INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. dana ____ 200_ god. od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . 120/2004). kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.) U ___________.br. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27. stav 1.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume.

48/94 i 101/2005). 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. 14/84.Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". 18/2005. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 30/2010). Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. . korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". 54/96. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. Igor Braunović na osnovu čl. Pored zaštite. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. glasnik RS''. 135/2004). 32/97 i 101/2005). Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. 25/2002 i 107/2005). 49 stav 1. 6/89. Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". unapređenja.120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. 35/94. br. 3/96. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". 24/85. 43/94. 53/95. 54/93. 18/2010). Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004. 36/2009). Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. Šef kabineta. 45/2005 i 101/2005). Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. 25/2000. 53/93. 67/93.

JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam. i projek. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. gen. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013.2. gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. uprave (19) Radne jedinice (13) . i zaš. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. u šumarstvu Kosovo-met. na radu Kosovo-met.

ŠG«PRIJEP. R J ZA MEHAN. I IZGR. i PUT. R J ZA RASAD. ŠG«TIM. PR. P. ŠG2ŠUMAR. RAS.. RJ ZA OZEL.. PR. R J ZA MEHAN. I IZGR. PR.Studenica ŠG«KRAGUJ. PR.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. I IZGR. ŠU BUJANOVAC. šumske uprave. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. I RASD. I RASAD. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. I IZGR..« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN. I HOR. ŠU D. ŠU BOR ŠU KLA. DESPOTOV. R J OZELENJ. ŠU KNJA. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ. ŠG«BEOGR.KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. HAN ŠU BOSILEGR. PLODOVI ŠG«SV. P.MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN. .ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV. P. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA .« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ .« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ . Golija.KUČ. bios.P.« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . RJ ŠUM.Mila . P. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD.

za teh. tr. i sp. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE.GENERALNA DIREKCIJA 2013. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ. nepokret. na radu i zaš. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. za bez. Od. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . i ras. i zdr. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. Odeljenje za finan. od pož. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. ob. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. za upravlj. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. i ras. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. upr. GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od. pit. nepo.

ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodilac odelj. to su profitni centri. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice . godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Organizacione jedinice. Delovi preduzeća . Rukovodilac odelj. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. br. dir.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama.Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. 9 Ime i prezime Zvanje III IV . Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. Rukovodilac odelj. imena i zvanja rukovodilaca Red. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj.3% šuma). Rukovodilac odelj. Od 1999. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. Rukovodilac odelj. Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima.

odelj. Rukovodilac odelj. Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Izvršni direktor Rukovodilac odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj.

Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom. Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara.00:15. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). sektora. šumskih uprava. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. sastanaka. lovstva. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. Radi periodične (tromesečne. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. za sve delatnosti. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. predavanja. Donosi odluke o visini zarada. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. odeljenja. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. ostalih šumskih proizvoda. šestomesečne. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. izdavanja stručnih časopisa i dr. Šumsko gazdinstvo radi 11 .      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva.

Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. ZPD-a. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG. sprovodi ostale normativne akte. Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje.. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. odnosno i za šumsku upravu. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. svakodnevno.            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. plan lovstva. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki.PŠ. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Prati naplatu isporučenih proizvoda. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova.. građevinarstva. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. Izrađuje predlog plana javnih nabavki. lovna osnova). Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        . Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva.

Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. rešenja za korišćenje godišnjih odmora. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. lovne osnove. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS.    ostale evidencije. Generalni direktor Javnog preduzeća. opšte osnove. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. programi za ZPD). Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. 13 . Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje.

Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26.1.2013. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 . B. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. br.Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva. B. 1 A. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2.03. 1. godine Red. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3.

"Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8. "Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 . "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7. "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6.5.

"Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. . "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. 13. rasadničku proizvodnju i hortikulturu .10.

4.506 17 .3. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B.16. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17. B. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B. 63 112 3.3.2. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B.

711-50-28 011/711-50-24. 711-30-91 011/711-50-38.Informator . 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 8427-256 011/3329-722. 711-11-53 011/711-50-37. 3906-619 011/8427-161.2013. 361-1457 011/3906-626. 361-1618. 711-50-26 011/711-50-24. 711-30-91 011/711-22-78. 711-34-10 011/711-50-37. 711-50-26 011/711-50-34.03. 711-21-73 011/711-50-36.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. Beli potok Progari Crvenka bb. Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 . 711-22-69 011/711-27-70. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. godine) R. br. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79.

573-357 035/229-273. 662-253.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. Barajevo Omladinska 1. Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879.b. 423-173. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b. 63-442 030/63-381. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . 662-558 032/663-321. 63-443. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. 63-891 030/425-570. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 611-886. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 229-638 032/663-321.

Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 741-263 034/381-424.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 420-751 037/21-688. 228-049 020/741-314. 711-221 036/392-963. 851-978. 710-016 037/841-119 012/852-171. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 381-423 034/384-374 032/710-840. 29-551 037/825-106. 827-334 037/752-272 037/711-820. 228-046. 420-750. 392-961 036/392-963.

511-327 027/381-325. 381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. 876-046 015/471-905. 83-058 028/83-187 028/460-027. 371-265 016/243-034. novembra bb 24. 461-029 015/876-047. 443-432 012/222-986. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 .

520-026 018/800-360. 332-474 010/685-196 033/713-650. 713-651 033/713-650 033/51-096. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 332-475.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 232-653 018/520-043. 804-439 018/830-431 010/332-474. 313-801 010/332-931. 246-074. 800-361. 254-886 018/254-798. 345-337 014/221-237. 55-577 033/61-775 036/736-252. 521-585. Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133.

24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. 473-837 011/711-23-67 030/63-349. 421610 017/32-143. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb. 781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30.

jovanovic@srbijasume.stupar@srbijasume.rs ljiljana.milicevic@srbijasume.rs mira.rs dragan.rs dragomir.poterjahin@srbijasume.polic@srbijasume.rs tihomir.tomasevic@srbijasume.aleksic@srbijasume.muric@srbijasume.stingic@srbijasume.ilcic@srbijasume.rs biljana.mihovilovic@srbijasume.sikanja@srbijasume.rs petar.sesum@srbijasume.rs zoran.kisin@srbijasume.rs milica.jancic@srbijasume.rs suzana.markovic@srbijasume.rankovic@srbijasume.rankov@srbijasume.braunovic@srbijasume.rs ranko.todorovic@srbijasume.rs pero.rs milojica.ljubisic@srbijasume.ivanovic@srbijasume.rs dusko.hajder@srbijasume.rs bratislav.ilic@srbijasume.rs 24 .stojsavljevic@srbijasume.rs gordana.bogdanov@srbijasume.rs nebojsa.stojkovic@srbijasume.rs dragan.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs curcic@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.rs djuro.rs igor.djuretic@srbijasume.rs branko.rs gordana.rs aleksandra.rs nenad.rs rade.rs vesna.rs nada.rs nenad.rs acavas@srbijasume.lisanin@srbijasume.rs branislav.rs aleksandar.radjenovic@srbijasume.rs jovan.rs olivera.tintor@srbijasume.novakovic@srbijasume.necak@srbijasume.damjanovic@srbijasume.rs vera.rs vladimir.rs dragana.rs veljko.dubljanin@srbijasume.petrovic@srbijasume.

andjelkovic@srbijasume.rs jovica.garcevic@srbijasume.rs bozidar.mitrovic@srbijasume.petkovic@srbijasume.antic@srbijasume.rs vesna.rs 25 . Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.rs svetlana.opalic@srbijasume.rs miodrag.rs komercijala@srbijasume.rs mirjana.rs dragan.milosavljevic@srbijasume.rs srdjan.ilijevski@srbijasume.rs novak.rs tanja.spasic@srbijasume.vasic@srbijasume.mihailovic@srbijasume.rs mila.rs finansije@srbijasume.rs mica.milosavljevic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.radovanovic@srbijasume.ilic@srbijasume.vojinovic@srbijasume.stefanovic@srbijasume.rs predrag.jankovic@srbijasume.rs djordjevic@srbijasume.rs danilo.rs dejan.rs mario.stoickov@srbijasume.rs nekretnine@srbijasume.samailovic@srbijasume.seovac@srbijasume.stankovic@srbijasume.jovanovic@srbijasume.seatovac@srbijasume.rs marina.rs razvoj@srbijasume.rs goran.rs kabinet@srbijasume.rs zoran.rs snezana.rs koriscenje@srbijasume.rs nevena.rs revijasume@srbijasume.simic@srbijasume.rs ivana.rs marketing@srbijasume.zivadinovic@srbijasume.rs jelena.rs sumarstvo@srbijasume.rs sladjana.rs dragan.radulovic@srbijasume. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.rs lovstvo@srbijasume.rs vlada.stankovic@srbijasume.velickovic@srbijasume.sretenovic@srbijasume.rs milan.rs dmirkovic@srbijasume.rs ljiljana.rs goran.marinkovic@srbijasume.rs mrbane@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs milena.rs pravniposlovi@srbijasume.

751 ha ha km km br.310 7. 2. kom.077 5. 2. III 1. kom. 3.439.453. 5. 4. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1. 4.970 108.251.013.180 45. II 1. 2.253.507 801.664. 3.283 12. 1.726 1. kom. kom. 1.034 56. 6. kom.956.3. 2.824 450.317 2. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma . Plan poslovnih aktivnosti za 2012.245 26 .1.827 451. 9.663 4. kom. kom.937 69. objekata 822 13.291. kom.442 83. kom. 2.2.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.670 802. kom.365 25.157 1.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom. V 1.461 117 35.1. 4.2.340 2.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9. kom. objekata br. IV 1. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112. 3.

2.1. 3. 1. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138.2.2. 1.5. IX 1.995 62.55 ha kom.1.2.903 1. 2.4. 2. 3.740 ha 216. kg.2. 2. X 1.142 2.053 620.1.1.500 m3 m3 ha ha ha 740. VII 1. 2.3.563 13.020 74.88 27 . 44 488.1. 1. 3.718 2.2. 1.804. 1. 1. kom. 1.1. 1.300 290 12.3.020 1. 1. VIII 1. 2.VI 1. 2. kоm.537 16. 1.

964.545 3. din. din.903 644.586.404.361 86.633. 9.916 1.390 1. din.924. 5.277 6.5. 11.880 31. 7.432.4. 2. din. din. din.354 611. din.3.834.496 2.000.341. 11.XI 1.712 25. din. 11. XII 11. din.267.000 28 . din. din.486. din. 6. din.980 776.154 29.983 32. din.2. 3.310 din.602 365. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3. 8.218.685. 11. 6.1.184. 1.451 340.671.520.865. din. XII. 4.546. 10.

2003. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991. 29 . izveštaj o promenama na kapitalu za 2012.P.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01. Fi.2012.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”. godinu.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac.2012. 6.10351/91 od 24.o.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška.SRBIJAŠUME sadrže: 1.  zaštitna radionica. obaveze.01.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac. napomene uz finansijske izveštaje.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. 4. do 31. sa stanjem da dan 31. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J. godinu.godinu.2002. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.12.  šumsko gazdinstvo «Niš”. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac.09. Finansijski izveštaji za 2012. bilans stanja na dan 31. kapital i zaposleni.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija.  šumsko gazdinstvo «Užice». godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina.  šumsko gazdinstvo «Vranje”.1991. 3. 5. Bolјevac. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”. izveštaj o tokovima gotovine za 2012. 2. statistički aneks za 2012.  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo.  šumsko gazdinstvo Beograd. 22/2003 od 10. godine. godine 1.12.12. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica. godinu.11. bilans uspeha za 2012.12. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. Novi Sad. u Beogradu  biro za projektovanje. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00.4. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br.  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”. Preduzeće na dan 31.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama.2012.

02. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica.12.12.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04.Gajenje. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. 7.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. 9/09. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada. 3. 4/10.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe.Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. održavanje i obnova šuma. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika. 3/11 i 101/2012). interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih.) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. 3327/2005 od 28.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. 30 . korišćenje šuma za rekreaciju.Projektovanje. 114/06.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. Na dan 31. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih .1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009.2011.Spolјnotrgovinski promet. 6. 4. 2. 9. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1.2012 . 119/08.2005godine. 8. 2. 1. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD. Na dan 31.Trgovina na veliko i malo. Glasnik RS br. 46/2006).1. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd. 5. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma. 16/08 i 116/08). projekata i osnova gazdovanja šumama.Izrada programa. 10.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. Bulevar Mihajla Pupina br. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. 113 Pretežna delatnost: 0210.

02. 31 .3.7183 86.9121 124.847 71 188 300. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja.1901 31.2007. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara. 644 33.2012 113. 2. 104.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12). Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.865 57.01. 2. januara 2004godine. licence i sl.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova.18/10.726 342.5.8662 85.2011. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27. 119/08 i 101/12).1763 94. Iznos 2011. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012.1922 139. 2.godine.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09). 84/04.6409 80. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene.730 192. čija nabavka još nije završena. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS.2.2006. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01.4. 114/06.g.12.  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde. patenti. 101/11 i 119/12).12.g.310 284.6022 EUR USD CHF GBP 2. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije.634 40.

Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja.g.665 47.građevinski objekti 3.šume i visegodišnji zasadi 52. komisija je izvšila vrednovanje šuma. U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti.alat i inventar .086 492.417 115.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.883 115.108 . razlika je iskazana kao prihod.2012.750. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.115 52.548 5.947 .oprema 481.investiciono ulaganje u nekretnine 42.037 Na dan 31.106 . Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.zemlјište 3.381 109. .657 .081.7. 32 . koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.osnovno stado 86.osnovna sredstva u pripremi 224.g.948.340.078 549 . Nekretnine.8.869 . Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.300 121.359 3.ostala oprema 3.929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing.106 2. 2.081.039.329 3.12.g.godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda. 6.399 242.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1. postrojenja. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.avansi za osnovna sredstva 2.6.359.g.673 80.2.229.088 .359 . koja se utvrđuje procenom. 2011. 2. .167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.187 . Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke.785 60.

780 15.436 (u 000 dinara) 2011. 132. što se obično podudara i sa vremenom isporuke.777 232.693 14.261 ( u 000 dinara) 2011.10.ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova .g.potraživanja od kupaca .533 65.523 120.969 368. 92.167 .g.izdvojena novčana sredstva-akreditivi .053 351473 11.blagajna 663 642 . .511 2 33 . 1.811 18. 122.523 2.625 534.746 16. 2.g. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni. 954.12.g.382 12.hartije od vrednosti.684 187.229 12.druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .g.965 8.ostala novčana sredstva 27. 2.950 27. član 12.043.gotovina na tekućim računima 5. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima . Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012.čekovi 322 476 .510 .13.g.g. Potraživanja .294 12.526 28.373 7. Zalihe i dati avansi: 2012.605 163. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.11.845 92.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.851 21.g.416 255.143 68.696 679.2.486 547.devizni račun 538 4.845 2011.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .Ukupno (AOP 018) finasijska 2012. 120.842 758.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2. 2011.9.798 579.517 592.

53.g.devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35.400 13.475 46. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.ostala aktivna vremenska razgraničenja . 53.057 2011.359 30.135 2011.326 41.057 (u 000 dinara) -državni kapital . Osnovni i ostali kapital 1. Odložena poreska sredstva 2012.797 2.247 (u 000 dinara) 2011.046 3.088 24.612 378.g. 2011.2.822 133.023 694.unapred plaćeni troškovi .g.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012.635 326.238 2011.735 1.582.515. 51. 2011.405 .g.g. Rezerve 2012. 1.15.006 13.634 53. 6. 6.3.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2. 133. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.g.861 705.190 6.861 iz ukidanja .264 (u 000 dinara) 2012.porez na dodatu vrednost .g.g.641 5.631 5.056.083.609. Ukupno (AOP021) 3.g.604 22.g.svega AVR (2+3) ..616 208.386 14.075 27. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.210 5.271 21.641 5.477 34 2012.1. 486.g.172 53.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.492.305 65.g. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3.

2012.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača . Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.g.388 6.014. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti.690. dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije.393 15.213 813.g.641 (u 000 dinara) 2011.480 321.208 15.380 134.471 260.194 hilјada dinara.4.kratkoročne finansijske obaveze .obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost . 35 .000 134.323.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava. 33.425 2.381. godine) na vanbilansnu. a pravo svojine na nepokretnosti .400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije. godine iznose 5. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma. odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu .263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva. iznos od 261.894 8.501 2.867 255.480 177.12. 3.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31.503 6.5. 3. Iznos od 3. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001.679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja.693 258. U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing.obaveze po osnovu zarada i naknada . 819. vrši se prema članu 7.g.253 40.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) . Kratkoročne obaveze .g.131 585.ostale obaveze . Dugoročne obaveze 2012.178 313. U iznosu od 102. 2011.780 233.dugoročni krediti u zemnji .173 42.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.000 159. . Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999.453 409.obaveze po osnovu poreza na dobitak .Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34.

166 4.ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4.rashodi kamata .859.032 515. 2011.877 .ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.636 5.377 6.648 635.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima . .436 585.100.320 2.prihodi od prodaje proizvoda i usluga .prihodi od efekata valutne Klauzule .g.404 1.623 1.749 (u 000 dinara) 2011.842 6.573 37.037 10.471 517 55 46230 36 .prihodi od prodaje robe .316 767 43.551 44.troškovi materijala .183 1.979.917.troškovi zarada.g. Finansijski prihodi 2012.033 30. 26. 23.642 5.093 2011.911 508.322 685.950.929.798 2.g.802.728 457.331 105.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike . 51 8.018 7. 783 43.049.povećanje vrednosti zaliha .635 1. Poslovni prihodi 2012.695.g.3.752 576. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .ostali prihodi i prihodi od zakupa .673 5.troškovi amortizacije i rezervisanja . Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.838 2. naknada zarada i ostali rashodi .rashodi od efekata valutne klauzule .598 10. 32.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.093 4.g.4.026.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.g.527 1.486 (u 000 dinara) 2011.2.g.negativne kursne razlike .nabavna vrednost prodate robe .prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe . PRIHODI I RASHODI 4.821 .121 19.712 438.1.g.356 1.504 24.

. .378 2.912 2010 65 73 325 854 92 10.212 4. zaliha materijala i robe .953 2. 12.obezvređene nemater.prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .dobici od prodaje materijala . zaliha .g.285 15...080 264 185.475 25. ulaganja . Ostali prihodi 2012.095 175 745 845 22.prihodi od usklađivanja vred.842 ( u 000 dinara) 2011..viškovi nekretnina i Opreme .ostali .ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.4.286 37.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr.gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.219 36.prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika .naplaćena otpisana potraživanja .001 .prihodi od smanjenja obaveza .rashodi po osnovu rash.. -dobici od prodaje nemater.407 7.prihodi . postrojenja i opreme .gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.4.vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012.sred.g.rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika .965 648 49.704 47.manjkovi materijala robe . .prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin. 6.389 164.192 1..prihodi od usklađ.ostali nepomenuti rashodi .viškovi robe i materijala .168 111 126 5.nekretnina.prihodi od usklađivanja vred..093 29.268 51. boloških sredstava .174 2.608 9. plasmana .152 10.g.g..prihodi od usklađivanja vred.925 2.. .040 87 1.066 9 290. ulaganja .

020 2. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17.troškovi sporova.6.048 63. 6.84/2004 i 18/10).g.398 234 4.872 941 213.ukupni prihodi . .123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012.884 hilјada dinara.01. 80/2002.612 38.kult.989 .Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.364.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .izdaci za human.054 6.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. 6.350 118.g. do 31. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini.959 hilјada dinara iz 2011.g. godine. 25/2001. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20.006 hilјade dinara. 2011. 38 .postrojenja i opreme .331 19. br. i obračun naučne i vrske namene . 5.ukupni rashodi .006 ( u 000 dinara) 2011. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11.680 hilјada dinara.301.631 16.12. Dobit pre oporezivanja iznosi 63.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana . Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39. zdrav. Ukupni prihodi 2012.598 24.767 56.631 16. poreski kredit od 20% u iznosu od 7.668 80 965 236 74.421 hilјade dinara. Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».756 6.098. 4.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6.593 UKUPNO (AOP 222) 4. kazne i naknade trećim licima .5.2012.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom.dobit pre oporezivanja Za period od 01.593 17.509 31.g.477 38.188 1. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%. 43/2003.155.

679..603 41. Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.563 31.236.126 11.331 11. (u dinarima bez para) 2012.989 15.959.386 39 .206.448 10% 10% 23.924 20.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012. 2011.250 13.563 11.272 15.g.115.umanjenje poreza . 56.237 23.603.neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.258 312.421.250 5.163.g.884.umanjenje poreza (50%) .g.006 11.065.359.191 17.184 117.326 (u 000 dinara) 2011.poreski kredit 20% .poreska osnovica .545 15.godine .g.959.godinu.680 51.obračunati porez . 2011g.g.679.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.679.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva .447.603.272 20.603.656 7.563 15. 39. 63.poreska stopa . 233.591.

741. 025.445.654 47. 026. Investicione nekretnine 006 007 7.037 020. postrojenja i oprema 2.687. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109. GOODWILL III.229.395 342.Bilans stanja na dan 31. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa. 023. 022. Nekretnine.027 (deo) i 028 (deo) 021.7 60. Učešća u kapitalu 2. .395 60.445.381 40 .NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2.12. STALNA 001 002 003 004 005 I.361 284. 027 (deo) i 028 (deo).571. 029 024.420.275 121.300 5. Biološka sredstva IV. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV. 2012.883 115.929 6.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038. 027 (deo) i 028 (deo) 1.108 52. 039 (deo)minus 037 1.785 60. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II.548 3.5 2.039.332 42.8 7.666 52.310 60.787 2.

531 53.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.137. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.641 5.538 58. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.083. Potraživanja 2.428 46.13 2. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -.137. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.261 2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2. REVALORIZACIONE REZERVE V.585 53.801 65. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.265 58.449.238 133.135 1.882.882. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.436. REZERVE IV.15 14 012 013 I.12 2.609.247 133.9 1.870 1.436 901.995 61.577 592.758 5.845 35.1 3.006 13. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.623 92.14 2.107 + 108 .631 8.995 5.109 -110) 3.822 - 2. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G.057 61.2 10.056.306 547.809 120.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20.15 29 D.523 13.1 3. ZALIHE II.534 679.797 30. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.515. VANBILANSNA AKTIVA A.B.405 1.057 62.11 758.641 5.864.758 62.043 844. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III.690.861 41 . NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII.760.712. Kratkoročni finansijski plasmani 4.

Ostale kratkoročne obaveze 5.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813.265 121 122 123 124 125 89 D.480 62.381.430 260.712. Obaveze iz poslovanja 4.213 462. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.014. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3.693 418. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.178 255.999 61.453 819.5 42 .375 940.758 5. Ostale dugoročne obaveze III.326 6.641 34.173 2.690.387 6.411 705.471 159. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.4 42 osim 427 1. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B. Kratkoročne finansijske obaveze 2.762.867 177.415 41 bez 414 i 415 I.477 42. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3. VANBILANSNA PASIVA 3. Dugoročni krediti 2. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.995 5. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V.116. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3. DUGOROČNA REZERVISANјA II. NERASPOREĐENI GUBITAK XI.35 037 i 237 VIII.5 2.3 3.894 8.882.503 40 41 414.635 40.747 694.167 599.067 33.254 3.137.

OSTALI RASHODI 43 .207) IV.436 576.878 438. FINANSIJSKI RASHODI VII.127.322 635.056 19.842 22.026.950.3 4. Troškovi zarada.401 457.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V.551 6.821 30.3 4.877 4. do 31.049.183 1.623 1. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.033 585. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1.377 508. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A.020 5. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.798 2.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4.Bilans uspeha u periodu od 01.032 105. POSLOVNI GUBITAK (207 -. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. Troškovi materijala 3.12.842 118.037 46.979.695.093 43.201) 6. Ostali poslovni prihodi II. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3. Prihodi od prodaje 2. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa.642 33.917.749 290. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -.752 2.4 4.331 5.911 44.205 + 206) 4. 2012.486 5.4 4.802.636 515.230 185. POSLOVNA DOBIT (201 -.929.475 213.01.891. Ostali poslovni rashodi III. OSTALI PRIHODI VIII.838 685.648 23. FINANSIJSKI PRIHODI VI.838 24.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1.

386 230 231 232 Ž.631 63. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -.IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G.593 56. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 .219 +222 -224 721 722 722 723 1. POREZ NA DOBITAK (219 -. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z.582 (214--213-220 69 . Odloženi poreski rashodi perioda 3. DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-.214 + 215 -219 80.5 222 17.989 4.006 16.59 59 . ZARADA PO AKCIJI 1.69 XI.603 5. 11. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5. Poreski rashod perioda 2.326 41.222) V.637 - 73. Odloženi poreski prihodi perioda D.680 - 15. 229 51.220 221 4. NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I.6 223 (220 -. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII. Osnovna zarada po akciji 2.

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.197 27. opreme i bioloških sredstava 3. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.945 8.610 680.594 - 321 322 323 69.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.157 565.167 55.746.12.224 5.644 - 315 316 317 318 319 320 6. opreme i bioloških sredstava 3.663 2. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. 5.151 1. Plaćene kamate 4.966 - 8.087 28.427 45 . Zarade. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2. 3.060 134.507 5.433 6.204. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.481 622.127. Primlјene dividende II. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.549.338 650.991 2. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A.377 79.398 116.050 2. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4.769 76. do 31.623 - 313 314 33.630 14. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III. nekretnina.736 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III.519 83. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2.526 20. nekretnina.834 9.927 5.483 6.619. Porez na dobitak 5. Prodaja i primlјeni avansi 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja.585.353.01.825 6. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B. naknade zarada i ostali lični rashodi 3.202 - 1. postrojenja. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6. postrojenja.837. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.863. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I.884 2.708 31. 2012.043. Prodaja nematerijalnih ulaganja.

950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV.842 218. Uvećanje osnovnog kapitala 2.797 46 .795 27.999 73. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3.293.138 20.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.156 9.IV.871 6. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1. Isplaćene dividende III. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.735 6.812 162.047 89.189 - 6. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. Finansijski lizing 4.240 13.323.132 3.124 155.864 29.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3.052 154.797 1.236 125.818 343 35.429 28. Otkup sopstvenih akcija i udela 2.920 7.006 13. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.530 6.392 6.843 165.875 16.241 136.539 636 1.037.043. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.

193 0 0 59.12.641 7 5.01.031 Red.090. 237) 12 Ukupno (kol.845.107.458 0 0 133. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.107.043 10 16.193 55.454 3 26.641 5. do 31. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.845. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.454 298.2011.090.br.2011.397 46. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4.761 53.655 714 6.031 16.01.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.11 12) 13 59.193 0 0 0 12. prethodne godine_______(r.454 26.043 3 4. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 .861 16.630 47 . 2012.458 4 5 6 133.01.779 3 4.276 275.

634 0 0 133.172 0 0 133.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31. 10+11-12) 58.442 2.585 53. tekuće godine (r.641 5.083.168 115.641 5.604 22.864.861 48 .12.12.br.492.01. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.2012.538 26.br. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.801 65.585 53.083.428 46.631 0 0 0 0 26.582.631 46.br.056. prethodne godine ______________(r.639 4.582. tekuće godine 2012.075 27.822 0 10.864.373 65.641 5.531 53.264 0 8.264 0 8.428 46._(r.861 0 0 89.480 58.2011.861 0 0 0 0 0 58.075 27.172 0 0 133.760.426 193.

Smanjenja u toku godine 1.870 0 411.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1.785 39. Povećanja (nabavke) u toku godine 1.4. godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU. za AOP 2 601 602 603 604 605 3.918 Ispravka vrednosti 5 69.395 97.870 0 342. 4-5) 6 284.310 0 69. račun 1 1 OPIS 2 1. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3.1.Statistički aneks za 2012. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. Revalorizacija 1.608 49 .003 97. Stanje na početku godine 1. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn. POSTROJENјA. Nematerijalna ulaganja 1.785 39. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2. Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354.2. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA.608 Neto (kol.3.5. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.255 3.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3.669 18. Troškovi proizvodnih usluga 8. Troškovi premija osiguranja 13.979.523.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa.812 1.869 13.198 167.492 1.365 229.063 1.056 1.853 138.894 215.539 207. Troškovi amortizacije 12. Troškovi istraživanja i razvoja 11.927 11. 1.909 368. Troškovi zakupnina zemlјišta 10. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4.493 1. Rashodi kamata 18.564. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5.900 285.110 54.107.692 40.542.292 140.990 277 292. Troškovi platnog prometa 14. Troškovi članarina 15. račun 1 OPIS 2 Ozn.643 382. Ostali lični rashodi i naknade 7.151 18.266 11. Troškovi goriva i energije 2.624 360. Troškovi poreza 16. deo 540 i deo 525 536. Troškovi zakupnina 9. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.094 37. deo 540 i deo 525 deo 533. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.524 53 . 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560.544 13. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6. Troškovi doprinosa 17.52 4 i 525 526 529 53 deo 533.838 8 43.405 43.207 2.824 442 37.374 7.081 7.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. šumskog reda. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. svode se na zaštitu od požara. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. bez obzira da li su planirani ili ne. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. odnosno Šumskoj upravi. drugih elementarnih nepogoda. Obavezujući radovi u privatnim šuama. šumarstva i vodoprivrede. bolesti i štetočina. kao i tzv. konsultacije. odnosno melioraciju. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku.11. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. obezbeđuje sadni materijal. kao i na pošumljavanje požarišta. pašnjak i sl. Prijave se podnose do 30. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. 57 . njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. Postupak podnošenja zahteva . Uz prijavu. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. tekuće godine za narednu godinu. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju.

518 235.2 89.3 1.792 2.990 55.804 1.9 2.8 80.0 2.453 69.334 73.239 27.5 111.7 74.2 6.548 117.195.572.383 30.6 2.8 1.989 140.2 5.436 6.252 40.695.173.3 Planirani Prinos m3 2.8 2.815.6 12.625 192.8 2.5 3.170 132.362 43.8 10.039.1 11.3 150.702.Kraljevo "Rasina" .0 2.265 72.8 6.406 732.8 165. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .7 96.416 47.110.5 Pi 3.202.6 5.035.4 4.375 2.663.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .027.004 50.2 7.061.319 2.875 34.2 3.2 2.956 47.2 3.255 3.3 2.739.8 7.882.900.530 29.0 100/97.0 m3/ha 87.9 3.9 2.2 6.5 2.198 19.306 60.9 m3 52.538 32.12.125 7.936 58 .8 101.182 99.041 26.655 43.433 73.4 2.278 29.8 1.616 54.4 1.Užice "Prijepolje" .1 138.7 2.8 4.4 128.2012.1 5.6 1.5 69.4 2.0 3.452 182.8 5.6 2.0 5.399 15.7 2.1 100/98.273. prirast).689 55.089 481.4 1.186 6.Kuršumlija "Niš" .1 7.6 5.5 100.123 8.742.666 38.8 3.529 22.093 96.475 6.288 115.8 114.2 1.389 42.6 1.323 Prirast m3/ha 2.4 3.628.173 703.460.592 69.2 1.3 2.0 Zapremina m3 1.9 4.373 137.Privatne šume (površina.8 125.377 1.3 110.084 21.9 4.217.340 % 1.645.3 4.Ivanjica "Šumarstvo" .256 98.Vranje Ukupno "Ibar" .Pirot "Šuma" .882 109.222 108.759 8.Niš "Pirot" .436.1 7.2 3.6 111.Prijepolje "Golija" .5 2.223 98.318 41.2 1.7 2.6 13.8 77.Leskovac "Vranje" .044 3.9 2.817 40.7 100.066 4.4 7.591 78.048 113.274 4. 31.Kruševac "Toplica" .367 16.8 14.Leposavić SVEGA Površina ha 18.587 23.0 3.8 7.9 84.390 54.5 1.464 229.0 1.0 2.659 44.7 6.9 1.1 120.411 308.3 4.6 3.Loznica "Užice" .2 1.435 3.Raška "Stolovi" .224 7.3 2.915 98.442 59.036 7. zapremina.6 3.418 % 1.300 4.466.

faune i gljiva.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. decembra tekuće za narednu godinu. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. marta naredne godine. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. ili preko ŠG. direktno. Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe. Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. 59 .  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti. broj 31/05). broj 135/04). Na osnovu člana 27.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume". korišćenja i prometa. pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Uprava za zaštitu životne sredine. faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore. stav 6.6. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije".  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. Zakona o zaštiti životne sredine. na osnovu člana 15.

60 . U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. 2006.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). godine. Konkursom je definisano: 1. Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. organizuje sakupljanje. osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu.02. rok do kada se podnosi prijava. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). shodno članu 22. Uredbe ("novčanom kaznom od 5. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra.000 do 50. Uprave za zaštitu životne sredine. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. organizuje sakupljanje. stručnu obuku sakupljača. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. godinu. u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". za 2006. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. broj 15 od 27. 2. ko ima pravo učešća na konkursu. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS".

koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma". navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. adresu stanovanja. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. jedinstven matični broj građana. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama. Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. 61 .Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta.

676.8 62 .8 1.399.2 388.0 2.397.226.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.885.5 47.955.1 2.6 79.389.73 80.965.402.73 48.158.2 149.631.3 3.7 462.467.631.676.390.763.13 7.759.3 115.077.8 27.9 1.460.763.087.922.633.960.0 133.5 2.150.16 6.3 4.181.431.733.7 53.905.2 2.246.7 3.735.4 2.135.7 5.3 1. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .878.4 2.6 4.7 151.58 7.9 m3 9 403.5 2.1 5.224.4 118.384.2 69.930.748.354.7 2.6 3.5 994.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.4 1.6 2.381.3 78.4 202.4 30.671.1 61.977.666.4 2.7 189.4 3.360.947.0 7.254.085.076.6 38.2 119.52 13.03 6.3 1.3 174.830.7 159.194.765.188.58 37.8 42.272.20 11.0 249.3 49.959.513.3 151.653.31 12.7 33.5 181.4 3.1 1.0 2.1 176.630.440.0 348.03 3.29 7.445.9 2.3 4.8 2.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.088.08 9.7 2.1 13.241.0 4.053.089.021.5 2.4 30.7.5 208.0 1.000.4 6.0 2.3 2.9 3.6 2.9 28.3 643.05 26.9 3.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.140.916.28 492.758.549.21 4.939.0 3.8 3.6 238.7 3.3 177.706.105.3 109.0 48.7 2.3 9.018.158.8 224.252.831.2 1.271.7 144.422.163.070.2 203.3 166.1 163.293.9 3 Prinos Pi 8 3.593.2 111.3 3.227.3 2.359.9 2.6 7.4 798.231.17 23.456.290.6 289.3 136.012.976.118.999.005.1 3.2 1.95 64.02 33.4 941.0 4.891.395.3 154.105.1 203.5 4.681.4 23.39 5.1 124.9 6 64.1 265.778.4 241.1 1.2 2.28 12.556.0 126.258.7 5.932.20 11.

868.350.3 11.441.8 33.223.420.727.167.81 22.9 3.067.903.998.2 2.1 462.16 9.2 5.61 70.3 203.2 4.0 4.4 229.202.008.825.235.2 679.8 493.51 4.6 2.591.4 2.4 85.0 187.8 5.1 172.8 2.4 190.157.5 7.6 194.1 2.0 1.646.7 1.652.659.1 157.538.3 351.5 165.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.8 2.91 19.1 15.3 2.0 109.6 40.341.7 1.773.989.7 118.387.5 120.2 61.628.1 2.8 2.272.3 3.3 129.7 5.4 202.0 4.680.5 2.8 2.6 264.7 2.904.490.2 213.324.9 5.509.40 13.807.170.182.3 3.754.27 61.2 54.342.2 2.4 147.2 2.331.086.945.9 2.8 38.37 7.6 840.675.6 2.6 2.8 111.143.546.6 3.19 7.349.258.195.731.002.3 2.1 162.65 36.21 9.1 25.273.042.404.852.116.024.971.704.882.8 2.0 2.3 115.1 1.0 589.0 4.352.68 54.119.143.529.7 857.454.753.2 3.4 1.960.9 2.6 184.8 163.0 24.84 16.559.6 1.6 273.4 2.9 22.683.5 5.9 41.374.644.7 182.8 76.515.918.802.101.3 2.207.55 6.0 3.391.9 4.398.2 34.8 95.0 192.630.244.6 2.9 258.698.3 113.5 2.4 411.808.365.6 1.8 285.6 309.7 188.9 4.274.6 59.8 111.770.949.575.4 3.302.98 20.7 1.4 1.976.1 2.093.151.2 2.842.089.9 5.832.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.010.847.079.712.35 5.4 1.6 314.7 51.651.1 425.86 6.8 5.3 180.4 94.7 12.4 2.102.554.8 32.9 964.0 9.1 20.147.798.4 5.62 4.54 10.0 4.152.70 15.123.185.108.3 128.5 729.629.174.27 10.5 154.145.7 63 .085.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.4 232.766.9 3.363.

136.9 2.9 1.582.690.2 64 .822.320.1 377.916.5 132.0 60.9 51.480.2 7.375.571.9 1.3 5.597.289.52 7.3 25.1 40.067.9 256.7 258.625.372.7 143.890.9 4.8 6.982.6 172.1 78.5 288.159.6 96.323.660.227.903.8 2.1 1.006.43 51.573.1 7.6 222.208.3 5.081.2 222.5 160.78 16.111.5 4.417.6 133.8 2.056.57 9.9 4.469.4 3.142.543.0 98.328.748.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.5 1.385.598.0 311.205.445.279.31 13.4 1.2 11.0 30.664.7 5.8 3.802.7 2.5 66.4 140.1 155.452.6 2.678.1 214.563.0 698.8 217.9 7.5 121.036.988.6 761.7 2.024.794.012.9 2.1 6.76 25.38 5.0 2.327.7 1.88 16.15 13.533.796.239.135.5 3.4 251.344.966.3 33.3 126.1 178.629.537.341.7 10.1 2.5 34.4 483.2 161.02 11.5 3.225.8 5.1 1.8 3.41 49.6 177.472.419.03 18.989.310.8 3.15 15.912.823.176.855.4 55.1 164.72 11.346.020.7 3.5 2.490.380.100.7 181.8 1.054.256.9 299.466.9 2.9 2.3 3.9 87.3 3.8 407.7 289.850.357.308.5 152.4 194.1 128.1 163.24 9.680.346.673.359.2 2.85 39.4 2.839.750.7 4.668.798.332.1 4.0 49.6 2.4 123.834.73 26.561.461.718.5 3.099.8 5.6 2.7 316.1 4.089.84 8.1 1.4 71.718.906.6 2.4 1.1 2.795.6 72.8 1.9 454.4 195.435.48 10.548.30 57.5 5.001.5 78.737.6 79.474.0 196.821.8 946.896.3 141.4 43.4 224.5 4.3 309.45 8.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.0 3.8 2.2 2.677.5 2.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.246.2 2.2 3.151.815.0 1.9 5.520.435.1 506.3 45.8 2.168.564.454.890.315.2 159.3 387.35 7.131.899.8 2.9 105.

885.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.642.199.6 3.663.7 381.863.0 239.1 607.5 198.08 1.969.129.0 65 .670.033.7 3.0 179.314.507.247.907.081.8 79.8 42.316.3 2.3 52.0 194.3 1.235.7 2.486.644.141.7 6.2 2.7 2.842.9 5.159.094.9 136.155.9 2.9 123.9 165.478.208.92 10.9 7.230.5 35.234.914.4 193.5 5.5 74.249.200.7 2.311.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.7 2.5 1.310.064.628.3 2.522.1 4.206.027.598.909.049.4 136.6 4.299.885.6 162.47 11.0 316.109.8 3.043.9 2.792.798.6 29.396.907.7 4.4 27.7 96.9 5.942.12 4.1 5.267.934.6 275.26 34.4 37.632.030.0 2.50 2.198.123.4 9.39 20.630.72 22.9 494.1 139.8 4.025.0 90.8 3.4 2.5 172.4 202.2 161.6 338.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.7 4.3 6.688.817.004.47 11.823.688.7 210.4 2.7 200.8 1.0 4.06 54.363.8 252.209.4 155.6 5.998.645.44 763.9 194.886.751.6 58.640.0 145.74 11.3 5.2 133.7 334.7 2.298.649.608.442.243.38 9.6 197.88 4.635.4 4.380.889.6 2.592.20 6.486.116.17 5.5 276.0 2.368.3 1.7 3.8 4.7 676.879.961.913.87 32.856.5 2.898.146.977.2 3.3 18.4 2.302.809.8 1.313.6 240.8 1.2 67.8 2.2 179.8 12.8 49.9 222.7 126.0 2.1 719.3 6.638.8 58.967.65 13.5 5.9 10.8 3.293.5 266.3 912.8 2.280.0 894.8 41.7 1.1 159.

6 m3/ha 3.734.499.829.7 m3 32.356.032.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.122.7 m3/ha 5.0 m3 90.791.053.0 m3/ha 4.0 m3/ha 0.0 m3/ha 161.7 m3 528.6 m3 165.3 m3/ha 5.706.486.2 m3/ha 136.6 m3 256.214.708.6 m3 910.976.146.7 m3 45.065.44 ha 45.99 ha 239.7 m3 5.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .7 m3 11.205.904.966.36 ha 15 % Ukupno 901.Površina Obraslo 763.69 ha 85 % Neobraslo 137.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.670.8 m3/ha 0.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.8 m3/ha 216.467.760.378.29 ha 113.94 ha 763.0 m3/ha 0.730.6 m3/ha 1.6 m3 0.620.9 m3/ha 105.4 m3 595.02 ha 58.4 m3 123.2 m3 2.086.267.425.221.8 m3 3.

903.7 m3 35.284.0 m3 150.202.173.267.655.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.9 m3 689.135.574.5 m3 101.486.6 m3 859.2 m3 5.274.2 m3 26 % 1.123.407.619.5 m3 2.825.9 m3 455.212.2 m3 10. 67 .9 m3 11. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.278.664.395.507.732.6 m3 276.261.7 m3 22.9 m3 71.2 m3 9.578.4 m3 6.845.135.768.212.295.898.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).278.612.8 m3 18 % 77.8 m3 123.0 m3 176.0 m3 368.000.407.274.063.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.655.042.621.698.845.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.6 m3 1.444.791.2 m3 3.276.

ukupne površine 135. Proizvodnja šumskog.). reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg.000 kg.46 hа.86 ha. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla. lišćara 50. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. 68 . U ŠG „Užice“ Užice. ukupne površine 519. lišćara 7. U 7 rasadnika. crnog i belog bora. Njihova ukupna površina iznosi 655. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. sadnice. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče. površine 72. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća.35 ha. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43.65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. o zdravstvenom pregledu.6 ha.

divlja svinja. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. Udaljeno je 35 km od Beograda.Beograd 1. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. tj. Južna Srbija. ali su ponoovo unete (reintrodukovane). Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. pa sve do 1500 m. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. ŠG "Timočke šume" . čija je odlika. bilo kao prolazne. divlja svinja i srna.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. ris. nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. 3. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". vuk. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor.263 ha. srna. Lovište "Rit". jelen lopatar i muflon od papkara. Kosovo i Metohija). a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. jelenska divljač. ris i medved od zveri. Lovište "Lipovačka šuma". Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. Pored lova srneće divljači. između ostalog. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. 4.314 ha. dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". Ukupan broj lovišta je 44. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. Lovište "Crni lug". bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. divlja svinja.Čačak. površine 117 ha. 15 km od Beograda. zec i 69 .Zrenjanin. U ovom lovištu lovi se jelen evropski.253 ha. evropski jelen. U ovim lovištima površine oko 488. Timok. medved. 2. se nalazi na 15 km od Beograda. sa brojnim virovima. nadmorska visina od 400 m. Lovi se sitna divljač. Raška. se nalazi na magistralnom putu Beograd . na putu Beograd . Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. u blizini naselja Padinska Skela. površine 1. U šumi hrasta lovi se jelen. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. Smeštaj u hotelima u Beogradu. Lovi se jelen lopatar i muflon. potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode. divokoza. površine 8. nalazi se uz levu obalu reke Save.5%. a vuk. 30 km zapadno od Beograda. površine 25. Lovište "Trešnja". vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". divlja svinja. površine 973 ha.Boljevac 5. ŠG "Beograd" .

na magistralnom putu Boljevac . Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. udaljeno od Beograda 200 km. Lovište "Alija". površine 2. površine 2. Lovište "Suvaja". Smeštaj u hotelu u Negotinu. 11. Lovi se jelen. 10. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. lisica. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha.368 ha. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. vuk. vuk i lisica. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik .Crni vrh". U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. divlja svinja.135 ha. a od magistralnog puta Paraćin . U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. lisica. Lovište "Rtanj". površine 2. 8. 18 km. srna. srna. divlja svinja. Lovište "Stara Planina 1". površine 16. udaljeno od Beograda 200 km.488 ha.Donji Milanovac 12 km. lisica. vuk.6.312 ha.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m.Niš. ili u motelima u Brestovačkoj Banji. Lovi se jelen. gde se lovi divlja svinja. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". Lovište "Vratna". divlja svinja i vuk. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina.447 ha. a od magistralnog puta Kladovo . divlja svinja i vuk. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. divlja mačka i zec.790 ha. udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. Lovište "Deli Jovan".manastir Vratna. vuk i lisica. koja se nalazi u okviru lovišta. površine 13. zec i fazan. Lovi se divlja svinja. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. 18 km. srna. srna. na putnom pravcu Zaječar-Niš. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. divlja svinja.Zaječar 10 km. Lovište "Suvodol". Smeštaj u hotelu u Negotinu. zec. površine 1. divlja svinja. muflon. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. smešten u samom lovištu. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. 7. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom. 13. površine 15. U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva. 14.Štrbac". Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha. Smeštaj u hotelu u Negotinu. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta.000 ha. Lovi se srna. srna. vuk i lisica. na putnom pravcu Zaječar . udaljeno od Beograda 180 km. Lovište "Miroč . 12. Lovište "Zlotske šume . fazan i jarebica. Lovi se srna.680 ha. Lovi se običan jelen. jelen lopatar. površine 6. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. 9. između Donjeg Milanovca i Negotina. divokoza i muflon. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. površine 4. a 20 km od grada Bora. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. srna. 70 .152 ha.

a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva.747 ha. površine 12. udaljeno je od Beograda 150 km. 18. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovište "Bukovik". površine 2. u blizini grada Despotovca. 19. površine 26. ŠG "Niš" .788 ha. divlja patka i guska. površine 13. a od autoputa 15 km. šumska šljuka i divlja svinja. Lovište "Severni Kučaj". srna. Smeštaj u motelu "Markova krčma". Lovi se divlja svinja. površine 8. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. sa leve strane autoputa Beograd . Smeštaj u hotelima u Sokobanji.770 ha. a od autoputa 55 km. udaljeno je od Beograda oko 240 km. šumska šljuka. 16. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. a veoma blizu Kučeva. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km. šumska šljuka i divlja svinja.Kučevo 17.Niš 20. površine 4. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci. Lovi se srneća divljač.114 ha. Smeštaj u hotelu u Jagodini. Lovište "Južni Kučaj 4". Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima.Niš. 21. Lovište "Juhor". Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva.ŠG "Južni Kučaj" . Lovi se divlja svinja. srna i jelen. divlja svinja i vuk. površine 3. Lovi se srneća divljač. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. udaljeno je od Beograda 185 km. Lovište "Majdan Kučajna".360 ha. Lovi se srneća divljač. udaljeno je od Beograda 100 km. udaljeno je od Beograda oko 240 km. udaljeno od Beograda 135 km. udaljeno od Beograda 150 km. srna.934 ha. Lovi se srna i zec.352 ha. Pešterac i Javorak.507 ha. 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. Lovi se srneća divljač. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. divlja svinja i predatori. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. Lovi se jelen. nalazi se na 235 km od Beograda. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. površine 21. Lovište "Hrastovača". Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu.Despotovac 15. 71 . Lovište "Mali Jastrebac". 22. ŠG "Severni Kučaj" .

površine 40. Smeštaj u hotelu u Kraljevu. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja.Leskovac 23. udaljeno je od Beograda oko 300 km. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. Lovište "Kukavica". udaljeno je od Beograda 280 km. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. ŠG "Vranje" .387 ha.Pirot 26. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište".443 ha. udaljeno je od Beograda oko 220 km.Vranje 27. površine 410 ha.200 m.420 ha. 24. dok je udaljenost od Niša 90 km. Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta. Lovište "Stara Planina 2". a udaljeno od Pirota 20 km. Lovi se srna i divlja svinja. Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. površine 3. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. Lovi se srneća divljač. a od Leskovca samo 20 km. površine 29. Lovište "Kačer-Zeleničje". ŠG "Stolovi" . Lovi se divlja svinja. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. kao i predatori.400 m. površine 29.Kruševac 25. divlja svinja. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva.ŠG "Šuma" . ŠG "Rasina" . a od Predejana samo 10 km. udaljeno od Beograda 230 km. Lovište "Veliki Jastrebac". jelen i srna. na nadmorskoj visini od 1.731 ha. udaljeno je od Beograda 270 km. udaljeno od Beograda 230 km. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. površine 11. i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1. Lovište "Valmište". Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke. 29. površine 16.804 ha.Čemerno". 72 . Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. ŠG "Pirot" . Ovde se lovi srneća divljač. divlja svinja i šumska šljuka.Kraljevo 28. a od Predejana je udaljeno samo 28 km. a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. udaljeno je od Beograda 280 km. na planini Čemernik. Lovi se srna i divlja svinja.298 ha. Lovište "Troglav . Lovište "Goč". koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva. kao i u motelu u Predejanu.

prepelica. Lovi se divlja svinja. površine 18. 35. Nalazi se na planini Cer. jarebica.529 ha. takođe. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji.087 ha. udaljeno od Beograda 140 km.348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km.959 ha. površine 32. fazan.Sjenica. 32. koji se nalazi u okviru lovišta. udaljeno je od Beograda 280 km. . Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". "Zapadno-moravsko lovište". Lovište "Rudnik". U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama. ŠG "Golija" . Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. uz magistralni pravac Prijepolje 73 37.507 ha.Kragujevac 30. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. površine 5. koja je smeštena u okviru samog lovišta. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. U lovačkoj kući se. površine 6. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". površine 9. zec. divlja svinja. udaljeno 120 km od Beograda.150 ha. Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana". zec i predatori. u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica. površine 16. udaljeno je od Beograda 300 km.ŠG "Kragujevac" . Smeštaj u hotelu u Loznici. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. Lovište "Golija". udaljeno od Beograda 240 km. a od Ivanjice 20 km. Lovište "Šumata". udaljeno je od Beograda 300 km.Prijepolje 36. površine 25. Lovište "Sokolovica". Smeštaj je moguć u Prokuplju. Lovište "Cer-Vidojevica".Loznica 33. lisica i vuk. Lovi se sitna divljač: zec. površine 7.101 ha.Ivanjica 34. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji.Kuršumlija 31. divlja patka i divlja guska. nalaze i četiri apartmana.964 ha. ŠG "Toplica" . U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. ŠG "Boranja" . ŠG "Prijepolje" . Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. Smeštaj u hotelu "Golijska reka". Lovi se srna. na magistralnom putu Nova Varoš .

na magistralnom putu Beograd . 44. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. površine 2.Užice . Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva. Lovište "Šargan".–31. Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. divlja svinja. ŠG "Užice" . udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km.760 ha.060 ha. divlja svinja i vuk. površine 3.12. udaljenim od lovišta 9 km. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. Lovi se srneća divljač. a od Užica samo 12 km. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.01.godine). udaljeno je od Beograda 120 km. vuk i medved. broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje . udaljeno je od Beograda oko 300 km. zec i predatori.158 ha.Užice 39. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS".Raška 43. Lovi se srneća divljač. Smeštaj u hotelu u Raškoj. Smeštaj u hotelima na Divčibarama. Lovište "Maljen-Bukovi". srna i zec. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. nalaze i dva apartmana. ŠG "Raška" . 40. Lovište "Crni vrh . Lovi se divlja svinja.2012. površine 5. 42. Lovište "Biser voda-Divan". U ovom lovištu lovi se divlja svinja.korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana.784 ha. udaljeno je od Beograda 250 km. površine 13. srna i zec.Višegrad. divlja svinja. U lovačkoj kući se. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11. Lovi se srna. površine 11. udaljeno je od Beograda 212 km.Ljeskovac". a udaljeno od Priboja samo 2km.2008.301 ha. takođe. delove ribarskih područja: 74 . U ovom lovištu lovi se divlja svinja. udaljeno je od Beograda 230 km. Smeštaj u hotelu u Raškoj. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. srna i zec. 41. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. zec i predatori.991 ha. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica.38. Pljevlja. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. Lovište "Jelova Gora". Smeštaj u hotelu u Priboju. Lovište "Tornik-Čavlovac". srna. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. površine 5.694 ha. Smeštaj u hotelima u Užicu. srna i zec.

organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva. ŠG "Pirot" . način prodaje i dr. Trgovina ribom. kao i sportski. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. ŠG "Beograd" . 75 . Jelašnička klisura.Beograd. Boljevac. ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. odnosno otkup ribe i ikre. Stara Planina. pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. Sićevačka klisura.Loznica. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. Krupačko i Divljansko jezero. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. kod ŠG Beograd. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" . Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. Privredni ribolov se takodje. Obaveza korisnika je. osnosno u JP "Srbijašume". Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Pirot i Loznica. Lušica sa pritokama i Sukovsko.

Spomenik prirode 10.b roj 1.42 6. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3.222. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6.261. Park prirode „Golija“ 7.332.746.44 442.348.64 4. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216. Park prirode 2.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.49 561. Predeo naročite prirodne lepote 5.18 76 . Memorijalni prirodni spomenik 11. Predeo izuzetnih odlika 4. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5.00 0.36 216. Regionalni park prirode 3.65 123.50 60.72 1.755.804.64 75.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.804. Opšti rezervat prirode 8.89 2. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37.43 115.00 345. Strogi rezervat prirode 9. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.538.91 114. Park šuma 6. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10.00 296.00 19.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d.33 10.183. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.96 11.00 199. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8.73 5.00 7.95 202.265. Specijalni rezervat prirode 7.

77    . uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.592.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca.12.13 4. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. Ministarstva urbanizma i građevine. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja . Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra. 1. Ministarstva prosvete.003. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine.144. 2. tekuće godine). koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini. šumarstva i vodoprivrede.Aktima Grada Beograda.176. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. Br.96 2008 18. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2.50 489.769. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova.514.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.26 24.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13.

odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. nadležne institucije i ministarstva. objekata za potrebe lokalnog stanovništva. šumskih komunikacija. ribnjaka. lokalna samouprava). odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. fabrika za flaširanje vode. šumskih objekata. radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. lovne osnove. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova.      Donese akt. Uređuje. korisnici zaštićenog prirodnog dobra. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. mini hidrocentrala. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. vikend kuća i objekata za odmor. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra.

Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park. 79 . Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. zbog kojih ima trajni ekološki. rezervati prirode (opšti i specijalni). pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije.. kulturni.. obrazovni. složenosti građe i biogeografskih obeležja. turistički i drugi značaj. Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti. Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike. broj 66/91 .. naučni. predeo izuzetnih odlika.. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika. Saglasnost staraoca . Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine.. park prirode.JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru.48/94).  aktivnostima. zdravstveno-rekreativni. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. spomenik prirode i prirodne retkosti. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti.

nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara. genetskog.). a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. parkovi. kao delova ekosistema. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. vazduha i zemljišta. privrednog. park šuma. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. arboretumi. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. geoloških. botaničkih i drugih obeležja. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. biogegrafskog. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. ukoliko ima poseban značaj. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. zdravstvenog i drugog stanovišta. 80 . živopisnih pejsažnih obeležja. Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. botanička bašta i dr. drvoredi. ustanovljen asu pred 1991. reprezentativnih geomorfoloških. hidrogeografskih. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. predeo izuzetne lepote. strogi prirodni rezervat. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine.

korišćenja. u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju.čini je kulturna ili prirodna dobra. II kategorija . a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti. Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. Svetska baština .prirodna dobra od izuzetnog značaja.Rezervat biosfere . glasnik RS". istraživanje.  81 . obuka i obrazovanje). Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.značajna prirodna dobra. II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. broj 30/1992). upravljanje resursima. uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija . Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija .predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring.

Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50. 1968 22.00 11.382.000. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258. Šumsko gazdinstvo Vranje 14.00 17. Park prirode "Stara planina" 1997 48.183 ha) 29. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6.86 5. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13.00 Svega 14+15 81. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18.290.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23.30 7.514. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3.007.755. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2.00 5.75 26.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16.00 19.48 Svega 1+2+3 4. Naziv zaštićenog područja 82 . Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25.47 3.620. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.00 6.01 Re.13 3.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4. br.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31.10 4.50 2. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24.588. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243.10 15. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112.50 32. Park prirode „Golija“ 2001 44.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30.00 28.42 8. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10.

Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.226.16 11.92 1.00 345.50 8.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27.73 13.59 15. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45.10 188.70 0. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54. 1971 47. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.02 2008 5.357. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7.049.82 47.83 53. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42.70 83 .33 115. Šumsko gazdisntvo Loznica 51. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49.08 42. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.01 12. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10.99 14. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59.25 136.1+36+37 8. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.91 19.01 0.200.20 1. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50.72 19.00 39.65 1997 2007 u toku 2002 8.82 12. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6.1 Park prirode „Golija“ 2001 36. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38.95 0.07 60.00 1.68 25.56 11. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53.03 384. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62. Šumsko gazdinstvo Niš 58. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61.049.27 231.624.746.64 40. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35.00 0.02 44.00 6.20 7.86 79.06 369.

744. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69.64 2.20 0. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89.50 16. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.40 10. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71.00 63.2 Park prirode „Golija“ 2001 75.15 0. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.64 0.514.57 0. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90. 84 .09 18. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86.14.64 65. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.1 15. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68. Šumsko gazdinstvo Užice 80.00 138. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72.05 41.00 65.14 8. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66.744. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.45 500. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć .804. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84.00 296.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64.Vražji Vir" 1969 83.10 0.13 17. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77.556. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.59 15.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.00 10.00 18. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74. Šumsko gazdinstvo Pirot 4.26 216.71 0. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79.12 28. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88.09 3. Šumsko gazdinstvo Raška 27.16 2. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76.92 2.70 20.

ovlašćenja i dužnosti Red. odluke i zaključene ugovore. 9. dir. Rukovodstvo Preduzeća . Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. br.8. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka. smatraju se poslovnom tajnom. Poverljivi podaci. Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora.

Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje. naučnim institucijama i drugim 86 . inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. usavršava se u okviru struke. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. koordinira radom direktora delova Preduzeća. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Statutom i opštim aktima Preduzeća. obaveze i odgovornost generalnog direktora. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. kada ima sva prava.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A.

za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. projektovanja i izgradnje puteva. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. organizuje.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. puteva i mehanizacije. sarađuje sa ministarstvima. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. usavršava se u okviru struke. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. lovstva i zaštite prirode. organizuje. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. ribarstva i ostalih resursa. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. naučnim institucijama i drugim institucijama. fakultetima. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. 87     . inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. usavršava se u okviru struke. III Sektor za lovstvo. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva.

vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. analiza. deviznim i drugim računima Preduzeća.   usavršava se u okviru struke. finansijskih planova. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. organizuje. organizuje. rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu. periodičnog i godišnjeg računa. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. izveštaja. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . marketing i drugo). zaštita prirode i životne sredine. plana investicija i drugo. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. izdvojenim. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . usavršava se u okviru struke. ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.šumarstvo. lovstvo. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. lovstvu i zaštiti prirode. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti.

organizuje. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora.           rukovodi. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. 89 . za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. usavršava se u okviru struke. poreza. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. i poslove izvoza i uvoza. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. sarađuje sa ministarstvima. usavršava se u okviru struke. opreme i drugo. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. repromaterijala. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. organizuje. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. stara se o sprovođenju zakona. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. u delu koji se odnosi na stručnost. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. nabavke sirovina. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća.

obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. organizuje. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. i drugo. prijema. usavršava se u okviru struke. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. 90 . konferencija za štampu. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. seminara. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. učestvuje u pripremi svečanih skupova. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa.

daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. usavršavanje u okviru struke. drugih propisa i opštih akata preduzeća. vodi poslovanje u delu preduzeća. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. zaključuje ugovore za deo preduzeća. 91 . uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.B. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovara generalnom direktoru. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. stara se o primeni i sprovođenju Zakona. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. Statuta. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful