Ustrojstvo, organizacija, upravljanje i nadzor nad radom Fonda Fond za zaštitu okoliša FBiH je strukturirana neprofitabilna javna ustanova

u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu. Fond za zaštitu okoliša FBiH je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša broj: 01-337/03 od 8. jula 2003. godine (objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 33/03). Prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Fond obuhvaća djelatnosti u vezi sa prikupljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Fondom upravlja Upravni odbor (7 članova), a kontrolu rada Fonda vrši Nadzorni odbor (3 člana). Predsjedavajući Nadzornog odbora je Franjo Petričević, a članovi: Maida Ćurevac i Borivoje Galić. Predsjedavajuće i članove oba organa imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa direktor, Safet Harbinja. Predsjedavajući Upravnog odbora je mr. Pero M. Goluža, dipl. ing., a članovi su: Karmela Mabić, Selim Babić, Nermin Delalić, Željko Peštić, Zehrudin Isaković i Dževad Berbić.Upravni nadzor, nadzor nad zakonitošću rada i opštih akata Fonda obavlja Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Nadzor nad primjenom odredaba Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona, u sklopu svojih nadležnosti provodi Inspekcija zaštite okoliša. Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknada i drugih sredstava obaveznika plaćanja, u skladu sa Zakonom, obavlja Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Djelatnost Fonda Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša FBiH čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koristit će se naročito za sljedeće namjene:
       

podršku u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema međunarodnoj zajednici iz oblasti zaštite okoliša; suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti princip odgovornosti za izvršavanje štete određenom licu (zagađivač plaća); troškove sprečavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva neposrednu intervenciju; potpora mjerama u cilju zaštite okoliša, naročito u oblasti razvoja i finansiranja informativnog sistema, obrazovanja i širenja informacija; unapređivanje razvoja ekonomske strukture koja je povoljna po okoliš; očuvanje zaštićenih prirodnih područja; unapređivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša; očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unapređivanje stanja okoliša.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u vezi sa pribavljanjem sredstava, poticanjem i finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti

posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša iz sredstava stranih država. . poticanje. možete ih postaviti ovdje. naučnim i drugim institucijama na svim nivoima. obavljanje i drugih poslova u vezi sa poticanjem i finansiranjem zaštite okoliša. Javnost rada Fonda Rad Fonda je javan. zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Promovira ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sistematskog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša. Svoj rad ostvaruje u saradnji sa stručnim. planovima zaštite okoliša donesenim na osnovu Strategije. kao osnovnih uslova održivog razvoja. Fond primjenjuje načela transparentnosti. uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja zaštite okoliša u skladu sa:Federalnom stategijom zaštite okoliša. projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša.očuvanja. održivog korištenja. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda. a djelatnici Fonda će odgovoriti na svako Vaše pitanje. međunarodnim ugovorima čija je članica Bosna i Hercegovina. međunarodnih finansijskih institucija i tijela. a posebno:       stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem. utvrđenih Statutom Fonda. upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda. te drugim programima i spisima u području zaštite okoliša. te potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje. vođenje baze podataka o programima. javnosti. objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda dobre prakse. pružanje stručnih usluga u vezi sa finansiranjem zaštite okoliša. a sve u cilju postizanja osnovnog prava građana na zdrav okoliš. očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije. U obavljanju svoje djelatnosti. te domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.

obaveznici plaćanja naknada iz člana 18. alineje 1.. odnosno građevnim cjelinama koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti.. stava 1. odnosno.. Korisnici okoliša.. stave 1.Obaveznici plaćanja Zagađivači okoliša. te pravna lica koja potrošnjom energije onečišćuju okoliš. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Obaveznici plaćanja posebne naknade iz člana 18.. alineje 2. u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. pravna i fizička lica koja proizvode ili uvoze proizvode/robe koje su štetne tvari ili ih sadrže. alineja 3. su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama. . Zakona o Fondu. proizvode/robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš. za koje je propisana obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš. drugim propisima i/ili međunarodnim propisima. su:    pravna i fizička lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša. Zakona o Fondu su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima.. stave 1. obaveznici plaćanja naknada iz člana 18. drugih okolinskih zakona i/ili međunarodnih propisa. energetski subjekti koji obavljanjem energetske djelatnosti onečišćuju okoliš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful