P. 1
34223606-Šefik-Bešlagić-Stećci-kultura-i-umjetnost

34223606-Šefik-Bešlagić-Stećci-kultura-i-umjetnost

|Views: 145|Likes:
Published by vukadinpesic

More info:

Published by: vukadinpesic on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

PREDGOVOR
U bližoj i daljoj prošlosti je bilo nekoliko slučajeva koji su na svoj način upozorili javnost na s teć ke i njihovu osebujIlost, ali je Izložba jugoslavenskog srednjovjekovnog slikarstva i plastike, koj<l je održana 1950. godine u Parizu, stvarno uspjela da istakne pravu vrijednost stećaka i da za njih ozbiljno zainteresuje strane i naše s tručne i obrazovanije krugove. Od tada je uslijedio niz inicijativa i organizovanih aktivnosti oko zaštite, evidenci je, istraživanja i proučavanja fonda ove vrste naših spomenika ku/ture, čiji su rezultati sasvim očevidni. Prošlo je vrijeme kada su stećci uništavani, zbog toga što se najčešće na njih gledalo kao na stara groblja koja samo smetaju, i li koja predstavljaju jeftin građevinsk i materijal. Sada i širi krugovi naših građana nastoje da se stećci što bolje očuvaju i koriste za savremene potrebe. U međuvremenu je obavljena sistematska evidencija svih s t ećaka u Jugoslaviji, čiji je glavni rezultat publikacija u kojoj je dat kataloško-topografski pregled čitavog fonda . Paralelno s tim radilo se na prikupljanju, sistematizaciji i objavljivanju naučn e građe najvažnijih regiona i lokaliteta stećaka, o če mu vec imamo seriju od deset tomova posebnih izdanja i nekoliko desetaka st ručnih radova koji su objavljeni u Našim starinama, Glasn iku Zemalj skog muzeja u Sarajevu i drugim časopisima, kao i seriju od četiri toma natpisa s tećaka. Ti i drugi rezultati su, s jedne strane, zahtijevali još neka dopunska istraživanja, a sa druge, sistematizaciju čitave naučne g rađe, njeno proučavanje i odgovor barem na najvažnija pitanja koja se postavljaju. Trebalo je utvrditi teritorij, brOjno stanje, pripadnost, vremensku pojavu i trajanje s tećaka, trebalo je stvoriti listu oblika steća ka, ob jasniti natpise, sistematizirati i prikazati reljefne motive s tećaka i pokušati protumačit i ·njihovo porijeklo, stilske osobine i značenje. Trebalo je, pored ostaloga, egzaktno utvrditi odnos stećaka i bosanskih heretika, steća ka i Vlaha, itd. Uka zala se potreba pisan ja monografske studije koja bi što kompleksnije obuhvatila fen omen i problem stećaka. Tako je došlo do ovoga poduhvata, na čemu sam kontinuirano radio od 1971. godine. Najprije sam pristupio dopunskim terenskim istraživanjima i kompletiranju naučne građe, a potom studiju te građe po temama - oblici, natpisi, ukrasi i dr., uz konsultavanje stručne literature. Ukazala se potreba prikupljanja i razmatranja komparativnih materijala, kako u

7

našoj zemlji tako i u inostranstvu. U vezi s tim, išao sam na kraća studijska putovanja u Srbiju, Makedoniju i Hrvatsku. Bio sam u prilici da idem i na kraća studijska putovanja u italiju, Francusku, Mađarsku, Bugarsku, Tursku, Grčku i Sovjetsku Armeniju. Većinu ovih studijskih putovanja omogućila mi je Republička komisija za kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, a onda Zajednica za kulturu BiH i Zavod za lIaučno-tehničku i kulturno-prosvjetnu saradnju sa inostranstvom BiH. U toku ovoga rada nastojao sam da ne ispustim iz vida ništa od onoga što je do sada napisano o stećcima. Moram priznati da su mi stručni radovi Cire Truhelke, Alojza Benca, Dimitrija Serge jevs kog, Marka Vega, Mirjane Corović-Ljubinković, Anđele Horvat, Cvite Fis kovića, Nevenke Božanić-Bezić, Pavla Anđelića, Mariane Wenzel, Đure Baslera, Zdravka Kajmakovića i Radomira Stanića, kao direktnih terenskih istraživača stećaka, mnogo pomogli. Razumljivo, ja sam se dosta oslanjao na rezultate koje su u svojim studijama nekih pitanja s tećaka postigli Svetozar Radojčić, laroslav Sida k, Alojz Benac, Marko Vego, Marian W enzel, Cvito Fis ko vić, Pavao Anđelić, Ljubomir Karama/1!, Vojislav Đurić, Mirjana Corović-Ljubinković, Miroslav Raukar i Đuro Basler. Posebno dragocjenu pomoć su mi predstavljala mišljenja do kojih su došli laroslav Sida k, Svetozar Radojčić, Cvito Fisković i Alojz Benac. U posljednjoj fazi rada osjetio sam potrebu da se konsuItujem s nekim našim stručnjacima koji poznaju ovu problematiku, ili su joj bliski. U tome smislu sam o pitanju srednjovjekovne Crkve bosanske imao vrlo korisne kontakte sa prof. dr laroslavom Sidakom, o pitanjima natpisa s t ećaka sa mr Tomislavom Raukarom, a o pitanjima reljefnih motiva sa dr Mirjanom Corović-Ljubinković, prof. Radomirom Stallićem, dr Pavom Anđelićem, prof. Đurom Baslerom i dr Slobodanom Zeče vi­ ćem, kojima i ovom prilikom zahvaljujem na pomoći. Koncepcija i naslov knjige bili su predmet o kojem sam du že razmišljao. Brižljivijim upoznavanjem i studiranjem dosadašnjih istraživanja i prouča"'anja stećaka mogao sam uočiti važnije aktivnosti i glavne rezultate tih istraživanja i proučavanja koje sam, nakon kri t ič kog preuzimanja, udnd.ujući ih sa vlastitim rezuIllItima, izlo žIO u prva dva poglavlja knjige. Važnim pitanjima utvrđivanja teritorija rasprostiranja, brojnog stanja i kronologije s tećaka posvetio sam posebnu pažnju u svome studiju, što se vidi iz trećeg poglavlja. Težište č itavog poduhvata je na glavnim umjetničkim svojstvima st ećaka - oblicima, natpisima i ukrasima, uključujući majstore i njihov postupak, čemu je u studiju posvećeno najviše vremena, a u kltjizi dato najviše prostora u IV poglavlju. Već duže vremena znatan broj naučnih radnika i ostalih zainteresovanih građana, naročito u inostranstvu, s tećke smatraju isključ i vo bogumilskim nadgrobnim s pomenicima i svu um jetnost s t ećaka na;češće nazivaju bogumilska m umjetnošću. Kako takvo naučno neopravdano shvatanje ne bi uzelo prevelikog maha, bilo ;e nužno da se odnos st ećaka i bosanskih hel-etika postavi i objasni što je moguće tačnije. To pitanje i nedavno iskrsla teza o pripadnosti većine st ećaka Vlasima predmet su posebnog poglavlja. Duboki korijeni umjetnosti s tećaka i njena golema tradicija se jasno odražavaju na nišanima, krs tačama i drugim vrstama vremenski bliskih i nešto kasnijih nadgrobnika, zbog čega je bilo potrebno i to pitanje proučiti i prikazati.

8

Tome je posvećeno jedno poglavlje. Na kraju sam pokušao da u nekoj vrsti rezimiranog zaključnog uopštaval1ja u kratkim potezima predstavim stećke i njihovu umjetnost u cjelini. Bilješke se nalaze poslije svakog poglavlja. Na kraju sam dao bibliografiju, koja je obuhvatila sve vaZIlIle radove iz ove oblasti koji su publicirani do da>1as, a potom i regis tar ličnih im ena i važnijih geografskih imena, naselja i imena ostalih va žnijih pojmova koji se u tekst u spomin ju. Knjigu prate nužni ilustrativni prilozi - topografska karta lokaliteta s tećaka, tabele crteža i fatosa oblika i važnijih reljefnih mo tiva, kao i pojedinačni crteži i foto si koji se odnose na v"aŽl1ije reljefne motive i l1atpise stećaka, ili na njihove paralele. Kartu je izradio Nikola Badal1ković,

crteži su i moji.

izvu čeni

po n10ji1n skicama, a fOlosi su Ranka

Rosića

Htio bih da se ovom prilikom zahvalim svima koji su mi u ovome
poduhvatu ponzogli,
naročito

uvaženiln pomenutin1

st ručnjaci ma

na

njihovim savjetima, kao i uvaženim recenzentima - akademiku dr Đur­ đu B oš koviću i dr Pavi Anđeliću, zatim lek toru i tehl1ičkoj redakciji kl1jige. Posebl1u zahvalnost dugujem Republičkoj komisiji za izdaval1je edicije "Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine" i n jel10j redakciji, kao i Izdavač kom preduzeću " V eselin Masleša" u Sarajevu, koji su prihvatili i realizavali ovo izdanje, a prije toga omog ućili obavljanje svih neophodnih prethodl1ih i pripremnih radova vezanih za ovo izdanje. la ko sam nastojao da, koliko je 10 bilo moguće l1a ovome stepenu istraživanja i proučavanja s t eća ka i njihove umjetl1osti, uobličim, sistematiziram i al1aliziram prikupljenu l1aučnu građu, a pOlOm u jedno j naučnoj sil1tezi odgovo rim barem na l1ajva žnija pitanja iz ove oblasti, ne mislim da u mome radu nema raznovrsnih praznina, nedostataka i manjkavosti, možda na ročito nedo rečenos ti i nepotpunosti. Smatram da na neka pitanja objektivno nije moguće u ovom e m omentu ni odgovoriti. Neka pitanja ostaju otvorena za dalja proučavanja. Nadam se da će ova knjiga biti shvaćena kao napor i l1astojanje jednog čovjeka koji je bio u priliCi i imao sreću da uoči, upozna, zavoli i, koliko je to njemu bilo moguće, prouč i i prikaže s t ećk e kao osebujan umjetnički izraz našeg tla, te da će biti podstrek i podloga mlađim s tručnjacima da proučavanja nastave i jednom uspiju da u potpunosti odgovore na sva postavljena pitanja.
Sarajevo, oktobra 1979. godine. Autor

9

I

PROU ČA VANJE STEĆAKA
SmMram da je makar i kratak prikaz svih važnijih akcija koje se odnose na pronalaženje i proučavanje stećaka pomoć čitaocima da bolje upomaju ovu svojevrsnu oblast našeg kulturnog nasljeđa. To je, osim toga, najbolji put za upoznavanje, sumiranje, analizu i ocjenu rezultata tih proučavanja. Ovdje će biti riječi najprije o najstarijem vremenskom razdoblju proučavanja od XVI v., kada 'se stećci prvi put spominju, do 1875. god ., zatim o razdoblju austrougarske vladavine Bosnom i Hercegovinom , onda o vremenu između dva svjetska rata, te o najnovijem razdoblju od 1945. god. do danas.

NAJSTARIJI PERIOD PROUCAVANJA STECAKA Najraniji podaci o stećcima potječu j.z prve polovine XVI v. Poslan stvo austrijskog cara Ferdinanda I je 1530. god. putovalo u Carigrad preko Bosne. U sastavu pos lanstva , kao tumač za naš jezik, bio je i Slovenac Benedikt K;uripešić, koji je na tome putovanju pravio bilješke, na osnovu kojih je napisao svoj pomati putopis. Poslanstvo je naišlo na selo Lađevine (Vlađevine) kod Rogatice, gdje se nalazi nekropola vrlo velikih i lijepo klesanih stećaka, od kojih dva primjerka imaju natpise. Kup1pešić je opisao te stećke i njihove natpise. Bez obzira što je natpise pogrešno rekonstruirao, Kuripešićeve bilješke, kao najstarije, imaju veliku vrijednost.! Slučaj je htio da dvije godine poslije toga istim putem naiđe novo poslans.tvo cara Ferdinanda I za Ca'r igrad, koje se taikođer zaustavilo u Lađevinama. U opisu toga putovanja nepoznati autor spominje iste ste6ke.' Do pojave slijedećih podataika o stećcima prošlo je više od dva stoljeća . Sedamdesetih godina XVIII v. kroz neke dalmatinske krajeve proputovao je .talijanski prirodoslovac i mineralog opat Alberto Forns i u svom poznatom putopisu ostavio nekoliko bilježaka o stećcima iz

11

okoline Makarske i Sinja, posebno o velikoj nekropoli blizu vrela Cetine.J Dosta interesa za stećke pokazao je i poljski is traživač Aleksandar Sapieha, ,koji je prvih godina XIX v. proputovao dobar dio Dalmacije, Dubrovačke Republike i Hercegovine. Njegovu pažnju su najviše zaokupljali ukrasi stećaka u Cism, LovreOu i Radimlji. Oni su ga najviše podsjećali na stare egipatske i partske spomenike' Bečloi geolog i ljekar Ami Boue (Fracuz po rođenju) proputovao je evropski dio Turske, pa je u svom djelu La Turquie d'Europe, iz 1840. god., ostavio nekoliko opisa stećaka iz Bosne ,i Hercegovine, posebno iz okoline Gacka, Mostara i Kiselja.ka.5 Više podataka o stećcima ostavio nam je engleski egiptolog I. Gardner Wilkinson, koji je u petoj deceniji XIX v. proputovao dijelom Dalmacije i Crne Gore. Njegovi podaci se odnose na oblike i ukrase čitavog niza nekropola od vrela Cerine do Capljine, Metkovića i dalje.' Valentino Lago se također zanimao za " te<lke iz okoline Imotskog. Kopao je i grobove ispod njih. Pripisao ih je Slavenima '" U sedmom deceniju XIX v. Bosnom i Hercegovinom je dosta putovao i za njihovu prošlost se interesovao pruski konzul u Sarajevu Otto Blau, koji je u svom putopisu, objavljenom 1877. god., ostaVlio kraće podatke o nekoliko nekropola, posebno onih oko Stoca i Donjeg Vakufa' Engleski istori čar i putopisac Arrhur J. Evar:s je 1875. god. proputovao kroz Bosnu i Hercegovinu i o tome napisao svoj veliki putopis, u kojem je opisao stećke iz nekoliko mjesta (Tešnja, Travnika i Sarajeva). Za njega su ti spomenici bili misterioZJno nadgrobno kamenje.Kao austrijski generalštabni oficir, Bosnu i Hercegovinu i dijelove Sandžaka i Crne Gore, između 1871 i 1873 god., proputovao je Heinrich Stemeck, i tom prilikom se dosta zadržao na stećcima, koji su mu bili zanimljivi i po svojim oblicima i po ukrasima. Primijetio je da se mnogo n ekropola nalazi u zabi'mim ikrajevima. Smatrao je da stećci potječu iz preistorije. On je prva upozorio na postojanje stećaka u granicama današnje Crne Gore. 1O Najstariji podaci domaćih istraživača potječu iz XVIIIv. Dalmatinski istoričar fra Gašpar Vinjalić je u jednom svom pismu iz 1746. god. ostavio podatke o stećoima u Biskupiji kod Knina." U Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrija Kačić-Miošić je 1759. god. naveo podatke koji govore da se na više mjesta u primorju nalaze stećci na ikojima su uklesani reljefi štitova sa mjesecom i zvijezdom}' Slijed eći podaci potječu pedesetak godina poslije toga. Ivan Katalinić u svojoj Istoriji Dalmacije, na italijanskom jeziku, kratko piše i o stećcima u LovrečulJ Malo kasnije kraće podatke o nekoliko lokaliteta stećaka Imotske kra jine i Makarskog primorja objavio je splitski arheolog I van Carrara." Najstariji podaci o stećcima u Srbiji potječu od S. Obradovića. On je naveo nekoliko lokaliteta iz Podrinja tl Srbiji i iz okoline Užica!5 Gotovo istodobno se javio fra Mantin Nedić sa podacima o s teć­ cima iz Bosne, pretežno iz okoline Travnika, posvećujući glavnu pažnju njihovim natpisima."

12

I fra Sime Milinović opisuje neke s teć ke Imotske i Cetinske krajine. zadržavaj ući se najviše na ukrasima i na narodnoj predaji.17 I fra Petar Peko Kadč ić nam je ostavio neke podatke i fotografije o stećcima iz okoline Makarske." Opširnije podatke o stećaima u Hercegovini. neku vrstu topografije s tećaka. objavio je franjevački provincijal i pisac fra Pe tar Bakula. Obuhvatio je oko 130 nekropola." I bosanski franjevac istoričar Anto Knežević je u svojim putopisnim bilješkama pružio "iše podataka o 'stećcima o.koline Travnika.'" Nekoliko nekropola stećaka. uglavnom oko Stoca i Konjica . obraćaj ući pažnju na natpise. opisao je sarajevski srpsko-pravoslavni mitropoli t Sava Kosanovi ć. 21 O natpisima stećaka Podrinja u Srbijli pisao je Miloš Milojević. Njegovim nastojanjem je iz toga I kraja preneseno nekoliko stećaka u Beograd.l l I nešto kraćih podataika o stećcima istoga kraja. prvenstveno o njihovim natpisima. ostavili , s u Milan Đ. M; lićevi ć 23 i Ljubomir Kovačević,24

* **
Ka,ko se vidi. u tome najstarijem periodu stećci su bili uglavnom il, sporedni predmet istraživača , pretežno putopisaca i istoriamatera. Ne može se govoriti ni o ka'kvim organizovanim pristupima. Relativno veća pažnja posvećena je dalmatinskim, a potom i hercegovačkim spomenicima jer su franjeVCi nastojah da svojim prilozima prikažu prošlost tih krajeva. Nešto intenzivniji rad oko sakuplj anja podataka nastao je pokretanjem Kukuljevi ćevog Arkiva. Većinu tada saJkuplj enih i objavljenih podataka treba uzeti sa rezervom, zbog toga što 'll njima ima mnogo neta čnos ti, naročito kada se govori o natpisima stećaka. Inače, izražena mišljenja o porijeklu ovih spomenuka, njihovoj pripadnosti i brojnom stanju naučno su nepotkrijepijena, maglovita, a ponekad sasvim fantastična. Zasluga je, ipak, ovih ljudi što su skrenuli pažnju našoj i stranoj kulturnoj javnosti o postojanj u ovih osebujnih spomenika, o njihovom teškom tehni čkom stanju i o potrebi da se organizovano proučavaju.
slučajni čara -

RAZDOBLJE AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI U peI1iodu vladanja Austro-Ugarske Monarhije stećcima je posvenešto više pažnje nego u prethodnom periodu, naročito od 1888. god., kada je osnovan Zemalj ski muzej u Sarajevu. Broj stranih istraživača se naglo povećao. Taiko se austrijski vojni ljekar dr Felix Luschan interesovao za ste6ke sjeveroistočne Bosne. posebno za O'lle oko Tuzle. Uočio je njihove originalne oblike" ukrase i upozorio na slabo interesovanje za njihovo proučavanje . On je otvarao i neke grobove ispod stećaka, pa je, prema nalazu mađal'skog novca iz XIV v., i stećke datirao oko toga vremena." Dosta vremena je bosanskohercegovačkim starinama ,p osvetio bečki arheolog dr Moritz Hoemes. On je, zapravo. proučavao spomenike rimćeno

13

skog doba, ali su njegovu paznJu ol<upirali li stećci. Interesovao se za sva s vojstva Istećruka, ali se najviše zadržao na reljefnim predstavama, prvenstv~no na scenama lova i tumira, jer je shvatio da je ti njima pri>kazan život ondašnjih bosanskih feu da laca. Služeći se već dotle objavljenim podacima ~popisom P. Brukule), Hoernes je uspio da vidi mnogo nekropola (oko 100) ne samo u Hercegovini nego i u drugim krajevima. Za njega ovi spomenici nemaju ništa kršćanskog, niti religijskog uopšte. O samoj umjetničkoj vrij ednosti stećaka nije imao lijepih riječi, zbog čega je izazvao prigovore nekih domaćih naučnih radn'ka (F. Radić). Osim opisa, donio je više crteža te nešto fotosa reljefnih motiva, ali nedovoljno tačno. U mnogim simbolima steća.ka vidio je heraldička obilježja. Otvarao je i grobove, ali nije našao nik~kvih priloga . Po svojoj vrijednosU-/ je izdvojio steć~k iz Donje 1882. i 1885. god. kroz Bosnu i Hercegovinu je u nek01ilko navrata proputovao i mađarski istoričar Ivan Asb6th. U svom putopisu je opisao više nekropola u raznim 'krajevima Bosne i Hercegovine.27 On se najviše interesovao za ukrase stećaka, ali je pri.kupljao ; podatke o nazivu, pripadnosti, rasprostranjenosti i drugim svojstvima stećaka. Rekao je da ih ima ako 150.000 primjerruka. Za razliku od Hoernesa, on se dosta povoljno izražavao o umjetnosti i :kultuni stare Bosne. Stećke je nazvao bogumilskim spomenicima. Upuštao ·se i u čitanje natpisa, uglavnom bez uspjeha. Austrijski rudarski inžinjer A. G6tting je opisao stećke nekropole u Kopošiću, nedaleko od Visokog, gdje se nalam i slećak sa natpisom kneza B8Jtića. On je tam prilikom prekopao i grob ovoga velikaša.2B Nekoliko nekropola iz Podrinja i okoline Užica u Srbi}i opisao je Nijemac F. Kanitz,2. a nekoliko u Dalmaciji Talijan A. J. Fosco, pripisujući ih Feničanuma . 30 Od ostalih stranih naučnih radnika koji su se za vrijeme austrougarske vladavine zadržavali na stećcima treba navesti bečkog i s toričara Konstantina J;rečeka, koji je pisao o natpisu u Veličani ma kod Trebinja.3! Znatan je i broj domaćih naučnih radni,ka koji su se u tome razdoblju interesovali za steć"ke: Među najstarije istraživače toga perioda spada dubrovački profesor Luko Zore, koji je u Slovnicu iz 1880--1884. god. objavio nekoliko članaka o raznim natpisima stećaka, a u posebnoj radnji se zadržao na opisu poznatog stećka u Brotnjicama kod Dubrovn;ka i raspravljao o nekim reljefnim motivima, najviše o sceni kola na tome ,i na drugim stećcima.'2 Približno u isto doba se svojim prilozima u tek pokrenutom Viestniku Hrvatskog arkeologičkog družtva u Zagrebu pojavljuje zagrebački arheolog Sime Ljubić. On je u broju iz 1880. god. apelovao na sve rodoljube uz Bosne 1 Hercegovine da dostavljaju podatke o natpisima, ukrasima i svim drugim karakteri,s tikama stećaJka. Međutim, odziv je bio neznatan.33 Osim pomenutih, tih godina se javlja Vid Vuletić-Vukasović, 'korčulanski i dubrovački nastavnik, koji oko jedan i po decenij istražuje stećke, ponajviše njihove natpise. Njegovi članci ·su publicirani u nekoliko tadašnjih časopisa, pretežno u Viestniku. On je obišao mnogo nekropola, a pr~kupljao je i pismene podatike od poznani:ka sa terena.
Zgošće. 26 Između

14

Imao je namjeru da popIse sve nekropole i izradi kartu njihovog rasprostiranja, ali to nije uspio da uradi . J edan od njegovih priloga se odnosi na opis nekropole u Radimljl i kod Stoca.34 Iz tih godina ISu i rezultati istraživanja s plitskog popa Petra Kaera. On se najprije javio manjom radnjom na italijanskom jeziku o stećcima kod Imotskog, a nešto -kasnije radnj om na francus.kom jeziku, u kojoj je oprisao stećke nekih nekropola oko u šća Neretve.35 Prikazao je dotadašnje prou čavanje i na osnovu toga pokušao da i sam nešto općenito kaže o osnovnim svojstvima stećaka. Zbog svoje površnosti ta je radnja izazvala dosta ozbiljnu kritiku nekih savremenih
istraživača.

15

Nakon toga su uslijedilo još neki manji doprinosi koji su se o dnosili na stećke Dalmatins'kog primorja i njegovog zaleđa . Ta ko je pop Petar Stanić pisao O stećcima u dolini Cetine,36 a Luiđi Marun o nekropoli kod vrela Cetine." Intenzivniji i organizovaniji rad na istraživanju stećaka počinje sa osnivanjem Muzejskog društva Bosne i He rcegovi ne 1884. god. , odnosno sa osnivanjem Zemalj skog muzeja u Sarajevu 1888. god. i pokretanjem njegovog Glasnika 1889. god. Uz Vida Vuletića-Vukasovića i Petra Kaera, koji nas tavljaju ranije započeti rad, sada se javljaju mnogi istraživači koj; se uglavnom okupljaju oko Glasnika Zemaljskog muzeja. Tako, Kosta Hormann , uz svoju glavnu orijentaciju na natpise, posvećuje pažnju oj ostalim svojstvima stećaka nekih nekropola. 38 U jed. nom članku je opisao stećke iz okoline Stoca, a na XI arheološkom kongresu 1899. god. u Kijevu podnio je referat O stećcima, sa statisbič­ kim podacima, kartom rasprostiranja i mnoštvom fotografija, koji je izazvao veliko interesovanje kod prisutnih stručnjaka. 3 ' Jevrem Stanković piše o stećcima okol;ne Tes lića.40 V. Stakić i Đ . Markovi ć pružaju kra će podatke o stećcima iz okoline Maglaja." Đorđe Stratimirović je dao dobar i dokumentovan prikaz nekropole u Donj oj Zgošći kod Kaknja ." Vaclav Radimsky je pisao o vpsti kamena za klesanje steća:ka,41 a u rukopisu, nazvanom Arheološki leksikon, on je, u z osnovne podatke o arheološkim lokalitetima u Bosni i Hercegovini , naveo i osnovne podat1ke o vrlo mnogo neikropola s1ećaika." Nikola Barišić nam je pružio kraće podatke o stećcima okoline Posušja" i okoline Ljubuškog.46 Franjo Fiala, arheolog Zemalj skog muzeja u Sarajevu, uz radove o preistonijskim arheološkim lokalitetima, objavio je i podatke o dva zanimljiva stećka iz okoline Rogatice.47 Najobimniji i najkvalitetniji doprinos proučavanju s tećaka u ovom austrougarskom periodu dao je Ciro :rruhelka, koj i je istovremeno najVIiše učinio za stvaranje i prosperitet Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Iako se bavio preistorij skom oj kršćanskom arheologijom, istoriografijom i još n ekim muzejskim disciplinama, ovaj neumorni naučni radnik je mnogo vremena posvetio stećcima . Putovao je po terenu, opisivao, sam crtao, fotografisao i u gips odlijevao natpise i ukrase stećaka, te napisao više manjih i većih radova o stećcima, -ll kojima je obradio ne samo oblike, ukrase i natpise nego se baVlio i piJta:njima njihovog rasprosti-

ranja, kronologije i pripadnosti. Kompleksnija radnja mu je objavljena 1891. god. Njegov glavni interes i najveći doprinos se odnosi na natpise s teća ka" (Istraživačima natpisa s tećaka u ovom vremenskom razdoblju posvećen je dio teksta na drugom mjestu ove knjige.) U pomenutom razdoblju je bilo i akcija popisa s tećaka u Bosni i Hercegovini, o kojima nemamo sasvim pou"danih podataka, ali koje zbog njihove važnosti treba ovdje r egistrovati. Po naredbi Ze maljske vlade Bosne i Hercegow ne, kotarski uredi su 1887. i 1888. god., angažujući žandarme, cestare i šumare, sakupili podatke o s tećcima. Rečeno je da taj popis nije sasvim tačan, ali da pruža približnu sliku 'njihovog brojnog stanja i rasprostiranja" C. Truhe lka se u svojim radovima slllŽ!io i sk ljučivo podacima toga popisa i na njima zasnivao svoja gledišta. Tim popisom je ustanovljeno da lI!k.upan broj s tećaka na teritoriji Bosne i Hercegovine iznosi 27.067. (To je mnogo manje od ukupnog broj a koji je ustanovljen sistematskim popisom 1969. god.) Deset godina kasnije, tj. 1897. i 1898. god . obavljen je drugi popis stećaka. Po mnogim okolnostima se može zak ljučiti da je i to bila akcija Zemaljske vlade, opet putem kotarskih poglavarstava. U tu svrhu su korišteni žandarmi, lugari, lonezovi - muhtari , uči telji i sveštenici, koji su, prema naročito sastavljenom formularu "Pi,tanje za sabiranj e his tori č kcrtopografskog gradiva", pri· k upili podatke o gromilama, grobljima, starim gradovima, džamijama, tekijama, starim cestama, starim mostovima i starim cnkvama i manastirima.;o Dio trh odgovora ustupljen je Zema lj skom muzeju. Na osnovu rezultata toga popisa K. Hi:irmann, dVOI'Ski savjetnik i direktor Zemalj skog muzeja, napisao je svoj referat za XI arheološki .kongres u Kijevu 1899. god.Sl Po tome popisu ukupan broj stećaka je <iznosio 59.500, što je približno broju koji 's mo mi nedavno utvrdili, pa se može reći da je taj popis, za razliku od prvoga, bio bolje organizovan i izveden. Odmah poslije 1900. god. nastaje stagnacija u proučavanju stećaka, koja traje nepuna dva decenija, sve do 1918. god .

• ••
Općenito se može reći da je razdoblje austrougarske uprave u Bosni .j Hercegovini karakteristi č no po tome što se u poslovima oko istraživanja i proučavanja stećaka angažovao relativno veliki broj ljudi i što su ti poslovi obavlj ani pažljivije i nešto "iše dokumentovano nego ranije. Međutim, većina tih aktivnosti je bila stvar naklonosti i lične inicijative pojedinaca koji su se time bavili uz svoje druge primarne poslove. U ,tome pogledu nešto drugačije stoji sa akcijama Zemaljske vlade koje se odnose na popisivanje spomenika kultlllre u Bosni ·i Hercegovini putem kotarskih poglavarstava, koje su sigurno imale i vojno-politički karakter. Rezultati angažovanja C. Truhelke, kustosa, a kasnije direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu, svakako su najvredniji dopninos u ovoj oblasti proučavanja. Citavo ovo razdoblje je karakteristi čno i po tome što se stećcima pristupalo prilično jednostrano, jer je pažnja isključivo posvećivana natpisima, dok su ostala svojstva stećaka bila zanemarena. Uz sve navedeno, to je razdoblje u kojem su stećci, kako u našim krajevima tako i u nnostranstvu, predstavlj eni kao bogumilski spomenki.

16

STECCI

IZMEĐU

DVA RA,TA

U doba s tare Jugoslavije, ta č nije u razdoblju između 1918. i 1945. god., stećcima se posvećivalo malo pažnj e. I s traživači stećaka su uglavnom bili vezani za poslove Zemaljskog muzeja, a njihovi radovi su objavljivani u Glasniku toga muzeja. Tako je dr Mihovil Mandić objavio u Glasniku Zemaljskog muze ja dva ma nja priloga koji se odnose na stećke u okolini Travnika.;2 Njema6ki naučni radnik Georg W.ilke piše o nekim reljefima stećaka kao simbo ličnim predstavama. 53 Milenko Filipović opisuje jedan neobičan stećak iz okoline Olova.S4 Pero Slij e pčević pruža više podata'ka o stećcima okoli ne Gackas; Milan Karanović je opisao jedan n eo bi ča n stećak oz okoHne Skender-Vakufa,56 zatim jedan u okolini Tesli ća. 57 Vladislav Skarić najprije saopštava hipotezu o porijeklu stećaka oblika sarkofaga,SS a onda opisuje stećak gosta Milutina u Humskom kod Foče. 59 Dimitrije Sergejevski u svojim putn'im bilješkama posvećenim klas ičnoj arheologiji pruža i podatke o stećcima na Glamočkom polju,'" a potom opisuje neke stećke u okolini Kladnja .6' Petar Bogunović opisuje stećke u Vrućici kod Teslića.62 Đoko Mazalić se najprije zad ržava na nekim primjercima stećaka u okolini Sarajeva," a potom u okolini Roga tice M Ciro Truhelka je najprije napisao Vodič za srednjovjekovnu zbirku Zemaljskog muze ja, u ikojem je dosta prostora posvetio stećcima i dotadašnjim rezu ltatima njihovog istraživanja ,·; za~im je objavio rezultate istraživanja ostataka mauzoleja tepč ije Batala. 66 U krug saradni'ka Zemalj skog muzeja s pada i Vejsil Curčić, koji se, uz druge muzejske poslove, dosta bavio i s tećci ma. On je Zemaljskom muzeju predao svoj obiman rukopis, sa mnogo fotograf.ija. koji predstavlj a pokušaj ana lize i uopš tavanja svi h dotadašnjih rezultata istraživanja s tećaka· 7 Nekolicina istraživača stećaka objav ili su i poneki svoj rad u drugim časopi s ima, kao M. Filipović,68 Vladislav Skarić," Mihovil Mandić , 70 M. Karanović,7' V. Curčić 71 i C. Truhelka. 73 Bilo je :i nekoliko drugih i straž i vača s teća ka čiji su prilozi objavljeni u raznim časopisima. Tako je Slade Silov i ć pisao o stećcima iz okoline Trogira," Nikola Zvonimir Bj elovuč i ć o stećcima iz okoliine Stona,75 Jaroslav Sidak o stećcima u vezi sa problemom bogumilstva u Bosni i Hercegovini,7. te Ivan Renđeo , .k oji je o stećcima pisao u tiva maha."
* **

17

U vrijeme stare Jugoslavije stećd su i dalje bili uglavnom predmet interesovanja pojedinih nau čnih radnika. Neloi organizovan i sis tematsk i rad nije postojao. Nije bilo nikakvitakcija za zaštitu ove vrste spomenika. Interesovanje inostranih nau čnih radnika za njih je gotovo sasvim opalo. Iako je bilo izvjesnih inicijativa , u ·tome periodu nije došlo ni do donošenja zakonskih propisa o zaštiti lmlturnog nasljeđa, niti do osn ivanja ustanova, odnosno službe u tu svrhu, zbog čega su i stećci, kao i svi ostali spomenici kulture, ostali po stran i.
li čnog

NAJNOVIJI PERIOD

PROUČAVANJA

STECAKA

Pravi odnos prema stećcima nastao je tek poslij e oslobođe nja zemlje 1945. god. Stećci s u shvaćeni kao značajan d io kulturnog naslj eđa -koji zaslužuje društvenu brigu oko čuvanja i prou čavanja. Zbog toga su " razumljiva nas tojanja ,koja -su u tome cilju I preduzimana. Neposredno poslij e Izložbe s rednjovjekovne umje tnosti jugoslavenskih naroda, održane u Parizu 1950. god., gdje s u, uz freske, i s tećc i pobudili veliko interesovanje kod svjetske naučne i kuhurne javnosti, došlo je 1950. i 1952. god. do dviju konfenmcija u Saraj evu, na kojima su predstavniai Saveznog instituta za zaštirtu spomenika kultu re iz Beograda, Ministarstva za nauku i ,kulturu BiH, Zemalj skog muzeja iz Sarajeva, Zavoda (la zaštitu spomen iika I kulture BiH , Zemaljskog odbor a sindikata prosvjetnih radnika BiH, Istorij skog društva BiH, Udružen ja li:kovn; h umj etnika BiH, Instituta za follklor BiH, Muzeja grada Sarajeva i još nekih ustanova, kons tatovali veliku n au čnu vrijednost s tećaka i potrebu da se organizovano proučavaju. Na osnovu prijedloga Ministarstva za nauku i ,k ulturu BiH, na I lwnfere ncij ama je 'p ostignut dogovor o dugoročnom programu r ada i način u njegovog 'izvođenja. Program se 's astojao od četiri osnovne radne etape : anketno prikupljanj e opštih podataika o stećcima, provjeravanje i dopun javan je t ih podataka, sistematsko naučno (ekipno) obrađivanje va"nijih lokali teta i regiona, te pubhkovanje rezultata prikupljene naučn e građe . Za svaku osnovnu radnu etapu su date sugestij e i smj ernice, ukaza'no je na pr ioritetne poslove, na potrebe osiguranja stručnog k a dra i materi jalnih uslova za rad na terenu, date su preporuke da monografska iZldanja nose b rojeve is te serije, bez obzira na autora i i zd avača, zatim da se formiraju pI1ikladm organi za praćenje i usmjeravanj e akcij a, itd. Glavnih poslova su se prihvatili Zemalj ski muzej u Sarajevu i Zavod za zaštitu spomeni,ka kulture BiH.78 Odmah poslij e tih dogovora pristupil o se poslovima sa dosta elana. Stvoreni su konkretniji programi, o!kupljerui stručnj aci , osigurana po· četna finansijska sredstva i otpočeli poslovi. U svojoj suš tini program djela tnosti se sveo na evidentiranj e stećak a i poslove koji s u za to vezani, te na ekmpn o prou čavanj e pojedinih lokaliteta i regiona i publiciranje stručnih radova o tome. Evo osnovnih podataka o toku i rew ltati m a tih glavn ih poslova : Akciju evidentiranja stećaka organizovao je i obavio Zavod za zaštitu spomenika kulture BiH. Prva etapa se odnosila na pri'kuplj anje opštih i najosnovnijih podataka o stećcima putem uč i telja i đaka osnovnih š'kola, prvenstveno osnovnih skola na selima. Sastavljen je formular po kojemu će 'se popunjavati podaci o lokalitetima. Poslov[ su otpočeli 1951. god., te i s lij edeće su bili in te nzivni, a onda su još dvije godine dovršavani tamo gdj e su ranij e bili izostali ili slabo organizo,vani. U sjediš tima opština su formirani centri koji su poslove usmj eraval i i k oordinirali, a onda prikuplj aLi, sređivali i d ostavljali prikuplj ene materijale.'9 Iako nestručni i sa mn ogo raznovrsnih grešaka, p odaci ovoga opšteg popisa su bili višestruko korisni . Prij e svega, oni su posluž>i<li kao indi'kator i orijentacija za planiranj e daljih akcija - provjeravanj a i dopunjavanja podataka, planiranja poslova e kipnog proučavrunja, itd.

18

rezultati angažovanja studenata nisu bili kao što smo očekivali i u većini sluča­ jeva su bili nedovoljno pou~dani. i to po osnovnim oblicima. ukoliko ih je bilo. Arheološkog instituta u Beogradu i nadležnih republičkih zavoda za zaštitu spomen~ka kulture iz Zagreba. Cetinja i Sarajeva. Beograda. Radimsky. Pri tome su se redovno služili podacima opšteg popisa. Hrvatske i Crne Gore postavljala su se brojna pitanja koja je trebalo riješiti zajednički sa nadležnim organima i ustanovama tih . kada su se terenski poslovi u Bosni i Hercegovini približavali kraju. sa topognwskim kartama d statističkim podacima. U toku slijedećih 15 .r epublika. Zbog toga 's mo se u daljem radu na provjeravanju i komple~iranju podaJtaka oslanjali na vlastite kadrovske snage Zavoda za zaštitu spomeniIka kulture BiH. a dobro su poslužili i podaCi pQpisa arheoloških spomenika koje je još za vrijeme austrougarske vlas~i sačinio V. te eventualnim obližnjim arheološkim lokalitetima. te fotografisani ili nacrtan. koja bi omogućila valoriziranje nekropola po vrijednosti. Bili smo načisto s tim da srednjovjekovni stećci predstavljaju naučnu i umjetničku cjelinu. Za važnije nekropole napravljena je skica rasporeda stećaka. pa je u tu svrhu bilo nužno svu građu prikupiti na jedno mjesto. Poslovi su tekli kontinuirano. njihovi važniji ukrasi i natpisi. Za obradu stećaka na područjima Srbije. Pribilježeni su i podaci o tehni6kom stanju nekropole. spomenicima. bez obzira na izmijenjene administra~ivne granice njihovog teritorija i da je naučno opravdano mišljenje da se svi stećci obrade po jedinstvenoj određenoj koncepciji. utvrđena im je orijentacija d raspored. Ta potreba je naročito bila izražena zadnjih godina. Tada je već bila sazrela i ideja o izdanju kataloga svih lokaliteta stećaika. Metodski postupaik rada na terenu sastojao se u tome što su zabilježeni podaci o lokalitetu. Na takav način teren je iz godine u godinu postepeno svladan.19 Druga etapa se sastojala 'u provjeravanju priimpljenih podataka. Zbog svega 'toga je došlo do nekoliko sastanaika predstavnika Jugoslavenskog instituta za zaštitu spomenika kulture u Beogradu.so . U toku višegodišnjeg rada na sakupljanju građe za stvaranje evidencije i dokumentacije osjećala se potreba upotpunjavanja te evidencije sa podacima o stećcima koji se nalaze na područjima susjednih republika. Plan rada za područje određene opštine obično je utvrđivan u opštinskom centru. Željeli ·smo da barem za značajnije regione prikupimo što sigurnije i potpunije podatke. Naš krajnji cilj je bio da se pm Zavodu za zaštitu spomenika kulture BiH stvori 'Solidna evidencija svih stećaika u BiH. koji su putem kraćeg kursa na katedri Istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i sem'nara u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu pripremljeni za taj posao. a onda su spomenici opisani. U tome je učestvovalo 25 studenata iz Sarajeva i Beograda. obavljen je pregled svake nekropole. obrađivano je jedno po jedno opštinsko područje. uz pomoć nadležnih opMinskih or-gana.godina pregledani su svi lokaliteti teritorije Bosne i Hercegovine. Međutim . u nekoliko slučajeva i podacima studenata. U većini slučajeva ekipe je predvodio autor ovih redova. odnosno koja bi omogućila plaruiranje mjera zaštite i svih drugih akcija oko proučavanja i korištenja stećaka u savremene obrazovne. turističke i druge svrhe. zatim su pregledani i pobrojani sami s tećci .

Sergejevs kog s tećci oko Bratu nca. pristupile 1953 . Razu mljivo. god. prikupio. morali osloniti na nedovolj no stru čne saradnike. god . na koje s mo računali nij e do kraja i p recizno izvedena. prikupila svu građu o nekropol. koja je trajala gotovo dva decenija." U među­ vremenu je i dr Pavao Anđelić. pod istim stru čnim 20 . zbog izuzetnih o kolnosti. jedna je e kipa. Vego je p redvod iO jednu e ki pu koja je obrađiva la s tećke u okolini Lj. J oš 1949. M. koja se kao izdanje Biblioteke "Kulturno nas l j eđe BiH" pojavila 1971. a pogotovo gdje je saradnj a sasvim izostala . zbog čega će b rojno stanje i teritorij rasp rostiranj a ovi h spomeni ka biti nešto izmijenjen u odnosu na stanj e prij e 10 godina. Tako su ub rzo pod r ukovods tvom A. ogleda se u pubLikaciji Sr ećci. Paralelno sa poslovima evi dentiranja s teća k a te kla je " druga ugovorena akcija.kovao tri radnje koje se odnose na s tećke tih p odručja. a jedna ekipa Muzeja grada Sarajeva." Vršeći rekognosciranje ·terena u o kolini Priboj a. Zbog toga s mo nastojali da se što prije popune te praznine u evidenciji. gd je sarad nj a terenskih istraživača. Benca obrađen i s tećci u okolini Olova i u okolini Lištice. i pored pažljivog i savjesnog obavlj anja poslova terenskih istraživača. sredio sve podatke. preduze la je poslove koji su se odnosili na s teć k e okoline Sarajeva. zatim pod rukovods tvom D. i 1954. pod rUrkovodstvom Ljubice Mladenović." Prona đ" ne su i još neke . Prvih godina u njoj su se najvi še angažovali s truč nj ac i Zemaljskog m uzeja iz Sarajeva. Beš l agić u tri maha pregledao terene oko Trogira. TesLića i Ha džića u Bosni i Hercegovin i. Foče. gdje su već bili s tvoreni kadrovski i drugi uslovi za to . Kl a dnja. te napisao i pub\li.ni Raške. M eđu novopronađenim s tećc im a ima i primjeraka sa Ulkrasima.Jedan od glavnih rezultata sistematske akcij e ev identiranja s tećaka. Paza ri ća. te u okolin i Plužina u Crnoj Gori. stru čnjaci Na rodnog muzeja iz Užica. te steća k a u okolini Kup resa. i 1950. kataloš ko-topografski pregled. Pri boja i Prij epolja. Sibenika i Za dra. proučavajući s tarine u okolin i Konjica. S6 Me todsk i pos tupak i is kus tvo koje je pos tign uto u tome poslu umnogome je pomoglo i olakšalo osta le radove koji su nakon toga slij edili . To se ponegdj e dogodilo i u Bosn i i Hercegovini. Novog Pazara. našli su neko liko novih lokalite ta s tećaka ili su svojim podacima upotpunili d osadašn je podatke o s tećci m a toga kraja. pa i sa natpisima. koja se odnosi la na proučavanje važnijih loka liteta stećaka . koja je bila predviđena za potapanje Jabl aničkim jezerom. Ta ko su u organizaciji toga Zavoda. kataloško-topog rafski pregled. Gradačca. nije stoprocentno obuhvatila sve 1 0kaMtete s tećaka.ubuškog." Treba priznati da ova akcija. Benca. Isto tako su ekipe Zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH . god . uglavnom manje nekropole ili pojedinačn i primj erc i steća ka oko Posušja. gdje sm o se. Miliajlo Zotov i ć i Javopka Bučić. najveća pažnj a je posvećena Da lmaciji.i u Radim lji kod Stoca. U to ku naredrni h godina p oslovi ekipne obra de su prešli sasvim u Zavod za zaš titu spomenika kulture BiH. pod rukovodstvom dr A. kakav je s lučaj bio u sjevernoj Dalmaciji. Ta ko je S. proučavanju s tećaka u dolini Ne retve. ali više u područjima drugi h republika. Svi ti n ovopro n ađeni podaci moraju se dodati onim već objavljenim u knj'izi Stećci. pronašao nekoliko ·do sada neevident irani h lo ka liteta sa stećcima'3 I Radomir Stani ć je pronašao i obj avio nekoliko do sada nepozna bi h nekropola stećaka u o kol.

Popovo i Stećci centralne Bosne S. najprije obuhvaćeni krajevi oko Duvna. relativno najviše S. Odjeku. Benca. Truko je u u stanovlj enoj ed iciji "Srednjovjekovn i nadgrobni spomenici BiH" u vremenu od 1950. Neki radovi su objavljeni u drugim bosanskohercegovačkim časopisima . Brazdi. Poslovi tih ekipnih istraživanja i proučavanj a redovno su rezultirali pisanj em i izdavanj em monografija ili manjih i već ih r adova. i Kupres. Drago Vidović . Jugoslavenska akadem ija znanosti i umj etnosti iz Zagreba izdala je monografiju Stećci na Blidinju S. Crnoj Gori Hrvatskoj bio je isti ili vrlo sli ča n onome u Bosn i i Hercegovi·ni.k oj e su dolazile u obzir. T".21 rukovodstvom. kao posebnih knjiga. Metodski postupak u radu navedenih ekipa sastojao se u crtanju plana rasporeda spomenika.·' a Nauč­ no društvo Crne Gore brošuru . Starohrvats koj prosvjeti u Zagrebu.ko su Zdravko Kajma!kovi ć i dr Sma il Tihić rukovodili poslo. do 1967.svezaka. Osim toga. Clancima i građi za kulturnu istoriju is točne Bosne u Tuzli i dr.Glasniku Zemaljs kog muzeja u Sarajevu.ilipović i Zdravko Kajmaković.kulture BiH. krajevi centralne i is točne Bosne_ Bilo je i drugih ekipa Zavoda za zaštitu spomenika . Beš lag ića. Akcij e ovrukve vrste su se obavlj a le i u drugim republikama."ima oko Gacka. Ovaj časopis je do danas objavio :matan broj takvih radova. Izrazu. god. Ljubuški M. god. Nakon toga se pristupalo sređivanju svih prikupljenih materijala i uzrad i rukopisa za publiciran je monografija. objavljeni su i drugi radovi koji su se najviše odnosili na stećke Bosne i Hercegovine. Samo ponekad se pristupalo istraživanju p onekog groba ispod s tećka. Trebinja. Književnim novinama u Beogradu.Starinaru SAN u Beogradu. Sergejevskog. izdato 9 monografija . Obično s u se proučavali i istorij ski izvori i literatura koja se odnosila na s teć ke odnosnog 'kraja. Analima Istorijs kog instituta JAZU u Dubrovniku. Zborniku za zašt itu spomenika kulture u Beogradu.92 Pored monografija. Historijskom zborniku u Zagrebu. Kalinovik. 90 Izdavač i ovih monografija bili su: Zemalj ski muzej u Sarajevu. te nek. i to : R adimlja. I metodski postupa k ekipa koj e su ra dile u Srbiji. opisu svih primjeraKa. Enciklopediji likovnih umjetnosti i Enciklopediji Jugoslavije u Zagrebu. ali i drugih saradnika. Glasniku Etnografskog muze ja u Beogradu. Save:mi institut za zaštitu s pomenika !kulture u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture BiH u Saraj evu. Nevesinja d Kalinovika. Beš lag ića.skraćenu monografiju Srednjovjekovna nekropola kod Petrove crkve u Nikšiću D. U tome pogledu je od dosta velikog 2:načaja bilo pokretanj e godišnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH Naše starine. Prilozima za povijest umjetnosti u Dalmaciji u Splitu . odnosno natpisa.ite tima. Sergejevskog. Vijest ima muzea- . Vegas. kao što su Đoko Mazali ć." . Milenko F. a Drago Vidović oko Zvornika. Radovima Akademije nauka i umjetnost i BiH. koji je počeo da <izlazi 1953. Više radova je objavljeno u časopisima drugih republika . zatim u fotosnimanju ili crtanju oblika s tećaka i ukrasa. komparativni materijali ." Ludmer D. Olovo i Siroki Brijeg A. Radovima NtUlčnog društva BiH. kao i druge okolnosti . Bešlagića . Godišnjaku i storijskog društva BiH. a nešto kasnij e i oko Bileće i Ljubinja. posebno opisu ukrasa i natpisa. Cesto su prikupljani i podaci o obližnjim arheološkim lokal. izvan te edicije. Zborniku Svetozara Radojčića u Beogradu.

Wenzel. Benac. autori pubHciranih radova. N. esejističkog i propagandnog karaktera (dr M. odnosi se na novoprona· đenu građu koja je po istom ili sličnom pr-incipu i sistemu stručno i kritički izložena i dokumentova. kao što su: Cahiers d'Etudes Cathares u Arqueu u Francuskoj. Motiv arkada i stolova na stećcima i Motivi na bosansko-hercegovačkim stećcima Petra Petrovića. A. etnograf· skog ili nekog drugog karaktera. Journal of Warburg and Courtauld Institutes u Londonu. Luč ić. Filipović. Vidović. . itd. V. a neki su upotpunjeni u drugim korisnim podacima istorij skog. p. neki su dijelom i studije. R." Umjetnost u Istoriji Crne Gore Vojislava Đurića" i Oblici stećaka Sefi ka Bešlagića. Do.ka. su posebne knjige tako i oni koji su prilozi u časopisima. M. Božanić·Be2lić. L Renđeo. Siidost·Forschungen u Munchenu. zatim u stra· nim časopisima. Većina je rezultat ~k ipnih obrađivanja pojedinih lokaliteta ili područja. Vego. kao što su Archaelogia iugoslavica u Beogradu . A. Benac.M. Sergejevski. Benac. i 1952. U tim časopisima se pojavio čitav niz imena. a dosta su brojni i članci naučno­ ·popularnog. Arlibus Asiae u Anconi. R Pavlo"ić L Renđeo i dr. V. kao što su: A. Hsković.). Durić . S tari· nar u Beogradu. C.Who Made Them and Why Marian Wen".97 Ukrasni lnotivi na slećcin1a Bosnian and Herezegovinian Tombstones . D. A.k araktera. Bešlagić. Bešlagić. Većina njih.ko radova je objavljeno u jugoslavenskim časopisima na stran. M. Horvat i C. U najvećoj mjeri . Filipovi ć i S. Horvat. M. Umjetnosti. Radojčić. Ćorović·Ljubinković.l'" U dobroj mjeri u studije spadaju i neki drugi radovi. Radoj čića.m jezicima. Đurić i S. Sergejevski.ko Maza!ić. Stanić. Drage Vidovića. kako oni koj. D.ti radova su monografskog i kataloškog . S. Istorijskom časopisu u Beogradu. A. Sp. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Sidak.koje možemo nazvati čistim studijama. S. . n}ihove pripadnosti i sL Pojavili su se i tllkvi radovi . Ju go· slaviji. Kajmaković i dL NekoJi. 22 . M. god.laca i konzervatora u Zagrebu. J .l. Z. Na sakupljanju i objavljivanju bibliografskih podatai k a dosta s u učinili: D. a u Crnoj Gori S. upuštali su se u studije porijekla i zn ače nja pojedinih reljefnih motiva.no objašnjena. Bešlagić. god. spomenika u Bosni i Hercegovini i Bogumilska umjetnost dr A. Vego. naročito većih monografija. Sv. u "Isto· riji naroda Jugoslavije") i Reljefi bosansko-hercegovačkih stećaka Sv. Krleža. J. Bešlagić ." Simbolične predstave na stećcima i Predstave kola na stećcima . Chaliet. Beš lagić). Mislim da su ovdje nabrojani svi važ!lliji radovi koji su o stećcima objavljeni poslije 1945. D. J ." O bosanskim stećcima dr Ljube Karamana. Publikovana građa je pobuđivala interes za studijske sintetske radove. Solovjeva. Među objavljenim radovima lima onih koji su programskog karaktera (M. Basler.·. u Srbiji .93: Umjetnost (dio poglavlja Kultura u Bosni XII do XV v. Može se reći da su o stećcima u Hrvatskoj najviše pi sali A. O. Radojčić. D. Solovjev. određivanja kronologije stećaka. Letopisu Matice srpske i nekim drugim. kao što su Simbolika srednjovjekovnih nadgrobna. Anđe· lić. I sami terenski obrađivači steća. Fisković. Bihalji-Merin. objavljenih po preporukama sarajevo skih savjetovanja 1950.

'OS Neki ik onografski Inolivi na st ećcima dr Zdravka Kajmakovl ća 109 i L'OYI1Wne ntation d'un vase il mesw 'e du Musee eluny et les " stećei" bosniaques dr Dim če Koca. da većina tih objavlj enih radova nema potrebnu nau čnu vrijednost."16 Patarenstva u Hercego vini u svjetlu arheološk ih spomenika M.. ni proči tani .'05 Prilog prou čavanj u sahranjivanja i podizanja nadgrobnih spomenika u našim krajevima u srednjem vijeku dr Vlad imira Corovića . god .'Ol Plastika bogom ila dr O.kao š to su: Prilog datovanju hercegovačk ih stećaka dr Bogumila Hrabaka.'''' zatim Miuelalt erIiche bildende Kumt in Jugoslawien . međutim .'o! Bogumilski mrwnorovi dr Miroslava Krleže.k oji su o njima napisali mnogo radova. ka.'07 I "krst jani" di Bosnia alla luce dei lol'O monument i di pietra dr Maje Mil e tić. te da postoji veli·loi broj natpi sa koji još nisu evidentirani. Kako j e poznato. nazvanoj bosančica. predstavljaju višes truko zanimljivu i značajnu karakteristiku s tećaka . a čija je potreba is krsla ubrzo po odmicanju osta lih akcija.ko revidiranj a č itanja već poznatih tako SI. n ij e bila planirana.. To je sve upozoravalo n a potrebu h'tne i specijalne akcije evidentiranja i prou čavanja svih natpi sa. Radi se o natpi si ma s teća ka. ovi natpis i u staroj bosanskoj ćirili c i. Os im toga. Vega.lIo EVIDENCIJA NATPISA STECAKA Potrebno je da se na ovome mjestu prikaže još j edna važna etapno izvedena akcija koj a na sarajevskim savjetovanjima 1950. jedna od nekoliko naj značajnijih skupina stećaka. Ti epitafi su davno privukli pažnju brojnih i s traživača . Nekropola Radimlja kod Stoca. mnogi su natpi si oštećeni ili su u takvom stanju da im prijebi opasnos t od potpunog uniš tenja. 1. dr Franca Steleta. 23 . Benca. Ustanovljeno je. Bihalji-Merina. i 1952.103 radnja na istu lemu dr A.

god. bez obzira na poslove vezane za opštu sistematsku evidenciju svih stećaka koja je već bila u toku. i 1970. Dio s kupin e s t ećaka LI vrtu Zema ljskog m uzej a (u prednj em planu je kame na stolica). Vego je prou č io . Sa rajevu LI .). a gdj e god je to bilo potrebno. pristupilo se i pravljenju gipsanih odljeva. god. kao izdanj e Zemaljskog muzeja. Vega 1957. ~otog ra fi s al1i i prooitani . (Zbo rnik je obuhvatio i ostale 6iril s ke a onda i glagolj ske kao i latinske natpise. počela sa terenskim radovjma i za nepunu deceniju ih u spješno okonča l a. Ovdj e bi se još moglo reći da je š teta š to je ta važna akcija bila ograni čena samo na le rjtoriju BliH. te što u Zbornik nisu ušli i epitafi stećaka sa teritorija Srbij e. Ova situacija se najsnažnije odrazila u shvatanju stručnj aka Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Tako je u organizaciji toga Muzeja formirana ekipa koja je pod stručnim rukovodstvom M. a potom pripremio Zbomil: srednjovj ekovnih nat pisa BiH. ali na čije se potpune r ezultate m oralo još dugo čekati. koji je. u 4 toma š tampan između 1962 .'" Neš to opširnij e je ova akcija prikazana na drugom mj es tu ove knjige .i pronalaženja. čitanja i tumačenja do sada neotkl1ivenih.u poglavlju o natpisima s tećaka . Crne Gore i H rvatske. koja po svom programu obuhvata i natpise . i spremnost da se na tim poslovima angažuju. Sl. koji /lU pokazal. 2. Prikuplj ene materijal e M. Natpisi Sll pronac1eni.

čime bi sav teritorij uglavnom bio obuhvaćen.. Zbog toga smo ostali bez podataka o arhitekturi grobova i o načini ma i običajima sahranjivanja u doba stećaka. Cajniča i Goražda.koj e je pružilo neoče­ kivano bogate i dragocjene podatke (o tome će biti riječi nešto kasnije). Velika akcij a evidentiranja s teća ka tekla je duže nego što smo predvidjeli. nisu sačinjeni topog rafsko-statističk. a č itavi krajevi još nris u obrađeni po koncep ciji koja je u svoje vrijeme usvojena. kao i zbog nedovoljnog snalaženja. U dosadašnjim proučavanjima stećaka mi smo zanemarili jedan važan aspekt . moramo predviđati i istraživanja grobova ispod s tećaka. . To traži dopunu publiciranih materijala. o temama koje prosto naviru.i pregledi itd .. imala je teškoća 'kadrovske i finansijske prirode i nije obuhvatila baš sve . Tako bi smo došli do još dviju monografija. Iako je dosadašnje ekipno proučavanj e važnijih lokaliteta i kraj eva obuhvatilo velike terene i rezul bi ralo publiciranj em 10 monografija kao posebnih knjiga i više manjih i većih radova u raznim s tru čn im časo· pisima. i to prvens·tveno kada su oni već bili ugroženi. ipak su neki vrl o značajn i i karaktenis ti čni lokaliteti i region i stećaka za naučnu i kulturnu javnost ostali sve do sada nepoznati. Pretraživanju grobova se pristupalo samo u rijetkim s lu čajevima . za što će se angažovati brojni raznovrs ni stručnjaoi.OSVRT NA NAJNOVIJI PERIOD PROUCAVANJA STE CAKA Iako su u proučavanju stećaka u razdoblju od o s lob ođenja zemlje do danas postignuti zna čajni rezultati.izdanja. onda oni u Banjanima (u Crnoj Gori). npr.ići na neku vrstu dodatka knjizi Stećci. zbog čega ta dokumentacija još nije osposobljena za javno služenje. pa ne ·bi trebalo mnogo vremena da se pripremi za monografska . Ne govorim o procesu daljeg proučavanja stećaka. Nužno je bilo da se sa eVlidentiranjem nastavi . kataloško-topografski pregled. i to k ako tekstualno tako i u grafičkim pri kazima i statistici. Na torne se mora još raditi. Moralo bi se . uostalom. stalan proces. 25 .krajeve i lokalitete stećaka. bilo raznih nedostataka. I kompleks no istraživanje nekropole u Grbore2lima kod Livna. to je. najviše zbog nedostatka st ručnjaka i finansijskih sredstava . treba priznati da je u tim poslovima. Da bi naša proučavanja stećaka bila kompleksn·ija. zatim slećc i šire okoline Bil eće. kao što su. tekstualni podaci nis u povezani sa fotonegativima i fotosima. stećci dosta prostranog područja istočne Bosne oko Rogatice. o pravim studijama koje l og ič n o slijede. Tako je za proteklih 10 god ina prikupljeno dosta novog materijala o novopronađenim s'tećcima. došlo je kao zaštitna mjera zato što je č itav lokalitet bio oštećen i ugrožen eksploatacijom pijeska. Višegrada. Ni centralna dokumentacija u Saraj evu nije još sasvim kompletna: naknadno prikuplj eni podaci nisu u klj učeni.istraživanje samih grobova . Za neke krajeve ist očne Bosne i okoline Bileće građa je već prikupljena.

38-39. London 1848. • A. Bd. W a r sz~ \Va 1811 (Sapieha Fi. Vol. Bu/ga ržen nach Konstantinopei 1530. Starine X. 167-200. Evans. 260. J. (Izdanje na našem jeziku: B. Altbosniscli e Graber. Veber dem Grabstein des bosnisellen Fursten Ba tić. Bosznia es Herezegoviua I. Zagreb 1857. Kne žev i ć. • O. 55-56. Jahrgang. Ka ni tz. Zagreb 1859. S erbien. I. lt A. La Turque d' Europe. (Dal· mati en und MOJ1lenegro I. Venezia 1869-1 87l. 274--278) . 322. 92. Bosanski prijatelj IV. Reisen in Bosnien und der Herzegovina. A. Povijest Hrvata u vrij em e narodnih vladara.Montenegro. Peko Kadčić. A. . Glasnik srpskog u će nog dru štva XII (XXIX). Zagreb 1879. Veber di Graber in der Herzegowi na zw ischen der Orten Cista und Lowrica. Wien 1877 (Dio o stećcima "Staro nadg rob no kamenj e u Bosni i Hercegovini" preveden na naš jezik i objavljen u Vi eneu 1 '878. Beograd 1858. Go tting. Mitt elaltcrliehe Grabdenk11lale in der Herzegowina. IS S. Luschan. Memoria sul1a Dalm azia l . Đ . Kovačević. H oernes. Bosnien und die Herzegovina. Rendeu. IX 1879 (Sta· rinski grobovi . Dil1arisel1 e Wanderun gen. " M. Sebenico 1890. Budapest 1887. Ka či~· Mi oš i ć. Forti s. Sh ematismus topographieo-his toricus eustodiae provincialis in Hercegovina p ro anno 1867. Jireče k. Insbruck 1910. Venezia 1774 . Lago. Glasnik Zemaljskog muzej a 1892. Starine bosanske. Ba kula. I.š i ć. II l. Listovi o Bosni.fl . Zagreb 1870. 526. Trotlgh Bosnia and t fI e Herzegov. 393.4 Lj. Cul tur und Landschaftsbilder a us Bosnien und der Herzegovina.II. P.) lO A. Si š i ć.II . Zagreb 1852. 34 i 35) II Vidi: F. Fosco. Nekoliko srpskih natpisa i bilježaka. Berlin 1877. Kosanović. Mitteilun· gen der Anthropologisclten Gesellscllaft in Wien XVJl. Vienac. (Die Europa ische Tjjrkei. der Hcrzegowina und Nord.NAPOMENE l B. . Arkiv V. Razgovo r ugodni naroda slovinskoga. Isti. Kuripp. 19-25. . Aeltere und neuere Grabma.. Isti . Podroz do Krajo\V Slavians kich odbywana w 1802 i 1803 roku przes X. J . M a tk uv i ć. Vidovd an. Wien 1888. Geografisehe Verhaltnisse.ler im K onigreieh Serbien. Ka ta l i ni ć. Alte Graber in Bosnien und de r Herzego\Vina. Mili ćevi ć . Jlinerariwn der Bo[schaflre ise des Joseph v. Glasnik Društva srbske slovesnosti X. 95.ta on foot London 1876. Opisal1ie okružija u ž ič kog. 1889. Sl erneck .694. Beograd 1871 . Mil ojević. Reisebiider und Studien. br. Arkiv za povjesnicu jugoslavensku .. Paris 1840. 21 I. 327. Deutsche Zeitung od 14. Isti. 142-162. Putopis kroz Bosnu. J I K. 279. Zagreb 1925. Sarajevo 1950. II M. Arkiv IV. Le neeropoli Fenieie in Dalmazia. 126.IV. Beograd 1876. b r. Mitteilungen der Antropo\ogischen Geselsha ft in Wien XIII. Sapieha.JJI. 1872. Sre· dovje čni nadgrohni spom enici. 1863. Zagreb 1953. As b6 th. 1834. 1887. Lei pzig 1849) 1 V. 9 (p rema l. 11 F. 1883. 26 . Srbiju. Comuni cationen und da s Rei sen in Bosnien. k. Spalati 1867 (drugo izdanje 1873. Vla stela liumska na natpisu II Ve liča nima. S OW !. 29 F. Viagg io in Dalmazia l. Obradović. I . Mitteilun· gen der Antropologischen Ge se ll sch a[~ in Wien XIX. . 24-25) z P. J A. II M. Mitte ilungen der Anthropologi· sehen Gese ll sc h ~ ft in Wien. Kn eževina Srbija.. Central-Conunission zu r EyforscJwng und Erl1Qlttung der Ku nst und l1istorishen Denkmale V III . " S. II . Blau. Milin o vić. Storia della Dalmazia . 169-177. Zagreb 1942.. " S. Beograd 1870. Wien 1889) 6 L Gardner Wilkinson. 1889. 169---\177. Rad JAZU 56. Wien 1888. Mitte ilungen der K. lt A. 8 i 9. Nedi ć. l t P. 243-259. Lam berg und Niclas }urischit z durch Bosttien.. 1879) 26 M .irs t Alek sa nde r. 10 H. 333-348.JO A. Zagreb 1878. Dalmatia and Mont enegro l-Il. B uga rsku i Rumeliju 1530.II. . 15~189 i LXIX. Wien 1882. Putovanje po Balkallskom poluot oku XV I v. Zagreb 188 1. 321 i VII. Curipeschilz.. 120) I ~ I Carrara. br. Obzor od 18 i 20 X. Bd IT.

224--231 i II (1896) . 275-277. Sarajevo 1887. 267-268. Il . II .24 i 41-44. Viestnik Hrvat skog arkeologilkog družtva II . I s ti. sv. Sarkofag od mul. 319-320. Bibliografski podaci o stećcima. Sarajevo 1934. Sredovječni spomenici u vrlič koj okolici. 35-44. Sarajevo 1892. Stratimirović . Vidoviću. lo! V. n L. Sarajevo 1942. za hi storiju i e tnografiju. Glasnik Zemaljskog muzeja. I . u Zavodu za zaštitu spome nika kulture BiH u Sarajevu. Glasnik Zemaljskog muzeja V. knj.144. 45(). Sarajevo 1928. II (1896) i IV (1898). 83-94. Bosans ki grobovi. Viestnik. 47 F. . 135-1 40. 49 I sti. br.. Kacr. Sarajevo 1889. 41 Đ . Srednjovjekovno groblje kod Zgošće. 36. Karano v i ć. Starobosanski I11ramorovi. Wissen scha ftliche Milt eilllngen aus Bosnien Lmd der H erzegowine II . 90-92. 1881 . Starine u okolini maglajs koj. Sa ra· jeva 1928. Zagreb 1880. Glasni k Zemaljskog muzeja XLVI . Pierres sepuicraies Dalmaces. god. H P. Glasnik Zemaljskog muzeja. II K. knj. arkeoiog. 3-20 i Slovinac IV. 69-75. T urbe kod Tra vn ika. Naše starine III . sv. IV. M ark ović. 'I C. 141 . Di alcuni massi se palcrali nel disIrello d'/ maski. Zbornik zaštite spo menika kulture.ike s dječjim kos turom iz Cukli kod Guče Gore. 403-473). Arheološki leks ikon. 25-30. !7 I s ti . Jz istorije zaš tite spom enika kulture II Bosni i H ercegovi ni do os lob ođe nja 194.27-38. Sarajevo 1886. Sta ro groblje po Gac ku. Tihal jina i njezin e znamenitosti. ! l M. J9 I st i. II . Sl i jepčević. Bulletina di archeoiogia e s tor ia Dalmata II . Sa ra jevo 189 1.k Zemaljskog muzeja. Trudy. Glasni. Tafro.. 55-56. Spalato 1879. III .1. 183-188 . 27. sol M. Dubrovnik 1881 . Starohrvatsko groblje s crkvom sv.T/akufa.27 II L. Ska rić. " P. družtva V. II S. Glasnik Zemalj skog muzeja. Glasnik Zemaljskog muzeja. . Sa· rajeva 1893. 551\---560. 1895. u V. Sarajevo 1940. Sredovječni stećei Bosne i Hercegovine. 39. 79-82. Glasn ik Zemalj sk og muzeja III. Miuelalterliche Crabsrein e. Veber B edeillmg einiger SY11lbole an den Bogumi1endenkmi:ilern. Zore. II. sv. 56 M. Đ. Staki ć. Ljubit. Isti. tom II . 51 Vidi nap. Grob i l'ladgrobni spomenik gos ta Milutina na Hunzskom tl Foča nsko m srezu. Sarajevo 1956. Gla snik Zemalj skog muzeja IV. velikog gimnazija II Dubrovniku . Mo. Bosa ns ka vi la II. Wien 1894. JJ P. PoslIšje. rukopis na njemačkom jeziku. Glasnik Zemaljskog muzeja III . Die AlrertJ. 74 (prema D. 45 N. 59 . Wisse nschaftli che Mitteilungen . B osanska vila I. . Vuletić-Vukasović. Glasnik Zemaljskog mu ze ja I . Sarajevo 189 1.. 50 D. sv. Sarajevo 1924. 22.mer von Ošanić bei Stolac. Wien 1894. VI. Sarajevo 1928. Isti. II .. Marun .9-12.. I88!>-8 I . ~ I.. st I sti. K. Wilke. 57--63.. 165-172. Sarajevo 1928. Gla snik Zema lj s kog muzeja. Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegov ine I . Beograd 1953. 122-141. Cečava s okolicom.. Starine tl Baki ćima kod Olova. Vies tnik hrvat.iii. knj. Sarajevo 1928. Starohrvat· ska prosvjeta I (1895). 69-78. Zagreb 189 1. 368-387 (ista rad nj a je objavlj ena i u Wisse nscha ft liche Mittei lun· gen III.457. Stanković . 4\ V. Mandi ć. Glasnik Zemaljskog muzeja.. sv. Bulletin de la Societe d'Anthropologic de Lyon 1887 ( Slična radnja je objavljena i II Starohrvats koj prosvjeti I (1895). sv. Sarajevo 1924.. 25. Jedan za nimljiv mramor kod Skender. II . Zagreb 1883. 411 I sti. Program C. 158). 8. 630-631. Fiala. Gla snik Zt!maljskog muzeja. » G. skva 1902. Bari š i ć. š kol. Filipović . JedQll slovenski uzor bosans kih mramorova. Radim s ky. 8. Truhelka. Srednjovjekovni spome nici Bosne i fJ ercegovit1e. sv. JJ . O mramoru vojvode Mom č ila. Stan ić. Hormann. Spasa LI Cetini.

Pazara.110 D. ~ J . za historiju i e tnografiju. januar-juni. %-100. Glasnik Zemalj skog muzeja XLV. d. Beog rad 1930. 167. Be š la g ić. 17-33. Prijepolje 1976. u štamp i. Isti. Truhdka. Sarajevo 1950. 7. M. Nadgrobni spomenici tl narodnoj medicini tl Bosni i Hercegovini. Glasnik Zemaljskog muzeja LIV. Rezultati preliminarnih arheoloških istraživa nja na teritoriji opštine Priboj. Isti . 617-jj96. bosanski dvor srednjeg vijeka. n P. Simpozium "Seoski dani S. Mazalić. II. I sti . St eće i u okolini Sibenika. Z. Napredak ( časopis). ~ S. Kupres.34. Srednjovjekovna groblja Ll Scuparima i Rastiku. Bućić. 155 i 157.. Konjic 1975. Siroki Brijeg. 75 N. 17 Isti . Srpski etnografski zbornik XLVI. Ne koliko natpisa na s t ećcima u okolini N. Popo vo. St ećci u okolini Trogira. II S. kataloška-topog rafski pregled. 179-200. Naše starine XII. Zagreb 1975.175. Isti. Z otov i ć . 69 Vl. Naše starine I . Glasn ik Zemaljskog muzeja XXVII. Sanička župa i Bosanska Krajina. 11-12. Sarajevo 1962. lS M. Silovi ć. Sergejevski. Sjenice i Raške. Narodno jedinstvo-kalendar Drinske banovine III.ubuški. Visočka nalii. kataloško-topogra fski pregled. sv. Srpski e tnog rafski zbornik XLIII . Stećei u "edn. 21. Sa rajevo 1942. 356-358. An ali Historij skog instituta JAZU II Dubrovniku. 221-252. Sarajevo 1941. • Isti. Glasnik Zemaljskog muzeja XXVI. . Isti. 49. B eš l ag i ć . 689-jj93. Sarajevo 1932. 149-154. M R. St ećci tl okolini Trogira. 111 M . Sarajevo 1967. 259/1 16. B eš lagić . ]l V.. Sarajevo 1937. Isti .145. sv. Stećci i neki njima slični nadgrobnici u okolini Zadra. Sarajevo 191 4. Napreda k (časo pi s) . Zagreb 1942. 170. Stari nadgrobni spomenici u selu Vrućici. 7-14. Glasnik Zemaljskog muzeja Ll. 300 i 304. knj . sv. Curč i ć . St eće i. Stećei. Isti . Isti . Sarajevo 1953. 33-34. " Isti. 193-225. 298. n .a. " A. I.. Sarajevo 1933. Zagreb 1959. Glasnik Zemaljskog muzeja XLII. V ezirski grad T ravnik. 15-36. br. Osvrt na srednjo vječne kulturne spoln. br. Rad JAZU knj. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske I. Fil i povi ć. Zagreb 1931. OI Isti. Zagreb Split. 173-249.u. Buli će v zbornik. B ogunović.em Poliml. 1925. H rvatski planinar. Ludmer. Sarajevo 1939. 61 M. II Isti. . J. 31-94. Isti. Sarajevo 1952.u. Man dić. 105 i dalje. Isti. Historijski spom enici Konjica i okoline. 57-88. Hrvatski planinar 1943.182. Sarajevo 1934. Se rgejevski. Vogošća i Bioča u Bosni. St ećci centralne Bosne. tJ P. Glasnik Zemaljskog muzeja LIII. Sarajevo 1941. 61 i dalj e. januar-jun i. Vuk osavljevića" . Zagreb 1937. S. 37-181. 61 V. 177. Sarajevo 1954. Beograd 1951. Stani ć. 141. Starine po okolini Sara jeva. 64 Isti. br. Curč i ć . 11 S. Srpski etnografski zbo rnik XXIII. Grobnica bosanskog ( e pč ije Batala . Beograd 1930. Užički zborn ik 4. Srpski etnografski zbornik XLVI . Simbolika ft apa na s tećcima. Isti . 35-39. JJ Vidi na p. Bogumi/ski grobovi i bo s an č ica. Radimlja. Užice 1975. Vego. Sarajevo 1954. Radovi Centra JAZU sV. u D. 16-17 . 61 Đ. Putn e bilješ ke iz Glamoča. Isti . Sarajevo 1966. d . Benac. 11 M. 196-779. Sarajevo 1933. Kako su naši bogumilsk i pređi sjekli i prevozili nadgrobne spo m enike. 282.. Skari ć. 66 Isti. Isti . Sarajevo 1915. S tećci ili mramorovi. Beograd 1922. Poluostrvo Rat (Pelješac). Problem "Bosanske crk ve" u našoj historiogra fiji. IV. Proučavanje i zaštita s r ećaka. Novi nalasci na Glam očkom polju. " Is ti.. Stećei na Blidin. 365-373. Sarajevo 1971. n.. Sredovje čna groblja (nekropole). 71 L Re nđeo. Beograd 1923. Karanovi ć . Sarajevo 1952 . Zadar 1974. d . Anđe li ć. Glasnik Zemaljskog muzeja LIII. 31 i dalje. n. 3-4. 28 . L. Isti . rukopis II Biblioteci Zema ljskog muzeja u Sarajevu. 111-128. Borač. Sarajevo 197 1. 65 C. Olovo. Sarajevo 1930.enike Bosne. Bj elovu č ić. Kalinovik. Sarajevo i njegova okolica. Sarajevo 1969. Sidak.

Neki ikonog rafski motivi na s te ćc ima. . Ul1ljell1ost.91 D. podizanja nadgrobni" s pomel'lika u l1ašim krajevima tl Sredl1jem vijeku. Miinchen 1962. 15-31. " Lj . 15).143.VIII . III se rija . Kajmako v i ć. Vego. Koco. B eš l agić . L'ornamentation d'un vase bo mes ure du Musee C}uny et les "s tećci" bosniaques. Patarenstvo u Hercegovini u sv jetlu arheoloških s ponl e ~lika .. 468-475. 5--67 . Glasnik Zemalj skog muzeja VIII. Novi Sad 1961. Godišnjak Istorijskog dru štva BiH VIII. Reljefi bosanskih i h e rcego vačkih s t ećaka. 11 0 D. N. (Arheologija). Vidovi ć. 173-213. Ancona 1952. Malivi na bos an s ko. 195-201. 89. N. Plaslika bogwllila. 107 M. Solovjev.IV. Beograd 1962. Isti.. I "krst jani" di Bosuia alla luce dei lora monwnenti di pieIra. jj 29 . sv. Stećci. Glasnjk Zemaljs kog muzeja IX. Plastika bogomiia. 83-94. Sarajevo 1965. 1111 M. Novi Sad 1955. 1011 V. Vego Zbo rnik sredn jovjekovn ih natpisa Bosne i Hercegovine I. god. 297-306.107. XII. 119. Sarajevo 1956. 1-2. 100 S. Sarajevo 1956. Mittelalterliche bildende KtmSl . Is ta . Sarajevo 1954. Isti . 111 M. 109 Z. Pe tro v i ć. Krl eža. '1 P. (Arheologija). 127. Lctopis Matice srps ke. N. 102. Sarajevo 1954. XVII-XXXV. O bosans kim srednjovjekovnim s t ećc ima. rinar VII . Steć ci . Beograd 1958. Beograd 1962. 275-278. Sante Re/iels out side the Vj e frenica Cave at Zavala. Glasnik Zemalj skog muzeja XVIII. Književne novine I ... Roma 1957.h e rce govač kim s t ećc ima. Zenica 1973. Naše sta rine II. s. Oblici stećaka. l-IS.Z Ju goslavien . Who Made Them and Wh y Siidost Fo rschungen XXI . Istorija Crne Gore II / 2. Beog rad 3. Hrabak. Bihalji. IC' F. COJ'ov i ć. Bogumils ki mramorovi. 11)1 A. 195.325-328. Sarajevo 1962-1970. !CI D. 10: M. Celinje 1952. Naše starine I H. 171-182. Ista. Karaman.147. Radovi Muzeja g rada Zenice III . Sarajevo 1972. N. Artibus Asiae XV. Srednjovj ekovna nekropola kod Petrove crkve II NikšićH. 1952. 3.. Sv. s. (Arheologija). s. Ste1e. Đuri ć. Starinar. s. 21. Beograd 1961 .. Wien. knj . Slarohrva tska prosvjel a. br. 7-15. Radoj č i ć. Simbolika sredllje vekovl1U. N. 195-215. Sarajevo 1965. Sergejevski. . Benac. .Merin. i Her· cegovini. Ukrasni molivi na s tećcima. s. Titograd 1970. grob/lilz s pomenika u 80S'1.206. Sarajevo 1953. Zagreb 1954. Sarajevo 1963. januar. Mil e t i ć. Zbornik Mat ice srps ke X. Radovi XLIII Akademije nauka i umjetnosti BiH (Odjeljenj e drUŠlvenih nauka. str. VI 1954. !19 V. A. Prilog proučavanjtl saizranjivanja . Sta. 101 B. Wenzel. Prilog datovanju h e rcegovački h s t ećaka. MOlivarkada i s IOlova na s l ećcima. Predstave kola Ha s t ećci ma i njihovo z na če nje. Simboličn e predsta ve na stećc ima .136. lahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft ll. Bosniall and Herzegovinian Tomb ston es. 91 M. l O} O. Ukrasni motivi Ila s t ećci ma .

da u jednom takvom pokušaj u naučne sinteze dođem do što tačnije slike stanja sadašnjeg ukupnog naučnog saznanja o ovoj osobitoj vrsti našeg kulturnog nasljeđa . kolebali da li ta'kve nadgrobnike uvrstiti u s tećke ili ne. tj. neki autori pod stećcima podrazumijevaju samo lijepo obrađene i ukrašene sanduke i sljemenjake. Neki i s traž ivači u stećke nisu ubrajali amforne ili samo ovlaš klesane nadgrobnike. Kaer)3. još neobjavljena vlastita saznanja i mišljenja. Donedavno se na taj pojam nejednako gledalo. kao i oni u obliku krstače . Neki su se.. POJAM I NAZIV STECKA U dosadašnjoj literaturi pojam stećka nije jasno i do kraja definiran. Truhelka'). osjeća kod C. Benac).' Neki su istraživači i muslimanske nišane ubrojali u stećke (P. pločama i 31 . Većina i s traživača. i osnovna pitanja. jer takvih ploča ima i izvan Bosne i Hercegovine. pogotovo oni iz novijeg vremena. Kolebljivi i neodlučni bili su naročito tkada se radilo o pločama slabije obrade. npr. ako se nalaze zajedno sa sanducima. Ako rezultate tih proučavanja analiziramo.II NEKI REZVLT ATI PROVČA VANJA STEĆAKA U prethodnom poglavlju je prikazan proces proučavanja stećaka od prvih početatka do najnovijih dana. a ne ki su ih uzimali u obzir kada se nalazio nad jednim grobom zajedno sa nadgrobni'kom u obliku sanduka (A. izdvojiće se osnovni pogledi u odnosu na 'I1eka pitanja kompleksnog problema stećaka. Truhelke. Iako to izričito ne kažu. smatra da u stećke spadaju i spomenici slabije obrade i amorfni. Htio bih da tome dodam ii neka najnovija. Bilo je naučnih radnika koji nadgrobnike u obliku krs tača nisu smatrali s tećc ima (C. pa i izvan Jugoslavije. opet. a potom da jednim tkritičkim analitičko-sintetičkim postupkom i odnosom na sve to dođem do najbitnijih odgovora na barem nflka glavna . Takvo gledište se. iako 's u 'se oni nalazili na isti m nekropolama gdje su bili i lijepo klesani stećci u obliku sanduka i sljemenjaka.

Prema tome. bez obzira š to se stećc i nalaze u Hrvatskom primorju. tj. kao i u Srbiji . i ovi nazivi: kaurska. može se općenito i dos ta uprošćeno reći da su stećci kameni nadgrobni spomenici koji su karakteristični za područje stare Bosanske dr žave. navedimo još dva zanim ljiva naziva. međutim. Treba reći da ima naučnih radnika koji smatraju da su stećci isk ljućivo vezani za hrvatski narod i za hrva tsko teritorijalno podru čje (D. Skobalj). za stare nadgrobnike u 32 . ako su na istim lokalitetima i ako potj eču iz istog s rednjovjekovnog doba. Ovdje se. Naravno. kamenovi i g rčki grobovi. Iako se ne radi o stećcima u pravom smi slu riječi. konkretnije o H rvatima izvan Bosne . Stoga je nau čno opravdano da se s t ećci smatraj u bosan s kohercegovačkom pojavom. na pojam s teć ka nema utj ecaja to da li je nadgrobnik ukrašen i li ne. (Uz navedena. Po mome mišljenju. rimačka {rimska} i či!LI1 ska ili židovska groblja.' podrazumijevajući pod tim Bosnu i Hercegov inu. U Bosni se često čuju i nazivi n'lrQ1110r ti lnramorje. bez obzira š to je običaj klesanja stećaka prešao i na susjedna jugoslavenska područja . groblja. onda u Srbiji i u Crnoj Gori. i da li ima natpis ili ga nema. a tako se naziva i jedan lokalitet stećaka u okolini Sinja" Za uspravno postavlj eni nadgrobni!!< u Srbjji često kažu u sađenik. u Makedoniji.' a u okolini Kumanova. U nekim centraln im i istočnim krajevima Srbije naišao sam na naziv obrok za stare nadgrobnike u obliku krstača i stela . a za či tave ne kropole grčk a. a i naučni radnici ih nejednako nazivaju. Za povelik i povisok stećak u okolini Kupresa čuo sam naziv steljac. ali se na te naz ive nailazi i u nekim drugim kraj evi ma Bosne i Hercegovine. radi o narodima s redn jovjekovne Bosne.sljemenjacima. Osim toga. odnosno mašet i. Mandić' i A. bez obzira da li se on i ili neki njihovi dijelovi u vremenskom periodu s tećaka mogu nac ionalno tre tirati kao H rvati ili kao Srbi. pri svemu to me se misli samo na nadgrobnike od kamena. Za ove spomenike u narodu se čuju raz ličiti nazivi . čuju se. a na Pelj ešcu "ploče. bez obzira o kojoj vrsti se kamena radi. Druga je stvar š to se u izboru relj efni h motiva i u samoj klesarskoj obradi s tećaka u tim kraj evima osjeća utj ecaj h rvatskoprimorske klesarske tradicije. Taj naziv se najviše upotrebljava u istočnim krajevima Bosne .) Oko Užica se stećci još nazivaju kamenovi. posebno u Semberij'i i u Mačvi. u nekim zapadnim krajevima Bos ne. ali dosta rijetko. kao i Dalmaoiju sa zal eđem. u DalmaCiji i u njihovom zaleđu. kao i u dobrom dijelu Dalmacije i njenog za leđa naj češće se upotrebljava naziv mašel i mašeta. podrazumijevajući tu i kršćanske hereti ke. U sjeveroistočnoj Bosni i u Srbiji. zatim u istočnim krajevima Hercegovi ne. narod stećke čes to naziva mađarska groblja. u jednom potpunijem sagledavanju stećaka ne bi trebalo da izgubimo iz vida i 'lo š to oni pripadaju kršćanima." U natpisima stećaka vjše puta se za spomen ik kaže biljeg {b ilig} i kam (plural kami}. a ne o narodima srednjovjekovne Hrvatske drlave. Najčešći narodni naziv za s teća k je g rčk i grob ili grč ki spomenik. U zapadnim krajevima Hercegovine. Pojava s tećaka u krajevima nekadašn je H rvatske države prvenstveno je posljedica naselj avanja bo sa nskohercegova čkog življ a i prenošenja običaja klesanja i postavlj a nja stećaka u tim krajevima.

a možda i otuda što je u narodu za sve što je staro i vremenski tako da leko da se o lome već i svako predanje jzgubilo (dalj e i od samog turskog vremena). Pošto se ovaj naziv najviše čuj e u zapadnim krajevima. koja se. koja je zauvijek ostala da živi u nekoj peći ni . a po tome na turskom n'lenne" na latinsokom lnen'loria. ne možemo mnogo doznati o stećc ima za to što se. zbog čega su se.k ao s lojećak . Krleža). Ipak se u nekim krajelAima čuju razne priče. Tako je sedam godina 33 .. pa se opet vrati u svoj pećinski stan. veLikog i visokog . Truhelka).. vjerovatno je ta li janskog porijekla . najviše upo treblj ava naziv s l eća k. n ego na ne ke Luterane. n ekuda odsel'ili. ipak.Curčićevo objašnjenje ID Zi' veliki kamen se na talijanskom jeziku kaže masse!lo. Palavestra i M. J edna varijanta ove pri če kaže da careva kći nije poslušala Oca zato što nij e htj ela da ostavi blago. naziva grčki m . meći I. biljezi (Cu rčić). narodno predanje gotovo sasvim jzgub ilo . međutim . Krleža. naziv maše I je p os tao od iskvarene turske riječi m ešhed. u smislu n ečega postojanog.iše puta upotreblj ava li nazive mrantori ili mramorja (M. pogotovo kada se raw o obrazovanjjim ljudima. Nisam nigdj e čuo da narod kaže bogumils k i spol1lenik' Naj češći j najrasproslranjen iji narodni nazivi su. U muslimanskim selima Žepe. mramorje i mašeli. ali je naj češće . Pojavi se. Danas se ne samo u nauci nego i u narodu.1I Jedna druga varijanta govoni da su Bosanci istjerali Grke i zagospodarili zemljom. gdj e je talijanski jezik imao utjecaja. Cesta je. Corović-Ljubinković) . I ta je princeza svakog pro lj eća izlazila iz pećine. Drugi naziv . po nalogu svoga cara. p riča koj a je vezana za naziv grćka groblja. sa velikim snijegom. starobos{lI1ski spomenici (C. A. g rčko groblje. tj. p03tojan. Otišli su "sve po površnici". V. Ta priča se obično veže za određenu planinu i za određenu pe6inu. koj a je neprestano trajala sedam godi na .obliku iznutra izdubljenih kamenih sanduka i slj emenjaka čuo sam naziv preklopi. na Drin i. npr. Po m išl jenju C.ila žes wka zima.ijem i lj epšem kamenu koji se u na rodu naziva m ermerom. pa ju je car prokleo. bogumilski spomenici (M. Nau čni radnici su ". ne odnosi na Grke. a možda i stoga što se radi o kamenu. i to o onom tvrđem . U toj priči se da lje veli da Grci ni su više mogli izdržati zimu. PRICE . Kaže se da ·su nekada u ovim krajevima živjeli Grci i da ih je zades. što znači spome nik juna ka koji je poginuo u borbi za vjeru ' Ja mi slim da ima više osnova jedno drugač ij e . Petrić zabilježili su s ličnu prj ču. sjeveroistočno od RogaUce. VJEROVANJA I OBICAJ! VEZA NI ZA STECKE Od širokih narodnih sloj eva. zbog čes t ih migracija. korišten naziv slećak . pogo tovo u novije vrij eme. Truhelke. posebno onih na selu. Mi sli m da prvi na2llv dolazi otuda što se dugo vremena u jstočnim k raj evima p ravoslavna cnkva nazival a g rčko m i što su u toj crkvi neko vrij eme viši cpkveni dostojans tvenici zaista bili Grci.mramor vjerovatno je došao otuda što se za spomenik na grčko m jeziku kaže inarmaros. koji su živjeli u planinama i bili "neke druge vjere". te ona i danas kao zmaj čuva to blago u peć ini i s amo lj eti izlazi na plandova nj e na pl an inu Osječe­ nicu . ponekad je korišten i naziv usađeni k (M. Solovjev). Jewno cara nij e p oslušala jedna pri nceza.

oka tlaka. Negdje. Mujo je u međuvremenu odlu č i o da mla du .kršćani) i da su stećci njihovi spomenici. U nekim 's am selima sjeverne Bosne čuo priču o takvom groblju koj a u .pa otuda njihovi grobovi j spomenici. " Negdje se kaže da su svatovi bili kršćanski. iznenada je nasta la nezapamćena snježna o luja i užasna hladn oća. Umihanu. Ivo. Gdje j' ukopan Mostarlija Mujo I njegovi kićeni svatovi ." U ne kim selima oko Prnjavora. Više puta sam čuo da se n eka nekropola sa stećci ma zove svatovs ka groblje. nije davno bilo. beg Ljubović se nije odazvao pozivu Mostarlij e Muje i nije mu izašao na megdan.ku je otišao Mujo. u centralnoj Bosni. Svi su . ipak. bogatiji Luterani su uspj eli da izbjegnu u druge :zemlje "usred lj e ta po snijegu". Kaže se da je na jednome "mramoru" bilo ovako napisano : "Znaš li. koji se potom pretvorio u sukob. nego da su ih pohili.stećci . čul a 's e priča o divovima koji su igrali . tuču i pravi r atn i okršaj. kada su sva tovi bili na Morinama. U tome s U 'kobu su svi izginul. To su njihovi grobovi. ikoju je konj.prela vunu. tako da su se svi svatovi smrzli. zb og neke stare m ržn je ili zbog mlade. a drugom je prela vunu.kuga j da je stoga nastalo ovo ili ono groblje sa stećcima. i"'među ostaloga. U više bosanskih sela sa muslimanskim življ em kaže se da su pnije njih tu živjeli . pa su otuda nastali ovi kamenovi . Postoji jedna osobito zanimljiva verzija te pri če koja se odnosi na Svatovsko groblje na Morinama ·kod Nevesinja. negdj e da su m uslimanski . dovede Ljubovi ću . O ovome postoji i narodna pjesma u kojoj se./kamena s ramena". a drugi muslimanski. ipak.trajala zima sa snij egom. d onio do Ljub ovi ća.i. međutim . oka zlata. I danaske lo se groblje znade. .." (Tla'k je jelo koje se u vrijeme teške gla di priprema od brašna s vodom .. kaže :13 moja. Pošto ga je maj ka zaklela. osim mlade. voli i Mostarlija Mujo. kažu da su jedni svatovi bili 'kršćanski .kraćenoj verziji obično ovako glasi: "Susreli se svatovi i pobili se. " U selima dko Kupresa se priča da su se svatovi smrzli .) Neki pričaju da Luterane nisu htj eli primiti u nekoj drugoj državi da . m "ne pogane naroda".izginuli. to j' islina bila. . A~i . opet. Po djevoj. Redovno se priča da je došlo do s usreta dvaju svatova j da je nastao neki spor izm eđu njih. pa zbog toga ovo ili ono "svatovska groblj e". Umihanu bega Ceng ića iz Zagorja (okolina Kalinovika) za prosio beg Ljubović iz Odžaka kod Nevesinja. dok je sirotinja poumirala od gladi. koji pozove bega Ljubovića na megdan . ili da je pod pazuhom nosila s tećak i opet ." U Zepi se priča da su Luterani klesali i postavljali ta'ko velike spomenike zbog toga što je u njihovo vrij eme bilo životinj a koje su "Braćo 34 ./kauri" (inovjerCi . Ponegdje se priča da je bila . Na više mjesta i u raznim krajevima sam čuo pri ču o djevojci koja je bila toliko jaka d a je u jednoj ruci nosila Slećak . a li sa 'konj em i slugom bega Ljubovi ća . zavlada la je straš na glad . Ova priča se obi čno odnosi na slučaj kada se dvij e nekropole n a đu n ab~izu .

nekoliko puta provedu konja kada ovome "stane mokraća" i kažu da to pomaže. vjerovanje da su stećci ljekoviti. sa dva konjanika i jednom djevojkom . nekada sigurno jače uzraženo. u određeno doba godine stoku tri puta provode oko jednog stećka da bi ona te godine brla zdTava i debela . Fra Petar Peko Kadčić. 'koga je djevojka više voljela. navodi narodnu predaju o ste6ku u Drveniku. Mrtav je pao Kostani ć . Sljemenjak koji seljani kr eče Nevesinja. opisujući ste6ke u Makarskom primorju. Dragutin i Dragomir su kao zaljubljenici u djevo}ku 'izašli na megdan . takođe u tome kraju. SI.15 I u mnogim drugim krajevima postoje pnce o životrinjama koje su provaljivale u rake i jele mrtvace. te . kćeri kneza Jurića iz Graca . Kifinom Selu kod II 35 . u okolini Zenice. Spomenik je polovinom XIX v. da se tu radi o predstavi Dragutina Miletrića iz Vrgorca i Dragimira Kostanića iz Drvenika. U Rastičevu kod Kupresa. pa da su stećci postavljani da se od njih zaštite mrtvaci. 3. u zapadnoj Bosni. kao npr. neki seljani vjeruju da obilaženj e stećka pomaže da konj ili goveče promokri. nazivan "Kostanićev grob". Oko jednog drugog stećka. pa je i ona od žalosti odmah potom umrla."rovile i jele mrtvace".16 U raznim krajevima sam ustanovio da se još uvijek zadržalo." U još nekim selima.

krečenje stećka otkloniti vremenske nepogode preds tavlja j oš uvije k ostatak neprosvijećenosti i sujevjerja. Prof. ako ih to zadesi. je r su "stari narodi bili veći i Negdje vjeruju da će kiša pasti ako se iz groba izvuče jedna kost i stavi na ledinu. ali se mora priznati da je naći n pomaganja si romašnoj djevojci. i opet mi žena drugog tražila . vjerujući da će im to pomoći da začnu i da rode." ali se to vjše uzima kao poša lica . Muhamed Kadić mi je rekao kako je njemu pokojni prota Savo Savić. sam sam ga okreta. da bi to bio spas od nevremena. ali da to gotovo niko ne zna da pročita . jer da se od toga može razboljeti j umrij eti. vjerovanje da će ." Nakon toga je stvar o raspravi legla.irota djevojka obavi. osobito noću . Ne želeći da dolijeva ulj e na vatru. zati m da se u nekim ku ćama "prikazivalo" zbog toga što su u njihovim te meljima bili uzidan i s teće i . V. da se ne povrijedi njen ponos i osjetljivost . zvan i Starac-kamen. s donje strane stećka piše: " Puče li ti u repu?". Curčić nam je ostavio bilješ ku o tome da je neki doma- 36 . U Žepi narod i danas vjeruje da nije dobro dirati mramorove. Isto tako se vjeruje da s druge strane. stećcima mnogo veće jači od nas"." U vjše slučajeva sa m ustanovio da mještani pone ki steća k. obradovaćeš se" i "ako me ne prevališ. krečeći s tećak više puta u toku godine." Bilo je još nekih narodnih običaja u kojima su stećei igrali određenu ulogu.. Konzistorija je odbila . Za posao koji ta s.kosti pokopanih ljudi pod nego naše kosti. vrlo dobro smišljen. obično onaj koji se po položaju ili dJimenzijama i s tiče. seljani djevojku daruju naj češće odjevn'im predmeti ma. ' 8 Katolikinje-nerotklinje iz Gornjih Korićana (pod Vlašićem) posjećuju "Grčko groblje" u Donjim Kori ćan ima. Neka žena tražila rastavu braka . prota S av ić izmišlja pri ču o stećku i njegovom natpisu s donje strane. Kada su momci prevalili s tećak.U nekim bosanskim selima donedavno su stećke strugali i dub ili radi uzimanja kamene prašine. Neki su tu kamenu prašin u oblagali na oboljele oči u uvjerenj u da će im to pomoći u njihovoj nevolji. vjerujući da će im to pomoći. ispri čao s ličn u pošalicu vezanu za stećke. zbog čega ispod njih ponekad uoći Blagovijesti izbij a plamen. pa 10 č ine kada ovlada s uša . a ako se lovi u mramorju može se dogoditi da puška opali u samoga lovca. U tu svrhu je mnogo korišten veliki s teća k u Vitezu. zbog čega se onda on naroč ito ističe i izdaleka vidi. . postoji vjerovanje da se u nj ima poručuje: "Ako me prevališ. ihi da će ih ob i ć i suša. iz Sekovića kod Vlasenice. Vjeruju da se ispod nekih s tećaka nalazi "blago" (zlatni novac i nakit)." Sto se ti če natpisa na stećcima. obradovaćeš se". U mnogim krajevima se vjeruje da s u . sam sam ga vuko . To č ine u uvj eren ju da će s prij ečiti štete od grada. Svakako. tj. 'koju su žene nerorkinje mutile u vodi i to pile. ukazao se natpis koji je ovako glasio: "Sam sam ga sjeko. povremeno kreče. Osim toga. Vrlo je zanimljivo da se za krečenje odabranog steć ka obično angažuje djevojka koja je saromašna i bez roditelja.20 U nekim krajevima vjeruju da će "naleti ti oluja" ako se s t eć ak pomi če . sam sam ga prevrta. ili da im ljetina neće pre trpjeti š tete od velikih kiša. na nekropolama se može "ogra isati".

nalazi jedna od ne koliko n ajveć ih i na jvrednijih ne kropola uopšte. ili trg koji služi za takmičenja i druge vrste zborovanja. ali sam našao i takvih koji su bili od najtvrđeg kamena. sa hodžom na čelu . od >tzv. milj evine ili muljike. interesujuć i se za mladoženju . da joj podigne spomen ik ako bi o na prij e njega umrla. pi tali da li bi mladoženja mogao mladu "pokarnenovati" . da joj podigne s tećak.krečnjaka . U vezi sa krajem iz kojeg potj eče ova Nadaždinova pri ča . npr. zbog toga što je te vrste kamena bilo najviše u našim krajevima. na mjestu koj e se zove Trzan. tj. a da se u Boljunima. tj . potrebno je reć i da okolina S toca posjeduje veliki broj izvanredno lijepo klesanih i ukrašenih s teća ka. Dosta stećak a je rpravljeno od mekanog kamena . ali se u nekim krajevima. Sve ovo govori da je pos tavljanje stećka. iz Bj e l ojevi ća kod Stoca. i uz nju muslimansko groblje." S. bilo izvjesno mjerilo ekonomskog stanja mladoženj e. u s lučajevima opas nosti od nevremena stanovnici obližnj ih sela o kuplj a li i obavljali zaj edničke mo li tve. u Bosni. Ta ko su neki stećc i k lesani od serpentina. Toponim trza n je znak arhaičnog slavenskog kulta sunca. Tako su se. sa što manj e žilica i pukotina. n U Žepi su s~ nedavno održavale dove za kišu na taj način što je povorka naroda. a u dobroj mj eri je " podesan za obradu. sedre ili neke dr uge vrste kamena . Negdje su se u tu svrhu o kupl jali kršćani . Njemu je njegov dj ed pričao da su nekada u njegovom selu i u selima ovih krajeva. između ostaloga. dj evoj č ini roditelji. a negdje muslimani. U nelclm krajevima nije bilo uopšte . obuhvatala nekoliko mjesta sa s tećcima i nišanima i završala na planini Bukoviku. os im toga. Mark o v ić je u okolini Kupresa čuo priču o pogađanju pri likom p rosidbe djevojke u sla ro doba o tome da li mladoženja prima obavezu da ml adu kamenu je. Tu se prire đuju teferi či i vrše muslimanski vjerski obredi (mevludi i dove) . a u nekim krajevima se to i danas čini. a da su na to prosci znali da odgovore da može "i kamen po kamenu". prilikom prošnje djevoj ke.28 KAMENOLOMISTECAKA Kao materijal za izra du s tećaka n ajčešće je ko rišten krečnjački kamen. Krečnjak je." Postoj ao je i zanimljiv običaj da se narod u raznim p ri likama okuplj ao na nekropoli i u nj enoj neposrednoj blizi ni . morao lJonekad upotrijebiti i kamen slabije kompaktnosti i tv rdoće.iz okoline Trnova u 's rednj em v ije ku dao kćer za momka koji je bio u mogućnosti da je pokamel1uje. zaseoku Bj e l oj evi ća. pa su s tećc i kl esani od kamena ka'kav se tamo našao. odnosno da je pokamel1uje. dosta pos tojan u odnosu na utj ecaj atmosferilija. koje je bilo od utj ecaja pri ugovaranju braka. 1'0stoji ne kropola sa 80 s tećak a. od jedne vrste ć in 37 . U Vičić ima k od Kotor-Varoši. Neka od tih mjes ta nose ime igrište ili trzan i na njima se i danas održavaju narodna veselj a.. tražen je što kompaktl)iji i tvrđi kamen. polazila od dža mij e glavnog naselja. što je sasvim razumljivo. pogo tovo ta kvog koji je na postolju. škrilj evca. Pod tim imenom se sma tra čis t prostor <li bLizini naselja . konglomerata. gdj e je bila oskudica kamena. Zbog toga se neka od tih mj es ta i danas nazivaju imenom mo!itvišta. tj. da joj postavi jedan položen i na :njemu jeda n uspravan kamen. Na ravno." Sličnu p ri ču sam čuo od starog i pametnog Milutina Nadaždina.

ili je danas zatrpan i zaras tao šumom. jablani ta. tzv. kao š to su stećci kod Jablanice i Rame. što je sasvim razumljivo. Cesto se kamenolom na lazi sasvim blizu nekropole sa s tećcima.lO Stećci od konglomerata i drugih vrsta kamena slabijeg kvaliteta ni su bili podesni za primjerke luks uznih nadgrobnika. jer veliko i teš ko kamen je nije bilo moguće dopremati jzdaleka. Kamenolom Gornj im Barama na Treskavici planini bio je stećaka. u Hercegovini . zbog toga š to je kamen u zemlji . zbog čega su redovno ne samo bez ukrasa nego su uopšte vrlo malo klesani. zbog čega uglavnom nisu ni korišteni u tu svrhu. U takvim SI. a ponekad s u . takvi spomenici su se brže kvarili . Hi po neravnom i ispres ijecanom zem lj ištu . ili se uopšte ne zapaža. onih sa ukrasima i natpisima . Ni oni primjerci od granita nisu .podesni za klesarsku obradu. Osim toga.i sasvi m nes tajali. Majda ni kamena za klesanje stećaka redovno su bil. Počesto je baš pos tojanje kamenoloma u nekome kraju bilo od presudnog utjecaja da se tu odabere mjesto gdje će se zasnovati groblje sa s tećcima . is pod nj ene površ ine. II sasvim blizu nekropo le .i u blizini ~a mih nekropola.granijta. Ponekad je to mjesto kamenoloma danas teško uočljivo. 4. niti vući uzbrdo.

Odvajanje kamenog blOlka od žive stijene narod zove usijeca nje.samo pniučeni mještani. što se. Sam proces usijecanja nije bio nimalo jednostavan. Neki sagovornici su me uvjeravali da s u nailazili na otvorene stare grobove u kojima su kosturi redovno bili ta.l' Nakon tasIačenja slijedi posijecanje kamenog bloka da bi se on potpuno odvojio od gromade.i bolju tvrdoću. baš kao što ih i danas ima.dinamit.kod Stoca. ·a li se tada gledalo da teren za prevlačenje ~amen ih blokova i stećaka bude što ravniji i bez uspona. odvažne i snažne ljude. Time . TRANSPORT STECAKA Mnogi ljudi su me pitali 'kako je hilo moguće tako veliko kamenje dopremiti od kamenoloma do nekropole.pukotine i žilice kamena su olakšavale samo odvajanje bloka. JO Niz rupa stvorenih na taj način vidio sam u . ondašnji ljudi su bili .k o veLiki da je potkoljenica bila dugačka kao potkoljenica i bedrenjača današnjeg odraslog čovjeka zajedno. 39 . ekrazit i druga. Razgovarajućd o tome. Za to je treDalo imati vješte. U te rupe je ulijevana voda . neminovno povećava svoj volumen i tako stvara pukotinu u kamenu. nego se ponekad i dosta duboko. Sigurno je bilo poznato kaljenje gvozdenih klinova i dlijeta u vodi da bi ovi dobil. Da bi se isklesao jedan stećak.k ada se voda mrzne. ali su za neke poslove. za odva janje smjena upotreblja· vani su u našim krajevima još u rimsko doba. bili vični i neki drugi. pogotovo kada se rad'ilo o spomenicima manjih dimenzija.takvim nalazio ispod površine zemlje. kao i odgovarajući alat. dlijeta i poluge.kamenolomu kod nekropole s tećaka u blizini sela Bitunje . Bilo je i iznimnih slučajeva. a tasIačenje je grubo klesanje. Najčešće je ovaj posao obavlj an zimi. a posebno sredstva koja se danas u sličnim poslovima upotrebljavaj u .3I Ta faza klesarskog posla doskora 's e u našim krajew ma nazivala tasIačenje ili zasijecanje taslaka.su se bavili posebni majstori. trebalo je najprije iz kamenoloma izvaditi blok nešto većih dimenzija od spomenika koju je zamišlj en. r kaikvu su to snagu imali ondašnji ljudi i .k ao i ruskih ljudi. Dlijetima i r klinovima je napravljen niz rupa. primijetio sam da mnogi današnji selj ani žive u uvjerenju da su naši srednjovjekovni preci bili mnogo krupniji i snažniji od nas i da su imali "divovsku" snagu. čekići. sa gvozdenim oblogama. naravno. Prirodne .koja. I s lučajevJma bilo osobito te~ko tasI ačenje.i sličnim prilikama ljudi su izmislili nevjerovatne pruče o porijeklu kamena odnosnih steća ka. Prema Skaljićevo:n Rječniku turcizama. po kojoj se blok dalje odvaja op ostale kamene mase u kamenolomu.kakvim sredstvima su se pri tome služili . Među njima je bilo visok ih . . Takvi klinovi. Za od· vajanje bloka upotreblj avani su razni gvozdeni i drveni klinova. posijecanje i vađenje ka menog bloka. da su kamenolomi situirani JIešto podalje od nekropola.kao i mi danas. Tada nije bio poznat barut. Ponekad kamenolom nije bio kameno brdo ili isturena kamena gromada. pa je u . njima to činilo samo na prvi pogled. taslak je početna faza izrade nekog predmeta. Faktično. . kada se smrzne.

ili su svojim prednjim završnim dij elovima bili sasvim spojeni. sa pre ko 30 tona težine. Nekada je prevlačenje stećka predstavljalo pravu mobu čitavog sela.drveni h i željeznih poluga. Kada imamo na umu da je to doba u . možemo sa dosta vjerovatnoće pretpostaviti ka..ku i veličini kamenog bloka. izda se sto ovnova.l a jedna vrsta saonica. vukući po zemlj. priko polja Svinjače. onima koji su bili bogati i imaH vlast. Kada imamo na umu da su se stećci klesali i u ta!ko velikim dimenzijama kakav je. Kada je kamen navalj en na saon ice. miseca veljače. u opštini S'i nj. uz pom oć ljudi koj i su sa s trane pridržavali. prema mnogim podacima i okolnostima. ili kakav je stećak Pavla Ra denovi ća na Pavl ovcu 'kod Sarajeva. pa i po kamenju. preko č itavog polja Svinjače. Najveći spomenici su zahMjevali više pari kon ja i jarmova volova i veliki broj ljudi." 40 . pristupilo se uprezanju potrebn og broja parova konja ili volova. oblica i . a ponekad kao i s toč na zaprega vukli. saonicama. na nekropoli kod sela Lipe našao sam jedan veliki sljemenjak. ali njima su se služili i u svako doba godine. Takvi spomenici su pripadaM najuglednijim ljudima. i zgledalo. gdje se nalazila najbroj n ija nekropola stećaka. pa se za njihove potrebe stvo rila i velika radna snaga. koja je oo. Osim toga. sa udaljenosti od preko 10 km. Pri tome je u čes tvovao dovoljan broj vještih i snažnih ljudi.o samome transportu stećaka n emamo pisanih dokumenata. Od hrastovih stabala otesana su dva plaza i spojena poprečnim gredama. onda možemo samo zamisliti koNko je snage trebalo da se oni pokrenu i transport iraju . prednji krajevi plazova su bili ta-ko otesani da su izgledali kao da su nešto povijeni prema gore. onaj iz Vlađevima kod Rogatice (sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu).ko je to . 34 Lokalitet se zove Plazaljke. u stanovlj en je kamenolom u kojem su sj ečeni stećci. vjerovatno po tome što su se stećc i prevlačili na plazovima. lj a 'kao robova. tako da je razmak plazova u pred nj em dijelu bio sužen. Nedaleko od vrela Cetine. onda ni je čudo ako je neko od neslobodnjaka bio i žrtva pri takvom poduh va tu. prevučen na drvenim plazovima. Mještani su mi pri čali da je dovezen ča k iz Male Cvrsnice. Razuml jivo. Ta priča je transponirana oj u pjesmu i glasi otprilike ovako: 35 "Stećak vukla Marta na svog brata Marka. odnosno plazaljkama. Potom se. koji se svojim dimenzijama II ukrasima veoma isticao od ostalih. odnosno grubo klesani s tećak. a li. či tave te naprave. sa oko 25 tona težine. u zapadnoj Hercegovini. koje se u nekim krajevima nazivaju "smuk". nije se uvijek upotrebljavala jednaka zaprežna i ljudska snaga . greda. npr.i. pažljivo i polako teret prevuka0 33 Po snij egu su saonice bolje I klizile. Vuklo sto volova. Kamen je natovaren na saonice uz pomoć greda. odgovarale su obli.kome se još uvjjek s u sreću s lučajevi prodaje bosans·kohercegovačkog živ. bez obzira da li je ne ko u čes tvovao dobrovoljno ili prisilno. te oskudnoj literaturi . Dimenzi je s tabala. Prilikom proučavanja steća!k a na Duvanj skom polju. Najčešće je kameni blok.

U Hodovu . i to svoj om dužinom po nj enoj dužini. U nekoliko s lu čajeva sam našao s teć ke koji su os tali na pola puta i is pod njih takve obl. Bilo je s lu čaj eva da je s teća k isklesan j oš za živo ta onoga kome je na mij enj en. pa da se spo menik onda postavi. nego h ras tove il i "s trževe" obLice va lj ci. a ne tako vel. Zbog (eži ne ka mena. U tu svrhu ni su upotrebljava ni pl azovi . G VOZ I10 . Vj erovatn ij e je da se to oba vlja lo na kon jedne ili nekoliko godina od sahrane.Kada se radilo o veoma teškom ili nespre tn om s tećku. u He rcegovini. J eda n ta kav s l u čaj sam zab ilježio kod sela Lokve. na koj ima je blo k gura n.i da nas Oi ni . Avionsk i sn imak nek ropole u okoli ni Ka li novika. V1idio sam "s t rževu" oblicu ispod j~dn og velikog s teć ka na samoj nekropoli . ka ko se 10 . 5.ice. ili se če k a l o da od sa hra ne prote kne neko vrij eme. jedna god ina ili neš to više. Prije svega. ljudi ih nisu mogli i zvući . Jedin o ne zna mo da li je s t eća k s tavlj a n neposredno ili ub rzo iza sahra ne umrloga. Ka ko se bl ok po mi če na pr ij ed . t reba reć i da je s tećak uvij e k pos tavljan tačno izna d ra ke . oblice se pos te peno os l obođaju i ponovno podm eću . neda le ko od Stoca. primj enjiva n je jeda n drugi način transporta.ikoj udalj enos ti. . POSTAVLJANJE STECAKA Za sam o pos tavljanj e s teća k a i za njihovo ra spoređi vanje na nekropolama važi la su izvjes na pravila. a li to nije dovolj an razlog da b i se SI. ta kođe r u okolini Stoca.

odnosno neke skupi ne stećaka onijentirane po pravcu sjeverozapad-jugoistok. tako da mu je glava bila na zapadnoj. I rake i stećci iznad njih su svojom dužinom u najvećem broju orijentirani po pravcu zapad-istok. Postoji i jedan manji procenat stećaka koji su postavljeni okomito na uobičajeni osnovni pravac. 6. Priličan broj stećaka takve orijentacije nalazi se na periferiji nekropola. ili su oni nešto izdvojeni od ostalih stećaka iste nekropole. Pomišljam na mogućnost pretpostavke o pripadnosti Sl.moglo zaključiti da je neposredno poslije sahrane i postavljen. po pravcu sjever-jug. odnosno sa manjim otklonom od toga pravca. Pokojnik je uvij ek. Osim toga. Glavna orijentacija je bila prividna sunčeva putanja. Tako su neke nekropole. Broćanac. tj. bez obzira na pol i uzrast. teško je pretpostaviti da je zemljiš te nad svježim grobom bilo ravno i prikladno za postavljanje teškog kamena u nj egov uravnotežen . Vjerovatno će dalja istraživanja samih raka doprinijeti da se ovakva iZlllimna onjentacija lakše objasrri. Dok orijentaciju ogromnog broja nekropola i stećaka po pravcu zapad-istok objašnjavamo sunčevom putanjom. a glava na sjevernoj strani. na l eđa. Kako je 'sunce u razno doba godine izlazilo drugačije ljeti se mjesto izlaska pomicalo ka sjeveru . Vrlo je malen broj č itaVIih nekropola koje imaju takvu orijentaciju. Karakteristična brežuljkasta lokacija nekropole okolini Nikš i ća. stalan položaj. Više se to odnosi na malen broj stećaka na pojedinim nekropolama koji su tako postavljeni. II široj 42 . polagan u raku u l ežećem položaju. U talkvim slučajevima su noge bile [Ja južnoj. a zimi ka jugu to se i u orijentaciji steć~ka na mnogo mjesta prhnjećuje manji ili već i otklon od osnovnog pravca zapad-istok. pri čemu se najviše gledalo na mjesto izlaska sunca. a noge na istočnoj strani. za sada ne znamo razloge postavljanja malog broja stećaka po pravcu sjever-jug.

Rezultati toga istraživanja bili su isti kao i kod zna tnog broja is traživanja grobova ispod stećaka.. pa se ni za njih ne može ništa sigurno tvrdi ti. ili iz m eđu sami h steća ka. Drugo osnovno obi lježje ras poreda stećaka sastoji se u tome š to su oni pos tavljeni jedan do drugoga. . ako su stećci orijen tirani po pra vcu zapad-istok . Prvi i glavni s teća k. Ni takvi grobovi nisu dovoljno is traženi . čes to su primijećeni ovalno poredani i u zemlju zabijen i komadi manj ih neobrađenih kamenova koji su zatvarali približno površinu iznad jedne rake. ope t. Vjer ova tno je to jedna vrsta na dzemnih oznaka grobova siromašnijih ljudi . humč i ca iLi zarava nak brežuljka nakon dužeg vremenskog perioda postao pre kriven grobov ima i stećc ima . da su spomenici . u stvaranju brojnih manjih grobalja na vlastitoj zemlji . 36 Pouzdane argumente za a tribuira nj e ove vrl>te grobova imaćemo kada se oni istraže u većem broju. kao i to što se takvi grobovi i njihove nadzemne oznake nalaze između samih s teća ka . zbog kosog a okruglastog zemljišta. Ustanovljen je i izvj estan broj grobova bez ikavih nadzem nih oznaka na isti m nekropolama gdj e su i s teće i. I spod jedne takve oznake našao sam grob sa skele tom. a . Na mnogim nekropolama sa velikim brojem stećaka uočava se tok razvoja. a li njih ima manje od on ih prvih . upu ćuje na zak ljuča k da se radi o grobovima jez istog vremenskog perioda iz kojeg s u i s tećc i. odnos no neki dije lovi nekropola nisu postavlj eni u redove. na kraju navodi m još jednu zanimljivu.ili nekoliko prvih stećaka. tj. pa je prešla i u njihova podnožja. Dalji proces razvoja feudalnog društva oč ituj e se u potpunom izdvajanj u pojedinih porodica iz zaj edničkih groba lj a. koji su vremenom sasvim nestali. I po tome gdj e su situiranri n. Kada je. Pravac tih nizova-redova je okomit na pravac orijentacije. Mi slim da su prvobitno iznad njih pos tojali d r veni nadgrobni spomenici. na "baštini " i na "plemenitom". Na nekJim većim nekropolama se primj ećuju nešto izdvoj ene grupe spomenika. odnosno gdje su s ituirani viši i b olje ukrašeni. slabij e obrađeni i manje ukrašeni s tećci .to bi . onda su njihovi nizovi po pravcu sjever-jug. onda se nekropola morala širiti po kosina ma hUffilke ili br. nešto druga čiju pojavu. također možemo prah ti vremenski tok ne kropole.postavljani po pravcu za pad-i stok i da su u nizov ima (u redovima). š to upućuj e na pretpostavku o počecima izdvajanja pojedinih porodica. tj. paralelno po svojim dužinama.43 takvih spomenika grobov. morali biti postavljeni kružno i koncentrično . U vezi sa osnovnom ka rakte ris ti'kom većine nekropola s tećaka. U tim s lučaj evi ma se u . dak su os ta li . Na više mjesta stećci su postavlj eni na ilirske tumuluse. koji nisu imali moguć­ nosti da sebi osiguraju stećke. Ta okolnost.ežu ljka. npr. znač il o r aslojavanje bratstava i velikih p orod i čnih zajednica. Po mnogim okolnos tima izgleda da se radi takođe r o srednjovj ekovnim grobovima iz istog vremenskog perioda iz kojega s u i s tećci. Na nekim nekropolama s tećci nemaju takve redove.ima. kako u odnosu na ra ku tako i na skelet. Uz steć ke nekih nekropola.iski.ima u ko jima su sahranjeni ljudi koi'i ni su u rodbinskim odnosima sa pokojnicima koji imaju stećke uobičaj e n e orijentacije. po bokov. ob ično je postavlj en po ustalj enom običaju.

Sire. sistematsko ispitiva nje grobova doprinijelo bi upoznavanju ondaš njih životnih uslova i društvenih odnosa uo pšte. Ako je ponegdje neki primjerak . što je od osobitog značaja. že l jezničkih pruga. pa se može očekivati da će se ubrzo pristupiti sis temats'kim istraživanjima. da bi se izbjeglo nezgodno ukopavanje po kosini terena i da bi se izbjeglo nestab ilno postavljanj e s teća ka na mj es ta sa kojih lako mogu da s kliznu . itd . a u jednom slučaju je bila ugrožena veća s kupina stećaka i grobova. mogli bismo upoznati m a terij a le od kojih su ti predmeti pravlje ni . Iako su bila sporadi čna. a saznanj a o potrebi i vrijednosti lih poduhvata veća.a nekropola is tražena. bilo je . a u vezi s tim. Međutim . š to je sasvim razumlji vo. zbog čega je uslijedilo ispitivanje grobova . naporni dugotrajn. zbog čega je i t. nakit. oruđe i sl. iako bi ta!kvi poduhvati pruži li mnogo podataka za upoznavanj e obi čaja pri izra di grobnica i sah ranjivanj u umrlih . zdravstvenog stanja. s puno razloga sam zak l juč io da se on ne nalazi na svom p rvobitnom položaju. provj eri ti i dopunili. Stručn a ispitivanja skele ta pružila bi važne e lemente za proučavanje konstitucije tadašnjih ljudi . ili da će oni biti beznačajni. zaš ti tna i uglavnom manjeg obima. itd. Eve ntualni nalazi pniloga lI Z s kelete pomogli bi nam u prouča van ju n ač in a odijevan ja i koriš tenja raznih predmeta koji su u ondaš njim prilikama nabavljani . . . Neko dru gač ij e pos tavljanje stećaka nis mo us tanovili. Danas su uslovi za ta kve poslove povolj niji . 44 . . koja je potrebno proširiti. nađe n sa nekom dru gač ij om orijentacijom. Bio je još jedan s lučaj ugrožavanja jedne č itave veće nekropole usljed stvaranja akumulacionog bazena za hid roelektranu (Panik u dolini Trebišnjice) . nedos tatak s truč nog kadra i finansijskih sredstava. Na taj način b ismo i s tećke potpunije upoznali i proučili. dužine života. ali rezuitalii toga poduhvata još nisu publicirani. poslovi. kao i izvj esno sus tezanje od odvajanja p os toj eć ih stručni h snaga i inače s kromnih fi nan si jskih sreds tava zbog pretpos lavlj anja da se u tim grobovim a n eće nać i prilozi. Saznanja o arhite kturi grobnica bila bi nam višes truko dragocjena. više ' s lučajeva ugrožavanj a steća ka i grobova uslj ed velikih građevin sk.kao li n a č i n nj ihove zanatske i umj etničke obrade. opš tih uzroka s mrtnos ti . hidrocentral a i dr. ta dosadašnja istraživanja ipak pružaju vrijedne rezultate i omogućuju ne samo parcijalne hipo teze i zaključke nego i izvjesna uopštavanj a.i upo trebljavani kao pribor. rasta . a posebno bi to pomoglo sigurnij em rješavanju pitanj a kronologije i pripadnosti stećaka . PRAVLJENJE GROBNICA T SAHRANJIVANJE UMRLIH Do sada se vrio malo pris tupalo is traživa nju grobova is pod stećaka. pa se pris lupil o s istematskom istraživanju čitave nekropole (Grborezi kod Livna) .izvjesnom s mislu ods tupa lo od pravila. njihovih tj eles nih osobina . Dosadašnj e akcije se odnose na nekoliko istraŽJivanja poj e din ačn ih Jrobova prilikom evi dentiranj a i li obrade nekih većih nekropola stećaka .h radova oko izgradnj e ces ta.

bilo izdubljeno. Nekada s u te ploče formirale trostran u. Dječje grobne rake su bi le najpli će." Sl.. U Žepi je u s tanovljen takav grob u čistoj zemlji u kojemu je mrtvac bio prekriven borovim deblom koje je iznutra . ili su postavljani na daske. Ako su dvije uzd užne ploče postavljene nakoso. zbog ćega je taj poJ. pa i bez njih. bez ikakve upotrebe kamena ili drveta. al i je nekada bib i dublje. onda je takva grob" ica bi la u ohliku trostrane l ežeće prizme. Dno rake je naj češće bi lo oko 80--120 cm niže od površine z~ mlje. imale su ovalan ili pravo ugao n oblik u svom tlocrtu . Pokojnik jc ob lagan i prekrivan pločama. a trouglaste šupljine sa s trane glave i nogu zatvorene manjim pločama. iznad nasipa više puta su nađe!1 i komadi debljih kamenih ploča. ili pliće.okrivani daskama. Koji put je mrtvac bio pokriven daskom ili p l očom (komadima ploča ). nasuta na to mjesto). ili komad. Nalaženi su željezni čav li kojima su da ske prikivane. Na više mjesta 's u nađe ne rake sa upotrebom kamena. - Grobna raka II č istoj zemlji II Grborezima kod Livna 45 Ustanovljene su i rake u kojima su mrtvaci sah ranjivani u drvenim kovčezima. Redovno je mrtvac polagan na tvrdo prirodno zemljano dno rake. na razli čitoj dubini. na sljeme. iznad toga je bio zemljani nasip (redovno je iskopana zem lja vraćena. zatim oblagani i !.ARHITEKTURA GROBOVA Rake su nekada bile u čistoj zem lji.i neobrađenog kamena da stećak ne bi propadao u zemlju i da se ne bi naginjao. 7. dimenzije su im bile nešto veće od dimenzija umrlog čovje ka . a nekada četvorostranu prizmu u -kojoj je ležao pokojnik. .rov bio s li čan drvenom svodu. ali se pretpostavlja da je bilo i zakivanja dasaka drvenim čav lim a.

8. - (oš teće n) u S ta roj Biloj kod . - Grobna raka obložena kamenim Li vna.SI. 9. pločama u Grborezima ko::1 Sl. Kameni sarkofag-grobnica Travnika.

Njihovi donji dijelovi su izdubljeni kao korito. zak l jučeno je da ti sarkofazi potječu iz vremenskog perioda stećaka .38 a onda i u okolini Jajca. Pretpostavlja se da je iznad nekih od tih sarkofaga bio stećak. Po prilozima koj" su bi li uz neke od tih skeleta." Sl.i s tavlj an zem lj ani nas ip (materijal iskopa) nego se to č inilo i u svim drugim s lučajevima. u obliku čovječjeg tijela. ali o tome nemamo sa svim sigurnih podata ka. Obično je u jednoj raci nađen skelet. Poklopci su iznutra bili izdubljeni. š irim dijelom kod ramena i užim kod nogu. koja je još bolj e poslužila u tu svrhu. Ne samo da je iznad rake u či s toj zemlj. sa kružn im izrezom i jastučićem za glavu . 10. kao sljeme. Ovakvi sarkofazi su nađeni u okolini Travnika i Zenice. ra di pridržavanja steć ka.Nađen e su i rake u kojima su mrtvaci položeni u d . Gotovo redovno su ploče ih oveći neobrađeni kamenovi stavljani nepos redno ispod površ ine zemlje . U nekim krajevima Bosne su nađe ni u zemlji kameni sarkofazi sa skeletima. sa malim otvorom u donjem dijelu za otjecanje tečnosti. Ponekad je mjesto kamena stavlj ana jedna relativno velika i debela ploča. a izvana su bili na dvije vode. - Dio drvenog 47 sarkofaga-korita II okolini Kalinovika ( o š t ećen ). a izrađeni su od mekog kamena (od mulji'ke). U tim nasipima je često bilo i sitnijeg kamenja. a onda obloženi i prekriveni kamenim pločama.-ven im ko vče­ zima. Sarkofazi su se sastajal i od dva dijela. kao svod." Saraj eva i Foče. .

10). Radi se. grobne rake u tumulusima su bile is te kao i one ispod steća ka. Skeleti su bili na goloj zemlji. Dvije od njih su imale obli k če tve ros trane a dvije tros trane položene prizme (na slj eme) . Rezu lta ti s u frapantni . J edan od njih je imao promjer 6 m. og rađene i pokrivene debelim p l očama . U jednome od njih su nađeni prilozi. I način sahranjivanja. ali je jedna od nj ih bila na neobi čno velikoj dubini . Iznad raka je bio zemlj ani nasip . obavio 1953 . o turnu lusi ma i grobovima u njima koji su savremeni s tećc ima. Stećc i su. ali je jedan bio obložen drvenim daskama. Uz neke s kele te sa m nasao pniloge.Šao sa. iln. a gornj i za poklopac (sl.n u grobovima ne kropola u okolin i Kalinovika. Orij entacija grobni ca i skele ta je bila po pravcu zapad-istok. upotreblj avan. Dubina dna raka se kre ta la od 120 do 150 c m ispod površine zemlje. okovanim željeznim čavli ma. Dna r aka s u bila 120. odnosno koji se m ogu datirati u kasni srednji vijek. Iznad ra ka je bio sloj nasute zemlj e.dno joj je bilo 245 cm is pod površ ine zemlj e. uz dj e lomi č nu pomoć arheologa Ze· malj s kog muzeja u Sarajevu dr Irme Cremošni k. Pripadal i su per iodu stećaka. a tri su bil a u drvenim sanducima . grobni prilozi. U rakama je nađen po jedan skele t. u čvrš ćeni pločama i komadima neobrađenog kamenja'3 Na istom lokalitetu su istražena i 3 zemljana tumulusa . Skelet i s u bili u drvenim kovčezim a . kao i ostale okolnosti govorili su o istom vremenskom periodu. Najprij e su is tražena 4 groba is pod s teća ka u obli ku lij epo obrađenih i ukrašenih slj emenjaka. 48 . a onda je donji veći d io izdublj en za ležište mrtvaca. godi ne.korita?'" Dragocjene podatke o a rhitekturi grobnica dalo je istraživanje u Os trošcll 'kod Konjica. i pored toga š to su imali svoja postolja . U većem tumulusu su bila dva groba ograđena kamenim pločama na slj eme. okov".kao nadgrobni spomenici upotrebljavani i u srednjem vijeku. Rake su bile kamenim pločama ogra· đene . tim prije što s u se i stećci i tumulusi nalazili na istom 1 0kaI. koji bi se mogli zvati i sanducima. koj e sam. U svakoj raci je b io po jedan skelet.kraja dobil o naziv po pravlj enju takvih sanduka . Jedan s kelet je bio pos tavljen dire ktno na zemlju . br.i te tu .i s u hra s tovi il i lipov i trupci.Sli č ne sarkofage. samo ne od kamena nego od drveta. Rake su bile u obliku četverostrane l ežeće prizme .po pravcu zapad-istok. Dna tih raka su bila o ko 200 cm duboko od vrha tumulusa i oko 150 cm od površine zemlj e. a u Bosrui i Hercegovini ilirs kom pe riodu . Možda je i selo Kori ća ni iz toga . Bilo bi opravd ano pre tpostaviti da će dalja <is traživanj a tumu lu sa pokazati da s u . kao i s t ećai istoga lokalite ta. odnosno 150 cm duboko ispod površine zemlje" Kako vidimo. Orijentacija je bila ista . Sanduk je formiran približno u obliku čovječj eg tij ela" U vezi s tim napominjem da je donedavno u Irnijan ima i okolnim selima (obronci Vla š i ć planine.ni željeznim čavHma. Za ove sarkofage. Mislim da su iznad njih ne kada bili stećci. koji su po dužini pre reza ni. Os trožac na Neretvi je prva iznimka u tome pogledu . s tim š to su glave mrtvaca bile na zapadnoj strani. u kojima je vršeno ukopavanje umrlih . u Bos ni) bio običaj pravlje nj a ovakvih san duka. Kako znade mo. s ti m š to su glave mrtvaca bile na zapadnoj s trani. da kle. a druga dva su bila manja. u arheološkoj nauci se do sada mislilo i tvrdilo da ovakvi tumulusi pripadaju preistol'iji. U manjim tumulu& ima je na đen p o jedan s kelet.

u Turbetu kod Travnika" i u Donjoj Zgošći kod Kaknja'9 U grobnici u Turbetu je sahranjen Batalo. Nađeno je ukupno 265 raka i u njima 355 skeleta. iza toga je po broju zastupljen prvi (38%). u koje je polagan pokojnik i zagrtan zemljom. porodične. Rake Grboreza su svoj. U nekim rakama Grboreza nađena su po dva ili po više skeleta. Na ovoj nekropoli je u nekoliko slučajeva bilo grobova u dvije etaže. god'S Radilo se o nekropoli sa 86 steća'ka. tepčija . bez ukrasa i natpisa. Ustanovljena su tri tipa raka. što znači da su neke grobnice bile zajedničke. zaključeno 49 Poseban tip rake je kamenom ozidana četverostrana prizmatična šupljina ~komora).koja ju je prekrivala. na manjoj dubini. poslije njih je nastao dru~i tip. starija. te sa stećkom na površini zemlje. ali su neki vremenom uništeni. Više puta je umjesto daskom pokojnik ograđen neobrađenim ili samo ovlaš pri tesanim kamenovima ili pločama. a relativno je najmlađi treći. One su pripadale najstarijem tipu. koji su prosječno i nešto slabije klesani. ali se uvijek pazilo da se ona donja. Nekada su obadvije mke pripadale istom. a druga 'se nalazila iznad ove. Tu je ranije bilo više stećaka. stvaranjem gornjeg.Najviše podataka o arhitekturi grobova pružilo je istraživanje u Grborezima . jer se.ka. Treći tip raka je najbrojniji. a ponekad je stavljen u drveni kovčeg. Prvi tip su proste jame u zemlji. Drugi tip je ista takva jama. Koji put je mrtvac u ovakvoj raci sahranjen u drvenom kovčegu. uglavnom u obliku sanduka.između 1954. između ostalih. Dubina raka varirala je između 60 i 150 cm. Nekada su se ra'ke dodirivale.kve rake vrlo rijetko pravljene i da su pripadale samo istaknutim feudalcima. jer je bilo slučajeva paralelne upotrebe. ne poremeti.kod Livna. ali je u nju pokojnik polagan na dasci. Izgleda da su ta. sa pločom . Treći tip je mka u kojoj je mrtvac ograđen pritesanim kamenim pločama sa svih strana i prekriven sa dvije do tri ploče koje su ponešto prelazile ivice rake.im dužinama bile orijentirane po pravcu zapad-istok i bile su u nizovima-redovima okomite na pravcu orijentacije. U Bosni su. iLi je daskama ograđen. i inače. Neki grobovi su sadržavali po dva ili više skeleta. i 1956. Iznimku čini 6 raka koje su bile postavljene po pravcu sjever-jug. mlađeg groba. ali ih je najviše bilo sa dubinom od 80 do 100 cm ispod površine zemlje. je da su na današnjim površinama bez stećaka morale postojati drvene nadzemne oznake. bez upotrebe drveta iH 'kamena. iako se to ne može uzeti kruto. najčešće ovalnog ob\i. zauzimao je 52% od ukupnog broja raka ove nekropole. U nekoliko slučajeva bočne ploče su bile nakošene tako da su se na sredini spajale. ustanovljena takva dva slučaja . Jedna je raka bila relativno duboko. i raka je izgledala kao krov kuće na dvJje vode. nizovi ne bi mogli dosljedno slijediti i održati u toku sahranjivanja.46 Iz više elemenata zaključeno je da su proste jame u zemlji vremenski najstarije." Kako je u Grborezima bilo mnogo V1iše grobova nego stećaka. a upadno najmanje je bilo drugog tipa (10%). a nekada različitom tipu. koje sam zajedno sa arheologom Zemaljskog muzeja u Sarajevu Đurom Baslerom obavio .

55 Neka vrsta mauzoleja su i zadužbinske crkve sa grobovima i steć­ cima ktitora. u kojoj se nalaze grobo. U jednom zidu grobnice bila je uglavljena manja ploča sa uklesanim epitafom ćirilicom. npr. ili nekom iz njegovog najbližeg roda.SI Mislim da se uz navedene osnovne tipove grobnica ispod stećaka može navesti još i mauzolej . gdje je nađena njegova nadgrobna ploča sa natpisom.ku sljemenjaka. Takva je. koji se smatra hlkovno najvrednijim primjerkom stećaka uopšte. Petar Bakula navodi da su u Hercegovini pojedine grobnice solidno ozidane i prema površini zemlje luČlno završene.S6 zatim crkva u Petrovićima . ali ne neposredno nad ralkom. mislim da spadaju u stećke..koji je. čija je nadgrobna ploča sa natpisom nađena u Malom Mošunju kod Travnika. ali značajna pojava. crkva u Vlahovićima kod Ljubinja. Uz kostur su nađeni ostaci brokata." Pokojni·k je sahranjen u kameni sarkofag od muljike. i to isključivo u istočnim krajevima Bosne i Hercegovine i u Crnoj Gori. nekad manj-i sloj zemlje. bio je stećak u ob]." kao i feuda lac Radovan Pribilović iz Ričice kod Kaknja. sasvim rijetka. čija je nadgrobna ploča sa natpisom i scenom lova na vepra nađena u Gračanici 'kod Visokog.57 ili nedavno otkrivena ruševina crkve Hercega Stjepana u Sćepan-Polju. Raka je bila pokrivena pločom. koji je s jedne strane imao ulaz. jer je raku od steć'ka dijelio nekad veći. bez zemljanog sloj a. koji je smješten u zidanu raku dužine 205 i širine 105 cm . a onda je nad samom grobnicom postavljena velika i široka ploča. ss 50 . pričvršćena gvozdenim čavlima .na dvoru kralja Dabiše. zatim Jelene Grube i kralja Ostoje. U zidovima grobnice iznad sarkofaga bile su il<onzole koje su držale unutrašnju pokrovnu ploču . a u Donjoj Zgošći se ne zna pokojnik. istina . a na ovoj opet veli:kli stećak . Ustanovljeno je nekoliko takvih crkava. Grobnica i stećak su bili ograđeni i zaštićeni dosta visokim zidom. Pošto se oni vremenski ne mogu odvajati od stećaka na istim nekropolama. ali je svakako neko od tadašnjih uglednih ljudi. pa sam se pitao da li možemo smatrati s tećcima i ovakve nadgrobnike. Smatram da je bilo još nekoliko t. Ispod te ploče bila je tekstilna zavjesa. gdje je nađen veli'ki stećak u obli-ku sljemenjaka koji vjerovatno pripada Hercegu Stjepanu. u okolini Nikšića. ali da su speoifični za neke primorske krajeve..ković Banjanin. Iznad toga. a vjerovatno i neki drugi feudalci. ali o nj'ima nemamo sigurnih podataka.SJ zatim da su mauzolej e mogli imati ti veliki :kaznac Nespina."i i stećci kneza Vlaća Bijelića i vojvode Vukosava Vlaćevića . Takav spomenik je imao tepčija Batalo. najstariji sin tepčije Batala (?).kao i drugi stećci. Pretpostavljam da je mauzolej imao i gospodar donj e Lašve . jer su uz skelet nađeni komadići brokata. gdje su sahranjeni vojvoda Cvjetko Banjanin i· knez Grbač Cvjet. a iznad groba mu je bio poznati vrlo ukrašen veliki sljemenjak. Rogoznici i Ivinju.knez Vuk. ispod utvrđenog grada Sokola na Pivi. Slične rake (ozidane komore) nedav· no sam našao na tri nekropole u okolini Sibenika . 50 Komore su bile izidane sve do površine zemlje. Dotle smo stećcima nazivali nadgrobni'ke koji su bili na površini zemlje. a prekrivene su neposredno s tećcima u obliku ploča. tim prije ~ko imaju još i ukrase .u Srimi.rkvih i sličnih mauzoleja.

trbuh. ll Z noge 'iIU uz mke onoga . Kod ostalih se to nij e moglo sdgurno utvrditi zbog trošnosti nađenih kostiju. pa i više ukopa.9 U vezi s bim napominj em da sam na nekropoli steća ka u Oborcima kod Donj eg Vakufa. u Bosni. Približno ista ili s lična situacija je bila i kod istražendh grobova izvan Grboreza. U 120 slučajeva ruke su bile prekrštene na grudima ili na trbuhu. .i za dva. 59 % slučaj eva se odnosi na prekrštene ruke. čiji se grob i s tećak sa natpisom nalaze u Veli čanima (Popovo polje ). Takvih pojava je bilo i izvan Grboreza . Od ukupno 355 nađenih skeleta u Grborezima položaj ruku je ustanovljen u 218 primjeraka. nauznak.62 (Sl. dakle. u okolini Trebinj a. nego na . koje su bile odvojene i stavljene uz lobanju onoga skeleta koji je zauzimao nonnalan položaj. Jedinstven je slučaj jedne žene u Grborezima koja nije bila položena na leđa . 8.kako se to običavalo u preistoriji _ Nije bilo ni polaganja na kuk. a bilo je i nekoliko takvih u kojima su na đena po tri ili po če tiri skeleta. sah ranjen je sa prekrštenim rukama. u okolini Rogatice. bilo da je lijeva ili desna šaka stavljena odozgor.60 Za takvo odveć slobodno rezonovanj e ni sam našao povoda ni :potvrde u Literaturi koja mi je bila dostupna.63 Rać Galčić.kostur sredovječnog muškarca sa 51 . osim lobanja. Nije nađen nij edan skelet u s kvrče nom stanju . pretpostavio sam da je žena mogla biti sahranj ena u priVlidno mrtvom stanju i da je kasnije oŽJivjela i prevrnula se u grobu. da bi se moglo zaključiti da je mrtvac sahranj en u sjedećem položaju. Deset primjeraka od ovih imalo je jednu r uku nešto uzdignutu prema vratu ili glaVIi. Znači d a rake nisu služile samo za jedan ukop. i to redovno u rakama sa kamenim okvirima i kamenim pokrovom. sa glavom na zapadnoj.) Od izvjesne važnosti je i položaj ruku sahranj enih." u istraženom grobu ispod slj emenjaka u Ljuborn'išlju (Žepa). Bilo je. ili da je sahranjena živa i na taj način kažnjena za neko djelo kojim se ogriješila o moralne norme tadašnjeg društva. a nije ustanovlj en ni neki slučaj osakaćenog skeleta. a druga prebačena na grudi ili trbuh. iako je to bila najčešća pojava. il i s·keleta bez glave (masakriranja ili deIkapitiranj a).potrbuške. Razmi š ljajući o tome. nego .SAHRANJIV ANJE Rekao sam već da smo u Grborezima i drugim mjestima istraživanja grobova ustanovili da su mrtvaci redovno polagani u opruženom položaju. istražujući jedan grob ispod s tećka. U Grborezima je na đen vrlo zanimljiv i jedinstven skelet žene koja je jednom rukom zagrlila dijete š to znači da su majka i dij ete istodobno umrli i zajedno sahranjeni·' U Grborezima je bilo više raka u kojdma smo našli po dva skeleta. Sasvim opružene mke u z tij elo našli smo u 51 slučaju.koj i je bio u normalnom položaju. U svakoj od takvih raka sa dva ili više s keleta jedan skelet je bio II uobičaj enom normalnom položaju.p a se misli da se radi o ljudima 'koji su za života imali bolesne i krive noge . a nogama na i s točnoj strani. i zaj e dni čkih. Prema tome. vjerovatno porodičnih grobnica . dok su kos ti drugog ili drugih skeleta bile pažljivo složene u hrpu. bio je . . našao skelet mlađe žene koji je bio u takvom istom položaj u . U dva s lučaja u Grborezima su noge bile nešto iskrivljene i skupljene. U 39 s lu čaj eva bila je jedna ruka opružena..

nalazimo u l.. iskucavanja. Bugojna.81 Ipak. ja dranski h otoka i rijeke Zrmanje. Os tavljanje priloga uz pokoj nike je paganski ob i čaj. bilo je metalnih dugmadi . 80 Stariji hrvats ki arheolozi su tvrdili da je taj dalmatinsko·hrvatski nakit specifi čan za period od IX do X v. zatim na trojagodne naušnice. Tipološki su one podijeljene u obične karičice . Među tri m. Biskupu. u veći ni s lučaj eva ispitanih pojed inač­ nih grobova ispod s tećaka nije se našlo ništa od priloga. One su nađene u 27 grobova. zatim rame vrpce i dio kape s kraja XIV v.še je bilo predmeta od srebra.1' Turbe tu kod Travnika. Najvredniji i najbrojnij i arheološki materdjal su naušnice. nađena j e staklena čaša bolje izrade. itd. S naušnice. za tim u Puhovcu . 11) i na kolutaste naušnice. Od istih materijala i iste zana tske obrade na đene su naušnice u š iroj okolini Splita u još veće m broju nego u Grborezima. U Humskom . u jednom grobu uVeličanima. nađeni su dijelovi brokatne h aljine. ipak. u Humskom. koji s u mogli da nabave taj luksuzni artikl iz inostranstva." a u gr obu ispod sljemenj aka u Os trošcu kod Konjica. ruke odraslog muškarca su bile ispružene. Trojagodne poz l aćene bile su naj onti· ljeniji ženski nakit u Grborezima. mi ga. npr. Veličanima. bronze i želj eza . Općenito je vladalo mišlj enje da j e u na§im krajevima u razdoblju stećaka taj običaj bio sasvim i ščezao. nego srebrni i zla tni brokat.:ivanjskom polju. Nađeno je 146 predmeta od metala.66 U više ispitanih grobova n ađeni su ostaci tekstila. Ta ko su." Humskom 'k od Foče!9 Veličani ma kod Trebinja. na dvojagodne sa kruškolikim privjeskom (sl. dugmad. a bilo je i novčića .. zlata. keramike i dr ugih materijala. U 73 rake (28%) bili su prilozi. Već ' sam naveo da su u nekim grobovima nađen i ostaci brokata. u Lici.ka. i taj mali broj nalaza je dragocjen.70 Bis kupu kod Konjica... i to u 57 raznovrsnih primjeraka od zla ta. Sibenika i drugih dalmatin!>lcih gradova . Među tri m. zaponi za pojaseve. nedaleko od Konjica.. naušnice sa grozdolikim privj esci ma. Tupbetu. dugo održao . žene Radiča Sankovića. u z skelet gosta Milutina.. Donjoj Zgošći i u još nekim mjesti ma tekstil nije bio ob i čan . Doboja.kršćanstvo energično borilo. u Grborezima. npr. Zanat· ska obrada je u tehnika ma lij evanj a. po čemu se može zaključiti da je postojao običaj sahranjivanj a umrlih u odjeći.kod Zenice. evo. protiv kojega se . u selu Biskupu kod Konjica.'7 Tekstil je nađen. pa ča k i u Srbiji.1' a u grob ovima kod Ostrošca. ogrlice. npr. prstenovi i 'igla. a nađen je i dalje ako Capljine. u grobu Goisave.1 1 Donjoj Zgoš6i kod Kaknj a.komadići brokata/O kod Kupresa su nađen i fragmenti kerantičkog posuđa. br.77 u Biloj kod Travnika nađeni su č ipka na kapica i novčići. nađeni ostaci srebrnog i zlatnog brokata koji potječu iz XIV i XV v. Moglo bi se pretpostaviti 52 .79 Našli s mo takva 34 primjer. srebra i pozlaćenog srebra.13 kao i u još nekim mjestima. a li se on. Zaista. 78 Prilozi koji su nađeni u Grborezi ma u godn o su nas iznenadili svojim brojem. !kopče. raznovrsnošću i kvalitetom izrade. š to neminovno govori o bogatim ljudima. Najv.prekrštenim rukama. granulacij e i fili grana visoke umjetničke vrijednosti.15 u Vrućici kod Teslića nađeni su zlatni i srebrni prstenovi i . To su naušnice. vezan za doba hrvatske države Trpimirovića i da j e ograničen na područje i zmeđu mas iva Dinare. u Po povu. pa ni od odjeće. dijadema. za sada izgleda da je najviše rađen u radionicama Splita.

jednog groba II Grborez ima 53 .ica sa kruš kolikim privjes kom od srebra sa nekropole II Grborezima kod Livna. poz l aćenog Par l rojagodni h nau š n. II. 12.4 3 1 o Sl. - Dijelovi metalne pojas ne kod kop če j z Liv n ~. Sl.

U 14 grobova smo našli fragmente tekstila.6 Tekstila je sigunno bilo više. Nađeni su uz glave. kostura pijevaca i dr. ali su to bili uglavnom dubrovački dinari. okrugli i pravougaoni. a onda u Veroni. Uz skelete Grboreza. ugledaj ući se na feudalce i susjede bliže moru. bio je prilično razvijen zlatarski obrt. U 21 grobu bilo je 30 komada novčića. a potječu najviše iz XIII i XIV v. dok su ostali bili na raznim mjestima uz skelete. metalnih dugmadi. Pripadaju tzv . Vjerovalo se da će odlazak na drugi svijet pokojniku biiti olakšan ako se poputbina plati. Znatan broj ovih novčića je nađen u us·tima pokojnika. odnosno sa Italijom ' 5 U drugim krajevima Bosne i Huma. jer je zlatara bilo i na selima. odnosno u Hercegovini.da je otuda unesen u Bosnu." 54 . ponekad su nađeni novčići li grobov-ima. One su bile od pijeska i gline. U Mrškima kod Vlasenice postoji stećak sa natpisom koji nam kaže da je tu sahranjen zlatar Divac. žem plemstvu. pa i imućnijim seljanima. idu li korak s običajima svoga vremena. Vjerovatno su Bosanci učili zanat ili se usavršavali u dalmatinskim radionicama. Akvileji. proste izrade. slavenskoj gradišnoj keramici '8 Među ostalim malobrojnim predmetima bilo je prstenja od tankog srebrnog lima. Zbog toga što su seoski zlatari krivotvoriLi zlatan novac. najviše kovani u Veneciji. Ostavljanje novčića u grobovima zadržalo se čak do naših dana u našim krajevima. obolusa. ali se on brzo kvario i pretvarao u prah. bio je običaj u antičkom periodu. Padovi i Tridentu. Ima razloga za pretpostavku da je ovdje vladao običaj pokopavanja u haljinama. Ali.'2 U Srbiji je u to doba bilo još više zlatara. nožića. To su ženske kapice. vrpce. tzv. Cipkaste ženske kape nađene su i izvan Grboreza (oko Travnika) ' 7 Ako se utvrdi da su one domaći rad. bez ukrasa. na nogama ili na drugim mjestima . ali su one rađene u mnogo originalnih varjjanti. Ta okolnost upućuje na zaključak da je u zapadnim krajevima Bosne i Huma cirkulirao sjeverotalijanski novac. sukno i sitni fragmenti brokata. a to znači da se trgovalo sa Dalmacijom. car Dušan je bio prisiljen da zakonskim propisom zabrani rad zlatara na selu i da zavede vrlo stroge kazne za krivce. metalnih ogrlica (torkveza) i ogrlica od metalnih bobaka i bobaIka od staklene paste. Oni 'Su od želj eza ibronze.j unosili dosta vlastitog umijeća u svoje proizvode. tamnosive boje. biće to važan argumenat da je zanatska obrada tekstila u XIV i XV v. Kasnije su radili u svojim radionicama . ali i u najstarijem kršćanskom. i u Bosni u XIV i XV v." Naušnice Grboreza tipološki pripadaju dalmatinsko-hrvatskom kulturnom krugu. Gotovo svi su srebrni pikoli. Brojan i umjetni6kli rađen nakit u Grborezima upućuje na misao o ekonomskom prosperitetu i smislu za umjetnost. 84 U 13 grobova je nađeno 15 komada zapona za pojasove. ili u drugim susjednim državnim teritorijama. Pretpostavljam da jo u Livnu bila jedna bolja zlatarska radionica. pretežno kod lobanj a. Stavljanje novčića u usta. zbog čega se. Cini se da nekropola u Grborezima pripada n. mogu smatrati bosanskim. Zanimljivo je da u Grborezima nije nađen nijedan bosanski novčić. bez ukrasa i signature. pozlaćenih dijadema. u Bosrui bila na visini onih u Dalmaciji. po mome mišljenju. Takav nakit je ranije pripisivan višim društvenim ·sloj evima. jednostavnisu. nađeno je 6 zemlj anih posuda. što znači da su i ovi slojevi imali uslova i smisla da. Brokat se uvozio i mogao ga je nabaviti samo imućniji čovjek.

55 . Pošto su ona s lična jamama koje seljani dubu u kamenu za svoje razne domaće potrebe (za hvatanje kišnice ili nalijevanje vode za živinu. za ulj e. ugljevlja. "Kamenica" na jed nom stećku iz Panika kod Bil eće. o ceremonijalu na samome groblju i o drugim običajima vezanim za sahranjivanj e nemamo ni najosnovnijih podataka i o tome možemo samo da nagađamo i zaključujemo po nekim analogijama. ne ki nalazi u rakama i u zemlji iznad njih . koje se zovu "kamenice" iH "vodenice".92 Na nekim stećcima smo našli i pravougaona udubljenj a. A vatre su bile potrebne da se nešto od jela skuha ili ispeče. Tako je u više raka i slojevima zemlje iznad njih nađeno komadića nagorenog drveta . a i u zemljanim loncima je ostavljano nešto od tečne hrane. Ipak. Funkcija ov"h udubljenja na s tećcima još nije proučena. Ponekad je hrana stavljama uz pokojnika u samu raku. to smo i jame na s tećcima nazvali istim imenOIn .'" Opravdano se pretpostavlja da se na samome groblju igralo posmrtno kolo. iz čega se vidi da su na samome groblju lože ne vatre. daju nam povoda i materijala da pretpos tavimo izvjesne običaje.ke samih stećaka. pa su u nekim grobovima nađene kosti pijetla i kokoši. jer je bilo nužno da se počaste učes ni c i u sprovodu i sahrani. Možda je uz kolo bila potrebna i vatra.o NEKIM GROBNIM OBIČAJIMA O opremanju mrtvaca. Čini se SI. brava i živadi koje su nađene pomi ješane sa zemljom naba če nom na rake. od kojih su ne ke ne samo hj epo izrađe ne nego su još i tordiranim vjenčićem oivičene.). kao i neke karakteristi. kao i zbog toga š to bi i predstave kola na s tećcima mogle da se odnose na ta tužna kola.terature poznato da se u srednjem vijeku jedno vrijeme protiv toga običaja borila i rimokatolička crkva. prenošenju na groblje. Misao o tužnom kolu dolazi zbog toga š to je iz Ii. ponekad većih dimenzija. vino i dr. 13. Da su se na groblju pravile gozbe u čast i pomen umrloga. ponekad plećka od živi nčeta." Na vodoravnim stranama neklih stećaka ustanovljene su o kruglaste jame. vidi se i po kostima goveda.

čatrnje stvarani u isto vrijeme kada i nekropole. poslije večernje službe. počev od lobanje naniže. u sjevernim krajevima Slovenije.. svrstani u povorku.. vladati prijateljstvo " Izgleda da je na teritoriji stećaika postojao jedan osobito zanimljiv običaj koji je do sada ostao malo poznat i uglavnom neprou čen.da su ova udubljenja na stećcima bila potrebna u vezi sa nekim običa­ jima na groblju. krenu na groblje. Radi se o takozvanom dvostrukom ili ponovnom sahran jivanju. to je sasvim izvjesno. počev od nogu. Vrećica sa kostima se potom odnese u crkvu i stavi ispod propovjedaonice. potom pažljivo vade kosti. u kojem se. 56 .im cvijećem i stavi posljednja.. dolazilo je do miješanja njihove 'krvi u "kamenici" na s t ećku.ko molitvi i na kraju jedan od učesni·ka spusti vrećicu sa kostima u raku. kada su se zbog krvne osvete ili iz drugih razloga zavađena bratstva izmirila. prihvataju te kosti.t vaca obavljala je porodica umrl oga. što se služilo prilikom gozbe kod samoga pogreba. Možda je voda u velikim pravougaonim udubljenjima. zatim u staroj i istočnoj Srbiji. član ova porodice. izvade se . a u drugom vinom. "idi se po tome što se i oni. kao neke vrste garanci je da će ubuduće i z među njih. nakon čega članovi porodice'. u Crnoj Gori.na Braču. ali da je voda bila potrebna. ostali učesnici. pored ostaloga. gdje nije bilo izvorske vode ili rječice. riječne ili bunarske vode. U okolini Trebinja i Bileće čuo sam od nekih mještana zanimljivo objašnjenje za pojavu okruglastih manjih . Znači. Rekli su mi da se u njima miješala krv zavađenih plemena i brats tava. obično n~kon 3 godine od sahrane.i u vodi i vinu operu kosti. kojoj sveštenik. baš kao da se radi o pravoj sahrani. nadomještala nedostatak izvorske. Muškarci otkopavaju grob. očita malu molitvu. Nakon pranja kosti se stavlj aju u platnenu vrećicu. i to subotom poslije podne. u nekim vlaškim selima sjevero i stočne Srbije. umjesto mržnje. poput stećaka. Koliko nam je poznato taj običaj je bio najrasprostranjeniji u Makedoniji. a onda . Neposredan povod za izvjesno proučavanje toga običaja našao sam u natpisu stećka vlastelina Miroslava Ra §kovića u Pošćenju kod Savnika. a prisutne žene. pa i preko granica naše zemlje . Sutradan se obavi opijelo. slično dačama koje se sve do danas obavljaju na pravoslavnim grobljima. )'5 Običaj je najprije zabilj ežen u Makedonii-i.9J Nije poznat razlog osiguranja vode uz nekropolu. prijatelja i poštovalaca.i u nekim drugim krajevima naše zemlj e . Grčkoj i Rumuniji. slično 'kamenim koritima. ili u blizini rječica. u prisustvu sveštenika. Pokojnikova lobanja se okiti bosiljkom i drug. a onda se. zatim ih u je dnom malom :koritu operu čistom vodom. npr. U okolini Debra . U vezi s ovim napominjem da je zapažena tendencija zasnivanja nekropola sa stećcima u neposrednoj blizini izvora vode. Obi čno 3 ili 7 godina poslije sahrane grob se otvori. Da su bunari'. odnosno tendencija izgradnje bunara i li čatrnja (cisterni) na samoj nekropoli ili uz nju. pripisuju Grcima ("Grčki bunar"). naričući.u Austriji. i to obrnutim redom. gdje sveštenik najprije očita nekoJi. Najvjerovatnije je da su upotrebljavana za ostavljanje hrane ili pića. PERITE IPRISTUPAJTE .kosti (BRATIJE. pozivaju bližnji da operu njegove . otkopavanje mr.:kamenica" na stećcima. obavi ponovna sahrana.

9s Prilikom istraživanja grobova u Bosn. a smatra se kao pomoć da okaje i očis ti grijehe.Zatim sveštenik polije kosti uljem. zatim da se običaj odnosi na u glednije ljude sa ciljem da se takvim pokojnicima još jedanput izrazi ljubav i poštovanje. i izrazom poštovanja prema umriome.. Matičetov.koskarnicu"). da su obično kosti ranijeg ukopa brižlj'ivo sa kupljene i složene u jedan kraj rake. onda ispod Bogo rodi č ine uko ne). nakon čega i ostali muškarci pristupe zasipanju i zatvaranju rake. a da je lobanja stavlj ana naporedo sa glavom novog pokojnika. . koji je jedini od naših domać ih naučnih radnika ovaj običaj sistemat&ki ispitivao. gdje smo u nekim rakama našli i po 5 ukopa . utvrdio je da se u Sloveniji grobo. Sav taj posao prate odgovarajuće molitve.Ji manas tirsku kosturnicu (. Pri tome su mnoge okolnosti govorile da se uglavnom radilo o ukopima u razno vrijeme.došao sam do uvjerenja da se radi o ostacima starog slavenskog paganskog običaja.9' Dr M. tom prilikom vršeno i pranje kostiju. a onda motikom sa sve četiri strane obori malo zemlje u raku.t ek kada se tijelo potpuno raspadne. nego u opštu seosku ." U opisu toga običaja u okolini Debra navedena je i mogućnost da se prilikom otvaranja groba naiđe na tijelo koje se još nije raspalo.i i Hercegovini na više mj esta su nađena po dva ili po više skeleta u ra'kama. k akvi su. Obi čno se peru kosti loba nje. Boš-ković mi je rekao da se ponovno sahranjivanje obavljalo. zasnovanog na vjerovanju da duša pokoj ruka može slobodno da ide na drugi svijet . zatim da su kosili u crkvi ostajale po nekoliko sedmica (ako se radilo o muškarcu. npr.. devet ili dvanaest godina poslij e sahrane."i otvaraju sedam.. itd. uglavnom radi pokopavanja novog smrtnika u staru grobnicu. Đ.")() Prof. Naroč ito je to evidentno u Grborezima. Običaj se smatra dobrim djelom. zbog čega ne možemo takve slučajeve sigurno tretirati običajima dvostrukog ili ponovnog sahranjivanja. da se još uvijek obavlja u Hilandaru. ponegdje je vladao običaj pranja kostiju starog ukopa i ostavljanja tih kostiju na hrpi uz novi ukop. u nekim s lučajevima se kosti nisu vraćale u grob. odnosno da postoji mnogo sličnosti . ustanovljena u Makedoniji iJj u istočnoj Srbiji. ali mislim da je vrlo vjerovatno. Ako se radilo o otvaranju grobnice radi novog ukopa. Bilo je i drugih grobnih običaja. Postoje i još neke varijante ovoga običaja . Iz nekih drugih zabilježaka vidi se da je negdje grob otvaran nakon 7 godina od sahrane. o kojima za sada znademo sasvim malo. barem sa s lučajevima ustanovljenim u Sloveniji. Razmatrajući razloge " pobude ovoga običaja. a onda se sa ostalim kostima (sve se obavlja na samome groblju) zavežu u bijelo i č is to platno i stave pokraj novog ukopa. da li je.. a ·a ko je to bila žena. 57 . npr. što se objašnjava vjerovanjem da je pokojnik za života počinio mnogo grijehova.99 Nije poznato kako je to otkopavanje raka i sahranjivanje novih pokojnika obavljano u Bosn i " Hercegovini. kos ti su stavljane ispod Hristove ikone.

Stećci u Imotskoj Krajini. Benac. 239-243. Bešlagić. Sarajevo 1964. Petrić. Sarajevo 1950. sv. Sta znači kamenovati . Be š lagi ć. 168. s.. 103. 177. l! V. Prilozi Instituta za istoriju XI-XII.. Starohrvatska prosvjeta I. 114-115. Naša starina VI. Palavestra M. Truhelka. S. Naše starine I. ograničeno . D. Boljuni. 40 Isti. 39. 35-39. Bešlagi ć. Mandić. ne spomenike. 175. 29 S. Cremošnik. Arkiv VII .237-246. Sarajevo 1952. d. N. 26. Sarajevo 1962. 257-270 . Petrić. 6 L. A. I I S. Curčić. Srednjovjekovna kapa iz Bile kod Travnika. Radimlja. Bešlagić . Petrić. Beograd 1955. d. N. J. 16 Isti. 11-12. Katić. 16 P. Be š la gi ć. Stećci centralne Bosne. Stećci u Bitunjoj. n. i s točno od Niša. 3 P.. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XVII. 100-102.227. (Etnologija). III serija. Staninar VII-VIII. Sarajevo 1962. Napredak IX. 168. Skobalj. Zagreb 1863. Rije tka vrsta nadgrobnih 5pome nika u kumanovskom kraju. Glasnik Zemalj s kog muzeja u ::'.. Stećci Du vanjskog polja. 25 S. Zagreb 1895. Stećci centralne Bosne. Curčić. Sarajevo 1934. T. Zagreb 1960. II V. I I Isti. na istom mjestu. 58 . If S. 24 V. l j V. II I. Porijeklo stanovništva (u Imijanima). br. 1 Spomenik sa nazivom obrok vidio sam kod manastira Temske. . . Zagreb 1931.! Zahvaljujem prof. Sarajevo 1953. Sarajevo 1962. 202. N . BeŠlagić. Bešlagić. Truhelka.obraćeno mj esto. Zagreb 1954. d. 139-145. 35--39. 369. Radovi XXIV Naučnog društva BiH.. . IV). 19 M. . Glasnik Zemalj skog muzeja u Sarajevu VII. II S. A. Curčić. Beograd 1%1. Stari grad Jeleč u Podrinju. 16. 39 S. Kađčić Peko. Sv. IS V. Naše starine I. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici uZepi. 34 S.384-385. Starohrvatska prosvjeta. Turcizmi lt srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo 1967. sl. II S. 150. u Muslimanske junačke pjesme. Palavestra _ M. RukoVis o s t ećcima u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Palavestra M. Be š lagić . II V. Prinos poznavanju porijekla i načina prijevoza stećaka. Petri ć. isto tamo. lS S. Naše starine XIII. S arheologom kroz Travnik. " S. Obredne gom ile. 19. Napredak IX. Sarajevo 1964. 175--206. Beograd 1956. Skaljić. I S. Palaves tra M. s. 92. Marković. 370. 28. i 27. 96. l. lO V.. 111-119. sv. SL ećc i u dolini Neretve. u J. (určić. Paris 1968. Sarajevo 1967. 41 Isti. 569-576. Kako su naši bogomilski predi sjekli i prevozili svoje nadgrob· ne spomenike. u S. Jugos lavenski list 25.NAPOMENE I C. IlO. 3-4. 15. 176.. Sarajevo 1953. II A. Be š lagi ć. • C. Kalinovik. Be š') ag i ć . 132. Kako su naši bogomi/ski predi sjekli i prevozili svoje nadgrob. Nevesinjski stećci. Prou čavanje i zašt ita stećaka. Naše starine II. Stećci centralne Bosnel Sarajevo 1967. Petrić. 120. Kalinovik. 54-55. sl. 3-4. 3. br. Petrovi ć. Sarajevo 1965. Palavestra M. Poviesl Qkru žja makarskoga. Sarajevo 1972. na istom mjestu. Hrvatska revija XVI. Gunjača. Starobosanski mramorovi. Sarajevo 1954. Sarajevo 1975/1976. l1 V. Kaer. na istom mjestu. Prou čavanje i zaš tita stećaka. Kadiću na ovom obavještenju i odobrenju da ga mogu objaviti. O s t ećc ima. Beš la g ić. znak. Istorijski časopis V. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XIX. Starinar XII. XII 1940. Kup'es. Križ na Ciovu 1970.1rajevu III (knj . 10 V.. Sarajevo 1891 . 601---602. Misli se da taj naziv znači biljeg. n. Beograd 195&-1957. Sarajevo 1934. br. n. Vlaška teza o bosanskohercegovačkim stećc ima. Petrić. Naše starine IX. 109. Sarajevo 1954. M S. n Isti.

ss Isti. 144-148. n. 10 S. iBasler. s. 49 I. g. d. Sarajevo 1952. Saraj evo 1967. S. Petrić . II T. 258-265. Basler. 131. d.365-374. 8b-88. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XXVIII. sv. Popovo. Sarajevo 1964. 44--48. Basler. 111-119. Stećci centralne Bosne. Truhelka. . Dragičevi ć i V. N. 110 S. Popovo. Starinar XVIII. 25. 411-416. N. naročito str. s9 S.. 4a Ć. Sl P. n. Metalni nakit belobrdskog tipa. Be š l agić. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu . d. 6S V. st Isti.. II M. naročito 74. lS I s ti. g. 248-249. T ri natpisa u selu Pe trović ima.. " S... n.59 ~l S. Grob i grobni spomenik gosta Milutina . d. 66 S. Naše starine X . Be š l agić. n. Skari ć. Grobnica t epči j e Batala. so Lj . Sarajevo 1967. Starohrvatska prosvjela. 93. " S. Sarajevo 1955 (Arheologija). I skopa vanje Crkvine u Z gošć i 1948. 5. s. 223. 175. 210. 157-1 66 i Glasnik Zemalj skog muzeja u Sarajevu XII (Arh. Be š la gić. Be š la g i ć. Naše s tarine II. Glas nik Zemalj s kog muzeja u Sarajevu X .. • J Isto tamo. Shemalis n1U5 . Zagreb 1975. Sarajevo 1937. 95-96. Basler. Srednjovjekovna kapa iz Bile kod Travnika. Sarajevo 19. 12 l. Grobnica tep čij e Balala. Truhelka. d. knj.54. centralne Bosne. ~ S. Beš lagić i Đ. Stećci tl dolini Neretve. Be š la gić Steće. Bešlagić i Đ . Godišnjak zaštite spomenika Hrvatske I. Vego . 67-79. . d . 56 Isti. Basle r. I storijski zapisi X.93. 210. Glasnik Zemalj skog muzeja u Sarajevu V. 197. Basler. n. Sarajevo 1967. S. XIII. Vidi i plan nekropole prilog 3. Iz usorskog kraja i okoline. 20. 76 P. Nadgrobn i s pomenici po rod ice San kovića u selu Biskupu kod Konjica. Sarajevo 1954. Truhelka. ~ S. 11 S. d. Sarajevo 1964. 121-122. . 443. Glasnik Zemaljskog muzeja II Sa· rajevu XXVII. S. 206-211. B ešlagić i Đ. Cetinje 1957. Sarajevo 1950. B ogu novi ć. 103-104. Starobosanski natpisi iz Vlasenice. s.). Palavestra M. ćorović-Ljub inko v i ć. III serija. 194. X. Cremošnik. 7l C. Ste ćc i u dolini Neretve. Ka raman .. Sarajevo 1915. s. tJ I sti. B eš lag ić i Đ. 93. 81 S.. Sarajevo 1954. SI M. Vuletić Vukasović. Be š la gić. Kupres. I skopavanje Crkvine u Zgošći 1948. Sarajevo 1934. . Naše starine II. 64. 365-374. St ećc i u okolini Vlasenice. Zagreb 1956. n. Basler. Sarajevo 1957. 28 i 64. S. Sarajevo 1971.. Beograd 1972. 31-32. 16 i 63. Beš l agić i Đ. sl. 46 Isto tamo. Kovačev i ć. Sarajevo 1892. 18 1. Sarajevo 1965. N. Cremošnik. n.. S1 J. 4< Isto tamo . Grborezi. 93 .. ~1 S. d. S. Stećci u dolini Neretve. Sarajevo 1966. Beš lag ić. Slećci. M S. Starinar Il. 75-76.. . 3. na istom mjestu..79. 98-99. Grborezi. Cremoš nik. Be š lagi ć i Đ. 127-139. 110. Bešlagić. Dva kronološka pitanja sta rohrvatske arheologije.. Be š l agić.IV. Ivović. Ljubinje. sl. n. Glasnik Zemaljskog muzeja II Sarajevu V. d. Beograd 1951 . Sarajevo 1964. Starinar XXIII. Sarajevo 1915. 110. . 6 1 S. Bešlagić. Bešlagić. Beš l agić i Đ. 111-119. B eš la gi ć . Sarajevo 1966. Bakula. Crkva pod srednjovekovnim gradom Sokolom. Sarajevo 1966. 6. . Popovo. 67. 11 M. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (sveska za is toriju i etnografij u).. " Spalati 1867. N . Grborezi. kataloška-topografski pregled. B eš lagić. Sarajevo 1950. 69 V. Naše starine II.4 11--416. IV. Sarajevo 1964. St eće i tl okolini Sibenika. T. 6l Isti. T. 1'9 S.. St ećci centralne Bosne. Glasnik Zemaljskog muzeja VII. n. Sl C. 105. d. n.

.dvostrukog sah ran jivanja" kod naš ih naroda. 93. 91-92 . to Is ti . M Isti. Livno je pripadalo Hrvatskoj driavi. n. s.. t j Is ti. n. 231-254. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. ft S. Beograd 1902. Um ila in v prI zavila lobanja pri Slovenci/l. Slovenski etnograf VI-VII. 198. s. 8b-88. Ljubljana 1955. Basler. B eš l agi ć. d. Anali Hi storij skog inst ituta u Dubrov· niku VIII-IX. d . 63. t9 Isti . " Isti. 85-86. n.. (E tnologija). 72-78. B eš l agić. običaji i verovanja iz Debra i okoline. 437-439.) " Isti. Glasnik Lemalj skog muzeja u Sarajevu. d. d. Basler. 193-212 . 78 ... " S. XXIX. ..211. Stećci Ll Brot njicama. Slove nski etnograf VIII. Kupres. Srpsk e narodne umotvorevine. • Isti.. Save) IX i X. N. 46 i 96. fl S. • S. 100 S. . O običa ju ." S. Mati četov . n. Bra tstvo (Društva sv. d. 14. Sarajevo 1974. Dubrovnik 1962. Sarajevo 1974. Be š la g i ć i Đ. O običa ju "dvostrukog sahranjivanja" kod naših naroda. 90--9 1.. sl. " I<ti . 96-97. n. Sara jevo 1954. d. 195-196. 45. K prekopavanju mrliče v pri S/o van ih. Isti. B e š l agić. 17 Vidi napomenu br. Beš l agi ć i Đ. 97. (U X v.5--J176. H M. Starilwr XIl. Ka/il1ovik. Boljuni. n. B eš l agić i Đ. d.. s. 17. n. 60 .. d.. N. Vel jić. Ljubljana 1953-1954. n. Sarajevo 1 1962. M . 209. Beog rad 196 1. N. 203-207. XXIX (Etnologija).. Bas le r.

Bilo je samo pretpostavki i nagađanja . ako su specifični samo za našu zemlju. Srbiji i sjevernoj Albaniji.III TERITORIJ. to je danas moguće o tome govoriti još sigurnije i dokumentovanije. kada sam.3 Osamdesetih godina prošlog vijeka P.i se osvrnuo na ovo pitanje. Truhelka naveo da stećaka ima i u Albaniji. Pišući o Kuripešićevom putopisu. on je tvrdio da stećaka ima "u izobilju" u Bosni i Hercegovini. gdje su im granice? Ovim pitanjem se zapravo do sada ni/ko nije bavio i u stručnoj literaturi nemamo priloga koji bi se na to odnosio. BROJNO STANJE l VRIJEME STEĆAKA čajni: U proučavanju kompleksnog problema stećaka osobito su znanjihova teritorijalna rasprostranjenost. TERITORIJ STECAKA 61 Sasvim je razumljivo što se mnogi pitaju da li stećaka ima i u nekim drugim zemljama osim Jugoslavije i.' Kako smo u međuvremenu došli do novih podataka i saznanja. tvrdeći da ih ima i u Bugarskoj i Moravskoj. a da će se naći i u svim drugim slavenskim zemljama. Dr P. Matković je jedan oel najstarijih naučnih radnika koj. kao odličan poznavalac bugarske istorije. Kaer je lansirao svoju tezu o stećcima kao opšteslavenskoj osobitosti. pokušao da utvrdim i obrazložim teritorij tih spomenika. Dalmaciji. pa sam raspravu o tome odvojio u zasebno poglavlje. Prvi prilog o tome uslijedio je prije desetak godina. brojno stanje i vremenski period postojanja stećaka. kako su oni raspoređeni i dokle se sve prostiru. a kada ga je Jireček obavijestio da tamo nema nadgrobnih . To je i razumljivo zato što do prije nekoliko godina nisu bibi popisani svi stećci.' Kaer se obratio Jirečeku s molbom da ga on. na osnovu rezultata dugogodišnjeg sistematskog popisa stećaka. obavijesti o tome kako sa stećcima stoji u Bugarskoj.' Jednom je ·i C.

14. sa mnogo re ljefa. trebalo biti u Makedoniji i Bugarskoj. Filipovi ć tvrdio da stećaka ima ne sa mo u ba lkanskim nego li u ostalim evropskim zemljama. odakle su. pa čak i u zemljama drugi h kontine nata . našao jednu ma lisors ku ne kropolu sa ka men im na dgrobnici ma u obliku stela.' Iako je Albanija nama blizu. . mogu navesti podatak da je još H. nije bilo mo gu će da se lamo otputuje i na terenu utvrdi pravo stanje. Jedino sam u Vuksan Lekić u. bogumi l.i došli u Bosnu i u Hum . stoga. i pored nas tojanja. Kaer je bio veoma razočaran. Slo se ti če stećaka .Kameni nad· grobni spomenici. zvani "baba" II Arheološkom muzeju II Gdanjsku. .' Pošto se s tećci čes to vežu za bogumilski pokret. selu neda leko od crnogorske varošice Tuzi i a lbanske drlavne granice. pretpos tavlj a lo se da bi ih. a u dostupnoj mi literaturi ni sam našao podatke o postojanju stećaka . za koju nema poda taka da bi mogla biti s tarija od Sl. Nije tako davno bilo kada je naš ugledni e tnolog dr M. SIern eck tvrdio da ih tamo nema. navodno.spomenika sličnih onima u Hercegovi ni.i Albanij e.

i bez ukrasa . koje nazivaju "baba". pa mogu obaVlijestiti da ni tamo nisam našao stećke. stavljeni iznad grobova. u Irskoj. vidi poneki spomenik s ličan našim stećcima u obliku sljemenjaka. Doznao sam da su to vrlo rijetki na dgrobni spomenici sa područja s tare Pru ske. Oni samo donekle podsjećaju na neke naše primjerke u spravnih stećaka. Predi storij ski menhiri samo donekle podsjećaju na naše stećke u obliku stubova . s kojima sam razgovarao.' Malisor1 preteženo nastanjUjU susjedne krajeve Albanij e. akroterije. ali su one redovno "rio tanke . Bosanski . nalazi se groblje iz VIII v. vjerovatno zbog toga što su samo preklopljeni. sa poklopcima na kojiima su tzv. U Is torij skom muzeju u Moskvi vidio sam kamene nadgrobnike slične onima u Gdanj sku. Dr M. obično u crkvama i uz njih. aLi oni ni vremensk.63 XVII v. spomenike u obliku sljemenjaka koji su iznutra bili šuplji. Neki od njih su imali ukrase slične ukrasima stećaka.. tj. U nehm evropskim zemljama. Na teritorijli današnj e Bosne i Hercegovine svuda se nalaze stećci. iz X do XII v. uvjeravali su me da takvih spomen ika tamo nikada nije bilo. i . ne bi trebalo da nas to 1znenađuje. U Arheološkom muzeju grada Gdanjska.šupljih. Možda je još negdje viđeno nešto slično tome. postoje srednjovjekovne i novij e kamene nadgrobne pl oče koje su sli č ne našim s tećcima oblika ploča. a bugarski stru čnjaci. Nisam utvrdio otkada potječu. ali iz obavještenja i poznate mi stručne literature. Crne Gore i Hrvatske. Ako se u Britanskom nacionalnom muzeju u Londonu. Ovih nekoliko podataka govore da u naveden im balkanskim i drugim zemljama nema stećaka. ali njihova tamošnja groblja još ne poznajemo. Bosanski Samac. ali sam pretpostavjo da ni su star. Na osnovu kraćeg boravka u Makedoniji. malo pritesanih uspravnih kamenova. Nazvao 1h je divljal1Skim kovče­ zima' U okolirui Kumanova ja sam također us tanovio takve spomenike koje je narod zvao preklo pima. nema osnova ni za pretpostav.k u da bi tamo moglo bi ti stećaka. jer takvih nadgrobnika . Bosanska Gradiška. niti po čemu drugom nemaju međus obne veze. teritorij stećaka se svodi na današnji teritorij Bosne i Hercegovine i na današnja susjedna područja Srbije. vidio sam nekoliko nepravilnih. Uz ruševine jednog manastira u Clonmacnois.. osim na uskom podru čju uz Savu i Unu koje sačinjavaju opštine Orašje. Nešto sli čno stećcima tamo smO ipak našli. ili u nekom drugom svjetskom muzeju u Evropi ili Aziji. na kojima su u nekoliko poteza sasvim jednostavno preds tavljene glave ljudi ili čitave ljudske figure. Bugarsku sam proputovao i nisam našao s tećke . ali su to usamljene pojave. u Polj skoj. Filipovi ć je u okolini Divlja pronašao stare.i ji od XVIII i XVII v' Kako vidimo. Bosanska Dub1ca. bilo je i u antičkom periodu i u srednjem vijeku. Rekli su mi da su sa područja Dona i Dnjepra i da ih tamo s li čno nazivaju "babuš ka". U Rumunjskoj nisam još bio. razgovora sa njihovim stručnjacima i konsultovanja odgovarajuće literature. sa mnogo tanjih. gore zaobljenih stela koje n eš to pod sj ećaju na naše u spravne stećke. Kraće vrijeme sam putovao ·kroz Mađarsku. možemo tvrditi da u toj našoj republici nema stećaka . ali ne srednjovj ekovne. U dvo rištu Aja Sofije u Carigradu vidio sam jedan s tari nadgrobn1 spomenik u obliku debelog i širokog sanduka. a stavljani su iznad grobova.

i u okolini Trogira. osim u Donjem Lapcu. Benkovca i Zadra. Valjeva. Uvjeren sam da ih je prvobitno bilo i u okolini Donjeg Cel. Malog Zvornika. Ljubovije. l5 Izvan ovoga teritorija nađeni su ste6ci prilično daleko na jugu . odnosno Hercegovine.oko Bogatića. Donedavno smo mislili da se krajnji zapadni lokaliteti sa stećcima nalaze u okolini Trogira. Moglo bi se reći da je či tav teritor. i to ne samo na područjima graničnih opština prema Bosni i Hercegovini nego i mnogo dalje. Loznice. ustanovljeno je postojanje stećaka. Prijepolja. te područja opština Celinac.u samome Cetinju. Ogulin. I na svim područjima graničnih opština Srbije ustanovili smo postojanje steća!ka . zapadnu Spbiju i neke krajeve Kosova i bivšeg Novopazarskog Sandžaka. Ali.'o Na svim područjima graničnih opština Hrvatske. evidennirani su stećci oko Bijelog Polja. posjeduju ove spomenike: Gračac.ij republike Bosne i Hercegovine posjedovao ove spomenike (iako ih danas nema na sedam opštinsmh graničnih područja). kao i na pomenutim područjima graničnih opština. Arilja. I u nekim drugim opštinskim područjima zapadne i jugozapadne Srbije također postoje stećoi oko Osečine.koj mjeru poklapala sa teritorijom nekadašnje samostalne Bosanske države.koje danas pripadaju teritoriji republike Hrvatske. također u vrlo ograničenom broju. a u najnovije vrijeme i daleko na sjeveru . Sjenice i Novog Pazara. Plužina j Nikšića ." Granična opšninska područja Crne Gore također imaju stećke okolina Pljevalja. istina u vrlo malom broju lokaliteta i primjeraka. I u nekim drugim opštinskim područjima. aH su oni veoma rijetka pojava u sjevernim. U primorsmm krajevima Hrvatske ima relativno dosta stećaka.inca. Otočac. Knina.u okolini Ivangrada (Azana). Kosjerića. al.tl zanim u okolini Imotskog. susjednim ovim graničnim.i na Pelješcu.l6 Ima podataka. Ter.i neprovjerenih. Titovog Užica. Sibenika.Novi i Velika Kladuša. a sada znademo da se oni protežu sve do Starigrada pod Velebitom. Za:blja!ka i Savnika." Na otocima. a i inače je poznato da su donedavno postojali stećci u okolini Gračanice (u Brijesnici i Stjepan-Polju). a još rjeđa u sjeverozapadnim graničnim opštinskim područjima. Kostajruici i Novskoj. Iz literature. Ivanjdce. Bajine Bašte. Cajetine i pruboja. Vrginmostu. nisu ustanovljeni stećci. a onda . da je nekada bilo stećaka i u Plavu I7 Izuzimajući kontinentalni dio Hrvatske.oko Kraljeva (Corbi6i i Bzovik) i Prištine (Bostane)I3 U najnovije vrijeme je nađeno nekoliko primjeraka stećaka čak u okolini Pirota. Sinja i Splita. U starijim podacima su zabilježeni i stećci u okolini Zepča (Mitrovići) . I još neke opštine kont·inentalnog dijela Hrvatske. Dvoru.itorija stećaka se u veli. Glina. . državne granice nisu jedini faktor đ<ojim možemo objaš- 64 . Gračanica 1 Zepee koje nisu granične. Najdalja opštinska područja na kojima su evidentirani stećci pripadaju već centralnoj Srbiji i Kosovu . Ljiga. Daruvar i Slavonska Požega. nego . osim na krajnjem južnom dijelu Paga. čim ih ima i na nekim područjQma prekosavskih i prekounskih opština. Tako su stećci rasprostranjeni ne samo u okolini Dubrovnika i u Makarskom primorju i njegovom zaleđu. Pakrac. gotovo sva ostala teritorija na kojoj su ustanovljeni stećci bila je u sastavu srednjovjekovne Bosne i Huma. Slunju. Lajkovea. Vojniću. Nove Varoši.

Poljica.i morskih gradova i Bosne. a na istok sve do iza Prijepolja i Mileševe.njihovim sukobima sa Nelipićima 25 i kada se stalno naseljavaju u ovim krajevima.." Poznato je da je mnogo Vlaha došlo s Turcima u sjeverne krajeve Bosne. Od napuštenih '.65 njavati rasprostranjenost stećaka. Među doseljenim porodicama je bilo i pravoslavnih.2o zatim provale 1481. preseljenje 18 bosanskih porodica 1390. Ali. Bilo je migriranja na zapad kao i na jug i sjever kada je prijetila opasnost od najezde Turaka tokom čitavog XV v.tanovništva i trajnijeg prisustva većih skupina bosanskog življa u ovim . nesigurnost i znatna pomjeranja bosan skohercegovačkog i dalmatinskog stanovništva. kao što je ona u Bribiru.kako za obradu zemlje tako i za služenj e u turskoj vojsci. 1415. te otoke B rač . koju je dabrobosanski mitropolit Gavrilo posvetio 1574." a najteže posljedice su . god.." Sve te provale i haranja prouzrokovali 'Su napuštanja domova i imanja domaćeg stanovništva i njihovo preseljavanj e u mjesta na samoj obali mora i na obližnJim otocima.. i 1432. Trogir i Sibenik. To je doba rasta ugleda Bosne i njenog bana u ovim krajevima. kovanja bosanskog novca i jačanja trgovačkih veza. H var i Korčulu. I' Turski napadi su biLi češći i jači poslije pada Bosne 1463. kao npr. kao i u novoosvojene krajeve preko Save i Une. god.kraj evima.neke napuštene rimokatoličke crkve privremeno pretvarane u pravoslavne. odnosno za vrijeme oblasnog gospodara velikog vojvode Sandalja Hranića-Kosače na istočnoj i oblasnog gospodara velikog vojvode i hercega Spljetskog Hrvoja Vukčića .iše iseljavalo u Imotsku krajinu. što je izazvalo strah. god . i 1537. U takvim prilikama se najv. a bilo je i podizanja novih pravoslavnih crkava. kada dolaZIi do jačanja trgovačk ih veza između pr. Običaj izrade i postavljanja stećaka prenosio se i izvan državnih granka naseljavanjem bosanskohercegovačkog življa iz raznih razloga i u razno vrijeme.izazvane zauzimanjem Skradina i Klisa 1522. još j prije toga je bilo raznovrsnih veza i približavanja Bosne i Dalmatinske Hrvatske. u Ravne Kotare i u Bukovicu.28 Na jugu je već odavno Stonsko pr·imorje pripadalo Humu. npr. Poznato je. i 1499. god . uključujući grad Omiš. u predjele oko današnjeg Primoštena l8 Mnogo prije zauzimanja Bosne Turci su u nekoliko navrata provalj. kraljice Jelene Grube i kralja Ostoje. god. prema Jadranu. a za vrijeme Tvrtka osim njega Bosna u svoj sastav uključuje još i Konavle i Kotor. otvaranja rudnika. god. u okolinu Trogira iSUbenika.." U doba bana i kralja Tvrtka I Bosna se protezala na zapad sve do Zadra i Obrovca.. vali ne samo u Bosnu i Hercegovinu nego i dalje.kralja Dabiše." Bilo je migracija na sve strane iz ekonomskih . zijamete i timare i naselili bosan skohercegovač ko stanovništvo. pa čak i na otoke.Hrvatimića na zapadnoj strani . koje je bilo potrebno . i bosanskih banova u XIII v. kada bosanske čete pomažu Subiće u . pa su . god. U tome pogledu je važan period vladanja bribirskih knezova Subića kao hrvatsko-dalmatinskih . opustjelih sela Turci su stvorili svoje veleposjede. Granice Bosanske države nisu se mnogo mijenjale ni za vnijeme Tvrtkovih nasljednika . miješanja s. To je doba najvećeg jačanja i uspona Bosne u svakom pogledu. 26 Za vrijeme bana Stjepana II Kotromanića Bosna je dopirala do jadranske obale i do rijeke Cetine. Makarsko primorj e. Tako je poznata snažna provala u okolinu SUbeni·ka i Zadra 1466. uključuju ći gradove Split." kovanja prvog bosanskog srebrnog novca.

Hoernes je govorio da ih u Bos ni i Hercegovini ima 100. direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu.533 stećka. i 1888. Truhelka je na osnovu austrougarskog popisa. a u Hrvatskoj oko 150 nekropola i nalazišta.500. l u literaturi posLije 1945.koji objašnjavaju pojavu stećaka izvan granica Bosanske države. došlo je do iseljavanja bosanskih porodica u Paštroviće i u okolinu Cetinja. itd. cestare. BROJNO STANJE STEĆAKA Donedavno se o brojnom stanju stećaka vrlo različito mislilo i tvrdilo. džamije. a vrlo mnogo trgovačkih i zanatskih.300 nekropola.31 a J..p ecijalne 'k arte tražeći podatke o 10kaMtetima i eventualnom brojnom stanju stećaka u raznim krajevima Bosne i Hercegovine. u Crnoj Gori. putem kotarskih predstojništava. a vjerovatno i nešto pruje njega.ibližnim brojem od 33." Istim podacima se služio . sveštenike i druge državne službenike)." nm popisom je dobijen ukupan broj stećaka od 59. u Crnoj Gori 18. Hormann. god. obavljenog 1887. što je poneki ranije odomaćeni ukras mogao da se pojavi i na stećcima. Podatke o tome popisu je iznio dr K." Ć.253 spomenika. i 1898. opet putem kotarskJih predstojništava (a ovi su za te poslove angažovati žandarme. Na osnovu toga je ustanovio da u Srbi}i .000 i više. Za vrijeme Sandalja. da je na teritoriji Hrvatske evidentirano ukupno 188 lokaliteta sa 3. god. 36 U stručnoj literaturi je i poslije toga popisa bilo različitih cifara za ukupan broj s tećaka.875 stećaka.stećci su u svojoj biti originalna bosanskohercegovačka kulturno-umjetnička pojava srednjeg vijeka. a da 66 . mostove. nailazili smo na različita tvrđenja.496 nekropola sa vjerovatno pr. zatim je bilo ženidbenih veza. Asb6th da ih ima do 150. god . uč itelje.i popisa stećaka. na XI Arheološkom kongresu u Kijevu 1899. Ja Tada je navedeno da u Bosni i Hercegovini postoji 2. Završetkom te akcije. god . lugare. Skarić.612 lokaliteta sa ukupno 58. Taj popis je izgleda bio bolje organizovan i obuhvatio je više vrsta starina.razloga. crkve. M.067 primjeraka.100 mjesta sa oko 1. U tu svrhu je bio ustrojen poseban formular koji se popunjavao i dostavljao Zemaljskoj vladi. Bez obzira što su neke stećke u nim prekograničnim krajevima mogli da klešu i domaći majstori. da Srbija ima 101 nekropolu sa ukupno 1. 37 Trebalo je da pristupimo našoj dugogodišnjoj akcij. operi sao sa ukupnom cifrom od 27. obavila još jedan popis stećaka.000 primjeraka. ja sam već 1971. Svakako to ima veze sa stećcima na Cetinju i u krajevima oko njega. Na osnovu toga je ustanovio da u Bosni i Hercegovini ima 1. Izračunao je da bi u svemu moglo biti 1.J<) Sve su to razlom . saopštio glavne podatke o tome brojnom stanju. osim grobalja i stare gradove. god.j V. odnosno što je mogla manje iLi više utjecati domaća tradicija na umje tnost stećaka u tim krajevima .547 primjeraka stećaka. koja se završila 1969.ke s. god. a onda i političkih. knezove.ima 27 nekropola. I Renđeo je pregledao svu literaturu i sve austrougars. da bismo došli do pravog brojnog stanja." Međutim. Pregledao je i literaturu koja se odnosi na ostala područja stećaka. austrougarska Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine je 1897. koji su nazivani Vlas'i ma.

428 pomenute knjige Stećci.1 412 4447 Srbija 121 957 424 215 253 6 2267 Crna Gora 107 521 2147 97 26 8 250 3049 Svega: 3162 16591 42564 6078 2832 336 955 69356 I .878 primjeraka s tećaka . kataloško-topografski pregled. brojno stanje stećaka se u proteklih deset godina une kohlko . u Crnoj Gori 20 lokaliteta sa Ukupno 246 stećaka.356 primjeraka stećaka. najvećeg utjecaja je naknadno evidentiranje područja sjeverne Dalmacije.803 stećka.988 lokalite ta sa 66. brojno stanje se povećava za 174 lokaliteta sa ukupno 2. iM je otkriven poneki primjerak na već poznatim lokalitetima . ili za 21 %. a posredno i rutave Jugoslavije. zbog čega se ukupan broj spomenika tih lokaliteta sada nešto promijeniO. Razumljivo. pa je potrebno da se konstatuje današnje brojno stanje. za Srbiju na str.mbli ka I loka liteta Broj I Ploča I Sanduka I Sljemenjaka I Stubova I - Krstafu I I Amorinih I Ukupno Bosna i Hercegovina 2687 12884 37955 5606 2550 305 293 59593 Hrvatska 247 2229 2038 160 3 17 .194 stećka.162 lokali teta sa ukupno 69. ili za 1. 96. relativno. u međuvremenu je pronađen poneki sasvim novi lokalitet. Osim toga. i u Srbiji" Crnoj Gori. ili 37 %. o čemu će više govora bitri kasnije. Neke promjene u tome pogledu su uslijedile još u fazi završavanja rukopisa. nego su samo naznačene u dodatnim tekstovima . ukrasa j natpisa stećaka . proizlazi da se brojno stanje stećaka u Bosni i Hercegovini povećava za 75 nekropola (lokaliteta) sa ukupno 1.046 primjeraka stećaka. npr. zbog čega nisu mogle biti unesene u statističke tabele i topografske . današnje brojno stanje II Jugoslaviji iznosi 3. ili za 8% . 225 i 302. Hercegovinu na str. Povećanje u Srbiji iznosi 20 lokaliteta sa ukupno 392 spomenika. Od.08 % u odnosu na ranije brojno stanje. dok to povećanje u Hrvatskoj iznosi 59 lokaliteta sa ukupno 1. te promjene se odražavaju i u brojnom stanju oblika. U odnosu na čitavu zemljU. Među tim.izmijenilo.478 stećaka. ihl za 4 % .Crna Gora ima 87 nekropola sa ukupno 2." Kada sve to uzmemo u obzir. Kada se to sve sabere proizlazi da u svemu u Jugos lavliji postoji 2. Evo tablice u kojoj je po republikama i po osnovnim oblicima navedeno sadašnje brojno stanje stećaka: Rc. za Hrvatsku na str. Bji rezultati donose prilične promjene u ukupnom broju stećaka Hrvatske. a za Bosnu .karte. j to kako u Bosni i Hercegovini tako . Prema tome.

" Hercegovina je zemlja kamena d klesara. Bjelašnice i Veleža. možda iznosi i čak 40 %. tamo stećci rijetka pojava. za što . Na području najmanj e opštine Breza dolazi 240 stećaka na 100 'km'. u Gučoj Gori kod Travnika su mnogi primjerci ugrađeIlli urimokatoličku CI'kvu i samostan. svakako je utjecala i okolnost da su oblasni gospodari Kosače i Pavlovići. Sjeverozapadni 'krajevi su sve do kraja XIV v. koje imaju svaka preko 3000 primjeraka.ma više razloga. glavno i najveće podru čj e rasprostiranja s teća. Sasa i drugih." a u Segetu kod Trogira su ugrađeni u ogradu groblja.ima." Takvih i sličnih uništavanja je sigurno bilo u svim krajevima. mostova <i drugih objekata. '0 nekim uništavanjima postoje i podaci. To su rudarski i trgovački centru u kojima je bilo dosta stranih ljudi Dubrovčana. gdje su nastajale gradske urbane sredine. zatim cesta. Neki planinski i teško pristupačni krajevi nisu ni u srednjem vtijeku bili podesni ne samo za stalno nego ni za privremeno stanovanje. Zbog toga stećaJ<a nema.Bijeljina ima malo stećaka.. Kako vidimo." u Rogatiei su stećci poslužili kao građevinski materij a l za kuće.·l u Kruševljanima kod Nevesinja su u gra đeni u zidove pravoslavne crkve. pružali zaštitu progonjenim sljedbenicima srednjovjekovne Crkve bosanske. njohov raspored nije ravnomjeran. Visokog. mostove i ceste. aLi je sigurno da je znatno veći broj iskorišten za izgradnju stambenih zgrada. posebno u istočnoj Hercegovini i jugo· istočnoj BosIlIi. U Hrvatskoj najviše stećaka dma opština Sinj (1313). nadgrobnih spomenika. Broj nestalih s tećaka nije malen. Veliki dijelovi sjeverne Bosne su dugo vremena bili pod dominacijom Ugarske.ka je teritorija Bosne i Hercegovine. U Citluku na 100 km' dolaze 342 spomePri činjenicu utvrđivanju 68 .OO Tako su stećci u Puškovcu kod Koraja preklesani u nišane. Među bosanskim opštinama se ističe Rogatica sa 2628 stećaka. aLi sam se kasnije uvjerio da je taj procenat mnogo veći. pa je razumljivo da sjeverno od linije Jajce Tuzla . Kreševa. ili su bili poprišta ratruh sukoba.oko Fojnice. osobito Herceg Stjepan. zbog čega su . što znači da je običaj klesanja i postavljanja steća ka bio manje pI'imjenjivatn. u Crnoj Gori opština Nikšić (949). npr.ukupnog broja stećaka moramo imati na umu da je tokom vremena na razne načine nestao izvjestan broj tih spomenika. u nekim predjelima Prenja. zatim da je bilo znatno većeg uništavanja nego u drugim krajev. Ali . Ka!knja i Zenice našli relativno manju gustoću s tećaka ima svoj razlog. bili u sastavu Ugarsk~Hrvatske države. Bilo je stradanja zbog slabog kvaliteta kamena. pa je sasvim razumljivo što je tamo najveća gustoća ovih ·spomenika. Cvrsnice. a u tome pogledu se svojim brojem naročito . što znači da na 100 km' u prosjeku otpadajU 93 stećka. a u Srbiji opština Prijepolje (523). Na relativno veliki broj s tećaka u Hercegovini i u istočnoj Bosni. Ja sam prvobitno pretpostavio da je on mogao iznositi oko 20 % ukupnog broja. Analizom 'brojčanih podataka dolazimo do zanimljivih konstatacija: U Bosni i Hercegovini najveći broj stećaJ<a imaju hercegovačka opštinska područja. Slika gustoće stećaka prema površini podru čja izgleda ovako: Najprostranija bosanskohercegovačka opština je Mostar sa 1300 km' površine na 'k ojoj je evidentirano 1208 stećaka. crkava.i stiču opštine Nevesinje i Konjic. I okolnost da smo u nekim krajevima centralne Bosne .

. npr. 15.nika. U opštini Plužine. ali takva upoređenja nisu dovoljno ubjedljiva. u Bijeljini tek na 6068 stanovn ika dolazi 1 s teća k. a u Nikšiću na 57 stanovn:ika. što je najveća gu stoća . Prosj ečno u Bosni i Hercegovini na 100 km' otpada 115 primjeraka. gdj e je gu stoća najveća. u Crnoj Gori. Mogli bismo izračunati i gustoću s tećaka prema današnjem broju s tanovnika.Dugo Polje (Blidinje) . 420 spomenika na površ inu od 100 km' . 16. II Konjicu na 13. a u Nevesinju. a u Nevesinju na svakih 5. .ledna od velikih nekropola stećaka II Bosni i Hercegovini . između Treskavice i Vran planine. zbog toga što svi krajevi nisu imali jednake uslove za život. nalaze se 54 stećka. S l. Tako bi. - Dio naj veće bo sans koh e rcegovačke II nekropole stećaka Krekovima kod Nevesinja.taj način mogli bismo izračun ati i gustoću drugih opštinskih područja.. na području opštine Banja Luka l s lećak dolazio na 154 s tanovni'ka.2 stanovnika. u Crnoj Gori. Na 100 -km' podru čja opštine Pljevlja. Na . Sl. l s teća.k dolazi na 15.

" VREMENSKI PERIOD STECAKA O vremenu postanka. ali i u novijoj to važno pitanje nije precizno i do kraja riješeno. Ja sam na tu činjenicu već ukazao kao na značajan faktor koji govori o sasvim odmaklom dobu raslojavanja starih rodovskih i plemenskih zajednica. a u Srbiji nema nekropole sa preko 200 primjeraka stećaka. Fosco je rekao da su to spomenici Feničana koji su u davna vremena živjeli u Dalmaciji. P. Crnoj Gori 29. te bismo prosjeke mogli izračunavati i po opštinama. a u tome okviru većina njih ima po manje od 10 primjeraka. manja. čine one koje imaju manje od 50 stećaka. Najbrojnija nekropola u Hrvatskoj nalazi se kod vrela Cetine i ima oko 700 stećaka (prema nekim starijim podacima imala je oko 900 primjeraka). dakle. Evans je stećke stavio u preistoriju i nazvao ·ih . Ogromnu većinu nekropola. Sterneck je smatrao da stećci pripadaju predrimskom vremenu a. U Crnoj God postoje dvcije nekropole sa preko 200 primjeraka (Žugić Bara kod Žabljaka sa 300 i Pižuri kod Pljevalja sa 230 primjeraka). Svih ostalih 90% bosanskohercegovačkih stećaka nalaze se na nekropolama u kojima ima manje od 50 primjeraka. U Bosni d Hercegovini je samo oko 10% ukupnog broja stećaka raspoređeno na nekropole u kojima ima preko 50 primjeraka. a među ovima je najviše onih 'koje imaju ispod 10 pnimjeraka. U Bosni i Hercegovini svaka nekropola u prosjeku ima 22 stećka.4 8 A. da pripadaju vremenu kojem i ilirski tumulusi -'2 Iako nije bio sasvim jasan. Srbiji 18. a sam je mislio da potječu iz prvih vremena širenja kršćanstva u ovim krajevJma 49 A. kako se če sto nalaze na ilirskim gomilama ili u njihovoj neposrednoj blizini.kurioznim prehistorijskim druidskim spomeIllicima". Sapieha je rekao da su stećci "vrio stari spomenici" tlmji su ga najviše podsj ećali na scene na starim egipatskih ipartskim spomenicima 47 I.. Boue je zabilježio mišljenje nekih domaćih ljudi da su stećci rimski spomenici. dok u či tavoj Jugoslaviji taj prosjek iznosi 22 stećka .i6i kod Sokoca sa 344 stećka. Vrlo je . trajanja i nestanka stećaka do sada su ispoljena vrlo različita. Naravno.7. Blau je dozvol. Vrlo je indikativan odnos samih nekropola i njihovih spomenika. često vrlo pogrešna mišljenja. ili se na nekim još postojećim velikim izdvajaju manje porodične s·kupine.i u organizaciji grobalja. i to: Krekovi kod Nevesinja sa 452. Kaer je stećke stavio u preistoriju.~lično stanje d na područjima izvan današnjih granica Bosne i Hercegovine. komunalnim grobljima . Umnožila su se bratstva i izdiferencirale poroddce. umnožili su se sitni feudalci.io mogućnos t 70 .50 A. Klašnik kod Višegrada sa 359 i Bjelosavljev.rlo stari" . To je vrijeme kada se napuštaju stara zajednička groblja i stvaraju nova. što je vrlo izrazit pokazatelj.'1 H. Svega 4 od njih imaju preko 300 stećaka. što se odražava .53 A. stvorena su manja naselja. u Hrvatskoj 18. što je ujedno danas najveća nekropola u Jugoslaviji. Milavići kod Stoca sa 352. sa krupnim ili okupljenim naseljima. Katalinić je upotrijebio isti neodređeni vremenski termin "v. pa bismo dobHi vrlo razLičite rezultate. sa zajedničkim dobrima J sa zajedničkim. pa se sada teži što većem osamos taljivanju . A. J.Zanimljivi su i podaci o prosječnom broju spomenika po nekropolama. Ova konstatacija se više odnosi na staniju literaturu.

Kako se takve ploče vrlo rano javljaju kao nadgrobnici ne samo u našim nego i u drugim evropskim zemljama.6' smatrao starim bosanskim s pomen icima. J. g." V. da pripadaju Abrigenima. Tomić stećke stavio u IV j V v.60 a F. uračunamo u najstarij e primjerke. Približno istom zaključku možemo doći i drugim putem. " 57 F. god. Takvo stanovište je najprije izrazio G. što bi.56 V. kako to neki misle.SS Hoernes je stećke nazvao staroslavenskim spomenicima. to bismo i izvjestan broj ovakvih oblika. u XIII.. kao što je onaj sa natpisom iz Vidoštaka kod Stoca..59 K.69 odnosno ako se . 68 Ako se uzme kao pouzdano datiranje nadgrobne ploče trebinjskog župana Grda (1151-1177. Wilkinson rekavši da stećei potječu jz predturs kog perioda. (O datiranju natpisa stećaka i posredno samih stećaka. Ljubić se prili čno dvoumio . To je rezonovanj e na balJi natpisa. Ima mnogo argumenata kojima se dokazuje postojanje stećaka u XIV i XV v. onda ima razloga tvrdnji da ovi spomenici počinju još u drugoj polovini XII v. stećke datirao u XIV v. zbog toga što nemaju rimskih natpisa. i jeka" . Jireček je uzgred napomenuo da će "mnogo kamenja bez natpisa poticati iz tamnih vremena ranog srednjeg v. J. Pošto se vrlo rano javljaju i amorfni stećci (slični pločama i sanducima).j to često zajedno sa pomenutim pločama bez natpisa. a sigurno je da oni egzistiraju i u prvoj polovini XVI v. U raspravi o oblicima stećaka. Po nekim natpisima. iako nemaju natpisa. po mome mišljenju.kim spomenicima. . ali dok su još bili pagani. u narednom poglavlju kn}ige.. Nije sasvim izvjesno 'k ada se najranije javljaju ovi spomenici.66 Nij e to davno bilo kada je naš etnolog dr S. Vuletić-Vukasović je najprije misilo da su stećci iz predgrČ'kog i predrjmskog vremena. a potom je tvrdio da su to Hrvati upotrijebili rimske spomenike.kao i C.od XIII do XV V. Truhelka63 i F. Luschan je. Lago dh je pripisao Slavenima. 55 Nekoliko stadjih naučnih radnika stećke su odredili slavenskim peruodom. Evans je najprije mislio da se radi o preistonijskim. slabije obrađene. i pr. kao i sasvim čudno­ vata mišljenja. stećaka je bilo i u XIII v.to prvenstveno rozete. onda su . dz 1231." a kasnije ih je. V. odnosno da su to "spomenici Hrvata i djelomično Srba . pa i u XII v. bilo sasv. Luschan ih je nazvao starim bosanskim spomenicima·1 Izražena su i vrlo kolebljiva. a ako ih imaju. prema nalazu novčića u grobowma. došao sam do saznanja da u osnovne oblike moramo uračunati d tanke. odnosno da su svoje pravili po uzoru na rimske · s I A. Luschan . nego da su slavenski. opširnije se govori u poglavlju o natpisima. sa dosta . kao prototip naših stećaka u obldku ploča. Za A.i m osnovano. zatim u vrijeme prelaza Slavena jz paganstva u kršćanstvo.) Većina novijih i savremenih naučnih radnika uglavnom se slažu sa datiranje m u širim potezima.i pisao ih Hunima·' Otkrivanjem natpisa na stećcima i njihovim čitanjem došlo se do putokaza za rješavanje pitanja kronologije stećaka. I S.najprije ih je stavio u slavenski paganski period. Otuda u novijoj literaturi sigurnije datiranje. ali je za njihovo postojanje uzeo nešto šire razdoblje .) . to bi bila osnova da i dobar broj takvih stećaka. ploče koje su često bez ukrasa.ta ploča sasvim pouzdano tretira kao stećak .. a kasnije o starim bosans. polumjeseci i krstovi. kao i po nekim drugim svojstvima.. Lago je izjavio da stećci ne mogu biti rimsloi. Fosca sam već rekao da ih je pripisao Feniča­ nima.71 da potječu iz istočno-gotskog perioda.

72 . je vrlo oskudan u tome pogledu . i in ače.razloga. pa i u XII v. Na osnovu raspoloŽlivih podataka.. Naredni vijek je nešto sasvim drugo. što se odrazilo . i nu XIV i prvu pol ovinu XV v. sve je manje klesanja i ukrašavanja stećaka. u ob lasti stećaka. da njihova prva faza traj e i kroz XIII v. Mandi ć" i A. postepeno nes taje ova vrsta umjetnosti a krajem toga vije ka sasvim zamire. s tim što cvjetanje zahvata drugu polov. i pored toga što su politi č ke pniHke bile nestabilne ·i š to su j oš uvijek u nekim oblastima trajali sukobi s Turcima. Skobalj. To sve upućuje na mogu ćnos t prve pojave stećaka u XIII. XlIII v.. može se tvrditi da stećci poč inju negdje u drugoj polovini XII v. Sto se ti če natpisa s teća ka kao pouzdanih argumenata za određivanje kronolog ij e s teća ka . god. To je.ipi s ujući s te6ke i s ključ ivo Hrvatima .i a morfne ob li ke dobrjm dijelom vrijedi baš za taj vijek. pa i u umj etnosti . Napominjem da je i 1. U XVI v. a li ono š to j e već rečeno za ploče bez natpisa . pr. tada nastaje uspon u svakom pogledu. 'iako za to Zil sada nemamo sasvim sigurne argumente . do pada Bosne pod Tunke 1463... Dosta intenzivno su se s tećei klesali i pos tavljali i dalj e. U vezi s tim on j e rekao kako mu se č ini da se ti naj stariji s teće i nalaze u Dalmaciji i da j m je tu kolijevka. a li se ono ipa k nastavlj a i egzistira gotovo sve do kraja vijeka. Od poče tka XVI v. Mis lim da je većina stećaka nas tala u razdoblju od polovine XIV v.'· Slično nj emu mi slili su i D. To je doba cvjetanja u umje tnosti stećaka. i to još sa p oče tkom iz vremena pagansIva. mogli uvrstiti u naše najstarije stećke. zatim da se intenzivno klešu i ukrašavaju u XIV i XV v.72 ali su oni o tiš li u krajnost . sve do kraja XV V.. j to prvens tveno kao rezultat snažnog ekonomskog r azvoja i uspona Bosne. vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini relativna stagnacija u kulturi i umj etnos ti. Renđeo izrazio mišlj enj e da stećaka ima i stariji h od XIII v. da ne kažemo potpuno prazan .

. 41-45. Beog rad 1969. Rad JAZU 56. Pravosla vna Dalmacija. 18. " Is ti.. B eš l agi ć .95. Truhelka.. Bosanski pašaluk. Hocrncs. II I s ti. 175. 356-358. Godi šnjak zaš tite spomen ika kulture Hrva tske I. Steće. B e š l agić. 348-349. Beograd 1956. knj. Sela Sibenskog kotara. Kl aić. I s ti . vidio 193 1. Wi en 1888. na zaravank u iznad jezera. • P. 21. 73 . • I st i. Sabanovi ć . Bogumi/ski grobovi i bosa nč ica. Stećei tl okolini Sibellika. PLllo vanja po Balkans kom po/uoslrvu XVI vijeka. Ka č i ć­ -Mio š i ć. Sarajevo 1891. II E. 214-216 i dalje (vidi kartu Bosn e II poče tk u XV v. 57-89. 41--45. B eš l agi ć. I sti.266. 9 S. Beog rad 1959. Godi šnj ak za š tite spomenika kultu re Hrvatske l. "čitavo bogomilsko grob lj e s t eća ka u obli ku sarkofaga". sv. J Ć. 217. 394. Beš l agić. koje je kasnije uniš teno radi izgradnje nogometnog igraJišta. sv. Sibeni k 1941.180. sv. g. 363. pjes ma 95. n. Ernološk i pregled 1. Stošić. Bosnien und die Herzegowina. 35 1-352.. Zagreb 1897. 59. 1883. II Vj. d. :M VI. Beograd (?) . Alte Graber in BosIlien und der Herzegovina. Rijetka vrs ta nadgrobl1ih s pomenika tt kumanovskom kraju. Radov i Inst itu ta JAZU II Zadru. l' Stećke je pronašao R. 11 Is t i. b r. Ljub in_ković j podat ke o torne mi ustupio.386.. . O jednom natpisu iz Azane X III-XIV veka. kataloška-topografski pregled.369. H adžijahi ću na ovome podatku. Kaer. Starohrvatska prosvjeta I . sv. 179. 18. Novi Sad 1901 . Mitteilun gen der Anthropologischen Gesellsch aft. d. 41-45. d . H adž ijahi ć u da je u Plavu. Sarajevo 193 1.630. l S. Glasn ik Zemaljs kog muzeja II Sarajevu III. F ilipov i ć. Drniš šesnaestoga i sedamnaestoga s tolj eća. Glas nik Etnog rafskog muzeja u Beogradu XIX. 169 i dalje. SraroboswlSki I1lramorovi. 17 Kus tos Muzeja grada S a rajeva D.. na čemu sc s rda č n o zahvalj uj em. I. Istorija srednjovekovne bosans ke države. Bosans ka feudalna država od X li do XV veka. Zag reb 1881. Zadar 197 1. l ' M. Vrana i njezini gos podari u doba turske vladavine. II . Starinar XIX. s tr. 1. St ećci i neki njima s lič ni nadgrobni spomenici u okolini Zadra. Glasnik muzeja Kosova X. O s t ećcima. 245-249. n . 31 M.. Katu ni Crne Gore. Zadar 197 1. lj Ć . Truhelk a. lj M. Sarajevo 1929.1 \3 . Sr edovječni stećci Bosne i Hercegovine. Zagreb 1895. 527.. Sarajevo 197 1. Sarajevo 1942.) )o J. Vrana i njezini gospoda ri . 16 S. 179-200. Zenica 1973. 19. Radov i Ins tituta JAZU u Zadru sv. Zag reb 1946. 142. 5 M. kataloška-topografski preg/ed. 53()'-536. 51ećci. 228. As b6th.347. 41-45. Matković. Staro nadgrobno kmn enje II BOS P1 i i Hercegovini. Di v/ionski kovčez i. Tra lji ć.279-286. s tr. " K. Istorija naroda Jugoslav ij e I. M Is ti. Korkut (pokoj ni) pričao je dr M. Sarajevo 197 1. Dini ć. II I s ti. • M. Zbornik Filozofs kog fakulteta. Razgovor u godni naroda slovinskoga. Radovi Centra JAZU u Zadru. 524. Zadar 1974.l . Be š l agić . Beograd 1968. 549-551 i 566-567. Beograd 1964. 263 i 267-276. Neki najnoviji rezultati is traživanja s tećaka. I' S. n. St ećc i u oko/hli Sibenika. Ć irk ov i ć. Sarajevo 1971. 167-170. P ri š tina 1970. Skarić. Wien XIII. M(ilaš) . Glasnik Zema ljskog muzeja XLI. D. II I sto tamo. 27. Zagreb 1975. Zagreb 1878. kata!oško·topog ra!ski pregled. Narodno jedinstvo. Rado vi Ins titut a JAZU u Zadru. Povies t hrvatskih ze m a lj a Bosne i H ercegovine I ..80. Zah valjuj em dr M. Glumac. 257-270. n. d. X . 19 S. A. I s ti. Zadar 1972. Radovi Muzeja grada Zen ice IH. \09. d. " S. Zag reb 1975. almanah-kalendar Dr inske banovine za 1932. St ećci. 34 i 35. 6 H . g. Vie nac . B ož i ć . 10 I s ti . H. 344. Bribirski knezovi. Sarajevo 1959. Fi li pov i ć. l P. n. M.NAPOMENE l S. Dini ć. Sterneck. Stari malisorski nadgrobni s pomenici Ll Vuksan L ekićLI. II J. na s tr. 193-208. 263.

Reisen in Bosnien und der Herzegovina. d. Mandić. 94 (prema I. g. l. n. " I. )9 Vidi napomenu br. Zagreb 1870. Evans. 43-44 . Sarajevo 1956. Vienac. 69 Isti. Moskva 1902. JO A. 382-384. Zagreb 1878. 52 H. lli i 170-175.) " M. Sarajevo 1971.) ~ K.. lT I. Zagreb 1953.. 23. Naselja poreklo stanovništva. ~ I. Vlaška teza o bo san s koh. na istom mjestu. " M. Lago. Le necropoli Fenicie in Dalmazia. 123. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft X. Lyon 1886. kalaloško·topografski pregl ed.. Beograd 1949. " F. 61 F. 46-48. 40--45 (Izdato kao rukopis Bibliografija i građa za umj e tnost i srodne struke VIII. br. Bauera. Obredne gomile. Zara 1834.D. 61 S. Berlin 1877.. 90 i Viestnik 1887. I l. LIX.. 205. Wilkinsom. 12. na istom mjestu . Sredovječni nadgrobni spomenici s tećci. Hormann. istorije zaštit e spomenika kulture Bosne i Hercegovine do 1945. n. 307. Zagreb 1953 . Podro? do Krajow Slavianskich w 1802 i 1803 roku przes X. Beograd 1922. SI F. II. n . Kaer. l. 58. J3 A. Vie stnik 1882. Boue. 241. Hoemes.) • S. Pierres sepu[cra[es dalmat es. d. . 165-172. Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH III. Križ na Ciovu 1970. ~ A. Renđeo. knj. Wien 1881. Rendeu. Starobosanski mramorovi. 108-111. Jire ček . 207. 26 i ViesLnik 1885. Sl ećei. Luschan. n. Viestnik 1881. Lago. str.. " A. 40 I. Bosanski prijatelj IV. 53. Naše starine III. n. I-IV. n. d. n . [ storija Srba l . Sv. Wien 1881. Asb6th. Tafro. 274--278). Be š lagić. VIII. Renđeo. Bešlagić. Storia della Dalmazia I. Memoria suIla Dalmazia. br. Ljubić . Katalini ć. n. Tom II. Blau. Fosco. 237-246. (prevod na našem jeziku : Obzor 1879. Trudy Xl Arheološkog kongresa u Kijevu 1899. na is tom mjestu. ~ P. 176. Srpski etnografski zbornik. 170-175. ~ A. 31. 41-48. 8. Hrvatska revija XVI.u redakciji dr A. Altertilmer der Herzego vina.. • Isti. Vego. Bd II. Ober altbosnisch. Renđeo. Leipzig 1849. Sapieha. Dalmatien und Monten egro ll. eJ. d. Venezia 1870. 25. Knežević... na istom mjestu. na istom mjestu. Throug Bosnia and tile Herzegovina. 226. Skobalj. d. Tomić. Truhelka. br. lS Os lobođenja 74 . Glasnik Zemaljskog muzeja III. '7 A. Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH II. Luschan. Paris 1840. s6 G. d. d. V. Warszawa 1811 (Mitteilun gen der Anthropologischen Gesellschaft. 127.. tt A. 229-232 . V. 11 D. d. Banjani.. Vukasović. Renđeo. J6 K. Renđeu . Srednjov jekovni spomenici Bosne i Hercegovine. t) C. d. Paris 1968.e Graber. 46. knj . Evans. e rcegovač kim s tećcima. januar. Wien 1872. La Turque d'Europe. 51 A. n. Luschan. 128. u S. 4l l. 1 (prema 1. London 1876. Sarajevo 1891. 239-243.. Sterneck. Sebenico 1890. " S. . f l A. Renđeo. 120. Staro nadgrobno kamenje u Bosni i Hercegovini. J.) <t9 A.

a i p r·ilagoditi je za sadašnju svrhu. to ih čini originalnim. kamen u formi kusaste piramide pravouglog presjeka. tj. tj. Stratimirovđć 1891. kamen s pločom. i strmenac. s obzirom na okolnos t da sve kraj eve i sve vrste ob]. nadme tn utom (iz jednog ili iz dva komada). položene na zemlju većom . a pogotovo studije o oblicima s tećaka. Može se reći da donedavno nismo imali posebne stručne radnje.IV o l neobičnim UMJETNOSTI STEĆAKA OBLICI STECAKA 75 Najizrazitija likovna svojstva stećaka su njihovi oblici . Neka nastojanja -li tome pogledu bila su uzgredna. god. kamen na ploč i s jednim posrednim stepenom s jedne strane. pa i novih saznanja. sve iz jednog komada. Prva studija je iz 1972. Tim svojim formalno-oblikovnim svojstvima OVd spomenici najviše privlače pažnju širokih krugova kulturnih građana i brojnih struč nj aka. Ploče je podijelio na duge i široke_ Kamenje uma 5 svojih vrsta: kamenica (pravougli paralelopiped u ležećem položaju čija je širina manja od polovine dužine ili jednaka polovini dužine). Od starijih istraživača stećaka prvi je Đ. god . Cinjenica je da postoji više ob lika stećaka.jka ovih spomenika donedavno ni smo ni poznavali. obradio oblike stećaka . što je donekle i razumljivo. makovi uspravni i spomenici. ova svojstva s tećaka su malo proučavana. a njihova brojnost i ramovrsnost uočljiva je tek kada se upoznaju i imaju u vidu svi krajevi teritorije stećaka . kamenje (stećci preko 40 cm debljine). i pored atraktivnosti u značaja. kako zbog ograniče­ nosti područja istraživanja tako i zbog nedovoljne i nesigurne argumentacije. nemaju trajnije vrijednosti. stepenac. i zasnovana je na d otle sakupljenim materijalima. kamen (pravougli paralelopiped sa širinom koja je veća od polovine duune). potrebno je tu studUju dopuniti i još bolje objasniti . Prijedlog njegove biste oblika ima 4 osnovne kategorije: ploče (do 40 cm debljine). Po tome se svojstvu razlikuju od drugih grobalj a. Bilo je i prokušaja sistematizacije oblika koji. ili su se odnosila na vrlo ograničena geografs·ka područja stećaka . Međut-im.' Kako je u međuvremenu došlo do pronalaženja nekih novih mater ijala.

S a pred kraj života 1942. koja je u jednom pogledu nepotpuna u odnosu na tekst. Među­ tim.' Nemamo pobli že objašnjenje ovakve podjele.' 76 . a u drugom pogledu pruža vi še vrsta oblika nego što se u tekstu navocli. dakle. god. twnba . C.iše bavjo s teć­ cima u Srbiji. a za tumbe i sarkofage da su postali po ugledanju na rimske nadgrobne spomenike. Njegova p odjela ima pet osnovnih oblika: ploča. Curčić j e jedan od najboljih poznavalaca bosanskohercegovač­ kih stećaka.io tabelu sa 32 crteža. Treća skupina ima također 2 podvrs te : stubovi i krstače. Zbog neprakti čnosti nis u j e u svojili kasniji obrađivač i steća·ka. Splitski arheolog Petar Kaer je na osnovu poznavanja nekih dalmatinskih s teća k a stvorio svoju lis tu obLika koja se svodi na tri osnovne skupine: jednostavni oblici. a os im toga je nedoslj edna i nepotpuna. a pod trećom . U jednoj svojoj radnj.šesterci ukrašeni i visok i ukrašeni pašesterei. jednostavni pašes terci. Kaerovu !-i stu obli. Truhelka j e s is tema tizovao oblike steća ka u S kategorija. Pod prostim oblicima on s hvaća amorfne s tećke u o bliku ploče do 30 cm visine. Važni rezultati nj egovih istraživanja su ostali u rukopisu. Još trojica od s ta nijih istraživača s tećaka bavila su se ob licima s teća ka . s lj emenjake ili savkofage. dvostruki oblici i ostali oblici. Za krstove je rekao da imaju malo veze sa stećci m a. stećke je svr stao u tri osnovna oblika: ploča. a ostala dva vremenski mlađim spomenicima. da s tećci zapravo imaju samo oblike t-umbe. Si stematizacija je sasvim uproš tena i obuhvata samo osnovne ležeće oblike. sarkofag ili sljemenjak i dvostruki spomenik. n erazrađena i nij e dovoljno obuhvatna . pod drugom . Prva vrsta u ovoj katego riji uma s vojih S podvrsta. a ispušta iz vida one koji su viši od 30 c m. sarkofag. Prva s·kupina se dij eli na 4 podvrs te: prosI i. nišan i krst. J to: ploča. god. slećak u obliku sarkofaga ili tumbe i slupac.i još iz 1891. C. Uz svoju tekstualnu podjelu Kaer j e prilož. a li se može reći da je u osnovi na juspjelija .osnovicom . ali je očito da pod prvom vrstom autor podrazumij eva najniže steć ke . Postoje tri vrste znakova uspravnih : stupac. Kanitz. stećci kao kocke i stećci poput sarkofaga. Curčić. s tećke koje naj češće zovemo sanducima . us itnjena je i ponešto zamršena. Nov iji jstraž i vači su se njome dosta koristili i usvajali j e. stećak ravni i stećak ravni koji je pos tao od sarkofaga. 3 Kaerova podjela nije jasna.ka nisu prihvatiH kas niji i s traž ivač i stećaka.ploče.i ć dosta brižljivo s tvorio svoju podj elu oblika. Druga skupina ima 2 podvrs te: sandu ci i sljemenjaci. sanduk. V. Spomenike je podij elio na 4 vrste: slećak na sljeme. pa je s tvorio li stu sa tni osnovna oblika: slećci u obliku ploča. za ploče da se nalaze svuda po svijetu. četverobridi prizrnat. Truhelk ina podjela j e uproštena. Truhelka iV. sarkofaga i stupca (pod tumborn on podrazumijeva oblik koji se danas naj češće naziva sandukom). stela. Mađarski arheolog i ilus trator Felix Kanitz se najv.F.' Općenito se može reći da je Stratimirov. ·i krst. salld u k-ploča. njegova podjela je nedovoljno jasna. vertikalno usađe na duguljas ta ploča . bez obzira š to neke oblike nije obuhvatio. pa. Proizlazi.6 Prva tri oblika prve podjele on je smatrao s tarijim.

visoki sanduk. kao tuđi. više kao varijantu jednog od prethodna dva spomenika. a onda što su ploči sa podnožjem . kao . Uz upotrebljavani naziv sarkofag. Benac je napravio listu kao i prethodnu. on je predložio i domaći naziv šlj emenjak. Njegova podjela oblika. a onda i stećke nekropola u okolini Lištice (Sirokog Brijega). Na kraju je dodao i oblik dvostrukog spomenika. stvarajući svoje podjele i liste. ova sistematizacija se može uzeti kao. Kao i Curčić.On nije posebno istakao ploču kao osnovni oblik. kao kod Radimlje. zatim nekropola oko Olova. sanduka sa podnožjem i visokih sanduka sa podnožjem. ali je od nje u ža i jednostavnija. na osnovu toga da ]. niti stubove i krstove. Napustio je naziv tumba.j spomenik ima postolje ili ne. visoki sanduk sa podno žjem. a za sanduk je uzeo visinu od 40 do 100 cm. sarkofag. sa povećanim brojem oblika. god. sarkofag sa podnožjem i krst. s tom razlikom što je umjesto krsta ovdje unesen dvostruki sarkofag s podnožjem. Evo kraćih obavješ tenja o tome: Dr A. Njegova sistematizacija je u osnovi bliska Truhelkinoj. Od istraživača s tećaka poslije 1945.kod s tećaka oko Olova. naj a dekvatnija i najkompletnija. ploča sa podno žjem. Visoki sanduk ima visinu preko 100 cm.' Autor je općenito ploče smatrao do visine od 40 cm. Na osnovu s tećaka iz okoline Olova (7 nekropola sa 263 spomenika). na osnovu 133 stećka Radimlje. CurčiĆ nije obuhvatio neobrađene stećke. data mjesta glavnih osnovnih oblika. on je naziv tumba zamijenio nazivom sanduk. Benčeva konačna podjela izgleda ovako: 1 2 3 4 5 6 Ploča sa podnožjem Sanduk Sanduk sa podnožjem Visoki sanduk Visoki sanduk sa podnožjem Ploča 7 8 9 10 11 12 - Sarkofag Sarkofag sa podnožjem Dvostruki sapkofag sa podnožjem Krst Krst u zajednici sa pločom Krst u zajednici sa sandukom stećci 77 Nedostaci ove podjele sastoje se u tome što njome nisu obuhvaćeni u obliku stubova i amorfni spomenici.' Među stećcima Sirokog Brij ega (9 nekropola sa 157 spomenika ) nije bilo ploča sa podnožjem. a li je uvrštena kombinacija ploče sa krslom lO S obzirom na sve to. ima devet osnovnih oblika: ploča. zbog toga što mu je takav stećak sličan kući sa krovom na sljeme. relativno. sanduk sa podnožjem. zbog toga što su mu "spomenici u obliku duguljastih kocki" sličili domaćim sanducima ili kovčezima.i dvostrukom sarkofagu sa podnožjem. . u Hercegovini. ali sam shvatio kao da se taj oblik podrazumijeva. iako u izvjesnom pogledu preopširna. Benac je proučavao stećke nekropole Radimlje kod Stoca. Kako vidimo. kojoi su rijetka pojava. iH kao njihovu kombinaciju. Inače. Ova lista oblika je slična Truhelkinoj. Krst sa sandukom nazvao je dvostrukim spomenikom. u Bosni. sanduk. pa je prvi od istraživača stećaka počeo upotrebljavati naziv sanduk. njih desetak su se zadržali na pitanju oblika. pa sam ga naveo. niti dvoslrukih sarkofaga sa podnožjem.

ostavlo rukopis u kojemu je stećke podijelio na pet osnovnih oblika: ploču. u istočnoj Bosni (7 nekropola sa 297 spomenika). u Hrvatskoj (30 nekropola sa oko 500 spomenlka) . U l ežeće oblike svrstao je ploče. što je sasvim opravdano.Sanduk 3 .ležeće i s tojeće stećke. lista ob lika D. I grubo obrađene stećke je on također svrstao u te dvije glavne kategorije. Amorfno kamenje mu je posebna ka tegorija. U trećoj kategoriji smo dobil i nove oblike i nazive. sanduke i sarkofage. Amorfno kamenje je izdvojio kao posebnu vrstu. pa je razumljivo što je ova lista u odnosu na dosadašnje u tome pogledu proširena.Sanduk s podnožjem 4 . u Hercegovini i na osnovu toga napravio listu oblika koja je jednostavna i dosta uska: II obrađenih 1 . njegova podjela bi trebalo da ima i oblik sarkofaga sa podnožjem. Sistematski je obradio stećke u okolini Ljubuš·kog. uglavnom na osnovu obj avljenih materijala. sarkofag. Međutim. o čemu je.Ploča 2 . Sergejevski je uveo dvije nove kategori je . tumbu.na ležeće i stojeće oblike i naveo da postoje i prelazni oblici. ali ga najviše interesuju natpisi.D. Vego se bavi proučavanjem s teća ka općenito. Kako vidimo. Se rgejevskog izgleda ovako : 1L ežeć i oblici II . Gimnazijski profesor Ivan Renđeo se pored svoje struke interesovao i za stećke.ij ebio je antičke termine . Sergejevsk. zbog toga što takvih obUka ima na području oko Ljubuškog. u p rvoj kategoriji on je usvojio oblike i termine svojih prethodnika. sanduk i stubac. sanduk i sarkofag." 78 . Pod tim nazivima podrazumijevao je uspravne prizme "približno četvrtastog presjeka" koje se završavaju ravno ili kao piramida. Pri tome je naveo tri osnovna obHka: ploču. Za s tojeće oblike upotr. Kod Sergejevskog nema oblika krsta. zat im slabo ili sasvim neobrađenih. osnovne oblike podijelio na dvije glavne .i je na osnovu proučavanj a s tećaka sa područja Ludmera.kategori je .Amorfno kamenje 12 3 - Ploča Sanduk Sarkofag 2 3 - Stela Ci pus Obe lisk U Ludmeru ima najviše stećaka uspravnih oblika. stupac j križ. njegova podjela ne sadrži krstove. Njegovi prela zn i oblici su nam ostali nedovoljno objašnjeni.stela i cipus i dodao im još obelisk. iako mi kod takvih stećaka lako prepoznajemo i razlikujemo ploču. izm eđu Bratunca i Vlasenice. jako 'izm eđu cipusa i obeliska stećaka gotovo da nema razl:iJ<e. 3. Vego nije uzeo u obur ni amorfne spomenike.Prelazni oblici III - Stoj eć i oblici IV . ali samo kao varijantu stupca" Dr Lovre Katić je obradio stećke Imotske krajine. Inače. Dobro je što je i slabije obrađene stećke svrstao u navedene glavne kategorije. I sto ta ko." Prema tome. On je uzeo u obzir još i stelu. M. zato što toga oblika nije bilo u području koj e je obrađivao.Sarkofag Po svojoj podjeli ovaj autor je nešto bliži Bencu nego Sergejevskom zato što je unio oblik pod br.

koji je ili plo ča ili stubIS Dr Angela Horvat je evidentirala i obradila ste6ke u Slavoniji. đipa. opseg (okvir." Petar Ž .preklopniea." Steće i Popova polja u Hercegovini (88 lokaliteta sa 1559 primjeraka). samo što su izosta vljeni visoki sanduci i što nije bilo amorfnih spomenika. stub). zidani slećak . ploča anlropoidna.ležeće i stojeće. u Bosni. s/ ub. sanduk. kućom naziva sljemenjake. kao i uspravni. bez obzira što je u početku naveden i oblik visokog sanduka . svrstani su isto ta. obrađeni slećak ." Stećke okoline Kalinovika. On je stećke shvatio kao jednu fazu razvoja hrvatskog groba uopšte."b 79 Ja sam stećke . On je najprije stećke svrstao u dvij e osnovne kategorije . kuću. zbog toga što su takvi oblici tamo nađen i. svi su stećci podijeljeni u dvije veće skupine . prizmaličan.k o.ploča. slupac i kri ž. Svoju drugu ·k ategoriju je nazvao stubovima i u nju je svrstao ove osnovne oblike: amorfni. prizma s odijeljenim podno žjem. sljemenjak s monolitnim podnožjem. Lici i Krbavi i svrstala ih u če tiri osnovna oblika: ploču. (44 nekropole sa 1170 primjeraka) podijelio sam kao i one kod Kupresa. u zapadnoj Bosni. dvostruki sljemenjak. U prvu je ubrojao ove osnovne oblike: amorfni. Petrovi ć se također zadržao na pitanju oblika. sanduk. kod kojeg je visina "nešto manja ili veća od širine".ploča. tumba i sljeme njak (sa ili bez postolja i streha). samo što je dodat oblik stuba. sarkofag. slub i krslaču 1 6 Dr O.Dr Mirjana Corović-Ljubinković je proučavala stećke u zapadnoj Srbiji." Prema tome. izgleda ovako: . sanduk. Tada je upotrijebljen termin krstača. stupcem smatra uspravno postavljeni stećak čija je visina "barem dva puta veća od širine i deblj ine". moja podjela. rebrenjak). obelisk (stup) i kameni kriŽ. Dominik Mandić u svom djelu "Etni čka povijest Bosne i Hercegovine".sa podnožjem i bez nj ega . u zapadnoj Bosni (5 nekropola sa 244 spomenika). umjesto krst. 2l Pri rasporedu stećaka centralne Bosne (330 nekropola sa 4758 primjeraka) korištena je ista podjela. (17 nekropola sa 1055 primjeraka) rasporedio u šest slijedećih oblika: ploču. sljemenjak s kosim st ranama. ploča obična. visoki sanduk.iz okoline Kupresa. niska prizma. piše i o stećci ma i svrstava ih u pet osnovnih oblika: ploču. da bi se razlikovao oblik stećka od reljefnog motiva stećka koji se susreće na raznim oblicima stećaka. Evo tih oblika: grubi s lećak . Njegova ploča mora imati visinu manju od polovine širine.k riž mu je spomenik "sa unakrsnim stranicama". samo što su sljemenjaci svrstani u dvije vrste . kao piramida i antropoidni (kapičar. sanduk. krst. a .'" I Ante Skobalj ima svoju podjelu oblika . sanduk mu je položeni stećak.i što su postojale dvije vrste sljemenjaka. visoka prizma s kosim siranama.ploča. sljemenjak. 1B Za s tećke Blidinja.prizma. Baniji. krslaču i amorfni s lećak. visoka prizma s ravnim stranama. ukrašeni slećak . krst i amorfni spomenik. koje je izdato u Rimu.u ležeće i u s toj eće. sljemenjak s odijeljenim podnožjem. sljemenjak. samo su stubovi nazvani uspravnim spomenicima. podjela je bila ista kao i za stećke Kupresa. Svrstala ih je u šest osnovnih oblika: ploču. obilježeni stećak . OS'im toga. prizma s monolilnim podnožjem.

l 2 3 - Ploča Sanduk Sljemenjak 4 5 6 - Stub Knstača Amorfni spomenik U toku daljeg obrađivanja s tećaka u Bosni i Hercegovini. ja sam pristupio proučavanju oblika stećaka. a katkada i poneki relj efni motiv. Davidovtica). nego su na grobove postavljene onakve 'k akve su odvaljene i usj eče ne u k a menolomima. on iznosi 16591 primjerak. Pokazalo se da su neki oblici karakter. koja bi bUla kompleksna i adekvatna pravom stanju na terenu. nego i onih 'p llbliciranih. u Srbiji (Pribojska Banja. da se II nek im osjeća u tjecaj "li d i· rektno djelovanje klesara iz određenog kraja. itd. prvenstveno manjih dimenzija i bez ukrasa. i to ne samo sakupljenih velikom akcijom evidentiranja na č itavom jugoslavenskom teritoriju steća ka . motika i sL). što je 24 % od ukupnog broja stećaka uopšte.samome početku proučavanja ove vrste oblika iskrsla su neka pitanja koja je trebalo najprije riješiti. a pogotovo one koje su ovlaš klesane. Veoma je velik broj u obliku ploča . kao što su š tit.. pa i varijetete. Već u . 'Uočio sam sve vrste oblika. ali su one postavljene neposredno .. Evo mojih zapažanja i mišljenja o poj edinim oblicima stećaka. tako reći do sada sasvJm nepoznatih. da se običaj izrade izvjesnih oblika prenosio migracijom sta novništva. s obzirom na to da ih nalazimo i izvan teritorije stećaka. prikupio i sredio.istični za pojedina podmčja. i to kako u našoj zemlji tako i u nekim drugam evropskim zemljama? Treba priznati da su takve tanje ploče nađene u podovima crkava ili uz same crkve i na područjima stećaka ili u njihovoj blizini. Iskrsavala su piotanja porijekla nekih oblika i potrebe njihovog razmatranja i objašnjenja. krst ili simboli staleža (škare. To nije baš tačno zbog toga što je u amorfne obLi'k e uvršten izvjestan broj ploča.iznad rake i više puta imaju uklesan epHaf. među kojima ima dosta onih koji su već ranije i drugi i stmž iva či primijetili i konstatovali. Takvih slučajeva ima. Sve j e govorilo o potrebi utvrđivanja i objašnjenja nove sistematizacije dblika stećaka. PLOCE Prvi osnovni oblik ležećih s tećaka je ploča . ali i mnogo novih. Crnoj Gori i jednom dij elu Dalmacije. Mislim da je sasvim opravdano ako sve s tećke najprije podijelimo na dvije glavne s·k upine -ležeće i stojeće. ili uopšte nisu klesane. pregledom svih materijala. kao i materijala koje sam dodatnom evidencijom poslije 1969. zatim da mnogi krajevi imaju dosta zajedničkih osobina. trebalo tretirati kao stećke. ali se mora dozvoliti i mogućnost da su neke amorfne ploče viđene kao poluobrađene. pa i putovanja na neke od tih terena. u Polirniju. npr. god. kako glavne i osnovne tako i njahove varijante." s tećaka 80 . zbog čega su uvrštene u ploče. Studij je zahtijevao i upoznavanj e komparatrivnih materijala iz naše zemlje i Jnostranstva. Iedno se odnosilo na to da li bi tanke ploče. posebno na području sjeverne Dalmacij e.

Drugo pitanje se odnosilo na debljinu . Pravilno i dobro klesana ploča redovno je u ob liku če tveros trane prizme. već prema tome da ]j se radi o s rednjoj. postoji i prili čn o veliki broj dru gačijih oblika . a š iroke od ISO do 200 cm . bez obzira šIo se takve i slične ploče nalaze uz crkve koje su ponekad vremenski neš to s tarije od s tećaka .30 Nađene su i vrlo male ploče . a pokDjnic i su sahranjivani po istim običajima i u is tom vremenskom razdoblju. posebno u is točnim kraj evima Hercegovine. a m ožda je i najveća. Blidinje) .'5 U istočnim kraj evima su bili epHafi pisani ćirilicom na narodnom jeziku. I mnoge druge kara kteristike ovih ploča su zaj edničke i ostalim stećcima . nego su najčešće linterpolirane izme đu njih. u okolini Sarajeva.ni su postavlj ene dire ktno na raku. da takve ploče imaju sva svojstva s teća ka . Na Kaerovoj tabeli vidimo ploču koja je sa obadvij e čeo ne s trane polukružna. m eđ utim. a široke 70 do 100 c m. do uvjerenj a da je to prevelika visina za ploče . i visina manja od polovine š. Znač i da su one na ne kropolama stećaka redovna. za š to se zalažu Stratimirovi ć i Ma ndi ć (duga i široka ploča . Ima ove dimenzij e: 310 X 285 X 40 cm . A takvih ploča je bilo na više mjes ta. koj e ponekad dos t·ižu dužinu i 300 cm. Kako sam već naprij ed naveo.29 U Uboskom kod Ljubinja evildentirao sam ploču koja je jedna od naj već ih . kod Kiseljaka. U Popovu polju sam našao više ploča koj e . za koj e možemo reći da r edovno pripadaju sahranj enoj djeci. Uz pravougli paralelopiped kao naj češći oblik. ponekad sa reljefnim m otivima 'ka kve nalazimo ·i na d rugim oblicima. odnosno visinu ploča. Kaer i Truhelka su smatrali da svi pravougli paralelopipedi do 40 cm visine spada ju u ploče.za visinu do 30 cm .J2 Još više je bilo primj eraka pl oča koj e se samo s jedne uže strane polukružno završavaju (Kupres. grobovi ispod njih su is te arhitekture.s tim pravilima." Ser gejevski 27 i Vego .3I Ja sam i h našao na više mj esta. Stratimirović . u iste redove. i u okolini Lišt ice. i r·i ne) vrlo je nesigurno. a širinu 200 cm.su bile dugačke od 240 do 280 cm. zb og čega su mogle poslužiti kao prototip našim pločama .33 . Međutim . Ta kve ploče nisu izni mna poj ava. pa sam se onda toga i pridrža vao. u izvjesnim s lu čaj evima je bio presudan i odnos širine i dužine prema visini. Ustanovlj ene su. velikoj ili maloj plOČi. a u zapadnim obično latinicom na latinskom ili talijans kom jezi·ku. raspoređene s u i orij entirane po . na istim srednjovjekovnim nekropolama . a može bit i i pro izvoljno. Najčešće su du gačke od I SO do 200 cm. Svrs tavanj e i određi vanje ploča p o širini i dužini. ploče o kojima se ovdje govDri nalaze se zajedno sa ostalim oblioima stećaka .BJ u sjeverozapadnoj Bosni (Bihać)" i u Dalmaciji (Zadar). zbog čega sam u ploče uvrš tavao i Dne stećke ko ji su umali i nešto veću visinu od 30 cm. To sve govori . Takav kriterij s u zauzeli i Benac. Razumljivo. zbog čega u horizontalnDj prDjekciji s li či elipsi.. a ne nekakva iznimna pojava. npr. ako su oni po svojim ostalim dimenzij ama bili upadno veli ki. zapravo u obliku pravouglog paral elopipeda. zbog čega sam se od lučio za nešto korigiran kriterij .. U dalj em radu i s tudiju došao sam. Pos toj e i vrlo velhl<e ploče." I ja sam za s tećk e Kupresa primijenio takav kriterij. npr. nego 'n a površinu zemlj e. Dužine i širine su im različite. Vrlo je indikativan pokazatelj da ovakve ploče nisu izolirane od ostalih stećaka. t" ko da ih od rake odvaja čitav zemljani sloj.

82 . Mislim da su to nadgrobnici za dva uko pa. ali u manjem broju. a druga na sljeme f) teona strana trostrana oblikovana g) teone strane trostrana oblikovane h ) Baza II obliku ravnokrakog trapeza 2 . Kupres) . aLi zbog utonulosti u zem lju nije sasvim sigurno da se u Žepi radi o pločama. To su ploče či ji su vodoravni bridovi nešto malo koso zatesani. Lopoč ·i dr. ili ·koje su samo ovlaš oklesane. l. Relativno. tako da izgledaj u kao poklopac nekog kovčega . VIII A. ). Kiseljak. sl. klesana od jednog komada kamena.Tab. 1 i 2.4' a nađen je i u Žepi.38 Na mnogo mj esta smo našli i ploče nepravilnog oblika. pa sam ih n azvao dvojnim ili dvostrukim pločama. Neke ploče su bile s jedne uže strane polukružne.37 Ustanovljeno je na više mjes ta postojanje ploča. Specifi čn i oblici su uvršteni u posebnu tabelu.35 Nađene su i ploče .36 Ustanovio sam i nekoliko primjeraka koji su u horizontalnoj projekciji bili ravnokraki trapezi (Blidinj e. Takav oblik je Benac ustanovio u Radimlji. redovno većih dimenzija.T. Kalinovik. a sa druge dvostrano zatesane (Gornji Studenci kod Ljubuš kog). Pale. Rogatica. najvjerovatnije za muža i ženu. Struj ići. zajedno sa specifičnostima ostalih osnovnih oblika ste· ćaka .Ustanovljen je i ne mali broj ploča koje su s jedne ili s obadvij e čeone strane dvostrano za tesane. za b rata i sestru.40 ja sam ga našao oko Sibenika. na dvije vode34 (Bratunac. Kalinovi·k). Takav specifi čan oblik sam našao u okolini Siben ika 39 Drugi oblik koji je isto tako vrlo rij etko zastupljen jest ploča sa stopom. čije su vodoravne strane jednom urezanom li nijom ili plasti čnom vrpcom sredinom . Ikoje su s jedne ili s obadvije u že strane trostrano zatesane." Uzevši sve ovo u obzir.Pravougli paraleiopiped Podvrste I-PLOCA a) b) c) d) e) Ceona strana lu čno oblikovana Ceone strane l učno oblikovane Ceona strana na sljeme teone strane na sljeme Jedna čeona strana lu čno oblikovana. ovakav oblik je karakterističan za bosanske nekropole.Dvojna 3 . Tako kombinovane plo če nisu baš r. Kiseljak). POstoji i ploča koja zajedno sa usađenom krstačo m kod uzglavne uže strane sačinjava jedan n adgrobni spomenik. tako da su u horizontalnoj projekciji bile šestorougaonici il i osmerougaonici (Nevesinje. najviše jh ima u Popovu polju (Ve ličani.uzduž bile razdij elj ene na dvije polovine.jetk a poj ava. moja lista ploča izgleda ovako : Osnovni oblik Vrsta 1 . Ovome svemu bih dodao još dva obli ka koja se vrlo rijetko ili sasvim iznimno javljaju. odnosno ploča na plOČi.Kombinovana sa krs tačom 4Neobrađena Prilaže se tabela ploča . koje uopšte nisu bile obrađene. Kako izgleda.

83 .JI.L-_ _ _. 1 H 2 3 Tabela I - Vrste i podvrste s t ećaka u obliku ploča.

na svoje manje baze.zgledaju kao četverostrane prikraćene piramide koje su postavljene normalnije od onih prvih . bilo je vrlo teško razlikovati prave stećke od onih koji potječu iz XVII i XVIII v. U nekim slu čajevima. a potom u zapadnoj Bosni. unutra. Postoje i sanduci sa obratno skošenim vertika lnim stranama . ali ima znatan broj tankih i manjih dimenzija. SANDUCI Drugi osnovni oblik ležećih stećaka je sanduk . ili tum ba. kako su ga zvali neki starij i istraživači stećaka. .koje također nije moguće lako. može se smatr ati visok im sandukom. č ija je v. gdje dostižu visinu i preko 200 om. zauzimajući svega 17% ukupnog broja stećaka u toj republici .m statis ti čkim podacima.. Prema najnovij'. Tako klesani sanduci zapravo nisu više pravougli paralelop ipedi . Nisam i h našao u sjevernoj Dalmaciji. ali i daleko iznad sljemenjaka i ostalih oblika_ U odnosu na ostale 'obliJ<e. dok u Crnoj Gori stoji daleko iza sanduka. a. Op ćenito se može reći da su stećci u obliku ploča klesani u velikom broju. Ako mu je visina ·iznad 80 cm. što je oko 3 puta manje nego sanduka. To je naj če šće korišten oblik u klesanju stećaka. Taj naziv nije najsretn ij e odabran. gdje su vertikalne strane nešto nagnute prema gore. monolitan kamen . Sanduk je najčešće I klesan kao četverostrana 'prizma. najviše ih ima u Hercegovini. nego neka vrsta četverostranih (izduženih) prikraćenih piramida postavljenih obrnuto. Dosta je velik broj takvih sanduka. Inače najviše ima sanduka visine od 30 do 80 cm i to na svim područjima. na 84 . naročito u Srbiji. tj . jer je sanduk šupalj a i zatvara se poklopcem. a pogotovo ne sasvim sigurno odvojiti od on·ih što su ·kasn:i je datirani . a onda i zbog toga što nije sasvim adekvatna. tako da . U Hrvatskoj nema amorfnih ploča. Nalazimo ih u svim područj. ali iza sanduka kojih ima gotovo tri puta više. za razliku od onih visokih. Najmanje "ih ima u ist očnoj Bosni. Vrlo veliki broj sanduka-pravouglih paralelopipeda klesan je tako da su im j čeone i bočne strane skošene prema dolje. upravo kao pravougli paralelopiped. Ima mnogo svojih vrsta i podvrsta. relativno. prema unutra. Ta ukošenost je često neznatna.ivom posmatra ču ona ne izmiče iz vida. Slabije obrađenih i amorfnih ploča najviše je u Srb. no najmanje u zapadnoj Bosni. s napo· menom da su u ovaj broj uvršteni i sanduci sa postoljima. kao i ploča. javlja se ukupno 42564 puta i zauzima 61 % svih stećaka.ji i u centralnoj i zapadnoj Bosni . astećak sanduk je homogen.ima stećaka. pa bismo ih mogli nazvati obi čnim sanducima. broj ploča u Srbiji i Hrvatskoj je upadno veliki i zauzima vodeće mjesto.• .isina veća od 30 cm. pa su se te vertikalne pravougaone strane transformirale u ravn()krake trapeze. ali najviše u Hercegovini. a blisko je jugoslavenskom procentu (24 % ). Mislim da se razvio iz ploče. Ona je uglavnom svojstvo običnih sanduka. prije svega zato što nije naša riječ. ali pažlj. Ra spoređeni su po svim krajevima Bosne i Hercegovine. U Bos ni i Hercegovini p l oče zauzimaju 21 % ukupnog broja stećaka te republi ke.

nego polukružni . oni su nam izgledali vrlo dugački. Živinice) . ali ne često.j gornji bridovi stesani . tako da oni nisu prave prizme. u Bosni} . U dva-tri s lu čaja je taj stepenik na čeonoj strani bio polukružan. skošen i. a č itava če tveros tran a prizma postala šesterostrana (Rogatica. Višegrada i Donj eg Vakufa). postoje i sanduci koji su nadgrobnici za dvije osobe. s li čno polukružnim apsidama crkava. Nerijetko smo našli . Ovima s u s lič ni rjjetki s lučaj evi oblikovanja čeoni h strana u vidu luč nih ispusta. Najobičnija su oni čija je gornja vodoravna strana pomoću urezane linij e . zatim o ni koji su s jedne čeone strane bačva sto ili dvostrano zatesani.inovika i kod Obrovca. a ne pravougaonici. bačvasto oblikovan (Kupres .i\i vrpce razdijeljena na dvij e polovine. tj . Nije bilo ni skošenja vertikalnih strana prema gore. Napominjem da visoki sanduci nemaju toliko varijanata kao obični. ko d kojih su čeone strane 'kvadrati. tj. npr." Jedinstven je primjerak sanduka koji je sa jedne čeone strane bio dvostrano zatesan prema dužim strana ma. Sokoca i Foče) . kao ni oni kao korita . U znatno manjem broju su u stanovlj en i srunduci kod kojih s u svi bridovi gornje vodoravne strane bili istesan i. postoje i sanduci koji s jedne. U odnosu na uobičajene sanduke. ali p o čitavoj širi ni (Le dići kod Trnova. i na sanduke koji su sa jedne čeo ne strane imali neku vrstu stepeni ka. Ali.85 svoje veće baze. tako da su čeone strane posta le šesterougaonici. u obliku kavadera. na dvij e vode. kao npr. pa n i oni h č iji su sv. Naila"io sam.43 Sli čno ovima. Sam poklopac je u takvim s lu čajev ima poprjmio oblik vrlo niske a izdužene p rikraćene piramide.isinama (oko Rogatice. Među njima nisu nađe ni primjeroi sa stepenikom. kakve je ·i Kaer donio na . Ustanovljen je manji broj niži h sanduka koji su bili u obliku pravilne četveros trane prizme. Nalazimo ih u raznim područjima . jer im se pravougaona baza pretvorila u ravnokraki trapez. u Hrvatskoj. kod Ka \. u okolini Kupresa i Duvna. eviden tirao sa m II oko lini Rogatice i sanduke sa stepenikom na jednoj bočnoj strani. Takve sanduke sam našao u Ljubunčiću kod Livna i kod vrela Cetine." Nađen je izvjestan broj nižih sanduka k oji su bili neš to uŽli s jedne čeo ne strane. nisu ravni (vertikalni). tj . zb og čega su s lični korjtima za česme (okolina Sarajeva. unutra. dvojni ili dvostruki sanduci. a neki su s jedne stran e bHi dvos trano zatesani. Kao i ploče. a nije bilo ni sanduka u obliku šesterostranih prizmi . Zani mljivi su obi čn i sanduoi koji na gornjoj stran i (vodoravnoj ) ima ju pravougaona udubljenja manjih i većih dimenzija. Vrlo rijetki su primj erci sanduka koji su s jedne čeone strane trostrano zatesa ni (Žegar kod Obrovca}. a sa druge također dvos trano zatesan. pa sam ih nazvao sanducima sa stepenikom na čeo n oj strani. Ustanovljen je izvjestan broj običnih sandu ka č iji su gornji bočni bridovi koso istesani i pre tvoreni u dugač ke uske pravo ugaonike. a ponekad i sa obadvije čeone stra ne.dvojne sanduke čije su polovine bile na različ i t im v. ) Neki primj erci su bil. (Kaer je na svojoj tabeli također prikazao takav oblik. takvi primjerci su rjeđa pojava . i to u nemalom broju. pa su uveliko podsjećali na d rvene sanduke (škrinje) sa poklopci ma. koji se upotrebljava ju u ku ćan s tvu (okolina Sokoca. Blidinje}. Prače . Kao i kod ploča. neki s u bili s obadvije strane dvos trano zatesa ni (okoli i na Sjen ice).i s jedne strane dvostrano zatesani. tj . s li č n o pločama . a sa druge zaob ljeni (okolina Ljubui"lkog). Višegrada i Pala) . lučno o blikovani (Blidinje).

zatim ima još dvije bočne stranice kose. * ** Kako je već istaknuto. u Crnoj Gori još više . tako da je to zapravo bila ko mbinacija sanduka i ploče. Cetvrti sam evidentirao u okolini Novog Pazara. U Bosni i Hercegovini oni zauzimaju oko 64% ukupnog broja stećaka. sačinjavaju jedan nadgrobni spomen ik (Radimlja). nekad s jednog a nekad s obadva kraja (oko Sarajeva. Rogatice i Višegrada). 86 . iako klesani odvojeno . Možda bi se mogli zvati sa11ducima Ila stepeIlice? Treći izniman oblik je varijanta dvojnog sanduka. a če tvrti je s jedne čeone strane stesan koso prema dužini. treći je sanduk koji je s jedne čeone strane trostrano zatesan. Najčešće horizontalne dimenzije sanduka su slične onima kod ploča: dužine od 150 do 200 cm. naročito u centralnoj i istočnoj Bosni. Ponekad se uočava da ti dijelovi nisu jednako široki. nego kose. Njegova obadva dijela se prema vani postepeno šire i na drugom kraju završavaj" polukružno . To je dosta nizak sanduk u obliku šesterostrane prizme koja leži na bazi pravougaonog obhlka . ali u vrlo malom broju ili samo kao osamljerui primjerci. Mnogo manji broj primjeraka je imao različite dužine svojih polovina. sanduci su najbrojniji oblik stećaka uopšte. Ovdje još spada i amorfan oblik sanduka. jedna je bila kraća (visine su ostale iste).svojoj tabe li . pa izgleda kao da ploča ima svoj postament u obliku ploče. Našao sam ga u okolini Pljevalja. ij eči. koji nalazimo u više područja. Vjerovatno je stvarni broj sanduka nešto veći zbog toga što su neki u zemlju utonuli primjerci na popisivače djelovali više kao ploče. Uz sve ove vrste i podvrste oblika sanduka javlj aj u se i još neke.da ove cifre obuhvataju i sanduke sa postoljima. U nešto manj em broju javljaju se sanduci udruženi sa krstačama koji. Nazvao sam ih kombillovallim sa krstačom ili salldukom sa krstačom. što izgleda kao da ploča ima svoje postolje u obliku sanduka (Prijeklade u okolitlli Foče) . Takve oblike s u našli i Pa lavestra i Perić u Žepi . a sa druge koso prema širini spomenika. tj. Jedan je klesan tako da na vodoravnoj strani ima doda tak u obliku tanke ploče. Javljaju se još četiri iznimna oblika. zbog toga što sistematska evidencija za mnoga područja te dvije vrste osnovnih oblika nije odvojeno iskazivala. dok u Srbiji stoje oza ploča . pa su ih i uvrštavali u ploče. Sličan ovome je sanduk sa dvije tanke ploče. Jedna vrsta tih dvojnih sanduka imala je dosta plitak niži dio.oko 70%. a to obadvoje svoj postament u obliku sanduka (Gornji Studenci kod Ljubuškog). drugi je sanduk ko ji u h orjzontalnoj projekcij. širine . a odozgo je uzak i ravan pravougaonik.sa oko 19% ukupnog broja stećaka. u Hrvatskoj su zastupljeni sa oko 45 %.46 Obadva ta oblika su klesana u jednom komadu kamena. Izvjestan broj je imao i nejednake dužine i nejednake visine svoj<ih polovina. Takva čet-iri iznimna i specifična primjerka sam već naveo: prvi je sanduk na polukružni s[epenik. kao dva komada.i s liči crkvici sa polukružnim apsidama na čeonim stranama. o kojima će malo kasnije biti r. I ovdje napominjem . b očne stranice joj nisu vertikalne.

Pravougli paralelopiped Podvrste a) b) e) d) e) Vertikalne strane iskošene prema dolj e Vertikalne strane iskošene prema gore Stepenik na čeonoj strani Stepenik na bočnoj strani teona strana na svod f) Ceone strane na svod g} teona strana na sljeme h) Ceone strane na sljeme j) Jedna čeDna strana na luk.Dvojni Samo sa srednjicom a) Nejednake visine b) Nejednake dužine e) Nejednake visine i dužine d) Sanduk-pl oča '4 . ali pravilno. .6 .od 70 do 100 cm. sanduci predstavljaju najkarakterističniji i najadekvatniji formalno-oblikovni izraz stećaka. ali često tako da te skošene vertikalne strane nisu sasvim ravne nego su pomalo.T.ka sanduka . Najljepše obrađeni sanduci su u Hercegovini. a naro6ito svojim velikim bmj em.Neobrađen 87 Prilaže se tabela vrsta i podvrsta sanduka . odnosno izvijene. I sanduka ima velikih kao i m alih. Može se reći da svojim oblikom. sl. Osim toga.Sanduk sa k.T.zgledala ovako: Isnovni oblik Vrste 1 . Sanduci i s točne Bosne su dosta dobro klesani. relativno su nešto duži. II. zajedno sa specifičnostima ostalih osnovnih oblika s tećaka . udublj ene. VIII A. Specifični oblici se nalaze na posebnoj tabeli. Tako bi lista vrsta i podvrsta osnovnog obli.k ao i amorfnih sanduka. Centralna i zapadna Bosna su karakteri s tične po relativno velikom broju slabije obrađenih . što je znak vještih klesara. a vrlo visoke u i s točnim ·kraj evima Hercegovine. Velike sanduke naj češće nalazimo u istočnim krajevima Bosne. 3-10.Sesterostrana prizma . dok im visine naj češće iznose od 40 do 80 cm. u istočnoj Bosni ima najviše dvojnih sanduka svih varijanti.r s tačom 5 . a druga na sljeme j) Baza II obliku ravnokrakog trapeza k) Kao korito l) Gornji dio prikraćena piramida l-SANDUK 2-Kvader 3 . među njima je veliki broj skošenih.

_ _ _-------' obliku sanduka.II {l @ (j) {l fl () Q () (}) e tl II J K {JJ L 2 {} ll} @ rP.QJ 88 1. fP w.J /j Tabela II Vrste i podvrste stećaka II . .

klesana komada. 89 Mnoga svojstva ov.takvih primjera'ka sam našao 'll istočnoj Hercegovini .ima imaju gotovo iste prosječne dimenzije. Najviše . odnosno postaviti kamen po kamenu?) očito je da narod takav spomenik drugačije vrednuje od sanduka bez postolja. Mislim da se može navesti nekoliko razloga koji opravdavaju njegovo mjesto samostalnog osnovnog oblika stećaka. Više puta to postolje zaista nije isklesano od istog komada kamena. napominjem da je izraženo mišljenje kako oni predstavljaju prelazne .i h spomenika su slična onim prethodnog oblika. s tom razlikom što mu je donji dio proširen na sve strane. Moj utisak je da ih ·ima isto toliko. Neki primjerci su toliko visoki (uzimajući u obzir i visinu postolja) da ne djeluju kao leželi. postolje je uvijek veće i izlazi na sve strane po 10. Nekada je ono malo usječeno (sa ležištem) da sanduk na njemu bude stabilniji. a visok 142 cm. Postolje je redovno obrađeno isto tako pažljivo kao i sam sanduk. Više puta je ono tako ve]. pa i sa tri postolja. jer je takve sp. Zbog svega toga smatram da se sandu'k sa postoljem može tretirati kao samostalan osnovni oblik. Ako uračunamo visinu postolja koje iznosi 30 cm. nego je sastavljen od dva zasebno . ovi spomenici su naročito upadni i djeluju vrlo impozantno. koli:ko i sanduka bez postolja. Postolje mu ima ove dimenz·ij e: 375 x 161 x 68 cm. I sanduci sa postolj.SANDUCI SA POSTOLJIMA Treći ležeći osnovni oblik stećaka je sanduk sa postoljem. ako ne i više. umjesto sanduk sa postoljem. koji se odnosi na uglednog vlastelina Vlatka Vlađevića. Neki primjerci postolja su ukrašeni reljefima. Među nekoliko najvećih sanduka sa postoljima spada onaj sa natpisom iz Vlađevina kod Rogatice (sada u Sarajevu).48 Iz naprijed navedenog narodnog običaja pri prošnji djevojke (da li mladoženja može mladu kamenovati. ima ih uobičajenih visina (do 80 cm. Rekao sam već da su sanduci najbrojniji oblici stećaka uopšte. a težina 24192 kg:" Isto tako.jko da samo po sebi djeluje kao spomenik. Odmah treba reći da postoje i sanduci sa dva. Stratimirević. a mogao ih je poručiti samo imućan čovjek. Razumljivo.ikom broju pravili i postavljali. U Uboskom kod Ljubinja jedan takav spomenik ima ove dimenzije: 180 x88x 220 cm.kao sanduk. Većina ga smatra vrstom sanduka. Klesan je kao ·i prethodni osnovni obLik . Benac i Vego ga smatraju zasebnim osnovnim oblikom. a mogu biti veli·ki ili i mali . Istraživači stećaka nisu jedinstveni u pogledu tretmana ovog oblika. Prema tome. dok su ih u tako vel. On je dugačak 295. a n eki imaju čak i nabpise (Hodovo. Može se reći da su i najomiljeniji. Među njima su sanduci sa postoljima zastupljeni u velikom broju. kako za naručioce tako i za klesare. njihov broj je malen. ali i mnogo viših. širok 130.omenike bilo mnogo teže klesa ti i postavljati. zbog čega izgleda 'kao da je postavljen na drugi stećak u obliku ploče ili sanduka. proizlazi da je visina toga sanduka 's a postoljem 250 cm.64 m j. 20 ili više cm. U odnosu na bazu spomenika. Za takve slučajeve precizniji bi bio naziv sanduk na postolju.47 Opli6ići). Na žalost.so U vezi sa visokim sanducima uopšte. nadgrobnik nije homogen kamen. nego 'kao uspravno postavljeni stećci. što je i razumljivo. volumen spomenika iznosi 8. bez postolja) . Druga je stvar što naša postojeća evidencija nije uspjela da ih i zasebno iskaže.

Našli smo i primjerke koji su s j edne čeone ili .r-~~-----~~--~~~·~~-_ . II Velimiju kod oblike ka s lj emenjacima. if ' Sl. zbog čega mu čeDna strana više nije pravougaonik. niti če tverougaonik uopšte.. da je neš to 90 . a kod više takvih primj eraka je to skošenje neš to udubljeno. Ostale varijante ovoga oblika. 17. izvijeno. na dvije vode. Određujući faktor za takav kriterij bila j e. š to n.~r-~--~-n-----. nego peterougaonik (u gornjem dij elu je stvo ren zaba t) . - Vrlo visoki sanduci sa postoljima Nikši ć a. Našli smo i nekoliko primj eraka kod kojih su vertikalne strane bile skošene prema gore-unutra.. Blidinje).i ljen s jedne čeone s trane. Sljemenjak se odozgo !le završava ravnom plohom. dakle. nego kao krov kuće . analogno varijantama sanduka bez postolja . Mnogi sanduci sa postoljima imaju vertikalne s tranice skošene prema donjoj bazi. vis·ina sanduka.< jedne bočne sIrane imali s tepenik (Rogatiea.da je zaobljen ili zaš.~. a izgled čitavog stećka je postao sasvim dru gač iji. prema unutra . Takvi oblici su najviše zastuplj eni u istočnoj Bosni.u~--~~-. Kupres. zbog čega su oni bi li slični prikraćenoj piramidi (Pljevlja).ije prihvatljivo.

I sanduke sa postoljima nalazimo kao dvojne. Tu liniju.suzen prema jednoj čeonoj strani.bočne se pretvorile u ravnokrake trapeze. sa izgledom poklopca sanduka. Uz ovdje navedene vrste i podvrste.Pravougli parale iopiped :1) b) c) d) e) f) Pod vrs te S a dva pos tolja Ve rtikalne s trane iskošene p rema dolj e Ve rti ka lne strane is koše ne pre ma gore Ste penik na čeo n oj s trani Stepenik na boč noj strani Gornj i dio pr i k ra će na piramida ll-SANDUK SA PO- STOLJEM 2 . čije su podvrste slične podvrstama dvojnih sanduka bez postolja.nisam ustanovio. visine su im.k osa). da je pravougaono izdubljen na vodoravnoj strani. nejednake. pa je sli čio starim jevrej skim nadgrobnicima (Kreševo) S l Lista vrsta i podvrsta ovoga osnovnog oblika izgleda ovako: I snovni oblik Vrste 1 . 11. itd. a čitav sanduk (ne računajući postolje) p os tao šesterostrana prizma. zbog čega se gornji dio sanduka pre tvorio u nisku prikraće nu piramidu. Donji Vakuf).Dvojni Samo sa s rednj icom a) Nej edn ake visine b ) Nejednake dužine c) Nejedna ke vis ine i dužine 1. Kod nekih dvojnih primjeraka je jedna polovina viša. Ponekad su ivice gornj e vodoravne strane sanduka koso stesane. postoji još jedan jedinstven primjerak sanduka sa postolj em koji je klesan tako da mu gornja pravougaona površina nije ravna. Tako je ovaj spomen ik s jedne Čeo ne stra ne bio znatno viši nego s druge. III .Kvader 3. . a čeoni pravougaonici su postali razli čite veli č ine.Ses teros trana prizma 91 Prilaže se tabela vrsta i podvrsta oblika sanduka sa postoljima T. čeon e strane se tran sformirale u nepravilne šesterougaonike. . zbog čega ni ostale strane nisu uobičajene .ine njihovih dijelova nejednake. Ponekad su bočne ivice gornje baze sanduka p o prili čno koso stesane . Konstatovao sam da postoje i sanduci sa postoljima koji su u obliku kvadera (ne računajući postolja) . dakle. Tako postoje sanduci sa postoljem kod kojih je vodoravna strana običnom urezan o m linijom ili plastičnom vrpco m podijeljena na dvije polovine po dužini. Izniman i specifičan s lu čaj ovoga oblika prikazan je na T. odnosno niža od druge. tako da se ona transformirala u tri pravougaonika (j ednog srednjeg ši reg i dva postrana uža i . odnosno vrpcu nazivam srednj icom. nego kosa. A ima i primjeraka dvojnih sanduka sa postoljima kod kojih su i visine i duž. a čeone površine su postale nepravilni šesterougaonici (Višegrad. sl. različite. Kod izvj esnog broja dvojnih primjeraka su nejednake dužine tih dijelova. VIII A. Sokolac.

92 .l u/lJ(}f!) A B e iiia/}) F Tabela III - Vrste i podvrste stećaka u ob li ku sanduka sa postoljima.

one čija je visina između 40 i 80 cm .poznata sa visokim. U okolini Pljevalja sam našao više primjeraka dosta uskih i po dimenzijama manjih stećaka ove vrste. Dimenzije su im s lične dimenzij ama sanduka.kve nazivamo niskim. Napominjem da ta cifra obuhvata . zbog toga što i h je bilo naj teže klesati i što su ih mogli poručiva ti samo najimućniji ljudi. što u o dnosu na ukupan broj steća. slj emenjaka nema tako mnogo kao sanduka i ploča. a one iznad 80 om visokim sljemenjacima. Tim o blicima se stećci najbolje prezentiraj u.isti njegovih specifičnih o blika.ka iznos i nepunih 9% . odnosno u dvos trešni krov. ranije čes to nazivan sarkofag. kao i po dvojn im pr'imj ercima. zatim u širem području istočne Bosne. Na žalost. "na lastavicu". Sljemenjaci i sanduci zapravo i jesu oblici čij a nam slika najprije izađe pred oči kada pomislimo na s teć ke. "na sljeme" ili "na dvije vode". Uz sanduke. ipak. Ovaj obli k steća ka je najv iše klesan u Hercegovi ni.i osnovni oblik slj emenj aka sa postoljem. a imaju relativno dosta i natpisa. a ni a morfne sanduke sa postoljima. Našli smo i sljemenjake čija je visina iznosila manje od 40 cm. zbog čega ta kve vrste nisu zastupljene u listi ovoga osnovnog oblika. a centralna Bosna sa sljemenjacima ispod 80 cm visine. smatramo ih uobi čajenim .kteri s tična po primjercima koji su prema dnu skošeni i izvijeni. Naj izrazitiji dio ovoga oblika je nj egov krov koji naj češće izgleda kao dvostrešni krov kuće. SUEMENJACI Slj edeć i ležeći osnovni o blik stećaka je sljemenj a k. pa bi najpravilnije bilo da ta. zbog toga što se oni odnose i na ovaj i na prethodni osnovni blik. za to što sistema tska evidencij a nije mogla posebno iskazati njih. 93 Redovno su to lij epo klesani spomenici. posebno one više i sa postoljima. a u Srbiji i sjevernoj Dalmaciji je vrlo rijetka pojava. I stočna Bosna je kara. A:ko su ispod 80 cm visine. kakvi su r ije tka poj ava u drugim podru čjima . zbog čega se smatraju i najvrednijim. kako to narod kaže. Hercegovina je . ovaj oblik dj eluj e vrlo impozantno. Oni su i najčešće ukrašavani reljefima. Njihov broj. Na k raju treba reći da nisam našao sanduke sa postoljima ko mbinavane sa krs tača m a. To je četverostran a prizma (pravougli paralelopiped) čija se gornja vodoravna strana pretvorila u dva koso naslonjena pravougaonika. a posebno slj emenjake sa postolj ima (kako se dogodilo i pri popisu sanduka ). ima ih u svemu 6078 primj eraka. u manjem bro ju se javlja u. zbog toga što je s ličan antičko m sarkofagu.• •• Neke karakteris ti čne podatke ovoga osnovnog oblika dao sam naprijed. a čeo ne pravougaone stra ne u peterougaonike (dodat im je zaba t) . i to više u njenim is točnim krajevima. Među njima ima vrlo vehkih i vrlo malih s teća ka. a niti u I. nije malen. Prema najnovijim podacima. te u okolini Nikš i ća (Banjani). cen tralnoj i zapadnoj Bosni. tako da je spomenik dobio oblik peterostrane prizme.

zbog čega su se čeone strane pretvorile u šesterougaonike.56 Nađen je i izvjestan broj sljemenjaka čiji su se krovovi znatno razlikovali od do sada opisanjh. Takvi krovovi su privilegija istočne Bosne i Crne Gore. a negdje vrlo visoki . imali ·s u četiri . zbog čega su kose zabatne ivice postale dva spojena konkavna luka.k lesanje traži posebn u klesarsku vještinu i takvi s teće i su i ljepši i vredniji . Sokoca iRogatice ). odnosno sastav lukova sasvim izgubio. siju hrbata krova.k iše i snijega i da stvori utisak prave kuće (okolina Prozora.vica krova. ss Neki su krovovi klesani tako da su bili ulegnuti po svojoj širini. negdje su krovovi vrlo niski . tako da je . zbog čega su s tvarale nadstrešnice.h primjeraka ima i oko Kupresa.i ma razloga da takve sljemenjake smatramo jednom varijantom i da ih zovemo pločast im sljemen jacima. a iznad 80 cm visokim sljemenjacima. tako da su ti sljemenjaci uveliko pod sjećali na ploče. a dvije po širini u obliku trouglova. Mislim da ." a i ja sam nedavno takve evidentirao u okolini Kra ljeva. konveksan.da zaštiti kvarenje spomenika od .srednjim. ta<ko da su se kose zabatne ivice čeoni h strana pretvorile u prelomljeni luk. Travnika. pogotovo ako se ona mjeri do donjih vodo· ravnih ivica krova. koja je stvarala impre. s2 Iste takve sljemenjake je pronašao Z. a bilo je i zaista trostranih ·krovova (okolina Foče. konkavni. Kod priličnog broja naprijed navedenih . takvo . Bilo je i slučajeva gdje je hrbat krova prikazan uskim pravougaonikom. nego blago povijen po dužini. postala čisti luk (Lipovice kod Tuzle.krovne plohe. Zna tan broj sljemenjaka je prema donjoj bazi i prema unutra skošen. gledana sa čeone strane. u Hočev Iju kod Breze. ali takv. ulegnu~e. Gornjeg Vakufa i Imotska krajina)." Ima krovova koji su nešto izbočeni po svojoj širini.blago na-košeni. 94 . Takvi sljemenjaci su osobina mnogih područja. ali ima skošenja i čeonih s trana. u Srbiji. tako da je krov u tim slučajevima imao tri dugačke krovne plohe. sužen. i to je izrazitije nego kod sanduka. Mislim da je to imalo dvojaku funkCiju .strmi. ali se najviše tako klesalo u istoč n oj Bosni. Ponekad se taj prelom. Obično su bočne strane skošene. konkavne. a bilo je i sasvim ravnih krovova. a više puta i čeone stranice. S7 Naprotiv. sa debljam vrpcom kroz sredinu. Rijetku varijantu predstavljaju slj emenjaci sa krovom koji se sastoji od četiri uzdužno postavljene plohe (kod Vlasenice) . a čitav spomenik u šesterostranu prizmu. izbočen. Visina krovnih ploha je različita. U dosta slučajeva krov sljemenjaka nije ravan. Našao sam i talm niske krovove da su im se kosine jedva primjećivale. posebno dvo· slivnih. "bog čega je krov sličio bačvastom svodu. Više puta su te strane i udubljene. i to dvije po dužini u obliku trapeza.krovo va. krovne plohe prelaze vertikalne bočne stranice spomenika. U najnovije vrij em" našao sam na području sjeverne Dalmacije j takve sljemenjake čija je visina bila veoma malena. Novo Selo kod Kupresa). Krovne plohe tih sljemenjakaobično su bile vrlo blago nakošene. Neki istraživači stećaka su smatrali da je ta konkavnost poslj edice nebrižljivog klesanja i da znači slab umjetnički kvalitet stećka. Kajmaković ou Predjelu kod Foče . Vlasenice. npr.

kao što s u prim jerci u okolini Sokoca i Plj evalj a . na primjer oko Prozora. a koji put i u drugi m krajevima. - Dvojni s lj emenjak II Kamenici kod llij aša. klesana u jednom komadu kamena. krovne plohe su imale po tri stepenice.i i krać i . krs ta ča ma. sus reću se i u Podrinju u Srbij-i. zatim da je kraći od prvoga . Ponekad su ti dvojni slj emenjaci klesani ta. a ne obrat no (okolina Vi šegrada.i . Nije tako rijetka ni pojava dvojnog sljemenjaka koji je kombinovan od s lj emenj aka i sanduka. Rogatice i Sokocal.Postoje i dvojni s lj emenjaci. Specij a lan je s lučaj krova kod Kalinovika koji j e prikazan s tepen i často . U tim s lučajevima j e sanduk obično nešto niž. Obično su to dva jednak o velika sljemenjaka sa uobi čajenim dvos livnim krovovima. 18. Nisu nađeni s lj emenjaci kombinovani sa n i amorfni slj emenjaci. a ima i takvih ko d kojilh j e taj drugi dio i niž. i dvojni s lj emenj aci su više puta sa is košen im ili sa ul egnutim vertika lnim stranama. Nađeno je nekoliko primj eraka s lje menj a ka kod kojih . ss Karakteris ti čn i su za i stočnu Bosnu. a ne pos toje 95 I ovaj oblik ima svoj e iznim ke. SI. š to stvara utisak da je on p ridodat slj eme· njaku.59 Naravno.ko d a im je jedan dio [liži od drugoga.

12-15. U tome pogledu se 's točna Bosna nešto izdvaja."" Takvi sp omenici su neuobiča­ jeno kratki (Kupres). Srbija ima najveći broj slj emenja'k a . na tome području se nalazi znatan broj dugačkih a uskih s ljemenjaka. jer tamo nalazimo i visdke slj emenj ake.9.5 %. IV. osobito u okolini Plj evalj a.Sesterostrana prizma 3 . Za njih je odabiran najkva1itetnij-i kamen da bi što duže trajali . Bosna i 96 . U poređenju sa Hercegovinom. * ** Svi slj emenjaci su uglavnom lij epo klesani. tako da formiraju polukupolu sa kuglom na svom vrhu. Najv iše . a os im toga ovi bosanski su redovno niži . Prema izloženome. I s točnobosans'ki su čes to skošeni i ulegnuti. ustanovljeni su uski i relativno maleni sljemenjaci. Usta vrsta ·i podvrsta slj emenjaka je ovakva: Osnovni oblik Vrs te Pod vrste Najobi č ni ji ob lik krov na dvije vode b) Krov povijen po dužin i c) Krov povijen po š irini d) Lu č no zasvođe n krov e) Krov udublj en po širini f) Imi tacija s lj emena g) Pločasl i sljemenjak h ) Krov na če tiri vode i) Krov sa n. Iznimni i specifični slučaj evi ovoga oblika p rikazani su na T.ads trešnicama j) Vertikalne strane iskošene prema dOlje k) Vertikalne strane iskošene prema dolj e i udubljene Krov na tri vode po dužini IV-SLJEMENJAK 1 .Dvojni Krov na četiri vode po dužini a) b) c) d) Nejednake visine Nejednake dužine Nejednake visine i dužine Sljemenjak-sanduk PrJlaže se tabela vrsta i podvrs ta oblika sljemenj aka . U sjevernijim krajevima Crne Gore. i to tako da je jedanput bio ulegnut (Plj evlj a). a naj češće su na nekropolama zauzi ma li istaknutij a j centralna mj es ta. su korišteni za reljefne ukrase i natpise.T.Sedmerostrana prizma 4. Osim toga. VIn A sl. Bosna posjeduje mnogo manji broj ovih oblika. Kod nekoliko takvih primjeraka dv·oslivni krov je bio isklesan po širini. U odnosu na ukupan broj stećaka. a drugi put izbočen (Kupres). kod koj eg su trouglaste krovne plohe nešto povijen e. Specifičan je sl u čaj slj emenjaka na četiri vode u Vrućici kod Teslića.Peterostrana prizma a) 2 . kakvih gotovo da nema u drugim po dru čjima (Ilrijaš).su SInne bile veće o d njihovih dužina.

97 .1 • • e D E 2 3 e Tabela IV - Vrste podvrste stećaka II obliku sij emenjaka.

a osim toga ono zajedno sa ostalim dijelom dosta doprinos i viziji SI. da bi ovaj s tabilnije stajao. Na i s traživače i obične posmatrače stećaka oblik sljemenjaka je naj snažnije djelovao i redovno podsj ećao na kuću. dok os tala dva republička područj a stoje daleko is pod toga . Sljemenjak sa dva postolja II Sudi ć ima kod Ilij aša.Hercegovina ima isti prosjek kao i čitava zem lja . 19.6% . ono Jma i svoje druge funkcije: ono je važan dio spomenika. O porijeklu ovoga oblika je više puta pisano. a Crna Gora 3% .Hrvatska ima 3. Njegovo postolje (podnožje. Sljemenjak sa pos tolje m ima svoj e zasebno i samosta lno mjesto u sis tematizaciji oblika iz s li č nih razloga kao i sanduk sa pos toljem. Na odvojenom postolju je obično izdubljena pli ća pravougaona površina veLi č in e donje baze spomen ika. Iako je pos tolje klesano prve ns tveno da osigura stabilnost spomenika . SLJEMENJACI SA POSTOLJIMA Peti osnovni oblik l ežećih s tećaka jes te sljemenjak sa pos toljem. a nekada je homogeno sa glavnim dijelom spomenika. ponekad se čak i ukrašava. zbog čega se često kleše u velikim dimenzijama sanduka. 98 . stopa) ne kada je klesano od posebnog komada kamena.9%.

40 ml. a pri vrhu 147. izla"i da je težak oko 14000 kg. Volumen mu iznosi 11. Foče i Sokoca)63 Izuzetna je pojava sljemenjaka sa Sl. Među najveće i najpažljivije klesane spada poznati primjerak iz Donje Zgošće kod Kaknja (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu).k ao i prethodni osnovni oblik. a drugo zaseban komad (okolina Konjica. Ovome obliku su poklanjali paznJu i poruclOci i sami klesari. u relativno velikim dimenzijama i relativno velikom broju i postavljan na naj. Nije tako rijetka pojava sljemenjaka sa dva postolja. Dva visoka sljemenjaka na postoljima Ograđeniku kod Citluka. klesan je pažljivo." Najveći pnimjerak se nalazi na Pavlovcu. Ako mu izračunamo volumen i to pomnožirno sa specifičnom težinom kamena. a do sljemena 169 cm. Dimenzije samog spomenika iznose: duŽJina 265. više Kasindola. gdje je prvo obično homogeno sa spomenikom. široko 200. crkve-mauzoleja. koji se pripisuje oblasnom gospodaru Pavlu Radenoviću. Javlja se u gotovo svim vrstama i podvrstama . u okolini Sarajeva. šir. II Velikom . a visoko 40 cm . Njegovo postolje je dugačko 300. visina 146. širina 156 (pri vrhu 167). Njegove dimenzije su ove: dužina 250 (pri vrhu 264).kuće. 20. a težina 31920 kg 61 Ovaj osnovni oblik izaziva najdublji i najsnažnij-i utisak na sve vrste posmatrača i obično se smatra da je to upravo oblik koji stećke najbolje prezentira.istaknutija mjesta nekropola . Dimenzije p"dnožja su: 300X219x85 cm .ina 139 pri dnu. visina 124 (do sljemena 157) cm.

Kod mnogobrojnih spomenika sa dvosllvnim krovovima krovne plohe su prelazile vertikalne stranice spomenika i tako činile nadstrešnice. a n e kada je sasvim lučno-valj-kasto zasvođen. ZabilježiH smo i sljemenjake sa postoljima koji su . Ne kada je takav krov povijen po svojoj dužini.krovne plohe na sve četiri strane. pa se hrbat krova dočarava jednom plastičnom vrpcom. a druge dvije šire i kose). II Lađevini kod sedmerougaonu prizmu. 21. a ima i slu čaj eva gdje su sasvim ravne. pogrbljen. često je klesan tako da su mu vertikalne stranice skošene prema dolje-unutra. prethodni.mali četveroslivne krovove . Rjeđi su sl u čajevi krovova ulegnutih po svojim širinama. a ponekad su one i 100 . a drugo i treće čine zaseban komad kamena. Sljemenjaci sa postoljima su najčešće sa dvoslivnim krovom. neposredno postolje homogeno sa spomenikom. Ponekad su krovne plohe blago kose. I ovaj osnovni oblik. prvo. pa i sa četiri takve uzdužne plohe.tri postolja (Sudići kod Ilijaša). što znači da se spomenik u prvom s lu čaj u pretvorio u šesterougaonu. kao . Postoje i krovovi sa tri uzdužne pravougaone plohe (obično je srednja uska i ravna. - Kombinovani sijemenjak·sanduk sa pustoij em Rogatice.64 gdje je. a u drugome u Sl. nekada se on povija po svojoj širini.

Zadnja podvrsta ovlih dvojnih jeste kombinacija sljemenjaka i sanduka.SesteroSlrana pri zma k) Vertikalne strane skošene prema dalje-unutra i udubljene Krov na tri vode po dužini 3 . Skošeni i ulegnuti prema dolje-unutra najviše su karakteristika istočne Bosne." Nije konstatovan nijedan sl učaj kombinovanja slj emenjaka sa krstačom. i to kako oni kod kojih obadva dijela imaju jednake dimenzije. Iznimni i specifični slučajevi (s ljemenjak sa tri postolja i dvojni kombinovan od sljemenjaka i sanduka neje dnakih visina i nejednakih postolja) prikazani su na T. V. ili po širini. Najviše sljemenjaka sa postoljima nalazi se u HercegovI ini .Sedmerostrana prizma Krov na četiri vode po dužini 4. tako i oni kod kojih su ti dijelovi nejednaki po duž-ini. Zanimljiv je osamljeni primjerak dvojnog sljemenjaka sa postoljem na podru čj u srpskog Podrinja.) Vertikalne strane skošene prema dolje-unutra 2 . * ** 101 Glavni statist·ički podaci su navedeni naprijed. niti je bilo amorfnih sljemenjaka sa postoljima.Dvojni a) Nejednake visine b) Nejednake dužine c) Sljemenjak-sanduk Prilaže se tabela vrsta i podvrsta slj emenjaka sa postoljima T. osim toga.konkavno izdublj ene. Evo kako izgleda lista vrsta j podvrsta ovoga oblika: Osnovni oblik Vrste Podvrste a) Najob i čni ji oblik .krov na dvije vode b) Dva postolja c) Krov povijen po dužini ct) Krov povijen po š irini e) Lučno zasvođen krov f) V-SUEMENJAK SA POSTO- 1 . zbog toga što obuhvataju i ovaj i prethodni oblik zajedno.Peterostrana prizma UEM Krov udubljen po širini g) Imitacija s lj emena h ) Krov na čet iri vode il Krov na dvije vode sa nadstrešnicama j. 16-17. VIII A i B . sl. kod prethodnog oblika. i ovdje postoje takozvani dvojn i ili dvostruki sljemenjaci sa postoljima. posebno onih viših. ima i vrlo dugačk>ih a uskih . Konačno. gdje. Jedino nisam našao dvojne slj emenjake kod kojih bi ti dijelovi bili nejednaki i po dužini i po širini. ·kombinovanog od višeg slj emenjaka i nižeg sanduka na toj način što je i postolje slj emenjaka bilo više od postolja sanduka .

~~ Tabela V - .@ . @@@~ 3 . e@ ~ 2 tU@&@..~ 102 Vrste i podvrste s t eća k a u obliku slj emenjaka sa postoljima. .

a u velikoj mjeri podsjećaju na antičke stele. lučno . I takve ploče mogu imati ravan završetak. svi stvaraju ut·isak stubova. Zbog svojih postolja. a na krovnim plohama šindra. paralelan " simetričan donj. Svi ovi spOmeniCI u dobroj mjeri "zgledaju kao najstariJi muslimanski nadgrobni\ spomenici bez turbana. Izvjestan broj takvih stubova ima lučno. I primjeraka sa četveroslivnim . I dvojni sljemenjaci sa postoljima prvenstveno su karakteristika istočne Bosne. ulegnuto i drugačije. ili ako su na vertikalnim stranama naznačene drvene oblice. a neki dva lučna udubljenja .ulegnuća . te da postoje i druge varijante. Primjera ka sa krovom povijenim po dužini hrbata najviše ima u zapadnoj Bosni. odnosno bačvasto izbočenje u srednjem dijelu završne površine. k rovovima najviše ima u sjevernima krajevima Crne Gore. zbog čega najviše sliče oblicima ploča i sanduka. Kako ima sluča­ jeva da su ov·i spomenici klesani . Stub u obliku uspravne ploče (pravouglog paralelopipeda) ima više svojih podvrsta. pogotovo ako su na 'bočnim stranama isklesane arkade sa stubovima i lukovima. Da bi takvi spomenici čvrsto stajali. usaditi u zemlju. a pogotovo da se mnogi primjerci ne završavaju ravno.oj bazi. Neki od takvih su znatno visoki. Ima ploča koje se završavaju lučno zaobljeno. tako da šire vertikalne strane postaju ravnokraki trapezi. svrstao sam ih u jedan osnovni oblik i nazvao ih samo - stubovi. kao i zbog praktičnosti. još više nego prethodni. Znatan broj ploča se od dna prema gornjoj bazi postepeno širi. zbog čega je u Srbiji i došlo do upotrebe naziva usađenik. zatim se mogu završavati na dvije. samo u uspravnom položaju. zatim zbog njihove malobrojnosti. Najčešće ·i ma ravan pravougaonik kao gornju bazu. pa se još i piramidalno završavaju. ipak. tj. nego na sljeme. Hj na tri vode. da su neki gore širi. po čemu ih neki i nazivaju stelama. stvara viziju kuće. momju se dijelom ukopati. neki primjerci imaju lučno udubljenje u tome dijelu. Sljedeći čest oblik je ploča ·koja se završava kao krov na dvije vode. što nalazimo u i s točnoj Bosni. kakve primjerke nalazimo u Hercegovini. Zbog navedenih razloga. mogu imati 103 . a u dosta slučajeva i jesu pravi stubovi. Izvjestan broj malih a vrlo uskih je nađen u okolini Pljevalja. stubu. a čitav spomenik kvaderu.poput uspravljenih sljemenjaka. Počesto se baza tih nadgrobnika približava kvadratu . zbog čega ih nekada nazivamo obeliscima. Postoje i takve kod kojih je gornji za· vršetak na tri vode.primjeraka. STUBOVI UspravnU stećci najčešće se javljaju u obliku pravouglih paralelopi· peda koji su postavljeni na jednu svoju manju pravougaonu bazu. ovaj oblik. na tri vode. ili uži.

ije.'" Druga važna vrsta stubova je oblik us pravnog sanduka. koje na taj način vizuelno potenciraju visllnu spomenika. a li u malom broju. te sa lučnim izbočenjima ili sa lu čn im udublj enjima. Ustanovlj en je manj. Jed instveno je oblikovan i stub iz Donj e Z gošće (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Saraj evu) .71 Prema izloženome. u obli ku slj em enjaka bez postolj a postavljenih na jednu njihovu čeon u stranu (okolina Živinica i Bra tunca). tj. Nađeni su i takvi stubovi kod ko jih su završeai kupolas tog izgleda.i broj stubo va u obliku peterostrane priz me. trana piramida. zbog čega sam ih uvrstio u iznimne. U Popovu polju j e nađen osamljen s lučaj stuba u obliku valj'ka sa završe tkom u obliku kvadera.ima se takvi stubovi završavaju kao če tvero. gdj e vidimo kvader koji se prema gore sužava. Ima ·i stubova. a potom zavr šava pirami dom sa kuglo m na svom vrhu . sanduci su počesto gore širi nego dolje. a širina pei zemlF 90 cm. Vrlo su rijecki i slučaj evi širenja kvad era prema gornjoj bazi. koji je u donj em dij elu četverostra na . s pecifjčne slučaj eve. Takvi s lu čajevi su imali manje visine od uobičajenih (oko lina Ka les ij e). Bratunac). a u gornjem opet če tvero strana prav·ilna pnizma 69 Jed instven je i s tub iz Baki ća kod Olova . ili u sa mo 2-3 primjerka. u srednjem osmerostrana. Takav je s lučaj p l oče na dvij e vode sa strehama nad užim vertikaln im stranama (Kladanj .iši nego ostali st ubovi. koja ponekad ima kuglu na svom vrhu (Sokolac). odnosno na tri vode. koji nisu čisti kvade ri nego se prema gore vrlo postepeno sužavaju " završavaju kvadratom manjih dimenz ij a od donj e baze. troslivne. Uspravni sanduci su nekada klesani kao kvaderi. Ustanovlj eno j e i vIse podvrsta stubova koji su klesani ili samo u jednom primjerku.lučno zasvođene završetke. pa i kod njih završetak može biti ravan. sa baza ma u obliku kvadrata i tada su obi čno duži. na dv. moja lista oblika stubova izgleda ovako: 104 . a potom završen piramidom. na luk . onda na lu čno zasvo đene.67 Treba još navesti da smo evidentirali pri li čan broj amorfnih il'i samo ovlaš klesanih u spravno postavljenih spomen ika koji su bili naJsli čniji s tubovima. sa kuglama ili polukuglama na svojim vrhovima (Rogatica) .i jedan pr-imjerak s tuba koji je pri gornjem završetku površine na sve strane proširen. I kod ove vrste nailazimo na ravne završetke. imao je neku vrstu piramidaIne kape (okolina Srebrenice).ili lu č no udub· ljenje u 'Svom središnjem dij elu. U nekim s lu čaj ev. a onda imati i lu čno i zboče nje . odnosno v.68 Nađe n j e . Drugi s lu čaj se odnos i na dvoslivni krov ko ji je krać i od uobičajenog (Bra tunac).'o Nj egova visi na iznad površine zemlj e iznosi 400 cm. sa lučnim bačva stim izbočenj em i sa luč nim bačvas tim udublj enjem . zaLim na dvoslivne . Isto tako. Postoje i gore š ire ploče sa dvoslivnim zav~šetkom kod koj-ih se sredinom jedne ili obadviju š irih strana protežu p l astične vrpce.

Osnovni oblik

Vrste
l - Pl oča

Pod vrste a ) Ravan završetak b ) Za vrše tak na dvij e vode c) Završe tak na tri vode d) Lu č no zasvođen e) Sa lu č nim izboče nj e m f) Sa lu č nim udubJjenj e m g) Sa dva lu č na udub ljenja h) Pre ma gore šira (a do f) sa i ) Prema gore š ira rebrom a) b) e) d) e) Ravan završe tak Za vrše tak na dvij e vode Završetak na tri vode
Lu č no zasvođen

VI-STUB

(pra vougli paralelopiped)

plasti č nim

2 - Sanduk (pra vougli paraielopipcd)

Sa lu čn im i zboče nj em f) Sa lu č nim udubljenj e m g) Sa dva lu č na udubljenja h) Zrema gore širi (a do f) Ravan završetak Piramidalan zav ršetak Pi ra midalan završeta k sa kuglom Kupolast završe tak sa kuglom Prema go re tanji , sa ravnim završe tkom f ) Prema go re deblji

3 - Kvadcr

.a) b) cl d) e)

5-

4 - Slje menjak eob rade n (ploča i sa nduk)

a ) Ravan završetak

čajevi

Prilaže se tabela vrsta i podvrsta stubova su prikazni na T. VIII B, s l. 18-23.

T. Vl.

Specifi čni

s lu-

* **
S obzirom na najnovije podatke prikuplj ene na teren u , ukupan broj stećaka u obliku s tubova iznos i 2832 primjerka , ili 4% ukupnog broja stećaka. Po prJJ.ici , tolik i procenat ov ih spomenika je zastup lj en i u Bos ni i H ercegovini, dok se u Srbiji znatno penje - II % , a veoma s manjuje u Crnoj Gori - 0,85 %, a pogotovo u Hrvatskaj - 0,07 % . U Hercegovini i u zapadnim kraj evima Bosne stubovi su rij etka pojava, nema ih mnogo ni u centra lnoj Bosni, dok istočna Bosna obiluje njima, ali, pored lij epo obrađenih, ovdje ima mnogo primj eraka koji su amorfni ili veoma slabo obrađeni. Najveća raznovrsnost obli ka s tubova u očlj iva j e u okolin i Bratunca, Srebrenice ,i Kladnja. I Srbija ima relativno dosta spomenika ove vrste, a li je i tamo mnogo slabo obrađen ih. Kako se vidi, stubovi i po brojnos ti i po obrad i mnogo zaostaju iza svih napr.ijed navedenih osnovnih oblika stećaka, pa izgleda da taj oblik nije bio tako rado poručivan, niti klesan . Takva se pretpostavka još više odnosi na primorske i uopšte južne krajeve, zbog toga što su ovi oblici u tim krajevima iznimna pojava. Malobrojnost ovih spomenika posljedica je i njihovog relativno kratkog trajanja .

105

1

A

e

o

E

F

- \1.. O ., "O., "
G
~C

tl m,~, , ~. ,~ .lU.OJ, OJ.. " \:1 ru. LO, O
o
3 A 8

e

o

4

A

5

Tabela VI - Vrs te i podvrste

s teća k a

u obliku stubova.

106

KRSTACE Drugi osnovni oblik uspravnih stećaka jekrstača. Većina ovih spomenika je pažljivo klesana , ali je dosta veliki broj rustičan . Kao i kod stubova, visina im je relativno najveća dimenzija. Ostali .dijelova su usklađe ni prema t oj osobini. Neke krstače su vrlo visoke, mnoge od njih dostižu oko 3 m, a u Davidovićima kod Bileće se nalazi -krstača čija visina i:onad površine zemlje iznosi 370 cm." Mnogi od ovih spomenika klesani su tako da su im gornja tri kraka (gornja uspravni i obadva poprečna) jednakih dimenzija. Prema oblikovanju završetka tih krakova dobijamo podvrste krstače jednakih krakova . Tako se neki 'k rakovi proširuju prema svoj-im završecima. Kod nekih primjeraka se gornja tri kraka završavaju dvostrano zatesano (na dvije vode), a kod drugih su, opet, ti završeci trostrarn . Ima i takvih primjeraka čiji se krakovi završavaju kao piramide, kao i takvih č iji su završeci prikraćene piramide. Nekoliko primjeraka ima krakove koji se zaobljeno (bačvasto) završavaju. Pri izradi ovi h vrsta spomenika veoma mnogo se vodilo računa o izgledu gornjeg uspravnog kraka, pa je i to 'Bilo od utjecaja kada sam stvarao listu ovoga oblika. U dosta krstača je gornji uspravni krak duži od njenih poprečnih krakova i obično se ravno završava. Kod, relativno, mnogo takvih primjeraka gornji uspravni krak je postepeno proširen prema svome kraju. Postoje i krstače kod kojih je taj duži uspravni krak dvostrano zatesan, a ima i takvih čiji su završeci trostrano zatesani (Stolac, Lištica, Popovo polje, Pljevlja).73 Kod nekih primjeraka se gornji uspravni krak završava kao piramida, a ima i primjeraka sa završetkom u obliku pr-ikraćene piramide. Ustanovljen je i izvjestan broj krstača 'kod kojih je prelaz od uspravnog ka poprečnim krakovima stepeničast (na stepenik), npr. u Drežnici kod Mostara. Nađeni su pri mjerci kod kojih je gornji uspravni krak peterostrano zatesan, koji je, frontalno gledajući, bio kao šesterougaonik, bez naznačene dvije ivice (Glamoč, Lištica). Neki. pnimjerci ove vrste krstača su imali gornje uspravne krakove lučno zaobljene, a prema njima su i poprečni tako klesani (Mostar, Gacko, Bileća)." Kod nekih je taj gornj-i lučno oblikovani krak bio razvučen , vodoravno a21dužen (Uš tica) .75 U više slučajeva je gornji uspravni krak bio sasvim okrugao, kao glava čovjeka (kao krug, gledajući ga frontalno). Takve pr.jmjerke smo evidentirali u okolini Travnika ; Glamo ča.'· Vrlo sli čna podvrsta je imala isto tako formiran gornji uspravni krak, samo na vratu, što je još više podsjećalo na figuru čovjeka (Popovo polje) ." Jedna druga podvrsta je imala poprečne krakove nešt.o oborene, baš kao da predstavljaju ramena čovjeka (Gacko, Bileća, Ljuhinje) .'8
uvećanim

i 07

U okolini Travnika i Zenice postoj e posebni oblici krstača, sa zaobljenim gornjim uspravnim ·k rakovima. Ponekad se ti krakovi postepeno pretvaraju u krug (gledajući frontalno), ali češće su pravi puni .krugova. Gotovo svi takvi primjerci nemaju uobičajenih poprečnih krakova, nego su umjesto njih isklesani relativno maleni ,;imetrični bradavičas ti ispusti. Nekada je predstavljen samo jedan par, nekada dva, a ima i slučajeva I s a tri para. Takvo obHkovanje gornjih krakova, u vidu velikih glava i simetričnih parova ispusta, kao

SI. 22. -

Krstača

Simiovoj kod

Bileće.

u

nadomj es taka poprečnih krakova, ove travničko-zeničke ·krstače nemaju svojih analogija na području stećaka, te predstavljaju originalne oblike nedovoljno razvijenih krstača. 79 Postoje još dvije vrste k lesanih krs tača koje nisu malobrojne. Jednu vrstu predstavljaju spomenici koji su komb inovani od krs tače i ploče. a drugu 6ini kombinacija krstače i sanduka. Nije ustanovljena kombinacija sa sljemenjakom. Svim navedenim oblicima moramo dodati i nekoliko specijalnih. Jedinstven je s lučaj prelaza poprečllJi h krakova u gornji uspravni pomoću kosih stepenika (Glamoč). Jedan primjerak krstače u Popovu polju imao je gornji krak kao orijentalni luk (gledajući frontalno) 80 U okolini Travnika je nađena jedna krs tača sa ogromnom višelučno zasvedenom glavom (sa više bačva stih ispusta), ali bez bradavica ispod te glave."

108

SL 23. }<rst ača

Ne razvijena sa jednim

parom bradavi častih ispusta II o ko lini Novog Travnika.

109

Pos toje još tri zanimljive podvr s te. Jedna krs tača je u ska ploča koja j e pri vrhu urezana i zaobljena, da bi taj dio izgledao kao glava čovjeka . Ona nema poprečnih krakova, niti bradavi čas tih . spusta umjesto njih. Mislim da je to prelazni oblik od uspravno pos tavljene ploče ka krsta6i (IIijaš).82 Drugi slučaj je povelika široka krstača sa pravilnim popreč­ nim krakovima, ali bez gornj eg us pravnog kraka. Ta tro kraka krstača je evidentirana u okolini Pluži na, u Crnoj Gori. Treći slučaj je u blizini Pljevalja, također u Crnoj Gori. Na poš irokaj, dolj e užoj ploči is klesan je samo onizak gornji u spravni krak. Za razliku od prethodnog s lučaja, ovdje nedos taju poprečni krakovi . Sva tri ova slučaja, zajedno sa onim travni čko-ze ni č kim, pred stavljaju prelazne oblike, odnosno još nerazvijene krs tače.

SI. 24. krsta ča

Trokraka u Rudinici kod Plužina.

Evo liste vrsta i podvrsta

krstača:

Osnovni oblik

Vrste
l - Jednako oblikovani gornji krakovi

Podvrste

VII- KRSTACA

a) b) c) d) e)

Prošireni krakovi Dvos trešni završeci krakova Tros trešni završeci krakova Piramidalni završeci krakova P rikraćeno-piramida i ni završeci
kova

kra-

f) Zaobljeni završeci krakova

2-

Dru gač ij e oblikovan gornji krak

a) b) e) d)

Izdužen izaravnjen Jzdužen, proširen izaravnjen Na dvije vode Na tri vode

e) Izduže n, sa piramidainim završetkom f) Izdu že n, sa prikraćeno-piramidalnim završetkom g) Stepenik između gornjeg i popre č nih krakova h) Lučno zasveden i) Gornji krak peterostran j) Vodoravno izdužen i lučno zasveden k) Oblikovan kao glava l) Oblikovan kao glava na vratu lj) Gornji krak kao glava, poprečni opuš teni

3 - Nerazvijena

a) Sa jednim parom bradavi čast ih ispusta b) Sa dva para bradavičastih ispusta c) Sa tri para bradavičastih ispusta

~

- Kombinovana sa
pločom

5 - Kombinovana sa sand ukom

Prilaže se tabela vrsta i podvrsta oblici su dati na T. VIII B, sL 24 - 29,

,krstača

-

T, VII -

Specifični

• ••
Prema najnovijim statističkim podacima, u Jugoslaviji krs tača ima 336, ili 0,5% ukupnog broja stećaika, Iz toga se vidi kako je ovaj oblik bio vrlo slabo zastupljen . Alko i krstače i s tubove uzmemo zajedno onda ih ukupno ima 3168 primjeraka, ili jedva 4,6 % ukupnog broja stećaka. Očito je da u ukupnom fondu stećaka uspravno stojeći oblici zauzimaju minimalan, da ne kažem beznačajan broj, odnosno da su ležeći oblici najviše odgovarali ondašnjim potrebama i u slovima, NadgrobniCi u obliku krstača kleš u se i postavljaju i nakon prestanka upotrebe stećruka, zbog čega je vrlo teško razlučiti krstače iz perioda stećaka i ove vremenski kasnije. U više slučajeva ja sam krstače ubrajao u stećke prema njihovim ukrasima, a ponekad i prema impresiji. Moguće je da neke evidentirane krstače pripadaju XVII ili XVIII v" odnosno moguće je da je brojno wanje krstača-s tećaka još manje nego ŠIo je ovdje navedeno, Jedan od najvažnijih razloga kojim se može objašnjavati takva situacija svakako je činjenica da su uspravni steće i nastali pred kraj njihovog vremenskog perioda pa je, prema tome, njihov vijek bio mnogo kraći od vijeka ostalih oblika. Ovaj oblik je, relativno, najbolj e zastupljen u Bosni i Hercegovini - 0,5 %, iza toga je Hrvatska - 0,38%, a potom Srbi ja - 0,27 %, te Crna Gora sa 0,26 %. Na teritoriji Bosne i Hercegovine ovi spomenici nisu ravnomjerno raspoređeni. Relativno, najviše ih je u hercegovačkom području oko Bileće, Gacka i Nevesinja, u Bosni ih je malo, uglavnom oko Travnika i Zenice, i to u specifičnim oblioima,

JJ1

e

D

E

F

2

B

e

D

E

F

G

H

,lJ, ll. li
rtl
3

O

B

e
4

Tabe la VII -

Vrste i podvrste steća ka

II

obliku krstača.

112

ll} /J til
u

.L - - - V 12

Tabe la VIII -

A -

Sp ec ifi č n e

vrste osnovnih oblika

s t ećaka .

113

20

21

23

25

(

t
26
27

28

Tabela VIII -

B-

Spec ifič ne

vrste osnovnih oblika

s tećaka.

114

AMORFNI STEceI
Istraživači stećaka različito su se odnosili prema amorfnim spomenicima, većinom ih nisu uvrštavali u stećke. Od starijih naučnih radn.ka P. Kaer je uzeo u obzir amorfne nadgrobnike u obUku ,ploče do 30 cm visine, a ispustio je one više. Od savremenih naučnih radnika D. Sergejevski je uzeo li obzir grubo obrađene stećke, 'kako položene tako i uspravne. I M. Ljlihinković je evidentirala amorfne stećke u -obUku ploča i u obliku sanduka.

Ja sam naprijed naveo da su na mnogo mjesta zajedno sa drugim bili pločama slični nadgrobnici, ali neobrađeni, ili 's amo ovlaš pritesani. Isto tako sam naveo da su na mnogo mjesta nađeni amorfni ili samo ovlaš pritesani nadgrobnici koji su najviše sličili sanducima ili stubovima. Činjenica je da takvih nadgrobnika, zajedno sa stećcima raznovrsnih oblika, ima u svim krajevima. Ipak smo najviše amorfnih ploča našli u Srbiji, amorfnih sanduka u centralnoj i istočnoj Bosni, a amorfnih stubova u Srbiji i istočnoj Bosni.
stećcima

Kako se po svemu vidi, ja sam zauzeo stanovište da i amorfne nadgrobnrke treba smatrati stećcima, pa sam ih uvrstio i u tabelarne preglede. Smatram, međutim, da izraženo brojno stanje nije baš sasvim tačno, zbog toga što je izvjestan broj onih pritesanih, a vrlo sli-čnih pločama, 'koje su evidentičari uvrstili u ploče, a izvjestan broj sličnih sanducima uvrstili u stec3ke obUka sanduka, ali i zbog toga što je u nekim slučajevima bilo teško odlučiti se da li neke amorfne nadgrobnike uvrstiti uopšte u vremenski period stećaka, ili ih tretirati kao spomenike XVII v. ili još 'kasnijeg vremena. Posebno je bilo teško i nesigurno razlučiti amorfne stećke od sličn,h novijih nadgrobnika u Srbiji i istočnoj Bosni, gdje je takvih spomenika bilo najviše. Amorfni spomenici se javljaju zajedno sa najstarijim pločama, postavljaju se i dalje, kada se intenzivno 'klešu sanduci i sljemenjaci, aH izgleda u manjem broju, a ima ih, i ,to ne u malome broju, II zadnjem vremenskom razdoblju stećaka. Amorfni oblici se, dakle, javljaju ·kTOZ čitav vremenski period stećaka. Ali, I kada mislimo na najstarije razdoblje stećaka, na XIII, pa eventualno i na drugu polovinu XII v. onda treba imati na umu 's amo amorfne na:dgrobnike u obliku ploča i sanduka, a kada mislimo na XVI v. onda prvenstveno imamo na umu amorfne stubove. Na nekim nekropolama se jasno zapaža proces postavljanja raznovrsnih stećaka. Taiko, npr., u Hodovu kod Stoca, na nekropoli od 120 ·stećaka, vidimo kal k o su najprije postavljeni amorfni primjerci u obliku ploča i sanduka, a najkasn,je - na periferiji nekropole bolje obrađeni i ukrašeni stećci.'3 Slična je situacija i na nekropoli od 90 stećaka li odatle nedalekom selu Stjepan-Krstu, gdje se stariji stećci - odreda amorfni i slabo obrađeni primjerci slični pločama, sanducima - nalaze na platou brijega (tu je i crkva kasnije podignuta), a ostali stećci - lijepo obrađeni i ukrašeni primjerci - raspoređeni su po blagim kosinama ili u pOd.rlOžju toga brijega, odakle se nastavljaju noviji i savremeni spomenici."

115

MAUZOLEJ!

Mislim da ima razloga da se uz sve naprij ed navedene osnovne obli'ke stećaka i njihove varijan1e doda još i mauzolej kao poseban vid nadgrobnih spomenika koji je korišten u srednjovjekovnoj Bosni. U odlomku o arhitekturi grobova bilo je već govora o mauzoleju tepčije Batala u Turbetu .kod Travnika, u podnožju brda na kojem se nalaze ostaci srednjovjekovnog grada Toričana. On se saS1ojao od kamenog sallkofaga u kojem je pokojnik sahranjen, koji je položen u zidanu raku, pokrivenu pločom, na kojoj je bio stećak u obliku sljemenjaka. U jednom zidu . rake bila je ugrađena manja ploča sa ćirilskim natpisom koji govori o Batalu. Sve je bilo ograđeno visokim zidom , sa jednim ulazom. Nije poznato da li je postojao kakav pokrov? Pretpostavlja se da. je Batalo stolovao u Tori čan u . Ovaj Batalov nadgrobni spomenik u Iitera1Uri je nazvan mauzolejem.85 Vrlo slična ploča, sa natpisom koji se odnosi na kneza Vuka, nađena je u Malom Mošunju, južno od Travnika. Pretpostavlja se da je taj Vuk najstariji sin tep č ij e Batala.86 Po .toj ploči se može pretpostaviti da je i Vuk imao svoj mauzolej, izrađen po ugledu na očev. Po svemu sudeći i ista·knuti bosanski feudalci Radovan Pribilović, iz Rič ica kod Kaknja 87 i veliki kamac Nespina, iz Gračanice kod Visokog,ss imali su također svoje mauzoleje. Njihovi epitafi nisu na krupnim nadgrobnicima, na sanducima ili sljemenjacima, nego na osamljenim pločama koje su, po svoj prilici, bile ukomponovane u mauzoleje. Iznad ldkaliteta gdje je u zemlji nađena Ne!;pinina ploča , izdiže se brdo na kojem su ostaci utvrđenog s rednjovjekovnog grada, zvanog Cajangrada, u koj em je mogao & tolovati Nespina. Ispod grada mu je mogao biti mauzolej, kao i Batalov mauzolej . Ima razloga za pretpostavku da je i u Donjoj Zgošći postojao mauzolej. Pored ostaloga, na to upu ćuj e nalaz ozidane rake, ostataka zidova crkve i luksuznih grobnih priloga.89 Neke feudalne porodice su podizale crkve da bi se u njima sahranHi njihovi najugledniji članovi, pa bi se takve crkve mogle smatrati jednom vrstom mauzoleja. Ta!kva se zadužbinska crkva nalazi u Vlahovićima kod Ljubinja u kojoj su evidentirani grobovi i stećci sa natpisima njenih ktitora - kneza Vlaća Bijeli ća i njegovog sina vojvode Vukosava Vlaćevića90 ; takva je i crkva u Petrovićima, u okolini Nikšića, gdje su grobovi i stećci sa natpisima njenih ktitora - vojvode Cvjetka Banjanina i sina mu kneza Grbača Cvjetkovića-Banjanina. 9 1 Vrlo je vjerovatno da je i crkva u Biskupu kod Konjica bila mauzolejna crkva feudalne porodice Sankovića '" Tu su ot'k riveni temelji crkve i u njima grob i stećak sa natpisom Goisave, žene vojvode Radiča Sankovića. Isto tako je vjerovatno da je mauzolej oblasnog gospodara Sandalja Hranića-Kosače bio u Sćepan-Polju, na ušću Tare i Pive, u Crnoj Gori. Tu su nađeni ostaci crkve, sa grobom i stećkom u obliku lijepo obrađenog sanduka, koji se pripisuje Sandalju '" Na mnogim mjestima sa s tećcima su nađeni ostaci temelja nekadašnjih cnkava (Bitunja i Drvenice u okolini Ljubinja;' Zavala u oknlini Trebinja;S Bojići kod Kalinovika itd.) ," na još više mjesta su nađene čitave crkvene zgrade, podignute na starim temeljima, i to kako pravoslavne (Pi šče, u okolini Plužina, u Crnoj Gori;7 Veličani , Dubljani ,

116

što se nije moglo trajno održati.). živjelo je u teškim i nesređenim političkim i ekonomskim prilikama. možda su te oznake bile u vidu manjih neobrađenih kamenova. Siromašniji ljudi su se zadovoljavali i poluobrađenim.bio običaj da se nadgrobni znakovi prave od drveta. a drugi sa reljefnom predstavom štita. kao i drugim reljefnim motivima. Grebaštica. sve do danas. kao i brojni fragmenti ploča iz Sopoćana. ZaplanIk. Stanovništvo Bosne i Huma u XIII v. Naj starije ploče koje svrstavamo u s tećke. pa i amorfnim pločama. Lug. Birani.I07 Među starije sačuvane nadgrobne ploče s područja stare Srbij e spadaju one igumana Dionisija i Stefana.u XII i XIII v.l02 Tu čepi kod Makarske. los Sve su to ploče iz XII-XIII v. Možda je u to ranije vrijeme . Srima. Dra čevo. može objašnjavati izvjesno siromaštvo oblika. ukrasa i natpisa ste- .najprije polumjesecima.. pa i dalje. naročito u crkvama i oko njih.lo. bez obzira na religijsku pripadnos t. zvijezdama i suncem. postojao u srednjovjekovnoj Bosni. onda vidimo kako s tećci imaju veza sa crkvama. ali i ovo malo govori da je taj vid nadgrobnih spomenika. Ta·ko su u Starom Baru nađene ploče iz XI-XIII v. što znači da je tu nekada bil a crkva.Zakovo."19 Sigurno je da iz toga doba potječu i ploče-s tećci koje nemaju natpisa. Postepeno je nastajalo i ukrašavanje . Nikole u Gracu je nađena ploča jeromonaha igumana Joanvkija.' Obalj u okolini Kalinovika. . bilo da su cr·kve podizane prije. od kojih jedan sa imenom protovestijara Tome. nadgrobnici u obliku ploča. kao i u drugim evropskim zemlj ama.99 Slato u o'kolini Nevesinja. a 10 znači i !Ila klesanje nadgrobnih spomenika. o POSTANKU OSNOVNIH OBLIKA STECAKA Ploče 117 Nadgrobni spomenioi u obliku ploča klesani su i postavljani umno· gim zemljama kroz či tav srednji vijek. Ako tome dodam još i okolnost da se mnogi lokaliteti stećaka zovu crkvine. Začul a i dr. I u našim krajevima.l06 itd. u okoli·ni Trebinja.lO> Lisičići kod Benkovca. što se moralo odraziti i na kulturu. makar i u vrlo ograničenom broju. neka vrsta mauzoleja. postavljani su već od XI v. a onda i krstovima. U crkvi sv.lOs I vinj . potječu iz XII i XIII v. sa natpisima "u stilu tadašnj e zapadne Evrope". pretežno u situaciji da se grčevito brani od ugarskih zavojevača. Prhovo i dr. sina kralja Uroša. prema natpisima na njima (okolina Trebinja).lOO Panik i Mir uše u okolini Bileće i dr. Time se. Pokrovnik. istodobno ili nešto kasnij e od postavljanja stećaka .). izvor Cetine kod Sinja. ili u vidu nekoliko komada ovalno poredanih malih neobrađenih kamenova.IO! tako i ri mokatoli čke (Brotnjice u okolini Dubrovnika. Za sada nemamo dovoljno sigurnih podataka o postojanju mauzolej a u kojima su stećci bili jedan od elemenata arhitektonske sepulkralne kompozicije. mislim.. Ugledniji i imuć niji ljudi su imali lj epše obrađene i po dimenzijama veće ploče. a u Davidovici kod Brodareva ploče Dimitrija Vratka i sina velikog župana Vratislava. u okolini Sibenika. pa nije isključeno da su neke od njih mogle biti grobne crkve. Najvjerovatnije je da su naj stariji s tećci u obliku ploča nastali ugledanjem na raniji običaj klesanja i postavljanja ploča u crkvama i oko njih u našim i drugim zemljama.

upozorio. ako se uzme u obzir i izvjesna retardacija. Skari ć još 1928. On je u litera turi našao podatke o tome da su Slaveni u svojoj staroj zakarpatskoj p ostojbini pravili drvene ikućice kao svoje nadgrobn e spomenike. one se održavaju do samoga kraja perioda s·tećaka. Mnoge od tih pl oča sada dobivaju savršen iju formu i više ukrasa. go tički . a ne sanduka i sljemenjaka. viši.'" zatim da smo običaj izgradnje n adgrobnih drvenih kućica u vidu o tvorenih sanduka nedavno 118 .'12 Otuda i predstave stubova i rOman ičkih lukova izna d njih. pa je zaključio da su taj običaj seobom prenijeli i u naše krajeve. O tome će više rij eči biti nešto kasnije. Majstori stećaka su bez te š koća mogli da se nadahnjuj u klaustrom franjevačkog samostana u Dubrovniku. prvenstveno u Hercegovini. što se m ože objašnjavati još lakše . Zbog toga se u većem broju pojavljuju tek u XIV v. paralelno sa drugim oblicima. na što nas je Vl. Međutim. iako ne u tako velikom broju. kako ćemo vidjeti. Mislim.ka da šilj asti. Pošto se rad i o blizini primorja. da 'Su ploče..vremenski bližim utj ecaj ima go tičke umjetnosti u našem primorju..ćaka u odnosu na stanje u XIV i XV VIlO Iako za takvo rezonovanje nemamo sigurnijih dokaza. '" I po predstavi slijepih arkada na izvjesnom broju visokih sanduka. sa postoljima. kao nadgrobnih spomenika XIII v. kao osnovni oblik s tećaka. ukrašen iji i sa epitafima. oni postaju sve veći .. a li se ona. može protegnuti i na ob lik sanduka. u kome se kaže: SE KUCA MILUTINA MAROEVICA I NJEGOVE ŽENE VLADISLAVE . doduše. Da se ovako klesan nadgrobnik smatrao n ekom vrstom vj ečne kuće. d rukle. i u opšte u južnijim krajevima. Ploče se i d alje k lešu. da bi i p oslije toga živj ele prilagođene nOvim uslovima . ali za mnoge se može tvrditi da pripadaju siromašnij im slojevima. smanj ujući se broj čano . Š1:o u ondašnjim uslovima nij e bila nikakva iznimna poj ava. najprije postale i da s u najduže trajale. Mislim da pretpostavka o postanku sanduka po ugledanju na romaničku kuću ima . m Skarićeva hipo teza O slavenskom porij eklu odnosi se. Postepeno. razumljiva su ou literaturi izražena mišljenja nekih istraživača o mogu ćem utj ecaju s te strane. vidi se i po natpisu iz Carevca kod Glamoča. pri razma!tranju ovih veza i utjecaja moramo imati pred očima i mogućnos t obj ašnjenja čisto slavenskog porijekla sanduka. ili n ekim drugim dubrovačkim spomenikom. Sanduci Stećci u obliku sanduka su u izvjesnoj mj eri viši stadij razvoja i transformacije stećaka u obliku pl oča. a na ovome mjestu želim samo da saopštim da su u zapadnoj Srbiji do 'prije 100 godina pravili takve kućice .s voga osnova. Istovremeno su znak i rezultat s ređenih i stabilnijih društvenih odnosa. mislim da se može reći da je i pojava većeg broj a ploča . vidljiva je težnj a vlasnika i majstora za stvara nj em vizije kuće . Napominjem da su na nekim p rimjercima sanduka lukovi ar. na oblik sljemenjaka. odnosno o u gledanj u na primorsku romaničku kuću sa ravnim krovom i sa trijemom. a ne romanički. jedan od simptoma pomenutog n esređenog i slabog ekonomskog stanja . god.kao svoje nadgrobne spomenike. O č i to je da su naj ugledniji i najimuć­ niji težili za monumentalnošću u izrad i svoje vječne kuće. Taj umj etnički utjecaj nije n i u vremenskom pogledu u neskladu. Postepeno.

Zatim treba reći da su nizovi arkada na an tičkim sarkofazima rijetka pojava. god. ponekad obojenim. a malo kasn ij e i C. zbog čega su neki n aučni radnici smatrali da su i nastali po ugledanju na njih. Antički sarkofag je šupalj . . Simu na su brojni reljefni motivi ljiljana. m Mislim da su bosanskohercegovačkim " kovačima" mnogo bliži bili srednj ovjekovni 'kršćans ki sarkofazi ikoje s u mogli vidjeti i u pravoslavnim i u rimokatolič kim crkvama u našoj. mogao bi se navesti i malen broj antičkih sarkofaga zatečenih na ter itoriji stećaka u kasnom srednjem vijeku. za koje smatra da potječu iz XIX i XX v. pa i skulpturama imaju dosta veze sa s tećci ma. Neki primjerci tih "grobnica" . onda grčki antički sarkofazi.ustanovili u pravoslavnim selima okoline Priboja.. Truhelka. Ona je u nekim pravoslavnim selima iz okoline Rudog (Prebidoli.. l " Spomenuo sam ove reprezentativne primjerke najviše zbog toga što oni ne samo po oblicima nego i po svojim reljefima. rombovima. kakvu pojavu. l15 I ja sam ih našao ne samo u Strpeima nego i u drugim obližnjim selima. Sljemenjaci Stećci u obliku slj emenj aka u velikoj mjeri pod sjećaju na rimske i starokršćanske sarkofage.I19. U ovome pogledu su važni i nalazi sarajevskog etnologa Zorislave Marković . To je druga negativna okolnost. sastoji se od dva dijela i sam predstavlja raku.m u Zadru je sarkofag sv.kve nadgrobnike vid io i u okolini Bajine Bašte i da ih. poznate preistorij ske urne u obliku kuće u s jevernoj Njemačkoj.kao i u susjednim zemljama. te ležeća figura sveca. rozete u krugu. Na sarkofazima u Splitu nalaze se reljefni motivi kosih krstova sa krakovima u vidu ljiljana. kao 119 . m Osim toga.. ll7 Mislim da hipoteza o slavenskom porijeklu ovoga. Asb6th. isti kao i na stećcima. ima i u još nekim selima toga dijela Podrinja. U Splitu se nalaze sarkofazi arhiepiskopa Ivana Ravenjanina i priora Petra. a koji kao ustaljeni oblici počinju već od IX v. npr. Najprije je M. a pogotovo narednog obli'ka stećaka ima dosta osnova. a ponekad portretima pokoj nika. koji je napravljen po želji hrvatsko-ugarske kraljice J elisavete.bili su ukrašeni urezanim."8 p oslije njega J . iz 1380. Simuna.tanci koja iznosi gotovo deset vijekova. na sarkofagu sv. zatim kasnoantički i s tarokršćans ki grobovi od opeka u obliku kuće. iz XI v. Mokronoge i dr. Uostalom. Postoji nekoliko okolnosti koje ne idu u prilog takvom mišlj enju. kakve imamo i na s tećcima . anti čki sarkofazi nisu ni prvi niti jedini spomenici na koje bismo se u ovoj raspravi mogli p ozivati. Jedna je u velikoj vremenskoj d is. itd.) našla priličan broj drvenih nadgrobnika u ob li·ku otvorenih sanduka. navodno. a slj emenjak je m onolitan i kao spomenik postavlj a se iznad rake. Na formiranje mišljenja nekih od njih od znatnog utjecaja je bilo to što se na mnogim sljemenjacima nalaze isklesane arkade.l20 kao i još neki drugi . inače kćerke bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Tako je Z. grančicama i listovima sa cvjetovima. Italiji i na Kreti. Kajmaković takve spomeni·ke vidio u Strpcima kod Pr iboja.kako ih zovu u tome kraju . Hoernes izrazio takvo mišlj enj e. 110 Vojvođan s ki konzervator i naučn i radni'k Petar Momirović je pričao Zorislavi Marković da je ta. zatim simbolima zanimanja pokojnika. najčešće motivima krsta u krugu. jer 's u.

Marije u Svaču. a iz naprijed navedenih podataka vidje li smo da su drvene kućice u obliku sanduka sve do naših dana postavljane u okolini Rudog i Priboj a. u kojima se ti stećci nazivaju "kuća" i "vični dom". m Bosanski majstori 'stećaka su mogli naći u zore i u č itavom nizu srpskih crkava. pi š ući o porijeklu sanduka. I29 Osim toga.133 Skarić je na osnovu slike ruskog nadgrobnog spomenika iz 1634. nego imaju elemente tadašnje bosanske drvene kuće. U tome su ga podržavali nalazi natpisa na stećcima u Carevcu kod Glamoča i Starom Selu kod Donjeg Vakufa. u svom prevodu Sapiehe. A u crkvi sv. u Dečanima. iz XIII v. da bi s tvarali viziju primorske kuće . Prema podacima od prije 120 godina. iz XIII v."6 Od značaja je Činjeni ca da su u nekim crkvama moravske škole ustanovljeni drveni sarkofazi.. l30 Na više primj eraka kršćans kih sarkofaga. u Crnoj Gori .l27 sarkofag Stefana Dečan skog i dva nepoznatih pokojnika u Deča nima. pri razmatranju ovoga pitanja moramo uzeti u obzir i slavensku komponentu. zakljuČio da su ne samo kod nas nego i u drugim zemljama pravljeni nadgrobni spomenici u obUku kuće . š to nalazimo i na sljemenjacima. a uz crkvu još jedan sarkofag koji je napravljen po nalogu cara Stefana Uroša . npr. Već sam..ko primjeraka stećaka. nizovi ljiljana na Jefimijinom sarkofagu . bio je kameni sarkofag sv. Kladnja i Kalesije.l28 itd. naveo da je Vladislav Skarić izrazio mišljenje da su Slaveni donijeli običaj pravljenja drvenih kućica nad grobovima. sarkofag ktitora Davida u crkvi Davidovici kod Brodareva. npr. nalazimo i na nekoJi. i na samome bosanskom teritoriju SU postojali sarkofazi. Simuna. kao npr. u crkvama Pećke patrijaršije nalazi se nekoliko sarkofaga.. Sapieha istakao s tećke građene u obliku kuće. sa stubovima i lukovima. Konačno. Spomenimo samo Sopoćane. s kraja XIII V. Ahilija. a to je vjerovatno i bila krajnja temja pokopanih li čnos ti .'" Prema navodima S. dodao da se u južnoj Rusiji i danas pokojni'k stavlja u lij es u obliku ku će koji se zove "Domovina". oko Olova. Obradovi ća. m Za razliku od hercegovačkih i primorskih sljemenjaka. I na n ekim od ovih srpskih sapkofaga se nalaze relj efi koji su vrlo slični reljefima na steć­ cima. onda sarkofag Jelene Anžujske u Gracu. np r. vidimo da su takve drvene ku ć ice postavlj ane u Srbiji. ovi u Bosni nemaju arkada. nalazimo slike sarkofaga (u sceni Hri stova vaskrsenja i na još nekoliko mjesta). Ahilija u Arilju . 'k ao npr. Svi ovi i slični primjeri idu u prilog mišljenju da su srednjovjekovni kršćanski sarkofazi mogli stvarno i neposredno utjecati na klesanje stećaka u obIrku sljemenjaka.. Povodom toga je rusko-polj ski a rheolog Chodakowsky-Czarniesky. predstavljene su apkade. u Ljubostinji se nalazi Jefimijin sarkofag. u crkvi sv. s kraja XIII v.135 do prije oko stotinu godina. iz XIII v.'J\ On je tada mislio na kućice u obliku sljemenjaka. na onome sv . ustanovljen je mermerni n adgrobnik u obliku izdužene prikra ćen e piramide za koji je rečeno da pripada nepoznatom raškom episkopu iz XIII-XIV V. ustanovili da su im krovne plohe klesane tako da predstavljaju krovove 120 ."6 zatim sarkofag sv. Vremenski daleki anti čki sarkofazi su mogli biti samo od posrednog utjecaja. koji su zbog toga 'poprimili izgled crkvice . 1l2 Još je A. gdje su bili me rmerni sarkofazi kralja Uroša I i arhiepiskopa Joanikija. god. To mišljenj e je nedavno novim podacima potkrijepio dr M. u krajevima oko Užica. na nekim freskama srpskih crkava. kralja Tvrtka II i kralja Tomaša na Bobovcu. Hadžij ahi ć . Petra u Bijelom Polju ..mauzoleja.utjecaj Zapada. Ali. Tako smo na više primjeraka sljemenjaka.

Bosna je u srednjem vijeku obilovala drvetom. Odmah po dola ~ku Turaka u neke naše istočnije krajeve Bosne. a da je još nešto 'k asnije drveni materijal zamijenjen kamenim kao trajnijim.tna faktora tipične seoske bosanske kuće. tj. "brvnare". To mišljenje sam već izrazio i obrazložio. i to izvan teritorija stare Bosne. I3> A drvene oblice i daščani pokrov su dva bi. čekajući na svoje egzaktnije objašnjenje. od šindre . Možda će se jednoga dana moći navesti još neki argumenti u prilog njoj. poznat pod imenom "Despotov kamen". u Bosni su i crkve građene od drveta. Za uglednike su se ti spomenici klesali u Carigradu i odatle dopremali u Skopsko .VIII v. I pored svega navedenoga. ·kao i okolnost što staroslavenske drvene nadgrobnike od pojave sljemenjaka dijeli dosta veliki vremenski hijatus. kako ona o srednjovjekovnom kršćanskom porijeklu tako i ova o s'tarom slavenskom. Sve ovo nesumnjivo govori o tome da hipoteza o slavenskom porijeklu sljemenjaka ima svoje opravdanje. ne bi došle u obzir kao uzori. oca vojvode Nikole Altomanovića (danas u Zavičajnom muzeju u Kraljevu). ili spomenik despota Stefana u Markovcu kod Mladenovca. a u nekim slučajevima i horizontalne. tzv. došao sam do uvjerenja da 's u muslimanski nadgrobni spomenici.kuća od drvenih daščica. bili glaV'lli razlog i neposredan povod pojavi naših stubova. u Srbiji. Pojedinačni primjerci.141 Zauzimajući srpske i makedonske oblasti. ne bi mogle doći li obzir ne samo zbog toga što je to veli-ka geografska udaljenost nego i zbog toga što su vremenski daleko (VII. Stele nekih drugih evropskih zemalja. tzv. kao što je spomenik Altomana. pa je razumljivo što su ne samo seoske kuće nego i svi drugi arhitektonski objekti pravljeni od drveta. takvi nišani su se .).klesali i postavljali. a i neznatnog broja sačuvanih u našim krajevima. ipak se čini da je naš sljemenjak prvenstveno produkt razvoja stećaka na ovome tlu. imaju svojih opravdanja. ali 's u se klesali i u samome Skoplju. Turci su već krajem XIV v. Nije isključeno da su prije kamenih stećaka u obliku sljemenjaka pravljeni drveni sljemenjaci. smatram da pitanje postanka slj emenjaka još uvijek ostaje otvoreno. ne znače mnogo. još i prije pada Bosne 1463.. a po vremenu nisu ispred naših stubova. Iako izgleda da obadvije hipoteze. nišani. kao npr. U periodu stećaka. Takvoj pretpostavci ide na ruku i okolnost što se pomenuti kršćans ki sarkofazi nalaze u relativno malom broju. kao i još dugo poslije njega. Ni antičke stele. kako za poginule i umrIe Turke tako i za domaće Musli- 121 . tražeći rješenja pitanja postanka stećaka-stubova. drvene oblice. l40 Razmišljajući o mogućim uzorima. zbog vehke vremenske distance. zbog čega se ne samo u Hercegovrni nego i u Bosni osjećala tendencija građenja "vječne kuće" u viziji crkve. one u Irskoj. Stubovi Za stećke u obliku stubova je teško naći uzore u kršćanskim spomenicima naših krajeva. našli smo i više primjeraka čije su vevtikalne strane 'klesane tako da se na njima vide vertikalne. postavljali nišane nad grobovima svojih umrlih."na klis"138 Osim toga. nađeni u susjednim oblastima. kao viši stadij sanduka. kao iznimke. upravo tu pojavio i razvio. god . da se taj oblik.k rajište.

najprije i najsnažnije odrazio.. I pored toga što je većina bosanskohercegovačkog življa slijedila bosansku crkvu.koliko ih ukupno ima sa natpisima. Paralelno su postavljani i nišani koji su svojim oblikom stvarali viziju ljudske glave. ti uspravno stojeći su sada postali nešto manjih dimenzija.. kao nadgrobnici domaćih 'kršćana i sljedbenika Crkve bosanske. Čak se sada i oblici sljemenjaka nalaze u uspravnom položaju. kao i običan i siromašniji turski i domaći muslimanski svijet u Makedoniji postavljao je rustične stele bez ikakvih ukrasa i natpisa.kraj svoje egzistencije približilo učenju službene crkve. međutim. Hercegovini.mane. Formirajući i ukrašavajući svoje nadgrobne spomenike. 122 . Najznačajnija je. zbog turske prisutnosti. Zbog duboko ukorijenjene tradicije stećaka. po mome mišljenju. ali njihova glavnina pripada kraju toga i prvoj polovini XVI v. nijedna od njih ne bi se sa sigurnošću mogla staviti prije ! k raja XV v. kao i "rio ukrašeni carigrads. Razumljivo. Prosto. ne 's amo da se klešu ni'š ani i postavljaju na muslimanske grobove nego se takvi isti oblici postavljaju i na neke kršćanske grobove. Tako. Krstače Krstače su vrlo tipičan kršćanski nadgrobnik. Nema sigurnih podataka kada su krstače nastale. činjenica da se u to vrijeme sami stećci. Crnoj Gori i Hrvatskoj vrlo rijetka ili gotovo sasvim iznimna pojava. To se sasvim dobro uočava · k od nišana XV i XVI v. u Bosni i Hercegovini 's u muslimanski nišani dosta primili od umjetnosti stećaka.. za koju se kaže da je propovijedala umjereno heretičko učenje. Po natpisima na krstačama. uz ležeće obl>ke . . Osmanski Turci su običaj pravljenja nišana prihvatili od Turaka-Seldžu'ka. U tim uspravni m oblicima prepoznajemo gotovo 's ve vrste i podvrste ploča i sanduka. a pogotovo šta su njihovi uzori. Vego je od tridesetak krstača. posebno kada se tiče reljefnog repertoara. jasno govori gdje se taj utjecaj. obelisci i prelazni oblici ka nišanima. a onda i natpisa nišana u staroj bosanskoj ćirilici. Utjecaj islamske nadgrobne umjetnosti osjetio se vrlo brzo i na stećcima.k i nišani. samo pet datirao u XV v. . s tubovi počinju da se postavljaju najranije oko polovine XV v.sada počinju da se postavljaju stele. klešu i postavljaju uspravno. sanduke i sljemenjake . Već u XV v. sa <turbanom ili sa nekom drugom kapom. Či­ njenica da su stubovi najviše zastupljeni u Srbiji i istočnoj Bosni . (M. Za najuglednije pokojnike uvozili su se skopaljski ("ušćup s ki") mermerni nišani. iLi su na drugi način prilagođeni za novi položaj. Tako.ploče. 'k oje se pred . Za takvo relativno kasno datiranje govori i to što je ova vrsta oblika redovno situirana na periferiji nekropola. a da su u zapadnoj Bosni. mislim da su se u grobovima pod krstačama pokopavali isključivo ortodoksni kršćani. stubovi. kakav je običaj ostao sve do naših dana (Tetovo). te okolnos ti nam pomažu i uslovljavaju dat iranje uspravnih stećaka. da ih malo ima u centralnoj Bosni. neki su sada imali produžen donji dio za usađivanje u zemljU. Običan svijet u Anadoliji i drugim krajevima azijske Turske. Seldžučki Turci su mnogo toga baštinili od Armenaca i Perzijanaca. Naravno.l " Osmanski Turci su običaj pravljenja nišana prenijeli na Balkan. kao da su se dosadašnji ležeći stećci sada počeli dizati i uspravlja:ti.

s e ovakav proces formiranja krstača odvijao i u drugim našim područjima. u vrijeme dolaska i ustaljivanja Turaka izmijenila se ·struktura bosanskohercegovačkog stanovništva po vjerskoj pripadnos ti. kakav primjerak postoji u Nekuku kod Stoca. iza toga se pojavljuju krstače sa vrlo malim. za koje neki misle da su pripadali katarima. još dosta dugo praviti.l48 ili u Kotezima kod Ljubinja.p oslije pojave stubova. kakav je. U južnoj Francuskoj su se u XIII i XIV v."o slično situaciji sa stubovima. bilo je teško napustiti i njih će. a na drugoj kršćani (rimokatolici i pravos lavni). prema ugledanju na nišane. slučaj sa nadgrobnikom "kneza Stjepana" (stub sa tek naznačenom glavom) u okolini Sarajeva.Illa jednoj s'lrani su bili muslimani. u odnosu na stećke ostalih oblika na istim nekropolama. u H ercegovini . Muslimani uvode svoje nadgrobne spomenike . U bosanskohercegovačkim u slovima najprije su se pojavili prelazni oblici od stubova ka krstačama. Nestali su "bogumili".'" Po tome što se.l46 ili kakvi su travničko-zenički "hrišćanski nišani"l47 (velika okrugla glava i stidljiva pojava poprečnih 'kra!kova) . pojavili i brojni nadgrobnici u formi polukrstača.' 45 Vjerovatno je to bio glavni razlog pojavi izvjesnog broja krstača kao nadgrobnih spomenika istaknutih crkvenih dos tojanstven ika II nekim zemljama. došlo i do pojave krs tača kao nadgrobnih spomenika i u drugim zemljama. npr. sugerirali i viziju ljudske figure.l4' nećemo . uVeličanima. a sve ostale u XVI-XVII V. Poznato je da su se kamenim krstovima obilježavala mjesta važnijih događaja . Nemamo sigurnih podataka. najvjerovatnije u drugu polovinu XV v. osim toga. pa je i to bio jedan od elemenata dileme. u Arme niji . ili nešto kasnije.u crkvenim obredima. U prilog takvom mišljenju ide činjenica što se krstače nalaze ne samo na periferiji nekropola nego često uz same crkvene . prije 'Svega. Uspravni spomenici bi kršćanima najbolje odgovarali u novonastalom vremenu (vremenu nišana).nišane. Naime. ili se opredijelilti za neke nove. odnosno kako da se njima istakne kršćansko obilježje? Nišani sa turbanom su. U takvoj situaciji či ni mi se sasvim logičnim da je pred njihove oči iskrsavalo naj'lipičnije i najsimboličnije obilježje kršćanstva . ali je vjerovatno u to doba. ali kako bi trebalo da oni izgledaju.123 nijednu prije toga. drugačij e spomenike. Po prilici . npr. unekolit. oni u dobrom broju postavljali uspravno. nameće nam se neminovno p ovezivanje krstača sa muslimanskim nišanima. naročito u staroj Srbiji i Sandžaku. koji bi svojim izgledom više odgovarali njihovom vjerskom opredjeljenju. onda su uslijedile rus tične krstače u istočnoj Hercegovini (zaobljena ili okruglasta glava. posebno mjesta mučenja i pogibije istaknutih ličnosti vezanih za period primanja kršćanstva. Žakovu i Papratnici. u arhitekturi i arhitektonskoj plastici. Stećke. stoga. predstava lica) . na sarkofazima crkvenih velikodostoJnika i sl. oborena ramena . Strujićima . koji je. npr. pa makar se. a stvorile se dvije vjerske formacije . ubrzo . kao stari zajednički narodni običaj. a onda i višestruko znamenje . na području Popovog polja. Ako tako stvar posltavimo.'49 ·da bi se konačno došlo do pravih krstača (gr6ki ili latinski krst). Dračevu.pogriješiti ako ustvrdimo da im početak pada pred sam kraj razdoblja egzistencije 'stećaka. a pred kršćane se postavlja dilema: ili nastaviti sa klesanjem i postavljanjem stećaka. predstava Kristove muke i samoga Krista. krstače redovno nalaze na periferiji tih nekropola. kratkim poprečnim krakovima. Mislim da su krstače-stećci postavljane prvenstveno na grobove sveštenih lica.).krst.

i što se na nekim krstaČama nalaze relj efni motivi koji atribuiraju sveš tenike. mislim da se većina odnosi na pravoslavne sveštenike. nastavljaju svoj život. Ako bi trebalo da se konkretnije odlučim za vjeru tih ljudi. kakav je slučaj. u Popovu polju.s veštenike. klesane kamene krstače. a neposredan povod što je u Bosni i Hercegovini došlo do pojave . Da li je postojao još neki faktor koji je bio od neposrednog utjecaja na krstače.stećke može reći da su uglavnom pojava XVI v. one kao i ostali osnovni obliei postoje do kraja života stećaka. u Hercegovini. što neki natpisi direktno spominju pokopane .'lO Na izbor krsta kao obbka nadgrobnika. koji su. prilagođavajući se novim uslovima.). za sada nije moguće reći ništa sigurno. Smatram da se za krstače . 124 . stećaka u obliku krsta leži u muslimanskim nišanima. npr. U vezi s ovim napominjem da je ukupan broj krstača sasvim malen (336). tako da i to posredno omogućuje pripisivanje krstača prvenstveno sveštenim Iieima. kako u našim ta ko i u drugim zemljama. sve do naših dana. bili i od izvjesnog utjecaja pri kreiranju nekih svojstava krstača (antropomorfnost i dr. ali s u ubrzo prevladale krstače od metala . ali i kasnije.zgrade. osim toga. svakako je bitno utjecao simbolizam ovoga najizrazitijeg opštekršćanskog znaka. U austrijskim i njemačkim zemljama su već u XVI v.

Petrović. Sarajevo 1966. Beograd 1959-1960. Kalino vik. Kupres. n. 173-213. Radovi Akademije nauka i umjetnosti BiH XLIII. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji IS. n. Radimlja. Renđeo.. 17 O. JJ Isti. Rim 1967. Sarajevo 1966. • Isti. 2s S. d . JI A. Zagreb 1975. 218--223 i II. Zagrel> 1954. Kupres. sv. 116. 24. Truhelka. Benac. Be š lagić . 193. • A. 5 C. Saopštenja I X.II. Starohrvatska prosvje ta. Sergejevski. 169-197 i 231-26 1. Glasnik Zemaljskog muzeja II Sarajevu III. JI S. S. Sarajevo 1952. II J. Zagreb 1896. Ljubinje. Kaer. Kupres. B eš lagić. Zagreb 1959. Sarajevo 1962. Sarajevo 1967. IV. Radovi Centra JAZU u Zadru. Slećci na Blidinju. 1887. n. Z. B ešlagić. 19-46.. Stećci i neki njima s li čn i nadgrobni spomenici u okolini Zadra. Be š l agić. 21 . Beograd 1971. 255-272. rukopis II Zemalj skom muzeju II Sarajevu. d. Split 1963. IS M. Beograd 1953 i 1956. Be š lagić. Ljubuški. • D. II S. Sarajevo 1966. Arheološki spomenici i nalazišta u Srbij i I. ~ A. n. O s tećcima.164. II S. Sergejevski. pjan na str.• Plan II. Vego. Beograd 1951. II Isti. 7. O stećcima na području Hrvat ske. Popovo. (Arheologija). Ludmer.. Sredovječni nadgrobni spomenici-stećci. Sarajevo 1954. knj. Srednjovjekovno groblje kod Zgošće. Steće. P. 1 V. Olovo. 3. Sarajevo 1967. Siroki Brijeg. II D. Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke VIII. D. 11 C. I sti. l' L. Ista. Historij ski zbornik IV. Prilozi poznavanju manastira Ban je kod Priboja. 33. Lyon. Wien. Skobalj. d. II Isti. Oblici stećaka. Stećci tl I motskoj Krajini. Srednjovjekovni bilzaćki latinski spomeuici XVI v. na istom mjestu. Plan X. 16 Đ. Sarajevo 1954. 122-141. sl. lJ M. II M. St ećci okoline Sibenika. Curči ć. Sarajevo 1965. II). 131-169. na istom mjestu. S. Popovo. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu III. sJ. Obredlze gomile. Kaer. Stratimirović. 1889. Isti. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft. Bd. III serija. Kalinovik. Zagreb 1959. 131.ll. 10 Isti. centralne Bosne. T. 211 S. 157. Sleće i centralne Bosne. Glasnik Zemalj skog muzeja u Sarajevu IX. )6 125 . lT P. B eš l agić. Plan I X. Križ na Ciovu 1970. Sako ta. Stećci centralne Bosne. Plan J. Sarajevo 1962. sv. Be š lagić. JJ Isti. Is ti. lO Isti. 57-89. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1952. Truhelka. 27-34. Pierres S ' pIIlcrales Dalmates. Sarajevo 1954. Sarajevo 1950. Sarajevo 1952. 16 A. Sarajevo 1972 (Odjeljenj e društvenih nauka. d. Benac. 157-162. Altere und l1 eue r e Grabdenkmalfonnen im Konigreich Serbie. Sarajevo 1891 (knj. IV). Plan IX. Zadar 1974. Sarajevo 1954. XIX. s. Ljtlbuški. Corović-Ljubinković.223-225. t F. • Isti. . Sarajevo 1954. Scarobosanski mramorovi. Kanitz. Sredovječna groblja. Horvat. Godišnjak zaš tite spomenika kulture Hrvat· ske l . Katić. l' M. Plan IX. Sarajevo 1891 (knj. Prilog rasprostiranja s t ećaka u Liki i Baniji. Vego. Sarajevo 1954. Sarajevo 1962. Ist i. n. . Zagreb 1953 (izdato kao rukopis). P. Povijest hrvatskih zemalja Bosne i H ercegovine I f Sarajevo 1942. Srednjovječni stećci Bosne i Hercegovine. l Đ. Siroki Brijeg. N. Starohrvatska prosvjeta I. Zagreb 195 1. 7-16. 368--387. Kalinovik. Slećei na Blidinju. Stratimirović. Sarajevo 1967. sl. I f Isti.NAPOMENE I S. Popovo. xl Isti. Naše starine X. Vego. Be š lagić. 39.26-34. 15). Zagreb 1895. 26 i 85. Sarajevo 1976. Mandić .630. lt Isti. 86-87. Nekropole i grobni belezi. Stećci centralne Bosne. JS M. 18--24 i 91-99. Iz naše prošlosti l . Sv.

Sarajevo 1960. 49 C. 76 S. Anali His torij skog instituta JAZU II Dubrovniku XII. sl. •• S. T. 49-50. 12. Konjic 1975. n. 46-49. Srednjovjekovni nadgrobni spom enici II tepi. Zadar 1974. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu IV-V. 74.~ A. 66 . Palavestra-M. 180-181. 51 Isti. Stratimirović. n. Truhclka. sl. 122-141. 2. sl. sl. I I A. St ećc i centralne Bosne. Sarajevo 1952. Isti . Sl S. n. Sarajevo 1952. " Đ. sl. • Isti. Sarajevo 1965. Beograd 1954. Sarajevo 1967.. sv. 'l V. Sarajevo 1950. Sarajevo 1954. Ljubinje. St ećci na Blidinju. Popovo. sl.. Naše starine III . d. n. n. VIII. Vego. n. Kupres. St ećci kataloš ka-topografs ki pregled. d. 419-432. 133-135 i 160--161. sl. sl. Histo rijs ki s pomenici Konjica i okolin e.. 14 Isti.. 16. sl. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske I. Ist i.. Be š l agić. T. n. S. T. 126 . 7t Đ. Isti. Sarajevo 1967. e V.. sl. sl. Petrić. B eš la g i ć . Beograd 1972. Sarajevo 1966. Isti. n.163. SI S. d. 14 i dr. sl. Stećei centralne Bosne. Ludmer. 5. d. 112 a. 77. St ećc i u okolini Vlasenice. Stari krs tovi lt Dretn. SJ Zahvaljujem Z. Sarajevo 1967. B eš la gić. 162. Naše slarine VII . 1966. d. n. ~ A. Zadar 1974. Sergejevski. Stećci. sl. Trnovo . N. T. Kra ći članci i rasprave. 12 Isti . St ećei i neki njima slični nadgrobni spomen ici Ll okolini Zadra. Sarajevo 1956. sl. Naše starine X. 4l S. B. Stećc i lt Oplič ić ima. Be š l ag i ć. •. Ma zali ć . sl. &L Đ. Ma za1i ć. II. XVI. d . Sarajevo 1954.. Stećei Hodova. 21 . 61 Đ. Naše starine IX. N. Anali Historijskog in stituta JAZU II Dubrovniku XII. Beš la gić . sl. Olovo. M aza li ć. Naše starine VII . Sarajevo. Renđeo .srednjovjekovni nadgrobni spomenici. 136. 49-50. Isti. Kajrn aković .M. Kupres. sl. " Isti . tt Hodovu. sl. St ećci cent ralne Bosne. s. Sarajevo 1960. Sarajevo 1967. Be š l agić. 15-16. Be š l agić. 4. Sarajevo 1971. SB i 59. sl. 32. T. B7. l J Isti.. d. 3B(}-3B I.. 71 Z. I!Q Isti. d. ~ S. Zagreb 1959. 21>-2B. Na tpisi. Slećei tl Opl ičićima. d. 1>-7. Be š l agić. 1"/ Isti . St ećci centralne Bosne. B eš l a g i ć. Radovi Naučnog društva BiH XXIV. 162. Be š lagić.ci. Dubrovnik 1970. Sarajevo 1971. 7. Steće. sv. Sarajevo 1964. Sarajevo 19OB.. 193.. • S. Siroki Brijeg. M. Ljubušk i. B. Anđelić. s. Crtice iz s rednjeg vijeka. XLVIII. Benac.44 i 88. 160. " Isti. " Isti. Sarajevo 1964.. " D. 24 a 24 g. " S. Z. krs tač e sa Gata čkog polja. l. 153.260. d . sl. sl. Sarajevo 1967. Stećc i centralne Bos He. 103. 231-241. n. 9. 17. u V. 117. Dubrovnik 1970. Isti. d .. Petri ć. u Isti. S. Radovi Centra JAZU u Zadru. tT S. 97-IIB. Palaves tra . Kupres. " l. . sv. 161. Stećci i nek i njima s ličn i nadgrobni s pomenici u okolini Zadra. Hrišćan s ki nišani lt okolin i Tra vnika. d. Be š la g i ć . 21. 33. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XVII. sl. kataloška-t opografski pregl ed. Iv a no v ić. 1. XLVIII. " Isti. Kaj makov i ću na podacima. St ećci cent ralne Bosne. 50. 16 i 17. 2B. 63--67. 88. Beš l ag i ć.. Stećci u okolini Sibenika. 145-165. . Benac. ~ Isti. Popovo. lO. II Isti. na istom mjestu . n. Sarajevo 1967. d. Srednjovekovni nadgrobni spomenici lt Podrinju. Sarajevo 1957. s. B eš l a g ić. S. Naše starine XI. Sarajevo 1967.. Naše starine IV. sl. 145-153. Starinar XXIII. 14 i 15 a. u P.. 21 . sl. Benac. ~ M. Kaj m akovi ć . 4. Bešlagić. 217. 4. Radimlja. n. sl. Glasnik Ze maljskog muzeja II Sarajevu XX. Sarajevo 1%7. 13 i 14. n. Sarajevo 1954. Sarajevo 1950. • S. Stećci centralne Bosne. XLVIII. S. . Beograd 1951. Zagreb 1975. Sarajevo 1950. Radovi Centra JAZU u Zadru.

Anđe li ć. Naše stari ne VI. 103-104. Jedan slovenski uzor bosanskih mramorova. Be šlagić. n. no P. fl Isti. ul A. Zbornik srednjovjekovnih nalpisa BiH Ill. 111 Ista. Sarajevo 1959. Tri revidirana l1atpisa iz okoline Travnika. Sarajevo 1955 (Arheologija). 111-112. Glasnik Ze maljskog muzeja II Sarajevu.. Đurić .. d. Sarajevo 1950. 16 J. Ljubinje. n Isti . 144-148 i 160-161. Sarajevo 1959. Sitzungberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. 3. S.127 15 Đ. Markovi ć. Wien 1888. St ećci. Sarajevo 1965. t4 S. Naše starine IX. Sarajevo 1891 . Beš l agić. Sarajevo 1972. Anđelić. m VI. Evans. S. sv. N. N. 112. Maksim o vi ć . Godi šnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske I. • S. br. S. Sarajevo 1962. Naše starine XIII. Vego. br. Naše starine X. Sarajevo 1966. Starine Crne Gore V. u Isti. 239-242. Vego. A11liquarian R esearshes I-II. Gla snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu Ill. n. Ste će i Ll Pivi. Benac. lIS Zahvaljujem Z..en und die Herzegovina. Stećci. Pe ristil II Zagreb 1957. N. 261. u Stečak je nedavno otkrio prof. d. 86-87. Truhelka. S. Tri natpisa II selu Petrović ima.111. I VQvić.8. Zagreb 1954. Jireček . Beograd 1975/ 76. Asb6th. Petra tl Zavali. Anali His torijskog instituta JAZU u Dubrovniku VIII-IX. Cetinje 1975. Glasnik Zemaljskog muzej a XXV. n. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti.70-71. . Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XL. 10. 370. Kajmakoviću na podatku. Sarajevo 1943. ka ta loš ko-topografski pregled. II' J. Nevesinjski s t ećei. br. Opisanie okružija už ičkog. Stećci II Imotskoj Krajini. " S . 93-95. 153. Sara jevo 1971. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu LV. Arheološ ko is kopavanje Ll Zavali.29. 98-99. 207-208. 1('19 M. Kam eni nadgrobni s pom enici. Kajmakovi ć u na podacima. Beš l agi ć . Sarajevo 1953. Božanić-Bez i ć. 91 J. str. Be š lagi ć. sv. KaliIlOvik. d . Mazalić. III M . 49-50 . d.. 1001 L.. 11 6 Z. Skari ć. Kati ć. Stećci centralne Bosne.. Sarajevo 1971 . Radovi Centra JAZU u Zadru. n . lOJ Isti. III serija. (Arheologija). u okolini Sibenika. II. d. Zadar 1974. • Isti. V. Zagreb 1975.317. Beš l agić. s. Materijal još nije public iran. 192-199. A. lOS S. P. " S. Sarajevo 1970.319. Dubrovnik 1962. 141-144. 147-148. Bd. (Arheologija). kataloško-topografski pregled.66-70. Vego. 368-369. Be š la g i ć . Obrad ović. Istorija Srba I. 344. 179-199. Radimlja. Kon zervatorski zahvat na Batalovoj grobnici i njezin današnji izgled. N. Sarajevo 1965. Crkva sv. 97. 99 Isti. 66---{.. s. d . Sarajevo 1962. 90 Isti. Wien 1881. Drvene grobnice u okolini Rudog. Naše starine X. X. na istom mjestu. n. 97. 21. 101 Isti . Beš lagić. Beograd 1858. Sarajevo 1966. Starinar XVII. Bos'l. 75-76. XIII. d. 109. i neki njima s lični 'lad grobni spomenici tl okolini Zadra. 123.84.139. n. s. I storij ski zapisi X . sv. n. Basler. Starohrvatska prosvjeta. n. 258-265. 19-20. 9. M. Sarajevo 1928. fl M.63. Beograd 1967. 127. Tihi ć j Đ . • N C. Nad grobni s pomenici porodice Sankovića u selu Biskupu kod Konjica. d. 128 i 129..98. 111 M. Truhelka. S. Krajinovi ć . Hoernes. Kalinovik. Glasnik Društva srbske slovesnosti X. Stećci tl Brotnjieama. Periodi II ktllltlrn oj historiji Bosne i Hercegovine u s rednjem vijeku. 192-193. 101 Ista. Steće. . Popovo. 1 t1 J. UIO Isti. C. St eće . 168-169. Cetinje 1957. 87-89. Zahvaljujem Z. Beš l agić. I M N. n. m S. 370. Steće. Popovo. 106 . Vego. 157-166 i XII (1957). Sarajevo 1964. knj. Alterthumer der Herzegovina. L jubinje. Zbornik s rednjovj ekovnih natpisa BiH IV.. Stećei u Birunjoj. s. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XIV. 1011 Isti. d. Be š l ag i ć . 95-96 . i nadgrobne plo če u Makarskom primorju. K. Isti. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu VIII. 234-236. Starobosanski mramorovi. Sarajevo 1967.

Glasnik Društva s rbske slovesnosti. 21). na istom mjestu. 107. Hormann. Starinar IX-X (1958-1959). i F. III B. 101 Isti. sl. A. (prema 1. Prilog Skar ićevoj hipotezi o porijeklu s t ećaka.. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu VI. '" S. Sarajevo 1966. 81-98. n. K. Sarajevo 1967. Opisanie okružija užičkog. IX. Sarajevo 1964. 16---17. d. n. ll' Isti.2. O bosanskim s rednjovjekovnim s tećcima. Beograd 1951. Nevesinjski s t ećc i. X. 13. d . Stećci na Nekuku kod Stoca. W S. Krleža i saradnici. 128 . Bešla g i ć. III serija. Beograd 1858. Obradović. Stećci cent ralne Bosne. Truhelka. Sarajevo 1891 . Natpisi i krstače sa Gatačkog polja. n. n. Be š la g i ć. 14. Renđeu. '" M. 116. n. 9--60. 103-104. n. Ha S. III Chodakowsky-Czarnizes ky. Zlato i s rebro Zadra i Nina. n. Djela Slobodnog društ va rus ke lit erature.. 65-83. Beš la gić. Olovo. Mittelalterliche Scheibenkreuz. ln Đ: Mazalić. 142 Isti. Sarajevo 1971 . Sarajevo 1973. Ljubinković.Band 82. Karaman. Sarajevo 1894. 1)6 C. d. 1. Starohrvatska prosvjeta. Zagreb 1972 . Beograd 1956.. Be š lagi Ć . Kajmakovi ć. 21. Zbornik srednjovjekovnih natpisa" BiH 1/41. Isti. 87-101. Hums ko eparhijsko vlastelinstvo H crkvi svetoga Petra u Bijelom PoljLI. d. Sarajevo 1978. 6 na str. 98. L16 J. 30). sl. Sarajevo 1957. . 2!. Sarajevo 1981. Naše starine IV. kataloš ko-topografski pregled. 1. Lj . Skarić..centralna Srbija. u Bosni i H ercegovini. III Lj . Iskopavanja na crkvi svetoga Petra u Bijelom Polju. Zagreb 1954. d. I" Isti. g. 22. 29 i 57. 16.. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu III. III Vl. S.. LU M . 14-15.52 a. !lS S. 48-53.121 D. S. Vego. n. ll1 J. sl. d. uo P. 155-174. god. Naše starine XIV-XV. Maksimović.334.. Zeitschrift des Vereins fur hessische Geschichte und Landeskunde . 145-165. 3. .. Glasnik Etnografskog muzeja II Beogradu XXI. Armenski Ila čk ari i naši s t ećc i. Nišani XV i XVI v. knj. Djela Akademije nauka i umjetnosti BiH LIII (Odjeljenje društvenih nauka. Split 1960. I ~ J. 1. Saopšten ja VIII. d. IH M. Benac. sl. d. 97-122. Beograd 1958. n. Beograd 1969. sl. Starobosans ki natpis iz XV v. Popovo. B. Mak s imovi ć . Cetinje 1952. II / 77 i 99. Popovo. 197!. d . Karaman. . 237. Sarajevo 1966. Sarajevo 1972. Maksimović. Hadžijahić.Sedmi kongres arheologa Jugoslavije u Herceg Novom 1966. sl. Gabri čević. sv. 782. 1:16 Vidi napomenu br. Beog rad 1967.Grabsteine in Hessen. 14-18. 178. 129 R. Naše starine XII I. Srednjovjekovno groblje kod Petrove crkve tl Nikšiću. Vjesnik za arheologiju i hi storiju dalmatinsku LXII.0 Arheološki spomenici i nalazišta u Srbiji II .. Ma terijali IV . Mak s imović.. L21 J. III / 147 i IV 1315. 261. L" Isti. sv. · Isti. Stećci. 287-296. Anđeli ć. Naše starine IX. Z. Tafel 1-117.. 23. Sergejevski. Bobovac i Kraljeva Sutjes ka. 13. Karl Azzola. Obradović. 9. Staroboswlski pismeni spomenici. 18 a i 18 b. Radovi Mu· zeja grada Zenice III. Sarkofag nadbiskupa Ivana pronađen u podrumima Dioklecijanove pala če. 1820. Hrišćansk i nišan i u okolini Travnika. Zenica 1973. 26. 121 J. Beograd 1959.

ali je izrazio i misao da ukrašenih može biti najviše do 1.000 ukrašenih spomenika.000 primjeraka stećaka. ali vrlo aktivne istraživače stećaka. ili za kratko vrijeme. što znači oko 3. Solovjeva broj ukrašenih s tećaka vjerovatno dostiže 10% ukupnog broja.000 primje raka" M. 3 1. vidjeti i fotografisati pojedine motive. rekao je da na svakih stotinu stećaka dolazi jedan sa ukrasom ili sa natpisom. uglavnom odgovara stvarnom stanj u..Iij ep niz s tećaka" posjeduju ukrase. imali su više vremena i više s u se udubljiva li. fotografisali i to publicirali. jer nije bilo laJko. ozbiljnije. proračunao da oko 30% stećaka u obliku sljemenjaka imaju reljefe. Truhelka. Truhelka je bio mnogo manj e konkretan.' Može se pretpostaviti da je ovaj naučni radnik. imali su uglavnom površna i pogreš na viđenja . znači da ukrašenih ima 6.traživači novijeg vremenskog razdoblja su tim poslovima pristupali bez predubjeđenja. Wenzel je navela da je svojom knjigom "Ukrasni motivi na stećcima" obuhvatila više od 3. još u austrougarskom vremens kom periodu bio najbolje obaviješten o ovoj vrsti spomenika. on je rekao da se među trideset stećaka jedva jedan nalazi sa ukras ima. lednom drugom prilikom C.opisivali ih. naročito stariji i s traživači. Krleža je. na osnovu publiciranih materijala prije 1945 . a onda i posmatranjem pod nepovoljnim osvjetljenjem.000. Vjerovatno je mnoge od njih to pitanj e zanimalo. Kako misli da ukupan broj iznosi 60. U jednoj svojoj studiji iz 189 1. proizlazi da ukrašenih ima 900 primjeraka. ali je bilo teško i nezahvalno upuštati se u njegovo rješavanje U uslovima kada s tećc i još nisu bili evidentirani. na osnovu publiciranih materijala. RELJEFI STECAKA Reljefi predstavljaju najizrazitije i najvrednije umjetničko svojstvo Upravo su zbog reljefa stećci privlačili veliku pažnju mnogih naučnih radnika i drugih po s matrača. u svako doba dana.500 primjeraka' M. Istraživač i stećaka su se najduže zadržavali na raznovrsnim relj efnim motivima. god. . god. l C. što je. a nekada ni moguće uopšte. i svog ličnog uvida na terenu Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih.5 Po mišlj enj u A. kako je to mislio C. rekavš i samo da . Renđeo je. crtali.2 stećaka. Is.3%. jedan od najstarijih i straživača. po nje- . zatim njihovim oštećenjima. pa su njihovi podaci mnogo obje ktivniji i uvj erljiviji. M. BROJNO STANJE 129 Malo je istraživača stećaka koji su pokušali da nešto određeno kažu o broju s teća ka koji na svojim plohama imaju reljefe. naveo da 900 uk rašenih stećak a. kada se repertoar reljefnih motiva samo fragmentarno poznavao. Neke njihove pogreške su prouzrokovane vrlo plitkom plastičnošću reljefa . Kako je tada operisao sa ukupnim brojem od oko 27. Hoernes. Neki pogrešni opisi su posljedica jednostranog pristupa i unaprijed formiranog mišljenja o izgledu i značenju izvjesn ih motiva. Truhelka spada među starije.

osim u jednom s l učaju. u međuvreme nu je pronađeno novih 349. ili po nekom drugom kriteriju mu.' Treba reći da je u međuvremen u od 1969· god.679 s tećaka sa ukrasima.586 ukrašenih. ni'ti su saopštavali svoje prognoze. ornamenta/n e i figura/ne motive.7%. koliko ih je ustanovljeno u Jugoslaviji. ali samo kao dekoraciju. U Srbiji je bilo 167. beskrajne kombinacije raznovrsnih ukrasa . "8 Na osnovu podataka pr'kupljenih . pronađeno je 234. tako da ih sada ima ukupno 4. ustanovljeno 5. Prije deset godina broj ukrašenih primjeraka je iznosio 8. Truhelka je najprije sve reljefne motive podije lio na tri osnovne kategorije : arhitektonske dekorativne. a među njima i izvj estan broj onih sa ukrasi ma. Solovjev u tome pogledu izdvaja. sada postoji 680 primjeraka. da je veoma raznolik i da postoje "beskraj ne varijante pojedinih motiva. koji su pokušali da utvrde barem osnovne motive i njihove glavne varijante. do danas nismo imali studije koja bi bila posvećena ovoj problema'tici. sada postoji 190 primjeraka. dakle. U Crnoj Gori je bilo 480.5 % ili 5.638 primj era ka . C. Kako se vidi. kao i sistematiziranja motiva jednog ograničenog podru čja. do danas pronađen izvjestan broj do sada neevidentiranih stećaka. koja je završena 1969. god. pronađeno je 23. ukrašeni spomenici zauzimaju 8. Ona. U Hrvatskoj je bilo 446. što znači da danas u svemu imamo 6. misli da ukupan broj ukrašen ih s tećaka iznosi oko 4. od ukupno 66.679 primjeraka. zbog toga što se njegova procjena ne razlikuj e mnogo od sadašnjeg utvrđenog stanja. a sada je on sa mo nešto izmijenj en i iznosi 8. Među ornamente 130 .5 % ukupnog broja s tećaka. prognoze navedenih i straživača steća ka o brojnom stanju ukrašenih primjeraka daleko su od stvarnog stanja. U prvu kategoriju je svrstao "kolonade". i još više. na teritoriji Jugoslavije je do 1969. za koj e je kazao da na stećke prenose građevinske oblike.s istematskom evidencijom stećaka. Jedino se A. kako po republičkim teritorijama tako i po osnovnim oblicima tih spomenika. Ipa k je bilo nekoliko pokušaja stvaranja liste mot iva u jednom grubljem i opštijem smislu. sada postoji 520 primjeraka.1O Sada sam u prilici da pružim najnovije podatke o brojnom stanju stećaka koji i maju reljefe: U Bosn i i Hercegovini je prije deset godina bilo 4. po njihovom značenju. Jedino bi se mogla navesti još N ..' Ostali istraživači se nisu bavili ovim pitanjem. barem tri četvntine ukupno ukrašenih. god. objavio brojno ·stanje ukrašenih primjeraka. Po toj naučno zasnovanoj statistici. REPERTOAR I KLASIFIKACIJA REUEFNIH MOTIVA Vrlo je malen broj i s traživača stećaka koji su se bavili repertoarom i klasifikacijom reljefnih motiva.028 primjeraka steća'ka sa ukrasima . u među vremenu je novopronađenih 52.. Zbog toga.000 primjeraka. po likovnim st ilskim osobinama. pronađeno je 40. ja sam izraču nao i 1971. te da motive svrstaju i podijele po njihovoj funkciji na spomenicima. Prema tome.nom mišljenju . koja općenito smatra da je fond reljefnih motiva stećaka vrlo bogat. Miletić.478 stećaka.. god.

nego samo realne predstave iz života ondaš njih ljudill Oko 24 godine kasnije C. svjetovn e i neulralne. cvje tove. koji spadaj u u k a tegoriju ornamenata. Tada ih je svrstao u tri kategorije: dekorativne. koje naziva mješovitim motivima . ruka s ma· če m i dr. Mile ti ć je sve r eljefne motive grubo svrs tala u šest grupa: geometrijski orna m ent i. zatim što i sami autori neka- . koj e dijeli na tri grupe: arhitekton sku." S. U prvu grupu ubraja same oblike spomenika (sa isturenim krovom i bez njega) .ornamenti u uskom smislu ." D. krst. 4 . Tu je ubrojao i povijenu lozicu sa trolistovima.je najprije ubrojao cvijet koj i je strogo geometrijski shvaćen. p ostoji i :m.".ornamenlalni i likovi bliski simbolima. lisnate vijuge i razne h era ldi č ke mo tive . a potom vije i grane. kao i polumjesec.. predstave biljnog i život injskog svijeta. s piralu. U prvu grupu je ubrojao zavojitu liniju . On je štit sa mačem ." A. l. ostale ukrasne znakove i figuralne predstave.IS P.. simboličnu i figu rainu grupu. Korošec sve motive okoline Travnika smatra o rnamentima. Pod vij om ili zavojnicom smatrao je spiralu.tan broj motiva zajedničkog karaktera. Tada je u figura lne mot ive ubrojao i pokušaje portretiranja umrlih. Simbo li čk u grupu orname nata svodi na rozetu ili jabuku i na polumjesec. arhitektonski motivi i figura lne scene. zvijezdu i jabuku na štitu. i 5 .Motive rubova vodoravnih strana sanduka i ploča i gorn jih dijelova vertikalnih strana sanduka i sljemenjaka. a prije svega time što su nazivi i pojmovi nekih motiva ne samo proizvoljni i neuj edn ačeni nego i nedovoljno objašnjeni.mačeve i šti tove sa grbovnim oznakama.ka dijele n a dekorativne i figuralne. B eš l agić je sve motive također podijelio na tr i glavne grupe: onwmente.lO N." Iz njegovog nešto kasnij eg pisanja prOizlazi mišlj enje da se reljefni motivi s teća.figuraini ornament i. Renđeo je motive podijelio po njihovom mjestu nalaza na spomenicima u dvije grupe: 1 . Po njegovom mišlj enju . Solovjev je predložio podjelu reljefnih motiva "prema unutrašnj em zna čenju" na tri osnovne vrs te: s imbolič n e.Ukrase u s redištu ploha. niti simbole smrti. lov i turnir" Nakon 30 godina ovaj je autor još jedanput pisao o reljefnim motivima. usamljeni likovi i figuralne scene. Sergejevski je reljefne motive Ludmera podijelio na pe t grupa: 1 . zatim pleteno uže koj e obično dijeli površine. biljni motivi.religiomi sil1lboli. životinjs ki motivi. s imbolič ki znakovi. Truhelka je u os novne reljefne mo tive svrstao : vijuge. u čemu nije vid io nikakve alegorije. simbolični makovi. Benac je u jednoj prilici sve reljefne motive podije lio na tri glavne grupe: geo m etrijs ke motive. i 2 . zz 131 J edan sasvim objektivan kritički osvrt na naprijed n aveden e klasifikacij e reljefnih motiva otežan je raznovrsnim okolnostima. kao i lj iljan." Drugom prilikom je ona sve motive svrstala ovako: ornamentalne trake geo m et rijskog i vegetabi/nog porijekla . ukrasne znakove i figuraln e predslave. granči cama i si. 2 . heraldič ki m otivi.kolo . arhitektonski m ot ivi. roze ta. U figuraln e motive ubrojao je kako pojedinačne ljudske i životinjske predstave tako i čitave scene. he raldičke i figuralne motive. smatrao heraidi č kim motivima . U drugoj njegovoj grupi se nalaze polumj esec. 3 . . ali tu uvrštava i motiv grane sa spiralnim zavoj ima.društ veno-socijalni amblemi. pleteno uže i dr.!9 A.

Truhelku se može reći da nije bio dosljedan u stvaranju osnovnih kategorija motiva. r ozetu.23 Podjela D. Renđea o podjeli motiva po njihovom mj estu na s tećcima. ili okviri drugih ukrasa. Sve reljefne motive ona je svrstala u 18 kategorija. Osim toga. koj e imaj u svrhu da podijele i ograniče plohe stećaka. ilustrovanim tabelama crteža. palmetama ili s li čni m dodacima. Iako zanimljiva. kao što su uvijeno ili tordirano uže. a pogotovo da oblik sljemenjaka sa isturenim ili neis turenim kro vn im plohama smatra dekorativnim omarnentom. jer je. p olumj esec." Evo nj enih kategorija motiva . krst i neke d r uge motive uvrstio u ukrase. ozbiljno prigovorio što je. Sasvim je ekscentričan kriterij I. izgleda nedovoljno jasna. Miletić može se reći da je dosta razložna. 'te rijetke mrežaste bordure. Wenzel. klasifikacija A. s napomenom da figuralne predstave nije trebalo da smatra ornamentima. Za C. nije mog u će prihvatiti . Ovu Amerikanku su stećci veoma zainteresovali.. Sergejevskog je zanimljiva i dobrim dije lom op ra vdana. Bordure. a napose što se pristupi i kriteriji raznih autora m eđu sobom jako razlikuju. Glavni rezultat toga njenog poduhvata je velika publikacija koja se upravo odnosi na repertoar i klasifikaciju reljefnih motiva. ia ko je uopštena. i pored toga što u njoj nek i motivi mogu da imaju mješoviti karakter. Na 1erenu. u kojima ima vrlo lucidnih zapažanja. talasasta linija sa trolistovima. jer zašto. Solovjeva.000 stećaka . Wenzel je prikupila. iz pos toj eće litera ture i ustupljenih podata ka izvjesnog broja naših domaćih istraživača. Korošeca da sve vrste motiva s teća k a okoline Travnika smatra ornamentim a. nerazrađena i nedovoljno objašnjena. a uveo novu kategorij u heraldi čkih motiva. bordure od kosih paralelica. Z. npr. cikcak-linija. Stoga mu je P. kada i među njima može biti simbo la? Za klasifikaciju N. što je zaist a nepr ihvatljivo.. vodenicu. a imao je više nedosljednosti i u svrstavanju poj edinih motiva. bordure sastavljene od krugova i polukrugova. nacrtala i sredila reljefe sa vi še od 3. Od svih ovdje navedenih pokušaja s i·s tematizacije reljefnih motiva stećaka u velikoj mjeri se izdvaja i razlikuj e sistematizacij a M. križ. To su brojni rubni ukrasi. naročito oni koji su preuzeti iz starije literature i arhiva nekih u stanova). sa manjim uvodnim tekstovima. uglavnom bez pretenzija da se daju konačna rješenja. jedanput ustanovljenu kategoriju arhitektonskih motiva kasnije izostavio. Ovdje se radi o obi čnim i drugim vrpcama. kao i figuralne pred stave. Geometrijski malivi. odnosno u čiste ukrase. pa im je posvetila t ri duža terenska istraživanja. Već po samom tako obimnom naučnom materijalu (bez obzira što su joj neki motivi netačni.. npr. a moglo b i se reći i nedovoljno logična. A. koji ponekad služe i za podjelu prostora: Jordirano uže. spiralnim zavojima. M. npr. kao i po trudu uloženom u p roučavanje motiva. njena vrijedna studija je sasvim drugač ija od drugih pokušaja te vrste. 132 . Benac je sklon svrstavanju n eobično velikog broja motiva u dekoracij e.da nisu bili dosljedni u svojim klasifikacijama. kao i arhiva nekih naših ustanova. Mišljen je P. cikcak-vrpce i vrpce od kosih paralelica (autor ih ne nabraja i ne imenuje). s imbolične motive tako strogo odvajati od svjetovnih. kakav je npr. ovaj i straž iva č neke či ste simbole. svrstava u ornamente.

sjekire. kijače. Obično su predstavljene 's a spiralama. ovoga autora. Psi su najčešće elementi lova. riba. Autor teško nalazi uzroke pojave ovoga motiva na stećcima. Ovaj se motiv javlja u gotovo 90 primjeraka u vidu osamljene povijene ruke do ramena. Sve životinje. a onda i svasti ke i Tau-krstovi . a onda i čitavi stećci koji su klesani kao zgrade. ili samo u vidu šake. kratki bodeži. možda je rad samo jednog majstora. rozete mogu imati simboličnu ulogu. čiji su tipovi: mačevi. Ubrojan je i motiv jabuke koji se javlja ili sam ili u zajednici sa nekim drugim motivom. Krin. a završavaju se . Jelen. Sasvim razvijeno drvo je rijedak motiv. ili jedne klesarske škole . kada se javljaju uz figuralne predstave. Ptice. npr.ke. koje autor dovodi u vezu sa dušama pokojnika. odnosno krakova.Arhitektonski motivi. U jednoj varijanti druge grupe st"blo se u svom donjem dijelu pretvara II dvije "noge". a u tome . Pošto se motiv grozda javlja na ograničenom prostoru. kao i samostalno. Može se reći da se u ovoj kMegoriji podrazumijevaju jednostavni i stilizovani krstovi. Krstovi. koplja. pas. Grane izlaze iz uspravnog stabla ili iz loze. Grane i 133 . Naj češće imaju oblik stabla sa dvije volu te. 'lukovi i štitovi.zmija i ostale životinje. odnosno kod kojih je krst gla\Oni elemenat. Ponekad ruka drži neki predmet. Nije rečeno o kojim vrstama . ali su također brojni i motivi kod kojih je krst sporedan elemenat. I grane koje izlaze iz loze su svojstvo samo jednog manjeg regiona.okviru na lukovima. ali 1a oruđa nisu konkretizirana. Tu su uvrštene direktne predstave zgrada ili njihovih dijelova. polumjesecom i krstom. ili onih kod kojih je donji uspravni izdužen. Na nekim štitovima se vide heraldičke ozn". Vrlo su brojni motivi Jeoji se sastoje od samih krstova jednakih krakova.kao. a 2lmijolika bića simboliziraju podzemlje i p". Ruke. Rečeno je da se na stećcima ponekad vide i neka oruđa. ali se javljaju i na leđima jelena. Autor je sklon tumačenju ptice na stećcima kao simbola . a vrlo rijetko grozd visi o pravoj lozi. Rozete i polumjeseci. Grozd i loza. ali je težište na jelenima i konjima. svrstane su u jednu kategoriju. Radi se uglavnom o oružju. Oružje i oruđe. Težište je na arkadama. kada zamjenjuje zvijezdu ili rozetu. Ovdje su ova dva motiva. Spirale. Ovaj motiv je grubo svrstan u dvije grupe: krin čije se bočne volu te povijaju unutra i onaj čije se volute povijaju u vidu slova S. Rozetama 's u nazvani i cvjetovi i zvijezde. svrstana zajedno. . nego samo da ima nekoliko slučajeva predstave grabljivica i pet predstava pijetlova. koja najčešće nazivamo "kamenicom" i kružnim vijencem. Autor im pridaj e simboličan karakter. Udubljenja i obruči.pokojnikove duše. bez obzira na broj latica. sa polumjesecom. Redovno se ovi motivi javljaju u vidu dvostruke spirale kod koje grozdovi izlaze iz valuta. konj. U nekim slučajevima.ptica se radi. ograničen samo na nekoliko lokaliteta. odnosno do iza lakta. Upotrebljavane su i kao osnovni elemenat ukrasa i kao bordure. osim ptica.u vidu spirala ili na neki drugi način.mišljenje je drveće.

Tu bi sasvim pristajale i vrpce koje su svrstane u kategoriju geometrijskih motiva. Geometrijski mot ivi s u i neke druge vrpce. predmeti čija je priroda. osim u istoč noj Bos ni . Wenzel. od kojih neki sa lukom . Na nekim stećcima se javlja samostalan motiv jahača na konju . a eventualno podijeliti na geometrij ske i biljne. vepra i medvjeda. Ovdj e spadaju i motivi brvna i šindre. Najmanje tri figure mogu da čine kolo. Lov. ili između životinja. Predsta:va žene izm eđ u konjanika. a u nekim žena kao kolovođa drži obruč. Navedena su i dva kola u kojima kolovođa jaše na jelenu. ali još više sa predstavama antičkih Dioskura. koju je nazvao bordura:ma. Pojam geome trijskog motiva mislim da je mnogo širi nego što ga čini n ekoliko zastupljenih vrsta u prvoj kategoriji M. Ovdje su svrstani motivi koji ne spadaju ni u jednu od naprijed navedenih kategorija. jer ostali motivi su brojno beznačajni. ili dekorativni motivi neobičnog oblika. polufigure. po mišlj enj u autora. niz krugova i mrežasta bordura. U ovu kategoriju su uvrštene i predstave <turnira u kojima akteri učes tvuju na konjima. i pješaci. Zapravo.da podijele plohu.Glave. U njemu učestv uju lovci na konjima. Wenzel. sasvi m nejasna.k rsta. Kolo. kao i one prve kategorije. Glava je najjasnije izražena na nekim nadgrobnicima u obliku . zbog velike oštećenos ti. Nekvalificirani motivi. To su motivi koji imaju neku nepozna tu simboličku funkCiju. "autohtoni ostatak klasične tradicije". kao što su cikcak. simbolizira božanstvo. Postoji lov na jelena. odnosno rozete koje s u sasvim pravilno cptane (šestarom) i klesane. U nekim kolima kolovođa drži mač. usamljene figure.o arkadama. pored ostaloga i zbog toga što imaju iste funkcije na s tećku . koje može biti žensko. kao zajedni č kim imenom. ali se ta pojava ne objašnjava. Cijele mu§ke uspravne figure vjerovatno predstavljaju portrete pokojnika. pak. Najčešće su predstave lova na jelena. Po svojim č isto likovnim svojstvima i motivi ove. kao i zvijezde. vjerovatno 5imbolizira bračnu sreću. dok se ženske figure samo u ograničenom broju mogu identificirati sa pokojnikovom osobom. ovdje se radi samo o jednoj vrsti arhitektonskog motiva . npr. Kategorija bordura je ugl'avnom dosta dobro shvaćena i formirana. ili . U arhitektonske motive autor je uvrstio i same stećke koji su klesani kao ·kuća. Sve vrste scena lova su poznate u srednjem vijeku. ili da posluže kao frizovi. Š Ito je. Figure sa izdignUJtom ili sa izdignutim rukama su oranti. Konjanici. kao para. Postoje i motivi konjanika sa jednim ili više pratilaca. Autor kaže da se ovaj motiv nalazi svuda. sa 'kopljima. kako tvrdi autor. parovi. Dva afrontirana konjanika autor upoređuje sa srednjovjekovnom scenom svetih ratnika . I sam autor je neke geometrijske motive uvrstio ne samo u tu nego i u drugu kategoriju. a li ih nema na nadgrobnim spomenicima. cikca:k-borduru i onu od kosih paralelica. Predstava muškarca i žene. da obrube ili uokvire neke druge reljefne motive. U takve motive bi se mogli ubrojati i tordirano uže. niz kosih paralelica. važni elementi stare seoske bo- 134 . Evo i moga mišljenja o klasifikaciji M. gdje upravo ti spomenici služe kao predstave tijela. kao i predstave sa više od dvojice konjanika. muško ili mješovito. Evidentiran je 21 stećak sa predstavom žene između dvojice konjanika. gotovo su jedno te isto i mogli bi se nazvati ornamentima.

srp i plug. zbog toga što broj osnovnih motiva. pa bi trebalo da se odatle izuzmu. ia ko zasnovana na poznavanju nepotpunog fonda relj efnih motiva. To ima opravdanja ako se rozete shvate kao zvij ezde. zbog čega bi taj motiv sasvim logično išao zajedno sa ostalim predstavama ljudske figure. koji je svrstan u prethodnu kategoriju. koje su u osnovi zvijezde. Rozete i polumjesec i čine zasebnu kategoriju. dosta važan motiv turnira. nakovanj išestar. a u drugoj sve druge životinj e.tekstu. a da se pojedine tretiraju kao vrste. s amo nadomjestak ljudske figure. koji nije zastupljen u ovoj klasifikaciji. to je . Ostale sve figuralne predstave autor je podijelio na kategorije kolo. čime su obuhvaćene gotovo sve kompozicijske predstave. Tu je uvrštena i zastava. kao što su konj i jelen.kategoriju. spirale. ipak obuhvatila maltene sav repertoar motiva (izostali su motivi šindre.korištena u ratu 'i vi-teškim igrama. Ako pri tome uzmemo u obzir i motive kao što su čekić. konjanici i lov. Inače.u jednoj su samo ptice.kruga. kao što su neki istraživači mis lili. zatim kružnog vijenca. Sto se.135 sanske kuće. da li su ti mo- . ni po funkciji nemaju ništa zajedničko. mnogi se od njih više puta ponavljaju. pa ne bi spadale ovdje. a onda i motiv jabuke. vjerovatno zbog toga što se dignuta ruka na stećcima prilično ističe. Od oruđa su došli u obzir samo sjekira. polufigure i usamlj ene figure. i nekih znakova zanimanja). Za predstavu ruke autor ima posebnu . U tome sl učaju bi naziv zvijezde i polumjeseci bio adekvatniji. u prvom redu.je. Parovi. a izostale su i još neke kompozicije koje ne bi mogle da se svrstaju ni u jednu od ovdje navedene tri kategorije. Zivotinjs. Udubljenja i obruči su obuhvaćeni zajedno. što je opravdano.ke predstave Wenzelova je svrstala u dvije kategorije . koji u ovoj klasifikaciji uopšte nisu uzeti u obzir. Kategorija oružja i oruđa je obuhvatila . bolje rečeno nije tako raznovrstan. koje autor također ne navodi u . grozd i loze i grane i drveće uglavnom su obuhvaćeni svi biljni motivi. Izostavljen . U tu grupu nebeskih tijela spadao bi onda i motiv . međutim. kao što s u motika. koji je ovom klasifikacijom sasvim izostavljen. ova dva motiva ni po sadržaju. Ne bi bilo rđavo ni rješenje da se sve životinje ostave u jednoj kategorij i. Općenito se može reći da je klasifikacija M. nije tako velik. To je bilo moguće postići. kosir i uglomj er. Međutim . što nema opravdanja. i krugovi. međutim. sam po sebi. Izostavljeni su drugi motivi oruđa koji se također javljaju na stećcima. Tu su uvršteni motivi glave. Ako su već izdvojene ptice. U dalje četiri kategorije krin. trebalo je još prije nekim drugim životinjskim predstavama dari posebno mjesto. kruga biljnih stilizacija slični h akantusu ili palmeti. tiče svrstavanja svih tih motiva. odnosno simboli sunca. Tu su ubroj ane i jabLlke. pak. onda bi svi ti motivi mogli sačinjavati posebnu grupu koja bi se mogla naziva'ti oruđe i alati ili znakovi zanimanja. U takozvane Tau-krstove autor je uvrstio i motive štapova. U posebnoj kategoriji su individualne ljudske figure.bi tu mogao doći još i motiv biljne stilizacije slične akantusu ili palmeti. mislim da se moglo postići mnogo više da se autor duže zadržao u svom studij u raspoloživog materijala. Možda . nisu individualne p redstave. Ne upuštajući se u ovome slučaj u u kritiku opredjeljenja za ovaj ili onaj stav u pogledu tumačenja značenja pojedinih reljefnih motiva. Wenzel. brvana.s va sredstva koja su . Tako formirana grupa bi bila mnogo logičnija. Kategorija krstova je obuhvatila gotovo sve vrste i varijante toga simboli6kog motiva. koju autor ne navodi u tekstu. valjda zbog sličnog izgleda.

Trebalo je sve te osnovne motive grupisati. Osim toga. itd.kao. Ivica. imajući na umu neke njihove specifičnosti. zbog čega ni grupisanje motiva nije moguće sasvim čvrsto i besprijekorno uraditi.Tordirano uže 3 . hera l dički znak. ali je ponegdje na to utjecala i ocjena šta i koliko izvjestan motiv znači u prouča­ vanju cjelokupne umjetnosti stećaka. Od najvećeg utjecaja su bila čisto likovna svojstva motiva. Mislim da se u ovome osvrtu na klasifikaciju M. Ima motiva koje je vrlo teško. I vica. bez većih i bitnih pogrešalka. Pri utvrđivanju liste osnovnih vrsta motiva vrlo je važna okolnost što se ti motivi ponavljaju mnogo puta. heraldi č ki znak.Niz paralelica 4-Cikcak Ivica. vide mnogi elementi koji uslovljavaju i određuju moje shvatanje repertoara i sistematizacije re· ljefnih motiva . zbog čega bi se mogli svrstati u jednu ili u drugu grupaciju. ali se ne bi moglo reći ni da je veoma malen i u raznovrsnosti veoma ograničen. U odnosu na figuralne predstave nije trebalo. heraldički znak. još uvijek mi nemamo dovoljno elemenata za zauzimanje sasvim jasnih kriterija u t im poslovima. Međutim. npr. jednostavno i dvostruko. Miletić). pa se po tome mogu pojaviti ne samo u jednoj gru· paciji. porub. kako su w neki istraživači pretpostavljali (N. Wenzel). heraldički znak.tivi simboli religijs. kose. porub. trostruka i nazubljena. npr. ljiljan kao heraldička oznaka. jednostavna. . dvostruka. razdjelnica. razdjelnica. odrediti. okvir. npr. sačiniti listu motiva igrupisati ih prema zajedničkim ili sličnim svojstvima.stećaka. Neki su motivi kombinacija od dva ili više različitih osnovnih motiva. 'kao što je. Ivica. da li je to neki simbol. motiv koji ne· kada nazivamo rozetom. okvir. motiv krst·rozete. oznaka klasno-socijalnog karaktera.kog ili profanog karaktera.. tako važne mOtive kao što su konjanički i pješački turniri. a onda ni svrstati. Evo ka'ko izgleda moja sistematizacija motiva. Ta!kav je. kombinovanc. . sasvim sigurno prepoznati. porub. Neki se motivi javljaju u nekoliko značenja. kakvih je također bilo mišljenja (M. npr. ili samo ukras. a i nemoguće.. zapostaviti utapljajući ih među motive drugih kategorija i vrsta. Osnovni motivi t -Obi č na Kategorije Varijante I -Bordure 2 . neki motivi po svom mjestu lociranja na stećcima imaju određene svrhe. a nekada zvijezdom. npr. razdjelnica. Uz to se imalo na umu šta znači ovaj ili onaj motiv. mislim da se moglo doći do još uspješnije i potpunije liste osnovnih motiva i njihovih varijanti a i do adekvatnijih naziva njihovih grupacija.. ili su čista dekoracija. uspravne. htio bih da istaknem neke podavke i dadem nekoliko napomena: Fond i repertoar reljefnih motiva ovih spomenika nije mnogo veo lik i u 's vojoj raznovrsnosti neizmjeran i beskonačan . okvir. ili kao što su predstave jelena i konja. porub. Prije nego što saopštim prijedlog moje sistematizacije. okvir. Wenzel i u pre t· hodnim osvrtima na ostale pokušaje te vrste.. Ipak je moguće. kod motiva sličnih akan· tusu·palmeti. razdjelnica.

Os tale bordure Bordura od spirala.Krs tovi l . od ni za lj iljana. okružen vij encem. trokraki. kao če tvorou ga o. sa trolis tovima.Tau-krs t 5 . d vostruk. kao spuš tene ruke.N iz s tilizovanih li s tova Friz . kao sidra . hera ldi č ki znak.Zvijezda Cetverokraka.Latinski 3 . kombinovan sa s piralama i grozdovim a. IIl.Grčki Jednostavni . 4 . prutasti . virovita.Andrijin '4 . sa tri para vodoravnih kra kova.Stablo . Ankh . od niza !is tova. kao krst. .Povijena loza Friz.Stilizovani JO . kao vijenci . II kružnom vijencu.Procesij s ki 6 . tordiran. mrežasta bordura . kao čovje k i druge s tilizacije. tordiran i. 3- Krug Obi ča n. Jednos tava n.Polumjesec znak. od niza različi t ih motiva . sa rozeticama i sa dru gačijim umecima. sa više krakova. kao sidra. uzdignute ruke kao ljiljani. kao ljiljan . Obi č n a. to rdiran. krakovi kao vijenci. gornj i krak kao krug. II kru žnim vijencima.Ostali krstovi IV -Biljni motivi 1. prutasti. rascvjetali krs t. heraldičk i II . kon ce ntri ča n. sa spiralicarna. kao ljiljani.Svastika II . hera l d i čk i znak.8 .Astraini motivi l . petorokraka. sa paimeticama. 2 . heral di čk i znak.Polujabuka na st ubu . Naturalizovano. okv ir. Jednostavan. kao rombovi. h e raldi č ki znak. J ednos tavan. sa granama i cvjetovima. toča k .Niz rozetica 7 . tord irani.5 . sa spiralam a. 2. sa dva ili VIse pari grana .Kružni vijenac 5 . krakovi kao krugovi. kao znak. sa postolj em kao trougao. na postolju. Donji k rak račvast . vodoravni krakovi kao uzdignute ruke. s tilizavana. 8 . Krst-rozete. 6 . kao noge. okružen vijencem. krakovi kao krugovi. h e ra ldi č ki tordiran . kao stepenice.Antropomorfni 9 . sa za rezima.Kal varij s ki 7 -Loren ski Sa postoljem na luk. krakovi kao ljiljani.

dvojna. dlijeto. Kao parovi. uz ljudsku figuru.Koplje Obi čno. sa stablom sa g rozdovima. u rukama 4. Samostalna. S. u ruci ljudske fi gure. sa strijelom. 5 . plug i škare 2Cekić. lane. sa više latica. u scenama. sa rukom . Obi čan . krst-rozeta. kao heraldi č ki znak. Samostalan. u ruci . S·spirala. Sa 4 latice.Motika. kosijer. mače m Mač iza štita. 2. Samosta lno. u scenama. Sa mostalno. znak. kao he raldi č ki elemenat. Sa mostalno. na lozi.Predstave životinja l . sa spiralom. na izvoru. nizovi jelena. 12 tipova štapova. lav II borbi sa zmajem. stilizovana. figure . U · scenama. sa jahačem. J-Nakovanj sa čekiće m 4-Cipele Samostalno. kombinovana sa krstom. Samostalan. Samostalan. sa zastavicom. srp. II scenama. uz ruku. u ruci. uz ljudsku figuru. sa 5 latica. Dvoru ča c.2-Spirala 3. u scenama. samostalno.Mač kratak. sa prorezom za koplje.Rozeta Obič na. uz ruku. srna. če tverou gla s t.Stit Okruglast. sa 7 listova. šes tar i visak Bez strijele. kao heral- list Sa 5 listova. sa ljudskom figurom. di č ki 4 .Luk 6-Buzdovan 7 . vezan za drvo. osedlan. 6-Grozd V -Oružje l . sa mostalan.Jelen 2-Konj 3-Pas 4-Lav . do ljudske figure. Samostalno. u kružnom vijencu.Stap. čovjeko li ki.Sjekirica VI-Simboli zanimanja 1. kao heraldički znak. uglomjer. sa pt icom. u scenama lova i turnira. ma č 3 -Stit sa ispred štita. krilat . sa ljudskom figu· rom . sa rukom . kao heraldi č ki znak. kao he raldi č ki znak. sablja. trouglas t. Samostalan. knjiga i čaša VII . mač u raljama lava.Ljiljan 5Vi š e1ati č ni stilizovan. sa mostalan. sa krsnicom. uz ljudsku figuru. kao h e raldi č ki znak. Samostalan. srcolik. u scenama. samostalan. u scenama. u r uc i.

nizovi ptica.Utvrđeni dvorci 2-Arkade 3-Sindra 4 . Na konjima.Brvna 5 . 3 . sjed eća.Ostale živo tinje VIII. kao h era ldi č ki znak. zmaj. dva zrna· ja. u arkadama. do ramena .Ostale scene x- Arhitektonski motivi 1. sa tačkama u XI-Ostali motivi " . nekvalifikovane scene. š tap za vunu .Kamenica Obi č na kružna udubljen ja. na š titu. Muška.Kolo 3-Lov 4Turnir 5 . dvije ruke. N izovi trouglova. ovca. orlovo krilo. Siluete zidova i kula. Vertikalna. sa psima. ženska. ležeća. dvije zmije. na krovu. žensko. u arkadama. bez ruku. oklopljena. dj ečja. Jednostavni. do lakta. pentagram. na ruci. zmaj guta figuru.Covjek na konju 2 . sa pticom. Dvije ljuds ke figure. klju če­ vi. sa nestvarnim rukama.Mrežas ti zakloni bez lukova. na jelenu. rombovi ma. "šašovci". na krstači.Polufigura 4 . vuk. got i čke. koza. na vepra. tri i više ljudskih figura . kao gušter. fantastična ptica. sa krs tom. ljuds ka figura sa konjim a ili drugim životinj am a. če t v rta sta udublj enja.S-Zmija Samostaln a . Samostalna. 6 . više ljudskih i živo tinjskih fi gura . riba. 2 -Ostalo Cetvrtaste plastične površ ine. bez ruku. pj ešač ki . sa medaljonima. sa oružjem. 7 . dva i više ak tera.Predstave ljud\ l-Glava 2-Ruka Samostalna . kao heraldi č ki znak.Ptica Samostalna. kružna udublj enja okružena vijencem . na š titu . na konjima. Romaničke. Muško. mješovito. u arkadi. na krstu. ispred dvorca.Figura IX-Scene 1. Na jelena. sa solwlima. nejasni moti vi. poprsje. dvije afro ntira ne ptice. sa oružjem ili nekim predmetom. u pejzažu. ansambli d vorca. Sa mostalna. na medvjeda. kavalkada. fantastična životinja. ho rizontalna. pj ešački. kao h e r a ldi č ki znak. kao ljiljan. sa jelenom. šaka. . stojeća . pij etao. II lovu. ljudska figura i konj. u arkadL Osamlj en. ljuds ka figura i konjanik. kao krst. sa uzdignutom rukom. medvj ed. Vepar. dvostruki . ašov.

'Stabla motiva drveta. nekada su klesani u svrhu podjele određene pDvršine na dva ili više dijelova. 1između Obična bordura TD je. U ukupnDm broju bordura uopšte broj ove vrste nije baš velik. Najčešće površina 2- Tordirano uže Tordirano uže. Već ina ih djeluje kao ornamenat.krajevima. Više puta je kosa prečka na štitu. je to ivica ili 'pDrub neke druge bordure ili nekog drugog mOtiva. Različitih su širina. stilske i druge karakteristike) BORDURE Bordure na stećcima su zapravo vrpce ili traci različitog sastava i izgleda. manje brojni vidovi ove vrste bordure. a nekada samo uska dviju urezanih paralelnih linija. široka i plastična traka. Naročito se ističe kada se proteže podno hDrizontalnih krovnih ivica sljemenjaka i vrhom verti'kalnih strana sanduka. Najčešće su tD frizovi vertikalnih strana sanduka i sljemenjaka. dosta često ima ulogu da ojača neke ivice samoga stećka. Ponekad su i neki dijelDvi drugih motiva predstavljeni tDrdiranDm. a u mnDgo slučajeva porubljuju. iznosi oko 150 primjeraka. npr. oivičavaju ili uDkviruju neke druge mDtive. Neke su čis>to geometrijski motivi. drške nekih štapova i sličnO'. ali se dosta čeSlto nalaze i na hDrizontalnim stranama plDča i sanduka.o (Opis. stubovi i lukDvi arkada. manje ili više. veoma je omiljena bDrdura. koje se naziva jDš i uvrnuto ili usu kano uže. u različitim situacijama. pa i nešto šire funkcije i vidove negO' prethDdna bDrdura. sanduka i stuba.urezanih u kamen . ali ima i uklesan ih . Njena pojava ima sve. Ponekad je okvir nekog motiva ili čitave strane s tećka. POJEDINIM MOTIVIMA porijeklo. da obrubljuje štit. Kada se kao razdjeinka proteže sredinom ploče. pravilno i lijepo klesana. 'koju vidimo na svim vrstama osnovnih oblika &tećaka i u svim . DdnDsno kapka sanduka. kada stvara iluziju streha kuće. značenje. a mnoge od njih su to i po svom značenju. a vidi se i ·kao vrpca koja razdjeljuje plohe. ili vodoravne ivice sanduka. Kategoriju bordura sačinjava 8 DsnDvnih motiva. npr. ObičnO' su plastične u DdnDsu na svoj u pozadinu. neke ivice krova sljemenjaka. Često uDkviruje ili dijeli zabate sljemenjaka. Nekada su tD samDstalni mDtivi. RedDvno je plastično. npr. Javlja se u pet vidDva. Postoje i drugi. pa i po tri spojene tordirane bor- 140 . kada ima karakter heraldičke oznake. umjestO' običnDm plastičnom vrpcom. Nalaze se na svim stranama stećaka. kDje su sVDjstvO svih Dsnovnih Dblika stećaka u svim područ­ jima njihovog rasprostiranja. U nekim slučajevima se pDjavljuju po dvije. a neke su stilizacije biljnih motiva. ona označava nadgrobnik za dva pDkDpana lica.

n aj češć~ kao n iz kos ih parale lica. uokviruje mo ti ve. pa j e prema tome najbrojnija bordura.s luži kao porub ne ke dr uge bordure ili motiva. a u drugoj po lovi ni na drugu st ra nu . s l eć ku u Glumini . a u da · ljem toku na d rugu s tranu. također ne ta ko čest. dure.kori štena i u sv im kra j evima ras prostra nj ena. Ima i druga čijih kombinacija . J a vlja se oko 200 pu ta. da su na izvjes noj dužini p a ralelice o krenute na jednu. i to u dva glavna vida . tako da s u do po la š irine vrpce pa ra lelice u sj eče ne na jed nu . obrubljuje štitove. vid od kombinacije kosih para lelica. š tap ov i.N i z paralelica Ova vrs ta bo rdure se sastoji od dos ta gusto urezanih.tećaka . 3 . a onda i kao niz us prav nih paralelica. Ja vlja se oko 400 puta.SI. a i nij e ni š ta drugo do nj egova zamjena. zbog čega se može s matrati 'kla s i č nim motivom s. kružni vi- 141 . naroč ito u Hercegovini . Djeluje vrlo s li č n o tordira nom uže tu . 25. Vrl o j e . Pos toji i .npr. potencira ivice s tećka. j ednako du gačkih linija između dviju takođe r ureza nih paralelnih linij a. a istovremeno spada m eđu ne koliko n ajčešće ko ri š tenih mo ti va uopš te . s tabla kod biljnih motiva. Ponekad su ta kve pa ralelice s poje ne tako da dj eluju kao ni z kra ko va ugla. a u dva s lu čaja s mo naš li d vos truko tordiran o (Go rnji Va kuf i Lipen o vi ć). - Tordi rano uže kao ru b i razdjelnica na u širokoj okolini Stoca." Tord ira no uže je karak te ri s ti čan moti v mnogih krajeva. koj i nij e ta ko čes t kao o naj prvi. Ka o i prethodne d vij e bordure . dijeli nj egove plohe (više puta obilježava dvojni grob ) .treć i. i o va ima iste funk cije na s tećku . kra tkih . Nizovima paralelica s u ponekad obilježeni s tubovi i lukovi arka da. š to dj eluj e osobito dekora ti vno. a pojavljuj e se i ka o h e raldi čka oznaka na š titu .

Samo u rijetkim slučajevima je ovaj motiv sam i relativno širok friz na vertikalnim stranama sljemenjaka i sanduka. Augustina u Tuluzu. Asela i Ambrozija u Ninu . koja bi se mogla smatmti nekom vrstom njihove treće i najjednostavnije varijante.krajevima. itd." U Bosni ga vidimo na romaničko-gotičkom tornju u Jajcu i na gotičkoj crkvi u Podmilačju kod Jaj ca . Nemamo ni ozbiljnijih pokušaja proučavanja sadržaja. koji je datiran u VIII v. Zoila u Zadru. Ravanici. npr. Tako se nalazi na sarkofagu blaženog Arnira u Kaštel-Lukšiću. Marcela.jenci. * ** I straživače stećaka najmanje su interesovale bordure kao reljefni motivi. Petra i Pavla u Bijelom Polju (kraj XII v. isklesane 's u debele tordirane vrpce. Zbog svojih strogih pravilnosti sve tri ove bordure su geometrijskog ornamentalnog karaktera. Francuskoj iSpaniji." Treba reći da je tordirano uže svojstvo i sarkofaga. Odatle je vjerovatno prenesen u Srbiju i u Bosnu. Fisković kaže da je 'tordirano uže tipičan motiv dubrovačkog i dalmatinskog gotičkog graditeljstva i kiparstva XIV i XV v. kao i u našim . a obadvije bordure 's u pretežno rubni i razdjelni motivi. Kruševcu (Lazarica) i Kaleniću.kog stila u našem primorju. Nizovi paralelica su zapravo imitacija tordiranog užeta.35 zatim na srebrno-zlatnom relikvijaru sv. kako ih najčešće i s u srećemo. kao ni istorijsko-umjetničkih. Na jednom arhitektonskom fragmentu iz crkve sv. na više romanićkih crkava u Italiji.) nađen je ovaj motiv. uDečanima. kao i predmeta primijenjenih umjetnosti. U Srbiji ga nalazimo. Može se naći na nekim starokršćanskim sarkofazima. Marte u Zadru. Mnoge vrste i podvrste ovog motiva nisu ni zapažene. zbog čega se i ne spominju u literaturi. Zbog toga o njima nemamo nikakvog kompleksnijeg i značajni­ jeg stručnog rada. koje je na steeke moglo doći sa raznih strana. Cesto nam nizovi paralelica izgledaju .kao tordirana užeta. preko helenizma 26 Ubraja se i u starokršćanske dekorativne motive starijeg porijekla.36 te na brojnim starobosanskim drvenim duboreznim predmetima 37 142 . I zrada užeta zahtijevala je mnogo vještiju klesarsku ruku nego izrada paraleliea. Bez sumnje. ali je do Rimljana stigao sa Orijenta. Tordirano uže i nizovi paralelica imaju dosta sličnosti po svom izgledu i po značenj u .30 Zaista. stilskih i uopšte likovnih analiza. njima bi se mogla pridružiti obična bordura." Tordirano uže se nalazi i na srebrno-zlatnom relikvijaru sv.29 Neki naši istraživači ga smatraju motivom romanike.ll C. na portalima. prozorima i na drugim mjestima manastirskih crkava iz XIV i početka XV v. Može se reći da se najčešće javlja kao porub drugih bordura i kao okvir prostorno većih reljefnih motiva i čitavih ploha spomenika. onda na pozlaćenom poprsju-relikvijaru sv.VI v. najugodnije nas se svojom igrom linija i svje tlosti doima tordirano uže. ovaj se dekorativni motiv nalazi na mnogim objektima gotičkog umjetnič. ali ne i monotono .. Iz istih navedenih razloga. porijekla i geneze pojedinih vrsta bordura. Poznat je na rimskim građevinskim spomenicima. koje svojim neprekidnim i jednolič­ nim tokom djeluju apstraktno. pogotovo kada su zajedno sa ostalim motivima." Zaista. taj motiv je vrlo star." Taj mOtiv i motiv niza kosih paralelica evidentirao sam na sarkofazima iz V. Istorijski posmatrano. u Muzeju sv .

a maltene je uvij ek uklesana (urezana) i po dužini oivičena dvj ema paralelnim linijama. Omilj ena je i š iroko rasprostranj ena. kruži ća.Bordura od kos ih paraJelica i cikcak . koji SU raznovrsni : kao isprekidane cikcak-linij e. kao kukice. Bosan skohercegovački kl esari s teća ka su imali mogućnos ti da vide tordirano uže kao dekorativni elemenat go tič ke umjetnosti i da se u svojim kreacijama njime nadahnu_ 4- Cikcak-bordul'a Ova bordura ima vrlo s li čna svojs tva kao i pre thodne. a ima i drugačijih umetaka.bordura na jednom sanduku nekropo le Dugo Po lj e (B li dinjc) .Pojava tordiranog užeta vremenski se može vezati za drugu polovinu XIV. Ima sva naprij ed navedena značenja. Ponekad j e i h e raldi čka ozna ka na š titu. ili obrub ljuje sam štit. kosi h krs tića i dr. 26.rozetica. javlj a se i kao samosta lan friz vertikaln ih strana. kao akantusovi stilizovani lis to vi. Naj češće je okvir č ita v ih horizontalnih strana ploča i sanduka.s prednje strane je bordura od niza dvolistova. a vidimo je i 'll ulozi poruba drugih motiva. Nalazi se na svim vrs ta ma spomenika . a još više za XV v_ To je upravo doba bujanja gotič ke umj etnosti u našem primorju i njene ekspanzije 'll za leđe. kao spiralni zavoji. a li se čes to javlj a i kao dvos truka. Obi čn o je jednostavna linija. U nekoliko s lučaj eva kratke pla s ti čn e cikcak-vrpce s luže kao dio bordure kombinovan e od raznih motiva . Ovaj geometrij ski ornamenat se javlja oko 200 puta i nij e ravS l. a ponekad i kao tros truka. Cesto 'ima umetke u svojim trouglastim površ inama . kao sidra. . . a istovremeno poja čanih sva kovrsnih veza Bosne i na zapadnoj i na i s točnoj strani.

Recimo samo još to da j e us tanovlj ena u i s točnoj Bosni. npr. poneki s lu čaj je nađe n u okolin i Nik š ića i u Imot s koj krajini . II . zatim u jednom dijelu zapadne Bosne (Blidinje) .. Stoca. zbog čega podsjeća n a po t krovni vije nac kod građev ina . kao i na naclg robnic ima oko Kumanova iz XVII-XVIII V. ili "pilini zubi". 27. lS Ovoj borcIuri je vrlo s l i čna borcIura koj a se sa s toji od niza plitko pl as tičnih trouglova . "Piiini zubi" na sanduku okolini S ekov i ća.) 'O Možemo ga na ći na više romani čSI. Zanimljivo je da se u relativno znatnom broju pojavljuje na nadgrobnici ma stare Srbije od XV cio XVII v. To je razlog zbog čega j e svrs ta vam zajedno sa cikcak-bordurom. koja se naj češće nalazi pri vrhu vertikalnih s trana. na ka· menom reljefu iz Prevlake (XI v. Ljubuškog i Liš tice. Vidimo ga. * ** Cikcak-bordura je prasta r i umjetni č ki motiv. relativno je najbrojniji u hercegovač kim krajevima oko Ljubinja. "nazublj e na bordura". a najmanje ga ima u Crnoj Gori i u i s točnoj Bosni. . pogotovo kada se nalazi is pod krovnih ploha s lj emenjaka.)l' i na zapadnom portalu Đurđevih Stubova kod Novog Pazara (XII v. tzv .nomjerno ra s poređen. U srednjovjekovnoj umjetnos ti se javlja II predromanici i II romanici. te jedan osa mljen s lu čaj u centralnoj Bosni (Donja Zgošća ) .

Uzdolju na Braču i u Rižinicama..prepletena. Trebinju . pa i na vertikalnim stranama sanduka i slj emenjaka. ili vrpcom od niza kosih paraleliea.Povijena lozica Povij ena lozica je najizrazitija vrsta bordure i jedan od najomilj enijih motiva s tećaka uopšte. s kraja XII v. Na lazimo je ča k i na postoljima sljemenjaka i sanduka . č iji su međuprostori ispunjeni nek im dodacima . Motiv se i kasnij e javlja. koji su da tirani od IX do XI v." č iji je autor poznati majs tor Simeon Du brovčan in . pravilnije je da se zove lozica nego linij a. Još manje je rasprostranjena nj ena nazub lj ena varijanta. npr." Takve motive C. Redovno je klesana sa mnogo pažnje. Kako su ti dodaci raznovrsni.45 U romaničkom umj etn i čkom sti lu taj motiv je poznat pod imenom "pilini zubi" (Dents des scie. S obzirom na to da su uz ovaj mo tiv ustanov ljeni i grozdovi. Kotoru. Ra z li č ite je ši rine i uvij e k je plas ti č n o predstavljena. također iz XIII V. u Stonu. Naj češće se proteže pri vrhu vertikalnih strana slj emenjaka i sanduka. Maks imovi ć kaže da su specifični u preromanskoj plastici tih krajeva. Najčešća i najpoznatija je povijena lozica sa umecima od troli stova. kakvu na lazimo." i na minij aturnoj koloneti druge palače kraljevskog d vo rca u Bobovcu. čiji su primjerci nađeni na nekoliko mj esta u primorju. Da bi dj elovala što dekorativnije. Dubrovn iku . Javlja se u oko 350 primj eraka i ima je na svim osnovn im oblicima s t ećaka ..kih crkava u Ita liji. I ti trolistovi su ponekad oblikovani različ ito. Tako ga vidimo na srebrno-zlatnom k ovčegu sv. oivičena uskom tordiranom vrpcom. U tome smislu. iz XIII v. Truhelka svrstava u s tarohrvatsku ornamentiku. a više puta je kod 145 . 42 Svojs tvo je i starobosa nskih duboreznih drven ih predmeta 43 Kako sam lo već saopštio. zbog čega uvij e k veoma lij epo djeluje. postoji više podvrsta ove bordure. u Janjini na Pel ješcu. što je donekle razlikuje od tih paralela . ili kao friz palače pravde u Padovi. i vremenski i stilski najviše veze ima sa got i č­ kim cikcak-bordurama. 5 . cikcak-bordura nij e tako brojna i tako široko rasprostranjena kao to~dirano uže. Spitzzahnverziung). Petra i Pavla u Bijelom Polju. Iz predromanike naših krajeva u takve motive se može ubrojati onaj sa tri niza trouglova koji je n a đen n a fragmentu u c~kvi sv. na sjevernom portalu crkve sv. naroč ito u Apuliji . iz XV v. iz XIV v. Andrije u Barle tti. a li je čes t o vidimo i kao okvir na horizonta lnim stranama ploča i sanduka. Za te motive J. Redovno je to pravilna jednos truka talasas ta vrpca. "prelomlj en ih a rkada".. ona je na s tećcima redovno predstavljena višelinij ski i sa raznovrsnim umecima u svojim međuprostorima. sma trajući da je nama stigao sa Orijenta preko Italije.48 Može se reći da cikcak-bordura ima svoje paralele u našoj primors koj srednjovjekovnoj ornamentici. npr. Simuna u Zadru." Ovima su veoma bliski mo tivi tzv. na kome se osjećaju tragovi utj ecaja vizantijsko-romani čkih koncepci ja. koji put je dvostruka . Ponekad se vidi i na š titu.

Nevesinja. u već ini krajeva i stočne Bosne je uopš te nema. Po velikom broju zastupljenosti. dok je u Hercegovini i u dobrom dijelu Crne Gore p rosto preplavila. Ljubinja . sa grozdovima (Trnovo i Ludme r ) i sa cvj etić ima (Ludmer) . - Povijena lozica sa troli stov ima i grozdovi ma kOJOj vise na La ćev ine sanduku nekropole kod sela Varoš. 28. sa vjenči ć ima . dos ta rije tkih varij a nti . S obzirom na to da se ovaj biljni stilizovani ornamenat javlja u zaista velikom broju u Hercegovini i da se svojom lijepom izradom i s ti če. kao š to je lozica sa umecima u ob liku elipsa sa tačkicama . Ima i drugih. Dalmaciji i u Sr b iji. itd. koja se ističe o ko Ra dimlj e . Dalja b rojnija nj ena varijanta je lozica sa palmeticama. Ka linovika i Ljubuš kog.Sl. Ova vrsta bordure je sla bo zastuplj ena u Bosni.tre tirani u nekoliko varijeteta. Stoca . Česta je varij an ta povijene lozice sa spiralnim zavoj ima u međuprostorima. 146 . samog odvajanja petelj ke trolis ta od loze n aznačen pupolj čić . Postoje i druge. koji s u također . u okolini Ka inovika. pogotovo kada se rad i o povijenoj lozici sa trolistovima. ne baš čes te varija nte: lozica sa rozeticama (Nevesinje) . Ka linov ika i žablj a ka. ima razloga da se s ma tra ·klasičnim motivom hercegovačkih s tećaka. i s ti ču se krajevi oko Trebinj a. Takve lozice su karakteristi č­ ne za s teć ke o koline Žabljaka i Nikšića.

55 na portalu crkve S.). iz XI-XII v. u Muzeju Cluny u Parizu. 29_ - Friz na Baščanskoj ploči.. Fisković je objavio nekoliko frag· menata dekorativne plastike XIII v. Posebno ističem da i Baščanska ploča (XI v. I na mnogo spomenika gotičkog stilskog perioda možemo vidjeti ovu borduru. zatim na zapadnom portalu priprate manastirske crkve u Dečanima (XIV v."" Jednom riječju.52 Ja sam ga evidentirao na sarkofagu iz VI v.sB Mnogobrojni su primjeri nalaza i u našim krajevima. iz Arheološkog muzeja u Dubrovniku na kojima se nalazi ovaj moti-v. Mihajla u Stonu. Lazare iz XII v. Andrije u Barletti (XIII V. Tako se povijena lozica nalazi ispod prozora apside na manastirskoj crkvi u Velućoj (XIV v. steMotiv je korišten još u aIlltičkom vremenu. ·navodeći da je imao osobitu ulogu u Sirij i i Palestini. .so C. * 147 Sl. Povijena lozica sa roze ticama se nalazi na portalu katedrale u Sieni (XV v. 29). na romaničkom portalu sv.** Povijena lozica je najvIse interesovala dosadašnje istl.. u Kotoru. Maria in Trastevere u Rimu. 54 Povijena lozica sa trolistovima ili nešto drugačije stilizovanim umecima javlja se i kao elemenat predromaničke a još više romaničke skulpture.S6 te na kutijama zapadne provenijencije iz XI-XII v." na pluteju iz crkve sv." Važni su primjerci sa našeg područja.) iznad glagolj skog natpisa ima friz od povijene lozice sa umecima od četverolistova stilizovan ih kao ~kantus-palmeta.. a onda iznad prozora i iznad rozećaka .) .'3 itd. U tome pogledu se može navesti više primjera. uzidanih u baziliku S. Donata II Zadru.59 na fragmentima u zidu župne crkve u Ko· ločepu. iz XII v. u atriju crkve sv..'7 Povijenu lozicu sa 1rolistovima vidio sam i na romaničkim lukovima između stubova kod ulaza u podzemlje bazilike S. Antonija u Padovi. Petra u Dubrovniku. C. Tako taj motiv vidimo na zapadnom portalu crkve sv . u D'Avallon-u.. Marte u Biaćima (obnovljene u XII v. npr. iz XIII v." na fragmentu iz crkve sv. Luke. Zeno u Veroni. Nađena je.'l Nalazimo ga na koplskim kamenim i drvenim spomenicima iz V-VII v. ovaj motiv se u mnogo svojih varijanti javlja na brojnim raznovrsnim predromaničkim i romaničkim umjetničkim djelima našega primorja. što je veoma slično brojnim motivima na stećcima (sl.). na fragmentima iz crkve sv. v. ovaj se motiv nalazi na Buvinovim duboreznim drvenim vratima splitske katedrale.). iz XI. s tim što se četvrti listić nešto izdužuje i povija. br.tživa'. iz XIII v 6 5 i na fresci Rođenje Ilijino na sjevernom zidu manastira Morače. ali se taj antičk •• azlikuje od našega na stećcima po tome što on umjesto trolistova i drugih umetaka ima akantusov list ili polupalmetu 49 U nekoliko varijanti vidimo ga u enterijeru ·starokršćanske bazilike u Dabravini. u Bosni.'" na fragmentu iz crkve sv.). Truhelka ga nalazi među starokršćanskim dekorativnim motivima.). iz XI v." Vidio sam ga na nekoliko kamenih fragmenata iz perioda ikonoklasta (VII-IX v. M Osim toga..

- Moti v pov ij ene lozice sa troli stovima na re iikvijaru sv.). Krševana).te manastirske crkve p l oči tl Kal eniću (početak XV v.) . Tako ga vidimo na srebrno-zlatnoj bis ti sv. Marte u Zadru (XIV v.) .71 na Sl.) i na nadgrobnoj ploč i dvorske kapele u Bobovcu (XIV v. II Zoi la Zadru (u sredini j e predstava sv. 148 . 30.).) .69 I više umjetni č kih djela primijenj enih umjetnosti posjeduju ovaj motiv.68 na sanduku pred crkvom II Sopo(XIV v. Tako ga vidimo na jednoj nadgrobnoj ćanima katedrale u Napu lju (XIV v. na nadgrobnoj p loči Stefana Crnojevića u Komu na Skadarskom jezeru (XV v.). Ovaj motiv se na laz i i na nadgrobnim spomenicima.70 na re likvijaru zadars kih zaštitn ika (XV-XVI v.

Simuna u Zadru (XIV v.) . To znači da je ovaj motiv ste· ćaka u najvećoj mjeri gotičkog karaktera. rekao bih mnogo više ovom drugom . rozetice.79 • SI. 31.).). vremenski bližem umjetni č kom stilu. Simuna II Zadru." na srebrno-zlatnoj raci sv. bez obzira da li je zadn j i li s ti ć neš to izdužen i povijen.74 Ovaj motiv nalazimo i na freskama kao i na rukopi si ma . u gotici najvi še javlja trolis t sa j ednak im i okruglastim l isti ć ima kao kod djeteline.'6 a kao minijature na Ko· pitarovom bosanskom evanđe lju (XIV v. U pri log ovakvom mi šljenju može se naves ti i to što se." Dodajmo i podatak da se taj motiv može vidjeti i na starim bosanski m drvenim duborezn im predmetima 78 Mi slim da se može reći kako j e povijena lozica sa trolistovima . Srebrno-zlatni kovčeg (raka) sv. koji je karakt e rističa n po zadnjem izduže nom listi ć u . Deča nima.7J na prs tenu kraljice Teodore iz riznice manastira Banje kod Priboj a (XIV v. Tako ga. ili su inače umeci drugač ije sti lizovani (kao spiralice." na freskama manastirskih crkava iz XIVXV v. itd . . Dimitrija u Peć i (X IV v. a baš ta varijanta ove bordure je i najbrojnija pojava na stećcima. na što je C. Fisković još prije 20 god. u Zi č i. za razliku od romaničkog motiva. a li da se u naš im krajevima naj češće javlja na g rađe vin s kim i drugim umjetničkim dje lima koji s ti lski pri· padaju romanic i i go tici. Lesnovu i Rudenici. motiv koji je korišten od antike do gotike. vidimo na freskama crkve sv. npr.).relikvijaru sv.). upozo rio s razlogom .. Zoila u Zadru (XIII-XIV v.). akantus.) i na Lesnovskom evanđe l ju i psaltiru (XVI v.

W'=UIll 32. Radi se o nizu od če­ tiri. nego. Gotovo uvijek je to friz na vertikalnim stranama visokih sanduka i slj emenjaka. ne djeluj e hladno i monotono na gledaoca . - . 6- Niz rozel ica Niz rozetica je također jedna vrsta bordure. opravda no ga smatramo klasičnim motivom hercegovač kih stećaka. pet ili više rozetica (zvij ezda) okruženih vijencima.Treba reći da ova vrsta bordure steća k a. dosta prisno i ljupko i da po svojim likovnim osobinama..~au. Tome uti s ku do prin ose i mnogobrojne njegove varijante. A po tako čes toj pojavi . kao i na djelima moravske umj e tni čke š kole u Srbiji. naprotiv. Pri klesanju ove bordure majstori s teća ka su se mogli in spirisati prvenstveno na ovdje navedenim i drugim djeli ma umjetnosti našega primorja. naj- Niz rozetica II vijencima iznad 11'.a na visokom san· II okolini Nikšića. koja se kao b iljna stilizacija neprekidno proteže i ponavlja. u relacijama fundusa relj efnih motiva stećaka objektivno preds tavlja vrlo vrijedan skulptorski umjetni č ki proizvod.

nalazi samo još na jednome lokalitetu s druge strane Neretve (Krehin Gradac kod Citlukal. preko okoline Ljubinja. te II Vrulji. Ponekad se takvi nizovi nalaze i na vertikalnim stranama nižih sanduka. južno od Pljevalja. Nešto s li čno ovoj pojavi nalazimo još u Donjoj Zgošć i kod Kaknja. što govori o češće Sl. a u rijetkim s lu čajevima i kao okvir na horizontalnim stranama ploča . 33. zatim u Međurječju. na jednome u srednjem toku Neretve (Gošića Han). a onda i u same krstiće. Ukupan broj motiva ove bordure nije velik . te kao kra ća vrpca na krstačama. na zapadu. u Crnoj Gori).iznad arkada . Bileće i Trebinja. U okolini Stoca se ova bordura sastoji od niza rozetica koje su smještene skoro između lukova apkada. Žabljak i Vrulja. a u Go šića Hanu su te roze tice u samim lukovima. Gacka. U iznimnim s lu čaj evima su one postale či st i kružići II kojima se nalaze če tiri ili samo jedna tačkica (Nikšić. broja ovih bordura roze tice su se pretvorile u krst-rozetice. II Gošića Hanu kod 151 periferiji područja toga motiva 'O Kod izvjesnog. - Niz rozetica II arkadama na s ljem enjaku Konjica (sada II Konjicu) . kao osamljen i poneš to izmijenjen.81 . do Nikšića u Crnoj Gori. iznosi svega oko 50 primjeraka . Proteže se i u Kona vle. na istoku . a prostire se na og rani čenom prostoru. Izvan ovoga područja se ovaj motiv samo iznimno. manjeg. u okolini Goražda. i to od okoline Stoca .

. iz X v. Opravdano je da ih smatramo ornamentom idekoracijom . koji bi bilo vrlo teško vremenski ili teritorijalno ogranič iti. poklon Katarine. iz početka XIV v... Franje. iz poče tka XII v. nalazi na jednoj deisisnoj ploči iz XVII v. . koje veoma podsjećaju na nizove rozetica." Običaj klesanja nizova rozeta između lukova arkada održavan je i dalje od XV v. 152 . Takav se motiv. koje se po njemu i zovu "kutijice sa rozetama". koji sam sa dosta razloga mogao nazvati i nizom zvij ezda. a i na relikvijaru-ruci zadarskih zaštitnika..8<I Takve kutije od slonove kosti. koja je u Narodnom muzeju u Cačku. zatim na oph odnom krs tu s emajlima.. žene Sandalj a Hranića . * ** Bordure od nizova rozetica svakako su poslj edica koriš tenja motiva rozete. pojava nizova se može pratiti u ev rops koj umjetnost i od predromanike. na jednoj pl oč i vizigotske crkve S. iz X-XI v.82 Jedin s tven je i vrlo zanim lj iv s l učaj niza če tvorokrakih zvijezda spojen ih sa po jednim istim takvim krakom (rombom) u Podgradinju. npr.. Tako se. nalazi se u riznici 'k atedrale u Kopru 88 Vrlo s lič ni nizovi postoje i na srebrno-zlatnim predmetima iz zadarskog fonda.. koji se čuva u riznici zadarske katedrale. iz riznice sa mostana sv. npr. vrlo pažljivo su klesa ne i redovno lijepo iogledaju. 90 C. u zb irci Male braće u Dubrovniku. postoje i u Muzeju Cluny u Parizu 87 Takva jedna vizantijska kutija sa nizovima rozeta. Takvu borduru vidimo. s kraja XIV ili poče tka XV v.Treba reći da neke od ovih bordura nemaju kružnih vjenCJca oko rozetica.B' koji pripada riznici samostana sv. n iz kružića II tordiranim kružnim vj-enčićima nalazi na vodoravnim krakovima ophodnog krsta.. nedaleko od Stoca. M eđu njima je vrlo poznata kutijica iz riznice katedrale u Veroliju .. 9J Ovaj lij epi ornamenat. gdj e su svetački likovi uokvireni nizovima po luj ab učica. Prasede u Rimu " Zbog toga ornamenta posebno se ističu brojne vizantijske kutijice od bjelokosti.91 Niz rozeta u samim arkadama (kao na stećcima Gošića Hana kod Konjica) nalazi se na postolju kupole i na gornjoj zoni fasada manastirske cpkve u Kaleniću. reka vši tom prilikom da se takvi nizovi nalaze i na nekim drugim kamenim i drven im poliptisima. Na takvu pretpostavku upu ćuje i to što se naše bordure naj češće protežu pri vrhu vertikalnih strana sanduka. Cristina de Lena u Spaniji. Ustanovljen je i jedan slučaj gdje su dosta razmaknute rozetice spojene ·uskom tordiranom vrpcom (Miruše kod Bileće) . nalazi se takav okvir od polujabuč ica . koji su se najprije mogli ugledati na spomen ute vizantijske bjelokosne kutijice. Marije. Fi sko vić je upozorio na niz rozeta i zmeđu lu kova arkada (kao na nekim stećcima u okolini Stoca) na kamenom poliptihu. koja je izrađena u XII v . iz XIV v. koja se nalazi u Victoria and Albert muzeumu u LondOO1u.84 zatim na kapitelu stuba crkve S. npr. baš kao na spomenutim kutijicama. pripada vrlo m a lom broj u hercegovač kih majstora." U najviše s lučajeva roze tice ove bordure su plitko p l ast i čne.

vidimo niz višedjelnih stilizovan ih listova (sličnijih palminim nego akantusavim listovima) u spojenim elipsastim okruženjima 9 ' Drugi lokalitet je Donja Zgošća kod Kaknja. odnosno kao palmeta. sa po jednim spomenikom koji ima ovakvu borduru.7 - Ni z slilizov{lI1ih !is lOva Ova bordura je vrlo r ij etka pojava. na znatnoj geografskoj razdaljin i. javlja 5e . Odmah treba reći da ovdje nisu uračunate povijene lozice koje imaju umet ke kao akantus. Prvi lokalitet s u Novakovići kod Žabljaka. vidimo više relativno širokih trakova od nanizanih višelatičnih sti lizovani h li stova. 34. u Crnoj Gori. Treć i SI. gdje na horizonta lnoj strani sanduka. gdje na vertikalnim stranama poznatog sljemenjaka. uz ostale brojne reljefne motive. - Bordura od Z gošće vi še lat ičnih II stiHzova nih li stova na sijemenjaku iz II Donje (sada vrtu Zemalj skog muzeja Sarajevu). u okviru od kosih paralelica. Njen osnovni motiv nekada izgleda kao akantus. 153 .samo deseta k puta. a nekada kao palmeta. a na slj emenjak'll iz Donje Zgošće (sada u Sarajevu) petorod jelan je i sedmorodjelan." Osnovni motiv u Novakovi ć ima je sedmorodjelan. Radi se zapravo samo o pet lokaliteta.

35. koji su malte. 98 Ovaj motiv se u osnovi ponavlja.SJ. te izvanredno estetski djeluje. Zgošće. nedaleko od Lopara. Iz mnogobrojnih primjera primjene ovoga motiva kao bordure -u srednjovjekovnim evropskim stilovima izdvajam ne koliko analognih našima. a palminog lista još od egipatske i kretsko-mikenske umjetnosti ipa sve do klasicizma. u okolini Cacka. Svuda je on veoma pažljivo komponovan i klesan.ne identi čni onima iz D. gdje vidimo niz ve rtikalno postavljenih. motiv akantusovog lista se u umjetnosti upotreblj ava gotovo neprestano od helenizma. Tu se na dvjema bočnim stranama sljemenjaka nalazi friz od povij ene lozice sa sedmorodjelnim stilizovanim listovima. * ** Kako je poznato. u oko lini Kales ij e. stilizovanih listova na s t ećku nalaz je iz Puškovca. petoroč ianih biljnih stilizacija 96 Četvrti lokalitet na kome je evide ntiran stećak u obliku stuba na lazi se u Osmacima . u sjeveroi s točnoj Bosni. Z gošće . također u istočnoj Bosni_97 Na jednoj vertikalnoj strani toga stuba nalazi se niz sti lizovanih petorodjelnih listova. - Bordura od vi š elali č nih u Puškovcu kod Lopara. Peti lokalitet je Kokorina. u peteljkama spojenih. slič nim onima iz D. ali će pažlji v posmatrač naći više različitosti u njihovim detaljima. u istočnoj Hercegovini. 154 .

kao i stuba iz Osma ka... 155 Friz Baščanske ploče je s li čan borduri sljemenjaka iz Donj e Zgoša i zmeđu bordure od stilizovanih petorolistova upovijenoj lozici na poznatom predroman ičkom trougaonom zabatu iz Bi skupije kod K. vidimo niz petorolisto. Na kamenoj p ropovj edaon ici i na amvonu katedrale u Bitontu. tako. 36.10 1 I stu s li čnost nam pružaju bron ča na vrata Mauzoleja di Be lmondo u Canosi. djela čuvenog apulj skog maj stora Nikole Barisania iz XII v. kakvu borduru upravo imamo na sljemenjaku iz Donje Z gošće. također iz XII v. nalazi se friz od povijene lozice sa petorolisnim stilizacija· ma. i os talih bordura sljemenjaka iz Donje Zgošće.ina . bez povijene lozice. motiv veoma s ličan našoj borduri u puškovcu.SI. va. nalazi se niz pe torolisnih sti lizacija u m eđupros torima preple tene lozice. iz XII V. Andrije u Barle tti ... Ispod lunete zapadnog portala crkve sv. iz XI-XII v. na sarkofagu iz Muzeja La Rochelle.. npr.. u Francuskoj. sa akantizirajućim palmetama izmectu preplete nih lozica. - Fri z od povijene lozice sa petoroli stovima na propovjedaonici kated rale uBitontu.I03 će. IO' I na nekim romaničkim sarkofazima nalazimo stil izovane nizove petorolistova . Nikole u Bariu. 99 Na van jskoj strani bazilike sv.. iz XnI v."JO Dosta sli čnosti nalazim između bordura romani č kih bron čanih vrata katedral" u Traniu. frapantno sličn im onima na slje menjaku iz Donje Zgošće. iz XI-XII v.

i ove naše iz Donje Zgošće nema ni'kakve razlike. Takav is ti je i vijenac južnog broda crkve s v.. Dečanima i Ka l eniću.'09 Frizove s tilizovanih petoro lis tova nalazimo i kao iluminacije srednjovjekovnih ći rilskih rukopisa. Velućoj . npr. na plutej u i na pilastru iz sv . na Dobrej ševom četveroevan- 156 . koji se sada nalazi u Splitu. 37. IM Veoma s u sli č ni i nizovi pe torolistova na kornišu ograde galerije Franjeva č kog klaustra u Dubrovniku lOS Veoma mnogo s li čnosti sa našim bordura ma od petorolisnih s tilizac ija imaju bordure na mnogim fasadama crkava moravs ke škole. Marije na Mljetu. tako."16 Gotovo potpuno isti omamenat od s tilizovanih petoroli s tova i zmeđu prepletene povijene lozice na sljemenjaku iz Donje Zgošće nalazim na fresci ma nastirske crkve II :i':iči. Naj s li čniji . Naupa ri . Manasiji.). (XI v. - romani č kom Povijena lozica sa stili zovanim petoroii stovima na pre· zabatu iz Biskupije kod Kni na (sada u Splitu) . Donata u Zadru.Sl. Banjskoj. Krševana u Zadru. Ma teji ču .l08 kao i na fresci manastira Jošanice. crkava uLjubostinji. Ra van ici.I07 Vrlo s li čni motivi se nalaze i na fres kama manas tirs ke crkve uDeča nima . za tim na freskama manastirs kih crkava II Gracu i Lesnovu . na crkvi sv. kao npr. Njima su vrlo s lične i bordure sa župne crkve na Koločepu. maltene is ti motiv u Novakovićima nalazim i na frizu postolja kupole crkve u Kaleni ć u .

ona najviše pripada gotici.'lI. lom i čno SI. 38. ili naizmjenično na jednu i drugu. Vidljivo je.đelju (X III v. a in spiracija majstorima stećaka mogla je doći i sa zapadnog i sa istočnog susjednog područja. i dr. dakle. okrenuti na jednu s tranu . vrsnošću isti če I zmeđu Ovaj motiv se prostire na dosta širokom području Hercegovine. U jednom s lučaju su spiralni zavoji s im etri č no nanizani s jedne i sa druge končane vrpce. Stilski.. 112 Ponekad se takve spira le dodiruju. 8 . rijetka je pojava u istočnoj Bosni. a nepovezani s pira lni zavoji.'II (Narodni muzej u Ohridu) i kao vez na Nabedreniku ohridskom .Ostale bordure nekoliko podvrsta osta lih bordura svoj im brojem i raznose jedna koju bismo mogli nazvati bordurom od spirala. Oko Konjica sam našao nekoliko primjeraka bordura od s pirala koje se svojim krajevima povijaju unutra jedna prema drugoj kao volute." 0 na Euhologiju s lekcionarom. dj ese javlja u primorju i zapadnoj Bosni .) . a nekada su to S spira le nanizane u svom u spravnom ili položenom položaju. dok ga u drugim krajevima ne ma. pa i pomalo granaju. a nalazimo ga i na kožnim povezima knjiga u Srbiji u XIV i XV vijeku. - Bordura od niza ljiljana na sanduku II Ob iju kod Kalinov ika. 157 . da je bordura od stilizovani h peterolistova s li č­ nih akantusu i palmi mnogo korištena kao dekoracija i l i vrijeme romanike i u vrijeme gotike u našim krajevima. iz XV v. iz XIII V. Više puta su to samo poredani .

z od dvolistova spojenih peteljkama. zatim u okolini Konjica i Kalinovika. nakošenih na jednu i drugu stranu. lIJ (Sl. a na jednome spomeniku prekriva čitavu čeonu stranu. 39.od vjenčića. kratkih cikcak-motiva. Redovno su to p l astični frizovi na vertikalnim stranama sljemenjaka i visokih sanduka . to sam ga uvrstio i u arhitektonske motive. nepovezanog i okrenutog 'Ila jednu ili na drugu stranu.I14' Ovdje bi se mogla ubrojati i neka vrsta bordure koja se sastoji od mreže pravilnih i jednakih rombova i proteže preko vertikaln ih strana visokih sanduka.'15 Većina njih je mnogo šira od drugih uobi čajenih bordura. Mostara i Kalinovika. Koji put je to niz od jednog lista. Kako ovaj motiv prvenstveno podsjeća na duborezne rešetkaste zak lone na doksatima i prozorima starih muslimansk ih kuća . koji je veoma lijepo izrađen. Motiv se nalazi samo na nekoliko lokaliteta u okolini Duvna. kosih krsti ća. - Bordura od mreže rombova na visokom sanduku Platu kod Cavtata (prema C. II 158 .l14 Cetv rta varijanta se sastoj i od niza različi tih motiva . 26 . U jednome slučaju su 'u listovima urezan i krs tići. Nađeni su na nekoliko lokaliteta u okolini Stoca.Druga varijanta se sastoji od niza listova. Sl.) Ovdje bih uvrstio i varijantu od niza ljiljana. kosih parale lica i grozdića. Nađen je samo na četiri lokaliteta u okolini Trebinja. a ponekad je to n. Nalazi se samo na ograničenom područj u od Cavtata do Gacka i od LjubiInja do Trebinja na svega 16 stećaka. Redovno je to friz na vertikalnim stranama visokih sanduka i sljemenjaka. Fisković u).

ili one koje su gotovo nizovi čis tih S spirala. izrazit su motiv predrom ani čkog s tila . Krševana u Zadru.Osim ovih pos toji i još nekoli'ko varijanti sasvim malobrojnih ili bordura. Podvrs ta od niza spirainih zavoja nekim svojim primjercima veoma pod sjeća na vremenski dugotrajan i teritorijalno široko rasprostranj en motiv koji je poznat k ao antički motiv "pasjeg skoka". nastale po u gledanju na "rakovice".) . Simuna u Zadru. Nizove ljiljana još ranije nalazimo kao aplikacije ženskog metalno-srebrnog nakita. kakve vidimo. Jedna od njih se sastoji od niza rastavljenih ili spojenih polulukova. . Niz ljiljana se nalazi na rubu kovčega sv.)l" I na Jefimijinom sarkofagu u Ljubostinji isklesani su nizovi ljilj ana sa prepletenim drš kama l25 (sL br.'" 159 . š tita. a onda iz Slavkovaca.!18 a neki ih smatraju langobardskim motivom i pretečom gotičkih rakovica. u okolini L1& tice. zatim na onoj iz H inge kod Subotice. zatim u okolini Duvna. koji se u našem primorju j avlj a u raznim varijantama od IX do XII VI lO Vr lo je vjerovatno da su i bordure stećaka. luka. predstavljaju zanimljive klesarske kreacije. Takav motiv vidimo na dijademi iz Bihaća. Zoila i sv. kako ih naziva ju neki naši i s traživač i.l2! Kao ilustrativan primjer derivata kukolikog niza može se navesti motiv na r elikvijaru sv. ili na Blidinju. 68). konja itd" što je sasvim originalna pojava (Ziemlje kod Nevesinja)1I6 Jedinstvena je i pojava bordure od prepletene povijene lozice sa umecima ptica u njenim međuprostorima (Bitunja kod Stoca) . Stefana manas tira Naupare (XIV v. koji j e kasnije n azvan "rakovice".. iz XV v. gdje se oko predstava sv. iz Surčina kod Beograda. kakve se nalaze.1I7 Sve ove bordure uku pno ne dos tižu ni 40 primjeraka. zatim na luku oko rozete glavnog portala crkve sv. naročito raznovrsnošću svojih detalja. odnosno da su njihovi derivati. npr. Neki misle da su "rakovice" barbarizirani antički ornamenat. U jednome sl učaju su u polulukovima urezani minijaturni motivi ma ča.!'6 a vidio sam ga i na grbu zadarske feudalne porodice Pazina. koje su sve okvirno da tirane od XIII do XV v l 2J Nizove od po tri ljiljana vidimo na grbovima bosanskih kraljeva Tvrtka I. Dabiše i Ostoj e L Nizovi ljiljana se nalaze na frizu iznad portala i na luneti prozora manastirske crkve u Ljubostinji (XIV v. Stoš ij e na prednjoj strani r elikvijara nalazi četvr tasti okvir od niza plastičnih kukica l22 Nizovi ljiljana su posljedica upotrebe motiva ljiljana uopš te.!!' Po s voj oj konce pciji te kukolike spirale.m Za bihaćku dijademu je rečeno da je "rađena na bosanski način ". pojedinačnih * ** Bordure koje sam nazvao j ednim imenom ostale po svoj im svojstvima su s li č n e navedenim vrstama bordura. one svojim stilizacijama. koji je u našim krajevima počeo da se koristi od druge polovine XIII v" mikon uspostavljenih porodičnih veza srpskog i bosanskog dvora sa u garskom dinastijom Anžuvinaca. na stećcima u okolini Makarske i u okolini Konjica. ili "nizovi kuka". Iako malobrojne i najčešće ograničene na relativno mala područja. kao i iz os tave u Peć i. kao i pojava bordure od kon ča ne vrpce sa simetrično nanizanim pa rovima trolis tova (okolina Ljubuškog ). npr.

One su .'29 A. nalazimo nesumnjive a na logije ovim b ordurama s tećaka. * ** Kako se iz prednjega vidi . a onda i u gotičkoj umj etnosti. pa je otuda mogla doć i i inspiracija maj storima s tećaka. Njihov karakte r nije s imbo· li čan . redovno pažljive skulp torske obrade ko· je kao dekoracij e dje luju lij epo i ugodno . s razlogom možemo smatra ti k l as i čni m r e· Ijefnim motivom hercegovački h s teća ka. Đurić je upozorio na mogućnost postojanja 160 . relikvijarima. osim toga. Za pouzdano određivanje porij ekla ovih bordura nedostaj u nam mnogi element i. bez obzira što se neke nj ene varija nte (nizovi rozetica. Sergejevski pretpostavlja da su na bordure stećaka iz okoline Srebrenice (po"ijena lozica sa cvjetićima i grozdovima) utj ecale veze Sreo brenice i Dubrovni-kaP' V. freska· ma iduborezu. da su neki bili poznati još u epohi helenizrna (tordirano uže. vrlo izrazi ti moti vi. upozorio na s lič· nost povijene lozice sa trolistovima na kasnoantičkOj b azilici u Dabra· vini. cikca'k·bordura.Ova bordura na stećcima je stil ski najbliža de korac ij ama mora vske ško· le i oni ma na kovčegu sv. Po svojim li'kovnim osobinama one su geometrij ske i biljne ornamen talne stilizacije. a li se može tvrditi da većina od njih kao li kovni motivi sežu u prais toriju. akantus) . a posebno gotičkog karaktera. Re lativno. ćen ito se može reći da su bordure jedna od d vi ju najbrojnijih grupa reljefnih motiva s tećaka i da su oznaka naj š ireg ter. rom aničk ih i go tičkih um· jetničkih djela i naših steća ka . one su čis ti ukrasi. cikcak. povijena lozica i još neki mo ti vi na s tećcima u okolini Ma karske "očito pod utj ecajem romanike i gotike". Karaman je.I3' D. postoji 8 osnovn ih vrsta i 46 podvrsta borelura koje se u ukupnom broju javljaju u oko 1400 p r imjeraka. stili· zacije s li čne akantus-palmi i mrežasta bordura) javljaj u u relati vno malom broju i na dosta ograničenom p o dručju. Za nas je važno to što postoje brojni podaci o egzis tenciji gotovo svih ovakvih bordura u pred ro mani čkoj . Simuna u Zadr u. za tim u rom a ni čkoj. Op. kao motiv koji je na stećke došao od a ntičke lozice sa umecima od akantusovog stilizovanog lista ili polupaImete.'30 N.itorij a lnog raspro· stiranja. Već inu analognih motiva našao sam kao kamenu plasmku crkvenih objekata. B oža ni ć·B ez i ć je izrazila misao da su tordirano u že. Nekoliko naših naučnih radn i'ka su uoč ili i u svojim radovima skre· nuli pažnju na veze đzmeđu prooromaničkih. da neki počin ju svoj život u antičkom ili s ta rokršćanskom periodu (povij ena lozica) . ne predstavljaju neke teme. Jednostavno reče no . najveće likovne umj e tničke kvalitete ima ju povijene lozice. nisu iko· nografija i nemaju ništa religiozno u sebi. niti ka·kve idej ne poruke. Benac je u pozorio na veli ku s l i čn ost fri za Ba ščansk e ploče i sljemenj a ka iz Donje Zgošće. U tome pogledu je naročito važna okol· nost da na broj nim i raznovrsnim umj etničkim dj elima romani čkog. . kako izvan naše zemlj e tako i u naši m krao jevima. os im toga. npr. 'koji su se pretvorili u umetke trolista . Lj . da neki od njih potječu sa Orij en ta (tord irano uže i cikcak-bordura). a li da je većina od njih manje ili više kara kteris tična za zapadnoevropska srednjovj ekovna s tilska razdoblja. me đu koj ima se i s ti če ona sa troli stovima koju . a li nij e malen ni broj primj eraka na sarkofazima. zbog tako čestog javljanja.

1//1///111/1/1/1/1111/1/11. .//// II II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU I· 161 Tabela IX - Vrste i podvrste reljefnih motiva bordura na stećcima.

- 162 .~ foG~GB@ft@~d~ ~~~ ~~~~ l~XC~JtEff:2C~Jt~ _____ 1 ~ @?@>~~@f® E8ffiffiEBE9 ill fB ill IDIXm:/€ijx~ bJ"Nc?cfcl"c??J"c>fefOc?e?Jif'J'rf ~t ~ Tabela X - Vrs te i podvrste reljefnih moti va bordura na stećc ima . .

koji na osoben način objedinjuje ne samo gotičke nego i vizantijske. kao i to što je na pojavu mrežaste bordure na stećcima. u poseban stil" i da je kao takva "najoriginalnija i najviše supska u srednjem vijeku". 163 Iako ne postoje svi uslĐvi da se ove višestruke veze i utjecaji sasvim definiraju i konkretizuju. Moravska skulptura je. a u izvjesnoj mjeri i romaničke. zato što je bosans. međutim. je pravilan trolist jednakih okruglih listića znak puibližavanja gotičkom realizmu našega XIV-XV v. Vjerovatno je da u tome svemu ima dosta udjela i stara slavenska baština. Predromaničke. on je istakao da su neki motivi stećaka. ipak mislim da se može reći kako bor- .ki kraljevski dvor izvjesne veze održavao i sa tom stranom. dolazimo opet na mogući posredan utjecaj umjetnosti primorja na bosanskohercegovačke stećke. U studiji o stećcima okoline Cavtata. On smatra da je treći izduženi listak nastao pod utjecajem romanj. Kako je i skulptura u Srbiji u znatnoj mjeri odraz veza sa primorjem. zatim zapadno-gotske i djelimično islamske umjetnosti u oruginaInu cjelinu.istraživanjem arhivalija utvrdio i brojne konkretne veze. Najbolje je to definirala J..ke. Zanimljiva su njegova zapažanja o razvoju povijene lozice sa trolistovima. U prilog ovakvom rezonovanju ide i to što su na primjenu bordure niza rozemca u kružnim vijencima na stećcima znatno uijecale vizantijske kutijice. preko ugarske gotike. slično makedonskim i srpskim duboreznim i fresko-motivima. . Fisković . Ti zapadnoevrops'ki stilovi su u odnosu na Bosnu i Hercegovinu bili naj razvijeniji u primorju. a za slične bordure iz Donj e Zgošće upozorila na analogije dekoracija crkvenih objekata moravske škole.takvih motiva na nadgrobnim pločama u Crnoj Gori koje su izradili majstori iz primorja. nego i zbog toga što je dugogodišnjoim ."5 Ovaj naš poznati nauČ­ ni radnik je mogao da govori o vezama primorskih graditelja i majstora stećaka ne samo zato što dobro poznaje stećke i uopšte umjetnost primorja. pa i islamske elemente. l33 M. Moglo je biti i izvjesnog utjecaja sa sjevera. u tome pogledu su im najbliže gotičke.!36 Mislim da je što se tiče veza između naših i takvih bordura drugih umjetničkih djela situacija dosta jasna..!J4 Najvredniji prilog u ovome smislu dao je C. Ali se iz naprijed navedenih podataka vidi da je i umjetničko strujanje iz Srbije moglo biti od utjecaja. pa je sasvim razumljivo ako pretpostavimo da je s te strane moglo biti i najviše utjecaja na stećke. kada imamo na umu u nauci više puta utvrđenu retardaciju toga umjetničkog stila u našim krajevima." . a da. naročito kada imamo na umu skulptorska djela moravske škole. koja se najviše odrazila u narodnoj umjetnosti na drvetu i tekstilu. kao što su tordirano uže. Maksimović kada je rekla da je "moravska skulptura spoj vizantijsko-romanske.137 Po mome mišljenju ne može se zanemariti i taj utjecaj sa istočne strane. zbog čega mu izgleda da je proces išao "od stilizovane romaničke u goti č ku viticu". ali o tome za sada imamo vrlo oskudne podatke. Wenzel je za akantus borduru iz Novakovića rekla da pokazuje vizantijski utjecaj. romaničke i gotičke bordure vremenski prethode stećcima. viševalentan umjetničk!i pojam. povijena lozica sa trolistovima i drugi "nastali u dodiru primorskih graditelja i klesara s hercegovačkim i bosanskim majstorima stećaka u toku XIII-XV stoljeća . utjecala tursko-islamska umjetnička ekspanzija u XIV i XV v.

a u Boljunima naj češće na sanducima i pločama. manje ili više. Jedanput je polumjesec okružen vijencem (Hum u Hercegovini) . Više puta polujabuke nisu ništa drugo nego predstave zvijezda. Obi čno se javljaju kao samostalni. a čes to je prikazana 'kao cvijet sa različitim brojem jednakih latica. odnosno u kružiće (Vranjevo Selo. što znači da su i one predstave sunca.u9 U okolini Vlasenice iz polumjeseca izlazi dvostruka spirala. Postoje i tri s l učaja tordiranog polumjeseca (Popovo polje. plastičn i i karakteristika su svih većih područja i svih osnovnih oblika s teća ka. Ludmer). a ponekad zauzima i kos položaj. ali je čes to u zajednici sa roze tom i krstom. bordure stećaka imaju dosta originalnosti. Kako se i motivi kružnog v. U četiri slučaja se nj egovi završeci produžuju u rOzetice. U Koritniku kod Breze nalaze se čitiri polumjeseca na jednoj krovnoj ploh i slj emenjaka. Motiv kruga smatram predstavom sunca. Tako se na slj emenjacima redovno javlja ili u centru zabata ili na krovnim plohama. Uvijek je plastičan. Benac je u okolini Lištice evidentirao lordiran štap čiji je držak preds tavljen u vidu polumjeseca . uvrstio sam i njih u ovu grupaciju. Položaj mu je različit . svi ovi motivi su. Osmaci i Braj čevići). zvijezde i Sunce. čes to su mu vršci okrenuti prema d olj e. Nekada je sam."{) Ovaj motiv nalazimo na svim osnovnim oblicima stećaka. ali su čes to zajedno sa drugim motivima. kao heraldička oznaka. Po pravilu.i jenca najčešće tretiraju predstavama sunca. kod Ilijaša dva polumjeseca vise o grančicama stabla.dure steća·ka stilski najviše pripadaju gotici i da su u tome smislu najbliže primorju i skulpturi moravske škole. Zvijezda ima različit broj krakova. pa i po tri ili četiri polumjeseca. POluj abuke se često svode na krug. Ponekad se na istome spomeniku javljaju po dva."1 a Tarevu kod Kladnja na jednoj strani 164 . Oko Kalinovika je najviše na sanducima. i pored tih očiglednih utjecaja. a u takvoj funkciji ponekad vidimo i druge motive ove grupe. Obično zauzima istaknuto mjesto na spomeniku. a u Budoželju kod Vareša se dva polumjeseca dodiruju svojim i zbočinama. mjesto u ovoj grupaciji.naj češće je vršcima okrenut prema gore."s Zapažena su i četi ri zan imljiva specifična s lučaja. 1- Polumjesec Polumjesec ima samo jedan svoj osnovni oblik . Po svom brojnom stanju motivi ove grupe stoje na prvom mjes tu. A. Ponekad polumjesec ima jednu srednj u crtu. opet. kao rog.kao luk. Mj esec je na s tećcima uvij ek predstavljen kao jedna njegova četvrtina . Fatnica. ASTRALNI MOTIVI u ovu grupu ubrajam motive koji predstavljaju nebeska tijela Mjesec. Lištica. Ali. odnosno rozeta. zbog čega izgleda kao da je dvostruk. Polumjesec i zvijezda. PostOji i nekoliko varijanti polumjeseca. zbog čega se u literaturi o stećcima više naziva roze tom nego zvijezdom. često se nalaze na štitovima. zbog čega im je. a u jednome od ta četiri polumjesec služi kao postolje krsta (Vranjevo Selo).

. a ukupno ih ima oko 500 primj eraka . 165 sljemenjaka na laze se tri polumj eseca l42 Vidimo ga i uz ljuds ke fi gure.l 43 U o kolini Vlasenice ruka dodiruj e polumjesec. a onda u okolini Nevesinja i Kalinovika.l '" er ijetko se na lazi na š titu. naj češće zajedno sa rozetom . Nik š i ća i u dolini Trebišnjice. Zabija ka. o ko Zvornika. pa j oko Stoca . npr. 40. Polumj esec je teritorij alno veoma ras prostran je n i uz rozetu spada među na jbrojnij e motive s teća k a. . Najv iše se javlja na stećc im a cent ra lne i zapadne Bosne . odmah do gla va.SI. - Polumjesec zv ijezda na p l oč i nekropole Biranj kod Sibenika. s iznimkom nekropole u Boljunima. Rj eđe se viđa u Podrinju . na Blidinju . a nema ga nikako oko Olova i u dolini Neretve od Konjica do J ablailice. za tim zapadne He rcegovine i Imots ke krajine.

2 Polumj esec se nalazi na grbu bribirsk ih knezova Subića (na kruni zdenca u inu) i na grbu biskupske ku će također u Ninu. itd. - Astraini motivi (i motivi oružja) na sanduku iz Plaškog kod Ogulina (sada u Povj esnom muzeju u Zagl-ebu). npr. Maria Novella u Firenci nalaze se polumjeseci.. tekstilu. l49 Amajlija u obliku polumj eseca nađena je u anti č kim grobovima u Bosni.SI. e. Mnogo puta ga susrećemo na raznovrsnim predmetima domaće narodne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Os trošca.l46 U muzeju Bardo u Tunisu vidio sam jednu feni čansku nadgrobnu stelu na kojoj je s hematski prikazana ženska ljudska figura sa gore izdignutim rukama i . Tako se polumjesec nalazi na kritsko-mikenskim gemama. Kri ževaca. zatim na peča tu opštine Rab.znad nje polumj esec. u duborezu. na pečatu bosanskog vikara franjevačkog reda iz 15 14."8 Na nadgrobnim pl oča ma gotičke crkve S. Vidimo ga i na zidu " katakomba" Hrvoja Vukčića u Jajcu. na najstarijim grbov ima Zagreba.l45 I na jednoj babilonskoj steli iz 522. uz predstave rozete i zvijezde. ** Kao likovni motiv koriš ten je u umjetnosti mnogih naroda .110 Polumjesec vidimo na slavonskim baga tini ma iz XIII v. u Njemačkoj . Polumjesec i s unce vidimo i na nekim romani čkim crkvama.1. Varaždina itd.'47 Mjesec i sunce su glavni simboli Mitrasovog ·kulta.. god. vidi se i predstava polumjeseca . god.'S3 Redovno se javlja na freskama u scenama Hristova rođenja i uznesenja Bogorodice. na p eča­ t·ima nekih h rvatskih plemića. 41. rozete i drugi moti vi. prije n . * 166 . u Wirtte mbergu .ISt A. Kač i ć-Mioš i ć je za "bosansku armu" rekao : "jedan š tit i na njemu polmiseca i jed na zvizda".

- kao ukras. Ilira. na grobovima vjerskih starješina i "pravih krs tjana". objašnjavao božanstvo mjeseca kod raznih naroda. njihovo neposredno nebo poslije smrti. Wilke.* ** Polumjesec na stećcima je relativno malo proučavan. To je razlog zbog čega se reljefi polumjeseca nalaze na s tećci ma . "koj i očekuju da njihove duše odu u raj" . Vidović tvrdi da polumjesec nije znak hereti č kog uče nja . god. kao hera l di č ka oznaka. Babi. '" D.'66 Kako se vidi. l60 P. A... Rimljana. A. Mnogi njegovi podaci govore o polumj esecu kao simbolu s mrti.čava samo na posmrtni kult. ' M Po A. Solovjev kaže da je to upravo momenat kada on kao manja lađa izručuje nj. ali i simbolu nade u čovjekovo uskrsnu će . Mjesec je s tvoren od dobre vode (a Sunce od dobrog ognja). Solovjev je u okviru svog kategoričkog s tanovi š. Nekoliko istraživača je rek- 167 Cinjenica je da je polumjesec bio simbol mnogih naroda . To u čen je su kasnije preuzeli pav l ićani. kao takav.. Mjesec je )ađa svjetlos ti" koja plovi po nebu i prevozi du še pravednih na drugi svijet. e ngleski arheolog A.6 I neki drugi naučni radnici su izrazili svoja gledanja na pitanje ovoga motiva. Renđeo je s matrao da polumjesec nij e amblem grba. Wilke je u jednome č lanku iz 1924. Izgleda da je svuda imao religijski karakter. . ljiljana i kukastog krsta tretirao i objašnjavao kao simbole mjeseca. polumjesec je lo da je on simbol smrti i ponovnog različito shvaćen rađanja. mjesec je kao stari slavenski paganski simbol značio obnavljanje života i pobjedu nad smrću i nestajanjem . Tim pita· njem najviše su se bavili G. a potom i bogumili. Polumjesec na stećcima on tumač i kao posljedicu takvog nekadaš njeg kulta starih Slavena. Wi lke je i ukrase spirala. Kada je polumjesec na stećku okrenut prema dolje.7 Za M. kao spomenicima bosans kih bogumila. Suprotno mišljenju Solovjeva. Između ostaloga. Sergejevski ga veže za kult mrtvih i svrstava tl religiozne simbole. Grka . naveo je da bog smrti kod Inda stanuje na polumjesecu . Škobalju. L. Simboliku tih motiva on ne ogran.ta o s tećc ima. Uz to je polumjesec za manihejce simbol mudrosti.lonaca. česta pojava na š titovima. Ž. Benac smatra da je polumjesec oznaka bosanske nacionalnosti i da je. jer su ostaci toga shvatanja bili prisutni ne samo neposredno iza pri- . Kelta. tuma čeć i ga kroz prizmu manihejskog uče nja. nego "prosti dekorativni ornamenat"l63 P. Ewans rekao je da se po Manesu Mjesec smatra čistili­ š tem za dobre duše. Korošec se uglavnom slaže sa m išljenjem Wilkea da je on simbol smrti i uskrsnuća l 61 V. ' . 'S4 A. Po Manesu. Etruščana. Katić kaže da je Grgur Veliki . ili kao religijski simbol. IS' D. Solovjev 'i D. Vidović polumjesecu i suncu na steć­ cima pridaje širi religiozni značaj koji je posljedica u·tjecaja starih slavenskih i kršća nskih shvatanja. s pomenuo polumjesec kao "simbol umrlosti tijela" . krajem IV v. Vidović. relj e fnom motivu polumjeseca pridao veliki značaj. Curčić misli da polumjeseci označavaju ženske nadgrobnike. tj. l .Asiraca. Još 1875. ' 62 I. Hoernesa je to atribut bosanskog viteštva i znak bosanskog nacionalnog grba.16.hove duše na s unce kao veću nebesku lađu. Njemački arheolog G. Petrović kaže da je polumjesec uvijek imao simbolično-vjersku ulogu. god. Mislim da je obožavanje mjeseca bilo vrlo karakteristi čno za staru slavensku pagansku vjeru. Slavena i dr.

Rijetka je poj ava oko Ža bljaka. Postoje i zvij ezde koje imaju dodatke u vidu kružnica. U više s l učajeva zvij ezde su okružene vij encima . zatim u zapadnoj i centra lnoj Bosni . i to kršćanskog . U ne kim s lu čaj ev im a s u kra kovi zv ijezda naznačen i dvostruk im linijama . U dos ta velikom brOju se javlja u Hercegov ini. s tećc ima. o čemu Ostaje da se još proučava ovaj motiv na stećc ima. 168 . Ima nekoliko svojih varijanti . Tako je postup ila i M. a karakteri stika je svih osnovnih oblika i svih već ih područja s tećaka . Pošto roze ta spa da u grupu biljnih predstava. Ta s imboličnos t je here ti čkog karaktera. a Li mi se čin i da se već sada može reć i da se uzroci njegove pojave na s tećcima nalaze prvenstveno u staroj slavenskoj paganskoj tradiciji. b ez obzira na to što su zvijezda i rozeta po svojim formal n im i uopšte likovnim svoj stvima gotovo is te. koji su ne kada tordirani . ovdj e će biti riječi samo o zvijezdi. We nzel u svom djelu Ukrasn i m ol ivi na s l ećcim a ' 68 U mnogo s lu čajeva za ista bi bilo vrlo teško i nesigurn o dije liti ovaj motiv na zvij ezdu i na r ozetu. Ali . zbog čega sa m se odlu čio da ih. Zvijezda spada među reljefne motive koji se naj češće javljaj u. V i dović i A. ali naj češće sa šest i osam krakova. pretvarajuć i se tako u virovi te rozete. a u i s toč noj Bos ni im a je naj više oko Olova. ipa k. naroč i to pitanje njegovog porijekla. Postoji podata k da je jedna naša katolikinj a.). koje se obi čno sma traju predstavama sunca . Po b roj nom stanju njezino je mj es ~o odmah iza polumjeseca j krsta. a ne su najkompetentnije pisali O. imaju ra z li čHe karaktere. u Crnoj Gori . itd . Skoba lj. posebno na stećcima. Kod nekih zv ijezda se kra kovi nešto povijaju. moglo bi se reći opštenarodni simbol. tražila savjet od sveštenika da li se i dalje smije moli Li mladom mj esecu'67 Cin i se da nema sumnj e u s imb o lič no značenj e polumjeseca na sva kako r eligijskog.manja kršćanstva nego i mnogo kasnije. S tim u vezi je vj erova tno i č inj e ni ca š to na katarskim nadgrobnicima nema toga re ljefnog mo ti va. U srednjovjekovnoj evr opskoj umjetnosti je ovaj. Kod Hrvata je pr igodom mjesečeve mijene postojao obredni ples u svrhu tjeranja demona . U našim krajevima. koje bi se mogle zvati stilizovanim oblic ima . prilagođen kršćanskoj ikonografiji. još prije 30 godina. 2- Zvijezda Do sada se u li teraturi ovaj motiv uvij ek nazivao rozetom i pod tim imenom se podrazumijeva la i predstava zvij ezde i pred stava cvij e ta ružice. razd voj im i odvojeno prikažem. uglova i lukova. one se po svojim sadržajima i značenjim a veoma razlikuju . postao je ele menat bosanskog državnog grba. ali i kao takav se već počeo zaboravljati i transformirati u ob i čan ukras. javlja se i oblik sa pet ili više. on je postao feuda lni i naoionalni amblem. pa se čak i da nas oSJecaJ u (tragova toga kulta ima u našim narodnim pjesmama. je r ih ima negdje oko 450 primje raka . I danas se mnogi poslovi na selu udešavaj u prema mj esecu 1 njegovim mijenama. a u gornjem Podrinju je uopšte nema. Najj ednostavniji njen oblik je sa če tiri zašiljena kraka. donedavno se kruh pekao u obliku polumjeseca. o čemu n aj bolje znaju naši e tnološIci stručnj aci.

Više lij epih primj eraka je evidentirano u okolini Kupresa. al i pos toji i ukl esana . Većina tih motiva je lijepo klesana. urezana. - II vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). Kalinovika i Stoca. Jedinstvene stil izacije zvijezda na sljcmcnjaku iz Donje Zgošće (sada Sl. a li je obi č no sa nekim drugim motivom. ili obra tno. Neki majstori nisu pravi li razlike između zvijezde i rozete. l7o Izgled zv ijezda odaje maj s tore vrlo ra z li č itih sposobnos ti . koj i je na drugom kraku. Mora se reć i da su mnogi primj erc i pretrpjeli raznovrs na oš tećenja. Du vna. suncem i krstom. 42. pa su mj es to roze le isklesa li zvijezdu.Redovno j e p l as ti čna. š to govo ri o slici pejzaža noću . Na krstačama je počesto na kraju vodoravnog kraka. . U dosta sl učaj eva se nalazi na š titu . Oko Bratunca pos toje biljne sti lizacij e sa cvjetovIma koji su predstavljeni baš kao prave zvjezdice. kao pandan polumjesecu.'69 Kod Li štice je nađen pentagram okružen vijencem. gdje fungira kao h era ldi čka oznaka. Nekada se javlja sam ostaln o. Na Kupresu sam našao zvijezde zajedno sa scenom turnira i predstavama staba la. najčešće sa polumjesecom. a li ima i primje raka koji s u slabo urađ e ni.

Solovjev u zvijezdi naj češće vid i predstavu sunca.. da je stari slavenski pagan ski simbol obnavlj anja života . Važna je pojava zvij ezde na bosanskom novcu. kao u antičkim scenama Dioskura. Skobalj zvijezdi pridaje značenje s lično polumj esecu . Ž. Postoj e i drugi primjerci. zvijezda simboliz'ira božanstvo svjetlosti i mraka. Vidimo ga i na starokršć anski m sarkofazima.'76 kao i na ploč i sa pleterom iz crkve sv. romani č kim i go tič kim crkvama. koja zvij ezdu smatra ukrasom. polumjeseca i krs ta na stećcima on vidi miješanje s tare slavenske dualis tičke vjere sa kršćanstvom I S5 A. Već je pomen uto da se zvijezda nalazi na babilons kim s telama. u E s tergonu .trouglastom zabatu. u znesenja Bogorodice. Hoernes je smatrao da s u zvijezde. prij e n. Slavoniji i Dalmaciji. na kojem se vidi osmerokraka zvij ezda. In ače. uz dva afrontirana konjanika. tj . te kstilu i drugim s tarobosans kim umjetni čkim predmetima. nalaze se zvij ezde. Tako. npr. '7I A. Na nadgrobnim pl oča m a go ti čke crkve S. Luke u Uzdolju ·kod Knina. Wenzel. a u nekim s lučajevima (uz figura lne predstave) simbolom . zvij ezda se čes to javlja na kršća n s kim slikanim scenama Kri s tovog rođenja.' 76 za tim je nalazimo kao iluminacij u Peć­ kog četveroevanđelja (XIV v. Lovre u Pazdigradu kod Splita. Uz polumj esec i sunce.177 Virovi tu rozetu na lazimo na predromani čko m sarkofagu iz splits ke katedrale. Petrovića. Maria Novella u Firenci. No bosan s kohercegovačkom podru čju zvijezde nalazimo kao plas ti č ne ukrase kas noanti č kih bazilika. zvij ezde na lazi mo na oltars koj p l OČi iz crkve sv. prema manihejskom učenju. U pojavi zvij ezde. Benac.k. P. Na ne kim mađars kim kas nosrednjovjekovni m š titovima. sa na tpisom o knezu Mutimiru . nalaze se i zvi jezde. * Zvijezda na stećcima je vrlo malo pro učavana. 173 Nalazi se na pred romani čk im . kao npr. ' 83 D. 174 Mogu se navesti i brojni primj erci ovoga motiva II naš im kraj evima. 1l2 Viđamo ga [la anti Č!kim nadgrobnim stelama. ali o tome niš ta podrobnije nije rekaol" A. za sunce kaže da označava n ebes·k u la đu koja prevozi pravedne duše na drugi svijet. na bosans kom državnom grbu i na grbovima bosan ske vlastele..' S7 J oš je neobič­ nije mišljenje beogradskog etnologa P. koja je nastala odbacivanjem nekih ele-i 170 . god. koje se. kao i na grobovima feudalaca u Hrvatskoj. zatim na drve tu . kojim putem je prenesen u Evropu. e.' 79 a onda na zavjes i carskih dveri manas tira Hilandara I 80 Zvijezda je čes t motiv na srednjovjekovnom novcu u Srbiji ·i Hrvatskoj. iz c rkve sv. uz polumj esec i druge motive .. ' 86 Dosta je neobično mišlj enj e M. Skobalj je donio reprodukciju jednog babilonskog spome[]Jika iz 1200. Mihajla u Stonu. Anđe lić je ustanovio da bar dvije trećine bosanskih izbjeglica u Dalmaciji i drugim zemlj ama imaj u zvijezdu kao heraldi čki zn. On u torne mot ivu vidi predstavu ljudske glave. Taj mOtiv je iz starog orijentalnog repeptoara ušao u s tarokršća nsku umj etnost. kada. M. mjesec amblemi grbova bosanske vlastele. zatim na fragmentima s tarohrvatsk ih ploča sa pleterom iz Knina. '8I .) .'75 a onda na . Sergej evski je zvijezdu svrstao u religiozne simbole.''' a s li č­ no mišljenje je izrazio i A. identifikuje sa Kristom.Zvijezda je kao motiv likovnih umjetnosti široko raspros tranjena i s usreće se od davnih vre mena .

iz II v.' 94 I 'kod naših naroda se u prošlosti suncu pridavao veliki zn ačaj. Kao heral di č ka oznaka javlja se oko Zadra. Benac. Na krugu u Kobilj oj Glavi kod Ske nder-Vakufa urezan je krs tić . koji je rezultat utj ecaja starih slavensk ih vjerovanja i kasnijih kršćan sk ih sh vatanja. Nije ni ravnomjerno teri. predstavljena je shematski figura čovj eka sa krugom iznad nje. najviše ga ima u centralnoj i zapadnoj Bosni . a nema ga nikako na u žim područjim a o ko Trebinj a. za sada se može reći da je ona u umj e tni čkoj primjeni u našim krajevima simbioza staroslavenskog paganskog kulta i kršćanske simbolike.. pre ko kružnog v . koju . Broj takvih moti va nij e velik i manje ih je nego polumj eseca i zvijezda . a onda i u z zvijezdu . a češće su zajedno sa drugim motivima. Nekada su to samostalni motivi. Ta ko ga s h vaća A. plasti č­ na ravna pl oča nejednake ve li č in e . Ljubinja. da ga smatramo predstavom sunca. zbog čega se motiv upotreblj avao kao jedna vrsta socijalne ozna ke privilegovane feuda lne klase. te oko Nevesinja u i s točnoj i oko Lištice u zapadnoj Hercegovini .Kru g Taj relj efni motiv steća ka redovno je prikazan kao plitka . Na jednoj feničanskoj nadgrobnoj steli. a sa druge polumj esec.s am vidio u Muzeju B a rdo u Tunisu. Po svom izgledu on bi mogao biti i predstava punog mjeseca. odnosno rozeta l 88 Moje je m išlj enje vrlo s li čno onome o polumjesecu_ Iako će se zvij ezda dalje proučavat i . 3 . a mnogi ob i čaji se i danas ravnaj u prema nj emu. Kupresa i u Pivi. tl Njem ač koj . postala zvijezda. ' 89 Moglo bi se reć i da i A. a da je na s tećke stigla kada je sva ta s imb o li č­ nost bila već gotovo sasvim zaboravljena. Neki krugovi imaju tačku u svojim centrima. * ** 171 Krug na s teć ku smatramo predstavom sunca. Vrlo rij etko se javlja oko Kalinovika i u Podrinju. Stoca i Ljubuškog. u zapadnoj Bomi. Pošto se naj češće javlj a uz polumj esec.m Izgleda da je kult Sunca bio veoma raširen kod mnogih naroda. Iznos i ukupno oko 175· primj emka. Relativno. ' 9l Po Sackenu . i kao elemenat bosanskog državnog grba a najviše k ao običan u kras . a ima ga i u sjevernoj Dalmaciji. tumači I kao nebesku lađu . Solovjev takav mOD iv "u obliku lopte" smatra predstavom sunca i.ijenca. u ist očnoj Bosni. ilri sa rozetom. Rijetki su primj e rci na kojima nema n išta osim urezane kružnice. u Hercegovini i na užem područj u oko Duvna.mena ta i u regresivnom procesu stilizacije. D. opravdano je zaista. . s jedne strane krsta predstavljeno je s unce. nije rij etka pojava ni oko Kla dnja. ali ga n iko od dosadašnjih istraživača nij e tako shvatio. l93 I na jednoj romaničk oj crkvi u Wiirttembergu. prema manihejskom učenju . '90 Sli č no tumačenju polumj eseca . krugovi s u heraldi čki motivi . Vidov i ć objašnjava i sunce na stećci ma kao simbol šireg re ligioznog ka ra ktera (ne samo vezan za posmrtni kult ) . ob i čno sa polumj esecom i zvij ezdom.torijalno raspoređen.

Ne kada se jav lj a jedan veći i u njemu jedan manji kružni vijenac. Sergejevski je nazvao "diskom" . najvjerovatnije da je ono r elikt starog slavenskog kulta Sunca kao izvora cjelokupnog života. npr.ol Najviše kružnih vijenaca evidentirali smo u okolini Kalinovi. Ponekad obični ili tordirani vijenci okružuj u zv ij ezde. Ovaj motiv se javlj a na svim vrstama osnovnih oblika s tećaka . npr. U Dopascima kod Kladnja se nalazi dosta velik. Na drugom mjestu sam već naveo da obi čni 'ili tordirani vijenci okružuju nizove rozeta. ali češće zajedno sa rozetom. zajedno sa rozetama. 4- Kružni vijenac To je plitko plastičan dio kruga u vidu 'k ružnog pojasa . Nalazimo ga samostalnog. U Nekuku kod Stoca je tordiran vije nac prikazan na dršku. Vrlo rijetko ih nalazimo oko Ljubuškog iLjubinja. Kružne vijence iznad ljudskih figura u Radimlji A. na stupU.200 Vijenci se javljaju i na štitovima.ka.ij epo klesani. a ima .. Stoca. izgleda.nađeno je oko 175 njegovih primjeraka.i koncent ri č nih vijenaca koji su tordirani. Počes to su kružni vijenci u sredini zabata slj emenjaka. 196 U nek-im s lučajevima motivi krstova su predstavlj eni tako da im se krakovi završavaju proširenj em u vidu kružnih vijenaca. Vijenac na stećcima Ludmera D. Više puta je kružni vijenac tordiran. kosim krstićima. ipak. kao npr. Wenzel je kružne vijence nazvala "obru č ima ". Lištice i Kupresa . polumjeseca i krstova. široko je rasprostranj en. odnosno rozete ili krstove. polumjesecom ili krstom. spada u brOjnij e . u Radimlji. Zanimljiva je jedinstvena p ojava nazubljenog vijenca o ko četverokrake zv ijezde u Uboskom kod Ljubinj a. U nekoliko s lučajeva je . U neko liko s lučajeva vijencem je okruženo udubljenje koje nazivamo "kamenicom". ukomponovanih sa spiralama. tordiran i osobito lij epo isklesan kružni vije nac. a ~ordirane vijence oko Lištice "kotačima od pletenog užeta".kao elemena t bordure . U tome pogledu 's e i stič u primjerci u dolini Neretve. odnosno zvij ezda. a u jednom slučaju je polumjesec okružen vijencem (Hum kod Trebinja) . ali ih ima manje nego rozeta.I97 U nekoliko slučaj eva vij ence vidimo iznad glava ljudskih figura sa uzdignutim rukama. U literaturi su upotrebljavam i termini drugač iji od ovoga kojim se ja služim. u Hodovu kod Stoca. Benac zove "plastič nim krugovima". u okolini Kalinovika.Iako za sada ne raspolažemo dovoljnim podacima za s igurnije objašnjenj e pojave sunca na s tećcima. l95 Jedinstvena je i pojava niza kružnih vj e n či ća oko kruga u Moremišlju kod Višegrada. a u nekim ljudska figura u jednoj uzdignutoj ruci drži kružni vij enac. a ponekada su ti vijenci tordirani. npr. južno od KonJica. Vijenci su obično pravilno i J. 172 . Nevesinja. Zanimljivi su i koncentri čni vij enci koji s u kao medaljoni ukomponovani sa paralelnim rebrima na nekim stećcima u Njkšiću. cikcak i drugim motivima. M. l99 Oko Zvornika je evidentirano više primj era ka kružnih vijenaca na vrhu stabljika. u okolini Konjica. i9S Osobito su zanimljivi primjerci gdje kolovođa u kolu drži vij enac.

Sl. nalaze "pa tere". Ž. n ajčešće na arama. koj e s u s li čne vij encima na stećcima . Benac je s matrao oznakama ranga pokojnika. * ** 1 73 Ovaj moti v stećaka je vrlo malo prou ča van. Prema F. Radi ću . lOJ J a sam u Nacionalnom muzeju u R imu vidio anti č k e nadgrobne s tele na kojima s u is klesani obi č ni i tOl-dirani kružn i vij e nc i. D. kao religijske simbole šireg znače nja. nasta le spajanj em starog slavenskog vjerovanja i kršćanskog shvatanja 205 Vij ence u Radimlji A. Petrovi ć je .2(" P .202 Na jednom drugom mjestu on je rekao da se na antičkim na dgrobnim spomenicima. Sergejevs ki je vijence u Ludme ru svrstao u religiozne motive i smatrao predstavama s unca . - Ori ginalna kombinacija tordjra nog vijenca i rozete na sijemenjaku u Krvavom Polju kod K onj ica. jer se niko posebno njime nije bavio . atributima vojvods·kih figura . kružni vijenac je stara slavens ka predstava sunca .204 D. 43. Vidovi ć pred s tave s unca tre tira vrlo s lično preds tava ma polumj eseca i zvij ezde.

i jezde dao i tumačenje kružnog vijenca. ali da su već poprimile karaikter ukrasa . Nađeno je ukupno oko 100 primjera'ka . ali naj češće na krstača ma. ali je njegov raspored vrlo neravnomjeran. Vrućici kod Teslića. Ne uzimajući u obzir vijence :koji bi zbog svojih udubljenja mogli biti "kamenice". Stoca. u kršćanskoj ikonografiji. on predstavu čovjeka koji drži tordirani vijenac tumač i kao shematski prikaz Krista. a u prenesenom značenju životnu radost . oko Olova. Ovaj motiv je nepoznat oko Kladnja. m Za A. kao i Solovjev. Wild ise također zadržao na ovome motivu. smatra da se radi o predstavi "krune života". Tako. kao stilizovane i reducirane predstave ljudske glave. Velike i vrlo plastične polujabuke su samo na hrbatima malobrojnih sljemenjaka u Kopošiću k od Ilijaša. istraživača 5. kružni vijenac nije jedinstveno tretiran. Najviše polujabuka ima u Ludmeru i u nekim krajevima centralne Bosne. neka vrsta današnjeg lovorovog vijenca. a oko nje su raspoređene četiri polujabuke.'1O Njemački arheolog G.k od Skender-Vakufa. sa svojom glavom u rukama.207 "Po jednoj narodnoj pesmi. a pogotovo kao rozeta i polumjesec. Samo u nekoliko slučajeva je nađena polujabuka okružena vijencem (Popovo polje i Kupres) . Baštini . zatim oko Kalinovika i oko Kupresa. Solovjeva kružni vijenac na stećcima predstavlja važan elemenat njegove teorije o bogumilskim steć­ cima. a ima je i na štitovima.kružni vijenac veže sa kršćanskim obredom krštenja i ponovnog rođenja .s unca koje su na stećke stigle kao relikt staroslavenskog kulta sunca. Vrlo malo ih nalazimo na Majevici. On predstavu muškarca sa vijencem u ruci tumači kao predstavu pokojnika koji drži svoju glavu. koja ISe na drugome svijetu daruje odabranicima. venac na devojačkoj glavi simboliše sunčevu svetlost. Jovana. Samo u nekoliko sl učajeva je ovaj motiv toliko velik da se približava jabuci. Vlasenice i Ljubuškog. Više je karakteristika Bosne nego Hercegovine. ali ga većina smatra predstavom sunca. Nije ni približno tako česta pojava kao kružni vijenac. niti vijence na štitovima kao nebitne heraldičke oznake. Javlja se na raznim oblicima stećaka. .nagradu pravednim krstjanima. a stvarno je toliko da smo ga s pravom nazvali polujabukom.211 Kako se vidi. Tako se u jed nom slučaju kod Kalinovika u centru štita nalazi zvijezda. slično predstavljanju sv.Polujabuka U horizontalnoj projekciji to je krug. posebno onih u scenama kola. slavljeniku ili čovjeku koji se po ondašnjim kriterij umima u nečemu osobito istakao. p l astičan Najčešće se nalazi zajedno sa polumjesecom i zvijezdom. jest V1ijenac cvijeća. 174 . Kao druga alternativa koja bi se mogla uzeti u obzir pri objašnjavanju tordiranih kružnih vijenaca. Hodovu kod Stoca i u Ziemlju kod Nevesinja.. mislim da su kružni vijenci predstave . kružić. koji u nadzemaljskom životu dijeli vij ence izabranima. Ion. koji se poklanja pobjedniku u junačkim igrama ."208 M. Duvna. LiMice i Zabijaka.u svome tumačenj u zv. On taj motiv objašnjava kao "coronam" . Wenzel .

znači da ova astralna grupa .216 M. 212 * ** Istraživači stećaka su upadno malo pažnje posvećivali ovome motivu. "Nit je prosi. Đ . Curčić kaže da kugle na nišanima možda označavaju vojnike koji su rukovali topovima. m Polujabuke na stećcima u okolini Travnika P. nalazi se po jedna plastična polujabuka. U daljem studiju ovoga motiva trebalo bi i ovaj aspekt imati na umu. a u krajnjoj liniji na "vječnu kuću". znače rane što su ih junaci u ratu zadobili i njima podlegli.to što je u više slučajeva isklesana zajedno sa polumjesecom i zvijezdom. Za zvijezdu sam već rekao da najvjerovatnije potječe iz starog slavenskog paganstva. kružnog vijenca i polujabuke. a eventualno. Kada prosci ugovaraju svadbu. gdje je mogla biti simbol zagrobnog života. U našim narodnim običajima jabuka i danas znači mnogo. posebno na njihovim nadgrobnim spomenicima. simbolizira sunce. Vego misli da jabuke na stećcima nemaju vjersku već svjetovnu simboliku . ali da je na stećke stigla više kao ukras. Na solarni karakter polujabuke na stećcima upućuje i . Kako se kružni vijenac smatra predstavom sunca. Traljić . Ovaj motiv sam uvrstio u grupu astraInih motiva zbog toga što on. postoji dosta polujabuka na kojima se zapažaju reinjevi... naročito seldžučkim. koje simboliziraju zagrob n i ŽiVOt. vjerovatno rozeta. A što se tiče onih krupnih jabuka na krovu nekih sljemenjaka. Nameće mi se još jedna mogućnost. kruga. ni jabuku daji . po narodnom vjerovanju.da su to kvrge koje.lOlumjeseca. o zvijezdi. Rado su korišteni i na islamskim spomenicima. Narodne pjesme čes to govore o jabuci ("Dok on dade prste n i jabuku.'l3 V. što znači da se radi o roze ti. što nalazimo i na stećcima. kaže se da "idu na jabuku". mislim da to asocira na kupolasti pokrov džamija i nekih drugih islamskih zgrada. ona je znak pažnje i ljubavi među ljudima. ** * 175 Iz prednjeg izlaganja proizlazi da se ova grupa reljefnih motiva sastoji od pet osnovnih motiva . Mazalić misli da je on nastao pod utjecaj em muslimanskih nišana.\.218 I danas se na mnogim kršćans·kim grobljima grobovi djevojke ili mlade žene kite jabukama. Na srebrnoj oltarskoj pali katedrale u Kotoru iznad tordiranih stubova arkada. po mome mišljenju. potrošio tri tovara blaga". a između romaničkih lukova. Korošec smatra predstavama sunca.2l4 a S. slično situaciji kod nekih najstarijih muslimanskih i kršćanskih nišana u Bosni. a onda i osmanskim. Kako sam već napomenuo. a i polujabuka se svodi na takvu predstavu. zvijezde. što nesumnjivo potvrđuje moju raniju pretpostavku da se mnoge polujabuke mogu smatrati predstavama zvijezda ili rozeta_ Ovakvi motivi se nerijetko nalaze na srednjovjekovnim arhitektonskim i drugim spomenicima. zbog čega se u raznim prilikama daruje.m Mislim da ima mnogo razloga što se ovaj motiv smatra predstavom sunca. prije svega.Na nekim polujabukama se naziru zarezi od centra prema periferiji. ") .

vidovi as tra lnih moti va na 176 .®@~ ** ~+ m© @ o @ Tabela XI - o Najčešći (J o stećcima.w )) ~ ~ ~ ) ) (( .

Nave· deni osnovni motivi ove grupe imaju 19 svojih podvrs ta.u suštini ima tri vrste simbola . Iako za sada ne raspolažemo dovoljnim argumentima za potpunije objašnjenje. rekao da se motiv krsta na stećcima javlja samo izuzetno. Ovi motivi su karakter istika svih oblika stećaka i rasprostranjeni su gotovo u svim većim područj i ma. naprotiv. ustanoviti potpuno tačan broj krstova na stećcima. čest motiv na s tećcima zbog čega je Solovjev korigirao svoje ranije miš· ljenje. tako i zbog nedovoljno preciznih podataka. da s u na stećke došli i posredstvom tih motiva kao simbola kršćanske ikonografije. koja im pridaje karakter heretičkih simbola. Rijetka i više marginalna proučavanja ovih motiva rezultirala su vrlo neujednačenim hipotezama. Wenzel je 1965 .. KRSTOVI J77 Do sada su izražene vrlo razli čite tvrdnje.22<l A. god. naročito u odnosu na varijacije i kombinacije krstova s drugim motivima. Inače. polumjeseca i zvijezde daleki eho simbola izvora cjelokupnog života na zemlji. i to obično u deformisanom obliku.224 Ja sam 1971. najneuvjerljivija Solovjevljeva.polumjesec. Zauzimaju vidna mjesta na stranicama spomenika i redovno su u zajednici. izrazio mišljenje da je to naj češće korišteni motiv poslije solarno·lunarnih motiva. ali ako uzmemo čiste . ali da su tada već poprimili značenje socijalno-klasnih atributa. ipak. Prema tome bi se moglo pretpostaviti da su motivi sunca. njihov ukupan broj iznosi oko 1400 primjeraka. saopštila cifru od 438 stećaka "na kojima krstovi čine glavni elemenat ukrasa" i cifru od gotovo 200 stećaka "na kojima krstovi čine sporedan elemenat ukrasa". da im po~ijeklo treba tražiti u simbiozi staroslavenskog pa· ganskog i srednjovjekovnog kršćanskog shvatanja ovih nebeskih tijela. priznaju ć i da se motiv krsta " javlja dosta često na našim spome· nicima". god . koji su se sahranjivali pod s tećke. a najčešće sa polumjesecom i zvijezdom. M. nije moguće. stu. odmah . a u najvećoj mjeri čistih ukrasa. a pogotovo je to motiv zvijezde. krstovi kao grupacij a stoje na tre· ćem mjestu. Benac tvrdio da je krst "najčešći u!kras na stećcima".'" M. Pre· ma mojim približnim proračunima. iza astraInih motiva i bordura. izgle· da. koji je također često zastupljen . kako zbog mnogo brojnosti tih motiva i drugih s kojima bismo ih uporedili. Solovjev je 1948. Po brojnosti stoje na prvom mje. kao simbola smrti čovj eka i njegovog ponovnog rađanja.'" C. U dosta slučajeva su heraldičke oznake na štitovima. te da su tako poka· zivali preziranje krsta bosans ki bogumili . nego. zvijezdu i sunce. od kojih je. a od poj e dinačnih su najbrojniji polumjeseci i zvijezde. mišljenja i pretpostavke o brojnom stanju krstova na stećcima. m Ubrzo se potom ustanovilo da krst nije rijedak. Hoernes je tvrdio da na steć· cima gotovo uopšte nema motiva krstova. pa je zaključila da su krstovi "jedan od naj češćih oblika ukrasa na stećcima. na osnovu materijala kojim je raspolagala. m Iako danas raspolažemo sa cjelokupnom osnovnom gra· đom o stećcima. čini se."22J Malo iza toga je A. premašujući po broju motiv polumjeseca. Truhelka je prvobitno smatrao da se relj efni motivi krs'tova na stećcima nalaze vrlo rijetko. god . pok u ša vajući da bogumilski odnos prema tome motivu drugačij e protuma č i .

stilizovani. ili opet da se neki tako.grčke. Lištice.i svih drugih motiva. U tome pogledu poS<toji više varijeteta . kao i u vidu rozete. onda bi krstovi izbili na prvo mjesto. latinski . naročito u Bosni i Hercegovi ni. a iznad polumjeseca . a neki sasv·im drugačije završavaju.tako da se samo gornji uspravni krak završava kao krug. Ponekad se nalaze dva. ali su i dosta često drugačije oblikovani. naročito oko Ljubuškog (više od jedne trećine svih ukrasa otpada na :krstove). zatim u vidu sidra. procesij ski. Postoji više vrsta. Ova zadnja varijanta je široko rasprostranjena. što je veoma :teško uraditi. zatim u Ludmeru. ima ga mnogo oko Kalinovika (zauzima jednu trećinu svih ukrasa). a ima ih i višeprutastih. lorenski . Ima i krstova čiji su krakovi tordirani. u zapadnoj Hercegovini. s tilizovane i ostale . zapadnoj Bosni. posebno oko Nevesinja. Mnogi od njih imaju krakove koji se završavaju kao krugovi ili kao kružni vijenci. zvijezdom ili suncem. naročito oko Duvna. Obično je plastičan . Dosta česta pojava je u okolini Stoca. koji djeluju kao pravi ukrasi.krstove . 1- Grč ki krst Grčki · k rst ili crux immissa. Evo približno tačne liste njihovih osnovnih vrsta: grčki. antropomorfni.i uporedimo ili sa pojedinačnim osnovnim motivima drugih grupacija. Javlja se kao samostalan motiv. vrpce. a mnogo podvrsta ovoga motiva na stećcima i vrlo je teško i nesigurno sačiniti njihovu listu. Ima ga u svim područjima i na svim vrstama oblika stećaka. ima jednako dugač ke krakove. Motiv krsta na stećcima je veoma široko rasprostranjen. kalvarijski. Cesto su njegovi krakovi obične pljJtko-plastične.iše od jedne trećine ukrasa odnosi se na krstove). u Crnoj Gori i u sjevernoj Dalmaciji. Najmanje je zastupljen u srednjem toku Drine. ali postoji i znatan broj urezanih u kamen. pa i tri krsta na jednome spomeniku. Ako bismo zvijezde odvojili od rozeta. ponekad tordiranim. na Majevici. ali još češće je predstavljen zajedno sa polumjesecom. uže ili šire. zbog čega ovaj krst ima više svojih varijanti. Nejednako je klesan. ne računajući antropomorfne. Postoj e i primjerci sa krstić ima ili prečkicama na krajevima krakova . a najviše oko Kalinovika i Lištice. latinske i druge. Nekada ga nalazimo i udruženog sa nekim od drugih motiva. svastika i ostali. ali veoma rijetko na štitu . Ponekad se krakovi nekih krstova na svojim krajevima račvaju ili trozubo zavešavaju. Krakovi nekih krstova se završavaju u vidu ljiljana. ili da se sva četi ri ·kraka tako završavaj u. Tau-krst. Nekoliko primjeraka ima rombove 178 . Osobito je brojan u Imotskoj krajini (v. u istočnoj Hercegovini. onda se može reći da oni stoje odmah iza zvijezda-rozeta. Neki primjerci g rčk ih krstova su okruženi vijencem. U nekoliko slučajeva su klesani kao riblja kost. Znatan broj ovih krstova ima krakove koji se prema svojim krajevima postepeno šire. Andrijin. u centralnoj Bosni .i u Srbiji. Najljepše su rađeni ~tilizovani krstovi. Kod ·n ekih dvoprutastih krstova se krakova na svojim krajevima spiralno povijaju na jednu i na drugu stranu. U nekim slučajevima su njegovi krakovi dvoprutasti i troprutasti. ili kao kružni vijenac ili da se tako završavaju poprečni i gornji krak.

Talcav latinski krst je u zapadnoj Evropi poznat pod imenom malteškog krsta. I ovaj je krst posvuda rasprostranjen. ali je brojno stanje vrlo teško ustanoviti. Ovaj motiv se rasprostire po svim krajevima. troprutaste i višeprutaste. I njegovi 'krakovi se nekada račvasto ili trozubo završavaju. Ioni su. nazvao crux decussata. I on ima dosta svojih varijanti. I neki njegovi primjerci imaju torrurane krakove. Znatan broj ovakvih hstova ima krakove 'k oji se . Ni ove vrste krstova nema mnogo. a donji uspravni duži. koje drže ljudske figure. 4 . korišteni su drugačiji. a pošto se II našim lcrajevima vidi na grbovima katoličkog reda sv_ Ivana. mogli . II doba progonstva kršćana. Ovakvih krstova je nađeno ukupno 40 primjeraka. I neki njegovi primjerci Jmaju ljiljane. svega oko 40 primjeraka. koji se zbog toga što je sličan rims·koj cifri X. 3 . Ako ga razlučimo od grčkog. a kao jedan između njih. Andrije. ovaj kosi. obično torruranim. 2- Latinski krst Gotovo sve što je rečeno za grčki krst odnosi ·s e i na ovaj. Tome zovemo krst koji ima samo tri kraka. s tom razlikom što latinski nema jednake krakove. ili se oni nalaze uz figure. mogao bi se zvati ivanovačkim. kao i grčki krstovi . relativno dugačkog donjeg uspravnog kraka. Tako ima krakove dvoprutaste. onda ga ukupno ima oko 250 primjeraka. nekada okruženi vijencem. Ponekad ga je teško razlikovati od motiva štapa.z avršavaju kao krugovi ili kao kružni vijenci. U prvo vrijeme kršćanstva. umjesto pravoga znaka krsta. 5 .Procesijski krst 179 Krstove nešto dužih dimenzija. zajedno sa rozeticama. možda ih ima oko 300 primjeraka. Poneki primjerak u vijencu ima male trolistove ili neke drugačije umet ke između krakova. sidra ili rozete na krajevima svojih krakova.iH petorolistove na krajevima svojih krakova. Za razHku od grčkog. 226 Ta'k vih krstova nema mnogo na stećcima. U nekoHko slučajeva ovi krstovi su elemenat II borduri. nego tri gornja jednaka. a nekada kao rombovi ili petorolistovi.Tau-krst Tau-krst ili krst sv.Andrijin krst Krst jednako dugačlcih kosih krakova nazivamo krstom sv. Cesto se njegovi krakovi šire prema svojim krajevima. dva kratka vodoravna i jedan donji uspravni mnogo duži. cikcak i drugim motivima. a nekada sva četiri. ovaj krst se u literaturi nekada naziva crux commissa. i to nekada samo neki od njegovih krakova.

6 . Nazvao sam ga lorenskim ili dvos trukim krstom. pa bi se tim imenom mogao i zvati . kako je to predložio L. Liš tice [ Ludmera.Kalvarijski krst Mnogobrojni krstovi imaju svoja pos tolja koja su razli čitog oblika . bez obzira da li se oni završavaju obično. Nađeni su oko Imots kog. Nalazimo ga.'" Oni su rijetka pojava . Takav krst je sličan tzv. lorenskom krstu. Na ljudsku figuru podsjećaju obi č ni krs tovi kod kojih se Sl.kalvarij s ki krst. kao dva ili tri kraka. . četverougao. kao dvije ljuds ke noge. ili drugačij e.kao luk. Zanimljiv je jedins tven primjerak u Uboskom kod Ljubinja.gdje na tim krakovima vidimo po jednu pticu. Ovakvih krstova je evidentirano 20 primjeraka. š to podsj eća na kalvarijski krs t. gdje se obadva para vodoravnih krakova završavaju spiralama i . Ljubuš kog i na Blidinju. na krst na Golgoti. Antropomorfni krst na sljemenjaku u Dvorišt ima kod Kupresa. kao s tepenice i sli čno. kao ljiljani. zatim kao krugovi.. npr. kao i primjerak sa tri para vodoravnih krakova. Katić. 8- Antropomorfni krstovi Mnogobrojni su krstovi koji su u većoj ili manjoj mjeri s li čni ljudskoj figuri. 7- Lorenski krst Ima krstova sa dva para vodoravnih krakova. 44. Nađe se ponekli primj erak sa drugim kosim parom krakova.'28 Evidentirano je ukupno oko 25 primjeraka lorenskih krstova. trougao. Nađeno ih je oko 40 primjeraka.bismo nazvati procesijskim (c rux hastala). oko Ljubinja.

a donji produžen j većim dije lom pretvoren u dvij e noge. U tome pogledu je za nimljiv dvos truki račva s ti krst iz okoline Kup resa (s l. a donji kao trup i noge čovjeka. nos. a donji uspravni krak se prema dnu postepeno širi . a kod nogu se pojavljuju i vodoravni dodaci koji imitiraju stopa la ."9 Origi nalan je slučaj u Klikovićim a. gdje je maj stor . J oš više na to pod sj ećaju krs tovi č iji se gornji uspravni u svom završ nom dij e lu proširuju u krug. također u okolini Neves inj a. usta . 23 ' Vrlo su zanimljivi i primjerci an tropomm-fni h krstova u Ziemlju. - Antropomorfni krst na s t eć ku u So č i ca m a kod Rogat. kao da predstav lj aju gore uzdignute ruke. 44) .SI.oči. baš kao ženska haljina. ili sa zav ršecima u obliku ljiljana. gdj e je gornji krak krsta proširen i zaokružen. horizontalni krakovi su kao ruke. a donj i uspravni ra čvaju . sa stopalima u profilu.ice. n edale ko od Trebinja. Gornjj kra k je kao glava. Na žensku ljudsku fjguru sa uzdignutim rukama dosta p odsjećaju primj erci koje sam našao u okolini Neves inj a pri kraju horizontalnih krakova se uzdižu s tubići sa kružnim završecima.2JO U više s lučaj eva se horizontalni krakovi lome ili povijaju prema gor e. U nekoliko slučaj eva su naznačeni markantru dijelovi lica . 45. 181 donji us pravni krakovi ra č vaju. br.

46. ili rombi č n a. elipsasta. Glava je okruglasta. jednostavnim urezanim linij a ma predstavio ženske figure u nekoliko nijansi (sa podignutim i sa s puštenim rukama) . - Ant ropomorfni krs t na steć ku u okolin i Nevesinja. m Na s li čan način su klesani i antropomorfni krstovi u okolini Trnova . kao da se radi o plesačicama . 182 . ramena su ravna .SI.

a trup i sas tavlj ene noge u vidu izduženog i prema dnu neš to proširenog stabla. uglavnom ljiljana. a više čovj e kolikih. trup uzak ili samo jednom urezanom linij om n aznačen . trup uzak a dugačak. a noge se obi čno račvaju·. rascvjetali krstovi i krstovi kombinovani sa spiralama i grozdovima. na dlanu druge "kamenica". U svemu je evidentirano oko 80 primjeraka ovakvih krstova. II Bivoljem Brd u kod .'" Stil izovane ljilj ane koji sliče čo vj eku i krstu L. ruke nešto spiralno povijene.23S Jedinstven je primjerak iz Rašk" Gore kod Mostara . Pos toji i više primjera ka stilizacija ljilj a na.nešto odignuta ili spuštena. s jasno naznačenim šakama i prstima.'36 Postoje i druge varijante antropomorfnih krstova. tek naznače na ramena. ili spuštene. Takvih primjera ima oko Kupresa. ruke podignute. Krst-rozetama nazivam one motive kod kojih 183 Sl.glava zaobljena ili elipsasta. kod kojih se s tablo prema dolje račva . u jednoj ruci krst .w. - Motiv krst·rozele na stećku Capljine.okruglasta glava. Duvna i Imotskog. Katić je nazvao crux gemi. Takve primje rke sa m evidentirao O1a Blidinju i o ko Kalinovika. koj e p odsj ećaj u na ženske ljudske figure . zbog čega li če na muške lj udske figure. a naj češće i najvažnij e su krs t-rozete. manj e krstolikih. 47. 9- Stilizovani krstovi Stilizovarti krstovi imaju nekohko svojih varij anti. r uke p odignute. što podsjeća na predstavu sveš tenika. 233 Postoji i više primjeraka bi ljrtih stilizacija.

koja su nekada u vidu rozete ili stilizovanog akantusa. a njegov s tub je u vidu stabljike sa Sl. koji su. vidi se da ih je klesao kovač Grubač. lJ• U rascvjetale ili raz. Takvi motivi su često postavljeni na stubovi ma. a li još bogatije stilizacije. Ponekad je kod razdvajanja krakova isklesan pupoljčić . li sta le (lisnate) krs tove ubrojao sam vrlo slične. a li su nađeni i kod Ljubinja. Po natpisima na nekim stećcima s takvim motivima. a sve je to okruženo vijencem u kojem se redaju dvostruki isprekidani cikcak-motivi. a potom formiraju raznovrs ne cvjetne ob like. U nekoliko s lu čajeva ti s tu bovi imaju svoja postolja. Nevesinja i Capljine B7 Postoje i krst-rozete kod kojih je krst pred stavljen če tverokrakom rozeta m (zvijezdom sa rombičnim krakovima). s pajajući se tako. prave osam jednakih u krug povezanih lu kova (valuta). pretežno u vidu ljiljana. u međupros torima su cvj etići od po tri spojena rombi ća. zapravo. a ponekad se takav pupolj č i ć nalazi i iznad sastava lukova (u međuprostorima krakova ). Tu s padaju krstovi čiji se krakovi najprije spiralno povijaju. alazimo ih u Boljunima i obližnjim lokalitetima u oko lini Stoca. Takvi motivi se nalaze u okolini Stoca i na Blidinju. 48. produženje uspravnog kraka krsta.se krakovi krsta pri krajevima razdvajaju i na obadvije s trane polukružno povijaju i. zbog čega ih nazivam Grubačevim ·krs t-rozetama.Stilizovani krst na s t ećk u II selu Sopilj e kod Nevesinja. . U jednom s lu čaju je rascvjetali krst okružen tordiranim vijencem. .

ka poj ava. u Hercegovini. npr. ili vise na posebnim lozicama (grančicama). običnog krs ta.24o Treća varijanta s tilizovanih krs tova obi č no se sas toji od biljne stilizacij e u vidu dvostruke s pirale č ije j e stab lo formirano kao krs t. Najviše ga ima oko Olova. u vid u rozete. 49. geografski priLi čno ogra ni čen. On se ne kada sas toji od dviju prelom ljenih Sl. u Bos ni i oko Stoca. Nekada o spiralama vise grozdovi. i hn ače. ni je rij et. višekuta. - Neko liko mo ti va stiLi zovan ih krs tova koji se javlj aju na s t ećc ima II Hercegovini. Kalinovika. koji dj eluj e ·k ao či pka .ma i primj era gdje su grozdovi veza ni za s tablo. a li . koji s u nekada tordirani. . Gacka i Čaplj i ne. a li se u manjem broju javlja i oko Zvornika. a li ima i drugač ijih zavr šetaka.'" Stilizovanih ·krstova u svemu je nađe no neš to preko 50 primj eraka. . U drugome slučaj u je s tub tordiran i pri kraju pre križen . Zanimljiv j e primj erak bogato razli stalog krs ta kod Kalinovika. Pos toje još ne ke nijanse ove varij ante. Motiv . Gornji uspravni i horizontalni krakovi toga s tabla-krs ta završavaj u se II vidu krugova ili kružnih vij enaca. 10 - Svastika Sljedeća vrsta motiva krsta j este kukas ti krst koji se naj češće zove sva stika (crux ga mmata ). itd. Kovilja če. ali je $ I Sl. ll ' Ova varij an ta stilizovani h krs tova zastup lj ena je uglavnom 'll široj okolini Stoca i na Blidinju.tri para spiralno povijenih listića. 50.Motiv "svastike" ispod stilizovanog krsta na slj e menjaku li Eminovom Selu kod Du vna. Nevesinja.

"kamenicama". Od mještana sam za njih čuo i ime " krst sa tri pera" . kao i stilizovani krstovi. onih koji imaju tri para horizontalnih krakova. Olova. Stoca. grčki i latinski. a međuprostori popunjeni nizovima pod pravim uglom urezan ih linija. Na staro kršćan­ skim sarkofazima u Aliscampu u Arlesu nalaze se i dvostruki. umjesto gornjeg uspravnog kraka. koji se nalaze u okolini Ljllbuškog."6 Na nekoliko krstača iz okoline Gacka nađen i su krstovi koji stoje na rozeti. Na područj u između Konjica. običnim prečkama .24S Postoje krstovi okruženi vijencima čiji su krakovi označeni urezanim linijama. a donji uspravni malo račva (Zablj ak) . itd.ijante . Obični krstovi. koji. kao što su krstovi kod kojih se neki krakovi završavaju krugovima ili 'kružnim vijencima. Iako se javlja u svega primjeraka . pojavljuju se krstovi bez donjeg uspravnog kra'ka. ovaj motiv je geografs ki široko rasprostranjen. četrdesetak II - Ostali krstovi Ostali ·krstovi su drugačiji od svih naprijed navedenih vrsta.247 a isto je tako jedinstven primjerak tordiranog krsta na trouglastom postolju. ili kružni vijenac. zbog čega liči na kapelicu (Imotski) . Najviše ga ima u Imotskoj krajoni. npr. suncem i ljiljanom nalazimo na romaničkim crkvama 'll Wiirttembergu.2 " Obične krstove.lorenskim krstovima . nalaze se na starokršćanskim sarkofazima i nadgrobnim stelama. a ponekad u svome centru imaju " kamenicu". Ovdje bi se mogli uvrstiti rijetki primjerci trostrukih krstova."2 Oko Nikšića. koji veoma podsjeća na staroegipatski hijeroglif ankh (crux ansata). koje sam nazvao trokrakim krstovima. umjesto gornjeg uspravnog kraka. kao i u našim krajevima. a nekada je plasti čno isklesan.243 Naprijed je bilo govora o dvostrukim .koji. U dva s lučaja ključevi se produžuju kratkim kao cikcak-vrpcama i kombinuju sa rozeticama. Njihov ukupan broj je malen. kakve. vidimo u Muzeju kršćanske umj etnosti u Arlesu i na vizigotskom sarkofagu u Muzeju u Narboni.. a neki spiralama. a potom oko Kalinovika. Upotrebljavani su 186 . odnosno na koptski ideogram za Krista. Obi č no su im krakovi prošireni prema kraje"ima. kao i na nekim lokalite tima u Pivi. tj. a i se veoma razli·kuju. Nevesinja i Mostara javlj a se nekoli ko primjeraka krsta . Navodim samo neke zanimljivije va. imaju povelik kružni vijenac."4 U okolini Lištice su nađena tri primjerka kosih krstova č iji su krakovi slični ključevima. Ljubuškog. Nij e ustanovljen u okolini Kupresa. ima dvostruki trouglasti zabat. Postoje i druge varijante. u vidu latinskog slova Z i S. nađeno ih je oko 20 primjeraka. udružene sa polumjesecom. Navodim samo neke od nj ih .248 međusobno * ** Krstovi stećaka imaju mnogo analogija na raznovrsnim spomenicima u svij etu. Zanimljiv je jedinstven primjerak krsta čiji se horizontalni i gornji ·krak završavaju u vidu polumjeseca. Nevesinja i Bileće . kao i u vidu S spirale. 250 Krstovi antropomorfnog oblika su široko rasprostranjeni. često sa roze ticama između krakova i pticama na krakovima.ili dobro povijenih urezanih linija.

Nikole u Bariu (sa vizantijskim karakteristikama) nalazi se krst čiji se J<:rakovi završavaju trozubo i drugi na kojem iz donjeg kraka izbijaju dva stili"irana akantusova lista. Prasede u Rimu.. u okolini Kragujevca. i često stoje na stepeničastom postolju. Na bjeloruskom jeziiku se romb i danas zove krug. kao i analogije uopšte stilizovanih krstova. umjesto ljiljana obično su stilizovani petorolistovi. kao i na fragmentu nadgrobnika Teodata u Muzeju Malaspina u Paviji.252 Re'kao sam već da je kosi krst . vidimo na tekstilu sv ..263 Na odjeći živopisa u Žiči prikazan je rascvjetali krst. Klimenta u Rimu. u Gruziji . iz XIV v. rozeticama između krakova) vidimo II crkvi. Sa!kota evidentirala na nad- 187 . . 265 Taj motiv se nalazi i na fragmentu kamenog sarkofaga iz crkve sv. Tako. s kraja XIII ili početka XIV V. sa voluticama (. Zeno u Veroni. tzv. a takve koji su još imali dodatke u vidu malih ljiljana vidio sam kao minijature rukopisa grčkog Cetveroevanđelja iz XIII v. Takve krstove sam našao i na sarkofagu iz XII v. čiji se odljev nalazi u Muzeju francuskih spomenika u Parizu. Augustina u Tuluzu. a vrlo s!>ična rozeta postoji na crkvi u Ahtali.253 Brojne su analogije krstova čiji se krakovi završavaju ljiljanima.'51 Antropomorfni krst je simbol na zastavi savremene afričke države Mali. kod kojih su ·krakovi obično dvoprutasti. Katarine du Mont u Rouenu (XIII V. ili ·sidra.u irskoj kršćanskoj umj etnosti.p erioda.).266 Vrlo slični ovima su rascvjetali krstovi koji se zovu Hetimasija. Dujma u SpEtu. S. m Dvoprutast krst sa krakovima koji se spiralno povijaju vidio sam na kamenom fragmentu iz grčkog paleokršćanskog .korišten kao ideogram za Isusa Krista. koji se nalaze pre katedraInom crkvom sv. Takav motiv je M. tako kod afričkih naroda i kod starih Slavena. 2OO Na sarkofazima nadbiskupa Ivana Ravenjanina i priora Pe tra. nalazimo na parapetnoj ploči sa ikonostasa crkve sv.. sa rozetama u njihovim centrima. S. Vittore u Raveni (IX V.'61 Krst-rozete . u Italiji i na fragmentu sarkofaga Teodata u Muzeju Malaspina u Brescii.k rstove sa ljiljanima vidimo na parapetnim pločama u crkvi S. TaJ<:o ih. npr. Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji. u Muzeju La Rochelle. na ugrađenim starijim fragmentima u crkvi sv.257 Krstovi sa ljiljarnma su česta pojava i u djelima primijenjenih umjetnosti. isklesani su krstovi sa krakovima u vidu ljiljana. U Muzeju Cluny u Parizu vidio sam venke procesijske krstove čiji se krakovi završavaju sa Ijiljanima.i ja i završava u vidu trolista. iz XI-XII V. Krstovi sa gornjim uspravnim krakom u obliku romba javljaju se od vrlo ranih perioda. Marije u Svaču. na romaničkim lukovima ikod ulaza u podzemlj e crkve. lebende Kreuzen . 262 Na glavnoj fasadi manastirske crkve -ll Studenici nalazi se dvostmki krst čiji se donji krak produžuje i na obadvije strane zav.). 256 Krstove sa krakovima klesanim u vidu riblje kosti.258 Dvoprutasti krstovi sa spiralno povijenim krakovima nalaze se na duboreznim vratima neikih grčkih manastira s kraja XIII i početka XIV v. 'iz XIII V_264 i na slikanom soklu zida ikonostasa crkve Petkovice kod Stragara. zatim na štitu go ti čkog sankofaga u Muzeju sv . sa krakovima koji se povij a ju i stvaraju male ljiljane u površinama između krakova. 255 Na ugrađenom sarkofagu u bazilici sv. a poznati su i merovinški.254 Kosi krst sa ljiljanima na krajevima krakova nalazi se na pluteju u crkvi Cividale u Tempiettu. ·s kraja XIII V. a vrlo slične rascvjetale krstove možemo vidjeti na živopisu Bogorodičine crkve u Studenici.Andrijin .

Tako. sa glavicom i oborenim horizontaln im krakovima . grobni m pl oča m a ma nas tirs ke crkve li Banji kod Priboja (XIV v. ne ku vrstu krst-rozeta vidimo na boga to ukrašeno m pluteju iz kasnoanti6ke barilike u Zen ici . J. Može se reč i da je on i najznačajniji i na jraspros tranjen iji li'kovni simbol Kristove muke .' 68 Analogije našim krstovima na s tećcima mogu se nać i j na te ri to· riju Bos ne i H ercegov ine.na povelj i hums kog vlada ra kneza Andrije. us tanovlj en j e li mikens koj umjetnosti. posebno o nih ob i čnih grčki h i latinskih .'·. Maks im ov i ć takođe r navodi te Hetimasija-krs tove. krst-rozete i sti lizovane krstove na lazimo na s tarobosanskim drvenim tasovima i drugim duboreznim predmetima iz zapadne Bosne. Rečeno je već da je a nkh bio egipatski hijeroglif i 188 . izd atOj Dubrovn iku 1249. V 1254. Običan krst j e poznat još iz neolita. a a nt ropo morfni krs t.m Nek i njegovi oblici potječu još iz pred is torijskog vremena.. god . god 271 Pos toj e još mnoge analogije raznovrsnih ob lika krs tova.Sl. 5 1. ali o na pod tim poj mom obuh vata gotovo sve naše st il izovane krs tove. - Sarkofag priOl'a Petra u Splitu. a u ha lš tatu ga ima na čitavom ilirskom podru čju . I z ovog se vidi kako je 'k rst kao likovni m otiv u s rednj ovjekovnoj umj etnos ti bio veoma mnogo korišten .'·' Krstove sa krakovima koj i se završavaj u u vidu ljiljana.). na kojima nij e potrebno da se zadržavamo . a osobito na bron čanom nakitu na Glasincu."o Krstovi čija se gornja tri kraka završavaju kao krugovi na laze se na povelji hums kog župana Radoslava od 22 . li B osni. datiranom oko sredi ne XIV v. Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji . a direktnu analogiju j e naš la na neidentifikovanom sarkofagu u crkvi sv .

Antropomorfni krstovi Sll najviše bili predmet zanimanja istraživača stećaka .m P . te životne snage koja iz njih izvire". nego kao Krista sa raširenim rukama."6 Svastika je poznati predistorij ski simbol.m a i M. koja je nastala "regresivnom stilizacijom realističkog prikazivanja pokojnika" . U Konstantinovo vrijeme. a grozd kao "grozd životni". Oroncija. Vidovića s u to antropomorfne stilizacije Kristovog drveta raspeća.28' Takve motive i drugi neki nau čni radnici tretiraju ortodoksnim kršćanskim . a naročito pojam antropomorfnog krsta. ·koji su mogli preuzeti i bogumili . Na starokršćanske nadgrobnike je stavljana umjesto običnog krsta. Tau se naziva i "s lovom gospodnjeg znaka". Tomić. Hoće da kaže da su bosanski bogumili . naslijeđenim iz pretkršćanskog vremena.'84 Radi se o srebrnom relikvijaru sv. pojam krsta na stećcima. sa reljefnim arkadama u 'kojima su figure svetaca. m G. koje su na steć­ cima imale istu vrijednost kao i ortodoksni krstov-i.280 Tau i kosi krst korišteni su u doba progonstva kršćana . a spirale "pravi krstjani" . izgleda.'87 Na osnovu prvog psalma a trećeg stiha. pod čim se podrazumijeva simbol Krista koji je raširio ruke. I krstove okružene vijencem. Wenzel smatra antropomorfnim krstovima koji . iz XI-XII v. a na Zapadu je služila kao vrlo rasprostranjen amulet razl ičitog značenja. kada je kršćanstvo postalo državnom vjerom. objašnjavao ne kao predstavu Kristovog raspeća . on krstove na stećcima ne smatra kršćanskim. nego narodnim motivima.189 koptski nadgrobni simbol. Radojčić tvrdi da je motiv kombinacije krsta sa spiralama i grožđem ortodoksni kršćan s ki simbol. A.'" On kaže da je kult svasti ke bio poznat i islamskim narodima. zbog toga što ponešto s li če egipatskom ankhu.'83 Jedi nstveni krst sa istaknutim rukama i krstom u jednoj na s tećku u Raškoj Gori kod Mostara C. grozdOvi su nj egove riječi . gdje se krst opisuje kao drvo života (lignum vitae). prezirali realističko raspelo. pa otuda i pripis ivanje stećaka bogumilima. Dosljedno tome.'s. SoIovjev je. krst je postao državnim grbom. Da bi mogao s'teć ke pripisati bogumili ma.''' Tau-krst je u germanskoj simbolici imao moć zaštite od demona.286 Cesto je isticana okolnost da su srednjovjekovni heretici prezirali krst . kao i one kombinovane sa spiralama i grozdovima. a naročito Kristovo raspelo.'78 Po V. Curčiću. On kaže da je krst na nadgrobnicima "simbolička predstava pokojnika u grobu" .'" Njegovo mišljenje dijeli i P. Solovjev objašnjava i s k l jučivo neomanihejskim u če njem. U Indiji je ona "simbol sunca i vatre. A. Neke stilizacije ljiljana u okolini Imotskog M. Kupreške krstove koji se prema dolje račvaju Meyer smatra gotički m. a li su poštovali krst. potekao iz Mezopotamije.m Neki ga istraživači smatraju starim slavenskim paganskim simbolom.. Petrović se sa svojim mišljenjem o porijeklu i simbolici krsta sasvim izdvaja od ostalih istraživača. kao neomanihejci. dakle. Ž . motiv krsta na stećcima ne označava pripadnost kršćanstvu. We nze l kaže da je srednjovjekovno predstavljanj e ljudske figure u obliku krsta vezano sa Kristovim raspećem. Wilke je svastiku svrstao u lunarne motive. nego stilizovanu antropoidnu predstavu samoga pokojnika. mogu da simbolizuju žensku p lodnost . Solovj ev misli da je to prastari simbol vječnog života i da je na stećke došao preko bogumila. koji je. Sv. Po njegovom mišljenju. Krst predstavlja samoga Krista . međutim. Za D. Fiskovi ća podsjeća na romaničke krstove u Zadru. to je veoma rasprostranjen predistorijski motiv koji simbolizira donosioca sreće i čuvara od zla. sva ki od njih u desnoj ruci drži krst.

-čkoj.296 Motiv sidra je starokršćanski simbol nade. na Atosu i u Gruziji. Kod nas ga nalazi na fasadama manastirske crkve u Dečanima.m Svi ovi rascvjetali krstovi vode svoje direktno porijeklo iz rane kršćanske skulpturalne umjetnosti istočnog svijeta.karakterističnija mjesta. Wenzel je rascvjetalim krstovima na stećcima posveti'la poseban članak. preko Venecije i Dubrovnika. Navela . Naročito je upozorila na slič­ nosti sa kovčežićima od slonovače koje su izrađivale arapske zanatlije na Siciliji ou XII v. kao i na nekim drugim sarkofazima i nadgrobnim pločama u Srbiji. Vidović smatra stil. 295 Rascvjetali krstovi se nalaze i na kovčežićima od bjele>kosti. Starom Nagoričanu i Dečanima.m ••• Kako se iz prednjega vidi. ali još češće na nadgrobnim spomenicima.neko\ilko analogija u našoj i ·stranoj umjetnosti. javljaju u nešto više od 900 primjeraka.297 Postoji mišljenje da je .293 Izgleda da je motiv krsta Hetimasije karakterističan za nadgrobne spomeni'ke visokih crkvenih dostojanstvenika u XIII i XIV v. dosprjevali i u naše krajeve. Vego ih veže za kršćansku euharistiju. koji su u vizantijskoj umjetnosti poznati od XI v. Nalazi ga i na sarkofagu Ivana Ravenjanina u Splitu.izacijama zasnovanim na biblijskim motivima. 190 . a zatim trgovinom. zbog čega bi krstove sa sidrima trebalo tumačiti kršćanskom nadom ou bolji svijet. brojnost i raznolikost tipova i njihovih varijanti. je njihovo rasprostiranje (19 primjeraka ukupno) i pronašla . rasprostranjenost u svim geografskim područjima. najznačajnija i naj. ali su rasprostranjeni i na Zapadu u toku čitavog srednjeg vijeka. ali da se susreće i kasnije. Sasvim je sigurno da u cjelokupnom fondu reljefnih motiva stećaka krst zauzima jedno od dva vodeća. 29S. 'Dimitrija u Peći. Ona kaže da je to stari kršćams'ki simbol raspeća i vaskrsenja. pak. ali je velika pažnja poklanjana i dl1ugim oblicima."'" I D. Zbog svega toga se misli da su takvi motivi na stećcima mogli nastati pod utjecajem istočne crkve. J.'89 a D. Ogroman broj motiva krstova. Sergejevski ih smatra kršćanskim 'Simbolima. Svi se. izbor mjesta na samim spomenicima i klesarska pažnja koja im je posvećivana.simbolima. jasno govori o važnosti i obljubljenosti krstova na stećcima . koja se odnose na motiv rascvjetalog krsta. koji je u Vizantiji i uopšte na Istoku predstavljan na oltarskim pregradama. M.292 Veoma su korisna zapažanja J. m Sv. Svojom majstorskom likovnom obradom osobito se ističu krst-rozete i rascvjetali krstovi. u ovoj grupi postoji 11 osnovnih motiva i 38 njihovih podvrsta. posebno antropomorfnim i stHizovanim. na pločama ikonostasa crkve sv. koji je vrlo sličan ovima. Najpopularniji su jednostavni grčki i latinski oblici. na kamenom sarkofagu arhiepiskopa Joanikija u Sopoćanima. Za krst Hetimasiju. Maksimović kaže da je karakterističan za nadgrobnike starokršćanskog i vizantijskog perioda. Radojčić je vrlo dobro uočio identičnost 'Stiliwvanih krstova na sljemenjaku iz Donje Zgošće i na freskama u Žiči. M. m Neki misle da krst u rukama čovjeka znači realnu životnu predstavu. Ma'ksimov4ć.. u Srbiji. Najviše oltarskih pregrada sa takvim motivom sačuvamo je u G.ka!lvarijski tip krsta na stećcima možda nastao pod utjecajem sa Istoka.

191 .i= + + Tabela XII Naj če š ći vidovi vrsta i podvrsta motiva krstova na stećcima.

192 .+++0 O+ ®=#= o Tabela Xl11 - Naj če šć i vido vi vrsta i pod vrs ta moti va krs to va na s te ćcima.

T Tabela X IV Najčešći wdovi vrsta i podvrsta motiva krstova na stećcima . 193 .

Tabela XV - Najčešći vidovi vrsta i podvrsta motiva krstova na stećcima. 194 .

s takvog stanovišta nije moguće uvažiti pokušaj A. . kao d na one u Srbiji. Naravno. Ž. posebno neke njegove tipove ~krs1 okružen vijencem. njegovo porijeklo. koji često izlazi iz rozete . U tome pogledu je od značaja i to što se na armens'kim srednjovjekovnim kamenim nadgrobnim spomenicima. Naručioci i maj stori stećaka mogli su se ugledati na krstove u našem primorju. . značenje. iz praktičnih razloga. . Krst je česta pojava k~ko u s tarokršćans kom periodu tako i u stilskim umjetničkim periodima predromanike. iako to nije sasvim adekvatan termin. BILJNI MOTIVI 195 Kao jednu od osnovnih vrsta ove grupe smatram predstave čitavih drvenastih j zeljastih biljaka. ~ rst je karakterističan motiv srednjovjekovne kršćanske likovne umjetnosti. protumače kao neomanihejsku pojavu.kao što je krst-rozeta i rascvjetali krst. na nadgrobnim 's pomenicima. romanike i gotike. slično nekim motivima stećaka u okolini Stoca u Gacka. na kamenim predmetima u crkvama. Ne uzimajući u obzir zanimljivu hipotezu P. na freskama i na raznovrsnim proizvodima primijenjenih umj etnosti. što je vjerovatno prvenstveno rezultat istog starokršćanskog porijekla i sličnosti u ideološkim i umjetničkim nazorima odnosnog vremena. I kao" da se javljaju na ikonostasima u Grčkoj. krst kombinovan sa spiralama i grozdovima i svastiku). .koji se zovu hačka ri. mislim da je naučno opravdano da se krst na stećcima tretira kao opštekršćanski motiv. posebno pitanje njegove pojave na stećcima ostaće i dalje predmet proučavanja. Ovo je samo doprinos pokušajima rješenja toga pitanja. Prikazivan je na zidovima arhitek10nskih crkvenih objekata. nazvao zajedničkim imenom stabla. time nije rečeno da oni nisu upotrebljavali taj motiv. seže u daleku prošlost. koje sam. Kada imam na umu vrste kao što su krst-rozete. Solovjeva i njegovih sljedben~ka da krst na s tećcima . Petrovića o isključivo staroslavenskom porij eklu i narodnom nekršćanskom karakteru krsta.k oji djeluju više kao ukrasi. javlja rascvjeta1i 'krst na stalku. JOO Ne mislim da je krst na stećcima u svakome slučaju zadržao punu kršćansku simboličnost.ili iz stilizovanih akantusovih listova. pogotovo je to nemoguće tvrdiĐi za neke njegove oblike i varijante. U prilog takve pretpostav·k e ide i okolnost da se rascvj e ta1i krstovi pojavljuju na vizantijskim kovčežić ima. Naročito je važna njegova brojna zastupljenost na sarkofazima oj nadgrobnim pločama.Iako porijeklo krsta. antropomorfni krst. i to kako na Zapadu t~ko i na Istoku. Iako je o krstu na stećcima napisano mnogo više nego o drugim motivima. Razumljivo. rascvjetali krst i krst Hetimasije. na Atosu i na Kavkazu. što znači da je vizantijska umjetnost i umjetnost Istoka uopšte mogla biti od relativno većeg utjecaja. a doslj edno tome i da stećke pripišu isključivo sljedbenicima srednjovjekovne CI1kve bosanske. čini mi se da su veze sa Srbijom bile jače nego sa primorj em. posebno nekih nj egovih oblika.

Neki su samostalni i zauzimaju strane spomenika. Cetvr~u vrstu sam nazvao ljiljan zbog toga što najviše lliči baš na tu biljku. 42). a ona u zapadnoj Bosni i Imotskoj krajini su pretežno stilizacije ljiljana. izdanci il i listovi zmijoHko povijaju . U Hercegovini je stablo zastupljeno u okoJ. Ponegdje se grane. odnosno sa cvjetovima. a neke na predstavu !krsta. a ima i uklesanih. Gotovo naturalistički je predstavljeno drvo sa deblom i krošnjom u Boljunima. odnosno spiralno povijeni. Javljaju se u oko 100 primjeraka. Neka slabla su krošnjasta. Neko drveće je naturalistički predstavljeno. koje su nešto nakošene prema gore. Ponekad s u to maltene naturalističke predstave. a i neke biljke također imaju svoje cvjetiće. granama. Treća osnovna vrsta je rozeta. kao u žalosne vrbe 302 U Hreš. kod Sarajeva. Peta je višel atični list. odnosno svoje stabljike. Neki primjerci nemaju svoga debla. Da lmaCiji i u primorju uopšte nema ovih motiva. lovi motivi imaju svoje varijante. odnosno na njen cvijet. Srbiji. zalim u centralnoj Bosni. čiji su izdanci ili listovi kosi. Za ovakav naziv pete vrste odlučio sam 'Se zbog toga što su motivi te vrste slični i što ih nije moguće sigurno razlučiti. l . Obično je isklesano verti'kalno deblo od .Druga vrsta je spirala. Razli č itog su brojnog stanja i neravnomj erne teritorijalne rasprostranjenosti. ali su pretežno stilizacije različitog stepena. čitave Po svom ukupnom broju ova grupa spada među najzastupljenije. Ova vrsta motiva najčešće se javlja u krajevima istočne Bosne.Stablo Predstave čitavog drveća 'Ila stećcima nisu rijetke pojave. te u Imotskoj krajini.. ne ke podsjećaju na ljudsku predstavu. A ima i sasvim neobičnih i jedinstvenih stilizacija. ali su više puta i udruženi s drugim motivima. listova . Bratunca.J01 U okolini Lištice stablo ima oborene grane. Neke biljne stHizacije su veoma s l ičn e ljiljanima. Postoji nekoliko vl'io zanim ljivih primjeraka. urezanih u kamenu površinu. kod Stoca. Vlasenice iKladnja.k ojeg se na jednu i drugu stranu odvajaju po dvije ili više grana. Stabla centralne Bosne 'sliče ljiljanu. Ta st abla su izvanredno lij epo klesana . Duvna i LiW1a. ponajprije lozica koje su stilizovane u spiralne zavoje. Uglavnom su p lastične. stablo je stilizovano kao palma . uglavnom oko Kalinovika i Trnova. Za deblo je privezana neka četveronožna životinja koja je slična lavu . pa čak i sa p lodovima. Na nekim njihovim granama stoje ptice (sl. listovima i cvjetovima.ini Nevesinja. br. oko Kupresa. pretežno u okolini Srebrenice. U ostalim područjima je rijetka pojava.J04 1 96 . onda u zapadnoj Bosni. odnosno njlihovih izdanaka. Nekada je to predstava zeljaste biljke ili biljčice. U Crnoj Gori. ili se simetrično spiralno povijaju. Zapravo se radi o predstavama zeljastih biljaka.JOJ Na sljemenjaku iz Donje Zgošće nalazi se nekoliko predstava stabala sa krošnjama. a šesta grozd.

" ~ • '4' . 197 . . f .• " SI.'... u J " . I I . • I '. r~ .. - Stilizovano sL abIo na s tubu II o kolini Kladnja. 52.

I sto tako. tako. 306 I zgleda da je ovaj motiv najrađe kori šten na nadgrobnim spomenicima. ono se nalazi na medaljonima tornja Pom poze i na arhitektonskim fragmentima iz crkve S. na sarkofagu iz sv.).3l0 198 . . npr. Donata u Zadru.. na vizigotskom sarkofagu li Muze ju u Narboni.. 309 Klesane mot. tako. na parapetI1im pločama u građenim u zidove predvorja crkve S. zatim na parapetnim pločama predoltarskog prostora u crkvi S. Truhel"ka je saopštio da je cvateće drvo. Vittore u Raveni. koji se sada nalaze u Nacionalnom muzeju u Raveni. npr. uz suho. zatim na pluteju oltarske pregrade iz stare katedrale u Zadru (IX v. Motiv stabla SL 53.• •• Stablo je čest motiv kršćanske umjetnosti i predstavlja drvo života.ive stabala nalazimo i na srednjovj ekovnim sarkofazima u našim krajevima. - Piscina sa motivom stilizovanog stabla ološkom muzeju li Veneciji. J07 C. Maria in Trastevere u Rimu. II Arhe- također vidimo na je dnoj piscini u Arheološkom muzeju u Veneciji. Andrije u Barletti. lOS U Francuskoj sam evidentirao nekoliko sarkofaga na kojima su bila isklesana stilizovana stabla. Sabina u Rimu. predstavlj eno na jednom galskom sarkofagu. zatim na konzoli sjevernog zida crkve sv. Vidimo ga. Tako se on nalaz·i na jednom starokršćan skom sarkofagu i na jednoj vizigotskoj steli u Nacionalnom muzeju u Rimu. 30. npr.

plastici.3i5 I na drvenim sanducima za ruho. simboliziraju vječni život poslije smrti. jeste stablo. 3l ' Motive stabala nalazimo i na starim bosanskim drvorezbarenim predmetima. kao rajska vegetacija. 3l3 Stablo sa dva para povijenih grana vi dimo na kapitelu kasnoantičke bazilike u Dabravini.na kapi telu stubića pluteja iz crkve sv. Nikole Bolničkog u Ohridu (XIII V. V. - Motiv stilizQvanog stabla na slj emenjaku Konjica . pa i na nadgrobnim spomenicima od XIII do XV v . u Bosni. stablo i biljka motivi kršća n ske likovne umj etnosti koji. porijeklom sa Istoka (donijeli ga Turci). spirale i još n eke motive.). rađenim konjičkim duborezom. "318 199 . Đurić kaže da su "crpeni iz romaničke i gotičke umetnosti Primorja gdje se redovno nalaze na arhitekturi.. evidentirali na stećcima u okolini Konjica. uz ljiljane.. gotovo identi čne. a posebno na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima. uz ostale motive. Križa u Ninu i na parapetnoj ploči crkve sv. kakve smo. 54. Za stabla na stećcima. Njegova česta veza sa krstom približava ga motivu rascvjetalog krsta.s rpskom simbolu vaskrsenja.3l6 Sl. II okolini * ** Op ćenito je poznato da su drvo. poznatom vizantij skom i . nalaze se stilizovani buketi cvijeća. kti10ra crkve manastira Konče (XIV v.311 Stilizovano stablo (slično palmi) kao gornji uspravni krak krsta nalazi se na nadgrobnoj ploč i vojvode Nikole Stanojevića. 317 Stoga se taj motiv javlja na sakralnim spomenioima.3l2 Jedan od čes tih motiva pirotskih ćilima.).

Redovno su plastično klesane. Nije slučajno š to se oko Kladnja. u Hercegovini . Pa i tako brojno kori·štenje motiva stabla na predm etima narodne umjetnosti od drveta i tekstila nije niš ta drugo nego ukrašavanje. rozete. ali ima i urezanih. Sergejevski biljne stilizacije oko Bratunca svrstao u ukrase. a kod Kupresa turnir u pejza~u .što je D. Čapljine. Najplastičnije i najlje pše su obrađene 'k ombinovane spirale. što znači podru čja sa bujnom vegetacijom. Vlasenice i Bratunca nalaze tako brojne varijante ovoga motiva. a naročito za nj egove brojne osebujne varijante oblika. u zapadnoj Bosni. 2- Spirala Moglo bi se reći da je spirala umjetnička stilizacija loze kao dijela i izdanka bilJke.. Ljubinja. umjetnička inspiracija uglavnom bila uslovljena bujnom vegetacijom domaćeg tla. osim u iznimnim slučajevima. polumjeseci ili krstovi. s iznimkom kombinovanih spirala u okolini Stoca.319 Najčešće se javljaju dvij e simetrično isklesane obične spirale 200 . p ored moramo uzeti u obzir još jednu okolnost. a u svojoj grupi su ispred motiva stabla. o njima ne vise grozdovi. Na nekim stećcima nalazimo po jednu ili po više t~kvih običnih međusobno nepovezanih spirala.Bosni. onda oko Kupresa i Duvna. Trebinja . između dviju položenih S spirala prikazana je ruka. Javljaju se i u Imotskoj krajini i u srbijanskom dijeLu donjeg Podrinja. zatim oko Bileće. u Bosni. Dosta ih ima oko Vlasenice i na području Majevice. Neke kladanjske stilizacije su prilično geometrizirane i nije čudo . Mislim da je pri klesanju s tabala na stećcima moglo biti ugledanja na romaničku i got ičku kamenu plas tiku. Najviše je dvostrukih. tačnije i stočne Bosne. U mnogim krajevima ih uopšte nema . pa i na one preko Drine. javljaju se u oko 180 primjeraka. U ne koliko slučajeva u okolini Ilijaša. Zvornika i Kladnja. reći da su češće individualne nego ti grupama. npr. za koje se more. zatim oko Kalinovika i u nekim drugim krajevima centralne Bosne. Lištice. dvojna spirala. niti se na njima javljaju kakvi listići ili cvjetići. itd. Gruda i Posušja. Spirale nisu tako široko rasprostranjene kao što su. u Dalmaciji. Mostara. a najmanje S spirala. ili koplje sa zastavicom.Mislim da pri ikonografs koj i stilskoj analizi ovoga motiva. u istočnoj Bosni. posebno na nadgrobne spomenike primorja. Rijetka su pojava u Hercegovini. Obična spirala redovno ima više zavoja. One nemaju svoje stablji'ke. Slična je situacija i sa S spiralama. Na sljemenjaku iz Donj e Zgošće klesar je prikazao čitavu šumu.u Crnoj Gori. Na stećcima uočavamo pet varijanti ovoga motiva: obična i S spirala. a može biti predstavljena i samo jednim spiralnim zavojem. Inače. kršćan s ke s imboličnosti. Obrada je dosta neujednačena. kombinovana sa krstom i kombinovana sa grožđem. Najviše ih je ustamovIjeno u okolini Olova. ali da je tada kršćanska simboUka toga motiva već bila prilično zaboravljena i da je za pojam stabla na stećcima. Iz prednjih podataka o rasprostiranju steća ka sa motivom s tabla vidi se da su oni uglavnom karakteristika Bosne. po svom ukupnom brojnom stanju su negdj e oko sredine ljestvice osnovnih vrsta motiva. također u istočnoj .

- Mo tiv d vostruke spirale na sanduku sa postoljem iz okoline Rogatice. - Mo tiv S spirale na stubu (sada u vodo ravno m položaju) Đurđ ev iku kod Tuzle. II Sl. 55. 56.Sl. .

Stabljika je u svom gornjem završnom dijelu različito oblikovana . U nekim sluč. pa je u takvim s lu čaj ev ima teško reći da li su to sve motivi spirala. kakvu varijantu nazivam dvojnom ili dvostrukom spira lom. nego samo o spiralno povijenim listovima. što smo ustanovili . Ponekad stabljika iznad spirala ima manje kose izdanke na kojima su prikazani cvj e ti ći . Breze i Vareša. Ilij aša. Nailazimo ponekad na tordirane stabljike. Pos toje varijante sa dva. pa i na tordirane s pirale (Vlasenica ) . II Kopoš iću 202 .3" Koji put stabljika u svom donjem dijelu prelazi u postolje koje je razli č ito oblikovano .. Treba reći da se nekada ne radi baš o p ravim spiralama.sa stabljikom između njih. kao trolist ili ljilja n.kao obična preč­ ka. npr. ali ima i n epovezanih dvostrukih spirala. kao voluta il i kao položena S spirala . Kod takvih motiva spirale su obično povezane sa svojom stabljikom."o U ne kim slučajevim a o sp iralama vise grozdovi. pa i sa tri ili više si me tričnih sp irala vezanih za stabljiku. krug i kružni vje n či ć.peroliko. račvasto. - Motiv dvostruke spirale na sljemenjaku kod Ilijaša. ili se neki od njih može uvrstiti u motive stabla. 57.322 Sl.aj ev ima umjes to o!:>ični h isl<lesane su S sp ira le. odozgo prema dolje. kakve varijante nalazimo oko Bratunca. služi kao stabljika dvostruke spira'le (okolina Vlasenice). u okolini Zvornika i sa druge strane Drine. U nekoliko slučaj eva plasti čno reb ro koje se proteže sredinom stuba. u Bosni. Dvostrukih spirala naj više ima oko Olova . kao rozeta.

.203 Sl. . 58.Dvostruka spirala sa grozdovima (is pod pred· stave Java) na stubu II Gornjem Dragaljevcu kod Bijeljine.

324 Dodajmo još da se kod velikog broja bordura od povijene lozice nalaze ukomponovane obične pa i S spirale čak i u hercegovačkim krajevima. u Hercegovini. Našli smo i više specifičnih slučajeva. gdje ·S spirala uopšte nema. a ima i primjeraka u kojih vise po dva grozda. Osobito bogata predstava kombinovanih spirala niifazi se na sljemenjaku u Dobrigoš ću kod Jablanice. Stabljika je tordirana. Jablanice. Nij e rijetka varijanta koja je kombinacija dvostruke spirale sa krstom.Sl.323 U Kruševu kod Stoca vidimo po jednu nevezanu spiTalu ispod horizontalnih krakova krsta o kojima vise po dva grozda. zatim kao kružni vijenci. ali se javljaju i u okolini Nevesinja. uz stab ljiku su vezana dva para spirala i par izdanaka. Nai šli smo i na spirale koje se neuobi čajeno zavijaju.Spirala sa grozdovima na sljemenjaku iz Krupnja. a ima i drugačijih završetaka. a drugi na drugu stranu (Kladanj). U tim s l učajevima je stabljih ti svom gornjem dijelu dobila još dva poprečna kraka. Nekada se iz stabljike pruža i par loznih izdanaka na kojima je obješen po jedan grozd. ili kao rozete. Kalinovika. 204 . nego obratno. Najčešće se sva tri gornja kraka krsta završavaju kao krugovi. a bilo je i motiva sa dva para spirala od kojih se jedan zavija na jednu. . Na glavnom paru i na izdancima vise grozdovi. ne slijeva nadesno. gornji krakovi krsta se završavaju virovitim rozetama. ili samo u iznimnim s l učajevima. U Uboskom kod Ljubinja se krakovi krsta završavaju kao spirale. Olova i Zvornika. Drugi par spirala izlazi iz gornjeg uspravnog kraka krsta. Neke su dvostruke spirale bez stabljike spojene u svom izlasku ili u svom podnožju . Gotovo u svim takvim slučajevima o spiralama visi po jedan grozd. 59. Takve kombinovane varijante spirala obilježja su lokaliteta u okolini Stoca. u zapadnoj Srbiji. Zanimljiv je primjerak dvostruke spirale sa cvjetićem Tla stabljici koja izlazi iz polumjeseca (okolina Vlasenice). Sve je izvanredno lijepo obrađeno.

.Mo tiv d vos truke S s pirale kombinovane sa krs tom i grozdovima na slj emenjaku u Radimlji kod Stoca. 60. 205 .Sl.

328 Vrlo s li čne dvostruke spirale nalaze se na starohrvatskim kapitelima. m I ilirski bron ča ni nakit čes to ima oblik spirale.Sl.Spiralice i grozdovi kao elementi povijene lozice na stubu iz RadeJjevca kod BratlUlca (sada II vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). npr."6 Dvostruke spirale vidimo na spomenicima Justinijanove epohe iz V-VI v. . * ** Spiralu kao motiv likovnih umjetničkih djela možemo sresti gotovo svuda i u raznim vremenskim periodima_ Nalazimo je na butmirskim grnčarskim predmetima. 61. a položene S sp irale na s tarokršća n­ skom sarkofagu u Aliscampu u Arlesu. Mo tiv S spirale sam vidio na antič kim nadgrobnim spomenicima u Arheološkom muzeju u Peruđi . m Dvostruke spirale nalazimo na kapitelima kasnoanti čkih bazilika u Zenici i Dabravini. na kapitelima polustubi ća Višeslavove krstio- 206 . u Caričinom Gradu.

u sastavu s obrvama i nosom. m Takvo objašnjenje ima svoj osnov pogotovo . sa svrhom da grob i spomenik čuva od skrnavljenja. On smatra da je dvostruka spirala jedna vrsta predstave ljudskih očiju. koja.s pirala spojena sa krstom. a kako je nerijetko kombinovana sa grozdovima. 335 P. koje su prele "žicu života"3Jl A. nastala regresivnim postupkom od predstave ljudske glave. mislim da najviše razloga ima da je tretiramo kršćanskim simbolom povezanosti kršćana sa Kristom. Teško je vjerovati da je prava svijest o tome tada. u vezi sa kultom Mjeseca. Wenzel je našla slične spirale na gr6kim nadgrobnim spomenicima. kao i nekih tumačenja dvojne spirale kao oblika ženske utrobe. Benac i D. pa je zbog toga takve stećke pripisao ženama 334 M.kaže da su spiralni ukrasi na stećcima nastali iz pukog oponašanja spiraInih zavoja na kapitelima jonskih. Vjerovatno povodom Vitruvijevog pridavanja ženskog karaktera jonskim kapitelima. simbolizira smrt i uskrsnuće. Karanović je spirale na stećcima dovodio u vezu sa spiralama na ženskim zobunima u Bosni. spirala je pradavni simbol smrti i uskrsnuća. koje su se tu našle zbog vjerovanja da pokojnici mogu povratiti život. koji mi se čini najopravdanijim za objašnjenje ovoga motiva. M. dotičnih romaničkih stubova 3JJ M.JJ' A. Skobalj . Ž. Wenzel je zaključila da su dvojne spirale na steć­ cima ozna!ke ženske plodnosti.nice. Wilke je u tome motivu vidio predstavu vulve. kada je možda već bila prestala svijest o njegovom . odnosno grčkih Mojra. kao kod rimskih Parki. G. I na brojnim predmetima narodne umjetnosti u staroj Bosni možemo vIdjeti ovaj motiv. JJO Vidović misli da bi to mogao biti simbol predenja i tkanja. a onda i na grobnim situlama nekih aoJpskih ilirskih plemena. god.336 Većina ispoljenih mišljenja uglavnom se odnosi na spiralu kao paganski ·simbol koji se nekako održao kroz srednji vijek ' i taiko došao i na stećke. Sergej evski su spirale uvrstili u geometrijske motive. * ** Kako je poznato. zbog pužastih zavoja.32' Dvostruka spirala se vise puta ponavlja na kapitelima Franj e vačkog klaustra u Dubrovniku. Pri tome je izostao kršćan­ ski ikonografski aspekt. o: Naprijed sam već rekao da je spirala na stećcima predstava vinove loze. a nekada i sa krstom.kada je . zbog dvostruke volute na njima. zatim na stubovima etrurskih grobova. Petrović i spiralama na stećcima pridaje antropoidni karakter. koja je datirana oko 800. zaista bila pdsutna_ 207 .kultnom značenju. Drugo je pitanje u kojoj su mjeri majstori stećaka bili svjesni te kršćanske vremenski dosta bliske simboličnosti kada su te motive klesali. a pogotovo u svakome slučaju.

. . češće 208 .o •• . .oo .. . • o Tabela XVI - Reljefni motivi stabala i spirala koji se javljaju na s t ećcima. ...

kakve obično ne nalazimo u prh·odi. Postoji o i nekoliko bordura koje su sastavljene od nepovezanih različitih motiva. Osim toga. postoje i nizovi rozeta okruženih vijencima koje sam uvrstio u 'bordure.imaju latice sa dvostmkim SJ. kružnica i cvjetića. Najjednostavniji oblik je sa četiri latice. zbog čega su ih neki istraživači i nazvali točkovima . Postoji i znatan broj motiva koji s u kombinavani od rozeta. I ovaj motiv ima svoje varijante. za koj e moram reči da su također stilizovane. rozeta je cvijet sa jednakim zaobljenim laticama i često sa naznačenim centrom. Redovno su rozete plastično klesane. 338 Neke rozete su virovite.Motiv rozete okružene vijencem na sljemenjaku sa postoljem II okolini Rogatice .3-Rozeta Za razliku od zvijezde. Neki primjerci . Mnoge su rozete okružene vijencem. koji je nekada tordiran. Ovaj naziv im je dat da bismo ih razlikovali od drugih rozeta. kružića ili kružnog vjenčića. najčešće sa šest i osam latica.i krst. ali se javljaju i rozete sa pe t i više. 62. ali je izvjestan. zbog čega ih nazivam krst-roze tama. simetričnim i u krug upisanim laticama. sa potpuno jednakim. trouglova. koje sliče točkovima. naJcesce u obliku rombova. manji broj prikazan urezima u kamen. među kojima se nalaze i rozete. odnosno centralnim dijelom u vidu ta čke. Zanimljive su rozete okružene vijencima kod kojih su latice naz načen e linijama . kao radijusima kruga. koje nazivamo stilizovanim rozetama. . Postoje i rozete koje su u svojoj osnov. jer s u pravilno crtane i klesane. koja ima šiljaste krakove.

Sl. Osobito lij epo djeluju višelisne rozete. Veliki broj rozeta su rad vj eštih majstora. 63. a ima i primjeraka čije su latice zaoblj ene i povIJen e.linijama. Sve rozete stećaka su biljne stilizacije. Jav· Ij a se u oko 350 primjeraka. no sa zvijezdom (ako ih ne razdvojimo) zauzima vodeće mj esto. . ornamenti. sa is· taknutim središtima.Stilizovana krst-rozeta na s talku na sljemenjaku sa postoljem II Opli č ićima. a zajed. a to znači u krasi.klesane. II širokoj okolini CapJjinc. no najmanje u udaljenijim krajevima Crne Gore i u ne· kim enk lavama Pod rinja. ali je ima i u drugim područjima. Rozeta spada među nekoliko najbrojnijih motiva stećaka. Rasprostranje na je posvuda. zatim u zapadnoj i centralnoj Bos ni. najviše u Her· cegovi ni . Neke rozete su polujabuke na kojima se jedva zapažaju urezi koji označavaju latice. ali ima i rozeta koje su slabo . oko Stoca i u dolini Neretve južno od Konjica. 210 .

- Stilizovane rozete na slj eme nj ak u iz Do nj e Zgošće (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). - Stili zovane Gruba čeve rozete na Boljunima kod Stoca. 64.SI. steć ku u Sl. 65. 211 .

. sa trolis nim umec ima. koje su "nanizane na fasadama kao kameni i kera mi čki ta njiri .341 a s li čne ovima nalaze se na crkvi u Ahtali. na slj emenj aku jz Donj e Zgošće. iz XI. iz XII v. kod Stragara. U podu crkve s v. u Makedoniji. za koji se kaže da je rađe n u duhu vizantijske sepulkralne umjetnosti.. * ** Kao i zv ij ezda . J48 Navodim nekoliko primjera motiva roze ta na s pomenicima u našim krajevima . m Takve krst-rozete nalazimo na parapetnim pločama ikonos tasa crkve ·sv. u Ita liji. koji vrlo mnogo podsjećaj u na roze te Ljubos tinje. u Gruziji. posebno u Ljubos tinji . kod Stoca. u Gruziji . iz XIV v. kojoj je s li čn a ona iz Ahtale. Sofije u Trapezuntu nalaze se veliki kružni m eda ljoni iz XIII v. koju sam već naveo.. za· tim na Blidinju. u crkvi S.m Niz krst-rozeta. . okruženih najprije spojenim lukovima.XII v. 34' Vrlo lijepa ki ćena krs t-rozeta. I nadgrobne pl oče go tič ke crkve S. J5J Na fasadama crkava moravske škole."J Rozetu o kruženu vijencem vidio sam na jednom keltskom kamenom oltaru u lapidariju Zemalj s kog muzeja u Stuttgartu. Rozete na s tubu. koji je rađen po ugledu na romani čke portale u našem primorju. okružena vij encem. Maria Novella u Firenc i imaju rozete . iz početka xnI v. sa umecima od ljiljana. nalazi se na trijumfalnom luku Bogorodič ine crkve u Stude nici . Rozete u tordira nim vijencima SB naroč ito isti ču u Bo'ljunima.Krst-rozeta najviše ima oko Stoca . npr.J46 Neke ploče u građene u preromani6ke crkve u Rimu nose r elj efe rozeta . Kupres ) .. nalazi se na slikanom sokI u zida ikonos tasa ruševina crkve Petkovice. Pantelejmona u Nerezima. s kraja XnI ili početka XIV v. Blidinj e. nalazi se roze ta okružena vijencem. Maria in Trastevere .34l Sli ča n moti v krst-rozete nalazi se na sarkofagu u kapeli S. a onda i vij encem. ispunj eni gustim geometrij ~kim prepletom . Vrlo su zanimljivi rij etk i primjerci "i šeli snih rozeta ko jima se završavaju krakovi krs ta (Olovo. J50 Gotovo is ta rozeta se nalazi i na fresci te crkve.J54 I ' na slikanom sokI u u đakonikonu manas tira Morače 212 . .144 J. Zanimljiva je pojava ne koliko primj era ka č itave grupe pravilno raspoređen ih rozeta. a onda 'll Donjoj Z goŠć i. "J45 Na zidovima crkve sv . na s tabljici i kombinovane sa spirala ma naj češće nalazimo oko Zvornika i Olova. Mak s im ov i ć je ista kla upotrebu pl as ti čnih r ozeta na islamskim gra đevinskim spomenicima. nal azimo s tilizovane rozete (velika rozeta ispunjena malim rozetama i cvjetnim laticama). u Biscegliu . rozeta je likovni motiv mn ogih naroda još od davnina. a ta kve vidimo i na sarkofagu patrijarha J efrerna (?) u crkvi sv. Ma rgherita. Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji . s li čn e našim na s tećci ma našao sa m na starokršćanskim kamenim fragmentima u Vizant ij skom muzej u u Atini . iz XI v. u Srbiji. Dimitrija 'li Peć­ koj patrijaršiji. JJ' Virovita rozeta je kara kt er i stična za krajeve j u goistočne Hercegovine. Stil izovane krs t-rozete. . a sh lizovanih ta kođer oko Stoca. 'koje bis mo mogli nazvati m eda lj on ima roze ta J40 Napominjem j oš i to da se rozeta dosta čes to nalazi na štitovima kao hera ldi čka oznaka. Za te motive se može reć i da su i rozete.34 ) Naveo sam već da se zvijezde nalaze na brojnim antičkim stelama. seldžuč kog porije kla . a u nekim detaljima čak i na pojedina mOI-avska sli čna stilska rješenja u drugim materij a lima.

a rekao bih još više spomenici istoč­ no od Drine i Lima. Boljuna i Blidinja. Petrovića. Velike rozete sa osam i devet listova. to se više odnosilo na zvijezdu nego na rozetu.355 Stilizovana rozeta kao krst sa umec ima od ljiljana. Zečevića iz 1962.357 Na dverima crkve Mali sveti V·rači u Ohridu. na kojima su se. međutim . iz XVI v. Starom Nagoričanu i Dečani­ ma". Na isti način on tumač i i rozetu kao završetak gornjeg uspravnog kraka krsta. dakle. zatim virovite. nisu zapazili radnju S.'5> Velika dvos~ruka rozeta isklesana je II arkadnim nišama staro· kršćans kog sarkofaga iz sv. Gospe od Lužina u Stonu.364 Sesterolatične rozete se više puta javljaju na unutrašnjoj ·k amenoj dekoraciji kasnoanti čkih bazilika u Bosni. koja nam pruža važne elemente za studij rozete na stećcima. koje se jednako odnosi na rozetu kao i na zvijezdu . jer u njima vidi . ili . smatra da rozeta II vijencu predstavlja pokojnikovu glavu i da je to prestilizacija mjesečevog kruga koji je u ranijoj epohi bio s imboli čna predstava ljudske glave. Petrović. sa istaknutim kružnim središnjim dijelom.365 nalazimo ih ukomponovane u borduru na nadgrobnoj ploči kraljevske kapele u Bobovcu (XV v... na stubu" simbolizira sunce. U tome pogledu su im spomenici našega primorja pružali dosta materijala. koje su djelo majstora Grubača. Na drugom mjes-tu on decidirano kaže da rozeta na srednjem kraku krsta. pravu predstavu cvijeta. identična je slikanim rozetama u Žiči.356 Duborezni krst ikonostasa u Pivi (1639. god. Ovaj naš poznati etnolog kaže da je 213 . nalaze se stilizovane rozete mal·tene iste kao i one na stećcima u okolini Stoca. Već sam naveo ekstremno mišljenje P. Ako je o ovome motivu nešto i rečeno.)361 Rozete vidimo na pluteju iz crkve sv.) ima tri gornja kraka koja se završavaju kao rozete. kao i u još nekim drugim crkvama u Srbiji drveni krstovi iz· nad ikonostasa se tako završavaju.(XIII v.366 a omiljeni su motivi u starobosanskom duborezu.367 • •• Rozeta je vrlo malo naučno istraživana. stub svjetlosti" isto su što i sam Kri st. Istraživači stećaka. iz 1626. uz vizantijsko-romanske utjecaje. Ž. a po izoteričnom vjerovanju bogumila i sunce i taj .) vidi se krst-rozeta. Kristifora vidimo na pečatu opštine Rab.lađe svjetlosti" koje vode u raj.363 Cetverolisne rozete.358 Rozetu uz sv. djelo jeromonaha Stefana. slična našim rozetama iz Radimlje. I u Dečanima (Veliko raspeće) . Treba reći da Solovjev rozete na štitovima ne smatra pravim heraidičkim znacima.369 Iz iznesenih podataka o nalazima rozeta vidi se da su majstori stećaka imali više mogućnosti da zapaze ove likovne motive i da se u svome radu ugledaju na njih. Donata u Zadru. god.362 Rozetice čine središnji dio stilizovanog krsta na sarkofagu nadbiskupa Ivana i priora Petra u Splitu. on s)TIa1ra predstavom s unca. .. koja se tri puta ponavlja između konjanika na sljemenjaku iz Donje Zgošće.360 Višelisne rozete se nalaze na krajevima krakova krsta iz župne crkve u Bribiru (XIII v. iz druge polovine XV V. Solovjev u zvijezdi naj češće vidi predstavu sunca. 368 Naveo sam i to da A. god. održavali i utjecaji islamske umjetnosti..). a tako se završava i krst u Gračanici.. a onda i rozete okružene tordiranim vijencima nalazimo na kapitelirna Franjevačkog klaustra u Dubrovniku. naime.. odnosno "stub svjetlosti".

npr. par listova se ponekad povija ne samo unutra nego na kraju nešto i van. zbog čega sam ga uvrstio i u bordure. o čemu je već naprijed bilo riječ i. nazovimo ga jednostavni. rim oka to lički sveštenici upotrebljavali ružice kao simbole smrti.ka u svom krajnjem gornjem dijelu završava polukružno. I kod naših naroda se grobovi kite ružama. kao da se radi o 214 . gdje se ne mOŽe govoriti ni o kakvoj podređenosti ovoga motiva.''' Druga varijanta ovoga motiva je oblikovana tako da podsjeća na krst. a u ne kim krajevima postoji i običaj "ružičalo". Slaveni su taj običaj 'prihvatili. 4- Ljiljan Motiv ljiljana na stećcima je vjerovatno umjetnička likovna stilizacija biljke. povijaju. on saopštava da se u klasičnoj Atini praznik mrtvih zvao "praznik ruža". a još češće se krakovi krstova završavaju kao ljiljani. U vezi s tim. ili je kao stilizovani ukras samo vremenski kasniji odraz i već gotovo zaboravljena uspomena na njega. odnosno između lukova arkada. ukomponovan u drugi motiv . ovaj jednostavni ljiljan se pojavljuje i illnad arkada. u Sloveniji. govori i č injenica koju je prije 40 godina ustanovio s lovenački etnolog B. Nalazimo ga u nekoliko varijanti. od kojih se srednji naj češće peroliko završava. ali je često dio nekog drugog motiva. Grka i Rimljana ruža bila simbol preminulih duša i da joj je kao takvoj najprikladnije mjes to bilo na grobljima. pa sam ga nazvao antropomorfnim ljiljanom. manje ili više spiralno. Cešće je on dio krst-rozete. u kojem se upotrebljavala ružica. koja se u donjem dijelu račva. desno i lijevo."o Na ostatak toga starog slavenskog kulta mrtvih. Orel. bila važan elemenat praznika mrtvih. kakav se nalazi. U najviše primjeraka ta varijanta ima stabljiku. ostaje da se u daljem proučavanju utvrdi. Koji put je on dio friza koji se sastoji od većeg broja jednakih jednostavnih ljiljana. Taj oblik.373 Osim toga. a stabljika se u donjem dijelu malo proširuje. Opravdano se može pretpostaviti da je taj religijsko-kultni običaj održavan i na nekropolama stećaka i da su rozete kao reljefni motivi stećaka odraz 10ga običaja. odnosno stabljike sa tri lista. još od davnina pa sve donedavno. ovo je još uvijek samo pretpostavka. a možda i samoga cvijeta ljiljana. odnosno rascvjetalog krsta.kod starih Slavena. obično se javlja kao samostalan motiv. Da li je pojava rozeta kao reljefnih motiva tih spomenika odraz običaja stavljanja ruža na s tećke . simetrično. 37I Izgleda da je rimski praznik ruža preko Italije prenesen među balkanske narode. u okolini Kalinovika. Specifičan je -slučaj krupnih ljiljana u samim arkadnim nišama u Boljunima i Opličićima. m Iz ovoga se jasno vidi da je ružica ne samo kod Slavena nego i kod drugih naroda. U Ita liji se praznik Duhovi naziva Domenica de rosa. Obično je . a još više na ljudsku figuru. kojom prilikom su tim cvijećem kitili grobove. ili kao krug. spajajući ga i pretvarajući u kršćansko praznovanje Duhova. Naravno.. a da su i stari Rimljani imali svoj praznik ruža. prilagodili ga svojim po trebama i zadržali i nakon primanja kršća nstva.to neka vrsta trolista . Nekada se stablj. romb ično . On je rekao da su tada prilikom svečanosti i obreda koji pripadaju mrtvačkom kultu u Beloj krajini. a druga dva su par listova koji se. u okolini Stoca.

- Motiv stilizovanog ljiljana na slj emenjaku iz Troskota (sada u Muzeju Hercegovine II Mostaru). opet. Jednu varijantu čine stilizovani ljiljani.Motivi stilizovanog na sljemenjaku u Cisti kod Sinja. koje je isklesao kovač Grubač i veoma lijepo obrađeni ljiljan u Mršićima kod Vlasenice. Srbiji i Crnoj Gori. ni rijetka pojava. gdje je vjerovatno neka vrsta grbovne oznake zlatara Divca (natpis na tome stećku govori o zlataru Divcu) 376 . Neki primjerci ovakvih ljiljana podsjećaju na ljudsku figuru. I stabljika ima različito oblikovanih. Ponekad se donji dio stabljike račva i u tome prostoru pojavljuje novi mali ljiljan. izvijaju i različito završavaju. pa se i u donjem trouglastom prostoru također pojavljuje mali krst.. rijetko se nalazi u centralnoj i istočnoj Bosni. Redovno je plastičan i lij epo klesan. Ona se rasprostire uglavnom u zapadnoj Bosni i u Imotskoj krajini. Rasprostranjen je neravnomjerno. 67. kako u gornjem tako i u donjem završnom dijelu. Najviše ga ima u zapadnoj Bosni i Imotskoj krajini . kao mali ljiljani. Po svom ukupnom broju ovaj motiv nije ni česta. Recimo još i to da se ljiljan ponekad javlja i kao heraldički znak. 215 predstavi ljudskih nogu. Kod njih se listovi više povijaju. a ponekad se odmah ispod sredine proširuje pravougaono ili okruglasto. kao i u Hercegovini. a nema ga nikako u dolini Neretve i u Ludmeru.'JS Zanimljivi su već spomenuti ljiljani u arkadnim nišama u okolini Stoca. Sl. Koji put se gornji dio stabljike pretvara u krst. Najljepši su stilizovani ljiljani u okolini Kupresa i Duvna. javlja se u oko 120 primjeraka i u tome pogledu se nalazi negdje iza spirale. ponekad.

216 .tEma o Tabela XV II Nekoliko poznatijih reljefnih motiva rozeta ljiljana na stećcima .

jmuna u Zadru. god.. zatim na dijademi od srebrn ih pločica iz XIII-XIV v. u Srbiji. npr. pored krsta. a ovima vrlo s li ča n nalazi se na srebrnoilatnoj bisti pape sv. iz XII v. vrlo slični h već spomenutom iz Mršića kod Vlasenice. u Muzeju Cluny u Parizu . u Rimu . Vita le u Raveni. na Pašmanu. iz 1402. Silvestra.. Sabina. apliciran je ljilj an kao osnovni motiv. u Wiirttembergu. vidimo iznad ulaza u sakristiju romaničke crkve u Mittelfischachu .'7H Jednostavan ljilj an sam našao na vizantijskom mozaiku kupole nad mihrabom u Kordobi.38" Stilizovan ljilj an sličan onima na stećcima u Medviđoj. Niz ljiljana u poluarkada ma n~lazi se na metalnoj posudi XV v. sada u Arheološkom muzeju u Zadru. 3M Stilizovan ljilj a!> nalazi i na ulomcima mramornih stubića iz crkve sv.384 I na nekim drugim dijademama iz XIII-XV v. u Zadru '82 Na unutarnj em portalu crkve manastira Ljubostinje vi- . kao i na dijademi iz B ihaća . Milutina .Niz povezanih ljiljana na manas ti rskoj crkvi II Ljubost inji i na duboreznim vratima manastira Treskavea. S. 383 Stilizovane ljiljane vidimo i na freskama crkve sv.377 Jednostavan ljiljan . god. t. Uroša I (1242-1276).e Sl. iz XI v. a mal-tene iste takve na o kovu vrata manastira Treskavca u Makedoniji . II okolini Zadra. Pantelejmona u Nerezima kod Skoplja (na postelji Bogorodice). Kuzme i Damjana i Kaštela u Tkonu. 217 dimo niz povezanih Ijilj ana. na onima iz Hinge kod Subotice i iz Surčina . Jednostavne ljil jane vidimo na preromaničkom sarkofagu iz k~t(>(lra l e u Zadru. koja se nalazi u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu. a ljilj ani u arkadama na crkvi u Unterregenbachu . Prasede i S. 68.38' Niz stilizovanih ljil jana. u Spaniji.'J9 Ljiljani su dosta korišteni i na spomenicima u našim kraj ev ima . Antropomorfne i stilizovane ljiljane ev identirao sam na u građenim parapetnim pl očama i fragmentima u crkvama S. an tropomorfni krst se nalazi izna d portala romani č ke crkve u Weinsbergu. nalazimo na preostalim freskama crkve manastira Davidovice. Maria in Trastevere.'85 Ljiljan se nalazi na pečatima srpskih kraljeva Vladislava (1234-1242).38' . . Vidio sam ih na krstu starokršćanskog sarkofaga kod crkve S. nalazi se na srebrnuLlatnom sankofa~u sv.kod Beograda. Nešto bogatija stil izacija ljilj ana se nalazi na tkonskom crkvenom zvonu iz 1391.• •• Ljilj ane nalazimo već od s tarokršćanskog doba .

kao i na novcu cara Dušana. jer je mnoge takve motive smatrao sti'lizacijom simbola Krista . niti vremenski za XII v. u vezi sa Salamunovom Pjesmom nad pjesmama. mistične ikonografije". tvrdio da se taj motiv "vrio rijetko" nalazi na stećcima. kada je sastavni dio grba i ·krune srpskih i bosanskih vladara 3 94 Kao heraldički znak mnogo je korišten u Francuskoj. Otuda i priličan broj ljiljana na stećcima vrlo slič­ nih oblika kakve nalazimo na pečatima. Mislim da je u naše krajeve stigao preko ugarsko-hrvatskog dvora. slično situaciji sa krstom. pa se uzima da je ta okolnost uslovila naglo prodiranje toga motiva u naše krajeve. ipak.. nego po stilizovanom motivu krsta. Krist je poistovjećivan sa pravim ljiljanom.396 Katolička crkva od XII v. tačnije za Francusku. Wenzel smatra da je ljiljan "glavni motiv hrišćanske. starokršćansko. P. ljiljan podsjeća na <ljudsku figuru. kao simbolom čistoće i djevičanstva. Kako je poznato. prije svega. Kako smo vidjeli. predstavlja Bogorodicu sa ljiljanom. Petrović je i za ljiljan.uključujući Vizantiju i zemlje istočnog Sredozemlja. Naime. bez obzira što to A. a kasnije sve češće u XIV. nego vjerskim. ali se to. U Evropu je prešao preko grčke i rimske ku'iture. Iz nekih podataka koje je M.(1305-1307). a vjerovatno i vjersku ulogu.392 U Vizantiji je poznat od XII v. Solovjev osporava.'" Ljiljani se nalaze i na dubrovačkim dinarima iz XIV i XV v. Osim toga. koji je sličan krstu. pa se to dovodi u vezu s Kristov1m raspećem.'97 Dosljedno svojim mišljenjima o porijeklu spirala. Anđelić je našao na glavicama stubova portala donje palače i grobne kapele u Bobovcu. Dušana (1334) i despota Đurđa Brankovića (1445). i to bogumilskim simbolom. On je. on ga nije smatrao heraidičkim. Osim toga.. Wenzel prikupila iz literature vidi se da je motiv ljiljana u ranokršćanskom periodu mogao biti smatran i simbolom drveta života. grbovima i krunama vladara i visokih feudalaea . odnosno čovjeku. u Bosni 3 '" Gotovo isti s. on je i u nekim predstavama Ijiljama (slično predstavama spirala) vidio motiv ljudskih očiju.loze. odnosno pokojnika". m Kod nas se susreće od polovine XIII v. više odnosilo na palmu. na novcu i pečatima kralja Uroša. nego za šire područje i vrijeme . antičko. a ne na Ijiljan 395 Inače.tilizovani ljiljan kao na stećku zlatara Divca u Mršićima kod Vlasenice nalazi se na kruni kralja Tvrtka I i na nOVCU kralja Stjepana Ostoje'" I. motiv ljiljana ne bi bilo opravdano teritorijalno vezati samo za zapadnu Evropu. i to prvenstveno kao heraldički motiv. Solovjev se prilično zadržao u istraživanju ljiljana. Ljiljan se u našim krajevima često zove "bogorodičin cvijet". Ukoliko se. Nizove ljiljana P. srpski kralj Uroš I je oženio Jelenu Anžujsku. Ljiljan je često smatran kršćanskim simbolom smrti i uskrsnuća . a najviše ga je upotrebljavala plemićka porodica Anžu . A. a pogotovo u XV v. 398 Kako to po svemu izgleda. on se javlja i II predromanici i u romanici.'86 Nađen je na ostacima tkanine u srednjovjekovnim grobovima u Vrućici kod Teslića i u Ališićima kod Visokog.' 90 a javljaju se i na starim bosanskim rezbarenim predmetima 391 Izgleda da je ljiljan još u praistoriji istočnog Sredozemlja imao ukrasnu. izgleda. pojavio motiv ljiljana. M. Ž. Ali se mora priznati da još više ima antropomorfnih 218 . odnosno na krst. tvrdio da nije postao "po motivu biljke ljiljana. krsta i nekih drugih reljefnih motiva na stećci­ ma. helenska i predistorijska vrijeme.

"Mješavina obadvaju oblika ide tako daleko da je koji put teško odluč iti hoćemo li neki ornamenat nazvati akantu- Sl. u okolini Trebinja. prilagođavajući se izmijenjenim uslovima prostora i mjesta. U ovom drugom s lučaju . da je u vrijeme klesanja stećaka ta simbolika u dobroj mjeri već bila zaboravljena i izgubljena iz vida. . - Motivi akantus·palmete koji se javljaju na stećcima.399 Upravo se takva situacija odražava u posebnoj borduri . degenerirali . umjesto trolistova djetelinskog izgleda u svojim međupovrš inama. sli čnog akantusu i paIrneti. što se znatno razlikuje od trolistova kao umetaka u borduri od povijene lozice. kao što su. ali nije sasvim sigurno da ih možemo ovdje uvrstiti.400 Osim tamo navedenih. odnosno sedam listova. Cini se da su neposredne inspiracije majstorima stećaka u 'tome pogledu mogle d oći prvenstveno iz Dalmacije. zbog čega taj motiv na stećcima. ne uzimajući u obzir ljiljane u sastavu drugih motiva. a neki stilizovanom palmetom. naime. međutim.40 1 Ovaj motiv se javlja ukupno desetak puta. mijenjali svoj izvorni oblik i miješali se. ali su tokom vremena. zbog čega su neki istraživač i stećaka takav umetak nazivali stilizovanim akantusom. npr.u motivu koji sam ovdje uvrstio uglavnom se radi o sti lizacijama sa pet. poruba i razdjelnica. ima pretežno značenje ukrasa. sa 13 frizova. okvira. uz onaj heraldički.i s tilizovan ih ljilj ana. među kojima se osobito ističe sljemenjak iz Donje Zgošće. 219 som ili palm Đt om". o čem u je već bilo govora. 5ječi Više/a/ični list o motivu vi šel atičnog lista.. Povijena lozica. 69. Obadva klas ična motiva su dosta korištena u kršća nskoj umj etnosti. bilo je riu tekstu koji se odnosi na bordure. či j e porijek lo moramo tražiti u kršćanskoj ikonografij i. stilizacija na jednom sanduku i na jednoj krstači u Dobromanima. Naprijed su navedeni i malobrojni lokaliteti stećaka na kojima se javlja ovaj vid motiva. postoje i još neki slični s lučaj evi. u simbolici smrti i uskrsnuća kroz Krista. Uvjeren sam. počes to ima trolistove čiji je treći lis·tić nešto izdužen i povijen. u simbolici Kristova raspeća .

vidimo više puta na kapitelima i bazama stubova Franjevač kog klaustra u Dubrovniku . 'kod Žabljaka '02 Sličan motiv se nal azi i na fresci manastirske crkve u Morač i. Petricioli kaže da je bio omiljen u okolini Knina . Karaman kaže da su te palmete klasičan tip koji zajedno sa ljudskim likom nagovještava romaniku.• •• Naprijed iznesene analogije na strani i u našim krajevima odnose se na nizove stilizovanih 'l istova. Uglavnom se javlja zajedno sa spiralama i karakteristika je i s toč ne Bosne i bližih krajeva centralne Bosne i Srbije. pa se može pretpostaviti da su se majstori stećaka najviše ugledali na spomenike u Srbiji. veoma s li čne naši m u Donjoj Zgošć i. vidimo na plutej u. u okolini Stoca. na kojima se nalaze s lične stilizacije li šća . U Canovinama. povijene lozice sa koje vise relativno krupni grozdovi"o kao i onaj u okolini Vlasenice41 1 gdje grozdovi vise sa odrine. Stilizovane palmine peterolistove. Petricioli kaže da je od malih palmeta (XI v.408 Osim toga. kod Vareša. U kombinaciji sa spiralama i krstovima javlja se oko Stoca i Kalinovika. najviše je analogija 'Ila arhitekturi i freskama crkava u Srbiji. a palmino li šće na kapitelu kasnoanti čke bazilike u Zenici. grozdove vidimo kao elemente u bordurama od povijene lozice na s tećci ma Ludmera. 220 . u Bosni. u Bosni. kakvih nema u drugim oblastima'os Na zabatu (teguriju s poprsjem Madone) iz Biskupije (sada u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu) postoji fri z za koji 1. rađenih za potre be širih slojeva stanovniŠ<tva.409 Vrlo je zanimljiv jedinstven primjer.406 Vrata je Karaman datirao u XlIv. o stabljici vise dva grozda. nađen je II oko 50 primjera ka. posebno na Franjevački klauster II Dubrovniku. u okolini Kalinovika.403 Stilizovani vi še l atični list nalazi se na arhitravu kasnoant i čkog mauzoleja u Sipovu . Miroslavljevo eva nđelje ima na vi še mjesta inicijale ukrašene stilizaci jama. U svrhu dopunjavanja te dokumentacije ovdje donosim i nekoliko analognih primjeraka pojedinačnih . II Crnoj Gori. Taj se motiv javlja još na nekim fragmentima iz Splita i okoline Knina . Vr lo su rijetki primjerci osamljenih grozdova. Dodajmo još i dva primjera bordure sastavljene od razn ih nepovezanih motiva. ali i na one u primorju. 6-Grozd Grozd nije tako čes t motiv s tećaka .'"' Kako se vidi. a među njima i lav. koji su dosta slični našim motivima u Novakovićima. I sti motiv vidimo na nadvratniku južnog portala splitske katedrale iz među krugova u kojima su životinjske predstave.samostalnih predstava takvih motiva. akantizirajuće listove.). među 'kojima su i grozdovi. Za poprsj e na teguriju iz Biskupije se tvrdi da je nastalo pod u'ticajem vizantijske umj etnosti."" Postoji čitava posebna grupa srednjovjekovnih bosanskih prstenova. uz krst.

Dok rozeta zauzima jedno od nekoliko prvih mjesta u ukupnom fondu re lj efa. Po svom ukupnom brojnom stanju spada među najbrojnije grupe motiva. Naravno. l u pogledu teritorijalne rasprostranjenosti oči gledne su znatne neravnomjernosti. i ovdje se može postaviti pitanje stepena svjesnosti takve s imbolike u vrijeme kl esanja ti h motiva na stećcima i odmah odgovoriti da je ta simboličnost već bila zaboravlj ena. Krist je govorio u čenici ma da je on . - Grozdovi kao elemenat povijene lozice sa spiralnim zavojima Ila sanduku u Mi šarima kod Vla scnicc. što znači da su ti motivi klesani najviše kao ukrasi. odnosno uz spira lu kao s ti'li zovani ob lik loze.istinita loza". a pogotovo u Hercegovini . npr.. mislim da ih treba tretirati kršća nskim motivima koji s imboliziraju Kris ta i njegove odane s lj edbenike. kod Breze i Grčinama kod Mostara. a u izvj esnim s lučajevima i za krst. kršćans ki * ** Kako vidimo. što je vjerovatno bilo od ne kog utjecaja. 414 Kako su grozdovi na stećcima redovno vezani uz lozu. Pri tome treba imati na umu da je u Bosn i. a više l atični list i grozd spadaju u rijetke reljefne motive.'" Loza sa grozdovima je čes to koriš tena u s tarokršćans koj dekorativnoj umjetnosti. a pogotovo kao likovni motivi. oni imaju svojih 29 varijanti.m Takav motiv susrećemo i na ka s noanti č kim bazilikama u Bosni. a oni da su "grožđe".SL 70. II Dabravini . dotle je stablo slabije zastuplj eno. * ** Grozdovi su poznati kao antički i mitraisti č ki. tada bilo dosta vinograda. ova grupa se sastoji od šest vrsta osnovnih motiva. a svi zajedno se javljaju u neš to preko 800 primjeraka. a spira la i ljilj an stoje negdje oko sredine Ijestvice. Za rozetu se može reći da je 221 . a među pojedinim vrstama u tome pogledu su velike razlike.

Ta aružje na stećcima vidim u slijedećim asna vnim vrstama: mač. Osim štita kaji se upatrebljavaa za adbranu. pa u vezi s tim treba reći da se na stećcima javljaju sama predstave hladnag aružja . Na asnavu njihavih i rezultata drugih autara i nekih majih zapažanja. parijekla avih naših mativa treba tražiti ne sama u kršćanskam artodaksnam nega i u paganskam nas ljeđu . ali se pajavljuju i li raznavrsnim scenama . Ljiljan je ograničen gatava i s ključiva na zapadnu Basnu i Imatsku krajinu. Dasadašnji istraživači stećaka su mala pažnje pasvetili praučava­ nju avih biljnih mativa.rasprostranjena u svim većim padručjima. U dublje i sistematske studije ulazili su sama A. ali je izvjestan broj uklesan u kamen. D. pasebna upranalaženju analagija. Wenzel. ali jaš više kanjanici. spada negdje akO' sredine ljestvice. kaplje . Cini se da ima najviše razlaga <rl<a ustvrdim da su svi mativi najviše kršćanskog karaktera i da je najapravdanije akO' ih shvatimO' kaO' simbale kulta vezanag za smrt i uskrsnuće u Kristu. Najveći broj avih mativa je plastična predstavljen. lavu. Pri abjašnjavanju pajave i značenja avih mativa ad izvjesnag su utjecaja svakakO' i mativi na predmetima naradne umjetnasti i vegetacija tla. gdje je vegetacija najbujnija. a panekad i u kalu. U tame pagledu je mažda najviše paganska rozeta kaja je na nadgrabnim spamenicima. Stabla se prastire pretežnO' u Basni i Imatskaj krajini. zbag čega su ani uglavnam paprimili karakter ukrasa . a višelatični list i grozd su karakteristika istačne Basne. l-Mač Mač je služiO' za sječenje li napadu sa manjih adstojanja. Sa izuzetka m razete (kaja pripada svim padručjima) i ljiljana (koji je agraničen na zapadne krajeve) svi ostali mativi su uglavnam is točnaba­ sanski. luk.u turnirima. ali je uglavnam agraničen na Basnu i dia zapadne Srbije. buzdavan i sjekirica. Kao grupa pa brajnasti primjeraka ne ističe se mnaga. Mativi su abična klesani kaO' samastalni. Za neposredno ugledanje majstara stećaka vjerovatnO' su najviše značila umjetnička djela u primarju i u Srbiji. ORUžJE Uabičajeno je da se u nauci aružje dijeli na hladno i vatrena. Mač na stećcima je redavna 222 . ipak. praizlazi da većina avih mativa patječu jaš iz predistarijskag periada i da su kroz čitav srednji vijek prisutni u likavnim umjetničkim djelima. šbi t. Spirala ima dasta velik teritorij. Vidavić i M. panajviše u Hercegavini. Između pojedinih vrsta postaje znatne razlike ubrojnaj zastupljenasti. sve astale vrste su karištene u napadanju . Kaka izgleda. Salavjev. Neki ad avih osnavnih mativa imaju i svoje varijante. kaO' simbale rajskih bilina . Sigurna je svijest a simbaličnosti avih mativa u vrijeme klesanja s tećaka u dabraj mjeri već bila zabaravljena i zamrla. Karistili su se njime pješaci. kaka u viteškim igrama tako jaš češće li pravim ratnim sukabima. najprije simbal preminulih duša . štit sa mačem . a ista taka i u teritarijalnaj rasprastranjenasti. Umjetnički nivO' je vrla nejednak.

Neki mačevi su relativno kra1ki. Jedna varijanta m ača je sablj a. i to samo na nekoliko nekropola steća ka u okolini Trebi nj a. II okolini Lištice. na Kupresu.'20 za tim scen a u kojoj oklopljena ruka zabada mač u r a lje lava u Nekuku kod Stoca.prav. Javlja se u neš to više od 100 pr imj eraka .417 Treba reći da se mačev i čes to vide o bedru muških figura na konjima u scenama lova i turnira. Ljubinja. ali sam taj motiv izdvojio kao posebnu vrstu (o čemu će biti rij eč i nešto kasnije). ali postoji i nekoliko s lu čaj eva gdje žena drži mač.1 8 zatim na jednom stećku u okolini Olova. što znači da se radi o dvoručcu . Rj eđe se javlja u centralnoj Bosni .relativno kasnijem. U dosta primj eraka mač je isklesan zajedno sa štitom. nekada je uz mač prikazana i ruka. oko Lištice. Ponekad je krsnica nešto izvijena ili prema dolje malo nakošena ili povij ena. To je mač č iji je donji dio sj eči va iskrivljen. 71. Gacka. Obi čno mač drže muškarci.com i drškom koji se završava kao krug. neka vrsta bodeža. - Vrste ma če va koj i se pojavljuju na stećc im a.'16 ili u Ziemlju .i na kršćanskom nišanu iz okoline Sokoca. Nikako ga nema u dolini Neretve j užno od Konjica i o ko Duvna. 'koja je doš la s Turcima . Javlj a se u vrlo ogra ni čenom broju. Sl. sa krsn. gotičkom tipu mača. Trebinj a. se u to doba u Bosni i Hercegovini upotrebljavali i takvi mačevi . Obično je držak relativno dugačak da se ma č može prihvatiti sa objema ruka ma. najvi še ga imaju stećci u o kolini Kalinovika i Olova. Moguće je da su dugača k. u Crnoj Gori i u Srbiji. a ima i s lu čaj eva gdje je isklesana ljudska figura sa m ače m u jednoj ruci. Re la tivno. Ziemlju i Boljunima kod Stoca . Zanimljive su scene mačevanja na Blidinju i kod Ljubuškog.419 Po svom ukupnom brojnom stanju m ač na s tećci ma nij e n i čes ta ni -rij etka pojava. Najčešće je ma č predstavlj en sam . ili noževa. npr. a onda na krs tači kod Kupresa .m ili scena kola na Kalinoviku u kojoj je prva figura izdigla mač' 22 • 223 . Bileće. Ljubuškog.'15 U nekoliko slučajeva završni dio drška je isklesan u vidu kružnog vjenčića . gornjem Podrinj u. zatim u Ludmeru.

u oko li ni Treb inj a. . 73.Pe torica pješaka i jedan konjanik sa visoko pod ignutim m ačevi m a (jeda n je sa luko m ?) na sje me nja ku u Uboskol11 kod Ljubinja . 72. Sl.SI. . - Slil sa sabljom na ploč i u Lopoč u .

po mome mišljenju . da bi u doba oklopa i pancira bolje poslužili. Mačar Vidosav Dujčić. U Drijevima je živio i djelovao mačar Ratko. Anđelić kaže da je ma č od davnina oznaka ratnika. koja se nalazi u Ninu. koji je bio najveći balkanski centar za prOizvodnju oružja. mačevi su počeu da se klešu na samim stećcima. npr. u rukama svetih ratnika. ali su došli do svog punog izražaja tek u srednjem vijeku. a da je u feuda lizmu još i simbol plemstva'33 2- Stit 225 Stit je srednjovjekovno oružje koje je korišteno na manjim odstojanjima u odbrani od mača . pa tako i mačeva. Mačevi nisu rijetka pojava ni na ostalim vrstama srednjovjekovnih nadgrobnih spomen ika u našim krajevima .• •• Mačevi su bili u upotrebi još u predistoriji. Ma čev i se nalaze i na novcu bosanskih vladara'3l Pitanjem ma čeva na stećcima se do sada niko nije posebno bavio. itd. god.m Bosanski mač se spominje 1419. če­ šće su to srcoliki. Uvoženi su iz Ita lije oj iz Ugarske. i to kako kod pješadije tako i kod konjice. iz Bosne. 4l4 Mačeve su imali i stari Slaveni . iz Srebrenice. naročito u XIV i XV v. Početkom XV v. među zadarskim mačarima se ističe i Ivan Vladisavljević. a na većem odstojanju u odbrani od koplja i strijele luka . najviše iz Dubrovnika. Iznimno s u okruglasti. U staroj Bosni su oni bili veoma cijenjeni. a ima i takvih koji su u donjem dijelu samo zaobljeni.'30 na nadgrobnoj ploč i Jurj a V Subića. topu za i sjekirice. djelovao je u Dubrovniku i u Srebrenici . tada su pravljeni duži i j ači mačevi. s imbol vlastelinskog statusa. u Sopoća nima . Sergejevski je rekao da je mač u srednjem vijeku bio oznaka slobodnog čovjeka. Na stećc im a se pojavljuje nekoliko vrsta oblika ovoga oružja. a poznati s u pod nazivom "tarče". kada je konjica postala naročito važan faktor u organizaciji vojske 42l Za razliku od ranijih. je zabi lj eženo postojanje i posebnih bosanskih mačeva. a u krajnjoj liniji i simbol vlasti.m Mačeve vidimo na srednjovjekovnim freskama. U drugoj polovini XV v. god.'l5 Vrlo je vjerova1no da su mačevi pravljeni i u samoj Bosni. Naravno. više puta im je gornja kraća stranica kosa ili nešto izvij ena i čes to polukružno urezana za proturanje koplja. za koga se pretpostavlja da je u Zadar mogao unijeti mačeve bosanskoga tipa . Stit je korišten u narodnim junač­ kim igrama-turnirima. koji se spominje 1447. mač na steć­ cima nema nikakvo sakralno značenje. Cetverouglasti su nekada pravougaoni.'" na nadgrobnim pločama hrvatskih velikaša iz XV-XVI v. posebno u feudalnom društvenom uređenju. Već ina istraživača se slaže da su m ačevi atributi vojnih i uglednih lica . Srcoliki su nekada vrlo blago zaš ilj eni. Nalazimo i š titove . Tako se oni nalaze na nadgrobnim ploča ma u kraljevskoj kapeli u Bobovcu. D. a naj češće duguljasti če tverouglovi. iz Bihaća. O tome govori i naziv sela Mačari. Gotički mač dvoručac je nađen ispod jednog stećka u okolini Mostara 428 Kada je prestao stari ob i čaj ostavljanja pri loga uz pokojnike. on je. rij etko se nalaze trouglasti. . a još više u ratnim sukobima. god.'" P. iz 1303.

a onda oko Sibenika. Tuzle. 74. se spominju štitovi . zvijezde (rozete) i polumjesece. obič· no par afrontiranih ptica postavljenih na gornju ivicu štita.po slavenskom načinu". a potom u Popov u polju. rijetka su pojava u Srbiji. u Her· cegovini. kao što su ljiljani. Na d va štita u Boljunima 'predstavlj eni su utvrđeni gradovi sa tri kule. 442 U nauci je konstatovano da su stari Slaveni poznavali i kori stili se ovom vrstom oružja. a kasnije da su prošivani kožom i okivani željeznim pločama. u okolini Nevesinja. te znatan broj štitova u ruci 'k onjanika. a u više slučajeva i kružiće. o čemu će biti govora kao o posebnoj vrsti oružja. zapadnoj Bosni. ali i o vratu ili o ramenu. siluete utvrđenih gradova. Najviše samostalnih motiva štitova ima oko Nevesinja i u Popov u polju. a u pješadiji pravougaoni. Teško je reći koliko ukupno ima predstava štitova na stećcima. Skrivaniću. š10 znači u skoro č itavoj istočnOj Bosni. H eraldičke oznake na štitovima nalazimo najčešće u Hercegovini. ali postoje i primjerci uz ljudsku figuru (često s jedne strane štit. a u Bosni se u konjici upotrebljavaju trouglasti ili srcoliki. 4J4 Stitove pravougao· nog oblika vidimo na više mjesta. oko Kalinovika. a ponekad i druge predstave. Obično su štitovi isklesani kao samostalno motivi. Crnoj Gori. po prilici oko 140 primjeraka. kružne vjen6iće. u oko· lini Trebinja 441 Rekao sam već da št itove vidimo u mnogim scenama. Obično su nošeni na lijevoj ruci. konj i zmaj.4J) na štitu u Uboskom nalazi se stilizovana predstava je lena. Novaković je naveo da su se u !Mlecima pravili "slovenski štitovi". Ponekad su štitovi rubno ojačani i u krašeni uskim tordiranim vrpcama ili vrpcama od kosih paralelica.4J8 na štitu u Trste nom kod Dubrovnika je predstava lava.445 O postojanju . u Dalmaciji. pa i znatno zaobljeni."" Uz neke štitove se javljaju p tice. Jedini okrugao štit se nalazi u ruci muškarca u Boljunima kod Stoca. Srebrenice i Zvornika. Vjerovatno je nevješt maj stor šablonski prenio figure sa neke scene turnira. a u tome okviru u Popovu polju . lav. U većini slučajeva ovi znakovi imaju heraldički karakter. najstariji bosanski štitovi su bili okrugli.kod kojih su uglovi otupljeni. iz· gleda nešto malo više nego mačeva .4J' a na š ti~u u Gvoznu kod Ka lino· vika neka fantas1ična životinja . Zanimljivo je i neobično što su u jednOj sceni lova na jelena uZierniju. a malo ih ima u centralnoj Bosni . npr. srna. Ljubuškog. Imotskoj krajini. Prema G. Sti· tove kao samostalne predstave nismo našli oko Olova.44J Prema V. a kasnije četverougaoni. od XI v. tako da se u svom ukupnom izgledu približuju elipsi. su u upotrebi srcoliki.Predstava trouglastog štita sa mačem na stećk u II Lepenici kod Sibenika. Curčiću. Relativno veliki broj štitova je isklesan u kombinaciji sa mačem. pre· težno su zajedno sa mačem. U XIV v. SI. . 226 . pa i u lovu. štitovi starih Slave na su bili bademovog ili okruglog oblika. ili uz predstavu ruke. npr. u Slivnu Ravnom i u okolini Ljubuškog 4 J5 Skoro eHpsast oblik imaju. npr. Vlasenice.. Cesto na Mitovima susrećemo motive kosih prečki. polujabuke. štitovi u Popovu polju i u okolini Ljubuškog 4 36 Tarče štitovi se nalaze na mnogo mjesta. od XII v. Srcoliki i trouglasti se i st iču u primorskim područjima. Od XIV v. On misli da su najprije pravljeni od drveta i pleteni od pruća.. Lopara.444 51. u Srbiji i Bosni dolaze u upotrebu i trouglasti i srcoliki. srpska konjica upotrebljava skoro isključivo okrugle štitove. često u ruci konjanika koji su učesnici u turniru. lovci na konjima prikazani sa štitovima u rukama. a sa druge mač).

Tako je 1424. Postoje i Stitarići iz Bos ne. u Dubrovniku djeluje štitar Radoje Dragosalić'47 Kod dubrovačkih štitara učili su zanat mladići iz Bosne i Hercegovine. o čemu govore i toponimi Stitari. pa se tako osposoblj ava li za samostalan rad . itd. ipak. Sćit. iz Trebinja. koji je dolazio na službu u Dubrovnik. npr.4Sl Izgleda da su bolji i luksuzniji štitovi nabavljani sa s·trane. Skrivani6u izgleda da je bio "tipi čan bosanski". 75. Petrović je navela da se u dubrovačkim arhivskim podacima 1335.Motiv štita (i sjekirice) na krstači u okolini Kupresa.446 Polovicom XV v. nastupio 6-godišnje naukovanje u radionici dubrovačkog š titara Radašina Junčića '48 Đ. god. god. koji i G. vjerovatno je sin nekog štitara. god.Sl. iz Gacka. Stitarići se spominj u nešto prije polovine XV v. Ivan Stitarić. Kovače­ vić-Kojić misli da su bosanski štitovi bili trouglastog oblika'so Vjerovatnije je. da se radi o pravougaonom. najviše iz Dubrovnika. D. Dobruško Dobrilović Stitarić."scutus bosinensis"449 Nije jasno kako je izgledao taj bosanski šti t. odnosno o če tverougaonom obliku. ali se opravdano pretpostavlj a da su štitovi pravljeni i u samoj Bosni. obavezao da najmanje na dvije godine pređe u Dubrovnik i za opštinu napravi 300 dobrih štitova.'" . . Radiša Obradović. 227 štitara u Dubrovniku i izradi samih štitova ima Vlse podataka. Slikar Frančesko iz Bolonje se ugovorom 1371. Ovome umjetniku je kasnije produžena služba još za jednu godinu dana . spominje bosanski štit .

a steća k sa predstavom lava u Trstenom kod Dubrovnika vjerovatno pripada nekome od muških čl anova feudalne porodice Hranića-Kosača. Anđe li ć kaže da je š tit bitan elemenat grba u zapadnoevropskoj heraldici. ali nije tačna tvrdnja da takvih ima vrlo malo. koji s u masovnija pojava. koji je o š titu na stećcima pisao u okviru studije o bosans koj herladici . On je tom prilikom pokrenuo važno pitanje značenja rozete i polumj eseca kao heraldičkih znakova uopšte. označavaju pripadnost porodicama srednjeg ili višeg feudalnog ranga. kao "lađe svjetlosti" koje izabrane vode u raj . mi sleći na ulazak realizma u kršćan sk u umjetnos t XV v. sa rozetama. Wenzel. On se pozivao i na Psaltir u kome se kaže da je Gospod kao "štit naš". i M. Nije uočila da postoje š titovi sa grbovnim oznakama vlastelinskih porodica Pavlovi ća i Kosača.'57 Treba reći da Solovjev u tome nije bio kategoričan . odakle je s tom funkcijom preuzet u Bosni. a posebno funkcije tih motiva na štitovima steća ka u odnosu na bosanski heraldi čki s istem'53 M. dok rijetki primjerci sa znakovima kao š to su lav. polumjeseca i ostalih znakova koji su na njima isklesani. nego o vojničkoj oznaci. da je mogao imati značenj e vlasteoskog dostojanstva'ss I z prednjih podataka se prvenstveno uočavaju dvije č injenice : da je na stećcima najviše čet verougao nih š titova i da se stećci sa š titovima nalaze uglavnom u Hercegovini i u primors kim krajevima. Po svemu izgleda da su če tverou gaoni šti'tovi ne samo tipično nego i specifično bosans ko oružje. zbog čega je. Ako izuzmemo P. Benac smatra da se u tome sl učaju ne radi o grbu plemića . Vjerovatno je da š titovi sa zvijezdama i polumjesecima . može se reći da ih niko nije proučio svestrano. njena tvrdnja da većina štitova pripada Vlasima ne ma n a u čnog opravdanja'''' M. Anđelića. koje nije moguće za sada potpuno riješiti. polumjeseci ma i kruž i ćima. tj. jer se u to doba u susjednim našim zem lj ama koris te uglavnom srcoliki oblici. silueta utvrđenog grada.. Pri proučavan ju štitova na stećcima važno je pitanje zvijezda.• •• Istraživači s tećaka su veoma malo pažnje posvetili prou čavanju š titova. Wenzel kaže da štitovi "ponekad nose heraldi č ke oznake. označavaju "oficirski čin koji su pojedini ratnici imali umiliciji Donjih Vlaha"'55 A. dozvolio mogućnost da š tit na stećc im a ukazuje na vojnički ili vlastelinski položaj umrloga. Sti-tovi sa oznakama nisu pravi grbovi. Pošto se srcoliki oblici nalaze uglavnom na stećcima primorskih krajeva.. koja je u posebnoj studiji tretirala štitove i grbove na s'tećcima. Stećci S:1 predstavom grada sa tri kule u Boljunima kod Stoca sigurno s u nadgrobnici članova feudalne porodice Pavlovi ća. srna. kao š t·it u bogu koji spasava "prave krstjane". Solovjev je pokušao da štitove na stećcima protumači kao manihejske si mbole. Dobro je uočila i či njenicu da se š titovi sa grbovnim oznakama nalaze gotovo iS'ključivo u Hercegovini . a oni sa oznakama još i muš kim članov i ma feudalnih porodica. proizlazi da s u stećci sa četverougaonim štitovima karakteristi čn i za Hercegovinu. koje označavaju porodicu ili feudalne veze"'" U svojoj posebnoj studiji ona je dobro uočila da je najveći broj četverougaonih štitova (ali ih pogreš no naziva "kvadratni"). označavaju pripadnost porodicama sitnijih feudalaea. Mislim da š ti·tovi bez ikakvih oznaka pripadaju ličnostima koje su se istakle u vojnim akcijama. ali su 228 . Vego kaže da štitovi iz Radimlje.'56 A. oklopljena ruka i sl. Osim toga.

Pretežno su mjeraka ko}i su samo urezani. Pravih i potpunih grbova je tada u Bosni bilo vrlo malo. iza štita. nego da je ispred štita. predstavljaju zasebnu vrstu motiva oružja . npr. Ima i primjeraka. u okolini Kalinovika. a da su primjerci sa heraldi čkim oznakama česta pojava. a li sam ipak smatrao da oni kao kombinacija. a nema ih nikako u istočnoj Bosni.46 ! Nisu tako rijetki slučajevi gdje muškarac jednom rukom drži štit. unutarnje strane štita. iznad štita mu se vidi držak sa krsnicom. u centralnoj Bosni i u Crnoj Gori. gdje su mačevi predstavljeni čitavom svojom dužinom. u zapadnoj Srbiji. 466 U Radimlji su na jednome stećku prikazana dva štita sa mačevima i između njih ruka do članaka. upućuje na pretpostavku da se tu možda radi i o isticanju pripadnosti Humu. a ima i pri- . U takVOj kombinaciji mač nije predstavljen čitavom svojom dužinom. a drugom mač. npr. Više puta je mač u kosom položaju. gdje se javljaju 56 puta. 'i ma ih približno koliko i štitova. a ispod štita donji završni dio sječiva. npr.464 Koji put je štit sa mačem isklesan uz mušku figuru. u okolini Stoca.mačevima nije malen. 465 U više slučajeva je umjesto čitave figure isklesana samo ruka. plastični. u Dokmiru. na Radimlji. kao o nekoj vrsti konkretne državne i nacionalne pripadnosti? 3 . a mač u lijevoj ruci. 467 Zanimljiva su dva slučaja u Popovu polju. gdje iza ogromnog štita sa mačem vire glava i noge muškarca'68 Sasvim je neobičan slučaj u okolini Nevesinja. zatim ih ima dosta u okolini Stoca. a onda i u okolini Ljubinja i Kalinovika. kako je i pravilno. na Radimlji. ako se tako može reći. u okolini L. a u svom sastavu su imali isključivo trougaone. kao npr.469 Napominjem da se u svim ovim varijantama pojavljuju uglavnom četverougaoni štitovi sa prorezom na gornjoj stranici. Broj štitova sa . što znači da mač nije sa druge strane. npr. 229 Vrlo su neujednačeno klesani. oni su se odnosili na vladare i najviše feudalce. ali ponekad u velikoj nesrazmjeri.460 U nekoliko s lučajeva vidimo da na štitu stoje dvije.ipak neka vrsta malih grbova ili polugrbova.462 Obično je štit u lijevoj ruci.povisoko izdignut. ali ima s lučajeva gdje je on u desnoj. odnosno trouglastih štitova sa mačevima. također u uspravnom položaju. npr. 463 Više puta je mač sječivom gore okrenut i . odnosno srcolike štitove_ Činjenica da se stećci sa čet­ verougaonim štitovima nalaze u Hercegovini. ali ne mnogo. Rijetko se javljaju oko Duvna. zbog relativno velikog broja i znače­ nja. Najviše ih je na stećcima u Popovu polju. odnosno Hercegovini. gdje je 'p redstavljena ležeća mu&ka figura sa štitom i mačem na grudima.St it sa mačem Stit i mač kao zasebni motivi razmatrani su naprijed. Najčešći vid ovoga mOtiva jeste štit u uspravnom položaju sa mačem prislonjenim sa druge. ili u Slivnu Ravnom'S9 Postoje i vrlo rijetki p!'imjerci u kOjima je mač pored štita. opet u uspravnom ili kosom položaju. Nevesinja i Ljubuškog. ali da ima i srcolikih. nešto oko 130 primjeraka. štice ili Mostara. ili samo jedna ptica.

Sl. 76. - Ležeća muška figura sa m ače m i š titom na grudima na sanduku u Mo rinama kod Neves inja. 230 .

vv o Tabela XV III - Osnovni mot ivi š titova i š titova s se javlj a ju na s tećc ima . m ačev ima koji 231 .

Vršak se sastoji od oštrice (lista) . Koplje su upotrebljaval'i i pješaci i konjanici. štit sa mače m je i simbol vlasti. Stanje je dobro uočila M. proizlazi da su oni na stećcima sasvim originalna pojava. U krajnjoj liniji. Kako se ovakvi motivi ne susreću na novcima. polumjeseci i osta l'i hera l dički motivi. P. i oo u desetak primjeraka. a naj rjeđe ga susrećemo u primorskim krajevima. a kasnije je taj znak obaveze i podređenosti postao simbol feudalnog statusa uopće"'7l Mislim da za ovaj motiv na stećcima još više vrij edi ono što sam naprijed naveo za štit. Sastoji se od drvenog koplj išta ili držalja i željeznog bodila ili vrška . Istovremeno on atribuira pokojnike kao ljude koji su se istakli u ratu i junač­ kim igrama. Anđel-ić je rekao da š tit sa mače m "označava vrstu oružja s kojom je niži feuda lac bio dužan da služi svome senioru. peča tima .Prikupljeni statistički podaci pokazuju da je ovaj motiv najbrojmJl u Hercegovini.i tuljca koji se nabija na držak.vrsta nepotpunog grba koji atribuira sitne hercego va č ke plemiće i njihove porodične veze. doduše. U primorskim kraj evima se nalaze maltene isključivo srcoliki ili trouglasti š titovi. Treba reći da se i na štitovima u ovoj kombinaciji (sa mačevima) često nalaze zvijezde.47o Motiv se. su s reć u na 232 . 4-Kop/je Koplje je oružje za bodenje u napadu. On je neka . javlja i u Bosni. makar i u ograničenom kraju. Wenzel kada je rekla da je ovaj motiv čes ta pojava i da je poznata gotovo samo u Hercegovini . ali u graničnim krajevima. freskama i drugim umjetničkim djelima. i veoma rijetko. Osnovne vrs te motiva koplja koj e se stećcima . najvi še u okolini Kahnovika. Držak je obično bio opšiven kožom. Moglo bi se reći da je ·ovaj motiv sa če tverougaonim štitovima specifikum He rcegov ine i da je ta specifičnost još izrazitija nego kod prethodne vrste motiva samih štitova. Kraće i lakše koplje Sl. 77. s mače vima Na priloženoj tabel·i XVIII vide se osnovni motivi štitova i štitova koji se pojavljuju na stećcima.

mizdrak. a u novije vrijeme G. sa jednom ili sa nekoliko latica. mačeva. uglaV'flom oko Nikšića. Tada su nastale i nove varijante koplja-partizana. upotrebljavalo se još od IX V.kada se razv·ila konjica. • •• SrednjovjekowlO bosansko oruzJe najVIse je prou čavao V. na stubu vojvode Radivoja Oprašića (sada u Zemaljskom muzeju u Sar-ajevu) vidimo trouglastu zastavicu. tanko i vrlo dugačko koplje. čvršće i jače". Skrivanić .47' Jedno takvo koplje je nađeno u Podhumu kod Mostara. Duvna. npr. sa tanjim i elegantnijim listom.gre. u okolini Nevesinja. halebarda i dr.trouglasta. i to u istočnoj i centralnoj Bosni (uglavnom oko Kladnja.. koplja su imala vrlo važnu ulogu. npr. ali da su i prije njihovog dolaska u ove krajeve još u predistor. Olova i Bratunca) . .478 Prilagođeno novim uslovima ratovanja. Ovo sa ·krsnicom je služilo za lov na opasnu divljač . oko Li štice. a bodila do 25 cm dužine). mnogo manje nego. a kasnije su postala duža. koplje sa 'k rsnicom (lovačko koplje) i koplje sa zastavicom. srednjovjekovno koplje se razlikovalo od ranijeg po tome što je bilo "šire. a u nekoliko upravo ta figura. drži koplje. npr."'" Starija koplja su bila kraća (držak je bio nešto kraći od prosječne visine čovjeka. bojna kosa. A. Uz individualne ljudske figure nalazimo ih također u malom broju. Curčić. u okolini KalinovHm i Kupresa. nešto sli čno našem kosiru. Na stećcima nalazimo tri vida ovoga oružja: obično koplje. pa se pretpostavlja da su ih Slaveni primili od Rimljana oj Langobarda. kao. pješak ili konjanik. s a krsnicom ili sa krilcima na dnu mljca. . Od njih doznajemo da su koplja upotrebljavali stari Slaveni. Redovno je plastič­ no predstavljen. Samostalna zasebna koplja javljaju se u svega desetak primjeraka. Stoca. Najčešće ih susrećemo u scenama lova i turnira. ili upravo sluga hoće da ga doda gospodaru na konju'74 Uz neka koplja je umjesto čitave figure isklesana samo ruka . Kupresa. aH nisu prelazila 2 m dužine. a i Turci su donijeli nešto drugačije vrste . na BJidinju. U scenama ih nalazimo na više područja . na Blidinju. Takva koplja vidimo.isokog i u Podgradinju kod Stoca 471 Na koplje je često stavljana zastavica raznih oblika . u Imotskoj krajini .i ji i za vrijeme Rimljana korištena. Klesanje ovoga motiva je vrlo neujednačeno. Izgleda da su se južniji kra- 233 .m U svemu je nađeno oko 70 primjeraka kopalja. ili džilit.je služilo za bacanje na daljinu.476 zatim u scenama turnira.. kraće koplje koje je služilo za junačke . ili u Imotskoj krajini. Kalinovika. a duže i deblje za bodenje na kraćim odstojanjima.na medvjede i veprove. kod Kalinovika i ou zapadnoj Srbi}i. npr.'7S U više slučajeva koplje vidimo u scenama lova. . a samostalnih predstava je vrlo malo. Tepitorijalno je vrlo neraV'flomjerno rasprostranjen ovaj motiv. relativno.. npr.. na scenama lova na medvjeda u Gračanici kod V. najviše oko Nevesinja.džidu. Tako. masivnije.. sa nekoliko bridova na tuljcu " sa jabukom na njegovom dnu .'73 U nekoliko slučajeva koplje je isklesano uz mušku ljudsku figuru. u okolini Kladnja i Olova. U XV v. četverouglasta . Koplje za lov na medvjede i veprove. npr. Ljubuškog i u Popovu polju.

na pečatu bana Matije Ninoslava. Ubrzo je došlo do savršenijeg luka. ima ih samo ovlaš urezanih. S-Luk Luk sa strijelom se upotrebljavao u napadima na daljim odstojanjima. iz 1240. slično mačevima i štitovima. npr. osim toga. a na vrh koplja nj egova sokola'" D. iz narodnih pjesama doznajemo da se mrtvom junaku njegovo koplje zabijalo više glave. a u većine je tetiva neznatno zavinuta na 'Svojim krajevima.'" Ali je sigurno da su koplja pravljena i u samoj Bosni. Samo u nekoliko. Kopljevići i dr. u okolini Kalinovika.pjesmama. u blizini scene turnira. npr.nalaze na scenama lova i turnira. s lijeve strane.jevi Bosne kopljima najvIse snabdijevali u Dubrovniku. Teško je pružiti sigurno objašnjenje o razlozima pojave i značenju koplja na stećcima. Kako se koplja prete2>TIO . a i u lovu na raznu . sa kundakom. označavaju i ističu pokojnika kao plemića i uglednog čovjeka.'ss Istraživači stećaka gotovo da nisu ni zapazIli ovaj motiv. u visini glave.'88 Lukovi na stećcima su pretežno slabo klesani . Tako.'86 Pravljen je od drveta. za koplje su mu privezali konja. Ima ih mnogo manje nego mačeva ili štitova. najvjerovatnije je da koplja. ali ima i primjeraka gdje su prikazani u rukama pješaJka-učesnika . dok su neki predstavljeni bez strijela. kakvo vidimo na stećcima u zapadnoj Srbiji. O tome govore i toponimi: Kopljari. Ipak se ppimjećuju neke razlike među nj. ali nije bio siguran da li je ono znak društvenog položaj ~ li samo vojničkog poziva.rkrug.'89 Zanimljive su predstave luka sa strijelama uz "vojvodske figure". Predstavu koplja nalazimo na bosanskim srednjovjekovnim novcima i pečatima. ali ipak nešto više nego kopalja. a te scene su prvenstveno odraz realnog života ondašnjih plemića. a strijele su bile tanke drvene šipke. god'82 Koplje sa zastavicom u rukama konjanika. Njihov 234 . ili su u rukama učesnika u lovu i turniru. Zbog toga nije moguće lukove svrstati u njihove varijante. nosi jedan sveti ramik na fresci u Dečanima'81 Koplje se često spominje u našim narodnim . Kod većine lukova. a mnogi 's u i oštećeni. sa željeznim šiljkom. rekao bih iznimnih. Na tim predstavama se ne zapažaju gotovo nikakvi detalji. luk je korišten ·i za odbranu utvrđenih gradova. turniru ili lovu. zupcima i okretaljkom za jače napinjanje llJ'ka ·i tetive. Tako. isklesane su i strijele. Mislim da je ono stavljano na nadgrobnike onih koji su se istakli u rukovanju kopljem u ratu. primjeraka luk vidimo uz osamljenu ljudsku figuru.'90 Lukovi nisu tako brojno zastupljeni na stećcima. Prema Curčiću. Na stećcima vidimo jednostavnije i starije oblike lukova. neki lukovi izgledaju kao pravilan poh. Sergejevski je koplje na stećcima uvrstio u društveno-socijalne ambleme. a Turci su donijeli svoj luk kružnog oblika.ma. u ruci konjanika u Boljunima kod Stoca'SJ Jedinstvena je pojava luka u rukama žene. tetive su mu bile od crijeva ili usukane opute. divljač . Na sljemenjaJku iz Donj e Zgošće lovac-pješak o pojasu nosi tobolac sa st"ijelama. U scenama su lukovi u rukama konjanika. neki su ulegnuti u svom tjemenu. Oni su ili samostalne predstave. a da su sjeverniji krajevi u tome pogledu bili više upućeni na ugarske radionice.

luk je bio glavno oruzJe starih Slavena. relativno. Zanimljiv je primj erak u Ludmeru . a onda u Boljunima kod Stoca i u :l. Iz svoje pradomovine oni su donijeli drveni luk i strijele koje su često mazali otrovom.epi i u Ludmeru ) . u Srbiji. Kako sam već naveo. dok s u ostali lukov·i vezan'i u z fi guralne pred stave. Lukovi su vrlo rijetka pojava u primorskim krajevima. a u i s točnoj Bosni ih gotovo uopšte nema (samo po jedan primjerak u :l. u scenama nalaze se uglavnom na hercegovač kim s tećci ma . ukupan broj kreće se oko 100 primjeraka. a Curčić kaže da su kasnij e pravljeni i od željeza. lukovi su se postepeno usavršavali. u zapadnoj i u centralnoj Bosni. u Crnoj Gori .ugić Ba ri kod :l. 78. uglavnom u scenama lova i turnira. najviše ima u Popovu polju . ali o 235 .e dstava. Lukovi sa figuram . Sa mostalnih pr.Sl. što je jedini primjerak luka kao h era idič kog znaka . • •• Prema Skrivaniću i Curč i ću. Lovac-pješak sa lukom i tobokem II sceni lova na jele na na sljeme njaku iz Donje Zgo šće (sada II Zemaljskom muzeju II Sarajevu). Oko polov ine toga broja odnosi se na samostalne predstave. gdje je luk isklesan uz l ežeću figuru'9I U Biskupu kod Konjica lu k se nalazi na štitu.abljaka.

pem i buzdovani'9S . Benac misli da lukovi uz "vojvodske figure" u Radimlji označavaju ratnike. Izgleda da su lukovi najviše nabavljani iz DubroWlika. Kod starih Slavena je buzdovan bio od drveta (Skrivanić ga naziva topuzom) . a onda i vatreno oružje. Od XIV v. mačev i i sablje. pripada plemićima . iz Fojnice. o kruglastom glavom. koji su nekada imali glavu sa perima. pojavljuje na stećcima. možda više onim sitnijim nego krupnijim i da također simbolizira vlast. Motiv buzdovana II ruci na Teslića. god. s lično kopljU. tzv.r " . Njegovu svrhu vidim u težnji da se obilježe pokojnici čiji je društveni ugled zasnova n na uspjesima u rukovanju lukom . njime se nije samo udaralo po oklopljenom neprijatelju nego i dočekiva l a neprijateljska koplja. Za lukove na muslimanskim nišanima Curčić kaže da vjerovatno označavaju vrstu čete kojoj je pripadao sahranjeni ratnik. 236 . Tada su nastali i želj ezni buzdovani . ali se oni ne pojavljuju na stećcima. U dubrovačkim arhivskim dokumentima se spominje 1448. koji je bio lukar. Sl.tome ne znamo mnogo. 6-Buzdovan Buzdovan se smatra napadnim udarnim oruzJem za bliska odstojanja. Nazivali su ga i kijačom (čomagom) . 'I " N " I . Dolaskom Turaka povećala se upotreba ovoga oružja . Mislim da i luk. kako u ratnim pohodima tako i ti lovu i junačkim igrama .'" Ne treba da nas imenađuje što se luk.'93 A. koja je kasnije ojačavana želje:mim čavlima sa oveći m glavkama....n Ovaj motiv na stećcima nije bio predme t posebnog proučavanja. makar onu nižu ·i tl manjem obimu. 79. Radoslav. je sa Zapada unesen samostrel. ali se može pretpostaviti da su ih i sami Bosanci pravili. kao tipično staroslavensko i mnogo korišteno srednjovjekovno oružje. Prema Curčiću.kraći držak se završavao kvrgom.

Na tu pretpostavku upućuje i okolnost što se u Vrućici kod Teslića nalazi na. U opasnosti od grada ona se iznosila pred kuću. Sve su to sjekire manjih dimenzija.3. a četiri su u rukama figura. nego da ima magičan ka- * 237 . a od bosanskih nalaza naveo je zanimljive primjerke iz XV v. zapadna Bosna . centralna Bosna . jedva da ga ima više od 10 primjeraka. I ovaj motiv na stećcima je malobrojan.L Po svojim oblicima i drugim okolnostima. Skrivanić je zapazio predstavu buzdovana na freskama iz XIV v. u istočnoj Bosni 2.SOJ Prema G. so2 ** Kult sjekirice je poznat još od neolita. žene su pile vodu u kojoj je oprana oštrica sjekire. u Peći i Lesnovu i na freskama iz XV v. 7- Sjekirica Skrivanić j e i bojnu sjekiricu uvrstio u udarno oruzJe za manja odstojanja.'97 * ** G. Sergejevski je pretpostavio da sjelcira na jednome stećku u Ludmeru nije realna predstava predmeta kućne upotrebe.3. zajedno sa št itom . u Kaleniću. šIo se neki od nj ih nalaze na krstačama. u zapadnoj Bosni . bojnu sjekiru su · poznavali i stari Slaveni. a možda i državne fu nkcionere u doba Turaka. i to u centralnoj Bosni . II Bosni i Hercegovini. u Hercegovini . Curčić naziva baltom. Tako ga vidimo u ruci velikog turskog vezira Mehmed-paše Sokolovića. od čega u Bosni . Jednu sjekiricu u okolini Kladnja drži ruka do ramena.'99 Iako malobrojan. Bojnu sjekiricu V.Na stećci ma se nalazi veoma malen broj buzdovana. Za njega bi se moglo reći maltene isto što i za koplje i luk . Svi mediteranski i indoevropski narodi s u je smatrali svetim predmetom. Da bi porođaj bio bezbolan . Koliko sam mogao ustanoviti.6. relativno. Skrivaniću.5 i u Crnoj Gori . u Sarajevu i u Sanskom Mostu i topuz sa gvozdenom glavom 'iz Varvare kod Prozora'" Buzdovan je u srednjem vijeku služio i kao atribut vlasti. mislim da su klesani u vnijeme vladavine Turaka u Bosni. Zanimljivo je da u scen i mačevanja na Blidinju učestvuju i dvije žene koje drže buzdovane.k onjice. SO I Sjekirica iz okoline Kupresa. koja je upotrebljavana protiv pancir-košulja.2. koja se nalazj na krstači. ima tordiran držak. približno is toga oblika. u svemu 16 primjeraka. a u Hercegovini . kasnijem obliku stećka i što se radi o predstavi turskog pernog buzdovana'96 Od navedenog broja jedan buzdovan pridržava ruka.7 (istočna Bosna 3. a Curčić misli da je ona u Bosni upotrebljavana tek u doba Turaka. Dodajmo još i podatak da se buzdovan (kijača) nalazi na mnogim muslimanskim nišanima iz XV i XVI v.l ).da atribuira uglednije ljude.soo a jedna iz okoline Nevesinja lebdi iznad glave muške figure. D. Stari Srbi su vjerovali da sjekira može da posluži kao sredstvo protiv zlih demona. buzdovan na stećcima nije beznačajna pojava. Spada u naoružanje . kao npr.

Sl.Motiv sjekiri ce iznad ljuds ke figure sa gore uzdignutim rukama na s te ć­ ku II Hum č anima kod Neves inja. 80. Osobito je zanimljiva i važna činjenica da se četverouglasti štitovi (kako oni u obliku pravougaonika tako i oni u obliku trapeza. Njeno ukupno brojno stanje iznosi nepunih 600 primjeraka. Dok su štitovi i štitovi sa mačevima zasrupljeni u velikom broju. ne dostižu ili ne prelaze cifru od 100. sli čno kao i buzdovan. rakter. pogotovo koplja. Uočljiva je važna činjenica da su štitovi i štitovi sa mačevima isključivo karakteristika Hercegovine i primorskih krajeva. . I po teritorijalnom rasprostiranju su ovdje znatne neravnomjernosti. 238 . dotle se buzdovani i sjekirice javljaju u manje od po dvadesetak primjeraka. da kao i preistorijski apotropain od v raća zlo od ljudi i njihovih kuća 504 Ja mislim da sjekirica na stećcima. * ** Ova grupa motiva se sastoji od 7 vrsta i oko 40 podvrsta oruzJa. Između llljenih pojedinih vrsta postoje znatne razlike u tome pogledu. simbolizira čovjeka 'k oji se naročito istakao u borbi tim oružjem. a lukovi. a samostalna koplja isključivo Bosne. tj.

81. ti četvero ugla sti štitov i su tipi čno bosanski . svega neš to preko 100 primjeraka. Veći nu ovih vrsta oružja poznavali su stari Slaveni. ali i takvih koji samo simboliziraju zva nje. osobito luk . zatim da simboliziraj u te lj ude kao članove plemi ć kih porod ica i rođa čkih plemićkih veza. 239 Ovi motivi su vrlo nejednako raspoređeni i klesani. atributi ljudi koji su se za života isticali u uspješnom rukovan ju !I1jime. nakovanj sa čekićem je obilj ežje kovačkog zanata. U srednjovjekovnoj Bosni su sva ova oružja u veli kom broju korištena ne samo u ratnim akci jama nego i u narodnirn junačkim igrama. prvens tveno oni h sitnij-ih . prije svega. Pretpostavlja se da su sva ova oružja pravljena u Bosni . srp . luka koji se sa urezom za koplje. ali i drugih. Za sablju . šes tar i visak. bilo u lovu ili u igrama. oni koji se u istorijskim izvorima nazivaju "scutus bos nensis". SIMBOLI ZAN IMA NJA Relj efni motivi koji obi lj ežavaju zan imanja pokopan ih ljudi su malobrojni . Stitovi sa he raidi č kim oznakama su jedna vrsta bosanskohercegovački h polugrbova. makar i one manje i teritorijalno ograničene . a u konačnoj liniji da su znak vlasti. knjiga i čaša . koji je bio njihovo glavno oružje . Evo vrsta tih motiva: motika. ~ako 'izgleda. . s lij edeća grupa od pet znakova odnosi se na klesarski zanat. budući da su karakteristični za Hercegovinu. Prvih pet vrsta su znakovi zemlj oradnika. kao i u lovu. mislim da su sve ove vrste. ali su više nabavljana iz Dubrovnika. dalje cipele. a oni četverouglasti. buzdovan i sjekiricu se može reć i da pripadaju vremenu turske vladavine u Bosni Hercegovini . a onda tri zadnja znaka koji simboliziraju svešteničko zvanje. onda nakovanj i čekić . plug i š kare. kosir. iza toga je znak cipelara.O . buzdovana su sreć u na s tećci m a. ili bez ureza) nalaze maltene isključivo u Hercegovin i. te š tap. dlijeto. možda bi se mogli smatrati nacionalnim državnim simbolima. Iako ima različitih mišljenja O razlozima pojave oruzJa na stećci­ ma. uglomj e r. bi lo u ratu.· . Ima motiva koji su rea lna predstava oruđa i a lata. Sl. - Osnovni motivi sjekirice. zatim če kić. Kotora i Budima.

Javlja se samosta lno. . bez držalj a. Motika je trouglas tog oblika. uz ralo . evide ntirao sam samo na s tećc im a u sjevernoj Dalmaciji. ili uz druga poljoprivredna oruđa . a možda i iz XVII v. soS Moti v motike se redovno javlja na tanjim pločama . srp. 82. ze mljoradničkog Predstavu motike. u Dalmacij i i Is tri. Tako je motika postavljena na jednoj nadgrobnoj pl oč i kod crkve Gospe od roza r ij a u Pre kom kod Zadra. polumjesec i zvij ezdu u Rogoznici kod Sibenika. plug i š kare zanimanja javljaju se ukupno oko 35 Ti simboli puta. i to 4 primj erka u okolini Sibenika. koj e su vjerovatno iz XVI . I s ti motiv sam našao na više nadgrobnih ploča iz XVII i XVIII v. kosir. 7 primj eraka u okolini Zadra i 5 primjeraka u okolini Trogi ra. . kroz koju se provlači i nabija drveno držalje . sa vratom i prošuplj enom glavom. zatim na pl oči Sl. predstavlja he raldi č ki znak na š titu.Motiv kosijera na ploči nekropole Biranj kod Sibenik•.1- Motika. U je dnome slu čaju.

. Uklesan je urezivanjem. niti mu je posvećena kakva pažnja prilikom proučavanja. Nalazi se u svega 5 primjeraka. U dva slučaja sam našao i ucrtanu spravicu koja sliči lopatici. prvenstveno vinogradarskim krajevima. Kosir je i danas vrlo korišteno i skoro nezamjenljivo oruđe u vinogradarstvu i u krajevima sa mnogo bodljikavih biljaka. ali mislim da je tu klesar dao scenu oranja . koji služi za čiš­ ćenje rala od nalijepljene zemlje. pa nije neobično što se pojavio i na nadgrobnici ma. uz polumje- Motiv primitivnog pluga.sH Uvjeren sam da je upravo ta fresco-scena inspirisala klesara da plug predstavi na stećku.sos Ni ovaj motiv stećaka do sada nije bio uočen. i kratkog drvenog drška. vidio sam ga na ploči uz crkvu u Donjem Humcu na otoku Braču i na nadgrobnoj ploči kod crkve u selu Sveti Martin kod Omiša. U jednom slučaju je heraldička oznaka na štitu. Sibenika i Trogira. sastoji se od lu č­ no povijenog. u okolini Sibenika. iz XVII v. Mislim da se i ovdje radi o simbolu uglednijih poljoprivredn:ika u našim primorskim krajevima. a još jedan je ranije evidentiran u okolini Cavtata. Braču.SlO Jedan primjerak pluga se nalazi na stećku nekropole uz crkvu Velike gospe u selu Srimi. Redovno je predstavljen osamljen. 509 Ovaj motiv do sada nije interesovao istraživače stećaka. pa sam ustanovio da se radi o tzv. našao sam još jednu sličnu predstavu na stećku u okolini Kupresa. zbog čega je. stećaka u okolini Sibenika. kod Pule. Jelene u Kastavu. sa svrhom da u određenom kraju osigura uspomenu na dobrog i uglednog poljoprivrednika. zbog čega danas nije sasvim jasna. Isti motiv susrećemo na vremenski nešto kasnijim nadgrobnim pločama u našim primorskim krajevima. s kraja XII i početka XIII v. Srp je u Bosni predstavljao važno i neophodno poljoprivredno oruđe. sasvim jednostavno. Mislim da je obilježje grobova uglednijih zemljoradnika u našim primorskim.S07 Alatka se sastoji od drvenog drška i lučno povijenog snažnog željeznog sječiva. Margarite u selu Stinjan.uz crkvu sv. posebno pri žetvi žita. ili zajedno sa nekim drugim poljoprivrednim oruđem. pa nije ni proučavan. našao sam samo na pet sec i zvijezdu. samo nešto tanjeg a dužeg željeznog sječiva. Napominjem da sam i na jednoj nadgrobnoj ploči u CI1kvi sv.506 Ovaj motiv do sada nije bio zapažen. 241 . Osim navedenih pet primjeraka pluga u okolini Sibenika. Predstava je oštećena. Između ostaloga. Margarite u selu Stinjan kod Pule. zapravo ralice. Stari Srbi su vjerovali da srp ima moć zaštite ljudi od demona. Motiv kos ira sam našao na 14 stećaka u okolini Zadra.muškarac pridržava plug 'k oji vuče konj. na ploči u groblju sela Skrip na otoku te na ploči u crkvi sv. stavljan u kolijevku da dijete očuva od uroka i vještica.. kao i kosir. linearno. Na sačuvanim freskama u toj crkvi nalazi se i scena oranja sa ovakvim ralom. ogrijebu. između ostaloga. čiju predstavu susrećemo na vrlo ograničenom broju stećaka u istočnim krajevima Bosne. Kosiru vrlo slična poljoprivredna alatka jeste srp. I srp. vidio uklesanu sličnu ralicu.

šesta r i visak Sve su to simboli klesarskog za nata. Da se baš radi o klesarskom a latu jas no govori primjerak iz Papratnog. če ki ć nalazi na s tarokršćans kim sarkofazima u Aliscampu . jedna u okolini Kupresa. i to u okolini Duvna. npr. kod Pul e. s17 Na stećci ma su ustanovljene i dvije predstave uglomjer". kod Rogatice. Navodno se takav motiv nalazi i na s tarijim nadgrobnim ploča ma u okolini Dubrov· ni ka . StS Također su ustanovlj ene dvij e predstave šestara. Motiv nakov· . Motiv škara je ustanovljen samo na jednoj pl oči u Zadru . Mislim da se i za njega. is kl esan je i čekić . kao alatke klesara s te· ćaka. Tako se. Na već s pomenutom stećku u Papratnom.Ovaj motiv do sada nij e bio zapažen. Predstave če kića ustanovio sam na 6 steća ka. n a otoku Braču. kod Trogira.S16 a uz šestar se nalazi i predstava viska. Margari te u S tinjanu. i to obadvij e na stećc i ma u o kolini Kupresa. m Postoje analogije i izvan naše zemlje. predstav ljena su i dva dlijeta. a lij eva dlije to. Arles u. Cekić. zbog čega mi· li m da se i ovaj motiv može ubroj a ti u simbo le umrlih uglednij ih po· ljoprivrednika. . od kojih je jedno u ruci maj· stara. Na nadgro bnoj ploči u selu Skripu. u o kolini Glamoča. u okolini Foče. a ne one krojačke . Korčule i Splita. kod Foče . - nja sa ček i ćem na sletku II Osovi kod Rogatice.514 Smatram da je če ki ć na s tećc ima a la tka i s imbol klesara stećaka. uz motiku. Javljaju se ukupno 12 puta. kao i za prethodna dva. Sve u to jasne i plasti čne realne preds tave ček i ća. u o kolini Foče i u Popovu polju . uz dvije ru· ke i če ki ć. 3 . 2- dlijeto. kao i na s taro· francus kim s te1ama (koje neki pripisuju ka tarima ) u Muzeju La Cite II Carcassonnu. u Kiselj ak u . uglomjer. se majs tori s tećaka željeli ovje kovj ečiti. može reć i da je na steć ke došao da bi saču vao uspo· menu na pokopane ugledne ratare. Sl ! Sve su to plas ti č n e sasvim realne i prepoznatljive predstave SL 83.SIO a če tvrti u Ma rini. Vi sak sam našao i na s tarokršća n s kom sarkofagu u Aliscampu . kod evesinja.Sl? treć i u Jošanici. i to tako da desna drži če ki ć.Nakovan j sa će m o ček ićem su Us tanovljena s u sam o četir i primjerka motiva nakovnja sa če ki · Jedan od n jih se nalazi u Osovi. gdj e su predstavlj ene dvije r uke (bez figure). kod Foče. u Arlesu . U ovom e s lučaju s u prikazane škare kakve se upotrebljavaju za obrezivanje loze i za s ličn e potrebe. u č ime Nema sumnj e da su sve to preds tave klesarskog alata. a druga u okolini Cavtata. Napominj em da sam takav motiv našao i na dvj ema nadgrobnim pločama u podu crkve Sv. Sl2 Ovaj motiv se s u s reće i na drugim nadgrobnim spomenicima.S18 drugi uZa lomu .

Tu je bila samo jedna cipela i uz nju neka sprava .koja me pod sjeća na cipelarski nož za sječenje kože. Augustina u Tuluzu. šiljaste cipele. i koji se po svoj im svojstvima može smatrati prelaznim oblikom od stećaka ka pravim nišanima. Na ovoj drugoj se ističe jezičac nad r1som. štap je mnogo bolje zastupljen.. 4-Cipe/e Motiv cipela je ustanovljen samo na tri 'n adgrobne ploče u Zadru. Jelene u Kastavu. da se ovaj motiv klesao na nadgrobnicima ljudi koji su bili poznati i cijenjeni kao dobri cipelari. Sličnu predstavu cipele sam vidio i na jednoj nadgrobnoj ploči uz crkvu sv. ci pela koji sc 5 . U Osovi je nakovanj ukrašen spiralnim zavojima. i to 29 puta kao samostalan motiv. kosijera.oblika nakovnja i čekića koji odozgor dodiruje nakovanj. čiji je zanat bio cijenjen kao iklesarski. kod Rijeke. tj. vO Sl. i to jedna cipela u horizontalnoj a druga u kosoj projekcij. Napominjem da se predstava ovoga motiva u Jošanici nalazi na musli· manskom nišanu sa turbanom. Motiv nakovnja sa če kiće m sam zabilježio na srcolikom štitu (uz potkovicu i ribu) jedne starofrancuske gotičke krstače u Muzeju sv. čekića na laze na stećcima. Vj erovatno bi se na nadgrobn im pločama većih primorskih naselja moglo naći još ovakvih predstava.523 To su starinske. spomeniku koji spada u XV ili u početak XVI v.i. Ustanovljen je na 44 stećka.$ tap. . a da je primjerak iz Marine na oštećenoj ploči u grobljanskoj crkvi. koje su tehnikom urezivanja u kamen predstavljene 'kao parovi. srpa. Motivi motike. 10 puta uz mušku figuru (redovno u samoj ruci) i 5 puta uz predstavu ruke koja pridržava štap.522 znači uobičajenog Mislim da motiv nakovnja sa če kićem na stećcima i starom nišanu da se ovdje radi o grobovima majstora-kovača . k" j iga i čaša 243 U odnosu na ostale motive ove grupe. Mislim da nema sumnje da se u ovome slučaj u radi o oznakama cipelarskog zanata. 84.

Neki dršci se obratno povijaju . slično onima koje često vid imo uz figure rimokatoličkih biskupa na s tarim slikama i skulpturama. Jedan od ta dva štapa drži svojom lijevom rukom muška stojeća figura (Visočica u okolini Konjica). neš to ih ima u centralnoj i zapadnoj Bosni . U desetak primjeraka držak je prav. postoji ne koliko tipova š tapova. Postoje dva štapa čiji s u dršci sp ira ln o povijeni. inače su plastično predstavljeni. u okolini Nevesinja. S obzirom na obli k drš ka. Najviše (gotovo tri četvrtine ukupnog broja) ovih motiva nalazi se u istočnim krajevima. 525 Svi ostali š tapovi imaju držak koii je nešto poviien . Uz figuru i š tap tu su ptica i nesrazmjerno mala figura konja. Srbiji i Crnoj Gori. .52' Stap je visok koliko i sama figura . vodoravan i is te debljine kao i ostali dio š tapa. U nekoliko s lučajeva su urezani. 85. Drugi takav štap se nalazi na stećku uzidanom u crkvu sela Luka. Nema ih u primorju. zatim se blago Sl. a neki ioš i unutra.Obično su štapovi na stećcima pažljivo crtani i klesani. U nekoliko primjeraka držak je od sredine blago nagnut na obadvije strane.li sredini su izbočeni. Tako se neki dršci blago uzdižu prema svojim krajevima.Predstava muš ke figure sa šta· pom (uz to još i predstave konja i ptice) na sijemenjaku II Polji cu ( Vi soč i ca planina). II okolini Konjica. te u zapadnoj Hercegovini i u Imo tskoj krajini. a potom malo povijaju prema dolj e. .

OD 245 Tabela XIX - Vrste relj efnog motiva štapa koje stećcima . susrećemo na .

a onda prema gore i n a svojim krajevima još i neš to unutra. kod Breze.povIJaJu prema dolje. 246 . Pril aže se tabela osnovnih tipova š tapova . uz već s pomenutu na Visočic i. a ima i takvih koji se povijaju prema gore. sa spiralnim drškom. M eđu predstavama š tapova uz ljudsku figuru. u kojoj sjedeća fi gura drži š tap '.T. U dva primjerka držak je jako povij en prema go re i uspravni dio š tapa se proteže preko samoga drška . kod Konjica. u jednome je držak kao kružni vijenac u vertikalnom položaju. vrl o je zanim ljiva i predstava na slj emenjaku u H očev iju . XIX. kao polumjesec. a ima jedan primj era k čiji držak završava u vidu kružića (Radimlja) . Ima i drža ka koji se č itavo m svojom dužinom blago lučno povijaju prema dolj e. - Motiv sjedeće ljudske figure sa štapom i knj igom na Hočev i ju sljemenjaku u kod Breze. 86. knjigu 526 Među predstavam a š ta pa sa rukom (bez fi gure ) i s ti če SI.

a ne samo bogumilskih sveštenika. Imotskog i Travnika). Save. oživljavao mrtve. kod Lištice.528 Stari Srbi su smatrali da je štap znak vlasti. gdje se nalazi i natpis u kojem se kaže da je to spomenik gosta Milutina. povodom nalaza tordiranog štapa u Imotskoj krajini. Solovjev je štapove na steć­ cima vidio kao atribute maj viših sveštenika Crkve bosanske. Stoca. kod Skender-Vakufa. reda koji je i . nego vjerovatno svim sveštenicima Crkve bosanske. a da su od tada postali visoki kao čov­ jek. kakvi se nalaze i na našim stećcima. nosili kaluđeri reda sv. Radojčić 'je u polemici sa Solovjevom istakao da su š tap i . mogao imati posrednog utjecaja na crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni 536 Pi š uć i o novopronađenom natpisu na stećku krst janina Ostoje u Zgunji.j gostu Crkve bosans'ke. nerotkinji da rodi". ja sam o štapovima na steć­ cima rekao da se oni ne mogu pripisati samo djedu ili gostu. kod Breze. ili sa nešto povijenim drškom. slepom davao vid.538 Prilikom studijskog putovanja kroz Tursku 1977.inače . 533 Sv.529 Predstave štapa na stećcima zanimale su nekoliko istraživača umjetnosti stećaka. Kao povod i glavni razlog za to svoje stanovište on nalazi u predstavi štapa u ruci ljudske figure iz Humskog. ženi olakšavao porođaj . Katić. kod Srebrenice. sunce. kod Foče. gdje osim toga vidimo polumjesec.531 A. po njenom mišljenju. koji u desnoj ruci drži biskupski štap 539 Jovi kal uđera lsilija . Posebno je zanimljiv jako dugačak štap bez uobičajenog drška koji drži sv. god. a 'kod sedmoga je i držak tordiran (Luka kod Nevesinja). Renđeo je opisao nekoliko štapova sa s tećaka i pronašao nekoliko analogija štapova koji su na Zapadu od VII do XII v. rekao da bi on mogao da bude znak vlasti i časti pokopanoga. ali i na štapove koje su nekada nosili ugledni ljudi u selima Povrbasja 5JO I. uz motive otvorene knjige. u Hočev­ Iju. 247 . On misli da štapovi na stećcima pripadaju djedu . polujabuku i dvije ptice.se ona u Baštini. Vasilija na Istoku. s ličme biskupskim i onim viših sveštenika na Zapadu. 534 Slično mišljenje ima i M. Kristofor. koji je rekao da štap nije specifično obilježje bogumilskog dostojanstvenika. Antuna Opata. nego na civilna lica. bili obične veličine. U crkvi sv. Naveo je podatak da su ti zapadni štapovi do XI v.pre· Mileti ć.535 M. i štapa na istome spomeniku. Josipa u Kotoru nalazi se reljef sv. Savo je svojim čarobnim štapom izvodio vodu iz kamena. Vego. o kojima je pisao I. u blizini scene lova na jelena u Mokrom. kod Skender-Vakufa. Miletić je ustanovila da su štapove. zatim pijetla i čaše. u obliku s lova T. Nevesinja. "Sv. pretvarao gradove u jezera. Pri tome je on pomišljao na štap kao simbol velikodostojnika Crkve -bosanske. nosili biskupi i opati.m J. Renđeo. Staka se smatrala stalnim atributom sv. Tako se najprije M. sa spiralno povijenim drškom.s37 Napominjem da je L. Jovana i sv. Sidak je izrazio misao da se štap na stećcima uopšte ne odnosi na sveštenike. Lištice. Karanović zadržao na pojavi štapa u Baštini. i na predstavi štapa u ruci sjedeće figure.k njiga "stereotipni atributi sveštenstva" uopšte.527 Zanimljivo je da šest primjeraka štapova ima tordiran svoj uspravni dio (okolina Trebinja. nego svih kaluđera uopšte. doznao sam da su u Anadoliji šehovi nosili drvene štapove sa povijenim i na krajevima malo uzdignutim drškom.

88.SI. . .Stojeći portret gosta Milutina sa štapom i knjigom na stubu II Humskom kod Foče (sada II vrtu Zemaljskog muzeja II Sarajevu).

i to na slj emenjaku u Hočeviju. Renđea i mišljenja Sv. Sv. na stubu u Humskom. U jednom slučaju je čaša u ruci sjedeće (?) figure (Banja Stijena. naročito na re laciji civilna ili sveš teni čka oznaka.542 Radojčić je i za knjigu rekao da ne znači ni šta specifično hereti čko. Motiv knjige je ustanovljen samo na tri stećka. 5 u istočnOj Bosni . .uz čašu je prikazana knjiga. to su zagovornici teze o pripadnosti stećaka bogumilima i predstavu na stećku iz Hočev lj a objasnili kao predstavu djeda. Vega. pa i na novijim nadgrobnim spomenicima. Radojčić je upozorio na sarkofag jednog episkopa u crkvi S. Njih ov geografski raspored je ovakav: 6 primjeraka u Hercegovini. kod Zadra. za koji je rekao da "mnogo potsjeća na hočeva lj ski relj ef". zeno u Veroni.kod Mostara. kod Breze. l u centralnoj Bosni i 1 u Dalmaciji. ili nekog drugog velikodostojnika te crkve. koji . vidi se sveštenik koji u dosta izdignutoj ruci drži knjigu. sa knjigom i štapom) neobično oblikovan i da sam kružno udubljenje na dlanu figure .se služi evanđeljem .543 M. Kako je o štapu već bilo govora kao o mogućem atributu svešteničkog zvanja. nego vjerovatno "spise diplomatije" (gost Milutin se bavio i diplomatskim poslovima . . kod Tuzle). Radojčića i M. steć­ Motiv čaše ustanovljen je na 13 Istećaka.Smatram da će pitanje štapa na stećcima još biti predmet interesovanja stručnjaka. <flego da. pa se može pretpostaviti da se ovdje radi o portretu toga gosta. Vego Je rekao da knjiga u r uci gosta Milutina ne mora da znači evanđelj e. Ova ploča bi mogla biti i iz relativno kas nijeg vremena. što je oznaka sveštenič­ kog groba .S4' Mislim da ima puno razloga da pretpostavimo da knjiga na cima predstavlja evanđelje koje je simbol sveštenič kog poziva . uz sto i štap. moglo bi se pre tpostaviti da i knjiga pripada svešteniku. Napominjem da je primjerak jz Hočev lja (stećak na kome je sjedeća figura. S4 ! Na ploči u Miranju uz knjigu je predstavljena čaša."" U Humskom stojeća muška figura jednom rukom drži povisoko podignutu knjigu (u drugoj ruci je štap) . Ali. Cašu na štitu vidio sam na nadgrobnoj ploči iz . izm eđu Prijepolja i Plj evalja. da su na romaničkim sarkofazima evanđeli sti predstavljani sa evanđeljem. Na fresci crkve u Davidovici. osim knjige. kao i na stećku iz Humskog. koju jednom rukom dodiruje ljudska sjedeća figura. 249 Motiv čaše nije neobična pojava na starijim. kod Rogatice). međutim. Natpis na tome stubu govori o grobu gosta Milutina.. kalež.nap.54' Ovi motivi su ob i čno samostalni . U Hočev iju je to otvorena dosta velika knjiga.'46 U jednome od ostalih s lučajeva . Miletić i I. uzimajući u obzir rezultate istraživanja M. kao i štap. od kojih na jednome u dva primjerka. kod Foče i na ploči u Miranju. predstavlja stereotipni atribut sveštenstva. moja). Na stećku iz Hočevlja. a u jednome je prikazana samo ruka koja drži čašu (Međaš.monahu Crkve bosanske. uz figuru je isklesan štap . mislim da dosta opravdanja ima pretpostavka da štapovi na stećc im a simbolizuju bosanskog sveštenika uopšte.krsta u Raškoj Gori. S obzirom na to da s pomenik iz Humskog pripada gostu Milutinu. Poznato je. shvatio kao projekcij u čaše. iz XIII v.

kada se tiče poljoprivrednih :zanimanja i cipelarstva. Osim izvjesnog manjeg broja štapova. Veoma je zanimljivo to što je evidentirano 12 primjeraka znakova klesarskog zanata. I po broju ~ po veličini prostora na kojem se nalazi.. u našem primorju. u Banji Stijeni je štap u blizini figure. Kako smo vidjeli. poput štapa i knjige. a u Raškoj Gori figura u drugoj ruci drži krst. Zbog svega toga mislim da su motivi čaša na steć­ cima predstave crkvenih obrednih kaleža-put ira. za koju sam naprijed rekao da se odnosi na nekog crkvenog veHkodostojruka. reći. • •• Svi ovdje navedeni simboli zanimanja javljaju se oko 115 puta. u okolini Trebinja. I na novijoj ploči u Srbiji čaša je vezana za pokopanoga sveštenika. kovački i cipelarski.). kada se tiče ostalih vrsta motiva.zanata . u Miranju je knjiga do čaše. Većina vrsta ovih motiva se nalazi na srednjovjekovnim i kasnijim nadgrobnim spomenicima u našoj i drugim evropskim zemljama (štap i knjiga na romaničkim sarkofazima.XVI v. s iznimkom srpa. U Hočeviju je to sjedeća figura sa štapom i knjigom.pa samim tim ni proučavani. Radi se ~ oznakama zarumanja koja su u svoje vrijeme bila cijenjena. tačnije na krajeve istočne Bosne. petnaest vrsta osnovnih motiva ove grupe odnosi se na poljoprivredna zanimanja. sa svojih 12 varijanti oblika (tabela br. Zbog toga nas ne treba da iznenađuje njihova pojava na stećcima. koji.'" a taJko isto i u grobu ispod stećka kaznaca Sanka u Biskupu. itd. koji se nalazi u istočnoj Bosni. ovdje dominira motiv štapa. zatim na tri vrste.54o Po nekim okolnostima možemo zaključiti da su čaše na našim spomenicima vezane za pokopana sveštena lica. u okolini Konjica.epitafu se kaže da je to spomenik jereja Milivoja Antonovića.547 U grobu ispod stećka Radače Cihorić .klesarski. simboliziraju sveštenički poziv. u čemu vidim obilježavanje i isticanje društvene vrijednosti poslova izrade stećaka. može se nisu bili zapaženi . XIX).Polihranije u Veličaruma. motivi ove grupe. Impresionira pažnja koja je na taj način odavana svešteničkim ličnostima. Ućirilskom . 250 . scena oranja na našim srednjovjekovnim freskama. Upada u oči da se njihov geografski razmještaj uglavnom odnosi na Dalmaciju. onda vidimo da simboli svešteručkih zvanja zauzimaju gotovo 50% ukupnog broja svih motiva ove grupe. cipele i čaša na pločama XVII i XVIII v. te n a sveštenički poziv. neki od ovih bosanskohercegovač kih motiva nalaze u Imotskoj krajini ili u primorju. jz sela Prnjavora . Samo se. čekić. poljoprivredne alatke. a ako mu pridodamo motive knjige i čaše. nađena je staklena čaša. visak i nakovanj na starim južnofrancuskim spomenicima. sa predstavom čaše. sa glagoljskim epitafom koji se odnosi na župnika Stipana Dekovića u Muzeju u Poreču. izrumno. te na Bosnu i Hercegovinu. U S-rb"iji je nađena nadgrobna ploča iz XIX v.

. PREDSTAVE ZIVOTINJA Ovdje su tretirane individualne predstave životinja na stećcima. Na stećcima se. a zas tupljena je i poneka životinja fantastičnog izgleda. ali pretežno na sljemenjacima i visokim sanducima.Iako će ovdje navedeni motivi biti predmet daljeg proučavanja. zmija i ptica. osim toga. kao i na Blidinju i u Ziemlju. Malo ga ima u okolini Kupresa. zatim u Popovu polju. javlja i manji broj nekih drugih životinja. Ljubuškog. i to: jelen. nezgrapnih i inače slabo urađenih predstava. prvenstveno motivi štapova. Raspoređeni s u na maltene čitavom teritoriju ovih spomenika. Ima dosta rusti čnih. Javlja se ukupno u oko 100 primjeraka. u Popovu polju. Imotskoj krajini. medvjed i vuk.lelen Od svih predstava životinja na stećcima jelen se naročito ističe. Među najljepše primjerke osamljenih jelena spadaju dva iz okoline Kalinov. ali je njihova koncentracija na određena područja prilično uočljiva.ka. U nekim područji­ ma ga. ipak. a potom u okolini Nevesin ja i Kalinovika. prostire se na širokom području i na lazi se . i to na najvažnijim mjestima njihovih ploha. kao što su vepar. Ta životi nja je relativno najviše zastupljena. u centralnoj Bosni. nalazimo u scenama. mislim da postoji više opravdanih razloga za pretpostavku da svi motivi stećaka ove grupe predstavljaju simbole ondašnjih cijenjenih zanimanja pokopanih lica. sa rogovima na kojima se vide parošci. ali sve te scene sačinjavaju zasebne grupe motiva.na svim vrstama oblika stećaka. oko Ljubuškog i Lištice. Duvna. motivi ove vrste su dosta dobro zastupljeni na stećcima. a nikako ga nema oko Lištice. ali su mnoge sasvim pogođene. konj. vrlo rijetko se javlja oko Stoca. ali i urezivanje u kamenu plohu.550 251 . pas. 1 . u Popovu polju i u Crnoj Gori. Mnogi motivi ove grupe javljaju se i kao elementi kompozicija sa ljuds kim i životinjskim predstavama. pretežno plasti čno klesanje. a onda j na Kupresu i Blidinju. Dobija se utisak kao da su ovim motivima majstori poklonili posebnu pažnju. lav. kao npr. kao npr. u prikazima lova i turnira .) U ogromnom broju slučajeva motiv se zaista odnosi na jelena. Kao samostalan motiv (izuzimajući ga u kompozicijama s drugim fi gurainim predstavama). U njihovom klesanju primij enjen je isti tehnički postupak. Postoji šest glavnih životinjskih vrsta. sk ladne inventivne i pune života. Kako će se vidjeti. jelen se najviše pojavljuje na stećcima u okolin i Ljubinja (22 puta). u Srbiji i u primorju. u centralnoj i i stočnOj Bosn. pa sam ih uvrstio u ostale predstave. (Uz put napominjem da se jeleni naročito i s ti ču u scenama oko Ljubinja i Kalino vika.

90. između Tres kavice i Vran-planine. . stećku uBitunjoj .Motiv s rnc na sljemenjaku na Dugom polju (B Iid inje).Sl. SI. 89. - Motiv jelena pokraj izvora vode na u široj okolini Stoca.

a ne jeleni. predstavljena na sljemenjaku nekropole na Dugom polju (Bli· dinje) . Tako se neš to snilizovan jele n na lazi na štitu u Uboskom. kod Ljubinja (sl. 90) i u okolini Kupresa . kod Ljubinja (sl.SS 1 Koji put se uz košutu vidi lane. 89.ss . u Bitunj oj. npr.554 . ma če m u Ubo- 253 U više s lu čajeva su predstavljene košute. br. br. npr.. U neko liko s lu čajeva je len je predstavljen odmah do izvora vode. - Motiv s tili zovanog jelena na št itu sa skom kod Ljubinja.Sl.sl. Mlada spna je. br. 91) . 9 1.SSJ Ponekad je jelen korišten kao heraldič ka oznaka.

92. Više puta je sa jelenom vezana ptica. ponekad je krst ili neki bUjni motiv isklesan u neposrednoj blizini jelena. kao npr.556 u Popovu polju. u Premilovu Polju . kod Ljubinja. a nekada je u njegovoj neposrednoj blizini. kod Trebinja. nekada ona stoj( na leđima ili rogovi ma jelena. ili u Domaševu. a u okolini Žablja-ka vidimo luk pokraj jelena. npr. Ceste su predstave nizova jelena m košuta.ss7 254 . - Motiv jelena sa pticom na hrbatu na slj emenjaku II Uboskom kod Ljubinja. na Kupresu ili Ludmeru.ss.Sl.

62 J. Tako ga vidimo. 255 . Ma· ria Novella u Firenci.s Đ.56 ' Ovaj motiv je često klesan na romaničkim crkvama. . naročito u scenama lova. a u tome okviru i jelena.npr. - Predstava niza jelena sa pticama na lu·batima na sanduku II Uboskom kod Ljubinja. kod ulaza u podzemlje crkve S.. Sale kaže da se jelen nalazi na kapitelima brojnih romani č kih crkava. tako. Michele u Paviji.' Isti autor nalazi jelena na por· talima. na nadgrobnoj ploč i gotičke crkve S. pa dalje. Zeno u Veroni i na fa sadi crkve S. svjedoci smo upotrebe motiva životinja.'.. nim spomenic ima. krstionicama i zidovima romaničkih crkava u nekim kraj evima Austrije i Njemačke. Basler kaže da je jelen kao elemenat u rimskoj epohi zadržanog Orfejevog kulta. SćO I pored opšteg islamskog stanovišta da se u umjetnosti ne upotrebljavaju figuralne predstave. Tako ga nalazimo na rimskim cipusima.'..SI. nađen na 1l10zaici ma i nadgrobnim spo· menicima u ne kim našim kraj evima . * ** Kao likovni motiv jelen je dosta kori šte n u raznim zemljama i vreo menima.'. illi i inače. kako u mozaiku tako i u slikarstvu i tekstilu kod raznih islamskih naroda od VII v. npr. Tako je on...o. 564 I u našim krajevima nalazimo jelena. uz ostale živo· tinje. 93. isklesan na naslonu drvene korske klupe u splitskoj katedrali.63 Vidimo ga i na nadgrobnim srednjovjekov. Napomenimo i to da se niz od pet gazela nalazi na nadgrobnim stelama iz Mikene.

bio vezan za posmrtni kult. U našoj narodnoj književnosti se na jednome mjestu ovako kaže : "Zaigra se mlada niz svatove. Apolo n. S. imao vrijednost istaknutog simbola čovj e kove duše. U etrurskoj umjetnosti se jelen javlja kao simbol mjeseca.570 U kršćanstvu jelen simbolizira dušu. jelen je kao likovni motiv u starokršćanskom periodu. Sve te okolnosti upućuju na mogućnos t objašnjenja toga motJ:iva na stećci ma kao realne predstave. Dijana. a može se govoriti i o jelenu kao dekorativnom motivu.567 Kao sveta životinja jelen je poznat u Maloj Aziji još od druge polovine trećeg milenija.57~. psa. ali je ta simbohičnost u doba s tećaka bila već zaboravljena. mogao umati vel'iku ulogu u mrtvačkom ritualu. a važnu ulogu je imao i u Dionizovom kultu. Đorđe).569 a D. Nešto kasnije je jelen dovođen u vezu sa mjesecom i podzemnim svijetom. proizlazi da usamlj en jelen simbolizira dušu umrloga pravednoga kršćanina. Grci su ga žrtvovali Arternidi. koji je u našoj narodnoj umjetnosti čes to korišten. gizdavi J ponosni ljudi. vezane za lov i društveni ugled brojnih članova feudalnih porodica. kao i u ranom srednjem vijeku. ili u blizini samoga luka sa strijelom.575 I okolnost da se na s tećci ma ne predstavljaju samo jeleni n ego i košute.ima (Artemida. Prema arheološkim nalazima. jer se kaže "Sam Kris t je jelen među jelenima". Srejović misli da su naši narodi još u XIV v. ima više karakter rea lne predstave. vjerovali u neko božanstvo u obliku jelena koje gospodari dušama umrlih. kano jelen od godine dana" . kao htonska životinja. jelen je u savezu sa mjesecom. Ponekad se čak identific ira sa samim Kristom. sv . Tako je jelen žrtvovan starogrčkim božanstvima lova . a onda i sa pojedinim božanstvima i svetitelj. Međutim . Wi lkeu. U srednjovjekovnoj Bosni je bilo dosta jelena. kao božanstvom podzemlja iz indoevropskih bajki. što se posebno odnosi na žene. a prema ostacima nekih narodnih ob iča­ ja. tako duša moja traži te. U svijesti naših naroda jelen je < uvijek smatran izvanredno privlačnom i lijepom životinjom s kojom se upoređuju lij epi. pa i lanad. i u našem srednjem vijeku.Arternidi i Apolonu. Kaže da se jelen Illala:ci na kavkaskim bronzanim sjekirama. Prema psalmu 42 Psaltira koji glasi: "Kao što košuta traži potoke.568 Kaže se da je jelen još u predistoriji simbolizirao besmrtnost ljudske duše. Kuli ši ć navodi kako je ustanovljeno 'postojanje kulta jelena na balkanskom području još u preistorijskim kulturama. jelen je na stećcima naj češće klesan u neposrednoj blizini lovca. postsasanidskim čašama u Srbiji. jer je i sjekira bila jedan od simbola božans tva mjeseca 573 S. Zečević kaže da je jelen. 57 l Cesto se jelenu pridaje značenje predvodnika ili prenosnika duša na putu za drugi svije t. vidi se da je božanstvo jelena bilo poznato u jugoistočnoj Evropi još prije dolaska Kel ta. vidimo ga na štitu kao heraldičku oznaku.Nala:cimo ga na dubo reznim vratima manastirske crkve u Treskavcu. može se reći da je taj kult i u na§im krajevima sve donedavno bio zastupljen. S73. sokola. n e ide u prilog treLiranja ovoga motiva kao predstave kultme životinje. po mome m išljenju.572 Po G. zbog čega njegova pojava na s teć­ cima. analogno vjerovanjima evropskih Illaroda u preclistoriji .)566 i na tzv. bože". u Makedoniji (XV V. Osim toga. pa i pripitomlj enih. Kako izgleda. 256 . koje se upotrebljavaju u crkvenim obredima.

za koje bi se moglo reći da su predstave krilatih konja. Jedan od njih se nalazi II Va rošištu . 580 Samostalnoj i osamljenoj predstavi konja sasvim je bliska predstava konja sa jahačem. Sl. kakvih motiva na stećcima ima preko 50 primjeraka. 94. naro či to II scenama lova na jelena. II Selinama kod Gruda 57• U okolini Sibenika sam našao konja na š titu 577 U ovaj broj s u uračunata i dva neobična. centralnoj Bosni 3. II okolini Duvna.Motiv krilatog konja (opasanog zmajem) na s ij emenjaku na Dugom Polju (Blidinje). nema više od petnaestak. 257 .2. npr.2-Konj Za razliku od dosta velikog broja predstava konja u zajednici sa koji ga jaše ili vodi. zatim II raznovrsnim scenama. sasvim originalna slu čaja. i s točnoj Hercegovini . istočnoj Bosni .1. zapadnoj Hercegovini . . od čega II zapadnoj Bosni . izm e đu Treskavice i Vran planine.konj e.3 i u Dalmaciji .2. osamljenog konja je rij e tka pojava. čovjekom . predstava samostalnog. Ne ki od tih primjeraka predstavljaju osedlane i opremljene . kod Roga tice. koj e sigurno možemo prepoznati.578 a drugi na Dugom polju.579 Slj emenjak sa predstavom konja u Kupresu u narodu je poznat :k ao spomenik junaka iz narodnih pjesama Alije Đerzeleza. Takvih motJiva.4.

sss Po narodnom predanju. Mislim da se pojava konja na stećcima.im spomenicima. Motivi su redovno plastično predstavljeni . može objašnjavati kao obi lj ežj e trajne uspomene na sahranjenog. ZoHo na srebrnozlatnom relikvijaru u Zadru (XIV v. Poznat je. a ispod njega je predstava nj egovog osedlanog konja. vidimo krilatog konja. koji se kao ugledan čovjek za života osobito isticao s konjem u vojnim pohodima .SS< Sasvim je vjerovatno da i predstave osedlanih osamljenih konja na stećcima evociraju uspomenu na njihove prerrunul e gos podare. sv. pretežno pažljiv i kvalitetan. npr.. I sveci se često prikazuju na konjjma. Na duboreznim vratima manas tira Tres ke. u Makedoniji. Poznat je konj krilaš ni vi lenjak iz naših narodruh pj esama. neranjivost . najvi še u vezi sa lovom i junačkim igrama . sjajna konjska oprema bili su ne samo potreba nego i znak druš tve nog ugleda . itd .SSl Pos toj i običaj da se u pogrebu nekog uglednika.čkih odreda. vodi nj egov osedlan konj. Dobar konj . sli č nog onima na s tećcima u Varošiš tu i na Blidinju . pre ds tavlja nosioca duša . a potom j na vepra. u Milie ima.ss3 Na nadgrobnoj steli .81 Prema mišljenjima nekih etnologa . Zbog toga je razumljivo š to se konj predstavlja na nadgrobnim spomenicima. sa mačem u des noj ruci. Citlu ka. isklesan je portret po kojnika. konj na nadgrobnim spomenicima. npr. do kojih je feuda lac.i to po jedan primjerak u okolini Sarajeva. I za tursko doba u Bosni i Hercegovini može se to isto reći.). posebno vojruka i ratnika. ili konja koji . vjerna i in teligentna životinja. na području s tare Raške. i inače dobro stojeći čovjek veoma držao. Možemo ga vidjeti na starokrš ćansk. poput grč kog anti č kog Pegaza.. 258 . još sigurnij e nego pojava jelena. Kao poslušna. tzv. Otuda i pojava motiva konja na muslimanskim nišanima.) . nekada zvani Jabučilo. neodoljiva sila. akindžija.s u učestvovali u megdanima. V. najVIse u scena· ma lova na jelena. • •• Kao likovni motiv konj je kod svih naroda i u svim vremenima obilno predstavljan . veliki značaj turski h konjan. na gotičkim zapadnoevropskim tapiserijama. kome se. kao i na raznim s pomenicima i predmetima islamske umjetnosti. Evidentirano je svega II primjeraka motiva samog psa. pridaju natprirodne osobine: munjevita brzina. nisu se mogle ni zamisliti bez dobrog konja i junačke opreme . on se kao samos talan motiv dos ta rijetko susreće na stećcima.iz XVI v. sli čno objašnjavanju jele na. takvog konja je imao voj voda Mom č ilo (prva polovina XIV v. konj je u srednjovjekovnoj Bosni u mnogim životnim situacijama bjo neophodan i cijenjen čovjekov pratilac. na romaničkim i got i č k'im crkvenim fasadama . 3-Pas Iako se pas često javlja u raznovrsnim scenama. megdanu ili u lovu. Curč i ć misli da bi takav konj mogao obi lježavati grob nekog legendarnog junaka.Klesarski postupak kod izrade ovih motiva bio je nejednak. Junač ke igre. . ali i kao osamlj ena pojava.

.587 Jedan od tri primjerka i z okoline Kalinovika je na nekropoli "li Gornjim Barama.. a neki da su lavova.Tad zavrišta de vet dobrih konja i zalaja devet ljutih lava . još nekoliko primjeraka koji su nejasni " sporni. Palavestra životinj u na stećku Radivoja Vlatkovića u Opli čićima. sličnu ptičjoj . Trebinja . smatra psom. kod Stoca.Gacka.. ).Predstava psa na sljemenjaku II GVOZDU kod Kalinovika.ika . za koju se i u natpisu toga spomenika kaže da je lav (A VREBA LAV . . dva primjerka su ustanovljena u okolini Rogatice. sa izdignutom glavom. koji trči. .čniji lavovima. Stoca. ja sam ih tamo i uvrstio. a tri u okolini Kalinov. otvorenih ralja i isplaženog jezika i sa Sl. To j e vrlo vjerna i lijepa figura psa . Postoji. za koje neki kažu da su psi. ") . Pošto mi izgledaju najsI. Žabljaka.586 Jedan pas u Žepi. . ima neobično stilizovanu glavu. zbog toga što se u našim narodnim pjesmama pas ponekad naziva lavom (.. u okolini Rogatice. 95. napominjem da Vl. U vezi s tim. doduše.

osim ovih .u Vranjskoj .3. dok je bio živ. drugi put u zaj ednici sa is tim takvim zelembaćem.kve S. a ni y. npr. Maria Novella u Firenci . samo u normalnom stavu.ij etka poj ava na stećci ma. Kako se ova životinja na stećcima naj češće pojavljuj e u planinskim krajevima i u vezi sa jelenom .l . kod Kalinovika i u Uboskom. jedanput lav predstavlj en zajedno s a konjem i nekom životinjom s l ičnom krllpnom ze l embaću .3. Basler ih je evidentirao na benediktin skim crkvama u nekim ·krajevima Austrije i Njemačke. U tome pogledu se -ističe podru čj e Kall inovika.SOl Pse nalazimo i na muslimanskim nišanima XV . u Bosni i Hercegov. u okolini Ljubinja .'90 Taj motiv se nalazi i na nadgrobnim spomenicima. a u Opličićima ga vidimo uz srnu i p sa. a i u drugome s lučaju je s li čna figura. s lučajeva nij e ·samostalna pojava . u okolini Nikšića i Cavtata. Dubrovačko primorj e . osamlj eni pS<i se nalaze skoro is klju čivo na području Bosne i Hercegovi ne. najv. nalazi se na štitu u Gvoznom. lav je na š titu. Ovaj motiv na stećcima obilj ežava grob čovjeka za koga je. Ni lov na divljač se nije mogao zamisli bi bez dobrih pasa . Javlj a se 38 puta. kod Ljubinja 598 260 . br. 95) 589 Zanimljivo je da se i p si. r elativno. s točars kim predj elima. Crna Gora . 597 U Trstenom.2. Stanovnik plaruine i s točar u srednjovje kovnoj Bos ni nije mogao opstati bez p sa koji ga je ču vao i š titio od mnogih opasnosti. a isto tako. u koloni . 4-Lav Motiv lava nije čes ta .i XVI v. s ljčno jelenima i pticama. . kod Stoca i u Trebečaj u . kod Bileće . **• Pse kao likovne motive možemo naći na romaničkim arhitektonskim objektima u evropskim zemlj a ma.iše II okolini Stoca (6 puta) . Kako vidimo. gdj e. kod Dubrovnika. Tako se u Brotnjicama (Konavli) i Uboskom. Brojno stanje u ostalim područjima je s lij edeće: zapadna HercegoVlina . otvorenih u s ta. j to uglavnom u planin skim. od toga 20 puta u is točnoj Hercegovini. a u lovu njegova "desna ruka" . U nekoliko . sa raz vijenim grudima i također gore i naprijed zavi jeruim repom (sl. Nekuku. Đ. kod Trnova. pognute glave. osim toga. U jednome slučaju je to snažna životinja.ini. izvjestan pas značio veoma mnogo .4.i sokolom. tako npr. na rimskim cipusima i na s tarokršća n s kim sarkofazima 591 Motiv p sa se n a lazi i na nadgrobnim pločama go tičke cr.bio zaš titnik života l i ·imanja. mislim da nema sumnj e da se radi o realnoj predstavi. SS8 Druga dva primj erka su u Gvoznu.5. postoje još 22 scene u koj ima su preds tavljeni i psi. lav bori sa zmajem u tri maha 5 " U tri s lučaja ruka zabija mač u ralje razjarenog lava . isplaženog jezika i gore i naprjjed zavijenog repa. samo vjše stilizovan.593 Pas je veoma vjerna ·i korisna živo tinja.dugačkim gore zavinutim i zakovrčenim repom. Srbij a . ponekad prikazuju u nizu. s točna Bosna .'9S U Donjoj Zgošći i u Boljunima lav je svezan za stabl0 5 % U Boljun ima je. centralna Bosna .

M. sa isplaženim jezikom. ali treba reći da . a druge s l iče predstavama pasa .Lav u borbi sa zmajem na slj emenjaku II Uboskom kod Ljubinja.. gore i naprujed zavijena repina.teško snalazili..je moguće da i neke od već naprij ed navedenih predstava pasa pripadaju grupi lavova .povelika glava. 96. kod Cavtata). ništa ne ·k aže o motivima lavova. snažna prsa. Nije čudo ako su se neki i s traživači s teća ka u tome pogledu . jer je. npr. 261 U navedenom broju nalaze se 2-3 primjerka za koja se ne može sasvim sigurno tvrditi da su to predstave lavova. kao da ih uopš te nije zapazila 599 Većina preds tava ove grupe je uveliko s li čna lavovima . Wenzel. pandže na noga- . naznačena griva. npr. . obično kitnjastog razvedenog završetka. jedna od njih odveć stilizovana (Gabrili.Sl.

Sl. u okolini (:a plj ine (G rub ačev lav). koji s u mršavi i sa vrlo rij e tko m gri vom."" 262 . 97 . ma . u Moti v lava (sa srnom i psom) na sandu ku sa pos toljem Opli č i ć im a. Ruka zabada m ač u ra lj e lava na sandu ku kod Trnova. uT rebeča ju SI. 98. Svojim izgledom se neš to razlikuju primje rci iz Boljuna i Opli č i ća. ili od već kitnjas t rep. koji imaju i li neobično veliku grivu . Razlikuju se i primj erc i II okolini U štice.

Sl. on j e važan elemenat. sve do početka romanike. iz XIV v.602 U umj etnosti is lamskih naroda. 60t U ranom srednjem vij eku.603 Lavove. Na seldžučkom dvorcu u Ko nji. iz XIII v. 98a. ali kada se bori sa zmaje m ili zm ijom da simbolizira paklene napasti. iz XII v.) nalaze se dvije živo~inje od kojih je jedna lav (oštećeno) . međutim. C. uz ostale životinje.. Truhelka kaže da je lav na s tarokršća n­ s kim sa rkofazima počesto predstavljan ka ko lovi druge zvi jeri i da u tak vim s lučaj evi ma nema s imboli čno značenje. Andrije u Barletti (XIII v. vidimo na moza ic ima sale Ruđera II dvorca u Palermu. 263 . * ** Na s tarokršća n sk im s pomentc tma često su ko ri š tene preds tave živo tinja .. a m eđu njima i lav . koriš teni su životinj s ki motivi. Ispod usp ra vne figure Kri s ta na južnom dovratniku crkve sv . u romaničkom bestijariju. prikazan j e vladar na konju kako svladava lava . posebno kod Perzijanaca j Seldžuka. na s te ć ku II Motiv lava ( ?) Bareviš tu kod Lištice."'" U Ferari sam vidio grb j ednog kastela. na kojemu je prikazana borba dvaju lavova sa zmajevima. izgleda da je lav rijetko kada poslužio kao likovni motiv.

Nikolaje". Petricioli kaže da se motiv lava u borbi sa ostalim životinjama Hi sa plijenom koji mrcvari čes to javlja u dalmatinskom rOmani č kom kipars tvu · l2 U našim krajev. Na prostoru od Zadra do Bojane lavovi su pPikazani na dva nači na : l ežeć i sa podvije nim repom i u skoku. oč ito je da narodno predanj e koj e govori da Ma hmut po tj eče jz srpske despots ke kuće Branko vi ća ima svoje opravdanje. Lav iz Predjela. g.OO8 I u nedavno nađenim os tacima s tarobosanske bazilike u Predj elu. g. Takav lav je i na ciborij u iz Komolea. Anđelić pronašao grb na kamenoj kruni jedne cis terne u Dubrovniku koji iznad š tita i kacige ima lik prednj eg dij ela robustnog lava. koj a je iz roda Bra nkovića a sin mu Vladislav Anom Kanta kuzen.ima lav se najčešće javlja kao h e raldi čka oznaka. god. a i njegovi sinovi Vladislav i Vlatko. nalazi se .1J Lav je heraldi čka oznaka i bo sanskohercegovačke velikaške porodice Hra ni ća­ -Kosača .rovi ća-Bal š i ća. Herceg Stjepan Vukči ć-Kosača kćerkom Balše III. Na Radovanovom porta lu u Trogiru vidimo i scenu u koj oj lav. postoji preds tava lava. Zbog toga se lav nala"i na peča tu knezova braće Stjepana. u jednom od ta dva slučaja lav se bori sa zmij om. kće rkom kneza Lazara. kod Kotora. Na ciboriju uzidanom u vrata sakristije katedrale u Kotoru. Tako ga vidimo na pečat ima srpskih despota Vuka (1387. Radoslava i Os toje Dragi š ića-Kosača. 61J Zanimljivo je š to se i na dukatu poslj ednj eg bosanskog kralj a Stjepana Toma ševića na lalJi reljef lava' lS To se može objasniti o ko lnošću da je Stjepan Tomašev i ć bio oženjen Ma rom . kod Foče: nađe n je reljef lava. sa repom zavitlan im iznad tijela.6!1 I. nalazi preds tava lava .609 I. u Rij eoi dubrovač­ koj. samo bez zadnj eg dij ela tij ela. Veliki vojvoda Sandalj Hrani ć-Kosača bio je oženjen Jelenom . lav se nalazi ·i na mramor- 264 .. kao i unuk mu Balša. pa misli da pripada Hercegu Stjepanu Vukči ću. I na štitu Hrvoj a Vukčića. zavinuta i razgranata repina.). što se m ože vidjeti na iluminacij'i Hrvojevog glagoljskog misala .).6!S Pretpostavlja se da je j grb Sandalja Hrani ća-Kosače bio istI takav' l6 Nedavno je P. sa otvorenim raljama. Đurđa (1445 .) i Lazara Brankovi ća (1457. koja je još sličnija onim na našim s tećcima . Kako se na nišanu Mahmuta Brankov i ća. napada na zmaja koji se još opire' lO Sli čne predstave se nalaze i na ul om ku s Lokruma. š to se može objasniti i rodbinskim vezama sa Brankov i ć ima. h ercega splits kog. I na fragmentu iz Prevlake . kćer­ kom pokojnog srpskog despota Lazara i despotice Jelene Brankov ić .Bezbrojni su primj eri predstava lavova u našim krajevima. Osim toga. jedna prednja noga malo podignuta ) nalazi se na južnom nadvratniku katedrale u Splitu. Slič na ovim je i preds tava lava (isplažen je21ik.isklesan lav koji progoni neku manju životinju (vjerovatno janje)'o. datiranom u XI v.ić kaže da je lav čes ta pojava na nekim s kulpturama iz centralnih i jugozapadnih kra jeva naše zemlje. imaju takve lavove na svojim pečati ma. č ije šape drže zastavu. po njenom mišljenju .OOJ Na reljefima ruševina kas noanti čke bazH1ke u Zenici nađene su d vije preds tave lava . rođakom despotice Jer ine Brankov ić. g. udovicom Đurđa Stracim. iz 1404. . nalazi se lav sa vrlo razgranatim repom i pandžama na noga ma. oko 1440. uz ruku sa ma čem. god · l4 I n a pečatu Hercega Stjepana se nalazi takav lav. kao i na š kropionici iste crkve. 606 Vrlo slič na preds tava se nalazi i na ciborij u u Ulcinju (danas u Narodnom muzeju u Beogradu ) .iz okoline Rogatice (sada u Zemalj skom muze ju u Saraj evu). spada u ovaj drugi tip.

kao da je klesar htio da kaže kako je pokojnik uspio da se za života odrve svim napastima.ima Bosne. Tni primjerka od tih lavova su isklesana na štitovima (Trsteno . Njima su bliske i tri predstave zabijanja mača u ralj e lava (Trebečaj. kakvu je misao jednom saopštio C. koji su uvezeni kao nijetk-i pokloni uglednim bosanskim feudakima. u svrhu njihovog korištenja u lovu na opasne divlje zvijeri. treba reći da se u . iz XIV v. iz kraja oko Rogatice. odnosno o području oblasti Kosača. Evidentirano je ukup- . S-Zmija 265 I ovaj motiv pe spada u one koji se često. ima gotovo potpuno jednako klesan i ukrašen stećak ~nišan) kao i Mahmut.'22 Odatle nije daleko Dragaljevac." ! Pošto i vojvoda Radivoje Oprašić . č ini se da imaju drugačije značenje. kao i na grbu dubrovačke porodice Pečenića. koja je najprije mogla doć i utjecajem i ugledanjem na takve slične motive iz repertoara kamene plastike romanič­ koga stila u našem primorju. Dva slučaja lavova privezanih za stabla možda predstavljaju pripitomljene leoparde. I lavovi u Boljunima i Opli č ićima.nim nadgrobnim pločama kraljevske kapele u Bobovcu.istorijskim izvorima XV v. kada je Mačva pripala Ugarskoj. čiji najugledniji č lanovi Jmaju takvog lava na svoj im grbovima. Ubosko.odakle je i Mahmut Branković. opravdano se može pretpostavibi da su njih dvojica također bliski rođaci . Mislim da one simboliziraju dire ktnu borbu čovjeka. Oni s u veoma slični nappijed navedenim heraIdič kim simbolima. dobrog kršća nina . Nekuk. I za tri predstave lava i životinje slične zmaju (gušteru-zelembaću) u Boljunima moglo bi se to isto reći. dvorjanika kralja Tvrtka I.620 • •• Mislim da pojavu relj efnih moti1{a lava u borbi sa zmajem na steć­ cima u Uboskom i Brotnjicama treba shvatiti kao starokršćansku a legoriju borbe dobra d zla. Truhelka. što nesumnjivo govori o simbolu grba. najvjerovatnije je da su na stećke stigli sa ciljem da obilježe grobove koji pripadaju dstaknutijim č lanovima te feudalne porodice. svi ostali primjerci lavova na stećci ma. Gvozno). koji su vjerovatno bliski rođaci Mahmutovi. Po svom ukupnom broju je najbliži motivu lava. Taj je kraj . U vezi s tim. i kao takvi više ne predstavljaju ozbiljne opasnosti za čovjeka . I pojava lava na stećcima u okolini Krupnja ima svoje razloge. javljaju na s tećcima . ali će to prije biti ipak lavovi koji su ukroćeni i onemogućeni u svom djelovanju. Među bim. zbog toga što se one ne razlikuju mnogo od prvih dvjju . te na njemu identičan reljef lava. sa druge strane Drine. i nakon smrti despota Stefana. knezovi Radoslav i Radivoje.članova porodice Brankovi ća. ostao u sastavu despotovine Đurđa Brankovića. Kako se radi uglavnom o jugoistočnim krajev. kao i njihovih rođaka . gdje se također nalazi stećak sa predstavom lava. koje pripisujem majstoru Grubaču. izgledaju dosta jadno i obesnaženo. .619 Dodajmo još da lav sa razigranim repom zauzima mjesto i na grbu Zane de Zaninusa. sa "paklenim napastima" koje ga snalaze. njih više od tri četvrt in e ukupnog broja. spominju i bosanski kršćans ki feudaloi BrankovićJ. Vranjska) . kao elemenat ikonografske kompozicije. naime.

99.os- . sve ove zmije mogli bismo podij eli ti na obi čne ili nešto st ilizovane i na zmajeve. 100. a u jednom drugom če tiri zm Ij e na istome s pomeniku) . Sl. - !Predstava zmaj a koji duku II h oće da proždere jare na san· Vlahovićima kod Ljubinja. Prema svom izgl edu... okolini Konjica..no 38 m otiva zmija (u jednom s lu čaju su dvije. Sest pri- Sl. _ 100>. - Predstava konjanika koji kopljem napada zmaja koji II ie već uh va tio ruku žene na sanduku II Poljicu ( Vi soč i ca olanina ).

SI. a ostali su pravi zmajevi.3. 267 Teritonijaini raspored stećaka sa reljefnim motivom zmije izgleda ovako: cen tralna Bosna . mjeraka zmajeva veoma sliče krupnim zelembaćima. Ovdje nisam ubrojao dvije zmije na muslimanskim nišani ma iz XV v. Crna Gora 1. - Moti v dva- ju prepl etenih zmaje.I . u druga tri on je upravo svojim raljama uhvatio čovje ka . sa krilima i raZJigranim repovima. zapadna Bos na . i stočna Bosna .4. .5. zapadna Hercegovina .5. U Srbiji nema ovoga motiva. Imotska krajina .1.o a na sljemenjaku II Hodovu kod Stoca. Dubrovač k o primorje . go tovo polovina ukupnog broja otpada na istoč nu Hercegovinu. U tri s lučaja se zmaj bor i sa lavom. istoč na Hercegovina . 101.17. Kako vidimo. a u šest s lučaj eva su predstavlj ena po dva zmaja kako se prepliću.l . Makarsko primorje . odnosno živinče.

posebno zmajeva.Većina zmija. u okolini Konjica. či j e je klesanje zah t ij evalo dosta vještine. gdje zmij a obavij a kPila tog konj a 627 Osobito su zanimljivi p r imj erci p red stava dvaju zmajeva koji se s i m etri čn o prepHću . kod Ljubi nja.b" . - zmaja (uz konj a i lava) na sanduku sa postoljem u Bolj unima Grubačevog Predstava kod Stoca. p r imj erak u Dugom polju . a i zagonetan. a na Vi s očiei planini . i spod Vran-plan ine (Blidinj e) . U Gvozn u. u Dub ro·· vačkom pr imorj u. zmaj upravo h vata glavu žene."6 Sasvim je neobiča n .b25 Zan imlji ve su stilizovane zmij e u formi "pereca" na sandu k u u Bistrini. kod Ka linovika. konj a ni k s koplj em nava lj uj e n a zm aja k oj i je već zgrabio desnu ruku žene. . i mpresivno djeluju primje rci zmajeva sa žrtvom u razjaplj enim r alj a ma. glava koze (jareta) već je u r aljama b ij esnog zmaja. sa glava ma kao u konj a li sa krilcima. Jedna ta kva stilizacija je uHodovu. \02. SI. Veoma .blJ u Vlahov i ć im a. isklesana je pažljivo.

' o primjercima borbe zmaja sa lavom bilo je riječi naprijed. a isti prikaz se nala~i .'lS a druga u Podgrad inju. peta je u Slivnu Ravnom. Napominjem da . * ** žević 269 Zmije i zmajevi su poznati simboli paganske mitologije. sa I k rilima. na Jonasovom sarkofagu u Lateranskom muzeju u Rimu . gdje izgleda kao da se zmaj u obliku velikog zelembaća sprema za borbu sa lavom . u tekstu koji se odnosi na lava. Na novcu je prikazan Konstantin II na konju kako gazi zmaja. Velik je kao i lav. u okolini Capljine. Knekaže da se zmija nalazi na neolitskim nadgrobnim spomenicima.ije zmije. prepletenim repom i 63 plamenim jezikom. u Austl1iji . snažnim 'n ogama.637 Zmija je korištena kao likovni motiv i u starokršćanskoj umjetnosti.guštere zelembaće u Boljunima možemo pripisati Grubaču. - Zmija i zmajevi kao relj efni motivi s tećaka. Analogno tome.633 U toj sceni zmaj ima relaNvno velike noge i prepleten rep. a bez krila je. zabilježio sam predstavu zmije koja hoće da . također u široj okolini Stoca. Tim pnimjereima bi se mogao dodati i jedan iz Boljuna. 103.kod Stoca.'3' Konstantin je naslikan kako gazi zmaja i baca ga u ponor.'30 Iznad lijevog portala romani čke katedrale u Ferrari isklesana su dva zmaja koja se prepliću. u Dubrovačkom primorju.jz literature.'31 Ipak je najljepše i naj-inventivnije isklesan zmaj pa sljemenjaku iz Donje Zgošće (sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu). S. Na freskama rimskih katakombi susrećemo morsku neman-zmaja kako guta čovj eka. kao predstavu biblijske legende o profetu Jonasu. vidio sam scenu borbe konja (?) sa zmijom'36 U Naroni je nađen antički kameni s pomenik na kome su isklesane dv.635 Na jednoj etrurskoj steti iz IV v. i ostale zmajeve .'" SI.'JO dok sam šestu pribilježio ."" Na štitu u Franj evačkom samostanu u Schwatzu. na sarkofazima ranog bronzanog doba i na urnama stanih Grka i Slavena .'29 četvrta u Brštanici. treća u Glumuni. s e zmaj li Makarskoj nalazi na štitu. vidimo da je to klesao kovač Grubač. Po natpisu koji se tu nalazi. u široj okolini Stoca.

658 ". kao i na gotičkim vratima kuće u ulici od Buže u Dubrovniku. Marco u Veneciji nalazi se reljef 'koji prikazuje zmaja kako guta čovje­ ka"3 Zmaj u obliku guštera je i likovni elemenat orfičkog kulta. Arhanđela. Negdje se smatra simbolom žita.ijim krstačama. na ploči iz bazilike u Zenici. sličan onome iz okoline Ne· vesinja.52 • •• U nauci je utvrđen i dosta proučavan snažan paganski i srednjovjekovni kult zmije. u Turovima.korču­ lanske katedrale iz XV v. onda na jednome kapitelu Mihoja iz Bara u Franjevačkom samostanu u Dubrovni'ku (XIV v. npr. iz koje je druga žena Maksimilijana I. vidimo i na duboreznim vratima manastira Slepča i Treskavca. kao i na konzoli trJjema Kneževa dvora u Dubrovniku.650 Zmajeve. kako obične tako i prepletene. nalazimo kod seldžučk!ih Turaka. zdravlja i bogatstva.53 Zmiju sam našao i na starim malisorskim stelama u Vuksan·Lek'iću. kod Sarajeva. kod Tuzi. na grb u omiške porodice Dešković. kod porodice Vrš inić.'651 Stilizovan zmaj."4 Ita· lijanska pl e mićka porodica Sforca je imala grb sa zmajem koji hoće da proguta čovjeka.korišten i na duboreznim proizvodima u Bosn i. rad mletačkog majstora. a malo potom ustanovio da je to primjerak romaručke kamene plastike iz Wiirttemberga"" Na južnoj fasadi crkve S. Postoje ' različita vjerovanja o simbolizmu zm'je. Oni su ·i h zvali "mjesečevi čvorovi" i klesali s u ih kako na javnim ob· jektima tako i na nadgrobnim spomenicima.646 Motiv zmije se nalazi i na brojnim raznovrsnim spomenicima u našim krajevima.. uz Isusa. sHč· ne stilizacijama na stećku u Bi strini. Đorđe i drugi sveci često su prikazivani kako ubi· jaju zmaja .. iz 1600.. plodnosti.proguta dijete "" Rekli su mi da je to grb italijanske plemićke porodice Viskonti. baš kao na stećcima.). na grbu dubrovačke porodice Basegli (porijeklom iz Huma) vidimo zma· ja. nalazi se na kamenom patosu sa inkrustacijama u crkvi sv. tako.57 Osim toga. zmi· ju vidimo na starim i nov. kao . kao i na manastirskoj crkvi u Kaleniću. isklesani su zmaj.. nađeni su na kraljevskim nadgrobnim pločama u Bobovcu. Sv. kod Trnova i u Hrasnici. u Crnoj Gori "" Zmija je motiv i kamene plastike starih bosanskih bazilika. Zmaj je isklesan i na ulomku·spoliji na kući u Smokvinoj ulici. lav i zmija"" Zmajevi "razjaplj enih usta i du· gačkog plamenog jezika".. našao sam u Zemaljskom muzeju u Stuttgartu. a takav je i grb grada Milana. nalaze se dva prepletena zmaja." 9 Zmija je često prikazivana i u duborezu . koja podsjećaju na s tećke.'6 Motiv zmije je dosta . kao npr. god."7 Zmiju nalazimo na grbovima. u MakedoIl!ij. zatim na zabaru .'" dalmatinsko-hrvatski feudalci Kačići su na svom grbu imali zmaja. zatim na starijim musliman· skim nišanima.'" Prepletene zmije.. u funkcij i nosača grba. Zmaj je predstavljen na sjedalima drvenog kora splitske katedrale i na njenim Buvinovim vratnicama. na jednome luku i impostu vrata. a predstava zmaja je ustanov· ljena i na zvonu sa Bobovca. kod Prizrena. Jedan kamen sa dva stilizovana zmaja. Tako je nalazimo na stubu crkve Kri· vaje u zapadnoj Srbiji. Tako. Stari Grci su vjerovaH da duša kralja Erehteja boravi u zmiji koja se čuvala 270 .dobrog pa· stira.. iz XIV Dva prepletena zmaja sa konj· skim glavama nalaze se iznad bifora romaničkog i gotičkog stila mana· stirske crkve u Dečanima.

Te predstave su. realne . došle na stećke kao sjećanje na 271 . ili pod ognjištem. kršćansku • •• o samoj pojavi motiva zmije na stećcima do sada nije bilo ozbiljnijeg p roučavanja. kao borba kršćana protiv napasti gpijeha.669 Proučavaju ć i motiv zmije na staI'im musliman· skim nišanima.'" Iako snažan i opšterasprostranjen. predstavljan je u obliku zmije . smatraju kultnim mjestima. po mome mišljenju. ja sam bio mišljenja da su ti motivi ostatak prastare magijs·ko·religij ske patrijarhalne kulture. Vjerovali su da ona sprovodi duše na onaj svijet. U uvjerenju da kućna zmija živi pod pragom.1 Tračani su vjerovali da mrtvi produžuju život u obliku zmije. grbovima . To su razlozi što se zmija u raznim vidovima javlja na srednjovje kovnim freskama.'" Međutim . kao hton· sko božanstvo. Opštečovječansko vjerovanje je da je zmija "jedan od onih primarnih oblika kojima se simbolički prikazuj e duša kada izlazi iz tela". Otuda poštovanje zmije kao ču· vara doma. ili da označavaju uspomenu na sahranjene li čnosti. njene naturalističke . koje su. U tome smislu je moguće čak i zmaja na sljemenjaku iz Donje Zgošće objasniti kao patrona vlastelinske ku će . posvuda je dominantno vjerovanje u zmiju kao životinju koja je vezana za kult smrti. na nadgrobnim spomenicima i na umjetni čk.'" "Korgizi vjeruju da se anđeli na zemlji javljaju u obliku zmije . pa otu· da i borba protiv njih. Wenzel je izrazila misao o pojavi kompozicije dvaju zmajeva kao "sjećanje na antički kult personificiranog iJivota i smrti".na Akropolisu.". Obične zmije. M. mitski predak Ilira. Duše predaka imaju obl'i k zmije. U okolini Skoplja neki ljudi od zmije traže pomoć pri sklapanju braka. Miletić.im duboreznim predmetima .659 Kod starih Egipćana zmija je bila hton-ični demon. zbog čega se poštuje.i na kamenoj plastici."'" Ilirios.. Danas je moguće predložiti nekoliko hipoteza u tumačenju toga motiva. zmija na stećcima je trag htonskog božanstva grčke mitologije."" Prema mišljenju N. Kućna zmija se smatra duhom nekog od rodonačelnika ili domaćina.67o Zmija na stećcima će sigurno zanimati buduće istraživače. naročito lan· gobardskoj varijanti. na grbovima plemić. i to prvenstveno kulta predaka. na sarkofazima. i najbrojnije."7 Zmijolika stvorenja se u toj simbolici smatraju predstavnicima sila pakla. kih porodica u naš im primorskim kraj evima. koje su zaduiJile svoje bližnje liječenjem od ujeda zmije. izgleda. paganski kult zmije ušao je u simboliku. a sama zmija se smatra čuvarkućom.. hrani čuva. tek za Konstan tina Velikog.ili 'ponešto stilizovane predstave.3 Rasprostranjeno je i vjerovanje da zmije imaju ljekovitu moć" da usjeve čuvaju od vremenskih nepogoda. otjelovljenjem predaka. kasnije izražene u germanskoj. odnosno koje su bile žrtva ujeda zmija. što taj motiv s u srećemo oj na starim bosanskim bazilikama .. mislim da su ostatak staroslavenskog kulta zmije. Zmajevi koji proždiru ljude i životinje uveliko podsjećaju na biblijsku alegoriju o proroku Jonasu."s Kod starih Slavena je vrlo izrazito povezivanje zmije sa ku I· tom predaka. kao i supružnici koji nemaju djece. kao staništa duhova predaka. to se ta mjesta. relativno.dvorca čija se reljefna predstava nalazi na tome stećku.

a koji put je i na konj u. Tačan broj može biti još samo nešto veći od ovoga. poput nekog friza na sanducima i sljemenj acima. Nije utvrđen tačan broj motiva ptica.4.15. autorske. ili na ruci žene. Pošto je to vrijeme kada se u Italiji i u susjednim zemljama motiv zmaja koji proždire čovjeka upotrebljava kao heraldički simbol. postoji ukupno oko 100 stećaka na kojima se nalazi približno 200 primjeraka ovoga motiva. Sto se tiče zmajeva koji su s!ični gušterima-zelembaćima. U Srbiji nema ovoga motiva Pojedinačnih ptica ima 11 primjeraka. samostalna predstava. Ptica je nekada na ruci pješaka. kao hera ldič­ ka oznaka bez štita. dakle kao relikt staroslavenskoga kulta predaka. najsH čnija pijetlu. koji je sličan golubu <ili sokolu. odnosno srednjovjekovnu kršćansku (romaničku) simboliku. a u četiri slučaja fantas tična ptica koja je.19. ipak. zbog čega mi se nameće misao o moguć­ nosti njegove lične. Javlja se kao individualna. zapadna Hercegovina . istočna Hercegovina .1. Samo u devet s lučajeva je to pijetao. po mome mišljenju. i to u nekoHko oblika i u više situacija. Prepletene zmije u Bistrini u vadu "pereca".29. ali su oni djelo s amo jednoga klesara. kao i kompozicije sa po dva prepletena 'zmaja. i to obi čno uz krst Ui uz štit sa mače m (na krakovima krsta i na ivicama štita). od toga najviše u okolini Stoca (Opličići. U više slučajeva je isklesana na rogovima jelena. polugrbovne oznake. a i kao čitav niz ptica. Boljuni. Po mojoj ocjeni. Crna Gora . iLi na leđima jelena odnosno srne. najveći broj zmija na stećoima zadržao je barem sjećanje na nekadašnju staroslavensku pagansku. klas ičan oblik ptice. ili u Boljuni- 272 . Teritorijalni raspored stećaka sa pticama po prilici izgleda ovako: centralna Bosna . oni bi mogli imati isto značenj e kao i obične zmije. najvjerovatnije je da predstavlja umjetnikovo viđenje borbe duše pokopanoga (konj) sa napa šću pakla (zmija). ali za sada ne znamo na koje bi se to bosanske feudalne porodice moglo odnositi. Primjerak zmije koja okružuje krilatog konja na Dugom polju (BHdinje) i koja je u izvjesnoj mjeri postala nerazdvojni dio kompozicije. 'istočna Bosna . zapadna Bosna . Ponekad ptica učestvuje u lovnim scenama. zatim kao dvije najčešće afrontirane ptice. Prema tome. Glumina). majstora Grubača. kršćansku 6 - Ptica Motiv ptice se često javlja na stećcima.simboliku borbe sa paklenskim napastima. a ostali dio je već poprimio karakter čistih ukrasa. primorje sa zalađem . Redovno je to uobičajen. odnosno heraldičkih oznaka.13. Zanimljiva je predstava ptice u Opličićdma koja u kljunu nosi grančicu za svoje gnijezdo. Predstave borbe zmajeva sa lavovima samo su jedna val'ijanta čes tih romaničkih predstava međusobne borbe samih grijehova. Dodajmo još i to da postoji jedna predstava orla koji napada zeca i jedna predst ava stiHzovanog orlovog krila. Imotska krajina 3. izgubili su 's voje nekadašnje simboličko značenje i postali čista umjetnička stilizirana kreacija dekorativnog karaktera. moguće je da se i na steć­ cima to već manifestuje.116.

- Predstava pt ice u bli zini l ežeće ljuds ke fi gure (mrtvaca) na stećku u Seli nama kod Gruda . 273 .Niz ptica sa ljudskom figurom na sanduku u Cerinu kod CiLIuka (sada II vrtu Ze malj skog muzeja II Sa rajevu). ma gdje s toj i n a ogradi dvorca.'73 Evidentirano je 10 mačeva sa š titovi ma na kojima se nalaze ptice. od toga relativno najviše ako Ljub inj a.dva puta po d vije ptice. koj a je u blizini l ežeće figure (mrtvaca)'72 Predstave parova ptica na krs tovima javljaju se 10 puta. najviše u okolini KaSI.SI. u Uboskom na jednome krstu stoje dvij e. . 104. 105.'7J Ovdj e sam ubrojao ·i pticu uSelinama.dvosIrukome krstu . Tako. a na drugom e . kod Gruda.

kod Cavtata. - Predstava II Sočica­ pij etl a na ogradj na sljemenjaku ma kod Roga tice (sa- da II vrtu Zema lj skog muzeja II Sarajevu).m a u Cerinu je prikazana žena u sredini niza od četiri ptice . 93). u Gvoznu jedna ptica s toji na rogovima jelena. br.680 U 14 s l učajeva je ptica predstavljena na ruci ljudske figure (ne računajući scene lova). Stoca . Jedna od njih je u Gvoznu. Ljubuškoga i Cavtata. niz ptica se nalazi na istoj strani sljemenjaka gdje i scena kola. a u Ždrijelovićima su dvije ptice .'79 Pos toje i dvije predstave ptica na konjima.linovika. od toga na ruci konjanika pet puta . Citiuka. na ruci žene če tiri Sl.'" u Uboskom su četiri srne i na svakoj od njih je po jedna ptica'78 (sl. U Brotnjicama. Trebinja. . ili na srnama. Tako. na ruoi pješaka če tiri puta. 106. U Gornjim Barama vidimo jednu pticu na ivici š tita. Ima ih u okolini Bileće.. a u nekim na obadvije strane. a na Cen gić Bari su simetrično postavljene dvije ptice'74 Postoji 9 nizova u kojima je isklesano ukupno 55 ptica .'" U osam slučajeva su ptice na jelenima. npr.isklesane na jednome Janetu. U nekim nizovima su ptice okrenute na jednu .

oko V v.'91 To nisu svi 'Primjerci ptica na stećci ma : postoje tri ptice u letu iznad jelena u Glumini. Jedan vrlo izrazit pijetao je u HočevIju . u okolini Cavtata. vjerovatno je feudalac Druško Ljubojević. po. e.os5 Zanimljiva je scena u Uboskom. U četiri slučaja su to stilizovane i gotovo fantastične ptice (Ubosko. kod Breze.ini Seikovićaos 2 (sl.os.'R4 Postoji devet scena lova na jelena u kojima su prikazane ptice u letu. OS ) Drugi takav pijetao kao da je na stolu . viđamo portrete pokojnika koji ponekad drže pticu. 3 u Hercegovini . Podgradinje i Brotnjice) koje sam. kod Kalinovika. iznad jelena su još dvije ptice.znad predstave sjedeće ljudske figure. obično afrontirane . a onda i tokom čitavog srednjeg vijeka. dvije ptice se dodiruju kljunovima. osl Zanimljiva je jedinstvena poj ava ptice u sceni turnira u okol.. od čega 4 u Bosni."" Osim ovih. koja se jednom rukom naslanja na štap. dvije ptice se nalaze na granama stabla na sljemenjaku iz Donje Zgošće.'" Na glavnoj fasadi romaničke crkve S. 107. 688 Fantastič­ na ptica u Brotnjicama je dio veće kompozicije u kojoj se lav bori sa zmajem i orao mrcvari zeca.'" Ustanovlj eno je devet predstava pijetlova. prije n. kod Kalinovika. predstavljeni s u jahač na konju i do njega žena koja stoji i na ruci drži pticu. kao i još neki drugi. Konjanik sa pticom u Brotnjicama. Osim njega.ili na nekoj drvenoj klupi (ogradi). na 'lome stećku je predstavljena ljuds ka glava. a malo dalje se vidi žena sa dvjema pticama na svojim ramenima . U šes t slučajeva isklesane su po dvije ptice (osim onih uz krst ili uz štiLsa mačem). nedaleko od Sibenika'91 . Na s-telama iz raznih krajeva Grčke. Dodajmo još i to da se stilizovano or·· Jovo krilo nalazi na s tećku u Bribiru. zbog toga što najviše s li če pijetlu. br. uz ostale životinj ske predstave. ubroj ao u pije tlove. a drugom lista knjigu. starokršćanskom periodu.os3 Ptica kod predstave ruke nalazi se na sljemenjaku u Baštini. U sceni u Cerinu vidimo lovca-pj ešaka s lukom. u široj okolini Stoca. • •• Ptica . U Domaševu. kod Ljubinja . . u kojoj vidimo psa kako napada na jelena na kome je ptica. 1 u Imotskoj krajini i 1 u dubrovačkom zaleđu . 27) . - Motivi ptica koji se s u sreću na stećc im a . jelena.'" Na glavnoj fasadi crkve 275 .kao motiv likovnih umjetnosti korištena je u predistoriji. Mkhele u Paviji.. zeca ili jabuku (kuglu). zatim čet iri ptice kao grupa u Vrhovjnama. u okolini Trebinja . psa i pticu. stavljene u zabate sljemenjak1!. U Gvoznu.puta i uz predstavu ruke (bez figure) jedanput. vidimo i ptice. kod Varcar·Vakufa. o o SI. koji se spominje u natpisu na istoj strani stećka. zatim u antičkom .

Predstava orla koji napada zeca na moza iku crkve S. u štuku omajadskog dvorca Kirbet el-Mefdžir u Jordanu .696 Pticu na ruci lovca vidimo i na seldžučkom sarkofagu u Afyonu (XII v. Iznad portala romani čke crkve S.) . ..7OO Evo i nekoliko primjera motiva ptice na spomenicima u našim krajevima..). Zeno u Veroni. npr. na tepisima iz guvernemana Semipalatinsk i na muš koj odjeć i u Indiji.'" Predstavu ptice koja napada zeca vidimo na mozaiku crkve S.iz X v. počev još od XI v. Istu takvu predstavu vidimo na glavnoj fasadi c~kve S. zatim na zidnim slikama sasanidskog dvorca u Nišapuru. Marco u Veneciji (XII v. Na jednom sa. iz VIII v.) nalazi se scena lova na jelena u kojoj lovac na konju drži pticu. uglavnom na prstenju. zatim na odjeći u Muzeju u Hamburgu.sk lesanu predstavu p ijetla. M arco II Veneciji. tako. Iluminacija Hrvojevog misala prikazuje ovoga hercega na konju sa sokolom na ruci .'95 Ptice se nalaze i na islamskim spomenicima. 108. iz VIII v.701 Predstava ptice se čes to nalazi na srednjovjekovnom nal<itu .).S. S I.rkofagu u Niortu (XII v. Paolo fuori le mura u Rimu našao sam kapitel koji je na jednoj strani imao . Na fragmentu sarkofaga u E ufrazievoj baz ilici u Poreču uz krst su isklesana dva pauna i po jedna ptica (golub) na njihovim repovima (oko VII v. Pijetao se javlja na tkaninama Perzije.699 Na nekoli ko romani čkih kuća u Veneciji nalaze se reljefni medaljoni sa takvim scenama .697 U dvorištu klaustera S. Zeno u Veroni vidimo ženu sa dvije ptice. Michele u Paviji nalazi se relj efna scena u kojoj orao napada zeca.

Klare u Dubrovniku. najprije nam se nameće misao o predstavama golubova.i kod Grka. ili u vezi s jelenima. Lov sa sokolima je bio poznat mnogim narodima Evrope i Azije. Orao u kršćan­ skoj simbolici predstavlja Kristovu vlast u carstvu nebeskom . Za golubove na krstu se kaže da predstavljaju duše vjernika. Cešće se javlja na kamenoj plastici arhitektonskih spomenika moravske škole. sličn u našim u Ubos·kom. Dva goluba j kalež imaju sepulkralno značenje. Pogotovo 'k ada imamo na umu onih devet predstava ptica uz krstove. orao je također jedan od predstavnika životinjskog svijeta u skulpturi dvorca u BobovCU. Tako. smatrali predstavama duša na putu za drugi svijet. predstavljaju vjernike "koji u euharistiji srču zalog vječ nog b laženstva". mogle simbolizirati tugu ljudi za izgubljenim bliskim srodnicima.o2 Ptice se nalaze i na nekoliko naših grbova .'08 Uz lava . po narodnom vjerovanju.716 Neke ptice na stećcima i na nišanima V.. U tome slučaju najprije bi dolazilo u obzir tretiranje Nh motiva kao kršćanskih simbola čo· vječjih duša. a imajući na umu kršćansku simboliku. koji je u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini bio veoma cijenjen i njegovan. Zore kaže da su golubovi koF znače "sladost imir" . u Crnoj Gori.Taj motiv je bio naročito omiljen u XIV i XV v. Zaista. a u 277 . mnogo je vjerovatnije da se ovdje radi o predstavama sokolova vezanih za lov kako na dlakavu tako i na pernatu divljač.711 I na jednom kršćan· skom nišanu iz XV v. a na pluteju kasno· antičke bazilike u Dabravini predstavljen je krst i na njegov'im horizontalnim krakovjma po jedna ptica.) nalazi se pred stava vladara na prijestolju koji na desnoj ruci drži pticu. Kao simbol ljubav. Za goluba se kaže da je . Curčića su podsjetile na predstave kukavica koje bi.7IO Napominjem da se predstave ptica nalaze i na naj starijim muslimanskim nišanima u Bosni.i zmaja. kod Tuzi . tri ptice raširenih krila su grbovna oznaka bosanske porodice Masnovi ća. najveći broj tih motiva na stećcima najsličniji je golubovima. nalazi se ptica (Kalimanići) . kao npr.71S Za ptice u Brotnjicama L.'05 Na novcu nasljednika humskog kneza Andrij e (1204-1209.'o... npr. 7l3 U staroj Indiji. Perz-i ji. izuzimajući nekoliko predstava pijetlova i jednu predstavu orla koji napada zeca.' 14 Gledajući oblike ptica na našim stećcima. koja je mogla biti od utjecaja. Jevreji s u .'09 Stilizovanu predstavu pijetla. g. kao i na kruni bunara u dvo~ištu nekadašnjeg samostana sv . u Vuksan-Lekiću . U starokršćanskoj umj etnosti se upotrebljavao motiv goluba i orla. I Grci su obožavali golubove. Vavilonu i Egiptu golubovi su smatrani božjim vjesnicima j prema tome svetim stvorovima.m Prastaro je vjerovanje da duša čovjeka ima oblik ptice. a kasnije i kod Rimljana. a orla koji napada zeca na kapitelima stubova klaustra Franjevačkog samostana u Dubrovniku.7l7 Neki istraživači stećaka su ptice na jelenima.o3 Orla koji je zgrabio janje vidimo na Radovanovom pOl·talU u Trogiru. našao sam na malisorskim nadgrobnim s telama iz XVII-XVIII v. 7Is Međutim.s e nalazi uz predstavu mrtvoga pokojnika. Isti tretman bih predložio i za p ticu iz Selina koja . 706 Na nadgrobnoj ploči kasnoantićke bazilike u Zenici nalazi se predstava ptice.i h prinašali kao žrtvu bogovima. golub je bio posvećen Afroditi. na Lazarici ti u Kaleniću.'04 U Arheološkom muzeju u Zadru nalazi se kameni medaljon (donesen iz neke ruševine) s reljefom "sokola ko}i se oborio na zeca" .!simbol duše koja živi u vječnom pokoju".

a odatle u ostale krajeve Evrope . na gumnu kao demon žita. 'kako klesar ne bi postupio kada bi ta srna.ika duša na drugi svijet. a ne o golubu. Save. A mOžda je to soko na već malaksalom lanetu. U Brotnjicama je na jednoj strani predstavljen takav feuda lac-lovac sa sokolom.iZJira kršćansko vjerovanje u borbu smrtnih grijeha.) .. u smislu predstave raja. povratak nade. Iliju. U starim srpskim običaj ima pijetao je klan kao žrtva u s lu čaju bolesti. itd. Pa. zidanja kuće. odnosno taj jelen imao funkciju prenosn.72l Na krovu kuće je simbol života. Petra na njegovu slabost. olakšanje bolesnicima.724 278 . koji je nj egovao lov sa sokolima i u tome se isticao. mislim da nema sumnje da se opet radi o sokolu. .vezi s tim i gajenje sokolova. ili ako je ptica u letu ka jelenu. U nekoliko slučajeva soko se nalazi na jelenu ili srni koja je već malaksala. sokolare. u Uboskom.i ptica na ruci kolovođe biti prije soko nego golub. nego za odnosnog pokojnika či­ ja je duša predstavljena golubovima. Predstava ptke (vjerova tno orla) koja napada janje lt Brotnjicama . npr. Jedan slu čaj pojave dviju ptica na stablu u Donjoj Zgo šći mogao bi se objašnjavati kao elemenat kompozicije kršćanskog drveta života. viteza. scena lova . U svadbenim običajima južnih Slavena smatran je simbolom plodnosti . bili strasni lovci sa sokolima.jJj je već na njemu · samome.'" u kojoj vidimo i borbu lava sa zmajem. šahindžije. kako onoga na konju tako i lovca-pješaka. kao dio veće kompozicije. I predstave ptica na štitovima sa mačevi­ ma opravdanije je vezati za odnosnog vlastelina. U toj poznatoj e pizodi pijetao je upozorio sv. predstava dvorca.719 Već sam naveo da je herceg Hrvoje prikazan na konju sa sokolom. a na drugoj strani istoga stećka je isklesan čitav niz ptica. Despot Stefan La· zarević je poginuo u lovu sa sokolom. tzv. zbog čega bi onda tu predstavu trebalo pridružiti ostalim takvim pred stavama.721 Podgradinju i 2dpijevićima. itd. Ako je ptica na ruci lovca. bjekstvo lopova. s obzirom na sve druge motive toga stećka (kavalkada konjanika. U kršćanskoj mitologiji pijetao je uvijek budan čuvar koji nagovještava kraj teških no ćnih časova . Poznat je kao atribut sv. sa pticom na ruci. i kada je samo vitez prikazan na konju. U Grčku je stigao preko Perzij anaca. ali. a Perzijanci su bili naročito vješti u gajenju sokolova. U nekim krajevima se obavezno klao na sv. U antičko vrijeme je Perzija nazivana zemljom pijetlova. Svemu tome treba dodati i ulogu koju je pijetao odigrao u odricanju sv. kao dijela pejzaža. a ·inače simbol budnosti i ponosa. Petra od Krista.720 U dosta slučajeva nema nikakve sumnje da su na stećcima zaista predstavljeni sokolovi. hrabrosti i snage. Turci su u sastavu svoje vojske imali posebne jedinice. što upućuje na istu pretpostavku. a možda i dalekog sjećanja na romanički bestijarij dubrovačkog primorja. svakako je rezultat ugledanja. sasvim je jasno da se radi o sokolu. Ja mislim da će . itd. Klan je na završetku oranja radi roda. npr. zbog koje se on dugo kajao. meni ·izgleda da je to realna slika stabla sa pticama. jer je pijetao bio jedna od svetih životinja boga svjetla Ahuramazde. što znači da simbol. Pdjetao je imao vrlo zapaženu ulogu kako u paganskoj tako i u kršćanskoj mitologiji. molitvu kršćanima.i sjeverne Afnike. Arapi su. Bosanske narodne pjesme mnogo spominju sokolove. Ostaje još da se objasni devet motiva pijetlova (uračunavš i u to i stilizovane ptice koje su najsličnije pijetlovima). Ovaj svetac ga je uvijek nosio uza se. Tradicija lova sa sokolima u Bosni se održavala sve do prije 40 godina.

i to na Duvanj skom polju .im tim scenama muškarac kopljem napada medvjeda . Gračanici kod Visokog. sa kopljem. zaštitnu moć. Scena lova se nalazi u Han-Stjenicama kod Rogatice. Tako ga nalazimo na Radovanovom portalu u Trogiru. u svim scenama na vepra napada i pas. U lovu učestvuje i pas. • •• Na jednom portalu crkve sv. naše primorske motive. Javlja se jedanaest puta. Sarajlijama i Kongori. Slaveni su ga još u srednjem vijeku stavljali u grob.korišten pri ljudskim žrtvama i kI'VlIlim ceremonijama. samo je II jednom slučaju lovac na konju.U paganskoj mitologiji pijetao je bio žrtvena ptica. Osim u slučaju Zborne Gomile. Rimljani su krijestu pijetla žrtvovali Larima.m Mislim da su motivi medvjeda na stećcima došli ugledanjem na apulske .u Eminovom Selu. 728 U sv. 73J Sve su to scene u koj'. Taj se motiv pojavljuje i na portalu kao i na ugaonoj konzoli pročeljnog trijema Kneževog dvora u Dubrovniku. 729 MedVjed je likovni motiv i nekih naših romaničkih djela. Naši narodi su medvjedu pridavali ljekovitu. a na grobovima je bio simbol protiv grijeha. medvjed je u običajima nekih Indijanaca na zapadnoj obali Sjeverne Amer.727 Lovac je pješak. zajedno sa 'pokojnikom.725 U srednjem vijeku je naj češ­ će smatran vjesnikom Kristove nauke. i to jedna scena lova na tu životinju i tri scene neposredne borbe čovjeka i medvjeda. Zbornoj Gomili kod Gacka.726 Zbog svega toga nas ne iznenađuje njegova pojava na stećcima. zatim na drvenim sjedištima u . U tradiciji slavenskih naroda ustanovljeni su tragovi totemistič­ kog vjerovanja u vezi sa medvj edom. 7 . kao i na propovjedaonici katedrale u Splitu. ali je vjerovatnije da u tome treba vidjeti i nešto od kršćanskog simbolizma. u Vranjevu Selu kod Neuma i u Radmilovića Dubrav'. POtanje je samo da li su majstori stećaka bili svjesni kršćanske simbolike u klesanju tih scena na stećcima? 279 Druga životinja koju sam ovdje ubrojao jeste vepar. Scene neposredne borbe su zastupljene na stećcima u Lovreču kod Imotskog. m Općenito se smatra da u kršćanskoj mitologiji borba sa divlj. u Zgošći su tu .i ke i nekih stanovnika staroga Sibira smatran lunarnom živo1:!injom.730 Zbog toga što svojim načinom života asocira na mjesečeve mijene.im zvijerima simbolizira borbu kršćana sa grijesima. zatim u Donjoj Zgošći kod Kaknja. pa ta'ko i lov na medvjeda. kod Bileće.Ostale životinje Od ostalih životinjslcih predstava evidentirana su četini primjerka medvjeda.ma lovac-pješak kopljem napada na vepra. a u Meksiku je i pijetao . Risovcu na Blidinju (između Cvrsnice i Vran-planine).k oru. Vjerovatno je pijetao na 5tećku zadržao nešto od dalekog slavenskog običaja. Andrije u Barletti isklesane su rame scene sa ljudima i životinjama. u Uboskom kod Ljubinja i u Podgradinju kod Stoca.

m Sve se to ponavlja na sve četiri strane obeliska . . Ralje su otvorene i istaknut je očnj ak (d e ra č). kao heraldička oznaka . kod Olova. vela. Augustina u Tu luzu . u Muzeju sv.tri psa . u Vlaškovcu. Rad oj čić je našao scenu II . kacige. a predstavu samoga vepra na jednom starokršćan­ skom sarkofagu u Aliscampu u Arl esu. 734 Osim toga. dinami čn ij e dva a u Gračanici • •• Scenu lova na vepra našao sam na sarkofagu iz V v. p redstavljena je stilizovana glava vepra. . ~ SI.im se jasno raspoznaju figure vepra .'l6 Sv. Naj· su scene u Zgošć i i u GraČanici. Do glave su još predstave š tita. a onda j sp irale i rozete.Scena lova na vepra kao minijatura Miroslavljcvog evanđelja . 109. Sasv.

došao sam do uvjerenja da spomenik i grb na lokalitetu Vlaškovac pripada nekom od članova ugledne vlastel. '39 Scena koja predstavlja čovjeka .idonskog vepra II Splitu smatra se j ednim od najvrednijih kiparskih spomenika antičke umjetnosti u našim krajevima. ' 43 I straž ujući ovu upadnu sličnost. U vezi sa heraidičkim motivom glave vepra u Vlaškovcu mogu samo da navedem podatak da se na dovratku zapadnog renesansnog portala crkve sv.i ć je našao na jednom sarkofagu iz VI v. god. 74 ] Majstor stećaka se mogao nadahnuti s ličnim predstavama u našem primorju. . I ovdje se s razlogom može posumnjati u postojanje prave svijest:i o s imbolu vepra.i'37' Scenu lova na vepra nalazimo kao minijaturu Miroslavljevog evanđelja 7 J8 Sarkofag sa predstavom lova na kaJ. koji .kako ubija vepra nalazi se kod Radovanovog prikaza decembra na portalu u Trogiru 740 Ono što je naprijed rečeno o kršćanskoj simbolici medvjeda vrijedi i za vepra. 737 Scenu s li čnu onoj u Gračanici J. Andrije u Barletti nala2)i osmerokraki štit sa glavom vepra kao glavnim motivom.'" Osim toga. našao sam jedan mađarski grb neutvrđene pripadnosti.inske porodice Bakića. U evanđe lju po Mateju i Luki se kaže da duh zla ulazi u svinje. prebjegli iz smederevskog turskog sandžaka II Ugarsku. Kovačev.ima gotovo identičnu predstavu glave vepra kao glavn u heraldičku oznaku. Pavle Bakić je u Ugars koj dobio titulu srpskog despo- Sl. u Galij. Borba sa veprom je alegorijska predstava borbe kršćanina sa grijesima.Predstava prednjeg dijela vuka kao heraldička oznaka na sanduku kneza Radoja II Zabrđu kod Kiseljaka. koja je gotovo identična našoj sceni u Zgošći. koji su 1525. . 110. objavljen prije 60 godina.lova na vepra na jednom rimskom mozaiku.

a posebno u važava n kod azijskih naroda . posude i neki drugi. 753 I na nadgrobnoj ploči gotičke župne crkve u Petrovini. uz ljudsku figuru sa štapom i pticom. a u Slivnu RaV'llom. kod Trebinja .750 Predstava unekoliko sliči onoj iz Bakića. što očito govori o r eligiJskoj kršćanskOj simbolici. J edanput je to jare u raljama zmaja (Vlahovići. Motiv ribe je isklesan na jednoj grobnoj pl oč i iz II v. U starokršćanskoj simbolici tima nekoliko značenja. s latinskim natpisom. vjerovatno Agnus Dei (ukoliko to nije konj. germanskoj i keltskoj. kako neki misle). . god. ni Đu ne ma analogije. pehara. na čeonoj strani većeg slj emenjaka predstavlj ena je gla va sa prednjim dijelom tijela vuka kao osn ovna heraldička 0~naka 747 Prema tome. između Zagreba i J astrebarskog.758 Po mišljenju M.'45 U Mirušama.. kod Metkoyjća.746 a u Zabrđu . kao i u etrurskoj. kod Nik š i ća. koji je još u predistoriji bio veoma rasprostranjen.kod Bihaća. npr. niz takvih životinja u Tupanu.755 Uz motiv ribe n a stubu iz Donje Zgošće nalaze se i motivi stola. u Turmentirna. O samoj njegovoj pojavi i značenju bi se moglo reć i ono isto što sam već rekao za medvjeda i ve pra . nalazi se riba. uz krst. koji se u istorijskim izvorima spominje oko 1400. vidimo i janje757 ~L1lroliko to nije ždrijebe ?) . gdje je glava vepra glavna grbovna oznaka. vjerovatno je nastao po nekom knezu Bakriću koji je tu živio i umro. ovna uz krst. rjeđe se upotrebljava . vuk je predstavljao demona. mogla bi biĐi predstava janjeta. ali iz natpisa koji se nalazi na tome spomeniku doznajemo da se radi o grobu velikog bosanskog kneza Radoja. U staroj srpskoj religiji.ta 744 I naziv lokaliteta ovoga spomenika kao i samoga sela (Donji Bakići). Wenzel . a možda i božanstvo donjeg svijeta . po svoj prilici u drugoj polovini XV ili u početku XVI v. napada na čovj e ka. a drugi put jarac sa neuobi čajeno dugačkim rogovima na krstači iz Fojnice. ili životinja koja se nalazi u dij elu velike scene u Brotnj<icama. kod Ljubinja) . ali je najviše vezan za ime Isusovo kao h!ijeroglif i za euharistiju.754 Motiv ribe se nalazi oj na starim drvorezbarenim predmetima iz zapadne Bosne. grč koj. Postoji još poneka predstava životinj e koja podsjeća na vuka. iz XVI v. rim skoj.m Poslije IV v. a li je sli čnost tako malena da je ne mogu sa sigurnošću svrstati ovdje. 748 ••• Predstavi vuka na stećku u Mirušama nisam našao analogij e.756 Na Visočiei planini. I vuk je zvijer koja u kršćanskoj mitologiji može da predstav lja grij eh p rotiv koga se krš ćanin bori . nađenoj u Jezerinama. Motiv ribe se jav lj a u dva primjerka na spomeniku u obliku stuba u Donjoj Zgošći (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu) m Riba je važan i čes to upotrebljavan starokrš ćanski motiv. kod Bileće. motiv vuka se javlja dva puta. u široj okolini Kiseljaka. Na ovome mjestu mogli bismo dodati motiv jareta i jal1jeta koji se javlja nekoliko puta. 75• Ako se jedanput ustanovi 282 . postojao je viso ki sanduk (zbog potapljanja doline Trebišnjice i stvaranja akumu laoionog bazena za hidrocentralu stećak je prenesen u Bileću) na č ijoj je jednoj čeonoj straThi prikazana scena u kojoj neka četveronožna životinja.'49 Sto se ti če vuka kao grbovne oznake. najsli čnija vuku.

.Preds ta va d viju riba na s tolu na s tubu jz Do nj e Zg o šće (sada u vrtu Zema lj s kog muzeja u Sa ra jevu)_ .SI. tI l.

Najmanje ima riba i vukova (samo po dva primjerka).nekoliko prumjeraka sličnih zelemba ću. prema tome. spada . približuje cifri od 450. vuk. . iz okoline Stoca. predstava osamljenog jelena na Cengić Bari.ivotinja. zmaj i orao koji napada janje ili zeca najprije bi spadali u fond kršćan­ skih simbola grijeha i zala protiv kojih se čovjek mora boriH. 151). ili za paklene napasti. konje i lavove. zbog čega ih ne donosim na ovome mjestu.. kakva je. uz dvije ljudske fiigure.'62 zatim predstava osamljenog pijetla u Banji S~ijeni. a da neposredniji utjecaj treba tražiti uromaničkom best:'ijariju. obuhvata gotovo sva glavna područja.četveronofuih dosta visokih . kod Kalinovika. u dobro zastupljene grupe motiva.. pa. onda je to nesumnjivo blisko kršćanskom simbolu Dobrog pastira (umjesto Krista je krst). kod Ljubinja.'64 ili predstava borbe čovjeka sa medvjedom u Podgradinju. a glavno značenje zmije je vezano za duše umrlih predaka. uvrstio sam u zmajeve. Ovdje bi se još mogla ubrojati predstava dviju fantas tičnih životinja . • •• Kako se vidi. ovu grupu sač injava 12 vrsta i 46 podvrsta motiva životinja. najuspjeliji. sa puno nitma i živome svježine. 165). kod Rogatice (sada u vrtu Zemaljskog muzeja ou Sarajevu) . do vremena stećaka vjerovatno nije bilo sasvim iščezlo sjećanje na stare slavenske paganske kultove. ne računajući one u scenama lova. iza njih dolaze jeleni. Najzastupljenije su ptice. kod Kalinovika. golub je predstava same duše Kristovih vjernika. br. kod Zadra. Općenito se pretpostavlja da većina ovih vrsta životinja potječu od starokršćanskih simbola vezanih za smrt i drugi svijet. kao i ovaca . Tako bi izgledalo kao da najviše opravdanja ima tumačenje naših motiva sa stanovišta ortodoksne kršćanske simbolike. Može se reći da s u mo~ivi stećaka iz Hercegovine. kod Stoca (sl. medvjed.'·1 Ostale fantastične životinje .da neki primjerci zaista predstavljaju janje. iz Varošišta i Blidinja i primjerak četveronožne životinje razigranog repa na štitu u Gvoznu . npr. Lav. Među njima ima vrlo efektnih. sa razigranim ali ne tako dugačkim repovima. prenosnik pravednih kršćanskih duša. sličnu funkciju ima i konj. za koje se može izraziti pretpostavka da su nastale inspiracijom romMličkog primorskog bestijarija. kao i samostalna fantas ti čna životinja sa četiri para nogu u Starom Gradu. npr.'63 predstava zmaja koji proždire jare ou Vlahovićima. Ukovna obrada je vrlo neujednačena. relatJivno. kojih ima oko 100 primjeraka. ali se on. sa visoko uzdignutim glavama. bez rogova. vepar.'65 Porijeklo i značenje ovili motiva na stećcima još nisu proučeni. po mojoj procjeni. veprova i medvjeda (od 5 do 10 primjeraka). Međutim. nalaze na jednom sljemenjaku u Ljubinj u760 (sl. kojih ima oko 200 primjeraka.koza. koje se. jer je bilo [ običaja koji su na neki način odražavali 284 . Jelen je.imjeraka ove grupe nije tačno utvrđen. br. dva krilata konja. ali su glavni motivi koncentrisani na i s toč ne krajeve Bosne i Hercegovine. Geografsko rasprostJiranje ovih motiva je široko. Ukupan broj pr.

(O predstavama ljudi kao elementima čita vih kompozicija . treba reći da je takvih predstava ma lo. u prikazima lova. zmiju objašnjavamo kao znak staros lavens kog ku lta predaka. itd . kao što su prepleteni zmajevi.ruka. Osim toga . veprova i vukova ne objašnjavamo kao realne preds tave koje na s tećc ima imaju svrhu da. kola i turnira. nema nika kva razloga da već inu preds tava jelena. samostalne. kao š to s u s tdlizovan i lavovi na š titovima II Trstenom. štovanje kućne zmij e.glava. npr. zbog toga š to te scene sačinjavaj u posebnu grupaciju motiva . š to dolazi do izražaja preko predstava borbe lava sa zmajem . kakva je. ganje pijet lova mrtvacima. Uboskom i Gvoznu.figura.prisustvo tih kultova. odnosno janjetom. 2 . Ako bi imalo izvjesnog razloga da. o rla sa zecom. Uzete su u obzir samo one predstave ljudi koje se na plohama s tećaka javljaj u kao individua lne. 285 . po ondašnjim kriterijumima. bi će govora neš to kasnij e.polufigura. kao š to je. Kasnije će se vidjeti da grupa ovih motiva ima i ne ke svoje podvrste. Biha lji-Merin kad ptice na jelenima s li čn o tretira .. ali uglavnom u istoč nim krajevima Bosne i Hercegovine i da se svojim uku pnim brojem primjeraka približava cifri od 400. uglavnom lova na te zvi jeri. ili zabijanja mača u ralj e lj ava. gotovo da su sve ostale ptice. konj a. Uz jelene pos toje i preds tave košuta i lanadi. ili go luba uz krst kao kršćanski simbol du še vjernika. Stoga nije u pravu M. zbog čega velika većina ovih motiva izgledaju drugačij e i imaju drugač ije značenje. stilizovana glava vepra u Baki ć ima ... kako sli jedi: 1 . medvjeda. 3 . u lovu ). većin a je ov ih životinja na razne na čin e uključena u lov. npr. kao npr. ili prila. u više primjeraka su motivi naših životinja postali ukras na kreacija. koji s u elementi lova srednjovjekovnih bosanskih feudalaea. zmajevi u Makars koj. vjerovatno su realne životne situacije. a osim toga. kao i zmajevi (ze le mbać i) maj stora Grubača u okolini Stoca. atribuiraju druš tveno ugledne ljude. ona na stubu Mahmuta Brankovića. npr.) Sve moti ve ove grupe podij elio sam na četiri glavne vrste. ptica. pasa.''' Mislim da su kod maj s tora i poručioca s tećaka sj eća nja o tim s tarim kultovima bila nejasna. I konj kao i pas izraz su ondašnjih realnih veza za čovjek a i njegove potrebe. da se rasprostire na dosta širokom teritoriju. Dosta mo ti va je zauzelo mjes to osnovne oznake grba ili polugrba. Osim golubova uz krstove i pijetlova. pa ću ih tim redom i prikazati.k ao "pt ice s mrti " . I malobrojne preds tave borbe čovjeka sa medvjedom. a njih je ogroman broj. s tilizovana glava vuka u Zabrđu. PREDSTAVE UUDr Ovdje je postuplj eno isto kao i kod preds tava životinja. ili n eke druge predstave lavova bez š titova.. Wenzel kad s ve preds tave ptica na jelenima v:idi kao predstave grabljivica na zečeve.'66 niti O. i 4 . maglovita i već gotovo sasvi m i ščezla. na š titovima. gdj e se one javljaju u relativno veli kom broju. Kada se govori o borbi sa pak lenim napastima . zbog čega i tu staroslavensku komponentu moramo uzeti u obzir. veprom i vukom. ili o njihovim m eđ u sobnim obračunavanjima. sokolovi (na ruci konjanika.

doduše. kod Pljevalja . vrlo izražajnih i originalnih likova. Ima mnogo grubih. 1 čama. iz Stupara.Sam klesarski postupak je uobičajen . Bilo je i planiranja prostora i prethodnog crtanja. 112. kod Kladnja i Vrulja. II okolini Nevesinja. naivnih i inače loših klesarskih ostvarenja. ali je vrlo neujednačen. Postoje. impresivnih. koja nisam ubrojao zbog toga što mislim da ih raniji i s traživači nisu dobro uoč ili. još dva objavljena s lu čaja . bez prethodnih radnja. . Glava Motiv glave se javlja 24 puta. U 22 s lu čaja je taj motiv na krstaa samo u dva s lučaja na ostalim oblicima stećaka Uedan sanduk i jedan slj emenjak). odnosno nacr- Sl. .Predstava ljudske glave na kr s tač i kod sela Hru š ta. ali se uveliko radilo neposre dno . ali isto tako i do brih .

Benac je ovu predstavu nazvao maskom.8. dijademu iznad če l a. kao npr. 113. u okolini Gacka 770 Predstava glave iz Ledinca . 112) .l . Sl. u okolini Rogatice (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). kod Nevestinja769 (sl.Predstava ljudske glave na krstači II Ledineu kod Li štice.l. okolina Ljubinja I. Obič no su lica kruškolikog izgleda .5. koji vjerovatno označava kosu.6. u selu Domrke. okolina Trnova . U većini slučajeva su to predstave lica mu škaraca. m U Ledi ćima.tali.m a na čeonoj strani ovećeg sljemenjaka u Banji Stij eni. sa očima. kod Lištice. a možda. . . jer nema brkova. Broj primjeraka iz okoline Bil eće je samo približno tačan.l. nosom. m Neke predstave glave su svedene na oči. u selu Hrušta. okolina Bileće .tri jednake predstave glava.l iRoga tice . na vodoravnoj strani p l ićeg sanduka nalazi se jedinstven motiv . ljudske figure sa čašom u ruci i predstave štapa. Lištice . kao npr. 76' Teritorijalni raspored ovih motiva izgleda ovako: okolina Neve· sinja . iznad predstave stola. kod Trnova. lebdi također jedinstvena predstava glave u profilu. Kako viđimo. Mostara . obrve. zbog čega ukupan broj treba uzeti također kao približno tačan. a na krstači u Kokorini. radi se gotovo isključivo o podru čju istočne Hercegovine . samo na oči s obrvama. pored vijenca ima i kosu. okolina Gaoka . nos i usta. br. ponekad oivičena tordiranim vijencem. Svi ovi motivi nisu jednako predstavljeni. na kojima se danas ne zapažaju nikakvi detalji. ustima i brkovima . kod Gacka. izgleda da nije muška. A.

horizontalni krakovi kao ramena. na kojima je umj esto predstave glave isklesan krst okružen tordiranim vijencem oblika konture muš kog lica sa šiljas tom bradom.. . a donji uspravni krak kao trup i noge čovjeka. . ili sa oreolom. U Simiovi. . t: \ H '/ \ ~1 . f• SI. postoje dvije krstače iz XVIII v. tako da č itav spomen ik djeluje kao figura čovjeka gornj i uspravni krak kao glava. kod Bil eća . muš karca i žene. pa da nema . a li se na to nisam odlučio uz osta lo i zbog okolnosti da jedna od te dvije krs t ače ispod preds tave krsta ima predstavu dviju figura. gdje obi čno zauzimaj u i stočn u stranu gornjeg uspravnog kraka. koj i se jednom rukom drže zajedno. bilo je izvjesnog razloga da i ova d va primjerka dodam našim motivima glava. 114.. m Po utisku da predstava krsta II tordiranom vijencu zamjenjuje predstavu ljudskog lica.sa naznakom kose . Mislim da se ovdje rad i o zajednič kom grobu lica čij i s u portreti već prikazani. .'" Sve ostale predstave glave su na nadgrobnici ma u obliku krsta.Predstava ljudske glave (uz čio tavu figUlU i štap) na sljemenjaku II Soči­ cama kod Rogatice (sada u vrtu Zemalj skog muzeja II Sarajevu) .

Vidović). Petrović. nastale po motivu očiju i da zbog toga te spirale imaju antropo idni karakter. u okolini Novog Pazara. ako ostanu otvorene. ima kružni vijenac i polumjesec na svojim horizontalnim krakovima. 2. 778 Ovu pojavu su spominja li još neki istraživači .78 1 Treba reći da se naši motivi ljudskih glava nalaze gotovo iskljuna stećcima oblika krsta koji vremenski pripadaju kraju perioda stećaka . i to u 'stočnim krajevima Hercegovine i Bosne. ali više kao oblike stećaka Ila kojima su antropomorfne predstave tumačene kao odraz bogumilskog .782 Ustanovljene su i brojne predstave ljudskih glava na krs tačama i stelama XV-XIX v. On misli da su oči nastale regresivnim postupkom od predstave glave.razloga da se muški portret još jedanput prikazuje sa predstavom lica.nogi motivi spirala na stećcima. i to u vidu krsta. Na nadgrobnim spomenicima one ostaju otvorene kao upozorenje " opomena nasilnicima da će ih s tići osveta i kazna. dvostruke spirale. Mrtvome se oči zatvaraju zbog toga što se vjeruje da bi. - Nekoliko motiva ljudskih glava sa i s t oč noj Hercegovini. kao i na najstarijim muslimanskim nišanima. mogle nekoga od svojih da povuku u grob. a istovremeno i najljepše. djeluje ona iz Hrušta. u okolini evesinja. Petrović misli da su i m.hereti č kog u čenja (Solovjev) . Raške i Kraljeva. zatim da su ustanovljeni na krstačama kasnijeg vremena. najviše na tZN. Taj motiv je proučavao jedino etnolog P. i to vijenac na lijevom. tzv. k rsta ča u Ta krs tača iz Hrušta. Kajmaković je. Naprijed sam spomenuo da su neke predstave glava svedene na predstave očiju . Kajmakovi ća podsjetilo na ikonografsku shemu kompozicije Kristova raspeća i na mogućnost izvjesnog ugledanja majstora stećaka na freske pravoslavnih crkava sa takvim predstavama.'83 Običaj čivo 289 . studen. ja sam izrazio pretpostavku da bi to mogli biti pokušaji shematskog prikazivanja portreta zakopan ih ličnosti. a da je na nadgrobne spomenike došao s ciljem da grob i spomen ik sačuva od eventualnog skrnavlj enja. Između svih takvih krstača najsnažnije. a polumjesec na desnom kraku. što je Z.čkim stelama.m ili kao pojave kršćanskog ortodoksnog karaktera780 (D. g l edaj u ći od krstače. ipak. n6 SI. većinu krstača sa predstavama glava ljudi protumač io kao "rudimente portreta umrlih" Tn Pi š ući u svoje vrijeme o predstavama ljudskih glava na krstačama u okolini Nevesinja. 11 5. Sjenice. a i još ne ke.

itd. zapadna Hercegovina . naročito onih u obliku stubova-stela. U nekim slučajevima se uočava oklop na ruci.2. Nekada je ovaj motiv potpuno osamlj en. Ustanovio sam dh i na krstača ma sa takozvanim preklopima. te što su uz neke predstave glava dodati i neki predmeti zaniman ja. obično savijena u laktu. portreti pokopanih. centralna Bosna . dakle. ili nekog drugog motiva. zapadna Bosna . a ponekad i sa lukom.tiva šake. ili klesarsko dlijeto. zbog čega smo je uvrstili u ovu vrstu motiva. u okolini Kuma nova.6. Sam oblik tih s teća ka. To j e predstava osamljene ruke u tri vida: kao otvorena šaka do č l ana ka. iz XVII-XIX v. Sva ostala područja zaostaju dosta iza njih.) u izvjesnoj mjeri su i rezultat utjecaja muslimanskih ni šana. često je u blizini polumjeseca. uklju čujući u to i pet slučajeva gdje su prikazan e obadvije ruke. kao i onim oko Kumanova. Kod motiva osamljene r uke. u Makedoniji 784 Kako se vidi. Postoji i nekoliko p r imjeraka gdje ruka drži neki drugi predmet. štap. zatim kao ruka do lakta . istočna Hercegovina 27. primorje sa zaleđem . Teritorijalni raspored ovih motiva izgleda ovako: istočna Bosna 45 . te na mnogo širem području. a onda i kao ruka do ramena. štitom sa mačem. pogotovo mo. a u tome okv. krs tače sa motivima glave specifičnost su istočnih krajeva Hercegowne. naj više primjeraka ima motive ruke koja drži mač.13. ali ga najčešće s usrećemo u zajednici sa mačem. Srbija . Lika . a mogu će je da je klesar u nekim s lučajevima umjesto ruke prikazao samo pancir-rukavice_ Ruka na s tećci ma . To su. ili buzdovanom. nadomješta či tavu ljudsku figuru . i ru oni u istočnoi Bosni.klesanja motiva glave ljudi u Srbiji je nastavljen vremenski i da lj e. Ta kve pre dstave vidimo i na takozvanim krajputašima u zapadnoj Srbiji. aH mnogo češće u tome da ruka drži oružje. U prilog ovakvom opredjeljenju u tum ačenju ovih motiva ide i to što se kod nekih predstava u Srbiji razlikuju portreti svešten ika i žena.l . [stina vrlo uprošteni i shematizovani. 2-Ruka Motiv ruke je čes ta pojava na s tećci ma .ll. npr. ili d o blizu lakta. naročito nj egova an tropomorfnost (zaobljen gornji uspravni kra k. najviše ovih motiva posjeduju stećci Bosne (oko 60% ukupnog broja). Sama pojava motiva glava ljudi na hercegovač kim krstačama.. 290 . ali se tu i tamo primjećuju i reali s tički detalji.8 i Crna Gora . krsta. Otuda i pojava velikog broja po obliku s li čn ih nadgrobnika u Srbiji. Relati vno. Kako se vidi.30. a u vezi s tim i mo tiva glava na srbijanskim krstačama i stelama. obično tako da oružje dodiruju prsti ruke. po svom mj estu i funkciji. nešto oboreni horizonta lni krakovi . rozete.uveličan i i p rilično rastavljeni. Iza toga dolazi istočna Hercegovina. sa prstima. ili sa kopljem . prsti su čes to nesrazmjerni . odražava želje i nastojanja maj stora i poručilaca da se na taj način ovjekovječe uspomene na sahranjene li čnos ti . Pregledao sam sve raspoložive materijale i ustanovio da se ukupan broj motiva ruke kreće negdje oko cifre ISO. To zajedništvo ruke i oružja nekada se ogleda u predstavi ruke u neposrednoj b lizini o ružja. da kle.

116. - Mot iv oklopl/'e- ne ruke (uz to još po u· mjesec i zvij ezda) na š titu sa mačem na sanduku II Donjem Brata ču kod Nevesinja. dok su se ovi drugi. nema osnova ni njena tvrdnja da se najveći broj motiva r uke nalazi "u Hercegovini. Wenzel.Statistika motiva ruke do sada je interesovala jedino M. po nji hovom mišlj enju. Bolji majstori su. dotle je mnogo više onih koje su nezgrapne. To je i razumljivo. ipak vrijedna zamjena za punu figur u. prema svojim sposobnostima. Kao jednu od ilustracija najslabije uspjelih prikaza ruke do č la­ naka navodim pr imj erak ruke i zmeđu dva št ita sa mačevima u Radimlji. anatomski i pravilno i skladno u odnosu na ostale motive na istoj strani stećka. Nalazimo je na svim vrstama oblika. rustične i naivne. Dok su neke ruke prikazane r ea lno. po pravilu. opredjeljivali za lakši postupak. Dalmacij i i oko Kupresa" 785 Klesarski postupak u prikazivanju ovoga motiva je veoma različit. . Relativno veliki broj slabo klesanih r uku govori o slabijim majstorima koji su se poduhvaća li toga posla. za klesanj e ruke. kako na ležećim tako i na stojećim. ali postoji i znatan broj primjeraka koje su samo urezane u kamenu plohu. Ona je tvrdila da postoji "blizu devedeset poznatih predstava usam lj ene r uke na stećcima". Sl. š to je. Iz istih razloga. U većini s lučajeva s u pozitivno plastične. klesali pune ljudske figure. Ne bi se moglo reći da je ruka klesana samo Illa određenim oblicima stećaka. Velika razlika između te procje ne i stvarnog stanja rezultat je njenog oslanjanj a na nepotpunu građu o s tećcima.

u okolini Kupresa. Palavest re u Papratskom. npr. kod Skender-Vak ufa . . kod Nevesinja. jedini primj era k gdje ruka zauzima mj es to glavne heraldičke oznake. 11 7. kod Stoca. o na koja drži mač u okolini Kupresa.Dvije ruke koje drže jabuku na slj e menjaku II Va roš ištu kod Rogatice. uz nedovoljno č itljiv natpis.. iz rebra koj e se pruža sredinom uspravno izlaze dvij e simetri čno oblikovane ruke koje drže po jednu "jabuku" .'93 Vrlo je zanim ljiva.'88 ili onaj na ploči u Slanom. a i lijepo obrađena.'95 ili preds tava ruke koja drži čaš u u Tojši6u . kao š to je. u opš tini Capljina. 'istovremeno.787 Kao prj mjerak ruke bo ljih likovnih kvalite ta može se n avesti onaj na krs tači u Blats ko m Dolu . rozetu .786 a za preds tavu ruke do ramena primjerak iz Brštanice.p red s tavlj ena ruka koja zabada mač u ralje lava.kod Stoca.78' Dos ta primj era ka ruke sa koplj em ili sa mačem možemo nać i oko Olova'90 i ina če u i s toč n oj Bos ni. iz rozete izlaze dvij e ruke. kružni SI. gdje na pl oč i. u o kolini Foče. . za tim predstava ruke koja drži topuz u Vrućici . kod Tes li ća. kod Rogatice (sada u vrtu Zemalj s kog muzeja ' u Saraj evu )."6 Posebno su zanimljive i zagonetne predstave na kojima vidimo po dvije ruke .'" POs toje tri s lu čaja u kojima je . To je. kakva je ona okloplj ena u Trebečaju. Na čeo noj s trani slj emenjaka u Varošiš tu.'" Veoma je ins truktivan nedavni nalaz V.'" a na vodoravnoj s trani p l oče k od Ra vnog.tava ruke koja drži štap na slj emenjaku u Baš tini . U dvadesetak primjeraka vidimo ruku u panciru .'" Oklop je još izrazitiji u s lučaju predstave ruke na štitu s mače m u Donjem Brataču. kod Tuzle. kod Trnova . Ima ih pet primjera ka. preds.

- Reljefni motivi ruku koje susrećemo na stećcima . 293 Sl.Sl. . 11 8. - Predstava dviju ruku na krovnim plohama sljemenjaka II Zelinj i kod Kalesije. 119.

i onim iz kasnijeg vremena. krstove. sol P.'99 Motiv ruke nije ostao samo na stećcima. Susrećemo ga na najstarijim muslimanskim nišanima u Bosni i Hercegovini. Tu je još i jedna alatka s lična kratkom nožu. drvene . zatim na Kosovu i u jednom dijelu Crne Gore i danas postoji običaj da se na grobovima postavljaju zastave.Skulpture ct rvenih ruku i dana ~ se pos tavljaju na vrh drvenih krs tač a na r im okatoličkim seos· kim groblj ima oko Orašja II bosanskoj Posavini.tača. polumjesece. vidimo desnu ruku koja drži če ki ć i lijevu koja drži dlijeto. 120.ili limene ruke pričvršćuju za vrhove krs. po narodnom vjerovanju . bolje reći izlazi iz toga krsta. naseljava II sam nadgrobni spomenik. u bosanskoj Posavini. Kos tić je ustanovio da u za· padnoj i srednjoj Srbiji. Na rimokatoličkim grobljima oko Orašja. Proučavajući tu pojavu .SOI ' Sl. Desna ruka svojim ramenom se naslanja na krst. ."" na najstarijim jevrejskim kamenim nadgrobnicima u Bosni i Hercegovini i na krstačama iz XVII v. a onda i rozete. . Kostić je došao do zaključka da ruka na tim zastavama znači zamjenu pokojnikove duše koja se pos l·ije smrti.vijenac i krst. a na Kosovu postoji običaj da se aplicirana ruka [la tekstilu postavlja na grobne humlke. a u okolini Kuršumlije. Novog Pazara i Istoka u Metohiji na te zastave apliciraju platnene ruke.

Otvorenu ruku nalazimo na semitskim stelama kao simbol obožavanja. sol U dvorištu bazilike S. 121.. čija namjena još nije proučena (spomenik se nalazi u lapidariju Zemaljskog muzeja u Sarajevu). 803 U Mogorje· lu. nađen je rimski kameni spomenik na kome su prikazane dvije ruke u dosta neobičnom položaju.. Muhamedova zeta. . U antIcI s~ javlja kao rimski legionarski simbol. Motiv ruke su upotrebljavali i ne ki is lamski narodi. Sergejevskog.ff.Apiicirane tek s tilne ruke i danas se postavljaju na nad grobne zastave na Kosovu i oko Novog Pazara . a s treće predstava pijetla). if{ Sl.fif I ." . koji je bio naročito razvijen u Trakiji. kod Capljine. • •• Ruka kao motiv likovne umjetnosti odavno je poznata.so. Prema navodima D. motiv dva otvorena dlana su upotrebljavali ši1tski muslimani kao uspomenu na Aliju. nađena je bronzana ruka koju je arheolog V. . Paolo fuori le mura u Rimu vidio sam kapitel na kojem je predstavljena oveća šaka (sa druge strane se nalazi figura muš karca sa raširenim rukama. so7 Zene n"kih arapskih naroda u Africi i danas nOs J 295 . kod Srebrenice. koji je u m eđuislamskim sukobima ubijen 806 Na munari džamije jednog mus!imaC1skog naselja u podnožju Himalaja stavljena je ruka umjesto uobičaj enog polumj eseca. osnivača · šiita. so2 U Sasama. Paš·kvalin pdpisao kultu Sabazijeva božanstva. "'P :_.

prij e svega mogla označavati čovj e ka od ondašnjeg druš tvenog u gleda i vlas ti. objasnio sam kao a kt m O litve. Mogu će j e da dalja is traživa nja pokažu kako ovaj moti v nema samo jedno znače nje . Ljubuš kog . Lilek je 1894. Sama ruka na s tećc ima nije mogla zadržati staru pagansko-antičko-kršćan s ku simboličnost. Benac se bez dvoumljenja izjas nio da ruka sa oružjem označava grob ratnika-fe uda lea. Na to je M." o Osamljenu ruku sa prs tima okrenutim ka gore na stećku u Ban 6ić ima . a i za sam u ruku.809 D. u o kolini Krupnja (Srbija) . bez oružja.B12 E. kao pozdrav bogu .1. ali se pitao da možda ta ruka ne označava i ges t čuđenj a. . Povodom toga je mladi ameri čki istori ča r Džon Fajn. ili kao prij etnju za osvetom 8 1l Osamlj ene ruke u Popovu polju i u centralnoj Bos ni vi dio sa m kao znak obraćanja bogu.1. povodom na laza 's tarij e krs tače u Konj evi ć ima . po mome mi šlj enju . Evide ntirano j e ukupno 17 primj era ka. koji se interesovao za s tećke. Neke naše pojave ruke nij e teš ko objasniti . kao i jednog nišana u Saraj evu sa predstavom dvaju o tvoren ih d lanova. preko anti č kog svečanog pozdra va i staro kršćans kog gesta za spasenjem . u okol ini Foče . a li i kao izraz vlasti. vlasti i želj e za osvetom. i to: u okolini Trogira . Iako moti v ruke na stećcima uglavnom ostaje i dalje n ep ro učen. Sergejevs ki j e najprij e mislio da je kršćans ka sredn jovje ko vna podignuta ruka pozajmljena iz r ims kog imperatorskog ceremonijala i da znači gest s večanog pozdrava . rekla da su zapažanja o obrednoj upotrebi mrtvač ke ruke od s trane lopova u Bosni doprinos is traživanju ruke na s tećcima. Međutim .gura Ova vrsta motiva najmanje je zastupljena. pa misli da bi dalje prou ča va nj e motiva mrt vač ke ruke u našem folkloru moglo olakšati objaš nj enj e poj ave re lj efnog moti va ruke na s tećci m a.na l an čiću oko vrata šaku sa otvorenim dlanom i prs tima koju zovu "hazreti Fatimina ruka" . upozorio na nekoliko engleskih narodnih pripovij edaka u kojima mrtva ruka igra s li čnu ulogu.80S Predstava ruke na s tećc ima različito j e objašnjavana. 296 . koji j e pripi sa n nekom doš lj aku sa Krima . kod Ljubinja .nego je. Olova . Višegrada . Wenzel . na kome je uz ruku bilo i ne koliko preds ta va U1oževa. ovaj i straživač je bio s klon da ruku na s tećcima vidi kao znak prijetnje za osvetom . Sasv im je izvjesno da ruka sa ček i ćem i d lijetom u Papra tskom preds tavlja maj s tora-klesara i pisara toga s teć ka i da ruka sa čašo m u Toj š i ć u govori O sveš teni čkom grobu. do oznake ratn ika.1. dao je is to objašn jenje. mislim da se već sada sa dos ta s igurnos ti može reći da ruka sa oružjem s imbolizira rat~ nika i čo vj ek a koji ima neku društvenu vlast u svome kraju. spom enika nekog čovjeka koji j e ubij en . od pagans kog pozdrava suncu i bogu . 3- Poluf. vj eruju ći da će ukuća ni biti m irni kao i ta ruka dok oni obave svoj posao. B l2 a Oč ito j e da ruka na s tećc ima nije dovoljno prou če na i da do sada ona ima više zna čenja . odnosno snage i volj e za odmazdu prema neprijatelju. zabilježio jednu bosans ku bajalicu u kojoj se krad· ljivci koriste rukom m r tvog čovj eka . uz napomenu da ruka na s L eć k" pripada umrlome.1.2.2. kod Travnika. a one sa oružjem kao a tribut vitešt va. A. ali da ne znači nj egovo mirno počivanje.

a li bez ruku . sa postoljem 297 . to su d vij e dos ta pla st i č no predstavlj ene glave. samo bez naznake očiju i nosa. Šake sa raširenim prs tima su potencirane. i dij e lovi poprsja. kod Trogira. 'Ila prsima su naznače na dva p la stična kruga. Dalj e se nastav lj a u sječe n pravougaonik koji samo podsj eća na žensk u h a l. u okolini Plužina (Crna Gora) - l i u P redstave s u vrlo različito koncipirane. U Gustirni.l.na podru čju stare Raš ke okolini Pl jeva lj a . - Vrlo pla stična II ljud ska polufigura na sije menjaku lCam enskom kod Olova.'13 Vrlo s !ična predstava. u oko lini Knina.' '' U Kamen skom. 122 . nalazi se na p l oči kod Uzdolj a. kod Sl.iinu. Na kružnoj glavi nema nikakvih oznaka. a ruke s u nešto raširene j fJpružene pre ma do lj e. 6. na kome je udubljena pra vo ugaona " kamenica" i jedan krstić . B" U Gornj im Studencima je plastično shematski p r ikazan a žena do pojasa. sa diskretnim naznakama očij u i nosa.

S1 ' Na nekoliko loka liteta stare Raške (Strumice.. nosom i ustima. kod Krupnja . kod Višegrada.Predstava ljudske polufigure na plOČi u Kl ašniku kod Višegrada. Naznačene s u oči . nos i usta.Olova. Vranov ina. u zapadnoj Srbiji. n a đen je stub sa predstavom muškarca koji je jednu ruku stavio na grudi. 123. Slj edeća polufigura je na velikoj nekropoli s teća ka u -Klaš niku. sa očima. zatim dio prsa.nduk sa predstavom polungure. kod Foče. sa rukama po dbočeni m na bokovima 'l8 U Lipenovi ću. a diskretno i ruke"· Na istoj nekropoli još jedan sljemenjak ima sličnu polunguru. prema jednom starijem poda tku . Crčevo i Milić i ) usta- Sl. . a drugu dolje ispružio. .Sll UBujakovini. a o nda dolje opušte ne povelike ruke. Na njegovoj zapadnoj čeonoj strani isklesana je dosta plasti čna ljudska fi gura do pojasa. Tu j'e plastično prikazana glava. jedan oveći sljemenjak ima natpis iz koga se vidi da tu lef i n eki Milašin. postoji s.

Više primjeraka su shema tske predstave. 124. Posljednji primjerak je na sljemenjaku u Vrulji. sa očima. bez naznaka ruku.novljeno je šest polufigura .poprsja na stelama i krstačama iz XVXVII v. nekada je to 'bio samo jedan lik. bez naznake ruku'22 " . Majstori stećaka su bili u prHici da vide ove i ovakve rimske stele i da po njihovom uzoru urade svoje reljefe . kod Rogatice.iznenađenje u tome pogledu. primjerci u Kamenskom su pravo ugodno . Takvih stela ima. npr. a primjećuju se i drugi individualiteti. Sama likovna obrada je neujednačena. luk i viticu sa trolistovima. nala:ci na muslimanskom nišanu iz XV-XVI v. db cs ~~ . Motivi ljudskih polufigura nisu samo specifičnost stećaka. - - . na nekim od tih predstava 's e razlikuje pol. jer ih susrećemo i na drugim vremenski nešto kasnijim nadgrobnim spomenicima. Srbiji i u Crnoj Gori. nedaleko od TU21i. Oni su klesani i na ležećim i na -stojećim spomenicima. a češće po dva. Međutim. uz krst. SlO U Rudinioama.toliko nejasni da ih nisam mogao ovdje uvrstiti. urezana ljudska polufigura. i to u istočnoj Bosni. gdje je dopojasna figura.. na kojima prepoznajemo svešteni'ka. ali su oni ili veoma oštećeni ili . slabog umjetničkog kvaliteta. Moglo bi se reći da je to rad pravoga skulptora .823 Poprsje sa rukama i oznakama narodne nošnje našao sam i na starim malisorskim stelama i krstačama u Vuksan Lekiću . S l. Do sada ~ije bilo pokušaja analize i objašnjavanja ovih motiva na stećcima. na području opštine Konjic" . čak i bez ruku. a pretežno slaba i rustična. ktitora crkve i nekog viteza sa mačem. u Crnoj Gori..portreti umrlih. Tako se dopojasna figura žene ogrnute maramom. Kako se vidi.' 24 * ** 299 Iz rimskog perioda u Bosni i Hercegovini oj u naslm krajevima uopšte ostao je znatan broj kamenih nadgrobnih stela na kOjima su plastično predstavljeni dopojasni . ustima i nosom na glavi. većina evidentiranih motiva polufigura ljudi nalazi se u istočnim područjima. . te rukama povijenim na bokSlI (okrstača je dijelom u zemlji). Na nekim spomenicima u staroj Raškoj epitrahilj odaje svešteno lice. Međutim. u opštini Plužine (Crna Gora) nalazi se trokraka' oveća krstača i na njoj. mač . Postoji još nekoliko primjeraka motiva koji podsjećaju na polufiguru čovjeka. tri. pa i četiri lika. - Nekoliko primjera motiva ljudskih polu fi gura na stećcima. uSatorovićima. u okolini Pljevalja. bez detalja.

ramena i t rup . Prepoznao sam 147 muš kih i 31 žens ku figuralnu predstavu. da se žene lakše kreću. Na glav i su o b i čno naznačeni ma rkantni dijelovi lica . luk. Te razlike se najprije vide u položaju ruku . za tim ne koliko st ili zacija na kojima se zapažaju ljuds ke glave. ruke polu figura. Obično su utegnuti u pasu. ne tako velik. kao i desetak bi ljnih stilizac ij a koje samo podsjećaju na ljuds ku figuru . I na licima žena su ne kada naznačene oči. npr. koplje). a na nadgrobniku u Crčevu. Najčešće se drži mač ili š tit sa mačem. računajući sa mo poj e dinačne . on i spadaju među one motive koji se čes t o j avl ja ju. a druga stavljena na bok. gdje one pos toje. koliko još nedostaje do punog broja od 180. Postoji izvj estan broj figura na kojima ruke uopš te nisu naznačene . ali j e ogromna većina na ostalim vrstama oblika stećaka. Izvjestan. štit.pol nije mo gućno u stanoviti. U velikom broju s lučaj eva jedna ili obadvije ruke drže oružje ( mač. a dva sjedeće figure .oči. Cešće nego muš karci . odnose se na l ežeće fi gure čiji . a u gornjem dij elu je često ha lj etak do iznad kolj ena . a nekada ni su . realne preds tave.ljudima. S ve ostale su u stojećem stavu . Ako uzme mo u obzir i mus lima ns ke nišane. Cesto je samo jedna ruka visoko podignuta. neke su ih raširile. 300 . Dva primj erka figura. krst ili kružni vij enac. istina. us tanovlje n je lik ktitora crk ve. Po svom ukupnom broju .Figura U grupi predstava lj ud i najbrojnije su zastupljeni mo tivi punih figura. Više puta na glavi nema nikak vih oznaka. Muš karci uvij ek imaju gaće pri ljubljene uz noge. radi o preds tavama sahranj en ih lič nosti . ili neki drugi predmet. Ustanovi o sam <da ov. ta ko da im se noge nekada uopšte ne vide . i to one koj e su jasne.igura nij e teš ko uoč iti po\. Ponekad je č ita va glava predstav ljena običnim ili to rdiranim vijence m. Sli č no s ituaciji predstave glave . kao i s tare ma lisorske stele i krstače. nos i usta . Pone kad su haljine sprijeda neš to kraće nego pozadi . a postoje i s lučajev i da lice predstavlja kosi krst. broj muš kih figura ima ukrašenu odj eću .ili luk govore o vojniku-feudalcu. one ima ju kose u vidu tordira nog vijenca.ih mo tiva u svemu ima oko 180 primj era ka . u s taroj Raš koj. Neke figure su isklesane na krstačama. Najčešće su utegnute u pasu . Zene se prepoznaju po svojim dugač kim haljinama koj e se prema dolj e š ire i dopiru go to vo do zemlje. nos i u sta . Neke figure ima ju ruke povijene na bokovima . samo o ma nj e ili više uspjelim pokušaj ima njihovog portretiranja. Odlučio sam da ovdj e ne urač unam individua lne jahače na konjima koji se javlja ju tridesetak puta. ne maju položaj oranta. sa gore izdignutim rukama (kra kovima ). Od našeg ukupnog broja samo pet primjeraka su ležeće. Inače. a neke gore uzdigle. Kod s vih motiva punih f. i ovdje se. 4 . Sa d ruge strane . a nisu ni predstave Krista. m eđu svim ovim figurama postoje znatne razlike. onda se p ovećava fond elemena ta koji govore o kookretnoj pokopanoj li čn osti. Nekada nose kap" koja je pozadi zaš iljena prema gore. po mom e mi šlj enj u. ali ni takve predstave nisam uzeo u ob zir. Treba reći da postoji j dvadesetak antropomorfn ih predsta va s li čnih krs tov ima .samostalne preds tave. a ponekad i kosa u vidu obič­ nog ili tordira nog luka .

sa jednom podignutom rukom.24. Na licu su naznačene oči.13. Na nekim rukavima ukrasi . nekada tordirani . istočna Bosna . ali su priljubljeni uz ruke."6 ili ženska figura uz stablo (ili uz vi le za kuplj enje sijena?) u Gornjim Barama. osim u jednome s lučaju. centralna Bosna . ovi motiv. a dalje vertikalnim.25. sa nogama tl profilu na obadvije strane. Među muškim figurama osobito se ističu one sa stećaka Radimlje. sa kratkim dijelom od pasa dolje.4 i Crna Gora . u jednome još i štit sa mačem ispod luka. jednoga sanduka i jedne krstače imaju dosta zajedničkoga. 125. bez detalja. odnosno " kvadratom ". Sve te figure su predstavljene en fa ce. Likovna obrada ovih motiva je veoma različita.igura djeluje apstraktno. gdje je či tava figura data jednom nepre kinutom linijom . a ponekad" čitava f. Ponekad su ruke.k sužen u struku. br. što znači prsta. koj. Istočna Hercegovina i istočna Bosna zajedno imaju 52 % od ukupnog broja motiva. dok u jednome .9.Sl. kako to kaže Benac. kao konturom.ko ureza u kamen dočarana figura. date sasvim nestvarno.17. sa vodoravnom crtom ispod nosa da se doča raju brkovi. nekada i bez najnužnijih pojedinosti. odnosno nešto kosim prugama. a sa lijevom rukom savijenom i os lonjenom na bok. Na nogama se ne vidi nikakva obuća.i se kao suknjica š iri i za·m ava dosta visoko iznad koljena. da bi se d očara la kosa. gdje je Lice označeno jednim nedovoljno jas nim kružićem. 301 Evo kako izgleda teritorijalni raspored motiva figura : zapadna Bosna . u kojoj je sa nekoJi.19.od haljetka su deblje dugač ke gaće. npr. kod Kalinovika. 126). Likovi su obično prikazani vrlo sumarno. istočna Hercegovina . koje izlaze iz samih ramena. Pet figura koje se nalaze na čeonim stranama triju sljemenjaka. često primitivna i naivna. U svim tim slučajevima prikazana je ista nošnja . također kod Kalinovika .i su najbrojnije zastupljeni u Hercegovini i istočnoj Bosni. - Važniji motivi s toj eć ih ljudskih figura na stećcima. Kako se vidi. Kao jedna od sasvim naivnih predstava mogla bi se navesti ona iz Seleea. nazvane vojvodskim figurama'" (sl. Glave su gotovo kao krugovi. Ruke su predstavljene sa po pet nemarno urezanih crta. Rukavi haljetaka idu do sami h šaka.s u kao dva niza spojeni h kosih paraleliea. nos i usta.zakopčan haljeta. priljubljene uz noge. bez ekstremiteta i markantnih dijelova lica '" Među pravilnije i lj epše urađene figure spadaju one iz Radimlje. primorje sa zaleđem . U četiri s lučaja su iznad lijevog ramena isklesani lukovi sa strijelama.69.. Haljetak je ukrašen do pasa horizontalnim. sa desnom rukom podignutom u visinu glave. sa uvećanim šakama i nešto rastavljenim uvećanim prstima tih ruku. zapadna Hercegovina . u malom raskoraku. ili kao kružni vijenci. Srbija . II mnogo slučajeva veoma nesrazmjerna u odnosu na motive s kojima je zajedno. Isp.

Predslava muške stojeće ljudske figure sa podignutom desnom ruk om na sljemenjaku II R. 126. U četiri već desne ruk e nalazi kružni vijenac. 302 . Osim toga. u dva s lučaj a po jedna mala muš ka figura . od spomenuta slučaja se između glave i dok kod onoga petoga nema ni toga iza navedenih figura isklesana je j03 kojih jedna također d rži podignutu SI. .adimlji kod Stoca. vijenca.nema oruzJa uopšte.

. Najviše se razlikuje ona figura koja je bez oružja.Predstava dj ečje stojeće figure sa podignutom desnom rukom na slj emenjaku II Radimlji kod Stoca. odnosno o jstoj klesarskoj radionici. 127. Pošto se nalazi na malom s ljemenjaku. zbog čega se može govoriti o istom majstoru. prvenstveno kod prikaza lica i oružja.ruku. Sve glavne figure imaju vrlo čvrst i stabilan stav ' 29 Iako postoje izvjesne razlike u detaljima. .sJ{) mislim da se zaista Sl. koja djeluje kao predstava dječaka. sa natpisom u kome se pokojnik spominje kao sinovac vojvode Petra. ove figure su vrlo s lično zam iš lj ene i klesarski obrađene.

radi o dječaku.ti Predstava muške ljudmač i št it na sanduku II Knežaku kod Nevesinja. ali sa obadvije gore podignute ruke. u Lopoču. ili to oružje drže u rukama.ispod noge muš karca. odnosno š tita sa mačem . Nevesinja i Kalinovika. koja po svojoj visini ne dostiže ni polovimu visine mača u Borju. Zanimljiva je rus tična i vrlo nesrazmjerna . nedaleko od Kalinovika 832 Re lativno dosta mu š kih figura ili stoje pokraj mača. u okolini Trebinja 'J4 Ovima je još s lična predstava štita sa ma čem iza koga Sl. I tu su luk. šesti. . š tit sa mačem i kružni vijenac'" Postoji još nekoliko s ličnih mušk ih predstava u okolini Stoca. primjerak ove nekropole.preds tava jedne figure koja rukom dotiče mač oj štit. na kojem je na isti način prikazana glavna figura. a . Vrlo su zanimljive dvije predstave ovećeg štita sa mačem iza i iznad kojeg se gore vidi samo glava. kod Ljubuš kog. 128. - ske figure koja dr.833 Postoj e slične još drastičnije nesrazmjerne predstave. ovdje spada još jedan. u profilu. i uz nju još dvije male ženske figure ispod tih ruku. Po svojoj osnovnoj koncepciji. ali su najsličnije d vij e iz Varoš i.

kod Kupresa.'lO ili s lič n a preds tava u Cis ti . S3S Među realne i dobro obrađen e ta kve motive može se ubrojati primje rak iz Ravnoga. ljudske Predstava muške figure koja drži krs t na s tubu II Radelj evcu kod Bratunca. kod Bra tunca (sada u Zemaljskom muzeju u Sara jevu). sa knjigom i š tapom. kod Foče (sada u Zemalj s kom muzeju u Sa ra jevu)'39 .vire glave i noge.'lS ili preds tava gos ta Milutina . dok ogromne ruke neprirodno izlaze sa jedne s trane š tita u Radimlji. du je za nimljiva preds tava u Radelj evcu. iz Hums kog. SJ. . . a u lijevoj šti t. gdje muška rac u desnoj ruc i d rži uzdignut ma č. b r. 88.sl. u okolini Imot s kog'l7 Neke muš ke figure drže krs t ili neki drugi p redmet. 129. U tome pogle. gdj e po kraj s tilizova nog s tab la vidimo dos ta malenu figuru koja u lijevoj ruci drži proces ij s ki krst.

8 " u svim ostalim slučajevima je sasvim jasno da se radi o muš karcima. gdje od trupa teku snopovi paralelnih crta.Iedna od tri sjedeće figure nalazi se u Hočev iju. gdje je figura zamotana u platno. kod Srebrenice. Ipak. -kao mumija . mpr. kod Gruda.' " i u Hodovu. Stariji muškarac sjedi na niskoj stolici. ali smo ih ipak našli na pet lokaliteta. 86).. kod Pala. i to u Klotjevcu. . Banjev i ćima.Preds tava plesana steć ku II Premilovom Polju kod Ljubinja. jer je. 130. postoji nekoliko takvih položaja č ice SI.843 Dva navedena pol no problematična s lučaja vjerovatno su ta kođer muškarci. 76). kod Nevesinja. što više odgovara muškarcu nego ženi. Hodovu.840 Na s tećci ma su rijetke l ežeće figure. kod Stoca i u Selinama. br. a lijevom veliku otvorenu knji gu. nedaleko od Breze. br. u Banjevićima uz figuru uklesan luk. Sve je to smj eš teno u dvije arkadne niše (sl. Sinjevu. Osim u Banj evićima . Morinama. Na grudima figure na Morinama leže štit i ma č (s l. kod Bra tunca. gdje je teško ustanoviti pol . . Kod poj edin ačnih ženskih figura nisu karakterist ične gore podignute ruke kao kod muških figura . desnom rukom pridržava štap.

ne samo zanimlji va i originalna nego i vrlo atraktivna pred · stava. djetetom II naru čju II Predstava žene sa Boljunima kod Stoca. Neke ženske figure su predstavljene uz veliki krst. prikazana je žena. nedaleko od Sinja. inače.849 a druge kod Buhova. u okolini Mostara. 847 Ženske figure najčešće svoje ruke drže na boku. npr. a lijevu je povila i izdigla do visine glave. Važna je originalna predstava žene koja je visoko gore ispružila ruke koje dodiruju dvije zvijezde na slj emenjaku u Dugom polju. koja desnu ruku drži u visini grudi. prikazana je žena koja u jednoj ruci drži vijenac. Dobija se utisak kao da se radi o predstavi plesačice'" (sl. kod jedne ženske male figure u Radimlji.'. kod Lištice. Takve s u.o Pojavljuj e se desetak muških figura koje nam na prvi pogled 'izgledaj u kao da su nage. BOa.8S1 U okolini Nevesinja i Nikšića su tri figure istog stava nogu. pa izgleda kao da se radi o nošenju procesijskog krsta. Na licu se vide oči. 130). kod Stoca. sa tordiranim vijencem oko glave. jedne u Boljunima. ali sa gore i z di .'~· SI. na Blidinju. . nos i usta. bez ikakvih detalja. a drugu je podigla. 84s U Premilovu Polju.ruku. npr. nedaleko od Ljubinja. npr. br. dvije figure u Podveležu.8" U Uzarićima .. To je. 848 Osabita su zanimljive dvije predstave žene sa djetetom. u Budimiru. u okolini Lištice. sa raskoračenim nogama i različito postavljenim rukama niz tijelo. To su osamljeni snažni ljudi.

Iznad jedne od njih lebdi sjekira 852 (sl. 80) . UBijači. sa velikim i ras tavljenim prstima. podigla u visinu glave 8 45 U o kolini Bratunca i Srebren ice se javljaju tri figure sa rukama prekrštenim na grudima 8ss Osim ovih SI. noge su veoma raskorače ne. . 131.P reds tava ljudske figure sa prekršlenim rukama na grud ima na stu· bu u Opravd:ić im a kod Bratunca. br. a desnu. gdje je figura nešto povila noge u . nedaleko od Ljubinja . lijevu ruku stavil a na bok . kod Ljubuškog. baš kao da se radi o strasnom pl esaču 853 Ovoj pred stavi je s li čna jedna u Vlahovi ć ima .kolj enima.nutim rukama . a ruke podignute. .

kod Trebinja . 132.isklesao na krs tačam a. sve osta le predstave su žive. . Tu ruke d rže šta p. u okolini Treb inja. . 'h - ~ . neke vrlo din amičn e. Figura djeluje snažno. gdje na gornjem uspravnom kraku vidimo kapu n a glavi. ~ IL. oč i. a u donjem dij elu spomenika isklesan je pojas.SS7 o ~ ~ ~ '"' % % :::o ~ ~ 309 Sl.triju. Jedna takva krs tača je u Pe trovići ma. a potom suknene gaće. ali inventivnom intervencijom . 856 Druga je u Bihovu. o kojima je bilo riječi naprijed . maK~ simaino prilagođavajući motiv samome obliku spomen ika.Predstava ljudske figure na krstači u Pe trovićima kod Trebinja. . Na kraju s pominjem nekoliko vrlo interesantn ih figura koj e je klesar malom. i drugih l ežeć ih figura sa prekrštenim rukama. koje izgledaju kao da predstavljaju pokojnike n eposredno pred njihovu sahra nu. nos i usta na licu.. zatim obrve. pri dnu horizon talnih krakova su predstavljene ruke položene na grudi .

Simuna u Zadru. iznad grobova vladarskih ktitora i članova njihovih porodica.kvama u Toskani ima isklesanih likova ljudi sa gore izdignutim rukama.86s Takvih nadgrobnika je nađeno i u našim krajevima. god. javljaju se . iz IX-X v. npr. u periodu arhajske i zrele grčke umje tnosti. naročito žena sa gore izdignutim rukama . iako je u islamu vladao stav o zabrani prikazivanja figura u umj etnosti. god. grobnica Ričarda Lavlj eg Srca. 31). god.• •• Ljudske figure su poznate na nadgrobnim spomenicima još iz davnih vremena. iz oko 1303.. a sa druge pijetla...859 Figure žena i muškaraca su klesali i Seldžuci na svojim nadgrobnim stelama u Anadoliji. u Zadru. koji su još u Mongoliji u IX v.868 Ta ko je. sa ležeć im svecem. I sti kaipitel na trećoj strani ima nezgrpanu figuru muškarca raširenih ruklJ.8 klaus taru bazilike S. god.860 Anadolski nadgrobni spomenici u tome pogledu jmaju veze sa zemljanim cilindričnim sudovima na kojima se nalaze slikani portreti turskih vojnih dostojanstvenika u Samari. npr. takozvanim "stelama sa likovima" . potječu od kamenih statua.866 U crkvi dominikanaca u Dubrovniku nalaze se dvije nadgrobne ploče (jedna je uzidana) u blizini oltarskog prostora na kojima su isklesani likovi nadbiskupa Andreasa di Durrachio. ili izlj eva u bronzi lik pokojnika najprije na nadgrobnoj ploči koj a zatvara grob.oran ti i orantkinj e sa svojim gestovima za spasenje. 863 U romanic.. One su prisume na predi s torij skim menhirima u Francuskoj i Liguriji. koji je umro 1393. iz XIIIv. vlastele i crkvenih velikodostojnika.. ili na uspravnoj ploči koja se postavlja uz grob. a osobito su omiljene na nadgrobnim stelama rimskih provincija. a li još više u gotici zapadne Evrope kleše se u reljefu . koji je izrađen po narudžbi kraljice Jelisavete. U periodu renesanse taj običaj se jako proširio . kćerke bosanskog bana Stjepana II Kotromanića (sL br. koji je umro 1199. Umjesto zapadnoevropskog običaja reljefnog 'predstavljanja umrlih uglednih lič­ nosti.. u XIII v. Među dalmatinskim kamenim sarko· fazima nalazi se onaj sv. na zidu u fresko-tehnici slikaju njihovi portreti. sa vrlo velikim šakama i prstima.867 god. posebno u primorju. naročito u Italiji.864 Takva je. zvanih "bal bali". na kojoj je u visokom reljefu prikazan pokojnik u pancir košulji i sa mačem u ruci. Hrvatskoj i zapadnoj Bos ni iz vremena XIII-XVI v. ugaI'Sko-hrvatskog kralja. u Gracu sačuvan sarkofag Jelene Anžujske i ktitorska kompozicij a na južnom zidu toga sarkofaga. prema vizantijskom običaju i tradiciji. Subića. a ovi. postavljani ispred grobova nomadskih se ldžuč kih prinčeva kao simboli 6l Na drugom mj estu sam već naveo da se u njihovih ratnih pobjeda. i njegovog nasljednika nadbiskupa Nikolausa de Horrisa. koji je umro 1415.ss8 Sa upotrebom toga likovnog motiva nastavilo se i u srednjem vijeku. Simuna.S<i2 Na romani čkim cr. U Ninu postoji nadgrobna ploča Jurja V. opet. a kasn ije se ti likovi klešu u visokom reljefu na sarkofazima. Paolo fuori le mura u Rimu nalazi kapitel koji s jedne strane ima isklesanu ruku . u manastirima i crkvama srednjovjekovne Srbije se od XIII-XV v. sa ležećom skulpturom. žene Ludovika Anžuvinca. iz 1380. Likovno najvredniji je svakako srebPOo-zlatni sarkofag sv. 869 U grobnoj kraljevskoj kapeli u Bobovcu nađeni su dijelovi figura pokojnika u visokom reljefu rađenih na nadgrobnim spo- 310 . U starokršćanskim katakombama su često slikane figure.i..

Sl. 133. . Tvrtka II i Tomaša. koji su tu sahranjivani. Vj erova tno se ove figure odnose na bosanske kralje ve. A. Ser gejevskog su interesova le figure iz okoline Bra tunca i Srebren ice . Zbog toga š to su suma rno izvedene. Nazvao ih je vojvod s kim figurama .menicima . sma trao ih je više poj mom nego individualnim portretima. s7o Nekoliko naučni h radnika je razmatralo pojave ovih figura na s tećcima . po ku šavajući da proniknu u njihovo pravo značenje . s7I D.Predstava muške ljudske figure sa izdignutim rukama II Tekij i kod Bratunca.Miloradovi ća. . Benac je muš ke figure sa uzdignutim r ukama u Radimlji sh vatio kao preds tave čl anova feudalne porodice Hrabrena .

a li ne u heretič kom . vjerovatno dire ktnim učešćem dubrovačkih maj stora · 12 Za figuru omotanu u platno iz Banjevi ća on je također rekao da predstavlja pokojnika.'78 O. uzdignutih ruku prema nebu. kakav se vidi kod slikanih predstava ktito ra i svetih lica u pravoslavnim crkvama. a one sa podignutim rukama također vidi kao predstave pokojnika. pozdrav bogu.' l4 Sve ostale figure ljudi na stećcima on vidi kao predstave živih lj udi sa atributima njihovog svakodnewlOg života. rekao je da. Kako se uveliko razlikuju od ostalih predstava ljudi na stećcima. A. Merin u izdignutoj ruci vidi obraćanje višim silama. npr. B eš la gić je pojedinač­ ne ljudske predstave na s tećcima smatrao nevještim portretima pokopanih.'~81 S. On misli da bi to mogao biti gest zaklinj a nja. Tako. Jelenu. sile same"·79 Z. pogotovo kada su obadvije ruke podignute. ali je istovremeno smatrao da figura čovjeka raširenih ruku može da označava pokojnika koji se "nač i­ nivši krst tim gestom približava Isu-Krstu". uprkos prividno stojećeg stava (jedna je ležeća) i oči­ ju kao da su otvorene. tumačio kao heretički simbol Krista. B. a možda i samog "pravog krst janina" koji je dobio isti oblik kao i Krist . on misli da su ove iz okoline Bratunca i Srebrenice nastale pod utjecajem običaja sa Zapada. a da je podignuta ruka gest molitve. a li i kao znak vlasti i prijetnje za osvetom. Predstavama žena ona uglavnom pridaj e nadzemalj ske i božanske osobine. Tako se fra nj evci još od najstarijih vremena mole.deisisni stav").880 M. nego "pravi stav komuniciranja sa mitskim i htonskim silama..'75 Slično Solovj evu. Opravdića i Buča. stav božanstva. da se javlja "rano kod arhitipič­ nih figura drevnosti". Vidović je antropomorfne krstače smatrao Kr istovim raspećem. da figure raširenih ruku mogu da označavaju Krista. Solovjev je muške figure sa raširenim rukama. kao i čovjekolike krstove.fi gura koja drži veliki krst . ili predstave Krista. Wenzel muške stojeće figure čes to predstavljaju predstave pokojnika "pre težno onako kako su izgledali za života". knjige i vijenci da možda označavaju duhovni položaj pokojnika.Za one iz Banjevića. Ona misli da oružje u rukama figura označava svjetovni.podzemlja. On misli da su portreti pokojnika sa podignutim desnicama na stećcima "neposr edno preuzeti sa ktitorskih kompozicija u oslikanim crkvama". dakle.da predstavlja određenog pokojnika u njegovoj najznačajnijoj ulozi za života. štapovi. koje su i li portreti živih. D. Kajmaković smatra da muška figura na ste6ku predstavlja pokojnika. a izdignutu ruku tumačio kao molitvu. On misli da su i portreti č itavih porodica na s tećcima mogli doći iz Srbije. sa rukama prekrštenim na grudima. m Za mušku figuru podignutih ruku iz Tekije (sada u vrtu Zemalj skog muzeja u Sarajevu) kaže da predstavlja oranta.. ali u njihovom "preobraženo m stanju". On 's matra. sa magijskim značenj em .sn V.'82 312 . a za ženu koja drži krst da gotovo sigurno predstavlj a sv. a za onu iz Radeljevca . Vego smatra da muške figure sa podignutim rukama u Radimlji predstavljaju ljude višeg društvenog reda . Đuri ć smatra da su figure sa podignutom rukom na stećcima portre ti pokojni'ka u molitvenom položaju ruku (.koji se mole bogu. one nis u predstave živih. ali ne mora da znači obožavanje. nego već umrlih ljudi. nego u ortodoksnom smislu ' 7• Za M. ili kao predstave pokojnika. za ženu između dvojice konjanika ona misli da gotovo sigurno predstavlja božan stvo . š to se vidi često na freskama koje stoje iznad sarkofaga i grobova crkava u Srbiji iz XIII-XV V. ako su na krstačama . a krstovi.

figure sa oružjem ili drugim predmetima. ali je to najvjerovatnije spomen na zajedničku smrt majke i djeteta. Mislim da su obadva običaja ima la određenog utjecaja na pojavu portreta na stećcima. što je odraz ondašnjih druš tvenih odnosa i shvatanja. vlasti. I po brojnosti i po klesarskoj obradi. što su klesarski majstori svjesno uradili. Klesarska obrada im 313 . bilo da su ti predmeti u rukama samih figura. Sto mi u većini takvih slučajeva ne prepoznajemo konkretno lice. * •• Ova grupa motiva ima četiri osnovne vrste oblika i 26 podvrsta. ili u njihovoj neposrednoj blizini.ko zapadnoevropskim običajem skulptorskog portretiranja umrlih feudalaca i crkvenih velikodostojnika putem spomenika našeg primorja.' 83 Pretpostavka o portretima preminulih ima još više osnova kada uzmemo u obzir brojne figure sa mačevima . iako ni u njima ne prepoznajemo konkretne osobe. napokon. I ja tako mislim. kopljima i lukovima. Javlja se u ukupnom broju od blizu 400 primjeraka i raspros tire pretežno u istočnim krajevima Bosne i Hercegovine. Nema razloga ni u figurama nadgrobnika u obliku krstača tražiti predstavu Krista. Iako nisu najbrojniji u ovoj grupi. figure izdignu ti h ruku i predstave već umrlih lica. kakav slučaj je ustanovljen u grobu ispod stećka u Grborezima kod Livna. motivi sa podignutim rukama su do sada pobuđivali najviše interesovanja. kao i one sa krstovima . vijencima ili štapovima. za koje se općenito može reći da su primitivne i sumarno date. Svako lice je na taj način prikazano u položaju i odnosu koji su karakteri s tič ni za njegovo prepoznavanje. zatim što gotovo uopšte nema žena sa takvim položajem ruku i. štitovima. Ležeće i figure sa prekrš tenim rukama bez sumnje su portreti umrlih osoba.* ** Na osnovu dosadašnjeg proučavanja nije moguće pružiti kona6no. ali bih htio da ponovno istaknem i mišljenje o postojanju moguć­ nosti da se barem neke od takvih figura protumače kao znak druš tvenog ugleda. Otežavajuća okolnost u tome pogledu je i likovni kvalitet samih predstava. Većina istraživača u njima vide orante. razlozi se nalaze u neumješnosti samih klesara. Na takvu alternativnu pretpostavku navode me činjenice š to u nekim slučajevima ima razlika u položaju ruke na s tećcima i kod ktitora i svetačkih likova na freskama. za što ima dosta razloga. niti bosanskog "heretika" koji se i svojim oblikom približio njemu. Može nekoga i žena sa djetetom u Boljunima ili u Buhovu podsjećati na Bogorodicu sa malim Kristom. U koncipiranju i klesarskoj obradi ovih motiva klesari stećaka su bi'li u mogu ć nosti da se nadahnu k". što su r uke na stećcima veoma potencirane (uveličane) . muš karcima je posvećena mnogo veća pažnja nego ženama. U jednoj gruboj podjeli dobijamo četiri osnovne vrste ovih motiva: osamljene figure. a možda i prijetnje za odmazdom. a pogotovo jedinstveno tumačenje ovih motiva na stećcima. Mislim da se sa dosta vjerovatnosti može pretpostaviti da su usamljene figure pokušaji portreta živih lica koja su tu kasnije sahranjena. tako i vizantijsko-srpskim običaj e m fresko-slikanja ktitora i svetački h likova putem bosanskohercegovačkih i srpskih crkava i manastira.

Hercegovina je mnogo bogatija nego Bosna. bavili pitanjem pojave č itave figure i ruke. rad dobrih majstora koji su u svoja djela te vrste uložili dosta truda i umješnosti. a onda i predstave glava . a potom i polufigure. ·turnir i ostale scene. krst. međutim. npr. tumače se najčešće kao gestovi molitve. vlasti. skladno proporcionainih i sasvim uspjelih. ako se same nalaze na jednoj strani stećka. tj. 1 . Podij elio sam ih u pet osnovnih vrsta: čovjek na konju. a često i same ruke. koje su. Najvjerovatnija je pretpostavka da čitave fi gure ljudi . koje su najviše zastupljene (preko 40% svih motiva). bez prisustva nekih drugih figuralnih predstava. mislim da bi. ipak. Njihova mišljenja su neusaglašena i ne mogu se uzeti kao definitivna. ovdje su uvrštene i polufigure. polumjesec ili zvijezda. SCENE Ovoj grupi pripadaju motivi sa dvije ili više figura ljudi. čije porijeklo vodi u predistoriju. a vjerovatno i spremnosti na neku osvetu. najviše doprinosi povezivanje tih lica sa oružjem i predmetima karakterističnim za njihovo prepoznavanje. kao i predstave glava . pore d ostaloga. Dosadašnji istraživači stećaka su se. ako su takve predstave samostalne. a lIJajmanje je turnirskih scena. Samo u dva primjerka nije sasvim jasno da li 314 . Uz či­ tave figure. mogla doći u obzir i pretpostavka o podignutoj ruci kao simbolu društvenog ugleda. Mnogo je veći broj slabo koncipiranih. čemu. kao i samih ruku. po brojnosti se osobito ističe istočna Hercegovina. U tome pogledu se ističu "vojvodske figure" u Radimlji. koja posjeduje 43 % ukupnog broja motiva. Motivi su raspoređeni po čitavom teritoriju stećaka. kolo. uz takvo gledište. lov. Neki primjerci su. spada u gornju polovinu ljestvice. Figure sa podignutom rukom.Covjek na konju Ovdje sam uračunao predstave čovjeka koji jaše na konju. došle na stećke kao zamjena č itave figure. Svi ovi motivi imaju svoj u dale ku prošlost. ·kao i kod ostalih motiva. U samoj gmpi dominiraju scene lova. Likovno najvredniji primjerci se nalaze u istočnoj Hercegovini.je veoma različita. nego onih pravilnih. ali su u tome pogledu uočljive prilične neravnomjemosti. životinja ili udruženih jednih i drugih figura . Ja. kao i u okolici Stoca i Kalinovika. prema svojoj zastupljenosti. kompozicijski raspoređenih i crtački i klesarski obrađenih figura. a kao likovni elementi su naročito poznate pune figure i predstave ruku . ali pretežno primItIvna i bez većih umjetni čkih vrijednosti. I ovdje se. prvenstveno. prema koncepciji majstora. po čemu grupa. U nekim primjercima se uz čovjeka na konju vidi poneki nefiguralni motiv. Najmanje primjeraka je nađeno u istoč­ noj Bosni i u Srbiji. osjeća velika neujednačenost umjetničke obrade. Zanimljivo je da su primorski krajevi dosta dobro zastupljeni. znače pokušaje portretiranja određenih lica za života. Ukupan broj ovih vrsta motiva iznosi oko 550 primjeraka.

primorski krajevi i njihovo za l eđe . itd. da najviše ovih motiva imaju stećci u i s to č noj Hercegovini. Vrlo rijetko. Na pločama se ovi motivi ne nalaze. ali se na nekim primjercima sasvim dobro vidi oružje koje konjanici nose. a možda i zbog uobičajenog načina klesanja. Crna Gora . markantni dijelovi lica.. Tako je u pet primjeraka prika- i jaha ča kao heraldi čka oz· naka na š Utu (sa mačem) Sl. i s točna Hercegovina . Srbija .je čovjek na konju. Njihov teritorijalni raspored izgleda ovako: zapadna Hercegovina . postoje ukupno 53 primjerka ovakvih motiva.25. Ovi motivi su klesani isključivo na vertikalnim stranama sljemenjaka i visokih sanduka.1.5. Uglavnom u svim primjercima se radi o predstavama muškaraca kao jahača. odjeća. centralna Bosna . - Predstava konja II na sanduku Ljubovu kod Trebinja.12 .2. npr. Obično se na ovim predstavama ne uočavaju detalji. nešto zbog slabije klesarske obrade. . kod Stoca. ili stoji pored njega.3.4. 134. Koliko sam mogao ustanoviti. istočna Bosna . Vidimo. Zanimljiv je i osamljen nalaz predstave konjanika na s tećku koji je u sekundarnom položaju upotrijebljen kao stub časne trpeze u Bitunjoj.1. gotovo iznimno je u tu svrhu kori š ten stub ili krs tača. dakle. zapadna Bosna .

nedaleko od Sinja. br. npr. 134). Na osam primj eraka vidimo koplje u rukama konjanika. blizu Citluka (sada u vrtu Zemalj skog muzeja u Sarajevu). u Budimiru. da bi se na taj na č in prikazala kosa. prikazuje feudalca Ljupka Vlasnića. Veoma je uspje la također dinamična predstava konjanika sa kopljem u Troskotima. u Ljubovu. koja .Vlasnići 887 (sl. npr. 135. . po natpisu koji se tu nalazi. Napominjem da je to istovremeno jedno od najuspjelijih klesarskih ostvarenja ovoga motiva'85 (sl. npr. Zanimljiva je dosta naivna jedina preds tava konjanika sa lukom u Boljunima. u okolini Stoca. u Krehinu Gracu.'88 U ne koliko slučajeva naziru se i štitovi u Sl. To je jedini primjerak gdje je konjanik upotrijebljen kao oznaka grba . br. . nedaleko od Bileće. iz obližnjeg sela. 135). u okolini Trebinja. koje se i naziva po njegovoj porodici . u okolini Lištice. 884 U nekoliko primjeraka je mač o bedru jahača.zan konjanik sa izdignutim mačem u ruci. ma kojoj je glava konjanika oivičena nepotpunim tordiranim vijencem.Predstava konja i jahača sa kopljem na sljemenjaku iz Troskata kod Lištice (sada II Muzeju Hercegovine II Mostaru). ili u Radmilovića Dubravi. 886 Ta dva primjerka odaju odlične maj store koji su u svoje kreacije umjeli da unesu dosta živosti i pokreta. gdje je konjanik isklesan na četve roug l astom štitu sa mače m.

br. osim konjanika. u okolini Cavtata . lini Cavtata.8" U tri primj erka se vidi ptica (soko) uz konj anika. brojni konjanici . . Takve predstave sam uvrstio u ostale scene.rukama konjanika. također nisu ovdje uvršteni. U Brotnjicama. Razumljivo. Na drugom mjestu je već bilo riječi o konju kao likovnom motivu.Predstava konja i jah a ča sa sokolom na ruci na slje- 317 menjaku II Brotnjica ma. 136) . 136. vidimo ženu ili muš karca koji vode konja. U glagolj skom misalu hercega SI. koj i je više nego dva puta veći od konja i jahača zajedno. kao element i scena lova. a u Boljunima je š tit sa mače m is klesan pored predstave konjanika s kopljem. turnira ili ostalih scena. soko stoji na desnoj ruci konjanika (sl. U našim krajevima se čes to susreće motiv konja sa jahače m . iz is toga razloga .890 Napominjem da ovdje nije uračunato dvadesetak predstava u kojima. poznatom kod svih naroda i u svim vremenima . II oko- .

Krševan na srebrno-zlatnom relikvijaru sv. bez čega bi srednjovjekovni vitez u svojim ratnim pohodima. sv.Pečal bosanskog kralja Stje. 137. a onda i na peča tima bosans kih kraljeva Stj epana Dabiše. zatim na pečatu kralja Tvrtka I. Zoila iz XIV v. Dimitrij a. na sv.S9l * ** Nije poznato kako je došlo do pojave ovoga motiva na s tećcima i šta bi on tu trebalo da znači . pana Ostaje iz 1419. To što se uz naš u konj a ni č ku figuru kleše oružje. Osto· je i Tvrtka II vidimo viteza na konju . U tome pogledu klesari s teća ka su mogli imati svoje uzore u n eposrednoj blizini . . .. gotovo je identična SI. s koplj em .. npr. tako npr.s" I sveci se prikazuju na konjima. sa sokolom na ruci. god ine. koji se nalazi u Zadru . Đorđa . mislim da on na s tećc im a ima is ključivo svjetovni karakter.u portretima bosansk ih banova. u lovu i jun ač kim igrama bio nezamisliv. Nisu zapažena 'Ili istraživanja u tome pravcu. Reljefna predstava Ljupka Vla s ni ća u Tros kotima (sada u Muzeju Hercegovine u Mostaru) .Hrvoja ovaj vitez je predstavljen na konju . ili sv .'" Na peča tu bosanskog bana Stjepana II Kotrornanića. npr. jasno govori o takvom karakteru tih predstava. kraljeva i visokih fe udalaca na pečatima i novcu. Bez obzira š ta bi se u tome pogledu moglo reći za druge vrste mOtiva ove grupe . To potvrđuj e i predstava sokola na ruci konj a nika. Iako motiv konjanika asocira na ikonografsku predstavu ne koga od svetih ratnika . motiv konjanika ima svoje posebno značenje.

a u istočnoj Bosni i u Srbiji ih uopšte nema.'98 a u Radmilovića Dubravi. Kada bismo takve predstave pridružili ovima. najviše je mješovitih kola.31 i Crna Gora . postoje 132 motiva kola. Prema tome. broj motiva kola bi se povećao za oko 40 primjeraka.4 primjerka. 897 U Starom Slanom. Kako vidimo.'9S a u jednom slučaju u okolini Kalinovika prelazi čak i na treću stranu 896 ponekad su po dva kola predstavljena na jednoj strani stećka. Muških kola ima 23. zapadna Hercegov ina . U nekoliko slučajeva se kolo nastavlja i na drugoj strani stećka. ženskih 40.. Ukupno .'94 Samo iznimno se na haljetku do pasa vide vodoravne. u okolini Trebinja. primorje sa zaleđem . sa deset figura 6 i sa jedanaest figura 2 primjerka kola. u centralnoj Bosni i u Crnoj Gori ih je vrlo malo. kolo igra ispred tr. na struk. u Budimiru. Prema tome. U svom gornjem dijelu oni imaju haljetke. sa devet figura 10. isto6na Hercegovina . a zatim onih sa šest do osam figura. Zbog svega toga mislim da motivi konjanika na stećcima nisu ništa drugo nego konjanički portreti pokopanih ličnosti. ali pošto nije sigurno da se u takvim slučajevima radi baš o igri. pa će o njima tamo biti riječi.18. I kod žena su haljine u donjem dijelu pone kad uspravno prugaste. Možda su i predstave sa po dvije ljudske fjgure koje se drže za ruku također igra. ja sam ih svrstao u pstale scene. kolo sa deset muških figura je isklesano iznad arkada.899 319 . zatim na ona u kojima su same žene. nekada ženske.51. nedaleko od Bileće. i motivi kola su redovno klesani na vertikalnim stranama stećaka. a od pasa uspravne pruge. dakle. sa tri figure (nekada muške. Samo u nekoliko slučajeva vidimo gaće koje nisu priljUbljene uz noge. odnosno ploče. uspio sam da utvrdim i približno tačan broj kola prema broju figura koje u njima učestvuju . a mješovitih 69 . 2-Kolo Kola (igru) na stećcima možemo najprije podijeliti na ona u kojima učestvuju samo muškarci. zbog čega bi mogle ovdje da se uvrste. priljubljene uz noge. u Brotnjicama. kolo spada među česte motive stećaka . kao npr. Muškarce prepoznajemo po odjeći. a u donjem hlače (gaće) koje su uske. Iako zbog oštećenja spomenika u nekim slučajevima situacija nije sasvim jasna. Nekada su utegnu te u pas u. ili portretu na pečatu kralja Tvrtka II. gotovo isključivo na visokim sanducima i sljemenjacima. koji sežu do iznad koljena. te na kola u kojima su i muškarci i žene zajedno. Ovi motivi su teritorijalno raspoređeni ovako: zapadna Bosna 16. u okolini Ljubuškog. kao npr. nedaleko od Sinja. centralna Bosna . Žene su obučene u dugačke haljine koje su prema dolje šire . u okolini Cavtata. To je približno tačan broj . sa šest do osam figura 38.ijema kuće (ispred arkada) .. a nekada mješovite) postoji 25 primjeraka kola. Kao i čovjek na konju. ples. istočna Hercegovina ima najviše primjeraka. npr. Tako. Primorje sa zaleđem je bogato i stoji odmah iza istočne Bosne. sa pet fjgura 22. aH se poneki primjerak nalazi i na krslači ili na horizontalnoj strani sanduka. pa djeluje kao friz.slikanom portretu hercega Hrvoja.12.. sa četiri figure 29.

obično nema kapa . u okolin i Citlu ka. Najčešće su uzdignute do visine ramena. II okolini Cavtata. u okolini Stoca. Wenze l uvrs tila u kolo. a li on više djeluje kao predstava nekog kultnog obreda. a nekada su ruke sasvim u horizontalnom položaj u . ". vrlo zanimlji va kapa nalazi se na glavi kolovođe u Boljunima.900 Ponekad su te kape prema gore i nešto pozadi zaši ljene. u Zitomisliću . samo su te ruke vrlo raz li či to prikazane.. kao predstavom kose. a li postoje i d rugačiji s lučajevi.904 a u Mokrom. npr. označene oči.s u glave učesnika oivičene tordiranim vijencem.. cipele. nisu označeni prsti. detalji odjeće. koja na krajevima ima dva š ilj ka. Rijetko su gdje. ne vidi se kosa na glavi. Obič­ no se majstori nisu upuštali u detalje. itd.907 Zanimljiv je prikaz triju figura sa rukama na grudima u Dugom polju. tako da nekada daju utisak če lenke na kapi . a iz sred ine joj izrasta Ijilj an. . nos i usta.Klesarska obrada je neujednačena .točkovim a") "J5 Učesn ici u kolu se uvijek drže za r u ke.. u selu Gabri li .906 koji nekada izgledaju kao mali krstovi . glave su predstavljene rozetama okruženim tordiranim vijencima <. U nekim s lučajevima su na glavama muškaraca ipak označene kape . npr.Na s ij emc njaku II Brot· nj icama. u okolini Mos tara. U nekoliko s lu čajeva učesnici drže trolisne cvjetove u svojim rukama. predstavljeno je kolo sa deset ženskih figura koje se kreće ulijevo (gledajući od s tećka ka publici). u okolini Cavta ta. koje su redovno sa zadnje stmne prema dolje produžene. nekada neš to vi še. ovdje je veliki broj motiva obrađen pažljivo i uspješno. U ženskom kolu u Ravnom.. a ima ih i nešto spuštenih. u oko)jni Kupresa. ."" u mješovitom ko- S L 138. ispod Cvrsn ice planine (Blidinje)."" Prva i zadnja figura u kolu obično svoju slobodnu ruk u drži povijenu na boku. U odnosu na druge figuralne predstave. npr.'OJ POne kad . nedaleko od Liš tice."" U nekoliko s lučajeva su takve šilj aste kape isklesane i kod žena "'" Neuobičaj ena.pr. u Dragičini . žena-kolovođa drži oveći tord ira ni vijenac. koji je M.

lu na Gvoznu. Tako se. kolovođa-muš karac drži mač. u okolini Stoca. u okolini Kalinovika914 (sl. Ona su mješovita i nalaze se u Krekovima. U mnogo s lučajeva ne postoje potrebni elementi za određivanje pravca kretanja kola. kakav je slu čaj II Boljunima. nedaleko od Bileće. nedaleko od Bileće. kod mješovitog kola u Mirušama. živa i vrlo dinamična. a od muških u Gornjoj Dragi č ini. I položaj tijela učesnika je važan elemenat za određivanje pravca kretanja kola. Osim toga. Naprij ed sam naveo da postoje dva kola sa po 11 u česnika. npr. To se osobito jasno vidi po muš kim figurama koj e s u se ugnu le u kolj enima. Jedno od ženskih mirnih i ozbiljnih kola je u selu Gabrili. kod Kalinovika. onda je to samo mali dio nogu. Kolo u Krekovima predvodi žena.'lI Na nogama nije naznačena obuća. 140). mog uće je odrediti pravac kretanja žena u kolu. Većina ženskih kola S U mirna. specifičnih j originalnih kola. Po haljinama. kolovođa .16 Postoji nekoliko neuobičajenih. nedaleko od Cavtata.muškarac drži štit . kao da upravo zakreće kolo. a kada se vide. j u Dubovcu. Obično su figure nagnute na onu stranu na koju kolo kreće. nedaleko od Nevesinja. a najživlje muško kolo svakako je ono sa tri učesnika na Gvoznu. br. To su kola sa više mješovitih figura koja predvodi muškarac jašući na je- . u okolini Konjica.'1O a u mješovitom kolu u Knešpolju. slećk u Mirkove 321 Neki istraž ivač i s teća ka smatraju da je pravac kretanja kola presudan faktor pri rješavanju pitanja da li su kola na s tećcima realne životne predstave. u okolini Lištice. 139.. Kod muškaraca se prema položaju nogu taj pravac lakše uočava. kod žena se noge često uopšte ne vide. mirna i sasv· i m monotona. ako su sprijeda malo podignute i po nogama kada se one vide. neka su kola ozbiljna. a neka pokretna.91S To je jedno od najljepše klesanih kola na stećcima (spomenik je sada u Vojnom muzeju JNA na Kalemegdanu u Beogradu).' 1 2 SI. Usljed dugačkih haljina..9lJ u okolini Citluka. ili ona imaju karakter posmrtnog kulta. U najviše mješovitih kola kolovođa je muškarac. sasvi m jasno vidi da ono kreće udesno (g l edajuć i od kola ka posmatrač ima) . Po položaju stopala izgleda da ko lovođa stoji nešto drugačije u odnosu na ostale igrače. - Predstava ženskog kola na Kose kod Ka1inovika. Među mješovita življ a kola spada ono u Ustirami.

kod Stoca .921 Kolo kreće udesno. Kolo k reće na lij ev u stranu917 (sl. odnosno na konju. nalazi se u Toplici. 9 \9 U Zaplaniku. 140. samo sa pet mješovitih figura ikol ovodom na jelenu i sa pravcem kretanja udesno. - V rlo živo muško kolo na sanduku II Gvoznu kod Kalinovika. u o kolini Stoca. predstavljeno je kolo sa sedam n a i z mj eni čno poredanih muških i ženskih figura (na kraje vima su žene sa slobodnom rukom na boku) . a drugom za ruku prve žene u kolu. Kolo kreće udesno. postoji kolo sa pet žena. i istim pravcem kretanja. nalazi se u Citluku. SI. kao završn im učes nikom.918 Gotovo identič na toj predstavi. br. sa pet mješovitih figura i kolovodom na jelenu. Nij e sasvim izvjesno da li životinja ima rogove. Ispred kola u istom pravcu kreće mu škarac j ašući na jelenu.lenu . muškarcem kao ko· lovodom i sa muškarcem na jelenu. kod Treb inj a.920 U Nekuku. . nedaleko od Nevesinja. držeći se jednom rukom za rogove jelena. Vrlo s lična predstava. Tako se u Boljunima nalazi kolo sa šest žena ikolovodom muškar· cem koji jaše na jelenu. a zadnja žena pridržava ruku jahača. 141 ). zbog čega ne smij emo i sk ljučiti eventua lnu mogućn ost da se u ovome slučaju radi o predstavi konja umjesto jelena.

141.Mješovit o kolo ispred koga je j ahač na kon j u (?) p reds tavljeno je na sandu ku u Zaplaniku kod Trebinja. - Žensk o kolo p redvo d i mu š karac ja š u ći na jelenu na san duku u Boljunima kod Stoca. . Sl. 142.S I. .

To je kolo sa če tiri žene. ovdje jahač na jelenu n e vodi nego završava kolo.ili ular životinje. Osim toga. iza koga je još pas. a do zadnje je jelen. Izgleda da se muškarac. a do prve ženske figure je i muškarac na jelenu. predstavljeno je kolo sa tri ženske figure. jednom rukom drži za podbočenu ruku žene. U ovome s lučaju jahač i jelen nisu okrenuti u pravcu kretanja kola'24 Ovoj vrsti scena možda bismo mogli pribrojiti i on u u Eminovom Selu. Na Ravanjskim Vratima. - Preds ta va mu škarca. 143. . Tu je predstavljeno kolo sa četiri mješovite figure. ali bez jahača . 922 Ovoj vrsti scena pripadaju još dvije. S I. Nije sasvim sigurno da li žena dodiruje jele na. u okolini Kupresa. ovdje je u završni dio kola uključen jelen. Prva drži v ij enac. nedaleko od :Žabljaka (Crna Gora). ili konj . Jedna od njih je u Radimlji kod Stoca. žene i j ah ača na konju II kolu (?) na s ljemenjaku II Eminovom Selu kod Duvna. a drugom za jelena. Ni ovdje nije jasno da li je u kolu jelen.'23 Druga je u :Žugi ć Bari. gdje u arkadnim nišama vidimo muš· karca. jednim muškarcem i do njega jelenom. ženu i jahača ·n a konju kako se drže za ruke kao u kolu. Kako izgleda. kao krajnja ljudska figura.

Marije u Bermu kod Pazina.* ** Kolo kao likovni motiv odavno je poznato na vrlo širokom geografskom pros toru. Užica i Valjeva.i tima.'l l Izgleda da su svi ovakvi nalazi posljedica starog paganskog obiigranja kola kao znaka kulta mrtvih..' 3fJ a onda . u Hercegovini. u istočnoj Srbiji. ali se on ipak zadržao sve do u kasni srednji vijek. Zanimljiva je i reljefna predstava kola sa šest mješovitih figura na kruni bunara (cisterne) u Hamzićima. Blaža. Vidović kaže da su " pogrebni plesovi u raznim vidovima postoja]. npr. Tu se u kolu drže upaljene svijeće.. Time su se bavili. na Borneu. kod Cerima. Tripuna kolo izvodilo pred crkvama sv. god. naročito onih na nižem stllpnju razvoja". i drugi 9ll I u našim krajevima se u srednjem vijeku igralo i pjevalo na grobljima i u crkvama. kod velikog broja naroda.. Takvi plesovi su se održavali i u staroj Grčkoj i u Egiptu . Wenze l je mislila da se u ovome slučaju radi o stećku u sekundarnom položaju.' 2S Kolo je evidentirano na starijim grčkim i etrurskim vazama. 9JS Tragovi posmrtnog kola su uočeni u raznim našim krajevima.'3S· čaja 325 . zatim u Sandžaku i u Sremu. zabranile ples. Posmrtna kola su igrali i stari Slaveni. kako se u to vrijeme (XV v. kao j u još nekim krajevima. u Makedoniji. u kojima se na određene praznične dane igra posmrtno kolo koje je nešto drugačije od ostalih kola. II crkvama i na drugim svetim mjestima i da su koncili katoličke crkve donosili odluke o strogim kaznama za prekršaj e. na Ha. a ponegdje izgleda sve donedavno. ili se igra kraj vatre preko koje se i preskače.?" zatim vidimo kolo sa plesačima i sviračima u crkvi manastira Lesnova.) praktikovalo i u susjednom Dubrovniku. iz druge polovine XV v. sabori u Parizu 1212-1213. druge igre u crkvi sv. na otocima Samoa. Marije u Dubrovniku.92 6 Kolo se prikazuje i na umjetničkim djelima srednjovjekovne Evrope. Međutim. Tripuna u Kotoru. za koje se iz literature i istorijskih izvora znade da je bio veoma raširen. On je našao podatke da su takvi plesovi postojali. Kršćanstvo se dugo vremena i na razne načine borilo protiv toga naslijeđenog paganskog običaja. M. koji se nalazi u Muzeju Cluny u Parizu. D. Tako se na dan sv. Kod nekih od navedenih naroda oni se i danas priređuju. m Kultni plesovi su poznati i u predistorijskoj Evropi. npr. god. god.' 34 Ipak je u Dubrovniku 10 godina kasnije registrovan p les na dan sv.. te kod niza afričkih plemena. kao i na sarkofazima Tračana.'ll> Postoji podatak da su dubrovačke vlasti 1425. U Krepoljinu.'27 a vidimo ga i na italijanskom tekstilu iz XIV V 928 U našim krajevima ga vidimo kao ples mrtvaca na freskama Vincenta iz Kastva u crkvi sv. zabilježeni su običaji Pomana i Privelj. u Trieru 1227. iz XIV v. Kola su nastavljena i u srednjem vijeku. Etruščani su ga klesali na svojim nadgrobnim spomenicima. igrala kola na groblj ima. a kasnije energičnije. plemena istočne Brazilije i >ndijanskih plemena Sjeverne Amerike. u Novoj Irskoj. M.kolo sa muškim figurama na fresci manastirske crkve u Dečanima. kamen je specijalno klesan i ukrašen za krunu bunara. Vego je pronašao više podataka iz kojih se vidi da su se u zapadnoevropskim zemljama od XIII do XV v. tako u okolini Sarajeva. Tako je žensko kolo prikazano na bronzanom sudu iz XIII v. iz početka opreznije i blaže.

Krs tića o igranju . on kaže da se sve do naših dana održao u vidu "mrtvačkog kola". t j . Zore je smatrao da su na stećcima predstavljena žalobna. koja su se kretala obratno od običnih kola . posmrtna kola. U narodnoj pjesmi Zenidba Milića barjaktara. kada su vidjeli da je Milić mrtav. niti je dovoljno proučavano. Nekoliko istraživača su se bavili tim pitanjem i u vezi s tim izrazili svoja mišljenja. nego na obrartnu stranu. proučavajući narodne igre na Kupresu.i'''' Iz studije B. "'38 Nedavno je J.. Prije jednog stoljeća L.'39 Prema svemu izgleda da je pravac kretanja kola na stećcima presudan faktor za utvrđivanje da li se radi o običnim ili žalobnim kolima .i značenja kola na stećcima još nije riješeno. Radić izrazio s lično mišlj enje: " .. Kolo što se naopako igra pri samrtnijem obredima. vidi se da se posmrtna i uopšte žalobna kola 'kod naših naroda zaista kreću obratnim pravce m od uobi čajenoga i omiljenoga veseloga kola ' 4l Ali. . na lijevu. u okviru ceremonijala tzv. naime. a ne na desnu stranu..Pitanje porijekla . U našim narodnim pjesmama i poslovicama ima više dokaza da se kola kojima se izražava žalost i tuga kreću naopako. "karmine" i "sedmine"'36 Izgleda da se zaista tada igralo takvo kolo i II stihovima naricalo u Paštrovićima '37 Važan elemenat za svoje stanovište Zore je našao u pravcu kretanja kola na stećcima. naopako kolo poveli i žalostivu pjesmu zapjevaJ. objavljene prije n ešto više od 20 godina. Malo iza toga je i F. naopako. sviranju i pjevanju u našim narodnim pjesma· ma. za koj'.Predstava mješovitog kola koj e kreće udesno na sljemenjaku II Dugom đu polju (Blidinje) izme· Cvrsnice i Vran-planine . s tarodrevni je običaj našega naroda . . kaže se da su kićeni svatovi. Dopuđa . našla tragove posmrtnih kola. Takvo stanovište on je zasnivao na postojanju starog slavenskog narodnog običaja. On je. vidio da se ta kola ne kreću kao obična vesela narodna kola. između ostaloga. dok u tome pogledu Sl. 144. naopako okrenuli svoja koplja.

9S3 Teško bi bilo objasniti zašto se zajedno klešu scene različitog karaktera."'3 A. ili turnirska scena. Bilo je još ne· kih pisanja i osvrta na pitanje pravca kretanja kola. ali je broj onih koja kreću udesno znatno veći. slijeva nadesno.'S< Ia:ko mi se čini da mi šlj enje o posmrtnim.kovk je tvrdio da je naoposun kretanje po suncu. a moglo bi se reći da ga je čak prilago· dila svojim uslovima. prema pri· vidnoj sunčevoj putanji. npr. mnogobrojna kola koja se kreću udesno. Interesantno je da na stećcima nema nekjh drugih predstava pogreb· nog kamktera. prikaza nošenja mrtvaca. . Karaman. dva kola koja se mogu smatrati najživljim . u smislu kretanja unapredak.k ola u kršćanstvu je da ono simbolizira smrt i uskrs čovjeka.na stećcima vjdio igru i zabavu.944 Pobijajući Solovjeva. Stoj. upravo. zauzimanje isključivog stava u tome pogledu za sada ne bi bilo sasvim opravdano.u Srbiji. prema ruskom "posoion". u Boljunima. Pišući o kolima na Kupresu. koja bi. s obzirom na druge okolnosti. a vesela ulijevo. a obratno. vesela narodna kola. ob· jašnjavao kao pravac kretanja od desna nalijevo. za koje kaže da je ilustracija 148. . M. ipak. tj.327 izgleda da nema nikakve sumnje. uobičajeni. I danas mislim isto . naopako je kretanje udesno.koji su kolo na stećcima gledali kao izraz kulta smrti . Vidović. Veo go je kolo smatrao posmrtnim 9SO Lj.naO' posun je kretanje ulijevo (gledajući od stećka ka pubLici).' ''' Iz svega se vidi da ne postoji usaglašeno objašnjenje pojma pravog i naopakog kretanja kola. po tome kriteriju. Đurić je nedavno izrazio misao o mogućnoj vezi između kola na stećcima i ko· la na freskama. u prvo vrijeme u izvjesnom smis lu tolerisala. sretno. Po tome bi izgledalo da je vjše . gošće· nja kod groba i sl. tj. kako se kreću obična. Iako se protiv toga pa· ganskog običaja kršćanska crkva borila. ona . Rihtman je žalo· stiva kola smatrao ona koja se kreću udesno. žalobnim. U čitavom problemu kola čini se najzanimljivije. kao kod crkvenih ob· reda. a u nekim slučajevima vidimo i jednu i drugu scenu na istoj strani spomenika.' " M.Osnovna ideja . psalma Davi· dova.ga je. postavilo se pitanje: koji je to. kultnim kolima na stećcima ima više svoga os· nova. "nao· posun". bila žalobna.."'7 I ja sam u dva maha o tome pisao. od istoka ka zapadu. odnosno naopaki pravac i kako ga sigurno ustanoviti? Za Zorea sam već naveo da je kolo koje se kreće ulijevo smatrao naopakim.ialobnih kola.952 U više slučajeva je na j ednom 'te istom stećku rrikazano i kolo i lov na jelena. na što je ui<azao i Lj. vidi se da ima kretanja i na jednu i na drugu stranu. Kod mnogih kola na stećcima nije moguće utvrditi pravac kreta· njao Kod onih gdje je to moguće."'. kultna I kola. muzikolog C. Karaman nije dijelio mišljenje onih . bez većih po· kreta. Benac je u kolu .na GVOZDU i 'll Ustirami . Međutim. u do· bri čas. ipak. naricanja nad njim. O kolu na stećcima najviše je pisao D. litij a.9S1 V. vjenčanja i sl. svečana. i da spada u kompoziciju Hvalite Gospoda'5l' Trebalo bi da su sva žalobna kola mirna. a i naj zagonetnije pitanje sasvim neobične pojave kola sa kolovođom koji jaše na jelenu."" Naoposun i naoposlen se kaže za pravac po prividnoj sun· čevoj putanji. zapra· vo. Vidović smatra da je ta ideja izražena i na stećc ima 948 A. On je naveo više podataka koji govore da su pogrebni plesovi bili široko rasprostranjeni kako u predistoriji tako i u srednjem vijeku. npr. Solovjev je te nazive. nisu mirna i svečana . Takva su. kako se kreću žalobna kola.

a u jednom sl učaju je neš to iza ko la. Naprjjed sam naveo svih osam s l učaj eva takvog motiva. Po njegovom mišljenju. a dva puta je on ispred kola. Istaknuta je dosta velika uloga jelena u mrtvač kom ritualu. On je na fresci Casa del poe ta tragico u Pompejima našao jahača na jelenu. njegova krajnja figura. Mislim da je u ovome sl učaju posebno važna okolnost š to se jelen u kršća nstvu smatrao simbolom duše. U ovome pogledu su od važnosti istraž ivanja G. iako n ij e elemenat kola · ss O porijeklu i značenju motiva jelena na stećc ima bi lo je govora naprijed. kako u predistoriji tako i u . 328 . jelen bi tu "mogao imati ulogu božanstva ili psychopomposa". Wilkea . ali ih nisam nigdje našao. Zečev i ć. sličnom plesu kostura na freskama 956 Tragao sam za eventua lnim paralelam a naši h kola sa jelenom .Predstava žene koja jaše na jele nu na slj eme njaku u Žurij e ) ov i ćima (Ljubomir) u o kolini Trebinja. nedaleko od Trebinja. Jelena u kolu na s tećc ima do sada je istraživao jedino naš etnolog S. Dodajmo ovome fondu i jedinstvenu predstavu jahača na jelenu u Zdrij e l ovićima. Među njima se jahač na jelenu javlja tri puta u funkciji kolovođe. kao .il ustra- SL 145.kao i kola u kojemu je jelen bez jahača . Takvo kolo on smatra izrazom htonskog ritua la. .srednjem vijeku. Jelen bez j ahača je dva puta na začelj u kola.

zapadna Bosna . a u 28 scena sam pješak kao lovac. i samome jelenu su se prinosile žrtve. I Dijana . Jelen je poznat j kao žrlvena životinja. a .95' I kod Rusa postoji vrlo slično predanje. u Portugalu. N. te scene sa lovcem .961 Reljefni motiv sa stećka u Ždrijelovićima. jula na Petrovoj Gori održava neka vrsla velikog sabora. Postoji 99 scena sa jednim konjanikom i 25 scena sa dvojicom konjanika. u kojoj se spominju "tri vile na tri ljeljena".l .pješakom.\om na ljeljenu" iz naših narodnih pjesama . i to jedan konjanik i jedan pješak. koji predskazuje i zamjenjuje usmrćenog Andrijaša . kojom prilikom se na kamenom žrtveniku kolje brav. Ljubinković misli da motivi kolovođe na jelenu mrtvačkih kola na stećcima j ovaj motiv vile na jelenu u narodnim pjesmama imaju nešto zajedničko i da potječu sa istoga bosanskohercegovačkoga područ­ ja.i Cma Gora . U nekim krajevima Srbije postojao je. scena lova na vepra ima ukupno ll.25. LjuNnković je upowrio na bugaršticu Vjeridba i smrt Sekule sestričića. ove bismo' scene mogli podijeliti na četiri vrsle: one u kojima učestvuje lovac . 3-Lov S obzirom na namjenu i cilj.i vila su povezane sa kultom smrti. zatim scene u kojima su dva lovca.kao konjanik. Kako se vidi. Teritorijalni raspored ovoga reljefnog motiva izgleda ovako: centralna Bosna . umjesto na konju. Srbija . lov na vepra 'i lov na medvjeda . istočna Hercegovina .25.ciju prIce o Ifigeniji koja vodi jelena. Može se re6i da je lov iznimna pojava u 329 . te objema rukama čv rsto uhvatila životinju za rogove" . pr. običaj da se svake godine na 12. Kaže da se takva predstava nalazila već na ranoneolitskom doirnenu u Alvao. koji je podvio noge. Od ukupno 181 scene njih 166 ili 92% odnose se na lov na jelene (to je približno tačno brojno stanje).960 Na našem tere nu je nađen spomenik koji prikazuje Dijanu . Iz svega navedenog o jahaču na jelenu. u svim scenama predominantan broj imaju scene lova na jelena. On je upozorio i na bugaršticu o Kraljeviću Marku i bratu mu Andrijašu.i morje sa zaleđem 37. čini se najosnovanijim da taj motiv na stećcima ima značenje paganskog simbola prenosnika duša. on je jahača na jelenu našao u indijskim i nekim evropskim mitovima. Napominjem da se u našim narodnim pjesmama više puta govori o vili kako jaše na jelenu. Po vrsti i broju učesnrka u lovu. istočna Bosna . kao žrtva velikom jelenu sa zlatnim rogovima . u okolini Trebinja. zapadna Hercegovina . U bugarskim narodnim pjesmama "samodive" su na jelenu. u kojoj se spominje "tihi jelenčac". U 14 scena učestvuju zajedno konjanik i pješak. a navodno i danas postoji. OO' Cini se da bi naš motiv iz Ždrijelovića mogao imati veze sa anVi č­ kom Dijanom na jelenu i sa "v.2. posebno istočna Hercegovina.kako je "klekla na jelena.na medvjeda 4 primjerka.18. kao pre dznak i aluzija na pogibiju trojice braće Ugričića. 9S7 Osim toga. Grci su ga žrtvovali božici Artemidi 9S8 Ali. postoje tri vrste ovih scena: lov na jelena.4. veoma podsjeća na takvu antičku Dijanu.69. u kOjima učestvuju po dvojica konjanika. poslana od božice Artemide. a što se tiče geografskog rasprostiranja relativno najveći broj ·i ma Hercegovina (gotovo 50%).

Vidi se da su se u izradi okušavali majstori različitih sposobnosti . Međutim. a izvjestan broj primjeraka je izrađen besprijekorno. inventivno. u Lovreču. ili da je posrnuo kao smrtno ranjen. Trebinja i Bil eće su prave umjetničke kreacije.i po dva.lovac je u jednoj. U mnogo s luča­ jeva u lovu učestvuje pas.%4 Međutim. Scene lova na jelena u kojima učestvuje jedan lovac na konju zauzimaju 60% svih scena lova na jelena. detalji se Sl. naročito u istočnoj Hercegovini. U nekoliko slučaj eva umjesto koplja lovac upotrebljava mač. a više puta i soko. neproporcionainog i neusklađenog. 968 Sve figure u ovim scenama su dosta sumarno date. redov. ili u letu prema jelenu. naprotiv. spreman da upravo baci svoje koplje prema jelenu . i to njihove vertikalne.n o sljemenjacI i visoki sanduCi. 966 U dva slučaja scena je prikazana u ankadama . onda je on na ruci lovca. Neki primjerci oko Stoca. a jelen u drugoj arkadnoj niši. ili u njega već zabio koplje. nema nijednog slučaja da je jelen ubijen. pa i u Crnoj Gori.'·5 Ako je soko angažovan.istočnoj Bosni ·i u Srbiji. Zanimljivo je da je ovaj motiv dobro zastupljen u primorju i njegovom zaleđu. zbog čega su mnoge scene ne samo šab lonizirane nego su grube.: im 3 kod Nc ves inj a . kao npr. Ponekad je lovac gotovo dostigao jelena i svojim kopljem mu se sasvim približio. 145. što je neuobičajena pojava. ili u okolini Lištice. - Preds ta va lova na je le na na sanduku u Prictvon. Za njega su odabirani veliki i visoki 'stećci.'·3 ili na Duvanjskom polju. on se gotovo uvijek drži uobičajeno. Ovome motivu majstori su poklanjali mnogo pažnje. Najčešće je lovac sa kopljem u ruci u trčanju za jelenom. blizu Imotskoga. 967 U Zvirićima. U njima irna dosta neprirodnog. sa visoko uzdignutom glavom. obično bočne strane . nedaleko od Ljubuškog. a gdjekada kao da ga je dodirnuo. Ponekad u ovakvim scenama učestvuju . Nevesinja. odnosno već na samome jelenu. pa čak i po tri psa. Većini njih je to bio pretežak zadatak. kod prili čno velikog broja scena ogledaju se darovi ni majstori. predstavljena je scena lova na dva jelena. Ljubinja. naivne i općenito malih umjetničkih vrijednosti.

a nekada i po dva psa. u okolini BjJeće. nedaleko od Nevesinja. na području opštine CapIjina (sl. pa i po tri psa.97• I u ovoj vrsti scena lova više puta učestvuju psi. u Toplici. u Hodovu. npr. za tim pješaka sa lukom i dva jelena koji idu prema njima'SS Ponekad lovac-konjanik ne nosi u ruci koplje. Na više ovih scena isklesan je mač o bedru lovca . kao i na stećcima.koji se nalazi između njih. npr.'s7 I ova vrsta scena se ponekad kleše u arkadama. u okolini Nevesinja. u potjeri za jelenom koji ispred njih bježi. u Cisti .'s2 Ova scena iz Radimlje je istovremeno jedna od najljepše obrađenih u ovoj vrsti.le raspoznaju. i . npr. što je jedinstven slučaj. lovci ne drže koplja.sl U nekim scenama su prokazani psi. kao u Ziemlju. također u okolini Kalinovika. okrenuti jedan prema drugome. a ponekad jedan lovac drži koplje. u Radimlji . u sceni u Boljunima. Na takVOj jednoj sceni u Ziemlju. a ima slučajeva gdje se nalaze po dva. iza lovaca na konjima predstavljen je još jedan osedlan konj (bez jahača) '78 Teško je reći šta je ovim predstavama klesar htio da kaže. pas i soko. i to jedan konjanik i jedan pješak. nedaleko od Stoca i u Glumini. <ili u Toplici. br. gdje je drugi lovac okrenut na obratnu stranu od jelena i prvoga 10vca.970 U drugoj vrsti scena lova na jelena učestvuju po dva lovca na konjima.'88 Zanimljivo je da se na tkruni bunara (cisterne) u Hamzicima. koji je već na samome jelenu.. U nekim scenama se koriste i sokoli. 149). u Ži!omisliću. a pješaka sa štitom. nego su svoje ruke podigli i raši rili . 980 Takvu scenu vidimo i na zidu pećine Vjetrenice. kao npr. U Gvoznu. u sceni učes tvuju konjanJk sa koplj em. nedaleko od Capljine.975 Ponekad su i ove scene isklesane u arkadama. Na glavi lovca često se vidi neka kapa koja se prema gore i nešto nazad šiljasto završava. niti mačeve. u Suhom Polju.973 U nekoliko slučajeva lovci umjesto kopalja u rukama nose mačeve. 25). Jedna od najljepše klesanih je scena u Pridvorcima. vrlo uspješno obrađena.97' Naprijed je rečeno da postoje i scene u kojima učestvuju dva lovca.m a u Suhom Polju . npr. a između njih je jelen. kod Kupresa. pješak sa lukom i pas's. Rijedak je slučaj da se jelen okrenuo prema lovcima. uz lovca na konju. Tako. a drugi mač.'83 Na istoj nekropoli se nalazi scena u kojoj. u Hercegovini . Neobičan je raspored figura u sceni u Gracu. inače. npr. br.'86 U Cisti. u Bijeloj Rudini. kod Imotskog. izgleda da prva znači hajku na jelene. a druga da je osedlani konj na neki način ostao bez svoga gospodara . Najčešće su to lovci sa kopljima. Više puta su konjanik sa kopljem u ruci i pješak sa lukom i strijelom postavljeni tako da obojica napadaju na jelena . u okolini Kalino \"ika. vidimo lovca .976 Lovci su često sa šljemovima na glavama i mačevima o bedrima. u Boljunima vidimo konjanika sa kopljem. npr. kod Kalinovika.'7I Ima i s lučajeva gdje su obadva konjanika okrenuta u istome pravcu. u okolini Kalinovika. konjanik nosi štit. u široj okolini Stoca. učestvuj u konjanik sa kopljem. 146). Ponekad te kape potpuno sliče šljemovima sa čelenkama. pješak sa lukom. Dvije scene su sasvim neobične . (sl. br. u okolini Citluka. U Gvoznu. kod Nevesinja. u okolini Mostara.'84 Ima scena u kojima su po dva jelena. U Zalomu. nedaleko od Nevesinja (sl. učestvuje i žena sa sokolom na ruci .969 koja je. nalazi scena lova na jelena u kojoj. što je vrlo rijedak slučaj . kao u Vukovskom. nego mač. nekada po jedan.972 Ponekad je umjesto jelena predstavljena košu ta (bez rogova). npr.konjanika sa mačem.331 . prikazan je . npr.

kod Ljubuš kog. I zmeđu jele na i lovca sa lukom. steć ku Dva puta više od prethodnih i ma scena lova na jelena II kojima j e lovac pj ešak.-eći da je upravo ta scena kreacija odličnog majstora (sL br.se strije la već zabada u vra t jelena . nešto nap rij ed . aU je više puta j elen okrenut ka lovcu. Treba .i :strij elom. br.992 SI.m U Bi j ači. Benae 6matra da se u ovom s lučaj u radi o predstavi sv. a a druge. kao i po drvetu koj e j e . neda le ko od Imots kog."" U više slu čaj eva u lovu učestvuj e i pas . Na toj sceni 'Vidi mo ka ko . 'ispred nj ega j elen . Uz ostalo.lovca). u kojoj s j edne 5'trane konjanik koplj em pogađa jelena. u No vakov i ć ima. kod Lišt ice.konjanik sa kopljen . zali m po krs tu u ruci dj eteta. 332 .s a .lov na dvije &Pne ili divokoze (?). neobi čna je scena . 147).koplj em. - Scena lova na jelena i sv. Dij ete u ruci drži maji krst. '" jelen j c ispred nj ega. S jedne strane na životi nje napada ko njanik . pj ešak napeo svoj luk .s Li čno prolis taloj palic i. A.. 148).. U takvoj sceni u Donjoj Zgošći (sada u Zemalj skom muzeju ti Saraj evu) angažovana s u Lrj psa . Ispod ove scene su prikazane tri životinje koj e najviše li če na pse. 147. blizu ZabIjaka .u prvom planu. u Lovreču. pj ešak sa mačem j pas. a ispred ovoga luk sa strijel om koji lebdi (bez . npr.. Kri stofor sa dj etetom na LI Barevištu kod Li šti ce. Po svetač kom arealu iznad g~ave . npr. sti lizovana razgranata stablo dočarava pejzaž sa šumo m u kome se o dig rava scena. predstavlj ena je mu š ka fi gura koja u desnoj ruc i drži dIj e le. Najčešće je lovac s a lukom . Kris tofora (s l. I za konj a nika su dvij e žene koje se sa po jednom visoko podignutom rukom drže kao da plešu 'OI Najzanimljivija je scena u Bareviš tu . a sa druge. a lijevom se drži za drvo.

Scena lova na jelena II kojoj uz lovca sa lukom soko ·i pas na slje menjaku iz Cerina kod Cit luka (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajev:u) . u čest vuju 333 .Scena ·Iova na jelena u kojoj je lovac·pješak upravo odapeo luk (učes tvuju i tri psa) na sljemenjaku iz Donje Zgo šće (sada u vrtu Zemaljs kog muzeja u Sarajevu). 148. . 149. S I.SI.

bHzu Stoca.kod Visokog. a ponekad među njima i košutu. pet u zapadnoj Bosni (Risovac. sada obadvije u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). UHodovu.na jednoj je prikazao lovca sa lukom. Scene su veoma lijepo klesane.lOO3 Osim jelena u gornjoj zoni. Glava lovca u Novakovićima . snažno napadaju pas i soko u letu u Cerinu. U Podgradtnju. sve ostale životinje jmaju po dvije ili po tri šiljaste "grbe" na svojim leđima. lovac ima mač i štit. a košuta je između njih. s jedne strane lovac odapinje strijelu. u okolini Ljubinja.999 a u Radimlji pješak sa lukom i psom napada tri košute i jednog je lena H XlO Vrlo slična scena . u okolini Mos tara. 997 Ponekad lovac nije sa lukom. čime je valjda označena kosa. br. u okolini Kalinovika. u Uboskom.998 U 'nekoliko sluča­ jeva umjesto jednog jelena vidimo dva ili više. sa predstavama u dva nivoa. U donjem nivou je ista 1akva scena. 995 Izvanredno je živa scena u kojoj na jelena u trku. u okolini Stoca.sa dva jelena i dvij e košute . a iza njega su dvije .protegao na dvije susjedne strane stećka . Ponekad o bedrima lovaca vise mačevi. klesar je svoju scenu lova . u takvoj jednoj sceni učestvuju pas i tri sokola.k ošute. pos toji dosta neobična scena. u Laćevinama . na BJidiZgošća Sl. u okolini Citluka996 (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .imaju i čel enke na tim šljemovima."'" U Raškoj Gori. U gornjoj predstavi je lovac svoj luk uperio prema . Tako. sokolom i psom. nego sa mačem . I u ovim scenama primjećujemo da neki lovci nose šljemove '!la glavama . nedaleko od Ljubinja. blizu Neuma.naprijed je jelen. oivičena je tordiranim vijencem. kao npr. a na drugoj jelena u trku I OO4 Dvije scene lova na vepra se nalaze u centralnoj Bosni (Donja kod Kaknja i Gračanica . nedaleko od Mostara. vidimo dva jelena koje napada lovac sa mačem. npr. što je neobi čna pojava I OO2 Istu pojavu imamo i u Drag ičini kod Citluka. a sa druge.sl.postoji i u Vranjevu Selu.U nekim scenama učestvuju i sokolovi. u Bitunjoj. 149. kod 2abljaka. a ponekad izgleda da .koloni životinja koja ide prema njemu . 150. U 2itomislićima. - i pješak sa Scena lova na jelena II kojoj u čes tvuju pješak sa lukom mače m i štitom na sanduku II D ra g i č ini kod Citluka . samo su naprijed i pozadi jeleni.

Veprovi su tu sasvim vjerno prikazani - Sl. 148) . U Risovcu i Vranj evu Selu su po dvije scene na . Tu je i s tilizovano stablo sa krošnjom. . Jedan lovac svoje oružje upravo zabija u ralje. br. U Vranj evu Selu veprovi dos ta sliče m edvjedima. u široj okolini Stoca. koga su već dos tigla dva p sa. Sarajlije i Kongora. na Duvanj skom polju) . blizu Hil eće).nju i Eminovo Selo. da se dočara pej zaž.is toj s trani stećka . 151. . blizu Gacka i Radmilovi ća Dubrava . sa kopljima. U sceni na s pomeniku iz Donje Zgošće lovac upravo zabada koplje li vrat vepra. Može se reći da je to likovno najvrednija scena te vrste (sl.1OO6 U scen i ima dos ta živosti. Avtovac. a drugi u vrat životinje.10'" U scena ma se osjeća pokre t.Scena lova na medvjeda na slj emenj aku II Podgrad i- 335 nju. U Eminovom Selu i u Sarajlijama su također lovci-pj ešaci . U lovu u čes tvuju i psi. blizu Neuma. Tu s u d va pješaka sa kopljima (?). a če­ tiri u i s točnoj H ercegovini (Vra njevo Selo.

sa kopljem i sokolom. lovci na ve pra su redovno pješaci. blizu Ljubinja..z Niorta.. Augustina u Tuluzu. Scene lova na jelena palaze se na kraljevskim nadgrobnim pločama iz Mikene 10ll Is ti motiv se vid i u umjetnosti Rimljana i Kelta.'o21 a ima ih i na mnogim drugim romaničkim c~kvama . Uz lovca sa specijalnim kopljem (sa krsnicom) učes tvuju i tri psa. nalazimo scenu u kojoj učes tvuju lovac'konjanik.'o23 I na jednom nadgrobnom spomeniku u obliku krsta u Gruziji.takve motive. klesar j e veoma umanjio ljudsku figuru ' OO9 (sl. Radoj či ć je naveo da se takva scena kao s kulptura nalazi u Casa dei cervi u H eTkulanumu. i lovac-pj ešak sa lukom. u kojoj je na zidovima peći nskih nas tambi ovaj motiv veoma korišten.'020 I na jednom sarkofagu j. Ioni više puta na glavama nose šljemove. Keltima je prostorno i vremenski bli ska kultu ra Val Camonice u sjeveroi talskim alpama. nedaleko od Imotskog. Nalazimo ga na glavnoj fasadi romani čke crkve S.'ol9 Takva scena se nalazi i na jednoj oštećenoj ploči iz karolinš ke epohe u Carcassonnu i na romaničkim kapitelima u Muzeju sv. u Narboni lO16 ~ na sarkofagu sv. a če tvrta u Lovreču. druga u Podgradinju. lučno povijena hrptenjača. Dobro je poznata scena lova na jelena na cpkvi S. koje su gotovo identične .. u Tuluzu. br. Da bi istakao snagu medvj eda. . krupne glave. u Njemač koj i južnog nrola u Austriji.101O • •• Likovni motiv lova na wvlje životinje poznat je iz raznih vremensk ih razdoblja na širokom geografs kom pros toru. Nalazimo ga na vizigotskom nadgrobnom spomeniku iz V. Se rnina.i Bavarske. š to j e jedinstvena pojava.rad.'ol4 Sv. Najimpresivnije djeluju predstave u Podgradinju i Uboskom. (sada u IstoriJskom muzeju u Mos kvi). U očajnoj borbi medvjed j e gotovo sj eo na zemlju. Od ukupno čet iri scene lova na m edvjeda jedna je evidentirana u Han-S tjenicama. u okolini Rogatice.iz XIV v. treća u Uboskom. [lalazi se uklesana scena lova na jelena. male uši i š iIj aM i kratki repovi. sa koplj. To je posebno evidentno kada se radi o motivu lova na j elena. Michele u Paviji. a posebno u romanici.'ol5 I kršćanska umjetnost je ovaj motiv usvojila ivij ekovima ga upotrebljavala ." Lov na jelena s trasno su njegovali 336 . od kojih je jedan u borbi sa veprom oboren na leđa. u široj okolini Stoca. što je jedins tve na pojava. Na strani ove din a mične scene uklesan je natpis iz kojeg doznajemo da je to nadgrobnik velikog kaznaca Nespine 1OO8 Kako vidimo. Zeno u Veroni 10" I na nekoliko kasnoromaničkih benediktinskih crkava iz XIII v. U Han-Stj enicama u lovu u čes tvuje i pas .'OI7 Takvu scenu čes to imaj u sarkofazi iz m erovinškog doba u Francus koj'O I8 U zapadnoevropskoj predromanici. ovaj motiv je dos ta korišten. nalazimo . na području Wiirttenberga . iz XII v. Najzanimljivija j e scena lova na vepra u Gračanici .VIII v. [la porta'lima crkava u Bourgesu kod ArIesa. ali je ispružio svoje snažne noge prema čovjeku koji ga napada kopljem "na krunicu" . 151 ). Scen e lova na jelena mogu se naći u umjetnos ti Hetita. iz V ili VI v.ima. Ostale preds tave su slabiji klesarski . Lovac je sa bradom.'o.'oll a kasnije i Parćana i Sasa nida lO 12 Is to tako i u kretsko-milkenskoj umj et1l1osti.zdepasta tijela. IO()7 U trećoj sceni na Duvanjskom polju (Kongora) lovac je na konju.

. nađena je da jednom sarkofagu iz VI v. Seldžuci su i na svojim nadgrobnim spomenidma prikazivali taj motiv. nalazi se na Radovanovom portalu u Trogiru. Augusta u Tuluzu. s početka XV v. iz WienhausenalO25 U upoređe­ nju sa scenama lova . kada ga nalazimo na freskama. Jedinu analogiju našim predstavama borbe sa medvjedom našao sam u luku iznad portala katedrale u Barietti. Zeno II Veroni.. tapiserijama i raznim predmetima primijenjenih umjetnosti.na jelena. u vrijeme veoma razvijenog dvorskog feudalnog života. u GalijilO27 Istarakršćanska koptska umjetnost ima taj motiv. Nađen je i na jednom sarkofagu iz V v.v ide na freskama omajadskih dvoraca u Jordanu i Siriji. S. u Italiji. lovačkim tepisima. Tako se scene lova na jelena. kako izgleda. u Muzeju sv. Takve scene. Ipak je predstava borbe čovjeka sa veprom nađena na mozaiku jednog rimskog cink uskog lovca. naJcesce uz korištenje sokolova. dva pješaka psi. 152. iz XII V ' 02' Evo i nekoliko amalogija iz naših krajeva: Scena lova na jelena. s li čna onoj na stećku u Gračanici. npr.i taj su motiv na mnogim svojim likovnim djelima prikazivali mnogi islamski narodi. rad Sime una Dubrovčanina. na tapiserijama u Muzeju Cluny . 1029 Sličan motiv je SI. često vidimo na italijanskom tekstilu. 1024 Motiv je. posebno seldžul:ki Turci. u kojoj učestvuju konjanik.u Parizu. . ili na tzv. .Scena lova na jelena na glavnoj fasadi crkve. najviše korišten u gotič­ koj umj etnosti zapadne Evrope.026 Scena lova na vepra. mnogo manje scena lova na vepra nalazimo u umjetnosti.

1037 I C.'''5 I za Đ. mnoge ovakve scene odražavaju realni svijet. Naprijed sam već naveo da se na bosanskohercegovačkom području takve scene nalaze na vanjskom zidu pećine Vjetrenice u Zavali. kao i u scenama kola i 'turnira. '038 A. Osim toga. u Makedoniji.'o36 (SI. Predstave jelena bez lovaca i pasa su za njega duše bez grJjeha. Miletić . Solovjev je scene lova ubrojao u svjetovne motive. Baslera takve scene su napasti grijeha. Napominjem da je lov predstavljen bijelom bojom na živoj stijeni u Gostilji kod Višegrada. u Boki Kotorskoj.' 031 Drugi takav nalaz je na kapitelu u Stobima (sada u Beogradu ).'03' U Lisičićima .'044 U proganjanju jelena J. u Novigradu kod Zadra. Zeno u Veroni kaže da je. on za scenu lova na fasadi crkve S.čkim navikama" i da iz njih "izbija viteški štimung srednjeg vijeka"1039 Slično mišljenje imaju i D.'0l3 Prema mišlj enju N . Katarine. čiji su simboli transponiran i u kršćansku simboliku posmrtnih tema. u okolini Trebinja. Wenzel je rekla da "ikonografija stećaka ima pravu hrišćansku osnovu.'046 Slično mišljenje zastupa i G. tih "neobuzdanih" i "surovih divljaka" . 109. victio ilustracije zabava plemićkog života 10" M. i na kruni bunara u Hamzići ma. O drugim scenama gotovo da uopšte nije bilo l1iječi. iz VI ili početka VII v.. Mano-Zisi vjerovatno mislio na vepra j medvje da 338 . Wild. Hoernes je u tim scenama vidio samo realnu sliku života srednjovjekovnog bosanskog plemstva. U vezi s tim. ali je rekao da one mogu imati i vjerski karakter . Zbog toga on kaže da se na stećcima nigdje ne nalazi pogođen jelen. scena lova na jelena se nalazi i na muslimanskom nišanu iz XV v.na r eljefu crkve sv. u okolini !Citluka. nađen j e rimski nadgrobni spomenik sa isklesanom takvom scenom. Lov na jelena je predstavljen i na amvonu crkve u Konjuhu. samo sa stanovišta bogumiIske hereze.'o47 Sva ova" mišljenja odnosila su se na scene lova na jelena. iz XI v. ali i asociraju na grčku mitologiju. a također i nad ulazom u zvonik stolne crkve u Splitu lO30 Najstarija poznata predstava lova na jelena u našim istočnim krajevima je na anfori iz Vinče . Truhelka je smatrao da su to predstave u kojima se "prikazuje život u najživljim i najveseiijim časovi ma" . Benac kaže da takve Scene "odražavaju duh slobodnih feudalaca . te također na živoj stijeni u Lipcima. Radojčić je u scenama lova. u Govedovi ćima. Challet vidi napad moć­ nog zla na besmrtnu dušu kOja tome napadu sigurno izmiče.da simboliziraju čovječju dušu napadnutu od puha zla'o" Sv. Vego. između ostaloga.203'· Osim toga .'034 Antički sarkofag s reljefom lova na kalidonskog vepra stajao je pred Dioklecijanovom pal ačom u Splitu lO35 Lov na vepra postoji i kao minijatura Miroslavljevog evanđelj a.) • •• Pi'lanje porijekla i značenja motiva lova na stećcima samo je uzgred ponekog istraživača interesovalo. prema mjesnoj tradiciji .. blizu Trnova lO33 Scena lova na vepra ustanovljena je na Radovanovom portalu u Trogiru (tema Decembar) .protkanu izvjesnim klasičnim ~konografskim rješenjima". blizu Konjica. to predstava Teodoriha kao "divljeg 10vca". Sergejevski i M. Navela je. ali da ih nije bilo na nadgrobnim spomenicima..sa ra tn. .'04<) A. vrijedno je napomenuti da je Đ . da su scene lova bile poznate u srednjovjekovnoj umjetnosti. M.

kako je to Sv.se . iz 1630. Ta okolnost je. iz XIV v. Po tome bi naše predstave lova na vepra na stećcima trebalo objašnjavati kao alegoriju borbe sa opasnostima kroz koje prolazi kršća­ nin na svom putu za raj. govori o njegovom lovu na jelena u kojem je između jeleno\Aih rogova vidio krst kao sunce. kao lovac'konjanik.r adi o glavnom motivu .. ili da je religijskog karaktera. a jelen je predstavljao pokojnika. a onda i kao plastiku na crkvama. npr.. scenu borbe sa medvjedom i vukom. na brojnim merovinškim sarkofazi ma u Francuskoj. ili kopalja koja svojim vrhom dodiruju već ubadaju u tijelo jelena. tj . radi o ilustraciji tzv. mislim. Scena o tome može se vidjeti na raznim umjetnič kim djelima zapadne m . na galo-rimskim i drugim nadgrobnim spomenicima. IM Za objašnjenje lova na vepra mislim da je važ· na okolnost ~to se u evanđelju po Mateju i Luki kaže da duh zla ulazi u svinje.na sarkofagu sv. da je odraz kršćanske ikonografske teme izbavljenja duša. Rimljami su u lovcu personificirali smrt.ima osnova zbog toga što 'se taj ·svetac obično predstavlja sa malim Kristom i sa batinom koja se pretvorila u palmu i zbog toga što je njegov kult ou susjednim dalmatinskim krajevima bio dosta razvijen. Semina u Tuluzu. M. Nikole Siševskog. U crkvi sv. vidi kao profanu scenu.) U vezi s tim osobito je zanimljiva pomenuta scena sa svecem u Barevištu. 1052 U prilog ovakvog shvatanja išla bi i činjenica da na ovim scenama stećaka nema ubijenog jelena (ima st'r ijela već zabodenih u vrat jelena.o neuspjelom pokušaju če tiri hiljade vojnika da oda-pnu stIlijele na njega.takvo se tumačenje može dati i za kršćanski lov na jelena. .. zbog čega je odustao od lova i prešao na kršćanstvo. pogotovo kada . bivšem Trajanovom generalu Placidusu. Vego protumačio. što . blizu Lištice. onda bi. čak suprotna. a . Vego. arpr.'"sl Legenda O ovome svecu. Ljubinković.IOSl ili se. zlame legende . ali se svode na dvoje . Mislim da je značajan još jedan .pa č~k i identificira s nj'im. uzevši ime Evstatije.ko je to već M. do sada izražena mišljenja o motivu lova na s tećci ma vrlo su različita.da je 't aj motiv l aičkog 'karaktera.podata'k koji bih želio da na ovome mjestu saopštim. odnosno da je ilustracija ]. ali je još nij e publicirao. Evstatije.339 kada je rekao da je borba sa divljim zvijerima alegorijski prikaz borbe kršćana sa grijesima. . ali nema onesposobljenog i usmrćenog jelena). kao npr. nalazi se scena u kojoj sv. Neki istraživači stećaka ne misle tako. mogle doći u obzir dvije varijante objašnjenja te kompozicije . na mlađem sloju fres. pak. M.Svetac je tu da onemogući strijelca u njegovoj namjeri. nedaleko od Skoplja. a moglo bi se reći i paganskog uopšte. Otuda i pojava toga motiva na 'kršćanskim nadgrobnim spomenicima. po mome mišljenju.lovu na jelena.IOSO Preko jelena vjernik želi da se približi Kristu. I danas bi bilo teško zauzeti decidirano stanovište. na Radovanovom portalu u Trogiru.1049 Kako vidimo. a analogno tome i sa veprom.ivota i zabave feudalca. ka. kao "scenu iz života nekog bogatijeg lovca".rka. (Razumljivo. Kristoforu. a konačno i na sarkofazima. Wenzel nema pravo kada tvrdi da se taj motiv ne pojavljuje na nadgrobnim spomenicima. A:ko se uzme da se u tome slučaju radi o sv. Izgleda da se kršćan s ki simbolizam motiva lova na jelena u suštini ne razlikuje od rimskog. Radojčić protumačio.o tome svecu . Pronašao ju je R. uslovi la i pojavu lova na vepra kao minijaturu na Miroslavljevom evanđelju. god. progoni jelena između čijih rogova je slika Krista. Scena je jedinstvena u našoj ikonografiji.

Ovdje lovac nij e personifi. ne more primijeniti isti kriterij kao za jelena. 1 SI.'" . Zati m. vjerovatno.P'r .~. Osim toga. 153. nego preds tava pokojnika koji se bori sa ovozemalj skim zlima . 1. U ne kim od tih scena je krst za mijenj en bis tom Kris ta .freska II crkv i sv. . .. gdje manje dolazi u obzir tumačenje sa s ta novišta kršća n s ke mis tike. E vrope od XII do XVI v.. U tim scenama se javlj aju i košute. a pogotovo to vrij edi za ta kvu scenu na muslimanskom nišan u u Govedovićima. . scene lova na jelena nal azimo na kruni bunara u H amzićima i na ". -. ima dosta elemenata koji idu u prilog onog drugog s tanoviš ta u tumačenju motiva lova na s tećc im a. kao u sv. pa i divokoze...kacija sm rti.. vidimo scene kola i turnira..Sv.. a nekada na istoj strani stećka. M eđutim.. Vrlo je važna okolnos t da je u srednjem vijeku lov na jelena bio vrlo raširena pojava u krugovima feuda laca i uopš te imućnijih i uglednijih ljudi. na što se. u više s lu čajeva na is tome steć ku . uz scenu lova na jelena.4 Mi slim da sa s tanoviš ta kršćan s ke ikonografije lov na vepra i medvj eda treba neš to dru gač ij e objašnjavati od lova na jelena .. Već su u VI v.idu pećiIl1e Vjetrenice. lO. 340 .. Nikoli Siševskom. koje se najčešće objašnjavaju kao svjetovn e realne životne scene. N ik ole Siševskog kod Skoplja.. Evstat ij e II lovu na jelena između č i jih se rogova vidi bista Krista .

s jedne strane već izbl ijedjela ili sasvim iščezla svijest o staroj paganskoj mitologiji.scena turnira je s lij edeća: centralna Bosna . ipak. Ustanovio sam da ukupno postoji ~7 primjemka scena turnira.turnir na konjima. U konjaničkom turniru obično učestvuj u dvojica muškaraca na konjima. zbog čega se opravdano može pretpostaviti da .1055 I naša je vlastela veoma voljela tu vrstu sporta i bavila se njome. već i broj onih scena koje su dobro urađene i da je među njima znatan broj veoma uspj elih kreacija. U istočnoj Bosni j e. relativno. tako je većinu turnira na konjima svrstala u mobive koje je nazvala "dva konjanika". l aJko sam donedawlO bio više naklonj en ovakvom gledanj u na pojavu ovoga motiva na stećci ma. pa i pripitomljenih.su 's cene lova na stećcima postale više odraz savremenog slanja. Turci su taj običaj prenijeli već razvijen. zapadna Hercegovina .2. nego i borbu pješaka. ipak mislim da na sadašnj em stepenu istraživanja ne bi bilo opravdano ni jedno krajnje stanovište. Sasvim je vjerovatno da je u kasnom srednjem vijeku. . Ona je ovakve motive utopila u druge kategorije. od druge . toliko ovladao običaj organizovanja i učešća u lovu. pje šačk i turnir i turnir sa više učesni ka.4. Među takvim se ističu scene iz o koline Stoca.na crkvenim saborima izdavane naredbe da se ne smije pretjerivati u lovu sa sokolima . bez detalja. U Bosni je II srednj em vijeku bi lo jelena.3 i primorje sa zal eđem . Postoje i junačke borbe sa više učesn ika. Naše narodne pjesme mnogo govore o takvom lovu . zbog čega su njihove klesarije ispadale kao djela općenito slabih i malih umj e tničkih kvaliteta. 341 I motivi ove vrste.34 primjerka. suprotstavljeni jedan drugome. zapadna Bosna . caru Dušanu je to bila omiljena zabava. Iako su neke scene sumarne.9. U nekoliko slučajeva oni imaju . a u Srbiji ih uopšte nema.29. često oštećene. i to od prve podvrste . to s u se posla na izradi ovih motiva prihvatali i majstori nižeg ranga. istočna Hercegovina . despot Stefan Lazarević je poginuo u lovu sa sokolom. . Teritorijalna rasprostranjenost . Nevesinja i Gacka . istočna Bosna . Kako u svim krajevima i u svako vrijeme nije uvijek bilo na raspolaganju najboljih majstora. zahtijevali su vještije majstore i mnogo pažnje i snalažljivosti pri likovnoj obradi. u Francuskoj .9 i od treće . Crna Gora . Sama i stočna Hercegovina posjeduje oko 52 % cjelokupnog fon da.14. ili kršćanskoj simbolici.6. He rceg Hrvoje se u tome isticao. 4- Turnir U ovu vrstu scena ubrojao sam ne samo međusobnu borbu aktera na konjima. Naprijed sam već napomenuo da u sistematizaciji relje6n:ih motiva stećaka M. Zbog toga sam sve ovakve scene podijelio u tri podvrste . turnire u užem smislu riječi. kao i oni koji se odnose na lov.se reći da je. Wenzel ove kategorij e uopšte nema. I motivi ove vrste su najbrojnije zastupljeni u Hercegovini. a nije isključeno da se u budućnosti pokaže da obadva na svoj način imaju svoje opravdanje. koju najčešće poznajemo kao mačevanje dvojice učesnrka. ipak se na većini od njih vidi da učeSlllici u svojim rukama drže koplja ili mačeve.a sa druge strane. Može . najmanje ovih scena.4.

154. Sl. . u o ko lini Ku presa. .Scena turnira u kojoj jedan konjanik ima kop lje. a dnugi lu k na sa nduku ne kropo le u Nikšiću .Sl. 155.Scena turnira d vojice konjan ika u arkadama na slj e menja ku Rava nj skih Vrata. 342 .

jedan akter je na konju .i štitove. nedaleko od Kupresa .1056 a neke u arkadama. a čev ima . SL 156. u okolini Kalinovika. Neke scene se odigravaju ispred dvoraca. nedaleko od Imotskog. u Ravnom. koji put sa čelenkama.' a u Ziemlju . kao zainteresovane. u široj okolini KOJ1ji· ca. već d otiču. Tako se u Nik š iću jedan konjanik bori kopljem. a drugi s mačem 106l Rela tivno. IO . očekuju ishod borbe. a drugi lukom i s trijelom. 1063 U nekoliko scena učes nici se ne služe jednakim oružjem. š to nije osamlj ena po06O Na takvoj sceni u Lo kvi č i ć ima . živo se bore dvojica konjanika sa kopljima kojim se. 343 . - Scena dvoboja pješaka na sanduku Dab ića Polj an e.9 U Gornjem Suhom Polju. Na istoj LOj s trani stećka prikazana je i scena lova na jelena. kao npr. a drugi je pješak sa lukom. na Dugom polju (Blidinje). Obično su učes nici sa makakav je primjerak sa Dabrića Poljane. IO. jedan uče sn ik drži mač .IOS 7 U nekim s lu čaje v ima vidimo učesnike sa nejednakim oružjem i unejednakoj pozicij i. 'između aktera s u dvije žene koj e. U drugoj takvoj sceni. blizu Ljubuškog. što je dosta neobično. u Ra dimlji . Tako u Kutcu. jedan java. najmanje je dvoboja pješaka. 1 konjanik je s koplj em. kako izgleda. u okolini K onjica. u okolini Nevesinja. I06' Ta scena j e dosta dinami čna. Na glavama su im šljemovi. kao npr. a o bedrim a vise mačevi.

"l65 Na nekim scenama učesnici imaju šljemove na glavama i mačeve o bedrima. Zena između samih boraca je vje· rovatno arbiter dvoboja. 157. Turnir konjanika i pješaka u Ziemlju već sam naveo. U sceni konjaničkog dvoboja tl Avtovcu.koja iz dvorca posmatra sukob veoma SI. pj ešaka sa lukom na sanduku II Za č u!am a . Scena borbe pješaka sa ma čevim a uz sudje lovanj e okolin i Trebinja. blizu Gacka (sada u Zemaljskom muzeju tl Sarajevu). Takav slučaj je i u Lovreču. gdje se dvoboj odigrava tl arkadama. nedaleko od Imotskog. 'koja stoji između konja i kao da ih pridržava. a ona . vidimo i ženu koja iz dvorca posmatra dvoboj. Scena je dosta živa. U trećoj podvrsti turnira učestvuju po tri ili više figura. u okolini Imot· skog. mačeve i štitove. J066 U nekoliko slučajeva pojavljuje se muškarac umjesto žene. U oko dvadesetak takvih scena uz aktere se pojavljuje i jedna žena. npro"u Ziemlju.drugi luk sa strijelom!064 Takvi slučajevi postoje u Cisti.J068 Među najljepše scene te vrste spada ona u Radimlji u kojoj su dvojica vitezova već ukrstila svoja koplja ispod dvorca sa kojeg ih posmatraju dvije žene UJ69 Učesnici imaju šljemove. Malo dalje stoje još dvije žene koje su zainteresovane za ishod borbe. Ziemlju. tl okolini Kupresa Ul67 Na toj sceni muškarac 'kao da dodaje rezervni mač. II . u široj okolini Stoca. osim žene koja kao da pridržava konja. kao npr. u okolini Nevesinja i u Toplici.

1076 A. gdje se sa svake strane pojavljuje po jedna žena. a iznad scene tri zvij ezde.107. do nje s jedne strane djevoj čica. sa strana stoji još po jeda n muškarac koji drži koplje. kao npr. 1073 Zanimljiva je scena u Ravnom. ' 070 U toj sceni 'iz Tepena vidimo još i sokola. dvije žene sa cvjetovima u podi· gnutim rukama stoje izme đu aktera. Vitezovi su sa kopljima. U sceni borbe trojice pješaka u Začul a ma . štitovima i šljemovima. Umje tnik je želio da prikaže kako se taj dvoboj odigrava u prirodi lO74 U Borju.'"71 U ne koliko slučaj eva te scene sa ženama su prikazane u arkadama. što je jedinstvena pojava. 158. u Lokvičići ma. neda· leko od Nevesinja. U nekoliko slučajeva žena nije između samih učes nika. možda se zbog nje ili u njenu čas t i priređuje taj dvoboj.kod Trebinja dvojica su sa mačevima . kao npr. U okolini Lištice prikazana je scena sa dvojicom konj a nika koji su okre· nuti na istu stranu i ženom između njih koja drži veli-ki mač. Jedna od naj· lj epše klesanih i najzanimljivijih scena te vrste je u Mijatovcima. u Boljunima. kao npr. . ali ispod arkade. Neke scene se odigravaju ispre d dvorca. a treć i sa lukom . Vj erova tno su to sekundantilOn U Radimlji je isklesana scena turnira u :kojoj s jedne strane učes tvuju Sl. a sa druge dvije djevojčice ti arkadama. Izgleda da je tu već završena borba i da pobijeđeni napušta teren. u kojoj se desno i lijevo nalazi po jedno stablo. blizu Kupresa. nego u njihovoj blizini. Scena L~r nira dvojice konjani_ ka uz II učešće još jed nog pješaka sa lukom na sanduku Gorici kod Stoca.1072 Jedinstvena je scena u Do njim Barama (Blidinje) u k ojoj ispred vitezova. u okolini Se kovića. blizu Ljubuškog. u Žiocima.je zainteresovana za njegov ishod. gdj e osim žene između učes nika. stoji žena raširenih ruku. Benac misli da je mač u rukama žene namijenj en pobjedniku.

ka. među kojima turnir na konjima. Ove fi gure su u pokretu i u položaju kakav se zauzima u turn·iru (sa već ispruženim kopljima). 159. Challet kaže da su turniri naš ih stećaka dosta s li čni SI. s li čno s ituaciji u arkadama lO79 Posebno je zanim ljiva. Zeno u V eroni. Na glavnoj fa sadi najznačajnij e romaničke crkve sjeverne Italije S. ali su odvojene vrpcama. a sa druge jednoga. sa ženom koja kleči i turnir pješaka s mačevima lO81 J. - Predstava turnira dvojice konja. upravo odapinje s trijelu jedan pješak 1080 U turnirskim igrama ovakva situacija nije uobi čajena. jedinstvena scena u Gorici kod Stoca. iza njegovih leđa. gdje s jedne strane vidimo če tvoricu konjanika. sa kopljima. Zeno Maggiore u Veroni (XII v.trojica. a sa druge strane također dvojica konjaJn. a na jednoga od !l1j. nego o pravom ratnom sukobu? • •• Turnirske scene ponekad nalazi mo kao relj efe na ro mani čkim crkvama u Italiji. nika na glavnoj fasadi crkve S. u okolini Nevesinja scena u kojoj u turniru s jedne strane učestvuju dvoj·ica. u kojoj se kopljima bore dvojica konjanika."" To su također najljepše obrađene scene. a uMijatovcima (Krekovima). Ovim dvjema scenama veoma je slična ona u Donjoj Zgošći (sada u Zemaljskom muzeju u Saraj evu). a sa druge samo jedan konjani.h. Možda se u ovome s lučaju ne radi o turniru. .k.) nalaze se brojne scene.

u Luvru u Parizu i Ermitažu u Lenjingra· du. a da žena između konjanika "vjerovatno predstavlja boginju podzemlja"l09' M. zajedno sa ranolatenskim mačem. Misli da su turniri stećaka sli čni rim· skim gladijatorskim igrama. kod Ljubljane.onim koji ukrašavaju kapitele francuskih romaničkih crkava. prij e n. Filipović je te scene vjdio kao obilato prikaziva nj e života srednjovjekovnog feudalnog društva lO9S V.kura. ali "bez većeg uspjeha". borbu konjanhl<:a nalazi i kod Sasanida. Ozb iljnij eg proučavanja nije bilo.'09O. Wenzel i Z. zabava plemića . Osim . Dodajmo ovome još i podat. Đuri ć misl'i da bi dobar dio scena (pa p re· ma torne i ovakvih) trebalo objašnjavati "kultom mrtvih i l. Stele ovakve scene smatra č i sto profanim.. da je crkva zabranjivala dvoboje. Wenzel nalazi na antičkim spome· nicima Dioskurova kulta kOj. Tako se d voboj konjanika nalazi na jednoj pojas noj kopči koja je nađena u grobu u Va ču. I 09 ? Za scene turnira konjanika.ili su M. sa čijih doksata žene posmatraju borb u. Solovje v ih je također s· v rstao u profane.toga.i su nađeni u dolini Nere tve lO84 I Kelti S U se u svojoj umjetnosti korist ili ovim motivom. u Zavali.lOss U našim krajevima na freskama nekih pravoslavnih cr!cava.k da se na vanjskom zidu pećine Vjetrenice u Zavali nalazi reljef koji prikazuj e turnir dvojice konjanika koje prate dvojica sekundanata-pj ešaka.I099 Đ. 1 086 Na ovu s li č n os t upozo r. M. Kajmaković . iz 1240. u Hercegovini i Morači. e. npr.I096 Sv. Hoer· nes je i scene turnira shvatio i s klju čivo kao životne događaj e ondašnjih pl emića .I094 M. koje su unekoliko s li č n e našim turnirima na s tećc ima. gdje se dvoboj odigrava ispred dvorca. I092 F. o87 Turnir konjanika se nalazi na peča tu bosanskog velikog bana Ninoslava. Truhelka l 091 U istome duhu je i stanovište A.J081 Scene slične onoj na Radimlji. a o nda i Ć.i turgij s kim pj esmama što se upotrebljavaju prilikom sahranjivanja". Đorđe i sv. Radoj č i ć lO8J Slične scene dvojke afron tiranih ko· njanika . Wenzel na lazi paralele u antičkim predstavama kulta Diog. god . Radoj· č i ć kaže da ove scene odražavaju mentalitet oruh koji su iznad svega "cij enili ljepote viteškog života" i ideale plemića . koje su slhl<:ane na vazama kao dar mrtvima-"oo J. pogotovo onih sa ženom ' i zm eđu učesnika . 'oss ••* Istraži vači stećaka su ovome motivu posvećivali veoma malo pa· žnje. ali ne da· je konkretne podatke. mogu se vidjeti na kutijama od slono· vc kosti i drugim predmetima primijenjene go ti čke umjetnosti zapadne Evrope. On je saopštio da se jedna scena turnira nalazi na portalu katedrale 'li Modeni. M. Kao i scene lova i kola. Challet se najduže zadržao na ovim motivima. Asb6th. M. a koja je datirana u VI v. posebno Francuske. npr. poznatih pod nazivom "Opsada grada ljubavi" (Chateau d'amour).) pos toje scene u kojima su predstav ljeni afrcmtirani sveti ratn ici na ko· njima. On u njima vidi 347 . Dimitrij e . u Crnoj Gori (početak XVII v. sa mačevima o bedrima. naj češće sv. I093 I A. sa ženom između njih. te da turnir "nema nikakove veze s krš· ćan s kom simbolikom". Benca. Vego kaže da su scene lova. kako je naveo Sv. ' 08 ' Slično je mislio i J . zbog čega misli da su one "autohtoni ostatak klasične tradicije". Basleru 'su ove scene slične scenama borbenih igara Orfej evog kulta. . pa i turnira. koje su priređivane i kod s tanovnika Val Camonice.

dva brata". god.kao tema i kao likovno ostvarenje. u Francuskoj. u vezi sa krstaškim ratom protiv Seldžuka...preduzetne i hrabre". npr. na isti način. priređivane igre na kojima su Dubrovčani kopljem skidali rukavicu obješenu o stub. ("Kongresu velikaša i vitezova iz čitave Evrope").'!"' Poznato je da su u Srbiji u vrijeme cara Dušana često priređi­ vane viteške igre u kojima su ·p objednici nagrađivani.. uzeta iz romana gdje se prikazuju Antur i njegovi drugovi. zatim srpski despot Stefan Lazarević. kao što je Chanson de Roland. takmičenja u mačevanju. po svoj prilici. koji se prima. zapadnoevropskog je porijekla. Dalj e se razvijao dosta brzo i zauzimao velika podru čja. kako se općenito shvaća . po njegovom mišljenju. scena na katedrali u Modeni.."01 maničke Reljefni motiv turnira na stećci ma mene je interesovao i . velike vojvode Hrvoje Vul<ać i Sandalj Hranić . lI03 U srednjem vijeku su ta takmičenja postala mnogostranija.temu sukoba životinja. prije svega. 110' Evo još nekoliko opažanja. praktikovali i stanovnici Val Camonice. Zena između konjanika možda razdvaja. 1105 Jedna od masovnijih junač kih igara koje su se priređivale u Dubrovniku zvala se "Osvajanje grada". Međutim. u XV v. i općenito su poprimila karakter narodnih zabava. olimpijske igre i dr. Veoma je zanimljivo svjedo· čenje jednog poljskog ljetopisca o velikim turnirskim svečanostim a u Budimu 1412. koje ljetopisac opisuje kao "visoke i krepke lju de. sa kopljima i mačevima. ako ga shvatimo nešto šire. krbavski j blagaj ski hrvatski knezovi i drugi. tema turnira. U turnirskim igrama su se osobito odlikovali bosanski vitezovi. o čemu sam u nekoliko navrata pisao. na kojima su učestvovali bosanski kralj Stjepam Ostoja. Ugledaj ući se na susjedne zapadnoevropske dvorske običaje. a u borbi . jer je. U njemu sam. uključujući i vježbe u vojne svrhe. odnosno pomiruje zavađene. kakve su. Poče tak mu nalazimo u XI v. vidio realan prikaz borbene i junačke igre plemića i drugih brojnih imućnijih stanovnika srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. kao . da bi u XV v.. odnosno ulog u turniru. Kraj em XII v. Misli da su turniri u romaničkoj ikonografiji možda mogli biti i isječci epskih ciklusa.). npr. nego kao takmičenje u raznim borbenim igrama uopšte. veoma mnogo 's u držali do toga da imaju dobre konje i opremu i da se u turnir·i ma istaiknu. rvanju i drugim brojnim disciplinama u staroj Grčkoj i u Rimu (palestra. ne samo kao borbu dvojice pješaka ili konjanika. itd. turnir je u Engleskoj bio u velikoj modi. Njemu se isto . ili "predstavlja simboličan teren na kojemu se odigrava moralna bitka između ~ila dobrih i sila zlih"? Ovaj prolazni istraživač stećaka uglavnom postavlja pitanja za koja sam kaže da ostaju nerij ešena. ali ga buni što su obadva protivnika predstavljena jednako. masovnija. 'koja je sa Orijenta došla do preromani čke i roumjetnosti. za vrijeme Ričarda Lavljeg Srca . feudalci Bosne i Hercegovine. daleko je starijeg porijekla. zatim da su u Prištini. Izgleda da su u tome pogledu zaista mnogo postigli j bili nadaleko poznati. kao i oni u susjednim našim zemljama. Turnir. borbe gladijatora u starom Rimu. dostigao svoju najveću primjenu. knez Pavle Radenović. O tome nam svjedoče. U Etruriji su nekada postojale "ritualne borbe koje su proizlazile iz pogreba". a možda im daje znak za borbu? On se pita da li je ona plijen.tako čini da bi afrontirani konjanici 's a kopljima mogli biti alegorična predstava vječne borbe dobra i zla.'!"' Rekao sam već da se takva igra u zapadnoevropskim zemljama zvala 348 .

: '11 08 Ovako snažna opsjednutost turnirima u srednjovjekovnoj Bosn i i Hercegovini morala je doći do izražaja i u umJetnosti s tećaka . osim II ne kim iznimnim s lu čajev ima. a pogotovo hereti čki . Jedan naš i stori čar narodnih igara kaže da "nigdje u svijetu nema toliki broj opisanih. Zbog toga. ljudska figura i konjanik. ljudska figura i konj . rekao bih gotovo iznimno. ali takve scene na stećc ima nema. zbog toga što je sama po sebi nedovoljno jasna. kako je to u scenama stećaka. a kada .'I07 O turmnma kao omiljenom zanimanju naši h srednjovjekovnih vitezova nalazimo dosta podataka u našim narodnim pjesmama. kao kada se radi o sekundantu u turniru. ljudska figura i konjanik. a na s tećci ma se ne pojavljuj u drugi kršćanski ikonografski motivi. Ne vidi se da li je is pod kopita jednoga konja neka životinja. upotrijebiti kao siguran argumenat. Tako se motiv turnira u umjetnosti javlja gotovo isključivo na profanim spomenicima ."Opsada grada ljubavi". susrećemo na sakralnim <kršćansk im spomenicima ne samo u našim krajevima nego i u drugim zemljama. Ukupan broj svih navedenih sedam podvrsta iznosi 131 primjerak. kako < to neki misle. onda još i geografs ki daleke. odnosno opjevanih megdana i borbenih susreta kao u narodnim pjesmama Južnih Slavena . iako ne isključujem svaku vezu sa kršća n s kom simbolikom.. Scena na sljemenjaku iz Avtovea. a ljudska figura je u stojećem stavu i nešto ispred konjanika. scene sa više ljudsk ih i životinjskih figura i nekvalificirane scene. Kajmaković smatraju jedinom takvom predstavom. vremenski udaljene. Od značaja je j okolnost da takvih scena uopšte nema na kršćanskim sarkofazima i drugim kršćanskim nadgrobnim spomen icima. više ljudskih i životinj- . Takve scene nisu poznate kao biblijske. koju M. npr. zbog toga. Mislim da ću najmanje pogriješi ti ako ih podijelim na s lijedeće podvrste: dvije ljudske figure.. Ne bih rekao. Wenze l i Z. što olakšava zauzimanje pouzdanij eg gledišta za njegovo objašnjenje . Mislim da llpoređenja sa svetim ratnicima na freskama nekih naših manastirskih crkava ne znače mnogo. Navedene sličnosti sa scenama Orfejevog 'kulta j kulta Dioskura su minimalne. Mislim da je to glavni razlog zbog čega ih tako malo. da scene turnira na stećcima imaju simbol iča n vjerski karakter. zbog toga što ti ratnici nisu u stavu međusobne borbe. Treba imati na umu još neke poj edinosti. ljudska figura sa konjima ili sa drugim životinjama. Ne bi bi lo veliko 'i2menađenje kada bismo na nekom od stećaka i našli scenu da afrontirani konjanici gaze životinju ili čovjeka. Dvij e ljudske figure. tri i više lj udskih figura. zbog toga što su scene svetih ratnika mogle biti od izvjesnog utjecaja na maj store steća ka.ll09 ne može se. po mome miš ljenju.se tiče Orfejevog kulta. mislim da su turniri na s tećc im a u najvećoj mjeri odraz omiljenih navika i običaja feudalaca i drugih imućnijih i uglednijih stanovnika toga vremena u Bosni i Hercegovini. blizu Gacka. scena lova. Cini mi se da je situacija sa motivom turnira na stećcima mnogo čistija j jasnija od situacije nekih drugih scena. 5- Ostale scene 349 Ovdje sa m uračunao scene koje nisu mogle biti uvrštene ni II jednu od čet iri prethodne vrste.

one su podigle svoje obadvije ruke.lIll Postoje i parovi muških figura . stoje naporedo. npr. u Pasičini."lJ U Mirušama. u okolini Bileće.6 i primorj e sa zaleđem . naporedo postavljene u Dugom polju . u okolini Pljevalja. a ostale podvrste u 2 do 14 primjeraka. na Blidinju. pa se jednom rukom drže za stub. centralna Bos na 20. one i zmeđu sebe.20. a u drugom dječko.k ao da pleše. Hercegovina je najbogatija ovim motivima. ples. najbolje obrađene reljefe ove vrste našli srno u okolini Stoca i na poznatom sljemenjaku iz Donje Zgošće. kao da drže neki sud. Muškarac je povio koljena . Evo i teritorijalnog rasporeda ovih motiva: zapadna Hercegovima 9."l6 Ponekad je takav mješoviti par 's mješten u arkade. predstavljena s u dvojica muškaraca (sa čelenkama na glavama) kako se drže jednom rukom i plešu. u o ko lin. u visini glava. kod Imotskog. kod Nikšića. nedaleko od Bileće. Crna Gora . - Nekoliko parova ljudski h figura kao reljefn ih motiva sa stećaka. ·zapadna Bosna . nedaleko od Stoca. npr. u okolini Kupresa. kao i parovi muškarca i žene." l2 U Radimlji se nalaze dva primjerka na kojima u prvom planu stoji odrastao muškarac. Kako se vidi. u Hodovu. U Srbiji su ovi motivi iznimna pojava . Srbija ~ 2.'110 Gledajući ih posmatrač ima utisak plesa (igre) u dvoje. Nađeno je 27 primjeraka ove podvrste motiva . dvojica muškaraca drže vi. npr.63. 160. Likovna obrada reljefa ove vrste je veoma neujednačena. U Matarugama. U Braj kovićima. a u Cisti. ili i inače nejasan. na kojoj muškarac drži visoko podignut krst. a u Opličićima.11 primjeraka. to je zaista Sl. drže krst. Dvije ljudske figure. Relativno. a sama istočna Hercegovina posjeduje 48% ukupnog broja. Ill' 350 ."l4 I mješoviti parovi se obično drže za ruku kao u "lesu." 18 Najzanimljivija je scena u Fatnici.skih figura i nekvalificirane scene zastupljene su u po 20 do 36 primjeraka. sa izdignutom rukom. Relativno. a druge ruke su savile na bok.soko podignut mač. u Dugom polju (B lidinj e). najviše je predstava dviju žena koje se jednom rukom d rže zajedno. a žena u njegovoj blizini u lijevoj ruci drži visoko podignut vijenac. istočna Hercegovina . Znatan broj je oštećen. U nekim slučajevima ruke žena drugač ije stoje.'ll7 U ovoj podvrsti je neobična scena 'n a kojoj vidimo dvije ženske figure bez ruku. Većina primjeraka ima osrednju ili nisku umjennič ku vrijednost. u okolini Vrgorca. kao u kolu .i Stoca'''' u Mokrom DoJu. u Ravnom . u okolini Gacka. a u is točnoj Bosni ih uopšte nema . zbog čega je broj nekvalificiranih scena ispao veći nego što bi stvarno iznosio.

Sl. - Dvije ljudske figure u plesu na kod Bileće . Takvih scena je nađeno 14 primj eraka.jedan muškarac.značenje. blizu Dubrovnika. Scena veoma podsjeća na kolo. Jedinstvena je pojava triju stilizovan ih ženskih figura uZiernIju lspod Veleža. žena i djece." l1 U Radimlji su na jednoj strani stećka prikazana dva mješovita para koja se drže jednom rukom. kao da su u kolu.ll20 Zanimljiv je slučaj sa tri vjerovatno muške figure u Dugom polju (Blidinje) koje svoje ruke drže na prsima. koje se djelomi čno pridržavaju jednom rukom. ili mješovi. npr. ali možda ima i neko drugačije . U nekoliko slučajeva su to po tri muške. U 7 slučajeva nađene su ·scene u kojima žena ili muškarac vode konja. blizu Lištice. Pored glave muškarca isklesan je kružni vijenac. s tećk u u Fatnici Tri i više ljudskih figura. u okolini Trebinja'l26 U Uzarićima. odnosno ženske. sa obadvjema podignutim rukama i dvije djevoj čice uz njega. u okolitni Kalinovika."N Neobična je scena sa tri ženske figure podignutih ruku u Gvoznu.te ljudske figure koje se obično drže jednom rukom.'I22 Na Nekuku. npr. postoji scena sa devet figura . blizu Stoca. Kod dviju žena jedna ruka je podignuta i povijena do glave. u Trstenom. Inače je veoma lijepo isklesana" 23 Ovdje spada i scena u Radimlji na kojoj su prikazane tri figure . a rastavljena su vrpcom (bordurom). ili stoje u njegovoj blizini. lI2. a kod nekih figura su ruke na bokovima. u Turmentima. a lij evo od figura nesrazmjerno velik štit sa mačem. vidimo ženu koja 351 .muškaraca. 161. Ljudska figura i konj.

V rlo uproŠ'tenc i stilizovane preds tave ljuds ke muške figure j konja na sij emenjaku iz okoline S eko v i ća . 163. II široj okolin i Mostara.Scena sa tri ženske st ilizovane figu re na s tećku II Ziemlje Po lju. SI.SI. 162. 352 . . .

ispred konja sa jahačem prikazan }e Sl. prikazan je muškarac sa podignutim rukama i konj ." 29 U ovome s lu čaju o bedru konjanika visi mač. u okolini Stoca. U Dobromanima. u Zviri ći ma. u okolini Trebinja. Zanimljiva je i scena u Mratincima. a na glavi mu je šljem sa čel enkom. a između njih ogroman štit sa mače m . . . 164. Na glavi ovoga muškarca je kapa sa dva veoma dugačka pera. Ovakvih scena nađeno je 20 primjeraka . lI2S U okolini Sekovića vidimo stilizovane figu re čovj e ka i konja. a u drugoj ruci drži vij enac. Ljudska figura i konjanik. blizu Bratunca. Najčešće je to predstava jahača na konju koga vodi žena ili muškarac. npr.Scena sa konjanikom i ženom koja pridržava uzde konja na sanduku II Začulama .vodi osedlana konja . nedaleko od Ljubuškog." n U Dabrici. na kojoj vidimo muška rca sa lukom (u jednoj ruci drži strijelu) i osed la nim konjem u drugom planu. II okolini Trebinja.

)II33 Na Visočici planini .muškarac'lJO Zanimljiva je scena u Varošištu. prikazan je u stojećem stavu muškarac sa štapom. (U drugoj polovini iste strane. kao i scena u Začulama kod Trebinja. . Taj stećak je sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Vrlo pažljivo je isklesana scena u Žrvnju. u okolini Livna. 164). u okolini Rogatice (sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu). na kojoj uzde konja sa jahače m pridržava žena koja u drugoj uzdignutoj ruci drži ·krst. Ovakvih scena ima 6 primjeraka. nalazi se u Nekuku."3! Ovaj jahač drži koplje u vodoravnom položaju. na glavi mu je šljem. odvojen vrpcom.11J2 Ljuds ka figura sa konjima ili drugim životinjama. .Scena sa muškarcima koji drže ma č eve i štitove na kojima se nalaze fantastične životinje kao h era ldi č k e oznake na sljemenjaku II Ljubinju. samo umjesto konja su košute. Izgleda da jahač drži sokola na jednoj ruci (oštećeno) . pokraj njega je relativno malena figura konja (?). br. blizu Stoca. 165." l ' U Ljubinju je scena na kojoj su prikazana dva ' afrontirana konja i žena između njih koja pridržava njihove ulare. U Priluci. sa dugačkim kopljem u drugoj ruci. na sceni vidimo muška rca sa lukom i strijelom i u prednjem planu relativno malene figure konja i psa. na kojoj žena vodi konja sa jahačem." 35 Sli čna scena. prikazan je muš karac raširenih i nešto uzdignutih ruku. a o bedru mu visi mač (sJ. nedale ko od Ljubinja. u široj okolini Konjica.na kojoj konja sa jahačem pridržava muška figura. a iznad njega lebdi ptica. . lI J6 Vrlo su neobične dvije identične scene na is toj strani sljemenjaka u Ljubi - Sl.

zatim srnu iznad koje lebde tri ptice. predstavljeni su muškarac sa pticom na ruci i tri četvero- 355 . 166). Navešću samo neke zanimljivije. a drugom drži štit (?) na kojem je predstavljena fantastična životinja visoko p odignute glave i razgranatog repa. jednoga sa kopljem. kao da je prikazan napad vuka na nenaoružanog čovjeka. uz učešće jednog psa. Tako. ili mješovitih figura. zatim borba dvojice afrontiranih konjanika. Najzanimljivija je.nju . br. koji idu iza te povorke. lI 44 Kolona j e u hodu (sl. oko sredine scene.i li su tako koncipirane da ih je nemoguće sigurno svrstati u prethodne podvrste. u jednoj polovini bočne strane sljemenjaka prikazan je jahač na konju. a druge ruke su im povijene na bokovima. U donjoj zoni čeone strane sljemenjaka iz Donj e Zgošće prikazana je scena sa dva afrontirana osedlana konja i dva muš karca između tih konja. sa ženom koja jednom rukom pridržava uzde konja. Crtež je iz. koje se nalaze ispred scene lova. jahača koji drži koplje i ženu koja dodiruje uzde konja. na kojoj vidimo dvojicu konjanika k. iako ne tako lijepo obrađena. u okolini Kalinovika. a između tih figura se nalazi relativno velik motiv krs ta ll40 U Avtovcu. nedaleko od Kalinovika. npr. ustanovljeno ih je 36 primjeraka. Među njima ima scena sa dvije. (U gornjoj zoni je predstava dvorca. sa tri ljudske figure ispred njega."" Ova jedinstvena kompozicija pobuđuje veliku pažnju istraživača stećaka.muškarac u jednoj ruci visoko podigao mač. Oni jednom rukom drže uzde svojih konja. i dvije žene koje se drže za ruku. br. 148) . sa mačem (?) i jedna žena. lI37 Vrlo je zanimljiva i originalna scena na kojoj vidimo ženu koja na visoko podignutim rukama drži dvije ptice. Na glavama su im š lj emovi sa čelenkam a. ali je reljef djelomično oštećen l13 ' (sl. u okolini Cacka vidimo kolonu od tri konjanika koji kreću u lij evu s tranu. Ovoj sceni j e vrlo s li čna scena sa tri konjanika u Cisti. gdje je u gornjoj zoni bočne strane predstavljeno pet konjanika.<anredno . a u drugoj je polovini sličan jahač na konju.konjanici u koloni. Na konjima je bogata oprema. . gdje se raspoZJ1laje lov dvojice konjanika.]l kopalja nose l ežeć u mušku figuru . nedaleko od Trebinja.. i to jedan muš karac. mačeV!ima i šljemovima. u široj okolini Kalinovika. Na glavama dvoju žena vide se kape na šiljak. " 4J Izvanredno je lijepo izrađena kolona konjanika na poznatom sljemenjaku iz Donje Zgošće (sada u Zemaljskom m uzeju u Sarajevu).uspio. nedaleko od Bileće. 114. scena sa mnogo figura na Mirkovoj Kosi. U nekoliko s lu čajeva prikazani ·su . Nekvalificirane scene. U prednjem planu. nedaleko od Imotskog. zatim ženu koj a je visoko podigla obadvije ruke i konja u pratnji žene. Osim toga. blizu Gacka. s tom razlikom što je treći konjanik izdigao svoj mač . životinjskih . a drugoga sa lukom. Najviše je scena ove podvrste.ako na postelji (nosilima) od svOj. u drugom kraju te strane je osedlan konj." 46 U Dobrom Polju. u jednom kraju bočne strane sanduka vid imo konja. koji su vjerovatno angažovani u borbi dvojice konjanika. tu je još jedan pas. sa kopljima. tri ili više ljudskih.) U Cvarićima. Na sceni se nalaze još čet iri ljudske figure. te psa iza smeli" Više ljudskih i životinjskih figura. U Mirušama. Nakon prikazanih šest podvrsta preostala su još 22 primjerka različitih scena koje su nedovoljno jasne. sa lukom. "" Vrlo j e zanimlj iva scena u Gornjim Barama. koji jednom rukom drži uzde drugog konja bez jahača. nalazi se motiv stilizovanoga krsta.

sa podignutom desnom rukom. Naprijed je već rečeno da je ovim vrstama scena najbogatija Hercegovina. Za razliku od drugih scena. koje su u većini slučajeva ilustracije navika plemićkog načina života. grupa scena ima pet svojih osnovnih vrsta."" U gornjoj zoni sljemenjaka iz Donje Zgošće . Osim toga. po ugledanju na zapadnoevropski dvor. Ima i drugih scena koje nije mogu će odrediti . a ove 30 svojih podvrsta . a jedna pas. sadržaj svoga života nalazi uglavnom" viteškim igrama i razonodi. * . dvoje djece i ždrijebe. nedaleko od Donjeg Vakufa. među njima lov najdalje seže u prošlost. osim nekih iznima'ka. Zbog toga mi se čini da naše "ostale scene". Kao i kod mnogih drugih reljefnih mOtiva. od kojih je srednja vjerovatno u sjedećem stavu.1 (Blidinje). Proučavanju njihovog porijekla i značenja do sada je poklonjena mala pažnja. na freskama i drugim vrstama umjetničkih prOizvoda. u okolini Skender-Vakufa. Osim manjeg broja. . ali u donjoj zoni. Iz istih razloga ne nalazim im paralela u arhitektonskoj plastici .t ri žene. Sličnost je u tome što se i ovdje pojavljuju na isti način prikazane ne samo ljudske nego i životinjske fi gure. od kojih bi dvije mogle biti košute. što se.i ovdje vide konji. ženu. jednog muškarca sa mačem (?) i stilizovana stablo. psa. jedna u Hodovu konjanika. primjećuju se tri ljudske figure. i ovdje su se istraživači u suštini podijelili u dvije grupe . ali se od njih i znatno razlikuju. o porodičnoj atmosferi. npr. Cini mi se da bi im najbolje pristajalo ime porodičnih scena . prikazani sa oružjem. Većina motiva ima svoje porijeklo u predistoriji. laički. ispred (ispod) zgrada dvorca. nalazi scena sa dva afrontirana konja i sa dvije (?) muške figore između konja ." 47 U Starom Selu. lovu i drugim) . ovdje vidim i znatan broj scena koje pripadaju običnim ljudima.Q Sasvim je zagonetna i scena sa pet muških figura koso podignutih ruku u Dugom polju". nego profani. kršćansko-ikono- 356 . niti kakav kultni karakter.* Mnoge od ovdje navedenih varijanti scena su unekoliko slične prethodno opisanim vrstama (kolu. NajveĆi broj ovih scena otpada na lov ." 49 Vrlo je teško reći šta predstavlja i znači scena sa tri ljudske figure .muškarac i žena sa visoko uzdignutim rukama (jednom spojenom) ·i dij ete između njih sa također ' uzdignutim rukama u Salaj ima. itd. Svi skupa se javljaju u oko 554 primjerka.oko 33 % svega fonda. nemaju sakralni.. . Razlikuju se po tome što se figure javljaju u drugač ijem međusobnom rasporedu . lI . što su ljudi .nožne životinje. U Dugom polju (Blidinje) jedna scena prikazuje konjanika i dvije žene ispred kule. tako da izlaze iz klišeja na koje smo se navikli. • •• Kako smo vidjeli. vidimo konja. iz jedne lođe dvorca kao da gleda jedna žena. osobito konjanici. te naše scene su rad slabijih majstora. Te i takve scene govore o odnosima u porodici. jeleni i ptice.na one koji u tim scenama v.ide odraz kasnosrednjovjekovnih prilika u kojima privilegovana društvena klasa. Ranije sam naveo da se na istoj strani ovoga stećka. i na druge koji teže da svemu dadu religi ozna-simbolično. plemić ki i opšte narodni.

kao što je u Lokvičićima. Najčešće su to predstave zidova ili kula. Zbog toga sam i ja više sklon tumačenju . I prostor do ka· pije je ograđen zidom. ARHITEKTONSKI MOTIVI Ovu grupu čine slijedeći osnovni motivi: utvrđeni dvorci. mislim. Javlja se 16 puta. Kako se vidi. uz napomenu da su arkade dosta brojne i u Crnoj Gori. Ako bi trebalo da neke od motiva izdvojim iz ovakvog gledanja.grafsko značenje. ali će. arkade. Upravo se tu nalaze tri ljudske figure. gdje su na galeriji (u lođi) prikazane dvije žene koje posmatraju konjanički turnir. npr. na turnir· ske scene. Srbija i Crna Gora nemaju ovih motiva.tih motiva na steć· cima kao laičkih predstava koje ilustruju viteški duh i ratničke navike naših bosanskohercegovačkih plemića. istočnoj Hercegovini .2 primjerka. sa svojim var. Iako je nauOno neopravdano svako Ikategoričko i krajnje stao novište. Reljef je izvanredno . a motivi šindre i brvana istočnoj Bosni. pa i ubjedljiviji. Kroz srednju se ulazi u kompleks utvrđenog dvorca. u očekivanju gospodara. Na bal· konu jedne kule prikazana je jedna ženska figura. gotovo polovina ukupnog broja motiva nalazi se u istočnoj Herce· govini. od čega više od 75% otpao da na arkade. Lokaliteti tih motiva nalaze se na slijedećim područ. npr. postoje dosta 'l1bjedljivi argumenti o dubokoj simboličnosti nekih motiva. koji se vjerovatno u njihovu čast i odigrava. arkada i mrežastih zaklona svojim najvećim procentom pripadaju stećcima istočne Hercegovine. šindra. jasno govori slučaj iz Radimlje.3. zapadnoj Hercegovini . Najviše ovih motiva ima na područjima Hercegovine i Bosne. Istočna Bosna. većinu objasniti kao laičku kasnogotičku zapadnoevropsku ikonografiju. prvenstveno u okviru posmrtnog kulta. brvna i mrežasti zakloni.3. Ukupan broj ovih motiva prelazi cifru od 650 primjeraka.'152 Da se zaista radi o dvorcu. 1I5J Najzanimljivija je predstava na poznatom sljemenjaku iz Donje Zgošće. jima: u zapadnoj Bosni . prikazana su dva opremljena afrontirana konja koje pridržavaju dvojica momaka. ali isto tako. Vjerovatno će dalja proučavanja utvrditi i postojanje nekih motiva sa dvovalentnim značenjem. Zaista. centralnoj Bosni . pogotovo kada se oni odnose. veće grupe istraživača.7 i u primorju . znači ispred dvorca. 1- Utvrđeni dvorci 357 To je dosta rijedak motiv. uvjeren sam da su brojniji i uvjerljiviji razlozi prve. blizu Imot· skog. sa uobičajenim propu· stima (zupcima) na galerijama. Na jednoj nje· govoj čeonoj strani -ll gornjoj zoni vidimo pet kula pokrivenih šindrom.ijantama. Sama istočna Hercegovina zauzima oko 35% čitavog fonda motiva . onda bi to najprije bilo kolo sa jahačem na jelenu kao kolovođom. od čega dva puta na jednome stećku . Motivi utvrđenih dvoraca.l. kada se oni objašnjavaju kao relane životne scene. U donjoj zoni. lova na vepra.

iz 1432. opravdana je pretpostavka da se u ovome slučaju radi o grbu članova te feudalne porodice koji su ovdje sahranjeni. kod Stoca. na dva stećka je prikazan štit i na njemu silueta dvorca sa tri kule" 55 (sl.. danas je djelomično oštećen" 54 (sl.tri kule. lijepo obrađen. br. blizu Gacka. br. ima istu heraldičku o]. god. 166. Osim u Radimlji i Donjoj Zgošći. Pošto grb velikog vojvode Radoslava Pavlovića .Sl.Preds tava dvorca sa pet kula (u donj oj zoni su dvojica momaka sa konjima) na slj emenjaku iz Do nje Z gošće (sada II vrtu Zemaljskog muzeja u Saraj evu). 167). i to na dva mjesta. žene na galeriji dvorca su prikazane i u Avtovcu.naku . 166). . 358 . U Boljunima.

9. a onda i čeone strane slj emenjaka i visokih sanduka. predstavljen je sto i na njemu dvije ribe. zapadna Bosna . što je jedinstvena pojava. posuda i još neki predmeti. na čeonoj strani sanduka našao sam gotički oblikovanu. ovako: centralna Bosna . neku vrstu kapelice ili tabernakula. 167. M. ll57 Osim toga. između ostaloga. Možda je trebalo da ovdje uvrstim i jedan neobičan motiv koji se nalazi na stubu iz Donje Zgošće (sada u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). dosta veliku i duboku nišu. kao i na krstačama. ali ga ima i na nižim sanducima. Kako se vidi. našao sam motive koji me najviše podsjećaju na predstave kuće i prozora.173. Teritorijalni raspored stećaka sa ovim motivom izgleda. istočna Hercegovina . Crna Gora 38 i primorje sa zaleđem . u okolini Foče.20. zbog čega bi i ti motivi mogli da se ovdje uvrste. Karanović je u tim predmetima vidio predstavu male crkve." 56 Na drugoj strani istoga .2. Il5S 2-Arkade To je motiv koji ti ovoj grupi u ·svakom pogledu dominira. Obično zauzima bočne . sa oltarom i časnom trpezom. s pomeni·ka. (i mača) Predstava štita sa siluetom dvorca na sanduku II Boljunima kod Stoca. U tome pogledu daleko odskače 359 .Sl. Na jednoj strani u gornjem dijelu spomen[ka nalazi se motiv koji je vrlo sličan drvenom izrezbarenom gotičkom portalu ili prozoru.13. po prilici. istočna Bosna . motiv arkada je uglavnom osobina Hercegovine i Crne Gore. zatim čaše.5. nedaleko od Glamoča. Javlja se na oko 260 spomenika u oko 500 primjeraka (računajući svaku stranu posebno). Illa sljemenjaku u Modrom Polju. zapadna Hercegovina . a u Vaganu Malom.

u široj okolini Trebinja. npr.37. sa polukružnim lukovima. tako da su se između niša formirali stubovi. ' I6O Lukovi obično dopiru do vrha vertikalne strane spomenika. a onih sa polukružnim lukovima ima 89% ukupnog broja. sa prelaznim lukovima tipa A. u okolini Stoca (spomenik je sada u Zemaljskom muzeju li Sarajevu). podijelila u pet vrsta.j slučajeva gdje se u tome međuprostoru pruža neka od VI1pca. i ne postoje . zapravo. više naziru." 61 Ivke niša su vrlo rijetko tordirane."·' U nekol. zapravo. Takve arkade sam našao u Podubovcu . Arkade sa polukružnim lukovima imaju svoj razvojni put koji se može pratiti.istočna Hercegovima. Napominjem da u Srbiji nema arkada. ' IS' Osim toga. Illedaleko od Nevesinja. ona u arkadama gdje su se lll!kovi transformirali u krugove (bez vrata).61 i sa prelaznim tipa B na 20 stećaka. Obično se radi o jednoj ni ši na čeonoj strani slj emenjaka . iH u krugove koji su se sasvim odvojili od pravougaonih niša. Kod vrlo ograničenog broja ovakvih arkada u niša ma su prikazane scene. sa prelaznim lukovima tipa A . u okolini Trebinja. Kako krovne plohe sljemenjaka sa takvim mo- ili romaničkim 360 . nije vidjela arkade. sa potkovičas tim . Prelazni A tip predstavlja razvojni stepen između starijih polukružnih i čisto potkovičastih lukova. Wenzel je arkade. na kojoj se arkade nalaze. I sto tako. tako da se na taj način stvaraju baze. sa polukružnim lukovima na 113. te da su u istočnoj Bosni iznimna pojava. odnosno same ljudske ili životinjske figure.iko slučajeva se iznad niše umjes to jednog pojavljuju dva. i to : arkade sa šiljastim lukovima. zbog toga što ona sama ima 66 % čitavog fonda reljefa. pa i tri spojena luka . M. nedaleko od Bileće i u Lugu. ali ima . Ako bismo izbrojali arkade prema toj podjeli (ne uzimajući u obzir stubove). nego samo stubove. Primjerak sa pupolj č i ć ima vi dimo uKljunima. sa polukružnim lukom . koja je pravougaonog iH trapezastog i nešto zaobljenog oblika. Takav motiv se nalazi . u Ziemlju. .. Znači da polukružnih lukova ima najviše. sa potkovičastim lukovima i sa prelaznim lukovima tipa B. da iza njih dolaze potkovičasti. ili u Opličićima. u Li s i 6i ćima. a sa stidljivo naznačenim bazama u Veličanima. forma kojom se arkade na stećcima i prezentiraju. Između samih niša ostavljen je manji ili veći prostor. blizu Konjica (spomenik je sada u Konjicu) . jer se javljaju samo na dva spomenika. arkade treba podijeliti na one sa polukružnim lukovima. tako da se može reći da oni. Najjednostavniji vid tih arkada je niz plitkih arkadnih niša koje se u gornjem dijelu završavaju polukružno. zbog čega je takve motive i nazvala stubovima." ·" Na š irem području oko Travnika javljaju se specifične arkade ove stilske podvrste. što znači da je to. u nekoliko slučajeva se stubovi pri dnu pravougaono proširuju. Samo u vrlo ogran ičenom broju slučajeva pojavljuju se. prema obliku lukova. onda bi proizašlo da se arkade sa šiljastim lukovima nalaze na 14 stećaka. rj e đe neki drugi motiv. npr. Arkada sa šiljastim lukovima ima vrlo malo. a da šiljastih ima najmanje Po mome mišljenju. a prelazni B tip je nastao od arkada sa potkovičastim lukovima unošenjem poprečnog kraka na izduženom vratu. kakav je slučaj. Ivice niša su jednostavne ili dvolinijski naznačene. mali pupoljci ili trolistovi na mjestima gdje se lukovi spajaju. sjeverno od Nevesinja. Stubovi nisu ničim naznačeni . i na one sa šilj astim ili gotičkim lukovima.

169. - Jedan vid specit ravničko-zen i č kih 361 fi č nih arkada.S I. 168. Sl. . - Ar kade sa romaničkim lukovima na s t ećcima nekropole u R admi l ovića Dub ravi kod B i l eće.

Slijedeći stepen u razvoju arkada sa polukružnim lukovjma obilježen je već jasno formiranim stubovima. Cesto je sada i kapitel naznačen. na visokom sanduku iz Vrulje. u okolini Travnjka 1l63 (sl.1l65 I kod ove pod- Sl. Sada se vide vodoravni završeci stubova . . - roman i č kim Arkade sa lukovi- ma i stubovima sa kapitelima na sanduku u Dobreljima kod Gacka. kao strehe kuće. npr. Sasvim jasno i lijepo form. jJi se samo naslanjaju na njegove krajeve.. br.rane arkade polukružnih lukova sa kapitelima i bazama stubova nalazimo . 169). svega 24 primjerka na II sljemenjaka_ Jedan od njih se nalazi u Grahovčićima. On je postao nešto deblji od samoga stuba. npr. Još uvijek je relativno malo baza stubova. ih suženi. u Nikšiću .tivima redovno prelaze vertikalne strane. 170. tako da se lukovi na njemu sastaju. u okolini Pljevalja (spomenik je sada u Pljevljima). ll M Sada nam lukovi izgledaju nešto smanjeni. takvi spomenIcI veoma podsjećaju na mauzolej e_ Njih nema mnogo.

ti n išama slj emenjaka u Boljunima. 154)1I66 U trećem stepenu razvoja lukovi se postepeno zatvaraj u i poprima ju izgled potkovice.i ponekad tordirani i u njihovim m sama se poneka d nađu scene ili n eki drugi reljefni motivi. I dalje su kapiteli izraziti. U jednoj arkadnoj niši iz H očevlja.vrste arkada su stubovi i lukov. isk lesani su visoki ljiljani. Ponekad gube pravu veSl.ima nego ranije. br. na Kupresu. Bazama stubova se sada posvećuje više pažnje i više ih . Arkade sa romaničkim lukovima i vratovima koji II ih spajaju sa nišama na s Jj emenjaku Radimlji kod Stoca. u okolini Stoca. koji sada postaju i nešto duži. a u drugoj velika otvorena knjiga. 171. 363 . na lazi se scena konjičkog turnira (sl. a u Ravnom . nalazi se sjedeća muška figura. One su n ajčešće pravougaonici . nedaleko od Breze.

U ovoj fazi se lukovi i arkadne ni še počinju razmicati. Kao primjer arkada kod koji h se lukovi zatvaraju. t72. pojavljuju se vratovi kao njihove spojnice. Mnoge arkade sada imaju uske a dugačke niše. (spomenik je sada u Ze ma ljskom muzeju u Sarajevu) . Osjeća se prelaženje ova kvih arkada i na krstače . blizu Bileće.zu sa stubovi ma i postaju neka vrsta novog niza m sa.1l 67 Primjer arkada na kojima počinje Sl. ili iz Avtovca. a kasn ij e sve duži i uži. može se navesti onaj iz Radmil ov i ća Dubrave. Može se reći da na ovome s tepenu razvoja arkade pos taju toliko stilizovane da dj eluju kao ukrasi . blizu Gacka .Stilizovane romani čke arkade kod kojih su lu kov i skoro odvojeni od niša na krstači II Uzarić ima kod Li štice. . koj i su najprij e kratki. .

al i je njima s li čna. 172). pa i do degenerisanih . Ugarcima. Tipi č ne pnimjerke arkada ove faze mOŽemo vidjeti. i ovdje su ·ivice a rkada o bi č n e. nedaleko od Lištice. u okolini Treb inja. i z m eđu ni ša su uske tordirane vrpce koje se protežu niz č i tav u stranicu spomenika. a potom dolazi do pretvaranj a vrata u samu crtu. koje su malobroj ne i nebitne. a nekada više zašiljen i. Poneka d u nišama ovih arkada vidimo ljudske fi gure. ili kada postaju nepravilno izdužene elipse. kojih. u Hutovu.'''' U če tvrtoj fazi svoga razvoja lukovi su se već približili punom k rugu. zapravo. a ima i lukova islams ke forme. naročito u okolini Gacka. Kapiteli nisu ničim n a 2lna čeni. blizu Treb inja. njihovi lukov i su nekada manje. Pomenute facze razv itka ove podvrste arkada ne smije mo kronološki kruto shvat it<i. najviše ima u i stočnoj Hercegovini. I vice arkadnih niša redovno neposredno prelaze u luk ove. pa se može reć i da stubovi ovdj e i ne postoje. 1l 71 Arkade sa šiljast im lukovima također imaju svoje varijante. tako da taj oblik arkada veoma pod sj eća na oblik mačeva. u Udori i u Toplici. Vidi se. a onda i do stva ranja potpunih krugova i njihovog odvajanja od niša. strogo uzevši. ili tordirane. Uzarićima. kao u prvoj fazi arkada sa polukružnim lukovima. np r. predstave trijemova . Većin a arkada na krstačama su iz ove faze. kao npr. Postoji i mali broj slučaj eva gdje je preč ka neposredno iznad niše (bez vrata). a i na ljudske figure. Takvi motivi se nalaze na svega tridesetak spomenika.r azmicanj e lukova od msa možemo vidjeti u Radimlji."70 Postoje i još neke degeneracij e a rkada polukružnih lukova.1I76 Ponekad s tubovi tih mO- 365 . u okolini Trebinja . d a kod maj stora s tećaka . nego samo nizovi niša koje se nekada dodiruju. npr. lI72 Iznimno.m Postoji još jedna podvrsta koj a. dvostruke. a nekada je tu stvoren među prostor u koji se ubacuje poneki orname nat. lI "" Arkade sa pravougaonim i već odvojenim bazama možemo vidjeti u Radimlji. što donekle podsjeća na s tubove. kada se u donj em dijelu. zbog čega se na tome ne zadržavam. To s u. slične krsnicama m ačeva. općenito smatraju pojavom kraj a vremenskog razdoblja stećaka. I sto tako . a nekada su ma nj e ili više m eđusobno razmaknute. suzuju. kod Mostara. sa nizovima stubova i p ravougaonih šupljina i zmeđ u njih .više ne postoji nikakva svijest o nekadašnjem smislu arkada.. i tu je njihova degeneracija najizrazitija . a na krstači iz Jabuke. ili kolonada. r elativno. a također ni baze. Krstače se. npr. Ponekad vidimo horizonta lnu prečk icu između razdvojenih lukova i niša . Tada dolazi i do manje pravilnih arkadn ih niša. Prije svega. u okolini Capljine ll 74 U ovu podvrs tu arkada spadao bi i onaj primj erak iz Donje Zgošće. u okolini Capljine i u Nikšiću (sl. zatim se na vratovima pojavljuju horizontalne pravougaone prečke. br.lI7l I kod ovi h arkada niše nekada dopiru do gornje ivice stranice s pomenika. dakle. vidimo arkade iz prve faze razvoja. u o kolini Stoca. na Bivoljem Brdu. a onih sa već stvorenim uskim vratovima u Hodbini. pa ih sada klešu m eha ničk i kao č iste dekoracije. One se često javljaju paralelno. u Radimlji.. koje djeluju kao ne ka vrsta a ntič kog atrijuma sa arhitravom. u Orahovom Dolu. Ima s lu čaj eva gdje krugovi ča k i ne korespondiraju sa pravougaonim nišama. ne spada u arkade. n a kojemu je prikaz portala ili prozora go tičke crkvice. . vratovi su se još više izdužili i suzili .

itd. goti č kim Arkade se lukovima na sanduku II Premilovom Polju kod Ljubinja. tiva imaju pravougaona postolja. To se pogotovo odnosi na sljemenjake u široj okolini Travni'ka. kakav je slučaj u Lipi. IlBO Na kamenim parapetnim pločama iz crkve sv. nedaleko od J ajca.. Tako. a ponekad i samo jednu. u okolini Duvna i u Bahor. parapetnim pločama i propovjedaonicama crkava. ali nemaju kapitela. koji Illa svojim stranicama imaju dvije vrste motiva .) imaju arkadice. U tome pogledu nije potrebno ići dalje od naših ·krajeva. u Diviča nima.ma. Tako ga nalazimo kao reljef na kamenim fasadama. I slijepe arkade su mnogo korišten motiv kako u antičkoj tako i u srednjovjekovnoj likovnoj umjetnosti."77 Za razliku od hercego vač kih. koje sam već spominjao.." 78 Prilaže se tabela glavnih vrsta i podvrsta arkada . klaustra i krstionica. tekstila. postoje arkadice. sa ka- • 366 . XX i XXI. osim iznimno.na čeo nim stranama arkade na luk. na drvenim skulptors kim djelima. blizu Gacka. nalazimo ih i kao minijature na rukopisnim knjigama. romanič ke arkadice. npr. ** Arkade su često korišten vid kamenoklesarske i graditeljske umjetnost i kod monumentalnih antičkih hramova i srednjovjekovnih crkava. koji se u Dalmaciji nalaze na nekoliko mjesta.T. Anastazije (Stošije) u Zadru. 173. bosanske predstave obično imaju samo d vije niše. 11 81 Na srebrnim relikvijarima iz XI do XV v. na srebrni m oltarskim palama i re· likvijarima. npr. u djelima od zlata. slonovače. naročito kod gradnje i ukrašavanja portala. Krševana i na fasa dama romaničke crkve sv. a na bo čnim samo pravougaone niše. Dominika u Zadru (XI v. U Solinu postoje antički sarkofazi sa ljudskim likovima u arkadicama l179 Slijepe arkade i poluarka de nalaze se na apsidama romaničke crkve sv.Sl.

Tabela XX - Glavne vrs te i podvrste relj efn ih motiva a rkada na stećcima 367 .

ooooo Tabela XXI - Glavne vrs te i podvrste reljefnjh moti va arkada na s tećci ma 368 .

Tripuna u Kotoru. npr. kod Cavtata. baš kakve imamo na stećcima. Grgura Magno sa romani č kim arkadama u Zadru.'. sa !Svetačkim likovima u nišama. 1IS4 Iznad stubova.11S5 Arkadice su ustanovlj ene i na kamenim i drvenim poJ. Oroncija u Zadru. onaj iz zbirke Male braće u Dubrovniku. Grgura Magno. sa bazama i ka:pitelirna. 369 pitelima i bazama stubova. ili na s tećci ma iz Gornjeg Hrasna. Franje. nalaze se cvjetne rozelice. u okolini Stoca U 86 Za nas su osobito važni podaci koji se odnose na postojanj e arkada na nadgrobnim spomen icima. 174) . Na poliptisima u Zadru irna mnogo motiva arkadica. 174. između lukova.SI.. Fisković je prvi uočio i skrenuo pažnju na arka dice koj e se na- . tordiranih stubova. kakav je."83 na kojem su lukovi i stubovi tordirani (sl. vidimo i na srebrnoj oltarskoj paM katedrale sv. iz XIII v. Arkade sa romaničkim lukovima i tordiranim stubovima. iz XIV v. npr."" U Zadru se nalaze i još neki relikvijari na kojima je motivarkadica. br. Među njima se nalazi i poliptih iz crkve sv. relikvijar sv'. Arkade sa ljiljanima u nišama vidio sam na kapitelu stuba oltarne pregrade crkve u Sustipanu-Jasenice. na kojem vidimo zvjezdasle cvjetiće između lukova i tordirano uže iznad toga. iz XV V. . baš kao na stećku u Bujićima . C..Relikvijar s.iptisima. nedaleko od Omiša. vidimo na relikvijaru sv. raznih oblika lukova.

). u crkvi sv. u Zadru. Ovaj se motiv još češće nalazi na kamenim sarkofazima romaničkog sVila iz XIII v. iz XIV v. u Dalmaciji . * ** Na arkade su skrenuli pažnju nekolicina i straživača stećaka. DimitPija sarkofag patrijarha Jefrema i sarkofag jednog n epozn~­ tog velikodostojn ikall 9 1 Napomenimo i to da s u arkade stećaka vrlo s l ič­ ne arkadama Franjevačkog samos tana u Dubrovniku. Arkade na prero mani č kom sarkofagu II Zad ru. na onome u dvorištu franjevačkog samos tana Sv. u Zadru postoje raznovrsne arkad ice .sa zaoblj enim i zašiljenim lukovima. Studiozno su ih proučaSl. arkadama Sv. npr. Eufemije u Rabu. iz XV v. npr. iz XIV-XV v. 175). Mihovila u Stonu. Zatim ga nalazimo na gotičkim sarkofazi ma . br. Prema podacima C. sv. Cechelli ll87 (sl.laze na dva sarkofaga preromani č kog stila XI v. II'" Među tim srpskim kamenim sarkofazima sa arkadicama nalaze se tri u crkvama Pećke patrijaršije . na što je upozorio V.. Đurić. kao i arkadama mnogih crkava u Srbiji i Makedon iji (Dečan i.iskovića. koji su se uglavnom kratko i usputno bavili njima .u crkvi Sv. . vidi se da je u Dalmaciji u XIV v. Sofija i dr. I u manastirima i crkvama s rednjovje kovne Srbije nalazi mo sanduke i sarkofage na kojima s u isklesane arkadice. Simuna. kao i na fragmentima sarkofaga u podu i lapida riju franjevačke crkve u Stonu. na neiden tificiranom sarkofagu u splitskoj katedrali. ili na onome koji se nalazi u franjevačkom klaustru u Dubrovniku . Marcele u Ninunss I na srebrno-zlatnom sarkofagu sv. 175. sv. kao npr.. F. Ove sarkofage je ran ij e objavio C. kakav je. i sa naznače nim kapitelima i bazama stubova l1 S9 (sl. bilo i drve nih polihromnih sarkofaga sa roman i čkhm i gotičkim arkadicama. 31). pa i bez lukova. br. Bogorodice sarkofag arhiepiskopa Danila II .

između ostaloga. Naveo je. god. 12OO M. jedan od nekoliko vodećih reljefnih motiva na stećcima. a da je apsolutno vjerovatno da su potkovičasti lukovi došli iz Srbije. Truhelka je u arkadama vidio utjecaj dubrovač­ kih i primorskih romaničkih crkava i palača. Benac i D. Na pojavu i razvoj ovoga motiva prvenstveno su utjecala . Fiskovk mis].građevinska i skulptorska. naime.ll96 I ja sam u arkadama vidio podražavanje trijema primorske kuće . da polukružni lukovi sa scenama ispod njih "sigurno duguju svoje porijeklo ukrasu gotskih relikvijara. a od vrsta umjetničkih djela mislim da su najviše inspiracija kod klesara pobuđivali sarkofazi. god. Mislim da je najsnažniji utjecaj bio iz Dalmacije. najviše zbog toga što je u samome primorju usta. Uz to. Renđeo se pita da li je taj motiv mogao doći i sa koje druge strane. kako kaže Petrović . Sergej evski su izrazili mišljenja slična Truhelkinom . da arkade nemaju oblik mrtvač­ kih stolova. naročito one na sarkofazima. nekada pravili od dasaka stolove antropomorfnog izgleda koji su služili za daću. mogle uticati na postanak i razvoj rustičnih arkada na stećci­ ma. JJ 97 Vrlo je neobično mišljenje P. Wenzel je prva dala tipološku klasifikaciju. iznio mišljenje da su arkade stećaka nastale pod utjecajem romaničkog s~ilall92 To mišljenje podržao je i J. najviše u primorju i Srbiji. Po uzoru na te stolove klesali su se čitavi nadgrobni spomenici. Takve primitivne ar·kade autor je nalazio na nadgrobnim pločama u oblasti stare Raške. zbog čega je u klesanju došlo do njegove degeneracije i do improvizacije kao ukrasa. Treća važna karakteristika je u činjenici da se po svojim tipovima najviše ističu arkade sa polukružnim lukovima. Druga njegova osnovna karakteristika je u tome što se u 88 % ukupnog broja nalazi na stećcima Hercegovine i Crne Gore. U Srbiji i u Crnoj Gori su.. ali je svijest o tome iščezla. Fisković je iznio nekoliko argumenata protiv Petrovićevog tumačenja. sa analizom stilskog razvoja tih tipova. a osim toga stolovi nemaju baza i kapitela koji se često vide na stubovima arkada . kovčežića i škrinja". 371 .11 98 Povezivanjem nekoliko motiva stolova nastale su arkade. Hoernes je još 1883. a najviše ih ima na relaciji Neretva-Nikšić. U stilskom razvojnom procesu vidi se da je ovaj motiv prvobitno shvaćen kao simboličan elemenat u viziji neke vrste mauzoleja. 11 95 A. Relativno malen broj bosanskih arkada razlikuje se od ostalih po tome što su sa svega jednom ili dvije interkolumnije i uglavnom bez lukova. JJ99 C. opažanja i misli. arkada. Asb6th 1888. U jednom kratkom osvrtu Lj.novlje no sasvim malo stećaka sa takvim motivom. 11 9 ' I. Karaman se nije složio sa takvim objašnjenjem. na njima nema suženja kao kod stolova. koje zauzimaju oko 90% ukupnog fonda. a i sami reljefi. ona je izrazila mišljenje da su arkade sa polukružni m i šiljastim lukovima mogle biti inspirisane dalmatinskim crkvama. On smatra da su se arkade stećaka razvile iz motiva mrtvačkih stolova. Fisković j M. a onda i ostala djela romaničkog i gotičkog stila u našim krajevima. kako po brojnosti tako i po tome što je klesan maltene isključivo na čitavim stranama najvećih i najviših sljemenjaka i sanduka. koji su nam saopštili nekoliko vrijednih podataka. JJ 93 C. M.vali jedino C. da su dalmatinske arkade. Ž. Wenzel. Navodeći brojne podatke o arkadama na raznovrsnim spomenicima u Dalmaciji.!20l Iz prednjeg se jasno vidi da je motiv. Petrovića.

Najčešće su to . blizu 0 10va. kao i samih ob lika spomen ika .nizovi p l as t ični h istos trani čni h ili istokračnih trouglova po dužini krovne p lohe (hipotenuze su im u is toj liniji ). Ali ima i nešto drugač ijih rješenja. ilO' U ovome s lučaju poprečna tordirana užeta su malo odmaknuta od samih ivica krova. Pokrov od ši ndre na sljemenjaku uLipovicama kod Tuzle. biber-crij epa. Reljefni motiv š indre našli smo na 10 stećaka u 19 primjeraka . 176."03 To je istovremeno najzanimljiviji reljef ove vrste (sl. da šči cama oblika zaši lj enog peterougaonika koje su s ložene u vodoravne nizove. br. na kojoj j e isklesan utvrđeni grad . na s ljemenjaku u Lipovicama kod Tuzle. kako to danas izgleda. kako to izgleda prema crtežu M.3-$indra Sindrom nazivamo pokrov kuće koji se sastoji od drvenih daščica. jedan slj emen jak se nalazi u centralnoj Bosni. od klisa. što se oči­ tuje i u obradi ostalih reljefa. U Don joj Zgošći na poznatom slje menjaku koji se nalazi II Zemaljskom muzeju u Sarajevu čet iri kule sa krovovima na četiri vode pokrivene s u. da ščice su s donj e strane polukružne. kakvi se nalaze na drugim spomenicima u i s točnoj Bosni. a ne zaš iljene."(). Na krovu s lje menjaka u Sajtovićima . ne postoje n izovi da šč ica. 372 .dvorac sa pet kula pokrivenih š indrom . Na području istočne Bosne ustanovljeno j e osam sljemenjaka koji su na svojim dvos livnim krovovima imali takav motiv. Wenzel. kao npr. J 66). neda leko od Imotskog (sada u Hrvatskom arheološkom muzeju u Splitu). tačnije na krovnim plohama 9 s ljemenjaka i na jednoj čeo noj s trani desetog s ljemenjaka. nedal eko od Imotskog.I To veoma podsjeća na krov od tzv. uokvi ren i tordiranim užetima ·koja se protežu ivicama tih krovnih ploha. a jedan u Cisti. nego SI. dok se 'kod pete (srednje ) kule ti nizovi daščica protezu odozgo prema dolj e. kakav možemo vidjeti na srednjovjekovn im sarkofazi ma u Italiji. ili u Križevi ć ima. II okolini Kalesije. Svi primj erci ovoga motiva su rad odličnih majstora. U Cisti.

su daske postav ljene po dužini krovnih ploha. i u Ferhatovićima kod Vlasenice. Ako za momenat izuzmemo taj eks tremn i slučaj. bolje rečeno istoč nobosanskih spomen ika rebra na vertikalnim stranama se u većem broju pružaju vertikalno . nedaleko od Bralunca. upravo je tu pet rebara koji su na čeonim stranama spomenika povezani poprečnom plas ti č nom vrpcom. centralna Bosna . poznate pod nazivom brvnare. osim u iznimnom s lučaju u Cisti. Iznimka je i stub u Djedini . nego o crijepu. blizu Olova. blizu Olova l 209 Motiv rebara u Baldćima. gdje se paralelna rebra pojavljuju na vertika lnim i krovnim stranama slj emenjaka i drugu . nešto se razlikuje od ostalih u ovome područj u. Motiv paralelnih rebara u stanovljen je na 46 mjeraka. tako da krov ne može prokišnjavati. llOJ Takav s lu čaj je i 208 Poprečna rebra na krovu vide se i na u Prijanov i ć ima kod Kladnja.13. Kod bosanskih. 1 vidimo također vertikalna rebra. istočna Hercegovi na . Da se baš radi o bosanskoj kući. blizu 2ivinica. gdje se možda i n e radi o šindri.12. gdje se paralelna rebra pOjavljuju na vodoravnim stranama sanduka. osim sluu Ledincu. Crna Gora . onda bi se svi ostali motivi mogli podij eliti u dvije grupe . 4-Brv/la Brvnima nazivam motiv od više paraleln·ih pl astičnih rebara. Donja daska je svojim tanjim krajem u v učena u žlij eb gornje daske.tesari zovu "šašavci"l105 čani Mislim da nema nikakve sumnj e u to da ovi mo~ivi imitiraju daš· pokrov srednjovjekovne bosa nske kuće . Svi ovi motivi se nalaze na slj emenjacima i sanducima. gdje se protežu poprijeko. Takve kuće su se nekada pravi le u Bos ni. s tećaka u 77 pn- Njihov teritorijalni raspored je s lij edeć i: istočna Bosna . jas no govori i to što se stećci sa ovakvim krovovima nalaze samo u Bosni. Primjerak sa vertikalnim rebrima na vertikalnim stranama i sa poprečnim rebrima na krovnim plohama 206 U Klisi kod Olova vidimo. Na horizontalnoj strani sanduka isklesana su rijetka ali vrlo plastična rebra. čaja 373 . paralelno sa krać im (čeonim) ivicama krova.14 i Srbija .1 stećak . nedaleko od Lišt ice. a II manjem horizontalno. Unutarnje strane takvih ku ća su imale gli neni sloj koji je krečen . 1 slj emenjaku iz Križevića. gdje se radi o krstači sa rebrima koja se paralelno protežu dužinom širih vertikalnih strana. kao reljefnu predstavu jedne strane ku će pravljene od drveta.he rcegovačko-crnogorsku. Na nekim od tih slj emenjaka ona se nalaze i na krovnim plohama . a sa druge ostavlje ne deblje i užlijebljene. Takav nač in tesanja i spajanja dasa'ka . zapadna Hercegovina 2.jednu bosansk u. malo pritesana i prepolovljena stab la. npr.4. u Hrn č ićima . U praksi su d unđer i u tu svrhu upotrebljavali hrastova ili borova. koja su obično horizontalno postavljana u strane kuće. samo što se ona u zabatima čeo nih strana protežu od sredine koso na obadvije s trane.121O Sli čan primjerak se nalazi .. Mislim da su te daske tesane tako da su s jedne strane stanjene.

u nekim slučajevima samo jedan oko sredine strane. nedaleko od Stoca.. kao i još dva takva motiva u Crnoj Gori. oko Savnika i Žabljaka. a u jednom slučaju 13. Svi ostali stećci.Moti v brvana ( pla s ti č nih reba ra) na vertik alnim s tranama s ljemenjaka u Kli su kod Olova. u Dragičini. Rebra su obično plastičnija i deblja. aJ. izvan teritorija Bosne. U nekoliko slučajeva snop rebara je povezan i jednom poprečnom vrpcom preko sredine te strane stećka. u okolini Citluka.1211 Motivi u Nikšiću. 7 primjeraka. npr. čiji centri su upravo na srednjem rebru . Obično su tri takva diska. Broj rebara je različit . Kod ovih motiva ima i drugih razlika u detalj< i ma. dobija se dojam nekog okvira rebara. izuzimajući krstaču u Ledincu. Vezivne vrpce i okviri su nekada tordirani. I ovakva rebra su povezana kod čeonih ivica tih strana stećka. Jedan primjerak takvih rebara vidimo. Pošto se takva vrpca proteže i bočnim ivicama. ima i "nasjeckanih". . Redovno su to manje ili više gusti snopovi plastičnih uskih vrpca koji su na krajevima kra6ih ivica često povezani poprečnom vrpcom. 177. (Napominjem da 'postoje 374- . Samo na dva mjesta evidentirano je više od dvije trećine tih motiva . a nisu tako gusta. njih 27 na broju. U jednom slučaju vidimo četiri takva diska . diskovi. U većini slučajeva u ovaj motiv su ukomponovani koncentrični kružni vijenci.Sl..u Nikšiću 12 i u Bitunjoj. na clJlm smm stranama vidimo rijetka plastična vertikalna rebra. jesu sanduci na čijim se horizontalnim stranama ovaj motiv nalazi. nešto su drugačij-i od ostalih hercegovačkih motiva. Redovno su glatka. od 6 do 10.

"13 . što je jedinstven slučaj u fondu ove vrste motiva uopšte. br. 179). Paralelna rebra se nalaze na svim njegovim stranama. nego horizontalno. u široj okolini Stoca. dakle. ali je neobičnost u tome što se ona na vertikalnim stranama ne pružaju vertikalno. Osim paralelnih rebara na krstač i u Ledhncu. po· stoji još jedan hercegovački motiv koji se razlikuje od uobičajenih her· cegovačko·crnogorskih.Sl. 178.) Pa· ralelna rebra sa medaljonima su. koje motive nisam ovdje ubrojao. II Djedini 375 diskovi sa samo jednim rebrom. - Motiv brvana na stubu kod Živinica. On se nalazi na sanduku u Podgradinju. specifičan motiv crnogorskih s teća'ka"" (sl.

SI. 376 . - Pla s ti č na rebra sa medalj o nima na sa nduku u Nik š i ć u. 179.

l Sl. osim na nadgrobnim ploča ma vojvode Stefana Crnojevića i nj egove žene Mare u podu Uspenske crkve u Komu. okomi tim po laganjem oblica l 218 Na nekim bosanskim s tećcima se uz dvostruke spirale i rozete javljaju uspravna i kosa plastič­ na rebra. a vjerovatno još prije svoje crkve. na kojima su. niti za motiv šindre na takvim spomenicima. 181). Benac. Prema istraživanjima J. niti na drugim vrstama spomenika. iz polovine XV v. Vl. On je polaganj e dasaka na krovnu konstrukciju. Filipović je utvrdio kako se savremene planinske kuće oko Sokoca grade n e samo na dobro poznati nači n nego i na divnu.. Đuri ć pretpos tavlja da s u dj elo ne kog primorskog klesara. On je sasvim dobro uoč i o da pojava toga mOtiva na nekim sljemenjacima u o kolini Olova znač i imitaciju stare bosanske planinske kuće od drve nih oblica. 1215 Još je 1928. ali i dublje ulazi u studij. Skarić upozorio na s li č nost bosans kih sljemenjaka i drvenih nadgrobnih spomenika u okolini Narve. 12 " Motivima paralelnih rebara na s tećcima do sada se jedino ozbiljnije pozabavio A. god. objasnio kao uobičajenu normalnu pojavu. koja veoma pod sj ećaju lI1a drvene grede ku ća čiji su zidovi građeni od ćerpi ča ili od nalij epljene zemlj e (sl. a na stećc ima su oblice uspravne. pa je najprije trebalo taj nesklad objasniti. Na osnovu tih podataka. polažući drvene obli· ce vertikalno. Benac potkrepljuje Skari ćev u hipotezu. Moti vi š ind re i brvana koji se susreć u na stećc ima . zbog čega je i došlo do reljefne imitacije takve gradnje na stećcima . slično stećc i­ ma u Nikšić u. 180. tj . kao i postavljanje ši ndre. na osnovu čega je pre tpostavio da s tećc i u obliku kuće imaju starosla vensko porijekloI216 Skarić tada nije znao za reljefni motiv brvana (paralelnih rebara). a za ok· 377 .1217 M. Strzigovskog. gradili svoje k uće. na obali Skadarskog jezera. za koje V. Stara bosanska drvena kuća je građena od vodoravno položenih oblica. isklesani meda ljoni duž rebra sredinom ploča. takav n ač in gradnje je bio poznat u nekim sjevernoevropskim zemlj a ma . Benac je zak ljučio da su bosanski planinei u XIV i XV v. • •• Analogija našim motivima paralelnih r ebara nisam našao na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima u našim krajevima. Otkrivajuć i te motive oko Olova .

1219 Ostaje mi da se samo složim sa mi šlj enj em A. zbog toga što su rebra njegovih vertikaln ih strana položena horizontalno. Benca. nalaze i tri primj erka iz Bosne .virnu ili poprečno postavljenu pleten u užad. Teško je reć i šta ova varijanta paralelnih rebara znači. a bosanski primjerci se također nalaze u istočnim krajevima Bosne. blizu Živinica. 181. ne ke okolnosti koje nam ukazuj u put do rješenja. sa rebrima na horizontalnoj stran i. sa vertikalnim rebrima. kao i "plasti čnu dugmad " na sastavcima. osim velike hercegovačko-crnogorske grupe. Sanduci u Gukavou i u Podgradinju imaju. ponešto razlikuju od ostalih bosanskih primjeraka. dakle. Ostali primjerci brvana nisu bili vrijedni pažnje istraživača steća· ka. Vidjeli smo da se na nekim bosanskim s tećci ma pa· ralelna rebra nalaze i na krovnim p lohama. a gotovo bi se moglo reći da nisu bili ni uoče ni. Ja sam motiv podužnih krovnih rebara iz Sajtovića uvrstio u ši·ndru ("šašavci" ). .sanduk u Ba·kićima kod Olova. Ta teritorijalna bliskost svakako nešto znači . To je kućica u obliku debelog stuba sa krovom na SI. Postoje. i to ne samo poprijeko nego i po dužini. što ih povezuje sa bosanskim motivima. sanduk u Gukavcu kod Trnova. i paralelna rebra na svojim vertikalnim stranama. sa rebrima na svim stranama i stub u Djedini. Savn ika i Žabljaka bila su u sastavu stare Hercegovine). Uspravna i kosa rebra na sljemenjaku kod Kladnja koja podsjećaju na drvene grede. kaže da služe učvršće nju drvenog pokrivača protiv vjetra. Oni se. a on je mogao i ovdje da se pridruži. ipak. Gotovo svi ovi primjerci se nalaze u istočnim krajevima Hercegovine (današnja crnogorska područja Nikšića. Među njima se. osim na horizontalnim.kuće. Primjer 'iz Podgradnj a je još najbliži starom nači­ nu izgradnje drvene . I primjerak iz Djedine se log i čno uklapa u ovu koncepciju.

Medaljoni koji se javljaju na crnogorsk im stećc ima su za ista prava m a la tajna. To je motiv koji se sastoji od relativno široke mreže rombova koja se proteže duž vertikalnih strana visokih sa nduka. Za ovaj relj ef C. uvrs tio sa m ga u elemente arhitekture. Karaman nije bio sasvim odlučan. koji se nalaze na II loka liteta između Dubrov ačkog primorja. Ja sam već ranije izrazio misao o tome da oni predstavlj aju drvenu kuću . do nas mogli da dopru takvi motivi sa orijentalnih muslimanskih kuća i sa pokućstva koptskih crkava l222 J. iako s u to samo horizonta lna paralelna brvna. zbog toga š to je na krstač i i vezan za portret. kada su. jer je bio sklon mišljenju da su te rešetke rezultat "utjecaja domaće sredLne i starohrvatske umjetnosti". obuhvatajući okolinu Trebinja. U jednom s lu čaju za uzima čitavu čeonu stranu visokog sanduka (Davidovići. iz XIII v. a po njima i starih bosanskih stambenih zgrada. a reljefno izveden na građevinskim spomenicima u zapadnoj Evropi"l'" U traženju analognih motiva na našem području. koje su djelo našeg istaknutog maj s tora Buvine. ali još vi še na drvene mušepke starih turs kih. Bileće. doksatima i prozorima stare bosanske kuće. Maksimović j e. 2rvanj u okolini Ljubinja i Davidovići u okolini Bileće). ali je dozvolio i mogućnost utjecaja iz Apulije. u okolini Nikšića. Raspravljajući o tome naslonu u svojoj studiji o Buvini . Ljubinja i Gacka. a tri spomenika imaju tačke u centrima svojih romb ova (Plat u okolini Cavtata. Lj. u okolini Goražda i u Stedinu. mogli imati funkciju s l ičnu svim ostalim primjercima. možda je neka vrsta stilizacije odjeće? 5- Mrežasli zakloni U te kstu koji se odnosi na bordure navedeno je da postoji malobrojna i teritorijalno vrlo ogra ničena mrežasta bordura. Ovaj geometrijski stil izovani ornamenat m e podsjeća na željezne demire. neophodno se susrećemo sa drvenim rešetkama naslona romaničkih korskih klupa splitske katedrale. Iznimno se jedanput javlja i u Međurječju. na sjeveru. Sve to govori da bi i h e rcegovač ko-crnogo rski motivi. na jugu. tj. veoma ugodno estetski djeluju. Primjerak u okolini Kraljeva najvjerovatnije je odb lj esak hercegovačkih motiva. (sl. međutim . i u karakteru i u stilu tih rešetki u Splitu vidjela bliskost sa islams kom umj etnošću. u okolini Bil eće). Kako u tome motivu prvenstveno vidim drveni mrežasti zaklon na verandama. tzv. Pravilno crtani i klesani rombovi te mreže su nekada oivičeni dvostrukim linijama. nalte. Ona misli da je korska klupa mogla nastati čitavo stoljeće ranije. najčešće iznad arkada . Fisković kaže da je "romani čki motiv. a onaj iz Ledinca . za vrijeme vlasti Saracena. Ove mreže. 1220 Danas još više razloga imam za takvu pretpostav ku.dvije vode koja je građena od vertika lno položenih ob lica. spleten od ševara. i okoline Gacka. posebno one sa dvos tJ-ukim linijama i taCkama u centrima rombova. 39) Motiv se javlja 39 puta (računaj uć i svak u stranu stećka posebno) na 16 spomenika. da je iz druge polovine XII v l223 379 .

a i upoređenja sa korskom klupom u Splitu. jelen. htio bih da saopštim nekoliko opservacija koje se odnose na te motive. teško bi došla u obzir. čiji je rad cvjetao u XVI v. Ljubinkovi ć misli da su ta obadvoja vrata rad istoga majstora iz prilepsko·slepčanske dubo rezne škole. Sami stećci po svojim oblicima predstavljaju jednu vrstu arhitek· tonskih motiva. kao i vrata dveri nekih crkava.. I treskavač· ka i slepčanska vrata imaju u centru svakog romba mreže po jednu tačku kakvu imaju i stećci u Platu. krilati zmajevi i dr. • •• Prije prelaza na zaključna razmatranja i mišljenja o grupi arhitektonskih motiva na stećcima. Mnogo su uvjerljivija upoređenja sa duboreznim um· jetničkim predmetima koje sam našao u Srbiji i Makedoniji iz XV v. kakve su od davnina pravljene na teritoriji ste- 380 . činjenica što takav motiv do sada nismo uočili u vremenski mnogo bližoj gotičkoj umjetmosti našega primorja i Zapada uopšte. arkade imaju blago zašiljene lukove. Momirović je izrazio mišljenje da su neki motivi treskavačkih i slepčanskih vrata mogli biti preuzeti sa savremenih orijentalnih tepiha i tekstilnih izrađevina.. duborez je bojen karakteristič· nom turskom plavom bojom."26 P. kao npr. Dosta velike površine drvenih duboreznih vrata manastira Treskavca i manastira Slepče . dosta veliki broj stećaka je klesan u obliku kuće sa dvoslivnim krovom. kao i na tekstilu istočnih krajeva Jugoslavije iz turskog perioda. a njeni su majstori nadahnuti srp· skom moravskom školom. ispunjene su mrežom rombova. Ljubinković. itd. na kojima se nalaze rešetkasti prepleti. A takav motiv se često nalazi i na freskama. u manastiru Pološkom. kao što su arkade. Fiskovića. a što se on u XV v.. a s njime se donekle složila i M. to istovremeno ide u prilog datiranju takve vrste stećaka najranije u drugu polovinu XV v . Mislim da je sasvim opravdana pretpostavka o utjecaju islamske umjetnosti na stvaranje ovih vrata. Naime."27 Postoje i drvena duborezna vrata nekih drugih crkava u Makedonij-i i Srbiji. a približno tome su datirana i ona iz Slepča'225 M. u Gračanici i Dečanima. očito govori o pojavi toga motiva na stećcima u sklopu ekspanzije islamske umjetnosti. Razumljivo. 122s Korisno je da se uoče i istraže sličnosti i eventualne umjetničke veze između ovoga motiva stećaka i takvih motiva romaničkog stila kod nas. vezane za prodor i naseljavanje Turaka u našim 'k rajevima. O mogućim vezama ovoga motiva na duboreznim vratima i na stećcima govore i okolnosti što vrata oj stećci imaju i neke druge zajed· ničke motive. Radojčić je treskavačka vrata datirao u XV v."24 Sv. a naveo je i miš· ljenje A.Mislim da se u traženju porijekla i komparacija ovom motivu ne možemo osloniti samo na pretpostavku C. u uobičajenom sjedećem stavu sa ukrštenim i podvučenim noga· ma. kao npr. iako je bila više uvjerena da su iz XVI v. zbog dosta velike vremenske distance. U prilog tome govori nekoliko okolnosti: figure svirača su u islamskoj nošnji. Međutim. Davidovićima i Žrvnju. javlja na freskama i u duborezu Srbije i Makedonije. u Makedoniji. Grabara da su neki motivi rezultat posrednog i neposrednog ugledanja na islamske uzore.

Trebalo bi se pozabaviti pi tanjem: nisu li baš ta dva elementa š titila zidne plohe kuće od kiše i mijega ? • •• Kako se to iz prednjeg i. prije svega viziju crkve . pa i po tri postolja. imaju dosta svojih varijeteta . što i ina.. Tehn ička obrada općenito je dobra.ćaka. Mnogi sljemenjaci. čij u je važnost zapazio jedino A. Svi se javljaju na prib ližno 350 spomenika u oko 650 primjera ka. U tome okviru istočni krajevi Hercegovine su najboga tiji ovi m motivima. i to one sa polukružnim lukovima. a kada imamo na umu tordirano uže. osim toga. onda bi se o takvim motivima možda moglo govoriti i kao o arhitektonskim elementima koji imaju određenu funkciju. pogotovo u Hercegovmi. Znatan broj primjeraka spada u najbolja ostvarenja. npr. gdje i o.će nerijetko stvaraju stećci oblika s ljemenj aka.. utvrđeni gradovi i mrežasti zakloni karakteristika Hercegovi ne. pogo(ovo kada se one nalaze na vrlo kasnim stećcima.1229 Radi se o predstavi drvene konstrukcije pri gradnji k\lee na kanate. Benac. većina motiva je pažljiv rad boljih majstora. može se reći da je gotovo sav fond ovih motiva lociran u Bosni i Hercegovini. Moglo bi se go voriti i o nekim frizovima koji bi se mogli tretirati kao dekorativna arhItektonska plastika. Arkade su došle pod utjecajem romaničke i go tičke umjetnosti u našem primorju. naroč ito arkade. Ispuš tena postolja. i to pretežno po ugledan. . Unutar toga poj edini r. u "kolin i Olova. a onda i takozvane moravske kuće u Srbiji. a postoje i sljemenjaci sa krovom na četi­ ri vode.om . Osim toga.tale završne plohe doprinose viziji kupolastog krova. kao dio stare Hercegovine. povijena lozica sa trolistovima. onaj u Vrućici. kakav je. npr. uspravnom i kosom položaju. kao. npr. onaj vojvode Radivoja Opra š ića. Među njima se svojim velikim brojem osobito ističu arkade. Tako su arkade. b lizu Teslića. reljefni morivi koji su uvršteni u ovu grupu veoma mnogo doprinose da u stećcima steknemo viziju kuće. podrazumijevajuć i tu i okolinu Nikš i ća . Razumljivo. gdje se grede postavljaju u vodoravnom. ili bkvi s u neki nišani. zatim u okolin i Ilijaša i na više mjesta u istočnoj Bosl1!. U odnosu na teritorijalni raspored. kao tipa balkanske arhitekture. npr. !aganja vidi. kao elemenat arhitekture. kao što je.lOtivi imaju svoja ograničenija područ­ ja. a m eđu prostori ispunjavaju šeperom i obljeplju ju ilova'. a pogotovo kod primjeraka koji imaju po dva. Ovdje nije bilo govora o jednom motivu koji se susreće na istočnobosanskim s ljemenjacima." na takve motive na sarkofazima. koji su veoma slič:Ji staroj bosanskoj ku ć i. 381 O porije klu i značenju ovih II lotiva situacija je prilično jasna. ili potkrovni (nazubij eni) vijenac. Reljefe u kojima se imitira takav položaj greda vidimo. ~avnika i Žab ljaka. neki od osnovnih mOI iva. imaju krovne plohe isturene preko vertikalnih strana.'13o I relativno velike polukugle na krovu nekih slj emenjaka vjerovatl1o su predstave kupola u minijaturi.mauzoleja. š indra karakteristika Bosne. doprinose viziji crkve i mauzoleja. što je očito imitiranje streha kuće.. sa petnaestak svojih varijanti. grupa arhitektonskih motiva se sastoji od pet osnovnih mo tiva .

~ . II narodu pos toji i ime "vodenica" za ovaj motiv. Više puta su oiv i čena plastičnim kružnim vijencem. OSTALI MOTIVI Postoje i neki motivi koji po svojim osobinama ne pripadaju nijednoj od prethodnih grupa. Napominjem da se na nekoliko spomenika pojavljuj e po dva ili više puta. Sindra. . Srbija ."kamenica" koje susreće m o na s tećcima.:. Njih je vrlo malo i po vrstama i po brojnom stanju. ali ga. . zbog čega su klesari u svojoj slobodi počesto od lazili u čis te improvizacije ukrasa. zapadna Bosna . nisam priklju čio nijednoj od prethodnih grupa motiva.15. koji je nekada tordiran. Vidi se da Hercegovina raspolaže gotovo sa dvije trećine ovih motiva. ali po svojoj namjeni ne bi mogli spadati u grupaciju nebes kih tij ela .. Uz ovo ime. Izgleda da je u to ku vremena sv ij est o značenju tih motiva izblijedjela. Takvi motivi po svom izgledu s li če motivu krugova i kružnih vijenaca. Među njima se izdvaja motiv "kamenica". 382 . a pogotovo u Srbiji. Crna Gora .5.. is:~ć · na Hercegovina . Ona su obično kružnog oblika. Trifuna u Kotoru) . naroč ito osjeća kod nekih degenerisanih arkada.5.' Sl. zapadna Hercegovina . koji je mogu će kvalificirati . također različitih dimenzija. ....l 1 primorje sa zaleđem . u njima nema ni čega sakralnoga.7. Njegov teritorijalni raspored izgleda ovako: centralna Bosna . U Crnoj Gori. zbog čega sam ih uklju č io u ovu nedefinisanu grupu .'. Kružna su najčešće 10 do 15 cm promj era i 2 do 5 cm dubine.3. niti mitološ koga .30 primjeraka. 181a. istočna Bosna . gdje nalazimo i sasvim id e nti č ne ana logije (kameni poliptih u zb irci Male braće u Dubrovniku i oltarna pala u katedrali sv . razli čitih dimenzija. š to se. a da sama istočna Hercegovina zauzima 49% čitavog fonda.relikvijarima i drugim dj elima primijenjenih umjetnosti. brvna i utvrđeni gradovi su originalni motivi koji su insp irisani starom bosanskom planins kom ku ćom i bosanskohercegovačkim feudalnim dvorcima.64. Mrežasti zakloni su r ezu ltat utjecaja islamske umjetnosti. Kam enica" Nerijetko nailazimo na pravilno klesana udubljenja na vodoravnim površinama sanduka i ploča. npr. .Nekoliko motiva kružnih i pravougaonih udubljenja . Svi su oni umjetnič ki stiliziran odraz realnog s tanja srednjovjekovnih prilika. ipak. oni su iznimna pojava. Nabrojao sam ukupno približno 130 primjera ka ovoga motiva. ali ih ima i pravougaonih.

gdje antropomorfna figura u jednoj ruci drži krst.obručima". b lizu Saraj eva. blizu Imotskog. Hodovo i oko lina Ljubuš kog) . .'231 Oivi čenih kružnim vijencem ima na više mj esta. na vodoravnoj s trani sanduka u Donj em Selu . . naročito u Hercegovini .. "točkom"1235 Ponekad je ovaj motiv isklesan u središ tu krs ta. - Veliko pra vougaono udub J jenje na sanduk u kod Nevesinja. u Radimlji 1233 U Smriječnju. Zbog toga. ce možda uvrstio i neku "kamenicu" .123' Ima i primj eraka koji su okruženi . i to u Hercegovini (Ziem lj e. Dva takva oveća udubl jenja se nalaze u Gornjim Studenci ma. umj es to na horizonta lnim. Zanimljiva je i originalna pojava u Raškoj Gori . iako takvih slu čajeva zaista ima. . 1237 U Lovreč u . ' 238 Pravougaonih udublj enja našao sam pet primjeraka. kao npr. ili na završetku nj egovog gornjeg kraka . na niskim krovnim plohama dvaju sljemenj aka je po pe t manjih udubljenja u . a i obratno . kako je tO SI. u Za čuli. npr. blizu Konjica. u široj okolini Nevesinja (Ziemlje). što je neo bična pojava. a onda i tOl·diranim plasti č nim vijencem. a uŽegaru. nedaleko od Lj ubuš kogllJ9 Treba reći da postoji i nekoliko "kamen ica" koj e su isklesane na vertikalnim stranama stećaka. nalaze se tri naporedo isklesana kružna udubljenja. nalazi se "kamenica" okružena najprije običnim pla s tičnim. gdje vidimo oveće elipsas to udubljenje na hrbatu ovoga sljemenjaka. gdje vidimo " ka menicu" u ob liku du boke rozete. u oko lini Mos ta ra . Jedinstven je motiv u Hreši. 12J6 I ina če su ovi motivi p očesto klesani zajedno sa krs tom . Najobičniji ovaj motiv vidimo.M. a na dlanu druge je isklesano kružno udublj enje. npr. u okolini Zad ra. U dolini Trebišnjice sam našao najplasti čnije kružne vijence oko " kamenica"123' Primjerak "kamenice" sa tord iranim vijencem mOŽemo vidjeti . II Hum čanima .znaku krsta. 182. Moguće je da i u mojim "kamenicama" ima poneki vijenac.da sam uvij en. ove brojčane podatke treba uzeti kao aproksi mativne. Wenzel je ove motive svrstala zajedno sa kružnim vijencima ali je čes to vrlo teško reći koji je kružni vijenac istovremeno i "kamenica". nedale ko od Trebinja.

'''' a nađena su i na s tarokršća n s kim sarkofazima u Solinu'''' Izraženo je nekoliko pretpostavki {) razlogu pojave okruglastih udubljenja na stećcima . vidi iste te posude za libacij u. da je u . ali sada već kao o rnamenat. da se u njima nekada miješala krv sprijateljenih ili pomirenih bratstava. Jedan takav primjerak je već spomenut u Raškoj Gori. Benac kaže da su ova udublj enja vjerovatno veo zana uz kršćanska kultna shvatanja.ll5() L. gdje je krvna osveta bila izraženija. • •• Kružna udubljenja nisu rijetka pojava na antičkim nadgrobnim spomenici ma i žrtvenicima. naročito u zapadnijim i primorskim krajevima. ' 253 Nakon dubljeg razmišljanja došao sam do uvje renja da . Vego smatra da su ona služila "za ulijevanje ulja )eoje se prisluživalo u čas t pokoj nika". Nevesinja. Curčić misli da se iz njih pila voda . i to na čeon im stranama visokih sanduka. 384 .uobičaje no. V. Sergejevski u tome vidi pred· stave posudica sličnih antičkim paterama. da se u njih čes to ulijevalo ulje za žižak."·3 U dva s lučaja je taj motiv upravo is pred jelena. On i u takvim motivima . u Ziemlju i u okolini Citluka.1251 M. To su predstave kultnih posudica . ili na krstačama .kišnica u ljekovite svrhe. Napominjem da u Bitunjoj. Najizrazitiji primjerak je u Ljubl jenici .u okolini Stoca. za koje Benac kaže da označavaju društveni rang.su "kamenice" na stećcima mogle ponekad poslužiti za miješanje krvi izmirenih bratstava. isklesan je na š'iroj strani krstača.vremenu stećaka bilo vrlo malo svijesti o toj nekadašnjoj namjeni i da su motivi okruglastih udub· lj enja 'Ila stećcima uveliko klesani kao ukrasi . poput onih uz ljud· ske fi gure sa podignutom rukom u Radimlji. u okolini Stoca i u Knežaku. prikupljen sa tere na istočno od Trebinja. pogotovo u krajevima stare Hercegovine. isto tako. kao i neki od ovih koje sam ovdj e naveo . illi da su one najčešće služJle' za ostavljanje tečne žrtvene hrane.udubljenjima u vidu tanjira za pogrebne gozbe na grobljima.ll4l Njima su s ličn i i neki drugi primjerci."52 Ja sam bio mišlj enja da su "kamenice" prvobitno služile za daću. veoma sliče kružnim vijencima i da bi se tako mogli i nazvati. po uzoru na anti6ki i starokršćanski kultni običaj ."48 A. a saopštio sam j podatak. ali se mora priznati da ti drugi. nedaleko od Stoca. od kojih dva sa vijencem.koji se nekada nalaze na vertikalnim stranama stećaka. Katić pretpostavlj a da su ta udublj enja na stećcima služila kao uljanice za žižak.' ''' D." 41 Ovaj drugi s lučaj se sastoji od dva niza po četiri kružna udublj enja izm eđu redova slova nat· pisa. Sergejevski smatra da je pojava takvih udubljenja na vertikalnim stranama antičkih spomenika znak da je već tada bila iščez· la svijest o nekadašnjoj funkciji tih posuda. o čemu jasno govori pojava takvih udubljenja na vertikalnim stranama stećaka. postoje tri kružna udublj enja.ll45 Takva udubljenja se nalaze i na sta rokršća nskim nadgrobnim spomenicima u raznim krajevima Evrope i sjeverne Afrike. nedaleko od Citluka. u okolini Nevesinja'''<l U Ziemlju i u Arapima. a i drugi se nalaze u Hercegovini . poznatih pod nazivom patera'''4 Rimljani su ponekad upotrebljavali kamene sto· love sa . Uvjeren sam.

Na desetak mjesta. nalazi se jedinstven motiv pentagrama urezanog u krug."Jelica" U l epi. Nije poznato šta o ne znače . J oš nekoliko motiva Preostalo je još nekoliko nekvalificiranih motiva.jedan o d načina i stepena klesarskog postupka .u z motive štita sa mačem. l257 Na vodoravn oj strani jedne ploče na nekropoli u Bribiru. pa ih ovdje navodim .. mislim. nalazi se mo tiv . smatrajući da su otkrili do sada neuočen reljefni motiv koji im je naj češće sličio stablu jele. uz polumjesec i rozete. Stećke u l epi obradili su Vl. u okolini Sibenika. jedva vidljivih. zbog čega su ga i nazvali " jelica". Takav način obradp kamen ih površina pomoću zupčas tog čekića poznat je i iz kasnoantič­ kog razdoblja u Bosni i Hercegovini . pa su iz nepredv iđen ih razloga ostali neurađeni.m . kakav su hrvatski velikaši Sub-ići upotrebljavali kao svoj osnovni heraldičk i simbol'ES Na vodoravnoj strani jedne ploče. š tapa. relativno. najVIse u Popovu polju. Negdje ti nizovi kosih crtica idu samo na jednu stranu. Palavestra i M. od kojih jedan pod sjeća na predstavu seoske stolice. pentagram je široko rasprostranjen simbol kojemu se pridavala tajanstvena 385 . u N j em ačk oj u XVI V. ili nekog instrumenta. Pe trić. susrećemo manje ili veće plastične kvadratne ili pravougaone površine na h orizontalnim stranama sanduka i ploča. dij elu bosanskog Podrinja. o drugoj fazi k lesanja (prva je grubo klesanje)."S4 U vezi s tim. Benac. nakon čega bi trebalo još samo da se ploha sasvim poravna ili uglača. a u Orahu. Takva tehnika klesanja primjenjivana je i pri klesanju starih kamenih nadgrobni'ka i u drugim evropskim zemljama. motiv urezanog . Radi se. pla s ti č nih crtica koj e teku koso-dolje na obadvije strane. koji je evidentirao l259 A.Grabstein "Trach" ). a drugi je vjerovatno neka fantastična životinja. Vjerovatno su te površine predviđe ne za klesanje nekih motiva . zabilježili su i tu pojavu. u Trnu.k lesarski postupak se ta mo zvao "Seitema nsich t" (Scheibenkreuz .s tilizovanog orlovog krila (?). Prema podacima ovoga i s traživača."56 U Ziemlju sam na vodoravnoj strani jedne ploče. Razmatrajući tu pojavu došao sam do uvjerenja d a se tu uopšte ne radi o klesanju relj efinog motiva. sa krugom pri vrhu. U okolini Kupresa sam našao dva motiva. našao motiv koji me najviše podsjeća na ašov. nego da je to . Ima i primjeraka gdje se umj esto rebara pružaju vertikalni nizov i gus tih . koji bi možda mogao biti predstava štapa preslice za namotavanje vune ili kudjelje. npr. koji pripada području opštine Rogatica. . napominjem da se slična poj ava mOže vidjeti i na još nekim stećcima u i s točnoj Bosni."S5 Taj . blizu Lištice. postoji nekoliko stećaika u obliku sanduka i sljemenjaka na čijim se vertikalnim stranama vide ili samo naziru gusta i neznatno pla st i čn a rebra. blizu Bi leće . kao i u ne kim drugim krajevima .

U okolini Lištice evidentirana su tri primj erka motiva koji s li č i na ukrštene ključeve. zbog toga što sliče kosim ili Andrijinim krstovima. . naročito kao motiv na tekstilu i šarenim jajima. 183. po mome mišljenju. a li su slični i znaku koji se javlja na bosanskom grbu.misli da steća k sa takvim motivom pdpada nekom 'iz crkvenih redova.SI. koja se po svome brojnom stanju i svom sadržaj u veoma 386 . M.Motiv o rI ovog krila na pl oč i II Bribiru kod Sibenika. pa . natprirodna moć. posebno u ratu."6I Ja sam ove motive naveo i u tekstu koji se odnosi na krstove.ko neobi čnih motiva za koj e mislim da su od mazbog čega se na njima ne zadržavam. Postoji još nekoJi. ali nisam uvjeren da tamo isključivo spadaju. Ako reduciramo "jelicu" i kvadratne ili pravougaone plastične površine. njeg značaja. Vego kaže da motivi ključeva si mboliziraju vlast sv."60 A. a mnogo su ga upotrebljavali i Sl aveni . Petra. ostaje onda "kamenica". ne spadaju ou reljefne motive. zbog toga što. Pentagram je i poznati židovski motiv. u dva slučaja kombinovanih sa rozeticama. Nošen je na vizan tij skim štitovima. * ** Ovakvo grupisanje motiva je po mnogo čemu neobično. Benac u njima vidi predstave drvenih ključeva koji bi mogli imati 2lnačenje nekog crkvenog amblema.

Kao čisto bosanski motivi ističu se spirale. Na dnu lj estvice su simboli zanata. sa oko 700 primjeraka. nizovi rozeta. ovo ukupno brojno stanje treba uzeti kao približno . Brojni motivi su obilježje istočnih krajeva Bosne i Hercegov>ne. ljudske figure. OPĆENITO O REUEFIMA STEĆAKA Sintetičan pregled ovoga prikaza i razmatranja svih reljefnih motiva stećaka upućuje na nekoliko instruktivnih osnovnih pokazatelja i zaključaka: 387 Svi su motivi obuhvaćeni ovom sistematizacijom koja ima 11 grup· nih kategorija. Dalji najbrojniji pojedinačni motivi su : polumjeseci. a u njoj je najveća koncemtraoija i većine onih opštih. npr.i najbrojniji motivi. Teritol1ijalni raspored motiva je prilično neravnomjeran. koji zajedno zauzimaju nešto više od desetak primjeraka. Ukupan broj svih motiva ove grupe iznosi približno 150 primjeraka. nalazi se u Hercegovini. iako se za stablo i ljiljan može reći da su za· jednička karakterisLi'ka zapadne Bosne i ImobSke krajine. zajed. astraini motivi i krstovi. arka· de. naj šire se rasprostiru vrpce. proističe da oko jedna četvrtina tih primjeraka ima po dva ukrasa. gdje mno- . od kojih svaka ima svoje os novne vrste i podvrs te motiva. Ovi pokazatelji ne govore o nekom velikom bogatstvu repertoara motiva. sjekirica i višelatični list. koplja. ničkih . Ako zvijezde odvojimo od rozeta. a če tverouglasti štitovi bi se gotovo mogli pripisati samo Hercegovini. zvijezde-rozete. ali !li siromaštvu. kao što su jeleni. što je bilo od utjecaja na toliku rasprostranjenost. šindra i većina biljnih motiva. Kao grupne kategorije najbrojnije su bordure i astraini motivi. konj'i. sa oko 800 primjeraka.028 stećaka koji imaju ukrase. Gotovo polovina svih motiva scena. Od poj edinačnih vrsta motiva vrlo široko se raspro· stiru krstovi. kao što su. stilizova11li listovi. Većina motiva ove grupe nalazi se u Hercegovini. tordirano uže i povijena lozica sa trolistovima ili drugačijim urne· cima. Općenito uzevši. grozd i još neki drugi. kojih ima po 1400 i nešto više primjeraka. Mnogo više je motiva č ija su područja ograničena. Kako u svemu imamo 6.. Na teritoriju sadašnje Bosne i Hercegovine postoje svi osnovni motivi. Ukupno brojno stanje motiva iznosi oko SOO primjemka. polumjeseci i tordirano uže. Pošto nije bilo moguće baš u svakom ~Iučaj u utvrditi koliko se puta javlja neki motiv. a najviše u istočnoj Hercegovini. To su istovremeno .ističe i uz nju još sedam motiva. a najmanja je grupa simbola zanimanja.motiva. neke vrste scena. vrlo različitih i uglavnom nekvalificiranih. sa svojih 114 primj eraka. Kao pojedinačni osnovni motivi u vrhu lj estvice stoje zV'ijezde-rozete. npr. tačno. onda bi prvo mjesto zauzeli krstovi. štitovi i štitovi s mačevima su motivi Hercegovine i primorja 's a za leđem.. Proizlazi da sav fond reljefnih motiva ima 78 osnovnih vrsta i 313 podvrsta motiva. pogotovo kada imamo na umu tako brojne podvrste. Arkade su gotovo isključivo motiv Hercegovine. iako u okviru tih grupacija ima nekih motiva č iji je teritorij ograničen. To se ne može reći za s usj edna republička područja. Hercegovina je općenito najbogatija.

Ipak. pa većina scena. a onda i neki biljni motivi. a onda i nekim od kasnijih stilskih umj etni čkih razdoblja . Tako su. li to u njenim istočnim krajevima. u toj oblasti se javljaju neki motivi kojih nema u Bosni i Hercegovini . stabala i spirala od . pogotovo svastika. npr.vještih majstora.la naših motiva moramo imati 388 . Tako daleku prošlost . arkada. konji i zmije. u primorju i njegovom zaleđu lI1ema mnogih bordura. a nema ni ljiljana. posebno iz pronađe nih i navedenih analogija. svoje pravo rođenje. a ima i dosta ostalih vrsta motiva koja s u djelo nedovoljno . do vremena stećaka su m. vidi se da znatan broj naših osnovnih reljefnih motiva vode svoje porijeklo još iz predistorijskih vremena. Ustanovljeno je da se reljefni motivi nalaze na svim vrstama oblika stećaka. glava i rugura od ljudskih motiva. treba reći da su za klesanje relj efa prvenstveno i najviše odabirani sljemenjaci i visoki sanduci. rozete. Ta'ko. astraini motivi . a potom i krstače. kao što su simboli poljoprivrednih zanimal!1ja. što naročito vrijedi za krstove. kao i krstovi . veliki broj motiva s tećaka duguje srednjovjekoVll1oj umjetnosti. zatim neki biljni i životinjski motivi. iako ne tako brojne i snažne. kružna udubljenj a (patere) i portreti pokojnika potječu iz umjetnosti antičke epohe. skladnim i proporcionalnim odnosima. U taj okvir spadaju ne samo motivi . koplja tt stilizovani višelatični listovi. spirala i raznovrsnih dekorativnih motiva. ili potpunije formiranje putem transformacije. Međutim. I čis to likovne osobine motiva su dosta neujednačene . kola i turnira . te matan broj figuralnih predstava. niti koje dopiru od umjetnosti islamskih naroda.. Najviše dobro urađenih i likovno vrijednih motiva nalazi se u Hercegovini. ruka. polumj esece. šindra.imaju. govore da je među k. U Crnoj Gori su mnogi motivi zajednički i istočnoj Hercegovini. postoje i -jzvjesne.pre dromanici. biljnih. kao i samih scerna. jeleni. životinjskih li ljud& klih motiva. četverougao­ ni štitovi. ali znatan broj ih uopšte nedostaje.biljnih. Kako je kršćanstvo usvojilo i svojim potrebama p nilagodilo neke paganske motive. rozeta. čes to elegantnih linija i pokreta. prije 's vega starokršćanskom. a za Bosnu spirale. zbog čega taj repertoar u svojoj suštini ima kršćanski sakralni karakter. zvijezde. onda ljudske predstave. I z podataka koji su naprijed saopšteni. Snažan pečat dobrom dijelu repertoara motiva stećaka utisnula je kršćans ka umjernost. Od pojedinačnih primjeraka steća­ ka bogatstvom li kvalitetom svojih reljefa osobito se ističe sljemenjak iz Donje Zgošće. za Hercegovinu karakteristične arkade. I u samoj Bosni i Hercegovini rama područja i krajevi umaju svoje karakteristič ne mOtive. Ali.. romanici ili gotici. Međutim.krstova nego i znatan broj fi guralnih predstava i čitavih scena... kao npr. npr. osim na amorfnim. kompozicijama.gih motiva nema.lesa:rima stećaka bilo darovitih i sposobnih umjetnika. tordirano uže i bordure od kosih paralelica i cikcak-linija. Međutim .ki paganski slavenski motivi i neposredno stigli. npr. Većina figuralnih predstava i scena. ptice i zmije od živoNnjskih. kao i neke bordure. velikJi broj bordura. itd. koji se sada nalazi u vrtu Zema lj skog muzej a u Sarajevu. svojim crtežima. Illaročito lov. Izgleda da povijena lozica sa trolistovima. mrežasti za'kl()![1i i scene lova. Pri određivanju por'ije'k. Veoma je važna okolnost što je većina takvih motiva vezana za vjerovanja i umjetnost starih paganskih Slavena. Osim toga. to se i na nekim motivima stećaka psjeća ta s imbioza. kao što su spirale. nizovi rozeta. naročito ljudskih figura je slab klesarski rad. snažnim vitalndm izražajima.

Pored svega toga. imaju i . Sve je uglavnom u znaku 'isticanja društvenog ugleda i vlasti tadašnjih ljudi. posebno sa spomenicima moravske škdle. ali još više sa gotikom našega primorja. mislim. odražava u portretima i nekim arl>itektonskim i heraIdičkim motivima. motivi stećaka su rezultat prilika i shvatanja ka. Uz to je prisutna staroslavenska komponenta.. kao i od fresaka.predistorijsko. i hera ldičke oznake. Težište je. zbog čega su i ti motivi poprimili takav . U pogledu stilskih karakteristika. kršćansko srednjovjekovno i islams'ko. i to prevashodno slavensko. zbog čega je i najviše simbola koji govore o smrti. a onda i od reHkvij ara. odnosno o borbi pravog kršćanina za drugi.na umu ne jedno. a ovamo spadaju i ljudske figure sa podignutim rukama . uz ostalo. nam se da su podstJicaji dolazili najviše od reljefa sarkofaga i drugih nadgrobnih spomenrka. pored toga što su rezultat opštih uslova cr atmosfere kulture i umjetnosti ovoga dijela Evrope. kada su u svijesti ljudi stani kultovi i mitovi u dobroj mjeri već bili zaboravljeni.uslovljeno samim njihovim porijeklom. a donekle j islams'ka. kada se umjetnost zapadnoevropskog feudalizma najviše odražavala u djelima sa temama viteštva i lagodnog dvorskog života. kamene plastike crkvenih građevina. nego nekoliko izvorišta . bolji s\'ijet njegovoj duši. . 389 . prvenstveno pripadnika privilegovanog društvenog sloja. Stoga 's u mnogi motivi stećaka postali ili čiste dekoracije ili realne predstave života i običaja tadašnjih ljudi.s cene lova i turnira. a onda i sa umjetnošću u Vizantiji i u Srbiji. antičko. O'ni. na kršćanskoj umjetnosti. Objašnjenje značenja naših motiva uglavnom je . reljefi stećaka imaju dosta autohtonoga. starokršćansko. motivi stećaka. Suština izgleda takva.smrti.karakter. Međutim. što se. Većina motiva je mogla biti vezana za paganske i kršćanske kultove smrti i uskrsnuća. a atrJbuti straha od .nog srednjeg vijeka i uglaVillom neposrednog utjecaja umjetnosti zapadnoevropske gotike. kao da su u drugom planu.svoje posebne veze sa romanikom. koji su također prisutni. u sjenci onih prvih. Otuda prava poplava motiva viteškog oružja. U tome pogledu sigurno je bilo ugledanja majstora stećaka.

sl. n. Be š la g ić. Starobosanski mramorovi. Zagreb 1964. Is ti. sl. 37 1. Dobri pas tir XV-XVI .26-34. H 1. 148. Treći program Radio Sarajeva III .390--394. s.. Sa. Truhelka. d.NAPOMENE L Renđeo. Sarajevo 1965. sl. 5.371. 51. I N. d. na st r. 336-337. Tri stari ja groblja u s t uden ičkom kraju. Osvrt na sredovječne spomenike Bosne. JJ A. Rcnđeo. Radovi Muzeja grada Zenice III. Glas nik Zemaljskog muzeja III. Zagreb 1931. XI-XII. ll> Vl. tom l. Zagreb 1953. Novi Sad 1971.230. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XVII. u A. Sarajevo 1891. Beograd 3. Katalog izložbe stećaka. 5. Umjetnost stećaka. Siroki Brijeg. br. Zlato i srebro Zadra i Nina. Solovjev. Bogumilsk i 1rzramorovi. na s tr. Starohosanski mramorovi. Monumentalna i dekoralivna arhitektura tl s rednjovekovnoj Srbiji. 24 M. 7 M. Wenzel. IV. 6 A. I građa 390 . 11 C. Sarajevo 1952. Simbolika sređnjevjekovnih nadgrobnih spomenika tl Bosni i Hercegovini. Karaman. Sarajevo 1954. 3. Sarajevo 1914. O bosanskim srednjovjekovnim s t ećc i ma. kataloška-topografski pregled. 371 i 372.2. Sljemenjak iz Lipenovića je sada u Etnografskom muzeju u Beogradu. Glasnik Zemalj skog muzeja III.udmer. serija društvenih nauka 10. 71. Osvrt na s redovječne spomenike Bosne. Petrović. Korošec.. Maksimović. Književne novine. II Is ti. Sarajevo 1965. Sarajevo 1914. sv. 230. 63l. I I P. Krleža. II Isti. Benac. Bibliografija i za umjetnost i srodne s truke VIII. Stećci u CavLalu i Du brovačkoj župi. 19.36. Glasnik Zemalj skog muzeja XXVI . 37-41. 17 i 27. Srpska srednjovekovna skulptura. Skulptura. Sarajevo 1974. Deroko. VI 1954. Motivi na bosanskohercegovačkim s t ećcima. n. Slećci centralne Bosne. • S. 30. Srednjovjekovni nadgrobni spomemCt . Krleža i saradnici. Miletić. 5--6. 157. l' M..26 1. N. Ž . Miletić. Sarajevo 1952. Dalmatinski majstori Ll srednjovjekovno j Bosni i Hercegovini. l:. Zagreb 1972.93. 49. Split 1961. N A. l C. VII. Zbornik Matice srpske. Sarajevo 1956. Sarajevo 1966. Srednjovjekovne nekropole okoline Travnika. 27 C. 17. 2~ S. Glasnik Zemaljskog muzeja. II. sl. Truhelka . Beograd 1962. n. Is torij a Crne Gore. 301. sl. Maks i mović. J . Sarajevo 1974.lo Lj. Ukrasni motivi na s t ećcima. l Isti. II J .. Beograd 1954. 301. Zagreb 1966.158. Wenzel. Be šlag ić. Sarajevo 1942. " Enciklopedija likovnih umj etnosti IV. · Stećci. 21 Moje bilješke sa studijskog putovanja II Francuskoj 1971. Titograd 1970. d. 17 D. knj. Sarajevo 1891. III serija.s t ećc i. 174. 96. 1. 161. Truhelka. IV. Bešlagić. Srednjovjekovna skulptura u Bosni i H ercegovini. 52. J. Renđeo. Napretkova Povijes t Bosne i H ercegovine. br. Sarajevo 1971. Sarajevo 1952. Nov i Sad 1955. g. II Is ta. So}ovjev. Dvorniković. Glasnik Zemaljskog muzeja XXVI. Starohrvatska prosvjeta. n. 108. Crkva sv. Godišnjak Is torij s kog društva Bosne i Hercegovine VIII. 4 I.rajevo 1967. 16 Isti. s tr. Bosanska narodna (pa tarenska) crkva. Srednjovjekovna skulptura tl B osni. 21 N. Enciklopedija likovnih umjetnosti III. . Sergejevski. Fisko vić. d. 10 Vidi poglavlje o oblicima stećaka. Ive u Podmilačju. 19 P. knj.. Prilozi povijes ti umj etnos ti u Dalm acij i 13. 43 iSO. Zagreb 1954. Treći program Radio Sarajeva Ill. Beograd 1967. knj . 53 i 692. 37 1. Kupres. " S. Starokršćanska arheologija. Stećci (Mala is torija umetnosti). Kujundžić. Jl C. 341-348 i dr. 5 M. Zenica 1973. 12. . 48 (izdato kao rukopis). 15-17.

Ukrasni motivi na stećcima. 19. ~ D.. 60 Prema dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomeni ka kulture u Dubrovniku. sl. I storija Crne Gore. na str. 258. SI Kao napomena 54. Mak s imo vić. s l. sl. Karaman. Zbornik radova SAN LIX Vizanto!o ški institut. Zagreb 1930. Anđeli ć. n. C. sl. 69 P.. s l. Maksimović. n. 48. n. Ornamenti fre saka. 26. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13. Zagreb 1972. sl. 84. Sarajevo 1954.. 8 i 18.. sl. T. " Z. sl. 130. LXVI . 98-99. 197-1 99. P opović.! S. Beograd 1973. Skulptura vladarskih dvorova u srednjovjekovnoj Bosni. n. sl. 36. s. 1973. str.. Beograd 1958. 49. N. Freske X lI I v. n. Roma 1964.. Beograd 1954. 66 A. Titograd 1970. na s tr. 64 C. . sl. 427-428.. Glasnik Etnografs kog muzej a u Beogradu. d. Moje bilješke na licu miesta. LXVIII.. s l. n. knj. 47 Na is tom mjestu .. 3. sl Pjer di Burge. 122. sl. Fragm ents du style Roman il Dubrovnik. Bešlagić. 18. Radovi Muzeja grada Zenice III. n. 123. Archaeologia jugoslavica I. 132. Problemi ikonografije i stila na portalu Simeona Dubrovčanina Ll Barletti. sl. 101. Sl M. sl. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. 6. d. Zlalo i srebro Zadra i Nina. Skulptura. 12 i 13. T. Truhelka. sl. Zapadni uticaji na primenjenu umetnost Bosne u XIV XV V. Krleža i saradnici. T. d. st I sto tamo. sl. n. n.16 M. Stećci u Cavtatu i Dubrovačkoj tupi. sl. knj. Sarajevo 1954.J.. Sarajevo 1960. 125 i 133. na str. 42 P. sl. d. Call edrali di Puglia. 71 C. Rijetka vrsta nadgrobni/l spomenika u kumanovskom kraju. T. n. ~ C. n. Skovran. 401 J. Prilozi povijes ti umjetnosti u Dalmaciji 12. 61 Isti. sl. 17 Sv. IX (Istorija i etnografija). S. na str. VIII. g. ] 9 A. 458. Beš l agić.. sl. sl. Wenzel. T. Glasnik Etnografskog muzeja II Beogradu XIX. br. Sarajevo 1974. 75-94. Anđelić. d. Fisković. 10l-lll. Be š l ag i ć. 20. d. 63-64. 177. d. II. 110. 61 Lj. Deroko. d. sl. tom l. JZ Isti.. Naše starine VII . Petrucci. . n. d. Stećci u Gornjem Hrasnu. Zagreb 1959. lIO S. 425. Radojković. 6.. sl. d. Beograd 1961 . na str. n Moja bilješka sa studij skog putovanja u Francuskoj 1971.ikovnih umjetnosti I. 441 i T. 51. Sarajevo 1965. 557 i 558. s6 Gipsani odljev u Muzeju francuskih spomenika u Parizu moja bilješka. Sl Moje bilješke sa studijskog putovanja u Italiji i Francuskoj. 70 M. 49 Lj.. Iz kolijevke hrvats ke prošlosti. 9. '~ J. Isti. S9 J. Karaman. sl.. n. 180. Zenica 1973. Maksimović. Fisković.391 . n. d. Beograd 1956. VII.. Split 1960. 4. sl. ~ C. 44-45 i 50-51. sl. Popović. Krleža i saradnici . Dabravina. u Manastiru Morači. 9.. 158. sl. 50 i 51. sl. 374. Krleža i saradnici. 6J Moje bilješ ke sa studij s kog putovanja u Italiji. Truhelka. 98. . Split 1961. T. 154-155. ~ A. 74 B. 94. Naše starine II. Sergejevski. T. d. d.. Istorija Crne Gore II/ l.99. Zagreb 1964. 43 C. Truhelka. Sarajevo. 68 I sto tamo. Radojčić. 3-9. 40 Isti. d . Stećci u dolini Neretve. Stare srpske minijature Beograd 1950. d. na str. na s tr. 22 i 44--45. 3. " C. 104. 22. 4 L M. l7 C. 205. 65 Enciklopedija l. na str. Popović. 71 I sti. 71 Is ti. Glasnik Zemaljskog muzeja. Jane. Stećci u okolini Zabljaka. LXXI. knj. ll. 4S Moje zabilješke na studij s kom putovanju u Italiji. Skulptura. Razni rezbareni predmeti Ll Bosni i Hercegovini. 5. s l. n. sl. Kopts ka umetnost (biblioteka "Umetnost u svetu") Novi Sad 1970 (prevod s francuskog). s l. Treći program Radio Sarajeva III. XXVII a: Minijature Ju goslavije. Sarajevo 1956. " Ista. LXVI.

Wenzel. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti 16-17. sl. ledna alatka iz XIV v. III Z. 20 i 21. n.. Beograd 1964-1965. 100 Moje bilješke sa studijskog putovanja u Italiji. Novi Sad 1971. Mijović. Zagreb 1930. sl. O razvitku starohrvatske u. Bešlagić. Zagreb 1964. M. Zagreb 1958. Naše starine VIII. T. M. Beograd 1958-1959. VIII. lO J Gipsani odljev se nalazi u Muzeju francuskih spomenika u Parizu moje bilješke sa studijskog putovanja u Francuskoj.. d. 109 R. n. Karaman. Janc. 13. 4. Split 1960. 2 i 3. sl. sl. n. Maksimović. d. T.. 7. o .. Rijeka 1970. sl. O putovima bizant ijskih crta u umjetnosti istočnog Jadrana. d. 99 J..lptura. Problemi ikonografije i stila na portalu Simeona Dubrovčanina u Barletti.. sl.. 15 Moje bilješke sa studijskog putovanja II Italiji. Jane. Beograd 1973. 24 . T. Bizant i njegov svijet (prevod s njemačkog). n. sl. na str. Sarajevo 1954. 91-92. Kraljevo 1975.. Wenzel. d. Hum sko eparhijsko vlastelinstvo i crkva svetoga Petra u Bijelom Polju. Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne. d. d. sl. n. Truhelka. lOS Moja zapažanja na samome objektu. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici stećci u dolini Trebišnjiee. O " S. Il ~ S. 25. X. Sarajevo 1967. Glasnik Etnografskog muzeja II Beogradu. na str. 268. 1005 A.. 12 i 13. Zagreb 1959. 129-143. X. Beograd 1956-1957. Lj. g. VII. 9$ S. d. Sarajevo 1964.. Glasnik Zemaljskog muze· ja VII. Ljubuški. 141. 110 P. 80--82. d.. " Lj. sl. Slikarstvo i primijenjena umjetnost. 94 S. Naše starine IX. Stećci u okolini ZabIjaka. tom I. 9: J. sl.. sl. n. 110 i 135. T. d. sl. Prilozi povijesti umjetnosti II Dalmaciji 12.II S. 78. 392 . Mirković. Iz kolijevke hrvatske prošlosti. 111 i 117. Crkveni umetnički vez. sl. 314-315 i T. sl. Sarajevo 1964. d. n. !lb M. n. sl. sl. " Lj. Prilog .. Stećei na Blidinju. d. T. Stećei Duvanjskog Polja. sl. " M. 6. . XL. 316-321. 10. Wenzel. sl. Ista. 16. sl. M Christa Schug-Wille. d. 16. Starokršćanska arheologija. sl. Stećci centralne Bosne. sl. IX. n. VIII. XLVII. n. 171. n. Deroko. Saopštenja IX. M. 349. Ill a Z. 91 i 88. 57-58. o . 19. str. Karaman. sl. Truhelka. n. Naše starine II. T. 17 Moje bilješke sa studijskog putovanja u Francuskoj 1971. sl. T. Strzygowski. Krleža i saradnici. Starinar VII-VIII.. Ljubinković. Minijatura u Jugoslaviji. sl. n. d. 36. 1. I i 2. L. 32 i T. '" Ista. 114. XXIII. CVIlI. Kalinovik. ll. II I J. 25-26. Zagreb 1927. Stećci u Ziemlju. d. Nikolić. T. sl. Bešlagić. Jl9 Ist i. Wenzel. 93-95. sl. sl.. IlO R. sl. n. sl. d. Jane. 75. sl. 12. sl. T. sl. 185. Starohrvatska prosvjeta. Beograd 1972-1973. Sarajevo 1962. Bešlagić. T. Sarajevo 1960. 7-8. Isti. Petrucci. 15. knj.mjetnosti. II. XLVIII. 105. XLV. d. Istorija Crne Gore. LIV. knj. " Raška baština l . Beograd 1970. sl. Titograd 1970. n. Wenzel. • Ista. 72. T. 101 A. T. 11 7 Isti. 41. 118. Bešlagić. '" Isti. 6. Sarajevo 1962. sv. n. Naše starine VII. 54-57.. I. sl. 14. SJ S. Bešlagić. d.286. XLIV.. d. Zagreb 1931. T. n. 16. Starinar XV-XVI.. • Isti. 9. Bešlagić. proučavanju živopisa manastira lošanice. T. Bešlagić. Stećci u dolini Neretve. T.. O M C. Beograd 1940. 155 i 159. St ećci u Gornjem Hrasnu.. 57. VIII. Wenzel. 294 i 295. Starinar IX-X. 9! C. 90i C. 112 S. Srpska srednjovekovna sku. Z. Vego. 101 Isti. n. 306-308. n. Fisković. T. Sarajevo 1895. n. sl. Maksimović. 19 M. sl. d. M. 22. sl. M.. d. XLIX. 108. sl. Stećci u Bitunjoj. M. Wenzel. Karaman. sl. 123.

sl. Glasnik Zemaljskog muzeja XXXVI. 128-135. n.. Wenzel. d. LM Isti. 20. London 1876. 97-101. 4~4. L ~ Djela Andrij e Ka čića Mi o š i ća. B eš l ag i ć. LfJ A. Zagreb 1942. 11 8. 3. Mileti ć. Vidovi ć. Isti. na str. Dalmatinski majstori u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1952. d. 32-34.. S iroki Brijeg. ll. Solovjev. T. 31-32.. 151. Sarajevo 1954. V. Popovo. D . 147-199. Ut Lj . St ećei i nadgrobne ploče tl Makarskom primorju. sl. Isti. N. 180. Beograd 1953.290---292. Siroki Brijeg. Benac. III V. 173. .. Maksimovi ć. d. L~ G.. U l Moje bilješke kod samoga spomenika. ! U J . d. Wenzel. Radojković . n. 3. 27. Srpska srednjovekovna skulptura. LU I. Sarajevo 1967. sl. n. 57. . d.. Slećcl na Bl. lU M. Simboličke preds tave na s te ćc ima. Bešlagić. Idrizović. Krleža i saradnici. Beograd 1972. d. M. Starina r. Umjetnost. n. Sarajevo 1967. 59 i 62. Wenzel. L~ Moj e bilješke na studijskom putovanju u Italiji. d . XIII. XVIII (1966). nap. Titograd 1970.. XXIH. Zagreb 1959. d . n. s. Sarajevo 1952.. XXXIX. T. . knj.393 '" A. s. Benac. II .. Stari nar. d. lU D. Sarajevo 1966. Stećci na Blidinju. Stećei ceni ralne Bosne. Wenzel. Ober die Bedeutung einiger S ymbole an den Bogumilengriibern. u7 J. Zagreb 1959. Ostava srednjovekovnog nakita tl Narodnom muzeju u Požarevcu. Jugoslavija VII. I.. 27-38. Zagreb 8-22 kolovoza 1974. 9. Naše starine II . knj. Kulturna istorija Bosne i Hercegovine. Ludmer. Naše starine II. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine XVI. Đurić. Kulturni karakter nekropole Radimlje kod Stoca.. Radovi Muzeja grada Zenice III. XXXIX. 16 i T. ~ N. T. L~ S. sl. Vego. Be š la g ić . 14. E. L.. sl.» M. N. Starinar. Božani ć·Bezić. Mini ć M. d .! V. . . III serija. s. . 4. 14-1 5. St ećci u Cavlatu i Dubrovačkoj župi . Krleža i saradnici.. Istorija Crne Gore. sl. 6 i 7. I . sl. UG N. d. XXVII. B.1 S. ll5 C. Tomić. Radovi Muzeja grada Zenice III .1976.. Lst Prema J. 396. prva Razgovor ugodni naroda slovinskoga. 174. Isti. n. sl. Ewans. n. Solovjev. L}& D. Sarajevo 1966. . XXIII. d. Korošec. T. sl. m A. L ~ M. L S) M. D . d . III N. n. L4r. N. N. XXI (1970). knj. Ranoslavensko doba.393. 54. Stećci II okolil1i Vla senice.. 41. tom 2. III D. sl. Starobosanski mramorovi. Kam eni nadgrobni spo menici. Zenica 1973. D . s. u1 Kameni grb se nalazi II lapidariju Narodnog muzeja II Zadru . 54. n. 54. IV. 497.. L6. Starinar. Stećci centralne Bosne. 37~7.. XXXIII . '" M.din ju. Beograd 1975. 165. d. Rendeu.322. 5tećci tl dolini Neretve. sl. 394--395. Renđeo . T. 154-155. Fisković. Novi Sad 1971. Beograd 1967. Sarajevo 1952. n. A.. U6 Isti. Siroki Brijeg. sJ. "Oko". UL M . B eš l agić. 6. J. UL S. 33. sl. Zenica 1973. Wilke. Beograd 1972. . na str. Benac. Sarajevo 1924. Karaman. Stuttgart 1973. . 42. 79. 35. Sarajevo 1952. 23. L60 D. T. Isti. Schwab ische Rovnanik . sl. O bosanskim srednjovjekovnim stećcima. 216. Sergejevski. Sarajevo 1965. sl. Isti. Zbornik Muzeja primenjenih umetnos ti 19-20. Filipović. Trough Bosnia and the H erzegowina on foot. 52. T. 20. n . Bock. Sergeje vski. 27. Beograd 1972. n.6. Ll-' M . Zagreb 1954.. ul A. Curčić. Uli A. Mak s imovi ć . ll4 Moje bilješke kod samoga spomenika. 167-171. Starohrvatska prosvjeta. L 6L P. Rukopis o s tećcima u Biblioteci Zemaljskog muzeja II Sarajevu. sl. Benac. sv. S. ll9 A. Sarajevo 1954. Stećci lt okolini Vlasenice. d.

Isti. l" L. Sarajevo 1954. n. s l. 27. ISol D. Wenzel. 167. ln Minijatura u Jugoslaviji.. Sarajevo 1954. Iz kolijevke hrvalske prošlosti.. n. III serija. A. Pe trov ić. sl. Sarajevo 1964. Umjetno st. d. d. Vego. 145.. '" A. '" E. Zagreb 1931 . T . d. II. Stećc i Hodova. ll' M. 49. lU P. 231. 'u A. . Zagreb 1964. Kupres.. Glasnik Zemaljskog muzeja . Benac. K a ti ć . Naše starine IV. '" V. 19 i 20. Solovjev. s. d. Dub rovnik 1970. n. Titograd 1970. 16. n. '" P. Sarajevo 1954.27. '" D. Starokršća n sk a arheologija. n. We nzel. Boc k. O spom enicima. SOlovjev. Cetinje 1952. Skobalj . 84. Skobalj. 17. 21 i 22 . sl. n. n . 17. sl. Sveti Križ na Ciovu 1970. Curč ić. '" A... '" D. 134. 91. 'o M.. Solovjev. d. 14.. Sergejevski . n. d. 252. M. Sarajevo 1950. Karaman. Sarajevo 1888. :t. 322. 57. n. sl. 190 A.II L. Radimlja. Karaman. d .) Bosniens und der Herzego wina. N. lIM F.. d.. Skobalj. d.. Sergejevski. Truhelka. !JJ Lj . Benac. 191 Moje bilješke na licu mjes ta. d.44. 22 prema A. Sarajevo 1965. n . Zagreb 1930. 52. n.le rn (Stećc. Vidovi ć . :oo S. n. 25. na istom mjes tu. Srednjovje kovno groblje kod Pet rove c rkve ll. 145. n... 25. sv 3. 111 P. n. Zagreb 1954. 29. Balcanica IV. 171 Moje bilješke sa studij skog putovanja u Italij i i Mađarsko j . Pe trov i ć. 30. Anđe li ć . sl. 183. Beograd 1970. Naše starine XII.. br. Hoernes. Srps ki mitološki rečnik . Sarajevo 1952. Naše starine X . Be š l ag i ć. 19. Sarajevo 1954. I 'J M. B eš l agić. Mitt elalterliche Grabdenkmiiler in der Herzegowin a I. 12. III M. d.. Stećc i u okolini Kladnja. n. 40. XIX (Arheologija). 36 i 45. d . Benac. 81 i 110. 235. Starohrvatska prosvj eta . Beograd 1973. T . Sarajevo 1969. d.P. 211 G. d. Neka pitanja bosanske heraldik e. Srednjovjekovno groblje kod Petrove crkve u Nik šiću. 58-61. B ešl agić. 'o A. 130. d. Ma za li ć . llJ Lj . 176. Stećci u Imot skoj Kra jini. 116 C. s l. d. Kupres. n. lI O A. Vidović. sl. Hrišćan s ki nišani u okolini Travnika. Bencu.. Wenzel. 16. .. 36. Mi rkov i ć. Ljtlbif'lje. d.. d. 2:. If' D. 16 i 19. 111. n. L9I Isti. Siroki Brijeg. Đuri ć.. T. 43. 159. \28-135. 26. s l. n. Cetinje 1952.. sl. 34.. sl. 31. knj . R adi ć . 20.. I lli A. Nik š iću. lLl V. n. Naše s tarine II. Pet rov i ć . sl. 111 Vidi nap. '" S. 130. 18. Stećci II dolini Neretve. Sergejevski. 102. Kupres. . tom 2. Istorija Crne Gore. Sarajevo 1952. B eš lagić. d. Sarajevo 1956. Skobalj . Lud mer. Die Darstellung des bogumilischen "Perjectus" auf den miltelalterliellen Grabdenkmii. 89 105. Wenzel. d . sl. loj A. 1. It. 2:. "I S. n. Bosanska vila. 119 A. Benac. . 93-95. Anali Historijskog instituta JAZU II Dubrovniku XII . n.\20. XCII I . I M A. sl. Truhelka. d. l1J C. 146 . 11>01 IM JO) 394 . d. Obredne gom ile.135. ZOl D. sl.. Wild . 161 M. 128. nap. n. IH S. n. Siroki Brijeg. s l. B eš l ag i ć . 195 S. 11l Đ. d. ZVI Isti .

sl. Simbolika sredHjovjeko vnih nadgrobnih spomenika Ll Bosni i Hercegovini. T. 38.m S . sl. 217. Moje bilješke sa s tudijskog pu tovanja u Italij i i Francuskoj . m S . d. XXX I. Jesu li bogumili poštovali krst. T. XXV. Wenzel. 132.. 20-23 i 27. 395. lit Ka- P. X LVIlI . sl. d . n. '" Ista. :W Isto tamo. sl. Be š lagi ć. 135-140. lL9 1. sl. sl. st r. 11 . sl. n. sl. L'abbazia d i Pomposa.. Stecei u okolini tabljaka. XX III. . 16---17. XX III. lU Ista. Mila no 1902. 17. "' Ista. T. XX IV. Sarajevo 1959. lli S. n. d . sl. sl. d. n. 4. 383. Patarenstva tl srednjovjekovnoj Hercegovini. W S. Isti. T. knj . Srednjovjekovni stećci u Boslz i i H ercegovini. Naše starine III . Glasnik Zemalj skog muzeja. '" A. m C. I sta. g. Glas nik Zema ljskog muzeja Ill. T. d. Roma 1936.. ~ Z. sl. Tr uhelka.16. Sarajevo 1948. Beograd 1973. T. 183. T. Ven turi. d. n . Beograd 1964-1 965. I II . n. Be š la g i ć. Salmi. n . XXVI . 27-30. T.. LII. Most 17. l (1 L. 366. W Is ta. 5-9.18. g. 1-7. sl. 1'9 Moje bilješ ke sa studijskog pu tovanja u Francuskoj 197 1. 24 i 26. T. Ljubinje.. Sarajevo 1967. m u( . Truhelka. 160 Moje bilješke u Vizanto loškom muzeju u Atini .. 4. XXX II . XX IX. T... 109-110 i 112-113.. Sarajevo 1891. Ka t ić . T. u> M. 162. XXX. Ka tić . d. T. 38. C. Korošec . 34 i 35. T. T. sl. d. d. III Isti. L. sl. 22. Naše starine X I. T. 20-22. Rendeo. d .. ns L. 8-12 i 14-16. n . m D. d. CXIV. 27 i 28. II . T. '" M. 18-19. XXX. S t ećei kod Raške Gore. d. T. s. 6 i 14. d. 5. ll) S. Sarajevo 1971 . sl. sl. n. 2. n.. sl.16. Truhelka. d. sl. Glasnik Etnografskog muzeja 36. sl.. d. Wenzel. lli! S. XXV I. n. Sarajevo 1942. 25-26. 134. sv. Stećci i njihova umjetnost. Ista. Truhelka. 4. XLIII . sl. 26. 26 i 27. ~ M. XXX.. Bock. d. 52. 184. X11 M. liča i Lazarica. Beograd 1928. 15. Popovo. n .. sl. N. Mos tar 1978. Vego. Jane. Sarajevo 1956 . S toria Dell'a rt e It al ia na JI. T. l . Le Mayen age fan tast ique. Narodna uzdanica lendar za 1940. '" Ista. sl.. sl. IV. Muslimanski nadg rob ni spomenici. Bogumili i umjetnost na stećcima. m A. XXX I. V as i ć.. knj .. . Solovjev. 21-22. d. Ka t ić. n . sl. 32. 6 i 10. V i dov i ć. '" M. ll~ A. n. T. ll! Isti. Starokršćanska arheologija. X19 Moje bilješ ke u Arheološkom muzej u u Ati ni. '" Ista. Wenzel. Beš l ag i ć. Trnovo. Be š lagić.18. sl. Sarajevo 1972. Sarajevo 1966. lli Isti .. Tra lji ć. d ... Starobosanski m ramorovi. 62. s l. d . sl. Benac. 156. T. Wenzel. sl. m L. 91. . ul Isti . sl.. God išnjak Istorijskog društva BiH VIII. LIII. n. 12. Stari nar XV-XV I. XXX Il. Dell'arte Ba rba riea alJa Romaniea. De roko. ~ E. '" Ista. n. XX V. XX IV. sl. 24-25. 104. 9 1. 24. sl. Zagreb 193 1. Izraz X. 13. sl. 12 i T. Naše starine X. sl. d. 20-21. III M. 202.. 27-28.. 6. n. 1. 137-138. Baltrušaiti s. Napretkova Povijest Bosne i Hercegovine. Beograd 1976. d. m Vuk St e fa n ov i ć-Ka ra d ž i ć. 162. m C. 12 i 31.. XXXII. 195 i 288. d. Sarajevo 1965. d . n . Saraj evo 1966. d. xli Moje bilješke sa stud ij skih putovanja u Italiji . 234.. 395 M. 101. Paris 1955. Nevesinjski s tećei. 125-127. sl.. 30. n. n. T. Srpske narodne pjesme. 26. Beš l agi ć. n. 633. sl. sl.. n. 19.. Naše starine X lI . n . izdanje "Prosvete". XIa J. nl A. n. 255-256. Stećei tt Ziemiju. X1J C.

N. m P. 35. d. Solovjev. 88. Srpska srednjovekovna skulptura. ~ J. Solovjev. d. )OCI Opširnije o odnosu stećaka i armenskih hačkara u posebnom odjeljku ove knjige . lLi Moja zapažanja na samim spomenicima u Ninu i Ohridu.. '" M. sl. Beograd 1962. C. Kulturni karakter nekropole Radimlje kod Stoca. januar 1961. Salmi.. 52 i 61.. 84. . XII. C. '" M. Sc. n. 30. Stećc i centralne Bosne. d. Petrović. Prilozi povijesti umj etnosti u Dalmaciji 14. d.. Letopis Matice srpske.. 163. n . 178-183. LV... Beograd 1961. n. lU F. d. Tomić. Siroki Brijeg. 1970. C. B eš l agi ć . Kati ć. W D. C. lilI M. n. Drvorezbarstvo U Bosni i Hercegovini. d. sl. Prilozi poznavanju manas tira Banje kod Priboja.1t5 R. . 85. . Radovi Muzeja grada Zenice III.. Split 1962. ca talogo delle cose d'arte e di antichita. . d. d. Maksimović. . sl. 12. 90. 37. Maksimović. m J.. 3. d. Truhelka. nt V. 221 i 227. n .. Zara. m Isti. n.. ~ Ista. d. Le ipzig 1890. Sarajevo 1952. Truhelka. Wenzel. sv. • . no A. Radojčić. ul M.. J05 Moje bilješke sa studijskog putovanja u Italiji . Beograd 1970. Truhelka. d. Truhelka. Sarajevo 1956. d. n . Curč ić. sl. Beograd 197:>-1976. Sredovječ na groblja (nek ropole) . 24. d. .. Sarajevo 1965.92. sl. Saopštenja IX. Sarajevo 1967. 38-45 i 47-48. 191 Sv. Konzervatorsko-res taurators ki radovi na crkvini "Petkovica" kod Stragara. BI D. ll' C. n. 11 i 15. 49. Godišnjak Istorijskog društva BiH VIII. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti 19-20. d. Cecchelli.. Zenica 1973. n. 54 57. 1934. sl. Sarajevo 1952. Curči ć. Wenzel.. 26..28. Radoj čić. 8. Solovjev. 19) J. m P. d . 39-49. 127. s. Be š lagić . Meyer. :!JO M. Vidović . m D. n. d . Handbuch der Ornamentik. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti 8. n. 192.. d. s. d. n. 137. Maksimović. Katalog izložbe. 396 . d. 3:>-36.. Beograd. 1O7 Moje bilješke sa studijskog putovanja u Italiji. n. m A. )001 S. m Srpski mitološki rečnik.. no V. n. Proki ć. god. sl. 25. 103 109. Saopštenja IX. d. 13. Ludmer.rukopis u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.. 18--19. "' C. TruheJka. lU Sv. O nekim s imbolima na dalmatil1s kim s t ećcima. )09 Moje bilješke sa studijskog putovanja u Francuskoj. n. Kam eni nadgrobni spomenici. 124-127. Reljefi bosanskih i hercegovač kih stećaka. Popovi ć. 15. . at M. Glasnik Zemaljskog muzeja. N. 10. 8. Sakota. Novi Sad. 131-145. . T. S. M M. Jesu li bogumili poš tovali krst. sl. Lik čove ka u narodnoj umetnos ti Srbije. Stari nar. n.. Sarajevo 1933. Novi Sad 1971. .. M. Beograd 1970. 12. n. 10.M. n. Napredak _ hrvatski narodni kalendar za god . n. n . Sergejevski. nl A. 24. tl-IS . 163.. n. Roma 1932. JO! A. 2. on C. Lisnati krst na s t ećcima s područja Neretve.. Truhelka. ul J.. Sakota. Vego. 79. 139. n. 2 i 4. 25. d.. nl A. 5.318. Simbolika srednjovjekovnih nadgrobnil1 spomenika Ll BiH. sl. ' " C. Wenzel. Beograd 1974. d. m C. Truhelka. 179. d . Solovjev. sl. n. Vasić. m L. B oljun. Vidovi ć. Sarajevo 1948. 40 .. Ukrasni motivi na stećcima. Mak s imovi ć. III. Benac.. Wenzel.

d. 53.101 ). d . d. d . Vidovi ć . N. Ra doj č i ć..Stojkovi ć . II izdanje. Beograd 1965.. s. d . 8. sl. ll6 I s ti . Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XXI.. Vidović. H il P. Skobalj. 36. J. d.. '" S. Sarajevo 1967. )sl A.II Moje bilješ ke iz Atine. 234. oo M. n.. m A. Isto tamo. Petro v ić. d.. Horvat. sl. n.. Kara novi ć. 221-238. LXXVI. d. d . Wenzel. d . J II V. ). d. lU lIJ ]lS }II. Srbiji i emaj Gori. n.38. . Beograd 1960. J~ 1. n. n. Beograd 1961. T. 139. 1. sl. d. 288. 86.I ). sl. d. Va s i ć. ). sl. d. Zagreb 1939. sl. . 2. 322.. 4. 37. 73-74. s l. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 22-23. N. ID R. n.Il A. Đurić. 37.i 60 . n. 84. XX III . m M. Be š l ag i ć. 27. 34. N ikolaj e vi ć. m S. 21-24. d. Is ti Siroki B rijeg. kalOloško-topogra!s ki pregled. Radimlja. sl. 469. sl. n. Freske XIII v.. m D. XXX. 94. 37. Srednjovjekovni nadgrobni spo m enici u okolini Zvornika. n. d. Maksimovi ć . 44 i SI. U l U Museo Nazionale u Rimu vidio sam vi še motiva rozeta na antičkim stelama. Sara jevo 1950.. n. Truhelka. d. u Mana stiru Morači. Srednjovekovni duborez Lt is točnim oblastima Jugoslavije. n . D. d. Pet rucci. n. ll8. sl. d. l17 I. Corovi ć·Ljubinković. Ho rvat . S. JS6 SV. )61 J . n. lJCI G. 199. 32. 88 i 89. Sarajevo 1950. sl.. d. sl. T.. sl. sl. 31. St eće . n . Starinar. Popović.. d. Vizanto[oš ki institut. ). . Deroko. Motiv ljudskih očiju kod balkanskih Slovena. JU Moje bilješ ke sa studijskog putovanja II Italiji i Francuskoj. Stećei tl okolin i Vlasenice. II I D. Sergejevs ki. m Isti. llf Isti. Deroko. XII. Benac.397 A. Piratska ćilimars tvo i njegove veze sa I stokom.. u. Truhelk3. 2:. 195. sl... Solovjev. Beograd 1957. l li A. 31 i da lj e. U 1 Moje bilješ ke sa s tudij s kih putovanja u Italiji i Francuskoj . "' M. d.. Radiml ja. sl. Truhe lka.. 30. O zobunima u Bosni. 106. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu V. Covi ć . 307 . Sarajevo 1924. T. sl. Skovran-Vukčević. '" S. d. 47. Maksimović. ~ C. n. 92-93. sl. n. Deroko. m A. 3 i 4. n.. Glasnik Zemaljskog muzeja XXXVI. Ranovizantijska dekorativna plastika u Makedoniji.. 12 i 13. S. Stećci centralne Bosne. n. Sergejevski. Značenj e nekih simbola na bogumilskim spomenicima. JI7 C. n.. 209. l l ' Ć. Starinar. 237. I . B.. Sarajevo 1952. n . Sobi ć . O nekim s imbolima na dalmatinskim s t ećcim a. d. Ja ne. Wilke. Beograd 1930. 14-15. S. sl. sl. 249. . [s ta. 73. )... Moje bilješ ke iz Stuttga rta. Sa ra jevo 1956. ll5 M. m A. M C. !lt 1. n. sl.. lU C.»I M. Od Butmira do Jlira. Beog rad 1958.. Beograd 1972. Boljuni. B e š la g i ć. knj. SAN. Moj a zapažanja na licu mjes ta. 3. I. 150. T. 3. n. Split 1962. d. n . 55-56. 183. Vego. 296.llL D. Truhelka. 42. d . 36. 44-47. )ss A. Sarajevo 1967. Prokić. IS.IiI . ~. 33 i 36. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14. n. Beograd 1958.IS 1. Zbornik radova SAN LIX. Z. n. d. n. Kultura Hrva ta krol 1000 godina.. Benac. . sl.. Sarajevo 1971.Il A. sl. Naše starine III. 184.. Be š la gić. n. Isti.

N. Zečević. Minić M.Folklor. br. II. N. n.18. }61 M. 44. d. ~ P. XXIII. . Isti. ju\i-<>ktobar 1962. Filipović. Petrović. . n. n. Milos o Mostu. 23. 17. Beograd 1970. A. n. n . n. V.. Z. Simbolika srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika II Bosni i Hercegovini. 394 Iste. 32-33. vrata. 57.. 165. Isti. sl. 49... d. 38. 372. Boljuni. Anđelić. Truhelka. 394. J9S M. 235-243. B. Postanak ilirske heraldike. sv. A. Sarajevo 1965. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti 6-7. sl.. Stećei Duvanjskog Polja. sl. Moja zapažanja na samim spomenicima. knjiga Matice srpske 10. Truhelka. 54-56. '" C. Godišnjak Istorijskog društva BiH VIII. s. Petrović. d . str.. )6/i )$o }l j 398 . P. Deroko. br. Anđe l ić. Krleža i saradnici. Beograd 1953.254-256. Novi Sad 1910. 39' P. Babovac i Kraljeva Sutjeska. d. d. C. n. Beograd 1961. Sarajevo 1960. sl. l6f Vlastita zapažanja na samim spomenicima. Stećci Lt Op1ičići m a . Ž. Petrović. Isti. br. Starinar.. Ivić. Be š lagić . Vidi i njegovu radnju "Iz naše narodne. Motivi na bosansko-hercegovačkim stećcima. Starinar. sl. J91 C. '" P... 197 A. 8. 21 i 25 . n. Stećci centralne Bosne. lIJ Vidi nap. sl. Beograd. Zbornik Matice srpske. n. Starinar VII-VIII.. Stari srps ki p ečati i grbovi. Prilog datiranju s!epčanskih i lreskavačkih rezbarenih. n . Radojković. 165-171. Ž. 45 i 46. d . Zagreb 1959. n.58. 332-333. 6. Solovjev. Sarajevo 1965. 290-292. 92. sl. lU M. Solovjev. Sarajevo 1962. Povjesno-topografske crtice o Biogradskom primorju.. sl. sl. d. Beograd 195f>-1957. Serija društvenih nauka 10. 165. m Isti. 182b V. Glasnik Skopskog naučnog dru štva XII. na str. 452. Mostar 1978. 358. Isti.. god. 33---56. Deroko. m Moje bilješ ke na studijskom putovanju II Italiji. 121. 115-117. Beograd 1959-1960. 400 S. sl. 317 1. 73. Popovo. P. Sarajevo 1966. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini. 163. Ukrasni motivi na stećcima. Narodno stvaralaštvo . d.. Anđelić... Isti. J9J D. Bešlagić. Skoplje 1932.. sl. Treći program Radio Sarajeva. S. Kovačević. sl. Sarajevo 1967. n. Maksimović. )Il Srpski mitološki rečnik. 127 i 128. Tomić.. Ljubljana 1936. d. sl.. Beograd 1960-1961. 43. Bock. 56. Grbovi bosanskih kraljeva tt ArnautoviCima kod Visokog. P. d. Sarajevo 1974. 23. 38. 81.122. na str. 86. sl. Sarajevo 1956. 72. Sarajevo 1973. d. ]H S. Iz naše narodne prošlosti l-ll. 137-138. J9l P. Popović. 126 i 215. Jelić. Novi Sad 1955. N. Stećci na Blidinju. J7. Beograd 1959-1960.. Han. Slovenske narodoslovne študije. s. 35. 53 i T. J90 M. Beograd 1972. sl.)1 Isti. 3. XII. 84. Orel. sl. Glasnik Zemaljskog muzeja. Kupres. Godišnjak Društva istoričara BiH XVI. '" A. m E. Nakit kod Srba. sl. 3--4. T. 27. 6 na str. T. "" A. 131. T .. 3111 S. n. d. Tri obredja iz Bele Krajine. d. . III. Vego.. prošlosti" I-II. n. str. Solovjev. Tomić. Beograd 1969. (Arheologija). 23. Beograd 1960. sl. n. Minić M. Sarajevo 1954.. d. 31. lli L. Isti. l <J6 Ista. 20. 8 i 9. J1l B. J19 Moja zapažanja na samome spomeniku. III. 19.. Stećci tl okolini Vlasenice. 19. d. lli P. Petrović. 315 D. d . 18 i str. Ž. Naše starine VII. 72. d. 1.. 240. Motiv ljudskih očiju kod balkanskih Slovena. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 22-23. Wenzel.. na istom mjestu. "Most" 17. Skulptura vladarskih d vorova u srednjovjekovnoj Bosni. n. n. I. Predanja o rusalijskim grobljima u istočnoj Srbiji. str. lM J . 90 i 92.. A. Z.. XVII. Srednjovekovna nošnja balkanskih Slovena. Petrović.

Kalinovik. 41l C. 25. tom l ..)1 Isti. 98. 14. 4. sl. Mijović. Starinar. 18 i T. Sarajevo 1973. H ' S. d. Sarajevo 1965. N. str.... sl. I i III-VII. 4.. d. Glasnik Zemaljskog muzeja LV. u Bosni. Sarajevo 1952. . 128. Zagreb 1959. S. ~ I. str. Zagreb 1960. 15.. Bešlagić. Stećci na Nekuku kod Stoca. B ešlagi ć. n. Sarajevo 1978. T. '01 tOJ . Novci bosans kih banova i kraljeva. C určić. Pojava romaničke skulpture tl Dalmaciji. Slikarstvo i primijenjena umjetnos t l storiia Crne Gore. Stećci tl Ziemlju. Wenzel. 53. Sarajevo 1943. Stećci u okolini Vlasenice. ul P. HD M. sl. Beograd 1958.. Benac. Wenzel. m P. sl. m S. T. 130. Sarajevo 1962. Ljubinje. 216. 74. S. 4J1 S. Ludmer. sl. I. n. 154. sl. sl. 67. 26.. 17. Bogumils tvo u Bosni. S. sl. 24. 411 V. 162.. Wenzel. n. Sarajevo 1965. 26. d . Bešla g ić. Starinar XXII (1971). 'o S.399 Sv. Beš l agić. T. n. sl. sl. P. str. LVIII. 98. Isti. Beograd 195 1. LXIII. SAN. sl. Vego. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Zbornik Sv. 4. sl. C určić. Beograd 1961. Beš l agić. sl. ~ C. m D. Radojč ića. Starinar XV-XVI. Anđelić. d. Uloga Dubrovnika u snabdevanju s rednjovekovne Bosne oru žjem LI XIV i XV v. Bešlag ić. CCXCI lI. Sergejevski. 8. sl. T. 47 i 60 i str. Curčić. Petro v i ć . sl. Anđelić. sl. 23 b. LlI. Ukrasni motivi na s tećcima. Sarajevo 1954. Ljubuški. Solovjev. Bešlagić. sl. '" M. Skrivani ć.knj . Srednjevjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka.. 29. Bo[juni. 186-194. Oru l je U srednjovekovnoj Srbiji. sl. N. 92-95. Sarajevo 1966. Fisković. M. 33. sl. TruheJka. 177-178. 641-Đ45. sl. II. 4ll I. 30. 87. Popovo. LXIII. ' ~ Đ. 209 . sl. s. n. sl. C u rčić... Hrišćans ki nišani XV v. m D. 9 i dr. 58 i 68. 87 i 91. Starinsko oružje u Bosni i Hercegovini. T. sl. sl. sl. Sarajevo 1967. '" Isti. s. Olovo. XXI. Beograd 1974. Truhelka.. fl! A. 5. .01 Moja zapažanja na samome spomeniku . 3. Zagreb 1955. Sergejevski. s. XII. 112-113. XCII. Siroki Brijeg.. Split 1959. posebna izdanj a . 86. II.. T. T. sl. Petriccioli. Ista. V. • 0 M. Bobovac i Kraljeva Sutjes ka. Sarajevo 1965. Beograd 1972. . n. VI. T. sl. Beograd 1964-1965. n. 22 i 29. Radojković. K upres. Glasnik Zemaljskog muzeja LV. Ukrasni motivi ua s tećcima. Sarajevo 1967. sl. XXIII. n. 87. Beš l agić . m V. 85. 46. Beograd 1964-1%5.. Bešlagić. Bešlagić. T.. LIX.. sl. Zadarski s redovječni majstori. T. H' A. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu knj. T.. XLI. sl. 33 i 80. T. str. Wenzel. Trnovo. 237-292. 3. Kovačević-Koj i ć. . Renđeo. 20. N. Beograd 1957. Beograd 1969. Neka pitanja bosanske heraldike. XVI i str. 52S3. 4. Benac. Ka[inovik. s. 426 C. ' 16 A. Stećei u Ziem[ju. Stećci centralne Bosne. sl. n. Radovi muzeja grada Zenice III. Sarajevo 1952. Naknadna zapažanja na nekropoli stećaka lt Boljunima. Radoj č ić. ~ D. XXXIX. Starinar. 19.knj . XIX (Arheologija). Beograd 1950. (Arheologija) IX. Sarajevo 1964. sl. Vego. 69 i 80. sl. d. T. BO S ~li i Dubrovniku. d. sl. d. Glasnik Zemaljskog muzeja. LIX. n. Sarajevo 1954. n. Sarajevo 1954. Naše starine X. kni. '" B. 123. LXII. 8. Enciklopedija Jugoslavije I. Stare srps ke minijature. d. Slećei na B[idinju. 81. d. 11. Stari nar XV-XVI. 289. N. 29. Titograd 1970. m Isti. Naše starine XI. 2. Sarajevo 1943. str. . d. Zenica 1973. V. 132. 36 . . Sarajevo 1962. 43. 3. Glasnik Zemaljskog muzeja. m S. m G. M. 24 i T. 15. Odeljenje društvenih nauka . XXVI. Be š l ag i ć. T. ~ S.. n. S. d. m S. 4lI Isti. ~ M. Wenzel. M.

32. Tadić. Is ti. M. s l. D . n. 167 A. 3 i T. 28 . "' Ista. M. 67 . XC. Zenica 1973. T. 210 . B eš lagić . LXIII. LXVII. sl. Radimlja. Stilovi i grbovi na A.. Wenzel. ~ S. LIX. sl. Wenzel. 223. d. UJ S. d. 30 i 56 . 46t S. d. . D. d " 123-126. sl. n . sl. Sergejevs ki. Popovo. Benac. Kovačevi ć· Koj i ć .. Kalinovik. d . 3. str. Wenzel.} V. n. Radimlja. s l. 411 V. d. Stara srpska vojska. Kulturni karakter nekropole Radimlje kod SlOca. T. Be š l ag i ć .. 12 i T. T. XXXII . B eš l agić . 54 i 58. sl. Wenzel. Anđeli ć. 181>---194 . T. A. 441 Is ti. d .. 177. D. sl. d. Ludmer. . Vego. sl. Sarajevo 1962. "' ~» 451 Đ .. s tr.. Beograd 196 1. Sarajevo 1950. Beograd 1953. . 22. l . sl. B ešlagić. LXXXIX. Stećci cent ralne Bosne. sl. ~ Ista.. n .. d. sl. . G. 32.. 210 . . s. 56. broj dokumenta 162.. 221. n . Srpske narodn e pjes me 11. d ... d. Sarajevo 1978.. '" P. Građa o slikarskoj !koli u Dubrovniku XIJI-XVI Beograd 1952. 451 Is ti .. 97. . sl. 70 . knj . ~ S S. 5. Novaković... sl. Beograd 1893. na istom mjestu. Curčić. Curčić. XC. Stećci i nišani u Vojnom muzeju JNA.. Vesn ik Vojnog muzeja JNA. d. sl... str.. no M. T. Sarajevo 1950. qJ Arheološk i s pom enici i nalazHta u Srbiji I Zapadna Srbija. n. sl. Beograd 1962. n. 90-108 . 26 . Sarajevo 1952. 26. T. d. •" M. stećcima. W S.. 328. LIX. n. sl. d. Skri vani ć. u Bosni i Hercegovini. n. Naše starine XII. T. n. 10 i 106. n. T. n. n. 59. Ist i. n. Vjesnik Vojnog muzeja JNA 1>---7. sl. d.. n.. sl. Be š lagić. Sarajevo 1966. d. 441 Is ta. V. 33. I. 7. d. Petrovi ć.. Kovačević·Kojić. d.. 4&4 Vuk Stefanovi ć-Karadž i ć. Curč i ć. 13. Sarajevo 1969. T. Be š l agi ć.Kojić. n. Wenzel.. n. d . T. n. Simbolika srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika tl Bosni i Hercegovini. d . Sarajevo 1962. Kupres. ql Đ . '" M. Benae. Beograd 1966.. q7 S. 82. s l. Ista. n. D. CIX. n. CIX. 323. A. d. IS i 42. LXXXV. . 185 . d. d .. broj dokumenta SI i st r.. sl. m S." P. d . Sarajevo 1956. s tr. d . Sarajevo 1962. 400 . 4. Sarajevo 1967.. Ista. Boljun i. St ećci okoline Ktadn ja. Wenzel. n.... n . N. 75-86 i 181>---194. . Rado vi Muzeja grada Zenice III . V. n. m Isti .. Be š l ag i ć.. 21. 46. 166.. XC. 17 . m D. sl. Nišani XV i XVI v. Sarajevo 1950. LXXXIV.. 4So1. Is ti. 6. 8. Curčić. d. sl. V .. 22. V. d. Naše s tarine XIII.~ G. Ista. Pe trovi ć.. . 163. u' n. ua Is ti . . XII . 37. . 7. G. d. 11-12. LXV. Radimlja. T. •" M. 161>---168. 2. d .. 456 Ul . T. T.. .. 83 i 83a. Nevesinjski s t ećc i. Kovačevi ć. n. str. Sergejevs ki . sl. T. 116 S. 17... ~ Ista. sl. Godišnjak Istorijskog druš tva BiH VIII .. 26. n. d. n. sl. Kalinovik. 66. Anđe li ć. n. sl.. Beograd 1976.. d. Skrivanić. 74.. broj dokumenta 85. Ista. n. Sarajevo 1954. '" Isti. • . n. Curčić. 10 . 10 . B eš l ag i ć. . 28.. sl. Skri vanić." M. 17. 32-33. n. Kalinovik... III n. n . 323. . 9-12 . Sarajevo 1972. Slarinar. Benac. us S. sl. 29.. LXVI . Solovjev. d. d. u6 J. sl. 16. CI.

Kupres. 5ĐI Vl astita zapažanja na samome s pomenikU. ' H M. m Moje bilješ ke na studi jskom putovanju u Francuskoj 1971.. d. m S. Karanović. 88. S/eće l u okolini Sibenika. So!ovjev. Letopis Matice srpske. 159. sl. T. n .64. 350. ID S. 510 S. Beš lagić. Glasnik Zemaljskog muzeja XLVI. sl. C urč ić . I{. Naše starine IX. 5l ećci Ll Cavtatu i Du brovačkoj i upi. Beš l agi ć. 2. n. 501 Isti. KulIu rni karakter nekropole Radimlje kod Stoca. XXXVII. sl. 64.išnjak zaštite spomenika kulture Hrvat· ske I. Steće i Ll okolini Siben ika. m Isti . 26. Jesu li bogumili poštovali krst. Stećei i neki njima s lićni nadgrobniCi u okolini Zadra. Sarajevo 1954. n. Benac. 117.. . sl. 274-275. I. Radovi Muzeja grada Zenice I II. Nevesinjski s t ećei. Vego. januar 1961. 530 M. S. n . Starohrvatska prosvjeta III serija. 91-92. Mileti ć . 5QS . 50) Srps ki mitološ ki rečnik. sl. Zag· reb 1943. Dal matinski majstori tt srednjevjekovnoj Bosni i Hercegovini. m M. Sarajevo 1952. 191. sv. V. knj . 62.. B eš la gi ć. S tudije o "crkvi bosansko j" i bogU/nilstvu. Roma 1957. n. 164. sl. 61-jj8. Ukrasni motivi na s tećcima... Hsković . m Isti. ID A. d . 4" G. Beš la gić . T. Sarajevo 1954. 514 M. n . UJ S. Beog rad 1970. kataloško·topografski pregled. Stećci centralne Bosne. Naše starine XIII . SIS S. sl. Sarajevo 1934. Radovi Cen tra JAZ U u Zadru. Kupres. Beš la g i ć. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske l. Radovi Muzeja grada Zenice III. za historiju i etnografiju. Ll Bosni i Hercegovini. 29. Skrivanić. Stećci na BUdini«. d. 102. Radoj č i ć . N. Zagreb 1975.. Novi Sad.401 .192. SCI! Isti. 41. Novopronađ e ni natpisi na s t ećc ima. Be š la gić .. 58 i 66. T. sl. I. Sarajevo 1954. 31(}-311. ll. S. LXXXVIII. III C. sv. 29. Glasnik Zemaljskog muzeja XL. Beograd 1970. Sarajevo 1948. Jedan zanimljiv mramor kod Skender Vakufa. Reljefi bosanskih i h e reego vaćkilt s t ećaka. 29. 23 a. Sarajevo 1972. Sarajevo 1971 . Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13. '" P. Sarajevo 1967. 318. ~ V. . 7 a. 3. Sarajevo 1969. d. 3. sv. Zagreb 1959. SIJ Vlastita zapažanja na licu mj esta. JU Isti . Renđeo. Sergejevski. Zagreb 1975. 7.. Fisković. »I D.. d . Na še starine XIII. 12 . Simbolika štapa na stećc ima. sl. We nzel. Wenzel. Petrov i ć . d. Zadar 1974. Kupres. sl. 109. Sarajevo 1978. Sarajevo 1972. 21 . 108. sl." S. Stećci okoline Klodnjo. s. 62 i sl. god. 184 i 194. god. m A. Zagreb 1975. sl. 24. 5l. Sarajevo 1928. god . Sarajevo 1964.. 266-267. sv. 138-139.. Sidak. Srpski mitološki rečnik. Glasnik Zemaljskog muzeja. sl. Vl. 536 M. n. Stećei u I motskoj Krajini. ~ Srpsk i m i tološk i rečn i k. napomena 203. S. 250. 135-139. m Ma terij al još nije objavljen. I "krst jan i" di Bosnia alla luce dei lora monumenti di pietra. God.148. 501 C. Split 196 1. JJ I l. Nišani XV i XVI v. 506 Vl as tita zapažanja na sa mim spomenicima.1 Moje bilješke na studijskom putovanju u Fra ncuskoj 197 1. S t ećci... sl. I. Fisković. V. Curčić. m Isti. Grob i grobni spomenik gosta Milutina na Hu m skom II fočallskol11 srezu. . Naše starine XII. Zenica 1973. 5. sl. n. n. sv. Hrvatski planinar XXXIX. Skarić. 16. T. sv.. 387. Be š l ag i Ć. B eš lag i ć. SH J . 79-82. Katić. Beš l agić. Zenica 1973. 5011 Isti . sl. . !M SV.-II.91. 147. Ill. 57-60. JJI L. C. Siroki Brijeg. 514 Moje bilješke na studijskom putovanju u Francuskoj 1971. sl. 2 . d. d . d. Beograd 1970. Sarajevo 1965. B eš l agi ć. Zagreb 1954. Nevesinjski stećci.11 S.

. B. sl. 123-133. M. M. m S.. Godišnjak Istorijskog društva BiH VIII. 95 i 129.. d. god. sJ. sl. d. s. 544-555. Sarajevo 1955. Sarajevo 1956. 26. StI Lj. 88 .. Sarajevo 1965. Kalinovik. Beograd 1956. Prilozi povijesti umje tnosti u Dalmaciji 15. . m M.. 66 i 96 a. '" S. m A. Popovo. N. sv. m Moje bilješke u Nacionalnom muzeju u Rimu . Veličani srednjovekovna nekropola . ćorović-Ljubinković. Tii rkische Grabsteine mit figurenreliejs aus Kleinasien. n. Ul Isti . S. knj . tom 2. . Sarajevo 1965. 11. S. 160-161. Srednjovekovni duborez Ll istočn im oblast ima lugoslavije. Radimlja.. sl. LXXI. Naše starine X. N. 51' D. Kalinovik. Srejović . 318 . Istorija Crne Gore. s6l 1. Solovjev. T. T. Simbolika srednjovjekovnih nadgrobnih s pom enika u Bosni i Hercegovini. T. Wilke. d. 38. d. '" M. Godi šnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umj etnosti BiH. sl. sl. Radoj čić. T. 139-1 52. ll. Vego. Glasnik Zemaljskog muzeja XXV. god .201-204. ~.707. Naše starine X. 56l 1. Ljubinje. '" Moje bilješke na studij skom putu u Italij i 1971. sl.. Maksimović. Isti. 14 i T. Beograd 1965. • . 49-56. Vol. m D.336--337. Starinar. Sarajevo 1954. LXXII. 1959. 256. Naše starine XIII .. 10 . Novi Sad 1966. Kuli š i ć. Baltimore.. S" Isti. M. 2. Sv. Wenzel. Zagreb 1892-1 897. Stećci centralne Bosne. Nekropole i grobni belezi.. 117. '" Rj ečnik JAZU. Ljeljenovo kolo. Vlastita zapažanja u Arheološkom muzeju u Atini. Sarajevo 1962. n. Ljubinje. Glasnik Zemaljskog muzeja. n. "' S. 9-10. Stećci na Blidinju. 234-235.. Challet. T. sl. Beograd 1968. sl. Sarajevo 1962. Be š lag i ć. . Cent ralna Srbija. Beograd januar-april 1964. Zna čaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u proučavanju sta re slovenske religije I. III. »OI S. Dobri pastir XXVI. sl. l elen u našim narodnim običajima. s. Beograd 1970. LXXIII. sl. Vego. I skopavanja Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1955. Isti. StO Isti . St1 M....1' V. n. 14. Titograd 1970. O. Orijentalni element i i datiranje korskih klupa splitske kat edrale. Koji ć-M. XV. Stećci kod Raške Go re. LXX. 566 M. Umjetnos t. knj. O r/ ički elementi u simbolici s tećaka. m G. LXXXVIII. B eš l ag i ć . sl. 55. Zagreb 1959. n. 8. ID M. d. Beograd 1956--1957. 56t Moje bilješke na studijskom putu u Italij i 1971. Radojković. 31. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XVIII.. Bešl agić . '" Đ. Wenzel. • . Srpski mitološki rečnik . 22. Sarajevo 1967. str. .. m. Sarajevo 1950. . d. m A. Sarajevo 1976. Starinar XVIII (1967). 45.. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrva tske 1. Arheološk i spomenici i nalazišta u Srbiji Il . d.. Maryland. Basler. m Isto tamo. Bogumili i simbolika stećaka. n. ~ Isti. Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u Biskupu kod K onjica. 88. Split 1963. sl. sl. )69 S. 13. Sarajevo 1956. X. sl.. T. Wenzel. n. Đu rić. Kupres. II. 41. '" Isti. Dorn. 9.. Sarajevo 1966. sl. 517. Naše starine X. 19. d . LXXXVIII. Srpsko zlatarstvo XVI i XV lJ veka. n. 256. Sarajevo 1973. Benac. 231-237. Bešlagi ć . Neke likovne paralele s t ećcima. god. sl. Ćorović-Ljubinković. d. IV dio. Sarajevo 1972. s49 M. VII-VIII. We nzel. 19. Wenzel. Naše starine III. Zagreb 1975. Wenzel. T. sl. 80.576. 2. 20. Wenzel. Narodno stvaralaštvo Folklor. (Arheologija). S40 S. Sarajevo 1913.5. Kult mjeseca u priči i umjetnos ti indogermanskih naroda. Sarajevo 1965. Be š l ag i ć. sl. "I K. i 1975. B eš l ag ić. Stećci tl okolini Sibenika.8. 402 . M. 23 . LXIX. n. n . d. Srejovi ć ... 157-160. 33. Ars Orientalis.. Zečev ić. Beograd 1955.

. W K . Kalinovik. Stari srpski pečati i grbov i. 71. oo< Sv. d. T. 15. 123-132. 403 Isti . Ljubinj e. Split 1953. Novi Sad 1910. 129. Ivić . d. C. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XXI. 102. Beograd 1970 (Zbornik Đurđa Boš kovića) . Maksimović. sl. sl. T. Zagreb 1960. 602 J. Romaničk i bestijarij na renesansnom bunaru u Dubrovniku. Starokršćanska arheologija. sl. 4849. Novci bosanskih banova i kraljeva. Problem i ikonografije i stila na portalu Simeuna Dubrovčanina u Barletti. LXXIV. sl. 50. St ećc i na Blid illju. knj. ". s. 'K Isti. Naše starine XI. Basler. 20. 599 M. Petriccioli. 97-108.. 258 . Naše starine X. Isti. M. sl. d. J. Sarajevo 1943. d. 289. Spomenik CIlI. 56 i 63. Petriccioli. XX (1969). 73 i 80. Djela Akademije nauka i umjetnosti BiH LIII (Odjeljenje društvenih nauka. Be š lagić. Stećci u Brotnjicama. Stećci u Opličićima. sl. br. d. Anđelić. 41 i 61. 49. 6 11 Isti. 74 .. LXIII. sl. Kupres. 61] A. d. 312. n.287. Nišani XV i XVI v. Bešlagić. Kunst. m S. I i 2. 6(l6 I. 516 V. W M.m S. n.. n. sn S. III. 611 Isti. Palavestra.. n. sl. S.. Isti. sl.. 30). 133. n. XXVI i XXVII. Be š lagić. 18. n. Boljuni . '" M. I vić. Ukrasni motivi na stećcima. sl. 11 i 50. 60S I. Wenzel. SIJ V. 390 Đ. d. . . Wenzel. Beograd 1958. Krleža i saradnici. Tribunia l. g. 3. sl. sl. Mak s imo v i ć.. sl. M. Beš lagić. T. Star'inar. N. M. Naše starine VII. Wenzel. Nišani XV i XVI v.. Trnovo. 2. Wenzel. O srednjovjekov noj skulpturi Bok e Kotorske. Zagreb 1972. sl. u Bosni i Hercegovini. Starinar XII. m S. 12. 102. sl. Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine. 13.. 2 i 10. 9. m P. 191-202. sl. M. m Moje bilješke II Nacionalnom muzeju II Rimu i II Aliscampu II ArIes-u. d. Be š lagić. n.. $92 Moje bilješke na studijskom putovanju u Italiji 1971. Beograd 1975. 19. rukopis II Zemaljskom muzeju II Sarajevu. 28 i T. n. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 7. u Bosni i Hercegovini. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku VIII-IX. god. sl. 21. O ikonografiji Radovanova portala. Grbovi Hercega Stjepana Vukčića Kosače na kruni j edne kućne cisterne u Dubrovniku. Dubrovnik 1962. Kalinovik . ~IO C. 44. sl. Po java romaničke sklupture tl Dalmaciji. sl. ~ M. Isti. Zbornik radova Vizanter loškog instituta. n. n . m I. '" S. d. Trebinje 1975. Sarajevo 1978. Sarajevo 1954. 11 i 30 . T. n. Kraljevo 1975. n. d. Wenzel. sl. n .. Beš lagić. Beograd 1961. Isti. Bilten Instituta za proučavanje folklora 2. 611 I. Sarajevo 1967. Turkische Grabsteine " '. Renđeo. knj. Truhelka. T. 29. Wenzel. 156 i 158--160. Beograd 1953. d. 44---45. sl. sl. m P. Zag reb 1959. 85. Skulpture iz Predjela u Bosni. Sredovječna groblja. Boljuni.. 609 I. ~ Isti. Nek e likovne paralele stećci ma. d. 2. Raška baština I. ~U J. Stećci na Nekuku kod Stoca. d. Sarajevo 1960. Dom. Nova serija. Bešlagi ć. Sarajevo 1978. 72. Curčić. 382. Wenzel. Anđelić. 104-107. sl. 5. A. LXXVI.. 2. 5 i 14. Zagreb 1931. Sarajevo 1970. sl. 78-79. 36. sl. . ~ C. ~. XVI. LXIII. 257-259. Sarajevo 1974. Sarajevo 1953. Zagreb 1960. Petr:iccioli . Kulturno-historijsk i odnosi između Balkana i Indonezije. m S. LXXVI. 616 P. Glasnik Zemaljskog muzeja LV. Zlato i s rebro Zadra i Nina. III. Prilozi povijesti umjetnosti II Dalmaciji 12. Treći program Radio Sarajeva.. Naše starine XIII. n. Fisković. T.. Nikolajević. sl. T. . 83-90. Split 1960. 132. Sarajevo 1965. Radojčić . sl. Sarajevo 1965. LXXIV. 7. O umjetničkoj vrijednos ti natpisa na stećcima. sl.. Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji. !M Isti. O.. 8-9. 6. 33 i 34. SSI ~ . na str. Truhelka. 27. 28 i 29. d. Sarajevo 1962. 10. Sarajevo 1972. Anđelić .

M. 75 i 79. Stećci u Gornjem Hrasnu. Sarajevo ]959. Sarajevo 197 1. Republika VI. sl. sl. T. 141. . Abramić.. . sl. 5. III sv. 616 Moje zabilješke na' Izložbi etrurske umjetnosti II Parizu 1956. Dubrovnik 1970. Kalinovik. n. T.. Makarska i Primorje. Beograd 1960. T. e. Fi s ko v ić. Romani č ki bestijarij na renesansnom bunaru tl Dubrovniku . u Bosni i Hercegovini . I. . Glasnik Muzeja Kosova X. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LIV. 6IoS S. Skulptura vladarsk ih dvorova u srednjovjekovnoj Bosn i. sl. 6u S. Wenzel. Rij eka 1914. ul A. Leipzig 1926. 616 A. 92 . Dubrovnik 1953. B ešlag i ć. 6~ P. 7. 49.. 120... i l l C.. . 88. str. 4 i 9. . ll. 10 . Slećei na Blidinju. sl. Popovo. 44. sl. Lik zmije u narodnoj umetnost i i tradiciji. 2. T. Be š 1a gić. Stari malisors ki nadgrobni spom enici u Fu ksan L e kiću. Isti. M. Dujšinov Zbornik plems tva l . Tbl. A.... Tre ći program Radio Sarajeva za 1974. . str. T. Wenzel.. sl.. d . Anali Historij skog instituta JAZU u Dubrovni· ku XII.. Sarajevo 1960. g.. Woermann. u Bosn i i Hercegovini . Sarajevo 1967.. kataloško-topografski pregled. Palini ćev grbovnik. . Truhelka. ) I. d. 92. god. I storija Srba I. br. LXXVI .. Popović. Tihi ć. Zagreb 1938. LXXV. sl. isto tamo. Beograd 1962. sl. Reljef dioskura iz Narone. . XXVIII. d . LXXVI. Dobri pastir XXVI. 51.l Moje bilješke sa studijskog putovanja . ou S. Kn ežević. d. Naše starine VI. Beš lagić. .. 257. Moje bilj eške sa putovanja II Austriji. B eš la gić. Stećci centralne Bosne. sl.. LXXVI. sl. Sarajevo 1966. Kalinovik . sl. K. Zagreb 1950. 4. d. 284. 176. Benac. SkuiplLlra vladarsk ih dvorova u s redn jovj ekovl'lo j Bosni . 43.1 agić. Dom. . 'u K. n . sl. n. sl. " 102-103 . Zagreb 1959. . '" M. 6. ". Novi Sad 1971. Nekoliko novopronađenih predmeta s pom e nič k e vrijednosti u pos jedu samostana sv. M. 374 .. sl. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 6.. Deroko. Prilog životopisu Marka Marulića Pečenića. sl.. Split 1952. 50. . TrubeIka . P.61' P. sl. 6311 Arheološki spomenici i nalazišta u Srbiji l Zapadna Srbija. 65' M. I slamska "Jn elnost. 196. n. tlf Isti. T. 12. 146. Glasnik Etnograf. B eš l agić. 84. 134. Kaer.. Srednjovjekovni s t ećci od Slivna do Cepikuća. 15. 19. Ista. 404 . W S. Anđelić.97. b i str. 6«1 Moje bilješke na studij skom putovanju u Italiji 1971.. Beograd 1953. . Beograd 1965.. •~ S. "' E. LXXVI. Wenzel. sl. Beograd 1952. n.. O. 8.. VII . )0. sl. 135 a .. M. 374. e1 C. Anali Historij· skog instituta JAZU u Dubrovniku II. 611 S. Stećci Hodova. . n. Bock.. Boljuni . . Basler. sl. Razni rezbareni predmet i u Bosni i Hercegovini . 4 i 6. '" e.. Wenzel. Be š. 6J2 S. 19 i 35.. Nišani XV i XV I v. m Isti. • .. Fisković.. C. M. C. Sara· jeva 1976. n. Priština 1970. OJ I S. Fi skov i ć. 75 . list ll. S.. Beš lagi ć . d. Wenzel. sl. 5~9. Srednjovekovni dubo rez tl is t očnim oblastima Ju goslavije. n . skog muzeja u Beogradu 22-23. Be š l ag i ć. P. Jireče k. Corović·Ljubinkovi ć . St ećei. d. Đ. No" i Sa d 1970. n . Monumentalna i dekorativna arhitek tura u srednjevekovno j Srbiji.. Sehwabisehe Romanik. m Isti. 120-126. .. sl. n. Be š l agić. Stuttgart 1973. 45. I. VI. W S. Wenzel. 142 i 326 . 121-122. sl. d. 72. Naše starine VII . T. . Anđelić. d . 422. Geschichte der Kunst. Bešl agi ć . C. d. br. sl. g . 2. 4. 6Y S. OJ1 M.. Ikono grafija duboreznih vrata manastira Sl epča. n. Momirović . T. Sarajevo 1962. T. K. Katarine u Kreševu... . . '" S. Nišani XV i XVI v. d. Orfič ki elementi u simbolici s t ećak a.. sl.

. Mileti ć . n.. 41. " s l. Isti. list CXXV. l i 3. 10. fR1 S. Beograd 1974. 258. Romanika u Zadru. 7. S. sl. Naše s tarine VII. 5. Cajkanović . sl. . 58. Studije iz religije i folklora. Vukanović. 165. . Berlin 1937. 704 C. d.405 tn V.. O. M' C. . T. ~ M. Zagreb 1975. Be š l agić. d. m M. d. 6.. Vranje 1974.. 619 S. g. Nišani XV i XVI v. n. M. T.. Zagreb 1954. Ljubinje . 9. Beograd 1937. Vranjski glasnik X. sl. 136-147. ". ~ Ista. Wenzel. St ećc i u Brotnjicama. n... Tbl. Be š lagić. Das ornamentwerk. Trnić. d. .. S. Ivan čev ić B. d . CI. 2..N eorićev grbovnik iz 1595. sl. W M. '" S. sl. sl. Fragmenti srednjevjekovne skulpture iz Po· reča. T.. 2upani ć. on Moja zabilješ ka u Arheološkom muzeju u Atini.. Dubrovnik 1955. Th.. d. 664 M. sl. K alinovik . II Bosni i Hercegovini . Wenzel. Knež evi ć . sl. LXVII.. d... S.. sl. 109. 49. 98-99. Trač ki konjanik u običajima i verovanjima savremenih balkanskih naroda. 32. sl. 67 1 Isti. n.. sl. sl.. 6. Minić _ M. Split 1953. sl. m Isti. Novi Sad 1950. Stanojev i će va enciklopedija II. T.. Nišani XV i XVI v. d . n . 25. Ljubinje . LXX.. 216.. Be š l agić... Godiš nj a k zaš tite spomenika kulture Hrvatske I. Kult zmije u okolini Skoplja. . Pet riccioli. rm Moj e bilješke na studijskom putovanju u Italiji 1971. Kalendar Napredak 1936.I Is ti. Knežević. I. Etnogeneza južnih Slovena. B eš la g ić. d.. Miscellanea I... d.. 81-82. Sarajevo 1974. B eš lagić. T . 661 N. sl. '" M. M. Wenzel. Izdanja Centralnog higijenskog zavoda 25. Stećci u Brotnjicama . 60 . LXVI. Beš l agi ć.. 85-1!7. XXI (1970). Prvi poznati dubrovalki graditelji. 152. m S. IV. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 7. Wenzel. Starinar. 132 . u Bosni i Hercegovini . CI X. Wenzel. 6611 N. sl. Starinar XXII. n. 123. Filipović.. T.Zadar". '" S.. 612 Priložena fotografija je s nimljena prije dvadesetak godina.n M. d . Stećci centralne Bosne . Stećci u Brotnjica ma . d. Wenzel. Tiirkische Grabsteine . . Beš l agić. 6. T. Wenzel.. 64. god. n. . Radovi Muzeja grada Zen ice V. 4. n. Srednjovjekovna skulptura tl Bosni. sl. 21. 70l Korenić. sl. l. n . Naknadna zapažanja na nek ropoli st ećaka u Boljunima.. LXVIII .. T. 70. Ostave srednjovekovnog nakita u Narodnom muzeju tl Poža revcu. . LXVIII. . Beograd 1972. Sarajevo 1960. '/I'JO I. Wenzel. Bossert. ~ K. 8 691 H. 80. 6601 S. T. H l Moje zabilješke na s tudij s kom putovanju u Italiji i Francuskoj 1971. 670 S. 106 L Renđ eo . is to tamo. "7 S. . • . . 4. 677 I sta. . 6M Moje zabilješ ke na s tudij s kom putovanju u Italiji 1971. 147. Dom. sl. Kalinovik . T. 55.. Prvi hrvat ski novci. 178. Neobjavljene romanil ke skulpture u Zad ru. Elem enti naše mitologije u narodnim obredima Ul igru. Zečev i ć.. n. s l. g. 702 D. ~ M. . l.. br.. 555. sl. 67' S. 7S i 121. N. n. g. sl. Stećci u okolini Sibenika.. Iliri. 49-56. LXVI.. St ećci centralne Bosne . Naučna izdanja Matice srpske. Truhelka.. ~ S.. d. Zenica 1973. Peristil I . . Wenzel. Treći program Radio Sarajeva III. 6U M. LXVIII. Kelemen. 93. sl. s l. . 41. 3. d. n. 66l S. Filipovi ć. LXXXII. 6. 142-146. n. Srps ki etnografski zborn ik XXXI. s. sl. 9. Zagreb 1964. poseban otisak iz zbornika . Ista. T. 27. ~ M. Petriccioli. LXVII. l. n. T. 133-134. knj. St ećci u Oplil ić ima. Be š l agić. 303. Fi s kovi ć. • 1Il S. Be š la g i ć . '" P. Beograd 1937. Be š l agi ć.. 701 R.

198. 8. n. Kuli š ić. 7. d. m M. Nišani XV i XV I v. sJ. I. Godišnjak Istorijskog drušIva BiH IX. XI (Arheo. sl. logija) . 2 i T.. '" A. Steće. Bosanski grobovi. N. 719 V. Curčić .. . sl.. Značaj slovensko-balkanske i kavkas ke tradicije u prou č avanju stare slovenske religije l . Sarajevo 1956. 114 A. 9. posebna izdanja. 110 S. m . CIX. 37. sJ. 22. . J . Zadružni glasnik XIII . sl. sl. T. knj . god. 7JC1 C. Romanič ki bestijarij na renesansnom bunaru u Dubrovniku . Sarajevo 1973. C. 111 V. Paris 1914.. ." '" S . sl. ". 1tJ L. ..Đ... 9. m Ista. m J. m 1u '1 406 . T. Zore. sl. m M. N.314.)O. 374. Velikog gimnazija u Dubrovniku za šk. 7ll Srpski mitološ ki rečnik.. l tO C. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH. Reljefi bosanskih i hercegova č kih s t ećaka . g. 8. 43~4 . sl. Kovačević. S. CIX. 43. T.. 5.. str. 41 i 48. sl. '" M.. Sarajevo 1894. sv.. Truhelka. Wenzel. Skulptura vladars kih dvorova tl s rednjovjekovnoj Bosni . Benac.. n. drugo izdanje. Basler. Kovačević . 97-107. 1)9 D. Miroslavljevo e vanđ e lje. . Kunst1eksikorl. Funk and Wagnalls Comp. Kulturno-istorijski odnosi . d. Bešlagić. Radojči ć .. E. . 7Z'l MOja zapažanja na samome spomeniku. 253. 31. my tllOlogy and legend. 233-234. Beograd 1970. nl L. Fi s ković . Olovo. d. 28. . Be š l a g ić . Bešlagić . 13. Miinchen und Leipzig 1914. Standard Dictionnary of folklore. E. g. Lile k. Be š l a g i ć.. III.205. Kulišić. .. Wenzel. lU M. 6 i 13. . N. O ikonografiji Radovanovog portala. n . Wenzel. s. Glasnik Zemaljskog muzeja. Ll Bosni i Hercegovini . d. 12. Đ.. Sarajevo 1961 . Stari nar. 111 Isti. sl. II 1939. Thalloczy.408. n. 12 i 16. 91}-9 I . sl. 7:6 W. Beograd 1950.. Nišani XV i XVI v. d. Curčić. str. 61. pod "COq". SAN. '" S.. Program c. 353. XV-XVI (Arheologija). 7u S.. . Prilozi povijest i umjetnos ti II Dalmaciji 7. 71 6 L. l ' t J. Orfički elementi . br.. Srednjovjekovna skluptura tl Bosni . . k.. n. Vasić. CLVI..223. Sarajevo 1964. 28. Studien zur geschichte Bosniens und S erbiens im Mill eiaiter. knj . JO} S. l J' S. 12. n. n. 7 i ll. Be š lagić. Stari malisorski nadgrobni spomenici u VLAha n Lekiću . 36-38.posebno izdanje. m Sv. drugi dio. O kn ežinama Baki ća pod turskom vlašć u . XVI. 1-4. CVI. Mirković . n. T. Keč kemet. Dubrovnik 1881. tom III. sl. B e š l agić. pod "cock. 319. 239. N. Mi· letić. LXVI. 13. Renesansna klesarska-kipars ka djela u Splitu. Sarajevo 1958. 2. 1881}-1881. Nišan i XV i XVI v . LXVI. 9.. Basler. sl. lM Moje zabilješke na studijskom putovanju u Francuskoj 1971. Ptice na našim s redovje čnim nadgrobnim s pomenicima i staron muslimans kim nišmlima. 39.. Beograd 1951. Beograd 1940. . Nadgrobni natpis i reljef kaznaca Nes pine. Split 1953.. Glasnik Zemalj. Kunst. Stuttgart 1905. Is kopavanja u Cari č inom Gradu 1949-1952. d. 5. USA. vol. T. ISO. .. 319. 303. Wenzel. T. n. 24 b. T. skog muzeja. " . T. 158. s. 744 M.. .. Zisi. Lov sa sokolom u Bosni i Hercegovini. Anđelić. sl. T.. 35. 3. sIr. 9. 3. Spemann. d. 111IV (1952-1953). C. Curčić. . Vjerske starine iz Bosne i Hercegovine. Hl Moj e bilješke na studijskom putovanju u Italiji 1975. 44 i 49. Y. D. d.. Dabravina. 8. 120 V. lM P. Zivotinjsko carstvo. d. n. 89. N. 2886-2905. 6. Glasnik Zemaljskog muzeja VI.27. Fisković . . d. 10. tt Bosni i Hercegovini .. CIX. Sarajevo 10. CX. St ećci centralne Bosne . Sergejevski. s. u Bro f11jicama . 57 i 44. S. Brem. Grborezi. Truhelka. '" M. LXVIII . m Dictionaire d'archeologie chretienne et de liturgie. sl. Sarajevo 1956. sl.

96-97.. 257-271. Naše starine X III. LXXX. 'u M.. n . Wenzel. Zadar 1974. n.22.Lepenica. . 117.. Naše starine VIII. Nevesinjski s t ećci. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu X I X. sl. 'u M. Primje rke sa nekropole uz Petrovu cr kvu kod Novog Paza ra o bj avi la je M. Wenzel.. sl.. T. Wenzel. .~ M. sl.. m C. 767 O. 24 . 29 i 48. Be š l ag i ć. 43. sl. 711 S. J65 Isti . Naše starine IX. Neki od tih spomenika su objavljeni II "Raškoj baštini" I.. 18. . d. d . S. Benac. 7600 S. Radovi Centra JAZU u Zadru 21. 7 " S. Sarajevo 1962. Naše starine XI. 129. Beograd 1962. 30.. Siroki Brijeg. n. " sl. 710 D. J6l S. Simboličn e predstave na s t ećc im a. 33 i 45. B eš l agić. Patarenstvo u s rednjovjekovnoj Hercegovini. 18. Beograd 1956. sl. sl. Vidov i ć . Sarajevo 1963. Wenzel. 12. d .. LXXIII . . LXXIII. d. Wenzel. B eš lag i ć. 8. 95. Sarajevo 1966. Sarajevo 1967. K ajma kovi ć.. n . LXXX. XIV. 16. S. d. M. T. . 164. LXXV. d . sl. T. B eš l ag i ć. T. Corov i ć·Ljubinkovi ć II svojoj radnji " Stuđe ni č ki majstori kamenoresci i njihovi s pomenici oko Petrove c rkve kod Novog Paza ra".. Beš l ag i Ć. sl. sl. St eće i centralne Bosne .. B e š l ag i ć . sl. Wenzel. sl. Sarajevo 1950. d. Natpisi i krstače sa Ga t a čkog polja. XXVIII. LXXIV. Sarajevo 1954. sl. We nzel. "Most" 17-1 8. m M. 198. n . Gl asnik Etnografskog muzeja u Beogradu 22-23. d. T. . d. Solovjev. 24. LXIII. Ste ćei Ll Gornjem Hrasnu . na s tr. Naše starine II. sl.. a o ne kima sam poda t ke uzeo iz dokumentacije Zavoda. 750 P.. Ukrasni motivi na s t eć cima. u B osni i H ercegovini . sv. n. d . T. 34-37. S. Vego. Sarajevo 1964. d. T. Truhelka. sl. V. n. Wenzel. I i 14. S t eće i. d. LXXXVIII.. 7.. sl. 82-83. n . . d. no M. Banac. ... Glasnik Zemaljskog m uzeja VII . 22 i 23. Sarajevo 1953. sl. 291. 122. LXVIII. d . 125. sl. 7. Bešlagić. 161 S. n. n l P. n.~ Ista. . n. sl. d . . m Isti. g. 285. sl. T. 11'J A. Rijetka vrs ta nadgrobnih spomenika u kumanovskom kraju... 7sl Z. sl. d. sl. Godišnjak Istorij skog društva BiH V. Be š l agić. 5. n . sl. 345. Wenzel. sl. Anđel i ć. 160. JU Susret l j ivo šću Regionalnog zavoda za zaš titu spomenika kulture II Kralj evu neke od ta kvih spomenika sam pregledao na terenu . n. n. T.. Sarajevo 1972. Szećei Ll dolini Trebišnjice. Kalinovik . M. Nišani XV i XVI v. 43. 9. Sarajevo 1971. Kajmako v i ć. m A. 181. Sarajevo 1952. 67. I . 3--4.. Kra ljevo 1975. 1sl Na istom mj es tu. Steće i. sl. Kaj mak ov i ć. sl. S vjedočans t va pra vosla vnih izvo ra o bogumilstvu na Balkanu. Popov i ć.. LXXX. Jal M. . . T. 1--4. sl. 50---5 1. Beš lagić. M. 275-277. m C. St eće i centraln e B osne . St ećei i neki njima sl ič ni nadgrobnici u okolini Zadra.. sl. m Z.23. _. LXXIX. n. Arheološ ka is pitivanja . d. Truhelka.. m Z. Sarajevo 1895.. Kuliši ć . Petrov i ć . S. sl. m M. Sl. 2. m Ista. 51. 47. Sarajevo 1965. Wen zel. 286 i 291. M. T. m S. 22.. Plastika bogumila. Wenzel. sl. 47. m C. n. B eš l agi ć. B e š l agić. Stećei. '" M. sl. 30. Motiv ljudskih očiju kod balkans kih Slovena. 8-22. Starobosanski natpisi. 716 A. T. . sl. M. 9 i T. d . 10. Sarajevo 197 1. Wenzel.. 8. sl. LXVII I. 126. kataloška-topografski pregled. 1$l M. n.. Beograd 1960. Mostar 1978.. . Beograd 1967. Radimlja.407 146 S. 2. Beš l ag i ć . Wenzel. KaJinovik . . Zbornik Narodnog muzeja II Beogra du . LXXVI . n. 7~ Usmeni podatak od dr Anđe l e Horvat.. LXXIII. 10. Popovo. kataloška-topografski pregled. Trnovo. '" Srpski mitološki rečni k . 135 a. d. str.182. 6. Bihalj i-Merin. T. 103 i 131-132. T. n.. m S. nl S.60. T.

&-. Glasnik Muzeja Prišt ine X. XXXIX. T. 155. A. '" A. Histori jsk i spomenici Konjica i okolin e.e . d . 20--22. d. Beograd 1976. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 33. sl.. Narodno stvaral aš tvo Folklor VI. Stećci centralne Bosne. Sergejevski. sl. Naše starine XII. d. m P. Kupres.. Naše starine XI . N. d. Wenzel. Sarajevo 1972. n... Wenzel. 10. . III Materijal je u štampi.30. Ludm er. 114. . Illa E. Slanić. 285.. sl. Trnovo. sl. 116 Materijal nije pobliciran . 13. Nišani XV i XVI v.. n. 14.. 408 .12. n. 17. 50-53. l1f M. n. centralne Bosne . Nišani XV i XV J v . lOJ V.. 12. 112 a. u Bosni Hercegovini . Beograd 1965. lal M.ubuški. . Benac. 24. D. 67. 48.. T. d . sl. "' M.. sl. 40. LXXIX.. 22 24. t06 D. 25. sl. LXXXV. Vjersk e starine jz Bosne i Hercegovine . sl. m Ista. Sarajevo 1954. L.. 26. a žena če tv r t og kalife Alije . sl. . sl. Beograd 1967. M. !OI Ist i.8. Konjic 1975. Naše starine XI. sl. sl. T. 12. 2.. We nzel. 2. Sarajevo 1969. S. sl. sl. P. Beograd 1970.3 1 i 37. d. III ISla. . 24. 12. 53.. Vego. B eš l ag i ć. 11 . sl. . ll. . 101 Fatima je bila kći Muhamedova. n. D. Wenzel. sl. '" S... sl.. 100 S. LXXIX. slike na stranicama 65-67. B eš la gić. d.. . n. sl. Sjen ice i Raške. d . 110 D . sl. T. Glasni k Zemalj skog muzeja.. XXXVIII.. Običaj postavljanja zas tava na grob. . Sergejevski. Beš lagić. 31. Beograd 195 1. s. Sergejevski . L. d. sl. Mrtvačka ruka i ruka magična. n. Beograd 1951. d. LXXX. 2. III Ist i. Kupres . 203-208. n . N l S. III S. 283. LUek. Trnovo. d. 45 i 47. XV-XVI (Arheologija). Sarajevo 1967. Be nac. Isti.. . sl. T. III Isti . 15.. Sarajevo 1967. Seoski nadgrobni spomen ici tl Srbiji.Folklor VI . llO R.'" Ista. . B eš l agić.20.a . IS. . LXXX. 21. Kraljevo 1975. S. Benac. 11 i 12. 191. 79l Isti. B eš l agi ć. 22-24. '" S. T. Naše starine XIII. Olovo. n. Benac. 1. sl. •u A. 25.. sl. Beograd . sl. sl. Narodno stvaralaštvo . T . Bešlagić . n.. 14. 7. n. 137-139. lC1 Emisija Televizije Zagreb "Putovanja" od 27. Kalinovik . 10' Rani srednji vek (prevod s nj emačkog). B eš la gić.. n. d. . 655-656. d.15 M. 29-30. 23. sl. 22 i 24. LXXX. 54. 9. d . Raška baština J. 1. Wenzel. Popovo . . n. Vego.. 151.. sl. Sarajevo 1952. sl. Paškvalin. januar 1967. Kos ti ć. Stećci u Pivi.. 13. Vlahov ić i Peđa Milosav lj ev i ć. 101. ID M. IV. Wenzel. sl. d. III Isti . Nevesinjski steće .. 291. 21.. LXXX. T. 75. 289 i 291.. n. ~ Moj e bilješke na studij skom putovanju II Italiji 1971. Steće . Nekoliko natpisa na stećcima tl okolini Novog Pazara. A. 14.. sl. T. 16. Stari malisorski nadgrobni spomenici tt Vuksan L ek iću. Ljubuški. 12. IS. god. Sarajevo 1961. 109. 79z Ist i. T. oo Isti.. Wenzel. 29-30. Anđe l i ć.. 5. '" Isti.. Radiml. 121 S. Starine Crne Go re V .20 i 27. Sarajevo 1954. g.16. 7(}-72 i 74-75 . d.. Sarajevo 1954. . Neki komentari o odvojenoj ruci na bosan· sk im nadgrobnim spomenicima. d. Sarajevo 1967. Beš l agić. Cetinj e 1975. &lJ S. IX 1978. 288. ' 10 D. LXXVII. T. '" M. 790' Isti.. M.. '" M.t/bin. 76. Olovo.. sl. Džon Fajn. sv. m Materijal još nije objavljen. n. Bronzana votivna ruka iz Sasa. 92. sl. I2f Ist i. •" M. Prišt ina 1970.

Sarajevo 1971 .. 16 i 18. Salmi. 2. sl.. 53. XI. Sarajevo 1973. n... sl. LXXXIV. s l. Zagreb 1959. Kaj makovi ć. ITl Isti.. sl. n. d. Ljubinje . Sarajevo 1965. n. d. Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini.l M. Ludmer . NOlI J .. '" M. Wenzel. 41. isto tamo. g. Sarajevo 1954. NI M. M. . Be š la g i ć.JJ A. Đuri ć. sl.rkiscJze Grabsteine . 25.. Stećei na Blidinju. Skarić. sl. Kupres . 23. sl.. n.. 65. Sergejevski. VIII. d. 86-98. T. Babovac i Kraljeva Sutjeska. 137. Simbolične predstave na stećcima"" 124.79-82. 110 Z. . Sergejevski. str. Sarajevo 1934. 50. • . sv.. Karaman. 131-139. d. d. ~ S. Be š lagić. d. . d. s J. Rijeka 1970. nap. 18 . Is torija Crne Gore. 9.. 137. Sarajevo 1953. Wenzel. d. Zagreb 1954. sl. 3. Bo/juni . n. 14. MS D. Đurić. s. . Sergejevski. 1935. Aj. IX (Arheolog ija). 53.. Metul Meridž u svojoj radnji na turskom jeziku . sv. Radimlja . 17 i 21.470.. sl. Slećci centralne Bosne . III se rija . Glasnik Zemaljskog muzeja. . sl. Simbolika s rednjovjekovnih nadgrobnik spomenika u Bosni i Hercegovini .). T. sl. g. m D.3.. T. XIX. LXXXVIII. 23. Be š lagić. m Ista. 25. Popovo . M. . Schug-Wille.. s l. 'J' V. 15. 7. 20. 34. 'I 134. Maksimović. . n. 28 . 33. 7. Anđelić. Vidovi ć . 'I &)6 'I J 'J 'I . uf S.. Maksimović. 24. O. Be š la g i ć. 7 i 8. D. Nadgrobni spomenik iz Tekije. Dorn. . 46 ... 131-1 39. 146 S. 21. Katić. . lJl A. . n. sl. d. III serija. . Karaman. 110 P. NO Takve stete sa m 1976. Ludmer . " T . 164 Lj . 179 O.. l39 Vl. Glasnik Zemaljskog muzeja.. M. Soiovjev.. XXX. n. Grob i grobni spomenik gosta Milutina"' Glasnik Zemaljskog muzeja XLVI . N. M. T. II. IJI A. Benac. hS Isti. 15. Beograd 1975. Benac. Ml Moje bilješke na studijskom putovanju II Italiji 1971. LXXXII . .. 308. 116 D. ut Ch. S.. sl.. 169 J.. tSl. Wenzel. sl. sl. 13. Tii. 83 83a.. Ll Imot skoj Krajini. 9. 27. S. sl. LXXXVIII. n. "7 Isti. LXXXVI.. B eš lagi ć. m M. M.. U t Isti. d . T. 17 i 18 . Wenzel. III L. Sergejevski. n. T. l.. tom. knj. Umjetnost. 55. LXXXIX.. . Siroki Brijeg .. Be š lagi ć. n. D. Slike pokojnika na našim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima.. Bizant i njegov svijet (prevod s njemačkog). m Ista. T. Nlirnberg (? g. Wenzel. s. an M.273-274. Wenzel... T. sl. s l. A. Romanische Kirchen in der Toskana... koja je objavlj ena u Turkiyat Madžm usi V. . sl. . ~ S.Akšehir turbe ve mezarlari". n. sl. l U I sti. Starohrvatska prosvjeta. Zbornik Muzeja primcnjenih umetnosti 19-20.409 . . J. 'I s l. d. d. 80-8 1. . XC. sl. d. Popovo . d. . Sergejevski. 179. Sergejevski. Nevesinjski s t eće . T. n. M. 161 K. 12. Titograd 1970. n. n. LXXXVIII.. III Lj . d. •• S. Maksimović. a donio ih je i R. Wenzel. X. T.. IJl D. Bihalji-Merin. 12. n. T. d. sl. Beš lagi ć . 179. . d. Wenzel.. Be šlag i ć. Naše starine X. sl.. LXXXIII. Benac. 34. 31... Zagreb 1954. zab ilj ežio u Arheološkom muzeju u Akšehiru. Radimlja . IlO Materijal nije objavljen . 82. Vego. . n. N. LXXXIV. d.. d. T. n.. n. V. u Turskoj... Radimlja . Slećei Hođo va . Wenzel . 8. "1 S. god.. Kam eni nadgrobni s pomenici. . Ljubinje. O bosanskim sred njovjekovnim stećcima. sl. Patarens tvo tl srednjovjekovnoj Hercegovini "" 127. Steće. . 3. Starohrvatska prosvjeta. MJ D..

Stećci na Nektlku kod Stoca. sl. sl. T. n... . T. Benac. n. '11 S. sl. . XCIX.. T. Isti. S. L'ornam entalion d'un Va se ii: l11esure du Musee C!tm y es t les slećci bosniaques. ut Isti. Naše starine II. Preds tave kola na stećcima i njihovo značenje. d. 16. T. m Isti. Beš la g i ć. T... T. III.. . Sarajevo 1954. liS S. sl. n. M. Popovo . 16 b. 186-1 87. n. 8. sl. T. sl. HIl Isti.T. XCVI. ~ Isti. Isti. M. Kalinovik . Be š la g i ć.. Wenzel. sl. n. 16. . d . Basler... Stećci u Brotnjical11a. 6. 49 . n. B eš lagić. Wenzel. Sarajevo 1954. T. 12. '" M. Wenzel. Wenzel. M. n. . Beograd 1958. 278. XCV. XCIII. tl.. M.122.. sl. Sarajevo 1971. m M. .. Be š lagi ć. d. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu . sl. 17. '" M. 5 d.. d . 4. T. sl. sl. XII . M. Stećci tl dolini Neretve. sl. Ascona 1952. 9 i ll. 18 . Wenzel. Artibus Asiae XV.~ P. sl.. . sl.. 16.. sl. n. 6. sl.. 15. M. sl. M. 4. 18.. T. 2. XCIX. T. Wenzel. ~ S. 2. Popovo .. 38.. d... 77. T. d. sl.. 49. B eš lagi ć. 5.. 6.It S. . Krleža i saradnici. ~ S. Isti. sl. 65. Vego. sl. 121.. •" M. 19S-201. T. XCIII. sl. ". Ljubuški . Radimlja . n. sl. d. Sarajevo 1962. '1 4 S. sl. 29 b. . 12. 12. 18. 203 i 206. T. Stećei i nišani u Vojnom muzeju JNA. . IV.. M. sl. Stećci u Brotnjicama . . I9l M. T. 'oo . sl. XCIII . Kod M. m S. d. fig. &17 M. Koca. '" S. Graz 1973.. 23 i T. M. . n. sl. . T. . Grborezi. sl. sl. . 6. 8. . Sarajevo 1964. Boljuni . sl. 2~21 . . Wenzel je ovaj motiv prikazan bez štita i mača . S. 2. 29 a. Stećei u okolini Zabijaka. 67. XCV. Wenzel.. Kalinovik . Bolju"i . sl. Be šlag i ć .. M. M. Wenzel. II. Wenzel. T. sl. A. na str. 68-70. Beograd 1962. VI. 4. . 17 i XCIV. sl. . • . .Đ . 27. S. . 16. Vidi na tome mjestu navedenu literaturu. sl. d. Wenzel. Sarajevo 1972. . 'u S. Vego. sl. SOL . JU Na Izložbi etrurske umjetnosti u Parizu 1954. d. 45. 4. . Zlato i srebro Zadra i Nina . Sarajevo 1964. n. 44-45. sl. 48. LXIX. sl. Il. M. n. 8.. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XXI. 48. •n Isti. T. T. sl. Beograd 1973. tH Isti.. tn Isti. Wenzel.. Kalinovik .. Wenzel. 3. ~ Ista. n. T.. IV. Stećci u Gornjem Hrasnu. Sarajevo 1970. sl. sl. Naše starine VII. d. T. sa predstavom kola žena. XCV. sl.. . . d .. . XCIV. T.. Zagreb. n . sl. vidio sam "relief funeraire" iz VI v. 3. n . Wenzel.. sl. Benac. 57. Siroki Brijeg . XCIV. sl.. S. sl. XC I X. Vidovi ć.. m .. n. 5... XCVI. n. XCV. 155. d . IX (Arheologija).. d . n. N. 9 i 12... XCVI. '1 410 . T. sl. tn D.. 58. 157-158. d. XCIV. 36. Be š la g i ć. 5. Glasnik Zemalj skog muzeja. sl. n. Bešl agić . M. sl. Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine. Ljubljana. Stećci u dolini Trebišnjice.. . 10. . T. Beš l agi ć. T.. Wenzel. XCV.. d. sl. Kupres . 9. D. sl. T. sl. d. g... d. 6. Isti. Stećei na Blidinju . 191 Hrvat ski glagoljski misal Hrvoja Vukčića... XCV. Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine II. Naše starine VIII . XCVI. ru A. XC IV. IS-l7. Be š l agić. sl. n. M. 1904 M. n. . d. n . XCVI. Popovo . . sl. M. sl. Wenzel. 15. Kalinovik . 16 . d . 'I' S.. T. sl. br.. Wenzel. Anđe l i ć. T. sl..... . 55. sl. Wenzel. Naše starine XIII. 53 .. Wenzel. Be š la gi ć. 15 b i T. sl. Wenzel. knj. d. . XXVI. Stećei i njihova umjetnost. Radimlja . ~ M. T. 179. Vesnik Vojnog muzeja JNA 6-7. 47 .. d. 10 b. 3. Be š la gić. X. . Boljuni . Beš l agić . M. Wenzel. sl. XCV. Be š l agić. s. sl. Kupres . n. Nevesinjsk i stećci. 17. sl. . Be š la gić.ul S. Ljubinje . 17 . •u S. XCIV. Be š lagi ć.. d. l. Benac. X. . •" Isti. Sarajevo 1960. . d. '" A. 37. sl. Wenzel. 6. Nevesinjski steće.. T. n. n. 23-24.

. Kulturni karakter nek ropole Radimlje. I starske fre ske. Petković. Patarenstva LI srednjo vjekovnoj Hercegovini . 473. 951·V.. d . Vego. Program c. n. 9s9 D. J . I granje za mrtve LI Jugoslaviji. Jelen tl našim narodnim običajima. .Posebna izdanja 14.1 C. tSl Lj. tSl G. Velikog gimnazija II Dubrovniku za š k. B. uf Vuk Stefanović-Karadžić. Oposun. 146-147 . J. d. sl. Bosanska vila III. 60. Petrović . 12. '" M... sl. 102. Zagreb 1954. ll. Reljefi bosanskih i h ercegovačkih stećaka"" 4. Starohrvatska prosvjeta. Patarenstvo tl srednjov jekovnoj Hercegovini . Kalinovik . Wenzel. CXL. Beograd 1959-1960.. Beograd. . sviranje i pevanje Ll narodnim pesmama Ju žnih Slovena. Sarajevo 1913.231-232. Sarajevo 1953.705-707. Sarajevo 1951. Trojanovi ć. Rihtman. Narodne igre s područja Jajca. d . Karaman .. I sti. Zivot i običaji naroda s rpskoga.265-267. B eog rad 1955. t. 544-555. Lj. Srejovi ć. Krstić. Fu č ić.M L. n. 185. Zagreb 1901. Solovjev. M J M. • 1I '. n . Dopuđa. m D. Zorc. Đurić. 13a-131. 58. Beograd 1973.19 ..545. V. 529. Kult mjeseca LI priči i umjetnosti indogermanskih naroda. T. 6 i 23.305. La peinture Serbe du Mayen-age. Vidović. 956 S. 322-323. dio VII. Titograd 1970. "OpasLIn".. Beograd 1922. Rj eč l'lik hrvatskog jezik. Beograd 1952.a stećcima"" 322 . str. ' JI Is t i. narodni pjevač sa Kupresa. "'1 B. XXVII. ul M. m. J . 754. tj. Is torija Crne Gore 2 tom 2. n. Cičak Janja. O bosa nskim srednjovjekovnim s tećc ima. . n. S.'2' SV. god. 200. Wilke. Prilozi za književnos t. Narodne igre sa Kupreškog Po/ja. Sarajevo 1888. Izraz X. Mladenovi ć. Naše s tarine II . 107. I II.. . Srpski etnografski zbornik 111. Glasnik Zemaljskog muzeja XXV . Bilten Instituta za proučavanje folk lora I. ~ Vuk Stefanović-Karad ž i ć. 9J I M. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu XVll1. Zbornik Matice s rpske za društvene nauke 36. Narodno stvaralaštvo Folklor 9-10. "' Lj. Spomenici. Pl. Zagreb 1963. Beš la gić. III. Istorija Srba J. Ul D. 'I 411 F. M. januar-april 1964. 49-52. n . sv. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slovena. 165 i 167. 17. Bogumili i wnjetnost na s t ećci ma. '" M. 130. XCVI. Sarajevo 1966. Vego. sl. ' ll M.. Bilten Instituta za prouča­ vanje folk lora 11. ~9 A. . O. Be š l agić. d. 8--9. ISI. Slećci u Brotnjicama . knj . 276. :2:. sV. br. d. sl. d. Sarajevo 1954. Igranje. "" A. Beograd 1935. 7. 218. Beograd 1955. 25--42. Kupres . Radovi Muzeja grada Zenice. 189 i napom e na na str. ex. Beograd 1934.31. 181... 27. Ukrasni motivi n. fOI) Iveković i Broz. Stojk ov i ć.. Vidovi ć . Wenzel.26-28. Wenzel. Vego. "naoposLln" i trokraka "naoposun" kretanje. '" M. Dubrovnik 188 1. d . 1'46 S. P. Benac. 188a-IS81. jezik i fo lklor II . Sarajevo 1955. k. Stećci LI dolini Neretve. Majstori starog srpskog slikarstva. Zenica 1973. 277-278. T. Zečevi ć. T. n. Beograd 1954. Etnografsk i in stitut .7-10. 72-78. Zagreb 191 1-1916.. sl. sl. Wenzel. Psihološ ko izražavanje srpskog naroda. I . tJO Sv. Novi Sad 1963. Jankovi ć . Beograd 1956.35. Srpske narodne pjesme. Radoj č i ć. Zagreb 1930. d. Bilten Ins tituta za proučavanje fol klora III. Karaman . 9011 S. Dopuđa. Radi ć. 468-475... Bosanski grobovi. Ist i. 5. Beograd 1957. n. 35. Rj eč nik hrvatskog ili srpskog jezika JAZU. Kolo LI jutnih Slovena. '~l S. br. . Isti. Glasnik Etnografskog muzeja II Beogradu XIX. Radoj č ić. 3. Iz naše narodne prošlosti 1-11 .. m K... knj. Jireče k.. LXX. Ljeljenovo kolo. . 130. 111 serija.

d . S. Be š l a g ić. sl. 9 i 10. sl. T. 24. 57.. Ljubinkovi ć.. sl. ~ M. d. CVIl.. d. sl. 2. sl. m S. • 961 D. Nevesinjski s l eće . 962 N... CIX.. • . d. ~ M. XC. fM S. N. ~ S. • . . .. CIX. Starinar VII. n . 14 i 15. m S. 390. n.. Stećci u Gornjem Hrasnu . 173-177. 94. T. d.. Be š l agi ć Stećei Ll Gornjem Hrasn u . T. sl. T. . CX. Be š l agić. d. T. Beš l ag ić. '"" M. d . 13. Stećci u Gornjem Hrasnu . d. Wenzel. 37 i 39. Značaj slovens ko-balkanske i kavkas ke tradicije u prou čava nju stare slovenske religije I. . sl. T. eVil. X. 17. knj. 57 ... 914 S. sl. sl. • 0 M. sl. 108. s. 7. Sarajevo 1967. M..~ Ista. . XVII. Kuli š i ć. . 1007 S. sl. sl. d. •" M. J6J L. 7 a i str. n . . Wenzel. n. A. 21r-27 . CI X. Wenzel. 60.Folklor. n. ex. n. ex. n. 2. 6.. CVIl. 57. n. Wenzel. Stećci centralne Bosne. n. 9.. ov M. n . sl.. Wenzel. B eš l agić. 3 i T. 7.. Stećci Du vanjskog polja. Wenzel. 7. Trnovo.. Wenzel. 16. . s. .. 116. 12. n.. sl. n . Sl ećci u Zieml ju. 60. m Isti. sl. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH. T . JOli M. Wenzel. Beš l ag ić. Radimlja . Narodno stvaralaštvo .. sl. 412 . Wenzel. T. . J7 1 Isti. 105. sl.. n. 4. Dubrovnik 1970. Stećci Hodova. . Isti. . T. Sarajevo 1955 (ArheL). n. sl. n. sl.. 1000 A. T. Benac . sv. 100. 43. sl.. M. sl. Be š lagi ć. Glasnik Zemalj skog muzeja. V . Ć urč i ć . d . 8. 1006 S. sl. sl.. Wenzel. d. •• Ista. n. T. sl. M. 7 na str.. m S. tiol S. Be š l a g i ć. St ećc i na Duvanjs kom Polju. Kupres . M. 107. l elen u bugaršticama. Wenzel. 25 i 32. XC. . CVIl. sl. d . Kalinovik . sl. .. Wenzel... St ećci u Imotskoj Krajini . T. Ljubuški . Benac.. n. 29.. sl. 6.. n. Wenzel. Nevesinjsk i s t ećc i . sl. . T. n. T.. 2. Beš l agić. Beograd juli-<>ktobar 1968.. Naše starine XI. . Sarajevo 1967. sl. Naše starine IX. N. CIX.. 1. Wenze l.. Wenzel. M. T.... Radimlja . 94.. . sl. 1(1)1. fM Isti . Ilirske preds tave Silvana . n . T.960 S.. Wenzel. St ećci u Bitunjoj. Be š la g i ć. n. T. 11 5. 6. Wenzel. sl. . 13 . VII. . 103-105. m Ista. T. Boljuni .. sl. d. 13. Wenzel. CXIl . d . CX.. 124. sl. Be š l ag i ć. sl. Ista. Be š la g i ć. 4. .. CXII. sl. 15 . T. D . XVI. d . sl. T.. . d.. Anali Historijskog institu ta JAZU u Dubrovn iku XII. ex. d. sl. Starinar XV-XVI. 21. CXIlI. Starinsko oružje u Bosni i Hercegovini. T. n. sl. d. 25 . "' M. sl. T.. d. d. n .. LXXXVII I.. S. T. d. 5 c.. d.VII I. M. 54. sl. sl. sl. M .. T. sl. 8 i 9 . Popovo . sl. sl. n. sl. sl. Sarajevo 1943. . Beograd 1956. sl. T. n. "-I A.. 202 . m S. 8 i 9. Vego. Popovo . n. d. CI X. 47. CXI II. 966 V. M.. Be š lag i ć. . . 16. 23 b. . Wenzel.. . Sarajevo 1964 . T. d. Wenzel.. . tIlO Isti. T. sl. '" Isti. CXIII.. CXIl I. S na str.. sl. Siroki Brijeg . Rendi ć-Mio če vi ć . CXIII. d . M. Kalinovik . tM S. 59. 992 A. . Glasnik Zemaljskog muzeja LV. Ljubinje .. 4. d. Siroki Brijeg . XV I. Vego. 10 . 21. 17.. Beograd 1956.. 140.. 49. tM S. 33. M. sl. CXIII.. s. . Ljubušk i . Benac. sl. . T. Starinar VII-VII I. Be š l agić.. Tu je na istoj strani još i scena turnira. CX. T. 106. sl. sl.. S. ''''' Ista. Beograd 1964-1965. M. Wenzel. 49. Wenzel. IV. M . Sarajevo ]973. n . 8. Siroki Brijeg . M. 3. m S. d. ... Boljuni . god. d. exv.. MI S. Kalinovik"" sl.. . sl. 6. M. n. Katić. Wenzel. St ećci centralne Bosne .. l. M. . . sl. • . Benac. M. n. sl. Be š l ag i ć. T. T.. M. sl. N. .. . Is ti. Benac. d . n. . II i 14. . . 21. d. ~ M. T. Beš l agić. sl. d. CX. 91 1 Isti. Wenzel. A.

1--4. 101 0 M. 10l< C. UlJI M . 15. lJ. . XV-XVI (Arheologija). T. IOJJ S. sl.. Stećci u Gornjem Hrasnu . posebna izdanja. 1011 M. i T. Beograd 1955. d. 232. sl. n. U Mirušama kod Bil eća postoj i scena na kojoj vidimo neku če t vero n ožnu životinju koj a na pada nenaoružanog čo vjeka (V idi kod M. Kova čević. 10ll J . . 44 . Miro slavlj evo eva nđ e lj e. IOJS D. IClI Moje bilješke u Tuluzu i uBarle tti 197 1 i 1975. Fiskovi ć. Sarajevo 1961.. 3. Reljefi bosanskih i h e rcegovačk ih st ećaka . CLVI (Arheološki institut. Đ . 101) Sv. Wi en 1894. ". sl. 128. T . Wenzel. Wissenschaftliche Mill eihmgen aus Bosnien und der Herzegovina. M.. Vasić. 101J_ Đ. Zag reb 1954. 9. Glasnik Zemaljskog muzeja. sl. 13.. Stećc . Radojčić. Zbornik radova Vizanto)oškog instituta. Radoj čić. 32. Nišani XV i XVJ v. n. . Srejovi ć. Sta ro bosanski mramorovi. Kečke met. 102S Sv. Bo š kovi ć. Vesnik Vojnog muzeja J NA 2. 61. centralne Bosne . d .. 101l D. Bogumili i sim bolika steća ka.. Solovjev. 16. Alte Graber in Bosnien und der Herzegowina. Siroki Brijeg . Prilozi povijesti umjetnosti u Da lmaciji 7.100II S. d. Wenzel. 1011 J . 8. sl. 40. sl. ali još više na vuka.. Stećci (Mal a istorija umetnos ti). J. F i s ko v i ć . Ilin Đ . 179-180. Truhe l. 327. sl. Vego. O poreklu kompozicije sa predstavom lova n ~ jelene u Lipeima. Hoe rnes. n.. 2.naca Nes pine. Benac. 102(1 Moj e bilješke na studij skom putova nju II Francuskoj 197 1. G. Beograd 1967.. d. sl. n . Boš k ov i ć.. Slovenska archeologia XXVI . Naše starine XI H. n . 13. 13-21. n . 13. Cet inje 1965. Beograd 1952. Prijatelj. 381. 123. sl. 1883. 1.. 10it C. CIX.. Radoj č i ć . Sarajevo 189 1. d . 7. d. Mitteilungen der Anthrop%giscizen Geselschaft in Wi en. n. Basler .. n . 1039 A. Starine Crne Gore III-IV. 10JI C. IIUO K . 17. 5. u Bosni i Hercegovini. Nadgrobni natpis i reljef ka'l. s. . 1026 Isti. d . 10. 101l Moje bilješke u Arheološkom muzej u II Atini. Sarajevo 1956.. Challet. La civilisation du Val Camonica. Challet. Sarajevo 1965. sJ. . 1011 D. . 1019 Moje bilješke iz Pavije. T. 1011 S. sv. N. Isti . na više mjesta slika. Srejovi ć . I ).133. 1IlJ2 Sv. l UJ7 A. d . Crkva u Konjuhu . . Skulpture s ljudskim likom iz s tarohrvatskog doba. Simbolika srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Patarenstvo u srednjovj ekovnoj H ercegovini . 169-177. knj . g. Spomenik se sada nalazi II Arheološkom muzeju u Splitu. Wenzel. zbog čega je ovdj e nisam ni u vrs t io. Naše starine X. 29. Split 1953. 1009 S. Stratimirovi ć . 163. str. Sarajevo 1978. s. Odljev se nalazi u Muzeju fra ncuskih spomenika u Parizu.3 19. . ex . Srbiji i Bosni. 10J6 L. 10 11 E. n . d .l . 5). Be š la g i ć. d . O ikonografiji Radovanovog portala . 6. CI X . Arthaud 1960. M . 31.. . g.ka. Crkva u KonjuIzu. Beograd 1932. Ljubinje . Glasnik Zemaljskog muzeja III. SAN. lOll Odijev se nalazi u Muzej u francuski h spomenika II Parizu. Beog rad 1950. 2S-29. sl. sl. Preisto rijska Vin ča. Isti.. Bratis lava 1978. 413 . g. LXXXIV. knj. Neke likovne paralele s t ećci ma. Sur le ca raclere cultuel des representations de la chasse au cert au Moyen-age. Renesansna klesarsko-kipars ka djela u Splitu. Anati. 234. knj .. 18. B eš la g ić . . 163. Godišnj a k Istorijskog društva BiH VIII. Starohrva tska prosvjeta. Sarajevo 1972.. XI. 29-40. Skriva ni ć . Zivotinja p o d sj eća na medvjeda. IJI serija. LXVI. knj. um J .. Wenzel. 36. XIII. B eš l agić.. Pl. I OI~ Moje bilješke na studi jskom putovanju u Francuskoj 1971. T . Mirkovi ć.. M. n. Be š la g i ć. IV. Prilozi za prouča­ vanje junačkih igara u srednjovekovl1om Dubrovniku. sl. 10J1a Đ.

. Reljefi bosanskih i hercegova čk ih stećak a .. 29 i 30. . ll. sl. Stare. Wenzel. CIV. Wenzel ..~ M. d. s. N. 10. d. 7. sl. .~ I. sl. n. n . . M.. sl. sl. I(lU Moje bilješke na studij skom putovanju u Italiji 197 1. 111-1 20. 1011 S. 5. 123. 32-34. 2. sl. n. na Blidinju . Stećci i nišani u Vojnom muzeju JNA. CVIlI. n. B eš l agić. ". sl.. n. Va če. 365. Sarajevo 1956.. ll. 4-5. 'w M. tOJ. Wenzel. Treći program Radio Sarajeva III. Enciklopedija likovnih umjetnost i IV. sl. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LIV. I. Reau. n. Kupres . Benac. T... 54 i 56.. n.. d. d . n.. n. 28-29. Slećci . 1044 N. d .. Pl. g. d. CIV. 1 0iZ Sv. CVI. sl.. sl.. I~J V. . M.. n. 11>'1 Đ. Sarajevo 1971. Vego. 72... d.~ A. 136. XCII. Split 1952. Kulturni karakter nekropole Radimlje . S. tON I. 'oo F. T. 6. sl. T. Basler. d . T.. . Slećci na Blidinju . n . 1006 Đ . 5. d.. C u rč i ć.. CI. Wenzel. 120-1 26. Wenzel. 180-181 . d. Sv. 3.. tom III .. Srejović.. CV. T.. sl. B eš la g ić. . . I. . Be š l agić. 29. Wenzel.. n. 54.. T. d.. Reljef Dioskura iz Narone. 323. sl. We nzel. Vego. Radoj č i ć . M. CIV. d. 10$01 L.~. Benac.. d. T. Stećci centralne Bosne . n . n. T. n . "n M. T. . sl. n. n. sl. . sl. n. VIII (Arheologija). 2. d. . n . sl. 122 i 134. 56. d.... 101 1 Ista. sl. n. 4. Ista. d . T. 7-8. Wenzel.~ M. Wenzel.. d.to. 18. . n. 65. M. 483. CVI.. M. CVl. Beograd 1973. M. sl... Abrami ć. 3. d.~. M. Wenzel... CVI. XCII.. Ista.. 10.~ D. Sergejevski. T. n . sl. . . . B eš la gić.. n. um S. n.. A. Slike pokojnika . B eš l ag i ć . T. . Wenzel. Mano-Zisi... Stećc. T. Glasnik Zemaljskog muzeja. 3 i 6. Radojči ć. sl. Cha llet . d . T. 468-470. 233-234. Wenzel. CIV.. VI. d.. Sarajevo 1959. S. XCIX. . M.Iconographie des Sainl s. Wenzel. 2. 10. . CVl. sl. 1. Wenzel. CIV.. . CVI. 53 i 53 a. I .. T. T. d. CI V. Ista.. Challet. Boljuni . d. 414 . 30. Kupres . n. d . 10U M. sl. Vego. Beš l agić. T. 107. Wild. 111<7 G. 9. . n. d. . Lov sa sokolom u Bosni i Hercegovini. str. ll. T. . sl. d. CV. Bešla g ić. 150 i dalje. XXVIII .. Ion S.. d... d. Paris 1958. l04l Sv. B eš l agić. n. Wenzel.. 16. d ..•• Ista. 20. T.. 217. 9. 59.. n. sl. Mi l e tić. "" S. Srednjovjekovna s kulptura u Bosni. 9. T. X. Wenzel. Curč i ć . I~J Zahvaljujem R. Vesnik Vojnog muzeja INA 6-7. Zdravković _ A. .. . Iskopavanja u Caričinom Gradu . . Wenzel. sl.. .•• M. Solovjev. . . M. 17.. M. Die Da rstellung des bogwni1ischen "Perfectus" auf dem miltelalterlichen Grabdenkmi:ilern (S tećd) Bosniens und de r Herzegowina.. XCV. CVIlI.. 1 05. sl.. Sarajevo 1953. 43. "" S.. "" A. LXXXII. .. 8. ll.. IS i 397.. Sarajevo 1974. M.. M.. Radimlja . sl. Siroki Brijeg . 48. T. n. Ion M. . I~ I M. 304. T. T. . n. 7. Starinsko oružje u Bosni i Hercegovini . d . 11 5. Skovran. sl. 44. CIV. Beograd 1962. sl. S. l conographie de ['art chretien... ll . d. .. d. Ljubinkoviću na ovome podatku i na odobrenju da ga u ovu svrhu mogu objaviti.. d . .. d.. sl. .o D. Be š l agić. M. Kupres . sl... Wenzel. n. . Rad ojčić.. I07J S. n . T. M. n. Wenzel. n. M. . Naše starine VI. sl. BaIcanica IV. Manastir Zavala. sl. Wenzel. 1(Itf V. d . l.. T. Zagreb 1966. M. . br. sl. sl..

Sarajevo 1962. lill Ista. . "" Ista. 14. lill M. Đurić. 9. IIII M. n. M.. Stećci Lt dolini Treb išnjice. XVI. "" S. XCI. d. 177. T. G. I"' M. n . d. 183-1 84. LX:VIl. 17. Z. sl. XCI . M. Kupres . n . T. l ahrbuch der Ostereichischen Byzantischen Gesell· schafl II. Starobosanski mramorovi . M. 23. Fiskultura. T. Kupres .. 365. Benac. d.. II I. M. d ... sl. C. Wenzel. Skrivanić. Solovjev. XCIV. . . sl. B eš l agi ć. sl. XCV. d. knj. d. 471.. . . sl. n.. IIIJ Isti . Il O. T. n. Hoernes. ll09 M. d. XII. Wenzel. Ljubušk i . Neka fizička vježbanja naših naroda i njihovo tumačenje u narodnoj epskoj poeziji. Starinar N. sl... sl... 364. 1091 A. J H. n. Sarajevo 197 1. 16.415 1017 M. LXXXVIll. LXXXVll. XCIV. Vego. n. Kajm a kov i ć. JĐ9. Challet.. Wenzel. Stećci na Nekuku kod Stoca . . Bešlagić. Wenzel. "" S. ilJI A. Ukras ni motivi na stećc ima. Vego. XCIII. u koloru i zmeđu str. n.146 i sl.. XCVI. XI . n.. sl. XCII. sl. d. "" A. XC. . sl. M. liJO M. LXXXVII. . 25. . T. 38-39.. Challet. Benac. Wenzel. . n. 1120 Ista. 2.. T. Wenzel.. 32-34. d... Wenzel.. 28. T. 57. sl. Radimlja . d. d. n . sl... sl. n. Stećci (Mala istorija umetnosti) . M. d. . 7. Benac. 19. 1096 V. "" J. Sarajevo 1965. 24. 9. Beš l agi ć. 1091 Sv. sl. n.. . lim M. d. l. LXXXV. T. Stećci na Blidinju . Beš lagi ć. 27 . Napretkova povijest Bosne i Hercegovine. d. Kajmaković.. 20.. sl. n.380-381. XCll.. sl. d. d. n. Popovo . . 10')0 J. . M. M. sl. Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini . 22 b. Wenze l. Wenzel. Radojčić. Wien 1952. sl. sl. 5. Wenzel. Beograd 1961 . Wenzel. . Radojč i ć. . Wenzel... Wenzel. J(I9J F. sl. n.. T. d. T. n. d . XXXVll. 158-160. Fi l ipović : M. 90. nu Ista. 67. 1. . Slećci na Blidinju . sl. Beograd 1949. Mittelalterliche bildende Kunst in Ju gosiavien im Lichter der Ausstellwzg im Palais Chaillol. sl. Wien 1888. "N M. 67. "" Ista. Be š l agić. 4. Istorija Crne Gore II .. 437. Some Relie/s outside tlze Vjetrenica Cave al Zavala. . Asb6th. d . 133. . III. T. T. Or/ički elementi u simbolici stećaka . 1101 Sv. ".. sl. T. n. 152. 1091 C. 2. 34. Umjetnost. . sl. Wenzel. XXIX. CV. "" A. T. 86. Zidno slikarstvo u Bosn i i Hercegovini. T.. 43. " T. Poviest Bos Ize. Wenzel. n. sl. sl.. 57. LXXXVII. Truhe lka. . d. T. 11 00 Đ. 144... 5. sl. " U S. . . T. . LXX II. 1. 30. sl. Wenzel. 6. n . p. Wenzel. 101' M.. d ..~ M. Be š la gić. tom 2. Wenzel. ilIN V. 10. Xli. lUli M.. XCI. sl. n. M . 26. 152. Kalinovik ... 21-34. sl.. T. 1110 S. 1114 S. LXXX!!. Vidi i str. 9. 10 i ll. CI. Slećci Hodova . 15. M. Alte Graber . sl. 1. T. P erojev i ć. "" S. Zagreb 1882... 224 i 225. Bešlagić. n.. M. d.. T. 67.. n . M. Uk rasn i motivi na stećc ima . ill. XCI. d. l l.. n. IWf A. 169-177... 2. n. 6.. Klai ć . 6. n . 178.. . n. 10. sl. T. n. XI.. 34-35. 7. S. T. 364. M. Wenzel. 2. . d. Wenzel. T. n . Wenzel.. 244.2 i 6. . M. M. d. Bosnien und Herzegowina.2-4. sl. 50 b. M.. Be š lagi ć. IIOJ J. Sarajevo 1942. T. str. Basler.. Wenzel. Titograd 1970. 13. d. d. Siroki Brijeg . d. Kure li ć. sl. 213. Naše starine VIII. Godišnjak Društva istoričara BiH XV I. 290-292. n. 1106 Ist i. sl. . n. Joea S. 9 i T. XCII. d. . Srednjovjekovni s t ećc i od Slivna do Cepikuća . Stele. T. Patarenstva u srednjovjekovnoj Hercegovini . Herceg Ostoja po drugi puta kralj. sl.. 27.. . . sl. T. sl. d. 8. 93. T. Z. sl. sl.94-118. Benac.. T. d . sl.

7. 6. . T.. XVII. S. sl. 4 i 6. . Stećci na Duvanjskom Polju. u. U'I S. kataloJka-topografs ki pregled. LXXII . n.. 1 i 4. sl.. 15. J mz M. Stećci u dolini Nere tve. T . . M. sl. n. n. B eš lagi ć .. S t ećci na Blidinju. M. sl. XVII. Ista. 1175 M. 101 . CVIlI. Wenze l.. 8. .. 46. 8 i T.. n. CVI. . Wenzel . sl. sl. XXI. Wenzel. d. d. u77 S. 76-77. 2. d . mt C.. XVIII... 189. 6 1. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13.. 2.55. 57. 6. 14.. T. Kalinovik . n. 5. XX II . Stećci centralne Bosne . ilbO Ista. . nu M. B eš l agić. sl. 4. d . T. 24. 8.. n. n. Sarajevo 1954. M. sl. I i 2. sl.384. nn S. S. Wenzel. 13. n.. n. 13. B eš l agić. T. sl. n. Wenzel. sl. Naše starine II . n~ Isti.. Wenzel.. n.l. LX X I . 14. LXXII . liU S. sl. B eš l agić. 7.. nu S.. 5. sl... Stećci U Cavtatu i Dubrovačko j žu pi. n. d. . d . . Stećci centralne Bosne . M. n. Sarajevo 1934. sl. 23. d. sl. n . d. 7. n. Uk rasn i motivi na stećcima . St ećei centralne Bosne . Be š l agić. 46-47. 177-178. 18. Grobna crkva grafički izražena na bosanskom srednjovjekovnom s pom eniku (brošurica br.. n.. d. M. 5. sl. T. . Wenzel.. Ljubinje . . n. sl. Wenzel. sl. sl. M. d . T. T. d. sl. n. d. LXXII. 5. d . sl. 11 )6 S. sl.. 4. XIV. ". XIII . Be š l agić. s l. T.. sl. T. M. M.e . XIII. LXXV. T. T. XIII. n . Beš lagić . T. Ista. XX. T. Karanović. u. sl. 136. n. ".. n. 54. . n. ". XII. Kalinovik . T.nu S. n. Wenzel. ll SoI "n A. . Beš la g i ć . d. M.. S. . S. LXXXV II. 54. 13.. 106. LXXXII . n. n.. 11 6. sl. Bešlagić . N. XVI. n. . 59. "" I sta. n . M. 22. .. sl. U " S. 4 15. M.. Starinar VII-VIII. T. 3. T. d. sl. 13. 16. d. sl. d. d. Be š la gić. sl. 416 .. T. "n Ista. II" Ist i. XII . Ista. M. 121 . Be š l ag i ć. T. T. Popovo . sl.. XVI.. lm Ista.. Be š l agić. sl. sl. e. d.. XIII. LXXIV. sl. d . d. 165. d.. sl. XX. XIII. liO S. d. . mt M.. 272. XI. sl. T. Beograd 1974. 12 i 16. ILW S. sl.. sl. m 4 Ista. d. M. 10 i T. Wenze l. . 64. n. 14. Wenzel. d. Zagreb 1959. sl. ml Ista . "... M. LXXXV. Naknadna 'l. 8. T. n. s. I16 L Ista. ll.. n. n. T. sl.. 23. d. 117-11 8. 54. d . Ljubinje . d.. 5. T. 82...apai.. d. n. n. n. T. d. sl. B eš l agić. Split 196 1. T. . d . M . XII. LXXXVII. d . 48---49. 6. ". Wenze l. d. B eš l ag i ć. n. m t S.anja na nekro poli s tećak a u Boljunima. 101 i 101 a. 10. sl. CVil I. . . d . Radimlja . T.. n. n. T. LXXX II. 25. . XIX . n. Bešla g i ć. lU5 S. d. T. LXXII. 8. 11 '6 S. "" S. T. Be š l ag i ć. Wenzel. S. 4. . d. M. T. n. XII I. B eš l agić. B eš l ag i ć . T. n. sl. II~ Ista.. sl. T. T. Fisković. St ećci. d. 13.197 1.. B eš lag i ć . . 46. 59. XX. B eš l agić. II eilicije "Novosti iz bo s an s ko-hercegovačkog muzeja"). Wenzel. Stećci centralne Bosl1. B eš l agi ć .. sl. M. sl. . n. 120.. d. 107. St ećci centralne Bosne . 10 i 19. lin M. Wenzel. sl. T. T. sl. Stećci tl dolini Trebi~njice . II~ M. . LXXII. 50. St ećci centralne Bosne . Wenzel. 114 1 Ista. LXXXV. Stećci centralne Bosne . Wenzel. sl.. sl. 16.. mL Ista. S. M. d. sl.~ Ista. sl. 55-57. 12. Popovo . Wenzel. II i 16. 2. sl. sl. sl. Ista. 1141 M . sl. T. U 1I S. T... B eš l agić. sl. n ~ M. XXVIII. 12. Wenzel. LXXXVI II . 4. sl. Wenzel. Benac. n. Wenzel.. sl. n. T. ll.. XIV . 41.. . sl. T. n. 10. sl. Sarajevo 197 1. Wenzel. Starinar XXII . d. 73 . I. T. Beograd 1956.. 52-54.. LXXXIV. T. d. 40. d.. 1i71 S. n. Stećci na Nekuku kod Stoca . .. 13. sl. sl. Wenzel. sl.. 9. XVII. Wenzel. sl. 79... . d . T. sl. Wenzel. sl.

ll. 1116 Vl. Vijes ti Dru štva konzervatorskih radnika Hrvats ke VIIl. XL. na str. na s tr. 58 (izdato kao rukopis). 169. C.. Benac. Is torija Crne Gore . Sarajevo 1969. Stećci okoliIle Kladnja. Uk ras'1i m otivi na s t ećc im a . LX.. m! D. ml J. . 378. . Sergej evs k. n .. B eš l agić. St ećei tl Cavt atu i Du brovačkoj župi . Ludmer. Karaman . 1119 A. 80-8 1. 104. . 196. I1Ill S.. Zagreb 1953. Benae. Benac . sl. T. 14-15. Karaman. n a str.. d . 49 a. Bc š la g i ć. Starohrvatska prosvjeta. Ill. CeccheUi . Starobos(lIlski mramorovi . Starinar.79. Wenzel. 71 . 79. 13. 1107 A. Benae.. sl.. 29. I1U Lj . St rzygowski . Fi li povi ć. Jedan slovenski u zo r bosanskih mra11lorova. . d. 9. 16. 188 i 189. 161. sl. N. MOlivarkada i s tolova na s lećcitnll. O razvitku s ta rohrvat ske umjetnosti. 1113 C. Sergejevs ki.. ll. 14. .. sv. sl. Đuri ć . ll'" L Re nđ eo. 1:!OO C... 1201 M. 111$ A. Petrović. Cecchelli. 1 ~ Mate rijal još nij e objavljen.. 14 . 1156 C. 48-49. d. s l. . br. TI. 17. Benac. Kam eni nadgrobni s pomenici. d. Stećci LI GOI'njenl Hrasnu .. . Stećc . centralne Bosne. I s ti . I ~ D. Beograd 1962. na s tr. d. M. 1191 P.i. n. Maksimovi ć . 593. d. ca talogo delle cose d'arte e di antichita. sl. Sarajevo 1967. ll" C. sl. Cecehc lli . Olovo.. Naše stal"i ne XII. Orijemalni elem enti i datiranje korsk ih klupa split ske kat edrale. Beograd 195 1. t5. na s t r. VI1 . . d.. Radimlja . sa fotosom. Wen· zel. 1211 M. 116-1 Enciklopedija likovnih umjetnosti III. Beograd 1975-1976. sv. 14. 11-14. Zbornik Muzeja primenje. mo V. . . I st i... Zara. 52 a i crtež na T.. Glasinac. T. d. n. sl. . . 149. Sarajevo 1952. 1lI4 V. Zag reb 1958. li U C.46--47. llU Lj . TI. Sarajevo 197 1. XII. 195 i 198. n. sl. Stećci (Mala is torija umetnosti). II . M. knj. d. illO S. Zagreb 1959. Altc Graber . Beograd 1950. d. lI to 1111 . Wenze l. B eš la g i ć . Split 1963. . 470. 54. 22. Kara man . n. 13.. ml C. 497 . Bibliografija i građa za umjetnost i srodne s truke VIII . CecchelLi. 91 i dalj c. sJ. 159.. Olo vo . ž. sl. Sergejevski. .. 1191 J. na str. . uu J . 112-115..ciklopedija likovnih umjetnos ti IV. 230. uu S. s tr.205. s l. VII. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici s tećc. O putovhna biza nt skih cna u umjetnosti is to čnog Jadrana. Ljubinj e . s. ll ?\! Lj. d. Zagreb 1964. Fi s kovi ć. Truhe lka. illO I s ti .l i Dubro vačkoj župi . Zagreb 1927. Fis kovi ć. Fi s kovi ć . B eš l ag i ć.417 En..VIII. C. St ećc i u Cavtall. 6. 135. n. Slećci i njihova umjetnos t. d . Fis ko v i ć .. n.23. Benac. 14-16 i 19. 159. 14l. . nih umetnos ti 19. D.. Fi s kovi ć . 1101 A. na is tome m jes tu. We nzel . 11 1$ C. 1191 M. LXXXV. Glas nik Zemaljs kog muzeja XL.. d. Sk arić. IlO!' A.. 18 a i 18 b. d. C. Cecchc lli. 11 '17 S. B eš l agi ć . sl. n.. Prilozi povijes ti umj etnos ti u Dalmaciji IS. . . o.3 1. 157 .XXI . Zagreb 1963. Umjetnost. . . Beograd 1956---1957. IM S. Sarajevo 1918. 229. s l. 11. T . n. Đuri ć . 2. 11904 C. d.. T. XXXIV. 157.. 156--160. 1211 1. sJ. . 62--68. 49. 11116 A. d. Popovo . 1111 C. Ceechel1i. Srps ki e tnogra fski zbornik. . T. M aks imovi ć.. sl. s J. XX. sl.. O djelovanju domaće sredin e II umjetnosti hrvatskill kraj eva. SrednjovjekovIlo groblje kod Petrove crkve tl N ik išću . 46.. Asb6th. ll . Roma 1932. 55. Hoe rnes.20. Srednjovjekovno groblje kod Petrove crkve u Nik šiću . 121)4 M. n..

132 418 .. XXX. s l. 8). Histo rija Bro ćna. sl. Corović-Ljubinković. d. Sarajevo 1933. 21. XXX .. 99. Olovo . 11-28. J01. Illl P. . 164-165. Beograd 1964-1965. Sarajevo 1954. . . u. Ljubu!ki. Beograd 1965. Kupres. IS. Lttdmer . IlU P. K. 180.m M. Beš l agić.. 1-4. sl. I UI S. 52 a i dr. I W Isti. V. 9. n.1124 M. s l. XXXV. Zanimljivi pabirci iz narodne medicine. UJI S. 5. s.. 11&1 M. Mittelalterliche Sclteibenkreuz-Grabsteine in Stadt und Kreis Bi. d .. lm F. Ll istočnim oblastima Ju. Beograd 1960-1961 . Pe tri ć. . Naše starine VIII. Steće i u Raškaj Gori. Ikonografija duborel. Vego. n. 55-69. sl. N.. 7 i T . Sarajevo 1954. XXI.m A.66. lm S. 40. V. 45-46... .idingen.. . 141-142. 63. n.. Vego. sl. 31. 284.. . 33. s l. . Benac. 1. 10. 2 i 3. Novi Sad 1970. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. 19. Sarajevo 1964. s l. sl. Mostar 1978. s l. Glasnik Zemaljskog muzeja. I V. T.'" S. sl. .stećci (u dolini Trebišnjice) . sl. 19. Sergejevski. Mo mirović. VI. u* S. Naše starine XIII. S t ećc i cen tralne Bosne . lm A. Isti . II . Zagreb 1964. Katić. 2. Nevesinjski s tećci. Benac. IH' A. .. IlU Enciklopedija likovnih umjetnosti III. . M. 6-7.. Radimlja .. Godišnjak zaštite spomenika kulo ture H rvatske l. 9. sl. Naše starine IX. . knj . Sergejevski. T. IUS M. . Wenzel. 279. 72--81. Sarajevo 1933. Srednjovjekovn i nadgrobni spomen ici tt tepi. Vego. Benac. Sarajevo 1964. 28 i 89. 1241 Isti. na istom mjestu. d. B ešlag ić. Sergejevski. sl.. d. . 20. Sergejevski.. 48 i T. Wenzel. sl... V.. Starinar. sl. Sarajevo 1956. . . . Sarajevo 1972. B eš la g i ć. sl. sl. M.. Momirović. . T. 42 i 43. s. . sl. Sarajevo 196 1. IV-V. . 23. S t ećci u Birunjoj. P. XV-XVI. S. sl. goslavije. d. Curčić. . n. N. Prilog datiranju slepcan. n. Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine II. lUO D. 1212 M. sl.nilt vrata manast ira Slepča. IUI S. V. B eš l agić. 1146 D. n.638. 22. Corov i ć·Ljubink ov ić. 10. Gajret br. d. Zbornik Matice srpske za likovne umetnos ti 6.. 6. n. 30. . Wenzel. Sarajevo 1950. Patarens tva lt s rednjovjekovnoj Hercegovini. 2 a. D. 81. 78. . Popovo .77-85. n. Corović-Ljubinkovi ć. n. 68. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici . Be š lagić. sl. 12'1 Isti. Sredniovekovni dubo rel. D. \3. 256. 5. d. d. '''' S. Sarajevo 1952. 1251 L. T.. sl. Stećci u Ziemlju .. "Most" 17-18. Stećci tl okolini Sibenika. d. 127-129 (Vidi i Napredak. . 85-86. un L. d . Benac. d. Srednjovjekovni nadgrobni spom enici s t ećci (u dolini Trebišnjice). 2.. 22 i 24. 1. Ludmer . sl. . 1116 Isti. Siroki Brijeg. n. sJ. LXXXVIII. IZU. 160. T. T. Sarajevo 1962. T. . Kalinovik . Zagreb 1975. B ešlagić. 12. IZ 45 M. . 197G---197l. Palaves tra M. Radovi Nau č n og društva BiH XXIV (Odjelj enje istorijs ko-filoloških nauka. . . 18 i 19. n. 17. Isti. Sarajevo 1954. U4J S. St ećci tl dolini Neretve . 129. 12$4 V.. Naše stari ne III . Vego. . 31. sl. Momirović. n..)0 Isti . 160. n . Japodske urne. 93. BUdi nger Geschichtsblatter.. B e š lagić . br. B eš la g i ć. 6. T. Stećc i u Ziemlju. Bešlagić . 6. 69. d. 124Z M. 143-1441. Han. d. 14. U" I s ti . knj. Band VII. 29. Stećci u Bitunjoj . . Stećei Hodova . Abb. Radimlja . Azzola. skih i treskava čk i1z rezba renih vrata. m' A. 1226 M. 30. n. 66. K at i ć. IUS Isti.

1O Gotovo za sve navedene strane istraživače može se reći da su steć­ ke vrlo slabo upoznali. od kojih se i dva natpisa "na srpskom jezijedan odnosio na vojvodu Vlatka Vlađevića. I interesovanje stranaca za ove spomenrke naglo je poraslo. godine.7 ruski putopisac Pavle Rovinski' i francuski putopisac E. pogotovo kada se odnose na natpise. Među najstarije spadaju bosanski franjevac i književnik fra Martin Nedić" i hrvatski književnik i istoričar Ivan Kukuljević-Sakcinski.' bečki arheolog dr Modtz Hoernes.5 mađarski rudarski inženjer Gi:itting. na putu kroz Bosnu. međutim. Talijan Alberto Fortis je proputovao neke krajeve Dalmacije l i Hercegovine i u svom putopisu ostavio nam je zabilješke o nekoliko lokaliteta stećaka .' Slijedeće vijesti'. koji još nisu ustanovljeni.stećka se danas nalaze u vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu). zbog čega su njihova zapažanja uglavnom pogrešna. Konstantin Jireček je jednu svoju studiju posvetio natpisu Radače Cihorić. podaci o natpisima stećaka potječu tek iz druge polovine XVIII v. zbog močvarnog tla nije uspio da pregleda. 12 Odmah "za njih dolazi hercegovački franjevac i pisac fra . a možda ih je bilo pa su se izgubili.i Hercegovinom i u svom putopisu saopštio i dva natpisa iz okoline Stoca. a i danas predstavljaju. De Sainte Marie. Mnogo je više domaćih naučnih radnika koji su se zanimali za natpise stećaka. oni su ponešto rekli li o natpisima. bio Slovenac Kuripeš i ć.3 . predmet istraživanja. 'll čijem je sastavu. Sami po sebi. Bez obzira što su ovi natpisi tada vrlo pogrešno pročitani (zapravo je to bila slaba rekonstrukcija narodnog predanja). značajniji l - EVIDENTIRANJE I PROUeAVANJE Najstarije zabilješke i podatke o natpisima s tećaka nalazimo u putopisu Benedikta Kuripešića . Poslanstvo austrijskog cara Ferdinanda I turskom s ultanu Sulejmanu II .' Među starije istraživače stećaka spada i pruski konzul u Sarajevu Otto Blau. zaustavilo se u selu Lađevini (Vlađevini) kod Rogatice da pregleda nekropolu sa ogromnim s tećcima .' 419 U periodu austrougarske vladavine u Bosni proučavanju stećaka se posvećivalo dosta pažnje. Rekao je da su ga u okolini Trebižata privukli natpisi koje. Tom prilikom je Kuripeš ić zabilježio ku i srpskim pismenima". -koji je pred kraj turske vladavine proputovao Bosnom . ali nije isključeno da podaci postoje i iz ranlijeg perioda.' Pi šući o stećcima iz raznih krajeva. a među njima su: austrijski vojni ljekar dr F.· mađarski istoričar Johan von Asb6th.NATPISI STE CAKA Uz oblike i ukrase. Luschan.iz 1530. Osamdesetih godina XVIII v. Kuripešićeva informacija ima istorijsku vrijednost. iz Veličana kod Trebinja. oni su odavno skrenuli pažnj u naših i stranih naučnih radni'ka i ostalih kulturnih građana i sve donedavna su bili. a drugi na njegovog vjernog vlastelina vojvodu Miotoša (obadva . kao tumač latinskog jezika.. natpisi predstavljaju najkarakterističniji i najfaktor naučne i umjetničke vrijednosti stećaka.

ilkonama. da objavljuju njihove izvještaje. lista za knjigu umjetnosti i obrtnost. koje je počel o 1902. te saradnjom znatnog broja ljudi sa terena koji su bili vješti tim poslovima. pretežno se stećaka.14 zatim Miloš Milojević." Đoke Maza lića. štampanim najviše u Glasniku Zemaljskog muzeja između 1889. rad Starobosanski natpisi. objavlj en li Glasniku Zemaljskog muzeja 1895..16 Ljubomir Kovačević." Petar Kaer" i Alija Catić . međutim. g.Petar Bakula. nastupilo je razdoblje nešto šireg i kvalitetnijeg rada na evidentiranju i prou čavanju natpisa. objavivši tridesetak priloga u Viestniku hrvatskog arkeolog ičkog družtva i nekim drugim časop isima u razdoblju između 1881 i 1896.33 Vladislava Skari ća. Starina Jugoslavenske akademije znanosIli i umjetnosti i Starinara Arheološkog druš tva u Beogradu. Jedan od razloga š to se javlja više [straživača natpisa u drugoj polovini prošloga vijeka svakako je bio u blagonaklonosti tadašnjih naših časopisa. Martino\'i ća. 37 Na ovome mjestu potrebno je navesti i jedan svojevrstan poduhvat. Zapažen mu je. a završ ilo se 1926. kao i nj'ihovih natpisa. ali i sa vremenski kasnijih nadgrobnih spomenika. 1 9 Među najstarije bi se mogao ubrojati i Vid Vuletić-Vukasović. Tada se pojavljuju doprinosi Vladimira Corovića. u obradi s teća ka. crkvama. U knjizi III objavio je 201 i u knjizi VI 27 nadgroon ih natpisa.25 Matija BijeIrić.17 Sime Ljubići' i Mihajlo Valtrović. U prepisivanju i či tanju natpisa griješilo se dosta. Mislim da je to jedan vid odraza opštih kultumih kretanja i stremlj enja karakterističnih za doba ilirizma i romantizma u našim krajevjma. vladala je s tagnacija.'o Osnivanjem Zemaljskog muzeja u Sarajevu i pokretanj em njegovog godišnjaka Glasnika Zemaljskog muzeja. članke i radove. Iznimne aktivnosti nisu bile od nekog 2)načaja. g. U staroj Jugoslaviji je bilo samo povremenih aktivnosti. i 1896. reći da su pos lovi u glavnom bili slabo organizovani i nesistematski. Ova 420 .B Neke natpise su objavili . 22 U tome vremenu svoje radove o natpisima objavljuju: Luko Zore. koji je o natpisima stećaka još najvi še pisao. Arkiva za povjesnicu jugoslavensku. Treba.31 Đorđa Stratimirovića .3' Vejsila Curčića 36 i Pere Slijepčevića. Slovinca. U svojim radovima. Nakon dugogodišnjeg napornog rada objavio je 6 knjiga zbornika Stari srpski zapisi i natpisi. Gotovo su svi poslovi bili vezarui za ličnost Cire Truhelke.15 Milan Đ. freskama. 29 Prva dva decenija XX v." Kosta Hiirmann.'l Posebnu s tudiju je posvetio pis mu natpisa stećaka. Za sakupljanje grobnih natpisa služio se raznim izvorima i literaturom. Milićević.'8 I naš ugledni slavista Vatroslav Jagić je jednu svoju radnju posvetio natpisima stećaka. npr. tadašnjeg kustosa a kasnije direktora Zemaljs kog muzeja. a onda te natpise proučavao. crtao i fotografisao natpise. g. prvenstveno Viestnika hrvatskog arkeologičkog družtva. objavio je preko 100 natpisa.3o Milenka Filipovića.. I sam Ciro Truhelka je dosta griješio. g.i sarajevski mitropolit Sava Kosanović." Ljubomir Stojanović. pravio odljeve li gipsu. nego je lično najviše terena pregledao. iako treba primati da je njegov doprinos u tome pogledu najobimn1ji i najvredniji . Ne samo da je bio inicijator i organizator akcija koje su se na to odnosile. nadgrobnim spomenicima." A. Ljubomir Stojanović je godinama s kupljao s tare ćiriIske zapise i natpise na knjigama. nazvavši ga bosančicom.

trebalo organizovati posebnu akciju koja bi š to pnije ostvarila uvid u pravo stanje na terenu.. U tu svrhu je formirana stručna ekipa koja je pod rukovodstvom Marka Vega. Zdravko Kajm a kov i ć.'. te da je njihovo objavljivanje rastureno po raznim časopisima." Jovana Kovačevi ća .'1 Bilo je i drugih obrađivača stećaka koj" su otkrili ·i objavili poneki nat pis.1 i Radomir Stanić. njihov sadržaj je preve den na francuski jezik.' 1 Pe tar Đorđi ć" i Tomislav Raukar. a potom pripremila Zbornik koji je u 4 toma.'" a potom Se fik B eš lag i ć..59 Vladimir Mošin .J9 Zbornik je obuhvatio i dotle p ris tigle materija le opšte akcije pop'isa stećaka koji su se odnosili na na tpise. Najprije nastojanjem Zemaljskog muzeja. Najveći broj do sada nepoznatih natpisa pronašli s u Marko Vego. 57 Posebnom paleografskom studij om zadužila nas je Gordana Tomović. g. Gregor Cremošnik.'''' Maja Miletić.. Toga se prihvanio Zemaljski muzej u Sarajevu.8 a posredno. zbog njihove velike lI1aučne i umjetni čke vrijednosti. Ne računajući ostale epigrafske na tpise koji s u tim zborn ikom obuhvaćeni (6iriličke.ić. Ističem takve radove Marka Vega. a Vrijeme od os l obođenja zemlj e 1945. u mnogo s lu čaj eva i gipsane odljeve. tu je zastupljeno ukupno 267 natpi sa stećaka. do 1970. do danas možemo s matrati period om organizovanog i sistematskog nau čnog istraživanja natpisa. pa se može reći da je na taj nač in posao oko evidentiranja na tpisa s teća ka u potpunosti obavljen. navedeni su bibliografski podaci i izvorj." Jovan Ivović. g. Dugogodišnjom akcijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine oko terenskog popisa stećaka i njihovih natpisa rukovodio je SefiJk Bešlagić. otkrila i pročitala nove primjerke i pripremila kriti čko izdanj e svih natpisa u vidu zbornika. U međuvremenu se došlo do saznanja da su natpisi na teren u 'u veoma teškom tehničko m stanju. počevši od 1957. došli smo i do natpisa koji s u nađeni u Srbiji. zatim da u njihovoj dosadašnjoj nau čnoj obradi ima dosta propusta ine ta čnosti . već bili na raznim mjestima objavlj e ni.'.so Dušan Glumac. Smatram da treba navesti i zan imljivo dj elo nedavno preminulog istaknutog bosanskohercegovačkog pjesnoka 421 . g. Radoji či ća 64 i obimnu radnju o stećaima Ivana Renđea. a potom i Zavoda za zaštitu spomeni i ka kulture Bosne i Hercegovine. Crnoj Gori i Hrva ts kOj. napravi la fotose. pa da bi . Proširenjem opšte akcije Zavoda za zaštitu spomen ika kulture Bosne i Hercegovine na područja s usj ednih republika.'" Angela Horvat. O sv im tim natpisima je data transliteracija i transkripcija.zbirka natpisa bila je od velike koristi mnogim i danas ima svoju veliku nau čIlU vrijednost. r evidirala dosadašnj a č itanja . objavljen u vremenu od 1962. putem s tudij a s tare bosanske ćiriLice uopšte.' Neki od objavljenih natpi sa s u bi li predmet studija i rasprava.' Mirjana Corov i ć-Ljubinkov i ć. tako npr.:l8 naučni m radnicima. obišla teren.. glagoljske i latinske).'9 Leon tij e Pa vlov i ć." Ovome treba dodati i s inte ti ča n naučni rad Đorđa Sp.." Drago Vid ović." Đoko Mazalić. g. u kojoj je na pregledan način domo i 164 natpisa sa s tećaka . Tom akcijom Zemaljskog muzeja obuhvaćeni s u samo natpisi teritorija današnje Bosne i Hercegovine. koji s u prije 1945.: Alojz Benac. a uz to i evidentiranju i proučavanju natpisa." Pavao AnđeJ. a priloženi su i foto si ili crteži natpisa.kovića . Aleksandra Solovjeva'"' i Pave Anđelić . kao izdanje Zemaljskog muzeja. pristupilo se planskom evidentiranju i prou čavanju steća ka .S3 Jovana Vu.

8%. ostalo je .59%. Bileće. u Srbiji 0 . Na tenitoriji Hrvatske je bilo 13. Gacka i Stoca. Prema tome. tako da ih danas ima ukup. a 'll Bosni i Hercegovini 0 . smisla i nadahnuća izvršio izbor jezički najzanimljivijih natpisa stećaka (uz .478 povećan na 69.55% . potrebno je a i moguće da u ovome momentu pružimo maksimalno tačne i kompletne podatke: Na teritoriji Bosne i Hercegovine do prije 10 godina bila su 323 nat p i·s a.73 Procentualna zastupljenost natpisa u odnosu na današnji ukupan broj stećaka iznosi 0. U Crnoj Gori je bil o 12. U (O. pa njihov ukupan broj danas iznosi 22. tako da ih sada u svemu ima 326. me okviru HercegoV1ina je dva puta bogatija od Bosne. najviše natpisa o kupljenih na jednome loka li· tetu imaju Boljuni kod Stoca .7I a 2- BROJNO STANJE Po završetku opšte sistematske akcije evidentiranja stećaka 1969. što znači da danas tamo postoji 18 natpisa. Bešlagić pronašao jedan natpis u okolini Graaačca67 i jedan u Perastu.k njizi Stari bosanski tekstovi Dizdar je sa puno truda. Ta'ko on u Hrvats koj sada iznosi 0. U Bosni . Kaj maković dva natpisa u okolini Foče. i to kako na teritoriji Bosne i Hercegovine tako i na susjednim republi čkim podru čjima. Djelo ima ne samo književnu nego i naučnu wijednost. danas imamo u svemu 384 natpisa. g.19 primjeraka. U Srbiji je ranije bilo 15. Stanić nekoliko natpisa na područj u 'bivšeg Novopazarskog Sandžaka.približno isto stanje kao i prije 10 godina. on je sa 66.49 % . a n a njenom po· dručju se broj em natpisa naročito ističu krajevi oko Trebinja. Palavestra jedan u 'Okolini Foče" i R. u međuvremenu ih je nađeno još 9. naj· više natpisa i ma oko Lopara. u međuvremenu su pronađen a još 3." dr V. g-" Kako je u međuvremenu bilo naknadnih akcija evidentiranja stećaka. Relativno. a vodeći lokalitet u tome pogledu su Piperi .55 % Taj procenat se samo poneš to izmij e· nio u republičkim relacijama. no 18. a u vezi s tim i pronalaženja dotle nepozna tih natpisa. n ađeno je 6. umj esto 363. U Bosni i Hercegovini ima najviše natpisa. utvrđeno je brojno stan je primj eraka sa natpisima .Maka Dizdara. I š to se rasprostiranja natpisa tiče. U Hrvatskoj natpisa ima najviše u okolini Dubrovnika.7I te dr Z. u Crnoj Gori 0. ipak je ponekii na~pis još ostao neotkriven. od kojih neki još nisu publici ra-ni.i zbor tekstova srednjovjekovnih povelja i rukopisa) i obavio njihovu književnoestetsku analizu i valorizaciju. U vrlo zapaženoj . Danas je i ukupan broj steća ka izmijenjen. u Srbiji u oko· 422 . koliko je ranije iznosio ukupan broj natpisa na stećcima 'll Jugosla\"iji .66 Iako su poslovi oko evidentiranja natpisa stećaka 'Obavljeni dosta solidno [ savjesno.70 a ne· davno je Brana Belić pronašao jedan na tpis u okolini Tes lića. koje je publicirano 1971.356. relativno. Tako je u međuvremenu S. u međuvremenu su otkrivena 3.

talijanskom iH nekom drugom jeziku. U Bihaću je.n ali ni te ploče ne možemo svrstati u stećke. istih iLi sličnih onima iz Italije i drugih zemalja za· padne Evrope.kapeli na Bobovcu nađene 3 oštećene nadgrobne ploče. tačnije u Banjanima.78 na kojima su ustanovljeni latinski natpisi.lini Malog Zvornika i Raške. kako to pismo još neki nazivaju.. Fortis je u svom putopisu liz XVIII v. što je veoma važna činjenica. koje ne smatramo stećcima. U najnovije vrijeme su u bivšoj dvorskoj . nego samo približno.. ustao protiv toga naziva. doduše. na sljemenjacima .71. to pismo nazvao bosanskim. zatim na sanducima . govorio o bosanskoj staroj azbuci. evidentirano 9 nadgrobnih ploča (u Fethiji džamiji." ali takvih nadgrobnih ploča ima mnogo u Hrvatskoj. susreće se naziv bosansko pismo. Osim toga. iz XV V. Stojačković je. A. ovaj podatak prilično nesiguran.76 a u Vlašićima na otoku Pagu ploča sa glagoljskJim natpisom iz XV v. najviše ih je klesano na pločama . potrebno je reći da su natpisi stećaka pisani na na· rodnom je1liku starom bosanskom ćirilicom.74 3 - PISMO I JEZIK Prnje svega. pišući o Pelj ešcu 1921. koji su ušli u Vegin Zbornik natpisa. naveo da su nekada kod crkve Gospe Dd Lužana u Stonskom polju bile 3 ploče sa natpisima latinicom u kojima se spominju imena Radivoja Vučetića. g.34 i na stubovima . IJIiti da je na latinskom . jama bosanskih kraljeva s kraja XIV i iz prve polovine XV V. pisani isključivo ćirilicom.89 primjeraka. a1i te ploče. Vjerovatno bi bio zanimljiv podatak o osnovnim oblicima ·stećaka koji su korišteni za I klesanje natpisa.spomenici. g.O nazivu pisma Nije nam poznato kako se u svoje vrijeme nazivalo pismo kojim S" pisani srednjovjekovni bosanski knjiški i epigrafski .57. Godine 1668 i 1672. To nije moguće sasvim tačno usta· noviti. latinicom ili nekim drugim pismom. Radovana Humkovića i Radovana Pribinića. nekadašnjoj crkvi sv. međut. Jukić je 1842. na kojima su natpisi na latinskom jeziku. a u Crnoj Gori u okolini Nikšića. a . odnosno bosančicom.kšića i Bileće. u Rogoznici kod Sibenika postoji nadgrobna ploča na kojoj je uklesan danas nečitljiv natpis go tičkim slovima na latinskom jezilku. Tragajući za najstarijim nazivima. sa likovima i insigni.im. Još 1530. M. 1847.. također ne možemo svrstati u stećke. a F. mislim. koji se pretežno odnose na hrvatske plemiće iz XVI v. barem što se samoga pisma tiče. Naprijed sam već naveo da ga je 1530. dakle. kraju !između N.. g. putopisac Kuripešić nazvao "srpskim pismom".16. Od 267 natpisa na teritoriji Bosne i Her· cegovine. g. 79 NatpiSi stećaka su. za to pismo upotrijebljen je naziv bosanički alfabet. A. ali je. karakteristične za razdoblje kasne gotike u srednjoj Evropi. Ante) . g. Ne postoji nijedan natpis na stećku koji je napisan glagoljicom. na krstačama . Hadžijahić je pronašao nekoliko dragocjenih podataka. Dodajmo još i Lo da je Nikola Bjelovuči ć.79• 423 .

bio uvjeren d a je lapidarna bosanč i ca bila osnov za razvoj bosančice kojom s u pi sani drugi tekstovi . a onda i bosančicom. g.. on je naveo više nj en ih paleografs kih i j ez i č kih osobitos ti . koje on naziva bosanč ico m ili hrvatskom ćirili­ com.povelje.so smatrajući da se razlikuj e od ć irili ce po slovima b. pisma itd " Njega je slij edio Ma te Tentor.i velika raznolikost." Zvonimir Kul und ži ć smatra da je u Bos ni nasta la posebna varjjanta ćiri l i ce . g. kao već us talje n. posebno o nj enom teritorij a ln om š irenju u Da lmaciju o d XV v. ikavsk i govor i. odnosno bosanskom ćirilicom. i za ć iril s ko pi smo štampanih knjiga . Slično Vrani. a li je bio p ro tiv toga naziva za č ita vu bosans ko-hums ku ćirii s ku pismenos t. I van Kukuljevi ć je upotreblj avao ime hrvatsko-bosanska ćirilica.na zapadu. koje on naziva hrvatskom ćiri­ licom"" Rekao je da je naj s tariji hrvatski ć i ri l s ki rukopis ugovor Kulina bana s Dubrovnikom J J89. Raukar je pledirao za termine zapadno ći rilsko područje i za padna ćirilica." a Franjo Rački bosanska ćirilica. n aroč i to.o nazivu pisma naših natpisa u užem s mislu riječi mišljenja ne samo da nisu usaglašena nego se m ože reći da u tom e pogledu faktično postoj. T. osim toga. a naziva se i starobosanskom. odnosno hrvatsko-bosal1Skom. "specifi čn o pismo Bosne". a . g. Po nekima je to srpska ćirilica." Vladimir Moš in je dobro uoči o spec ifi č nosti ć irilice u da lmatins ko-hrvat skom područj u i prihvatio termin bosančica.'" Ciro Truhelka je ovo pismo nazvao bosančico m i p okušao da taj naziv obrazloži. nazvao za pad.neš to kasn ij e je po kušala i da u na uci već odbačenu hipotezu Truhelke i Tentora o postanku bosan č i ce nepos redno iz grčkog p isma . đ. neki je zovu hrvatskom. On je. Pišući o književnim nas tojanjim a u srednjovjekovnoj Bosn i. za koju je re kla da se ispolj avala i na bosans kim stećci ma. Benedikta Zelić. izmijenivši se u poneče m ." Vatroslav Jagić bosansko-dalmatinska ćir ili­ ca (kasnij e je o n brzopis u Poljicama XVI-XVIII v. npr. koji je pod nazivom b osa n čica podrazumijevao cjelokupnu bosansko-humsku srednj ovjekovnu ćir iI s ku pismenost ' 5 Da bi dokazao da se radi o sasvim novom pis m u. ugovori. s ta tuti. U svoj oj s tudiji O problemu bosančice on je nešto kasnij e usvoj io term in bosančica samo za zapadn o-ć iri l s ki brzopi s XVI-XVIII v. najprije je s matrala da je bosan čica hrvatsko nacionalno pismo.wm ćirilicom). i č. I van B rč i ć ga zove imenom bosal1Ska azbuka. hrvatska ćirilica.'IO 424 .'J· I u udžbenici ma o hrva ts koj srednjovjekovnoj književnosti su svi . mislili s u i neki drugi hrva ts ki na u čnici . v.'3 Naziv. Za pismo natpisa s teća ka on je predložio naz iv lapidarna bosanska ći rilica." P išu ć i o razvitku bosansk e ć i rii ske minuskule. a li je to pismo uklopio u opš ti razvitak južnos lovens ke ć irili ce . Kurelca 1861. Tako. tretiraju ć i to sve dij elo m zapadne ć irilice. kronike. povezamos t sa k ato li čan s tvo m . Zla tov i ća J 888. Smatrao je da b osanči ca ima ne samo svoje specifi č­ nos ti u odnosu na srps ku ć i r ili cu nego i posebno ep igrafsko pismo. bosančica se prvi pu t susreće kod F. v i z. koja se proširila i na Bosnu .naučni radnici su ovo pismo razl ičito nazivali. a ne posredno iz crk vene ć iri li ce . Stariji hrva tski . pišuć i o razvitku brzopi sa u Dalmaoiji . zatim bosansko-dalmatinskom ili zapadnom ćirilicom. dalje.natpisi bosanskohercego vačkih s teća ka uvrš teni u h rva ts ku e pigrafiku. Vladimir Vrana je rekao da se ćir il sko p ismo prošir il o u Bosnu i u Hrvatsku .. koje je postalo i razvilo se nezavisno od s rpske ćiri li ce. među koj ima je istakao nove ob like slova č. ponovn o oživi. a naziv bosanica kod S.

Truhelke i K. š to mu je prigovorio Aleksandar Mladenovi ć. Cirković. . 99 Interesantno je napomenuti kako se u s tarijoj literaturi o s tećci­ ma i njihovim natpi sima.I 04 425 Gotovo sve ove kontraverzne i važnije razlike o nazivu i obilježjima s tare bosanske ć irilice us pj ešno je prikazao i pod vrgao kritici T. Beli ć je rekao da je u Bosn i od polu us tavnih i brzopisnih slova s tvorena s tilizovana azbuka koja se naziva bosančžc01n. ozbiljno je kritikovao Gr. održanom u Zenici 1973. skom ćirilicom ili bosanč icom . ali je i on na svoj na čin osporio posebne od like bosanske ćirilice. ali isti če i obrazlaže i njezine posebne odlike. Horm anna. posebno ono o epigrafs kom pismu kao starije m od pis ma rukopisa. Doduše.IOJ a prof. Rešetar% i S . Cremošn ik ' 5 Na Truhelkino mišlj enj e o bo san čici kao posebnom pi smu da li su ozbiljne prigovore i M. koji se s uprotstavio nazivu bosa nči ca. oštro je napao Brana Nede lj ković. nezavisno od srpske ćirili ce . podnio referat o s tećc ima. onda su mu ruski arheolozi prigovorili zbog takvog naziva. 9 3a Truhelkino miš lj enj e o bosančici. tvrdeći da je to samo srpsko pismo'3 Među poznatim savremenim srpskim nau čnim radnicima Petar Đorđić li svom djelu o is toriji srpske ćirili ce smatra bosančicu varijantom srps ke ćirili ce . tvrdeći "da ničega n ema š to bi pis mo iz Bosne izd vajalo od ostalih ć iril s kih pisama"'8 Nede ljković je južnos lovensku ć irilicu i s klju č i vo vezao za srpski narod . U nedavno objavljenom dj elu o pismenosti u Bosni i Hercegovini Vojis lav Bogićev i ć je upotrijebio termin bosanska ćir ilica. naj češće ovo pis mo nazivaju sta r 0 l'11 hasan. a njihovi natpisi s tarobosan s kim. g.'"1 Iz srednj e generacije bosan skohercegovač kih naučnih radnika koji su se p ovremeno bavili istraživanj em natpisa steća ka spomenimo Vladislava Skari ća. Raukar u svom referatu koji j e podnio na Simpozijumu "Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura". ovu s taru bosansku ćirilicu naziva stećke i bosančžc0111 . ne pominju ći Truhelku ni druge autore. bio protiv upotrebe naziva bosančica j bosQ/1Sko-hrvalska ć irilica. koja kao lingvi s ti č ki s tručnjak proučava s tare bosMlske rukopi se. 102 Savrem eni bo sa nskohercegovački naUC 11l radnici koji proučavaju natpise na njima. za to š to s u u njemu vidjeli spontanu želju Aus tro-Ugars ke da Bosnu i Hercegovinu ogradi od srpskog svijeta 1 00 Treba reći da je Vladimir Corović za ovo pismo upotrebljavao naziv bosanska ći rilica. Herta Kuna. Hormann na XI Arheološkom kongr es u u Kij evu 1899." Truhelkinu koncepciju o samostalnom razvoju bosa n čice . A kada j e K. g. naročito li radovima koji su objavljivani u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz pera C. stećci počes to nazivaju s tarobosa ns kim spomenicima." A.Srpski nauOni radn ici su bosansku ćirilicu gotovo odreda vezali za srpski narod i s matrali s rpskim ćirilsk im pismom_ Vuk Karadž ić ju je smatrao dijelom srpske pism enos ti_" Ljubomir Stojanović j e sve natpise stećaka uvrstio u svoju poznatu zbirku s tarih srps kih zapisa i natpisa " Pe tar Kolendi ć je.

I09 426 . koji se javlja u XIII v. i to sjeverno od Splita. pa bi ga od sada trebalo prvenstveno i upotrebljavati. sa 38 slova. g.on je najviše pažnje tada posvetio dalmatinskoj ćirilici XVI-XVIII v. Tokom vremena. H" Najprije je stvorena takozvana crkvena ćirilica na staroslovenskom jeziku. Misli se da je nj egov autor episkop Kliment Ohridski. a kasnije pravougaoni oblik slova. prenesena u Bosnu. Zahumlje i Travuniju. stvorio srpsku azbuku od 30 slova lO8 četkom Po Beliću. negdje na teritoriji današnje Makedonije ili Bugarske... osnivača . kancelarijska minuskula}. Malo prije ćirilice pojavila se glagoljica. povezujući tu ćirilicu sa bosansko·humskom pismenosti XIVXV v. učenik slovenskog apostola sv. u Rusiji je početkom XVIII v. Najveći broj slova preuzet je iz grčkog uncija'lnog pisma. međutim. u svjetovnim s pomenicima (poveljama i pismima) dobila svoj definitivan karakter. kancelarij sko i epigrafsko pismo stare Bosne nije nastalo nezavis no i da nij e nikakvo posebno i samostalno pismo. dok se u Hrvatskoj. Prvi naziv ima puno naučno opravdanje. koju su uglavnom prihvatili i ostali slovenski narodi .. došlo je do stvaranja pojedinih slovenskih n acionalnih azbuka. tzv. osim toga. pod utjecajem živih narodnih govora.. upravo uslovljavajući je time. nego da je samo vari· janta južnoslavenske ćirilice sa izvjesnim osobenostima koje. Tako je 'kod nas Vuk Karadžić 1818. kasnije samo pismo svečanih crkvenih knjiga) i poluustav (koji se razvio :iz ustava kada se pored crkvenih 'k njiga javio i književn i rad).. ćirilica je Srbima došla već u X v. ali je u pojedinim zemljama i dalje prilagođavana nastalim potrebama. ali je. dozvoljavaju i opravdavaju naziv bosans ka epigrafska ćirilica.107 Zaslugom Petra I Velikog. koji je. Cirila.los Općenito se može reći da je danas prevladalo mišljenj e da knji· ško. reformirana stara crkvena ćirilica u tzv. građan sk u azbuku. a u tome okviru i epigrafskim spomenicima. kada se radi o epigrafici. u Makedoniji do XII v. Iz Srbije i Makedonije je u XII v.slovenske pismenosti. izbacivši 12 nepotrebnih slova građans ke azbuke i dodavši 6 novih znakova. po mome mišljenju. * ** U nauci se smatra da je ćirilsko pismo nastalo krajem IX ili po· X v. uglavnom po uzoru na glagoljicu. a potom i u srednju Dalmaciju i u Dubrovnik. Cirilica srpske recenzije obično se dijeli na ustav (najstariji način pisanja. Izvjesno opravdanje ima i drugi naziv. te brzopis (neki ga nazivaju kurzivom). Poluustav je postepeno istisnuo ustav iz liturgijskih knjiga. Ubrzo potom ćirilicu su uveli gotovo svi slovenski narodi.. ćirilica ubrzo potisnula. ali je tek u XlIv. praktičan za upotrebu i što u postojećim uslovi ma 'Ila svoj način pomiruj e is ključivos ti navedenih nacionalnih naziva. Stara (staroslovenska) ćirilica u početku je imala uglavnom kvadratni. dosta pažnje posvetio obilježjima te kasnosrednjovjekovne bosansko·humske ćirilice. a done kle i naziv bosančica. kao posebno kance larijsko pismo. prilagođavajući je prema svojim uslovima i potrebama. a za s pecifične slovenske glasove stvorena su nova slova. tako da se glagoljica u Bu· garskoj zadržala samo do X v. održala sve do XIX v. koju je.

stara bosanska ć irilica se dijeli na čeliri tipa: ustav. slova koje je već u xnI V. kod slova jat pored novije i češće varijante sa visokim stablom. i to pred samo njegovo krunisanje. izbačena Bosanski brzopis je nastao za vrijeme vladavine kralja Tvrtka I (1353-1391). nego elipsasto. 110 Prema Đorđiću. brzopis i kurziv.Paleografske odlike U staroj bosanskoj ćirilici su ·n eka slova s tare slovenske ćirilice kao nepotrebna. . koji je oformljen u XIV v. iako je neš to ranije već bio poznat u Humu. npr. U kurzivu su slova svake rij eči međusobno povezana. odnosno pos tepeno se sužava prema dolje. a raška više pravougaonog oblikallI Prema is tom autoru. a nisu više ni sasvim jednako široka.. manja ili veća od- 427 . bosanski rukopisi se općenito razlikuju od rukopisa raškog područja i po tome što su njihova slova više kvadrat· nog. kod slova e j št uspravna crta. i brzopisa. Li· gature su se više upotrebljavale u Humu nego u Bosni. koja se od donje linij e reda s pušta u donji međuprostor. vodi računa da či tava kompozicija ne dje luje ružno. . sa glasovnom vrij edno šću ja i ograničenost upotrebe tzv. osnovna grafijska karakteristika bosanske ustavne ćirili ce sastoj i se u upotrebi đerva. Teži se bržem pisanju.umjesto čega se u bosan skim rukopisima najviše koristi 1. a za neke glasove. Proces razvoja je išao od ustava. ipak.. takva slova zauzimaju prostor između dvij e zamišljene paralelne crte. koji se javlja već na početku XIII v. sastoj e se u zadržavanju oblika slova koji su u raškim rukopisima već u XIII V. povezanosti i izgledu slova. Narušen je estetski izgled kom· pozicije. poluustav. uvedena s u nova slova. koji nalazimo na najstarijim pisanim spom" nicima iz XII-XIII v. neka slova su duža prema dolje ili prema gore. Kod poluustava je ta pravilnost neš to poremećena.. zatim slovo V. u veliko zamijenj eni novim. sa jednakim razmacima. po pravilu. veličini.izbj egavanje liga tura la i ". Uz to se ističe velika ograničenost upotrebe liga t ure. I. a li se. do kurziva.. Treba reći da kurziv nije nikada u cjelini prodro u srednjovjekovnu bosansku ćirilicu.b . If. postoj e j druga. ali se ono nije dugo održalo." l Pisari bosanskih vladara i oblasnih gospodara. za koje u crkvenoj ći rilici nije bilo znakova. Pojavljuje se i po n ekoliko vrsta jednog te is tog slova. postoji velika rao znolikost u slovima. koja su vrlo karakteristič na za Rašku pisarsku školu . U brzopisu su neka slova sasvim uproštena. još se su· sreće i prvobitni oblik sa nisk im stablom. Tako slovo v ima povezane i jednako veli. Kod ustava su slova relativno velika . Po pravilu. j slova I. a u liga turi 10 još i ne dopire do gornje linije prostora. gotovo sasvim nestalo u srpskOj ćiri lici . nadrednih znakova. ni jednako razmaknuta . Prema oblicima. pisana pažljivo i pravilno. Taj brzopis je imao osobine raškog brzopisa upotrebljavana su. Osim toga. č iji poče tak pada u XV V. tako da djeo luju lij epo j svečano . preko poluustava. č ima simetričan gornji račvasti dio. nisu upotrebljavali slovo l ni slovo b l13 Uz osnovno obilježje bosanskog brzo· risa .ke petljice slovo o nij e okruglo. jed nakih visina i širina. obično uspravno.. po pravilu je tanka. Za to pismo je općenito ka· rakteristična arhai čnost oblika slova i pravopis u kojem se osjeća utje· caj latinsko·talijan& kog pravopisa . glavne odlike bosanske kn}iš ke ći rilice XIII do XV V.

evanđel j a Sl. "i. a nastaju i sasvim nova slova. Osim toga. 184.Slova Niko\jskog imaju mnogo karak teristika bosanske ustavne ć irilice . pojavljuju se razli č iti oblici slova. - stupanja od savremenog i sta rijeg raškog brzopi sa. ali u tome pogledu nij e bilo ni potpune jedi nstvenos ti. III). a ni prave doslj ednosti među bosanskim pisarima. Stampani te'kstovi bosanskih ćiril s kih spomenika najprije su imali slova crkvene ćirilice. a poslij e Sll i za druga slova uzeti oblici koji su potom pre neseni i na natpise stećaka.'l4 428 . zatim su slova v i t za mijenj"ena njihovim brzopi snim tipovima (.

Cremošnika koja se odnose na važnije bosanske povelje. g. upotrebljava srps·ke znakove 10 i le i neka slova piše u n ekoliko različitih oblika. Slovo Ž pisano je na više nač ina krajem XIV v. u prvoj polovini XV v. g . Sp. ali sa kukicom u gornjem poče tnom dijelu (IC). Dijak Vladoje. Slovo Z sve do početka XV v. ali s utjecajem živog narodnog jezika. a rastavljanje riječi je mehaničko. g.. između ostaloga. piše se sa tri poteza. Isti autor kaže da su tokom vremena 'neka slova mij enjala svoje oblike. r i tl. iz 1366. poznati prvoklasni majstor. slovo u značenju glasa d. zbog čega prema gore idu samo dva kraka ()K). a u XIV v.'1S U povelji istoga kralja brać i Semkovićima. je tipično račvasto (V). za tim slovo č u obliku čaše (Yl. Ti tekstovi nemaju akcenata iznad samoglasnika. g. Mlađi tekstovi su pisani lijepim. iz 1378. osim nekih slova koja se ponešto spuštaju u donji prostor i slova -B i g koja se protežu u gornji prostor.u srpskoj ć irilici. v i Z. u XIII v. ima obrnut oblik (. najprije pisao znak šI.. ali srednja crta dolaz:i samo do sjecišta kosih. Od osobitosti pisma ove povelje Cremošnik ističe znak ~ za glas d. Od ranijih slova O i Y stvara se ligatura SI2ll . U povelji Kulina bana iz 1189. iz XII i XIII v. ali sa neobično sitnim slovima u srednjem prostoru. iz 1232. ali sa mnogo elemenata buduće minuskule.starije. ali neka slova mu već izlaze iz srednjeg prostora. slovo i ima poprečnu crtu horizontalnu . kombinovanom iz O i na njega na sa đenom ižicom.. što će postati tipi čno za bosansku kancelarijsku ćirilicu. u njima se osjeća sklonost prema ligaturama. Kao sasvjm nove oblike slova bos ančice on je naveo Č. Tako je slovo v vremenom dobilo četvrtast oblik. Najstariji oblik 510va č je u vidu čaše. pisar Dražeslav piše izrazitom majuskulom. gruba je minuskula. zatim da u bosanskim spomenicima od XIV v. a kasnije k i I. ll7 CiriIsku povelju bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću. po staroslovenskom. Ion. iz XIV i XV v. g. sitnim i uskim ustavom.. se javlj a i 4. zatim k sa polukružnim drugim dijelom i I sa tri vertikalne crte. slovo I od kraja XIII v. a:li je njegova uspravna crta iskrivljena u luk i dolje povijena udesno. u ·k ojoj slova d i Z imaju neobične oblike. i mlađe.1I9 Đ. crkvenoslovenskim jezikom. je sa kosim linijama koje su napisane jednim potezom i obrazuju petlju na desnoj strani. sa čestim oblicima živog govornog jezika 1l6 Evo i nekih zapažanja Gr. umjesto t dolazi H (iže). Radojičić je istakao da eventualna pojava rd umjesto -B u starijim bosanskim tekstovima govori o pisaru sa istoka. iz 1395. kao i Radoje. za koje se . Drugi dio slova k već je postao luk. g. Povelju bana Ninoslava Dubrovniku. u povelji kralja Tvrtka I Dubrovniku. koju je pisao dijak Tomaš Lušac tipičnom minuskulom. korište no je kvadratno v. dijak Desoje piše ustavom (majuskulom). Za starije je rekao da su pisani krupnim i nagnutim poluustavom. pi še se sa tri vertikalne crte. dijak Radoje upotrebljava ustav. U ostalim važnijim Ninoslavljevim poveljama sve se više ide u poluustav. već upotrebljava tl u jednom potezu.ć 429 Po Tentoru je za bosančicu karakteristično. Slovo a je još u srednj em prostoru. P'i smo povelje kralja Dabiše Dubrovniku . lI S Vrana je bosanske tekstove crkvenog sadržaja podijelio u dvije skupine .. jz 1393. ·koja postepeno postaje kosa . npr. a slovo b je već blizu položenog koje kasnije postaj e česta bosanska pojava.S). Slovo tl je pisano brzo i u novom obliku.

odvija "proces morfološkog raspadanja diplomske minuskule". koja se po svom obliku znatno razlikuju od obične štampane ćirilice. p.preuzela diplom sku minuskulu srpske kancelarij e. n i g. te slovo ši.m po J .123 a po r uskom paleografu J. k. n. Hammu b. karakt eri s tiča n oblik slova u. istakao da 430 . slovo I sa tri noge. Karsk iju to su slova b. pitanjima razvoja bosa n čice.121 Po L Brčiću karakteri s ti čna slova bos ančice su b. za vrijeme kralja To maša. I. v. F. Povelja bana Stjepana IIKotroma· nića knezu Vukosavu Hrva tini ću o ko god. d. č i u. je bosanska kancelarija Tvrtka I . zatim uglasto v. za glas ć. b i Ž. ž. d. a sredinom vijeka. ali da se u XV v. g. 1323.SI. Kao dalje osobitosti b osančice Karskij je naveo poseban znak ft. č i d. T. v.123 Ra spravljajući o nekim između ostaloga. v. čija je srednja spuštena crta pomaknuta udesno. u bosansku kancelariju se ponovno uvodi "autohtona bosanska diplomska mi nuskula". 185. U štampanoj bosančici on je istakao zasebna karakteristična slova d. Raukar je. pa se u bosansku kancelariju u početku t"ga vijeka ponovno vraća ustav bosanskog tipa.

Ipak. Vega. na osnovu pregleda i razmatranja nekih dotle objavljenih natpisa. da je to čisti narodni jezik. U bosanskim rukopisima se osjeća "težnja prema jednostavnijim oblicima i grafiji. prema rezultatima proučavanja M. velikog sudije Kulina bana. "a od XV v. pa je. zadržavaju se u dalmatinskoj bosančici i duže. potj eče iz X ili XI vijeka. Vl. s obzirom na to što se radi o vrlo uglednom slavisti.B. ali sam ih ipak ovdje izložio da bi se kasnije vidjelo koliko one imaju zajedničkoga sa epigrafsk. T. Do sada je bilo vrlo malo publiciranih st ručnih radova koji se odnose na tretiranje pitanja epigrafske bosan čice. Anđelića. "ali se uporedo s njim odnosne glasovne skupine pišu i sa dva odgovarajuća slova". a uz to služi i kao ortografski znak za palatalizaciju. Osim toga. Cjelokupna bosansko-humska ćiriIska pismenost kasnog srednjeg vijeka. koja nisu odgovarala glasovnom sis temu hrvatskog jezika. doprinos Truhelke u nešto starijoj literaturi. J. Tom prilikom on je. nema pisanja . po mišljenju ovoga autora. istakao je P koje ima trouglast i če tve rou gla s t trbuh. kako kaže ovaj autor. Benca. on je rekao da su ti natpisi većinom pisani ikavski. korisno da ih ovdje navedem. omogućuj u nam utvrđivanj e najvažnijih i najizrazitijih paleografskih osobina natpisa stećaka. Prije svega. Raukar je istakao grafijske specifičnosti ćirilskih spomenika bosansko-humskog područja: upotrebu slova E i i za glasovne skupine je i ja. Pri tome je istakao da bosanski rukopiSi ne poznaju nadredne oznake za akcente. a da uz drugo samoglasno slovo 431 . Kovačevića. zatim M. J. A. ili na same natpise stećaka . kulture srednjovjekovne Bosne. izbačena u azbuci bosan čice. "odlikuje se zajedničkim morfološkim. Ona je također istakla da slovo jal u starijim tekstovima bosančice ima značenje sloga ja.l25b Još prije 90 godina V. Corovića. on je ustanovio da n e postoje liga ture H I If. Zelić je istakla da su sva slova iz staroslovenske azbuke. grafijskim i jezičnim osobitostima". koji nij e imao svoga znaka u starocrkvenslovenskoj azbuci.izraz njezine snage. Najstariji ćirilski epigrafski spomenik u Bosni i Hercegovini je Humačka ploča. Tomović u novijoj literaturi. Vega. osim mekog poluglasa koji se zadržao do XVI v. ima isklju č ivo značenje glasa j. u če­ mu ne treba vidjeti izoliranost i zatvorenost . suglasnika l i 11". Od speci fičnih ustavnih oblika slova. nego naprotiv . Z. U jezičkom pogledu te rukopise karakterizira živ narodni govor i pretežno ikavski izgovor. te snažan prodor čistog narodnog govora". tako ju do kraja XVII. Zasebni znakovi za dvoglase ju i š t. Beš lagića. 125• Među najstarije bosanske epigrafske spomenike spada j nedavno pronađeni natpis u Podbrežju kod Zenice koji se odnosi na gradnju crkve-mauzoleja Građeše. Jagić je objavio kratak članak o na tpisima stećaka sa svrhom da se od tada pravilnije usmjeri i obavlja rad oko njihovog evidentiranja i proučavanja. P. Zatim je rekao da se slovo i upotrebljava u značenju srpskoga ". te upotrebu slova đerv za označavanje glasova đ i ć. l2S Sve navedene osobitosti se uglavnom odnose na knjiške i kancelarijske tekstove. Kajmakovića. odnosno šč. a šI sve do XIX v. formulirao i neka svoja zapažanja o osobinama tih natpisa. koja. odnosno od kolikog je to utjecaja bilo na paleografske osobine natpisa stećaka. Raukara i G. Vukovi ća.124 I T.kupine ja znakom i i upotrebe slova A .. a pravopis da je bosanski.im spomenicima. S.

Jagić je uočio da se na kraju riječi koj e se završavaju suglasnikom redovito piše meki poluglas.U m'H. Kako nema ". to i. već se svugdje piše prema izgovoru H «H"h umjesto crkvenoga . pa II vezi s tim. 126 Evo najvažnijih uočavanja i saopštavanja dosadašnjih i s traž i vača koja se odnose na osnovna grafij ska obilježja i karakteristi ke natpisa stećaka: 432 . Po svom sadržaju svi ovi natpisi su mu izgledali kao da su proizvod jedne epigrafske škole. Uoč i o je i natpise koji poč inju sa 3. obično se piše s. 186. - Hum ač ka ploča iz oko li ne Ljubuškog. Nema slova bl. f tWKHTh. pa je rekao da tu pojavu ne zna da objasni. Konstatovao je da on i obično počinj u riječima Cf. tako u tim natpisima nema ni K već se umjesto toga pJše • npr. pa za njih veli da su crkveno-pravoslavni. . ili poslije samoglasnog slova. Ovo slovo je on ponekad zapazio i u sredini riječi .l.Hf 'k ('44\\ &Hi\II.ROAd. . npr. Kaže da je u bosanskoj ćirilici važno i slovo A. navodi primj ere. znači j . "ono je isprva značilo d. ga počeše pisati za današnje ć". kao ovaj: i\\~"S Rde lU IIdCTS ndRTI Hd .SI. u riječ i CKO""U' H • ."" •• ). . CHI .lCI . a u XIV v.. RO. ili :lA'" n04HKdtTh.. i to najčešće na p oče tku riječ i . I slovo '" se rijetko upotrebljuje. NatpiSi su ob ično napisani u prvom licu.

.\_ !l:A ~H rAtAAtA* M "lJ cf ANIN V\~t:oA41 ~ .~*_Hcr /~ f f C.. . iz Podbrežja kod Zenice (sada u Muzeju grada Zenice)."F: 't . tH ((f.CAHl(N HC ASH AA 'J' A fj o.Natpis na dovratku crkve-mauzoleja Građeše. velikog sudij e Kulina bana.ENAS ~4 r~( n 1? ~ D (tv' ((JN (. -' r tUJACO~AH (rr- 1\._ Sl. . 187. fo rO:H* .10"00.

te da se za glas i koristi krstić . Ustanovio je više oblika slova b. naveo je. između ostaloga. ali koji se upotreb ljava i u XV v. t. Prvi . ali ga ima. Uočio je da se tvrdi poluglas n alazi samo u dva natpisa. da se slovo d piše kao trougao sa dvije vrlo mal e crtice dolj e prije krajeva. Truhelka je natpise steća'ka tretirao bosanskom epigrafikom.u vidu 'kvadrata. da v ima dva rastavljena trbuha. Najčešći je onaj sa tri prekrštena š tapića koji se smatra starijim. i to pretežno oblom. Z. da se jal upotrebljava i za i. Ž. relativno stariji. a onda i sa drugim dijelom 434 . da nema ni nazala. o). Naišao je i na sasvim položeno to slovo (Arapi). Slovo v ima dva osnovna oblika. Vego je ustanovio da se ovo slovo u više slučaj eva koristi u značenj u glasa j i je. da su neki znakovi slova sasvim drugačiji od ćirilskih (c. Vl. ne desnoj strani vertikalne crte. Naveo je i razlike koje postoje u kraticama i ligaturama. Ž. ponekad sa vodoravnim crtama koje se produžuju udesno 131 Slovo e je vrlo rijetko uglasto. č). Tako je II dosta slučajeva konstatovao da su natpisi pisani majuskulom . da neka slova imaju više svojih varijanti znakova (ć. a s lu čajeve upotrebe ij ekavštine objašnjavao je tuđim pisarom ili tuđim utj ecajeml" Pišući o Grdovom natpisu. te da se i. Dao je i tablicu lapidarnih slova u njihovom razvoju kroz XIV i XV v.počinje da se upotrebljava od druge polovine XIV v. Ukazujući na posebnosti bosančice. da ona nema srpskih slova za đ.C. m Slovo k se piše n aj češće sa prvom vertikalnom i drugom manje ili više povijenom crtom. . sastoji od trougla sa krsti ćem 'kod gornjeg vrha. a onda i slovo i sa srednjom položenom crtom. d. a li i da ima takvih riječi bez toga znaka.L IlS Kod istoga natpisa J. n aročito uglasti tvrdi mak. između ostalih i takvo koje se sastojJ od uspravnog pravougaonika kojemu je od sredine gornje stranice dodata kraća crta prema gore koja se pri kraju lomi udesno. v. da kod slova k luk pri dnu ima kvačJcu. c. i to nerijetko.. ni labijala. Upozorio je i na s lučajeve gdje je meki poluglas upotrij eblj en umjesto slova a za oznaku genitiva s'i ngulara l30 Ponekad je trbuh toga znaka napisan na obratnoj strani .. 12• M. Ostali oblici su rjeđi.nđelju. sa dva trbuha obično sastavljena. da se slovo n piše sa srednjom izvijenom a ne kosom crtom. Slovo ž ima najviše oblika. i II vidu dviju lučno povijenih linija. da se znak I upotrebljava umjesto If. za koje je rekao da spada u XV v. Ustanovio je da se meki poluglas čes to koristi na kraju riječi koj e se završavaju suglasnicima. . i z m eđu ostaloga. r. n eobično Z. Kao karakterJs tična slova bosan čice naveo je k. ć i šč. Vego je u više svojih radova vršio paleografske analize natpisa stećaka i o tome pružio brojna zapažanja i konstatacije. Kova čev ić je rekao da mu je taj natpis veoma sličan Miroslavljevom ktitorskom natpisu u Bijelom Polju i da zajedno s njim i s Povalj skim sa Brača č ini jednu stilsku grupu. U riječima ikavskog izgovora nekih natpisa Truhelka je vidio prJpadnost "hrvatskoj jezičnoj grupi". dž. koja je bila osnov za razvoj kurzivne bosančice. Drugi oblik je kombjnacija dvaju lukova sa vertikalnom crtom između njih ili sa vodoravnom crtom preko njih. i za lO. rjeđe rastavljena. Kovačev i ć je uočio. a drugi je. relativno mlađi. ili kao luk prema dolje sa vertikalnom crtom od sredine dolje. kao i u Miroslavlj evom ev. Corović je rekao da su slova toga natpisa vrlo s lična onima na Kulinovoj ploči. kao dva ·k oso prekrštena š tapića.

4 35

u obliku ugla, pa i sa obadva dijela u obliku ugla. Ovi uglasti oblici su izgleda mlađi. Slovo I se uglavnom javlj a u dva vida - kao znak za ugao prema dolje i takav znak sa crticom na vrhu, što je mnogo rjeđi s lučaj . Slovo ln je u osnovi kao latinsko. Ako su mu crte kose na jednu i drugu stranu, smatra se relativno starijim. Rjeđa s u slova sa crticama na vrh ovima vertikalnih poteza. I slovo n se javlja uglavnom u dva oblika - prav ilno 'i kao tri sastavlj ena komada š tapi ća, kao izlom ljena linija. Ponekad se ovaj drugi ob lik sastoji od jedne duže vert;kalne i dviju pod pravim u glom izlomlj enih i maslonjenih linija. m Slovo o ima također svoja dva oblika ili je to kružnica (ponekad elipsa), il i je grčko omega. Izgleda da se javlja ju uporedo . Slovo r je najčešće pisano tako da mu se zaoblj eni trbuh nalazi na gornjem dijelu vertikalne crte, sa desne strane. Taj trbuh je ponekad uglast, ponekad se i vertikalna crta n ešto povija, a vrlo je rijedak slučaj da se to slovo sastoji od kružnice nasađe ne na štap I34 M. Vego je slovo s zabilj ežio kao manje ili više povijen luk sa otvorom udesno, ili kao nj egove rijetke varijante u obliku tupog ugla ili sa tr, stranice pravougaoruka. Slovo I je obično latinsko ili se sastoji od trj vertikalne crte jednake visine, spojene horizontalnom crtom. Izgleda da je ovo drugo neš to mlađe, 'iako se obadva uglavnom javljaju istodobno . Tipično bosansko epigrafsko ć je prekriženo slabIo koje se od sredin e dolj e račva . Nekada je taj donj i dio polukružan, a ponekad sasv,m uglast, a ima i vrlo rijetkih s lu čajeva da vertikaLni dio nije prekrižen nego se završava vodoravnom crtom . Ponekad to slovo ima ulogu slova ct, npr. u riječi Tsi,"" . Slovo" na stećcima naj češće vidimo kao dvij e kose prekrižene linije koje se u donjem d ij elu spajaju u krug ili elipsu, ali i u trougao . Ponekad su završeci tih kosih linija nešto malo povijeru. Ima s l učajeva kada je to slovo sastavlj eno od kružnice i ižice na njoj , a koji put kod najstarijih natpisa ono je kombinovano od slova O i gU5 Slovo h se javlja u jednom osnovnom obliku - kao dva koso prekrižena š tapića koja s u ponekad u gornjim završecima n ešto povijena . Slovo e je kao ćiril sko š tampano Č, ali je nekada taj gornji uglasti dio nešto zaobljen, a ponekad je donji dio druge vertikalne crte produžen koso lij evo. Najčešće č je u obli ku gore okrenute račve. Ponekad je račva nasa đena na š tapić, a koji put je pretvorena u čašku. Slovo š je kao veliko štampano ćirilsko takvo slovo, obrnuto l. Ponekad vodoravna s pojnica prelazi verti kalne strane. Slovo lJ' nije često, ali ga ipak ima u značen ju šI i šč ('<dil''' '' . , nOM OI I''''' )' Jat se piše obično sa okruglastim jli trouglastim trbu hom, dosta visokim stablom, sa prečkom koja se pri krajevima malo povija ili lom i prema dolje. Iznimno se to slovo piše kao krug na kome je krstić . Upotreblj ava se u nekoliko značenja : kao j (npr. ·kS". " .) , kao ja (npr . .l,Hi<".) i kao i (npr. I CdTdl\ 'k Hd)Yl6 U više svoj ih radova dao sam svoje paleografske opaske. Ovdje se iznose one koje na ne ki nač i n dopunjavaju naprij ed navedene Vegine opaske. Ustanovio sam da je velika većina natpisa stećaka pisana ustavom i poluustavom, ali da ima i takvih čija su slova č isti brzopis, kao npr. u Jelaškama,1l7 ili su napisana slovima koja su na prelazu u brzopis . Uz čestu poj avu mekog poluglasa na krajevima riječi koje se završavaju stIglasnicima, ustanovio sam u više s lu čajeva upotrebu toga znaka u sre-

dini riječi , iza suglasnika, koji put odmah iza prvog suglasnika, pa čak i u jednosložnoj riječi (".1113., A.Rd). 1J8 Slovo a pone'kad umjesto trbuha ima samo jednu kosu crticu. Ponekad je stablo toga slova kao pravi luk . Evidentirao sam i slova b koja na kraju gonnje vodoravne crte imaju mali dekorativni trougao. Trbusi slova v su često oštri (kao trouglovi), a ponekad im sredine ne doti ču vertika lnu crtu , što je, po mom mišljenju, prelazni oblik u kvadrat. Uobi čajeno slovo g, slično slovu b, također ima dekorativni trougao na kraju gornjeg vodoravnog kraka, a u Aranđelo vu sam ukazao na sasvim n eobičan oblik toga slova - š tapić na č ijem je donjem kraju nasađena obratno okrenuta čaška CUB9 UZ više vrsta slova d ukazao sam na ovo slovo i u obliku usprav· nog pravougaoni ka sa neš to dužom donjom vodoravnom stranicom. Upozorio sam i na slovo e čija se glavna crta uopšte ne povija. Uz navedene obHke slova Ž postoji još i takvo koje se sas toji samo od dva us· pravna luka, bez horizon talne ili vertika lne crte. U natpis.ima stećaka nema slova z u obliku latinskog S, kakvo se nalazi u pisanim dokumentima. Ustanovljeno je i slovo i kod kojeg srednja crta nije vodoravna, nego kosa slij eva nadesno - odozdo prema gore . Zanimljiv je i s lučaj upotrebe ovoga slova u značenju slova j (Koraj).l4o Pored ranije nave· denih oblika slova k, postoj.i i takvo kod koj eg s u obadva dij ela kosi ili uspravni š tapi ći . U jednom s lu čaju ovo slo vo je upot rij e blj ~no umjesto p (""TI.pd).'" U starija slova Jn spada i ono čij i srednji dio nisu dvije kose linije, nego su to najprije dvije male vodoravne linije koje se prema dolje lučno povijaju i spajaju, ili se srednje kose linije sa3taju oko polovine visine, a onda do dna produžuju kao vertikalna crta (M.M). Slovo r se javlja još i takvo da mu je trbuh u obliku romba, ili zaobljen i dopire do blizu dna. Postoji slovo s i kao š tapić koji se uopšte ne povija. Ponekad su prelom-ni dijelovi običnog slova I dosta dugački, a ima i čestih tronagih slova kod kojih vodoravne spojnice prelaze vertikalne crte. Uz navedena slova ć postoje još i ova: na štap i ć nasa đena račva prema gore i na š tapi ć nasađena čaška. Postoji i slovo u kod koj eg od manje kružnice prema gore ide mali vertikalni štapić na kojem je 'na sađena račva. Evidentirao sam i rijetko slovo e kod kojeg je gornji dio nazn ačen sa desne umjesto sa lij eve stra·ne (lJ). Upozorio sam i na slovo jal kod kojeg je trbuh s lij eve umj es to sa d esne strane. Treba reći da spojen ica '. nije specifičnost samo najstarijih hercegovačkih spomenika, nego da se 'nalazi i u Bosni, i to na stećku iz kasnog srednjeg vijeka (Kaljina) . Isto se može reći i za spojen icu lO. koja je ustanovljena u Bosni II XV v. (Koraj).'42 Neke zajedničke paleografske osobine bosansko-humskih rukopisa i natpisa stećaka dobro je uočio i T. Raukar. Iako su općenito i u najvećem broju natpisi stećaka majuskuIni, zbog snažnog utjecaja savreme ne kancelarijske minuskule, naroči to u XIV i XV v., u njima nailazimo, kako kaže on, na minuskulne oblike slova b, v, d, k, " i č. Za slova b i d kaže da se samo izuzetno javljaju u minusk ulnom obliku, i to redovno u natpiSima XV i XVI v., a slova v, k, n i č istoga vremenskog razdoblja gotovo uvijek imaju minus'kulni oblik - D, cc. ( , ,'-'43 I P. Anđelić je upozorio na neke važnije osobine natpisa stećaka. Rekao je da slova staros lovenskog jezika .o, oV, " 'k samo rijetko dolaze, l to do XII v., za konstante srpske ćirilice " i ,a rekao je da su vrlo rijetka pojava i da je njihovu funkciju najviše preuzelo slovo t, istakao

436

437

je slovo " po kojem se bosančica razlikuje od ostalih područja ćirilice i da se kao s pecifičn a s matraju s lova \r, O i CC,I44 Z. Kajmaković je ustanovio da se na natpisima krstača u okolini Gacka osjeća utj ecaj crkvenoslovenske ći rilice sve do XVIII v., pa se tako , npr., slovo v piše u XVI V., a slovo " se nalazi ča k i u XVIII v.'45 Nedavno objavljena knjiga Gordane Tomovi ć Morfolo gija ćiri/ičk ih I1atpisa I1a Baikami jeste dosta veliko obogaćenje ia ovaj naučni sektor.'46 Njene opservacije, stavovi i zaklju čci s u zasnovani na ukupnom mat erijalu koji je prikupila, zbog čega se kao opšti odnose i na Bosnu i Hercegovinu . M eđutim, zbog ograničenog broja natpisa stećaka (uzeti su samo sigurno datirani) , neki od nj enih opšti h stavova nisu prihvatljivi. Prema morfološkoj analizi slova ona je ustanovila da su postojala tri vremenska perioda u razvi tku ćiril s kog epigrafskog pisma - od X do XIII v., zatim od XIII do XIV v. i onda od XIV do kraja XV v. U drugom periodu, t ačnije od sredine XIII do druge polovine XIV v., postignuto je "savršenstvo k lesanja natpisa", tvrdi ovaj autor, zbog čega mu pridaje najveć u važnost, naz ivaju ći ga "periodom cvetanja ćiri lič ke epigrafike".147 Iza toga nastaje period pada te vrste klesarsk~ umjetnosti, tako da su u XV v. vješto izvedeni i kvalitetni natpi si prava rijetkost. Cinjenica je, m e đutim, da u Bosni i Hercegovini postoji svega 18 natpisa s t ećaka koji potječu iz druge polovine i s kraja XIV v., a samo 2, i to nesigurno datirana, koja bi, eventualno, mogla biti iz druge polovine XIII v. Prema tome , taj važan zak ljučak o periodizaciji ćiril­ skog epigrafskog pi sma na Balkanu ne može se odnositi na teritorij sred njovje kovne Bosne. Ako bi trebalo da se od lu čim za vrijeme koje bi se moglo nazvati "periodom cvjetanja ćiri I ske epigrafi ke u srednjovjekovnoj Bosni", onda bi , mislim, početak toga perioda bio duboko u drugoj polovini XIV v., a samo trajanj e do u drugu polovinu XV v. To bi u najvećoj mj eri odgovaralo i periodizaciji srednjovjekovne kulturne istorije Bos ne i Hercegovine koju nam je nedavno predložio odliča n poznavalac stare Bosne P. Anđelić. Sedamdesetogodišnji period od 1250 do 1322. g. on naziva kultumo", depresijom, iza toga slij edi 55 godišn j i period postepenog obl1avljal1ja kultumog života (banovanje Stjepana II Kotromanića i Tvrtka I), a s lij e deće razdoblje, od 1377. do 1463. g., k~je je on nazvao kralj evskim periodo", kullume povij ~Sli, jeste razdoblje kada je Bosna u svakom pogledu ojačal a i kada kulturni život intenzivno, široko i kvalitetno pulsiral" I neki zaključci koji se odnose na morfološki razvoj p ojedin ih slova nemaju opravdanja kada se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Tako se, npr., tvrdi da je slovo I sa vodoravnom crticom na vrhu vrlo rijetka pojava, da se pojavljuje samo na natpisu gospo đe Katalene Nikolić (1349-1363. g.) i natpisu Pribislava Petojevića (druga polovina XIV v.) i da St , zbog toga, može smatrati "lokalnom epigrafskom inovacijom".149 Cinjenica je, međutim, da ovo slovo nije sasvim rijetka pojava zatim da ga ima ne samo u natpisima stećaka Hercegovine, nego i u zapadnoj J centralnOj Bosni, a, relativno, najviše u sjeveroistočnim krajevima - oko Olova , Tuzle, Lopara i Ugljevika, te da u glavnom potječe iz XIV i XV v. Navodim samo nekoliko primjera izvan Hercegovine: Lipa kod Duvna,lso Han-Ploče kod Kiseljaka,ISI Berisalići kod Olova,m Đurđevik kod Tuzle 153 i Likovica kod Lopara l s4

Ne ulazeći u druge manje i sitne propuste i previde, koji su mogli nastati zbog oslanjanja samo na izvjesnu , a ne na svu literaturu, kao i u samome procesu precrtavanja nekih natpisa, pogotovo ako su fotosi bili nedovoljno jasni, treba pr,iznati da je G. Tomović duboko u šla u oblast naše stare epigrafike, pa prema tome i u sektor morfologij e natpisa stećaka. Sasvim dobro je, npr., u oč ila i istakla neka bitna obilježja bosanskih natpisa , kao š to su: znatne nepravi lnosti i nedoslj ednosti u izradi slova i č itavih riječi i redova, veliki broj natpisa u kojima su maleni razmaci iZl)1eđu redova, relativno rijetka pojava liga tura, ogroman broj natpisa bez sigurnijih elemenata datiranja, relativno veliki broj brzopisnih oblika slova, naročito u natpisima iz XV v., tipizirane formu lacije teks tova , sa naglašavan jem roda i baštine umrloga. Za razliku od natpisa u Srbiji i Makedoniji, bosanski se ne isti ču sa svojim pobožnim formulama. Dobro je uočen o ,i ugledanje majstora na starije majstore i njihove natpise. 11S G. Tomovi ć je odredila i osnovne ob li ke svakog pojedinog slova u njihovom razvoju, a u vi še s lu čaj eva i varijante tih slova , istakavši da je to zavisilo najv iše od vješti ne i origina lnosti sam ih majstora .

• ••
Iz ovih pregleda se vidi kako natpisi stećaka imaju mnogo zajedsa bosančicom pisanih knjiških i kancelarijskih spomenika, odnosno kako su gotovo sva obi lj ežja slova takvih tekstova zajednička obilj ežj ima slova natpisa stećaka. Evo tih najbitnijih morfološ kih osobina.
ni čkoga

je pisana ustavom, ali se sasvim dobro pripoluustavu, zatim se vidi prodiranje poluustava, a potom i brzopisnih slova. U tome pogledu je najizrazitiji proces transformiranja slova B u B,K,B,D i IT i slova T uT,T,T)' a onda i slova N u N I " ' , N, I rl N ir-' · Uočljiva je i relativno velika upotreba brzopisnih slova a potom i siova D i ITI. Slovo A je vrlo karakteristična pojava. Uvedeno je kao nasušna potreba narodnog jezika, bez obzira š to ga ne poznaju druga ćir ii ska područja , i razvilo se u mnogo svojih varijanti. Ako bi trebalo da se izdvoje slova u natpisima stećaka koja se odlikuju kao bo~ans ka , onda bi to, prije svega, bila ova: D, V , " i A. Nešto specifičnoga posjeduju i ova slova: lK , N, A i " .. Osobenost bosanske epigrafske ćirilice u odnosu na srpsku epigrafsku ć i rilicu sastoji se i u tome što s u u bosanskoj vrlo rijetko upotrebljavani složeni znakovi 'J , If, ~ i os, š to se II njoj iz·nimno susreću znakovi l, D i bl, te što uopšte nema slova III , H , i ;ji. Sa druge stran e, u srp skoj ćiri li ci se nije čes to upotreblj avalo slovo b, naročito iza XIII v. , a u Bosni je njegova upotreba česta i kroz sav period. Ligature nisu karakteristične za natpi se stećaka, također ni obilježavanje datuma slovima, a pogotovo nisu karakteristične skraćenice i u vezi s njima title. Za nadredna slova i uopš te nadredne znakove gotovo se može reći da uopš te ne postoje.

Većina natpisa stećaka mjećuju prelazna slova ka

r

im

438

TABLICA

SLOVA

NATPISA STEĆAKA
TI P I~NO

NAJČEŠ ĆE UPOTREBLJAVANA SlOVA

VARIJANT E

SLOVA

SLOVO

<\l\44tl~

44

'\ a

~1A~a.44~4/lj 1 ~
C7l

4
6

s D t;' 6 r
KB~grrDa

SSo B p rs'

(j'

60 D Qn-ct

r r r r

AAAAAA
EE.E~f~

f'rrrrl), AAA.I1p, t>4HClAn
({Efi-f-f9 X ~ x' ,J\,t iT'i %1 x x lk

B r

>I(

;IC

lie

* rK
«

"* i"T -l-

~.

A E ::K

~5>7?7
H 1-1 H
I~

\117)3>[7
t HHNnl-<

:3
H

1< IC CC

1\/\-"1\

Jc K K I( 11//6 K K A.AA fl lin if "JVIMt't1MM M 'I
N

IC /\
M
N

MMMMM
NNNhlNr

rl rJ rl
TT

Lj

V1r1 r' N

Ooww

eN W W'-'J WWW(AJr)

o

nn

TI P F'H'PPJl

nn n

(l

?

(e(e
TT mrr ;I; 1\ ,±, '( 15 O~)(X

P P/'~P9 ne.o p <c {( e
mrrt
en

n
p

e
m

l' TTJTTffi

A 1, 'r' il Y VA 1-';t ,t, ,l, J. fl t. ~
()60
'1
ll,

A
ci
X
Lj

-o

tJoooyOIl'.p~

x Xx
Lj LJ LJ,

X7\X'X7--..,c

v y y yv
Willtyl

v

YY YY;LJLfYT y l' Y"r' nY 'T' Y 4'Y

V
W

UlWuJ\!)uJ

b6bb 6'{
t~t

b b/;666J 1;60'0.6138'0
Tabela XXII Tablica slova natpisa
stećaka .

b 'Il

439

• ••
Na osnovu svih materijala, kako publiciranih tako i ne publiciranih, sastavio sam tablicu slova koja se javljaju u natpisima stećaka, u kojoj su najprije navedena najčešća slova, za tim njihove varijante, a onda je za svako slovo dat njegov tipiča n oblik . Nastojao sam da poredak slova bude maksimalno kronološki (od vremenski starijih ka mlađima). Ne mislim da je tablica savršena, ali se nadam da je približno tač na i da će kao pregled korisno poslužiti (pri laže se Tablica slova natpisa steća ka - Tabela XXII.

c - Nešlo o pravopisu nešto rečeno o mekom poluglasu. On se, često stavlj a na koje se završavaj u ·konsonantima, rj eđe ga vidimo u sredini riječi iza konsananta, kao i u nekim jednosložnim riječima, a ponekad se javlja odmah iza konsonanta koji m riječ poč inje. Me đutim , upotreba ovog znaka nije ·konze kventna, j er ima pisara koji se njime uopš te ne koriste, a ima i onih koji ga negdj e koris te, a negdje ne. Prvobimo smo mislili da neupotrebljavanje toga znaka govori o slaboj vj eš tini majstora, ali sada vidimo da se radj o običaju i maniru. kraju Glas j najčešće se piše slovom jal, rjec1e slovom i. U jednom sluje umjesto € , a u petnaestak slučajeva se € piše kao j i j e. Skupina ja se čes to piše 2lnakom t. U dalj em razvoju se umj esto ·h piše .H (iže ) . Posebni znakovi za dvoglasja ja i je vrlo su rijetka pojava, i obič­ no ih nalazimo kod s tarijih natp isa. Nerijetko je upotrebljavan dvoglas ju. Tvrdi poluglas se pojavio samo na tri natpisa iz XlI v. u okolini Trebinja, da bi ga od mah zatim zamijenio meki poluglas. U natpisima stećaka palata lizacija se ruje označava la. Slovo ć je u više svojih varijanata svojstveno s koro svim natpisima stećaka. U najstarijim natpisima to slovo upotre bljavamo u značaju jat čenj u
Već je riječ i

t.

Vrlo su rij etke pojave slova i u znaku krs tića, kakav s lu čaj imamo u natpisu župana Grda, iz XII v., i još samo u jednome u Boljunima, iz XV v., što je, mislim , preuzeto iz latinske epigrafike. Slovo LJ' je dosta rijetko upotreb ljavana. Zanimljivo je š to se to slovo našlo umj es to slova J.. ("OM0411'''') , is to kao i na Kulinovoj pl oči. U nekoliko s lučaj eva smo ustanovili upotrebu slova p umjes to nepos tojećeg znaka za glas f ("H.H'Ik), zaLim slova k umj esto p CC IICT!&P'), k ao i zaostalog običaja iz c rkvene ćirilice da se umjesto ć piše k (M .IlKH.O'RH".). Iako je znak oS op ćenito zamijenjen za s, ipak smo ga našli ča k u XV v. (P . Anđelić je držao da se javlja samo do XII v.),''' i to ne sam o u is turen im i stočnim lokalitet ima (Pošćenje i Sćepan-Polj e, u Crnoj Gori), nego i "ll c"ntralnoj Bosni (Turbe kod Travnika ).

440

Sl. 188. - U natpi su stećka u Velim Iju kod Nikšića vid i 5C da jc s lovo jat upo trijcbljeno umjesto s lova E i da su dvotačkama odvojene rije č i.

In terpunkcija nije bitna u epigrafs koj b osančici . Ponegdje se, pretežno u Hercegovini, rij eč i odvajaju dvotačkama, ali ima i s lu čajeva gdje su riječ i odvojene sa po jed nom tačk om, ili sa trotačkama . Raspravljaju ći o s lučaju u Arapima, gdje s u riječi odvojene trotačkama, M. Vego je izrazio pretpos tavku da ta interpunkcija vodi porij eklo iz grč ke epigra fi ke. ,s7 U na tpi su Kulinove ploče vidimo da su dvo tačke ko rištene za r as tavljanje rečen ica, a u ć i ril s kim dokumentima Dubrovačkog arhiva češće se vide tačke koje odvajaju rij eč i i dvotačke koje odvajaju rečenice. I S8

441

Za ras tavlj an je T.ij eč i zbog prelaza u novi red nije postojalo n ikakvo pravilo . To se č in i lo sasvim mehan i č ki . Bilo je slučaje va kada se u novi red prenosilo samo jedno slovo , kao npr. kod natpisa u Gradcu, iz okoline Konjica, ili u Kopo š ić u kod Ilijaša, gdje dijaci n isu biLi nevj eš ti II svome poslu. 1S> Ligature nisu tako rije tka pojava i ima raznovrsnih kombinacija u tome pogledu - od je d nos tavn ih dvoslovn ih do višeslovnih. Obično se legiraju samoglas nic i H i. sa suglas nici ma, npr. f-N ct,<MHN. Više liga tura imaju natpisi u istočnij im krajevima (Po šćenje kod Savnika), a od ostalih se u tome pogledu naroč ito i s ti če natpis iz Kočerina kod Lištice (sl. br. 189). Sk raćenice nisu mnogo upotrebljava ne , ali nisu ni rij e tka pojava. Ima ih oko 30 s l u čajeva. Najviše se s kra ćuju sakralne rij eč i G r , O", "" a li su u o bi ča iene i skraćenice rij eč i rllb , ".r., kao i ne-

e

rt Nh

A

(;J~vl1~

nftiHlJt

~C~H -r!A4t

Nt ~ K~

~~~ai

SI. 189. -

Nat pis na stećku uzidanom kod Savnika

II

crkvu

II

Poš ćenju

Sl. 190. -

N;;l tn is na s tećku kneza Bati ća

II

Kopo š iću

kod llijaša

kih drugih (sl. br. 190). Gotovo redovno se iznad skraćeni h rj ječi urezuje vodoravna ili neš to povijena linija (hasta, titla), kao oznaka skra ć ivanja. Nadredna slova su sasv im iznimna pojava, i to salno na relativno s tarijim natpisima u istočnim krajevj ma (Pošćenje kod Savnika) sl. br. 189. Ni sam mogao ustanoviti da s u neka slova natpisa stećaka formirala svoj oblik da bi na taj način odražavala određen u kršćansku simboličnost , kao š to je slovo X , o kojem piše M. Mil etić kao okrizmonu, tajnom znaku I susa Kris ta, s Li č nom "ankhu", pras tarom tajnom simbolu života. '• ' Slijedeć i misao M. Miletić o takvoj simbolic i slova" , A. Skobalj na nekim natpi sima stećaka prepoznaj e taj krizmon, koji je, po nj egovom mišlj enj u , prenesen iz glagoljice, npr. u natpi su velikog bo,anskog kneza Radoja, iz Zabrđa kod Kiselj a ka, a nalazi ga i među jednom vrstom s tilizovanih krstova i lj !ijana , kao relj efni h m o tiva steća ka, tvrdeći da se taj mi s tični zna k Isusa Krista na s tećcima "obilno upotrebi java".'62 Općenito se može reć i da pravo pis natpi sa s t eća ka ne pred stavlja č vrsto organizovan niti u s talj en sistem .

dut vrđivanja

J ez ička

obilježja

Gotovo svi objavlj eni radovi o s taroj bosa ns koj ćirilici , sa svrhom nje nih obilj ežja, obuhvatali su paleografs ki as pekt, u tome okviru gotovo i s klju č ivo morfološku stnnu pi sma. Ta tematska nekompl etnos t najviše se očitova la u zapostavljanju a s pekta jez ika. Na ne koliko mjesta je , doduše, reče no da bosansko-humsku ći riisku pi smenos t odlikuje narodni jezik , a osobito dobro je to formulirao M. Raukar, i s ti ču ć i "snažan prodor č istog narodnog govora" i "težnju za jednos tavnos t izraza",163

443

Neki jezi čki termini či s tog narodnog govora u na tpisima s teća ka djeluju dosta arhaično. Još je V. Corović, pišUĆi o natpisu župana Grda, rekao da je to jezik "najstarijeg tipa ", a kao primjere za to naveo rij eč .~.,p'" umj esto o~.,p'