FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

Ustrojstvo, organizacija, upravljanje i nadzor nad radom Fonda Fond za zaštitu okoliša FBiH je strukturirana neprofitabilna javna ustanova

u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu. Fond za zaštitu okoliša FBiH je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša broj: 01-337/03 od 8. jula 2003. godine (objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 33/03). Prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Fond obuhvaća djelatnosti u vezi sa prikupljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Fondom upravlja Upravni odbor (7 članova), a kontrolu rada Fonda vrši Nadzorni odbor (3 člana). Predsjedavajući Nadzornog odbora je Franjo Petričević, a članovi: Maida Ćurevac i Borivoje Galić. Predsjedavajuće i članove oba organa imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa direktor, Safet Harbinja. Predsjedavajući Upravnog odbora je mr. Pero M. Goluža, dipl. ing., a članovi su: Karmela Mabić, Selim Babić, Nermin Delalić, Željko Peštić, Zehrudin Isaković i Dževad Berbić.Upravni nadzor, nadzor nad zakonitošću rada i opštih akata Fonda obavlja Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Nadzor nad primjenom odredaba Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona, u sklopu svojih nadležnosti provodi Inspekcija zaštite okoliša. Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknada i drugih sredstava obaveznika plaćanja, u skladu sa Zakonom, obavlja Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Djelatnost Fonda Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša FBiH čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koristit će se naročito za sljedeće namjene:
       

podršku u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema međunarodnoj zajednici iz oblasti zaštite okoliša; suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti princip odgovornosti za izvršavanje štete određenom licu (zagađivač plaća); troškove sprečavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva neposrednu intervenciju; potpora mjerama u cilju zaštite okoliša, naročito u oblasti razvoja i finansiranja informativnog sistema, obrazovanja i širenja informacija; unapređivanje razvoja ekonomske strukture koja je povoljna po okoliš; očuvanje zaštićenih prirodnih područja; unapređivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša; očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unapređivanje stanja okoliša.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u vezi sa pribavljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti

uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja zaštite okoliša u skladu sa:Federalnom stategijom zaštite okoliša. održivog korištenja. naučnim i drugim institucijama na svim nivoima. te potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje. Svoj rad ostvaruje u saradnji sa stručnim. obavljanje i drugih poslova u vezi sa poticanjem i finansiranjem zaštite okoliša. te drugim programima i spisima u području zaštite okoliša. javnosti. Fond primjenjuje načela transparentnosti. pružanje stručnih usluga u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša. utvrđenih Statutom Fonda. možete ih postaviti ovdje. U obavljanju svoje djelatnosti. a djelatnici Fonda će odgovoriti na svako Vaše pitanje. kao osnovnih uslova održivog razvoja. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda. a posebno:       stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem. očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije. a sve u cilju postizanja osnovnog prava građana na zdrav okoliš. Promovira ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sistematskog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša. posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša iz sredstava stranih država. međunarodnih finansijskih institucija i tijela. planovima zaštite okoliša donesenim na osnovu Strategije. . upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda. međunarodnim ugovorima čija je članica Bosna i Hercegovina. vođenje baze podataka o programima. objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda dobre prakse. projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša. poticanje. te domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Javnost rada Fonda Rad Fonda je javan.očuvanja.

su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama. alineje 1. te pravna lica koja potrošnjom energije onečišćuju okoliš. obaveznici plaćanja naknada iz člana 18.. Zakona o Fondu.. stave 1..Obaveznici plaćanja Zagađivači okoliša.. stave 1. odnosno. Korisnici okoliša. energetski subjekti koji obavljanjem energetske djelatnosti onečišćuju okoliš. odnosno građevnim cjelinama koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti. za koje je propisana obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš. . u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. alineja 3.. obaveznici plaćanja naknada iz člana 18. drugih okolinskih zakona i/ili međunarodnih propisa. Obaveznici plaćanja posebne naknade iz člana 18. Zakona o Fondu su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima. proizvode/robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš. drugim propisima i/ili međunarodnim propisima. pravna i fizička lica koja proizvode ili uvoze proizvode/robe koje su štetne tvari ili ih sadrže.. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH. stava 1. alineje 2. su:    pravna i fizička lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful