Pravo na otpremninu a po osnovu prestanka radnog odnosa kao “tehnološki višak”

Nezaposleni pored prava koja ima kod Nacionalne službe za zapošljavanje ima pravo na otpremninu koja mu pripada na osnovu člana 158. Zakona o radu. Osnovica za obračun otpremnine je prosečna mesečna BRUTO zarada koja mu/joj je isplaćena za prethodna tri meseca pre meseca u kome prestaje radni odnos po ovom osnovu. Posebno napominjemo da se osnovicu za obračun otpremnine predstavlja BRUTO zarada (neto+porez+doprinosi na teret zaposlenog). Iznos otpremnine se obračunava zavisnosti od radnog staža (računa se samo puna godina radnog staža) :
• •

1/3 BRUTO zarade za svaku godinu radnog staža za prvih 10 godina radnog staža, 1/4 BRUTO zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Na osnovu tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena u „_“ D.o.o. utvrđeno je da je prestala potreba za radom imenovanog-e zbog ekonomskih i organizacionih promena odnosno smanjenja obima posla i promene organizacije rada u “__”. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposleni/zaposlena može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana dostavljanja rešenja o prestanku radnog odnosa.