P. 1
međunarodno poslovanje

međunarodno poslovanje

|Views: 60|Likes:
Published by Selma Ahmetbegović

More info:

Published by: Selma Ahmetbegović on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA

FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU MENADŽMENT I MARKETING MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Seminarski rad „UTICAJ MEĐUNARODNOG OKRUŽENJA NA MEĐUNARODNO
PLANIRANJE I POSLOVANJE”

Mentor: Prof.dr Pajo Panić BANJA LUKA, novembar 2012.god. Adnan Ahmetbegović III-1608/12

...................... Planiranje ........................................................................... MeĎunarodno poslovno okruţenje ........................................................................... Globalizacija ........................dr Dubravka Škunca .. 7 5....................................................................... Trendovi i poslovanje . 3 1...................... 17 ............................................................... 13 7.................. 5 4...................... 11 6.......................................................................................................................................................... Poslovanje i proces planiranja aktivnosti preduzeća u meĎunarodnom okruţenju .................. 4 3.......................................................... 1 UVOD ..................................................................................................SADRŽAJ Mentor: doc.................... 4 2.................................. 14 ZAKLJUČAK ............................................ Internacionalizacija poslovanja ....................................................................................... Strategije meĎunarodnog poslovanja..................................................................................................................

Bliţe ćemo opisati trendove koji vladaju na trţitu. i pritom se koristiti primjerima nekih od vodećih internacionalnih kompanija. Poslovanje u njemu. sam pojam meĎunarodnog poslovnog okruţenja. kao i predstavljanje strategija kojima se kompanije koriste u meĎunarodnom poslovanju. Broj kompanija koje se orijentišu van granica svoje matične zemlje raste iz dana u dan. Stoga smo za cilj ovog rada odabrali problematiku planiranja aktivnosti preduzeća na meĎunarodnom trţištu.UVOD Danas gotovo da i ne moţemo pronaći kompaniju koja u potpunosti obavlja svoje aktivnosti oslanjajući se samo na domaće trţište i uslove koji na njemu vladaju. .

razvoj tehnologija. to se ovom segmentu poslovanja mora posvetiti posebna paţnja i posebno planirati njegov razvoj. moţe se tumačiti na različite načine. Kako se drţave i kulture u mnogome razlikuju jedne od drugih.org/sr . Neki od njih su uvećanje protoka dobara. Kao termin. 1 Izvor. sa mogunćnostima za veci protok i razmjenu pojedinaca i ideja. Trendovi i poslovanje Trend globalizacije i sve češćeg interagovanja meĎu različitim drţavama i na različitim poljima. u mnogome su uticali i na moderno poslovanje. 2. novca. Globalizacija „Koncept globalizacije odnosi se na saţimanje svijeta i kristalisanje svijesti o svijetu kao jednom“ – Ronald Robertson Pojam globalizacije koristimo da bismo opisali odreĎene promjene do kojih dolazi u društvu. Naime. kako ono utiče na kompaniju. Kompanije izvoze svoje proizvode na inostrana trţišta. a zatim ga MMF definiše kao “rastuću meĎusobnu ekonomsku zavisnost svih svjetskih zemalja koju je stvorilo povećanje i raznovrsnost broja meĎunarodnih transakcija robe i usluga kao i razmjena kapitala.1 Moţe se reći da je globalizacija samo moderan naziv za nešto što je postojalo još u davnoj prošlosti. te je stoga danas nezamislivo voditi uspješan posao samo u granicama domaće zemlje. migracije. ekonomiji. a i dalje kroz istorju susrećemo niz primjera gdje se vidi da meĎunarodna trgovina i finansije nikada nisu znale za granice. URL. Globalizacija. protok kapitala i protok tehnologija. obraća se posebna paţnja na različite aspekte poslovanja u meĎunarodnom okruţenju. kao i na problematiku planiranja meĎunarodnog poslovanja. korijene globalizacije uočavamo i u poljima tehnologije i politike. uzajamno razumevanje i prijateljstvo meĎu stanovnicima svijeta. njen razvoj i svakodnevno poslovanje. ovdje se mogu javiti jačanje privrednih veza i povezivanje privrednih subjekata. sprovode marketing aktivnosti i zapošljavaju tamošnje stanovništvo. TakoĎe. još u Bibliji se pominju primjeri putujućih trgovaca koji su prodavali i kupovali proizvode širom svijeta. Pod ovim terminom moţemo podrazumjevati stvaranje tzv globalnog sela. organizuju proizvodnju na teritorijama drugih drţava. organizacija. Globalizacija je prepoznatljiva po mnogim trendovima od kojih se većina razvila poslije Drugog svjetskog rata. kao veoma širok pojam. informacija i ljudi. Gledano sa strane marketinga. kulturi a koje dovode do porasta svih oblika meĎunarodne razmjene. Usljed činjenice da je mnogo faktora koji jednu kompaniju mogu ograničiti na polju razvoja meĎunarodnog poslovanja.1. gdje se misli na zbliţavanje različitih dijelova svijeta. kao i stvaranje globalne civilizacije. te ubrzana i generalizovana tehnološka razmjena”. http://sr. godine gde se njime opisivalo finansijsko trţište. U ekonomskom smislu ovde moţemo posmatrati četiri aspekta: protok dobara i usluga. pravnih sistema i infrastruktura. već se internacionalne saradnje proţimaju i sklapaju u raznim segmentima. Kao posljedice.. on ima mnogo širi značaj. Iako se ovaj pojam često posmatra samo sa aspekta ekonomije.wikipedia. globalizacija se prvi put pominje 1983. globalizacija predstavlja rast iširenje meĎunarodnog trţišta dobara.

porast stranih investicija. pa ovde dolazi do veće meĎunarodne razmjene u kulturi. od internacionalizacije poslovnih grana i trţišta. Tako će preduzeća imati veći obim posla. smanjenje troškova transporta i stvaranje slobodnih carinskih zona itd. podrazumjevamo i svaki vid ulaska stranih preduzeća na domaće trţište. TakoĎe. sve do internacionalizacije pojedinih poslovnih aktivnosti preduzeća. kako u svakodnevnom ţivotu. Predpostavka svjetske povezanosti se zasniva na tezi koju su nametnule razvijene zemlje da se dalji racionalni razvoj privrede moţe ostvariti na osnovu oštrijh kriterijuma poslovanja i gde su velike multinacionalne kompanije osnova i nosioci povezivanja. povećava se ulaganje i ubrzano primenjuju inovacije.2 2 Izvor. Kupci će imati priliku da se bolje informišu o novim proizvodima da promjene svoje kupovne navike. porast učešća multinacionalnih korporacija u svjetskoj ekonomiji i dr. Na polju kulture globalizacija je takoĎe uzela maha. Zemlje u svijetu su povezane u multidimenzionalnu mreţu ekonomskih. kao i trţišni potencijali ciljanog trţišta. a internacionalizacija jedan od pratećih aspekata. Ovim pojmom obuhvataju se različite pojave. različitih promjena u drţavnoj politici i dr. koji se preduzima sa odreĎenim poslovnim interesom. Globalizaciju karakteriše sve veća meĎuzavisnost nacionalnih ekonomija sa svjetskom privredom. tu se podrazumjeva prije svega sam čin prelaska meĎunarodnih granica.Kao ekonomske karakteristike globalizacije navode se stopa rasta meĎunarodne trgovine. globalizacija je širi pojam. Ipak. Internacionalizacija poslovanja Često se dešava da se pojmovi “globalizacije” i “internacionalizacije” smatraju sinonimima. a sve u cilju povezivanja različitih subjekata na širem meĎunarodnom području. 3. kao što je već objašnjeno. Dalje kroz rad videćemo šta sve podrazumjevamo pod pojmom “internacionalizacije” i kako se velike multinacionalne kompanije organizuju po ugledu na ovaj trend. Kao uzroci za preduzimanje aktivnosti internacionalnog karaktera mogu se javiti zasićenost domaćeg trţišta. Kada govorimo o internacionalizaciji poslovanja.com/ttp_seminari_nastavnici/internacionalizacija . i nemalo puta ćemo ih ovako sresti. pa dolazi do promjene sastava društvenih vrijednosti. Neki od osnovnih ciljeva za započinjanje procesa internacionalizacije poslovanja jesu prije svega rast kompanije i smanjenje troškova. Rezultati ovog procesa mogu se posmatrati sa različitih aspekata. a javlja se i prostor za rast ţivotnog standarda. i drustvo će osjetiti uticaj internacionalizacije poslovanja. primećuje se i razvoj globalnih telekomunikacija. nova menadţerska znanja kao i prilike za razvoj ljudksih potencijala. tako i u literaturi.. Uslov za globalizaciju je internacionalizacija svetske proizvodnje i trgovine.awardspace. rasta meĎunarodnih putovanja i turizma. http://bknezevic. razvoj meĎunarodnih standard i porast značaja meĎunarodnih zakona i sudova. socijalnih i političkih veza. porast meĎunarodnog protoka kapitala. pa niţe. lakšeg pristupa kulturnim razlikama i širenja multikulturalizma. TakoĎe. promjenu profitabilnosti. razvoj globalnih finansijskih sistema. kao i nastup domaćih preduzeća u inostranstvu. uticaj na status i imidţ preduzeća. promjene u troškovima. Konačno. Na samom trţištu dolazi do povećanja konkurencije i novih načina ponašanja. URL. meĎukulturnog povezivanja meĎu drţavama.

 Four seasons. Neke od vodećih internacionalnih kompanija danas su:  Coca Colla. Kako se i sve dalje aktivnost preduzeća moraju planirati u skladu sa okruţejnem u kojem preduzeće egzistira.Kao glavne prepreke procesu internacionalizacije javljaju se nedostatak znanja o trţištima i okruţenju i nedostatak iskustva u meĎunarodnom okruţenju. ova kompanija predstavlja kombinaciju duboko usaĎene unutrašnje kulture u dobroj kombinaciji sa spoljašnjim okruţenjem.. Kao tajnu uspjeha. pritom obezbeĎujući inovativnu tehnologiju dostupnom svima. zatim nedostatak resursa i potencijala u preduzeću za nastup u meĎunarodnom okruţenju. posebnu paţnju ćemo obratiti na pojam meĎunarodnog poslovnog okruţenja i njegovog uticaja na poslovanje. IKEA i mnoge druge. www. čak i pored izazova zbog velikih kulturnih razlika u zemljama Bliskog istoka. Apple. koja danas prodaje svoje proizvode u preko 200 različitih zemalja svijeta. ova kompanija uspela je da izgradi jedan od najvećih brendova današnjice. tako i širom svijeta. poteškoćama i nedostacima. kao i nefleksibilna uprava preduzeća (nedostatak entuzijazma i manjak menadţerskog odlučivanja u uslovima rizika). danas svojim signalom pokriva sedam evropskih i pet azijskih zemalja. AFLAC. I još: SouthWest Airlines. URL. Toyota. 3 Izvor.ppt .efst. proširio je svoju mreţu sa jednog na 85 hotela u 35 različitih zemalja. kompanija porijeklom iz Norveške. lanac hotela. ali i da pokrije potrebe i ţelje korisnika iz gotovo svih krajeva svijeta.3 Uprkos svim preprekama. zbog mnogobrojih benefita koji povezivanje sa inostranstvom donosi. Izlaskom na meĎunarodno trţište preduzeće je pogoĎeno različitim uticajima koji potiču upravo iz ovog internacionalnog okruţenja. za skoro 50 godina koliko postoji. veliki dio kompanija danas ipak će se okrenuti širenju opsega svog poslovanja van granica matične drţave. FedEx. sa ciljem da kreira i iskoristi mogućnosti na svim terotorijama na kojima posluje.  Telenor.hr/nastava/92/Internacionalizacija%20poduzeca. kompanija koja razvija svoju globalnu inicijativu fokusirajući se na mobilizaciju resursa kako u kompaniji. Aktivnom meĎunarodnom strategijom. Google.  Microsoft.

u suštini. Asteci sa Majima.). pravnih i ekonomskih uslova. U analizi spoljnog okruţenja posebnu vaţnost imaju metodi predviĎanja eksternih trendova. Stoga rukovodioci svoj posao obavljaju kako u preduzeću tako i u okruţenju. trţišnih uslova. Istovremeno. da bi potom dobila izraz robno-novčane i interesne razmene. Prema tome.U zavisnosti od veličine preduzeća. kako kvalitativno tako i kvantitativno. Postoji nekoliko dimenzija koji bliţe odreĎuju ovaj pojam. Rimljani sa Egipćanima. najprije kroz primitivno-naturalne forme. Za meĎunarodnu trgovinu se moţe reći da je stara koliko i ljudska civilizacija. Kada organizacija istupa na meĎunarodnu poslovnu scenu. ono se prilagoĎava promjenama u okruţenju. shodno tome. vrlo slične onima koje djeluju na nacionalnom poslovnom području. što se odnosi na resurse. jer se sile koje djeluju iz okruţenja menjaju vrlo brzo. naročito predviĎanje prodaje i metodi ekonomskog. internih i eksternih. Pojedini narodi su od samog početka ispoljavali su potrebu da trguju izmeĎu sebe (Kinezi sa Mongolima. okruţenje je i vrlo dinamično. susreće sa silama u okruţenju koje su. Američki Indijanci sa Kolonistima i si. Analiza okruţenja odnosi se na istraţivanje internog i eksternog okruţenja i na korišćenje rezultata ovih ispitivanja za donošenje odluka. podrazumjeva skup različitih faktora. MeĎunarodno poslovno okruţenje. Pod uticajem okruţenja podrazumjevamo dogaĎaje koji se odigravaju izvan preduzeća i na koje ne moţemo uticati. i samo pod tim uslovom ono će biti u stanju da ostvari zacrtane ciljeve. tehnološkog razvoja i raspoloţivosti i resursa. pri čemu su njihove meĎusobne veze i odnosi izuzetno sloţeni. ona se. kao i o problemima koji se u njemu dešavaju. pa zbog toga moraju imati znanje o okruţenju . Posebno se strategijski ciljevi odnose na zahtjeve i uslove okruţenja. potreba. U tom smislu ističe se značaj strategije. po prirodi. Struktura ponude i struktura traţnje u pojedinim dijelovima svijeta je bila vrlo različita. Trgovina se vrlo dinamično razvijala. Istoka i Zapada. Ispitivanje unutrašnje sredine doprinosi razumevanju ukupnih snaga organizacije. To okruţenje u kome organizacije posluju čini se vrlo kompleksnim. tako da su principi nejednakosti postali principi po kojim se dugo vremena odvijala meĎunarodna razmjena izmeĎu Sjevera i Juga.4. kao i stručnost menadţera. kao promišljene kombinacije poslovnih poteza koja će omogućiti da kompanija uspostavlja profitabilne odnose sa svojim okruţenjem i razvija konkurentsku prednost na datom trţištu. tehnološkog i društvenog predviĎanja. Istina o tome da u svetu postoji mali broj bogatih i veliki broj . kao i organizacione strukture kao kritične varijable za efikasno ostvarivanje ţeljenih ciljeva. meĎusobno djelovanje okruţenja i preduzeća kao otvorenog sistema je od posebnog značaja. kao i to kako ih rešiti. Međunarodno poslovno okruženje Planske akcije na duţi rok preduzeća kao cjeline predstavljaju proces koji uključuje ispitivanje okruţenja. razvoj pojedinih funkcija ili operacija. zatim kroz kolonijalni i imperijalni okvir. koji značajno utiču na poslovanje preduzeća a potiču iz činjenice da organizacija posluje van granica svoje zemlje. jer je broj sila kojima treba upravljati i uzeti ih u obzir vrlo veliki. Ovako se identifikuju jake i slabe strane preduzeća.

Povezivanje i saradnja su postali aktuelni trendovi kako na makro nivou tako i na mikro nivou.siromašnih vremenom je postajala sve očiglednija. sve je očiglednije da će uključivanja pojedinih zemalja u tokove meĎunarodnih ekonomskih odnosa najvećim djelom zavisiti od njihovog odnosa prema savremenim tehnološkim i trţišnim promjenama u svijetu. MeĎutim interes ljudi za uključivanje u svjetske trţišne tokove pojedinih zemalja se povećavao i uz razvoj nejednake razmjene. koja je postajala i sve oštrija i sve više meĎunarodnog karaktera. Dakle. Posmatrano iz ugla preduzeća. od posebnog značaja postaje činjenica da savremeno poslovanje neposredno diktira ukupne konkurentske odnose u meĎunarodnim razmjerama. robota. Na rastuću internacionalizaciju meĎunarodnog poslovanja poslednjih decenija snaţan uticaj su imali sledeći faktori:  Konkurencija. kako bi se ostvarila ekonomska opravdanost i prihvatljiva konkurentnost. što je uticalo na to da su pojedinačne firme vrlo teško ili uopšte nisu mogle da uspešno razvijaju nove proizvode  Povećane barijere ulaska na pojedina trţišta su postale logična posledica viših i oštrijih konkurentskih standard  Veći značaj ekonomije obima pri dostizanju ţeljenog nivoa meĎunarodne konkurentnosti Rastući značaj meĎunarodnog biznisa i menadţmenta se moţe dovoditi u vezu kako sa vrlo dinamičnim promjenama u odnosima izmeĎu pojedinih zemalja. tako i sa promjenama u ponašanju preduzeća na svjetskom trţištu. Povećava se broj privrednih sektora i industrijskih grana. Posmatrano sa drţavnog aspekta. pa i u manje razvijenim zemljama. aviona. Povećana internacionalizacija već internacionalizovanog biznisa predstavlja globalno repozicioniranje već afirmisanih svjetskih kompanija i poznatih marki. kao i stvaranja adekvatne trţišne klime u njima samim. koje su postajale i brţe i skuplje. a uspješna preduzeća sve više unapreĎuju svoju internu fleksibilnost i eksternu otvorenost. automobila. Danas postoje mnoge nove tehnologije kod konkurenata u Evropi. bez obzira da li jedno preduzeće igra aktivnu i vodeću ulogu ili ima minimalni značaj u tim odnosima. . Proizvodnja brodova. televizora. dolazeći čak i iz zemalja trećeg sveta  Tehnološke promene. kompjutera i drugih elektro ureĎaja. čelika. Ekonomska meĎuzavisnost pojedinih djelova svijeta postaje sve očiglednija. bez obzira da li jedno preduzeće internacionalizuje svoje poslovanje samostalno i direktno ili indirektno i naslanjajući se na velike i superiornije. Japanu. Pozicija pojedinih preduzeća će zavisiti od brzine prilagoĎavanja i adekvatnog poslovnog i konkurentskog profilisanja. video kaseta. kao i proizvodnih kapaciteta koji moraju biti projektovani na podlozi potencijala svjetskog trţišta. pozicija pojedinih zemalja će posebno zavisiti od njihovog odnosa prema savremenim trendovima razvoja tehnologije i trţišta. uz kontinuirano širenje sopstvenog trţišnog i razvojnog horizonta.

kako bi preţivjela. . obuće. iza kojih stoje velika ulaganja u istraţivanja. Pored toga. Dolazi do skraćivanja vremena. a time i bez pouzdanog pravnog sistema.  sistem idejnih i vrijednosnih kategorija jednog drustva (kako ljudi misle). Uloga prava je od ogromnog drţavnog. što dodatno uvećava značaj i ulogu prava u meĎunarodnom poslovanju i menadţmentu. značajnim delom doprinosi ukupnom procesu globalizacije poslovnih aktivnosti. U meĎunarodnom menadţmentu se vremenom mora biti spreman na prihvatanje potpuno novih pravnih regulativa. koji nastoje da iskoriste prednosti globalnih trţišta. Biznisa nema bez ugovora. Pravo uvijek i svugdje propisuje pravila igre. kultura se moţe posmatrati kao skup normi ponašanja oko kojih se prepoznatljiva društvena grupa dogovorila u odreĎeno vrijeme i na odreĎenom mjestu.  sistemski uslovi akcionog i radnog potvrĎivanja pripadnika jednog društva (kako se ljudi radno potvrĎuju). Kultura moţe da se razumije kao način na koji ljudi ţive i kako se odnose jedni prema drugima i njihovom okruţenju. Dakle. opšteg karaktera:  problem nedostatka meĎunarodnog poslovno . moraju da računaju na primenu globalnih poslovnih strategija. Materijalne i opipljive manifestacije poprimaju svoj izraz kroz funkcionalne objekte. Proizvodnja za potrebe svjetskog trţišta postaje jedino ekonomski logična. Moţemo reći da kultura predstavlja set razlicitih vjerovanja i vrijednosti koje karakterišu i izdvajaju jednu socijalnu grupu. umetničke predmete. Zaključujemo da savremeni razvoj proizvodno tehničkog faktora. i odreĎeni proizvodi široke potrošnje i niţe vrijednosti. kao i novih interpretacija postojećeg. Nove tehnologije i proizvodne inovacije doţivljavaju sve brţu difuziju i afirmaciju u meĎunarodnim razmjerama. Zakonska regulativa i pravna sigurnost opredeljuju poslovnu klimu u svakoj zemlji.pravnog okvira  problem sučeljavanja različitih pravnih sistema. pravo predstavlja promenljivu i dinamičnu kategoriju. promjena starog prava. razvoj i proizvodnju.kao i proizvoda visoke tehnologije. Ova definicija prije svega govori o potrebi za identifikovanjem i uvaţavanjem svakog društvenog entiteta u meĎunarodnim razmjerama.  problem trodimenzionalnog dejstva faktora prava  problem kompetentnog rješavanja pravnih tema u meĎunarodnom menadţmentu. političkog. zahvaljujući izmjenama u načinu proizvodnje i trţišnim strategijama. Ţivotni ciklus proizvoda i tehnologije se rapidno skraćuje. narod ili jedno organizovano društvo u odnosu na druge. TakoĎe. Kultura ima materijalne i nematerijalne manifestacije. kultura predstavlja sve što ljudi imaju. Tako se danas povećava broj proizvoĎača odeće. dobijaju status globalnih zajedno sa svojim proizvoĎačima. misle i rade kao pripadnici jednog prepoznatljivog društva" (Feiraro. a unutar njega tri univerzalna ljudska principa koja dobijaju svoje različite verzije u različitim kulturama:  materijalno tehnički i ekonomski uslovi ţivota (šta ljudi imaju). pa čak i odreĎenih vrsta hrane i pića. privrednog i civilnog značaja u svakoj zemlji. 1990). Za meĎunarodni menadţment posebnu relevantnost imaju sledeći problemi i orijentiri pravnog okruţenja. U različitim zemljama nije različita samo pravna regulative nego su i različiti načini njene primjene.

U meĎunarodnom biznisu se uvijek nailazi na odreĎenu vrstu startne diskriminacije zbog sučeljavanja sa razlikama u političkim okruţenjima. Što je nivo meĎunarodnog poslovnog angaţovanja veći. uprkos ispoljavanoj heterogenosti.kulturnom identitetu širom svijeta. Sposobnost preduzeća da privlači. Cilj meĎunarodnog menadţera jeste da što objektivnije procjeni dejstvo političkih faktora. Kulturno raznolika grupa ili tim je bolja od kultumo homogene grupe u rješavanju sloţenih zadataka. nacionalna ili etnička pripadnost i religija su osnovne komponente jedne kulture. Snaga Jevreja ne leţi u poloţaju i ekonomskim potencijalima njihove matične drţave. knjiţevnost. Kulturno različitim grupama potrebno je vrijeme da prevaziĎu teškoće zajedničkog rada. Jezik. otvara se mogućnost i primjećuje tendencija etničkog povezivanja i odrţavanja izvornog kulturnog identiteta u svjetskim razmjerama. zadrţava i motiviše ljude iz različitih kultura moţe mu obezbjediti višestruke prednosti nad konkurentima. Japanac je prepoznatljiv po svom nacionalno . Što se tiče uspjeha ili neuspjeha preduzeća u inostranstvu prevashodno zavisi od načina uklapanja u novi trţišni i poslovni ambijent. meĎunarodnoj politici. sagleda političko okruţenje firme i analizira njegov uticaj na strategiju meĎunarodnog poslovanja. meĎunarodnom pravu. ukoliko se iskoristi na principima efekata multikulturnog menadţmenta. otvorenije i integrisanije sa drugima. moţe da bude osoben izvor meĎunarodne i globalne konkurentske prednosti. muziku. Kulturna heterogenost u jednom preduzeću. Zbog toga. Kao neminovna posljedica procesa liberalizacije i globalizacije. koliko leţi u snazi i potencijalima njihove kulture i njihovih ljudi. Sve dok se bude insistiralo na suverenosti pojedinih naroda i pojedinih drţava.kulturnom i poslovno . faktor politike ima posebno značajno i osetljivo mesto za meĎunarodno poslovanje i menadţment. ali moţe biti manje uspješna u rješavanju i izvoĎenju rutinskih zadataka i poslova. Ovo se posebno dogaĎa u poslednjoj četvrtini dvadesetog vijeka pošto je stanovništvo u većini zemalja svijeta postalo mnogo obrazovanije.vještine. Jedna od najčešćih grešaka u meĎunarodnom . dotle će i postojati potreba za upotrebom pojma "meĎunarodno". ma gde bio. Vlade svih zemalja vode politiku koja je u interesu svojih graĎana i svojih preduzeća. MeĎunarodno orijentisano preduzeće mora shvatiti da nema ni jedne zemlje u svijetu koja dozvoljava potpuno slobodan i neregulisan protok robe i usluga preko nacionalnih granica. to je uloga faktora politike veća i naglašenija. Kulturna raznovrsnost predstavlja veoma značajnu priliku za ostvarivanje sinergije. bilo da se govori o meĎunarodnim ekonomskim odnosima. pojedine nacionalne kulture su sve više počele da se prepliću i utiču jedna na drugu. Hindu i Arapsku kulturu je moguće prepoznati preko njihovih predstavnika bilo da sa njima saraĎujemo u njihovim matičnim zemljama. vrijednosni sistem koji ljudi koriste u kontaktima sa okolinom. ObezbeĎivanje suverenosti se po definiciji realizuje kroz konkretan politički okvir i politički subjektivitet. ili u potpuno udaljenim dijelovima svijeta. informisanije. meĎunarodnim finansijama ili meĎunarodnom marketingu. Zahvaljujući zapanjujućim tehnološkim dostignućima u oblasti komunikacija i transporta. IzmeĎu političkog okruţenja i meĎunarodnog biznisa i menadţmenta postoji naglašena meĎuzavisnost. Kinez je uvek Kinez. Nematerijalni aspekti kulture se ispoljavaju kroz mentalni sklop. Savremeni menadţment postaje sve više multikulturan.

već se sa postojećom organizacionom i kadrovskom strukturom poslovi sa inostranstvom obavljaju od slučaja do slučaja.menadţmentu proizilazi iz vjerovanja i pretpostavke da osoba koja pokazuje uspjeh na domaćem trzištu moţe ostvarivati iste efekte i sa istim metodama u drugačijem kulturnom ambijentu. te da se u hodu mora prilagoĎavati novonastaloj situaciji. obraćanje više paţnje na nešto što do sada nisu a sve to u cilju bolje poslovanja. Poslovna praksa nas ipak uči da su malobrojna preduzeća koja sebi mogu da dozvole luksuz da im kupci "dolaze na noge''. Kompanije dugo i detaljno planiraju proces internacionalizacije. to se kao potreba javlja formiranje dugoročne strategije i konkretnih ciljeva. Osnovne odgovornosti menadţera: planiranje. mogućnosti su beskonačne. On još savetuje otvorenost i ţelju za učenjem. preduzeća pokušavaja da posluju sa što manje grešaka. ali ove aktivnosti postaju komplikovanije i predstavljaju izazov kada organizacija stupa u višekulturnu sredinu. danas ima korisnike u 30 različitih zemalja.scribd. izdvajamo jednu švedsku IT kompaniju.. ali se isto tako moţe desiti da kompanija neplanirano bude uvučena u polje meĎunarodnog biznisa.4 5. On kaţe da se najveći izazovi u započinjanju procesa internacionalizacije upravo nalaze u stavu zaposlenih. http://www. Ova mala kompanija je osnovana 2004. Do slične greške dolazi i ukoliko se olako mijenja sopstveni predstavnik i pregovarač u konkretnom meĎunarodnom poslu. Direktor i suvlasnik ove kompanije. Samo renomirani proizvoĎači skupih i svijetski poznatih proizvoda mogu da računaju na ovakvu povoljnost. bitno je što više koristiti partnere. bila najpametnija stvar u istoriji poslovanja kompanije. zarad daljeg razvoja poslovanja. U ovom slučaju. http://www. Michal Lantz kaţe da je izlazak njegove kompanije na meĎunarodno trţište. URL. MeĎunarodni menadţment vezan je za vlasništvo i menadţment sredstava i operacija izvan granica matične zemlje.. nakon detaljne analize okruţenja. organizovanje. a menadţeri moraju prihvatiti internacionalizaciju kao ključan element u planiranju. uglavom se javljaju u obliku prodaje proizvoda i usluga na inostranom trţištu. Kako je danas izlazak na meĎunarodno trţište postao nuţnost. godine i za samo nekoliko godina poslovanja. reorganizacija postaje nuţna. Poslovanje i proces planiranja aktivnosti preduzeća u međunarodnom okruženju Samim tim što organizacija posluje na meĎunarodnom trţištu.me/?p=818 .com/doc/38463181/Branko-Rakita-Medjunarodni-Biznis-i-Menadzment Izvor. Danas. Često kao barijeru shvatamo jezičke i kulturne razlike. nastup na inostranoj poslovnoj sceni se posmatra jednostavno kao način da se uvećaju prihodi od prodaje. U ovoj fazi. 4 5 Izvor. Accedo Broadband. koje je nekada i najlakše prevazići.inovatorium. rukovoĎenje i kontrola. TakoĎe. a kada jednom počnemo da se takmičimo.5 Prvi koraci kompanija u internacionalnom biznisu. URL. nameće nam se pojam meĎunarodni menadţment. U preduzeću izostaju napori da se formira zasebno odeljenje koje bi se bavilo isključivo aktivnostima vezanim za rad sa inostranstvom. ostaju nepromijenjene. Kao primjer kompanije koja je aktivno preuzela inicijativu izlaska na meĎunarodno trţište. uključujući u poslovanje visoko kvalifikovane kadrove. tako da mogu da organizuju prodaju preko svog prodajnog odeljenja u zemlji direktno krajnjim korisnicima.

Ostvarili su takav uspeh da je Ford U. potrebno je uloţiti odreĎene napore kako bi ona ipak na neki način ostala dio velike cjeline koju internacinalna kompanija predstavlja. Ovakav pristup je potpuno opravdan kada preduzeće nema potrebni know-how. Sa druge strane. specifičnosti pojedinih trţišta su toliko izraţene da je neophodna saradnja sa organizacijama koje dobro poznaju lokalnu regulativu. Ford of Europe je iskoristio resurse. niti finansijsku snagu da bi istupilo samostalno na meĎunarodnu poslovnu scenu. Iako kćerka kompanija posluje kao djelimično samostalan entitet. (proizvodnja. Kompanije koje primenjuju ovu strategiju prenose samo dio svojih bazičnih sposobnosti u proizvodnji i distribuciji u zemlju u koju se poslovna aktivnost širi. Neke od kompanija koje nam o tome svjedoče su Coca-Cola.S. Sa druge strane okeana. prilagoĎene potrebama gradske voţnje. veštine i znanje majke firme u svojoj borbi za lidersko mjesto na trţištu automobila u Evropi. običaje i navike potrošača. McDonald's I dr. pa se tako neke poslovne funkcije. visoko kvalitetne kadrove i viziju preduzeća okrenutu ka stalnom napretku i praćenju trendova. . marketing) spuštaju na nivo ogranka. u Fordu U. pokazalo se u situaciji kada su japanski proizvoĎači ušli na trţište automobila u SAD nudeći male modele. Ovde izdvajamo primer kompanije Ford Motor Company. prilikom istupanja na trţište Evrope. Ipak. U zemlji koja predstavlja ciljno trţište organizacija otvara novi ogranak koji funkcioniše sa značajnim stepenom autonomije. proveo narednih deset godina u nastojanjima da uhvati korak sa japanskim konkurentima. Koliko je ovakav pristup bio pogrešan. Pepsi-Cola. Vrlo često ogranak funkcioniše u toj meri zasebno u odnosu na majku firmu da je jedina veza koja se uspostavlja izmeĎu majke firme i strane ogranka kroz transfer profita i dividendi. proizvodeći male modele koji su bili prilagoĎeni potrebama kupaca sa Starog kontinenta. a ne treba ni zanemariti mogućnost učenja u oba pravca. Ovo se radi sa ciljem da se svim kupcima u svim zemljama u kojima nastupaju ponudi standardizovan proizvod. poslovali su u dubokom ubeĎenju da američko trţište ţeli velike. na nivou korporativne centrale. usljed nastojanja da se zadrţe standardi i razvije brend kompanije. Naime. Zbog izraţenih internacionalnih razlika neophodno je da se u manjoj mejri proizvodi prilagode potrebama potrošača na datom trţištu. Ogranci nastavljaju da funkcionišu kao kvazisamostalna preduzeća koja imaju veliku autonomiju u kreiranju planova za sopstvene poslovne aktivnosti. Obostrana komunikacija je od ključnog značaja. ovi ustupci su relativno mali.Neke kompanije se odlučuju da na inostranom trţištu nastupe angaţovanjem posrednika.S. Organizacija koja primenjuje multinacionalnu strategiju na pritiske iz okruţenja odgovara tako što svoje proizvode i usluge u potpunosti prilagoĎava potrebama potrošača u svakoj zemlji u kojoj posluje. Ovo su u glavnom kompanije koje poseduju dovoljno finansijskih sredstava. imamo kompanije koje vide mogućnost izlaska na meĎunarodno trţište kao izazov i priliku za ekspanziju. pa će stoga ulagati sredstva u istraţivanja i obuke u cilju razvoja sopstvenog potencijala i strategije za meĎunarodno poslovanje. prodaja. Osim toga. moćne automobi le i nisu pokazivali nikakvu inicijativu da iskoriste dizajnerske vještine i znanje u proizvodnji malih automobila svoje divizije u Evropi. dizajn proizvoda. dok funkcije istraţivanja i razvoja. Ovde se organizuje sopstveni set aktivnosti koji će omogućiti kreiranje vrijednosti za potrošača. Ford Motor Company osnovao je Ford of Europe kao samostalni entitet. dizajna proizvoda i marketinga ostaju kod kuće.

Tu je i druga grupa preduzeća koja se u meĎunarodne tokove uključuje „usput“. Ipak. U komunikaciji sa okruţenjem susrećemo se sa izazovima u smislu da nam je domaće okruţenje donekle dostupno i lako pronicljivo. ili pak usluge posrednika. donošenja odluka i realizacija usko su povezani. ili usljed smanjenja traţnje na domaćem trţištu. usljed pojave traţnje na inostranom trţištu. to se uočavaju razlike u pristupu razvoja strategije i planiranju aktivnosti preduzeća. Bez obzira na to da li će kompanija za svoj izlazak na meĎunarodno trţište upotrijebiti sopstvene mogućnosti. pa danas kompanije ne vide ovo kao problem. na domaćem terenu imamo stabilnu i homogenu finansijsku klimu i jednu valutu. Planiranje Kada govorimo o aktivnostima preduzeća u internacionalnom okruţenju. dok nas van granica očekuju različiti finansijski uslovi. pa se gubi mogućnost korišćenja pozitivnih efekata ekonomije obima. benefiti od izlaska na meĎunarodno trţište i razvoja u ovom pravcu. susrećemo se sa razlikama na polju politike. dok se kod meĎunarodnog poslovanja susrećemo sa raznim sociokulturnim faktorima. većim brojem jezika i nacionalnosti. Na prvom mjestu. onda ga logično prati i planska meĎunarodna orijentacija. Kod istraţivanja trţišta u jednoj zemlji moţemo se sresti sa relativno homogenim trţištem. kada planiramo na nivou jedne zemlje. koja će ispratiti uspešnu realizaciju internacionalizacije poslovanja. Naime. Kada govorimo o finansijskom aspektu. Stoga su menadţeri primorani da prihvate internacionalizaciju kao okvir za planiranje i donošenje odluka. dok razlike na maĎunarodnom nivo u za sobom nose raznolikosti u ovom pogledu. pa i potrebama za različitim pristupom. Internacionalizacija postaje domonirajući faktor ka kome se usmeravaju aktivnosti preduzeća. Dugoročne odluke koje donosimo praćene su visokim stepenom neizvesnosti zbog velikog broja različitih faktora koji deluju na inostranim trţištima. kako će rasporediti svoje funkcije i njima upravljati. Na kraju. pravila igre su poznata i postoje bolje mogućnosti za prikupljanje relevantnih podataka. aktivnosti planiranja.MeĎunarodno poslovanje podrazumjeva visoke troškove proizvodnje. Zbog toga su pouzdane i relevantne informacije ključne za proces planiranja. različite valute i nivoi stabilnosti i kupovne moći. imamo samo jednu nacionalnost i jedan jezik. značajni su i troškovi koordinacije toka resursa izmeĎu kćerki i matičnog preduzeća. ali ne i najmanje vaţno. različiti politički faktori u različitim drţavama na više načina pomaţu ali i ograničavaju . 6. jer se proizvodnja odvija istovremeno u više geografski proizvodnih jedinica. Kako postoje značajne i nezanemarljive razlike izmeĎu nacionalnog i internacionalnog okruţenja u kome preduzeće egzistira. samim tim i različitim stavovima. usljed prirodnog procesa razvoja. biće više nego izazovno da prikupi sve potrebne informacije i da razumije načine poslovanja i strategije drugih. uvek je od ključnog značaja formiranje odgovarajuće strategije. daleko su veći od troškova koje sama strategija nosi sa sobom. Ukoliko se preduzeće odluči za istupanje na meĎunarodno trţište. shvatanjima. Kada se kompanija razvija u više različitih drţava. Uz to.

7. pa sve do konkretnih aktivnosti i zadataka na nivou proizvodnje. Pri tome su posebno značajni pojedini faktori meĎunarodnog okruţenja. kao i sve ono što nam moţe osigurati prednost na domaćem ili inostranom trţištu. Kompanija moţe uspješno poslovati na inostranom trţištu i ako nema formalno napisanu strategiju. već i na proizvodnju. od tehničkog razvoja do sociokulturnih promjena. znati da im se prilagodimo ali i da ih iskoristimo na pravi način.Beograd 2009. pa je potrebno shvatiti ih. uslova koji dominiraju u meĎunarosnom okruţenju i analize mogućih alternativnih strategija. usluge. . uzimajući u obzir jake strane i slabosti preduzeća i značajnih konkurenata. neophodno je da ova strategija proţme sve nivoe upravljanja. 6 Prof. Četiri glavne komponente prilikom formulisanja startegije (po Asnoffu) :     Domen proizvoda . Strategije međunarodnog poslovanja Strategiju moţemo posmatrati kao usmjeravanje preduzeća na uslove konkurentnosti. Za dugoročni uspjeh ove ideje. Dr Vesna Milićević. Vektor rasta pokazuje pravac kojim se preduzeće kreće s obzirom na kombinaciju proizvoda/usluga.poslovanje. koju će formirati vrhovni menadţment. Strategijski plan se izraĎuje polazeći od ciljeva preduzeća. str 134. novije tendencije“. što znači da inicijativu moramo prepoznati pijre svega u misiji i viziji preduzeća. Fakultet organizacionih nauka. Različiti proizvodi/usluge kreiraju se za različite kupce jer kupci imaju različite potrebe.6 Kada govorimo o formiranju strategije za istupanje i razvoja poslovanja na meĎunarodnom trţištu. što je ilustorvano sledećom matricom vektora rasta.trţište Matrica vektora rasta Konkurentska prednost Sinergija Domen proizvoda konkretno se odnosi na poslove kojim će se organizacija baviti. „MeĎunarodni menadţment. gdje pod usmjeravanjem ne mislimo samo na kupce. prodaju. MeĎunarodno strategijsko planiranje predstavlja kombinaciju strategijskog i meĎunarodnog planiranja. podrazumevajući i meĎunarodne poslovne aktivnosti. neophodno je zalaganje svih zaposlenih. ali manje uspješno nego komapnija koja imaju dobro razvijenu strategiju.

novi pristupi donjeće odreĎene konkurenstke prednosti i poboljšati rezultate odabrane strategije.  Što se tiče razvoja trţišta. Sljedeća komponenta.na postojećem trţistu. Odnosi se na prodaju postojećih proizvoda/usluga. Porter izdvaja tri osnovne strategije:  VoĎstvo u troškovima. fokusirajući se na elemente koji se visoko vrednuju kod kupaca. traţi se novo trţište za postojeće proizvode/usluge. konkurentska prednost odnosi se na način kojim će preduzeće iskoristiti svoje snage i time biti bolje od konkurenata na domaćem i inostranom trţistu. Novi proizvodi. gde se dalje koristimo strategijama niţih troskova ili diferencijacije sa ciljem ostvarivanja konkurentske prednosti. UvoĎenjem inovacija stalno se usavršavamo. Kada govorimo konkurentskoj prednosti.  Razvoj proizvoda/usluga odnosi se na razvijanje novih proizvoda/usluga za postojeće trţiste. to se preporučuje da se ova funkcija locira u različite zemlje u kojima kompanija posluje.  Diferencijacija kao strategija omogućava nam da budemo jedinstveni u svom sektoru. nove tehnologije. čime smo u mogućnosti da ponudimo proizvode I usluge po niţim cenama I ostvarimo veće prihode.  Fokusiranje podrazumeva usredsreĎivanje na odreĎeni segment trţišta. Kako su inovacije fokus odeljenja za istraţivanje I razvoj. a zaključci formirali na osnovu boljeg poznavanja okruţenja.  Diverzifikacija znači razvijati novo proizvodi/usluge za novo trţište (domaće ili inostarno). napredujemo i otvaramo nove mogućnosti za razvoj.Trţište Proizvod/usluga Sadašnje Novo Sadašnji Penetracija trţišta Razvoj trţišta Novi Razvoj proizvoda/usluga Diverzifikacija trţišta Slika 1: Komponente vektora rasta  Penetracija trţišta govori o rastu preko povećanja trţišnog učešća za postojeće kombinacije proizvode/usluge – trţište(domaće ili inostrano). kako bi se omogućio lakši priliv informacija. koje podrazumeva postizanje niţih troškova proizvodnje sa fokusom na zadrţavanjekvaliteta. Vaţno je napomenuti da su inovacije ključne za uspeh ma koje strategije. .

Fakultet organizacionih nauka. Dr Vesna Milićević. tako oslanjajući se na ove funkcije multinacionalne kompanije moţemo podeliti na :  Kompanije sa izrazito razvijenim startegijskim planiranjem  Kompanije fokusiranje na finansijsku kontrolu  Kompanije kod kojih je akcenat u menadţmentu na startegijskoj kontroli Svaka od ovih kompanija ima svoje prednosti i mane. str 201. Ona se vezuje za meĎusobno delovanje pojedinih dijelova.7 7 Prof. pa tako moţemo reći da su startegijski planeri ostvarili rast profita i intenzivan razvoj. sinergija se odnosi na konsolidovanje snaga preduzeća. ali su teţile da rastu putem akvizcije. povezanih tako da povećavaju efikasnost i efektivnost. Kako su jedne od značajnih funkcija menadţenta planiranje i kontrola. „MeĎunarodni menadţment.Na kraju. novije tendencije“. Kompanije sa strategijskom kontrolom takoĎe su dobro poslovale.Beograd 2009. Kompanije fokusirane na finansijsku kontrolu su imale uspješno finansijsko poslovanje. . ali često nisu uspjevale da pronaĎu pravu kombinaciju strateških i finansijskih ciljeva. Na ovaj način smo pokušali da objasnimo da postoje različiti pristupi procesu menadţmetnu u multinacionalnim kompanijama.

Karakter opšteg ili mega okruţenja deluje na prirodu internacionalnog menadţmenta. nakon što je upoznalo okruţenje. Nove struje diktiraju izlazak na meĎunarodno trţište kao uslov za opstanak kompanije. Radi upoznavanja internacionalnih odnosa. bitno je istaći da.ZAKLJUĈAK Vidjeli smo da je trend internacionalizacije u tolikoj mjeri uzeo maha. kao menadţeri. kulturna i politička dimenzija. Na ovaj način. odabrati strategiju kojom će na novoj teritoriji nastupati. da ih iskoristimo na najbolji način. da pozitivno utičemo i da drugačije stvari tumačimo konstruktivno. da poslovanje u granicama samo jedne zemlje polako ostaje u prošlosti. moramo naučiti da im se prilagodimo. Kod izbora orijentacije i strategijskih varijanti ključni faktor je ocjena efekata različitih elemenata internacionalnog okruţenja. Za kraj. kakve god okvire meĎunarodno okruţenje nudilo. Ključne faktore opšteg okruţenja čine ekonomska. menadţment mora upoznati širok set okruţenja koji su tipični za domaće uslove. i u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima isplanirati konkterne ciljeve i buduće akcije. tako i na meĎunarodnom trţištu. pravna. kako na domaćem. direktno doprinosimo uspjehu naše kompanije. odnosno pojedine nacionalne ekonomije. pošto ispoljava širok trend uslova unutar kojih treba pozicionirati odreĎenu kompaniju. Preduzeće će. Okvire za poslovanje postavlja meĎunarodno poslovno okruţenje u kome kompanija nastavlja da egzistira. .

wikipedia. 2004. novije tendencije“. 3.awardspace. Boţo Matić. Vesna Milićević. “MeĎunarodni menadţment. 4.hr/nastava/92/Internacionalizacija%20poduzeca. http://bknezevic.scribd.com/doc/38463181/Branko-Rakita-Medjunarodni-Biznis-i-Menadzment 8. 2. Fakultet organizacionih nauka. http://sr. www. 1996. Sinergija nakladništvo. Ekonomski fakultet Tuzla. http://www. http://www. Rešad Begtić. “MeĎunarodno poslovanje”.efst.ppt 7.com/ttp_seminari_nastavnici/internacionalizacija 6.LITERATURA 1.me/?p=818 . “Spoljnotrgovinsko poslovanje”.org/sr 5.inovatorium. Beograd 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->