PITANJA IZ KOMUNIKOLOGIJE Primenjuju se od junskog ispitnog roka 2001. 1. Odredjenje i definicija informacije 2. Proces semjoze po Č. Morisu 3.

Organizovanje informacija na faktografskom i vrednosnom nivou 4. Intencija, istinitost i objektivnost poruke 5. Vrste poruka 6. Sermantičke (pragmatske ) poruke 7. Estetičke (estetske) poruke 8. Jezik diskurzivnih simbola 9. "Jezik" prezentacionih simbola 10. Funkcija informacija u socijalnom životu 11. Prve torije o funkcijama i efektima informacija 12. Neomarksistička i kritička teorija o funkcijama informacija 13. Teorija o "dnevnom redu" i teorija o "koristima i zadovoljstvima" 14. Kulturološke torije o finkcijama informacija 15. Znak, simbol, i smisao u porukama 16. Odredjenje fenomena komuniciranja 17. Društvo - okvir ljudske komunikacije i različiti tipovi civilizacija 18. Neverbalno komuniciranje 19. Interpersonalna komunikacija 20. Masovna komunikacija 21. Dvostepena komunikacija 22. Komunikacioni čin i komunikaciona situacija 23. Štampa kao masovni medij 24. Radio kao masovni medij 25. Film kao masovni medij i filmska publika 26. TV spektakl i TV publika 27. Posrednici u ljudskoj komunikaciji i njihove funkcije 28. Procesi naknadne rekonstrukcije poruka kod različtih masovnih medija 29. Osnovni modeli masovnog komuniciranja (transmisioni, ekspresivni, dodeljivanje publiciteta, socijalna konstrukcija značenja) 30. Novi oblici komunikativne prakse koji nastaju u informacionom društvu 31. Šta je komunikologija 32. Rumorna komunikacija (glasine) 33. Društvene pretpostavke masmedijske nezavisnosti 34. Sloboda informisanja i cenzura 35. Masmediji, manipulacija i propaganda 36. Masmediji i masovna kultura Obavezna literatura za ispit: -Radojković M./ Djrodjević T, Osnove komunikologije, FPN i Čigoja, Beograd, 2001. -Radojković M./Miletić.M, Komuniciranje,mediji i društvo, Stylos, Novi Sad, 2006. -Djordjević Toma, Teorija masovnih komunikacija, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd,1989.