PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

okretanje dijelova slike. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. CD-ROM. različiti pogledi na crtež. kružnica. zvučno-slikovni zapis. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. slike. Pokretanje i izvršavanje programa. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. osnovni elementi crteža . Kopiranje i premještanje dijelova slike. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Osnovna svojstva operacijskog sustava. načini pohranjivanja podataka. MB. Pohranjivanje brojeva. načini prikaza podataka u računalima. bajt. informacija. Logičke izjave. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. znakova. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. GB). Elementi programa. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. rasprostranjene mreže. fizike i kemije. pravokutnik. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. standardni grafički formati i datoteke. elipsa. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. ~2~ . uređivanje boja. midi) i slike (bmp. Osnove logičke funkcije (I. Pojam i uloga operacijskog sustava. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Obrada teksta Program za obradu teksta. ILI. Sustavska programska oprema. Odlomak. Uređivanje teksta. jpeg). način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. grafički prikaz tabličnih podataka. Procesor. zvuka i videa nizom bitova. Datoteka. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. metodički pristup alatu za obradu teksta. računalni edukativni programi. CD-RW. Kako radi računalo. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Multimediji na računalu (zvučni zapisi. znanje. crteži i slike u programu za obradu teksta. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. baza podataka. DVD-ROM. disketa. Ulazni i izlazni uređaji.Informatika December 1. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. informacijski sustavi. Memorija računala. uređivanje gotovih crteža. kvadrat. Osnove matematičke logike. Tablice. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. računalne igre). KB. Jedinice za količinu memorije (bit. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. Brzina prijenosa. DVD-RW). te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. NE). gif.piksel i raster.

Umetanje tablice. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Pojam rekurzije. Internet Internet i njegova organizacija. Uporaba baza podataka. Organizacija baza podataka. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Auto Thumbnail. kružnice i elipse. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Izmjena stranice. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Rad s porukama. Uporaba jedne varijable. katalozi metatražilice). Korištenje adresara. Mijenjan je vrijednosti varijable. naredba pridruživanja. Vrste pogleda na dokument (normalni. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. Slike (umetanje. uporaba petlje. Prikazivanje prezentacije. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. C/C++. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. vrući dijelovi slike). Pascal. ponavljanje niza naredbi. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Vrste pogleda na slajdove.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . postavljanje veza na sliku. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. tekstovni. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Resample.programski jezici: Logo. Uporaba dviju i više varijabli. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Tipovi podataka: brojevni.Informatika December 1. Tipovi podataka. Izgled prozora program i njegovo podešavanje. Procedure i funkcije. Uređivanje glavnog slajda. Komunikacija na Internetu ~3~ . Ispitivanje pravilnog rada. Elementi programa (okruženje. pravokutnici. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Osnovni uslužni programi na Internetu. Slanje i primanje poruka. petlje. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. kreiranje i spremanje novog dokumenta). otvaranje i spremanje prezentacije). Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Elementi programa (okruženje. uređivanje teksta na slajdovima. Crtanje grafičkih oblika. QBasic. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Preview). logički operatori. grananje na alternativne nizove naredbi. Virusi i antivirusna zaštita. Upiti o sadržaju baze. Ispis prezentacije. HTML. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Beval. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Unošenje podataka u bazu. Programiranje . Umetanje komponenti. Organizacijski dijagram. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. fizike i kemije. umetanje novog slajda. znakovni. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. Postavljanje hiperveze na tekst. Osnovne kornjačine grafike. aritmetički operatori.

Brojevni sustavi s bazom 2. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. ~4~ . Metoda demonstracije. 2011 (mrežne novine. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. 8. Ponavljanje.Chat. Logički sklopovi. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Princip sistematičnosti i postupnosti. Kodovi i ASCII tablica kodova.Informatika December 1. Uvođenje učenika u nastavni rad. Priprema nastavnika za nastavni sat.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . logički operatori. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. ponavljanju i vježbanju. Projektna nastava. 10 i 16. Vježbanje. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Diferencirana nastava. Metoda čitanja i rada na tekstu. Princip zornosti i apstraktnosti. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Princip aktivnosti i razvoja. MS NetMeeting). Princip primjerenosti i napora. Oblici rada u nastavi informatike. O brada novih nastavnih sadržaja. Metoda razgovora. mrežni razgovori . Metoda pisanja. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. Metoda usmenog izlaganja. Netiquette (bonton na Internetu). Metoda crtanja. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. ICQ. Princip analize i sinteze.

darovit učenik.ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo . 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.

uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.Informatika December 1.

85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 92/10. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 86/09. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 135/97. 76/10. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 47/99. 105/10. 29/97. 55/01.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 8/98. 41/01. 113/00. 28/01. 124/00.Informatika December 1. 90/11) Pravilnik o načinima. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93.

I. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava .php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi . Stričević.hr/index.azoo.hr/index.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .azoo. Zagreb. Maleš.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . Školska knjiga.Informatika December 1.D.

: Revolucija u učenju. 2004. Školska knjiga.Zagreb. (1994): Školska dokimologija.slideshare.L. G. Tipex. Educa. E. Giesecke. Educa. Zagreb Grgin. T. Zagreb. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Educa. C. Zagreb.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www. Jensen. J. Guberina-Abramović.. Školska knjiga. H.: Nadarenost-prepoznavanje. 2002.D. Zagreb. Zagreb Terhart. Jastrebarsko.: Super-nastava.slideshare. 1993. Buzan. Veble Commerce.slideshare. Zagreb. Pedagoški servis. Zagreb..: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. Zagreb. Educa. Matijević.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. Slap. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. 2006. A.: Uvod u pedagogiju (prijevod). (ur. Čudina Obradović.: Izvanučionička nastava. 2004. ŠK i HPKZ. Školska knjiga. E. Matijević.91. 2004. Zagreb.slideshare.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi. Strugar. Grgin. Naklada Slap. v. Lukša. M. Zagreb. M. Dryden. i Vos. T. 2001. 2002. 2004. (2001): Metode poučavanja i učenja. Zagreb. 2003. Skok P.): Timska nastava u školskoj praksi.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www.: Školsko ocjenjivanje znanja. M. Educa. 2001.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www. W. Glasser. razumijevanje i razvijanje.: Didaktika.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ . Educa Kyriacou. T. ŠK. (1994): Kvalitetna škola. Ž. Slaviček.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi.Informatika December 1.: Kako izrađivati mentalne mape. Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Lučko. Zagreb. (1997): Temeljna nastavna umijeća.slideshare.

Alinea Longo. I. zbirka praktičnih primjera. (1998): Agresivnost. (1991): Mikropedagogija. Alinea. Zagreb Bratanić. Zagreb.. Hudina. H. Alinea Gossen C. razgovor. priručnik za savjetnike voditelja. (2004). Zagreb. V. V. ~ 10 ~ . problemi i konflikti u školi. (2001): Roditeljstvo se može učiti. 2. Psihologija obrazovanja. Alinea Winkel.priručnik za početnike i iskusnije istraživače.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . J. D. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. (1994): Restitucija. perspektive i procesi. Zagreb. R. 2. Koller-Trbović. Zagreb. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb.priručnik br. M. Marko M usluge.o. V. d. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). HPKZ. Djeca prva. P.Vern. Zagreb Raundalen. 3. N. Zagreb. Educa Stoll. (2003). Školska knjiga. Alinea Perry Good. Zagreb. (1994): Komuniciranje s djecom . V. Zagreb. (2001): Kako uspješno učiti u timu. (1995): U potrazi za srećom. Zagreb. Zagreb. Znamen Gudjons. (1995): Razgovori s obiteljima. temeljna znanja.o. Zagreb. Moja prava (2005). M. i Stričević. priručnik za djecu Bratanić.. E. Alinea Brajša.. Zagreb. Zagreb. D. Educa Matijević. IEP . (2001): Vježbanje životnih vještina . 2011 Dodatna literatura Desforges. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole.. M. Zagreb. P. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. Alinea Buljan-Flander G.priručnik za razrednike. (1993): Pedagoška komunikologija. Alinea. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . (1997): Susret u nastavi. H. Školska knjiga Brajša. Zagreb. Zagreb. Zagreb. 2004. Zagreb. B. M. Zagreb. Dobrobit Jull.Informatika December 1. Alinea Čudina-Obradović. Kocijan D. M.. Alinea Bašić. Diane (1994): Restitucija . Školska knjiga Mužić. Žižak (1994): Integralna metoda. Zagreb. J. Zagreb.preobrazba školske discipline . Miljković. VlahoviÊć-Štetić. Školska knjiga Klippert. D. Greene. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. (2002): Didaktika. Bez straha u školu (2004). Rijavec. Educa Vizek Vidović. I. (1993): Pedagogija.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. preobrazba školske discipline. (1995): Mirotvorni razred. D. Zagreb. Zagreb Maleš. Zagreb: Educa Jurić. Školske novine Richman. Djeca prva. Školska knjiga Chelsom Gossen. (1993): Pedagoška komunikologija. Roditelji i prava djeteta (2004).: 1. Ch. M. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece.

Educa Bićanić.. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. A. priručnik za učitelje osnovnih škola. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. Janković. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. Educa Kocijan-Hercigonja. F. Dijete. (1996): Moje dijete se mijenja. V. Zagreb. u čemu je problem?. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Školska knjiga. S. Društvo za psihološku pomoć. V. Naklada Slap Malić. Zagreb Staničić. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb Miljković. Zagreb. Bognar. A. B.E. (1994): Kako biti bolji roditelj. Škola. (1994): Čuda se ipak događaju. (1994): Ovisnosti. V.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . L. Zagreb. Jastrebarsko. Temposhop. Zagreb Arambašić.priručnik za razrednike. Alinea ~ 11 ~ . L. L. (1996): Zločesti đaci genijalci. Ðakovo Shapiro. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . S. Zagreb. L. J. Zagreb Perry Good.. Zagreb. J. Rijavec. Zagreb. Alinea Faber. (1993): Didaktika. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. Zagreb. (1981): Razrednik u osnovnoj školi. D. Mozaik knjiga Bastalić. Školska knjiga Manenica. A. M.o. Mazlish. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. I. Zagreb. 3. 314-316...21. I. (2001): Psihološke krizne intervencije. Zagreb. str. Školska knjiga Uzelac. Napredak. Alinea Jurić. 24. M. Bagić.pozadina učeničkog rada. Brdar. B. 2011 Buljan-Flander. Kratis Neill. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. I. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. Karlović.. IEP Brooks-Borner. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Alinea Janković.o. Obitelj. T. Zagreb. (2001): Vježbanje životnih vještina . G. M. J. Zagreb. E. Marijević. Alinea Rijavec. (1998): Didaktika. Alinea Bognar. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. (1994): Budimo prijatelji. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. M. Vlastita naklada Napan. Školska knjiga Jelavić. Marko M usluge d. J. E. i suradnici. IEP Filipović. HPKZ. Znamen Juul. K. (1995): Vaše kompetentno dijete. A. (1996): Pristupanje obitelji. D. V. Prevela Aida Matković. Bošnjak. J. (1994): Neverbalna komunikacija. stoljeće. Gordon. 1. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. (1989): Razrednonastavna klima .. Zagreb Mijatović. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. 32. (1997): Drugo lice škole. Zagreb. Zrno br. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi.Informatika December 1. br.

(1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. S. str. 9-10. 2011 Sullo. Lavrnja. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. Napredak. V. str. Zagreb Jurić.. R. (1991): Roditelji i nadareno dijete. Napredak. U: Vrgoč. Zagreb.škola . (2001). M. Zagreb. HPKZ. 133: 189 . Čudina-Obradović. Naklada Slap. (2003): Psihologija obrazovanja. danas za sutra. str. V. Miljković. Vlahović-Štetić. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. godina 6. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima.. G. Pedagoški fakultet Rijeka. S. Alinea Kiš. Hitrec. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama.društvo. 2 (vol. 11-18. Zagreb ~ 12 ~ . U: zbornik Obitelj . br. Zrno.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 6. A. K. IEP. br. Zagreb Kocijan-Hercigonja. 12-13. 2 Staničić. Cipek. Jastrebarsko Vizek-Vidović. Staničić. (1995): Učite ih da budu sretni.77. Naklada Slap. Zagreb. Mušanović. 2004. S.Informatika December 1. 2.. Ministarstvo obitelji. Jastrebarsko Lacković-Grgin. D. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. D. 7. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. Fulgosi-Masnjak. D. (1994). (ur. Zrno br. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 15-16. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. 4. S. (1982). Mušanović. br.. B. br. Zagreb.. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Puškar. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. V. (1995): Agresivnost u djece. Drandić. (1992). 139-151. 45. H. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. M. 279 . Odnos obitelji. 73 . Cigetić. Rijavec. Zagreb. Zagreb. 14-16. 1998): str.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. Napredak br.194. (2002): Stres u djece i adolescenata. Bratanić. str. I.A. Maleš.. (1992): Ravnopravnost u suradnji. 3.. M. Zrno. 139. Cotić. Lelia. (1997): Hiperaktivno dijete.295. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. škole i društva.. M. br. R. D. Zrno. IDEM. str. M.

Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje.Informatika December 1.. Ch.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

Ch. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Priručnik za polaganje stručnoga ispita ..Informatika December 1. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ . 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje.

lipnja od 1.. prof. siječnja do 1. st.skole.). travnja do 1. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. prof. st. st.) - ~ 15 ~ . 19.). učitelj mentor.skole. . 22. prosinca. veljače do 10. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. (http://os-svete-aneos. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15. napisanu pripremu za nastavni sat. Svete Ane 2. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . Osijek.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita.. Pisani rad traje do 180 minuta.1. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl.). - Stručni ispit. Osijek.hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). 21. obuhvaća: pisani rad. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. ožujka od 15.1. (http://ssekonomska-upravna-os. (čl. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. studenoga. 20.). Trg Svetog Trojstva 4. mentor. listopada do 10. travnja od 10.. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. (čl. listopada do 15. pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.Informatika December 1.2. 22.

2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. koji stiže na školski e-mail. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati.Informatika December 1. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža. - - ~ 16 ~ . Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Informatika December 1.

I. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje..). Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). 59/01... Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj.. broj 59/90. 26/93. i 114/01. 27/93. ~ 18 ~ . stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). 7/96... Članak 4. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. stavka 5. i 114/01. 59/01.. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.Informatika December 1. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. 19/92. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1.) i članka 80. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Članak 2. 50/95. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. 27/93. Pripravnikom u smislu stavka 2.

pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. Članak 8.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. ovoga pravilnika ~ 19 ~ . Članak 7. Članak 6. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik.Informatika December 1. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. on se imenuje iz druge škole. 2011 Članak 5. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira.

koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. Članak 10. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. odnosno 140 sati. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Odredba stavka 1. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku.Informatika December 1. odnosno 70 sati. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. Članak 9.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. ~ 20 ~ . Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem.

~ 21 ~ . Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Povjerenstvo radi u punom sastavu. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. Članak 14. Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice.. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. a drugi se predaje osobno pripravniku. U slučajevima kao što su dulje bolovanje. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. 2011 Članak 11. pripravnički staž se prekida. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža.Informatika December 1. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. vojna obveza. II.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Članak 12. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). Povjerenstvo iz članka 5. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. poro diljski dopust i sl.

Članak 18. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. ~ 22 ~ . Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. siječnja do 1. studenoga. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod.Informatika December 1. travnja – od 10. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. travnja do 1. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. lipnja – od 1. Ispravu iz stavka 2. prosinca. – učitelj sustručnjak pripravnika. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Članak 17. listopada do 15. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. Članak 16.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . listopada do 10. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. Učitelj iz stavka 1. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. 2011 Članak 15. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. ožujka – od 15. veljače do 10.

metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. – za suradnika u nastavi – pisani rad. Članak 19. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Članak 23. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. napisanu pripremu za nastavni sat. Članak 21. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. osim volontera. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit.Informatika December 1. a usmeni dio ispita do 40 minuta. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Članak 20. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. Pisani rad traje do 180 minuta. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. Članak 22. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. podmiruju se iz Državnog proračuna. Članak 24. – za stručnog suradnika – pisani rad. ~ 23 ~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 25. njihov sastav i članove.

Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. 12. i 24. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit. Članak 26. ~ 24 ~ . Članak 30..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. Obrasci tiskanica iz članka 8.. III. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. 14. Članak 28. sastavni su dio ovog Pravilnika. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. i 2. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. Članak 29. 23. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit.Informatika December 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27..

Vladimir Strugar. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). Članak 32. v. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. r. sc. 28. travnja 2003.Informatika December 1. 2011 Članak 31.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ministar dr. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. ~ 25 ~ .

32/10. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. broj 17/10./2012. broj 31/91.Informatika December 1. broj 13/91.) ~ 26 ~ . i 56/01. i 90/11. broj 96/09. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine. broj 34/91. (Narodne novine. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. broj 112/10...) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine. broj 102/06. 105/10. broj 41/08.. broj 40/91.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. 29/97. broj 76/93.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj. 86/09. broj 41/08.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. broj 53/91. i 50/11. broj 47/96. i 148/99. broj 66/11. 47/99. broj 34/11.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 124/09.i 125/05.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 89/95.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. 23/91.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. i 90/10. i 73/10.) Pravilnik o načinima. broj 87/08.. broj 55/11.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. i 35/08. 92/10.

Informatika December 1. broj 88/02.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. Pravilnik o radu. Pravilnik o kućnom redu. i 90/10.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. broj 32/10. i 50/11. Pravilnik o pedagoškim mjerama. broj 129/08. 86/09.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. 105/10. i 80/99. broj 63/08. broj 129/08. 47/99. broj 112/10. broj 96/09. broj 118/09.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. i 35/08.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. 2011 Opći akti škole: Statut. 86/92. i 90/11. broj 41/08. 29/97.. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. i 148/99. broj 76/93. broj 11/94.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. broj 87/08.) ~ 27 ~ .) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj./2012. i 52/10.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine..) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine.) Pravilnik o načinima.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. broj 116/02. broj 16/08. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti na radu.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 17/07.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. 92/10. i 29/08. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti od požara.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine... broj 127/10.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. broj 89/95.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. broj 94/10. broj 1/96.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine. i 50/10.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. broj 140/09.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ .Informatika December 1. Pravilnik o zaštiti od požara. broj 129/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. Pravilnik o radu.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. 2011 Pravilnik o sadržaju.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 129/08. Pravilnik o pedagoškim mjerama. Pravilnik o zaštiti na radu. Pravilnik o kućnom redu. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful