P. 1
OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SUSTAVA OPĆINE KONJIC

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SUSTAVA OPĆINE KONJIC

|Views: 202|Likes:
Published by Nikolina Josipovic
vodosnabdjevanje
vodosnabdjevanje

More info:

Published by: Nikolina Josipovic on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

UVOD
Grad Konjic se proteţe duţ obale rijeke Neretve, a okruţuju ga obronci planina Bjelašnice i Prenja. Nadmorska visina se kreće od 270 do 320 m n.m. Konjic ima umjerenu kontinentalnu klimu sa srednjom godišnjom temperaturom od 9,5 oC. Minimalna godišnja temperatura iznosi OoC. Sjeverozapadno, poĉevši od samog grada, nalazi se Jablaniĉko jezero. Uţe gradsko podruĉje ispresjecano je potocima i rijekama, od kojih su najznaĉajnije rijeke Neretva i Trešanica, te potoci Tušĉica, Oraš je, Radava, Drecelj i Suhi Dol koji su većinom regulirani. Kroz Konjic prolazi magistralni put M17 Sarajevo-Mostar, kao i ţeljezniĉka pruga. U gradu ţivi 13 800 stanovnika, a općina broji 33 650 stanovnika.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

GRADSKI VODOVOD KONJIC
JKP <<Vodovod i Kanalizacija>>Konjic, osnovano je1990.g., kao poduzeće sa punom odgovornosti, u cilju pruţanja usluga vodosnabdjevanja graĊana i drugih potrošaĉa u Općini Konjic. Jezgro poduzeća ĉini gradski vodovod Konjic, u sklopu kojeg se nalazi vodovodni s. Bijela, te sistemski odvojeni vodovodi: Vodovodni s. Ĉelebići, Vodovodni s. Buturović polje i Vodovod Boraĉko jezero. Gradski vodovod Konjic je izgraĊen 1960.g., zahvatom vrela Ljuta od 168 l/s. Sustav je gravitacioni, a rezervoar Klipanovac je zapremine 1 700 m3. Ovaj vodovod snabdjeva 15 500 stanovnika, privredu i ostale potrošaĉe u gradu Konjicu i šire. Duţina magistralnog cjevovoda od vrela do rezervoara je 4 950 m, profila ø 450.Pritisak u gradskoj mreţi se kreće od 1 – 4 bara. U sklopu ovog gradskog vodovoda 1998.g. je izgraĊen i pušten u rad novi vodovod Konjic, tzv. „ Sjeverni Prsten ”. Kapacitet novog rezervoara iznosi 3 400 m3 . Vodovod Bijela je izgraĊen 1983.g. zahvatima „Crnog vrela” i „Ribnjaka” što skupa daje koliĉinu od 46 l/s, koja se gravitacionim sistemom vodi do rezervoara kapaciteta 700 m3 . Duţina cjevovoda ovoga sistema je 10 185 m, a pritisak u mreţi iznosi 3 – 6 bara.Broj korisnika, koji ovaj vodovod snabdjeva, je 3 900 stanovnika i dvije tvornice. Podjela kompletnih vodoopskrbnih mreţa Konjic ili njihovih dijelova moguća je po nekoliko kriterija: 1) Materijalu izvedbe: lijevano ţeljezne, ĉeliĉne, azbest cementne, plastiĉne PEHD,PVC 2) Funkciji: glavne (dovodne, opskrbne, dovodno – opskrbne) i razdjelne, 3) Pogonskom reţimu: gravitacijske, potisne i kombinirane, 4) Naĉinu teĉenja: pod tlakom i kombinirane (pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem), 5) Shemi: granate i prstenaste. Mjeraĉ protoka na podruĉju grada Konjica ima 1 mjeraĉ 400 mm, i nalazi se na samom izvorištu. Mjeraĉ je elektro magnetski. Koeficijent ukupne naplate na podrucju grada konjica iznosi 90 % za fiziĉka lica, a za pravna lica 92 %. Gubici na vodovodnom sistemu na podruĉju Konjica iznose oko 60 %.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Na slici je prikazana shema gradskog vodovoda Konjic dok su postojala dva rezervora. . Klipanovac i Ĉemer.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA KONJIC -Vodovodne cijevi VODODOVNE CIJEVI KONJIC .Bazen ( PEHD 225 ) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .Ćelebići (novi bazen) VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 160 110 90 75 63 6/4" 5/4" 150 100 80 Nazivni pritisak DUŽINA 1 478 310 308 2 164 1 836 3 354 728 123 10 301 187 222 637 409 10 710 4 246 14 956 200 m3 - Ukupno AC CIJEVI Ukupno Dužina primarna Kaptaža .

Konjic VRSTA LŽ CIJEVI PROFILI DN Φ mm 400 250 200 150 125 100 80 400 225 160 355 315 250 225 180 140 110 63 400 150 80 Nazivni pritisak DUŽINA [m 1 632 180 4 224 1 027 2 384 2 616 877 12 940 1 900 700 1 500 4 100 1 030 1 300 150 2 264 1 113 462 796 1 317 8 432 2 059 1 568 139 3 766 573 726 1 299 30 537 1 700 m3 3 400 m3 Ukupno PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA Bazen Klipanovac Bazen Ĉemer 2" 6/4" - .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI .

Bazen (Bilišina) .B.Bazen( PEHD 90/75/63) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Buturović Polje VRSTA PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 140 63 6/4" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 560 1 052 3 612 200 200 400 1 000 4 012 3 000 10 000 17 012 120 m3 Ukupno AC CIJEVI 150 Dužina primarna Kaptaža ( Krupić) .PEHD 125 UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Boraĉko Jezero VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 110 90 63 6/4" 80 21/2" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 801 600 1 071 402 4 874 525 525 940 940 6 339 2 100 8 439 50 m3 Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno Dužina primarna Kaptaža .Polje .PVC 140 Kaptaža ( Raotići) .

potrošnja .8 331.Grad Konjic Korisnici po Broj ne Broj priklj. prikljuĉci.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Potrošaći. Mjerena Paušala Ukupna Broj priklj. potr. Rezervoari vode Konjic Ime Lokacija Gornji nivo Donji nivo Zapremina (m³) Godina izgradnje Stanje Klipanova c Ĉemer Konjic 335. potrošnja se obraĉunava po vodomjerima osim naselja Glaviĉine( 463 prikljuĉka na vodovodnu mrežu).stan potr. za kategoriji obuhv. potr.8 1 700 1 965 ok Konjic 329 325 3 400 1 997 ok Pomol Konjic 431 427 150 2 007 ok Repovica Konjic 433 428 100 1 999 ok . otpadne vode Domaćinstvo 3 658 521 280 3 658 Industrija 11 65 560 145 600 2 Komercijala 430 68 500 37 680 410 Javne 44 23 700 26 750 44 institucije 3 Javno korištenje Total Napomena: Obuhvaćena su sva naselja osim onih koji se napajaju sa izvorišta Ljuta.

Snaga P= 1 – 1. kWh/ god 4 015 40 150 4 015 401. Hmax = 68 m .5 1. Hmin = 35 m .5 4.9 kw .5 1.5 Tehniĉko Zadnja stanje obnova pumpe Ispravna Ispravna Ispravna Ispravna 2 005 1996.2003 2008. .5 Potrošnj a.1 kW Sve pumpe na podrucju Konjica su centrifugalne: ProizvoĊaĉ: elektro kovina mribor Tip: vcv 50/6 . izgra dnje Broj pum pi Konjic Drecelj Konjic Varda Konjic Tuleg KonjicPleha Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna 1 998 2 1 987 1 1 978 1 1 997 2 Protok vode m3/go d 5 913 59 130 19 710 1 971 Procje na crpki l/s 4.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic shema Total/Ukupno 5 350 (m³) Prijenos vodovodne linije–Primarna (od izvorišta do rezKlipanovac) Materijal ACC PEHD Promjer 350 560 Godina izgradnje 1 965 1 997 Stanje Dužina 4 950 4 950 Vodovodne pumpe Konjic Lokacija Vrsta pumpe Pumpe God.2001 . 2010 * Pumpna stanica Drecelj i Varda ukupna instalisana snaga 11 kW * Pumpna stanica Tuleg i Pleha ukupna instalisana snaga 1.

7 A -Materijali Materijal LŽ PVC PEHD AC POCINĆ.1997 1970-1998 1997-2011 1965-1987 1965-1990 Ukupno Stanje dobro dobro dobro dobro dobro Dužina 12 940 3 100 8 322 3 766 1 299 29 427 .400 6/4-2" Godina izgradnje 1965.400 160 .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Protok 0. Promjer 80 . 50 hz . Obrtni moment 2830 1/min .5 – 1.400 160 .5 l/s . 6.400 80 . 220/380 V .4/3.

Sistem transporta vode je gravitacioni. Magistralni cjevovod je duţine 3 500 m i profila ø150.Kaptaţom „Idbar“zahvata vodu rijeke Baštice u koliĉini od 5 l/s. Vodovod „Ĉelebići ” snabdjeva 1 650 stanovnika. Ukupna duţina cjevovoda iznosi 16 150 m.g. zpremine 300 m3.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Ĉelebići Vodovodni sistem Ĉelebići izgraĊen je 1979. s rezervoarom „ Ĉelebići “ . .

koja je izdašnost 15 l/s. sa magistralnim cjevovodom koji posjeduje devet rasteretnih i jednu razdijelnu komoru. te rezervoar „Gorica” (zapremine 2x50 m3 ). voda se usmjerava ka tri rezervoara : rezervoar „Trusina” ( zaprmine 100 m 3). Vodovod „ Buturović Polje”snabdjeva1960 stanovika i dvije tvornice. rezervoar „Seonica” (zapremine100 m3). a pritisak u mreţi 2-5 bara. Kaptaţa „Cirkuša” i „Skok” su zajedno uvezani u jedan sistem. kaptaţa „Cikuša” i kaptaţa „Skok”.voda se cjevovodom pod pritiskom od 10 bara vodi do rezervoara „Buturović Polje” zapremine 300 m3. Duţina cjevovoda iznosi 9 406 m. odakle se dalje snabdjeva naselje Buturović Polje. Voda se obezbjeĊuje iz tri kaptaţe : kaptaţa „ Krupić”. Iz razdijelne komore. Iz kaptaţe „ Krupić ”.g. .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Buturović Polje Vodovod „ Buturović Polje ” izgraĊen je 1982.

izgraĊen je 1965.što uzrokuje uvoĊenje redukcije vode.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod „Boraĉko jezero” Vodovod Boraĉko jezero. broj stanovnika poraste sa 960 na 3 000. s pritiskom u mreţi 1-3 bara. Voda se pomoću ovog sistema. Vodovod snabdjeva 960 stanovnika. cjevovodom duţine 120 m i profila ø80.a to je od juna dokraja septembra.Odavde se voda distribuira u mreţu cjevovodom duţine 1 200 m i profila ø100. Problem ovog vodovoda je njegov kapacitet u ljetnim mjesecima.5 kW.. Naime. sa kaptaţnom pumpnom stanicom kapaciteta 5 l/s i agregatom snage 7. diţe do rezervoara zapremine 50 m 3. . Ukuna duţina cjvovoda iznosi 4 100 m.u periodu turistiĉke sezone na Boraĉkom jezeru.

Obavljanje projektantskih usluga za vlastite potrebe. kanalizacijskih objekata i elektrotehniĉkih postrojenja. vodenih objek ata. kanalizacijske mreţe i objekata. odrţavanje mjerne i regulacijske tehnike vodnog sustava. Odrţavanje i ureĊenje javnih ĉesmi i fontana. IzvoĊenje prikljuĉka na vodovodnu i kanalizacijsku mreţu. OdvoĊenja i preĉišćavanje otpadnih voda Upravljane javnim vodovodima i javnom kanalizacijom. Nadzor nad izgradnjom vodovodne. Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe i treća lica. VoĊenje tehniĉke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije Izdavanje suglasnosti za prikljuĉenje na javnu vodovodnu i kanalizacijsku meţu. Rekonstrukcije i odrţavanje kanalizacijske mreţe i prikljuĉaka. ulaznih graĊevina i kanala za atmosfersku vodu. elektoinstalaterskih postrojenja. postrojenja za dezinfekciju vode. pouzeće obavlja i sljedeće komparativne sporedne djelatnosti . Odrţavanje javnih nuţnika. Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe. . Sanitarno – tehniĉke poslove i kontrolu kvaliteta vode. i to :      IzvoĊenje radova na proširenju vodovodne i kanalizacijske mreţe. OdvoĊenje atmosferskih voda sa urbanih površina oborinskom kanalizacijom.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PROGRAM RADA ViK KONJIC Općina Konjic je osnovala poduzeće „Vodovod i Kanalizacija” Konjic sa zadatkom da obavlja sljedeće poslove :       Proizvodnja i distribucija vode. Odrţavanje i ĉišćenje uliĉnih slivnika. vodomjera. Upravljanje seoskim vodovodima i kanalizacijama Rekonsrukcije i odrţavanje vodovodne mreţe i prikljuĉaka.         Pored osnovne djelatnosti.

potrebno je napraviti i bazu podataka na vodomjerima koja bi sadrţavala sljedeće podatke : datum postavljanja vodomjera. datum baţdarenja. postoji instaliran mjeraĉ potoka. kao i vezu izmeĊu potrošaĉa i vodomjernog mjesta. Mogući su znaĉajni administrativni gubici kod domaćinstava zbog nepostojanja toĉnog broja potrošaĉa. MeĊutim. Baza treba periodiĉno. te ukoliko je on na strani i na štetu ViK-a što prije otkloniti. Preduvjet za poznavane gubitaka u sustavu je poznavanje koliĉina proizvedene i potrošene vode ( u tom cilju ViK Konjic će u narednom periodu.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic ADMINISTRATIVNI GUBICI Mjerenje proizvodnje vode Na izvorištu Ljute ( ĉije se vode zahvataju za potrebe vodosnabdjevanja Konjica ). kao i podatke o instaliranim vodomjerima. starost. postojeći se vodomjer zamjeni drugim ispravnim do narednog oĉitanja. te identifikacije gubitaka neophodno je sve potrošaĉe opskrbiti s izbaţdarenim vodomjerima. na glavnom cjevovodu. biti pregledna kako bi se uoĉile eventualne nekonzistentnosti u podacima. U tom smislu potrebno je što prije izvršiti potpunu evidenciju svih individualnih potrošaĉa u okviru software .od ĉitanja do ĉitanja. Ukoliko je uoĉena nelogiĉna potrošnja. a prema dinamici projekta instalirati pokazivaĉ protoka na vodomjer. Mjerenje potrošnje U cilju odreĊivanja bilansa proizvedene i potrošene vode. TakoĊer.skog paketa koji sluţi za to. Na ovaj naĉin se moţe identificirti uzrok problema. te vrstu i vrijeme opravki. vrsta. TakoĊer u sustavu treba identificirati mjesta na kojima su zatvaraĉi. Pored toga potrebno je i za sve potrošaĉe aţurirati podatke o broju ĉlanova domaćinstva. te zapoĉeti kontinuirano i uĉestalo praćenje proizvodnje kako bi se mogla provesti aktivnost na oĉitanju potrošnje t e odrediti bilans u sustavu. Neažurirani spiskovi potrošaĉa Drugi uvjet za pravilno funkcioniranje sustava je raspolaganje toĉnim spiskovima potrošaĉa. Jedino na taj naĉin moguće je doći do toĉne evidencije koji . veliĉina. reduceri ili drugi fazonski komadi u blizini vodomjera i koji mogu uzrokovati turbulenciju i na taj naĉin poremetiti toĉnost oĉitanja. oĉitavanje proizvedenih koliĉina vode trenutno nije moguće s obzirom da na mjeraĉu ne postoji pokazivaĉ protoka.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic potrošaĉi nisu pokriveni vodomjerima. koji se mogu riješiti jedino ugradnjom vodomjera za sve ove potrošaĉe. Takvih je u evidenciji 199. a dio paušalno na osnovu sklopljenih ugovora izmeĊu vodovoda i tih poduzeća. a za ostalih 108 paušalno. uvoĊenjem mjerenja i naplate po potrošenoj vodi. Potrebno je napraviti i popis potrošaĉa koji ne plaćaju uslugu. Ova analiza se moţe napraviti u suradnji s Općinom i ima za cilj da se prepoznaju socijalno ugroţene kategorije potrošaĉa za koje treba izraditi posebni socijalni program naplate. Na osnovu toga mogao bi se uvesti obraĉun na osnovu stvarnih oĉitanja tamo gdje su vodomjeri ispravni i baţdareni i kvalitetna procjena paušalne potrošnje tamo ge još ne postoji vodomjer ili nisu u funkciji. . Situacija sa tzv..te napraviti analizu njihovog socijalnog stanja. od ĉega njih samo 91 ima ugraĊene vodomjere i obraĉun se vrši na osnovu stvarnog oĉ itanja. koji vodomjeri nisu baţdareni u odgovarajućem periodu ikoji nisu ispravni. kao i pravilnim informiranjem stanara o naĉinu naplate ode i izradom programa naplate. registracijom svih potrošaĉa. meĊutim ne vodi se aţurna evidencija tih oĉitanja jer se utrošak vode za dio tih poduzeća obraĉunava na osnovu oĉitanja.malom privredom” je sloţenija. Mala privreda – nepostojanje vodomjera i paušalna naplata je jedan od potencijanih izvora administrativnih gubitaka. Prema podacima iz raĉunovodstva sva velika poduzeća imaju ugraĊene vodomjere. Sva velika poduzeća.ovaj problem bi se postepeno rješavao. . Poznato je da na podruĉju općine Konjic postoji odreĊeni broj nelegalno prikjuĉenih potrošaĉa. a njih je 64. Aţuriranjem spiskova. Za ostale potrošaĉe izradit će se program prisilne naplate izvršenih usluga. odnosno industrijski potrošaĉi imaju instalirane vodomjere koji se redovno oĉitavaju. Fakturisanje i naplata Fakturisanje usluga se vrši u raĉunovodstvu vodovoda mjeseĉno.

kao sto je kategorizacija potrošaĉa po nekim bitnim kriterijima. Boraĉko jezero i Drecelj ne nalaze pohranjeni na raĉunaru. Razlog za to je dijelom u nebaţdarenim vodomjerima. izvršiti popravke dotrajale mreţe iza vodomjera te otkloniti curenja u cijevima. Repovica. Ovaj izvor administrativnih gubitaka jedino je moguće izbjeći prelaskom na obraĉun na osnovu stvarne potrošnje tj. Softverski paket koji se koristi za obraĉun i fakturisanje nije bas najbolji. Poboljšanje raĉunovodstvenog software-a Uzimajući u obzir sve navedeno treba razmotriti mogućnost da se sa proizvoĊaĉem software-a postigne dogovor o svim potrebnim izmjenama i dopunama na software. ali isto tako u dotrajaloj i neodrţivoj vodovodnoj instalaciji u stambenim objektima. Nakon završetka rata. meĊutim za najveći broj tih potrošaĉa obraĉun je po paušalnom principu. Poseban segment na koji se treba obratiti paţnja jeste praćenje i obraĉun usluga za ovu vrstu potrošaĉa. Podaci nisu najbolje organizirani. jedini naĉin prikupljanja sredstava od isporuke je paušalno po ĉlanu domaćinstva. a uslijed teške ekonomsko-socijalne situacije u Općini. ne postoji mogućnost za sortiranje podataka prema odreĊenim mjerama. što ne predstavlja stvarnu potrošnju. Buturović polje. kao ni definiranje poreskih osnovica. Trenutno se paušalnim obraĉunom uzima da je mjeseĉna potrošnja po stanovniku 5 m 3. Radi se o potrošaĉima uze gradske zone dok se podaci iz naselja Ĉelebići. bilo 2 959.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Problematika Stanje sa obraĉunom i praćenje individualnih potrošaĉa je nešto teţe i za domaćinstva se takoĊer obraĉun vrši mjeseĉno. TakoĊer. Jedna od najznaĉajnijih zamjerki jeste da se bez angaţiranja proizvoĊaĉa softwera ne moţe mijenjati cijena niti koliĉina usluga niti definiranje naĉina obraĉuna za pojedine kategorije potrošaĉa. koji se vodi na posebnom raĉunaru. procenata poreza i td. kao i dobijanje potrebnih pregleda i izvještaja. Glavicine. Ova politika zadrţala se sve do danas i odnosi se na sva domaćinstva kojih je prema podacima iz 2000. Trenutno se u softverskom paketu .. Dodatni razlog za to je i da ne postoje ugraĊeni vodomjeri kod svih potrošaĉa( instalirano je oko 500 vodomjera).skom paktu kako bi on bio spreman za pohranjivanje svih relevantnih informacija. stvarnih oĉitanja. nalazi samo dio podataka za ovu kategoriju potrošaĉa. . kao i rezultati probnih oĉitanja koji su davali znaĉajno veću potrošnju nego što to pokriva paušalni obraĉun.

direktno u cjevovod. koje vrše djelatnici firme iz ViK. koja je za njihovu nabavku izdvojila 12.. uz struĉni nadzor osoblja u J. Uzorkovanje vode. . Javno komunalno poduzeća (JKP) Vodovod Konjic instaliralo je ĉetiri klorinatora. ViK.000 KM. Kontrolu prisutnosti rezidualnog klora vrši uposlenik vodovoda Konjic koji je obuĉen za te vrste poslova na nekom od izljevnih mjesta.. OKTOBRA (ONASA) U cilju trajnog rješavanja problema dezinfekcije vodovoda u vodovodnim sistemima Ĉelebići.hipoklorita u cjevovode vrši se direktno u cijevi pomoću membranskih – elektromagnetnih pumpi u klornoj stanici koja se nalazi 200 m nizvodno od vodozahvata. Uzorkovanje vode radi uposlenik higijensko epidemiološke sluţbe Opće bolnice Konjic. Lisicici i td).P. Seonica i Ljuta. Dezinfekcija vode svih vodovoda radi se natrijum hipohloritom koji sadrţi 10 do 12% aktivnog klora i u teĉnom je stanju.Klorinatori su obezbijeĊeni uz pomoć japanske humanitarne organizacije JEN. KONJIC. Analiza vode radi se u u „Zavodu za javno zdrastvo „HNK“. odnosno vrši se vizuelna kotrola prisutnosti klora pomoću reagensa. bakteriološki nalazi za podruĉje grada Konjica uzimaju se 2 puta mjeseĉno. Ubrizgavanje klora u cjevovod vrši se klorinatorom ( elektro magnetskom pumpom). Utrošak ukupnog klora na podruĉju Konjica za dezinfekciju vode je 1. Klorisanje vode vrši se na samom izvorištu odnosno kaptaţi.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODACI O DEZINFEKCIJI I KVALITETU VODE KLOR Firma Vodovod i Kanalizacija Konjic gazduje s 10 vodovoda. odnosno koliĉini rezidualonog klora radi se svakodnevno na podruĉju grada Konjica. Boraĉko jezero.5 tona na mjeseĉnom nivou. Glavaticevo. koje se pored standarnih uzorkavanja vode ovisi i o ukupnom broju stanovnika. Na vodovodu Konjic (izvorišteLjuta) ubrizgavanje natrijum. U lokalnim vodovodima uzorci se uzimaju najĉešće u osnovnim skolama (Ĉelebići. 29. a gradski vodovod 2 puta mjeseĉno. a fiziĉko – kemijska analiza vode svako 3 mjeseca.K. a bakteriološku kontrolu vode vrši Zavod za javno zdravstvo Mostar jednom mjeseĉno lokalni vodovodi. Glavni je gradski vodovod Konjic i još devet lokalnih vodovoda.

. To saznanje je uvjetovalo razvoj novog postupka kojim se pokušalo dobiti novo sredstvo za dezinfekciju – hipoklorit. Visoka germicidna svojstva 5. proizvodnja na mjestu korištenja. Proizvodnja na mjestu korištenja tj. ukus) 2. Visoki poĉetni troškovi 3. Ovo je pouzdan i jeftin postupak. Formiraju se jedinjenja broma 2. stajanjem gubi moć) „‟‟‟?????Danas se sve više napušta ova naĉin dezonficiranja Ozon kao dezinfekcijsko sredstvo -Sposoban je za dezinfekciju pri malom vremenu kontakta i niskim koncentracijama. koje je u sve većoj primen. tehnološki. pouzdanu i sigurnosnu alternative postojećim sredstvima za dezinfekciju. . Veoma je korozivan 4. pa je izraţena potreba za deklorisanjem.u tehnološkim procesima i sl. Veţe ţeljezo. MeĊutim. veoma dobro dezinfekcijsko sredstvo. Navedeni nedostaci mogu se izbjeći primjenom kloraminiranja – klorisanje vode uz predhodno dodavanje amonijaka odnosno amonijeve soli. . . klor – fenolu. sigurnosne mjere rada i niska cijena proizvodnje. Prednosti 1. Zahtjeva mnogo energije koja se mora generisati u postrojenju 6. ukus i miris void. sigurnosni i finacijski. Jedno od najefikasnijih dezinfekcijskih sredstava 6.Ozon deluje 10-20 puta brţe i 300-600 puta jaĉe od iste koncentracije klora. Za kompletnu dezinfekciju sistema mora se koristiti u kombinaciji sa neki drugim dezinfektantom (najĉešće klorom) Ozon je. miris.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Svako sredstvo za dezinfekciju ima svoje korisniĉke limite koji se mogu grupno nazvati : zdravstveni.Brzo oksidiše organske materije. iako nedovoljno ispitan.Veoma nepovoljno deluje na mikroorganizme. magan i sulfide 3.Uklanja obojenost. pojava neprijatnog mirisapo kloru. . predstavlja najeftiniju. Utjeĉe na organoleptiĉki kvalitet vode (boja. na izvorištima. Visoka toksiĉnost 5.u zavisnosti od doze i uvjeta klorisanja. a to su: djelotvornost. (skuplji je. te kvaliteta vode ispoljavaju se u manjem ili većem stepenu odreĊeni nedostaci : relativno brz gubitak slobodnog klora. Kao ostatak se javlja kiseonik Mane 1. Objedinio je najbolje karakteristike klora i klordioksida. Kratko vrijeme djelovanja 4. Tako i najĉešće korišteni dezinficijensi klor i klor dioksid uz svoje pozitivno djelovanje imaju i veliki broj nepoţeljnih svojstava.

kloramine i ostale derivate klora. mangan. okus vode i boju. ili se doziranje vrši na osnovu mjerenja odreĊene tvari u vodi. Nakon oksidacije s ozonom. Budući da je ozon visoko reaktivan. miris ili boju. Prednosti UV-a nad konkurentnim ureĊajima su da ne reproducira okus. proizvodi se na licu mjesta i odmah dozira u vodu. Primjenjuje se i za oksidaciju anorganskih tvari u void kao što je ţeljezo.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Uz klor i klor dioksid kao najjaĉe oksidacijsko sredstvo za tretman vode. UV-C svjetlo koje proizvode Barrier sistemi. optimalno rasporeĊene unutar kućišta da odgovaraju svakoj aplikaciji. Ozon svoju primjenu nalazi od pripreme. Kod dezinfekcije vode uklanja bakterije. viruse. trihalometane. Srce Barrier UV sistema su visoko kvalitetne UV lampe. UreĊaj je standardno opremljen UV senzorom koji nadzire proces dezinfekcije. bez skladištenja. gljivice i parazite. Ovisno o aplikaciji. . ureĊaji su opremljeni mehanizmom za ĉišćenje kvarcnih cijevi. Svaka vrsta doziranja. pouzdana i jednostavna za rukovanje. ureĊaj se najĉešće povezuje na impulsni vodomjer. najjednostavnije i najpreciznije se vrši postavljanjem automatskog dozirnog sustava. moţe se odabrati izmeĊu nekoliko tipova UV-lampi niskotlaĉne. uništava reprodukcijski mehanizam mikroorganizama. parne kotlove ili reverznu osmozu. Ozon osigurava širok spektar aplikacija. Koriste se i za razliĉite druge procese u kojima se djelovanjem kemikalija. ne mijenja pH vode. Prednost ozona je da za razliku od ostalih sredstava za dezinfekciju i oksidaciju ne daje opasne nusprodukte. jednostavan je za instalaciju i rukovanje te su troškovi rada iznimno niski u usporedbi s konkurentnim ureĊajima. Dozirni sustavi su prilagoĊeni doziranju kemikalija potrebnih za tretman vode koja ulazi u rashladne tornjeve. ne zahtijeva kemikalije. nitriti i sulfidi. U cilju maksimalne preciznosti i zbog optimizacije potrošnje kemikalija. koji moţe biti manulani ili automatski.om Dezinfekcija vode UV-om je ekonomski prihvatljiva. UV sistem se moţe montirati horizontalno ili vertikalno. arsen. koristi se ozon. tvari i koloidi otopljeni u vodi postaju netopivi i mogu se otfilitrirati. Dezinfekcija vode UV . Kako bi iskoristivost UV-a bila što veća. s polu -ţivotom od nekoliko minuta. U vodi se razgraĊuje u kisik. kontrolira kvaliteta vode. TakoĊer oksidira i cikliĉne ugljikovodike. Oksidira organske tvari i na taj naĉin uklanja neugodan miris. ţivine ili srednjetlaĉne.

Lisicici. -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u Ulici 4.godini Javno komunalno poduzeće upravlja sljedećim vodovima: -gradski vodovod i gradska kanalizacija. prespajanje septiĉke jame i uvĊejenje na kanalizacijski syistem. Cerici. Donjeselo. Pokojiste.) -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Ţeljezniĉka( kod kapije Sipad-a u duţini 60 m ukljuĉujući i izradu kanalizacijskog šahta) sa prethodnim iscrpavanjem septiĉke jame te izvršeno je novo prespajanje sa kanalizacijskim sistemom. -Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde .Galjevo i Vinista 1. -Redovno ispiranje slivnika oborinske vode kanalizacije (108) .10.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Godišnji izvještaj o radu ViK Izvjestajo provedenim aktivnostima u 2009. -Postavljanje vreća pijeska na izvorištu Ljuta zbog nedostatka vode (01.Gradski vodovod Konjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi: -Rezervoar Klipanovac-zamjena brojĉanika na vodomjeru na cijevi Φ400 .Konjic -Vodovod Bijela -Vodovod Ĉelebići -Vodovod Buturović Polje -Vodovod Boraĉko jezero -Vodovod Borci -Vodovod Ovĉari -Vodovod Glavatićevo -Desna obala u što spadaju sljedeća naselja: Memidţani. Kralupi. Homolje.Muslimanske.2009.

Gradski vodovodKonjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi. Muslimanske brigade 19-21 . -Rekonstrukcija slivnika u Starom gradu( zazidani u sljedi zvodjenja radova oko stare ĉuprije) . Luka 9-11.Tita -Završeni su komplet prikljuĉci za naselje Pomol. dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije. Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄. -U dijelu nasejaTresanicatj . -Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde .fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrţava ViKd. Puhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine ( loš kvalitet ugraĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi). već duţi period.Tuleg i Glavica B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetu Klipanovac. -Rezervoar Klipanovac-popravka zraĉnog ventila DN80 na cijeviΦ400 . te izrada prikljuĉka fontane u UliciM. -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Luka 9-11 i 4. odvodnju sanitarnih. -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) Godisnji izvjestaj o raduViK Izvjestaj o provedenim aktivnostima u 2010. .lijeva obala.godini 1. -Postoji problem sa ulicnim slivnicim-zbog nestruĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova poslije rata zabetonirani i prezidani.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Redovno ĉišćenje i puštanje u rad fontane na raskršĉu naTrgu Alije Izetbegovica.d. Kolonija 22.

-U dijelu naseja Tresanica tj .d. dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije. zabetonirani i prezidani. Ţeljezniĉka 8.zbog nesrtuĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova. poslije rata. Kolonija 22.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Rekonstrukcija slivnika i oborinske kanalizacije u naselju DonjePolje. -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) .fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrzavaViKd. Redovno ĉišćenje i puštanje u rad Fontana na raskrćcu( Trg Oslobodjenja Alija Izetbegovic) i u uliciM. -Postoji problem s uliĉnim slivnicima. Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetuPuhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine( los kvalitetu graĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi). Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄.lijeva obala.Tita B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. odvodnju sanitarnih. te je potrebno uraditi potpunu rekonstrukciju kanalizacijske mreţe. U prošloj godini su zapoĉeti radovi na rješavanju ovog problema a potrebno je uraditi potpunu zamjenu kanalizacijskih pokleklih cijevi.Duranovic (zazidan i usljed renoviranja puta) -Redovno ispiranje slivnika oborinske kanalizacije (108) . već duţi period.

00 KM OPĆINA . gdje se ne vrši kontinuirana dezinfekcija.000. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1.A.4. Rad komisije 3. koji su trenutno u nadleţnosti MZ. UnaprjeĊenje vodosnabdijevanja na teritoriji općine. 2009-2009.4.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PLANSKI PROGRAM I DALJNI RAZVOJ VODOVODA OPCİNE KONJIC PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ OPĆINA KONJIC 1. Izradaelaborata 4.1. Formiranjestruĉnekomisije 2. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. OpćinaKonjic Propisivanje procedura i uslova za predaju i prijem lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViK. projektovanje i izgradnja novih vodovodnih sistema sa predajom na upravljanje JKP ViKKonjic A1. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAD SVIM VODOVODNIM SISTEMIMA OPĆINE A. Općina – JKP ViK 2008-2009. 2008-2009. Stanovništvo i privreda općineKonjica Jedinstvena kontrola i nadzor nad svim sistemima 10. Rangiranjeprioriteta KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina – JKP ViK Komisija Komisija PERIOD 2008-2009. Izrada elaborata o naĉinu i uslovima predaje lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViKKonjic.1. Planiranje.

Općina 2009-2009.2. 250.C. Izgradnja odgovarajuće laboratorije unutar JKP ViKKonjic.3. Dobavljaĉ 2009-2009.3. KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina-ViK Općina PERIOD 2008-2009.2. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1.3. IzvoĊenjeradova.000. LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ 2008-2009. UvoĊenje stalne kontrole kvaliteta vode za piće C. C. ProvoĊenjemjerazaštiteiz Elaborata 2. Obzirom da je pitka voda vrhunskog kvaliteta strateški resurs općine Konjic neophodno je hitno poduzeti mjera zaštite izvorišta od mogućeg zagaĊenja kroz formiranje zona zaštite ĉime bi se onemogućilo zagaĊenje slivnih podruĉja izvorišta. Izbordobavljaĉa 4.3.3. OBEZBJEĐENJE STALNOG KVALITETA VODE ZA PIĆE RAĈUNAJUĆI I PERSPEKTIVNI RAZVOJ OPĆINE C. Uspostavljanje baze podataka o kvalitetu vode za piće OpćinaKonjic UvoĊenje kontinuiranog monitoring kvaliteta vode za piće Zaštita kvalitetnih izvorišta pitke vode na podruĉju općine kao strateškog resursa općine Konjic.1.00 KM OPĆINA – KANTON PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA . GraĊani i privredaopćineKonjic. C.2.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT OPĆINA KONJIC 1. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. 3.2. IzradaElaborata o stalnoj kontroli kvaliteta vode za piće prema vaţećim propisima. Prikupljanjepotrebnihsagl asnosti.2.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PRILOZI: Izvoriste Ljuta .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Rezervoar Klipanovac(poluukopani) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Pumpa (centrifugalna) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->