INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

stav 1. dana ____ 200_ god.br.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume. 120/2004).JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27.rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".) U ___________. od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". unapređenja. 18/2010). br. 54/93. Šef kabineta. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004. 35/94. . Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". 32/97 i 101/2005). 18/2005. 53/93. 43/94. 49 stav 1. 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. 6/89. 48/94 i 101/2005). 25/2000. 24/85. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. 54/96. 135/2004). Igor Braunović na osnovu čl.120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 25/2002 i 107/2005). 67/93. Pored zaštite. 30/2010). 45/2005 i 101/2005). Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. 36/2009). glasnik RS''. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 53/95. 14/84. Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. 3/96.Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume".

gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. gen. i projek. na radu Kosovo-met. JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam. u šumarstvu Kosovo-met. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. uprave (19) Radne jedinice (13) . Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013.2. i zaš.

ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ .P. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN. R J ZA MEHAN.Studenica ŠG«KRAGUJ. I IZGR. I RASAD. ŠG«PRIJEP. P.« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. RJ ZA OZEL. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA . šumske uprave.KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. P. I IZGR. RAS.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV. P. PR.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. ŠG«BEOGR. ŠG«TIM. PLODOVI ŠG«SV. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ. I RASD. I IZGR. DESPOTOV.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN. ŠG2ŠUMAR. ŠU D. i PUT. I IZGR. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ.. PR. PR.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . ŠU KNJA. HAN ŠU BOSILEGR. . ŠU BUJANOVAC. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. I HOR. Golija.. PR. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD. bios. R J ZA MEHAN. ŠU BOR ŠU KLA. R J ZA RASAD.Mila . R J OZELENJ.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ ..MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL. RJ ŠUM. P.KUČ.

Od. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. za upravlj. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod.GENERALNA DIREKCIJA 2013. za bez. od pož. i zdr. pit. Odeljenje za finan. tr. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. na radu i zaš. nepo. i sp. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ. za teh. nepokret. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. i ras. i ras. upr. ob.

9 Ime i prezime Zvanje III IV . Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. Rukovodilac odelj.šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice .Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. to su profitni centri. br. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). Rukovodilac odelj. Delovi preduzeća .3% šuma). Rukovodilac odelj. imena i zvanja rukovodilaca Red. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Organizacione jedinice. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. Rukovodilac odelj. Od 1999. dir. Rukovodilac odelj. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja. Rukovodilac odelj.

odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. odelj. Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj.

lovstva. odeljenja.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara. sastanaka. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom. šestomesečne. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. šumskih uprava. Donosi odluke o visini zarada.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. Šumsko gazdinstvo radi 11 . izdavanja stručnih časopisa i dr. Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. za sve delatnosti. sektora. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. Radi periodične (tromesečne. ostalih šumskih proizvoda.00:15. predavanja. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća.

vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja. lovna osnova). Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki. plan lovstva. Izrađuje predlog plana javnih nabavki. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. ZPD-a. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        . Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Prati naplatu isporučenih proizvoda. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. svakodnevno. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG.PŠ. građevinarstva..            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. sprovodi ostale normativne akte. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. odnosno i za šumsku upravu. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima.. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara.

opšte osnove. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. programi za ZPD).  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. lovne osnove. Generalni direktor Javnog preduzeća. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. 13 . Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. rešenja za korišćenje godišnjih odmora. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje. Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente.    ostale evidencije. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika.

godine Red.1. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3. B. 1. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2. br. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 .Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva.03. 1 A. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4.2013. B.

"Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6.5. "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8. "Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 .

10.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. 13. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. "Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12. rasadničku proizvodnju i hortikulturu . .

Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B.506 17 .16.2. 63 112 3. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B. B.3.4. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17.3.

Informator . 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 711-11-53 011/711-50-37. br.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. 711-50-28 011/711-50-24. 711-30-91 011/711-22-78. 3906-619 011/8427-161. Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 . Beli potok Progari Crvenka bb. 711-34-10 011/711-50-37. 711-22-69 011/711-27-70. 8427-256 011/3329-722.2013. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. godine) R. 711-30-91 011/711-50-38.03. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. 361-1618. 711-50-26 011/711-50-34. 711-50-26 011/711-50-24. 711-21-73 011/711-50-36. 361-1457 011/3906-626.

63-442 030/63-381. Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 573-357 035/229-273. Barajevo Omladinska 1. 662-558 032/663-321. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b. 611-886.b. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. 63-891 030/425-570.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 662-253. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. 229-638 032/663-321. 63-443. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . 423-173.

710-016 037/841-119 012/852-171. 851-978. 711-221 036/392-963.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. 420-751 037/21-688. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 228-046. 827-334 037/752-272 037/711-820. 29-551 037/825-106. 381-423 034/384-374 032/710-840. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 741-263 034/381-424. 392-961 036/392-963. 228-049 020/741-314. Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 420-750.

83-058 028/83-187 028/460-027. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24. 461-029 015/876-047. 876-046 015/471-905. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . 511-327 027/381-325.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21. 371-265 016/243-034. 443-432 012/222-986. 381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. novembra bb 24.

Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 313-801 010/332-931. 55-577 033/61-775 036/736-252. 332-475. 232-653 018/520-043. 246-074. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 520-026 018/800-360. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 345-337 014/221-237. 332-474 010/685-196 033/713-650. 254-886 018/254-798.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 521-585. 713-651 033/713-650 033/51-096. 804-439 018/830-431 010/332-474. 800-361.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb. 781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. 421610 017/32-143. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161. 473-837 011/711-23-67 030/63-349.

rs curcic@srbijasume.rs dusko.rs nada.rs vera.ljubisic@srbijasume.ilic@srbijasume.rs pero.rs branislav.stojkovic@srbijasume.tintor@srbijasume.rs jovan.aleksic@srbijasume.rs petar.radjenovic@srbijasume.rs nenad.hajder@srbijasume.rs zoran.stojsavljevic@srbijasume.rankov@srbijasume.rs olivera.rs nebojsa.rs nenad.bogdanov@srbijasume.polic@srbijasume.tomasevic@srbijasume.rs dragan.rs biljana.braunovic@srbijasume.rs gordana.mihovilovic@srbijasume.rs tihomir.rs mira.petrovic@srbijasume.jancic@srbijasume.rs bratislav.dubljanin@srbijasume.sikanja@srbijasume.ivanovic@srbijasume.muric@srbijasume.kisin@srbijasume.rs djuro.djuretic@srbijasume.sesum@srbijasume.rs gordana.rs branko.rs aleksandar.rs vladimir.rankovic@srbijasume.rs ljiljana.rs veljko.rs rade.ilcic@srbijasume.rs milojica.jovanovic@srbijasume.lisanin@srbijasume.rs aleksandra.markovic@srbijasume.damjanovic@srbijasume.milicevic@srbijasume.rs ranko.todorovic@srbijasume.rs acavas@srbijasume.poterjahin@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.stupar@srbijasume.rs 24 .rs vesna.rs milica.novakovic@srbijasume.rs dragomir.rs dragan.necak@srbijasume.stingic@srbijasume.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs dragana.rs suzana.rs igor.

rs komercijala@srbijasume.rs dejan.rs svetlana.rs danilo.rs marina.spasic@srbijasume.rs vlada.radulovic@srbijasume.marinkovic@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.ilijevski@srbijasume.rs nevena.sretenovic@srbijasume.rs goran.rs finansije@srbijasume.rs dragan.milosavljevic@srbijasume.rs goran.stoickov@srbijasume.rs milan.velickovic@srbijasume.rs koriscenje@srbijasume.rs srdjan.simic@srbijasume.rs bozidar.rs novak.rs lovstvo@srbijasume.stankovic@srbijasume.rs mila.rs jelena.rs mario.andjelkovic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs mrbane@srbijasume.radovanovic@srbijasume.rs razvoj@srbijasume.rs revijasume@srbijasume.rs tanja.rs snezana.rs sladjana.milosavljevic@srbijasume. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.mihailovic@srbijasume.petkovic@srbijasume.samailovic@srbijasume.rs mirjana.rs ljiljana.rs 25 .rs vesna.seovac@srbijasume.rs jovica.rs kabinet@srbijasume. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.vojinovic@srbijasume.rs dragan.jovanovic@srbijasume.rs mica.rs marketing@srbijasume.rs miodrag.rs pravniposlovi@srbijasume.stefanovic@srbijasume.seatovac@srbijasume.rs ivana.rs nekretnine@srbijasume.zivadinovic@srbijasume.jankovic@srbijasume.ilic@srbijasume.rs djordjevic@srbijasume.rs zoran.garcevic@srbijasume.rs milena.stankovic@srbijasume.rs sumarstvo@srbijasume.antic@srbijasume.rs dmirkovic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs predrag.opalic@srbijasume.vasic@srbijasume.

4.824 450. 3.663 4.180 45.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.317 2.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.034 56. V 1.1.2. kom. 1. 9.751 ha ha km km br.970 108. 2.340 2. 4.664. 2. IV 1.013.726 1.253. kom.670 802.077 5. kom.937 69. Plan poslovnih aktivnosti za 2012.439.827 451. kom.956. 3.442 83. kom. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma .1.291. 1.3. II 1. 2. kom.453. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112. kom. 5.310 7. kom.251.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9.365 25. 2. kom.2.157 1. III 1. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1. kom. objekata 822 13. 2.283 12.461 117 35.245 26 .507 801. kom. 4. 6. 3. objekata br.

1. 2. 1. 2.88 27 . 1.1.563 13.1. 44 488. IX 1.300 290 12.2.VI 1. 1. kоm.3. 2.1.718 2.55 ha kom. X 1. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138.2.804.3.4. 1. VIII 1.1.903 1. 1. 1. 1. 2.2.2.995 62. 2. VII 1.020 1.2. 1. 2.2. kom.500 m3 m3 ha ha ha 740. 3. 3.1.142 2.020 74. 1. kg.5.740 ha 216.537 16.053 620. 3.1.

1.277 6.310 din. din. 10. din.916 1.865.520.712 25.218.341.451 340. 2.602 365. din. 11.685.671. din.184. din. din.4.000 28 .586. 7.432. din.496 2. 11. din.354 611. din. 11. XII.633. din. 6. din. 8.834.000.983 32. 9.486.1. 11. 6.2. 4. 3.390 1.903 644.980 776.3.545 3.154 29.5.404. din. din.361 86.964. XII 11.880 31. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3.XI 1.924.546. din. din. 5.267.

godine.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac.2012.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina. 5.11. 4.4. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J. Bolјevac. Fi.10351/91 od 24. Novi Sad. 3.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac. sa stanjem da dan 31.12. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma.  šumsko gazdinstvo «Niš”.1991.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. Preduzeće na dan 31. Finansijski izveštaji za 2012. 2. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.2003. godine 1. napomene uz finansijske izveštaje.  zaštitna radionica.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”.09.01.SRBIJAŠUME sadrže: 1. bilans stanja na dan 31. statistički aneks za 2012.o. izveštaj o tokovima gotovine za 2012.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo. obaveze. godinu. 6.  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo.godinu.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama.  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”.12.P. do 31. u Beogradu  biro za projektovanje.  šumsko gazdinstvo Beograd.12. 29 .  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška.2012. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p.2002.12. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”.2012. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica. kapital i zaposleni. bilans uspeha za 2012. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija. 22/2003 od 10. godinu.  šumsko gazdinstvo «Užice».  šumsko gazdinstvo «Vranje”. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br. godinu. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012.

2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena.Izrada programa. 2.02. 113 Pretežna delatnost: 0210. 1. Na dan 31.2005godine. Glasnik RS br.Gajenje. projekata i osnova gazdovanja šumama.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika. 4/10. Na dan 31. 3327/2005 od 28. 3. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih . Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD.Projektovanje. 9/09. 10. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada. 5. 9. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara.12. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma. 3/11 i 101/2012).2012 .Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. 119/08. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd. održavanje i obnova šuma. interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava. 4. 30 .Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport.12.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. Bulevar Mihajla Pupina br.Spolјnotrgovinski promet. 8. 114/06. 7.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. korišćenje šuma za rekreaciju. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe.2011.Trgovina na veliko i malo. 46/2006).1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009. 2. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. 6. 16/08 i 116/08).) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica.1.

g.4.1922 139.847 71 188 300.8662 85. 101/11 i 119/12).  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS.7183 86.2006. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde.3.1901 31.01.g.865 57.12. 84/04. 2.2.2012 113.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09). Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01. Iznos 2011. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost.730 192.6022 EUR USD CHF GBP 2.634 40.9121 124. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01.5. čija nabavka još nije završena. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.02.726 342. 114/06.18/10. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije. licence i sl.12. 644 33.2007. 104. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara.310 284.1763 94. 31 .  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12). 2.godine. 119/08 i 101/12).2011.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova. 2. januara 2004godine. patenti.6409 80. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27.

6.329 3.088 .g.081. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke.359 3.oprema 481.673 80.037 Na dan 31.avansi za osnovna sredstva 2. komisija je izvšila vrednovanje šuma.g.8. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.alat i inventar .osnovno stado 86.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.šume i visegodišnji zasadi 52.657 . 2. Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.građevinski objekti 3.548 5. 2.039.godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda.381 109.665 47.167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.359. 2011. .g.078 549 .086 492. 32 .12.340.947 . U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1. Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.g.399 242.2.187 .785 60.6.ostala oprema 3. razlika je iskazana kao prihod. koja se utvrđuje procenom.750.883 115. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost. Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja. Nekretnine.7.115 52. postrojenja.106 2.229.106 .zemlјište 3.300 121.081.osnovna sredstva u pripremi 224.108 .359 .869 .929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.2012.417 115.investiciono ulaganje u nekretnine 42. .948.

229 12.g.2.Ukupno (AOP 018) finasijska 2012.950 27.g.hartije od vrednosti. 2.969 368.143 68. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .746 16.780 15.čekovi 322 476 .devizni račun 538 4.511 2 33 .druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.043.510 .g. 1.625 534.605 163. 954.533 65.12.g. 2.851 21. Potraživanja .517 592.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.845 92.523 120. 92. 120.10. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.053 351473 11.9.11.261 ( u 000 dinara) 2011.845 2011.167 .416 255.811 18.ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova .g.842 758.382 12.g. što se obično podudara i sa vremenom isporuke.696 679.965 8.izdvojena novčana sredstva-akreditivi . član 12.ostala novčana sredstva 27.798 579.777 232. .g.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2.gotovina na tekućim računima 5. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima . 2011. 122. Zalihe i dati avansi: 2012. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012.436 (u 000 dinara) 2011.373 7.blagajna 663 642 .684 187.486 547.523 2.13.294 12.potraživanja od kupaca .526 28.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .693 14.g. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni. 132.

133.641 5.477 34 2012. Ukupno (AOP021) 3. Osnovni i ostali kapital 1.238 2011. 51.083.305 65.056. 2011.023 694.075 27. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3. 53..devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35.326 41.861 iz ukidanja .2.006 13.g.210 5.g. 6.631 5.porez na dodatu vrednost .492.057 2011.g.861 705.g.g. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.046 3.svega AVR (2+3) .634 53.172 53.247 (u 000 dinara) 2011.088 24. 6.g.g.1.359 30. 53. Odložena poreska sredstva 2012.797 2.057 (u 000 dinara) -državni kapital .475 46.g. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.15.386 14.641 5.g.604 22.616 208.515.264 (u 000 dinara) 2012.3. Rezerve 2012.271 21.609.135 2011. 1.400 13.g.735 1.unapred plaćeni troškovi .405 .582.635 326.g.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.ostala aktivna vremenska razgraničenja .g.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012.822 133.190 6.612 378. 2011. 486.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.

536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava.000 159.g.679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja. .263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva.388 6.393 15.dugoročni krediti u zemnji . a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije.g.2012. Dugoročne obaveze 2012.400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001.780 233.453 409.g.obaveze po osnovu poreza na dobitak .690.894 8.g. vrši se prema članu 7.381.480 177.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.693 258. 2011.131 585.253 40. godine) na vanbilansnu.5. iznos od 261. U iznosu od 102.Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34. 3.501 2. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) . Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.4. Iznos od 3.obaveze po osnovu zarada i naknada . dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.ostale obaveze . 33.471 260.kratkoročne finansijske obaveze .obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost . 35 . odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.173 42.503 6. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999.480 321.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31.867 255. a pravo svojine na nepokretnosti .213 813. 819. Kratkoročne obaveze .425 2.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača .194 hilјada dinara. godine iznose 5.12.641 (u 000 dinara) 2011.178 313. 3.323.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu . Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih.014.208 15. U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing.000 134.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti.380 134.

838 2.3.404 1.527 1.486 (u 000 dinara) 2011.642 5.316 767 43.prihodi od efekata valutne Klauzule .436 585.504 24.121 19.povećanje vrednosti zaliha .100.573 37.648 635.g.018 7. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .749 (u 000 dinara) 2011. 51 8.g.prihodi od prodaje proizvoda i usluga .802.929.troškovi materijala .ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4.859.4.712 438. Finansijski prihodi 2012.320 2.877 .551 44.821 .377 6.093 2011. 23. Poslovni prihodi 2012.ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.636 5.166 4.695.037 10.331 105.troškovi amortizacije i rezervisanja .prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .356 1.917.033 30. naknada zarada i ostali rashodi . PRIHODI I RASHODI 4.911 508.g.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.752 576. . 2011.842 6.rashodi kamata .623 1. 783 43.g.950.g.049.2.negativne kursne razlike .rashodi od efekata valutne klauzule .093 4.g.728 457. 26.598 10.673 5.979.798 2. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.g.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.032 515.nabavna vrednost prodate robe .ostali prihodi i prihodi od zakupa .g.prihodi od prodaje robe . 32.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe .1.471 517 55 46230 36 .183 1.635 1.troškovi zarada.026.322 685.

sred.040 87 1. ulaganja .prihodi od usklađivanja vred.212 4.001 .286 37. ulaganja . plasmana .prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .925 2.g.vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012. postrojenja i opreme . -dobici od prodaje nemater.704 47.prihodi . .389 164.dobici od prodaje materijala .rashodi po osnovu rash. .prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin. 6.152 10.912 2010 65 73 325 854 92 10.080 264 185.prihodi od usklađ..g.066 9 290..nekretnina.manjkovi materijala robe .192 1.g.095 175 745 845 22.285 15.608 9.prihodi od usklađivanja vred.rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika .. Ostali prihodi 2012..407 7.gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.475 25.. boloških sredstava .842 ( u 000 dinara) 2011.168 111 126 5.viškovi robe i materijala .219 36.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr.4.naplaćena otpisana potraživanja . zaliha .prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika .. 12. .viškovi nekretnina i Opreme .ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.ostali nepomenuti rashodi .965 648 49..prihodi od smanjenja obaveza .093 29.obezvređene nemater.378 2.prihodi od usklađivanja vred..ostali .. zaliha materijala i robe .268 51.g.953 2.4.gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.174 2.

80/2002.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom. zdrav.84/2004 i 18/10).kult. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%.767 56. godine. do 31.477 38.048 63. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17.989 .obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6. i obračun naučne i vrske namene .350 118.postrojenja i opreme . 38 .398 234 4.g.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana .5.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda.troškovi sporova. kazne i naknade trećim licima . neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20.593 UKUPNO (AOP 222) 4.668 80 965 236 74.g. br.12.188 1.612 38. 5. 2011.006 hilјade dinara. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11. 43/2003.680 hilјada dinara. Dobit pre oporezivanja iznosi 63. 6. Ukupni prihodi 2012.884 hilјada dinara.631 16.dobit pre oporezivanja Za period od 01.509 31.ukupni prihodi .598 24.421 hilјade dinara.01.g.098.155. 25/2001. poreski kredit od 20% u iznosu od 7. Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012.331 19.872 941 213.631 16. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini.6. Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS». 4.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.054 6.593 17.959 hilјada dinara iz 2011.020 2.364.756 6.2012.g.006 ( u 000 dinara) 2011.ukupni rashodi . .301.izdaci za human. 6.

680 51.563 15.236.g. 63.603.250 5. Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012. 2011.959.924 20.poreska stopa .386 39 .603 41.679.603.g.206. 2011g.umanjenje poreza .obračunati porez .126 11.545 15.006 11.421. 39.g.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.959. 56.115.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva .603.884.184 117.godine .989 15.163.191 17.. 233.679.poreska osnovica .448 10% 10% 23.656 7.g.326 (u 000 dinara) 2011.neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.poreski kredit 20% .563 31. (u dinarima bez para) 2012.umanjenje poreza (50%) .331 11.447.359.258 312.591.272 20.237 23.250 13.065.563 11.g.272 15.godinu.679.

12.666 52.445.571. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV. .787 2.361 284. Investicione nekretnine 006 007 7. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa.741. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109. 022.5 2.395 342.332 42. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. 023. 039 (deo)minus 037 1.300 5.395 60.310 60.548 3.039.654 47. 029 024.8 7. postrojenja i oprema 2.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038. Nekretnine. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115.929 6. GOODWILL III. 025. 027 (deo) i 028 (deo).027 (deo) i 028 (deo) 021.229.108 52.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2.381 40 .037 020. Učešća u kapitalu 2. 026.687.883 115.420.Bilans stanja na dan 31.785 60. 2012.275 121.7 60. STALNA 001 002 003 004 005 I. Biološka sredstva IV. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A.445. 027 (deo) i 028 (deo) 1.

ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G.585 53.436.006 13. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.043 844. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.B. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.845 35.247 133. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.057 62.631 8.690. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.758 5.428 46.405 1.882.13 2.577 592.995 61.2 10.261 2.9 1.864.15 29 D.641 5. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII.538 58. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.137. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.822 - 2.109 -110) 3.523 13. Potraživanja 2.1 3.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.056.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20.449.882.1 3.083.14 2.12 2.15 14 012 013 I. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.760.758 62.515. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.809 120. VANBILANSNA AKTIVA A.531 53. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E.995 5.712.534 679.609.135 1.306 547. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ.801 65. REVALORIZACIONE REZERVE V.137.057 61. REZERVE IV. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II.641 5.238 133.436 901.861 41 .870 1.623 92. Kratkoročni finansijski plasmani 4.797 30. ZALIHE II.265 58.11 758.107 + 108 .

477 42.995 5.178 255. DUGOROČNA REZERVISANјA II.067 33.387 6.411 705.213 462. Kratkoročne finansijske obaveze 2. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.326 6.762. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.453 819.381.430 260.014.4 42 osim 427 1.712. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.5 2. Dugoročni krediti 2.747 694.480 62.641 34. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.690.375 940.5 42 . Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3. Ostale dugoročne obaveze III. VANBILANSNA PASIVA 3.693 418.35 037 i 237 VIII.415 41 bez 414 i 415 I.173 2.999 61. Ostale kratkoročne obaveze 5.503 40 41 414.254 3.867 177.471 159.116.265 121 122 123 124 125 89 D.758 5.894 8.137.3 3.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813.167 599. Obaveze iz poslovanja 4.882. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3. NERASPOREĐENI GUBITAK XI. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V.635 40.

2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1.749 290. Ostali poslovni prihodi II.842 118.049. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -. POSLOVNI GUBITAK (207 -.642 33. Troškovi materijala 3. OSTALI RASHODI 43 .551 6.230 185.798 2. FINANSIJSKI PRIHODI VI.891.01.821 30.475 213.201) 6.917. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.929.322 635.033 585.436 576. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1.12. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.207) IV. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A. Troškovi zarada.648 23.911 44.377 508.3 4.205 + 206) 4.486 5.037 46. POSLOVNA DOBIT (201 -.878 438.636 515.020 5. FINANSIJSKI RASHODI VII. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa.802.331 5.838 24.026. OSTALI PRIHODI VIII. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.3 4.4 4. Ostali poslovni rashodi III.032 105.183 1.623 1.695.Bilans uspeha u periodu od 01.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4.4 4.950. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V.842 22.093 43.401 457. 2012.877 4.127. Prihodi od prodaje 2. do 31.979.056 19.838 685. Nabavna vrednost prodate robe 2.752 2.

Poreski rashod perioda 2. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I.631 63. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5.220 221 4.69 XI. Odloženi poreski prihodi perioda D.006 16.5 222 17.593 56. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 .637 - 73.603 5. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X.386 230 231 232 Ž.6 223 (220 -. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII. Odloženi poreski rashodi perioda 3. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -. 229 51. POREZ NA DOBITAK (219 -. ZARADA PO AKCIJI 1.222) V. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z.219 +222 -224 721 722 722 723 1. 11.214 + 215 -219 80. Osnovna zarada po akciji 2. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ.59 59 .989 4. DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-.326 41.IX.680 - 15. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G.582 (214--213-220 69 . NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B.

050 2. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2.630 14.151 1.610 680. nekretnina.619.483 6.585. Prodaja i primlјeni avansi 2. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV.594 - 321 322 323 69.481 622.663 2. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III. opreme i bioloških sredstava 3. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.769 76. Plaćene kamate 4.746.060 134.157 565.338 650. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A. Primlјene dividende II. Porez na dobitak 5. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir.927 5.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. naknade zarada i ostali lični rashodi 3.549.736 5. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III.377 79.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2. 3.127.825 6. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II. Kupovina nematerijalnih ulaganja. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4.087 28. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.398 116.353.204. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6. nekretnina. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.863. opreme i bioloških sredstava 3. 5.991 2.837.01. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.507 5. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1.202 - 1.519 83.623 - 313 314 33. Prodaja nematerijalnih ulaganja.834 9. Zarade.167 55.966 - 8.224 5.708 31.945 8. 2012.526 20. postrojenja. do 31.644 - 315 316 317 318 319 320 6.12.884 2. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2.427 45 .043.433 6.197 27. postrojenja.

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.920 7.797 46 .GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z.875 16.236 125.999 73. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E.047 89. Otkup sopstvenih akcija i udela 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3.043.797 1.037. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.156 9.132 3.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42.138 20.189 - 6. Finansijski lizing 4.735 6.052 154. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV.871 6.864 29.323.795 27.240 13.241 136. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J.812 162. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. Uvećanje osnovnog kapitala 2. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II.539 636 1. Isplaćene dividende III.293. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.818 343 35.006 13.429 28.843 165. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1.IV.124 155. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.530 6. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G.842 218. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3.392 6.

845.043 10 16.458 4 5 6 133. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.458 0 0 133.845.090. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037. 237) 12 Ukupno (kol.br.043 3 4.193 55. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 .031 16.11 12) 13 59.193 0 0 59.276 275.641 7 5.090.12.01.2011.107. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4.630 47 .Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.655 714 6. 2012.779 3 4. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.454 3 26.397 46.01. do 31. prethodne godine_______(r.107.761 53.861 16. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.01.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.454 26.641 5.454 298.2011.031 Red.193 0 0 0 12.

426 193.01. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.12.639 4.861 0 0 89._(r.2012.631 46.172 0 0 133.2011.861 0 0 0 0 0 58.641 5.br.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31. tekuće godine (r.641 5.641 5.083.760.585 53.631 0 0 0 0 26.582.442 2.480 58.864.056.428 46.428 46.822 0 10. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01. tekuće godine 2012. 10+11-12) 58.373 65.604 22.075 27.582.585 53.075 27.172 0 0 133.br. prethodne godine ______________(r.264 0 8.861 48 .531 53.264 0 8.083.634 0 0 133.864.492.538 26.168 115.12.801 65.br.

POSTROJENјA. za AOP 2 601 602 603 604 605 3. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3. Smanjenja u toku godine 1. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa. Stanje na početku godine 1.3. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.Statistički aneks za 2012. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA. 4-5) 6 284. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2.310 0 69. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5.5. Nematerijalna ulaganja 1. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn.785 39.003 97. Povećanja (nabavke) u toku godine 1. račun 1 1 OPIS 2 1.870 0 342.870 0 411.2.1. Revalorizacija 1.785 39.4.608 Neto (kol.255 3.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1. godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU.608 49 . Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354.395 97.918 Ispravka vrednosti 5 69.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

Troškovi proizvodnih usluga 8.524 53 .198 167.979.107. Troškovi zakupnina 9. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4. Troškovi goriva i energije 2.539 207. deo 540 i deo 525 deo 533.564.838 8 43. Troškovi zakupnina zemlјišta 10.927 11.056 1.544 13.624 360.493 1. Troškovi poreza 16. 1.523.492 1. Rashodi kamata 18.900 285.643 382.824 442 37.365 229. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3.669 18. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.869 13. Troškovi članarina 15.063 1.207 2. deo 540 i deo 525 536.812 1.110 54.266 11. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.894 215.542.853 138. Troškovi istraživanja i razvoja 11. Ostali lični rashodi i naknade 7. 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560.692 40.151 18. Troškovi platnog prometa 14.990 277 292.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5.094 37. račun 1 OPIS 2 Ozn.909 368.374 7.52 4 i 525 526 529 53 deo 533.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa. Troškovi premija osiguranja 13.292 140. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6. Troškovi amortizacije 12.081 7. Troškovi doprinosa 17.405 43.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

pašnjak i sl. bez obzira da li su planirani ili ne. šumskog reda. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka.11. Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. kao i tzv. odnosno melioraciju. Prijave se podnose do 30. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. odnosno Šumskoj upravi. drugih elementarnih nepogoda.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. konsultacije. kao i na pošumljavanje požarišta. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. šumarstva i vodoprivrede. Postupak podnošenja zahteva . svode se na zaštitu od požara. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. bolesti i štetočina. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku. Obavezujući radovi u privatnim šuama. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. Uz prijavu. tekuće godine za narednu godinu. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. obezbeđuje sadni materijal. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. 57 . Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva.

252 40.659 44.2 5.0 2.591 78.2 1.6 2.625 192.217.0 3.2 6.Vranje Ukupno "Ibar" .377 1.6 12.273.4 7.8 7.274 4.4 1.323 Prirast m3/ha 2.8 3.Kraljevo "Rasina" .340 % 1.399 15.466.7 2.334 73.702.8 165.3 4.123 8.4 4.8 14.8 2.Ivanjica "Šumarstvo" .389 42.990 55.066 4.0 Zapremina m3 1.390 54. zapremina.666 38.041 26.0 100/97.2 2.792 2.3 2.7 74.989 140.036 7.464 229.9 84.5 111.Niš "Pirot" .004 50.1 7.882.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .616 54.9 2.373 137.2012.9 2.7 6.084 21.6 2.8 4.4 2.2 3.3 150.198 19.6 5.452 182.5 69.442 59.Leposavić SVEGA Površina ha 18.1 138.655 43.1 120.2 3.182 99.2 1.039.5 1.8 125.202.093 96.9 m3 52.255 3.3 1.8 1.318 41.915 98.435 3.223 98.Pirot "Šuma" .362 43.460.265 72.4 128.2 3.3 110.538 32.Kuršumlija "Niš" .6 1.125 7.239 27.306 60.530 29.173.278 29.8 6.817 40.8 2.804 1.7 2.739. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .592 69.0 2.1 100/98.027.0 2.689 55.2 1.815.8 5.3 2.061.7 96.882 109.518 235.411 308.044 3.416 47.436 6.7 2.4 1.383 30.9 4.1 5.663.256 98.5 Pi 3.956 47.6 5.572.475 6.Prijepolje "Golija" .1 7.5 2.406 732.742.035.9 3.418 % 1.222 108.9 2.4 2.529 22.089 481.173 703.0 3.1 11.5 100.587 23.8 10.8 101.3 2.6 13.0 5.6 1.186 6.8 7.4 3.Užice "Prijepolje" .375 2.900.Leskovac "Vranje" . prirast).453 69.875 34.6 3.3 4.6 3.5 2.645.048 113.5 3.300 4.8 1.110.2 89.12.0 1.2 6.936 58 .Loznica "Užice" .2 7.170 132.6 111.Raška "Stolovi" .9 1.9 4.0 m3/ha 87.8 114.3 Planirani Prinos m3 2.Privatne šume (površina.Kruševac "Toplica" .224 7.7 100.548 117.288 115.759 8.8 80.433 73.8 77.2 1.628. 31.695.367 16.319 2.436.195.

Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. ili preko ŠG.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. stav 6. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. 59 . broj 31/05). korišćenja i prometa. Na osnovu člana 27. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. na osnovu člana 15.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe.  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". faune i gljiva. Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. decembra tekuće za narednu godinu. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. direktno. pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume". faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore. Uprava za zaštitu životne sredine.6. Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe. marta naredne godine. broj 135/04). Zakona o zaštiti životne sredine. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije".

Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. organizuje sakupljanje. vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. 60 . ko ima pravo učešća na konkursu. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra.02. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. broj 15 od 27. stručnu obuku sakupljača. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". Uredbe ("novčanom kaznom od 5. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". rok do kada se podnosi prijava. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra. 2006. za 2006. 2. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. Konkursom je definisano: 1.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. shodno članu 22. godinu. osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno. godine. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. Uprave za zaštitu životne sredine.000 do 50. organizuje sakupljanje. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. 61 . navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma". jedinstven matični broj građana. adresu stanovanja. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama.

2 69.6 7.3 166.181.227.194.28 12.4 23.089.140.999.397.456.1 3.3 109.135.9 6 64.070.29 7.763.631.158.916.0 4.03 6.653.3 2.4 118.5 2.1 176.2 203.0 2.7 5.3 9.6 4.000.976.7 2.947.231.5 994.4 30.681.39 5.4 941.7 3.290.1 1.2 1.246.666.1 5.955.021.4 2.513.1 2.2 2.118.8 1.431.395.748.7 189.1 163.4 30.1 265.460.7 151.1 203.384.0 126.422.354.150.012.630.6 38.8 3.3 154.188.2 2.3 4.258.735.5 181.3 49.4 3.7 3.158.4 241.831.3 4.4 1.3 3.105.271.977.9 m3 9 403.0 7.7 462.3 1.0 133.5 4.763.2 1.0 2.440.1 61.6 289.087.6 3.676.03 3.891.1 124.0 4.0 48.13 7.830.21 4.631.0 1.9 3.5 208.765.932.7 53.8 224.359.9 2.905.076.959.9 1.360.3 174.252.3 2.758.8 27.6 2.7 2.52 13.1 13.9 28.4 202.20 11.293.778.7 159.5 2.885.9 3.077.272.8 42.930.3 136.399.224.9 2.088.5 47.556.960.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.381.4 2.445.0 249.95 64.02 33.6 238.254.7 2.58 7.28 492.005.17 23.4 3.0 2.402.4 798.241.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.733.2 111.593.8 2.31 12.085.676.20 11. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .7 5.7 144.8 62 .706.2 119.9 3 Prinos Pi 8 3.3 78.1 1.878.105.3 115.73 80.3 1.3 151.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.4 6.4 2.0 3.053.3 3.633.7.0 348.58 37.73 48.163.671.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.08 9.467.2 149.7 33.390.3 643.05 26.389.759.5 2.965.2 388.549.16 6.6 79.939.922.6 2.018.226.3 177.

6 1.675.712.8 95.6 309.4 2.4 1.7 1.19 7.4 202.0 4.7 1.244.630.8 5.989.21 9.40 13.0 192.086.8 111.4 229.145.0 4.773.0 2.27 10.223.98 20.0 3.832.62 4.27 61.629.753.976.683.7 182.680.7 857.8 285.024.55 6.882.6 1.4 147.420.731.5 2.7 12.9 2.202.808.9 2.9 3.6 2.0 187.151.84 16.185.3 11.272.998.010.195.002.9 4.174.802.2 54.123.6 273.754.554.8 5.2 2.6 264.3 128.170.8 111.8 163.4 232.538.628.949.404.4 94.235.3 129.2 2.515.904.6 40.9 22.1 2.918.108.5 5.3 180.8 32.6 3.7 1.825.3 113.157.644.86 6.61 70.8 2.042.960.5 729.147.3 3.2 2.0 589.273.4 85.798.6 314.182.2 2.143.2 679.7 188.652.349.3 115.102.2 213.4 1.387.067.1 2.7 5.646.9 5.575.727.1 15.16 9.302.1 462.546.1 162.9 964.68 54.6 2.350.8 2.698.8 38.37 7.324.7 2.363.81 22.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.807.591.5 120.4 190.5 154.3 351.1 2.559.0 4.54 10.8 76.2 34.4 2.1 25.5 165.085.659.089.91 19.9 4.143.093.766.4 1.0 109.842.352.9 258.274.6 194.0 1.119.51 4.331.529.5 7.8 2.207.1 20.4 3.5 2.341.4 2.7 118.0 24.2 5.903.7 63 .2 3.8 493.70 15.509.3 203.079.3 3.971.8 2.2 61.852.374.9 41.3 2.454.1 425.008.365.868.1 1.6 840.441.6 2.3 2.101.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.8 33.398.258.35 5.704.167.0 4.65 36.651.7 51.1 172.152.490.847.6 59.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.2 4.6 184.945.770.4 5.9 3.1 157.9 5.342.391.6 2.8 2.0 9.116.3 2.4 411.

3 309.629.520.8 2.982.1 7.1 4.346.380.5 121.168.469.6 72.6 177.4 194.2 11.15 13.850.802.001.0 698.7 1.4 43.537.344.718.573.7 258.4 483.8 5.3 3.1 2.359.466.385.0 49.678.417.4 224.8 1.9 5.794.35 7.0 311.15 15.135.533.839.966.5 3.3 3.9 1.2 7.9 105.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.279.3 5.9 256.372.664.9 1.054.73 26.3 33.597.815.100.41 49.5 66.2 2.8 1.445.5 288.0 3.131.246.1 6.256.1 178.03 18.548.660.5 132.227.2 3.9 51.225.2 222.7 2.7 143.6 133.2 2.8 3.543.490.737.5 2.822.2 64 .7 3.3 141.85 39.5 78.0 30.680.328.9 2.855.24 9.7 181.208.1 506.6 79.474.5 4.020.6 2.315.4 1.9 4.9 4.0 98.435.5 34.7 5.159.3 126.323.8 946.5 152.151.796.289.02 11.346.8 2.8 217.012.5 5.76 25.3 387.989.461.1 1.1 164.332.205.067.3 25.834.571.563.308.988.7 10.598.1 377.1 2.673.821.6 222.9 454.4 140.625.2 161.890.7 316.0 2.480.5 160.798.1 40.668.916.176.890.5 3.2 159.4 251.0 1.561.4 123.48 10.78 16.88 16.45 8.912.081.43 51.036.896.099.7 2.472.1 155.9 87.7 289.8 3.677.0 196.903.452.8 6.8 3.30 57.84 8.056.690.6 761.8 407.3 45.4 2.089.375.6 172.327.024.9 2.906.1 128.8 2.57 9.6 2.419.1 1.582.4 1.718.38 5.239.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.435.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.1 1.341.8 5.111.5 3.142.3 5.1 78.4 195.9 2.8 2.357.5 1.7 4.795.1 214.72 11.5 4.1 4.9 2.0 60.748.750.899.136.4 3.310.5 2.4 55.8 2.564.6 2.9 299.6 96.2 2.823.31 13.1 163.9 7.006.454.6 2.320.52 7.4 71.

7 381.4 193.5 5.6 240.72 22.2 161.280.907.8 12.635.8 42.081.6 162.064.247.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.856.311.88 4.209.879.961.5 2.7 2.2 179.1 5.942.628.907.043.632.74 11.155.199.3 52.885.913.116.3 5.478.7 6.310.630.033.9 10.0 65 .ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.9 2.314.025.7 1.9 494.977.6 4.998.198.7 96.0 194.608.6 3.12 4.7 2.38 9.886.06 54.08 1.507.522.8 79.8 252.8 1.8 49.267.302.316.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.363.9 136.638.6 5.243.914.200.1 139.234.4 2.298.92 10.5 266.7 334.486.5 198.027.0 316.5 276.663.823.368.208.20 6.8 4.863.3 912.8 3.299.8 41.47 11.0 239.4 4.9 7.7 126.817.4 9.7 676.5 172.2 2.0 894.6 338.640.1 4.592.909.4 202.4 136.235.7 4.0 179.4 2.9 2.3 2.885.967.3 2.9 222.5 5.8 2.249.670.6 275.645.9 5.8 2.396.3 1.7 3.8 1.9 194.1 159.5 35.8 58.8 1.486.159.50 2.7 210.5 74.6 197.87 32.6 29.649.230.4 2.26 34.094.206.123.798.898.2 67.688.0 2.129.65 13.0 145.889.7 4.109.442.7 3.47 11.7 2.2 3.842.792.8 4.2 133.9 5.1 607.642.3 1.293.4 27.5 1.39 20.7 2.644.4 155.146.751.17 5.3 6.3 18.44 763.598.030.809.380.4 37.1 719.6 2.0 4.9 123.688.6 58.3 6.8 3.0 90.7 2.7 200.141.004.0 2.0 2.049.313.969.934.8 3.9 165.

8 m3/ha 216.6 m3 256.3 m3/ha 5.032.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.791.6 m3/ha 3.2 m3/ha 136.829.7 m3/ha 5.425.499.69 ha 85 % Neobraslo 137.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.966.221.8 m3 3.146.904.620.6 m3 0.8 m3/ha 0.708.7 m3 528.9 m3/ha 105.0 m3/ha 4.7 m3 11.4 m3 123.Površina Obraslo 763.053.0 m3/ha 0.2 m3 2.0 m3/ha 0.0 m3 90.086.267.976.36 ha 15 % Ukupno 901.205.7 m3 32.214.730.6 m3 165.734.0 m3/ha 161.02 ha 58.760.6 m3 910.670.44 ha 45.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.467.7 m3 5.7 m3 45.706.4 m3 595.94 ha 763.065.29 ha 113.122.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .6 m3/ha 1.356.378.99 ha 239.486.

664.5 m3 101.845.2 m3 26 % 1.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).202.845.444.655.274.0 m3 176.284.698.4 m3 6.9 m3 455.278.212.0 m3 150.8 m3 18 % 77.791.6 m3 276.274.5 m3 2.395.407.655.276.123.6 m3 1.9 m3 11.7 m3 22.0 m3 368.619. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.2 m3 9.6 m3 859.2 m3 5.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.063.486.898.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.903.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.8 m3 123.267.612.2 m3 3.042.000.278.9 m3 689.407.574.732.9 m3 71.621.295.261. 67 .2 m3 10.7 m3 35.135.825.212.173.135.507.768.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.578.

proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. U ŠG „Užice“ Užice.86 ha. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha.6 ha. 68 . ukupne površine 135. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl. lišćara 7. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125. Proizvodnja šumskog.46 hа.000 kg. lišćara 50. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče. crnog i belog bora. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43. ukupne površine 519. sadnice.). Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. površine 72. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla. U 7 rasadnika. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.35 ha.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća.65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. o zdravstvenom pregledu. Njihova ukupna površina iznosi 655.

vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". nadmorska visina od 400 m. Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. srna. površine 1. medved. čija je odlika.Beograd 1. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. divlja svinja. 4.5%. Lovište "Lipovačka šuma". Ukupan broj lovišta je 44. jelen lopatar i muflon od papkara. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. sa brojnim virovima. u blizini naselja Padinska Skela. U šumi hrasta lovi se jelen. ŠG "Beograd" . ali su ponoovo unete (reintrodukovane). ris i medved od zveri. Lovište "Crni lug". divlja svinja i srna.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. 2. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. Udaljeno je 35 km od Beograda.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. 3. Lovi se jelen lopatar i muflon. evropski jelen. na putu Beograd . bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. Raška. površine 8.253 ha. Timok. U ovim lovištima površine oko 488. dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume".Boljevac 5. divokoza. Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. tj. a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje.Zrenjanin. se nalazi na magistralnom putu Beograd . bilo kao prolazne. ris. divlja svinja. Kosovo i Metohija). jelenska divljač. Lovište "Rit". Južna Srbija. 30 km zapadno od Beograda. pa sve do 1500 m. divlja svinja. se nalazi na 15 km od Beograda. u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. vuk.314 ha. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. Lovi se sitna divljač. nalazi se uz levu obalu reke Save.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica".Čačak. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . ŠG "Timočke šume" . U ovom lovištu lovi se jelen evropski. Lovište "Trešnja". Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. površine 973 ha. zec i 69 . nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. Pored lova srneće divljači. Smeštaj u hotelima u Beogradu. potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode.263 ha. a vuk. površine 117 ha. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. 15 km od Beograda. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. između ostalog. površine 25.

7. divlja svinja. vuk. Lovište "Suvaja". 11.6. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. ili u motelima u Brestovačkoj Banji. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. divlja mačka i zec. vuk i lisica. Lovište "Rtanj". 18 km. divlja svinja. 12. Lovište "Miroč . površine 13.135 ha. a od magistralnog puta Kladovo . U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. 8.Donji Milanovac 12 km. površine 6. udaljeno od Beograda 200 km. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. Lovište "Alija". a 20 km od grada Bora. lisica. srna. U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva.790 ha. na putnom pravcu Zaječar . površine 4. muflon. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. divlja svinja i vuk. a od magistralnog puta Paraćin . 10. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". srna.Niš. Lovište "Vratna". između Donjeg Milanovca i Negotina.manastir Vratna. srna. Lovi se srna.Štrbac". fazan i jarebica.000 ha. 70 . Lovište "Zlotske šume . zec i fazan. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom. vuk. površine 16. lisica.152 ha. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . Smeštaj u hotelu u Negotinu. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. Smeštaj u hotelu u Negotinu. površine 2. Smeštaj u hotelu u Negotinu. Lovište "Deli Jovan". udaljeno od Beograda 180 km. Lovi se jelen. srna.488 ha. 14. smešten u samom lovištu. na putnom pravcu Zaječar-Niš. na magistralnom putu Boljevac .447 ha. 18 km. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja.680 ha.368 ha. vuk i lisica. srna. udaljeno od Beograda 200 km. Lovi se običan jelen. 9. divlja svinja i vuk. površine 1. srna. divlja svinja. Lovi se divlja svinja. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. Lovište "Stara Planina 1". Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. lisica. koja se nalazi u okviru lovišta.Zaječar 10 km. zec.Crni vrh". divokoza i muflon.312 ha. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. površine 15. Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. Lovi se jelen.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. divlja svinja. vuk i lisica. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. gde se lovi divlja svinja. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. 13. površine 2. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. površine 2. Lovište "Suvodol". Lovi se srna. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. jelen lopatar.

Lovište "Juhor". divlja svinja i predatori.352 ha. šumska šljuka.747 ha.Kučevo 17. udaljeno je od Beograda 150 km. u blizini grada Despotovca. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovi se srneća divljač. Lovi se srna i zec. Pešterac i Javorak. Lovište "Majdan Kučajna". a od autoputa 55 km. površine 3. Lovište "Hrastovača". Lovište "Mali Jastrebac". udaljeno od Beograda 135 km. a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km. Lovi se srneća divljač. ŠG "Severni Kučaj" . a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. površine 2.Niš 20. površine 26. sa leve strane autoputa Beograd . a od autoputa 15 km. udaljeno je od Beograda 100 km. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. udaljeno je od Beograda 185 km. površine 13. udaljeno je od Beograda oko 240 km. površine 12.507 ha. 16. udaljeno od Beograda 150 km. divlja svinja i vuk.934 ha. Lovi se divlja svinja. srna. 22. Smeštaj u hotelima u Sokobanji.ŠG "Južni Kučaj" . šumska šljuka i divlja svinja. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m.360 ha. srna. srna i jelen. 19. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. Lovi se divlja svinja. Lovi se srneća divljač. Lovište "Južni Kučaj 4". površine 8. a veoma blizu Kučeva. udaljeno je od Beograda oko 240 km. šumska šljuka i divlja svinja. Smeštaj u hotelu u Jagodini. Lovi se jelen. 71 .Despotovac 15. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci.Niš. Lovište "Bukovik". ŠG "Niš" . 18. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. Lovi se srneća divljač. Smeštaj u hotelima u Sokobanji.114 ha.770 ha. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. Lovište "Severni Kučaj". nalazi se na 235 km od Beograda. Smeštaj u motelu "Markova krčma". Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači.788 ha. 21. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva. divlja patka i guska. površine 21. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima. površine 4.

U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. udaljeno je od Beograda oko 300 km. udaljeno od Beograda 230 km. divlja svinja. udaljeno je od Beograda oko 220 km. na planini Čemernik. Lovište "Kukavica". Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke.298 ha.387 ha. površine 29. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. ŠG "Vranje" . ŠG "Stolovi" . udaljeno od Beograda 230 km. površine 410 ha. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. Lovište "Veliki Jastrebac".Kraljevo 28. a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. 72 . Lovi se divlja svinja. na nadmorskoj visini od 1. površine 40. udaljeno je od Beograda 280 km.420 ha. a udaljeno od Pirota 20 km. a od Predejana samo 10 km. Lovište "Kačer-Zeleničje".731 ha. Lovište "Troglav . kao i u motelu u Predejanu. udaljeno je od Beograda 280 km. površine 29. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. ŠG "Pirot" . ŠG "Rasina" . Lovi se srna i divlja svinja. divlja svinja i šumska šljuka. a od Predejana je udaljeno samo 28 km.ŠG "Šuma" . površine 3. koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva. Lovi se srneća divljač. 29. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha.Kruševac 25. površine 16. i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1.804 ha. udaljeno je od Beograda 270 km. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. Lovište "Goč". Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta.200 m.443 ha.400 m.Vranje 27.Pirot 26. dok je udaljenost od Niša 90 km. Lovi se srna i divlja svinja. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu.Čemerno". 24. površine 11.Leskovac 23. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. a od Leskovca samo 20 km. Lovište "Stara Planina 2". Ovde se lovi srneća divljač. Smeštaj u hotelu u Kraljevu. Lovište "Valmište". jelen i srna. kao i predatori.

Lovi se sitna divljač: zec. Lovi se divlja svinja.150 ha. udaljeno je od Beograda 300 km. jarebica. Lovište "Cer-Vidojevica". fazan. Lovište "Golija". uz magistralni pravac Prijepolje 73 37.101 ha.507 ha. . Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. površine 32. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. nalaze i četiri apartmana. Lovi se srna. ŠG "Golija" . površine 25.964 ha. udaljeno od Beograda 140 km. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovište "Šumata".Ivanjica 34. takođe. na magistralnom putu Nova Varoš . ŠG "Prijepolje" .529 ha. zec i predatori. Lovište "Rudnik". zec. U lovačkoj kući se. ŠG "Boranja" . površine 6. površine 16. Smeštaj je moguć u Prokuplju.Prijepolje 36. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije.087 ha. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". udaljeno 120 km od Beograda. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". divlja svinja. 35. koji se nalazi u okviru lovišta. površine 18. površine 7. Lovište "Sokolovica". površine 5.348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km. ŠG "Toplica" . a od Ivanjice 20 km. koja je smeštena u okviru samog lovišta. udaljeno od Beograda 240 km. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana". prepelica. Nalazi se na planini Cer. površine 9.959 ha. 32. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. lisica i vuk. Smeštaj u hotelu "Golijska reka".ŠG "Kragujevac" .Kuršumlija 31.Loznica 33. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. udaljeno je od Beograda 300 km. divlja patka i divlja guska. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama. Smeštaj u hotelu u Loznici.Kragujevac 30.Sjenica. "Zapadno-moravsko lovište". gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica.

Lovište "Crni vrh . divlja svinja. Pljevlja. Lovi se divlja svinja. Lovi se srneća divljač. Lovište "Biser voda-Divan". srna i zec.–31. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. vuk i medved. ŠG "Raška" . Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. površine 2. udaljeno je od Beograda 250 km. Smeštaj u hotelu u Raškoj. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. takođe. srna i zec. srna. a udaljeno od Priboja samo 2km.korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva.991 ha. udaljeno je od Beograda 120 km.Užice 39. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. površine 13. površine 3. divlja svinja i vuk. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. 40.12.godine). udaljeno je od Beograda 212 km. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.158 ha. srna i zec.784 ha. Lovi se srna.Ljeskovac". Lovište "Maljen-Bukovi".Raška 43. divlja svinja.060 ha. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. površine 5. Lovište "Jelova Gora".38.2008. Smeštaj u hotelu u Priboju.694 ha. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. nalaze i dva apartmana. broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje .2012. zec i predatori. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. Smeštaj u hotelima u Užicu. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11. na magistralnom putu Beograd . zec i predatori. površine 5. 42. 41. površine 11. delove ribarskih područja: 74 . ŠG "Užice" . Smeštaj u hotelima na Divčibarama. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. 44. a od Užica samo 12 km. udaljeno je od Beograda oko 300 km. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. udaljenim od lovišta 9 km.Užice .760 ha. Smeštaj u hotelu u Raškoj. Lovi se srneća divljač. Lovište "Šargan". Lovište "Tornik-Čavlovac". Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana. udaljeno je od Beograda 230 km.301 ha. U lovačkoj kući se. na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS". Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja.Višegrad. srna i zec.01.

Lušica sa pritokama i Sukovsko.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. način prodaje i dr. 75 . Krupačko i Divljansko jezero. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. kao i sportski. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" . Stara Planina. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Pirot i Loznica. ŠG "Beograd" . a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. kod ŠG Beograd. Sićevačka klisura. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član. organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. Obaveza korisnika je. Jelašnička klisura. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi.Loznica. LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. Privredni ribolov se takodje. odnosno otkup ribe i ikre. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Boljevac.Beograd. ŠG "Pirot" . RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. Trgovina ribom. osnosno u JP "Srbijašume". Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine. pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov.

Regionalni park prirode 3.00 296.00 7.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d.43 115.804. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197.265.72 1. Park prirode 2.261.96 11.00 19.91 114.49 561.65 123. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.44 442. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37.89 2. Park šuma 6. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3.183.00 0. Strogi rezervat prirode 9.348.804.222. Opšti rezervat prirode 8. Predeo naročite prirodne lepote 5.00 345.36 216. Predeo izuzetnih odlika 4.50 60.73 5. Park prirode „Golija“ 7.755.746. Specijalni rezervat prirode 7.42 6.64 75.18 76 . Memorijalni prirodni spomenik 11.b roj 1. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.538. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.00 199. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5.64 4. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8.332. Spomenik prirode 10.33 10.95 202.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.

26 24.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.176. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2.769.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca. Br. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991.96 2008 18. 77    .592. Ministarstva prosvete. Ministarstva urbanizma i građevine. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6. koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine.514.Aktima Grada Beograda.144. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. 1.003.13 4. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja . Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.50 489. šumarstva i vodoprivrede. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13.12. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. 2. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova. tekuće godine).

Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. lovne osnove. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. vikend kuća i objekata za odmor. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). objekata za potrebe lokalnog stanovništva. šumskih komunikacija. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. šumskih objekata. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra. mini hidrocentrala. ribnjaka. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. nadležne institucije i ministarstva. fabrika za flaširanje vode. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo.      Donese akt. Uređuje. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. korisnici zaštićenog prirodnog dobra. odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). lokalna samouprava). radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova.

Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja. turistički i drugi značaj. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja.JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park. pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Saglasnost staraoca ... naučni. 79 . predeo izuzetnih odlika.. broj 66/91 . korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. rezervati prirode (opšti i specijalni). Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. obrazovni. spomenik prirode i prirodne retkosti. složenosti građe i biogeografskih obeležja. zdravstveno-rekreativni.. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine..  aktivnostima. zbog kojih ima trajni ekološki. kulturni. Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike.48/94). zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. park prirode. Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. strogi prirodni rezervat. ustanovljen asu pred 1991. genetskog. parkovi. botaničkih i drugih obeležja. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. hidrogeografskih. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. vazduha i zemljišta. drvoredi. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. ukoliko ima poseban značaj. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. predeo izuzetne lepote. botanička bašta i dr. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. park šuma. geoloških. kao delova ekosistema. privrednog. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara. reprezentativnih geomorfoloških. Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. 80 .Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. arboretumi. biogegrafskog. živopisnih pejsažnih obeležja. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. zdravstvenog i drugog stanovišta.). namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. fizički jasno izražen i prepoznatljiv.

 81 .značajna prirodna dobra. korišćenja. Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. Svetska baština . obuka i obrazovanje). Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija .prirodna dobra od izuzetnog značaja. Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju. odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl. a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. upravljanje resursima. broj 30/1992).predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. istraživanje. glasnik RS".Rezervat biosfere .prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija .čini je kulturna ili prirodna dobra. II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. II kategorija .

Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37.183 ha) 29.42 8.00 28.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75.48 Svega 1+2+3 4.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20.13 3.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4.007. Naziv zaštićenog područja 82 . Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2.00 6. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80.620.755. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16.00 17. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.10 4.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258.514.00 5. Park prirode "Stara planina" 1997 48.50 32.588. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1.86 5. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30. Park prirode „Golija“ 2001 44.290.382. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10.00 11.00 19. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24.47 3. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6.50 2. br. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.01 Re. Šumsko gazdinstvo Vranje 14.000.30 7.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18.75 26.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10. 1968 22.10 15. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15.00 Svega 14+15 81.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9.

Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.59 15. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41.83 53. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6.624.07 60.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33.86 79.00 0.82 12.1+36+37 8. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.82 47. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52.226.33 115.20 7. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.64 40. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56.08 42.92 1.68 25.02 2008 5.70 83 .56 11.72 19.65 1997 2007 u toku 2002 8. Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43. 1971 47. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39.02 44. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59.01 12.99 14. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13.06 369. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44.03 384. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.00 6. Šumsko gazdinstvo Niš 58.95 0. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35.91 19.70 0. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38.01 0.27 231. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40.049.049. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9.746.357. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.10 188. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60.00 39. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55.73 13.1 Park prirode „Golija“ 2001 36. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54.25 136. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34.200. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10.00 1.00 345.16 11.20 1.50 8. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27.

1 15.2 Park prirode „Golija“ 2001 75.12 28.744.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79.13 17. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85. Šumsko gazdinstvo Pirot 4.15 0. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84.556. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.59 15.14 8.26 216.05 41.744. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71.64 0. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.00 65.45 500.64 2. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86.71 0.20 0.00 296.16 2.804.14.70 20.64 65. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć . *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.92 2. 84 . * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.09 18. Šumsko gazdinstvo Užice 80.00 18. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.10 0.Vražji Vir" 1969 83.514. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4.50 16.00 138.00 10.09 3.57 0. Šumsko gazdinstvo Raška 27. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.40 10. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90.00 63.

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. Poverljivi podaci. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. dir.ovlašćenja i dužnosti Red. odluke i zaključene ugovore.8. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodstvo Preduzeća . Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. smatraju se poslovnom tajnom. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka. br. 9. Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve.

predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. usavršava se u okviru struke. kada ima sva prava. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. organizuje. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. obaveze i odgovornost generalnog direktora. Statutom i opštim aktima Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. koordinira radom direktora delova Preduzeća. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. sarađuje sa ministarstvima. naučnim institucijama i drugim 86 . objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije.

koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. usavršava se u okviru struke. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. lovstva i zaštite prirode. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. projektovanja i izgradnje puteva. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. puteva i mehanizacije. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. sarađuje sa ministarstvima. fakultetima. III Sektor za lovstvo. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. naučnim institucijama i drugim institucijama. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke. 87     . rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. ribarstva i ostalih resursa.

VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . analiza. ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. izveštaja.   usavršava se u okviru struke. zaštita prirode i životne sredine. periodičnog i godišnjeg računa. lovstvu i zaštiti prirode. rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu. plana investicija i drugo. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. izdvojenim. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje. usavršava se u okviru struke. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.šumarstvo. finansijskih planova. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. organizuje. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. usavršava se u okviru struke. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. marketing i drugo). lovstvo. deviznim i drugim računima Preduzeća. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama .

poreza. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. i poslove izvoza i uvoza. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima. repromaterijala. organizuje. organizuje. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. 89 . prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. u delu koji se odnosi na stručnost. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. opreme i drugo. usavršava se u okviru struke. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. usavršava se u okviru struke. nabavke sirovina. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora.           rukovodi. stara se o sprovođenju zakona. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu.

organizuje. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. prijema. seminara. i drugo.  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. učestvuje u pripremi svečanih skupova. konferencija za štampu. obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. 90 . prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja.

daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. vodi poslovanje u delu preduzeća. drugih propisa i opštih akata preduzeća. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. zaključuje ugovore za deo preduzeća.B. Statuta. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. stara se o primeni i sprovođenju Zakona. usavršavanje u okviru struke. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovara generalnom direktoru. 91 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful