). aprila je oslobodila Orašje (sa 4. . politički komesar. srpsku brigadu. brigada 25. Poslije kraćeg odmora jedinice 25. Brčko je oslobođeno 7. načelnik štaba. brigada 25. komandant. divizija. komandant. Zarija Šaletić. Vojin Đurašinović Kostja. na liniju Modriča-Koprivna. aprila.Ljubiša Veselinović. Đoko Nedić. politički komesar.

str. n. Od oružja i opreme zaplijenjena su 4 topa. Tarevce i Jakeš. koji je obuhvatao teritoriju opština Bosanskog Šamca. Na povratku prema Odžaku njima su se priključile ustaše koji su se povlačili dolinom rijeke Bosne. 12 mitraljeza. bihaćki i travnički. Zajedno su se vratili i zaposjeli fortifikacijski uređene položaje za odbranu. korpusa. jednu pt pušku i 10 konja. Stanovnici Odžaka su izbjegli u Modriču. Mitar Lujić iz Crkvine. Pošto je 25. Neprijatelj je imao 733 poginula. Maglaj. aprila. za podpredsjednika Pavo Pajić iz Modriče i Ahmet Mešić iz Odžaka. 365 ranjenih i 2. Gradačac. Jedinice 25. 63 konstituisan je sreski narodnooslobodilački odbor za srez Bosanski Samac. Modriča i Odžaka. Nove borbe su vođene od 24. srpska divizija morala poći u sastav svoje 2. 235-236. njene položaje su preuzele jedinice 27. 205-Svilaj-Potočani-Vlaška Mala-Prud. pošto su jedinice JA 20. Za predsjednika je izabran David Davidović iz Miloševca. Graćanicu. Izgubile su 4 topa. Vlasenicu. Kladanj.64 Po oslobođenju Bosanskog Samca. za sekretara Panto Nikolić iz Modriče. 7 minobacača.d. Na taj način su ih odsjekle od ostalih neprijateljskih jedinica koje su se povlačile ka Zagrebu. na osnovu odluke Predsjedništva ZAVNOBiH-a. Neprijatelj je ipak uspio zadržati svoje položaje. Referent za prosvjetu je postao Dojčin Uzelac. Samac. armije. Brčko. Članovi odbora su bili: Vid Dević iz Novog Grada. a odnos snaga je bio 1:1. za referenta za privredu Trivo Dakanović. koja je u napredovanju daleko odmakla na zapad. 3 minobacača. a za referenta za zdravstvo dr Huso Kapetanović (nalazio se tada u JA). referent za finansije Mehmedalija Subašić iz Bosanskog Šamca i referent za upravu Tošo Tovirac iz Tišine. 300 . Tuzlanski okrug je imao 12 srezova: Bijeljinu. u noći 28/29. Zvornik i Srebrenicu. Doboj. aprila oslobodile Slavonski Brod. Konstituisanju Sreskog N 0 0 u ime Okružnog N 0 0 prisustvovao je Edhem Čamo 64 65 Milojica Pantelić. tuzlanski. Bos.882 zarobljena. divizije imale su 74 poginula i 259 ranjenih boraca. 76 puškomitraljeza i 37 automata. Šćepo Radić iz Dubice i Cvijetko Stojanović iz Vranjaka. banjalučki. istočnobosanske divizije 3. do 27. koji su se protezali linijom: k. aprila.le probiti. Prema toj odluci teritorija Bosne i Hercegovine je podijeljena na šest okruga: sarajevski. mostarski.

a pola u Bosanskom Šamcu. Uporedo su se vršile i pripreme za postavljanje opštinskih i sreskih sudova. a na teritoriji sreza Gradačac-36 članova. Na teritoriji sreza Bosanski Samac. U Komandi područja i u komandama mjesta bilo je 24 člana. Desetog aprila u oslobođenom Gradačcu je održan veliki narodni zbor na kojem su govorili Milojica Pantelić. u sastavu: Mehmedalija Tufekčić. a u srezovima čete. divizije. Odlukom Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu. Istom odlukom partijska organizacija iz Bukvika pripala je Sreskom komitetu za brčanski srez. a u Posavsko-trebavskom odredu 36 članova KPJ i 5 kandidata. poslije odlaska nekih članova na druge dužnosti. Nešto ranije formiran je sreski narodnooslobodilački odbor za brčanski srez. Imenovan je novi sreski komitet za srez Gradačac. Dana Simić. u sastavu: Slobodan Janković (sekretar). a za članove Cvijan Dakić. bila u sastavu Okružnog komiteta KPJ za Tuzlu. Mile Glavaš i Gojko Šarkanović. Uskoro su konstituisani opštinski NOO u Bosanskom Šamcu. djelovalo je 59 članova i 3 kandidata za članove KPJ. Predviđeno je da u komitet uđe i komesar Komande mjesta Gradačac . Za predsjednika je izabran Branko Kisić. U prvo vrijeme bilo je svega 90 milicionera na teritoriji okruga. za sekretara Saliha Mehikić. U svim opštinama formirani su vodovi milicije. 301 .Esad Taslidžić. Fuad Suljić. Modriči. Na čitavom Posavsko-trebavskom području bila su svega 2 pravnika. jer se oskudijevalo u stručnom kadru i pomoćnom osoblju. U isto vrijeme imenovan je i novi sreski komitet za bosanskošamački srez. partijska organizacija opštine Srebrenik ponovo je pripala Okružnom komitetu za Trebavu i Posavinu pošto je od februara 1944. Okružni komitet je. U pripremama se nailazilo na znatne teškoće. Rifat Salihović. od toga pola u Gradačcu. Odžaku i Orašju. Uporedo sa konstituisanjem organa narodne vlasti stvarani su organi unutrašnjih poslova i milicije.koji mu je prenio smjernice za dalji rad. Joco Vočkić. Teufik Imamović član sreskog komiteta KPJ i Kasim Ibrišimović. Arif Zenunović i Lepa Kuđic. radio u okrnjenom sastavu. Teufik Imamović. komesar 25.

izuzev Komande područja i komande mjesta koje su imale malo naoružanog ljudstva. Joco Vočkić. 30. a nisu bili krivi. a na teritoriji opštinskog komiteta Vražići 19 članova (ćelije u Vražićima. korpusa u Gračanicu. IRP. korpusa. Došlo je do znatnog priliva novih boraca u jedinice odreda. za sekretara sreskog komiteta KPJ došla je Nada Manojlović.Panto Nikolić. upućeno je 200 boraca u Dopunski bataljon 3. Dolazili su i oni koji su silom mobilisani u neprijateljske formacije. na tom terenu više nije bilo vojnih jedinica i ustanova. brigadu KNOJ-a. Pored toga. Sarajevo. Vrlo brzo odred je narastao na oko 1000 boraca. 5036 i 5022). Poslije prelaska jedinica JA preko rijeka Bosne i Save. ba66 Na teritoriji opštinskog komiteta Bukvik djelovalo je 10 članova KPJ. bataljona koji je upućen u 2. br. Ahmet Ćatić. aprila. formiran je novi 3. obavještavani su preko prijatelja i rođaka da se predaju. osobito među onima koji su bili zaplašeni zbog neprijateljske propagande. Posavsko-trebavski odred brojao 796 boraca. Za komandanta 3. G. Tako je. Rahiću i Koraju). zbirka NOR-a kat. aprila iz oslobođenog Brčkog krenuo preko Bukvika i Žabara prema Orašju. postojale su partijske organizacije u ustanovama sreza i pri komandama mjesta Brčko i Celić. Brnjiku. Mehmed Mujbegović i Trivo Dakanović. Umjesto ranijeg 3. Sreski komitet za brčanski srez imao je tada slijedeći sastav: Radivoje Lukić (sekretar). Odred je dobio zadatak da uništi ostatke četničkih i ustaških jedinica. Posavsko-trebavski odred je 10. bataljon. 66 Ostaci četničkih i ustaških bandi još su krstarili teritorijom Posavine i Trebave. Od toga broja. Sekretari sreskih komiteta po svojoj funkciji su bili i članovi Okružnog komiteta. koje su se krile oko posavskih sela. Salih Mehikić. Zaga Lukić i Sulejman Čaušević. tražio da se u okolinu Gradačca iz Posavine upute jedinice Posavsko-trebavskog odreda koje bi političkim radnicima i organima narodne vlasti pomogle i obezbjeđivale njihov rad. Lepa Kuđić. Oni koji su se krili. u drugoj polovini aprila. da vrši mobilizaciju ljudstva i da politički djeluje među stanovništvom. (Arhiv VII. jer im se ništa neće dogoditi. Zbog toga je Okružni komitet nekoliko puta. Poslije oslobođenja Brčkog. 302 . po naređenju komande Vojne oblasti 3. Odred je pomagao i pri radu organa narodne vlasti i pružao im zaštitu.

gdje su u velikom broju bili zastupljeni bunkeri povezani podzemnim skloništima i streljačkim rovovima punog profila. NOV srednjobosanska divizija. na str. U međuprostorima su bili iskopani streljački zakloni punog profila.taljona prvo je postavljen Nedo Pisarevič. kao glavna otporna tačka. Od naoružanja su imali 8 topova. Drago Karasijević i Mladen Vukosavljević u knjizi 53. 303 . navode d a j e na tom prostoru bilo oko 11. Utvrdili su se u trouglu koji čine rijeke Bosna i Sava i planina Vučjak. opasanog sa tri reda bodljikave žice. bataljona postavljen je Muharem Ibralić. i 15. korpusa iz doline rijeke Bosne preko Bosanskog Broda. divizije je u svom izvještaju Štabu 3. Zadnji podatak je najrealniji.500 ustaša. za odbranu je pripremljena velika školska zgrada.000 pripadnika uglavnom 12. Štab 27. na str. 154. Pored velikog trospratnog bunkera. Zbog odlaska Kadre Remića na partijski kurs. iznosi se broj od oko 2. sa pojedinim mitraljeskim zaklonima. dok.500-4. 190. a vlastiti gubici su bili 1 mrtav i 1 ranjen (komesar 2. maja 1945. U Posavini Posavsko-trebavski odred nije naišao na jači otpor zaostalih neprijateljskih jedinica. bataljona Ilija Kaurinović). (Zbornik IV. poslije povlačenja Nijemaca. jača ustaška formacija od oko 4. Ostala sela i zaseoci su takođe bili dobro utvrđeni.000 ustaša. str. 228. ustaško-domobranske divizije. Od polovine do kraja aprila ubijeno je 15 neprijateljskih vojnika. jer je broj približan neprijateljskim gubicima u toj operaciji. a za komesara Stjepan Tešič. bila je najjače utvrđena. 9 minobacača. sa još jednim bataljonom ustaške milicije. za komesara 1. knj. Svako naseljeno mjesto je pretvoreno u otpornu tačku.500 četnika.000 ustaša i oko 1.67 Oni su ranije imali zadatak da kao bočna zaštitnica štite izvlačenje njemačkog 21. Vlaška Mala. 856) naveo da se na tom prostoru nalazi 3. a naročito Gornja Dubica i Prud u kojima su postojali trospratni bunkeri. korpusa od 7. jer su se one krile po malim grupama. 34. 67 U navedenom djelu Milojice Pantelića. 29 mitraljeza. Na prostoriji Novi Grad-Vlaška Mala-Odžak-Mrka Ada-Balegovac-Dubica ostala je. i izradili sistem odbrane u vidu stalne i polustalne fortifikacije. 133 puškomitraljeza sa dosta municije.

Radomir Šćepanović. Zarije Škerović. dok je mjesto načelnika štaba bilo upražnjeno. Jedinice 25.Odžak. načelnik štaba. divizije. divizije68 i Posavsko-trebavskog odreda okružile neprijatelja. pomoćnik komesara i Momir Koprivica.Ratko Jovičić. politički komesar. divizije predale su 28. brigada 53. divizije sa jednim divizionom artiljerije. te su ostale odsječene od ostalih neprijateljskih snaga u trokutu koji čine rijeke Sava i Bosna i planina Vučjak. romanijsku brigadu. pomoćnik komesara i Živko Gajić.U Dvadesetoj . a poslije njegovog ranjavanja Omer Dedić. pomoćnik političkog komesara i Jakob Vodušek. politički komesar. u sastav 2. Vojnoistorijski glasnik br. aprila izbiju nadomak Save. Kada je prispjela u Modriču. Ahmet Đonlagić. pomoćnik komesara i Selim Zelinčević. armije. i 19 brigada 27. komandant. birčansku i 20. aprila svoje položaje 16. komandant. ali ih nisu mogle likvidirati zbog nedostatka teške artiljerije i avijacije. muslimanska brigada 27. 19. Vlašku Malu i M r k u Adu. do 7. zamjenik komandanta. Ratko Altarac. Poslije priprema. One su uspjele da do 21. aprila sa velikim gubicima na obe strane. komandant. maja jedinice 27.69 Sedmog maja stigla je u Brusnicu kao pojačanje 14. str.U Šesnaestoj . Drago Karasijević. načelnik štaba. Košta Banjac. ustaše nisu mogle da krenu na zapad lijevom obalom Save kuda su se povlačile njemačke i ostale ustaške snage. U štabovima brigada bili su: . .Spaso Mičić komandant.U Devetnaestoj . Operacija Vlaška Mala. u borbu je uvedena i 16. 23. Štab divizije su sačinjavali: Miloš Zekić. Pošto su od 1. aprila. . Čamil Kazazović. otpočeo je napad na cijelom frontu u kojem su učestvovale 16. muslimansku. aprila oslobođen Slavonski Brod. načelnik štaba. Nikola Andrić. Asim Hodžič. divizije. politički komesar. U ovim napadima pojedine napadne kolone su uspijevale da se kroz međuprostore probiju iza braniočevih položaja. Pero Jovičić. na odseku Vrbovac-Vinska i time onemoguće povlačenje ustaša desnom obalom Save na zapad. 2/67.Jedinice 25. muslimanskoj brigadi i krenule na zapad. maja u 3 sata ujutro. 275. Pošto je 20. 304 . divizije započele su borbu sa ustašama 19. politički komesar. ali je neprijatelj uspijevao da odbije napade i da se na svojim dobro utvrđenim uporištima održi. a da njegove otporne tačke opkole. vršile su stalne napade na neprijateljska uporišta . 68 69 Dvadeset sedma istočnobosanska divizija imala je tada u svom sastavu 16. Teške borbe nastavljene su od 25 do 27. aprila. 9.

101-s. .neprijateljska uporišta. divizije je zatražio od Štaba 3. divizije su iznosili 114 mrtvih. Srnava. Izvršen je novi raspored jedinica i u borbu su uvedene nove jedinice. knj. Borbeni put 16. U borbama koje su vođene od 1. divizije od 20. Posavsko-trebavski odred (bez jednog bataljona) zauzeo je položaj od Mrke ade do Bosanskog Šamca. 34. do 15. divizije i jedan divizion artiljerije.Devetnaesta brčanska brigada napadala je sa linije k. Posavskotrebavski odred i dijelovi 20. ne može likvidirati . Od 9. dok.Četrnaesta brigada 53. 5. ustaška grupa se još borila. a jedan na desnoj obali rijeke Bosne od skele ispod Modriče do Mrke ade. 222 ranjena i 27 nestalih. ali pošto je neprijatelj u borbu ubacio svoje jake rezerve. Ahmet Džonlagić . ojačana jednim bataljonom Posavsko-trebavskog odreda. brigade bili su u rezervi i sprečavali eventualno prebacivanje neprijatelja preko rijeke Bosne.14. . 925-928). sa zadatkom da spreči proboj neprijatelja preko rijeke Bosne. jedinice JA bile su prinuđene da se povuku na polazne položaje. 1945. napadala je neprijatelja na liniji Srnave-Potočani-Duge Njive. muslimanske brigade. .71 70 71 Izvještaj Štaba 27. Uvidjevši da raspoloživim snagama i sredstvima. 20 305 . . . a gubici jedinica 27. bez velikih gubitaka. maja neprijatelj je imao 243 poginula i 404 ranjena.Šesnaesta muslimanska brigada. str. Štab 27. str. do 15. brigada 53. korpusa podršku avijacije i tenkova. srednjobosanske divizije raspoređena je na liniju Lipik-Svilaj-Vrbovac. (Zbornik.70 Iako je kapitulirala fašistička Njemačka i sa njom kvislinška NDH. 330.Dvadeseta romanijska brigada je rasporedila jedan bataljon južno od Mrke ade. maja jedinice JA su djejstvovale sa svojih položaja prema neprijateljskim uporištima.Jedan bataljon Hrvatske divizije KNOJ-a zaposjeo je desnu obalu Save od sela Svilaj do ušća rijeke Bosne u Savu. IV. 286-287. Napad je trajao 9 sati. Svaki njihov napad je uzvraćen neprijateljskim protivnapadom.Ćamil Kazarović. Jedinice JA su se uspjele ukliniti do Dubice i blokirati Vlašku Malu i Odžak.

brigade. Poginulo je 3. artiljerija i avijacija su od zore do mraka žestoko bombardovale neprijateljske položaje. pa su jedinice 16. str. brigade odbačeni su nazad. nastavljeno je čišćenje terena od neprijateljskih grupa. a 22. Posavsko-trebavski odred je 28. a sutradan 25. maja vršeni su svakodnevni napadi. i 20. U dogovoru sa partijskim rukovodstvima i organima narodne vlasti je72 73 Isto. koji iznenadnim udarom likvidiraju i produžavaju ka Dubici. divizije koncentričnim napadom. str.Vlašku Malu sa t r i pravca. Poslije učešća u operaciji protiv ustaške grupacije kod Odžaka. zauzimaju Odžak. brigade prešle u gonjenje.401. Slijedeća dva dana. Slijedeća dva dana. 19. maja. Jedinice 53. a zarobljeno je 745 ustaša. Dvadeseta romanijska brigada i Posavsko-trebavski odred su u toku noći forsirali Bosnu i napali na neprijateljske položaje duž lijeve obale Bosne. bričanska brigada i jedan bataljon Posavsko-trebavskog odreda. 306 . Njoj su sadejstvovali. i 27.. divizije napala je najjače uporište . maja. muslimanske brigade. i 24.Od 15. poslije održanog mitinga u Bosanskom Šamcu. izvršen je opšti napad svim snagama. 23. maja. te je kod protivnika nastupila opšta dezorganizacija. na kojem je govorio Ivan Bumbulović. Drago Karasijević. 284. i 19.d.72 Nakon žestoke tročasovne borbe neprijatelj je razbijen i stalna neprijateljska uporišta su zaposjednuta. divizije prodiru duž desne obale Save do Pruda. Ustaše koje su se povlačile iz Odžaka i Vlaške Male pokušale su da se probiju preko položaja 16. brigade. Sva neprijateljaka uporišta su razorena. brigada 27. Nastupilo je rasulo kod ustaša. do 22. preko Krčevina prema Vučjaku. sadejstvujući u likvidiranju neprijatelja u Dubici. Bježeći ispred 16. dijelom snaga. 290. Šesnaesta brigada 27. n. Dvadeset četvrtog maja u 23 časa 19. poslije dvočasovne borbe. u 4 časa. ustaše su naletjele na dijelove 14. maja. maja avijacija je sa sedam aviona bombardovala neprijateljska uporišta. U ovoj operaciji ustaše su potučene.73 Manji broj ustaša se po grupicama izvukao iz obruča. krenuo u tri kolone prema Tuzli. 26. Snažnim protivnapadom bataljona 16.

kojeg će kao ranjenika ubiti četnički banditi u brčanskoj bolnici 1946. u ljeto 1943. 307 . Posavsko-trebavski odred je.dan broj starješina iz Odreda je ostao na terenu i preuzeo dužnosti u oslobođenim gradovima Posavine i Trebave. u bataljone 6. divizije KNOJ-a. bili su bitni činioci za donošenje odluke o formiranju Posavskog i Trebavskog NOP odreda. protiv kojeg su se borili u toku rata. godine. 1745. reg. 6. brigade stupe stotine novih boraca i formiraju se dva nova partizanska odreda. a njegovo ljudstvo i starješine su popunili čete i bataljone 2. br. prošao kroz tri faze u svom razvoju. Jedan broj boraca daće u toj borbi i svoj život. na svom borbenom putu dugom oko 20 mjeseci. godine. fond NOP-a. 42. U prvo vrijeme Posavski i Trebavski odredi su bili samostalne jedinice i vršile svoje odredske funkcije . a među njima i posljednji komandant odreda-Cvijetin Vasić. brigade 3. Došavši u Tuzlu.74 Oni će u naredne 2 godine nastaviti borbu sa istim neprijateljem. f.članova KPJ i SKOJ-a . Stvaranje partizanskih odreda u Posavini i na Trebavi je jedan od glavnih rezultata dugotrajnog i teškoćama ispunjenog političkog djelovanja aktivista NOP-a . k. četničkih i zelenokadrovskih bandi koje su se krile po šumama i zemunicama sjevernog dijela istočne Bosne. Tako su stvorili preduslove da. i 16. po dolasku većih jedinica NOV u Posavinu i na Trebavu. VOJNO-POLITICKI ZNAČAJ POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA Veliki uspjeh jedinica NOV i POJ i vrlo povoljna politička situacija u sjevernoistočnoj Bosni. Posavsko-trebavski odred je rasformiran. 74 Arhiv VII. 15. koja je imala zadatak da iskorijeni ostatke ustaških.branili i širili slobodnu teritoriju Posavine i Trebave i obezbjeđivali djelatnost partizanske pozadine.koji su upornim političkim radom pridobili i privukli na stranu NOP-a omladinu i veći dio ostalog stanovništva ovog kraja.

Od 4800 boraca NOV i POJ. hrvatsku brigadu i da se odred svede na takvo brojno stanje koje će služiti kao jezgro za popunu. komandante i vrijedne političke komesare. Odred je bio sastavljen od običnih ljudi iz naroda. Treća faza razvitka nastaje dolaskom odreda u Srebrenik. Muslimani i Hrvati. ravnopravan i slobodan život u zajedničkoj postojbini Bosni i Hercegovini. zvog ofanzive jakih neprijateljskih snaga na slobodnu teritoriju Posavine i Trebave. zavisno od vojno-političke situacije u Posavini i na Trebavi. koji su poticali iz svih sela i gradova Trebave i Posavine. Iz Srebrenika sada počinju akcije odreda prema matičnoj teritoriji . oko 2000 je prošlo kroz Posavsko-trebavski odred. U jedinicama odreda djelovali su mnogi komunisti i skojevci koji su svojim primjerom u borbi. političkim radom među borcima i narodom. Zbog toga je donijeta odluka da kompletni bataljoni pređu u 18. kalili se u mnogim akcijama i izrastali u dobre borce. u pojedinim periodima. U njegovim redovima su se zajedno borili Srbi. Odluka nije mogla biti realizovana.U drugoj fazi razvoja. vješte komandire. poslije spajanja. nije više bilo potrebno da odred ima nekoliko stotina boraca u svom sastavu. Učestvovao je u operacijama većih jedinica. Odred je bio prva jedinica za mnoge Posavce i Trebavce u kojoj su oni sticali prva borbena iskustva.Posavini i Trebavi. koliko je dala Trebava i Posavina. Svoje brojno stanje i organizacionu strukturu. odred je vojnički i politički sazrio da preraste u veću jedinicu . zatvarao opera308 .brigadu. kada se vrati na svoju teritoriju. odred je živio i rastao. u neposrednu blizinu svoje teritorije. Prelaskom u centralnu Bosnu i dužim zadržavanjem na drugoj teritoriji. Pred kraj rata imao je oko 1000 boraca. Na svom borbenom putu odred je izvršio razne zadatke. narastanju uticaja NOP-a i širenju ideje bratstva i jedinstva. odred je mijenjao. stvarajući uslove za bolji. visokim moralom i zalaganjem dali veliki doprinos snaženju odreda. Iz svog sastava je uputio za popunu drugih jedinica preko 1000 boraca. Crpeći uvijek nove snage iz naroda.

309 . mostovima i željezničkim prugama. vršio diverzije na putevima. ali je čvrsto odredsko jezgro našlo uvijek načina da to stanje brzo prebrodi i odred učini još jačim i borbenijim. Obezbjeđivao je rad vojnopozadinskih organa i učestvovao u prikupljanju sredstava za partizanske bolnice i stanovništvo ratom opustošenih krajeva. To jedinstvo fronta i pozadine bilo je zaloga uspjeha i pobjede nad znatno nadmoćnijim neprijateljem i dovelo je slobodu u sela i gradove Trebave i Posavine. AFŽ i NOF-a. USAOJ-a. Odred je obezbjeđivao rad društveno-političkih organizacija i sam pomagao da se na terenu stvaraju narodnooslobodilački odbori i organizacije KPJ. one su u njegove čete uputile mnoge članove Partije i SKOJ-a koji su pomogli da Odred postane čvrsta borbena jedinica. Bilo je i odlaženja iz njegovih redova. Okružni komiteti KPJ i SKOJ-a za Posavinu i Trebavu. Društveno-političke organizacije sa terena znatno su doprinijele da odred uspješno vrši svoje funkcije. osobito u prvim mjesecima svog postojanja. pravio zasjede na pravcima kretanja neprijateljskih jedinica. sadejstvovao drugim jedinicama u napadu i odbrani.cijske pravce i spriječavao prodore neprijateljskih jedinica na slobodnu teritoriju. ćelije i aktivi KPJ i SKOJ-a. vršio garnizonu službu. ali je često vršio i samostalna borbena dejstva. Unosio je patriotizam u redove omladine i ostalog stanovništva. narodnooslobodilački odbori i organizacije AFŽ su u svakoj prilici nastojali da pruže pomoć. Bio je pod operativnom komandom 7 štabova divizije i 12 štabova brigada. SKOJ-a. Djejstva je izvodio danju i noću. sreski i opštinski komiteti. Izvodio je mnoge napade na neprijateljska uporišta i kolone. Kao teritorijalna jedinica neprekidno je vršio politički uticaj u rejonu svog dejstva. Odred se nalazio i u teškim situacijama. išao u izviđačke akcije. po svim meteorološkim uslovima. U prvim mjesecima postojanja odreda. Dao je znatan doprinos u sprovođenju linije KPJ na mobilizaciji svih snaga za pobjedu nad okupatorom i domaćim izdajnicima. gonio. hvatao i razoružavao pripadnike odmetničkih bandi.

V D I O SPISAK BORACA POSAVSKO-TREBAVSKOG ODREDA .

6. . Odžak i Srebrentk. Stoga molimo čitaoce da imaju u vidu da su propusti u najvećem broju nastali uslijed nepotpunosti evidencije. proleterskoj i 15. da u spisku ne budu obuhvaćeni svi borci./ Podatke za spisak boraca Posavsko-trebavskog odreda prikupili su opštinski odbori SUBNOR-a Bosanski Samac. majevačkoj brigadi sa podacima iz edicija o tim jedinicama. bili priključeni uz dvije verzije rukopisa da bi čitaoci mogli dati svoje primjedbe. Uprkos svim nastojanjima. Orašje. Spiskovi su također. Doboj. Autor rukopisa je na kraju uporedio podatke iz rukopisa sa podacima iz spiska. sigurno će se ispostaviti. a za borce koji su bili u 16. Na osnovu toga. Brčko. sekretar redakcije Uroš Goranović je sačinio spiskove po opštinama. Tako sređeni spiskovi su dva puta upućivani opštinskim odborima SUBNOR-a na dopunu i izmjenu. muslimanskoj. odnosno da su podaci o pojedinim borcima neprecizni i nepotpuni. Gračanica. Gradačac. kada knjiga bude odštampana. Modriča. a o njima su dali mišljenje i organizacije SUBNOR-a mjesnih zajednica.

ANTIĆ Jovana LUKA. Srbin. januara 1945. Gajevi. 1922. Gornja Slatina. borac. 1927. u odredu od 1. Srbin. 1922. 1921. borac. 5. zemljoradnik. 1945. radnik. u odredu od 20. Srbin. 1945. 5. zemljoradnik. u odredu od 15. 1943. Gornja Slatina. 7. Srbnik. 4. Obudovac. zemljoradnik. borac. 1943. Srbin. ARSENIĆ Joce DAKO. komandant odreda. ANTIĆ Save UUBOMIR. borac. ARSENIĆ Marka VLAJKO 1911. komandir čete. borac. član SKOJ-a. zemljoradnik u odredu od 15. 1945. Brvnik. zemljoradni. Gradačac. Brvnik. član SKJ. 1945. borac. 1945. Brvnik. ARANĐIĆ Vlade JOVO. u NOB od 27. borac. u odredu od 10. 4. komesar bataljona i brigade. 1945. ANTIĆ Marka STEVO. 1924. 1945. u odredu od 10. u odredu od 4. u odredu od 20. u odredu od 12. ANTIĆ Jovana PERO. Srbin. Gradačac. u odredu od 20. Musliman. Srbin. Brvnik. 1945. Gajevi. zemljoradnik. 9. 4. borac. 1945. narodni heroj. 1924. 4. 1945. Brvnik. Brvnik. ARANĐIĆ Marijana PERO. u odredu od 8. 9. 4. Srbin. zemljoradnik. 1919. član KPJ. u NOB* od 1941. 1943. ANTIĆ Save DUJO. u NOB od oktobra 1941. 1945. komandir čete. Srbin. zemljoradnik. Škarić. u odredu od 15. poginuo 17. umro 1962. borac. zemljoradnik. 1924. 4. Srbin. 9. 3. u odredu od 5. Srbin. 1943. ANTIĆ Save CVIJAN. Srbin. Srbin. zemljoradnik. 1920. 1943. radnik. 1921. 4. Obudovac. Donja Slatina. Srbin. borac. Gornja Slatina. u odredu od 20. ANTIĆ Riste ANTONIJE. ARANĐIĆ Miče BOŽO. 4. 9. član KPJ. 1925. borac. 1927. poginuo 18. 1944. Gornja Slatina. 4. 1945. Srbin. zemljoradnik.Borci odreda sa područja opštine Bosanski Samac BOSIĆ Vlade PERO. borac. 1911. ARANĐIĆ Miče CVJETKO. 1927. u odredu od 20. zemljoradnik. 313 . zemljoradnik. član KPJ. 9. 1923. ANTIĆ Pere RAJKO. u odredu od 8. trgovac. ALIMANOVIĆ Salke HALID.

1925. Srbin. 1924. 4. Musliman. 1945. Garevac. Gornja Slatina. Srbin. BABIĆ Alekse LJUBEŠA. Donja Slatina. zemljoradnik. zemljoradnik. Gornja Slatina. umro 1968. 2. Bosanski Šamac. u odredu od 20. zemljoradnik. član KPJ. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od 12. 1. u odredu od aprila 1945. u odredu od 2. u odredu od marta 1944. BEGIĆ Rame HASAN. 1945. borac. BABIĆ Luke LUKA. BAJRAKTAREVIĆ Smaje MUJO. BIJELIĆ Petra SAVO. borac. Musliman. u odredu od 10. 1916. BOGDANOVIĆ Save LJUBEŠA. AVRAMOVIĆ Avrama STEVAN. Musliman. 9. 1945. 1921. 1929. BABIĆ Alekse SAVO. trgovački pomoćnik. zemljoradnik. BOGDANOVIĆ Đorđa JOCO.ATIĆ Januza AGAN. 4. Srbin. Srbin. 4. 1944. 1945. u odredu od 20. komandir čete. Srbin. Srbin. borac. u odredu od 15. 1. avgusta 1944. u odredu od 15. u odredu od 15. bolničarka. u odredu od 10. stolar. 1925. 1929. u odredu od 12. BAJRAKTAREVIĆ Muharema JUSUF 1926. Donja Slatina. u odredu od aprila 1944. Tišina. poginuo 14. Tišina. 4. u odredu od 10. BIĆAKĆIĆ Sulje OSMAN. 1930. komesar bataljona. Braniča. 1927. Srbin. politički komesar čete. BAJRAKTAREVIĆ Salke RIZAH. zemljoradnik. borac. BLAGOJEVIĆ Save MILAN. BABIĆ Sime JULKA. borac. Srbin. Srpkinja. zemljoradnik. borac. u NOB od 1943. borac. 1945. Musliman. 314 . 1945. AVRAMOVIĆ Ljube SIMO. Brvnik. BLAGOJEVIĆ Todora STOJA. Tišina. 1923. 4. 2. borac. Obudovac. Musliman. Musliman. 1922. u odredu od marta 1944. Srednja Slatina. radnik. 1945. u odredu od 2. Musliman. radnik. Bosanski Šamac. BABIĆ Mihajla NIKOLA. borac. Bosanski Šamac. borac. 1. Škarić. 1924. politički komesar čete. 1944. zemljoradnik. 5. zemljoradnik. u m r o 1979. 1945. u m r o 1974. maja 1945. poginula decembra 1944. član KPJ. Srbin. radnik. 1943. Srbin. zemljoradnik. Gornja Slatina. Bosanski Šamac. u NOB od avgusta 1943. 1898. 1912. Srbin. Tišina. Bosanski Šamac. u odredu od 15. 4. u odredu od 10. 1922. BIČIĆ Hasana ZIJAH. trgovac. radnik. 1926. radnik. radnik. u odredu od 9. 1923. Srbin. 11. u odredu od 17. 4. 1920. 1913. zemljoradnik u odredu od 12. Braniča. Bosanski Samac. borac. Bosanski Samac. borac. 1926. 2. u odredu od marta 1944. u m r o od rana u bolnici u Tuzli. 1908. 4. u odredu od 12. borac. borac. 4. zemljoradnik. 1945. Gornja Slatina. umro 1966. Musliman. član KPJ. 1944. borac. član KPJ. 1944. 1945. borac. BIJELIĆ Jelisije NIKOLA. 1945. Srpkinja. borac. 1945. 1944. Bosanski Samac. BAĆIĆ Pere NIKOLA. BEGIĆ Alije SULJO. zemljoradnik. BAĆIĆ Boška BOŠKO. Srbin.

student veterine. Srbin. 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. CERIBAŠIĆ Saliha HASAN. Batkuša. zamjenik komandanta bataljona. BOŽIĆ Arse ILIJA. BOŽANOVIĆ Jovana STANKO. 4. 3. borac. član KPJ. 1. Musliman. VII 1943. trgovac u odredu od 10. Srbin. 1923. član KPJ. Srbin. do 10. đak. član KPJ. 1919. 4. poginuo u ljeto 1944. 1945. 1945. zemljoradnik. CERIBAŠIĆ Ibrahima MUSTAFA. u NOB od avgusta 1943. borac. 1925. Srbin. 4. Musliman. zemljoradnik. ĆANČAREVIĆ Todora MARIJA. Srbin. umro 1979. Srbin. 9. u NOB od 20. u odredu od 17. Brvnik. Gornja Slatina. Brvnik. Srbin. Brčko. 4. Brvnik. 1918. poginuo 18. 4. trgovac. 1945. 1943. u odredu od 10. 1945. Bosanski Samac. u odredu od 20. u odredu od 27. zemljoradnik u odredu od 12.BOSIĆ Cvijana CVIKO. 4. Brvnik. Brvnik. borac. 1944. Srbin. poginuo maja 1945. Bosanski Samac. borac. u odredu od aprila 1945. borac. 1942. 1943. 1913. radnik. 4. u odredu od 20. 1922. borac. BUMBULOVIĆ Milana IVAN. ČEČAVAC Sime MIHAILO. 1914. ĆELIKOVIĆ Pere MILAN. 1945. đak. 1914. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. srednja Bosna. borac. 9. 1921. u NOB od 1941. 1916. član KPJ. u odredu 12. Srbin. borac. Srpkinja. u odredu od 20. domaćica. borac. Crkvina. 1945. 1926. umro 1978. 1924. 1944. Bosanski Samac. Gornja Slatina. BOSIĆ Jovana MIHAJLO. BOSIĆ Pere RADE. borac. borac. 4. CERIBAŠIĆ Saliha HUSEIN. borac. 1927. Obudovac. Srbin. zemljoradnik. 2. Srbin. Srbin. 9. zemljoradnik. u odredu od 10. 2. ĆELIKOVIĆ Miloša MIĆO. 1924. Srbin. u odredu od 20. BOSIĆ Milana NIKOLA. 1943. zemljoradnik. 1943. član KPJ. zemljoradnik. 1915. 1923. 4. Gornja Slatina. Srbin. 11. 9 1943. zemljoradnik. 9. u odredu od 8. CVIJANOVIĆ Gojka PERO. u NOB od 1. 1923. 1919. zemljoradnik. BOSIĆ Vlade NIKOLA. BOSIĆ Milana NEDELJKO. borac. 1943. 1945. 1. u odredu od 20. 1945. 4. komesar Odreda. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. 1944. zemljoradnik u odredu od 15. Bosanski Samac. Srbin. trgovac. Srbin. Sarajevo. borac. poginuo marta 1944. 11. u NOB od 27. Gornja Slatina. u odredu od 20. Srbin. 1944. 1944. 1921. borac. vodnik voda. Brvnik. Gornja Slatina. borac. Srbin. 1922. CVIJANOVIĆ Cvijana SIMO. u odredu od 20. referent veterine u diviziji. Brvnik. u odredu od 12. u odredu od aprila 1944. Skarić. pomoćnik komesara čete. 315 . 1943. CVIJANOVIĆ Cvijana MARKO. u odredu od 4. u odredu od 8. 1943. Gornja Slatina. BUMBULOVIĆ Joce LJUBO. zemljoradnik. Miloševac. u odredu od 11. radnik. Srpkinja. 1924. BRKIĆ Ljube DESA. borac. Musliman. 1945. umro 1967. omladinski rukovodilac. Gornja Slatina. BOSIĆ Cvijana DIMITRIJE. 9. 1929. ČELIKOVIĆ Pere JOVO. 1919. 9.

1926. Srbin. 1927. ĐEKIĆ Obrada BOŽO. Gornja Slatina. ĆULUMOVIĆ Marka STEVAN. 1943. 1920. b o r a c . Musliman. 316 . Srbin. Srbin. borac. Crkvina. 5. 1926. S r b i n . u odredu od 20. u odredu od oktobra 1943. 9. zemljoradnik. radnik. Gornja Slatina. član SKOJ-a. Gradačac. 1943. DUŠANIĆ Jove KOSA. borac. 1945. bolničar. ĐOKIĆ Milana CVIJAN. borac. zemljoradnik. Crkvina. zemljoradnik u odredu od 20. Srbin. 1943. Braniča. Srednja Slatina. Srbin. 1945. 1911. Srbin. Srpkinja. 9. Crkvina. borac. zemljoradnik. Srbin. bolničarka. 4. Bosanski Samac. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. bravar. 4. zemljoradnik. 4. borac. Srbin. 1926. 1923. 9. RVI. DUJKOVIĆ Sime STEVO. DUŠANIĆ-DAKIĆ Jove MILKA. 1913. jula 1944. poginuo 22. 1927. DRUAĆIĆ Sejfe ABDULAH »Kula«. u m r o 1963. vodnik voda. DUSANOVIĆ Miče MARKO. Kruškovo Polje. DESPIĆ Luke MILAN. član KPJ. član SKOJ-a. u odredu od 10. u odredu od septembra 1943.Č E L I K O V I Ć L j u b e N I K O . u odredu od 10. 1919. ĐURIĆ Gavrila CVIJAN. umro 1973. 1922. 1927. 4. Srbin. član SKOJ-a. zemljoradnik. Srpkinja. u NOB od decembra 1942. z e m l j o r a d n i k . Srbin. ČELIKOVIĆ Miloša STEVO. Braniča. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. Srbin. borac. Kruškovo Polje. 1925. u odredu od 25. 1945. u odredu od 6. Srbin. Crkvina. Srbin. DANIĆIĆ Cvijana JOVAN. Ledenice. 1. borac. 1921. B r v n i k . umro 1949. DUKOVIĆ Alekse DRAGO. Musliman. Gračanica. 9. zemljoradnik. Obudovac. 1945. poginuo marta 1944. ĐORĐIĆ Pante RADOVAN. 1914. 1. DRAGIČEVIĆ Drage BOŠKO. DRLJAČIĆ Ismeta ALIJA. borac. 1943. u odredu od 20. Kruškovo Polje. 1945. borac. 2. Bosanski Samac. ĐURIĆ Krste BOŽO. 4. u m r o 1949. u odredu od 17. Srbin. 1916. 1944. 1925. 4. 1921. trgovac. 9. u odredu od 25. ĐORĐIĆ Tome ĐORĐE. Tuzla. Bosanski Samac. 1945. zemljoradnik. u odredu od 20. u o d r e d u o d 6. borac. borac. u odredu od 20. bolničarka. radnik. 1945. 1945. zemljoradnik. Crkvina. 9. član SKOJ-a. član KPJ. u odredu od 2. 1945. 1926. 1944. u odredu od 12. Brvnik. u odredu od 12. Gajevi. borac. Srbin. DUJKOVIĆ Koste PETAR. radnik. šegrt. u odredu od 20. 1921. 4. 1943. 1. 1945. 1931. borac. Crkvina. poginuo oktobra 1944. u odredu od 10. u odredu od 14. u odredu od 10. desetar. Brvnik. poginuo juna 1945. 4. Musliman. zemljoradnik. 1944. umro 1977. u odredu od 15. 4. do 4. u odredu od 20. borac. DANIĆIĆ Spasoja VUČKO. 2. ĐEKIĆ Milana SAVO. borac. 1945. 1927. poginula septembra 1944. Srbin. zemljoradnik. 1943. 1944. 9. 1945. Crkvina. zemljoradnik. DELIČ Muharema HASAN. 1923.

ĐURIĆ Gavrila DUŠAN. GAJIĆ Bože MILAN. u odredu od 15. do 4. zemljoradnik. borac. Bosanski Samac. 1924. u odredu od 10. Srbin. borac. ĐURĐEVIĆ Steve ĐURO. 1945. Musliman. 1944. 1945. zemljoradnik. borac. 1925. Gajevi. 1945. borac. 1928. 1944. 4. radnik. 4. borac. Srbin. Srbin. GAJIĆ Bože RADOVAN. u odredu od 7. 4. 4. šegrt. Srbin. Srbin. ĐURIĆ Krste SPASOJE. ĐAKIĆ Huseina RIZO. 1945. borac. 1925. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 10. u odredu od 20. 1913. 3. 1922. Gajevi. ĐURIĆ Laze STEVO. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. 4. borac. FITOZOVIĆ Mehmeda RIZAH. borac. DŽOMBIĆ Pere CVIJETIN. zemljoradnik. Gajevi. u odredu od 15. Srbin. 1920. 7. Gornja Slatina. 1945. 1945. u odredu od 10. 1912. zemljoradnik. borac. u odredu od 4. zemljoradnik. 1. 4. 1945. 4. 1945. zemljoradnik. Srbin. 1924. u odredu od 12. zemljoradnik. Srednja Slatina. 3. u odredu od 6. 1945. u odredu od 12. Srbin. Brvnik. borac. u odredu od 16. ĐURIĆ Nike ĐORĐE. 1923. umro 1965. zemljoradnik. zemljoradnik. 4. Bosanski Samac. 1923. trgovački pomoćnik. 1943. Srbin. 317 . zemljoradnik. 1945. Srednja Slatina. Batkuša. Batkuša. 1943. DŽOMBIĆ Mihaila CVIJAN. 1945. u odredu od 14. 1927. 1. Gajevi. 1945. ĐAKIĆ Huseina ABID. Srbin. zemljoradnik. Srbin. u odredu od 15. DŽOMBIĆ Riste BOŽO. Srednja Slatina. borac. Srednja Slatina. zemljoradnik. ĐURIĆ Milana JOVO. 5. Bosanski Samac. u odredu od 12. ĐURIĆ Ilije MAKSIM. Obudovac. 1945. u odredu od 8. ĐURIĆ Nike RAJKO. u odredu od 15. u odredu od 10. borac. Gajevi. Srbin. Musliman. Gajevi. 1924. 4. u m r o 1978. borac. FILIPOVIĆ Jove MIHAJLO. zemljoradnik. u odredu od 12. 4. 4. politički delegat voda. Gajevi. 1944. Srednja Slatina. borac. GANILOVIĆ Jove BOŠKO. 1928. 1945. borac. 1920. DŽOMBIĆ Marka JOVO. Musliman. 1921. u NOB od 10. ĐURIĆ Milana STEVO. 1922. Srbin. Gajevi. 1919. 1919. borac. Srbin. u odredu od 14. 1924. 4. Srbin. borac. 4. 1926. borac. 4. 4. GANILOVIĆ Teše TEODOR. 1945. 1945. 1944. u odredu od 15. Srbin. DŽOMBIĆ Pere BOŽO. u odredu od 10. član KPJ. 4. 4. u odredu od 14. borac. Srbin. Gajevi. u m r o 1980. DŽOMBIĆ Mihaila MILAN. Srbin. 1945. zemljoradnik. 1. Srbin. 9. 1945. omladinski rukovodilac. 1944. zemljoradnik. trgovački pomoćnik. umro 1976. član KPJ. Crkvina. 1923. borac. 1915.

đak u odredu od 10. u odredu od 10. u odredu od 15. 4. desetar. u NOB od jula 1943. Bosanski Šamac. Musliman. borac. Srbin. u odredu od 19. 1918. 1944. Musliman. borac. Crkvina. 1945. u odredu od 28. član KPJ. službeod 17. član SKOJ-a. 318 . Bosanski Samac. 1944. 1923. 1928. HASANČEVIĆ Muharema HUSNIJA. Musliman. 3. Musliman. Srbin. Gornja Slatina. 1943. 1944. Srbin. GAZETIĆ Rade PERO. 1923. 1944. HARČINOVIĆ odredu od 10. u 2. 10. 1944.GAZETIĆ Ilije ILJKO. komesar bataljona. 1914. u Odredu od 11. borac. 3. trgovački pomoćnik. bravar. 3. GIBIĆ Emina HASIB. umro 1946. Bosanski Šamac. zemljoradnik. 4. radnik. Salke SULEJMAN. 1926. 1944. Braniča. HADŽIJUSUFOVIĆ Mustafe JUSUF. u odredu Salke IBRAHIM. kočijaš. 12. 9. Bosanski Samac. u odredu od 10. 1944. borac. u m r o 1950. u odredu od 2. u odredu od 7. 1945. Kozluk. HADŽIJUSUFOVIĆ Jusufa MERSAD. zemljoradnik. član SKOJ-a. zemljoradnik. IGNJATOVIĆ Rade NIKOLA. HADŽIALIJAGIĆ Smaje HAZIM. 1945. Musliman. borac. 1944. u odredu od 15. u odredu od 12. Bosanski Samac. 2. 1943. Srbin. 1924. zemljoradnik. borac. Srbin. Bosanski Šamac. u odredu od 20. Gajevi. 1925. 9. GRBIĆ Stanka DUŠAN. 1926. borac. Musliman. 2. član KPJ. Gornja Slatina. Bosanski Šamac. u odredu od 19. politički komesar čete. Musliman. Crkvina. u odredu od 20. Ledenice. borac. borac. 3. Bosanski Šamac. borac. HARČINOVIĆ nik. zubar. Musliman. u odredu od 7. ILIĆ Ljube MILJO. ILIŠKOVIĆ Jovana MILORAD. u odredu od 10. borac. borac. borac. 2. HALILOVIĆ Ibre MUSTAFA. Musliman. u odredu od 25. Bosanski Samac. zemljoradnik. Crkvina. 1944. 1. 9. borac. 1945. zemljoradnik. Srbin. 1945. obućar. brico. zemljoradnik. u odredu od 10. Gradačac. 3. Bosanski Šamac. u odredu od 28. borac. HADŽIJUSUFOVIĆ Muharema ALIJA. ILIŠKOVIĆ Stanka JOVAN. Srbin. Bosanski Šamac. borac. zemljoradnik. 1926. 1944. 1943. 1928. član SKOJ-a. Gornja Slatina. u odredu od 15. borac. borac. 1945. Gornja Slatina. 3. GLUVAĆEVIĆ Pere ΤΟΜΟ. 1926. IBRALIĆ Dede MUHAREM. član SKOJ-a. trgovački pomoćnik. Braniča. zemljoradnik. 1923. poginuo februara 1945. zemljoradnik. 1945. 3. 1920. 10. 1917. 1923. 1922. Srbin. 2. Srbin. HADŽIJUSUFOVIĆ Mustave IBRAHIM. Musliman. u odredu od 16. IZETBEGOVIĆ Mustafe BAHRIJA. 1922. obućar. 9. IGNJATOVIĆ Rađe ĐORĐE. 1943. 1930. Musliman. Musliman. 1944. borac. 1922. zemljoradnik. GLUVAČEVIĆ Spasoja MARKO. 1945. 1927. IBRALIĆ Dede MEHMED. 3. 1923. desetar. 1923. Srbin. Musliman.

1927. borac. 1924. Srbin. u odredu od 5. 1925. u odredu od 15. član SKOJ-a. u odredu od 31. komandir čete. radnik. 1943. u odredu od aprila 1944. 1924. zemljoradnik. Srbin. Crkvina. Srbin. 1924. zemljoradnik. 1914. 1945. u odredu od aprila 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. 10. JELISIĆ Petra NEDELJKO. u odredu od 10. 1943. KADIĆ Hamida RAIF. 3. KLADNJAK Alije MUHAMED. Gornja Slatina. komesar bataljona. JOVANOVIĆ Rade MILAN. 1945. 1945. umro 1975. u odredu od 10. u odredu od 10. 1923. Musliman. 1922. borac. 1944. Bosanski Samac. Srbin. borac. JOŠIĆ Steve MILAN. namještenik. KASAPOVIĆ Arse STEVO. Srbin. u odredu od 1. 1. 4. u odredu od 2. 2. borac. Gornja Slatina. član KPJ. borac. član KPJ. Jugosloven. poginuo maja 1945. 9. 1944. 1920. zemljoradnik. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. 1945. 5. u odredu od 20. vodnik voda. Braniča. Srbin. KEREZOVIĆ Boška JOVO. JOS1POVIĆ Steve MILIVOJE. 1944. 1928. KASUMOVIĆ Kasima RIZO. 1945. 1943. borac. 1930. 1945. 1945. 1926. član KPJ. borac. Fojnica. poginuo 10. u odredu od 15. Brvnik. Bosanski Samac. 4. 1925. borac. u odredu od 12. KEREZOVIĆ Đoke LJUBOMIR. 1945. Donja Dubica. 1945. komesar čete. u odredu od 28. 1916. 10. komandir voda. borac. Musliman. 5. JOŠIĆ Kuzmana SAVO. 1944. zemljoradnik. Srbin. 1945. zemljoradnik. u odredu od 12. u odredu od 7. KERTIĆ Đorđa VASO. desetar. zemljoradnik. KASAPOVIĆ Arse ΤΟΜΟ. 1. Bosanski Samac. Musliman. umro 1973. 9. Srbin. u odredu od 10. JASENICA Ibrahima HASAN. Bosanski Samac. zemljoradnik. 4. Bosanski Samac. u odredu od 13. JOVIĆ Živka JOVO. u odredu od 20. zemljoradnik. Srbin. 2. umro 1977. borac. đak u odredu od 20. JEKIĆ Joce ILIJA. 1920. Gornja Slatina. zemljoradnik. u NOB od 1942. 4. 1927. Srbin. Donja Slatina. JOVANOVIĆ Gojka JEVTO. JOVIC Cvijana ALEKSANDAR. Turić. KERTIĆ Peje MAKSO. zemljoradnik. 3. Srbin. borac. član KPJ. Srbin. poginuo 10. 4. Donja Slatina. Musliman. Obudovac. u odredu od 15. zemljoradnik. Srbin. 1926. 1944. 4. Musliman. Brvnik. 1921. član SKOJ-a. Obudovac. Sibovac. Batkuša. 9. 1921. 1943 do 4. poginuo aprila 1944. radnik. borac. 5. borac. u odredu. KARIĆ Salke MUSTAFA. 3. 1945. 1924. 9. Busovača. zemljoradnik. 1929. Batkuša. u NOB od jula 1943. JAĆIMOVIĆ Spasoja PAVLE. trgovački pomoćnik. borac. JOŠIĆ Kuzmana PERO. Srbin. Musliman. Obudovac. Pisari. Obudovac. 1923. 4. 1945. Pisari. u odredu od aprila 1945.IZETBEGOVIĆ Izeta MIRZO. umro 1972. 1945. zemljoradnik. Srbin. Odžak. Srbin. 319 . 1. 1919. borac.

LAZAREVIĆ Pere VID. Viktora JURIJE. Trbovlje. u od10. radnik. 1945. 1945. 1897. 1908. 1921. 4. 1943. 1924. u odredu od 20. zemljoradnik. VII 1943. Monj. Bosanski Šamac. LUJIĆ Marka DUŠAN. član SKOJ-a. 1943. Bosanski Šamac. 12. Srbin. zemljoradnik. 1926. član KPJ. Musliman. 8. 1930. borac. Srbin. LUJIĆ Jevte ALEKSANDAR . Obudovac. KUJUNDŽIĆ Mehmeda HUSEIN. borac. đak u NOB od 27. 1945. Pisari. 1. Srbin. LUJIĆ Marka KOJO. u odredu od 20. u odredu od 15. Tumpej. Maribor. borac. 3. borac. član SKOJ-a. 1943. u odredu od 15. 1945. u NOB od 10. đak. 1928.KODRE redu od KODRE redu od KODRE maćica. 1925. borac. Gornja Slatina. 1944. 1943. Miloševac. KURBAŠIĆ Bege BEGAN. 1926. borac. poginuo 10. Crkvina. u odredu od 2. borac. SR Slovenija. Crkvina. zemljoradnik. 1920. Srbin. KUJUNDŽIĆ Mehmeda ALIJA. zemljoradnik. Maribor. SR Slovenija. borac. borac. Crkvina. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. radnik. KOJIĆ Save MIĆO. Slovenka. Srbin. borac. Srbin. 1945. LUKIĆ Marka MIĆO. Batkuša. 1944. Srbin. 1921. borac. 1923. 1943. Slovenac. umro 1975. Bosanski Šamac. 1925. Srbin. LUJIĆ Nike MITAR. SR Slovenija. Musliman. 4. Srbin. đak u od15. 9. zemljoradnik. Slovenac. KOSANIĆ Veselina MIHAJLO. 4. Srbin. umro 1971. 4. 1945. 8. Obudovac. 2. 1932. radnik. u odredu od 14. borac. 1926. 4. 1945. 9. u odredu od 10. 4. u odredu od 20. 1943. u m r o 1969. poginuo u Obudovcu. borac. KUREŠEVIĆ Toše OSTOJA. 9. SR Slovenija. u odredu od 20. 1911. Srbin. Gornja Slatina. Miloševac. zemljoradnik. Crkvina. 1944. KUREŠEVIĆ Steve PERO. u odredu od 15. KOJIĆ Đure PERO. u odredu od marta 1944. Viktora BREDA. poginuo 10. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. bolničarka. 1943. Sežana. Srbin. 1924. 10. Pisari. 9. u odredu od 15. Miloševac.ACO. 1911. u odredu od 13. zemljoradnik. Monj. 9. Alojza LJUBA. zemljoradnik. avgusta 1944. umro 1980. Srbin. 1920. 1944. 12. zemljoradnik. zemljoradnik. 1927. KOJIĆ Petra MARKO. Laže. borac. 1944. 1943. borac. KOSTIĆ Luke MARKO. 320 . 5. borac. KOJIĆ Pavla PAVLE. zemljoradnik. 1921. borac. do 4. 4. 4. borac. Srbin. Obudovac. 10. Musliman. u odredu od 20. Slovenka. u odredu od 15. borac. u odredu od 2. u odredu od 15. 2. 1945. KODRE Ivana VIKTOR. 1924. LUJIĆ Gojka MARKO. KUREŠEVIĆ Sime ILIJA. Pisari. komesar čete. zemljoradnik. 1943. Srbin. 1943. 1945. Srbin. 14. borac. 1924. u odredu od marta 1944. zemljoradnik. dou odredu od 10. u odredu od 28.

Srbin. u odredu od 20. Bosanski Samac. 1923. Srbin. Crkvina. 1943. 1943. 4. Srbin. MAKSIMOVIĆ Nikole SIMO. borac. Srbin. 1943. 1925. 1916. borac. 9. Srbin. u odredu od 6. Crkvina. u odredu od jula 1944. borac. Braniča. vodnik voda. 1919. u m r o 1982. 12. u odredu od 10. 1926.LUKIĆ Mitra SIMO. Crkvina. 1945. Srbin. radnik. Srbin. zemljoradnik. 1909. MARKOVIĆ Koste NEDO. u odredu od 15. MAKSIMOVIĆ Milivoja SAVO. MARJANOVIĆ Obrada LAZAR. Braniča. Pisari. Srbin. Srednja Slatina. borac. zemljoradnik. 4. 1925. u m r o 1970. Musliman. u odredu od 28. Pisari. 1925. MARJANOVIĆ Todora SPASOJE. zemljoradnik. Braniča. Crkvina Srbin. Crkvina. u odredu od 20. umro 1978. 1943. u odredu od 12. 1919. zemljoradnik. 1924. MARINKOVIĆ Rade MILUTIN. Batkuša. domaćica. 1923. Braniča. desetar. Srbin. zemljoradnik. 1921. Derventa. u odredu od 20. u odredu od maja 1944. 8. borac. Pisari. Braniča. borac. u odredu od 10. MARKOVIĆ Miče JELA. Srbin. Obudovac. borac. MADŽAREVIĆ Osme HASAN. zemljoradnik. 4. Baktuša. poginuo maja 1945. u odredu od 6. 1922. u NOB od 27. u odredu od 15. 2. MARINKOVIĆ Rade MIRKO. 10. Foča. zemljoradnik. zemljoradnik. 9. borac. u odredu od 25. MAKSIMOVIĆ Milivoja SAVO. Donja Slatina. 1922. Romanija. MAKSIMOVIĆ Maksima MIROSLAV. 1945. D. 1945. MAKSIMOVIĆ Nike SAVO. D. zemljoradnik. MASLIĆ Marka LAZAR. 10. u odredu od 25. 1943. u NOB od 27. Srbin. 1927. borac. MARJANOVIĆ Todora KOŠTA. Crkvina. juli 1943. 1920. borac. 9. radnik. borac. 1919. Hrvat. 1906. 1944. Braniča. MANDARIĆ Nikole AVGUSTIN. 1943. 1945. 4. trgovački pomoćnik. Pisari. zemljoradnik. u odredu od marta 1944. poginula 1944. borac. MAKSIMOVIĆ Đorđa PERO. Srbin. 1943. intendant bataljona. 1945. D. zemljoradnik. 1943. 1945. član KPJ. 1945. Srbin. borac. 1926. u NOB 27. zemljoradnik. 9. borac. poginuo aprila 1944. Srbin. borac. 1944. Srbin. Srbin. Srbin. Crkvina. borac. borac. D. u odredu od 20. zemljoradnik. 4. Srbin. 1925. zemljoradnik. Crkvina. Srpkinja. 3. 1943. MARKOVIĆ Đorđa CVJETKO. 1945. 1919. 4. 9. poginuo novembra 1943. zemljoradnik. 1907. u odredu od 15. u odredu od 10. borac. zemljoradnik. LUKIĆ Pere STEVO. u odredu od 3. borac. 1945. 9. zemljoradnik. Crkvina. MAKSIMOVIĆ Veljka DUŠAN. član KPJ. 1924. 321 . zemljoradnik. 1943. 4. u odredu od 20. 7. MARJANOVIĆ Rade CVIJAN. zemljoradnik. MARKOVIĆ Ignjata PETAR. 5. MAKSIMOVIĆ Milivoja UUBOMIR. u odredu od aprila 1945. u odredu od 3. Srbin.

1945. 4. desetar. član SKOJ-a. u odredu od 24. 1944. Musliman. 9. u odredu od 5. MIĆIĆ Jelisije TOŠO. Srbin. Srbin. 1943. gimnazijalac. zemljoradnik. Gornja Slatina. 1943. 1917. poginuo jula 1944. zemljoradnik. 1945. Srbin. Srbin. u odredu od septembra 1943. 1945. od 25. u odredu od februara 1944. zemljoradnik. 1913. u odredu od aprila 1944. đak. Srbin. u NOB od avgusta 1943. u odredu. MITROVIĆ Boška BOZO. Crkvina. borac. Srbin. 1945. MILADINOVIĆ Stanka JOVAN. zemljoradnik. 11. borac MILJIĆ Mihaila PERO. 1918. zemljoradnik. borac. poginuo 1. MLINAREVIĆ Petra JOVICA. MIHALJĆIĆ Đure SPASOJE. borac. umro 8. 1944. u NOB od 1. Srbin. MIHALJĆIĆ Spasoja LAZAR. 9. Crkvina. 1943. u odredu od 20. borac. 1944. MILOVANOVIĆ Mile LUKA. 4. u odredu od 15. borac. MIRKOVIĆ Đorđa JOVO. 1945. u odredu od 12. Donja Slatina. 9. 2. zemljoradnik. zemljoradnik. član KPJ. Brvnik. MITROV1Ć Luke SVETOZAR. Bosanski Samac. 4. Gornja Slatina. MIHAJLOVIĆ Mike CVIJETIN. 9. 9. član KPJ. MIHALJČIĆ Đorđa PAVLE. 1924. 1945. 1902. umro 1975. 1945. 1921. u odredu od 2. Srbin. 1945. u odredu od 15.MEŠIĆ Osmana SAFET. 322 . 1926. zemljoradnik. Srbin. borac. MIHALJČIĆ Marka ĐORĐE. zemljoradnik. 1922. Srbin. 1942. borac. Grebenice. poginuo 1945. zemljoradnik. Brvnik. u NOB od 20. u odredu od 10. u odredu od 21. u NOB od avgusta 1943. 3. MILOVANOVIĆ Luke MIRKO. Srbin. borac. Kruškovo Polje. 1944. MIHALJĆIĆ Spasoja NIKOLA. zemljoradnik. 1924. MIĆIĆ Jovana STEVO. zemljoradnik. Srbin. 1923. komandir čete. Gornja Slatina. 1923. pozadinski radnik. 1921. borac. Srbin. 7. komandant bataljona. Pisari. borac. u odredu od 15. 1933. u odredu od 27. Gornja Slatina. zemljoradnik. u odredu od 20. 1930. u odredu od 8. 1943. Kruškovo Polje. 1929. Srbin. 5. 1943. u odredu od 24. Srbin. zemljoradnik. Srbin. 4. 1945. MITROVIĆ Ljube UUBOMIR. Brvnik. borac. Grebenice. Srbin. 1912. 1915. 11. Crkvina. 4. zemljoradnik. član SKOJ-a. 9. 3. borac. juna 1969. Crkvina. u odredu od 20. 1890. Crkvina. 4. u odredu od 15. MILANO VIC Cvijana RADIVOJE. Srbin. borac. u NOB od marta 1942. 1919. 1943. zemljoradnik. Srbin. Kruškovo Polje. Crkvina. borac. zemljoradnik. Srbin. 1. u odredu od 14. 1926. 1943. 1922. 4. borac. član KPJ. zemljoradnik. Gornja Slatina'. 1945. MILIĆEVIĆ Marka PETAR. Gornja Slatina. 2. zemljoradnik. 1925. Srbin. MILOVANOVIĆ Jove ILIJA. MIHALJĆIĆ Đorđa PERO. u NOB od 27. 1. 1943. zemljoradnik. borac. u odredu od 15. Brvnik.

1945. 2. 3. zemljoradnik. MITROVIĆ Saila MIKA . NIKOLIĆ Jelisija MILAN. desetar. 1924. 4. Srbija. 1945. NESTOROVIĆ Mitra PERO. u odredu od 15. Gornja Slatina. zemljoradnik. Srbin. Crkvina. 1926. 1916. Musliman. Braniča. borac. 1926. 3. 1. 1922. Modrica. 1924. omladinski rukovodilac. 323 . u odredu od 20. Srbin. 4. 1924. član SKOJ-a.MIĆO. u odredu od 6. 1926. borac. borac. 1945. 1945. MITROVIĆ Dake VESELIN. zemljoradnik. 9. borac. u odredu od 20. Bosanski Samac. Srbin. MOJIĆ Pere MILAN. 1945. u odredu od 10. 1925. u odredu od 15. zemljoradnik. 2. 4. Srbin. NIKOLIĆ Živana PETAR. NEDIĆ Boška JOVAN. 1945. politički komesar čete. u odredu od 10. 4. u odredu od 24. MOKRIĆ Laze TATOMIR. Bosanski Šamac. u odredu od 16. Srbin. 1922. zemljoradnik. od 13. borac. 1929. Srbin. NOVAKOVIĆ Jelisija PETAR. Pere KOJO. borac. đak. 1945. MUSTAFIĆ Hasana FETIŠ. 2. MITROVIĆ Jovana SPASOJE. zemljoradnik. borac. 1943. zamjenik obavještajnog oficira brigade. 1944. 1920. NIKOLA. 4. u NOB. Srbin. zemljoradnik. 1942. borac. borac. MURATOVIĆ Ibrahima SULEJMAN. u odredu od 25. NIKOLIĆ Marka NEDO. član KPJ. Bosanski Samac. Musliman. 4. Obudovac. u NOB od 19. 1943. borac. Muslimanka. 1945. 1944. 1930. 1943. 4. borac. u odredu od 17. MITROVIĆ Đoke MIĆO. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 28. 9. Srbin. umro 1978. 4. Srbin. u odredu od 10. umro 1954. Musliman. 1918. zemljoradnik. Obudovac.U·™« MITROVIĆ Jelisija MARKO. radnica. Gajevi. 1945. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od 25. Gornja Slatina. Braniča. 1924. Srbin. u odredu od 8. NEZIROVIĆ Derviša DŽEMAL. u odredu od 14. 3. 1944. zemljoradnik. Crkvina. Crkvina. u odredu od 5. u odredu od 28. 1924. Srbin. 9. Brvnik. 7. Brvnik. NEDIĆ Jovana NIKOLA. borac. NASTIĆ Naste SVETO. NIŠLIĆ Huseina SAFA. zemljoradnik. umro 1945. radnik. 1942. šegrt. u odredu od 10. 1945. borac. Srbin. 1925. borac. 1944. zemljoradnik. u odredu od 10. 1915. u odredu od 5. 1945. 1945. zemljoradnik. NESTOROVIĆ Mitra MARKO. zemljoradnik. 4. 1945. 1943. 4. borac. MITROVIĆ Steve OSTOJA. 8. borac. član KPJ. 1944. Obudovac. 1924. Brvnik. 4. 1904. 1945. 4. Obudovac. član KPJ. 2. Srbin. radnik u NOB od 7. Gornja Slatina. radnik. borac. Srbin. 1929. Braniča. Srbin. 1928. MITROVIĆ Milivoja VLADO. 1945. borac. 11. 1926. Srbin. borac. zemljoradnik. u odredu od 15. u odredu od 12. Srbin. Crkvina. Bosanski Samac.

1945. Srbin. 5. u odredu od marta 1944. 9. u odredu od 15. 1945. avgusta 1944. poginuo. borac. u odredu od 10. komandant bataljona. 9. PETROVIĆ Ostoje BOŠKO. Srbin. učitelj. Donja Slatina. u odredu od 15. u odredu od 20. član SKOJ-a. poginuo aprila 1944. u odredu od novembra 1944. Pisari. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od 17. Srbin. borac. Srbin. 1915. OSTOJIĆ Pere OSTOJA. 1943. 1918. 1928. u odredu od februara 1944. borac. zemljoradnik. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. PISAREVIĆ Mile LJUBOMIR. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. umro 1973. Braniča. poginuo 10. u odredu od 20. borac. Srbin. u odredu od 25. zemljoradnik. Pisari. član KPJ. umro 1954. borac. nepoznato vrijeme i mjesto. PAVLOVIĆ Luke PAVLE. 1943. borac. PETROVIĆ Zaharija TRIVO. Srbin. u m r o jula 1944. 1924. 4. u odredu od 20. PEJIĆ Miloša ĐORĐE 1927. zemljoradnik. 1928. umro 1976. Trnava. Srbin. 1917. 1943. PETKOVIĆ Nikole CVIJAN. borac. zemljoradnik. 1943. borac. 9. 1924. 1926. borac. Srbin. 1927. Srbin. PISAREVIĆ Vida JOVAN. Srbin. 1945. poginuo februara 1945. umro 1952. Srbin. Srbin. PERIĆ Pere ĐORĐE. 1945. u odredu od 20. zemljoradnik. 1945. 1943. OSTOJIĆ Cvijana PERO. 9. borac. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik u odredu od 8. zemljoradnik. u odredu od 14. u NOB od 1941. Srbin. 1917. 1943. 5. Srbin. 1926. borac. 1912. u m r o 1972. Kozluk. 9. Srbin. Brvnik. 4. 1923. član KPJ. borac. 1924. Crkvina. Brvnik. 1945. 4. u odredu od 28. 1922. poginuo jula 1944. PISAREVIĆ Nike NEDO. zemljoradnik. 1918. Pisari. Crkvina. PETKOVIĆ Toše DAKO. 9. Zvornik. PETROVIĆ Živana STOJAN. 1926. Pisari. PISAREVIĆ Pere BRANKO. Tišina. komandir čete. Pisari. zemljoradnik. PERUNOVIĆ Zarija VASILIJE. u odredu od marta 1944. 4. Srbin. borac. jula 1943. PISAREVIĆ Luke JOVAN. borac. Gornja Slatina. u odredu od 15. borac. Pisari. Srbin. 1922. Srbin. Donja Slatina. 324 . zemljoradnik. 1923. PISAREVIĆ Nike TOMISLAV. 1945. 1943. borac. zemljoradnik. 1943. Donja Slatina. umro 1972. PAVLOVIĆ Mile NIKOLA. 1923. 1917. u odredu od 20. PAVLOVIĆ Živka ŽIVAN. 4. 9. 1943. Pisari. u NOB od 1942. 1945. umro 1968. zemljoradnik. Ozren. Srbin. 1926. 4. PISAREVIĆ Nike JOVO. u odredu od novembra 1943. Srbin.OBRENOVIĆ Jove MIKA. u odredu od 20. borac. u odredu od 20. 9. poginuo 1944. zemljoradnik. član KPJ. u odredu od 20. u NOB od 22. Srbin. Pisari. PISAREVIĆ Pante MITAR. Crkvina. Crkvina. borac. borac. u odredu od septembra 1943. 9. borac. trgovački pomoćnik. Gornja Slatina. Obudovac. Obudovac. PETROVIĆ Slavke MARJAN. Monj.

1944. Gornji Žabari. 1921.PISAREVIĆ Nike VOJISLAV. u odredu od 14. radnik. politički komesar odreda. u odredu od 12. Musliman. 1944. umro 1953. zemljoradnik. zemljoradnik. 1927. zemljoradnik. član KPJ. Srbin. 1945. Obudovac. borac. 1943. 1969. 325 . borac. u NOB od avgusta 1941. Srbin. Pisari. 1943. borac. u odredu od 12. 1945. u NOB od jula 1943. Srbin. 1917. zemljoradnik. Tišina. 4. Srbin. zemljoradnik. Musliman. 1945. u odredu od 20. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. u odredu od 10. 2. 1927. Crkvina. Musliman. zemljoradnik. SAVIĆ Blagoja MIĆO. zemljoradnik. komandir čete. 9. 1916. RISTIĆ Tanasije PERICA. 1943. 9. borac. zemljoradnik. 4. u odredu od 28. 3. Crkvina. 1927. intendant odreda. 1921. 9. 4. zemljoradnik. 1924. Obudovac.BORO. borac. 1926. zemljoradnik. poginuo novembra 1945. 1910. u odredu od 10. borac. 9. SAVIĆ Rade SAVO. SALKIĆ Ibrahima MEHMED. Srbin. u odredu od 20. borac. 1944. radnik. 1944. 1945. u odredu od 20. član KPJ. 1921. Srbin. 12. 1943. POPOVIĆ Cvjetka PERO. 4. POPOVIĆ Joce JOCO. Srbin. član KPJ. Gajevi. u odredu od 10. radnik u odredu od 10. u odredu od 10. Crkvina. Bukvik. POROBIĆ Osmana SMAJO. 1910. trgovački pomoćnik. Srbin. 1945. Bosanski Šamac. Gajevi. u odredu od 15. RADIVOJEVIĆ Đorđa JOVO. Gajevi. u NOB od septembra 1943. borac. Srbin. umro 1975. zemljoradnik. Srbin. Bosanski Šamac. 4. Srbin. RISTIĆ Riste ĐORĐE. SAVIĆ Rade PERO. borac. 1945. i komande Posavsko-trebavskog područja. član KPJ. 1945. šegrt. 1923. 1945. Brvnik. Bosanski Šamac. POPOVIĆ Đorđa CVIJAN. desei:ar. borac. RADULOVIĆ Đorđa GRUJO. 4. 9. u odredu od 13. borac. 1923. zemljoradnik. RISTIĆ Pere ĐORĐE. PISAREVIĆ Pante ŽIVAN. 3. 1913. Brčko. u odredu od 12. 1945. 1921. zemljoradnik. Donja Slatina. zemljoradnik. Vražići. 1943. Srbin. 1944. 4. u odredu od 18. poginuo decembra 1943. PRCIĆ Ševke FERID. Obudovac. umro 1982. u NOB od juna 1943. 1928. SAVIĆ Nikole KONSTANTIN. 4. borac. POPOVIĆ Mojsija BORIVOJE . u odredu od 17. diplomirani pravnik. Bosanski Šamac. Gornja Slatina. Gajevi. borac. zemljoradnik. Srbin. u odredu od 10. 1925. 9. SAVIĆ Pere JANKO. 4. u odredu od 7. Srbin. Srbin. Musliman. SAVIĆ Stanka MIRKO. 4. umro. vodni delegat. Pisari. u odredu od 25. borac. 1945. član KPJ. Gajevi. 1943. Srbin. 2. Srbin. zemljoradnik. 1943. Srbin. 1924. 1924. komandir čete. 4. 1920. 1913. Bogutovo Selo. poginuo 15. 1945. PIVAŠEVIĆ Milovana LAZAR. u odredu od 15. REPĆIĆ Huseina ALIJA. 1. u odredu od 20.

SOFRENOVIĆ Mitra BOŽO. zemljoradnik. u odredu od 20. Pisari. SIMIĆ Miloša BOŽO. u odredu od 15. 1945. 1922. najamni radnik. Srbin. SJENČIĆ Pere MILORAD. u odredu od 12.1943. 4. 4. SIMEUNOVIĆ Jove JOVO. zemljoradnik. 1945. zemljoradnik. 1945. vodnik voda. zemljoradnik. 2. 1919. borac. 1945. borac. 326 . zemljoradni. Gajevi. 1945. 1945. borac. 1924. Gajevi. 4. 1945. SIMEUNOVIĆ Obrada MILAN. SIMEUNOVIĆ Lazara LAZO. 4. borac. borac. Srbin. 1945. u Odredu od I. Gajevi. Crkvina. 1945. Obudovac. 1945. 10. Srbin. borac. Srbin. borac. 4. SIMEUNOVIĆ £>oke PETAR. Srbin. Musliman. Srbin. zemljoradnik. 1921. Srbin. Obudovac. 9. 4. u odredu od 10. 1926. Obudovac. Bosanski Samac. 1926. Srbin. borac. 1923. SIMEUNOVIĆ Jačima BOŽO. borac. borac. zemljoradnik.SEKULIĆ Miloša BOŽO. Gajevi. Srbin. SMAJIĆ Kasima MUSTAFA. 4. Srbin. SOFRENOVIĆ Teodora NEDELJKO. u odredu od 20. 1927. borac. Srbin. Gajevi. u odredu od 12. 1914. komesar ćete. Gajevi. borac. borac. SIMENDIĆ Stanka JOVO. borac. 1915. 12. borac. 1943. 1928. zemljoradnik. Srbin. Srbin. 1923. 1945. 4. 1945. borac. Srbin. 1923. stolar. 1925. 1943. 1915. u odredu od 10. Gornja Slatina. umro 1974. u odredu od 12. Obudovac. SIMIĆ Pavla CVIJETIN. SIMEUNOVIĆ Marka ČEDO MIR. Srbin. SOFRENOVIĆ Laze MILAN. SIMEUNOVIĆ Tanasije KOŠTA. zemljoradnik. Crkvina. 1921. Gornja Slatina. zemljoradnik. 4. 1945. borac. Gajevi. Gajevi. SIMIČEVIĆ Dake BORISLAV. u odredu od 16. borac. zemljoradnik. u m r o 1965. zemljoradnik. SIMEUNOVIĆ Lazara Cvijetin. Srbin. u odredu od 15. Srbin. u odredu od 1. u odredu od 10. 1943. u odredu od 25. 1918. 4. Obudovac. 9. 1923. zemljoradnik. 1945. SIMIČEVIĆ Jove UUBO. 4. Srbin. Gajevi. u odredu od 14. 4. član KPJ. član SKOJ-a. 4. zemljoradnik. 1945. 1916. 1945. borac. 1910. radnik. 1943 do 15. zemljoradnik. 4. Obudovac. u odredu od 8. umro 1981. zemljoradnik. Srbin. u odredu od 10. 4. 1923. zemljoradnik. 1945. 1945. u odredu od 12. SIMEUNOVIĆ Sime VLADIMIR. u odredu od 6. zemljoradnik. SIMIČEVIĆ Miloša ŽIVAN. Gajevi. u odredu od 1. 4. SEKULIĆ Radovana ĐORĐE. zemljoradnik. u odredu od 3. 1945. 11. borac. Srbin. 4. u odredu od 15. 1920. 1917. zemljoradnik. SIMEUNOVIĆ Steve STEVO. Srbin. 5. Obudovac. u odredu od 10. Srbin. borac.

Srbin. STANIŠIĆ Lazara VLADIMIR. zemljoradnik. 1924. u NOB od 8. Gornja Slatina. 1943. Srbin. STOJANOVIĆ Andrije DRAGO. Srbin. borac. poginuo marta 1944. u odredu od 10. 1926. Obudovac. u odredu od 20. 1944. 4. u odredu od 1. Gornja Slatina. 4. 4. STOJANOVIĆ Krste JOVO. borac. 1945. u NOB od jula 1943. 11. u m r o 1971. u odredu od 20. zemljoradnik. Gornja Slatina. Bukvik. 1913. 9. 9. 1926. 1920. zemljoradnik. 1911. zemljoradnik. u odredu od 20. zemljoradnik. Donja Slatina. 1943. Srbin. 1943. 4. šegrt. borac. borac. zemljordnik. 1945. 2. borac. 4. zemljoradnik. 1945. 1926. STANIŠIĆ Miče JOVAN. 1925. Srbin. Modriča. u NOB od 15. 1945. Srbin. radnik. radnik. Srbin. zemljoradnik. Srbin. borac. 1945. 4. 1945. Donja Slatina. borac. 1918. u odredu od 8. Obudovac. Srbin. STOJANČEVIĆ Jove ĐORĐE. STOJANOVIĆ Nikole MARKO. umro 1972. Srbin. Gajevi. 2. u m r o 1953. u odredu od 20. STOJANOVIĆ Pere VASKRSIJE. Gornja Slatina. 1890. član KPJ. zamjenik komandira čete. STANKOVIĆ Teodora SPASOJE. zemljoradnik u odredu od 16. 1920. STOJANĆIĆ Đure PETAR. u odredu od 17. Srbin. 4. borac. Srbin. STANIŠIĆ Jovana RADE. 1943. STANKOVIĆ Ilije CVIJETIN. 4. borac. 9. Srbin. STEVIĆ Obrada PETAR. 4. 1942. borac. Srbin. umro 1972. 1945. Tišina. 1945. 4. 9. STEVANOVIĆ Krste VASKRSIJE. Srbin. borac. 1945. u odredu od 20. Srbin. 1944. zemljoradnik. 3. 1923. 1922. 1923. borac. 1944. u odredu od 12. STANKOVIĆ Teodora STOJAN. Srbin. zemljoradnik. Brvnik. Srbin. 1944. 1945. 9. u odredu od 15. u odredu od 20. Donja Slatina. Obudovac. član KPJ. Gornja Slatina. STANKOVIĆ Ilije KRSTA. Srbin. 1923. 9. STO JANO VIĆ Bože BOŠKO. 1943. STANIŠIĆ Ljuboja STANKO. zemljoradnik. 1. zemljoradnik. 1923. 1945. borac. 1890. borac. zemljoradnik.STAJIĆ Ilije JOVO. zemljoradnik. zemljoradnik. 7. u odredu od 15. Crkvina. politički radnik. Kruškovo Polje. borac. STAJIĆ Pere MARKO. u odredu od 15. Crkvina. borac. Srbin. 1923. borac. Gornja Slatina. zemljoradnik. u odredu od 15. Srbin. 1943. STEVIĆ Mihajla OBRAD. 1915. STANKOVIĆ Vase MILORAD. 1923. Konjuh. 1895. u odredu od 15. 1943. zemljoradnik. u odredu od 15. u m r o 1970. borac. 1983. do 4. poginuo polovinom avgusta 1944. zemljoradnik. borac. Grebenice. Obudovac. u odredu od 12. u NOB od 1. 1944. u odredu od 12. u NOB od jula 1943. 4. 5. u odredu od aprila 1944. 1945. u odredu od 15. 3. STEVANOVIĆ Krste NEDELJKO. Srbin. Gornja Slatina. 327 .

Musliman. 8. radnik u odredu. 4. 1925. ŠKUUEVIĆ Jove BOGOUUB. TANASIĆ Đure CVIJETIN. SULJIĆ Emina IBRAHIM. 1945. komandir čete. član SKOJ-a. Bosanski Samac. 1923. 1945. u odredu od 20. član KPJ. Obudovac. 1911. član KPJ. 1944. u odredu od 15. 3. 1. Srbin. borac. u NOB od 15. 1. TEŠIĆ Cvijana STJEPAN. 4. u odredu od 15. 1925. 1944. 1925. 1944. 1945. Srbin. borac. zemljoradnik. TIHIĆ Muje PEŠAGA. Brvnik. zemljoradnik. trgovački pomoćnik. 1945. Bosanski Samac. Brvnik. 1. 3. zamjenik komandira čete. borac. avgusta 1944. borac. radnik. 1927. zemljoradnik. član KPJ. Bosanski Samac. Monj. Braniča. borci. od 12. TIHIĆ Hasana BEGAN. Srbin. borac. 1945. član KPJ. član KPJ. 1925. Brvnik. u odredu od 6. 1927. 4. 1928. intendant bataljona. 1. ŠKORIĆ Đorđa RADE. ŠKUUEVIĆ Miče CVJETKO. 1918. 12. borac. ŠIKANIĆ Sime PERO. 1945. u odredu od 20. poginuo septembra 1946. 1944. u odredu od 12. zemljoradnik. Tišina. trgovac. 4. 1928. Srbin. poginuo februara 1945. Braniča. ŠKULJEVIĆ Petra JOVAN. Bosanski Samac. Srbin. zemljoradnik. 10. ŠUOKIĆ Cvijana MILAN. Musliman. ŠAHINPAŠIĆ Fehima MIDRALEM. umro 1976. borac. Srbin. 1943. u odredu od 10. 1944. TANASIĆ Tanasije JOVO. 1914. TIHIĆ Mehmeda GALIB. Musliman. Srbin. zemljoradnik. ŠERIĆ Ibre HASAN. 1945. 1944. Srbin. Srbin. Obudovac. borac. 1920. 1945. u odredu od 4. Bosanski Samac. Bosanski Samac.STOKIĆ Petra BOŽO. u odredu od 6. 1. u odredu od 10. 4. borac. u odredu od 20. Zvornik. Musliman. 1943. Musliman. u odredu od 14. Brvnik. zemljoradnik. 1913. TIHIĆ Salke RAMIZ. u odredu od 20. Srbin. komandir čete. TEŠIĆ Maksima CVIJETIN. Musliman. 2. 3. Musliman. TIRIĆ Saila SALIH. umro 1950. 4. SIKANIĆ Ilije ILIJA. 4. komesar bataljona. umro 1980. Modrica. 4. SEHIĆ Mustafe OSMAN. radnik u odredu od 15. 1945. u odredu od 10. zemljoradnik. borac. borac. radnik. 1927. 4. ŠIKANIĆ Ilije CVIKO. radnik u odredu od 4. 1923. 1917. 328 . poginuo 10. radnik. Bosanski Samac. 4. 1924. muzikant. Brvnik. Srbin. 1043. zemljoradnik. borac. u m r o 1982. ŠIKANIĆ Jelisija ILIJA. Donja Slatina. 1912. u odredu od 15. borac. u odredu od 10. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od 10. komandir voda. Musliman. 1918. 1944. borac. Bosanski Samac. 4. 1923. borac. u odredu od 15. Brvnik. radnik. u NOB od 19. u odredu od 5. umro 1975. 1945. Srbin. Gornja Slatina. Srbin. zemljoradnik. 1944. 1944. 1925. Musliman. Gornja Slatina. član KPJ. 1922. 9. 1944. 1945. Srbin. radnik. u odredu od 10. član KPJ. 1941. 4.

4. 4. 1945. 1903. 1928. VASILJEVIĆ Veljka SIMO. trgovac. 4. Tišina. Srbin. u odredu od oktobra 1943. u odredu od 16. Srbin. u odredu od 1. Gornja Slatina. Crkvina. Braniča. zemljoradnik. 1921. u odredu od 10. VASILJEVIĆ Radovan BOSKO. Musliman. TOVIRAC Spasoja ĐORĐE. u odredu od 20. 1943. 1914. TOVIRAC Perice JULKA. VAJIĆ Stjepana ILIJA. u odredu od marta 1944. u odredu od 4. Srbin. Crkvina. u odredu od 15. 3. Kruškovo Polje. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1944. od 1. 1945. borac. zarobljen oktobra 1944. zemljoradnik. 329 . TUZLAKOVIĆ Joce MIHAJLO. zemljoradnik. poginuo 12. 1927. 1945. 1926. TUZLAKOVIĆ Živka LAZAR. Srbin. zemljoradnik. Srbin. 1927. 5. 2. 1945. TOMAŠEVIĆ Jove JOVO. Srbin. VASILJEVIĆ Veljka GAVRILO. 1926. Srbin. borac. zemljoradnik. Gornja Slatina. TOVIRAC. 9. 3. 1945. VAJZOVIĆ Sulejmana SEAD. od 15. 4. Srbin. borac. Crkvina. 8. VASILJEVIĆ Save STANKO. u odredu od 17. zemljoradnik. borac. Gornja Slatina. 1922. borac. u odredu od 4. VAKIĆ Đure NIKOLA. u odredu od marta 1944. TUBAKOVIĆ Gavre PETAR. Srbin. 1943. zemljoradnik. Crkvina. zemljoradnik. Srbin. u odredu od marta 1944. Gornja Slatina. 1903. delegat voda. borac. borac. 4. Srbin. 1945. 1925. TUBAKOVIĆ Gavre MILAN. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. TOVIRAC Perice JOKA. Derventa. Bosanski Samac. 1945. u odredu od 19. u NOB od 20. Bosanski Samac. zemljoradnik. 1927. TRIFUNOVIĆ Ignjata PERO. Srbin. u odredu od marta 1944. Tišina. u odredu od 25. 1943. zemljoradnik. Srbin. 1924. 1944. član KPJ. 4. u odredu od 13. VANCAGIĆ Jelisija JELISIJE. Gornja Slatina. borac. Musliman. 4. Zvornik. 1921. član SKOJ-a. Tišina. zemljoradnik. Gornja Slatina. Srbin. borac. umro 1972. Srbin. 1945. 1923. 1944. u odredu. član SKOJ-a. borac. 8. u odredu od 12. 1945. član KPJ. poginuo januara 1945. u NOB. Srbin. Tišina. Srbin. zemljoradnik. borac. 1911. borac. zemljoradnik. zemljoradnik u odredu od 13. Srbin. 9. politički radnik. Perice KOŠTA. Srpkinja. VASILJEVIĆ Vojke PETAR. Borac. 1945. borac. TRIFUNOVIĆ Rade JOCO. Srpkinja. VAJZOVIĆ Mustafe ATIF. 1927.TODOROVIĆ Mitra ILIJA. borac. 1944. zemljoradnik. 9. 1943. Gornja Slatina. u odredu od 20. borac. borac. 1924. 4. 1922. 1944. Gornja Slatina. Srbin. Tišina. u odredu od 1. 4. 1925. borac. TUBAKOVIĆ Jove GAVRO. umro 1971. i ubijen. Gornja Slatina. brico. 1925. 1921. borac. zemljoradnik. Obudovac. 3. 1924. u odredu od marta 1944. borac. krznar. desetar. 1944.

12. Obudovac. zemljoradnik. radnik. 1945. Musliman. 1920. Gajevi. 1922. i. 1928. zemljoradnik u odredu od 28. zemljoradnik. 5. borac. 4. borac. 1903. 1897. Borci odreda sa područja opštine Brčko AHMETOVIĆ Fejze SUUO. 4. od januara 1942. u NOB od 27. Musliman. Gornja Slatina. ŽIVKOVIĆ Živka BORO. 7. član KPJ. komandir pdeljenja. Gornji Rahić Musliman. borac. 1943. ZAIMOVIĆ Husnija ZAIM. ZORANOVIĆ Jove MARKO. 3. 5. Tišina. 1918. Musliman. borac. Srbin. Donja Slatina. zemljoradnik. 11. u NOB od 1. Gornja Slatina. 4. 9. 1928.VASILJEVIĆ Sime VELJKO. Bosanski Samac. ZORANOVIĆ Cvijana PETAR. u odredu od 20. zemljoradnik. 1945. 1943. 1945. Srbin. 1943. 1919. u odredu od 5. Obudovac. VIDOVIĆ Tanasija IGNJAT. u odredu od 15. 9. umro 1972. Srbin. zemljoradnik. 1945. pekar. u odredu od 21. Srbin. 1922. u NOB od 15. Tišina. 1925. u odredu od 10. član KPJ. Bukvik. 4. Srbin. borac. ZORANOVIĆ Blagoja JOVAN. VUKOSAVLJEVIĆ Stanka MARIJA. član KPJ. 1923. borac. 1945. zemljoradnik. 1927. kafedžija. VUKSANOVIČ Zivana CVIJETIN. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od marta 1944. 1943. Srbin. ZUKIĆ Sulejmana ATIF. ŽIVKOVIĆ Zivana MARIJAN. Bosanski Samac. VUKSANOVIĆ Jovana RAJKO. 1943. Gornja Slatina. domaćica. u odredu od 1. VUKSANOVIĆ Alekse NOVO. borac. u odredu od 13. Braniča. u odredu od 10. u odredu od 20. ZAIMOVIĆ Husnije HUSAN. 10. 1944. Musliman. VUKSANOVIĆ Pere KOŠTA. Gornja Slatina. 3. ZORANOVIĆ Luke Živan. Srbin. Srbin. 1922. 1921. zemljoradnik. 1943. ARSENIĆ Doke GAVRO. komandir čete. borac. borac. 9. zemljoradnik. u odredu od marta 1944. Srbin. 1893. Srbin. Braniča. Bosanski Samac. 1943. Srbin. poginuo aprila 1945. član KPJ. u odredu od 10. Obudovac. 1945. 1944. u odredu od marta 1944. 1924. Srbin. zemljoradnik. 5. u NOB od 1943. intendant bataljona. VUČIĆEVIĆ Teodora NEDELJKO. Crkvina. 8. u NOB. borac. u odredu od marta 1944. 4. 1927. 1945. u odredu od 13. u odredu od 18. 4. borac. VUKOVIĆ Petra MILAN. u odredu od 15. 1945. Srbin. Srpkinja. u odredu od 15. 1945. Srbin. borac. 1944. Srbin. zemljoradnik. 1922. ALIKADIĆ SEMSO. 1924. borac. poginuo 1945. 1945. u odredu od 3. borac. Bosanski Samac. 1924. zemljoradnik. Gornja Slatina. u odredu od 10. komandant mjesta. 330 . zemljoradnik. borac. borac. zemljoradnik. komandir čete. 1921.

Srbin. 1943. vodnik voda. Musliman. Srbin. Bukvik. u NOB od 15. 1945. CVIJETINOVIĆ Rajka MILORAD. 1945. u odredu od 15. 1. Bukvik. Srbin. od 1942. Bukvik. borac. zemljoradnik. BEŠIĆ Latifa IBRAHIM »Šipoš«. BEKRIĆ Muhameda RAMO. član KPJ. u NOB. Maoča. 1944. 1923. CVIJETINOVIĆ Krste LAZO. CVIJETINOVIĆ Cvijetina CVIJETIN. BAŠIĆ Vojke GAVRO. 9. zemljoradnik. Bukvik. 1943. 1910. zemljoradnik. Bukvik. 1944. član KPJ. 11. član KPJ. Musliman. Brčko. u m r o 1961.ARSENIĆ Đoke ILIJA. Bukvik. 2. Bukvik. borac. Bukvik. zemljoradnik. borac. Krepšić. 10. 4. CVIJETINOVIĆ Jovana NIKOLA. BAĆIĆ Koste NIKOLA. borac. zemljoradnik. 11. 1925. član KPJ. BAŠIĆ Koste CVIJETIN. 4. u odredu od 1943. 4. 1924. 1945. 10. vodnik voda. Bukvik. RVI. član KPJ. BAŠIĆ Koste PAVO. Srbin. u NOB od 15. 9. CVIJETINOVIĆ Stoke PETAR. zemljoradnik. 1943. 10 1943. 1919. 4. u NOB od 15. u odredu od 21. 1943. 1945. zemljoradnik. BEŠIĆ Ibrahima FERID. Čoseta. poginuo 15. 331 . Bukvik. Srbin. poginuo 1945. 1943. trgovački pomoćnik. zemljoradnik. borac. član KPJ. Bukvik. 1. borac. vodnik voda. 4. borac. 11. u odredu od 15. 4. zamjenik komandira čete. Srbin. zemljoradnik. 1924. Bukvik. u odredu od 15. zemljoradnik. 1943. borac. 1920. 1923. 1920. 1944. Srbin. ARSENIĆ Drage LUKA. poginuo aprila 1944 na Majevici. 9. borac. 1943. borac. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. BAĆIĆ Marka ILIJA. 10. Bukvik. Musliman. 10. Srbin. Srbin. u odredu od 20. umro 1948. u odredu od 25. član KPJ. 1922. Srbin. Srbin. zemljoradnik. 1943. BOJIĆ Nede ALEKSA. Srbin. Srbin. 9. u NOB od 15. borac. u odredu od 20. Srbin. u odredu od 20. 1927. 1943. poginuo septembra 1944. zemljoradnik. Srbin. u odredu od 20. zemljoradnik. 1943. poginuo aprila 1946. zemljoradnik. u odredu od 15. borac. 1912. BAĆIĆ Miljana VASO. u odredu od 20. BAĆIĆ Marka MITAR. Gračanica. zemljoradnik. 1914. 1920. 1905. intendant bataljona. u odredu od 15. 1924. 1945. Bosanska Bijela. Srbin. komandir čete. 1914. Bukvik. borac. 11. poginuo 1946. komandant bataljona. 1943. Srbin. u odredu od 10. Srbin. 1943. 4. u odredu od 1943. u odredu od 15. u odredu od 10. u NOB od 24. BAŠIĆ Teše MAKSIM. Bukvik. BRKIĆ Jovana SPASOJE. 1943. 1943. zemljoradnik. u NOB od 1941. u NOB od 1942. u odredu od 20. zemljoradnik. borac. u NOB od 1. Bukvik. u NOB od 14. Bosanska Bijela. član KPJ. u odredu od 1944. borac. zemljoradnik. 1943. zemljoradnik. 1943. u odredu od 1944. član KPJ. 2. u NOB od 15. poginuo 1944. u odredu od septembra 1943. 1923. 1923. Srbin. 1916. BAČIĆ Marka CVIJETIN. u odredu od 10. 2. u NOB od 15. 1924. 1944. 4. 1910. BLAZEVIĆ Lazara STEVO. 4.

Ćoseta. Srbin. zemljoradnik. HALIDOVIĆ Muje BAJRO. Gornji Rahić. Srbin. član SKOJ-a. u odredu od 15. ĐURIĆ Đokana PERO. u odredu od 7. 1923. u odredu od formiranja. 1945. ĐURIĆ Gojana NIKOLA. 1907. Bosanska Bijela. borac. ĐURIĆ Save SPASOJE. Srbin. Bukvik. Musliman. Modriča. u NOB. borac. u odredu od 10. borac. 1943. zemljoradnik. 1944. Musliman. u NOB od 20. Musliman. u NOB od 14. ĐURIĆ Đure ALEKSA. 1907. ĐURIĆ Jovana GOJKO. u odredu od 1. ĆIRIC Jove IGNJO. u NOB od 1941. komandira čete. Gornji Rahić. 1921. borac. 11. 1. u odredu od januara 1945. 1912. 11. zemljoradnik. Srbin. umro 10. u odredu od 10. 1943. Ćoseta. zemljoradnik. 1943. borac. ĐURIĆ Đokana ĐORĐE. Srbin. 1943. DELIĆ Muje MUSTAFA. Musliman. 1921. 1923. ĐUKIĆ Save NIKO. 11. 1945. 1943. 1926. 4. u odredu* od 11. zemljoradnik. ĐURIĆ Save LAZO. borac. u odredu od 15. Musliman. Bukvik. 11. u NOB od 14. zemljoradnik. 10. u odredu od 15. 1924. Gradačac. sekretar SKOJ-a u bataljonu. 11. 1943. 4. 1944. 1925. u NOB od 1943. Musliman zemljordnik. borac. 1944. ERIĆ Steve PETAR. 1944. zemljoradnik. član KPJ. DŽANIĆ Bege SULJO. u odredu od 15. u odredu od 10. Srbin. 7. 10. vodnik voda. u NOB od 25. HALILOVIĆ Alije SULJO. 1919. Bukvik. umro 1969. 1924. 1904. u odredu od 20. Musliman. u odredu od 5. 1. Ogradenovac. Musliman. borac. Bukvik. Musliman. u odredu od 15. zemljoradnik. 1943. borac. službenik. zemljoradnik. 1924. zemljoradnik. 1944. Gradačac. Brčko. 11. 1921. 4. u odredu od 1. Markovič Polje. Srbin. zemljoradnik. od 15. zemljoradnik. 1945. Bukvik. 10. Ćoseta. 1943. 1918. borac. 11. 1943. Bukvik. zemljoradnik u NOB od 10. 9. borac. 11. u odredu od 28. borac. u odredu od 15. Srbin. 8. u NOB od 22. 1943. 1926. u odredu od 15. 2. borac. 1952. HASANBEGOVIĆ Mustafe FERID. 4. u odredu od 15. borac. 1943. IL1Ć Jove PERO. Bukvik. borac. Srbin. borac. 10. zemljoradnik. zamjenik. borac. član KPJ.ĆELOSMANOVIĆ Omera ŠEFKET. 1920. GUBALJEVIĆ Sene HASAN. 1943. 1943. kandidat KPJ. 1943. Musliman. 1943. zemljoradnik. HALILOVIĆ Alije AHMET. 10. 332 . 10. 1944. Musliman. u odredu od 21. zemljoradnik. Bukvik. 1925. 11. zemljoradnik. zemljoradnik. 1944. ĆANDIĆ Muje BEĆIR »Ćando«. u odredu od 15. komandir čete. član KPJ. HERCEGOVAC Rame ISMET. 1914. Ćoseta. 11. 2. umro 1956. zemljoradnik. 9. Brčko. 1944. 1920. 1945. 1922. Bukvik. komesar čete. HALILOVIĆ Hase HASAN. Srbin. Srbin. zemljoradnik.

Srbin. KEREZOVIĆ Marka RAJKO. u odredu od 10. komesar odreda. 3. Srbin. Srbin. komandir voda. Srbin. zemljoradnik. 8. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. 1925. 1950. 12. 1923. 4. u odredu od 1944. 1943. u NOB od 1941. 8. zamjenik komandanta bataljona. 1945. 1943. u odredu od 21. Bukvik. član KPJ. 1945. u NOB. Bukvik. 1917. KAURINOVIĆ Boška ILIJA »Farkaš«. 6. KLEBIĆ Ibrahima FEH1M. poginuo 15. KAURINOVIĆ Đokana PETAR. 4. Srebrenik. u odredu od 1944. Bukvik. zemljoradnik. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. član SKOJA-a. Srbin. zemljoradnik. obavještajni oficir bataljona. zemljoradnik. KAURINOVIĆ Boška PETAR. Srbin. Brčko. 9. JOKANOVIĆ Ilije TRIVUN. 1926. Bukvik. poginuo 29. 1943. 1922. u odredu od 20. Musliman. »Šindo«. 1911. od 14. Srbin. 1943. 8. od 1941. zemljoradnik. zemljoradnik. 9. u odredu od 20. Bukvik. KEREZOVIĆ Nike CVJETIN. 1943. zemljoradnik. 1918. Bukvik. zemljoradnik. borac. 1926. Srbin. u NOB. zemljoradnik. KAURINOVIĆ Boška SAVO. u odredu od 20. 11. od 1941. Srbin. borac. JEFEMIĆ Petra JOVAN. zemljoradnik. u NOB od 2. u NOB. član KPJ. Krepšić. Marković Polje. 1923. u NOB od 1941. član KPJ. 1947. 1924. 1944. borac. kandidat KPJ. zemljoradnik. u odredu od 20. 1943. Bukvik. u NOB. u odredu od 1944. Srbin. član KPJ. Musliman. u odredu od 1944. komesar čete. u odredu od 15. 1920. 333 . 1943. u odredu od 20. u NOB od 1941. u NOB od 15. poginuo 20. 1922. 11. 1941. Srbin. u NOB od 10. JOVANOVIĆ Sime BOŽIDAR. KEREZOVIĆ Damjana JOVAN. 1943. borac. Srbin. Bukvik. 1945. KAURINOVIĆ Pere MOJSIJA. 1943. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. borac. 9. 4. poginuo 27. 1943. đak trgovačke akademija. 7. zemljoradnik. 9. 9. Srbin. borac. član KPJ. radnik. Bukvik. u NOB od 10. član SKOJ-a. JOKANOVIĆ Cvijetina RISTO. u odredu od 20. član KPJ. JOKANOVIĆ Cvijetina ILIJA. borac. 9. komesar čete. pomoćnik komesara bataljona. 1919. u NOB od 1943. komesar bataljona. 1906. 1943. u NOB. IMAMOVIĆ Ahmeta IBRAHIM. 1943. KAURINOVIĆ Pere TRIVO. 1909. 1921. 1944. 1925. Bukvik. član KPJ. član KPJ. 1943. umro 10. 1906. Bukvik. JOVICIĆ Ilija MITAR. u odredu od 20. 9. Bukvik. 1918. u odredu od 1945. Bukvik. KAURINOVIĆ Petra ILIJA. 1943. u NOB od 10. umro. 1944. član SKOJ-a. 1943. 9. u NOB od 1941. borac. zemljoradnik. Bukvik. Srbin. borac. KAURINOVIĆ Cvijetina MIHAJLO. 9. u NOB od 1941. umro 18. 4. Srbin. u odredu od 20. u Odredu od novembra 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. 4. 8. poginuo 1944. od 27. zemljoradnik. Srbin. komesar čete. 1943. Srbin. Srbin. u odredu od 20.IPiili·· ILIĆ Jelisije PERO. član KPJ. 1943. 4. borac. borac. JANKOVIĆ Steve MIHAJLO. 1918. 9. Brčko. zemljoradnik. u odredu od 1944. 1917. Srbin. u odredu od 20. Bukvik. u odredu od 15. 1945. Bukvik. od 1941. Bukvik. 8.

9. 1944. 1927. borac. Lončari. u odredu od 10. 4. borac. 10. RVI. Maoča. bolničarka. Bosanska Bijela. u odredu od oktobra 1943. 1945. borac. Srbin. Musliman. poginuo februara 1944. zemljoradnik. 1945. umro 1947.Modriča. 4. 1944. Bukvik. zemljoradnik. 1943. u NOB od 20. Srbin. borac. borac. vodnik voda. MIHAILOVIĆ Milana PAJO. 10. Bosanska Bijela. član SKOJ-a. 1943. Tolisa . u NOB od 24. Srbin. 1. od 1. u NOB od 10. u odredu od 15. 1926. domaćica. zemljoradnik. 1925. zemljoradnik. 1. Musliman. Srbin. u odredu od 15. 11. 4. zemljoradnik. 9. 11. 4. 10. 1944. 1. LEJIĆ Alekse STOJAN. 1944. 1915. KOMBIĆ Saliha MINA. 1926. MAŠIĆ Sadika HAMDIJA. Bukvik. u odredu od 25. zemljoradnik. 1926. zemljoradnik. KRAINOVIĆ Jove CVIJETIN. Srbin. Bukvik. u odredu od 20. 1943. umro 1951. 1926. Srbin. član SKOJ-a. Srbin. Srbin. MILICEVIĆ Paje PAJO. u NOB od 15.KOJIĆ Vase MARKO. zemljoradnik. umro 1945. u odredu od 15. RVI. u odredu od 15. Gornji Rahić. Bukvik. borac. LUKIĆ Nede DANKO. 2. 10. borac. Bukvik. u odredu od 28. u odredu od 11. Maoča. u odredu od 20. MAKSIMOVIĆ Maksima MAKSO. borac. u odredu od 15. 11. 1943. Srbin. 11. 1944. Bosanska Bijela. zamjenik komandira čete. MAJDANĆEVIĆ Nede CVIJETIN. 1. Srbin. 4. Bukvik. 11. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. u NOB. MILICEVIĆ Paje MILAN. Musliman. LEVIĆ Age SALIH. u NOB. 1943. zemljoradnik. Muslimanka. 1945. 6. zemljoradnik. 1926. u NOB od 15. MIHAILOVIĆ Vojke CVIJETIN. Musliman. 2. 1945. 1943. 1922. komandir minobacačkog odjeljenja. zemljoradnik. zemljoradnik. Maoča. u odredu od 15. borac. 1920. Musliman. Skugrić. 1900. 4. 1945. u odredu od 20. 334 . Musliman. zemljoradnik. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. Bukvik. borac. 2. u odredu od 15. Srbin. u Odredu od 15. Srebrenik. borac. 1926. 1943. 1944. 2. u odredu od 3. LUKIĆ Nede STEVO. Srbin. u odredu od 20. borac. zemljoradnik. u odredu od 20. LUKIĆ Save NIKO. 1919. Srbin. 4. Bukvik. LEVIĆ Rame ISMET. u NOB od 24. MEŠIĆ Mustafe IBRAHIM. Maoča. 1927. 9. 1922. zemljoradnik. u odredu od 10. 1924. 1945. u odredu od 3. u odredu od 20. Srbin. 1945. 1925. MAKSIMOVIĆ Jovana MAKSO. borac. MILIĆ Tome MILOVAN. borac. 1945. 1944. Srbin. 1931. Maoča. zemljoradnik. u NOB od 15. 11. 1927. od 20. 1920. zemljoradnik. borac. Srbin. LEVIĆ Halila IBRO. Bukvik. KURTAGIĆ Bege HUSEIN. zemljoradnik. 1943. 1927. član KPJ. u odredu od 15. 1945. borac. 1944. 11. 1945. borac. 1943. Krepšić. MAKSIMOVIĆ Vladimira MITAR. 12. MIKIĆ Cvijetina MARKO. član SKOJ-a. 1943. 1925. 1944. 1943. borac.

1923. zemljoradnik. 1943. zemljoradnik. 1914. 1918. u odredu od 15. član KPJ. u NOB od 10. 1924. 335 . 9. borac. Srbin. član KPJ. u odredu od 1944. Bukvik. 1924. 9. član SKOJ-a. Bosanska Bijela. 1944. 1944. 11. 1928. Srbin. 2. Bukvik.-borac. RVI. u odredu od 20. u NOB od 10. Srbin. Bukvik. Bosanska Bijela. Srbin. Srbin. 1943. 1943. Musliman. Srbin. u odredu od 5. 1924. 1943. u odredu do 20. od 10. zemljoradnik. zamjenik komandira čete. zemljoradnik. 1943. Srbin. Bukvik. Srbin. 4. zemljoradnik. 1943. 9. 1919. 1944. zemljoradnik. u odredu od 15. 1945. zamjenik komandanta bataljona. Bioča. PAJIĆ Mitra ILIJA. zamjenik komandanta odreda. MULAHALILOVIĆ Halusije AHMET. 1943. 1925. 11. Bukvik. u odredu od 15. član KPJ. Lopare. 1923. Bukvik. u NOB od 20. 1945. u odredu od 2. Bukvik. zemljoradnik. 1943. 1943. 4. 1. zemljoradnik. u odredu od 10. 1911. u odredu od 15. borac. Musliman. 9. komesar čete. intendant bataljona. Bukvik. u odredu od 15. OSTOJIĆ Stojana MITAR. 1944. 11. MITROVIĆ ĐOKO. član KPJ. u odredu od 11. 1919. borac. 1943. Bosanska Bijela. u NOB od 1941. Srbin. 8. kandidat KPJ. u NOB od 25. u odredu od 15. Bukvik. Bukvik. Srbin. Srbin. 1907. 10. 1916. 5. PAJKOVIĆ Đure MITAR. 1943. 1943. MUJKANOVIĆ Mehage OSMAN. 1924. NIKOLIĆ Tode NIKICA. član KPJ. borac. Srbin. borac. 1943. Musliman. Srbin. RVI. Čović Polje. borac. zemljoradnik. u odredu od 15. 4. član KPJ. u odredu od 15. 1925. zemljoradnik. poginuo decembra 1944. zemljoradnik. MIROSAVLJEVIĆ Spasoja SPASOJE. Bukvik. u NOB od 15. u NOB od 1942. 11. zemljoradnik. 1920. zemljoradnik. Orašje. Srbin. Srbin. 1943. borac. Brčko. zemljoradnik. u odredu od 15. u odredu od 20. MITROVIĆ Krste ĐOKO. član SKOJ-a. borac. zemljoradnik. MRKONJIĆ Jovana SPASOJE. 9. 2. u odredu od 20. 1945. Bukvik. komandir čete. 1916. u NOB od 10. umro 1972. MUSLIĆ Himze ALIJA. 11. 1943. 1944. 1945. 1924. Bosanska Bijela. Srbin. borac. 1945. Bukvik. 12. u NOB. poginuo 25. PAJIĆ Paje SIMO. u odredu od decembra 1943. Bukvik. 1919.M1LIČEVIĆ Milica SIMO. 10. zemljoradnik. student prava. borac. 1945. Brnjik. zemljoradnik. 1916. 4. 4. MITROVIĆ Krste ILIJA. poginuo septembra 1944. 1907. MIŠIĆ Petra MITAR. borac. PAJIĆ Paje MILOŠ. borac. 8. zemljoradnik. zemljoradnik. 1943. 1943. borac. 9. 11. u odredu od 20. u NOB od 20. u NOB od 1941. PANTELIĆ» Marka SAVO. 1907. zemljoradnik. MUJDANOVIĆ Salke SALIH. u NOB od 15. borac. Srbin. u odredu od 21. zemljoradnik. Gornji Rahić. 2. u m r o 1944. poginuo septembra 1944. 4. poginuo 1960. zemljoradnik. Srbin. u odredu od aprila 1945. 1944. u odredu od 1944. PEJIĆ Koje BLAGOJE. NOVAKOVIĆ Koste DUŠAN. Musliman. 2. Srbin. PAJKANOVIĆ Đure DRAGO. PAJIĆ Ilije ĐOKO. PANTELIĆ Boška ILIJA.

8. 1924. u odredu od 20. Srbin. borac. 1925. 1943. RVI. 1922. RISTIĆ Jo. 1943. ekonom čete. RIBIĆ Alije HALIL. u odredu od 20. POBRIĆ Dege FEJZO. Musliman. 1943. SAVIĆ Petra PERO. Bukvik. borac. Srbin. 11. u odredu od 15. 1943. u odredu od 15. 10. zemljoradnik. u odredu od 15.ve SPASOJE. 7. PETROVIĆ Petra CVIJETIN. Vražići . 1943. trgovački pomoćnik. 10. Srbin. 1943. član SKOJ-a poginuo aprila 1944. 1944. zemljoradnik. Srbin. Bukvik. borac.Lopare. Humci . 1943. PEKIĆ Muharema OSMAN. 8. Musliman. u odredu od 20. 10. 1925. borac. Gradačac. Srbin. RISTIĆ Sime DUŠAN. zemljoradnik. borac. borac. 1912. u NOB od 10. PEJKANOVIĆ SAVO. 11. Zemun. 4. zamjenik komandira čete. 1925. 1918. borac. Srbin. 1943. 1943. Krpešić. Ćoseta. Dobanovci. Srbin. 9. 1944. 1912. RAMIĆ Uzeira KADRO. Srbin. Gornji Rahić. član KPJ. kandidat KPJ. zemljoradnik. SAVIĆ Nike GAVRO. POPOVIĆ Đorđa RISTO. u odredu od 20. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 15. ROSIĆ Sime VASO. borac. 12. Rašljani . PEJIĆ Jovana PANTELIJA. kandidat KPJ.Lopare. RISTIĆ Pante CVIJETIN. 11. u odredu od 15. borac. 9. 1928. Bukvik. u NOB od 25. 8. PERIĆ Petka VASO. u odredu od 20. 1943. 1907. 1907.Bukvik. zemljoradnik. u NOB od juna 1943. zemljoradnik. Srpkinja. zemljoradnik. 1918. Srbin. u NOB od 20. 9. 10. u odredu od 20. 1927. Musliman. Ćoseta. poginuo septembra 1944. u odredu od 15. borac. 1916. borac. 1920. 1944. borac. Srbin. 1926. PEKIĆ Jusufa ALIJA. 8. Musliman. komandir čete. 4. poginuo aprila 1944. 1943. u NOB od 10. Bukvik. 11. đak. zemljoradnik. Bukvik. Musliman. 1943. zemljoradnik. 8. 12. zemljoradnik. Gajevi . 11. borac. u odredu od 25. član KPJ. u odredu od 2. 12. u NOB od 1. 9. od 2. 4. Ćoseta. Bukvik. u m r o 1962. 1943. 4. 9. zemljoradnik.Brčko. zemljoradnik. zemljoradnik. 1943. 10. 1944. Srbin. u NOB od 14. Srbin. 1945. 1922. zemljoradnik. u odredu od 20. Bukvik. poginuo 10. 1926. zemljoradnik. Marković Polje. 11. 1944. Srbin. zemljoradnik. član KPJ. 1943. u NOB od 20. u odredu od 1945. 1927. u NOB od 1942. Bukvik. zemljoradnik. 1944. 1943. 1944. 9. 336 . komesar bataljona. u odredu od 20. 1943. u NOB. u NOB od 8. 1943. borac. u odredu od 10. 9. zemljoradnik. SAVIĆ Nike NIKOLA. POZDEROVIĆ Dege BAJRO. u NOB od 2. 1943. referent saniteta bataljona i sekretar SKOJ-a u odredu.PEJIĆ Marka JOVO. 1943. u odredu od 10. u odredu od 20. Musliman. Bukvik. u NOB od 2. 1944. 1922. Bukvik. 1943. desetar. Musliman. 1943. 1927. PEKIĆ Rame SALIH. 1943. RAMIĆ Nikole SELENA. 1943. 1926. borac. u odredu od 20. 4. PURIĆ Save JANKO.6. zemljoradnik. u odredu od 15.

zemljoradnik. 1913. Srbin. TERZIĆ Alije JUSUF. poginuo 20. u odredu od 15. u NOB od 15. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. ŠIŠIĆ Rašida IBRO. Srbin. u odredu od 25. 1925. član KPJ. 1943. zemljoradnik. Maoča. ŠARKANOVIĆ Koste GOJKO. borac. Musliman. u odredu od 15. Srbin. zemljoradnik. poginuo 1945. konobar. STOJANOVIĆ Steve MIKA. zemljoradnik. 11. ekonom ćete. borac. 1943. 8. 1918. STOJANOVIĆ Steve DUŠAN. 1945. 1943. 1943. borac. član KPJ. u odredu od 25. Bukvik. obavještajni oficir. 1920. 1943. Srbin. 1926. u odredu od 15. 1924. Srbin. u NOB od 20. 1943. od 27. 8. 1926. TIRIĆ Muniba REDŽO. 10. zemljoradnik. 11. zemljoradnik. 1944. 1943. Bukvik. Markovič Polje. 1912. Maoča. borac. 1. u odredu od 1944. borac RVI. 1943.SAVIĆ Pere VOJKO. 1923. 1943. SIMIĆ Bože BRANKO. 9. 1943. 1920. borac. u NOB od 10. 4. zemljoradnik. 1917. 1945. RVI. 9. u odredu od 20. 1944. zemljoradnik. 1945. 1943. član SKOJ-a. zemljoradnik. Brčko. 1927. 1943. Musliman. borac. 1943. borac. SUŠIĆ Huseina AHMET. 10. 1922. borac. borac. STANISIĆ Pere PETAR. kandidat KPJ. u odredu od 1944. Bukvik. 1923. borac. STANKOVIĆ Maksima STANKO. u odredu od 21. 1945. Pelagićevo. u odredu od 10. ŠEĆERBEGOVIĆ Murata SULJO. u NOB od 28. 1943. 2. u NOB od 24. u NOB od 15. u NOB od 10. Srbin. 1944. 3. SOFRENOVIĆ Luke SIMO. u NOB od 14. 1910. zamjenik komandira čete. 1943. zemljoradnik. TRUMIĆ Mehmeda REDŽO. STOJANOVIĆ Steve RISTO. RVI. Musliman. Musliman. 1944. 8. 12. TURSUNOVIĆ Saliha LATIF. Pelagićevo. SEKULIĆ Jove STOKO. 1945. STANISIĆ Laze SAVO. Maoča. u odredu od 1944. Krepšić. zemljoradnik. Srbin. 1910. 9. Srbin. borac. 6. 1915. 7. 1945. TANACKOVIĆ Đoke TODOR. Bukvik. zemljoradnik. Srbin. poginuo februara 1945. 1943. Musliman. zemljoradnik. 1944. 1. zemljoradnik. Srbin. Musliman. Bukvik. zemljoradnik. 1943. 1943. 337 . Srbin. Srbin. 1922. borac. u NOB od 1943. član KPJ. Bukvik. u NOB. 1918. Gračanica. u NOB od 15. u odredu od 15. 4. u NOB od 12. Porebrice. borac. borac. 8. Bukvik. u odredu od 15. zarobljen oktobra 1944. u odredu od 21. u odredu od 15. 11. u odredu od 1944. u NOB od 15. Gornji Rahić. 11. Vučkovci . Srbin. 10. u odredu od 10. Bukvik. zemljoradnik. Gornji Rahić. Bukvik. 1912. u odredu od 21. 4. u odredu od 20. Bukvik. Musliman. 10. 1. komandir čete. borac. u odredu od 15. 10. u NOB od 1943. 4. TANACKOVIĆ Nikole GOJAN. zemljoradnik. komandir čete.Gradačac. 4. 11. 1944. SIMEUNOVIĆ Maksima RADO. u odredu od 15.

komesar čete. u NOB od 12. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. komandant odreda. u NOB od 10. član SKOJ-a. 4. 4. Osječani. zemljoradnik. Osječani. u NOB od 15. u odredu od 20. BLAGOJEVIĆ Mihajla BOZO. zemljoradnik. zemljoradnik. VUJIĆ Petra JOCO. u NOB od 2. u odredu od 15. zemljoradnik. BLAGOJEVIĆ Save NEDO. borac. 1924. poginuo 20. Bukvik. Srbin. 9. Srbin. Srbin. Srbin. u NOB od 1941. RVI. u odredu od septembra 1943. u NOB od 2. 1943. VIDOVIĆ Miloša ĐOKO. u odredu od 20. ZARIĆ Gojka TRIVUN. Srbin. Bukvik. 4. umro 15. 8. u odredu od 15. 1943. avgusta 1941. u odredu od oktobra 1943. 1922. 1945. Srbin. ARSENIĆ Vasilija CVJETKO. pomoćnik komandira čete. 10. u odredu od 21. 4. 1943. 2. Bukvik. u NOB od 16. 1919. 338 . umro 1980. zemljoradnik. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. 1923. borac. godine. Bukvik. Srbin. 1927. Bukvik. ANTIĆ Steve SVETOZAR. 1943. član SKOJ-a. borac. 1943. zemljoradnik. borac. u odredu od 20. BLAGOJEVIĆ Zaharije JOVO. 8. umro 1944. Bušletić. Bušletić. 1945. u odredu od septembra 1943. 9. Osječani. zemljoradnik u odredu od 15. zemljoradnik. desetar. Bukvik. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. Srbin. 1943. vodnik voda. VUJIČIĆ Vujice JOVAN. 11. 1944. obaveštajni oficir odreda i referent partijske tehnika odreda. poginuo oktobra 1943. VASILJEVIĆ Sime RISTO. u NOB od 1. borac. 11. 8. 1943. godine. u NOB od 12. avgusta 1943. Bukvik. Bosanska Bijela. u NOB od 20. 1944. 1943. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. 1943. VUJIĆ Todora SAVO. u NOB od 1941. 1943. 1912. Srbin. u odredu od 2. VUJIĆ Todora VASO. zemljoradnik. umro 1950. Bukvik. 9. 1912. 9. borac. Bukvik. zamjenik komandanta bataljona. avgusta 1943. 1917. Bukvik. borac. poginuo maja 1944. VESELINOVIĆ Ilije NESKO. umro 1977. Srbin. 1943. zemljoradnik. 1922. 1921. VUJIĆ Sime RAJKO. 8. borac. u NOB od 2. borac. Srbin. zemljoradnik. Srbin. Srbin. 1943.VASIĆ Stoke CVIJETIN. 1915. 1922. 1907. u odredu od 20. 3. u NOB od 23. u odredu od 1944. 11. u odredu od 21. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. zemljoradnik. 1909. 1912. Bukvik. 1943. član KPJ. 1943. 1946. Srbin zemljoradnik. borac. u odredu od septembra 1943. / A k k IVua PERO. zemljoradnik. zemljoradnik. 1913. 1945. 7. Srbin. Bukvik. 1907. VESELINOVIĆ Neška VESELIN. član KPJ. Srbin. 1943. 1908. 1913. ZARIĆ Janka PAVLE. Srbin. VASILJEVIĆ Paisije SPASO. 8. zemljoradnik. Borci odreda sa područja opštine Doboj ANTIĆ Aleksije JOVO. u odredu od 18. umro u Osječanima. Srbin. Osječani. 9. u odredu od 20. Srbin. 2. Bukvik. 1943. u odredu od 20. avgusta 1943. intendant bataljona. borac. 1913. poginuo novembra 1943. član KPJ.

DEJANOVIĆ Sime B0GOLJUB . u NOB od 16. borac.Tešanj. 1923. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. zemljoradnik. RVI. CVIJANOVIĆ Ostoje VOJIN. zemljoradnik. u NOB od 15. 1924. u odredu od septembra 1943. ranjen u martu 1944. 1921. avgusta 1943. 1926. komesar čete. Srbin. avgusta 1943. Bušletić. jula 1943. od 15. 1927. Srbin. 15. u NOB od 15. umro u aprilu 1944. Srbin. 4. Srbin. oktobra 1943. zemljoradnik. ĆAKAREVIĆ Nede MILAN. u Kožuhama. Srbin. LUKIĆ Jovice BOŽO. god. Srbin. Srbin.Gračanica. u NOB od 15. borac. Osječani. u NOB od 15. zemljoradnik. DŽIGUMOVIĆ Cvijana PETAR. avgusta 1943. zemljoradnik. 1925. BLAGOJEVIĆ Bože RUŽICA. u NOB od 7. Srbin. BLAGOJEVIĆ Save RAJKO. Glogovica. jula 1943. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. 1924. 1928. Srbin. JAĆIMOVIĆ Vladimira NEDO. Podnovlje. u odredu od septembra 1943. Osječani. u NOB od 10. DANILOVIĆ Jevte BORO. i od 29. u odredu od septemba 1943. u odredu od septembra 1943. Srbin. u NOB od 16. 1945. BOŽIĆ Zivka BOŽO. zemljoradnik. avgusta 1943. Osječani. domacica. DEJANOVIĆ Dimše ZDRAVKO. DANILOVIĆ Stojana MIRKO. Osječani.BLAGOJEVIĆ Save RADOJICA. Osječani. Srbin. zemljoradnik. Srbin. Srbin. u odredu od Božinci Donji. borac. avgusta do kraja decembra 1943. 1927. god. RVI. komesar čete. Glogovica. u odredu od septembra 1943. član SKOJ-a. u odredu od januara 1944. u NOB od septembra 1943. borac. u NOB od 23. u NOB od 1. zemljoradnik u NOB od 15. Srbin. Bušletić. u odredu od novembra 1943. u odredu od septembra 1943. 12. avgusta 1943. borac. đak. delegat voda. ĐORĐIĆ Mike BRANKO. komandir čete. borac. Osječani. borac. borac. borac. Osječani. Srbin. u odredu od septembra 1943. 1922. 1917. 1917. poginuo 8. avgusta 1943. Srbin. februara 1942. Srpkinja. JOVIĆ Simeuna OBRAD. Podnovlje. avgusta 1941. borac. zemljoradnik u NOB od avgusta 1943. ĆAKAREVIĆ Cvijana NIKOLA. god. 1929. 339 . u odredu ĐORĐIĆ Alekse SRETO. 1927. ĆAKAREVIĆ Jove ĐOKAN. avgusta 1943. 4. 1908. Glogovica. borac. Srbin. Srbin. u odredu od septembra 1943. član SKOJ-a. u bolnici u Derventi. bolničarka. u odredu od septembra 1943. u Lohinji . zemljoradnik. poginuo 3. zemljoradnik. borac. Bušletić. 1924. avgusta 1943. Bušletić. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. septembra 1943. umro 1978. u NOB od 16. zemljoradnik.BOBAN. na Crnom Vrhu . Bušletić. i od 8. poginuo 26. u odredu od septembra 1943. Srbin. BLESIĆ Riste MILORAD. umro 1961. 1926. 1920. kandidat za člana KPJ. u Majevcu. u NOB od septembra 1943. zemljoradnik. poginuo jula 1944. zamjenik komandanta odreda. DELIĆ Nenada BOGDAN. zemljoradnik. Osječani. u odredu od septembra 1943. 1923. stolarski radnik. borac. komandir čete. 1945. borac. marta 1945. zemljoradnik. Majevac. 1943. 1926. u odredu od septembra do kraja decembra 1943.

zemljoradnik. avgusta do kraja decembra 1943. Srbin. 1914. borac. borac. zemljoradnik. novembra 1943. Srpkinja. avgusta do kraja decembra. borac. Osječani. zemljoradnik. 1945. Srbin.Doboj. NIKOLIĆ Konstantina ZDRAVKO. 3. Osječani odredu od septembra do kraja decembra Srbin. u NOB od komesar bataljona. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. u odredu od 2. u m r o 1946. u NOB od 15. 1945. borac. 1923.Plevlja. god. Osječani . umro 1979. zemljoradnik. RVI. 1943. radnik. 1925. NENADIĆ Živka NEDO. u odredu od septembra 1943. 1928. u odredu od februara 1944. u NOB od 15. avgusta 1943. borac. Srbin. do 15. umro 1947. Osječani. umrla 1952. 1925. Osječani. u odredu od septembra do konca decembra 1943. god. Osječani. Srbin. MALEŠEVIĆ Bogdana LJEPOSAVA. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. kandidat za . novembra 1943. Osječani. Osječani. zemljoradnik. Srbin. MILIĆEVIĆ Milanka BOZO. Srbin. 1912. Srbin. u NOB od 23. člana KPJ. MALIČIĆ Sime SIMEUN. avgusta 1943. Srbin. u NOB od 16. u NOB od 23. u odredu od 2. 5. u odredu od 16. 1918. PETROVIĆ Milanka DAMLJAN. Osječani. NARIĆ Nikole ALEKSA. 1922. Osječani. zemljoradnik. do 15. 1923. Srbin. 1927. borac. borac. domaćica. Srpkinja. u 1943. novembra 1943. avgusta do kraja decembra 1943. borac. umro 1979. MALIČIĆ Živke NOVAK. 1921. 4. godine.Doboj. intendant bataljona. 1927. zemljoradnik.Doboj. Glogovica. do 15. 3. Srbin. 1915. borac. Glogovica. Srbin. vodnik voda. Osječani. zemljoradnik. Srbin. u m r o 1974. 1928. zemljoradnik u odredu od septembra do kraja decembra 1943. MILIĆEVIĆ Jovana DUŠAN. borac. Srbin. u odredu od septembra 1943. MILIĆEVIĆ Dimitrija NEDO. u odredu od septembra 1943. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. NARIĆ Stanka DUŠAN. u odredu od septembra 1943. u odredu od 2. zemljoradnik. Osječani . Srbin. umro 1974. i od 3. 1923. borac. zemljoradnik. avgusta 1941. 1904. vodnik voda. borac. 1913. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. Srbin. Božinci Donji. u odredu od februara 1944. NIKOLIĆ Ignjata MILAN. Osječani. 1926. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. u odredu od septembra 1943. borac. u NOB od 15. u NOB od 16. 5.FOČO. Srbin. 1925. bolničarka. PEJIĆ Ilije NEDEUKO. NIKOLIĆ Konstantina NIKOLA. Civčije Osječanske. OKOLIĆ Vida MARA. zemljoradnik. borac. avgusta 1941. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. 340 . 1945. MITROVIĆ Dokana MARKO . zemljoradnik. umro 1968. i od 10. avgusta 1943.Doboj. Srbin. Božinici Donji . u odredu od septembra 1943. 5. u NOB od 16. član SKOJa.Doboj. borac. umro 1973. zemljoradnik. u Stupinama . avgusta do kraja decembra 1943. NARIĆ Filipa DUŠAN. PEJIČIĆ Save MILOŠ. i od 10. zemljoradnik. domaćica. Glogovica . MILIĆEVIĆ Dimitrija STIJEPO. zemljoradnik. zemljoradnik. Podnovlje.LUKIĆ Blagoja NEDO. poginuo u julu 1944. avgusta 1943.

borac. 1925. borac. Srbin. 2. PETROVIĆ Marjana SPASOJE. i od 12. Glogovica. u odredu od 2. 1915.Kepalica.ADŽIJA. god. Osječani. RADIĆ Teodora NEDELJKO. avgusta 1941. Bušletić. Srbin. 1920. borac. kandidat za člana KPJ.Doboj. ŽIVANOVIĆ Vase DUŠAN. zemljoradnik. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. Srbin. do 15. 1923. SIMIĆ Živka BOŽO. 1945. Osječani. 1918. umro 1972. Osječani. VASIĆ Teodora JOVICA. 1912. Srbin. Osječani. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. Srbin. 1945. Srbin. zemljoradnik. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. desetar. 5. avgusta 1943. avgusta do kraja decembra 1943. u NOB od 15. Crni. jula 1943. zemljoradnik. Srbin. Osječani. 5. Kožuhe. jula do kraja decembra 1943. 5. u NOB od septembra do kraja decembra 1943. do 15. Osječani . zemljoradnik. novembra 1943. RVI. zemljoradnik. 1920. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. jula 1943. zemljoradnik. godine u Kožuhama . VASILJEVIĆ Trive RANKO. komandir čete. Srbin. zemljoradnik. 341 . Ritešić. 5. TODIĆ Jove VELIMIR . zemljoradnik. u odredu od septembra 1943. zemljoradnik. 1925. 1924. Srbin. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. PETROVIĆ Jovana RADOVAN. u NOB od 15. najamni radnik. Osječani. borac. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. 1920. RVI. PETROVIĆ Simeuna NEDO. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. TOMANIĆ Lazara SVETOZAR. Osječani. POPOVIĆ Petra ZDRAVKO. u odredu od novembra 1943. borac. u NOB od 15. u NOB od 16. Srbin. 1921.Lujo. borac. u NOB od 12. zemljoradnik. avgusta do kraja decembra 1943. član SKOJ-a. Srbin. Osječani. zemljoradnik. 1945. god. 3. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. u odredu od septembra 1943. Osječani. poginuo u maju 1945. 1908. Osječani. u NOB od 16.Crna Gora. poginuo 1944. borac. umro 1978. u odredu od septembra 1943. i od 5. u NOB od 15. borac.PETROVIĆ Jovana ĐORĐO. u NOB od 15. u NOB od 23. STOJANOVIĆ Stanka STOJAN . Srbin. i od 10. Srbin. Osječani. Trnjani. avgusta 1943. komandir čete. do 15. Osječani. avgusta 1943. Srbin. intendant odreda. zemljoradnik. u odredu od septembra do kraja decembra 1943. i od 10. POPOVIĆ Vase BRANKO. Srbin. zemljoradnik. 1927. 1920. u odredu od septembra 1943. u NOB od avgusta do kraja decembra 1943. borac. u m r o 1980. u NOB od 15. borac. 3. radnik. zemljoradnik. 1924. zemljoradnik u NOB od 15.Doboj. SIVĆEVIĆ Teodora PERO. desetar. Srbin. 5. komandant bataljona. TEOFILOVIĆ Dušana SAVO. u odredu od septembra 1943. VUKMIROV1Ć Jakova MILENKO. 1923. borac. Srbin. kod Plužina . 1923. borac. u odredu od septembra 1943. Srbin. borac. do 15. avgusta do kraja decembra 1943. 1921. avgusta do kraja decembra 1943. SIMIĆ Petra SAVO . 1945.

godine. 12. u Miloševcu. 1913. zarobljen koncem 1943. Musliman. Musliman. poginuo 1943. AVDIĆ Ibrahima NAZIF. umro 1953. borac. 1924. 1943. Modriča. borac. Tuzla. borac. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. Musliman. 9. poginuo decembra 1944. u odredu od decembra 1943. zemljoradnik. komandir čete. zemljoradnik. Musliman. u odredu od novembra 1943. radnik. ALJIĆ Paše MEHO. borac. zarobljen kod Živinica i streljan u logoru 1945. 1925. 1943. ALAGIĆ Mustafe MEHMED. u odredu od 16. Srbin. u odredu od 14. u odredu od 16. umro 1962. bolničarka. Miloševac. BEĆIRBASIĆ Hamid EHLIMANA. 1922. u odredu od 20. borac. poginuo 1944. 10. zemljoradnik. ALIĆ Age AHMET. Skugrić. 1943. poginuo juna 1944. u NOB od 8. 1919. u odredu od 14. Čajniče. ALAKOVIĆ Obrada PETAR. u odredu od 11. 1922. 1943. Tarevci. 9. Modriča. ALIĆ Alije MUSTAFA. zemljoradnik. 342 . borac. Tarevci. 9. 9. BAJRIĆ Hasana MEHMED. 9. Modrica. vodnik voda. 1943. 1928. radnik. 1924. Musliman. Musliman. u odredu od septembra 1943. borac. 1926. Tarevci. u odredu od oktobra 1943. 1907. ALIĆ Alije HAMID. 1926. Srbin. BABIĆ Koste ĐURO. Modriča. napustio odred. u odredu od maja 1944. Modriča. u NOB od septembra 1943. Miloševac. Tarevci. Garevac. 11. Garevac. zemljoradnik. 1917. 12. borac. 1922. borac. radnik. ALIĆ Ibrahima RAGIB. vodnik voda. Miloševac. 1943. Musliman. ALATOVIĆ Halida KASIM. AVDIĆ Ibrahima HASIB. zemljoradnik. Musliman. radnik. u odredu od 14. Musliman. 1925. umro 1945. Modriča. borac. Musliman. borac. ANDRIĆ Marka JAKOV. Modriča. đak. u odredu od decembra 1943. Modriča. u odredu od 16. borac. delegat voda. član KPJ. u odredu od 10. Musliman. Modriča. poginuo decembra 1944. ANDRIĆ Marka MATO. 1922. Kladanj. BAJUNOVIĆ Jove SPASOJE. zemljoradnik. u odredu od februara 1944. ALIĆ Mehe SALIH. u odredu od aprila 1944. Musliman. BEĆIRBASIĆ Age EMIN. 9. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. poginula decembra 1943. 1943. zemljoradnik. 1911. 9. umro 1972. do 17. Modriča. zemljoradnik. đak u odredu od septembra 1943. ALAKOVIĆ Pere MILE. borac. Musliman. Musliman. do decembra 1944. član KPJ. u odredu od septembra 1943. radnik. član KPJ. član SKOJa. borac. 1943. 1916. u odredu od februara 1944. Hrvat. zemljoradnik. u NOB od septembra 1943. Hrvat. Srbin. član SKOJ-a. 1930.Borci odreda sa područja opštine Modrica ALAGIĆ Mustafe AGAN. Musliman. 9. 1922. Modrica. 1924. Modriča. ALIĆ Mehe EDHEM. 1943. intendant bataljona. 1943. 1918. do 25. Muslimanka. zemljoradnik. uhvaćen i streljan u Doboju novembra 1943. 1922. Srbin. u odredu od septembra 1943. zemljoradnik. Modriča. član KPJ. ALIĆ Mehe MEHO.

poginuo aprila 1944. zemljoradnik. Kozarevina. Zenica. borac. u odredu od februara 1944. Goražde. poginuo maja 1945. BIJELIĆ Ahmeta DŽEMAL. borac. Musliman. radnik. Musliman. BELIĆ Ive MATO. 1943. u odredu od 1944. borac. zemljoradnik. 1943. borac. do 17. vodnik voda. 3. 1943. komandir čete. borac. Srbin. Musliman. u odredu od 14. član KPJ. radnik. Skugrić. BLAGOJEVIĆ Spasoje JOVAN. 9. Srbin. u odredu od aprila 1944. Musliman. 9. 1917. zemljoradnik. Tarevci. Modrica. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. član SKOJ-a. u odredu od 14. Srnice. u odredu od 15. Musliman. 1903. 343 . 1943. član SKOJ-a. BERBIĆ Meha MUSTAFA. 1919. 1925. Musliman. borac. 1945. BEŠIĆ Himze HASAN. Miloševac. u odredu od 14. radnik. u odredu od septembra 1943. član KPJ. Garevac. 1943. 3. BLAGOJEVIĆ Ovijana MILAN. Srbin. 1913. zemljoradnik. BRADAŠEVIĆ Jove JOVO. član KPJ. u odredu od 14. zemljoradnik. BLAGOJEVIĆ Pere ĐORĐE. borac. u odredu od 14. 9. zemljoradnik. zemljoradnik. Tarevci. Tarevci. Foča. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. Musliman. poginuo koncem 1944. 1922. BERBIĆ Ahmeta MEHMED. u m r o 1972. Srbin. Tarevci. poginuo decembra 1943. 9. Musliman. 1926. đak. 9. 1918. BRADAŠEVIĆ Vida PETAR. Musliman. Musliman. u odredu od 16. Skugrić. Vranjak. Srbin. poginuo aprila 1944. zemljoradnik. 1943. borac. Vranjak. borac. poginuo 26. BERBIĆ Mehe REŠID. 1918. u odredu od septembra 1943. Tarevci. 1916. Miloševac. borac. borac. do decembra 1943. 1927. bolničarka. 1945. 1925. BEGANOVIĆ Sulje DERVA. 12. obavještajni oficir bataljona. Musliman. 1906. Kozarevina. Hrvat. u odredu od septembra 1943. 1943. 1922. 1929. u NOB od 1941. 1922. 9. u odredu od 10. BEGANOVIĆ Mehmeda MEDO. u odredu od 14. 1925. u odredu od 14. član KPJ. Tarevci. 9. 9. zemljoradnik. Musliman. 9. 1943. Tarevci. 9. 1943. Modrički Lug. BRAJIĆ Hase ALIJA. Rešetnica. Tarevci. Tarevci. 1926. 9. poginuo 1946. zemljoradnik. BERBIĆ Ahmeta FAJKO. komandir čete. vodnik voda. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. BERBIĆ Hasana SAFET. BEGANOVIĆ Sulje SULEJMAN. član SKOJ-a. Foča. zemljoradnik. BERBIĆ Ahmeta EDHEM. Musliman. Srbin. Tarevci. Miloševac. zamjenik komandanta odreda. u odredu od 15.BEĆIRBAŠIĆ Mehmeda ŠALIM. Tarevci. 1919. u Odžaku. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. 1920. komesar čete. 1925. zemljoradnik. u odredu od 16. 1913. 9. Muslimanka. Tarevci. umro 1982. BOGDANOVIĆ Jove JOVAN. intendant bataljona. 1943. Zvijezda. BEGANOVIĆ Ahmeta SEVKO. borac. zemljoradnik. u odredu od 19. borac. BOGDANOVIĆ Jove BOGDAN. Srbin. poginuo aprila 1944. borac. član KPJ.

član KPJ. 1922. u odredu od 16. radnik. Miloševac. zemljoradnik. ČIČIĆ Dimitrija PETAR. 1924. 1910. borac. Musliman. 1914. domaćica. Modriča. vodnik delegat. borac. Modriča. 9. borac. u odredu od 16. borac. Srbin. Musliman. bolničarka. 1943. Gradačac. zemljoradnik. do 17. 1924. u odredu od 14. do decembra 1943. 1927. Miloševac. 1943. Miloševac. zemljoradnik. DEDIĆ Alije HAZIM. Tarevci. zemljoradnik. u odredu od februara 1944. u odredu od 14. BUNGUR Ćamila PAŠAGA. 1943. Musliman. Tarevci. 344 . borac. ĆAKAR Demira MEHMED. 1943. član KPJ. Tarevci. 1912. poginuo aprila 1944. borac. DAJIĆ Muje ZUMRA. u odredu od 14. 12. član KPJ. Srbin. u odredu od 14. đak. umro 1949. DELIĆ Redže MEJASA. BUNGUR Muje ATIF. u odredu od 14. 1922. 1925. 1925. 1943. 1925. Foča. borac. Modriča. 9. Foča. Musliman. zemljoradnik. DAVIDOVIĆ Davida BOŠKO. poginuo maja 1944. 1943. zemljoradnik. u odredu od 19. zemljoradnik. DAVIDOVIĆ Jove ILIJA. 9. Srbin. Musliman. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. vodnik voda. Paprača. BRADAŠEVIĆ Petra RADE. 9. Muslimanka. 1943. 1943. u odredu od 16. ČARIĆ Sulje HAMDO. borac. Rom. 1944. 1943. borac. Hum. Miloševac. u odredu od 16. 1922. komandir čete. Modriča. BUNGUR Mehmeda HUSO. Tarevci. DAJIĆ Saliha MUJO. 9. 9. u odredu od 14. DAVIDOVIĆ Ilije RISTO. zemljoradnik. 1914. Tarevci. 9. DAKANOVIĆ Simeuna MILENKO. zemljoradnik. komandir čete. Srbin. Tuzla. borac. Miloševac. u odredu od 16. 9. Konjuh. radnik. borac. u odredu od 16. vodnik voda. zemljoradnik. 5. u odredu od marta 1945. 9. harmonikaš. u odredu od 14. ĆAKAR Demira SMAIL. Modriča. 9. Hrvat. Miloševac. 1925. u odredu od 16. u odredu od 16. Muslimanka. Miloševac. ČARIĆ Sulje SMAIL. 12. Musliman. zemljoradnik. 1929. Srbin. borac. Tarevci. Modriča. 9. 1943. poginuo oktobra 1944.BRADAŠEVIĆ Ilije NOVAK. Modriča. 1943. BRADAŠEVIĆ Koste VLADIMIR. Miloševac. radnik. Modriča. 9. 9. 1943. Musliman. 1943. Ilinčica. Musliman. zemljoradnik. 1914. Srbin. kao sekretar Sreskog komiteta KPJ u Laparama. 1926. bolničarka. Muslimanka. Srbin. 1943. 9. u odredu od 16. 1943. borac. BUNGUR Bege ŠALIM. član KPJ. 1919. 1942. Srbin. 9. zemljoradnik. u odredu od februara 1944. Rom. 9. 1922. zemljoradnik. član SKOJ-a. borac. 1919. do 17. 1943. 9. u odredu od 16. komandant bataljona. borac. poginula aprila 1944. BUNOZA Ilije IVAN. 9. poginuo januara 1944. ČEREMAGIĆ Salka ĆERIMA. poginula decembra 1943. 1922. poginuo 21. Tuzla. 1930. domaćica.

Modriča.DEVIĆ VID. u odredu od aprila 1944. 1943. poginuo novembra 1943. Miloševac. 1945. Osječani. Teočak. 1922. DUGIĆ Toše NIKO. Srbin. član KPJ. decembra 1943. član KPJ. DRINIĆ Jove MILAN. u odredu od 14. Modriča. borac. 9. 9. 1919. DRINIĆ Jove MITAR. 1922. zemljoradnik. D. u NOB od 1941. DRINIĆ Mike SAVO. Skugrić. 1943. 7. Srbin. DUJIĆ Filipa JOVO. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. DRINIĆ Jove CVIJETA. 1943. u odredu od 19. 9. umro 1979. Hrvat. zemljoradnik. zemljoradnik. 9. Musliman. ĐOKANOVIĆ Mile PETAR. bolničarka. komandir čete. poginula u jesen 1944. u odredu od septembra 1943. 9. komesar čete. član KPJ. DOMAZET Marka PEJO. Skugrić. Srbin. borac. u odredu od 14. zemljoradnik. DRINIĆ Pere JOVO. u odredu od septembra 1943. zemljoradnik. komandir čete. domaćica. Srbin. septembra 1943. Miloševac. Srbin. 9. 1943. DRINIĆ Steva SAVO. u odredu od marta 1944. radnik. umro 1970. 1925. član KPJ. Miloševac. dak. u odredu od 15. 1922. mlinar. u NOB od 15. 1943. 1908. u odredu od 16. DOMAZET Zarija STIPO. DRINIĆ Vase TRIVO. 1925. Botajica. Botajica. do decembra 1943. u odredu od novembra 1943. Hrvat. član KPJ. zemljoradnik. zemljoradnik. 1910. poginuo decembra 1943. 1911. DUGIĆ Imze SULJO. borac. član KPJ. zemljoradnik. u odredu od 16. Miloševac. 1943. 9. Srbin. 1905. 1944. DUŠINOVIĆ Mehmeda FADIL. Kao ranjen ostao kod kuće. Riječani. Tarevci. zemljoradnik. G. Miloševac. 9. u odredu od 16. Srnice. poginuo septembra 1944. borac. u odredu od 15. DJEDOVIĆ Huse MEHMED. Modriča. omladinski rukovodilac odreda. 1923. u odredu od 16. Garevac. u odredu od septembra 1943. 345 . 1924. 1943. zemljorandik. 1915. do 17. Musliman. komandant bataljona. 9. 1924. Miloševac. poginuo na Drinjači januara 1945. 9. u odredu od 16. vodnik voda. 9. 2. poginuo avgusta 1944. Miloševac. 1943. u odredu od 14. u odredu od 16. Musliman. borac. Zvornik. u NOB od septembra 1943. 1914. zemljoradnik. Modriča. DOMAZET Abrama IVO. komesar bataljona. 9. DUJIĆ Aleksa MILAN. Novi Grad. 1943. Dobrinja. umro 1956. 1920. borac. 1943. do aprila 1944. 10 1943. Gračanica. borac. u odredu od aprila 1944. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. 9. Hrvat. borac. 1920. član KPJ. DUBRAVAC Nike MARKO. Srbin. 9. DŽAFEROVIĆ Mustafe DŽAFER. ĐOKIĆ Todora ĐOKAN. Srbin. 1924. 1927. u NOB od proljeća 1943. 9. Srbin. Miloševac. do 17. 9. 1943. u odredu od 16. DUJIĆ Đorđa MIKA. Hrvat. Musliman. član KPJ. radnik. Srbin. poginuo 10. 1943. nestao 1943. 1909. borac. Srbin. borac. borac. Slatina. zamjenik komandira čete. Lisina. Srbin. poginuo 9. Miloševac. zemljoradnik. u odredu od 16. u odredu od 16. Srbin. Srpkinja. zemljoradnik. Tarevci. u NOB od 14. borac.

Musliman. radnik. 1943. 1920. u odredu od 16. 1918. 1943. u odredu od 10. Hrvatica. u odredu od 14. 9. Musliman. Ražljevi. Musliman. HADŽIHASKIĆ Bajre ĆAZIM. 1925. 1917. Modriča. 1922. Modriča. HASANBAŠIĆ Omera NADŽIB. umrla 1975. poginuo juna 1944. Tešanj. poginuo decembra 1945. HADŽIHASANOVIĆ Ibrahima HAJRO. 1927. 1943. Modrica. borac. Srpkinja. u odredu od 14. bolničarka. 1926. Modriča. u odredu od 20. HERDIĆ Sabita. Miloševac. u odredu od 15. Modriča. zemljoradnik. borac. 1921. LJUBAS EVA. Musliman. Tarevci. Tarevci. Musliman. u odredu od 14. Musliman. HASANIĆ Ibrahima JUSUF. 1923. 11. borac. borac. Musliman. Tarevci. HURTIĆ Huzeira NURIJA. borac. zemljoradnik. đak. opančar. borac. zemljoradnik. vodnik voda. HURTIĆ Salke FATIMA. 1930. GUBALJEVIĆ Huseina ASIM. HAMZIĆ rođ. HADŽIĆ Mehmedalije MEHO. Musliman. desetar u NOB od 1943. borac. 1924. Modriča. u odredu od jeseni 1943. Kozarevina. Garevac. Jabuka. 1927. Hrvat. HADŽIHASKIĆ Huse MEHMED. 9. Modriča. u odredu od 14. Modriča. borac. zemljoradnik. Tarevci. borac. u odredu od avgusta 1944. 2. do decembra 1943. poginuo jula 1944. 9. Modriča. zemljoradnik. RVI. Modrica. Musliman. zemljoradnik. član KPJ. Musliman. u odredu od februara 1944. borac. u odredu od 14. 2. umrla. član SKOJ-a. đak. 1924. Modriča. 1926. borac. Tarevci. GUNJEVIĆ Milana MARA. HODALJ Mate ĐURO. 346 . 1943. u NOB od 8. 1943. borac. HASIČEVIĆ Hakije OMER. HADZIDEDIĆ Osme NAZIF. 1925. 9. domaćica. HASANIĆ Hasana ESAD. 1943. u NOB od 1943. FAHRO. član SKOJ-a. Musliman. Čelebić. 11. 1943. zemljoradnik. Foča. u odredu od februara 1944. Modriča. borac. u odredu od marta 1944. Musliman. 1923. 1944. Živinice. radnik. 9. đak. Muslimanka. FERHATOVIĆ Osmana SMAIL. u odredu od oktobra 1943. Musliman. radnik.EFENDIĆ Avdrahima ASIM. HADZIDEDIĆ Ahmeta AVDO. Gradačac. u odredu od 14. 9. 1944. poginuo februara 1945. borac. 12. Goražde. 1926. 1943. Musliman. Musliman. HUSIĆ Mije MUSTAFA. 1943. Musliman. đak. u odredu od aprila 1945. borac. Đurđevik. poginuo decembra 1943. HADŽIHASKIĆ Bajre HAZIM. bolničarka. borac. 1943. HUSIĆ Atifa ŠALIM. 9. Musliman. domaćica. 9. domaćica. Tarevci. u odredu od 14. poginuo aprila 1944. u odredu od 14. u odredu od februara 1944. 1943. 1910. HODALJ rođ. član KPJ. 1922. Kozarevina. zemljoradnik. Modriča. komandir voda. Modriča. 1921. u odredu od oktobra 1943. 1924. zemljoradnik. Musliman. u odredu od oktobra 1943. 9. poginuo oktobra 1944. 9. NOVALIJA Ibrahima SEMSA. domaćica. Foča. Foča. zemljoradnik. Muslimanka. referent saniteta. 1922. 1943. poginuo aprila 1944. u NOB od 10. u odredu od 15. poginuo aprila 1944. Tarevci.

1928. poginuo 10. član SKOJ-a. 1903. zemljoradnik. vodni delegat. 1943. bolničarka. zemljoradnik. Paprača. Musliman. 1926. Tarevci. borac. umro 1961. borac. 9. Modriča. 1944. poginula maja 1945. Srbin. 1924. borac. 1918. u odredu od 16. 1926. Srbin. 1943. Musliman. 1925. Srpkinja. 9. ćlan KPJ. u NOB od aprila 1941. 8. borac i član SKOJ-a. borac. JERINIĆ Marka PETAR. ILINĆIĆ Pere LUKA. u odredu od 16. 1943. Tarevci. u odredu od septembra 1943. član SKOJ-a. domaćica. zemljoradnik. 1943. 1914. 1921. borac. u odredu od oktobra 1943. 1. u odredu od 14. radnik. 1943. član KPJ. 9. 1943. Srpkinja. JERINIĆ Đorđa RAJKO. Musliman. 1923. JANKOVIĆ Ljube SLOBODAN. 1943. 9. na Sjemeću. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. zemljoradnik. Modriča. Srbin. 9. Musliman. Skugrić. zemljoradnik. poginuo novembra 1944. poginuo 31. umro 1979. Domaćica. borac. 9. 1926. do 17. 1926. 1923. 12. borac. Skugrić. 1925. 9. borac. Miloševac. poginuo 10. zemljoradnik. ISIĆ Akifa ADEM. 347 . JERINIĆ Đorđa BRANKO. 1944. 9. 1944. JERINIĆ Pere MLADEN. 1921. u odredu od 16. zemljoradnik. u odredu od 16. Zvornik. 1943. 1920. u odredu od 16. u odredu od marta 1945. ILINČIĆ Gojka JELENA. 1943. umro 1978. 9. komesar odreda. 9. poginuo na Srnicama. JOVANOVIĆ Dujka SAVO. komesar čete. u odredu od 16. Miloševac. Muslimanka. 9. ILOVAC Petra OSTOJA. Miloševac. Monj. Tarevci. 9. poginula februara 1945. 1943. Srbin. komandir čete. zemljoradnik. Modrica. Srbin. Odžak. električar. 1922. 8. delegat voda. Srbin. u odredu od 16. Miloševac. Miloševac. JANKOVIĆ Ostoja CVIJAN. JANKOVIĆ Jovana NEDELJKA. zemljoradnik. u odredu od 14. Srbin. Miševac. u odredu od septembra 1943. 1925. HUSKIĆ Bećira SAFIJA. 1943. u odredu od 16. 1923. komandir čete. Miloševac. domaćica. borac. HUSKIĆ Bečira DERVA. u odredu od 16. 1943. Kozluk. u odredu od 16. 1943. ISIĆ Agana SAKIB. 9. 9. 1943. u odredu od 14. Srbin. u odredu od 14. zemljoradnik. u odredu od 14. domaćica. 8. umro 1967. 1944. borac. Monj. Tarevci. Muslimanka. 9. Srbin. 1914. Musliman. radnik. 10. zemljoradnik.HUSIĆ Atifa SMAIL. u odredu od 14. poginuo koncem 1944. Vranjak. ISIĆ Mehe GANO. Miloševac. Musliman. JERINIĆ Todora PERO. Miloševac. 1943. HUSKIĆ Bećira MUJO. 9. u odredu od 16. Rogatica. Srbin. Modriča. poginuo novembra 1944. JOVANOVIĆ Gojka PERO. Srbin. JOVANOVIĆ Milana STANA. borac. Miloševac. do decembra 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. Šepak. do 10. 1916. bataljonska bolničarka. u NOB od 1943. borac. ISIĆ Huse MESUD. 9. član KPJ. 1943. 1920. Tarevci. do decembra 1943. Srpkinja. u odredu od 9. zemljoradnik.

Miloševac. Miloševac. 1944. LAZIĆ Branka VELJKO. do decembra 1943. borac. JURILJ Pere PETKO. Zeljina. u odredu od marta. borac. borac. zemljoradnik. Modriča. Miloševac. u odredu od 16. 1943. Musliman. borac. borac. Srbin. Garevac. u odredu od 1. 1924. 1923. Kejžar NEVENKA. 1943. napustio odred. zemljoradnik. u odredu od 15. đak. Koprivna. 1930. u odredu od jula 1944. poginuo aprila 1944. KOSIK Milana PERICA. Dragaljevac. 1922. u odredu od februara 1944. radnik. 12. 1943. 1921. 348 . LAZAREVIĆ Petra RADE. u NOB od 1942. 8. Srpkinja. radnik. KOSIK ud. LENDIĆ Saliha MEHMEDALIJA. u NOB od ljeta 1943. 1907. u odredu od septembra 1943. Hrvat. 1927. Miloševac. 9. član KPJ. član KPJ. intendant bataljona. zemljoradnik. Monj. komandir čete. u odredu od 16. borac. u odredu od novembra 1943. umro 1972. 1909. u odredu od 16. omladinski rukovodilac. član KPJ. u odredu od septembra 1944. član kulturne ekipe i član SKOJ-a. zemljoradnik. 1924. 1944. Kožuhe. Tarevci. Nikolić KSENIJA. član SKOJ-a. Modriča. Tarevci. 1914. 1922. zemljoradnik. umro. 1925. u odredu od 16. Srbin. vodnik voda. Srbin. KARABEGOVIĆ Ibrahima ENVER.JOVANOVIĆ Jelisije JOVO. zemljoradnik. 1922. umro 1975. Srbin. 1943. 1943. zemljoradnik. Srbin. borac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. član KPJ. 1923. Musliman. Musliman. KUBURIĆ Ahme VEJSIL. 1917. Tarevci. Hrvatica. Musliman. u odredu od marta 1945. Srbin. poginuo 10. zemljoradnik. umro od tifusa aprila 1944. LAZAREVIĆ Pere VID. omladinski rukovodilac. 1912. zemljoradnik. Modriča. Skugrić Gornji. u odredu od septembra 1943. radnik. u odredu od 5. umro 1978. Foča. 1925. umro. član KPJ. Srbin. Musliman. zemljoradnik. 3. omladinski rukovodilac. JUSIĆ Kusima RASIM. borac. 9. poginuo aprila 1945. u odredu od septembra 1943. 1916. poginuo aprila 1944. KUZONIĆ Petra DRAGO. KRAJINOVIĆ Ahmete ALMAZ. zemljoradnik. Srbin. 1944. Modriča. đak u NOB od marta 1944. Musliman. Modriča. Hrvat. Goražde. JOVIČEVIĆ Gavra LUKA. đak u NOB od septembra 1943. LUBINA Marka JOZO. intendant bataljona. 9. u odredu od 16. KOVAČEVIĆ ud. Vranjak. borac. 1922. komandant bataljona. Pećnik. poginuo decembra 1943. 9. član KPJ. 1921. borac. JOVIČEVIĆ Jovana JOVICA. zemljoradnik. LAZAREVIĆ Mika JOVČIN. KOJIĆ Bogdana MITAR. zemljoradnik. Srbin. 11. trgovac. u odredu od 14. 1943. đak. Brčko. zemljoradnik. 1908. KUBURIĆ Husenija MEHO. Srbin. komesar čete. Srbin. 9. borac. 9. Miloševac. Modriča. član KPJ. Kozarevina. Srbin. Musliman. Vranjak. u odredu od septembra 1943. godine. Modriča. u odredu od oktobra 1943. KUBURIĆ Muje ISMET. KNEŽEVIĆ U ž a r a ŽIVKO. Modriča. 1922. borac. u odredu od jula 1944. KRESOJA Đuro MILAN. do 17. 2. u odredu od decembra 1943. borac.

zemljoradnik. radnik. 9. 10. Srbin. MEHIĆ Idriza SAMID. Skugrić. Tarevci. Musliman. u odredu od 16. Ćlan KPJ. Odžak. Musliman. vodnik voda. u odredu od 16. Srbin. član SKOJ-a. u odredu od oktobra. Kozarevina. 1943. LUKIĆ Spasoja MILAN. MARKANOVIĆ Vaskrsije STEVO. 9. zemljoradnik. 9. zemljoradnik. MEHIĆ Ibrahima SELIM. 1919. komesar čete. 1927. u odredu od 15. zemljoradnik. u odredu od 14. Modrica. Tarevci. Rešetnica. zemljoradnik. Musliman. Musliman. 1943. poginuo aprila 1944. zemljoradnik. u odredu od 14. do marta 1944. RVI. Srbin. Tarevci. 1943. MEHMEDOVIĆ Age ISMET. do decembra 1943. borac. poginuo kod Srnica. borac. 1943. borac. zemljoradnik. Foča. 9. zemljoradnik/u odredu od 16. Srbin. poginuo 20. 1916.LUKIĆ Pere ĐOKO. 1924. 9. 9. u odredu od 18. borac. 349 . 1943. Tarevci. 1911. MARKANOVIĆ Pere ĐORĐE. u odredu od oktobra 1943. umro 1978. 1925. 9. borac. MEHMEDBEGOVIĆ Mustafe SAFET. Musliman. Musliman. MARKOVIĆ Vojke MIODRAG. zemljoradnik. Musliman. 1943. 1925. 1921. član KPJ. MEHIĆ Mujage SAFET. 9. 1925. Foča. 1925. Miloševac. Tarevci. MEŠANOVIĆ Mehe HAZIM. MEHMEDBEGOVIĆ Mehe SALKO. u odredu od 14. zemljoradnik. 1945. Tarevci. u odredu od 16. Tarevci. Kozarevina. u odredu od 10. LUKIĆ Milana PERO. borac. MEŠANOVIĆ Mehe SELIM. u odredu od 14. 9. radnik. MEŠANOVIĆ Muje HASAN. 1925. Tarevci. Skugrić. zemljoradnik. ranjen i umro marta 1944. Kožuhe. 1943. u odredu od 14. član SKOJ-a. Musliman. 1943. Tarevci. Musliman. zemljoradnik. Avde EJUB. Tarevci. 1943. vodnik voda. u odredu od 15. borac. Srbin. 1943. MEHMEDOVIĆ Age KADIR. poginuo aprila 1944. 1943. vodnik voda. 1922. 9. 1943. 9. Tarevci. Pećnik. Modriča. 1943. komesar čete. u m r o 1973. Tarevci. borac. 9. Musliman. radnik. Musliman. poginuo 24. borac. Miloševac. 9. 12. Hrvat. Miloševac. MEŠANOVIĆ Huse RIZAH. Musliman. zemljoradnik. u odredu od 16. u odredu od 14. Tarevci. 5. borac. 1943. 1943. 9. 9. Tarevci. 1922. umro 1972. Musliman. Musliman. Miloševac. MALESAK. borac. radnik. u odredu od septembra 1943. u odredu od 14. borac. 1925. Srbin. MEHIĆ Ismeta HILMO. zemljoradnik. 1926. poginuo aprila 1944. MATIJEVIĆ Matije PERO. 1926. 1943. 1943. borac. u odredu od 14. poginuo aprila 1944. 1924. zemljoradnik. zemljoradnik. Foča. 1943. 1914. u odredu od januara 1944. u odredu od 16. borac. 1926. zemljoradnik. do decembra 1943. 10. MEŠANOVIĆ Alije SAKIB. 1924. 1926. Musliman. 1925. MEŠIĆ Hase DERVIŠ 1916. 9. borac. borac. do februara 1944. MARJANOVIĆ Marka ĐORĐE. Srbin. borac. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik.

Gacko. u odredu od januara 1944. 1925. Srbin. bolničarka. zemljoradnik. MUJANOVIĆ Adema VEJSIL. Srbin. MUJKIĆ Ibre JUSUF. poginuo maja 1944. u odredu od oktobra 1943. u odredu od 14. Tarevci. Musliman. 9. Tarevci. 1943. MILOŠEVIĆ Jove NIKOLA. MILOŠEVIĆ Todora MILOŠ. u NOB od 1941. 1923. Musliman. 1917. zemljoradnik. kod Platica. u odredu od 16. zemljoradnik. politički radnik na terenu. u odredu od 14. MUJKIĆ Jasuna BEGO. 2. 1943. 1943. 1926. u odredu od 14. MUJAGIĆ Osmana IBRAHIM. 1942. 1943. Miloševac. borac. zemljoradnik. Srbin. 9. 9. Srbin. MEŠIĆ Ibrahima SULJO. umro 1951. borac. 9. 1910. umrla 1972. Tarevci. 1943. 1943. u NOB od 8. 1943. poginuo u aprilu 1944. đak. Musliman. Musliman. Kozarevina. zemljoradnik. 9. 1944. član KPJ. Srbin. MUJKIĆ Emina MEHMEDALIJA. Skugrić Srpkinja. u NOB od 23. ćlan KPJ. u odredu od 16. Modriča. borac. 9. Musliman. 9. u Odredu od 14. u odredu od 14. u NOB od 1941. u odredu od 16. zemljoradnik. poginuo aprila 1944. 1925. radnik. 1943. radnik. zemljoradnik u odredu od 15. 1943. u odredu od 14. zemljoradnik. zemljoradnik. 1918. Musliman. 9. M1KIČIĆ Đorđa BOŽANA. Miloševac. u odredu od oktobra 1943. 1912. 9. borac. borac. šef odseka za naoružanje. Srbin. poginuo jula 1944. 9. 11. umro. član KPJ. 1943. 9. Modriča. MIKIČIĆ Stevana ĐORĐO. 1924. 1943. u odredu od 14. vodnik voda. 1943. Skugrić. 9. član KPJ. Musliman. borac. Foča. u odredu od oktobra 1943. 1925. MUJANOVIĆ Huse AGO. zemljoradnik. 9. član KPJ. Tarevci. Batkuša. đak. Musliman. Tarevci. borac. 1943. Skugrić. radnik u odredu od 14. Višegrad. 1916. MEŠIĆ Himze MUSTAFA. umro 1968. u odredu od oktobra 1943. Tešanj. 1910. MILANKOVIĆ Sime SIMO. 1943. MEŠIĆ Alije KASIM. 1923. 9. poginuo marta 1945. MILOŠEVIĆ Jove MARKO. borac. Musliman.MEŠIĆ Mehe HAJRO. komesar čete. 1943. MUJBEGOVIĆ Abaza MEHMED. komandant bataljona. zemljoradnik. Tarevci. Musliman. 1929. u odredu od 14. radnik. MUJBEGOVIĆ Abaza IBRAHIM. MUJKIĆ Mustafe NEDŽIB. Musliman. u NOB od 1941. 1914. član KPJ. radnik u odredu od 14. 1921. Skugrić. u odredu od 16. član KPJ. borac. Modriča. 1914. borac. u odredu od 14. 12. Tarevci. Miloševac. borac. 1915. MOMIĆ Živana OBRAD. Srbin. u odredu od februara 1944. 9. do 25. Modriča. član KPJ. Musliman. komandant bataljona. borac. Tarevci. Modrica. Musliman. MUJBEGOVIĆ Abaza MUHAREM 1907. Musliman. Miloševac. Tarevci. 9. 1943. 1890. MIKIČIĆ Đorđa LJUBOMIR. zemljoradnik. 1928. radnik. član SKOJ-a. 1978. zemljoradnik. obavještajni oficir brigade. zemljoradnik. komesar bataljona. do aprila 1944. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. 1914. 350 .

Tarevci. borac. Tarevci. do 30. u odredu od 14. u odredu od 14. Tarevci. komesar odreda. Muslimanka. Srbin. Srbin. zemljoradnik. 1943. Musliman. 1943. 351 . član SKOJ-a. zemljoradnik. u odredu od februara 1944. 9. Musliman. MULIĆ Ahma MURADIF. MUJKIĆ Huse RABIJA. 9. 1924. borac. MUJKIĆ Rede NURIJA. 1916. MULIĆ Ćamila ASIF. u odredu od septembra do decembra 1943. 1925. Musliman. 1928. Srpkinja. OKIĆ Alije MEHMED. u odredu od 19. 1922. Musliman. Tarevci. 1943. 1922. MURATBEGOVIĆ Ahmeta HALIL. umro 1958. 1943. MUTIĆ Huse SEDO. Skugrić. 1943. 9. 1921. Modriča. 9. Musliman. u odredu od aprila 1945. Tarevci. MULIĆ Age HASAN. borac. zemljoradnik. u odredu od 14. Srbin. u odredu od februara 1944. Musliman. 1918. 9. 1943. Srbin. Tarevci. 9. 1920. 1943. 9. borac. NEDIĆ Saila MILANKA. borac. borac. Orašje. 9. član KPJ. 1943. član SKOJ-a. OKIĆ Hasana ABDULAH. 9. Tarevci. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. MUTIĆ Huse MUHIDIN. Musliman. borac. Musliman. do 25. Kozarevina. 1943. Srbin. u odredu od 14. NIKOLIĆ rođ. 1943. Srpkinja. 1922. Modriča. Srnice. u NOB od 1942. NIKOLIĆ Steve MIKAILO. u odredu od 14. u odredu od oktobra 1943. poginuo oktobra 1944. vodnik voda. 1906. NAKIĆ Ibrahima SALKO. 9. 9. MUJKIĆ Sulje REŠID. 1922. student. 1926. zemljoradnik. radnik. u odredu od 15. borac. borac. 9. član KPJ. Musliman. domaćica. borac. 9. zemljoradnik. Tarevci. u odredu od 14. umrla 1976. u odredu od 14. u odredu od 15. domaćica. 1928. Tarevci. borac. član KPJ. Srpkinja. 10. 12. radnik. OKIĆ Huse MUHAREM. đak u NOB od septembra 1943. 9. borac. 1943. 9. u odredu od 14. 1924. NIKOLIĆ Steve MARKICA. Jarak. 1901. zemljoradnik. član KPJ. zemljoradnik. Bosanski Samac. Musliman. bolničarka. NIKOLIĆ Nikole PANTO. poginuo aprila 1944. borac. komandir ćete. u odredu od 14. Tarevci. zemljoradnik. poginuo 1945. Tuzla. 1926. u odredu od 14. NEDIĆ OLGA. NIKOLIĆ Zdravka MILADIN. član SKOJ-a. đak. zamjenik komandanta bataljona. Tarevci. Skugrić. 1912. komesar čete. 1943. Modriča. Musliman. član KPJ. u odredu od oktobra 1943. borac. 1943. mesar. NOVAKOVIĆ Novaka BLAGOJE. Musliman. Tarevci. Musliman. 1926. Mitrovica. Tarevci. omladinski rukovodilac odreda. 1926. 1943. zemljoradnik. OKIĆ Huse IBRAHIM.MUJKIĆ Huse MUJO. u odredu od 14. 1912. 1920. đak u odredu od 12. Foča. NEDIĆ Saila GINA. Modriča. 9. đak. Musliman. Tarevci. poginuo marta 1944. u odredu od septembra 1943. 1943. 1943. zemljoradnik. u odredu od 14. Skugrić.

3. borac. zemljoradnik. PEJIĆIĆ Đorđa MILAN. kurir odreda. Skugrić. do decembra 1943. 1922. u odredu od 15. PERANOVIĆ Milana MIĆO. Miloševac. PERANOVIĆ Pere MARKO. 9. član SKOJ-a. 1943. 12. Miloševac. Miloševac. Porebrice. PELEŠ Barke AHMET. od 16. poginuo aprila 1944. zemljoradnik. Srbin. vodnik voda. Srbin. u odredu od 16. do 17. u m r o 1947. zemljoradnik. umro 1975. komandir voda. u odredu od 14. od 16. član KPJ. 9. zemljoradnik. 1943. POPOVIĆ Toše MARIJA. Srbin. 1943. član KPJ. Miloševac. Musliman. intendant bataljona. 1943. 1926. 1943. zemljoradnik. 1943. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 2. Miloševac. POPOVIĆ Radovana DUŠAN. 9. 9. POPOVIĆ Toše MILAN. borac. 1945. OTANOVIĆ Redže. borac. 9. Miloševac.OKIĆ Alije MUJO. 1943. ' PELESIĆ Ibrahima GALIB. 9. 1922. 1925. u odredu od 15. 1943. u odredu od 16. u odredu od 16. zemljoradnik. PEJIĆIĆ Obrada PETAR. Srbin. Musliman. Srbin. 1925. od 16. Srnice. u odredu od 14. 9. 1919. od 16. borac. PATKOVIĆ Jovana MILE. PELEŠ Omera IZET. Srbin. Srbin. 9. Miloševac. Dugo Polje. u odredu od 16. radnik. 1943. Srbin. Srbin. 9. u odredu od 16. Srpkinja. u odredu od 16. radnik. 1925. 1905. borac. 1910. borac. umro 1966. 1912. poginuo 10. zemljoradnik. 9. Teočak. PERANOVIĆ Nike TODOR. POPOVIĆ Petra MITAR. 1922. Miloševac. borac. u odredu od januara 1944. Radovana ANĐELKO. 1924. zemljoradnik. u odredu od 16. Miloševac. 1927. Srbin. 1925. POPOVIĆ. Srbin. 1943. Modriča. Musliman. Rešetnica. Osječani-Doboj. u odredu u odredu u odredu u odredu PETROVIĆ Koste NIKO. zemljoradnik. Srbin. 12. Srbin. PETROVIĆ Andrije JOVO. 12. u odredu od 16. Miloševac. Modriča. član KPJ. trgovac. Monj. Tarevci. borac. poginuo decembra 1944. PAVLOVIĆ Petra DRAGO. 1923. 1944. 1943. 1922. komesar čete. u odredu od 16. u odredu od 14. 4. u odredu od februara 1944. domaćica. 1943. Miloševac. zemljoradnik. delegat voda. borac. u odredu od 14. 9. Srbin. 9. 1943. PAVIĆIĆ Steva LJUBOMIR. zemljoradnik. Romanija. 9. do kraja decembra 1943. 9. 1914. Srbin. piljar. 1944. zemljoradnik. borac. borac. 1913. POPOVIĆ Teše DANKO. Miloševac. 1912. 1943. Musliman. borac. borac. Miloševac. 1924. borac. 1926. Miloševac. 9. 1943. član KPJ. 9. borac. 9. PANDUREVIĆ Đorđa RACKO. ranjen i ostao na terenu. Musliman. poginuo 12. Modriča. 9. 1919. Modriča. Miloševac. 352 . Srbin. 1943. član KPJ. 9. ABDURAHIM. borac. 1943. 8. 1943. zemljoradnik. komandir čete. u odredu od 16. PANDUREVIĆ Mike STEVO. 1943. zemljoradnik. radnik. 1919. zemljoradnik. zemljoradnik. do aprila 1944. poginuo marta 1944. poginuo 15.

zemljoradnik. 1945. 9. poginuo marta 1944. 9. zemljoradnik. u odredu od septembra 1943. vodnik voda. 353 . domaćica. 1927. 9. u odredu od 16. Srbin. SARVAN Huse FEHIM. SAILOVIĆ Luka JOVO. 1909. Srbin. u odredu od septembra 1943. Miloševac. 1926. Srbin. Tarevci. Tarevci. borac. Kozarevina. poginuo septembra 1943. u odredu od 14. u odredu od 15. SALKIĆ Belija AHMET. 9. umro. Miloševac. Muste HASAN. Miloševac. zemljoradnik. Modrića. u odredu od 16. Miloševac. 9. Srpkinja. komesar ćete. 1924. SARVAN. 9. 1927. borac. u odredu od novembr 1943. zemljoradnik. 1923. član SKOJ-a. 9. 1926. u odredu od 14. 1943. borac. Srbin. do decembra 1943. zemljoradnik. 9. SAJIĆ Rajka GAVRO. RADOJEVIĆ Đorđa KOŠTA. Miloševac. Foča. domaćica. SAJIĆ Vaskrsija ĐOKO. POŽUN Hasiba ŠEMSO. bolničarka. u odredu od 14. Srbin. 1912. 1943. Modriča. SAILOVIĆ Luke SIMO. SARVAN Alija VEJSIL. 9. Srbin. poginuo oktobra 1944. 1943. Modriča. zemljoradnik. 9. u odredu od 16. desetar. Tarevci. Tarevci. RAĐANOVIĆ Cvijana ZORKA. poginuo aprila 1944. borac. SA VIĆ Spasoje STOJAN. 1943. bolničarka. 9. SAILOVIĆ Stjepana PETAR. 9. zemljoradnik. 1943. 1944. Srbin. poginuo jula 1944. 1922. borac. 1943. zemljoradnik. član KPJ. član KPJ. 1914. u odredu od 16. zemljoradnik.POPOVIĆ Vasilija SAVKA. zemljoradnik. 1925. 1943. zemljoradnik. u odredu od mart 1944. SARVAN Osme AHMET. u odredu od oktobra 1943. Musliman. 1943. 1943. 9. 1943. borac. Skugrić. poginuo 15. u odredu od 16. u NOB od 16. SAJIĆ Stanka NIKOLA. u odredu od 16. zemljoradnik. 9. Srpkinja. poginuo 28. 7. Tarevci. Miloševac. bolničarka. Adema RASIM. zemljoradnik. komandir čete. Vranjak. u odredu od 14. Musliman. 1921. Srbin. 1924. Musliman. Osmača. borac. 1919. 1943. 1. u odredu od 14. komandant bataljona i član KPJ. zemljoradnik. Ostružnja. u odredu od 16. do decembra 1943. zemljoradnik. 1919. Tarevci. Musliman. POPOVIĆ Petra VID. 1923. umro 1971. Musliman. Raduša. borac. Skugrić. poginuo aprila 1944. Srbin. 1918. 6. domaćica. Miloševac. Tarevci. POŽUN Hasiba IBRO. 1918. 1943. zemljoradnik. u odredu od 14. 1943. 1925. zemljoradnik. SARVAN. član KPJ. Srbin. Srpkinja. Capardi. borac. SARVAN Alije MUSTAFA. Tarevci. 1943. borac. u odredu od 14. SARVAN Dede SABIT. Musliman. 1943. 9. 1926. u odredu od februara 1944. borac. borac. Musliman. Skugrić. 9. zemljoradnik. u odredu od 14. Musliman. SAILOVIĆ Marka OSTOJA. Skugrić. zemljoradnik. zemljoradnik. Musliman. 1925. Foča. Tarevci. u odredu od septembra 1943. do aprila 1944. Srebrenica. borac. komandir ćete. Musliman. borac. SAILOVIĆ Ignjata BOJA. 1908. Tarevci. 1922.

u odredu od 14. Modriča. 1911. u odredu od 14. SENDIJAREVIĆ Ahme MEHMEDALIJA. Musliman. Skugrić. 1945. zemljoradnik. Vranjak. Gradačac. 1943. poginuo 10. STOJIĆ Teodora MILENKO. 3. Modriča. 1927. u odredu od 16. vodnik voda. Hrvat. borac. 1927. Skugric. borac. u NOB od jula 1943. borac. Musliman. u NOB od 1942. STEVANOVIĆ Stojana NIKOLA. 1943. zemljoradnik. 9. učitelj. 9. u NOB od septembra 1943. Musliman. vodnik voda. vodnik voda. radnik. 1917. u odredu od 18. zamjenik komandanta područja. 9. član KPJ. Muslimanka. član KPJ. u odredu od 16. borac. 1926. SKENDEROVIĆ Nurije NUSRET. Srbin. STANIĆ Nike JOZO. Hrvat. Lisina. 354 . član KPJ. poginuo aprila 1944. oficir OZN-e. 1914. komandir čete. 1911. STANKOVIĆ Riste PETAR. STANKOVIĆ Stanka MIKA. Srbin. Zvornik. u odredu od februara 1944. radnik. Skugrić. 9. Tarevci. u odreduod februara 1944. 9. član KPJ. Kapetanović REMZA. 9. u odredu od 2. u odredu od 14. 9. 1918. Srbin. Musliman. Foča. zemljoradnik. 2. u odredu od novembra 1943. SENDIJAREVIĆ Bege RASIM. u odredu od 16. Musliman. zemljoradnik. 9. Miloševac. član KPJ. godine. Miloševac. vodnik voda. 1943. Miloševac. STANIĆ Nike MARKO. do aprila 1944. 9. 1909. zemljoradnik. Garevac. SUBAŠIĆ Gana SMAJO. 9. Srbin. do decembra 1943. Joko. borac. pomoćnik komesara bataljona. u odredu od 16. 1923. član KPJ. zemljoradnik. u odredu od 14. u NOB od 8. STANIĆ Nike IVO. 1925. Vranjak. borac. u odredu od 14. 1926. zemljoradnik. 1924. trgovački pomoćnik. borac. do decembra 1943. Modriča. Skugrić. 9. zemljoradnik. radnik u odredu od oktobra 1943. Miloševac. Srbin. u odredu od 14. 1944. Musliman. 1943.SEJDIĆ Ibre HUSEIN. 9. Kulaši. 1943. zemljoradnik. 1912. u odredu od 19. član KPJ. 1924. 1910. SULJIĆ Osmana BERKO. član KPJ. politički radnik na terenu. SIMKIĆ Koste IGNJAT. komesar čete. poginuo maja 1944. u NOB od septembra 1943. zemljoradnik. Modrica. 1922. STOJANOVIĆ Stojana CVJETKO. krojačica. radnik. trgovački pomoćnik. Garevac. 1943. 1943. Hrvat. Srbin. STJEPANIĆ Mike PETAR. u NOB od septembra 1943. 1943. komandir čete. 1943. Srbin. u odredu od novembra 1943. ŠKUNDRIĆ rod. Garevac. STOJIĆ Đura MARKO. zemljoradnik. u odredu od novembra 1943. zemljoradnik. STRANATIĆ Rade DUŠAN. 1920. Tarevci. član KPJ. Srbin. u odredu od novembra 1943. Kozarevina. 9. u odredu od septembra 1943. 1915. radnik. Srbin. Srbin. 1918. umro 1969. 1915. STANIŠIĆ Laze SLAVKO. 1943. STEVIĆ Pera JOVAN. Srbin. borac. Tarevci.

desetar. Skugrić. zemljoradnik. borac. u odredu od septembra 1943. Musliman. borac. 1914. 1910. 1943. zemljoradnik. radnik. 1943. Graćanica. VASILJEVIĆ Nikole ĐURO. TOMIĆ Todora ĐORĐE. radnik u odredu od 16. borac. Srbin. Modriča. Miloševac. borac. zemljoradnik. 9. Modriča. borac. u odredu od 14. umro 1976. u odredu od 16. 1924. radnik u odredu od 14. Modrića. 1924. 1943. TRAKIĆ Ibrahim HASAN. 1926. 1943. VAJKIĆ Simeuna BRANKO. do 17. u odredu od 16. član KPJ. zamjenik komesara bataljona. 1920. 9. 1943. 1945. 9. 1924. VASILJEVIĆ Ignje TODOR. 1943. 355 . TURSIĆ Age FAHIR. poginuo decembra 1943. Vranjak. 9. 9. 9. zemljoradnik. Srbin. 10. poginuo novembra 1944. Musliman. vodnik voda. vodnik. 1921. 1925. Musliman. 10. u odredu od 16. u odreduod decembra 1943. komandant bataljona. Musliman. radnik u odredu od 14. član KPJ. VASILJEVIĆ Simeuna STOJAN. Miloševac. borac. zemljoradnik. SULJIĆ Mehmedalije FUAD. Musliman. u odredu od 1944. zemljoradnik. borac. VASILJEVIĆ Ilije TODOR. poginuo januara 1945. 1943. 1943. zemljoradnik. borac. Snagovo. Kladanj. 1906. 1943. u NOB od 23. Srbin. član SKOJ-a. zemljoradnik. TRAKIĆ Ibrahima AGO. 9. član KPJ. 9. 1943. 1914. Srbin. 1943. TESANOVIĆ Todora SAVO. 9. 1943. TESANOVIĆ Jova KONSTANTIN. u odredu od 16. u NOB od 12. poginuo decembra 1943. TADIC Milana ĐOKO. Modrića. TERZIĆ Saliha HUSO. Modriča. 1927. 1927. do oktobra 1943. TURSIĆ Munida REUF. član SKOJ-a. zemljoradnik. Musliman. 12. 1922. Srbin. VASILJEVIĆ Pere ILIJA. Tarevci. Modriča. 1922. član KPJ. Srbin. Miloševac. VASILJEVIĆ Nikole MITAR. 4. komandir voda. član KPJ. Miloševac. borac. 1943. vodnik voda. borac. u odredu od 16. Miloševac. Musliman. 1943. 1943. Modriča. TODOROVIĆ Miloša RADO. 2. TERZIĆ Saliha SALIH. gimnazijalac. 1943. 3. borac. u Miloševcu. u odredu od 8.SULJIĆ Saliha DZEVAD. Musliman. u odredu od 14. 1925. Modriča. Miloševac. radnik u odredu od 14. 9. zemljoradnik. 12. 1924. TERZIĆ Saliha KEMAL. 1921. 6. TERZIĆ Mladena NIKO. 1909. u odredu od 16. 9. u odredu od 16. 1927. Srbin. borac. Gradačac. Musliman. zemljoradnik. u odredu od 14. u odredu od septembra 1943. borac. Modrica. 9. komesar čete. u odredu od 14. Musliman. Skugrić. borac. Srbin. 1944. u odredu od 12. 1943. 1914. u odredu od 14. 9. obućar. Skugrić. borac. 4. zemljoradnik. radnik. zemljoradnik. Srbin. TURSUN Huse MEHO. poginuo decembra 1944. u odredu od početka do kraja oktobra 1943. u NOB od 20. Modrica. 9. 1944. 1927. Srbin. Modrića. do 17. zemljoradnik. 1922. Srbin. zemljoradnik. Srbin. Miloševac.

ZORIĆ Alije AHMO.VUKMIROVIĆ Staniše SMIUKA. 1943. u NOB od ljeta 1941. Srpkinja. poginuo 12. 1903. poginuo februara 1945. 1926. član KPJ. zemljoradnik. desetar. umro 1963. Skugrić. Modriča. u odredu od septembra 1943. 1923. Modriča. Tarevci. Skugrić. ZORIĆ Osmana HUSEIN. Musliman. Tarevci. HUSIĆ Atifa FEHIM. ZEČIĆ Muharema SAKIB. u odredu od 14. borac. borac. trgovac. komesar čete. 9. u odredu od marta 1944. radnik. borac. Kladari. 1943. borac. 1943. ZARIĆ Koste JOVO. Musliman. FILIPOVIĆ Risto ZORKA. u odredu od septembra 1943. borac. ŽILIĆ Jasima EMIN. Musliman. umrla 1945. sekretar Opštinskog komiteta. u odredu od 14. bolničarka. poginuo maja 1944. 9. u NOB od 8. 1912. Tarevci. zemljoradnik. Musliman. Odžak. 9. 1943. Miloševac. 1943. Musliman. Dodatni spisak za opštinu Modriča DELIĆ Mustafe BEĆIR. član KPJ. do aprila 1944. 9. 2. zemljoradnik. ŽILIĆ Osmana FADIL. 1920. domaćica. zemljoradnik. 9. 1943. Modriča. Srbin. 1925. borac. 1944. u odredu od 14. u odredu od aprila 1945. borac. 1926. umro 1970. Modriča. u odredu od 15. Tarevci. borac. 1907. borac. Musliman. zemljoradnik u odredu od februara 1944. 1920. trgovac. Modriča. Modriča. komesar čete. radnik. 1943. Musliman. zemljoradnik. 1943. Srbin. ZEČIĆ Muharema HUSE1N. ZORIĆ Sulje HASAN. 1926. 9. radnik u odredu od 14. 9. 9. u odredu od 14. Vlasenica. Musliman. 1926. Musliman. 9. Musliman. 9. Srpkinja. ZEČIĆ lime FADIL. u odredu od marta 1944. 1907. ekonom čete. Musliman. član KPJ. 1917. 1918. borac. zemljoradnik. 356 . u odredu od 14. umro 1969. ZEČIĆ Zije ZAHID. 1945. komandir čete. Srbin. 1927. član KPJ. HADŽIHUSKIĆ Bajre HAZIM. 9. 1923. ŽILIĆ Age HAKIB. trgovački pomoćnik. u odredu od 15. Odžak. član SKOJ-a. radnik. 1912. Skugrić. radnik u odredu od 14. borac. 1943. Hrvat. 1919. zemljoradnik. 1943. Skugrić. 9. 1943. komesar čete. 1943. u odredu od februara 1944. komesar čete. u odredu od 18. umro 1968. Tarevci. u odredu od 14. u odredu od 14. Tarevci. Musliman. Srbin. kovač. 1924. 9. JOVIČEVIĆ Damljana SAVO. 1922. 9. KOVAČEVIĆ Ive PERO. Musliman. Foča. zemljoradnik. radnik u odredu od oktobra 1943. u odredu od 15. ZORANOVIĆ Luke PETAR. HUSAKOVIĆ Junuza ŠEMSO. Musliman. borac. obućarski radnik. Modrica. 1943. poginuo decembra 1943. ZARIĆ Koste LUKA. Botajica. komesar čete. Tarevci.

u odredu od 4. u m r o 1967. 1925. SAVIĆ Jovana MARKO. DAJIĆ Muje MUJESIRA. 1944. 1945. Modriča. đak. đak. 1921. borac. Koprivna. PATKOVIĆ Jove OSTOJA. VIDOVIĆ Bogdana BLAGOJE. 1921. do decembra 1943. Modriča. u odredu od 16. do decembra 1943. zemljoradnik. Koprivna. 9. 9. Brčko. 9. domaćica. u odredu od 16. godine. godine. 1918. u odredu od 10. 1943. 1920. stupio u odred 15. LAZAREVIĆ Jovana DRAGO. do decembra 1943. 4. Modriča. Srbin. 11. zemljoradnik.3. u odredu od 9. Miloševac. godine. borac. zemljoradnik. 1943. 1924. Srbin. NIKOLIĆ Nikole MILOŠ. Muslimanka. u odredu od 15. u odredu od 16. Modrica. Srbin. 1943. Koprivna. godine. u odredu od 16. 4. do aprila 1944. poginuo 1944. zemljoradnik. Srbin. Srbin. borac. 1943. borac. DURONJIĆ Petra BOŠKO. borac. zemljoradnik. 9. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. 357 . zemljoradnik. Srbin. 1922. 1920. TRIFKOVIĆ Jove GAVRO. Srbin. poginuo 1945. godine. Miloševac. 1922. 1923. 1944. u odredu od 15. JOVANOVIĆ Andrije MIRKO. Modriča. 1943. 9. 1943. borac. u odredu od 14. 1945. do decembra 1943. Miloševac. u odredu od 9. borac. 1926. Musliman. 1943. STRANATIĆ Rade BOZO. 1943. borac. borac. BRADAŠEVIĆ Vida JELISIJE. borac. Miloševac. 1927. Miloševac. Miloševac. Srbin. Duga Njiva. zemljoradnik. PANDUREVIĆ Mike SAVO. Srbin. 1945. u odredu od 16. Miloševac. zemljoradnik. do decembra 1943. u odredu od formiranja 1942. borac. Musliman. HASANBAŠIĆ Omera MEHMEDALIJA. zemljoradnik. 1928. BEĆIRBAŠIĆ Mehmeda OSMA Ni. Miloševac. 12. 1943. ĆARIĆ Mile PETAR. 1927. Srbin. 1943. 1919. 11. Koprivna. HALILOVIĆ Salihe REFIK. 9. radnik. g. 1943. Koprivna. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 16. borac. 1915. Srbin. poginuo decembra 1944. 1926. 1943. 9. 1925. u odredu od 14. zemljoradnik. 9. 9. 1926. Srbin. Srbin. u odredu od 8. Miloševac. 9. Musliman. 1. umro 1944. 9. borac. Miloševac. šofer. zemljoradnik. zemljoradnik. 1923. Srbin. 1943. 5. poginuo i Krivaji 1943. 1922. 9. godine. 9. borac. 1909. DAM JANO VIĆ Đorđa OSTOJA.KOLJIĆ Nikole BORO. PERANOVIĆ Milana STOJAN. 1943. Miloševac. zemljoradnik. JOVANOVIĆ Ilije MARINKO. 5. do 12. u odredu od 1. Modriča. umro 1975. 1910. LUKIĆ Stanka NEDO. Srbin. do decembra 1943. u odredu od 4. Srbin. 1944. u odredu od 15. zemljoradnik. DESPOTOVIĆ Jovana MILUTIN. Koprivna. Miloševac. Srbin. borac. TADIĆ Ilije SAVO. u odredu od 8. u odredu od 15. zemljoradnik. đak. Srbin. poginuo u Žabaru 1945. VIDOVIĆ Bogdana VASO. 1943.

5. Srbin. Srbin. godine. JAĆIMOVIĆ Petra ČEDO. 1914. u odredu od 1. godine u Kožuhama. 5. 1945. godine. u odredu od 1. Srpkinja. godine. godine. RADOVANOVIĆ Danila KRISTINA. u odredu od 1941. Koprivna. Srbin. 8. Koprivna. zemljoradnik. 5. zemljoradnik. godine. 1945. MAKSIMOVIĆ Jove MILORAD. godine. Srbin. u odredu od 3. 1945. 5. godine. Srbin. 1925. godine. Koprivna. Koprivna. 1945. u odredu od 25. Srbin. godine. zemljoradnica. 1920. Srbin. 1920. zemljoradnik. zemljoradnik. godine. MAKSIMOVIĆ Kostadina MILOVAN. ANTIĆ Stevana SPASOJE. Koprivna. godine. zemljoradnik. NIKIĆ Đorđa ĐOKO. Koprivna. godine. godine. 24. Koprivna. NEDIĆ Živka NEDO. godine. Koprivna. u odredu od 1. Koprivna. Srbin. RADOVANOVIĆ Peje MILOŠ. 5. MAKSIMOVIC Petra MIHAJILO. GRUJIĆ Gruje JELENA. 5. zemljoradnik. godine. u odredu od 1. 1920. Koprivna. 1943. Koprivna. Koprivna. Srbin. zemljoradnik. 4. godine. 1921. u odredu od 4. 1918. 1945. Srpkinja. Srpkinja. Koprivna. 1922. GRUJIĆ Jovana JELENA. godine. u odredu poginuo 1943. 1922. MAKSIMOVIĆ Kostadina STOJAN. godine. Koprivna. 10. VASILJEVIĆ Jovana JEREMIJA. zemljoradnik. MATIĆ Stanka STANIŠA. 1945. 4. poginula 1944. 4. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 15. 8. u odredu od 17. u odredu od 5. zemljoradnik. u odredu od 6. 1920. Srbin. 5. DUJIĆ Milana PETAR. zemljoradnica.DURONJIĆ Petra ČEDO. zemljoradnik. 1923. zemljoradnik. Srbin. 1918. 1945. 1924. 1921. SAVANOVIĆ Boška MILUTIN. u odredu od 2. STRUGALOVIĆ Cvjetka NEDO. 4. 3. ČAKAREVIĆ Blagoja VIDA. Koprivna. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. 1945. Srbin. u odredu od 15. u odredu od 4. 1925. zemljoradnik. KUZMANOVIĆ Obrada LJUBOMIR. u odredu od 5. 1945. 5. Srpkinja. Srbin. 1925. Koprivna. u odredu od 1945. SAVANOVIĆ Boška VELJKO. Koprivna. Srbin. 1927. Srbin. godine. PURANOVIĆ Janka STEVO. 5. 5. zemljoradnica. godine. Koprivna. 1945. godine. Srbin. poginula 1943. u odredu od 1945. godine. u odredu od 1943. Koprivna. 1944. Koprivna. 1945. 358 . Koprivna. 1923. Koprivna. 1945. poginuo 1945. 1945. Koprivna. zemljoradnik. 1945. zemljoradnik. 1943. Srbin. u odredu od 9. Srbin. u odredu od 1943. u odredu od 19. zemljoradnik. godine. zemljoradnica. poginula 1944. JOVIĆ Mare PETAR. godine. kod Tuzle.

u odredu od 1. zemljoradnik. 1923. borac. 4. zemljoradnik. zemljoradnik. 1925. u odredu od 1943. godine. zemljoradnik. VIDOVIĆ Luke SAVO. VUKASINOVIĆ Tome BOGDAN. u odredu od 1. 1922. Koprivna.NIKIĆ Mirka NIKO. g. borac. BANOVIC Milana ĐORĐE. u odredu od 25. VIDOVIĆ Marka CIVKO. god. u odredu od 1. zemljoradnik. Srpkinja. 1914. borac. borac. god. Srbin. borac. godine. u odredu od 10. 5. zemljoradnik. u odredu od 26. zemljoradnik. PAVLOVIĆ DRAGO. u odredu od 9. u odredu od 25. 5. 1921. zemljoradnik. Srbin. SIMEUNOVIĆ Blagoja SRETO. 4. 1944. Koprivna. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. godine. Srbin. PAVLOVIĆ Cvijana NEDEUKO. 1943. 359 . poginuo 1945. Vranjak. zemljoradnik. zemljoradnik. 5. Srbin. Srbin. 1945. Koprivna. 4. Koprivna. 1945. Srbin. g. Srbin. 1945. 1945. Koprivna. Koprivna. g. Vranjak. Srbin. g. 4. u odredu od 1943. 1920. 1921. 1920. TUBAKOVIĆ Jove MILAN. Koprivna. 4. g. 5. TOMIĆ Ignjata CEDOMIR. 1945. Srbin. g. u odredu od 25. borac. 1920. Srbin. Vranjak. g . godine. borac. 1922. Srbin. 4. godine. Srbin. godine. zemljoradnik. Srbin. 1945. u odredu od 1943. 1945. NEDIĆ Jevte MILAN. borac. zemljoradnik. Koprivna. godine. umro 1979. u odredu od 3. zemljoradnik. Vranjak. Srbin. Koprivna. 1924. Koprivna. VUKASINOVIĆ Gojka MILOVAN. VUKASINOVIĆ Gojka RADOVAN. g. 4. borac. u odredu od 10. umro u jedinici 1945. g. u odredu od 25. Srbin. g. Koprivna. domacica. 8. Srbin. u odredu od 1943. Srbin. 1925. 4. u odredu od 15. zemljoradnik. 1915. u odredu od 4. zemljoradnik. 1945. Koprivna. 1923. 1920. 1926. VIDOVIĆ Marka BOSKO. 1945. DESPOTOVIC Dimitrija DESPOT. Koprivna. Srbin. zemljoradnik. u odredu od 25. borac. 5. Srbin. JANKOVIC Sime NEDELJKO. Vranjak. 1920. g. u odredu od 1. u odredu od 15. Koprivna. godine poginuo 1944. 1945. Koprivna. 1945. 4. godine. 1908. VIDOVIĆ Boška UROS. 5. u odredu od 1. 1945. borac. u odredu od 30. Koprivna. Srbin. 4. 1929. 4. BANOVIC Milana RADOVAN. Koprivna. 1926. Koprivna. zemljoradnik. 4. 1945. JEVTIĆ Bože STEVO. g. KOSTADINOVIĆ Vase UROS. 1945. zemljoradnik. 1945. 1945. godine. 1925. Srbin. zemljoradnik. NEDIĆ Živka MILAN. 1945. POLEKSIĆ Drage OLGA. 1926. 1921. godine. Srbin. zemljoradnik. VUJIĆ Bogdana NOVAK. poginuo 1944.

god. 4. u odredu od 1. 1909. Srbin. 4. 4. Koprivna. zemljoradnik. Koprivna. Koprivna. u odredu od 1. Srbin. Koprivna. god. borac. borac. 1945. borac. godine. JEVTIĆ Koste NOVAK. 1945. u odredu od 5.g. 1945. Koprivna. 4. godine. borac. 1945. zemljoradnik. LAZIĆ Nike LJUBO. borac. borac. 1923. 3. 1945. 4. LAZIĆ Sime RANKO. 4. u odredu od 3. Koprivna. Koprivna. u odredu od 3. MAKSIMOVIĆ Kostadina STANlSA.VASILJEVIĆ Save SRETO. u odredu od 10. Srbin. 1923. STRUGALOVIĆ Toše TODOR. u odredu od 25. u odredu od 25. 1945. 1926. 1925. Koprivna. Srbin. Koprivna. VASILJEVIĆ Vida STOJAN. u odredu od 3. Koprivna. Koprivna. Koprivna. Koprivna. borac. g. 1945. u odredu od 15. Srbin. u odredu od 15. zemljoradnik. VASIĆ Vida VASO. BERTONI Antonija MARKO. 1945.g. 1945. MARJANOVIĆ Milana JANKO. CVIJANOVIĆ Jefrema MARKO. zemljoradnik. borac. 1944. Koprivna. u odredu od 1. borac. zemljoradnik. Srbin. 1921. 1922. radnik. 1945. zemljoradnik. zemljoradnik. Koprivna. 1924. Koprivna. MARKO VIĆ Stanka SVETOZAR. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. g. Koprivna. borac. 1919. 1925. 1920. godine. 4. u odredu od 1. u odredu od 25. 1945. Srbin. 1917. 4. 8.g. 4. 1945. god. PAVLOVIĆ Cvijana ILIJA. godine. borac. god. 1914. zemljoradnik. 4. 5. Srbin. Koprivna. LAZIĆ Nike ĐORĐO. Italijan. 1945. Srbin. 1945. 1920. godine. 360 . god. zemljoradnik. zemljoradnik. 1910. 1945. RISTIĆ Dimitrije SLAVKO. borac. godine. g. zemljoradnik. u odredu od 15. borac. umro. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. 1945. Srbin. Koprivna. Srbin. 1925. 1920. TR1FUNOVIĆ Mikaila BOZO. Koprivna. 1922. Koprivna. u odredu od 25. u odredu od 20. MARI JANO VIĆ Svetozara ŽARKO. u odredu od 10. g. 4. god. zemljoradnik. u odredu od 25. 1922. zemljoradnik. Srbin. 4. Srbin. 4. zemljoradnik. 5. 1923. u odredu od 1945. 1945. Srbin. u odredu od 15. u odredu od 25. Srbin. VASILJEVIĆ Stojana STEVO. zemljoradnik. 1920. u odredu od 25. u odredu od 3. borac. borac. Srbin. 1925. Koprivna. zemljoradnik. 3. zemljoradnik. 1920. 1923. 1945. 1945. Koprivna. borac. zemljoradnik. 1945. zemljoradnik. Srbin. g. VASILJEVIĆ Teodora JOVO. Srbin. Koprivna. borac.g. borac. borac. zemljoradnik. borac. borac. 4. VASIĆ Petra RISTO. PAVLOVIĆ Đorđa BOGDAN. 1945. 5. NEDIĆ Nikole ZDRAVKO. godine. 4. god. Srbin. LAZIĆ Sime NOVAK. TRIVIĆ Marka VASILIJE. 1945. 4. zemljoradnik. borac. 4. borac. umro u jedinici.

u odredu od 20. Rašljeva. u odredu od 10. Donji Skipovac. borac. borac. Rašljeva. Musliman. 361 . 1929. 1909. u odredu od oktobra 1943. 1928. 1944. 1926. 1921. 1924. Doboj. B. radnik. zemljoradnik. Gradačac. 9. u odredu od 11. u odredu od septembra 1944. poginuo novembra 1944. u odredu od marta 1945. borac. Gornji Skipovac. Pelagićevo. Obudovac. 1944. PUŠELJIĆ Nike NOVAK. Musliman. VASILJEVIĆ Gruje PERO. AKŠAMOVIĆ Nike VELJKO. borac. 1944. 8. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. 8. Donji Skugrić. u NOB od 1. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. TOPALOVIĆ Miloja BRANKO. 1908. u odredu od 10. borac. zemljoradnik. 10. u NOB od septembra 1943. 1927. 11. u NOB od maja 1943. zemljoradnik. Musliman. Musliman. borac. Petrovo Selo. ALIĆ Selima IBRAHIM. MUSLIMOVIĆ Kadre BAJRO. 1943. u odredu od aprila 1945. Rašljeva. Petrovo Selo. zemljoradnik. u odredu od 10. zemljoradnik. 1943. MUSLIMOVIĆ Kadre MEHO. Musliman. poginuo jula 1944. AVDIĆ Salke AHMET. 1944. 1945. 10. u odredu od oktobra 1944. poginuo 1946. 1922. 10. 9. borac. Srbin. u odredu od 6. učitelj. 3. Srbin. u odredu od 10. 1944. Zelinja. radnik. Srbin. 1924. Gradačac. 1943. Musliman. 1923. 1921. zemljoradnik. 1924. Musliman. GOJKOVIĆ Boška BRANKO. AHMETAŠEVIĆ Huse HUSEIN. u odredu od septembra 1943. borac. 1924. zemljoradnik. poginuo 1943. zemljoradnik. borac. 1944. B. Petrovo Selo. Gradačac. borac. ARSENIĆ Petra KONSTANTIN. Gradačac. Gradačac. komesar čete. borac. ISLAMOVIĆ Saliha OSMAN. u odredu od decembra 1943. Musliman. 1920. član KPJ. umro 1974. Gradačac. Musliman. 8. u odredu od septembra 1943. Musliman. Rašljeva. Boljanić. u odredu od septembra 1943. ALIMANOVIĆ Alije DŽEMAL. borac. RVI. borac. 10. u odredu od novembra 1943. komandir voda. Sanski Most. zemljoradnik u odredu od 10. borac.Borci odreda sa područja opštine Gračanica BOŽIĆ-GAJIĆ Jovana PERO. u odredu od oktobra 1943. Srbin. radnik. Tuzla. MUSLIMOVIĆ Mehe MUHAREM. 1926. u odredu od 12. zemljoradnik. u NOB od 1. 1906. Srbin. đak u NOB od 6. zemljoradnik. 1943. ALAJBEGOVIĆ Ahmeta MUHAREM. Borci odreda sa područja opštine Gradačac AHMETAŠEVIĆ Ahmeta DŽEM AL. komandir čete. B. 1919. MUSLIMOVIĆ Kadre MEHO. MIŠIĆ Stojana NEDO. Srbin. Musliman. 1924. Srbin. Rašljeva. u odredu od oktobra 1943. 10. 1944. Srbin. Musliman. borac. 1924. u NOB od 1944. 1921. borac. AHMETAŠEVIĆ Nazifa OSMAN. u NOB od septembra 1943. radnik. borac. ARNAUTALIĆ Hasana IBRAHIM.

zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. Konjuh. 1925. Srbin. borac. borac. AVDIC Ibrahima FAHRUDIN. u odredu od oktobra 1943. borac. 1925. BOJIC Steve SAVO. u NOB od maja 1943. u NOB od avgusta 1943. Gradaćac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. radnik. Ledenice. Mionica. BOBIC Sulje IBRAHIM. radnik. Musliman. Gradaćac. zamjenik komandira ćete. Srbin. Celić. BESIREVIC Ibrahima OSMAN. poginuo novembra 1944. borac. zemljoradnik. BAHIC Ahmeta ŠALIM. Hrvat. borac. Gradaćac. Srbin. 1926. Tolisa. AVDIĆ Hasana IZET. zemljoradnik. borac. u NOB od avgusta 1943. BOŽIĆ Ignjata MAKSIM. Donji Skugrić. Musliman. radnik.AVCIC Hase AHMO. 1924. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. Musliman. poginuo decembra 1944. Gacko. zemljoradnik. 1928. BILAJAC Nesiba AHMET. borac. u odredu od oktobra 1943. Gradaćac. komandant bataljona. u NOB od avgusta 1943. član KPJ. Gradaćac. u NOB od septembra 1943. borac. Pelagicevo. u odredu od januara 1945. u odredu od aprila 1945. Srbin. borac. 1920. 1920. u odredu od marta 1945. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. u odredu od aprila 1945. Gradaćac. borac. BOSKOVIC Pere MARKO. u odredu od oktobra 1943. đak. Musliman. 1928. Musliman. u NOB od avgusta 1943. Musliman. u odredu od aprila 1945. 1918. u odredu od aprila 1945. 1925. zemljoradnik. Mionica. član KPJ. Musliman. RVI. Rajska. zemljoradnik. BOŽIĆ Mihajla NEDEUKO. borac. u NOB od avgusta 1943. radnik. Gradaćac. AVDIĆ Mehmeda OSMAN. Tešanj. radnik. poginuo maja 1944. Musliman. BAHIC Mustafe HAMID. BILAJAC Osmana ISMET. borac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. poginuo decembra 1944. BESIREVIC Mustafe ASIM. Srbin. Zelinja. Tramošnjica. 1925. BAKO VIC Tadije JOZO. BISKUPOVIC Đoke GOJKO. Musliman. 1924. Gradaćac. zemljoradnik. zemljoradnik. BILAJAC Abdulaha RAIF. BAJRIC Alije HUSEIN. borac. borac. poginuo 1944. u NOB od septembra 1943. 1927. Musliman. borac. 1924. Musliman. u odredu od oktobra 1943. 1924. Hrvat. Pelagicevo. 362 . Gradaćac. 1920. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. Musliman. zemljoradnik. poginuo jula 1944. AVDIĆ Hase NURIJA. Musliman. 1917. borac. član KPJ. u odredu od oktobra 1943. Kozluk. 1923. BESIREVIĆ Zije HAZIM. 1917. đak. u odredu od oktobra 1943. Gradaćac. radnik. Gradaćac. u odredu od februara 1945. Srebrenik. RVI. u odredu od oktobra 1943. Gradaćac. u odredu od septembra 1944. 1921. BABIC Sime JOVO. borac. 1920. zemljoradnik. Musliman. borac. Musliman. 1929.

Musliman. Mionica. u NOB od septembra 1943. Musliman. u odredu od oktobra 1943. borac. zemljoradnik. BULIĆ Mehe EDHEM. borac. u odredu od oktobra 1943. Srbin. u NOB od avgusta 1943. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. 1922. 1924. 1925. u odredu od oktobra 1943. BRISTRIĆ Šabana OMER. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. Gradačac. zemljoradnik. četna bolničarka. borac. Donji Hrgovi. borac. Gradačac. u NOB od septembra 1943.BRIČIĆ Ibrahima HASAN. u odredu od februara 1945. zemljoradnik. Gradačac. zemljoradnik. zemljoradnik. 1918. Musliman. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. u NOB od septembra 1943. ĆAĆIĆ Šime JOZO. borac. zamjenik komandira čete. 1909. Hrvat. BUKVAREVIC Nurije OSMAN. borac. borac. u odredu od januara 1944. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. Gradačac. borac. Bosanska Bijela. zemljoradnik. Musliman. 1918. poginuo aprila 1944. 1925. u NOB od avgusta 1943. Musliman. Musliman. zemljoradnik. u NOB od avgusta 1943. borac. 1915. u NOB od avgusta 1943. radnik. borac. ekonom čete. u NOB od avgusta 1943. domaćica. Musliman. zemljoradnik. u NOB od septembra 1943. BRISTRIĆ Alije ZEĆIR. Musliman. član KPJ. 1920. 1920. Musliman. borac. BRISTRIĆ Šabana EMIN. u NOB od septembra 1943. borac. 1918. poginuo novembra 1944. 1924. u odredu od oktobra 1943. 1924. borac. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. u odredu od februara 1944. Musliman. borac. Musliman. Musliman. Gradačac. radnik. Gradačac. BRKIĆ Vase MARKO. BRICIĆ Mustafe ŠEVAUJA. zemljoradnik. Vučkovci. Musliman. poginuo januara 1945. član KPJ. Vučkovci. borac. Gradačac. godine. radnik. borac. u NOB od avgusta 1943. ĆOSIĆ Omera MEHMED. Vlasenica. komandir čete. zemljoradnik. Musliman. BRISTRIĆ Šemse MEHMED »Salih«. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. 1925. radnik. 1923. Vučkovci. Tramošnjica. u NOB od septembra 1943. 1922. Gradačac.PERA. u odredu od aprila 1945. BRKIĆ Ibrahimaa ALJO. Musliman. Vučkovci. u odredu od oktobra 1943. 1923. 1924. 1916. u odredu od oktobra 1943. ĆOSIĆ Ibre ŠABAN. Pelagicevo. Musliman. Vučkovci. BRIĆIC Alije RAMO. zemljoradnik. đak. u odredu od oktobra 1943. Musliman. Gradačac. u odredu od oktobra 1943. 363 . Mionica. član KPJ. u odredu od oktobra 1943. radnik. Musliman. BRISTRIĆ Bajre ALIJA. BRICIĆ Mustafe MEHO. BRISTRIĆ Muje AGO. zemljoradnik. BRISTRIĆ ALMAZ. borac. CRLJIĆ Mate PETRA . BRIĆIC Rešida JASIM. 1910. u odredu od oktobra 1943. član KPJ. Gradačac. BULIĆ Mehe FEHIM. poginuo decembra 1944. 1926. BRKIĆ Ibrahim HASAN. Hrvatica. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. Majevica. zemljoradnik. 1926.

DELIĆ Saliha IDRIZ. Gradačac. 1929. Gradačac. zemljoradnik. đak u odredu od avgusta 1944. Musliman. DELIĆ Muharema 1BRAHIM. vodnik. 1927. Mionica. Srednja Slatina. Strmica. član KPJ. borac. Gradačac. 1930. zemljoradnik. DELIĆ Hase ALEMA. DELIĆ Mahmuta MUSTAFA. Vučkovci. ČOVIĆ Andrije PAVO. 1925. zemljoradnik. 1922. borac. Tramošnjica. borac. 1924. Teočak. 1920. Musliman. borac. borac. borac. borac. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. 1927. zemljoradnik. zemljoradnik. Vučkovci. Višegrad. radnik. Musliman. zemljoradnik. borac. Hrvat. zemljoradnik. ČOLIĆ Mehmeda HAŠIM. komesar čete. 1914. DELIĆ Mahmuta NURIJA. poginuo 1944. u NOB od avgusta 1943. Tremošnjica. zemljoradnik. u odredu od decembra 1943. zemljoradnik. Hrvat. zemljoradnik. komandir čete. borac. Musliman. zemljoradnik. 1924. DAJIĆ Mehmeda ŠEVKIJA. Musliman. 1917. Musliman. u odredu od oktobra 1943. Musliman. 1925. 364 . Musliman. zemljoradnik. Musliman. 1925. u NOB od avgusta 1943.ĆANDIĆ Hasana BAJRO. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. 1925. zemljoradnik. Gradačac. Musliman. 1920. DAKIĆ Obrada MARKO. borac. ĆAVAROVIĆ Nike MATO. u odredu od oktobra 1943. Muslimanka. Vučkovci. 1928. zemljoradnik. ČOVIĆ Andrije IVAN. Gradačac. Musliman. u odredu od oktobra 1943. borac. DELIĆ Muharema HALIL. u odredu od marta 1944. u NOB od jula 1943. Musliman. u odredu od oktobra 1943. u odredu od marta 1945. u odredu od aprila 1945. Musliman. borac. u NOB od septembra 1943. Gradačac. Gradačac. 1922. u odredu od oktobra 1943. Musliman. u NOB od jula 1943. borac. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943. borac. u odredu od oktobra 1943. Gradačac. borac. u odredu od oktobra 1943. Donja Zelinja. 1926. 1926. zemljoradnik. u odredu od marta 1945. Musliman. DELIĆ Mustafe RAGIB. borac. borac. DAJIĆ Mehmeda DZEVDET. ČOVRK Šerifa ARIF. Gradačac. DOBORAC (Huseina IBRAHIM. zemljoradnik. Hrvat. radnica. DELIĆ Muje MUHAREM. u odredu od oktobra 1943. DADIĆ Ilije MARKO. godine. u NOB od avgusta 1943. u odredu od aprila 1945. borac. DELIĆ Muje OSMAN. član KPJ. 1925. u odredu od oktobra 1943. borac. član SKOJ-a. zemljoradnik. 1915. Gradačac. 1925. u odredu od maja 1945. DELIĆ Hase SALIH. u odredu od oktobra 1944. Hrval. poginuo 1944. Gradačac. Gradačac. Tramošnjica. poginuo 1944. 1920. zemljoradnik. član SKOJ-a. godine. Musliman. u odredu od oktobra 1943. Srbin. DELIĆ Ibre FEHIM. Donji Skugrić. u NOB od avgusta 1943. borac. Musliman. u odredu od oktobra 1943. DELIĆ Vehaba OSMAN. u odredu od aprila 1945.

zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. ĐURIĆ Luke MILOŠ. 1924. zamjenik komandira čete. u odredu od oktobra 1943. u odredu od marta 1945. Srbin. 1923. Vida. u NOB od septembra 1943. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. 1924. borac. DŽINOVIĆ Kasima ĆAMIL. 1920. Donji Skugrić. borac. Skugrić. Srednja Zelinja. u odredu od oktobra 1943. ĐORĐIĆ Ignjata MIRKO. Vučkovci. u odredu od marta 1944. zemljoradnik. 1925. Musliman. FAČIĆ Mehmeda MUSTAFA (MUJO). 1918. u odredu od oktobra 1943. 1926. poginuo juna 1946. 1927. u odredu od marta 1945. Srbin. u odredu od oktobra 1943. DUBRAVAC Mate JAKOV. Pelagićevo. Gradačac. 1926. Gradačac. Žepče. 1926. 1923. u odredu od oktobra 1943. 1923. zemljoradnik. 1925. Musliman. Pelagićevo. zemljoradnik. borac. ĐONLIĆ Mehmeda HALIL. borac. Skugrić. Srbin. borac. ĐUKIĆ Mihajla MARKO. Tramošnjica. član KPJ. borac. poginuo maja 1945. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. Musliman. Zvornik. u NOB od avgusta 1943. Musliman. zemljoradnik. DURANOVIĆ Osmana RIZALIJA. DRAGIĆ Blagoja CVJETKO. borac. Tuzla. DŽANHODŽIĆ Muhameda EDHEM. 1926. u NOB od septembra 1943. Turić. u odredu od septembra 1944. EMIĆ Mehe AHMED. radnik. 1918. DŽEKIĆ Sulje IBRAHIM. borac. DURAKOVIĆ Saliha OSMAH. u NOB od maja 1943. Vida. 1914. 365 . Hrvat. borac. DŽIDIĆ Osmana AHMED. Srbin. Vučkovci. učitelj.DOGLADOVIĆ IBRAHIM. radnik. poginuo krajem 1944. Musliman. borac. FAČIĆ Abida RAMO. FAČIĆ Rašida AHMED. Mionica. u odredu od aprila 1945. član KPJ. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. Musliman. 1920. zemljoradnik. Lukavac. Donja Zelinja. Srbin. zemljoradnik. Musliman. u odredu od aprila 1945. Palegićevo. u odredu od oktobra 1943. Srbin. 1923. ĐOGIĆ Hasana IBRAHIM. borac. borac. zamjenik komandanta odreda i obavještajni oficir brigade. zemljoradnik. ĐURIĆ Luke RANKO. Musliman. DZEKIĆ Omera RAHMAN. u NOB od avgusta 1943. Musliman. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. DRAGIĆ Đorđa PETAR. u odredu od oktobra 1943. borac. Musliman. Musliman. Musliman. u odredu od aprila 1945. radnik. poginuo 1945. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. 1922. Vučkovci. borac. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. zemljoradnik. 1910. u odredu od aprila 1945. borac. borac. borac. 1929. Donja Zelinja. u NOB od aprila 1943. borac. Musliman. borac. poginuo septembra 1944.

FAZLIČ Nesiba DŽEMAL, 1918, Gradaćac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. FAZLIĆ Omera ZAHID, 1925, Gradaćac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od novembra 1943, borac. FERHATOVIĆ Salke SALKAN, 1920, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja 1944, Kulaši. FERHATOVIĆ Salke TAHIR, 1916, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo septembra 1944, Donja Međeđa. FERHATBEGOVIC Nezira BISERA, 1921, Rogatica, Muslimanka, domaćica, u NOB od januara 1944, u odredu od aprila 1944, borac. FILIPOVIĆ Steve SAVO, 1923, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. FILIPOVIĆ-TESANOVIĆ ZORKA, 1916, Skugrić, Srpkinja, domaćica u NOB od januara 1943, u odredu od oktobra 1943, bolničarka. GAGULIĆ Marijana ANTO, 1925, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. GAGULIC Ive JOZO, 1924, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac, poginuo 1945, Bosanski Samac. GARIĆ OMER, 1902, Gradaćac, Musliman, radnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. GAVRIC Gojka GAVRO, 1905, Samarevac, Srbin, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. GAVRIC Boze IGNJAT, 1922, Pelagicevo, Srbin, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo aprila 1944, Srnice. GEGIĆ Gavre ĐORĐE, 1925, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. GEGIĆ Stanka MILAN, 1923, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. GEGIĆ Stanka SPASOJE, 1925, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. GIBIĆ Ahme ALIJA, 1912, Ledenice, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. GLAVAŠ MILE, 1910, Hrvat, geometar, u NOB od jula 1943, u odredu od oktobra 1944, načelnik štaba odreda, član KPJ. GLUHIĆ Mujačina AHMED, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo 1944, Ledenice. GLUHIĆ Ćamil OSMAN, 1922, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo novembra 1944, Zvornik. GRADASĆEVIĆ Derviša ADNAN, 1930, Gradaćac, Musliman, đak u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo februara 1944, Bosanska Bijela. GRADASĆEVIĆ Hajre NASIR, 1924, Gradaćac, Musliman, đak, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo februara 1944, Orašje. GRO MIC Muharema EDHEM, 1914, Gradaćac, Musliman, radnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac.

366

GROMIĆ Muharema FADIL, 1918, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete, član KPJ. GUBAUEVIC Sejne HASAN, 1923, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od jula 1943, u odredu od oktobra 1943, zamjenik komandira čete. GUBAUEVIC Sejne MUHAREM »Cihan«, 1928, Gradačac, Musliman, u odredu od oktobra 1943, borac. HAFIZOVIC Hakije MUSTAFA, 1911, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od oktobra 1943, vodnik. HAFIZOVIC Regiba SEAD, 1927, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od novembra 1944, borac. HALILOVIĆ Rame AGO, 1925, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 1944, borac, poginuo 1944, Majevica. HALILOVIĆ Sadika FEHIM, 1922, Gradačac, Musliman, đak u NOB od 1942, u odredu od oktobra 1943, komesar čete, član KPJ. HALILOVIĆ Sadika SAFET, 1926, Gradačac, Musliman, đak, u odredu od oktobra 1944, borac, član SKOJ-a. HALILOVIĆ Bege IBRAHIM, 1921, Kerep, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, vodnik voda. HALILOVIĆ Ahmeta KEMAL 1922, Gradačac, Musliman, đak, u NOB od 1942, u odredu od oktobra 1943, rukovodilac SKOJ-a, član KPJ. HALILOVIĆ Halila MEHMED, 1922, Donja Međcđa, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HALILOVIĆ Ibre OSMO, 1926, Kerep, Musliman, zemljoradnik, u odredu od novembra 1943, borac. HANIĆ Hasana AHMET, 1912, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1944, borac, umro 1974. HANIC Osmana BEGO, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. NAHIC Osmana HUSO, 1926, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo februara 1944. Graćanica. HANIĆ Ahmeta MUJO, 1926, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. HANIĆ Salkana MUJO, 1922, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HAPADŽIĆ Bajre MUJO, 1922, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od jula 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HASANBAŠIĆ Ibrahim EJUB, Lukavac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od septembra 1944, borac. HASANOVIC Saliha IBRAHIM, 1925, Kerep, Musliman, zemljoradnik, u odredu od novembra 1943, borac. HASANOVIC Muje MEHMED, 1924, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. HASANOVIC Ibre MEHO, 1921, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1945, borac.

367

HASANOVIĆ Muje SULEJMAN, 1922, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od novembra 1944, borac. HASELJIĆ Muharema ADEM, 1926, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od aprila 1945, borac. HASELJIĆ Osmana FEHIM, 1923, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo 1944, Brčko. HASELJIĆ Alije HASIB, 1925, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. HASELJIĆ Omera MUNIB, 1928, Gradačac, Musliman, đak, u odredu od oktobra 1943, borac, umro 1950. HASELJIĆ Sadika SAMID, 1925, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HASIĆ Huseina SULJO, 1920, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo 5. 5. 1945. HADŽIMUHAMEDOVIĆ Alije HUSO, 1911, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete, član KPJ. HADŽIMUHAMEDOVIĆ Samida IBRAHIM, 1918, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo novembra 1944, Orašje. HADŽIMEHMEDOVIĆ Mehmeda ZIJO, 1902, Gradačac, Musliman, trgovac, u odredu od oktobra 1943, borac. HADŽIOSMANOVIC Idriza EMIN, 1926, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HADŽIOSMANOVIC Idriza HASAN, 1924, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1944, borac. HEĆIMOVIĆ Huse AHMO, 1916, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od decembra 1943, borac, poginuo jula 1944, Ledenice. HEĆIMOVIĆ Ahmeta FEHIM, 1920, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1944, borac, poginuo jula 1944, Ledenice. HEĆIMOVIĆ Ahmeta EMIN, 1925, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1944, borac, poginuo jula 1944, Ledenice. HERCINOVIĆ Alije RIZAH, 1918, Sibovac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete, član KPJ. HODŽIĆ Huseina HUSEIN, 1923, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HODŽIĆ Rame IBRAHIM, 1915, Jasenica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HOJNIĆ Ibrahima RAHMAN, 1924, Donja Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HRUSTIĆ Mehmeda DŽEMAL, 1925, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembral943, u odredu od oktobra 1943, borac. HRUSTIĆ Mehmeda OSMAN, 1920, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. HUREMOVIĆ Ibrahima MUSTAFA, 1915, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1944, borac. HUREMOVIĆ Salke SALIH, 1926, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od decembra 1943, borac, RVI.

368

HUSEINBAŠIĆ Himze HALIL, 1928, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od novembra 1943, borac. HUSEINBAŠIĆ Smaje JASIM, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od februara 1944. borac. HUSEINBAŠIĆ Omera MEŠA, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od novembra 1943, borac, RVI. HUSEINBAŠIĆ Emina MUHIDIN, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. HUSELJIĆ Smaje AHMET, 1926, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. HUSELJIĆ Bajre AKIF, 1920, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od novembra 1943, komandir čete, član KPJ. HUSELJIĆ Alije NURIF, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, umro od posledica smrzavanja, maja 1944, Lebršnik. HUSKIĆ Sulje MERSED, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od februara 1944, borac, poginuo marta 1945, Ozren. IBRAHIMBEGOVIĆ Mustafe OSMAN, 1919, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, u m r o 1957. IBRAHIMOVIĆ Hasana HASAN, 1929, Donja Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1944, borac. IBRELJIĆ Redžepa JUSUF, 1909, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. ILJAZOVIĆ Muje SAFET, 1930, Gradačac, Musliman, đak, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, umro 1948. IMAMOVIĆ Nešeta SAFET, 1930, Gradačac, Musliman, đak, u NOB od septembra 1943, u odredu od aprila 1944, kurir. INKIĆ Mehe IDRIZ, 1926, Gradačac, Musliman, radnik u odredu od oktobra 1944, borac, umro 1965. INKIĆ Pašage MUHAREM, 1920, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od oktobra 1943, borac. ISLAMOVIĆ Ibrahima SALIH, 1916, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete. IVANOVIĆ Mike MIKAILO, 1926, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u odreduod aprila 1945, borac. IVANČIČEVIĆ Cvijana KRSTO, 1927, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo u jesen 1944, Brčko. IVANĆIĆEVIĆ Cvijana MILORAD, 1925, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od juna 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja 1944, Pelagićevo. IVIĆ Nike JURE, 1921, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. IVIĆ Nike MARJAN, 1924, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JAHIĆ Alage MEHO, 1922, Jelovče Selo, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac.
24

369

JAŠAREVIĆ Ahmeta ABDULAH, 1921, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja 1944. JAŠAREVIĆ Ahmeta AGO, 1922, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. JAŠAREVIĆ Ahmeta HASIB »Hasko«, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. JAŠAREVIĆ Mehe HAZIM, 1924, Gradačac, Musliman, đak, u odredu od oktobra 1943, komesar čete, član KPJ. JAŠAREVIĆ Mehmeda IBRAHIM, »Brajče«, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JAŠAREVIĆ Ibre JUSUF, 1921, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od aprila 1945, borac. JAŠAREVIĆ Mehmeda ALJO, 1922, Gradčac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JAŠAREVIĆ Alage SAKIB, 1928, Gradačac, Musliman, đak, u odredu od aprila 1944, borac. JELEČEVIĆ Nike PERO, 1915, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JEREMIĆ Pere MILOŠ, 1926, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JEREMIĆ Danila RAJKO, 1919, Pelagičevo, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JEREMIĆ Mihajla RISTO, 1921, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JEREMIĆ Danila ŽIVKO, 1913, Pelagičevo, Srbin, zemljoradnik, u odredu od februara 1945, borac. JEŠIĆ Sime ILIJA, 1932, Srnice, Srbin, đak, u odredu od oktobra 1944, borac, u m r o 1975. JOSIPOVIĆ Marijana IVO, 1923, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. JOVANOVIĆ Janka BOGOLJUB, 1907. Pelagičevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od oktobra 1943, u odredu od aprila 1944, borac, poginuo maja 1944, Pelagičevo. JOVANOVIĆ Pere MILENA, »Buca«, 1928, Gradačac, Srpkinja, domaćica, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. JOVANOVIĆ Janka PERO, 1924, Pelagičevo, Srbin, zemljoradnik, avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja gičevo. JOVANOVIĆ Janka VASO, 1920, Pelagičevo, Srbin, zemljoradnik, avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja gičevo. u NOB od 1944, Pelau NOB od 1944, Pela-

JOVIČEVIĆ Damjana SAVO, 1907, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, član KPjf, borac. JUKAN Hasana HASAN, 1925, Kerep, Musliman, zemljoradnik, u odredu od novembra 1943, borac. JURIĆ Marka JURO, 1922, Orlovo Polje, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac.

370

KADIĆ Nedžiba HUSEIN, 1922, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od januara 1945, borac. KADIĆ Mehmeda IBRAHIM, 1920, Sibovac, Musliman, radnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KADIĆ Ahmeta MUHAREM, 1924, Sibovac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od decembra 1944, borac. KADIĆ Osmana OSMAN, 1919, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od decembra 1943, borac, poginuo aprila 1945, Modriča. KALINOVIĆ Cvijetka NEDELJKO, 1925, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KAMBEROVIĆ Kasima HADŽIB, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. KAMBEROVIĆ Rame ŠAHMAN, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1945, borac. KARIĆ Hasana OSMAN, 1921, Gornje Srnice, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1944, borac. KARIĆ Ahmeta ZAIM, 1927, Srnice, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1944, borac. KARIŠIK Šabana AMIR, 1929, Bare, Rudo, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KARIŠIK Šabana HAMID, 1927, Bare, Rudo, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KEŠAN Šeće MUJO, 1922, Cajniče, Musliman, radnik, u NOB od 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KEVRIĆ Hašima ALIJA, 1926, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od decembra 1943, borac, poginuo septembra 1944, Špionica. KLOPIĆ Paše RAGIB, 1916, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete, član KPJ. KLOPIĆ Ahme SAMID, 1927, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. KNEŽEVIĆ Tode PERO, 1921, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. KNEŽEVIĆ Đorđa TODOR, 1915, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od septembra 1944, borac, poginuo marta 1945. KNEŽEVIĆ Lazara ŽIVKO, 1914, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete, član KPJ. KOLAREVIĆ Ahmeta AVDO, 1926, Vida, Musliman, zemljoradnik, u NOB od jula 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, RVI. KOPIĆ Ive JURO, 1928, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. KOVAČ žife SULJO, 1915, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KOSANIĆ Milana NEDO, 1925, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od decembra 1943, borac, poginuo aprila 1945, Modriča.

371

KRDŽIĆ Bećira MEHO, 1921, Rajska, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo aprila 1945, Prud. KRDŽIĆ Agana SULJO, 1925, Rajska, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KRDŽIĆ Saliha RAMO, 1926, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo juna 1944, Odžak. KUJRAKOVIĆ Fejze OSMAN, 1922, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KUJRAKOVIĆ Muje REDŽO, 1922, Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KUKULJEVIĆ Huseina ALMAZ, 1897, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. KUNIĆ Muje IDRIZ, »Husein«, 1927, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. KUNIĆ Alije RAIF, 1925, Gradačac, Musliman, radnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KURBAŠIĆ Latifa DŽEMAL, 1925, Vučkovci, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo maja 1943, Odžak. KURBAŠIĆ Muje ALIJA, 1924, Vučkovci, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. KURBAŠIĆ Ahmeta BEĆIR, 1926, Vučkovci, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. KURBAŠIĆ Halila HASAN, 1925, Vučkovci, Musliman, zemljoradnik, u odreduod oktobra 1943, borac. KURBAŠIĆ Hasana MUSTAFA, 1924, Vučkovci, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. LAKIĆ Milivoja BLAGOJE, 1924, Srbin, zemljoradnik, u odredu od avgusta 1944, borac, poginuo januara 1945, Zvornik. LAKIĆ Milivoja JOVO, 1926, Srnice, Srbin, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. LAZIĆ Obrada IGNJO, 1926, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od septembra 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo marta 1945, Jelik. LAZIĆ Vase ILIJA, 1922, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od jula 1943, u odredu od oktobra 1943, mitraljezac. LAZIĆ Marka JOVO, 1922, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. LAZIĆ Đure NIKO, 1914, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. LAZIĆ Obrada VOJO, 1915, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, u odredu od januara 1944, zamjenik komandanta odreda, član KPJ. LIPOVAĆ Osmana HASAN, 1924, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od marta 1944, borac. LOJIĆ Rame EDHEM, 1926, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. LOJIĆ Rame IBRAHIM, 1930, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac.

372

LOJIĆ Rame IBRAHIM, 1930, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. LOJIĆ Hadžiba MUSTAFA, 1930, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. LUČIĆ Bone STJEPAN, 1922, Turić, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo avgusta 1944, Krepšić. LUKIĆ Pane PETAR, 1912, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od avgusta 1944, borac, poginuo decembra 1943, Kožuhe. LUKIĆ Nike VASO, 1920, Tolisa, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. LUŠNIČKIĆ Džefra ZAHID, 1924, Vućkovci, Musliman, u NOB od 1943, u odredu od oktobra 1943, komandir čete. LJUBIĆ Jure MATO, 1920, Turić, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo jula 1944, Teslić. UUBOJEVIĆ Cvjetka DANILO, 1923, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, pomoćnik komesara čete, član KPJ. MAHMUTOVIĆ Muniba RAMO, 1922, Gornje Srnice, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. MAHMUTOVIĆ Muharema MUSTAFA, 1927, Gornje Srnice, Musliman, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. MAJSTOROVIĆ Ibrahima BEGAN, 1918, D. Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac. MAJSTOROVIĆ Ibrahima HALIL, 1916, D. Zelinja, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, zamjenik komandanta bataljona, član KPJ, poginuo maja 1945, godine. MARJANOVIĆ Marka ANTO, 1925, Tramošnjica, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od marta 1945, borac. MARJANOVIĆ Koste CVJETKO, 1910, Krečane, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. MAJRANOVIĆ Jove SIMO, 1911, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u odredu od aprila 1945, borac. MAŠIĆ Mehmeda ADEM, 1927, Vida, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo juna 1944, Kulaši. MAŠIĆ Osmana SAFET, 1925, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od decembra 1943, borac. MAŠIĆ Osmana SAKIB, 1927, Vida, Musliman, đak, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo aprila 1944, Sekovići. MATANOVIĆ Nike ILIJA, 1922, Turić, Hrvat, student, u odredu od oktobra 1943, komesar bataljona, član KPJ. MATANOVIĆ Nike MATO, 1920, Turić, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od marta 1945. MATANOVIĆ Ive ΤΟΜΟ, 1924, Turić, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od marta 1945, borac. MEHMEDČEHAJIĆ Abdulaha FEHIM, 1910, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo, 1944, Bosanski Samac. MEHMEDČEHAJIĆ Abdulaha MEHMEDALIJA, 1912, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od oktobra 1943, intendant bataljona.

373

u odredu od aprila 1945. Gradačac. zemljoradnik. radnik. poginuo novembra 1944. 1916. Srbin. u odredu od oktobra 1943. 1924. borac. Tramošnjica. borac. 374 . Musliman. Rahić. borac. Musliman. MIKIĆ Boška JOVO. u odredu od oktobra 1943. Tramošnjica. 1927.MEHMEDČEHAJIĆ Muje ŠALIM. Musliman. Vida. 1926. borac. 1926. borac. 1913. MIJIĆ Stjepana ANTO. borac. MESANOVIĆ Ahmeta SAFET. borac. Gradačac. borac. MEŠIĆ Ibre UZEIR. MILAKOVIĆ Cvijetina MILO. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. MESANOVIĆ Muje JUSUF. Donji Skugrić. zemljoradnik. Gradačac. Musliman. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. MIJIĆ Pere MARKO. u odredu od proljeća 1944. Gradačac. u NOB od septembra 1943. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. zemljoradnik. Hrvatica. borac. 1928. 1925. u odredu od oktobra 1943. 1922. Mušići kod Gradačca. u odredu od oktobra 1943. Hrvat. Vida. MEHIĆ Hasana HUSEIN. 1924. zemljoradnik. zemljoradnik. MIĆIĆ Mije MATO. zemljoradnik. borac. Hrvat. Musliman. u odredu od aprila 1945. Mionica. u odredu od februara 1945. u odredu od novembra 1943. borac. MEHMEDIČEVIĆ Smaila IBRAHIM. Gradačac. zemljoradnik. radnik. Tramošnjica. borac. Vučkovci. Gradačac. zemljoradnik. Gradačac. u odredu od aprila 1945. borac. u odredu od aprila 1945. Musliman. MIĆIĆ Mije MIJO. MEHIĆ Huseina ADEM. u odredu od aprila 1945. 1926. 1908. borac. Musliman. borac. MIKULIĆ Ive MANDA. borac. u odredu od aprila 1945. 1925. u odredu od aprila 1945. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. MEHIĆ Hasana SALIH. Musliman. Vida. desetar. Hrvat. Srnice. 1927. 1904. borac. 1923. MEHIĆ Džemala ADEM. MEJREMIĆ Emina SADIK. u NOB od septembra 1943. 1917. MEJREMIĆ Nurije NUSRET. zemljoradnik. MIĆIĆ Todora TODOR. borac. Mionica. Tramošnjica. Srbin. radnik. Musliman. u odredu od februara 1945. 1920. Musliman. u odredu od decembra 1943. Donji Skugrić. MESANOVIĆ Ahme RAGIB. Musliman. 1923. poginuo 1944. u odredu od aprila 1945. MIĆIĆ Mirka ĐORĐE. u odredu od oktobra 1943. u odredu od februara 1945. 1923. MEHINOVIĆ Hasana HUSEIN. MEJREMIĆ Muharema FADIL. Donji Skugrić. 1921. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. borac. Srbin. zemljoradnik. u odredu od decembra 1943. u NOB od septembra 1943. desetar. Musliman. Musliman. Donji Skugrić. Srbin. Srbin. u NOB od jula 1943. borac. u NOB od jula 1943. zemljoradnik. »Tunjo«. 1919. Gradačac. domaćica. zemljoradnik. 1923. zemljoradnik.

Srbin. Musliman. borac. poginuo juna 1944. Pelagićevo. MILIČEVIĆ Lazara ČVIJETIN. u odredu od oktobra 1943. Srnice. Donji Skugrić. zemljoradnik. borac. borac. u NOB od septembra 1943. član KPJ. u NOB od avgusta 1943. u odredu od aprila 1943. zemljoradnik. MORANJAK Muje HUSEIN. u odredu od oktobra 1943. 375 . 1913. 1913. zemljoradnik. 1920. Rajska. borac. borac. Srnice. domaćica. borac. Šiprage. Srbin. zemljoradnik. član SKOJ-a. 1923. MILIČEVIĆ Rade RADOVAN. u odredu od aprila 1945. 1919. borac. Gradačac. zemljoradnik. u odredu od decembra 1944. Donji Skugrić. u odredu od aprila 1945. 1921. MORANJAK Muje HASAN. Musliman. 1909. 1924. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943. u odredu od aprila 1945. 1916. u odredu od oktobra 1943. 1922. MUJEŠIĆ Sadika HAŠIM. zemljoradnik. u NOB od septembra 1943. Musliman. MITROVIĆ Đokana JOVAN. u odredu od oktobra 1943. MLINAREVIĆ Jove MILAN. domaćica. borac. desetar. radnik. Srbin. borac. Srbin. Mionica. radnik. Srpkinja. zemljoradnik. zemljoradnik. MILIČEVIĆ Mihajla MIHAJLO. Srbin. Srbin. Srnice. u odredu od septembra 1944. borac. borac. 1922. 1923. Gradačac. MUJČINOVIĆ Hase MUJO. u NOB od septembra 1943. Srbin. borac. u odredu od aprila 1945. MIŠIĆ Miće JOVAN. Srnice. Srbin. Pelagićevo. u NOB od avgusta 1943. borac. 1925. 1924. zemljoradnik. Srbin. MILUTINOVIĆ Stanka NIKO. MITROVIĆ Miće NEDO. MITROVIĆ Steve MITAR. Donji Skugrić. u odredu od novembra 1943. u odredu od marta 1945. MIŠIĆ Jove MILOŠ. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. u odredu od oktobra 1943. borac. član SKOJ-a. 1923. u odredu od oktobra 1943. u odredu od septembra 1943. Srbin. borac. desetar. u NOB od septembra 1943. u odredu od oktobra 1943. Srpkinja. u odredu od oktobra 1943. MILIČEVIĆ Dragića RAJKO. Donji Skugrić. poginuo januara 1944. Gradačac. u odredu od aprila 1945. MILIČEVIĆ Steve SAVKA. Gradačac. zemljoradnik. MUJANOVIĆ Redže BAJRO. komesar bataljona. borac. zemljoradnik. Donji Skugrić. Srbin. Zelinja. u odredu od novembra 1943. Srbin. zemljoradnik. umrla 1968.MILANKOVIĆ Gruje BOŽO. umro 1953. borac. MUJIĆ Mustafe IBRAHIM. u odredu od oktobra 1943. 1923. zemljoradnik. MITROVIĆ Jove SIMO. 1915. 1928. Srnice. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. 1925. u NOB od juna 1943. u NOB od septembra 1943. Pelagićevo. Samarevac. MUJIĆ Redžepa EŠREF. Musliman. 1922. Musliman. Musliman. MITROVIĆ Miće BOSA. borac. 1925. borac. Donji Skugrić. zemljoradnik. 1925.

borac. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. Pelagićevo. MULAHALILOVIĆ Sulje IDRIZ. MUJDANOVIĆ Muje SABIT. Musliman. u odredu od februara 1945. u NOB od septembra 1943. NIKIĆ Boška JELISIJE. Srnice. u odredu od aprila 1945. 1922. Musliman. MUJKANOVIĆ Hasana OSMAN. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. komandir čete. zemljoradnik. Mionica. MURATOVIĆ Smaje OSMAN. u odredu od februara 1945. Donji Skugrić. Musliman. Vučkovci. radnik. 1916. zemljoradnik. MUJKANOVIĆ Muharema MUSTAFA. Goražde. NIKIĆ Boška JOVO. u odredu od oktobra 1943. borac. MULALIĆ Huseina MERSED. 1919. NOVAKOVIĆ Simeuna BOŠKO. 1924. zemljoradnik. Srbin. 1916. zemljoradnik. borac. Tramošnjica. Musliman. Mionica. Donji Skugrić. 376 . u NOB od septembra 1943. Musliman. borac. Hrvat. zemljoradnik. Musliman. Musliman. Musliman. zemljoradnik. borac. borac. NOVAKOVIĆ Mihajla PERO. borac. Gradačac. 1926. Gradačac. 1926. Srbin. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. MULAVDIĆ Avde Fadil. Musliman. zemljoradnik. Srbin. u odredu od oktobra 1943. u odredu od novembra 1944. u odredu od oktobra 1943. 1911. u odredu od oktobra 1944. član KPJ. u odredu od aprila 1945. MURATOVIĆ Halila MEHMED. u NOB od avgusta 1943. Tolisa. borac član KPJ. Tolisa. borac. zemljoradnik. MUJKANOVIĆ Hasana RAIF. u odredu od oktobra 1943. Gradačac. Mionica. zemljoradnik. u odredu od januara 1944. u odredu od oktobra 1943. 1925. Musliman. Jelovče Selo. Musliman. zemljoradnik. borac.MUJIĆ Alije MUJO. Musliman. 1914. 1927. 1928. u odredu od aprila 1945. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. MULAHALILOVIĆ Huse REŠAD »RESKO«. Srbin. Gradačac. poginuo decembra 1943. 1921. Musliman. Gradačac. u NOB od novembra 1943. MULAVDIĆ Osmana GALIB. Srbin. borac. 1924. borac. zemljoradnik. Gradačac. 1914. zemljoradnik. Musliman. 1922. Musliman. 1919. u odredu od oktobra 1943. NEZIĆ Nazija BEGO. MUJKANOVIĆ Ahmeta DŽEMAL. Vučkovci. 1928. borac. NAKIČEVIĆ Mehe BAJRO. Musliman. zemljoradnik. borac. MUJKNANOVIĆ Osmana SMAIL. 1926. zemljoradnik. radnik. u odredu od januara 1944. borac. 1925. radnik. u odredu od aprila 1945. u odredu od aprila 1945. borac. MUMINOVIĆ Hasana ĆAMIL. borac. NOVAKOVIĆ Novaka JOVO. borac. u NOB od avgusta 1943. 1921. Zelinja. radnik. Mionica. Mionica. poginuo marta 1946. borac. NADAREVIĆ Marka IVO. borac. u odredu od oktobra 1943. 1924. Musliman. borac. 1924. u NOB od septembra 1943. u odredu od januara 1944.

Donje Krečane. 1923. Musliman. 1926. Srbin. u odredu od aprila 1945. borac. desetar. PAVLOVIĆ Toše VOJKO. Lukavac. Gradačac. Srbin. borac. 1927. Srbin. NOVALIĆ Muharema HUSEIN. Pelagićevo. Gračanica. borac. u odredu od marta 1945. borac. zemljoradnik. sekretar SKOJ-a u četi. 1919. Donja Zelinja. zemljoradnik. Musliman. Musliman. 1926. 1918. borac. PAVLOVIĆ Paje ĐURO. komandant bataljona. Ledenice. borac. u odredu od septembra 1944. Musliman. PEJKIĆ Jove JOCO. borac. Musliman. OMEROVIĆ Emina EMIN. Srbin. u NOB od juna 1943. zemljoradnik. OMEROVIĆ Arifa RESKO. član SKOJ-a. u NOB od avgusta 1943. OMERAGIĆ Ahmeta HAS1B. u odredu od oktobra 1943. Gradačac. u NOB od septembra 1943. u odredu od oktobra 1944. borac. Musliman. Mionica. poginuo februara 1944. 1921. u odredu od decembra 1943. PEJKIĆ Pavla PERO. Musliman. član SKOJ-a. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. Dubrave. đak. Brčko. borac. Gradačac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. 1926. Musliman. Brčko. NOVALIĆ Hamida ŠEFIK. u odredu od oktobra 1943. u NOB od juna 1943. Musliman. OMERĆIĆ Hase MEHO. 377 . Gradačac. 1926. zemljoradnik. član KPJ. zemljoradnik. zemljoradnik. Pelagićevo. u odredu od oktobra 1943. NOVALIĆ Sulejmana ISMET. borac. Gradačac. u odredu od decembra 1944. borac. u odredu od aprila 1945. u odredu od oktobra 1943. OMIĆ Emine FAJKO. poginuo aptila 1944. Srnice.NOVALIĆ Hasana ALMAZ. OKANOVIĆ Mehmeda LATIF. Mionice. PEŠALIĆ Nesiba IBRAHIM. borac. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. Pelagićevo. zemljoradnik. OMEROVIĆ Kasima RAMIZ. 1927. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. u odredu od decembra 1943. PEJKIĆ Jove RANKO. Mionica. zemljoradnik. Monica. OMERĆIĆ Ibre MEHMED. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. OMIĆ Redže ZAIM. OMERĆIĆ Mehe MURAT. 1925. Musliman. OSMANLIĆ Hasana SMAJO. Srbin. član SKOJ-a. Musliman. Srbin. borac. Musliman. u odredu od oktobra 1943. PEŠALIĆ Osme OSMAN. 1925. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. u NOB od septembra 1943. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. 1910. u NOB od septembra 1943. 1925. Mionica. u NOB od septembra 1943. borac. u odredu od oktobra 1943. 1926. Lukavac. Musliman. borac. poginuo oktobra 1944. borac. zemljoradnik. Musliman. u odredu od oktobra 1943. 1911. zemljoradnik. Pelagićevo. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. borac. Musliman. 1924. u odredu od januara 1944. 1926. Musliman. zemljoradnik. poginuo avgusta 1944. 1926. Musliman. 1925. 1920. u NOB od septembra 1943. Rajska. 1933. poginuo maja 1944. borac. đak. u odredu od februara 1945. u odredu od oktobra 1943. član SKOJ-a. zemljoradnik. PEBIĆ Tome JOVAN. 1920. Ledenice. borac.

Musliman. Tešanj. borac RVI. u odredu od otobra 1943. RVI. PERIĆ Mitra NIKO. poginuo jula 1944. SAILOVIĆ Save STOJAN. borac. PERIĆ Dušana MLADEN. 1910. 1921. PELEŠEVIĆ Mahmuta ALIJA. Pelagićevo. 1927. zemljoradnik. Mionica. Tešanj. u odredu od ra 1945. borac. RISTIĆ Blagoja MILAN. u od decembra 1944. borac. . borac. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. Pelagićevo. borac. RABIĆ Huseina MUSTAFA. borac. u od aprila 1943. Srbin. borac. zemljoradnik. poginula jula 1944. zemljoradnik. 1927. Tolisa. zemljoradnik. Muslimanka. đak.PEKARIĆ Muharema MUJO. u odredu od oktobra 1943. Srbin. Donji Skugrić. zemljoradnik. Srbin. 1926. u NOB od septembra 1943. Srnice. Gradačac. Gornje Selište. u odredu od aprila 1945. u NOB od avgusta 1943. 1926. član KPJ. referent saniteta. 1927. borac. đak. đak. odredu odredu februaodredu PETKOVIĆ Andrije UUBOMIR. Srbin. 1924. u odredu od oktobra 1943. Musliman. Srbin. borac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. RADULOVIĆ Steve PETAR. komesar bataljona. 1927. zemljoradnik. Srbin. Srbin. Srpkinja. zemljoradnik. PELAGIĆ Đoke SAVO. u od aprila 1945. u odredu od oktobra 1943. PERIĆ Borislava MILO RAD. borac. u NOB od jula 1944. 1920. u odredu od aprila 1944. Gornje Selište. borac. zemljoradnik. Musliman. u odredu od oktobra 1943. Srbin. RISTIĆ Mihajla ANĐELKO. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1944. 1929. borac. Srnice. RELIĆ Vasilija DARA. borac. u odredu od aprila 1945. RADIĆ Koste ANĐELKO. Srpkinja. Mionica. 1925. borac. u odredu od aprila 1945. kurir. u odredu od aprila 1944. 1927. Tolisa. Gornja Zelinja. Pelagićevo. Musliman. član SKOJ-a. zemljoradnik. Gradačac. borac. član SKOJ-a. Gradačac. REJZOVIĆ Džemala SANIJA. 1920. zemljoradnik. đak. 1921. 1916. SARAJLIĆ Ismeta NAZIF. Mionica. zemljoradnik. Gradačac. Srbin. RAMIĆ Avde MEHMED. Musliman. Tolisa. u odredu od decembra 1943. zemljoradnik. u odredu od aprila 1945. u odredu od aprila 1945. PERIĆ Milana PAVLE. u NOB od avgusta 1943. 1927. 1927. PETROVIĆ-MIĆIĆ Jovana VASILIJE. borac. borac. Srbin. PETKOVIĆ Dragutina BORO. u NOB od avgusta 1943. Srbin. domaćica. 1920. radnik. borac. POBRIĆ Mehe ADEM. Srbin. Srbin. borac. SAHAĆIĆ Zaima GALIB. Pelagićevo. Tolisa. zemljoradnik. Gradačac. 1922. 1922. u odredu od aprila 1945. RELIĆ Vasilija MILKA. u odredu od novembra 1944. zemljoradnik. Donji Skugrić. Musliman. 1928. u odredu od oktobra 1943. borac. Musliman. u odredu od aprila 1945.

u odredu od oktobra 1943. SAVIĆ Maksima DRAGO. borac. SIMEUNOVIĆ Maksima RADO. SAVIĆ Save ĐORĐE. Musliman. poginuo decembra 1943. SELIMOVIĆ Ahmeta MUSTAFA. 1920. zemljoradnik. Srnice. borac. Musliman. Musliman. »Meho«. poginuo oktobra 1944. u NOB od 1943. u odredu od 1944. borac. SEJDIĆ Osmana OMER. radnik. 1923. SEJDIĆ Ibrahima HUSEIN. 1927. zemljoradnik. borac. Vučkovci. borac. 1922. Tolisa. Srbin. 1906. Musliman. borac. u odredu od aprila 1945. u odredu od aprila 1945. u NOB od oktobra 1943. Mionica. Musliman. SENDIĆ Smaila EDHEM. u odredu od marta 1943. SELIMOVIĆ Huse ŠEĆO. SIMEUNOVIĆ Maksima CVIJETIN. u odredu od aprila 1944. u odredu od januara 1945. u odredu od oktobra 1943. Porebrice. borac. u odredu od oktobra 1943. Muslimanka. u NOB od jula 1943. Musliman. borac. Srbin. Gradačac. u NOB od avgusta 1943. 1923. intendant bataljona. 1925. SIMEUNOVIĆ Đorđa ŽARKO. SELIMOVIĆ Avde AHMO. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. Musliman. član KPJ. SEJDIĆ Osmana MEHMED. Porebrice. Musliman. Musliman. Srpkinja. zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. 1921. borac. zemljoradnik. kurir. u odredu od oktobra 1943. Mionica. Gradačac. zemljoradnik. umro 1966. u odredu od januara 1945. Jelovče Selo. poginuo jula 1944. zemljoradnik. u odredu od decembra 1943. u NOB od avgusta 1943. borac. 1922. Teslić. u NOB od avgusta 1943. SELIMOVIĆ Muje FATA. 1928. u odredu od oktobra 1943. borac. Musliman. RVI. u NOB od septembra 1943. 1917. Srbin. poginula 1946. 1920. zemljoradnik. u odredu od septembra 1944. SELIMOVIĆ Bećira MUSTAFA. Srbin. borac. 1927. borac. u odredu od januara 1944. Mionica. u odredu od aprila 1945. Samarevac. zemljoradnik. Gradačac. SELIMOVIĆ Muje MEHO. 1918. Mionica. zemljoradnik. SEJDIĆ Redžepa MUJO. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. Musliman. borac. u odredu od marta 1945. Mionica. u odredu od oktobra 1943. SENDIĆ Kasima MEHMED. Musliman. zemljoradnik. 1927. 1924. 1927. Srbin. Gradačac. Srbin. član KPJ. SAVIĆ Maksima DANKO. Mionica. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. Srbin. borac. borac. Musliman. Mionica. 1923. Jelovče Selo. SENDIĆ Smaila DŽEVDET. 1925. u NOB od avgusta 1943. 1919. Tolisa. borac. zemljoradnik. Tolisa. borac. Porebrice. u NOB od avgusta 1943. borac. Pelagićevo.SAVIĆ Mihajla ANDRIJA. 1924. Jelovče Selo. domaćica. Pelagićevo. zemljoradnik. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. 1919. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. 379 . SENDIĆ Mehmeda RASIM. 1927. SEJDIĆ Muje SELIM. SAVIĆ Mihajla STOJAN.

Gradačac. zemljoradnik. radnik u NOB od septembra 1943. Gradačac. 1922. u odredu od oktobra 1943. SIMIĆ Vasilije NENAD. 1923. borac. borac. Musliman. zemljoradnik. 380 . Musliman. u NOB od avgusta 1943. borac. SIVIĆ Avde ZAHID. 1925. Musliman. Srbin. poginuo septembra 1944. borac. 1911. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. SKENDEROVIĆ Muje HUSEIN. Srbin. 1917. u odredu od oktobra 1943.umro 1962. Gradačac. Srbin. Gradačac. Gradačac. Gradačac. u odredu od januara 1944. borac. u odredu od oktobra 1943. 1912. ekonom čete. u NOB od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. Mionica. SOKOLJAK Mehmeda MEHO. umro 1970. Gradačac. Musliman. zamjenik komandira čete. Zelinja. u odredu od oktobra 1943. umro 1954. 1922. Hrvat. SIVIĆ Dede OSMAN. borac. SKENDEROVIĆ Nurije HUSNIJA. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. 1929. u odredu od marta 1945. SINANOVIĆ Nurije FAJKO. u odredu od oktobra 1943. vodnik voda. Musliman. SKENDEROVIĆ Nurije HUSREF. Musliman. Zelinja. SPAHIĆ Halila OMER. SIVIĆ Jasima HASAN. u NOB od septembra 1944. u odredu od oktobra 1943.SIMIĆ Koste KOŠTA. SKENDEROVIĆ Muje IBRO. desetar. Srbin. borac. Mionica. vodnik voda. Pelagićevo. SLOBOĐANAC ALEKSANDAR. Gradačac. borac. radnik. Musliman. u odredu od aprila 1945. 1925. zemljoradnik. 1921. Gradačac. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. član KPJ. radnik. borac. 1927. u odredu od aprila 1945. radnik. zemljoradnik. Srnice. SMAJLOVIĆ Ibre RAMIZ. radnik. zemljoradnik. borac. u odredu od novembra 1943. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. borac. poginuo juna 1944. kurir. Musliman. 1923. borac. umro 1960. zemljoradnik. 1893. 1922. SOFIĆ Koste SMAILO. komandir čete. zemljoradnik. radnik. Gradačac. radnik. u NOB od septembra 1943. član KPJ. poginuo maja 1944. Musliman. u NOB od avgusta 1943. borac. u odredu od oktobra 1943. borac. Gradačac. Kulaši. Gradačac. Musliman. 1925. Čemerno kod Gacka. član SKOJ-a. Muslimau. u odredu od oktobra 1943. 1907. . radnik. SMAJLOVIĆ Selima ŠAHMAN. Srbin. Musliman. borac. zemljoradnik. Tolisa. Gradačac. borac. Musliman. zemljoradnik. SMAJIĆ Mustafe ĆAMIL. u odredu od decembra 1943. u odredu od oktobra 1944. Pelagićevo. Musliman. SMAJIĆ Adila OSMAN. 1924. Skugrić. SMAJIĆ Smaje AHMED. član SKOJ-a. SIMIĆ Todora MILAN. Musliman. u odredu od oktobra 1943. godine. SINANOVIĆ Mehe SULEJMAN. đak. u NOB od avgusta 1943. 1919. 1925. Musliman. Županja. član SKOJ-a. 1913. borac. u NOB od avgusta 1943. SIMIĆ Vasilije JOVO. 1926. SKENDEROVIĆ Ibrahima SMAJO. 1926. Musliman. u odredu od oktobra 1944. 1926. u NOB od avgusta 1943. radnik. u odredu od oktobra 1943.

Musliman. poginuo februara 1945. poginuo 1945. borac. SUBAŠIĆ Nurije SAMID. u odredu od aprila 1945. zemljoradnik. radnik. Osijek. zemljoradnik. zemljoradnik. 1924. borac. zemljoradnik. u odredu od decembra 1944. Srbin. Pelagićevo. 1922. Musliman. u odredu od aprila 1945. član KPJ. 1924. borac. u odredu od aprila 1945. u odredu od 1944. borac. Graćanica. Musliman. borac. 1927. STANIĆ Ostoje TRIVO. zemljoradnik.SRNA Adema MINA. u NOB od aprila 1941. 1910. u odredu od oktobra 1943. u odredu od februara 1944. 1926. 1919. u odredu od oktobra 1943. umrla 1945. u odredu od aprila 1945. u odredu od februara 1945. Musliman. STEVIĆ Duke ANICA. 381 . borac. borac. Srbin. STANKO VIC Pere ĐORĐE. SUBIĆ Tome ΤΟΜΟ. Gradačac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. radnik. komandir čete. u m r o 1973. Srbin. Tolisa. Snagovo. Zvornik. u NOB od 1943. umro 1951. Srbin. Srbin. 1923. SUŠIĆ Hadžiba HASIB. Srnice. zemljoradnik. 1931. borac. borac. 1922. Pelagićevo. u odredu od oktobra 1943. u odredu od oktobra 1943. ŠARKANOVIĆ Sime MILOŠ. borac. 1925. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. član KPJ. Gradačac. u odredu od januara 1945. zemljoradnik. u odredu od aprila 1945. STEVIĆ Ilije SAVO. Vučkovci. zemljoradnik. zemljoradnik. ŠARKANOVIĆ Koste GOJKO. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943. Srpkinja. borac. SULJIĆ Muje BEGO. Srbin. 1925. Ćajniče. 1906. 1922. zemljoradnik. 1926. Srbin. u odredu od aprila 1945. poginuo februara 1945. Stopići. u NOB od septembra 1943. 1916. Pelagićevo. 1925. đak. 1910. u NOB od juna 1943. domaćica. Ledenice. Crkvina. u NOB od juna 1943. 1925. Ledenice. STOJANOVIC Mladena BOGDAN. u odredu od oktobra 1943. Srbin. Samarevac. Vučkovci. STJEPANOVIĆ Ilije RADOVAN. u odredu od oktobra 1943. borac. Tolisa. borac. poginuo 1945. domaćica. Gradačac. STEVIĆ Save SAVO. Tolisa. Musliman. Srbin. 1926. Pelagićevo. 1919. STOJČEVIĆ Ljube DUŠAN. komesar ćete. Zelinja. Srbin. ŠAKIĆ Ibrahima DŽEMIL. zemljoradnik. zemljoradnik. Pelagićevo. SUŠIĆ Huseina OSMAN. ŠAKIĆ Ibrahima MUHIDIN. član KPJ. u Odredu od oktobra 1943. STJEPANOVIĆ Đorđa GOSTO. Musliman. član KPJ. u NOB od septembra 1943. borac. u odredu od oktobra 1944. Srbin. komandir čete. u odredu od februara 1944. borac. SUBAŠIĆ Ibrahima NUMAN. ŠAHDANOVIĆ Mehmeda HADŽIB. Srbin. Srbin. borac. zemljoradnik. STAKIĆ Štake MILAN. Zelinja. borac. Muslimanka. zemljoradnik. Srnice. 1920. Musliman. Vida. u odredu od decembra 1944. Virovitica. Musliman. STEVANIĆ RADO. 1916. Tolisa. poginula septembra 1944. službenik. RVI. borac.

zemljoradnik. radnik. borac. u odredu od aprila 1945. brico. u odredu od novembra 1943. Odžak. 1922. TEŠIĆ Gavre BOŽO. 1915. zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. u odredu od aprila 1945. Zelinja. zemljoradnik. Jelovče Selo. Zelinja. u odredu od oktobra 1943. komesar odreda. Skugrić. zemljoradnik. Gradačac. u odredu od septembra 1944. u odredu od septembra 1943. borac. u odredu od aprila 1944. đak. VUKOVIĆ Rašida MUSTAFA. u odredu od oktobra 1943. član KPJ. u NOB od avgusta 1943. Gradačac. RVI. komesar čete. 1920. u NOB od avgusta 1943. Zelinja. TERZIĆ Mustafa DŽEMAL. TALETOVIĆ Huse OSMAN. 1921. 1916. borac. ŠARKANOVIĆ Cvijetina VASO. u NOB od septembra 1943. borac. poginuo februara 1945. borac. Musliman. zemljoradnik. borac. u odredu od oktobra 1943. 1925. 1926. Zvornik. Musliman. u NOB od jula 1941. ŠIBONJIĆ Alije ŠEFIK. zemljoradnik. Zelinja. Musliman. 1925. TERZIĆ Hasana SUUO. u NOB od avgusta 1943. zemljoradnik. 1926. zemljoradnik. Musliman. borac. u odredu od aprila 1945. Srbin. borac. Musliman. Musliman. radnik. poginuo maja 1945. Zelinja. borac. radnik. Džemala EKREM. Musliman. Srbin. umro 1945. u odredu od oktobra 1943. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. Pelagićevo. 1915. Musliman. Mionica. Musliman. Gradačac. u NOB od avgusta 1943. TALETOVIĆ Rame IBRAHIM. Srbin. ŠEĆIĆ Mehmeda MEHMEDALIJA. poginuo avgusta 1944. Srbin. Srnice. Musliman. Musliman. zemljoradnik. 1925. u NOB od juna 1943. 1925. Musliman. Tolisa. TUFEKČIĆ Sejfe MEHMEDALIJA. borac. Gradačac. Gračanica. zemljoradnik. 1920. u odredu od februara 1943. Srbin. TOKIĆ Muje ABID. član KPJ. umro 1976. u NOB od avgusta 1943. Skugrić. TALETOVIĆ Huseina OMER. zemljoradnik. u odredu od oktorbra 1943. VEHABOVIĆ Muhibije MEHMED. 1912. zemljoradnik. TASLIDŽIĆ. 1926. 382 . Musliman. u odredu od novembra 1943. 1925. u odredu od oktobra 1943. Srbin. borac. 1927. zemljoradnik. 1925. borac. u odredu od oktobra 1943. borac. TOMIĆ Pere PETAR. borac. u odredu od marta 1945.ŠARKANOVIĆ Sime PERO. . VIDAKOVIĆ Nike PETKO. Gradačac. TALETOVIĆ Hasana MUHAREM. borac. komandir čete. Kerep. 1923. 1925. član KPJ. TEŠANOVIĆ Alekse BLAŽAN. Gradačac. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1943. borac. poginuo februara 1944. Pelagićevo. borac. Vida. u odredu od aprila 1945. TASLIDŽIĆ Džemala EŠREF. na Majevici. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Musliman. član KPJ. ŠEHIĆ Osmana BAJRO. komesar bataljona. 1926. u NOB od avgusta 1943. u odredu od oktobra 1943.

ZARIĆ Cvijetina ĐORĐE, 1926, Skugrić, Srbin, zemljoradnik, u odredu od marta 1945, borac, u m r o 1956. ZARIĆ Zarije PERO, 1910, Palegićevo, Srbin, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1944, borac. ZUKIĆ Hašima HAMID, 1926, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od oktobra 1943, borac, RVI. ZUKIĆ Muje HASAN, 1923, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo oktobra 1944, na Romaniji. ZUKIĆ Nedžiba MEHMED, 1924, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u odredu od oktobra 1943, borac. ZUKIĆ Hašima RAMO, 1923, Gradačac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od avgusta 1943, u odredu od oktobra 1943, borac, poginuo novembra 1944, Rahic. ZULEJHIĆ Emina HASAN, 1920, Gradačac, Musliman, radnik, u odredu od decembra 1943, borac, poginuo marta 1945, Rukvik. ŽIVKOVIĆ Živka ĐOKO, 1919, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od juna 1943, u odredu od oktobra 1943, poginuo aprila 1945. ŽIVKOVIĆ Živka KOŠTA, 1910, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od juna 1943, u odredu od oktobra 1943, intendant bataljona, član KPJ. ŽIVKOVIĆ Živka SAVO, 1917, Pelagićevo, Srbin, trgovac, u NOB od 1941, nosilac »Partizanske spomenice 1941«, u odredu od septembra 1943, komesar odreda, član KPJ, umro 1977. ŽIVKOVIĆ Živka STEVO, 1914, Pelagićevo, Srbin, radnik, u NOB od 1941, nosilac »Partizanske spomenice 1941«, u odredu od septembra 1943, komesar čete, član KPJ. ŽIVKOVIĆ Steve NEDELJKO, 1915, Pelagićevo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od juna 1943, u odredu od septembra 1943, borac, poginuo u jesen 1943. godine.
Borci odreda sa područja opštine Odžak

AHMETOVIĆ Muje RAMIZ, 1920, Odžak, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 7. 10. 1943, borac. BOROJEVIĆ Koste ALEKSA, 1917, Donja Dubica, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 1944, borac. ČAJIĆ Mehe HASAN, 1910, Odžak, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 7. 10. 1943, borac. ČAUŠEVIĆ Mehe NEDŽIB, 1922, Odžak, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 20. 9. 1943, borac. JURIŠIĆ Marka TADIJA, 1915, Novi Grad, Hrvat, radnik, u odredu od 10. 10. 1943, borac, poginuo jula 1944, Derventa. KUREŠEVIĆ Milana BOSILJKA, 1922, Novi Grad, Srpkinja, domaćica, u odredu od 1. 10. 1943, borac, poginula 23. 12. 1943, Kožuhe. LEŠIĆ Bože PETRA, 1926, Vrbovački Lipik, Srpkinja, domaćica, u odredu od novembra 1943, borac, poginula 1944. MAGLAJČEVIĆ Asima SAJDA, 1926, Odžak, Muslimanka, domaćica, u odredu od septembra 1943, borac.

383

MALIĆ Ahmeta MUJO, 1924, Odžak, Musliman, radnik, u odredu od septembra 1944, borac. MARTINOVIĆ Ilije IVAN, 1923, Srnava, Hrvat, radnik, u odredu od 2. 10. 1943, komandir čete, član SKOJ-a, poginuo aprila 1944, kod Rešetnice, Goražde. MINIĆ Marka SRETO, 1920, Donja Dubica, Srbin, zemljoradnik, u odredu od septembra 1943, borac. MILETIĆ Avrama ĐURAĐ, 1918, Donji Svilaj, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, u odredu od 1. 10. 1943, komandir čete, poginuo juna 1944, Derventa. NARIĆ Steve MILORAD, 1926, Podnovlje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 1. 10. 1943, desetar, RVI. PAVIĆ Marka STEVO, 1925, Novi Grad, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 2. 10. 1943, borac. PURIĆ Marka DRAGO, 1924, Vrbovački Lipik, Srbin, zemljoradnik, u odredu od septembra 1943, borac, poginuo 1944. PURIĆ Marka DRAGICA, 1923, Vrbovački Lipik, Srpkinja, domaćica, u odredu od 1. 10. 1943, borac, poginula 23. 12. 1943, u Kožuhama. SALKANOVIĆ Ferida MEHMEDALIJA, 1927, Odžak, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 1944, borac. TIRIĆ Mehe RAMIZ, 1928, Modriča, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 10. 10. 1943, borac.
Borci odreda sa područja opštine Orašje

ADAMOVIĆ Jova BOŠKO, 1920, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac. BABIĆ-ORKIĆ Marka MARIJAN, 1920, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23, 4. 1945, borac. BABIĆ Lazara PERO, 1922, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 14. 5. 1945, borac. BAOTIĆ Marka MARIJAN, 1920, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. BENKOVIĆ Peje MARKO, 1919, Ugljara, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 6. 4. 1945, borac. BLAGOJEVIĆ Milana SIMO, 1920, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 7. 6. 1943, u odredu od 20, 9. 1943. BLAGOJEVIĆ Pere VASKRSIJE, 1926, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac. BRKIĆ Marijana MIJO, 1907, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. BRKIĆ Marijana TUNJO, 1909, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 4. 1945, borac. CVETKOVIĆ Maksima BOŠKO, 1926, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. DABIĆ Paje ĐURO, 1926, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 14. 4. 1945, borac, umro 1953.

384

DABIĆ Grge MARIJAN, 1924, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. DABIĆ Jose MARIJAN, 1921, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. DABIĆ Ilije MARKO, 1927, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 24. 4. 1945, borac. DABIĆ Grge MATO, 1926, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. DABIĆ Marka MATO, 1923, Matići, Hrvati, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac, umro 1965. DAMJANOVIĆ Marka ĐURO, 1924, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. DAMJANOVIĆ Marija MARIJAN, 1924, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. DOMINKOVIĆ Ive ĐURO, 1912, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 25. 4. 1945, borac. DOMINKOVIĆ Marija ILIJA, 1922, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 22. 4. 1945, borac. DOMINKOVIĆ Ilije JOSIP, 1925, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. DOMINKOVIĆ Ive JOSO, 1925, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. DOMINKOVIĆ Martina TUNJO, 1920, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. DRAGANOVIĆ Mika MATO, 1915, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. DŽIJAN Mate IVO, 1922, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac, telegrafista. DŽIJAN Đure PEJO, 1926, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. DŽIJAN Đure MATO, 1919, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. FILIPOVIĆ Filipa ILIJA, 1912, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 14. 4. 1945, borac. FILIPOVIĆ Luke IVO, 1914, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. FILIPOVIĆ Tunja IVO, 1925, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. GAJIĆ Maksima BOŠKO, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac. GAJIĆ Janka BOŽO, 1910, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac, umro 1969. GAJIĆ Mitra MARKO, 1926, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. GAJIĆ Mitra SAVO, 1921, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac.

385

GRGIĆ Ive PAVO, 1925, Vok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 1. 4. 1945, borac. HALILOVIĆ Sadika SAFET, 1926, Gradačac, Musliman, trgovački pomoćnik, u NOB od 1. 9. 1943, u odredu od 1. 1. 1944, politički delegat voda, član SKOJ-a. IGNJIĆ Steve ĐORĐE, 1919, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. IGNJIĆ Đorđa IGNJO, 1922, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac, poginuo 1945. ILIŠEVIĆ Šime MARIJAN, 1920, D. Mahala, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. IVANOVIĆ Marka BLAŽ 1924, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. IVANOVIĆ Jakova MARIJAN, 1914, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. JANKOVIĆ Živana BOŠKO, 1925, D. Zabari, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 2. 6. 1943, u odredu od septembra 1943, borac, poginuo 1943. JOVIČIĆ Drage PETAR, 1923, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 2. 8. 1943, u odredu od 1945, borac, poginuo 1945. JOVIĆ Jove LAZO, 1926, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, desetar. JOVIĆIĆ Ilije VASKRSIJE, 1926, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. JOVANOVIĆ Jove ĐOKO, 1925, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. JOZIĆ Mate MIJO, 1921, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. JURIĆ Jose ĐURO, 1919, D. Mahala, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. JURIĆ Marijana IVO, 1922, D. Mahala, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945. JURIŠIĆ Petra SVJETKO, 1916, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. KABAKLIĆ Sulejmana MUSTAFA, 1924, Orašje, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac. KATIĆ Spasoja MILO RAD, 1922, Donji Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 20. 7. 1943, u odredu od februara 1944, intendant bataljona, član KPJ. KATIĆ Save VLAJKO, 1923, Donji Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od jula 1943, do 3. 1. 1944, u odredu od 12. 4. 1945, borac. KAMBEROVIĆ Rame SELMAN, 1924, Mionica, Musliman, zemljoradnik, u odredu od 10. 3. 1945, borac. KOBAŠ Marijana JOSO, 1925, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. KOPIĆ Grge ANA, 1920, Oštra Luka, Hrvatica, domaćica, u odredu od 4. 4. 1945, borac. KOPIĆ Mate MARIJAN, 1924, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 3. 1945, borac.

386

KOPIĆ Jakova MATO, 1919, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. KOŠIĆ Marka FILIP, 1921, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. KOŠIĆ Ante ILIJA, 1922, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. KOŠIĆ Đure IVO, 1922, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. KOŠIĆ Duke MATO, 1922, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. KNEŽEVIĆ Mate MARIJAN, 1914, Ugljara, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 6. 4. 1945, borac. KNEŽEVIĆ Martina MATO, 1913, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 4. 1945, borac. KRIŠTIĆ Mate ĐURO, 1920, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 4. 1945, borac. KRIŠTIĆ Ilije MARKO, 1912, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 10. 5. 1945, borac. KRIŠTIĆ Marijana TUNJO, 1917, Oštra Luka, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 22. 4. 1945, borac. LAZIĆ Bože CVIJETIN, 1920, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. LUKIĆ Mika PETAR, 1926, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 3. 4. 1945, borac. LUKIĆ Jove SPASOJE, 1922, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac, poginuo 1945. MAMIĆ Luke IVO, 1919, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. MAMIĆ Marka PAVO, 1923, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Ilije IVO, 1919, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Blaža JOSIP, 1925, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945. borac. MARKOVIĆ Tome JOVAN, 1922, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Blagoje JOVO, 1916, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 3. 1945, borac., MARKOVIĆ Jove MIĆO, 1913, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Luke PAVO, 1920, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Ilije PEJO, 1924, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. MARKOVIĆ Alekse SAVO, 1910, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac.

387

MARKOVIĆ Jove TODOR, 1918, Cović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MARIJANOVIĆ Bogdana BOGDAN, 1917, Cović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. MARIJANOVIĆ Bogdana SIMO, 1923, Cović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. MAROŠEVIĆ Luke MARTIN, 1922, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. MAROŠEVIĆ Marijana MARTIN, 1926, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. MASKALJEVIĆ Mate PAVO, 1919, D. Mahala, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 5. 4. 1945, borac. MATKIĆ Jose IVO, 1925, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 6. 4. 1945, borac. MIKIĆ Tunje MARIJAN, 1917, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. MIKIĆ Peje MIKA, 1914, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. MIHAJLOVIĆ Bože CVIJETIN, 1912, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MILIVOJEVIĆ Jove SAVO, 1922, D. Zabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MILIĆ Ilije BORO, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac, član SKOJ-a. MILIĆ Tome MILOVAN, 1924, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 9. 4. 1945, borac. MIJATOVIĆ Marka ILIJA, 1921, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 26. 4. 1945, borac. MOMIĆ Marka PAVO, 1923, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. MIRKOVIĆ Blagoja SAVO, 1925, Donji Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od ljeta 1943, u odredu od 20. 9. 1943, borac, poginuo novembra 1943. MIROSAVLJEVIĆ Spasoja SPASOJE, 1925, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 10. 10. 1944, u odredu od aprila 1945, borac, RVI. MIROSAVLJEVIĆ Cvjetka CVIJETIN, 1914, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. MIROSAVLJEVIĆ Jove RANKO, 1926, Č. Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Marijana IVO, 1921, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. MIŠKO VIĆ Tunje IVO, 1925, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Ive LUKO, 1913, Kostrč, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Jose MARKO, 1924, Kostrč, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac.

388

MIŠKOVIĆ Marijana MARKO, 1926, Matici, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 24. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Franje PAVO, 1925, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Ive PAVO, 1914, Koštrč, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 21. 4. 1945, borac. MIŠKOVIĆ Marijana PEJO, 1922, Janjić, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. MITROVIĆ Ovijana CVIJETIN, 1914, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. MIŠIĆ Jove CVIJETIN, 1921, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. MOMIĆ Marka PAVO, 1923, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. NEDIĆ Ive MARIJAN, 1912, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. NEDIĆ Ive MARIJAN, 1922, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 5. 4. 1945, borac. NEDIĆ Đure MARKO, 1920, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. NEDIĆ Marijana PETAR, 1924, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. NOVAKOVIĆ Maksima STJEPAN, 1912, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. NIKOLIĆ Nika CVIJETIN, 1909, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. NIKOLIĆ Bogdana ILIJA, 1926, Čović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. NIKOLIĆ Mika TEODOR, 1913, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik u odredu od 15. 4. 1945, borac. ORKIĆ Peja IVO, 1919, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Ive IVO, 1922, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Marka IVO, 1926, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Mate IVO, 1923, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac. OROŠLIĆ, Tunje, Joso, 1923, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Jose LUKA, 1913, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 24. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Marka MARIJAN, 1914, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 15. 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Ive MARKO, 1926, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 4. 1945, borac.

389

ORŠOLIĆ Mate MARKO, 1919, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Ilije MATO, 1926, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 1945, borac. ORŠOLIĆ Mate TUNJO, 1915, Tolisa, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 4. 1945, borac. PANIĆ Marka MILOŠ, 1912, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu 14. 4. 1945, borac.

15. 20. 20. od

PEJIČIĆ Ive TUNJO, 1926, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 8. 8. 1944, borac. PEJIĆ Marijana PEJO, 1917, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. PEJIĆ Blaža MATO, 1924, Matići, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 17. 4. 1945, borac. PERIĆ Pere ĐURO, 1911, Bok, Hrvat, zemljoradnik, u odredu od 20. 3. 1945, borac. PERIŠIĆ Laze LUKA, 1923, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 9. 4. 1945, borac. PERIŠIĆ Laze PERO, 1921, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 7. 4. 1945, borac. PETROVIĆ Sava DRAGO, 1925, Lončari, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 15. 2. 1945, borac. RISTIĆ Mitra NIKOLA, 1924, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. SEJDIĆ Bege SADIKA, 1924, Modriča, Muslimanka, radnica, u NOB od 1. 9. 1943, u odredu od 20. 9. 1943, četna bolničarka. SIMIĆ Marka BOŽO. 1927, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. SIMIĆ Marka NIKOLA, 1914, Lončari, Srbin, učitelj, u NOB od 1941, nosilac »Partizanske spomenice 1941«, u odredu od 20. 9. 1943, komandant odreda, član KPJ od 1940, umro 1979. SOFRENOVIĆ Marka SAVO, 1925, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 8. 4. 1945, borac. STEVANOVIĆ Jove STOJAN, 1925, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 30. 7. 1943, u odredu od 20. 9. 1943, borac. STEVANOVIĆ Krsta IGNJATIJE, 1921, Ćović Polje, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 23. 4. 1945, borac. STEVIĆ Milana ANDRIJA, 1925, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac. STEVIĆ Milovana CVIJETIN, 1926, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 10. 8. 1943, u odredu od 20. 9. 1943, borac, RVI. STEVIĆ Nike ILIJA, 1913, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12. 4. 1945, borac. STEVIĆ Steve IVAN, 1926, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 9. 4. 1945, borac. STEVIĆ Marka JOVO, 1924, D. Žabar, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 10. 4. 1945, borac.

390

u odredu od 16. 1928. borac. zemljoradnik. borac. u odredu od 15. Hrvat. 1924. zemljoradnik. 1926. 1945. zemljoradnik. zemljoradnik. D. Srbin. 4. zemljoradnik. 4. D. Žabar. 1945. 1910. Ćović Polje. u odredu od 10. TOMANIĆ Toše KOŠTA. borac. D. u odredu od 10. 4. VARZIĆ Peje IVO. borac. Srbin. Srbin. zemljoradnik. 1924. D. Srbin. Srbin. Oštra Luka. 1925. STOJIŠIĆ Nikole DUŠAN. u odredu od 20. borac. zemljoradnik. 1945. 1945. 1912. Žabar. u odredu od 5. 1913. D. borac. u NOB od 7. 1917. 1945. u odredu od 23. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. Žabar. 1924. Žabar. Hrvat. u odredu od 18. 4. zemljoradnik. Ugljera. Žabar. VINCETIĆ Jose NIKOLA. 4. zemljoradnik. D. 1945. borac. 4. 1905. zemljoradnik. Čović Polje. 1917. 1908. zemljoradnik. Srbin. 1921. Oštra Luka. TOMIĆ Miće MIHAJLO. 391 . 4. 4. Srbin. 1908. 1945. Srbin. Srbin. 1945. 1945. Srbin. borac. 1945. Srbin. D. u odredu od 15. 5. 1945. 4. 1945. STJEPANOVIĆ Stjepana VOJKO. Hrvat. zemljoradnik. 4. STOJIŠIĆ Marka NIKO. 4. 4. 9. u odredu od 22. borac. u odredu od 18. Žabar. zemljoradnik. 4. u odredu od 7. D. 1945. 1926. SOŠIĆ Marijana MATO. D. zemljoradnik. borac. borac. Čović Polje. 1924. 1924. 1945. u odredu od 5. zemljoradnik. u odredu od 10. borac. TOMIĆ Nike ŽIVAN. 1945. STOJIŠIĆ Mitra MILAN. Žabar. VIDAKOVIĆ Save DUŠAN. zemljoradnik. D. 1945. Srbin. Tolisa. Oštra Luka. u odredu od 8. borac. borac. Srbin. 4. VICETIĆ Stjepana MIKA. TODOROVIĆ Petra ĐOKO. Srbin. 1945. borac. 4. STOJIŠIĆ Pere ŽIVAN. u odredu od 3. 4. borac. 8. STEVIĆ Milovana ZARISLAV. 1945. borac. 1921. u odredu od 10. TOMIĆ Pantelije PAVLE. TOMANIĆ Trivka SIMO. 1945.STEVIĆ Milovana PETAR. UDOVČIĆ Mate PEJO. Mahala. borac. 4. Žabar. Srbin. borac. D. D. u odredu od 14. Žabar. 4. u odredu od 4. 1945. Čović Polje. borac. u odredu od 14. u odredu od 2. 1945. zemljoradnik. 1943. 4. 4. SOŠIĆ Marka MARIJAN. Žabar. Hrvat. Srbin. Hrvat. Hrvat. Srbin. 1920. 1926. borac. zemljoradnik. TOMIĆ Stjepana PETAR. D. Žabar. 1922. 1943. u odredu od 7. Cović Polje. zemljoradnik. TODOROVIĆ Milorada MARKO. STEVIĆ Cvjetka MILAN. Žabar. borac. 1917. 1945. u odredu od 7. zemljoradnik. 4. borac.

1944. 1945. borac. Srbin. u odredu od 12. Srbin. 1911. 3. 1925. borac. ĆARKIĆ Milana VASO. 1921. borac. zemljoradnik. Lisovići. u odredu od 22. u odredu od 11. D. 1924. borac. 4. ŽIVKOVIĆ Mate MARIJAN. 1926. zemljoradnik. zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. 1945. u odredu od 1. 4. u odredu od 20. Hrvat. 1913. zemljoradnik. AHMETOVIĆ Mehe PAŠAN. 392 . zemljoradnik. Musliman. u odredu od septembra 1944. 1926. Hrvat. Mahala. borac. Žabar. borac. 1915. 4. 1945. 1945. 3. 10. u odredu od 21. Čović Polje. borac. Lisovići. 3. ŽIVKOVIĆ Marka IVO. Čović Polje. Jugosloven. u odredu od 10. 12. Oštra Luka. 4. ŽIVKOVIĆ Marijana IVO. D. 1944. u odredu od 30. Čović Polje. Kostrč. 4. 1911. 1922. 1923. Srbin. zemljoradnik. Donji Srebrenik. 1945. borac. ZARIĆ Jove SAVO. AVDIĆ Omera DŽEMAL. Musliman. 1922. Borci odreda sa područja opštine Srebrenik AHMETOVIĆ Emina BEĆO. Srebrenik. Hrvat. 4. 1944. Babunovići. u odredu od septembra 1944. borac. borac. član KPJ. Kostrč. 1945. Žabar. Špionica. poginuo 26. VINKO VIĆ Peje MARKO. u odredu od 13. Kostrč. 1945. VUKOVIĆ Ilije MILAN. borac. 1945. 1945. Hrvat. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. 4. borac. Musliman. 1914. u odredu od 10. 4. u odredu od 8. u odredu od 20. BABIĆ Pere MILJO. zemljoradnik. Srbin. ŽIVKOVIĆ Jose PEJO. borac. zemljoradnik. komesar čete. borac. zemljoradnik. 1923. ZARIĆ Jove LAZAR. 1920. 3. u odredu od 8. Tolisa. borac. 1943. zemljoradnik. zemljoradnik. 1911. borac.VINCETIĆ Marka PAVO. borac. 4. borac. zemljoradnik. Srbin. u odredu od septembra 1944. 1920. borac. u odredu od oktobra 1944. zemljoradnik. 1923. u odredu od septembra 1944. u odredu 21. zemljoradnik. Musliman. Jasenica. 1945. AVDIĆ Bege BEŠIR. u NOR od 15. 4. Žabar. BAJRAKTAREVIĆ Mursela BEGO. 1945. Hrvat. borac. zemljoradnik. VUKOVIČ Laze DUŠAN. Srbin. 8. 1945. u odredu od 20. ARIFOVIĆ Ahmeta ĆAMIL. zemljoradnik. BAŠIĆ Alije IBRAHIM. zemljoradnik. 1943. 1945. VUKOVIĆ Pave MARKO. Musliman. ŽIVKOVIĆ Živka PERO. Musliman. 1920. AVDULAHOVIĆ Mehmeda REŠID. u odredu od 10. D. 10. D. zemljoradnik. Kostrč. 1926. 9. u NOR od 15. u odredu od 5. Hrvat. 4. zemljoradnik. 1944. 1945. Špionica. Hrvat. Donja Slatina. 1922.

Musliman. 1927. BEĆIĆ Velije ABDULAH. 1909. borac. 1. BEĆIĆ Velije Hazim. 11. 1928. Rapatnica. umro. Musliman. u odredu od jeseni 1944. u odredu od 15. 1943. BEŠIĆ Velije AVDO. Brda. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. 1926. BEGOVIĆ Salka OMER. Brezik. 1944. Srebrenik. u odredu od jeseni 1944. Donja Špionica. RVI. Musliman. borac. borac. 1927. 1914. BJELIĆ Mustafe HASAN. đak. 12. borac. Potpeć. u odredu od 9. zemljoradnik. 1926. 1943. CVIJANOVIĆ Petra CVIJAN. borac. 1924. Musliman. borac. borac. zemljoradnik. 1922. 9. u NOB od 30. Srebrenik. Musliman. 4. 1919.BAŠIĆ Alije HALIL. 1944. zemljoradnik. 4. u odredu od jeseni 1944. Srebrenik. 1944. u odredu od 9. u odredu od 12. 1927. Brezik. 10. 1918. 9. 1909. Musliman. Musliman. 9. 1944. Musliman. 1945. Musliman. Srbin. Musliman. 1923. 1944. Srebrenik. borac. u odredu od 17. borac. 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. BLAGIĆ Jevrema STEVO. BRĆKALIĆ Avdije IBRAHIM. 8. Trnja. borac. borac. Musliman. 1944. Musliman. u odredu od jeseni 1944. u NOB od 1943. Musliman. zemljoradnik. borac. BEĆIĆ Ahmeta NOVALIJA. zemljoradnik. 8. Donji Srebrenik. u odredu od oktobra 1944. BLAGIĆ Jevrema NEDELJKO. 1918. 393 . borac. borac. BEĆIĆ Saliha MEHMED. 1930. u odredu od decembra 1944. BLAGOJEVIĆ Staniše SAVO. 1943. u odredu od 15. BJELIĆ Omera BEGO. Rapatnica. 10. Špionica. u odredu od oktobra 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. Špionica. borac. 1944. Srbin. BULJUBAŠIĆ Rame RAHMAN. Brezik. 12. Donji Potpeć. BULJUBAŠIĆ Ibrahima ŠAĆIR. 1926. Brezik. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. 1944. 1913. BEĆIĆ Kasima FERHAT. u odredu od 1. 1923. borac. borac. BULJUBAŠIĆ Hruste NAIL. Musliman. Brezik. Jasenica. Srbin. borac. u odredu od jeseni 1944. 1944. BAŠIĆ Sinana OSMAN. zemljoradnik. Srbin. Rapatnica. BEŠIĆ Muje ALIJA. borac. borac. Musliman. Musliman. 4. zemljoradnik. u NOB od 15. u odredu od 1. BJELIĆ Hašima HUSEIN. 1945. borac. Brezik. 1915. zemljoradnik. zemljoradnik. u NOB od 1. u odredu od 9. 1922. Zahirović. u odredu od 15. 1923. u odredu od oktobra 1944. u odredu od 15. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. ČIZMIĆ Jašara MEHMED. u odredu od 15. u odredu od jeseni 1944. BULJUBAŠIĆ Smaje ALAGA. 9. u odredu od septembra 1944. 1924. zemljoradnik.

Prijedor kod Srnice. u odredu od 11. borac. u odredu od 1. 1911. zemljoradnik. 1923. 1927. zemljoradnik. zemljoradnik. Musliman. 1943. 1915. zemljoradnik. Špionica. GAJIĆ Milaka STOJAN. u NOB od 15. u odredu od novembra 1944. borac. 1923. zemljoradnik. zemljoradnik. 1926. borac. Dedići. DELIĆ Salke HUSEIN. 9. Seona. DEDIĆ Velije HAZIM. HODŽIĆ Avde ABDURAHMAN. zemljoradnik. 5. DELIĆ Salke ĐULAGA. Špionica. zemljoradnik. borac. u odredu od oktobra 1944. Špionica. Jesenice. u odredu od jeseni 1944. borac. Srebrenik. 1. u odredu od jeseni 1944. borac. HODŽIĆ Mehmeda Hajro. zemljoradnik. borac. Musliman. Musliman. 9. Spionica. Musliman. DEDIĆ Ahmeta MUJO. 12. poginuo. u odredu od novembra 1944. borac. DELIĆ Ahmeta ĆAZIM. borac. 1926. zemljoradnik.DEDIĆ Omera AGAN. poginuo januara 1945. u odredu od 17. Donji Srebrenik. 1923. Brezik. borac. zemljoradnik. FERIZOVIĆ Osmana TAIB. borac. zemljoradnik. Brezik. 1906. Musliman. 1944. Gornji Moranjci. 1945. 1911. Musliman. zemljoradnik. u odredu od jeseni 1944. u odredu od novembra 1944. 1944. 1944. u odredu od 15. u odredu od 11. Musliman. 1944. GAVRIĆ Jove MARKO. zemljoradnik. borac. Potpeć. borac. 9. u odredu od oktobra 1944. Musliman. u odredu od jeseni 1944. Musliman. 1945. umro 1979. zemljoradnik. 394 . u odredu od 10. Srebrenik. u odredu od 3. vodnik voda. GLOTIĆ Alije ŠAHBAZ. DŽOMBIĆ Juse HUSO »HUSKO«. Srebrenik. 1928. 1944. 1916. 1925. 1944. zemljoradnik. 1923. zemljoradnik. Musliman. u odredu od 10. 1944. zemljoradnik. borac. Musliman. DELIĆ Ahmeta NAZIL. Musliman. 1944. DŽOMBIĆ Ibre ŠAHBAZ. Musliman. 9. Musliman. zemljoradnik. u NOB od avgusta 1943. Crveno Brdo. 1925. DORIĆ Himze HASIB. u odredu od februara 1945. Musliman. Musliman. 1920. 10. 1926. Donji Srebrenik. Donji Moranjci. Srbin. Musliman. 1914. 1944. poginuo 27. DŽANIĆ Muje OSMAN. Musliman. u odredu od 9. 1911. Musliman. zemljoradnik. HODŽIĆ Bege BEŠLAGA. Srebrenik. 1944. DEDIĆ Ahmeta PAŠAN. borac. 2. 11. u odredu od 25. Brezik. Musliman. Musliman. Babunovići. HASIĆ Hajre HASAN. u odredu od septembra 1944. Crveno Brdo. borac. 9. 10. Špionica. borac. 1914. 1921. Brezik. umro 1973. 1928. 1944. 8. 10. HODŽIĆ Huseina IDRIZ. zemljoradnik. DELIĆ Šabana RAHMAN »Čeko«. u odredu od 17. u odredu od 17. Srbin. borac. borac. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. 1924. borac. borac. HODŽIĆ Mehmeda SAKIB.

u odredu od 1. Musliman. borac. Čehaje. 1944. 1919. u NOB od 30. JOVANOVIĆ Koste MARKO. Zahirovići. JOVANOVIĆ Nike DIMITRIJE »Dišo«. Jasenice. borac. 1944. u odredu od oktobra 1944. 8. Musliman. ILIĆ Cvike PERO. Musliman. zemljoradnik. u odredu. od septembra 1944. borac. u odredu od 11. zemljoradnik. u odredu od jeseni 1944. 1921. 1916. desetar. zemljoradnik. borac. borac. u odredu od jeseni 1944. Musliman. Srbin. 12. u NOB od 15. Huremi. u odredu od 15. Potpeć. u odredu od 10. Srbin. zemljoradnik. Donji Moranjci. Srbin. borac. u odredu od 1. zemljoradnik. Srebrenik. zemljoradnik. JOVANOVIĆ Stojana CVIKO. ILIĆ Pere VASKRSIJE. 11. HUSKIĆ Emina HALIL. zemljoradnik. 1919. 1913. Jasenica. 1944. 1944. Musliman. 1944. ILIĆ Steve PERO. borac. 10. 9. borac. borac. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. 1923. u odredu od 14. zemljoradnik. Musliman. Donji Potpeć. 1944. u odredu od septembra 1944. 10. zemljoradnik. 10. Musliman. zemljoradnik. 1922. Potpeć. 1943. u odredu od 9. IBRIĆ Himze MUSTAFA. Potpeć. 1944. JARČEVIĆ Osmana MEHMED. Potpeć. 12. u odredu od 1. Srbin. umro. IBRAHIMOVIĆ Adema OSMAN. Donji Potpeć. u odredu od oktobra 1944. JOVANOVIĆ Koste RISTO. 8. borac. 1921.HOGIĆ Ahmeta KASIM. 1923. Potpeć. borac. zemljoradnik. Srbin. Sladna. 395 . borac. JOLDIĆ Bajre ĆAMIL. Srebrenik. Ćehaje. Donji Potpeć. Srbin. 1915. Behrami. JOVANOVIĆ Koste ILIJA. 8. borac. 1927. 1944. u odredu od oktobra 1944. član SKOJ-a. 1926. zemljoradnik. u NOB od 15. 1943. IBRAŠIMOVIĆ Avde HASIB. zemljoradnik. Srbin. 1923. borac. Musliman. Srebrenik. borac. zemljoradnik. 1944. 10. kurir odreda. 1943. zemljoradnik. u odredu od 1. 1944. 1924. JOVANOVIĆ Save DUŠAN. kurir. 1912. HUSIĆ Rahmana NOVALIJA. 1928. u m r o 1977. JAŠAREVIĆ Muje ISMET. zemljoradnik. zemljoradnik. umro 1948. HUSARIČ Agana BAJRO. u odredu od 3. JOVANOVIĆ Stojana STOJAN. 12. u odredu od oktobra 1944. borac. 1926. Srbin. Musliman. zemljoradnik. borac. u NOB od 11. 11. umro 1949. u odredu od jeseni 1944. 1944. u odredu od 11. borac. Srbin. JOVANOVIĆ Koje MIĆO. Srbin. ISIĆ Huse OSMAN. Musliman. 1917. borac. Jasenice. 1925. zemljoradnik. član SKOJ-a. 1925. 1928. Behrami. zemljoradnik. Donji Potpeć. JOVANOVIĆ Jovana CVIKO. u odredu od 10. 11. 9. 1944. u odredu od septembra 1944. 12. 10. zemljoradnik. borac. u odredu od 15. 1944. 1924. Musliman. Srbin. 1926. desetar. 1944.

zemljoradnik. Srbin. zemljoradnik. 12. 1943. zemljoradnik. Musliman. domaćica. 1922. borac. zemljoradnik. borac. zemljoradnik. borac. Musliman. borac. Zahirovići. borac. zemljoradnik. MAKSIMOVIĆ Dimitrije STEVO. Musliman. u NOB od 15. Srbin. 9. 10. zemljoradnik. bolničarka. 1922. zemljoradnik.KADIĆ Mehe ALAGA. Musliman. zemljoradnik. Tinja. u odredu od septembra 1944. KEŠETOVIĆ Himze SAFER. 11.Brda. 1917. borac. zemljoradnik. KEŠETOVIĆ Saliha MEHO »Boro«. Srebrenik. MAŠIĆ Sadika HAMDIJA. zemljoradnik. u odredu od 1. 12. Musliman. u odredu od 1. 396 . 1923. Uroža. u odredu od 10. Srebrenik. 1944. 1919. u odredu od jeseni 1944. 1916. 1927. zemljoradnik. u odredu od 1. Musliman. 1924. KEŠETOVIĆ Mustafe MEHO. 8. umro 1982. 1944. borac. zemljoradnik. MAŠIĆ Atifa DŽAFER. 1943. Srbin. Musliman. 1927. u odredu od 1945. 1925. borac. zemljoradnik. Musliman. MAKSIMOVIĆ Mile RADE. 1916. borac. LELIĆ Huse HUSEIN. 12. Musliman. 1944. zemljoradnik. KLJUČIĆ Muje ĐULAGA. Rapatnica. borac. zemljoradnik. 1926. 1944. Rapatnica . umro 1974. Seona. KOŠIĆ Avde MEHO. u odredu od jeseni 1944. 1944. zemljoradnik. 1924. Omera MUJO. u odredu od oktobra 1944. KEŠETOVIĆ Ibrahima BEGAN. 1944. Musliman. 10. borac. KOVAČEVIĆ Muhe SALKO. Musliman. Gornji Potpeć. borac. Rapatnica. u odredu od jeseni 1944. 1944. 1920. Rapatnica. Donji Srebrenik. MAŠIĆ. Musliman. LELIĆ Alije MUSTAFA. 1927. RVI. borac. borac. u odredu od jeseni 1944. Brda. u odredu od jeseni 1944. u odredu od 15. borac. Musliman. Donji Moranjci. 9. 1922. Musliman. Musliman. u odredu od 1. poginuo 1945. u odredu od oktobra 1944. borac. 1944. u odredu od novembra 1944. 1944. KEŠETOVIĆ Kasima MEHMEDALIJA. Gornji Potpeć. MALKIĆ Rame BEĆIR »Bećo«. u odredu od oktobra 1944. Musliman. 1924. u NOB od 1943. borac. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. Rapatnica. borac. 1922. KEŠETOVIĆ Rahmana SALKO. 1921. 1944. Musliman. borac. 11. zemljoradnik. mitraljezac. zemljoradnik. u odredu od 10. borac. u odredu od 1944. Donji Moranjci. zemljoradnik. LIKIĆ Mustafe KADRO »Kadraga«. Brnjičani. borac. u odredu od 8. Donji Morenjci. član SKOJ-a. u NOB od 8. u odredu od 17. MAŠIĆ Huseina ALIJA. LAKIĆ Spasoja NIKIFOR. LAZAREVIĆ Gojka MARA. Ljenobud. u odredu od 17. 1925. KOŠIĆ Avde OSMAN. Musliman. Jasenica. Lisovići. 10. 9. 1910. 1944. 1924. Špionica. Srpkinja. 9. u odredu od 28. 1926.

u odredu od 10. 1925. MUJČINOVIĆ Jusufa NURAGA. u NOB od 15. zemljoradnik. 1922. 1943. u odredu od jeseni 1944. Srbin. u odredu od 10. u odredu od jeseni 1944. 1944. zemljoradnik. desetar. borac. Donji Srebrenik. MUSIĆ Omera HAŠIM. MEŠIĆ Omera MEHMED. 12. u odredu od jeseni 1944. u odredu od jeseni 1944. Lisovići. MUSIĆ Ševke ŠAFER. Lisovići. u odredu od jeseni 1944. Musliman. Brda. zemljoradnik. 1944. MEŠIĆ Muše MEHMED. u odredu od 15. Srebrenik. Musliman. 11. u odredu od 8. 1944. u odredu od otobra 1944. Potpeć. 1944. 1945. u odredu od 10. Novi Šeher. 1944. MULAAHMETOVIĆ Kasima ABDULAH. Jasenica. MITROVIĆ Stojana NIKO. 9. Musliman. Gornji Srebrenik. MUJKANOVIĆ Omera MUHAREM. Lisovići. borac. 1944. 11. MIRIĆ Marka SIMO. borac. zemljoradnik. MEŠETOVIĆ Alije SAFER. MUJIĆ Bege OMER. borac. 1910. borac. borac. zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. borac. u NOB od ljeta 1943. borac. u odredu od 20. Musliman. Srbin. u odredu od 12. zemljoradnik. 1943. borac. u odredu od 1. 1927. 12. poginuo 1945.MAŠIĆ Ahmeta ZAIM. 1926. 8. MOČIĆ Huse MUSTAFA »Mujčin«. Crveno Brdo. borac. MEHMEDOVIĆ Mustafe MUJO. Musliman. MEŠIĆ Ćerima SAFER. Lisovići. zemljoradnik. 1944. borac. Jasenica. Ježinac. borac. 1944. borac. Musliman. 1923. MILAKOVIĆ Save MIĆO. borac. 11. u NOB od 27. 1925. 1944. MEŠIĆ Fehima DŽEMO. zemljoradnik. 1922. 11. Musliman. Musliman. Musliman. Musliman. zemljoradnik. 10.Špionica. zemljoradnik. Musliman. zemljoradnik. 1943. 1920. 1923. zemljoradnik. MUJKIĆ Halila ALAGA. 1921. poginuo 1945. Ježinac. 1943. borac. MURATOVIĆ Mursela NURAGA. 397 . 1944. zemljoradnik. Jasenica. u odredu od 7. zemljoradnik. 1924. Srebrenik. Lisovići. Cage. borac. zemljoradnik. 1944. borac. MUJEDINOVIĆ Muje BEGAN. u NOB od 21. 8. zemljoradnik. 1921. Srbin. MURSELOVIĆ Šaćira BEGAN. 1. MIHAJLOVIĆ Jove RADE. Musliman. Srbin. borac. 10. Gornji Srebrenik. Musliman. borac. Musliman. Musliman. borac. 1920. 1925. u odredu od 8. 11. u odredu od decembra 1944. 1944. zemljoradnik. umro 1948. zemljoradnik. MUEZINOVIĆ Rahmana ALIJA. 1925. Musliman. 1926. Musliman. zemljoradnik. borac. 8. 1925. 11. 12. Donji Srebrenik. Ježinac . u NOB od 15. član KPJ. zemljoradnik. Donji Srebrenik. 1910. u odredu od oktobra 1944. 1919. 10. u odredu od 11. Musliman. 1920. Srebrenik. 1926. zemljoradnik. umro 1965. 1923. u odredu od oktobra 1944. u odredu od 11. zemljoradnik. umro 1982. u odredu od 1. Ljenobud. borac.

PEDLJIĆ Omera DŽAFER. G. 1944. Srbin. u NOB od 1943. 1945. rukovodilac SKOJ-a u bataljonu. Srbin. 1926. u NOB od 1. D. 1944. 10. 1918. D. zemljoradnik. borac. 8. u NOB od 15. NOVAKOVIĆ Jove PETAR. u odredu od 14. u odredu od 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. 1911. OMERAGIĆ Rešida ALAGA. Srbin. 1925. 1927. Musliman. Srebrenik. OMEROVIĆ Hašima HUSO. u odredu od 1944. zemljoradnik. zemljoradnik. 1926. zemljoradnik. utopio se 1948. u odredu od 1944. borac. RISTIĆ Milana PERO »Ozrenac«. 1902. 1943. Musliman. Musliman. RAMIĆ Šerifa SAFET. OMERAGIĆ Rešida HASAN. borac. G. u odredu od 1944. zemljoradnik. domaćica. umro 1975. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. umro 1975. Musliman. Srebrenik. RIKANOVIĆ Maksima ILIJA. borac. 1. SADIĆ Bajre SEJDALIJA. borac. Donji Srebrenik. OSMANOV1Ć Bege BAJRO. Srebrenik. Musliman. 1944. borac. zemljoradnik. Ljenobud. 1944. 12. u odredu od 20. 8. Špionica. u odredu od 1944. PJEVIĆ Mehmeda AHMET. umro. borac. 1921. 1919. 1922. 1943. Srebrenik. 9. G. 1943. član KPJ. u odredu od 1. 1944. 1925. zemljoradnik. Musliman. 1924. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoranik. Srbin. Srbin. u NOB od 30. PETROVIĆ Jove PETAR. 10. zemljoradnik. borac. Musliman. u NOB od 15. Musliman. Srpkinja. 1944. u odredu od 10. Brda. RADOSAVUEVIĆ Đorđa DAVID. borac. 12. Srebrenik. Musliman. D. 1944. PEDLJIĆ Halila AGAN. vodnik voda. u odredu od 1945. 1920. zemljoradnik. 1945. Jasenica. 1944. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1944. Potpeć. trgovac. 8. borac. Špionica. zemljoradnik. Potpeć. Srebrenik. u odredu od 12. 1924. 398 . borac. u odredu od 1. borac. kurir štaba odreda. Špionica. Musliman.NEDIĆ Ilije ILINKA. 1920. 10. 1922. OSTOJIĆ Jove JOVAN. 12. borac. Potpeć. u odredu od januara 1945. borac. OMEROVIĆ Salke SELIM. »Kuge«. 1944. zemljoradnik. 10. 4. borac. poginuo 1945. u NOB od 15. Maoča. Srbin. 1923. Srebrenik. Brničani. 1919. PERIĆ Đorđa JOVO. OMERAGIĆ Rešada RAHMAN. Musliman. Srbin. REŠIDOVIĆ Šehbanza HASAN. Musliman. 1927. PERIĆ Milje STANOJA. borac. Špionica. u odredu od 15. 1909. G. Potpeć. PJEVIĆ Mehmeda MUSTAFA. 1944. komandir čete. G. zemljoradnik. Ćehaje. u odredu od 1. borac. u NOB od 1943. borac. u odredu od jeseni 1944. NIŠIĆ Muje HUSO. 1943. Musliman. 1. 1943. u odredu od 1. zemljoradnik. 1922. 1913. u odredu od 1. borac. u odredu od 10. Musliman. Srebrenik. 1924. 10. 8. u odredu od 15. u odredu od 1944. 10. član KPJ. u odredu od 1944.

borac. u NOB od 15. 1944. borac. SAVIĆ Koje STOJAN. Ćehaje. 1914. zemljoradnik. 1926. 3. borac. Gornji Srebrenik. Musliman. SULJAGIĆ Hasana PAŠAN. u odredu od 1944. 1944. Dragunja. u odredu od 17. u odredu od 17. borac. u odredu od 29. 1917. 1923. u odredu od 12. SMAILOVIĆ Alije HASAN. poginuo 27. u odredu od jeseni 1944. 8. u NOB od 15. 1917. SUBAŠIĆ Halila ABDURAHMAN. zemljoradnik. u odredu od oktobra 1944. 9. Obodnica. borac. Ćehaje. u odredu od jeseni 1944. Brezik. umro 1973. Srbin. zemljoradnik. zemljoradnik. zemljoradnik. Seona. 1944. u odredu od 10. zemljoradnik. Like. u NOB od 1943. 1923. 1944. Gornji Srebrenik. zemljoradnik. borac. SINANOVIĆ Muje PAŠAN. D. 1923. 1943. u odredu od 1945. 1925. borac. 1920. SMAILOVIĆ Ahme HAŠIM. u NOB od 1943. 1925. Musliman. SMAILOVIĆ Hasana HAZIM. u m r o 1966. zemljoradnik. Potpeć. STEVANOVIĆ Stojana STEVO. SOFIĆ Ibrahima ABDULKADIR »Avdaga«. 1944. 1923. 1917.SADIKOVIĆ Omera BAJRO. u odredu od 10. u odredu od septembra 1944. 1944. Musliman. zemljoradnik. zemljoradnik. Potpeć. borac. SELAMOVIĆ Šabana ALAGA. Ćehaje. borac. zemljoradnik. zemljoradnik. Musliman. Vukovići. zemljoradnik. u odredu od jeseni 1944. zemljoradnik. 1944. SMAILOVIĆ Muje HAZIM. 1924. SELIMOVIĆ Ibrahima HASAN. 8. Musliman. zemljoradnik. desetar. Ćehaje. zemljoradnik. 12. Musliman. komesar čete. borac. Musliman. 1926. u odredu od 10. SINANOVIĆ Osmana OSMAN. 9. Musliman. u odredu od oktobra 1944. 10. Ćehaje. Srebrenik. Donji Srebrenik. vodni delegat. u odredu od septembra 1944. 1943. 10. u odredu od septembra 1944. SMAILOVIĆ Muje OSMAN. 1922. Musliman. zemljoradnik. borac. Musliman. 1944. član KPJ. zemljoradnik. Srbin. Musliman. zemljoradnik. STANKOVIĆ Miloša MIRKO. u odredu od jeseni 1944. Brezik. 1927. Musliman. 1913. Musliman. 8. STANIŠIĆ Steve MAKSIM. Srbin. Ćehaje. 1944. Srbin. 1944. zemljoradnik. 1915. 1925. Musliman. SMAILOVIĆ Rašida ALIJA. Gornji Potpeć. u odredu od oktobra 1944. 10. zemljoradnik. poginuo 1945. Like. poginuo decembra 1944. 1927. Musliman. 11. SMAILOVIĆ Hasana VELIJA. SIMEUNOVIĆ Pere SIMO. u odredu od 1. bolničar. 1945. Srbin. borac. SIMEUNOVIĆ Pere STEVO. u odredu od 17. desetar. 1927. Ćehaje. u odredu od 1. SARAJLIĆ Muje MEHMHD. SULJAGIĆ Osmana IBRAHIM. Tinja. zemljoradnik. 1943. Potpeć. vodnik voda! 399 . član SKOJ-a. 1920. borac. 8. 9. borac. u odredu od jeseni 1944. 1923. desetar. Srbin. borac. u NOB od 25. zemljoradnik. Musliman. borac. Musliman. 10.

1944. zemljoradnik. 1921. 1924. u odredu od 8. u odredu od 17. Donji Srebrenik. zemljoradnik. referent saniteta odreda. zamjenik komesara bataljona. 1911. 1921. 1944. član KPJ. Jasenica. GAČIĆ VLADO. ŠERIFOVIĆ Hasana MUJO. zemljoradnik. Humci. TANIĆ Jove BOŠKO. 1926. Musliman. ZUKIĆ Muje JUSUF. Kuge. Jasenica. ZUKIĆ Hašima IBRAHIM. u Sremu. u odredu od 10.SULJIĆ Redže AHMIĆ 1924. KAJGANIĆ MILAN. 1945. Musliman. 12. u odredu os septembra 1944. Srbin. BAŠIĆ Ibre SALIH. Lopare. Musliman. Musliman. zemljoradnik. poginula koncem 1943. 1927. 1944. 1944. u odredu od 20. na Majevici. ŠERIFOVIĆ Rašida MEHMED. GAVRIĆ Marka DUŠAN. 1920. Potpeć. TANIĆ Stojana JOVO. Vlasenica. 1. Potpeć. Musliman. TURSIĆ Hruste NURAGA. u odredu od 5. 10. trgovački pomoćnik. u odredu od 17. u odredu od januara 1944. u odredu od decembra 1944. borac. Puračić. borac. 1944. 1918. zemljoradnik. borac. Musliman. 1943. radnik. radnik. borac. u odredu od oktobra 1944. ŠABIĆ Osmana KASIM. 9. u m r o 1971. 10. u Tuzli. zemljoradnik. zemljoradnik. TUNJIĆ Antuna MARIJAN. 11. u odredu od 2. 1918. Musliman. borac. 10. KONJIĆ Muje HUŠKA. u odredu od jeseni 1944. u odredu od 24. ŠABIĆ Ibrahima HASIB. Srbin. borac. u odredu od 20. 1944. zemljoradnik. Borci odreda sa drugih područja ALTARAC Haima BEBA. 1924. SULJIĆ Imšira MUJČIN. Srebrenik. Hrvat. Lisovići. Kuge. 10. borac. Srbin. borac. đak. 9. 1924. 1944. đak. zemljorandik. 1944. borac. VUKOVIĆ Drage SAVO. 1944. u NOB od 1943. TODIĆ Jove STEVO. 1909. Ćemernica. Cerik. 1922. borac. Srbin. 1918. 12. Srbin. zemljoradnik. Jevrejka. Musliman. 1923. borac. 1928. borac. u odredu od novembra 1944. borac. Srbin. 1943. Gornji Potpeć. borac. Srebrenik. u odredu od oktobra 1944. umro 1980. u odredu od 25. puškomitraljezac. 9. Lisovići. u NOB od 1941. u odredu od 28. zemljoradnik. 9. Musliman. referent saniteta odreda. 1927. zemljoradnik. zemljoradnik. 1918. u odredu od 17. Vrgim Most. zemljoradnik. desetar. zemljoradnik. Musliman. 400 . u odredu od oktobra 1944. Musliman. zemljoradnik. Srbin. borac. Jugosloven. borac. 1910. 1910. TEŠIĆ Jove SIMO. Gornji Bmjičani. u odredu od 1944. Ljenobud.

Zaječar. radnik. Čapljina. pomoćnik komesara bataljona. POPOVIĆ Riste VESA. 1920. godine. Trnovo. Podgorani . VINCETIĆ IVAN. VOJINOVIĆ VELJKO. student medicine. Musliman. član KPJ. umro 30.Bijeljina. 1920. Hrvat. Bijeljina. Visoko.KORAJKIĆ Dede BEŠLAGA. Musliman. poginuo. Srbin. u odredu od proljeća 1944. u odredu od septembra 1943. VINKOVIĆ Josipa PETAR. Vrpolje. kao sekretar Kotarskog komiteta KPJ. član KPJ. referent saniteta. domaćica. 9. 1943.Mostar. 9. 1922. Hrvat. 1906. 1943. zemljoradnik. u odredu od marta 1945. 9. u NOB od avgusta 1943. poginuo maja 1945. Srbin. u odredu od 20. 5. Janjari . Sremska Mitrovica. Srbin. 1926. TOLPA Radovana MILOŠ. u odredu od septembra 1943. u odredu od oktobra 1943 do februara 1944. Srpkinja. u odredu od 20. 1920. u NOB od marta 1943. 1962. Prud. rukovodilac SKOJ-a i član Štaba odreda. 401 . LAZAREVIĆ Laze JOVICA. radnik. 1923. borac. Surčin. u NOB od avgusta 1942. zamjenik komesara bataljona. PUHALOVIĆ Nikole LAZAR. Srbin. 1943. u odredu od 20. u NOB od jula 1943. poginuo 1945. u odredu od oktobra 1943 do aprila 1944. umrla 1947. radnik. komandant bataljona. zemljoradnik. nosilac »Partizanske spomenice 1941«. TIPURA Osmana MUJO. u NOB od 1941. službenik.

GODINE. 17. Vojnoizdavački zavod. četnička arhiva (fond Trebavskog odreda. SKOJ U BRČKOM 1941-1942. odnosno korpusa i fond Vrhovne komande za vrijeme dok je ona boravila na teritoriji Trebave i Posavine. Orović Savo. 1977. RATNI DNEVNIK 1941-1945. . te sreskog komiteta KPJ za Gradačac. Svjetlost. ZAPISI IZ OSLOBODILAČKOG RATA. i 2. 1980. . . Majevicu i Tuzlu. 12. Brčko. tom IX knjige 1-7. knjiga 1. It>. 3. knjige 2. 15. Bosanski Samac. knjige 1. HRONIKA TAREVACA. Orašje i Srebrenik. 1 ISTOČNA BOSNA U NOB-u. 1956. i 3. Svjetlost. 5. Čolaković Rodoljub. 6. knjiga 2. . Spužić Muhidin. 2. Muradbegović Hakija. 7. 1978. Tuzla. Arhiv Vojnoistorijskog instituta: ANOR-a (fondovi 17. Okružnog komiteta KPJ za Posavinu i Trebavu. knjige od 1-35. Vojnoizdavački zavod. TUZLA U RADNIČKOM POKRETU I REVOLUCIJI. Minderovič Čedomir. Hronometar. Sarajevo. 3. Banjaluka 1979. i 4. Saraicvo 1975. 1969. Komande vojne oblasti 3.. OBJAVLJENA GRAĐA: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda i narodnosti Jugoslavije. ANDH (fondovi kotarskih oblasti Brčko i Gradačac. Modriča. Univerzal. Glas. 1959. ŽENE BOSNE I HERCEGOVINE U NOB. 1971.. 9. 1976. i drugo dopunjeno izdanje. HRONIKA MODRIĆF. 1. Iutekčić Mehmedalija. te velike župe Posavje). divizije). i 38. 1979. knjiga 1. 8. RATNI DANI. 2.. 1972. 14. tom XI.. 15. GRADAČAC 1941. Odžak. PARTIZANI U POSAVINI. i 36. Beograd. Olbina Dane. tom IV. divizije djelimično 16. Svjetlost. 402 .. 1972. . Tuzla. Modriča. 1971. Modriča. 1979. . Arhiv Instituta za istoriju radničkog pokreta Sarajevo: fondovi Oblasnih komiteta KPJ i SKOJ-a za istočnu Bosnu. SREDNJA BOSNA U NOB-u. 1. 11... MAJEVIČKA BRIGADA. . . . i 2. tom XII. SEMBERIJA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI. 2. 13. Prosveta. 4. knjiga. SA TITOM. Arhiv Muzeja revolucije Sarajevo (fond Oblasnog NOO za istočnu Bosnu i Okružnog NOO za Posavinu i Trebavu). komande Posavsko-trebavskog vojnog područja i komandi mjesta: Gradačac. Oslobođenje Sarajevo. 3. 1974. MAJEVIČKA BRIGADA. Univerzal. 1981. Sarajevo. Svjetlost. knj.. Vojnoizdavački zavod Beograd. 10. knj. Sarajevo. . Piskavica Rifat. 2. Narodna knjiga. Popović Boro. i tom XIV. Beograd. korpusa NOVJ-a.IZVORI I LITERATURA i I Z V O R I NEOBJAVLJENA GRAĐA: 1.

Džonlagić Ahmet. DRUGA VOJVOĐANSKA BRIGADA. 14. 1970. Petovar Rudi. PETA KOZARSKA BRIGADA. NJEMAČKA OFANZIVA NA ISTOČNU BOSNU. MUSLIMANSKE BRIGADE. 13. Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni 1941. 1982. Beograd. i Bašić R. Ljubivoje Pajović. 1979. Vojnoizdavački zavod. Vojnoizdavački zavod. 1970. Beograd 1962.L I T E R A T U R A 1. ISTOČNOBOSANSKA DIVIZIJA. Petrovar Rudi. 1972. Beograd. 15. 1957. MAJEVIČKI PARTIZANI. HRONOLOGIJA NARODNOOSLOBODILAĆKE BORBE NARODA JUGOSLAVIJE 1941-1945. 7. Dragoslav Parmaković. Vojnoizdavački zavod. 8. Beograd. 18. Antonić dr Zdravko. Vojnoistorijski institut. 5. Sarajevo. Vojnoizdavački zavod. ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE 1945. 2. 6. 1977. VOJNO DELO. 11. SRPSKA BRIGADA. Samardžija D. DOBOJ. Beogradski izdavačko-grafički zavod. Vojnoizdavački zavod. 25. JANUAR-FEBRUAR 1942. Miladinović Svetislav. Mandić Gligo. 1951. 1982. knj. ŠESTA PROLETERSKA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA. 23. BORBENI PUT 16. 14. Šabac. BORBENI PUT 16. Sarajevo. Popović Stevo. 22. 17. Vojnoizdavački zavod. Vojnoistorijski institut. Trikić Savo. 1957. 3. 21. TREĆA VOJVOĐANSKA BRIGADA. 1973. 10. Vojnoizdavački zavod. Grujić Periša. 1981. S MAJEVICE I SEMBERIJE. Vojnoizdavački zavod. VOJVOĐANSKE DIVIZIJE. Vojnoizdavački zavod. Atanackovič Žarko. Josip Broz Tito. i 2. Borojević Lj. 12. Slavko. 19. Ćulinović dr Ferdo. i 1961. Dušan Uzelac. Beograd. SREMSKI FRONT 1944-1945. Pantić Milojica. OKUPATORSKA PODJELA JUGOSLAVIJE. i 2. Mićanović Slavko. 1978. Vojnoizdavački zavod. društveno-privredna karta komune. 16. ŠESTA PROLETERSKA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA. 1965. 1978. Džonlagić Ahmet . 1980. 1976. Svjetlost. Vojnoistorijski institut. MAČVANSKI PARTIZANSKI ODRED. Fond NOB-a Podrinja. Dželebdžić Milan. Panić Radovan. 17. Mišo Leković. VOJNA DJELA. 403 . 4. 1. 1973. OSLOBODILAČKI RAT NARODA JUGOSLAVIJE knj. DIVIZIJA. Vojnoizdavački zavod. 1. 1951. Pres-kliping. 9. 1963-1965.Kazazović Ćamil. Beograd. Vojnoistorijski institut 1964. Vojnoizdavački zavod. Strugar Vlado. 20. JUGOSLAVIJA 1941-1945. knjiga 1. Istorijski arhiv Sarajevo.

6. knj. 1. 5. Prilozi br. Lukić Radivoje. Tuzla 1941. 8. REVOLUCIONARNA DJELATNOST MITRA TRIFUNOVIĆA U RADNIĆKOM POKRETU. PODGMEČKE BIJELE NOĆI. 1972. Svjetlost. knj. 10. Gradačac. 4.24. Vojnoizdavački zavod. Ćamo Edhem. Mijatović Cvijetin. Jovo Vukotić. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. Sarajevo. Bašović Ljubinka. 404 * w > . br. Vojnoizdavački zavod 1964. Tuzla. 25. 1979. GODINE. DELOVANJE KPJ NA PRIPREMAMA I POKRETANJU USTANKA U BiH 1941. BORBE VOJVOĐANSKIH PARTIZANA U ISTOČNOJ BOSNI KRAJEM 1942. GRADAĆAC I NJEGOVA OKOLINA U NOB. 1977. Mujkić Asim. 1962. 2. 2/1979. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. I POČETKOM 1943. edicija II. O REVOLUCIONARNOM RADNIČKOM POKRETU U TUZLI OD 1929-1934. 1. Univerzal. 3. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. 9. Borovčanin Drago. Prilozi. Sarajevo. 1. 1969. marta 1980. Beog rad. PRILOG ISTRAŽIVANJU RADNIČKIH BIBLIOTEKA I ČITAONICA U BiH IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA (1918-1941). Vojnoizdavački zavod. Karasijević Drago. Antonić Zdravko. Uzelac Dušan. Istočna Bosna u NOB. Oblasni vojni štab. knj. 7. 4. Vojnoistorijski glasnik. OSVRT NA RADNIČKI POKRET U BRČKOM IZMEĐU DVA RATA. Istočna Bosna u NOB-u. 1. OPERACIJA VLASKA MALA. 1979. knj. 14. Tuzla 1981. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. Karabegović Ibrahim. Danilović Uglješa. 12. DRUGA PROLETERSKA DIVIZIJA. ·. O IZGRADNJI BOSANSKO-HERCEGOVAČKE DRŽAVNOSTI POSLIJE II ZASIJEDANJA AVNOJA-a. Vujasinović Todor. U SREZU BRĆANSKOM. 16. Muradbegović Midhat. i treće prerađeno i dopunjeno izdanje. knj. Politika od 6-16. knj. 2. Antonić Zdravko. Književni susreti. 13. Univerzal. OZRENSKI PARTIZANSKI ODRED. 2/1967. Panić Radovan. 26. Kljajić Radmilo. OKUPACIJA I POČETAK OKUPATORSKOG TERORA U TUZLANSKOJ OBLASTI. 12. 1. Vojnoistorijski glasnik. 11. ČLANCI I RASPRAVE . Beograd. Narodna armija. KRIZA USTANKA U ISTOČNOJ BOSNI. Ustanak naroda Jugoslavije 1941. NARODNI I RADNIČKI TRIBUN MITAR TRIFUNOVIĆ UCO. SJEĆANJE NA HASANA KIKlCA. 1977. 1979.

2. Sarajlić Abdulah. Tufekčić Mehmedalija. Istočna Bosna u NOB-u. POSAVINA I TREBAVA U NOP. 1. 16. knj. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. 17. knj. ZAPISI O DOKTORU MUJBEGOVlCU. 405 . 1. 1. Popović Boro. PRVA POSAVSKA PARTIZANSKA ĆETA. knj. 18. Istočna Bosna u NOB-u. Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji. knj. UTICAJ RADNIČKOG POKRETA TUZLE NA POLITIČKA KRETANJA U GRADAČCU. Simič Nikola.15.

do proljeća 1944. Borbena dejstva Trebavskog i Posavskog NOP odreda do početka 1944. godine 4. godine 103 105 119 122 150 169 407 . Djelatnost društveno-političkih organizacija. Prilike u Posavini i na Trebavi od kapitulacije bivše jugoslovenske vojske do ustanka 2. Značaj prodora glavne udarne grupe divizija Vrhovnog štaba NOV i POJ u istočnu Bosnu i orijentacija jedinica 17. Teškoće u razvoju NOP-a 1942.S A D R Ž A J Strana PREDGOVOR RIJEČ AUTORA UVOD I DIO 5 25 31 RAZVOJ NOP-a NA TREBAVI I U POSAVINI DO FORMIRANJA ODREDA 1. organa narodne vlasti i vojnoteritorijalnih organa u Posavini i na Trebavi od ljeta 1943. Oživljavanje aktivnosti NOP-a II DIO 54 55 65 79 87 FORMIRANJE I DJELOVANJE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA 1. početak i razvoj ustanka 3. godine 5.mjere i akcije okupatora i kvislinga 4. Spajanje Posavskog i Trebavskog NOP odreda u Posavsko-trebavski NOP odred i borbe u Posavini i na Trebavi od konca januara do sredine aprila 1944. godine . divizije za dejstvo na Trebavi i Posavini 2. Formiranje Posavskog i Trebavskog NOP odreda 3. Pripreme.

divizije 3. Borbe za konačno oslobođenje Posavine i Trebave Vojno-politički značaj Posavsko-trebavskog NOP odreda V DIO 261 263 267 286 296 307 SPISAK BORAČKOG SASTAVA POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA Izvori i literatura Neobjavljena građa Objavljena građa Literatura Članci i rasprave 311 402 402 402 403 404 408 . GODINE . Povratak u istočnu Bosnu 3. Vojno-politička situacija u Posavini i na Trebavi početkom 1945. Pod komandom 25. godine 4. 1. Rad Komande Posavsko-trebavskog područja i politički rad na terenu IV DIO 203 205 212 229 225 UČEŠĆE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE POSAVINE I TREBAVE 1.III DIO Strana DEJSTVA ODREDA U CENTRALNOJ BOSNI. Pod komandom 23. godine 2. divizije 4. Aktivnost odreda od septembra do decembra 1944. POVRATAK U ISTOČNU BOSNU I AKTIVNOST ODREDA DO KRAJA 1944. Dejstva odreda u centralnoj Bosni 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->