P. 1
skraceno okolis

skraceno okolis

|Views: 24|Likes:
Published by Adin Arnautović

More info:

Published by: Adin Arnautović on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

1. Navesti činjenice zbog kojih je potrebno ograničiti korištenje mobitela kod djece.

 Talasi iz mobilnog telefona slabe djeĉiji sluh: radijacija iz mobilnog telefona postepeno oštećuje unutrašnje uho pa nastaje gubitak sposobnosti za slušanje zvukova visoke frekvencije.  Mobilni telefoni slabe vid. Soĉivo desetogodišnjeg deteta absorbije pet puta više radijacije iz mobilnog nego oko odrasle osobe. Naoĉale sa metlanim ramom mogu absorbovati mikrotalase iz mobilnog a onda reemitovati radijaciju na površinu oka.   Mobilni telefonioštećuju mozak. Skeniranjem djeĉijeg mozga otkriveno je da mikrotalasi prodiru duboko u njegovu unutrašnjost Mikrotalasi visoko povećavaju rizik od nastanka kancera. Krajem 2007. izraelski eksperti su objavili da razgovor od samo 10 minuta može pruzrokovati promjenu u moždanom tkivu koja vodi nenormalnoj diobi ćelija. Pored navedenih,jos se trebaju spomenuti slijedeće ĉinjenice: Debljina kod djece, Djeĉiji dijabetes, Djeĉije alergije, Poremećaj imunog sistema. 2. Navesti preporuke za zaštitu od štetnog zračenja.    Mobitele koristiti zakraće razgovore ili za vrijeme kad obiĉni telefon nije dostupan Koristite poruke umjesto razgovora. Iako i pri slanju poruke mobitel zraĉi, koliĉina zraĉenja je kratkotrajna. Primanje poruke ne zraĉi. PreĊite na hands-free ureĊaj (slušalice, bluetooth, speaker mode - spikerfon) zbog veće udaljenosti izmeĊu mobitela i glave, iako i oni zraĉe, ali puno manje. Ne preporuĉa se da se ti ureĊaji stalno nose na uhu. Dok ih ne koristite, mobitel držite što dalje od tijela, svakako ne u džepu, jer mobiteli zraĉe povremeno ĉak i u stand-by modu.   Za razgovore preko mobitela koristite oba uha Bolje je razgovarati naotvorenom prostoru (jaĉi je signal). Ograniĉite razgovore kad je signal slab. Slabiji signal znaĉi da mobitel mora pojaĉati svoju frekvenciju kako bi stupio u kontakt s odašiljaĉem.
1

Kupite mobitel koji manje zraĉi. Što mobitel ima nižu SAR(specific absorption rate) vrijednost, manje zraĉi. Nisu svi mobiteli jednaki – prije nego što kupite mobitel, provjerite kakva mu je razina zraĉenja. Inaĉe, gornja granica SAR-a u EU je 2 W/kg, dok je u SAD-u 1,6 W/kg.

 

Navodna zaštita od zraĉenja, kao što su navlake za antenu ili futrole koje prekrivaju tipkovnicu, nije se pokazala uĉinkovitom. Ograniĉite uporabu mobitela kod djecesamo na iznimne sluĉajeve.

3. Elektronski otpad je postao problem velikih razmjera zbog dvije glavne karakteristike: Elektonski otpad je opasan- sadrži preko hiljadu razliĉitih supstanci, od kojih su mnoge otrovne i stvaraju ozbiljno zagaĊenje prilikom odlaganja Elektronski otpad se stvara u alarmantnim koliĉinama - zbog brzog zastarjevanja proizvoda

• •

4. Metode za utvrĎivanje količine elektronskog otpada      Vremenska postupna metoda Metoda ponude tržišta Carnegi-Mellon metoda Aproksimativna metoda I Aproksimativna metoda II

Aproksimativna metoda I, drugaĉije nazvana-metoda potrošnje i upotrebe, za proraĉun potencijalne koliĉine elektronskog otpada zasniva se na podacima o broju elektronske opreme i njihovom prosjeĉnom radnom vijeku. Metoda se može predstaviti sljedećom jednaĉinom: P.O = (Qdom. + Qind.)/d , gdje je: P.O - potencijalna koliĉina otpada u posmatranom periodu, Qdom. - koliĉina elektronske opreme u domaćinstvima Qind. - koliĉina elektronske opreme u industrijskom sektoru, d - prosjeĉni radni vijek proizvoda Sliĉno metodi ponude tržišta, ova metoda kalkulacije bazirana je na pretpostavci konstantnog prosjeĉnog radnog vijeka proizvoda i iz tog razloga pogodna je za primjenu na široko zasićenim tržištima, gdje se ne oĉekuju nikakve devijacije od prosjeĉnog radnog vijeka proizvoda.
2

5. Aproksimativna metoda II U ovom pristupu proraĉuna potencijalne koliĉine otpada važi pretpostavka da sa prodajom novih ureĊaja stari ureĊaji moraju biti baĉeni. Ova metoda predstavljena je vrlo jednostavnom jednaĉinom: P.O = P(t) , gdje je: P.O - potencijalna koliĉina otpada u posmatranom periodu, P(t) - broj prodatih ureĊaja u posmatranom vremenskom periodu. Na koji način se minimizira šteta koju uzrokuje elektronski otpad?

6.

U svijetu postoji nekoliko principa upravljanja otpadom, koji mogu u velikoj mjeri povećati odgovornost pojedinaca i organizacija, kompanija, poduzeća i sl. koji zapravo i jesu „proizvoĊaĉi” elektronskog otpada. Ti principi su: -Princip održivog razvoja -Princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom -Princip predostrožnosti -Princip „zagaĊivaĉ plaća" -Princip hijerarhije u upravljanju otpadom -Princip primjene najpraktiĉnijih opcija za životnu sredinu -Princip odgovornosti proizvoĊaĉa

Najbolji i najefikasniji tretmani elektronskog otpada su: -Ponovna upotreba -Reciklaža Na ove naĉine minimizira se šteta koju može proizvesti elektronski otpad, a to se prije svega odnosi na zagaĊenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja ljudi. 7. Pozitivne osobine reciklaže: Dovodi do manjeg korištenja sirovina, ĉime se štite neobnovljivi ili teško obnovljivi prirodni resursi od nekontrolisane potrošnje Smanjuje uticaj otpada na zagaĊenje Ĉini životnu sredinu ljepšom i ĉistijom Štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen za deponije otpada Štedi novac Smanjuje koliĉinu energije koja bi se potrošila pri proizvodnji novog proizvoda
3

a znaĉenje svake od njih pojedinaĉno povezano je sa „3R" sloganom: Reduce.8. Recycling. Svaka strelica je povratno presavijena i sve tri se nadovezuju jedna na drugu. reciklirati je rješenje koje se zasniva na kompletnom upravljanju otpadom. 9. 10. Da bi se minimalizovao negativan uticaj elektronike i e-otpada. zbog ĉega je e -otpad otrovan Problem 3: Elektronika sadrži mnogo rijetkih i deficitarnih supstanci Problem 4: Sa većim dijelom e-otpada se ne postupa adekvatno. Objasniti Mobiusovu petlju Simbol predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri strelice u obliku trougla sa zaobljenim uglovima. što znaĉi da zajednice i životna sredina plaćaju ceh zbog dizajna koji ukljuĉuje otrovne supstance koje će brzo postati otpadne.nastojanje da se izbjegne nastanak otpada odnosno da se njegove koliĉine smanje. Elektromagnetno zraĉenje je 4 . Pojam i vrste EM zračenja Elektromagnetno zraĉenje je kombinacija oscilujućeg elektriĉnog i magnetnog polja koja zajedno putuju kroz prostor u obliku meĊusobno okomitih talasa.da se otpad ponovo iskoristi. Četiri ključna problema vezana za elektronski otpad su: Problem 1: Loš dizajn i agresivna marketinška kampanja firmi koje proizvode elektronske ureĊaje uzrok su brzog tempa stvaranja otpada i velike opasnosti po životnu sredinu i društvo.da se otpad reciklira i obradi. Smanjiti. Ĉestice koje kvantifikuju elektromagnetno zraĉenje su fotoni. Problem 2: Elektronika sadrži mnogo otrovnih supstanci. Reuse. što uslovno predstavlja ciklus reciklaže. dajući nove upotrebne proizvode. ponovo upotrijebiti. potrošači moraju da:   Kupuju manje i kupuju imajući u vidu zaštitu životne sredine Vraćaju svoju robu proizvoĊaĉima radi bezbjednog ponovnog iskorištenja i reciklaže 11. Tri zelene strelice su simbol za reciklažu.

zaposlenih glede zaštite od nejonizirajućeg zraĉenja. a proizvode ih svi ureĊaji koji za svoj rad trebaju elektriĉnu energiju. a znatna apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama frekvencije opsega od oko 20 MHz do 300 MHz kod kojih se relativno visoka apsorpcija javlja u ĉitavom tijelu. Jonizirajuća zraĉenja imaju dovoljnu koliĉinu energije za jonizaciju atoma. izbacivanje elektrona iz neutralnog atoma i stvaranje elektriĉki nabijenog jona. a pri rezonanciji i znatno veća u podruĉju glave frekvencija iz opsega od 300 MHz do nekoliko GHz pri kojoj se javlja znatna lokalna neuniformna apsorpcija frekvencije iznad 10 GHz pri kojima se apsorpcija javlja. 13. 5 . elektromagnetno zračenje možemo podijeliti učetiri grupe: frekvencije od 100 kHz do 20 MHz kod kojih apsorpcija opada sa opadanjem frekvencije. izobrazba vremensko i struĉno ograniĉavanje usavršavanje izloženosti ljudi oznaĉavanje prostora. prvenstveno.podijeljeno na jonizirajuće i nejonizirajuće. Uĉinci nejonizirajućeg zraĉenja na tijelo samo su termiĉki i ne ostaju u tijelu. na površini tijela. Jonizirajuće zraĉenje najĉešće se u medicini i stomatologiji koristi za dijagnostiku i lijeĉenje težih bolesti. Sva ostala zraĉenja nazivamo nejonizirajućima. Neke od mjera koje se mogu poduzeti za zaštitu od nejonizirajućeg zračenja jesu ove: • • • • • propisivanje graniĉnih razina i nadzor nad izloženosti ljudi nejonizirajućim zraĉenju proraĉun i procjena razine zraĉenja u okolišu izvora nejonizirajućeg zraĉenja mjerenje razine zraĉenja u okolišu izvora nejonizirajućeg zraĉenja smanjivanje prikladno razine zraĉenja u okolišu. S obzirom na intenzitet apsorpcije u ljudskom tijelu. tj. 12.

bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša unapreĊenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša - 15.EMS) podupire naĉela NRT-a i jedna je od kljuĉnih metoda unaprjeĊivanja djelovanja u podruĉju okoliša. Ispitivanja su pokazala da u mnogim sektorima. nadležne osobe koje podnose izvješće izravno upravi. Enivronmental Management System . kao dio EMAS ili ISO 9001 / 14001). ukljuĉujući ispuštanje efluenta. radi prosljeĊivanja informacija o unaprjeĊenju djelovanja u podruĉju okoliša u javnost. 6 . • pripremu i objavljivanje godišnjih izvješća o djelovanju u podruĉju okoliša (npr. biološke i krajobrazne raznolikosti te oĉuvanje ekološke stabilnosti zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša zaštita ozonskog omotaĉa i ublažavanje klimatskih promjena zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza sprjeĉavanje velikih nesreća koje ukljuĉuju opasne tvari sprjeĉavanje i smanjenje oneĉišćenja okoliša trajna uporaba prirodnih izvora racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije uklanjanje posljedica oneĉišćenja okoliša poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari održivo korištenje prirodnih dobara. Dobar će sustav upravljanja okolišem imati sljedeća obilježja: • uspostavu transparentne hijerarhije odgovornosti osoblja odgovornog za pitanja sustava upravljanja okolišem. Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj su: zaštita života i zdravlja ljudi zaštita biljnog i životinjskog svijeta. dobar i uĉinkovit sustav upravljanja okolišem može koristiti za poboljšanje proizvodnog uĉinka i kakvoće proizvoda kao i za smanjenje utjecaja na okoliš. kao i iznalaženja mogućih rješenja povoljnih za sve strane.14. Primjena sustava upravljanja okolišem (eng.

provoĊenje redovite provjere radi osiguranja usklaĊenosti s naĉelima upravljanja okolišem. redovito praćenje djelovanja i napretka u svrhu postizanja politike sustava upravljanja okolišem redovito obavljanje procjene rizika radi prepoznavanja opasnosti. provoĊenje odgovarajućeg programa osposobljavanja za zaposlenike i upute za izvršitelje radova na lokaciji u svezi HSE -a i izvanrednog stanja. proĉišćavanja otpadne vode i plina) na vlastitoj potrošnji vode I energije. redovito preispitivanje istih i njihovo objavljivanje u godišnjim izvješćima. • 16. redovito djelovanje u skladu s uspostavljenim mjerilima i preispitivanje postupaka (proizvodnje.• • • • • uspostavu unutarnjih (za lokaciju ili tvrtku svojstvenih) ciljeva zaštite okoliša. nastajanju otpada i uĉincima prenošenja iz jednog u druge medije. Usvajanje standarda ISO 14001 (glavne točke) • • • • • • • • • • • • • • • Pridobiti predanost uprave Kreiranje tima OdreĊivanje ekoloških zahtjeva prema kompaniji Obuĉiti tim i zaposlenike Ustanovljavanje efikasnog EMS Ustanovljavanje ekoloških politika i procedura Kreiranje razumljivog ekološkog programa upravljanja Pravilno održavanje dokumentacije EMS Kreiranje i održavanje pravilnih zapisa o EMS Revizija EMS od strane Uprave ProvoĊenje audita Izabiranje odgovarajućeg ISO ekološkog standarda Izabiranje naĉina registracije Registracija Integracija ISO 14000 i ISO 9000 7 . primjena dobre prakse održavanja u svrhu osiguranja ispravnosti rada tehniĉkih ureĊaja.

17. 8 . Upravljanje otpadom se mora provoditi na način da nema: -opasnost po ljudsko zdravlje. -opasnost za biljni i životinjski svijet. iznad propisanih graniĉnih vrijednosti. -nekontrolisanog odlaganja i spaljivanja. -narušavanje javnog reda i mira. -oneĉišćavanja okoliša:voda. mora. odnosno koji nema svojstvo opasnog otpada pa time nije štetan po okoliš i zdravlje ljudi. Otpad po svojstvima i uticaju na okolinu može se podjeliti na:  Neopasni otpad je onaj otpad koji je po sastavu i svojstvima odreĊen kao neopasni. Hijerarhijski slijed zbrinjavanja otpada je:      Prevencija nastajanja otpada. -stvaranje buke i neugodnih mirisa. stimulaciji. Recikliranje. hemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožava okolinu. -pojavljivanje i razmnožavanja štetnih životinja i biljaka te razvoja patogenih organizama.  Interni otpad je koji ne ugrožava okoliš.Upravljanje otpadom je skup aktivnosti. Smanjenje koliĉina – ponovna upotreba. jer ne sadržava ili sadržava u vrlo malim koliĉinama tvari koje podliježu fizikalnoj. zrak. 18. odluka i mjera usmjeren ka postizanju sprjeĉavanja nastanka otpada. -nastajanje eksplozije ili požara. motivaciji i. Finalno odlaganje. smanjivanju koliĉine nastalog otpada kao i smanjenju ukupnog djelovanja otpada na okoliš. 19. tla. Održivoj potrošnji. UnaprijeĊenju. Mjere na smanjenju nastajanja otpada se zasnivaju na:    Edukaciji i radu s javnošću. 20. Obrada.

NOX). rabljena ulja.Reciklažno dvorište mora biti opremljeno da adekvatno primi smještaj otpadnih sirovina. Reciklažno dvorište je ograĊeni prostor opremljen spremnicima i posudama od 1100 do 5000 litara za odvojeno prikupljanje u kojem graĊani mogu odložiti vlastiti glomazni i ostali odvojeno sakupljeni otpad. kloridi. Izgradnja postrojenja za proĉišćavanje procjednih voda. na izvoru izdvojenih. BMO procese – biološki. gdje su neke od njih: (otpadni papir i karton. kompaktira i zatrpava slojem zemlje.21. akumulatori i beterije. glomazni kućni otpad. pa biološki proces. Prikupljanje i zbrinjavanje deponijskog plina preko sistema za otplinjavanje uz poštivanje propisa o koliĉini zagaĊujućih materija (lebdeće ĉestice.stiropor). otpadno željezo i drugi metali . plastika (PET ambalaža). bijela tehnika. a na kojima su smješteni kontejneri za prihvat razliĉitih. 24. Finalno odlaganje otpada To je zatvoren i kontroliran sistem koji podrazumjeva slijedeće: • • • • • • Pravilan odabir lokacije – podloga na kojoj se gradi mora biti nepropusna i stabilna. Sakupljanje i tretman procijednih i oborinskih voda. 9 . SO2. te redovitog rada i održavanja. staklena ambalaža) 23. teški metali.PET. vrsta otpada (pair/karton. otpadna plastika(etilen. Zeleni otoci predstavljaju specifiĉne lokacije na podruĉju sa kojeg se sakuplja komunalni otpad. floridi. autogume. • Konstantni monitoring odlaganja otpada. obojeno i neobojeno ambalažno staklo. MBO postupci dalje se mogu podjeliti na: • • MBO procese – mehaniĉki. pa mehaniĉki postupak. 22. Poseban naĉin odlaganja otpada u ćelijama gdje se otpad svakodnevno nakon odlaganja razgrće. Izgradnju posebne podloge (polaganjem zaštitne geomembrane) u cilju zaštite tla od procjednih voda. metalna ambalaža.

Na koji način se sprječavaju klimatske katastrofe? 28. već ga atmosfera upije i postane toplija. 26.25. sjeĉa šume mora da bude zaustavljena.Ovo može da se postigne samo drastiĉnim smanjenjem emitovanja štetnih gasova. Koncentracija gasova staklene bašte u atmosferi ne smije više da se povećava. ugalj) mora da se smanji i to:   smanjenjem upotrebe energije. Sagorijevanje fosilnih resursa (nafta. dok drugi tvrde da je ĉovjek uzrok toga. voda. U skladu sa mišljenjem da ĉovjek izaziva nastanak ozonskih rupa. Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja koliĉine zraĉenja koje ne može od površine Zemlje da bude emitovano u svemir. biomasa). Infracrveni gasovi koje je atmosfera apsorbovala kao staklenik se nazivaju gasovi staklene bašte. Objasniti pojam efekta staklene baste. prelaskom na korištenje alternativnih izvora energije (sunce. vjetar. 10 . zemni gas. 27. Efekat staklene bašte je izraz za zagrijavanje planete Zemlje nastalo poremećajem energetske ravnoteže izmeĊu koliĉine zraĉenja koje od Sunca prima i u svemir zraĉi Zemljina površina. navodi se da one nastaju i zbog ĉovjekova uticaja na okolinu i korištenja stakleniĉkih plinova u industriji (ti plinovi doprinose uništavanju zemljinog ozonskog omotaĉa i zbog toga na površinu pristiže veća koncentracija pogubnih ultraljubiĉastih zraka sa Sunca). Definisati pojam ozonske rupe i opisati proces njenog nastanka Ozonska rupa je geografski ograniĉena pojava smanjivanja (stanjivanja) ozonskog sloja u atmosferi. Gasovi staklene bašte djelimiĉno emituju toplotnu energiju ponovo na Zemljinu površinu. Pored toga.Velike šumske površine koje vrše ovu funkciju moraju da se oĉuvaju. Opisati pojam gasova staklene bašte.Neki nauĉnici tvrde da su to prirodne pojave. atmosferi može da se oduzme odreĊena koliĉina ugljen -dioksida i to pošumljavanjem.

Definisati ultraljubičasto zračenje i navesti njegovu podjelu. reciklaže i obnove se kreću u rasponu od 50% do 80% u zavisnosti od razmatrane kategorije ureĊaja. Ultraljubiĉasto zraĉenje (ultraljubiĉasta svjetlost. UVB (315–280 nm) ili srednjevalno i UVC (< 280 nm) ili kratkovalno (antimikrobno).29. Individulnu odgovornost proizvoĊaĉa: stope ponovne upotrebe. a one moraju bit zadovoljene od strane proizvoĊaĉa elektronske opreme. 11 . Stopu sakupljanja koju mora dostići svaka ĉlanica.ultraviolet) obuhvata elektromagnetsko zraĉenje s talasnim dužinama manjim od onih koje ima vidljiva svjetlosti. Ova tabela je dosta detaljna. ultraljubiĉasto zraĉenje se obiĉno dijeli na UVA (400–315 nm) ili dugovalno (crno svjetlo). a koja iznosi 4 kg elektronskog otpada po stanovniku godišnje. WEEE Direktiva teži da poboljša performanse upravljanja elektronskim otpadom kroz:    Selektivno prikupljanje elektronskog otpada pomoću odgovarajućih sustava koji ĉuvaju integritet ureĊaja i njihove potencijale za onbavljanje. Evo je ovdje za svaki slucaj. i energiji fotona od 3 eV do 124 eV. ako neko zeli da nauci. ali većim od onih koje imaju meke X-zrake. Kada se promatra njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu. Globalno zagrijavanje je pojava stalnog rasta srednje temperature planete Zemlje. prouzrokovanog sve većim ispuštanjem štetnih plinova u Zemljinu atmosferu. Definisati pojam globalnog zagrijavanja. 31. u rasponu od 10 nm do 400 nm. 30. kratica UV prema eng.

ĉak iako nije na raspolaganju potpuna nauĉna podloga. Odredbu pružanja informacije krajnjim korisicima ĉije je uĉešće esencijalno za visoke stope sakupljanja i reciklaže kroz obilježavanje pakovanja. regionalnost . • odgovornost proizvoĊaĉa otpada . • princip zagaĊivaĉ plaća . savjetovanje i obrazovanje u vezi aktivnosti i radnjama na upravljanju otpadom. uzimajući u obzir okolinsku i ekonomsku prouzrokovao ili će ih najvjerovatnije profitabilnost. transport otpada.izbjegavanje nastajanja otpada ili smanjivanje koliĉine i štetnosti nastalog otpada da bi se smanjio rizik po zdravlje ljudi i okoliš i da bi se izbjegla okolinska degradacija. smanjivanje koliĉine otpada i njegovih opasnih karakteristika. 12 .proizvoĊaĉ ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije. planiranje i kontrolu aktivnosti i procesa upravljanja otpadom. preduzimanje mjera. • mjere opreznosti . uspostavljanje. 33. Načela upravljanja otpadom su: • prevencija . zatvaranje i održavanje ureĊaja za tretman otpada nakon zatvaranja. ukljuĉujući životni ciklus proizvoda i korištenje najadekvatnije raspoložive tehnologije.razvoj tretmana otpada i izgradnja objekata za njegovo odlaganje treba se vršiti na naĉin da pokriva potrebe regiona i omogućava samoodrživost izgraĊenih objekata. Upravljanje otpadom znaĉi sistem aktivnosti i radnji vezanih za otpad. • blizina tretman ili odlaganje otpada treba se vršiti u najbližem adekvatnom postrojenju • ili lokaciji. kao i pružanja informacija o postrojenjima za tretman. ukljuĉujući prevenciju nastanka otpada.spreĉavanje opasnost ili šteta po okoliš koju prouzrokuje otpad. On je i finansijski odgovoran za preventivne i sanacione mjere zbog šteta po okoliš koje je prouzrokovati. tretmana i odlaganja otpada. ukljuĉujući brigu nakon upotrebe i monitoring.proizvoĊaĉ je odgovoran za odabir najprihvatljivijeg okolinskog rješenja prema karakteristikama proizvoda i tehnologiji proizvodnje. 32. monitoring. tretman otpada. rad.

otpad je opasan po ljudsko zdravlje i okoliš. 2. 35. Uništavanje.34. 3. Sakupljanjem stare elektronske opreme i pravilnom obradom elektronskog otpada dobivamo znaĉajne koliĉine korisnih sirovina i materijala kojih je u 13 . Tri tehnike se obično koriste za brisanje medija: 1. 37. Overwriting – pisanje preko neĉeg što je već bilo ispisano Degaussing – proces nestajanja ili eliminiranja neželjenog magnetnog polja. povrat materijala i/ili reciklaža korisnih sirovina. te izvoz onih komponenti koje se ne mogu zbrinuti na okolišno prihvatljiv naĉin. Zašto se sakuplja E-otpad? • • E . Prijedlog organizacije sustava upravljanja elektronskim otpadom 36. Osnovni način zbrinjavanja elektronskog otpada je obrada u smislu izdvajanja sastavnih dijelova (neopasnih i opasnih komponenti).

Bazelska konvencija je meĊunarodni multilateralni ugovor. a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju).godine.).teški metali (olovo.  Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent. što stvara potrebu za radnim mjestima).prirodnim izvorima sve manje (bakar. živa.. odnosno. rijetki plemeniti metali itd. Tretman materijala obuhvata specifiĉan pristup koji se odnosi na izdvajanje sekundarnih sirovina. marta 1989. kao ni u transportu koji te procese prati. Reciklažom se postižu sljedeći ciljevi:  Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiĉu iz prirode i ima ih u ograniĉenim koliĉinama). njegovo odlaganje na privremeno skladištenje otpadn ih materijala na propisan i ekološki bezbijedan naĉin do njihovog konaĉnog otpremanja krajnim kupcima ili ovlaštenim preraĊivaĉima u zemlji i inostranstvu. ponovne upotrebe i reciklaža otpada.. • Iz okoliša uklanjamo opasne materijale i sirovine . 39. maksimiyacija po životnu sredinu bezbedne . 14 .  Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima. pa se reciklažom štiti životna sredina). željezo. aluminij.). 38. unapredjenje po životnu sredinu bezbednog tretmana i odlaganja otpada.  Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumjevaju ulaganje znanja i rada. kojim se regulušu norme postupanja. 40. odvajanje komponenti koje imaju osobine opasnih materija i dalje postupanje sa njima.   41. Skladištenje podrazumijeva klasiranje u zavisnosti od agregatnog stanja otpada. saĉinjen u Bazelu (Švajcarska). Ciljevi sprovoĎenja postupka reciklaže:   minimizacija otpada. proširivanje službi za tretman otpada. krom.

tretman. Medicinski ureĊaji (osim implantiranih ureĊaja). u zemlje van Evropske unije. ponovno korišćenje. Oprema široke potrošnje za razonodu. Instrumenti za nadzor i upravljanje.recycle . obnavljanje i finalno odlaganje (deponovanje). Prema direktivi 2002/96/EC (WEEE) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi razlikujemo sljedeće vrste EE otpada: • • • • • • • • • • Veliki kućanski ureĊaji. Rasvjetna oprema.ponovo koristiti R . i postupci kod prekograniĉnog kretanja opasnih i drugih otpada. Prema Bazelskoj konvenciji. Elektriĉni i elektroniĉki alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata). 44. Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR): R . 42. 43. reciklažu.reciklirati. upravljanje otpadom postavljeno je na bazi integralnog pristupa koji podrazumjeva kontrolu stvaranja opasnog i drugog otpada.smanjiti R . Bazelskim amandmanom je od 1995. a dobija se dodatna energija Reciklažom se postižu sljedeći ciljevi: sagorijevanjem materijala koji se ne recikliraju) 15 .reduce . Mali kućanski ureĊaji. štednja sirovinskih resursa (svi materijali su prirodnog porijekla i ima ih u prirodi u ograniĉenim koliĉinama) štednja energije (nema trošenje energije u primarnim procesima. Igraĉke. transport. skladištenje. kao ni u transportu koji te procese prati. tj.godine zabranjen izvoz opasnog otpada u zemlje koje nemaju odobrene kapacitete za postupanje sa ovom vrstom otpada. Oprema informatiĉke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije. Samoposlužni aparati. oprema za razonodu i sportska oprema.kriterijumi za upravljanje otpadom na naĉin usaglašen sa zahtevima zaštite i unapreĊenja životne sredine.reuse .

ruĉno odvajanje dijelova koji se mogu ponovno upotrijebiti u proizvodnji Mehaniĉko uklanjanje. uklanjanje štetnih dijelova a zatim usitnjavanje i rezanje da bi se uklonili upotrebljivi dijelovi kao plastika i traženi metali Spaljivanje i preĉišćivanje. plemeniti metali mogu se ukloniti iz tiskanih ploĉa putem raznih hemijskih procesa. Četiri metode koje se upotrebljavaju za recikliranje elektronskog otpada su: Rastavljanje opreme. 46. Proces recikliranja mobitela Proizvodnja materijala Vođenje sirovina Proizvodnja komponenti OTPAD Ponovno preuzimanje Sklapanje proizvoda Povrat jamstva Upotreba 16 . 45. nakon što se spale gorivi dijelovi mogu se izdvojiti metali hemijski procesi.- zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent.a reciklažom se štiti životna sredina) otvaranje novih radnih mjesta (procesi u reciklaži materijala zahtijevaju znanje i rad što stvara potrebu za radnim mjestima).

uzmite u obzir da mobitel držite naslonjen na glavu dok razgovarate.meĊutim za vrijeme komunikacije izmeĊu mobilnog telefona i bazne stanice mobitel mora koristiti puno veću snagu kako bi bazna stanica ulovila njegov signal. Dakle kad lokalno primijenite elektromagnetsko polje na molekule tkiva: fotoni elektromagnetskog polja interagiraju s molekulama i predaju im energiju sudarom ili u njihovo magnetsko polje. Što ste udaljeniji od odreĊene bazne stanice to i manje elektromagnetskog zraĉenja dolazi do vas . Mobilni telefoni zraĉe snagom od maksimalno 2 W. Molekule time brže titraju. Vanjsko EM 17 . imaju više energije te je i lokalna temperatura viša. Brže titranje znaĉi veću brzinu. a bazne stanice do 25 W po kanalu. Ako se radi o živĉanim stanicama elektriĉki se njima prenose signali i informacije. a bazna stanica se uglavnom nalazi na stotinjak metara od vas). Znaĉi.3 do 4 stepena kod ljudi. samim time i vi ćete biti izloženi manjoj koliĉini zraĉenja . Osim mobilnih telefona. Budući da smo blizu izvora zraĉenja maksimalnom snagom valovi prolazi kroz tijelo i teoretski nas griju (SAR zraĉenje). a i vašem mobilnom telefonu će trebati manja izlazna snaga kako bi uspostavio komunikaciju.LEKCIJSKA PITANJA 1. ukoliko su bazne stanice gusto postavljenje. a veća brzina znaĉi veću energiju odnosno višu temperaturu. nakon toga dobar dio energije zraĉenja se raspe u okolinu beskorisno. Bazne stanice su meĊusobno rasporeĊene na naĉin da svaka bazna stanica pokriva odreĊeni dio teritorija u obliku ćelije. s tim što u GSM tehnologiji postoji mogućnost dinamiĉke prilagodbe snage (smanjenja izraĉene snage) u ovisnosti o uvjetima pojedine veze . Utjecaj EM polja na propusnost membrane živih stanica EM utjeĉe na permeabilnost membrane što mijenja njena svojstva glede propusnosti tvari bitnih za prehranu. Termalni uĉinci su najoĉitiji prilikom izlaganja nejonizirajućem zraĉenju (javljaju se tek kod frekvencija iznad 1 MHz) i na njih se najĉešće ukazuje. Kako i zašto mobilni telefoni zrače Mobilni telefoni za vrijeme razgovora komuniciraju sa baznim stanicama. rast ili diobu stanice. Što molekule imaju više energije to više i brže titraju oko svojih ravnotežnih položaja u tkivu ili organu. koji moraju dobaciti signal do bazne stanice. ali organizam ima regulacione mehanizme koje se opiru promjenama temperature +. one će uglavnom zraĉiti manjom snagom pošto moraju pokriti manji prostor. zraĉe i same bazne stanice i to nekoliko puta jaĉom snagom od mobilnog telefona (ipak. unatoĉ ĉinjenici da ih ima više.

kao i većine bežiĉnih uredjaja. Standard za SAR ( u SAD-u) iznosi 1. Oni su delimiĉno ispali kroz oštećenu opnu ćelije. Tek na frekvencijama koje su oko milijon puta više dolazi do štetnih uĉinaka jonizirajućeg . emituju.sve počinju na nivou ćelije kada je genetski materijal jedne ili više njih oštećen.Unutar ozraĉenog predmeta mikrotalasi povećavaju temperaturu koja se iznutra širi prema spolja. SAR od 1. izgubi svoj blistav energetski sjaj.8 GHz. To u kompleksnom ljudskom mozgu kao i na njegovoj površini pruzrokuje takozvane “vruće taĉke” (hot spot) u kojima povećana temperatura ima vrlo ubitaĉan uĉinak na ćelije. Ovo oštećenje može da preĊe sa roditelja na djecu ili da se još više pogorša zbog nekih drugih faktora u dejstvu sa njima. a iza nje se pojavio rep kao kod komete i on predstavlja rasut genetski materijal koji ĉine fragmeni DNK nazvani mikronuklei. a ne obrnuto kao kod infra-peći.polje interferencijom može utjecati na tijek i kakvoću tih informacija.1 izlaganje 18 elektromagnetsko je zraĉenje nejonizirajuće. Princip rada mobilnog telefona. To znači da 24 sata razgovora mobilnim telefonom izaziva isto oštećenje ćelijskog materijala kao i 1600 rendgenskih snimanja pluća! Ako bismo ovo grubo podjelili sa 24 sata razgovora ispada da jedan minut razgovora ima isti efekat na ćeliju organizma kao 1. Kako mobilni telefon oštećuje ljudske ćelije S obzirom da se proces reparacije ćelijskog materijala stalno dogaĊa u organizmu. U podruĉju frekvencija oko 1000 MH zraĉenja. Ova prikrivenost može trajati godinama. 2. bazira se emitovanju mikrotalasa iste frekvencije. Ovo je tipiĉna mutacija koja nastaje nakon prevelike doze X-zraĉenja kao i kod dejstva gama talasa nakon nuklearne eksplozije. Frekvencija koju su nauĉnici koristili dok nije došlo do oštećenja opne u zoni “vruće taĉke” i prosipanja miklronukleja iznosila je 1. Ponekad je dovoljno da samo u jednoj ćeliji doĊe do takve genetske mutacije (do greške) da se ĉitav proces završi fatalno – sa kancerom u metastazi. ne postoje alarmantni vidljivi signali da se na ćelijskom novou nešto nenormalno dogaĊa sve dok greška ne postane izražena u pogrešno formiranom tkivu. Stotine vrsta kancera imaju jednu zajedniĉku karakteristiku . Ćelija izložena zraĉenju se skvrĉi. pa se loša informacija može raširiti po ĉitavom tkivu ili organizmu.3 W po kilogramu ispod je onog što mnogi modeli telefona. dok je u EU vrednost 2 W/kg. koju djeca danas masovno koriste.6 W/kg. Na isti naĉin radi mikrotalasna rerna.

u trajanju od 50 minuta. Ipak. i jednom sa oba deaktivirana telefona. ali sa iskljuĉenim zvukom. 3. kao što je pomjeranje prsta. Toliko ubrzanje metabolizma glukoze. Istražen je samo jedan aspekt uticaja mobilnih telefona na mozak.zabiljeležen ubrzan metabolizam glukoze. naišli su na efekte u odreĊenim regijama – sedmoprocentni porast u delu najbližem anteni mobilnog telefona. Dr Volkov tvrdi da su njena nova istraživanja pokazala da je ljudski mozak osjetljiv na e lektromagnetnu radijaciju koju proizvode mobilni telefoni. Dr Volkov i njene kolege postavili su mobilne telefone na levo i desno uho 47 volontera. Gitleman nudi 12 strategija koje će smanjiti izlaganje opasnoj radijaciji iz mobilnog telefona: 19 . Kada su pogledali cjelokupni metabolizam mozga i uporedili snimke. Moždane ćelije koriste šećer kao izvor energije. i to 7% u dijelu mozga koji je najbliži anteni telefona tokom razgovora. a meĊu njima verovatno ima i štetnih zraĉenja. Ta oblast obuhvata dio moždane kore u prednjem delu mozga (orbitofrontalni korteks) i slijepooĉni deo.Dr. 12 mjera zaštite od zračenja mobilnog telefona Sasvim sigurno da tehnologija neće nestati. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je zraĉenje koje prouzrokuju mobilni telefoni u IARC skalu. koji uĉestvuje u funkcijama kao što su memorija i druge kognitivne sposobnosti. aktiviranim. ali mi definitvno treba da nauĉimo kako da smanjimo izlaganje radijaciji koja dokazano utiĉe na našu biologiju. Podaci su ustanovljeni pomoću PET skenera. jednom sa desnim mobilnim telefonom. i to tako što ubrzava metabolizam glukoze u dijelovima mozga. Izmerili su metabolizam glukoze u mozgu dva puta. nisu uoĉili razliku izmeĊu sluĉajeva sa ukljuĉenim i iskljuĉenim telefonom. Uticaj mobilnih telefona na aktivnost mozga Nedavna istraživanja ukazuju na to da korištenje mobilnih telefona utiĉe na aktivnost mozga. jednako je ubrzanju koje nastaje kada neko obavlja neki kognitivni zadatak. a onda izvršili skeniranje. a mobilni telefon ih na neki naĉin stimuliše. dok ima mnogo drugih uticaja koji još nisu dovoljno istraženi. Grupa 2B – moguća kancerogenost. Poznato je. U jednoj studiji s otkriva da je kod onih koji koriste mobilni telefon 50 minuta . 4.X-zracima prilikom snimanja pluća. kaže dr Volkov. da je metabolizam glukoze direktni indikator moždanih aktivnosti.

8. 7. Ipak pazite da neki ureĊaji ne djeluju kao antena koja donosi dozu elektromagnetske radijacije do glave. 11. flight) 4.Duže razgovore rezervišite za fiksne telefone. Mijenjate strane Ako već morate duže da razgovarate mijenjajte uši.1. Mnogi mobilni telefoni pružaju opcije da se djelomiĉno iskljuĉe neke mogućnosti ( offline. Na poĉetku udaljite od glave Dok se povezujete ne držite mobilni uz glavu jer tada je signal najjaĉi. Ne vaše uši. Izbacite iz džepova Istraživanja pokazuju da muškarci koji drže mobilni u džepu imaju 25 posto manje sperme nego oni koji ne drže mobilni tako blizu polnih organa. inaĉe ćete stvarno morati da promijenite uši. Radijacije se akumulira s vremenom. Smanjite vrijeme s bežiĉnim ureĊajima "BlackBerry". 10. 12. 3. "iPhone" ili "Treo" proizvode veću emisiju nego mobilni. Izbjegavajte skuĉene prostore Lift. voz. 9. zato pazite na svaki minut. Neka bude kratko Nakon dva minuta razgovora aktivnost mozga može se promijeniti na barem jedan sat. Ugasite ureĊaj Neka vam postane navika da ugasite mobilni u vrijeme kad ne morate nužno da budete dostupni. 2. Klonite se ureĊaja vaših saputnika Ako neko priĉa mobilnim sasvim blizu vas. nego telefon sa obje strane. automobil i drugi skuĉeni prostori nisu mjesta za telefoniranje 6. Izbacite iz spavaće sobe 20 . standalone. maknite se dalje i izbjeći ćete 'pasivno zraĉenje'. Pišite SMS Što ĉešće koristite kratke poruke. 5. podzemna željeznica. Koristite spikerfon Mobilni telefon će tako biti udaljeniji od vas. Ako je veza loša prekinite Što je veza lošija to je jaĉe zraĉenje jer ureĊaj pokušava da nadoknadi štetu koja dolazi zbog ometanja spajajući se na novi odašiljaĉ.

pa samim tim ne mogu na taj naĉin doprinijeti smanjenju otpada. moćniji.Posebno ne spavajte uz mobilni koji leži blizu vaše glave. To ne znaĉi da on nije odlagan i da nije nikako korišten. koji mogu u velikoj mjeri povećati odgovornost pojedinaca i organizacija. koji zapravo i jesu „proizvoĊaĉi” elektronskog otpada. U svijetu postoji nekoliko principa upravljanja otpadom. MeĊutim. kompanija. Uglavnom je to neselektivno saklupljanje i odlaganje ne prateći rasporede odvoza i sliĉno. napredniji multifunkcionalni ureĊaji. Pitanje kvaliteta tih savremenih ureĊaja je direktno vezano za porast koliĉine elektronskog otpada. poduzeća i sl. a to se prije svega odnosi na zagaĊenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja ljudi. tj. Ti principi su: -Princip održivog razvoja -Princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom -Princip predostrožnosti -Princip „zagaĊivaĉ plaća" -Princip hijerarhije u upravljanju otpadom -Princip primjene najpraktiĉnijih opcija za životnu sredinu -Princip odgovornosti proizvoĊaĉa Najbolji i najefikasniji tretmani elektronskog otpada su: -Ponovna upotreba -Reciklaža Na ove naĉine minimizira se šteta koju može proizvesti elektronski otpad. Upotreba elektronskog otpada Elektronski otpad je vrsta koja ima najbrži porast koliĉine u posljednjih nekoliko godina. 5. ali ljudi i organizacije koje se bave naĉinima ponovne upotrebe elektronskog otpada i zaštitom okoline nisu direktno ukljuĉeni u proizvodne procese. Elektromagnetsko polje može smanjiti proizvodnju melatonina i uz slobodne radikale prouzrokovati štetu na DNK. 21 . ono što se može uraditi je to da se maksimalno iskoriste komponente odbaĉenih ureĊaja i tako doprinese smanjenju nastanka novog otpada . na prava mjesta i po definisanoj proceduri. a razlog tome je to da se konstantno proizvode novi. nego razlog ovakvim podacima leži u ĉinjenici da elektronski otpad nije saklupljan i odlagan na pravi naĉin.

kao što su plastika. Zatim. prema strogim propisima moraju da filtriraju izduvne gasove i preĉišćavaju otpadne vode i da na svaki naĉin sprijeĉe ugrožavanje životne sredine. a meĊu najvrjednijim otpacima su upravo elektronske komponente. Razliĉite vrste materijala reflektuju razliĉ ite spektre svjetlosti i na osnovu toga se prepoznaju. a metalni dijelovi se mogu izdvojiti i pomoću magneta. otpornici ili integralna kola. 7. se nakon razvrstavanja u postupku reciklaže prodaju na sve unosnijoj svjetskoj berzi polovnih elemenata. kondenzatori. u reciklabilne komponente spadaju komponente koje imaju karakter sekundarnih sirovina i koje se mogu dalje preraĊivati. Pri rasklapanju kompjutera na sastavne dijelove maseni udio reciklabilnih komponenti se kreće od 70% do 80%. Maseni udio reciklabilnih komponenti kod CRT monitora je oko 30%. pri ĉemu je odnos plastike i metala u ovom dijelu 50:50. Naravno. Upotreba EE otpada u savremenoj proizvodnji ZaĉuĊujuće je da otpad vrijedi sve više iz godine u godinu. Sortiranjem se reciklabilne komponente odvajaju od nereciklabilnih. imaju upotrebnu vrijednost i nemaju svojstva opasnog otpada. Postupak reciklaže elektronskog otpada Postupak reciklaže zapoĉinje trajnim i pouzdanim brisanjem podataka kako bi se na najbolji mogući naĉin zaštitio interes korisnika. kablovi i staklo. plastika i staklo razvrstavaju se na dalje podvrste tako što prolaze ispod infracrvene lampe. Ovako razvrstani materijali se dalje melju u specijalnim mlinovima i tako pretvaraju u sekundarne sirovine koje su spremne za proizvodnju u razliĉ itim granama industrije. Ĉipovi. ovaj proces nije štetan po zdravlje radnika. Rasklapanje je dio posla koji je najmanje automatizovan i nijedna mašina nije u tome dobra kao ĉovjek. Nakon sortiranja veći dio dalje obrade obavlja se uz pomoć mašina koje sprjeĉavaju širenje štetnih hemikalija koje mogu biti osloboĊene u ovom procesu. ovako raskopljeni dijelovi idu na trakasti transporter gdje se vrši sortiranje. Ono što je važno naglasiti jeste da pogoni za reciklažu. gdje ih razliĉiti proizvoĊaĉi kupuju i 22 .6. Reciklabilne komponente. metal. a metalni dijelovi sa oko 96% mase. Drugim rijeĉima. Metal. U pogonu za reciklažu se prvo obavlja pregled i rasklapanje raĉunara na komponente. U reciklabilnom dijelu plastika je zastupljena sa oko 4%. Nereciklabilne komponente su one koje nemaju karakter sekundarnih sirovina i koje se privremeno skladište u ekološko prihvatljivim i bezbijednim uslovima.

UnaprijeĊenju. svaka kompanija koja je poĉela da se bavi ovom idejom došla je do sljedećeg zakljuĉka: reciklaža poĉinje mnogo prije nego što odbaĉeni kompjuter doĊe u postrojenje za rastavljanje. Ponovna upotreba proizvoda. Zbog toga. Tako se javio trend da se vijci sve više zamjenjuju plastiĉnim spojevima i da se metalne površine više ne lakiraju. "Panasonic". Održivoj potrošnji. dok su se "Apple" i "Motorola" našli na samom dnu ljestvice.Za kompanijama "Nokia" i "Dell" slijede "Hewlett Packard" (HP). već se obraĊuju specijalnim praškom. Nastajanje otpada se ne može sprijeĉiti. 8. kompjutera i mobilnih telefona. Tehnologija i oprema za ovaj zadatak su vrlo skupe i složene i većina manje bogatih zemalja ih nema. "Apple Computer" i "Motorola". potreba za sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada. motivaciji i. "Samsung". Prevenciju nastajanja otpada može se ostvariti primjenom slijedećih mjera: • • • • • • Modifikacija proizvodnog procesa. Redukcija otpada na samom izvoru. "Nokia" je proglašena liderom u eliminisanju toksiĉnih hemikalija. Ako se izbjegne nastanak otpada. a ni BFR supstance.reciklaža poĉinje prilikom dizajna dijelova za taj kompjuter. jer svi njeni novi modeli ne sadrže ni PVC. O tome da je reciklaža skup proces govori i ĉinjenica da je reciklaža katodnih cijevi iz raĉunarskih monitora deset puta skuplja od njihovog otpremanja na drugi kraj svijeta. Ipak. bit će uklonjeni. "Sony". "LG Electronics".od novih kompjutera do muziĉkih stubova. Troškovi recikliranja postali su sastavni dijelovi cijene novih televizora. sve veći broj velikih prizvoĊaĉa želi da proizvodi jeftinije proizvode korišćenje m recikliranih materijala. Tako su "Nokia" i "Dell" osvojili po 7 poena.kasnije ugraĊuju u svoje proizvode . Nastajenje otpada je najvažnija karika u pravilnom upravljanju otpadom. ali se mogu poduzeti odreĊene aktivnosti (mjere) na smanjenju njegovog nastajanja. Mjere na smanjenju nastajanja otpada se zasnivaju na: Vlasti mogu poduzeti slijedeće korake ka smanjenju porasta u koliĉinama otpada. uprkos stalnom ekonomskom rastu i povećanju potrošaĉke moći: 23 . stimulaciji. "Sony Ericsson". Edukaciji i radu s javnošću. a time i pritisak na okoliš. "Toshiba". "Fujitsu Siemens Computers".

a time i pritisak na okoliš. ProvoĊenje sastavne edukacije društva. -promocija smanjenja generiranja otpada – čistija proizvodnja u privrednim i komercijalnim djelatnostima. i to kroz edukaciji javnosti. Smanjenje količina proizvedenog otpada – ponovna upotreba Ako se smanje koliĉine otpada koji se generira. Program podizanja javne svijesti i edukacije: -prevencija nastajanja komunalnog otpada. općine.  Ĉistija proizvodnja – prema definiciji. -privreda – stručni timovi. struĉnih i administrativnih tijela za rješavanje tijela za rješavan je problema u upravljanju otpadom i zaštiti okoliša općenito. Promotivnim akcijama s ciljem edukacije i utjecaja na promjenu ponašanja potrošaĉa. ali se mogu poduzeti aktivnosti na smanjenju koliĉina proizvedenog otpada:  Edukacija i komunikacija sa javnošću – mjere prevencije i smanjenja nastajanja otpada podrazumjeva nekoliko grupa aktivnosti. bit će umanjena. 9. 24 . Obnovljivi izvori energije. -nevladine organizacije. Nastajanje otpada se ne može sprijeĉiti.• • • Regulatorno djelovanje na privredne subjekte s ciljem primjena mjera za smanjenje nastajanja otpada. -odvojeno sakupljanje otpada. potreba za sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada. proizvode i usluge u cilju povećanja ukupne efikasnosti i smanjenja rizika za ljude i okoliš. -problem divljih odlagališta. -zdravstvene ustanove – stručni timovi. Obuka stručnog osoblja: -odgojno obrazovne institucije. ĉistija proizvodnja podrazumjeva podrazumjeva kontinuiranu primjenu integralne preventivne strategije zaštite okolišana procese. -administracija – kantoni.

Usitnjavanje otpada. Biološka obrada:     Kompostiranje. Magnetno razdvajanje otpada. 25 . Promatrajući odvojeno mehaniĉku i biološku fazu MBO tretmana moguće je primijeniti razliĉite vrste procesa: Mehanička obrada:       Rotacijsko sito – separacija otpada. Zračno sortiranje. MBO tehnologija. Drobljenje i mljevenje.Osnovni princip ĉistije proizvodnje je: -zamjena materijala. nudi rješenje za vrlo važne segmente održivosti integralnog sistema upravljanja otpadom. Anaerobna digestije. kao i na zahtjeve za što većim izdvajanjem korisnih komponenti iz otpada. sastavljena iz dva odvojena tretmana. Biostabilizacija. -ponovna upotreba i reciklaža. 10. -modifikacija proizvodnog procesa. Biosušenje. Mehaničko-biološka obrada (MBO) otpada Koncept mehaničko-biološke obrade otpada je razvijen i prvi put primijenjen u Njemaĉkoj. -uvođenje novih tehnologija. mehaniĉkog i biološkog. kao odgovor na zahtjeve za koliĉinskim smanjenjem biorazgradive komponente otpada koji se odlaže na deponije. Presovanje – baliranje.

Odabir mogućih naĉina obrade otpada zavisi od namjene pojedinaĉnih ureĊaja za MBO. te sav otpad postaje više suh o podložniji kvalitetnom prosijavanju. odabir naĉina biloške obrade zavisi od nekoliko faktora: S obzirom na redoslijed obrade. svaki ureĊaj se prioritizira prema tri osnovna zahtjeva mehaniĉke obrade:          Osigurati maksimalan povrat materijala. djelimično biostabilizirani čvrsti materijal. Kasnije se može opet prosijavati te koristiti kao pokrov na odlagalištima. zagrijava se tlo. MBO procese – mehanički. BMO postupak podrazumjeva prvo biološku obradu tokom koje se organske tvari djelimiĉno razgrade u aerobnim uvjetima. azotnog dioksida. Tokom kompestiranja materijal se komprimira i stabilizira te se kao takav odlaže. ali apsorbuju toplotu koju oslobaĊa Zemlja. čvrsto gorivo iz otpada ili bioplin). Zahtjevani tip izlaznog materijala (potpuno biostabilizirani čvrsti materijal. stakla i eventualnih opasnih tvari. Pripremiti materijal za fazu biološke obrade. Ostali ekonomski i tehnički faktori koji uvjetuju izvodljivost postrojenja. Ostatak je uglavnom biorazgradiv i odlazi na kompostiranje ili anaerobnu digestiju. S druge strane. Gasovi staklene bašte djelimiĉno emituju ovu energiju i u suprotnom pravcu. Kada je rijeĉ o mehaniĉkoj obradi. Količina otpada za biološku obradu. 11. BMO procese – biološki. ponovo na Zemljinu površinu. plastike. pri ĉemu se troši voda.Ovi gasovi se nazivaju gasovi staklene bašte. 26 . MBO postupci dalje se mogu podjeliti na: Kod prvog postupka (MBO) odvijau se mehaniĉki postupci separacije metala.Ovdje djeluju infracrveni gasovi koje je atmosfera apsorbovala kao staklenik. pa mehanički postupak. Regulative vezane za parametre procesa i sastav izlaznog materijala. pa biološki proces. Pročišćavanje otpadnog materijala na izlazu iz procesa. metana i ozona dozvoljavaju prodiranje sunĉeve energije na Zemlju. a onda se sprjeĉava gubljenje toplote koju oslobaĊa tlo. Para koja se zadržava u atmosferi i prirodni gasovi poput ugljen -dioksida. Efekat staklene baste Visoke temperature unutar staklenika postižu se tako što u staklenik nesmetano ulazi sunĉeva svjetlost. Isto tako se ponaša i naša atmosfera.

Ako pH vrijednost u inaĉe jako ĉistim brdskim potocima i jezerima prijeĊe u kiselo podruĉje može doći do izumiranja riba i drugih organizama. koncentracija prirodnih gasova staklene bašte u atmosferi. a time i pitku vodu. sjeĉa šume mora da bude zaustavljena. 12. Time se pojaĉava efekat staklene bašte. a prije svega ugljendioksida. Dospije li kisela kiša u tlo oslobaĊaju se teški metali koji mogu opteretiti podzemne vode. Pojaĉava se UV-zraĉenje na Zemlju. bitno se povećala.Na taj naĉin se ĉovjek izlaže pojaĉanom unošenju teških metala u organizam. 27 .Ispitivanja pokazuju da sumporna i dušiĉna kiselina snose najveću odgovornost za kiselost kiše. Tako. Pored toga. sjeĉa šuma utiĉe na to da one više ne mogu u dovoljnim koliĉinama apsorbovati ugljen -dioksid. vjetar. ugalj) mora da se smanji i to:   smanjenjem upotrebe energije. Kisele kiše Kisela kiša je padavina zagaĊena sumporovim dioksidom. dušikovim oksidima i drugim hemijskim spojevima. ĉime se doprinosi oštećenju ozonskog omotaĉa. Glavnu odgovornost za opterećenja uzrokovana kiselim kišama snose termoelektrane. Sagorijevanje fosilnih resursa (nafta. što nije štetno samo za ljude. Ovo prouzrokuje pad temperature stratosfere. U tom sluĉaju govorimo o antropogenom (prouzrokovanom od strane ljudi) efektu staklene bašte. Dok se normalna pH vrijednost kiše nalazi otprilike oko 5. zemni gas. biomasa). a glob alna srednja temperatura raste. atmosferi može da se oduzme odreĊena koliĉina ugljen -dioksida i to pošumljavanjem.5.Velike šumske površine koje vrše ovu funkciju moraju da se oĉuvaju. prelaskom na korištenje alternativnih izvora energije (sunce.Aktivnostima ĉovjeĉanstva. a posebno od poĉetka perioda industrijalizacije.5.Ovo može da se postigne samo drastiĉnim smanjenjem emitovanja štetnih gasova. voda. Zahvaljujući efektu staklene bašte Zemljina atmosfera se zagrijava. To otprilike odgovara 40 puta većoj koliĉini kiseline u odnosu na neopterećenu kišnicu. pa se efekat staklene bašte povećava. dim iz kućanstva i ispušni plinovi u prometu. već dovodi do odumiranja morskih planktona. pH vrijednost kisele kiše iznosi u prosjeku 4 do 4. Koncentracija gasova staklene bašte u atmosferi ne smije više da se povećava. na primer.

te oštećuju njihova tkiva. formira sloj koji zadržava sunĉevu toplinu poput stakla u stakleniku. Paralelno sa svjetskim prirastom prometa struĉnjaci oĉekuju prirast i ovih plinova na svim kontinentima. opasnost od kiselih kiša još nije prošla. a povećat će se i uĉestalost malarije. jezera. zajedno sa ostalim plinovima. predviĊa se. Dakle. 13. Prema izvještaju Australske medicinske udruge (AMA) i Australske ekološke organizacije. Ugljiĉni-dioksid koji nastaje sagorijevanjem ugljika i nafte u Zemljinoj atmosferi. iz tankog sloja humusa. Do 2100.Globalno zagrijavanje Kao velika globalna posljedica velikih problema koji se javljaju širom svijeta (ozonske rupe. dovesti i do većega broja suša. problem pitke vode. brzi razvoj industrije i prirast prometa će kišu i na drugim kontinentima uĉiniti kiselom. Kiseline izravno oštećuju korijenje stabala ilivodom dospijevaju u lišće ili iglice drveća. Posljedica su mrlje smeĊkaste boje. kao npr. Tokom cijelog stoljeća emisija ugljiĉnog-dioksida je stalno bila u porastu. kalcij. U drugim dijelovima svijet a povišene bi temperature 28 . Štaviše. Globalno zagrijavanje je pojava stalnog rasta srednje temperature planete Zemlje. U Australiji bi zbog toplotnoga stresa svake godine moglo umrijeti i do 15 hiljada ljudi. prouzrokovanog sve većim ispuštanjem štetnih plinova u Zemljinu atmosferu. u posljedice kiselih kiša spadaju: negativni uticaj na biljke. Godine će i prosjeĉne temperature porasti. Globalno zagrijavanje moglo bi do 2100. S vodom iz kišnih kapi ovi plinovi reagiraju stvarajući kiseline. Dakle.TakoĊer otapaju teške metale i aluminij u tlu. kiseli oceani. što je rezultiralo pregrijavanjem zemlje i radikalnim klimatskim promijenama. izumiranje šuma. Kisela kiša prije svega štetno djeluje na oskudne brdske predjele. jer kiselina otapa hranjive tvari. porast temperatura u svijetu mogao bi izazvati znatan porast bolesti u Aziji i na pacifiĉkim otocima. što bi moglo dovest do sukoba i raseljavanja stotina milijuna ljudi.pH vrijednost kišnih kapi se prebacuje u kiselo podruĉje. tropske groznice denge i kolere. od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. U tlu kiseline zapoĉinju svoje štetno djelovanje. efekat staklene baste) javilo se globalno zagrijavanje. poplava i tajfuna. graĊevine. pa stabla ostaju bez kalcija koji im je prijeko potreban za izgradnju njihovih stanica.U procesima sagorijevanja u industriji i sagorijevanju ispušnih plinova u prometu i dalje nastaju plinovi kao što su sumpor-dioksid i dušik-oksidi koji tim putem dospijevaju u okolinu.

te zbog njihovog relativno kratkog vijeka trajanja. Reciklabilne komponente odlažu se u odgovarajuće prihvatne posude sa odgovarajućom oznakom. Kada se posude napune. Recikliranje računara Raĉunarska oprema sadrži razliĉite komponente kao što su štampane elektronske ploĉe. prenosi se u reciklažni dio na rasklapanje i rastavlj anje na sastavne komponente koje se obavlja na specijalnim radnim stolovima. odvija se i proces separacije. hard diskove. monitori sa katodnim cijevima (CRT monitori) ili panelom od teĉnih kristala (LCDili TFT monitori). nikl i sl. prekidaĉi. prenose se do reciklabilnog magacina i dalje se odvoze u preduzeća koja su registrovana za dalju preradu pojedinih sekundarnih sirovina. baterije. Pojam elektronskog otpada Sa gledišta ekologije i oĉuvanja okoliša jedan od najvećih globalnih svjetskih problema je EE otpad. 29 . 15. Ove komponente u sebi sadrže supstance koje mogu ugroziti životnu sredinu. Korištena raĉunarska oprema koja se ne može dovesti u funkcionalno stanje. gdje recikler odmah i razvrstava sastavne komponente na reciklabilne (sekundarne sirovine) i nereciklabilne. halogenovane materije (PCB). što bi vodilo do gubitka usjeva pa do politiĉkih i socijalnih nereda. kadmijuma i hroma. 14. a odatle se donira ili vraća na tržište. senzore. PVC materijali. Specifiĉnost EE otpada je njegova složenost i brzina kojom elektriĉni i elektroniĉki proizvodi zastarjevaju i bivaju zamjenjeni novim. konektore itd. releje. Paralelno sa procesom rasklapanja i rastavljanja raĉunarske opreme na sastavne komponente. kondenzatore. azbest. arsen. Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom prvo se vrši provjera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete raĉunarske opreme. EE otpad je najbrže rastuća vrsta otpada danas u svijetu i predstavlja veliku opasnost za okoliš i ljudsko zdravlje. Zbog konstantne ekspanzije potražnje razliĉitih vrsta i tipova elektriĉnih i elektroniĉkih ureĊaja. Uglavnom su to teški metali poput žive.mogle dovesti do uĉestalijih oluja i suša. generatore svjetlosti (lampe). bromovani usporivaĉi gorenja. ona se prenosi u magacin gotove robe. Ukoliko se korištena raĉunarska oprema može dovesti u funkcionalno stanje. Provjeru ispravnosti i funkcionalnosti vrši na poĉetku procesa kvalifikovani radnik uz poštovanje propisanih procedura i pravila kojima se ispituje ispravnost. otpornike.

kadmija (matiĉne ploĉe). vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv naĉin. od kojih su najprisutnije materije: olovo. berilija. Na svim elektriĉnim i elektroniĉkim ureĊajima nalazi se oznaka za oznaĉavanje odvojenog sakupljanja EE otpada koja se sastoji od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotaĉima. jasno i neizbrisivo. od kojih su neki vrlo visoke razine toksiĉnosti i niskog reciklažnog potencijala. Elektroniĉki ureĊaji sadrže nekoliko stotina razliĉitih mate rijala. živa. arsena. barijum. olova (koristi se u monitorima radi zaštite od zraĉenja) žive.. ukljuĉujući teške metale. kroma (dekorativne svrhe). Neki od njih su nakon upotrebnog vijeka ureĊaja ponovno iskoristivi. 16. spaljivanjem plastiĉnih materijala raĉunala stvara otrovni plin dioksin. Zdravstveni rizici uzrokovani opasnim materijama u elektronskom otpadu su jedan od najbitnijih razloga za brigu o kvalitetnom zbrinjavanju takvog materijala. Elektriĉna i elektroniĉka oprema i ureĊaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o elektriĉnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju.Elektriĉni i elektroniĉki otpad ( EE otpad) je popularno i neformalno ime za elektriĉne i elektroniĉke proizvode na kraju radnog vijeka i ubraja se u opasne otpade zbog niza štetnih hemijskih spojeva poput silicija. hrom. kadmijum.. Na proizvodima koji ulaze u sistem odvojenog skupljanja EE otpada ta je oznaka otisnuta vidljivo. pa se. Iako raĉunari i sliĉni ureĊaji potrošaĉke elektronike na prvi pogled ne deluju kao preterano opasan otpad. berilijum i PVC plastika. Odlaganje e-otpada na deponije Odlaganje otpada na deponije predstavlja jedan od najĉešćih naĉina za odlaganje elektroniĉkog i elektronskog otpada. Kako bi se sprijeĉio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi. oni sadrže niz materijala. Elektronski otpad sadrži izmeĊu 600 i 1000 razliĉitih hemijskih supstanci koje su štetne po zdravlje i ugrožavaju životnu sredinu. koji mogu dovesti do ozbiljnih ekoloških i zdravstvenih posledica ukoliko se ne odlažu i ne recikliraju na odgovarajući naĉin. a ujedno predstavlja i najmanje poželjno 30 . Rijeĉ je o otpadu koji se sastoji od više od hiljadu raznih materijala. primjerice. prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja. no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroniĉkim otpadom postupa nepravilno. fosfora (katodne cijevi monitora) i plastike koji su opasni po ljudsko zdravlje i veliki su zagaĊivaĉi okoliša.

što znaĉi da teški metali i druge otrovne supstance iz e-otpada mogu da iscure i zagade zemljište i vodu. 31 . Još jedan problem predstavlja isparavanje žive iz elektriĉnog otpada koji takoĊer mogu zagaditi okolinu. Kod svih deponija primijećeno je ispuštanje materija i okolinu do neke mjere. PCB iz kondenzatora i kadmijum iz specifiĉnih plastika mogu iscuriti u zemljište i podzemne vode. pošto nijedno tlo nije potpuno nepropusno. Može doći do curenja ili isticanja opasnih materija kao što su živa iz štampanih ploĉa. nekontrolisani požari mogu povećati emisiju veoma toksiĉnih dioksina i furana uslijed prisustva širokog spektra opasnih materija na deponijama. Znaĉajne koliĉine olova mogu biti rastvorene iz stakla CRT-a (katodne cijevi) pomoću podzemnih voda koje sadrže razne kiseline a nalaze se na deponijama. Dodatno.rješenje i posebnu opasnost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->