PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

gif. ~2~ . Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. Elementi programa. računalni edukativni programi. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. rasprostranjene mreže. bajt. Brzina prijenosa. informacijski sustavi. midi) i slike (bmp. DVD-RW). Jedinice za količinu memorije (bit. Pojam i uloga operacijskog sustava. Obrada teksta Program za obradu teksta. Odlomak. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. MB. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. znakova. Kopiranje i premještanje dijelova slike. fizike i kemije.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Multimediji na računalu (zvučni zapisi. Procesor. GB). 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. DVD-ROM. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. disketa. NE). načini prikaza podataka u računalima. Memorija računala. uređivanje boja. kružnica. Osnove logičke funkcije (I. računalne igre). Datoteka. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. Logičke izjave. crteži i slike u programu za obradu teksta. kvadrat. jpeg). Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. uređivanje gotovih crteža. različiti pogledi na crtež. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. zvučno-slikovni zapis. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. elipsa. informacija. okretanje dijelova slike. CD-RW. Sustavska programska oprema. CD-ROM. baza podataka. Tablice. Pokretanje i izvršavanje programa. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. metodički pristup alatu za obradu teksta. Uređivanje teksta.Informatika December 1.piksel i raster. Pohranjivanje brojeva. Osnove matematičke logike. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. zvuka i videa nizom bitova. slike. načini pohranjivanja podataka. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. osnovni elementi crteža . Ulazni i izlazni uređaji. KB. znanje. grafički prikaz tabličnih podataka. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. pravokutnik. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. standardni grafički formati i datoteke. ILI. Kako radi računalo.

Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Korištenje adresara. ponavljanje niza naredbi. Organizacijski dijagram. Izgled prozora program i njegovo podešavanje. naredba pridruživanja. Uporaba dviju i više varijabli. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. postavljanje veza na sliku. Vrste pogleda na dokument (normalni. Elementi programa (okruženje. Umetanje komponenti. fizike i kemije. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. Osnovne kornjačine grafike. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Internet Internet i njegova organizacija. Prikazivanje prezentacije. Procedure i funkcije. znakovni. Osnovni uslužni programi na Internetu. Ispitivanje pravilnog rada. Rad s porukama. Slanje i primanje poruka. Slike (umetanje. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Mijenjan je vrijednosti varijable. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. umetanje novog slajda. Postavljanje hiperveze na tekst. HTML. grananje na alternativne nizove naredbi. Izmjena stranice. pravokutnici. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. QBasic. tekstovni.Informatika December 1. logički operatori. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. Pascal. Beval. kružnice i elipse. otvaranje i spremanje prezentacije). Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Komunikacija na Internetu ~3~ . kreiranje i spremanje novog dokumenta). Virusi i antivirusna zaštita. Uporaba baza podataka. Auto Thumbnail.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Crtanje grafičkih oblika. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Uređivanje glavnog slajda. Uporaba jedne varijable.programski jezici: Logo. Vrste pogleda na slajdove. vrući dijelovi slike). Protokol za prijenos datoteka (FTP). Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Preview). Programiranje . C/C++. katalozi metatražilice). Tipovi podataka. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. aritmetički operatori. Elementi programa (okruženje. Pojam rekurzije. Unošenje podataka u bazu. Ispis prezentacije. Tipovi podataka: brojevni. uporaba petlje. uređivanje teksta na slajdovima. Resample. Upiti o sadržaju baze. Organizacija baza podataka. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Umetanje tablice. petlje.

Uvođenje učenika u nastavni rad. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Metoda demonstracije. MS NetMeeting). Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Metoda crtanja. Metoda usmenog izlaganja. Princip zornosti i apstraktnosti. Oblici rada u nastavi informatike. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Priprema nastavnika za nastavni sat. logički operatori. Ponavljanje. Princip sistematičnosti i postupnosti. ICQ. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Logički sklopovi. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. ponavljanju i vježbanju. Kodovi i ASCII tablica kodova. Vježbanje. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Princip primjerenosti i napora.Chat. mrežni razgovori . Metoda čitanja i rada na tekstu. Brojevni sustavi s bazom 2. ~4~ . Netiquette (bonton na Internetu). Logički sklop za zbrajanje dva broja. 10 i 16. Projektna nastava. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika.Informatika December 1. Diferencirana nastava. 2011 (mrežne novine. 8. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. Metoda razgovora. Princip analize i sinteze. O brada novih nastavnih sadržaja. Metoda pisanja. Princip aktivnosti i razvoja.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

darovit učenik. učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.

2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.Informatika December 1. uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

113/00. 47/99. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 92/10. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa.Informatika December 1. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 41/01. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 86/09.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 8/98. 28/01. 55/01. 29/97. 76/10. 105/10. 135/97. 90/11) Pravilnik o načinima. 124/00.

Informatika December 1.azoo.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . I.D. Stričević.hr/index.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi . Zagreb.hr/index. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. Maleš. Školska knjiga.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www.azoo. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava .

Grgin. Zagreb. Veble Commerce. Zagreb. (1994): Školska dokimologija. (1994): Kvalitetna škola. Zagreb Grgin. Educa. Strugar.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi.slideshare. Educa. Zagreb. Skok P. C. Zagreb. Čudina Obradović.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www. 2002. 2002. 2001. v. 2003. 2004. Dryden. (1997): Temeljna nastavna umijeća.: Kako izrađivati mentalne mape. 2004.slideshare. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. Školska knjiga. M.L. Zagreb. Zagreb. W. (ur. Zagreb. T. Pedagoški servis. Zagreb. Zagreb. ŠK. i Vos. Školska knjiga.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www. M. 2001.. Slap. J. razumijevanje i razvijanje. E.91.: Uvod u pedagogiju (prijevod).net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ . Ž..D. Tipex. 1993. Educa. 2004. T. Educa.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www. Jensen. Guberina-Abramović.): Timska nastava u školskoj praksi.: Revolucija u učenju. Buzan. A. 2004.: Nadarenost-prepoznavanje. Naklada Slap.: Didaktika.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. E. Zagreb.: Izvanučionička nastava.Informatika December 1. Matijević. G. 2006. Giesecke.: Super-nastava. Glasser. Lučko. (2001): Metode poučavanja i učenja. T. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www.slideshare.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi.slideshare.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. Školska knjiga. M. Educa. Slaviček. Lukša.Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Jastrebarsko.slideshare. Zagreb. ŠK i HPKZ. Educa Kyriacou. Matijević. H.: Školsko ocjenjivanje znanja. Zagreb Terhart.

priručnik br.. Školska knjiga Brajša.o. i Stričević. Zagreb. D. (1995): U potrazi za srećom. Koller-Trbović.Vern. priručnik za djecu Bratanić. Zagreb. D. J. (2001): Vježbanje životnih vještina . (2001): Uspješno učenje i poučavanje. (1994): Komuniciranje s djecom . P. preobrazba školske discipline. (1993): Pedagoška komunikologija. Educa Matijević. Zagreb. (1991): Mikropedagogija. Zagreb. ~ 10 ~ . 3. Alinea Perry Good. V. priručnik za savjetnike voditelja. Školska knjiga Chelsom Gossen. Alinea Longo. (1998): Agresivnost. Zagreb. problemi i konflikti u školi. Zagreb. Miljković. N. Zagreb. 2.priručnik za razrednike. D. Alinea Buljan-Flander G. Znamen Gudjons. Greene. (2001): Kako uspješno učiti u timu. V. Ch. (2002): Didaktika. (1995): Mirotvorni razred. Zagreb. Žižak (1994): Integralna metoda. Hudina. 2011 Dodatna literatura Desforges. M. razgovor.preobrazba školske discipline . Moja prava (2005). H. Educa Vizek Vidović. B. R. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja.. Alinea Brajša. Dobrobit Jull. I. Zagreb Maleš. Zagreb.. zbirka praktičnih primjera. (2004). (1995): Razgovori s obiteljima. M. Zagreb. H. Zagreb Bratanić. Zagreb. P. (1994): Restitucija.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić.. M. (1993): Pedagoška komunikologija. Alinea Bašić.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. Diane (1994): Restitucija . d. Zagreb. Zagreb. Alinea Winkel. Marko M usluge. Školska knjiga.. Zagreb. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). (2001): Roditeljstvo se može učiti. Djeca prva. temeljna znanja. VlahoviÊć-Štetić. Alinea Gossen C.: 1. V. Educa Stoll. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. (1993): Pedagogija. IEP . V. Zagreb Raundalen. Alinea. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb. Bez straha u školu (2004). Roditelji i prava djeteta (2004).Informatika December 1. HPKZ. Djeca prva. Zagreb. perspektive i procesi. Alinea Čudina-Obradović. Zagreb. D. E. Školske novine Richman. M. M.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . (1997): Susret u nastavi. 2004. Školska knjiga Klippert. Rijavec. (2003). Zagreb. Školska knjiga Mužić. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. J. I. M.o. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Zagreb: Educa Jurić. Zagreb. Kocijan D. 2. Psihologija obrazovanja. Alinea. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola.

S. I. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje.priručnik za razrednike. stoljeće. Educa Bićanić. I. M. Zagreb Mijatović. str. Dijete. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. 32. J. Obitelj. Jastrebarsko. (1994): Ovisnosti. Školska knjiga Jelavić. L. Alinea Jurić. (1995): Vaše kompetentno dijete. Zagreb. 2011 Buljan-Flander. M. Zagreb.E. Zagreb. priručnik za učitelje osnovnih škola. K. 1.. Bognar. Školska knjiga Manenica. Zagreb Miljković. Školska knjiga Uzelac. Alinea Janković. (1981): Razrednik u osnovnoj školi. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. Zagreb. D.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . F. Brdar. V. T. A. L. Zagreb. B. (1996): Moje dijete se mijenja. Marko M usluge d. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Zagreb.21. A. (1994): Neverbalna komunikacija. Karlović. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. Mazlish.pozadina učeničkog rada. Marijević. Zagreb.o. B. Škola. L. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. D. Ðakovo Shapiro. V. S. Društvo za psihološku pomoć. 3. Janković. br. Zagreb. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. Zagreb. Gordon. M. Zagreb. Zagreb. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. Alinea Bognar. Temposhop. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. (1996): Zločesti đaci genijalci. E. Prevela Aida Matković. J.o. Alinea ~ 11 ~ ... (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Alinea Faber. Mozaik knjiga Bastalić. Kratis Neill. Educa Kocijan-Hercigonja. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. Rijavec. Zagreb Arambašić. V.. V. Bošnjak. (1989): Razrednonastavna klima . E. (1994): Budimo prijatelji.. (2001): Vježbanje životnih vještina . Zagreb. M. Napredak.Informatika December 1. A. Školska knjiga. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb. IEP Filipović. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . (1994): Čuda se ipak događaju. i suradnici. Bagić. Alinea Rijavec. Vlastita naklada Napan. (2001): Psihološke krizne intervencije. Zrno br. Zagreb. Naklada Slap Malić. Znamen Juul. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. u čemu je problem?. (1993): Didaktika. (1998): Didaktika. A. HPKZ. (1997): Drugo lice škole. G.. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. (1994): Kako biti bolji roditelj. L. 314-316. (1996): Pristupanje obitelji. Zagreb Perry Good. I. 24. IEP Brooks-Borner. J. J. J. Zagreb. Zagreb Staničić.

D. str. Zagreb. 139. 1998): str. škole i društva... V. 15-16. br. Jastrebarsko Lacković-Grgin. Pedagoški fakultet Rijeka. M.Informatika December 1.. 2 Staničić. Drandić. Puškar. (ur.. Fulgosi-Masnjak. S. M. S. Maleš. D. Lavrnja. str. Čudina-Obradović. S. D. V. Napredak. R. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. Napredak br. Mušanović. Jastrebarsko Vizek-Vidović. U: Vrgoč.škola . br. Cotić. (1994). 11-18.. br. Lelia. Zagreb. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 279 . 4. str. Zrno br. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. Zrno. 14-16.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . (1982). str.. H. R. IEP. Cigetić. Hitrec. M.. HPKZ. Zagreb Jurić. Rijavec. Zagreb. 45. 133: 189 . (1995): Agresivnost u djece. D. 2004. IDEM. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. Zagreb Kocijan-Hercigonja. 2. G. Alinea Kiš. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. (1997): Hiperaktivno dijete. br.194. Bratanić. danas za sutra. Staničić.295. V. (1992): Ravnopravnost u suradnji. (2001). Mušanović. Zagreb. Napredak.društvo. U: zbornik Obitelj . Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika.A. Cipek. Miljković. Zagreb. 9-10. (1992). M. Ministarstvo obitelji. (2002): Stres u djece i adolescenata. Zrno. Zagreb. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Zagreb ~ 12 ~ . 3. godina 6. 2011 Sullo. 73 . A. 12-13. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. str. (1991): Roditelji i nadareno dijete.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. Naklada Slap. I.. Odnos obitelji. 139-151.77. (1995): Učite ih da budu sretni. 6. B. (2003): Psihologija obrazovanja. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. K. Zrno. S. 7. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. Naklada Slap. Vlahović-Štetić. 2 (vol. br. M.

Informatika December 1. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch.. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ .

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ .

). st. obuhvaća: pisani rad. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata.1.Informatika December 1.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). 19. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. 21. lipnja od 1. učitelj mentor. Svete Ane 2. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . travnja od 10.skole. prof. 22. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. prosinca. veljače do 10. listopada do 10. listopada do 15. (čl. - Stručni ispit.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 22. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. (http://ssekonomska-upravna-os. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. siječnja do 1. pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. mentor.1.). ožujka od 15.hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek).2. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl.skole. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15. st. Osijek.. Pisani rad traje do 180 minuta.). 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. 20. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. Osijek. prof.. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku.. studenoga. . napisanu pripremu za nastavni sat. (čl.). Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. travnja do 1. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. (http://os-svete-aneos. Trg Svetog Trojstva 4.) - ~ 15 ~ . izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. st.

- - ~ 16 ~ . umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. koji stiže na školski e-mail. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža.Informatika December 1. odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Informatika December 1.

i 114/01. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). 27/93..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje. I. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. stavka 5. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. 50/95.) i članka 80. 26/93. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).. 59/01.. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. 19/92. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. broj 59/90. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«.. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod).. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. i 114/01..). 27/93. 7/96. u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Članak 2. ~ 18 ~ . Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. 59/01. Članak 4.Informatika December 1.. Pripravnikom u smislu stavka 2.

vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. Članak 8. Članak 6. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira.Informatika December 1. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. on se imenuje iz druge škole. 2011 Članak 5. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. Članak 7. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. ovoga pravilnika ~ 19 ~ .

Članak 9. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. odnosno 70 sati. Odredba stavka 1. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. Članak 10. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. odnosno 140 sati. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora.Informatika December 1. ~ 20 ~ .

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . U slučajevima kao što su dulje bolovanje. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. ~ 21 ~ . Članak 12. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. Povjerenstvo radi u punom sastavu. a drugi se predaje osobno pripravniku. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. II.. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. Povjerenstvo iz članka 5. poro diljski dopust i sl. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. vojna obveza. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. pripravnički staž se prekida. Članak 14. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. 2011 Članak 11. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice.

– učitelj sustručnjak pripravnika. Učitelj iz stavka 1. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. lipnja – od 1. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. siječnja do 1. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. prosinca. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. studenoga. travnja – od 10. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. 2011 Članak 15.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 16. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Članak 18. travnja do 1. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. Ispravu iz stavka 2. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. Članak 17. ~ 22 ~ . Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. listopada do 15. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. veljače do 10. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. listopada do 10.Informatika December 1. ožujka – od 15.

Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. – za suradnika u nastavi – pisani rad. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. Članak 20. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. Članak 24. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu.Informatika December 1. podmiruju se iz Državnog proračuna. njihov sastav i članove. a usmeni dio ispita do 40 minuta. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. ~ 23 ~ . napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. osim volontera. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). – za stručnog suradnika – pisani rad. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). Članak 21. Pisani rad traje do 180 minuta. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. Članak 25. Članak 23. Članak 22. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. napisanu pripremu za nastavni sat. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. Članak 19. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.

. Članak 26. Članak 28. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. Članak 29. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu.. 12. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. 23. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit.. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. sastavni su dio ovog Pravilnika. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita.Informatika December 1. Članak 30. III. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. i 24. i 2.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. 14. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. Obrasci tiskanica iz članka 8. ~ 24 ~ . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.

Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). travnja 2003. 28. Ministar dr. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. Vladimir Strugar.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . r. v. sc.Informatika December 1. 2011 Članak 31. ~ 25 ~ .

.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. 32/10. (Narodne novine.Informatika December 1. broj 87/08.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. broj 34/11.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 102/06.) ~ 26 ~ .) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine. broj 47/96.i 125/05.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. broj 89/95. broj 31/91. i 73/10.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 112/10.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine. broj 124/09. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. 29/97. 86/09. broj 66/11.) Pravilnik o načinima.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. broj 41/08. 23/91. i 35/08. i 90/10.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.. broj 76/93. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita ..) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine. 47/99. 92/10. i 90/11.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 55/11. broj 40/91. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. i 56/01. i 50/11. broj 13/91.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 96/09. broj 34/91..) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 53/91. broj 17/10.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine./2012. i 148/99. broj 41/08.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. 105/10.

) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 116/02.) ~ 27 ~ . i 90/10.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. broj 88/02. broj 127/10.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. i 148/99.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. 86/92. Pravilnik o zaštiti na radu. i 52/10.. broj 1/96.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine. 47/99. broj 89/95.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 112/10.. i 90/11.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. i 50/11. broj 16/08.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. i 29/08.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. broj 17/07. broj 94/10.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. broj 96/09. broj 118/09. broj 11/94. broj 129/08. broj 140/09. 92/10. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine./2012. 29/97.) Pravilnik o načinima. Pravilnik o zaštiti od požara.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. 105/10. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. 86/09.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine..) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. i 50/10. 2011 Opći akti škole: Statut. broj 63/08. Pravilnik o radu. Pravilnik o kućnom redu. broj 129/08. i 80/99. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. broj 76/93..Informatika December 1.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. i 35/08.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. Pravilnik o pedagoškim mjerama. broj 32/10.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. (Narodne novine. broj 41/08. broj 87/08.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine.

Pravilnik o pedagoškim mjerama. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. Pravilnik o kućnom redu.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora.Informatika December 1.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. broj 129/08. Pravilnik o zaštiti od požara. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Pravilnik o radu. broj 129/08. 2011 Pravilnik o sadržaju.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pravilnik o zaštiti na radu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful