PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

Informatika December 1. KB. zvuka i videa nizom bitova. Brzina prijenosa. Pojam i uloga operacijskog sustava. jpeg). Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. zvučno-slikovni zapis.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . znanje. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. kvadrat. Kopiranje i premještanje dijelova slike. Ulazni i izlazni uređaji. fizike i kemije. baza podataka. DVD-RW). midi) i slike (bmp. gif. DVD-ROM. disketa. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. kružnica. CD-ROM. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. različiti pogledi na crtež. te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. pravokutnik. elipsa. ~2~ . informacija. Sustavska programska oprema. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. Logičke izjave. načini prikaza podataka u računalima. Odlomak. Tablice. CD-RW. okretanje dijelova slike. bajt. računalne igre). osnovni elementi crteža . ILI. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. uređivanje gotovih crteža. načini pohranjivanja podataka. standardni grafički formati i datoteke. Memorija računala. računalni edukativni programi. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. znakova. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. Jedinice za količinu memorije (bit. Obrada teksta Program za obradu teksta. Uređivanje teksta. informacijski sustavi. Pohranjivanje brojeva. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Procesor. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. Datoteka. Pokretanje i izvršavanje programa. uređivanje boja. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. Kako radi računalo. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. Osnovna svojstva operacijskog sustava. MB. GB). Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. Osnove matematičke logike. rasprostranjene mreže.piksel i raster. crteži i slike u programu za obradu teksta. Multimediji na računalu (zvučni zapisi. grafički prikaz tabličnih podataka. Elementi programa. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Osnove logičke funkcije (I. metodički pristup alatu za obradu teksta. slike. NE).

uzorak i mijenjanje uzorka slajda. grananje na alternativne nizove naredbi. Organizacija baza podataka. ponavljanje niza naredbi. Izmjena stranice. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Korištenje adresara. Elementi programa (okruženje. Mijenjan je vrijednosti varijable. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Internet Internet i njegova organizacija. otvaranje i spremanje prezentacije). HTML. Tipovi podataka: brojevni. umetanje novog slajda. Beval. petlje. Slike (umetanje. Vrste pogleda na dokument (normalni. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. Ispitivanje pravilnog rada. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Virusi i antivirusna zaštita. Ispis prezentacije. Uporaba baza podataka. Programiranje . HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Vrste pogleda na slajdove. Upiti o sadržaju baze. Pojam rekurzije. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. C/C++. znakovni. Procedure i funkcije. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. pravokutnici. vrući dijelovi slike). aritmetički operatori. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. uporaba petlje. Uporaba jedne varijable. Slanje i primanje poruka. Osnovne kornjačine grafike. Unošenje podataka u bazu. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. Postavljanje hiperveze na tekst. kružnice i elipse. Auto Thumbnail. Preview). Osnovni uslužni programi na Internetu. Umetanje tablice. postavljanje veza na sliku. Elementi programa (okruženje. QBasic. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. katalozi metatražilice). umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta.Informatika December 1. Resample. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. kreiranje i spremanje novog dokumenta). Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Tipovi podataka. fizike i kemije. Prikazivanje prezentacije. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Pascal. Crtanje grafičkih oblika. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Rad s porukama. Komunikacija na Internetu ~3~ . Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Uporaba dviju i više varijabli. naredba pridruživanja. Izgled prozora program i njegovo podešavanje. Organizacijski dijagram. uređivanje teksta na slajdovima. logički operatori. Umetanje komponenti.programski jezici: Logo. Uređivanje glavnog slajda. tekstovni.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . kreiranje prezentacije bez i s predloškom.

MS NetMeeting). Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Princip analize i sinteze.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 8. Princip primjerenosti i napora. Metoda demonstracije. Metoda razgovora. Princip zornosti i apstraktnosti. Brojevni sustavi s bazom 2. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Uvođenje učenika u nastavni rad. Priprema nastavnika za nastavni sat. mrežni razgovori . Projektna nastava. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Oblici rada u nastavi informatike. 2011 (mrežne novine. Diferencirana nastava. Logički sklopovi. logički operatori. Kodovi i ASCII tablica kodova. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. 10 i 16. Metoda pisanja. Princip sistematičnosti i postupnosti. Vježbanje. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Netiquette (bonton na Internetu). Princip aktivnosti i razvoja.Chat. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. ~4~ . Ponavljanje. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Metoda čitanja i rada na tekstu. ponavljanju i vježbanju. ICQ. Metoda crtanja.Informatika December 1. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. Metoda usmenog izlaganja. O brada novih nastavnih sadržaja.

darovit učenik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ .Informatika December 1. učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo .

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik. uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .

124/00.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 47/99. 90/11) Pravilnik o načinima. 135/97. 41/01. 76/10. 28/01. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 86/09. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 8/98. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 55/01. 29/97. 105/10. 92/10. 113/00. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90.Informatika December 1.

Informatika December 1.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. I. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava .azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ .azoo. Maleš.D.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi . Stričević.hr/index. Zagreb. Školska knjiga.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

: Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Educa. 2002.Informatika December 1. razumijevanje i razvijanje.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .slideshare. 2004. Pedagoški servis. Zagreb. E. Školska knjiga. Naklada Slap.slideshare. Zagreb. Tipex. Školska knjiga. Educa Kyriacou.. M. (1994): Školska dokimologija.: Didaktika. Matijević.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi. Zagreb. A. (1994): Kvalitetna škola. Zagreb.D. i Vos. Veble Commerce. E. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Dryden. T. J.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. (2001): Metode poučavanja i učenja. Školska knjiga. v. G. Guberina-Abramović. Ž.: Revolucija u učenju.slideshare. Educa. Educa. 2004.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www. Zagreb Grgin. Buzan.: Nadarenost-prepoznavanje. ŠK. Glasser.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .L.slideshare. Čudina Obradović. H. Slap. Matijević. 2006. Jensen.: Izvanučionička nastava. ŠK i HPKZ. Zagreb. 2001. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Lukša. 2001. M. T. Strugar. 2003. Zagreb Terhart. C. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. W.: Super-nastava. M. Zagreb. Slaviček.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www.: Školsko ocjenjivanje znanja. Lučko. Giesecke. Grgin.: Kako izrađivati mentalne mape. Jastrebarsko.: Uvod u pedagogiju (prijevod).): Timska nastava u školskoj praksi.slideshare.Zagreb. Zagreb. Educa. (ur. Zagreb. Skok P. 2004. 1993. 2004.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www. (1997): Temeljna nastavna umijeća..91. T. 2002. Educa.

Zagreb.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Alinea Gossen C. Zagreb. Zagreb: Educa Jurić. Alinea Bašić. Zagreb. Zagreb. Zagreb Maleš.. VlahoviÊć-Štetić. Znamen Gudjons. Alinea Perry Good. (1993): Pedagoška komunikologija. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. preobrazba školske discipline. M. (1993): Pedagogija. problemi i konflikti u školi. Marko M usluge. M. HPKZ. Miljković. E. J. priručnik za savjetnike voditelja. (1994): Komuniciranje s djecom . M. Alinea Longo. Diane (1994): Restitucija . Zagreb. D. H. (1993): Pedagoška komunikologija. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb. Kocijan D. Zagreb. d. Alinea Winkel. Zagreb. Zagreb. IEP . Educa Stoll.o.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . P. Alinea Brajša. Zagreb Bratanić. N. (1995): Razgovori s obiteljima. Zagreb. R. M. I.. Ch. Školska knjiga. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja.Vern. (1997): Susret u nastavi. (1991): Mikropedagogija. (2001): Kako uspješno učiti u timu.. Roditelji i prava djeteta (2004). (2001): Roditeljstvo se može učiti. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. Zagreb.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. Zagreb. Školske novine Richman. Alinea Buljan-Flander G. (1998): Agresivnost. 2004. Dobrobit Jull. Zagreb. V.: 1.. I. Djeca prva. (2002): Didaktika. Alinea. Školska knjiga Chelsom Gossen. zbirka praktičnih primjera. Školska knjiga Klippert.o. Žižak (1994): Integralna metoda. B. Alinea Čudina-Obradović. 3. Bez straha u školu (2004). perspektive i procesi. Djeca prva. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb. Školska knjiga Brajša. P. Zagreb.preobrazba školske discipline .priručnik za razrednike. Greene. Zagreb. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. (1994): Restitucija. Moja prava (2005). Educa Vizek Vidović.Informatika December 1. Rijavec. i Stričević. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). Zagreb. D.priručnik br. D. M. razgovor. (2003). Zagreb. temeljna znanja.. Zagreb. Educa Matijević. priručnik za djecu Bratanić. J. (1995): Mirotvorni razred. Koller-Trbović. D. (2004). V. 2011 Dodatna literatura Desforges. 2. H. Zagreb. Školska knjiga Mužić. Zagreb Raundalen. 2. Zagreb. (1995): U potrazi za srećom. V. V. Hudina. (2001): Vježbanje životnih vještina . Zagreb. ~ 10 ~ . M. Alinea. Psihologija obrazovanja.

(1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. M. HPKZ. Zagreb. Zagreb. A. Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Bagić. Brdar. Marijević. (1989): Razrednonastavna klima . J. (2001): Vježbanje životnih vještina . Janković. i suradnici. Alinea Jurić. D. T. (1993): Didaktika. Alinea Janković. (2001): Psihološke krizne intervencije. Bognar. (1994): Ovisnosti. Zagreb. 32. Ðakovo Shapiro. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. Mozaik knjiga Bastalić. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . IEP Brooks-Borner. Zagreb. Educa Kocijan-Hercigonja. M. Zagreb. B.pozadina učeničkog rada. A. E. Zagreb. Napredak. S. Rijavec. Jastrebarsko. Zagreb Arambašić. A. Zagreb. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. 1. B. (1994): Neverbalna komunikacija. Znamen Juul. 2011 Buljan-Flander. Školska knjiga Jelavić.priručnik za razrednike. 24. 3.o.. J. G. V. (1998): Didaktika. K. (1995): Vaše kompetentno dijete.E. I. Alinea ~ 11 ~ . Škola. br. (1996): Zločesti đaci genijalci.Informatika December 1. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. Obitelj.21. str. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. Zrno br. (1996): Pristupanje obitelji. Alinea Rijavec. Zagreb.. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. Alinea Faber. J. Školska knjiga Manenica. (1994): Budimo prijatelji. Kratis Neill. Zagreb. D.. Alinea Bognar. u čemu je problem?. Karlović. Gordon. (1994): Kako biti bolji roditelj. Zagreb Staničić. Naklada Slap Malić. Mazlish. I. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. (1996): Moje dijete se mijenja. S. Temposhop. Bošnjak. Zagreb Mijatović. E. Zagreb Perry Good. Marko M usluge d. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.. J. F. (1997): Drugo lice škole. IEP Filipović. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. L. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. V. V. Zagreb. Prevela Aida Matković. L. L. (1994): Čuda se ipak događaju.o. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu.. Školska knjiga Uzelac. Školska knjiga. Zagreb. A. Vlastita naklada Napan. V. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zagreb Miljković. 314-316. Educa Bićanić. J. Zagreb. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. Zagreb. L. Zagreb. M. Dijete. M.. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. I. stoljeće. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. Društvo za psihološku pomoć. (1981): Razrednik u osnovnoj školi. priručnik za učitelje osnovnih škola.

A...77. 2 Staničić. (2003): Psihologija obrazovanja. Miljković. Odnos obitelji. 3. M. M. str. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. Zagreb Kocijan-Hercigonja. M. (1995): Učite ih da budu sretni. V. G.194. Čudina-Obradović. D. Zagreb. Zagreb ~ 12 ~ . Alinea Kiš. 139. (1992): Ravnopravnost u suradnji. br. str. M.. H. Zrno. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 139-151. 9-10.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 45. 14-16. Ministarstvo obitelji. K. S. 2004. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. R. 4. A. škole i društva. Cipek. Lelia. U: Vrgoč. (1997): Hiperaktivno dijete. (1994). Zagreb. (1991): Roditelji i nadareno dijete. (2001). Bratanić. str. 279 . S. Napredak. B. Zrno. 7. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. br. S. br. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. Jastrebarsko Lacković-Grgin. (1995): Agresivnost u djece. 15-16. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. 2. U: zbornik Obitelj . Drandić. (ur. S. str.. Hitrec. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. V. Zagreb. Zrno. Vlahović-Štetić. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. br. V. IDEM. 6. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš..Informatika December 1. Mušanović. 1998): str. Mušanović. Fulgosi-Masnjak. Cotić. danas za sutra. Napredak. Napredak br. 11-18. HPKZ.društvo. D.295. (1982). Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama.. 73 . str. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. D.. 12-13. R. (2002): Stres u djece i adolescenata. Zagreb. Jastrebarsko Vizek-Vidović. Pedagoški fakultet Rijeka. M. 2011 Sullo. Staničić. I. godina 6. D. IEP. Zagreb. Zagreb Jurić. Maleš.škola . br. Zagreb. Lavrnja. Naklada Slap.. 2 (vol. (1992). Rijavec. Puškar. Zrno br. 133: 189 . (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. Cigetić. Naklada Slap.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Informatika December 1. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ ..

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ch. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje.Informatika December 1. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ ..

Informatika December 1. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. napisanu pripremu za nastavni sat. st.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora).). Svete Ane 2. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita.1. veljače do 10. (http://ssekonomska-upravna-os. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. 22. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. 19. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata.skole. siječnja do 1. (čl.). (čl.. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15.2. učitelj mentor. (http://os-svete-aneos. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .skole. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. lipnja od 1.) - ~ 15 ~ . Osijek. 20. Trg Svetog Trojstva 4. prof. listopada do 10. listopada do 15. . pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. prof. st.1. prosinca. 22. mentor. travnja do 1. Osijek. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek.. obuhvaća: pisani rad. 21. studenoga. Pisani rad traje do 180 minuta. - Stručni ispit. ožujka od 15.hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). travnja od 10..). st.).

odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. - - ~ 16 ~ . umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. koji stiže na školski e-mail. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža.Informatika December 1.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1. 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .

50/95. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. 26/93. Članak 2. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .. 19/92.. u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).. i 114/01. 7/96.. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. 27/93. i 114/01. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75.. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«. broj 59/90. 59/01. stavka 5.. I.). ~ 18 ~ . 27/93. Pripravnikom u smislu stavka 2. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje.) i članka 80.Informatika December 1. Članak 4. 59/01.

Članak 8. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. 2011 Članak 5. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6.Informatika December 1. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. ovoga pravilnika ~ 19 ~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 6. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira. on se imenuje iz druge škole. Članak 7. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita.

Odredba stavka 1. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. Članak 10. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Članak 9. odnosno 70 sati. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. odnosno 140 sati. ~ 20 ~ . Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja.Informatika December 1. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu.

Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. Članak 12. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. U slučajevima kao što su dulje bolovanje. Članak 14. a drugi se predaje osobno pripravniku. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. pripravnički staž se prekida. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. poro diljski dopust i sl.Informatika December 1. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. 2011 Članak 11. Povjerenstvo iz članka 5. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. vojna obveza. ~ 21 ~ . – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. II. Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. Povjerenstvo radi u punom sastavu. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu..

Informatika December 1. veljače do 10. travnja do 1. Ispravu iz stavka 2. ~ 22 ~ . – učitelj sustručnjak pripravnika. studenoga. prosinca.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. lipnja – od 1. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. ožujka – od 15. 2011 Članak 15. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. listopada do 15. Članak 17. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. Članak 18. Članak 16. Učitelj iz stavka 1. travnja – od 10. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. siječnja do 1. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. listopada do 10. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci.

Članak 19. podmiruju se iz Državnog proračuna. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. – za stručnog suradnika – pisani rad. ~ 23 ~ . 2011 Broj ispitnih povjerenstva. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. osim volontera. – za suradnika u nastavi – pisani rad.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. napisanu pripremu za nastavni sat. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Članak 23. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. Članak 22. Članak 25.Informatika December 1. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. a usmeni dio ispita do 40 minuta. Članak 24. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). njihov sastav i članove. Članak 20. Pisani rad traje do 180 minuta. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. Članak 21.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 14. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. Članak 26. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.Informatika December 1. ~ 24 ~ . Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita.. i 24. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. i 2. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom.. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Članak 29. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. Članak 30. 23. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. Obrasci tiskanica iz članka 8. Članak 28.. 12. 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. III. sastavni su dio ovog Pravilnika.

v. ~ 25 ~ . Vladimir Strugar. Ministar dr. 2011 Članak 31. sc. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. r. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . travnja 2003.Informatika December 1. 28.

32/10./2012.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine.i 125/05.. i 90/10. broj 17/10. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. i 90/11. broj 34/11.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj. broj 124/09. broj 76/93.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine. i 148/99. broj 89/95... 86/09. broj 47/96. broj 66/11.) ~ 26 ~ .) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. broj 102/06. broj 87/08. broj 31/91. 23/91..) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 55/11. broj 41/08.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 112/10. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. (Narodne novine.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine. 47/99. broj 96/09. i 35/08. 105/10. broj 40/91.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. 29/97. broj 34/91.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. i 50/11.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine. broj 53/91. 92/10.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 41/08.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. i 73/10.Informatika December 1.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine.) Pravilnik o načinima. i 56/01. broj 13/91.

) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine./2012. 47/99.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. i 52/10. broj 127/10. (Narodne novine.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. i 29/08. i 90/11. i 50/10. 105/10. i 50/11.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. broj 16/08.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine. i 148/99. broj 76/93. broj 32/10.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. broj 94/10.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.. broj 87/08. i 90/10.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. Pravilnik o zaštiti od požara.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o radu..Informatika December 1. 29/97.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. broj 41/08. broj 1/96.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o načinima. Pravilnik o pedagoškim mjerama. broj 116/02. broj 88/02. broj 63/08. broj 112/10. broj 129/08.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. 86/92.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine. 92/10. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. 86/09. broj 96/09. broj 89/95.) ~ 27 ~ . 2011 Opći akti škole: Statut. broj 118/09. i 80/99.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti na radu.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. broj 140/09. Pravilnik o kućnom redu. i 35/08. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.. broj 17/07. broj 129/08. broj 11/94.. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine.

obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine.Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 129/08. Pravilnik o zaštiti od požara.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. Pravilnik o pedagoškim mjerama. Pravilnik o kućnom redu. Pravilnik o radu. Pravilnik o zaštiti na radu. broj 129/08. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. 2011 Pravilnik o sadržaju. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ .) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine.