P. 1
Metode podzemne eksploatacije

Metode podzemne eksploatacije

|Views: 181|Likes:
Published by rudar06
Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih ležišta - priručnik u nastavi - S. Torbica i N. Petrović
Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih ležišta - priručnik u nastavi - S. Torbica i N. Petrović

More info:

Published by: rudar06 on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.2 Etika i rudarska tehnika
 • 1.3 O stilu, jeziku i formi tehni~kih tekstova
 • 2 DEFINISAWE RADNE SREDINE
 • 2.1 Mehani~ka svojstva stenskog masiva
 • 2.2 Ispucalost stenskog masiva
 • 2.3 Primarno naponsko stawe
 • 2.4 Klasifikovawe stenskog masiva
 • 3 OTVARAWE RUDNIKA
 • 3.1 Klasifikacija i definicija jamskih prostorija
 • 3.2 Op{ti principi otvarawa
 • 3.3 Godi{wi kapacitet rudnika
 • 3.4 Lokacija prostorija otvarawa
 • 3.4.3 Vanprofilski iskop
 • 3.5 Izbor na~ina otvarawa le`i{ta
 • 3.6 Dimenzionisawe prostorija otvarawa
 • 3.6.1 Dimenzionisawe izvoznog okna
 • 3.6.2 Dimenzionisawe servisnog okna
 • 3.6.3 Dimenzionisawe ventilacionog okna
 • 3.6.5 Dimenzionisawe navozi{ta
 • 3.6.6 Dimenzionisawe vodosabirnika
 • 4.1 Otkopavawe
 • 4.2 Metoda otkopavawa
 • 4.3 Klasifikovawe metoda otkopavawa
 • 4.4 Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa
 • 4.5 Procedura izbora metode otkopavawa i konstrukcije otkopa
 • 4.6 Klasifikacija i izbor metoda otkopavawa po Nikolas-u
 • 4.7 Dimenzionisawe konstrukcije otkopa
 • 4.7.1 Dimenzionisawe sigurnosnih stubova
 • 4.7.1.1 Prora~un optere}ewa sigurnosnih stubova
 • 4.7.1.2 Prora~un nosivosti i dimenzionisawe sigurnosnih stubova
 • 5 TEHNOLO[KI POSTUPCI U PODZEMNOM OTKOPAVAWU
 • 5.1 Bu{ewe i minirawe
 • 5.1.3 Prora~un parametara minirawa
 • 5.1.4 Izbor opreme za bu{ewe
 • 5.2 Utovar i odvoz odminirane rude
 • 5.3 Pomo}ne radne operacije
 • 6 ORGANIZACIJA RADA
 • 6.1 Bu{ewe minskih bu{otina
 • 6.2 Minirawe
 • 6.3 Utovar (i odvoz) rude
 • 6.4 [ema organizacije rada na otkopavawu
 • 7 TEHNO-EKONOMSKI POKAZATEQI OTKOPAVAWA
 • 7.1 Koeficijent iskori{}ewa rude
 • 7.2 Koeficijent osiroma{ewa rude
 • 7.3 Koeficijent pripreme
 • 7.4 Produktivnost metode otkopavawa i kapacitet proizvodwe
 • 7.5 Otkopni u~inci
 • 7.6 Normativi radne snage, materijala i energije
 • 7.7 Minimalna mo}nost rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava
 • VCR METODA OTKOPAVAWA
 • PODZEMNA EKSPLOATACIJA KAMENIH BLOKOVA
 • LITERATURA

METODE I TEHNOLOGIJA PODZEMNE EKSPLOATACIJE NESLOJEVITIH LE@I[TA

Priru~nik u nastavi

S. Torbica i N. Petrovi}

METODE I TEHNOLOGIJA PODZEMNE EKSPLOATACIJE NESLOJEVITIH LE@I[TA
Priru~nik u nastavi

S. Torbica i N. Petrovi}

Doc. dr Slavko Torbica, dipl.in`.rud. Ass. mr Nenad Petrovi}, dipl.in`.rud.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta
Priru~nik u nastavi

Recenzenti: dr Qubomir Vukajlovi}, redovni profesor u penziji dr Ante Glu{~evi}, redovni profesor

Izdava~: Rudarsko-geolo{ki fakultet, Beograd Re{ewem Ure|iva~kog odbora za izdava~ku delatnost Rudarskog odseka, Rudarsko-geolo{kog fakulteta u Beogradu, br. 12/97 ova kwiga je svrstana u kategoriju pomo}ni uxbenik.

Tira`: 150

[tampa: Goragraf, Beograd

ISBN 86-7352-010-X

© S. Torbica i N. Petrovi} Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Priru~nik u nastavi

Fotografija na koricama: © Prof. dr Qubomir Vukajlovi}

Novembar 1997.

Minerva. transporta. Od uxbeni~ke literature za ovaj predmet na srpskom jeziku postoje kwiga profesora Branka Glu{~evi}a . zatim se upu}uju na stru~nu literaturu iz pojedinih oblasti i tako daqe. Smatramo da ne bi bilo primereno da studente na osnovnim studijama upu}ujemo na literaturu na stranom jeziku. 1948. On treba da bude dopuna postoje}oj kwizi profesora Glu{~evi}a i da studentima pomogne prilikom izrade ve`bi i sticawa znawa iz ove oblasti. odvodwavawa. ali autorima }e biti izuzetno drago ukoliko je i drugi budu smatrali korisnim {tivom. Autori . izrade jamskih prostorija itd. Ova kwiga je osnovni uxbenik za predmet na kome se bazira nastava i koji se preporu~uje studentima. Studentima se obezbe|uju razli~iti fotokopirani materijali. objediwuje centralne i najva`nije sadr`aje za rudarskog in`ewera. nau~nih i in`ewerskih disciplina i ve{tina: provetravawa. antropolo{ki. kao i nove metode prora~una parametara ova kwiga je veoma upotrebqiva. godine.Podzemne otkopne metode neslojevitih rudi{ta. Me|utim i ova kwiga je odavno van prodaje . Subotica 1974.Otvarawe. defini{u tehnolo{ki procesi. bira se metoda otkopavawa. a {to i jeste naziv u ve}em delu sveta za predmet koji obra|uje ovu materiju. Stoga u priru~niku nisu dati kompletno ura|eni primeri koji bi studente navodili na wihovo prosto kopirawe. ali prakti~no mogu da se na|u samo u bibliotekama. Gra|evinska kwiga. Rudarsko-geolo{kog fakulteta u Beogradu. kako ga studenti naj~e{}e nazivaju. Proizvodwa rude ~ini smisao postojawa rudnika i rudarstva uop{te. U svakom slu~aju postoji jasna uzro~na veza koja mora da bude jasno i nedvosmisleno prezentirana u okviru ovog nastavnog predmeta. ali "Ko ne po~iwe nerazumevawem. Rudarskog odseka. pa prema tome i svih prate}ih rudarskih. I pored toga {to nisu obuhva}ene neke nove metode i tehnologije otkopavawa. Situacija kod nas je veoma specifi~na obzirom da se veoma mali broj qudi bavi ovom obla{}u. Ministarstvo rudarstva FNRJ. {to jeste te`i put. Stoga je literatura vrlo skromna i uglavnom nije aktuelna. do koje se kod nas veoma te{ko dolazi. Rudarskog odseka. Budu}i da u generaciji bude nekoliko do desetak slu{alaca neguje se individulani rad.Otvarawe i metode podzemnog otkopavawa rudnih le`i{ta. godine. U okviru ovog nastavnog predmeta izu~avaju se metode i tehnologija dezintegracije rude iz prirodnog okru`ewa. Navedeni uxbenici svakako mogu da se koriste. Od studenata se tra`i aktivan rad sa asistentom i kori{}ewe literature. ekolo{ki. Rudarsko-geolo{kog fakulteta u Beogradu. 1958. Nije nikakva retkost ni na ve}im i zna~ajnijim {kolama u svetu da nemaju uxbenike iz ovog. pravi analiza tro{kova i u iterativnom postupku dolazi do optimalnog re{ewa. usvaja se i dimenzioni{e konstrukcija otkopa. razrada i metode otkopavawa. Kwiga je namewena prvenstveno studentima Smera za podzemnu eksploataciju. Ovo su osnovni razlozi zbog kojih smo pristupili pripremi jednog ovakvog priru~nika. taj i ne zna {ta zna~i misliti". ali i iz drugih stru~nih predmeta. profitno. Slede}a kwiga je uxbenik profesora Branka Glu{~evi}a . Na osnovu uslova zalegawa rudnih tela otvara se rudnik. Sve primedbe i sugestije prihvati}emo kao dobronamerne i kao takve najpa`qivije razmotriti . Sve prate}e discipline su posredno ili neposredno ukqu~ene u otkopavawe. Predmet metode otkopavawa. godine i kwiga profesora Milorada Petrovi}a .Ova kwiga predstavqa rezultat vi{egodi{weg izvo|ewa ve`bi iz predmeta Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta za studente Smera za podzemnu eksploataciju.

......................................................3 Dimenzionisawe ventilacionog okna .........................................2 Utovar i odvoz odminirane rude .3 Vanprofilski iskop ......5 Izbor na~ina otvarawa le`i{ta ........4...... jeziku i formi tehni~kih tekstova ................................................................... 74 4.........................................................................7................. 60 IZBOR METODE OTKOPAVAWA .................................................1........... 7 DEFINISAWE RADNE SREDINE ........... 92 5....... 159 2 3 4 5 ..................................1...... 18 OTVARAWE RUDNIKA ..... 72 4.................1..... 82 4...........................1 Prora~un optere}ewa sigurnosnih stubova .....................................7 Dimenzionisawe jamskog magacina eksplozivnih sredstava i izbor wegove lokacije.............................. 33 3.........6................................................................................ potkopa............................6 Dimenzionisawe prostorija otvarawa ..............................................SADR@AJ 1 Predgovor UVOD ...............3 Prora~un parametara minirawa.......................... 44 3.............................................. 15 2............ 91 5......................1 Izbor parametara minirawa u funkciji granulacije odminirane rude........................1 Dimenzionisawe sigurnosnih stubova ...... 35 3..................4 Lokacija prostorija otvarawa......4 Dimenzionisawe popre~nog preseka hodnika............................. 27 3..............................................1 Bu{ewe i minirawe............1......6 Dimenzionisawe vodosabirnika.............. 103 5......... 75 4..................1.................................................................. 44 3.....2 Optimizacija distribucije energije eksplozivnih puwewa pri lepezastom rasporedu minskih bu{otina .6.........................2 Metoda otkopavawa ......6 Klasifikacija i izbor metoda otkopavawa po Nikolas-u .6................................................... 31 3.................................................. 59 3.................................................. ~ovekova `ivotna okolina ...1 Klasifikacija i definicija jamskih prostorija ..... 62 4.....................................2 Op{ti principi otvarawa .......................3 Klasifikovawe metoda otkopavawa. 54 3.....3 Primarno naponsko stawe.7 Dimenzionisawe konstrukcije otkopa ................. 11 2........................................................................................................6........................................2 Etika i rudarska tehnika .................1 Orjentaciona kinematika izvoza i izbor korisnog tereta jedne vo`we .....3 O stilu..................6................1 Dimenzionisawe izvoznog okna ...............2 Uticaj prostornog polo`aja stenskih masa na locirawe podzemnih prostorija ...............1 Odre|ivawe minimalnog rastojawa od okna do rudnog tela................................. 91 5....................................................... 98 5..... 12 2.................. 51 3.........................................................4 Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa ..............8 Dimenzionisawe jamske radionice za popravke dizel mehanizacije......................................... 55 3..............................1 Mehani~ka svojstva stenskog masiva......6............................. 139 5.................. 5 1.....................................6..............3 Pomo}ne radne operacije.........................2 Ispucalost stenskog masiva ..6.1...............................1 Rudnici....................................................................................... 82 4.................................................1 Otkopavawe ......................... 7 1.............. 33 3.......9 Dimenzionisawe i izbor lokacije jamskog skladi{ta dizel-goriva i maziva ................................6..............................................4 Klasifikovawe stenskog masiva .................................................2 Prora~un nosivosti i dimenzionisawe sigurnosnih stubova ...3 Godi{wi kapacitet rudnika.......................................................................................... 11 2..............................7........................................ 30 3........ 6 1............. 35 3..............4 Izbor opreme za bu{ewe ..........2 Dimenzionisawe servisnog okna ..................4...... 51 3........ 117 5............ rampi ............................................ 27 3...........1....................... 61 4.............6................................................................................ 34 3................... 56 3..... 45 3................................................. 61 4.......................................5 Dimenzionisawe navozi{ta.......7... 82 4.............4......................5 Procedura izbora metode otkopavawa i konstrukcije otkopa ................................................... 87 TEHNOLO[KI POSTUPCI U PODZEMNOM OTKOPAVAWU... 73 4............ 49 3................................................................................

.............................4 Produktivnost metode otkopavawa i kapacitet proizvodwe...........1 Bu{ewe minskih bu{otina ........................................................4 [ema organizacije rada na otkopavawu..... ...........................1 Koeficijent iskori{}ewa rude....................... ..................................7 Minimalna mo}nost rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava ....................................................................189 B.170 7 TEHNO-EKONOMSKI POKAZATEQI OTKOPAVAWA ...............................................2 Koeficijent osiroma{ewa rude ............................................................................................Ekolo{ki prihvatqiviji na~in otkopavawa rudnih le`i{ta ......229 Literatura..6 Normativi radne snage..................167 6...............................................................6 ORGANIZACIJA RADA ...................................Podzemna eksploatacija kamenih blokova .........184 Dodaci A.......... ............................................201 V...................175 7..........3 Koeficijent pripreme ................5 Otkopni u~inci......................................233 .......................170 6..............................................................................................................................Podzemna eksploatacija malih le`i{ta ..................................168 6............................................................................225 D.221 G...................................................3 Utovar (i odvoz) rude ........................................................179 7..............................................................................175 7.............174 7...........173 7........................... materijala i energije............................. ...........2 Minirawe.........................VCR metoda otkopavawa ........... ...................167 6........................................176 7........Projektovawe rampe ..177 7.................

.

Postoje brojni razlozi koji uslovqavaju ovakav razvoj. a kao najva`niji mogu da se izdvoje slede}i: • Raspolo`iva le`i{ta mineralnih sirovina nalaze se na sve ve}im dubinama i za najve}i broj wih ne postoje uslovi koji bi naveli na razmatrawe mogu}nosti povr{inskog otkopavawa. Slede}u. U ovoj fazi usled naglog porasta eksploatacije i iscrpqivawa nekih poznatih svetskih le`i{ta. Sve izra`enija je svest da bi daqa ekspanzija ovakvog rada dovela do uni{tewa planete. ~ovek postaje svestan ograni~enosti i neobnovqivosti prirodnih resursa. Ovu fazu karakteri{u: ∗ Razvoj tehnologija koje omogu}uju ekonomi~no otkopavawe siroma{nih rudnih le`i{ta. a ve} u sredwem veku je u temequ svake dr`avne zajednice. rastu}a ekolo{ka svest ~ove~anstva i prete}i kolaps planete najsna`nije favorizuju podzemnu eksploataciju tako da se danas u Mediteranskom delu Evrope i kameni blokovi. Tako. do`ivqava svoju renesansu. Utvr|en je trend porasta potreba za mineralnim sirovinama i prirodnim energentima u odnosu na porast broja stanovnika. Od te koli~ine samo oko 2% predstavqa korisnu supstancu. Zajedni~ka karakteristika za sve metode ovog perioda. ako se broj stanovnika pove}a za 4. Ogromna je "glad" za vi{e i vi{e novih jeftinijih sirovina. • Razvoj ma{inogradwe i tehnologije podzemnog otkopavawa omogu}uje ekonomi~no otkopavawe sa velikim kapacitetima i sa malim u~e{}em qudskog rada. 5 . sa zaru{avawem rude i prate}ih stena. Zapravo u ovoj fazi eksploatisane su iskqu~ivo rude koje su mogle da se direktno metalur{ki prera|uju bez prethodne pripreme. sve vi{e dobijaju podzemnim otkopavawem. {to za posledicu ima insistirawe na visokom stepenu iskori{}ewa le`i{ta. drugu fazu. Rudarstvo se`e daleko u preistoriju. koju najboqe ilustruje podatak da se danas otkopa (dezintegri{e iz prirode) 35 do 40 tona rude i jalovine po glavi stanovnika planete godi{we. podzemnim na~inom. Prva faza wegovog razvoja karakteri{e se samo skupqawem ruda i stena koje su bile na povr{ini. kao tradicionalni proizvod povr{inske eksploatacije. na primer. ∗ Izgradwa rudnika sa velikim kapacitetima. danas reklo bi se. karakteri{e razvoj tehnologija podzemne eksploatacije rudnih i le`i{ta nemetala. Ova faza odlikuje se eksploatacijom samo bogatih le`i{ta i bogatijih delova ve}ih le`i{ta. a potrebe za drugim mineralnim sirovinama za devet puta. koja zale`u ispod povr{ine. • I na kraju.5 puta onda se potrebe za energentima uve}avaju za dvanaest puta. je ogromna degradacija prirodnog masiva. Po~etak tre}e faze poklapa se sa ubrzanom industrijalizacijom i enormnim pove}awem potreba za metalima i nemetalima kao i prirodnim energentima. U ovom periodu u prvom redu razvijaju se tehnologije povr{inskog otkopavawa i masovne metode.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 1 UVOD Podzemna eksploatacija neslojevitih le`i{ta ili podzemna eksploatacija le`i{ta u ~vrstim stenama (formulacija zastupqena u zapadnim zemqama). te su prema tome bile lako dostupne i bez primene neke naro~ite tehnologije. ∗ Zamena qudskog rada ma{inskim.

Drugim re~ima.1 R u d n i c i . ve} utemeqenom principu rudarske proizvodwe o imperativnom maksimalnom iskori{}ewu le`i{ta potrebno je da se prikqu~i princip minimalnog o{te}ewa masiva u prirodnom okru`ewu le`i{ta. Enormni porast rudarskih aktivnosti i wihova destruktivnost vezana je za ovaj vek. Mewaju se prirodni procesi u zemqinoj kori ~iji je uticaj na ~oveka i ostalu `ivu prirodu evidentan. odnosno prema ukupnoj koli~ini korisne komponente(UKK) ili wenom iskoristivom energetskom potencijalu (IEP) kada je energent u pitawu. a ve} sada neki delovi planete imaju ozbiqan deficit ovog `ivotno va`nog resursa. koji su definisani parametrima stawa masiva (orudweni deo sa okolnim stenama). nego kakvo rudarstvo? Neosporno je da u budu}em radu treba da se istra`uju. O~uvawe trenda porasta proizvodwe uz primenu konvencionalnih tehnologija stvara mra~nu sliku na{e budu}nosti i afirmi{e ekolo{ki pristup. Rudarskim radovima ~ovek vr{i degradaciju prirodnog masiva i izaziva poreme}aje kako u zemqinoj kori tako i na wenoj povr{ini. Rudarstvo ili va|ewe rude iz utrobe zemqe je jedna od najstarijih ve{tina kojima je ~ovek ovladao.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Pored ovoga. ugqa itd (ZOR). ~ o v e k o v a ` i v o t n a s r e d i n a Rudarstvo kao i ve}ina qudskih delatnosti destruktivno je u odnosu na prirodu. poznata je ~iwenica da su novootkrivena le`i{ta sve dubqa i sve siroma{nija. 1. 6 . ve} samo daju naznake in`eweru koji unosi konstruktivnost u prirodni poredak. tako da stari nadra`aji izazivaju novi odziv. presudno va`noj za opstanak na planeti. odnosno tehnolo{kih i ekotehni~kih promena. Uni{tavaju se eko sistemi na povr{ini zemqe. Rudarski in`ewer intelektualac mora da nadi|e svoju specijalnost i da vodi ra~una o `ivotnoj okolini. ne impliciraju jednozna~no odre|enu metodu otkopavawa. razvijaju i primewuju takve tehnologije koje: • u ukupno dezintegrisanom volumenu prirodnog masiva pove}avaju u~e{}e korisne komponente. proizvoda rudarstva koji su preduslov razvoju tehnike i primarna sirovina mnogih najnovijih proizvoda visoke tehnologije. Globalnost i humanost moraju da budu osnovna na~ela razvoja rudarstva i merila nau~nih. savremeni ~ovek jo{ mawe mo`e bez ruda tj. odnosno mera destrukcije planete obavqa se pomo}u ekotehni~kih pokazateqa. mada zasad okultan. Prvi pokazateq je ozna~en kao stepen razarawa masiva (SRM) i predstavqa odnos zapremine ukupno dezintegrisanog dela masiva (ZDM) (posredno i neposredno) prema zapremini otkopane rude. Mewa se reqef planete i klima. Shodno ovom ne radi se o dilemi rudarstvo da ili ne. Upore|ewe razli~itih kreacija i ocena wihove uspe{nosti sa stanovi{ta profitabilnosti obavqa se pomo}u tehno-ekonomskih pokazateqa. Odre|eni uslovi le`i{ta. Dana{wu rudarsku proizvodwu karakteri{u ogromni rudnici sa velikim kapacitetom i tehnologije otkopavawa koje se odlikuju velikim obimom razarawa masiva pri dezintegraciji rudnog le`i{ta iz wegovog prirodnog okru`ewa. Ekologija treba da bude prate}a svest nau~nog razvoja i kriti~ka svest o tom razvoju i da mewa uobraziqnu sadr`inu na{ih umova. Ocena {tetnosti. zahtevaju da se otkopa mawa ukupna koli~ina rude i jalovine zajedno i • o{te}ewa okolnog masiva svode na najmawu mogu}u meru. Zbod toga prognozira se da }e za 20 do 25 godina sada{wa masa otkopane jalovine biti udvostru~ena. odnosno za istu koli~inu korisne supstance. Ovakvim radom se u znatnoj meri uni{tavaju podzemni hidrolo{ki sistemi. Otkopavawe rudnih le`i{ta ili dezintegracija rude iz prirodnog okru`ewa predstavqa skup tehnolo{kih postupaka koji su primarno odre|eni prirodnim uslovima le`i{ta. Kao {to ne mo`e bez mnogih industrijskih proizvoda.

1. Rudarska privreda predstavqa temeq sve ostale privrede. ose}awa i znawa o napisanom. a naro~ito one koji su nepovratni. 7 . Danas kada ~ovek ima silu kojom mo`e da upravqa svetom i da uni{ti ~ove~anstvo i kulturu sve zavisi od wegovog duhovnog i moralnog stawa. Ne mo`e biti tehni~kih ciqeva u `ivotu. 1. No ni to nije dovoqno jer svaki profesionalni moral predpostavqa da je ta oblast va`na i da mora da raste i da se razvija. {ta vi{e profit je opredequju}i u svim fazama rada i odlu~ivawa. j e z i k u i f o r m i t e h n i ~ k i h t e k s t o v a Tehni~ki tekstovi treba da budu napisani stilski korektno i gramati~ki pravilno. a ne upotreba prirodnih dobara vodi negaciji `ivota i progresa. Sopo}ane. da produ`i stvarawe sveta i da bude gospodar zemqe.Uvod SRM = ZDM ZDM ZDM ⇔ ⇔ ZOR UKK IEP ( 1. Predmetnom sadr`aju treba dati adekvatan oblik jer se sadr`ina i oblik me|usobno pro`imaju. Problemi su dakle u moralnoj oblasti. Etika mora da bude gospodarica. Gra~anicu i podupiru vrhove srpske duhovnosti. a tehnika slu{kiwa. ^ovek je pozvan da zavlada silama prirode. ukupnoj koli~ini korisne komponente(UKK) ili iskoristivom energetskom potencijalu (IEP) kada je energent u pitawu. a zatim takav tekst omalova`ava ~itaoca. ^ovek je neosporno in`ewer. stru~waci i superstru~waci kradu. Kako mo`e da im se veruje da se u okviru svojih struka pona{aju boqe? ^ini se da je neophodno vi{e demokratske kontrole nau~nih i tehni~kih aktivnosti koje mewaju praelementarne prirodne procese. la`u i ubijaju protivno op{tem moralu. ali je on stekao to ume}e radi ciqeva koji le`e iza granice tog ume}a. SPE = UPE UPE UPE ⇔ ⇔ KOR UKK IEP ( 1. Aqkavo napisan tehni~ki tekst odaje autora koji ni sam ne ceni to {to je uradio. Srpski sredwovekovni rudnici zlata i srebra le`e u temequ mo}i i prosve}enosti tada{wih vladara. korisnika dokumentacije. Potom.1 ) Drugi ekotehni~ki pokazateq ozna~en je kao specifi~na potro{wa energije (SPE) i predstavqa odnos ukupno potro{ene energije(UPE) pri proizvodwi rude prema koli~ini otkopane rude(KOR). Dakako ni rudarstvo nije van ovog. tehnizaciju duha i razuma koja je propast duha i razuma. Hiperma{inizam dana{wice legalizuje i favorizuje prevlast tehnike nad mudro{}u.2 ) Ekotehni~ki pokazateqi bi svakako morali da budu ugra|eni u sistem za podr{ku odlu~ivawu i pomo}i rudarskim in`ewerima menaxerima i projektantima da bi se me|u profitabilnim tehni~kim re{ewima odlu~ivali za ekolo{ki prihvatqivija. Izgradili su Hilandar. No ovladavawe duhom prirode i zloupotreba. mogu biti tek tehni~ka sredstva. Privreda je neosporno nu`ni temeq `ivota bez koga je nemogu} umni i duhovni `ivot ~oveka. Stil ili oblik pisanog teksta je samo vidqivi deo misli.3 O s t i l u . No ciq i smisao ~ove~ijeg `ivota ne le`e u tom nu`nom temequ.2 E t i k a i r u d a r s k a t e h n i k a Kqu~ni momenat zapadnog koncepta `ivota i bitisawa je interes ili profit. Profesionalni moral rudarske struke mora da dobije centralno mesto i da postane katalizator u procesu tehni~kog odlu~ivawa.

da je bitno {ta je napisano itd. fraza koje se upotrebqavaju ne misle}i. ni skepti~an. ni bombasti~an. Skup re~enica koje su me|u sobom logi~ki povezane nekom op{tijom mi{qu sa~iwavaju paragraf. Treba imati na umu pravilo da "ono {to ni~emu ne slu`i . Da bi se izbegla monotonija stila treba pribe}i varirawu strukture re~enice. Pisac uvek mora da ima na umu ~itaoca. autora. . Sadr`ina takve re~enice se po pravilu shvata brzo i bez napora. korisnika informacija datih u tekstu. zatim dolazi po~etak pa potom sredina. ni polemi~an. obrta. ^ak i sitne jezi~ke gre{ke ako su brojne vre|aju estetski ukus ~itaoca i srozavaju ugled autora. Dobar tehni~ki tekst treba da bude gramati~ki i pravopisno korektan. Ovo mo`e da se postigne izbegavawem tautologija i pleonazama i opisnog na~ina. Paragraf je deo ve}e celine (odseka. Isticawe pojedinih bitnih stvari posti`e se ponavqawem i mestom re~i u tekstu. ni ironi~an (koji se svemu podsmeva). slo`enosti. logi~na. ni panegri~an (koji sve hvali). Treba da se izbegava upotreba kli{iranih re~i. glave. Re~enica je koherentna ako je odnos izme|u pojedinih delova i re~i u woj logi~an. teksta. To ne iskqu~uje potpuno. nezrelost i nedou~enost i siroma{tvo re~ni~kog fonda materweg jezika. U ovakvim tekstovima apsolutno nema mesta za familijarne. Kao {to re~enice u paragrafu moraju da budu povezane tako i 8 . poglavqa). Koherentnost paragrafa se posti`e takvim rasporedom re~enica koji obezbe|uje wihovu hronolo{ku ili uzro~nu vezu. ni dijaboli~an (koji sve kleve}e). Razmetawe stranim re~ima otkriva naduvenost. Strana re~ treba da se upotrebi kada u na{em jeziku ne postoji odgovaraju}a re~. Izuzetno je zna~ajna veza izme|u pojedinih re~enica. Jedinstvo paragrafa }e biti postignuto ako sve re~enice koje ga sa~iwavaju budu usmerene ka osnovnoj temi koja se u wemu razvija. Izbor treba da bude takav da izabranim re~ima mo`e da se najizrazitije. ni pateti~an.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Glavne odlike dobrog stila tehni~kih tekstova su: Jasno}a. Dve su bitne osobine re~enica: koherentnost i raznolikost. Konciznost. Pogre{an je pristup po kome su to "sitnice" i da to u ovoj vrsti tekstova nema zna~aja. Jednostavnost. odmerenost. sna`nija. Ono {to se `eli da bude najistaknutije stavqa se na kraj. prirodnost. sa ciqem da se izbegne opis ili u slu~aju kada je strana re~ preciznija. Na ciq paragrafa se ukazuje jednom kratkom tematskom re~enicom na wegovom po~etku ili na kraju. Izuzetno je zna~ajan odnos prema upotrebi stranih re~i. U slu~aju kad postoji vi{e re~i za dati pojam od kojih jedna precizno izra`ava odre|enu misao. koja treba da bude ~vrsta. Re~enice se odlikuju strukturom i uzajamnim odnosom sa drugim re~enicama. .Tehni~ke tekstova autor ne pi{e za sebe i ne mo`e da ih pi{e tako da samo on zna {ta misli i {ta je hteo da ka`e.{kodi".Stil pisawa tehni~kih tekstova ne sme da bude ni pretenciozan. nego se koriste da osvetqavaju misli. to jest upotreba re~i u wihovom pravom neprenesenom zna~ewu. . Izbor re~i koje se koriste u tehni~kim tekstovima je tako|e veoma bitan. ali figure treba da se upotrebqavaju sa merom i ukusom i one ne mogu biti sebi ciq.Tehni~ki tekstovi treba da se odlikuju koncizno{}u i ekonomi~no{}u izraza bez epske op{irnosti i brbqivosti. Me|u mogu}im sinonimima nekog pojma treba da se izabere najprikladniji. kod tehni~kih tekstova pisac uvek se treba opredeli za tu re~. Re~enice treba varirati u pogledu du`ine. kolokvijalne i vulgarne izraze iz uli~nog `argona. Ta centralna misao mora odmah da bude jasna i uo~qiva. reda re~i u re~enici itd. ni le`eran. figurativni stil. ni familijaran. najefikasnije i najpreciznije saop{ti ono {to se `eli. Za tehni~ke tekstove je karakteristi~an intelektualni stil. prirodna. odnosno mehani~ki.

elaborata. Re|i je slu~aj da se sve ovo navodi u tekstu. ^esto su autori tehni~kih elaborata. Tako na primer.0 2. U tehni~kim tekstovima uglavnom se koristi obele`avawe samo arapskim brojevima.2 2. Dobar tehni~ki tekst. da koriste ve} data tehni~ka re{ewa. projekta. na primer [7]. da koriste rezultate prethodnih istra`ivawa itd. novu temu. poglavqa na primer.. nego se u uglastim zagradama. Kada se vrednost nekog parametra u tehni~kim prora~unima preuzima iz drugog dokumenta. kada je kwiga u pitawu i izdawe. Isto ovo pravilo va`i i za ve}e jedinice. strana. Prva stepenica u realizaciji ovakvog posla je planirawe. Prelaz iz jednog paragrafa u drugi treba da bude postepen. {to prvenstveno zavisi od broja ~lanova plana.32 2. glave itd. Planom se defini{e struktura dela. kao i wihovu prirodnu povezanost i jedinstvo celine.1 2. elaborat. podela na poglavqa. neki ~etvoro~lani rad mo`e da ima slede}u {emu: 2 2.23 2. Novi paragraf ukazuje na ne{to novo.22 2. Organizacija strane je tako|e veoma bitna za tehni~ku dokumentaciju. ili druga precizna tekstualna odrednica. izdava~ itd. sa marginama koje omogu}avaju preglednost posle povezivawa. zaokru`enu celinu. Zbog preglednosti i jednostavnog kori{}ewa neophodno je da se sistematski obele`avaju svi ovi specifi~ni tekstualni sadr`aji. Plan rada treba da obezbedi harmoniju i veli~inu pojedinih delova prema wihovom zna~aju. pogotovu kada se isti izvor citira vi{e puta.321 2. Uglavnom se koristi format A4. potrebno je da se navede wegov ta~an naziv. rimskim brojevima. budu}i da tehni~ka dokumentacija biva podvrgnuta vi{estrukoj proveri. prinu|eni da se pozivaju na razli~ite literarne izvore. godina. Prored i veli~ina slovnih i drugih znakova treba da omogu}i dobru preglednost. slikama. studija. Ponekad se u zaglavqu ispisuje 9 . tabele i slike u tekstu uglavnom se centriraju sa razmacima od teksta tako da budu istaknute kao o~igledno druge celine.322 Ova vrsta tekstova uglavnom obiluje: grafi~kim prilozima. studija mora da predstavqa harmoni~nu. Postoje brojni na~ini na koje mogu da se obele`e pojedini delovi: arapskim brojevima.21 2.3 2. novu misao. malim slovima. Formule.Uvod paragrafi moraju da budu povezani. ili se puna informacija daje u podno`noj napomeni (fusnoti). Zbog toga je pravilno citirawe veoma va`no. kwige. tabela. projekta) pre nego {to se pristupi realizaciji.31 2. projekata itd. logi~an i prirodan. tabelama i formulama. Uobi~ajeno je da se na strani formira zaglavqe u kome se naj~e{}e ispisuje naziv dokumenta. navodi wegov broj u spisku literature. a za {ta je potrebno da se sagleda celina dela (studije. Ovo se posti`e dobrom kompozicijom dela. novi paragraf uvek po~iwe novim redom. projekat. studije. Naravno. velikim slovima. Uobi~ajeni na~ini obele`avawa mogu da se vide u ovoj kwizi. a ponekad i naziv aktuelnog poglavqa.

({to zna~i da je kurentna 23. strani~ewe se uglavnom obavqa na slede}i na~in: strana 23. od 123. Kod tehni~kih tekstova (studija. a da integralni dokument ima 123 strane). projekata. strana. a nekad i neki drugi bitni podaci o dokumentu. da bi se spre~ile eventualne zloupotrebe.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta i naziv firme koja je izradila dokumentaciju. Stoga. a nekad i neki drugi sadr`aji. elaborata) izuzetno je va`na wegova celovitost. 10 . U podno`ju strane uglavnom se ispisuje broj strane dokumenta.

00 82. dok modul elasti~nosti uzima u obzir samo povratne deformacije za isti opseg optere}ewa.10 6.00 103.1 M e h a n i ~ k a s v o j s t v a s t e n s k o g m a s i v a Stenski masiv u mehani~kom smislu predstavqa slo`en sistem i da bi se sagledalo wegovo pona{awe neophodno je da se poznaje pona{awe komponenti koje ga sa~iwavaju.23 0. Modul deformacije mo`e da se izra~una na bazi ukupno registrovane deformacije. Pona{awe stenskog masiva zavisi od pona{awa monolita i pukotina. Pod mehani~kim svojstvima stenskog masiva uglavnom se podrazumevaju wegova deformabilnost i ~vrsto}a.20 (MPa) 39410 28098 33858 37900 19600 (-) 0. ^vrsto}a je svojstvo stenskog masiva da pru`a otpor dejstvu spoqnih sila. Ako se stenski masiv optereti. sa postepenim wegovim uve}awem optere}ewe u jednom trenutku dosti`e grani~nu vrednost do koje stena pru`a otpor bez uve}anih vidqivih deformacija.0281 0.90 7.95 43.00 (MPa) 7. 2. Deformabilnost je svojstvo stenskog masiva da se pod optere}ewem deformi{e. za neki opseg optere}ewa.1 . ali ono ne mo`e da se utvrdi wihovim prostim superponirawem. mewa oblik i zapreminu. One zapravo predstavqaju mehani~ke diskontinuitete koji stenski masiv pretvaraju u sistem vi{e ili mawe povezanih monolita. Na sada{wem nivou naj~e{}e se koriste laboratorijski podaci o ~vrsto}i i deformabilnosti monolita u kombinaciji sa klasifikacijama stenskog masiva na osnovu kojih se procewuju wegova ~vrsto}a i deformabilnost. ^vrsto}a stenskog masiva ne mo`e da se defini{e jednom veli~inom i za weno definisawe obi~no se koriste idealizacije zasnovane na empiriji. na smicawe.0277 0.21 0.0279 - OPIS silifikovani andezit kaolinisani andezit sve` andezit konglomerat borski peliti 11 . Mehani~ka svojstva monolitnog dela stenskog masiva dovoqno su istra`ena za prakti~nu primenu.30 10.Osnovne fizi~ko-mehani~ke osobine stena na lokaciji rudnog tela "Borska Reka" . Vrednost napona u trenutku loma naziva se ~vrsto}om. Me|utim poznavawe pona{awa monolita u sklopu stenskog masiva od maweg je zna~aja obzirom da su wegova deformabilnost i ~vrsto}a u ve}oj meri uslovqene wegovom ispucalo{}u. Ispucali stenski masiv mo`e da se opi{e kao trodimenzionalni mozaik rogqastih stenskih blokova nastalih presecawem monolitne stene pukotinama. a u svakom konkretnom slu~aju lako mogu da se utvrde na uzorcima standardizovanim laboratorijskim metodama. Kao kvantitativni izraz deformabilnosti koriste se modul deformacije i modul elasti~nosti.99 6. zatezawe. u zavisnosti od na~ina optere}ewa pri kome nastupa lom. Dosada{wim istra`ivawima nisu uspostavqene op{teprihva}ene i pouzdane korelacione veze uticaja ispucalosti na deformabilnost i ~vrsto}u stenskog masiva.00 78. Pukotine u stenskom masivu bitno uti~u na wegova mehani~ka svojstva i wegovo pona{awe pri optere}ewu. Veza izme|u komponenti napona u trenutku loma.0275 0.22 (MN/m3) 0. Tabela br. pritisak.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 2 DEFINISAWE RADNE SREDINE 2. uspostavqa se uz pomo} parametara ~vrsto}e koji ne predstavqaju materijalne karakteristike stenskog masiva. Svakom daqem porastu optere}ewa stena }e da odgovori lomom.22 0.Rudnici bakra i nemetala Bor σc σt Ε ν γ (MPa) 79.

pru`awe.9 (MPa) 9. 12 .93 99.~vrst (sve`) magnezit .0267 0. i rasedi kod kojih je ono toliko da ne mo`e da se zanemari.0272 0.15 0.42 79. odnosno unutra{we grani~ne povr{i u stenskoj masi.0274 0.28 5.028 (MPa) 71.: elemente pada.Osnovne fizi~ko-mehani~ke osobine stena na lokaciji le`i{ta rude olova i cinka "Sasa" .68 (MPa) 6. Prema du`ini vektora kretawa blokova paralelno povr{i rupture. napr.0268 0.4 .43 69.0272 (MPa) 115.11 7. 2.23 0.52 56.2 .98 59.03 85. kod kojih je to kretawe zanemarqivo.026 0. Ukupnost pukotina jednog podru~ja je pukotinski sklop.86 (-) 0.751 6. Pukotine se ~esto pojavquju u skupovima koji imaju neko zajedni~ko svojstvo.0278 0.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta OPIS Tabela br.78 (MPa) 7. Skup paralelnih pukotina istog vremena postanka je familija.0529 0.Rudnici magnezita Koviqa~a ϕ ν γ σc σt Ε c (MN/m3) 0.19 15.53 (-) (MPa) ruda dacit gnajs skarn {kriqac cipolin 0.63 _ 33.32 8.~vrst OPIS Tabela br.Osnovne fizi~ko-mehani~ke osobine stena na lokaciji rudnog le`i{ta "Veliki Majdan" .3 .0276 0.58 7.0388 0. starost itd. 2. Rupture (razlomi) su povr{i fizi~kog diskontinuiteta stenske mase.Republika Makedonija σc σt ν Ε γ OPIS (MN/m3) 0.1 131. 2.05 14.70 16. On svojim oblikom i dimenzijama predstavqa jednu od prakti~nih mera ispucalosti stenskog masiva. koji ne sadr`i nikakve unutra{we grani~ne povr{i.18 55690 58610 41320 51730 34690 51620 2.28 0.slab magnezit .18 0.Qubovija σc σt Ε ϕ γ C (MN/m3) 0.0273 (MPa) 79. Grupa paralelnih pukotina je sistem.32 (°) 38.918 30.0346 0. Monolit je blok stene ograni~en pukotinama.2 I s p u c a l o s t s t e n s k o g m a s i v a Ispucalost stenskog masiva predstavqa wegovo posedovawe skupine preloma do kojih dolazi kada se stenski masiv izlo`i naponima koji prelaze granicu wegove ~vrsto}e.98 25.Osnovne fizi~ko-mehani~ke osobine stena na lokaciji rudnog le`i{ta "Koviqa~a" .4 151. a skup pukotina sa zajedni~kom osom je snop. razlikuju se pukotine.04 8.8 56.25 0. Ukupnost pukotina jednog podru~ja ~ini pukotinski sklop ili rupturni sklop ako obuhvata sve vidove ruptura.25 0.64 (MPa) 5.66 8.495 serpentinit .62 8.22 0.52 11.72 15.22 (MPa) 25.68 (MPa) 30000 44000 56000 17000 (°) 56 63 57 51 (MPa) 20 20 22 11 {kriqac dacit ruda mermerisani kre~wak Tabela br.

2. E. ^vrsto}a zidova pukotine. odnosno blokova koji su razdvojeni pukotinom. Za nestatisti~ko prikazivawe koriste se karta sklopa i preseci terena sa sinteznim rezultatima ispitivawa ruptura. rozetama i Sanderovim prstenastim dijagramom. odnosno padom i pravcem pada (dip/dip direction). Genetske karakteristike pukotine su naro~ito interesantne sa stanovi{ta ekstrapolacije rezultata na podru~ja koja nisu zahva}ena istra`ivawima. Pod oblikom. a pod hrapavo{}u pukotine oblik wene povr{ine u mm-cm (milimetar-santimetar) podru~ju. polo`aj u prostoru. 22) Podaci o orjentaciji pukotina prikazuju se statisti~ki. (Support of Underground Excavations in Hard Rock. dimenzije i vrsta ispune i ~vrsto}a zidova pukotine. 2. mo`e da se smatra svojstvom pukotine s obzirom da stenska masa uz zidove pukotine mo`e da bude veoma izmewena. Jedno od osnovnih obele`ja familije je i gustina pukotina unutar familije ili prose~no rastojawe susednih pukotina. mineralni i granulometrijski sastav. pada i pravca pada. oblik.pp. a trocifreni na pravac pada. na primer 35/120.Hoek. pri ~emu se dvocifreni broj odnosi na pad. a {to je od naro~itog interesa za mehani~ko pona{awe blokova i masiva uop{te. Prostorni polo`aj pukotine defini{e se kotom i kordinatama ta~ke u kojoj se ona javqa.al. a {irina je normalno rastojawe izme|u dva bloka stenske mase koji su pukotinom razdvojeni. Ovi termini i wihov smisao razja{weni su na slici br. Pod dimenzijama pukotine podrazumevaju se wena du`ina i {irina. zatalasano{}u pukotine naj~e{}e se podrazumeva oblik wene povr{ine u m-dm (metar-desimetar) podru~ju.1.1 . ~vrsto}a i wen stepen vla`nosti. et. 13 . Kod definisawa ispune odre|uju se wena debqina. Orjentacija pukotine se defini{e azimutom pada i padnim uglom. Slika br. orjentacija.Definisawe radne sredine Pukotina je potpuno definisana kada su utvr|ene slede}e wene karakteristike: na~in postanka. . Du`ina je najve}e pravolinijsko rastojawe izme|u dva kraja pukotine. stepen izmewenosti. Obavezno se vr{i statisti~ka obrada podataka o orjentaciji ~iji su rezultati osnov za razvrstavawe pukotina u odgovaraju}e familije. ako je od zna~aja pru`awe pukotina i projekcijom lopte kada je potrebno prikazivawe prostorne orjentacije pukotina. Orjentacija tako|e mo`e da bude definisana pru`awem i padom.Definisawe pru`awa.

Princip projektovawa ravni (Upotreba projekcije lopte u geologiji. odnosno kvazihomogene zone. 2. Isti stenski masiv mo`e biti homogen u ve}em.D. homogena stenska masa imala bi ista svojstva u svim delovima. Anizotropija stenske mase zna~i da ona ima razli~ite osobine u razli~itim pravcima. Prodor te normale kroz omota~ lopte je pol pukotine i wime je orjentacija pukotine odre|ena pomo}u jedne ta~ke. Pojam homogenosti. kako se nazivaju. kao {to je prikazano na slici br.2.S.monolitnog dela stenske mase. Na wemu se nalazi pol padne prave. 2. R. U prirodi homogen stenski masiv ne postoji. povu~enim iz iste ta~ke. odnosno sli~na u odnosu na posmatrano svojstvo. Kod ovog prikaza koristi se zami{qena lopta sa geografskom orjentacijom i to samo wena dowa hemisfera. a izotropna u svim pravcima. a u odnosu na drugo heterogen. kako u odnosu na odre|ena svojstva tako i u odnosu na razmeru posmatrawa.Petrovi} .str. Da bi orjentacija pukotine bila jednostavnije izra`ena. Heterogenost stenske mase u odnosu na neko weno svojstvo zna~i da ona u svim svojim delovima nije ista prema tom svojstvu. a heterogen u mawem podru~ju posmatrawa i obrnuto. 14 . a rupture su najva`niji uzrok te heterogenosti i anizotropije.Dimitrijevi}. Planara (na primer pukotina) se translatorno pomeri u centar lopte. Isti stenski masiv mo`e u odnosu na jedno svojstvo biti homogen. 34) Stenski masiv je po pravilu heterogen i anizotropan.zone sadejstva masiva i jamske konstrukcije.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Za pravilno prikazivawe prostorne orjentacije pukotina koriste se strukturni dijagrami. odnosno heterogenosti stenske mase u odnosu na pojedina svojstva je relativan. Slika br.2 .Polo`ajna lopta. Nasuprot ovome. Kada su pojedini wegovi delovi ispucali na razli~ite na~ine mogu da se izdvojie zone koje su relativno homogene. M. Kvazihomogene zone su izdvojene zone u stenskoj masi unutar kojih je stenska masa pribli`no jednorodna. • Podru~je terena. ali stenski masiv ispucao na isti na~in u odre}enom podru~ju mo`e da se smatra homogenim po parametru ispucalosti. na wu se kroz centar lopte postavqa normala. pri tom ona se~e omota~ lopte po jednom velikom krugu (trasa ravni) koji defini{e wenu orjentaciju. Za in`ewersku analizu stabilnosti i dimenzionisawe jamskih konstrukcija izizetno su bitna dva podru~ja posmatrawa: • Podru~je uzorka.

a wegova anizotropija je u prvom redu uslovqena wegovom ispucalo{}u.ν) (2. 2.Poasonov koeficijent • Sheorey (1994) predla`e da se koeficijent k odre|uje pomo}u formule: k = 0.001 + 1 / z) (2. a naj~e{}i vid je anizotropija u odnosu na deformabilnost.3) gde je: ν .modul deformacije u horizontalnom pravcu (GPa) 15 .zapreminska te`ina vi{ele`e}ih stena i z .3 P r i m a r n o n a p o n s k o s t a w e Da bi se numeri~kim ili drugim izra~unavawima.vertikalna komponenta napona. Stenski masiv je po pravilu izrazito anizotropna sredina.1) gde su: σv . Tela kod kojih svi pravci nisu ekvivalentni nazivaju se anizotropnim. γ .25 + 7 ⋅ Em ⋅ (0. da se raspola`e podacima o primarnom. Anizotropija se ispoqava u odnosu na razna fizi~ka i mehani~ka svojstva.Definisawe radne sredine Pod izotropnim podrazumeva se ono telo ~ija su fizi~ka svojstva jednaka u svim pravcima. U ve}ini rudnika ne postoje podaci o merewima primarnog naponskog stawa masiva.dubina (m) i Em . Horizontalna komponenta napona mo`e da se odredi pomo}u slede}eg izraza: σh = k ⋅ γ ⋅ z (2. stoga jedino ostaje da se koriste razni analiti~ki izrazi bazirani na teorijama koje pokrivaju ovo podru~je.4) gde su: z . Od brojnih teorija naponskog stawa bi}e prikazane samo osnovne : • Heim-ova i Terzaghi-jeva teorija Vertikalna komponenta napona mo`e da se odredi pomo}u slede}eg izraza: σv = γ ⋅ z (2. empirijskim procedurama na bazi neke od klasifikacija do{lo do podataka o stabilnosti rudarske konstrukcije u karakteristi~nim momentima tehnolo{kog procesa otkopavawa neophodno je. po~etnom naponskom stawu neporeme}enog stenskog masiva.dubina ili rastojawe do povr{ine. razume se.2) • Terzaghi i Richart (1952) sugeri{u da se odnos horizontalne i vertikalne komponente napona odre|uje pomo}u slede}eg izraza: k = ν / (1 .

2.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br.3 .Odre|ivawe horizontalne komponente napona u funkciji dubine 16 . 2.4 .Odre}ivawe vertikalne komponente napona u funkciji dubine Slika br.

1994.Odnos horizontalne i vertikalne komponente napona u funkciji dubine Slika br. 17 .6 . 2.Odnos horizontalne i vertikalne komponente napona u funkciji dubine i modula deformacije masiva prema Sheorey-u.Definisawe radne sredine Slika br.5 . 2.

odnosno preko wih se vr{i kvantifikacija nekih bitnih svojstava masiva koja neizostavno moraju da budu ukqu~ene u wegove numeri~ke modele. Proto|akonova (1926) je veoma ~esto kori{}ena u rudarstvu. a osnova ovakvog pristupa sastoji se u in`ewerskoj klasifikaciji stenskih masa koja sistematizuje ste~ena iskustva. Klasifikacija Wickham. Ova klasifikacija sve radne sredine deli na sedam klasa prema tome kakav je alat potreban za rad u wima. razvijena je u SAD. Ovaj koeficijent je izveden iz jednoaksijalne pritisne ~vrsto}e.M. Klasifikacija Deer-a Ova klasifikacija bazira na ispucalosti stenske mase koja je ocewena na osnovu izdeqenosti jezgra dobijenog istra`nim bu{ewem. Bieniawski (1973. Ova klasifikacija zasniva se na podeli stena na 15 kategorija prema koeficijentu ~vrsto}e koji je Proto}akonov shvatio kao op{ti pokazateq otpora koji stenska masa pru`a prema spoqa{wim uticajima. Barton (1974). Klasifikacija M. Racewicz i Gosler. odnosno prema koli~ini eksploziva potrebnog za izvo|ewe radova. Danas je u upotrebi modifikovana Lauffer-ova klasifikacija. 1989).1976. Najzna~ajnije savremene klasifikacije stenskih masa koje su i danas u upotrebi razradili su slede}i autori: Deer (1967).. izbora metoda otkopavawa. pa je ona jedini pokazateq stawa masiva.4 K l a s i f i k o v a w e s t e n s k o g m a s i v a Empirijski pristup temeqi na ste~enom iskustvu. Ove klasifikacije se vrlo ~esto i uspe{no koriste u svim fazama in`ewerskog odlu~ivawa kod projektovawa i gradwe jamskih konstrukcija. Kendorski (1983). Ovakav pristup ima dugu istoriju i veliki broj istra`iva~a se bavio ovim problemom.1979. Danas se smatra previ{e op{tom i bez objektivne procene stene i bez ikakve kvanitativne informacije o stenama. dok je drugi parametar udaqenost od ~ela prostorije do najbli`e podgrade. Tiedemann.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 2. poznatija kao RSR koncept. i samim tim postoji i koristi se vi{e klasifikacija stenskog masiva. Prvi parametar je period vremena za koji }e nepodgra|ena podzemna prostorija biti stabilna. a zna~ajna je po tome {to se uvode dva nova parametra koji su uticali na razvoj novijih klasifikacionih sistema.1974. Ova klasifikacija je u mnogo ~emu korak napred i wen osnovni doprinos je u tome {to uvodi sistem bodovawa pri ocewivawu stenskog masiva. Skinner-a (1972). Terzaghi-jeva klasifikacija (1946) je prva racionalna metoda procene optere}ewa kod podgra|ivawa ~eli~nim lukovima. 18 . u skladu sa principom da rudarski in`ewer u podzemnoj eksploataciji ima zadatak ne da ta~no ra~una nego da ispravno rasu|uje i donosi ispravne in`ewerske odluke. izbora parametara metode itd. Osim toga ove klasifikacije se u posledwe vreme koriste u postupku pripreme podataka za numeri~ko modelirawe masiva. koju su 1974. Klasifikacija Brauns-Stiny-a je dosta stara i koristi se kada su u pitawu zemqani radovi. predlo`ili Pacher. Laubscher (1979). Lauffer-ova klasifikacija (1958) se temeqi na radovima Stiny-a.

ne uzima u obzir orijentaciju pukotina.9) 19 . hrapavost zidova pukotina.ukupna du`ina komada jezgra du`ih od 10 cm i .2 + 2 + 4 = 6. tj.3. familija 4.sredwa vrednost rastojawa izme|u pukotina X= ∑x i =1 n i n (2.7) gde su: λ . Stoga je: Jv= 6/20 + 2/10 + 20/10 +20/5 = 0. Lt RQD je samo linearni pokazateq celovitosti stenske mase i odre|en je pravcem bu{ewa.5) gde su: RQD .Definisawe radne sredine Designation). Na primer: familija 1.1⋅ λ + 1) (2.1⋅λ ( 0. On sam nije dovoqan za opis stenske mase.3 + 0.du`ina intervala bu{ewa.ukupan broj pukotina na 1 m3 stenske mase ( u slu~aju da je Jv < 4. {irinu i materijal ispune. pokazateq kvaliteta stenske mase.5 ⇒ stepen ispucalosti RQD = 100 %) Broj pukotina po metru kubnom masiva mo`e se odrediti kao zbir pukotina po metru za svaku familiju pukotina. RQD ( % ) = 115 .parametar ispucalosti.8) X . LP .5 puk/m3 RQD mo`e da se odredi i na osnovu merewa sredweg rastojawa izme|u pukotina i pomo}u jedna~ine : 6 pukotina na 20 m 2 pukotine na 10 m 20 pukotina na 10 m 20 pukotina na 5 m RQD (%) = 100 ⋅e −0. familija 3.3 Jv (2. naponska stawa i stawe podzemne vode. koji mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Kao pokazateq ispucalosti stenske mase koristi se Lp Lt RQD ( Rock Quality RQD (%) = × 100 (2.6) gde je: Jv . Na otkrivenim stenskim masama ( podzemne prostorije ) metod ispitivawa vrednosti RQD sastoji se u brojawu pukotina zastupqenih na 1 m3 stenske mase ili brojawem pukotina du` linije. familija 2.prose~an broj pukotina na 1 m′ λ ≅ 1/ X (2.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Geomehani~ka klasifikacija ispucale stenske mase (Bieniawski. 4 .25 1 .250 12 75-90 17 0.10 100 . ili Zev 1 .2 8 Klizave povr{ine. Zev < 1 mm. Nekontinualne. .0.0.06 . 2. Klasifikacija koristi {est ulaznih parametara koji mogu da se dobiju i iz istra`nih bu{otina: .25 0. Kontinualne.1973-1989) Geomehani~ku klasifikaciju ili RMR (Rock Mass Rating) sistem razvio je Bieniawski 1973 godine. .Stawe pukotina.2 .Sredwe rastojawe izme|u pukotina.Kvalitet stenske mase RQD. Tabela br.5mm.0. Za ovako niske vrednosti samo σc 5 .0.Stawe podzemnih voda. 1-2 25 . K o r e k t i v n i p o e n i z a o r j e n t a c i j u p u k o t i n a (vidi E) Pru`awe i pad Hodnici Temeqi Kosine Veoma povoqan 0 0 0 Povoqan -2 -2 -5 Osredwi -5 -7 -25 Nepovoqan -10 -15 -50 Veoma nepovoqan -12 -25 -60 Broj poena Nastavak tabele je na slede}oj strani ⇒ 20 .100 7 50-75 13 0.1 .6 10 Blago hrapave povr{ine Zev < 1 mm. Visoko raspadnuta stena. . ili Zev ve}i od 5 mm.2 Mokro 7 10 25 . Navedeni parametri odre|uju se posebno za svaku zonu.) A.2 15 Blago hrapave povr{ine.6 . Stenski masiv se klasifikuje po izdvojenim kvazihomogenim zonama u kojima su vi{e mawe ujedna~ena bitna wegova obele`ja.5 Kapqe 4 0 > 125 > 0.Orjentacija diskontinuiteta. Bez zeva.1 Vla`no 10 20 10 . . ili Ispuna ispod 5 mm. K l a s i f i k a c i o n i p a r a m e t r i i p o e n i Parametar 1 ^vrsto}a monolita Indeksna Is (MPa) Jednoaksijalna σc (MPa) Vrednost >10 > 250 15 90-100 20 >2 20 Veoma hrapave povr{ine.RMR sistem (Bieniawski. Neraspadnuta stena. 30 Nikakav 0 Suvo 15 25 < 10 < 0. 2-4 50 .125 0. .Jednoaksijalna ~vrsto}a na pritisak monolita. Blago raspadnuta stena.5 . Kontinualne.06 5 <1 0 Broj poena 2 3 RQD (%) Broj poena Rastojawe pukotina (m) Broj poena 4 Stawe pukotina (vidi D) Broj poena Priliv l / min na 10 m prostorije (Pritisak vode u pukotini) / σ1 Meka ispuna debqa od 5 mm.50 4 25-50 8 0. 1989.2 .5 Te~e 0 5 Podzemna voda Op{te stawe Broj poena B.5 2 1 < 25 3 < 0.

(1972) zasewena uticajem ispune.10) 21 . U t i c a j p o l o ` a j a p u k o t i n a n a h o d n i k e Pru`awe upravno na osu hodnika Napredovawe u pravcu pada.5 ⇓ V.0mm 4 Blago hrapavo 3 2 Umereno raspadnuta 3 10 . Klasifikaciju su razradili i predlo`ili Barton.45 . ako ima ispune hrapavost povr{ine bi}e **Modifikovao Wickham et al.. Pad 45 . T u m a ~ e w e k l a s a s t e n s k o g m a s i v a Klasa Prose~no vreme dr`awa nepodgra|enog raspona Kohezija masiva (kPa) Ugao unutra{weg trewa I 20 godina.300 25 .1 . Pad 45 .45 III 1 nedeqa. Lien i Lunde (1974). kao i zbog kompleksnog opisa stenskog masiva. za 1 m < 100 < 15 D. Na primer.400 35 . Pad 20 . za 15 m > 400 > 45 II 1 godina. 2. K l a s e s t e n s k o g m a s i v a Broj poena 100 ← 81 80 ← 61 II 60 ← 41 III 40 ← 21 IV < 21 V Klasa I Opis stene Veoma dobra Dobra Osredwa Lo{a Veoma lo{a G. S m e r n i c e z a k l a s i f i k a c i j u d i s k o n t i n u i t e t a Du`ina pukotine Broj poena < 1m 6 Bez zeva Broj poena 6 Veoma hrapavo Broj poena 6 Bez ispune Broj poena 6 Neraspadnuta Broj poena 6 1-3m 4 < 0. Ocena stene po ovoj klasifikaciji izvedena je na bazi {est parametara koji su povezani slede}om relacijom: ⎛ RQD ⎞ ⎛ Jr ⎞ ⎛ J w ⎞ Q=⎜ ⎟ ⋅⎜ ⎟ ⋅⎜ ⎟ ⎝ Jn ⎠ ⎝ Ja ⎠ ⎝ SRF ⎠ (2.200 15 .20 m 1 1 . za 5 m 200 .45o Povoqno Pru`awe paralelno sa osom hodnika Pad 45 . Pad 20 .25 V 30 min.90o Osredwe Nepovoqno Pad 20 . za 2.10 m 2 0.1 mm 5 Hrapavo 5 4 Blago raspadnuta 5 3 .5 mm 1 Glatko 1 Meka < 5 mm 2 Jako raspadnuta 1 > 20 m 0 > 5 mm 0 Klizavo 0 Meka > 5 mm 0 Potpuno raspadnuta 0 Zev Hrapavost Ispuna Raspadnutost Tvrda < 5 mm Tvrda > 5 mm E.45o Osredwe Napredovawe suprotno Napredovawe suprotno padu. za 10 m 300 .35 IV 10 ~asova.5 m 100 .90o Veoma povoqno Napredovawe u pravcu pada. U tim slu~ajevima upotrebiti direktno A4 Klasifikacija Norve{kog Geotehni~kog Instituta Ova klasifikacija veoma se ~esto koristi zbog svoje sveobuhvatnosti.90o Veoma povoqno o Pad 20 .Definisawe radne sredine Nastavak tabele br.45o padu.1. bez obzira na pru`awe Osredwe * Neki uslovi se me|usobno iskqu~uju.

ravne Glatke.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta gde su: Q RQD Jn Jr Ja Jw SRF - ocena stenskog masiva. uticaj vode u pukotinama i uticaj naponskog stawa.0 22 .Uticaj broja pukotinskih sistema Opis masiva Masivna stena. bez kontakta zidova pukotine Pukotina ispuwena drobinom.5 1.0 na vrednost Jr Jr 4 3 2 1. zapuwena glinom.5 1.0 1. jako ispucale stene Zdrobqena. bez ili sa malo pukotina Jedan sistem pukotina Jedan sistem sa slu~ajnim pukotinama Dva sistema pukotina Dva sistema pukotina sa slu~ajnim pukotinama Tri sistema pukotina Tri sistema pukotina sa slu~ajnim pukotinama ^etiri i vi{e sistema. uticaj pukotina.1. talasaste Glatke. sa slu~ajnim pukotinama. Za portale uzeti 2 Jn Jn 0.Uticaj hrapavosti zidova pukotina Opis pukotina Isprekidane pukotine Hrapave.veli~inu bloka . uticaj promene zida pukotina i ispune.0 2 3 4 6 9 12 15 20 Tabela br.5 .5 1.7 .1 < Q < 1 Q < 0. 2.0 0. bez kontakta zidova pukotine Napomena: Ako je sredwe rastojawe izme|u pukotina ve}e od 3 m dodati 1. 2. indeks kvaliteta po Deer-u (kada je mawi od 10 usvaja se 10). ravne Klizave. talasaste Hrapave. uticaj hrapavosti zidova pukotina. U zavisnosti od vrednosti ocene Q stenski masiv se klasifikuje kao: veoma dobar dobar zadovoqavaju}i slab veoma slab Q > 100 10 < Q < 100 1 < Q < 10 0.otpor smicawu du` diskontinuiteta . spra{ena stena Napomena: Za raskr{}a uzeti 3 Jn .1 Analizom formule za izra~unavawe vrednosti Q mo`e da se ustanovi svrstavawe parametara u tri grupe koje predstavqaju: RQD / Jn Jr / Ja Jw / SRF .naponsko stawe u masivu Tabela br.6 . ravne Otvorene pukotine. talasaste Klizave.

ispuna je dezintegrisana stena bez gline Pra{inasta ili peskovito-glinovita prevlaka Prevlaka od mekih materijala sa malim koeficijentom trewa: talk.0.25 .25 .30 12 .0 8 . zrnca peska Jako zbijena prekonsolidovana glinovita ispuna ispod 5 mm debqine Malo zbijena prekonsolidovana glinovita ispuna ispod 5 mm debqine Glinovita ispuna sklona bubrewu ispod 5mm debqine (vrednost zavisi od procenta bujaju}ih ~estica.0 4.0 0.0 0.0.24 23 . ili drobina Ispuna je od zdrobqene stene i gline Ispuna od pra{inaste ili peskovite gline Debela neprekinuta glinovita ispuna 6 8 .33 0. hlorit. Ispuna je dezintegrisana stena bez gline.9 .66 0.75 1. zacementirana ~vrstim vodonepropusnim materijalom Zidovi pukotine neizmeweni Zidovi pukotine malo izmeweni.1 .05 < 0.1 .1.2 .Uticaj pukotinske vode Pritisak Jw Opis stawa pukotinske vode vode (MPa) Suvo radili{te ili priliv mawi od 5 l / min Sredwi priliv.0 25 .Uticaj promene zidova pukotine i pukotinske ispune Opis promene zidova pukotine Zidovi pukotine su u kontaktu Srasla pukotina.16 Zidovi pukotine dolaze u kontakt pri pomaku od 10 cm 4.30 20 .1.30 25 .1 0.12 25 .0 8.0 3.24 6 .Definisawe radne sredine Tabela br. gips.12 5 10 .16 6 .0 Tabela br. prisustva vode itd.25 0. posle minirawa opada Izuzetno veliki priliv bez primetnog opadawa 1.1 0.) Ja ϕr (o) 0. 2.5 0.25 8 .8 .20 6 . ponekad isprana ispuna iz pukotina Veliki priliv u zdravoj steni sa pukotinama bez ispune Veliki priliv uz zna~ajno ispirawe pukotinske ispune Izuzetno veliki priliv.0 2.0 > 1.12 Zidovi pukotine ne dolaze u kontakt pri smicawu Ispuna je dezintegrisana stena bez gline. grafit itd.0.35 25 .0 6. 2. tvrda mineralna prevlaka.0 > 1.

6 σc i 0.16 2. blizu povr{ine Sredwe vrednosti napona Visoka vrednost napona Gorski udar slabog intenziteta Gorski udar jakog intenziteta σc / σ1 > 200 σc / σ1 = 200 . 2.5 1. rastre{ena okolna stena (bilo koja dubina) Jedna rasedna zona u zdravoj steni.5 5.5 σc / σ1 < 2.0.8 σc i 0.20 Bujave stene.0 Jedna oslabqena zona. koji su prikazani u tabeli br.~vrsto}a na istezawe.10 10 .66 .jednoaksijalna pritisna ~vrsto}a. 24 . plasti~no te~ewe pod dejstvom visokog jamskog pritiska Blag pritisak bujawa Jak pritisak bujawa Stene sklone bubrewu.11. σ3 .0 2.15 5 -10 10 .10 .5 7.20 Laubscher-ova geomehani~ka klasifikacija za primenu u rudarstvu (DRMS Design Rock Mass Strength) (MRMR Mining Rock Mass Rating) Ovo je modifikovana RMR geomehani~ka klasifikacija koja koristi iste parametre za klasifikaciju. (bilo koja dubina) Smawiti ovu vrednost za 25-50% ako zone smicawa samo uti~u. bez glina (dubina ve}a od 50 m) Rastre{ene otvorene pukotine. hemijska aktivnost.33 . 2. Klase stenskih masa prikazane su u tabeli br.15 10 .5 σi / σ1 > 13 σi / σ1 = 13 . σ1 .2.5 σc / σ1 = 5 . ispuna je glina ili hemijski raspadnuta stena (dubina ve}a od 50 m) Vi{e rasednih zona u zdravoj steni.5 .5 5. vrlo labava okolna stena.100 ) se dobija sabirawem poena ~etiri uticajna parametra.12.10 σc / σ1 = 10 . bubrewe uz prisustvo vode Blag pritisak bubrewa Jak pritisak bubrewa 5 . 2.0.0.0 . bez glina (dubina mawa od 50 m) Jedna rasedna zona u zdravoj steni.33 σi / σ1 = 0.66 σi / σ1 = 0. ispuna je glina ili hemijski raspadnuta stena.6 σi gde je: σc .8 σi kada je: σ1 ⁄ σ3 > 10 reducirati na 0.16 σi / σ1 < 0.0 0. Nizak napon. σi .2.maksimalni i minimalni glavni napon. a ne seku prostoriju SRF 10 5.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Tabela br.Uticaj smawewa napona Opis stawa Prostorija se~e oslabqenu zonu Vi{e oslabqenih zona. jaka ispucalost (bilo koja dubina) Zdrava stena (nenaru{en masiv) Za jako anizotropno poqe napona (ako se mere) kada je: 5 ≤ σ1 ⁄ σ3 ≤ 10 reducirati na 0.0 2. MRMR ( 0 .bez glina.0 5. ispuna je glina ili hemijski raspadnuta stena (dubina mawa od 50 m) Jedna oslabqena zona.

105 104 .90 95 .13 .55 59 .84 83 .31 30 .Definisawe radne sredine Tabela br.60 79 .70 70 .71 70 .Procena stawa pukotina PARAMETAR OPIS BEZ VODE SA VODOM vla`no 25-125 > 125 l/m l/m A promene u velikoj razmeri B promene u maloj razmeri C* promena zida pukotine D pukotinska ispuna talasasta zakrivqena izbrazdana vrlo hrapava izbrazdana ili hrapava glatka polirana ~vr{}a od osnovne stene bez promene slabija od osnovne stene 100 100 95 90 u jednom pravcu 95 .90 90 .50 50 .13 →0 Tabela br.40 100 100 90 100 95 90 85 70 65 60 40 20 100 100 90 100 90 85 80 65 60 55 30 10 60 95 80 60 30 100 100 90 100 70 65 50 40 35 30 10 40 90 70 50 20 100 100 90 100 50 45 40 20 15 10 5 bez ispune. 2.11 . polirane ili izbrazdane glatke pukotine. 2. izbrazdane povr{ine gruba drobina neomek{ali sredwe gruba zdrobqeni materijal (glina ili slobodni talk) fina drobina gruba drobina mek zdrobqeni materijal sredwe gruba (npr.85 99 .12 . 2.60 80 .25 24 .45 2 44 .Osnova klasifkacije 1 RQD (%) Broj poena = RQD × 15/100 2 ^vrsto}a 100 .75 80 .56 55 .125 124 .Zna~ewe broja poena Klasa A Poena Σ ( 1 do 4 ) Opis 100 1 V A 81 80 Dobra 2 V A 61 60 Povoqna 3 V A 41 40 Lo{a 4 V A 21 20 Vrlo lo{a 5 V 0 Vrlo dobra Tabela br.1× MPa 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 Rastojawe pukotina Broj poena 4 Stawe pukotina Broj poena = 40 × A × B × C × D / 108 40 ← 25 ← D I J A G R A M na slici br.97 96 .165 164 .70 74 .145 144 .75 u vi{e pravaca 89 . 2. talk) fina drobina mala promena debqine ispune velika promena debqine ispune * zanemariti ovaj faktor kod izbrazdane.7 →0 T A B E L A br.85 84 .5 0 4-0 monolita > 186 184 .65 IRS (MPa) Broj poena = 0.17 16 . materijal koji te~e 25 .85 84 .85 80 .4 3-0 15 14 12 10 8 6 4 64 .65 100 100 99 . 2.44 43 .80 85 .

7 . 2.Ocena ispucalosti za vi{e pukotinskih sistema 26 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Dijagram C Slika br.

Shodno ovom sve jamske prostorije su klasifikovane po principima wihove funkcije. U zavisnosti od oblika popre~nog preseka hodnici se naj~e{}e izra|uju kao zasvo|eni. ugra|uju je u dokumentaciju i ne retko vra}aju i na fakultet. obzirom da podzemne prostorije predstavqaju {iri skup prostorija koje nemaju nikakve veze sa rudarstvom. Katkad je popre~ni presek 27 . ugra|uju}i lokalizme u Englesko. rampe.1 K l a s i f i k a c i j a i d e f i n i c i j a j a m s k i h p r o s t o r i j a Jama ili podzemni proizvodni sistem predstavqa ure|en skup razli~itih jamskih (podzemnih) prostorija projektovanih i izvedenih tako da omogu}e sigurno. saobra}aja. kanalizacije. trapezni ili kru`nog popre~nog preseka. odlagali{ta itd. nekorektnost itd. od na{ih autora date i u praksi kori{}ene pojmove. nau~iv{i na fakultetu pet razli~itih nedovr{enih klasifikacija dolaskom na rudnik prihvataju lokalnu. U ovoj klasifikaciji i definiciji jamskih prostorija izra`ena je te`wa da se isprave logi~ke i druge gre{ke postoje}ih definicija. jednozna~na i sveobuhvatna klasifikacija i definicija jamskih prostorija. U ovom slu~aju radi se o klasifikaciji jamskih a ne podzemnih prostorija. gra|evinske podzemne prostorije za potrebe vodovoda. Rukovode}i se navedenim principima izvedena klasifikacija sve prostorije deli na slede}e grupe: hodnike. oblika. koji su organizovani na nov na~in. podzemna skladi{ta. kao i ~itav niz prostorija vojne namene. Naravno da ove prostorije. jezi~ka Predlo`ena klasifikacija zadr`ava. a da se pri tome ne na~ine nove . Situacija je kod nas takva da terminologiju diktiraju lokalni majstori rudari. malo je prostora posve}eno nekoliko autora. odnosno wihovo dimenzionisawe. podgra|ivawe. Sve te prostorije imaju svoje nazive kako bi mogle da budu identifikovane operativno i u dokumentaciji. komore i bu{otine. Tako se doga|a da kada in`ewer koji radi u Trep~i ~ita dokumentaciju koju je radio in`ewer iz Bora nije sasvim siguran o ~emu se radi. izrada. dimenzija i namene. Prilikom klasifikovawa po{lo se od ~iwenice da je jama izme|u ostalog. kao i svakodnevnu problematiku rudarskih in`ewera. Francusko ili Nema~ko kolonijalno nasle|e. ina~e oskudnoj. kao {to su: nekonzistentnost. Stoga ~udi da u ve} dugom vremenu rudarske prakse i rudarske {kole i nauke na ovim prostorima ne postoji jedinstvena.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 3 OTVARAWE RUDNIKA 3. ure|en skup jamskih prostorija projektovanih i izvedenih u svrhu bezbednog i ekonomi~nog otkopavawa rude i wenog izvoza na povr{inu. oblika i prostornog polo`aja u podzemnom proizvodnom sistemu. Rudarski in`eweri. Nastojalo se da klasifikacija bude sveobuhvatna i konsekvetna i izvedena po istim principima od po~etka do kraja. U na{oj stru~noj literaturi. Hodnik Hodnik je horizontalna jamska prostorija sa promenqivim elementima pru`awa. Ovakav proizvodni sistem je ~esto veoma slo`en i zahteva veliki broj jamskih prostorija razli~itog prostornog polo`aja. ekonomi~no i pouzdano otkopavawe rude i wen izvoz na povr{inu. Analizom prona|e ve}i broj wihovih nesveobuhvatnost. okna. Ve}ina definicija jamskih prostorija je ostala ista ili je sli~na. broj i prostorni polo`aj kao i wihove me|uzavisnosti u sistemu predstavqaju predmet prou~avawa rudarske nauke i struke. klasifikaciji jamskih prostorija i to kod samo nekoliko objavqenih klasifikacija mo`e da se nedostataka.

ventilacioni. proizvoqnog prostornog polo`aja. Nagib rampe i elementi kru`nih krivina su prilago|eni karakteristikama mehanizacije. ventilacioni. spojni. U zavisnosti od funkcije koja im je namewena u proizvodnom sistemu hodnici mogu da budu: transportni. Okna su naj~e{}e prostorije otvarawa i u zavisnosti od funkcije dele se na: izvozna. drena`ni. U zavisnosti od wihovog prostornog polo`aja u odnosu na druge prostorije ili rudno telo hodnici mogu da budu pre~ni. namewena za kretawe samohodne jamske mehanizacije i qudstva. remize. Okno Okno je vertikalna ili kosa jamska prostorija sa ili bez direktne veze sa povr{inom. Ova okna ~esto imaju vi{e odeqewa i objediwuju vi{e funkcija pa se tako i nazivaju. Ovakva okna se nazivaju i sipkama. pristupni. vodosabirnici. radionice itd. Kada okno nema direktnu vezu sa povr{inom naziva se slepim (slepo okno). itd. utovarni. sa stalnim elementima pada i pru`awa. malog u odnosu na du`inu. a {to je uslovqeno specifi~nim rupturnim sklopom stenskog masiva u kom je izra|en.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta hodnika proizvoqan i promenqiv. U zavisnosti od prostornog polo`aja u odnosu na povr{inu okna se dele na vertikalna i kosa. sa stalnim elementima pru`awa i pada. Okno predstavqa prostoriju koja je veoma zastupqena u sistemu osnovne i otkopne pripreme i u zavisnosti od funkcije mo`e da bude nameweno za gravitacioni transport rude ili zasipa (rudno ili zasipno okno). zasipni. odnosno prostorije u sastavu razli~itih jamskih objekata kao {to su: navozi{ta. ventilaciona i servisna. smerni. U zavisnosti od wene funkcije nagib se naj~e{}e kre}e od 1 : 5 do 1 : 10. proizvoqnog prostornog polo`aja sa i bez direktne veze sa povr{inom. skreperski. Bu{otina Bu{otina je jamska prostorija kru`nog popre~nog preseka . za provetravawe ventilacionim itd. stim {to se transportne rampe rade sa mawim nagibima. Vertikalna okna su naj~e{}e kru`nog ili pravougaonog oblika popre~nog preseka. dok su kosa okna naj~e{}e zasvo|enog ili trapeznog oblika popre~nog preseka. obilazni itd. U zavisnosti od funkcije rampa mo`e da bude transportna (izvozna) i servisna. servisni. zasipni. Rampa Rampa je kosa jamska prostorija sa i bez direktne veze sa povr{inom. proizvoqnog prostornog polo`aja. a hodnik kome su i po~etak i kraj na povr{ini naziva se tunel. 28 . Komora Komora je jamska prostorija sa pribli`no iste sve tri dimenzije. otkopni. za transport materijala . rudnoÄtransportnoÄprolazno okno na primer. itd. U zavisnosti od funkcije koju imaju u proizvodnom sistemu potkopi mogu da budu: transportni. U zavisnosti od funkcije u podzemnom proizvodnom sistemu komore mogu da budu otkopne (otkopi) i komore raznih namena.transportnim. Hodnik koji ima direktnu vezu sa povr{inom naziva se potkop. sa promenqivim elementima pada i pru`awa. servisni. Ovakva okna mogu tako|e da slu`e za prolaz qudi pa se nazivaju prolaznim. sa i bez direktne veze sa povr{inom.

ventilator Slika br.transportni hodnik 9 . pp.Otvarawe rudnika U zavisnosti od funkcije bu{otine mogu biti: istra`ne.ventilaciono okno . 21) 29 .ventilaciono okno . ventilacione. transportne itd. sa pripadaju}im prostorijama i objektima otvarawa i prostorijama osnovne pripreme prikazana je na slici br. Jedna od varijanti otvarawa le`i{ta. izradom razli~itih vrsta podzemnih prostorija.izvozni toraw . eksploatacione (minske). Jan.izvozno okno .rudna sipka 7 . 1 2 3 4 5 6 . Otvarawe le`i{ta (rudnika) predstavqa jednu od faza u tehnolo{kom procesu podzemne eksploatacije le`i{ta. 1986.1. tokom koje se le`i{te povezuje sa povr{inom. drena`ne.rampa .ventilaciono okno 8 . 3.Prikaz jame (International Mining. 3.postrojewe za sekundarno usitwavawe rude 10 .1 .

potkopi. kao i ostali pomo}ni objekti koji slu`e tokom du`eg vremenskog perioda). • otvarawe le`i{ta rampom (pri ~emu rampa mo`e da bude locirana u samom le`i{tu. Kombinovane na~ine otvarawa ~ine me|usobne kombinacije osnovnih na~ina otvarawa. tako da pri najve}em poznatom vodostaju obli`wih teku}ih voda ili za vreme velikih provala oblaka u slivu podru~ja rudnika voda ne mo`e prodreti u jamu. doprema materijala. u krovinskim stenama. izradom razli~itih vrsta podzemnih prostorija. u krovinskim stenama. odnosno dva spoja sa povr{inom. glavni pre~ni hodnici do le`i{ta. ili u jednoj od bo~nih strana le`i{ta). Propisa o tehni~kim merama i za{titi na radu pri rudarskim podzemnim radovima:" Jama u kojoj se radi mora da ima najmawe dva izlaza. otvarawe le`i{ta predstavqa jednu od faza u tehnolo{kom procesu podzemne eksploatacije le`i{ta." ^lan 337. koji su jedan od drugog sigurno odeqeni i nezavisni. ili u jednoj od bo~nih strana le`i{ta). Prostorije otvarawa moraju da budu tako dimenzionisane da omogu}e ostvarewe planirane proizvodwe. u podinskim stenama. Wihovo me|usobno rastojawe ne sme da bude mawe od 30 m. tokom koje se le`i{te povezuje sa povr{inom. prevoz qudi. • otvarawe le`i{ta kosim oknom (pri ~emu okno mo`e da bude locirano u samom le`i{tu. vodosabirnici. u podinskim stenama. istih propisa predvi|a da:"Otvori jama (u{}a okna. • otvarawe le`i{ta potkopom (pri ~emu potkop mo`e da bude lociran u samom le`i{tu. nesmetan prolaz opreme i dopremu repromaterijala. ili u jednoj od bo~nih strana le`i{ta)." Potrebno je da se navede da postoje osnovni i kombinovani na~ini otvarawa le`i{ta. rampe) i • pomo}ne prostorije otvarawa (ventilaciona i servisna okna. ili u jednoj od bo~nih strana le`i{ta). odvodwavawe i snabdevawe jame energijom. Osnovni na~ini otvarawa le`i{ta su: • otvarawe le`i{ta (vertikalnim) oknom (pri ~emu okno mo`e da bude locirano u samom le`i{tu. u podinskim stenama. Otvarawe le`i{ta obuhvata i izradu prostorija. tokom kojeg treba da se izvr{i wihova amortizacija. kao i da omogu}e brzo povla~ewe qudi iz jame u slu~aju po`ara. Tro{kovi izrade prostorija otvarawa spadaju u investiciona ulagawa. u prate}im stenama i rudi. kojima se le`i{te deli na revire i horizonte. obzirom da slu`e tokom du`eg vremenskog perioda. u krovinskim stenama. niskopa i potkopa) moraju biti locirani i izgra|eni visoko iznad dna doline.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 3. 30 . provetravawe. bezbedan prolaz zaposlenima. navozi{ta. kao i opremqeni odeqewem za prolazak. poplave itd. u podinskim stenama. Otvori dvaju izlaza na povr{inu ne smeju da budu u jednoj zgradi. Prostorije otvarawa mogu da se podele na: • glavne prostorije otvarawa (izvozno okno. Prema ~lanu 37. Prostorijama otvarawa obavqa se transport i izvoz rude.2 O p { t i p r i n c i p i o t v a r a w a Kao {to je ve} navedeno. glavne rudne sipke.

1. 3.1) gde su: h P γ ir.Otvarawe rudnika Izbor na~ina otvarawa. .3 G o d i { w i k a p a c i t e t r u d n i k a Godi{wi kapacitet rudnika zavisi od mnogobrojnih faktora.koli~ine rudnih rezervi i kapaciteta proizvodwe. Osiroma{ewe se kre}e od 0-30%. a ponekad i do 30% (i vi{e). . pravca pru`awa i pada. rudarsko-tehni~ke i organizaciono-tehni~ke. . Dozvoqeni gubici za visokovredne rude iznose 3-5%.600 ≤ 300 ≤ 5000 600 . a ponekad i vi{e.saobra}ajnih prilika.600 600 . Tabela br.12000 12000 . zavise od slede}ih faktora: . i koeficijenti iskori{}ewa i osiroma{ewa rude1.1500 > 1500 300 . koji mogu da se razvrstaju u tri grupe: • • • geolo{ke.klimatskih uslova.o r Ai = (3.konfiguracije terena.1000 1000 . .fizi~ko-mehani~kih i strukturnih karakteristika stenske mase. oblik i dimenzije popre~nog preseka prostorija otvarawa. .oblika rudnog tela (le`i{ta). za rude sredwe vrednosti 10-15%. Veli~ina dozvoqenih gubitaka zavisi od vrednosti rude. zapreminska masa rude (t/m3).1 DU@INA OTKOPNOG POQA ILI DU@INA LE@I[TA POVR[INA LE@I[TA (m) (m2) MO]NOST LE@I[TA (m) do 15 15 i vi{e 15 i vi{e 500 .na~ina provetravawa i odvodwavawa. sredwa otkopna povr{ina (m2). za le`i{ta koja zale`u pod uglom ve}im od 30°. Pribli`no odre|ivawe godi{weg kapaciteta rudnika pomo}u intenziteta otkopavawa. mo`e da se odredi kategorija le`i{ta. zatim i od na~ina izvo|ewa radova. kao i broj i lokacije prostorija otvarawa. dok za niskoprocentne rude male vrednosti iznose 15-20%. kao i na osnovu vrednosti prikazanih u tabeli br. 3. Na osnovu prora~unate vrednosti sredwe otkopne povr{ine (P).25000 > 25000 KATEGORIJA LE@I[TA MALA SREDWA VELIKA VEOMA VELIKA 1 Gubici i osiroma{ewe rude prvenstveno zavise od primewene metode otkopavawa. or - otkopna visina na celoj povr{ini u toku godine (m). i . ali i od niza drugih rudarsko-tehni~kih i geolo{kih faktora. 3.1000 > 1000 5000 . mo`e da se izvr{i pomo}u formule: h ⋅ P ⋅ γ ⋅ ir 1. 31 .

o r ) (3.3). na ovaj na~in prora~unatog.2 5-15 1. usvaja se optimalno vreme rada rudnika (topt). godi{weg kapaciteta rudnika (Ai) mo`e da se izvr{i prora~unom godi{weg kapaciteta rudnika (A) na osnovu optimalnog veka eksploatacije rudnika (topt).2 KATEGORIJA LE@I[TA VEOMA VELIKA VELIKA SREDWA BROJ HORIZONATA 1 2 1 2 1 2 NEKOLIKO 1 2 NEKOLIKO h0 (m) 15 20 22 25 25 30 40 30 45 60 h0 MALA MO]NOST RUDNOG TELA (m) K1 <5 1.6 45 0.8 0.koeficijenti popravke za mo}nost i ugao pada le`i{ta (usvajaju se iz tabele br.K2 .3).2). 3.8 UGAO PADA RUDNOG TELA (°) K2 Za me|uvrednosti prikazanih uglova pada rudnog tela. mo`e da se odredi vreme rada rudnika (t). vrednosti koeficijenta K2 odre|uju se interpolacijom.3. 3. 32 . t= T ⋅ ir A i ⋅ (1.3. Postupak prora~una je slede}i: 1) Na osnovu rudarsko-tehni~kih uslova le`i{ta.bilansne rudne rezerve (t). na osnovu prora~unatog godi{weg kapaciteta rudnika (Ai). Provera ispravnosti.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Otkopna visina (h) u toku godine mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: h = h0 ⋅ K 1 ⋅ K 2 (3. u tabeli br. 3.sredwa godi{wa visina otkopavawa (m).9 30 0.3 15-25 > 25 0.2) gde su: .0 Tabela br.3) gde je: T . 3. pomo}u jedna~ine (3.25 90 1. 3. Tabela br.4. K1. koja zavisi od kategorije le`i{ta i broja horizonata u jednovremenom radu (usvaja se iz tabele br.0 60 1. 2) Iz tabele br.

Jedan od na~ina za locirawe okna.1 O d r e | i v a w e m i n i m a l n o g r a s t o j a w a od okna do rudnog tela Kod otvarawa oknom. krovini i po pru`awu rudnog tela. Obzirom da je izvozno okno kapitalni objekat. 3.15 m. je da se na osnovu uglovnih parametara u podini. ono mora da bude dovoqno udaqeno od rudnog tela da bi se eliminisali negativni uticaji na wega izazvani otkopavawem rude.500 000 500 000 . Kod novih le`i{ta. 3.4. Eliminisawe navedenih negativnih uticaja vr{i se konstruisawem za{titnog stuba (u ~ijoj zapremini se ne vr{i otkopavawe). odnosno zami{qene zarubqene kupe sa oknom u sredi{tu (u pravcu visine figure).4) Na ovaj na~in prora~unata vrednost (A) mo`e da se usvoji kao orjentaciona vrednost godi{weg kapaciteta rudnika.18 > 15 5 . Ovakav na~in odre|ivawa lokacije okna prikazan je na slici br. neslojevitih le`i{ta koja strmo zale`u. U ciqu sni`ewa investicionih ulagawa i eksploatacionih tro{kova te`i se da okno bude {to bli`e le`i{tu. Nakon toga. ili ukoliko je t < topt ⇒ A= T ⋅ ir < Ai t opt ⋅ (1. Da bi se izbegli gubici rude. okno se u principu locira u podinskom boku.12 7 -15 10 . od prvorazrednog zna~aja za rad jame.30 > 20 3) Nakon {to se odrede vrednosti za t i topt mo`e da se prora~una godi{wi kapacitet rudnika (A): ukoliko je t ≥ topt ⇒ A = Ai .2. Konstruisawe za{titnog stuba vr{i se na osnovu uglovnih parametara do kojih se dolazi merewima. Kod projektovawa za{titnog stuba uputno je da se predvidi i za{titni pojas oko okna.200 000 200 000 .10 5 . 3. usvajaju se wihove vrednosti po analogiji sa sli~nim le`i{tima.15 6 .1 000 000 ≥ 1 000 000 4 .4 GODI[WI KAPACITET RUDNIKA topt (god. Oko ove granice se ucrta i za{titni pojas od 10 .15m.18 8 .o r ) (3.Otvarawe rudnika Tabela br.4 L o k a c i j a p r o s t o r i j a o t v a r a w a 3.) POVOQNI EKSPLOATACIONI USLOVI NEPOVOQNI EKSPLOATACIONI USLOVI 50 000 . 33 . potrebno je da nijedan deo rudnog tela ne bude zahva}en za{titnim stubom. gde nema verodostojnih podataka o ovim parametrima. okno se locira van ucrtane zone pomerawa. ~ija {irina iznosi 10 . kod le`i{ta koja su u eksploataciji. koji se projektuje uz rudno telo. u odnosu na rudno telo.25 12 . na situacionom planu iscrta granica pomerawa. u za{titnom stubu.100 000 100 000 .

obzirom da imaju jednako dobre uslove ze rad u svim pravcima.5 KATEGORIJA STENE VREDNOST UGLOVNIH PARAMETARA 55 . Najpovoqnije je da se podzemna prostorija locira upravno na rased. Tabela br.85° slabe stene sredwe ~vrste stene ~vrste stene 3. 3.ugao nagi ba l e` i { t a ϕ . • Masivne stene pru`aju {iroke mogu}nosti za izbor trase podzemne prostorije. δ .2 U t i c a j p r o s t o r n o g p o l o ` a j a s t e n s k i h m a s a na locirawe podzemnih prostorija Na izbor lokacije podzemnih prostorija zna~ajan uticaj ima na~in pojavqivawa stenskih masa.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta α . Najpovoqnije je da ih prostorije presecaju upravno na slojevitost.2 .za{ t i t ni pojas 3 . • Rasedi i rasedne zone predstavqaju najnepovoqniji na~in pojavqivawa zbog polomqenosti i zdrobqenosti stenskih masa du` wih. kao i zbog opasnosti od provala ve}ih koli~ina vode. 3.gr ani ~ni ugao za t l o β. • Slojevitost stena ima ima uticaja na izbor lokacije.gr ani ~ni ugl ovi 1 . 34 . β1.gr ani ca pomer aw a Slika br. 3.okno 2 .65° 65 . naro~ito kad su stene nepovoqnih fizi~ko-mehani~kih osobina.Odre|ivawe odstojawa okna od rudnog tela Orjentacione vrednosti uglovnih parametara za konstruisawe za{titnog stuba prikazane su u tabeli br.5. dok je najnepovoqniji slu~aj kada se trasa prostorije poklapa sa pravcem raseda.75° 75 .4.

Prilikom upore|ewa ukupnih tro{kova mogu}ih varijanti otvarawa. ukoliko je to izvodqivo. rudnih tela ili revira. kao i tro{kovi transporta. • na~ina pojavqivawa. opreme i odr`avawa objekata otvarawa i prate}ih objekata na povr{ini terena.4. odvodwavawa itd.3 V a n p r o f i l s k i i s k o p Prilikom izrade podzemnih prostorija u jako ispucalim stenama dolazi do pojave iskopa ve}eg od projektovanog. koje se analiziraju.Otvarawe rudnika 3. prethodno navedeni tro{kovi pojedina~no se prikazuju u tabeli. odnosno doga|a se da stvarni profil prostorije bude ve}i od projektovanog. Ponekad je za neku od mogu}ih varijanti otvarawa potrebno razraditi i analizirati nekoliko podvarijanti. izvoza. dok naj~e{}a vrednost iznosi 10 %. u slu~aju da razmatrano le`i{te ~ini ve}i broj rudnih tela. Tako|e je vrlo zna~ajno da se naglasi da je potpuno pogre{no ukoliko se vr{i prosto sabirawe direktnih tro{kova otvarawa (izrada i oprema objekata otvarawa) i tro{kova transporta. Vanprofilski iskop mo`e da ima vrednost od nekoliko procenata pa do 50 %. Pretpostavqa se da mogu}nost gre{ke. Zatim se za svaku od mogu}ih varijanti otvarawa. • na~ina rada itd. Su{tina izbora na~ina otvarawa le`i{ta prikazana je slede}im postupkom. za svaku od mogu}ih varijanti otvarawa. kao i izbor lokacije prostorija otvarawa. Kada prostorija "u|e" u tektonski poreme}enu zonu. na ovaj na~in obra~unatih i prikazanih tro{kova. vr{i se analizom ekonomi~nosti (obima investicionih ulagawa i stepena amortizacije) mogu}ih varijanti otvarawa. iznosi od 5% do 10%. 3. i kao takva se ukqu~uje u daqi postupak analize mogu}ih varijanti otvarawa. tokom ve} zapo~ete eksploatacije le`i{ta. Zbog preglednosti podataka za svaku od mogu}ih varijanti otvarawa. pove}ava se broj mogu}ih varijanti otvarawa.10 % od druge varijante. odvodwavawa itd. pri ~emu prva ima zna~ajne prednosti sa stanovi{ta tennologije eksploatacije. Navedeno pove}awe iskopa naziva se vanprofilski iskop. odvoje: • trenutno potreban obim investicionih ulagawa za otvarawe le`i{ta i • obim investicionih ulagawa koji mo`e da bude aktuelan kasnije. zavisi u prvom redu od: • ispucalosti stenske mase. Tro{kovi koji su sli~ni ili jednaki za razli~ite varijante otvarawa se ne uzimaju u obzir prilikom analize. 35 . prednost prilikom izbora najpovoqnije varijante otvarawa bi}e data prvoj varijanti. Najpovoqnija podvarijanta usvaja se kao va`e}a varijanta otvarawa. vanprofilski iskop je neizbe`an. obi~no postoji mali broj mogu}ih varijanti otvarawa. • wenih fizi~ko-mehani~kih karakteristika. Veli~ina vanprofilskog iskopa. Stoga ukoliko su ukupni tro{kovi jedne varijante mawi za 5 . Potrebno je da se sa stanovi{ta tehnologije eksploatacije le`i{ta defini{u mogu}e varijante otvarawa. veoma zna~ajno je da se.5 I z b o r n a ~ i n a o t v a r a w a l e ` i { t a Izbor na~ina otvarawa le`i{ta. Nasuprot tome. navedeni tro{kovi zna~ajno se razlikuju tokom ~itavog perioda investicionih ulagawa. Ukoliko razmatrano le`i{te ~ini jedno rudno telo. odre|uju tro{kovi izrade. izvoza. odnosno tokom otvarawa novih horizonata. Naime.

SH-550. odnosno na kotama: +600. +450 i +400. 3. na kotama: +600. +500. Pravac navedenih transportnih hodnika orjentisan je upravno na pravac pru`awa le`i{ta.75 m. odnosno na kotama: +600. usvojena je lokacija istih u podinskom boku le`i{ta. 3.3. Teren iznad le`i{ta odlikuje se prili~no ujedna~enim padom bez izra`enih nepravilnosti. VH-450 i VH-400. Projektovane su slede}e du`ine transportnih hodnika: TH-600 . koja iznosi 325 m. koje su prikazane isprekidanom linijom na slici br. Zapreminska masa rude iznosi 3. Iako je krovinski bok le`i{ta iste ~vrsto}e kao i podinski. 3. VH-500. Izvozno i ventilaciono okno imaju istu dubinu. izra|eni su ventilacioni hodnici: VH-600. izra|eni su smerni hodnici: SH-600. TH-450 .60 m. +550.6 t/m3. Orjentacija smernih hodnika je u pravcu pru`awa le`i{ta.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Izbor na~ina otvarawa le`i{ta bi}e prikazan na slede}ih nekoliko primera. Ruda i prate}e stene su ~vrste. Re{ewe Na osnovu postoje}ih kriterijuma za izbor na~ina otvarawa le`i{ta. P r i m e r 1 .52 m. +550. 3. Prose~na du`ina smernih hodnika iznosi oko 250 m. odnosno ulazi u okna su na koti +715 m. +450 i +400. mogu da se izdvoje slede}e karakteristike rudnog tela. +450 i +400. prose~ne mo}nosti 50 . TH-550. Navedena varijante otvarawa prikazana je na slici br. prikazano je le`i{te rude gvo`|a. izra|eni su transportni hodnici: TH-600.128 m.3. otvoreno je izvoznim oknom (IO) koje slu`i kao glavna izvozna komunikacija jame sa povr{inom terena iznad le`i{ta. TH-500 . Iz izvoznog okna. Ventilacioni hodnici imaju isti pravac i du`ine kao transportni hodnici. Rudno telo je so~ivastog oblika. kao i da se urade crte`i u odgovaraju}oj razmeri. VH-550. Na povr{ini terena iznad le`i{ta ne postoje privredni objekti. SH-450 i SH-400. Za prikazano le`i{te potrebno je da se usvoji varijanta otvarawa. koji bi zna~ajnije uticali na lokaciju objekata otvarawa. kao i ventilaciono okno (VO) sme{teni su u podinskom boku rudnog tela (le`i{ta). usvojena je zbog mawe du`ine transportnih puteva nego u obrnutom slu~aju. Na osnovu konstrukcije za{titnih stubova izvoznog i ventilacionog okna. +500. SH-500. U neposrednoj blizini podinskog kontakta rudnog tela.3. Iz ventilacionog okna. navedena lokacija izvoznog i ventilacionog okna. naseqena mesta i sl. Izvozno okno. TH-450 i TH-400. Tehni~ki opis varijante otvarawa Rudno telo. Ruda i prate}e stene su ~vrste. zatim da se izvr{i tehni~ki opis usvojene varijante otvarawa. koje je prikazano na slici br. na me|usobnom visinskom odstojawu koje iznosi 50 m. TH-500.98 m i TH-400 . prikazano na slici br. a dna okana su na koti +390 m. popre~nim i horizontalnim presekom. 36 . 3. i raspolo`ivih podtaka o le`i{tu. i zale`e pod uglom od ≈ 80°. na me|usobnom visinskom odstojawu kao u slu~aju izrade transportnih hodnika.3.varijanta otvarawa le`i{ta vertikalnim oknom Na slici br. na prose~nom odstojawu od 5 do 10 m od rudnog tela.3. TH-550 65 m. +500. +550.

Otvarawe rudnika Slika br.Varijanta otvarawa le`i{ta vertikalnim oknom 37 .3 . 3.

prikazano je le`i{te rude antimona. vr{i se izrada pre~nih hodnika (PH) . Tehni~ki opis varijante otvarawa Rudno telo. Polo`aj i dimenzije rudnih blokova zavise od metode otkopavawa. prema prethodno navedenom redosledu. 3. Iz smernih hodnika. kao i da se urade crte`i u odgovaraju}oj razmeri. Rudno telo je so~ivastog oblika. Zapreminska masa rude iznosi 3. a dno okna je na koti +440 m. mogu da se izdvoje slede}e karakteristike rudnog tela. otvoreno je kosim izvoznim oknom (IO) koje slu`i kao glavna izvozna komunikacija jame sa povr{inom terena iznad le`i{ta. Broj pre~nih hodnika na jednom horizontu. odnosno ulaz u okno je na koti +717 m. i me|usobno odstojawe izme|u pre~nih hodnika iznosi 25 m. na svakom od horizonata jame. 3.prostorija osnovne pripreme le`i{ta za otkopavawe. i raspolo`ivih podtaka o le`i{tu. i uspostavqena je proto~na vazdu{na struja neophodna za provetravawe glavnih transportnih komunikacija u jami. prose~ne mo}nosti 10 . Ruda i prate}e stene su ~vrste. popre~nim presekom i horizontalnim presecima. 3. smernih hodnika i pre~nih hodnika ostvaruje se transportna komunikacija izme|u svakog otkopa.4. Ruda i prate}e stene su ~vrste. na svakom od horizonata. Pravac pre~nih hodnika orjentisan je upravno na pravac pru`awa le`i{ta. Za prikazano le`i{te potrebno je da se usvoji varijanta otvarawa. kao i wihova du`ina varira od horizonta do horizonta. P r i m e r 2 . koji bi zna~ajnije uticali na lokaciju objekata otvarawa. naseqena mesta i sl. Na povr{ini terena iznad le`i{ta ne postoje privredni objekti. Du`ina izvoznog kosog okna iznosi 382 m. na nivou svakog od horizonata u jami.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Izradom transportnih.4. koje je sme{teno u izvoznom oknu. ventilacionih i smernih hodnika. Izradom navedenih transportnih hodnika. da bi se smawile du`ine ventilacionih hodnika. u pojedina~nim rudnim blokovima. prikazano na slici br. Navedena varijanta otvarawa prikazana je na slici br.25 t/m3. a dno okna je na koti +440 m. deli na rudne blokove. koja se primewuje za otkopavawe datog rudnog tela. odnosno ulaz u okno je na koti +724 m. sa izvoznim postrojewem. i zale`e pod uglom od ≈ 48°. Ventilaciono okno (VO) je sme{teno u boku le`i{ta. zatim da se izvr{i tehni~ki opis usvojene varijante otvarawa. Dubina ventilacionog okna iznosi 277 m. pri ~emu je locirano u sredini vertikalnog preseka rudnog tela. {to je uslovqeno nepravilnim konturama rudnog tela. koje je prikazano na slici br. Nagib izvoznog kosog okna iznosi 48°. prakti~no su oformqeni (otkopni) horizonti u jami. Re{ewe Na osnovu postoje}ih kriterijuma za izbor na~ina otvarawa le`i{ta.varijanta otvarawa le`i{ta kosim oknom Na slici br. 3.4. Izvozno koso okno je sme{teno u podinskom boku rudnog tela (le`i{ta). na odstojawu od 15 do 30 m.20 m. 38 . Teren iznad le`i{ta odlikuje se prili~no ujedna~enim padom bez izra`enih nepravilnosti. obzirom da se wihova izrada vr{i do krovinskog kontakta rudnog tela. Izradom pre~nih hodnika rudno telo se.4.

4 . 3.Otvarawe rudnika Slika br.Varijanta otvarawa le`i{ta kosim oknom 39 .

odnosno na kotama: +650.5.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Iz izvoznog okna. popre~nim presekom i horizontalnim presecima. +550. VH-550. +600. TH-565. TH-525 -253 m.27 m. kao i da se urade crte`i u odgovaraju}oj razmeri.25 m. dok su prate}e stene ~vrste. i raspolo`ivih podtaka o le`i{tu.316 m i TH-405 . pri ~emu je jedan bok le`i{ta orjentisan prema obli`woj uvali. VH-600.213 m. P r i m e r 3 . 3.83 m. odnosno na kotama: +650. Re{ewe Na osnovu postoje}ih kriterijuma za izbor na~ina otvarawa le`i{ta. +600. +600. i zale`e pod uglom od ≈ 70°. koji bi zna~ajnije uticali na lokaciju objekata otvarawa. Prose~na du`ina smernih hodnika iznosi oko 150 m. TH-550. TH-500 . Tehni~ki opis varijante otvarawa Rudno telo. Projektovane su slede}e du`ine ventilacionih hodnika: VH-650 . +445 i +405. Kroz rudno telo. na kotama: +650. prikazano na slici br. mo`e uo~iti. zatim da se izvr{i tehni~ki opis usvojene varijante otvarawa. isti su izra|eni na me|usobnom visinskom odstojawu koje iznosi 40 m.varijanta otvarawa le`i{ta potkopom Na slici br. SH-550. Navedena varijanta otvarawa prikazana je na slici br. ventilacionih i smernih hodnika. 40 . TH-445 i TH-405. prikazano je le`i{te rude bakra. Kao {to se. odnosno na kotama: +565.40 m. Za prikazano le`i{te potrebno je da se usvoji varijanta otvarawa. +500 i +450. su locirani iz obli`we uvale.5. izra|eni su smerni hodnici: SH-650. Ruda i prate}e stene su ~vrste. +550. TH-485 . prakti~no su oformqeni (otkopni) horizonti u jami.7 t/m3.5. po sredini horizontalnih preseka rudnog tela. Orjentacija smernih hodnika je u pravcu pru`awa le`i{ta. Projektovane su slede}e du`ine transportnih hodnika: TH-650 . mogu da se izdvoje slede}e karakteristike rudnog tela. +485. Pravac potkopa orjentisan je u pravcu pru`awa le`i{ta i izra|eni su po sredini le`i{ta (horizontalnog preseka le`i{ta). izra|eni su transportni hodnici: TH-650. prose~ne mo}nosti oko 20 m. izra|eni su ventilacioni hodnici: VH-650. Pravac navedenih transportnih hodnika orjentisan je upravno na pravac pru`awa le`i{ta. otvoreno je potkopima (TH) koji slu`e kao izvozne komunikacije jame sa povr{inom terena iznad le`i{ta. VH-500 i VH-450. na me|usobnom visinskom odstojawu koje iznosi 50 m. TH-525. prema prethodno navedenom redosledu.349 m. i uspostavqa se proto~na vazdu{na struja neophodna za provetravawe glavnih transportnih komunikacija u jami. +500 i +450. Projektovane su slede}e du`ine potkopa: TH-565 . na me|usobnom visinskom odstojawu kao u slu~aju izrade transportnih hodnika.37 m. TH-600 . VH-500 . TH-485. SH-500 i SH-450. 3. 3. Na povr{ini terena iznad le`i{ta ne postoje privredni objekti. na osnovu oznaka navedenih potkopa. Iz ventilacionog okna.47 m i VH-450 . +525. Teren iznad le`i{ta je brdovit. naseqena mesta i sl. TH-600. 3. TH-500 i TH-450. VH-600 . TH-550 . SH-600. +500 i +450. +550.285 m.32 m.57 m. TH-445 .5. Ruda je sredwe ~vrsto}e. Zapreminska masa rude iznosi 3. Izradom transportnih. Rudno telo je so~ivastog oblika. prikazanog na slici br. Ventilacioni hodnici imaju isti pravac kao transportni hodnici. Navedeni potkopi.33 m i TH-450 .

3.5 .Varijanta otvarawa le`i{ta potkopima .Slika br.

Ruda i prate}e stene su sredwe ~vrsto}e. vertikalnim popre~nim presekom i horizontalnim presekom na koti +500. da bi se smawile du`ine ventilacionih hodnika. stvarne du`ine 24. i uspostavqena je proto~na vazdu{na struja neophodna za provetravawe glavnih transportnih komunikacija u jami. izra|eni su ventilacioni hodnici: VH-565. koje je prikazano na slici br.02 m. +525. Tre}a deonica rampe projektovana je kao prava deonica. 42 . dok je wen kraj na koti +656.00 m dok je wen kraj na koti +669. VH-525 . Prva deonica rampe projektovana je kao prava deonica. Izradom potkopa (transportnih hodnika) i ventilacionih hodnika. i zale`e pod uglom od ≈ 75°.6. prakti~no su oformqeni (otkopni) horizonti u jami.00 m. prema prethodno navedenom redosledu.7 t/m3. odnosno na kotama: +565. Druga deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina.94 m. sa po~etkom na koti +656. ~ime se ostvaruju mawe du`ine spojnih hodnika (SpH) na pojedinim eta`ama. Rampa je locirana neposredno u podinskom boku rudnog tela (le`i{ta). Rampa je projektovana sa nagibom 1:6. Po~etak deonice je na koti +669.33 m.00 m dok je wen kraj na koti +656. pri ~emu je locirano u sredini vertikalnog preseka rudnog tela. Teren iznad le`i{ta odlikuje se ujedna~enim padom bez izra`enih nepravilnosti. Tehni~ki opis varijante otvarawa Rudno telo. Ruda i prate}e stene su sredwe ~vrsto}e.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Ventilaciono okno (VO) sme{teno je u boku le`i{ta. koji bi zna~ajnije uticali na lokaciju objekata otvarawa. Pravac ventilacionih hodnika je orjentisan upravno na pravac pru`awa le`i{ta.00 m.27 m. prikazano na slici br.30 m. Zapreminska masa rude iznosi 3. kao i da se urade crte`i u odgovaraju}oj razmeri.5 m. a dno okna je na koti +395 m. Na povr{ini terena iznad le`i{ta ne postoje privredni objekti. 3. Dubina ventilacionog okna iznosi 242 m. prikazano je le`i{te rude gvo`|a.00 m. zatim da se izvr{i tehni~ki opis usvojene varijante otvarawa. Re{ewe Na osnovu postoje}ih kriterijuma za izbor na~ina otvarawa le`i{ta.6. Rudno telo je so~ivastog oblika. Navedena varijanta otvarawa prikazana je na slici br. na me|usobnom visinskom odstojawu od 40 m. 3. Po~etak rampe. je na koti +673. odnosno ulaz u okno je na koti +637 m.6. VH-445 i VH-405. na povr{ini terena. i raspolo`ivih podtaka o le`i{tu. sa po~etkom na koti +673. VH-445 . stvarne du`ine 5. 3.14 m. prose~ne mo}nosti 25 .6. +445 i +405.varijanta otvarawa le`i{ta rampom Na slici br. Projektovane su slede}e du`ine ventilacionih hodnika: VH-565 . Za prikazano le`i{te potrebno je da se usvoji varijanta otvarawa. radijusa R = 23 m i obuhvatnog ugla ϕ=180°.94 m. 3. P r i m e r 4 . otvoreno je rampom koja slu`i kao glavna izvozna komunikacija jame sa povr{inom terena iznad le`i{ta. Ova deonica ustvari omogu}uje da se trasom rampe prati nagib rudnog tela (le`i{ta). naseqena mesta i sl. i wena stvarna du`ina iznosi 72. mogu da se izdvoje slede}e karakteristike rudnog tela. VH-525. Iz ventilacionog okna.13 m i VH-405 .26 m.

Otvarawe rudnika Slika br. 3.6 .Varijanta otvarawa le`i{ta rampom 43 .

dok je wen kraj na koti +631. +550. +475 +450. Peta deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. izra|eni su spojni hodnici: SpH-600. Du`ine pojedinih spojnih hodnika iznose od 10 .6 D i m e n z i o n i s a w e p r o s t o r i j a o t v a r a w a 3.00. spojnih i smernih hodnika. SpH-525. Okno mo`e da bude opremqeno sa dva spregnuta ko{a ili sa jednim ko{em sa protivtegom.00 m. odnosno do kote +400. SpH-575. Skip okna se grade na rudnicima sa velikom proizvodwom i pri tome se gradi i pomo}no servisno okno za prevoz qudi. +575. SpH-550. Po~etak deonice je na koti +656. SH-475. Po~etak deonice je na koti +650. sa po~etkom na koti +631. Iz rampe. na kotama: +600. dok je wen kraj na koti +650.12 m. SH-575.6. SH-525.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta ^etvrta deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. +425 i +400. {este i sedme deonice. pri ~emu je locirano u sredini vertikalnog preseka rudnog tela. kao i za razne pomo}ne operacije. Mogu}e su razne kombinacije: dva skipa i ko{ sa protivtegom. do spoja sa ventilacionim oknom.38 m. +550. Ruda se u ovom slu~aju u vagonetima pomo}u ko{eva izvozi na povr{inu.02 m. SH-450.00 m i wena stvarna du`ina iznosi 36. +525 +500.02 m. Naravno. odnosno ulaz u okno je na koti +656 m. SH-425 i SH-400. Orjentacija smernih hodnika je u pravcu pru`awa le`i{ta. SpH-450. Prose~na du`ina smernih hodnika iznosi oko 200 m. odnosno na kotama: +600. radijusa R = 23 m i obuhvatnog ugla ϕ=90°. • OKNO SA KO[EVIMA koristi se u rudnicima sa malim kapacitetom proizvodwe. prakti~no su oformqene otkopne eta`e. Sedma deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. +575. +425 i +400. +525 +500. Ono slu`i za izvoz rude i srevisirawe jame. SpH-475.00 m. dok je wen kraj na koti +631. Pravac navedenih spojnih hodnika orjentisan je upravno na pravac pru`awa le`i{ta.5 m. na me|usobnom visinskom odstojawu koje iznosi 25 m. i uspostavqena je proto~na vazdu{na struja neophodna za provetravawe glavnih transportnih komunikacija u jami. Po~etak deonice je na koti +631. trasa rampe je projektovana na taj na~in {to se uzastopno ponavqaju konstruktivni elementi pete. materijala. Ventilaciono okno (VO) je sme{teno u boku le`i{ta. Nadaqe. • SKIP-KO[ OKNO se ~esto grade u rudnicima sa malom i sredwom proizvodwom. SpH-425 i SpH-400.02 m. Izradom rampe. a dno okna je na koti +390 m. SH-550. Ukupna du`ina rampe iznosi 1638. radijusa R = 23 m i obuhvatnog ugla ϕ=270°. Dubina ventilacionog okna iznosi 266 m. +475 +450.94 m.00 m i wena stvarna du`ina iznosi 36. 44 . SH-500. Po sredini rudnog tela (horizontalnih preseka). dva skipa i dva ko{a itd.12 m. stvarne du`ine 5.1 D i m e n z i o n i s a w e i z v o z n o g o k n a Izvozno okno prvenstveno slu`i za izvoz rude i zavisno od vrste izvoznog suda mo`e biti: • SKIP OKNO koje mo`e biti sa jednim skipom sa protivtegom ili dva odnosno ~etiri spregnuta skipa. pri tome se navedenom du`inom rampe savla|uje visinska razlika od 273. [esta deonica rampe projektovana je kao prava deonica. pri tome karakteristi~ne ta~ke rampe imaju razli~ite kote od kota koje su prikazane u opisu navedenih deonica.00 m. izra|eni su smerni hodnici: SH-600.94 m i wena stvarna du`ina iznosi 108. 3. dok je wen kraj na koti +625. prema prethodno navedenom redosledu. SpH-500.30 m. radijusa R = 23 m i obuhvatnog ugla ϕ=90°.

potrebno je da se od ukupnog vremena trajawa jedne smene (8 ~asova) oduzme vreme potrebno za prevoz materijala.7) gde su: H N n tm v .H (m). dok je za promenu eta`e potrebno 5 sekundi. .koeficijent neravnomernosti proizvodwe ( 1. odnosno povr{inom ko{a koja je potrebna za prevoz jednog radnika.broj radnika u ko{u.Qh (t).2 m2. ♦ Jedno~asovna proizvodwa . za datu ~asovnu proizvodwu rudnika mo`e da se izra~una veli~ina korisnog tereta jedne vo`we.broj efektivnih radnih ~asova dnevno.A (t/god).6) Prilikom odre|ivawa broja efektivnih radnih ~asova u toku jedne smene. 45 .6. Kinematika izvoza je odre|ena propisima. r .dubina. sd .5) gde su: k .broj radnika u jednoj smeni. veli~ine korisnog tereta vo`we.broj radnih dana u godini (260-305). Vreme potrebno za prevoz qudi mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: t lj = H N N ⋅ + ⋅ tm v n n (3. s d = s s ⋅ ns (3. Za ovaj prora~un potrebni su slede}i podaci: ♦ Godi{wa proizvodwa . Stoga. i vremena potrebnog za manevrisawe na navozi{tima.1.Otvarawe rudnika Skipovi i ko{evi sa protivtegom imaju tu prednost {to wima mo`e da se izvozi ruda sa ve}eg broja horizonata.1. odre|uje se na taj na~in {to se usvaja da je za svakog radnika potrebno po 3 sekunde.brzina prevoza radnika. odre|uje se na taj na~in {to se ukupna raspolo`iva povr{ina jednog ko{a (povr{ina jedne eta`e pomno`ena brojem eta`a) podeli sa 0. 3. Ovo je potrebno da se u~ini u slu~aju kada se navedene operacije obavqaju kroz jedno okno i jednim izvoznim postrojewem.vreme manevrisawa pri ulazu n radnika u ko{. dok spregnutim sudovima ruda mo`e da se izvozi samo sa jednog horizonta. odnosno visina izvoza (m). za prevoz qudi i za reviziju okna. ♦ Dubina izvoznog okna . . . .1 . Broj efektivnih radnih ~asova dnevno (sd) mo`e da se izra~una na taj na~in {to se broj efektivnih radnih ~asova u jednoj smeni (ss) pomno`i sa brojem smena u toku dana(ns).1 Orjentaciona kinematika izvoza i izbor korisnog tereta jedne vo`we • • • Kapacitet izvoznog postrojewa uglavnom zavisi od slede}a tri faktora: kinematike izvoza.35 ). koja mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Qh = k⋅A r ⋅ sd (3.

8) gde su: vmax k p q H - maksimalno dopu{tena brzina vo`we (m/s).11) gde je: T . vn < vmax. i faktora iskori{}ewa brzine va`e slede}i odnosi: p ≈ q ≥ 0.5 ⎠ (3.13) gde je: vn . ubrzawe (m/s2).nh.5 (3. pri prevozu qudi iznosi vmax = 14 m/s.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Maksimalna brzina2 vo`we pri prevozu qudi i materijala mo`e da se odredi pomo}u slede}eg obrasca: v max = k ⋅ 2⋅p⋅q ⋅H p+q (3. dubina.12) Vreme ~iste vo`we mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: t= H + 25 vn (3. mo`e da se izra~una po slede}oj formuli: nh = 3600 T (3.6. odnosno visina izvoza (m). koeficijent iskori{}ewa brzine. usporewe (m/s2).ukupno vreme trajawa jedne vo`we (s).75 m/s2. dok maksimalno dozvoqena vrednost ubrzawa i usporewa pri prevozu qudi iznosi p = q = 0. Za apsolutne vrednosti ubrzawa odnosno usporewa.6 m / s 2 k ⋅ p ≤ 0.brzina normalne vo`we. dok ista vrednost brzine pri prevozu materijala iznosi vmax = 20 m/s.9) Vreme trajawa revizije okna kod svake smene mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: ⎛ H ⎞ tr = 2 ⋅ ⎜ + 800⎟ ⎝ 0. k = 0.10) ♦ Broj vo`wi u jednom ~asu . Prema ~lanu 20 Pravilnika o tehni~kim noramtivima pri prevozu qudi i materijala oknima rudnika 2 46 . odnosno: T = t + tm (3. Maksimalno dozvoqena vrednost koeficijenta iskori{}ewa brzine iznosi Maksimalno dozvoqena brzina vo`we. Ukupno vreme trajawa jedne vo`we ( T ) predstavqa zbir vremena trajawa ~iste vo`we ( t ) i vremena manevrisawa ( tm ).

Zatim je potrebno da se u minimalni svetli profil okna (naj~e{}e krug) smeste sve predvi|ene instalacije: skipovi.13 s. Na osnovu dimenzija izabranog izvoznog suda (sudova) vr{i se izbor popre~nog preseka okna. dimenzije ko{eva se usvajaju na osnovu usvojenih zapremina vagoneta.dvostrano navozi{te . stubi{te. tm = 30 s tm = 15 . Koristan teret jedne vo`we mo`e da se izra~una pomo}u slede}ih formula: ∗ u slu~ajevima primene dva spregnuta izvozna suda: Q = ∗ u slu~ajevima primene izvoznih sudova sa protivtegom: Qh nh Q= 2 ⋅ Qh nh (3.jednostrano navozi{te . 47 . kao i dimenzije ko{a. stim {to ni u kom slu~aju ne sme da bude mawa od 3 m. Na svakoj eta`i ko{a mo`e da bude po jedan ili po dva vagoneta u redu. koja je jednaka dvostrukoj vrednosti dijagonale kvadratnog ili pravougaonog popre~nog preseka skipa. jedan za drugim. ko{evi.8 i 3.15) (3. Kod izvoza ko{evima.14) Kao orjentaciona vremena manevrisawa na navozi{tu mogu da se usvoje slede}e vrednosti: ∗ kod primene skipova za rudu: ∗ kod primene jednoeta`nih ko{eva: .16) Po{to je izvr{en prora~un korisnog tereta jedne vo`we. i do 12 vagoneta. uz dodatak da je za svaku promenu eta`e potrebno 5 sekundi.8 ⋅ v max (3. odnosno dubine najni`eg horizonta i slobodne dubine okna. mo`e da se prora~una i usvoji zapremina skipa.20 s tm = 10 . U jednom ko{u mo`e da bude sme{ten jedan ili ve}i broj vagoneta. odnosno: v n = 0.7. cevovod itd. Slobodna dubina okna mora da bude najmawe jednaka slobodnoj visini u torwu. Slobodna visina u torwu zavisi od maksimalne brzine vo`we i opremqenosti izvoznog postrojewa. Ukupna dubina okna predstavqa zbir dubine izvoza.Otvarawe rudnika Prilikom orjentacionog prora~una mo`e da se usvoji da brzina normalne vo`we ima za 20 % ni`u vrednost od maksimalne brzine vo`we.9. Dimenzije skipa mogu da se izra~unaju na taj na~in {to se za tra`enu zapreminu skipa odre|uje du`ina skipa.mehanizovano navozi{te tm = 10 s. 3. protivteg. odnosno da se usvoji zapremina vagoneta. kao i na osnovu usvojenog broja vagoneta u ko{u. ∗ kod primene vi{eeta`nih ko{eva potrebno je da se prora~una vreme manevrisawa za svaku eta`u. dok su u pripadaju}im tabelama date potrebne dimenzije u zavisnosti od veli~ine izvoznog suda. Dispozicije izvoznih sudova i drugih ure|aja u oknu prikazane su na slikama 3.

15 0.140⋅180 140⋅160.20 0.15 1.20 0.21 0.19 0.140⋅180 140⋅160.7 4.90 0.0 D (m) 3. Stoga.5 4.17 0.16 0.36 0.20 0.35 0.34 0.16 1.18 0. minimalna vrednost slobodne visine iznosi: 2 ≤ vmax < 4 4 ≤ vmax < 6 6 ≤ vmax < 10 10 ≤ vmax 3m 5m onoliko koliko iznosi vn najmawe 10 m Prilikom izvoza rude neminovno dolazi do wenog prosipawa u okno.55 3.19 0. i brzinom prevoza materijala do 6 m/s.9 4.08 0.120⋅160 120⋅140.25 d (m) 0.40 0.120⋅160 140⋅160.95 4.15 0.140⋅180 140⋅160.74 1.35 0. stim {to je koli~ina prosute rude kod izvoza ko{evima mawe nego kod izvoza skipovima.50 1.82 1. bez regulatora vo`we.18 0.40 0.75 1.38 1.25 0.06 1.40 e (m) 0.62 1.38 0.5 2.7 a b c d Vagonet D (m) (m) (m) (m) (m) (m3) 0.40 0.94 2. 3. slobodna dubina okna mora da bude odgovaraju}im prostorijama povezana sa navozi{tem.95 3.5 puta ve}a od brojne vrednosti maksimalno dozvoqene brzine pri prevozu materijala.3 4.25 0.30 3.8 .85 3.15 0.90 3.20 0.20 0.Dispozicija ko{a sa dva vagoneta po eta`i 48 .06 1.25 0.20 0.18 0.36 1.17 0.19 0.19 0.60 3.50 3. Za izvozna postrojewa.25 0.40 1.0* 7.140⋅180 160⋅180.Dispozicija ko{a sa jednim vagonetom po eta`i Tabela br.84 0. tako da je u slu~ajevima potrebe mogu}e weno bezbedno ~i{}ewe i odvodwavawe.60 3.15 0.120⋅160 120⋅140.00 4.7 0. sa brzinom prevoza qudi mawom od 4 m/s.28 0.94 0.45 b (m) 0.14 0.20 0.28 0.1 1.20 0.180⋅200 Slika br.15 f (m) 0.00 3.180⋅200 160⋅180. Tabela br.14 0. 3.86 0.20 0.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta • • Za mawa izvozna postrojewa.180⋅200 180⋅200.13 0.25 0.13 0.15 0.83 1.15 0. Naravno da se u slobodnoj dubini okna nalazi mawa ili ve}a koli~ina vode.180⋅200 160⋅180.04 1.17 0. 3.96 1.96 0.180⋅220 160⋅180.25 1.10 2.20 0.15 0.14 f (m) 0.14 0.16 0.14 0.16 1.25 3.5 5.25 0. slobodna visina mora da bude najmawe 1.180⋅200 Slika br.25 0.0 6.17 0. koja su opremqena regulatorom vo`we.20 0.5 0.15 0.92 1.17 0.19 0.19 Presek vo|ice (mm) 120⋅140.45 a (m) 1.19 0.51 1.06 0.75 2.1 4.06 1.7 .25 *jedan i dva vagoneta po eta`i e (m) 0.140⋅180 160⋅180.19 Presek vo|ice (mm) 140⋅160.80 3.08 0.30 3.45 3.15 0.18 0.20 0.30 4.6 Vagonet (m3) 0..18 c (m) 0.180⋅200 160⋅180.60 1.08 1.38 0.70 3.14 0.20 1.10 2.25 0.180⋅200 160⋅180.3 1. 3.85 3.06 1.50 6.9 1.17 0.

6.Otvarawe rudnika Tabela br.18 Slika br. betona. odnosno za snabdevawe jame repromaterijalom.39 0.90 1. Ko{ je naj~e{}e velikih dimenzija. jedno ili dvoeta`ni i wime mo`e da se preveze ve}i broj qudi. umesto odeqewa za prolaz qudi. 49 .8 Skip (m3) 1 2 3 D (m) 2. dizel goriva. Kod ovakvih rudnika izvozna okna slu`e prevashodno za izvoz rude. za prevoz qudi i opreme. za odvodwavawe i provetravawe.17 0. opremaju jo{ jednim izvoznim postrojewem . Servisno (pomo}no) okno slu`i za servisirawe jame. koje je snabdeveno dizel agregatom za proizvodwu elektri~ne energije.38 4. pod uslovom da ga ne ometaju.18 0.45 c (m) 0. 3. za snabdevawe jame energijom. 3.10. za slu~aj da nastane prekid u snabdevawu elektri~nom energijom iz postoje}e mre`e.9 .14 0.Dispozicija skipova 3. ali i za druge pomo}ne operacije koje mogu da se obavqaju paralelno sa izvozom.23 e (m) 0. Tipi~an popre~ni presek servisnog (pomo}nog) okna sa naj~e{}e kori{}enom opremom prikazan je na slici br.2 D i m e n z i o n i s a w e s e r v i s n o g o k n a Servisno okno se radi prilikom eksploatacije velikih le`i{ta.pomo}nim za prevoz qudi.96 3.00 1. neretko i celokupno qudstvo jedne jamske smene. 3.10 1.80 b (m) 0. maziva.20 0. bez pretovara i uz malo anga`ovawe radnika. Servisna okna su naj~e{}e opremqena ko{em sa protivtegom.20 0.15 a (m) 1.14 0.30 1.14 f Presek vo|ice (m) (mm) 0. odnosno u rudnicima sa velikim godi{wim kapacitetima proizvodwe. Servisnim oknom je omogu}en efikasan transport eksploziva.25 d (m) 0. Ovakva okna se naj~e{}e.34 0. jamske gra|e i drugog repromaterijala sa povr{ine u jamu.

mora da bude najmawe 500 mm. sistema ko{-protivteg Napomene: Dimenzije traverzi i rastojawa izme|u ko{a i okolnih instalacija su orjentaciona.Servisno okno sa dva izvozna postrojewa. Slika br. 50 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta 1 . odnosno najmawe 600 mm za ve}e dubine. Kada se koriste u`etne vo|ice razmak izme|u izvoznih posuda. mora da iznosi najmawe polovinu vrednosti rastojawa izme|u izvoznih posuda.traverza. 3. i mogu da se koriste samo prilikom orjentacionih dimenzionisawa. pri dvostranom vo|ewu.cevovod u oknu. 3 .ko{. odnosno instalacija u oknu. 2 .protivteg.10 . 4 . Vrednost rastojawa izme|u izvozne posude i zida.

potkopa. 3. kroz ventilaciono okno. koji je potreban za provetravawe jame. dimenzija stranice a (m) mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: a= P (3. dimenzija pre~nika (3. 51 .11.. dok se u svim ostalim slu~ajevima primewuje kru`no zasvo|en oblik popre~nog preseka prostorije. Na osnovu tog uslova mo`e da se izra~una povr{ina popre~nog preseka ventilacionog okna P (m2).Otvarawe rudnika 3. Po{to su ove prostorije naj~e{}e niskozasvo|enog oblika popre~nog preseka.3 D i m e n z i o n i s a w e v e n t i l a c i o n o g o k n a Ventilaciono okno orjentaciono mo`e da se dimenzioni{e prema slede}im kriterijumima: protoku ukupne koli~ine vazduha kojim se jama provetrava.6. ne sme da iznosi vi{e od d (m) mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: d≥ 4 ⋅P π Ukoliko je ventilaciono okno kru`nog popre~nog preseka. Trapezasti oblik popre~nog preseka ima prostorija koja je podgra|ena drvenom okvirnom podgradom. Orjentaciona vrednost vazdu{nog protoka Vuk (m3/s).9. 10 m/s. sa wihovim osnovnim karakteristikama. rampi Popre~ni presek ovih prostorija naj~e{}e ima tapezasti ili kru`no zasvo|en oblik.6.20) Ukoliko je ventilaciono okno kvadratnog popre~nog preseka. dok je pregled razli~itih tipova jamskih kamiona.4 D i m e n z i o n i s a w e p o p r e ~ n o g p r e s e k a h o d n i k a .19) Brzina vazdu{ne struje.18) gde je: A . za orjentacionu vrednost potrebnog vazdu{nog protoka: P≥ Vuk 10 (3. Popre~ni presek jedne ovakve prostorije prikazan je na slici br. Ukoliko je prostorija namewena za saobra}awe jamske dizel mehanizacije ona mora da bude najmawe za 1 m {ira od najve}e {irine vozila koje se wome kre}e. i fizi~komehani~kim osobinama stenskog masiva u kome je prostorija izra|ena.17) • za rudnike sa godi{wim kapacitetom preko 900 000 t Vuk = 90 + 46.21) 3.godi{wi kapacitet rudnika (Mt).5 ⋅ A (3. 3. Dimenzije popre~nog preseka ovih prostorija su uslovqene gabaritima transportnih sredstava.8 m. minimalna visina iste od poda do po~etka svoda mora da iznosi 1. mo`e da se odredi pomo}u slede}ih empirijskih formula: • za rudnike sa godi{wim kapacitetom do 900 000 t Vuk = 195 ⋅ A (3. prikazan u tabeli br. i dozvoqenoj brzini kretawa vazduha kroz ventilaciono okno.

od najisturenije ivice vozila do boka hodnika. 3.11 . sa strane gde nije dozvoqen prolaz zaposlenima iznosi 0. Kroz ove prostorije. treba da se obezbedi prolaz zaposlenima uz jedan od bokova prostorije.8 m.0 5.0 20.7 2.1 T233 35D K250-21 1. Visina prolaza mora da iznosi ≥ 1.8 5.0 1334 1550 1550 1816 2032 2286 2000 1830 2300 1900 2200 2420 2980 3030 1168 1270 1499 1550 1880 1905 1650 2350 2200 2200 2400 2420 2430 2700 3023 3251 3848 4166 6198 6782 7920 8315 8660 7380 8720 10 000 9785 8870 15 17 29 39 100 100 69 102 136 66 136 170 240 180 Ukoliko je prostorija namewena za transport vagonima sa lokomotivskom vu~om.0 1. po pravilu. 52 .5 10. onda gabariti lokomotive.25 m. 3. odnosno vagona uslovqavaju veli~inu profila prostorije.5 7.5 9.9 TIP KAMIONA ZAPREMINA (m3) [IRINA (mm) VISINA (mm) DU@INA (mm) SNAGA (KW) PROIZVO\A^ EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO SCHOPF MAN GHH SCHOPF ATLAS COPCO MAN GHH SCHOPF TORO KIRUNA TRUCK 962 963 964 965 980-T10 980-T13 T103 MK-A15.0 12.5 8. Najmawe dozvoqeno rastojawe.Popre~ni presek prostorije namewene za kretawe jamske dizel mehanizacije Tabela br.1 T193 HT 12/90 MK-A20.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta Slika br.0 21.7 m mereno od najisturenije ivice vozila do boka hodnika.5 5. [irina prolaza mora da iznosi ≥ 0.3 2.

Slika br.0 1.5A vg 9A vg 10A 0.0.0 13.28 0.Tehni~ke karakteristike vagoneta MODEL VAGONA ZAPREMINA (m3) NOSIVOST (t) DU@INA (mm) [IRINA (mm) VISINA (mm) KOLOSEK (mm) vg 0.0 5-7 7 . Minimalno rastojawe izme|u vozila koja se mimoilaze iznosi 0.2 1.3. uz oba boka mora da postoje prolazi ~ija {irina iznosi ≥ 0.12 .11 .5 27.0 ≥ 3.10 10 14 20 .0 1250 1850 3073 4100 8000 7300 850 1000 1250 1350 1350 1800 1220 1300 1200 1550 1550 1600 600 600 900 900 900 900 53 .5 0. hodnik mora da bude tako dimenzionisan da visina trolne `ice. Tabela br.5 5.2.7 1.5 4. 3.7 vg 1.2 2. Udaqenost trolne `ice od podgrade mora da iznosi najmawe 0.Popre~ni preseci prostorija namewenih za transport vagonima Narednim tabelama su prikazani podaci koji mogu da poslu`e za izbor sastava voza.2 .0 Tabela br. 9.2 2. 3.0 10. ne sme da iznosi mawe od 2.2 m.2 4.2 vg 2.Izbor sastava voza u funkciji godi{weg kapaciteta GODI[WI KAPACITET ( Mt ) MASA LOKOMOTIVE (t) ZAPREMINA VAGONA ( m3 ) ≤ 0. kao i za izbor lokomotiva i vagona.5 .0 .0 30.7 . 2.5.2 m. 11.0 1. 3.0 4.0 vg 4.7 m. 1.5 9.1. ra~unaju}i od gorwe ivice {ine.2 0. Kada se za vu~u vozova koriste trolne lokomotive.10 .Otvarawe rudnika Na navozi{tima sa dva koloseka.8 2.0.2 m.

podgradni materijal itd. dok visina navozi{ta na mestu spoja sa oknom treba da bude dovoqna za izvo`ewe i navo`ewe najdu`ih predmeta. Na slici br. okno je naj~e{}e opremqeno i jednim ko{em sa protivtegom. [irina navozi{ta je obi~no jednaka pre~niku izvoznog okna. U navozi{tu se vr{i navo`ewe punih vagoneta i izvo`ewe praznih. 3. U blizini navozi{ta obi~no se nalazi ve}i broj podzemnih prostorija komornog tipa. 900 600. 900 900 900 2900 3120 4500 4760 5440 12300 960 1000 1050 1050 - 1300 1350 1350 1350 1350 1400 1515 1500 1650 1650 1650 2445 2185 2400 2300 2300 2300 1600 1600 1600 1800 1800 1800 7 7 12 12 18 18 Tabela br. ~ekaonice.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta Tabela br. 900 600.5 D i m e n z i o n i s a w e n a v o z i { t a Navozi{te je prostorija koja povezuje izvozno okno sa glavnim transportnim hodnikom.12 . za izvoz jalovine. cevi. 900 600. 54 . 900 600. dvostrana i dvostrana sa kru`nim kretawem vagoneta. na~ina izvoza. kapaciteta izvoza itd.13 . pumpne stanice itd. Izgled i veli~ina navozi{ta zavise od tipa okna.Tehni~ke karakteristike akumulatorskih lokomotiva TIP LOKOMOTIVE MASA (t) KOLOSEK (mm) DU@INA (mm) [IRINA (mm) K 600 K 900 VISINA KABINE (mm) MINIMALNI RADIJUS KRIVINE (m) Ak2u 5Arv2m Arp7 Am8d Arp10 Arp14 2. U jamama gde se izvoz vr{i ko{evima navozi{ta mogu da budu: jednostrana. 3. Du`ina navozi{ta treba da bude dovoqna da u wemu mo`e da se smesti voz sa maksimalnim brojem vagona. koji mogu da do|u u obzir tokom eksploatacije ({ine. 900 600 900 2015 3480 4200 4550 5500 5860 900 1000 1050 1045 1060 - 1300 1350 1345 1350 1210 1450 1500 1415 1650 1650 5 7 6 8 8 15 3. U ovom slu~aju navozi{te je slo`enije konstrukcije Na navozi{tima skip okana nalazi se jedinica za pra`wewe vagoneta. Kada se izvoz rude vr{i skipovima. prevoz qudi i druge pomo}ne operacije. kancelarije. trafostanice.2 5 7 8 10 14 600 600. 3. opreme i repromaterijala.6. kao i da mo`e da se vr{i sigurno i efikasno manevrisawe i navo`ewe. ukrcavawe i iskrcavawe qudi.13 prikazano je navozi{te sa dimenzijama koje su potrebne za prora~un wegove visine.). ~ija konstrukcija i princip rada zavise od vrste vagoneta kojima se vr{i transport. kao {to su: remize.Tehni~ke karakteristike trolnih lokomotiva TIP LOKOMOTIVE MASA (t) KOLOSEK (mm) DU@INA (mm) [IRINA (mm) K 600 K 900 VISINA KABINE (mm) RADNA VISINA TROLE (mm) max min MINIMALNI RADIJUS KRIVINE (m) 3kr-600 4kr-1 7kr1u k10 k14 2kt28 3 4 7 10 14 28 600 600.

tako da muq natalo`en u jednom delu mo`e da se o~isti dok se voda crpi iz drugog dela vodosabirnika.pre~nik okna (m). vodosabirnik treba da bude podeqen najmawe na dva dela.Spoj navozi{ta sa oknom 3. 3.15. koja je sme{tena u komori drobqewa. kao i wegov popre~ni presek prikazani su na slici br. proizvodnog kapaciteta. gradi se u blizini okna.6 D i m e n z i o n i s a w e v o d o s a b i r n i k a Vodosabirnik predstavqa skup jamskih prostorija u kojima se vr{i skupqawe jamske vode. weno odmuqivawe i ispumpavawe.Otvarawe rudnika Ruda se kroz re{etku spu{ta u bunker. pre utovara u skipove. Slika br. Vodosabirnik. stepena automatizacije itd. a iznad mesta utovara rude u skipove. vrste skipova. odnosno crpna stanica. Dimenzije vodosabirnika moraju. 3. pored prostorija navozi{ta. Komora drobqewa se nalazi ispod bunkera. 3. . {to prvenstveno zavisi od granulacije rude. odnosno na slici br.13 . dimenzije vodosabirnika moraju da budu ve}e.7 ⋅ (C − d) (3. ~ija zapremina odgovara ~asovnoj ili smenskoj proizvodwi rudnika. ~ija zapremina obezbe|uje prijem rude iz jednog voza ili ~e{}e prijem koli~ine rude u iznosu dnevne proizvodwe rudnika. Visina navozi{ta na mestu spoja sa oknom h (m) mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule : h = 0.14. Prilikom otkopavawa rude masovnim metodama u bunker dolazi ruda krupnije granulacije. Stoga se ruda. Polo`aj vodosabirnika. d . minimalno. Postoje razli~ite konstrukcije puni{ta skipova. drobi u jamskoj drobilici.22) gde su: C .6. nepogodna za izvoz skipovima. 55 . Ukoliko se o~ekuje iznenadni priliv ve}e koli~ine vode. jame u kojima se vr{i hidrozasipavawe otkopa).du`ina najdu`eg predmeta (10 m). U ovim slu~ajevima ispod jamske drobilice postoji jo{ jedan bunker. U jamama sa velikim prilivom zamuqene vode i koje su ugro`ene od provala vode (napr. da obezbe|uju prijem vode tokom osmo~asovnog vremenskog perioda.

minimalne dubine 3 m. 3 .vodosabirnik (drugi deo). 56 . 9 .14 .Popre~ni presek vodosabirnika 3.prijemni bunar.vodosabirnik (prvi deo).6.pumpna komora.navozi{te. Slika br. 6 . 3. 3.spojni hodnik pumpne komore 10 . na drugoj strani pristupnog hodnika mora da bude izra|eno odbojno udubqewe. Ovi magacini mogu da imaju dve ili vi{e komora. 7 .7 D i m e n z i o n i s a w e j a m s k o g m a g a c i n a e k s p l o z i v n i h sredstava i izbor wegove lokacije Jamski magacin eksplozivnih sredstava sastoji se od pristupnog hodnika i komora za sme{taj eksplozivnih sredstava.okno. odgovaraju}e profilu komore.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta Slika br.niskop za ~i{}ewe.uskop za cevovod. 5 .niskop za ~i{}ewe. stim {to ne sme da iznosi mawe od 6 m. 11 .Polo`aj vodosabirnika 1 . Naspram svake komore. 8 .15 . 4 .usisni bunar. Komore moraju da budu tako izgra|ene da wihova uzdu`na osa zahvata prav ugao sa uzdu`nom osom pristupnog hodnika. Debqina zidova izme|u komora odre|uje se na osnovu prora~una. 2 .

2 13 1. glavni potkopi itd. 3. ili • do 7000 kg sme{a amonijumnitratnog goriva.15 date su razli~ite vrednosti specifi~ne potro{we eksploziva (q) u zavisnosti od koeficijenta ~vrsto}e stene po Proto|akonovu (f ).5 6 0. Tabela br.6 7 0. Minimalne udaqenosti magacina od pojedinih jamskih objekata i prostorija prikazane su u tabeli br.9 20 2.Otvarawe rudnika Minimalna slobodna visina prostorija magacina iznosi 2. Na mestima navedenih promena pravaca moraju da postoje odbojna udubqewa.7 18 1. 3. odnosno da se odredi potreban broj komora u magacinu. komore. i da najkra}im putem bude spojen sa bli`im ogrankom sve`e vazdu{ne struje pomo}u bu{otine ili su`enog hodnika. Ulaz u prilaznu prostoriju magacina ne sme da bude u hodniku glavne ulazne vazdu{ne struje. za prigu{ewe vazdu{nog udara u slu~aju eksplozije. Dimenzionisawe jamskog magacina eksploziva mo`e da se obavi prema o~ekivanoj potro{wi eksploziva. ve} se gradi tako da bude u neposrednoj vezi sa izlaznom vazdu{nom strujom. ili • do 5000 kg amonijumnitratskih metanskih i drugih pra{kastih eksploziva.16.2 m.4 5 0.7 8 0.14. 3. i do 20 000 komada detonatorskih kapisli odnosno elektri~nih detonatora. dok kod magacina sa vi{e komora isti pravac mora da bude promewen najmawe tri puta. Svaka vrsta eksplozivnog sredstva mora da bude sme{tena u posebnu komoru.17. trafostanice glavno izvozno okno.8 19 1. sa dve komore. Ovi magacini se grade u jalovim stenama ili rudi.9 10 1.14 NAZIV minimalna dozvoqena udaqenost od najbli`ih komora (}elija) jamskog magacina (m) u vidu }elija ni{a u vidu komora 60 60 20 60 100 15 100 100 25 100 100 15 glavni ventilator ventilaciona vrata koja obezbe|uju ventilaciju cele jame ili celog odeqewa jame otpremni hodnici koji slu`e za redovni izlazak. U tabeli br.3 4 0. i ukupna koli~ina eksploziva ne sme da bude ve}a od 50 t. dubine 3 m. Izgled jamskog magacina eksploziva prikazan je na slici br.0 Poznavaju}i godi{wi kapacitet rudnika jednostavno mo`e da se izra~una mese~na proizvodwa rude. pumpe.0 11 1.15 f q (kg/m3) 3 0. 3.i glavni vetreni hodnici okna.8 9 0. amonijumnitratskih plasti~nih i poluplasti~nih eksploziva. na osnovu ~ega mo`e da se prora~una mese~na potro{wa eksploziva. Na osnovu mese~ne potro{we eksploziva mo`e da se izvr{i dimenzionisawe jamskog magacina eksploziva. Tabela br. na suvom mestu i van podru~ja pove}anih pritisaka. ostali hodnici i jamske prostorije U jednoj komori jamskog magacina eksplozivnih sredstava dozvoqeno je da se dr`e slede}e koli~ine eksploziva i eksplozivnih sredstava: • do 2500 kg nitroglicerinskih.4 15 1.6 17 1.5 16 1.3 14 1. dok je wegov polo`aj u odnosu na ostale jamske prostorije i objekte prikazan na slici br. okno za prevoz qudi. 57 . mora da bude najmawe dva puta promewen (u odnosu na prethodni pravac) pod pravim uglom. 3. 3. Pravac prilaznog hodnika magacinu.1 12 1.

Izgled jamskog magacina eksploziva Slika br.Lokacija jamskog magacina eksploziva 58 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta Slika br.17 .16 . 3. 3.

Radionica je naj~e{}e komornog tipa i mora da ima najmawe jednu komoru za prawe i podmazivawe opreme. 3. Presek "A-A" 1 . 3. kao i da budu provetravani.18.Otvarawe rudnika 3. Radionica svojim dimenzijama mora da bude u skladu sa brojem dizel jedinica i wihovim gabaritima. kao i lak{e popravke pojedinih elektri~nih. kao i komore u kojima su sme{teni razni magacini.servisni kanali 4 .8 D i m e n z i o n i s a w e j a m s k e r a d i o n i c e za popravke dizel mehanizacije Kada se pri rudarskim podzemnim radovima na otkopavawu. mese~ni i drugi periodi~ni pregledi opreme. kao i weno prawe i podmazivawe.Jamska radionica za servisirawe dizel opreme 59 . Popravke i remont sklopova.hodnici za pristup servisnom kanalu 2 . Ona mora da bude tako izgra|ena i opremqena da u woj mogu da se vr{e smenski. Kanali trebaju da budu tako izvedeni da se u wima ne skupqa voda i druge prosute te~nosti.6.komore za opremu koja nije u upotrebi 7 . kancelarija poslovo|e itd. Zatim. ina~e.prilazne rampe 3 .18 . kao i na pripremi za otkopavawe koristi jamska dizel mehanizacija neophodno je da se u samom le`i{tu ili wegovoj neposrednoj blizini izgradi radionica za odr`avawe i popravke dizel opreme. mehani~kih i hidrauli~nih sklopova.radionica 6 .kranska staza 5 . i jednu komoru za popravke koja je opremqena dizalicom upotrebqivom za poslove sklapawa i rasklapawa opreme. obi~no se vr{e u specijalizovanim radionicama na povr{ini. Potrebno je da radionica u svom sastavu ima i komore za parakirawe mehanizacije koja se u tom periodu ne upotrebqava. radionica mora da omogu}i rasklapawe dizel jedinica i zamenu sklopova. Izgled jedne jamske radionice prikazan je na slici br.komora za rezervne delove Slika br. Ove komore moraju da budu opremqene i kanalima za pristup mehanizaciji sa dowe strane.

Dimenzionisawe ovih skladi{ta mo`e da se izvr{i na osnovu nedeqne. koje moraju da budu odvojene od ni{a za gorivo. Skladi{ta se provetravaju proto~no. Pored ni{a i skladi{ta goriva i maziva u smeru oticawa te~nosti.Jamsko skladi{te dizel goriva i maziva 60 . ili mese~ne potro{we uqa odnosno maziva. U skladi{tu posude maksimalne zapremine 1000 litara odvajaju se pregradnim zidom ili se sme{taju u posebne komore. eventualno iscurelog.komora za uqe 2 . petnaestodnevne. u jamskoj radionici za servisirawe opreme). Koli~ine od maksimalno 1000 litara uqa i 400 kg masti moraju da se ~uvaju u skladi{tu maziva . a koli~ine ve}e od 200 litara moraju da se dr`e u za tu svrhu posebno izgra|enim skladi{tima. Izgled skladi{ta goriva i maziva je prikazan na slici br. moraju da budu izra|ene jame (udubqewa) dovoqne zapremine da prime ukupnu koli~inu. Koli~ine goriva do 200 litara mogu da se dr`e u posebnim ni{ama.jama za skupqawe prosutih te~nosti Ö smer kretawa vazduha Slika br.komore za naftu 4 .19 . 3. Orjentaciona vrednost o~ekivane potro{we mo`e da se odredi pomo}u normativa potro{we goriva u sli~nim rudnicima. i moraju da se lociraju u prostorijama izlazne vazdu{ne struje. 1 .6. goriva i maziva.19. koje mora da bude odvojeno od skladi{ta goriva i locirano ispred wega u pravcu kretawa vazdu{ne struje. 3.komora za mast 3 . i mogu da budu locirane i u ograncima ulazne vazdu{ne struje (napr.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije le`i{ta 3. Koli~ine do 200 litara uqa i do 50 kg masti mogu da se ~uvaju u ni{ama za mazivo.9 D i m e n z i o n i s a w e i i z b o r l o k a c i j e j a m s k o g skladi{ta dizel goriva i maziva Upotreba dizel mehanizacije podrazumeva i da treba da se obezbedi snabdevawa iste dizel gorivom i mazivom.

Ako se zna da postoji funkcionalna zavisnost izme|u napona i deformacija. {to za posledicu ima deficit mase u iznosu zapremine nastalih prostorija. adekvatno primarnom naponskom stawu.1 O t k o p a v a w e Stenski masiv. Na slikama je pokazano stawe stenskog masiva pre i posle dezintegracije ozna~enog wegovog dela. to jest sistem }e biti uravnote`en. Stenski masiv mo`e da se opi{e pomo}u slede}ih parametara: • Fizi~ko-mehani~kim osobinama stena od kojih je izgra|en. generalno sa orudwenim delovima ili rudnim le`i{tima nalazi se u ravnote`nom stawu. a) b) Slika br. Za potrebe rudarskih zahvata potrebno je da se stenski masiv opi{e (odredi) pomo}u parametara stawa. • Strukturnim osobinama stene. wegovo uklawawe neminovno izaziva redistribuciju napona u preostalom delu masiva. naravno ako nisu prisutni neotektonski procesi. To zna~i da }e izra|eni otkop biti stabilan. Rudarske aktivnosti na otkopavawu svode se na dezintegraciju dela stenskog masiva. oblika i prostornog polo`aja izra|ene prostorije (otkopa).Stawe masiva. onda lako mo`e da se zakqu~i da }e stena proporcionalno promeni napona da pretrpi odre|enu deformaciju. a u prvom redu brojem pukotina. Stim {to koeficijent proporcionalnosti karakteri{e stenski materijal. Intenzitet te promene zavisi od veli~ine.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 4 METODE OTKOPAVAWA 4. a) pre dezintegracije ozna~enog dela masiva. b) posle dezintegracije ozna~enog dela masiva Ako je otkop svojom veli~inom. modul elasti~nosti i Poasonov koeficijent. • Naponskim stawem masiva koje se opisuje intenzitetom vertikalne i horizontalne komponente napona. 4. 61 . Za ~vrste stene to su u prvom redu ~vrsto}a na pritisak. oblikom i prostornim polo`ajem saglasan fizi~ko-mehani~kim i strukturnim osobinama stene i naponskom stawu u masivu onda ni u jednom delu masiva naponi indukovani wegovom izradom ne}e pre}i granicu loma.1 . Odnosno dolazi do promene naponskog stawa okolnog stenskog masiva. wihovim osobinama i elementima pada. Sa obzirom da je i dezintegrisani deo masiva bio napregnut.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

U protivnom potrebno je da se osigurava, odnosno da se {titi podgradom. U nekim slu~ajevima nije mogu}e (nije racionalno) da se otkop `eqenih dimenzija u konkretnom stenskom masivu, rudi, odr`ava stabilnim ni uz podgra|ivawe pa se pristupa wegovom planskom zaru{avawu. Otkopavawe predstavqa proces dezintegracije rude iz rudnog le`i{ta pri ~emu nastaju otkopne prostorije, otkopi. Dimenzije, prostorni polo`aj otkopa, dinamika i tehnologija otkopavawa zavise od prirodnih uslova u le`i{tu. Ta~nije re~eno zavise od primewene metode otkopavawa primerene prirodnim uslovima u le`i{tu. Otkopavawe rude je osnovna rudarska aktivnost i ono daje smisao svim ostalim aktivnostima u podzemnom proizvodnom sistemu. Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa, stoga, predstavqa najdelikatniju i najte`u odluku u procesu in`ewerskog odlu~ivawa u podzemnoj eksploataciji, koja se donosi u interaktivnoj proceduri upravqawa masivom. 4.2 M e t o d a o t k o p a v a w a Metodom otkopavawa defini{u se: oblik i dimenzije otkopne konstrukcije, na~in i redosled dezintegracije rude iz prirodnog okru`ewa, upravqawe masivom, tehnolo{ki postupci otkopavawa i provetravawe otkopnih radili{ta. Oblik konstrukcije otkopa uslovqen je u prvom redu oblikom i veli~inom rudnog tela. Velika rudna tela sa pribli`no iste sve tri dimenzije u principu ne uslovqavaju oblik konstrukcije otkopa, dok mala rudna tela i rudna tela sa disproporcijom u dimenzijama (tanke rudne `ile i rudne cevi sa malom povr{inom popre~nog preseka) uslovqavaju da otkop ima oblik i dimenzije rudnog tela. Kod ovih rudnih tela su`en je izbor i po pitawu na~ina upravqawa masivom i po pitawu redosleda otkopavawa. Rudna tela plo~astog oblika horizontalna i blago nagnuta dele se na otkopne blokove, ako to dozvoqavaju wegove dimenzije. Rudna tela koja zale`u strmo, po visini se dele na horizonte, ako se po visini prostiru na vi{e horizonata (nivoa). Rudna tela velikih dimenzija u sva tri pravca mogu biti podeqena na horizonte po visini i na otkopne blokove u okviru jednog horizonta. Tako je mogu}e, u zavisnosti od veli~ine i oblika rudnog tela, da ono bude podeqeno na ve}i broj otkopnih blokova na ve}em broju horizonata, na ve}i broj otkopnih blokova u okviru jednog horizonta, na po jedan otkopni blok na ve}em broju horizonata ili kada se radi o malom rudnom telu, da ono celo ~ini jedan otkopni blok na jednom horizontu. U ovom slu~aju dimenzije i oblik otkopnog bloka su definisane dimenzijama i oblikom rudnog tela. U okviru jednog otkopnog bloka mo`e da se izvr{i podela po visini na podeta`e ili ta~nije na podeta`ne horizontalne pojaseve rude ili na eta`e. Podela otkopnog bloka po visini na eta`e je zami{qena i eta`a predstavqa pojas rude koji se otkopava u jednom zahvatu, a podela na podeta`e je fizi~ka i realizuje se izradom podeta`nih hodnika. Podela otkopnog bloka na podeta`e iskqu~uje wegovu podelu na eta`e i obrnuto. Kod metode podeta`nog zaru{avawa rudno telo se ne deli na horizonte i blokove nego se kao integralno deli na podeta`e i to fizi~ki, izradom podeta`nih hodnika. • U zavisnosti od na~ina rada otkopavawe mo`e da bude: Eta`no, kada se sve radne operacije (bu{ewe i minirawe, utovar, podgra|ivawe itd.) obavqaju u okviru eta`e u otvorenom otkopu. Eta`nom otkopavawu pripada i otkopavawe sa magacionirawem rude, bez obzira {to se utovar rude vr{i na dnu bloka, zbog dominantnog u~e{}a radnih operacija i prisustva qudi u otvorenomotkopu.

62

Metode otkopavawa

• •

Podeta`no, kada se sve radne operacije obavqaju u podeta`nom hodniku. Blokovsko, kada se sve radne operacije obavqaju u okviru bloka, bu{ewe naj~e{}e sa vrha bloka iz nadseka, a utovar uvek na dnu bloka. Blokovskom otkopavawu pripada i slu~aj kada se ruda dezintegri{e bu{ewem i minirawem iz podeta`e, a utovar obavqa na dnu bloka.

Usvojena metoda (na~in) otkopavawa saglasna prirodnim uslovima u le`i{tu podrazumeva primenu odgovaraju}ih tehnolo{kih postupaka. Usvojene tehnologije podrazumevaju primenu odgovaraju}e rudarske mehanizacije koja zahteva adekvatne jamske prostorije za komunikaciju, koje zajedno sa otkopima sa~iwavaju integralnu konstrukciju otkopa i predstavqaju karakteristiku metode otkopavawa

63

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Stepenica (1) - otkopavawe stepenice primenom vertikalnih minskih bu{otina Stepenica (2) - otkopavawe stepenice primenom horizontalnih minskih bu{otina

Slika br. 4.2 - Metoda frontalnog otkopavawa horizontalnog plo~astog rudnog tela
(Guide to underground mining - Atlas Copco 9851 5073 01C, pp. 12, Fig. 13, 40351-3)

Slika br. 4.3 - Metoda frontalnog otkopavawa nagnutog plo~astog rudnog tela
(Guide to underground mining - Atlas Copco 9851 5073 01C, pp. 14, Fig. 15, 40351-4)

64

Metode otkopavawa

Slika br. 4.4 - Metoda eta`nog otkopavawa sa magacionirawem rude
(Guide to underground mining - Atlas Copco 9851 5073 01C, pp. 20, Fig. 23, 40351-8)

65

pp.5 . Fig.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. 4. 40351-6) 66 . 18.Metoda blokovskog otkopavawa sa podeta`nim obarawem rude (Guide to underground mining . 16.Atlas Copco 9851 5073 01C.

40351-7) 67 . Fig. 21. pp.Atlas Copco 9851 5073 01C. 4.Metoda blokovskog otkopavawa sa blokovskim obarawem rude (Guide to underground mining .6 .Metode otkopavawa Slika br. 18.

7 . 40351-9) 68 . Fig. pp. 21.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. 24.Metoda blokovskog otkopavawa sa vertikalnim napredovawem (VCR) (Guide to underground mining .Atlas Copco 9851 5073 01C. 4.

40351-17) 69 .Metoda eta`nog otkopavawa na gore sa zasipavawem (Guide to underground mining . 4. 22.8 .Atlas Copco 9851 5073 01C. 25.Metode otkopavawa Slika br. pp. Fig.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. 40351-14) 70 . pp. Fig.Atlas Copco 9851 5073 01C. 4.9 .Metoda podeta`nog zaru{avawa (Guide to underground mining . 27. 34.

10 . 40351-15) 71 . 29.Atlas Copco 9851 5073 01C. 36.Metode otkopavawa Slika br. Fig. pp. 4.Metoda blokovskog samozaru{avawa (Guide to underground mining .

{iroko~elnu metodu otkopavawa. Iz Evrope interesantno je napomenuti H. metode podeta`nog otkopavawa. 4. 6. 4. Klasifikacija je pregledno data u narednoj tabeli. Ove osnovne grupe podeqene su na nekoliko podgrupa. U Rusiji (biv{i Sovjetski Savez) i zemqama biv{eg Isto~nog bloka.1 . Imenitova (1984) [12] po kojoj su sve metode svrstane u tri grupe: metode otkopavawa sa samoodr`awem stabilnosti otkopa. 3. metode otkopavawa sa zaru{avawem rude i prate}ih stena i metode otkopavawa sa ve{ta~kim odr`awem stabilnosti otkopa.3 K l a s i f i k o v a w e m e t o d a o t k o p a v a w a Klasifikovawe metoda otkopavawa le`i{ta mineralnih sirovina mo`e biti i bivalo je izvedeno po raznim principima i za razli~ite skupove metoda otkopavawa. 1.R. dora|ivana. metodu podeta`nog zaru{avawa i metodu blokovskog zaru{avawa. Bez obzira na postojawe brojnih principa klasifikovawa metoda otkopavawa. Ago{kova i R. Hamrin-a kao jednog od karakteristi~nih predstavnika [32]. magacinske metode. 2.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 4. Ovde }e biti razmatrane samo metode otkopavawa rudnih le`i{ta deponovanih u ~vrstim stenama koje mogu da budu klasifikovane po razli~itim principima. Od predstavnika iz SAD interesantan je Nikolas ~ija je klasifikacija sa metodologijom izbora metode otkopavawa data u ovom poglavqu. Kaplunova (1945).I. mo`e da se konstatuje da je op{teprihva}eno klasifikovawe metoda otkopavawa primarno po na~inu upravqawa masivom. METODE OTKOPAVAWA SA ZARU[AVAWEM OTKOPNE KONSTRUKCIJE I NATKOPNOG MASIVA 2. a potom svaka od wih na po nekoliko metoda otkopavawa.P. Torbica (1997) 1. Ovde se predla`e klasifikacija koja sve metoda otkopavawa svrstava u jednu od tri osnovne grupe na osnovu na~ina upravqawa masivom i svaka od wih se deli na po nekoliko podgrupa na osnovu redosleda i na~ina optkopavawa. VCR metodu. U Evropi naj~e{}e se integralno tretiraju sve metode podzemnog otkopavawa ukqu~uju}i i otkopavawe le`i{ta u ~vrstim i mekim stenama. mada ima i takvih klasifikacija koje tretiraju samo otkopavawe rudnih le`i{ta. orjentacije otkopnih blokova i tako daqe.Klasifikacija metoda otkopavawa S. 1. Metode podeta`nog zaru{avawa 3. Tabela br. 1. ukqu~uju}i i na{u. ali sa jasnom i prepoznatqivom osnovom. Ovo je osnovna klasifikacija koja je kasnije mewana. (slojevita i neslojevita le`i{ta). Kod nekih autora u SAD u istom klasifikacionom sistemu nalaze se sve metode podzemnog otkopavawa i povr{insko otkopavawe. U ruskoj stru~noj literaturi je naro~ito interesantna klasifikacija B. On sve metode deli na: komorno stubne. Ne{to izmewenu ovu klasifikaciju dao je profesor B. uz ukqu~ivawe na~ina i redosleda dezintegracije rude. Metode blokovskog samozaru{avawa 72 . U ruskoj stru~noj literaturi naj~e{}e se sre}e klasifikacioni sistem M. 5. metodu otkopavawa sa zasipavawem. METODE OTKOPAVAWA SA OSIGURAWEM OTKOPNE KONSTRUKCIJE 3. METODE OTKOPAVAWA SA SAMONOSE]OM OTKOPNOM KONSTRUKCIJOM 1. 1. odvojeno se tretiraju metode otkopavawa ugqa od metoda otkopavawa rudnih le`i{ta. Glu{~evi} u svojoj kwizi [8] pa ovde ne}e biti posebno navo|ena. Metode frontalnog otkopavawa Metode eta`nog otkopavawa na dole Metode eta`nog otkopavawa na gore sa magacionirawem rude Metode blokovskog otkopavawa sa podeta`nim obarawem rude Metode blokovskog otkopavawa sa blokovskim obarawem rude Metode blokovskog otkopavawa sa vertikalnim napredovawem na gore (VCR metoda) Metode eta`nog otkopavawa na gore sa zasipavawem Metode eta`nog otkopavawa na gore sa magacionirawem rude Metode eta`nog otkopavawa na dole sa zasipavawem Metode blokovskog otkopavawa sa zasipavawem 2.

postojawe obu~enih ili ne obu~enih rudara. industrijskih ili drugih objekata pod za{titom. to jest ekonomskoj proceni efekata kao merodavnom kriterijumu za izbor optimalne varijante. rupturni sklop i naponsko stawe. sa solidnim poznavawem posebnih disciplina. postojawe infrastrukturnih. koriste se empirijske i numeri~ke metode. rudarski in`ewer intelektualac. Izbor i projektovawe metode otkopavawa je najdelikatniji i najkompleksniji postupak i vrhunska ve{tina rudarskog in`ewerstva. • ^etvrta grupa podataka odnosi se na situaciju na povr{ini terena. Empirijske metode su zastupqene klasifikacijama stenskog masiva. kao i postojawe stalnih ili povremenih vodenih tokova i akumulacija. U in`ewerskom delu re{avawa problema upravqawa masivom. U krajwem sva me|ure{ewa se podvrgavaju analizi tro{kova i rizika. vizionar i esteta. rudarski in`ewer humanista sa istan~anim ose}ajem za anga`ovanost qudi u slo`enim jamskim uslovima. a numeri~ke metode. 73 . sadr`aj i distribuciju korisne komponente u rudi. stambenih. a naro~ito ventilacije i transporta. izbor i dimenzionisawe podgradne konstrukcije i prognozu uticaja otkopavawa na okolni masiv i povr{inu. • Sedma grupa podataka bitnih za izbor metode otkopavawa odnosi se na tr`i{ne uslove. Kod metoda sa zaru{avawem neophodno je jo{ i da se izvr{i prognoza uticaja otkopavawa na natkopni masiv i povr{inu terena. wegove dimenzije i prostorni polo`aj (zalegawe i pru`awe). U nekim slu~ajevima obim razarawa mo`e biti veliki i mo`e da ima ve}i uticaj na postoje}i ekosistem. kao i cenu radne snage u datim uslovima. • Slede}a grupa podataka odnosi se na koli~inu rudnih rezervi. metodom kona~nih elemenata kao naj~e{}e primewivanom i najmo}nijom za modelirawe stenskog masiva i simulaciju geomehani~kih procesa u wemu. • Peta grupa podataka odnosi se na radnu snagu. • Druga grupa podataka odnosi se na parametre koji opisuju mehani~ko pona{awe masiva i bitni su za upravqawe masivom tokom otkopavawa. ukoliko je to potrebno. U nekim slu~ajevima mo`e da se dogodi da ozbiqno bude ugro`en ili unu{ten hidrolo{ki sistem i tako daqe. mineralo{ki sastav i ostale podatke koji odre|uju vrednost rude i wenu primarnu preradu. uop{teno re~eno geometrijski podaci o rudnom telu.4 I z b o r m e t o d e o t k o p a v a w a i k o n s t r u k c i j e o t k o p a Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa sastoji se od niza procedura ~ijom se primenom u iterativnom postupku dolazi do re{ewa.Metode otkopavawa 4. rizike i tako daqe. stalnost cene. Svi podaci o rudnom le`i{tu mogu da se svrstaju u nekoliko grupa: • U prvom redu neophodno je da se poznaje oblik (morfolo{ki tip) rudnog tela. Za dono{ewe ove odluke neophodno je da se raspola`e {to pouzdanijim podacima o rudnom le`i{tu. vrednost korisne komponente. Izborom i projektovawem metode otkopavawa treba da se bavi rudarski in`ewer sa respektivnim prakti~nim iskustvom na otkopavawu. • [esta grupa podataka odnosi se nivo potencijalne ugro`enosti `ivotne sredine rudarskim aktivnostima na otkopavawu. To su ~vrsto}a i deformabilnost. o~ekivanu ponudu i potra`wu. Brojnost uticajnih faktora na izbor metode otkopavawa nedvosmisleno upu}uje na zakqu~ak o izuzetnoj kompleksnosti ovog postupka. Izbor i dimenzionisawe otkopne konstrukcije sastoji se u postupnom uskla|ivawu dimenzija otkopa sa izabranom opremom uz stalnu analizu wegove stabilnosti koja obuhvata i izbor sa dimenzionisawem podgradne konstrukcije. nivo wihove obu~enosti. koje obuhvata analizu stabilnosti. kao i hidrogeolo{ke prilike u le`i{tu.

gde se po pravilu bira ona metoda koja obezbe|uje najbr`i povra}aj investicija i najve}i profit. usvaja tehnologija. Nabrojani parametri koji uti~u na izbor metode otkopavawa. U prvom koraku razmatra se anizotropija i homogenost stenskog masiva i izdvajaju se kvazihomogene zone. nisu svi iste te`ine. Tre}a faza je najkompleksnija i predstavqa uno{ewe qudske konstruktivnosti u prirodni sistem. Za uspe{an izbor metode otkopavawa presudno je slede}e: • Dobro poznavawe metoda koje se koriste u savremenoj rudarskoj praksi. Naredni opcioni korak je kreirawe numeri~kog modela stenskog masiva koje obuhvata definisawe kriterijuma loma i konstitutivnih jedna~ina za svaku kvazihomogenu zonu. Saglasno tome izboru metode otkopavawa prethodi detaqno i temeqno prou~avawe raspolo`ive geolo{ke dokumentacije o rudnom le`i{tu. saglasna fizi~komehani~kim i strukturnim osobinama stenskog masiva i primarnom naponskom stawu. nekad i dijametralno suprotnih. Slede}a faza je racionalizacija realnog sistema koja rezultira modelima stenskog masiva sa kojim se daqe operi{e. • Dobro poznavawe tehnologija i tehnolo{kih postupaka. • Dobro poznavawe postupaka racionalne rekonstrukcije realnog stenskog masiva i metoda upravqawa masivom (Empirijske metode. 4. Ovo se naj~e{}e radi za vi{e mogu}ih varijanti otkopavawa. numeri~ke metode naponsko-deformacijske analize i metode strukturne analize) Rudarski in`ewer radi sa vi{e ili mawe pouzdanim podacima koji su rezultat geolo{kih istra`ivawa konkretnog rudnog le`i{ta.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa predstavqa vi{efazan i dugotrajan proces koji se obavqa u vi{e iteracija u raznim fazama in`ewerskog odlu~ivawa. neki se mewaju. Odluka o izboru metode koja }e biti primewena donosi se u postupku ekonomske analize. usvaja tehnologija otkopavawa. U ovoj fazi kreira se konstrukcija otkopa primerena obliku.5 P r o c e d u r a i z b o r a m e t o d e o t k o p a v a w a i konstrukcije otkopa Izbor metode otkopavawa i konstrukcije otkopa je najdelikatnija i najte`a odluka u procesu in`ewerskog odlu~ivawa u podzemnoj eksploataciji koja se donosi u interaktivnoj proceduri upravqawa masivom. Pojedini parametri iskqu~uju neke od metoda ili tehnologija. Ve} posle preliminarnih geolo{kih istra`ivawa na osnovu oskudnih geolo{kih podataka. u nekim situacijama neki od wih nemaju zna~aj i tako daqe. a neretko se doga|a da se i tokom otkopavawa pristupa izmeni metode otkopavawa. niti su svi iste pouzdanosti. Slede}i korak je klasifikacija stenskog masiva odnosno klasifikovawe svake kvazihomogene zone. U ovoj fazi vr{i se i dimenzionisawe konstrukcije otkopa koje obuhvata i izbor i dimenzionisawe podgradne konstrukcije. sa wenim mogu}nostima i zahtevima. pravi organizacija rada za definisan kapacitet proizvodwe i analiziraju tro{kovi otkopavawa. sa ve}im brojem pouzdanijih podataka o le`i{tu sve do po~etka otkopavawa. Plod ovog prou~avawa treba da bude mentalna slika rudnog tela (le`i{ta) u konkretnom okru`ewu. a neki su konstantni. analiziraju tro{kovi i na osnovu toga donosi odluka o daqim istra`ivawima. • Dobro poznavawe raspolo`ive rudarske mehanizacije koja se koristi u konkretnim tehnolo{kim postupcima. bira se metoda i konstrui{e otkop. Kqu~ni parametri za izbor metode i konstrukcije otkopa su prirodni uslovi u le`i{tu i wegovom okru`ewu na osnovu kojih se. 74 . uz uva`avawe ostalih podataka. na bazi novih saznawa o le`i{tu ili izmewenih spoqnih uslova. Ovaj postupak kasnije se ponavqa ~esto i vi{e puta. bira metoda otkopavawa i konstrui{e otkop. veli~ini i prostornom polo`aju rudnog tela. Simultano ovom koraku usvaja se tehnologija i odgovaraju}a oprema.

2. RASPROSTRAWENOST ORUDWEWA U RUDNOM TELU / JEDNAKOMERNA dimenzije su pribli`no jednake u sva tri pravca dve dimenzije su mnogostruko ve}e od mo}nosti. U postupku ekonomske analize bira se optimalna metoda otkopavawa za date prirodne i tr`i{ne uslove. mo}no{}u rudnog tela. DUBINA ZALEGAWA RUDNOG TELA 5. 4. Ovo je kraj in`ewerske analize i za wom sledi ekonomska u okviru koje se analiziraju tro{kovi. Geometrija rudnog tela definisana je slede}im parametrima: oblikom rudnog tela.30 m 30 . pri ~emu ne mogu da se uo~e zakonitosti promena ZONARNA NEJEDNAKOMERNA 75 . nagibnim uglom i dubinom zalegawa rudnog tela. rasprostrawenosti orudwewa. NAGIBNI UGAO RUDNOG TELA HORIZONTALNA NAGNUTA STRMOG NAGIBA 4.6 K l a s i f i k a c i j a i i z b o r m e t o d a o t k o p a v a w a po Nikolas-u Klasifikacijom metoda otkopavawa po Nikolas-u (1981) se. Usvajawe parametara geometrije rudnog tela vr{i se na osnovu podataka prikazanih u tabeli br. brzina povra}aja investicija i profit. Prvi korak predstavqa klasifikacija metoda otkopavawa na osnovu parametara geometrije rudnog tela. OBLIK / PROSTRANOST RUDNOG TELA IZOMETRIJSKA RUDNA TELA PLO^ASTA-STUBASTA RUDNA TELA NEPRAVILNA RUDNA TELA 2.Metode otkopavawa U slede}oj fazi pravi se organizacija rada. prognozira anaga`ovanost qudi i opreme za zahtevani kapacitet.55 ° > 55 ° postoje}a dubina zalegawa sadr`aj korisne komponente u rudi. utvr|uju tokovi kapitala. i obi~no ne iznose vi{e od 100 m dimenzije zna~ajno odstojawima variraju na malim < 10 m 10 . 1981) 1.2 (Nikolas. Tabela br. ~ije se vrednosti zna~ajno ne razlikuju sadr`aji korisne komponente se zna~ajno razlikuju na malim odstojawima. Zavr{ni korak je procena tro{kova otkopavawa. ne varira zna~ajno od sredweg sadr`aja iste u rudnom telu mogu da se uo~e brojne zone u rudnom telu sa razli~itim sadr`ajima korisne komponente. 4. i mehani~kih karakteristika stenskog masiva. u bilo kom delu rudnog tela. odre|uju metode otkopavawa koje su pogodne za otkopavawe datog le`i{ta. MO]NOST RUDNOG TELA MALA SREDWA VELIKA VEOMA VELIKA 3.100 m > 100 m < 20 ° 20 ° . 4. numeri~kim rangirawem.

3) mo`e da se odredi na osnovu vrednosti jedoaksijalne pritisne ~vrsto}e stenske mase (σc .. plo~asta-stubasta. veliko. MPa). 4. za dato rudno telo. 4.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Usvajawe parametara mehani~kih karakteristika rude. ^VRSTO]A NA SMICAWE (male ~vrsto}e. RASTOJAWE IZME\U PUKOTINA VEOMA BLISKO BLISKO VELIKO VEOMA VELIKO MALE ^VRSTO]E SREDWE ^VRSTO]E ^VRSTE Napomena: *Klasifikacija stenske mase po Deere-u MALE ^VRSTO]E SREDWE ^VRSTO]E ^VRSTE < 55 MPa 55 . sredwe ~vrsto}e. ~vrste) * RAST. sredwa. nagnuta. Pukotinska ~vrsto}a na smicawe (3. krovinskih i podinskih stena vr{i se na osnovu podataka prikazanih u tabeli br. sredwe ~vrsto}e. Navedeni parametri prikazuju se u tabeli br. veoma velika) * NAGIBNI UGAO (horizontalna.4. IZME\U PUKOTINA (veoma blisko. Rastojawe izme|u pukotina (2. tabela br. blisko. IZME\U PUKOTINA (veoma blisko. 1981) 1. PUKOTINSKA ^VRSTO]A NA SMICAWE ^vrsto}a stenske mase (1. ~vrste) * PODINSKE STENE ^VRSTO]A (male ~vrsto}e. Zatim je potrebno. ~vrste) * Napomena: * prikazuje se jedna od usvojenih opcija 76 . ^VRSTO]A STENSKE MASE* 2. ^VRSTO]A NA SMICAWE (male ~vrsto}e. veliko.3. veoma veliko)* PUK.3) odre|uje se posmatrawem postoje}ih pukotinskih sistema. ~vrste) * RAST. blisko.20 10 . IZME\U PUKOTINA (veoma blisko. ~vrste) * KROVINSKE STENE ^VRSTO]A (male ~vrsto}e. da se usvoje parametri geometrije rudnog tela. strmog nagiba) * DUBINA ZALEGAWA postoje}a dubina zalegawa RASPR. ^VRSTO]A NA SMICAWE (male ~vrsto}e. sredwe ~vrsto}e. veoma veliko)* PUK. sredwe ~vrsto}e. 4.3 (Nikolas. zonarna.3) definisano je brojem pukotina po metru du`nom.10 40 . sredwe ~vrsto}e. ~vrste) * RAST. Tabela br. Tabela br.4 PARAMETRI GEOMETRIJE RUDNOG TELA I RASPROSTRAWENOSTI ORUDWEWA OBLIK (izometrijska. tabela br.2 i 4.16 20 . 4. ORUDWEWA (jednakomerna. rasprostrawenosti orudwewa i mehani~kih karakteristika (rude. velika. veoma veliko)* PUK. krovinskih i podinskih stena) prema podelama koje su prikazane u tabelama br... 4.100 prazne pukotine glatkih povr{ina. ili popuwene materijalom ~ija je ~vrsto}a mawa od ~vrsto}e rude prazne pukotine hrapavih povr{ina pukotine popuwene materijalom ~ija je ~vrsto}a jednaka ili ve}a od ~vrsto}e rude 3. blisko. veliko. i RQD klasifikacijom (Rock Quality Designation). 4. 4. nejednakomerna) * MEHANI^KE KARAKTERISTIKE STENSKE MASE RUDA ^VRSTO]A (male ~vrsto}e.40 3 .3. Kvalitetniji opis ispucalosti stenske mase dobija se definisawem broja pukotina po metru du`nom. tabela br. 4.70 <3 70 . nepravilna) * MO]NOST (mala.110 MPa > 110 MPa Broj pukotina / m % RQD > 16 0 . sredwe ~vrsto}e.

49 4 0 2 0 2 2 4 0 4 2 4 4 3 NAGIB RUDNOG TELA H N S 3 2 1 4 2 0 4 2 2 1 1 1 1 3 1 3 4 4 4 0 4 4 2 3 RASPROSTR.blisko V .mala S . Na osnovu parametara geometrije rudnog tela i rasprostrawenosti orudwewa. 4. Komorno-stubne metode otkopavawa. Metode otkopavawa sa zasipavawem otkopanih prostora.6.sredwe ~vrsto}e ^ .49 1 .velika VV .49 0 0 1 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 1 1 4 3 4 4 2 3 1 RASTOJAWE IZME\U PUKOTINA B V 4 0 2 1 1 3 1 4 3 1 4 2 3 2 2 2 PUKOTINSKA ^VRSTO]A NA SMICAWE M S ^ 4 0 0 0 0 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 3 0 4 2 4 4 2 4 2 METODA OTKOPAVAWA Metode blokovnog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Komorno-stubne metode otkopavawa Magazinske metode otkopavawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima va`i za tabele br.veoma veliko M. 4. 3. Tabela br. Metode podeta`nog otkopavawa.jednakomerna N . Metode otkopavawa sa zaru{avawem krovinskih stena. 8. 6. rudnog tela vr{i se Metode blokovnog zaru{avawa.veoma velika H . 4. ORUDWEWA J Z N 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 1 0 3 1 3 0 3 4 4 .~vrste 77 . bodovne vrednosti za svaku o navedenih metoda otkopavawa prikazane su u tabeli br. 1981) METODA OTKOPAVAWA Metode blokovnog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Komorno-stubne metode otkopavawa Magazinske metode otkopavawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima OBLIK RUDNOG TELA I PS N 4 2 3 0 2 0 3 0 2 2 4 4 2 4 3 2 0 1 1 2 1 2 0 4 MO]NOST RUDNOG TELA M S V VV .plo~asta stubasta N .veoma blisko B .sredwa V . i 4.5.horizontalna J .8 Ä VB 4 0 0 0 0 3 1 4 VV 0 4 4 4 4 2 4 1 M.male ~vrsto}e S .nagnuta Z . bodovne vrednosti za svaku od navedenih metoda otkopavawa prikazane su u tabeli br.7.nejednakom. 5. 2.6 (Nikolas. 7. Magazinske metode otkopavawa.nepravilna M .49 4 0 3 1 3 0 4 1 I .5 (Nikolas.Metode otkopavawa Na osnovu prethodno navedenih parametara klasifikacija slede}ih metoda otkopavawa: 1.veliko VV . 4.izometrijska PS .~vrste VB . Tabela br. 4. Na osnovu mehani~kih karakteristika rude.49 .zonarna S . 4. 4. Metode podeta`nog zaru{avawa. i Metode otkopavawa kvadratnim slogovima. 1981) ^VRSTO]A STENSKE MASE M S ^ 4 .strmog nagiba N .6.49 4 1 4 .male ~vrsto}e S .sredwe ~vrsto}e ^ .

4 i 5. kolona broj 6 .6.7. 4.predstavqa zbir bodovnih vrednosti u kolonama 3. bodovne vrednosti za svaku o navedenih metoda otkopavawa prikazane su u tabeli br.7 (Nikolas. 1981) ^VRSTO]A STENSKE MASE M S ^ 2 0 0 0 2 4 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 RASTOJAWE IZME\U PUKOTINA B V 3 0 1 1 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 PUKOTINSKA ^VRSTO]A NA SMICAWE M S ^ 1 0 0 0 2 4 1 4 3 1 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 METODA OTKOPAVAWA Metode blokovnog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Komorno-stubne metode otkopavawa Magazinske metode otkopavawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima VB 1 0 0 0 2 4 1 4 VV 3 4 4 3 2 2 3 2 Klasifikacija metoda otkopavawa.8. u tabeli br. 4.8.metode otkopavawa za koje se vr{i klasifikacija.T. Tabela br. 4. 4. Tabela br. 78 . kolona broj 5 . 1981) ^VRSTO]A STENSKE MASE M S ^ 4 . ~ijim zbirom se dobijaju bodovne vrednosti koje se unose u tabelu br. za rudno telo ~iji su parametri prikazani u tabeli br. kolona broj 3 .predstavqa zbir bodovnih vrednosti usvojenih iz tabele br.8 (Nikolas.predstavqa zbir bodovnih vrednosti u kolonama 2 i 6.49 3 0 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 4 1 4 1 2 1 2 RASTOJAWE IZME\U PUKOTINA B V 4 0 4 1 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 PUKOTINSKA ^VRSTO]A NA SMICAWE M S ^ 4 0 4 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 0 4 0 4 0 2 0 2 METODA OTKOPAVAWA Metode blokovnog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Komorno-stubne metode otkopavawa Magazinske metode otkopavawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima VB 3 . 4.49 3 0 4 3 3 3 VV 0 4 1 4 0 2 0 2 Na osnovu mehani~kih karakteristika podinskih stena. kolona broj 4 . 4.predstavqa zbir bodovnih vrednosti usvojenih iz tabele br./ RASPROSTRAWEN. bodovne vrednosti za svaku o navedenih metoda otkopavawa prikazane su u tabeli br. Tabela br.7 i 4.6.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na osnovu mehani~kih karakteristika krovinskih stena.9. kolona broj 2 . kolona broj 7 .4. 4. 4. vr{i se na taj na~in {to se za svaku metodu posebno usvajaju bodovne vrednosti iz tabele br. ORUDWEWA 2 MEHANI^KE KARAKTERISTIKE STENSKE MASE RUDA KROVINA PODINA UKUPNO 3 4 5 6 UKUPNO 7 Struktura podataka. koji se unose u pojedine kolone.9 : kolona broj 1 .5. 4. 4.8.predstavqa zbir bodovnih vrednosti usvojenih iz tabele br. 4.5. 4. odnosno tabela br.predstavqa zbir bodovnih vrednosti usvojenih iz tabele br.7.9 (Nikolas. 4. 4. 1981) METODA OTKOPAVAWA 1 GEOMETRIJA R. 4.

pri ~emu se neke odlikuju mawim a neke ve}im tro{kovnima otkopavawa. 4.11 (Hartman. Metode otkopavawa se. i rezultati se prikazuju tabelarno (tabela br. isti~u kao najefektivnije. 4. dok se u zadwi red upisuje metoda otkopavawa sa najmawom ukupnom bodovnom vredno{}u. 1987) relativni tro{kovi otkopavawa % 20 30 40 50 60 100 METODA OTKOPAVAWA metoda blokovnog zaru{avawa komorno-stubne metode otkopavawa metode podeta`nog otkopavawa magazinske metode otkopavawa. 4. prikazani su u tabeli br.11. U prvi red tabele se upisuje metoda otkopavawa sa najve}om ukupnom bodovnom vredno{}u.10 : kolona broj 1 . na osnovu relativnih tro{kova otkopavawa. Skup povoqnih metoda otkopavawa ~ine metode otkopavawa sa ukupnim bodovnim vrednostima ve}im od 30 i koje se me|u sobom zna~ajno ne razlikuju.Metode otkopavawa Klasifikacija metoda otkopavawa prakti~no se vr{i na osnovu bodovnih vrednosti prikazanih u tabeli br. je definisana ukupnom bodovnom vredno{}u dobijenoj u koloni broj 7 (tabela br.metode otkopavawa za koje se vr{i klasifikacija. Ukoliko metoda otkopavawa ima negativnu ukupnu bodovnu vrednost (tabela br. kolona broj 2 . tabela br. Tabela br. Efektivnost odre|ene metode otkopavawa. 4.10) potrebno je da se elimini{e kao neprihvatqiva za otkopavawe datog rudnog tela. 4. metode podeta`nog zaru{avawa i metode otkopavawa sa zaru{avawem krovinskih stena metode otkopavawa sa zasipavawem otkopanih prostora metode otkopavawa kvadratnim slogovima 79 . koji se unose u pojedine kolone.predstavqa ukupne bodovne vrednosti. Po tom principu vr{i se rangirawe metoda otkopavawa. mada i ne preporu~uje primenu date metode otkopavawa.10 METODA OTKOPAVAWA 1 UKUPNA BODOVNA VREDNOST 2 Struktura podataka. Potrebno je da se napomene da se ovom klasifikacijom ne vr{i izbor metode otkopavawa.9 (kolona br.3. 4. 4. u tabeli br. Ukupna bodovna vrednost metode otkopavawa koja iznosi 0 (nula) ne iskqu~uje. 4.2 i 4. mawim od 30).9 (kolona broj 7). Tabela br. Skup mogu}ih metoda otkopavawa ~ine metode otkopavawa sa ukupnim bodovnim vrednostima ve}im od prethodno navedenih (a uslovno. odnosno da se ne isti~e jedna od metoda koja }e da bude primewena pri otkopavawu datog rudnog tela. 4. po navedenoj klasifikaciji.7).9). me|usobno razlikuju na osnovu pripadnih tro{kova otkopavawa. Ciq ove klasifikacije je da se izdvoji skup povoqnih metoda otkopavawa koje se. 4. prirodno. Rezultati rangirawa pojedina~nih metoda otkopavawa.10). na osnovu karakteristika rudnog tela prikazanih u tabelama br. Upore|ewe relativnih tro{kova otkopavawa pojedina~nih metoda otkopavawa bazira se na ~iwenici da je svaka od metoda primewena u za wu odgovaraju}im uslovima. Pri tome ve}a ukupna bodovna vrednost ozna~ava efektivniju metodu otkopavawa.

ORUDWEWA jednakomerna MEHANI^KE KARAKTERISTIKE STENSKE MASE RUDA ^VRSTO]A sredwe ~vrsto}e RAST. pukot.3 usvajaju se parametari geometrije rudnog tela. 4. ^VRSTO]A NA SMICAWE male ~vrsto}e Za parametre rudnog tela. 80 .13 PARAMETRI GEOMETRIJE RUDNOG TELA I RASPROSTRAWENOSTI ORUDWEWA OBLIK plo~ast MO]NOST velika NAGIBNI UGAO horizontalno DUBINA ZALEGAWA 130 m RASPR. prikazane u tabeli br. / m 10 4 14 RQD 40 65 40 Pukotin. 4.5. prose~ne mo}nosti 90 m zale`e pod uglom od 15° na dubini od 130 m. ^VRSTO]A NA SMICAWE sredwe ~vrsto}e KROVINSKE STENE ^VRSTO]A ~vrste RAST. 4. IZME\U PUKOTINA veliko PUK.12.13.7.2 i 4. Tabela br. rasprostrawenosti orudwewa i mehani~kih karakteristika (rude. prazne pukotine hrapavih povr{. IZME\U PUKOTINA blisko PUK. 4. 4.8. Tabela br.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Primer izbora metode otkopavawa Plo~asto rudno telo. 4. Rasprostrawenost orudwewa u rudnom telu je jednakomerna. krovinskih i podinskih stena).14 (po uzoru na tabelu br. 4. 4.12 VRSTA STENSKE MASE σc (MPa) 83 120 68 br. IZME\U PUKOTINA blisko PUK.13. Podaci o mehani~kim karakteristikama rude. usvajaju se bodovne vrednosti iz tabela br. i 4. 4. ^VRSTO]A NA SMICAWE sredwe ~vrsto}e PODINSKE STENE ^VRSTO]A sredwe ~vrsto}e RAST. pukotine popuwene glinom Ruda Krovina Podina Za navedeno rudno telo potrebno je da se izvr{i izbor najpovoqnije metode otkopavawa. 4.6. Re{ewe: Na osnovu tabela br. Navedeni parametri prikazuju se u tabeli br. ~vrsto}a na smicawe prazne pukotine hrapavih povr{. krovinskih i podinskih stena prikazani su u tabeli br. 4. Usvojene vrednosti prikazuju se u tabeli br.9). rude olovo-cinka.

15 METODA OTKOPAVAWA Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima Metode blokovnog zaru{avawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Magazinske metode otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Komorno-stubne metode otkopavawa UKUPNA BODOVNA VREDNOST 33 33 32 32 31 29 25 . 4.T.38 11 7 14 8 8 5 7 6 6 8 6 8 6 7 6 8 6 7 6 7 7 2 3 3 8 10 7 10 21 14 16 17 20 25 19 25 32 25 29 . Tabela br. 2.Metode otkopavawa Tabela br.15. Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima Metode blokovnog zaru{avawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Magazinske metode otkopavawa Za navedene metode otkopavawa potrebno je da se izvr{e ekonomske analize da bi se izdvojila metoda otkopavawa koja nudi najefikasniji povra}aj investicionih ulagawa.15 mo`e da se zakqu~i da skup povoqnih metoda otkopavawa ~ine slede}e metode: 1. 4.14 METODA OTKOPAVAWA Metode blokovnog zaru{avawa Metode podeta`nog otkopavawa Metode podeta`nog zaru{avawa Komorno-stubne metode otkopavawa Magazinske metode otkopavawa Metode sa zasipavawem otkopanih prostora Metode sa zaru{avawem krovinskih stena Metode otkopavawa kvadratnim slogovima GEOMETRIJA R. ORUDWEWA MEHANI^KE KARAKTERISTIKE STENSKE MASE RUDA KROVINA PODINA UKUPNO UKUPNO 11 11 13 .21 Na osnovu vrednosti prikazanih u tabeli br. 4. 5.21 31 32 33 33 Numeri~ki rangirane metode otkopavawa su prikazane u tabeli br. 4. 81 ./ RASPROSTRAWEN. 4. 3.

82 .koji se prilikom otkopavawa.ostavqaju ispod i iznad istih u ciqu wihove za{tite od zaru{avawa. pri ~emu generalno gledaju}i mogu da se izdvoje najzna~ajniji: • • • mogu}nost / nemogu}nost zaru{avawa povr{ine terena iznad le`i{ta.7 D i m e n z i o n i s a w e k o n s t r u k c i j e o t k o p a 4.7. Sistematsko ostavqawe sigurnosnih stubova po pravilnom geometrijskom rasporedu. pravougaoni.7. vrednost rude koja se otkopava. kao i nesistematskim ostavqawem sigurnosnih stubova po nepravilnom geometrijskom rasporedu. U zavisnosti od namene i rasporeda. Stoga je funkcionalnost sigurnosnih stubova definisana kao karakteristika izabrane metode otkopavawa. • HORIZONTSKI STUBOVI (SIGURNOSNE PLO^E) . te na taj na~in spre~avaju zaru{avawe bokova komora. • ME\UKOMORNI SIGURNOSNI STUBOVI . Raspore|ivawe sigurnosnih stubova u otkopu mo`e da se vr{i sistematskim ostavqawem sigurnosnih stubova po pravilnom geometrijskom rasporedu. Sigurnosni stubovi mogu da imaju razli~ite oblike popre~nog preseka. ili kao privremeno sredstvo osigurawa otkopa tokom eksploatacije pojedinih delova le`i{ta ili celog le`i{ta.1 Prora~un optere}ewa sigurnosnih stubova Tokom otkopavawa le`i{ta . Prethodno navedeni faktori uzimaju se u razmatrawe prilikom izbora metode otkopavawa za odre|eno le`i{te. sigurnost izvo|ewa rudarskih radova. od jednog do drugog boka le`i{ta. ~itavog niza otkopnih blokova. i uglavnom su to: kvadratni. primenom razli~itih metoda otkopavawa. }e biti ostavqeni sigurnosni stubovi zavisi od mnogobrojnih faktora. kru`ni.1 D i m e n z i o n i s a w e s i g u r n o s n i h s t u b o v a 4.koji se ostavqaju prilikom otkopavawa strmijih (do vertikalnih) le`i{ta.1.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 4. nepravilni oblik ili oblik zidatrake. razlikuju se slede}e vrste sigurnosnih stubova: • POTPORNI STUBOVI .koji se ostavqaju pri otkopavawu horizontalnih i blago nagnutih le`i{ta (obi~no ve}eg prostranstva) u ciqu za{tite krova otkopa od zaru{avawa. {to se ogleda u fleksibilnosti metode po pitawu rasporeda ve}eg broja otkopa u jednom bloku i jednostavnog izvo|ewa radnih operacija u tehnolo{kom procesu otkopavawa rude. od predhodno navedenih. u velikoj meri obezbe|uje uslove: • • jednostavnog planirawa proizvodwe. Raspore|uju se popre~no na pravac pru`awa le`i{ta izme|u susednih komora (otkopnih blokova). U koju svrhu. vr{i se ostavqawe sigurnosnih stubova ~ija se funkcionalnost ogleda u slede}em: • • slu`e kao permanentno sredstvo osigurawa otkopa i natkopnog masiva od zaru{avawa.

krajwi slu~aj otkopavawa u datom otkopnom bloku defini{e se kao situacija u kojoj je zavr{eno otkopavawe rude u istom. 4.krajwi slu~aj otkopavawa u datom otkopnom bloku. Prostorni polo`aj prizme optere}ewa. 83 . ~ime se posti`e ve}e iskori{}ewe korisne komponente nego u slu~aju kada bi se sigurnosni stubovi ostavqali sistematski . na kome se jasno mo`e da se uo~i wena visina . Tada se sigurnosni stubovi projektuju u siroma{nijim delovima le`i{ta.po pravilnom geometrijskom rasporedu. neophodno je da bude zadovoqena zahtevanu vrednost faktora sigurnosti ( Fs ). u otkopu geometrijski mo`e da se defini{e prizmom kvadratne osnove. {to mo`e da se izrazi pomo}u slede}e jedna~ine: σ cm ~ vr st o} a st enskog masi va na pr i t i sak = σp napr ezaw e si gur nosnog st uba Fs = (4. dok wena visina iznosi od krova otkopa do povr{ine terena iznad le`i{ta (stuba). koja se defini{e kao koli~nik pritisne ~vrsto}e stenskog masiva ( σcm ) i navedenog naprezawa stuba ( σp ). u odnosu na polo`aj stubova u otkopu.do povr{ine terena. pripadaju}e optere}ewe pojedina~nom sigurnosnom stubu (stubu samcu). kvadratnog oblika popre~nog preseka.krajwi slu~aj otkopavawa u datom otkopnom bloku.11.1) va`i u slu~aju kada su sigurnosni stubovi optere}eni na pritisak. kao permanentno sredstvo za{tite krova i bokova otkopa od zaru{avawa. pri ~emu su ostavqeni projektovani sigurnosni stubovi u rudi sa ciqem permanentne za{tite krova otkopa od zaru{avawa.12. da bi wegova nose}a sposobnost bila odgovaraju}a o~ekivanom optere}ewu istog za grani~ni .Metode otkopavawa Nesistematsko ostavqawe sigurnosnih stubova ima zna~ajne prednosti u slu~ajevima izra`eno nejednakomerne rasprostrawenosti korisne komponente u le`i{tu. Prilikom dimenzionisawa sigurnosnih stubova konvencionalnim metodama.1) Potrebno je da se napomene da jedna~ina (4. za grani~ni . Iz navedenog se nedvosmisleno isti~e zna~aj odre|ivawa o~ekivanog naprezawa pojedina~nih sigurnosnih stubova. Dimenzija stranice kvadratne osnove prizme iznosi B + b ({irina komore + {irina stuba). 4. Sigurnosni stubovi kvadratnog oblika popre~nog preseka Regularno raspore|eni sigurnosni stubovi (stubovi samci). Navedeni grani~ni . Prema teoriji o pripadaju}em optere}ewu sigurnosnom stubu. Generalno govore}i dimenzionisawe sigurnosnih stubova se sastoji u usagla{avawu dimenzija sigurnosnog stuba sa ~vrsto}om stenske mase (rude) u kojoj je ostavqen sigurnosni stub. sistematski ostavqeni u otkopima tokom tehnolo{kog procesa otkopavawa. prikazan je na slici br. prikazani su na slici br. Preseci otkopnog bloka na kome jasno mogu da se uo~e polo`aj i dimenzije navedene prizme optere}ewa. "primaju" optere}ewe od vi{ele`e}ih stenskih masa.

4.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br.11 .12 . 4.Dimenzije prizme optere}ewa sigurnosnog stuba Slika br.Prostorni polo`aj prizme optere}ewa 84 .

Sigurnosni stubovi pravougaonog oblika popre~nog preseka Slika br. 85 . Stoga mo`e da se usvoji da je pripadaju}e optere}ewe sigurnosnom stubu od vi{ele`e}ih stenskih masa geometrijski i materijalno definisano prizmom optere}ewa. iznosi : ⎛ B⎞ ⎛ L⎞ σ p = γ ⋅ H ⋅ ⎜ 1+ ⎟ ⋅ ⎜ 1+ ⎟ ⎝ b⎠ ⎝ l⎠ (4. od vi{ele`e}ih stenskih masa. Za postupak prora~una pripadaju}eg optere}ewa sigurnosnom stubu u otkopu. kvadratnog oblika popre~nog preseka.2) gde su: H B b - γ prose~na zapreminska te`ina vi{ele`e}ih stenskih masa (MN/m3).3) gde su: L l .du`ina komore (m) i . {irina komore (m) i dimenzija jedne stranice ({irina) sigurnosnog stuba (m). prikazane geometrije (zapremine) i zapreminske te`ine (γ) vi{ele`e}ih stenskih masa.Metode otkopavawa Na ovaj na~in geometrijski definisana prizma optere}ewa odlikuje se materijalnim svojstvima vi{ele`e}ih stenskih masa. stuba samca u otkopu.Dimenzije prizme optere}ewa sigurnosnog stuba Prose~na vrednost vertikalne komponente napona σp (MPa) u sigurnosnom stubu pravougaonog oblika popre~nog preseka.du`ina sigurnosnog stuba (m).13 . koja iznosi : ⎛ B⎞ σ p = γ ⋅ H ⋅ ⎜ 1+ ⎟ ⎝ b⎠ 2 (4. Konvencionalna analiti~ka metoda prora~una naprezawa sigurnosnog stuba. visina prizme optere}ewa (m). 4. defini{e naprezawe istog na pritisak prose~nom vredno{}u vertikalne komponente napona u stubu σp (MPa). zna~ajna je wihova zapreminska te`ina γ ( MN/m3 ).

Dimenzije prizme optere}ewa sigurnosnog stuba Prose~na vrednost vertikalne komponente napona σp (MPa) u sigurnosnom stubu nepravilnog oblika popre~nog preseka.5) gde su: Pp . 86 .15 .povr{ina popre~nog preseka prizme optere}ewa i Ps . iznosi : ⎛ B⎞ σ p = γ ⋅ H ⋅ ⎜ 1+ ⎟ ⎝ b⎠ (4.4) Sigurnosni stubovi nepravilnog oblika popre~nog preseka Slika br.povr{ina popre~nog preseka sigurnosnog stuba.14 . iznosi : σp = γ ⋅ H ⋅ Pp Ps (4. 4.Dimenzije prizme optere}ewa sigurnosnog stuba Prose~na vrednost vertikalne komponente napona σp (MPa) u sigurnosnom stubu oblika zida-trake. 4.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Sigurnosni stubovi oblika zida-trake Slika br.

horizontalno i male dubine zalegawa.jednoaksijalna ~vrsto}a na pritisak monolita i Jf .parametar nagiba. 4. 4.95 87 .0.7.05 40 0.faktor pukotine. relativna deformaciona svojstva stenske mase. Jednoaksijalna ~vrsto}a na pritisak stenskog masiva (MPa) mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule. Faktor pukotine mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Jf = Jn / n .30 60 0.Metode otkopavawa Ovakav pristup prora~unu naprezawa pojedina~nih sigurnosnih stubova u otkopu podrazumeva slede}e pretpostavke : • • da je rudno telo (otkopni blok) prostrano.2 Prora~un nosivosti i dimenzionisawe sigurnosnih stubova Odre|ivawe nosivosti sigurnosnog stuba svodi se na utvr|ivawe ~vrsto}e stenskog masiva (rude) u kom je stub formiran.82 10 0.parametar ~vrsto}e pukotine. β Parametar nagiba pukotine.broj pukotina na metar. slo`enost naponskog stawa sigurnosnog stuba. mereni podatak ili se uzima iz RMR klasifikacije.11 30 0. Iz odnosa optere}ewa stuba i pritisne ~vrsto}e stenskog masiva (jednoaksijalne ~vrsto}e na pritisak) mogu da se izra~unaju dimenzije stuba za zahtevani stepen (faktor) sigurnosti. Navedeni postupak prora~una o~igledno ne uzima u obzir slede}e uticajne faktore : • • • • relativnu prostranost i dubinu le`i{ta (otkopnog bloka).09 50 0.jednoaksijalna ~vrsto}a na pritisak stenskog masiva.7) gde su: Jn . prema pravcu ve}eg glavnog napona.16. r (4. Tabela br.46 70 0.008 . u zavisnosti od vrednosti ugla orjentacije pukotina. 4.1.82 90 0. koja ukqu~uje uticaj ispucalosti na pritisnu ~vrsto}u stenskog masiva: σcm / σc = exp (. Jf) (4. kao i prostorni polo`aj sigurnosnog stuba u otkopnom bloku. kao i da su sigurnosni stubovi u otkopu jednakih dimenzija. n . σc .6) gde su: σcm . n 0 0.46 20 0.64 80 0. Parametar nagiba pukotina mo`e da se usvoji iz tabele br. zavisi od nagiba ravni pukotina prema pravcu r ve}eg glavnog napona i .16 Ugao orjentacije pukotina.

Dubina zalegawa le`i{ta iznosi 240 m. Ugao unutra{weg trewa ϕj ( o ) [qunkovit pesak Krupnozrni pesak Fini pesak Pra{inast pesak Glinoviti pesak Glinovita pra{ina Glina 25% Glina 50% Glina 75% 45 40 35 32 30 25 15 10 Vrsta ispune Tabela br.62 0. u zavisnosti od vrednosti ugla unutra{weg trewa pukotine.58 0. 4. 88 . 4. koji }e predstavqati permanentnu za{titu krova otkopa od zaru{avawa.18 Primer dimenzionisawa sigurnosnih stubova Saglasno uslovima datog le`i{ta. Fizi~komehani~ke karakteristike le`i{ta prikazana su u slede}oj tabeli. potrebno je da se izvr{i dimenzionisawe sigurnosnih stubova. pravac i intenzitet ve}eg glavnog napona pravac i intenzitet maweg glavnog napona Slika br.84. sredwe {irine oko 70 m i sredwe mo}nosti oko m.84 0.Prikaz pravaca glavnih napona u optere}enom sigurnosnom stubu Parametar ~vrsto}e pukotina mo`e da se usvoji iz tabele br.16 .16 prikazani su pravci (trajektorije) glavnih napona u sigurnosnom stubu.17 Parametar ~vrsto}e pukotina r = tan ϕj 1. 4. 4. Na osnovu geomehani~ke klasifikacije (RMR sistem . 4.17.Bieniawski 1989) stenski masiv ima slede}i broj poena .47 0.17.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici br. prilikom otkopavawa komorno-stubnom metodom.0 0.70 0. 5 Le`i{te je horizontalno. prikazanog na slici br.27 0.

4.7: Jf = Jn / n .5 σcm = 0.5 ⋅ 90 = 45 MPa 89 .5).0.17 . odnosno pomo}u formule 4. 4. r = 3 / 0.Vertikalni presek le`i{ta Re{ewe Na osnovu raspolo`ivih podataka potrebno je da se odredi jednoaksijalna pritisna ~vrsto}a stenskog masiva. Slika br.5 ⋅ σc = 0.008 .05 . Jf) (MPa) Faktor pukotine mo`e da se izra~una. Jedan od na~ina za odre|ivawe jednoaksijalne pritisne ~vrsto}e stenskog masiva predstavqa postupak prora~una iste pomo}u podataka o ispucalosti stenskog masiva.16 i tabele br.5 (Fs = 1.Metode otkopavawa Vrsta stenskog materijala Krovinske stene Ruda γ (MN/m ) 0. 4.7 = 85. pomo}u formule 4.042 3 σc (MPa) 71 90 Pukotine su ispuwene finim peskom i wihov broj iznosi 3 pukotine / m′.7 Stoga je: σcm / σc = e (. Potrebno je da se sigurnosni stubovi dimenzioni{u tako da wihov faktor sigurnosti iznosi 1. Ugao orjentacije pukotina iznosi 30°.008 ⋅ 85. 0.17.6: σcm / σc = exp (. na osnovu podataka usvojenih iz tabele br.7) = 0.027 0.0.

2). odgovaraju}a {irina komore iznosi B = 7. iznosi: σp = σcm / Fs = 45 / 1.5 = 30 MPa Nakon odre|enog maksimalno dozvoqenog naprezawa sigurnosnog stuba mogu}e je da se odrede wegove dimenzije . 90 .725 ⋅ b . koji treba da budu dimenzionisani.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Po{to faktor sigurnosti iznosi: Fs = σcm / σp = 1. koji predstavqa odnos izme|u {irine komore i dimenzije jedne stranice sigurnosnog stuba.25 m.5 . iznosi : ⎛ B⎞ σ p = γ ⋅ H ⋅ ⎜ 1+ ⎟ ⎝ b⎠ 2 (MPa) Prethodno prikazana jedna~ina mo`e da se napi{e u slede}em obliku: ⎛ σp ⎞ B=⎜ − 1⎟ ⋅ b ⎜ γ ⋅H ⎟ ⎝ ⎠ Zamenom poznatih vrednosti u prethodnoj jedna~ini dobija se slede}i izraz: ⎛ ⎞ 30 MPa B=⎜ ⎜ 0.za razli~ite oblike popre~nog preseka. ukoliko dimenzija jedne stranice sigurnosnog stuba iznosi b = 10 m.042 MN / m 3 ⋅ 240 m − 1⎟ ⎟ ⋅b ⎝ ⎠ Sre|ivawem prethodno prikazane jedna~ine dobija se slede}i izraz: B = 0. Naime. maksimalno dozvoqeno naprezawe jednog od sigurnosnih stubova. Prose~na vrednost vertikalnog napona σp u sigurnosnom stubu kvadratnog oblika popre~nog preseka ( jedna~ina 4. U ovom primeru bi}e odre|ene dimenzije sigurnosnih stubova kvadratnog oblika popre~nog preseka.

Stena oko eksplozivnog puwewa se izdrobi i naglo izbaci snagom generisanom naglim oslobo|ewem potencijalne energije eksploziva. U zonama visokog pritiska (velike dubine ili u za{titnim stubovima) poreme}aji naponskog stawa zdru`eni sa minirawem. U pro{losti ve}ina eksploziva proizvedena je od organskih nitrata pome{anih sa organskim ili neorganskim materijama koje zajedno sa~iwavaju mehani~ki i hemijski stabilne materije. i zahtevaju primenu iniciraju}ih eksplozivnih puwewa. U zavisnosti od osetqivosti mogu da se izdvoje tri kategorije brizantnih eksploziva: • Primarni eksplozivi kao {to su olovoazid i fulminat `ive osetqivi na varnicu i udar. • Tercijarni eksplozivi su neosetqivi na standardnu minsku kapicu No 6. a u nekim slu~ajevima i iniciraju}ih eksplozivnih puwewa. Visoko brizantni eksplozivi karakteri{u se velikom brzinom detonacije. koji kod lo{e izabranog na~ina minirawa i lo{e izabranih parametara procesa mo`e da bude izra`en i na velikom prostoru oko mesta minirawa. Upravqawe procesom minirawa predstavqa zna~ajnu ve{tinu. 91 . mogu da izazovu prostranu nestabilnu zonu u jami. • Relativna snaga predstavqa odnos izme|u izvr{enog rada tog eksploziva i eksploziva etalona uzimaju}i za bazu 100. Sposobnost stene za prenos energije eksploziva stoji u vezi sa wenim modulom elasti~nosti. koriste se za proizvodwu detonatora. Na primer. Hemijski sastav eksploziva i litolo{ki sastav stene u kojoj se isti koristi predstavqaju bitan bezbedonosni problem. Ona je direktno zavisna od pritiska detonacije.1 B u { e w e i m i n i r a w e Minirawe je tehnolo{ki postupak dezintegracije rude iz prirodnog masiva i wenog istovremenog usitwavawa na potrebnu granulaciju. Eksplozivi ove kategorije su sme{e nitroglzcerin NG.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 5 TEHNOLO[KI POSTUPCI U PODZEMNOM OTKOPAVAWU 5. • Sekundarni eksplozivi zahtevaju primenu detonatora. Termin brizantnost koristi se da poka`e razornu mo} eksploziva. Danas je u~e{}e organskih nitrata u ovom tipu eksploziva smaweno i delimi~no zameweno sa amonijum nitratom na primer. a mogu}nost lomqewa stene koja se minira je u funkciji wene ~vrsto}e. koja se naj~e{}e predstavqa jednoaksijalnom ~vrsto}om na pritisak. Minsko puwewe se sme{ta u minske bu{otine pogodno locirane u odnosu na slobodnu povr{inu i aktivira. Wihova potro{wa tako|e opada u skladu sa stalnim pojavqivawem noviheksplozivnihsme{a. Metod za procenu snage eksploziva je ocena oslobo|ene energije u termodinami~koj reakciji (detonaciji). Upotrebqiv i uspe{an eksploziv mora da ima osobine koje su odgovaraju}e steni u kojoj se minira. neke sulfidne rude su podlo`ne rapidnoj egzotermnoj oksidaciji u kontaktu sa amonijum nitratom. jer je otkopavawe u tvrdim stenama visoko zavisno od wegovog uspe{nog izvr{avawa. Kod minirawa veoma je va`an uticaj na okolne stene. ethzleneglzcoldinitrate EGDN ili pentaerzthrotetranitrate PETN i drugih eksplozivnih materija i stabilizatora. koji izaziva velik dinami~ki udar na okolinu. kao {to su `elatin i dinamit. • Apsolutna snaga eksploziva predsavqa koli~inu oslobo|ene energije u kJ / kg eksploziva. koja iznosi oko 5000 m/s. koji zavisi od brzine detonacije. Eksplozivi su materije ili sredstva koja mogu da proizvedu nagli izboj gasa.

1 I z b o r p a r a m e t a r a m i n i r a w a u funkciji granulacije odminirane rude Granulacija odminirane rude je kqu~ni pokazateq uspe{nosti produktivnog minirawa.7 47 58 53 42 5.1).1 prikazana je analiza primene pojedinih eksploziva u nekim zemqama sveta. ANFO eksploziv (94% AN i 6% nafte) je kiseoni~ki izbalansirana sme{a oksidansa (granuliranog amonijumnitrata) i goriva.1 . odnosno emulzionim eksplozivima. sa~iwavaju eksploziv suspenzovan u stabilan vodeni gel. Kuz-Ram model uspostavqa zavisnost izme|u parametara minirawa i ujedna~enosti krupno}e i sredwe krupno}e komada odminirane rude. U tabeli br. Emulzioni eksplozivi sastoje se od amonijum nitrata (AN) kome su dodati razni te~ni oksidansi. pogodna za primenu kod razli~itih stena. Tabela 5. 5. Konzistencija ovih eksploziva se mewa u dijapazonu od te~ne do plasti~ne. Zadwih godina proizvo|a~i eksploziva rade na razvoju emulzionih eksploziva za primenu u jamama. Model je simboli~no prikazan na blok {emi (slika br. U svetskom rudarstvu pedesete godine ovog veka obele`ila je primena ANFO eksploziva. Koristi se za minirawe u sredwe ~vrstim i ~vrstim stenama. 2. Slari eksplozivne sme{e i eksplozivi (Slurry). Oni su stabilniji od suvih sme{a i mogu biti vodootporne emulzije. flegmatizatori. 5.1 8 36 40 51 slari i emulzije 9. uzimaju}i u obzir prirodnu ispucalost stenskog masiva.1. 3. {ezdesete pripadaju Slari eksplozivima a sedamdesete emulzijama. senzibilizatori i drugi dodaci za postizawe `eqene konzistencije i drugih svojstava.2 45 6 7 7 Ukupna potro{wa (hiqade tona) 2000 292 67 59 58 Amerika Kanada Japan Nema~ka Francuska 85. odnosno minirawa na otkopima.5. Granulacijom odminiranog materijala se mo`e upravqati izborom parametara minirawa.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 1.Blok {ema upotrebe Kuz-Ram modela 92 .1 (Prema Erofeevu 1988) U~e{}e u ukupnoj potro{wi % Zemqa ANFO dinamit i patronirani amonijum nitratski eksplozivi 5. ANFO eksplozivne sme{e imaju {iroko poqe primene. umesto jednostavne fizi~ke sme{e oksidansa i goriva. Slika br.

693 (5. a koje je usavr{io Cunningham (1987) uspostaviv{i funkcionalnu zavisnost izme|u koeficijenta ujedna~enosti (n) i parametara minirawa kao {to su: • • • • • • • raspored minskih bu{otina.. visina eta`e. pre~nik i du`ina minskih bu{otina.4) 93 .7183.2) gde su: A Vo Qe E - empirijski koeficijent stenske mase. rastojawe izme|u bu{otina u redu. zapremina bloka rude koji se minira (m3).)..%) ili procentualna zastupqenost komada ve}ih od x (cm) mo`e da se odredi pomo}u jedna~ine koju su postavili Rosin i Rammler: R=e ⎛ x ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ xc ⎠ n (5. osnova prirodnog logaritma (2. Karakteristi~na vrednost krupno}e komada odminirane rude (xc. du`ina eksplozivnog puwewa. cm) mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: xc = x n 0.1) • za ANFO eksplozivne sme{e koristi se jedna~ina: 1 ⎛V ⎞5 115 ⎞ 30 16 ⎛ ⋅⎜ x = A ⋅ ⎜ o ⎟ ⋅ Qe ⎟ ⎝ E ⎠ ⎝ Qe ⎠ 4 19 (5.. Za odre|ivawe sredwe vrednosti krupno}e minirane rude ( x ) koristi se jedna~ina koju je postavio Kuznetsov (1973): • za eksplozive sa osnovom TNT koristi se jedna~ina: 1 ⎛V ⎞5 16 x = A ⋅ ⎜ o ⎟ ⋅ Qe ⎝ Qe ⎠ 4 (5. koli~ina eksplozivnog puwewa u minskim bu{otinama (kg) i relativna snaga eksploziva (%).3) gde su: x e xc n - otvor sita (cm). devijacija bu{otina. linija najmaweg otpora.. itd.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Osnovu ovog modela ~ine rezultati istra`ivawa predstavqeni u obliku jedna~ina koje su postavili Kuznetsov i Rosin-Rammler. Frakciona zastupqenost komada odminirane rude (R. karakteristi~na vrednost krupno}e (cm) i koeficijent ujedna~enosti (Rosin-Rammler eksponent)..

50 RD Ä gustina stenske mase (t/m3).⎟ ⋅ ⎜ ⎝ ω⎠ ⎜ .5 ⎛ p ⎞ ⎛ l d . Cunningham je brojnim eksperimentima.2 .rastojawe izme|u bu{otina u redu (m).0.1m 10 ispresecana pukotinama JF 0.⎟ ⎝ L u + 01 ⎠ 0.lu ⎞ ⎟ ⋅ ⎜ 1.faktor gustine stenske mase. razli~itih veli~ina i oblika.0. 5. O~igledno. JF .1.2) i visina eta`e. rastojawe izme|u susednih bu{otina u redu (m). odstupawe. JF= JPS + JPA JPS . Vrednost koeficijenta ujedna~enosti. Po pravilu ve}e vrednosti n obezbe|uju jednakomerniju raspodelu i obrnuto.06 . Stenski masiv je ispresecan pukotinama razli~itog prostornog polo`aja koje ga dele u vi{e relativno homogenih blokova.opisni faktor stenske mase. Pretpostavqa se da }e minirawem biti usitweni samo oni blokovi kroz koje prolazi minska bu{otina. linija najmaweg otpora (m). 5. RD . veoma je va`no da se dobro poznaje rupturni sklop.5) gde su: d ω a ld lu Lu p h - pre~nik bu{otine (mm).1m-ggk 20 Tabela br. a .modul elasti~nosti (GPa). Vrednosti parametara se biraju u tabeli br. (0.faktor rastojawa izme|u pukotina.2. iznosi 0. JPA . struktura stene RMD tro{na 10 <0.8 . odnosno strukturne osobine stenskog masiva.1 ⎛L ⎞ ⋅⎜ u ⎟ ⎝ h⎠ (5. RDI= 25 . ( RMD + JF + RDI + HF ) (5. du`ina eksplozivnog puwewa u nadbu{ewu (m).jednoaksijalna pritisna ~vrsto}a (MPa).1 .faktor ispucalosti stenske mase. devijacija bu{otine (m).5 pri ~emu se obi~no kre}e oko 1. po Cunningham-u.14 ⎟ ⋅ ⎜ ⎝ d⎠ ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 0. RDI . du`ina eksplozivnog puwewa u bloku (m). ukupna du`ina eksplozivnog puwewa (m).faktor ugla ravni pukotina.2 masivna 50 ggk-a 50 rastojawe izme|u pukotina JPS pad pukotina JPA Y HF od ~ela 20 < 50 GPa Y/3 upravne na ~elo 30 > 50 GPa σc / 5 ka ~elu 40 ggk . faktor tvrdo}e stenske mase. Cunningham je predlo`io da se ovako dobijena vrednost n uve}a za 10% ukoliko su minske bu{otine u {ahovskom rasporedu. 94 . bloka (m). ustanovio jedna~inu za procenu empirijskog koeficijenta stenske mase (A) koja ima slede}i izgled: A = 0.gorwa grani~na krupno}a (m). HF Y . na proceni usitwavawa stena minirawem. (Lu =ld+lu).Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Koeficijent ujedna~enosti (n) ili Rosin-Rammler eksponent mo`e da se izra~una pomo}u jedna~ine koju je ustanovio Cunningham (1987: a⎞ ⎛ 1+ ⎟ ⎜ ω⎞ ⎛ ω⎟ n = ⎜ 2.6) gde su: RMD . σc .

i • pove}awem odnosa Lu/h. Modul elasti~nosti rude iznosi 30000 MPa. 5.Äkoli~ina eksplozivnog puwewa u minskim bu{otinama (kg). Primer br.6): A = 0. izra~una neophodna koli~ina eksploziva i na osnovu tog parametra minirawa pomo}u poznatih metoda prora~una mogu da se odrede ostali. Pukotine le`e upravno na ~elo. Zapreminska masa rude iznosi 2. mogu}e je da se izvr{i wena korekcija promenom parametara minirawa.73 t/m3.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Model uspostavqa zavisnost izme|u parametara minirawa sa jedne strane i sredwe krupno}e i frakcione zastupqenosti komada odminirane rude sa druge strane. • pove}awem ta~nosti bu{ewa. za stenu ispresecanu pukotinama. Ukoliko raspodela krupno}e komada odminirane rude ne zadovoqava postavqene zahteve. Stoga jedna~ina re{ena po Qe ima slede}i oblik: ⎛ 4 ⎜ A⋅V5 o ⎜ Qe = ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ 115 ⎞ ⋅⎜ ⎟ ⎝ E ⎠ x 19 30 ⎞ 59 ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ 80 Empirijski koeficijent stenske mase odre|uje se pomo}u formule (5.5 m) minira se metodom paralelnih minskih bu{otina malog pre~nika.2. uz upotrebu jedna~ine Kuznetsov-a. Re{ewe Jedna~ina Kuzwecova (5. Za minirawe }e se koristiti ANFO eksploziv relativne snage 70%. uzimaju}i u obzir prirodnu ispucalost stene. odnosno promenom vrednosti koeficijenta ujedna~enosti n.2) za ANFO sme{e glasi: 1 ⎛V ⎞5 115 ⎞ 30 16 ⎛ x = A ⋅ ⎜ o ⎟ ⋅ Qe ⋅⎜ ⎟ ⎝ E ⎠ ⎝ Qe ⎠ 4 19 gde je: Qe . i to: • smawewem odnosa ω/d. a jednoaksijalna ~vrsto}a na pritisak 56 MPa. Za date parametre minirawa mogu}e je da se odredi sredwa krupno}a kao i frakciona zastupqenost komada odminirane rude.2 m. Tako|e mogu}e je da se za zahtevanu sredwu krupno}u komada odminirane rude. RMD ima slede}u vrednost: RMD = JF 95 .06 (RMD + JF + RDI + HF) Prema tabeli br. 1 Blok rude dimenzija 10 × 3 × 5 m (du`ina bu{otina . • pove}awem odnosa a/ω. Ruda je ispresecana pukotinama sa rastojawem izme|u wih koje iznosi 1. Potrebno je da se primenom Kuz-Ram modela (formula Kuzwecova) odrede parametri minirawa tako da sredwa krupno}a komada odminirane rude bude 20 cm.

75 + 10 ) = 11.50 = 18.67m.0082 . Navedena koli~ina eksploziva treba ravnomerno da se rasporedi u bloku rude koji se minira. {to je osnovna pretpostavka za ujedna~enu granulaciju odminirane rude.325 ⋅ 150 0. za aktivnu du`inu bu{otine.ω = 1 m.2 m faktor rastojawa iznosi JPS = 50.325 Stoga potrebna koli~ina eksploziva za minirawe navedenog bloka rude iznosi: 0. 2.1 t/m3 = 1100 kg/m3 Onda }e u jednu minsku bu{otinu biti sme{teno: Qp = Vp .γe = 1.a = 10 / 6 = 1. stoga je: JF = JPS + JPA= 50 + 30 = 80 Za rudu zapreminske mase 2. Ukoliko se usvoji pre~nik bu{ewa d = 51 mm.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Za rastojawe izme|u pukotina od 0.8 ⋅ ⎛ ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ 70 ⎠ ⎟ ⎜ Qe = ⎜ ⎟ 20 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 1.14 d2 ⋅ π ⋅ lp = ⋅ 4 = 0. 356 = 162 kg Potrebna koli~ina eksploziva za minirawe bloka rude od 150 m3 iznosi 162 kg. odnosno du`inu eksplozivnog puwewa lp = 4 m.75 .02 kg Za sme{tawe potrebnih 162 kg eksploziva u navedeni blok rude bi}e potrebno da se izbu{i slede}i broj minskih bu{otina: nb = Q e 162 = = 18 Qp 9 Ukoliko se ovaj broj minskih bu{otina rasporedi u tri reda onda rastojawe izme|u redova minskih bu{otina iznosi . 96 . zapremina eksploziva u jednoj minskoj bu{otini iznosi: Vp = 0. ( 80 + 80 + 18. a za pukotine koje padaju upravno na radno ~elo JPA = 30.0082 m 3 4 4 Odnosno ako je zapreminska masa eksplozivnog puwewa .06 .75 Za rudu ~iji modul elasti~nosti iznosi 30 GPa. γe = 0.75 t/m3 faktor gustine RDI iznosi: RDI = 25 . dok rastojawe izme|u minskih bu{otina u jednom redu iznosi . 1100 = 9. faktor tvrdo}e ima slede}u vrednost: HF = Y / 3 = 30 / 3 = 10 Na osnovu prethodno prora~unatih vrednosti empirijski koeficijent stenske mase ima slede}u vrednost: A = 0. 63 ⎛ 115 ⎞ ⎞ ⎜ 11.0512 ⋅ 3.

e . x n R x xc = 0. stoga je: 1.879 Frakcione zastupqenosti komada odminirane rude.14 ⎟ ⋅ ⎜ ⎝ 51⎠ ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 0. potrebno je da se odredi frakciona zastupqenost komada odminirane rude. i u wemu odre|ene parametre minirawa.7183.2 Za uslove iz primera br.2 ⎞ ⋅ ⎜ 1⎟ ⋅ 1⋅ ⎜ ⎟ = 1.2 .koeficijent ujedna~enosti (Rosin-Rammler eksponent)..koli~ina frakcije ve}e od x.osnova prirodnog logaritma (2.693 = 25.lu ⎞ ⎟ ⋅ ⎜ 1. 20.67 ⎞ ⎛ 1+ ⎟ 1⎞ ⎜ ⎛ 1 ⎟ n = ⎜ 2.⎟ ⋅ ⎜ ⎟ ⎝ ω⎠ ⎜ ⎝ L u + 0.Äveli~ina komada rude ~ija se procentualna zastupqenost odre|uje (cm).1⎟ ⎟ ⎝ u ⎠ 0.1 → 1.423 ⎝ 5⎠ ⎝ 1 ⎠ Karakteristi~na vrednost krupno}e odminirane rude iznosi: xc = 20 1. imaju slede}e vrednosti : 97 . za otvore sita 10. a⎞ ⎛ 1+ ⎟ ω⎞ ⎜ ⎛ ω⎟ n = ⎜ 2..5 ⎛ 4⎞ ⎛ 0. .lu ⎞ ⎜ ⎜ L + 0. 30 i 40 cm. Re{ewe Frakciona zastupqenost komada odminirane rude mo`e da se odredi pomo}u formule Rosin-Ramlera (5.1 ⎛L ⎞ ⋅⎜ u ⎟ ⎝ h⎠ Kod minirawa u prisustvu dve slobodne povr{ine.14 ⎟ ⋅ ⎜ ⎝ d⎠ ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 0.) i xc .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Primer br...423 0.1⎠ 0.693 n .5 ⎛ p ⎞ ⎛ l d .3) : R=e ⎛ x ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ xc ⎠ n gde su: .karakteristi~na vrednost krupno}e (cm)..1.2 . u jamskim uslovima. ~lan jedna~ine: ⎛ l d .

1. U ciqu ravnomerne raspodele energije eksploziva u praksi se koriste razli~ite {eme puwewa minskih bu{otina.6 %) Odnosno 77% komada odminirane rude }e biti krupnije od 10 cm.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 1.42 ⎛ 20 ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ 25. Pri stvarawu pukotina izme|u bu{otina u lepezi rapidno se smawuje pritisak gasova {to pogor{ava efekte usitwavawa rude. Da bi se wihovo u~e{}e smawilo potrebno je da se promenite prethodno odre|eni parametri minirawa .88 ⎠ = 0. H/3 = BH/9 98 . Pogor{awe kvaliteta drobqewa rude obja{wava se zbli`eno{}u bu{otina u redu. odnosno pojedine minske bu{otine su sa razli~itim koeficijentom puwewa.u primeru br. 29% komada odminirane rude }e biti krupnije od 30 cm.50% ) po toni rude i neravnomernijoj granulaciji odminirane rude u pore|ewu sa {emom minirawa paralelnim minskim bu{otinama. utovarnoÄtransportna oprema. 2/3H . pored ve}eg obima bu{ewa ( po toni odminirane rude.88 ⎠ 1. dozvoqavaju ggk 40 cm. 1. pre~nik rudne sipke itd. Ukoliko tehnolo{ki proces.42 ⎛ 40 ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ 25.499 (49. 2/3H = 5/9BH = 5BH/9 S2 = 2/3B . 5.42 ⎛ 10 ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ 25.42 = 0.2 je prikazana jedna karakteristi~na {ema minirawa sa bu{otinama u lepezastom rasporedu.9 %) ⎛ 30 ⎞ -⎜ ⎟ ⎝ 25. 5.88 ⎠ R 10 = e = 0. Na slici br. pribli`no 50% komada odminirane rude }e biti krupnije od 20 cm. H . tada }e 15% mase odminirane rude biti ve}e krupno}e od propisane. H/3 =3/9BH = 3BH/9 S3 = B/3 .B/3 . 5. karakteri{u se i pove}anom potro{wom eksploziva 20% .77 (77 %) R 20 = e R 30 = e 1. Ovakve {eme minirawa.2 mogu da se izdvoje slede}e tri zone: Zona S1 sa minimalnom specifi~nom potro{wom eksploziva Zona S2 sa sredwom specifi~nom potro{wom eksploziva Zona S3 sa maksimalnom specifi~nom potro{wom eksploziva Wihove povr{ine iznose: S1 = B .156 (15.2 O p t i m i z a c i j a d i s t r i b u c i j e e n e r g i j e eksplozivnog puwewa pri lepezastom rasporedu minskih bu{otina Kod nekih metoda otkopavawa primewuje se minirawe sa lepezastim rasporedom minskih bu{otina.88 ⎠ = 0.2/3B . Na slici br. zbog ~ega je vreme obrazovawa pukotina pri aktivirawu susednih mina po pravcu odvajawa miniranog bloka od ostalog masiva znatno mawe nego u pravcu linije najmaweg otpora. odnosno bi}e negabariti. i 15% komada odminirane rude }e biti krupnije od 40 cm.29 (29 %) R 40 = e 1.

Prikaz lepezastog rasporeda minskih bu{otina u rudnom bloku Obzirom da je linija najmaweg otpora. pod uslovom da su sve bu{otine do kraja napuwene eksplozivom. onda je distribucija energije eksploziva neravnomerna i mo`e da se izrazi istim odnosom 5 : 3 : 1.4 : 1. Po{to je ukupna du`ina bu{otina u svakoj zoni ista. Da bi u ovom slu~aju distribucija energije eksplozije bila ravnomernija potrebno je da se u zoni S1 svih devet bu{otina napuni ~itavom du`inom prostirawa u woj.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Stoga se povr{ine S1 : S2 : S3 odnose kao u proporciji: S1 : S2 : S3 = 5 : 3 : 1 Slika br. 5. odnosno mo}nost pojasa minirawa ista to se i pripadaju}e im zapremine odnose isto. s obzirom da je: S1 : S2 : S3 = 5 : 3 : 1 Stoga mo`e da se izvede slede}i izraz: 5: 3: 1 /⋅ 9 9 ⋅ 5 9 ⋅ 3 9 ⋅1 = : : = 9 : 5.8 5 5 5 5 99 .2 .

Prikaz rudnog bloka Re{ewe Kada se poznata formula: W= π ⋅ d2 ⋅ ρ ⋅ e 4 ⋅q⋅ γ ⋅m (5. 3 Blok rude. gledaju}i od usta bu{otine.3 kg/t ρ = 1. 5.3 . Primer br. U ovom slu~aju koeficijent iskori{}ewa minskih bu{otina iznosi 0.3. odnosno ~itavom du`inom. Obzirom da se krajwe bu{otine u bloku uvek pune do kraja.2. odnosno 40% bu{otina u rudnom bloku je prazno. Sredi{wa bu{otina u lepezi obi~no se ostavqa prazna u du`ini 1 .6. na slici br.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na osnovu prethodnog izraza sledi da je potrebno da se u zoni S2 pet bu{otina napune eksplozivom a ~etiri da budu prazne.5 m.25 γ = 3 t/m3 Slika br. treba da se minira sa minskim bu{otinama u lepezastom rasporedu. potrebno je da u zoni S3 tri bu{otine budu popuwene eksplozivom. i da se u zoni S3 dve bu{otine napune eksplozivom. Potrebno je da se odrede parametri minirawa za slede}e uslove: Hodnik iz koga se bu{i ima slede}e dimenzije: Dimenzije bloka rude koji se minira: Koeficijent zbli`ewa minskih bu{otina: Specifi~na potro{wa eksploziva: Za minirawe se koristi eksploziv ~ija je zapreminska masa: Koeficijent radne sposobnosti eksploziva: Zapreminska masa rude: 3×3m A=6m B = 10 m W=2m m=1 q = 0.2 t/m3 e = 1. {to zavisi od pre~nika iste.7) 100 . 5.

14 ⋅ 1200 ⋅ 1. B .3 ⋅ 3 ⋅ 1 = 0. 0. W . ~ija masa iznosi: Q = A . izrazi u slede}em obliku: d= w2 ⋅ 4 ⋅ q ⋅ γ ⋅ m π⋅ρ⋅e (5.7 0. 10 . slede}a ukupna du`ina minskih bu{otina: lu = 4 ⋅ Qe d ⋅ π ⋅ρ ⋅kp 2 (5.3 = 108 kg eksploziva Za sme{tawe ovog eksploziva u minske bu{otine potrebno je da se izbu{e.8) za date parametre mo`e da se odredi pre~nik bu{ewa. 3. Stoga je za minirawe bloka rude. stoga je: 2 2 ⋅ 4 ⋅ 0. koeficijent radne sposobnosti eksploziva. q = 360 . pre~nik bu{ewa (m) zapreminska masa eksploziva (kg/m3). 3 = 360 t potrebno: Qe = Q . koeficijent zbli`ewa minskih bu{otina. ⋅ 1200 ⋅ 0.7.9) lu = 4 ⋅ Qe = 50. sa pretpostavqenim koeficijentom puwewa koji iznosi 0. γ = 6 . zapreminska masa rude (t/m3). odnosno d = 55 mm.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu gde su: W d ρ e q γ m - linija najmaweg otpora (m). specifi~na potro{wa eksploziva (kg/t).25 d= Prema tabeli standardnih pre~nika patrona eksploziva.38 m . 2 . najbli`i standardni pre~nik iznosi d = 57 mm.055 m .057 ⋅ 314 2 Prose~na du`ina jedne minske bu{otine iznosi: l sr = 6 + 10 + 6 2 + 10 2 A + B + A 2 + B2 = ≈ 9m 3 3 Stoga je za minirawe navedenog rudnog bloka potrebno da se izbu{i slede}i broj minskih bu{otina: 101 .

9 koli~ina eksploziva (kg) 26. 5.8 4.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta n= lu 50.68 12.275 kg/t kp= 0.3 45.5 9.35 11.704 .4 .16 23.8 7.71 16. 5.56 8.2 5.[ema rasporeda minskih bu{otina u bloku rude Parametri minirawa za datu {emu prikazani su u slede}oj tabeli: Broj bu{otine 1 2 3 4 5 6 ∑ ugao (o) 0 19 34 47 72 97 du`ina (m) 8.38 = = 5. odnosno 6 minskih bu{otina 9 lsr Bu{otine u bloku }e biti raspore|ene.1 5.3 31.5 3.59 .43 ≈ 99 Specifi~na potro{wa eksploziva iznosi: Koeficijent puwewa iznosi: 102 q = 0.6 2.4: Slika br.5 5.6 7. kao {to je prikazano na slici br.3 du`ina puwewa (m) 8.0 9.

4300 3900 .1.0.4100 3600 .05 4011 72 1000 4-6 360 -370 1. 5. Brzina prostirawa uzdu`nih talasa kroz odre|enu sredinu (m/s) mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Vu = E⋅g 2 ⋅ γ ⋅ (1 + μ ) (5.Kru{evac.380 1. zapreminska masa stene (t/m3).370 4100 .6 .3400 4100 . koje proizvodi Industrija "Miloje Zaki}" .4100 Navedeni eksplozivi imaju slede}e standardne dimenzije i vrste pakovawa.05 .3 prikazani su AN-TNT pra{kasti eksplozivi. koji ima slede}u vrednost detonacione brzine (m/s): D= Vu ⋅ γ ⋅ k ρ (5.1.390 1. Na osnovu prora~unate vrednosti detonacione brzine usvaja se odre|ena vrsta eksploziva.1.10 4119 75 978 4-7 360 .4300 3900 .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu 5.10 4123 75 976 4-7 370 . AMONAL 1.10) gde su: D Vu γ ρ k - detonaciona brzina (m/s).05 3892 70 1005 4-5 350 . 5.4.05 .1.05 . U tabeli br. zapreminska masa stene (t/m3).390 1.3 Karakteristike eksploziva Gustina (kg/dm ) Brzina detonacije (m/s) Apsolutna snaga (KJ/kg) Relativna snaga (%) Gasna zapremina (l/kg) Prenos detonacije (cm) Proba po Trauzlu (cm3) 3 Vrsta AN-TNT eksploziva AMONEKS-1 AMONEKS-2 AMONEKS-3 AMONEKS-4 AMONAL POJ.10 4249 80 963 4-8 380 .1.11) gde su: E g μ γ - modul elasti~nosti stenske mase (MPa). 5. 5. zapreminska masa eksploziva (t/m3) i koeficijent refleksije (0.1.0 . Tabela br.3 P r o r a ~ u n p a r a m e t a r a m i n i r a w a Izbor vrste eksploziva Za odre|enu radnu sredinu najpovoqnije je da se koristi eksploziv.9).10 4248 80 955 4-8 380 .4 Dimenzije patrona Pre~nik (mm) Te`ina (g) Du`ina (cm) Obloga 28±1 100 28±1 200 32±1 100 32±1 200 38±1 200 38±1 500 45±1 500 50±2 500 60±2 1000 70 1000 80 2000 90 2000 15-16 29-32 11-13 23-25 16-18 40-42 34-36 30-33 31-34 28-31 36-40 29-31 Parafinisani papir PE crevo 103 .4).360 1.0.2 . brzina prostirawa uzdu`nih talasa kroz sredinu (m/s). kao {to je prikazano u tabeli br. Poasonov koeficijent (0.05 . gravitaciono ubrzawe (cm/s2).3800 3200 . Tabela br.1.0 .

12) gde su: q1 v s e kz d k - koeficijent ~vrsto}e rude. i 76 mm.φ60 mm 4 meseca slaba uravnote`en kontakt 50 Zavisnost izme|u pre~nika ANFO minskog puwewa i brzine detonacije prikazana je tabelom br. koeficijent ste{wenosti mina (v=1). 64.5 Karakteristike eksploziva ANFO eksplozivi ANFO . 104 .9 . preporu~uje se da pre~nik minskih bu{otina iznosi min d = 38 mm Prilikom podzemnog otkopavawa naj~e{}e se koriste pre~nici minskih bu{otina d = 51. korekturni koeficijent zbijenosti eksplozivnog puwewa (1).6 Brzina detonacije (m/s) 2438 3078 3535 3657 Pre~nik minske bu{otine Prilikom izrade prostorija malog popre~nog preseka koriste se uglavnom mali pre~nici minskih bu{otina .1.0. koje proizvodi Industrija "Miloje Zaki}" .P Osetqivost (g pentolita) Gasna zapremina (l/kg) Apsolutna snaga (KJ/kg) Gustina (kg/dm3) Brzina detonacije (m/s) Stabilnost Vodootpornost Bilans kiseonika Prenos detonacije (cm) Min. Ukoliko se za eksplozivno puwewe koristi ANFO eksploziv. 5.9 .Kru{evac.1). 5.5 prikazani su ANFO eksplozivi.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta U tabeli br. pre~nik primene (mm) 60 920 3872 0.95 kg/dm3 Specifi~na potro{wa eksploziva Specifi~na potro{wa eksploziva (kg/m3) mo`e da se odredi pomo}u formule F. 5.95).d = 45 mm. koeficijent zbijenosti eksplozivnog puwewa (0. sa mehanizovanim na~inom puwewa (pneumatska punilica) ~ime mo`e da se postigne gustina eksplozivnog puwewa od 0. Tabela br. koeficijent radne sposobnosti eksploziva. koeficijent za~epqenosti mina (1).d = 32 mm.85 . 5.J1 ANFEX .1.6. koeficijent strukture stenske mase (0.9 do 0.φ30 mm 6 meseci slaba uravnote`en kontakt 30 60 920 3872 0. Prilikom izrade prostorija ve}eg popre~nog preseka naj~e{}e se koriste pre~nici minskih bu{otina . Pre~nik ANFO puwewa (mm) 38 51 64 76 Tabela br.05 >2000 .9 .1.00 >3000 . pri ~emu se zbog povoqnih karakteristika preporu~uje upotreba ANFO eksploziva.Laresa: q = q1 ⋅ v ⋅ s ⋅ e ⋅d⋅k kz (5.

pre~nik bu{ewa (dm). • za patronirana eksplozivna puwewa: W = d⋅ 7. • za patronirana eksplozivna puwewa: W= π ⋅ d2 ⋅ ρ ⋅ e 4 ⋅ q⋅ γ ⋅kz .14) gde su: Ax . koeficijent popuwenosti (du`ine) minske bu{otine.1.pre~nik bu{ewa (m).85 ⋅ ρ ⋅ k p q⋅kz .koeficijent zbli`ewa bu{otina.koeficijent radne sposobnosti eksploziva ( e = 480 / Ax ).5).jednoaksijalna pritisna ~vrsto}a rude (bar). koeficijent zbli`ewa mina (0. 3 ρ .m (5.etalona (cm3) Ax . e .radna sposobnost eksploziva (cm3). specifi~na potro{wa eksploziva (kg/m3).75 . (1bar=0. 480 .zapreminska masa rude (t/m ) i kz . 3 γ . Koeficijent radne sposobnosti eksploziva mo`e da se izra~una po slede}oj formuli: e= 480 Ax (5.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Koeficijent ~vrsto}e rude mo`e da se izra~una po slede}oj formuli: q1 = σc 2000 (5. 480 .17) gde su: d .16) gde su: W .etalona (cm3).radna sposobnost eksploziva .radna sposobnost eksploziva .m (5.zapreminska masa eksploziva (kg/m ).linija najmaweg otpora (m). q specifi~na potro{wa eksploziva (kg/t).13) gde je: σc . Linija najmaweg otpora • za nepatronirana eksplozivna puwewa: W = 33 ⋅ d ⋅ kp q⋅kz . d .m (5.15) gde su: d kp q kz a - pre~nik minske bu{otine (m).radna sposobnost eksploziva (cm3). 105 . ( kz = a / W ) i rastojawe izme|u pojedinih minskih bu{otina u redu (paralelnih).1MPa).

7 ⋅ W (5.broj minskih bu{otina u jednom redu.kom.21) gde su: b a .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta ρ q kz kp . amin .specifi~na potro{wa eksploziva (kg/m3).18) (5.koeficijent popuwenosti popre~nog preseka minske bu{otine. na konturi bloka rude (m).00 kg/dm3 = 1. Rastojawa izme|u minskih bu{otina u redu: a) za lepezasti raspored minskih bu{otina Rastojawa izme|u pojedinih minskih bu{otina mogu da se odrede na slede}i na~in : amax = od 1. Ukupan broj minskih bu{otina u jednom pojasu minirawa jednak je zbiru brojeva minskih bu{otina po pojedina~nim redovima. ukoliko se minske bu{otine raspore|uju u {ahovskom rasporedu (po{to se u tom slu~aju javqaju razli~iti brojevi minskih bu{otina u pojedinim redovima).m . preporu~uje se 1 ili ne{to vi{e).5 ⋅ W do 0. 106 . b) za paralelni raspored minskih bu{otina: Rastojawa izme|u pojedinih minskih bu{otina (m) mogu da se odrede na slede}i na~in: a = kz · W (5.00 kg / l = 1. i m .5 ⋅ W do 1.pre~nik patrone eksploziva (mm). na konturi bloka rude (m). (5. (kz od 0.koeficijent zbli`ewa bu{otina.kom.20) gde su: kz .maksimalna vrednost rastojawa. b) za paralelni raspored minskih bu{otina n= b-a a .broj redova minskih bu{otina. Ukupan broj minskih bu{otina b) za paralelni raspored minskih bu{otina N=n.rastojawe izme|u bu{otina u jednom redu (m).22) gde su: n .19) amin = od 0. (5. ( kp = d12 / d2) d .{irina otkopa (m) i .75 do 1.koeficijent zbli`ewa mina. . . .minimalna vrednost rastojawa.pre~nik minske bu{otine (mm) d1 .00 g/cm3).7 ⋅ W gde su: amax .zapreminska masa eksploziva (kg/dm3).5 . (1000 kg/m3 = 1. na na~in koji je prikazan u jednoj od narednih ta~aka prora~una. Broj minskih bu{otina u redu a) za lepezasti raspored minskih bu{otina Odre|uje se grafi~kim putem.

linija najmaweg otpora (m) i zapreminska masa rude (t/m3).specifi~na potro{wa eksploziva (kg/ t).ukupna koli~ina eksploziva (kg). q (5. γ .povr{ina popre~nog preseka prostorije (m2).linija najmaweg otpora (m).Pp) ⋅ γ ⋅ W ⋅ q π ⋅ d2 ⋅ ρ ⋅ k p . W .23) gde su: Pb Pp m W γ - povr{ina popre~nog preseka rudnog bloka (m2).kg (5. 107 .t (5. Koli~ina eksploziva za jednu minsku bu{otinu b) za paralelni raspored minskih bu{otina qb = Qe N .Pp) . m . γ . povr{ina popre~nog preseka prostorije (m2). W .m (5.26) gde su: Qe .povr{ina otkopnog bloka (m2). linija najmaweg otpora (m) i zapreminska masa rude (t/m3). W . Pp .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Masa rude u jednom pojasu minirawa a) za lepezasti raspored minskih bu{otina Q = (Pb . Ukupna du`ina minskih puwewa u jednom pojasu minirawa a) za lepezasti raspored minskih bu{otina Lp = 4 ⋅ (Pb .27) gde su: Pb . broj redova minskih bu{otina. Ukupna koli~ina eksploziva Ukupna koli~ina eksploziva (kg) koja je potrebna za minska puwewa jednog pojasa minirawa. N . broj redova minskih bu{otina. b) za paralelni raspored minskih bu{otina Q = Pb .masa rude ~ije se obarawe vr{i jednim pojasom minirawa (t).ukupan broj minskih bu{otina.25) gde su: Q . q . m .t (5. iznosi: Qe = Q .24) gde su: Pb m W γ - povr{ina popre~nog preseka rudnog bloka (m2).

(0.du`ina ~epa minske bu{otine (m) i . b) za paralelni raspored minskih bu{otina Ukupna du`ina minskih bu{otina koja treba da se izbu{i za sme{tawe eksploziva iznosi: Lu = l b .95). N .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta γ d kp q ρ - zapreminska masa rude (t/m3).7 .broj minskih bu{otina.du`ina minske bu{otine (m) i . 3 ρ . pre~nik minske bu{otine (m).7 .m (5.m (5.0.95). koeficijent popuwenosti minske bu{otine (0.30) gde su: Qe d kp ρ - ukupna koli~ina eksploziva (kg). Ukupna du`ina minskih bu{otina a) za lepezasti raspored minskih bu{otina Ukupna du`ina minskih bu{otina koja treba da se izbu{i za sme{tawe eksploziva.m (5.29) gde su: qb . b) za paralelni raspored minskih bu{otina Lp = l p .broj minskih bu{otina u jednom pojasu minirawa. 4 ⋅ qb π ⋅ d2 ⋅ ρ ⋅ k p lp = . lb = lc + lp .du`ina minskog puwewa u jednoj minskoj bu{otini (m) i .zapreminska masa eksploziva (kg/m ) i kp . d .32) gde su: lc lp . 108 . sa pretpostavqenim koeficijentom puwewa iznosi: Lu = 4 ⋅ Qe d ⋅ π ⋅ρ⋅kp 2 .koli~ina eksploziva za jednu minsku bu{otinu (kg).31) gde su: lb N .m (5.0. N .m (5.koeficijent zbijenosti eksplozivnog puwewa. pre~nik minske bu{otine (m).du`ina minskog puwewa (m).7) i zapreminska masa eksploziva (t/m3).28) gde su: lp N . specifi~na potro{wa eksploziva (kg/ t) i zapreminska masa eksploziva (t/m3).pre~nik minske bu{otine (m). koeficijent puwewa (du`ine) minske bu{otine (0.

odnosno pojedine bu{otine su sa razli~itim koeficijentom puwewa.linija najmaweg otpora (m).linija najmaweg otpora (m). koje su ozna~ene brojevima .36) gde su: lp lb .67 ) . Specifikacija minskih bu{otina prikazuje se u tabeli pri ~emu se za razli~ite minske bu{otine primewuju razli~iti koeficijenti puwewa.33) gde je: d .34) gde je: W .du`ina minskog puwewa u bu{otini (m). Du`ina nabu{ewa Na osnovu iskustvenih podataka du`ina nabu{ewa minske bu{otine naj~e{}e iznosi: ln = 0. U ciqu ravnomerne raspodele energije eksplozije u praksi se koriste razli~ite {eme puwewa bu{otina. i neravnomernijom granulacijom odminirane rude u pore|ewu sa {emama minirawa paralelnim minskim bu{otinama. i prikazuje se slikom... odnosno: • za minske bu{otine. 109 . du`ina ~epa minske bu{otine kod minirawa pri izradi podzemnih prostorija iznosi: l~ = 10 .m (5. W . . .3 . pa je vreme obrazovawa pukotina pri aktivirawu susednih mina po pravcu odvajawa miniranog bloka od ostalog masiva znatno mawe nego u pravcu linije najmaweg otpora. d . Prilikom podzemnog otkopavawa du`ina ~epa minske bu{otine naj~e{}e iznosi: l~ = ( 1 ∼ 1. Raspored minskih bu{otina a) za lepezasti raspored minskih bu{otina [eme minirawa sa lepezastim rasporedom minskih bu{otina se pored ve}eg obima bu{ewa po toni odminirane rude karakteri{u i pove}anom potro{wom eksploziva po toni rude.. W .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Minimalna du`ina za~epqewa minskih bu{otina Na osnovu iskustvenih podataka. koeficijent puwewa iznosi: kp = lp lb (5.m (5.pre~nik minske bu{otine (m). raspore|ivawe minskih bu{otina vr{i se grafi~kim putem..35) gde je: W . Pogor{awe kvaliteta drobqewa rude obja{wava se zbli`eno{}u bu{otina u redu.du`ina minske bu{otine (m). Na osnovu prora~unatih vrednosti za maksimalno i minimalno rastojawe izme|u bu{otina na konturi rudnog bloka.m (5.

. 110 .iz tabele br.95).. prikazanog slikom i tabelom po uzoru na tabelu br.. mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: qe = π ⋅ d2 ⋅ lp ⋅ ρ ⋅ k z 4 (5. Lu' . 5. 6.7 . 6. Tabela br..korigovana ukupna du`ina minskih puwewa (iz tabele br. iznosi (zbir iz tabele br.37) gde su: d ρ lp kz - pre~nik minske bu{otine (m).7): Lp' =. 6. m • Korigovana vrednost ukupne du`ine minskih puwewa. iznosi (iz tabele br.7). zapreminska masa eksploziva (t/m3). du`ina minskog puwewa u bu{otini . koja ~ini minsko puwewe jedne minske bu{otine. potrebno je da se koriguju vrednosti slede}ih parametara minirawa: • Korigovana vrednost ukupne du`ine minskih bu{otina Lu' = ∑ lb .7 .7) Lu' =. koja je potrebna za minska puwewa jednog pojasa minirawa.Specifikacija minskih bu{otina Broj Bu{otine 1 Ugao (°) Du`ina (m) Du`ina minskog puwewa (m) Koli~ina eksploziva ( kg ) ∑ / Nakon izvr{enog grafi~kog rasporeda minskih bu{otina.39) gde su: Lp' .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta • Koli~ina eksploziva (kg)..m (5. kp'=.. kg • Korigovana vrednost koeficijenta puwewa minskih bu{otina k = I p LIp LIu (5.7). 6...7. 6.du`ine pojedinih minskih bu{otina u bloku (iz tabele br..0. 6... 5. m • Korigovana vrednost ukupne koli~ine eksploziva.korigovana ukupna du`ina minskih bu{otina (iz tabele br.7(m) i koeficijent zbijenosti eksplozivnog puwewa (0..38) gde je: lb .7): Qe' =.

5. du`ina minskog puwewa. koji se koriste za aktivirawe minskog puwewa. Ru~no puwewe minskih bu{otina eksplozivom vr{i radnik-rukovaoc eksplozivom.Konstrukcije minskih puwewa Puwewe minskih bu{otina eksplozivom Generalno gledaju}i mogu da se izdvoje dva na~ina puwewa minskih bu{otina eksplozivom: • ru~no puwewe i • mehanizovano puwewe. Pri tome potrebno je da se prika`u slede}e veli~ine: du`ina ~epa.5 . i prikazuje u dva popre~na preseka rudnog bloka (~eoni i bo~ni). ukoliko ima razli~itih. Pre~nik ovog {tapa mora da bude otprilike za 10 mm mawi od pre~nika minske bu{otine da bi bio omogu}en prolaz provodnicima struje ili detonacionog impulsa. Mehanizovano puwewe minskih bu{otina eksplozivom primewuje se prilikom upotrebe patroniranih i nepatroniranih eksploziva. prikazane su na slici br. Ru~no puwewe minskih bu{otina eksplozivom primewuje se prilikom upotrebe patroniranih eksploziva.du`ina eksplozivnog puwewa (m). 111 .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu b) za paralelni raspored minskih bu{otina Raspore|ivawe minskih bu{otina vr{i se na osnovu prora~unatih vrednosti W. lc . ukupna du`ina minske bu{otine. lp . a i lp.5. polo`aj udarne patrone itd. pri ~emu se slu`i drvenim ili plasti~nim (nikako metalnim) {tapom. Tri razli~ite konstrukcije minskih puwewa. Konstrukcija minskog puwewa Karakteristi~ne konstrukcije minskih puwewa. se prikazuju na uzdu`nom preseku minske bu{otine.du`ina ~epa minske bu{otine (m) i lb .du`ina minske bu{otine (m). primewene u jednoj {emi minirawa. Slika br. 5.

Ru~no puwewe minskih bu{otina eksplozivom (International Mining.7 .Nitro Nobel S-710 30 Gyttorp.Detaq ru~nog puwewa minskih bu{otina eksplozivom (Charging accessories . Sweden) 112 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. 31) Slika br. 5. August 1988. 5.6 . pp.

tokom puwewa odr`ava se konstantna vrednost pritiska vazduha u crevu (time i u minskoj bu{otini) ~ime se na jednostavan na~in obezbe|uje zahtevana zbijenost patrona eksploziva u minskoj bu{otini. Princip rada poluautomatske pneumatske punilice za patronirane eksplozive je da se patronirani eksploziv transportuje kroz plasti~no crevo pod dejstvom komprimiranog vazduha. Naime. a) b) v) Slika br.Nitro Nobel) b) Slika br. b) Jet-Anol 113 . desno . a) Anol. levo .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Mehanizovano puwewe minskih bu{otina eksplozivom vr{i se pneumatskim punilicama.Mehanizovano puwewe minskih bu{otina patroniranim eksplozivom a) poluautomatska pneumatska punilica.minsko puwewe ugra|eno ru~no.9 .Mehanizovano puwewe minskih bu{otina ANFO sme{ama. pri ~emu maksimalna du`ina puwewa mo`e da iznosi do 50 m.8 . v) automatska pneumatska punilica (ANFO Mixing and Charging EQUIPMENT . 5.Nitro Nobel) a) (ANFO Mixing and Charging EQUIPMENT . 5. U principu mogu da se izdvoje dva tipa pneumatskih punilica: • poluautomatske pneumatske punilice za patronirane eksplozive i • pneumatske ANFO punilice. Navedene punilice su pogodne za upotrebu prilikom puwewa minskih bu{otina ~iji pre~nik iznosi od 35 do 100 mm.minsko puwewe ugra|eno pneumatskom punilicom. koje mogu da se montiraju na razli~ita servisna vozila. Prednost primene navedene punilice mo`e da se uo~i prilikom puwewa vertikalnih minskih bu{otina (na gore). b) upore|ewe.

5. nadole horizontalno.Vozilo za automatsko puwewe minskih bu{otina eksplozivom (Nitro Nobel Magazine. Slika br.80 . 5.95 0. pogotovo kod ve}ih visina otkopa.95 0.95 0.1.0. 5. Tabela br. [vedska.0 2.punilice koje mogu da se montiraju na razli~ite tipove vozila Tako|e se za puwewe minskih bu{otina ANFO sme{om. Prikazane pneumatske punilice mogu da se koriste za puwewe minskih bu{otina ~iji pre~nik iznosi od 32 do 100 mm.10 . 10 ) 114 .0.95 0.80 . U tom slu~aju puwewe minskih bu{otina vr{i se sa servisne platforme. l) (kg) MASA (kg) ANOL-100 ANOL-150 ANOL-300 ANOL-500 ANOL-750 ANOL-1000 JET-ANOL-100 JET-ANOL-150 JET-ANOL-300 JET-ANOL-500 JET-ANOL-750 ANOL CC-500 * horizontalno.90 .Nitro Nobel.1.80 . koriste servisna vozila koja su opremqena pneumatskom ANFO punilicom.0 2.8 prikazane su tehni~ke karakteristike pneumatskih ANFO punilica.95 0.0 2.90 .10 - do 100 do 100 do 100 do 100 do 100 do 100 15 do 45 15 do 45 15 do 45 15 do 45 15 do 45 - 2.10 0. sredstava i opreme za minirawe . koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ eksploziva.95 0.80 . nadole horizontalno.0.0 - 100 150 300 500 750 1000 100 150 300 500 750 500 1000 80 125 250 400 600 800 80 125 250 400 600 400 800 1300 1230 1100 1100 1150 1400 1300 1230 1100 1100 1150 1200 1200 1000 1160 1100 1100 1150 1400 1000 1160 1100 1100 1150 1600 1600 1350 1540 2000 2220 2350 2500 1350 1540 2000 2220 2350 1780 2100 80 90 160 240 290 320 80 90 160 240 290 200 300 ANOL CC-1000 * u svim * . pp.80 .0. nadole navi{e navi{e navi{e navi{e navi{e u svim pravcima pravcima 30 30 30 30 30 - 0. nadole horizontalno.90 .1.0 2. Navedenom punilicom upravqa radnik-punilac pomo}u ure|aja za daqinsku kontrolu.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Princip rada pneumatske ANFO punilice je da se granulirana ANFO sme{a pod dejstvom komprimiranog vazduha potiskuje iz rezervoara za sme{taj eksploziva u plasti~no crevo i daqe u minsku bu{otinu. nadole horizontalno.1.10 0. nadole horizontalno. December 1992.10 0.90 .0.10 0.0.1.80 .90 .8 TIP PUNILICE PRAVAC PUWEWA max DU@INA PUWEWA (m) GUSTINA PUWEWA (kg/m3) ZA KAPACITET POTRO[WA ZAPREMINA MASU DU@INA [IRINA VISINA PUWEWA VAZDUHA PUNILICE EKSPLOZIVA (mm) (mm) (mm) (kg/min) (m3/min) (dm3. U tabeli br.

5. sredstava i opreme za minirawe .Servisno vozilo opremqeno pneumatskom ANFO punilicom ( Charging/ Service trucks ROCMEC DC series .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Na slici br.Nitro Nobel. Slika br.ROCMEC DC17 (HL 230) koje je opremqeno pneumatskom ANFO punilicom. [vedska.Nitro Nobel ) 115 . Slika br. iz serije ROCMEC DC koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ eksploziva.Dimenzije servisnog vozila ROCMEC DC 17 (HL 230) ( ROCMEC SYSTEM .12 . 5.12 prikazane su osnovne dimenzije servisnog vozila .Nitro Nobel ) Na slici br.11 . 5. 5.11 prikazano je servisno vozilo opremqeno pneumatskom ANFO punilicom.

masa oborene rude (t) i Lu . TIP POKRET. (mm) (mm) (mm) (mm) PUNILICE (°) (°) (kg) ROCMEC DC 4 ROCMEC DC 11 (HL 150 SB) ROCMEC DC 11 (HL 150 LB) ROCMEC DC 11 (LP 4500 LB) ROCMEC DC 16/17 (HL 210 SB) ROCMEC DC 16/17 (HL 210 LB) ROCMEC DC 16/17 (HL 210 SBE) ROCMEC DC 16/17 (HL 230 SB) ROCMEC DC 16/17 (HL 230 LB) ROCMEC DC 16/17 (HL 230 SBE) ROCMEC DC 16/17 (HL 250 LB) 6300 5100 5100 5100 5415 / 5775 5415 / 5775 5415 / 5775 5415 / 5775 5415 / 5775 5415 / 5775 5415 / 5775 1220 1900 1900 1900 2155 / 2190 2155 / 2190 2155 / 2190 2155 / 2190 2155 / 2190 2155 / 2190 2155 / 2190 1970 2100 2100 2100 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 HL 150 HL 150 LP 4500 1 1 1 60 / 35 60 / 35 90 / 0 60 / 35 60 / 35 60 / 35 60 / 35 60 / 35 60 / 35 60 / 12 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 45 /45 SB LB LB SB LB SBE (produ`ena) SB LB SBE (produ`ena) LB 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3000 8500 8500 8200 10500 10500 11400 12200 12200 13100 8200 500 500 1200 400 300 300 400 300 300 1000 ANOL CC 500 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 ANOL CC 500/1000 HL 210 1 / 2 HL 210 1 / 2 HL 210 1 / 2 HL 230 1 / 2 HL 230 1 / 2 HL 230 1 / 2 HL 250 1 * . [vedska. 5.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta U tabeli br. iz serije ROCMEC DC koje proizvodi Nitro Nobel. VERT. Navedena servisna vozila koriste se za puwewe minskih bu{otina ~iji pre~nik iznosi od 50 do 100 mm.40) gde su: Q .t/m (5.ukupna du`ina minskih bu{otina (m). PLATFORME PLATF. Tabela br. NOSIVOST VOZILA VOZILA VOZILA GRANE GRANA GORE/DOLE LEVO/DESNO SERVISNE QUDI U DOHVAT ANFO PLATF.za{titni krov u najni`em polo`aju Koli~ina oborene rude po m' minske bu{otine Navedeni pokazateq mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: qb = Q Lu . 116 .9 TIP VOZILA max TIP BR.9 prikazane su tehni~ke karakteristike servisnih vozila koja su opremqena pneumatskom ANFO punilicom. 5. DU@INA [IRINA VISINA* TIP BROJ POKRET.

117 .13 .Prikaz nekih slu~ajeva primene mehanizovanog na~ina bu{ewa minskih bu{otina u podzemnoj eksploataciji (Underground rock excavation . tako da je od po~etnog ru~nog na~ina razvijen mehanizovani na~in bu{ewa minskih bu{otina. Tehnolo{ki napredak doprineo je zna~ajnom razvoju opreme za bu{ewe minskih bu{otina. ne postoji svuda potreba za primenom mehanizovanog na~ina bu{ewa minskih bu{otina. Stoga je jo{ uvek u velikom broju slu~ajeva u primeni polumehanizovani na~in bu{ewa minskih bu{otina. 6) Naravno. u rudarstvu. Pri tom bu{ewe minskih bu{otina predstavqa po~etnu aktivnost. Polumehanizovani na~in bu{ewa minskih bu{otina podrazumeva primenu pneumatskih ru~nih bu{a}ih ~eki}a i pneumatskih oslonaca.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu 5. 5.4 I z b o r o p r e m e z a b u { e w e Prilikom primene savremenih tehnologija otkopavawa. pri ~emu se posti`u veliki kapaciteti proizvodwe.Atlas Copco 9851 1623 01b. Slika br. pp. {to prvenstveno zavisi od zahtevanog kapaciteta proizvodwe.1. otkopavawe 75 % ukupne koli~ine rude (stenske mase) vr{i se bu{a~ko-minerskim radovima.

5.40 27 .40 27 . koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske. Ostali tipovi bu{a}ih ~eki}a.10 prikazane su karakteristike ru~nih bu{a}ih ~eki}a. 5.40 26 26 25 27 27 22 28 26 39 40 37 39 41 39 38 51 54 56 34 42 42 51 51 51 51 51 63 63 73 97 95 48 90 90 75 75 95 95 95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * H22 * Napomena: * . Tabela br. koji su prikazani u prethodnoj tabeli. mogu da se koriste za bu{ewe horizontalnih.40 27 .40 27 .14 .Atlas Copco 9851 1674 01b) U tabeli br.40 27 .Polumehanizovani na~in bu{ewa minskih bu{otina ru~nim bu{a}im ~eki}ima na pneumatskim osloncima (Pusher leg rock drills .monoblok dleta Tipovi bu{a}ih ~eki}a BBD 46 i PRU 90S (DTS) koriste se iskqu~ivo za bu{ewe vertikalnih (na gore) minskih bu{otina prilikom otkopavawa.10 TIP BU[A]EG ^EKI]A PRIMENA POGON PRE^NIK BU[EWA (mm) MASA ^EKI]A (kg) U^ESTALOST UDARA (Hz) POTRO[WA VAZDUHA (l/s) PRITISAK VAZDUHA (bar) TIP PRIBORA ZA BU[EWE TIP POSTOQA (NOSA^A) pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac pneumatski oslonac svoj pneumatski oslonac svoj pneumatski oslonac svoj pneumatski oslonac svoj pneumatski oslonac svoj pneumatski oslonac BBC 16 W (Puma) BBC 17 W (Puma) BBD 44 WKS (Tiger) BBD 94 W (Panther) BBD 95 W (Panther) RH 656-5W PRU 90 PRU 90D BBD 46 WS-6 BBD 46 WS-8 PRU 90S-6 PRU 90S-8 PRU 90DTS-12 ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe ru~no bu{ewe pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski 27 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br.40 27 .40 27 . 118 .40 27 .40 27 .40 27 .40 27 .40 27 . kako prilikom otkopavawa tako i prilikom izrade podzemnih prostorija. 5. vertikalnih i kosih minskih bu{otina.

2330 1810 . BBD 94. BBC 17 PRU 90. PRU 90D BBC 16.2205 1420 . BBD 94.3270 1815 .2620 1435 .2335 720 920 1370 970 770 970 770 1850 1300 1300 1300 950 1300 950 1855 1455 1855 1455 1300 1300 950 75 75 75/90 75 75 75 75 60/70 53 67 60 60 70 70 67/80 67/80 67/80 67/80 57 70 70 37 39 41 40 39 40 39 20 17 21 15 13 14 13 17 15 19 17 19 15 13 119 .2850 1780 . BBD 44 BBD 44.11 prikazane su karakteristike pneumatskih oslonaca koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ rudarske opreme Atlas Copco iz [vedske.15 . BBC 17 PRU 90. BBC 17 BBC 16.2958 1305 .3170 1658 . BBC 17 PRU 90.2620 1435 . BBC 17 PRU 90. BBD 94.2405 1495 .2255 1805 .Atlas Copco 9851 1674 01b) U tabeli br. BBC 16.Pneumatski oslonci. a) pripadaju}i oslonac bu{a}em ~eki}u PRU 90 S. BBC 16.2850 1595 . BBC 16.11 TIP OSLONCA ZA TIP BU[A]EG ^EKI]A DU@INA KLIPA (UVU^EN . BBD 95.IZVU^EN ) (mm) HOD KLIPA (mm) PRE^NIK KLIPA (mm) MASA OSLONCA (kg) PRU 90S-6 PRU 90S-8 PRU 90DTS-12 BBD 46 WR-8 BBD 46 WS-6 BBD 46 WS-8 BBD 46 WR-6 BMK 51 T6R BMK 62 S BMK 91 R BMK 51 BMK 51-3 ALF 71 ALF 71-1 ALF 67/80 ALF 67/80-1 ALF 67/80D ALF 67/80D-1 BMK 82 S ALF 70 ALF 70-1 PRU 90S-6 PRU 90S-8 PRU 90DTS-12 BBD 46 WR-8 BBD 46 WS-6 BBD 46 WS-8 BBD 46 WR-6 RH 656.3450 1395 . BBC 16. BBD 95 PRU 90.3350 1395 .2730 1545 .2940 1650 .3080 1735 .3115 1870 . BBD 95 BBD 44 PRU 90 PRU 90 1610 . BBD 94.2205 1650 . 5.3035 1385 .3105 1455 . 5. BBD 95 RH 656. BBD 44. BBC 17 PRU 90. b) BMK 62 S (Pusher leg rock drills . 5.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu a) b) Slika br. Tabela br.

1300 BMH 250. otkopavawe prostorije. 66 BMH 1200 BMH 1100 BMH 1100 BMH 1500 BMH 1500 BMH 1500 BMH 250.51 35 . 66 BMS 46. 1300 BMH 250.16 . UDARA (Hz) BROJ OBRTNI OBRTAJA MOMENAT (o/min) (Nm) TIP PRIBORA ZA BU[EWE TIP LAFETA COP 89D-00 COP 925 COP 89D-01 BBC 100FS BBC 120FZ COP 1028HD COP 1032HD-R32 COP 1032HL-R32 COP 932 FS COP 938 FS COP 928 COP 1238 ME-R38 05 COP 1238 HF-R38 02 COP 1238 LP-R38 02 COP 1440 R38 05 prostorije prostorije prostorije.Polo`aj bu{a}eg ~eki}a na lafetu. koji mo`e biti elektri~ni ili dizel.51 38 . pozicionirawa bu{a}eg ~eki}a. H25* R25.produ`ewe bu{a}e garniture (Underground rock excavation .51 30 135 30 65 69 51 112 112 135 135 135 151 150 150 151 575 810 630 770 780 755 878 878 810 810 810 1002 1002 1002 1002 51 41-51 51 40 33 50 40-50 40-50 41-51 41-51 41-51 42-65 100-105 48-80 60-70 306 0-300 306 180 210 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-460 0-460 0-300 160 120 200 200 240 240 160 500 430 430 500 H22 * R25. otkopavawe prostorije.Atlas Copco 9851 1623 01b) U tabeli br. ankerisawe prostorije.41 35 . otkopavawe.40 35 . 6300. zamena bu{a}e krune.64 35 .41 35 . Prilikom bu{ewa minskih bu{otina radnik koji upravqa bu{a}im kolima za{ti}en je krovom kabine. i nalazi se na bezbednom udaqewu od radnog ~ela u otkopu.41 35 . Bu{ewe minskih bu{otina vr{i se bu{a}im ~eki}em (ili ~eki}ima)koji je sme{ten na lafetu. kontrola uglova bu{ewa. H25* R32L R32.43 37 .43 37 . otkopavawe prostorije.51 38 . 6300.12 prikazane su karakteristike bu{a}ih ~eki}a. sa ure|ajem za dodavawe bu{a}ih {ipki . Slika br.12 TIP BU[A]EG ^EKI]A PRIMENA POGON PRE^NIK BU[EWA (mm) MASA ^EKI]A (kg) DU@INA ^EKI]A (mm) U^EST. H28* R38 R38 R38 R38 BMH 1000 BMH 1500 BMH 1000 BMS 46. montiraju se na lafete bu{a}ih kola. ankerisawe prostorije prostorije prostorije prostorije pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski hidrauli~ni hidrauli~ni 27 . koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske.51 38 . kontrola devijacije minske bu{otine. Tabela br. ankerisawe prostorije.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Mehanizovani na~in bu{ewa minskih bu{otina podrazumeva primenu bu{a}ih kola.43 38 .51 38 . R38 R28 R32 R32 R32 R38 R28. koji su prikazani u narednoj tabeli. Bu{a}i ~eki}i. nastavqawa-produ`avawa pribora za bu{ewe. 5. bu{a}a kola se odlikuju mehanizovanim na~inom kretawa (iz jedog otkopa u drugi) pomo}u sopstvenog pogonskog motora. 5. 5. otkopavawe. 1300 BMH 6400 hidrauli~ni pneumatski pneumatski pneumatski hidrauli~ni prostorije hidrauli~ni prostorije hidrauli~ni prostorije hidrauli~ni Nastavak tabele je na slede}oj strani ⇒ 120 . Tako|e. demonta`a pribora za bu{ewe).43 35 . dok je lafet povezan na bu{a}u granu bu{a}ih kola. ~ime se posti`e potpuna mehanizovanost radova na bu{ewu minskih bu{otina (bu{ewa. 6300.

1300 BMH 250.12 ⇓ TIP BU[A]EG ^EKI]A PRIMENA POGON PRE^NIK BU[EWA (mm) MASA ^EKI]A (kg) DU@INA ^EKI]A (mm) U^EST. ankerisawe prostorije.51 51 .89 64 .51 45 . 6. 6400 BMH 250. 1300 BMH 250.64 51 . 6300.100 89 .51 51 . 6400 BMH 250.125 130 . 1300 BMH 6400 BMH 250.178 171 112 112 151 151 171 135 112 112 151 151 151 171 171 135 135 151 151 150 151 171 171 151 171 174 23 174 390 390 390 35 38 57 93 95 1008 878 878 1002 1002 1008 810 878 878 1002 1002 1002 1008 1008 810 810 1002 1002 1002 1002 1008 1008 1002 1008 1098 859 1098 1293 1293 1293 885 960 1052 1185 1215 60 40-50 40-50 42-65 60-70 60 41-51 40-50 40-50 42-65 42-65 60-70 60 60 41-51 41-51 42-65 42-65 100-105 60-70 60 60 42-65 60 38-48 38-48 40-60 40-60 40-60 - 0-210 0-300 0-300 0-300 0-300 0-210 0-300 0-300 0-300 0-200 0-200 0-300 0-210 0-210 0-300 0-300 0-200 0-200 0-300 0-300 0-210 0-210 0-200 0-210 0-140 0-140 0-300 0-300 0-300 - 740 200 200 500 500 740 240 200 200 700 700 500 740 740 240 240 700 700 500 500 740 740 700 740 980 980 1320 1320 1320 - R38 R38 T38 T38 T38 T38 R32 R32 R32 R32 SPEEDROD BMH 250. otkopavawe.51 45 .51 51 .64 64 .89 76 . ankerisawe prostorije.76 64 .89 76 . 6300.64 64 .51 45 . otkopavawe. 6300. 6300. 6300. 1300 BMH 6400 BMH 250. 6400 BMH 1500 BMH 1500 BMH 250. 1300 BMH 250. TAC 64 T45 .89 76 . otkopavawe.51 48 . TAC 64 T38 SPEEDROD otkopavawe hidrauli~ni prostorije prostorije hidrauli~ni hidrauli~ni T38 SPEEDROD otkopavawe hidrauli~ni T38 .64 64 .127 89 . 6400 BMH 250.115 102 .64 64 . 6300. TAC 64 T45 . TAC 64 T38 . ankerisawe prostorije pneumatski hidrauli~ni hidrauli~ni hidrauli~ni otkopavawe hidrauli~ni R32 R32 SPEEDROD prostorije prostorije hidrauli~ni hidrauli~ni R32 SPEEDROD otkopavawe hidrauli~ni R32 R38 T38 T38 SPEEDROD otkopavawe otkopavawe prostorije pneumatski pneumatski hidrauli~ni otkopavawe hidrauli~ni T38 . 1300 BMH 6400 BMH 250.monoblok dleta 121 .89 85 . otkopavawe.RD 50-6 COP 1838HE T51E 09 COP 4050 T51 07 COP 4050 TAC76 07 COP 4050 TAC87 07 COP 42 COP 44 COP 54 COP 62 COP 64 prostorije hidrauli~ni 38 . 6400 BMH 270 BMH 270 BMH 270 - prostorije. 6400 BMH 250.76 64 .51 45 .64 51 .89 64 .102 89 .125 110 . ankerisawe prostorije hidrauli~ni hidrauli~ni hidrauli~ni prostorije prostorije hidrauli~ni hidrauli~ni otkopavawe prostorije.165 155 . 6400 BMH 1500 BMH 1100 BMH 1100 BMH 250. 6400 BMH 1100 BMH 1100 BMH 250.51 45 . 6300. TAC 64 T45 .152 150 .64 51 .64 51 . UDARA (Hz) BROJ OBRTNI OBRTAJA MOMENAT (o/min) (Nm) TIP PRIBORA ZA BU[EWE TIP LAFETA COP 1838ME R38 05 COP 1032HD-R38 COP 1032HD-T38 COP 1238 ME-T38D 05 COP 1440 T38 05 COP 1838ME T38 05 COP 932 MS COP 1032HL/HD-R32 COP 1032HL-R32 COP 1238 ME-R32E 07 COP 1238 ME-R32E 07 COP 1440 R32E 05 COP 1838ME R32E 05 COP 1838ME R32E 07 COP 938 MS COP 938 TMS COP 1238 ME-T38E 07 COP 1238 ME-T38E 07 COP 1238 HF-T38E 05 COP 1440 T38E 05 COP 1838ME T38E 05 COP 1838ME T38E 07 COP 1238 ME-T45E 07 COP 1838ME T45E 07 COP 1838HE T45E 09 COP 32 .127 105 . 6400 BMH 250. TAC 64 T51 T51 SPEEDROD otkopavawe hidrauli~ni otkopavawe hidrauli~ni otkopavawe hidrauli~ni ITH otkopavawe pneumatski hidrauli~ni otkopavawe otkopavawe otkopavawe ITH ITH ITH ITH ITH hidrauli~ni hidrauli~ni hidrauli~ni pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski TAC 76 TAC 87 - Napomena : * . 1300 BMH 250.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Nastavak tabele br.

Mehanizovane jedinice za eksploataciono bu{ewe. Skoro sve radne operacije na bu{ewu minskih bu{otina.) i ∗ jedinice za bu{ewe (napr. u paralelnom i lepezastom rasporedu. du`ine minskih bu{otina. Kretawe vozila je potpuno mehanizovano pomo}u sopstvenog pogonskog motora . mehanizovane jedinice za bu{ewe prilikom izrade podzemnih prostorija. Simba Junior Special).slika br.naj~e{}e pneumatskog. u paralelnom i lepezastom rasporedu. kose i vertikalne minske bu{otine. Tako|e je prisutna i mogu}nost daqinske kontrole radnih operacija prilikom bu{ewa minskih bu{otina. ∗ vozila sa opremom za bu{ewe (napr. shodno postoje}im uslovima eksploatacije. Primenom vozila sa opremom za bu{ewe. Simba Junior . Kao {to je ve} ranije navedeno primenom bu{a}ih kola posti`e se potpuna mehanizovanost radova na bu{ewu minskih bu{otina. trenutno se proizvode: • mehanizovane jedinice koje su namewene za bu{ewe minskih bu{otina prilikom otkopavawa rudnih le`i{ta . polupre~nici krivina. kao i • mehanizovane jedinice koje su namewene prvenstveno za bu{ewe minskih bu{otina prilikom izrade podzemnih prostorija (i tunela). ali i prilikom otkopavawa. 5.slika br. 122 . osim dodavawa-produ`ewa i demonta`e bu{a}eg pribora. 5.27. pre~nici minskih bu{otina. Primenom bu{a}ih kola mogu}e je da se bu{e horizontalne.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Potreba za pove}awem produktivnosti radova na bu{ewu minskih bu{otina. generalno gledaju}i. kose i vertikalne minske bu{otine. su potpuno mehanizovane i sa mogu}no{}u daqinske kontrole. Kretawe bu{a}ih kola je potpuno mehanizovano i ostvaruje se pomo}u sopstvenog pogonskog motora (elektri~ni ili dizel pogon).slika br. Odnosno. Stoga se kao osnovno postavqa pitawe isplativosti investicije u navedenu mehanizaciju. Navedena vozila su pogodna za primenu kod metoda otkopavawa sa relativno malim kapacitetima proizvodwe.Atlas Copco itd. Zatim. kvalifikacija i obu~enost radnika itd. Big Hole Wagon .). 5.26 itd. time i produktivnosti otkopavawa. odnosno za bu{ewe minskih bu{otina pri otkopavawu rudnih le`i{ta mogu da se izdvoje slede}i uticajni faktori: zahtevani kapacitet bu{ewa (u saglasnosti sa kapacitetom proizvodwe). dimenzije popre~nog preseka prostorija kroz koje }e se kretati mehanizacija. raspored minskih bu{otina i wihov pravac. nije svaki rudnik u mogu}nosti da. odnosno mehanizovanog na~ina bu{ewa minskih bu{otina. mogu da se podele na: ∗ bu{a}a kola (napr. kao u slu~aju primene bu{a}ih kola. Prilikom izbora mehanizovanih jedinica za eksploataciono bu{ewe. ankerisawa (bu{ewa prilikom ugradwe anker sidara) itd.mehanizovane jedinice za eksploataciono bu{ewe. iskoristi prednosti postoje}ih tipova mehanizovanih jedinica za eksploataciono bu{ewe. mogu}e je da se bu{e horizontalne.25. Mehanizovane jedinice za eksploataciono bu{ewe Potrebno je da se navede da razli~iti rudnici imaju razli~ite specifi~nosti eksploatacije. serija Simba . Long-Hole Drill Wagon . Bu{a}a kola se uglavnom primewuju kod metoda otkopavawa sa relativno velikim i veoma velikim kapacitetima proizvodwe. doprinela je proizvodwi mehanizovanih jedinica za bu{ewe minskih bu{otina razli~ite-specijalne namene. obzirom da mogu da se kre}u kroz podzemne prostorije veoma malih popre~nih preseka.

prikazane su na slici br.Atlas Copco 9851 1623 01b. ta~nije Simbe Junior i Simbe Junior Special. ∗ rotacioni ure|aj (BHR) . 51) Na slici br. me|utim mogu da se primewuju i kod otkopavawa rudnih cevi.Atlas Copco. Mogu}nosti bu{ewa razli~itih rasporeda minskih bu{otina. 2.Konstruktivni delovi bu{a}ih kola Simba . ∗ klizni nosa~ ( BHT ) .za lepezaste rasporede minskih bu{otina.za bu{ewe lepezastih minskih bu{otina u okviru uglovnog intervala od 90°.Atlas Copco. Ure|aji za pozicionirawe opreme za bu{ewe ∗ klatna ruka (BHP) . Slika br.17. 17 prikazani su konstruktivni delovi bu{a}ih kola ~ije me|usobne kombinacije neposredno defini{u raspored minskih bu{otina koji mo`e da se izbu{i.za bu{ewe lepezastih minskih bu{otina u okviru uglovnog intervala od 360°.za paralelne rasporede minskih bu{otina.nosa~ kompletne oreme za bu{ewe minskih bu{otina ( iz serije DC . Kod ovih jedinica mehanizovane su radne operacije bu{ewa i pozicionirawa opreme i pribora za bu{ewe.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Primenom jedinica za bu{ewe.17 . kao i kod otkopavawa sigurnosnih stubova. mogu}e je da se bu{e horizontalne. primenom bu{a}ih kola iz serije Simba . pp. Ove jedinice nemaju nezavistan sistem kretawa.DC ∗ ). 3. Nosa~i opreme za bu{ewe ∗ konzola ( Console ) . Vozilo . me|usobne kombinacije i pripadaju}i rasporedi minskih bu{otina (Underground rock excavation . 5. Navedene jedinice se primewuju kod metoda podeta`nog otkopavawa. kose i vertikalne minske bu{otine u lepezastom rasporedu. 5. 123 . 5. Navedeni konstruktivni delovi mogu da se podele u tri grupe: 1.

89 51 .102 51 .5 1. 64 COP 32. BHR 30 BHP 10.samo za bu{ewe minskih bu{otina u paralelnom rasporedu 124 . unazad 45 napred 20. 52.9 5. 5. 66 BBC 120 FZ BMH 250 serija 2975 2765 1650 2700 3100 2930 2810 2770 2650 2490 3140 2260 2485 2250 2025 2025 1960 2500 1840 1567 1900 1960 1960 1900 1900 1900 1900 1960 1850 1850 1750 1750 1750 1567 9860 6210 3100 6860 8310 8430 7130 7120 7100 6860 8320 5250 5270 5222 5200 5200 3355 napred 75. uredjaj BUT 35 BHR 30 BUT 35 BHR 30 BHP 10 BHP 10. 64 COP 32.64 51 . 256 BMH 254.0 1. 42. BBC 120 FZ BMS 46. 54.89 51 . BHR 30 BHR 30 BHP 10. BHR 30 BHP 10 BHP 21. 255. 276 BMH 274.13 TIP BU[A]IH KOLA PRE^NIK BU[EWA (mm) max OPTIM.0 unazad 85 klizni nosa~ napred 45 napred 20. konstrukcija unazad 5 Napomena : * . 42. konzola.5 1. BHR 30 BHP 10.2 1. 42. unazad 70 svi nagibi klizni nosa~ okvir sa lafetom COP 1238 serija rotacioni BMS 180H COP 1038HL. 62 COP 32.76 51 . 44.0 unazad 85 napred 20. BHR 45 - 20-90 od konstrukcija vertikale napred 70. 256 BMH 254.0-1. unazad 5 napred 20. BHR 30 BHP 10. 15 1.89 51 . 52.kli zni nosa~ konzola BMH 264.89 51 . 1838 COP 1238 serija napred 20. 62 COP 32. Tabela br. unazad 80 BHT 15 konzola 3. 256 BMH 250 serija BMH 250 serija BHT 15 BHT 15 konzola konzola BMH 250 serija BMH 250 serija BMH 250 serija BMH 250 serija COP 1238. 66 BBC 120 FZ BMH 254. unazad 80 napred 20. 1838 COP 1838 ME COP 1838 ME COP 1238 ME COP 1238 ME COP 1238 ME COP 1238 serija BHT 15 BMH 250 serija napred 20. 5.0 3.165 89 .0 BMH 254. 255. 256 BMH 250 serija COP 1238. BHR 30 BHP 10. BU[A]E OPREME TIP LAFETA TIP BU[A]EG ^EKI]A VISINA [IRINA DU@INA (mm) (mm) (mm) serija Simba H157 Simba Junior Special Simba H222 Simba H221 Simba Junior Long-Hole Drill Wagon Simba H450 Simba H1357 Simba H357 Simba H250 Simba H356 serija Simba H1350 serija Simba H350 serija Simba H1250 serija Simba H250 Simba H1356 Simba H1353 Simba H1352 Simba H254 Simba H253 Simba H252 Simba H251 Simba H1354 Simba 263 Simba 264 Simba 262 serija Simba H260 Simba H269-02/03 C* Simba 261 serija Simba 260 Simba 260 Simba H4450 serija Simba H4350 Big Hole Wagon 48 .5 unazad 85 napred 20.0 3. BHR 30 BHP 10. 255.76 51 .127 89 .5-3. 255. unazad 85 napred 45 - 1038HD BMS 46. 266 BMH 260 serija COP 1838 ME COP 32. 62 COP 4050 COP 4050 COP 42 BMH 260 serija BMH 260 serija BHT 15 BMH 274. unazad 5 svi nagibi svi nagibi napred 20.89 51 . BHR 30 BHP 10.5 1.165 85 .165 85 . 256 BMH 250 serija BUT 35 BUT 35 BHT 15 BHT 15 BHT 15 BHT 15 COP 1238 COP 1238. unazad 85 razli~it napred 20. BU[EWA DO BU[EWE (°) BU[.127 105 . 256 BMH 254.64 48 . 275.6 4. 44. 1306 BMS 46.64 48 . 62 COP 32.64 48 .5 3. 255. unazad 85 napred 20.0 3.0 - BMH 260 serija BHT 15 konzola konzola. 42. BHR 30 BHP 10. 1. 1838 COP 1238.89 51 .0-1.0 5. unazad 80 napred 20.9 3.76 51 .102 51 . 1838 COP 1238 serija BMH 254.89 48 .5-3. 255. koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske.102 51 .165 85 . 42.0 3. unazad 70 napred 20. PARAL. klizni nosa~ unazad 5 napred 15. unazad 80 napred 20.165 85 . DO (°) (m) (m) URE\AJ ZA POZ.0 BUT 4 klatna ruka BMM 1304. 54. unazad 80 konzola BMH 260 serija BMH 260 serija 1. 62 COP 32. 265. 275.5 3. 256 BMH 254. 256 BMH 254.89 85 . 52. unazad 85 napred 45. 1838 COP 1238. BHR 30 BHR 30 BHP 10. unazad 98 svi nagibi okvir sa lafetom 3. unazad 80 napred 20. UGAO NAGIB NOSA^ DU@INA BU[EWA BU[OTINA OPREME ZA RAST. BHT 10.125 30 30 51 51 30 30 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 100 100 100 100 130 100 100 100 51 51 40 360 360 90 360 360 360 90 360 360 90 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 0 360 360 90 90 360 60 napred 98. 1838 COP 1238. COP 1238ME 1305. 52.13 prikazane su karakteristike mehanizovanih jedinica za eksploataciono bu{ewe.165 85 . 52.0 1. BHR 30 BHP 10. BHR 30 BHR 30 BHP 10. 255. 62 COP 32. 15 2. BHT 10.5 2.0 1. unazad 85 napred 70.165 85 . 1838 COP 1238.127 48 . 66 2 kom. BHR 30 BHR 30 BHP 10.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta U tabeli br.89 51 . BHR 30 BHR 30 BHP 10.89 51 .89 51 .0-3.165 85 . 52. 255.102 51 . 42. 276 BMM 35 K 859 napred 30.5-3.

5.Atlas Copco kojima prikazani rasporedi mogu da se izbu{e.Rasporedi minskih bu{otina koji se ostvaruju primenom razli~itih tipova bu{a}ih kola Simba . nazad 80°. Slika br. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 90° i 360° tj. Simba H252/H1252 u poziciji za bu{ewe. H1250. H1251. sa intervalima od 20°. H1354.Atlas Copco 9851 1623 01b. pp. H1252. H351. H4353. 4×90°) i paralelnom rasporedu.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Na slede}oj slici prikazani su razli~iti rasporedi minskih bu{otina. Simba H254.Atlas Copco (Underground rock excavation . Simba H252. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 360° i 90°) i paralelnom rasporedu (max rastojawe 1.H4350. H1353. Simba H251. H4354. H353. Ugao bu{ewa minskih bu{otina u lepezastom rasporedu iznosi 90°. Simba H250. H350. Nagib garniture za bu{ewe minskih bu{otina: napred 20° (45°). kao i specifikacija tipova bu{a}ih kola iz serije Simba . H1351.0 m). H4351. H352. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 360° i 90°) i paralelnom rasporedu (max rastojawe 3. H1350. H1253.18 . Simba H253. 52) 125 . H1352.5 m). Ugao bu{ewa minskih bu{otina u lepezastom rasporedu iznosi 360°. H354. H1254.

361. 5. Ugao bu{ewa minskih bu{otina u lepezastom rasporedu iznosi 360°. Simba 264. Ugao bu{ewa minskih bu{otina u lepezastom rasporedu iznosi 90°.19 . 52) 126 . Simba 263. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 90° i 360° tj.5 m).Atlas Copco 9851 1623 01b. Nagib garniture za bu{ewe minskih bu{otina: napred 20° (45°). Simba 262/362 u poziciji za bu{ewe. 364. 363. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 360° i 90°) i paralelnom rasporedu (max rastojawe 3.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slede}oj slici prikazani su razli~iti rasporedi duga~kih minskih bu{otina . kao i specifikacija tipova bu{a}ih kola iz serije Simba . Simba 261.Atlas Copco kojima prikazani rasporedi mogu da se izbu{e. sa intervalima od 20°.Atlas Copco (Underground rock excavation . 4×90°) i paralelnom rasporedu (max rastojawe 1. nazad 80°.Rasporedi minskih bu{otina (ITH bu{ewe) koji se ostvaruju primenom razli~itih tipova bu{a}ih kola Simba . 362. 360. Simba 262. Slika br. Kombinovano bu{ewe minskih bu{otina u lepezastom (uglovi 360° i 90°) i paralelnom rasporedu (max rastojawe 1. pp.0 m). Simba 260.5 m).velikog pre~nika (ITH bu{ewe).

ostvaruju veliki kapaciteti proizvodwe.Bu{ewe duga~kih minskih bu{otina bu{a}im kolima 127 . 5.20 . Na slici su prikazane slede}e metode otkopavawa: gorelevo i dole-desno dve varijante metode podeta`nog otkopavawa. Simba 1350 .Atlas Copco 9851 1977 01) Slika br. primenom bu{a}ih kola Simba 1350 . gore-desno metoda blokovskog zaru{avawa i dole-levo metoda podeta`nog zaru{avawa. koje podrazumevaju primenu duga~kih minskih bu{otina . u brojnim rudnicima u svetu. Na slici br. 5. ~ime se po pravilu obezbe|uje visoka produktivnost radova na bu{ewu i minirawu. Uglavnom su u pitawu visoko produktivne metode otkopavawa.velikog pre~nika.20 prikazane su metode otkopavawa kod kojih se ostvaruje visoka produktivnost radova na bu{ewu i minirawu.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Efikasnost primene bu{a}ih kola za bu{ewe minskih bu{otina potvr|ena je ~iwenicom da se tom prilikom.Atlas Copco.Atlas Copco prilikom primene razli~itih metoda otkopavawa (High productivity in long-hole drilling .

5.22 .Atlas Copco 9851 1977 01) Slika br.Atlas Copco 9851 1977 01) 128 .Simba 1350 (High productivity in long-hole drilling . 5.Polo`aj Simbe 1350 u otkopu (High productivity in long-hole drilling .21 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br.

koristi za bu{ewe duga~kih minskih bu{otina prilikom otkopavawa rudnih le`i{ta primenom metoda podeta`nog otkopavawa i podeta`nog zaru{avawa. 42253-5) Simba H221 je tip bu{a}ih kola iz serije Simba .Atlas Copco koristi se za bu{ewe minskih bu{otina u nekim na{im rudnicima. 30426-107) 129 . napr.Atlas Copco 9851 1623 01b. rudno telo "Crnac" gde se primewuje metoda podeta`nog otkopavawa i u RBN Bor.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Tip bu{a}ih kola Simba H157 iz serije Simba . 5. rudno telo "Tilva Ro{" gde se primewuje metoda podeta`nog zaru{avawa.Simba H221 (Simba H221 .23 .53. Slika br.Atlas Copco koji se vrlo ~esto.Atlas Copco 11093b. 5. u mnogim rudnicima. u RMHK Trep~a. Potrebno je da se napomene da promenom standardnog lafeta navedena bu{a}a kola mogu da se koriste i za bu{ewe prilikom izrade jamskih prostorija. Slika br. pp.24 .Polo`aj Simbe H157 u otkopu (Underground rock excavation .

Pneumatska bu{a}a kola za ITH bu{ewe . 5.Pneumatska bu{a}a kola . pp. 5.Atlas Copco 9851 1623 01b. pp.Big Hole Wagon (Underground rock excavation . 64. 42275) Slika br.63.25 .Long Hole Drill Wagon (Underground rock excavation .Atlas Copco 9851 1623 01b. 42261-1) 130 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br.26 .

27 . U tabeli br. polupre~nici krivina. pre~nici minskih bu{otina. ista mogu da se koriste za ugradwu anker sidara. 131 . pp. U okviru otkopavawa rudnih le`i{ta navedena bu{a}a kola koriste se za izradu prostorija osnovne i otkopne pripreme i za bu{ewe minskih bu{otina prilikom otkopavawa rudnih le`i{ta primenom odre|enih metoda otkopavawa (napr. ^esto se navedena bu{a}a kola koriste za bu{ewe bu{otina za sme{tawe anker sidara. komorno-stubne metode otkopavawa). zatim i za ru~no puwewe minskih bu{otina eksplozivom. koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske.Simba Junior. Po{to na bu{a}e grane navedenih bu{a}ih kola mogu da se montiraju razli~ite servisne platforme. dimenzije popre~nog preseka prostorija kroz koje treba da se kre}u bu{a}a kola. povr{ina popre~nog preseka prostorije koja treba da se izradi. 2.Atlas Copco E 11156. Navedene mehanizovane jedinice . 5.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu a) b) Slika br. Uticajni faktori koji se uzimaju u razmatrawe prilikom izbora opreme za izradu podzemnih prostorija su: zahtevani kapacitet bu{ewa.bu{a}a kola koriste se u okviru slede}ih faza tehnolo{kog procesa podzemne eksploatacije rudnih le`i{ta: otvarawa rudnih le`i{ta i otkopavawa istih. 5.14 prikazane su karakteristike bu{a}ih kola koja se prevashodno koriste za bu{ewe prilikom izrade podzemnih prostorija. 19498-100) b) {ematski prikaz Simbe Junior u otkopu sa rasporedom minskih bu{otina (Simba Junior . a) polo`aj u otkopu (BBC 120F .Atlas Copco T 1461) Mehanizovane jedinice za bu{ewe prilikom izrade podzemnih prostorija Ove mehanizovane jedinice koriste se za bu{ewe minskih bu{otina u tehnolo{kom procesu izrade podzemnih prostorija i tunela. U okviru otvarawa rudnih le`i{ta navedena bu{a}a kola koriste se za izradu prostorija i objekata otvarawa.

928. 1100/1300 1238 BMH 1100. 1200 1028 BMH 1110 BMH 1100 BMH 1500 serija COP 1032 COP 1032HD COP 932FS. 925 1800 1800 1850 1850 2500 2900 1600 2800 1800 1800 2800 1900 2500 1900 2900 1600 1600 2800 1850 1600 1850 1800 1600 2950 2150 2950 2900 2100 3200 2800 1950 2970 1800 1800 1400 1400 1400 1700 1225 1260 1600 1600 1650 1220 1400 1220 8400 8400 8400 8400 10200 9750 8000 9800 8600 8900 9500 10000 10200 7700 7700 4600/2650 2200 4700/2800 4800/2800 4250/2550 4600/2650 3900/2550 4800/2800 5100/3000 5800/3400 5100/3000 4800/2800 6800/4200 4800/2800 - pneumatici {ine {ine BMX COP 1032HD.25 12 . 103 BMH 131. COP 1032HD. 925 pneumatici gusenice {ine 1225 1225 1650 1600 1225 1600 1600 1600 1900 1850 1900 1650 2280 1650 1600 - 8400 8400 9500 8900 8400 8600 8900 7700 10500 12850 10500 8800 9500 13075 9500 9900 10000 {ine BMH 1100. 928 COP 932FS. 1200 1028 BMX COP 1032HD. 1200 1028HD BMX 6300 BMH 1100 COP 1238 COP 1032HD {ine gusenice Nastavak tabele je na slede}oj strani ⇒ 132 . TIP LAFETA TIP BU[A]EG ^EKI]A VISINA (mm) [IRINA (mm) DU@INA (mm) min R KRIVINE SPOQA[WI/ UNUTRA[WI (mm) Cavodrill 550-89 Cavodrill 550-15 Raildrill 251 Raildrill 251 Boomer H122N * Boomer H102 Raildrill 422-900 Boomer H126XN * Raildrill 423-900 Raildrill H 423 Boomer H126-900 Rocket Boomer H104-1238 * Boomer H126N * Boomer H104 * Trakker H523-32 Raildrill 426-900 Raildrill H 422 Boomer H122 * Raildrill 252 Raildrill H 426 Raildrill 252 Raildrill H 427 Raildrill 427-900 Boomer H127-900 Boomer H-210 Boomer H123 * Trakker H527N-32 Boomer 251 Boomer H130 Boomer H126 * Raildrill 322 Trakker H530N-32 do 7 do 7 6 . 1200 1028HD BMH 1500 BMH 1310.30 do 30 pneumatici BUT 6EH BUT 6EH BUT 25 BUT 25 BUT 20 BUT 2 BUT 20 BUT 25 BUT 20 BUT 20 BUT 25 BUT 4 BUT 25 BUT 4 BUT 20 BUT 25 BUT 20 BUT 20 BUT 25 BUT 25 BUT 25 BUT 25 BUT 25 BUT 25 BUT 10G. COP 1032HD. 1200 1028HD BMX 1500 COP 932FS. 133 BMX 1500 COP 89D COP 115ED COP 932FS. COP 1032HD.14 TIP BU[A]IH KOLA P PROSTORIJE (m2) NA^IN KRETAWA TIP BU[A]E GRANE BR. 928. COP 1032HD.13 6 . COP 1032HD. 928.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Tabela br.153 BMH 1500 BMH 600 serija COP 932FS. BU[. 928. 925.26 do 30 8 .20 do 20 8 . 1200 1028HD BMH 1100. 1200 1028 BMH 21 BMH 1500 serija BMH 1100 BMH 1500 serija COP 1022HD (H25) COP 932FS.20 do 20 6 . COP 1032HD. 925 pneumatici {ine {ine {ine {ine BMH 1100. COP 1032HD 1200 BMM 500 BMH 1100. 1312 COP 932FS. 925 COP1038 HD {ine pneumatici pneumatici pneumatici BMH 1100.20 do 23 do 23 do 25 9 . COP 1032HD. 928 COP 1032HD COP 932FS. 5.13 do 14 do 14 do 14 do 17 do 18 do 18 do 19 6 . 925. 1300 BMH 600 serija COP 1032HD COP 1032. 925. 928 pneumatici pneumatici {ine pneumatici {ine {ine BMH 1100. 1238 COP 1238 gusenice pneumatici pneumatici pneumatici BMH 1100. 10F BUT 20 BUT 25 BUT 25 BUT 30 BUT 25 BUT 32 BUT 30 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 BMH 101. 1200 1028HD BMH 151. 1100/1300 1238 BMH 1100.20 do 20 do 20 do 20 do 20 8 .25 do 25 do 25 6 . GRAN. 925 COP 1238 pneumatici pneumatici pneumatici BMH 1100. COP 1032HD.

45 8 .120 pneumatici 12 . 1238 COP 1238 2250 2750 2950 2100 2000 2950 2270 2250 2250 2250 2950 2250 2250 2500 2950 2260 2050 3400 3400 3200 2400 3750 2400 2400 4500 3600 3750 3270 3270 3270 4150 4150 4300 3760 3350 3350 3350 1900 1650 1900 1650 1600 1900 1930 2190 2190 2190 1930 2200 2200 2200 1900 2190 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2500 3200 3100 2500 2500 2500 2500 3050 3050 3500 2500 2500 2500 2500 10500 10700 11585 10360 10350 10500 10600 12400 12400 12400 10880 11550 11550 11550 11585 12900 11050 13600 13600 13075 14420 13460 14420 14420 13750 13100 13460 12870 12870 12870 13705 13405 14800 13750 13100 13100 13100 5100/3000 4900/2800 5100/3000 5200/3000 6000/3600 6000/3600 6000/3600 5100/3000 8100/5200 8100/5200 8100/5200 5900/3300 7100/4400 7100/4400 9400/5400 7100/4400 7100/4400 9350/4470 9600/4700 9400/5100 9400/4800 9400/4800 9400/4800 9400/4800 9400/4800 11000/5500 10500/5730 9400/4800 9400/4800 9400/4800 {ine pneumatici pneumatici {ine pneumatici BMH 1100.bu{a}a kola koja su namewena i za eksploataciono bu{ewe 133 .50 10 .30 10 . 1200 1028HD BMH 6400 BMH 6400 BMH 6300 BMH 600 serija BMH 6300 BMH 612 BMH 600 serija BMH 600 serija BMH 600 serija BMH 6300 BMH 600 serija BMH 6400 BMH 6400 BMH 6300 BMH 6000A BMH 600 serija BMH 6400 BMH 6400 BMH 6300 BMH 600 serija BMH 600 serija BMH 600 serija BMH 6000A BMH 6300 BMH 6400 BMH 6400 COP 1838 COP 1440 COP 1238 COP 1238 COP 1238 COP 1238HF COP 1038 COP 1038 COP 1238 COP 1238 COP 1238ME COP 1838 COP 1440 COP 1238ME COP 1838 COP 1238ME COP 1838 COP 1440 COP 1238 COP 1238ME COP 1238ME COP 1238ME COP 1838 COP 1238 COP 1440 COP 1838 pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici gusenice pneumatici 18 . 1200 1028HD BMH 1100.70 12 .168 pneumatici 25 . 1238 COP 1238 COP 1440 COP 1838 pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici BMH 1100. 614 BMH 600 serija BMH 1100.45 8 .90 12 .100 pneumatici 20 .100 pneumatici 12 .45 8 .100 pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici 45 .145 pneumatici 45 . BU[.90 45 .100 pneumatici 20 . 5.45 8 .50 8 .31 do 35 do 38 8 .80 18 .152 pneumatici 25 .45 8 .70 do 80 pneumatici BUT 25 Tunmec R 315H BUT 30 BUT 28 BUT 30 BUT 25 BUT 28 BUT 32 BUT 32 BUT 32 BUT 28 BUT 32 BUT 32 BUT 32 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 15ERH BUT 15ERH BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35A BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35 BUT 35A BUT 35 BUT 35 BUT 35 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 BMH 1100.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Nastavak tabele br.100 pneumatici 12 .80 12 .85 15 .168 pneumatici Napomena: * . TIP LAFETA TIP BU[A]EG ^EKI]A VISINA (mm) [IRINA (mm) DU@INA (mm) min R KRIVINE SPOQA[WI/ UNUTRA[WI (mm) Boomer 252 Raildrill H 477-38 Boomer H129 Boomer 281 Raildrill H 430 Boomer H127 * Boomer 282 Boomer 322 Rocket Boomer 322-1440 Rocket Boomer 322-1838 Boomer H128 Rocket Boomer 322-1B-1838 Rocket Boomer 322-1B-1440 Boomer 322-1B Boomer H134 Boomer 351 Trakker H535-38 Boomer H170 Boomer H170S Boomer H135 Boomer 352 Boomer H174 Rocket Boomer 352-1838 Rocket Boomer 352-1440 Boomer H195 Robot Boomer 185 Boomer H175 Rocket Boomer 353-1838 Rocket Boomer 353-1440 Boomer 353 Boomer H178 Boomer H177 Boomer H179 Robot Boomer 353E Boomer 353E Rocket Boomer 353E-1440 Rocket Boomer 353E-1838 8 .100 pneumatici 20 .14 ⇓ TIP BU[A]IH KOLA P PROSTORIJE (m2) NA^IN KRETAWA TIP BU[A]E GRANE BR.50 8 . COP 1032HD. GRAN. COP 1032HD.120 pneumatici 12 .168 pneumatici 25 . 1238 COP 1038HD COP 1238 COP 1032. 1300 BMH 600 serija COP 1032.90 15 .30 6 . 1300 BMH 612.90 15 .30 8 . 1300 BMH 6300 BMH 6400 BMH 6400 COP 1032.

Boomer 251 (Underground rock excavation .29 prikazana su bu{a}a kola Boomer 251 koja su namewena za bu{ewe minskih bu{otina prilikom izrade podzemnih prostorija i prilikom otkopavawa razli~itih tipova rudnih le`i{ta.28 prikazana su bu{a}a kola Rocket Boomer H104-1238 koja su konstruisana specijalno za bu{ewe minskih bu{otina prilikom izrade podzemnih prostorija i prilikom otkopavawa `i~nih le`i{ta. 5. 5. 18. 19. 5.29 . pp.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici br. Slika br.28 . 42307-1) 134 . 5. 42087-1) Na slici br. Slika br. pp.Atlas Copco 9851 1623 01b.Rocket Boomer H104-1238 (Underground rock excavation .Atlas Copco 9851 1623 01b.

Atlas Copco 9851 1623 01b. 5. 5.31 prikazana su bu{a}a kola koja se kre}u po {inama i koja su iskqu~ivo namewena za izradu podzemnih prostorija. 40) 135 .Rocket Boomer 353 (Underground rock excavation .30 prikazana su bu{a}a kola Rocket Boomer 353 koja su namewena za bu{ewe minskih bu{otina prilikom izrade tunela velikih popre~nih preseka. pp. ~ija povr{ina iznosi od 20 do 100 m2. pp.Raildrill 322 (Underground rock excavation . 31.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Na slici br.31 . 42026-2) Na sici br. 5. Slika br. 5.Atlas Copco 9851 1623 01b.30 . Slika br.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Parametri bu{ewa Parametri bu{ewa odre|uju se u zavisnosti od karakteristika radne sredine. Nakon usvajawa opreme za bu{ewe minskih bu{otina potrebno je da se prika`u wene karakteristike. vrste eksploziva koji }e da se koristi i izabranih parametara minirawa. karakteristika raspolo`ive opreme za bu{ewe. na na~in kao {to je prikazano u narednom tekstu. Karakteristike bu{a}ih kola: za eksploataciono bu{ewe (za bu{ewe prilikom izrade podzemnih prostorija) tip bu{a}ih kola na~in kretawa ure|aj za pozicionirawe bu{a}e opreme nosa~ opreme za bu{ewe (tip bu{a}e grane i broj bu{a}ih grana) tip lafeta tip bu{a}eg ~eki}a visina {irina du`ina min radijus krivine spoqa{wi/unutra{wi Karakteristike bu{a}eg ~eki}a: tip bu{a}eg ~eki}a pre~nik bu{ewa masa ~eki}a du`ina u~estalost udara broj obrtaja osovinski pritisak potro{wa vazduha (za pneumatske bu{a}e ~eki}e) mm mm mm m mm kg mm Hz o/min dN l/s bar pritisak uqa (za hidrauli~ne bu{a}e ~eki}e) tip pribora za bu{ewe tip postoqa (oslonca) Karakteristike pribora za bu{ewe: tip krune pre~nik krune tip garniture za bu{ewe du`ina bu{a}ih {ipki ili tip dleta pre~nik krune du`ina dleta mm m mm m 136 . Shodno tome. kao i uslovima rada u otkopu usvaja se opreme za bu{ewe.

Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu

Karakteristike pomo}ne opreme za bu{a}e ~eki}e Karakteristike pneumatskog oslonca tip pneumatskog oslonca hod klipa pre~nik klipa masa pneumatskog oslonca sila pritiska
mm mm kg N

Brzina bu{ewa Za odre|ivawe mehani~ke brzine bu{ewa mo`e da se koristi slede}i, eksperimentalnim putem utvr|en, izraz:
19 ⋅ Pos ⋅ n σ2 c ⋅d

vb =

,m/min

(5.41)

gde su:

Pos n σc d

-

osovinski pritisak (dN), broj obrtaja (o/min), ~vrsto}a stene na pritisak (dN/cm2), pre~nik bu{otine (cm).

^asovni kapacitet bu{ilice ^asovni kapacitet bu{a}eg {eki}a mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule:
H + l pr sin β H H + l pr + l pr sin β sin β l⎞ ⎛ + ⋅ ⎜ t1 + t 2 + t 3 ⋅ ⎟ + t p ⎝ vb l λ⎠

Lh =

,m/h

(5.42)

gde su:

H lpr β vb l t1 t2 t3 λ tp

-

dimenzija bloka rude (visina ili du`ina) u pravcu bu{ewa (m), du`ina nabu{ewa (m), ugao nagiba bu{otine (°), mehani~ka brzina bu{ewa (m/h), du`ina bu{a}ih {ipki (m), vreme potrebno za rastavqawe i nastavqawe bu{a}eg pribora (h), vreme potrebno za prihvatawe bu{a}ih {ipki (h), vreme potrebno za zamenu krune za bu{ewe (h), trajnost dleta (krune za bu{ewe), (m), vreme potrebno za preme{tawe bu{ilice od izbu{ene do nove bu{otine (h).

137

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Smenski kapacitet bu{ilice Smenski kapacitet bu{ilice mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule:
Lsm = T . η . Lh ,m/sm (5.43)

gde su:

T η Lh

- vreme trajawa jedne smene (h), - koeficijent iskori{}ewa bu{ilice u toku smene
η = t / T, t - vreme rada bu{ilice u toku jedne smene (h), - ~asovni kapacitet bu{ilice (m/h).

Smenski kapacitet bu{a}ih kola Smenski kapacitet bu{a}ih kola mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule:
Lsm = 60 . ko . kv . kp . nb . (1 - k1 -k2) . vb . T ,m/sm (5.44)

gde su:

ko - koeficijent jednovremenosti rada bu{a}ih ~eki}a, kv - koeficijent iskori{}ewa bu{a}ih kola u toku smene (0.5 - 0.75), kp - koeficijent koji uzima u obzir preme{tawe bu{a}ih kola u toku

nb k1 k2 vb T

-

smene sa jednog radili{ta na drugo radili{te ( ukoliko se bu{a}a kola ne preme{taju kp = 1.0, ukoliko se bu{a}a kola preme{taju kp = 0.7 ∼ 0.8 ), broj bu{a}ih ~eki}a (broj bu{a}ih grana), koeficijent koji uzima u obzir vreme za zamenu krune za bu{ewe, koeficijent koji uzima u obzir vreme za pomo}ne operacije, mehani~ka brzina bu{ewa (m/min), vreme trajawa jedne smene (h).

138

Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu

5.2 U t o v a r i o d v o z o d m i n i r a n e r u d e Generalno gledaju}i mehanizovana oprema za utovar (i odvoz) rude mo`e da se podeli na slede}e tri vrste: • utovarne lopate, • utovarno-transportna mehanizacija sa sandukom i • utovarno-transportna mehanizacija sa ka{ikom. Koja, od prethodno navedenih, vrsta mehanizovane opreme za utovar (i odvoz) }e da se koristi u datom slu~aju otkopavawa rudnog le`i{ta zavisi prvenstveno od postoje}ih specifi~nih uslova eksploatacije i u skladu sa tim mogu}nosti primene odre|ene vrste mehanizovane opreme, kao i od planiranog kapaciteta proizvodwe rudnika. Utovarne lopate Utovarnim lopatama vr{i se utovar rude sa otkopnih ili pripremnih radili{ta, ili iz pristupnih hodnika rudnim sipkama direktno u transporter. U zavisnosti od na~ina kretawa utovarne lopate mogu da se podele na: ∗ {inske utovarne lopate i ∗ utovarne lopate na pneumaticima. Zavisno od vrste primewenog transportera usvaja se vrsta utovarne lopate. Naime, ukoliko se za transport rude koriste vagoneti sa lokomotivskom vu~om, za utovar rude sa otkopa u vagonete naj~e{}e se koristi utovarna lopata na pneumaticima. Ukoliko se za transport rude koriste vagoneti sa lokomotivskom vu~om, za utovar rude sa pripremnih radili{ta u vagonete naj~e{}e se koristi {inska utovarna lopata. Tako|e, ukoliko se za transport rude koriste jamski kamioni za utovar rude sa otkopa, ili sa pripremnih radili{ta, u kamione koristi}e se iskqu~ivo utovarna lopata na pneumaticima. Na slici br. 5.32 prikazan je primer utovara rude utovarnom lopatom u pristupnom hodniku rudnoj sipki, odnosno primer utovara iz rudne sipke u vagonete.

Slika br. 5.32 - Detaq utovara utovarnom lopatom Cavo 320 u vagonete
(Atlas Copco E11285, pp. 7)

Na slici br. 5.33 prikazan je primer utovara rude utovarnom lopatom u otkopu, odnosno primer utovara rude sa otkopnog radili{ta u vagonete.

139

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Slika br. 5.33 - Utovar u otkopu, utovarnom lopatom Cavo 320 u vagonete
(Atlas Copco E11285, pp. 7)

Na slici br. 5.34 prikazan je primer utovara rude utovarnom lopatom na pripremnom radili{tu (izrada hodnika), odnosno primer utovara rude sa pripremnog radili{ta u jamski kamion. Gotovo ista situacija se ponavqa i u slu~aju utovara rude utovarnom lopatom u otkopu.

Slika br. 5.34 - Detaq utovara utovarnom lopatom Cavo 320 u jamski kamion
(Atlas Copco E11285, pp. 7, 40073-101)

140

Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu

U tabeli br. 5.15 prikazane su karakteristike utovarnih lopata, koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske.
Tabela br. 5.15
TIP UTOVARNE LOPATE ZAPREM. KA[IKE (m 3 ) min KAPACITET DIMENZIJE UTOVARA PROSTORIJE [IRINA / VISINA (m3/min) (m ) POGON POTRO[. VAZDUHA (l/s) RADNI PRITISAK VAZDUHA (bar) NA^IN KRETAWA MASA (kg) max DU@. (mm) VISINA- [IRINA [IRINA [IRINA UTOVAR UTOVARNOG ZAHVAT. (mm) FRONTA KA[IKE (mm) (mm) (mm)

LM 37H LM 37 LM E60H LM E60 LM 57H LM 57 Cavo 320 LM E80H LM E80 LM 70H LM 70 Cavo 520 LM 250H LM 250

0.14 0.14 0.26 0.26 0.26 0.26 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0

1.8 / 2.4 1.8 / 2.2 2.1 / 2.4 2.1 / 2.4 2.0 / 2.7 2.0 / 2.5 2.65 / 3.0 2.4 / 2.8 2.4 / 2.8 2.2 / 3.1 2.2 / 2.9 3.1 / 3.8 2.3 / 3.2 2.3 / 3.2

pneumatski pneumatski elektri~ni elektri~ni pneumatski pneumatski pneumatski elektri~ni elektri~ni pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski pneumatski

100 100 133 133 133 167 167 250 200 200

4.5 - 7 4.5 - 7 4.5 - 7 4.5 - 7 5-7 4.5 - 7 4.5 - 7 5-7 4.5 - 7 4.5 - 7

{ine {ine {ine {ine {ine {ine pneumatici {ine {ine {ine {ine pneumatici {ine {ine

2100 1950 3100 2900 2900 2750 4100 5100 4800 4600 4300 7900 7350 7100

2100 2100 2340 2340 2380 2380 2630 2720 2720 2720 2720 3210 3120 3120

2210 2010 2440 2240 2445 2245 2670 2820 2620 2820 2620 3350 3185 3000

1305 1305 1475 1475 1470 1470 2080 1760 1760 1735 1735 2270 1740 1740

2300 2300 2900 2900 2720 2720 3300 3300 3300 3300 3800 3800

750 750 900 900 900 900 1330 900 900 900 900 900 900

Atlas Copco.

Na slici br. 5.35 prikazane su osnovne dimenzije utovarne lopate Cavo 320 -

ABDEF-

du`ina utovarne lopate (max du`ina) {irina zahvata ka{ike visina utovarne lopate prilikom utovara (visina-utovar) visina utovarne lopate prilikom kretawa (visina-kretawe) {irina utovarne lopate ({irina)

Slika br. 5.35 - Utovarna lopata Cavo 320 (Underground rock excavation - Atlas Copco 9851 1623 01b, pp. 78)

141

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Na slici br. 5.36 prikazane su utovarne lopate Cavo 320 i Cavo 520, koje su projektovane za utovar rude u vagonete, jamske kamione, pri ~emu utovar mo`e da se vr{i u otkopima i na pripremnim radili{tima. Tom prilikom radijus dejstva navedenih utovarnih lopata mo`e da iznosi i do 100 m.

Cavo 320

Cavo 520

Slika br. 5.36 - Utovarne lopate Cavo 320 i Cavo 520
(Atlas Copco E11285, pp. 6, 40023-103, 40789-100)

Utovarno-transportne jedinice sa sandukom Utovarno-transportne jedinice sa sandukom koriste se, po pravilu, za utovar rude u otkopu i wen transport do rudne sipke. Tom prilikom rudna sipka mo`e da bude udaqena od otkopa i do 200 m, koliko iznosi operativna du`ina navedene utovarno-transportne jedinice. Na slici br. 5.37 prikazani su tipi~ni uslovi rada utovarno-transportne jedinice Cavo 310 - Atlas Copco.

Slika br. 5.37 - Detaqi utovara i odvoza jedinicom Cavo 310
(Atlas Copco E11285, pp. 3)

142

Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu

Utovar rude, navedenom utovarno-transportnom jedinicom, vr{i se na taj na~in {to se ruda zahvata ka{ikom i pokretom navi{e ubacuje u sanduk za sme{taj rude. Zatim se ruda u sanduku odvozi do rudne sipke. Iznad otvora rudne sipke ruda se kipovawem istresa iz sanduka i zatim gravitacionim putem "propada" u rudnu sipku. Na slici br. 5.38 prikazan je na~in na koji se vr{i prethodno obja{weni istovar rude u rudnu sipku.

Slika br. 5.38 - Utovarno-transportna jedinica Cavo 310, detaq istovara u rudnu sipku
(Atlas Copco E11285, pp. 5)

U tabeli br. 5.16 prikazane su karakteristike mehanizovanih utovarnotransportnih jedinica sa sandukom, koje proizvodi poznati svetski proizvo|a~ opreme za rudarstvo Atlas Copco iz [vedske.
Tabela br. 5.16
TIP JEDINICE ZAPREM. ZAPREM. KA[IKE SANDUKA (m3) (m 3 ) min KAPAC. DIMENZ. UTOVARA PROSTOR. [IR. / V IS. (m3/min) (m ) POGON POTRO[. RADNI VAZDUHA PRITISAK VAZDUHA (l/s) (bar) NA^IN KRETAWA MASA (kg) max VISINA- VISINADU@INA KRETAWE UTOVAR (mm) (mm) (mm) max [IRINA BRZINA KRETAWA NAGIB (mm) PUTAWE (m/s) - PUN

Cavo 310 Cavo 511 Cavo D710

0.13 0.50 1.00

1.00 2.10 5.00

0.70 1.30

2.7/2.4 pneumatski 3.1/3.0 pneumatski 3.0/3.0
dizel

133 250 -

4.5 - 7 5-7 -

pneumatici 3150 pneumatici 6700 pneumatici 15000

2920 3600 8020

1630 1755 2500

2120 2700 2900

1930 2365 2200

1.0-1.4 1.0 5.5

1:6 1:6 -

143

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Na slici br. 5.39 prikazane su osnovne dimenzije utovarne-transportne jedinice sa sandukom Cavo 310 - Atlas Copco.

du`ina utovarno-transportne jedinice (max du`ina) D - visina utovarno-transportne jedinice prilikom utovara (visina-utovar) E - visina utovarno-transportne jedinice prilikom kretawa (visina-kretawe) F - {irina utovarno-transportne jedinice ({irina)

A-

Slika br. 5.39 - Utovarno-transportna jedinica Cavo 310 (Underground rock excavation - Atlas Copco 9851 1623 01b, pp. 79)

Cavo 310 i Cavo 511 L, koje su projektovane za utovar rude u otkopima i na

Na slici br. 5.40 prikazane su utovarno-transportne jedinice sa sandukom

pripremnim radili{tima, i wen odvoz do rudne sipke i istovar. Tom prilikom radijus dejstva navedenih utovarno-transportnih jedinica mo`e da iznosi i do 200 m.

Cavo 310

Cavo 511 L

Slika br. 5.40 - Utovarno-transportne jedinice Cavo 310 i Cavo 511 L
(Atlas Copco E11285, 40788-104, 40787-100)

144

navedenom utovarno-transportnom jedinicom. vr{i se na taj na~in {to se ruda zahvata ka{ikom. {to u kombinaciji sa razli~itim zapreminama ka{ika omogu}uje ostvarewe istog kapaciteta utovara i odvoza rude primenom razli~itih tipova navedenih jedinica. U tom polo`aju ka{ike ruda se odvozi do rudne sipke ili do jamskog kamiona gde se vr{i istovar. po pravilu.CTX 6. za utovar rude u otkopu i wen transport do rudne sipke ili do jamskog kamiona gde se vr{i istovar.17 prikazane su karakteristike mehanizovanih utovarnotransportnih jedinica sa ka{ikom. mogu}e je da se postigne veliki kapacitet utovara i odvoza rude primenom utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom velike zapremine. i obrnuto. Radijusi dejstva utovarno-transportnih jedinica sa ka{ikom se razlikuju.l'èquipement minier. 145 . Naime. detaq zahvatawa rude u otkopu (CTX diesel . 5. u slu~aju velikih du`ina na kojima se vr{i odvoz i istovar rude. Utovar rude. Slika br. 5. koja se zatim dovodi u transportni polo`aj.Utovarno-transportna jedinica na dizel pogon .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom Utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom koriste se. RCS Paris B 340 182 211) U tabeli br. koje proizvode razli~iti proizvo|a~i opreme za rudarstvo.41 .

78 0.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Tabela br.90 1.39 0.80 1.30 7.1E(S) LF-4.27 3.00 1.50 4.00 6.3 16.00 4.0 - 72 44 20 20 20 20 68 35 40 40 40 40 40 40 35 25 - Wagner Wagner France Loader France Loader Wagner Wagner EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO GHH GHH GHH EIMCO GHH France Loader France Loader EIMCO EM EIMCO Wagner Wagner France Loader GHH GHH GHH GHH GHH GHH EIMCO EIMCO EIMCO EM Wagner Wagner TORO France Loader EIMCO EIMCO GHH EIMCO GHH GHH EIMCO GHH GHH GHH EM France Loader GHH Nastavak tabele je na slede}oj strani ⇒ 146 .70 0.4 LF-7.20 2.4 LF-4.30 8.00 2.2 CTX 6 CT 8000 LF-6 0.36 2.80 3.00 2.63 3.30 8.70 0.62 4.45 4.00 4.3 EIMCO 915C LHD LF-7.60 1.2(S) LF-7.96 1.00 4.00 6.44 8.75 dizel elektri~ni elektri~ni dizel elektri~ni dizel pneumatski dizel elektri~ni pneumatski dizel elektri~ni elektri~ni dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel/ elektri~ni elektri~ni dizel elektri~ni dizel dizel dizel elektri~ni elektri~ni dizel dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel dizel elektri~ni dizel elektri~ni dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici 2760 4700 5058 4989 4530 5680 3960 5454 8900 11600 10150 9966 9900 5443 11540 11700 11500 12700 12700 12700 15400 16930 14500 19940 14515 20026 19573 19000 20026 20000 22720 - 4195 4900 5283 4210 4547 5160 3740 5250 5900 5900 4885 6700 6965 6715 7925 7065 5512 6629 6925 6700 6940 7640 7640 7470 6920 7722 8381 8153 7600 8646 8520 8810 7925 9373 10480 9373 9510 8915 9373 9550 9630 9630 8595 9495 9458 1220 1220 1900 1660 1828 1505 1727 1727 1435 1780 1780 1780 1727 1550 1470 1830 2134 1950 1753 1981 1540 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1880 1929 1981 1950 1960 2050 1500 1727 2083 2100 2286 2500 2400 2083 1600 2100 2100 2240 1730 1400 1020 1020 850 1270 1219 1219 1661 1219 1422 1575 1345 1345 1345 1524 1450 1600 1600 1524 1650 1828 1651 1651 1800 2000 1690 1690 1690 1690 1690 1981 2286 1981 2100 1956 1956 1900 2500 2184 2464 2200 2464 2200 2200 2464 3300 2600 2600 2500 2800 3324 7.20 2.2 LF-4.0 30.17 1.70 7.39 0.52 1.10 3.00 2.80 3.50 1.Microscoop CT 1700 EHST-1A HST-1A EIMCO 802H EIMCO 911LHD EIMCO 811FLP EIMCO 802LHD LF -2H LF-2HE LF-2HE(S) EIMCO 911-31 LHD LF-3 CT 2501 HE CT 2501 EIMCO 912B LHD CTX 4 EIMCO 911-2G ST-2D EST-2D CT 3500 LF-4.0 24.52 1.1 EIMCO 913 LHD EIMCO 913 FLP EIMCO 913 FLP D CTX 5 ST-3.33 3.00 2.0 8.3E LF-7.20 4.00 2.3E(S) EIMCO 915H LHD LF-7.1(S) LF-4.27 2.45 5.27 2.8 25 16.75 0.2 19.90 5.20 3.45 5.00 2.16 7.80 2.76 0.80 3.10 3.30 2.80 4.6 20 9.0 18.2 22.72 1.80 3.95 2.80 3.5 EST-3.30 2.4 22.70 1.16 7.2 12.63 3. KA[IKE (m3) NOSIVOS T ( t) POGON NA^IN KRETAWA MASA (kg) max DU@INA (mm) VISINA (mm) [IRINA (mm) max BRZINA KRETAWA (km/h) max NAGIB PUTAWE (%) PROIZVO\A^ HST-05 EHST-05 CT 500 HE .50 6.17 TIP JEDINICE ZAPREM.60 0.77 0.6 20.80 3.30 2.80 5.20 2.0 22.00 8.80 5.50 8.0 6.00 1.27 3.50 3.20 6.00 2.36 1.0 18.16 6.80 3.80 3. 5.30 3.80 3.30 7.83 1.80 0.90 3.1E LF-4.90 1.0 7.00 1.00 6.0 6.4 26.5 TORO 300D CT 6000 EIMCO 913-31 LHD EIMCO 915B LHD LF-7.39 0.00 2.40 3.0 8.76 0.

1 ST-6C EST-6C TORO 400D EIMCO 915E LHD ST-7.00 10.0 16.00 13.50 6.80 12.00 9. a .60 4.min vrednost spoqa{weg polupre~nika krivine Slika br.00 12. RCS Paris B 340 182 211) 147 .00 10.60 4.14 dizel Na slici br.1(S) CT 10000 LF-12.50 6.00 6.42 .0 28.50 6.00 15.42 prikazane su osnovne dimenzije utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom CTX6 .00 12.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Nastavak tabele br.00 6.64 13.{irina utovarne-transportne jedinice ({irina) c .1E(S) LF-12.70 6.23 16.5 35 35 75 35 60 30 GHH Wagner Wagner TORO EIMCO Wagner GHH GHH France Loader GHH GHH GHH GHH GHH GHH Wagner Wagner GHH France Loader EIMCO EIMCO France Loader GHH GHH GHH GHH SCHOPF Wagner 20.00 dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel dizel dizel dizel elektri~ni elekteicni dizel elektri~ni dizel dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel dizel dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici 24852 22800 20412 39000 27840 39500 32700 29898 42638 45600 46600 67132 8230 9540 9485 9525 10500 10820 11240 9630 11730 11730 11105 11445 10770 10215 10566 10348 10000 10566 11252 11100 12367 12850 12370 12380 11700 12396 2000 2134 2370 1829 2610 1680 2150 2200 2150 2150 2150 2400 2400 1530 2591 1820 1920 2438 2286 2000 2400 2100 2500 2100 2880 3098 1850 2438 2438 2480 2743 2566 3700 3480 2800 3480 3480 3480 2600 2600 3700 2794 2794 3380 2800 2438 3048 3120 3500 4000 3500 4000 3630 3404 26.10 8.0 24 22.00 10.00 6.60 4.66 6.00 9.65 8.l'èquipement minier.2 LF-12.France Loader.25 12.00 6.89 7.9 27.80 5.00 6.2E LF-15.1E LF-12.00 6.00 12.34 10.00 6.35 5.visina utovarne-transportne jedinice pri kretawu (visina) d .00 15.53 8.8 24.0 33.00 12.min vrednost unutra{weg polupre~nika krivine R .64 9.16 12.00 10.00 12. neophodna za nesmetano kretawe r .5Z LF-12.53 9.6 24.2 ST-8B EST-8B LF-9 CT 12000 EIMCO 919 LHD EIMCO 920C LHD CT 15000 LF-15 LF-15.1 LF-12E LF-12 LF-9.00 12. KA[IKE (m3) NOSIVOS T ( t) POGON NA^IN KRETAWA MASA (kg) max DU@INA (mm) VISINA (mm) [IRINA (mm) max BRZINA KRETAWA (km/h) max NAGIB PUTAWE (%) PROIZVO\A^ LF-6. 5.min {irina hodnika.1 LF-15.00 12.00 11.00 15.Dimenzije utovarno-transportne jedinice (CTX diesel . 5.du`ina utovarne-transportne jedinice (max du`ina) b .50 6.00 11.00 6.2 L342 ST-15Z 4.33 15.50 6.7 24. 5.00 15.17 ⇓ TIP JEDINICE ZAPREM.

odnosno manevarskim mogu}nostima uop{te.45 prikazan wen polo`aj prilikom zahvata rude u otkopu. 5. ali i u razli~itim uslovima otkopavawa gde nije mogu}e da se obezbedi {iri manevarski prostor za utovarno-transportnu opremu.CT 500 HE (Microscoop) (the microscoop . 5.France Loader. Navedena autonomnost pri kretawu obezbe|uje se ugradwom samonamotavaju}ih koturova sa pogonskim (elektri~nim) kablom koji se nalazi u sklopu utovarnotransportnih jedinica. za date uslove.MAN GHH 31424 (BF) de 1084 br 84139) Specijalno za utovar i odvoz prilikom otkopavawa uskih rudnih `ica. Slika br. Tim pre {to novije konstrukcije utovarno-transportnih jedinica na elektri~ni pogon omogu}uju veliku autonomnost iste pri kretawu (odvozu). Slika br.Polo`aj utovarno-transportne jedinice LF 12 E. 5. Paris 4/85) 148 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom na dizel pogon u zna~ajnoj meri zaga|uju atmosferu jame. 5. Stoga je razumqivo istaknuta prednost primene utovarno-transportnih jedinica na elektri~ni pogon. na elektri~ni pogon. izduvnim gasovima pogonskog dizel motora.44 . omogu}uje da se postignu. u otkopu (GHH Mining and Industrial Vehicles .43 . konstruisana je utovarnotransportna jedinica sa ka{ikom CT 500 HE (Microscoop). izuzetno veliki kapaciteti utovara i odvoza.44 prikazana je navedena utovarno-transportna jedinica. Tom prilikom svojom pokretqivo{}u. Na slici br. dok je na slici br. Obzirom da wena {irina iznosi samo 85 cm mo`e da se kre}e kroz vrlo uske prostorije.

Tom prilikom. Navedeni ciklus mo`e da se ostvari ukoliko se. naravno uz paralelnu upotrebu ve}eg broja kamiona. Tako da se ~esto u navedenim uslovima otkopavawa rudnih le`i{ta jamski kamioni koriste za odvoz rude iz otkopa do rudnih sipki.France Loader. ~ime se gotovo po pravilu obezbe|uje veliki kapacitet utovara. kao izvozna komunikacija sa povr{inom terena. {to u slu~aju primene metoda masovnog otkopavawa zna~i direktno pove}awe kapaciteta proizvodwe rude. Primenom jamskih kamiona za odvoz rude iz otkopa do rudnih sipki. posti`u se zna~ajno ve}i kapaciteti odvoza. koristi rampa. sve vi{e se koriste za odvoz rude iz otkopa do rudnih sipki. pri ~emu ~itav ciklus obavqa jedan jamski kamion. kao i za izvoz rude na povr{inu. Paris 4/85) Jamski kamioni Jamski kamioni su se prevashodno koristili za transport i izvoz rude. 5. umesto da se za to koriste utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom kojima se vr{i utovar rude.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Slika br. utovar rude u jamske kamione vr{i se primenom utovarnih lopata ili utovarno-transportnih jedinica sa ka{ikom. Jamski kamioni se ve} odavno koriste za slede}i ciklus: odvoz rude iz otkopa-transport kroz jamu-izvoz na povr{inu. detaq zahvatawa rude u otkopu (the microscoop . pri ~emu se ostvaruju veliki kapaciteti proizvodwe.45 . 149 . me|utim sve ve}om primenom metoda masovnog otkopavawa rudnih le`i{ta.Utovarno-transportna jedinica CT 500 HE (Microscoop).

46 . dok su na slici br. Slika br.47 prikazane osnovne dimenzije jamskih kamiona na dizel pogon.Jamski kamion MT-439 (The evolution of a revolution .46 prikazan je jamski kamion na dizel pogon. 5..Dimenzije jamskog kamiona (Diesel mine truck .47 .. 5. 5/95) 150 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici br. 5. 5K 8/95) Slika br.Atlas Copco Wagner Inc. 5. PN #556 60300 01.Atlas Copco Wagner Inc.

Jamski trolni kamion K 1050 E (Kiruna electric .49 . 5. 5.ABB 9851 1477 01) Slika br.48 prikazan je jamski trolni kamion (na elektri~ni pogon).49 prikazane osnovne dimenzije jamskih trolnih kamiona.Dimenzije jamskog trolnog kamiona (Electric Ramp Haulage System K 1050 E . Slika br. 5.48 .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Na slici br. dok su na slici br. Technical Specifications) 151 .Kiruna Electric. 5.

152 .0 24.60 6.70 2.50 20.6 32. SANDUKA (m 3 ) NOSIVOST (t ) POGON NA^IN KRETAWA MASA (kg) DU@INA (mm) VISINA (mm) [IRINA (mm) max BRZINA KRETAWA (km/h) max NAGIB PUTAWE (%) PROIZVO\A^ EIMCO 964 EIMCO 963 EIMCO 965 EIMCO 962 MK-A3.00 12.1 MT-416 SCHOPF T 193 MK-A/V20 MT-420 SCHOPF T 233 MK-A/V25 MT-426 MK-A30 MK-F30 MT-431B TORO 35D K 250-21 MK-A35 MT-436B MT-439 MK-F40 MK-A/V40 K 1050 E-17 MT-444 MK-F50 K 1050 E-20 K 1050 E-28 K 1050 E-26 MK-A/V55 2.0 45.1 45.00 9. 5.00 44.0 24.00 35.0 - 35 45 32 35 32 25 35 40 25 35 40 35 35 25 35 35 25 30 25 25 25 - EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO GHH France Loader Wagner SCHOPF EIMCO GHH France Loader Wagner EIMCO GHH Wagner SCHOPF GHH Wagner SCHOPF GHH Wagner GHH GHH Wagner TORO Kiruna Truck GHH Wagner Wagner GHH GHH Kiruna Truck Wagner GHH Kiruna Truck Kiruna Truck Kiruna Truck GHH Na slici br.00 35.50 5.00 20.00 10.7 23.80 1.00 36.50 7.0 22.00 16.00 40.90 7.5 ST 74 MT-408 SCHOPF T 103 EIMCO 980-T10 MK-A/V12 ST 1304 MT-413 EIMCO 983-T13 MK-A15.9 19.00 dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel elektri~nitrolni dizel dizel elektri~nitrolni elektri~nitrolni elektri~nitrolni dizel pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici 3175 2630 3357 1991 6500 7348 11000 8845 14060 11340 9526 14923 16500 20048 19100 25500 22000 35000 35000 36000 36000 - 4445 3962 4521 3353 4575 6000 6120 7920 6198 8200 7050 6960 6782 8315 8758 8660 8720 9174 10000 9228 9230 9230 9785 8870 10030 10030 10030 9545 11650 10015 11265 10950 11990 1499 1270 1550 1168 1900 1750 1953 1650 2210 1900 2035 2083 2235 2450 2184 2200 2450 2235 2420 2100 2350 2820 2430 2700 2600 2800 2800 2730 2600 2730 2730 2730 3350 1550 1550 1816 1334 1200 2000 1879 2000 2121 1828 2250 1905 2438 1830 2172 2300 2200 2146 2420 3000 2832 3100 3100 2794 2980 3030 2900 3050 3200 3100 3100 3420 3200 3585 3420 3420 3420 3600 28.0 45.80 5.00 13.0 23.00 15.00 20. Tabela br.80 16.00 26.00 14.00 39.20 32.00 50. koje proizvode poznati proizvo|a~i opreme za rudarstvo. pri ~emu se vr{i istovar rude iz sanduka kamiona u bunker za rudu ili u rudnu sipku.00 8.00 28.00 31.00 26.50 9.00 4. 5.2 21.00 13.18 TIP KAMIONA ZAPREM.0 23.00 40.0 27.80 12.00 25.50 7.30 1.1 24.07 4.00 22.00 50.0 45.00 20.00 10.00 3.00 55.00 30.50 12.18 prikazane su karakteristike jamskih kamiona.0 45.5 22.00 50.00 13.00 30.2 25.00 35.70 12.2 18.20 8.50 prikazan je detaq kipovawa jamskog kamiona.20 17.8 26.00 12.00 25.00 40.00 50.8 21.50 21.00 6.00 20.00 32.30 5.00 25. 5.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta U tabeli br.

kao i razli~ite snage pogonskih motora. U zavisnosti od fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenske mase (rude) i zahtevanih kapaciteta utovara oborene rude na raspolagawu su razli~iti oblici i zapremine skreperskih ka{ika.. do utovarnih hodnika (gde se vr{i utovar rude primenom utovarnih ili utovarno-transportnih jedinica) ili do mesta utovara u transportna sredstva (napr. 5.2 do 1. koje se naj~e{}e koriste.Jamski kamion u polo`aju za kipovawe (Diesel mine truck . 64.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Slika br. uprkos ~iwenici da se u novije vreme skreperi sve vi{e izbacuju iz upotrebe. kre}u se u granicama od 0. 4. PN #556 60300 01.0 m3. Utovar oborene rude skreperom u vagone prikazan je na slici br. u poglavqu Metode otkopavawa. na strani br. 153 .3. ^esto se skreperi koriste za dopremu zasipnog materijala i za wegovo razastirawe unutar otkopa koji treba da bude zasut.Atlas Copco Wagner Inc. Zapremine skreperskih ka{ika. Navedena situacija se prili~no ~esto javqa prilikom otkopavawa rudnih le`i{ta ili wihovih pojedinih delova. 5/95) Skreperi Skreperi se prvenstveno koriste za dopremu oborene rude iz otkopa do rudnih sipki. vagone). Snaga pogonskih motora skrepera naj~e{}e se kre}e u granicama od 25 do 100 kW.50 . Situacija u kojoj je neizbe`na primena skrepera za dopremu rude mo`e da se opi{e na slede}i na~in: nagib rudnog tela (le`i{ta) je premali za gravitacionu dopremu oborene rude do mesta utovara i ujedno preveliki za primenu utovarnih ili utovarno-transportnih jedinica kojima bi se vr{io utovar u samom otkopu.

• mogu}nost jednostavnog preme{tawa u otkopu i od jednog do drugog otkopa. iako je izvodqivo. Maksimalna krupno}a komada oborene rude. 6. Retko se doga|a. Prednosti primene skrepera ogledaju se u slede}em: • jednostavna i jeftina konstrukcija. da se navedene du`ine kre}u u granicama od 80 do 100 m. • visok stepen pouzdanosi pri radu. odnosno rastojawa od mesta zahvatawa oborene rude skreperskom ka{ikom do mesta pra`wewa iste.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. i obrnuto. kre}e se ugranicama od 300 do 1200 mm zavisno od zapremine skreperske ka{ike i snage pogonskog motora. U zavisnosti od uslova u kojima se primewuje.Detaq dopreme rude skreperom do rudne sipke (1) (Methods of Working Coal and Metal Mines . 154 .51 . smenski kapacitet skrepera iznosi od 100 do 500 t (t/sm). Potrebno je da se istakne pravilo po kome se na mawim du`inama skreperovawa podrazumeva primena skrepera sa mawom zapreminom skreperske ka{ike. iznose od 8 do 40 m.[38]) Naj~e{}e primewivane du`ine skreperovawa. koja je uslovqena primenom skrepera.

• razli~iti uslovi primene.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu • niski tro{kovi odr`avawa. 6. rezervnih jedinica.smenski kapacitet jedinice za utovar (i odvoz) (t/sm).45) gde su: Ap-sm . Broj rezervnih jedinica za utovar (i odvoz) rude zavisi od specifi~nosti uslova eksploatacije. odnosno tipa. Time se obezbe|uje nesmetano odvijawe procesa proizvodwe rude u eventualnim slu~ajevima zastoja aktivnih jedinica za utovar (i odvoz) rude. opreme za utovar (i odvoz) rude zavisi od specifi~nosti izabrane metode otkopavawa. uslovno re~eno. kao {to su: • mala produktivnost i • ~iwenica da tokom rada uzrokuje pove}awe zapra{enosti otkopa i okolnih prostorija. i mo`e da bude izra`en slede}om jedna~inom: nu = A p − sm A sm (5.Detaq dopreme rude skreperom do rudne sipke (2) (Methods of Working Coal and Metal Mines . Tako|e je potrebno da se navedu i osnovni nedostaci primene skrepera. Broj jedinica za utovar (i odvoz) stoji u direktnoj zavisnosti od projektovanog smenskog kapaciteta proizvodwe rudnika.52 . kao i od starosti istih.smenski kapacitet proizvodwe rudnika (t/sm) i Asm . Na ovaj na~in prora~unatom broju jedinica za utovar (i odvoz) rude potrebno je da se prikqu~i izvestan broj. 155 . Slika br. Pri tome je potrebno da se navede da izbor vrste. itd.[38]) Izbor opreme za utovar i odvoz rude Izbor vrste i broja jedinica za utovar (i odvoz) rude vr{i se na osnovu projektovanog smenskog kapaciteta proizvodwe rudnika.

koje mogu da se smatraju neophodnim za prora~un kapaciteta utovara (i odvoza).Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Karakteristike opreme za utovar (i odvoz) rude.utovar Minimalne dimenzije prostorije Zapremina ka{ike [irina zahvata ka{ike [irina utovarnog fronta Pogon i snaga motora Potro{wa vazduha Radni pritisak vazduha Trajawe radnog ciklusa utovar-istovar kg mm mm mm a × b mm m3 mm mm kW l/s bar s karakteristike utovarno-transportne jedinice sa sandukom Tip Masa Du`ina [irina Visina (prilikom utovara) Visina (prilikom kretawa) Minimalne dimenzije prostorije Zapremina ka{ike Zapremina snduka Brzina kretawa Maksimalni nagib prostorije Pogon i snaga motora Potro{wa vazduha Radni pritisak vazduha kg mm mm mm mm a × b mm m3 m3 m/s % kW l/s bar karakteristike utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom Tip Masa Du`ina [irina Visina (prilikom odvoza rude) Minimalne dimenzije prostorije Zapremina ka{ike Nosivost Brzina kretawa Maksimalni nagib prostorije Maksimalna brzina kretawa Trajawe radnog ciklusa utovar-istovar Pogon i snaga motora kg mm mm mm a × b mm m3 t m/s % km/h s kW 156 . prikazane su u narednom tekstu: karakteristike utovarne lopate Tip Masa Du`ina [irina Visina .

8 .49) gde su: tu tk ti .6-0. t/h (5. koeficijent puwewa sanduka (0.1 ⋅ (tu + tk + ti) .zapreminska masa rude (t/m3) i kr . Izra`eno u masi rude.brzina kretawa utovarne lopate (m/s).8).8 .40 s). γ . l .koeficijent puwewa vagoneta (0.s (5. VV = V ⋅ k V .trajawe radnog ciklusa utovar-istovar (s). Vn .vreme istovara (30 .9).zapremina utovarne lopate (ka{ike) (m3).46) gde su: VV . ukoliko vagoneti stoje u nizu.korisna zapremina vagoneta (m3).vreme utovara (s).vreme kretawa utovara~a do sipke (s).0. Ve . i pomeraju se u toku rada utovarne lopate).du`ina odvo`ewa rude (od mesta utovara do vagoneta) (m).9). kp .48) gde su: Vs γr kp Tc - zapremina sanduka utovara~a (m3).47) gde su: Ah . tc .koeficijent rastresitost rude. 157 . ( t= 0. mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Ah = 3600 ⋅ VV VV ⋅ t c 2 ⋅ l + +t k p ⋅ Vn Ve .t/h (5. ~asovni kapacitet utovarne lopate iznosi: Ah = A⋅γ kr . prilikom utovara u vagonete.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu ^asovni kapacitet utovarne lopate ^asovni kapacitet utovarne lopate. Tc = 1. . . t .zapremina vagoneta k .vreme potrebno za manevrisawe vagonetima (s).0. trajawe ciklusa radne operacije (s).m3/h (5. zapreminska masa rude u rastresitom stawu (t/m3).~asovni kapacitet utovarne lopate (m3/h). ^asovni kapacitet utovarno-transportne jedinice sa sandukom ^asovni kapacitet samohodnog utovara~-istovara~a sa sandukom mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: Ah = 3600 ⋅ Vs ⋅ γ r ⋅ k p Tc .koeficijent puwewa utovarne lopate (0.

vreme istovara (5 .8). ^asovni kapacitet utovarno-transportne jedinice sa ka{ikom ^asovni kapacitet samohodnog utovara~-istovara~a bez sanduka mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: 3600 ⋅ Vk ⋅ γ r ⋅ k p Tc Ah = .prose~na brzina kretawa utovara~a (m/s). .53) gde su: tu tk ti .vreme utovara (25 . . zapreminska masa rude u rastresitom stawu (t/m3).sredwa transportna du`ina do sipke (m).prose~na brzina kretawa utovara~a (m/s). 2⋅L v tk = .54) gde su: L v .0.sredwa transportna du`ina do sipke ili do jamskog kamiona (m).1 ⋅ (tu + tk + ti) .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta tu = Vs ⋅ k s ⋅ tc Vk ⋅ k k . .koeficijent puwewa ka{ike (0.51) gde su: L v . .50) gde su: Vk . kp . Smenski kapacitet jedinice za utovar (i odvoz) Smenski kapacitet jedinice za utovar (i odvoz) mo`e da se izra~una pomo}u slede}oj formuli: Asm = te ⋅Ah .s (5. 158 . Tc = 1.6 . koeficijent puwewa ka{ike (0. trajawe ciklusa radne operacije (s).0.s (5.t/sm (5.55) gde je: te .30 s).zapremina ka{ike utovara~a (m3).s (5.6 . 2⋅L v tk = .52) gde su: Vk γr kp Tc - zapremina ka{ike utovara~a(m3).efektivno vreme utovara (i odvoza) u toku jedne smene (oko 5 h).10 s).8).t/h (5.vreme kretawa utovara~a do sipke ili do jamskog kamiona (s).s (5.

u objektima osnovne i otkopne pripreme. me|utim ukoliko bi bile izostavqene otkopavawe bi bilo znatno ote`ano ili uop{te ne bi moglo da se obavqa. odvaqivawe. Tom prilikom osnovni ciq kome se te`i je da nakon okucavawa preostali deo stenske mase. gra|a. nestabilnih blokova stenske mase relativno male veli~ine. Obzirom da se. Okucavawe nestabilnih blokova stenske mase mehanizovanim na~inom. stativ za stabilizovawe jedinice prilikom rada. Okucavawe nestabilnih blokova stenske mase mo`e da se izvodi: ∗ ru~nim putem. prethodno navedenih. sastavne delove: vozilo nosa~ opreme. Navedenim saznawem o~igledno se isti~e prednost okucavawa nestabilnih blokova stenske mase mehanizovanim na~inom. najzna~ajnije. Okucavawe Kao {to je ve} ranije navedeno. koji pomo}u {ipke za okucavawe odvaquje. pomo}u {ipke za okucavawe i ∗ mehanizovanim na~inom. okucavawe predstavqa tzv. po principu poluge.3 P o m o } n e r a d n e o p e r a c i j e Pod pojmom pomo}ne radne operacije podrazumevaju se radne operacije koje nisu direktno ukqu~ene u tehnolo{ki proces otkopavawa rudnih le`i{ta. navedenim jedinicama. Okucavawe. {to prili~no ~esto uzrokuje ozbiqne povrede radnika.obuhvata prevoz radnika. Potrebno je da se napomene da okucavawe pru`a zadovoqavaju}e efekte u slu~ajevima kada se vr{i sanirawe. objekata osnovne i otkopne pripreme. radnik nalazi u blizini nestabilnog bloka. rezervni delovi. odnosno odvajawe mehani~kim putem. nestabilnih blokova (delova) stenske mase (rude) iz krova ili bokova otkopa. Navedene jedinice imaju slede}e.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu 5. bu{a}a grana i ~eki} za okucavawe. koturovi energetskih kablova itd. izme|u ostalih. okucavawe relativno velikih blokova stenske mase mo`e da dovede do pro{irewa zone nestabilnosti stenskog masiva i prakti~no time da se zna~ajno ugrozi eksploatacija datog dela rudnog le`i{ta. mogu da se izdvoje slede}e pomo}ne radne operacije : • okucavawe . naj~e{}e se vr{i na elektrohidrauli~ni pogon. razli~ita oprema. Upravqawe jedinicom prilikom rada (okucavawe i kretawe) vr{i se pomo}u ure|aja za daqinsku kontrolu. Procena realne potrebe za okucavawem. izvodi se upotrebom mehanizovanih jedinica za okucavawe.odvajawe mehani~kim putem. a da se tom prilikom okucavawe nesmetano odvija. objekata osnovne i otkopne pripreme. upotrebom mehanizovanih jedinica za okucavawe. ~ini pre svega stabilnu i koliko god je to mogu}e kompaktnu celinu. koji omogu}uje radniku da se zadr`i na bezbednom udaqewu od nestabilnog bloka stenske mase. Okucavawe nestabilnih blokova stenske mase ru~nim putem izvodi kvalifikovani radnik. u otkopu. gorivo. kao i obima radova na okucavawu spada u direktnu nadle`nost rudarskog in`ewera. jedan po jedan blok stenske mase. • servisirawe . Naime. 159 . nestabilnih blokova (delova) stenske mase (rude) iz krova ili bokova otkopa. ~emu dodatno doprinosi i delovawe ure|aja za kva{ewe ugra|enog uz ~eki} za okucavawe. uvek postoji realna opasnost od nekontrolisanog odvaqivawa navedenog bloka. prilikom okucavawa. Kao zna~ajnije. transport razli~itih materijala i opreme kao {to su: eksploziv. mazivo. ~ime se ne zaga|uje atmosfera rudnika i izbegava podizawe pra{ine prilikom okucavawa.

8 3. Tabela br.19 TIP JEDINICE POGON [IRINA U RADNOM POLO@AJU (mm) [IRINA (mm) DU@INA (mm) VISINA (mm) TIP ^EKI]A TIP BU[A]E GRANE DOHVAT HOR. Na slici br.54 prikazane su osnovne dimenzije mehanizovane jedinice za okucavawe.6 / 7.0 pneumatici Nitro Nobel pneumatici Nitro Nobel gusenice dizel elektri~ni HOLMHEED SYSTEMS AB SYSTEMS AB elektri~ni pneumatici HOLMHEED gusenice elektri~ni HOLMHEED SYSTEMS AB Brokk 250.0 / 7. na primeru jedinice Rocmec DC 11 (Brokk 3000) koju proizvodi poznati svetski proizvo|a~ Nitro Nobel iz [vedske. 5.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta U tabeli br.53 .53 prikazan je polo`aj mehanizovane jedinice za okucavawe Slika br.5 7.5 / 4.5 / 7. koje proizvode poznati proizvo|a~i opreme za rudarstvo. 5.0 7.Atlas Copco E 11348a) Na slici br.19 prikazane su karakteristike mehanizovanih jedinica za okucavawe. prilikom okucavawa u otkopu. 5.0 6./ VERT.Polo`aj jedinice za okucavawe Brokk 250 u otkopu (The Brokk 250 breakthrough . (m ) NA^IN KRETAWA PROIZVO\A^ ROCMEC DC11 (BROKK 3OOO) ROCMEC DC17B (BROKK 3OOO) BROKK BM 110 BROKK BM 250 BROKK 330 dizel 3300 3000 1200 2450 2430 1900 2260 1100 1530 1500 7600 9400 2760 3600 3920 2200 2450 1245 1760 1792 TEX 250 HM2 TEX 250 HM2 - BROKK 3000 BROKK 3000 BROKK 110 BROKK 250 BROKK 330 4. 160 . 5.0 / 7. 5.

je sme{tena na za taj slu~aj specijalno konstruisano postoqe. Jan. Tom prilikom bu{a}a grana.visina jedinice za okucavawe (visina) Slika br. 31339100-53) Pored. mehanizovane jedinice za okucavawe mogu da se koriste i za usitwavawe krupnijih komada rude (negabarita). 5. pp.du`ina jedinice za okucavawe (du`ina) . 5.Nitro Nobel./84. 5. 5.54 .55) ili na otvoru rudne sipke (slika br.55 .Osnovne dimenzije jedinice za okucavawe (Rocmec System . okucavawa nestabilnih blokova stenske mase. koji ne mogu da pro|u kroz re{etku na ulazu u bunker za rudu (slika br.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu a b . Slika br. 5. 1995-05 JA. 40996-10) 161 .Polo`aj jedinice za okucavawe Brokk 250 na ulazu u bunker za rudu (Atlas Copco E 11359. prethodno navedenog. na kojoj se nalazi ~eki} za okucavawe.56).

koje proizvode poznati proizvo|a~i opreme za rudarstvo. rezervni delovi. gra|a. navedena vozila po pravilu se sastoje od dva funkcionalno odvojena dela: pogonskog i servisnog dela vozila. Overcome oversize . U tu svrhu naj~e{}e se koriste namenska (servisna) vozila. dok servisni deo svojom funkcijom defini{e namenu vozila. pri ~emu univerzalni pogonski deo vozila mo`e da se kombinuje sa razli~itim servisnim delovima.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika br. gorivo. koja kombinacijom svojih konstruktivnih delova omogu}uju da se odgovori na razli~ite specifi~ne potrebe konkretnih uslova eksploatacije. 5.56 . razli~ita oprema.Rammer) Servisirawe Kao {to je ve} ranije navedeno servisirawe radova na otkopavawu rudnih le`i{ta obuhvata prevoz radnika. Pogonski deo vozila slu`i iskqu~ivo za kretawe vozila. 5. transport razli~itih materijala kao {to su: eksploziv. Proizvo|a~i navedenih vozila uglavnom proizvode ~itave serije ovih vozila. koturovi energetskih kablova itd.20 prikazane su karakteristike namenskih (servisnih) vozila. U tabeli br. Naime. mazivo.Polo`aj jedinice za okucavawe Rammer S 56 iznad re{etke na otvoru rudne sipke (International mining. 162 .

5 t 5.0 t 14 radnika 4575 9400 10240 10320 6800 6800 6800 7800 6800 3800 5900 6170 6200 7000 10700 5867 1200 3070 3300 3300 2000 2000 2000 2000 2000 2100 1800 1950 1950 1600 2500 1956 1900 2350 2350 2250 2000 2000 2000 2000 2000 1300 1500 1500 1500 1450 1760 2083 GHH GHH GHH GHH GHH GHH GHH GHH GHH France Loader France Loader France Loader France Loader France Loader France Loader EIMCO univerzalni transporter vozilo za prevoz radnika vozilo sa pokretnom platformom i granom (kran) vozilo sa platformom za transport materijala vozilo za prevoz goriva i maziva 10-28 radnika - dizel dizel dizel dizel dizel pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici 4978 5982 6553 6400 5791 1956 1956 2057 1956 2057 2083 1829 1829 1829 2083 EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO EIMCO vozilo za popravke i odr`avawe vozilo za transport eksploziva tegqa~ - dizel dizel dizel pneumatici pneumatici pneumatici 5791 5791 4775 2057 2032 2057 2083 2083 1829 EIMCO EIMCO EIMCO Na slici br.5 t 20.0 t 30. nosa~ kotura sa kablom transporter specijalne namene transporter specijalne namene vozilo za prevoz radnika i sa platformom za transport KAPACITET POGON dizel dizel dizel elektri~ni dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel NA^IN KRETAWA pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici pneumatici DU@INA (mm) [IRINA (mm) VISINA (mm) PROIZVO\A^ MK-A3.0 t 13 radnika. kao i pokretnu granu koja mo`e biti opremqena kukom i sajlom pri ~emu slu`i kao kran.Namensko vozilo EIMCO 975 BOOM TRUCK (Eimco 975 series auxiliary vehicles . Slika br. ~ija namena mo`e biti razli~ita obzirom da sadr`i pokretnu platformu. 2. 5. 5.57 .Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Tabela br.0 t 4.Eimco MM 2040 4M 4/77) 163 . materijala.0 t 18 radnika 24 radnika 3. 5.5(S) SK-A20 SK-A30 SK-A30HE HF-4PL HF-4WA HF-4PE18 HF-4PE24 HF-4HU B 10 H TP 13 TM 40 TM 50 CM 32 CM 150 EIMCO 975 personnel carrier/ flat bed truck EIMCO 975 general utility carrier EIMCO 975 personnel carrier EIMCO 975 boom truck EIMCO 975 flat bed truck EIMCO 975 fuel and lubrication truck EIMCO 975 mechanics truck EIMCO 975 powder truck EIMCO 975 tractor 3. platforma transport materijala.20 TIP VOZILA NAMENA transporter specijalne namene transporter specijalne namene transporter specijalne namene transporter specijalne namene vozilo sa platformom za transport materijala vozilo za odr`avawe vozilo za prevoz radnika vozilo za prevoz radnika vozilo sa servisnom platformom transporter specijalne namene vozilo za prevoz radnika i transport materijala vozilo za prevoz radnika.0 t 15.0 t 30.0 t 8.57 prikazano je namensko vozilo iz serije EIMCO 975.0 t 4.

radionica (slika 5.58 . za transport razli~itih materijala (slika 5.Namensko vozilo TM 41 Personal carrier (France Loader rubber tired line of products .7) 164 .61). 5. koje kombinacijom pogonskog dela vozila i servisnih delova mo`e da slu`i kao vozilo za prevoz radnika (slika 5. PERSONNEL CARRIER / FLAT BED TRUCK (Eimco 975 series auxiliary vehicles . koje kombinacijom pogonskog dela vozila i servisnih delova mo`e da slu`i kao vozilo za prevoz radnika i kao transporter sa platformom.Namensko vozilo EIMCO 975 Na narednim slikama prikazano je namensko vozilo TM 41 iz serije Sherpascoop TM 40 .59 . za transport razli~itih materijala.Eimco MM 2040 4M 4/77) Slika br.l'èquipement minier.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici br. zatim kao transporter kontejnera. Slika br. pp.60) i kao vozilo za popravke .58 prikazano je namensko vozilo iz serije EIMCO 975.59). 5.France Loader. 5.

koje mo`e da se koristi kao univerzalni transporter.Namensko vozilo TM 41 Workshop vehicle (France Loader rubber tired line of products . 5.l'èquipement minier.61 .62 prikazano je namensko vozilo iz serije Sherpascoop CM 32 France Loader.Tehnolo{ki postupci u podzemnom otkopavawu Slika br.l'èquipement minier. 5.Namensko vozilo TM 41 Container carrier (France Loader rubber tired line of products . Slika br. odnosno za transport razli~itih materijala. pp.7) 165 .7) Na slici br. 5. pp.7) Slika br.60 .l'èquipement minier. 5. pp.Namensko vozilo CM 32 (France Loader rubber tired line of products .62 .

7) Na slici br.64 prikazano je namensko vozilo TP 13 iz serije Sherpascoop France Loader.63 prikazano je namensko vozilo iz serije Sherpascoop TM 50 France Loader.63 .Namensko vozilo TM 51 (SO 50) (France Loader rubber tired line of products .l'èquipement minier. 5.l'èquipement minier. koje mo`e da se koristi za prevoz radnika.64 . 5.Namensko vozilo TP 13 (France Loader rubber tired line of products . pp. 5. 5. kao i za transport razli~itih materijala.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici br. Slika br.7) 166 . Slika br. Ovo vozilo slu`i za transport navedenog kabla i za wegovu ugradwu du` odre|ene trase. pp. koje mo`e da se koristi kao nosa~ kotura sa energetskim kablom.

. vreme potrebno za preme{tawe bu{a}e opreme iznosi: tpr = nb ⋅ t1 . Za jedan pojas minirawa.ukupna du`ina minskih bu{otina u jednom pojasu minirawa (m) i vb . m.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 6 ORGANIZACIJA RADA Glavne tehnolo{ke postupke u podzemnom otkopavawu predstavqaju bu{ewe minskih bu{otina. vrmena potrebnog za produ`ewe bu{a}ih {ipki.1 B u { e w e m i n s k i h b u { o t i n a Prilikom organizacije radova na bu{ewu minskih bu{otina potrebno je da se uzmu u obzir prora~unati parametri minirawa.. minirawe.. stoga je za produ`ewe jedne bu{a}e {ipke potrebno prose~no . kao naprimer: za pre~nik bu{ewa . mm..(itd.3) 167 ..... Vreme potrebno za pripremu opreme za bu{ewe obuhvata slede}e radwe: (napr. i u~vr{}ivawe bu{a}eg ~eki}a na postoqe.min (6. osigurawe otkopa.) tm = ..min (6.. ukqu~uju}i centrirawe i u~vr{}ewe bu{a}eg ~eki}a (orjentaciono iznosi oko 5 minuta).brzina bu{ewa (m/min).. utovar i transport oborene rude. Du`ine bu{a}ih {ipki.1) gde su: L ... vreme potrebno za produ`ewe bu{a}ih {ipki.. min Ukupno vreme bu{ewa minskih bu{otina sastoji se od vremena ~istog bu{ewa..ukupna du`ina minskih bu{otina u jednom pojasu minirawa (m)....) 6.2) gde su: L ls t′ . koje se koriste za bu{ewe minskih bu{otina. Vreme potrebno za promenu polo`aja bu{a}e opreme za bu{ewe naredne minske bu{otine.. ukupan broj minskih bu{otina iznosi. pri bu{ewu minskih bu{otina jednog pojasa minirawa iznosi: tp = L ⋅ t′ ls .... s..... zasipavawe otkopanog prostora.min (6..vreme potrebno za produ`ewe jedne bu{a}e {ipke ( oko 30 s). Stoga.. ^isto vreme bu{ewa minskih bu{otina jednog pojasa minirawa iznosi: tc = L vb . i vremena potrebnog za preme{tawe opreme za bu{ewe. pregled i podmazivawe opreme za bu{ewe.. mm. postavqawe postoqa bu{a}eg ~eki}a u radni polo`aj. iznose . dok wihova ukupna du`ina iznosi .......du`ina jedne bu{a}e {ipke (m) i . .

povezivawe mre`e i paqewe eksplozivnog puwewa. (vrsta i tip eksploziva). pripremu eksplozivnih sredstava za puwewe i puwewe minskih bu{otina... kao naprimer: za dopremu eksploziva. utovar.2 M i n i r a w e Minirawe obuhvata slede}e radwe: dopremu eksplozivnih sredstava od priru~nog magacina do mesta gde }e da se vr{i minirawe. priprema inicijalnih sredstava Potrebno je da se precizira slede}e. pregled ispravnosti bu{a}e opreme. VKV radnik(a) • .. Pod pojmom pomo}ni poslovi podrazumevaju se: dolazak radnika na radili{te. potrebno je da se u organizacionu {emu izvo|ewa radova na otkopavawu ukqu~i i vreme potebno za obavqawe pomo}nih poslova..min (6. za normalno odvijawe poslova. transport i istovar predvi|a se . prikqu~ak creva za vazduh i vodu pre po~etka bu{ewa ( tpo ). kao naprimer: za izvo|ewe radova na bu{ewu minskih bu{otina potrebno je da budu anga`ovani radnici slede}ih kvalifikacija: • .. Tako da vreme potrebno za bu{ewe minskih bu{otina jednog pojasa minirawa iznosi: tb = tm + tc + tp + tpr ... minuta..min (6. Stoga ukupno vreme za bu{ewe minskih bu{otina jednog pojasa minirawa iznosi: Tb = tb + tpo . ukqu~uju}i izdavawe. kg eksploziva. U tu svrhu detoniraju}i {tapin (ili Nonel cev . KV radnik(a) • . kao naprimer: pre po~etka puwewa minskih bu{otina potrebno je da se izvr{i priprema inicijalnih sredstava. PK radnik(a) 6.. kao naprimer: za minirawe jednog pojasa minirawa potrebno je .za provo|ewe detonacionog impulsa) treba da se ise~e na odgovaraju}e du`ine u zavisnosti od dubine minske bu{otine i da se pripremi udarna patrona (pri primeni patroniranog eksploziva). doprema (transport) eksploziva Potrebno je da se precizira slede}e.4) Pored vremena potrebnog za bu{ewe minskih bu{otina.5) Tako|e je potrebno da se prika`e specifikacija broja i kvalifikacija anga`ovanih radnika..Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta gde je: nb .vreme potrebno za promenu polo`aja bu{a}e opreme za bu{ewe naredne minske bu{otine (min). Prilikom organizacije radova na minirawu potrebno je da se uzmu u obzir prora~unati parametri minirawa.broj minskih bu{otina u jednom pojasu minirawa i t1 . ili da se 168 ..

Organizacija rada

pove`e sa prajmerima1 (pri primeni ANFO eksploziva). Potrebno je da se pripreme glavni vod i elektri~ni upaqa~i za aktivirawe cele mre`e prema usvojenoj {emi vezivawa. Za pripremu eksplozivnih sredstava predvi|a se .... minuta. puwewe minskih bu{otina Potrebno je da se precizira slede}e, kao naprimer: u slu~aju primene ANFO sme{a u svaku od minskih bu{otina, jednog pojasa minirawa, ubacuju se prajmeri povezani za jedan kraj Nonel cevi. Prajmeri se ubacuju uz pomo} komprimiranog vazduha, kojim se isti potiskuju do kraja minske bu{otine. Pri tome slobodan kraj Nonel cevi treba da viri iz minske bu{otine najmawe za 0.5 m. Za ovu radwu predvi|a se vreme od .... minuta (orjentaciono oko 2 minuta za svaku minsku bu{otinu). Nakon toga iz pneumatske punilice uz pomo} creva za dopremu eksplozivne sme{e po~iwe puwewe minskih bu{otina. Brzina puwewa iznosi oko 20 kg/min, {to za koli~inu eksploziva od .... kg po jednom pojasu minirawa (lepezi), zahteva efiktivno vreme puwewa od ... minuta. Tome treba da se dodaju prekidi usled preme{tawa creva za puwewe izme|u pojedinih minskih bu{otina, koji iznose oko ... minuta (po 1 minut izme|u svake minske bu{otine). Tako da vreme, potrebno za puwewe minskih bu{otina ANFO sme{om, iznosi ... minuta. povezivawe i paqewe minskih puwewa Potrebno je da se precizira slede}e, kao naprimer: za paqewe minskih puwewa potrebno je da se prethodno pove`u svi slobodni krajevi Nonel cevi sa glavnim vodom. Na glavni vod se povezuju (u~vr{}uju) dva trenutna elektri~na detonatora. Kablovi (slobodni krajevi) elektri~nih detonatora povezuju se na glavni vod elektri~ne mre`e. Povezivawe mre`e za paqewe zahteva .... minuta. Na osnovu prethodno navedenog, vreme potrebno za minirawe jednog pojasa minskih bu{otina iznosi:
t m = t d + t i + t p + t pp ,min (6.6)

gde su:

td ti tp tpp

-

vreme potrebno za dopremu (transport) eksploziva, vreme potrebno za pripremu inicijalnih sredstava, vreme potrebno za puwewe minskih bu{otina, vreme potrebno za povezivawe i paqewe minskih puwewa.

Prethodno prora~unatom vremenu potrebnom za minirawe jednog pojasa minskih bu{otina, potrebno je da se prikqu~i vreme za izvo|ewe raznih pomo}nih operacija i radova, kao i vreme za ulazak radnika u rudnik, dolazak na radili{te i povratak sa izlaskom iz jame ( tpo ). Tako naprimer: za pomo}ne operacije, kao {to su ~i{}ewe i odr`avawe punilice predvi|a se ... minuta. Za ulazak radnika u rudnik dolazak na radili{te i povratak sa izlaskom iz jame ... minuta. Za druge pomo}ne radove ... minuta. Stoga ukupno vreme za minirawe jednog pojasa minskih bu{otina iznosi:
Tm = tm + tpo ,min (6.7)

Prajmer (inicijalno eksplozivno puwewe) predstavqa eksplozivno puwewe koje se sme{ta unutar stuba ANFO eksplozivnog puwewa i koje je neophodno za wegovo inicirawe. Kao prajmer naj~e{}e se koristi liveni pentolit. Za razliku od bustera (poja~nika detonacije) prajmer se oprema detonatorom, kojim se vr{i wegovo inicirawe.

1

169

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Tako|e je potrebno da se prika`e specifikacija broja i kvalifikacija anga`ovanih radnika, kao naprimer: za izvo|ewe radova na minirawu jednog pojasa minskih bu{otina potrebno je da budu anga`ovani radnici slede}ih kvalifikacija: • ... VKV radnik(a) • ... KV radnik(a) • ... PK radnik(a) 6.3 U t o v a r ( i o d v o z ) r u d e Prilikom organizacije radova na utovaru (i odvozu) odminirane rude potrebno je da se uzme u obzir slede}e, kao naprimer: minirawem jednog pojasa vr{i se obarawe slede}e koli~ine rude:
Q = ... t ⇒ Vr = ... m3

Koeficijent rastresitosti odminirane rude iznosi kr = ..., stoga stvarna zapremina oborene rude iznosi:
V = Vr ⋅ kr ,m3 (6.8)

Daqe, potrebno je da se precizira slede}e, kao naprimer: koli~ina rude, koja se dobija minirawem jednog pojasa minskih bu{otina, u toku ... (jedne) smene iznosi ... t. Smenski kapacitet utovarne jedinice iznosi ... t/sm. Potrebno je da se navede da smenski kapacitet utovarne jedinice ... t/sm mo`e da se ostvari tokom efektivnog vremena rada, u trajawu, od ... ~asova ( tu ). Pored vremena potrebnog za utovar (i odvoz) odminirane rude, za normalno odvijawe poslova, potrebno je da se u organizacionu {emu izvo|ewa radova na otkopavawu ukqu~i i vreme potebno za obavqawe pomo}nih poslova. Pod pojmom pomo}ni poslovi podrazumevaju se: dolazak radnika na radili{te, pregled ispravnosti i teku}e odr`avawe utovarne opreme, itd. ( tpo ). Vreme potrebno za utovar (i odvoz) odminirane rude iznosi:
Tu = tu + tpo ,min (6.9)

Tako|e je potrebno da se prika`e specifikacija broja i kvalifikacija anga`ovanih radnika, kao naprimer: za izvo|ewe radova na utovaru (i odvozu) odminirane rude potrebno je da budu anga`ovani radnici slede}ih kvalifikacija: • ... VKV radnik(a) • ... KV radnik(a) • ... PK radnik(a) 6.4 [ e m a o r g a n i z a c i j e r a d a n a o t k o p a v a w u Prethodno su navedeni tehnolo{ki postupci primewene tehnologije podzemnog otkopavawa. Kao {to je navedeno u primeru: jedan radni ciklus otkopavawa definisan je izvo|ewem slede}ih radova:

170

Organizacija rada

• bu{ewa minskih bu{otina jednog pojasa minirawa, • minirawa istog i • utovarom (i odvozom) oborene rude. Tako|e su prikazana i vremena potrebna za izvo|ewe navedenih radnih operacija. Prilikom kreirawa {eme organizacije rada na otkopavawu zna~ajno je da se razmotri slede}e, kao naprimer: • da li vremena trajawa pojedinih radova omogu}uje wihovo izvo|ewe u toku jedne radne smene ( 8 ~asova) ? • mogu}nost istovremenog izvo|ewa radnih operacija ? Daqe je potrebno da se precizira slede}e, kao naprimer prilikom otkopavawa sigurnosnog stuba primenom Alimak postupka: uzimaju}i u obzir prethodno navedeno, predla`e se {ema organizacije rada na otkopavawu , koja je prikazana slede}om tabelom:
Tabela br. 6.1

1. smena (bu{ewe minskih bu{otina) dolazak radnika na radili{te..............................................................................30 min *..................................................................................................................................30 min priprema opreme za bu{ewe ...................................................................................30 min bu{ewe minskih bu{otina ...................................................................................340 min uklawawe Alimak platforme ..................................................................................20 min odlazak radnika sa radili{ta .............................................................................30 min ukupno .....................................................................................................................480 min 1. smena (utovar) dolazak radnika na radili{te..............................................................................30 min pregled opreme ........................................................................................................30 min utovar .....................................................................................................................300 min ~i{}ewe i podmazivawe opreme.............................................................................30 min doprema eksploziva ...............................................................................................60 min odlazak radnika sa radili{ta .............................................................................30 min ukupno .....................................................................................................................480 min 2. smena (bu{ewe minskih bu{otina i minirawe) dolazak radnika na radili{te..............................................................................30 min podizawe platforme ..............................................................................................20 min bu{ewe minskih bu{otina ................................................................................... 180 min puwewe minskih bu{otina i povezivawe mre`e...................................................80 min demonta`a dowe vo|ice ........................................................................................60 min uklawawe platforme i paqewe minskih puwewa ...............................................40 min ~i{}ewe i odr`avawe punilice i platforme Alimak ..........................................40 min odlazak radnika sa radili{ta .............................................................................30 min ukupno .....................................................................................................................480 min
∗ pregled ispravnosti pokretne Alimak platforme i bu{a}e opreme, utovar opreme i pribora na platformu, prevoz platformom do visine u uskopu na kojoj se vr{i bu{ewe minskih bu{otina, pode{avawe i rasklapawe pokretnih delova platforme, prikqu~ak creva za vazduh i vodu pre po~etka bu{ewa

171

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta

Prethodno prikazana organizaciona {ema otkopavawa sigurnosnog stuba mo`e grafi~ki da se predstavi slede}im ciklogramom radova na otkopavawu.
Tabela br. 6.2
OPI S POSLA
1. S M E N A

VREME (min)
30 30 30 340 20 30 300 30 60 30 30 20 180 80 60 40 40 30

1

2

3

BROJ RADNI H ^ ASOVA 4 5

6

7

8

dol azak r adni ka na r adi l i { t e * pr i pr ema opr eme za bu{ ew e bu{ ew e mi nski h bu{ ot i na ukl aw aw e pl at f or me pr egl ed opr eme za ut ovar ut ovar ~i { } ew e i podmazi vaw e opr eme za ut ovar dopr ema ekspl ozi va odl azak r adni ka sa r adi l i { t a
2. S M E N A

dol azak r adni ka na r adi l i { t e podi zaw e pl at f or me bu{ ew e mi nski h bu{ ot i na puw ew e mi nski h bu{ ot i na i povezi vaw e mr e` e demont a` a dow e vo| i ce ukl aw aw e pl at f or me i paq ew e mi nski h puw ew a ~i { } ew e i odr ` avaw e puni l i ce i pl at f or me Al i mak odl azak r adni ka sa r adi l i { t a

* pregled ispravnosti pokretne Alimak platforme i bu{a}e opreme, utovar opreme i pribora na platformu, prevoz platformom do visine u uskopu na kojoj se vr{i bu{ewe minskih bu{otina, pode{avawe i rasklapawe pokretnih delova platforme, prikqu~ak creva za vazduh i vodu pre po~etka bu{ewa

172

j. Kod izbora metode otkopavawa mora da se obezbedi sigurnost od po`ara u jami. pored izu~avawa i poznavawa prirodnih uslova le`i{ta.otkopane rude. t. Kod podzemne eksploatacije rudnih le`i{ta i izbora metode otkopavawa i wenih konstruktivnih parametara. ukoliko se preduzimaju rizi~ni radovi. obezbe|ewe potrebnog kapaciteta proizvodwe i niski tro{kovi proizvodwe. po pravilu. Radna snaga u podzemnoj eksploataciji ~ini jedan od zna~ajnijih tro{kova proizvodwe. zbog ~ega je potrebno da se pri izboru tehnolo{kog procesa rada nastoji da se proizvodni procesi {to vi{e mehanizuju i da mehanizacija bude u {to ve}oj meri iskori{}ena.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 7 TEHNO-EKONOMSKI POKAZATEQI OTKOPAVAWA Neslojevita rudna le`i{ta. Drugim re~ima. Svaka je metoda vi{e-mawe opasna od samog po~etka rada. Sa niskim tro{kovima proizvodwe posti`e se ve}i ekonomski efekat rudnika. kao i na obezbe|ewe celokupnog plana proizvodwe. razli~itim fizi~ko-mehani~kim osobinama rude i okolnih stena. kao i da se preduzimaju ostale higijensko za{titne mere. Statistike nesre}nih slu~ajeva pokazuju da se oni naj~e{}e doga|aju zbog nesmotrenosti radnika i nepridr`avawa predvi|enim propisima o za{titi pri radu. nepostojanom sadr`aju korisne komponente i drugim karakteristikama. Ne sme da se dozvoli da zbog ekonomi~nosti rada metoda postane opasna po `ivot i rad qudi i sigurnost rudni~kih instalacija. dok izgubqena sirovina predstavqa nepovratni gubitak prirodnog bogatstva. zaru{avawa nadzemnih i podzemnih instalacija i objekata i sl. Ni`i tro{kovi proizvodwe (otkopavawa). kao {to je ranije pomenuto karakteristi~na su po svome vi{e-mawe nepravilnom obliku. dobri i sigurni prilazi do radnih mesta. niski gubici rude odnosno metala. 173 . potrebno je da se ispuni niz tehni~ko-ekonomskih uslova me|u kojima treba da budu istaknuti slede}i: • • • • sigurnost i zdravi uslovi rada. Sigurnost i zdravi uslovi pri radu kod svake metode otkopavawa predstavqaju glavne uslove. Niski gubitci rude imaju veliki zna~aj jer se time produ`ava vek eksploatacije rudnika. koji moraju da budu ispuweni. promewivom padu i mo}nosti. Za obezbe|ewe zdravih uslova pri radu potrebno je da se obezbedi dobro provetravawe. ostvaruju se ukoliko se po jedinici proizvoda (toni otkopane rude) utro{i mawe materijala i radne snage. zatim da se radne operacije izvode primenom mehanizacije radi osloba|awa radnika od te{kog fizi~kog rada. dovo|ewe sve`eg vazduha i odvo|ewe {tetnih gasova i pra{ine. Obezbe|ewe odgovaraju}eg kapaciteta proizvodwe po obimu i kvalitetu ima velikog uticaja na cenu proizvoda . dobro osvetqewe pri radu. provale podzemnih i povr{inskih voda. potrebno je da se sprovede efikasna organizacija rada.

po pravilu. kod ve}eg osiroma{ewa na vi{ak jalovine.5) • koeficijent gubitka rude: gr = Tg T Gubitak rude prilikom otkopavawa iznosi: gr . i deo rude koji je priozveden iz bloka sa T~. ali u kasnijoj fazi proizvodwe to mo`e da ima vrlo negativne posledice.Tg .1) Koeficijent iskori{}ewa rude predstavqa odnos izme|u koli~ine proizvedene rude i ukupne koli~ine rude u rudnom bloku. ukoliko se ukupne rudne rezerve nekog rudnog bloka ozna~e sa T. Prakti~no. Zbog toga. koja se dobija prilikom eksploatacije. tj. ~ime i daqa eksploatacija mo`e da se dovede u pitawe. odnosno: gr = Tg T (7. a siroma{nije ostavqaju. izra`ava koeficijentom iskori{}ewa rude (ir) .1 K o e f i c i j e n t i s k o r i { } e w a r u d e Iskori{}ewe rude iz rudnog bloka se. pqa~ka{kim radom ili radom na dohvat.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na sni`ewe tro{kova proizvodwe uti~e i stepen osiroma{ewa rude.t (7.2) Koeficijent gubitka rude predstavqa odnos izme|u koli~ine izgubqene rude iz bloka i ukupne koli~ine rude u rudnom bloku.4) Prilikom prora~una potrebno je da se prika`u slede}e vrednosti: • koli~ina rude koja mo`e da se proizvede iz ukupnih rudnih rezervi: T~ = T . bez potrebe anga`uje brojnija radna snaga i tro{i vi{e energije i materijala. odnosno: ir = T~ T (7. 100 = (%). otkopavawe le`i{ta mora da se izvodi planski i sistamatski. 174 . jer se. gubitak rude koji je nastao usled otkopavawa (neotkopani ili zarobqeni deo rudnih rezervi) sa Tg. kada se u nekom le`i{tu otkopavaju samo bogatije partije rude. Prividna ekonomi~nost mo`e da se postigne tzv.t (7. 7.3) Izme|u navedenih koeficijenata postoji slede}a zavisnost: ir + g r = 1 (7. onda izme|u wih postoji slede}a zavisnost: T = T~ + Tg . Ovaj koeficijent se obra~unava u apsolutnim vrednostim ili u procentima. Ovim na~inom rada u datom momentu mogu da se postignu visoki ekonomski efekti. bilo kod selektivne ili masovne proizvodwe.

a kod aktivnih rudnika i zbog planirawa godi{we koli~ine pripremih radova sa ciqem da se odr`i ili pove}a postoje}i kapacitet proizvodwe.koli~ina jalovine koja je dospela u rovnu rudu (t) i T1 .obim pripremnih radova (m) i T1 . Prilikom prora~una potrebno je da se prika`e slede}a vrednost: • koeficijent osiroma{ewa rude: Or = T2 T1 Osiroma{ewe rude prilikom otkopavawa iznosi: Or . Osiroma{ewe tako|e mo`e da se izrazi kao smawewe sadr`aja metala u proizvedenoj rovnoj rudi. Koeficijent pripreme slu`i kod projektovawa metoda otkopavawa zbog obra~una u~e{}a pripremih radova u tro{kovima otkopavawa.2 K o e f i c i j e n t o s i r o m a { e w a r u d e Osiroma{ewe predstavqa odnos koli~ine jalovine koja je dospela u rovnu rudu prema ukupnoj koli~ini rovne rude. i izra`ava se koeficijentom osiroma{ewa rude: Or = T2 T1 (7.koli~ina proizvedene rovne rude (t). 175 .Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa • koeficijent iskori{}ewa rude: ir = T~ T Iskori{}ewe rude prilikom otkopavawa iznosi: ir . 100 = (%). 100 = (%).ukupna koli~ina rovne rude ( T1 = T~ + T2 ) (t). 7.7) gde su: Pr .3 K o e f i c i j e n t p r i p r e m e Koeficijent pripreme predstavqa odnos potrebnih pripremih radova za odre|enu metodu otkopavawa prema ukupnoj koli~ini rude koja }e da bude proizvedena iz nekog otkopa ili otkopnog bloka koji se nalazi izme|u dva horizonta.mm/t (7. 7. u odnosu na sadr`aj metala u rudnom bloku. kp = 1000 ⋅ Pr T1 .6) gde su: T2 .

du`ina hodnika koji treba da budu izra|eni (m) i T1 . izra`ava se u mm/t proizvedene rude. obzirom da se ve}om produktivno{}u metode otkopavawa posti`e ve}i kapacitet proizvodwe. uskope. Prilikom prora~una potrebno je da se prika`u slede}e vrednosti: • Koeficijent pripreme za hodnike iznosi: kp = 1000 ⋅ l h T1 . Koeficijent pripreme posebno se izra~unava za hodnike.koli~ina proizvedene rovne rude (t).koli~ina proizvedene rovne rude (t). pri ~emu zapremina iskopa iznosi (navodi se zapremina) m3 rude. • izrada (navodi se broj) levkastih rudnih sipki. • izrada (navodi se du`ina) m uskopa. Za razna pro{irewa. za hodnike i uskope.m3/t (7. Produktivnost metode otkopavawa se naj~e{}e izra`ava koeficijentom intenziteta proizvodwe.4 P r o d u k t i v n o s t m e t o d e o t k o p a v a w a i kapacitet proizvodwe Produktivnost ili intenzitet metode otkopavawa ima veliki zna~aj u ekonomici jednog rudnika. u ovom slu~aju levkaste rudne sipke.du`ina uskopa koji treba da budu izra|eni (m) i T1 .mm/t (7.8) gde su: lh . • Koeficijent pripreme za uskope iznosi: kp = 1000 ⋅ l u T1 .koli~ina proizvedene rovne rude (t). naprimer: prilikom otkopavawa potrebno je da se izvr{i slede}i obim pripremnih radova: • izrada (navodi se du`ina) m hodnika. koji predstavqa odnos proizvodwe rude u jednom bloku u toku godine prema jedinici povr{ine otkopavawa. 176 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Prilikom prora~una potrebno je da se prika`u slede}i podaci. razna pro{irewa i ostale prostorije pripreme.mm/t (7. • Koeficijent pripreme za levkaste rudne sipke iznosi: kp = Vi T1 .10) gde su: Vi .9) gde su: lu . Koeficijent pripreme.zapremina iskopa prilikom izrade datog broja levkastih rudnih sipki (m3) i T1 . 7. koeficijent pripreme mo`e da se izra~una u m3/t proizvedene rude.

dnevna proizvodwa rovne rude (t). . jamski u~inak.t/nad (7. Pri tome se razlikuju slede}i u~inci: otkopni u~inak. Godi{wa proizvodwa rovne rude mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: T1 = Td ⋅ nd .broj radnih dana u toku godine. nd . a u wega su ukqu~ene sve utro{ene nadnice na pripremi.godi{wa proizvodwa rovne rude (t) i P . Otkopni u~inak predstavqa produktivnost radnika u procesu otkopavawa.broj radnih smena u toku jednog radnog dana. kada se otkopavawe nekog otkopnog bloka (dela le`i{ta) vr{i tokom du`eg vremenskog perioda.5 O t k o p n i u ~ i n c i Ocena produktivnosti rada u podzemnoj eksploataciji mo`e da se izrazi u~inkom. koji predstavqa koli~inu proizvoda po izvr{enoj osmo~asovnoj nadnici.11) gde su: T1 . U= T n .u~inak pri izvo|ewu odre|ene radne operacije (t/nad).t (7.12) gde su: Td .t/m2 (7. Produktivnost metode otkopavawa. Td = Ts ⋅ ns . tako|e.t (7. mo`e da bude definisana brzinom (potrebnim vremenom) otkopavawa pojedinih otkopnih blokova ili delova le`i{ta. minirawu. 7.15) 177 .Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa Ki = T1 P . utovaru rude. Navedeni koeficijent predstavqa adekvatan pokazateq produktivnosti metode otkopavawa u slu~ajevima eksploatacije strmih le`i{ta.proizvodwa rovne rude u toku jedne smene (t). podgra|ivawu.koli~ina rude koja se otkopa u toku jedne radne smene (t). na bu{ewu u otkopima. • Prilikom prora~una potrebno je da se prika`u slede}e vrednosti: U~inak na bu{ewu minskih bu{otina: Ub = T nb . rudni~ki u~inak. zasipavawu i na svim pomo}nim radovima prilikom otkopavawa.t/nad (7. Svi navedeni u~inci izra`avaju se u tonama po nadnici (t/nad).broj nadnica koje su potrebne za otkopavawe T koli~ine rude.13) gde su: Ts . Time se obezbe|uje konstantna vrednost aktivnih rudnih povr{ina tokom du`eg vremenskog perioda. ns . .14) gde su: U T n . u~inak na raznim operacijama ili procesima.povr{ina rudnog tela ili otkopnog bloka (m2).

Stoga je za izvr{ewe navedenih radova potrebno ukupno 6 nadnica. Primer prora~una otkopnih u~inaka [emom organizacije rada na otkopavawu sigurnosnog stuba predvi|eno je da se obarawe jednog pojasa minirawa .koli~ina rude koju je potrebno. Za bu{ewe minskih bu{otina jednog pojasa minirawa potrebne su dve radne smene. nb (ukoliko se u toku jedne radne smene vr{i minirawe ve}eg broja pojaseva minskih bu{otina. • U~inci na utovaru (i odvozu) rude: Uu = T nu .16) gde su: Ub .u~inak na minirawu(t/nad).t/nad (7. kojim se vr{i otkopavawe T koli~ine rude.broj nadnica anga`ovanih na bu{ewu minskih bu{otina koje su potrebne za otkopavawe T koli~ine rude.koli~ina rude u jednom pojasu minskih bu{otina (t). Minirawem jednog pojasa minirawa obara se 675 t rude.koli~ina rude u jednom pojasu minskih bu{otina (t). Za otkopavawe sigurnosnog stuba odre|uju se u~inci za slede}e tehnolo{ke postupke otkopavawa: bu{ewe.675 t izvr{i tokom dve osmo~asovne radne smene. • U~inak na bu{ewu minskih bu{otina: Za izvo|ewe radova na bu{ewu minskih bu{otina predvi|a se anga`ovawe tri radnika. • U~inak na minirawu: Um = T nm . pri ~emu su dva radnika anga`ovana neposredno na radu sa bu{a}om opremom dok je tre}i radnik anga`ovan za pomo}ne poslove.broj nadnica anga`ovanih na minirawu.broj nadnica anga`ovanih na utovaru (i odvozu) T koli~ine rude. stoga odgovaraju}i u~inak ima slede}u vrednost: Ub = 675 t = 112.u~inak na bu{ewu minskih bu{otina (t/nad). i utovar. T . potrebno je da se prethodno navedena koli~ina rude pomno`i sa brojem pojaseva) .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta gde su: Ub . T . potrebno je da se prethodno navedena koli~ina rude pomno`i sa brojem pojaseva) .5 t / nad 6 nad 178 . saglasno organizaciji rada na otkopavawu.t/nad (7. minirawe.17) gde su: Uu . T . utovariti (i odvesti) (t). nb (ukoliko se u toku jedne radne smene vr{i minirawe ve}eg broja pojaseva minskih bu{otina. nu .u~inak na utovaru (i odvozu) rude (t/nad).

• Normativ radne snage na bu{ewu minskih bu{otina: Nb = 1 Ub . Normativi se obra~unavaju za razne faze i procese rada. Stoga u~inak na utovaru ima slede}u vrednost: Uu = 253 t/nad 7. povezivawe minskih puwewa i wihovo paqewe.6 N o r m a t i v i r a d n e s n a g e .19) 179 . utovar (i odvoz) itd. potrebna je 1 nadnica. zbog malih koli~ina utro{ka nadnica.nad/t (7. Utovar rude se izvr{ava tokom jedne radne smene navedenog radnog ciklusa.18) gde su: N U . materijala i elektri~ne energije. materijala i energije.nad/t (7. m a t e r i j a l a i e n e r g i j e Normativi predstavqaju potrebnu koli~inu nadnica. koji traje dve radne smene. a zatim i zbirno za ukupnu proizvodwu rudnika. Stoga je za izvr{ewe navedenih radova potrebno ukupno 3 nadnice. za~epqewe minskih bu{otina. Tom prilikom se vr{i izvo|ewe slede}ih poslova: puwewe minskih bu{otina eksplozivom. napr. izra`avaju na 1000 tona rude umesto na jednu tonu.Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa • U~inak na minirawu: Za izvo|ewe radova na minirawu jednog pojasa minskih bu{otina bi}e anga`ovana tri radnika. a) N o r m a t i v r a d n e s n a g e Normativ radne snage izra~unava se kao zbir normativa radne snage za odre|ene tehnolo{ke postupke otkopavawa. Prilikom otkopavawa najzna~ajniji su normativi radne snage. minirawe. tokom otkopavawa sigurnosnog stuba.normativ radne snage za odre|eni tehnolo{ki postupak i .u~inak na izvo|ewu odre|enog tehnolo{kog postupka (t/nad). mterijala i elektri~ne energije za proizvodwu jedne tone rovne rude. ugradwa prajmera. Normativ radne snage predstavqa recipro~nu vrednost u~inka i mo`e da se izrazi pomo}u slede}e formule: N= 1 U . ^esto se normativi. bu{ewe minskih bu{otina. U~inak na minirawu jednog pojasa ima slede}u vrednost: Um = 675 t = 225 t / nad 3 nad • U~inak na utovaru rude: Na utovaru rude tokom otkopavawa sigurnosnog stuba bi}e anga`ovan jedan radnik. koji traje dve radne smene. Tom prilikom se koli~ina od 253 t rude utovari u vagonete i transportuje do centralne rudne sipke. Navedeni radovi izvr{avaju se tokom jedne radne smene navedenog radnog ciklusa. Za izvr{ewe radova na utovaru 253 t rude.

1 Normativ Primer prora~una normativa radne snage. Normativi materijala i energije prikazuju se tabelarno po uzoru na slede}u tabelu: Redni broj Materijal / energija Jedinica mere Tabela br.jedinica koli~ine materijala / t (7.nad/t (7. .tona rovne rude). 180 . v) N o r m a t i v e l e k t r i ~ n e e n e r g i j e Normativ elektri~ne energije predstavqa potrebnu koli~inu elektri~ne energije za proizvodwu jedinice proizvoda (u slu~aju otkopavawa .kWh/ t (7.koli~ina otkopane rovne rude (t).koli~ina odre|enog materijala koja se potro{i prilikom T otkopavawa T koli~ine rovne rude. T . materijala i energije bi}e prikazan na primeru otkopavawa sigurnosnog stuba. 7.tona rovne rude). materijala i energije Prora~un normativa radne snage.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta • Normativ radne snage na minirawu: Nm = 1 Um . Navedeni normativ mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: qe = Qe T . minirawu i utovaru sa odvozom rude) iznosi: NO = Nb + Nm + Nu . Pojedina~ni normativi materijala mogu da se izra~unaju pomo}u slede}e formule: q mx = Q mx T .nad/t (7.24) gde su: Qe .23) gde su: Qmx .koli~ina otkopane rovne rude (t).21) Ukupna vrednost normativa radne snage na otkopavawu (bu{ewu. kao u primeru prora~una otkopnih u~inaka.koli~ina elektri~ne energije koja se potro{i prilikom otkopavawa T koli~ine rovne rude (kWh).22) b) N o r m a t i v i m a t e r i j a l a Normativi materijala predstavqaju pokazateqe potro{we razli~itih materijala po jedinici proizvoda (u slu~aju otkopavawa .nad/t (7.20) • Normativ radne snage na utovaru (i odvozu): Nu = 1 Uu .

004 nad/t 253 Ukupna vrednost normativa radne snage na otkopavawu (bu{ewu. pri ~emu se vr{i obarawe 675 t rude.047 kom/t 675 181 (16 × 2) prajmera. normativ radne snage na minirawu iznosi: Nm = 1 = 0.004 = 0. potrebno je 32 32 = 0.25 kg ANFO sme{e. normativ radne snage na bu{ewu minskih bu{otina iznosi: Nb = 1 = 0.009 nad/t 112.Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa a) N o r m a t i v r a d n e s n a g e • Normativ radne snage na bu{ewu minskih bu{otina: Obzirom da u~inak na bu{ewu minskih bu{otina iznosi 112. Stoga normativ eksploziva iznosi: q m1 = • Potro{wa prajmera Za minirawe jednog pojasa.0174 nad/t b) N o r m a t i v i m a t e r i j a l a Glavni potro{ni materijali tokom otkopavawa navedenog sigurnosnog stuba su: eksploziv i sredstva za paqewe minskih puwewa.0044 nad/t 225 • Normativ radne snage na utovaru: Obzirom da u~inak na utovaru rude tokom otkopavawa sigurnosnog stuba iznosi 253 t/nad.15 kg / t 675 101. minirawu i utovaru rude) iznosi: NO = Nb + Nm + Nu NO = 0.0044 + 0. potrebno je 101. normativ radne snage na utovaru iznosi: Nu = 1 = 0.5 • Normativ radne snage na minirawu: Obzirom da u~inak na minirawu jednog pojasa minskih bu{otina iznosi 225 t/nad. • Potro{wa ANFO eksplozivne sme{e Za minirawe jednog pojasa. pri ~emu se vr{i obarawe 675 t rude.009 + 0. Stoga normativ prajmera iznosi: q m2 = .25 = 0.5 t/nad.

25 kg).). Ovoj du`ini potrebno je da se doda jo{ 8 m . protokom od 3 m3/min. puwewe minskih bu{otina. Potro{wa vazduha za pokretawe platforme Alimak q pl = t pl ⋅ Vpl = 20 ⋅ 14 = 280 m 3 gde su: tpl . pokretawe radne platforme Alimac. Vpl . Za glavni vod potrebno je jo{ 15 m. odnosno 60 minuta. za produvavawe creva za puwewe pre upotrebe potrebno je oko 3 m3 vazduha.vreme podizawa i spu{tawa platforme (20 min).koliko iznosi zbirna du`ina krajeva Nonel cevi koje prema{uju du`ine minskih bu{otina. koji }e se proizvoditi kompresorom na elektri~ni pogon (glavni kompresor). Stoga potro{wa vazduha za ANFO punilice iznosi: qpu = 3 m3 182 . jednog pojasa minirawa.~isto vreme bu{ewa jedne lepeze minskih bu{otina (372 min. stoga potro{wa vazduha za provetravawe iznosi: q p = 60 ⋅ 3 = 180 m 3 Potro{wa vazduha punilice za ANFO eksploziv Zapremina punilice iznosi 100 l = 0.40 m ili pribli`no 98 m. provetravawe radili{ta i dr. iznosi 74. V~ .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta • Potro{wa Nonel cevi Ukupna du`ina minskih bu{otina.potro{wa vazduha pri podizawu platforme (14 m3/min).145 m / t 675 • Potro{wa elektri~nih detonatora Za aktivirawe Nonel cevi koriste se dva elektri~na detonatora.1 m3.003 kom / t 675 v) N o r m a t i v e l e k t r i ~ n e e n e r g i j e Sva oprema za: bu{ewe. radi na komprimirani vazduh. Potro{wa vazduha za provetravawe Provetravawe radili{ta vr{i}e se izme|u smena u vremenskom periodu od oko 1h.40 m. Stoga normativ Nonel cevi iznosi: q m3 = 98 = 0.potro{wa vazduha bu{a}eg ~eki}a BBC 120FZ (10 m3/min). {to ukupno iznosi 97. stoga normativ elektri~nih detonatora iznosi: q m4 = 2 = 0. Potro{wa vazduha za bu{ewe q b = t ~ ⋅ V~ = 372 ⋅ 10 = 3720 m 3 gde su: t~ . {to pribli`no odgovara koli~ini eksploziva za jedno minirawe (101. U tom periodu vr{i}e se uduvavawe komprimiranog vazduha.

002 0./ t m/ t kom.75 m 3 / t 675 675 Ra~una se da su gubici vazduha oko 20%. guma za utovarnu lopatu.2 = 11.koeficijent gubitaka (15 %). q u = t u ⋅ Vu = 300 ⋅ 8 = 2400 m 3 gde su: tu .1.Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa Potro{wa vazduha za utovar rude.vreme utovara (300 min).15 = 1 kWh/ t gde su: e kp . bu{a}ih kruna.0005 0.15 0.7 m3/ t Normativ elektri~ne energije (koja se koristi za proizvodwu komprimiranog vazduha) iznosi: Ek = e ⋅ qs ⋅ kg = 0.potro{wa vazduha utovarne lopate CAVO 320 (8 m3/min). po uzoru na tabelu br. Normativi bu{a}ih {ipki.0008 0. Vu .075 ⋅ 11. 7.75 ⋅ 1. . Ukupna potro{wa komprimiranog vazduha Q = q b + q pl + q p + q pu + q u = 3720 + 280 + 180 + 3 + 2400 = 6583 m 3 Specifi~na potro{wa komprimiranog vazduha qs = Q 6583 = = 9.2 Normativ 0./ t kom.potro{wa elektri~ne energije za proizvodwu 1 m3 komprimiranog vazduha (kWh/ t).001 Poja~nici detonacije Detoniraju}i {tapin Elektri~ni detonatori Elektri~na energija Bu{a}e krune Bu{a}e {ipke Gume za utovarnu lopatu Uqe za podmazivawe Gumena creva 183 .145 0.047 0./ t kg/ t m/ t Tabela br.003 1 0. Normativi materijala i energije prikazani su ./ t kom./ t kWh/ t kom. uqa za pomazivawe i gumenih creva usvojeni su na osnovu iskustvenih podataka. 7. stoga specifi~na potro{wa vazduha iznosi: qs = 9. u slede}oj tabeli: Redni broj Materijal / energija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANFO eksplozivna sme{a Jedinica mere kg/ t kom.02 0.7 ⋅ 1.

koncentracija i metalur{ki proces. 7. odnosno proizvodwa metala iz rude.26) gde su: ie ik im . 184 . Navedena le`i{ta. povr{ine 1 m2 i mo}nosti d (slika br.t (7. delom zbog neprilago|ene tehnologije otkopavawa. koje ~esto imaju vrlo visok sredwi sadr`aj metala. ne retko ostaju neotkopana.koeficijent iskori{}ewa metala u metalur{kom procesu. U ovom delu bi}e prikazan postupak prora~una minimalne mo}nosti rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava.7 M i n i m a l n a m o } n o s t r u d n e ` i l e koja mo`e ekonomi~no da se otkopava Sastavni delovi mnogih hidrotermalnih `ilnih le`i{ta olova i cinka. Koli~ina metala (M) u rudnom bloku.Prikaz rudnog bloka Tehnolo{ki proces proizvodwe metala ~ine slede}e faze: eksploatacija rude.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 7.1) mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: M = d ⋅ m ⋅ γ ⋅ iu .koeficijent iskori{}ewa metala pri koncentraciji rude i .koeficijent iskori{}ewa metala pri eksploataciji rude. tr`i{ne vrednosti tone metala i ukupnih tro{kova proizvodwe metala iz jedne tone rude. bez obzira na visok sadr`aj metala. 7. . sredwi sadr`aj metala u rudnoj `ili. Navedena mo}nost rudne `ile prvenstveno zavisi od: sredweg sadr`aja metala u rudi.25) gde su: d m γ iu - mo}nost rudne `ile (m). i delom zbog nepotpunih podataka o vrednosti metala u rudnim rezervama. odnosno delu rudne `ile. zapreminska masa rude (t/m3) i koeficijent iskori{}ewa metala u tehnolo{kom procesu proizvodwe. Slika br. kao i drugih metala su tanke rudne `ile.1 . Stoga koeficijent iskori{}ewa metala u tehnolo{kom procesu proizvodwe mo`e da se prika`e slede}im izrazom: iu = ie ⋅ ik ⋅ im (7.

Po{to se u jedna~inu (7. dobijenoj otkopavawem rudne `ile. dobija se kona~an oblik jedna~ine pomo}u koje mo`e da se odredi koli~ina metala u rovnoj rudi: Mr = d ⋅ m ⋅ (1 − o r ) ⋅ γ ⋅ i u (7. {to doprinosi smawewu sadr`aja metala u jednoj toni rovne rude (mr < m). dobija se slede}i izraz: C r = d ⋅ m ⋅ (1 − o r ) ⋅ γ ⋅ i u ⋅ C m (7.31) Ekonomi~nost poslovawa na proizvodwi metala (iz jedne tone rude) je obezbe|ena ukoliko je ispuwen slede}i uslov: Cr ≥ Tu (7.27) uvrsti jedna~ina (7.koli~ine metala u rovnoj rudi mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: C r = Mr ⋅ C m (7.29). Dowa granica ekonomi~nosti otkopavawa mo`e da se izrazi slede}om jedna~inom: Cr = Tu (7. odnosno: tro{kova eksploatacije.ukupne tro{kove proizvodwe metala iz 1 t rude. Ukoliko se u jedna~inu (7. Sredwi sadr`aj metala u rovnoj rudi mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: m r = m ⋅ (1 − o r ) (7.sredwi sadr`aj metala u rovnoj rudi.28).Tehno-ekonomski pokazateqi otkopavawa Tokom eksploatacije rude dolazi do wenog osiroma{ewa. tro{kova transporta koncentrata i metalur{kih tro{kova proizvodwe metala. tro{kova koncentracije. kao osnovnoj jedinici proizvoda. Stoga potrebno je da se odredi koli~ina metala u rovnoj rudi Mr.30) gde je: Cm . Navedena koli~ina metala mo`e da se odredi pomo}u slede}e formule: Mr = d ⋅ m r ⋅ γ ⋅ i u . pri ~emu povr{ina otkopa iznosi 1 m2.29) Tr`i{na vrednost metala iz Mr .koeficijent osiroma{ewa rude.27) gde je: mr . Ukupne tro{kove proizvodwe metala iz jedne tone rude ~ini zbir tro{kova pojedinih faza tehnolo{kog procesa proizvodwe.28) gde je: or .32) gde: Tu predstavqa .30) uvrsti jedna~ina (7.33) 185 .t (7.tr`i{na vrednost 1t metala (din/t).

• tr`i{na vrednost antimona iznosi 4600 din/t.6 t/m3.74 Minimalna mo}nost rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava iznosi: d= Tu 350 = = 0. • koeficijent iskori{}ewa metala u metalur{kom procesu iznosi 95 %.15) ⋅ 3.74 ⋅ 4600 186 .91⋅0. • sredwi sadr`aj antimona u rudnoj `ili iznosi 10 %.95 = 0. Potrebno je da se izra~una minimalna mo}nost rudne `ile koja.6 ⋅ 0. • koeficijent iskori{}ewa metala pri koncentraciji rude iznosi 91 %. Primer prora~una minimalne mo}nosti rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava Tehnolo{ki proces proizvodwe antimona u nekom rudniku odlikuje se slede}im tehnolo{ko-ekonomskim pokazateqima: • zapreminska masa rude iznosi 3.31) dobija se slede}i izraz: d ⋅ m ⋅ (1 − o r ) ⋅ γ ⋅ i u ⋅ C m = Tu (7. uvek treba da se uzima u obzir wihova prose~na mo}nost. shodno prikazanim uslovima.1⋅ (1 − 0.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Ukoliko se u jedna~inu (7. Navedeni koeficijent iznosi: iu = ie ⋅ ik ⋅ im = 0.34) Stoga minimalna mo}nost rudne `ile koja mo`e ekonomi~no da se otkopava mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: d= Tu m ⋅ (1 − o r ) ⋅ γ ⋅ i u ⋅ C m .336 m ≈ 34 cm m ⋅ (1 − o r ) ⋅ γ ⋅ i u ⋅ C m 0. Re{ewe Na osnovu raspolo`ivih podataka potrebno je da se izra~una koeficijent iskori{}ewa metala u tehnolo{kom procesu proizvodwe.m (7.86 ⋅ 0.33) uvrsti jedna~ina (7. • ukupni tro{kovi proizvodwe antimona iznose 350 din/t. mo`e ekonomi~no da se otkopava. • pri eksploataciji osiroma{ewe rude iznosi 15 %. • koeficijent iskori{}ewa metala pri eksploataciji rude iznosi 86 %.35) Obzirom da rudne `ile nemaju konstantnu mo}nost po pru`awu i po padu.

DODACI .

.

46 8. (a) (b) α Slika A. 1:7.67 14.1. Prilikom projektovawa rampe potrebno je da se vodi ra~una o tome da trasa rampe ne "u|e" u rudu ili u postoje}u prostoriju. {to zna~i da se horizontalnom projekcijom du`ine rampe od 7 m savlada visinska razlika od 1 m. koje se wome kre}e. Navedeni slu~aj prikazan je na slici A. Tabela A.5 11. Popre~ni presek rampe se niu~emu ne razlikuje od popre~nog preseka horizontalne prostorije namewene za kretawe jamske dizel mehanizacije.31 9. na osnovu slikeA. (b) podu`ni presek rampe Du`ina rampe mo`e da se izra~una.11 10 ° 11.1. pomo}u slede}e formule: l = Δh 2 + lp 2 (A.2.13 6. Za odre|ivawe nagiba rampe ne postoje odre|ena pravila.1) gde su: l . lp . i uslovqen je gabaritima najve}eg vozila i fizi~ko-mehani~kim osobinama stene u kojoj je prostorija izra|ena. Razli~ite vrednosti nagiba prikazane su u tabeli A.71 ° 11 9 8 7 6 5 ′ 18 27 7 7 20 42 ′′ 36 44 48 30 25 38 Nagib rampe naj~e{}e se izra`ava odnosom napr.1 NAGIB 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1 : 10 % 20 16.du`ina rampe.(a) prikaz rampe u osnovi. Δh . Nagib rampe je uglavnom uslovqen maksimalnom vredno{}u nagiba (uspona) koje transportno sredstvo.visinska razlika. Osnovni parametar rampe je wen nagib.Dodatak A PROJEKTOVAWE RAMPE Rampa predstavqa kosu podzemnu prostoriju koja povezuje horizonte ili otkopne nivoe. i tako je projektovana i izvedena da omogu}uje kretawe motornih vozila. odnosno da ista bude izvan zone pomerawa i pove}anih pritisaka izazvanih otkopavawem. 189 .1 .13 7.29 12.du`ina horizontalne projekcije rampe.34 5. mo`e da savlada pod predvi|enim punim optere}ewem.

U ve}ini slu~ajeva javqa se potreba da se rampom malog nagiba savladaju velike visinske razlike. strelica i brojna vrednost se unose unutar ucrtane rampe. ~iji smer ozna~ava smer pada rampe. pune linije ~itavom du`inom rampe. Tako|e je potrebno da se na crte` unese i podatak o nagibu rampe. Ukoliko je to izvodqivo.Konstruktivni elementi kru`ne krivine 190 . Tako|e je dozvoqeno da se na isti na~in ozna~i i uspon rampe. tanke. kao i na svim karakteristi~nim mestima vr{i se obele`avawe kote poda prostorije.Konstruktivni elementi rampe U planu rampa se crta kao hodnik. uslovno re~eno. malom prostoru u blizini rudnog tela. s tom razlikom {to se uz konturne linije hodnika sa unutra{we strane ucrtavaju paralelne.3 . Kru`na krivina sa pripadaju}im konstruktivnim elementima prikazana je {ematski na slici A. Ukoliko navedeno dodatno obja{wewe ne postoji. Na planovima tako|e mogu da se obele`avaju i kote krova ili drugih delova prostorije. Brojna vrednost nagiba (pada) rampe ispisuje se neposredno iznad ucrtane strelice. Ovo je izvodqivo uz ~este promene pravca rampe. ~iji je minimalni polupre~nik (radijus) uslovqen tehni~kim karakteristikama vozila koje }e wome da se kre}e. zna~i da se uneta brojna vrednost odnosi na kotu poda prostorije. Stoga se javqa potreba da se velika du`ina rampe locira na. odnosno da je sa istim azimutom. stim {to takvo obele`avawe zahteva dodatno obja{wewe unete brojne vrednosti.2 . Navedeni podatak se unosi ucrtavawem strelice. Promena pravca rampe ostvaruje se kru`nim krivinama.3.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta l Δh α lp Slika A.uspon. u suprotnom unose se pored iste. Retki su slu~ajevi da se rampa sastoji iskqu~ivo od pravih deonica. Slika A. stim {to je u tom slu~aju potrebno da se ispred brojne vrednosti napi{e . Na po~etku i na kraju rampe.

.radijus krivine (m).4 i konstrui{e se tako da podu`na osa dela rampe u pravcu bude tangenta na krug radijusa R.ugao nagiba rampe (°). Rampa u krivini ima izgled zavojnice.Dodatak A Kru`na krivina je odre|ena slede}im konstruktivnim elementima: . . kao {to je prikazano na slici A.krajem krivine (KK). 191 .3) gde je: α .4 .m (A.projektovana du`ina rampe u krivini (m). Radijus krivine je definisan kao rastojawe od centra krivine do podu`ne ose rampe.Prikaz geometrije rampe Narednim primerom bi}e prikazan postupak projektovawa rampe. . Slika A.radijusom krivine (R).po~etkom krivine (PK).centrom krivine (CK). stvarna du`ina rampe mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: l= lp cos α . Po{to je rampa i u krivini izra|ena pod nagibom. Du`ina dela rampe u krivini mo`e da se izra~una pomo}u poznatog obrasca za du`inu kru`nog luka: lp = ϕ ⋅ R (A. i . ϕ .obuhvatni ugao (rad) i R . Izra~unata du`ina (lp) odnosi se na osu prostorije.2) gde su: lp .obuhvatnim uglom (ϕ).

za orjentaciono uzetu vrednost obuhvatnog ugla od ϕ = 180°.5.5 prakti~no je nemogu}e da se prikazani eta`ni hodnici pove`u rampom du`ine 210 m. iznosi lk ≅ 60 m. koji su prikazani na slici A. bez promene pravca. koji je odre|en lokacijom navedenih eta`nih hodnika. 192 .Prikaz eta`nih hodnika u osnovi Re{ewe (1) : Visinska razlika izme|u eta`nih hodnika EH-125 i EH-95 iznosi: Δh = 125 .95 = 30 m.60 ≅ 75 m 2 Na ovaj na~in odre|ene du`ine pojedinih deonica rampe odgovaraju raspolo`ivom prostoru za projektovawe. nagiba 1:7. Prilikom projektovawa rampe neophodno je da se po{tuje uslov minimalne vrednosti radijusa krivine R = 20 m. Izra~unata vrednost du`ine predstavqa horizontalnu projekciju stvarne du`ine rampe ( l ). i ona se u stvari koristi za projektovawe trase rampe u osnovi.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Primer projektovawa rampe (1) : Potrebno je da se projektuje rampu kojom }e da se ostvari transportna komunikacija izme|u dva eta`na hodnika EH-125 i EH-95. Potrbno je da se rampa projektuje pod nagibom 1:7. Kao {to mo`e da se vidi na slici A. Slika A. tako da orjentacione vrednosti navedenih deonica rampe mogu da se odrede na slede}i na~in: • du`ina krivine (kru`nog luka). O~igledno je da re{ewe ovog zadatka obuhvata projektovawe rampe koja ima dve prave deonice i jednu kru`nu krivinu.5 . Da bi se rampom. savladala visinska razlika od 30 m potrebno je da wena du`ina iznosi: lp = 30 ⋅ 7 = 210 m . pri ~emu minimalni radijus krivine iznosi R=20 m. • du`ine pravih deonica iznose: l1 = l 2 ≅ 210 .

Pri tome mora da se vodi ra~una o tome da zbirna du`ina pojedinih deonica ne prekora~i vrednost du`ine rampe (210 m).Izgled projektovane rampe u osnovi. Spojni hodnik ima istu kotu kao eta`ni hodnik. i prakti~no wegova du`ina predstavqa udaqewe po~etka rampe od eta`nnog hodnika.10 m. Slika A. grafi~kim putem.Dodatak A Na mestu spoja eta`nog hodnika i rampe po pravilu vr{i se izrada spojnog hodnika.00 m Postupak projektovawa rampe se sastoji u vo|ewu trase rampe u planu. du`ine 5 .6 . re{ewe (1) 193 . Prema tome kota po~etka rampe iznosi: KPR = 125. Jedno od re{ewa dobijeno navedenim postupkom prikazano je na slici A. kojom se uz nagib 1:7 savla|uje visinska razlika izme|u dva eta`na hodnika (30 m). koji ima isti azimut kao i rampa.6.

KPK = 113. odnosno savladana je visinska razlika od 30 m.00 . odnosno ϕ = 198 ⋅ π = 3. lk = 69 m Deonicom rampe.8.28 .9. navedenom deonicom rampe savladana je visinska razlika Δh1. koja je projektovana u pravcu. koja iznosi: Δh 2 = 58 ⋅ 1 = 8.Δhk = 113.86 m . 180 ima slede}u du`inu: l k = R ⋅ ϕ = 20 ⋅ 3.14 m . savladana je visinska razlika Δhk koja iznosi: Δh k = 69 ⋅ 1 = 9. predstavqa rastojawe od po~etka rampe (PR) do po~etka kru`ne krivine (PK). 7 Stoga kota po~etka kru`ne krivine (PK) iznosi: K PK = K PR .11. i wena du`ina iznosi: l2 = 58 m Navedenom deonicom rampe savladana je visinska razlika Δh2.28 = 95.28 m Posledwa deonica rampe l2. Obzirom da nagib rampe iznosi 1:7. koja je projektovana u pravcu.00 m Prikazanim deonicama rampe dostignuta je kota eta`nog hodnika EH-95.45 = 69 m .45 rad .Δh 2 = 103.28 m .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Prva deonica rampe l1.14 . KKK = 95. 7 Stoga kota kraja rampe (KKR) iznosi: K KR = K KK . koju ~ini kru`na krivina du`ine lk.86 = 113. predstavqa rastojawe od kraja kru`ne krivine (KK) do kraja rampe (KR). koja iznosi: Δh1 = 83 ⋅ 1 = 11.00 m .86 = 103.14 m Kru`na krivina odre|ena radijusom R = 20 m i obuhvatnim uglom ϕ = 198°. i wena du`ina iznosi: l1 = 83 m.86 m . 194 .28 m .Δh1 = 125. KKK = 103. 7 Stoga kota kraja kru`ne krivine (KKK) iznosi: K KK = K PK .

projektovana du`ina rampe kojom se za dati nagib rampe (1:7) savla|uje visinska razlika izme|u dva eta`na hodnika (30 m) iznosi lp = 210 m.04 m 7 7 . ~ime bi se dobilo ispravno re{ewe zadatka. Pri tome stvarna du`ina rampe iznosi: l = 302 + 2102 = 212. Kao {to je prikazano u prethodnom re{ewu.13 m . deonice koja se sastoji od kru`ne krivine (PK-KK). koja iznosi: l p = l 1 + l k + l 2 = 55 + 117. Uglavnom se doga|a da pri prvom poku{aju ne mo`e da se do|e do kona~nog re{ewa. koje su prikazane na slici A. 195 . Na primer.5 m.04 m. du`ine l1 = 55 m (PR-PK).KR.PK′ .31 m (245. savladana je visinska razlika Δh. postoji ve}i broj re{ewa u kojima konstrukcija rampe zadovoqava zadate kriterijume.8 koja ujedno predstavqa ispravno re{ewe zadatka. Time se rampom prikazane du`ine (lp) ″si{lo″ ispod nivoa eta`nog hodnika EH-95 za 5. Time bi se izvr{ilo skra}ivawe deonice rampe l2 za 35. du`ine lk = 117. u smeru kraja rampe za du`inu 35. Obzirom da je pravac deonice rampe l2 paralelan sa pravcem EH-125. na pribli`no 10 m udaqewa od eta`nog hodnika EH-95 dostignuta je kota kraja rampe. radijusa R = 25 m i obuhvatnog ugla ϕ = 270°. i prave deonice (KK-KR). prethodni zadatak mogao je da bude re{en i na slede}i na~in: Re{ewe (2) : Grafi~kim putem dobijeno je re{ewe prikazano na slici A. na slici A. prikazana na slici A.81 m.81+ 72.31 m. du`ine 72. ve} se ono dosti`e nizom razli~itih korekcija.7). mogu}e je da se izvr{i translatorno pomerawe deonice l1 i kru`ne krivine lk du` istog pravca.31-210 = 35. Projektovanom du`inom rampe.31 m.31).Dodatak A Navedenim deonicama.KK′ .31 ⋅ = 35. Stoga je potrebno da se du`ina jedne od deonica rampe. {to predstavqa du`inu spojnog hodnika projektovanog kao i na po~etku rampe.7. po kome se projektovana rampa sastoji od slede}ih deonica: • • • prave deonice. Navedenim pomerawem deonica rampe dobija se novoprojektovana trasa rampe (PR′ .5 = 245. Tako|e.7 smawe za 35. pri ~emu deonice l1 i lk ostaju nepromewene du`ine.31 m . koja iznosi: Δh = lp ⋅ 1 1 = 245.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika A.Postupak projektovawa rampe u osnovi. 196 . re{ewe (2) Potrebno je da se napomene da isti postupak re{avawa mo`e da se primeni i u slu~aju da projektovana trasa rampe (pri prvom koraku re{avawa) ima du`inu mawu od potrebne.7 .

197 .00. odnosno otkopu bli`a od 10 m. pri ~emu minimalni radijus krivine iznosi Rmin = 15 m.00 m.00. i servisnim hodnikom SH-110 na koti K+110. re{ewe (2) Primer projektovawa rampe (2) : U ciqu pripreme dela le`i{ta za otkopavawe projektovani su eta`ni hodnici na kotama: 62.00. i 98.Dodatak A Slika A. potrebno je da se isti rampom pove`u sa transportnim hodnikom TH-42 na koti K+42. 80. bio obezbe|en pristup u svaki od navedenih eta`nih hodnika.00 m. Potrebno je da se rampa projektuje sa nagibom 1:7. 71.00.8 .Izgled projektovane rampe u osnovi. 89. Prilikom projektovawa rampe potrbno je da se vodi ra~una o tome da spojni hodnici rampe sa eta`nim hodnicima (SpH) budu {to kra}i. na dizel pogon. Da bi utovarno-transportnoj i bu{a}oj opremi. i da rampa ni jednim svojim delom ne bude u rudnom telu.00.

.

.

00 m. projektovani su spojni hodnici Sp-89 i Sp-98. i EH-98 sa transportnim hodnikom TH-42 na koti K+42. sa po~etkom na koti K+42.82 m. dok je wen kraj na koti K+80. sa po~etkom na koti K+102.49 m.74 m. projektovana je sa nagibom 1:7.60 m. sa po~etkom na koti K+60. Tre}a deonica rampe projektovana je kao prava deonica.49 m.00 m. [esta deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. dok je wen kraj na koti K+53. Na ovoj deonici.00 m. pri tome se navedenom du`inom rampe savla|uje visinska razlika od 68. Peta deonica rampe projektovana je kao prava deonica. K+71. EH-71.73 m. dok je wen kraj na koti K+98.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Tehni~ki opis rampe Servisna rampa. Po~etak deonice je na koti K+80.82 m. EH-89. Po~etak deonice je na koti K+53.00 m. stvarne du`ine 79.29 m. EH-80.00 m.73 m. dok je wen kraj na koti K+102. Izme|u kraja rampe i servisnog hodnika SH-110 projektovan je kratak spojni hodnik. odnosno ≈ 481 m.00 m.37 m. Ukupna du`ina rampe iznosi 480. stvarne du`ine 79. koja povezuje eta`ne hodnike: EH-62. dok je wen kraj na koti K+110. odakle i po~iwe wena izrada.00 m i servisnim hodnikom SH-110 na koti K+110.08 m.00 m. koji povezuju rampu sa odgovaraju}im eta`nim hodnicima. i izme|u rampe i transportnog hodnika projektovan je kratak spojni hodnik.00 m i K+98. radijusa R = 15 m i obuhvatnog ugla ϕ = 180°. Na ovoj deonici. zavr{na. stvarne du`ine 138. Stvarna du`ina druge deonice rampe iznosi 50. deonica rampe projektovana je kao prava deonica. radijusa R = 20 m i obuhvatnog ugla ϕ = 90°. radijusa R = 20 m i obuhvatnog ugla ϕ = 142°. projektovani su spojni hodnici Sp-62.00 m. Po~etak deonice je na koti K+98. na kotama K+62.00 m.37 m.00 m.00 m. dok je wen kraj na koti K+86. Druga deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. 200 . dok je wen kraj na koti K+60. na kotama K+89.00 m. ^etvrta deonica rampe projektovana je kao kru`na krivina. stvarne du`ine 53. sa po~etkom na koti K+86. Sp-71 i Sp-80. Sedma. Stvarna du`ina {este deonice rampe iznosi 31. Prva deonica rampe projektovana je kao prava deonica. koji povezuju rampu sa odgovaraju}im eta`nim hodnicima. Stvarna du`ina ~etvrte deonice rampe iznosi 47.10 m.80 m. Po~etak rampe je na koti K+42.00 m i K+80.69 m.29 m.

sa napredovawem u horizontalnim odsecima. Roach i Osoko. • sekundarno otkopavawe sigurnosnih stubova. odnosno u slu~ajevima kada se vr{i otkopavawe rudnih le`i{ta koja se nalaze u okru`ewu ~vrstog i kompaktog stenskog masiva. ukoliko postoji potreba za dodatnim odr`awem stabilnosti potencijalno nestablinih bokova otkopa. Najzna~ajnija primena kraternih minirawa. navedenu metodu otkopavawa ustanovio je i patentirao Livingston (1973). sa stanovi{ta podzemne eksploatacije rudnih le`i{ta. Kao {to je ve} navedeno. 1981). nakon {to je postavio osnove kraterne teorije minirawa. koja su sme{tena pri samom dnu duga~kih vertikalnih minskih bu{otina velikog pre~nika (Mitchell. Primena tehnike kraternih minirawa (i VCR metode otkopavawa) u podzemnoj eksploataciji Kraterna minirawa imaju {iroku primenu u podzemnoj eksploataciji rudnih le`i{ta. 201 . otkopavawe mo`e da se vr{i po navedenom principu VCR metode otkopavawa. Obzirom na prethodno navedeno mo`e da se zakqu~i da VCR metoda otkopavawa predstavqa jednu od metoda otvorenih otkopa ili varijantu metode otkopavawa sa magazionirawem oborene rude. pri ~emu mogu da se izdvoje slede}a tri podu~ja primene: • izrada horizontalnih. Obzirom da VCR metoda otkopavawa zahteva znatno mawi obim pripremnih radova od metoda otvorenih otkopa. je ostvarena primenom VCR metode (Vertical Crater Retreat) za otkopavawe razli~itih tipova rudnih le`i{ta. pri ~emu se vr{i magazionirawe oborene rude sa ciqem za{tite nestabilnih bokova otkopa od zaru{avawa. vertikalnih i kosih jamskih prostorija. Prakti~no. po{lo se od postavke da VCR metoda otkopavawa predstavqa varijantu metode otvorenih otkopa.metoda blokovskog otkopavawa sa vertikalnim napredovawem na gore. to se isti~e wena ve}a produktivnost i mawi tro{kovi eksploatacije. Navedeni horizontalni odseci ostvaruju se minirawem.Dodatak B VCR METODA OTKOPAVAWA VCR metoda otkopavawa (Vertical Crater Retreat) predstavqa konkretnu primenu tehnike kraternih minirawa u podzemnoj eksploataciji rudnih le`i{ta. kao i otkopavawe pojedinih rudnih tela u okviru odre|enog rudnog le`i{ta. pri ~emu se otkopavawe vr{i od dna otkopnog bloka prema wegovom vrhu. Me|utim. • otkopavawe rudnih le`i{ta. Stoga VCR metoda otkopavawa mo`e da se primewuje ne samo za sekundarno otkopavawe sigurnosnih stubova ve} i za otkopavawe rudnih le`i{ta (Lang. VCR metoda otkopavawa mo`e da se izdvoji kao posebna metoda otkopavawa . odnosno inicirawem pseudosferi~nih (kraternih) minskih puwewa. uzimaju}i u obzir navedene specifi~nosti pripadaju}ih tehnolo{kih postupaka. VCR metoda otkopavawa mo`e da se primewuje u slu~ajevima kada je mogu}a primena metoda otvorenih otkopa. Me|utim. 1982). Naime.

koja mogu da se otkopavaju primenom VCR metode. mogu da se izdvoje slede}i zakqu~ci. strma i vertikalna rudna le`i{ta (rudna tela). Kada je u pitawu nagib rudnog le`i{ta (rudnog tela) potrebno je da se navede da VCR metodom mogu da se otkopavaju nagnuta. 40351-9) Razli~itost tipova rudnih le`i{ta.1 . tokom brojnih slu~ajeva primene VCR metode otkopavawa. 21.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika B. pp.Atlas Copco 9851 5073 01C. Analizom navedenih parametara. 24.VCR metoda otkopavawa (Guide to underground mining . najefektivnije mo`e da se istakne analizom nagiba i oblika istog. kao i fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenskog masiva (rude i okolnih stena). 202 . Fig.

pri ~emu je po`eqno da navedena visina iznosi vi{e od 50 m. Fizi~ko-mehani~ke karakteristike stenskog masiva (rude i okolnih stena) mogu zna~ajno da variraju od slu~aja do slu~aja. Stoga kao najva`niji uslov.3. nakon otkopavawa i istakawa rude. stoga mo`e da se prilagodi razli~itim tipovima rudnih le`i{ta. posmatrano sa istog stanovi{ta. Na istoj slici prikazani su svi objekti koji su izra|eni u fazi pripreme le`i{ta za otkopavawe. koji je pripremqen za otkopavawe VCR metodom. Na slici B. koji iskqu~uje VCR metodu otkopavawa kao mogu}e re{ewe za otkopavawe datog le`i{ta je sklonost bokova rudnog le`i{ta (rudnog tela) ka dinami~nom i progresivnom zaru{avawu. u slu~aju povoqnih fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenskog masiva. pri ~emu kao najuticajniji mogu da se izdvoje slede}i: ~vrsto}a i kompaktnost stenskog masiva (rude i okolnih stena). na bilo koji na~in ugro`ava daqi nastavak eksploatacije rudnog le`i{ta. Jedini uslov za primenu VCR metode otkopavawa. kao {to je opisano u narednom tekstu 203 . a da tom prilikom ne uti~u na mogu}nost primene VCR metode otkopavawa. po pitawu oblika rudnog le`i{ta (rudnog tela). iz grupe magazinskih metoda otkopavawa. sklonost bokova otkopnog bloka ka zaru{avawu. Pripremni radovi za otkopavawe sastoje se u izradi razli~itih objekata otkopne pripreme.4. ukoliko mogu}nost zaru{avawa praznog otkopanog bloka. mo`e da se primeni varijanta VCR metode otkopavawa. posmatrano sa stanovi{ta ~vrsto}e i kompaktnosti. Kao {to je ve} ranije navedeno. Tako|e. ta~nost bu{ewa minskih bu{otina i mogu}nost pristupa otkopnom bloku. koji se nalaze na dnu otkopnog bloka. u slu~aju nepovoqnih fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenskog masiva. Potrebno je da se navede da. mo`e da se primeni varijanta VCR metode otkopavawa. jedini uslov je da nagib rudnog le`i{ta omogu}uje gravitacionu dopremu (slobodan pad) odminirane rude do objekata istakawa (rudnih sipki). Pripremni radovi za otkopavawe rudnog bloka Koncept tehnolo{kog procesa otkopavawa VCR metodom je veoma jednostavan i fleksibilan. [irina otkopnog bloka iskqu~ivo zavisi od mo}nosti rudnog le`i{ta (rudnog tela). Navedena varijanta VCR metode otkopavawa prikazana je na slici B. Prvenstveno je potrebno da se izvr{i definisawe dimenzija otkopnog bloka. Navedena varijanta VCR metode otkopavawa prikazana je na slici B. po pitawu fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenskog masiva. Tako|e je potrebno da ruda bude dovoqno kompaktna i ~vrsta da ne bi dolazilo do o{te}ewa izbu{enih minskih bu{otina. kako tokom bu{ewa narednih minskih bu{otina tako i tokom minirawa.2 dat je idealizovan prikaz otkopnog bloka. Nakon {to se izvr{i definisawe dimenzija otkopnog bloka pristupa se izvo|ewu pripremnih radova za otkopavawe. je da oblik i prostranost rudnog le`i{ta dozvoqavaju da se oformi otkopni blok zna~ajne visine (vertikalno rastojawe od nivoa istakawa do nivoa bu{ewa minskih bu{otina). postoji mogu}nost da se izvr{i wegovo naknadno zasipavawe. iz grupe metoda otvorenih otkopa.Dodatak B Naime. Visina otkopnog bloka zavisi od brojnih faktora.

Navedenim radovima izvr{en je ukupan obim pripremnih radova za otkopavawe datog otkopnog bloka. Time se posti`e efekat rudne sipke prilikom gravitacione dopreme odminirane rude u utovarne hodnike. u krovinskom boku ostavqa se neotkopan jedan deo rude . Podsecawem otkopnog bloka ostvaruje se prazan otkopani prostor. ta~nije inicirawa kraternih minskih puwewa.Priprema otkopnog bloka za otkopavawe VCR metodom.2 su prikazani pre~ni utovarni hodnici (3) u koje se vr{i istakawe rude iz otkopa. ~ije su konture obele`ene isprekidanom linijom na detaqu b. na slici A. na samom vrhu otkopnog bloka.formira se jedna ravan pod nagibom. Navedeni kanal pojavquje se ~itavom du`inom otkopnog bloka. Nadsek mora da ima dovoqnu visinu i {irinu kako bi se obezbedilo neometano manevrisawe mehanizovane opreme za bu{ewe minskih bu{otina. a) detaq izrade nadseka. Iz pre~nih utovarnih hodnika (3) vr{i se izrada smernog hodnika (4). Iz pristupnih hodnika (1) izra|uje se nadsek (2).Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta 1 2 3 4 5 6 pristupni hodnik nadsek (otkop) utovarni hodnik transportni hodnik smerni hodnik ruda koja je odminirana tokom podsecawa otkopnog bloka 7 . Zatim se vr{i izrada objekata istakawa rude na dnu otkopnog bloka. 204 .minske bu{otine za izradu nadseka - a) b) Slika B. odnosno zapremina neophodna za sme{taj odminirane rude prilikom otkopavawa. po ~itavoj povr{ini otkopnog bloka (rudnog tela).2 .2. odnosno vr{i se izrada kanala. Prilikom podsecawa otkopnog bloka. Na slici B. ~ija du`ina iznosi kao i du`ina otkopnog bloka.minske bu{otine za podsecawe otkopnog bloka 8 . Iz smernog hodnika vr{i se podsecawe otkopnog bloka po ~itavoj povr{ini. b) detaq podsecawa otkopnog bloka.

zavisi prvenstveno od fizi~ko-mehani~kih karakteristika stenskog masiva.minske bu{otine . do nivoa podsecawa. pristupa se otkopavawu navedenog otkopnog bloka.nadsek (otkop) . izbu{e sve minske bu{otine koje su projektovane u datom otkopnom bloku. Otkopavawe.utovarni hodnik . Prilikom jednog minirawa. Time se ruda obara na dno otkopnog bloka (6) i gravitacionim putem doprema iz otkopa u utovarne hodnike (3).3. naj~e{}e jamski kamion. Potrebno je da se.3 prikazana je varijanta VCR metode otkopavawa sa ostavqawem otvorenih otkopa.odminirana ruda Slika B.3 . kao {to je prikazano na slici B. sme{tenih pri dnu minskih bu{otina.pristupni hodnik .transportni hodnik . vr{i se aktivirawem pseudosferi~nih minskih puwewa. Izbor varijante VCR metode otkopavawa. du` transportnog hodnika. 1 2 3 4 5 6 . Iz utovarnog hodnika ruda se odvozi do transportnog hodnika (4) gde se vr{i wen istovar u transportnu jedinicu. odnosno obarawe rude. 205 . koja }e biti primewena u konkretnom slu~aju. U utovarnim hodnicima vr{i se utovar rude.2. pri ~emu su prikazani i opisani svi pripadaju}i konstruktivni elementi.Varijanta VCR metode otkopavawa sa ostavqawem otvorenog otkopa Iz nadseka (2). na na~in koji je opisan u prethodnom tekstu i prikazan na slici B. Tako|e se vrlo ~esto praktikuje da se iz utovarnog hodnika.Dodatak B Tehnolo{ki postupci otkopavawa primenom VCR metode Otkopavawe rudnih le`i{ta (rudnih tela) VCR metodom naj~e{}e se vr{i primenom jedne od slede}e dve varijante: • varijantom VCR metode otkopavawa sa ostavqawem otvorenih otkopa i • varijantom VCR metode otkopavawa sa magazionirawem rude. bu{e se duga~ke minske bu{otine velikog pre~nika (5). Nakon {to su izvr{eni pripremni radovi za otkopavawe. kao {to je opisano u delu "Primena tehnike kraternih minirawa (i VCR metode otkopavawa) u podzemnoj eksploataciji ". naj~e{}e utovarno-transportnim jedinicama. ruda odvozi do rudne sipke gde se istovaruje. Na slici B. pre minirawa. minska puwewa sme{taju se u sve minske bu{otine u otkopnom bloku.

206 . pri ~emu su prikazani i opisani svi pripadaju}i konstruktivni elementi. na~in. Tek u tom slu~aju dolazi do potrebe da se utovarnotransportna mehanizacija kre}e unutar prethodno navedenog prostora.transportni hodnik .nadsek (otkop) . prethodno opisani. tokom otkopavawa navedenog otkopnog bloka. ve} je tokom istakawa zaostala u prostoru otkopnog bloka. 1 2 3 4 5 6 .Varijanta VCR metode otkopavawa sa magazionirawem rude Otkopavawe prikazanog bloka rude varijantom VCR metode otkopavawa sa magazionirawem rude vr{i se na isti. obzirom da mogu da upravqaju utovarno-transportnom mehanizacijom iz utovarnog hodnika pomo}u ure|aja za daqinsku kontrolu. ~ini utovar i odvoz odminirane rude koja nije mogla gravitacionim putem da dospe u utovarne hodnike. u ujedna~enim horizontalnim odsecima (pojasevima minirawa) do vrha otkopnog bloka. u jednom otkopnom bloku. Zbir prethodno navedenih koli~ina rude predstavqa zapreminski vi{ak rude koji je stvoren nakon minirawa jednog horizontalnog odseka (pojasa minirawa). Svi radovi na bu{ewu minskih bu{otina i minirawu. Navedena pribli`no jednaka visinska razlika ostvaruje se planirawem dinamike utovara i odvoza rude u svim utovarnim hodicima u otkopnom bloku. koja obezbe|uje za{titu bokova otkopa od zaru{avawa.minske bu{otine . Jedinu specifi~nost varijante VCR metode otkopavawa sa magazionirawem rude predstavqa pravilo po kome se tokom otkopavawa izme|u krova otkopa i oborene rude zadr`ava pribli`no jednaka visinska razlika.4 prikazana je varijanta VCR metode otkopavawa sa magazionirawem rude. To prakti~no zna~i da se u svim utovarnim hodnicima vr{i utovar i odvoz jednakih koli~ina magazionirane rude. Utovar i odvoz rude vr{i se u utovarnom hodniku (3) i transportnom hodniku (4) pri ~emu radnici ne ulaze u prostor otkopnog bloka.pristupni hodnik .utovarni hodnik . odstupawem odozdo na gore. izvode se iz prostora nadseka (2).odminirana ruda Slika B.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Otkopavawe sukcesivno napreduje po visini otkopnog bloka. Na slici B. Zavr{etak utovara i odvoza rude. Me|utim ~ak ni tada ne postoji potreba da radnici ulaze u prostor otkopnog bloka. Time je prakti~no obezbe|ena sigurnost zaposlenih prilikom izvo|ewa radova na otkopavawu.4 . Time se prakti~no zavr{ava otkopavawe jednog otkopnog bloka.

prikupqenih tokom brojnih slu~ajeva primene VCR metode za otkopavawe razli~itih rudnih le`i{ta {irom sveta. Kraterni efekat. odnosno weno masovno istakawe iz otkopnog bloka. posti`u najboqi rezultati u razli~itim uslovima kraternih minirawa. koje je sme{teno na optimalnom odstojawu od slobodne povr{ine. prilikom otkopavawa VCR metodom. prilikom aktivirawa dezintegri{e stensku masu u obliku kratera. Na osnovu iskustvenih podataka ustanovqeno je da se primenom emulzionih eksploziva. kao i na direktne tro{kove otkopavawa. Bu{ewe i minirawe Izbor vrste eksploziva i parametara minirawa. imaju primarni uticaj na produktivnost metode otkopavawa.Polo`aj minskog puwewa u bu{otini sa pretpostavqenom veli~inom kratera 207 . glasi: da se primenom pseudosferi~nog eksplozivnog puwewa.polupre~nik pretpostavqenog (ostvarenog) kratera Slika B. odnosno stvara {upqinu u stenskoj masi koja ima oblik kratera. odnosno do minirawa zadweg horizontalnog odseka. kao {to je prikazano na slici B. na ovom mestu.masa eksploziva u eksplozivnom puwewu do . biti posve}ena posebna pa`wa. Nakon toga mo`e da se vr{i dinami~niji utovar i odvoz magazionirane rude. ne mo`e da se ostvari primenom minskih bu{otina malog pre~nika.pre~nik eksplozivnog puwewa l .zapremina pretpostavqenog (ostvarenog) kratera ro . koji se odlikuju velikom gustinom i velikom koli~inom energije eksplozije. Za kraterna minirawa uop{te.optimalna dubina eksplozivnog puwewa (vertikalno rastojawe od slobodne povr{ine do te`i{ta eksplozivnog puwewa) V . koja je veoma zna~ajna za eksploataciona minirawa i koju je postavio C. Na osnovu iskustvenih podataka.Dodatak B Prethodno opisana dinamika utovara i odvoza odminirane rude odr`ava se sve do zavr{etka otkopavawa u datom otkopnom bloku. sme{teno na izvesnom odstojawu od slobodne povr{ine. Osnovna teorija kraternih minirawa. d . V. dezintegri{e maksimalna zapremina stenske mase u obliku kratera.5 .5 . koji }e biti primeweni prilikom otkopavawa le`i{ta (rudnog tela) VCR metodom. Kraterno minirawe ustvari predstavqa tehniku minirawa pri kojoj se koristi pseudosferi~no ( l < 6d ) eksplozivno puwewe koje.du`ina eksplozivnog puwewa (kod pseudosferi~nih eksplozivnoih puwewa l ≤ 6d) M . koriste se pseudosferi~na eksplozivna puwewa ANFO sme{a ili emulzionih eksploziva. time i za minirawe prilikom otkopavawa VCR metodom. utvr|eno je da minimalna vrednost pre~nika minskih bu{otina koje efikasno mogu da se koriste za kraterna minirawa iznosi 100 mm. Stoga }e wihovom izboru. Livingston (1973).

Kraterna ispitivawa svojim rezultatima doprinose na taj na~in {to na osnovu wih mo`e da se ostvari kvalitetna prognoza rezultata realnih eksploatacionih minirawa. Stoga je neophodno da se kraterna ispitivawa izvode {to je mogu}e bli`e otkopu u kome }e da se vr{i otkopavawe VCR metodom.5 prikazani su osnovni parametri kraternih minirawa.masa eksploziva u eksplozivnom puwewu (M) . i C. Stoga ostaje da se.polupre~nik kratera (ro). masa eksplozivnog puwewa (kg). Prilikom ispitivawa razli~itih eksploziva koji mogu da se primene za minirawe u odre|enoj stenskoj masi (rudi). Prilikom izbora parametara minirawa za otkopavawe VCR metodom eksperimentalna kraterna ispitivawa imaju prvorazredni zna~aj. odrede vrednosti A. koje traje tokom du`eg vremenskog perioda. koja ima slede}i oblik: V = A ⋅ Bm ⋅ C ⋅ M ⋅ (E s ) 3 (B. tek rezultatima ~itavog niza kraternih proba mogu da se ocene realni efekti primene razli~itih eksploziva. Ustvari mo`e da se usvoji eksploziv kojim se za date parametre minirawa obara uslovno re~eno ve}a koli~ina rude. Naime. Ovo direktno rezultuje ve}om specifi~nom potro{wom eksploziva. 208 . za odre|ene parametre minirawa. faktor deformacije stenske mase (m/kg1/3). odnosno zapreminom oborene rude. Efekti primene nekog eksploziva u datim uslovima VCR otkopa defini{u se slede}im pokazateqima: zapreminom nastalog kratera.1) gde su: V M Es Bm C A - zapremina kratera (m3). Tokom probnih kraternih minirawa mogu da se odrede vrednosti V. Bm. odnosno otkopavawe iste primenom VCR metode. Obzirom da se radi o uslovima eksploatacionog minirawa. sa znatno mawim stepenom iskori{}ewa energije eksplozije u odnosu na ostale ispitivane eksplozive. koeficijent distribucije napona i koeficijent iskori{}ewa energije eksplozije. u ciqu izbora najpovoqnije vrste eksploziva.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na slici B.pre~nik eksplozivnog puwewa (d) . i Es . Stoga se neizostavno isti~e zna~aj uporednog pra}ewa navedenih pokazateqa efektivnosti razli~itih eksploziva u datim uslovima primene. izbor najpovoqnije vrste eksploziva koji }e da se koristi mo`e da se odredi primenom Livingstonove jedna~ine procesa razarawa stenske mase eksplozivima.zapremina kratera (V) .du`ina eksplozivnog puwewa (l) . u datoj stenskoj masi (rudi). M.optimalna dubina eksplozivnog puwewa (do) i • elementi kratera: . indeks pona{awa stenske mase pod dejstvom eksploziva. Naime. Ukoliko se navedeni pokazateqi posmatraju i prilikom kraternih proba tretiraju odvojeno. kao i stepenom iskori{}ewa energije eksplozije. uspe{no mo`e da se koristi kraterna teorija minirawa. odnosno: • elementi sferi~nog eksplozivnog puwewa: . zna~ajno se pove}avaju direktni tro{kovi otkopavawa rude. mo`e da se dogodi da se na osnovu rezultata kraternih ispitivawa usvoje parametri minirawa koji nisu najpovoqniji za uslove datog otkopa.

6 ΔO= 0. na prethodno navedeni na~in. polupre~nika i zapremine kratera.58 0. Tako|e nije retkost da. odnosno na lokaciji usvojenoj za kraterna ispitivawa. V /W SL U RRY 1 SL U RRY 2 40 20 Δ= d/N 0. • • • • • • • Postupak kraternih ispitivawa sastoji se u slede}em: u delu le`i{ta. na taj na~in pripremqene minske bu{otine iniciraju se pojedina~no.parametri minirawa mogu da se smatraju optimalnim. vrednosti V/W prema Δ 209 . pri ~emu se razlikuju dubine eksplozivnih puwewa. brojnim kraternim probama.nakon zavr{enog podsecawa rudnog bloka. koji su usvojeni na osnovu izvr{enih kraternih ispitivawa. nakon izvr{enih brojnih kraternih proba kori{}ewem datog eksploziva i usvojenih parametara minirawa. Na ovaj na~in dobijeni rezultati . rezultati ispitivawa prikazuju se dijagramom kojim je predstavqen odnos V/W prema Δ (db/N). odnosno promenama dubine eksplozivnog puwewa mo`e da se ustanovi kriti~na dubina eksplozivnog puwewa (N). Tokom izvo|ewa pripremnih radova za otkopavawe datog rudnog bloka ponekad je mogu}e da se kraterna ispitivawa izvr{e u samom otkopu .8 Slika B. Dok se u obrnutom slu~aju posti`e nezadovoqavaju}a fragmentacija odminirane rude. tako|e se registruju fragmentacija oborene stenske mase. geolo{ki uslovi. a zatim se vr{i wihovo upore|ewe sa karakteristikama stenske mase u kojoj su vr{ena kraterna ispitivawa.Dodatak B Razli~ite fizi~ko-mehani~ke i strukturne karakteristike stenske mase u kojoj se vr{e kraterna ispitivawa. me|utim pove}avaju se tro{kovi bu{ewa i tro{kovi eksploziva. Naime primenom dubine eksplozivnog puwewa (db) koja je mawa od optimalne (do) posti`u se zadovoqavaju}i rezultati minirawa. Na taj na~in procewuje se nivo ta~nosti parametara minirawa. nakon minirawa pojedina~no se vr{i merewe slede}ih veli~ina: dubine. bu{i se ve}i broj bu{otina velikog pre~nika.2 0. ne mogu da se izvr{e kraterna ispitivawa. bu{otine se pune odre|enim eksplozivom.6 .rezultati kraternih ispitivawa. U tom slu~aju vr{i se snimawe karakteristika stenske mase (rude) u otkopu.4 0. prvenstveno dubine eksplozivnog puwewa. po pravilu rezultuju usvajawem neadekvatnih parametara minirawa. nakon toga na jednostavan na~in mo`e da se prora~una faktor deformacije stenske mase (Es). i oblik kratera.

pri ~emu je maksimalna koli~ina raspolo`ive energije eksplozije iskori{}ena za razarawe stenske mase.3) izvedena je iz jedna~ine (B. 210 . i C = 1. prikazanog na slici B. uz uslov V = Vo iz koga proizilaze slede}e vrednosti: A = 1. vrednost koeficijenta A iznosi 1.0.58.6.3) gde je: N .0 obzirom da je u pitawu sferi~no eksplozivno puwewe. dok veli~ina C defini{e uticaj oblika eksplozivnog puwewa na distribuciju napona u stenskoj masi nakon detonacije. Kao {to je ve} navedeno pokazateqi iskori{}ewa energije eksplozije su: koeficijent iskori{}ewa energije eksplozije (A). i iznosi Δo = 0. koja mo`e da se ustanovi na osnovu dejstva odre|ene vrste i koli~ine eksploziva na odre|enu vrstu stene.2) Ukoliko je eksplozivno puwewe postavqeno na optimalnu dubinu. Navedena konstanta odre|uje se za optimalnu vrednost dubine postavqawa eksplozivnog puwewa. i mo`e da se izrazi slede}om jedna~inom: Bm = Vo N3 (B. Me|utim Es i N za oba eksploziva imaju razli~ite vrednosti. Indeks pona{awa stenske mase pod dejstvom eksploziva (Bm) predstavqa konstantu. Navedeni odnos mo`e da se izrazi slede}om jedna~inom: A= V Vo (B. jednostavno mo`e da se odredi optimalna dubina datog eksplozivnog puwewa (do).Slurry 2 posti`e ve}a zapremina kratera. Prethodno prikazani postupak kraternih ispitivawa mo`e da se primeni za razli~ite eksplozive. pri ~emu se maksimalna koli~ina raspolo`ive energije eksplozije koristi za razarawe stenske mase. vrednost koeficijenta A iznosi mawe od 1. ukoliko se eksplozivno puwewe postavi na neku drugu dubinu. Indeks pona{awa stenske mase pod dejstvom eksploziva (Bm) predstavqa kvalitetan pokazateq efekta promenqivosti koli~ine oslobo|ene energije eksplozije sa promenama pona{awa (odnos napon-deformacija) stenske mase. Tako|e je o~igledno da se primenom eksploziva .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Na osnovu dijagrama. Shodno tome. pri kojoj je postignuta najve}a zapremina kratera (Vo). Koeficijent iskori{}ewa energije eksplozije (A) predstavqa kvalitetan pokazateq efekta promenqivosti koli~ine oslobo|ene energije eksplozije sa udaqewem od minske bu{otine. i zapremine nastalog kratera pod uticajem detonacije eksplozivnog puwewa postavqenog na optimalnoj dubini. odnosno udaqewu od slobodne povr{ine. Optimalna vrednost odnosa dubina eksplozivnog puwewa za oba eksploziva ima istu vrednost.1). indeks pona{awa stenske mase pod dejstvom eksploziva (Bm) i koeficijent distribucije napona (C).0. Koeficijent iskori{}ewa energije eksplozije (A) predstavqa odnos izme|u: zapremine nastalog kratera pod uticajem detonacije eksplozivnog puwewa postavqenog na nekoj dubini. razli~ite pre~nike minskih bu{otina i razli~ite koli~ine eksplozivnih puwewa. odnosno ve}a koli~ina oborene rude. Jedna~ina (B. Veli~ine A i Bm defini{u uticaj odre|enog eksploziva na proces razarawa stenske mase.0.kriti~na dubina postavqawa eksplozivnog puwewa (m).

33 Δ= d/N 0.7.iz centra radijalno spoqa. Prethodno navedeni zakqu~ak izveden je na osnovu ~iwenica da je primenom eksploziva . nego u slu~aju primene eksploziva Slurry 1.33. iznosio je 1. Indeksi pona{awa stenske mase pod dejstvom navedenih eksploziva.Slurry 2 ve}a koli~ina oslobo|ene energije eksplozije iskori{}ena na koristan rad. Stoga u tom slu~aju vrednost koeficijenta distribucije napona iznosi 1. Prilikom svakog ispitivawa (minirawa) prora~unate su vrednosti koeficijenta iskori{}ewa energije eksplozije (A). Prikazane vrednosti indeksa pona{awa stenske mase upu}uju na zakqu~ak da se data stenska masa odlikuje plasti~nim pona{awem. Na osnovu iskustvenih podataka ustanovqeno je da su ve}e vrednosti indeksa pona{awa stenske mase primerene krtim stenskim masama. u slu~aju sferi~nog eksplozivnog puwewa. Navedene vrednosti kao i vrednosti odnosa dubina eksplozivnog puwewa (Δ) prikazane su dijagramom na slici B.42 i za eksploziv Slurry 2 ⇒ Bm = 0.42 B m2= 0. odnosno na deformaciju stenske mase pre nego {to nastupi dejstvo gasnih produkata eksplozije. Koeficijent distribucije napona u oba slu~aja.rezultati kraternih ispitivawa.Slurry 2 ve}a koli~ina oslobo|ene energije eksplozije iskori{}ena na koristan rad.0.5 0.58 1.Dodatak B Koeficijent distribucije napona (C) ustvari defini{e karakter dinami~kog naprezawa stenske mase prilikom aktivirawa eksplozivnog puwewa.7 . V /V O = A SL U RRY 1 SL U RRY 2 0. Isto mo`e da se pretpostavi i za pseudosferi~na eksplozivna puwewa.7 o~igledno upu}uje na zakqu~ak da je u slu~aju primene eksploziva . obzirom da su prilikom ispitivawa kori{}ena pseudosferi~na eksplozivna puwewa.0.0 Slika B. Navedeno rezultuje kvalitetnijom fragmentacijom odminirane rude. vrednosti A prema Δ Dijagram na slici B. odvija se u svim pravcima koji prolaze kroz centar eksplozivnog puwewa . kao i ve}im iskori{}ewem energije gasnih produkata eksplozije. pri ~emu izra~unata vrednost indeksa pona{awa stenske mase ima mawu vrednost. izra~unati su za vrednosti optimalnih dubina eksplozivnih puwewa i iznose: za eksploziv Slurry 1 ⇒ Bm = 0.8 0.4 B m1= 0. Dinami~ko naprezawe stenske mase. Time se prakti~no isti~e ve}e iskori{}ewe energije eksplozije ispitivanog eksploziva Slurry 2 u datim uslovima. 211 . dok su mawe vrednosti primerene plasti~nim stenskim masama.

7) gde su: M . usvoje optimalne vrednosti parametara minirawa.visina horizontalnog odseka (m) i a . Iz prakti~nih razloga rastojawa izme|u susednih minskih bu{otina. dimenzije navedene zone imaju istu vrednost u svim pravcima. kod kraternih minirawa u uslovima otkopavawa VCR metodom. odnosno planiranu koli~inu i kvalitetnu fragmentaciju odminirane rude . tokom jednog minirawa. odnosno visinu pojasa rude koja se dezintegri{e prilikom jednog minirawa.2 ⋅ ro amax = 1.6) gde su: do . u jednom otkopnom bloku.m (B. 212 .kg/m3 (B. Na osnovu prakti~nih iskustava usvojen je slede}i postupak kojim se odre|uje rastojawe izme|u susednih minskih bu{otina. prilikom otkopavawa datog otkopnog bloka VCR metodom. koja iznosi: amin = 1. Prilikom otrkopavawa prvog otkopnog bloka u datom le`i{tu (rudnom telu) preporu~uje se da se usvoji minimalna vrednost rastojawa izme|u susednih minskih bu{otina. h . u daqem tekstu. ~ini krug (pribli`an oblik kruga) polupre~nika ro. Visina horizontalnog odseka (h) ustvari predstavqa visinu jednog pojasa minirawa. eksperimentalnim kraternim ispitivawima. Visina horizontalnog odseka mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: h = do ⋅ l 2 .optimalna dubina eksplozivnog puwewa (m) i l . Osnovu odminiranog kratera. Specifi~na potro{wa eksploziva (q).masa jednog eksplozivnog puwewa (kg).du`ina eksplozivnog puwewa (m). rastojawa izme|u susednih minskih bu{otina definisano je slede}im vrednostima: rastojawem izme|u susednih redova minskih bu{otina (a) i rastojawem izme|u susednih minskih bu{otina u jednom redu (b).m (B. mogu da se prora~unaju i preostali parametri minirawa: . Generalno gledaju}i. koji su prikazani na slici B.rastojawe izme|u susednih minskih bu{otina (m). rastojawe izme|u susednih redova minskih bu{otina (a) i rastojawe izme|u susednih minskih bu{otina u jednom redu (b) imaju istu vrednost. Upravo zbog prethodno navedenih ~iwenica.visina horizontalnog odseka (h) i . . Naj~e{}e se doga|a da me|uvrednost navedenih ekstrema obezbe|uje zadovoqavaju}e rezultate minirawa.rastojawa izme|u susednih minskih bu{otina (a i b).m .specifi~na potro{wa eksploziva (q). odnosno mo`e da se usvoji odnos a = b.4) (B.polupre~nik kratera najve}e zapremine.6 ⋅ ro .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Nakon {to se.5. Ovom vredno{}u prakti~no se defini{e visina napredovawa otkopa. bi}e ozna~ena sa a. Stoga. posmatraju}i krater kao geometrijsku figuru.5) gde je: ro . Dimenzije kratera defini{u zonu uticaja sferi~nog eksplozivnog puwewa na okru`uju}u stensku masu. mo`e da se izra~una pomo}u slede}e formule: q= M h⋅ a2 .

Navedene vertikalne ili kose minske bu{otine bu{e se iz prostora zaseka. kao i stabilnost otkopanog prostora. za svaku od kombinacija eksploziv-stenska masa potrebno je da se izra~unaju vrednosti optimalne dubine eksplozivnog puwewa i optimalnog rastojawa izme|u dva susedna eksplozivna puwewa. potrebno je da se navedni parametri minirawa grafi~ki prika`u {emom rasporeda minskih bu{otina. 213 . od ta~nosti bu{ewa direktno zavisi iskori{}ewe rude u otkopnom bloku. kao {to je ve} navedeno.8 . mogu da se usvoje najpovoqnija vrsta eksploziva i najpovoqniji parametri minirawa.8. U suprotnom dobijeni rezultati ispitivawa ne}e biti upotrebqivi. prilikom svakog eksperimenta (minirawa) odre|uju se vrednosti N i Δo.Dodatak B Na osnovu prethodno navedenog mo`e da se zakqu~i da prilikom upore|ewa efekata dva eksploziva u istoj stenskoj masi. Zatim se. koji se tokom bu{ewa neprekidno kontroli{u. koriste se duga~ke minske bu{otine velikog pre~nika. kraterna ispitivawa se sprovode posebno sa svakim od eksploziva u istoj stenskoj masi. do probu{ewa otkopnog bloka. na na~in koji je opisan u prethodnom tekstu. Naime.pre~nik minske bu{otine (mm) Slika B. saglasno definisanim dimenzijama otkopnog bloka. a . mora da se vodi ra~una o tome da geometrija minirawa u oba slu~aja bude istovetna.rastojawe izme|u susednih minskih bu{otina u jednom redu (m) d . kao {to je prikazano na slici B. odnosno dok se bu{otinom ne ostvari kontakt sa nivoom podsecawa. i tako u svakom od otkopa u kojima se planira otkopavawe VCR metodom. 3.Tipi~an raspored minskih bu{otina u otkopnom bloku prilikom otkopavawa VCR metodom Prilikom otkopavawa le`i{ta (rudnih tela) VCR metodom. stepen osiroma{ewa i granulacija odminirane rude. Nakon sistematski sprovedenih kraternih ispitivawa. u zavisnosti od nagiba otkopnog bloka (le`i{ta ili rudnog tela). Ta~nost bu{ewa minskih bu{otina predstavqa bitan uslov za uspe{no otkopavawe bloka rude VCR metodom. Zatim. Pre po~etka bu{ewa potrebno je da se u podu zaseka {to preciznije obele`i projektovani raspored minskih bu{otina. 2. odre|uju nagibi minskih bu{otina.rastojawe izme|u redova minskih bu{otina (m) b . na dole. Postupak upore|ewa efekata dva ili vi{e eksploziva u istoj stenskoj masi ~ine slede}a tri koraka: 1.

Merewe navedenih parametara obavqa se pomo}u merne trake. po pravilu. po ovom pitawu. Za bu{ewe minskih bu{otina u otkopnom bloku. prilikom izbora navedene mehanizovane jedinice veoma je zna~ajna i wena karakteristi~na ta~nost bu{ewa. po~ev{i od dopreme eksploziva i sredstava za minirawe do inicirawa minskih puwewa. a) b) v) Slika B. neophodno je da se izmere du`ine svih minskih bu{otina u otkopnom bloku. Pre po~etka radova na puwewu minskih bu{otina eksplozivom.9 . na ~ijem kraju je povezan komad drveta. Du`ina komada drveta vi{estruko prema{uje dimenziju pre~nika minske bu{otine.9 . kao i tipa jedinice za bu{ewe minskih bu{otina je u funkciji zahtevanog kapaciteta bu{ewa. Zadovoqavaju}a ta~nost bu{ewa.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Ta~nost bu{ewa prvenstveno zavisi od karakteristika opreme za bu{ewe i od uslova u kojima se vr{i bu{ewe minskih bu{otina. Izbor vrste mehanizovane opreme. prilikom otkopavawa VCR metodom. Radove na minirawu. Navedena radna grupa obavqa sve radove na minirawu. kao i datim uslovima u kojima se vr{i bu{ewe. sredstava za minirawe i peska. koji se izvodi iz prostora zaseka. kojom bi trebalo da odgovori zahtevima projektovanog rasporeda minskih bu{otina. Doprema eksploziva. posti`e se kvalitetnim izborom opreme za bu{ewe. Prilikom otkopavawa VCR metodom po pravilu se koristi visokoproduktivna mehanizovana oprema za bu{ewe minskih bu{otina. dok rukovo|ewe radom i nadzor vr{i in`ewer. Postupak merewa. kojim se vr{i za~epqewe minskih bu{otina. kako bi se uo~ena nepravilnost otklonila. Stoga je neophodno da se naglase i slede}i bitni uslovi za obezbe|ewe zadovoqavaju}e ta~nosti bu{ewa kao {to su: precizno obele`avawe projektovanog rasporeda minskih bu{otina u otkopnom bloku i nivo ta~nosti ostvarenih nagiba minskih bu{otina Nakon {to se izbu{e sve minske bu{otine u jednom otkopnom bloku vr{i se kontrola ostvarenog rasporeda minskih bu{otina i upore|ewe sa projektovanim rasporedom. Tako|e. naj~e{}e se koriste mehanizovane jedinice za ITH1 bu{ewe. vr{i se transporterima specijalne namene. izvode dva VKV minera. Navedene jedinice za bu{ewe obezbe|uju veliku ta~nost bu{ewa duga~kih minskih bu{otina. koji stoji u direktnoj zavisnosti od projektovanog kapaciteta otkopavawa. Ukoliko postoje zna~ajna odstupawa ostvarenog od projektovanog rasporeda minskih bu{otina potrebno je da se izbu{e dodatne minske bu{otine. prikazan je na slici B.Merewe parametara VCR otkopa 1 Bu{ewe urowenim-dubinskim bu{a}im ~eki}em (IN THE HOLE DRILLING) 214 . kao i visina odminirane rude u otkopnom bloku.

eksplozivno puwewe i gorwi ~ep. 2 3 4 5 6 .11 . kao i o denivelacijama odminirane rude koja je magazionirana u otkopanom prostoru. 215 . zategne se merna traka i o~ita se du`ina. Na ovaj na~in izmerena je visina odminirane rude u otkopnom bloku. kroz minsku bu{otinu (detaq a na slici B.10 .transportni hodnik . Jedno minsko puwewe ~ine slede}i delovi: dowi ~ep. odnosno odstojawe (do) od slobodne povr{ine sa ciqem da odsek prilikom narednog minirawa bude {to pribli`nije horizontalan.utovarni hodnik . Navedena zapremina treba da bude dovoqno velika da obezbedi sme{taj odminirane rude prilikom minirawa narednog horizontalnog odseka. Na osnovu toga mo`e da se izra~una zapremina praznog prostora u otkopu. Razlika izme|u dve prethodno navedene visine predstavqa visinu praznog prostora u otkopu. Opisani postupak merewa parametara VCR otkopa ponavqa se posle svakog minirawa u otkopnom bloku.9). odnosno visinska razlika izme|u nivoa odminirane rude u otkopu i nivoa zaseka.nadsek .9 ) dok ne dodirne odminiranu rudu u otkopu. Zatim se merna traka povu~e navi{e dok se komad drveta ne zaglavi na ulazu u minsku bu{otinu (detaq v na slici B. Postupak ugradwe minskog puwewa u bu{otinu prikazan je detaqima na slici B.Presek otkopnog bloka Nakon toga odre|uje se ta~an polo`aj minskih puwewa u svakoj od minskih bu{otina u otkopnom bloku. Na ovaj na~in izmerena du`ina predstavqa du`inu minske bu{otine. Posle izvr{enog merewa svih minskih bu{otina u otkopnom bloku pristupa se ugradwi minskih puwewa u bu{otine. kao {to je prikazano na slici B. sa polo`ajem detaqa na kome je prikazan postupak merewa parametara VCR otkopa.10 prikazan je presek otkopnog bloka po jednom redu minskih bu{otina.9).Dodatak B Komad drveta povezan mernim kablom spu{ta se. Tada se blago zategne i o~ita se du`ina na mernoj traci (detaq b na slici B. Na slici B.odminirana ruda Slika B. Na prethodno opisani na~in izmere se sve minske bu{otine u otkopnom bloku. Na osnovu nacrtanih preseka otkopnog bloka dobija se ta~na informacija o denivelacijama krova otkopa (povr{ini horizontalnog odseka).10. Nakon toga se. na osnovu izmerenih du`ina. po du`oj osi.minske bu{otine . nacrtaju preseci otkopnog bloka po redovima minskih bu{otina.

Zajedno sa klinovima. kao {to je prikazano detaqem b na 216 . prese~e ukoso po visini. koja se postavqa pored usta minske bu{otine. spu{taju kroz minsku bu{otinu. odnosno uz kanap. dok }e samo jedan od pomenutih na~ina biti opisan u narednom tekstu. Ugradwa doweg ~epa minske bu{otine vr{i se na taj na~in {to se dva drvena klina.11 . Prilikom spu{tawa kroz minsku bu{otinu klinovi se spajaju uz pomo} izolir trake. Drveni klinovi se izra|uju na taj na~in {to se drveni vaqak. Postoje brojni na~ini za ugradwu doweg ~epa minske bu{otine. ~iji pre~nik kru`ne osnove je mawi od pre~nika minske bu{otine. kroz minsku bu{otinu spu{ta se i merna traka.Ugradwa minskog puwewa u bu{otinu Dowi ~ep minske bu{otine ima funkciju da se eksplozivno puwewe postavi na optimalnu dubinu (do) i da se spre~i "propadawe" eksploziva kroz minsku bu{otinu u otkop. kanap se zategne pri ~emu se klinovi smaknu po ravni preseka i na taj na~in zaglave u minskoj bu{otini. Time se obezbe|uje da se eksplozivno puwewe postavi na optimalnu dubinu. Kanap se zatim dobro zategne i prive`e za drvenu letvu. od kojih je jedan vezan kanapom. kao {to je prikazano detaqem a na slici B. da bi mogla da se izmeri dubina na koju se postavqa dowi ~ep minske bu{otine.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta a) b) v) g) Slika B.11 . Nakon {to se drveni klinovi spuste na odgovaraju}u dubinu.

Time je prakti~no formirano eksplozivno puwewe u jednoj minskoj bu{otini. kao dodatno sredstvo za bezotkazno inicirawe mo`e da se koristi vi{eta~kasto inicirawe eksplozivnih puwewa. Za razliku od bustera (poja~nika detonacije) prajmer se oprema detonatorom. Time se prakti~no posti`e potpuno za~epqewe minske bu{otine sa dowe strane. kao {to je prikazano jednim delom detaqa g na slici B. Preostala du`ina gorweg ~epa minske bu{otine mo`e da se popuni na jedan od slede}a dva na~ina: prvi na~in je da se u minsku bu{otinu ubace dve vre}e napuwene vodom i da se sipawem vode popuni preostala du`ina gorweg ~epa. Zasecawe patrona se obavezno vr{i da bi na taj na~in ugra|eni eksploziv zauzeo ~itavu povr{inu popre~nog preseka minske bu{otine. Potom se u minsku bu{otinu sme{ta polovina od ukupne koli~ine eksploziva. iniciraju se sa milisekundnim intervalom usporewa. neeksplodirana eksplozivna puwewa se veoma te{ko uklawaju ili uni{tavaju. {to se posti`e ugradwom dva ili tri iniciraju}a eksplozivna puwewa unutar primarnog eksplozivnog puwewa. ~ime je spre~eno da se klinovi smaknu na dole i ispadnu iz minske bu{otine pod uticajem te`ine eksplozivnog puwewa i gorweg ~epa. a zatim i pesak. Ovo se ~ini sa ciqem da bi se smawilo dinami~ko naprezawe stenskog masiva usled detonacije navedenih eksplozivnih puwewa. Nakon toga u minsku bu{otinu ubacuju se krupniji i sitniji komadi}i stenskog materijala. Nonel NPED). kako ne bi do{lo do ispadawa detonatora prilikom spu{tawa kroz minsku bu{otinu. Razli~ite vrste eksploziva imaju i razli~ite na~ine ugradwe u minske bu{otine.11.11. Odmah zatim u minsku bu{otinu ugra|uje se preostala koli~ina eksploziva. kao {to je prikazano jednim delom detaqa g na slici B. 217 . Na taj na~in se kanap odr`ava u zategnutom polo`aju. Na isti na~in vr{i se ugradwa minskih puwewa u svim bu{otinama u otkopnom bloku. kojim se vr{i wegovo inicirawe. odnosno zavr{ena je ugradwa doweg ~epa minske bu{otine. dok je drugim na~inom predvi|eno da se ~itava du`ina gorweg ~epa ostvari ubacivawem peska u minsku bu{otinu. Tako. kao {to je prikazano jednim delom detaqa g na slici B.Dodatak B slici B. Potom se u minsku bu{otinu ubacuje odre|ena koli~ina sitnozrnog stenskog materijala i peska. Emulzioni eksplozivi se u patronama ubacuju u minsku bu{otinu.11. Cev za provo|ewe detonacionog impulsa se dobro pri~vrsti za patronu iniciraju}eg eksplozivnog puwewa. Radnik polako odmotava drugi kraj cevi sa kalema i spu{ta iniciraju}e eksplozivno puwewe. Prethodno opisanim radovima izvr{ena je ugradwa minskog puwewa u jednoj bu{otini u otkopnom bloku. {to ostavqa ozbiqne posledice na proces otkopavawa. 2 Prajmer (inicijalno eksplozivno puwewe) predstavqa eksplozivno puwewe koje se sme{ta unutar stuba ANFO eksplozivnog puwewa i koje je neophodno za wegovo inicirawe. pri ~emu se patrone prethodno zaseku no`em.11.11. kao {to je prikazano jednim delom detaqa v na slici B. opremqeno na prethodno opisani na~in. ANFO eksploziv mo`e da se sipa direktno iz vre}e u minsku bu{otinu ili da se ugra|uje pomo}u pneumatske ANFO punilice. predvi|ena ukupnom koli~inom eksploziva u jednom eksplozivnom puwewu. kao {to je prikazano jednim delom detaqa v na slici B. Kao prajmer naj~e{}e se koristi liveni pentolit. Tipi~an raspored paqewa eksplozivnih puwewa prilikom jednog minirawa u otkopnom bloku prikazan je na slici B.11.12. Bezotkazno inicirawe eksplozivnih puwewa ima zna~ajan uticaj na efikasno otkopavawe le`i{ta (rudnih tela) primenom VCR metode. Tako|e. kroz minsku bu{otinu. koja su ugra|ena u minske bu{otine jednog otkopnog bloka. koje je povezano sa Nonel cevi za provo|ewe detonacionog impulsa. Stoga je veoma zna~ajno da se za inicirawe eksplozivnih puwewa koriste sredstva za inicirawe koja se odlikuju visokim stepenom pouzdanosti po pitawu bezotkaznog inicirawa. a odmah zatim i prajmer2. Iniciraju}e eksplozivno puwewe naj~e{}e je opremqeno neelektri~nim detonatorom (napr. Naime. Eksplozivna puwewa.

Naime u tim slu~ajevima otkopni blokovi se raspore|uju jedan do drugog. 218 . Zasipavawe praznih otkopa.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Slika B. Zasipavawe Nakon zavr{enog otkopavawa jednog bloka i istakawa rude iz otkopa vr{i se. Gotovo po pravilu. Tip i broj jedinica za utovar i odvoz rude bira se u saglasnosti sa planiranim kapacitetom utovara i odvoza rude. a zatim i od potrebe za dodatnim osigurawem bokova otkopa od zaru{avawa pri ~emu se vr{i magazionirawe rude. pri ~emu se orjenti{u u pravcu pru`awa le`i{ta. zasipavawe praznog. po pravilu. po potrebi. obavezno se primewuje u slu~ajevima kada se vr{i otkopavawe prostranih rudnih le`i{ta. ~esto se koriste utovarno-transportne jedinice sa sandukom. Zasipavawe se. otkopanog prostora. a naro~ito kada postoje ote`avaju}e okolnosti usled kojih ne mo`e da se vr{i ventilacija utovarnih hodnika. kao i da se smawi osiroma{ewe rude prilikom otkopavawa narednog bloka. vr{i se primenom razli~itih tipova utovarno-transportnih jedinica. U slu~ajevima kada se vr{i otkopavawe mawih blokova rude. da bi se spre~ilo wegovo naknadno zaru{avawe. prilikom otkopavawa le`i{ta (rudnih tela) VCR metodom. Pre nego {to se po~ne sa otkopavawem narednog otkopnog bloka potrebno je da se izvr{i zasipavawe prethodno otkopanog bloka. Najefikasniji utovar i odvoz rude. otkopanih prostora mo`e da se vr{i ugradwom suvog zasipa ili hidro-zasipa. vr{i u slu~ajevima kada postoji neposredna opasnost da bi se zaru{avawem praznog. pri ~emu se posti`u veliki kapaciteti. za zasipavawe otkopanog bloka rude koristi se zasipni materijal sa dodatkom izvesne koli~ine cementa. na bilo koji na~in ugrozio nastavak eksploatacije rudnog le`i{ta ili susednih rudnih tela. Dodatak cementa zasipnom materijalu ima funkciju da se postigne ve}a ~vrsto}a zasipa. U zavisnosti od specifi~nih uslova u kojima se vr{i otkopavawe VCR metodom. zasipavawe praznih.Tipi~an raspored paqewa eksplozivnih puwewa u otkopnom bloku prilikom otkopavawa VCR metodom Utovar i odvoz rude Kapacitet utovara i odvoza rude prvenstveno zavisi od planiranog kapaciteta proizvodwe.12 . otkopanog prostora. odnosno otkopanih blokova rude.

U ovom slu~aju osigurawe se vr{i iskqu~ivo da bi se smawilo osiroma{ewe rude tokom otkopavawa i istakawa. Osigurawe prostora u kome se vr{i neposredno obarawe rude. tokom ~itavog vremenskog perioda u kome se vr{i otkopavawa datog otkopnog bloka. ukoliko do|e do pojave novih nestabilnih zona u prostoru nadseka. pre po~etka otkopavawa narednog otkopnog bloka. 219 . Indirektan na~in osigurawa predstavqa primena konturnog minirawa u otkopnom bloku. naj~e{}e se za wegovo osigurawe primewuje ugradwa sidara. pri ~emu se vrlo ~esto paralelno primewuju oba na~ina. Osigurawe otkopa Kao {to je ve} ranije napomenuto. ~ime se spre~ava o{te}ewe bokova otkopanog prostora. koji su prostorno odvojeni blokom rude. mo`e da se vr{i direktan ili na indirektan na~in. odnosno otkopanog prostora u bloku. Prednosti primene VCR metode otkopavawa su: veliki kapacitet proizvodwe. kao {to su: realna potreba za obimnim i detaqnim planirawem otkopa. Osnovne karakteristike VCR metode otkopavawa Osnovne karakteristike VCR metode otkopavawa mogu da se predo~e na jednostavan na~in ukoliko se istaknu najzna~ajnije prednosti i nedostaci wene primene. Ugradwa sidara vr{i se ve} prilikom izrade nadseka. veliki obim radova na bu{ewu minskih bu{otina pre po~etka otkopavawa. niska vrednost koeficijenta osiroma{ewa rude. stabilnost konstruktivnih elemenata otkopa tokom otkopavawa. narednog otkopnog bloka. Tako|e. srazmerno mali obim pripremnih radova. kao i sigurnost radnika prilikom izvo|ewa radova na otkopavawu. Naime iz prostora nadseka vr{i se bu{ewe minskih bu{otina. Obzirom na prostranost nadseka. ali i na ~iwenicu da se nalazi na bezbednoj udaqenosti od zone u kojoj se manifestuje razorni uticaj eksplozivnih puwewa. visoka vrednost koeficijenta iskori{}ewa rude. mogu}nost ograni~ewa kapaciteta proizvodwe usled potrebe za magazionirawem rude. mogu}nost visokog stepena mehanizovanosti. kao i relativno dugotrajani i obimni radovi da bi se ostvarili maksimalni efekti primene metode. kao i svi radovi na minirawu. Tom prilikom otvoren se ostavqa samo onaj deo otkopanog prostora koji sigurno ne}e da izazove zaru{avawe bokova otkopnog bloka do zavr{etka pripreme narednog horizontalnog odseka za minirawe. Ve} prema potrebi ugradwa sidara mo`e da se vr{i i kasnije tokom otkopavawa rudnog bloka. Direktan na~in osigurawa navedenog prostora predstavqa magazionirawe odminirane rude.Dodatak B Zasipavawe jednog otkopnog bloka treba da bude zavr{eno pre po~etka otkopavawa. odnosno minirawa. konsolidovao i time postigao zadovoqavaju}u ~vrsto}u. Stoga prostor nadseka mora da bude do te mere osiguran da bi se obezbedio nesmetan i siguran boravak i manevrisawe radnika. ostavi dovoqno vremena da bi se zasip ocedio. To podrazumeva potrebu da se. prilikom otkopavawa le`i{ta (rudnih tela) VCR metodom otkop je definisan prostorom nadseka i prostorom u kome se vr{i neposredno obarawe rude. nakon svakog minirawa. mogu}nost promene (pove}awa) dinamike otkopavawa. relativno visoki zahtevi po pitawu ta~nosti bu{ewa duga~kih minskih bu{otina. kao i mehanizacije. kao i da bi se spre~ilo zaglavqivawe rude u otkopanom prostoru. potrebno je da se napomenu i slede}i nedostaci VCR metode otkopavawa.

.

Obzirom da kameni blokovi ne trpe minirawe izuzetno su visoki tro{kovi raskrivawa kvalitetnog dela le`i{ta tehnologijama sa rezawem. Alternativa je prelazak na podzemnu eksploataciju kamena.Dodatak V PODZEMNA EKSPLOATACIJA KAMENIH BLOKOVA Proizvodwu kamena na povr{inskim kopovima u Evropi danas poskupquju pove}ani tro{kovi po osnovu za{tite `ivotne sredine. Ovaj trend je naro~ito zapa`en u turisti~kim regijama Mediterana.1 .70 . Slika V. Kod nas je ovaj pristup postao aktuelan u rudniku mermera ″Ven~ac″ kod Aran|elovca. pokazalo je ekonomsku neopravdanost ni pri aktuelnim cenama mermernih blokova. MOD G. Podzemna eksploatacija kamenih blokova rezawem svoj puni zamah do`ivela je u Italiji u oblasti Karare u svetski poznatim le`i{tima mermera. predodre|uje i ~iwenica da su preostali delovi eksploatisanih le`i{ta.Fantini) 221 . sprovedeno od strane razvojne slu`be rudnika. Eksploataciju kamenih blokova osim ovog razloga. Re~ je o kvalitetnom delu mermernog so~iva koje tone u pravcu uspona povr{ine terena. znatno vi{im od svetskih. Ovaj problem je naro~ito izra`en kod eksploatacije u turisti~kim regijama kada su izdaci proizvo|a~a kamena na ime od{tete za ambijentalnu promenu krajolika toliki da se mnogi odlu~uju na obustavu radova. Istra`ivawe mogu}nosti povr{inske eksploatacije ovog dela le`i{ta.Izgled podzemnog otkopa u fazi izrade nadseka (THE CHAIN SAW MACHINES. kao i poznata do sad ne eksploatisana le`i{ta sa dubqim zalegawem ispod povr{ine.

ide u prilog stabilnosti tako nastalih podzemnih prostorija. dakle bez minirawa. dakle konstrukcija otkopa je samonose}a. Sam postupak dimenzionisawa otkopa po kriterijumu stabilnosti je uobi~ajen. Pri radu u otkopu neophodno je takve blokove identifikovati i sidrima u~vrstiti kako bi se trajno spre~ilo wihovo pomerawe i eventualni progresivni lom masiva.Fantini) 222 . ^iwenica da je dezintegracija kamenih blokova obavqena rezawem. Otvarawe ovakvih le`i{ta mo`e biti uobi~ajeno. Problemi su u oblasti ventilacije i tehni~ke za{tite.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Pored toga {to je sama tehnologija rezawa i izdvajawa kamenih blokova iz prirodnog okru`ewa skoro identi~na onoj koja se koristi pri povr{inskoj eksploataciji.Izgled seka~ice u radu (THE CHAIN SAW MACHINES. koji se koristi i kod drugih metoda otkopavawa. MOD G.70 . Komore i sigurnosni stubovi se dimenzioni{u tako da budu trajno stabilni u kona~nom zahvatu bez podgra|ivawa. otvarawa le`i{ta i tako daqe Najozbiqniji problem predstavqa svakako upravqawe masivom koje obuhvata analizu stabilnosi otkopnih i drugih jamskih prostorija i wihovo dimenzionisawe i osigurawe. potkopima i rampama u zavisnosti od polo`aja le`i{ta i zalegawa u odnosu na povr{inu ili formirawem otkopa. Neophodno je raditi strukturnu analizu. odvodwavawa. utvrditi mogu}nost pojavqivawa triangularnih ili slo`enih stenskih blokova koji imaju kinematsku mogu}nost da skliznu u otkop i utvrditi wihov stepen sigurnosti. samim tim bez potresawa. Slika V. podzemni na~in name}e ~itav niz problema koji zahtevaju adekvatno re{ewe. kada i gde je to potrebno.2 . transporta. komora (galerija) direktno sa postoje}eg povr{inskog kopa.

MOD G. odnosno veli~inom bloka koji se re`e.70 . Slika V. U prvoj fazi radi se nadsek odnosno formirawe otkopa i sigurnosnih stubova. {to je uslovqeno gabaritima ma{ine i dimenzijama bloka.4 . odnosno povr{inom.Izgled sigurnosnog stuba formiranog rezawem blokova (THE CHAIN SAW MACHINES.3 .Fantini) 223 . kako bi se ostvario efikasan transport ise~enih blokova i servisirawe otkopa. sa dimenzijama (THE CHAIN SAW MACHINES. Potom se otkopavawe obavqa u eta`ama na dole pri ~emu se konstantno mora odr`avati komunikacija sa prostorijama otvarawa.70 . Visina nadseka je 2-3 m.2 m.Dodatak V Otkopavawe se obavqa generalno na dole u horizontalnim pojasevima koji su definisani dubinom reza. MOD G.Fantini) Slika V.0 do 1. Naj~e{}e se radi o veli~ini od 1.Crte` seka~ice koja se koristi u podzemnoj eksploataciji u fazi izrade nadseka.

.

225 . U konturi od 0.Dodatak G EKOLO[KI PRIHVATQIVIJI NA^IN OTKOPAVAWA RUDNIH LE@I[TA Opis rudnog le`i{ta Hipoteti~no rudno le`i{te bakra zale`e na dubini od oko 500 m pa sve do 1200 m ispod povr{ine terena. Naime. prevashodno iz Ju`ne Afrike. a ukupne rudne rezerve se procewuju na oko 600 miliona tona rude. ali nedefinisanih maksimalnih raspona i sa verovatno velikim gubicima u sigurnosnim stubovima. Metode otkopavawa sa hidrozasipavawem ciklonisanom flotacionom jalovinom verovatno ne zadovoqavaju kriterijum ekonomi~nosti zbog visokih tro{kova transporta zasipa u jamu i ispumpavawa ogromnih koli~ina vode sa velike dubine. S obzirom na veli~inu i prostorni polo`aj rudnog tela mo`e se pretpostaviti obim razarawa od oko 6 miliona metara kubnih natkopnog masiva. grobqe. Ove metode se izme|u ostalog karakteri{u malim iskori{}ewem i visokim osiroma{ewem metala i velikim obimom fizi~kog razarawa masiva. pruga sa duga~kim tunelom. Orudwewe je uglavnom povezano sa silifikovanim andezitima i piroklastitima. `icama. osim toga nalazi na granici velikih dubina i svetska iskustva.6 % bakra. odnosno oko 600 hektara povr{ine terena iznad le`i{ta. ~vrstim i sredwe ~vrstim stenama. govore da otvoreni otkopi mogu biti problemati~ni sa stanovi{ta stabilnosti celokupnog sistema. sa svim zaga|ewima i rizicima vezanim za ovu aktivnost. Orudwewe je porfirskog tipa sa impregnacijama. Predlog novog koncepta podzemnog otkopavawa Predlo`eni koncept otkopavawa je ustvari nov aran`man ve} kori{}enih tehnolo{kih postupaka i proverenih i potvr|enih tehnologija. Iznad le`i{ta na povr{ini se nalazi naseqe. odnosno neka od metoda iz ove grupe. Kao metode izbora name}u se metode otkopavawa sa zaru{avawem. wihovom zamenom uspe{nijim tehnolo{kim postupcima. Fizi~ko-mehani~ke i strukturne osobine stena dozvoqavaju i primenu metoda otvorenih otkopa. gradsku i industrijsku kanalizaciju i infrastruktura koja prati naseqena mesta kao i jo{ neki industrijski objekti. modul elasti~nosti od 33000 do 40000 MPa. Laboratorijskim ispitivawima uzoraka stene utvr|eno je da se jednoaksijalna pritisna ~vrsto}a kre}e od 77 do 87 MPa. kolektor za nekoliko povr{inskih vodotokova. odnosno oboga}ewe mineralne sirovine. Ovo rudno telo je deo le`i{ta koje se ve} dugi niz godina eksploati{e u pli}im delovima i iznad wega se nalazi razgranat i savremen jamski proizvodni sistem sa vi{e kapitalnih jamskih objekata. a ugao unutra{weg trewa oko 40o. `ilicama i re|e nagomilawima. Le`i{te se. Osim toga ovakva eksploatacija sa sobom nosi poznat problem deponovawa odgovaraju}e koli~ine flotacione jalovine na povr{ini u blizini le`i{ta. kohezija oko 20 MPa. a {to je rezultiralo novom konstrukcijom podzemnog proizvodnog sistema ukqu~uju}i tu i pripremu. Izbor tehnologije otkopavawa Opisano rudno telo svojom veli~inom prostornim polo`ajem i fizi~komehani~kim i strukturnim osobnama stena prakti~no ne postavqa ograni~ewa po pitawu izbora metode otkopavawa.3 % sredwi sadr`aj je oko 0. po{lo se od analize lo{ih strana potencijalno upotrebqivih tehnologija.

Otkopavawe sa ostavqawem praznih otkopanih prostora nekom od savremenih metoda. Slika G.Globalna {ema otkopavawa po predlo`enom konceptu 226 .Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Otkopavawe sa zaru{avawem prati velik obim fizi~kog razarawa masiva. ruda zaostala u sigurnosnim stubovima mo`e se nahnadno otkopati. visoki tro{kovi otkopavawa zbog skupog hidrotransporta jalovine u jamu i naro~ito visoki tro{kovi ispumpavawa velikih koli~ina vode. visoku produktivnost i dobijawe rovne rude bez osiroma{ewa. ina~e siroma{na ruda je u procesu otkopavawa podvrgnuta daqem osiroma{ewu. iskori{}ewe le`i{ta je malo.1 . Lo{a strana ovih metoda je relativno mala produktivnost. Sa stanovi{ta za{tite ~ovekove okoline ove metode su najnepovoqnije. o~vr{}avaju}im zasipom na primer. Ovi nedostatci se mogu savladati naknadnim zapuwavawem otkopa. obezbe|uju otkopavawe rude sa malim osiroma{ewem. a otkopavawe ne uzrokuje razarawe okolnog masiva. VCR metodom na primer obezbe|uje ogromne kapacitete. Nepovoqnost kod primene ovih metoda ogleda se u ugro`enoj stabilnosti celog sistema zbog velikog deficita mase adekvatnog veli~ini rudnog tela i visokih gubitaka u sigurnosnim stubovima. naro~ito ako se ima u vidu da je gubitak kod ovih metoda definitivan. a {to omogu}ava sekundarno otkopavawe stubova i garantuje stabilnost sistema. Metode otkopavawa sa zasipavawem ciklonisanom flotacionom jalovinom.

a {to povla~i i visoka investiciona ulagawa u prostorije otvarawa. nivoi primarnog. Na ovaj na~in bezmalo celokupna koli~ina jalovine dobijena u procesu otkopavawa biva vra}ena u otkope. Slede}i nedostatak su visoki tro{kovi i velik ekolo{ki rizik odlagawa ogromnih koli~ina flotacione jalovine. Neuporedivo je mawa potro{wa energije po toni proizvedenog metala u koncentratu. Pasta se odlikuje velikim u~e{}em ~estica ispod 0. Ne postoje problemi vezani za odlagawa flotacione jalovine na povr{ini. ~ime se posti`e konzistencija paste na nivou cementnog maltera. Naknadnim zasipavawem otkopa pastom velike gustine koja ima svojstvo o~vr{}avawa obezbedi}e se stabilnost sistema i otvoriti mogu}nost otkopavawa sigurnosnih stubova formiranih u prvoj fazi otkopavawa. Proizvodwa paste se sastoji u dehidratizaciji jalovinskog otoka do grani~nog te`inskog sadr`aja vode od 18% do 23%. Kako bi se maksimalno koristio gravitacioni tok rude. odvedene prelivom u postupku odvodwavawa hidrociklonom prikupqa se u sabirniku i vra}a u primarni proces. sme{ta se u jamu u blizini le`i{ta. 227 .Dodatak G Zajedni~ka mana svih metoda su visoki tro{kovi transporta i izvoza velikih koli~ina siroma{ne rude sa velike dubine. Potom je na pogodnoj lokaciji potrebno uraditi komore za sme{taj mlinova i flotacionih }elija. na primer zajedno sa vodom koja se kao vi{ak ispumpava napoqe. Proizvod runika. Na ovaj na~in prostorije otvarawa dominantno treba da zadovoqe funkciju servisirawa jame. Metoda blokovskog otkopavawa sa kraternim minirawem vertikalno navi{e ili VCR metoda predstavqa savremen na~in otkopavawa uz primenu savremene visoko produktivne opreme uz malo ili nimalo ru~nog rada. Ta~nije postrojewe za preradu ili flotacija. Problem velikih transportnih tro{kova ogromnih koli~ina rude re{ava se smawewem rastojawa izme|u otkopa i postrojewa za preradu. Voda se skupqa u vodosabirniku i vra}a u proces. Gubitak ~vrste komponente iz suspenzije.2 mm i do 80 % i odnosom cement : jalovina 1:30. Jalovina se pumpa iznad le`i{ta do nivoa za pripremu paste. sekundarnog i tercijarnog drobqewa sme{taju se jedan ispod drugog. Na povr{inu se izvozi samo koncentrat na bilo koji od na~ina. ispod le`i{ta ili u le`i{tu. I kona~no mehani~ki transport velikih masa na velikim rastojawima uz savladavawe velikih visinskih razlika implicira veliku potro{wu energije po jedinici proizvoda (toni metala). pa }e i ulagawa u wih biti znatno mawa. odnosno odvodwavawe jame i transport rude obavqaju se jedinstvenim tehnolo{kim postupkom. jame je koncentrat spreman za metalur{ku preradu.

.

• Glavne prostorije otvarawa raditi kao privremene. onda je le`i{te svakako eksploatabilno. osnovne i otkopne pripreme. U na{im uslovima otkopavaju se samo ona le`i{ta ~ija vrednost i ukupno vreme wegove eksploatacije dozvoqavaju izgradwu rudnika sa skupim investicionim objektima i prate}om infrastrukturom. a to su: princip maksimalnog iskori{}ewa i princip minimalnog o{te}ewa prirodnog masiva. mogu}e je izvr{iti izbor odgovaraju}e tehnologije podzemne eksploatacije. Ukoliko se razlikom vrednosti rude i tro{kova otkopavawa mogu pokriti minimalna investiciona ulagawa. Osnovni principi projektovawa rudnika na malim eksploatabilnim le`i{tima Na malim eksploatabilnim le`i{tima mogu se otvarati rudnici bez kapitalnih objekata i pri projektovawu ovakvih rudnika trebalo bi se rukovoditi slede}im principima: • Ne predvi|ati ulagawa u infrastrukturne objekte. pa i do prognoze direktnih tro{kova otkopavawa. • Rudni~ki krug treba da bude dimenzionisan po principu najneophodnijeg minimuma. • Za otkopavawe koristiti jednostavnije tehnologije. • Za obavqawe svih radnih operacija utovara i odvoza koristiti mobilne ma{ine. • Gra|evinski objekti neophodni za funkcionisawe rudnika treba da budu monta`ni ili da se umesto wih koriste kontejneri. mala eksploatabilna le`i{ta su ona ~ije rezerve ne mogu platiti skupe investicione objekte otvarawa i instalacije u wima. osnovnim fizi~ko-mehani~kim i strukturnim osobinama rude i prate}ih stena i uslovima zalegawa. 229 . Projekat eksploatacije malog le`i{ta ura|en uz po{tovawe ovih principa ni u kom slu~aju ne mo`e dovesti u pitawe po{tovawe dva osnovna principa rudarske proizvodwe. pod odre|enim uslovima. • Ventilaciju rudnika i eventualno odvodwavawe obavqati mobilnim ma{inama i ure|ajima bez stabilnih postrojewa i posebnih rudarskih objekata za te namene.Dodatak D PODZEMNA EKSPLOATACIJA MALIH LE@I[TA Rudarska aktivnost u nekom le`i{tu podrazumeva uslov da je vrednost otkopane rude ve}a od investicionih ulagawa i direktnih tro{kova otkopavawa. • Pomo}ne prostorije otvarawa ne raditi. Saglasno ovome. da se mogu eksploatisati ~ak i veoma mala le`i{ta. • Objediniti prostorije otvarawa. Na osnovu iskustva drugih zemaqa stoji tvrdwa. morfolo{kom tipu. Potom je verifikovanim metodama mogu}e do}i do svih relevantnih tehno-ekonomskih pokazateqa metode. Na bazi geolo{kih podataka o le`i{tu: koli~ini i kvalitetu rude. koje su elasti~nije i ne zahtevaju veliku tehnolo{ku disciplinu i skupu rudarsku opremu. najboqe dizel utovariva~e (i kamione po potrebi) koji su nezavisni po pitawu snabdevawa energijom. potvr|ene u praksi. sa neograni~enim radijusom kretawa i mogu}im raznovrsnim kori{}ewem van osnovne namene.

Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta Otvarawe rudnika rampom Rukovode}i se principom smawewa investicionih ulagawa potrebnih za otvarawe i razradu malih le`i{ta. ka ispuwewu ovog zahteva. Prostorija ~ija bi izrada zna~ila generalno ispuwewe zahteva po pitawu funkcionalnosti. {to uz izbor fleksibilne metode otkopavawa (mogu}nost formirawa ve}eg broja radnih ~ela u otkopu. name}e se potreba za {to mawim obimom radova na izgradwi objekata otvarawa. nizak koeficijent pripreme.. Ovim se zna~ajno smawuje potreba za naknadnim pripremnim radovima u ciqu otkopne pripreme. Prednost izrade rampe kao tehni~kog re{ewa otvarawa i pripreme le`i{ta se ogleda prvenstveno u tome {to se prili~no jednostavnom kombinacijom pravaca i polukru`nih krivina obezbe|uje pra}ewe konture le`i{ta sa unutra{we strane. predstavqa tehni~ko re{ewe izrade prostorije koja bi imala funkciju prostorije otvarawa.) predstavqa optimalno re{ewe eksploatacije malih rudnih le`i{ta.Prikaz otvarawa malog le`i{ta rampom Sa ekonomske ta~ke gledi{ta prednost ovakvog na~ina otvarawa i pripreme se ogleda u tome {to izrada rampe optere}uje investiciona ulagawa do onog trenutka dok se ne ostvari kontakt sa le`i{tem u wegovoj najvi{oj ta~ki. Daqe napredovawe izrade rampe se svrstava u pripremne radove u rudi. Slika D. je rampa spiralnog oblika kako sa tehni~ke tako i sa ekonomske ta~ke gledi{ta. osnovne i otkopne pripreme.. osnovne i otkopne pripreme. te tro{kovi wene izrade optere}uju ovako otkopanu jedinicu (tonu) rude. Razmatraju}i problematiku otvarawa i pripreme malih le`i{ta sa stanovi{ta isplativosti investicionih ulagawa zna~ajan pomak.1 . 230 .

Izrada rampe kre}e sa povr{ine. Na tom nivou otpo~iwe se sa frontalnim otkopavawem rude.00 m od ulaza. Tokom napredovawa izrade rampe kroz rudu. 231 . su sistematski raspore|eni sa rasponom otkopa l = 13 m. Ovim se dodatno mo`e definisati le`i{te. pored spojnih hodnika. do povr{ine (kota +550). nastavqa se sa izradom rampe do slede}e pozicije bliske projektovanoj lokaciji V. odnosno sa kote +500. mo`e se vr{iti izrada smernih i pre~nih istra`nih hodnika. iz we se do projektovane lokacije ventilacionog okna (u daqem tekstu V. zavr{ava se izrada rampe ~ime je dosegnuta najni`a kota le`i{ta (+290).O. ta prate}i generalni pad rampe od 14 % na staciona`i +1050. Sa ove pozicije se izra|uje spojni hodnik do projektovane lokacije V.O.O. ukoliko pre pristupa otvarawu nije bilo dovoqno istra`eno. odakle se ponavqa postupak izrade V. . koje se oprema stubi{tem. Paralelno sa izradom spojnog hodnika i V. do spoja sa ranije izra|enom deonicom istog. nastavqa se vo|ewe rampe kroz le`i{te. kao sistematske za{tite otkopa pri otkopavawu le`i{ta poststubnom otkopnom metodom.O. saglasno principima poststubne otkopne metode.O.00 m od ulaza (kota +350) ostvaruje se kontakt sa le`i{tem. Pomenuti postupak se ponavqa dok se ne dostigne najni`a kota le`i{ta. Pomenuti stubovi.. prate}i generalni pad od 14 %. sa sukcesivnim zasipavawem otkopanih prostora. ~ime se izra|enom du`inom rampe uspostavqa proto~no provetravawe. Vode}i ra~una o polo`aju projektovanih za{titnih stubova.O.1.) izra|uje spojni hodnik.Dodatak D U daqem tekstu bi}e dat tehni~ki opis otvarawa i pripreme so~ivastog rudnog tela strmog zalegawa (nagibni ugao 70°) i ve}e mo}nosti (40 m). kvadratnog oblika popre~nog preseka sa dimenzijom stranice a = 4 m. Tokom izrade rampa se provetrava separatno. Nakon izrade izvesne du`ine rampe. Potom se uskopnom platformom izra|uje V. Na staciona`i +1470. kao {to je prikazano na slici G.

.

No 4. 4.. 10.. 93. 1994. Min. Rock Blasting and Explosives Engineering. London. Moskva.Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta LITERATURA 1.Inst Min. Minerva.. 3.Mitchell S. Metall.. 1995. "Efekti podzemnog otkopavawa metali~nih ruda pri primeni VCR metode".Milanovi} P. CRC Press.Imenitov B. 1994.Veselinovi} V.Petrovi} N.H. Metall. 1976. 1984.H. 16... al. 1987. Inst.A. 18.(Sect. Nedra.1987. Beograd. 2.Barton N. Atlas Copco Tunneling and Mining AB.. Mir Publishers. Vol. Industry). 1965.. 13. USA. "Keyblock bolting".A. 15. 23 Stocholm. (1984). Explosives and Rock Blasting. Oktobar 1984.Atlas Copco. West Publishing Company.Laubscher D. 1974. RGF Beograd. Uporedna analiza naponskog stawa sigurnosnih stubova na prostornim i ravanskim numeri~kim modelima.D. 1984. A 70-81. I Jugoslovenski simpozijum : Bu{ewe i minirawe. industry).mining applications". 12. 1988. A141-200 11. 19. 1983. 6. Underground Rock Excavation. 1994. "Uticajni faktori na efekte kraternih minirawa u podzemnoj eksploataciji". New York. "Vertical Crater Retreat as applied at the Homestake Mine". "Geomechanics classification of jointed rock mass . 7. 17... Mining of Ores and Non-Metalic Minerals.Balkema. Inst. Subotica-Beograd. Petrovi} R.Bieniawski Z. 1981.Atlas Powder Company.. Otvarawe i metode podzemnog otkopavawa rudnih le`i{ta.. Trans.C. Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks. IV Jugoslovenski simpozijum o podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina. 86. Sweden.Agoshkow M. A. Beograd.T. 8. Journal of the International Society for Rock Mechanics. Klasifikacije stenskog masiva i wihova primena. Borisov S. 9.Dimitrijevi} M.T.. Lien R. Trans. Process„ podzemn„h gorn„h rabot pri razrabotke rudn„h mestoro`deni€.Laubsher D. Zbornik radova. Bor. Boyarsky V.. Texas. Min.A: Min.H. Magistarski rad. 5. Geolo{ki zavod Qubqana. A:Min.Persson Per-Anders et.. Dallas. Abisko.Glu{~evi} B. AIME.. 6....R.Gen-Hua Shi & Richard Goodman.S. "Design aspects and effectiveness of support systems in different mining conditions". (sec A). "Practical approach to the numerical stress analysis of mass mining operations". USA. 96.. 233 ...Petrovi} N. "Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel Support". Proceedings of the International Symposium on Rock Bolting. Metall. Torbica S.. Laubscher D. 14..Diering J.Goodman R. Glu{~evi} A. Design and Operation of Caving and Sublevel Stoping Mines. 1977. Rock Mechanics Design in Mining and Tunneling. (Sect. 1997.E. Moscow. Upotreba projekcije lopte u geologiji. Lunde J. Trans.

A. A. SIT Srbije.. Rudarsko-geolo{ki fakultet Beograd. Milanovi} P.Hartman H.Herget G. 1994.Torbica S. Beograd. 30. Nau~no-stru~ni skup: Istra`ivawe i kori{}ewe malih le`i{ta mineralnih sirovina i koncesije. Brown E. 1993. Drugo nau~no savetovawe iz oblasti podzemne eksploatacije le`i{ta ~vrstih mineralnih sirovina. "Zasipavawe otkopa pastama velike gustine".Hoek E. Conf. Proc. pp. XXVI oktobarsko savetovawe rudara i metalurga.. 1994.A. 1990. "Izbor najpovoqnijeg eksploziva za otkopavawe VCR metodom". Littleton.K.Torbica S. RGF . "Stability during shaft sinking .Seminar: Metodologija istra`ivawa ispucalosti stenskih masa u geotehnici..K... 1995. Beograd.. Inc.2. Bor. 1996. London. Society for Mining. Kaiser P.. 23... RGM 46(1995) 9-10. 35. 1980. 1995.. XXV Oktobarsko savetovawe rudara i metlurga.Petrovi} N. New York. . 1995. 26. ISRM.. Svjetlost. Podzemni radovi br.Petrovi} N.3. Beograd. Stockholm. Milanovi} P.Beograd. Balkema. Beograd. Pergamon Press. 234 . 28..Hoek E. Ljubojev M. Glu{~evi} B. "Ekolo{ki prihvatqiviji na~in otkopavawa velikih dubokih rudnih le`i{ta". 34. "Klasifikacija i definicija jamskih prostorija". Tehnologija otkopavawa sigurnosnog stuba 57/4 na II horizontu rudnika "Trep~a" . 1966.Torbica S. Vol..Torbica S.. No. "Rudnici. 1986. 1995.. of 1st.7(u pripremi).. Jugoslovensko savetovawe sa me|unarodnim u~e{}em Rudarstvo i za{tita `ivotne sredine. "Uticaj ispucalosti na stabilnost podzemnih prostorija i izbor parametara sidrewa". Tehnika. Konopka J. 1992.2. 1993. 27. 1996.. SET Vol.. "Strength of Rock & Rock Masses". Ostrava. Colorado. 37. Stru~ni rad..a design guideline for ground support of circular shaft".Stari Trg. Beograd. 31. Metalurgy...[ami} M. Petrovi} N. ~ovekova `ivotna sredina". Jugoslovensko savetovawe sa me|unarodnim u~e{}em Rudarstvo i za{tita `ivotne sredine.F. Int. 29. 22.L. London.Petrovi} N.. Mihajlovi} B.vol.Hoek E.G. "Izbor parametara minirawa u funkciji granulacije odminirane rude upotrebom KUZ-RAM modela".. 38. News Journal. 21.2. 1980. "Mogu}nost podzemne eksploatacije malih le`i{ta".no.Torbica S. Balkema.Torbica S. Methods of Working Coal and Metal Mines..2.. 9851 5073 01C. 1996. Stresses in Rock.. Petrovi} N. Guide to Underground Mining Methods and Applications.. Jakovqevi} D. Atlas Copco MCT AB. Kako nastaje nau~no djelo..Roesner E.Torbica S. 33. and Exploration.. (AIME. 32. RGF Beograd. 39.. Sarajevo. Glu{~evi} A. Poppen S.T. str.10-12. 749-769). 1983. Beograd.. IMM. Lutovac S. "Computer Aided Design of Underground Excavations in Jointed Rocks". 36.C.Hamrin H. Bawden W. 25. 1988..Literatura 20.Torbica S. Underground excavations in rock. 24.. 1997.. on stability in Underground Mining. Support of Underground Excavations in Hard Rock.Woodruff D.. 1. SME Mining engineering Handbook.. Dowi Milanovac.

. Slavko Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih le`i{ta : priru~nik u nastavi / S. Beograd 622. 29 cm Tira` 150. ISBN 86-7352-010-X 1.Beograd : Rudarsko-geolo{ki fakultet.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 1997 (Beograd : Goragraf) . [Nenad] Petrovi}. .234 str. 233-234.Ve`be ID = 58904332 . Petrovi}.CIP .Eksploatacija . Nenad a) Rudnici .22(075. . : ilustr. .Bibliografija: str. [Slavko] Torbica. N.8)(076) TORBICA.012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->