P. 1
OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SUSTAVA OPĆINE KONJIC

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SUSTAVA OPĆINE KONJIC

|Views: 201|Likes:
Published by Nikolina Josipovic
vodosnabdjevanje
vodosnabdjevanje

More info:

Published by: Nikolina Josipovic on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

UVOD
Grad Konjic se proteţe duţ obale rijeke Neretve, a okruţuju ga obronci planina Bjelašnice i Prenja. Nadmorska visina se kreće od 270 do 320 m n.m. Konjic ima umjerenu kontinentalnu klimu sa srednjom godišnjom temperaturom od 9,5 oC. Minimalna godišnja temperatura iznosi OoC. Sjeverozapadno, poĉevši od samog grada, nalazi se Jablaniĉko jezero. Uţe gradsko podruĉje ispresjecano je potocima i rijekama, od kojih su najznaĉajnije rijeke Neretva i Trešanica, te potoci Tušĉica, Oraš je, Radava, Drecelj i Suhi Dol koji su većinom regulirani. Kroz Konjic prolazi magistralni put M17 Sarajevo-Mostar, kao i ţeljezniĉka pruga. U gradu ţivi 13 800 stanovnika, a općina broji 33 650 stanovnika.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

GRADSKI VODOVOD KONJIC
JKP <<Vodovod i Kanalizacija>>Konjic, osnovano je1990.g., kao poduzeće sa punom odgovornosti, u cilju pruţanja usluga vodosnabdjevanja graĊana i drugih potrošaĉa u Općini Konjic. Jezgro poduzeća ĉini gradski vodovod Konjic, u sklopu kojeg se nalazi vodovodni s. Bijela, te sistemski odvojeni vodovodi: Vodovodni s. Ĉelebići, Vodovodni s. Buturović polje i Vodovod Boraĉko jezero. Gradski vodovod Konjic je izgraĊen 1960.g., zahvatom vrela Ljuta od 168 l/s. Sustav je gravitacioni, a rezervoar Klipanovac je zapremine 1 700 m3. Ovaj vodovod snabdjeva 15 500 stanovnika, privredu i ostale potrošaĉe u gradu Konjicu i šire. Duţina magistralnog cjevovoda od vrela do rezervoara je 4 950 m, profila ø 450.Pritisak u gradskoj mreţi se kreće od 1 – 4 bara. U sklopu ovog gradskog vodovoda 1998.g. je izgraĊen i pušten u rad novi vodovod Konjic, tzv. „ Sjeverni Prsten ”. Kapacitet novog rezervoara iznosi 3 400 m3 . Vodovod Bijela je izgraĊen 1983.g. zahvatima „Crnog vrela” i „Ribnjaka” što skupa daje koliĉinu od 46 l/s, koja se gravitacionim sistemom vodi do rezervoara kapaciteta 700 m3 . Duţina cjevovoda ovoga sistema je 10 185 m, a pritisak u mreţi iznosi 3 – 6 bara.Broj korisnika, koji ovaj vodovod snabdjeva, je 3 900 stanovnika i dvije tvornice. Podjela kompletnih vodoopskrbnih mreţa Konjic ili njihovih dijelova moguća je po nekoliko kriterija: 1) Materijalu izvedbe: lijevano ţeljezne, ĉeliĉne, azbest cementne, plastiĉne PEHD,PVC 2) Funkciji: glavne (dovodne, opskrbne, dovodno – opskrbne) i razdjelne, 3) Pogonskom reţimu: gravitacijske, potisne i kombinirane, 4) Naĉinu teĉenja: pod tlakom i kombinirane (pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem), 5) Shemi: granate i prstenaste. Mjeraĉ protoka na podruĉju grada Konjica ima 1 mjeraĉ 400 mm, i nalazi se na samom izvorištu. Mjeraĉ je elektro magnetski. Koeficijent ukupne naplate na podrucju grada konjica iznosi 90 % za fiziĉka lica, a za pravna lica 92 %. Gubici na vodovodnom sistemu na podruĉju Konjica iznose oko 60 %.

Klipanovac i Ĉemer.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Na slici je prikazana shema gradskog vodovoda Konjic dok su postojala dva rezervora. .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA KONJIC -Vodovodne cijevi VODODOVNE CIJEVI KONJIC .Bazen ( PEHD 225 ) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .Ćelebići (novi bazen) VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 160 110 90 75 63 6/4" 5/4" 150 100 80 Nazivni pritisak DUŽINA 1 478 310 308 2 164 1 836 3 354 728 123 10 301 187 222 637 409 10 710 4 246 14 956 200 m3 - Ukupno AC CIJEVI Ukupno Dužina primarna Kaptaža .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI .Konjic VRSTA LŽ CIJEVI PROFILI DN Φ mm 400 250 200 150 125 100 80 400 225 160 355 315 250 225 180 140 110 63 400 150 80 Nazivni pritisak DUŽINA [m 1 632 180 4 224 1 027 2 384 2 616 877 12 940 1 900 700 1 500 4 100 1 030 1 300 150 2 264 1 113 462 796 1 317 8 432 2 059 1 568 139 3 766 573 726 1 299 30 537 1 700 m3 3 400 m3 Ukupno PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA Bazen Klipanovac Bazen Ĉemer 2" 6/4" - .

Bazen (Bilišina) .Polje .B.Bazen( PEHD 90/75/63) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Buturović Polje VRSTA PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 140 63 6/4" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 560 1 052 3 612 200 200 400 1 000 4 012 3 000 10 000 17 012 120 m3 Ukupno AC CIJEVI 150 Dužina primarna Kaptaža ( Krupić) .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Boraĉko Jezero VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 110 90 63 6/4" 80 21/2" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 801 600 1 071 402 4 874 525 525 940 940 6 339 2 100 8 439 50 m3 Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno Dužina primarna Kaptaža .PEHD 125 UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .PVC 140 Kaptaža ( Raotići) .

potr. potr. potrošnja . otpadne vode Domaćinstvo 3 658 521 280 3 658 Industrija 11 65 560 145 600 2 Komercijala 430 68 500 37 680 410 Javne 44 23 700 26 750 44 institucije 3 Javno korištenje Total Napomena: Obuhvaćena su sva naselja osim onih koji se napajaju sa izvorišta Ljuta. prikljuĉci.8 331. Rezervoari vode Konjic Ime Lokacija Gornji nivo Donji nivo Zapremina (m³) Godina izgradnje Stanje Klipanova c Ĉemer Konjic 335.8 1 700 1 965 ok Konjic 329 325 3 400 1 997 ok Pomol Konjic 431 427 150 2 007 ok Repovica Konjic 433 428 100 1 999 ok .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Potrošaći. potrošnja se obraĉunava po vodomjerima osim naselja Glaviĉine( 463 prikljuĉka na vodovodnu mrežu).stan potr. Mjerena Paušala Ukupna Broj priklj. za kategoriji obuhv.Grad Konjic Korisnici po Broj ne Broj priklj.

Hmin = 35 m .9 kw .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic shema Total/Ukupno 5 350 (m³) Prijenos vodovodne linije–Primarna (od izvorišta do rezKlipanovac) Materijal ACC PEHD Promjer 350 560 Godina izgradnje 1 965 1 997 Stanje Dužina 4 950 4 950 Vodovodne pumpe Konjic Lokacija Vrsta pumpe Pumpe God. Hmax = 68 m .1 kW Sve pumpe na podrucju Konjica su centrifugalne: ProizvoĊaĉ: elektro kovina mribor Tip: vcv 50/6 .5 1. . Snaga P= 1 – 1.2003 2008.5 Potrošnj a. kWh/ god 4 015 40 150 4 015 401.5 Tehniĉko Zadnja stanje obnova pumpe Ispravna Ispravna Ispravna Ispravna 2 005 1996.2001 . 2010 * Pumpna stanica Drecelj i Varda ukupna instalisana snaga 11 kW * Pumpna stanica Tuleg i Pleha ukupna instalisana snaga 1. izgra dnje Broj pum pi Konjic Drecelj Konjic Varda Konjic Tuleg KonjicPleha Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna 1 998 2 1 987 1 1 978 1 1 997 2 Protok vode m3/go d 5 913 59 130 19 710 1 971 Procje na crpki l/s 4.5 1.5 4.

1997 1970-1998 1997-2011 1965-1987 1965-1990 Ukupno Stanje dobro dobro dobro dobro dobro Dužina 12 940 3 100 8 322 3 766 1 299 29 427 .400 80 . Obrtni moment 2830 1/min . 220/380 V . 50 hz .400 160 .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Protok 0.400 160 .400 6/4-2" Godina izgradnje 1965.5 l/s .5 – 1. 6. Promjer 80 .4/3.7 A -Materijali Materijal LŽ PVC PEHD AC POCINĆ.

Kaptaţom „Idbar“zahvata vodu rijeke Baštice u koliĉini od 5 l/s.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Ĉelebići Vodovodni sistem Ĉelebići izgraĊen je 1979. Sistem transporta vode je gravitacioni. Magistralni cjevovod je duţine 3 500 m i profila ø150. Ukupna duţina cjevovoda iznosi 16 150 m. . Vodovod „Ĉelebići ” snabdjeva 1 650 stanovnika.g. s rezervoarom „ Ĉelebići “ . zpremine 300 m3.

a pritisak u mreţi 2-5 bara. Vodovod „ Buturović Polje”snabdjeva1960 stanovika i dvije tvornice. odakle se dalje snabdjeva naselje Buturović Polje. rezervoar „Seonica” (zapremine100 m3). . Iz razdijelne komore. Iz kaptaţe „ Krupić ”.g.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Buturović Polje Vodovod „ Buturović Polje ” izgraĊen je 1982. Kaptaţa „Cirkuša” i „Skok” su zajedno uvezani u jedan sistem. voda se usmjerava ka tri rezervoara : rezervoar „Trusina” ( zaprmine 100 m 3). kaptaţa „Cikuša” i kaptaţa „Skok”.voda se cjevovodom pod pritiskom od 10 bara vodi do rezervoara „Buturović Polje” zapremine 300 m3. Voda se obezbjeĊuje iz tri kaptaţe : kaptaţa „ Krupić”. Duţina cjevovoda iznosi 9 406 m. te rezervoar „Gorica” (zapremine 2x50 m3 ).koja je izdašnost 15 l/s. sa magistralnim cjevovodom koji posjeduje devet rasteretnih i jednu razdijelnu komoru.

a to je od juna dokraja septembra. Ukuna duţina cjvovoda iznosi 4 100 m.. Naime. Problem ovog vodovoda je njegov kapacitet u ljetnim mjesecima. izgraĊen je 1965. broj stanovnika poraste sa 960 na 3 000.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod „Boraĉko jezero” Vodovod Boraĉko jezero. Vodovod snabdjeva 960 stanovnika. Voda se pomoću ovog sistema. cjevovodom duţine 120 m i profila ø80. s pritiskom u mreţi 1-3 bara.u periodu turistiĉke sezone na Boraĉkom jezeru. . diţe do rezervoara zapremine 50 m 3.Odavde se voda distribuira u mreţu cjevovodom duţine 1 200 m i profila ø100.5 kW. sa kaptaţnom pumpnom stanicom kapaciteta 5 l/s i agregatom snage 7.što uzrokuje uvoĊenje redukcije vode.

Upravljanje seoskim vodovodima i kanalizacijama Rekonsrukcije i odrţavanje vodovodne mreţe i prikljuĉaka. kanalizacijskih objekata i elektrotehniĉkih postrojenja.         Pored osnovne djelatnosti. Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe. Odrţavanje i ĉišćenje uliĉnih slivnika. elektoinstalaterskih postrojenja. Odrţavanje javnih nuţnika. OdvoĊenje atmosferskih voda sa urbanih površina oborinskom kanalizacijom. vodomjera. pouzeće obavlja i sljedeće komparativne sporedne djelatnosti . i to :      IzvoĊenje radova na proširenju vodovodne i kanalizacijske mreţe. kanalizacijske mreţe i objekata. . Odrţavanje i ureĊenje javnih ĉesmi i fontana. Sanitarno – tehniĉke poslove i kontrolu kvaliteta vode. IzvoĊenje prikljuĉka na vodovodnu i kanalizacijsku mreţu. vodenih objek ata. postrojenja za dezinfekciju vode.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PROGRAM RADA ViK KONJIC Općina Konjic je osnovala poduzeće „Vodovod i Kanalizacija” Konjic sa zadatkom da obavlja sljedeće poslove :       Proizvodnja i distribucija vode. ulaznih graĊevina i kanala za atmosfersku vodu. Obavljanje projektantskih usluga za vlastite potrebe. OdvoĊenja i preĉišćavanje otpadnih voda Upravljane javnim vodovodima i javnom kanalizacijom. Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe i treća lica. Rekonstrukcije i odrţavanje kanalizacijske mreţe i prikljuĉaka. odrţavanje mjerne i regulacijske tehnike vodnog sustava. VoĊenje tehniĉke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije Izdavanje suglasnosti za prikljuĉenje na javnu vodovodnu i kanalizacijsku meţu. Nadzor nad izgradnjom vodovodne.

te zapoĉeti kontinuirano i uĉestalo praćenje proizvodnje kako bi se mogla provesti aktivnost na oĉitanju potrošnje t e odrediti bilans u sustavu. veliĉina. reduceri ili drugi fazonski komadi u blizini vodomjera i koji mogu uzrokovati turbulenciju i na taj naĉin poremetiti toĉnost oĉitanja. biti pregledna kako bi se uoĉile eventualne nekonzistentnosti u podacima. Mjerenje potrošnje U cilju odreĊivanja bilansa proizvedene i potrošene vode. MeĊutim. starost. postojeći se vodomjer zamjeni drugim ispravnim do narednog oĉitanja. Na ovaj naĉin se moţe identificirti uzrok problema. te vrstu i vrijeme opravki. te identifikacije gubitaka neophodno je sve potrošaĉe opskrbiti s izbaţdarenim vodomjerima. te ukoliko je on na strani i na štetu ViK-a što prije otkloniti. TakoĊer. Mogući su znaĉajni administrativni gubici kod domaćinstava zbog nepostojanja toĉnog broja potrošaĉa. Preduvjet za poznavane gubitaka u sustavu je poznavanje koliĉina proizvedene i potrošene vode ( u tom cilju ViK Konjic će u narednom periodu. postoji instaliran mjeraĉ potoka.skog paketa koji sluţi za to. kao i vezu izmeĊu potrošaĉa i vodomjernog mjesta. oĉitavanje proizvedenih koliĉina vode trenutno nije moguće s obzirom da na mjeraĉu ne postoji pokazivaĉ protoka.od ĉitanja do ĉitanja. vrsta. U tom smislu potrebno je što prije izvršiti potpunu evidenciju svih individualnih potrošaĉa u okviru software .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic ADMINISTRATIVNI GUBICI Mjerenje proizvodnje vode Na izvorištu Ljute ( ĉije se vode zahvataju za potrebe vodosnabdjevanja Konjica ). Baza treba periodiĉno. Neažurirani spiskovi potrošaĉa Drugi uvjet za pravilno funkcioniranje sustava je raspolaganje toĉnim spiskovima potrošaĉa. potrebno je napraviti i bazu podataka na vodomjerima koja bi sadrţavala sljedeće podatke : datum postavljanja vodomjera. TakoĊer u sustavu treba identificirati mjesta na kojima su zatvaraĉi. Ukoliko je uoĉena nelogiĉna potrošnja. Pored toga potrebno je i za sve potrošaĉe aţurirati podatke o broju ĉlanova domaćinstva. na glavnom cjevovodu. Jedino na taj naĉin moguće je doći do toĉne evidencije koji . kao i podatke o instaliranim vodomjerima. datum baţdarenja. a prema dinamici projekta instalirati pokazivaĉ protoka na vodomjer.

Mala privreda – nepostojanje vodomjera i paušalna naplata je jedan od potencijanih izvora administrativnih gubitaka.. Prema podacima iz raĉunovodstva sva velika poduzeća imaju ugraĊene vodomjere.ovaj problem bi se postepeno rješavao. .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic potrošaĉi nisu pokriveni vodomjerima. odnosno industrijski potrošaĉi imaju instalirane vodomjere koji se redovno oĉitavaju.malom privredom” je sloţenija. uvoĊenjem mjerenja i naplate po potrošenoj vodi. Sva velika poduzeća. a dio paušalno na osnovu sklopljenih ugovora izmeĊu vodovoda i tih poduzeća. registracijom svih potrošaĉa. od ĉega njih samo 91 ima ugraĊene vodomjere i obraĉun se vrši na osnovu stvarnog oĉ itanja. Potrebno je napraviti i popis potrošaĉa koji ne plaćaju uslugu. koji se mogu riješiti jedino ugradnjom vodomjera za sve ove potrošaĉe.te napraviti analizu njihovog socijalnog stanja. Situacija sa tzv. koji vodomjeri nisu baţdareni u odgovarajućem periodu ikoji nisu ispravni. Ova analiza se moţe napraviti u suradnji s Općinom i ima za cilj da se prepoznaju socijalno ugroţene kategorije potrošaĉa za koje treba izraditi posebni socijalni program naplate. . a njih je 64. meĊutim ne vodi se aţurna evidencija tih oĉitanja jer se utrošak vode za dio tih poduzeća obraĉunava na osnovu oĉitanja. Poznato je da na podruĉju općine Konjic postoji odreĊeni broj nelegalno prikjuĉenih potrošaĉa. Takvih je u evidenciji 199. a za ostalih 108 paušalno. kao i pravilnim informiranjem stanara o naĉinu naplate ode i izradom programa naplate. Aţuriranjem spiskova. Za ostale potrošaĉe izradit će se program prisilne naplate izvršenih usluga. Fakturisanje i naplata Fakturisanje usluga se vrši u raĉunovodstvu vodovoda mjeseĉno. Na osnovu toga mogao bi se uvesti obraĉun na osnovu stvarnih oĉitanja tamo gdje su vodomjeri ispravni i baţdareni i kvalitetna procjena paušalne potrošnje tamo ge još ne postoji vodomjer ili nisu u funkciji.

kao ni definiranje poreskih osnovica. TakoĊer. Razlog za to je dijelom u nebaţdarenim vodomjerima. Poboljšanje raĉunovodstvenog software-a Uzimajući u obzir sve navedeno treba razmotriti mogućnost da se sa proizvoĊaĉem software-a postigne dogovor o svim potrebnim izmjenama i dopunama na software. Dodatni razlog za to je i da ne postoje ugraĊeni vodomjeri kod svih potrošaĉa( instalirano je oko 500 vodomjera). Glavicine. jedini naĉin prikupljanja sredstava od isporuke je paušalno po ĉlanu domaćinstva. Nakon završetka rata. Ova politika zadrţala se sve do danas i odnosi se na sva domaćinstva kojih je prema podacima iz 2000. izvršiti popravke dotrajale mreţe iza vodomjera te otkloniti curenja u cijevima. nalazi samo dio podataka za ovu kategoriju potrošaĉa. Jedna od najznaĉajnijih zamjerki jeste da se bez angaţiranja proizvoĊaĉa softwera ne moţe mijenjati cijena niti koliĉina usluga niti definiranje naĉina obraĉuna za pojedine kategorije potrošaĉa. Podaci nisu najbolje organizirani. meĊutim za najveći broj tih potrošaĉa obraĉun je po paušalnom principu. Softverski paket koji se koristi za obraĉun i fakturisanje nije bas najbolji. kao sto je kategorizacija potrošaĉa po nekim bitnim kriterijima. koji se vodi na posebnom raĉunaru. a uslijed teške ekonomsko-socijalne situacije u Općini. Trenutno se paušalnim obraĉunom uzima da je mjeseĉna potrošnja po stanovniku 5 m 3. kao i dobijanje potrebnih pregleda i izvještaja. . ali isto tako u dotrajaloj i neodrţivoj vodovodnoj instalaciji u stambenim objektima. Radi se o potrošaĉima uze gradske zone dok se podaci iz naselja Ĉelebići. Poseban segment na koji se treba obratiti paţnja jeste praćenje i obraĉun usluga za ovu vrstu potrošaĉa. Buturović polje. kao i rezultati probnih oĉitanja koji su davali znaĉajno veću potrošnju nego što to pokriva paušalni obraĉun.skom paktu kako bi on bio spreman za pohranjivanje svih relevantnih informacija.. ne postoji mogućnost za sortiranje podataka prema odreĊenim mjerama. Ovaj izvor administrativnih gubitaka jedino je moguće izbjeći prelaskom na obraĉun na osnovu stvarne potrošnje tj. Boraĉko jezero i Drecelj ne nalaze pohranjeni na raĉunaru. procenata poreza i td. Trenutno se u softverskom paketu . Repovica. bilo 2 959. što ne predstavlja stvarnu potrošnju.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Problematika Stanje sa obraĉunom i praćenje individualnih potrošaĉa je nešto teţe i za domaćinstva se takoĊer obraĉun vrši mjeseĉno. stvarnih oĉitanja.

Uzorkovanje vode. Uzorkovanje vode radi uposlenik higijensko epidemiološke sluţbe Opće bolnice Konjic.000 KM. Kontrolu prisutnosti rezidualnog klora vrši uposlenik vodovoda Konjic koji je obuĉen za te vrste poslova na nekom od izljevnih mjesta. uz struĉni nadzor osoblja u J.5 tona na mjeseĉnom nivou. Na vodovodu Konjic (izvorišteLjuta) ubrizgavanje natrijum. ViK. a fiziĉko – kemijska analiza vode svako 3 mjeseca. odnosno koliĉini rezidualonog klora radi se svakodnevno na podruĉju grada Konjica. Glavaticevo. direktno u cjevovod. OKTOBRA (ONASA) U cilju trajnog rješavanja problema dezinfekcije vodovoda u vodovodnim sistemima Ĉelebići. KONJIC.. Boraĉko jezero. Klorisanje vode vrši se na samom izvorištu odnosno kaptaţi. koje vrše djelatnici firme iz ViK. Dezinfekcija vode svih vodovoda radi se natrijum hipohloritom koji sadrţi 10 do 12% aktivnog klora i u teĉnom je stanju.Klorinatori su obezbijeĊeni uz pomoć japanske humanitarne organizacije JEN. a gradski vodovod 2 puta mjeseĉno. 29. Analiza vode radi se u u „Zavodu za javno zdrastvo „HNK“. . koja je za njihovu nabavku izdvojila 12. bakteriološki nalazi za podruĉje grada Konjica uzimaju se 2 puta mjeseĉno.P.K. koje se pored standarnih uzorkavanja vode ovisi i o ukupnom broju stanovnika. Utrošak ukupnog klora na podruĉju Konjica za dezinfekciju vode je 1. Glavni je gradski vodovod Konjic i još devet lokalnih vodovoda. U lokalnim vodovodima uzorci se uzimaju najĉešće u osnovnim skolama (Ĉelebići. odnosno vrši se vizuelna kotrola prisutnosti klora pomoću reagensa. Lisicici i td). Seonica i Ljuta..hipoklorita u cjevovode vrši se direktno u cijevi pomoću membranskih – elektromagnetnih pumpi u klornoj stanici koja se nalazi 200 m nizvodno od vodozahvata. Ubrizgavanje klora u cjevovod vrši se klorinatorom ( elektro magnetskom pumpom). Javno komunalno poduzeća (JKP) Vodovod Konjic instaliralo je ĉetiri klorinatora. a bakteriološku kontrolu vode vrši Zavod za javno zdravstvo Mostar jednom mjeseĉno lokalni vodovodi.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODACI O DEZINFEKCIJI I KVALITETU VODE KLOR Firma Vodovod i Kanalizacija Konjic gazduje s 10 vodovoda.

Objedinio je najbolje karakteristike klora i klordioksida. Visoki poĉetni troškovi 3.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Svako sredstvo za dezinfekciju ima svoje korisniĉke limite koji se mogu grupno nazvati : zdravstveni. pouzdanu i sigurnosnu alternative postojećim sredstvima za dezinfekciju.u tehnološkim procesima i sl. magan i sulfide 3. . iako nedovoljno ispitan. MeĊutim. veoma dobro dezinfekcijsko sredstvo. tehnološki. klor – fenolu. a to su: djelotvornost. Ovo je pouzdan i jeftin postupak. proizvodnja na mjestu korištenja. .Brzo oksidiše organske materije. ukus i miris void. predstavlja najeftiniju. sigurnosni i finacijski. miris. Kratko vrijeme djelovanja 4. Formiraju se jedinjenja broma 2. Prednosti 1. koje je u sve većoj primen. . te kvaliteta vode ispoljavaju se u manjem ili većem stepenu odreĊeni nedostaci : relativno brz gubitak slobodnog klora. Veoma je korozivan 4. Utjeĉe na organoleptiĉki kvalitet vode (boja. Za kompletnu dezinfekciju sistema mora se koristiti u kombinaciji sa neki drugim dezinfektantom (najĉešće klorom) Ozon je. pa je izraţena potreba za deklorisanjem. Jedno od najefikasnijih dezinfekcijskih sredstava 6.Uklanja obojenost. Tako i najĉešće korišteni dezinficijensi klor i klor dioksid uz svoje pozitivno djelovanje imaju i veliki broj nepoţeljnih svojstava. ukus) 2. . Veţe ţeljezo. na izvorištima. Kao ostatak se javlja kiseonik Mane 1. Navedeni nedostaci mogu se izbjeći primjenom kloraminiranja – klorisanje vode uz predhodno dodavanje amonijaka odnosno amonijeve soli. stajanjem gubi moć) „‟‟‟?????Danas se sve više napušta ova naĉin dezonficiranja Ozon kao dezinfekcijsko sredstvo -Sposoban je za dezinfekciju pri malom vremenu kontakta i niskim koncentracijama. Proizvodnja na mjestu korištenja tj. To saznanje je uvjetovalo razvoj novog postupka kojim se pokušalo dobiti novo sredstvo za dezinfekciju – hipoklorit.Ozon deluje 10-20 puta brţe i 300-600 puta jaĉe od iste koncentracije klora. Zahtjeva mnogo energije koja se mora generisati u postrojenju 6. .Veoma nepovoljno deluje na mikroorganizme. pojava neprijatnog mirisapo kloru.u zavisnosti od doze i uvjeta klorisanja. Visoka toksiĉnost 5. Visoka germicidna svojstva 5. sigurnosne mjere rada i niska cijena proizvodnje. (skuplji je.

Primjenjuje se i za oksidaciju anorganskih tvari u void kao što je ţeljezo. miris ili boju. trihalometane. Kod dezinfekcije vode uklanja bakterije. Prednost ozona je da za razliku od ostalih sredstava za dezinfekciju i oksidaciju ne daje opasne nusprodukte. viruse. ţivine ili srednjetlaĉne. U cilju maksimalne preciznosti i zbog optimizacije potrošnje kemikalija. gljivice i parazite. U vodi se razgraĊuje u kisik. TakoĊer oksidira i cikliĉne ugljikovodike. bez skladištenja. Nakon oksidacije s ozonom. nitriti i sulfidi. Dezinfekcija vode UV . Ozon osigurava širok spektar aplikacija.om Dezinfekcija vode UV-om je ekonomski prihvatljiva. najjednostavnije i najpreciznije se vrši postavljanjem automatskog dozirnog sustava. kontrolira kvaliteta vode. koristi se ozon. UV sistem se moţe montirati horizontalno ili vertikalno. tvari i koloidi otopljeni u vodi postaju netopivi i mogu se otfilitrirati. moţe se odabrati izmeĊu nekoliko tipova UV-lampi niskotlaĉne. Dozirni sustavi su prilagoĊeni doziranju kemikalija potrebnih za tretman vode koja ulazi u rashladne tornjeve. okus vode i boju. ne mijenja pH vode. Ozon svoju primjenu nalazi od pripreme. ili se doziranje vrši na osnovu mjerenja odreĊene tvari u vodi. mangan. Svaka vrsta doziranja. Srce Barrier UV sistema su visoko kvalitetne UV lampe. proizvodi se na licu mjesta i odmah dozira u vodu. UreĊaj je standardno opremljen UV senzorom koji nadzire proces dezinfekcije. Kako bi iskoristivost UV-a bila što veća. pouzdana i jednostavna za rukovanje.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Uz klor i klor dioksid kao najjaĉe oksidacijsko sredstvo za tretman vode. Budući da je ozon visoko reaktivan. UV-C svjetlo koje proizvode Barrier sistemi. ne zahtijeva kemikalije. arsen. ureĊaj se najĉešće povezuje na impulsni vodomjer. ureĊaji su opremljeni mehanizmom za ĉišćenje kvarcnih cijevi. koji moţe biti manulani ili automatski. . jednostavan je za instalaciju i rukovanje te su troškovi rada iznimno niski u usporedbi s konkurentnim ureĊajima. Prednosti UV-a nad konkurentnim ureĊajima su da ne reproducira okus. s polu -ţivotom od nekoliko minuta. optimalno rasporeĊene unutar kućišta da odgovaraju svakoj aplikaciji. uništava reprodukcijski mehanizam mikroorganizama. Ovisno o aplikaciji. Koriste se i za razliĉite druge procese u kojima se djelovanjem kemikalija. kloramine i ostale derivate klora. parne kotlove ili reverznu osmozu. Oksidira organske tvari i na taj naĉin uklanja neugodan miris.

-Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u Ulici 4. -Postavljanje vreća pijeska na izvorištu Ljuta zbog nedostatka vode (01. Kralupi.Galjevo i Vinista 1.Muslimanske.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Godišnji izvještaj o radu ViK Izvjestajo provedenim aktivnostima u 2009. Donjeselo. Homolje. Cerici. prespajanje septiĉke jame i uvĊejenje na kanalizacijski syistem. Lisicici.2009.godini Javno komunalno poduzeće upravlja sljedećim vodovima: -gradski vodovod i gradska kanalizacija.10.Gradski vodovod Konjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi: -Rezervoar Klipanovac-zamjena brojĉanika na vodomjeru na cijevi Φ400 . -Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde . Pokojiste.) -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Ţeljezniĉka( kod kapije Sipad-a u duţini 60 m ukljuĉujući i izradu kanalizacijskog šahta) sa prethodnim iscrpavanjem septiĉke jame te izvršeno je novo prespajanje sa kanalizacijskim sistemom. -Redovno ispiranje slivnika oborinske vode kanalizacije (108) .Konjic -Vodovod Bijela -Vodovod Ĉelebići -Vodovod Buturović Polje -Vodovod Boraĉko jezero -Vodovod Borci -Vodovod Ovĉari -Vodovod Glavatićevo -Desna obala u što spadaju sljedeća naselja: Memidţani.

-Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde . Kolonija 22.Tita -Završeni su komplet prikljuĉci za naselje Pomol. -Rezervoar Klipanovac-popravka zraĉnog ventila DN80 na cijeviΦ400 . -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) Godisnji izvjestaj o raduViK Izvjestaj o provedenim aktivnostima u 2010. već duţi period. odvodnju sanitarnih. -U dijelu nasejaTresanicatj . te izrada prikljuĉka fontane u UliciM. -Postoji problem sa ulicnim slivnicim-zbog nestruĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova poslije rata zabetonirani i prezidani.Tuleg i Glavica B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. . -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Luka 9-11 i 4.lijeva obala. Muslimanske brigade 19-21 . Luka 9-11.d.godini 1. Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetu Klipanovac.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Redovno ĉišćenje i puštanje u rad fontane na raskršĉu naTrgu Alije Izetbegovica. Puhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine ( loš kvalitet ugraĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi).Gradski vodovodKonjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi. -Rekonstrukcija slivnika u Starom gradu( zazidani u sljedi zvodjenja radova oko stare ĉuprije) . Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄. dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije.fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrţava ViKd.

zabetonirani i prezidani. Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄. -U dijelu naseja Tresanica tj .lijeva obala.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Rekonstrukcija slivnika i oborinske kanalizacije u naselju DonjePolje.Tita B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. već duţi period. U prošloj godini su zapoĉeti radovi na rješavanju ovog problema a potrebno je uraditi potpunu zamjenu kanalizacijskih pokleklih cijevi. poslije rata. Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetuPuhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine( los kvalitetu graĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi).d.fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrzavaViKd.Duranovic (zazidan i usljed renoviranja puta) -Redovno ispiranje slivnika oborinske kanalizacije (108) . Ţeljezniĉka 8. dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije. Redovno ĉišćenje i puštanje u rad Fontana na raskrćcu( Trg Oslobodjenja Alija Izetbegovic) i u uliciM. -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) . Kolonija 22.zbog nesrtuĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova. te je potrebno uraditi potpunu rekonstrukciju kanalizacijske mreţe. -Postoji problem s uliĉnim slivnicima. odvodnju sanitarnih.

2008-2009. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. koji su trenutno u nadleţnosti MZ. Planiranje.4.1. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAD SVIM VODOVODNIM SISTEMIMA OPĆINE A. Općina – JKP ViK 2008-2009.4. UnaprjeĊenje vodosnabdijevanja na teritoriji općine. projektovanje i izgradnja novih vodovodnih sistema sa predajom na upravljanje JKP ViKKonjic A1. 2009-2009. OpćinaKonjic Propisivanje procedura i uslova za predaju i prijem lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViK.1. Rad komisije 3. Rangiranjeprioriteta KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina – JKP ViK Komisija Komisija PERIOD 2008-2009.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PLANSKI PROGRAM I DALJNI RAZVOJ VODOVODA OPCİNE KONJIC PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ OPĆINA KONJIC 1. Izradaelaborata 4. Stanovništvo i privreda općineKonjica Jedinstvena kontrola i nadzor nad svim sistemima 10. Izrada elaborata o naĉinu i uslovima predaje lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViKKonjic. gdje se ne vrši kontinuirana dezinfekcija. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1. Formiranjestruĉnekomisije 2.000.00 KM OPĆINA .A.

3. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1.3. KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina-ViK Općina PERIOD 2008-2009. LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ 2008-2009. Dobavljaĉ 2009-2009. C. OBEZBJEĐENJE STALNOG KVALITETA VODE ZA PIĆE RAĈUNAJUĆI I PERSPEKTIVNI RAZVOJ OPĆINE C. ProvoĊenjemjerazaštiteiz Elaborata 2.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT OPĆINA KONJIC 1. GraĊani i privredaopćineKonjic.3. IzradaElaborata o stalnoj kontroli kvaliteta vode za piće prema vaţećim propisima.2.3. 250. Uspostavljanje baze podataka o kvalitetu vode za piće OpćinaKonjic UvoĊenje kontinuiranog monitoring kvaliteta vode za piće Zaštita kvalitetnih izvorišta pitke vode na podruĉju općine kao strateškog resursa općine Konjic.2.C. Izgradnja odgovarajuće laboratorije unutar JKP ViKKonjic.2. UvoĊenje stalne kontrole kvaliteta vode za piće C. IzvoĊenjeradova. Obzirom da je pitka voda vrhunskog kvaliteta strateški resurs općine Konjic neophodno je hitno poduzeti mjera zaštite izvorišta od mogućeg zagaĊenja kroz formiranje zona zaštite ĉime bi se onemogućilo zagaĊenje slivnih podruĉja izvorišta. Prikupljanjepotrebnihsagl asnosti.000. 3.1.2. C.00 KM OPĆINA – KANTON PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA . Općina 2009-2009. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1. Izbordobavljaĉa 4.2.3.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PRILOZI: Izvoriste Ljuta .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Rezervoar Klipanovac(poluukopani) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Pumpa (centrifugalna) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->