KLASIČNE KROVNE KONSTRUKCIJE

Krov je kontruktivni sklop koji predstavlja završni deo neke građevine (zgrade, hale, i sl.)

Ima funkciju: • da završi građevinu u visinskom pogledu, • da je štiti od atmosferilija (kiše, snega, vetra), • da je u izvesnoj meri štiti od toplote i hladnoće.

Prema vrsti krovnog pokrivača krovne ravni se izvode sa većim ili manjim nagibom (padom). Nagibi krovnih ravni mogu biti: • strmi, sa padom većim od 1:3 (33%) • blagi, sa padom manjim od 1:3 • vrlo blagi, sa padom manjim od 1:20 (5%) - kose krovne ravni - ravni krovovi

Oblik krova zavisi od oblika osnove, broja krovnih ravni i njihovog nagiba. Nad parvilnom četvorougaonom osnovom može se izraditi:

 Kvadratna osnova  Višeugaona osnova  Kružna osnova 
Razuđena osnova

složeni (viševodni) krov šatorast krov

piramidalan krov
kupolasti krov

Elementi krova:

Krovni pokrivači

Proračun elemenata krovne konstrukcije

OPTEREĆENJA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Težina krovnog pokrivača (g)  po m2 kose krovne površine Sopstvena težina konstrukcije (g1)  po m2 osnove krova Opterećenje snegom (s)  po m2 osnove krova Opterećenje vetrom (w)  po m2 krovne površine, upravno na krov Opterećenje koncentrisanom silom (P) Eventualno korisno opterećenje

Težina krovnog pokrivača (g)  po m2 kose krovne površine
Uzima se prema važećoj tehničkoj regulativi ili prema preporukama proizvođača, a obuhvata težinu krovnog pokrivača, težinu letava ili oplate i težinu rogova

Sopstvena težina konstrukcije (g1)  po m2 osnove krova
Obuhvata težinu glavnog nosača, rožnjača, spregova i ukrućenja: za lakše krovne pokrivače blagog nagiba za strmije nagibe krovova sa težim pokrivačem za rešetkaste glavne nosače blagog nagiba g1  0,15 kN/m2 g1  0,25 – 0,45 kN/m2 g1  0,15 – 0,20 kN/m2

Opterećenje snegom (s)  po m2 osnove krova

Opterećenje vetrom (w)  po m2 krovne površine, upravno na krov
Definisano je važećom tehničkom regulativom JUS U.C7.110 – 113 (preko 100 strana) Za “male krute zgrade”, koje treba da ispunjavaju sledeće uslove: a) b) c) d) da je zgrada visine h  15m da je širina zgrade b  2h da zgrada nije posebno izložena vetru da je glavni noseći sistem zgrade takve krutosti da je ugib usled opterećenja vetrom u h/250

Opterećenje koncentrisanom silom (P = 1 KN)
Ovo je opterećenje od prisustva jednog čoveka na krovu

Eventualno korisno opterećenje
Računa se po važećoj tehničkoj ragulativi (težina nekog naročitog tereta na krovu, opterećenje od dizalica, i dr.

LETVE

KROVNA KONSTRUKCIJA

KROVNI VEZAČI U ZGRADARSTVU
Prema obliku krovne ravni postoje: 1. 2. 3. 4. Jednovodni krovovi Dvovodni krovovi Četvorovodni krovovi Viševodni krovovi

Prema konstrukciji krovnih vezača (nosača) razlikuju se sledeće vrste krovnih konstrukcija: 1. 2. 3. 4. Krovovi od rogova (prosti krovovi) i krovovi na raspinjače, Krovovi sa stolicama, Krovovi sa vešaljkama Krovovi sa rešetkastim glavnim nosačima

JEDNOVODNI KROVOVI Prost jednovodni krov

Jednovodni krov sa pravim stolicama

1 – stubac; 2 – klješta; 3 – rog; 4 – greda tavanjača; 5 – kosnik

Jednovodni krov sa dve prave stolice

1 – stubovi; 2 – klješta; 3 – rog; 4 – kosnik; 5 - pajante

Jednovodni krov sa kosim stolicama

1 – stubovi; 2 – klješta; 3 – rog; 4 – kosnik; 5 - pajante

Jednovodni krov sa vešaljkama

1 – stub; 2 – pajante; 3 – zatega; 4 – tavanjača; 5 – klješta; 6 – kosnik;
Uslovi: • sistemne linije seku se u jednoj tački • osovine kosnika i zatege seku se iznad zida na osloncu • nagib kosnika veći od 300

DVOVODNI KROVOVI
Prost dvovodni krov

1 – rogovi; 2 – tavanjnača; 3 – ukrućenje, 4 - narožnjak

Prost dvovodni krov sa raspinjačom

DVOVODNI KROVOVI SA KROVNIM VEZAČIMA
Dvovodni krov sa pravim jednostrukim stolicama

1 – stub; 2 – pajante; 3 – slemenjača; 4 – rog; 5 – tavanjača; 6 – klješta; 7 – kosnik;

Dvovodni krov sa pravim dvostrukim stolicama

1 – stub; 2 – pajante; 3 – rožnjača; 4 – rog; 5 – klješta.

Dvovodni krov sa pravim trostrukim stolicama

Dvovodni krov sa kosim stolicama
• jednostruke • dvostruke (dvojne) • trostruke

1 – rožnjača; 2 - stub; 3 – pajante; 4 – klješta.

Dvovodni krov sa vešaljkama
1. jednostruke (proste) vešaljke; 2. dvostruke (dvojne) vešaljke; 3. trostruke (trojne) vešaljke 4. višestruke vešaljke

1 – vertikalni zategnuti stub; 2 – kosnik; 3 – zatega (tavanjača); 4 – slemenjača; 5 – pajante; 6 – rog RASPON 5 do 7,5m

1 – vertikalni zategnuti stub; 2 – kosnik; 3 – zatega (tavanjača); 4 – raspinjača; RASPON 7 do 12m

RASPON više od 12m

ČETVOROVODNI I VIŠEVODNI (SLOŽENI) KROVOVI

REŠETKASTI NOSAČI

Principi kod projektovanja i konstruisanja rešetkastih nosača: • primenjivati statički sistem proste grede (gde je moguće) • nosače postavljati na konstantnom međurazmaku (2,5 – 5m) • što manje štapova treba da se sustiče u jednom čvoru • duži štapovi treba da su zategnuti, a kraći pritisnuti • treba postaviti odgovarajući broj spregova i ukruđenja za obezbeđenje stabilnosti

Proračun Pretpostavke: • svi štapovi rešetke su pravi • ose štapova koji se spajaju u jednom čvoru seku se u jednoj tački • sve spoljne sile deluju u čvorovima rešetke • veze u zglobovima tretiaraju se kao čvorovi