PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

Pojam i uloga operacijskog sustava. Jedinice za količinu memorije (bit. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. KB. računalne igre). Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. kvadrat. MB. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža.Informatika December 1. Osnove matematičke logike. elipsa. zvuka i videa nizom bitova. Ulazni i izlazni uređaji. midi) i slike (bmp. crteži i slike u programu za obradu teksta. uređivanje gotovih crteža. kružnica. Elementi programa. informacijski sustavi. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. Multimediji na računalu (zvučni zapisi. ~2~ . Uređivanje teksta. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. DVD-RW). jpeg). metodički pristup alatu za obradu teksta. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Kopiranje i premještanje dijelova slike. Pokretanje i izvršavanje programa. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. disketa. Obrada teksta Program za obradu teksta. različiti pogledi na crtež. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. Odlomak. Procesor. Logičke izjave. Pohranjivanje brojeva.piksel i raster. pravokutnik. baza podataka. bajt. DVD-ROM. okretanje dijelova slike. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. rasprostranjene mreže. standardni grafički formati i datoteke.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. Memorija računala. CD-ROM. načini prikaza podataka u računalima. grafički prikaz tabličnih podataka. CD-RW. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. ILI. uređivanje boja. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. Osnove logičke funkcije (I. informacija. gif. osnovni elementi crteža . te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. Brzina prijenosa. znakova. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. zvučno-slikovni zapis. Kako radi računalo. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. Datoteka. GB). računalni edukativni programi. načini pohranjivanja podataka. Tablice. znanje. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. NE). Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Sustavska programska oprema. fizike i kemije. slike.

HTML. Slike (umetanje. Uporaba jedne varijable. Organizacija baza podataka. Komunikacija na Internetu ~3~ . aritmetički operatori. Ispis prezentacije. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Mijenjan je vrijednosti varijable. Tipovi podataka. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. znakovni. Uporaba dviju i više varijabli. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. pravokutnici. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat.Informatika December 1. kružnice i elipse. Pojam rekurzije. Internet Internet i njegova organizacija. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. uređivanje teksta na slajdovima. Tipovi podataka: brojevni. Osnovne kornjačine grafike. fizike i kemije. vrući dijelovi slike). Auto Thumbnail. Unošenje podataka u bazu. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Uređivanje glavnog slajda. Vrste pogleda na slajdove. Preview). Organizacijski dijagram. Rad s porukama. Osnovni uslužni programi na Internetu. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. logički operatori. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. Crtanje grafičkih oblika. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka.programski jezici: Logo. Korištenje adresara. katalozi metatražilice). Pascal. grananje na alternativne nizove naredbi. Virusi i antivirusna zaštita. Programiranje . Uporaba baza podataka. Postavljanje hiperveze na tekst. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. ponavljanje niza naredbi. naredba pridruživanja. Izmjena stranice. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Umetanje tablice. otvaranje i spremanje prezentacije). Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Upiti o sadržaju baze. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Elementi programa (okruženje. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Ispitivanje pravilnog rada. Umetanje komponenti. uporaba petlje. Resample. kreiranje i spremanje novog dokumenta). kreiranje prezentacije bez i s predloškom. Beval. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. petlje. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Vrste pogleda na dokument (normalni. Prikazivanje prezentacije. Izgled prozora program i njegovo podešavanje. Elementi programa (okruženje. postavljanje veza na sliku. umetanje novog slajda. Procedure i funkcije. Slanje i primanje poruka.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. tekstovni. C/C++. QBasic. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija.

Princip primjerenosti i napora. Netiquette (bonton na Internetu). Oblici rada u nastavi informatike. ~4~ . Metoda crtanja.Chat.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Metoda čitanja i rada na tekstu. Vježbanje.Informatika December 1. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. Metoda pisanja. mrežni razgovori . Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. 8. logički operatori. O brada novih nastavnih sadržaja. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. Princip aktivnosti i razvoja. Uvođenje učenika u nastavni rad. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Priprema nastavnika za nastavni sat. Diferencirana nastava. Metoda razgovora. Brojevni sustavi s bazom 2. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Princip zornosti i apstraktnosti. Metoda demonstracije. 2011 (mrežne novine. 10 i 16. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Logički sklopovi. ponavljanju i vježbanju. Princip analize i sinteze. Metoda usmenog izlaganja. Projektna nastava. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. ICQ. Princip sistematičnosti i postupnosti. Kodovi i ASCII tablica kodova. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. MS NetMeeting). Ponavljanje.

Informatika December 1. učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . darovit učenik. 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.

Informatika December 1. 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .

Informatika December 1. 8/98. 92/10. 105/10. 76/10. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 47/99. 28/01. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 124/00. 113/00. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 41/01. 55/01. 135/97. 86/09.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 90/11) Pravilnik o načinima. 29/97. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90.

I.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . Zagreb. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava .Informatika December 1.hr/index. Maleš.azoo.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi .hr/index. Školska knjiga.D.azoo. Stričević.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www.

Zagreb Terhart. Zagreb. (ur.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www.D.: Izvanučionička nastava. 2006. 2001. ŠK. Educa Kyriacou. ŠK i HPKZ.: Školsko ocjenjivanje znanja.slideshare.: Kako izrađivati mentalne mape. Pedagoški servis. M. A. Giesecke. Slap.Zagreb.: Didaktika. Educa. Tipex. 2002.91.slideshare.slideshare. v.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Zagreb. Zagreb. Zagreb.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www.): Timska nastava u školskoj praksi. Jensen. 2002. 2003.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. Lukša. Zagreb. T. 2004.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi.: Super-nastava. Čudina Obradović. Ž. C. (1994): Kvalitetna škola. T. W.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www. 2001. H. Matijević. Matijević.. Jastrebarsko. Zagreb. Strugar. (2001): Metode poučavanja i učenja. Zagreb.. E. Slaviček. Veble Commerce. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Educa. 1993. Zagreb. Školska knjiga. T. Educa.: Nadarenost-prepoznavanje. Skok P. Zagreb. Guberina-Abramović. 2004. 2004. J. E. Naklada Slap. 2004. Školska knjiga. Glasser. Školska knjiga. Dryden.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www.Informatika December 1. G. Educa. Zagreb. i Vos. razumijevanje i razvijanje.L.: Uvod u pedagogiju (prijevod). M. (1994): Školska dokimologija. Zagreb Grgin. M. (1997): Temeljna nastavna umijeća. Grgin. Educa. Lučko. Buzan.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi. Zagreb.slideshare.slideshare.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .: Revolucija u učenju.

Zagreb. Koller-Trbović. Marko M usluge. Zagreb. IEP . Žižak (1994): Integralna metoda. Bez straha u školu (2004). V. Alinea Winkel. (1993): Pedagoška komunikologija. d. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. Zagreb. Zagreb Bratanić. E. I. Zagreb. Zagreb. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Ch. J. D. (2001): Roditeljstvo se može učiti. Zagreb. (2002): Didaktika. H. V.. 2. B. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. Miljković. Educa Matijević. M.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. problemi i konflikti u školi. Školske novine Richman. 3. Zagreb. priručnik za savjetnike voditelja. Zagreb. Zagreb Maleš.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić.o. Zagreb. Zagreb. (1994): Restitucija.: 1. VlahoviÊć-Štetić.Vern.Informatika December 1. (1995): Mirotvorni razred. Alinea Brajša.. Zagreb Raundalen. perspektive i procesi. Educa Stoll. Zagreb. preobrazba školske discipline. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). Djeca prva. (1993): Pedagogija. Alinea Gossen C. N.. Zagreb. Dobrobit Jull. (1995): Razgovori s obiteljima. razgovor. (2001): Vježbanje životnih vještina . (1997): Susret u nastavi. (1998): Agresivnost. (1995): U potrazi za srećom. (2004). M. (1991): Mikropedagogija. Roditelji i prava djeteta (2004). Rijavec. Diane (1994): Restitucija .o. M. i Stričević. P. M. Zagreb. M. Alinea Longo.preobrazba školske discipline . Alinea. D. Zagreb. Školska knjiga Chelsom Gossen. zbirka praktičnih primjera. Zagreb. H. (1994): Komuniciranje s djecom . Kocijan D. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. Alinea Bašić. (2001): Kako uspješno učiti u timu. J. V. Znamen Gudjons. Greene. Alinea Čudina-Obradović.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . HPKZ. 2004. Školska knjiga Klippert. Alinea Buljan-Flander G. (1993): Pedagoška komunikologija. Zagreb. temeljna znanja. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Zagreb.. ~ 10 ~ . Educa Vizek Vidović.priručnik za razrednike. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb. Alinea. Školska knjiga Mužić. Zagreb. P.priručnik br. V. Moja prava (2005). Hudina. Zagreb: Educa Jurić. D. Djeca prva. 2. D. Školska knjiga Brajša. Alinea Perry Good. Školska knjiga. R. Zagreb. priručnik za djecu Bratanić. Zagreb. 2011 Dodatna literatura Desforges. (2003). Zagreb. M. Psihologija obrazovanja.. I.

Karlović. J. (1994): Ovisnosti. Zagreb. I. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. Zagreb. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. S. Zagreb. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. priručnik za učitelje osnovnih škola. (1996): Pristupanje obitelji. Bagić. A. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. Znamen Juul. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. J. Prevela Aida Matković. 2011 Buljan-Flander. IEP Brooks-Borner. IEP Filipović. Zagreb. Alinea Janković. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.E. Zagreb Miljković. Alinea Jurić. (1995): Vaše kompetentno dijete. J. L. HPKZ. Zrno br. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . Školska knjiga Jelavić. V. Zagreb Mijatović.. M. 32. A.. S. Napredak. (1996): Zločesti đaci genijalci. Marko M usluge d. (2001): Psihološke krizne intervencije. Marijević. Dijete. Zagreb. A. Obitelj. (1994): Neverbalna komunikacija. M. Školska knjiga Manenica. B. Alinea ~ 11 ~ ..o. Bošnjak. Ðakovo Shapiro.. G. u čemu je problem?. I. Jastrebarsko. Zagreb. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. (1994): Kako biti bolji roditelj. Zagreb. B. Educa Bićanić. i suradnici.21. (1998): Didaktika. (1981): Razrednik u osnovnoj školi.. stoljeće. I. M. E. Gordon.pozadina učeničkog rada. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. A. L. str. Bognar. (1997): Drugo lice škole. (1996): Moje dijete se mijenja. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Zagreb. (1994): Budimo prijatelji.o. Zagreb. Zagreb Staničić. (1994): Čuda se ipak događaju. Mazlish. Alinea Bognar. Alinea Faber. Školska knjiga. T. V. K. Brdar.Informatika December 1. (1989): Razrednonastavna klima . Kratis Neill. L. E. 24. Vlastita naklada Napan. Janković. Naklada Slap Malić. (2001): Vježbanje životnih vještina . Mozaik knjiga Bastalić. F. L. J. Školska knjiga Uzelac. Zagreb. Zagreb. Zagreb Arambašić. Zagreb. Zagreb. M. Zagreb Perry Good. J. Educa Kocijan-Hercigonja. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. 3. br. V.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . D. D. Temposhop. Alinea Rijavec.. 1. Rijavec. V. Društvo za psihološku pomoć.priručnik za razrednike. Zagreb. 314-316. Zagreb. Škola. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. (1993): Didaktika.

. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. S. Staničić. R.. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. (2002): Stres u djece i adolescenata. M. Cigetić. M. 2 (vol. Napredak. 139. 45.A. 9-10. G. 2011 Sullo. IDEM. D. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. škole i društva. str. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. Odnos obitelji. br. H. (1995): Učite ih da budu sretni.. Zrno. 2.škola . 73 . U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Pedagoški fakultet Rijeka. Hitrec. Naklada Slap. Ministarstvo obitelji. Zrno. 11-18.. Miljković. D. Napredak br. br. Mušanović. A.. Puškar.194. Čudina-Obradović. R. 4. Zagreb. Lelia. str. Cipek. 7. M. (1982). Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. 3. 139-151. Cotić. (1991): Roditelji i nadareno dijete. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. br. (2001). Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava.. 279 . 133: 189 . str. D. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. Fulgosi-Masnjak. (1995): Agresivnost u djece. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. S. Jastrebarsko Lacković-Grgin. V. Zagreb ~ 12 ~ . str. (1992). V. V. Zrno br.77. U: Vrgoč. M. 6. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. Bratanić. Alinea Kiš. Zagreb. Zagreb. Zagreb Jurić. str. Rijavec. D. Zagreb. M. Mušanović. danas za sutra. Vlahović-Štetić. 2 Staničić. 12-13. Zagreb Kocijan-Hercigonja. (1992): Ravnopravnost u suradnji. godina 6. U: zbornik Obitelj . 1998): str. Drandić. 14-16. IEP. I.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. 15-16. Maleš. br. (ur. (1997): Hiperaktivno dijete.Informatika December 1.295. Zagreb. B.. Jastrebarsko Vizek-Vidović..društvo. br. Naklada Slap. Zagreb. (2003): Psihologija obrazovanja. S. Zrno. 2004.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . HPKZ. Napredak. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. S. Lavrnja. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. K. (1994).

.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. Ch.Informatika December 1. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ .

vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou. Ch. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ . 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje..Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.

listopada do 15. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) .. Svete Ane 2. studenoga. (čl.skole. Pisani rad traje do 180 minuta.. 21.). izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. st.). srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. prof.) - ~ 15 ~ . pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. veljače do 10. lipnja od 1. Trg Svetog Trojstva 4.1. - Stručni ispit. 19.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). mentor.. ožujka od 15. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. 22. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. 20.skole. (čl. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. st. napisanu pripremu za nastavni sat. prof. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. travnja do 1. (http://os-svete-aneos. učitelj mentor. siječnja do 1. 22.2. travnja od 10. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. Osijek. listopada do 10.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Osijek. (http://ssekonomska-upravna-os.1. obuhvaća: pisani rad.Informatika December 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15.). Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10.).hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). prosinca. . st. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16.

Informatika December 1. koji stiže na školski e-mail. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. - - ~ 16 ~ . odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu.

Informatika December 1. 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 2. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. 50/95. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. stavka 5. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Pripravnikom u smislu stavka 2.. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno.) i članka 80. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. 59/01. i 114/01. Članak 4. 59/01... i 114/01. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. ~ 18 ~ . Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.Informatika December 1.). u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. 26/93.. I. 7/96.. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). broj 59/90. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. 27/93. 27/93. 19/92..

on se imenuje iz druge škole. 2011 Članak 5. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. Članak 8. ovoga pravilnika ~ 19 ~ .Informatika December 1. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. Članak 6. Članak 7. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja.

koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. odnosno 140 sati. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. Odredba stavka 1. Članak 10. ~ 20 ~ . najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. odnosno 70 sati. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Članak 9. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura.Informatika December 1. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja.

Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. II. Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. poro diljski dopust i sl. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. a drugi se predaje osobno pripravniku. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. Povjerenstvo radi u punom sastavu. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. pripravnički staž se prekida. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. Članak 12. Članak 14.Informatika December 1. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. vojna obveza. Povjerenstvo iz članka 5. 2011 Članak 11. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. ~ 21 ~ . U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. U slučajevima kao što su dulje bolovanje.. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao.

Informatika December 1. listopada do 10. listopada do 15. 2011 Članak 15.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. travnja do 1. ~ 22 ~ . Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. studenoga. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Učitelj iz stavka 1. travnja – od 10. Ispravu iz stavka 2. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. Članak 18. veljače do 10. prosinca. ožujka – od 15. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. siječnja do 1. Članak 17. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. lipnja – od 1. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. – učitelj sustručnjak pripravnika. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. Članak 16. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice.

Članak 19. a usmeni dio ispita do 40 minuta. Pisani rad traje do 180 minuta. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. Članak 21. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. napisanu pripremu za nastavni sat. Članak 23.Informatika December 1. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Članak 24. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. Članak 22. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. – za stručnog suradnika – pisani rad. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. ~ 23 ~ . Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). osim volontera. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Članak 25. njihov sastav i članove. Članak 20. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. – za suradnika u nastavi – pisani rad. podmiruju se iz Državnog proračuna. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5).

Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. ~ 24 ~ . Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. III. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. 14. 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom.. 23. 12. Članak 30. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. i 24. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. Članak 26. Članak 28. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2..Priručnik za polaganje stručnoga ispita . i 2.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.Informatika December 1. Članak 29. sastavni su dio ovog Pravilnika. Obrasci tiskanica iz članka 8.

sc.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Vladimir Strugar. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). v.Informatika December 1. ~ 25 ~ . Ministar dr. travnja 2003. Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 2011 Članak 31. r. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. 28.

29/97.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. broj 47/96.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. i 90/10..) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. i 50/11.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine.Informatika December 1. broj 17/10. broj 34/91. 92/10. broj 87/08.) ~ 26 ~ .. 47/99. 23/91.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. 105/10.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj..) Pravilnik o načinima.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 53/91. i 148/99. broj 96/09. broj 89/95. broj 76/93. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 102/06.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.i 125/05. broj 34/11. broj 112/10.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 41/08./2012.. 32/10.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. i 56/01. i 90/11. (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. 86/09. broj 41/08. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 55/11. broj 31/91. broj 40/91. i 35/08.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 124/09. i 73/10. broj 66/11. broj 13/91.

i 148/99.. broj 129/08. 92/10.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. 2011 Opći akti škole: Statut.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 88/02. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. broj 89/95. broj 11/94.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. i 80/99. broj 116/02..) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. Pravilnik o zaštiti na radu. broj 16/08.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. broj 17/07. broj 63/08. broj 1/96.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. Pravilnik o zaštiti od požara.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine./2012. Pravilnik o radu.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine.Informatika December 1.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o pedagoškim mjerama. i 52/10. broj 32/10.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. broj 129/08. 86/09. 105/10. broj 140/09. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. 47/99.. broj 76/93. i 35/08.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine. broj 96/09. i 50/11. 86/92. Pravilnik o kućnom redu. i 29/08. broj 127/10.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. i 90/10.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 112/10.) Pravilnik o načinima.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. broj 118/09.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. i 90/11.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine. 29/97. broj 87/08. broj 94/10.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine..) ~ 27 ~ . broj 41/08. i 50/10. (Narodne novine.

Pravilnik o zaštiti od požara. broj 129/08.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. Pravilnik o kućnom redu.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Pravilnik o pedagoškim mjerama. 2011 Pravilnik o sadržaju. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. broj 129/08.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1. Pravilnik o zaštiti na radu. Pravilnik o radu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful