PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. grafički prikaz tabličnih podataka. KB. Pohranjivanje brojeva. CD-RW.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . gif. Kopiranje i premještanje dijelova slike. računalne igre). te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. Odlomak. Ulazni i izlazni uređaji. ~2~ . informacija. midi) i slike (bmp. NE). MB. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. Pojam i uloga operacijskog sustava. Osnove logičke funkcije (I. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Elementi programa. uređivanje gotovih crteža. Multimediji na računalu (zvučni zapisi. osnovni elementi crteža . Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. uređivanje boja. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. slike. DVD-RW). kružnica. disketa. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. jpeg). Osnove matematičke logike. zvuka i videa nizom bitova. Logičke izjave. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. GB). znanje. znakova. pravokutnik. Datoteka. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike.piksel i raster. rasprostranjene mreže. Jedinice za količinu memorije (bit. kvadrat. računalni edukativni programi. CD-ROM. okretanje dijelova slike. crteži i slike u programu za obradu teksta. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. elipsa. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. Uređivanje teksta. Pokretanje i izvršavanje programa. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. ILI. načini pohranjivanja podataka. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. Memorija računala. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. načini prikaza podataka u računalima. Sustavska programska oprema. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. baza podataka. fizike i kemije. Brzina prijenosa. zvučno-slikovni zapis. različiti pogledi na crtež. standardni grafički formati i datoteke. Tablice. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka.Informatika December 1. Procesor. informacijski sustavi. Obrada teksta Program za obradu teksta. DVD-ROM. metodički pristup alatu za obradu teksta. Kako radi računalo. bajt.

fizike i kemije. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Beval. Uređivanje glavnog slajda. Prikazivanje prezentacije. Virusi i antivirusna zaštita. Slike (umetanje. Tipovi podataka. Umetanje komponenti. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). katalozi metatražilice). logički operatori. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Upiti o sadržaju baze. Tipovi podataka: brojevni. Komunikacija na Internetu ~3~ . Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. otvaranje i spremanje prezentacije). naredba pridruživanja. Rad s porukama. QBasic. ponavljanje niza naredbi. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. grananje na alternativne nizove naredbi. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka.Informatika December 1. Korištenje adresara. Mijenjan je vrijednosti varijable. aritmetički operatori. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. C/C++. Elementi programa (okruženje. umetanje novog slajda. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Internet Internet i njegova organizacija. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Unošenje podataka u bazu. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Pascal. kreiranje i spremanje novog dokumenta). postavljanje veza na sliku. Osnovni uslužni programi na Internetu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Slanje i primanje poruka. HTML. Programiranje . Pojam rekurzije. Uporaba jedne varijable. Ispis prezentacije. znakovni. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. uporaba petlje. Vrste pogleda na dokument (normalni. Organizacijski dijagram. tekstovni. petlje. Resample. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Ispitivanje pravilnog rada. pravokutnici. Preview). Izgled prozora program i njegovo podešavanje. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Elementi programa (okruženje. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Postavljanje hiperveze na tekst. Auto Thumbnail. Upoznavanje s elektroničkom poštom. uređivanje teksta na slajdovima. Uporaba dviju i više varijabli. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova.programski jezici: Logo. Umetanje tablice. Organizacija baza podataka. Osnovne kornjačine grafike. Izmjena stranice. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Vrste pogleda na slajdove. Crtanje grafičkih oblika. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. kružnice i elipse. vrući dijelovi slike). HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Procedure i funkcije. Uporaba baza podataka.

8. ponavljanju i vježbanju. Priprema nastavnika za nastavni sat. Princip aktivnosti i razvoja. Princip analize i sinteze.Chat. Metoda demonstracije. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Brojevni sustavi s bazom 2. Princip zornosti i apstraktnosti. Metoda razgovora. 10 i 16. Metoda pisanja. Metoda čitanja i rada na tekstu. Projektna nastava. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Diferencirana nastava. MS NetMeeting). Kodovi i ASCII tablica kodova.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 (mrežne novine. O brada novih nastavnih sadržaja. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Princip sistematičnosti i postupnosti. Oblici rada u nastavi informatike. Metoda crtanja. Metoda usmenog izlaganja. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. Princip primjerenosti i napora. mrežni razgovori . logički operatori. ~4~ . ICQ. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Vježbanje. Ponavljanje. Netiquette (bonton na Internetu). Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Logički sklopovi. Uvođenje učenika u nastavni rad. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu.Informatika December 1.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . darovit učenik. 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ .Informatika December 1. učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo .

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ . 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.

7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 113/00.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. 55/01. 86/09.Informatika December 1. 92/10. 105/10. 29/97. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 76/10. 135/97. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 90/11) Pravilnik o načinima. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 8/98. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 41/01. 124/00. 47/99. 28/01. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa.

2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava . Zagreb. Stričević.hr/index.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.D. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi .php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ .hr/index. Maleš.azoo. I.azoo. Školska knjiga.

net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www. Educa. Lučko. v. Buzan. Dryden. W.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www.slideshare. Školska knjiga.slideshare. Jastrebarsko. 2002. Glasser. Zagreb Grgin. 2006. Tipex. (1997): Temeljna nastavna umijeća. Giesecke. (1994): Kvalitetna škola. Zagreb. Naklada Slap. Zagreb. (ur. razumijevanje i razvijanje. Educa Kyriacou. M.Zagreb.): Timska nastava u školskoj praksi. ŠK. (2001): Metode poučavanja i učenja.. (1994): Školska dokimologija. Zagreb. Školska knjiga.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ . E. T. Jensen. G. Zagreb. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Strugar.. Pedagoški servis. Guberina-Abramović.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. Educa. Zagreb. 2001. Zagreb. Ž. M. Educa.91. Zagreb. M.: Didaktika. Zagreb. Slap. Educa. Matijević. Slaviček. Matijević.slideshare. i Vos. 2002. Lukša.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi.D.: Izvanučionička nastava.slideshare. Zagreb. 2004. C.: Uvod u pedagogiju (prijevod). 2001. 2003. E. T. 2004. 2004. Educa.: Nadarenost-prepoznavanje. T.: Revolucija u učenju. Čudina Obradović. Zagreb Terhart. ŠK i HPKZ. H.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ.: Super-nastava. 1993.Informatika December 1. Veble Commerce. J. Skok P.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Školska knjiga.: Kako izrađivati mentalne mape.: Školsko ocjenjivanje znanja.L. Zagreb. 2004. Grgin. A. Zagreb. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar.slideshare.

Zagreb. Koller-Trbović.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. V. Zagreb Raundalen. Zagreb Bratanić. IEP . Zagreb. P. Educa Matijević. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. d. J. VlahoviÊć-Štetić. Zagreb. Djeca prva. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. (1997): Susret u nastavi. I. Moja prava (2005). (1994): Restitucija. (2003). (2001): Vježbanje životnih vještina . Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). Zagreb. V. i Stričević.Informatika December 1. HPKZ. 2. M. 2004. (1995): U potrazi za srećom. 3. Zagreb. Bez straha u školu (2004). H. D.: 1.preobrazba školske discipline . Alinea Čudina-Obradović. Zagreb. Zagreb. E. B. Alinea Winkel. M. Zagreb. I. 2011 Dodatna literatura Desforges. Školska knjiga Mužić. Alinea. (2002): Didaktika.. problemi i konflikti u školi. Zagreb. Ch.. priručnik za savjetnike voditelja. D. perspektive i procesi. M. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. Zagreb. D. D. Zagreb. Alinea Longo. Školske novine Richman. Zagreb. Rijavec. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. Zagreb.Vern. Roditelji i prava djeteta (2004). (1998): Agresivnost. Zagreb. Alinea Buljan-Flander G. Žižak (1994): Integralna metoda. Zagreb: Educa Jurić.priručnik br. Zagreb. temeljna znanja. Alinea Perry Good.. Alinea Brajša. (1993): Pedagoška komunikologija. zbirka praktičnih primjera. Hudina.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Alinea. Zagreb. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. M. ~ 10 ~ . R. M. Znamen Gudjons. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece. V. (1994): Komuniciranje s djecom . (1991): Mikropedagogija. (2004). Psihologija obrazovanja. (1995): Razgovori s obiteljima. (1993): Pedagoška komunikologija. V. Kocijan D. P. Zagreb.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. Educa Vizek Vidović. M. Zagreb. Zagreb.. 2. H. Zagreb. Diane (1994): Restitucija . Educa Stoll. Marko M usluge. (1993): Pedagogija.o. Školska knjiga Klippert. Zagreb Maleš. J. (2001): Kako uspješno učiti u timu.o. Miljković. Greene.priručnik za razrednike. Školska knjiga Chelsom Gossen. Školska knjiga Brajša. priručnik za djecu Bratanić. (1995): Mirotvorni razred.. Alinea Bašić. preobrazba školske discipline. Dobrobit Jull. Djeca prva. (2001): Roditeljstvo se može učiti. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Zagreb. N. Školska knjiga. razgovor. Alinea Gossen C. Zagreb.

(1989): Razrednonastavna klima . K. G.o. Školska knjiga Jelavić. M. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. (1996): Zločesti đaci genijalci. Školska knjiga. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. T. B. Bošnjak. 3. V.Informatika December 1. Karlović. Zagreb. Zagreb. Zagreb.. S. Zagreb. Alinea ~ 11 ~ . Alinea Faber. Zagreb. Dijete. (1997): Drugo lice škole. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. (1994): Čuda se ipak događaju. S. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. I. J.. Gordon. F. B. IEP Brooks-Borner. Zagreb. Ðakovo Shapiro. L. J. Vlastita naklada Napan. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. Naklada Slap Malić. (1994): Kako biti bolji roditelj. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. (1996): Pristupanje obitelji. Zagreb Mijatović. 1. Zagreb Staničić. Educa Bićanić. Mozaik knjiga Bastalić. Zagreb Miljković. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. Bagić. 32. D. Školska knjiga Manenica. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. D. A. (1993): Didaktika. IEP Filipović. Zagreb Arambašić. priručnik za učitelje osnovnih škola. Alinea Jurić. Marko M usluge d. J. I. Zagreb Perry Good. str. L.priručnik za razrednike. Zagreb. (1994): Neverbalna komunikacija. Zagreb. (1994): Ovisnosti. Društvo za psihološku pomoć. L.. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. Marijević. Educa Kocijan-Hercigonja. u čemu je problem?. 24. Alinea Rijavec. V. Znamen Juul. E. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. Zagreb. Škola. A.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .o. Kratis Neill. Mazlish. Bognar. V. br. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Zagreb. Zagreb. M.21.E. A. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. Napredak. J. Rijavec. stoljeće. Zagreb. Janković. L. i suradnici. 2011 Buljan-Flander. V. Zagreb. E. (1981): Razrednik u osnovnoj školi.pozadina učeničkog rada. Zagreb. (2001): Vježbanje životnih vještina . A. Zagreb. 314-316. (1998): Didaktika. HPKZ. (1996): Moje dijete se mijenja. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. Jastrebarsko. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. M. (1995): Vaše kompetentno dijete. Alinea Janković. Brdar.. Školska knjiga Uzelac. Alinea Bognar. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . Obitelj. M.. Prevela Aida Matković. J. (1994): Budimo prijatelji. Temposhop.. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. (2001): Psihološke krizne intervencije. Zrno br. I.

.A. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. 4.. M. Zagreb ~ 12 ~ . M. Staničić. Mušanović. Napredak br. (ur. IEP. br. 11-18. Bratanić. 7. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. 1998): str. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. B. (1995): Agresivnost u djece. 279 .): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer.. S. HPKZ. V. M. Zrno. 45. Cigetić.škola . br. Zrno. 2 (vol. U: Vrgoč.. 139. Naklada Slap. Rijavec. (1982). str. br.. 2. Zagreb. godina 6. (1994). Puškar. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. Fulgosi-Masnjak. Zrno br. 9-10. Miljković. 14-16. M. Cipek. Zagreb Kocijan-Hercigonja. 73 . Zagreb. 6. K. U: zbornik Obitelj .Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2 Staničić. Drandić.295. Vlahović-Štetić. A. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. Zagreb. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima.. 133: 189 . škole i društva. D. (1992): Ravnopravnost u suradnji. M. Ministarstvo obitelji. 3. Lavrnja. str.društvo. H. (1995): Učite ih da budu sretni. Cotić.Informatika December 1. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. D. (1992). I. Zrno. Alinea Kiš. (2003): Psihologija obrazovanja. (2001). Maleš. danas za sutra. 2004. Zagreb. R. str.77. S. Jastrebarsko Lacković-Grgin. br. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. Naklada Slap. Hitrec. 2011 Sullo. D.. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. (2002): Stres u djece i adolescenata. R. 15-16. Napredak. S. V. Mušanović.. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Čudina-Obradović. IDEM. S. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. G. (1991): Roditelji i nadareno dijete. Odnos obitelji. Jastrebarsko Vizek-Vidović. Zagreb. Zagreb Jurić. Napredak. str.194. 139-151. Zagreb. (1997): Hiperaktivno dijete. V. br. Pedagoški fakultet Rijeka. D. str. Lelia. 12-13. branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje.. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . Ch.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.

Ch. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ ..Informatika December 1.

hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). . pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl.Informatika December 1. 22. 19. Svete Ane 2.2. prof. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. mentor. prof.. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. (http://ssekonomska-upravna-os.1.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). napisanu pripremu za nastavni sat. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata.). st.) - ~ 15 ~ . st.). (čl. siječnja do 1. 21. Trg Svetog Trojstva 4. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. lipnja od 1. - Stručni ispit. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . Osijek.skole. st. ožujka od 15.. travnja od 10. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl.skole. 20. Pisani rad traje do 180 minuta. studenoga. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Osijek. 22.). Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. veljače do 10..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . učitelj mentor.). obuhvaća: pisani rad.1. listopada do 10. travnja do 1. (http://os-svete-aneos. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. prosinca. (čl. listopada do 15.

Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža.Informatika December 1. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. koji stiže na školski e-mail. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. - - ~ 16 ~ . odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .

27/93.) i članka 80. i 114/01. 50/95. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. ~ 18 ~ . Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«..). 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75... u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. I. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). 7/96. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. stavka 5.. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). 19/92. Članak 4. 59/01. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. Članak 2. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje. i 114/01. 27/93. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. Pripravnikom u smislu stavka 2. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). 59/01. broj 59/90.. 26/93.Informatika December 1. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj...Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. on se imenuje iz druge škole. ovoga pravilnika ~ 19 ~ . Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. Članak 7.Informatika December 1. Članak 8. 2011 Članak 5. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. Članak 6. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita.

Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. Članak 9. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. odnosno 70 sati. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora.Informatika December 1. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. ~ 20 ~ . ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. odnosno 140 sati. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. Članak 10. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Odredba stavka 1. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama.

Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). Članak 14. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. II. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. U slučajevima kao što su dulje bolovanje. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. ~ 21 ~ . Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu.. Povjerenstvo radi u punom sastavu. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža.Informatika December 1. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. a drugi se predaje osobno pripravniku. poro diljski dopust i sl. Članak 12.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Povjerenstvo iz članka 5. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. pripravnički staž se prekida. 2011 Članak 11. vojna obveza. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika.

Članak 17. veljače do 10. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. ~ 22 ~ . Članak 16. ožujka – od 15. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. – učitelj sustručnjak pripravnika. 2011 Članak 15. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. studenoga.Informatika December 1. listopada do 15. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. travnja – od 10. Ispravu iz stavka 2. travnja do 1. prosinca. listopada do 10. Članak 18. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. Učitelj iz stavka 1. siječnja do 1. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. lipnja – od 1. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita.

a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. Članak 19. ~ 23 ~ . Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. Članak 25. Članak 23. osim volontera.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. podmiruju se iz Državnog proračuna. – za suradnika u nastavi – pisani rad. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Članak 21. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. – za stručnog suradnika – pisani rad. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. napisanu pripremu za nastavni sat. Članak 24. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. Pisani rad traje do 180 minuta. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. a usmeni dio ispita do 40 minuta.Informatika December 1. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Članak 22. Članak 20. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. njihov sastav i članove. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit.

14. III. Članak 28.. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit.. Članak 29.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . i 2. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. i 24. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2.Informatika December 1. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom.. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. Članak 26. Obrasci tiskanica iz članka 8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. ~ 24 ~ . 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. 23. Članak 30. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. 12. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. sastavni su dio ovog Pravilnika. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit.

Informatika December 1. r. ~ 25 ~ . Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. travnja 2003. 2011 Članak 31. Ministar dr. 28. Vladimir Strugar. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). sc.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. v.

broj 41/08.. broj 40/91./2012.. 47/99. broj 31/91. 86/09. broj 47/96. 23/91. broj 17/10.. broj 55/11.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine. i 50/11.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. 32/10. i 90/11. i 73/10.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine. (Narodne novine. 92/10. broj 87/08. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine.) ~ 26 ~ .) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. i 56/01. i 35/08. broj 102/06..) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 66/11.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. 105/10. broj 76/93.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine. broj 53/91. broj 112/10. broj 96/09.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine. 29/97. broj 34/91. broj 41/08.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 34/11. i 148/99.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 124/09. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o načinima.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.Informatika December 1.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. broj 89/95.i 125/05. i 90/10. broj 13/91.

broj 16/08. Pravilnik o zaštiti od požara. broj 112/10. 86/09. broj 129/08. broj 1/96. i 148/99.. broj 76/93. (Narodne novine..) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine.Informatika December 1. 29/97. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti na radu. i 90/11.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. broj 32/10. i 50/10. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. i 80/99.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine. broj 41/08.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. broj 89/95. 92/10. 2011 Opći akti škole: Statut. broj 118/09. broj 140/09. 105/10. i 29/08.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. i 35/08. broj 127/10./2012. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) ~ 27 ~ . broj 11/94.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 129/08. i 50/11. Pravilnik o kućnom redu.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.. broj 116/02.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. broj 63/08. i 90/10.) Pravilnik o načinima. 47/99. broj 96/09.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. broj 94/10.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o radu.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. i 52/10. broj 17/07..) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. Pravilnik o pedagoškim mjerama.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. broj 87/08.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 88/02. 86/92.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine.

broj 129/08. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. Pravilnik o kućnom redu. Pravilnik o pedagoškim mjerama.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. broj 129/08.Informatika December 1. Pravilnik o radu.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti na radu. 2011 Pravilnik o sadržaju. Pravilnik o zaštiti od požara.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful