PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

slike. osnovni elementi crteža . grafički prikaz tabličnih podataka. baza podataka. Kopiranje i premještanje dijelova slike. načini prikaza podataka u računalima. Kako radi računalo. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. Uređivanje teksta. elipsa. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. računalne igre). Pojam i uloga operacijskog sustava. Procesor. MB. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. metodički pristup alatu za obradu teksta.Informatika December 1. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. pravokutnik. gif. ~2~ . Pohranjivanje brojeva. različiti pogledi na crtež. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. znakova. midi) i slike (bmp. ILI. Brzina prijenosa. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. crteži i slike u programu za obradu teksta. kvadrat. jpeg). Elementi programa. Sustavska programska oprema. informacija. bajt. Logičke izjave. GB). KB. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. Multimediji na računalu (zvučni zapisi. Jedinice za količinu memorije (bit. informacijski sustavi. Pokretanje i izvršavanje programa. zvučno-slikovni zapis. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. disketa.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. Osnove matematičke logike. Tablice. DVD-ROM. načini pohranjivanja podataka.piksel i raster. Odlomak. uređivanje boja. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. CD-RW. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. rasprostranjene mreže. CD-ROM. okretanje dijelova slike. standardni grafički formati i datoteke. kružnica. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. znanje. Memorija računala. DVD-RW). računalni edukativni programi. fizike i kemije. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. zvuka i videa nizom bitova. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Ulazni i izlazni uređaji. NE). Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. uređivanje gotovih crteža. Datoteka. Osnove logičke funkcije (I. te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. Obrada teksta Program za obradu teksta.

Internet Internet i njegova organizacija. Vrste pogleda na dokument (normalni. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Mijenjan je vrijednosti varijable. otvaranje i spremanje prezentacije). Osnovni uslužni programi na Internetu. naredba pridruživanja. Slanje i primanje poruka. Ispitivanje pravilnog rada. Pascal. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. grananje na alternativne nizove naredbi. uzorak i mijenjanje uzorka slajda.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Uporaba dviju i više varijabli. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Korištenje adresara. katalozi metatražilice). Vrste pogleda na slajdove. Umetanje tablice. Rad s porukama. Crtanje grafičkih oblika. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. uređivanje teksta na slajdovima. Uporaba baza podataka. Osnovne kornjačine grafike. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. Komunikacija na Internetu ~3~ . ponavljanje niza naredbi. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Ispis prezentacije. Virusi i antivirusna zaštita. C/C++. uporaba petlje. Programiranje . Mijenjanje sheme boja na slajdovima. postavljanje veza na sliku. Preview). umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. petlje. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. tekstovni. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. aritmetički operatori.Informatika December 1. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Organizacija baza podataka. Prikazivanje prezentacije. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. QBasic. Organizacijski dijagram. fizike i kemije. Pojam rekurzije. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Auto Thumbnail. Tipovi podataka. logički operatori. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Upiti o sadržaju baze. Elementi programa (okruženje. HTML. Beval. Tipovi podataka: brojevni. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. kreiranje i spremanje novog dokumenta). Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Izgled prozora program i njegovo podešavanje.programski jezici: Logo. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Upoznavanje s elektroničkom poštom. umetanje novog slajda. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Umetanje komponenti. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Izmjena stranice. Resample. Unošenje podataka u bazu. kružnice i elipse. Elementi programa (okruženje. Uređivanje glavnog slajda. vrući dijelovi slike). znakovni. Postavljanje hiperveze na tekst. pravokutnici. Slike (umetanje. Uporaba jedne varijable. Procedure i funkcije. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka.

2011 (mrežne novine. 8. Princip zornosti i apstraktnosti. Priprema nastavnika za nastavni sat. Logički sklopovi. Metoda crtanja. Diferencirana nastava.Informatika December 1. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. Uvođenje učenika u nastavni rad. Metoda usmenog izlaganja. MS NetMeeting). Netiquette (bonton na Internetu). Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Metoda pisanja. ponavljanju i vježbanju. Metoda razgovora. mrežni razgovori . Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Princip analize i sinteze. Oblici rada u nastavi informatike. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. O brada novih nastavnih sadržaja. Kodovi i ASCII tablica kodova. Princip aktivnosti i razvoja. 10 i 16.Chat. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Princip sistematičnosti i postupnosti. Logički sklop za zbrajanje dva broja. logički operatori.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. ~4~ . Brojevni sustavi s bazom 2. Vježbanje. Princip primjerenosti i napora. Metoda čitanja i rada na tekstu. Projektna nastava. Metoda demonstracije. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. ICQ. Ponavljanje.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita .ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . darovit učenik.Informatika December 1. učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo . 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.

Informatika December 1. 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .

29/97. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 90/11) Pravilnik o načinima. 28/01. 105/10.Informatika December 1. 55/01. 124/00. 135/97. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 92/10. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 86/09.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 47/99. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. 8/98. 76/10. 41/01. 113/00.

hr/index.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. Stričević.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi .Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava . I.azoo.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . Maleš.azoo.hr/index.D.Informatika December 1. Zagreb. Školska knjiga.

Dryden. Veble Commerce.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www. (ur.slideshare. Skok P. Educa.: Kako izrađivati mentalne mape. Tipex. Lukša.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www.: Izvanučionička nastava. 2004.: Uvod u pedagogiju (prijevod). Educa.D. Guberina-Abramović. 2001. M.Zagreb.: Nadarenost-prepoznavanje.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi. Jensen. C. ŠK. Matijević. (1997): Temeljna nastavna umijeća. Glasser. T. i Vos. Zagreb.. Zagreb. Zagreb Terhart. Educa. Školska knjiga.: Super-nastava. Čudina Obradović. Zagreb. E. Pedagoški servis. J. Zagreb. M. H. Zagreb. M. Ž. Educa. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. A. E.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www.slideshare. Strugar. Školska knjiga. Zagreb. 1993. Slaviček. Buzan.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www.slideshare. v. T. ŠK i HPKZ. Zagreb Grgin.): Timska nastava u školskoj praksi. 2002. Lučko. Educa. Grgin.slideshare. (1994): Kvalitetna škola. Zagreb.: Školsko ocjenjivanje znanja.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. Školska knjiga.91.L. 2004. 2003. Slap. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. razumijevanje i razvijanje.: Didaktika. T. W.: Revolucija u učenju.slideshare. Zagreb. Jastrebarsko. 2004. 2001. (1994): Školska dokimologija. Zagreb. Educa Kyriacou. Giesecke. Zagreb.. 2002. Matijević. (2001): Metode poučavanja i učenja.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi. 2006. Naklada Slap. 2004. Zagreb. G.

perspektive i procesi. Moja prava (2005).: 1. Zagreb. (1995): U potrazi za srećom. M. Ch. Znamen Gudjons. priručnik za djecu Bratanić.. V. P. Zagreb Raundalen. Zagreb. 2004. Zagreb. Zagreb. D. (1994): Restitucija. Miljković. 3. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. Alinea Perry Good. D. Zagreb. Zagreb. Žižak (1994): Integralna metoda. Marko M usluge. Educa Vizek Vidović. B. Zagreb. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje).. Roditelji i prava djeteta (2004). H. (2001): Vježbanje životnih vještina . 2011 Dodatna literatura Desforges. M. 2. (1997): Susret u nastavi. Školska knjiga Brajša. Alinea Winkel. J. M. Educa Matijević. Zagreb. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Zagreb.priručnik za razrednike.preobrazba školske discipline . i Stričević.. razgovor. M. ~ 10 ~ . IEP . interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. D. Hudina. HPKZ.Informatika December 1. Rijavec. Zagreb. Djeca prva. Školska knjiga Mužić. temeljna znanja. Zagreb. Alinea. priručnik za savjetnike voditelja.o. J. Kocijan D. Školska knjiga Klippert. M. zbirka praktičnih primjera. V.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . (2002): Didaktika. Alinea Buljan-Flander G. 2.Vern. Bez straha u školu (2004). Djeca prva. I. V. Alinea Čudina-Obradović. (1991): Mikropedagogija. d. Dobrobit Jull.priručnik br. Educa Stoll. Diane (1994): Restitucija . Zagreb. Zagreb. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. preobrazba školske discipline.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. M. VlahoviÊć-Štetić. Školska knjiga Chelsom Gossen. Zagreb: Educa Jurić. Zagreb. Zagreb Bratanić. P. E. V. D. Greene. Alinea. Alinea Bašić. (1995): Mirotvorni razred. N. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb. Zagreb. (2001): Roditeljstvo se može učiti. (2001): Kako uspješno učiti u timu. Zagreb.. Psihologija obrazovanja. Zagreb. (1993): Pedagoška komunikologija. I.. Školska knjiga. R. Zagreb Maleš.o. Zagreb. Zagreb. (1995): Razgovori s obiteljima. Školske novine Richman. (1998): Agresivnost. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. H. (2004). (1993): Pedagogija. Zagreb. Alinea Longo. (1993): Pedagoška komunikologija. (1994): Komuniciranje s djecom . Alinea Brajša. Koller-Trbović. Zagreb. Alinea Gossen C. (2003). problemi i konflikti u školi.

24. I. HPKZ. (1998): Didaktika.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Školska knjiga. priručnik za učitelje osnovnih škola. D. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. Zagreb.priručnik za razrednike. G. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. B. V. M. (1994): Čuda se ipak događaju. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. Vlastita naklada Napan.Informatika December 1. L. Zagreb. Zagreb Staničić. I. T. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. Zagreb. J. Škola. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. (1996): Zločesti đaci genijalci. IEP Brooks-Borner. Zagreb. J. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . (1993): Didaktika. (1997): Drugo lice škole. E. (2001): Vježbanje životnih vještina . Zagreb. V. Bognar. (1989): Razrednonastavna klima . Društvo za psihološku pomoć. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. L.21. 3. Školska knjiga Jelavić. Zagreb. 32. J. 1. V. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. Bagić. (1994): Neverbalna komunikacija. D. u čemu je problem?. M. B. Školska knjiga Manenica. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. Obitelj. 2011 Buljan-Flander. Educa Kocijan-Hercigonja. (1994): Kako biti bolji roditelj. Zagreb Arambašić. Jastrebarsko. Alinea ~ 11 ~ . A.. J. Janković. J. M. Znamen Juul. Mozaik knjiga Bastalić. E. A. Naklada Slap Malić. Prevela Aida Matković. Marko M usluge d. Zagreb Miljković. (1994): Ovisnosti. Karlović. (1995): Vaše kompetentno dijete.. K. A.. (1981): Razrednik u osnovnoj školi.. Dijete. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. (1996): Moje dijete se mijenja. Zagreb. Educa Bićanić. A. Mazlish. Alinea Janković. Brdar. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb Mijatović. br. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. Zagreb Perry Good. Zagreb. Školska knjiga Uzelac. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. Rijavec. Kratis Neill. F. Alinea Faber. str. Zagreb. 314-316. L.. Ðakovo Shapiro.o.. V. Bošnjak. IEP Filipović. Alinea Rijavec. (1994): Budimo prijatelji. (2001): Psihološke krizne intervencije. Marijević. Temposhop. S. Napredak. S. Zagreb. Gordon. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Zagreb. M.o. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?.E. Zagreb. I. (1996): Pristupanje obitelji. L. stoljeće. Zagreb. Alinea Bognar. Zrno br. Zagreb.pozadina učeničkog rada. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. Alinea Jurić. i suradnici. Zagreb.

Odnos obitelji. br. Fulgosi-Masnjak. Zagreb. 2. IEP. 11-18. Zagreb. 2 (vol.77. R. Napredak br. str. Drandić. 1998): str. 139-151. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. 2 Staničić. 3. 14-16. B. Zagreb. (1991): Roditelji i nadareno dijete.škola . (1995): Agresivnost u djece. Napredak. U: Vrgoč. Vlahović-Štetić. M. 15-16. IDEM. Cotić. U: zbornik Obitelj . H. D. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. Zagreb Kocijan-Hercigonja. Zrno. Puškar. Zrno br.. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. škole i društva. D. R. M. (ur. 2004.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. Naklada Slap. Čudina-Obradović. str. Naklada Slap. V. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. 279 . I. str. V. 139.. Zrno. (1994). branitelja i međugeneracijske solidarnosti. str. A. 6.. Miljković. Zagreb ~ 12 ~ .194.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . br. HPKZ. D. br. Mušanović. Staničić. 9-10.društvo. S.A. V. Zagreb. Bratanić. Ministarstvo obitelji. 133: 189 .. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. K. (1995): Učite ih da budu sretni. (1992): Ravnopravnost u suradnji. Mušanović. br. Zagreb.. D. (2002): Stres u djece i adolescenata. Zagreb. (1997): Hiperaktivno dijete.295. M. Jastrebarsko Lacković-Grgin.. (2001). Kompetencijski profi l školskog pedagoga. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. Zagreb Jurić. 7. S. 45. S. Jastrebarsko Vizek-Vidović. godina 6. Maleš. 4.Informatika December 1. Lelia. str. S. br. Lavrnja.. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. M. Rijavec. (2003): Psihologija obrazovanja. M. Alinea Kiš. Cigetić. danas za sutra. 12-13. Napredak. (1992). Hitrec. G. Pedagoški fakultet Rijeka. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Cipek. 2011 Sullo. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. (1982). 73 .. Zrno.

Ch. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1..

Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ ..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch.Informatika December 1.

hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). Pisani rad traje do 180 minuta. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15.1. 20. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. studenoga. Svete Ane 2. .) - ~ 15 ~ .. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . prof. napisanu pripremu za nastavni sat. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl.2. obuhvaća: pisani rad. 21. Trg Svetog Trojstva 4. travnja do 1.). Osijek. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. st.). siječnja do 1.hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). veljače do 10. (http://os-svete-aneos. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. (http://ssekonomska-upravna-os. mentor. st. st. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10.. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. učitelj mentor. prof. (čl. - Stručni ispit. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. 19. (čl.1.skole. ožujka od 15. Osijek. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. listopada do 15. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. lipnja od 1.skole. prosinca. listopada do 10.Informatika December 1. 22. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . travnja od 10.). 22.).

Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. - - ~ 16 ~ . 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. koji stiže na školski e-mail. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža.Informatika December 1.

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .

59/01.. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Članak 4. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika. Članak 2. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). broj 59/90. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. i 114/01. 26/93. stavka 5. 27/93.. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75.). i 114/01. 27/93. ~ 18 ~ . 50/95. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno... Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). 7/96. 59/01. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje.Informatika December 1. I. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme.. 19/92. Pripravnikom u smislu stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa.) i članka 80.. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1.

Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. Članak 6. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. Članak 7. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. 2011 Članak 5. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. ovoga pravilnika ~ 19 ~ . udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje.Informatika December 1. Članak 8. on se imenuje iz druge škole.

Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. Članak 9. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. odnosno 140 sati. ~ 20 ~ . 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Članak 10. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. Odredba stavka 1. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. odnosno 70 sati. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja.Informatika December 1. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit.

Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. Članak 14. U slučajevima kao što su dulje bolovanje.Informatika December 1. pripravnički staž se prekida. Povjerenstvo radi u punom sastavu. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. ~ 21 ~ . – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. a drugi se predaje osobno pripravniku. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. 2011 Članak 11. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). poro diljski dopust i sl. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. Povjerenstvo iz članka 5. II.. vojna obveza. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Članak 12. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. Članak 17. Članak 18. 2011 Članak 15. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. Članak 16. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. travnja – od 10. Ispravu iz stavka 2. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. veljače do 10. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. studenoga. lipnja – od 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . siječnja do 1. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. ožujka – od 15. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. ~ 22 ~ . Učitelj iz stavka 1. – učitelj sustručnjak pripravnika. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. prosinca. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. listopada do 10.Informatika December 1. listopada do 15. travnja do 1.

– za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. Članak 23. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. osim volontera. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Članak 20. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. Pisani rad traje do 180 minuta. – za stručnog suradnika – pisani rad. napisanu pripremu za nastavni sat. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. Članak 25. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Članak 21. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. ~ 23 ~ . podmiruju se iz Državnog proračuna. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. – za suradnika u nastavi – pisani rad.Informatika December 1. a usmeni dio ispita do 40 minuta. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). Članak 19. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. njihov sastav i članove. Članak 24. Članak 22.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1.Informatika December 1. 14. III. Članak 30. Obrasci tiskanica iz članka 8. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.. ~ 24 ~ . Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. Članak 26. sastavni su dio ovog Pravilnika. Članak 28. Članak 29.. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. i 24. 23. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi.. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. 12. i 2.

travnja 2003. Ministar dr. sc. 2011 Članak 31. Članak 32. Vladimir Strugar.Informatika December 1. v. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). ~ 25 ~ . r. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 28.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb.

broj 55/11.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine.. i 90/11. i 73/10.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.) Pravilnik o načinima. broj 34/11.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. i 35/08. i 56/01. broj 66/11. 29/97. broj 76/93. broj 41/08. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj..) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine. 105/10.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj. 92/10. broj 13/91./2012. broj 53/91.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. 23/91.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 124/09.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.i 125/05. i 90/10.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. i 148/99.) ~ 26 ~ . broj 89/95. broj 34/91.. 32/10. broj 40/91.Informatika December 1. broj 102/06. broj 31/91.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 112/10.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine. broj 87/08.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine. 47/99.. broj 47/96.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. broj 17/10. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 96/09. broj 41/08. i 50/11. 86/09. (Narodne novine.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.

) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. 2011 Opći akti škole: Statut. broj 63/08. i 35/08.) Pravilnik o načinima. broj 17/07.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 140/09. Pravilnik o pedagoškim mjerama. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.. broj 112/10. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 89/95. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. 86/09. broj 1/96.. Pravilnik o zaštiti na radu. broj 16/08. 92/10. 105/10.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 129/08. broj 127/10.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. i 50/10. broj 32/10. broj 87/08. broj 96/09.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. i 148/99. i 29/08.. i 50/11.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine.) ~ 27 ~ . i 52/10.Informatika December 1. broj 116/02.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. broj 11/94.) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. 29/97. broj 41/08. broj 94/10.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. broj 118/09.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 76/93. broj 88/02. i 90/11.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. broj 129/08.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. (Narodne novine./2012.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti od požara.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. i 90/10.. 86/92. Pravilnik o radu.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. 47/99. Pravilnik o kućnom redu. i 80/99.

2011 Pravilnik o sadržaju.Informatika December 1. Pravilnik o radu.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. broj 129/08. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o kućnom redu. Pravilnik o pedagoškim mjerama.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pravilnik o zaštiti na radu. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Pravilnik o zaštiti od požara. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. broj 129/08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful