Ustrojstvo, organizacija, upravljanje i nadzor nad radom Fonda Fond za zaštitu okoliša FBiH je strukturirana neprofitabilna javna ustanova

u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu. Fond za zaštitu okoliša FBiH je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša broj: 01-337/03 od 8. jula 2003. godine (objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 33/03). Prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Fond obuhvaća djelatnosti u vezi sa prikupljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Fondom upravlja Upravni odbor (7 članova), a kontrolu rada Fonda vrši Nadzorni odbor (3 člana). Predsjedavajući Nadzornog odbora je Franjo Petričević, a članovi: Maida Ćurevac i Borivoje Galić. Predsjedavajuće i članove oba organa imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa direktor, Safet Harbinja. Predsjedavajući Upravnog odbora je mr. Pero M. Goluža, dipl. ing., a članovi su: Karmela Mabić, Selim Babić, Nermin Delalić, Željko Peštić, Zehrudin Isaković i Dževad Berbić.Upravni nadzor, nadzor nad zakonitošću rada i opštih akata Fonda obavlja Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Nadzor nad primjenom odredaba Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona, u sklopu svojih nadležnosti provodi Inspekcija zaštite okoliša. Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknada i drugih sredstava obaveznika plaćanja, u skladu sa Zakonom, obavlja Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Djelatnost Fonda Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša FBiH čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koristit će se naročito za sljedeće namjene:
       

podršku u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema međunarodnoj zajednici iz oblasti zaštite okoliša; suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti princip odgovornosti za izvršavanje štete određenom licu (zagađivač plaća); troškove sprečavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva neposrednu intervenciju; potpora mjerama u cilju zaštite okoliša, naročito u oblasti razvoja i finansiranja informativnog sistema, obrazovanja i širenja informacija; unapređivanje razvoja ekonomske strukture koja je povoljna po okoliš; očuvanje zaštićenih prirodnih područja; unapređivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša; očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unapređivanje stanja okoliša.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u vezi sa pribavljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti

a sve u cilju postizanja osnovnog prava građana na zdrav okoliš. projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša. održivog korištenja. međunarodnih finansijskih institucija i tijela. poticanje. a posebno:       stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem. kao osnovnih uslova održivog razvoja. vođenje baze podataka o programima. utvrđenih Statutom Fonda. Promovira ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sistematskog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša. te potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje. a djelatnici Fonda će odgovoriti na svako Vaše pitanje. U obavljanju svoje djelatnosti. Javnost rada Fonda Rad Fonda je javan. upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda. posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša iz sredstava stranih država. zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. javnosti. Svoj rad ostvaruje u saradnji sa stručnim. očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije. naučnim i drugim institucijama na svim nivoima. međunarodnim ugovorima čija je članica Bosna i Hercegovina. te drugim programima i spisima u području zaštite okoliša. Fond primjenjuje načela transparentnosti. objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda dobre prakse. uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja zaštite okoliša u skladu sa:Federalnom stategijom zaštite okoliša. . Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda. možete ih postaviti ovdje. planovima zaštite okoliša donesenim na osnovu Strategije. te domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.očuvanja. pružanje stručnih usluga u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša. obavljanje i drugih poslova u vezi sa poticanjem i finansiranjem zaštite okoliša.

obaveznici plaćanja naknada iz člana 18. stave 1.. . te pravna lica koja potrošnjom energije onečišćuju okoliš. Korisnici okoliša. energetski subjekti koji obavljanjem energetske djelatnosti onečišćuju okoliš. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH.. Zakona o Fondu. alineje 1.. u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. su:    pravna i fizička lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša.Obaveznici plaćanja Zagađivači okoliša. drugih okolinskih zakona i/ili međunarodnih propisa. Zakona o Fondu su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima. za koje je propisana obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš. odnosno.. odnosno građevnim cjelinama koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti. proizvode/robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš. alineja 3. stava 1.. su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama. pravna i fizička lica koja proizvode ili uvoze proizvode/robe koje su štetne tvari ili ih sadrže. stave 1. Obaveznici plaćanja posebne naknade iz člana 18. obaveznici plaćanja naknada iz člana 18. alineje 2.. drugim propisima i/ili međunarodnim propisima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful